םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תודירפ~םיסחי~ישאר    
   

?ןנחתהל רשפא המכ
יזנכשא הנולא


םייחל רורבו טלוב דחא ןורתי שי םא
.הזה עגרה קוידב הז ,גוזנב ילוטנ
ללגב תומל תוצרל הז המ יתחכש רבכש
םיהולא שי םאו ,רשקתמ אל אוהש
אל .יל ריכזי אלש תשקבמ ינא ,םיימשב
ימצעל תלחאמ ינא תולתו יכב לש םיסחי


,ךלה .עמש אוה .רתוי רשקתי אלש השקיב איה .ךלת - ול הרמא איה
.המצע לש לצל הכפה ,תוכיתחל הרבשנ .הקסרתה איה .רתוי רשקתה אלו
.ןנחתהל הליחתה איה ...זאו
ולא ויהי דיתעבו ,ינא יתייה וז םעפ לבא .רמת םיארוק וזה איהל
לש ץמש לכ לע רתוול תונכומש תומכחו תוחילצמ ,תוקזח תונב .תורחא
ןה ןמצע תא םחנל ידכו .הבהא תארקנש תחא הרטמ ןעמל ימצע דובכ
.ונחנא ,החילס) ןה ןכלו .דובכ ארקנש הזכ רבד ןיא הבהאב יכ תוריבסמ
םינורחא דסח יעגר המכ ןעמל עברא לע תולחוז (תכייש יתשובל ינא םג
ןה המכ דע ןיבי ןהלש רבגה יזא ,ופרי אל ,ורתווי אל םאש תוחוטבו
.ןהידעלב לוכי אל אוה םגש טולקיו תורדהנ
.תועוט ןה
יתרהזה .יושנ זא היה אוה .רימא תא השגפ רמת םישדוח השולש ינפל
ןיבהלב הקוסע איה זאמ .לופיל הרחב איהו ,רובה תא הל יתיארה ,התוא
תא החכש איה ךרדבו .לבלובמו ןכסמ אוהש הז תא ,ולש םיעינמה תא ,ותוא
.הל ןתונ הזה רשקהש םישמוממ אלה םיכרצה תאו הלש תונוצרה תא ,המצע
.רתוי ותוא תבהוא איה ךכ ,באכ רתוי הל םרוג הזה עגיימה ןמורהש לככ
,תמאה .הריד רכש ,תיבה תא בזע .שרגתהל טילחה אוה שדוח ינפל
.''בוט ףוס םע םירופיס שי הארנכ'' .ימצעל יתרמא ,''תיעט'' .יתעתפוה
ענכשל הסנמו ,הללמוא ךכ לכ איה .יתיעט אלש תעדוי ינאו ,רבע שדוח
.םהל בוט אקוודש םיעגר שיש ,הלאה םיביבה לכב יתייהש יתוא ,יתוא
דוע איהש ,וזה הבהאב הנימאמו ריוואל חירפמ אוהש תואשילקב תזחאנ
.חצנת
רטושה ומכ יתשגרה םואתפ .יתרעטצהו הל יתרמא ,''ךתוא הצור אל אוה''
,לזאזעל ,וקדצ המכ תעדוי ינא םויה לבא ,יל ופיטהש יתאנש המכ .ערה
.םעזה יאיבנ לכ
המ עדוי אל ,ותיא הרוק המ עדוי אל אוה .וכתחיש ףידעש הל רמא אוה
רמול ןכ קיפסמ היה אוהו ,עדוי אוה .התוא ללמאל הצור אלו שיגרמ אוה
קר אוה .הל עיגמש המ תא ,תשקבמ איהש המ תא הל תתל לוכי אל אוהש ,הל
.דבל .ולש ןמזה תא ךירצ אוהו ,םילשוכ םיסחימ (תימשר אל וליפאו) אצי
.תוטלחהל עיגהל
ףלא תלבקמ רמא אוההש הלימ לכ ובש בלש .םיחותינה בלש עיגמ זאו
הסנמ איה ,''יארת'' .תויצלוקפס רופס ןיאל התוא םיטרופו תויונשרפ
רמוא הז .תיפוס הדירפכ הז לע לכתסהל אל יל רמא אוה'' ,יתוא ענכשל
זא'' .''רוזחי אוה ולש ןמזה תא ול ןתא ינא םאו ,יתוא הצור ןכ אוהש
אל םימי העברא .םימי העברא ורבע רבכ לבא'' .תרמוא ינא ,''ול ינת
.תטטומתמ טעמכ איה .''רשקתה אל אוהו ותיא יתרביד
טילחהל ליבשב ןמז קיפסמ אל הז םימי העברא'' .הל יתרמא ,''רמת''
אל םא השיגרמ תייה תא ךיא'' .''םייחה יבגל תויתועמשמ ךכ לכ תוטלחה
ערוק יכבב הלאש איה ''?םימי העברא תבהוא תאש רבגה םע תרבדמ תייה
ילוטנ םייחל רורבו טלוב דחא ןורתי שי םאש תודוותהל םוקמה הז .בל
אוהש ללגב תומל תוצרל הז המ יתחכש רבכש .הזה עגרה קוידב הז ,גוזנב
םיסחי אל .יל ריכזי אלש תשקבמ ינא ,םיימשב םיהולא שי םאו ,רשקתמ אל
.םש יתייה אולה יכ ,יתרכזנ םואתפו .ימצעל תלחאמ ינא תולתו יכב לש
אל אוהש עדי יכ רשקתה אלו ךלה אוהו ,תכלל ילש היהש רבגל יתרמא ךיא
תוחפ ירחא וילא יתרשקתהו .תומל יתיצר ינאו .םולכ יל חיטבהל לוכי
,יתחלצהשכו .רבדל יתחלצה ישוקבש ,יתיכב ךכ לכ יתיכבו םימי העבראמ
קיספה אל אוהש הנע אוהו ,יילע םחלנ אלו ךלה אוה ךיא ותוא יתלאש
תמא ילוא ויהש ,םילימה ירבשב יתילתנ ,ינאו .יילא עגעגתהלו בושחל
הברהו תינלבס תצק היהא םאש יתנמאהו .יוניש םוש וחיטבה אל ךא ,הפורצ
םירופיס הברהב אלו ,ילש רופיסב אל .אל איה לבא .חצנת הבהאה ,תבהוא
ינאו ,יתוא עומשל תברסמ איה לבא .רמת לש וזב אל םג ,יתעדל .םירחא
,עיגהל רשפא ךומנ המכ דע יתוא ליחבמ .התוא עומשל הלוכי אל רבכ
אלש הבורע ןיא יל םג ,וישכע ןאכ תובתכנה םילימה תורמלש יתוא דיחפמ
.תפסונ םעפ וזה תיתחתל עיגא
.הטימהמ התוא האיצומ .הבוט יכה הרבחה תויהל תלדתשמ ינאש םיעגרה הלא
,הרמאנש הלימ לכו שגר לכ התיא תחתנמ .תוחיש רופס ןיאב התוא תעמוש
ופוסב חלגתמ דחא לכש העידי ךותמ ,הלש תויועטה תא תושעל הל תנתונו
.ולש ןקזה לע קר רבד לש
השיגרמ ינאו ,יל תרמוא איה ,''יתרבשנ'' .הרשקתה איה תוקד שמח ינפל
רוזעי הז רבדנ םא ילוא ,וילא תכלוה ינא'' .ןורגב יל ספטמ סעכה תא
דוע המ ?ןיבהל הצור דוע תא המ .הלימ רמול ילב יתקתינ .''ןיבהל יל
הרוק אלו םירבדמו םירבדמ קר םתא םלש שדוח ?תרמא אלש דיגהל ךל שי
אל איהו התוא הצור אל אוה .סקס לש הליל דוע היהי םומיסקמ .םולכ
.חצנת הבהאהש הנימאמ דוע איה .ןנחתהל הקיספמ
התא םא" :לע ןכתעד המ רבכ םא לבא ,תורמיאב הלודג הנימאמ אל ינא
ןמיס ,אל םא ,ךלש אוהש ןמיס רוזחי אוה םא .ותוא ררחש והשימ בהוא
."היה אל םלועמש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
30/11/00 17:06
סורקיא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ןוכנ
סורקיאל וביגה
 
 
2/12/00 0:16
דואמ הרורב :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
דיגהל דחא רבד קר יל שי
:אשונב תבשוח ינאש המ תא םכסי הזש החינמ ינאו
בלכ םע ןושיל ךלוהש ימ"
!"תויצרק םע םק אוה המל אלפתי אלש
דואמ הרורבל וביגה
 
30/11/00 17:17
ora :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תרחא גהנתהל ורחבו תרהזה ,ריקה לע תבותכה תא תיאר .תמכסה אל
.תיפיצש הממ
.םיענ אל
.וישכע הכירצ ךלש הרבחהש המ קוידב אל הז ןופלט תקירט ,לבא
תינויח קוידב אל ךוניח תרדס םג לבא התיא םיכסהל תבייח אל תא
.וישכע
םלועה תייאר תא חוכב שיבלהל ילב .טופשל ילב .הליבשב ייהת םתס
.תויהל םתס .הילע ךלש
oraל וביגה
 
 
30/11/00 17:39
Estee :תאמ
.תסעוכ תא המל הניבמ אלל הבוגתב
המל ךל דיגא ינא
איהש תעדוי איה יכ .הכותמ םירבד הל ריכזמ הז יכ .תסעוכ איה
סעכה ןכלו .םש תויהל בושת אל איהש תונוחטב הל ןיאו םש התיה
.ןבומ דאמ תויהל לוכי הלש
לק רתוי הל היה הלאכ םיבצממ "תנסוחמ" השיגרמ התיה איה םא
.תיטופיש תוחפ תויהל


,והשימ וא יהשימ ליבשב "םש תויהל טושפ" תוצור ונחנאשכ םג
תאו ונלש םידחפה תאו ונימצע תא קוחמל תולוכי אל ונחנא
. ונלש תוישגרה תובוגתה לע וניוחש תויוסנתהה לש העפשהה
Esteeל וביגה
 
30/11/00 18:42
תיציפ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
זא ,ידש תרמא ,רוחבל ירמאת ,רומג הז םא": ץיברוה לאירא רש ךיא
."ייב הללאי
.עצבל השק המכו
דוע"ש שממ החוטבה העידיה לש הזה םוקמב ,בוש םש תויהל אל קר
ונחנאו , יתוא הז הצור אוהש המ לכשו ,העט אוהש ןיבי אוה טעמ
ויתומצע דשל דע ..םויה םצע דע רשועו רשואב היחנו הלחתהמ ליחתנ
."םוי לכ לש


,בוש העיגמ הלש הרבחה ןאל קוידב האורש הרבחה תויהל השק המכו
אלש הווקת ונלוכשו ,םעפ םהב ונייהש ולאה םינכוסמה תומוקמל
.בושנ


םאש ( זאמ ונרביד אלו ונדרפנש ירחא הנש יצח) החוטב יתייה םעפ
אוה ףוס ףוס ילוא ,הפק סוכל שגפינו ימצע תא ריבסאו רשקתא ינא
.יתיא רבדל ול חונ אלש רמא אוה ,יתרשקתה .העט אוהש ןיבי
.ולש השדחה הרבחה תועורזב עונלוקב ותוא יתיאר הז ירחא םיימוי
.(רבד יעדוי תורוקמ ורסמ ךכ ,בורקב םינתחתמ םה)
.הלפשההו תועמדהו ,באכהו ,תוקסרתההו


לש ןקזה לע חלגתהל הכירצ תחא לכש הארנכ הנולא תרמאש ומכ לבא
.המצע
ןהשכ ונלש תורבחה ליבשב םש תויהל טושפ ךירצ ,דחפה לכ םעו
.ער ןמצעל תושוע
.ונילע אל ,האבה םעפב ונליבשב םש הנייהת ןהש ידכ קר אלו


.הבוצע ךכ לכ ,הנוכנ ךכ לכ .הבתכ הלחא ,בגאו
תיציפל וביגה
 
 
30/11/00 19:29
םענ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
..קיודמ הז המכ דע ,באוכ ךכ לכ


דוע שיש ריבסהל ךרוצה ,"יתוא בוהא" ןנחתמ ולוכש ,אוהה םוקמה
דועו תוביס דועו היהש המ תא אוהשמב ליצהל ןתינ ילואש ,יוכיס
...םיצורת


ךיא ירה ,יוחד שיגרהל אלש שאונה ןוצרה אוה ןיינעה לכ ,םצעבו
!?יתוא בוהאל אל לוכי אוה
.חילצמ אל םלועל טעמכ טעמכ הזו .םלוכל הרוק הזו בוצע הזו
המישרה תא בושו בוש תארוק ינאו
...וילא רשקתהל אל חוכ רוזאל הסנמ
....הצור אלש אוהה
םענל וביגה
 
 
30/11/00 21:09
a2d2 :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
תורקי תוננב
.ךלה אל הז ךלהשכו תכלל ול ורמאש דצב ,םש יתייה
השגרה יתלביק,רוזחאש השקיבו המצע תא הליפשה איה רשאכ
:ימצעל יתרמאש המיענ אל ךכ-לכ
שי וישכע ירה ,התוא בוהאל אלש הביס יל התיה אל םדוקמ םא"
יתקתנתהש בוטו ללכב התוא לובסל אלש תוביסה לכ תא יל
."הנממ
24 ליג לש תויווחה ןתוא תא רבוע ינא ,יונפ בוש ינאו רחאמ
,ףסונ בבסב
בבס דועו
בבס דועו
.הרוק הז לבא ,םיענ אל הזו
הז ,ם/ןלוכל ריבעהל הצור ינאש רסמה םצעב הזו ,אוה רקיעה
לע ,ךתוא דבכל היעב יל ןיא ימצע דובכ לע תרמוש תא דוע לכש
.ךלש תונוצרה-יאו תונוצרה
!!!!!!!!!ךדובכ לע תרמוש תא דוע לכ קר ,לללללללללללללבא
ךמצעמ השועו ךמצע תא הליפשמ תא םא יכ ,ךמצע תא יליפשת לא
.יליבשב הווש אל תא זא ,הווש אל
! ריבסאו ושקבת ,ןבומ אל הז םא
a2d2ל וביגה
 
 
30/11/00 21:21
a1a2 :תאמ
ןנחתהל אל אנל הבוגתב
.ריבסת
a1a2ל וביגה
 
 
30/11/00 21:34
ןונ :תאמ
ןנחתהל אל אנל הבוגתב
.םיכסמ אל
.ריכמ אל התאש יהשימב רבודמ אל
רתוי רבדל אל היהי ןוכנ תמאבש יתבשחש תורמל ינא
התקוצמ תא יתנבהו הרשקתה איהשכ םוחו הברק בוש יתשגרה
.הברהב רוזעל יתלוכי אלש תורמל
תא תישעש יעדתש ליבשב - ירשקתת - רשקתהל הצור תא םא
.לכה
...רזח אוה ןופלטה תובקעב םא ישיגרת ךיא עדוי אל ינא


!דואמ קזח - ןורחאה טפשמה - הנולאלו
ןונל וביגה
 
 
4/12/00 9:01
תינליא :תאמ
!? ןנחתהל אל אנל הבוגתב
,רקיה ןונ
םא ,ןונ היה ולש יוניכהו ןונרא היה ומשש רוחב יתרכה
ביגהל תוכז לכ ךל ןיא הרקמב התא הז
רוחב התא ,ךל התיהש םיסחיה תכרעמ לע תוירחא תחקל אל
ינאו םישנ תרבחב תויהל ךל רוסא ,םדאנב לש לבז, לפש
יילוא יכ םתוא איצוהל לבחש םירבד הברה הברה דוע תלחאמ
,קזח הנולא לש ןורחאה טפשמה םאו ..........התא אל הז
!!!!!!האצותה תא תוארל הכחמ ינאו ךתוא יתררחיש זא
תינליאל וביגה
 
 
1/12/00 10:47
סדה :תאמ
ןנחתהל אל אנל הבוגתב
"הלפשה" וזש וליפאש בושחל תוטונ תורוחב יכ .ריבסת ,ןכ
הז תאו תונכה תא ךירעהל לוכיו "רבעמ" האור יאדוב אוה
הזש בושחל תוטונ ןה .דובכ לש תונובשח לע תקחשמ אל איהש
"דובכ"מ ןהל תפכא אלו תוצימא ןהש ,ןתוכזל תויהל לוכי
קומעו בורק ךכ לכ רשק ותיא ןהל היהש והשימב רבודמשכ
.ותיא
סדהל וביגה
 
 
1/12/00 14:01
חתפי :תאמ
ןנחתהל אל אנל הבוגתב
ול םורגי ךדובכ לע תרתיוש הדבועה םצעש ימ - תוניצרבו
וא ,לבמט וא אוה - רמול שיש המל בישקהל אל תיטמוטוא
אלה דצה .ול תפכא המ זא .ןכתא בהוא אל רבכ אוה אליממש
(תא) התאשכ אוה ,ומצע תא ליפשמ והשימ תוארלב םיענ
והשמ ,וילע יארחא התאש וא הבש הדמעב ךמצע תא אצומ
הז ,עדוי אלש ימש - וילע םחרמ וא ,םיבהוא אל םינבש
.קאיסידורפא שממ אל הז .םיבברועמ לעוג תצקו הלמח תצק
חמשי דואמ אוה - ךילא בלהמ והשמ ול ראשנ םא ,ינש דצמ
.דועל .ןנחתהל ךל םורגל הצרי אוה ,השעמל .יננחתתש
חתפיל וביגה
 
 
14/12/00 11:36
:תאמ
ןנחתהל אל אנל הבוגתב
?........חומה תא לבזמ םתס התא
?....ךתומכש ןטק טאיירח
.ןציל
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/10/01 17:05
ימור :תאמ
ןנחתהל אל אנל הבוגתב
ללכב ךתיא המיכסמ אל ינא , עמשת
םחליהל לירצ הבהא ליבשב
.. ךירצש ליפשהלו
.. הבהאה תאז
תווש אל לוכיבכ ונחנאש הזל וא , דובכ רסוחל רושק אל הז
..
ימורל וביגה
 
 
10/11/04 18:42
תחא םתס :תאמ
ןנחתהל אל אנל הבוגתב
קופד
תחא םתסל וביגה
 
 
30/11/00 21:49
תיציפ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
.הדוקנה תמאב וזש תבשוח ינא
אל תאש ירחא ןמז טעמ שממ) .יתוא בוהאל אל לוכי והשימ ךיא
,הרוק הז םואתפו ,ךתוא בוהאל לוכי והשימ ךיא ללכב הניבמ
.(ירמגל תלבלבמ תאזה הייחדה זאו


הזיא ןיבמ אל ינא" ,זא יל רמא בוט רבח הזיאש תרכוז ינא
ריזחהל) ,ונשגפנשכו ,"ךתוא בוהאל אל לוכי אוה ךיא ,יכיספ
יצח הז תא ול יתרפיס (הרידב ולצא ראשנש המ לכו םיקסידה תא
המ" : םולכ וליאכ תוטשפב יל רמא אוהו ,תוניצרב יצח קוחצב
."ךתוא בהוא אל ינא ,תושעל לוכי ינא


יתנבהש ירחא םגו "חכפתי" אוהש יתיכיח הנש טעמכ תאז לכבו
,דחיב ונל היה ער המכו ונמאתה אל המכו ,אל אוהש לזמש
תצק םא תרחא הארי לכהשו תוסנל רשפא ילואש יתבשח ןיידע
.הצרנ וא ץמאתנ


רשק ךותב יתייה רבכש וליפא ,ןתחתמ אוהש יתעמששכ ,הדומו
ללכב ןיאשו ,תווקל יתלוכי קרש המ לכו אירבו םיסקמו רחא
ןיידע ,ותיא יל היהש רשקה ןיבל וניב האוושה לש םוקמ םוש
.םימי המכל יתחונמ הדרטנ ,ןתחתמ אוהש יתעמששכ
.המל ימצעל ריבסהל יתלוכי אל וליפאו


הדומ דועו ,ךתוא בהוא אלש והשימ שיש הרכהה תמאב הז ילוא
היה ךניבל וניבש והשימ אלא והשימ םתס אלו ,אלמ הפב הזב
.בוט אוהש תוחפל םתבשחש והשמ


רמא בלסרבמ ןמחנ יברש יל המדנ) .ללכ םלועב שואי ןיא לבא
אל וליפא ,דחא ףא הבושתב ריזחהל הסנמ אל ינא ,אלו (הז תא
.ימצע תא
תיציפל וביגה
 
 
17/1/07 11:27
:תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
כ"חא םיימויו תויצפוא קודבל ידכ וילא תרשקתהש תרמא לבא
.השדחה הרבחה םע ותוא תיאר
הנכמ תאש המ ךותב רבכ תייהשכ הז תא תישע ,הניבמ אל ינא
?"םיסקמו שדח רשק"
וז הבוגתל וביגה
 
30/11/00 21:34
תטקוש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
,ןוכנ הזש המכ
ןוכנ הזש המכ דע באוכ ךכ לכ
םייולתה ולא םה אלא ,םהב תויולתה ונחנא אלש תוחוטב ירה ונחנא
.ונב
?תמאהו
.ןוכנ אל ךכ לכ הז
.....יתבזע זא
ול הרסח ינא המכ דע ןיבהל ול םרג אל הז
....רכזנ אוה םישדוח 4 ירחא ....לבא
ול הבושח ןכ ינא םויה
ינעמל הז תא השוע אל ינא ...רוזחל םיסנמ ונחנאו
ונעמל םא יכ
סנכהל ול תתל יל השק ךכ לכ הז ללגב ילואו תלדה תא יתרגס ינא
הרזח
ול התייהשכש ךכ לע חולסל תברסמ ,חולסל תברסמו העוגפ ךכ לכ ינא
.התוא יתלביק אל ,הכרעה טעמל יתננחתהשכ ,תונמדזהה תא
ותוא הכירעמ אלש וז ינא םויה ,יתוא ךירעמ אוה ,םויה
.ותיא שפחל המ יל ןיאש תבשוחש וז ינא םויה
ןיבמ אל אוה לבא
וזה הדבועה תא לבקל ול השק
.וזה הדבועה תא לבקל השק ךכ לכ הז ילש ללגב ילוא
?םישוע המ זא
...הסנמ ינאו תוסנל יתחטבה
!תמאב
םע תאצל תלגוסמ ינא ...ויפלכ תובייוחמה תשוחת תא יל ןיא לבא
תורמל ,ולש הרבחכ השיגרמ אל ינא יכ (הז תא השוע אלו) םירחא
.ךכ הז תא רידגמ אוהש
.םלשנו םת,רמגנ רבע ,יממ ידמ רחואמ
..רוזחתשו יב ריכתש ךל יתיכיח
? התאו
!אלש תרחב
?המ זא
הסנמ ינא
הסנמ ינאש ךל החיטבמ
עיקשהל חוכה יב רתונ אל םלוא
בוהאל חוכה יב רתונ אל
ימצעמ תתל חוכה יב רתונ אל
יב קר העיקשמ ינא
ימצע תא תחתפמ
יתופיאש יתונוצר תא
יתובהא


?הנולאו
הדות
ןוכנ ךכ לכ
באוכ ךכ לכ
קיחצמ ךכ לכ
םש יתייה
החוטב ינא , םשל רוזחא ינא
ונלוכל הרוק הזש תעדל םיענ לבא
תוררחושמ ונחנא המכ דע הנשמ אלש
תוילרביל
תויאמצע
"לש םישנה" ןיידע ונחנא
תטקושל וביגה
 
 
1/12/00 10:33
ינרוא :תאמ
יתיאר יתישע יתייהל הבוגתב
אל ,תראתמ תאש המ לכ יפל...יכלו ימוק ?תוסנל ךתוא חירכמ ימ
ןכ םא אלא .ךמצעבו וב יעגפת םג תא - ךנמז תא תזבזבמ תאש קר
.הזמ תאצל ןמזה ה זא ,וב עוגפל איה ךלש הרטמה
ינרואל וביגה
 
30/11/00 22:06
וג_ידניא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.ךומנ רתוי דוע וליפא עיגהלו
.(תלגוסמ אל ינא אליממש רמול אלש) ןוסאפ רומשל דגנ ינא
ינאו .תושמש האמ לש המצועב יב רעוב הז ,והשימב תבהואמ ינא םא
ןיבהל ול םורגל ידכ יתלוכיבש לכ תושעלמ ימצעב רוצעל הלוכי אל
"םדובכ" לע הרימשב םיקוסעש םישנא .םיבכוכב בתכנ הז ,אוהו ינאש
תא יל ןיא טושפ לבא ,םימעפל האנקמ וליפאו ,םתוא הכירעמ ינא -
םג ינאו .ףוריטב-תבהואמ אל ינאשכ קר יל שי תימצע הטילש .הז
ידכ יתלוכיש לכ יתישע ,יתניחבמ ,ינאש ,רמגנ הזשכ תעדוי תוחפל
.תמ טושפ הז ,תושעל המ רתוי ןיאו .רמגיי אלש


קר הלילה שגפינ ילוא") תוריבש ,תועמד ,ןמז הברה ירחא ,ךכ רחא
,המלחהה תליחת תדוקנ העיגמ ,(תוחפ אל םירגפמה ויחאו "?סקסל
םגו ,תויהל יתכפהש טוטרמסה לע ימצעמ לעוג תפטוח ינא הבו
םיראופמה םינגולהה תחת אלו יעבט רואב רוחבה תא תוארל הליחתמ
םניחל הז המכו ,תכחוגמ יתייה המכ הניבמ ינא זאו .יחור יניע לש
,הצור אל ,הצור אל טושפ אוה יכ
(ולצא היה הז .היה אל הז) םיידיב ילצא היה הזו ,ה-צ-ו-ר א-ל
,יינועב יתוא האר אוהש הדבועה אקודו .םולכ תושעל יתלוכי אלו
יתיאר אלש ולש אוהה דצה תא יתיארו ,הלמח לש הפיט וב התיה אלו
וזה הפוקתה אקוד - ותוישיא לש םיחיוטמ יתלבה םיקלחה תא - םדוק
אל .אל טושפ אוה המכ דע הניבמ ינא םואתפ יכ .םילחהל יל תרזוע
.יתבהאל יואר אל םגו ,יל םיאתמ אל ,יתוא ךירעמ
.רבוע תמאב הז ףוסב .רבוע הזו


לש ןיינע הז .אל וא תננחתמ תא םא ללכב הנשמ אלש תבשוח ינאו
דיל תמקמתמ השדח תקלצ דועו ,םימילחמ רבד לש ופוסב .תוישיא
.רוחשה רוחה


,םעפ אל יל אצי - ינשה דצה דגנ עזעזמו בקונ ךמסמ הזיא אל הזו
םא ,לק אל תויהל לוכי םש םג .ינשה דצב םג תויהל ,ירעצל
םעפה תא תאז םעו ,לבוסה דצה םע תוהדזהל היטנ ךל שי ,(ינומכ)
הברה ןיא ,םייח ונחנאש וזה הידמוק-יגארטבש הלגמו ,ליבסמה דצב
.םימ"תלו לבקמ אל אוה .בלה וצ דגנכ תושעל רשפאש


,(תויטנרהוקה יחי) ךופה לבא ,תיסור הטלור ומכ קוידב הז הבהאו
והשימ שי (ןבומכ ,יטנמור שגפמ) םישנא ינש לש שגפמ לכב ,הז הככ
אוהש חינהל ריבס ,וב תבהאתמ תא םא .הז הככ .אלש והשימו הצורש
אל ינאו .יצרת אל תאש חינהל ריבס ,ךב בהאתמ אוה םא .הצרי אל
םמחרי ,הלאכ םישנא םג שי לבא) ישונאה עבטהמ קלח הזש תנעוט
עגופ רקונה ,ףות יבוביס המכב םעפ .הקיטסיטטסה טושפ וז ,(םשה
תא דביאש ימל ,תיסורה הטלורה לש הרופאטמל יתרזח) ,רודכב
,םיצור םידדצה ינשו ,ץוציפ שי זאו ,(ףצרה תיניירק
.םוב-םב-םיבו
(תמאב בכרומה רופיסה ליחתמ קר ןבומכ ןאכו)
וג_ידניאל וביגה
 
 
7/12/00 19:37
:תאמ
חלמה םי דע ןנחתהל רשפא ,והואל הבוגתב
.וג ידניא ,תא המכח וזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/11/02 13:36
דורמנ :תאמ
חלמה םי דע ןנחתהל רשפא ,והואל הבוגתב
.ביציו תמא
.תיסורה הטלורה לש אמגודה תא דואמ יתבהא
(: םינוויכ הברה ךכ לכמ ,הבהאל המיאתמ ךכ לכ איהו


:ךלש טוטיצה תא ךישמהל יל רתוי םאו
ןטק דלי ומכ דמוע התא םואתפו
הלאשה לע רזוחו ראווצל רוניסב
ןאל םילאוש הז םע תישע המ
הז לכ תא תזבזיב
שדחמ לכה ליחתהל ךרטצת התאו יוכיס ךל היה


.אבה ףותה בוביס דע .הלאשה םע קר הפ םירתונ ונחנאו
.שדחמ ליחתהל תוחוכ קיפסמ רוגאנש דע תוחפל וא


.תיסורה הטלורה ופורפא םואתפ יל התלעש הנטק הבשחמ דועו
ץמוא ןיא םישנאל יכ רקיעב םידדוב הברה ךכ לכ שיש תויהל לוכי
?קדהה לע ץוחלל
דורמנל וביגה
 
30/11/00 22:41
יננא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
דעש תעדויש תורמלש - לכמ עורגהו .םש ןיידע ינא .םש יתייה
הייונפ היהא אל - ררחתשאו ררחשא - שקבתמה דעצה תא השעא אלש
ימצע תא איבהל החילצמ אל טושפ ינא - יל םג עיגמש יתימאה רבדל
םושל יתוא ליבומש םימסק לגעמב העוקת תראשנ ךכו ,עוציב ידכל
...דבלב םוקמ
יננאל וביגה
 
 
30/11/00 23:54
a1a2 :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
..to let go יל חקל םינש 3 ... ךיא דועו רשפא - וה וה
חוכ ,רומוה שוח תצק סייגל ךירצ לבא ,תראשנש הטירש וזו
.רובעל רשפא הז תא םגו (סיסב תללושמ וליפא) תוימיטפואו
a1a2ל וביגה
 
30/11/00 23:51
היאמ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...היעב ייקוא
.תעדוי .יתוא בהוא אל אוהש תעדוי ינא .ותוא תבהוא ינא
.יתוא בהוא אל אוהש הז ךיא הניבמ אלו תראשנ ינא תאז לכבו
.אלש תעדוי ינאש תורמל אובי הז והשיתמ ילוא ימצע תא הלשמו
.תראשנ ןיידע ינאו
?םישוע המ
.באכמ תדחפמ ינא
היאמל וביגה
 
 
1/12/00 4:40
תטטושמה :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
,ךתיא אצמנ היה אל אוה ךתוא בהוא היה אל אוה םא , עגר עגר
???אל
תטטושמהל וביגה
 
 
1/12/00 10:43
ינרוא :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
!תומימת וזיא
,וז תא - רבעב וזה האשילקה תא ימצעל רוכמל יתיסינ ינא םג
לבא ..."יתיא היה אל אוה יתוא בהוא היה אל אוה םא":תורחאו
.שי - סקס !חונ היה הז יכ יתיא היה אוהו יתוא בהא אל אוה
??ול רסח המ.שי- הצרעה .שי - םיקוניפ
,בהא תמאב אוהש יהשימ ,תרחא יהשימ שגפ טושפ אוה דחא םוי
ילב שוטנל) "ינממ דרפהל" ליבשב תוניגה קיפסמ ול התיהו
יתוא ליכאהש דיחיה אל אוהו .הל יושנ אוה םויה - (םירבסה
פא - ןוגכ םיטפשמ יתנניששכ ימצע תא יתלכאה ינא םגו.ארח
ןימאהל תוצור ארונ ונחנא .יתוא בהוא אוה יתיא אוה
!ונמצעב תועגופ קר ונחנא הזב תונימאמ ונחנא םא לבא...הזב
ינרואל וביגה
 
 
1/12/00 4:52
סדה :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
םידרוש ,ונממ םידמול .םייחהמ קלח אוה באכ ...באכמ ידחפת לא
לבקמ לכהו רוא םואתפ עיצפמ םישקו םיכומנ יכה תומוקמהמ ,ותוא
ידחפת לא .תויחל ,המידק .תושדח תויצרופרופו השדח הביטקפסרפ
.םייחהמ
סדהל וביגה
 
 
1/12/00 20:56
catcat :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
?באוכ אל הז ושכע ?המל
.ןטקב םעפ לכ לבא ,ןכ הז
:רזומ רבד ילגת תלבוס תא המכ בושיח ישעת םאו
דוע רשאמ רתוי ןטק ,יפוסה ןובשחב ,היהי דח ךותיח לש באכה
.באכ דועו באכ דועו באכ
.ןמז לש ןיינע קר הז .ףוסב עיגי לודגה באכה ?הנשמ הז המ יכ
םיגדה תא ילכאת םג :תמסרופמה הישעמב ומכ קוידב ייהת זאו
...ריעהמ ישרוגת םגו תוכמ האמ יקלות םג ,םישואבה


רבדה ,ןכו) ביאכמ לודיג תרסהל חותינ ומכ קוידב הז ,לכה ךסב
.ביאכמ לודיג רשאמ רתוי אל אוה "הבהא" ול תארוק תאש הזה
ירבעתש וא ,ןמזה לכ לובסל יכישמתש וא :(?אה ,עומשל ירזכא
םוי לבא ,ירחא ןמז המכ דוע באכי ילואו ,דח באכ באכיש ,חותינ
ייחב !לודיג הפ היה םעפ !וי" :ידיגתו רקובב ימוקת דחא
"!יתחכשש


.ךמצע תא יליצה - הצימא ייה


.טאק
catcatל וביגה
 
1/12/00 1:07
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?תבאוכ הבהאה המל
?ןנחתהל הכירצ איה המלו
...המלו המלו המלו המלו
לבא , והשמ אל ילש ןורכזה םגו , תואשילק לש בבוח אל ינא םג
ךירעמ התא יזא , והשמ גישהל ידכב תצמאתה םאבש רמאל ידמל ילאנב
.ךידי תופכ ןיב חטבל אוה חנשכ רתוי הברה ותוא


הדיחיה הביסה וז , יתיסינ רשאב לבא , ןוכנ הז המכ עדוי אל
לובסל ךכ לכ םישקעתמ ונחנא המלל , יחומב תולעהל יתחלצהש
המירזב םיאצמנש םיבצמ לע תושקהל ונב יוצמש חכ לכב םיסנמ,
םירדרד, ךכב המ לש תובירמ ינמ לכ םיפוכ , תיעבטו האירב
דדב לש תוכורא תפוקת ירחא םיאצומ ונאש רשק לכ לע תרומהמו
....תוניכבתהו


ונמצע לע תושקהל ונתוא ףחודש עדומ תתבש רבד הזיא תמאב הז ילוא
לק ...ונלמע ירפמ תוניהל ונתאמ ענומש ונב עובטש םוטמט ןימו ,
, ותוא םיבהואש םיחוטבו , והשמ םיאצומשכ לבא , דיגהלו בותכל
םיטונ םדא ינבו , םדא ינב קר ונחנא יכ , ותוא ררחשל ונל השק
רתיב םתוא רוצילו ךישמהל ךא , םישק םיבצמ ינפב םייניע םוצעל
.תאש


?הל בוטש הממ לובסל תבייח אלש הרוחב וזיא אצמת רבכ יתמ
, ןטק ךכ לכ אל דסח ימע תיתננבה תכרעמה אנ השעת , אצמת םא
םדוק תחא העש הפיו , ילש ל"אודה תא הל ןתתו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
1/12/00 4:58
ההות :תאמ
....ןנחתהל ךירצ המכל הבוגתב
םיזנתה ישנאשכ ,הזב ינניח המ ?םיזנת ליעפ הז םש ןמ הזיא
אלו הנווכב ,גורהלו עוגפל ידכ םירוי ,ונלש םילייחב םירוי
.תועטב
ההותל וביגה
 
 
1/12/00 10:06
וג_ידניא :תאמ
....ןנחתהל ךירצ המכל הבוגתב
גוסהמ םיסחי תכרעמב תצק לובסל הל אצי רבכש יהשימ אקוד יתעדל
ומכ בוט והשמ לבקל ךכ רחא רתוי הלשב היהת ,הבתכב ראותש
תונברוק ןהש הלא לע תרבדמ אל ינא .ונממ תונהיל תעדלו ,אוהש
תכרעממ תוחכפתה ירחאש ,הרושה ןמ תורוחב םתס לע אלא ,םייתרדס
אל - ךפיהלו ,בוטו יתימא והשמ תוצור ,תבאוכו המוקע םיסחי
...תוריכמ רבכ ירה ןה "תוחפ" תא יכ ,תוחפ לע הנרשפתת
וג_ידניאל וביגה
 
 
1/12/00 12:27
joe :תאמ
....ןנחתהל ךירצ המכל הבוגתב
?דיגהל תיסינ םצעב המ
joeל וביגה
 
 
1/12/00 13:56
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
?רמאל יתיסינ המ תנבה אל


בוש ארקת , ארקת - ךל יתצע
?תנבה אל
.בוש ארק
התא וב ו"ציו סיפסוהב יארחאה חאל ארק , תנבה אל ןיידע םא
י"שאר רואיב ךל תתל ונממ שקבו ההוש
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
1/12/00 19:10
joe :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
ומכ ךרעב םייוקל ךלש העימשה רשוכו רובידה תוברתש רבתסמ
זוזג סוכ התש ,עגרית ...םיסובוטוא ץצופמש ימ לש רסומה
ינא זא ,חור תוסג לע םירוביד יד הפ ויה רבכ ,אוהשמ וא
.ביחרא אל


היעב ךל שי םאו ?עמוש ,השיא !השיא ינא לכ םדוק ,בוט
תוחפל .ו"ציול דיב די יתיא אובל ןמזומ התא ,הז תא ןיבהל
.םינוויכה לכב זוב זיתמ התאש ינפל תיב ירועיש השעת


שיש המ תא ךירעהל ידכ םילבוס ונחנאש ,רמאל הסנמ התא המ
,העוט אל ינא םא !ספאתת ?תודירפ לע ןויד עצמאב ?ונל
םירשק לע ורביד אל ויתובקעב האבש הבוגת לכו ומצע רמאמה
ונחנא המ םושמש םירסיימ םירשק לע אלא ,םיאירבו םיבוט
ונל בוט יכ ךכ תומחלנ ונחנא ךתעדל ,המ זא .םהילע םיקבאנ
?יטילופה בצמה ומכ ךרעב הארנש רשקב תויהל


תיתייעב ךלש הטנאופהש ,לכה ךסב ,אוה דיגהל הסנמ ינאש המ
לבלובמ ,רמאל ךיא ,אוה הביתכה ןונגסשו בצמה רואל תצק
תועדויש תונב אלמ הפ שי ,הלעמל ארק ,הטמל ארק ...טעמ
,ןפוא לכבו .בסנ ןוידה הז לע אל לבא ,בוטש הממ תונהיל
הרוחב אצמת רבכ יתמ" וזה תיארונה הללכהה ךל האב הפיאמ
?"..ש
joeל וביגה
 
 
1/12/00 19:25
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
..תנבה אל תמאבל הבוגתב
בבוח יעבטמ ינא לבא , תוננבב שבד הברה שי ...ףיכ הזיא
.ץקועה תא


ולו יביסרגא ןוטב ךישממ יתייהו , ךמצע תא תרהבהש דמחנ
יוליגה תובקעב התנתשה אל ךיפלכ יתשיגש חיכוהל ידכב
תשר ץרוש לכ ומכ , ךלש תינימה תוהזל רשאב ריעסמה
אל ןמוקמ תוינניח אל תויסרגאש תמאב לבא , יוצמ ילארשי
, םיפיצנרפה תא בוזעאו יגהנממ גורחא ינא זא , ונמע
.התע תעל


לכ ומכ , תודירפהש אוה , הבוגתב עיבהל יתנווכתנש המ
תוביוחמ אקווד ואל ןה , רשק לכ ףוצר ןהב תורומהמה
.תואיצמה
, תרחא וא וז הבזענ ןייתעב תוביסנל תסחייתמ תבתוכה
ילש הנכה ןוצרה לאו , תוילנויצרה יאל סחייתמ ינאו
םיישק םורעל םישקעתמ ונחנא תוחורה לכל המל ןיבהל
.ךכ לכ בוטל םיבישחמ ונחנאש המ רבג לש ופוסל םיאיבמש
, הלעמלמ יתבוגתל הרהבה וזיא יתאבה ךכבש הווקמ ינא
.קיפסמ הרורב התיה אל וז םאב
יל אציש ימו המ לע קר תססבתמ איה , הללכהל רשאבו
יתלחיי הל וז ומכ הרוחבש ששוח ינאו , םויה דע שוגפל
סורהא םדא יתויה םצעמ ינא , היהת ול םגו , אצמנב הניא
.ונינב רצוויש רשק לכ


.םיציב המכ רובשל ךירצ התיבח ןיכהל ליבשב
.הגוע תופאל ףידע - םירבוש רבכ םא לבא
, ילש םשה יפלכ תורוקיב םינפה אלש ימ לכל , בגא ךרד
ילע היהי םירואנ הכ םישנא לש האנ הכ ףסואל םא יל רצ
אקווד ואל ינא "םיזנת ליעפ" הנכתמ ינא םאש ריבסהל
.ןארוקה יפד תא ךחלמו בוקינ'צלקב זחוא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
1/12/00 22:22
ההות :תאמ
..תנבה אל תמאבל הבוגתב
גציימש םשב רוחבל ךל םרג המ תעדל םינרקס טושפ ונחנא
?םיזירג -םיזנת ?זורחה ?ךתוא םיסקה המ .ולא תא םג
םע םישוע םימיזנתהש המ לבא .םיסקמ תמאב אוה
?אל .םיסקמ תוחפ תצק בוקינ'צלקה
ההותל וביגה
 
 
2/12/00 0:03
joe :תאמ
..תנבה אל תמאבל הבוגתב
..רפסל חרכומ התא ?המל ?המל קר


תוכפוה תורומהמה אקווד אירב רשקב יתעדלו
בסנ ולא לע אלש תנייצמ ינא בוש לבא .תויונמדזהל
.ןוידה


תא תרמוא ןהמ תחא לכש ךתעד לע הלע ,תוללכהה ןיינעב
?לבח אל ?ךילע רבדה ותוא
joeל וביגה
 
 
2/12/00 16:23
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םשה םע היעב יל ןיא אקוודל הבוגתב
ןותיעב ץועיי רודמל הינפ ומכ עמשנ) הרקי ו'ג
(תיאקירמא םוקטיס לש ינויקק


?םשה רשפ תא ?ריבסהל חרכומ ינא המ
תורתוכהמ ילא קבדנש , הזכש זורח ןיממ ואצומ םשה
דליה לש ותומ ירחא יתבתכש ריש הזיאמו , םתסה ןמ
.ךתעד תא חינמ ל"נה רבסההש הווקמ ,ארוד לא דמחומ


ינא , היהת רשאב ןהילע ךתעד יהת - תורומהמל רשאב
יאו , תואיצמה חרוכמ אוהש והשמ ןהב האור אל ןיידע
תא ןיבהל םג השקתמו , םתוא ןיבהל השקתמ ךכל
.ןוידה בוסנ הז לע אלש הרטנמב ךל תוקבדה


ותוא תא ילע תורמוא אל וא , תורמואש הלאל רשאבו
תוידדה ץמשמ רתוי הפ שי ירה , ורמאיש , רבדה
קר ןה תוללכה לבא , הנובתב הל תארקש יפכ הללכהב
לש ןייוליג חכמ תונתשהל ןתרטמש דוסי תוחנה תקזחב
ילע םישחלמ אל תולוקה , הזמצוח ....תושדח תודבוע
ייתעב תומזפמ םומיסקמ , םיסחי תוכרעמ רכוע לעכ
ינמ לכלו ילעופל רשאב תוערהו תובוטה תונושלה
...ילש םייפיצפס םיללעמ


לכה ירחא , םוקתש הלאש לכ לע תונעל חמשא
.ימואל חוטיב דקומב , הפ ינא הז ליבשב
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
2/12/00 18:48
joe :תאמ
םשה םע היעב יל ןיא אקוודל הבוגתב
- םירבשמ אצונב תורצק ןיידתנש המיכסמ ינא זא
.ןורסיח וא ןורתי


םיגס ינשל םירבשמה תא סג ןפואב קלחל רשפא .עמש
תוומ ,הדובע) ינוציח רוקממ :ןושארה .םיירקיע
חווטה ןאכו) ימינפ רוקממ ינשהו (הלחמ ,החפשמב
.(תנתוחה םע תויעבב םייתסמו יכיד םתסב לחיתמ


רתוי םיקלוח םדא ינב ינש םאש םיכסנ ונינש
,דחא לע עיפשמה גוס לכמ רבשמש רורב ,ףוג ילזונמ
םירבשמש םיכסנ ונינשו .רשקב םג יוטיב ידיל אובי
ךיא איה הלאשה ,ךכ םא .םיענמנ יתלב םה
.ןורסח וא ןורתי היהנ הז יתמו ,םידדומתמ


תשקבמ ינא הז לש ונורג לע הז רעתסנ ללכבש ינפל
:הברהב רצקל ןוידה תא ךופהיש אוהשמ ןןיצל
תונמדזה .הלודג תונמדזה אוה רבשמ לכ ,יתעדל
וליפרט קפס ליטהל ,שדחמ וניתוסיפת תא ןוחבל
חומלו המינפ סנכתהל תונמדזה ,םיצור םא תונשל
.הברה ונילע סמוע ךכ רבכש םלועה ןמ טעמ


ינב ןיב ,גוס לכמ ,רבשמ םגש רורב ,הזה פוקסב
םיפנממ קר םא הלודג תונמדזהל ךופהל לוכי ,גוז
אלו ותוא תווחל םיטילחמ קר םא ,עמשמ .ותוא
קר םא ,(ער הז םיחוכיוו יכ) ותוא קיחדהל
.בצמה תא תמאב ןוחבל ידכ ותוא לצנל םיטילחמ
ןיאו ,םיקזוחמ ללכ ךרדב םיאצוי ולאכ םירבשממ
.לכה ירחא סויפ לש סקס ומכ


הדבכ הסמעמל ךופהי רבשמ לכ ,דקפתמ אלש רשקב
הלבק שממ ןיאו תרושקת תויעב שי םתסה ןמ יכ ידימ
םצעב יתיסינש המ הזו ונימצע לש וא רחאה לש
.רמאל


תצעוי הזיא ומכ תעמשנתמאב ינאשכ וישכע זא
ךלש םשהש יתטלחה בגא .בישהל ןמזומ התא ,תנקדזמ
.ידימ ךורא אוה יכ זיגרמ
joeל וביגה
 
 
2/12/00 20:01
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
בוטל הבוגתב
תא תאצומ תאש הזמ גנוע ןשודמו ךייוחמ ילוכ
יל םמחמו יל דמחנ המ םושמ , ידמ ךורא ילש םשה
ןפואב ולו , והשמ ינרקוד תויהל בלה תא
.יביסאפ


אל םה לבא , םירוק םירבשמ ...םירבשמ לע תרביד
:המגוד ךל ןתאו יאוב , תואיצמה יבייוחמ


.הדובעב השקו ךורא םוי ירחא התיבה רזוח ץב
םיטסקטהמ יצח חכש אוה , םיטרס ול התשע תרפאמה
תיכוניחה היזיולטהמו ותיא ךסכתסה יאמבה ,
הליפנה ללגב תרוכשמה תא ול םיצצקמש ועידוה
.גניטיירב הדחה
חורפאה הז) ילונ תא הלגמו , תלדה תא חתופ אוה
.ןופלטה דיל תחפייתמו תבשוי (ינצייצהו בוהצה


לע ובהאתנש זאמ , ילונו ץבש ןייצל שי הז עגרב
תרשואמ תויגוז ייח םיקלוח "דמחנ רפרפ" לש טסה
ילונ לש היניעמ רתסנ םוקמבו , הנש יצחכ הזמ
, ביבא תמרב ץב לש תחוורמה הרידב רוגל הרבעש
תא הב רטעל לקוש אוהש תעבט בבושה בצה קיזחמ
.תינידנולבה ותבוהא לש תילוגנרתה העבצא


תולככ , תמאב גאדומ לוקב ץב לאוש- ?"הרק המ"
הכוב ילונ תא םעפ יא ארש רכוז אל אוה , לכה
.הככ
"- ילונ תמגמגמ " ילש אמא וז"
".....איה.....איה
.ךמות ךא ינפקות , ץב הב ריצפמ- "?המ איה"
ךא תימעפ דח הזירא לא הכרד תא האצמ איה"
"...ףוע אמאמ לש תוירט תרמושו תדדובמ


, םוי ארח רבע אוה ...תושעל המ עדוי אל ץב
םיער תועובש המכו המכ רבכ ול הז לבא , ןוכנ
םיבהאה ןק לא רזוח אוהשכ םהילע גילבמ אוהש
םימה תטימ תא הדפיר ילונ , עמשמ יתרת)
(םידרזו שקב םיללוהה ותוקוור ימימ תיא'גנרבה
.םייחל ותרבח לשו ולש
ילונ תא ץמאמו ףפוכתמ , ךמות תויהל טילחמ אוה
...סקוסמה ונוירשל
"...הבוהא ךל יד...יד"


?וישכע הרקי המ
ןוילמ לע חורצל ליחתת ילונש , םייוכיסה בור
ףא אוה , ןמרח אוה יכ קבחמ אוה - םירבד דחאו
םע תבשל גהונ אוה , הלש אמא תא בהא אל םעפ
.הנהכו הנהכו "ץפקומ ףוע"ב רחואמ דע םירבחה
הזירכל תתל ידכב , התלוכיבש המ לכ השעת איה
הלכיש םיסחיה תכרעמ תא סורהל (!תקדצומה) הלש
....וישכע שממ הכירצ כ"כ איהש תנעשמכ הל שמשל
.םיקופד !ונחנא הככ יכ ?המלו


.יתנווכתה הזל
?תופסונ תורהבה
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
2/12/00 20:34
joe :תאמ
בוטל הבוגתב
?םיער תועובש המכ לע "גילבמ" ץב המל .א
תא םידרזב תדפרמ ילונש בשוח ץב המל .ב
?הל רמוא אל דועו ,םינינעה
םירבד םתוא לכ תא ול הרמא אל ילונ המל .ג
?ןכ ינפל
?רשק תסרוה תקדצומ הזירק המל .ד


תיפיצפס אמגוד עגרכ יל תתנ ,תורחא םילימב
םש ,יתרמאש המ תא החיכומ שממש (?היהש השעמ)
הפ םיכסהל אל בוט קר הז הבוט תרושקת שי
התא ,יחא ךלש תוללכהל סיסבה הז םאו .םשו
ןייפ שממ הזו) תויסקא המכ לע תרבגתה אל דוע
.(העטת אלש ,יתניחבמ


ךלש תוללכההש ךל חיטבהל יל ןת :םשל רשקב
.ךויח .יתוא תוזיגרמ רתוי
joeל וביגה
 
 
2/12/00 23:37
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
הבשחמל תודוקנל הבוגתב
תוננב לכל וז הדבכנ המב לעמ ארוק ינא.א
!יחא יל וארקת לא : םלועה
.הבבס הז - יחא ילש רבחל ארוק ינאשכ
.לדופ ינממ השוע הז , יחא יל תארוק תאשכ


הזטסקא ןימב היה אוהז ללגב גילבה ץב.ב
תא הדפיר ילונ , תיחשהל הצר אל אוהש
קלחו , רופיצ םצעב איהש ללגב הטימה
, אדירג עושעשל ודעונ ילש תורופטמהמ
לש תודיתעב ןכות ישפחת לאו יחיוורת
.הקוזב


.ןניקסע תויסקאב אל .ג
.תמאב


ירמגל הניטלפל םיצוקה תא יתנצמיח .ד
שממ היה לבא , יטנוולר הזש אלו , ימצעב
(: היסרמ לשימ התוא קחשל ףיכ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
2/12/00 23:51
joe :תאמ
הבשחמל תודוקנל הבוגתב
.רמולכ ,יחא ךל יתארקשכ
לוכסתה תא חירהל רשפא ,תויסקאב אל קלא
.תמאב ,יחא רדסב הז .קוחרמ
ינא ,ךתוא לדפל הניא הנווכהש איה תמאה
הזיאמ הזה דחפה הפיאמ הניבמ אל טושפ
.יסיסע חוכיוו


,ןתצח ימה לש חירה תא תאנוש ינא ?תנצצמיח
תובותכ בוט רתוי ..ףאב הישוטיע יל השוע
...עקעק
joeל וביגה
 
 
3/12/00 0:15
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
הנווכה התיה שממ וזל הבוגתב
זא , םולש, עוקעק וא , ילש עקעקה תבותכל
.ךבלמ הגאד יריסה


לדופל יתוא תכפוה אל תא , יחאל רשקב
,ןילייב-
, עקעוקמ , לודג לדופל יתוא תכפוה תא
אורקל הכישממ תא םאו , גזמ ער , ןצמוחמ
לע םיער םיטרסל יתוא הסינכמ תא , יחא יל
(עגונ אל ינא םימסב , תירופאטמ) םיציפש


?האוומ ?יסיסע חוכיומ דחפל , םויסלו
וליפא , יסיסע המ רבדל דגנתיש ןורחאה ינא
תא זא , קייטסב אלו חוכיוה רבודמ םא
, ךלש תונחכוה תלוכי לכ תא ןיגפהל תנמזומ
לש תרוסמל ןמאנ ראשהל חיטבמ ינא
ינפל ךושנלו , בייח ראשהל אלו חצור-לדופ
.חבונ ינאש


ןושיל ךירצ םדאנב - רחמ דועו תאז לכ
?אל, םימעפל
ךל ויהיש םייביטקדורפ תומולחו החונמ ליל
ינהת תוחפל , םייביטקדורפ אל םאו ,
.השפוחהמ
ייב הללאי
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
3/12/00 16:20
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
הנווכה התיה שממ וזל הבוגתב
, ימצעל ביגמ ינא בוש ווווווווווווווי
בבוס םלועהש קפס לכ ןיא וישכע , ףיכ הזיא
לש וליצב הקצונש תינידנולבה יתיווה ביבס
......ולופא לאה


אל ו'ג יכ , שדחל המ ןיאש תמאה , פוט
לבח.. לבח...בישהל תחרוט
.ץק ןיא תונלבסב רזעתא ינאש רעשמ ינא לבא
םישנל ןמז הברה תוכחל הוושש רמא והשימ
אורקלו חלתשהל תוטונ ןה םא וליפא , תומכח
הז יתייה אמש וא , םכח והשימ) "יחא" ךל
(?ינא


(: רוכיש הז-המ ינא , הזמצוח
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
4/12/00 3:53
joe :תאמ
הנווכה התיה שממ וזל הבוגתב
לע םצעב ונל ןיאש ,ךל רמאל קר יתצפק זא
.חכוותהל המ


הינשה תא דחא ףקרקנ ,יחא תרעטצמ ארונ
.ילוא תרחא תונמדזהב
joeל וביגה
 
 
12/12/00 0:37
emek :תאמ
תונעל אל םיענ אל רבכ יל היהנל הבוגתב
personally, I think that this entire
argument between you two shows how
relationships between man and women ar
like, and it's crapppy, really crappy
if you ask me.

becasue ever since joe kalta (that's
hebrew) that tanzim is interested in
that conversation they had, she left,
and not becasue the conversation didn't
interest her- but becasue she had to
play those
if-you-want-me-you-gotta-chase-me-games.

and those games that women and men play
continuousely,, are the reason for
situatinos like the one described in
the article, and in many comments...

just my insights...

P.S
sorry aboout writing in english... I'm
in the U.S right now and don't have any
hebrew keyboard or windows, or
anything...
emekל וביגה
 
 
2/12/00 23:31
ישיפ :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
...י"שר ,ליעפ ,י"שר
ישיפל וביגה
 
1/12/00 2:09
ידיד :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םהל ןיאש קפס יל ןיא .הלימ לכ םע המיכסמ ,רדהנ רמאמ ,הנולא
הבהא אל תאז .בוש ךלי אוה הילא רוזחי אוה םא םגו יוכיס
ימש איה היעבה ,תבתכש המ תא ארקש ימ לכל רורב הז ,תיתימא
ונומכ הז תא תוארל (הלוכי םצעב) לוכי שממ אל הז לכ ךותבש
?ןוכנ
והשמ ךל רמא וב תניינועמ תייהש רוחבש םימעפה לכ לע יבשחת קר
ךמצע תא תענכישו טבמ לכו השעמ לכו ולש הלימ לכ תחתינ ךיאו
אלו םיסחי תכרעמ התייה אל וליפא תאזו ךתוא הצור ארונ אוהש
ךלש הרבחהש הווקמ דואמ ינא ,םויסלו .תישגר תוברועמ התייה
.חקפתת
ידידל וביגה
 
1/12/00 4:52
תטטושמה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.ותוא יררחש רמול לק
.הנש יצח ךשמב תתוועמו הקופד תכרעמב יתעקתנ ינובאדל
.בש אלו ךלה ,רזחו ךלה ,רזחו ךלה רוחבה
הפוקת דואמ דואמ הצרש רוחב לש ויתועורזב יתמחנתה ירחא דימ
.דחיב םייח ונחנא םויה .הכורא


.םינפה לע ,רשק לש םינש 4 רחאל ,םיסחיה םויה םג...המ לבא
בהוא תמאב אל אוה .תואיצמה ןחבמב םידמוע תמאב אל ונחנא
.םייחה לש לולתה ןורדמב םירדרדמו םיכלוה םיסחיהש איה השוחתהו
יב ררועמ תקיודמו הריהב ךכ לכ הרוצב תראיתש הזה ףוסה ףוסהו
לע דומעל ללכב חילצא ךיא קרפתי לכהש חיננ .תומויא תודרחו דחפ
.ךכ לכ ותוא תבהוא ינא !!!ילש םייחה לכ אוה ???םיילגרה
טליב .הליבחהמ קלח ירעצל םה תושקה תודירפהו םירבשמהש הארנכ
.ןיא
תטטושמהל וביגה
 
 
1/12/00 7:47
תיציפ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
ארונו ,רתוי דוע באוכו ,הללאל השק ךל היהיו ,ילפת תא ,ןוכנ
.וידעלב הווש אל םולכ ילואש ישיגרת עגרל ילואו
ער אל יוכיס שיו ,םייחב תראשנש םואתפ ילגת הז לכ ירחא לבא
.םדוק תייהשמ בוט רתוי בצמב וליפאש ללכב
םייחה לכ זא םואתפ ודרפית םאו דחיב םינש 4 םתא ,ןוכנ זא
גוזכ םכתא תלבקמש הביבסה לכ לע יבשחת ,הזל רבעמו ,ונתשי
השק יכה קלחה היה הז יל) םתדרפנש רפסל הכירצ םג תא םואתפו
- הלחתהב
ךכ לכ הארנ היה לכה לבא , !?המ" - "דחיב אל רבכ ונחנא , אל"
"...םכלצא הפי


ןמזה ילואש יתבשחשכ ,קסופ יתלב באכ לש ןמז הברה ירחא לבא
הצור ינאו ,םייחב ינאש יתיליג ,יתוא חכש לבא ,ולש תא השוע
לכו הבהאל היואר ינאשו ,בוטו שדח רשק הצור ינאו םייחב
.םיימצעה םיקוזיחה


יל שי לבא ,דובעי דימת הזש רמוא אל הז .הזה םוקמב ינא םויה
שי .רתוי םיבוט םירבד שפחלו ,וב ערש םוקממ תאצל הוושש השגרה
.חכה תא ךל


() םח קוביח
תיציפל וביגה
 
 
4/12/00 13:30
הננר :תאמ
חכה לכ תא ךל שיש והזל הבוגתב
.תרדהנ הבתכ ,הנולא
ירשפא יתלב הארנכ .םירחא לש םנויסנמ םידמול אל ונחנא
,תרחא הז ילצא" דימת איה השוחתה .םירחא לש םנויסנמ דומלל
."השיגרמ ינא המ ןיבמ אל דחא ףאו
יכה הבהאה - הזב קוידב קסועש תיסחי שדח רפס אורקל הווש
,םלהה ,הלש תרעוכמה הריבשה ,תמייק איהש ןמז לכ ,תרדהנ
אל םעפ ףא ךל" .הזמ םיאצוי ךיאו ,םינונחתה ,תימצעה המשאהה
.םייחהמ רופיס .ןר יתא תאמ "םיבוט םייח ויהי
הננרל וביגה
 
1/12/00 13:00
ןמרחו שיגר :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.יטאתפ שממ הז םימעפל
שוגירהו תרחאב יתבהאתהש דע בוט היהו הרצק אל הפוקת דחיב ונייה
שדחה
תבוטל רמגיהל בייח היה ןשיה רשקה .תרחא הרירב יל ריתוה אל
.שדחה
.םיזמרה תטישב יתיסינו התיא הז לע רבדל טושפ היה אל הז
הרוק תמאב המ הל יתרמא ףוסב .הקבאנו הז תא לבקל המיכסה אל איה
תרחא ליבשב ינאש העדי רבכש תורמל .הכישמהו הכישמה הלשב איהו
ןמז ןומה הל חקל .באוכ היה הזו התסינו הקבאנ איה יונפ אלו
והשמש טולקל
היולג הינפ לומ הבצינ השדחה יתבהאש תורמל הז תא םינפהלו הנתשה
.הלילו הליל ףלא ירופיסו םיצורית ירוחאמ תרתסומ אלו הפושחו
.יטאתפ הזו תואיצמה לומ לא םירוויע םישענ םימעפל
ןמרחו שיגרל וביגה
 
1/12/00 13:11
הזודמ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
יוא
םיפיצמ תונורכזה
been there done that
המ תא יתלביקו ,ראשנ אקווד אוהו ,רבע רבכ לכהש ירחא ,םויה לבא
?יתיצרש
ריאשמ הז.......םינונחתה ,תושלפתהה ,תאזה תיארונה הלפשהה
תוקלצ
דואמ לבחו ,תכלל היה ךירצ הזכ םדאש הניבמ רבכ ינא םויהו
,םולש רמולו ולומ דומעל םיצייב קיפסמ יל ןיא וישכע יכ .ראשנש
.תוארתהל אלו הדות
.תוחפל ,ול עגונ רבדהש לככ ,וגאה תא יל רמג הזה רופיסה לכ
.דעצה תא תושעל תלגוסמ אל ינאו
אלש רורבו ,ונתנ יל םג ,קוחרמ תוציע תתל לקש תעדוי ינא
.....יתבשקה
.םדוק תחא העש הפיו .תכלל ול ונת -תורקי תורבח לבא
הזודמל וביגה
 
1/12/00 13:52
not here :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
Oh! its hard for me to breath when I think of all the
problems Ive been through with him.
One said here that we dont accept that he says I DONT WANT
IT, I DONT WANT U & it is SO true!
but even as the time passes by I cant seem to get any
stronger, I really try to convince myself that its good,
because he dorsn't deserve me etc. but when he as a
human being, when after 6 months that he havent really seen
u he comes to u & says "IM SICK & TIRED OF U" it hurts so
much, not because we had something, but because even though
it finished, I am still here, still exist, alive, the
smallest attention to this fact is only human! & I ask
myself; WHY? why do I deserve this? & it doesn't go away. I
am really angry that I fell into this trap, because he not
only had me , but he took with it my dignity & my
indcependence & I really angry with myself that I can't
seem to get away from these feelings of hopelessness.
I am sorry that it wasn't an optemistic reply, but that's
my honesty . Also sorry for the enlish, I don't write from
Israel.treats u like SHIT , i.e. not even
not hereל וביגה
 
1/12/00 16:01
תיטסינגלאב תאז סומינונא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תכלל ןמזה עיגהש תוניבמ ונלוכ , תומכח ונלוכ ???ןאכ הרוק המ
םיצורתו םיקודיצ תואצומו תושפחמ , תורתוומ אל תאז לכבו
!!!ונמצעל תוזב (אלש וא ) ונביל רתסבו , ונתוראשהל
אלו הביאכמ םיסחי תכרעמל תועלקהל הביסה םצעב אוה הזה זובה
המכ ינפל יתיוח .ונימצע תא תובהוא קיפסמ אל ונחנא, תקפסמ
ינפל אל לבא , הזמ יתאצי . וזכש תעווג םיסחי תכרעמ םינש
ימצעל דימצהלו ילש תויביססבואה לע ימצע תא תוקלהל יתקספהש
תצק יתענ, שימג וגא יתחתיפ . תורחא תוינלוח תונוכת ינימ לכ
לכל ןובשח תושעל ילב הז םע יתמרז הככו םשל תצק יתפפוכתהו םשל
אל רמתש בושח . ( םימתבו תמאב יתבוט ירחוש ) וגאה ייניגמ
הזאפה פ"ע " איה השיא ןימ וזיא" עבקת אלו המצע תא טופשת
בושח , ןכ ומכ .הדוזיפא םתסל םימיה תוברב ךופהתש תיחכונה
(: ... הנולאל םג רוזעי הז , המצע תא בוהאל רמתל רוזעת הנולאש
תיטסינגלאב תאז סומינונאל וביגה
 
 
1/12/00 16:02
תיטסינגלאב תאז סומינונא :תאמ
! תוימצעה תואקלהה םע יידל הבוגתב
(: הלש אמא לש בשחמהמ תיטסינגאלב ... יתחכש בוש
תיטסינגלאב תאז סומינונאל וביגה
 
1/12/00 17:13
שורגה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ישוריג זאמ
ינא תא אל הז דיגהל םוקמב
הלב הלבו םילובליבהו ןישוריגה לש ץוריתב שמתשמ דימת ינא זא
הלב
ןיינעמ
יתטימב זאמ ורבעש םישנה תורשע םע דאמ בוט דבע הז
.....
שורגהל וביגה
 
 
1/12/00 20:00
תידוס :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
תאצי תאצי תאצי
קינקנ
תידוסל וביגה
 
 
1/12/00 20:07
תיטסינגלב :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
ערתשהל רתוי הברה החונ הטימ ןמזממ רבכ ואצמ םישנ ןתוא
...הילע
תיטסינגלבל וביגה
 
 
2/12/00 12:06
םאה הכלמה :תאמ
םתסה ןמל הבוגתב
תפכיא .וישכע תובכוש ןה הטימ וזיא לע ול תפכיא אל "שורגה"
קופיסל קיפסמש המ ןמזל ןתוא ביכשהל ,ןכל םדוק ,קר היה ול
...ולש ותטימב -
,רשי היהת לבא - !ךפיהל - םיצוטס דגנ רבד םוש יל ןיא
ןרקש רבג .החוד יכה הז יכ ,בעתנ ןרקש היהת לא ,"שורגה"
ונילע רומשתש םיהולא ?ןדחפו
םאה הכלמהל וביגה
 
 
2/12/00 15:50
תיטסינגלב :תאמ
תיטסינגלב ,תנבה אל תאל הבוגתב
השיאל םורגל חילצמ אוהש םעפ לכ הדוקנ ומצעל םשור שורגה
וערק םישנ םימעפ המכ עדוי היה אוה םא . ותיא בכשל ץופחל
אוה , יתימא רבג ואצמש ירחא , םירזגל ותורכזו ורכז תא
! יתימא טפארדרבואב אצמנ אוהש עדוי היה
תמייקש שדחמ הלגמ ינא , שורגה לש וירבד רואל , ללכב
... "רבג" חנומב שומישב ידמל ההובג היצלפניא
???תבשוח אל תא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/12/00 3:36
תטטושמ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
תלחאמ אל .םישורגמ רתוי הברה עורג .דורפ םע...םש יתייה
.ילש תולודג יכה תואנושל
םיפידעמ חטבו חטב םישורגש הנימאמ ינא .רדסב אל היה אוהש אלו
םירובש .םירובש םה ,ןכו...רשפא קרש המכ ללותשהלו ללוהתהל
םתוא םיערוק םשאה תושגר .עקרב םידלי שי םא רקיעב תישפנ
לע םיבשוח םה ינש דצמו ללותשהל םיצור םה דחא דצמ .םינפבמ
םושמ רקיעב ול תחלוס ינא .םינכסמהו םישוטנה םידליהו החפשמה
יתלוכי .הריחב ךותמ הזה קופד ךכ לכה םוקמב ראשהל יתרחבש
תא עומשלו תויטלחה רסוחהו ולש תורצה םע עקתהל יתרחבו תכלל
תויהל יתדחפ יכ יתראשנ .עברא ןב דלי לש םירגפמה םיצוריתה לכ
םישנאו םישנו .הבתכב ראותמש ומכ קוידב יתננחתהו ,דבל
.שדח ףד חותפל ,דבל תויהל לש הזה דחפה ללגב קר הז םיננחתמש
ךתוא קורזל ותעד לע הלעה והשימש הרמה הדבועהמו ןולשכמ דחפה
לבא ,דואמ השק הדירפה לש עגרה .עגפנ וגאהש ךיא .לזאזעל
,םייונישמ דחפל אל אוה ןורתפה . וילע הלוע תודידבמ דחפה
ךמצע תא תופכל אל ,םתוא לבקלו רחאה לש תונוצרל םיבושק תויהל
.רתוי םיקזח תויהל .ריחמ םושב .דחא ףא לע
לע דיעהל הלוכי ינא שוריפב לבא ,רתוי הקזח ינא םויהש אל
השיטנמ לודגה דחפהו םיסחי תוכרעמב ילש תמייוסמ השלוח
תמאב אלש רחא דחא לכ וא דורפ לש ותרבחב םג אצמהל םימרוגש
.ללכ דחפל אל רקיעהו הפמה תא אורקל ודמלת .רשקל לשב
תטטושמל וביגה
 
1/12/00 18:32
קלע לכימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ינא ,ןיישומורפה ליבשבו ,קיפוט ףוא - יתריקי יתוחא ,הנולא
תחראמ תא ,רקוב תונפל םייתשל תוצח ןיב יעיבר םוי לכבש רפסא
םינינעה לכ לע הפיח וידרב תישיא תינכות הבבושו המר דיב תלהנמו
.םירבג - םישנ לש הלאה םיבושחה


!ןנחתהל אל !!!!שממ ,שממ ,שממ ,שממ - קיפוט ןואו


הבירמ לש טנדיסניא הזיא אל הז .האירק ינמיס תורשע ,יתבר ףלאב
,הליחז ידכ דע תולצנתה קידצמש התשע יהשימש והשמ וא החפתש
תאש הז לע תשרדנ תולצנתה םירבדמ ונחנא הפ !אנ .ךרוצה תדימב
.תמייק תאש ומכ תמייק


?רמול שי רבכ המ
קצומ הריבצ בצממ ירבעת !ינתשת ,ןכ ,ןכ" ?"יבוהא ,הנתשא ינא"
."ריווא הריבצ בצמל
.קתומ ,אל" "!םירשואמ ונייה המכ ,דחיב בוט ונל היהש ךיא לבא"
יתייה אל ,םירשואמ הכ ונייה םא ,דחיב בוט ךכ לכ ונל היה םא
."ךלוה


םדא ןבש ןטבב באוכ הזש ךיא ,ייו ,ייו !והז !רתוי ךתוא בהוא אל
,תא ךיא ,תאש םירבדה לכ תא ,ךמויק תא די יחמב לטבמ ילאו'טקא
םע הנותחתה ןטבב הרישי העיגפ .ול הקיפסמ אל רבכ ,תאש ומכ
אוהו ,םיישדוח - שדוח הזיא םתאש אל הז .טשפתמ ימינפ םומיד
אוהו ,םייתנש - הנש םתאש הז .ימינפה ךיפוי תא ריכמ אל ןיידע
,ילוא ?ריאשהל המל ?ןנחתהל המל .ימינפה ךיפוי תא דואמ ריכמ
?ריכמ אל דוע אוהש םירבד ךלצא ול יארת תא ,ראשיי םא ,וישכע
אל אוהש וז ,תאש תעדל דמלי אוה ,ראשיי אוה םא ,וישכע ילוא
הכיסנה ,רידנ ןז ,תחבושמ ,האלפנ ,תרדהנ השא םצעב איה ,הצור
?המוסקה


םיסחיה לע וא הבהאה לע תננחתמ אל ללכב תא םירקמה בורב ירה
.הרזחב ךמצע תא לבקל תננחתמ תא .סנרושא ירל תננחתמ תא ,ויהש
ךותמו ,וליבשב ןיוצמ היה הזו הזה "ךמצע"ה םע תאב ךיא
,וליבשב קיפסמ יתלב היהנ הז ךיאו ,ךליבשב םג הזה "וליבשב"ה
וישכע ,ךליבשב ןיוצמ היה הז םדוקש םוקמ ותואמ ,רמול ךירצ ,םגו
.ךמצעל ךמצע לש קיפסמ יתלב היהנ הז


םייתוישיאה םיביטלרפוסה לכו "ןיוצמ"הו "קיפסמ יתלב" - הו
אלו ,ךמצע םע ךלש םיסחיב והשמ הז !תא וז !אוה אל הז ,הלאה
וז .קוספ ףוס .הדוקנ .ףילחת ול ןיאש רבג ןיא .ותיא ךלש םיסחיב
.קוספ ףוס .הדוקנ ןכ םג .ךמצע רובע ףילחת הל ןיאש תא קר


ימויק אוהש ימ ןיא ,תננחתמ אל תא - ךמצע םע רדסב קיפסמ תא םאו
.ורובעו ךמצעל ךמצע תא יליפשתש ליבשב ךרובע


אל אליממ םינונחת ,תויהל ךירצ םייטקרפ ,יטקרפה םוקמהמ םגו ,הא
בחרממ ול ידייאתתש הז ןותנ עגרב הצור רוחבהש המ לכ םא .ורזעי
תא רתוי דוע ול םצמצל הז תושעל ןוכנש ןורחאה רבדה ,ולש היחמה
אוה םא .םשא ישגרו תויצלופינמו תויכבו םינונחת םע הזה בחרמה
ול םורגל החוטבה ךרדב תא ,ילאטוט סואימ ידכ עיגה אל ןיידע
םא .םיגדה לע הדותו םולש היה .תכלל ול ינת יתבר תוליצאב .הזל
,הזה זא'גה לכ הווש הליבשבש הבהא םש דורשת םא ,הבהא םש התיה
.ךתוא אוצמל עדי אוה ,רכזהל עדי אוה
קלע לכימל וביגה
 
 
5/12/00 16:45
סוד יסד :תאמ
קיפוט ןואו קיפוט ףואל הבוגתב
.תרתוימ תפסונ הלימ לכו הלודג תא
סוד יסדל וביגה
 
1/12/00 20:49
catcat :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ינפל קר ךא ,הרואכל םיבושח אלו םינטק םיטרפל תספתנ ינאש החילס
לש תורוצבה תומוחה תדירי תא "תוירקה דה" יפד לעמ ונגגח עובש
לש ותליחת ילוא ,ןמור לש ותליחת ילוא ,הבהא ילוא תבוטל הנולא
....ו "תואושנ תוננב" םשב רודמ בותכל תרבגה תא איביש רשק
???הפ תארוק ינא המ


???תויגוז ירסח םייחב לודגה סולפה
???הנולא
????רבכ


...הבזכא וזיא


.טאק
catcatל וביגה
 
1/12/00 21:36
not here :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
I think that something is really rotten if we all find
ourselves writing about our problems to the 'whole world' '
well- I doing it too, but its deeper than that - if I got
to the stage that I am looking for some comfort via
internet, so this place (world) that we are in has
defenetly changed.
But I still want to write & want to read the replies here,
so basically there was no actual point in my things.
I have to be strong, cause i have studies & other things to
think of.
I hope that men change with age or become mature, it doesnt
seem to happen to those Ive met..so I have to hope for a
change..
shabat shalom.
not hereל וביגה
 
1/12/00 22:43
sarit :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...תקדוצ תאש המכ-הנולא יה
תא האורו-תקדוצ תויהל הלקו החונ רתוי הברה הדמעב תאצמנ תא
ןוכנ הנומתה
תואור אל ונא םש ונאשכ תושעל המ לבא
ינפל וספרתהו ימצעה ןדובכ לע ורתיווש תורוחב ולאכ הריכמ ינאו
...רוחבה
...תיבה תלד דיל תונתמהו םיבקעמ וליפאו םינופלט פוסניאב
אוהש וא םחיר אוהש וא....רבד לכל גוז םויה דחיב םה הנהו
...תעדוי אל ינאש וא שאייתה
דובכ לש הפיט ונל ןיא-הזה באכה לומו באכה םע דדמותהלמ ודחפ ןה
ךרע רסח דובכה
...וידעלב דבלה לש תודדומתהה תמועל
..ינא הז תא אל הז לש- הזה טרסב םיימעפ יתייה תישיא ינא
יתרשקתה אל אלו-תוטחממ ףוס ןיאב יתבגינו תוריקה לע יתספיט
תאזכ ינא תעדוי אל-יתמלשה טושפ- יתבקעו יתרזח אלו
יתוא הצור יתוא בהוא והשימ םאש הנימאמו.... תאזכ תדרוש תיברקע
ךותמ אלא.....דסחב אל יתיא היהי.רוזחי טושפ אוה
!!!!!!!!דבלב.....ונוצר
saritל וביגה
 
 
2/12/00 9:58
catcat :תאמ
...תורגב לש ןיינעל הבוגתב
,םינונחת רופס ןיא ירחא רוחבב "וכז" תאז לכבש ךלש תורבחה
רוחבב וכז אל ,וליבשב תונתשהל תוחטבהו תויוספרתה ,תויכב
.םצעב
.רמגנ אלש באכב .ןמצע לע ואיבה ןהש טויסב וכז קר ןה


רואה תא הארש ינפמ אל ,םימחר ךותמ ןתיא אוה ,רורב היהיש
.ןתוא ספספל לולע אוהש ןיבהו לודגה
יתיא ראשית איה ,יפוי :ומצעל רומאו בושיחה תא השוע טושפ אוה
.בצמ לכב
יהשימ ומצעל אצומ אוה ?ןכ ירחא דימ השוע אוה המ תעדוי תאו
.בוזעל הל םורגי אל הז םגש עדוי אוה ,טושפ .הטימ יעושעשל
הל רפסי אוה םא םג ראשי אוהש ןנחתית דוע איהו .םש דימת איה
.הב דגוב אוהש
...םיילגרה תא ןהילע בגנל ודעונש תורוחב שי ?תושעל המ


.טאק
catcatל וביגה
 
2/12/00 0:20
דואמ הרורב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הסיימ הצוח
הכורא םיסחי תכרעממ אצויש ימ
ןיאושינ לש חטב
ולש שפוחה תא ךירצ
ןיבהל
תויהל ולש הריחבה תאו
םש התייה איה םא הנשמ אל הזו
התוא ךירצ שממ אל אוה
הליבחה קוריפ לש העירכמה דעצל םרוגה איה
הביזעבש םרוגה אל
םייחב הז הככ
םולשב ומכ הבהאבו
ןתמו אשמ ירחא םימתוחש םג
ףוסב הצור אוהש המ השוע דחא לכ
.....םירבג רקיעב
דואמ הרורבל וביגה
 
2/12/00 18:38
ןלד :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הפ םלוכל םולש
.םש יתייה ינא םג ,ירחא הברה ומכו ינפל הברה ומכ
!!!!!!!!העתפה
.יושנ רבג םע אוהש רשק לכ לע הדומ ינא ,בלה לע די םע
,ונ) הדיקפהשכ .18 ליגב התיה ,התייה תמאבש הדיחיה תובהאתהה
רבחה ןיידע אוה .םידרפנש ול יתעדוה ,ותשיאל הרפיס (דקפמש רורב
עגונב תוצע שקבל וילא תרשקתמ דימת ינאו ,ילש רקי יכה יכה
.הלודגה ריעב יללעמל
יל ורמא דימת ,(םישורג המכ םג ויה ,בוט ונ) ,וירחא ואבש ולא
בזוע אל ,בהאתמ אל ינא ,ךב בהואמ אל ינא" - הנושארה םעפב דימ
היה לוכיש רתויב בוטה רבדה הז ,יל ונימאתו ."ךליבשב תיבה תא
25 תוחפל ויה םלוכ ןבומכ ,ןומה םהמ דחא לכמ יתדמל .יל תורקל
,ינממ רתוי הנש
םהמ דחא לכל רשקתהל הלוכי ינא ,דימתל ןה םהמ יתלביקש תוצע
רמאל ידכ םתס וא ,היהי אל הזש רבד לכ ליבשב ,עגר לש הערתהב
.םולש
ינאש ירחא הז לבא ,ילשמ תמאב םיסחי תכרעמל הלשב ינא ,םויה
...אלול תעדוי יתייה אלש ,הברה הברה תעדוי
לכש .יושנ רבג םע רשקל סנכיהל אל יהשימל רמאל יוכיס םוש ןיא
,הריטס ףוטחת ,תורצל סנכית ,דבל הלש תוטלחהה תא לבקת תחא
.םלוע לש וכרד וז .תושעל המ ןיא .דמלתו


םיליחתמ דימת ,ו"כו הפק יתב ,םירב ינימ לכב דימת ירה ,הזמ ץוח
!!!!!!אלש יל ודיגתו .דיה לע תעבטה םע הלא םע


אלש הווקמ ינא ,ל"צז ןיוול ךונח לש טפשמב שמתשהל תבייח םג ינא
םתיבל תחתמ םיבוביס תושועש הלא לכ יבגל הז תא תרמוא ינא ,סעכי
- ו"כו


"םיכוז םינדרטה ,תמלתשמ תונשקעה"


!!!לאוג ןויצל אבו
ןלדל וביגה
 
 
2/12/00 19:03
הלגמ אל :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
?"ילשמ םיסחי תכרעמל הלשב ינא וישכעו ,הברה יתדמל"
טעמ תעדוי הארנכ תא ,יונפ ,ךלש רודהמ רוחב םע םיסחי לעו
...דאמ
...תויעב לש טעמ הנוש טס
םיאושנ םירבג שוביכ לע תשכרש רישעה עדיה תא ךפוהש המ
רורב ?יטנוולר תוחפ ...טעמל ,הנש שמחו םירשעב ךממ םירגובמה
...תבהאמכ םייחה לע .םייחה לע ןומה תדמלש
ינבתש ירחאש ,הז תא תרמוא ינא בל בוטמ אלו ,הללאשניאו
תעבטה לעב םע הנלחתתתש תויגרפה הנעפות "ךלשמ םיסחי תכרעמ"
...ךלש תיטרפה


"ומוי י'גיב בלכ לכ"
הלגמ אלל וביגה
 
 
2/12/00 20:04
ןלד :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
.יליג ןב והשימב תניינועמ אל ינא ,דחא עגרל
.יתיסינ
.תצק אל וליפא .םיאתמ אל
אלש המ ,הברה יתדמלש םש יתבתכ ,יתבוגת תא תארקש הניבמ ינא
.תרחא תדמול יתייה
.דוס ךל הלגא ינא
.ןתחתהל הצור אל
יפוי ?והשימ םע ףיכ הנש
.בוט םג ?םייתנש
םיאלממ אלו ,םש ויה טושפ םה ,יתשבכנ אל ,דחא ףא יתשבכ אל
אל ,םתוא יתשפיח אל ,הטימב תוחכונ דבלמ ,ךרוצ םוש ילצא
אל םאו ,יתבוגתמ ןיבהל הלוכי תא הז תא םג ,תורטמ יתנמיס
.וישכע הז תא תרמוא ינא הנה זא
תא םא תעדוי אל ינא) יהשימ/והשימ םע ןמור תיסינ ?הרק המ
תדמל ?באכ ?תדגבנ ?תדגב?חילצה אל הזו יושנ (השיא וא רבג
?הזמ
,תצק אל ,שממ שממ וב תבהואמ יתייהש והשימ יתבזע ,18 ליגב
.החפשמ קוריפ ימצע לע תחקל הנכומ יתייה אלש ללגב
.אל םויה םגו
לע תבשוח ינאש לככ ,תבהאמ לש הרדגהל הנוע שממ אל םג ינא
?תבהאמ קוידב יהמ .הז
יתעגעגתה" אל "יממ" אל "קתומ" אל .ילצא אל ?דלוקוש ?םיחרפ
."ךילא
,ףיכ ארונ היהי ,שמח וליפא וא והשימ םע הנש היהאש ירחא
אל ,תורחא הברה הברהל דוגינב ,ינא ,תרחא יהשימ אובתו
.האלה ךישמאו ,המל לאשא אל ,אלפתא
דחא םוי רשקתה ,םישדוח המכ לש רשקב ותיא יתייהש שורג רבג
יתרמא .םישדוח העשת דועב קונית ול דלוויהל ךלוהש יל רמאל
.בוט לזמ
הברה הרבע רבכ ילש תומימתה ,םינש הנומש ךרעב ינפל היה הז
.המורד דימתו ,זאמ םילוגליג
םישדוח המכ ךשמבש ןוויכמ ,"ילשמ םיסחי תכרעמ" גשומב יתבקנ
ינאש ,בל יתמש םואתפ .והשימ ללגב םילופנ םינפ םע יתבבותסה
?והשימ ללגב ?ךל הרק המ ,ימצעל יתרמאו ,החמש אל תכייחמ אל
"שובכל" ץמאמ יתעקשה אלש ךכ ,ןיטולחל קוור בגא ךרד אוה)
(ךלה אל םתס ,והשימ
.ךייחל אל יל םורגת אלש וזכל יתנווכתה "ילשמ םיסחי תכרעמ"
.יידמ םירצק ייח .הז תא יל הווש אל הז
תלצנמ ינאו ,ול וקליחש םיפלקה תא לביק דחא לכש ךל עד/יעד
.הפ תאצמנ ינאש עגר לכ
לע םלועלש הזמ ץוח .והשימ יניעב ןח אצומ אל הז םא החילס
.ןיסח אל דחא ףא .םלועל רמאת
השעיש - ותשיא אל איהש יהשימ םע תויהל הצור יושנ רבג םא
.יתוא ןיינעמ אל הז .דבל ןובשחה תא


ילוא ?הבלכ
.לודגב ,יתלביק רבכ "ימוי" תא ?ימוי אובי
ינימ לכ ינימ לכ ילב ,םירחא הברהמ תחכופמ רתוי ינא
.תויהל םיכירצ םירבדה ךיא לע םיבגשנ תונויער
ןלדל וביגה
 
 
3/12/00 3:17
הילו'ג :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
.אל ילואו
.ךלש הלימ לכ םע המיכסמ ינאו
הילו'גל וביגה
 
 
3/12/00 15:27
ןלד :תאמ
....ילוא ?הבלכל הבוגתב
הדות
........הבושתב יתוא ריזחהל וסניש יתבשח רבכ
ןלדל וביגה
 
 
3/12/00 19:01
הנשמ אל :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
.יתעדל,הזכ רבד ןיא-"הטימב תוחכונ דבלמ"
והשמ שפחמ-דבל אל הטימל ת/סנכינש השיא וא רבג לכ יתעדל
תמושת,הבהא,םוח תויהל לוכי הז.וטנ סקסל רבעמ
השגרהה,המצע הלבקה םצע ליבשיב קר וךיפא וא,ןוגריפ,בל
.(דבלב רצק ןמזל הז םא וליפא)ךתוא לביק והשימש
יכרד קר,הזה ךרוצב דואמ םימוד םישנו םירבג יתעדלו
םוגלל ידכ הטימל הטיממ וצפקי םירבג-תונוש ותגשהל הלועפה
הנפדעת כ"דב םישנו,הבהא/םוח/הלבקה יוקיש תא שדחמ םעפ לכ
.קוידב הקשמ ותוא תא ךא,הפוקת לכב תחא סוכמ תותשל
בנבה יב שיו דואמ יבילל ועגנ ךיירבד-ןלד ךיילא רשקבו
תא יזא סקס םשל סקסל איה ךתנעט םא יתעדלש קר,םהילא הבר
אל שממ ינאו.ןיטולחל תעדומ אל טושפ וא,םינפ תדימעמ וא
.ךדגנ
םימעפ יתעדל,ךפהל,תראיתש הלא ןיעמ םיסחי דגנ ינאש אלו
רקש לע תויונבה תורחא םיסחי תוכרעמ םיבוט רתוי םה תובר
הברהל םיקוקז(םדאה ינב)ונא-תעדל בושח קר,תולעבהו חצנה
.סקסמ רתוי
הנשמ אלל וביגה
 
 
4/12/00 13:10
ןלד :תאמ
ךל ןימאמ אלל הבוגתב
,יתבשחו יתבשח
הנבהה ,האירקה לע הלקמ תיפקתהה אלו ,תסייופמה המינה
הסיפתהו
םש םיחכונ ,הטימב ילצא םיחכונש הלא לכ ,תודוהל יילע
הביחו תודידי לש גוס תחתפתמש ךכ .תוחפל םייתנשל דימת
ךותמ אל ,"םיצוטס" םלועמ ילצא ויה אל) .ןמז ךרואל
םיאושנה לע יתלפנש האנכו ,אצי אל יכ טושפ אלא ,ןורקיע
.והשמ הז םג - ינממ חרוב אל דחא ףאש הז.(םינוכנה
.ימצע תא הלשמ אל דחא עגרל ינא לבא
ןכ םואתפש תויהל לוכי .יב קר יולת אל יירה הז ,הארת
ינא ,לכה ירחא ,ןיידע לבא ,יתוא "ספאי"ש והשימ היהי
,םש הזש תעדוי ינא .םולכ וליאכ םינפ דימעהל הלוכי אל
יהשימ הצרי יגוז ןבשכ - רבד םוש רוזעי אלש תעדוי ינא
.תושעל המ ןיא - תרחא
הלבקה גוס הארנכ הזו ,הייפכב דחא ףא יתראשה אל םלועמ
דע לש תולבגמב ןבומכ .םיראשנ םהש ,הל הקוקז ינאש
לכ וא ,ינממ בוט רתוי והשמ ואצמש וא ,םמעשמ וא ,סאמנש
רתוי תוארל יתחכונ ינא .הז םע היעב יל ןיא .רחא רבד
המל" הכוב תיבב יתראשנ אל ,תחא םעפ אל ףאש ,תחא םעפמ
קיפסמ אל ינא המ ,לוכי אוה ךיא ,הז תא יל השע אוה
.הרוחא לכתסהל ילב ,האלה יתכשמה דימת ,"?וליבשב הבוט
,הזל וארקיש ךיא וא ,"רשק"ה תליחתב דימ ,בגא ךרד ינא)
ידכ ,רמאת ,רתוי יתוא שוגפל אל הצור התאשכ" ,תרמוא
רובעל ךירצ אל דחא ףא הככ ,"שחנל ךרטצא אל ינאש
הפידעמ םג ינא ,ינשה דצה תא םיאורשכ הינשה הכרדמל
ףא ,קוור ,דחאמ ץוחש תודוהל יילע .הדירפ תשיגפ תושעל
(ותלימב דמע אל דחא
ימצעל יתמשר ,ןפוא לכב ,בוט
לש םידדצה יינש תא האור ,ינומכ ,התא םגש החמש ינאו
.ארונ אל אוה םהמ דחא ףאשו ,ןיינעה
ןלדל וביגה
 
3/12/00 9:52
יתטלחה אל דןע :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
החמש ינא לבא,הז תא יתרבע ינא םג ןכלוכ ומכ
םדא ןב,ינאש המ יתוא השע הז יכ הז תא יתרבעש
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!בוט רתוי הברה הברה
יתטלחה אל דןעל וביגה
 
3/12/00 12:34
הנזניז :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
..המלש הליגמ רפסמ דחא לכ
לודג ןברוק ימצעמ יתישעו ,יתבאכו .תחא אלו ,םש יתייה ינא םג
.בולעו
.יתמשאב %90 ?המ םיעדויו
ונחנאש המ לש תופקתשה םה ,רבד לש ופוסב ,גוז ינב םג ,םישנא יכ
.םהמ םיפצמ
יפויה לבא .רתויו .ךלש איה תוירחאהמ יצח - ךיילע םיכרוד םא
ונתיאמ הברה הז תאו...ךמצע לע קוחצלו .ךמצעל חולסל תעדל אוה
..םיחכוש
.שארל בוט וסינכתו ,הז לע ובשחת
הנזניזל וביגה
 
3/12/00 15:21
שירטנח :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םיחושקל ןיינע םה םייחה ?הרק המ .םולכ םוש לא ללמ המכ הללא אי
אוה .הליחתכלמ םהילא סנכיי אלש טושפ ,הזב דומעל לוכי אלש ימו
םהש המב םינשי תחא לכו דחא לכ .ךפיהלו .אל איה ,התוא בהוא
םירוצי ןיידע םה ןמרח רבג םגו הטוהל השא םג .םמצעל םיעיצמ
.םהילע טולשל דבלב םינומרוהל רשפאל םירומא אלש םיימונוטוא
.המליד םוש (הלילח תינימ הדרטה אל) הדומח ןיאו ,תבתכ ,תבתכ
.לודג םתתתתתס - ןפוסבש םילמ בוביג טושפ
חלגתהלו רפאתהל ,םינם ףוטשל .םיימצעה םימחרהמ תאצל ,המידק
לש תודרשההו םינגה ,םינומרוהה םשב תודרשהה קבאמל תאצלו
.םימיאתמה
שירטנחל וביגה
 
 
3/12/00 16:35
הגנ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
ףנטצאו וישכע יל שורפא ןכל .הארנכ ?םיחושקל ןיינע םה םייחה
.הזה לגנו'גה ,יליבשב אל .ילש הניפב יל
ףרט תויח לע םירוהט תושגר רזפמ ימ .הל יוארש ימל קר ?הבהאו
?בל תורסח
הגנל וביגה
 
 
3/12/00 23:43
שירטנח :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
ךירצ היהש רבא ותוא .ךתוא קפוד ךלש חומהש בל תמש .תושגר
לחהו היצטומ רבע םיכפשה יאצומ לעו וברו-ורפה לע חקפל
תולובגה ירוחאמ ,הללאוו .ונלש םינומרוהה לע טלתשהל
םלוע שי ,ץיקהב תויפנטצה לש תומולחהו ןוימידה לש םיפפורה
תופלא לש 1 -ו 0 לש יסיסב םלוע .םידרוש םימיאתמה קר ובש
תלגוסמ אל היצטומה לבא .םינותחתו םינוילע לש תוטטו
יחבנמ זאו ,ךכ לכ תיקונית ןיידע איה ,הז םע דדומתהל
רובע השע םיהלאש המו .הבהאה תא ונל האיצממ איה תופנטצהה
ןויסינ .יסיסבה וברו ורפל הבהאה התשע םימחרה רסח חצרה
וכפה המיהנה תולוק .קיבדהו ,בוטרה ,יסיסבה ךילהתה תא ןדעל
אלו זוזת אלש) הבקנה לש הפרועב תוכישנ ,הבהאה תקיסומל
החונתל רבעמה םע דחי הפל הפ גמל ופלחתה (הכיפשה ינפל חרבת
.תירנויסימה
תתחשה אקווד אלא רוהט שגר לש זובזב הפ ןיא ,ךדיב תועט
לע בכשל ךירצ ,תוערזה שולש םייתש דוע קיפסהל םוקמב .ןמז
םוקל םוקמב תופי םילימ רמולו גדגדל , הטכאש ךושמל בגה
.ונתאמ הצור איה המ ,ונרמג הללאי .קלתסהלו
.םייעבטה םייחלו לגנו'גל הרזח
שירטנחל וביגה
 
 
4/12/00 10:36
הגנ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
?תעמש היצולובאה לע .ךומכש םלפודמ חמ ןייז ,ריקי שירטנח
איה .םדא ינבל תוזנפמישמ ונכפהשכ הרמגינ אל היצולובאה
,ללכתשמו חתפתמו ךלוהש םדאל ןומדק םדאמ ונתכיפהב תכשמנ
.היצזיליוויצ םג הזל םיארוק .ובילו ושפנ וחומב םג
,בגא .רגפמ אוה לגנו'גב היח ומכ ראשיהל הצורש ימ .תוברת
ירצונ-ידוהיה רסומהש .רבד ותוא ורמא םיצאנה םיפוסוליפה
םיקזחה קר עבטב יכ ...עבטה דגנ אוה 'וכו שלחל הרזע לש
.םישלחה לכ תא דימשהל ךירצ ןכלו .םידרוש
.ושעו ורמא
הגנל וביגה
 
 
4/12/00 17:31
שירטנח :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
ךכ םגו .יצאנ ףוסוליפ היה אל השטינ .רדסל הנטק הרעה
.םייתרבחה םיטסיניוורדה תיברמ
רשאכ ינילת עודמ זא , היצולובאב הקבד תא םא אקוודו
דע התוא םיליבומ היצולובאה תעדותב םיזוחאש הלא
?דרוסבא
תיזנפמיש ,תיסיסב השוחת יהוז ,ןייזל הצור ינא רשאכ
לואשל ךירצ ינאו ,הלועפל חומה סנכנ ןכא זאו ,ךירבדכ
דיצה תודשל ,הצוחה ימצע תא חירטהל ,המ :ימצע תא
....רררב ?דרו תונקל ,קרמתהל ,חלגתהל ,םייפוס-ןיאה
ןכומ אוה ,ילש V.C -ה הפיא ,םייח תודלות רפסל םעפ בוש
המו לומתא יתפליב המ רכוז אל רבכ ינא ?אוהש ןכיה
.ןייזל הצור קר ינא 'הלממו .םושלש יתרקיש
.'הגוניטנרטלא' הל ארקא התעמ ,הביטנרטלא שי , בוט
יחי .ףיכב תורשפא וז םצעב ,ייוו .ימצע ךותב ףנטצהל
,םיצורש יתמ םיצילפמ ,בשחמה לומ םיבשוי .טנרטניאה
ךירצ אל בושח יכהו .הוולש וזיא ,קבר-אי .דיב םישועו
.תרבגה תא תונידעב קלסל וא ,החירב לגרתל
ררחשמ ףיכ הזיא .םזינימפה לע תמ ינא .הרקי הלהגנ ,ןכ
םירמוגו םינייזמ :ףוצרפב הרוחבל תמאה תא רמול הז
.ירשקתת לא ,ייבו ,םיכלוהו
רסוממ ונררחתשה ,תורעמה ימיל ונתוא ריזחה םזינמפה
.רשע-העשתה-האמה
ינויצולובאה ךילהתה תא ומייסש םירוחב ושפח ,תונב ןתאו
.'םישיגרל' וכפהו
שירטנחל וביגה
 
 
4/12/00 17:43
הגנ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
.םירחא םיצאנ תועיד יגוה ויה ?השטינ לע רביד ימ
תא תרכוז ינניאש תרעטצמו םינש ינפל םהילע יתדמל
לע םהלש תונויערה תא לבא .ררבא שקבת םא -םהיתומש
םיקזחל קר שיש תויחל תוכזו ,רסומל זוב ,"עבטל הרזח"
םהל םיזבזבמש ,םישלחה תא לסחל ךירצ ןכלו) םידרושש
(.תחשומ םהל הארנ םישלחב ךמותש רסומה .םיבאשמ
תונהנ םישנ .ךדיצמ רומג סופסיפ -םזינימפ יבגלו
תופידעמ ןיידע ןה לבא ,םדוק םהל היה אלש ינימ שפוחמ
.םדא ינבכ גהנתהל םיעדויש םירבג תציחמב ונממ תוניהל
הגנל וביגה
 
 
4/12/00 18:43
שירטנח :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
?שפוח תארוק תא םודנוק םע סקסל ,קניד-תייחב
אל תחתה םאו) רוטרביול ןיזה תא ונכפה .קליחד
תא וילע ונשבלה רשאכ ,בולע ודלידל זא ,ענענתמ
תורשמ רתוי הנהנ ינא ,רבגכ .הזה חירסמה ימוגה
תמאב ףידע ילוא ,השאכו .ןויזמ רשאמ ימצע
?רוטרביוה
דיגהל רתומ) ,םוחה ,שגרה םע בוש יליחתת חטב ,בוט
םצעב ילואו .(רבגה תא חירבהל ילב הבהא הלימה תא
ראש לכו ,הלמח ,ירצונ-ודוי רסוממ רתוי אל הז
.םדגנ ואצי UBERMENSCH -הש , טישלובה
.ישפוח סקס ?םירוזיח ?תכמתנ השא .םישלח לש רסומ
ןושיל ראשהל ילב .הדימב לבא .ןלהאסו ןלהא ,יפוי
תא ונל שי .םירחא לש ףוג תוחיר םיצור אל .הלילב
.ךכב ונל ידו ונלש
תצק ןורכיזה םא םג .השטינל תננווכתה תא .תאז לכבו
לש לכשה ילובליב וא) םיבאפה ללגב הז .דולח
?(םירבגה
והשכיא .סנלסקא-ראפ םייצאנ םיפוסוליפ ויהש ןכתיי
לש גורדיש אל וליפא םה לבא .יל רבחתמ אל קסעה
תאצל ךתוא ץלאי הז לבא ,רתוי דומלל חמשא .רוקמה
.ךלש תימצעה הלמחה תרומשמ ,ךצברממ
דמחנ באפ וחתפש יל ריכזמ) .ךרדבש םדאה ינב ייחלו
יכהו ןילבדמ תיריא הרואפת (ילדנמ תניפ ןוקריב
.(ךירצש ומכ סניג בושח
שירטנחל וביגה
 
 
4/12/00 19:04
הגנ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
וא תויתודלימ הז םא יתוא ןיינעמ יכ ?התא המכ ןב
...תורירממ
רבחתמ אל" הז .השטינל יתנווכתה אל :הנורחא םעפ
.הז לע תדמל אל טושפ יכ "ךל
אשונה לע םירמאמ ועיפוה וב רפסה תא גישאש עגרב
.םהיתומש לש המישר ךל ןתאו תוננבל סנכא
.ךתוא ןיינעמ םא ,קודבת זא
לבא ,הזמ הנהנ התא םא קיינאמ תויהל רדסב שממ הז
?תויגולואדיא קיבדהל המל
?יארב לכתסהל השק יכ ?ןופצמה תא ךמצעל רדסל ידכ
תא בוהאל הצר דאמש רענ םעפ תייה התא םג יכ
ףטח לבא התיא קר תויהלו התכב הפי יכה הדליה
?ותוא וספסחש תוכמ המכ
ןב תויהל ץמאתהל ףידע תאז לכבו .ונלוכל הרק הז
.םדא
הגנל וביגה
 
 
4/12/00 19:19
שירטנח :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
(םיינזואב תורעש םע) חרק ,ןמש ינאש איה תמאה
.תוילאוטריו ןמזמ ןה ילש םיינישה םגו .ליעגמו
.ןיפ ךיבסתמ לבוס ינאו .ילא ורזכאתה םייחה
.יתימא סטניפ אוה ילצאש אלא
.דבלב תויהמא םישנל ךשמנ ינא ןכלו
םייח חרוא איה תישטנמרבוא היפוסוליפ לבא
.ילצא
.ןוילע םדא ןב ינאש םישושיא דועו דוע יל יבה
?םירוסייהמ לאגהל ןתינ ךיא
שירטנחל וביגה
 
 
4/12/00 19:37
הגנ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
,דבל עדוי התא דורשל ךיא לבא .תעדוי אל
םגו ,ןכ ?"םיחושקל ןיינע םה םייחה" .הארנכ
חירבמ ראתמ התאש המ .םייח ןמ הזיא יולת
הזיא ,לזמ הזיא לבא .תופנטצהל ,רומאכ ,יתוא
םישנאו תורחא תויואיצמ םג הריכמ ינאש ,לזמ
.םירחא
המ לכב תמא שיו התא תבתכש המ לכב תמא שי
.תאז םיעדוי ונינשו ינא יתבתכש
הגנל וביגה
 
 
4/12/00 22:28
שירטנח :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
המכ יל תבייח תאו .ךל יסנכתת לא
.םיפוסוליפ
ייב
שירטנחל וביגה
 
 
5/12/00 20:01
הנלה :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
אוה עודי יצאנ ףוסוליפ...תיללכ העידיל
...רגידייה לשמל
םיליבומ םניא ויתונויערו השטינ ךירדירפ
.תיצאנה הבשחמה ךרדל וליבוה אל םלועלו
ןווכתה אוה ,םדא לעה לע רביד השטינ רשאכ
אלו) תשדחמ םתבשחמ תלוכיש םישנאל
לובג תא(עובק אוה הזה לובגה..תצרופ
,ונאש ינמזהרואיתה רמולכ,יחכונה תואיצמה
,לשמל..וב רשא לכו ,םלועל םינתונ םישנאה
ותוא ראתל יתנפוא דואמ עגרכ...שגרה
יטגרנא ןעדמ לש סנלסקא רפ תיעדמ תונקיידב
םייכונא...םינג....תחאו םירשעה האמה ןב
.'וכו (סניקוד ןלהל)
,אל..הל יוארה דובכה תא הלביק הבהאה ,םעפ
תודרשה םודיקל ינויצולובא ירפ דוע אל איה
היצולובאל היה אל ,ימעטל..ונלש םינגה
ידכ קר ,הזכש קיעמ ךיבסת חתפל ישממ חרכה
םינגה תודרשיה תא םדקלו בושל
,בגשנ והשמ איה הבהאה ,אל..םהיתוליעפו
יד..ונלביקש הנטק הנתמ ,תיהולא ןרק ןיאמ
.ריעצה עדמה םשב םידודרה םירבסהל
הנלהל וביגה
 
 
5/12/00 22:48
hantarish :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
ךיא .רגידייהב רכזיי והשימש יתיכיח קר ונ
לש ףוסוליפ היה אוה םאה הלאשה החותפו ?אל
היה אוהש וא ,תיצאנה היגולואידיאה
חרכהב אל הז ,אל .יצאנ היה םגש ףוסוליפ
,וילע תדרל יתנפוא הזש תורמל .רבדה ותוא
רוספורפכ עציבש תולוועה תא ול ריכזהלו
.יצאנ
ןיב רבחמש רישי וקל יתנעט מאל ינא םג
םהשכ ןויערהו הלימה לבא ,םיצאנל השטינ
םיימונוטוא םישענ םה ,םהילעב תא םיבזוע
םינותנו ףוסוליפה תנווכמ םיררחושמו
ויה הארנה לככו .תדמתמ תונשרפל
םוחתב החמומ ינניאו) םיצאנ םיטסילופופ
תא ורזגש ,(הגונל ןיתממ ןיידע ינא ,הז
,הדבכנה ותוחא ךכב העייסו .ותרותמ וצרש
.ררהיפה לצא תיב תב התייהש
ונתלוכי .העדות ןיבל הבהא ןיב לבלבל רוסא
המרג ,םילמב ונתעדות תא אטבל תינויצטומה
תוקדצה לש המלש היגולותימ חותפל ונל
תוומה תדרח םע דדומתהל תנמ-לע תוימויק
עגרל הסננ םאו .ולש תוימוי-םויה תורזגנהו
ימש ,ירה ,ונלש ןוידה תרגסממ חורבל אל
םינגה תצפהו רוזיחה לש תודרשהה תקעומש
רוכמל םוקמבו ומצעב ףנטצמ ,ותוא העירכמ
תויהלו עירזהל תנמ לע רשבה קושב ומצע תא
הבהא לע תובשחמ בושחל ליחתמ אוה ,ערזומ
יהמ םיעדוי ונא םויכ ונניבו .הנניאש
היצזילנויצר יהמו היצמילבוס יהמו הקחדה
הפ תומושרה לכ לע ירבעת םאו .בצמה לש
לש ןיינעמ ףסוא ךל שיש תעדל יחכוות
.תודדומתה לש םג לבא .החירב תובוגת


.םיפוסוליפל ןיתממ ןיידע ינא .הגונ ייה
hantarishל וביגה
 
 
5/12/00 9:10
יתטלחה אל דוע :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
לבא רעוסה חוכיוב םכל עירפהל תרעטצמ
.קדוצ שירטנחה
"שלחה תדמשה...דרוש קזחה" לש היפוסוליפה
םזיצאנה וילעש,השטינ לש אוה תבתכש המ ראש לכו
.קדצב אלש,ודמעמ תא ססיב
יתטלחה אל דועל וביגה
 
 
4/12/00 1:01
הפגב תנקדזמ :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
םעוט אל אב אלש ימו הלפוו ונחנאו הלפח םה םייחה יכ
הפגב תנקדזמל וביגה
 
3/12/00 15:59
הנזניז :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!תונברודכ םילימ
הנזניזל וביגה
 
3/12/00 18:01
ןורש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
:תו/םיבזענל תישומיש דאמ הצעב םעפ יתלקתנ ינא
י/בשחת טושפ,ךתוא ה/בזע איה/אוה המל ךמצע תא י/לאשת לא
...לקלוקמ והשמ ה/לכא איה/אוהש
....תעדוי ינא ,םטמוטמ ידו דירחהל ינטשפ עמשנ
םיפי תומיסקמו םימיסקמ ונחנא ירה יכ ,ליעומ הזש תמאב לבא
כ"כ לואשל לבחש תימעפ-דחו תדחוימ הכ תוישיא ילעב תוצימאו
ונב רושק אל ללכב (כ"דב)ש (הביזע) והשמב טטחלו תולאש הברה
!רמגנו היה
!!בוש היהיו
ריש םה םייחה
...זא
??קשנתנ יתמ
ןורשל וביגה
 
3/12/00 18:38
חרוא רבוע :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ךלוה יתייהו /ךלהתהל בוחרל יתדרי /ךל /יתרענ יל הרמאשכ /ברעב"
.ךז ןתנ "//ךבתסמו ךלוהו ךלוהו /ךלוהו ךבתסמ /ךבתסמו
חרוא רבועל וביגה
 
4/12/00 8:39
תינליא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
רמגנ אל ןיידע אוהו םיישדוחו הנש הזה טרסב יתייה ירעצל
בהוא התא םא" :תרמאש ומכו ונממ יתעמש אלש םימי השימח רבכ
ןמיס ,אלםא ,ךלש אוהש ןמיס רוזחי אוה םא .ותוא ררחש והשימ
רוזחיש הכחמ ןיידע ינא ,ןוכנ הזו "......היה אל םלועמש
עיגמש המ הז יכ בלכ םשב ותוא תונכל הקיספמ אל ינא םייתנבו
!!!!!תוירחא םיחקול אלש םירבגל
תינליאל וביגה
 
 
4/12/00 9:45
הננב הנד :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
תאו ןופלט ילב םימי השימח ?ךמצע יפלכ תוירחא םא המ ,הדומח
?תררופתמ
.וב אלו ,ךמצעב זכרתהל יסנת
.לטנ םה הלאה םירבדה .האנשו סעכ ןומה ךב שי
ותיא תויהלל רשק לכ ילבו ,םשא תושגר ילב ותוא בוהאל יסנת
והשימ בוהאל לש תועמשמה תאז .ךל לקוי ךיא יארתו ותוא תוארלו
.תמאב .תכלל ול תתלו
.דבל.ךמצע תא םגו ותוא םג בוהאל .ירשפא הזו
הננב הנדל וביגה
 
 
4/12/00 13:28
תחאו םיעברא תיבכוכ :תאמ
ל הבוגתב
שי (הארנכ) קרפתהש בוט אל רשק לע ?תאזה היגולומכחה ,הז המ
הארנכ ,סעכת איהש םלועב ילמרונ יכה הז .לבאתהל ךרוצ םג
.תוביס הל שי
ונחנא םגו ,הרקמ לכב הבוט הצלמה וז ךמצע תא בוהאל לבא
(-:וישכע הבהא ךל תוחלוש ,וניתוחא תינליא ,םש ונייהש ונלוכ
תחאו םיעברא תיבכוכל וביגה
 
 
4/12/00 13:45
הננר :תאמ
ל הבוגתב
.תרדהנ הבתכ ,הנולא
ירשפא יתלב הארנכ .םירחא לש םנויסנמ םידמול אל ונחנא
הז ילצא" דימת איה השוחתה .םירחא לש םנויסנמ דומלל
."השיגרמ ינא המ ןיבמ אל דחא ףאו ,תרחא
יכה הבהאה - הזב קוידב קסועש תיסחי שדח רפס אורקל הווש
,םלהה ,הלש תרעוכמה הריבשה ,תמייק איהש ןמז לכ ,תרדהנ
םעפ ףא ךל" .הזמ םיאצוי ךיאו ,םינונחתה ,תימצעה המשאהה
.םייחהמ רופיס .ןר יתא תאמ "םיבוט םייח ויהי אל
הננרל וביגה
 
 
5/12/00 15:38
יאיל :תאמ
םירחא לש םנויסנל הבוגתב
.ךילא רוזחל
אלש חטב ,ותיא ייהתש ול עיגמ אל הז יכ דמעמ קיזחהל
.ךל עיגמ
הלאה םיכובסה םיסחיל אורקל רשפא םא) גוזנב יל היה
אל :ישימחו ינש לכ ותיא הרוק המ עדי אל אוהו (תויגוז
.(שודקה שולישה) ביאכהל הצור אל לבא יתוא בהואו חוטב
שיגר אוה יכ הפש יתכשנו יתנבה ,יתחתינ ,יתבשי םייתנש
.חצנת הבהאה .ךומתל הכירצ קר ינאו עיגפו
יתרכש .םשמ יתאצי (ךיא תעדוי אל ןיידע ינא) והכשיא
המכ דוע ,םיפתושמ תוליל המכ דוע ויה .והזו דבל הריד
דע .םיקהוב םיטבמו תופוטח תושיגפ ,םשו הפ םינויז
.תיזיפ .ול יתמלענש
.עמש אל האר אל
ימצע םע דבל יתייהש ירחא ,רחא גוז ןב םע ינא םויה
.הצור (!) ינא המ ןיבהל ידכ ןמז קיפסמ
,תא וזש יתנבה" .םירבח ךרד םינמיס חלוש ,רשקתמ סקאה
."תא תייה דימת וז
םא םג ,ןכו .(תירוטר הלאש) ?רבשיהל ךירצש םכל הארנ
רבגל רוזחאש יתאטח המ .תרזוח יתייה אל דבל יתייה
.הזכש "שיגר"


הז ,ןימאמ היה ימ ,והשיתמש וניבי םירוחבהש ןמזה עיגה
.ונל רבוע


יאיל
יאילל וביגה
 
 
5/12/00 15:44
תחאו םיעברא תיבכוכ :תאמ
הצור אוהשכ םג דמעמ קיזחהלל הבוגתב
ונלש "תיהמיאה הלמח"ה ,ןכאו .יאיל ךל דובכה לכ
תומוקמל ונתוא ליפהל הלוכי ,םייתייעב םירבג יפלכ
וזה הלמחהמ והשמ תונפהל ,דחא םוי ,ךירצ .ונמאיי אלש
.ללמאי אלו ונתוא חמשיש רשק אוצמלו ונימצע יפלכ םג
תחאו םיעברא תיבכוכל וביגה
 
 
6/12/00 14:59
ינא :תאמ
הצור אוהשכ םג דמעמ קיזחהלל הבוגתב
רמוא ינאו עברא לע רוזחי ילש סקאהש יאוולה ,יאיל
.ידימ רחואמ הזש
לש תונוט ול שישו יתוא בהוא אוהש רמא ילש סקאה םג
הניתנה תלוכי תא ול ןיאש הז הרוקש המ לבא יפלכ שגר
.תלבוס יתוא תוארל הצור אל אוהו
תומדקל רוזחיו הנתשי לכהש יתוויק 'דוח 5 טקשב יתלבס
......המוהמ לבא ,
רשקתה אוה םיימוי ינפל ,וידעלב ינא עובש רבכ םויה
אוה הרוקש המ לכ :טפשמב הנימאמ י נא "ימולשל לואשל"
שדח ףד ליחתהלו וירוחאמ תויהל הכחמ "הבוטל
ינאל וביגה
 
 
4/12/00 14:43
הננב הנד :תאמ
ל הבוגתב
.הרקי תיבכוכ
.יעגרת לכ םדוק
.הללאל יעבט .ןוכנ .לבאה ןיינע תא יביל תמושתל יתחקל
..been there..בושח וליפא
!לבא
סינכמ טושפ אוה .הרקמ םושב ,אירב אל ןיידע אוה סעכ
.עוושמ ןוזיא רסוחל
.םילבאשכ אונשל םיבייח אלו
.ידימ רתוי ךבתסהל קיספהל תוסנל ךירצ
וגאה לבא ,ונל המדנש הממ םיטושפ רתוי הברה םה םיבצמ
.לבח .םימעפל הז תא חוכשל ונל ןתונ ונלש
הננב הנדל וביגה
 
 
4/12/00 15:49
תחאו םיעברא תיבכוכ :תאמ
רואיבל הבוגתב
לע רומשל יאדכ ,םיזגהל יאדכ אל .ימיטיגל רבד אוה סעכ
.תויצרופרופ
ךישמהלו קורפל , ךירצשכ סועכל המצעל השרמ אלש ימ לבא
.הל ויהי תורצ הזיא וה-וא ,האלה
תויהל טושפ .םהב םחליהל ךירצ אלש םיבצמו תושגר שי
רבדל ,רדסב הז השיגרמ תאש המ ,תויהל הכירצ תאש םוקמב
.םירבגתמ טאל טאלו ,ךל בישקהל ול םיאתמש ימ םע הז לע
ןומה ךל היהתו ,המוהמה התיה המ לע יניבת אל דחא רקוב
החלצהב .ךישמהל היגרנא ןומה
תחאו םיעברא תיבכוכל וביגה
 
 
4/12/00 16:15
תינליא :תאמ
רואיבל הבוגתב
הווקמ הדות ,הננב הנד לשו ךלש תובוגתה ירחא יתבקע
.......הז ירוחאמ תויהל הצורו
לבא ,תבהוא ןיידע ינא, ויפלכ יל ןיא האנש ,הנד ךלו
!!!ןמז הברה היהי דועו שי סעכ
תסעוכ ינא הז לעו םיסחיה תכרעמב תוירחא חקל אל אוה
.קדצבש יל ינימאתו
תינליאל וביגה
 
 
5/12/00 11:25
הננב הנד :תאמ
רואיבל הבוגתב
..תינליא
!תענכנ
.ףוסה דעו הלחתההמ רופיסה תא הריכמ אל ,יעמשת
.יסעכת זא .הנוז ןב תמאב אוהש הארנכ
.ךיירוחאמ היהי רופיסה לכו ברק םויהש הווקמ
- הרקמ לכבו .בוט ךל היהיש .ךב רקיעב יולת
(-: .יכייחת
הננב הנדל וביגה
 
 
5/12/00 13:55
תינליא :תאמ
ל הבוגתב
ןפוא לכב ,ירוחאמ היהי לכה בורקבש הווקמ ינא םג
ךל הדות
תינליאל וביגה
 
 
22/5/01 17:18
ה'צו'צ :תאמ
רואיבל הבוגתב
.וסיסבב הטילשלו דודיבל ןתינ יתלבו ילילש שגר והז סעכ
ןונגנמ וליפא םימעפלו תיעבט הבוגת ,טקניטסניא והז
םיילילש תושגרה ומכ התואב ,ץחלו הנכס בצמ ינפב הנגהה
קר ליבוי סעכה תא אכדל .'וכו דחפ ,ןואכד - םיריחא
.תאש רתיב רתוי רחואמ תצרפתמ תילילש הבוגתל
תושגרה ךותב תויהל לוכי ןוזיא הזיא ?ןוזיא -תרמוא תא
ףכ לע םישל ידגנ והשמ ןיא םא ,דבלב םייבויחה
.יבויחל ילילש ןיב ,יתעדל לבא ,ןוזיא ,ןוכנ ?םיינזאמה
.המכוחה וז
לא לבא .הצור תא םא לבז אוהש ידות ,יסעכת ,תיבכוכ
תועדומ תא ףיצהל ול ינתת לאו האנשבו הזה סעכב יעקשת
...םעזהו באכה ,רובעי הז ,ינמז קר הזש הדבועל ךלש
ה'צו'צל וביגה
 
5/12/00 17:23
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!הנוכנו הבוט שממ הבתכה
הנשמ אלו ומצע לש תויעטהו דמול דחא לכש אוה עיצהל יל שיש המ
טושפ הז תוצורו תובשוח ונחנאש המ השענ אלש דע דיגת הרבחה המ
רמגי אל


ינב םה םג םתוא תופיעמ ונחנאש השק הז םהל םגש וחכשת לא תונב
תיתחתב היהנו ונייה םישנ םגו םירבג םג ונלוכ םוכיסלו ןכל םדא
החלצהב
וז הבוגתל וביגה
 
5/12/00 22:07
לט :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אוה המ טילחה אל ןיידעש אוהה לש הרבח התיהש איהה לש הרבח ינא
המ לכש תעדוי ינא ןכלו ,םעפ הזה טרסב יתייה ינא םגו הצור
יתבגה ינא הככ יכ עורג רתוי השעי קרו רוזעי אל הל דיגאש
. םש יתייהשכ
ךלש אוהש תבשחש רבגהש הזה בצמב תויהל באוכ הזש המכ יא יא יא
הזש המכ יא יא יא לבא ,ךלש אל אוה םואתפו קוחר ךכ לכ םואתפ
יקיספת" וא "ךל יתרמא" ךל תרמוא ךלש הרבחהשכ באוכ רתוי דוע
."ךמצע תא ליפשהל
התוא תחקל ליבשב וא בישקהל ליבשב םש תויהל קר הכירצ הרבחה
חטב גניפושהש תורמל) חור בצמה תא תצק רפשמ דימת הז ,גניפושל
עודיכ לבא ,"דחי ונייה הלאה תויונחב קוידב יכ", ותוא הל ריכזי
תיצחמל ולו ונחור בצמ תא רפשת דימת השדח הצלוח תונבה ונל
.(העשה
םהש םירמוא םה םא ירהש סועכל ונל לא בלה ירבוש םירבגה לכ לעו
םה םירקמה בורב יכ ךתוא םיצור אל טושפ הארנכ םה םיעדוי אל
םה המ םיעדוי ןכ םה זאו תרחא יהשימ לש היתועורזל םילפונ דימת
הווש רחא רבגו תרחאה יהשימה יהייהית תא םג םויה אובבו .םיצור
.ויתועורזל תא ךבומכו ךיתועורזל לופי ,רתוי
.תיתימא ךכ לכו המיסקמ הבתכ
לטל וביגה
 
7/12/00 2:15
3=1+1 :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
,תילאנויצומאו תילאברוו םילבגומה ,ונחנא ךיא ?ןכמ םידרפנ ךיא
תירשפא יתלב המישמ וז ?"רמגנ הז"-ש רסמה תא ןכל ריבעהל םירומא
רשפא וליאכ (ןכמצע ןכתא םג ילואו) ונתוא תולשמ ןתא .ונתניחבמ
דיגהל הז בושח יכה וליאכ ,םינכ תויהל ךירצ וליאכ ,לכה לע רבדל
לע רבדל םינווכתמ אל דוע לכ ןוכנ הז לבא .םיבשוחש המ דימת
הרושבה תא עומשל אל ידכ תישגר היצלופינמ לכ וליעפת ,םש .הדירפ
.יכרותה עונלוקה חסונ תומרדב וחצפת ,וקרפתת ,וכבת :תבאוכה
וא דחא שגר הזיא ונלצא םיליעפ ןיידע (פוקס ןלהלו) ש ןוויכו
ונחנא אליממו ,באוכו השק קיפסמ הז ונל םגש ןוויכו ,םיינש
ןוצר לש ןיינע הפ ןיא ירה ,אל וא ,םיקדצומ) םשא תושגר ילוכא
(דוע םישיגרמ אל רבכ םצעב וא ,םישיגרמ המ לש אלא - תובשחתה וא
טושפ .(רוחס) רוחס רוחס תכלל םיליחתמו הז תא ךכרל םיסנמ ונחנא
אל טושפ יכ ,ירגוד אל קר - תירשפא ךרד לכב הז תא דיגהל םיסנמ
.הככ הזב ודמעת
רורב ףוסה לבא ,םיקרפ תורשע לש ןובס תרפוא ינפ-לע חתמנ הז זא
.ענמנ יתלבו
,היחד עומשלמ תבאוכ תוחפ תמאב וזה תישפנה השתהה תמחלמ םאה
?דבל - וישכעמש הדבועה תא לבקלמ
3=1+1ל וביגה
 
 
7/12/00 12:46
:תאמ
?ךיא זאל הבוגתב
הרמוי ונל שי זא ,רמגנ רמוא התאשכ ?תיתימא הבושת הצור
ןיבהל תוסנלו ךחומ תוליחמל סנכיהל
.המל
.הז תא עונמל ךיא ילוא ןיבנ ,המל ןיבנ םא .רמגינ הז המל
,ונל תנגריפש יפכ תילברוו תילנויצומא תוללכושמ תורוצי רותבו
םיישגר םינונגנמ ינימ לכ םילעופ םכלצא םגש תועדוי ונחנא
תויגולוכיספה תוננגימה תא קרפל .םתוא חתנל תוצור ונחנאו
השיג םימעפ הברה שי םירבגל .ןהירוחאמ דמוע המ ןיבהל .םכלש
, אל וא ךשמינ ינא , אל וא בהוא ינא .תיטנמורו הטושפ רתוי
.אל וא הצור ינא
וא ןכ שיגרהל םרוגש ןונגנמב קמעתהל ןוצר רסוח הז הזמ קלח
.אל
רסוח הז הזמ קלח .יטלחה תויהל ירבגה ךרוצה הז הזמ קלח
םיכילהתל עדומ תויהל ןוצר רסוח וא תועדומ רסוח טושפ .תועדומ
.םיישגרו םיישפנ
ונחנא .הזה חונעיפה לע רתוול תוצור אל ,וניבור ,ונחנאו
.ןיבהל תוצור
,הצור אל ינא" :בשוח התא .ךמצעל ריבסהל ףוחד אל ילוא ךל
".רורב לבא בוצע .רמגינ
רסוח לש בצמל רושק לובלב .לכמ רתוי םכילע םייאמ לובלבה
.תוירבגה לע םייאמ דאמ הטילש רסוחו .הטילש
.ריחמ לכב .ןיבהל תוצור ונחנא זא .ונילע םייאמ תוחפו
ישנא לאש .השיגב יוניש תרצוי תועדומ ,אלפה הברמל ,םימעפל יכ
.ךל ורפסי םה ,עוצקמ
,ץועייל עיגהל ףחודש ימ ,םידלי םע םיאושנ תוגוז לצא םג לבא
...השאה כ"דב וז
?הקדצ איה ילוא :לואשל רשפא זא -חילצמ ץועייהשכו
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/12/00 2:07
הנשמ אל :תאמ
?ךיא זאל הבוגתב
(?ךלש עקרה המ)ךיירבד בור םע םיכסמ תמאב ינא
דיגנ)יתוא תונשל(הסנמש תחא התוא)ךממ שקיב ימ-(!לודג)לבא
?("עדוי/עדומ אל"ש הז ינאש
קורזל המ טופשל,םש אצמנ המ קודבל,יחומל סנכהל ךממ שקיב ימ
טושפ הז יתעדל?תונשל ץוחנ ךתעדלש המ תא תונשלו,ריאשהל המו
אוה ןכלו,תולעב לש הסיפת תאצמנ ודוסיבש ינורטפ ןויסינ
ףא תונשל הסנמ יניאש ילאוטריוה ימשמ םשרתהל הלוכי תא.יוגש
ןוכנש םומיסקמה .וזכש הרזע ינממ שקיב אוה ןכ םא אלא,דחא
יבזיע-ךכל תונעיה ןיא םא לבא ,ךתרזע תא עיצהל אוה תושעל
תומשאהב הוולמ היהי הזכש לוכיבכ יוניש לכ ירה .ותוא/הז תא
היהית תיפוסה האצותהו,ומלעי אל הארנכש םיעקשמבו ךייפלכ
.ןולשכ
םיידי םירהל -איה יתעצה,(םיננב/תוננב)םירקי םישנא,ןכל
תא סומרל ךכ בגאו)רחא לע םייוניש תופכל תוסנל לבא.אל-דיימ
היצאוטיסב אלש יאדווב ?םכמצע תא תונשלו !אלו אל-(םכמצע
.הווש אל םג הארנכו,הבש אלו הבזעש הבהא תבשה ךרוצל וזכ
.בוט הליל
הנשמ אלל וביגה
 
 
9/12/00 14:07
:תאמ
....לבא ןוכנל הבוגתב
.בישא ינא ,דיגת ?"ךלש עקרה המ" הלאשב תנווכתה המל
.ינממ "שקיב" אל דחא ףאש חטב :ךלש לודגה "לבא"ה יבגלו
רשקב ,הרצק אל הפוקת דחי םיאצמנ םישנאש ירחא ,דאמ טושפ
הז -םדיתעו םרבע םימעפלו םפוגו םתמשנו םשפנ וב תברועמש
המש אדוולו ,ול הרק המ חנעפל ושקבי םהש ימיטיגל יד
.ךיפה יתלב ןכא הז ול הרקש
ףתשל (הזה הרקמב) ירבגה דצהמ ,ןגוה ךא יל הארנ הז
ןבומכ רשפא יאש ףא לע ,הזה ךילהתה םע תוניגהב הלועפ
.הזכ הלועפ ףותיש תופכל
תורשפא קודבלו חנעפל ןוצר היהי אלש בושחל ישונא אל הז
םג ךכ לבא ,רורב םנמא ינורקעה ידדהה שפוחה .יוניש לש
ךותחל םישקבמשכ קעוזו דח באכ םילגמש תוכיישהו רשקה
.ךדיאמ ,חנעפל וא ןקתל ןוצרו דחמ באכ .םתוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/12/00 14:13
:תאמ
....לבא ןוכנל הבוגתב
-םכמצע תא סומרל ךכ בגאו רחא לע םייוניש תופכל תוסנל"
.דאמ דאמ המיכסמ ינא הזה טפשמה םע - "!אלו אל
וז הבוגתל וביגה
 
7/12/00 12:43
ילש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.בוט ףוס םע םג הלאכ םירופיס שי יכ ,הז לע ביגהל יל בושח דואמ
ןמז רחאל ךא ,ןיינועמ דואמ היה הלחתהב הנשכ ינפל יתרכהש רבגה
שממו ,עגרכ יניצר רשקב ןיינועמ אלו לבלובמ אוהש טילחה רצק
?הזמ ארונ רתוי תויהל לוכי המ .דבל תויהל הצור
ףד חותפל ,חוכשל ,בוזעל יל הרמא אלש ילש תחא הרבח וליפא ןיא
השק תויהל תוסנל ,רשקתי אוהש תוכחל ,םירחא םע תאצל ,שדח
.הגשהל
קזח היה הז .יתלוכי אל ךא ,ןתצעב לועפל יתיצר .יתלוכי אל
.חילצהל לוכי הז יכ ,ספספל לבח תמאב תמאבש יתשגרהו ,ינממ
עתפ ירוקיב -יתלוכיבש לכ יתישע הנש יצחמ רתוי לבא ,ער עמשנ הז
רוזעל לוכי התא קר"ש תויעב ינימ לכ םע םינופלט ,רגפמ ץורית םע
?תמאהו ,םייניעה ול ואציש תועפוה יתקפד ,"...יל
.דחיב םירג ונחנא םויה לבא ,הז תא תושעל ליפשמ כ"כ ,ליפשמ הז
תוסנל םוקמ שיש רמוא ןטבב והשמ םא -רתוול אל העיצמ ינא זא
...דובכה םע לזאזעלו .דוע
ילשל וביגה
 
 
7/12/00 13:53
הירכוס :תאמ
בוט ףוס םג שיל הבוגתב
,ילש
.ךמצע םע המלש תאש רקיעה ,ךליבשב החמש ינא
הירכוסל וביגה
 
 
7/12/00 15:07
hantarish :תאמ
בוט ףוס םג שיל הבוגתב
ריסאה תא ריזחהל תחלצהש האגש ןחבמ תניצק ומכ יל תעמשנ תא
יכ םאה ?עודמ ?תרהוס םג ןיא ריסא ילב יכ ??המל .רהוס-תיבל
?תובזכאהו תורחתה ,הריחבה שפוח םע דדומתהל תדחופ תא
.ילש תרהוסה אל תאש לזמ .ילש ,ךל ימסובת
.ונדלונ שפוחל
hantarishל וביגה
 
 
17/12/00 13:24
ילש :תאמ
בוט ףוס םג שיל הבוגתב
ךל הרבע הליחתכלמ ללכב המל הז תעדל יתוא ןיינעמ רתויש המ
הרוק ךא-יתוא זיגרמ .רהוס תיבו םירהוס לע הבשחמה שארב
לש םיגשומב םישמתשמש םירבג עומשל -המ םושמ תופוכת םיתיעל
בוצע .םיסחי תוכרעמל עגונב -רהוס יתב ללכבו ריסאו רהוס
.דואמ
תא ספספמ (רבג התאש תרעשמ ינא) התא -תרמאש המל רשקהבו
ךישמהל יתיצר דואמש יתרפיס לכה ךסב -תומכחתה םשל הדוקנה
,חילצהל לוכי הזש יתבשח תמאבש והשימ םע םיסחי תכרעמ
יביל ישחר י"פע יתלעפ -רתוולו בוזעל יל ורמאש תורמלו
.חילצא ןכאש תווקלו ,בוש תוסנל יתטלחהו
תשגרה םינפב לבא-הז תא בוזעל ךירצ התאש תעדיש ךל הרק אל
?ףוסה תמאב אל הזש


דדומתהל תדחפמ תא" -הלאה םיטפשמה לע הלוח ינא -הזמ ץוחו
"?תובזכא םע
יל תושוע תובזכא .הז תא תבהוא שממ ינא ,םואתפ המ ,אאאאל
.הז תא
,קורה תא תעלוב ינא הרירב תילב -תובזכא םע דדומתהל ךירצשכ
תרהממ אל םג ינא לבא .בוטל דיתעב הווקמו,םייתפשה תא תכשונ
.לובסלו בזכאתהל
...הז לע דיגהל ךל שי המ ןיינעמ ,הללאי
ילשל וביגה
 
7/12/00 22:07
המענ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ול עיגמש בשוח ,ומצע תא דבכמ ,ולש ךרעה תא ןיבמ םדאש עגרב
רובל ולפית אל ,םכמצעל ןגרפל םיעדוי םתאש עגרב ,בוט ול היהיש
ינאו ןמז ידימ רתוי חקל הז ישיא ןפואב יל .רהמ ךכ לכ הזה
,ימצע תא תבאוכו יתייהש תאזב תרכזנ ינא ,ימצע תא תדמול ןיידע
"הבהא לע המחלמ"ב רבודמ דימת אל ? םשל עיגהל ימצעל יתתנ ךיא
בצמה םע תודדומתהה יכ ,תרכומ תיתחתב ראשיהלב רבודמ םימעפל
שפחמ התא תולעל ךמצעל רוזעל םוקמב זאו הדיחפמ רתוי תיארנ
לגוסמ םיכורא םישדוח ירחא קרו ןופלט תחיש ומכ םיידימ םיקופיס
.הבוטל התייה הדירפהש ךמצעל דיגהל
הכחמש תחא תירשפא הבהאמ רתוי שיש חוכשל םיטונ ונחנא םימעפל
ץוחב םש ונל
המענל וביגה
 
9/12/00 13:23
תאיל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ןנחתהל רוסא
דרפהל אל ןנחתמש הזה םוקמב יתייה ינא ןמזמ אל דע
םיכומנ דאמ תומוקמל דע יתעגה
ונרזחש התיה האצותהו
תענמנ יתלב התיה האבה הדירפה לבא
אלש ותוא ענכשל יתיסינ ינאו םימעפ ןומה דרפהל הצר אוה
רתוי רשקתהל אל יתטלחה ינאו הלודג הדירפ ונדרפנ ףוסבל
בהוא ןיידעש ןעטו יצחו עובש רחאל רשקתהש אוה הז היה ףוסבל
רוזחל הצרו
וילא יתרזחש התיה ילש תועטה
דרפהל הטילחהש וז יתייה ינא ףוסבלו דמעמ קיזחה אל הז
אל אוהש החמש לבא רשקתיש התמ ינאו ורבע םייעובש רבכ
תאילל וביגה
 
 
9/12/00 13:56
:תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
keep well, be strong!
וז הבוגתל וביגה
 
10/12/00 21:08
bandana :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ךכ םינועשב וניא ןמזהש ומכ " :רמאש דחאה אוה יחימע הדוהי
ימ לבא תורמיא לש סופיט שממ אל ינא םג ?"םיפוגב הניא הבהאה
!הצור אל - קד לבח לע ךלהמ/השק הפוקתב/לבלובמש
תולאשב הבשחמ םיעיקשמ אלו ,תשגרומו תמייק איה תאצמנ הבהאהשכ
והשמ וא חורה םע ףלוח ןמזה ...ןמז המכ ,יתמ ,ךיא ,הפיא :ומכ
.הנשמ שממ אל הז -הזכ
ינא .בושחל ןמז ךירצ אל רבגה !אלו - ףלוח ןמזהש אוה רקיעה לבא
וא םיצורש וא .הזכ רבד ןיא .בושחל ןמז הז המ יתנבה אל םעפ ףא
.רמוחו לק .אלש
תויהל לוכי רוזיחה לבא תויזולקנלגל תוכפוה ונחנא הבהא ןיאשכ
שישכ .יתביבח רבוע לכה לבא, לבס חכ תצק שרדנ ילוא .ילרוג תוחפ
לע תוחפ םיבשוחו תולאש םילאוש אל .הבהא םישיגרמ - הבהא
.........םיתמ םיבנרא
bandanaל וביגה
 
13/12/00 5:43
הרימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.ןוכנ םיבשוח םירבגהש תבשוח אקוד ינא
,ןוחצנ אל הז דחיב רוגלו ,רוזעי אל רבד םוש םינינועמ אל םה םא
.םיאושנ ינפל תוננוא םתס הז
ונתחתת םיאתמ הז םא
.דחיב ורוגת לא
רשקה תמאתהל החכוה תבוח ןמזה לכ שי םיפתושמ םירוגמב
.לק רתוי הז ןכלו םייק אל הז םיאושנב
ארונ הז .....רשקה תוהמ לע ןמזה לכ ןייכבתהל הנקספת תונבו
.םמעשמ
ףףףףףףףוא שיתמ ארונ הז .........ןיבהל ןמזה לכ ךירצ המל
??לבקל טושפ רשפא יא
ךילא השיגרמ אל הארת :רשי ול ירמאתו וילא יאובת תא םא
ןמזו ךיאו המלו עודמ שפחל ליחתי אל אוה .......דרפנ ....רתוי
.ךלש רשויה תאו ךתוא דבכי אוה יתעדל.......וכו ןמז קספו בושחל
הרימל וביגה
 
 
14/12/00 11:10
:תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
רתויה דצה ובש דימתמ ןחבמ ןיעמ הז םיפתושמ םירוגמ .ןוכנ
החכוהה תבוח וליאכ יח (םירקמה בורב ,ונחנא) דוסימב ןיינועמ
םינטק םירבדמ רתוי םייואמו רתוי לדתשמ .וילע םיאתמ קסעהש
תונטק תוביס דימת שי דחיב םייחב .בוט אל ...לקלקל םילולעש
,הקומע תופתושו הריחב ךותמ דחיב םייח םא לבא ,תומאתה רסוחל
רתוי שי ,תויוטש ללגב רהמ ךכ לכ קרפתמ אל קסעה ,לרוג תופתוש
דצ הככ .הנבהל עיגהלו ןתוא רותפלו ןתיא דדומתהל היצביטומ
ןיידע אוה םאו ול יאדכש חוטב אוה םא קדוב ןמזה לכ דחא
(חטב ,השאה םג תויהל לוכי הזה דצה) ...בהלנ
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/00 15:48
הית :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
.תרתוכב יונישל בל ומיש
םיפתושמה םייחה לע ,סומינונאל הבוגת יהוז
.(רשקה המ עדי אל שיאו םורופה יתכרי לא דודנת איהש הרקמל)
?תמאב ,רשקה המו
?ןיאושינ ןיבל םיפתושמ םייח ןיב רשקה המ
הריחב ךותמ דחיב םייח - סומינונא רמאמכ - םה םיסחיה םא
- הקומע תופתושו
תמתוח אלא םניא םה .ודירוי אלו ולעי אל ןיאושינה ירה
.םייתד וא םיידסמימ םיכרצל תובייחמ תומייוסמ תורבחש תימשר
ללכב םא) ןיאושינה ינפל ,יתעדל ,םיצוחנ םיפתושמה םייחה
לש תימיטיגל הקידבכ אלא תדמתמ החכוה תבוחכ אל (ןיאושינ
.םינפ תדמעה אלל ,שגפימהו ךוכיחה תודוקנ
,ןיאושינ אלל םג ןמזה םע םיאב הקומעה תופתושהו הריחבה
לש תילאידיאה ה/וביל ת/ריחבל שפחתהל וסנת אלש יאנתב
.םיפויז ילב ,םכניהש ימ ויהת אלא ,תי/רנטרפה
אל ינאו .םיאושנשכ םג ,ןמזה לכ תמייק תדמתמה החכוהה תבוח
ידכ ךניאש ימל תוזחתה לעו םיטקילפנוק תפיקע לע תרבדמ
דבוע אל הז ,םינפ תדמעה וז ,יחטש הז) ריחמ לכב םיאתהל
ימצעה יוטיבה תא תוחדל ידכ קיפסמ ה/שפיטש ימו ,ןמז ךרואל
הרהמב תוזחל ה/יופצ ,תעבטה תדינע ירחא דע ו/הלש יתימאה
.(אל וא םיאושנ ,קסייעה תוררופתהב
רורב רבכ רשאכ - ש איה ,יתנווכתה הילאש ,תדמתמה החכוהה
םתאש ימ ללגב אלו ,םתאש ימ ללגב דחיב תויהל םיצור םתאש
קיפסמ םינובנ ויהת - ויהתש ףידעמ היה רנטרפהש םיבשוח
תא דימתמ ןפואב ליעפהל (דחאכ תינובתו תישגר הניחבמ)
החולש תויהל דעונ אל תלוזהש ןיבהל ,בשחתהל ,ןגרפל תלוכיה
.תיטויבמיס המואת שפנ אל ןפואו םינפ םושב אוהו םכמצע לש
.החכוה תבוח תארוק ינא הזל
היתל וביגה
 
13/12/00 8:24
taliaor :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ןוכנ ךכ-לכו הפיו טושפ
taliaorל וביגה
 
13/12/00 15:52
הוח :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...רכומ ךכ לכו ןוכנ ךכ לכ .תרדהנ הבתכ
יכ ,ןנחתהל ךירצ ןכ .םיביגמהמ ידמ רתוי םע יתיהדזה ימצע ינא
יליפשת קר תא יכ ןנחתהל ךירצ אל ,ותעד תא הנשי דוע אוה ילוא
.הווקת דוע ךמצעב יעטנתשכ ,בושו בוש רבשיי ךבלו ךמצע תא
יתננחתה ,ןמזב יתננחתה ,ינפל יתננחתה ,יל התיהש םיסחי תכרעמב
ףיעה אל אוהו .תושק תבהואמ יתייה (סקסה אל ,תויגוזה) ...ירחא
,בהא יכ ילוא ,יכורכר אוה יכ ילוא ,דימתלו תחא םעפ יתוא
וז םג ינאו ,ונממ יתדרפנש וז ינא .םדאכ יתוא בהוא ןיידעו
ףוס ןיבישו ןושיל ראשייש תווקלו ותיא תאצלו ותיא בכשל הכישמהש
.םייחב ול הרקש בוט יכה רבדה ינאש ףוס
תועורזב יתמחנתה - הברהב ארונ רבד יתישע ,חילצה אל הזשכ
,הזמ רתוי הברה ךכ לכ הכירעמ ינא ותוא יכ ,ארונ הזו .דידיה
.םעפ ומכ בוש ויהי אל םלועל וניסחיש הארנ וישכעו
,רתוי וא תוחפ םיירשפאה תושגרה לכ ךרד יתרבע רבכש ירחא ,זאו
ישטיק עמשיי הזש המכ ,םסק ומכ היה הזו .יחכונה תא יתשגפ
רחא ,וילע וחנ ייניעש עגרב רתוי וא תוחפ וב יתבהאתה ,דירחמו
.תמאב יתוא הצור אוהו ,אלפנו קותמ אוה .ידדה היה הזש רבתסה ךכ
םישגפנ ונחנאו ,הניט תושגר ןיא רבכ וישכע -סקאה :רבד ףוס
לע ול תרפסמ םג ינא לבא ,ינלוח הז ילואו ,דחיב םינהנו םיאצויו
םא ,הפ ורמא רבכש ומכ יכ ,ער הז ןנחתהל ?רתונ המ זא .יחכונה
.רמגנ הזש ירחא ךתוא בהאי אל אוה הלחתההמ ךתוא בהא אל אוה
תורבח םע תוגועו וישיט תוליבח תורשע רומגל ,תוכבל ,תוכחל ךירצ
ךמצעל ידיגתשכ קוידב ,ןוכנה עגרבו ,תישגר ינפתת ףוסבו ,תובוט
אוהו ,םייחב שדח והשימ ךל עיפוי ,"יניצר רשק וישכע יל םיאתמ"
.ונימאת ,םישנא ,ונימאת .תמאב ךתוא הצריו ,אלפנו קותמ היהי
הוחל וביגה
 
 
17/12/00 13:41
ילש :תאמ
תימיטפואה הסרגה -?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
ןוכנ רתוי היהיש דחאה אובי ףוסבש ןוכנ הזו םיסקמ ךלש רופיסה
חקל ילש םדוקה סקאהמ .רהמ אב אוהו ,ךלזמ לזמתה לבא .ךליבשב
השגרה םע רקובב המק יתייה םימעפלו ,ותוא חוכשל הנשמ רתוי יל
ךלוה קר באכה ,ךפיהל ,ולש תא השוע אל ללכב ןמזה ,והזש
אלו ותוא ההקה אל רבד םוש .ראשנ רקיעבו -קזח ראשנ ,עבקתמו
אלמ קר ,םירחא םירבג אל ,םייוליב אל ,תורבח אל ,ותוא חיכשה
ילע בתכנ שממ הז ,ואויש"ש וידרב םיבוצע םירישו תוירגיס
."...וילעו
הזו רחא אובי ףוסבש יל ורמא ןמזה לכ לבא .הפוקת לש שואי
הז תא קדב ימ -הזה טפשמה לע יתבשח דימת ,בגא).ןוכנכ ררבתה
ףוסב תורוחבה לכל דימת ,המ -רחא אובי ףוסב תמאבש תיטסיטטס
(?רחא אב
אוהש השגרה תאזכ שי -ירחא אבש רבגהש הארנ דימתש ןוכנ ,בגא
?םדוקהמ חלצומ רתוי הברה
ילשל וביגה
 
 
17/12/00 14:27
:תאמ
תימיטפואה הסרגה -?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
!רבעל םיאתה םדוקהו ,ךלש הווהל םיאתמ אוה יכ - ןכ ןכ ןכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/12/00 13:20
ילש :תאמ
תימיטפואה הסרגה -?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
אל ח-ו-ט-ב תא המ תדמול תא רשקל רשקמש ללגב הזש יל הארנ
.אבה רשקב יצרת
ירחאו הלודג הבהא והשימ דואמ בוהאל יתוא לכסתמ יכה
אוה אוהש הבורקה יתביבס תא תללמאמ ינאש ירחאו םידרפנש
כ"כ ינא זאו יל רמגנ הז בל םישל ילב םואתפ -םלשומה רבגה
...יתבהא כ"כ םצעב הזה ספאה תאש תשייבתמ
ילשל וביגה
 
 
18/12/00 18:13
:תאמ
תימיטפואה הסרגה -?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
תויהל םיצור .ןיאש המ תא םיצור ...םייחה הככ
,םינדבוא םע םימילשמ לבא ...םימעפל ריחמ לכב...םייוצר
...םירעטצמ אל בורל ,בוט םיכישממ םאו ...האלה םיכישממ
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/1/01 2:18
העונ :תאמ
תימיטפואה הסרגה -?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
תוחטבה ירחא םיישדוחכ ינפל ותיא יתרגש רבחמ יתדרפנ ינא
באכלו דחי םייח ונינב רבכש ירחאו הנותחל תונשנו תורזוח
בלה תאו חומה תא ךל ףירטמש באכ הז ,ריחמ ןיאו םש ןיא הזה
תובתוכ ןתאש המ םאו .תעגתשמ תאש השיגרמ תא שדע ,הלילו םוי
.דדועמ דואמ רבכ הז זא ,בוט רתוי דחא אובי תמאבו ,ןוכנ
סוסה לע אוהה אוביש יל ועבשתש .יל וחיטבתש הצור ינא לבא
..םימעפל ףירטהל הלוכי תודידבה .ןבלה
העונל וביגה
 
15/12/00 23:55
ילבמיק :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.רמאמב הלימ לכ םע המיכסמ ינא
רתוול טושפ םיכירצו ,עצבל םיכירצ ובש עגרל עיגמ הזשכ לבא
אל ללכ ךרדב אוהו) רוזחי אוהש תטלחומה העידיה ילבו ,וילע
(...רזוח
.השק טושפ הז
.תכלל ול תתל טושפ הלוכי אל תא ותוא תבהוא תמאב תא םאו
.הז תא לבקל הנכומ אל תא לבא ךתוא בהוא אל אוהש תעדוי תא
םיסחי תכרעמה לכ רזח אוהשכ לבא .רזח אוה יילא לבא ,יל הרק הזו
אוהש הבוט יל השוע אוהו וילע התמ ינאש הז לע היונב התיה ונלש
,יתיא
!תוצור אל ןתא הז תאו
ילבמיקל וביגה
 
16/12/00 18:20
םייחב הרבעש תחא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.דבלהמ דחפה
היהנו ,הפרנ - דבלהמ דחפה אוה ונתוא עינמש המ לכש ןיבנש םויב
םירבג ,ונמצעל םיבוט
.דחאכ םישנו
.ואולמו םלוע הלגמ - דבלה לע טרוטקוד
תידו'ג תאמ 'םיילרוג םירותיו תויחרכה תודיבא םייחה' רפסב
,'רדה' תאצוהב ,טסרויו
.תוקזחמו תורקי םילימ תובתכנ ...339...340...םינורחאה םידומעב
םידרפנו םיבזענו םיבזוע ונא ונייח ךלהמב"ש ןיבנש םויב קר
ןיבנ ,םיבהוא ונאש םיבר םירבדמ
םג אוה ןדבואה ךא .םייחה תרומת םלשל ונילעש ריחמה אוה ןדבואהש
רכינ קלחל רוקמ
ונא םיחוור וליא ןיבהל ונילע .... .וניחוורמו ונתורגבתהמ
"...ולא תודיבאמ םיקיפמ
ףודרל' קיספהל םידחופ אל ,ונממ םידחופ אלשכו .דדחמ - דבלה
םיסנכתמ םצעבו ...'ירחא
.ונממ םיחרוב ונבורש ,רתויב קתרמ ימצע שופיח לא המינפ


- (םכמצעמ) דבלהמ ודחפת אלש םויבו ,םירקי םישלוג תוכרב ואש
עברא לע ןנחתהל וקיספת
.חכב םתא בהאי והשימש


.הזמ הצוחה ךרדב וטוטוא רבכ איהו .. 'םש' התייהש תחאמ
.חומה חכב
םייחב הרבעש תחאל וביגה
 
 
16/12/00 20:22
:תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
דומללו ,דחפ ילבו ןמז הברה דבל תויהל רשפא :יתריקי ,הככ זא
ותוא דבאל דחפל ,שדח "דחיב" עיפומש עגרב ,ןיידעו ,ןומה הזמ
רדתסנש תועדוי אל ונחנאש וליאכ -ךלי אלש וילע םחליהל תוסנלו
.דבל םג
ינא ןיידע לבא ,דבלהמ תדחופ אל ינא ,דבל רדתסאש תעדוי ינא
ףדרמב ימצע תא תוזבל םג תלגוסמו ,ותיא תויהל הצור
ןיא ,קתומ ,םיכבוסמ ונחנא ?הז לע ידיגת המ ...םיעונכש
!תוטושפ תואחסונ
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/00 13:53
ילש :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
הז" הז םלועב זיגרמ יכה טפשמה -ןידע הז תא תחסינ דוע תא
ינהת...ךימצע תא יריכת ,דבל תויהל ידמלת...בוט אקווד
".....דבלהמ
תא תונתונ רבחה םע תונבה דימת ,המ םושמ......ןןןןןןוכנ
...הלאה תוציעה
הליגר אל טושפ תא"ש תופיסומ ןה ,םמוקתהל הסנמ דוע ינאשכו
"...דבל ךימצע םע תויהל
ךותמ הלאה תוציעה תא תונתונש הלאה תוינלוחה תונבה הלא ימ
אל תא ,והז ?"ךימצע תא תדבאמ" םצעב תא-"דחיב" תאשכש הבשחמ
ןעמל ךייח תא הבירקמ קר תא,דבל רבד םוש רתוי השוע
.תויגוזה
ברע םג רשפאו דבל תויהל רשפא ,ןוכנ ,ןכ -ש איה אשונב יתעד
רפס אורקל יבשת" יל םירמוא דימת) רפס אורקל תבשל קר םלש
רתוי הברהש ןיבהל השק כ"כ המ לבא -תונהל וליפאו ("...בוט
קבחמ והשימשכ ,דבל םישועש הלאה םירבדה לכ תא תושעל ףיכ
?ידכ ךות ךתוא קשנמו
-הלאכ םיבצמב תונתינש הלאה תונבומ אלה תוציעהש תבשוח ינא
.דיגהל רחא בוט רבד םוש ןיא טושפ יכ ,תונתינ
-תורזומו תומיהדמ דואמ תואצות םע רקחמ השענש יל ורפיס
ןב הדביאש םישנ תצובק לומ דלי הדביאש םישנ תצובק ונחבשכש
ןמזשו ,גוז-ןב דוביאב רתוי השק היה בצעהש וליג -גוז
תייה...רתוי ךורא היה םייחל גוז-ןב לש ןדבואהמ תוששואתהה
...םיציבב ונתא םיקיזחמ ,הלאה םירבגה ?הנימאמ
ילשל וביגה
 
17/12/00 18:45
רומליג זעוב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ב ה ז הלימ לכ .הנולא הלחא
רומליג זעובל וביגה
 
18/12/00 13:57
בייב רפוס :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.הנוכנ ךכ לכ איהש ללגב תבאוכ .תבאוכ תבתכ
,חכשנה ,ךורדה ימצעה ךדובכ לכשכ ?באוכ יכה המו
.הצור תאש החוטב אל ללכב תאש והשמ ליצהל ידכ םחלנ
השיא םוש ,ירחאש ןיביש .יתוא הצריש .רוזחיש לכ םדוק
.ותוא ןיינעל הלוכי אל רבכ
?ותוא הצור ךכ לכ ינאש רמא ימ ,תמאה לבא
בייב רפוסל וביגה
 
6/1/01 20:26
הדלי-השא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!!!ךכ-לכ םכתוא תאנוש ינא םירבג
םימיסקמ ךכ לכ םתייהש דחוימב
הדלי-השאל וביגה
 
7/1/01 15:17
הנאזניז :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.....וניהדזה שממ,התוא תקחיש,הנולא
יתא לש "תפדור ןיד"ל קנילה תא רמאמה ףוסב םישל הכירצ תא,יתעדל
!הרינובנוב טושפ-דחיב ןכיתש.בומרבא
לכמ אצי םא םג,תננחתמה ליבשבש ןיבהל הכירצ תא,הרקיה הנולאו
רבגה תא.ואולמו םלוע הז הליבשב ,סקס לש הליל קר הזה ןגלבה
ותוא םיצממו םיטחוסש ירחא םג -הפצר טוטרמסל הלישממ ינא ףדרנה
לובג ןיאו ,ךירצש המ גפוס,הפיטשה ילדב בוש לבטנ אוה,םות דע
...וילע שורחל דוע רשפא המכ
הנאזניזל וביגה
 
24/1/01 13:59
ef-201 :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הזכ רבד שי תונב יל וריבסת,דחיב ונחנא הנש טעמכ, הרבח יל שי
הבהאמ םואתפ הככ,לבלובמ תויהלו והשימ תבהוא תא םא תעדל אל
איה,ץראב תאצמנ אל איה עדוי ינא ,הקיספה טושפ איה הלודג ךכלכ
וא ךתוא תבהוא איהש וא ,תיטולסבא הבהאב ןימאמ ינא לבא ןאכמ אל
לכה,ןמז הכירצ ינא וא,השיגרמ אל ןיידע ינא הזכ רבד ןיא-אלש
תולוכי תונב-ןתא ילוא זא,הז תא םיעדוי והשימ םיבהואש תויוטש
יתתנ ,ליבשה לכה השעעו יתישע התוא בוהא ךכ לכ ינא,יל ריבסהל
ידמ רתוי התוא בהוא ינאש הל יתרמא ילוא- בלה תמוצ לכ תא הל
וא רדסב אל ינאש בושחלו הז תא חתנל ךירצ ינא המל לבא ,םימעפ
,יביל ףחד לע לועפ ינא ,םיקחשמ קחשמ אל ינא,התוא יתדחפהש
הלוכי אל איה התוא הכירצ איה המל ,?הל תתל -!ןמז הכירצ איה
ןתיתתש תעדוי איה םא ןמזה תא ךושמל הל תתל רוסא,וישכע ןיבהל
איה, תמאב תבהוא איה םא , םדוקמ יתרמאש ומכ,וישכעו הבושת יל
אירב אל יבהל ןמזה תא ךושמל הלש ףחדה ילואו, בוט הז תא תעדוי
הככ יכ בזוע אל ינאו חכה לכבו , הסנמ ינא הרקמ לכב ,ונליבשב
תושעל קיספהלו,רתוי התיא תויהל אל לע הבשחמה םא יל השקו ,ינא
ילואו,ףוריט דע השק היהי רמוא בלהש המ דגנכ רתוולו ,הז תא
יפוגמ קלח לכ תצעונו תרדוחש באכ דע הבהאה תאזה הבהאה
יתועמדשכ קעוז ינאשכ,תעדעמש החרצהו,תוקסופ יתלבה תובשחמהו,
דלי התא המ" ךמצהל רמוא התא"הז םא קיספת".תחלקמב תודרוי
.יובש,יולת ןטק ךכ לכ ךתוא השוע הבהאה-"לותח,ןטק
.התוא רתוי רכוז אלו רחמ ררועתמ יתייהו יאולה
ef-201ל וביגה
 
 
24/1/01 14:03
ef-201 :תאמ
ל הבוגתב
,םיוסמ םוקמב אל אז יליבשב תיבב שיגרהל
היתועורזב הז תיבב שיגרהל
ef-201ל וביגה
 
3/4/01 22:51
סימטרא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?..ךלש ךשפנ לע םיתיעל םיננחתמ רשאכ ןנחתהל רשפא תמאב המכ
תוללמוא ,םויק רסוח תשוחת איה ךב תטלושה תיסיסבה השוחתה רשאכ
..ךלה אוהש ינפמ קר ..לכה לכהו תיתחת תרסח תונקירו תימוהת
דאמו טקרוק ילקטילופ אל דואמ ירלופופ אל דואמ עמשנ הז ןכ
םישנל עירפמ אל הז ןיידע ?..המ זא ..תעדוי .םימחר ררועמ
תובצינ ןה רשאכ ןשפנ לע ןנחתהל הדימ הנק לכב תוחלצומו תוחילצמ
רציש הז תא , ןכ , ותוא ..ותוא דבאל לש ימוהתה דחפה לומ לא
תרצונ איה ,ךכ םתס תרצונ אל ירה תולתו .הלודג הכ תולת ןהב
הנעמ ןתונ הלא םיטייוסמ םיסחי לש םייוסמ בלשב "אוהש" ינפמ
המ קוידב קוידב אוה .הבהאה תומלגתה אוה .ךלש םיכרצל קייודמ
הז םצעב דציכ ןיבהל דואמ השק הז םוקממ .דימת ךמצעל תלחייש
תא רשאמ רתוי ךתוא בהוא אוה יכ תנמאהש דחא ותוא דציכ..שברחתמ
יכ ךמצעל תרמוא ןכלו הניבמ אל טושפ תא .ךילע רתוול לגוסמ ומצע
והשמ תישע חטב ..ארונ והשמ וילע רבוע חטב ..רדסב אל ןאכ והשמ
ןיתמהל תונלבס ךל הייהת קר ,קר םא ..רובעי הז חטב ..ארונ
אולמב ךילא רוזחי ריבאהו רובעי הז , תלבקמ הניבמ ,תבהוא תויהל
תא םישמ אלל יכ..הרוק אל הז ךא .חצנל הייחת םכתבהאו ורדה
רתוי תננחתמו רתוי וב הצור תאש ללכש ..לוונמ ןונגנמ ןמ הליעפמ
.. דבוע הז ךכ ..תושעל המ ?ירזכא .. תוחפ ךב הצור אוה ךכ ,
הזה באכל ערו חא ןיא .ארונ טושפ ..ארונ אוה לבסה יוא ..לבסהו
יננחתת זא..ותוא םצמצל ,באכה תא טיקשהל תנמ לע לכה ישעת ןכלו
עודי ירה ףוסה ךא ,ןופלט תחיש דוע ,הליל דוע ,השיגפ דועל
. תשקעתמ ןיידע תא תאז לכבו .שארמ העדי ףוס לש הקינורכ ..שארמ
יכה ביואה םצעב יכ הווקתה הז הרקמבו ..הווקתה אלל ונא המ יכ
.ונלש לודג
וע תמדקומה תודליב םש ייא ונל הרק המ הנשמ אל שממ הז םוכיסלו
לוטיב הזכל עיגהלו תולת וזכ חתפל ונל םרג רשא תרחואמה תורבועב
.הרורב איה הנותחתה הרושה .ימצע
..ךליש ..ול יחינה
םייחה .ילכ רבשל יכפהת םתסה ןמ ןכ ,ךתוא סורהי הז ,באכי הז
..המזגה וז ןיא יכ תעדוי תאז הרבעש ימ לכו .םמעט תא ודבאי
דחא םוי .חצנל ךכ יראשת אל..רבוע הז ..לודגה לבאה ןאכו ..לבא
.. םייתעשב םעפ קר ןכ ירחאו העשב םעפ קר וילע יבשחתו ימוקת
תורידא תוליפנ םג ויהי ..ןכו ..קוחצלו ךייחל יליחתת וליפאו
לא קר .ךמצעל יחליס ..המ זא..תויורעטצהו םיעוגעג תומוהת ךותל
ינפמ .ךתטלחהמ ךב רוזחל אל קר .וילא רשקתהל לש תועטה תא ישעת
רתויב ילואו שדחמ לולסמה לכ תא יכלתש אוה הרקיש דיחיה רבדהש
.באכ
הז ימ יניבת שממ אלו ,רמגי הז <..בר ןמז ירחא ילוא>.. ףוסבל
.ךכ לכ תלבס וניגב הזה שיאה ללכב
לולע הז..אלו..םשל תעגה ךיא ךמצע םע יררבתש יאדכ ילוא ..המ קר
(: בוש ךל תורקל
..הרזח יטיבת לאו ! ותוא יחליש
ררבל םיכירצ דימת םהש ינפמ..הרוק הזו בושי אוה םא םגו
המכו המכ יבשיח <הזכ יבלכ והשמ ןכ> םהלש ןיידע הירוטירטהש
.בוש הז לכל סנכהל יאדכ םאה םימעפ
.ינא , ךלש
סימטראל וביגה
 
18/5/01 17:03
היירט הדורפ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םתא ,םהב יתלגד ךכ לכש תונורקעה םתוא לכ ךיא תולגל יתוא םיהדמ
."תודידי הזכ רבד ןיא....והזו קתנתהל ךירצ םידרפנשכ" ,םיעדוי
רחאל ידימ הלאכ תודידי יסחי לע רומשל ,תילנויצר הניחבמש ןוכנו
...אדירג םייתודידי םיראשנ אל ללכ ךרדב םהש םג המ ,הדירפה
אל אוהש הז לע רוגס שממ אל דועש םיינשה ןיבמ הז תא םיבכעמ
ןיבהל יתיסינ הלחתהבש ןוכנו ,ינממ דרפנ אוה ,ילש הרקמב .הצור
אוהש המ תאו ותוא חתנלו ,ולש שארל סנכהל יתיסינו ,הרק הז ךיא
שדוח ,םויה ,לבא , .....ו...ו...ו יוכיס ןיא וא שי םאו שיגרמ
,ימצעב הקוסע ינא ,הזאפ יתיניש וליפאו ,רומג רדסב ינא ,ירחא
הזו עוגעג הז יל ראשנש המ ,ולש תונוצרב אלו ,ילש תונוצרבו
יל תויהל לוכי - ונל היהש המש ןיבהל הלוכי וליפא ינא ...רדסב
.הזמ בוט רתוי
,רשק יתיא רצישכ הלחתהב ,רשק יתיא רוציל ךישממ ,רוחבה לבא
ונישעש יתבשחו יל ירט דוע היה הז ,הדירפ לש םימי המכ ירחא
תא השעי ןמזהש רמא אוה , סופסיפ הזש ול יתרבסה תונידעבו ,תועט
,וב היהאש עדיש םוקמב רשק בוש רצי אוה עובש רובעכ הככו .ולש
,רבדל ימ םע ןיאש יתטלק ... סופסיפה לע ,ותיא רוביד ידכ ךותו
אל ימצעל יתעבשנ .דחי ונבכש זאו ....רמגנ תמאב רמגנ הזש יתטלק
חילצה הזו....ףיכה ליבשב הז תא יתישעשו ,רקובב הז לע רעטצהל
ילא רוזחל הצרי אוהש יתיפיצ אל םג ,תובשחמב יתעקש אל...יל
.הז והזש יתנבה יכ...יל רזע הז ילואו ....םואתפ
,רחא םוקמב רבכ וישכע ינאו ,ילא רשקתה בוש אוה ,עובש ירחא זאו
,ילש תונוצרבו ,יב אלא ,שארב ול רבועש המבו וב קמעתמ אלש םוקמ
,ןייזמ וא אצוי אוה םא יתוא ןיינעמ ךכ לכ אלשו ילא ילש הבהאבו
,ולש םיישקה לע יל רפיסו רשקתה אוה ,תרחא ותוא האור ינא םואתפ
לבא ,הזכ והשמ וא ילא רוזחל לע הלימ םוש ןבומכ, ול ערש הז לעו
ינאש תעדוי ינאש איה הדוקנה ,וגאל םומיסקמ,יל בושח אל שממ הז
....הזמ רתוי הצור
ידיצמ ינאו) ----רשק רצי אוהש ירחא וישכע ,איה םצעב ילש הלאשה
אוה ---לש עטקב ינא ,הזה שדוחב תחא םעפ ולו רשק ותיא יתרצי אל
,(!וילא ןנחתהל תנווכתמ אל ינא זא , יתוא הצור אל
ןיינעמו) ....ול רוזעל הלוכי ינאש םוחת הזיאב הרזע שקיב אוה
(??הזה םוחתב אקווד רחב אוהש
?רוזעל אל וא רוזעל םאה
?הז בלשב םידמוע הדירפ רחאל קותינה לש תונורקעה לכ הפיא
הזו ,ותוא תוארל תעגעגתמ ינאש רורב דחא דצמ - ?תבשוח ינא המ
אל ,ימצע תא הלשמ אל ינאש תורמל ,קתנתהל תצק ול השקש דמחנ
אל םג ינאו ,ילא רוזחל הצור אוהש תבשוח אל ינא ,תוחפל עדומב
ליבשב טושפ ....הצור ינאש המ הזש החוטב אל ללכו הזל הפצמ
....ףיכה
תעדומ ינאו....הצור שגרה ,אלש רמוא ןויגהה ----םירמוא םתא המ
???המ זא ....תופצל הצור ינאש החוטש אל םגו תויפיצ תחתפמ אלו
היירט הדורפל וביגה
 
1/11/01 10:45
השיא םתס :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.לבלובמ היה רוזחל הצר אל אוה יתננחתה יתבזענ .םג יל הרק הז
הז .הצור אוהש רכזנ אוה ,האלה יתכשמה ןנחתהל יתקספה
תא ,םיחרוב םהו םהירחא םיפדור ,םידייצ םה םירבג ,טקניטסניא
,בגא ךרד ,םויה .ץורל םיליחתמ םה זאו םהמ תחרוב ,האלה הכישממ
....םיאושנ ונחנא
השיא םתסל וביגה
 
1/11/01 21:26
היתבהא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
. םייתנש םיסקמ רבג םע יתייה ינא : תובאוכה לוכל
. הנותח לע ונרביד וליפאו , הפיו בוט לוכהש החוטב יתייה
לוכו , וילא יתרזח , ינממ דרפנ אוה , וילא יתרזח , דגב אוה
, יתוא אלממ היה אוה דחמ םעפ
ראשיהל יתוא וענכיש ירעצלש , הבהא יטפשמב , חומה תא יל ןחוט
. דועו דוע
קר קפתסמ אל , תבהוא ךכ לוכ ינאש רבגהש יתנבה , חרקה רבשנש דע
, יב
- ינאו . תרחא יהשימ םא היה רבכ אוה הז ירחא םוי . יתכתחו
, ימצע תא תלכוא ינא
- 1 ועדתש בושח הזש םירבד ינשב החוטבו תעדוי לבא , עגר לוכ
ונתוא הליבומ , םייחב םיווח ונאש הער רקיעבו הבוט היוח לוכ
, הרכהו תושיגר רתוי םע , ןויסנ רתוי םע , הבוט רתוי רבדל
אקווד הזש , ונמצע תא אצמנ הבש םיסחי תכרעמלו , ונחנאש ימל
. יבויח רבד
טפשמה תא בותכי תאז לוכב ינא לבא , המקנ תשפחמ אל ינא - 2 ו
"ומוי אובי בלכ לוכ " אבה
היהי אל רבכ ינא , רוזחל הצרי אוהו אובי םויש , תעדוי ינאו
הבהאה םשל , םלשל יל םרגו ןתנ אוהש ומכ םלשי אוה זאו . וליבשב
םייחה לע וכייחתו , תוימיטפוא תאז , יניעב בושח יכהו .
הז לע לכתסהל השק המכ תעדוי ינאו ... לוכה תורמל , םיפי םה יכ
. ץובב העוקש תאש
וטעימת לא , תווש ונחנא , ישנה ןימה , םכלוכל , יקנע קוביחב
. םכמצע לש ךרעב עגרל
היתבהאל וביגה
 
2/11/01 10:46
תינידנולב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!סקס הצור ינאש יתטלחה ינא
.סקס יתיצר , תינמרח יתייה ,רשקמ יתאצי
!םג ינא תכללו ןייזל םילוכי(םירבגה) םה םא ימצעל יתרמא
דחא לכ רקבבו ,דמחנ ונל היה ..."רחבנ"ה תא יתשגפו ילזמ לזמתה
.וכרדל ךלה
.הפי ךכ לכ רבדו רשקתה אוה ברעב יכ ,יתבשח ךכ וא
תועובש המכ...הבהא יתאצמ ךא סקס יתשפיח ילואש ימצע תא יתלשהו
ןייז יתאצמ , יתאצמ הבהא אל.הרמה תמאה תא יתעמש ףוסבלו ורבע
.ןטק ןיז לעב לודג לכש
יתושפיטב ינא, עגפ ךכ לכ הז ,ולש הבוט הדידי ינאש רמא אוהשכ
.רתוי והשמ םש היהש יתבשח
,ןושארה טיידב סקסמ ליחתמש רשקל יוכיס םוש ןיאש יתעדיש תורמל
?רתוול יל השק ךכ לכ תאז לכב המל זא
!הווש הכה...?יתוא הצרת אלש התא ימ ,ונחנא הככש הארנכ
תינידנולבל וביגה
 
5/11/02 11:48
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םא רתויב הקומע היפוסולפ וזש ךל יעדת םייחהמ הלודג תא הנולא
תשקעתמ תאשכ התוא עומשל ןבצעמ ידו הרומג האשילקכ תעמשנ יכ
אלש המ רבכ וררועתת תונב לבא ינרוט רוחב הזיא דוע לע אושל
דעונ אל טושפ הז רוזעי אל הז לובסנש המו ןפוא םושב רדתסמ
!!!!!!!תויהל
וז הבוגתל וביגה
 
12/10/03 11:12
הנינ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
וא ימצע תא הליפשמ ,"תכפשנ" ימצע תא האור אל שממ ינא , ייה
ינאו !!ילע םחליש יתוא הצורש ימ !רבג ףא ליבשב תומלוע תכפוה
!ןכ ןכ ,הבהא ךותמ ייח תבהאמ יתשרגתה !ןויסנ אלל תאז תרמוא אל
יל ןיא םג ןיפיקעבו ,יתיא בוט שיגרמ אל יבוהאש יתיאר רשאכ
יל ויה רבכש תורמלו ,תידדצ דחל הכפה הבהאהו "ריח" םוש ונממ
אלו !!הבהא ךותמ ותוריח תא ול יתעצה , תומיסקמ תונב יתש ונממ
ויה (ילש ןויערה רוכזכ היהש) ןישוריגה רחאל ! לק היה אל הז ,
ידכל דע יתלבאתהש אל .וז הבהאמ "למגיהל" ןמז יצחו הנשכ יל
דע יתוא הווילש באכ םע האלה וכשמנ ייח !תכלמ ייח תריצע
ןמזה רבועש לככ ,בגאו !הז ידעצמ סונמ היה אלש הנבהו ,הלימגל
ינאו !ידיצמ ןובנו ןוכנ היה דעצהש השיגרמ ינא (ךרעל םינש 9)
אלש סניג ךל שי םא !רבד ותוא תושעל לארשי תונב לכל העיצמ
ותואל סנכיהל ךשוממ ןמז קרפ הלוכי ךניאש האור תאו ,ךיילע הלוע
??ךכ הז ןיאה שדח םינוקו האלה ותוא םירסומ זא ,סניגה
הנינל וביגה
 
10/11/03 12:45
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ינאש ותוא תבהוא הז המ ינא ןוכנ . םינש 3 רוחב םע רשקב ינא
ON/OFF לש םינש 3 רבכ ונחנא .יתיא היהיש יידכ לכה תושעל הנכומ
אל ינא םעפה !!אל" ול דיגהל תלגוסמ אל ינאש הזל עדומ אוהו
ינא תרחא םע אוהשכ לבא יב דגב יתוא ליפשה אוה . "!ךילא תרזוח
אל ינא םירוהה / תורבחה ודיגי המ הנשמ אל !!!!תומל הצור
ונממ יתשאייתה ינא יכ תרחא םע אוהש בושחל תלגוסמ
!?חצנת הבהאה ילואש בלב הווקתה תא שי דימת
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
27/3/04 8:52
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
חחחצר רעוכמ לבא דומח אוהו קיציא ול םיארוקש רבח יל שי
ולש הרבח תויהל הצור אל ינא
ההההנתמ יל הנק אוה ול דיגהל יתיצרשו
םםםםםםםםםםםישוע המ זא
ררררב דרול םח ש''ד
הליהמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/3/04 13:38
:תאמ
םי-תב דדח הליהל הבוגתב
אל םגו תינק םג תא זאו קסיד םסוב תבייחמ אל הנתמ ול ינקת
תבייחתיה
?ת נ ב ה תבייחמ הרמיא יהשוזיאב
וז הבוגתל וביגה
 
22/4/04 10:28
תילג :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.המיהדמ הבתכ
אל אוהש טילחה אוה לומתא .יל הרק הז לומתא .ההדזמ כ"כ ינא
.ולש םייחהמ הצור המ עדוי
ידובכ לע לוחמל הכירצ ינא םאה .םדאנב יצח .הרובש ינא וישכעו
?וידעלב היחא ינא ךיא ?רשקתהלו
תילגל וביגה
 
23/4/04 22:24
תאיל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אוהש טילחה אוהש ירחא עגר אל.וישכע אל לבא רשפא חטב רשקתהל
תקבדנ תצק וליפאו היוחד ישיגרת קר תא זא.הזה דבלה תא בייח
הזש החנהב לבא רתומ רשקתהל.ךיילא סמונמ היהי קר אוהש ירחא
טעמ קתנתהל טעמ הכירצ תא םג תצק יכחת הדירפה ןמז לש ןייניע
ומכ "תאש ומכ ךתוא יארת ףוס ףוס דחיב םינשה לכ ירחא" קחרתהל
עוגעגה תא םיצעי קר הז וישכע ירשקתת תא םא רישה רמואש
.תוחפל.םייעובש עובש יכחת.וילא
ךרד אלו תאש ומכ בוש ךתוא תוארל רישה רמואש ומכ בוש יסנתו
.ךלש םייתימאה תוחוכה לא רבחתהל.תורחא םייניע
ףידע זא ותוא יצרת תמאב תא םאו.טקשב רשקתהל הלוכי רבכ תא זאו
.רתוי הקזח.הככ ךתוא עמשי אוהש
תאילל וביגה
 
9/11/04 23:14
תיפי :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הלימ לכ םע ההדזמ ינא ןוכנ הזש המכ..........ווווווווואו
!!!!!!!!!הלימו
תיפיל וביגה
 
8/7/05 2:33
tweety :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...ןוכנ הזש המכ דע בוצע
ףוא
tweetyל וביגה
 
17/2/06 17:38
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
רשפא יאש דבל ינאש יתבשח םעפ ,הנימאמ אלו הז תא תארוק ינא
יביבסמ םישנאה המכ הנשמ אלש תעדוי ינאו השיגרמ ינאש המ שיגרהל
המכו השק הז .העמד ףא הווש אל אוה..האלה ירבעת יקתנת יד ודיגי
םונהיג ירודמ עבש .רתוי ותוא תבהוא ינא ךכ יתיא השק רתוי אוהש
ןיידע הז לבא שארה תא םירהל הסנמ תצק ינא וישכעו וללגב יתרבע
...באוכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/1/07 14:24
Miss G :תאמ
?ןנחתהל רשפא המכל הבוגתב
"השק השק" ,תרמוא הבול ךיא
Miss Gל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא