םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

סנו'ג תירירע לש הנמוי
בומרבא יתא


םא" ,תונבל תרמוא ינא ,"יל ונימאת"
אל .הבהא תפיט ונב ןיא ,הפל ונאב
ינא ,"המ לבא .םירחאל אלו ונמצעל
אל דחא ףא םג ןוזיאה םשל" ,הכישממ
הפי תובלתשמ ונחנא זא ,ונתוא בהוא
"הריוואב


1985 באב ו''ט


אלמ סובוטואה .חמצב ךונח םולש לש העפוהל ךרדב לכימ יתרבחו ינא
יילעמ .הפצרה לע תובשוי ,15-ה תונב תודליה ,ונחנא .17 ינב .םירגובמ
לע ךכ רחא .תינרותה ותרבח תא קבחמ ,לכימ לש חא ,ךיתחה יטומ דמוע
ארונו ,תרניכה ךותב םיקשנתמ םהילע תולכתסמ ונחנא ,חמצב ףוחה
.תואנקמ
.האבה הנשב חטב .יל םג הרקי הז יתמ ההות ינא הניש קשה ךותב הלילב


2001 באב 'ט


ץוח .םלועב תיטסילרולפה ריעב הרג ינא יתחמשל .הפק תיבב ינא
ייקסע תאש ןוויכמו .טייד דניילבב ינאו .קרוי וינ וא םדרטסמאמ
,תרחא םע ןתחתה ילש יגולותימהש םויב יתרמג םיהולא םע םייתודידיה
ילוא ,הלכ תסנכה תווצמ ,לכה ירחא .טיידל םויה תאצל רדסב הזש יתטלחה
וא ,םוצלמ הבושח רתוי הברה הווצמ איה ,ןוירהל הלכ תסנכה וליפא
?תמאב הכיא ."דדב הבשי הכיא" :ישיאה ירופיס תא תרפסמה הליגמ אורקל
,תנתחתמ ינא ,הרקמב שממ ,הרקמב םאש ,יתטלחה לבא הניבמ אל ינא םג
ץוח הזו .הילדג םוצו רופיכ םוי ,באב העשת :םילגרה לכב םוצא ינא
.ןבומכ רתסא תינעת ,ימש לע היורקש תינעתהמ
,"םידומח ,םיעדוי םתא" :ינניח והשמ הזב שי ,טיידל באב העשתב תאצל
יתרכה םכלש אבא תא" ,ודלונ אלש יידלי םע ישארב החיש יתלגלג רבכ
תא ריכא ינאש יאוולה" קתפ םשש ירחא לתוכהמ רשי אב אוה .באב העשתב
."תמלשומה השיאה
יל קחיש םעפה םג םיהולא .הפקה תיבב דניילבהו ינא .תואיצמל רובענו
ןפואב הז תא תחקול אל ינאש ןבומכ .ןיינעל אל והשימ יל רדיסו עטק
ינא .םיהולאל ספא תחא ,בוש .ריכהל םוי אל הז באב העשת תמאב .ישיא
.ליגרכ ,ססיירקב


2001 באב ו''ט ברע


,רקוב הדשמ הקירי ,תוריישה ןאחל ילש תינוכמב תועסונ ילגו ינא
.ךונח םולש לש העפוהל ונכרדב
דחא ,םתסה ןמ ,קוניתו לעב םע םירעש האמב הרג .הבושתב הרזח לכימ
הליל ירחא םסקה תא דביא אוה .ךיתח הזכ אל רבכ יטומ .תוקונית תרדסמ
אל ונחנא לבא .תקונית שי ול םג .1990 לש קרוי וינב תילולפא הרידב
.רשקב
.תמייק שממ אל רבכ איה םג ?תרניכהו
אל דוע 15-ה ינב םידליה .31 תב רבכ ינא .העפוהל תועיגמ ילגו ינא
שממ אל דוע ,רבח יל היה שממ אל דוע .הנושארל חמצל יתעסנ רשאכ ודלונ
.םליגב ינא ,תילטנמ .רדסב הזש ךכ ,והשימ םע יתרג
יל היהי וט-וט-ואש תבשוח אל רבכ ינא ,התיבה תגהונ ינאשכ ,הרזח ךרדב
.אל םלועל ילוא .האבה הנשב ילוא .רבח
םיניוצמ ויה םהש הארנכ .ןיוצמ וארנ םייחה 15 ליגבש הז ךיא ההות ינא
הארנ דיתעהו ,יתרטיק ליגרכ .הז תא יתעדי שממ אל ,ירעצלש קר ,תמאב
וא וז היסרוב ,יל הרקי בוט והשמש החוטב יתייה .חיטבמ רתוי הברה
.תרחא היסרוב רקיעב .הרק והשמש החינמ ינא ,בוט .תרחא


2001 באב ו''ט


תטבלתמ .ריעב יתראשנ ינא קר .רבחה םע לילגב םירמיצב ילש תורבחה לכ
והשמו םישולש) בוחרל תאצל םתס וא (תישימח המוק) גגהמ ץופקל םאה
.ילש תורבחה לש תורבחהמ םינופלט תלבקמ ינא (תוחל אלמו ,לצב תולעמ
לש ןורחא דעצכ .לילגב םירמיצל ואצי ןהלש תורבחה םג .ןואכידב ןה םג
ךומסה רבל תאצל תוטילחמ ונחנא ,ןיטולחל ידרוסבא ןפואבו שואיי
יכה םע םוקמה ,עדוי אלו הנומידב רגש ימל ,אוהש .ןוארב ןפטס :ונתיבל
.ביבא לת לכב הבהא תוחפ
אלש םינב אלמ - עצמאבו , 42 ינב םישפחמ םישורגו ,םירשע ינב םיאומוה
ונב ןיא ,הפל ונאב םא" ,תונבל תרמוא ינא ,"יל ונימאת" .רשקל םייונב
םשל" ,הכישממ ינא ,"המ לבא .םירחאל אלו ונמצעל אל .הבהא תפיט
."הריוואב הפי תובלתשמ ונחנא זא ,ונתוא בהוא אל דחא ףא םג ןוזיאה
ןלוכל הריכזמ ינא (תיסוכ אל ,סוכ :ןוכנ םתארק) תיעיברה הקדווה סוכב
דע דורשי אוהש יתנמאהו באב 'זטב ותוא יתרכה .רבח היה אקווד ילש
התארה תואיצמה זא .בושחל רשפא .לכה ךסב םוי 364 .אבה באב ו''טל
תצק הארנכ היה ,באב ו''ט דע דמעמ קיזחהל לבא ,רשפא היה תמאב בושחלש
.שקבל ידימ רתוי


האבה הנשל תונקסמ - 2001 באב ו''ט יאצומ


לכ ,וניניב ירה .ונל עירפמ הזו דבל ונחנאש אל הז .המ םכל דיגא ינא
לע :תויגוזב תויורשה ולא וא ,תואושנה וניתורבח ונל תורטקמ הנשה
תוחורא לעו ןובשחו ןיד תתל אל תלוכיה לע ,םירנטרפ ףילחהל תלוכיה
תוטחוס ונחנאש המרוגה תוחורא םוקמב ,םירוהה לצא תוקיעמה ישישה
ןלוכ םואתפו ,באב ו''ט ול עיגמ ,הנהו .ונלש םינאיילמה םירזחמהמ
ףוסו הדורו הזיראב םימשב ,לילגב םירמיצ .תורשואמ לש תולוק תושוע
ובש םוי .הזכש המקנ םוי ןימ וליאכ .צ"לגלגב הבהא לש םלש עובש
תוקד שמח לכ קיפסמ אל הז םאו .ןיא ונלו - שי םלוכלש ונל םיריכזמ
בצמה תא ונספספש בשוח והשימ ,קייל .םיבהואמל םיקסיד וידרב םיקלחמ
רשפא יתממו ?ונאצמ אלו וניצר/תוצור ונחנא םג ילוא ?תואצמנ ונא וב
המ ,הבהא םוי שי םא ?םייט םיירפב יבמופ ןפואב לרוג יכומ לע קוחצל
?הבהא םהל ןיאש ולא ןעמל םוי םע


העונצ השקב ,םויסלו


תודיחפמ יכהש ןותיעב תורתוכה יתש ןהמ םיעדוי ,תרושקת ופורפא
סנכיהל ארקנ תויגוזב אלש ימ לכ .ברקתמ באב ו''ט" אל הז .אל ?תוקוור
הישופיחב רוביצה תרזע תא תשקבמ הרטשמה" תעדומ אלא ,"הגיפס תוננוכל
וליאכ ."...ןמש דע אלמ :ףוג הנבמ...יאוו תב סקיא :תרדענ השיא רחא
?25 ?"השיא" אלא הרוחב אל רבכ תא ליג הזיאמ לכ םדוק ?תוחידפ אל
הז המ ,תינש .תנודלי לש םיגשומב ךמצע לע תבשח ללכב תאו ?םישולש
הזכ םישוע םה ךיא ?הנמש ,ונעי ?ךל וקיבדהש הזה "אלמ ףוג הנבמ"ה
תצק ?הנמש ירחא שפחי ימ לבא ,ךתוא שפחי והשימש ידכ תמלענ ילוא ?רבד
.ייתובר ,טקט
אל תופידעמ ןה ,רבכ םאו ,תומלענ אל תונמש תוקוורש הביסה וז ילוא
.ללכב רוזחל
ןבומכ איה ,הקוור לכ (עמשמ יתרת) תוומ דע תסאבמה הינשה תרתוכה
השיא" :והשלכ ןותיעב תרחא וא וז היסרוב ןתארק ןכלוכש ,האבה העידיה
רזומ חירב ושח םינכשהש רחאל הלגתה רבדה .התיבב התמ האצמנ תירירע
ןותיעב םיכרוע) עזעזמ/דירחמ הזחמ םהינפב הלגתה תלדה תא וחתפשכו
בצמב התייהש הפוגה יצח תא הלכא יצימ הנמאנה התלותח - (הז לע םיתמ
תא רקבמ אל דחא ףא םינש רבכש םירפסמ םינכשה .םדקתמ ןובקיר לש
."הבצמל בידנ םרות םישקבמו ,השיאה
.ולא ןיעמ םימוסרפמ וענמת םא חמשנ בצמה חכונל
.חמש הבהא םוי

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
5/8/01 11:45
הקס'צנרפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דוע המישרהו...(הקישנ-ה) רטסבליס ,ייד ןייטנלו ,באב ו''ט
.הכורא
תויגוזב תאצמנש תאזכ םגו הקוור הרוחב לכ לש טויס םה ולא לכ
אל אוהש רבח םע שגפהל הזה םויב אקווד רחוב רוחבה הבש ,תינסרה
.םינש רבכ האר
???לדבהה םצעב המ ?באב ו''ט באב 9
הקס'צנרפל וביגה
 
 
6/8/01 17:45
הרולפיצפ :תאמ
רמגנש בוטל הבוגתב
שופיחב וזה תצרפתמה היגרנאה לכ תא עיקשהל ףידע היה ילואו
? הבהא
הרולפיצפל וביגה
 
 
11/8/01 19:10
הקס'צנרפ :תאמ
... תורירמ המכל הבוגתב
.תבזכאמ איה םיתיעלש קר ,הבהא יל שי
הקס'צנרפל וביגה
 
5/8/01 11:53
vera lynn :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יפוי ?הנושאר ינאש ןכתייה
ךיא שפחל יקיספת יתמ ?ךלש הללמואה תוקוורה תא יכבת יתמ דע יתא
החלצהה רסוחב ךלומש ימ תא םישאהל לידבהל וא םיסחיב חילצהל אל
.ולש
לש הווסמב לכה םא םג) תורירמו תויניצ וירחאש לובג והשזיא שי
אלו םיינניח אל שממ רבכ (ךמצע ןובשח לע הלודג תחא החידב
.םיכשומ
ןוטרל םוקמב ךמצע תא םיאתהל הלוכי תא ךיא בושחל טושפ ךתעד המ
.ןכומ היהי אל םג אוה - ךיילא ןכומ אל דוע םלועהש המכ לע


תרחא םירבדה לע לכתסהל ךמצעל תושרהל ךכ לכ ארונ אל ילוא םג
וקפדי אל המ - יתוא םיקפוד המכ לש הפקשהה תדוקנ ךותמ קר אלו
?הזל תעוושמ ךכ לכ תא םא
.ןכש חטבו חטב
.קיזת אל (הביבסה יפלכ ךכמ האצותכו) ךמצע יפלכ תוכר תצק
ךמצע לע קוחצל ידכ וא והשימ םישרהל ידכ קר אל - םימעפל יכייחת
ךכ רחא בוט ישיגרת ילוא - יכייחת םתס
vera lynnל וביגה
 
 
5/8/01 12:09
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
.יירמגל יתימא אוה .יניצ אל ללכב הזה רמאמה ,תנבה אל םא
יתאל וביגה
 
 
10/8/01 23:42
:תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
.עלסב הלימ לכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/4/02 23:16
:תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
בהז הלימ לכ.... יתנימא אטוה ...יניצ אל אוהז רורב ... ונ
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/8/01 12:31
ינור :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
?תמדוק םעפמ םולקדה ךל חרב בומרבא יתא תיאר
וא (הריכמ אל ינאש) תבתוכה לש התוכיאל ללכב סחיתהל ילב
.הרירמ אלו םלועה לע תרטקמ אל תאזה םעפה ,הבתכה לש התוכיאל
?בוט אל .תוירחא תחקול טעמכ טעמכ וליפאו ,בצמ לע תרטקמ איה
וא .תורחאה תובתכה תמועל הבתכה לש הדמעב רידא רופיש יניעב
.דמחנ הזו .םיזויפה יל וצפק אל ,תורחא םילימב
ינורל וביגה
 
 
6/8/01 9:12
vera lynn :תאמ
הרק המל הבוגתב
- תוררוסה היתודימלת לא הנופש הרומ ומכ השיגרמ ינא שייוא
ינא - יתא לע אלש חטבו הבתכה לע אל תדרל יתנווכתה אל שממ
תבשוח אל ירמגל :יתא .םירורב ארונ םירבד יתרמאש תבשוח
תיניצ תאש תפשפושמ ךכ לכ רבכ תאש תבשוח ,תיניצ הבתכהש
לע רטקל לק ארונ ,ינור ,םצעבו .(ךלש תובתכה יפל תוחפל)
שחרתמ אל שדח רבג וא רבד םושו הנתשמ אל םולכ ךיא לעו בצמה
םולבניליל םחתמב שופיחל םצמטצמ ירבגה המלועש ימ ילוא -
קוידב אל איה התכחב הלוש איהש המ - ססקרבא/ןוארב ןפטס/22
הפצמ יתייה ,(יתא) ךומכ המכח יהשיממ ...יתימא רשקל הירטמ
.רתויל
וז תיכוניח המינבו
; )
vera lynnל וביגה
 
 
13/8/01 14:49
shiri :תאמ
ינורו יתאל הבוגתב
תוכחל אלו ,הבהא אוצמל תורחא םיכרד הברה ךכ לכ שי
יתלפנ ינא - ילעב תא יתאצמ הככש תורמל) םיימשהמ לופיתש
רשפא םגרד תומוקמ הברה שי .(יתוא ליצה אוהו חרקה לע
ריבאל תוכחל יאדכ אל זא ,םידמחנו םימיאתמ גוז ינב אוצמל
.ול םיאתמש ריבא שפחלו סוסה תא תחקל אלא ,ןבלה סוסה לע
...תושפחמה לכל החלצהב
shiriל וביגה
 
 
10/8/01 23:34
הלוש :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
?המצע תא םיאתהל הכירצ איה לזאזעל המל
."םיללכה" תא םינפהלו אורקל אוה אבה דעצה ירה ?היהי המ
תינתעד תאזכ תויהל יקיספתו ירפאתת ,הטאיד ישעת ,הדמחנ ייהת
.....תסרסמו
?לכשה םכל קפדנ
הביס האור אל ינא לבא ןמזה לכ יתא םע המיכסמ כ"כ ינאש אל הז
רתוי" תויהלו תונתשהל ליחתי (לודגב) ילמרונו רגובמ םדא-ןבש
.רתוי ותוא ובהאיש ידכ קר "דמחנ
.....התוא םיניבמשכ דמחנ רבד איה תויניצו
הלושל וביגה
 
 
12/8/01 12:11
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
הז הלחתהב .םליבשב תונתשמש תורוחב םיבהוא אל ללכב םה
דומע תלתשה" תוכירצ ןהש ןהילע םירמוא םה ךכ רחא לבא ,דמחנ
ןהל ףפחתהל תוכירצ ןה טושפש וא "חומב הנוא תלתשה" ,"הרדש
.םייחהמ
ןח אוצמל ידכ קר םירבד ושעת לא ,תורקי תונב ,ןויסינמ
םע םגו וידעלב םג ןכמצע תא ואצמת תרחא .והשימ יניעב
ונעגה ךיא םיסעכ ןומה ןומהו ,ימצע דובכ לש תוירעזמ תויראש
...םולה דע
יתאל וביגה
 
 
20/8/01 9:38
vera lynn :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
!הלילח - המצע תא תונשל
םייוניש תושעל וא והשימ ליבשב הדמחנ תויהל לע רבודמ אל
קדב תושעל לע רבודמ "לעב" סופתל ידכ יפואב וא םיינוציח
זוחא 100 ךמצע תא תבבחמ תא םא תוארלו ןמז המכל תחא תיב
הזיא לע םיעבקתמ םימעפ הברה - לדה ינויסנמ .עגרכ תאש ומכ
םיבשוחש םירבד ןומהש םילגמ םימעפל .ינא הככ םירמואו הנוכת
.תיעבט תוחתפתה הזל םיארוק .םייטנוולר שממ אל - ונמצע לע
ןכ םג תכפוה ילוא איה םיוסמ בלשב ,המיאתמ תויניצה םימעפל
תעדוי ינא תויניצב טרוטקוד התשעש ימ רותב .תיטנוולר אלל
.תוכרב - שדחמ ראותה תא יתלחתהו ישאר עוצקמ יתפלחהש רמול
.יליבשב (אצמנב היה אל הזכ יכ) רבג םוש ליבשב אל
אל וא סנו'ג) self help books -לו תיבויחה הבישחל דדיה
.'גייא וינלו (סנו'ג
לע ריחמה תא םלשמ דחא לכ - וליבשב בוט המ השוע דחא לכ
.ןהילא םיעדומ אל וליפאש םיכרד ףלאב וישעמ
.בושחש המ הז - םיטרפל בל תמושת
vera lynnל וביגה
 
 
16/11/01 10:11
ssoki :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
dots rait baby
ssokiל וביגה
 
5/8/01 12:09
הריש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?תייה ןכיה ,ךבוש ךורב
גח תא וניליב וידחי םירגה ירבחו ינא .ךיילא יל הנטק המחנ
אל םה .רקובה רוא דע הכשמנש תינלוק םימיא תבירמב הבהאה
.דבל ףידע םימעפל .םעפ ףא זיגרהל םיקיספמ
הרישל וביגה
 
 
5/8/01 12:11
יתא :תאמ
תולבוס דימת םישנל הבוגתב
,"ךבוש ךורב" תכרב לבקל םיענ .יתוחא ייה
...הבהאה םויב ולבס םירחא םגש עומשל םיענ רתוי דועו
:)))
יתאל וביגה
 
5/8/01 13:23
תעפי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
האיצוהש הרוחב רותב ךממ תספות תמאב ינא .הלועמ המישר לכ םדוק
,השק רבד הזו ,הביתכב תוחנה המצעל השוע אלו ןוראהמ המצע תא
!!יתא דובכה לכ .השק דאמ
,ססרקבאב ןכב לקתא ינא םאו ,תעדונה רקונסה תינקחש ,ילגל ש"ד
!!תגייוסמ יתלבה יתכימת תא עיבהל אובא ינא
תעפיל וביגה
 
 
5/8/01 17:19
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
ןפטס וא (ילג) 22 םולבנילילל תנמזומ תא .קרפתה ססקרבא םורופ
.(יתא) ןוארב
יתאל וביגה
 
 
5/8/01 18:01
תעפי :תאמ
..םגו ,ילגל יתרסמל הבוגתב
,ןפטסו רפוע לש רבה יתעידי בטימל אוה 22 םולבנליל :היעב
אוהה תא דחוימב) ללכב יתבביח אל רבדוגב דועש תואתפוכ יתש
רקיעב ץרוש ןוארב ןפטס .(שמונמ תחת םע לילא ומצעמ ספותש
טלוב םוקמב םהלש ץצונה פי'גה תא םינחמש 40 ינב םיסרע-ופאי
אל .ו'צפרק תסילב ידכ ךות תונצמוחמ תויסוכ רחא םירתו
...תאזה ריעב םירבג תקוצמ ,תעדוי
:-(
תעפיל וביגה
 
 
5/8/01 19:14
יתא :תאמ
..םגו ,ילגל יתרסמל הבוגתב
שיש ומכ חטב ,וי'צפרק םהל היה יאוולה .וי'צפרקהמ ...
רקיעב ,ונינהנו ילגו ינא ונארק ?הזמ ץוח .ססקרבאב
.י'גני'גה לש רואיתהמ
המ ,רוגס היה יבנלא לכו תוכרדימה תא ופילחה ,בגא וישכע
לגרב תכלל םינכומש םישנאל קר ףדעומ דעי ןפטס תא השעש
ינהיתו יסנ .היצקלס תושעל ךרד וז םג ,ןכ .םירטמ המכ
.שדחמ םירזה תוחוכה תרידח ינפל
יתאל וביגה
 
5/8/01 13:34
רביירש הירמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ונל שי ?תיתימאה היעבה המ תועדוי ןתא ,תונב ,תונב ,תונב
וליאכ טבמ 17-22 תונב ןה .ןלומ דדומתהל יוכיס ונל ןיאש תורחתמ
וראת וישכע .חותמ רועו דמוע הזח ,ליפא סקס תועפוש לבא םימת
ןכלומ ,ראבה לע תובשוי ןכיתש :תאזכש תכרפומ היצאוטיס ןכמצעל
יאלמה תא וטבמב קרוס ,(דיגנ סולפ םישולש ןב) ןרותה ךיתחה בשוי
יל אב'' לש טבמ חלשי אוה ימל ?זטנפי אוה ימ לע .ותושרבש
תולוכי ונחנאש הדיחיה המחנה .םלועב קדצ ןיא ןיא ?''ךיילע
ותואב ולקתי תוקוני ןתוא םינש רשע דועש העידיה איה הב םחנתהל
.תוחוכ ןזאמ
רביירש הירמל וביגה
 
 
5/8/01 14:23
ןיראק :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
הז םייחב ךל הרקיש הצור תמאב תאש המש המש בושחל רשפא ,יד
םירביא ךל ךעומ אוה ךיא טזנפיו ךילע לכתסי רבב ליבד הזיאש
םיטבמה תא תלבקמ תרחא יהשימש לודג לזמ ךל שי ילוא .ףוגב
ירחא העיגמ הבהאש תנעוטש םייפלאה לש הדגאל דוגינב -הלאה
הבהא הצור תא םאו .תונמרחה תא האיבמ הבהא תנעוט ינא תונמרחה
אלש םישנאש הז םש הרוקש המ לכ יכ םירבב התוא אוצמל יסנת לא
איבי ןויזהש םיבשוחש םישנא םע םינויז םישפחמ הבהאב םינימאמ
.הבהא םהל
ןיראקל וביגה
 
 
8/8/01 14:09
רביירש הירמ :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
ירק) ילש םיבורקה םיגוחב .יתוא בהאיש והשימ הצור ינא
שפחמש ,יניצר רוחב ףא אוצמל יתחלצה אל ('וכו םירבח ,הדובע
?םיראבה דבלמ תורחא תוצלמה שי .הבהא
רביירש הירמל וביגה
 
 
8/8/01 20:36
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
:לבא רתוי תטרפמ יתייה .םיראבב אל קר הז
תומוקמה תא יבהאת אלש תויהל לוכי .יפוא לש ןיינע הז .א
תמאב תאש תומוקמל יכל - איה יללכ ןפואב הצלמהה .ילש
םתוא תא םיבהוא םה םגש םישנא יאצמת םש ללכ ךרדב .תבהוא
.יתלחתה החיש אשונ םכל היהי זאו תומוקמה
השרמ אל ילש הרבח ינונ לבא .ראב אל ,יפיצפס םוקמ שי .ב
.תולגל יל
יתאל וביגה
 
 
8/8/01 21:30
תעפי :תאמ
''םיראבה דבלמ'' םתס אל הזל הבוגתב
!רפ-וא אל הז
.זמר יקרזת תוחפל ...חיטבמ ךכ לכ םוקמ שי רבכ םא
תעפיל וביגה
 
 
9/8/01 0:55
רביירש הירמ :תאמ
''םיראבה דבלמ'' םתס אל הזל הבוגתב
.תייריפ אל תאש תמאב
רביירש הירמל וביגה
 
 
10/8/01 19:51
יתא :תאמ
יתוחא ,םיטרפ תוצורל הבוגתב
ימיב וטרפא לבא ,לודג יוליג הזכ אל הזש תעדוי ינא
.דמחנ שממ הז (הרשע תחא-רשע) רקובה לע ,לוח
יתאל וביגה
 
 
18/10/01 0:53
רואיל :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
שממו ,לק רתוי הברה אל בצמה ונילצא ,ןכרובע תושדח יל שי
תורבדמ הנושארה השיגפבש תודלי םע קר ליחתהל ונל אב אל
.םיאולימל תואמסיס ומכ ונל תועמשנש תוקהל לע ונתיא
.םיטאצו םילויט ,םע ידוקיר לש תודקרה לע םוחב ץילממ
רואילל וביגה
 
 
15/1/03 19:48
םענ :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
ץלמומ םוקמ תמאב ןה םירפס תויונח
םשל רובעל יוצר דיל הפק שי םאו
םענל וביגה
 
 
19/2/03 13:12
:תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
לכתסי אל םלועב רוצי לאש הנמש תרעוכמ הז תא הבתכ חטב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הילע
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/8/01 23:38
הנליא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
ליפאה סקסהו חותמה רועה תוחפ ילוא אוה םייתשו םירשעה תונבב
יצברמ לש םרדעה רתוי תצקו (..חנומ םמוקמב םדובכ) עפושה
?אל ,םילוכסתה
הנליאל וביגה
 
 
6/8/01 2:29
יגידע :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
?22 תב תויהלב ביהלמ ךכ לכ המ


.והשלכ גוז ןב אלל םינש 4 טעמ דועו 22 תב טעמ דוע ,יגידע
יגידעל וביגה
 
 
16/1/03 18:32
ידייל :תאמ
...יתנבה אלל הבוגתב
.יגידע םע ןיטולחל ההדזמ .21 תב טעמ דוע ,ידייל
ידיילל וביגה
 
5/8/01 14:56
romi :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...יתריקי יתא
תומיענב הרוחא ינעשת ןברוחמ "הבהא םוי" היה ךלש תבשוח תא םא
.יבישקתו
,לכשב ונל ונייזש בורמ לבא ....הרמה תמאב תודוהל תשייבתמ ינא
קוידב הז יתמ יתעדי שממ אל
.םש ול וקיבדהש קיבדו ךורא עובש ףוס ןמ אצי הז
םיימעפ הזיא יתאצי ותיא ספאהש ,ישימח םויב רבכ ליחתה אוה ילצא
גניקאפה םוחינ תבוטל ,םירבח םע הבישי עצמאב יתוא שטנ ,יצחו
"םולכ לבא םולכ ונינב ןיא םינש רבכ"ש ולש לקי'גולותימ
ןמז ןומה רבכש סרוה ךיתח הזיא םע תוומ דע יתטטריפ הרומתב ינאו
.ןיע וילע יתמש
.דיב ןיי קובקב םע בשחמה ךסמב הפורט היהבב הלילה תא יתכשמה
.ןרותה ןציצמל ביהרמ הזחמ
זא דעש ימל יתרשקתהו ,ימצע לע תמחרמ אל ינאש יתטלחה ישיש םוי
.ןופלט תחיש עבר קחרמב בוט יכה ןויזל בשחנ
לא....דיגהל המ תונב חא....ךתוא ףסוא ינא יחלקתת..ןבומכ אוה
.תורוכיש תויהל ךרדב ןתאש אל ןכמצעל הז תא ושעת
הבהאה יריש ןיב תצק קבחיש ןרות ספא...?יתשפיח לכה ךסב המ
...צ"לגלגב
.ללכב וילע יל אב אלש יפוסניא ןמרח םע יתעקתנו
לוהוכלאה תא תוריתסמש תויקנע שמש יפקשמ םע םיב רבע תבש םוי
.םולכ ריתסמ אלש םי-דגבו
תויחה לש םילזונה ירחא םיפדורש םירוהה לכ...ביבסמ יתלכתסה
......םהלש תונטקה
......תרשואמ יתייה הבהאה םויב הנושארלו
דוע ,תוחורה לכל םטמוטמה תא יתקרזו יתרשקתה ,עגרה תא יתלצינ
ילש יגולותימל הנטק החיש
הקדוו תצק דוע ,םוקמל ימצעה ןוחטיבה תויראש תא יל ריזחיש
חחחאו
....באב ו"טב יתנתחתה אל הבש הנש דוע יתרבע
<ולש ןטקה םולחהו דחא לכ ,תונב ןכ>
romiל וביגה
 
 
5/8/01 15:07
romi :תאמ
סנו'ג תינסרה לש הנמויל הבוגתב
....ימצעל הנטק הפסוה דוע
אאאיללפהל יטנמור היה באב 'ט אקווד
....יתוא קיחצמ ארונש המ
?ףוריטב הקיחצמ םיהולאש םכל יתרמא רבכ
....שממ איהש והז זא
romiל וביגה
 
5/8/01 15:14
תיסוכיטסיפוסה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
גח ,םיחרפה ירכומל גח ,םירחוסל גח רקיעב אוה הבהאה גח
הנשמ ךעודש ,םולשה וילע ,"חמצב הבהא" לביטספ לש םינגרמאל
וניא תואיצמה ןיבל וניב רשק לכ אליממש ימל גח רקיעבו ,הנשל
?המל .חכומ חרכהב
שי .םהלש הבהאה תא גוגחל יתמ םישנאל ביתכהל רשפא יא ...יכ הז
ימ שי ,םיקבוחמ ןושיל םיכלוה םהשכ הליל לכ הז תא םישועש ימ
תוגיגחל םיכייש םהש םהל המדנשכ הנשב םעפ הז תא םישועש
ןיאש ללגב הז תא םישוע אלש ימ שיו ,םיאקירמאה לש "ןייטנלאו"ה
.ימ םע
תויעבטב ףרטצהל ךממ תופצל לוכי אל דחא ףא .והשיתמ היהי וס ?וס
אלש תונעטב ךילא אובל לוכי אל דחא ףאו ,ךל תכייש אלש הגיגחל
.הדוקפ יפל תחמש
רבודמש הדבועה תא ,ןורחאה ישיש םויב ,ילש רבחל יתרכזה אל ינא
ןויערה תא לובסל יתלוכי אלש ןוויכמ ,הבהאה גח ,באב ו"טב
ללגב קר רז יל שוכריו הבורקה םיחרפה תונחל שגי אוה תיטמוטואש
םיחרפ לבקל הפידעמ ינא .ךיראתה םשב ,ךירצ אוהש בשוח אוהש
.יל תתל ול אבש ,הצור אוהש שיגרמ אוהשכ


אל תבש םויב וליאו ,יגוציי ביר ונל היה ברעב ישיש םויב ,ןכאו
.ה/ינשה לש ויתועורזמ דחא ונזז
ורכזוה ןכא וליא העפשה התיה אל באב ו"ט יעוריאלש החוטב ינא
חוכיול םיעיגמ ונייה אליממ .תוסחייתה בייחמש והשמכ םר לוקב
.ליגרכ ,המלשהה טקאמ םינהנ ונייה אליממו ,אוהה


ןיא ,הלודג הבהא ךל היהתו ךל עיגמ .תמאב ,םעפה יתינהנ ,יתאו
.קפס םוש יל
תיסוכיטסיפוסהל וביגה
 
5/8/01 15:46
תינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תפרטצמ ימצע תא יתאצמ ונדרפנשכ זאו ,דחא רבח םע םינש 4 יתייה
םע בוט שיגרהל ידכ לכה יתישע םישדוח 4 ךשמב .תוקוורה לגעמל
יתאצי -ילש ביצקתהמ ןיטולחל תזרפומ הגירח ללכ הז םא םג ,ימצע
ינא םויה .ידבל ראשאש יתששח אל עגרלו ימצעב יתעקשה ,תולבל
ינא -הטושפ תחא הביסמ עגרל ולו הזכש ששח יב לחליח אלש תעדוי
לבא ,ןהמ רתוי המכח וא ,ילש תוקוורה תורבחה לכמ רתוי הפי אל
ימ לכל הז תא תרדשמו םייחהמ תינהנ ינא ,תכייחמ ןמזה לכ ינא
םירבדה דחא ילש יחכונה רבחה תא יתרכהשכ תמאבו .יילע לכתסמש
תויהל ףיכש הרוחב ינאש עדי אוהש היה יל רמא אוהש םינושארה
.התיא
הרוחב לכה ךס ,רשפאש ףיכ יכהב םייחה תא תחקל וסנ תונב זא
תדדועמ שממ אל ףוצרפה לע תודבכ לש ידימת טבמ םע תבבותסמש
.היילא ברקתהל םירוחב
.וחילצתש וארתו ,וסנת
תינורל וביגה
 
 
5/8/01 15:57
romi :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
רושק שממ אל הז ההא
םיברקתמ אל םהש אל הז
תורשואמ אל ונחנאש אל הזו
םיווש אל הלאכ םהש אלא
תולכסותמ תוראשנ ונחנא ףוסבו


..?המ בוצע.... םיזורח יל ואצי וליפא
romiל וביגה
 
 
5/8/01 16:19
הננ הכלמה :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
ףוצרפה לע תודבכ לש ידימת טבמ הל שי דימתש הרוחב רותב יוא
םדוק הז לע יתבשח אל ךיא הצעה לע ךל הדומ ךכ לכ ינא
ינורמ אמגוד וחק תונב
לכל הז תא רדשלו םייחהמ תונהל תיפייכ תויהלו ךייחל דימת
ינורל יה קפיכ הביבסב םירבגה
הננ הכלמהל וביגה
 
 
6/8/01 16:32
יפאמ :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
רשפא יא- ינור.אל םצעב וא .ייה קאפיכ ייה קאפיכ ייה קאפיכ
לכשש םדא לכל הליחב השוע ץלואמ ךויחו ,ןיאשכ ךויח לגסל
.ושארב
יפאמל וביגה
 
5/8/01 16:40
הלבהא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תועובש ,חספ םה םילגרה תשולשש ךכל תעדומ תאש הוקמ ינא
.תרכזהש תומוצה אלו..תוכוסו
....תוינעתה שמח ךותמ שולש ןה הלא
הלבהאל וביגה
 
 
5/8/01 17:17
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
הברה דוע שי ,בגא ךרדו .תעדוי ינא .עגריהל הלוכי תא .ןכ
.תיביטאיצוסא םתוא יתרחב ינא .תומוצ
יתאל וביגה
 
5/8/01 17:07
הריטה תריבג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אלש הרשעה ליג לש םילודגה תומולחל סחייתהל ילב ,דצב תצק והשמ
.(תרחא םעפב ילוא) ומשגתה


?הרוחב ?הדלי ?השיא


לכ ?רבקה דע ?יתמ דע ,הרוחבו ?הדלי הז ליג הזיא דע תעדל רשפא
םצעה םש ?תמיוסמ דגב תדימב איה דוע לכ ?והשימ תשפחמ איה דוע
ליג ןיב ץירח ול שיו זזש המ לכ םיללוכש םידממל בחרתה "הרוחב"
.םמוקמ תצק .40 ליגל 18


תקדצומה ראותה תלימב ןמצעל אורקל תויואר 30 ליג לעמ םישנ
רתוי דוע הז "תב" .20 וא 18 ירחא רבוע "הדלי" ראותה ."השיא"
ןמזה עיגמ לבא ,ןמז הזיא ךושמל רשפא דוע "הרוחב" תא .יתודלי
.יטתאפ תצק הארנ הז םגש


.ןתחתה אל ןיידעש ימ לכל "הרוחב"ו "רוחב" םיארוק ויה םעפ
,חוכב דלייתהל אלו .םיגשומ ןוכדעל ןמזה עיגה ,יל הארנ ,וישכע
הז וישכע ,ישילשה רושעה עיגה .ךופה לע ךופהב הז םא אל וליפא
הזכ וליפא .הבקנ ןיממ םדאנב ?לכה ךסב הז המ .והזו ,השיא
.השיא וז .הרבחב בלתשמו דקפתמ ,דבועש


רגובמ היהש ,העונתב ךירדמה 15 ליגב םג ?ןכילע לודג ןכל הארנ
התיהש ,ןוכיתב הרומהו .רגובמ ארונ הארנ ,לכה ךסב םינש שולשב
.םיגשומ ררוואל תצק יאדכ ילוא .רחא םלועמ ללכב התארנ , 26 תב
הריטה תריבגל וביגה
 
5/8/01 19:28
הלול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ימ לבא ,םדוקה ו"טב םגש תבשוח ינא .ו"טב דבל יתייה ינא םג
הביסהש ,בושח דחאו חינז דחא ,םיינש ויה ןיבל ןיב לבא .רכוז
רגוס היה ,הרקמב ,ו"טהש איה םויה דע דורשנש יתיוויקש תירקיעה
לכ היה ףוסה יכ ,ךכש בוטו דרש אל הז לבא .םישדוח לש לוגע רפסמ
בושיב דועו ,ו"טב דדוב היה אוה םגש תעדוי ינא לבא .עעער ךכ
יל השוע הז .םישולשה תא דרגמש ליגב ,ולש םירוהה םע דועו חדינ
.בלב םיענ תצק
םיצנצנמ םידרדרו תובבל ,הנטק הריב וזיאל ילש יתנוכשל יתדרישכו
,רבע לכמ םישק ינש םע קיישקלימ םיתושש םינוגוזו ביבסמ םייולת
ךכ רחא םירזוח םה תובירמ הזיאל תעדל רשפא יאש ימצעל יתבשח
,םינויז םתס ימו תמאב םייניצר םיסחי שי הלא לכמ ימלו תיבב
הירטסיהב תוצצורתמ םייניעהו םהיגוז םע םיבשויש הלא תא יתטלקו
השולש םיינש הזיא םגו תוומל םיממעושמ טושפש הלא תאו ביבסמ
לע תוצרמנ יתדבע ליבקמב .םהל רובעי הז .םיבהואמ תמאב וארנש
םירבדה לכ לש תילטנמ המישר לעו ונל ויהש םיבוטה םיעגרה תקחדה
.ענמנ יתלבה ץוציפל ומרגש םיערה
,תכרעמב בוהא קסיד יתמש ,ילש הקותמה הרידל יתרזח ךכ רחאו
ורשקתה םירבח ,ילע לברכתה לותחה ,הפק סוכו הירגיס יתקלדה
.בוט יד וליפא .יל ער אל שממש הנקסמל יתעגהו ,ימולש המ לואשל
תייווח דוע םתס .תאזה הבוגתב תדחוימ הרימא םוש ןיאש תעדוי ינא
.היירט הדירפ ירחא באב ו"ט
הלולל וביגה
 
 
26/8/01 15:27
תללוה אל הקוור :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
...ואוו
ישיש ימי תרבוע ינאשמ םולשב רתוי באב וט וא יתרבע ינא
זא - דחוימ םוי הזש חתמהמ םיאצוישכ ,ןוכנ לבא..ללכ ךרדב
יאו...םיינש הז םילותח ילצאו - םירשקתמש םירבח שי...תמאב
.היהי המ תעדל רשפא
תללוה אל הקוורל וביגה
 
5/8/01 22:07
ירובת הרואפי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הללשניאו הללאו ,הבהא הל ןיאש הניבמ הל-א התוא תקחשמ םא המ זא
.סאלח ?רטקל ארקנ אל הז ?המ זא .תאצמ אלו תיסינו ,רבכ יאצמתש
ידיגת ,וידרה תא ירגסת .רגפמ םתסו ישפיט םתס ,הבהא םוי הלוכ
ולביק ןהש םידרוה לע ךל תורפסמש הלא לכל יפוי יפוי
הזש ,ןוכנה רבגה תא אוצמל ךמצעל ילחאת קרו ,םיפוטעה םימשבהו
םשוב הזיא ךל קורזי אלו (?םי)ה יפוחב יארפ סקסל ךתוא חקייש
.ןנולתהל יד זא ,ילבקת אל רבכ תינלצע לש הדועת .יצומ יצופ


ינא .הניק םוי הזמ תושוע תוקוורה לכש יתוא זיגרמ ,בגא ,ללכב
הבהא יצומצמ יל הארה קרש ימ לכו ,תוגצה יתכתח 17 ליג דע
.תנברחמ ינא הפיאמו גדה ןיתשמ הפיאמ ול יתיארה םיישטיק
ילב ,ףיכב ותוא יתרבעה ,םיאתמה רוחבה םע בוהאה םויה עיגהשכו
,ןכביל תמושתל א .(דחא םדאמ ץוח ילוא) םלועה לכל לכה תא ןייזל
.הבהא תורסח וא תולעב
ירובת הרואפיל וביגה
 
5/8/01 22:20
ירובת הרואפי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ןונשו קיחצמ ,אורקל ףיכ שממש הרוצב בותכ רמאמה ,רוטיקה דבלמש
קר ,חוכ רשי זא .הדימב קוידב - יתעדל לבא ,רירמו יניצ תצק
..טסא'גס ייא ,םיימיטפוא רתוי םינוויכל ותוא ילעתת
ירובת הרואפיל וביגה
 
5/8/01 22:25
carmel :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
, רבודמ לע הניבמ לבא 27 תב םנמא ינא דיגא המו רמוא המ בוט
ןייטנלו הבהאה גח ןיידע לבא םוי דוע היה באב וט םנמא יליבשב
... והשימ םיצורש םישיגרמ יכה םהבש םימיה ולא 'וכו
carmelל וביגה
 
 
6/8/01 20:41
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
סקאה ובש םויהו .ןוכיתה לש םירוזחמה סנכו תדלוהה םוי םגו
.המישרל םימי דוע ופסוותי חטבו .ןוירהב ותשאש עידומ ךלש
.באוכ הז ,ףוא
יתאל וביגה
 
6/8/01 1:09
קיטסרדניט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תורוחבו ,ףוצרפה לע תודבכ םע תורוחב בהוא אקווד ינא
.ףיעסה תא יל תואיבמ תוכייחמ ןמזה לכש
? המ לע ,יתוחא וליאכ
קיטסרדניטל וביגה
 
6/8/01 1:20
ינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתא
? האבה הנשל עובקל הצור
ינורל וביגה
 
 
14/8/01 3:52
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
.דומחו .םישולש ליגמ רתויו רוחב התא םא קר
יתאל וביגה
 
6/8/01 6:41
סקונ ירולמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...תקדוצ טושפ תא.....יתא תקדוצ התאש המכ בוט יל היהי הככש
הזש ןוויכמ גוז ןב םע הבהא םוי רובעל הז ךיא גשומ יל ןיא תמאה
םויה ינפל אוהש ךיא רמגנ הז דימת יל הרק אל םעפ פא
..."ללוהמה"
וכליש םויה לכ קשנתהל םיקיספמ אלש הלאה םידומחה תוגוזה לכ לבא
וא האנק ךותמ הז תא תרמוא ינא םא גשומ יל ןיא הלאוו..ןיידזהל
...םיעובצ תצק םהש הז ךותמ


הרירמ וא ידימ תיניצ הרוצב בתכנ רמאמהש ןאכ ובתכש תונבה לכלו
ןכל הארנ הזש רורב !!??גוז ןב שי ןכלש בל םתמש זא ידימ
!!!!שיבכה לש ינשה דצב ןתא...רירמ
ינא הלאווו ןיידע דבל ינא םג ןואכידל סנכיהל תרמוא אל ינא זא
!!!םימיטפוא הלאכ תויהל ךירצ אל לבא...תרשואמ ייד
סקונ ירולמל וביגה
 
 
6/8/01 9:35
vera lynn :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
תבהוא יכה ינאש רבגה םע שיבכה לש אוהה דצב ינא ןוכנ זא
תא וא באב ו"ט תא םיגגוח אל ונחנא .םינש שמח רבכ םלועב
םירבחל החורא םישועו תיבב םיראשנ ונחנא .ס'ןייטנלוו
אירבו םיעט ארונ - הנבל םע רק םישדע טלסו הלועמ וי'צפרק)
([וי'צפרקה אל םג] ןימשמ אלו
םגו ,רחא רנטרפ ףא ירחא שופיחב תוצצורתמ אל ונלש םייניעהו
ןיב רפוח אוה דועב היזיוולטה לומ תוממעתשמ תוקיתש ונל ןיא
.םוטמטב תקהפמ ינאו ויניש


תאו - הזה שיאה תויה ינפל םינשה רשע תא ירמגל תרכוז ינא לבא
ונגינשכ ץוביקב רטסבליסב הקישנב אקוודש אוהה תאו .םינויזה
עוקת קוידב היה ושאר ,ולטסוק סיבלא לש בלה רבוש רישה תא
הבהא לילב איהה העפוהה תא תרכוז ינאו .הביבסב הלסא וזיאב
...רעישב קיטסמ קבדנ יל קרו ביבסמ וקשנתה םלוכ ךיאו חמצב
(הברה ויהו - הלאה םישפוטמה םיטנדיסניאהמ ץוח) המ תעדוי תאו
יל התשע אל םלועמ רבג לש ותואצמה יא .ער יל היה אל זא םג
.תחא ףאל םירסח אל ירה םינויזו .ער


םעפ יאש והשימ אל בגא ךרדו ןנכותמ אלו םואתפ אב אוהשכו
.ריואב ןוכנ והשמ םואתפ היה - רחא בצמב וילע תלכתסמ יתייה
.לכה הווש - התיבה תעגהש - תאזה השגרההו
vera lynnל וביגה
 
6/8/01 11:16
םילימ ןיא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רחאל ,ימצע תא בהוא ינאש יל עיגמ ילואש יתטלחה הזה הבהאה גחב
,ירוקמ היהיש תושעל המ ,גוז ןבב עיקשהל ךיא שאר תריבשב םינש 4
עיקשמ אל אוה המל תויונבצעתה לש םינש 4 רחאל ,ישטייק אלו הנהמ
יתטלחה ךירעמ אל אוה המלו ( ול יתזמר/יתרכזהש ירחא קר ) םג
תא הכירצ אל ינאו "יל ימ ,יל ינא ןיא םא" ימצע תא בהאי ינאש
הז תא ,גוז ןב יל ןיאש הדבועה יבגל הרירמ תויהל ליבשב באב ו"ט
לוכב אנקל דחוימ םוי הכירצ אל ינאו םוי לכ טעמכ השוע ינא
לוכב טעמכ השוע ינא הז תא םג יכ םיקקולמהו םיבהואמה תוגוזה
םוי
דבאל אל תלדתשמש תויגוז לש םדא ןב לבא 23 תב "קר" םנמוא ינא
? ראשי המ תרחא הווקת
רמאמ הלחא לבא ער וא בוט יל השוע הזה רמאמה םא קפס
אל הזו ונתוא דדועל וסנת לא גוז תב/נבה תולעב / ילעב לוכלו
עגרכ תדעוימ /דעוימה תא םתאצמש ינפל םכל היה המ ונתוא ןיינעמ
הרואמל ורזחת רשפא םאו טקשב םירשואמ ויהית זא ןיא ונלו שי םכל
השקבב.םכלש
םילימ ןיאל וביגה
 
6/8/01 11:45
.הרושה ןמ חרזא םתס - י'/גני'/ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ונל םגש ריכזהל יתיצר קר ,תוישנה תובוגתה עפש תא יתארקש ירחא
(!הנש רבכ)...הטימב ןוסכלאהו דבלהמ סאמנ יד (ינשה ןימה ינב)
- םולכ וניניב ןיאש) תיגולותימה תא סייגל תוסנל יל סאמנ
.םיעגרנש ירחא ער השוע קרש ןויז דועל (!!!תמאב
.לכסתמ הז יתוא םג
.רתוי עיגמ יל םג
.הצור ינא םג
השיגרמש ,ךתוא שוגפל רומא ינא (ןכיה ןוכנ רתוי וא) ךיא זא
- 'ץאנס) ואדיו וניארו תיבב ונבשי תא םגו ינא םג םא ,ינומכ
םלוכשכ ,...וא ,...וא ,...וא בשחמה לומ ןיי וניתש וא (ץלמומ
?באב ו"טב הבהא טרס ושע (אל וא םיעובצ) ביבסמ
.הרושה ןמ חרזא םתס - י'/גני'/גל וביגה
 
6/8/01 12:32
לכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,רבח יל שי זא
,האבה הנש הנותחל ןג ונרגס וליפא לומתאו
הבוט יכה הרבחה םע הפק תיבב תבשלב תולבל יתרחב באב ו"ט תאו
!תיבב ותוא יתראשהו
...םיליבד םיכיראת אלו רבג אל ,ינא קרו ינא הז יתוא רידגמש המ
?הדימ הנקב רתוי םייחה תא תחקל תצק ילוא זא
ןויזמ תוחפ אל תונמוא תצקו הבוט החורא ,בוט רישמ תונהל רשפא
...רחא םוי לכב וא באב ו"טב


לזופ ילש הזחהו חותמ ול ילש רועה , 22 תב ינא -הירמל הבוגתבו
...רתוי תצק םוי לכ הפצירל
תוביסמ רתוי לק ילש בושחל - בוט ךל השועש המ הז םא לבא
.האירב ייהת =תויגולונורכ
לכימל וביגה
 
 
7/8/01 0:27
רב-הלייא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
אקווד -המ לבא ,האבה הנש הנותחל ןג םכל םתרגסו רבח ךל שי
אל תאו .הרבח םע הפ תיבל תכלהו ,ערפתהל תטלחה באב ו"טב
המכ הניבמ אל אקווד ינא יכ .ןיוש ,ונ .שערה המ לע הניבמ
:םירחא םירבד
ללכב תעדוי תא םאה ?תובוגתהמ וא רמאמהמ והשמ אורקל תחרט םאה
ונל בותכל תצר תרתוכהמ רשיש וא ?הפ תורבדמ ונחנא המ לע
באב ו"טב ותיא תייה אל ,תנתחתמ תאו רבח ךל שיש תורמלש
.עורפ שממ ?םייחב תראשנו
הארנכ ךל ןיא ,םירבדמ ונחנא המ לע שולק גשומ ךל ןיא ,תנודלי
ו"טב ןויז רסח אל תחא ףאלש ןיבהל תושיגר וא הנובת קיפסמ
,הברק ונל רסח .םיסקטו םיחרפ הכירצ אל תחא ףא .באב
הפק תיב ירחא ,התיבה וילא רוזחל בוהאו בורק םדא ,תוימיטניא
םלועהש הזה םויב לבא .הנשה לכ אלא ,הזה םויב קר אל .הרבח םע
ךיא ונל תוריבסמ הנותחל ןג ורגסש ךומכ תודליו ,תויגוז קעוצ
.בוצע רתוי דוע הז ,היצרופורפב םייחה תא תחקל
לא -ןכניבמ תוסופתה רקיעבו ,תונב .הפיו שיגר רמאמ -יתא
הז .םיבלש הרשעב הציבב ךיסנ תאיצמל ךירדמל הז תא וכפהת
.הפ ןיינעל אל ךכ לכ הזו ,יטאתפ
רב-הלייאל וביגה
 
 
7/8/01 4:42
יתא :תאמ
ךדיצמ יליצא המכל הבוגתב
.יתא ,תבהוא
יתאל וביגה
 
 
7/8/01 11:02
לכימ :תאמ
ךדיצמ יליצא המכל הבוגתב
...םיימעפ וליפא ,הלימ לכ יתארק
.תובוגתה לכ תא יתארקו
תויגוזב םוקמ ןיא םיימצע םימחרו תויניצלש תבשוח טושפ ינא
.הבהאב אל דחוימבו
,יתבתכש המ תא תמאב אורקל תחרט אלש וז תא אקודש יל הארנ


המצע תא החקלו םימיענ אל םירבד קיפסמ הרבעש יהשימ רותב
-דחא רבד קר יתדמלש ךל רמול הלוכי ינא םיידיב
,ךתוא ובהאיש ינפל ךמצע תא בוהאל דומלל הכירצ תא
.ןוכנ הז לבא , האשילק וז ילוא
.ןויסנ לש ןיינע קר תמאב הז ,ליג לש ןיינע אל הזו
לכימל וביגה
 
 
7/8/01 12:11
הכר הנירגרמ :תאמ
?יליצא תויהל הסינ ימ ?יליצאל הבוגתב
רשעב ךממ תורגובמה תונבה לכ המל רבסהו הביס םג ךל שי
תא תובהוא אל ןהש ינפמ טושפ הז ...דבל תובשוי םינש
.הא ?ןמצע


םהש םירבד שי ,בוט לזמ ךל היהיש תמאבו ,היטפמיסה לכ םע
תצק , 15 ליגב דבל תבשל השק .הסיט תועשו ליג לש ןיינע
הז .סולפ 30 ליגב ירמגל רחא טרס הזו ,22 ליגב השק רתוי
.לכה
הכר הנירגרמל וביגה
 
6/8/01 15:49
ילול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דבל בוט רתוי דימת ואו םימעפלש הנקסמל יתעגה ןמזמ רבכ ינא
העברא םימעפלו השולש כ"חאו םיינש םתא תישארב יכ ,גוזה רשאמ
םיחכונ לש תומכ לע אלו החפשמ לע תרבדמ ינא ...ולה ...ולה)
התיבה עיגמ אוה יתמ ותוא תלאוש תאו קינחמו ץיחלמ הזו (הטימב
..תאו ךתעדמ ךתוא םיאתומ םידליהו דרשמב בקעתמ אוהש רמוא אוהו
המ ליבשב זא ..תורבח םע הפק תיבל תאצל ןוכנ .. הצור תא המ
. גוז ןב תיצר המ ליבשבו תשפיח
לתלותמ הצור קלח רעש הל שיש ימש ליגרה בצמה הז תונב רוציקב
םירבג םעו תויגוזב הז הככ ..קלח הצור לתלותמ רעש הל שיש ימו
םישוע םואתפ זא שישכו םיצור זא ןיאשכ םייחב רבד לכ טעמכ םעו
םידרפנ םיתבב תויגוז אוה ילאידיאה בצמה יתעד יפל ..םיבשוח
הז הבהאהו ןוחטב םידליל םיקינעמ םע .םידדצה ינש תקזחב םידליו
. םירוהה םינשי הפיא םהל הנשמ אל


תונלבס תצק תואושנה ןכלו רמגנ טעמ דוע הז ונהת תוקוורה ןכל זא
תועמשמ רסח גח לכ זא .שדחמ וחרפת ןתאו 18 ליגל ועיגי םידליה
..תויגוזל וא ערל בוטל ולצנ רחא גח לכ וא באב ופט ומכ
ילולל וביגה
 
 
6/8/01 17:57
דדובה שרפה :תאמ
ללכב ירירע אל הז םימעפלל הבוגתב
llllll
דדובה שרפה ל וביגה
 
6/8/01 17:35
ןידינד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?םייתשו םיעברא ינב םישורגב ער המ תעדל רשפא ,החילס
ןידינדל וביגה
 
 
7/8/01 14:33
רביירש הירמ :תאמ
? ולהל הבוגתב
םה ןמזמ אל קר םא רקיעב) יניצר רשק םישפחמ אל םה ילוא
?(''אלכה''מ וררחתשה
רביירש הירמל וביגה
 
 
3/9/01 16:26
תימי :תאמ
? ולהל הבוגתב
ןמש הדבועל טרפ םייתשו םיעברא ינבב ער אל רבד םוש תינורקע
אלו 25 תב יהשיצ םע יוצר .הזמ רתוי אלו ןויז םישפחמ םה םתסה
! 35
תימיל וביגה
 
6/8/01 17:54
דדובה שרפה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
" וה וה וה הכו הכ ןיב ודבל אוה לבא , ודבל םדאה תויה בוט אל"


תכרעמ ,תויגוז .הנוכנ תאזה הבוצעה הרושהש המכ, וה וה והו...
לכה .הטראח לכה ,םיאושינ ,םינויז ,םיצוטס ,םיטרילפ ,םיסחי
(...םידדוב ונא המכ,םיהולאו).םידדוב רתוי ונאש לככו .תוכסמ
,ןכו) יתובר ןמזה הז זא .תוכסמ רתוי ונל רוציל םיצמאתמ ונא ךכ
.תודוהלו ןוראה ןמ תאצל ,המיימשה הקעצ םיקהל (יייתוריבג םג
יכה םיעגרב ,תוחמשב ,תומחלמב ,ערב ,בוטב .ם-י-ד-ד-ו-ב ונחנא
לבא דימת ונחנא .םייחה לש םיחירסמ יכה םיעגרבו םייחה לש םיפי
.םידדוב דימת
חיכומו ךישממ יתייה ! ןוכנ הז ... דיחפמ הז ,ךיבמ הז ,בוצע הז
(...הרבחה רמולכ) הכסמה .ץורל בייח ינא לבא ןוכנ הז המכ םכל
...רחאל יל םיאתמ אלו, יל הכחמ
דדובה שרפה ל וביגה
 
 
7/8/01 12:08
ילול :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
דימת .דבל אל םדא הארת יארב בוט , בוט לכתסת םע לכ תישאר
ןיינעתש המל זא ךמצע תא ןיינעמ אל התא םאו ונמצע תא ונל שי
ךירצ םדא םימעפל הז הככ ונ בוט ... קיבד עמשנ ...רחא אוהשמ
, דבל אל םעפ ףא לשמל ינא .אוהשמ אוצמל ידכ ומצע תא בוהאל
יתיא ינא ריעב לויטל םתס תאצוי ינאשכ םג יתוא יל שי דימת
אלו , לוכאל וא תותשל תבהוא ינא המ ,יל בוט המ תעדוי ינאו
..תוצע יל ןתי וא יתוא ןימזי וא ילע בושחי דחא ףאש הכחמ
ינא הזלו ריתסהל תואב תוכסמ יכ .. תוכסמ ךירצ אל םג םימעפל
םוקמה אל הז "שורגב היגולוכיספל" סנכיהל הצור אל
ילולל וביגה
 
 
14/8/01 14:30
דדובה שרפה :תאמ
םירופ םוי לכ אלל הבוגתב


.הרקיה ילול
הז,שורגב היגולוכיספל סנכיהל ןיינועמ אל ינא םג ,לכ םדוק
ירה ונחנא . ונלש םעטה תא ריכמ ונומכ ימ ירהו ילש םעטה אל
םיבהוא ונא המ ,תותשלו לוכאל םיבהוא ונא המ קוידב םיעדוי
ילב זא .(...ונילא תורבדמ טנרטניאב תובוגת הזיאו שובלל
ררושמה ןווכתה המל ריהבהל הסנא, לכש ינויזו היגולוכיספ
ונל שי כאבאר) לודג הזכ ןוסא אל איה תודידבה .דדובה
השמו םיטטומתמ הנותח תומלוא ,םיצצופתמ הפק יתב הנידמב
ונדמל ותיאש םיענ אל בצמ טושפ איה תודידבה . (...בצק
יל . (...בצק השמו ןותימה ,םיקקפה ,תוחלה ומכ והשמ) תויחל
והשימ האור ינא הארמב ןנובתמ ינאשכ םע הנשמ אל ןפוא לכב
ךכ לכ יל אצוי אל ,תמאה .םישנא ףקומ והשימ וא דדוב
ופורפא .םישנאב ןנובתהל יתוא ןרקסמ רתוי , הארמב ןנובתהל
? ילול הזה םשה הז המ ,תונרקס
דדובה שרפה ל וביגה
 
6/8/01 19:28
ורנומ ןילרמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


,דבל תצק השיגרמש ימ לכל
םיקיזחמ ןיידע ונבורש) רערועמ תצק שיא ,דיורפ דנומגיז
,בכשמל תלפונ הבהא אלל תוישיא" יכ םעפ רמא ,(ולש תוירואיתהמ
תלבוס אל ,לשמל ,ינא) ולש תוירואיתה םע חכוותהל רשפא ."התמו
היהש תודוהל םיחרכומ לבא ,ןתיא םיכסהל רשפא ,("ןיפ תאניק"מ
.ונתיא ותוא קולחל םיכסה אוהש לזמ הזיאו ,לכש תצק ,ןקזל ,ול
יא ןכל .םייחה תא תצק ונל עובצל הטונ תמאב הבהא ,תושעל המ ןיא
ונממ תופצל וא ,הבהא רסוחמ הלוח השענ אוהשכ דחא ףא טופשל רשפא
ןינע איה תויגוז המכ ול רפסל רשפא יאש חטב .דבלהמ רשואמ תויהל
תושעל תלבגומ יתלבה ותוריחב אנקל וא ,שאר וב לקהל ןיאש בכרומ
חרזמל םילויט לש ןינעב אל וחור עגרכ יכ) וחור לע הלועה לככ
תחא לכ לבא ,דמחנ הז הפק תיבב תורבח םע תבשל ,ןוכנ זא .(הפגב
םירוחבה לע תוצילעב סקסדל ןטבב ךל םיענ רתוי הברהש תעדוי
יכה רבדה תאש בשוחש ,תיבב סקוסמו יתימא רבג ךל הכחמשכ ,ביבסמ
.(ינמז ןפואב םא וליפא) ול הרקש בוט
אל ?תו/םיקוורה םהירבח לש םתוינורט תא לבקל םישקתמ םישנא המל
םיענ רתוי הברה :תיסיסב תמא םינפהל ידכ דיורפ דלוויהל ךירצ
ןואש ,תבהואמ תאשכ .םזינודה לש טושפ ןינע .םיבהואמשכ
הינופמיסה ומכ ךיינזואב ןגנתמ לוריבג ןבא בוחר לש םיסבוטואה
ידכ ולש תיבה דיל ירישע בוביס רבכ השוע תאש הדבועה ,תיעישתה
םע) 156 ואימור אפלאב בוביס ומכ ךייניעב תימדנ ,הינח אוצמל
ןראק הנוד לש םיטירפ תורשעשכ ןודנולב "ןב גיב"ה ביבס (ףור-ןאס
אוהש הפקה ,תבהואמ תאשכ .ירוחאה בשומב תוחנומ החנהב תינקש
קילחמ (יתקנחנ אל דועש סנ הזש קותמו רשופ דימת) רקובב ךל ןיכמ
הלילה עצמאב ונממ SMS תעדוהו ,תירנילוק תפומ תריצי ומכ ךנורגב
בלשב "הלימ" לש הסיבכ תנוכמ ומכ םינפבמ ןטבה תא ךל תצווכמ
.הטיחסה
םיבייח הבהאה גחבש עבק ימ .ךיראת קר אוה באב ו"ט ,תאז לכבו
םתסב ער המ ?תורנ רואל ןיי םוגלל וא לילגב שופנל ,ןבל שובלל
אוהה לצא עבצא ילענו סני'גב בל לא בלמ החישו סומוח בוגינ
םיטרס ידמ רתוי תצק םיאור ונחנאש ונלש היעבה ילוא ?ופימ
םישנא קיפסמ םייח דווילוהב םג ,תונב ,ןכריכזהל) ?םיידווילוה
?ידמ תולודג תצק םייחהמ ונלש תויפיצה ילוא ,(הבהא אלל
תמאה םע וכל :ונל רמוא היה יאדו אוה םייחב היה דיורפ םא
אנקל ןכל אב םא .ןכל רתומ ,תוכבל ןכל אב םא .ןכלש תימינפה
,תישימחה המוקהמ ץופקל ןכל אב םא .ימיטיגל ,תואושנה ןכיתורבחב
אל ןינעה לכש ידכ) חפנתמ ןורזמ תחתמ חינה םכח והשימש וקדבת קר
תושבי םייניעהשכ ,תומרדה ירחא דימת לבא .(ךיפה יתלב היהי
ירב לש םתלחנ קר הניא הבהאש הנבותה םואתפ האב ,רמגנ וישיטהו
איה םהילעש ובשחש הלאל םג .םל-וכל ףוסב העיגמ איה .םידדוב לזמ
קר םא ,ןכילא םג אובת איהש דע ,ןמז לש ןינע קר תמאב הזו .החספ
.ןויסינמ .בלה תא וחתפת
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
6/8/01 20:48
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
.ןיכמ אוה אל הז הפקה תא םגו .3ייא הז .ואימור אפלא אל וז
.ןוכנ לכה ,הזמ ץוח .לי'ז הז
יתאל וביגה
 
 
6/8/01 21:25
ורנומ ןילרמ :תאמ
?תוריכמ ונחנא ,ןילרמל הבוגתב


.תשרב יתוא יפשחת לא לבא ,ןכ
.הפק אל ,ףסכ השוע לי'זו ,A3מ הווש רתוי הברה אפלא .ב.נ
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
7/8/01 0:35
תינרשפ :תאמ
ל הבוגתב
?ךלוה .תחקול A6ש
תינרשפל וביגה
 
 
7/8/01 1:31
ורנומ ןילרמ :תאמ
דיגנ ואובל הבוגתב
תושרמ אל ילש תויזטנפה וליפאש תינוכמ איה A6 .ןייתחס
.טעומב קפתסהל יתלחתהש רמוא אל הזש הווקמ ינא .ןמצעל
:).....רדסל ימצע תא אורקל הכירצ ינא ילוא
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
7/8/01 4:39
יתא :תאמ
ל הבוגתב
.ידואא רבכ םא .תינוכמה וז TT
ללכב ףסכל םיזבש םירוחב תבהוא ינאש תושעל המ לבא)
.(?רקיעב סוטטס ילמסלו
יתאל וביגה
 
 
7/8/01 11:10
ורנומ ןילרמ :תאמ
??ןכתיא המ ,תונבל הבוגתב


?ריקל ריקמ םידלי הצור איה יכ םעפ הרמאש תא אל וז
תוינחורהשו ,ףסכל םיזבש םירוחב ףידעהל ץלמומ אל
המ ךייאצאצל היהיש הצור תא םא ,םהילגרל רנ איה
.הסאפ תצק קיש ןיאוריההש םג המ .תיבב לוכאל
לש וירוזיח תא החוד התיה אל ךמא םא .ב.נ
:) TT-ב םויה תעסונ תייה יקסבוקרוטויפ
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
7/8/01 19:20
תינרשפ :תאמ
,דחא עגרל הבוגתב
ףיסוהל ,ייתוריקי ןכתעד המ ,ןיא הז ףסכו סוטטסש
הנינ,ה'צסרו ירוריפ םע ה'צלוד םג ןראק הנודל
?בצמ שי ?ינטרקמ הלטס תיזחבו י'ציר


.ונפחסנ ,יד
:-)
תינרשפל וביגה
 
7/8/01 0:03
הענ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
..יתא
אל דוע ילש קר ,ןפוד אצוי אלו ירוקמ אל,והשמ ךל רמול יתיצר
!אלפנ תבתוכ תא-ותוא דיגהל אצי
ךא (..ימצע לש האשילק ומכ תעמשנ ינא)א"תמ הקוור ,הרוחב רותב
,תוחפל יל הארנ ךכ ,הייחש ,הלש היווהב תיביבא לת אל טלחהב
..ךלשמ םינוש םייח
..ייתונקסמו ייתושגר תא ,םעפ רחא םעפ ,ראתל החילצמ תא
(-:האבה הבתכל ןמז הברה ךכ לכ םעפ דוע תוכחל יל ינתת לא


..ךייארוק תובוגת יבגל הרעהו
..הברה ומצע לע רזוח הז..הרירמו תיניצ
..רתויב םישיגרה לש ימיטגלה םטלפמ והז..תויניצה יבגל
עדומו ךכ לכ שיגר התאשכ םויה לכ בבותסהל ירשפא יתלב דע השק
..ךמצעל
עוגפל הרטמב אלו ךמצע יפלכ תינפומ איהשכ ,הזה רשקהב ,תויניצ
.ןיינעל דואמ יל תיארנ רחאב
..תורירמל רשקבו
ךכב םיאורו םייחה לע תימיטפוא אל תולכתסהב ךתוא םימישאמש ולא
ינא תורושה ןיב ךל אורקלמ םילשוכ בכעתמש רשואל הביסה תא
..תששוח
העיגמ תאזכ הבהאהש ךכבו הלודג הבהאב ןימאמש ,ימיטפוא םדא קר
.תבכעתמ וא תשבתשמ איהשכ ךכ לכ סועכל לוכי ול
.ךל עיגמו


.ב.נ
הז..ימצעל יתשרהש והשמ ימיטניאה ןונגסה לע שארמ תלצנתמ ינא
.ךייתובתכ ךרד ךתוא הריכמ תצק ינאש השוחתה ךותמ עבונ
.הענ
הענל וביגה
 
 
7/8/01 4:40
יתא :תאמ
תורושה ןיבל הבוגתב
רבכ אבה רמאמה .הקותמ הדות .ביגהל אלש יתלוכי אל ,יעמשת
.(זוד-רבוא ןכל תושעל אל ונטלחה לבא בותכ רבכ אוה) .ךרדב
יתאל וביגה
 
 
10/8/01 6:00
.הכלהש איהה :תאמ
תורושה ןיבל הבוגתב
.הדות ןומה
.הכלהש איההל וביגה
 
7/8/01 3:46
ןרק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!!!!ךכש בוטו ,you are back ,יתסאתינעת
(?תוהדזה בורמ) עגרל יתחכש וליפא ,קיחצמ ,יניצ רמאמ ,ליגרכ
הז ונבור לצא ,רבד לש ופוסב יכ ,ףיסוא ,ליגרכו .דבל ינא םגש
.... ם י י ת נ י ב :הככ
ןרקל וביגה
 
7/8/01 6:22
סקונ ירולמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ייד וליפא..אל שממ...תינואכיד הרוחב אל ינאש רמול תבייח ינא
אל טושפ הז לבא..תויגוז תאיצמ יבגלו םייחה יבגל תימיטפוא
...הפ הרוקש המ יתוא דדועל חילצמ
םינשב השעי ינאש המ איה ייתורבח םע הפק תיבב הבישי םאה
??תויגוזל ??תשפחמ ינאש הבריקל ףילחתכ תובורקה
יקסיוו תוסוכ המכב ינוגי תא עימטהל תכלוה ינא ?הרוק המ זאו
הלאה תובהואמה תא תארוק ינאש בוט רתוי השיגרמ תוחפל ינא הככו
.ןהלש רבחה לע תורפסמ
!!!!תומיסקמ טושפ ןתא...תוקוורה ייתורבחל ןכש המ
סקונ ירולמל וביגה
 
7/8/01 12:14
יטק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
וז ןיעמ תובתכ ,הנורחאל םינש 8 לש תויגוז הקריפש יהשימ רותב
םעפ בותכל ,הרקי תכרוע ,ךתעד המ .ילש חורה בצמל תורזוע אל שממ
??בטיה הייח תא היחו 30 ליגב הייח תבהא תא האצמש יהשימ לע
יטקל וביגה
 
7/8/01 12:57
yossi :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתא ייה
(לעבינח לשו ךלש הקוחרה הירוטסיההמ) יסוי הז
לע בטיה טורפל תעדוי תא ליגרכ , תרזח בושש תוארל יתחמש
. יבנלא םחתמ לש , תוקוורה םישנה לוכ לש םהירתימ
קפס ןיא, ןיוצמ בותכ היהש תורמל) ןכותה תא אורקל , יתחמש תוחפ
וז םייחב בושח יכה, רבד לש ופוסב (תובוגתה תכלמ ייהת םעפה םגש
הלולע וזו .הנממ תצק תדבאש יל הארנו ,רתוי בוט דיתעל הווקתה
.ךייחב הלודג תויהל
תא יכפהת אלש המל , הביתכב הלועמ ןורשכ ךל שיש רורב , בגא ךרד
?? רפסל הז
...הנממ רתויל תלגוסמ תא , הלוכי ץיבומיחי ילש םא
yossiל וביגה
 
7/8/01 14:06
'גראל הד סכלא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.סעכמ .הכוב היה אוה - תוכבל עדוי היה סכלא םא
,"החלצה"ל התוא ךופהל ,"תויגוז"ב אנקל ?יתא ,ךל הרק המ
?םייחב והשמל ,החמישל


.ךמצע תא רתוי תצק יבהאת


- יניבת זאו תיגוז ייהת ףוסבל לבא ,ןמז תצק חקיי ילוא - יניבת
.ומצע .דדוב .דחא אוה םדאה .לודג דחא ףויז בורל איה "תויגוז"ש
תואמסיסו הרבח יביתכת בורמ ,לקלקתמ ולש חומהשכ
אצומ אוה - "ודבל םדאה תויה בוט אל" וליאכ ,תויתננב-תומטמוטמ
תכלל טושיק יל שי זא ."גוז" ונחנא זאו .תוללמואל רנטרפ דוע
ךל קפדנ ,ייא וא 6-ייא וא 3-ייא) הב ראפתהל תינוכמ ,ותיא
אלמו קומע הז םצעב המכ םירפסמש םייגוזה לע םחרמ סכלא .(לכשה
,תודידב לע יופיח .תישונאה הרבחה לש םכסומה ףולבה ,םיענו
ןובשחל ףסכ סינכמ ,דרשמב הריכזמה תא עקות אוה .םיינשב תלפכומ
.רשוא .באב ו"ט ברעב םיליצח טלס השעת איהש ידכ ,קנבה


טפשמ םצעב אוה "ודבל םדאה תויה בוט אל" .דבל דבל דבל .דבל םתא
הכ ןיב ,ודבל אוה לבא" .וכשמה תא חוכשל םיטונ םתאש ,דואמ םכח
.הז והזו הז הככ ."הכו


ךל יופצ ,התוא "יאצמת"שכ יכ - תויגוזל ףרוטמ פא-דליב ישעת לא
?רשואה לא ךרדב תיפוסה הנחתה וז ?לכה הז ,המ .עזעזמ בל ןורבש
,ןימה רצי תא םיאכדמ ,םיקתוש ,שאר םיניכרמ ,םיתמ ,םיעקתנ זאו
ונתודידב ירפ ,רמולכ) "תפתושמה ונתבהא ירפ"כ דלי םישוע
.ףוסה דע ןמזה תא םירפוסו ,(תוומל תממעושמה


.ירמגל דבל .שדחמ םוי לכ ליחתמש ,חמש רבד םה םייחה .הווש אל
סכלא לש ומכ םימכח םירוביד ?22 תונב תורוחבב בוט תמאב המ ב.נ)
(םשור ןומה םהילע םישוע
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
8/8/01 14:19
רביירש הירמ :תאמ
אב אוהו - ול םתיכיחל הבוגתב
...ימיטפוא התאש רקיעה
רביירש הירמל וביגה
 
 
8/8/01 15:50
לבנע :תאמ
אב אוהו - ול םתיכיחל הבוגתב
דע יל היה אל יניצר דואמ רבחו 25 תב ינא .לודג שממ סכלא
....רשואמ םדא ןבל ימצע תא הבישחמ ינא תאז תורמל לבא ,םויה
?ילצא קופד והשמ ילוא
לבנעל וביגה
 
 
10/8/01 3:49
היילא :תאמ
אב אוהו - ול םתיכיחל הבוגתב
.ןוכנ הז,דדוב םדאה
ךתוא לואגל לכיבכ אוה ,גצומ אוהש יפכ תויגוזה לש ןויערה
,וייחב תחא םעפ ולו ,זעהש םדא לכ לש וקלח תנמ, הקעומהמ
שגמ לע תונתינש ,םייחה לש תויססבה תוחנהה תא קמועל ןוחבל
.תירשפאה תוריהמב תידיימ תופיחדבו
?רמוא הז המ .העש יצח הרבעש יתבשחו ,תועש שש דחי ונחנא
איה לבא ,תמייק אל איהש אל .חסיהב תוחפל ףולחת וזה הקעומהש
.תולוגע תועש ששל וא ,הקדל וא ,עגרל תחסומ
.ויתועורז ןיב תלטומ תויהל ,ותוא קבחל המוצע ההימכ שיש חיננ
רשאכמ רתוי בוט שיגא ינא ,קוביחה ךלהמבש החנהה תא תלסופ ינא
.דבלב יומד אוה יכבה םג .הנוש בצקב רובעי ןמזה לבא .יתהמכ
םיעיגמש ןימאהל יל השק לבא .יהשלכ תישפנ הגספל יומד אוה
,ןכלו ,ךכב ןימאהל הצור יתייה .םיכובש םעפ לכב תישפנ הגספל
םלועה תגספ לע השיגרמ וא ,רשואמ הכוב וא .הכוב ינא ןכל קר
. חבושמ דלוקוש וא טילפס הננב קוטסיפ יל חלוש אוהשכ


םיעדויו םיריכמ ונאש רחא םוחת םוש ונל ןיא לכה ךסב..רוציקב
.םלועהמ ץוח וב קחשל
.ורובעב וב תויחל ונל הוושש והשמ הזה םוחתב שיש טילחנש יעבט
ילב הז תא ונל רדשת ונלש העדותהש תינויצולובא ינויגה וליפא
.רחא ןיינע רבכ הז ..?ןוכנ הז םאה לבא .ףרה
היילאל וביגה
 
 
12/8/01 14:32
הריכזמה :תאמ
אב אוהו - ול םתיכיחל הבוגתב
םוחו ךורו ,תורבח איה (הלמ וזיא ,סכיא) תויגוז םימעפלו
תימויקה תודידבהמ חורבל הווקמש ימ לכ .רחאה לש הלבקו
םימעפל לבא ,תוילשאב הגוש ןבומכ ,רחא והשימ תועצמאב תיסיסבה
וב שיש רוביח אוצמל רשפא ,דבל דבל דבל דחא לכש העידיה ךותמ
,ךל םיבורקה םישנאב עוגפלו ךישמהל םג רשפאו .המחנ הברה םג
םא ללכב יל תפכא המו ימצעל קר גואדל ךירצ ינאש איה הקדצההשכ
םיטסיאוגא תוחפו םיעיגפ רתוי תצק םישנא סמור ינא ךרדב
הריכזמהל וביגה
 
 
13/8/01 7:54
'גראל הד סכלא :תאמ
אב אוהו - ול םתיכיחל הבוגתב
:יגול לשכ


"ךל םיבורק םישנא" <> "3דבל התאש העידי"
===>
.הלאכ ןיא יכ .ךל םיבורקה םישנאב עוגפל לוכי ךניא


,95 וגנארודה לע ,הרועכה הילצרה ןוויכל וישכע רהוד סכלא
.גוהנל םיעדוי אלש םיעיגפ םישנא וכרדב סמור
םייגול םינועיט תביתכמ ,הברה הברה וא ,תצק סנרפתהל ךלוה
.םיכבוסמ רתוי תצק
יחליש ?תיטתסאו המיענ ?תונכות ?תופשב תטלוש תא ,הריכזמה
.תוננבמ תוצלמה ילב קר ,םייח תורוק
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
13/8/01 20:44
הריכזמה :תאמ
תושיגר ךל הנהל הבוגתב
22 תב אל רבכ ינא לבא
הריכזמהל וביגה
 
 
14/8/01 0:32
ךאבו יב :תאמ
אב אוהו - ול םתיכיחל הבוגתב
?ןוכנ םג םאה לבא ,תרמא הפי


יהשימ ריעמ התא .ירמגל דבל שדחמ םוי לכ ררועתמ אל התא
הל רמול ידכמ יותש תייה יכ קר) התיבה התוא חלושו םש המדרנש
בוצע התא ךכ רחא .ןותיע אורקל בשוי התא ךכ רחא .(תכלל
םירבחה םע םיקוחצ ריבעמו והשפיא בשוי תאז לכב לבא ,םמעושמו
הככ :(םינפב םג) םירמוא לבא ךתוא םיבהוא ךלש םירבחה .ךלש
.לודג אוה ,תאז לכב .תושעל המ ןיאו ,אוה


םא ךמצע תא לאוש התאו ,םימודמדה םיאבו םויה רבוע ךכ רחא
תא יתיסינ ירה ,ןכ ןכ ןכ - רמואו ,תנווכתה הזל םצעב
.םג דחיב .ארח תויגוז .ארח לכה .ארח ןהו תורחאה תויצפואה
יתייה יכ ,בשוח התא ,ינא ?םלוכמ רתוי עדוי ימו .םג םידלי
.םש


,ברע תחורא ךמצעל תלשיב רבכו ,חוטב ךכ לכ אל רבכ התא ךכ רחא
,יהשימל רשקתמ התא זא .תוננבל תסנכנו היזיולט תיארו תלכאו
ותוא תא םג (היצנגילטניא דבלמ) שי ןלוכל יכ ,ימ הנשמ אל
,האב איה ללכ ךרדב .תכלל םיצור םלוכ םשלש יובחו םיענ םוקמ
.רותב האבה ימ ררבמ התא ,ןכ םאו ,תסעוכ אל איה םא


הנורחאה םעפב יכ ,ידמ רתוי תותשל אל ךמצעל ריכזמ התא ךכ רחא
ירה - תורז תופוג ךירצ ימו ,הטימה ךותב הרז הפוגב ךל הלע הז
התאו ,םיקסעתמו םיקחוצו םיקשנתמ זא .דבל םיתמו םייח ונלוכ
םהו ,הילע םידבוע ךלש םיטרילפה ךיא האור התאו .דבל ןמזה לכ
התאו .(היהת טעמ דוע לבא ,תוסעוכהמ אל ןיידע איה יכ) םידבוע
התא .דבל התאו ,תכלל םיצור םלוכ םשלש יובחו םיענ םוקמל סנכנ
חתמה הדש תא החוד התאו ,תלכתסמ איהו ,םייניעב הל לכתסמ
,ךומכ ,דבל תומת איה .דבל אליממ התא יכ םש רצונש ילמשחה
ןנוקת הנקזה הלש אמאו ,םיעלות אלמתתו בקרית הלש הפוגהו
םצעב וא ,בשוח התא ,הדמחנ םואתפ המ .רחא והשימ וא ,הילע
יתיסינ יכ ,דבל דבל דבל .וישכע םוקמב אל הז לבא ,הדמחנ דואמ
רתוי םויה עדוי ינא יכ ,היהי םג הככו ארח היה .ארח רבכו לכה
.םעפמ בוט


סנכנ הזה ןמזה לכו ,רמוא התא ,הלאה םייחה ,תכתמו השקו רק הז
לדתשמ ינאש םינפ דימעמ קר ינאו , תוסנל המ יל ןיא .הב אצויו
ירה ?רחא והשימ תמאב ריכמ ימ ירה .יל ךלוה אלשו חוכה לכב
לע תורוקמהמ הטטיצ אוצמל ךמצעל םשור התא .חילצנ אל םייחב
אל ןיידעש יתפ הזיא םע בוש הז לע חכוותת בורקב יכ ,הז
ץמוא ךל היה קר ול .תוסנל קיספהל ךירצ .םעט ןיאש ,ענכוש
רתוי ךתוא דיחפמש רבד ןיאו ,אקווד יכ דבל התא .תוסנל קיספהל
.דבל תומלמ
ךאבו יבל וביגה
 
 
14/8/01 3:54
יתא :תאמ
''ירמגל דבל - שדחמ םוי לכ''ל הבוגתב
תא ראתל תחלצה הכש ה/רוחב ה/תא םא ןיינעמ .הפי !ובארב
."לודג אוהו אוה הככ ,ןכ" םירמואש ולאה םינבה לש םיעטקה
םיאתמ הז .םינב ירוס) .םיטסיטוא םהש המכ ,בגא ,עזעזמ הז
.(ולאכ לגרודכ ידהוא לש היווהל
.היהיש ,הללאי לבא .םיעלותה רואיתב תמזגה תצק ךכ רחא
יתאל וביגה
 
 
14/8/01 9:09
'גראל הד סכלא :תאמ
''ירמגל דבל - שדחמ םוי לכ''ל הבוגתב


?לכה לפרעל רשפאשכ ,דחו יניינע ,רצק בישהל ךל המל ,תמאבו


טויפב חוצפל ידכ ,ןיבהל אל תרחבש וא .יתוא תנבה אל הארנכ
.(המ ,ףלוגא ןטסירט תא ידמ רתוי תצק ארק והשימ) עלותמ


ךימיב ומכ ,הננב-בוהצב ,רקרמל רשפא .תיצמתב ,הככ זא
:וקיסקמש-וקיסקמב םיפיהו םיריעצה


.תמו יח ,דלונ .דבל אוה םדאה .1
יאו ,"היצפוא" אל ללכב איה ."תויגוז" ןיאש עבונ ןאכמ .2
.ארח רתיה לכ יכ ,תודידבב "רוחבל"ו ,"הנממ שאייתהל" רשפא
.תודידב קר שי ."רתיה לכ" ןיא :בושו
רופחל םודרק ן/םתישע הנממ ,תפסכנה "תויגוז"ה יהמ ,ןכל .3
,תידדה תוקפרתה לש אווש-גצמ ?םייסיסבה ן/םכילוכסתב ,וב
דחפ .תידדה תוספא ,ידדה שואיי ,ידדה רעצ ,תידדה המחנ
.ידדה
וא ,"םיישפנ םימואת" ומכ הזכ רבד ןיא .םייק אל הז םגו .4
הכחמה דיחיו דחאה" לע םייטסילבק-םיילאוטיריפס םיטופטפ
םס .תלבגומ הפוקתל םידחפ תעגרהל ,תכשומ האצמה וז ."יל
.הגופת ךיראת לעב ,ירקיש
,עדוי אל ינא .והשימ םע ףתושמב רבד םוש הווח אל ינא .5
שגרתמ אוה ךיא .ולש הפב דלוקושה םעט המ ,יל תפכיא אלו
אל םג ?תמאה .המזגרוא ןמזב שיגרמ אוה המו .רישמ וא הנומתמ
יתונוצר אוה לכה ירה .שיגרמ אוה המ יתוא ןיינעמ שממ
.יתושוחתו
.םייחהמ יתאנה תא םסקמל ידכ ,םירחא םישנאב רזענ ןכ ינא .6
.רחא והשמ ןיא יכ .והזו ,ילש האנהה
רמאנ אמש וא ,תוישיאה תוקוצמה תכלשהב איה הנכסה .7
.אל אוה .ינממ קלח לוכיבכ אוהש ,"גוזה-ןב" לע ,ןנורתפ
טסקטנוקב אל) תיתימא תויטתאפב תראותמ איהש יפכ ,הנכסה
,ן/םכלוכל תפתושמש ,רקשה-תשוחת איה ,ישארה רמאמב (ילילש
םוש ןיא .םייחב יתועמשמ רסח אוה גוז ןב לש ורדעיה וליאכ
,גוזה-ןב "םע" םיררועתמ דחא םוי ,תרחא .ררועתהל אנ .רסח
לבא ,החמש תויגוז קחשלו ,ףייזלו ףלבל רשפא .ילב םישיגרמו
.טישלוב הז
,תויגוז לש ,תויתד ,תויאכרא תוסיפת ךיא ,דואמ רזומ .8
תורמוש אל ןתא ירה .תוינרדומ תוננב לצא םג בככל תוכישממ
םגו) ערז תותיחשמו ,תבשב תועסונ ןכו ,הדינה ימי לע
הלכ-ןתח לע וזה תושקעתהה המ זא .ךיא דועו ,קירל (םיטופטפ
תא ?הקופד אל ינאו ,"טיא דיימ ייא"ש החכוהכ ?םסק ןורתפכ
אפרת אל "תויגוז" :שאלפ-זוינ .םירחא תומוקמב הקופד הארנכ
"לעבה" ,"גוזה ןב" ,"רבחה" רותב והשימ לש ותרדגה .םתוא
.הקיר הפילק איה ,ילש
אל לבא ,תשחינש יפכ ,ותוא םיצירעמ סכלא לש "םירבח"ה ,בגא)
ותונוילע ללגב .םינפב תואיצמה תא םהל קרוי אוהש ללגב קר
(רוערעל תנתינ יתלבה
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
14/8/01 11:53
ךאבו יב :תאמ
ילב שיגרהל ,םע תכללל הבוגתב
ןיאש ןמיס ,םייפוסוליפ יצח ,םיללוכ םיכפוה םינועיטהשכ
.םוימויה ייחב תאטבתמש תישחומ הבושת


הזיאמ הנשמ אלו ,ירקיש םס לבקל ליבשב הברה ושעי םישנא
וטולב וקחשיו ןבל קר ושבליו שארה תא וחלגי םה .גוס
.םהל ורמא יכ םתס ונתחתי םג םהו ,ןכ - םיליהת וארקיו
,רקשב םייח םה .תרמאש ומכ ,תויתד ,תויאכרא תוסיפת הלא
.ןוכנ הז .ןכ .ימצעה רקשה תאו תמאה תא ףשוח התא .םלוכ
.טיבהל םיברסמ םהו ,םלומ הארמה תא גיצמ התא


המ תושעל ךירצ דחא לכ :והנה ,םייחב דחא ללכ שי םא לבא
.בוט םהל היהיש םילדתשמ תוחפל ,הלאה םישנאה .ול בוטש
,תיפוסוליפה ,תטלחומה תמאה ןובשח לע םימעפל םילדתשמ םה
ךתוא םיחקול םה תיסחיה תמא תקלחמב לבא - גיצמ התאש
אל םה לבא ,ןאכמ םיבולע דואמ ךל םיארנ םה .הכילהב
.םינפה לע תירכב םהלש שגרה ידלי תא םיקנוח


לכ קיתשת התא םג לבא .הארנכ ,ךל בוטש המ השוע התא םג
יווחו דלוקושה ילכוא ומכ קוידב ,רחא קפס לכ ,ימינפ לוק
התואב לבא ,תרחא היגולואידיא םשב - תויגוזה תומזגרואה
.ךרד


אל התאש אוה םשורה .עדוי התא קר ,תמאב תמאב ,ךל בוט םא
תפשחש ירחא לבא ,תמא ךל שי .תומצע לוכיא ידכ דע רשואמ
ןב איגב רג התא .תומצע קר וראשנ - ףולבה תא תרסהש ,התוא
.םינבל םידלש לש קמע ןימב ,םונה


,םיקקמ לטוק לש סיסרת ומכ ,ךלש םירבדהמ הלוע דועו
םישנאב רזענ ינא" .םירחאל בוט השוע אל התאש השוחתה
,רזענ אל התא .אל וה ?"םייחהמ יתאנה תא םסקמל ידכ םירחא
איהו שארמ הל תרמא ירה ,העגפנ ,העגפנש ימ .שמתשמ התא
תשפחמ אל איהש ,ןלוכמ הנוש איהש תבשח .תעדל הכירצ התיה
ךל באוכ אל הז .תחא דוע םתס איהש אצי ףוסב .ןתחתהל קר
.םירגובמ םישנא ונלוכ .ךל באוכ אלו ךל באוכ אלו


לבא .םולכ אל איה הנותח .םסק ןורתפ אל איה הנותח
ונממ לודג ןיא .לודג יכה םסקה איה םישנא ינש לש תוברקתה
רואה תא קילדמ התאו .(םינימאמה רובע ,לאל תוברקתה אלא)
ונדספהשמ רתוי .םיטוחה תא ואריש ,םסקה עצמאב קוידב
.דחא דועל הכחנ ונחנא יכ ,התא תדספה ,ונחנא
ךאבו יבל וביגה
 
 
14/8/01 20:17
'גראל הד סכלא :תאמ
''הגופת ךיראת לעב ירקיש םס''ל הבוגתב
,(ךורב םדא תומדב דש יפוגב סנכנ) יתריקי


היינב .סכלאמ האמחמ וז ,ישגרתת .בטיה תבתוכ תא
.ןוכנה םוקמב קיספ לכ ,םיער אל םייומיד ,תינויגה
.תינעוצקמ .תואקספ ןיב לופכ חוויר וליפא


טקסקה ,אקוה ךורב םדא .תויטלטסירפ-יטנא תועונת תרדיס)
(טסולו-קלימ יזתנ ססורמ


ןכיה ,יתוא ירתא .ונינש תא ליכהלמ הרצ וזה הרייעה
.ברקה ךשמהל ,אוהש


םיקרפה ריצקת ןלהל - הכרעמ שטונל בשחיא אלש תנמ לעו
,ורובע יח ינא םג .םסקה גשומב רפוכ ינניא :םיאבה
םסק" ."רשוא" תונוכמה ,תויעגר תואנה ןתוא לכ .ותואו
האלה ןכו ,"הריציה שוגיר" ,"גשיהה רהוז" ,"תוימיטניאה
.םיחמצ התל תומש וא ,תופורת


םסק .אווש-יוקיש ,תטטיצש יפכ ,והזש תעדל קר בושח
ךיראהל ןתינ םיבורמ םיצמאמבש ,הילשא אוה תויגוזה
רבעמ התוא םיחתומ םישנאה תיברמש ,איה הרצה .התוא
לולמיאל םירבוע תחאבו ,תויפשהו ,ןויגהה ,םעטה תולובגל
ומכ איה ,ןיינעה ךרוצל ,"תויגוז" .םהימי תיראשל םמצע
לש ובנז לע הסיט אוה ןושארה עגרה .ןיאוריה תליטנ
רזוח שומיש לבא .למשח ,תועיגנ ,הכישמ ,שגפמ .ילאה
טקפאה .םילגרתמ חומהו ףוגה .תועפות יתשל םרוג ,הנשנו
םוקמב ,תינסרה תולת .תולת לש ןונגנמ רצונ ,ףסונב .ההק
.יוקינו הלימג


וב ןג תאיצמ אוה ןהלש "רשוא"ה .ןאכ תובתוכל בל ימיש
תכלשהל ליבות תינסרהה תולתה .ןיאושינה סקט תא וכרעי
,םסה לש תרזוח הליטנ ,"גוזה ןב" לע ןהיתוקוצמ לכ
5-10 ךות ,ןמצע ואצמי זאו .ןורתפ םוש וב ןיא ןבומכש
אלל ,תישפנ-תושישיו תושושת ,תוכומ ,תומוריע ,םינש
.ךירבדכ ,דחא דועל תוכחל לכות אל איה .םוקיש תלוכי
ךפהש דחא ,םעפ לש ,אוהה ,"דחאה" םע ,קומע עקתית איה
לש לוכסתו ,םעפ לש תודרח ןתוא םע המצע אצמת זאו .ספאל
שאר תנימט לש םינשב םימצעומ ,םעפ לש תודידבו ,םעפ
ךות לא תברוצ הציקי .גוזה ןב לש יחשה תיבב וא ,לוחב
לש ןג יל וחיטבה ירה ?יל עיגמ הז המל .םיערה םייחה
לש גנלסב יתטטהיל ,תנייטצמ הדימלת יתייה .םינשוש
,דיחיהו דחאה גוזה ןב תא יתאצמ ,הרזיג לע יתרמש ,ןפטס
?ןיא ,המ זא - םסקה תא יפא תעיזב יתגשה


.ןיא


המ .ונניא רבכו שי .תלבגומ דואמ הפוקתל ךא ,שי ,רמולכ
."רקש"ל ןדועמ םינוניס ."תיסחי תמא" ,הנכמ תאש


דחא לכש םשכ ,םישנאב שמתשמ ינא .תונטק תורעה יתש
הביתכב תשמתשמ תא םג .םישמתשמ םלוכ .םישנאב שמתשמ
םסקמל ידכ ,םירחאב םישמתשמ םלוכ .ןיינעה ךרוצל ,ילש
.ילאיווירט .םהיתואנה תא


ןיאל ביהרמ ילש םינבלה םידלשה קמע .ילע ימחרת לאו
.וביקרי ןה עגר דוע .תובוהצה תוננבה עטממ רועיש


.רשוא .סולפ-וקולומ לש סוכ דוע
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
15/8/01 10:08
ינרק :תאמ
הרוחשה הננבהל הבוגתב
המישרמה הביתכה ,םוכחתה ,תוירואיתה לכ ירוחאמ
תיתימא הבריקמ לודג דחפ הארנכ רתתסמ ,תויניצהו
,םיווח םירחא המ ךתוא ןיינעמ אל תמאב .הניתנמו
?םישיגרמ וא םיבשוח
תמאב התא ?תולמקה תוננבה לע רבדמ התא ןוחטב הזיאבו
ךלש דחפה תא ןיזמ טושפ הזש וא ?תושיגרמ ןה המ עדוי
סחש ,ךלש הירואיתה תא תאצמה ןכל .רשקמו םישנמ
...רחא םדא םעו תויגוז םע דדומתהל ךרטצת אל הלילחו
ינרקל וביגה
 
 
20/8/01 10:15
vera lynn :תאמ
הרוחשה הננבהל הבוגתב
ךיבתכ רחבממ ול תחלששכ ךל הנע ךורב םדאש המ הז
?םימישרמה


'תחטבומה ץראה תא הארת התא םג דחא םוי ,ינב ךכ ךשמה'
vera lynnל וביגה
 
 
14/8/01 23:04
הנשמ אל :תאמ
''הגופת ךיראת לעב ירקיש םס''ל הבוגתב
יתריקי
,תעדוי ינא .םישנאב שמתשמ אוה ,ןוכנ .הפי תבתכ תמאב
.יב שמתשה אוה
.תוריהז
הנשמ אלל וביגה
 
 
15/8/01 1:14
ךאבו יב :תאמ
''הגופת ךיראת לעב ירקיש םס''ל הבוגתב
ול רמול יתדמע קוידב יכ ,הז תא תנייצמ תאש החמש לבא
,תובוהצ תוננבמ בכרומ ולש םינבלה םידלשה קמעש
.תוטעמתמו תוכלוהש


,תאו .ריעב ינא .האבסמב אוה .ןאכ הז תא רומגנ לבא
.בוט קר ךל היהיש
ךאבו יבל וביגה
 
 
15/8/01 10:10
ינרק :תאמ
תעדוי ינא .הדות ,ןכל הבוגתב
.םיסקמ תבתוכ .ייתוכרב ילבק
ינרקל וביגה
 
 
16/8/01 2:25
'גראל הד סכלא :תאמ
תעדוי ינא .הדות ,ןכל הבוגתב
,םמעשמ היהנ .הדירפ תולמ ,תוק'צובד ,הדירפ תולמ
,םוחב םיידי וצמאת ףכית .סכלאל םיאתמ אל הכ ,דורי
ןטשה .עטאמש הל הד קיווטסיאב ,תלהובמ תישנ הווחאב
.שרוג


יל המדנ ,םעפה יסנ .יתוא תאצמ אל - ךאבו יב
תא יהז .חפסנ ץבוקב וא ,דבלב תילגנאב .יחילצתש
ךל ןיאש ירפס ךיתורבחל :בגא) ךרד לע יבשיח .ךמצע
תא םיעדוי ונינש לבא ,ימיע שתכתהל ןוצר םוש
.(תמאה


םשאוא דוע ,תירופאטמ) ילע תילע .תקדצ - ינרק
םגו .תויגוז הנוכמש המ יתיווח אל ןכא .(שומישב
ומכ .יכרדב יל בוט טושפ .דחפמ אל הז .תיעט
תדבוע הנכותה דוע לכ :טושפ אוה ללכה ,תונכותב
השעמל ןיאש ,רבסוהש יפכ ,םג המ .ףילחת לא ,בטיה
.תויגוז ארקנה יתימא בצמ


,םירחאב תשמתשה תא ילוא ?ךב שמתשה ימ - הנשמ אל
יניעב הבולעה) תא .תשמתשמה תא ,םצעב ?הדימ התואב
םימחרה תשקבמ ,"הנשמ אל" ךמצעל תארוקה ,ךמצע
םע) ךממ םיווש םע האנה יעגר תרבעה ,(ביטקלוקהמ
תחוורה תא ,םהב תשמתשה תא .(ןימאהל השק ??סכלא
לש שחנל רטיס-יבייב תישע ?שומיש הז המו .םהמ רתוי
שוטנ לעפמב םוריעב תדקר ?םימס גישהל תחלשנ ?סכלא
היזטנפ ,שוגיר תיווח לכה ךסש וא ?זגורדה תאנהל
המכמ רתוי טעמל תיפיצ ,סקס ילוא ,תזכורמו הרצק
."תלצונמ" השיגרמ תא וישכעו ,תבזכאתה ,דסח יעגר
תא םגש הפשבו .wysiwyg ,םירמוא סכלא לש הדובעב
תריט ינבת לא .שי המ הז ,האור תאש המ - יניבת
.רוחב םע תוימיטניא תוקד המכ לע תומולח


,וה ?"הנשמ אל" לש התניק לע החמש יוליג - ךאבו יב
תוננבהש תעדוי םגש השא .יבבלכ השא .הער תא
הננב היהת דימת ,רמולכ .תוטעמתמו תוכלוה תובוהצה
,יב - הנשיה הננבה לבא .םינבלה םידלשה קמעב השדח
.תטעמתמו תכלוה - ימ בושח אלו ,הנשמ אלו ,ךאבו
םיטמקה ןוויכל .תדעוצ איה ןאל תעדויו ,יארב הטיבמ
.חצמב


.דדוב ךכ לכ םוקמ הזו
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
16/8/01 12:10
ךאבו יב :תאמ
דבכ ברשל הבוגתב
.ךל שיש תבשוח אל לבא


םישתכתמ םיינש - הנטק היזטנפ שי ךל םג ,הנה
תובתכתה וא) רעוס ןויזל םירבוע ךכ רחאו תילולימ
.(הנשמ הז המ ,הבשחמ יקחשמ וא ,תימיטניא


המל ?תוילשא הצור אל ןלוכמ ינאש ךל רמא ימו
תואשנתהב ןיחבהל ,טפשיהל ,ךיניעב טיבהל יל
?הרידחה ירחא היינש איפקמ ןוחכיפ שיגרהל ,הלקה
.יתוא םמחל ברסת התאו ,רק יל היהי


החישה תא ךישמנ ,םתסה ןמ ,ךילע ?רבדנ המ לעו
טפוש ,גווסמ התא ילש תושגרה תא ירה .תמייקה
היתפמא ,תויביאנ - תורחאה לש הלא תא ומכ ,לסופו
.רמוא התא ,ךרפס תיבב אל .םיימצע םימחר ,תכחוגמ
ליגרת אל אוהש) יתוא דמלל שדח והשמ ךל שי םאה
?(ילאוסקס םיירפסמ
ךאבו יבל וביגה
 
 
16/8/01 14:02
ינרק :תאמ
דבכ ברשל הבוגתב
םולש היה
ינרקל וביגה
 
 
16/8/01 14:03
ינרק :תאמ
םולש היהל הבוגתב
הרוצב בושחת אל ,םעפ ,ילואו...סכלא םולש היה
ידי לע רבסוה" ךכ ,תויגוזה....תטלחומ ךכ לכ
(:..."סכלא
ינרקל וביגה
 
 
20/8/01 10:01
vera lynn :תאמ
אב אוהו - ול םתיכיחל הבוגתב
.םישדע
:הככ זא
םיקורי םישדע סוכ
(תופילק ויהי אלש) םתוא םיררוב
.םיננסמו םיחיתרמ .םימב םיסכמו לודג אל ריסב םימש
בוש םיחיתרמו םימ בוש םימש
ץצונ קורי עבצ ולבקיו יפוי וחכרתי םישדעה .םימעפ שולש ךכ
.ביהרמו


הלודג הרעקב םיררקתמו םיננוסמ םהש ןמזב
.דחוימב םייסיסע םינומיל ינש טוחסל אנ
(בהוא התא םא ןבלה ללוכ) םיקורי םילצב השולש ץוצקל
היליזורטפ ןומה ןומה
תיז ןמש תופכ יתש
.דחי לכה בברעלו
תינונבלה לש בוט יכה) תחבושמ הנבל םע רק וא רשופ שיגהל
.(שוג-ובאמ


- יתחכש ,ההא
ררועמ זוכע הזיאו) םיינפוא לע םיבכור ונחנא - וטוא ונל ןיא
(תיביסאמ הביכרמ הייהנ
הריכזמ ילש שיאל ןיא
עקות אל עקות אוהש רורב ךל היה תיארנ ינא ךיא עדוי תייה םא
תרחא תחא ףא
vera lynnל וביגה
 
 
21/8/01 12:56
'גראל הד סכלא :תאמ
לבמט םיליצח אלל הבוגתב
םיטפשמ רושקלו קספל ,תייאל עדייש יואר ,בותכל רמייתמה
הרקמב ,תוסוסכה היתועבצא) ויתועבצא תא חיני םרטב ,ןויגהב
.תדלקמ ילע (הז
.ירטנמלא
ןאו-גיבדול אוה םא וליפא .הקיסומ עומשל לוכי אל שריחש םשכ
.יהולאה


?תנווכתה המל ."לבמט םיליצח אל"
!לבמט .םיליצח ,אל
.לבמט ,םיליצח אל
תדעיימ תאש ,רדה ירפל םיליצח ןיב האלכה) לבמט-םיליצח ול
תא ,ןכבו ?"ול"ל ךפוה "אל" םואתפ המ ?ץלואמ עמשנ .והשימל
.םישדע בעתמ סכלא ,תמאה ."וחכרתי"ש םישדע לע תבתוכ םג
.ינוע ןוזמ ,לאד יטילפ ,םיקבואמ ,םיינונטק ,םינטק םירוצי
.(דירחהל םימיעט וחכרתהש םישדע ילוא ,עדוי ימ לבא


.עבוק קיספ לכ ."לבמט ,םיליצח אל" ."לבמט םיליצח אל"
הכרבה איהש) "הרבח ,םולש"ל ,"הרבח םולש" ןיב לידבמה קיספה
.(ךל חלוש סכלאש


.ותחונמ תא ועירפי אל םישפיטש שקיב סכלא ,הרו
לע ךכוסל ,ףוריטב ןנוגתהל יכישמה .םימיסקמה ךייחל ירזיח
ןושלב תרבדמ דימת תא :בגא ?המ ,דחפ דחפ דחפ .ךלש תויגוזה
ינא ,וידעלב .ביטקלוק קר ,ינא ןיא ?"םיבכור ונחנא" ,םיבר
תופצל ןתינ המ ,תמאבו - ןיל הרו ינא .ספא ינא .םדאנב יצח
תרחב קינ הלחא .7 ליגב דוע םירבג ינודעומב הזזיפש יממ
.ךמצעל


ללכ תחרוט אל ,ררועמ זוכע תלעב הרוחב :הלק הרעה דועו
ששח אלל בבותסהל הלוכי תא ,רמולכ .וילאמ ןבומה תא ןייצל
אל םג ,םלועל שגפינ אל ונא .חרטי אל אוה .סכלא תבריקב
הנבל ומכ תיטנתואה ,הריעסמה ךמוי תרגיש לא יבוש .שמש םויב
.שוג-ובאמ - תינונבל


תא לצנא ,הרפוה יתוולשש ןוויכ ?המ ,ןתעגעגתה .תורקי תוננב
ינא .ראוד יל חולשל אל "ךאבו יב"ל תוזחתמהמ שקבל תונמדזהה
.הדות .ןושארה טפשמהמ ףויזה תא ההזמ
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
21/8/01 13:31
vera lynn :תאמ
Vera, Vera. What has become of youל הבוגתב
.תוינונטקהמ יתפייעתה
הקיבדה םיזופתה תחקרמ ךותב קוסיפ ינמיסל ןמז שי ימל
תחקרמל הל בוט אל (קיספ) ,תוריהז) הטיאל שחוב התא התוא
תא תובכל זאו תולק עבעבל השפנל הל חינהל שי - שחביהל
.(היתחת שאה


הסיבכ תולתל שמש-תיב ירתסמל רוזחא ינאו ,סכלא ישפוחל אצ
.םיניוצמ םיקינב שמתשהלו
vera lynnל וביגה
 
7/8/01 18:39
Tinkerbell :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(....תוחפל םידדובה לכל) םםםםםםםללללווכל תארוק ינא
הזה "גח"ה תא םירחהל
תודדובה לכ תא ללמאל ידכב דחוימב דעונש םוי השעמל אוהש
,םידדובהו
לכ תא םהל שי !!דחוימ םוויל םיקוקז אל "םיבהוא" ,השעמל יכ
ידכב ןמזה
,ירזכא םדא ןב היה הזה םויה תא איצמהש ימ ,ןכלו !דחיב תויהל
יטסידס
ןואכידב םיעקושש םילבוס םישנא תוארל הנהנש ,דחוימב עשר בל לעב
.םמצע לש
בטימ יפ לע) "גח" םוש ןיאש ,הלוכ המואה ינפב הזירכמ ינא ,ןכל
החמש םוי אוה גח יתעידי
!!!םרחומ טלחהב אוה ןכלו ,הזכש (לבא םוי אלו
Tinkerbellל וביגה
 
 
8/8/01 14:17
רביירש הירמ :תאמ
!!!באב וט תא םירחהלל הבוגתב
םישפחמש םישנאל םיבהואה ןיב תטלחומ הדרפה השענ אלש המל
???ךיא .הבהא
רביירש הירמל וביגה
 
 
8/8/01 16:16
ורנומ ןילרמ :תאמ
!!!באב וט תא םירחהלל הבוגתב
בשומל סינכה ,ביבא-לתמ איצוהל רשפא םיבהואש הלא תא :העצה
.רוגס םירבח
םיבצעמה קוש ומכ םיינוציחה םייוריג םיכירצ אל רבכ םה .א
יטרפ לביטספ שי) דלוקושה לביטספ וא (?ללכב שובל ימ)
.(תיבב
תא דחא םומיסקמ ,םיביבא-לתה םהירבח תא ונבצעי אל םה .ב
.ינשה
ךממ ךסחת ,דמחנ רוחבב ילקתתו ביבא-לתב יבבותסתשכ .ג
:) סופת אוה םאה הייהתה
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
8/8/01 22:33
רביירש הירמ :תאמ
!!!באב וט תא םירחהלל הבוגתב
,יבייב ירוס ?םיאושנ םע םיאושנ ?ודגבי קוידב םה ימ םע
(-; יטקרפ אל
רביירש הירמל וביגה
 
 
26/8/01 16:02
תללוה אל הקוור :תאמ
!!!באב וט תא םירחהלל הבוגתב
!!!!! קנע
!!!! תונברודכ םילימ
תללוה אל הקוורל וביגה
 
 
9/8/01 3:03
Tinkerbell :תאמ
!!!באב וט תא םירחהלל הבוגתב
המ תעדוי תאו....הריחב ךותמ אלו...הדדוב ינא ?...לדבהה המ
אל ינאש תעדוי ינא יכ ,תשפחמ אל רבכ ינא הבהא השעמל.....
......אצמא


.....םהינב לדבהה תא תאצומ אל ינאש הככ
Tinkerbellל וביגה
 
8/8/01 17:52
הנורש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונתמ הארא אל ינא ונממש ןומיסאה תיפוס יל דרי הנש ינפל
ימואלה םויל הז תא יתכפה .דואמ טושפ ?םישוע המ זא .תויזוידנרג
.דימת .םיחרפ איבמ אוהש רמאל שי ותנגהל .ילש ימצעה קוניפה לש
הנתמ איביש סופיטה אל אוה תושעל המ ומצע לע רזוח תצק
ילש םירופיסה לכ .טשינרוג ,בהז תרשרש אל ,םולהי אל .תיזוידנרג
ןיסוריאה תא םג .והותב ולע הז תא וא הז תא ולבקש תורבח לע
.תעבט ילב ונרבע
ותומכ ןיעמ םיסקמ רוצי אוה ,ןוכנ אל יתוא וניבת אלשו
.ידב ששקפתה והשמ .םלשומ אל דחא ףא ,המ המא .םירחא םינייניעב
תא קנפל יתטלחה ,ןכל רפסל יתלחתהש יפכ זא .ל"נה לש יא דנא
קותמה קיטסלפה סיטרכ תאו ימצע תא תחקל רמוא הזו לודגבו ימצע
.רבא טאוו םראפוינ/םראפרפוסב הגיגחל ונלש
הקיטמסוקה ינכודל תעסופ ינא באב ו"ט ול אבו שמשממשמ ךכו
שוגפל תכלוהש לזמה תרב תרכומה יהימ" לש טבמב ילע םיבוהאה
הנוצרכ הב תושעל הל תנתונ ינא התוא תרתאמ ינאשכו "יתוא
הקיטמסוק תרבחו התומת תב דוע תוחפלו ימצע תא תחמשמו (ינוצרכ)
.ןיטינומ תלעב
.ונל עיגמ יכ .יל עיגמ יכ
.דואמ .ימצע תא תבהוא ינאו .הבהאה גח הז יכ
ול הלע הז .תואמחמה לכ תא ונממ תפטוקו התיבה תרזוח ינא
.המכ גשומ ול ןיא יזוידנרג
.ףיכ לש םויו (יציפ) הנטק המקנ
ץלמומ
הנורשל וביגה
 
 
8/8/01 21:11
תיפורט הננב :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
,םיחרפ אל .הנתמ ונממ יתלביק אל םלועמו דחי םינש עברא ונחנא
תא רכז אוהש תחא םעפ התיה םצעב ,הא !!!הדאנ ,םולכ ,דגב אל
לבא .ןייו םידלוקוש הנקו יתנוכשה רפוסל ךלהו ילש תדלוהה םוי
ומצע תא חירטה אל אוהש תדלוה ימי ינש ירחא היה ןבומכ הז
יילא רבדמ אל אוהש ןיינעל יתלגרתה ??המ לבא .םיענ יל תושעל
ומצעמ ןתונ אוה דוע לכ ,הז םע תויחל חילצצא ינא .םיחרפב
.םירחא תומוקמב
תיפורט הננבל וביגה
 
 
9/8/01 9:39
ורנומ ןילרמ :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב


,הרקי תיפורט הננב
ימיב יל ןגרפל השקתהש והשימ םע ,הזה טרסב םעפ יתייה
הנקסמל תעגהש החמש ינאו ,(ונדרפנ ןכלו) ללכבו תדלוהה
שי וישכע .םיחרפ ילב רשפאש תמאב יכ ,הז םע תויחל רשפאש
קיספיש שקבל הכירצ יתייהש דע ,ידמ רתוי יל ןגרפמש והשימ
.תוחפ עיקשמש והשימ ףידע .הז םע דדומתהל יל השק יכ
םימעפל :םיקדוצ - םירבגה - םהו ,תוינלופ ונחנא ?הנקסמהו
:) ונליבשב בוט קיפסמ אל רבד םוש תמאב
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
9/8/01 21:38
םילימ ןיא :תאמ
ל הבוגתב
, הנוק יתמ , הנוק המ ,הנוק אל ,תונתמ םכל הנוק ,ייה
םיסקמ תצק , םיסקמ אל ,םיסקמ
.תודידב לע תרבדמ הבתכה ,ונתוא ןיינעמ אל הז ! םתנבה אל
.ל"נה םיינינעב םכלשמ ט'אצ וחתפתו טקשב ונתוא ובזע
והשימש לק אל הז.ןיבהל וסנ.תורירמה לע החילסה םכמע
.( קלא ) דבלה תבוטל שוטנל טילחמ ותיא ךייח תא תניימדש
םילימ ןיאל וביגה
 
 
10/8/01 3:30
תיפורט הננב :תאמ
ל הבוגתב
תובר םינש רחאלו בר למעב יתחוורה ייחב יחכונה רבגה תא
םע רבחה תא סופתל) תוירזכא תושיטנ ןהניב םירוסיי לש
ףידעה רוחבה) תוירשפא יתלב תובהא (הבוט יכה הרבחה
7 לש תוזיזי) תוינסרה תובהאו (ולש םירבח םע ןיידזהל
ליגב ,עיגי דחאה ףוסבש ךתוא םחנל הלוכי ינא .(םינש
.עיגי אוה אוהשיתמ ,שמחו םישולש ,םישולש
,(באוכ) תולבי לע ךל תוכרוד ןאכ ונחנאש השיגרמ תא םא
םיסחיה תוכרעמ ןה תורידנש תרעצמה הדבועב םג ימחנתת
.דבל השיגרמ אל תא ןהבש
תיפורט הננבל וביגה
 
 
10/8/01 19:48
תצצומה תצעויה :תאמ
דדבל הבוגתב
- ךלש ומכ םירבד םתוא תא יתרבע ינא םג .הדומח ייה
- "סרפ"ה תא יתלביק אל ןיידע השקה הדובעה תורמלש קר
תמועל יתאצמו יתבשיח .ייחב רבג יתחוורה אל ןיידע
יתעקשהש היגרנאה אולמ תא העיקשמ יתייה םאש ,תאז
,םיילכש אלא םיישגר אל םהש םירבדב ,תויגוז תאיצמב
יתייה ,הריירק וא ,לשמל םיאטיסרבינוא םיראת ומכ
.דואמ הריכב תיל"כנמ דיקפתל וא ינש טרוטקודל העיגמ
ךירצ דימת אל .יתריקי הננב ,הקיטמתמ אל םה םייחה
ירודמ העבש תרבועש ימ דימת אלו ,גוז ןב ליבשב לובסל
התוא הצפיש םיהדמ רבג ףוסב הל אצמת םירבג םע םונהיג
תוקבדיהש תבשוח ינא .ךפיהל .הרבעש לבסה לכ לע
םילגרהב תוקבד ךותמ ,ךתוא הליבומ ,םינוכנ אל םירבגל
השעי ,ראשל דוגינבש ,ןוכנ אלה רבגל ,םיערו םינשי
םיבוט אל ללכב ךייח זאו ךתיא תויהל םיכסיו הבוט ךל
.הז לכו םידליו האושנ תא ,ןכ לבא -
לובסל אל רשפא :תויצפוא המכ שי גוז ןב תאיצמב ןכל
והשימ אוצמו לובסל אל רשפא ,םיסקמ והשימ אוצמלו
לובסל רשפא ,םיסקמ והשימ אוצמלו לובסל רשפא ,ליעגמ
םייחב ילש ששחה הזו - רשפאו םיסקמ אל והשימ אוצמלו
.םיסקמ אל והשימ אל וליפא אוצמל אלו דואמ לובסל -
תצצומה תצעויהל וביגה
 
 
10/8/01 19:50
יתא :תאמ
?יתמ דע ךא ,רדסב דדבל הבוגתב
הבוגתמ ימש תא תונשל יתחכשש הארנכ ,תונב ירוס
ייב .ליעל רומאה תא הבתכש יתא ,ינא וז .הנשי
יתאל וביגה
 
 
11/8/01 20:21
תיפורט הננב :תאמ
?יתמ דע ךא ,רדסב דדבל הבוגתב
- הככ ךלוה הז .הריגמ תינכת ונכה ןוחבטמב ונחנא
תדלומוי תא תגגוח המצע תא תאצומ ונתיאמ תחאה םא
םע המק איה תרחמלש םויב ,רכז ףא ןיא הביבסבשכ 37
זכרמל המצע תא תחקולו (!!!הבוח) םינפה לע ךויח
ןאלמ םע תוהמיא שמח ויהי טוטאזל חוטבש המ .היירפה
.םייח ןויסינ
תיפורט הננבל וביגה
 
 
10/8/01 9:59
ורנומ ןילרמ :תאמ
ל הבוגתב


.דבל תא המל רורב יד תנגוה אל הפקתה תאזכ ירחא
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
10/8/01 19:58
יתא :תאמ
תמאב םילימ ןיא ל הבוגתב
תינפוס הרוצב םיבשוח םידדוב םישנא .הפי אל הז !יד
.עוגפל אל .םהב ךומתל םיכירצ ונחנאו
.ןכיתש תא תבהוא
יתאל וביגה
 
 
10/8/01 11:36
תיפורט הננב :תאמ
ל הבוגתב
וא םשא תושגר ךותמ תואב תונתמ ןתואש ירשב לע יתדמל
תורוחב לע קלדנ ןמזה לכ אוה יכ םתס וא ,הדיגב לע יוציפ
(: יפט ,םליבשב בוט קיפסמ אל רבד םושש תמאב .תורחא
תיפורט הננבל וביגה
 
11/8/01 10:28
tofy :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ילוא( ידיצמ בוצע המכ-ברקתמה 23-ל שחכתהל הסנמ) 22 תב ינא תנב
רוחש הזכ לוכה אל ילוא הווקת תצק יל ונתית
הרוצב לער ןהילע תוקרוי ןתאש תוסופתהו תואושנה םכל ושע המ ב.נ
תתל אלא ןהלש תויגוזב ץיוושהל ןוצר ךותמ תואב אל ןה תאזכ
תויגוזב דחיבש הברה שי- םיעובצ תוגוזה לכ אל-ו תרחא טבמ תדוקנ
תיתימאו תרשואמו הבוט
tofyל וביגה
 
 
11/8/01 19:50
הקס'צנרפ :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
(: ליגה םע ךל רובעי
הקס'צנרפל וביגה
 
11/8/01 17:46
ימר :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


תונונש ,כ"כ "תוחילצמ" תורוחב ןתאש הז ךיא דחא רבד יל וריבסת
הבבסב לאמש לעו ןימי לע תוניידזמ ,תועשעשמ ,תוליכשמ ,תומכח !
ןתחתהל .... הז ול תוגרוע ,תופאוש ,תוצור ןתאש המ לכו ףיכבו
? הריתס ךכב ןיא (םיכסיש רקיעה ימ םע בושח אל טעמכו)


תוקוור תוראשנ (ןכיקלח) עודמ ןכל רפסאו ואוב


הרוחבהש ןויערה תא בהוא אל (יזנכשא אוה וליפאו) רבג ףא תישאר
.ביבא לת יצח םע הניידזה (ילוא דיתעל ותשא) ולש
הבבס אל דואמ הז לבא ץוצמל תעדוי ולש הרוחבהש רבגל הבבס הז
.ןימ ירבא (תואמ וא) תורשע לש תוציצממ שכרנ הזש ול


,ידימ "תומכח" ,ידמ תוירבג ןתא ,ידמ תוטוב ,ידמ תויבטרסא ןתא
ןתא ול רבגה לומ דימת אלא טלחומ ןפואב אל) ,ידמ "תוליכשמ"ו
(הז תא תוארהל תוחרוט


.םכינייעב תונוגמ תונוכת ולא תונידעו תוישנ


המחלמל הביס וז רבגה דצמ "תוירבג" יוליג


,דחא רבגל תונמאנ דימת אל ןתא


וז רבג אל הז ןכש ללכ םייק אלש "שדחה רבגה" תא תושפחמ ןתא
השאל רבג ןיב האלכה


תא ןיטולחל ןטשטשט .הבוט הקלח לכ ןתשבכו ירבגה םלועל ןתשלפ
השאו רבג ןיב לדבהה
תויגוז םיצור םניא םירבגהש תוננולתמ ןתא התעו


ןתאשכו ןכלש םירעה תונש ךשמב "הריירק תיינב"ב תוקוסע ןתא
תוחירבמו רבגל רושקה לכב תוירטסהל תוכפוה ןתא 30 ליגל תועיגמ
.ונתוא


תופי ,תוישנ תורחא םג ןנשי םישנה לכל סחייתמ ינניא רורב היהיש
(הבוהאהו הרקיה יתשיא ומכ) תובהואו תונמאנ (ץוחבמו םינפבמ)


לש ופוסבש (ןייוצמ תבתוכ איהש) יתאל םינווכמ םניא ירבד םויסלו
אל תא וישכע" הל דיגהלו "הריטס" הל תתל לכויש רבג הצור" רבד
"תאצוי
ימרל וביגה
 
 
15/8/01 17:01
יאוז :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
!ףוצח ארונ התא
הלותב אל איה דיתעל םתשא םא הייעב ןיא םירוחב הברהל
.םירחא םירבגמ תוציצמב היתועידי תא השכר איה םא וא ,(אלפתת)
הזמ ץוח .ורבעב אלו םתיאש םדא ןבב םיבהאתמ םישנאש החינמ ינא
?ריע יצח םע ןיידזה ילש רבגהש עירפי אל ילש המל
תוליכשמו "ידמ" תומכח םישנ םע תויעב ךל שי םא ,הזמ ץוח
קר יראת תאו ילכש תא ריתסא אל ינא .היעבב שממ התא ,"ידמ"
.שפחל ךליש ,ויניעב ןח אצומ אלש ימ .ןתחתהל ליבשב
לש סותימה ,תונידעו תוישנ דגנ ןאכ יהשימש תבשוח אל שממ ינא
.הנש םישולש ינפלל ךייש תויזח תפרושש תירבגה תיטסינימיפה
ןהו ןמצע תא תוחפטמש תויטסינימפ שי .זאמ תצק ונחתפתה
תוחילצמו תוליכשמ ,תומכח ,ןלצל אנמחר ,םג ךא ,תונידע
.ןתדובעב
םישנב םיניינועמש םירבג םנשישו ,טועימ תעדב התאש הווקמ ינא
תושעל המ ןהל שיש הלאכ ,תורשואמו תויאמצע ,תומכחו תוליכשמ
.ןהלש רבגל תוכחלו תבשלמ ץוח
רתוי הפיט םירבג טושפ אלא ,"םישדח" םירבג אל הז ,בגא ךרדו
.םימדקתמ
.בוט קר ךל היהיש
יאוזל וביגה
 
11/8/01 19:36
הטיד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.יתא ייה
?המלש היגולואידיא תאצמהו ךתוא קרז ינלוגמ ןטשה ?הרק המ
הווש אל אוהש חוטבש המו ישיא ןפואב הריכמ ינא הזה ןטשה תא
.ךומכ תרשכומו המיסקמ הרוחב אל חטבו הקירי
. םשה תרזעב ךלש הפוחל תחתמ האבה הנשב . הזמ יאצ
הטידל וביגה
 
 
14/8/01 3:45
יתא :תאמ
...הזירבב ךל וניארל הבוגתב
תאו התוא תארק אל םא .תינכט הלקת ללגב הבוגתה יל הקחמנ ייה
אל ?הנותחה ןיינעב .ךל תונעל חמשא טרופמ רתוי והשמ הכירצ
?המיסקמ וזכ ינאש יל רזוע המ ,הזמ ץוחו .תבייחתמ אל .תעדוי
.השע ?תונוריט יל השע אל .האר ?הז תא האר אל ךלש ישיאה רבחה
.תשקב יילע ןיתשמ ,הקירי הווש אלש והשימ םגש בוצע דואמ הזו
יתאל וביגה
 
11/8/01 23:53
תיליל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינממ קחרתמש רבד) היהא ותיאש רבגהש ,וזכ תשפוטמ השיג יל שי
םע יתוא לבקיו ינאש ומכ יתוא הצרי ,(רמגה וקמ קוניזה וק ומכ
?םכתומכש םיעובצ םידסחתמ ?המל .ביבא-לת יצח לכ
תופתושה יתש םע בכשש יל רפסל היה לוכי ילש ןורחאה רבחה המל
ףיסוהלו םש ויה ןהש ינפמ קר (יגולונורכ רדסב) ולש תונורחאה
,תיטפוכיספכ התלגתה היינשהו הנמש התיה ןהמ תחא הרודמל ןמש
הילא הדעסמ להנמ הזיא םע ץוטס יל היהש ןייצל הלוכי אל ינאו
תלוכי ךיא" חסונב תומשאה לש ףורגא קשל ךופהל ילבמ ונאצי
"?הטימל רבד הזכ םע סנכיהל
התיהש הבוטו הביצי יכה םיסחי תכרעמ לע ללוגה תא םתס הזה בצמה
,תוכסמ ילב ,ימצע תויהל יתיסינ יכ ?המלו .תונורחאה םייתנשב יל
הדומח הרוחבכ ינממ םשרתמ יתוא האורש ימ לכו) םינודיע ילב
חרואו תונלבס תדימ שי ונל -תשקבתמה הנקסמה הנה זא .(הנידעו
םיטיידב הפה תא תמתוס ינא וישכעמ .והז זא .וגא שי םכלו חור
תודוהל תבייח ינאו ,ינאש ומכ יתוא ריכי אל ילומ רבגהש תלחיימו
.ףיכהמ ןיינעה תאו ןיינעהמ ףיכה תא איצומ הזש
דע .הנוז -הלותבה לש תונשיה תומגיטסה לכב םיאולכ ויהת יתמ דע
?ישילשה טיידב הטימל םכתיא ונסנכנ יכ ונתוא ולספת יתמ
תילילל וביגה
 
 
12/8/01 12:35
יתא :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
איה .ךלש טסקטה ףוסב תגייסמה הרעהה לע הדות לכ םדוק .ייה
.ישיא רואב תרוקיבה תא האור יתייה תמאב תרחא .םוקמב התיה
יקחשמבש םיעדוי ונלוכ ירה ."קדוצ" ךניאש תבשוח ינאש אל
יבגל ילאודיודניא אוה דחא לכ .קדוצ אל ןיאו קדוצ ןיא םינימה
דיגהל תרעטצמ ינאש ךתעד יהוז זא .שגופ אוהש ידוחייה רנטרפה
,חומה תא תצק חותפל םיליכשמ םניאש ולא ןיב תחוורה העדה איה
ישנה ןימל היטפמא לשב ידימ תוחפו דחפו המיא ידימ רתוי ךותמו
.םישנה ונתוא תסרסמ תויתרוקיבב םיאצוי םה ,יושנ יתלבה
!ק-מ-ו-על .תיליל לש הירבד תא אורקל ךל העיצמ יתייה ,רוציקב
יתאל וביגה
 
 
12/8/01 17:05
ורנומ ןילרמ :תאמ
רשועו רשואב יושנה ימרלל הבוגתב


יתלבה ךתוישיאמ המסקוהו ,"הזירב"ב ךתוא התאר ילש אמא
תורימאב תוזחל יל אצי אל ,ירעצל .תרשפתמ
הפאכ לבקל םע והשמ םש היהש יתנבה לבא ,תויטסינמפ-ודואספה
.יחרזמ רוחבמ
:יתבוגת ,תאז לכבו
.ףיטחהל םיעדוי םיזנכשא םג .1
םירידנ םא םג ,הלאכ שי) ינלוגב תרישש ינמור לע יכל .2
?יתדע עקר לע תוילפא השוע תא המל .יזקווק וא .(םה
הדירומ תא ,ךל ףיטחי אוהש הנושארה הפאכה ירחאש יל רורב .3
אלש םישנ שי .הלבונלט ףאב התארנ אל דועש ,הריטס תאזכ ול
!ךכש בוטו ,תונטק תויהל תולוכי
םג .(תובוגתה תחאב) רפס בותכל ךל עיצה והשימש יתארק .4
תצק השעת יהשימ דועש ןמזה עיגה .אלפנ ןויער הז ייניעב
הריד ינקתש ירחאו .רוניל תיריעמ ץוח ,הלש תוקוורהמ תובו'ג
.סקוסמ יאבצ בתכ הזיא ןתחתי ךתיא םג ילוא ,אתנכשמ ילב
!תוסנל הווש
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
12/8/01 20:40
יתא :תאמ
....ש יעדתשל הבוגתב
םעפל םעפמ דקפתמ וליפאש ,ןכ יאבצ ןשרפ לבא ,אל יאבצ בתכ
.יגולותימה ןולא לש ופילחמכ
יתאל וביגה
 
 
12/8/01 20:57
יתא :תאמ
....ש יעדתשל הבוגתב
יקחשמב והשמ ,תירופטמ הפאכל התיה הנווכה היזיולטב םג
םוקמב דוקיפ יילע חקיי והשימ ףוספוסש התמ ינאש :הטילש
.תושעל המ דיגא ינא קרש
- טיפשהל רשפא תוקזח םישנ םגש ,ףיסוהל יתיצר ,תינש
.ינלוגמ ןטשה תא ילאשת .וליפא תולילקב
יתאל וביגה
 
 
12/8/01 23:18
ורנומ ןילרמ :תאמ
..ש ףיסוהל יתחכשו ,האל הבוגתב


ןטש לש וידי תחת ונרבע ונלוכ ,הזה טרסב ונייה ונלוכ
יכהו הנוילעה לע ךדישכ תאצל איה המכוחה לבא ,ינלוגמ
: ) ןמזב תאצל - בושח
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
13/8/01 0:20
יתא :תאמ
ל הבוגתב
.השקבב יריבסהו יקמנ יטרפ ???ונלוכ ונלוכ ???ונלוכ
יתאל וביגה
 
 
13/8/01 8:21
ורנומ ןילרמ :תאמ
!ורנומ .מל הבוגתב


וליפאו ,הנשה ראוניב ינלוגמ ןטש ריכהל אצי יל םג
היהו ,ביבא-לתב הבהא תוחפ יכה וב שיש אוהה םוקמב
הדיחיה אל ינאו) םיהדמ הארנ ומצע אוה ,םיהדמ ןמור
סקסה ,(ביבא-לתב הפי יכה רוחבב רבודמ ,ךכ תבשוחש
המ :יתרמאו שארה תא יתספת דחא םוי לבא ,יהולא היה
יתישע זא ?תינהנ ינאו ,יב ללעתמ והשימ ?הפ הרוק
יתייה ,וילא יתאב :"ורנומ ליגרת" הנכמ ינאש המ תא
ול יתרמאו יתשבלתה זאו ,ותיא יתבכש וליפא ,המיסקמ
לכ הזה הלילה תא רוכזל ידכ ,ןאכ רוצעל הצור ינאש
.םייחה
,בוט ךכ לכ םא") םלהל סנכנ ןטשהש ,ןייצל רתוימ
,רשקתה אוה ףוסב לבא ,ןמז ול חקל .("?קיספהל המל
טרפא אלו) היססבואל סנכנ אוה ,ול יתינע אלשכו
רתויה םירוחבה דחאש יל אימחה דואמ .(ודובכ תאפמ
יתרזחו ,יתוא הצור ךכ לכ ךכ לכ סובולגה לע םיווש
,רצק ותוא יתקזחה םנמא .ילש תועטה התיה ןאכ .וילא
ןטש .ורוסל רזח בוש אוהו ,דבלב הרצק הפוקת לבא
הזו ,רחא והשימ םע ינא םויה .יתחרב בוש .ןטש ראשנ
.האלה רובעל טושפ - הלאה םירקמב ןורתפה דימת
אוהשכ ללוכ) םינופלט תלבקמ ינא םשו הפ ןיידע ינא
וליפאו ,(תויטוזקא תועשבו ל"וחל הדובע תועיסנב
המיסקמ ארונ הרוחב ינאש יל רמול ורשקתה ולש םירבח
.הדמחנ אל יתייהש דע ,ימולשב שורדלו
תא אפרל הצור התיה ונתיאמ תחא לכש רורב ,יארת
,ונלש דיקפתה אל הז לבא ,הלש ינלוחהו םיסקמה שיאה
חטבו ,ונלש ליגל אל הז ,תשרדנה הלכשהה תא ונל ןיא
דימת אליממו ,(הז ללגב ג"ק 6 יתדרי) םיבצעל אלש
וליפא ילוא ,הז תא תושעל םיכסתש תיטסיכוזמ היהת
.םייחה לכל
BEST AND LEAVE THE REST :םירמואש ומכ ,קתומ זא
TAKE THE
תצק םתיא םישוע ,הנותחל םידעוימ אל הלאכ םישנא
תא תחקל טושפ ,ידמ רחואמ היהנש ינפל עגרו ,ןאפ
.חורבלו םיילגרה
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
13/8/01 13:43
יתא :תאמ
ל הבוגתב
?יחא םע תאצי
יתאל וביגה
 
 
13/8/01 17:07
ורנומ ןילרמ :תאמ
רצק רוריבל הבוגתב


?יחא ול םיארוקש םדאנב םע אצא ינאש ךל הארנ
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
14/8/01 3:39
יתא :תאמ
ל הבוגתב
ונרשייו םיניינעה תא ונרריבש ירחא ,וישכע
ןטשה ,יחא םע תאצי אלש ונרגסו םירודהה תא
אקווד ואל ,יוקיח םע אלא ,ינלוגמ ירוקמה
ןטשהמ לוז רתוי תויהל רשפא יא ירה ,בגא לוז
החילס) רחוב אוהש תורוחבהמ דחוימבו ,ירוקמה
זא ,(ךתוא הריכמ אל ינא ,יתנווכתה אל ,הטיד
םמשלש םייתימאה םיניינעל תשגל רשפא וישכע
.םויה ןאכ ונסנכתה
ידכ קר ,הווש היה ורנומ ליגרת םאה ..זא
הצרי אוה ךכ רחאש ידכ ,ךלש וגאה תא שממל
?ןמזה לע לבח אל ?הלילח רזוחו ולש תא שממל
אוהש יתיאר אל ,ירוקמה ןטשה תא יתיצר ינאשכ
תא אלו םוכחיתה ןונגנמ תא יתלעפה אל ,ןטש
םע תאצמנ ינאש ןימאהל יתיצר .הנגהה ןונגנמ
יתשגפנ ותיאש ליעגמו ןמחת אל ,יתימא םדאנב
,ןפטס ,ססקרבאב (תשגופ ינדוע ,ירעצלו)
.וטרפאו ילוטס
עיגמ אוה םא םג ,ירבג לבז אוה ירבג לבז
ול ץבור םתס אוהש וא ,תוקוחרה תוירפירפהמ
לש הנחצ הלעמ ,רקובב רשעב וטרפא לש שמשב
.ומצעמ הנהנ וליפאו שפנ לעוג
ץוחמ איצוהל םיכירצ ולאכ םישנאש תבשוח ינא
,תישנה תושונאה דגנ םיעשפ ףיעס לע ,קוחל
דיל היהש לוחה זגראב ועבט אל םהש לבחו
,ירעצלשו ,םינורחאה םיישדוחב ןוארב ןפטסה
.ןמזמ אל רגסנ
יתאל וביגה
 
 
14/8/01 8:41
ורנומ ןילרמ :תאמ
הבוהא ןילרמל הבוגתב


הפק סוכשכ םויה תא חותפל דמחנ .בוט רקוב
םיליימו ,ילומ תחנומ םיזוגא
ינאשכ יתוא םירגתאמ תיתבשחמ-םיררועמ
.הנשי ןיידע
ותוהמב דעוימש ,ורנומ ליגרת .ןכ ,ןכבו
תאצל ומכ ןיא .הווש היה ,וגאה םוקישל
עגרהש תעדלו ,הלילה עצמאב ןטש לש ותיבמ
,שארה לעמ תונטקה םיינרקה תא ול תסרה
והשימל ,רמולכ ,שונא-ןבל יתוא תכפהו
ךירצ אלש ןוכנ .בלה תא ול רובשל רשפאש
ידכ החרכומ יתייה לבא ,בוש המינפ רוזחל
היהא אלש ידכ ,רבד םוש יתדספה אלש תעדל
תא םות תא הצמאש ידכו ,הצמחה תשוחתב
יתש תוברעתהב יתדספה ךרדבש קר לבח .רשקה
.תחא ברע תחוראו תוירגיס תואספוק
יתבשח ינא םג .ןמזה לע לבח אל םאה תלאש
תייהנ אל ינאש תרמוא ילש אמא .הז לע
הז לכ ירוחאמש יתנבה לבא ,רתוי הריעצ
,תחא ףא .םכחותמ רתוי הברה ןונגנמ דמוע
תאצמנ איהש םוקמב תאצמנ אל ,תחא ףאש תמאב
ירוחאמ .הרקמב םירוק אל םירבד .הרקמב
םירותפ אל םינינע םירתתסמ ונלש תוריחבה
םיכירצ ונחנאש הארנכו ,ונמצע םע ונלש
ןינעב .רטנולפה תא רדסל ידכ ךרד רובעל
רשפא יאו ,ולש בצקה תא שי דחא לכל ,הזה
םיאושנה םירבחה לש בצקה תא וילע תופכל
.רוזעי אל הז .ולש
לבא ,הלאה תונבותל עיגהל לק יל היה אל
:הרימא תרתתסמ "ןטש"ל תורבחתהה ירוחאמ
זא יכ יתימא רשק יל היהיש דחפמ התמ ינא
אל אליממ ינא ,ינא ןברוחמ םדא הזיא ועדי
רחבנ ואוב ןכל חצנל תוכשמנ תובהאש הנימאמ
הזשכ זאו תויערא עדומה תתב יל רדשמש הזכב
רמולו םכשה לע ימצעל חופטל לכוא רמגי
אל םינינע םג שיו .הנוכנ ילש הירואיתהש
דחא םע קפסמ אל רשק :םירחא םירוגס
רגבתהלמ דחפ ,ןוקית תושעל ןוצר ,םירוהה
,םיאושינ ייח לש תממעשמה הרגישל סנכהלו
,(שארמ העורג הריחב ןכלו) ןולשכמ דחפ
ידימת ןוצר - לכהמ רתויו ,תוביוחממ היבופ
רנטרפ לש דחא גוס קר הז תאו) םישוגירב
.(קפסל לוכי
תיארש תבשוח ינא ,הלאה תונבותה לכ ללגב
אלש הנימאמ אל ינא .ךלומ דמוע ימ שארמ
לע עיבצהל ולכיש םינטק םינמיס םש ויה
תוביסה לכ תא ךל ויה ילוא לבא ,ךשמהה
תלעפה אלש הנימאמ אל םג ינא .םהמ םלעתהל
תוירחא רסח יל הארנ הז .הנגהה ןונגנמ תא
ןונח ןעדמ םע םיאצוישכ וליפא ,ךכ לועפל
ראשהל ךירצ ,ביבא-לתב רקיב אל ולש םייחבש
תופצל :ארקנש המ .קפודה לע דיה םע דימת
.רתויב בוטל תווקלו ,רתויב ערל
ידכ ,םינונגנמה לכ תא תמדרהש החוטב ינא
.ךל םיתתואמ םהש המ םע דדומתהל יצלאת אלש
,ייניעב ןח אצמ טושפ שיאה .הרק הז יל םג
הקעזאה תכרעמש םיפוצפצה לכ ורזע אלו
טושפ ונחנא םימעפל .העימשה ילש תימינפה
.תמאב .םש תויהל תוצור
אובל תוכירצ ,הז לכ ירחא ?האלה המ לבא
םייחה תא הכישממ ינא םאה .תונקסמה
רוזעל הטלחה תלבקמ וא ,תיחכונה םתנוכתמב
יתרחב ינא ?ילש םידחפבו ימצעב לפטל ימצעל
אל איה ,הנכ תויהל םאו ,הנורחאה היצפואב
ינוג-דח תצק הז םימעפלש ןוכנ .יל הלק
ףוס ינא יכ) םישוגיר תוחפ שיו ,םמעשמו
לבא ,(ילמרונ ירמגל שיא םע תאצמנ ףוס
,האירב תויגוז םלוכ לצא תיארנ ךכ ,םצעב
תויהלב ןח םוש ןיא .הז תא יתחכשש טעמכו
רשפא יאש חטבו ,והשימ לש תוטבחה קש
אל םג ינא ,בגא .םייחה לכ תא ךכ ריבעהל
אוה .ותוהמב ער שיא אוה "ןטש"הש תבשוח
ומכש ,ןכסמו ךבסותמ םדא רתוי יל עמשנ
אל לבא ,בהאנ תויהלו בוהאל הצור םלוכ
ךמצע לע יחקת לא .הז תא םישוע ךיא עדוי
וישכע רבוע אוה םג יכ ,דמלל דיקפתה תא
תא ריתהל םייסי אוה םג דחא םויו ,ךרד
הכירצ אל תא .םש אל דוע אוה .ולש רטנולפה
תמאב גהנתה ילוא אוה םא םג .וילע סועכל
תא הריכמ אל ינאו ,םדאנב לש ארח ומכ
יקנתתו ךויחב האלה יכישמת ,םיטרפה
דואמ ןיידע תא ,עמשנ הזש ךיאמ .םילערהמ
ןיאו ,תישגיר הניחבמ אוהה רופיסה ךותב
.תוקישנ .תוורואה תא יקנת אלש הביס
ורנומ ןילרמל וביגה
 
 
12/8/01 19:02
ימר :תאמ
רשועו רשואב יושנה ימרלל הבוגתב
הרקי יתא
! הנוב תרוקיב ,תסרסמ אל לבא תרוקב ןכא
.דחא אלו )! םינוש( םינימ ינש ארב םיהולאו תושעל המ
רתופו דחא ןימ ארוב היה רבדה ותוא היהנ ונלוכש הצר וליא
.םלועה תויעבמ לודג קלח
.םישנה תא "הקפד" ךכבש רעצה לכ םע ,המדיקה
ומכ "תויבטימירפה" תולטמה םע ורתונ ןה אסיג דחמ ןכש
ןויקנו לושיב םג םירקמהמ קלחבו( םידלי לודיג ,הדיל ,ןוירה
רשא( םייאמה יגולויבה ןועשה לומ ץורימב תואצמנ ןה ,)תיבה
)הריירק לע אלש יאדוובו םייחה תלחות לודיג לע עמש אל
ירסח( םירבגה םע השקו תדמתמ תורחתב תואצמנ ןה אסיג ךדיאמו
הריירק לע )הדילו ןוירה ומכ תוישנ תולטמ
שי המ הז לבא קדוצ אל שוריפב הזו
תודוקנהמ קלח ריאהל אלא סרסל הדעונ אל יתחתמש תרוקיבה
.ןכלש םינייעה ךרד אלו ונתואר תדוקנמ תועירפמ םירבגה ונלש
לכל םיכסהלו הינשה תא תחאה עומשל תובהוא תושעל המ םישנ(
םע דדומתהלמ לק רתוי הז םירבגה לע תורטקמ ןהיתורבחש המ
)תרוקב
"ביוא"ל םיבושק םא ךכמ רתוי דועו תונשלו רפשל רשפא דימת
)םירבגה ונחנא הז הז הרקמבש( דגנמ אצמנש
:םויסלו
.הווקת ןיאש הז יתבתכש הממ ןבויש יתיצרש ןורחאה רבדה
הברה שי ערה ןיע ילבו( אקווד ןישוריגמ סנרפתמ ינאש תורמל
)! הסנרפ
ולש הסכמה תא שי ריס לכל יכ רובס ינא
! )ךל לכ םדוק לבא( לארשי תוקוור לכל החלצהב לחאמו
ימרל וביגה
 
 
13/8/01 11:27
הירד :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
,ונדרפנ הז ללגבש תבשוח אל .ןושארה טיידב הטימל יתיא סנכנ
תאש הזה "םתיא"ה םע המיכסמ תייה אל םא .ול עירפה הזש וא
אל הז .םיישונא רתוי טעמ םירבג תאצומ תייה ,םהילע תרבדמ
.תעדוי תא ,ןיאש
הירדל וביגה
 
13/8/01 2:50
Lorelei :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
nevermind boyfriends. anybody thinking about girlfriends
yet? if not, know it IS a
.solution, and could be fun too. but think about it, just
for a moment. a good frind and a sexual partner at once
:
)
Loreleiל וביגה
 
16/8/01 23:54
היאמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
1!!!!!!!!!ירמגל תקדוצ יתא
....הזה גחה תא ונל סורהל וטילחה הבוט הקלח לכבש הארנ
תוגוז אלמ םע לאירבג תיבב הטירו ימר לש העפוה דעו צ"לגלגמ
..ביבסמ
!!!!!!!!!!!!דוע אל
היאמל וביגה
 
19/8/01 11:01
תניר :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םג ינא שגפנ דועש חינהל ריבסש ןוויכו ,הבוגת יתחטבה ,יתא
.םייקל תבייח
ירחא) האבה הנשה יבגל ךייתונקסמל עגונב ךתיא המיכסממ רתוי ינא
.(2001 באב וט
שממ הז ,הזה רתאה לש עטקה לכמ םלהב תצק ןיידע ינאש איה תמאה
וזיא ,ישיש םויב קר םיניינעה דוסל יתסנכנש בושחלו) סוש
.(החידפ
רתוי הבוגת החיטבמ ינא הפ הרוק המ טולקא תצק ינאש ירחא ,בוט
!!! ישפח - ירישל רמול דחא רבד קר יל שי עגרכ ,תיניינע
תנירל וביגה
 
26/8/01 19:14
תיפוצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
"ךתואר"ל בוטש ךל דיגהל יתיצר קר
ונרביד אל ןמז הברה כ"הס ,רבדלו ךממ עומשל חמשא
תיפוצל וביגה
 
29/8/01 14:16
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!יקדבת .382-384 וא ,352-354 וא שי
וז הבוגתל וביגה
 
4/9/01 22:07
לט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.וישכע השיגרמ ינאש המ תא שיחממ טלחהב דובכה לכ ,יתא
תרמוא תאז המ .תונעל ישפוח שיגרמש ימ לכל ,הלאש םג יל שיו
"?תוסעוכ תונב"
לטל וביגה
 
12/9/01 13:00
רואמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םהל שי םא קודבלו vibrator.com -ל שולגל תבתוכל ץעיימ יתייה
.םיגחל עצבימ הזיא
רואמל וביגה
 
 
12/9/01 14:37
יטסנמא תרבוד :תאמ
סנו'ג תירירע לש הנמויל הבוגתב
.םיגחב ודוהל סוטלו הזה םלועה ילבהמ קתנתהל הטילחה תבתוכה
(?אל ,רופיכ םוי הז ,בייח התא) יל חלוס התאש הווקמ
יטסנמא תרבודל וביגה
 
15/10/01 11:57
תאיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!דובכה לכ
.הביתכה םע ההדזמו תבהוא שממ
תאילל וביגה
 
16/10/01 0:51
ןנח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
! ןייוצמ יתא
ןכש ול יתרמאו ("תעלוצה יתוחא"מ ינא) םיחא ונחנאש בשח והשימ
יל קיצי אל אוהש םתס
. ךלש הביתכה תא בהוא דואמ ינא יתוחא ןפוא לכב
םירוהה לצא תבשב שגפינו
ןנח
ןנחל וביגה
 
9/12/01 17:08
damn u woman :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
???"עדוי אלו הנומידב רגש ימל"
!!!םיטסילטיפק םיריזח ןוארב ןפטסו רטופ ירה
damn u womanל וביגה
 
23/1/02 15:42
ינא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
..אורקל יתנהנ דואמ ,יתא
......וזה הכרעמב דבל אל ינאש הניבמ ינא ףוס ףוס
ינפלש העשב םתס , םיגחב ,תבש ישישב דבל םהש םינוילמ שי סלכתב
.הנשב םעפ קר אוהש לאל הדותש הבהאה םויב ןכומכו ..הנישה


תא יבהא"ו "םידיב ךמצע תא ימירת" לע חומה תא יל ולבלבת לא
!טישלוב הז "ךמצע
!םיעצפה לע וכרדת לע תוחפל זא השק הז הככ םג


םידחופ םישנאש רמוא הזו קוחירו רוכינ לש םלועב םייח ונחנא
םישנא ינוילימ שי ןכל...ינשל דחאה ברקתהל םידחופו עגפיהל
.םתודידבב םיווח םהש באכהמ םלעתהל רשפא יאו...דבל
ינאל וביגה
 
24/1/02 9:58
קרב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
.תינבתהו ןכותה תניחבמ ןהו תינכטה הניחבהמ ןה הלועמ הביתכ


,תאז הבתכש הרענ-הרוחבה לא תשגל ןה תוררועתמש תושוחתה
.םלועל התוא בוזעל אלו התוא קבחל


רחא רבד לכמ םינומ ףלא םיווש העיבמ איהש רשויהו תונכה
.תויגוזב


!יחל הכ


קרב
קרבל וביגה
 
10/2/02 14:27
לט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ותישאר - רורב אל שממ "הבהאה גח" ארקיהל באב ו"ט קלחתה ךיא
ומכ) ץראה לכל הפוג יקלח חולשמו חצר ,יתבר-סנוא ,תונדחפ השעמב
השעמ תחת בותכ לכהו) (סננאה וא סריתה ילב קר "ס'ונימוד"ב
חושל תואצויה םישנ לש ןתפיטחב ופוסו םרחב וכשמה (העבגב שגליפ
לכ הז טרופסב קוסעל אצוי ימצע יל) םימרכב ןבל תושובל ןמותל
... (טעמכ ישימח
דבלמ ,ונמצע תא םיבהוא ונחנאש םוי לכ ,הארנכ ,אוה "הבהאה םוי"
.םילותח 3 יל שי ינשה גוסה ליבשב .ונתוא םיבהוא םירחא םגש םימי
לטל וביגה
 
15/2/02 0:26
תינלכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אל רבח יל היהש םגש קיחצמ יכהו ךתיא ההדזמ ךכ לכ ינא ,יתוחא
.(ונדרפנ המל הניבמ ינא םויה) הבהאה םוי תא יתגגח
"ךיסנ"ל תוכחמ ןיידעש תודדובה תוקוורה לכ ךתיא ונחנא ןפוא לכב
.
...האבה הנשב הארתנ ,הבהא יגח הברה דוע ויהי תגגוח תוימיטפואה
תינלכל וביגה
 
17/5/02 18:37
לכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
..תונב בושחל רשפא
!הזמ ואצ
.םיציבו ןיז ןיא םהמ דחא ףאל ,םירבד הברה הברהב יולת רשואה
תא ךמצעל תרדיס רבכש ירחא הדמחנ תפסות םומיסקמ תויהל לוכי רבג
.ךל קר םיאתמש םייחה ןונגיס תאו תבהוא תאש הדובעה תא ,שארה
לכימל וביגה
 
17/5/02 23:57
הנדרי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא ,סנכנ עובשפוס דועו תועובש יאצומ וישכע :5000 'סמ הבוגת
רשק ירצ???תוקוורהו םיגחה םע היהי המ
הנדריל וביגה
 
3/7/02 2:07
רמת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
20-ה תונשב דוע ינאש תורמל) יתיהדזה תצק םגו יתינהנ ,יתקחצ
.(םייתניב
רורב אלו המ םושמ ,יתא לש םירמאמה תא אורקל הדיפקמ ינאש תורמל
תכרועה תרזעב יכ - בושח אל לבא .יניעמ םלענ ל"נה רמאמה ,המל
.(תיבה דומעב) ותוא אוצמל לק הבידאה
לכל ןאל עדוי והשימ :רתאה םיביגמל וא תכרועל יל תחא הלאש קר
???רתוי ןאכ תבתוכ אל איה המלו בומרבא 'בגה המלענ ...ה
רמתל וביגה
 
12/7/02 6:38
4 ףא טלא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קר תובישח שי ףיכל .חקל דומלל ידכ ןאכל תחלשנ ,רבד לש ופוסב
יתנבה אל םעפ ףא ?רוטזילטק) הכרעה ןונגנמו יאוול תאצותכ
ןב תאיצמב בושח יכה רבדה הז (ינוציח) יפויש ןויכו .(הימיכב
הארנכ ,(תרחא רמואש ימ לכ לע -?תיסורב םייניש םירמוא ךיא) גוז
.(ףיכה תא) םירחא תומוקמב ותוא שפחל יצלאת הזה בוביסבש
תואיצמה םשב
4 ףא טלאל וביגה
 
16/1/03 18:41
ידייל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
יל ויהש באב ו"טה (לכ שממ לבא) לכבש ןייצל תבייח טושפ יתייה
םתס ,ןיפוליחל וא...תקרזנ וא תדרפנ וא הבר וא ינא 16 ליג זאמ
.צ"לגלג לש םיכרועה תא יתמשנ יקמעמ תללקמו דבל
ץוח) הברהב הנוש היהי בצמה בורקה באב ו"טבש םשור השוע אל
.(תנוטנטקה ונצרא תולובגל ץוחמ ותוא "גוגחא" ינאש הדבועהמ
םיחרפ האיבמש גוסהמ הבהא .תיתימא הבהא ךל לחאל קר יל רתונ
ילב ,שיש בוט יכה רבדה תא המכ דע ךל ריכזהל ליבשב םתס דלוקושו
.םירחאו ולאכ םיירחסמ םיגחל רשק םוש


...הבהא קרו בוט קר היהיש
ידייל
ידיילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא