םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

ב''צמ ןיא
רנרב יל


ךלש תופייעה םייניעה תא תחקופ תא
.ךיילעמ ,םש ןבומכ אוהו המדרהה ירחא
בותכש ומכ קוידב ,הוולמו ךמות
ךיינפב הדוותמ וליפא אוה .םירפסב
םג ,עגרל יבשחת אלש .העמד ליזה אוהש
תוקפס ויה ול


?בל תמש אל .םדקתמ ןוירה ,ןוירה םתס אל ,ןוירהב תאש הלגמ תא
להנל לש הזה קסעה לכו ,םישדוחהמ רתוי רהמ םירבוע הארנכ תועובשה .אל
תא זא בוט .האלהו ךממ ירה לרוגה הרה ךיראתה תא רקרמלו קייודמ םושיר
לכ :הרוחא רזחשל הליחתמ תא םואתפ .קויד רתיל ישילש שדוח ,ןוירהב
אל םגו ,תוליחב ויה אל .אל .השדח תועמשמ וישכע לבקמ ךלש ףוגב ספיפ
.תואקה
ףוטחי אוהש ילב ול םירפסמ ךיאו ?םינופ ללכב ימל ?וישכע םישוע המ זא
.דחי םינש שולש םתא םא המ זא !ערז ול תבנגש ענכושמ אוה ?בל ףקתה
,ינשה לש ףוגב הרעש לכ םיריכמ םתא ובש הזה ךשוממה ןמזה ללכב ילוא
דגנכ ךכ לכ ארונ עשפ עצבל ךתוא ואיבה ,ינשה לש תוישיאב קאפ לכו
דומחל ךמצעל תושרהל הלוכי תא ,תררחושמ השיא תא םא ירה .תושונאה
.תורבחה םע ותוא לדגלו ןוערז
,הקיטקרפל וישכעו .דצב התע תעל ריאשהל הטילחמ תא תוידדהה תומשאה תא
יכ ?םתדסמתה אל דוע המל ,דחי םינש שולש םתא .השלח תייה דימתש הפיא
ךל םיפטפטמ ךביבסמ םירבחה .ססוהמ לוקב תרמוא תא ,םויה יתנפוא אל הז
ןמז ידמ רתוי םייח ונחנא םויה :תיגיגח תונמדזה לכב ולאכש םינינפ
ונהנהי תורוחבהו םירואנה םירבגה ודיגי ,תחא םיסחי תכרעמ ליבשב
ץורל הלוכי תמאב תא וישכע ?לארשיב תיב םיקהל הצור ןיידע תא .המכסהב
.ךלשמ פא דנטס עפומ םע


,אבא תויהל הצור אל אוה םא .חפל ךלי הזה דליה ,ךתעדב השוחנ תא ,בוט
תא .הקיטסיטטסהמ קלח אל תא ?'ז גוס רופיסב ךמצע תא יאצמתש םואתפ המ
?תירוה דח החפשמ .תייה אל םלועמ .הקיטסיטטסהמ קלח תויהל הנכומ אל
לש תאזה תיאליעה השגרההמ גגומתהל וישכע יליחתת לאו .ךרפס תיבב אל
המכ תעדוי תא ?ךלש אמיא ?ותוא לדגי קוידב ימ .םחרב ךלצא חראתמש דלי
ירמגל אל םג תאו ,הקוור תא ?םינכשה ודיגי המו ?דלי םויה לדגל הלוע
.אליממ הזה דומחה קוניתה םע תושעל הצור תמאב תא המ החוטב
תמאב הז .דימתלו תחא ונממ תרטפנ תאש תטלחה ,היירגיס ךמצעל התיצמ תא
.הדלי ראשיהל ךישמהל הצור חטב תא ?דליב ער ךכ לכ המ ?הצור תאש המ
ומכ ,ךל ריבסה רבכ אוה .ךתוא בהוא אוהש רמוא אוה םא המ זא ?רבחהו
חרפה לע ורקחמב קמעתהל ךישמי אוהו אובי םויש ,רגפמ דליל םיריבסמש
.םירהוז ,םיריעצ ,םיננער םיחרפ .ןגב םיחרפ הברה שיו .ינוגססהו ישנה
לכב דיאונרפו יאנק ,ינשוכר תויהל ךישממ אוה .ךל קר אל ,עיגמ ןלוכל
םתאש וא ,ךמצעל תרמוא תא ,םיירבג םיטקניטסניא .ךיילא רושקש המ
תאש תורמל .תלבלובמ תא .םיקיחדמ םתס וא םיקחשמה בלשב םיעוקת ןיידע
.ליגה לש םינמיסה תא ךיילע תוארל םיליחתמ ,ךייחל םירשעה תונש ףוסב
םיחיבשמ םירבג ,חירקמ אוה םא המ זא .בל םש אקווד אוה יכ ?בל תמש אל
.ךלש תא תישע תא לבא .ןיי ומכ ,םינשה םע


המדרהה ירחא ךלש תופייעה םייניעה תא תחקופ תא .ןוירהה תא תקספה
אוה .םירפסב בותכש ומכ קוידב ,הוולמו ךמות .ךיילעמ ,םש ןבומכ אוהו
ויה ול םג ,עגרל יבשחת אלש .העמד ליזה אוהש ךיינפב הדוותמ וליפא
.ףתשל הצור אוה ולש םירוהה תא וליפא .הלאכ םיירסומ תוקפס .תוקפס
.םימעפ ףלא רבכ ךל ורמא ,שיגר רבג ,שדח רבג
בורמ קעוז לובגה הבש ,םכלש הרורב ךכ לכה תויגוזל התיבה םירזוח םתא
,הבהא רופיס :''השדחה הבהא''ה תאזש הניבמ תא םואתפ .ןיעל טלוב אוהש
םישוע ,םיקבוחמ דחי ןושיל םיכלוה םתא .הבהא לש םינממס ילב לבא
לש תאזכ הבהא יכ .לובגה הז .ןאכ דע לבא ,לותח םילדגמ ,םיבר ,הבהא
הזה יאכראה שולישה םא םג ?תעדי אל .הסאפ הז םידליו התנכשמ ,הנותח
אוה אוהש הרוגס אל דוע ללכב תאו ,וישכעל ןוכנ ךלש וד וטה תמישרב אל
תמשש ילבמ ךממ החקלנ תאזה היצפואהש העידיה לע וישכע הכבמ תא ,דחאה
.בל
.הצור תאש הליבח הזיא תרחוב תא .סי לש תוליבח םה םייחהש ךמצעל תבשח
וישכע זא .םיפדמה לע אל רבכ ,תרכומ ךכ לכה ,תיטרדנטסה הליבחה לבא
ךמצעל תבשוח תא .שולישב טיבהל עגרל תרזוחו שיש תוליבחה לע תרבוע תא
הניבמ תא לבא .םהש ומכ ,דחי ולאה םיביכרמה לכ תא יצרתו אובי םויש
ךמצעל תבשח .תויכשמהו ףותיש ומכ תויטסבמוב םילימל םוקמ ןיא םויהש
?תובחרתמ קר תויורשפאהש ?רוחבל תוכזה תא ךל שי הבש הפוקתב היח תאש
לבא ,םידוהיל בוט םנמא ימסוק גוויז ?ךל וחיטבה תויטסינימפה וליפא
.םיררחושמ םיינוריע ללכב ךלש רוחבהו תא
.הליבחה תא קרפל הארנכ ןמזה עיגה הככ םא ?אוה וא ?תא ללכב וז ילואו
קר תא .הצור ללכב תא המו םש היה תמאב המ קורי גשומ ךל ןיא לבא
.ץוחבמו םינפבמ ,םמדל הכישממ תאש תעדוי

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
16/8/01 0:02
טסוגוא ילוי :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
תועט וזיא שי ,רקש הזיא שי
הפירחו תידוסי האיגש וזיא ,הצמחה וזיא שי
.המ ןיידע רורב אלו ,שבתשה והשמ
אל ,יתימא ןויוויש אל ,ןיידע םינימה ןיב ןויוויש ןיא
.דיתעה לש תויורשפאב אלו הווהה לש תויורשפאב אל ,תויונמדזהב
לש תויגלווירפה .ונתיאמ וחקלנ ןשיה םלועה לש תויגילווירפה
.ונילא ועיגה אל ןיידע (יתימא ןויוויש) שדחה םלועה
.הפצירה לע ,תואסכה ןיב ,ונחנא הנהו


.םיירקשה םיסותימל ,םיפולבל הנימאמ אל
.התוא הצור אל איהש םינפ דימעת אלש ,תובייוחמ הצורש ימ
.שי שי שי ,הלאכ שי .םג הצורש והשימ שפחתש
. ותיא ךבתסהל יאדכ אל .תובייוחממ דחופש יממ חרבתש
םיטקיטסניאה דגנ דובעל תולוכי ונחנאש םינפ דימעהל יאדכ אל
.ונלש


.הלכ הצורש רבגל רבחתתש ,ןתח הצורש ימ
.רחא והשמ הצורש רבגל רבחתתש ,רחא והשמ הצורש ימ
?ןכ םצעב ונחנאשכ תוצור אל ונחנאש םינפ דימעהל לבא
?המל
.המזגרוא ףייזל ומכ הז
טסוגוא ילויל וביגה
 
 
16/8/01 4:02
רנרב יל :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
יפוי הז תא תרדגה ,לבא
רנרב ילל וביגה
 
 
23/9/01 10:52
תימע :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
הלפה השועש יהשימ םישאהל רשפאש תבשוח אל ינא
תושעל ןוכנה רבדה אל הזש תבשח וא הטרח ירוהרה ךל ויה םא לבא
תויעבה תוליחתמ ןאכ -
ודדמיש רוסא תמאב תויהל תוכירצ ןהש יפכ הבהא וא תורבח
םינמז תוחולב
לוכבו היינש לוכב ךליבשב אוהו וליבשב תא הבהאל ןמז ןיא
תוקוצמלו תוחמשל תבותכה יהוז ןיינע
ונלש
ירמשת - הווש הז םא
יבזעת טושפ (םוי םוי יניינע) רדתסמ אל רדתסהל ךירצש המ םא
שארמ תועודי ןהיתואצותש תומחלמב עיקשהל קיספהל יאדכ
תימעל וביגה
 
16/8/01 0:07
הננפד :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
.יתדלונש לזמ הזיא
הננפדל וביגה
 
16/8/01 1:06
הנור :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
המ דיגהל דיחפמ יכה הז הז לכו רשקהו תוימיטניאה ךותבש הז ךיא
זא ?זא .ךליו תאזכ ינאש בושחי אוה זא הצרא ינא םא יכ ?םיצור
םיבושח רתוי הביבסה לש םיכרצה דימת והשכיאש איה היעבה .ךליש
,בושח אל הצור ינאש המ .רוזיאב ויהי םהש קר בושח ונל .ונלשמ
אל ינאש הארינכ םצעב ...םצעבו ינא םג זא הככ םישוע םלוכו
םה לבא ילש םירבחה ומכ תויהל הצור ינא יכ הצור ינא המ תעדוי
.םידלי םיצור אל
רשוא רשפאמש דיחיה רבדה ילב תויחל ונמצעל תושרמ ונחנא המל
םא לופיל אל ידכ קר ,ןוחטב ילב תרמוא תאז - יתימא רוביחו
ךותב אלמ חכונ תויהל אלו דימת תצק לובסל המל ?עיגת הדירפה
?ףוסב באוכ תוחפ היהי הז הככש הבורע וזיא שי ?רשק
תונגהו הזופ לע רשאמ תיתימא הברק לע רתוול לק רתוי הארינכ הז
.תויתביבס
,םעפ הפי הז תא המכיס ילש אתבס ?לזאזעל רשק ךותב ינאשכ ינא ימ
.םצעב ,הבוט הדלי תייה דימת תישעש תורצה לכ םע ,בוט
םירשקבש הרכהה םע ףוצרפל הטיעב תלבקמ קוידב יתוא תספת
,תיתימא תוחפ יכה ינא ,דיספא ינאש הזמ דחפ בורמ ,םיימיטניא
.ירמגל תרתוומ םצעב ןכלו
לע תוירחא יל ןיא הככ ,הנותח הצוק אלש ימל רבחתהל לק רתוי הז
!ןולשכה
ךל םרוגש דחפ לכ ומכ קוידבו ,המזגרוא ףייזל ומכ קוידב הז ,ןכו
דחמ השיטנה תדרח יבחרב רקיב אלש ימו .והשימ תוצרל ידכ רקשל
.תאז ןיבי אל ינש דצמ קנחה תדרחו
הנורל וביגה
 
16/8/01 1:27
יטאופ סרע :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
ךל לק רתוי ,"ינא" אלו "תא" ירמאת םאש הלגמ תא .תלבלובמ תא
תונב דועש .וזכ תיטילופומסוק העפות הז תא השוע םג הזו .אטבתהל
זא .הזכ גנידנוב .הפ םירמאמה לש הרטמה וז .תוהדזהל ולכוי
תעדוי תא ,"אוה" .ונרהזנ אל ,ספוא ?ונל היה המו .היהיש ,תא
םרטו עמש םרט ,ןכסמה) תוידדהה תומשאהה תא .בשוח אוה המ רבכ
קלח אל תא .תלצאנ תא .דצב הריאשמ תא (ללכב ביגה
םירבחה םירמוא המ .תדחוימ ארונ תא יכ הארנכ ,הקיטסיטטסהמ
.תוננבב בוט ךלוה העדות םרז .בותכל ךישמנ ?וישכע תושעל ךירצש
.רגפמ דלי ,תא ןכ ,תאש וליאכ ךל ריבסה רבכ אוה ,אוההו
הז הככ .הלאה םירבסהה תא הכירצ תאש תויהל לוכי אל ?תמאב המ
םיקאינמ הזיא .םירחא םיבלחס דוע חירהל הצרי אוה .ונימיב
זא .תאל רוזחנ .רחא רמאממ ,יל טלפנ ,החילס .ואויש .םינבה
.םירמוא ביבסמ םיחמומהש המ לכ רמול תעדוי ,תא ןכ ,תא הנה
!תא ליבשב ואויש םעפ דוע .השדחה הבהאה וזש הניבמ תא םואתפ
וזכ תא רבכ םאו ?אל ,השדחה הלכלכה לש ןורקע ותוא לע הז
יחכשת לא אנא ,תוינכפהמה תויתרבחה תומכסומל ךמצע המיאתמ
התנכשמה תא חינמ רפרפ אבא .קר .התנכשמו הנותחמ םיעיגמ םידליש
הרומא ,תארוקה תא םגו ,תא וישכע .הרובד אמא לש הנותחב ולש
,תורצוצח תעיקת תוחפל וא .םיצווכתמ םחרה יקיקז תא שיגרהל
אמא .ונל וחיטבהש המ תא ןיא ,הרבחה תא םישאהל בוט המכ .והשמ
,אלו אמא תויהל תלוכי ,הנהש בוש תבשוחו ,הכוב תא ,אמא
םיינוריע ?הזכ ןוסוד לש קרפ ומכ .רדסב אל תאזכ הרבחהו
הבהא םתסל וליפא וא ,ימסוק גוויזל הזתיטנא הז םיררחושמ
שדוח ךות תורחא עקתי אוה ךיא לע םיכורדת תלוטנ תלהנתמש
המכ .םמדל הכישממ תאש תעדוי קר תא .גג םייתנש ,םיישדוח
.םג יל םמעשמ המכ .בוצע גניקאפ המכ .ירופאטמ המכ .הגונ


.רתויל תויואר ,המוד בצמב תורחא םגו ,תאש ענכושמ שממ :יל
?אל תא המל
יטאופ סרעל וביגה
 
 
16/8/01 4:00
רנרב יל :תאמ
רבכ יד ,ונ ,ףואל הבוגתב
הבשחמ ררועמ
רנרב ילל וביגה
 
 
16/8/01 15:47
טסוגוא ילוי :תאמ
רבכ יד ,ונ ,ףואל הבוגתב
יכהש המ קוידב יכ בל תמשש המ קוידב הז ,יטאופ סרע קוידב
- ךתוא דיחפמ
.םיימיטניא םיבצמב ףתושמ הנכמ תוהזמ תונבש ןויערה
גוזהנב לומ דבל תחא לכ - םישנ תדדובמ תיטסיניבוש הרבח
הל דיגהל לוכי אוה זאו ,הלש
...."תא קר וז "....וזכו וזכ תא קר וז"
,איה קר אל וז ילוא זא ?המוד בצמב תונב הברהש ררבתמ םא לבא
?הפוקתב ,תומרונב ,םיסופדב הבחר רתוי היעב ןאכ שי ילוא
םינכמ אוצמל תורשפאב ?תישנ תוירדילוסב ךתוא דיחפמ ךכ לכ המ
?םיפתושמ
המ ?הבחר רתוי הנבה תנתונש המצעהב ךתוא דיחפמ ךכ לכ המ
,יל הראיתש בצמהש תושעל
?תורחא תובר תובר דוע וב ןנשיו ויה רבכש בצמ אוה


וז ,יבייב ,תא קר וז" ...הקיתע הקיטקט וז ,"לושמו דרפה"
לש ,ךלש תוזוריונה לש ,ךלש ןברוחמה יפואה לש ,ךלש היעב
"....ךלש םירוהה לש ,ךלש תודליה


ישנה ךרוצב בושו בוש טועבלו תונב רתאל סנכיהל ךלש ףחדה המו
ףא ?ותוא דבכל אל ?הזה ךרוצל זובל ?הבחר רתוי הנבה אוצמל
?ותיא חצנתהל קר דימת ,ול בישקהל אל םעפ


?ךילע םייאמ המ ?ותוא סיבהל ףחדה המ
טסוגוא ילויל וביגה
 
 
16/8/01 17:42
יטאופ סרע :תאמ
...הז תא בהוא אל סרעהל הבוגתב
?םוחה ךתמשאב הז .טסוגוא ילוי ןלהא


ףאו ,תעגמ תירכזה יתנבהש המכ דע ,תויסיסב תונעט יתש תילעה
טעמה העדוהב רמול יתנווכתהש המל הארנכ תעגונ אל ןהמ תחא
.הלעמלש תללרוטמ


טסקט היה הבתכ ילש המ ,ןיידעו .ןוכנ ."יטילופ אוה ישיאה"
ןאכ סנכינ אל .רפסל הצור אוה וילע םוקמהמ חורבל הסנמש
ההזמהו רורבה טנמלאל יתלפטנ ןכא ינא לבא ,םיחותינ רתויל
הלכי תבתוכהש תרכונמ יכה הרוצב רפוסמה ישיא רופיס - רתויב
רוכינה ,אשונה ןיב המאתה וזיא ןאכ שיש תויהל לוכי .אוצמל
רכזינו רגבתנ הבה ,"יל" ןאכ בתוכ אל ןווכמב ינאו) תרפסמהש
תוישיא ןיבל בתוכה םדאה לש תוישיאה ןיב לדבה שיש ונלוכ
,המצע יפלכ השח (תוישיא תויווח רואיתב דחוימבו םג ,רפסמה
רשקב היח איה ותיאש םדאה ,ביבסמ הרבחהמ תויפיצה ,הלש ףוגה
ןיבל - ףוגה תורעשו םיקאפה לכ לש הרכה ללוכש ימיטניא
הככ לבא ,םדוק קיפסמ רורב היה אלש יל רצ .הביתכה ןונגס
.חאומה תא ךל םיקפוד םימס ,הז


.םיימיטניא םיבצמב םיפתושמ םינכמ םיהזמ ,יתריקי ,םישנא
,הגנ וא םידאממ ואב אל םינימה ינש .םיישנ םגו םיירבג םג
תויטנגילטניאה תונבהש ענכושמ שממ ינא .ץראה רודכמ ןאכ אלא
(ןאכ תורבוע םימעפלש טקשב לבא הדונ ואוב ,תוחפש ולא םגו)
הראית תבתוכהש ידמל ץופנ תמאבה בצמה םע תוהדזה תושח ויה
םא םגו ,הבקנ ןושאר ףוגב בותכ היה אוה םא םג ,הלש רמאמב
הרוקש המ דעתמו םוירווקאב טשה בהזה גד לש ויפמ ןושאר ףוגב
לכ תא סכנמ אוהשמ רתוי תא הלימב שומישה ,יתשוחתל .תיבב
דואמו רכנמ דואמ היהש טנמלא אוה ,תוהדזה ןיגפהל הידראווגה
םהשכ יתורבחלו יתורבחל םג רמוא ינאש רבד הזו .םרוצ
השוחת וזיא ,הקדצה ,המחנ אוצמל תוסנלו והשמ ראתל םיליחתמ
."שיגרמ התאשכ" אלו "שיגרמ ינא"דיגת אל המל - "דבל אל" לש
ףוגב שומישה - םעט לש הלאש שממ וז ןאכו - יתעד תוינעל
היצאוטיס רואיתב הנבההו תוהדזהה תא קזחמ היה קר ןושאר
םירסמ ,לובלב ,תויטלחה רסוח ,תומימע הברה הב שי שארמש
.דועו םירתוס


יכ ,ילש איהה העדוהב יתנווכתה המל תנבה וישכעש הווקמ ינא
.יתנווכתה לזאזעל המל יתנבה וישכע קר ,לשמל ינא


קומע תמאב אשונ הז ,אל המו יתוא דיחפמ המ לע ךתטלחה יבגל
ןתומהמ תיביטקניטסניאה הבוגתה רשאמ (יל ישרת ,יניעב) רתוי
תוחונתב קר דבוע לושמו דרפהש ןייוצי ,הרקמ לכב .ךלש
ירה ,אליעל תינודזה יתרטמ וזש תבשוח תא םאשו ,תומייוסמ
,(הזמ ינבצעתת ,אנא) קתומ ,הפו .לבמט ינאש תבשוח םג תאש
.יתוא תבלעה תמאב


אל םלועמ ,תוירדילוסב ךרוצל זב אל ינא ,קפס רסה ןעמל קר
ידמ רתוי ,טעמ אל בושקו בישקמ ינא ,וב סנכיהל יתיסינ
תא סיבהל יניעב הביס םוש ןיאש יאדוובו ,יתעדל םימעפל
אל ?תונבל קר רתא הז ,המ) ומצע הזה רתאה יבגל .הזה ךרוצה
םיללרתשמה זעובו ילרישמ שקבל לוכי יתייה ,(טיש ,יל ורפיס
תדימכ יתרזע המ תבוטל הלימ וזיא קורזל םיעלקה ירוחאמ םהל
הדש לע יל אב אל יכ ,הז לע רתווא לבא ,רתאל העונצה יתלוכי
.אקווד ,ןכ .וכותב ינאש תטלחה תאש הכרעמה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
16/8/01 20:00
טסוגוא ילוי :תאמ
דיויד פמק לע תמ סרעהל הבוגתב
?רוכינ
רשקהב הילע תבשוח יתייהש הנורחאה הלימה וז ,ןיינעמ
.יל הרפיסש רופיסל
,ישיא ,בל יולג ,חותפ דאמ .רכונמ אל ללכב
לש .גולאיד לש הריוא ,יניעב ,רצי "תא" הלימב שומישהו
.ףותיש
טסוגוא ילויל וביגה
 
 
16/8/01 22:44
zot sheomeret :תאמ
דיויד פמק לע תמ סרעהל הבוגתב
i think he picks on non important little details,
have no idea why. maybe just to say something
zot sheomeretל וביגה
 
 
16/8/01 22:41
zot sheomeret :תאמ
רבכ יד ,ונ ,ףואל הבוגתב
oh my god you are such a heartless person. have you no
compassion?
how can you call yourself poetic? you wouldn't recognize
poetry from 2 feet . as a proof to you, you didn't
recognize a true feeling shown up there.
zot sheomeretל וביגה
 
 
17/8/01 0:18
יטאופ סרע :תאמ
רבכ יד ,ונ ,ףואל הבוגתב
רבכ יד ,ונ ,ףוא
םעפ דוע
"שגר יוהיז"ש הנשמ אל ,םשה רוקמ אוהש םילימ קחשמה הנשמ אל
רקיעה ,טאייאמע וא ,תויטויפ וא ,הקיטאופל ךישש רבד וניא
.(תקדוצו תירסומ הכ וה תאצל םגו) בישקהל אל טנמוגרא תאצמש
.תלוכמב רמגנ קוידב .ןיטולחל הלמח רסח ,ונ ,ןכ
.רבכ יד ,ונ ,ףוא
יטאופ סרעל וביגה
 
 
17/8/01 21:13
zot sheomeret :תאמ
רבכ יד ,ונ ,ףואל הבוגתב
poetics has a lot to do with emotions, and by the way,
did you ever have an abortion?
zot sheomeretל וביגה
 
 
18/8/01 0:43
יטאופ סרע :תאמ
רבכ יד ,ונ ,ףואל הבוגתב
.הפיא ילאשת לא ,םולוקפסה


לכוא לע רמול לוכי אל ,לשבל עדוי אלש ימ :רוציקבו
תויושיגרה לע היה אל ילש רובידה ?םיעט אל אוהש
תלטהו תחיקל לע אלא ,הדילה תלעת הלעמב תולצאנה
.קתומ ,ינהת .חצנמ קומינ ,הנשמ הז המ לבא .תוירחא


הז - רתוולו ,טבלתהלו הרוה תויהל טעמכ לש היווחה יבגל
.ןאכש ןוידל יטנוולר אל ןיטולחל הזו ,היה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
19/8/01 4:02
טסוגוא ילוי :תאמ
תא יל עקת אפורהו ,ןכל הבוגתב
טעמכ לש היווחה יבגל" .קשה ןמ עצרמה אצי ,הפוה
אל ןיטולחל הזו ,היה הז - רתוולו הרוה תויהל
???"ןאכל יטנוולר
!יטנוולרש דיחיה רבדה הז ירה ?יטנוולר אל ןיטולחל
,םמצע םירבדה לע ,הנטקה ךתיב לחרב רבדל רשפא וישכעו
...םיינונגס םינוידל חורבל אלו


.יל לש רופיסב ירבגה דיקפתב ךמצע תא ההזמ טושפ התא


?המשא שגרב טושפ ןאכ רבודמ ןיא םאה


רבג רותב יל לש ומכ טסקט אורקל לק אל הזש החינמ ינא
לבא ,ץוחבמו םינפבמ תממדמ השאה .המוד םוקמב היהש
לע תרתיוושכ התא םג תממיד ךיאו םא ונל רפסת אל התא
התא .הזה הרקמב תיטנוולר יכה תיוזה ירה וזש .תורוה
יטנוולר אל אוה - יתימאה רבדה ,הז קוידבש ונל דיגת
?תיתימא היוחל רכונמ ןאכ ימ זא !!!ןיטולחל
יתוא םיהדמש המ לבא .הזב ונתוא ףתשל בייח התאש אלו
םגו ינפקות םג תויהל חצמה תוזע וז שדחמ םעפ לכ
םוש תולגל אלו (תאו תאו תאה םע ךלש עטקב) ינונטק
ינפב הוונע רמאנ וליפא וא דובכ וא תוריהז לש סחי
לע רובעת אלו תרבע אל התאש ,השק תישפנו תיזיפ היוח
םילושיב לע םירובידל האוושהה ,החילסו .םלועל ךרשב
ךל הארנ תמאב הז .המצעב תיטנוולר אל ןיטולחל לכואו
?רבד ותוא
,רתויב תישנ השא ןיטולחל ,השא ירמגל לשמל ינא ,הנהו
ילש המ יתרבע אל םלועמ ,הלפה יתרבע אל םלועמ לבא
המרב ,הזה הרקמב . םעפ ףא רובעא אל םגש הוקמ .הרבע
ונרתיו אל ונינש יכ ,םוקמ ותואב התאו ינא ,תיתייוחה
ילש תוישנה ,הזה הרקמב .ןטבב ונל היהש דלי לע
,עגרכ ,יטיתופיהה לאיצנטופה תורמל ,תיטנוולר תוחפ
(הדילו ןוירה הרבע אלש השא ומכ) הלפה הרבע אלש השא
לש ומכ היוח לומו .ירבגה םוקמל המוד םוקמב תאצמנ
ףוגב התוא רבע אלש ימ לכש דיגהל תבייח ינא - יל
תצקב רבדל .ריהז רתוי תויהל ול יוארה ןמ - ןושאר
.הוונע רתוי
עצפנש רבג לומ תיטופיש תויהל השק השאלש ומכ
ילוא הז תומחול שישכ םויה) .תישפנ וא תיזיפ ,המחלמב
.(םייתניב לבא ,הנתשי
דע םדא םינד אל .תוריהזב רבד זא - םש תייה אל
תויביסרגאב ותוא םיפקות אל יאדובו ,ומוקמל םיעיגמש
ךלש ןונגסה טושפ הזש ,יל המדנ לבא .תישע התאש יפכ
.תרחא ךלש םירבדה תא דיגהל ךיא עדוי שממ אל התאו
טסוגוא ילויל וביגה
 
 
19/8/01 22:08
טסוגוא ילוי :תאמ
?המשא תושגר שי סרעל םאהל הבוגתב
.ילש יברקה ןונגסל סחייתת לא :תינונגס הרעה
יל לש רופיסה ,אוהשכיא .הלק תילנויצומא תופחסיה
.רשפאה לככ תונידע תויוסחייתה הווש יל הארנ
טסוגוא ילויל וביגה
 
16/8/01 3:48
Lorelei :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
It's hard for me to see the conflict here. I think it's
because YOU can't say for sure what is it you really want.
what do we want? why does it hurt so much? no one knows,
but on one issue i agree with July (the first to respond)
and it's the competence issue. whoever is looking for
family and comitment should also look for the right man. a
wise method our post-feminist society has yet to
understand..... aren't we being too complicated on this
one? maybe the answer is much simplier than you think
Loreleiל וביגה
 
 
16/8/01 3:58
רנרב יל :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
םירורב אלש ולא םה םירוחבהש השיגרמ אקווד ינא


ונתשי אל םלועמ םה ,טושפ רתוי תמאב לכהו ,תקדוצ תא ילוא לבא
ונתשה אלו


.תוחכפתהה בלשב ינא .תולכסותמהמ אל ינא ,אל
רנרב ילל וביגה
 
 
16/8/01 19:04
Lorelei :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
I'm kind of glad you made it clear, that you aren't
frustrated, and I'm not being sarcastic at all. A
friend of mine just had one, and I know (well, i've
seen) how painful it could be for some women.
Loreleiל וביגה
 
16/8/01 8:19
starshine :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
ןיידעש והשימ םע םינש שולש ירחא 20-ה תונש ףוסב ראשיהל שי המ
?הצור אוה המ עדוי אל
םוקמב תושעל המ ןיא - תאזה 'תיביבא לת אל'ה טבמה תדוקנמ
.תוימיטיגל ןיא ךלש םיטבל/ךלש תונוצר/תועדלש
?ערז ול תבנגש בושחי אוה םינש שולש ירחא
?םיכרד ינימ לכב ותוא ןמחתל ללכב הכירצ דוע תא םינש שולש ירחא
?ללכב םש השוע תא המ


םייטסינימפ טסופה םירפסלו םיטרסל ונלוכ ונרכמתה תצקש יל הארנ
תבב אבש ררחשמה ןורתפה דע ךבסלו ךבסל הלוכ הרטמה םהבש ,הלאה
.הזכש DXM ןמ תחא
אלש דעו 'ליבקמ ילא'ב וא 'סלגניס' הזיאב םייח אל ונחנא לבא
ונל הייהת אל םג (האונשה) ןייאר גמ/סטרבור הילו'ג ומכ הארנ
.ןהיתודעב תולבוקמה תושקשוקמהו תושפוטמה תוזוריונל היצמיטיגל
?רבד לש ומוכיסב ראשנ המ
רבדלו והשימ לומ והשימ תבשל םתס ?הטושפ תרושקתל הרק המ
?דבוע הז ילש תויגוזב קר
תא - םינש 5 חיננ ינפל דע ויהש םיהובגה םיטרדנטסל הרק המ
לש תומרע תונבל דועו - ךמצע לע רתוול הכירצש ךכ לכ תשאונ
?וליבשב תויצלוקפס
תעדוי רבכ תא שארמ יכ רבד םוש לע רבדל ךירצ אל הזכ בצמבש רורב
.בשוח אוהש המ יבגל לכה
םיחרפ' שפחל ךלי אוהש ,קוידב הכחמ תא המל - הבהא ןיא םאו
'םירחא
לכ בלשב - ןבלו רוחש קר אלו םיטושפ ךכ לכ אל םירבדה ידיגת חטב
לע ךייח תא תויחל תרחוב תא םא אלא ,ןכ םה םיסחי תכרעמ לש אוהש
.(הבתכ ךל ןיא זא לבא) ךל בוטו ךירשא זאו ויפ
starshineל וביגה
 
16/8/01 12:41
הנטק שא :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
הפ ילש הנושאר הבוגת
לע תבתוכ יהשימש תולגל שדחמ תמהדנ ינא רתאל תסנכנ ינאש םעפ לכ
ילש תובשחמהו םייחה
ילש תורחאה תוישיאהו תוישיא לוציפ יל שיש יל הארנ םימעפל
ייתובשחמו ייח לע םכל תובתוכ
רופיסה ותוא קוידב ,יל לש המוקמב םעפ יתייה ינא םג
...הל רמול יתיצר קרו
ךומכ קוידב אוה םג ,הלכ שפיח ןכ אוה ,תובייוחמ הצר ןכ אוה
סי לש הליבחה תא הצור
ךכ לכ טלחומו יפוס ןפואב אל ,וישכע אל ,ךתיא אל.......לבא
םירבגה םה ולא
הנטק שאל וביגה
 
16/8/01 13:03
ילוא ילא :תאמ
רנרב ילל הבוגתב


תמאב הז .בצמ ןיא-ה בצמ תא ךל תרחב .ינילת לא ךא ךתיא יבל יבל
בלשב תולגל ,תונכדועמ-תויטסיריירק-תוינוריע תוינתעד םישנל הכמ
וקיפסה תורעבנו תורוב רפכ תורענש המ תא ןהייחב םדקתמ ךכ לכ
.חוכשל ןמזמ רבכ
ילוא ילאל וביגה
 
16/8/01 13:35
הריש :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
הרבעש רורב .ןכש חיננ לבא ,ךל הרק תמאב הז םא תעדי אל ינא
.םדקהב הנממ יררחתשתש הווקמ ינאו ,תיניצר יד המוארט ךילע
תאצמנ תא ילוא .אל שממ ?הספ הז ןיאושינ ?היח תא הפיא !!!לבא
םישנאה בור לבא תיטסינרדומ-טסופ -רפוס הצובק איהשוזיאב
םע ןתחתהל תדמועו 24 תב ינא .בוטל םיווקמו םינתחתמ ,םיבהאתמ
תורבחה יביבס .ללכב הגירח אל ינא .דחי יצחו הנש ירחא ילש רבחה
תורסח תוחרפ רדעב רבודמש ךל יבשחת לאו .תודסמתמו תונחתמ םג
םאש יל הארנ...(-:תובינגמ תויביבא לת תויטנדוטס ןלוכ .שעמ
לע לבח זא הז הזש םישיגרמ אלו דסמתהל םיצור אל םינש שולש ירחא
?אל ,ןמזה
הרישל וביגה
 
 
16/8/01 20:02
יל :תאמ
?ךתיא המ ,הדומחל הבוגתב
.הרק תמאב הז ,ירעצל
ילל וביגה
 
 
23/8/01 16:16
ירובת הרואפי :תאמ
דחאל דחאל הבוגתב
,הלרדניס רופיסב תנמאה םינש שולש ילוא ?יל ,תרכמתה ילוא
אב זאו .תרכמתה .תרכמתה .תרכמתה ?דחיב םכיניב בוט לכהש
?הצרי אל אוהש רמא ימ ,ייה .הנוש הביטקפסרפ הארהו קונית
הברה ,םצעב ?ראשיהל המל ,אלש טילחה אוהו ,תטלחה רבכ םאו
ץוח) תועתפה ילב ,הטושפ ,הלק איה .הרגשל קבדיהל לק רתוי
,תואיצי ,סקס ,תוקישנ (םשו הפ ,ןנכותמ אל קונית הזיאמ
.הבבס .ךל תכייש הניאש סוכב םייניש תשרבמ וליפא ,תוינק
ךישמנו הבה ,םילילק ,םילק םייחה ,סקסמ ירק ומכ קוידב
הזש םכל הארנ ונחנאו ,לודג דחא רבג ירה ונחנא .ןאנפ תושעל
.ירוס .תושגר ,תוצור ונחנאש המ אל


.תומימת) םינש שולש תייחש תרעטצמ .הזל תעגהש ,יל ,תרעטצמ
הרקמ הזכ הכירצ תייהו ,בוט לכהש הילשאבו הציחמב (תומימת
.םידמוע םתא הפיא ןיבהל ידכ
,הזכ בצמ ירחא והשימ םע ראשיהל ןוכנ הז םא תעדוי אל ינא
?יל ,תבשוח תא המ .קיטסלפ לכה הז יתעדל יכ
ירובת הרואפיל וביגה
 
16/8/01 14:32
הילג :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
.הבתכה לכמ בושח יד עטק ונספסיפ ילוא
.יוצר (!?) אל ןוירה לש בצמ הרוקשכ רתוי דוע ךבתסמ לכהש רורב
תא םא םג באוכ רתוי היהנ לכה תוטטומתמ תוישגרה תוכרעמה לכ
החוטב
...תדלל הצור אל תאש
.ךלש אוהו ןטבב והשמ ךל שי וווווולה יכ הנתשמ ףוגה םואתפו
ןומה םואתיפו הדלי דואמ ילוא וא הדלי אל רבכ....הנתשמ לכהו
תוטלחה
.תודמגתמ
אלש קר םידלי תושעל תורשפא ךל שיש תעדי דימת יכ רזומ ךכ לכ
.הככ עיגי הזש תניימיד
תיטמוארט איה ודיגי םלוכ המ הנשמ אלש הלפההו
היה לוכי םישדוח 9 דועש והשמ ונממ םיאיצומו ףוגל ךל םישלופ
ךלש ןושארה דליה תויהל
םג ינאו הלפה ירחא יזיפה בצמב םינינעתמ םישנאש תעדוי ינא,יל
שפנהש תעדוי
.הלשמ תומוארט תרבוע
רדסב תאש הווקמ ינא
הילג
הילגל וביגה
 
16/8/01 14:57
יריד :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
...םשמ ףועלו םיילגרה תא תחקל
סנכנ אוה ,ןוירה ,םייתנש לש תויגוז ירחא ,םינש שולש ינפל
,רתוול השק היה יל ,ץחלל
רוזחל רשפא יא .קזח באכ ,הדירפ הז ירחא םייעובש .הלפה... ףוסב
תויגוזה תרגשל
םיוושה םירוחבה דחא םע המיהדמ הבהא יל שי םויה .הז ירחא
שדוח ןוירה ,םוקיב
ןיאש תורמל ,םינגאלב אלו םיאושנ אל .ירמגל רחא טרס ,יעיבש
אלש תובייחתה
םילוכסיתמ ךתוא יבזע .םילילק ,םיבהוא ,ןיסירפקל הציפק היהת
.ךרדל יאצו ,תוקחדהו
.החלצהב
ירידל וביגה
 
16/8/01 16:34
ילוי :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
תא רקבלו םש םוליעב ראשיהל יטאופ סרע ךדיצמ שפנ בולע ארונ הז
הרוצב רקבל ףוצח שממ התא .ןושאר ףוגב תבתוכ אל איהש תבתוכה
.התוהז תא הפשח הליחתכלמש תבתוכ תאזכש
והשימ ךל יאצמתו םשמ יכל .ןוכנה םוקמב אל טושפ תא .ןכא -ילו
לבא - דחאל םיעיגמש דע םיצוק הברהמ םירקדנ םימעפל .ךומכ בשוחש
.שפחל יכל זא .וחכשיי םירדרדה רשואה תא יאצמתשכ .הווש הז
ילויל וביגה
 
 
16/8/01 17:24
יטאופ סרע :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
תייה תא הפיא לבא ,ןכ ,החילס ?תרגפמ תא ?טפנ תעלב ,ידיגת
?ה'רבחה םע שישח תותשל תכלה ?ארקנה תנבה ירועישב


,רורבו יטנרהוק יכה רבדה הארנכ הזו ,ילל תורישי יתבתכש המ
- ןיזה - תצק - רבשנל תוא איה החיתפה לכ .ןורחאה טפשמב הז
- ומצעל - אצמש - תובתוכ - לש - ףצר - לש - רובידהמ
.ץלגלגלגמ וחקלנש םינייפאמ


,ה'לאמא יכ אל ,ינא אלו תא הלימב שומישה לע איה תרוקיבה
וזיא רוציל דעונ תא הלימב שומישה יכ אלא ,הפישח הפ שי
ינאש המ ,ינאו .תוארוקה לכ ןיב ,יצרת םא היקבחס-הטמ ,השוחת
,ןוכנ אל תויהל בייח םירמוא םלוכש המש הז ,םייחה לע עדוי
.חרוב התא ,one ול םיארוק תילגנאבש המב שמתשמ התאש עגרבשו
.ימ טוש וס .הזל יתלפטנ זא .הז תא הארמ הלש טסקטה םגו


םיננבהו תוננבה יתעדלשו) ףוצר ,עובק קינב שומישה יבגל
המכל ךתוא חלוש יתייה ,(וירוחאמ המ םג םיעדוי רבכ םיעובקה
יגשומ ךל וריבסיש ,הזה רתאב וליפא םקלח ,םידמולמ םירמאמ
.םיילטיגיד תוקרי ראש דועו "תילאוטריו תוהז" ,"תוהז"ב דוסי
,הככ תבשח תאש תורמלש ,םג המ .יל אב אלו ,ארונ יל םח לבא
.הנווכה התיה אל וז


:תאזכ הבינגמ ארונ יראקש תובשוחש תוארוקה תבוטל ,בושו
- קאבאר) ךכ לכ ישיא רופיס םירפסמ רשאכ תא הלימב שומישה
,יתעד תוינעלו .רכנמ יעצמא אוה (הלפה ,עקתנש יתייעב רשק
התיה אל וזה הלימב שומישב הרטמה ,הלוע אוהש יפכ טסקטהמ
התא" ןיבל "התוהז תפשוח" ןיב רשקה הרקמ לכב .יטתסא רוכינ
קנבה ףינס יניב רשקכ והומכ ,"שפנ בולע" ןבומכ םגו "רתתסמ
.ולא םיפורט םימיב ילש
יטאופ סרעל וביגה
 
 
16/8/01 19:19
Lorelei :תאמ
חלאנ םג ,שפנ בולע קר אלל הבוגתב
Ars, baby, you talk too much. think simplier for a
moment, although it isn't as fashionable today. I don't
want to sound a 14th century woman to you, but don't you
think you're missing the point? Just a little, no? you
are over analizing the situation, and maybe I'm wrong,
but what is the importance of the grammatical tence and
pronoun choice of the writer in comparison to the
expirience she is writing about?
Loreleiל וביגה
 
 
16/8/01 20:51
יטאופ סרע :תאמ
חלאנ םג ,שפנ בולע קר אלל הבוגתב
בותכל תורשפאלו ,תינונגס הדפקה תצקל הפצמ ינא םירמאמב
תוירדילוס התוא רוציל ידכו .תרחא וא וזכ ,תרוקיב
ומכ אל בתכיי ליבומ רמאמש יואר ,יתעד תוינעל ,תיתוהדזה
השוחתה .(תודוקנ שולש ,העדוהל הבוגת וא) םורופ תעדוה
תו/םיארוק ברקב בשחהל הלולע וזכ הרימאש איה ילש
ןתמ :םתטישל ,רתאה לש תיסיסבה הרטמה תא תרתוסכ םימייוסמ
הרענ תמלוה הכימת קפסלו ,והשלכ גנידנוב רוציל תורשפא
.התוערל


יל תא בילעי דואמש טקא היהי ,הזה אשונה לע ןאכ חוכיו
תויניצ תורעה ףיעהל יכ קר אל .םוקמב אל הזו ,רנרב
לק אל אשונ לע הבתכש ,(הארנכ) הקוצמב יהשימ לע תוינונגס
עיגמ אל דואמש םג המ .יקאינמ יד השעמ הז ,הטעמה ןושלב
םוקמב תיפיצפס הזה ןוידה תא זא .הזכ סחי התביתכלו הל
.(?םעפ דוע ,ףוא ?ןכותו הרוצה אשונ) תרחא םעפבו רחא


ןונגסל לפטהל המל ?תיפיצפס הזה רמאמב יל עירפה המ זא
והשמ היה יכ ?הידמ יעצמא דועבו ןאכ שי ונממ םיעורגש
וזיא תובכל וא יל תא סעבל ןוצרה אל חטב הזו ,עירפהש
.עקשוטרק תוריבעמו תוירדילוסה תושנ תובסמ הביבס הרודמ
.דגאתהל טועימ תוצובקל ,תמאב ,רשפאמ הזה םוידמה ירה
טועימ תצובק ןה םישנש הדבועה ,ירפסמה בורה תורמלו
.םלוכל העודי הערל תילפומה


תוגהנתמ ,תועמשנש םישנש הארונה הסיפתב ןבצעמ והשמ שי
,תאה .הב תולפונ ,תרחא הניחב לכמ תויטנגילטניא תוארנו
םה תחאו םירשעה האמב םינתחתמ אל וא ןכ לש ןיינעה םגו
אל) וניתומוקמב ,הארנ ךכ ,רתויב ץופנה רומרמה לש והצק
.(הכרדב ,הלימ הלחא וז וניתומוקמ לבא הפ בותכל המ יתעדי
- ךמצעל הרוקש המ לע תוירחא תחקל ילטוט תלוכי רסוח ותוא
יכה דנרטה הז וליאכ המדנ ,התיא תוהדזמה וא יל קר אל הזו
םע ינא םינש שולש ,הללמוא ינא ךיא וארת .םוינלימב בושח
אל וליפא ינא ןוירהל תסנכנ ינאשכש יל רבתסמ םואתפו ,רבג
םג תויניצב תלכתסמ ינא ,הז לע ותעד המ ותוא לואשל תחרוט
ינאש ,ינפל ולש תויוטבלתהה לע םגו ירחא ולש הכימתה לע
לבא קונית הצור אקווד ינא ,ללכב ןהלש םויקל הנימאמ אל
.םירבג הז הככש .הרבחה ?יל םשא ימו ,דבל אלו ,ותיא אל
.יתוא ובהאת יל ערו .ינומכ ירה ןה םישנה לכו


יתלפטנ הז ללגב ילוא .םלוכ תא םישאהל הז םלועב לק יכה
,םלוכ תא המישאמ תבתוכה םא יכ .ןושאר ףוגב שומישה יאל
"ונחנא" הזיא םשב אל .הב תאצמנ איהש הדוקנהמ םישאתש
.םלועה לכ םע רדסב שיגרהלו תויוטש תושעל ךישמהל רשפאמש
הז ,ץופנ דנרט הז תוירחא רסוחש תורמלו - תוירחא רסוח הז
רמאנ היה םא טסקטל רתוי ןימאמ יתייה יכ .חירסמ יד ןיינע
תרשפאתמ התיה םג ילוא זאו ."!המישאמ ינא" .ןושאר ףוגב
הפיא - לואשל םינכומ תויהלו רמולו ,דצהמ טבמה תחיקל
יכה הז םימשא םלוכ ?רבד הזכ ימצע לע יתאבה ינא לזאזעל
.המכוח אל


ףתכ רשאמ רתוי תצק תבתוכל ןתונ ינא הזבש הווקת יל שיו
.תירדילוס


וא ,הלאכ ריכמו ,תורחא וא ,יל לש הקוצמל ןימאמ ינאו
,עירפה ךכ לכש אוה ינושלה ןונגסה אלו .תומוד תוחפל
דואמ יתימא עמשנש באכל תוניוע ךותמ יתבגה אלש חטבו
לכ ומכ ריתסמ אוה וכרדבש ,שדחה רובידה לכ ירוחאמ
תיקלח תוהדזהל לוכי אלש ךותמ אל םגו .ול ומדקש םירובידה
יל המדנ .תונב לש האצמה אל הז תוירחא רסוח ,ולה -
רומרמה תאש ללגב יל אל ןוידב הרואכל יתברעתהו יתבגהש
,יתורבחו) ירבח בטימו ינא ,רבדבש רעצהו באכה לכ םע ,הזה
.לכאנו םילכוא ונלכא ,(רדסב


קלח יניעב אצוי אלש ,המכ גשומ םכל ןיא ,ארונ רעטצמו
ילמ דחוימבו םג ,החילס .קיפסמ שיגר וא יטפמא םיארוקהמ
ךיא ,ןבומכ ,םגו הבתכ הנממ טבמה תדוקנ ,הבתכש המש ,רנרב
םיריעש םיסרע לצאו .יתעדל ,הבוגת תווש טלחהב ויה ,הבתכש
.האמחמ וז
יטאופ סרעל וביגה
 
 
17/8/01 4:55
Lorelei :תאמ
םירמאמבל הבוגתב
There must be some misunderstanding, either you
didn't get my point or I was not paying enough
attention. That way or the other this argument is
going the wrong way. Whatever the case is, it
isn't Li's writing. It's the traumatizing (again)
and mentaly as well as phisically painful expirince
she has been through - an idea I was trying to pass
along to you. Hopefully you understand. You,
however, turned it aroung against me. Sorry, but
here goes another "typical of men" statement. In no
way was I even attempting to discuss her writing
style. the very initiate point was that it's
irrelevant, and YOU were being irrelevant.

And a personal apology to Li that I have to bring
up a technical subject again. But, our poetic friend
has been looking for the dirt under the nails again.

human nature.... :
)
Loreleiל וביגה
 
 
17/8/01 13:16
ןורש :תאמ
םירמאמבל הבוגתב
התיהש תבושח ינא .הזה תופשכמה דייצ המל הניבמ אל ניא
הבש ךרדה טלחהבש .תרמאש המב דאמ דע הבושח הדוקנ ךל
,הפ שי ילואש תישנ-ןיבה היקבחסל ורזע אל ורמאנ םירבדה
.םיוסמ רוכינל המרג אקווד תמאב אלא


ירחא ,24 תב קר ינא ,ןוכנ :יל םירבדה םצעל וישכעו
תבשוח ינא לבא ,םעפ יא יל היהש (דיחיהו) יניצרה רשקה
המ ךל ריבסהלו ,ךליבשב טילחהל (!?) םירבחל תתנש הזבש
"תא"ה שרוש תמאב הז ילוא ,הזה םלועב ךלוה אל המו ךלוה
אל ןיידע ,20-ה תונש ףוסב ,תא םא לבא .הפ תשמתשה ובש
.לבח - הצור תא קוידב המ תעדוי


,תמאב ,וזה תיארונה היווחה ךילע הרבעש תרעטצמ דאמ ינא
,קועצל וליחתת לאו ,המ םושמ לבא .ךל באכש יל באוכו
?אה ,ידיצמ ארונ .ךמצע לע הז תא תאבהש השיגרמ תצק ינא
ןורשל וביגה
 
 
17/8/01 23:43
ןיראק :תאמ
םירמאמבל הבוגתב
םע המיכסמ אקווד ינא הרוחב רותבש ןייצל תבייח ינא
אוהש אל .ישילש ףוגב שומישה תוליז יבגל ל"נה תאווסרעה
תבתוכהש המ תא ספספמש םייניב חוסינ ןיעמ אוהש אלא ער
םצעבו תורושה ןיב אקווד לודגב םש אצמנשו השיגרמ תמאב
ןבומכו ,הלפה יתרבע ינא םגש ןבומכ .ישילש ףוגב הריחבה
והשמ תאזה תוחסנתהב שי לבא ןיטולחל תיטאפמא ינאש
לש אסכה -תואסכה ןיב יל לש םייתימאה תושגרה תא ליפמש
ןטבב ארונ יל באוכ ,דבלו ארח השיגרמ ינא -תמאה
ומכ ביגה אל אוה יכ תוכמ ול איבהל יל אבו הנותחתה
,יתימא םדא ןב לש תויוטבלתה ול שי אלא יאקירמא טרסב
לש רוע יל שי ,תינרדומ השא ינא -רקשה לש אסכה ןיבל
קוניתה תא וישכע תקנוח יתייה ימצעב ינאש תורמלו ליפ
לש ישחומה שומימה תא הצרי אוהש הצור יתייה תירכ םע
אלו תילאנומרוה אל היהאש תאז היהא ינאו וניתבהא
הפ םיבשוי ונחנאש אצוי זא .תיבב רבגה רוציקב ,תינשגר
באוכ רבכ יל םג תמאה ןעמלו תואסכ ינש ןיב הפצרה לע
םויכ םישנ ,ןיבת .דחא ףא םישאהל רשפא יא לבא .תחתה
תאצומ ישיא ןפואב ינאש תלבלבמ דואמ היצאוטיסב תואצמנ
.דואמ תלכסתמ התוא
התוא ספות היה השא םע בכשל הצור היהש רבג םדק ימיב
הרוחאמ התוא עקותו הפצרב עברא לע התוא חטשמ ,ראווצב
םייתנב .םייניעב הל לכתסהל חורטל ילבו הינש הבשחמ אלל
טפסנוקהש יל הארנו (ןמזמ אל ,בגא) ןגדגדה תא וליג
היה ןימה יסחימ תונהיל הכירצ השאה םגש רמואש ,הזה
ולש טפסנוקהש ומכ קוידב -החידב ומכ אוהה רכזל הארנ
.סנוא ומכ ךל הארנ םויה
ונלוכ לבא לבקל הצור אל דוע השדחה השאהש דחא רבד שי
רתוי הברה השוחתב הזה םלועב תויח םישנש -ותוא תועדוי
,תוריצע) תישדוחה הלחמהמ לחה ,תועיגפ לש הלודג
ןיבל (ןטב יבאכו רתי תושיגר ןותחת בג יבאכ ,םילושלש
אוה סנאיהל דחפ -הלקלקתה וב הרונמהש קיר בוחרב הכילהה
ץוח) השא לכ -תרעצמ הדבוע דוע שיו .םישנ לש ידעלב דחפ
לחה והשימב תיפסכ היולת היהת דימת (םירידנ םירקממ
ירמגל אל ונחנאש השוחתה ,גוזה ןבב הלכו םירוההמ
,םידלי ומכ) תוביס דועמו תאזה הביסהמ ונישפנל תוישפוח
םיישנ םיבשחנ ןיידעש םידיקפת דועו תיבב לופיט
המכ הנשמ אלש הדבועה םצעמו (םישנ ידי לע םיעצובמו
םודיק לע רתוונ רבד לש ופוסב דימת היהנ תויטסיריירק
םישנ .ונביל בוהאו הדיל תשפוח ,הנותח תבוטל קט ייה
,אוהה תא םג -םידיקפתה ינש תא עצבל תופוצמ וישכע
תילכלכ יאמצעה -ינשה תא םגו ליכמהו לבקמה ,יביסאפה
ןה םישנ ,תושעל המ לבא .יביטרסאהו יביסרגאה ,תישפנו
.םירבגמ תירירבש רתוי הברה היח
-קדצבו -םידחה ךישוחב שיגרמ התאש תונכה רסוחו לובלבה
תויפיצב דומעל ךרוצה -חוכשל רחוב התאש דחא רבדמ עבונ
וא) ,שגופ התאש םישנ יבגל ךלצא םג םייק ולאה תומזגומה
העוקת הארנכ ילו (ךבצמ המ קוידב תעדוי אל -ןהל יושנ
םלועה ןמ ולכ אל ןיידעש תומרונהו םייסיסבה םיכרצה ןיב
,התא .תינמז וב -קוידב רבד ותואמ ררחתשהל ןוצרה ןיבל
ןיב שארב האוושהה תא עגר השע ,הזה םלועב יחש רבג רותב
ןוכנ - ןכ היהתו ,םויה לש םינמזל םירחא םינמז
םייתרבחה םייונישה םגו ?הברהב ונתשה אל ךממ תויפיצהש
?הז תא הז דחוימב םירתוס אל ורבע םירבגש
,תורושה ןיבמ תעבונש תוננוגתהה לע התוא םישאת לא זא
אקווד ואל איה יל לש הלודגה הקוצמהש תבשוח ינא יכ
,יזיפה באכה וא ןיאושינ תעצהב רסוחה אל וליפאו ,הלפהה
הפצמ איה המ ,תויהל הנממ הפוצמ המ העידיה יא אלא
ךותב איה הפיא אוצמלו םהינש ןיב דירפהל ישוקהו המצעמ
.הז לכ
ןאכ יתבתכ ,ישילש ףוגב תשמתשמ ימצע תא יתספתש תורמלו
.יחא ,ןמחר היהת זא .בלהמו ילש תישיאה היוחהמ
ןיראקל וביגה
 
 
18/8/01 0:39
יטאופ סרע :תאמ
םירמאמבל הבוגתב
:תודוקנ יתש .הפי ךכ לכ תשקיבש ירחא .ןמחר היהא חטב


היהש רבג םדק ימיב" :האבה הקסיפב ךדיב תועט ,תחאה
התוא חטשמ ,ראווצב התוא ספות היה השא םע בכשל הצור
הינש הבשחמ אלל הרוחאמ התוא עקותו הפצרב עברא לע
- איה סרעה תלאשו ."םייניעב הל לכתסהל חורטל ילבו
תולוע הוודח תואירק םע תידדה המכסה לש הרקמבו
?רתומ הז ,תודרויו


תויפיצה .תיתועמשמ רתוי איה ,תיעט הב הינשה הדוקנה
לדבהה קר אל .תונורחאה םינשב תיתוהמ ונתשה םירבגמ
לכ ותניחבמש ,ל"ז ילש אבס ןיבל יניב תויפיצה ןיב
אלא ,ילש אבאמ קר אלו ,דחא דחא םיאומוא םה ילש רודה
רשע קר ,ריעצ רתוי טעמ קר יתייהשכ ינממ ויהש ולא םג
םייתרבחה םייונישה .הרוחא םינש הרשע שמח וא
יתלבה) ולאל דוגינב ,םירבגמ תורתוסה תושירדהו
ידי לע ורצונ אל ,םישנה לש (םיבר םינבומב ?םיירשפא
הדמעב אצמנש ימ לכ ומכו .םדי לע וענוה אל וא ,םירבג
אלו ,הרוק המ םיניבמ שממ אל ונחנא ,הנוילעו החונ
וקס'צוא'צ ונלוכמ תושעל דעו ןאכמ .הז לע םיחמש דימת
.תמאב ונ ....הא ,תספרמה לע


הלש רמאמב גהונ קר ינא ,םולכב יל תא םישאמ אל ינא
קיפסמ הז לע ודמעו) גציימ אוהש ששוח ינא .רמאמב ומכ
,תמייוסמ תימוקמ הלקה תונתונ ילואש תושיג (םירחא םג
עגרב קמחתמו ,תוירחא םוש תחקל הצור אל ינא םג .והזו
.הז תא תוהזל עדוי זא .תחא העיגמש
יטאופ סרעל וביגה
 
 
18/8/01 1:11
הריטה תריבג :תאמ
םירמאמבל הבוגתב
םירבגה םג םא הלאשל סחייתא אל ינאו .תויפיצה ןיינעב
וזש יל הארנ לבא ,הלאכ תורתוס תויפיצ ןיב םיערקנ
.םישנ לצא הפירחמ קרש ולוכ רודה לש תנומסת


ונדמלש רופיס לש םשב רכזיהל הסנמ ינא ןמז הברה רבכ
ץרפ ל.י לש והשמ ,ישפט דואמ יל הארנ זאש ,תורגבל
איה זאו ,םינתחתמש םיינש םש ויה .(ילוא ?"שולתה")
,הנותחה ינפל הל היה) "רחא םע יל היה רבד" ול תרמוא
,םהיניב טשופ רוכינה ,ןבאתמ אוה עגר ותואמ .(רמולכ
.רבקה דע םילבמ םה רתוי וא תוחפ הככו רבדל םיקיספמ
.ושמ ושמ שביימ ,רופיס לש הבבס


רופיס הז - הריבסה הרומה .הצור ץרפ ל.י המ ונבה אל
,תורתוסו תונוש וב תומרונהש רודב םילדגש םישנא לע
ןיינע תא עגר בוזענ) םמצע תא םיאתהל המל םיעדוי אלו
תומרונה הז בושחש המ ,רחא ותוא םע הל היהש המ
.(הלותב אל איהש הז תא לבקל עדי אל אוה .תונתשמה
.ונבה אל ןיידעו


םואתפ המ - יאכרא ךכ לכ ונל הארנ היה הז ונמזב
רודל םגו םדוקה רודל םג םיכייש םהש םיבשוח םישנא
רשי ,הרזח הכמ הזו םינש XX ורבע ,הנה לבא ?םהלש
ימ ומכ לבא ,ילש אמא ומכ היהא אל חטב ינא .ונילא
אל אקווד) הדודה ומכ היהא ינא ילוא ?היהא ןכ ינא
הדודה םג לבא ,(המצע ינפב לדומ יתאז ,םעפה הינ'ז
חטב ינא אבא ומכ .רדסב אל והשמ השוע ינאש יל תרמוא
?ירטע ילג ?הנודמ ?ראשנ המ .תויהל הצור אל


לבא ,והשמ םישדחמ ונחנאש םיבשוח דימת ונחנאש ראשנ
יפל םיכלוה ,םייופצ ונחנא ךיא תוארל םימהדנ םעפ לכ
םג יכ ,תידימת איה וזה הקעומהו .הלאה םיפיטיכראה
השוע ,והשמ תשדחמ ינאשכ םג - (ינא ,בוט) ונחנאשכ
אוה ,התשע אל דוע השא ףאש ,היה אל םעפ ףאש רבד
ולש המאתהה יא וא המאתהה יפל בלש והשזיאב דדמיי
אבש הממ רתוי הברה תופקת ןיידעש ,תונשוימה תומרונל
.יל


רבעמ ,חטב ,ןכ ?ןכ ,שדח רבג שיו ,השדח השא שי לבא
,השדח השא ינא לבא .חחחחחחפ .ואובי ףכית ,בוביסל
המכ המצעל החקלש השא קר ינא ,חוטב אל שממ ?ןוכנ
הז ןאל .תבשוח התיה הלש אמאש הממ רתוי תויורשפא
?"החפשמב םיחתמ" םע תראשנ ינא ףוסב םא ,יתוא םדקמ
ךרדב יתיא ךליי ימו ?ללכב עיגהל הצור יתייה ןאל
.תובוט תולאש הברה ?וזכ


,היינש .ילש תימינפה תמאה םע תראשנ ינא ,ןכ הא
החוטב ינא ?לזאזעל ,איה הפיא .ףושחמל הלפנ ,שפחנ
לכ יתוא הכילומ וזה תמאה .םוקמ והשזיאב התוא יתמשש
הברהו תויוטבלתה ןוילימ ירחא ,המידק דעצ עבר קר םעפ
אלא רמא והשימ יכ אל ,תרחא אלו ךכ יתישעש תוקידב
לכ םדקתהל השק ,םכל דיגא המ .ןטבה תשוחת וזש ללגב
.דעצ עבר םעפ


חוכיווה ,תולפה לע אל ןמזמ רבכ הזש תעדוי ינא ,ילו
.בוט היהיש ...לבא .הזה
הריטה תריבגל וביגה
 
 
16/8/01 20:11
:תאמ
חלאנ םג ,שפנ בולע קר אלל הבוגתב
הכה טסקטל תוסחייתהמ החירבכ "תא" הלימל לפטינ התא ,יתעדל
.תישגר ןועט
,דאמ הפיה) ןונגסה לע תבתוכה תא טופשל לק רתוי הברה
.תיסופיט תירבג החירב .ןועטה ןכותה םע דדומתהל רשאמ (ימעטל
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/8/01 20:14
:תאמ
חלאנ םג ,שפנ בולע קר אלל הבוגתב
וזה הריחבב קוידב השק רוכינ ההזמ ינא - תורחא םילימב ,וא
וא תוניילעתה לש גוס .ןכותל םוקמב ןונגסל סחייתהל - ךלש
?הזה קוחירה ,ןוידל םרת הז המ .ןנוצ טופיש וא קוחיר
ופוגל םוקמב (ךכו ךכ הבתוכ תא) תבתוכ לש הפוגל תסחייתה
,תויועמשמ ,רמוא הז המו ,םצעב םש הרק המ זא) טסקטה לש
(.םינימה ינש לש תואר תודוקנ
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/8/01 1:33
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
חלאנ םג ,שפנ בולע קר אלל הבוגתב
תא קיחרמש והשמ , ינאל תא ןיב הזה לובגב והשמ שי
.היצאוטיסה
לש הקחדה ןמ, התוא רמואש ימל תכייש אלכ תוארהל הל םרוגש
"תא"ה לא "ינא"המ בצמה
איה תאז ,תיארחאש "תא"ה וז ירה ,תוירחאמ תרטופש הקחדה
ןוירהל הסנכנש איה וז ,קיפסמ התוא בהוא אלש רבג םע היחש
םע תושעל הלוכי ינא המ, "ינא"ו ,ןורחאה עגרב קר בל המשו
.תאזכ "תא"
רבעמש המל םג סחייתמ אלא ןכותל סחייתמש קר אל סרעה
.וילא
,הלעמ סופיטל סיסב היהת וזה לפשה תדוקנש הוקמ ינא ,יל
לש תשדוחמ הניחבל, תוררועתהלו םינשי םיסופדמ תורענתהל
.ינאה
קוביח
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
16/8/01 22:48
zot sheomeret :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
you go girl!
zot sheomeretל וביגה
 
16/8/01 22:12
uv :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
.(ןיינעה לש יבויחה ןבומב) הדירחמ ךלש הבתכהש דיגהל חרכומ ינא
ךרד ילש הלמחהו "רעצב תופתתשה"ה ישגר תא ריבעהל רשפא יא
.שיגרמ ינאש המ קוידב הז לבא ,בשחמה
ףוס רוזאב םא ,דלי ילב וא דלי םעש ,הזה עטקה יל עירפמ דואמ
םא ,הברהב ךממ ריעצ אל "ריבא"הש חינמ ינאו) ךייחל 20-ה תונש
הצור אל וא) תעדוי אל ןיידע תא ,םינש שולש ירחאו (...ללכב
ךל עירפמ הז םאו .רשקה דוסימ יפלכ שיגרמ אוה המ (תואדוב תעדל
תיללכה השגרהה וז תוחפל) רשקה דוסימ דעב אל אוהש השיגרמ תאש
יכה רבדה הז יתעדלו ,דבוע אל הפ והשמש הארנכ - (יתלביק ינאש
.תויהל לוכיש בוצע
תליחתב קר ינא - הלאה םירבדב לודג ןיבמ תויהל רמייתמ אל ינא
בשוח ינא לבא ,(?ןוכנ ,הלחתהה ןיידע הז 23) ייחל 20-ה תונש
,ןוכנה ןוויכל תנווכמ יד (?ילוא ,היציאוטניאה) ילש השגרההש
יכ ,(IS IT?) "ר'צנפ"ה ינפל הזה אשונה תא תרגס אלש לבחו
הלולע תאו ,"ץוחבמו םינפבמ םמדל הכישממ" תא ,ירחא ,וישכע
.....חצנל אל םא ,ןמז הברה דוע ךכ םמדל ךישמהל
!!!!!!!!!!!!!לבחו
uvל וביגה
 
16/8/01 23:47
קיטסרדניט :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
ונחנאש םעזב יב החיטמ דימת התיה ילש תיסקאה
התיה אל איהו) תוינידנולבו תונטק ןתוא םיבהוא
("תינידנולבו הנטק" אל חטבו תינידנולב אלו ,הנטק
ינא יביבס םיאושינה תוקיטסיטטס תא ןחוב ינאשכ
.(תיטיסיטטסה) התקדצב חכונ


תוננוקמו םימלש םיברע ונלצא תובשוי ויה הלש תורבחה
אלוליאש ימצעל בשוח יתייה ינאו ירבגה ןימה תובילע לע
,םימיא ןהילע ךליהש קפס היה אלש יגולויבה ןועשה קותקת
.תוחורה לכל ןתוא ופיקהש םירזולה לכ תא תופנפנמ ויה רבכ ןה


,תאזה הרורצה הרצה ,תאזה ףגנה ןבא ,הזה דירטמה קותקתהשכ
,ףא יחותינ ומכ םיחיכש ויהי תוירפהו םיטוביששכ ,םלועהמ םלעי
זא וא
.קפס יל ןיא .תיתימאה תישנה הכפהמה ליחתת


היהי .קושב ןיידע תויהל בלש ותואב הצור יתייה אל
.השק רתוי הברה
קיטסרדניטל וביגה
 
 
17/8/01 9:27
טסוגוא ילוי :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
חטב ,הזה קותקתהמ תומייואמ ךכ לכ תונבה בורש תבשוח אל ינא
רתויש המש יל המדנ .ןהייחל םירשעה תונש ףוסב קר ןה םא חטבו
רמושש המ ,הזמ תומייואמ ךכ לכ ןהש המדנ םכלש ,רמול קייודמ
הזכ קותקת ןיא לוכיבכ םכלצא - היצאוטיסב םכלש תונוילעה לע
ןקדזמ /רגובמ /םדקתמ ליגב אבא תויהל ליחתהל םג :לוכיבכ קר)
(םיהדמ ןויער עמשנ אל
.םינימה ןיב ןויווישה יא לע רמוש לוכיבכ הזו
ליג ינפל דלי לע תוצוחל אל םויה תורוחב ,רבד לש ותימאל
תאש תעדוי תא םא ,ץחליהל הביס םוש ןיא זא םגו ,סולפ םישולש
,םדקומ ליחתתש ,םידלי הברה הצורש ימ .רתוי אלו םיינש הצור
ליגב ליחתת םא םג יפוי קיפסהל הלוכי ,םיינש הצורש ימ לבא
.שמחו םישולש
קוור תויהל וא .לודג קילג אל םג הז ןקז אבא תויהל ,ינש דצמ
.םיריהזמ אל םיירבג םיבצמ ב"צויכו ,סולפ םיעברא ןב
הסיפתב רתוי .ישחומ רשאמ יגולותימ רתוי אוה ןויווישה רסוח
.םכלש תויתימאה תויורשפאב תוחפו םכמצע תא םכלש תניילעתמה
םינש וא ,ןליג ןב רנטרפ תוצור תורוחבה בור ,רבד לש ופוסב
,םכל םגש הככ .םינש ןומהב ןהמ רגובמש רבג אלו ,רתוי תודדוב
?בצק ותואב אל .קתקתמ אוהו ,יגולויב ןועש שי ,םירכזה יריקי
.אנ ותשעתה ...הנוש ךכ לכ ךכ לכ בצקב אל םג לבא ,ילוא
טסוגוא ילויל וביגה
 
 
17/8/01 9:31
טסוגוא ילוי :תאמ
ירבג םג ב''צמ ןיאל הבוגתב
ערזה לש תוירופה ,םינכדועמ םירקחמ יפלש - יתחכש דועו
... םינשה םע קהבומ ןפואב תדרוי
קלחב אלא ,השאה ללגב קר אל ןה םדקתמ ליגב הירפה תויעב
.הלש גוזנבה לש הרופ תוחפה ערזה ללגב םירקמה לש דאמ לודג
.םכמצעל וראת
טסוגוא ילויל וביגה
 
17/8/01 3:20
אאא :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
.....?הד,וליאכ - בומרבא יתא - תיסרע אוה יטאופה סרעה םאה
אאאל וביגה
 
 
17/8/01 19:27
בומהרבא סרע :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
.ההד


ךיא ,הז לע תילע ךיא
בומהרבא סרעל וביגה
 
 
18/8/01 5:18
Lorelei :תאמ
..וליאכ אלל הבוגתב
and I was going on and on about the coldness of the male
sex... really sister, this I hadn't seen coming. Still,
why discuss the writing style - when the subject is
painful enough? mabe it's my general incapacity at
being intelligent, but some things better left not
over-analized till the last speck is naked. It kind of
dilutes the meaning, no?
Loreleiל וביגה
 
17/8/01 18:23
nil :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
תכרובמ ,הסומע תויטיירטס לש םינש ירחא ,הנורחאה הפוקתב
,םישנ קר לבא ,קרש בושחל קיספהל הלוכי אל טושפ ינא ,תטהולו
ונתוא ליבומש ,םחרה םע הזה ןיינעה הז ילוא .םישנ ןיבהל תולוכי
.אלו תירופאטמ ,המידק
תויבסלל דימ ךופהלו ןתנומא תא רימהל ןלוכל תארוק ינאש אל
אלש הלוכי אל ינא תובוגתה תאירק רחאל לבא ,והשמ וא תויטנטילימ
.(יתייה אלו) םג םש יתיה וליאכ ,הטמל םש הדח הטיבצ ןימ שוחל
,"תורדוסמה" ,תויאמצעה ,תויביבא לתה תוריעצה ,ונלצא קופד והשמ
.ונומכש החפשמ תוננכתמ אלו תוקפרתמ אלה ,תוינתעדה
תא ךילונ אלש ןאלו ,היהי אלש המ ,ןיא ,םחרה טושפ הז ילוא
תומוקמל ונתוא ליבוי םג םעפ ידמו ,םש ראשיי ןיידע אוה ,ונייח
.םהילא עיגהל וניצר אלש
:יל-ל
.םיקוביח ינוילימ
nilל וביגה
 
17/8/01 21:26
ףסא :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
וניתוזוחמל עיגהו 80 ה תונשב חתפתהל לחהש ימלוע דנרט ונשי
קפד והשימש הארנכ ?יל ער .תוירחאה תחיקל יא - רושעכ ינפל
אפורה הפיא -הלוח ינא .םימשא אצמנו אצנ ?לבזב םייחה .יתוא
(תחרופ יד הריירק הזה דנרטהמ התשע ס"ש תעונת) ?עובתל רשפאש
ןכא אוהו) שיב בצמב המצע תא תאצומש ימו -םיינש םישורד וגנטל
,הכירצ הניאש יאדובו) הלוכי הניא הל םירורב אל הייחו (הזכ
לע המצע תא אלא םלועב דחא ףא םישאהל (לק יכה הזש תורמל
םיחרוב/םידחפמ םירבגש תעמתשמה העיבקה .תויוגשה היתוריחב
הארנכ) תוביוחוממ דחפמ ולוכ םלועה .הדוסימ היוגש -תוביוחממ
תא הלגנ ןחבנש יתרבח לגעמ לכב .(תישונאה לדחמה תרירב וזש
ןויערהש אל הז) תוירחאה תחיקל יא תא ןכ לעו תוביחוממ החירבה
...ונייה לפונ היה אל ק"דסאנה םא -ילכלכ אלו יטוידיא היה
תוירחאה תחיקל םע קר תישממ אטבתמ תורגבל תורענמ רבעמה .('וכו
(םלועל םיאצאצ תאבה ללוכ) ונייחב שחרתמה לע האלמה
לע תפרוג הרוצב תוירחא תחיקל יאל תפרוג החכוה לבקל הצורש ימו
םלוכ .יחכונה ינוחטב/יטילופ/ינידמה בצמה תא ןוחבל אנ -ונייח
חא" רדעיהב ,'וכו לסחת/רותפת/תוירחא חקתש "הלשממה" לא םינופ
?המל .םידובא םישיגרמ ונחנא - ןנוגמו "לודג
ףסאל וביגה
 
19/8/01 12:10
זעוב :תאמ
רנרב ילל הבוגתב


תוינברוק
אצמו "ינא ןברוק" םג יורק ,ארחש-םלועה-הז-קדוצ-ינא לש דנרטה
הבוטר הבחס ומכ ,המשאה תא םיחיטמש ,םיבר םירישב ויוטיב תא
השאה ,סובה ,ה/רבחה ,אמאו אבא) "רחאה" לש וינפב ,החתרוהש
('וכו ,תרחאה


תוירחא
,השק איה .םלועב השק יכה המישמה וז ךלש םייחה לע תוירחא תחקל
תא תתל לכות - דיספת .םישאהל ימ תא ןיא הזכ הרקמבש ינפמ
?הז תא בהוא ימו .יארה לומ ,ךמצעל קר הריטסה


תוקיבד
."העטש ימ" תא חקל דמלל .םיקדוצ תויהל םיבהוא ונחנאש המכ ,יוא
לש הזה ןורקיעה לע תויונב תוקיבד תויאקירמא תורדס הברה ךכ לכ
."םלשי אוה וישכעו ,והשמ השעש רבגה"


ןמז זובזיב
הז ,יתוא וקפדש םההו ,העטש אוהה לע ןנוקלו תבשל
ריאמ .תופלוח ןה הללאל רהמ .תופלוח םינשהו .ןמז-זובזיב-הז-המ
תונולח שי ."םייתנש ופלח ,םויה הילע תצפק אל"ש בתכ רבכ לאירא
ףוסבש ,ןנואלו ןנוקלו תחתה לע תבשל ךישמהל שקעתמש ימ .תונמדזה
.ןנולתי אל


ןוצרה חוכ
ליגב ,בשוח ינא ,ונדמל רבכ הז תא .םייחב תונתמ קלחמ אל דחא ףא
ינא םעפ דוע ,היהיו הצור .תאזה החושקה הנידמב ,ריעצ יד
םג בוט עמשנ לבא ,יקצוסיו רימידלו לש רוקמב הז ,םירישהו
.תירבעב


:םכסנו
ונחנא המכ וארת" ,תישנה תוירדילוסה תצבב ךשכתשהל הלחאש ןוכנ
םע םוי לש וברעב הרקי המ לבא ,"תונוז ינב םינבה המכו תוקדוצ
אל םה םיברעה םג ירה ,תשפוטמה תירדנ'גה ,תאזה תוירדילוסה לכ
םיה רוזא לכב ,םי ותוא אל אוה םיה םגו ,םיברע םתוא םלוכ
תוזודמו הפי'ג רתוי הברה םע ,רתוי םהוזמ אוה ונלצא) ןוכיתה
(אבצה לש ירי יחטשו ףוחה לע םינורוטקרטו


םיארוק םירחא תומוקמב .תאזכ הצלמה םתס וז .תושעל ,תוכבל םוקמב
.רגבתהל הזל
זעובל וביגה
 
 
19/8/01 12:42
טסוגוא ילוי :תאמ
ארחש םלועה הז ,קדוצ ינאל הבוגתב
תוירדילוסש ,תוירדילוסב ךלש סגה לוזלזב ,ןיבמ אל התאש המ
.היישע לש םינבומ ינימ לכב .היישעל לודג רוטזילטק איה
,םידדוב םיבאז תויהל םיבהוא םירבג .השק רתוי הברה ,הידעלבו
תא המיצעמו ,חכ תנתונ תוירדילוסש הדבועה םע .תוחפ םישנ
תומוקמה ןמ הז תא םיאורשכ ,חכוותהל השק ,תודדומתהה תלוכי
.תוארל יתקפסה ינאש
טסוגוא ילויל וביגה
 
 
19/8/01 22:19
יטאופ סרע :תאמ
ארחש םלועה הז ,קדוצ ינאל הבוגתב
.םיקוחצ ,הנשמ אל .ןיינעל הביגמ הספתנ םרט טסוגוא ילויו
יטאופ סרעל וביגה
 
 
24/9/01 16:33
ןרק :תאמ
תונוז םישנה לכ ,םיבנג םה םינמורל הבוגתב
.יטתאפ סרע הז


.חחחחחח
ןרקל וביגה
 
19/8/01 18:51
ךאלמה :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
לבא הינשל הינשמ הפ הלוע תושנאה לש תויטפקדהשהש בל םש ינא בוט
לבא תובוט יד םיכרד שי דלי הצור אל תא םא יתבוגת תא ביגא ינא
דלי הצור תא םא הז תא םיווש אל ינפוגה קזנה םגו ישפנה קזנה
ידכ םויה םיכרד קיפסמ שי קיפסמ רגוב אל אוה זא הצור אל אוהו
הנשי לארשי תנידמב םויה ישילש רבד וישכע.הזה בצמב לפטל
םינכשהשו.... תירוה דח החפשמ יפלכ תמייוסמ תידסממ היצמיטיגל
םיצור םהש המ ודיגי


!םיגדה לע הדותו םולש ויהי זא
ךאלמהל וביגה
 
22/8/01 3:27
הבלכ :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
קפס יל ןיאו .ךתוא זיגרה ארונ ,יטאופ סרא ,יל לש רמאמב והשמ
ויה המל ןיבהל הלוכי טלחהב ינא ,רמולכ .הביתכה ןונגס אל הזש
ןיחצמש שומיש טלחהב אוהש , "תא"ב ףוכתה שומישה לע תוגשה ךל
.םריבא וטיא לש 'צאט םע 79 ריצב תיטסילנרו'ג וינ המוראמ ולוכ
תא ףולשל ךל םרגש המ אל הזש קפס ןיא ןיא ,תושעל המ ,ןיידעו
.יל תא , תלטובמ אל תוירזכאב דועו ,עוצפלו ,תדלקמה
הברה רבדמ התא .ךתוא זיגרהש המ אל הז ןונגסה ,ילש ימאמ ,אל וה
הככ תפקת התא .ךמצעב תוירחא תחקל ץמוא ןיא ךל לבא ,תוירחא לע
תוישנב ,תאזה תוינברוקב והשמ יכ .ךתוא הליעגה איה יכ יל תא
ןא.דב הסכיא ךל השע ,םיגולוקניג אסיכ לש תוילגר יתש לע תממדמה
ינלופה ייא.
הסנמ אוה יכ ,ךיניעב יוגש תאב שומישהש הל בתוכ התא .האגה
התאש ,תוירדילוס ,המוחר תישנ תוירדילוס לש גוס הזיא סייגל
םיקאיינמ הזיא" תחישב כ"דב תמכתסמ ,קדצ לש הבר הדימב ןעוט
,התא ,ןמז ותוא לכו .קדצ הוונב וסרפסא סוכ לע "ואויש ,םירבגה
תינויגה יכה הדבועב ריכהל ברסמ ,הטילשב שיא ,ךומכש םכח שיא
.ינאב בותכל דואמ השק הזכ רופיסש :תשקבתמו
יגיגהו תויטאופ ודבספה ,השלוחה יכ ,ךתוא הניבמ ינא
םיקינהש ומכ קוידב .יתוא םג םיכיבמ תוננבה לש תויטסינוכיתה
םיאיבמ (?יסיס הכיסנה אל המל) הילו'ג לייטס םייטנמור הז המה
?הזה ינצלפה קינה הז המ) יטאופ סרא ,היעבה לבא .זירקה תא יל
תאצמנ (?תויניול ךונח תצק ונספת
שיגרנ רבכ יתמו ?ונתוא ליעגת השלוח ןמז המכ .ךלצאו ילצא םג
?תמאב
השיא איה .תיבה ןובשח לע וזנוב תירעק לבקו ,יל יבגל תקדצ
רשקתל תדחפמו רבח םע םינש שולש רבכ הרגש ,תינדחפ ,תינייכב
לולעש והשימ םע היח איהש הדבועה םצע .תיסיסב יכה המרב ותיא
תמאלו םוקל תויציבה תא הל ןיאו ,םינוערז תדדוש איהש בושחל
.הרבעש האמהמ הרוחב םע קסע ונל שיש ךכ לע העיבצמ ,הז םע ותוא
:האבה הלאשה תא ונמצע תא לאשנו רוצענ הבה ,רקי סרע ,וישכע לבא
?םיבשוח ונחנאש ומכ םיצימא תמאב ונחנא םאה
ומכ ,רררג ,יל חירמ התא . ילש קתומ , יניעב ץימא אל התא יכ
לבא .ירזכא ,ןייוצמ בתוכ ,קירבמ רפוס :ילש הנולמב םירבחה ראש
ןכותה לע לכתסהל ,תוהדזהל ,הלמח תוארהל ךירצשכ ,םייט ינאמב
רתוי הברה כ"כ .ףוקתל ףידעמו בנזה תא לפקמ התא ,ןונגסה לע אלו
.התאש שולשלחהו דחופמה לדופה אלו ,ןמרבוד התאש םיבשוחשכ דמחנ
הז .ךל םג באכ ,הלפה תרבע ,ילוא , התא .הל באכ ,הלפה הרבע יל
,דומח ,בושחש המ לכ
וא שדח רבג התא םא .שארב ךל ץורל הכירצש הדיחיה האוושמה תאז
לכתסת ,םדא ןבכ .תחתה הצק תא יל ןינעמ סקוסמ וא שיגר וא ןשי
והשימל ימצעמ יתתנ הפיא " ךמצע תא לאשתו ,תאזה האוושמה לע
לכ תמאב ,ילש סרע ,דימת ומכ ,הלעמל תראשנ "?המוד היווח רבעש
.דובכה
תומטפה יתש תא ךל חולשל יתלקש .יתמסקוה ,ךתוא יתארקשכ ,הלחתהב
.רידת תזחשומה ךנושלב ןתוא ףיישל ךל תתלו ליימ .יאב ילש
םדא .יטאופ סרע הז ךילע תבשוח ינאשכ האור ינאש המ לכ ,וישכע
תונעל לוכי התא .בלב ,עמשנ אל ,בוצע רישו ,תינחוכ תוגהנתה םע
,הצרתש המ יל
תונב לע רמאמ לכ אל .ואושדרב יראק תא ןינעב ברעל זיעת לבא
תויטסנימפ טסופ , תויבבוש
.תאזה תיפיצפסה האשילקה ךרד גייחל ךירצ קאלע תובינגמו
הבלכל וביגה
 
 
26/8/01 23:29
יטאופ » סרע :תאמ
ב''צמ ןיאל הבוגתב
.
יטאופ » סרעל וביגה
 
22/8/01 17:06
םות :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
(םיאושינ+תורבח) דחי םינש 10 כ"הס 30 תב ,דיגא ינא ה ,ינאו
.הז לע רבדל ןכומ אל וליפא אוהו
הז םייחה ,תועוט ןתא ?לק תויהל ךפוה הז ךכ רחאש תובשוח םתא המ
דנה יפה דימת אל
,ימצעב הדלי דוע ינא םימעפל דלי הצור ינאש החוטב אל וליפא ינא
יל ךסוח (ןפוא לכב עגרכ אל)הצור אל אוהש הז םע יל לקו
.תויוטבלתה
םותל וביגה
 
 
26/8/01 15:15
hld70 :תאמ
!?ןוירהל הבוגתב


יתשיאב םינש לש תורצפה ירחאו םות לש ליגל םיאתמ ךרעב ינא םג

תמאב המיסקמ הדליב יתוא גנעל התואנ איה


שי !םידליו והשמו םישולש ינב ןיידע היחתש יתשיא םגו ינא םג
ילש תבה לש טבמה תדוקנמ בוט הברה הזל


םייחב לק לכהש בותכ הפיא לבא הדיבכמ תלפונש תוירחאה םנמא
השק היהי זא


ילב בהוא תמאבש והשימל םירזוח םתא םידליל ףילחת ןיא ונינבו
טישלוב
לכה הווש הז תמאב
... התייה תדלל !!ונלש הטלחההש ןימאמ ינא


לארשי תוטלחהבש תוחלצומהמ


:בגא
ןוכנ תויהח בטומ אלש ףידע (תדלל) תפתושמ הניא הטלחהה םא
וב סונא ..תויהל אלו ךלהמל
:-()
hld70ל וביגה
 
23/8/02 23:42
ההותה :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
?יל ,ךמצעל יבישקת אל המל
.תרזועל אלו הנכשל אל ,רבחל אל ,אבאל אל ,אמאל אל
תא המ ,ךל בושח המ ךמצעל יררבתו ,םיימוי ,םוי ךמצע םע יבש
ילכות הבש תורבח ,תיתימא תוימיטניא הצור תא םא .הצור תמאב
יליחתת זא דוחל אלו דחיב ולבקת תושקה תוטלחהה תאו תא תויהל
אל םאו ,בוט המ ,יחכונה גוזה ןב םע ירשפא הז םא .הז לע דובעל
- סרעה לש (?התעצה) ותעצהל תפרטצמ ינאו !השקבב וירחא אבה -
םירחובש םישנא ינש שי רשקב !ךלש םייחה לע תוירחא תחקל יזעה
לבא הרקש המ תא ןקתל רשפא יא .רשקה ביט תא םיעבוקו דחיב תויהל
!החלצהב .הרקיש המ תא רפשל רשפא
ההותהל וביגה
 
6/10/02 15:01
תימע :תאמ
רנרב ילל הבוגתב
,םירבגל םישנ ןיב ןויוש הזכ רבד ןיאש ןיבה אל דועש ימש םויב
,אלפנ רבד הרקי זא וא - ןיבי
לש המירזה ליחתתו תורבסומ תוביס ילב ונבנש תוהובג תומוח ולפי
םייתימאה םייחה
ןומה הז הבהא - תודבוע תעיבקב ךרוצ ןיאו תורדגה ןומה ךירצ אל
קיפסמ בכרומ הזו
ואצמוהשו םימייק םניאש םיסותימ ללגב הייווחה לע ורתוות לא
.וגא הזיא קפסל תנמ-לע
!רוזעל הנכומ ינא ,ןימאמ אלש ימ - תימוי םוי ,תרשואמ תויגוז שי
תימעל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא