םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

םיאצאצו תויצפוא
רנגו וגידניא ןורש

ארונו םויא גאב שי םידליל יתניחבמ
רשפא יא .ףוא רותפכ םהל ןיא :ןונכתב
.םיאתמ אלו חונ אלשכ םתוא תובכל
םיאתמו חונ לכהש תבהוא ינא ,ינאו


הכימש הז םידלי


תאו ,םיציבב ול אפוק ערזה תא עומשל יתלוכי "???םידלי הצור אל תא"
יהשימ םע תושעל רשפאש םירבד דואמ טעמ שי .תככרתמ ולש תינחורה הפקזה
ריהזהל יתלוכי .ךייח תא התא קולחל אל חטב .םידלי תושעל הצור אלש
אוה םא טיידה תא רקחתל קיפסמ ךיבמ לבא ,ונשגפנש ינפל שארמ ותוא
הצור אל ינא ,עמשת" ,ןופלטב דועו ,ול דיגהל הלוכי ינא ךיא זא ,ןשעמ
."?הנומשב שגפינש ךל םיאתמ ,םידלי


?םיחרכומ זא ,םילוכי


אוה .ומצע ליבשב אל .ולוקב עמשנ יתימא שואייו לאוש אוה "??המל לבא"
אוה .הזה םררטה לכב הצפח ןכש תיתימא השיא ומצעל אצמי אוה .רבגתי
יכ ,םידליל קוקזש ,לארשי םע לכ ליבשב םג ילואו ,יליבשב שאוימ
ונרשבב םוחלל ונילע הבוחו ,םיביוא תפקומ הנטק הנידמ ,עודיכ ,ונחנא
.יפרגומדה דשה דגנ
תחנאב רמוא אוה ,הא "אמיא תויהל המיאתמ ינאש תבשוח אל טושפ ינא"
הריכזמ ינא ."םא תויהל הלוכי תחא לכ .רבכ ידמלת תא ,תויוטש" .החוור
תוללעתמש םישנ שיו ,ןהלש םידליה תא תושטונש םישנ םג שיש תונידעב ול
תוחצורו תוכלוה ןה זאו הדיל רחאל ןואכיד תופקתנש הלאכ םג שיו ,םהב
,טושפ אלא ,הלילח ,וזכ היהאש תבשוח ינאש אל .ןהלש םידליה תא
,םידלי ץמאל ידכ .םירוה תויהל םימיאתמ םדאה ינב לכ אל ,תיתדבוע
תישפנו תילכלכ תלוכי חיכוהלו ,םישקונ דואמ םינוירטירקב דומעל ךירצ
,הלבק יאנת ןיא .הלוכי תחא לכ םידלי תושעל ,תאז תמועל .םתוא לדגל
בורמ רתוי לודג רגתא אוה םידלי לודיגש תורמל ,רבעמ תוניחב ןיא
.וייחב םהב דומעי םדאש םירגתאה
אוה "!םחר ךל שי ,הדבוע ,םידלי ישעתש הצר עבטה !עבטה דגנ תכלוה תא"
תא חצנל רשפא ךיא ירה ,ףלשנ יביטמיטלואה ףלקה .חצנמ ךויח ילא ךייחמ
?עבטה
םע יתדלונ זא ,ןכ .תשמתשמ אל ינא וב םגו ,יל שי טיצידנפא םג .ממה
םדאה ?הב שמתשהל תבייח ינאש רמוא הז .ןיא טליב םידלי תושעל היצפואה
זא ?הנוש היהי הזש המל ,םירבד הברה ךכ לכב עבטה דגנכ ךלוה ינרדומה
ואצמוהש עגרהמ .הריחבה תוכז .תורחא תויחל ןיאש תוכז ונמצעל ונחקל
תלוכי תא יל שי .עבטה לע ונמרעה .ןזאמה תא וניניש העינמה יעצמא
.םידלי תושעל אלש תרחוב ינאו ,הריחבה
לבא ,החמיש הז םידלי .ותא המיכסמ ינא ,ההא "!החמש הז םידלי ...לבא"
טלחהב םה .םירחא םישנא לש ,םידלי תבהוא אקווד ינא .יליבשב אל
.ימצעב הלאכ תושעל קשח יל םיאיבמ אל םה ,אלו .קיפסמ יתוא םיחמשמ
.ךיא דועו םידומח .םידומח אל םהש אל הזו
רותב םידלי תושעל ,ירסומ ךל הארנ הז ."??ינקדזתשכ ךב לפטי ימו''
ףידע אל ,םידלי לדגל הביס ךיניעב וז םא ?תלוונמ הנקיז דגנכ חוטיב
?ללכושמ םילהנמ חוטיבב םהלש לודיגב עיקשהל שיש ברה ףסכה תא עיקשהל
םהו בירנ ילוא ?ךרטצאשכ ידיצל ויהי תיטמוטוא ילש םידליהש רמא ימו
עמשאש המ לכו ,הילרטסוא תוברעב ועקתשי םה ילוא ?ינממ עומשל וצרי אל
לדגל ןכוסמ המכ לע רבכ תרבדמ אל ינאו ?םיישדוחב םעפ ןופלט הז םהמ
.חוטב אל רבד םושש הז ,םייחב חוטבש המ ירה .וזה ץראב םידלי


?ךלוה םירבכע לער


.תמיוסמ תונדשחב םעפה ,בוש לאוש אוה ?םידלי דגנ ךל שי המ
.הרטשמ יל ןימזי אוהש תששוח לבא ,ול תונעל תלקוש ינא ,"םירבכע לער"
םידליל יתניחבמ .ילשמ דחא יל קשחתמ אל טושפ ,םידלי דגנ םולכ יל ןיא
םתוא תובכל רשפא יא .ףוא רותפכ םהל ןיא :ןונכתב ארונו םויא גאב שי
.םיאתמו חונ לכהש תבהוא ינא ,ינאו .םיאתמ אלו חונ אלשכ
"ךמצעמ קר ךל תפכא ?תעדוי תא ,תיטסיאוגא ארונ הבישח וז"
םידלי תיישע .תיטסיאוגא ינאו ,ימצע לע תבשוח ינא .קדוצ התא ,ןוכנ
התא אליממ .םליבשב .ךמצע ליבשב אל .יטסיאוגא אל השעמ תויהל הכירצ
םיטוטאזה ילעבו .םליבשב ךייחמ םיקלח הברה ךכ לכ לע רתוול שרדנ
הצור אל ינאש אלא .הבהא ךותמו ,ןוצרב הלאה םירותיווה תא םישוע
הצור אל .תלבגומ תויהל הצור אל .הככ תויחל יל בוט .יל אב אל .רתוול
.ילש שפוחה לע רתוול
הז .התאש הפיא תבשייתהש העידי ךותמ םישועש והשמ הז ,יתניחבמ ,םידלי
הדיפקמ ,תושעל המ ,ינאו .ערשכ חורבלו םוקל טושפ תורשפאה תא םסוח
התא ,ןכ ונ .ינא וזכ .ךרוצה הרקמל החותפ תלד וזיא ראשיתש דימת
חתפ האור אוה .ןיטולחל קדוצ .אמיא תויהל המיאתמ אל תמאב ינא ,קדוצ
הז לכ דלי ךל היהישכ .וישכע תרמוא תאש המ הזש רורב לבא" .הלצה
הנשמ היה הז דלי יל היה םא ,תרמוא ינא ,קדוצ הארנכ התא "!הנתשי
,הרירב רסוחמ תונתשהל הצור אל ,ינומכש תיטסיאוגא ,ינא לבא .יתוא
.יתוא הנשיש הזה דליה תא תושעל תנווכתמ אל ינא ןכלו


חרוצ ןועשה ,םייתניבו


אל תאש םיעוגר ויהי ךתא םיאצויש םירבגהש ידכ הז תא תרמוא םתס תא"
"ןותיח תצוחל
הרוחבמ רתוי ילארשי רבג ליהבמש דיחיה רבדה .המהדתב וב ההוב ינא ?אה
םידלי תושעל הצור אלש הרוחב אוה ,ןתחתהלו דלי תושעל רבכ הצוחלש
רותב הז תא יל רמא וליפא םעפ והשימ .ךל תעבשנ .ןתחתהל אל םגו .ללכב
ינא ,25 ןב היה אוה) ,םייעובש דחיב ונייהש ירחא יביטמיטלוא ץורית
ןנכתמ אקווד ינא .לוקיש הז .ןובשחב הז תא תחקל ךירצ ינא" :(29 תב
אל הז"מ ינשדחו קירבמ רתוי היה טלחהב הזו ,"תוחפל םידלי העברא לע
."ינא הז תא
יגולויבה ןועשהשכ ךתעד תא ינשת דוע תא לבא ,וישכע הז תא תרמוא תא"
הזה םיוסמה קותקתה תא ,ןכבו "יארת תא ,םיינזואב ךל קתקתל ליחתי
;תיקותקית תרגתואמ הארנכ ינאו .דלי תושעל תוצורש םישנ קר תועמוש
םיגשומו ,ןהל תוזבזבתמו תוכלוהש יכותב תויציבה לע תובשחמ יל ןיא
.יתניחבמ םייטנוולר אל טושפ "תולבה ליג"ו "תויונמדזה ןולח" ומכ
,וישכע ןהל םיאתמו תוצור ןה יכ אל דלי תושועש םישנ שיש יניעב בוצע
הז .תינכטה תלוכיה ןהל היהת אל רבכ ,הניצרת ןהשכ ,ךכ רחא יכ אלא
אל דיתעב ילוא ,ויתולובג תא חותמל ידכ השק דבוע עדמהש ץוליא ,ץוליא
.עבט אמא ונל הקפיסש תימשרה תוירופה תפוקתב קר םייולת היהנ
.רמול שי המ ,יש"בז זא ?תולבה ליגב טרחתא ינא םא ,םייתניבו
"ךממ רבד םוש םלועב ראשיי אל םינש האמ דועב זא"
הזש יל המדנ ,םינש האמ דועב יבכשמ םוקממ .ראשיי אל .המיכסמ ינא ,ןכ
.תפכא יל היהי שממ אל


!תיניצר איה ,יובא


טיבמ ,לאמשל טיבמ אוה !ירמגל תיניצר ינא .טרכאלטה ול לפונ זאו
,רשק לש ןיינעב תיניצר אל וזה הרוחבה זא .תוביטנרטלא לקוש ,ןימיל
יהשימ וכרדב רובעתש דע ,םייתניב ,התא ןיידזהל רשפא ןיידע ,םצעב לבא
ריעצב טיבמ ןוינקב חטבאמש ומכ יב ץיצמ אוה .רתוי תוירופ תונווכ םע
ולש תוספניסה תא עומשל רשפא .לודג קית אשונש חלוגמ אלו ,שוחכ ,םוחש
.טעמכ תוצייצמ
ןיוצמ דובעל לוכיש והשמ הז תויגוז ,טקשב יד ול תרמוא ינא ,עדוי התא
דחיבה תא תקצל םיבייח דחיב םהל בוטש םישנא ינש לכ אל .םידלי ילב םג
לש העפותה תלבוקמ ,לשמל ,הרואנה הפוריאב .ימלועה םינגה רגאמל םהלש
Income, No Kids ,ארקנ הז ,תוברתהל םיטוהל אל םהש וטילחהש תוגוז
ילוא .המ םושמ ,ךכ לכ תוברתהל םיטוהל אל םש םישנא .DINKS - Double
זא .תעדוי אל ,םזיאוגא לע שגד ילוא ,רתוי ההובג תיגולוקא תועדומ
וליפא .הנתשי הז םג לבא ,םידלי םישדקמ ןיידע ונלש תדבו ונלש ץראב
יטרפה ןיב תבברעמ אל ינא .םייפרגומד םינועיט יל איבת לאו .הפ
.תרעטצמ .יללכל
תורמוא ,ירמגל הקופד וזה הבקנה) םיננועמ םינפב יל רמוא אוה ,ןכ
.העיקשה רבע לא םלענו ,(ולש תוצווכמה תובגה
ענכשל "םיליגר" םישנאל בושח ךכ לכ המל ןיבהל יתחלצה אל םלועמ ינא
םיעדויו ,ינממ בוט רתוי יתוא םיריכמ םה .יליבשב בוט הז םידליש יתוא
תא דבכל אל המל ?יליבשב רבד-ה הז םידליש עובקל תנמ לע קיפסמ ילע
הל תושעל הנכומ םגו םהלש הריחבה תא תדבכמ ינא ירה ?ילש הריחבה
םדאה רואנ המכ הנשמ אלו ,עובק ןפואב ,המ םושמו...םעפ ידמ רטיסיבייב
וליאכ טעמכ ,תישגר ביגמ אוה םידלי הצור אל ינאש עמוש אוהשכ ,ילומש
.םיידיתעה וידלי תא הלסאב עיבטהל וא ותוא סרסל יתיסינ
(?םיזוחא םישולש) םירבגה לכ םיאבחתמ הפיא יל ריבסי והשימש ,וישכעו
םירג םיזוחא םישולשה לכ ,המ .םידלי םיצור אל הקיטסיטטסה יפלש
???הפוריאב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
19/7/01 21:38
באז באז :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םידלי 4 יל שי
םוי לכב יל קינעמ םהמ דחאו דחא לכ רשוא המכ ראתל ךרד םוש ןיא
.םויו
םיפוצהמ ה'רבחה םע ץיזמוקב אצמנ םהמ דחא שממ הז עגרבש ןוכנ
הרומג הקינאפב ינאו ןופצב םירבח רקבל סובוטואב העסנ ותוחאו
רדהנ יכה רבדה םה - תאז לכב לבא ,והשמ םהל הרקי/הרוק/הרק אמש
םג יל שי ,ןכ) ילש םייחב שיש םילימ דוע יל ןיאו לודגו הנהמו
קופיס אלמו הבבס הדובע םגו ןואה תבר יתגוז םע רידא סקס
סנכנ (לכה לבא) ראשה לכ - באל יתייהש יתטלקש םויב .(ביבסמ
אלמה גונעתה תמועל תובישח תורסחו תוינשימ תויוטש לש תצבשימל
.ידלי יל םיקינעמש ףורצהו


ליגב דואמ השק רבעמ בלש םהל שיש תעדוי תייה םידלי ךל ויה וליא
תא םינכמ ונחנא ונלש תימינפה תיתחפשמה היגולונימרטב .םייתנש
הזיא רבוע דליה הזה בלשב (ליעלימב "ינא") "ינא ינא" העפותה
הלאכו ומצע תא הלגמו דליל קונית ןיבש והשמ יתוחתפתה בלש
םעפ לכב "ינא ינא" תוחרצב בצמה תא אטיב רוכבה וננב .םירבד
תנכה דעו וילענ תכירשמ יהשלכ הלועפ ומוקמב תושעל וניסינש
,ויכרצו ימינפה ומלועל קר עדומ ,ומצעב זכורמ ולוכ לכ .וקוש
.ולש ףאהמ רטמילימ האור אלו םות דע םהב זכורמ


רתוי הברה הברה ינהתו ךביבס המ תוארל יליחתת .הזה בלשהמ יאצ
.ליעל תראתש םזגומה יכונאה ךבצמב רשאמ


10 לכ לע תודיל 8 שי הינמרגב - הפוריאב "הייברה תוברת" יבגלו
? הזב יתוברת ךכ לכ המ ,תותימ
באז באזל וביגה
 
 
20/7/01 19:26
וג_ידניא :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
םישנאל תתל המ יל שי .אוהש יפכ קוידב יל םיענ יכונאה יבצמ
דצמ תויכונא וז ילואו .הזל םייוארש םישנאל ימצעמ תנתונ ינאו
לדגל םימיאתמ אל םה םא ,םידלי תושעל ןכ םימיוסמ םישנא
?םעפ הז לע תבשח ?םתוא


תמאב התא ?(ןוויכ הזיאלו) ייח תא תונשל יל דיגתש התא ימ
ינא םאה ?יליבשב םג בוט ךליבשב בוטש המש יל רמול רמייתמ
המ השעתש דעב ינא ,ךפיהל ?םידלי העברא תושעל ךתוכז תא יתלספ
רסוחל תסחייתמ ילש הנולתהו ,יל בוטש המ השעא ינאו ,ךל בוטש
םע ךילא םיאב ,וזכ תכ וז וליאכ ,םידליה ילעב לש תונלבוסה
.הנשי ,בוט ונ ."ירמגל ךתוא הנשי הז" םירמואו ,םייניעב רוא
?הצור אל ינא םא יל ושעת המ


לבא ,הער אמגוד יל תיארנ וז ,'וכו תוברת ,הינמרג ןיינעבו
רתוי םיבשחתמה םה םידלי םישוע אלש םישנאה עגרכ ,ןורקיעב
.וילע םייח ונחנאש הזה בכוכה לש ילפורטסטקה יגולוקאה ובצמב
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/7/01 9:48
הלבזיא :תאמ
תרעטצמ ,םזגומ יל הארנ אלל הבוגתב
:)תרעטצמ .םזגומ הארנ אל הז יל םג
.העברא ...םיינש , דחא דלי הזיא יל שי ינאו
.ףוא רותפכ םהל ןיא ןכאו
.טוימ אל וליפא
.זירפ אל וליפאו
.ןבצעמ ייד הזו
..ידניא תוקישנ
הלבזיאל וביגה
 
 
27/7/01 15:06
לוגרלוק :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
ךתיא ינא ןורש דובכה לכ


ץוצק ימישת לאו ךל אבש המ ישעת


ותומי םיביטימירפה לכשו םידלי ישעת לא


ייב
לוגרלוקל וביגה
 
19/7/01 22:33
תיטסינאגלב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לבא , םידלי הצור דואמ , םידלי הצור ינא ידניא ךיילא דוגינב
רבגה םע דואמ יוצרו הז תא יל רשפאי ילכלכה יבצמש יתמ קר
":תלאוש ילש תבחרומה החפשמהמ עומשל יתוא זיגרמ ייד . םיאתמה
" ???םידלי םע המו
ימצע לע בושחל ימצעל תושרהל הלוכי ינא ובש ןמזה רמגנ וליאכ
וישכע , ותיא תויחל הצור ינאש רבגה תאו םייחה ןונגס תא רוחבלו
שי םימעפל םחרה ךרד קר ימצע לע בושחל הכירצ ינא , 32 ליגב ,
"?הרקע ינאש רבתסי םאו ": םתוא לואשל קשח יל
תמאבש ,םירעוכמו םישפט םינטק םירברבג לש ףסונ ןז שיש הזמ ץוח
אל םה .םהל רתעאו רשפתא זא ,םידלי הצורו 32 תב ינא םאש םיבשוח
םרוג קר , םיאשונ םהש יטנגה ןעטמהש הדבועה תא ןובשחב םיחקול
רפסל ליעיו דמחנ יכה םהל .אמא תויהל תוצרלמ יב רוזחל יל
(!עדמה יחי)... תויציב תאפקהש
תיטסינאגלבל וביגה
 
 
20/7/01 14:15
באז באז :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
הביס לבא ,הבוטו הנוכנ הביס וז םיאתמה רבגה תא תאצמ אל
.םידלי םע בכעתהל הביס אל איה תילכלכ
םעפ ףא ילכלכה בצמה ... םיעדוי םלוכש והשמ ךל תולגל יל ישרה
לכ ךל שיש ילגת םידלי ךל ויהישכ תאז םע דחיו םלשומ אל
.םליבשב ךירצשהמ


! החלצהב
באז באזל וביגה
 
 
21/7/01 12:32
תיטסינאגלב :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
רוזעת ילש החפשמהש , תענכושמ ינא כ"הסב , ךירבדב והשמ שי
ינפל , ילש החפשמב היה הזכ הרקמ לכה ירחא . תילכלכ םג יל
יל הרפיס ילש אמא . רתוי רידנ היה הזשכ , הנש שמחו םירשע
תכימתב םיאושינל ץוחמ דלי הדלי 37 ליגב ,הלש דוד תבש
םג לגרתהש ומכ ,לגרתה החפשמה לש יתרוסמה קלחה , התדוד
החפשמ יל שי ) ןוראהמ תאצל וטילחהש םילאוסקסומוה השולשל
היהי ילש דלילש הצור יתייה , תאז לכב. ורזע םלוכו ,(תיקנע
! אצמא ינאש תענכושמ ינאו בוט אבא
תיטסינאגלבל וביגה
 
19/7/01 22:35
תירונ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לוטנ יתימא רשוא הז המ הניבמ תא...דחא שיש ירחא...םידלי
...הבהא רויפ..סרטניא
...ילעב היהש טנדיסקאהמ אציש ידיחיה בוטה רבדה הז ,יליבשב
אל וא םיצור שממ אלשכ םלועל דלי איבהל רשפא יא ,תוניצרב לבא
.ינשה דצה תא תוצרל ידכ אל חטבו...םינכומ םישיגרמ שממ
אל" לע תרבדמש תעמוש ינאש הדיחיה אל תא ,תוהמיאה שגר יבגל
תולשבה םע..ןמזה םע שבגתמש והשמ הז .."יהמיאה עטקה יל םיאתמ
...ןויסנהו ליגה לש
תירונל וביגה
 
19/7/01 22:47
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
The NY Times ran an article a few months back about people
who decided not to have kids - "child free' people. The
article was very controversial.Indigo, please read it if
you haven't done so so far. I have the feeling it will
provide you with some more future answers to annoying
questions.
וז הבוגתל וביגה
 
19/7/01 22:53
חחרפ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תא ונישש תולוכי ונל שי ."יעבט" רוצי וניא ,ןמזמ רבכ ,םדאה
איה הקיטנגהש הלאכל לכה תוזח איה הקיטנגהש הלאכמ ונידמעמ
!הרטמה אל ךא ףחדהו םהלש הייטנה


אל תישאר !?אל המל ,םידלי הצור הניא ידניא םא ,וז הניחבמ
לע - טרפה .הניינעמ וניא הז ,והשימל םירסח םאו ,תינש .םירסח
טרפה .םיימואל םיכרצו רוביצ יכרצ קפסל דעונ אל - יתפקשה יפ
ןובשח לע אל הז דוע לכ - ןתינש לככ בר רשוא ומצעלרוציל דעונ
.רחאה לש לבסה


30 ליגל העיגה דע .םינש רפסמב ינממ הריעצ התייהש השאל יתאשינ
,ינאש יפכ רשואמ ינאש יתבשח .םידליה לש ןיינעל סנכהל יתברס
יתנמאה .החפשמ תויהל תנמ לע םידליב ךרוצ יל ןיאש יתבשח
?המל זא .תחבושמ תויגוזל ינסרה לאיצנטופ םה םידליש
איהו .המצע לשמ תויוכז תלעב התייה ,זאד יתגוז ,ינש דצמ
.םידלי ושוריפ דחיב ראשהלש ,ןכ םא ,היה רורב .םידלי התצר
רתוול התצר אלש - איה לבא ,ןיינעה תא תוחדל יתלוכי רכזכ ינא
!היקוקל רבכמ הז הכפה - תורוה לע
וזה ךרדהש ןוויכמו ץופחתש ךרד לכב המצע תא תוצמל התוכז
לע ונכלה יל םירקי ויה םיפתושמה םייחהש ןוויכמו םידלי הללכ
.הז


םייחה .ומייתסה ןכל םדוק ויהש יפכ ייח .ותמאתה יתוששח לכ
םהל ןיא - תקדוצ ידניא .ןיטולחל הנוש גוסמ םייח םה הרוהכ
.תדרפנ הלאש וז אל וא גאב .ףוא רותפכ


!יתנעטש המ הז ירה ?אל ,קדוצ באז באז םג ,לבא


תורחא תושחת םע םירחא םייח ךא ומייתסה ויהש יפכ ייח ,ןכאו
.ולחה םירחא םידמימו


ונתיבל העיגה איה .טלחומ עוגעג הז המ יתוא הדמיל ילש היאמ
יתטלחה ישש םויב .תיבהמ יתאצי אל ישש םוי דע ,יעיבר םויב
!יב הכה עוגעגה תוגרדמב ,דרשמל תאצל
םה ןותשע רחא ןותשע .ודבא אלש תונותשעה לכ תא יתררחש דרשמל דע
ינא .החילס .יתריכזמל יתרמא ,דרשמל יתסנכנשכו .םהל וחרפ
!עוגעגה הז ...יניבה .ךלוה
,םיבהאתמש ומכ הז .הקזחתה ךא הבהאהו שלחנ אל עוגעגהו
.שדחמ םוי לכב תממורתמ תפערסה .קסופ אל הזש קר ,הלחתהב


.ךייחב םלשל תונוכנה אוה ינשה טביהה
אל ךא םירבד רפסמ רובב ןכתסהל ןכומ יתייה ,יתונב תדלוהל דע
.רבד םוש רובעב תומל ןכומ יתייה
!ותומיש - ?שיא ףלאו ינא


ייח לע רתוול ןכומ היהאש עדוי ינא ,ןורשו היאמ תדלוה רחאל
.םלוכמ לודגה יונישה ילוא הזו .ןנעמל


תווש ןורשו היאמ .יביטמיטלואהו ןורחאה רבדה םניא ייח בוש
.ינממ רתוי


! יחרכה אל ,תויהל ךפה םיהולא ,הנושארל


.םמוקמ תא וספת םירחאו ומייתסה ויהש הלא .ונתשה ייח זא


.םינוש קר םה .םיווש הלאו םיווש ויה הלא


ןומה הזל שי .ותוכז - ץפח וניאש ימ - ןיטולחל תקדוצ ידניא
!םסק
.ולש םסקה תא שי ךכל םג .ןכ םג ותוכז ,ץפחש ימ


ןיינע אוה רשואו .רשואל טרפ תרחא הרטמב ןימאמ אל ינא
!ןיטולחל ישיא
חחרפל וביגה
 
 
19/7/01 23:26
תירונ :תאמ
םיקדוצ ..באז באזהו תאל הבוגתב
..שגרמ
תירונל וביגה
 
19/7/01 23:57
חרוא רבוע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ןוכנ לכה .חותפ לכה ."םיאצאצו תויצפוא" :לכה תרמוא תרתוכה
תיתדה חמה תפיטש דגנכ ךישמהל יחילצתש ךל לחאמ ינאו .ףקת לכה
אל הז םידלי .ץפח ךבילש תא קר תושעלו (תימלסומ תירצונ תידוהי)
תא ולאשת וכל .רישה רמאמכ ברה תא לואשל וכלת לא החמש דימת
לש ויתושוחת םע המ ,הרוה תויהלב רשואה לע םירפסמ דימת .םידליה
.ךתיא ינא ,וגידניא ?וב םירשואמש םירוה םתוא לש דליה
חרוא רבועל וביגה
 
20/7/01 0:12
הרואיל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,וגידניא


הטלחה לכ לכה ךסב ,םידליב הצור אל תאש טילחהל טלחהב ךתוכז
םלוכ אלש הדבועה תא לכעל השק היה םעפ יל םג .תיכונא איה ונלש
הלאשל יתלגרתה הפוריאב םייתנש יתייחש ירחא לבא םידלי םיצור
םידלי המכ' תילארשי ךכ לכה הלאשה םוקמב 'םידלי הצור תא םאה'
יאצמתש הווקמ ינאו תימיטיגל איה ךלש הטלחה לכש ךכ .'הצור תא
.התוא לבקיש רבג
הרואילל וביגה
 
20/7/01 4:05
תויציבה לש ימשר אלה ורבוד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לומ לא תונורתי ןוחבל ,הזה הרקמב ,רשפא יא .קדצו .רב המלש רמא
אל תא םג ךריכזהל ?ףוא רותפכ ינחווצה טוטאזל ןיא .תונורסח
תעגהש הדבועהמ תרשואמ תא םא הלאשה .ףוא רותפכ םע תדלונ
הדימב ??םייחה ךל וקינעהש לע ךיירוה תא הריקומ תא םאה ,םלועל
תייה אלש ,ןימאמ ינא ,םייחהמ הטוסבמ תא ונייה ,תיבויח הבושתהו
.םידלי איבהל אל המל הביס תאצומ
םע היעב יל ןיא .תונרמש ייניעב אטבמ תורשפאה תא ףסה לע לוספל
ןפואב ,איהשלכ היווח לוספל םדא לוכי דציכ לעופב לבא ,טפסנוקה
תורשפאה יבגל המ ?םירומא םירבד המב קודבל ילבמ ,ץרחנ הכ
?בצמ ןיאש ץרחנ הכ ןפואב עובקל הלוכי תא םאה ?דליב יבהאתתש
רבד לש ופוסב לבא ,הלפה עצבל וננכתש תוהמא ילאשת םא ?המ יפל
ךרה תא םיאורש רחאלש ורמאי ןלוכ ,תושיגרמ ןה המ ,תדלל וטילחה
.ןתוא תעזעזמ דליהמ רטפהל ולקש ןהש הבשחמה ,דלונה
תויציבה לש ימשר אלה ורבודל וביגה
 
 
21/7/01 14:29
הרטפואילק :תאמ
החמש םה םידליל הבוגתב
ינא .םייק רבכ דליה ,הרזח ךרד ןיא םיקדובש ירחאש איה היעבה
דלי יל אב ארונש םוי שי :באז באזל ידניא ןיב ןיידע תישיא
.ירופטמה ןבומב וליפא ייח תא בירקהל הנכומ אל ינא לבא
אל הרבחהש דאמ יל לבחו םיגוסה ינשמ םדא ינב ויהיש בוט יתעדל
ינא ,ידניא ,הזב .םישנא לש תוריחבל היצמיטיגל תנתונ
םה רשאכ םהלש אמאל ריבעהל רשפאש םינייחא יל שי םייתניב.ךתיא
.קיעהל םיליחתמ
:) ?י'צוגמט לע ךתעד המ
הרטפואילקל וביגה
 
 
21/7/01 22:15
ההות שפנ :תאמ
החמש םה םידליל הבוגתב
.החמש םה םידלי אל ,"החמש הז םידלי" :רמא רב המלש לכ םדוק
.הזה טפשמה דגנכ החומ רבודמה רישה - הזמ ץוח


?תורמוא "תוהמאה לכ" המ עדוי התאש חוטב התא
.הכיפה יתלב איה היווחה לבא .היווח לש שארמ הליספ דגנ התא
התא .םדא ותוא אל רבכ התא ,דלי ךל שיש רחאל - חחרפ רמאש ומכ
ןכתיש ןייצמ אל התא .תיבויחכ הל תולגתהל הלוכי היווחהש רמוא
?וגידוא השעת המ זאו .ךפיהה םג


לע התוא לסופ התא םא .היווח וז םג .דבאתהל םג יאדכ ילוא
.תונרמשב עוגנ התא ,ףסה
ההות שפנל וביגה
 
20/7/01 7:47
וא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ןדבוא לע הבשחמה הליחתב .השולש םייעובשכ דועב תדלל הרומא יתשא
המל זא םינש הברה כ"כ קמחתהל יתחלצה) תומש יב התשע "םייח"ה
ךכ לכ היהי יונישהש יל רורב םויכ .(?תוכחל רשפא יא ?וישכע
ךלהמ לכ ךותב ינש דצמ ,ותוא לכעל דחא דצמ היהי השקש ,לודג
םיימצע םימחרל ןמז שי ימל - ישונא רוג לודיגב תוירחאהו הישעה
?דבאש המ לע
אל -שרושהמ ,יתוהמ יונישבש ןוכיסה תא חקול אלש ימ - יתניחבמ
!תויחל הצור ינאו ,"תמ" - זז אלש ימו ,זז
ואל וביגה
 
 
20/7/01 18:30
וג_ידניא :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
המיכסמ ינא .תינחור םג ,ןכ .םייחב דואמ יתייה ,קפודה תא
הז ,לבא - תונתשהל ןוצר רסוחב תמיוסמ תויתייעב שיש ךתיא
תושעל זא .ירשפאה דיחיה יונישה הזש עובקל לבגומ תצא יל הארנ
לכש תבשוח אל .הככ תבשוח אל ינא ?הדיחיה היצפואה וז םידלי
.יבמוז אוה םידלי ול ןיאש ימ


ול שיש ימש ,ומכ םיינללוכ םירבד רמאלמ יתרהזנ ינא ,ךפיהל
לבא .דואמ יתרהזנ .םביבס םצמטצהל לולע ינחורה ומלוע םידלי
.םזגומו ינורטפ ,רמול ךיא ,יל הארנ רבכ הז ,ךפיהה רמול
וג_ידניאל וביגה
 
20/7/01 8:56
'לימב םיקירע דכול :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הצור תאש המ תושעל האלמה ךתוכז .תונכה לעו ץמואה לע דובכה לכ
רשקה תלחתהב רבכ תאש הדבועה .רחא אוהשימב תעגופ אל תא דוע לכ
תויגוזה תא דואמ תרפשמ דיתעל ךיתוינכות תא גוזה ןבל תרפסמ
:רתוי רגובמ ליגב הנתשת ךתעד םא הרקמ לכב .םכיניב
.ץומיאה תיצפוא ךיינפב החותפ (א
.רגובמ ליגב הדיל (תרשפאמ רבכו) רשפאת האופרה תוחתפתה (ב
!הצוחל תויהל המ ךל ןיא
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
20/7/01 10:12
ןקדזמ דלי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םידלי םיצור אלש
תדלל .דלי וב לדגל םיאתמ םוקמ אל אוה ןוכיתה חרזמה ,יתעדל
.ידמ לודג תוירחא רסוח אוה ,הזכ רוזיאב
רשב דוע קפנאש ןויערה יל הארנ אל שממ ,ינלאמשכ ,הזמ ץוח
.שוביכה אבצל םיחתות
דע הדיל תתיבש לע םיזירכמ ויה תוינויה תועדה ילעב לכו יאוולה
(...הטארטסיזיל תטיש לע היצאירו ןיעמ) םייתסי שוביכהש
ןקדזמ דליל וביגה
 
 
20/7/01 14:19
באז באז :תאמ
םירבג %30 -המ דחא ינאל הבוגתב
! סכיא
באז באזל וביגה
 
 
20/7/01 17:26
ונורב :תאמ
םירבג %30 -המ דחא ינאל הבוגתב
ןה םא םג ילשמ תונוש תועד יפלכ תונלבוס איה ילש תולעמהמ תחא
.לובג שי תולעמל םג לבא .ןיטולחל תודגונ
! ךירצ אל ?הצור אל התא
!!!ילש תונלבסה הרמגנ ךלש םיקומינה םע לבא
הווקמ ינא אל םאו ףלפלתמ ןצלפו רנויצסנס םתס התאש הווקמ ינא
ךרטצנ אלש ידכ הלילחו סח ונל הברתת אלו ךתלימב דומעת תמאבש
.ךתומכש דוע םע דדומתהל
ונורבל וביגה
 
 
2/7/06 21:01
רומייל :תאמ
םירבג %30 -המ דחא ינאל הבוגתב
ןימהמ יוביר הייהייש יוצר אל תמאב ,ןיטולחל ךתיא המיכסמ
ונלש ומכ םלועל איבהל ךירצ אל םגש תורוחבה ןמ ינאו ,חולש
.םירבא חמר לכב אמא תויהל אוה השק ייכה רבדהשו .םידלי
רומיילל וביגה
 
 
20/7/01 18:33
וג_ידניא :תאמ
םירבג %30 -המ דחא ינאל הבוגתב
דחיב םידלי השענ אל אוב
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
21/7/01 14:15
הננ הכלמה :תאמ
םירבג %30 -המ דחא ינאל הבוגתב
? ךלש ליימיאה תא םסרפמ אל התא המל זא
הננ הכלמהל וביגה
 
 
20/8/05 3:17
:תאמ
םירבג %30 -המ דחא ינאל הבוגתב
טלחב ו'צאמ תויל אל ירוא המ דיגל דימת ינא ומוק הק
טימבוס םעפהבושו וקופמוא הקפ הקפ טימבוסו הקפ הקפ קר
בהוא הקפד ינא המ ,ולש הקפ הקפמ תבש ןויב הלח תונקל ירוא המ
השתאזה וגידניאה תא םגו ותוא תוערלו ורקל
ךשוחו הלילב רוא השוע המ דלי תושל לאוי זאמ ינא הק ונאוב
םויב
קחוצ יתוא השוע המ טעמכ ילש ומוכ ןיחרסמ רבכ ולש יקקו יפיפו
.ןלועבש תורוחבה לכ םע ןתחתמ הצור המ רמא אוהש החידבמ הח-הח
וז הבוגתל וביגה
 
20/7/01 12:26
הנילכימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תויהל הצור ,ילע לבוקמ ?ןתחתהל הצור ,הל אבש המ השעת תחא לכש
היעב יל ןיא ?הקוור
.הבבס םג ?הצור אל .הבבס ?םידלי הצור
יתנתחתהש ללגב תעגושמ לע ומכ ילע םילכתסמ :היפכב הליחתמ היעבה
םידלי הצור ינאש ללגב תללרוטמ לע ומכ ילע םילכתסמ ,הריעצ
רבד םושו ימואל יתד ןוצר םוש המישגמ אל ינא אלו ,ריעצה יליגב
.רחא
ינא "!?!?!?הריעצ ךכ לכ תנתחתה המל ?!!?!?המ" יתוא םילאוששכ
עגופ אל הז םאו ,תרשואמ תויהל יל םרוגש המ תא השוע ינאש הנוע
יתגידניא ,וגידניא זא .הז תא תושעל תוכז יל שי זא םירחאב
םימיה רבכשמ
,ללכבו ,בוט ךל השועש המ תא ישעת ("קסידל הריגמהמ" ימימ דוע)
.ןכל בוטש המ הנשעת ,ןכלוכ


אל ינא םא "תילארשי היגולויצוס"מ רמאמ שי ,תוהמאל עגונבו
רמאמ (תיתדה תונויצל הצירק םע) תילארשי תוהמאל עגונב ,העוט
,דובעישל החמש ןיב ארקנש ,רוא לא רמת לש ,אקווד יגולופורתנא
.הבשחמו תחנ יא ררועמ ,האירקל רתויב יאדכ אוה ,תוהמא ןוניכ לע
הנילכימל וביגה
 
 
20/7/01 18:56
וג_ידניא :תאמ
תנעוט ינאל הבוגתב
אוה ךיא יבגל תלוזה לש תוטלחהה תא דבכל ילאיווירט יל הארנ
המ םושמ לבא ,(םירחאב עגופ אל אוה דוע לכ) וייח תא להנמ
ינממ דדיה תעורת ילבק ,ןכל ,ךכ אל ןיידע הז םידוהיה תנידמב
םישלו ךל בוטש המ תושעל ךלש ץמואה לע םגו הננערה השיגה לע
.ךביבסמ תועדה לע ןיז
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
7/8/01 15:01
ינור :תאמ
תנעוט ינאל הבוגתב
?ותוא אוצמל רשפא הפיא
ינורל וביגה
 
20/7/01 12:32
היקוק :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הלקסנ אל ןיידעש ץראב יהשימ דוע שיש יתנמאה אל אורקל יתלחתהשכ
הנבהה לע הרתיוו םידוד ,םירומ ,םירוה ידי לע הטחסנ אלו םינבאב
דועו עובק הזש חינהל רתוי ריבס ,ינמז הז ילוא .ילב םג רשפאש
.תינלבוס אל דואמ הרבח ונחנאש חינהל ריבס רתוי
המ םלוכ תא ןיינעמ הזש םיבשוחש םירוה הז ארונ רתוי דועש המ
!שוביכל יד .םייעובש ליגב ליזה םהלש דליה
היקוקל וביגה
 
20/7/01 12:47
מ-בירי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
רדנא יוצר-דחא דלי הצור תישיא ינאש תורמל ,יבבלכ השיא
הנידמב ,ןכ .ךלש הבשחמה תרוצ תא דואמ ךירעמ ינא-יביטקא
ימואליתחפשמ וצל ךפהנ םידלי איבהל םג-תונידמה בור ומכ-תסייוגמ
רותיווב וא ,םידלי טועימב אקווד אוה רשואה .תישיא הריחבל אלו
םישנא-הדוקנ דוע הנשי הזמ ץוח .יל הארנ תוחפל הז הככ ,םהילע
ויהי םהלש םידליהש םיצורש ,תונוכנ אל תוביסמ םידלי םיאיבמש
אל ולאכ םישנא .םהיתומולחו םהיתונוצר לש ,םהלש וגאה לש ךשמה
.םהידלי תא םיללמאמ קר םידרפנ םדא-ינב תויהל םהידליל םינתונ
מ-ביריל וביגה
 
20/7/01 14:00
הנילכימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הנילכימל וביגה
 
 
21/7/01 14:43
הרטפואילק :תאמ
...לבא דונדנה לע החילסל הבוגתב
המכ םידליה םע תוכחל יתטלחה תא קזחמ רמאמה .הנילכימ ,הדות
.תיגולויב רשפא קרש
....דמחנ רמאמ
הרטפואילקל וביגה
 
20/7/01 15:48
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,םחר שי םא המ זא :איה ןיבהל יתחלצה ילואש יפכ ,תיסיסבה הלאשה
.שומיש וב תושעל םיבייח אל
יתריבג םא ןיינעמ רתוי הברה היה רמאמהש בשוח ינא ,לכ תישאר זא
חיטבהל תנמ לע םימיאתמה םידעצב הטקנ איה םגש העידומ התיה
איהש רעשמ ינאש רחאמ .םלועל םידלי איבהל לכות אל םלועלש המצעל
.תיטרואיתה המרב אוה רמאמה זא ,הזה ישפיטה דעצה תא התשע אל
.תירסומה המרב תונעל הסנא ינא ,תיטרואיתה המרב אוהש רחאמו
יכ ?ךרוב עודמ .ךרוב אוה םהבש םימייוסמ תונורשכ ונתינ םדא לכל
הילע איבהל ,תושונאל ליעוהל לוכי אוה וללה תונורשכה תרזעב
לע המחלמ תזרכה וא ,תוננבב םירמאמ תביתכ ,הריש וז םא .הכרב
.סדצרמ תוינוכמ תפירשו לטיפקה
תחא תורשפא .תויורשפא יתש תומייק ,ןורשכ ול ןתינש ,םדא לכל
תיישע יאש רחאמ .אל איה הינשהו ,ולש ןורשכב שומיש תושעל איה
ער תיישע השעמל הכלה איה ירה ,בוט תעינמ איה ןורשכב שומיש
אוהש ישילשה בצמה לע תרבדמה החנהה תא לבקמ אל ינאש רחאמ)
.(ער הז ילרטינ ,תוילרטינה
דוע רצייל .ךמצעל ךשמה רוציל ידוחיה ןורשכה ךל ןתינ ,םדאכ ,תא
,ךלש םיכרעה רואל תכנוחמ ,ךלש םינגה תא תאשונה ,הנטק וגידניא
.תוומה לש יאדווה ןוחצנה תייחדל הנטק הווקת ,ךכרד תא הכישממ
ךותמ אל ,תמייקה תורשפאב שומישה יא ,הזה םדאה לש םויקה תעינמ
שומיש יא איה יכ .ער השעמ איה ,תרחא וא ,תישפנ ,תילכלכ הקוצמ
תריצי .םלועב ותוא שי ךל קרש ידוחי ןורשכב ,הב תכרובש תורשפאב
.םייוגידניא דוע
הברה דוע שי .ןכ המל םידלי הלאשה לע תונעל תחא תורשפא וז
םה ,ןכ המל םידלי לש תובושת דוע ."אל המל םידלי" לש תובושת
רחא םדאל קינעהל דומלל תלוכיה ,אלפומו שדח והשמ תווחל תורשפאה
חורה לושיח ,רחא טרפ לש ויכרצ קופיס לע ךמתסהב רשואל עיגהלו
יוטיב ןתמ ,תירירע הנקיזמ ענמיהל ןויסינ ,םיישק לע תורבגתהב
םידליל וא ,הבהא ,הזה אשונל ללכב םיסחייתמ םא) הבהאל ילמיסקמ
.(אמגודל ,רבליז ררושמה לש השיגה - הבהאה ירפכ
הז םידלי" :תודהיה לש הפי ךכ לכו עלוק לכ לכה חוסינב וא
אל ףיכ הז ,םייח הז ,הבבס הז החמש :תינכדע תפסותב וא ."החמש
.ילמרונ
הזש תבשוח ךניא םאה איה תולעהל רשפאש הלאש ,הרקיה ידניא ,בגאו
?תוידניא 2 ויהי םא רתוי דמחנ היהי
וז לבא ,םידלי תושעל תישפנ רגוב ינאש בשוח אל ,תישיא ינא
יאש העצהב לקתא ילוא ,עדוי אל .ילש תיטרפה תוקיפדה םייתנב
.הל ברסל רשפא
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
20/7/01 18:46
וג_ידניא :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
הז תדללש תבשוח אל .ןורשכ ןיבל תלוכי ןיב הדירפמ ינא ,תישאר
.הלוכי ,הצורש תחא לכ טעמכ ,הדבוע ,ןורשיכ
,לכ םדוק ,ךלש לופכש םה וליאכ םידלי לא תוסחייתהל רשא
זא ,התוא לבקל לשב םלועהש החוטב אל ןיידע תיחכונה וגידניאה
ידכב הארנכ הריהי קיפסמ אל ינא :תוניצרב וישכעו ?תחא דוע
לודיג לע (תיטרואתה) הבשחמהש םג המ ,ימצע תא לפכשל תוצרל
.יתוא הדיחפמ יד ,תמאה ןעמל ,ינומכ יהשימ
םניא םידלי :דלי והמ הסיפתב תיקנע תחא תועט ךל שי יתעדלו
םהל שי לבא ,ךלש םינגהמ קלח םישרוי ןכא םה .ךלש לופכש
םהל תתל לוכי ילוא התא .ךב היולת הניאש תיאמצע תוישיא
םייסיסב םילכ םהל קינעמ התא רבד לש ופוסבו ,תמיוסמ הנווכה
םהל חינהל הז יניעב בוט הרוה תויהל לבא ,םלועה םע דדומתהל
ויהי םהש ףואשל אל טלחהב טלחהבו ,םכרדב םלועה םע דדומתהל
.ךלש םינטק םיקתעה


לעו תיטסיאוגא אל הניתנ לע רבדמש ימ לכל ,ןטק רבד דועו ,הא
םאה לע ןוידה תא בואב ןאכ תולעהל ילבו ,הקינעמ איהש רשואה
לע רמול ןתינ רבדה ותוא יכ ,אל וא יטסיאוגא הז והשימ בוהאל
,אלממו םיענ הז בוהא בוהאל םגש תבשוח ינא ,ךידלי תא בוהאל
.טלחהב קפסמ הז יתניחבמו
וג_ידניאל וביגה
 
 
21/7/01 11:14
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
'ץואאיי ?וגידניא דועל הבוגתב
רחאמ .ןורשכ אוה ,תושעל הלוכי תא קרש והשמ תושעל תלוכי
תונורשכה דחא הז םייוגידניא דוע איבהל הלוכיה הדיחיה תאש
,ער וא בוט הז םאה .םלועב םדאה ינב לכמ ךלש דוחייה ,ךלש
לש המינב יל הלעי אל הזש הדבועה חכונל .יטילחת תא הז תא
היהת םא הבבס תויהל לוכי יתניחבמש ןייצל לוכי ינא ,ץמאמ
.הביבסב ידניא דוע
אוה דלי ,לופכש אל אוה דלי ,דליה תא ילש הסיפתב קיידא ינא
אל ,רוציל לוכי םדאש תיביטימטלואה הריציה אוה .תרזגנ
תא ופוגבו ויפואב ףקשמ רשא ,יאמצע טרפ אלא ,ומצע ותומד
.ותוא לדיגו םלועל ותוא איבהש ימ לש העפשהה
ינא .םדא ינבכ ולש תוהמהמ קלח אוהש ךרוצ הז ,יתעדל ,בוהאל
יכ טושפ .בהאנו בהוא אל אוה םא םלש אוה םדאש בשוח אל
רבד הז םאה טופשל ןויסינ לכ ןאכ ןיאו ,ךכ םייונב ונחנא
המ ןיא לבא .םושנל וא לוכאל ומכ קוידב הז .ער וא בוט
הבהא הארנכש ןימאמ ינאו ,הברה שי הבהא יגוסו ,תושעל
התוא ךירצ לבא ,גוז ןב תבהא רשאמ הנוש הבהא איה םיאצאצל
.םלועב םידלי הברה ךכ לכ ויה אל תרחא .תוחפ אל
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
22/7/01 1:50
וג_ידניא :תאמ
'ץואאיי ?וגידניא דועל הבוגתב
הדות לבא) םלועה לא ילש "תרזגנ" איבהל ךרוצ הזיא יל ןיא
םניבש םידלי המכ ריכהל רבכ יל אצי ,בגאו ,(האמחמה לע
ןיינע לכש ךכ ,ירקמ רשק וליפא היה אל םהירוה ןיבל
וזש םישנא שי ילוא ,רמולכ ,יניעב קפקופמ תצק אוה תרזגנה
םינפהל ךירצש תבשוח ינא לבא ,םידלי םיצור םהש הביסה
,ולש הרוהכ תושעל לוכי התאש המו ,תיאמצע תושיי אוה דליש
.רתוי אל ,תמיוסמ הנווכה קר אוה


תויהל ונלש ךרוצה יבגל ךתרימא םע ןבומכ המיכסמ ינאו
הברה שיש תמאב לבא ?אל ,וילאמ ןבומ הז ,םיבהאנו םיבהוא
ןיאש םדאש הרובס אל ינא ,ךילא דוגינבו ,הבהא לש םיגוס
.םלש םדא וניא בוהאל םיאצאצ ול
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/7/01 18:05
היקוק :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
םע המו ?בוט דימת אוה ןורשכ :ןומגא ןוא םרל תירסומ הלאש
לש אמאל םג םא ןיינעמ .בר ןורשכ היה ול םג םוטאה תצצפ איצממ
דלווי ימ תוארל תלוכיש תורמל םידלי תדלל ץעיימ תייה רלטיה
!ךלש הצעהמ
היקוקל וביגה
 
 
22/7/01 22:41
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
וניא םלועהש רחאמ .םיטלחומ תונורתפ ויהי םלשומ םלועב
וסכל תורשפא םוש ןיא ,םלשומ
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
22/7/01 22:45
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
םילותח ,הזכש םלועב .םיטלחומ תונורתפ ויהי םלשומ םלועב קר
בותכל םייסא ינאש ינפל תובוגת וחלשי אל םינבל םירוחש
וניא םלועהש הובג יד ןוחטבב קיסהל ןתינ ,ךכל יא .ןתוא
ףידע וב הרקמה היהי דימת זא ,םלשומ וניאש רחאמ .םלשומ
ןיא ,בגא ,תאבהש תואמגודה יתשב םג .אטבתי אל ןורשכהש
הינשה םלועה תמחלמ רלטיה אלולש חוטב אל .תיעמשמ דח הבושת
אל םיטילחמ ויה ןטהנמ טקיורפמ ונירבח םאו ,תצרופ התיה אל
.תאז השוע היה רחא והשימ ,הצצפה תא חתפל
םינעדמו םיטילש לע אל .םיליגרה םישנאה ,ונילע רבדמ ינא
ונחנא אלש תולאשב םיטבחתמה ,םדא ינב םתס .תולרוג ינשמ
הרקמב .חכשנש ירחא םג םישנא דוע קיסעהל וכישמישו ,ונאצמה
וז םאה .םהירוהל בוט תושעל םייושע םידליש ןימאמ ינא ,הזכ
.ומצעבו ומצעל טילחיש םדא לכ הז תא ?םלועל םתוא איבהל הביס
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
23/7/01 15:59
ןילו'ג :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
תא םורתל תירסומ הניחבמ בייח ןורשכ לעב ןכאש חיננ
.םלועל ונורשכ
ול רוסאש ןבומכ .ער אל לשבמש ,ןנוחמ רנכ שיש חיננ
ידכ .ולש (ידוחי ךא) ער אלה לושיבה ןורשיכמ בלעתהל
לכ הלודג החורא וירבחלו ומצעל לשבי אוה לושיבה תא לגרתל
.ינוניב חבט אוה םויה ?ןנוחמ רנכ היה .םוי


שי תאז תמועל .וגידניא תויהל %100 לש ןורשכ שי וגידניאל
בור .םיפסונ וגידניא רוציל %50 לש ןורשכ קר (ילוא) הל
.תלכת וא לוגס אצי הזש םייוכיסה
ליבשב וגידניא תויהלב הנורשכ לע רתוות איהש הצור התא זא
תא איבי אל םגו וב הבוט תוחפ הברה השיגרמ איהש והשמ
?הל הווקמ התאש האצותה
ןילו'גל וביגה
 
 
23/7/01 17:21
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
החכוה ןניא תאמגוד ,תרמוא ריכמ ינאש המכח השיאש ומכ
.רבד לכ חיכוהל םילוכי םילשמש יפכ קוידב ,רבד םושל
שרוד אוהש דע ,ידוחי הכ ןורשכ לעב אוה ,ןנוחמה ונרנכ
חנזינ לושיבה ןורשכש רורב ,ןכ לע ,תילטוט העקשה ונממ
םיחבט המכו ,שי םיננוחמ םירנכ המכ קודבנ םא .הדיצה
.הנוילעה לע םיחבטה דיש הארנ ,שי םיבוט
איה ןורשכה תמצוע תא אדוול הדיחיה ךרדה ,הז םע דחי
,תורחא םילימב וא ,חילצמ אל ,הסנמ אלש ימ .תוסנל טושפ
הניאש) אמגודל רוזחנ םא .רוחאל גוסנ ,םדקתמ אלש ימ
תוריהז) לשבל הסני אל רנכה םא (: ןבומכ ,רבד החיכומ
לע הלוע לושיבב ונורשכ ילוא ,עדי אל אוה (!תועבצאה לע
?הניגנהמ תגסל וילע תוסנל תנמ לע םאה .הניגנב ונורשכ
.ותוא ריכמ אל ,עדוי אל
םא ,בותכל ךישמתש הזמ ץוח) רבד ידניאמ הצור אל ינא
סנכיהל יהשימ לע הפכאש ןורחאה ינאש ןבומכו (הלש הבבסב
ימש ןימאמ קר ינא (הז לע ןמאתהל וליפא וא) ןויריהל
,םידלי איבהל םייסיסב ךכ לכה תלוכיהמו ךרוצהמ םלעתמש
.והשמ רסח ומצע תא אוצמל לולע זא
.לכה הז
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
23/7/01 17:41
היקוק :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
תוריתסש דיגהל ומכ הז !?החכוה ןניא תואמגוד
הפי הירואיתה יכ םא .התוא תוטטוממ ןניא הירואיתל
ומכ חירמ רתוי הז לבא הבר הדימב הנוכנו הטושפו
רסח" רמוא התאשכ .תורוהה תואלפנ לע עונכש ןויסנ
הצמחה תשוחת םע וגידניא תא ריאשהל רומא הז "...והשמ
עירזהל לוכיש ןושארש רכזה תא שפחל התוא עינתש הרידא
,תישפוח החינצ םיחנוצ אלשכ לשמל םג והשמ רסח ?התוא
םתסשכ ,םימותי םירתונשכ ,ל"וחל םעפ ףא םיעסונ אלשכ
לע טלשנ וניא קלחו טלשנ קלח - םייחב םיחילצמ אל
ימוחת לכ תא תוסכל תורשפאה תא ונל ןיא לבא ונידי
תולודג תוצמחה שי .תורוהה תא הסכת אל ידניאו םייחה
!םייחב רתוי
היקוקל וביגה
 
 
24/7/01 22:58
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
!?החכוה ןניא תואמגודל הבוגתב
הזש .רותסל קר ,חיכוהל תולוכי ןניא תואמגוד ,ןכ
.ןבומכ ,רחא והשמ
.םינוערז דייצל וישכע תאצל הכירצ ידניאש יתרמא אל
תורוהה לש היווחה תא קתנל רשפאש בשוח אל ינא
ידניא ,יתנבהש המכ דע לבא .תויגוזה לש היווחהמ
.םיאצאצב ץופחת אל איה ,תיגוז תרגסמב םגש תבשוח
תוסכל לכונ אלש תויווח דואמ הברה אלמ םלועהש רורב
תינורקע היווחה המכ דע איה הלאשה לבא ,ןלוכ תא
שממל םילוכי ונחנא המכ דעו ,תישפנ הניחבמ ,ונל
,ןהילע רתוומ ינאש תויווח דואמ הברה ןנשי .התוא
תא לבא .ירובע תוינורקע אל ןהש ןימאמ ינאש םושמ
התואב גלטקל רשפא יאש ששוח ינא ,תורוהה לש היווחה
הוושמ יתייה .גנילפנס וא תישפוח החינצ ומכ הריגמ
לש ,הקיסומה לש ,היארה לש היווחל רתוי תורוה
תא תובצעמ רשא תויווח ןתוא .סקסה לש ,החמשה
םדאה ינב לכ לע ועיפשי דימתו ,ועיפשה ,תוישיאה
.תוריציה לכ לעו
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
25/7/01 19:28
היקוק :תאמ
!?החכוה ןניא תואמגודל הבוגתב
םגו חיכוהל םג תולוכי תואמגוד :הככ זא בוט
איה המכ ןיבת ךלש הנעטה תא בוש ארקת םא) רותסל
תונורקע לע ססובמ רמוא התאש המ יכ םא .(תכחוגמ
לע תורבדמו רפופ רידגה ןתואש עדמה לש הירוטסיהב
תוששואמ ןניא החכוה לש גוסמ תואמגודש ךכ
גוסמ תואמגוד תאז תמועל ,ךרע ןהל ןיאו הירואית
הירואיתה תא תודימעמ ןה ןכש תויוצרה ןה הכרפה
- ונישע ןילו'גו ינאש המ בגא הזש .ידימת ןחבמב
הירואיתה םע תובשייתמ ןניאש תואמגוד ךל ונתנ
רבודמ רפופ תא הריכומו הכירעמ ינאש תורמל .ךלש
המדנש) חוכיול ךרדכ תאז תצמיא התא .דבלב ותעדב
.םכחותמ (ךל
תא הבוט חורבו הנבהב לבקת אוב ,ומצע ןיינעל
לכ אל ,תובוט תורוהה תויווח לכ אלש הדבועה
םידליה לכ אלו םירוה תויהל םימיאתמ םישנאה
תא רדסל לוכי דחא לכש םגו םידלי תויהל םימיאתמ
.ונוצרכ הלאקס לע וללה תויווחה
.עבוקמ יד התא ינחור םדאנבל תיסחי לבא יל חלסת
היקוקל וביגה
 
 
26/7/01 21:35
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
!?החכוה ןניא תואמגודל הבוגתב
יתאצמש דיחיה רבדהו ,ילש הנעטה תא בוש יתארק
אמגוד .החכוה איה אמגודש לש הנעטה וז חחוגמ
שיחמהל יושע בוטה הרקמב רשא ,יטרפ הרקמ איה
רתסנ ןויער רשאכ ,ךדיאמ .הזמ רתוי אל .ןויער
ויה תואמגוד וליא .לטב אוה ירה ,אמגוד ידי לע
ישנא לש םינועיטמ ץוח) והשמ חיכוהל תולוכי
הז .הקיטיסיטטסב ךרוצ היה אל זא (ןבומכ ,ןימי
לע השקמ לבא ,רשואמל תישיא יתוא ךפוה היה
.ונמלועב םיבר םימוחת לש םלוהינ
?םיבוט םה םירוהה לכש יתנעט קוידב ןכיה
םילבוס םידלי םהב םירקמ ידמ רתוי שי ,יתעדל
תויעבהמ םיזוחא םיעשת .םהלש םירוהה ללגב
םירוהל תורושק םידלי לש תוישפנהו תוישגרה
.םהלש
ירפס ומכ ךרעב "ינחור" ינא ,תינחור יבגל
רומג בועית בעתמ ינא .םיתורישב תוחיר תגפהל
ןימאמ אל ינא ,תיטסיהדובה םייחה ךרד תא
בשוח אל ינאו ,תויעב ןורתפל ךרדכ היציאוטניאב
תירסומ הנווכה ילעב םייעבט לע תוחוכ םימייקש
.ונייח לע םיעיפשמה
תוינחורה תנעט יבגל תקדצ המכ האור תאש רחאמ
,הז םעו ,חור השוע ינאש תנווכתה םא אלא) ילש
תנמזומ תא (חכוותהל לוכי ינאש בשוח אל ינא
לש ינשה וקלח יבגל הנקסמה תא ךמצעב קיסהל
.טפשמה
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
 
27/7/01 9:00
היקוק :תאמ
!?החכוה ןניא תואמגודל הבוגתב
אב התא ?רדסב חיננ קר ,ןעדמ התאו חיננ
הילגנאה הדשה ירבכע לש ןימה ייח תא רוקחל
ןימ ייח םהל שיש חינת ?השעת המ .הנוכיתה
!תבשוח אל ינא ?רפס הז לע בותכתו םיליעפ
דועו דועו דועב טיבתש חינהל רתוי ריבס
לע .השעמ תעשב םתוא סופתל הסנתו הדש ירבכע
הנוכנש הנקסמ קיסהל הסנת התא תואמגודה ךמס
הילגנאב הדשה ירבכע ללללללללככככככככככל
הווש איהו היצקודניא וז היהת םנמא .הנוכיתה
םא .הידעלב לוכי וניא עדמה לבא םושה תפילככ
הדש ירבכע לש הרובח אצמת תאז תמועל
הנעט רותסל לולע הז ןווכמ ןפואב םירזנתמש
היעב וז ,יטרפ הרקמ םתס אל הז .ךל התייהש
יבגל ךל התייהש הירואיתה םע תבשייתמ אלש
.םירבכעה
!קינדונ ,והז
היקוקל וביגה
 
 
27/7/01 10:50
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םר :תאמ
ןורחא ןויסנ !!!ולהל הבוגתב
טפשמה והז .תונויערל תוחכוה ןניא תואמגוד
,ןויער ךל שי םא :איה הנווכה .יתרמאש
וא חיכוהל תנמ לע הקיפסמ הניא תחא אמגוד
לש לודג ףסואש ,ןבומכ .ותוא רותסל
תיטיסטיטטס החכוה תויהל לוכי תואמגוד
תנמ לע .תטלחומ החכוה אל לבא .אשונל
הלועפה ןונגנמ תא ףושחל שי ,והשמ חיכוהל
.ולש
רשפאש המ לכ ,תאבה תאש אמגודהמ ,לשמל
םה ,ספות ינאש הדשה ירבכע לכש הז חיכוהל
םג חיכוהל הסנא ינא .םיליעפ ןימ ייח ילעב
איהשו םירבכע לש תירקמ המיגד יתספתש
.הנעטה תא חיכוהל תנמ לע הלודג קיפסמ
אל ,תיטסיטטס החכוה היהת וז ,ןיידעו
תורשפא םוש ןיא ,תיפסוליפ ,השעמל .תמלשומ
ךכ לע רבדנ אלש ,תמייק תואיצמהש חיכוהל
םה יתפסאש הדשה ירבכע לכש תויהל לוכיש
איה לבא ,החינז תורשפא םנמוא וז .הילשא
.תמייק
רתוי הברה התיה ילש הנווכה ,הרקמ לכב
קיפסמ אל ןויער חיכוהל תנמ לע .הטושפ
רשע אל םג ,השעמל .תחא אמגוד איבהל
.ןונגנמה תא ןייפאל תוסנל ךירצ .תואמגוד
לש בוריק היהי דימת אוה ,דיגנש ןויער לכ
םוקמ ריאשהל ךירצ דימת לבא ,דימתו ,ןויער
ונרדגה אל והשמש ,ונחכש והשמש החנהל
.םיעוט ונחנא ,ןכלו ,יוארכו
.העוט ינא םעפה םגש תורשפא םג שיש ןבומכ
תא ,החינז איה וזה תורשפאהש חינמ ינא
.קדוצ ינאש חינמ ינא .אלש תנעוט
ריקב ביגמ - ןומגא ןוא-םרל וביגה
 
20/7/01 18:27
רהוז :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
....דיגהל תבייח ינאו...הפ ובתכנש תובוגתהמ קלח יתארק
!!??הנממ םיצור םתא המ
הצור ללכב ינא םא לע בושחל ידכמ הריעצ דואמ ןיידע ינא
שי ??ןאכ היעבה המ זא הצור אל איהש הטילחה איה לבא..םידלי
םירוה תויהל םימיאתמ אל טושפש םישנא שי...הלש םירבדב והשמ
רתוול ךל םימרוג םידלי!!ןכו ??היעבה המ...םייחה לכ ךכ םיראשנו
םינכומ םלוכ אל לבא..קופיס הזב שיש ןוכנו..ךמצעמ ןומה לע
!!!תרמוא ינא ןכלו...רחא רבד לכב וא הריירק'ב..הזה רותיוול
!!!!דחאףא לע ימישת לאו..ךלש ןיזבש המ ישעת
רהוזל וביגה
 
 
21/7/01 4:02
ןויכראה לע הנוממה :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
ךלש סוכבש המ ישעת :ל"צ


ךלש ודלידבש המ ישעת :םומיסקמ וא
ןויכראה לע הנוממהל וביגה
 
20/7/01 19:04
סונו :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תחא לכ אל .ךתוא ןיבהל הלוכי טלחהב לבא ךתיא המיכסמ אל ינא
תיטסיאוגא איה ךלש הבישחהש תבשוח אל ינאו .התוכזו םידלי הצור
הבשחמ ךותמ אלו םתוא הצור אוה יכ םידלי ןנכתמ דיתעל הרוה לכ -
תאש המ ישעת .ןאכ תויחלו םלועל עיגהל וחמשי םיידיתעה וידליש
!ךמצע םע המלש תא דוע לכ הצור
סונול וביגה
 
20/7/01 19:07
;евгэни яфимов :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.וגידניא החוד םזיאוגא
תוינע תושלחה תובכשה קרש איה םלועל ךתרושב
תורעבהש ךכ וברתי תויביטימירפ
ונייח תא ופיצי תונעזגהו תונמואלה עשפה ינועה
.רתויו רתוי
םויה טלושש רואנהו ליכשמה טועימה הנש 30 דועב
רודכ לש םיבושח םירוזיא המכב
םישק וכפהי ונייחו חינז טועימל ךופהי ץראה
רועיש דרי 20-ה האמב קר .םירעוכמו
רואנה םלועה בור תא ללוכה) "ןבלה עזג"ה ינב
%20ל התליחתב %25מ (וברקב
.הפוסב
.הליעגמ שממ תא ישיא ןפואב םג הזמ ץוח
תאו תוהבאו תוהמא אוה םלועב בוטו דסחל סיסבה
ןורחאה סיסבה תא ,ותוא תללוש
.םדא ינב ןיב תידדה תוברעו תוירסומל
.היופ
;1077;вгэни яфимов#&ל וביגה
 
 
20/7/01 19:35
וג_ידניא :תאמ
םיטסיאוגאה ותומיל הבוגתב
דואמ הז ,תונעזגהו תונמואלה תוטשפתהמ גאדומ ארונש דחא רותב
"רואנהו ליכשמה טועימה" תוטעמתהמ גאדומ םג התאש אורקל עשעשמ
"ןבלה עזגה"ו
!ייחב ,תישיא ךתוא הליעגמש יהשימ תויהל יל הוואגל ,וליאכ


ךידלי תבהא ,תלוזה תבהא אוה םלועב בוטו דסחל סיסבה ,בגאו
תלבגומ רתוי תצק התויהב ,רבכ םא ,םזיאוגא לש הרוצ אקוד איה
.אוה רשאב תלוזה לש תיללכ הבהאמ יטרפה ךמחתמל
וג_ידניאל וביגה
 
 
21/7/01 13:41
רוע תהכ תיטסינאגלב :תאמ
!ןמא ,םיטסיאוגאה ותומיל הבוגתב
...ףכ הזיא , אליממ ותוא
רוע תהכ תיטסינאגלבל וביגה
 
 
21/7/01 10:31
ןיקפונס :תאמ
םיטסיאוגאה ותומיל הבוגתב
,רקיה ףלודא


עזגב ןיינע תדביא אמש יתיהת רבכו ,ךממ ונעמש אל תמאב ןמזמ
.תורחא םייח תורוצב לפטל תרבעו ,ישונאה
ךלשש קפס ןיא ,ןאכ ולעש םינועיטהו תובוגתה לכמ ,דיגהל שי המ
הלוכיש הדיחיהו ,תיטנוולר תוחפה ,תינעזגה ,תמטמוטמה איה
המ רבכ ןיא םצעבש ,הזה קול-דדה אשונל ללכב סחייתהל יל םורגל
.טעמכ ויבגל דיגהל
בתוכב רבודמש חינמ ינא) התא ,ילש רקי ררהיפמרוטשרבוא ,המ זא
הנכמל תונפל ידכ ,רכז ןושלב הנוע ינא ןוחטיב רתילו ,רכז
ךנוחמה ,ןבלה עזגה דיתעמ גאדומ שממ (....ךומנה ףתושמה
?רואנהו
לע והשמ בבימ התא הבש ,ךלש הנושארה הקסיפה םע רדתסמ הז ךיאו
?"תונעזגהו תונמואלה ,עשפה ,ינועה"
דרוקרה יבגל אל םגו ,ריהזמה ילכלכה ךבצמ יבגל גשומ יל ןיא
תומייק רבכ תונעזגו תונמואלש יל רורב יד לבא ,ךלש ילילפה
הריתס לע עיבצמ הז .תוימורתה ךיתולוגס לש תקפקופמה המישרב
יתייהו ,יראהו ןבלה ןוילעה עזגה גיצנ רותב ,ךירבדב תמייוסמ
.ךתמישרמ הלאה םיגשומה ינש תא תוחפל קוחמל ךל עיצמ
םירעבנה ,םיממוסמה ,םישוכה לכ םע ער ךכ לכ תויהל ךלוה המ זא
?םינעזגהו
תואמ ודרש םיקו'גהש ומכ .תישונא היצולובא וז ,לכה ךסב
הנומת זיזמ התאש םעפ לכ חרובש ןטקה ףסכה גד ומכ ,הנש ינוילמ
- םירואזונידה ינפל תצק יח םשה ךורב אוהו ,ריקה לע
.םייקתהל ךישמת טלחהב לבא ,תרחא הארת ילוא תושונאה םג זא
ןוכנל תאזב האור ינא ,ךידליל ליחנהל דמוע התאש רסמה הז םא
?םהמ ענמהל תוסנל ,ילוא ,תאז לכב ךממ שקבל
ןיקפונסל וביגה
 
20/7/01 19:08
בצ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ינאש המל ךכ לכ המוד הרוצב אטבתמ והשימ יתעמש אל דוע ,ואו
.בשוח
רוח ןמזה בור םיווהמ םה,םיאצאצב תלעות לכ ןיאש ןימאמ ינא
ףא וישכע דע.םיניקת םייח םיענומש חטבו ,בל באכ,שארב רוח,סיכב
ךרוצ שי המל הבוט תחא הביס יל תתל חילצה אל דחא
.תונורסח קר םיעבונ אשונה לע הבשחממו,םידליב
לקש 700000 ה תוביבסב הלוע ןטק דליש תוארל ןתינ זירז בושיחב
..'וכו 'וכו ךוניח לכוא ,םילותיח ,רדחל טוהיר ללוכ ,הנשב
תוער ינימ לכו םידליה לש תולחמ,הדובע ימי ןדבוא לע רבדל אלש
.תולוח
ינב ןיב תוימיטניאל עירפהל ,תויגוזל קיזהל קר לוכי הז יתעדל
.השק ילכלכ בצמל םתוא סינכהלו ,תופתושמ תושפוח סורהל ,גוזה
תונהל שממו,הברהב בוט ילכלכ בצמב תויחל רשפא םידלי ילב
.םידליל תובייוחמ ילב ,םייחהמ
,םידליה ללגב קר םיראשנש תישגר םידורפ תוגוז שיש ןיינע דוע
בצמה םידלי ילב הככ,םייחה תא ןוונמו תוישגר תוקלצ רצוי הז בצמ
ךותמ אלו הריחב ךותמ איה תויגוזה ןכלו,טושפ רתוי אוה דרפיהל
.ץוליא
תאזכ העדב תאצל תזעהש לע ךל דובכה לכ
רפיסש דחא וא ןציל רותב ילא םיסחייתמ םג, יתעד תא עיבמ ינאש
ירחא,תאזכש העד םע דדומתהל םילכ ירסח טושפ םישנא,העורג החידב
.םינש תורשע ךשמ םהב שרשוהש יתבשחמ ןועביקו יתרוסמ ךוניח
.השעי ויניעב רשיה שיא ןבומכ ךא ,בהלנ ךמות ינא
! ךומכ בושחיש רבגה תא יאצמתש הווקתב
בצל וביגה
 
20/7/01 19:10
בצ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
(: םיספאה םע תצק יתפחסנ ,בוט
קלפתה
בצל וביגה
 
20/7/01 20:51
ariela raviv :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
namaste from india!!
indi, we spoke a lot about your opinion about child birth
yes or not, just wanted to tell you the article is great
here things are still weired, guess i'll get used to it,
didn't find my brother yet.
love.
ariela ravivל וביגה
 
 
21/7/01 14:52
Cleopatra :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
how Did u manage to read in hebrew?
anyway keep on Writing and have a great time....
Cleopatraל וביגה
 
20/7/01 22:13
34 תב הדלי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
שיאהש תעדוי םגו םידלי הצור ינא המכ תעדויש,,,,,,,,,ינאן
הדירג םויה יתרבע ,ינא ,שיאה וניא (אל רבכ) ותיא ינא םויהש
ןוצרה רסוחו ןויגהה לעפ ןאכ םידליל ןוצרה לכ םא ,ייחב הנושאר
תורמל ךתיא ינא ידניאו הזה םייוסמה (ץירפשה) דליה תא איבהל
.ינושה ללגבו
34 תב הדליל וביגה
 
20/7/01 22:39
הלקיצ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ףורפרב רמאמה תא יתארקש תורמל ,רנגו תרבג ,ךתיא םיכסמ ינא
דגנ רבדמ רמאמהש יל הארנ .זכרתהל יתחלצה אל ,ץיקה ללגב)
.(םזיתוירוה
ץופנש העינמ יעצמא ,הרישק חותינ רובעל יתלקש ,םינפ לכ לע
יתצעייתהש הלא ברקב םוצע עוזעז ררוע רבדהו .לשמל היבנידנקסב
.ןבומכ ,ערז רוניצ תרישק חותינ לע חש ינא .םמיע
הצור ינא - ריעצ ליגב טילחהל לוכי םדא םאה :וזכ איה המלידה
.(ריכמ ינאש לש םינבה בור ומכ) ומש תא ושיביש םיאצאצ ילב תומל
םכלש
,הבהאב

הלקיצ
הלקיצל וביגה
 
20/7/01 22:59
Asia :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב


םישנא .דואמ םדקומ ,הבהאמ יתנתחתה ינא םג .רכומ ךכ לכהנילכימ
....הז תא ןיבהל םיחילצמ אל
)-: םליבשב בוצע המכ


ענכתש רוסא םידלי הצור אלש יהשימ .םיזוחא האמב תקדוצ תאידניא
ללמאתו דליה תא אנשת איהש הז ףוסב הרקיש המ .יתרבח ץחלל
המל לבא שפנ תבהא ותוא בהאת איהש תויהל לוכיש ןבומכ .ותוא
?דלי לש םייח לע סנא'צ תחקל
.םירוה תויהל םהל רוסאש םישנא שיש תבשוח ינא ,ללכב
הנידמ איהוז ונלזמל לבא .דלי הצור דואמ ינא ,םתבשחש הרקמל
תא יתיניש לבא .םידלי יתיצר אל ללכב 18 תב יתייהש דע .תישפוח
םהש תבשוח ינא ,(לשמל ידניא ומכ)ונשי אלש ולאכ שי .יתעד
,לכה תעדוי אל ינאו ,םיהולא אל ינאש ןוויכמ לבא .ןומה ודיספי
.םירחא םישנאל בוט המ תעדל תרמיתמ אל ינא


.הזמ ינהתו ץפח ךבילש המ ישעת .ידניא החלצהב היהיש
תבהוא
היסא
Asiaל וביגה
 
 
20/7/01 23:02
Asia :תאמ
...ךביל תובקעב יכלל הבוגתב
םרוג הזה ןמיסהש גשומ יל היה אל ...לודגה בתכה לע תרעטצמ
.....ךכל
Asiaל וביגה
 
21/7/01 1:06
רהוז :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
....ינומכ תובשוח ןאכ הברהש תוארל החמש ינא
רהוזל וביגה
 
21/7/01 3:58
זעוב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םידלי םיאיבמ ראותי לב רשוא יכ ,באז באז קדוצ
תא םישבשמ רוחאמ תרתוהש הטוטאזל םיזע םיעוגעג ןכא .חחרפה קדוצ
שארב ןגלב שי םישנלש רמא ימ) םעפ תבשחש המ לכ תא םינשמ .ךתעד
,ףוצר םייתנש ןפרוחמ יתייה ינא ?הדילה ירחא םינומרוהה ללגב
(ןיימ אלו רוכיש .הרוכבה יתב ,ןיראק תדיל ירחא


רשואל םדא לש ותוכז .הפוג לע השאה לש התוכז .ידניא תקדוצו
ןועיטה .הרוה תויהל ךירצ דחא לכ אלש ענכושמ ינא .ישיא
הפ ספות אל ,"ךתעד תא ינשת ,ךל היהישכ - יארת ,יארת"ש יגוגמדה
.ללכב


- הלע ,םצעב .ללכב ןוידל אשונה הלע אל הנושארה יתשא םע
.יתיצר אל .קרפה לעמ דימ ותוא יתדרוהו


ןיידע לבא ,קפס לש גודגד והשזיא יתשגרה רבכ הינשה יתשא םע
.ימלועה םינגה רגאמל יל שיש המ תא םורתל יבוריסב יתדמע


הצקמ יתוא ונישו ייח תא ורישעהש םייתשב יתוא התכיז תישילשה
,םילותיח ףילחאש ,םינש שש ינפל ,יל רמוא היה והשימ םא .הצקל
10 םוקאו ,תאז םע רייצא ,הינשל ברע תחורא ןיכאו תחא ץחרא
תא הוועא ,םימטמוטמ םיריש ןהל רישא ,איהה ללגב הלילב םימעפ
,יל רמוא היה והשימ םא - ןקיחצהל ידכ ,םירעוכמ םיפוצרפב ינפ
.תלצלצמ .תחא גפוס היה םתסה ןמ


אל ,ףייכ הז יל" :דימת הנוע "?הז ךיא" יתוא םילאוששכ ,ינאו
אל טלחהבו הנוש רמוחמ ץרוק םדא לכ יכ ."ךל היהי הז ךיא עדוי
.אל שממ שממ .הרוה תויהל ךירצ דחא לכ


ךכ לכ .םיכמותו םיבהוא םירוה רשאמ םינפה לע םירוה רתוי שי
ונב קפדנ המ ההות ינאש ,יביבס םייח תועורג תוחפשמ יטילפ הברה
םינכומ אל םה םא ,םידלי םישוע םישנא המל .היצולובאה ךלהמב
?םתבהאו םצרמ ,םתמשנ תא םהב עיקשהל


ילב .םתס םירבד םישוע םישנאה בורש ךכב היולת ,דימת ומכ ,הביסה
יתעתפוה אל ,ןיראק הדלונשכ ,ינא .תעדה תא תתל ילב .בושחל
,הלילה עצמאב םיאפורל הצירה ,הנישה ילוטנ תולילה .םולכמ
תופייעה ,תונעבותה ,םייחה תוחרוא לכב יתוהמה יונישה ,םידחפה
אל .ךלוה ינא המ תארקל יתעדי .בטיה ימצע תא יתנכה .תינורכה
.לוחב שארה תא יתנמט


רבד לכל עגונב תומידק שי ילש תודליל .ךחוגמו עגושמ אבא ינא
.ייחב יתועמשמו בושח ,הפי יכה רבדה ןה .םלועב רחא


אל הז .םכיבגל םולכ רמוא אל הז ...ילש םייחה הלא ,ייה ,לבא
ותריחב לשב ,רחאה תא טופשל תוכז ןיא דחא ףאל .םכתא ענכשל רומא
.תרחאה וא תאזה


תיאמצע ראשיהל הצור ידניא םא .ישיא רשואל יואר דחא לכ
תמרה לבקל ילבמ תאז תושעל התוכז לע םחלאש ןושארה ינא ,הישפוחו
.הלהב תואירקו ןושל יקוצקצ ,תובג
.םכיבגל םולכ רמוא אל הז ...הלש םייחה הלא ,ייה
זעובל וביגה
 
21/7/01 10:47
ןיקפונס :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
וא תואמ שמח דועב דלוויהל הצור יתייה דואמ ,לוכי יתייה םא
ידכ טושפ ,םויה הרוקש המ לכ לש תונורכזה םע ,הנש םיפלא תשמח
.עיגה הז ןאל תוארל
לש תרזגנכ הנש ינוילמ ךרואל חתפתה ישונאה ילטנמה םזינכמה
.םידלי לודיג לש היצקנופה
ודעונ ,דחאכ םייגולויזפו םיישגר ,תוכרעמו םידוקפת הברה ךכ לכ
םירתוומש עגרב הרוק המ תוארל דואמ ןרקסמש ,םיאצאצ רוציי םשל
.םהילע
בושחל קתרמ לבא ,ער וא בוט לש ,חרכהב הדמע תטיקנ םושמ הזב ןיא
טלפמ ןמצעל תושפחמ םואתפש ,הלאה תומוצעה תויגרנאה לכ לע
?ןתוא ןייאל ןתינ תמאב םאהו ,יביטנרטלא
ןיקפונסל וביגה
 
21/7/01 10:58
'גראל הד סכלא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תפתושמו ,תדחוימ הלוגס לכ תשרוד הניאש הלועפ איה תודלו תאבה
.הציב יעלות וא םיפנרק ,םישורבכעל םג
.וגא ןחלופ ?המהבהמ םדאה רתומו


איה ידניאש םירמוא םתא .טלחומה וגאה ןחלופ איה םידלי תיישע
!םיטסיאוגאה םתא ?תדלל הלש ןוצרה רסוחב ,תיטסיאוגא
םינפה תא אשונה ןטק עוצעצ .ם-כ-ל-ש .םכלש דלי ?םכנוצר המ ירה
ופט) םכלש תיזיפהו תישפנה תואירבה תא ,םכלש (?המ ,םייפהפיה)
םתא .תנודומח הקניתורו ןטק ןוזעוב םיצר םתא .(המיהדמ ,ופט
.דליה ךרד ,חצנ ייח לע םיזטנפמ םצעב


ןמ ,םקלח .םימיסקמ םידלי ינוילימ תואמ שי םלועב .הלאש םכל הנה
קר םא .םכמ םימכח ויהי םקלח .םכמ םיפי ויהיו ,םכמ םיפי ,םתסה
,ץק-ןיא תחנ םכל ובסי ,םירשואמה םכידלי ויהי םה ,ןכ ודיגת
ואציי םלוכו ,תוריסמבו העקשהב םתוא לדגלו חפטל ולכות םתאו
.םירכשנ


.דלי ץמאל ןווכתמש ימ די םירי (- תיזיפה תלוכיה ירסח טעמל)
הז םידליש םתרמא אל ?אל המל ?ילוא הרוחאמ םש ,ולה .םיאור אל
?החמש


דליה .החמש אוה ,דבלב ינממו ,ינממ אצויש דליה .קיידנ ואוב
יתויציבו ,ילש םינבנבלה ערזה יאת ידראיליממ דחא תוחתפתה אוהש
.תויפוקסורקימה


:תויטתאפ תונעט
בוצע ?חוטיב תסילופכ דלי ."רגובמ ליגב המחנ םה םידלי" .1
.בולעו
תושעל הצור אל םג ינא לבא .ילוא ."עדיי אל ,השוע אלש ימ" .2
ביכשהל הצור אל ,סאגו-סאלב יפסכ לכ לע רמהל הצור אל ,ןיאורה
יל הווש אל .תונהמ תולועפ ןלוכ ,םתסה ןמ .ילש הריכזמה תא
.ריחמה
המדאהמ םחל איצוהל םגו ,ןכ ."םיאצאצ איבהל אוה םדאה עבט" .3
.ישפוח תויהל אוה ,ללכב םא ,םדאה עבט .תואבצ ינודא תא דובעלו
רחאמ ויניצופשכ ץק-ןיא ידחפו תואקהו ןטבה חופינמ ישפוח םג
ולש םיליעגמה םירבחהו ויניצופל שיש תולחמהמו רפסה תיבמ רוזחל
."דלי ןדבואמ ארונ רעצ ןיא" ,םירמואש ומכ ,ירהו .ברקב ותומו
.וזה המיאהמ םג םיררחושמ ,םירחאו ,ידניא זא
קר ,תמא ."םירחא םייח ונל שי זא לבא ,םייחה תא הנשמ דלי" .4
בורל ,םכלו .קלחו דח .שפוחה תא ללוש דלי ?האולמב אל המל
ולבסי אלש התומת-ינב המכ שיש חונ אל ,עירזמו הרפמו הברתמה
,םמצע ךרד םמצע תא רישעהל ולכויש הלאכ שיש חונ אל .םכומכ
,םכלש-םכייחמ םירכינ םיקלח ולטבת םתאש העשב ,םהייח תיראשל
.דליה ןחלופ תבוטל


,םידליה לכ לע הז תא םירמואש עדוי ינא .תמאב ,םיסקמ ארונ אוהו
.והשמ תמאב ונלש לבא
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
21/7/01 12:07
הריטה תריבג :תאמ
םזיאוגא הז םידליל הבוגתב
הלוע אל טעמכ ץומיאה תלאש .הפהמ תובוט םילימ המכ יל תאצוה
תונב תוקוור םישנ .הזה ןוידב תחא םעפ התלע אלו ,ללכ ךרדב
תצירמ אלא ,ואשינ אל ןהש הדבועהמ אל תוגאדומ סולפ םישולש
אב אל שממש תורמל) הדומ ינא .תדלל תלוכיה לש יגולויבה ןועשה
ךופהל ונל םרוג הז .יטתאפ עמשנ הז הרוק הזשכש (וישכע דלי יל
תא ספספל תדחפמ קר ,וישכע ןתחתא אל םא ארונ אל" .תויטתאפ
,הכמל הפורת םידקהל ידכ .ןועיטה הז ,"םידליה אשונב תבכרה
32 ליג דע םא") ןייל-דד םע תוכרפומ תוינכות תואיצממ ייתורבח
ףידע") תיביטלופינמ הבישח םעו ("ומוה רבח יל שי זא ...אל
.("ןתחתהל הצוחל ינאש ובשחי אלש ידכ ,דבל וישכע דילוהל


תומוקמה דחא ילוא הזו ,יטתאפ הז - הזמ רתוי דיגא ינא
הפי ךכ לכ תחתפתמש ונלש תראופמה תוברתה םהבש רתויב םיבאוכה
לע ובשח .םייוצמה םיינפוגה םירדסב בלתשהל החילצמ אל ,(הההד)
לע רבגתה (רבגה ,בוט) םדאה .ורזחו ללחל וסט - לזאזעל ,לכה
ןועשה םוסחמב תולקתנ דוע ונחנאו ,לזאזעל ,ללחה םוסחמ
.יגולויבה


עיגישכו ,הזה טקילפנוקהמ חוכשל ,בושחת אל ,הבשח אל תחא ףא
- ףוס ףוס ןתחתת ובש (סולפ םיעברא ליגב ילוא ,עדוי ימ) עגרה
תודוהל ומכ הז .עורג רתוי הארנ הארנכ הז לבא .ץמאל טושפ
?תדלי אל םגו ךתיא ונתחתה אל םג ,הא - ןולשכ תאש םיימעפ
.תואירבה רקיעה
הריטה תריבגל וביגה
 
21/7/01 12:44
tzachi :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
Dear Indi,
I accept the idea that some people don't want to be
parents. That's fine, I have nothing against it, and
actually we have no argue, but after reading your article I
had the feeling, and I emphasize that there is a good chance
that I'm wrong and it's only my private feeling from
reading, that you don't say the entire truth.
I explain myself: you present and declare yourself as
egoistic person. From the number of times you repeat it one
may understand that you want to tell that you are VERY
egoistic but from reading your previous articles and
responds one can confidentially tell that you are quite
friendly person, and you don't give the impression of
egoistic person at all. In addition, the fact that you have
your friends means that you are not so egoistic as you
present yourself for this article. And still you mention
the ecologic reason that DINKS present, which is obviously
fits much more to altruistic person and not to egoistic
one. Cause, after all what is the effect of one, two or
even four(teen:)) children on earth comparing to the other
parameters to be considered in this issue?
On the other hand I have the feeling that the surrounding's
opinion is very important for you, (could it be the reason
you changed your name?)
All together, with the fact that you are single at age of
at least 29 (that's the maximum I could interpret from your
article and responds) gives me strong feeling that you feel
(or maybe even already came to the conclusion) that you
have no chance to be happy mother and wife in your life.
From the moment you understood that you have had no chance,
you don't want to be declared as KISHALON (being single,
without children) by your surroundings so you decided to
adapt the idiom "if you can't hit him, join him!" and now
you declare that you don't want children for many good
(ecological...) reasons.
Last but not the least, I hope from the bottom of my hurt
that you won't do any practical step toward irreversible
IKUR just to show to all of us that you seriously mean what
you write and that we are wrong. I'm sure that all the
participants in this discussion who don't think like you
will be very sad to know it, just because we are only human
beings and we change our mind from time to time. I don't
want to "loss" at this argue, if the price will by your
ovaries.
Best wishes!
tzachiל וביגה
 
 
21/7/01 16:02
וג_ידניא :תאמ
i hope i'm wrongל הבוגתב
תבהוא ינא .היפורתנזימ ןיבל םזיאוגא ןיב לבלבמ התא ,תישאר
רמול ןתינ ,ילא םיבורקשו הכירעמ ינאש הלא תא דחוימבו ,םישנא
ךתוא עיתפא ינא ,הז קר אל .ילש בחרומה וגאב םילולכ טושפ םהש
.תויהמיא תונוכת יל םיסחיימ יתוא םיריכמש םישנאש רמואו האלה
,םידלי הצור אל טושפ ינאש הדבועה תא הנשמ וניא הז לכ
אללש שיאל םיכורא םיאושינ תעב אקוד יתעגה ,בגא ,וזה הנקסמלו
הירואתה לכש תרמוא יתייהש ךכ ,ילאדיא בא דחא םוי היהי קפס
רבגה תא שוגפל לש הלאש אל וזו .םיפלק לדגמכ תסרוק ךלש
ןב אלל םג הזכ דחא השוע יתייה דלי הצור יתייה םא יכ ,ןוכנה
דוע שיש דמחנ הז .הריכמ ינאש תובוטו תובר םישנ ומכ ,גוז
לבא ,תפסונ הסנכה לע רבדל אלש ,הלתחה תונרותל הביבסב והשימ
לש ךילהתה לכב רבג לש ותוחכונ ,ערזה דבלמ :ךבזכאל יל רצ
.דבלב תילנויצפוא איה דלי לודיג
יל ןיא"ש השוחת/הנקסמל יתעגהש המ םושמ ךל המדנש בתוכ התא
ותייער יתייה רבכש איה תמאה .."תרשואמ םאו היער תויהל יוכיס
,ןיאושינש הנקסמל יתעגה תאז םעו ,םירידנהו םיבוטהמ רבג לש
חק זא .ייפוא תא םימאות םניא ,םלועל םידלי תאבה םג ומכ
ילצא .חרוכ ךותמ תוקוור ןה 31 ליגב תוקוורה לכ אלש ,ןובשחב
איה תרשואמ תויהל הדיחיה ךרדהש תבשוח אל .הריחב התיה וז
,יתוא תמלוהש תחא אלו ,םיכרדה תחא קר וז .האושנ םא תויהל
.הארנכ


הרטמ יל שי .ךייחל יל השרה ,"ןולשכ" ול ארוק התאש המל רשא
םא ןולשכ ימצע תא בישחא ינא .תויגוזב הרושק אל איהו ,םייחב
החלצה/ןולשכ חונימה לכש ןייצל תבייח ינא לבא ,התוא גישא אל
,ךלש םיחנומב ,אוה רשואמ םדא יתעדל .תוחונ יא יל םימרוג
אוה ,(הזכ תויהל הנהנ אוה םא אלא) ,ללמוא םדאו ,החלצה
.(יל םיחונ אל דואמש ,ךלש םיחנומב ,בוש) ןולשיכ
,יושנ ,ולש הריירקב ,הרואכל "החלצה" תויהל לוכי עודיכ םדאו
םיחנומהש ךכ .ללמוא דואמ תויהל ןיידעו ,םידלי םע
.יניעב םיפקת םניא ןולשיכו החלצה לש םייטסילטיפקה


יביבסש םישנאה םיבשוח המ יל בושח דואמש ךל המדנש תרמא ,בגאו
קר ןה לבא .ןכ ,יל תובושח ילא םיבורקה לש םהיתועד ,ןכבו -
ןיז המש ינא ,ותיא המלש ינאש והשמ השוע ינא םא .תועד
דיעתש תישיא הירוטסיה יל שיו ,הביבסה תבשוח המ לע (ירופאטמ)
.קפס אלל ,ךכ לע


חותינ תייגוס תא ,והשימ דוע ןאכ השעש יפכ ,תילעהש בוטו
.רוקיעה
םג שי ,ןיינעתי והשימ םא .דגנ ,םישנל .דעב ינא ,םירבגל
עגרכ תלצלטצמ ילש הטספהש אלא ,ןיטולחל םיילנויצר םיקומינ
.הטנד לא אל דואמ היהת רבכ איה עגר דועו ריסב
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
21/7/01 16:58
tzachi :תאמ
בחורלו ךרואל העוט התאל הבוגתב
Dear Indi,
First, not like in other cases I will be glad to be
wrong, if you just give me the proper impression, cause
if I'm right it's woeful.
I didn't consider being married parent as sufficient
indicator for success, neither high income. I do
consider (still like the vast majority) happy and
satisfied ZUGIIM life, preferably with children, as
Zeev and Boaz represent, as success, something that you
obviously don't have. But as you said you have different
criterions for success. Fine.
Unfortunately, after reading four (out of five)
irritated PISKAOT and one (the last) extraverted PISKA
of your respond I feel that I touched open wound and
now I hold even solider opinion that you "join him"
instead of "hit him".
Best regards,
tzachiל וביגה
 
 
21/7/01 20:59
וג_ידניא :תאמ
i wish i were wrongל הבוגתב
יל היה בושחש ןווייכמ ,תוכיראבו טוריפב ךל יתינע
ןעוט התאש תוביסהמ עבונ אל םידליב ינוצר יאש ,ריהבהל
.רמאמה ןמ (יריקי ןוסטוו ,הנושמ דואמ היצקודדב) תקסהש
"תיתימא המשגה" יתיצרש אל הז .תמאה וז ,תושעל המו
הז .התוא אוצמלמ יתשאייתהו ,םידלי םע תויגוזב ,ךירבדכ
טילחת איהשלכ השאש ,הנושמ-הכה היצפואה תא לסופ התאש
איה .רתסנ עינמ תויהל בייח ,אל אל .םידלי הצור אל איהש
איהש הריהצמ איה וישכע זא ,השאייתה איה לבא ,הצור ארונ
המ בושחל ךתוכז ,ךל רמוא המ ,ןיוש ונ .הצור אל ללכב
.תואיצמה ןמ שולת הז המכ הנשמ אלו ,הצור התאש
המיכסמ ינא ,תויגוזב תויהל בוט רתוי ,ןכש ,איה תמאהו
תא שארמ הלעמ ינא הזה בצמל תברקתמ ינאש םעפ לכבו ,ךתיא
הברה עיתרמ הז ,המ םושמו ,"םידלי הצור אל ינא"ה אשונ
?ךלש תוירואיתה תא תרתוס תצקש תוגהנתה אל וז .םירבג
הזה רמאמה .רמאמה תא יתבתכ קוידב וזה הבוגתה לע ,המ לבא
.ער הז םידלי ,רמול אב אל
,םישנא ךיאו ,יל םיאתמ אל הז םידלי ,רמול אב רמאמה
םע דדומתהל םישקתמ דואמ ,אקוד םירבג דחוימב ,המ םושמו
הז םידליש בושחל אלו םהומכ גהנתהל אל תשקעתמש יהשימ
.הליבשב רבד-ה
תא הלעמל םש ארקת ,םזיאוגאל היפורטנזימ ןיב בוברעל רשאו
ינא "..יתודידי םדאנב ומכ תעמשנ תא" ..ךלש תוגייתסהה
רודל גאוד אלש הז ,דואמ םיוסמ גוסמ םזיאוגא לע תרבדמ
אקודש רשפא ,הבשחמל הדוקנכ הפ ולעהש ומכו ,ומצע לש אבה
.יטסיאוגאה טקאה איה םידלי תיישע
וג_ידניאל וביגה
 
 
21/7/01 21:02
וג_ידניא :תאמ
תובשחמה ארוקל הבוגתב
המל ךל ריבסהל יתיצרשכ יל הרסחש הלימה תא יתאצמ
.םזיאוגאב יתנווכ
לש וייח לע תוירחא תחקל ןוצרה רסוח לע תרבדמ ינא
וליפא ,וזכ תוירחאב הבוט אל ינא .ידבלמ רחא והשימ
.ןמזב תוקשהל רוכזל תלגוסמ אל ינא ץיצע
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/7/01 12:06
tzachi :תאמ
תובשחמה ארוקל הבוגתב
Dear Indi,
Maybe I don't express myself well enough in
English, after all it is not my mother tongue, so
I'll cite myself from my first respond and say it
again explicitly and I hope it will cleared: "I
accept the idea that some people don't want to be
parents. That's fine, I have nothing against it,
and actually we have no argue", I just say that
your aggressive writing style both in the article
and responds gives very strong impression, and
after reading some more responds below you can see
that it's not only me who got this impression, that
you hide the real motives for your decision
considering not having children and the real reason
for your decision emerges from hopeless life for
normal and happy ZU-GI-UT and HOROT.

Regarding my misunderstanding of the terms egoism
and misanthropy: after reading your explanation I
was a bit confused and wasn't sure if I remember
the correct definition properly so I opened
Encyclopaedia Britannica (thanks to Babylon which
enables free access) and read the formal definition
of the term egoism (please see below) and it seems
that one of us misused the term and mixed between
egoism and egotism. If Britannica mentions this
misuse of the term in the second line I guess it's
very common.
We skip the elusive clue you found in my respond to
misanthropy.
Like YAIR LO LEPIRSUM (see below) I find a lot of
sadness in this article and responds, and I wish
you would find your spouse, with or without
children, as you really wish.

Best regards,egoism Encyclopædia Britannica Article


(from Latin ego, "I"), in philosophy, an ethical
theory holding that the good is based on the
pursuit of self-interest. The word is sometimes
misused for egotism, the overstressing of one's own
worth.
tzachiל וביגה
 
 
23/7/01 3:11
וג_ידניא :תאמ
תובשחמה ארוקל הבוגתב
egoism & egotism
?
המירמ ינא ,ןכ ונ ,ילש םייתימאה םיעינמה ןיינעבו
םיעינמל רשי תיאר ,יתוא ריכמ אלש התא .םיידי
השח ינא המ ינממ בוט רתוי עדוי התא .ילש םירתסנה
.הזב קפס ןיא ,המלו


אוצמלמ יתשאונש עובקל ךלש תואשנתהה הפיאמ ,בגא
ןמז קספ יתחקל קר ,יתשאונ אל ?הבוט תויגוז
הדומ ינא ייחב וז ומכ הבוט הפוקתב לבא ,םישופיחב
םידדצ םג ול שיו ,ךכ לכ ארונ הארנ אל דבלה םואתפש
,אלפנ גוז ןב ,רמולכ ,ישקובמ תא אצמא םא םגו .םיבוט
ןמ ותוא עדייל תנווכתמ ינאש חוטב תויהל לוכי התא
ומכ .םידלי תושעל תונווכ לכ יל ןיאש ןושארה עגרה
םינש רתוי תצק יתוא הריכמש) ילש הבוט הרבח תרמואש
הז םידלי תושעל" :םדקתמ ןוירהב תעכ בגא איהו ,ךממ
תא םהל ןיאש םישנא שיש הז תא הניבמ ירמגל ינאו ,ףחד
.("לשמל תא ,הזה ףחדה
ךתוא ענכשל" תוסנל ךישמהל הנווכ יל ןיא ,והז זא
בשוח התא המ יל זיזמ תמאב אל הז יכ ,"יתונווכ תונכב
דדומתהל ךל השק ךכ לכ םא ,וליאכ ,ישיאה רושימב ילע
אל ,ונ זא ,םידלי הצור אל איהש הזירכמש השיא םע
המ ינממ בוט רתוי עדוי התאש בושחל ךישמתש יל תפכא
.תואירבל ךל היהיש ,ךפיהל .שארב יל ךלוה
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
21/7/01 17:10
tzachi :תאמ
בחורלו ךרואל העוט התאל הבוגתב
Dear Indi,
Now I read my first respond again and still I don't
understand how you came to the conclusion that I mix
egoism with misanthropy. Would you be so kind and
explain yourself, please?
Thanks!
tzachiל וביגה
 
21/7/01 13:33
ריאת :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,תאז םע .בוטו םיאתמש המ ךמצע יבגל טילחהל ךתוכזש רורב ,יארת
ןיינע הז לכה ךס .ההימתב םיביגמ םישנאשכ אלפתהל הכירצ אל תא
לכ םע .הז םע הייעב ךל היהת אל ךמצעב החוטב תא םאו גירח יד
.ילסרבינוא ןיינע איה החפשמ םתס אל ,םזילאודיבידניאל דובכה
שיו ללכה ןמ םיאצוי שי דימת .םדאב עובטש והשמ הזש הארנכ
.ךייחב החלצהב .םדבכל
ריאתל וביגה
 
21/7/01 17:00
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
I am reading all of this and my heart goes to Indi. I really
don't understand why is everyone on her case. I guess it all
comes to the fact that poeple in Israel have a major lack of
respect towards the individual. Why are you trying to
convince her hat a child is a blessing, is she not
intelligent enough to figure that on her own?!
so what if she has different points of view then the rest
of the population
A kis is not a must. A person who is child free is not a
lesser person than any of the others. live and let live and
cut the critizism.
וז הבוגתל וביגה
 
21/7/01 18:08
ורינ-הד הטרבור :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב


.יתינייחא לש 'ו התיכ םויס תביסמל יתנמזוה םידחא תועובש ינפל
תעה לכו ,העפוה תמבב הפוצ התייה - תרגובה לש המא - יתוחא
,המבה לש ןימי דצב םש איה ?התוא האור תא" יפתכ לע השיקמ התייה
תא" :יפתכ לע השיקמ איה בושו תורופס תוקד תורבוע אל ."תיזחב
."לוגסה דגבה םע איה וישכע ?האור
תודחא םימעפ דוע ךשמנ הז ךכו .המוד טטרב ועז היתפש ,דער הלוק
התב .ימצע תא יתלאש ?יתוחאל הל היה הז המ .עפומה םויסל דע
?"תזרפומ הכ" תושגרתה תאלמנ םאהו ,המבה תיזחב העיפומ הריעצה
.תוהמאה יהוז ,ימצעל יתרמא ,תוהמאה לש הביט הז


תילאטוטה תורסמתהה ?םהירוהל םידלי םימרוגש הזה רבדה הז המ
המ לע הרוה לכ לאש .הגאדה ,הוואגה ,יחצנה עוגעגה ,תאזה
המ לע םידלי-לוטנ לכ לאש .יידלי :ותבושת איה תחאו ,ותוואג
.םינווגמו םינוש הוואג יאשומ תורשע ךל איצמי אוהו ,ותוואג
!אמא :ןוכנ רתוי וא - םא תויהל (יתיכז אל ,ןכ) יתיכז אל םנמא
תורוהה לש תויועמשמה תא ןיבהל יתלכשה ןורחאה רושעב קר ךא -
םהירוהל םיקינעמ - םידלי .ךכ לכ תוכורא םינש ינממ ורתתסנ רשא
םיקפסמ םידלי .םיחתפתמו םיננובתמ ,םידמול וכרדש םייחל רהוצ
םהב תוכורכש תויפיזיסה תויוכיאה לכ םע ,םייחל תיתואיצמ הדבעמ
.לפתל רקיע ןיב ןיחבהל םידמול הבש -


תושחכתה אוה רתיה לכו הזה תויכשמהה ןונגנמ םע םדאה דלונ ילוא
ימ ?ךתעד תא ינשת םינש המכ דועבש יוכיס םייק םאה ,ידניאו ?ול
רמהל יל ישרה ,הזמ רתויו .ןכש רמהל יל ישרה ?ךכל בורעל לכוי
...םויה קחרי אלש
םרופיס תא םג יאר ,לאלא ןירוקו ץיבר תידוהי לש ןרופיס תא יאר
דע רשא םייח ךרד םיפקשמ רשא - םירחא םיילאוסקסומוה תוגוז לש
תעל "םרוע וניש" דציכו - םידלי ילוטנ םייח קהבומה הלמס היה הכ
."םשוכר" תא הרזח "עבטה" ןמ םיעבות חור זועב התעו םתורגב
ורינ-הד הטרבורל וביגה
 
21/7/01 20:13
paranoid android :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.רמאמה תבתוכ םע תוהדזה תואכ הבוגת תחלוש
paranoid androidל וביגה
 
22/7/01 1:53
םוסרפל אל ריאי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ןיינעה אל הז לבא
.תויניינעב ביגהלו סמונמ תויהל לדתשא ינא


רנטרפ הל האצמ אלש ךכמ הדחפו התקוצמ תא הלעמ לכה ךסב תבתוכה
.עמתשמה לכ לע הרופ תוגוודזהל
.געל ןומה םג לבא ,הזה רמאמב בצע אצומ ינא
...תויניצ ץמש עילב
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
 
22/7/01 2:10
וג_ידניא :תאמ
יטנא ררועמ ילש םשהש עדוי ינא בוטל הבוגתב
.קאי ?הרופ תוגוודזה
דחא רנטרפמ רתוי ןיבל יניב הדירפה ילש וזה תמיוסמה הריחבה
לכש בושחל םיתנכותמ םירבג ,רדסב הז לבא .תושעל המ ,ילש
םהשכ ריקב םיעקתנ יד םהו ,םידלי תוצרל תותנכותמ םישנה
םמצעל םיצרתמ םה לביהל אל ידכ זאו .הצור אלש תחא םישגופ
םע תאצמ אל טושפ לבא ,ארונ הצור תא" תמגוד םיעשעשמ םיצורית
"ימ
:רמול יל השרה ,הז לעו
חחחחחפ
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/7/01 2:31
םוסרפל אל ריאי :תאמ
עבטה ץורע ידמ רתוי האור התאל הבוגתב
????תא וז
.בל יתמש וישכע קר
הז אוהכ ןיטקמ אל חחחפה ,ךל רמול ושמ יל שי זא ,בוט
.ילש התייה הכ דע הדיחיה תיניינעה הבוגתהש הדבועהמ
לע ידבעתש יאדכ ,הילאוטריוב םייתשחכה םירמאמ םסרפל םוקמב
יל ירסמת ןכ םא -?הזכ רבד ללכב שי) ליעי גולוכיספ םע ךמצע
(בגא ,ףוחד ולש תבותכה תא
,הזה ישנה אטרחה םע רבכ יד
יתימא הנובת רבש הפצמ תאש הז (ךלש) היצנגלטנאב עגופ יכה
.ךיילע חספ הזכש ינויצולובא קוחש ןימאי
,תויטס ןיאש אל
ןהל ןיאש תוקעוצ אל תודדוב (תונימ וא) םינימ םתוא םלוא
.קזח ךכ לכ תוחא
,הזה רמאמה לש הנומתב דליה ירוחאמ בגא
?תא וז
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
 
22/7/01 2:44
םוסרפל אל ריאי :תאמ
????????וגידניאל הבוגתב
שממ תא יכ - תוחפל סומידב) תיסוכ לש םש הז רנגו ןורש .א
(רבכ הלודג
רתוי .ךכמ רתוי ףאו בוט בותכ רבא טוו וא הזה רמאמה .ב
.(ער תבתכ יתעדל םש) ל"ז לאויב תמסרפש רחא רמוח לכמ בוט
הקעצ איה "םידלי הצור אל"ש קבד ינא ןפוא לכב
.ומצע וישיאה אלו תילאמוטפמיס
,הבהא) ךייחב תיתימא החלצה ךל לחאל הצור קר ינא
.ךרדה לע הככ ימצעל םגו (ה-ב-ה-א
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
22/7/01 11:16
בד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ידניא יה


יתייה המכ האור לבא ,הנממ הנהנ ,עבש תב הדליל אבא .ךתיא ינא
.התייה אל םא םג תוניהל לוכי


לש הנוצר םע תכלל יתרחב לבא ,יתיצר אל הלחתההמ .יתיצר אלו
.(םיבורמ םימדב הל הלעו) דואמ דואמ הל בושח היה הזש ,יתשא


בשוחו ,ןיבמ טלחהב ינא ,יתרמאש ומכ לבא ,רעטצמ אל םנמא ינא
.וזכ הטלחה םע היעב םוש תויהל הכירצ אלו ןיאש


?םינש 12 ינפל תייה הפיא


,דחיב םכל בוטש אוהה ךל אצמיי םואתפ םא הרקי המ ,בגא ךרד
רתוי דוע םכל היהי ןמזה םעו ,יצרת אלש תרמאש תורמל ךתא ראשנש
?וצרת ןכו - דחיב בוט


בד
בדל וביגה
 
22/7/01 14:41
היסרפיד הינמ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.יואר הריחב ךותמ םישועש רבד לכש יל הארנ


לע תטלתשמ היסרפיד ןאכ) ןיאו םידלי םיצורשכ איה הדיחיה הייעבה
ןוירהב ןה ספואו תושטעתמש תובקנ ןתואב םיוסמ בצע שי (ןוידה
תאז לכב .טשינרוגו (סקס ןומה ןומהו) ץרמו ןמז העיקשמ תא דועב
.אב אל ללוע םוש


הזיאל רשואל םורגל תוחפלו ץמאל איה הנוכנה ךרדה :תרמוא הינמו
.הזכ ול היהי אל םירחא םיאנתבש דלי
- םיריכמ אלש והשמ אל וא םיצור םא תעדל רשפא יאש תבשוח ינא
.תוירחא תנש ןיא םידלי לע םידוכלימה דוכלימ
היסרפיד הינמל וביגה
 
22/7/01 15:30
catcat :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.דובעל ךרטצא אל רבכ ינא
.דואמ .םירבח לש םידלי תבהוא .והזו הצור אל .םידלי הצור אל
,םירופיס םהל תארוק .םהילע תוביבחה "תודוד"ה תחאל תבשחנ ינא
הפצירל םיפדה תא קיבדהל וסני אלש הדיפקמו) תוקבדה םתיא השוע
תשפחמ ,םילותיח םהל הפילחמ ,טרצומיבייב םתיא האור (...ידכ ךות
טוטאזה תא תרסומ ןיידע ינא לבא .לללללללכה שממ .ץצומה תא םהל
.תורזוע אל שומישה תוארוה לכ רשאכ ומיאל חווצמה
לע םישל רשפאש בוט לבא ,דמחנ ,דמחנ .לויטל תאצל ומכ הז יליבשב
קוביחל ,טנרטניאל ,הקיסומל ,טקשל התיבה רוזחלו ןייל דד הז
.יל אבשכ םינופלטה קותינלו ילש גוזה ןב לש ערפומ-אלה


תב םטוח תבז יתייה םא ילוא .םירשע תב םטוח תבז תנודלי אל ינא
תא הכבמו תבשוי ןכמ רחאלו ,בושחל ילב םתוא השוע יתייה םירשע
.ייח
םידלי המ האור ינא .תללוכה הנומתה תא תוארל הלוכי ינא ,יתחמשל
תויגוזל השוע הז המ האור ינא .ערלו בוטל -ייתורבחל םישוע
...דורו שממ אל הז - יל ונימאתו ...הריירקל ,ןהלש


יטסיאוגא אוה םידליב ךרוצה םג לבא .המיכסמ .תיטסיאוגא ינא זא
לאוש והשימ ,המל .םעפ אל .ינפל תאז ורמאש החינמ ינאו .ןיטולחל
לש יטסיאוגא ךרוצכ דלונו רצונ אוה ?דלוויהל הצור אוה םא דלי
ךרוצ ,ףתושמ ישונא רוצי תריציב תויגוזה תא שממל ךרוצ .וירוה
ךרוצ ,ךממ םיפצמש המ תושעל ,רדסב תויהל ,הביבסה תא תוצרל
?הנשמ הז המ .אורבל
תא שממל אל ךרוצה ומכ קוידב יטסיאוגא ךרוצ הזש אוה הנשמש המ
.ייחל ןודא ראשיהלו תוהמיאה תיצפוא


הרוחב לכ העמש הבתכב םינועיטה לכ תא .םירקי תורבחו םירבח ,ןכו
אל תבהו אתבס תויהל רבכ התמש) אמאמ ,תותבסמ .םעפ אל ילש ןזהמ
יתוא ונשי רבכ םהש םיבשוחש םיטיידמ ,תורבחמ ,(הרוחסה תא תקפסמ
?אל יממ (...יטתפ ,תמאב ,ונ)


,םירחא םירבד הברה ךכ לכב יכרד תא הביתכמ ינא קרש ומכ ,ןיידעו
.שומיש םעפ יא היהי ילש םחרל םא טילחא ינא קר םג ךכ


,טאק
.בוצעש ימל םתוא תתל ךירצ - החמיש וז םידלי םאש תבשוחש
catcatל וביגה
 
22/7/01 16:00
הילג :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םינוש ונחנאש אוה יפויה לכש תבשוח ינאו
םינוש ונלש םיכרצה
רחא דחא ףאל רבחתמ חרכהב אל החמש השוע יתואש המ
ויהי דועש תויהל לוכיו םידלי יל ןיא
שיגראש ינפל תחא היינש םתוא השעא אל יכ החמיש יל ומרגי םהו
תאזו םייחה הלא לבא בצע םג יל ומרגי םהו םהילא הנכומ ינאש
.תואיצמה
םירחא םישנאב עוגפל ילב תרשואמ תויהל הז םייחב ילש הרטמה
לזמ תרב תא,תרשואמ תא דוע לכ,ןורש
:-)
הילגל וביגה
 
22/7/01 16:40
ןייעמ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.תמאה וז לבא ,תעדוי ינא ,עזעזמ עמשנ .םידלי תאנוש ללכב ינא
המכ .ינומכ המכ דוע הריכמ ינא .ףיעסה תא יל איבמ םידלי לש יכב
תלבוס אל ,טרסהמ איהה ,סנו'ג ט'גירב וליפא ,יתוחא ,ילש תורבח
.םידלי
,דסמתא ינאשכ ילוא .הנתשי הז דיתעב ילוא .םיבלכ הפידעמ ינא
....םתוא אלמל ידכ קר דלי הצרא ינאש כ"כ וממעשי ילש ןיאושינה
םיבלכה תא תלדגמ ,ילש םייטסיאוגאה םייחהמ תינהנ ינא םייתניב
.םינבצעמ םטוח יבז לש תולהקתה לכמ תקחרתמו ,ףיכב ילש
ןייעמל וביגה
 
22/7/01 18:10
השטנ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לכ םע המיכסמ ינאו רדהנ בותכ .רמאמה לע הדות לכ םדוק - ןורש
השיגרמש הדיחיה אל ינאש תעדל דמחנ .(יתועדל עלק בצ םג) הלימ
תא םיאורו " 25 תב קר" ינאש ךכב םימחנתמ יתוא םיבבוסה לכ .ךכ
דועב ךתעד תא ינשת ךיא יארת"ש םיחוטבו הזירפקכ תומויאה יתועד
וא "הככ יבשחת אל רבכ ןוכנה רבגה תא יאצמתשכ" וא "םינש המכ
.ב"ויכו "תרחא ישיגרת קתקתל ליחתי יגולויבה ןועשהשכ"
,םידליה ןעמל ילאטוט ןפואב ,םייחה תברקה לע רמאנש המ לכל רבעמ
לכ האור ינא יביבסמ תלכתסמ ינאשכ ,תושעל הנכומ אל ינא םגש רבד
לע רבודמ אלו ,ירמגל םתוא וקפד םהלש םירוההש םישנא הברה ךכ
.דואמ תובוט תונווכ םע םירוה ,ךפיהל תוער תונווכ םע םירוה
הרוהש ןטק רבד לכ 24/7 לש המישמ וז הרוה תויהלש םיחכוש םישנא
אוהש תונוש םיכרד ןוילימב םידליה לע עיפשהל לוכי השוע וא רמוא
לע תחקל הנכומ אל ,ראשה ןיב ,ינאו ומצעל ראתל לגוסמ אל ללכב
.תאזכ תוירחא ימצע


תבייחמ אל םידלי תושעל םילוכי םישנאש הדבועהש הנימאמ ינא םג
תויהל םיכירצ אלש םישנא הברה ךכ לכ שי ,םידלי תושעל םתוא
עגר ושידקה אל ללכב םהש קזח ךכ לכ יתרבחה ץחלה לבא םירוה
םהש חינהל ריבס .םידלי תושעל םיכירצ תמאב םה םאה הבשחמל
תינוכמ הזיא וא אבה שפונל ועסי םה ןאל הבשחמ רתוי הברה ושידקה
?אל המכו יתמ קר הלאשה ,תושעל ךירצש רורב ?םידלי יכ ,תונקל


-רמאמה ארקמל ודרחנו וקעזנש םישנאה לכלו
יתעד תוינעל לבא ןורש לש היתובשחמ תא אורקל תרמייתמ אל ינא .א
תוכזו) התוכז לע אלא םידלי דגנו תורוה דגנ רמאמ לע רבודמ אל
אל המ םושמש תוכז .םידלי תדלל אלש ןיטולחל תימיטיגלה (ונלוכ
.הנבהב תלבקתמ
והשמ דגנ םיממוקתמ םישנא הברה ךכ לכ המל - הבשחמל הדוקנו .ב
םישנא הברה ךכ לכ המלו תיטרפ ךכ לכו תישיא ךכ לכ הריחב אוהש
תדלל תוכירצ ןכ ונחנאש ונתוא ענכשלו ברעתהל ךרוצ םישיגרמ
תבאוכ הדוקנב םישנא הברהל עגונ הז יכ ילוא קרו ,ילוא ?םידלי
אבחנ םוקמ והשזיאב ילוא ?םילימב התוא אטבל וזיעי אל םייחב םהש
השפוח םיצור םה םימעפ הברה ילוא ? םהילע םיקיעמ םהלש םידליה
היהש םיבשו םה םהלש לודגה רשואה תורמל ילוא ? םהלש םידילהמ
ילוא ? ילב בוט רתוי תויהל לוכי
השטנל וביגה
 
22/7/01 19:35
אל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.אבאה תויהל הלוכי ינאש יאנתב קר לבא ,םידלי הצור ינא
אלל וביגה
 
22/7/01 20:04
uv :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
בלש אוהש הזיאב םידלי 2-3 הזיא לע ןנכתמ אקווד ינאש תורמל
ילב ימצע תא תוארל לוכי ינאש בשוח אל ינאו ,ילש קוחרה דיתעב
ינא ,(םידלי דעב ךל ןתנ אוהה טוידאהש םיצוריתה ראש לכו) הז
.(....הלאכ םג שי) ךתוא ןיבמ אקווד


...בוט המ - הזה בצמה םע תרשואמ תא םאו
uvל וביגה
 
23/7/01 6:38
ןנער חיש :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
דימת ומכו םומעיש דע םיירוקמ אל םינועיטה םג ומכ אשונה
לבא - תינחור תונקיר תשוחת םע יתוא ריתומ (הלא ןיעמ םינוידב)
.יתארק ללכב ןכלו - ךדובכ תא תלצה ךכבו תחלצומ הביתכה תרוצ
תא .םינש 10 דועב וליאכ בתכנש גולונומ - ךשמה ארקל הצור יתייה
ינפל ךתעד התיה המ ?זא ךתעד היהת ךתעדל המ ?תאז תושעל הלוכי
?םינש 10


תומוד תורהצה םע (אקווד) םירוחב הברה ריכמ ינא - בגא ךרד
וברייש ךל לחאמ ינא .םיאתמה סנפה דיל תשפיח אל טושפ .ךלשל
.ךייתוייברתה וטעמייו ךייגוויז
ןנער חישל וביגה
 
24/7/01 14:24
הידקש :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ינא םגו וגידניא לש תושוחתהמ קלח םע ההדזמ דאמ ינא ,רזומ הז
לבא .הומכ הז לע הריהצמ יתייה ילוא הנש יצח ינפל דעו 29 תב
ינא יכ יגולויבה ןועשה אל הז ,אלו .הנורחאל יל הרוק והשמ
רבכ דמוע אוהו ללכב תוירטב ול ןיאש םירחא םימוחתב תוארל הלוכי
םידלי יל ויהיש ןיבהל הליחתמ ינא .השיפתב יוניש הז .םינש המכ
ונחנאש תוריחבהמ םיבכרומ םייחה יכ .םהב הצרא יכ ,םינש המכ דוע
ינש ולא םידלי ילב וא םע .ןהילע םימלשמ ונחנאש םיריחמהו םישוע
הז ,ןאכל וא ןאכל ,תורקי דאמ ריחמ תויוות םיאשונש היווה יבצמ
.המלו םלשל הפידעמ ינא תועבטמ וליאב תוארל הליחתמ ינאו .ןוכנ
יתקספה לבא ,הנורחאל תוינחורל ילש רבגתמה רוביחה ללגב הז ילוא
יתלחתה .ילש תימצעה המשגהה וא יגולויבה ךשמהכ םידליה תא תוארל
ילש תלוכיהמ תמסקומ תויהל יתלחתה .םייח לש הריציכ םתוא תוארל
תוחתפתהה ךרדל הזה ריצי/רוציה תא ךכ רחא ררחשלו םייח רוציל
.ונממ תופרהל תעדל םגו ולש ךילהתב ילש קלחה תא תוארל ,ולש
הזל הנכומ היהאשכ .ילש םיחקלהמ ול ריבעהלו ולש תוטשפהמ דומלל
רבד לכמ תשגרנ דאמ היהאש יל הארנ ,תינחור רקיעבו תילכלכ תישפנ
חמשאו ,הזה םיהדמה הריציה ךילהתב וילאמ ןבומ םירחאל האריש ןטק
הליעפ הפתושו עבטה לש תוירוזחמהמ קלח תויהל תונמדזהה לע
טופישה תא ימצעל תחקול אל ינאו םיהולא אל ינא .םייח תריציל
ולאכ םיכרצלו ולאכ םיאנתב ,וזכ הפוקתב דלי תדלל ןגוה הז םאה
ילואו דומלל האב איה םירועיש וליא רחבתש איה דליה תמשנ .ולאכו
המוקמ תא ,רוציקבו ?םידמול ךיא תרחא יכ ,באכל אקווד הקוקז איה
הזמ יקלח תנמ התיהש תיטסילאודיבידניאהו תיטסינמפה תוריהיה לש
םירוציל דובכו הבהאו הוונע לש הרזומו השדח השוחת השפת ,םינש
יכ .רחא םוקממו רחא םוקמב םידליה םע השיגפ לש .םה רשאב םייח
.דיב די ךלוה טושפ הז ,םידלי בהאת אלו חותפ היהי ךבלש רשפא יא
הזש ףא ןכתיי .עגרכ תאצמנ וגידניא ובש םוקמה תא תדבכמ ינא
בורמ תויצפוא רוגסל אל הנממ תשקבמ קר ינא .הל בוט םוקמ
תושרהל לכות אל יכ דע ,הלש העדה תא קידצהלו ןגהל תונויסינ
םינוויכל תחתפתמ שפנה םימעפל יכ .דחא םוי התוא תונשל המצעל
.אלש וא ,תורקל לוכי הז .םדאנב ותוא אל תא -ספואו םואתפ םירחא
.ותוא לבקל החותפ ראשתש בושח .הלש רועישה היהי הז ,הרקמ לכבו
הידקשל וביגה
 
25/7/01 10:09
הפושני :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.אלש ,והז זא
.םיחרכומ אל .םחרה תא שימשהל םיבייח אל .םידלי םיבייח אל
,ימצע תא תלאוש ינא תופוכת ,םידלי (!) העברא תלדגמש תחא רותב
דע רטמ יצח הבוגב םישארה ירדע ןיב התוא שוגפל החילצמ ינאשכו
תלאוש ינא ,היחתש יתשיא תא זא ,תיבב ונל םיבבותסמש הרשע רטמ
.."??העברא וא ,םיינש וא ,?טרסל ונכלה אל לזאזעל המל":
,ףוא ןיא יתשיא הרמאש ומכ לבא .ארונ םלוכ תא ,םתוא תבהוא ינאו
.רמגנ אל הזו ,טוימ ןיא
.תויוטרחתה ןיאו ,עצמאב תאצל רשפיא
.אלש תמאב ,וגידניא ,ךירצ אל
רטיסיבייב ונל תושעל יאובת ?תאז לכב קשחה ךל אובי םעפ םאו
.החיטבמ .ךל רובעי הז .העש הזיאל
הפושניל וביגה
 
26/7/01 19:12
רוא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
?םידלי המל
יצרת תבהוא תאש שיאה תא ישגפתו ךלזמ לזמתי רשאכ וגידניא
רקיעהו ראשה ןיב ול קינעהל
ךלש הואגל הבהאל רתויב קזחה יוטיבה וניה םידלי ם י ד ל י
רצותהמו ךבוהאמ ךמצעמ
ףטושה לופיטב ונתוא תגרוה הרגשה רשאכ ןוכנ , רצוייש אלפומה
והז (רצק ןמזל קר ) רעטצהל ףאו רטקל םיליחתמ ונא םידליה לש
רבגה םע עיגי ךלש ךרוצה רומאכו וניתטילשמ קזח ישונא ךרוצ
םיאתמה
הריעצ ןיידע ינאו הבהאמ ורצונש םירגוב םידלי ינש יל שי תישיא
םידלי ינש דוע הצורו
. תודרחהו, הגאדה , םלודיגב ישוקה תורמל
. םידלי םיצור םיבהואש רבגמ
רואל וביגה
 
 
26/7/01 23:26
...&EBr :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
שנועה ןומט (הרקע תיטסיאוגא הוואג) אטחה ךותב
.תוירירע -


אל ךוניח/הנווכה/יוויצ אללש םדאל תוינע תדועת
רתויב תירטנמלאה ותבוח תא אלמי
ענומ אוהו הנתמ ול ונתינש םייחל תושונאל עבטל
.וידלימ םתוא


לע "םייתוברת" םינלאמש םילליימ ךכ רחאו
תואנקהו םזיטאנפה תוסגה תוינומהה
הרבחה לש המויק לע םימייאמש תיתדהו תינמואלה
תמדקתמהו הרואנה המיענה
.בורקב ילסרבינוא לורטנוק ס"ש .םהלש
EBr&...ל וביגה
 
 
27/7/01 0:03
וג_ידניא :תאמ
ושנועו אטחהל הבוגתב
... ןעזג רותב ענכשמ רתוי הברה תייה
וג_ידניאל וביגה
 
 
20/2/05 18:58
הלול :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
,ךמצעמ ךלש הוואגל ,הבהאל רתויב קזחה יוטיבה וניה םידלי"
"..ךבוהאמ
רתויב קזחה יוטיבה והמ יעבקתו יאובתש תא ימ לבא ,החילס
וא רבג הייחב השגפ הארנכ ידניאש דיגהל הזעמ ינא ?הבהאל
אל הקומעה הבהאה םע ,תאז לכבו !תמאב-תמאב ,תמאב הבהאש םיינש
.ולש םע הלש ןימה יאת תא שיגפהל ןוצרה תיטמוטוא ררועתה


הזו ,םכלשמ תונוש תועד םע םישנא שי - רבכ וררועתת ,םישנא
!ר-ד-ס-ב
הלולל וביגה
 
27/7/01 0:14
...&EBr :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תואירבו תוירסומ ןיבו םזיאוגא ןיב לדבהה
.תישפנ


תבוטב הצורש םדא אוה (ינלאמש אל) ירסומ םדא
ולש תוירחאה .ותבוטבו םלועה
ומצעל תוירחאמ אלא ליזרבב הליחתמ אל םלועל
לע הלעי אל .הבורקה ותביבסלו
ןיאש העשב םינכשה ידליל גאדי םדאהש תעדה
.לשמל ,לכוא ולש וידליל
בייח (יביבא לתה אל ,בוש) ירסומה םדאה לבא
אוהש המ ןיב ןוזיאב תויהל תוחפל
לבקמ אוהש ךכל עדומ אוהו) ןתונ אוהש המל לבקמ
(וייחב ולש הניתנה תמועל ףוסניא
ןכומ אוה הבש הדימב תדדמנ ותוירסומ תדימו
לע רתוול
.םירחאל הרזע ןעמל ותוחונ


והשמ לע רתוול ןכומ אלש םדא אוה טסיאוגאהו
וצרממ ותוחונמ ונמזמ ושוכרמ ולשמ
דחא ףאל בייח שיגרמ אלש םדא אוה .תלוזה ןעמל
םייחה תא האורו ,רבד םוש
רמולכ .םלג ירמחבו תושגרב יטסלטיפק רחסמכ םלוכ
קנבב קר הז בייח רבכ אוה םא
הפצמ ולש אמא םא םזיראטילאטוט שממ ול הארנ הזו
ידכב ותוחונמ עיקשי אוהש
הז דחא ףא לע בבז םישת לא .אתבס התוא תושעל
.טסיאוגאה לש תורבידה תרשע
ךכב ותלוז תאו ומצע תא ענכשל חרוט םג אוה ןכלו
קר ,אלא םלועב דסח ללכב ןיאש
השוע םתסה ןמ דסח השועש הז םג, ירה יכ ,רחסמ
םלוכ ירה ,ול חנש המ הז יכ תאז
תצק הלעתמש םדא ןיא.םהל חנש המ םישוע ,ינומכ
.רחאל תתל ידכ ול חנש המ לעמ
.םיטנמיטנס תויהל םיבייח אל רחסמבו רחסמ לכה
םלוכ :יל רמא דחא קינס"שש ומכ
.יערד לע קר םילפנתמו םיתחשומ םש


ךידליל ךייחמו ךיתוחוכמ תתל אוה דסח ןכל
אירב םדא ,םלועל םג ,םהל םג קינעהלו
,דועו .הילא רכנתי אלו ותביבסל ריאיש ךנוחמו
עבטה יפלכ ךערזמ דילוהל ךתבוח
ומצעלשכ אוה םגש ץומיאה ןמ רתוי הבושחו הלודג
.לודג דסח


יתוריחו יתוחונ תא ךופהל אוה רעוכמ םזיאוגאו
הביבס לכהש השודקה הרפהו לילאל
זעי ימו .הצראש המכ התוא חפנל האלמה יתוכזו
תחפונמה השודקה יתוריח לע םייאל
יכ ותשו לוכא" !?רחא םדא תוארלמ יתוא תרוועמה
"...תומנ רחמ
EBr&...ל וביגה
 
27/7/01 0:16
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
רעוכמה ינלאמשה=וגידניא
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/7/01 3:37
וג_ידניא :תאמ
ל הבוגתב
.הזל השיגר דואמ ינא ,ילש רדגימה רואיתב קיידל השקבב
רבדה ותוא .תינלאמש יל םירמואשכ ער השיגרמ אל ינא אוהשכיא
.ךפיהל ."שפנ תפי" םע
day הז םאו יתמק דצ הזיא לע יולת ,בוט ונ ,תרעוכמל רשקב
bad hair day וא good hair
יל ןיא ,ייחב ,םלוכ ופרשיי םיקאינמא לומסא לש עטקב הז ילוא
.קורי גשומ
:)
הז תא ,הזה ןוידל ובברתשה "רחסמ"ו "דסח" ומכ םיגשומ ךיא
ךיאו .אשונה תא הלעהש ,"םירואנה םינבלה" תרהצהמ ןעזגה ריבסי
לכל עודי ירהש ?םלועל םידלי תאבה יא ןיינעל רושק "תומהב"
,היארלו ,ןובשח ילב תוברתמש הלא ןה עבטב תומהבה אקודש
.ילעמש תובוגתב הפ םיינשה
וג_ידניאל וביגה
 
27/7/01 0:20
...&EBr :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לטעטשה תא םתבזעש זאמ תומהב שממ םתייהנ לבא
EBr&...ל וביגה
 
 
27/7/01 5:48
ןנער חיש :תאמ
תפומ שממ ס''שש אל הזל הבוגתב
?ןל עמשמ אק אמ - תומהבו ?ראשנ ימ ?יתמ ?לטעטשה תא בזע ימ
.היתצקמ אלו הינימ אל - יוניג ירבד אכיאד ךתעד אקלס אמלידו
...ההימתב אלא
!םכירבדב ורהזה - םימכח
םולש ףדורו םולש בהוא - ןורהא לש וידימלתמ יוה רמוא ללה
("!!ינאלמש")
ךומכ ךערל תבהאו אביקע יבר רמא
ןנער חישל וביגה
 
27/7/01 14:03
הרש :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ןיאש ילעבל יתרמאו 25 ליגב יתנתחתה .. ,ךתוא הניבמ ךכ לכ ינא
איבהל רקיעה אל הזו ,תישפנ הנכומ אל ינא םידלי לע רבדל המ
רשפא יא תרמאש ומכו םייחה לכל תובייחתה הז םידלי .. םתוא
רשפא ילזמל םהילע לבא ןיאושינ יבגל יתבשח םג הככ ..ףוא תושעל
.ןתחתהל יתמכסה זא ףוא תושעל


ינא ..אבא תויהל הצור ינא םיסו'גינה וליחתה זאו...הנש ונרמש
תא המ" החפשמהו..לגרודכ דליה םע קחשא ךיא ... 30 ןב טעמ דוע
"..םידלי 7 רבכ יל ויה ךליגב" ילש אמאו "הריעצ תאש ?תבשוח
ךל ונתנ םה קוידב המ ןכ יתבשח יכותבו
תונויסנ לש הנש ירחא ....םירבחה החפשמה לעבה יתענכנ ףוסבל
ןוצר םע אלו ילש תושוחתה םע תכלל טילחה ףוגהש רבתסה דלי איבהל
..אוושל ויה תונויסנה לכו יתוא בבוסה


םישיתמ םיבאוכ םילופיט לש הרדיס יתלחתה ילעבו החפשמה ץחלב זאו
תויהל תישפנ הנכומ אל ינאש יתעדי רזע אל םולכו..תישפנו תיזיפ
ימצע תא לטבל ןוצרה תאו םחרב השוחתה תא שיגרא אלש דעו.. אמא
..היירפה םוש רוזעת אל טוטאז הזיא לומ


לכש לעבהש רבתסהו...םילופיט לש ןיאושינ תונש 4 םהל ופלח הככו
ול איבמ יתייה םא רתוי יתוא בהוא היה םצעב יתוא בהא ךכ
..התוא קיבדיש דלי היה אל יכ...הל הכעד הבהאה הככו..דלי


םואתפו...םחרב יל גדגדל ליחתה םואתפ יתשרגתהש יירחא הנש םויהו
רבגה תא אצמא רשאכש קפס יל ןיאו ..הז תא יל תושוע ןכ תוקונית
.תולקב עיגי הצור ךכ לכ ינאש טוטאזה ..ןוכנה


ונל שיו םיווש ונלוכ אל לבא ..ןיא דליב שיו עבט שיש ןוכנ זא
!!ךלש תושוחתה דגנ תכלל הז עבטה דגנ תכלל יתעדל .. תונוצר
הרשל וביגה
 
27/7/01 15:04
לוגרלוק :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב


ךתיא ינא ןורש דובכה לכ
ךל אב אל םא םידלי ישעת לא
ךל בוטש המ קר ישעת


ייב
לוגרלוקל וביגה
 
31/7/01 1:41
Hamurabi Jones :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
What's up Indi?

Well, first off all, curiosity (looking up for you?) had
pushed me back to the bananot site, and I see you are
writing, WTG!!!

As for the issue, I would start by announcing here to the
all world, that you have the right to choose what ever you
like to do, as long as you don't hurt other people (and, to
some extant, even when you do hurt other people, in a minor
way)

I would continue by announcing that any one who says that
you doing that simply because you had failures/ bad
experience in the past, is stupid.

Now, after I paid the tax to the liberal/ politically
correct me, I can get to the main point:

YOU ARE DEAD WRONG!

Let me explain...

You see, if you would have told me that you don't want kids
because this is a rotten fucked up world, because you do not
fit to be a mother, because you will kill your kids or
because of any other reason but the OFF BUTTON, I would
say: SABABA

But...

Every valuable thing in the world, does not come with a
built in off button, examples:

True love (might come with an off button, but, after turned
off it continues to buzzzzzz...)

Experience (yep, wouldn't you want to give up old, bed
experiences? Might be nice ah? Alas, no off, no delete
either)

Who am I, true identity (yep, we might change, but the
core, runs with us, no off/delete/modify functions are
built in...)

So...

We might even get into some conclusion here, a theorem:

ALL THE VALUABLE THINGS IN ONE'S LIFE DO NOT COME WITH AN
OFF BUTTON

And, if this is right, there is another crystal clear
conclusion:

YOU WILL NEVER GAIN ANYTHING WHICH HAS MAJOR VALUE, UNLESS
YOU WILL BE WILLING TO ADOPT THINGS WITHOUT AN OFF BUTTON

So

Don't make kids, but, take risks, do things that are dead
end with no return, because, only then you will find the
true things. And, this things are the ones who make this
crazy game called living so fun.

Besides all that...C U, stay in touch

Jones
Hamurabi Jonesל וביגה
 
 
2/8/01 20:29
וג_ידניא :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
,ףלח רבעש רבתסמו ךתוא תארוק ינא לבא ,יתסעכ תצקש עדוי התא
םידלי תאבה דגנ ינאש רורב ירה - תינבש תראופמה הזתה ללגב אל
הדמשה לש ןוויכל ךלוה אליממו קופד אוהש ללגב םג םלועל
לע אל ,תיטרואתה המרב ןוידב תניינועמ יתייה לבא ,תימצע
תישגר הטלחה רבד לש ופוסב וזש ,םידלי הצור אל ינא המל
הבוגתה לע אלא ,ילע קולחל תלוכי וא תוכז ןיא שיאל ןכלו
.וז יתסיפת עמשמל (ודחאתה) םלועה ירברבג לש השקה תילנויצומאה
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/8/01 14:58
דיתעל תירוה דח :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
!עלסב הלימ לכ !יברומח
התוקוורב החמש ,הנש יצח ינפל דע וגידניא לש הזפב התיהש תחאכ
ישיש םוי יתמק ,הל אבש יתמ הל אב המ תושעל ץק ןיא שפוחבו
!לומתא .דלי הצור ינא !ילע לפנ הז ...והז !םובו רקובב דחא
התירבל סומינ ךותמ יתכלה -הדלי תירוא יתדוד תב :ךילהתה
יתראשנו הקותמ הזיא ,וי "יתשע" הדליב יתצצה ,יתנהנו יתלכא
יתרבח םייעובש ירחא .יתקדצ ,תקדוצ ינא םא תוארל עגר דוע
תצק םעפה ,הללועה תא תוארל סומינ ךותמ יתכלה ,הדלי תעפי
,יתדעמ
ןטב תוחופת םישנ יתש ,הדובעב .אל לבא יתלפנ טעמכ ויש ,ספוא
ינאשכ ,עגרל יתרהרה .סרכה תא וזל וז תופטלמו תויוח תופילחמ
יארת םויה לכ ןוחטל יקיספת יתמ תבשוח ינא סרכה תא יל תפטלמ
תיפוס עיגה ברעב זאו...ןוירהב תאש ובשחי דוע ,ןטב הזיא
תואצות יל ועדונשכ רקובב תרחמל ותוא יתשגרהש קר ,"ךפהמה"
תדלוי וטוטוא שממ יעישת שדוחב תאצמנש הרבח םע יתכלה .העבצהה
.ןורחא דנואסארטלואל ,(33 תב ינא ,בגא 23 תב תירוה דח)
האלי אל ינא .םעופ רמוע לש בלה תא יתעמשו המינפ התיא יתסנכנ
הנשמ אל רבכ הזש יתטלחה .רקובב שמחב תרחמל עיגה ךפהמה .םכתא
הנשמ אל ,ערזה קנב שי ,םיאתמ גוז ןב אצמא אל וא אצמא םא יל
הלילה לכ הרע יתייהש ירחא רקובב תבשב רחואמ דע ןושיל אל יל
םיבצע יל ןיא .תויגוזל המ עדוי ימ היונב אל ינא אליממו
תחא הבהא ול ןתא ינא ,דבל ילש םינינעב טולשל תבהוא ינא ,הזל
אלו ינא אל ,םוקיב יגולוקאה בצמה יתוא ןיינעמ אל .םיינש לש
הכחמ םלועה ,םח ונל היהי םומיסקמ ,הנש ףלא דוע היחנ אוה
םילייח הברה םויה דע ,הינשה הרמגנש זאמ תישילש םלוע תמחלמל
רבכו רזוח אל אוהש גואדל ,ולפנש הממ רתוי וחרזאתהו ורזח
ינא ,ןכ םאו יל ורסחי אל גגו ףסכ ,הבוח אל ,הריחב וז רחואמ
,ךילהתב הליחתמ ינא שדוחה תוקידב תרדס םילשאש ירחא .רדתסא
יתבשחש םכל ריכזהל יתיצר קר .טלקהל לק אל יכ החלצהב יל ולחא
!!!הנש יצח ינפל וגידניא ומכ
דיתעל תירוה דחל וביגה
 
2/8/01 12:40
.ק הלאכימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
טרס ,"הכישחב תדקור" טרסה תא תוארל םכלוכל הצילממ ינא (1
,הירטסיהב הכוב רתויב רקהו יניצה םדאה תא םלואהמ איצומש
עוזעז וא בצע לש םוקממ אב אקוד ואל יכבה .תימינפ וא תינוציח
וליפא ילוא טרסב הפצש םדאהש םוקממ אלא ,(עזעזמ תמאב ףוסה יכ)
תבהא :טרסה לש רסמה לש הנבהה תאצמנ וב םוקמה הזו ,ול עדומ אל
.ול הצוחמ םג הארנכו ,הזה םלועב םייקש רתויב קזחה רבדה איה םא
אל וליפא .הנב לש ודיתע ןעמל הייח תא םאה הבירקמ טרסב ןכש
אלמ לדוגב ךסמ לע הז תא םיאורשכ .וייח תוכיא ןעמל -וייח ןעמל
.עמשנ הזש האשילקהממ קזח רתוי הברה הז
טרסה תא התארש ,ילש אמא אלמלא רסמה הזש הניבמ יתיה אל ינאו
.יל תרמוא התייה ,יתיא דחיב


תייעב םהל ןיאש םישנא לש ,DINKS דבלמ ,הסיפת דוע לע יתארק (2
ןזאמב עוגפל אלש תנמ לע ץמאל םיפידעמ םה לבא תוירופ
.ןיסולכואה


?אל ,ללכב תדלל אלמ יגולוקא רתוי תצק הז


הצור ינא ימצע תא תרכוז ינאש זאמ לבא ,ילמרונ אל הז ילוא (3
ןויריהל סנכהל רבכ םאש תבשוח ינא ןורחאה ןמזב .אמא תויהל
תלבקמ תא זא יכ ,21 ליגב אלו 17 ליגב הרקי הזש ףידע זא ר'צנפב
21-22 תב תאש דעו (הדליל ןיידע תבשחנ תא) הרבחהמ הכימת רתוי
תוחפ םע תרחא החגשה תחת ותוא ריאשהל רשפאש ליגב רבכ דליה
תייה קר םאש םירחא םירבדל וא םידומילל תונפתהלו ,ןופצמ תופיקנ
.תוחפ ספספל הככו ,תושעל הלוכי תייה אל ותוא תדלוי


.17 תב ינא


?םיבשוח םתא המ
.ק הלאכימל וביגה
 
3/8/01 3:18
תור :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
!ךל הדות
רתונ קר וישכע .ילש םינועיטה (לכ אל םא) בור תא רדהנ יל תחסינ
...טילחהל יל
!וליצה
תורל וביגה
 
6/8/01 10:29
ךליל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תושעל ךיא םיעדוי אלו םירופאה םהייחב והשמ תונשל םיצורש םישנא
,םתמזויבו דבל הז תא
הז םידלי ואיביש ךכ י"עש םיפצמו בוהאל םיעדוי אלש םישנא
,הנתשי
םיעדוי אלו םהייחב שגרמו םוסקו יח רתוי והשמל םיעוושמ םישנא
,םמצע תוחוכב תאז תושעל ךיא
תא םתוא דמלי םהלש דליהש םיכחמו הניתנ הז המ םיעדוי אלש םישנא
,הז
םיפצמו םייחה לע ישיאה םמתוח תא ריאשהל םילגוסמ אלש םישנא
,םליבשב הז תא השעי םהלש ערזהש
אלו םידלי ויהשכ םהל ושענש תולוועה תא ןקתל םיצורש םישנא
היפרתה תא וילע תוסנל ידכ דליל םיקוקזו הז תא תושעל םילגוסמ
,תאזה תינויסינה
תא םהל קינעי םדליש םיכחמו םלועמ תיתימא הבהא ולביק אלש םישנא
,הבהא התוא
המ םהל האריש םדליל םיקוקזו םהייחב יתימא עוגעג ווח אלש םישנא
,עוגעג הז
םייחל רבעמ אוהש והשמל םיעגעגתמש ,םהל רסחש םישנא ,רוציקב
,םהייחב ,םתוישיאב יתוהמ יוניש םיצורש ,םמצעל ונבש םינטקה
...קינעהלו בוהאל םהלש תלוכיב ,םהלש הדובעב
.םידלי איבהל םהל רוסא ,תרזוח ינא ,םהל רוסאש םישנאה הלא
םתוסש קקפ אל הז ,גולוכיספ אל הז ,קחשמ ילכ אל הז םידלי יכ
םוי רחא םוי םישוע םישנאש תויועטה לש תוטבח קש אל הז ,םירוח
.םתביבס םעו םמצע םע
אל .דלי איבהל רתומ וכותלש דיחיה רבדה איה תישגרו תישפנ תורגב
תא ןיכהל ךירצ םדא ,הפיאש וא םולח םישגהל ידכ .תוצרל קיפסמ
םידלי םיאיבמש ,ולדג אל דועש םידלי ומכ ונחנא תרחא .ומצע
םלועה קוידב ךכו .םתוא לדגל ךיא עדנ אל יכ ,ולדגי אל םלועלש
...םידלי םיאיבמש םידלי םיאיבמש םידלי .הארנ
ךלילל וביגה
 
12/8/01 12:40
רגנ אלו תיליל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םגו םינוכנ ךלש םינועיטה לכש יאדווב - הרוהט המשנ ידניא
.םידלי אל המל תוקדצה יפלא ךמצעל הניכמ תאש ךכ לע םיעיבצמ
תבשוח תייה אל ,םידלי תיצר אלול .ךמצע ינפב ?תוקדצהה ימ ינפבו
.אל המל הברה ךכ-לכ
הרבסל החכוה ומכ הארנו בוטרו ינחרצ טמוקמ דלונ הזה רבדה
לכוא זקנל הצור אוהש תמיא לכ חרוצ אוה כ"חא .םיגדהמ ונרוקמש
ול באוכ ,םוח ,םיינזוא יבאכ ,םיזג ול שי כ"חא ,באודה ךדשמ
ךל דיגאו ךדיל רובעא םא םישדוח 3 ירחא ,םיינישה ול תוחמוצש
ךגוז ןב לשו ךלש האיצי לכ ןכש ,רוב טבמ יב יצענת תא "ינטנופס"
רקובה רוא דע תוביסמ לע רבדל אלש ,תיאבצ תוכרעיה תשרוד
ינעבותה ללועהש דע דלווית אל וא תעדגנ ךלש הריירקה ,המודכו
ירזעתש ךממ שקבי אוה הרוק המ יניבתש ינפל ,ךב ןיינעתהל קיספי
תא תארוק בוש ךמצע תא יאצמת ףרוטמ קב שאלפבו םירועיש ןיכהל ול
תולילב יררועתת ,סקיא הווש המכ ןיבהל תושאונ הסנמו וירוג אבא
תדמול תייה םש ךב תפזונ ךלש תכנחמה תא האור תאשכ העיז תפוטש
םקתשהל החילצמ תאש דעו ,םירועישב ךלש דליל רוזעל הלוכי תייה
תאו ריעה ירברבג בטימ תא התיבה האיבמ ךלש תבה ,תוסירההמ
לדיג חירקה רבכמ הזש ךביל בוהא ךדיצלשכ הגרעב םהילע תלכתסמ
תא ןמממו תויסוכ איבמ ךלש ןבה ,תבהוא יכה תא המ חכשו סרכ
ךלש תלצופמה הרשמהמ ךלש הבולעה תרוכשמהמ םהלש םייוליבה
םיעסונ/םיסייגתמ םה זאו ,םיירהצב החורא םהל ןיכהל ךל תרשפאמש
הטיסרבינואב םידומיל םהל תנמממ ,תולילב הנשי אל תאו ודוהל
תא םלשל הליחתמ תא - ךלש אתנכשמה תא םלשל תרמוג תאש םויבו
.םהלש
.םליבשב היח ???הזה רופיסה לכב תא ,טיא מד ,הפיאו
וארתו .הריירק ישעתו םייחהמ ינהתו םלועה תא יערקת יכל !יתוחא
.הריירק ירחא םידלי איבהל טלחהב רשפא ןכ - הנודאמ תא


ךל םירמואש םייניעב רואה םע הלאה לכ תא שי ןכא - ינש דצמ...
ירהו .אב אל אוהש דע דליבש רשואה תא ןיבהל רשפא יא :עדוי ןוטב
.םידדצ ינש שי עבטמ לכל
רגנ אלו תילילל וביגה
 
23/9/01 14:53
גונע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
אלש ימל רשפאל קיפסמ אל הז .תינוציק קיפסמ אל ידניא ימעטל
תא ליבגהל ךירצ ,םלועל םאיבהל אל ותוכז תא שממל םידלי הצור
םינגה תא אל ,הדונ ואוב .הצור ןכש ימל םג םידלי תושעל תוכזה
.חיצנהל יואר םלוכ לש
לודיג ךילהתב רבגה לש ותוחכונש ךתעיבק לע רערעמ ינא ,ןכש המ
וא) חכונ בא ילב דלי לדגל רשפאש ןבומכ .תילנויצפוא איה דליה
ותואירבש קפס שיש יל הארנ אל לבא (ןיינעה ךרוצל תחכונ םא
.ךכמ האצותכ תושק לובסל הלולע תישפנה
גונעל וביגה
 
14/10/01 16:44
הביבר :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,ןורש


םישולש תב רבכ ינא ךיילא דוגינבו םידלי הצור אל ךומכ ינא םג
.העוט ינא המכ ןיבא לדגאשכש תופצל השקש ךכ עבשו


אל ,ילש םיטיידה ללוכ ,טעמכ דחא ףאלש אוה ךניבל יניב לדבה דוע
ןוויכמ .םידלי תבייח ינא עודמו העוט ינא המכ יל ריבסהל ףוחד
ילש תורחא תוריחב לע חומה תא יל םינייזמ םימעפ הברה םישנאש
ךלש תומלשה תדימ תא שיגרמ ךלומ דמועש ימש הנקסמל יתעגה םייחב
לצנתהל ךרוצ השיגרמ ךניאו התא המלש רתוי תאש לככ :ךתטלחה םע
תא רשאכ םישיגרמ םישנא .הילע רערעלו תוסנל הטי תוחפ אוה הללגב
לכ תא ךיילע קורזל וחמשי םג םה זאו םהיתועדל תובישח תסחיימ
ומכ) םישנא םתואש ןוויכמ הזו .שארב םהל רבטצהש ינרמשה לבזה
.ןהב קוידב םירקנמו הפרות תודוקנ םישיגרמ (תולוגנרת
ינא .אל תאו יתטלחה םע המלש ינא :תוראפתה תעמתשמ ןבומכ ןאכמ
תובישח תנתונ ,ינממ רתוי ,תאש יל הארנ לבא ןוכנ הזש החוטב אל
ריבסהל ךרוצ ללכב ךל שי ןכלו הזה יפיצפסה ןיינעב הביבסה תעדל
.ךתדמע תא
:לכואב םעט ומכ רתוי הז ."הדמע" תדלל ינוצר יאב האור יניא ינא
חצמה יכומנ לכש ינפל .תובאיוגו השורק לגר תבהוא אל םג ינא
םיבושח רתוי םידליש תעדוי ינא - םיצפוק םויה דע וביגהש
םיפחד םה הבאיוג לוכאל ןוצר םגו דליל ןוצר םג לבא .תובאיוגמ
.הלאכ תויהל ,יתעדל ,םירומא םניאו םיקמונמ םניא םה הלאככו
םימכחה םיקומינה לכ לבא - תבתכש המ לכל המיכסמ אל ינאש אל הזו
תדלל ךלש ףחדה רדעה לש היצזילנויצר יל םיארנ טושפ וללה םיפיהו
.ןיטולחל םירתוימ ןכלו
ךמעט תא ינשת םא םגו ךל המיאתמש ךרדב תויחל יכישמתש הווקמ ינא
.דחא ףא לש וניינע אלו רומג רדסב הז (םעט הז העד אל וז רומאכ)
הביברל וביגה
 
1/5/02 15:23
המיכסמ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,האושנ 32 תב ינא .ךומכ קוידב תבשוח ינאו יתארק ,וגידניא
םישנא הככ יכ םלועל יתוא ואיבהש םישנא לש יוקל ךוניח תעוגפ
...םישוע
תבה תא ,ךתוא תבהוא ינאש חטב" םימי המכ ינפל יל הרמא ילש אמא
."! ילש
.רוויע יתעדל ...!ההההאאאאאה תא הפ האור אלש ימ
התוא תא השעא ינאש יוכיס לש דחא זוחא וליפא תחקל הנכומ אל ינא
.תועטה
תושוחתה דגנ תכלל" יבגל הרמא הרשש המ םכחש ןייצל קר הצור ינא
הלא לכ דגנכ םכח ךכ לכ טפשמ הזו ,"! עבטה דגנ תכלל הז ,ךלש
.תוברתהל תוצרל אל עבטה תא דגונ הזש םירמואש
הביבח הנורחאה ,הביבר תקדוצש תבשוח ינא ,דחא רבד דוע קר
קוידב ,תאש הז יבגל הלש הרעהה תא תלבקמ ינא ,וישכע דע הביגהש
תוהזמ םה יכ תורקנמש הלאה תולוגנרתל הנועו תקדטצמ (!!!) ינומכ
...ונלש םירותפכה תא
.ילש תוטלחהב תיביטרסא רתוי תויהל הסנא ינא ,יתלביק הביבר
! ךתיא ינא וגידניאו
המיכסמל וביגה
 
22/5/02 23:52
PINK :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ןיידע יל ןיא םידליש תורמל (16) גלפומ אלה יליגמ בוט
.ביגהל ךרוצ יתשגרה
קפסמ רבדהש תבשוח ינא רתויש המכו םידלי הצור םנמוא ינא
..ימצע קופיסו רשוא לש השוחת
איבהל טלחומ רוסיאב םהל רוסאש םישנא םג שי יתעדל לבא
!םידלי
ןישוריג יכילהתב אוה עגרכ ..ילש דוד לצא הז תא האור ינאו
..9 ןב דליו 14 תב הדלי . םידלי ינש םע הנש 15 ירחא
ומכ ויח תועש 24 תלפטמ םהל התיה ורדתסיה םה דחיב ויה םהש
.ומצעל דחא לכ םיכלמ
תויהל תעדוי אל אמאה , תלפטמ ןיא רבכ ..םישוריגה ירחא םויה
.. םידליה תא םיחינזמ ..אבא תויהל עדוי אל אבאה אמא
ןבומכו ..גואדל ילב ..תיבל ץוחמ תועש םתוא ריאשהל םילוכי
!םילבוס םידליהש
םיקוור םה םישרגתמש עגרבש םיבשוח םיטסיאוגא םהינש
!םידלי ינש םהל שיש םיחכושו ..םולכב םייולת אלש םיריעצ


!םלועל םידלי איבהל םהל רוסאש םישנא שי טושפ םוכיסל
PINKל וביגה
 
13/11/02 16:53
ןרע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
יפל....םירשואמ תויהל הז םיצור ונחנאש המ לכה ירחאו לכה ךסב
םישגנש הז םירשואמ היהנ הבש הדיחיה ךרדה ,הז תא האור ינאש ךיא
.ונלש לאיצנטופה תא .ונמצע תא
.תוללמוא = הצמחה תשוחת .רשוא = תימצע המשגה תשוחת
םע דחא לכ...םילאודיבידניאל ישונאה ןימה לצפתמ הזה בלשב לבא
וילעו ,הנוש דחא לכ - ...םינפב ול שיש המ םע...ולש ךרדה
.ולש רשואה תא אוצמל ליבשב וייחב הנוש והשמ םישגהל
אל אמא וליפא וא תד ,תיתרבח המכסומ ףא - ? םישגהל ונילע המ
קיפסמו קומע קיפסמ המינפ ןנובתנ םא קר .הז לע ונל תונעל הלוכי
.ונלש תיטרפה תמאה המ עדנ ,יתימא
...םירשואמ היהנ - ונייחב התוא םישגנו ,הירחא ךלנש קרו
לכ - ...םידלי אל םג .םישגהל ונלוכ לעש ילסרבינוא רבד םוש ןיא
...ומצע תא םישגהל ולש היפיפיהו תיטרפה ךרדהו דחא
ומכ) םילודג םינבר ויה ,וברו ורפ תשדקמש ,תודהיב וליפא - בגא
םיקיפאב םהייח תא ועיקשהו ,וברו ורפ אלש ('ץיבבולמ יברה
...םתוח וריאשה תאז תורמלש ןייצל רתוימ .םירחא
ומכ...ריעצ דוע הז 29 - ...והשמ דוע ףיסוהל בייח ינא לבא
.Never say never - םירמואש
ץורל אלו ןוכנה ןמזל תוכחל ןובנ הזו ,רבד לכל םוקמו ןמז שי
.םלוכ ירחא
םיהולאש רתויב תואלפנה תונתמה תחא וז דלי - םילשב ונחנאשכ לבא
,םלועל דלי איבהל םימיה ןמ םויב ירחבת םא - .ונל עיצהל לוכי
רשואמ ,םלש םדא ייהתש הז תוכזב) ! האלפנ אמא ייהתש חוטב ינא
(...וידלי םעו םלועה םע קולחל המ ול שיש ,בהואו


,הבהאב
.ןרע
ןרעל וביגה
 
29/12/02 9:26
תיננב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תמאב תא השעמלשכ תינשדח והשמ טסופ תדחוימ תויהל הצור טושפ תא
ךל יאדכ עוגפל ידכ הז תא תרמוא אל ינאו דואמ דואמ הגירח
אובי דוע יגאדת לא רבסומ אל והשמ הז םישנ לצא םצעב - ררועתהל
!!!!!!!!ךל
תיננבל וביגה
 
 
29/12/02 23:35
שפרב תרחאמ וג_ידניא :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
?אל ,דחא טפשמ וליפא םינפהל אלו םילמ והשמו ףלא אורקל
תא םימאות אלש םירבד אורקל ללכב תחרוט תא המ ליבשב ,רמולכ
עגפי "הגירח"ראותהש תבשוח תא המלו ?םייחה לע תוקצומה ךיתועד
?ךרע אוה "םלוכ ומכ תויהל" םליבשבש הלאל הזבש ,יב
שפרב תרחאמ וג_ידניאל וביגה
 
 
30/12/02 13:19
הלאירא :תאמ
ןמז זובזב יד הזל הבוגתב
!!שפנ לעוג
!!ךל אובי דוע !!ןיוואד לכהש רורב !!יגאדת לא לבא
הלאיראל וביגה
 
30/12/02 14:29
;בקי שארפ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.דובכה לכ .בושחו ץימא רמאמ


יכ אל םיעתרנ םהש יאנתב ,ךממ םיעתרנש םירבג ןיבהל הלוכי ינא
םישפחמו םידלי םיצור םה יכ טושפ אלא ,םתעדל רדסב אל ךלצא והשמ
יתייה םא ,ינא הדימ התואב .לעופל אצי ןונכתה התיאש יהשימ
תושעל המ יכ ,םידלי הצור אלש רבג םע תאצוי יתייה אל ,הקוור
.הצור ןכ ינאש


רועיש .ךרדה הבר ךלש הריחבה לש יכרעה טופישל דעו ןאכמ לבא
דוע הרושבהש לבחו - דבל אל תאש הארמ קר הפוריאב ילילשה הדוליה
"ךירצ יכ" םלועל םידלי תואיבמ םישנ ידמ רתוי .טנבלל העיגה אל
םתואב ןהו ,רחא תויופידע רדס םע םישנב ןה תעגופש החנה דוע -
"םידלי"ה תצבשמב V ןמסל לכות םמיאש ידכ קר םלועל ואבוהש םידלי
תושחש םישנ לש תיתרבחה הלבקה .הנממ תויתרבחה תויפיצה תלבטב
תוחפשמ לש תיתרבחה הלבקהמ תוחפ אל הפוחד יל תיארנ ,ךומכ
הארנ םירקמה ינשבו ,('דכו תוינימ-דח ,תוירוה-דח) תויביטנרטלא
תיתרוסמה החפשמה לש היצזילאידיא םיפידעמ םישנאש יל
תוצור תונוש םישנש המל הבשקה ינפ לע םישנ לש היצזיפיטוארטסו
.דליה תבוט לש הנכ הניחבו
הלאשה סיסבב הדמע םירבד םתוא תוכירצו תוצור ונלוכש החנהה
התואב רגפמה טרסה סיסבבו "תוצור םישנ המ" דיורפ לש תרגפמה
ותואמ העיגמ תגפוס תאש תרוקיבהש יל הארנ .ןוסביג למ לש הדימ
,םינוש םיכרצ שי תונוש םישנלש ךכב ריכהל תלוכי רסוח :רוקמ
ונלוכש בושחל טושפו לק המכ .היצמיטיגל ךכל תתל תלוכיה רסוחו
ירוא רמאש יפכ ,והשיתמ "אובי" ונלוכל .תנוכתמ התואב תויושע
סמינ ונלוכו .םלועה לכ ךל עידומש יפכו ןייטשרבליז הנומל רהוז
ונייח טושפ וישכע דעש ןיבנו ,ונתועורזב חנוי חווצמה ללועהשכ
םילותיח ףילחהלו הלילב םימעפ שולש םוקל ומכ ןיאשו ,תוילשאב
.תרשואמ תויהל ידכ הממיב םימעפ עבש
דליל ףחד ונל סחייל םישנמ רתוי םיטונ םירבג ילואש יל הארנ
,ונתודוא קיפסמ םיעדוי םניא ןכלו םישנ אל םה יכ םג ,ןיא-טליב
ירה םה - תורוהה לש יפיכה דצל קר ללכ ךרדב םיפשחנ םה יכ םגו
תועשב םג םידליב לפטמ אל עירכמה םבורו ,קינהל הלילב םימק אל
.םויה
םיינש דועו ,דאמ בורקב ףסונ דלי תננכתמ ,הדליל םא ימצע ינא
תויציב םע םידלי תלוטנ תויהל ךירצ אל :הנקסמ .קוחרה דיתעב
םדא ינבש ןיבהל טושפ ךירצ .ךלש תודמעה םע םיכסהל ידכ תועוושמ
.םישנ םה םא וליפא .הזמ הז םינוש
;1489;קי שארפ#&ל וביגה
 
4/6/03 10:19
א"א :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ןויריפ תויעב ללגב ,םידלי אלל הנש 50 ותשיא םע יח ילש דוד
דבל - םירחא לש תוחמש ,תותירב ,תונותחל םיכלוה ויה םה
הגונ ,ידימ טקש היה םהלש תיבה
בהזה תנותח דובכל הביסמ םהל ונישע םינייחאה ונחנא
.ב-ו-צ-ע היהו
רפסל רשפאש םיחמשמ םיעוריא ויה אל ,תוארהל תונומת ויה אל
םהילע
.החפשמ םהל התיה אל
.לק אל הז ,םהמ המיהדמה האנהה לכ םע םידלי לדגל,ןוכנ
דחא ףא היהי אלו ,ךלש ןקזה םע תיבב יבשתשכ 50-60 ליגב לבא
,רקבל אוביש
.יטרחתתש החוטב ינא ,זא
.ופלחיש ,תוינמז תובשחמ ולאש ךליבשב הווקמ ינא
א"אל וביגה
 
 
20/2/05 19:08
הלול :תאמ
םיאצאצו תויצפואל הבוגתב
?ב"הראל לויטהמ הנומתה םע המ ?תונומת ויה אל
וכרעש 50 תדלוה םוי תביסמ םע המ ?םיחמשמ םיעוריא ויה אל
?דיגנ ,דודל


תדלל ולכי אלו םידלי וצר םה יכ בוצע היהש יל שחול והשמ...
ללכ םהל עירפמ היה אל ,םידלי םיצור ויה אל םה םא .םתוא
(: !םתוא ...טושפ שי םהלש תונומתבש
הלולל וביגה
 
11/6/04 11:53
םגא הנד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ןיבהל הלוכי טלחהב ינא ,הנטק לסרודכ תצובק הצור ינאש תורמל
.ךתוא
.קיפסמ המיאתמ אל-תדלוי התיה אלש ףידע ,חיננ,ילש אמא
םגא הנדל וביגה
 
21/12/05 17:01
ילאומש ידע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
רנגו וגידניא ןורש לש ליימיאה תא לבקל חמשא
ידע םימיענ םויו הבר הדות
ילאומש ידעל וביגה
 
11/6/07 2:43
בינ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ץמוא ,ןח הברה םעו תודבכ אלל ,תובכע אלל !דובכה לב וגידניא
.לארשיב ןועט אשונ ריבעהל תחלצה תונינשו
ינא םג)ילצא שיגר אשונ הז.ךלש ליימה תא לבקל לכוא םא דאמ חמשא
.ךומכ איהשמ םע חחושל הצור יתייהו (םידלי אצור אל
בינל וביגה
 
24/4/10 16:13
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תויגוזב תויחל הצורו ההובג המרב הימכו המאתה שפחמש רבג ינא
ובש קפואב-תיסקסו תדחוימ יאדוובו המיאתמ הרוחב םע םינש תכורא
.םידלי ןיא


חרופ ,ךרדבש 40 ה ליגל ךייש שיגרמ אלו דואמ ריעצ הארנ ינא
,רחואמ
רשקה היה -ןייוצמ אבא היהא ינאש הבשח ילש הנורחאה גוזה תב
ילש תלוכיה רסוח ללגב רקיעב בל באכב רמגנו-ייחב יניצרהו ךוראה
.תוצרל אל טושפ לש הייטנהו םידליל בייחתהל


םגש המוד השיג םע איהשימ אוצמלו םיטושפ תויהל םיכלוה אל םייחה
.עגיימו ךורא עסמ תויהל לוכי ימעטל היהת
הז ףוסב ,םידלי תוצרל אל דנרט היהנו ךלוה אל הזש הווקמ קר ינא
..זא המ ..ולאה םישנאל תויורכה ירתא ומיקיו לבוקמ היהי דוע
אוהשמ שי הזב םגו..רדייסטואאו דחוימ הזכ היהא אל רבכ ינא
(-;סאבמ
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא