םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

?קזח רתוי רשפא
ביבר הלאירא


ונפליא ,תונידעב גהנתהל םתוא ונדמיל
השרא וליפא ינא ,תואיכ םבור תא
תובהוא תמאבש תונב שיש חינהל ימצעל
םע המ לבא ,תונידעב ןהילא םיגהנתמש
?הז תא ןהל השוע שממ אל הזש ולא


תזרפומ תונידע


הז תא דיגא ינא זא ,הז תא דיגהל הנידע ךרד םוש ןיא ,בוט
תצק סקס אוה ,םיענ אל ,ףוא...אוה הז תא יל השוע תמאבש סקס ,תוטשפב
אל !םיטושו רוע ידגבב הפ ילע םיצפוקש ינפל !הינש ?חושק ,מהא ,רתוי
הזיחא ,תצצומ ינאשכ רעישב יל תכבתסמש דיל יתנווכתה !יתנווכתה הזל
ירחאש הלאה םילוחכה םינמיסל ,שארה לעמ םיידיה יקרפ לש הפיקת
העונכ תויהל תורשפאל תנווכתמ ינא ?רורב ןויערהש יל הארנ ,בוט...וא
יתייה המ םושמ .ירמגל םירורב קחשמה יקוח וב םוקמב ,רצק ןמזל תטלשנו
לבקל יתלחתהש דע תלבוקמ אל דואמו הטוס תצק ילש הפדעההש החוטב
םתוא ואצמש ,רקיעב תונב לש ,יתמסרפש םירצק םייטורא םירופיסל תובוגת
יל רדתסמ הז ךיא יכ ,חומב ןטק סננוסיד יל הייהנ זא לבא .םינמרחמ יד
אוה הבהא ךותמ אבש סקסש קפס ןיא ,ןוכנ ?הבהאו סקס ןיבש רשקה םע
סקסשכ אקווד םימעפל ?ריעסמ יכה אוה םאה ,לבא .שיש ?בהוא ...יכה
הניחבמ קפסמ רתוי הברה תויהל לוכי אוה ,תושגר לש םכווית אלל השענ
והשימ הזיא יל שי ,תדבוע ינא ימ לע ,ונ בוט ,דידי יל שי .תינפוג
.ותא ןיידזהל תגהונ ינא תוקוחר םיתיעלשו ןמז הברה יד הריכמ ינאש
תסעוכ תונדשח םה םש שיש םידיחיה תושגרה ,ןבומ םושב םיבורק אל ונחנא
דומעלו בלעיהל םוקמבו ה'לבהא יד ינאש בושחל הטונ וליפא אוה ,תאזכ
שפוחהמ לבגומ ןמזל תינהנ ינא ,ילש טקלטניאה לש דובאה ודובכ לע
ןבומב) ער ,סעוכ סקס .בוט המכ רומשי םיהולאש ?סקסהו .ףוג קר תויהל
.וניניבש הביחה רסוח תורמל ותומכ ןיאמ קפסמו הרגתמ ,םעוז ,(בוטה
ימ תורחתל ךפוה סקסהשכ ירה ,ינשה תא דחא קפסל םיחרוט דואמ ונינש
ינאש וישכע .דיספהל ןכומ אל ונתאמ דחא ףאו ,דיספי "בוט תוחפ" היהיש
רתוי תוקזח םימעפלש ,תוננוא לש תומזגרואל המוד יד הז ,הז לע תבשוח
תבהוא יכה ינאש ימל קר גואדל הכירצ ינא ןהב יכ ,ףוגב ףוג לש הלאמ
שיגרהלו םע תכלל ?תללכושמ תוננוא וז ,אוהה םע ילוא ,םצעב .םלועב
?ילב
האחמ יתעבה םעפ .קדצבו ,"תודמע חישקהל" םידחופ טושפ םינבה בור לבא
תונידעב וניניבש תוחוטשה לש םיציצל סחייתהל םיטונ םינבש הז לע
.תבאוכ תצק הקיני וא הנוגה הכיעמ תתל וזיעיש הלא םה םיטעמ ,תזרפומ
תאזה הירואיתה תא יתלעהשכ לבא .דיחפמש לדוגה הזש החוטב יתייה דימת
המ לכ לע םש אוהש טלחומה ןיזל קר הוותשמ ותנובתש ,רקי דידי ינפב
קר תונידע םיררועמ אל ךלש םיידשה לבא" ,רמא אוה ,טקרוק ילקיטילופש
ונתוהש םירבג לצא תונידע םיררועמ ,יללכ ןפואב ,םיידש .םינטק םה יכ
.םירפוצ ומכ םיידשה תא יל ךעמת לא'ל םחול םזינימפ תונש םישולש ךשמב
,וילא רבחתמ םנמא ,ידצמ ינא .'ךבש דליל רבחתת .תוישנ .תוכר .תונידע
."םיידש ךעומ דימת ינא לבא


?הביחו סקס


,רפס) רלימ ירנה לש "סוסקס"ב םירגמ יכה יתאצמ דימתש םיעטקה דחא
אוה םויה דע ,םיכלכולמה םיעטקה תא קר וב יתארק לבא ,םשודא יל חלסיש
:עונלוקל ולש הרכמ םע ךלוה אוה ובש עטקה היה ,(רומח ינזא ולוכ אלמ
יתתנ .יב העגנשכ הפקז יצח קר יל התייה .יתיכיחו טקשב יל יתבשי ךכו"
תא יתשגרה הגרדהב .העונת אלל וילע החנש הדי תחת חופתל ךישמהל ול
תרשרש הירוחאלש הקזח הסיפת האב זאו ,תוקדהתמו תוכלוה היתועבצא
אל הז תא התשעו הנשי וליאכ ,תונידעב ,טקשב הז לכו ,םיפוטילו תוציחל
החלש תויטיאב תונחה תא החתפ איה ץופקלו טוטרל לחה אוה רשאכ .עדומב
ןויסינ םוש ,הרבעל העונת םוש יתישע אל .םיציבב יל הספתו המינפ די
איהו ."המצעב לכה תושעל התוא ץלאל תתוועמ הקושת יב התייה .הב תעגל
הקספב שי הריעסמ תורז המכ .התשע ה'לעטאט ומכ ?המצעב לכה התשע אל
.תאזה
םתא יל התייה אלש םישנא םע ויה ,יל ויהש םיבוט יכה םיינימה םיעטקה
ףא סקסה םקלח םע .הביח רסוח לש תרכינ הדימ וליפא וא תוימיטניא םוש
קפיס ךכ לכש ףוגה ךותב םואתפשכ ,הרצונ תוימיטניאהש ירחא לקלקתה
והשימל תתל הלוכי ינא ךיא יכ ,יתוא הניינעש המשנ םג הנכש רבעב יתוא
השודקה תנומסתש יתבשח ינאו ?"הלאכ" םירבד תושעל תמאב יל בושחש
.ןיוש ונ ,םינבל קר תינייפוא השודקהו
ינא ,תואיכ םבור תא ונפליא ,תונידעב גהנתהל םתוא ונדמיל ,הנה זא
ןהילא םיגהנתמש תובהוא תמאבש תונב שיש חינהל ימצעל השרא וליפא
יריבסת יכל ?הז תא ןהל השוע שממ אל הזש ולא םע המ לבא ,תונידעב
תסדנהב ינש ראות ותחתמאבו ,ייתועורזל עיגמש ,אוהה דמחנה רוחבל
?ךיא ?הא ?ןידע תוחפ תצק היהי אוהש הז הצור םצעב ינאש המש ,למשח


יגוז ןומומעש


הלוכי אל ינאש השיגרמ ינאש אוה (ילשה לע שגדו) ילש ירקיעה לושכמה
,םינב ?בהוא תויהל לוכי הזכ סקס ,גוזב הזכ סקס תווחל ימצעל תושרהל
?םכשפנ הבהאש וז לש היתורעשב םיכשומ םכמצע תא ןיימדל םילוכי םתא
לבא ,הייפכב השענ אל הפ םולכ ,הייפכב אל ?ןיזה לע תצק התוא םיקנוח
?ללכב רדתסמ הז
הארנ יכ ,הזה קלחה לכ לע תרתוומ ינא גוזב תאצמנ ינאשכש תעדוי ינא
לכוי שממ אל יגודב קזח יתוא ןייזש ירחא בגה לע יל רמוגש ימש יל
תוצצופתה ירחא ,רקובב אובתש הכובמה לע הבשחמה קר .רקובב יתוא דבכל
םיענ סקסב וא תקפתסמ ינא גוז ןב יל שישכ זא .יתוא קתשל הלוכי תאזכ
יל תוציפקמ הלאה םילימה המל לבא ?בהואו םיענ ...טלחהב אוהש ,בהואו
לבא ,קלח חקול ףוגה קר ובש סקסב וא ?"!!!םמעשמ" דבלב תחא הלימ שארל
ןיאש והשימ דיל תבכוש ינא ,רמגנ המזגרואה לש ןורחאה לומשיחהש ירחא
קלחה לע ירמגל רתוול ?רמוא הז המ ,גוזב תויהלו .וב ןיינע םוש יל
?דיחפמ ךיא ?אוהה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
21/6/01 16:07
יליגו יליצ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!!והשימ לש תונושארה תויהלוניצר דימת !!שי


אלו ונלש םינוקשחה תא אורקל עדיש קר ?הככ םעפו הככ םעפב ער המ
קנפתהל קוידב ונל אבשכ תורעשב ונל ךושמלו קזחו באוכ ונל תושעל
...תוכישנו תוטירש אלו םיפוטיל לבקלו המימח תילותח תולברכתהב


םג אלא רבדל קר אל הז המכחהו ,חיש -וד ומכ תצק הז ןימ ,רמולכ
ןתא ?יתוקותמ ,םויה ןכל אב המ .ינשה דצל ,טמיניביק ,בישקהל
ןתא .הז םע םורזנ יאוב ,יפוי זא ?יביסרגא ןומריחב תולפנתמ
רהמל םויה אל הז זא ?תוקנפתהב תמיימימו םינידע םיפוטילב תואב
....רתוי קזח רתוי הובג רתוי
הז הככ ,תושעל המ ,יליגמ תוטיבצו תוכישנ תבהוא רתוי יליצו
.הז לע התמ אל איהו ,ספיפ לכמ לוחכ ןמיס שי יליגל .עבטב


.ולוכ דוסה לכ הז


לבא ,הלחא םהינש .קייטס ונל אבש םויו ,הדילג ונל אבש םוי ומכ
.השקבב רבד ותוא םוי לכ אל
יליגו יליצל וביגה
 
 
21/6/01 21:18
ןיקפונס :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.רבד אל לע הבר המוהמ ,ןכא
:הטושפ הבושתה ןיינע לש ופוסב
לככ םינכו םיגונע ,תושגר ויפלכ השיגרמ תאש (תאז וא) הז
,םושלש ךממ בלענש וא ,לומתא וילע תסעכש הז קוידב אוה ,ויהיש
.םייגוזה םיסחיה תקילובטמל הרושקש תרחא תישגר השרפה לכ וא
םיבייח אל ונחנא יכ ,רזה לע גנעתהלו חתפהל טושפ רתוי הברה
םג לבא ,הבשקה ןומה בייחמ בוט סקס .וטנ ונחנא זא .םולכ ול
הייהת אלש הדוקנ וזיאב דקמתהל ךל רשפאמש ,בוט םזיאוגא ןומה
.עגרכ בלה תמושת רקיע תשרדנ םש ,ךפוגב
לע תוביעמש תוישגר תורזגנ תוליחתמ דיימ ,גוזה ןבמ ךל תפכאשכ
.הלאה תורישיהו תונכה
,סקסה םוחתב תורחא תונבות המכ שי לבא .אל שממ ?הלודג המכוח
.םודנוק ילב םוקמ םושל וכלת לא .ךשמהב ןאכ הנשרפית ילואש
ןיקפונסל וביגה
 
 
8/7/01 9:24
יקיק :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
"הברק ןיאשכ םיבוט םיכפוה ןימה יסחי " םעפ רמא םסרופמ ריש

ןומה הזב היה ייח תא יתלהינ הבש ךרדבו , והשמ הזב שי ילוא
.לכה היה הז השעמלו
הבוט תויגוז לש תכרעממ קלח תויהלש ןיבהל הטונ ינא םויה
הז תרחא יכ ,הצור תאש ומכ סקסה תא בלשל תעדל םג איה
.םמעשמ
לע ןבלה סוסה לע ריבאה לע תויזטנפב תויובש ךכ לכ ונחנא
סקס יכ ןימאהל ונתוא וכניח , ותיא "הבהא השענ" הבש ךרדה
םויה דע ילש אמא). תושגר ךותמו הבהא ךותמ תושעהל ךירצ
אלו יתיצר יכ והשימ םע סקס יתישעש תעמוש איהשכ תעזעדזמ
.(וב תבהואמ ינאש ללגב
םע יגוד תושעל לכוא ינאש תאזכ איה הבוט תויגוז יתעדל
דבכיש רקובבו בגה לע יל רומגיש םג ןכו תבהוא ינאש רוחבה
אוה אלו הצור אוהש המ תושעל לוכי אוהש ללגב רתוי דוע יתוא
הלאכ ינימ לכו תומיענ רסוח וא חונב אל שיגרהל ךירצ
(..רחא סקס שי ) .בוט סקס ונתיאמ םיענומש
יקיקל וביגה
 
 
12/9/02 9:57
הנלטווס :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
,יקיקל
...האושנ אל תאש םיאורש המכ יוא
הנלטווסל וביגה
 
 
20/10/02 20:56
:תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ii
marry is seen
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/1/03 17:58
תידיע :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
,יקיקל
קר אבש יתימא סקס םלועב ןיא רבכ ךתעד תא הקדצמ ינא
.הבהאמ
תידיעל וביגה
 
 
26/3/03 0:50
תינשוש :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
בגה לע יל רמוג אוהו יגוד ותיא השוע ינאש והשימ יל שי
המשנ יל רמואו חל ןובגמב הז תא יל הקנמ ךכ רחא וליפאו
לכתסיהל דימת ךירצ ,הדעסמל סנכיהל ומכ הז סקס זא ,הרוהט
!!! רחא והשמ םעפ לכ רוחבלו טירפתב
תינשושל וביגה
 
 
7/4/03 17:51
!!העתפה :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
םעפ ידמ ןווגל ךירצש ןבומכ
!!העתפהל וביגה
 
 
13/8/03 14:40
שופ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.יקיק ןמאו ןמא


והשמ שי םא הנשמ אל םולכ .הטוס יכה ,רשי יכה ,חותפ יכה
.בוט רתוי לכה השוע הז ,ךפהל ,םינפב קזח


.ינירשא .הטימב הנוז ייהת
שופל וביגה
 
 
18/3/04 22:47
ילימ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
דואמ דואמ המיכסמ
ילימל וביגה
 
 
20/3/04 20:59
המזגרוא יטלומ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
,תורקי םיש
הרוצה תא ןכל ןייזל ןתינ אלש ןויערה ןכל אב הפיאמ
?םיסחי תכרעמב
ינאש חוכב יתוא טישפמ ןיידע אוהו םייתנש רבח םע ינא
םיקוקילו תוציצמב סוכה לע יל גנעתמ ,התייבה העיגמ
שישה לע ילנאב יתוא ןייזמ ,וכונפיבה תא יל םיטיטרמ
,היזיולט האור אוהש ןמזב יל יצצמת יאוב יל רמוא, חבטמב
אוהו קזח יתוא ןייזי אוהש ןנחתהל יל ןתונו יתוא ביטרמו
ולומ ןנואל יתוא חירכמו ,ול אצויש ןויכ לכמ יתוא ןייזמ
םע תושעל המ תוארוה יל ןתונ אוהו הזמ ןמרחתמ אוהו
קיסוטה לא םילוחכ םינמיס ריאשמו תפולו ,ךשונו,ימצע
ךשמב ןידעו טאל יב עגונ קר םג אוהו .המטפה לע םילוגסו
,תועבצאה תוצקל דע הלעמלמ ףוגה לכ לע ףורפרב םייתעש
תוארל קרו רומגלמ ול תפכא אלו ןידעו ףטלמ ,תונידעב קשנמ
םא רוציק .ןידע בהואו טאל קקלמו ,הביטרמו תטטור יתוא
אל זא עגרכ ידיל אל אוהו ןמרחתא םתס ינא ליחתא ינא
..הזב הברה ונישע
ינא ,תושוב ילב הז המכוחה ,םירבגו תורקי םישנ רוציק
תכרעמה וז סקסהו הטימה ,ךפיההו לכה ול דיגהל הלוכי
דיגיש רבג הכירעמ רתוי ינא םיררחושמ םיחותפ ויהת ,םיסחי
רשאמ םינפה לע יל רומגיו הרוצ'ת ךל ןייזל יל אב יל
הריואו םוקמ ,ןמז שי ,טקרוק ילקיטילופ םויה לכ היהיש
זאו ישפוח ותיא שיגרהל והשימ ךירצ קר סקס גוס לכל
שוטב סקסל ןויצל םיאורה תונויסינה וא) ,לובגה םה םיימשה
(דחאל קיפסמ ישוקבש
המזגרוא יטלומל וביגה
 
 
11/8/01 18:20
לט :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ומכ יטסינויזיבהסקא רצי םע.הנכה יתדידי תיראנימילירפ הלאש
לש םייניעב לכתסא ךיא"לש תודסחתהה יל הרורב אל תונכב ךלש
היעבה קוידב המ."יגודב יתוא ןייזש ירחא בגה לע יל רמגש הז
םהבש לובלבה יכ ךיירבדמ קלחל רבחתהל חילצנמ ינא ?הז םע
הצור תא םא .וניתושגרב יטנהוק לכה אלו םתונכ לע דיעמ
כ"חא לכתסהל םגו חכב ןיידזהל, טעמ רבחתהל םג רשפאש חכווהל
(-: תאז ךל חיכוהל ןיינעה ךרוצל ןכומ ינא ...דוע תוצרלו
לטל וביגה
 
 
6/8/01 13:31
היסירטפ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
המוקע רומחה לש וכרד : הייזוברוק
הרשי םדאה לש וכרד


השא תויהל תחא ךרד קר שי
( תוריק עברא תיבל )
: תכלל ךלש לזאזעל
,הנתוכה תויפוגב ןבלה
-זבה רואהמ םירקבב ןבלה
הגונע הדוקפל תייצמה ,העינכ תקזחב ףוגל
זפ תיידופ וזחואב
.רפעה לכ דגנכ ךר םדואו


.השא תויהל תחא ךרד קר שי
( הסכמו תונפד 4 תואספוקל )
םדקתהל הביאכמ הגיסנב
.ותחירפ אולמב דחאל


השא תויהל תחא ךרד קר שי
: רמול תחא ,הפש תנבומ יתלבב
JE TAIME TRAGICMONT
JE AIME COMPLITMONT
.תכלל ךלש לזאזעלן


!! התוש ינאו
! םיסדנהמ םיאב םישדח םינמז
םיטש תוינוא יתב שי
םיטונ םיתב שי
םינגנמ ףנכ ירתנספ שי
השא תויהל תחא ךרד קרו
(הליסמ- תבכרה לגלגל)
ךיתחת


.שיש קזח יכה
היסירטפל וביגה
 
 
22/3/04 14:18
םיקמעה תנשוש :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
יתריקי היסירטפ
,השק ,השק - הפש ןיא ןכלו ץראה תרצותמ אל תאש החינמ ינא
וא ?הב תטלוש רתוי תצק תאש הפשב בותכל תמאב יסנת ילוא לבא
ילצא בשחמה טושפ ילואש וא ?םדוק ההגה תושעל והשימל ינתתש
יתדמל - תעדוי אל ינא תרחא יכ ,ןגלב השעו תורושה תא ךפה
החלצהבש ןייצל שיו בורל םיריש יתחתינו רבגומ וליפאו תורפס
...יתניבמ תבגשנ - טושפ ,תיתריקי ,ךלש המאופה םלואו .הבר
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
23/8/01 23:28
shinoloo :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
טיינדימ רטפא ןמ א ימ ביג ימ ביג ימ ביג
?השוע אוה המ ותוא שישו
(: .הבקנ םלוכ יל וחלס הזיא ומכ ןייזמ
הרמא תולק תמטמוטמ חחא הבורקה יתדידיש יפכ
הבהא ןיב ענש םטמוטמ ריש הזיא הז ךשמהבש הנשמ אל) !רגנורטס
(ריש םתסו האנש
הרמא הבורק הדידי דועו
!ואנ ןימ ייא דנא ואנ טיא טנאו ייא
תוחפ םיניינעמו רתוי םיניינעמ םיבוליש ראשו םינב תונב
ןיזה תא הצור ימ הנשמ אל
!ונתת
רתוי קזח קתוי קזח קתוי קזח וקעצת ,יתוא לבקמ ימ הנשמ אלו
.דבוע הז ,םינומרוה
shinolooל וביגה
 
 
29/3/03 16:32
ימולש :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
דובכה לכ .דואמ יתינהנ
ימולשל וביגה
 
 
31/3/03 16:01
שגרמה :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
יטנוולר אוה אשונה המכ דע החיכומ הרידאה תובוגתה תומכ תישאר
...וניתוחומבו
תובכע / תוקושת / םיכרצ לש לדומ תונבל (טעמכ) רשפא תובוגתהמ
ו"כו םידחפ /
...תינימה שפנה לש
.םייחה ילעבמ ילרגטניא קלח ,שונאה ינב ונא :רוכזל יאדכ
םיעבטומ ונבש םירציה
םיאצויו םיצבצבמ םהו שפנה ךותב קומע ,ןנד תמדיקמ תיטנג
.תונוש תורוצב ונתיאמ
םתוא ריבסהל םיסנמו םירחא תומשב םהל םיארוק ונאש אלא
(?..ןויגה יקומינב)
.תויטס וא תויטנ וא יפואכ
,םירציל םידבע .םידבע לש םיגוס ןימ ונלוכ ונאש ןה תודבועה
.םינומרוהל ,םיפחדל
םיקבאמלו הרצי הרבחהש (תועינצ) םינקתל ,םידחפל םידבע
...דועו םיימינפ
ורוקמ יביסרגאהו םילאה (אוה ןכ ומשכ) שוביכבש שוגירה :סלכתב
םש יא םיפחדב
,םישנל םג ...עקתל עקש ומכו ,םירבגל ךכ .'הירוטסיה-הרפ'המ
.ךופהה ןוויכהמ שוגיר
לש תורחאה (תורוסאה) תויזטנפה לש ריעסמה שוגירה םג םשמ
.סנואו רז י"ע שוביכ
.דועו תועינצל ךוניחב (קזח) םישגנתמ הלא לכש ןבומכ
יתימא שומימל אל ח"וח ךא ,היזטנפכ םיריעסמ הלא לכש ןבומכו
.םייאמו דיחפמ אוהש
דבוע הז הככ לבא .תוחפ ימ לצאו רתוי ימ לצא - ?ןונימה
ךמצעל תתל .םירציה םע םורזל .ררחתשהל לק רתוי ,וישכע
...הצרתש ךיא קרפתהל (התא/תא)
! תארבינשכ (עבטה)ררושמה ןווכתה הזל .הטוסה התא אל הז
שגרמהל וביגה
 
 
10/9/03 22:47
קירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
יתייהש ומכ הז .סקסב '?ןכל אב המ' םעפ לכ לואשל רשפא יא
וא הדילג ךל אב םא לואשל רשקתמו תיטנמור החורא ךל ןנכתמ
!קייטס
קיראל וביגה
 
 
17/3/04 14:56
!!!םות :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
!!!!!!!!!!!הלחא שממ תא
!!!םותל וביגה
 
21/6/01 16:16
הדנפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא תבהוא תא םגש ול יארת םא קרו ,ךכ הז תא הצרי אלש רבג ןיא
הז םאו .הלועפ ךתיא ףתשיו חמשי אוה (דימת וא) םעפ ידמ קזח הז
תסנכנ המ םושמ .בוט רתוי האמ יפ היהי הז תבהוא התאש רבגה היהי
וא ,העוט תאו .הבהאל רשק םוש ןיא סקסל םשש הטימה לע ןועביקל
תוחיתפה תא תרשפאמש תאזכ תוימיטניאב יתייה אל םעפ ףא ילוא
.םיצורעה תא תצק יחתפת .תאזה
הדנפל וביגה
 
 
25/6/01 18:24
gee :תאמ
...תמאב לבא ?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
,תועט
יטגרנא רתויש הזכ שיו הככ בהואש רבג שיו הככ בהואש רבג שי
ךתא קרש הזכ שיו רתוי אוה ךתא קרש הזכ שיו תוחפש הזכ שיו
.הזכ רבד ןיאש הזכ רבד ןיא זא .תוחפ אוה
ךל תחתפ רבכשכ דחוימב ,קוידב םיאתמש דחא אוצמל טושפ אל הזו
.םיאתמ קוידבש דחא אוצמל ףידע .הזה םוחתב תופדעהו םימעט
.הז לע דובעלו לאיצנטופ םע דחא אוצמל ףידע ירשפא אל הזשכ
.לק אל
geeל וביגה
 
 
1/7/03 18:18
לימש :תאמ
...תמאב לבא ?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
הצור ינשה המ םיעדויו םידמול, םיללכה תא ומצעל עבוק גוז לכ
ךירצ אל רבד םושו
.ומוקמ תא דחא לכ עדוי, היפכב תושעהל
המורמ שיגרמ דחא זאו הווש אל ןוזיאה רפוה הז ללכש עגרב לבא
.דרוי קשחה לקסותמו
. עיגרמו םילוכסית דירומ הז רתויש המכו הבהא ושע
לימשל וביגה
 
21/6/01 16:21
הניטנמלק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.בהוא גוזב םג רשפא קזח
.ץוטסב םג רשפא יטנמורו ןידע
.שארב לכה הז
....וישכע יארפ סקס לע המח ינא .ןיטולחל הרגמ - א"ד
הניטנמלקל וביגה
 
 
21/6/01 19:02
זעוב :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ןמרחמ רמאמ .הניטנמלק ,ךתיא םיכסמ


לע ,רבעב הפ רכזוהש ,רקחמ ותוא תא בוש הפ ריכזהל בייח ינא
ופצו תוינפוג תובוגת ומשרש תודורטקלאל ורבוחש םישנ 3,000
םיטרס לש םיגוס השולשב


האונשו םימפושמה םינמרגה לע הבוהאה תנוכתמב ,ילאנא ונרופ
תויטסינימפה לע


םיניוולב "יוביילפ" ץורע חסונב ,תינילזו ,הכר הקיטורא


וקיזחהו ופטלתה רקיעבש ,בהואמ גוז ןיב ,תזמורמ הקיטוראו
העיקשב םיידי


.הברה יכה "הז תא ןהל ושע"ש םיטרסה לע חוודל ושקבתה םישנה
הכרה הקיטוראהש וארה םיספטה בורש דועב :םיהדמ היה סננוסידה
גניטיירה תלבט שארב איה תזמורמהו


ונרופה יטרסב אקווד הקזח תינימ תוררועתה ומשר תודורטקלאה
"לנש ,לנש"ה תואירקו תחתב םינויזה םע ,םישרופמה ,םילוזה
ותוא ףוחד ,רהמ ,רהמ :תירבעב) "ןייר א ןיא טיא קטש"ו
(המינפ


תוריהצמ םישנ .םכמצעב ןיבהל םילוכי חטבל םתא תונקסמה תא
,יגולויבה ,יטנגה יוויצה לבא ,שיגרו ןידע רבג תוצור ןהש
ךשמיהל ןהל םרוג - וצרתש ךיא הזל וארקת ,ףראע אנא - יתרבחה
ררועמש המ הז .ןשיה ,יאמקה גוסהמ תוירבג רדשמש המל אקווד
ךכב תודוהל תונכומ אל ןתא םירקמה בורבש תורמל ,ןכתא
זעובל וביגה
 
 
21/6/01 19:19
Joe :תאמ
ףוריטב הרגמל הבוגתב
.זעוב ןוכנ אל טושפ
לש טסקטנוקב תואצמנ ונרופב וא יטוריא טרסב תופוצש םישנ
םייחב ןמעט לע םשמ ךילשהל לש תועטה תא השעת לא ,היזטנפ
ותוא הז - סנוא לש תויזטנפ לע ןאכ ונרביד רבכ .םייתימאה
.רבדה


.(ץיקה תמדרתמ יתאציש יתוא תממוק ךכ לכ ,הז המ הארת)
Joeל וביגה
 
 
22/6/01 1:07
באלק טייפ :תאמ
ןוכנ אלל הבוגתב
תודוהל תונכומ אל ןתא .ו'ג ,בתכ אוהש המ קוידב הז ,ונ
.הזב
באלק טייפל וביגה
 
 
22/6/01 13:36
Joe :תאמ
ןוכנ ןכ אקוודל הבוגתב
תיזיפ הבוגת שי םא תוארהל לוכי יעדמ יוסינ :בוש ריבסנ
תוצור םישנ המ חיכוהל לוכי אל אוה ,ונרופ טרסל וזיאו
אוהש המ ןיבל אצמומ אוהש המ ןיב דירפה אל אוהש ינפמ
- םייתימאה םייחב תוצור םישנ המ תעדל ליבשב .יתימא
ןתוא חולשלו תודורטקלא ןתואל ןתוא רבחל ךירצ תייה
.תוושהלו ואר ןהש םיטרסב ומכ םישיחרתל
Joeל וביגה
 
 
24/6/01 10:40
eskimo :תאמ
תנבה אלש יל הארנל הבוגתב
איה המ בושחלב םיליחתמ םיסעבמה םינויזה לש אמא םאה
.הצור
!הצור התא המ הז בושחש המ
ינא יכ ?עדוי ינא ךיא .הטימב לודג ינא ?שיפ רמא ךיא
.הנהנ דימת
eskimoל וביגה
 
 
25/6/01 10:04
xanty :תאמ
!הצור ינא המ ?תוצור םישנ המל הבוגתב
?הא ,טעמ אל ןנואל ךל אצויש החינמ ינא
xantyל וביגה
 
 
13/5/03 2:49
:תאמ
!הצור ינא המ ?תוצור םישנ המל הבוגתב
GET IT HARD AND IF U WILL GET HARDER ITS
FUCKING BETHER
I LOVE HARD SEX ITS MAKE ME FEEL LIKE BITCH
I LIKE WHEN MAN COME IN SIDE MY BACK AND MAKE
ME SCREM
SSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSS
THE FUN OF LIFE
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/3/04 14:27
םיקמעה תנשוש :תאמ
!הצור ינא המ ?תוצור םישנ המל הבוגתב
אי ,יוצר - טרפב הרז הפששבו ,ללכב בתוכש ימ
שממ הז .יסיסב תויא םדוכ דומלל ,תיבאפלאנא
וויטק טועיגשב דורי ךכ לכ טסקט אורקל ךיבמ
.אלעכ
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
20/7/08 9:57
infy :תאמ
!הצור ינא המ ?תוצור םישנ המל הבוגתב
םדוק
infyל וביגה
 
 
9/5/04 14:02
וגא :תאמ
!הצור ינא המ ?תוצור םישנ המל הבוגתב
?תא וז
וגאל וביגה
 
 
8/2/02 20:31
הטילול :תאמ
!הצור ינא המ ?תוצור םישנ המל הבוגתב
!!!ךומכ הברה ןיאש לזמ
הטילולל וביגה
 
 
22/6/01 10:49
xanty :תאמ
ןוכנ אלל הבוגתב
לבא ,יתוא ןמרחל םייושע םילוחכ םיטרסש תודוהל הנכומ ינא
,סאלח םיטוסבמו םינהנ םיארנ םלוכש ,סיטנבסה לש םיטרסה
שי םירבגלו םילדג ןווגמב םייתימא םיציצ שי םישנלש
קסוע רבגה וליאכ םיארנש ,םישדחה םיטרסה .םיריבס םינייז
ץוח םולכ יל םישוע אל היח ןימ תבוב םע תיתנוכב תוליעפב
"?םינכסמ ,םהל באוכ אל הז ךיא" הייהתמ
תחא איה סנואה תייזטנפש קפס ןיא - תויזטנפל עגונב
השיאשכ לבא (הל הפתוש אל ינא המ םושמ) רתויב תוצופנה
אל שממ הז הטילש ןדבא לע תזטנפמ איה סנוא לע תזטנפמ
תא הל ערקי ,ליהבמ רז חיגי הלפא הטמיסמש הצור איהש רמוא
.דימתל המשנה תא הל בירחיו םידגבה
xantyל וביגה
 
 
22/6/01 13:17
באלק טייפ :תאמ
ןוכנ אלל הבוגתב
םימפשה םע םירבגה היוקלה הרואתהו דעורה םוליצה םע
םע תורוחבהו ףינוק ייר לש הקיסומה תחת-תוקורסתו
םילפונה םיציצהו סיטילולצה
באלק טייפל וביגה
 
 
22/6/01 15:03
xanty :תאמ
ןוכנ אלל הבוגתב
,םיליהבמ םירז ידי לע אל םישענ סנואה ירקמ בורש ןבומכ
המשנה תא ברחמ רתוי דוע הזו
xantyל וביגה
 
 
24/11/02 5:38
:תאמ
ןוכנ אלל הבוגתב
העובהמ האצי הנד
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/6/01 15:25
תנע :תאמ
ףוריטב הרגמל הבוגתב
..זעוב
רבג הצור ינאש יתרמאשכ ,ןמזמ םעפ ..ינעטמ וניא ינורכז םא
היח ינאש יל תרמא ,שדחה הז ינפ לע רכומהו בוטה ,ןשיה ןזהמ
.סננוסידב
המ תועדוי אל ונחנאש תרמא ,ילש הנעטל תורחא תונב ופרטצהשכ
?תינתשה ..תוצור ונחנא
םגש רחא והשימל תבתוכ ינא ללכב ילוא וא זעובה ותוא התא
?זעוב ארקנ אוה


זאמ םינש ורבע ?ונמולש המ זא .דחאה ותוא אוה התא םאו
(-: ..ביר וא הלימ ונפלחהש
תנעל וביגה
 
 
22/6/01 16:24
ןהכ זעוב :תאמ
???הההאאאל הבוגתב
רצונש לובליבל זא םג יתנווכתה ,ינעטמ וניא ינורכז םא
וב "םישיגר"ו "םיחושק" תויהל םהמ םישרודש ,םירבג לצא
םירורב דואמ ויה ולש םידוקהש ,ןשיה רבגל דוגינב ,תינמז
(בגא ,רתוי בוט היה הזש ןעוט אל ינאו) ויניעב


לבקל לוכי ינא .ןדיל םיקזח םירבג תוצור םישנש ןיבמ ינא
,תושוע םישנש 'גייקנילה תא ןיבמ תוחפ תצק ינא .הז תא
רתויש המ וא "חושק רבג" ןיבל "קזח רבג" ןיב ,םימעפל
."שידא רבג" עורג


קזח רבג קפס אלל ינאש ריהצא ןכלו יתעדי רפסל ימצע לע קר
רבג היהא אלו יתייה אל םלועמ לבא ,תישפנו תיזיפ ,דואמ
.שידא


רדסב לכה ,הזיקרמ ,הזמ ץוחו
(-:
ןהכ זעובל וביגה
 
 
23/6/01 19:42
תנע :תאמ
ןתועמשמו תורדגהל הבוגתב
החסונה תא האוושמל ףרצא ינא ,ןניקסע תורדגהב םא זא
אל ינא ..עימשהל םיבהוא םיבר (התא אל .יקוא) םירבגש
ינא" תא ריכמ חטב התא לבא ךלוה הז ךיא קוידב תרכוז
הנוזו חבטמב תיחבט ,(תרכוז אל) ..היהת יתשאש הצור
."הטימב


לבא הזה 'גייקנילה םע דדומתהל לק דימת אל ונל םג
המינב ..יל השרוי םאו .תודדומתמ ונחנא .הדבוע
וזו רורחש לע דיעמ אקווד הזש תורמל) תיטסינימפ שממ אל
.דעב ינא - (םזינימפ הלימה תוהמ
.היהא ינאש הצור ילש רבגהש המ לכ תויהל הצור ינא ,ןכ
תנבה ..ונו הינמחר תוחא ,אמא ,תררושמ ,הנוז ,תיחבט
.הנווכה תא
םע דחיו ,חושק תויהל לכוי אל ידיצלש רבגהש המל זא
?היעבה המ ?שיגר תאז


ונ ?הזיקרמ וישכע לבא ..תדדומתמ יתייה דוע תרבג םע
.ףוט
תנעל וביגה
 
 
23/6/01 20:54
ןהכ זעוב :תאמ
ןתועמשמו תורדגהל הבוגתב
איה תמלשומה השאה" ,רכוז ינא םא ,היה אוהה םגתפה
"חבטמב תיחבטו הטימב הנוז ,ןולסב ידייל


ידייל ,ןולסב הנוז היהת אלש קר" :רמוא היה ילש אבאו
"הטימב תיחבטו חבטמב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
25/6/01 18:23
ZZZ :תאמ
הטימב תיחבט היהת אלש קרל הבוגתב
"הטימב הנוזו הרבחב ידייל ,הלועמ תיחבט"
ZZZל וביגה
 
 
25/6/01 20:39
xanty :תאמ
הטימב תיחבט היהת אלש קרל הבוגתב
ןולסב ידייל ,חבטמב תינכסח" הז תידרפסמ םוגרתב
תונוז תוכפוה ונחנאשכ המ לבא "הטימב הנוזו
?זעוב הא) ?הטימב תוינכסחו חבטמב ידייל ,ןולסב
(?הז לע רמוא היה ךלש אבא המ
xantyל וביגה
 
 
1/5/02 11:35
וקוש :תאמ
ןתועמשמו תורדגהל הבוגתב
ונחנאש המ .יזיפ םגו ישפנ םג קזח רבג תוצור ןכ ונחנא
.ונדגנ ולש קזוחב שמתשי רבגהש הז תוצור אל
,הטימב תויזטנפ םישגמו חושק רבג !אל ,הכמ רבג עמשמ
!ןכ
!אל ,ל"הצב יברק תויהל השק המכ לע ןייכבתמש שיגר רבג
דיל םש אוה ,םילוח תיבב וילא בורק םדאשכש שיגר רבג
!ןכ ,ותטימ
םתאש ומכ קוידב .הילע ןעשהל ףתכ תוצור ונחנא רוציקב
.שארה תא הילע חינהל הכר ןטב םיצור
לכבו תאז ךבסל םיטונש םירבג שי תאז םאו ,טושפ ךכ לכ
.ןיבהל אל תאז
וקושל וביגה
 
 
29/12/03 18:37
יבא :תאמ
ןתועמשמו תורדגהל הבוגתב
...קזח סינכהלו ןיזל הצור ינא םינימ .......ההה
....ללל.....קזח
יבאל וביגה
 
 
30/6/01 21:25
ןורי :תאמ
???הההאאאל הבוגתב
!תושיג יוניש שי םישדח-םינשי םירבג ןיא
.םעפ ףא םינתשמ אל תונוצרהו םירצייה
.םנוצרמ אלש םייובח תוישיאהו ןונגסה םירקמה בורב
ןוריל וביגה
 
 
24/8/01 2:08
good :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
הז תא הצורש יהשימ שפחמ טושפ ינאו סוס ומכ קזח ינאו רבג ינא
זא הצור תא םא רתויש המכ הז תא תושעל הצורו יונפ ינא יכ קזח
הלותח ייב יל יחלשת
goodל וביגה
 
 
1/7/03 18:30
לימש :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ופ..ופ םיע יארפו ערוק וישכע סקס שקבלמ ישובת המל הניטנמלק
רשק ירצ זא םיילגרה ןב
לימשל וביגה
 
21/6/01 16:27
תירקמ תשלוג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
"הטוס" ךל הארנ עורפ סקס המל ?הלאה המשא תושגרה הז המ
?היהי-אל-הזש-המ וא "ךלכולמ"
הז ,ררחשמ הז ,םיענ הז ,בוט הז סקסש ונבהו ונלדג רבכ ירה
םע תוניתמב ןיידזהל המל זא .הז תא םישוע םל-וכו יעבט הז ,אירב
אל אוה םא ?תטהול הקושתב וילע רעתסהל אל המל ?ךשפנ הבהאש םדאה
הלחא םג איה הזל רבעמו התוא בהוא אוהו ותוא תבהואש הרוחב דבכי
ךל בותכלב תזבזבמ ינאש הדובעה תועש תא הווש אל אוה זא ןויז
.ילש סובה יל חלסיו ,הבוגת
תירקמ תשלוגל וביגה
 
21/6/01 16:31
ימע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םג ךתוא דבכי טלחהב אוה ,םימייקו םירירש הבהאהו ןומאה רשאכ
ירחא
היהת אל ."יגודב קזח ךתוא ןייזש ירחא בגה לע ךל רמג" אוהש
.תויהל הכירצ אלו הכובמ
.תואיצמה תבייוחמ הנניא הדרפהה ,הבהא אלל ןימ עגרל לוספל ילבמ
ךמצע תא ,ךלש תוינימה תא תקנוח ךכבו הזה קלחה לע תרתוומ תא
ישפוחה ינימה גולאידהו רשקה םג קנחנ ,רבד לש ופוסב ,בוצע יכהו
.קפסמהו הרופה
תדחפמ תא יכ קר יניצרו בהוא רשק ךותב "םמעשמ סקס" היהיש רוסא
.תבהוא תא תמאב המ דיגהל


.ךלגרהכ הלועמ הבתכ ,הזמ ץוח
תואגתהל םילוכי (ותבוהא ,האלפומה ןינ סיאנא רקיעבו) רלימ ירנה
ךב
ימעל וביגה
 
 
21/6/01 17:11
ה י ל ו '/ג :תאמ
הדרפהל אלל הבוגתב
םע תקהוב הדורו הפיטע ,הלש רפסה תא תארוק ינא וישכע קוידבו
.םיסקמ .רוחש ןוברגב תוישנ םיילגר לש םירויא
(29) ריעצה יליג ימורממ ,אורקל ףיכ היה ןושאר רבד ,הלאירא
.תויהת ןתוא תא יתיהת תמאבש םינש רוכזל הלוכי ינא
יתעגה טלחהב ,ןויסנה ...חחחא ...ןויסנהו ,םינשה םע לבא
םע ןיטולחל ללרתשהל לק רתוי הברה הארנש תורמלש הנקסמל
ןיינעה לכ רבד לש ופוסב ,תישגיר ותיא תברועמ אל תאש והשימ
תונידעלו תוישנל הצרעה אלמ תויהל לוכי אוה - ירמגל ךופה אוה
,תושעל המ ,הטימב לבא ,םויה ךשמב ךב בהוא אוהש םירבדלו ךלש
.םינוש םיקוחהו ירמגל רחא ברק הדש הז
.םיקוח ןיא ,רמולכ
החטבה איה תיסקס תיארנש ימ חרכהב אלש ,הזה ןיינעל המוד הז
.הטימב החלצה 100% -ל
,םידרוי םידגבהש עגרב יכ ,ץוחב תא המ ללכב הנשמ אל הז
.תוששחהו תובכעה םג תדרל תורומא


קר תיתימא איה גוז ינב לש תיזיפ הנבהו הבריקו תוימיטניאו
הרוצב םג ךמצע תא אטבל הלוכי ,תרחא תחא לכ וא ,תא רשאכ
לש הרושמב התוא דדומ אל הגוז ןבש תעדלו "הער"ו תיארפ
הנידע תויהל הכירצ השא :ומכ והשמ) םייניבה ימימ םינוירטירק
(...הטימב םג


םחרת לא ,קותמ" :והשימל םעפ יתרמא רבכ ימצע ינאש ומכ וא
(-: "ילע
And I meant it
ה י ל ו '/גל וביגה
 
 
22/6/01 18:18
ןויס :תאמ
ןינ סיאנאל הבוגתב
(-:...ןינ סיאנא
םימתה 12 ליגב הנושאר תוננוא
הנושאר תוביטר
.תאצומ יניא ךא ,הלש םירפסה תא תשפחמ ינא
ןויסל וביגה
 
 
23/6/01 14:29
ה י ל ו '/ג :תאמ
ןינ סיאנאל הבוגתב
Delta of Venus תא םש יתאצמ ינא ,יקצמיטסל יסנכית
.ןיווגניפ תאצוהב ,תילגנאב


.ןאכ גישהל רשפאש תעדוי תא הז תא תוחפל
ה י ל ו '/גל וביגה
 
 
23/6/01 17:45
ןהכ זעוב :תאמ
ןינ סיאנאל הבוגתב
רואל םיאיצומ ,םדא תאצוהב תירבעב םג ,בגא ,אצי
רירפצ הרינ לש המוגריתב
1982 תנשב


רפס םירפסה רתאמ יול רמתיא לצא יסנ ,יקצמיטסב ןיא םא
תונורכז
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/7/01 1:18
יזייה :תאמ
''סונו לש התלדה'' ןינ סיאנאל הבוגתב
ידמל םינמרחמ םירופיס תפוסא תירבעב ותוא יל שי
...גונעת הפורצ הקיטוריא
יזייהל וביגה
 
 
3/7/01 1:37
זעוב :תאמ
''סונו לש התלדה'' ןינ סיאנאל הבוגתב
םינמוימה ייתורוקמ ךרד יתגשה ...ותוא שי יל םג
םינמרחמו םירידנ םירפס תגשהב
זעובל וביגה
 
 
6/7/01 15:54
דשא ילא :תאמ
''סונו לש התלדה'' ןינ סיאנאל הבוגתב
השובמ םיריווחמ ןינ לש םייטוריאה םירופיסה ירפס
לע ראשה ןיב תחוודמ איה םהבש הלש םינמויה תמועל
לש ותשיא םע ,רלימ ירנה רפוסה םע תוינימ תויווח
לכ םע ( "ןו'גו ירנה" טרסב הארנש יפכ ) רלימ
דואמ םיעודי םישנא םהמ ) הלש םיגולוכיספה
עודי יאקיזומ היבא םע םג חוניקלו ( םמוחתב
.קותינ לש תובר םינש רחאל השגפ ותואש
אל ןהבש תודדובה םימעפה תחא התייה תאז הארנכו
םג עדומ ןוצר אלא באה דצמ ינימ לוצינ הז היה
.תבה דצמ
רמוח םה הלש םיינוימדה םירופיסה הז לכל האוושהב
.םידליל
דשא ילאל וביגה
 
 
21/6/01 17:37
ה י ל ו '///ג :תאמ
הדרפהל אלל הבוגתב
לש ןיינעב ךתיא המיכסמ אל ינאו ,הבתכב םיקנילה דחא תא יתארק
חותפל ידכ יעיברה טיידה דע התכיחש וז ,ךידלי םא ,ךתבוהא"ה
"...תירנויסימב קר ,עובשב םיימעפ וישכע הז תא השועו םיילגר


המ לש הזיתיטנא חרכהב אל אוה םיאושינ ירחא סקסש ירה ךל רורב
תוחונת תבבוח איה םידליל אמא לכ אלו ,הבתכב תראית תאש
.הבוט תושעל הל אבשכ קר הז םגו דבלב תוירנויסמ
...האשילקה לובג לע רבכ הז
הרוחב יל תיארנ תא ,תרבדמ ינא המ לע תעדוי תאש השגרה יל שי)
(!ןיטולחל ןיינע הניבמש
ה י ל ו '///גל וביגה
 
 
23/6/01 13:55
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
הדרפהל אלל הבוגתב
הביתכה ןפוא לש ןבומב הביבח .תוננבב הביבח הבתכ -יוניש םשל
האירקה ךלהמבו המיכסמ ינניא תירקיעה התנעט םע לבא .ינניחה
ןבומכ ךא ,חרכה אל ללכב איה הדרפההש רמואו ביגא ינאש יתבשח
ילוא ינאו .בטיה ריבסהו ,תאז ריבסה רבכ ימע יכ יתכרטצה אלש
גוזה ינב תא דבכל םיעדוי תמאב ונחנא םא -קיידאו ףיסוא
,םהלש םיכרצה תא ,םהלש תולובגה תא דבכל רמוא הזו ,ונלש
םיסחי תכרעמ רוציל רשפא ,הז ךותמ קר ,'וכו תוזירקה ,תועדה
ו ידדה דובכ .םיסחיה תכרעמ ךותב האלפנו תרעוס תינימ
.תולובג
ייב ייב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
23/6/01 17:34
ןהכ זעוב :תאמ
!קדוצל הבוגתב
םיחוכיול תצק יראשית .הפק יתשת יבש ,רוקיבל האב תאש דע
ןהכ זעובל וביגה
 
 
23/6/01 17:51
ימע :תאמ
?תכלוה תא ןאל ,ייב ייב המל הבוגתב
! קוידב
הזה ןוגריפה ירחא דועו
:-)
? הפקל האב תא תמאב יתמ
long long time !
ימעל וביגה
 
21/6/01 17:42
Evil :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לכש ךכל תפסונ החכוה יהוז ירעצל ךא תוחיתפה לע דובכה לכ
.ןיטולחל תויכיספ תובקנה
.ןהל בוט הז יכ הבהא תוצור ןה
.ןהל בוט הז םג יכ השק סקס תוצור ןה
? דחיב לבא
!!! ופט-ופט ונילע אל ןלציל אנמחר ספרקו סח
? המל
:שממ הזוכיספב תלבוגה ,ימצעה דובכל תאזה הגאדה תא דימת שי יכ
....הלב הלב הלב ? דיגי אוה המ ? בושחי אוה המ


הבקנ לכ דבכמ ינאו ליעל רכזוהש גוסהמ סקס בהוא דאמ ינא ,תישיא
המכ תחא לעו ,הככ הז תא תבהוא איה םג ,ןכאש הניבל הניב הדומש
המצעב ןוחטב קיפסמ הל שיש יהשימ דבכמ ינא המכו
.הז תא שקבל ליבשב


סקסה ייח לע ביעמ הז ,הלאה םיכיבסתה לכמ רבכ ורטפת ,רוציקב
.דחאכ ןכלשו ונלש
Evilל וביגה
 
 
21/6/01 19:05
היקוק :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
אל םינבל םג אלא דבלב תונבל תכייש אלש הזוכיספ וז
תורדסב םיישפיט םיסותימ ללגב דחוימב עבונ רבדה.םיטעמ
,ער והשמ השע אוה םא דלי קתרל םיבייח :ומכ (תמאב) היזיולט
ירחא סקס ,תאצל טושפ רשפא יא - טייד עובקל םיבייח תאצל ידכ
.....האלה ךכו האלה ךכו האלה ךכו םמעשמ הז ןיאושינ
היקוקל וביגה
 
 
22/6/01 15:56
Evil :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ושחכתי אל םלועל םייתימא םירבגש ךכב ןבומכ אוה לדבהה
ינא .תונמוא תרגדל הקחדהה תא תולעמ תובקנה דועב םהירציל
ללגב ןיפכיד לכ םע בכשל הכירצ הרוחבש רמוא אל
ךלוה הז ובש בצמב םיאצמנ רבכ םא לבא ,תיעגר תויביסלופמיא
אל המל ? תויתימאה תוהימכה תא קיחדהל המל זא ,אליממ תורקל
? ףוסה דע תכלל
התא" :ןחבמב יתקתעהשכ 'ד התכב הרומה יל הרמאש ומכ וא
."ךמצע תא המרמ כ"הסב
Evilל וביגה
 
 
24/6/01 16:28
היקוק :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
שי םינטק אל םינייז) םירוחב הנורחאל יתרכה לכ םדוק
ןיא לבא .ילש י'צאט יכה תורבחה לכמ םישיגר רתויש (ןייצל
,םיישפיט תמאב - םשא ישגר תוחפ הברה שי םינבל דיגהל המ
.טרפב ןמדזמ ןימל רושקש המ לכבו ןימל רושקש המ לכב
םתאש תויכרע-ודהמו םינב םכתמשאמ עבונ ןטק אל קלח
התיא עקתא אל ינא לבא תניידזמ הרוחבהש הבבס :םירדשמ
תא לכוא ינאו ןוכנ אל הזש יל דיגת ?התיא ןתחתא אלש חטבו
!ילש ןופמטה
!הבקנ הלימה םע סאלח ,בגאו
היקוקל וביגה
 
 
4/7/01 15:32
טסימ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
. ןוכנ אל שממ
????? הזב הנימאמ תמאב תא
טסימל וביגה
 
 
4/7/01 16:12
היקוק :תאמ
תוניצרבל הבוגתב
?המב הנימאמ
היקוקל וביגה
 
 
4/7/01 16:33
ביבר הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ןפואב ,ינא .תובקנ םע בכוש התאש הזב הליחתמ הייעבה ילוא
תצק יב םיאורש םירבג םע בכשל הפידעמ ,והשמ הומת םא םג ישיא
."בקנ"מ רתוי
ביבר הלאיראל וביגה
 
21/6/01 17:51
יטאופ סרע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
היוארה תודסחתהב ,רבכ הפ ודמעש בשוח ינא .לכה רשפא ,רמולכ
וא ר"תיב הללאי ,לכה רתומש ,יעבט רבד אוה ןימש ךכ לע ,ונלוכל
ההמת תאש קחשמה ?אל ,םילרביל ונלוכ ךיא גונעת .לעופה המידק
תסריגב םעפהש קר ,םסרופמ לופכ רסומ ותוא אוה ,ותוא השיגרמ תאש
.םיילגר תחתופ התיה הערו ,תרמשנ התיה הבוט השא םעפ :םוינלימה
ןויזמ תינהנ הער השא ,הבהא השוע הבוט השא ,תגציהש יפכ ,םויה
שיגרהל הכירצ ךכ לכ תייה אל םא - קר הז לע יבשחת .ךירצש ומכ
םירבג תשגופ תייה אל םג ,ידכ ךות שגר רשפא יאש דע הער הדלי
,תורעשב ךל ךבתסהל םהלש דיל תישרה יכ "ךתוא םידבכמ ויה אל"ש
אל תורחא םישנש הנימאמ אל לש ןויערל רשאב .ופטיל םהשכ אלו
הנבותל רבעמ זא ,אלש המו תבהוא תאש המ קוידב קוידב תובהוא
יא תנייצש ולאה תושוחתה רוקמ .ןוכנ והשמ ןאכ תילע ,תיתודליה
לומתא .תילותקה היסנכה לש רתוי םיתחשומה םינומגהיכראה דחאב םש
.ונלש םייחב רחמ םגו ,תוננבב םויה ,ןויסנזיבב


יליג ללגב קר הז ,לצנתמ ינא ינורטפ עמשנ הז םאו ,רוציקב
,הזה חתמה אקווד .הדיספמ תא המ תעדוי אל תא .ירגבתת :רגובמה
רבג םא םהבש תומוקמה דחא אוה ,םיאמק יכה תומוקמהמ הלוע ולוכש
,תעגלו) הרידנ תוימיטניאל ועיגה םהש ןמיס ,תעגל םילוכי השאו
לע הל רומגלו קיסוטב הל איבהל רשי הנווכה ןיא ,םירקי םיטוס
אל הנווכה ,אלו .(?בגא ,עיגה הזה בג גניקאפה הפיאמ - בגה
.הנשמ אל .טסט יטירויפב תודוקנ רובצל
יטאופ סרעל וביגה
 
 
21/6/01 18:44
זעוב :תאמ
אל אקווד .קזח רתוי רשפא יא ,אלל הבוגתב
! שששששי
תבבג התוא ירמגל טעמכ לוטנ ,ןכו רישי רמאמ ףוס ףוס
לע טלתשהש ,הזופ-ריתע םזינרדומ-טסופ ותואו טקרוק ילקיטילופ
הבישחהו הפשה לעו ונייח
םייעבטה םיטקניטסניאהו


רבד הצור ףוגה לבא ,דחא רבד רמוא הפה תובר םימעפ :רמול הצור
לבקמו טשפה ךרדב קבד התא ,הסונמ יתלבו ריעצ התאשכ .רחא
.םירמאנ םהש יפכ םירבד


ןיבש המל בישקהל שיש ,אלפה הברמל ,ךתוא םידמלמ םייחה לבא
.םילמה


תוקלח לע טלתשה ,תיטילופ ןיקתה רובידה ארקנש ,הזה ןוסאה
שגרה לש םימודמדה ימוחתב החוטמס רקיעב .תומש ןהב השעו תובר
.הקושתהו


בור לש הלודגה היעבה .רקועמ סקס אוה םילבכ ךותב ןותנש סקס
ןוסאפה לע רומשל םיסנמ םה .הטילש דבאל םהלש דחפה איה םישנאה
בשוחה חומה תא קיתשהל םיכירצ םה ובש םוקמב םג הזופה לעו
.םרבד תא רמול םיאמקה םירציל תתלו


- םיתעל - הבינמ תוננוא (הלאירא ,הנובתב תנייצש ומכ) ןכל
,ךלש תויזטנפהו ךמצע םע תאש יכ .רתוי תולטלטמו תוזע תורימג
,תובר םימעפ ,םיצוטסב םג הרוק הככ .תלרטונמ הרקבה תכרעמ
וחוויד - ל"וחב םיסחיה תכרעמל ץוחמ סקס ווחש םישנ טעמ אלו
היהש ןוויכמ אקווד ,תופרוטמ תומזגרוא יטלומ הבינה האקתפרההש
תנתינ (תובייוחמל אלו) ףוגל קר ובש ,יערא שגפמב רבודמש רורב
רובידה תוכז
זעובל וביגה
 
 
21/6/01 20:29
יטאופ סרע :תאמ
אל ,וה .םיריעצל ךייש אל םלועהל הבוגתב
תמאב ,דחא ףא ,עדוי התא .תרמא ,םיאמקה םהירציל רורד תתל
םיבוט םינויזב תלקתנ אלש בושחל רשפא .םולכ ךירצ אל ,תמב
תדופא תשיבלו (תשרבנ) הרטסולה לע הדנדנה ןוקתמ ובייח אלש
.הזה םוחב דועו .םיטינה תדדוחמ רועה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
22/6/01 2:56
ביבר הלאירא :תאמ
אל אקווד .קזח רתוי רשפא יא ,אלל הבוגתב
רגבתהל הסנא ינא לבא .םיהדהל ינורטפ אלא ינורטפ םתס אל
.ירשפאה םדקהב
ביבר הלאיראל וביגה
 
21/6/01 18:18
Sean :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
Thanks very much for sincerity and frankness.

Here is a Haiku for this special day:

summer solstice
the sun reaches new place -
on the fridge
Seanל וביגה
 
21/6/01 18:53
זעוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא "תוננב"ב התלעה ןמזמ םעפש ,ינמודמכ ,ןורמ תנע תרבג וז התיה
,תאזה תיתייעבה היגוסה
השעיש) תיביטמיטלואה תישנה היזטנפה ,חושק-ךא-שיגרה-רבגה לש
היהיו תושיגרב דואמ רבדי ,םידליה תא לתחי ,ה'גנופסו םילכ
קור תקהל לש קאינמ ףפותמ ומכ ןייזי הלילב לבא תיטילופ-ןיקת
(דבכ


רבד ןיא - הילע קולחל םינמזומ םתאו דבלב יתעד תאזו - יתעדל
לש הליבקמה אוהש ןוויכמ ,םייק וניאש םייאלכ רוציב רבודמו הזכ
שיגר-ךא-רזכא


תאזכ היח ןיא :תורחא םילמב
זעובל וביגה
 
 
21/6/01 21:14
ה י ל ו 'ג :תאמ
חושק לבא שיגר רבג שורדל הבוגתב
(-: ...קתומ ,שי אקווד
.....חחחחחח
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
5/7/01 18:34
didg :תאמ
.ממהאל הבוגתב
שיו שי
םדא ינב םה םישנו םירבג - יחכשת אנ לא
:םיגוסה לכמ שי - םדא ינבו
.םיחושק - םישיגר
.םינייז - םילתחמ
(!?תמאב) םיטנטופמיא - םיאו'צאמ
- לכהמ לכה שי - האלה ןכו


אלש עובק ןפואב גהונ - ינא םג ךכו - םדא לכש איה היעבה
םישנא דאמ הברהל תתל
ןיפוליחלו - ( אמגודכ יתוא יתחקל) יב םידדצ הברה ריכהל
ףוס ןיאל ןתונ ינאש ןוויכמ קר םישנ דאמ הברה ספספמ
ריכהלמ ידעב רוצעל - הרבחה י"ע םיבתכומ םהמ םיברש םירטליפ
היצולובאב אבה בלשל ןיתממ תישיא ינא ...:::םישנ הברה דוע
(--:
(!ךורא ףא יל שי)
didgל וביגה
 
 
21/6/01 22:16
וג_ידניא :תאמ
חושק לבא שיגר רבג שורדל הבוגתב
ולקשמ תא הוושו ,םינבל םיפנרקמ רתוי רידנ (אוה) איה ,הממא
.בהזב
תואסרגה לכ לא רוזחל השק דואמ םיימעפ םעפ םילקתנש ירחא
.םירבג לש תורחאה
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/6/01 15:35
תנע :תאמ
חושק לבא שיגר רבג שורדל הבוגתב
..ןאכ תתנש המגודה ךמס לע הבוגת ךל יתבתכ 'קד המכ ינפל שממ
.דחאה ותוא אוה התאש תעדל בוט


???תרבג המל לבא
תנעל וביגה
 
 
22/6/01 16:20
ןהכ זעוב :תאמ
םיעטקל הבוגתב
יתעדי אלש והשמ דמול םימעפל ינא
(-:


?תרבגב ער המ ?תרבג אל המלו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
22/6/01 17:54
ה י ל ו 'ג :תאמ
המשאב הדומל הבוגתב
(-: ...זעוב ןודא ,"תרבג"ב ערש המ הז ....
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
23/6/01 17:35
ןהכ זעוב :תאמ
זעוב ןודאל הבוגתב
יתענכנ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
25/6/01 17:47
תיטסינאגלב :תאמ
חושק לבא שיגר רבג שורדל הבוגתב
ןיטולחל יביטיאוטניאו םלשומ יותיע
םחה רפתה לע קוידב
תוכרל חכ ןיבש
.םישדוח הרשע טעמכ רבכ ךשמנ ץוטסש םתס אל הז
"תועורפ םישנ" בגא "תודוסח םישנ" בגא)
(!תווצקב םעפ ףא תאצמנ אל תמאה
תיטסינאגלבל וביגה
 
21/6/01 19:26
'לימב םיקירע דכול :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ונל תנתונ אלו הצור יהשמ תרמוא תמאבש יהשימ ףוס ףוס ,וא
...היטפלטב ןמאתהל
בוט יכה סקסה.ללכ ךרדב תוימעפ דחהמ שוגירה אוה הזכ סקסבש ףיכה
רותב ילש הרידל העיגהש הרוחב םע היה ןורחאה ןמזב יל היהש
היה הינשבדחא ונצענש ךורא דחא טבמ ירחא ."הפתושל תדמעומ"
התשע איה וכלהמבש הרידב רויס הל יתישע ..ןינעמ והשמ ךליש רורב
תא ונאצמ תוינש המכ ירחא .ילע הלפנו והשמב תלקתנ המצע תא
ונערק טושפ ונחנא .ילש הטימב המיתסהש תיארפ הקישנ עצמאב ונמצע
"?יל ץוצמל השקבב הלוכי תא "?ךל ביאכמ ינא" ילב ינשה תא דחא
יתדחפש דע הקספה ילב רומגל הליחתה הרוחבהש בלשל ונעגה .המודכו
...ףלעתת איהש
....דמחנ היה רוציקב
...רחא םוקמב הריד הרכש איה ףוסב ,בגא
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
21/6/01 20:49
היאמ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
?הפתוש שפחמ ןיידע ,רקי םיקירע דכול
היאמל וביגה
 
22/6/01 1:03
רחש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הבהא תאז המו סקס הז המ לש יסיסב הנבה רסוח בושו וליאכ
.תבחרנ איה הנבהה רסוחש המכ םיהדמ הזו
אלו שיש תומוקמה ראש לכב אלו סוכב אלו ןיזב אל אוה סקסו
,םיינזואה יתש ןיב םש קר אלא םיערוכ וא םידמוע וא םיבשויםא
.רזוח הז םשלו םוקמ לכל תאצל ךירצ הז םשמו
תוניהלו םיצורש ךיאו םיצורש המ לכ תא קינעהל תוצר ל הז בוהאלו
.הלבקהמ תוחפ אל הניתנהמ
הניבמ אל וא ןיבמ אלש ימש קר ,סוסקס תא ארק בהואש ימ םגו
תויזטנפה תא ומצעב ול רוציל תלוכיה תא ול שיש ילב אורקל ךישמי
.םינפבש יכה
רחשל וביגה
 
 
22/6/01 3:01
הנומידמ הנומיס :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.דחוימ ריחמ ךל השעי ינא ?תואשילק המכ דוע ךל ןיא ,קתומ אי
הנומידמ הנומיסל וביגה
 
22/6/01 1:13
ןועמש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םכלוכש חוטב ינא לבא,"חיגשמ" לש ןקתב תויהל הצור אל ינא
.וילאמ ןבומכ תאז םיחקול
היהתש בושח , וזה ( הטיטרמ ןוכנ רתוי ) הנינרמה היווחה ךרוצלש
לש האלמ המכסה
.השענש המ לכל , טקאב םיחכונה לכ


.החלצהב
ןועמשל וביגה
 
 
22/6/01 1:17
באלק טייפ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
?םיכסהל הכירצ איה ?יניצר התא
באלק טייפל וביגה
 
22/6/01 5:37
הילפוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.םיהדמ רמאמ טושפ
,םימוח-םילוגס-םילוחכ םינמיס יילע ריאשהש הזכ והשמ םע יתאצי
קפס ןיא .הקספה ילב יתוא ןייזשו הרוצה תאו םידגבה תא יל ערקש
תושעל ,תוחיתפ תאזכב והשימ םע תויהל ,המיהדמ יכה השגרהה תאזש
אולמב) תחרוצ תאש דע ךתוא גנעלו ךל ביאכהל ול תתלו לכה תא ול
!םיהדמ ...תעגל-אל-תעגלה ,תוכישנה ,תורישקה !באכמ (הלימה ןבומ
!םיהדמ טושפ
!?ולאכ םירבג שי דוע הפיא
הילפואל וביגה
 
 
14/7/03 0:07
חכ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
רשק ירצית הזב תנינועמ תא םא הילפוא
חכל וביגה
 
22/6/01 5:48
'גראל הד סכלא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ואוו


רבגה תא ,ימ תא ליפשמ ?ליפשמ הז בגה לע רומגלו לייטס יגוד
השאה תא וא ,(בוש הרקי אל הז ,רעטצמ ,יל אצי המ יארת ,ספוא)
.(!בגב דועו .יתכלכלתהש תרעטצמ)
?אל ,הירגיס ילב תנווכתה ?םילא הז יציצה תא תצק ךועמל
סעוכ ימ ?"םעוזו סעוכ ,(בוטה ןבומב) ער סקס" ,לזאזעל ,הז המו
?םועזל שי המ לע ?ללכב םש
,קרור יקימו ר'גניסב םיק ונל תייהנ ,וזה תישראפה הגצהה המ
המכ ,יתריצי המכ !םייניעה תא הל רשוק וליפא אוה ,בינגמ
סקס תשרומב "םיינרתח" הקושת יטפשמ ,המ !ןכוסמ המכ ,הצקה-לע
יריש םוגרתב) "בלכ ןב בלכ ,קזח הז תא יל השע" ,יטיס הד דנא
.בגה ךרד סקס .(?בגה בוש) בגב תוסמונמ תוטירשו ,(קוצ


השאה ,ךל םרג ימ .לכשה תא ךל קפד ימ ,רמולכ ,ךתוא קפד ימ ,ייא
לש רעיב ,השוב ךבסב ,המשא תושגר לש הציבב עקתיהל ,תררחושמה
.הלאה תויוטשה תא שארל ךל סינכה ימ .תורוב


הנחבאה ."ימיטניא סקס"ל "בוטה ןבומב ער" סקס ןיב הנניא הנחבאה
,רדסב סקס ןיבל - תוקרפתה לש סקס ,הנהמ סקס ,בוט סקס ןיב איה
רפסלו (?ףייזל) רומגל ,הבוח ידי תאצל ,והשימ תוצרל ,ימתס
,ינש ראות יל שי ,הלילח ,קרפתהל אל ."םע עטק יל היה"ש תורבחל
.תוננבב הביגמ ינאו ,ןדאמ ביטס לש םיילענו ,ירה


היהי"ש ימ לע תבתוכ תא .תאטח תישאר איה ברק הדשל הטימה תלשמה
,יתריקי ."דיספהל ןכומ אל םיינשהמ דחא ףא"ש ךכ לעו ,"בוט תוחפ
!םיחצנמ םידדצה ינש ,בוט סקסב :ךרובע פוקס יל שי


?ןכתייה .תעזעוזמ תאש ידות


יעצמא לאכ ,ףוא-ואוש לאכ ,תורחת לאכ סקסל תסחייתמ תא וב עגרהמ
יל שי) הרטמ לאכ אלו (ךמצע-יניעב-הווש ,"תחצנמ" תאש תוארהל)
וליפא תא .לכה תא תדביא - (התוא קורפל הצור ינאו תינימ הקושת
,(וננמזל) םיילאנב םירואית ,ןכל .סקס הז המ ,הארנכ ,תעדוי אל
המו .תושגרתהה תגסיפכ ךיניעב םיספתנ ,רלימ ירנהמ טוטיצה ומכ
.הנכ ,תיעגר הקושת לש יוטיב ?םצעב ,טטוצמ עטק ותואב הרוק
.תמאב גירח רבד םוש לבא ,דואמ דמחנ ,יפוי


,רקיעבו ,יתרגש ,םמעשמ ,יטתאפ סקסל האיבמ וזה תינלופה הסיפתה
אוהש המ השוע אלו שקבמ אל ,רמוא אל םיפתתשמהמ דחא ףא ובש סקס
.ןגוהמו ינקית ,יטתניס סקס לש עטקב ונחנא ,םואתפ המ .הצור
לע רומגלו לייטס יגוד םיבהוא ונחנאש ,הלילח ,ררבתי דוע ףוסב
.תוננבמ ונתוא ושרגי דוע זאו .בגה
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
22/6/01 10:40
xanty :תאמ
?ינלופ תוחפ רשפאל הבוגתב
.הפקתמ וזיא ,ואוו
,הצקה לע תכלל תובהוא ןלוכ אל לבא ,תולגל ךתוא עיתפי ילוא
ןימ ןתניחמבש הלאכ שי .רחא םוקמב אצמנ דחא לכ לש הצקהו
אלש דעש הלאכ שיו תוצצומ ןהשכ רעשב ןהל םיכשומש היהי ינוציק
.ימיטיגל לכה ,תוצורמ ויהי אל תוירגיס ןהילע ובכי
שי .רלימ ירנהמ "וננמזל םיילאנב םירואית" - ל עגונב ,וישכע
300 - כ ינפל בתכנ ליה ינאפ ?וננמזל ילאנב רואית ?הזכ רבד
ל"נכ ,הללאל ןמרחמ ותוא תאצומ ןיידע ינאו םינש 400 וא
הזכ רבד ןיא .(ימע הדות) רכואבנצומ .בגה לש היתונורכז
יכה רבדה יניעב תויהל לוכי ילאנב ךיניעבש המ "וננמזל ילאנב"
ינא (ילש ביבחת) ונרופ ירופיס ןומה תאירק ירחא .םלועב ןמרחמ
לע הביכ אל אוה ילוא יכ ,הרגמ רתוי תצק ירנה תא תאצומ ןיידע
רבד הזש סקס בותכל עדי אוה לבא ,תוירגיס דומ לע וא הראמ
ידמ רתוי שיש תבשוח אל ינא ?ילאנב .םיעדוי םישנא דואמ טעמש
ןמזב םיידי ול חולשלו והשימ םע טרסל סנכיהלש ובשחיש תונב
אוה תועובש יצחו העשת - ןכו ,הא ,ילאנב הז ירמגל שידא אוהש
.יטורא דואמ דואמ דואמ טרס
הז המ תעדוי אל תא" תאזה תונורטפה תא תבהוא דואמ םג ינא
,יתוא דמלל אובת התאו הז המ עדוי התא .החילס...הללאו "סקס
.תרבחמו ףד הניכמ ינא ,היינש
ילו ילש הרופאטמה וז ,ברק הדשל תכפוה הטימה םהב םירקמ שי
אל התאש יל הארנ לבא .הבבס ?םירחא םייומיד שי ךל .התא םיענ
דיגהלו אובלו ולש הצקה תאו ולש סקסה תא שי דחא לכלש ןיבמ
.רהייתמ תצק הז "ןוכנ המ עדוי ינא"
xantyל וביגה
 
 
3/8/03 2:10
xivan :תאמ
?ינלופ תוחפ רשפאל הבוגתב
שי ?םיניינעמ םירפס דוע ךל שי .ייניעב םג ןח האצמ רכבנצומ
...חמשאו המכ יל
xivanל וביגה
 
22/6/01 6:36
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?באוכ סקס םע ,רשק וא ,הבהא רבחל םהל השקש םירוחב םג שי ילוא


ועדייו , םישוע םהש המ םע ףוסה דע םיכלוה טושפש ולאכ שי ילואו
?תצצומ תאשכ שארב ךל וזחאיו , תבהוא תאש המ הז םא טולקל


הדמחנו השיגר הסורפ וזיא םג םהל שיו , םימייק וליפא םה ילואו
?שפנב


?ולאכ שי ,הבוב , ידיגת
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
22/6/01 10:54
xanty :תאמ
,הלאירא,ידיגתל הבוגתב
.אטבתהל םהל תנתונ אל ינאש קר
xantyל וביגה
 
 
22/6/01 13:36
באלק טייפ :תאמ
הלאכ שי ,ימאמ שיל הבוגתב
דוביא יכה ,ירבג יכה ,שוביכ יכה ירה הז ?ילאנא םע המ
?אל .בגה לע ךל ורמגישמ ףייכ תרוי האמ יפ .ףייכ יכהו הטילש
באלק טייפל וביגה
 
 
22/6/01 13:48
xanty :תאמ
הלאיראל ,תונכה אישב ,תיניצר הלאשל הבוגתב
.תרעטצמ .יתיסינ אל
xantyל וביגה
 
 
22/6/01 13:52
באלק טייפ :תאמ
הלאיראל ,תונכה אישב ,תיניצר הלאשל הבוגתב
"םיילאנא םילותב ייב ייב" ךלש אבה רמאמל תרתוכה הנה
באלק טייפל וביגה
 
 
22/6/01 14:03
ןוטרונ דראודא :תאמ
הנושארה םעפה תא שי דימתל הבוגתב
ילאנב ילאנא
תיטנטל תוילאוסקסומוה הז ילאנא
עדוי טוידא לכ
ןוטרונ דראודאל וביגה
 
 
22/6/01 14:25
באלק טייפ :תאמ
קינדונ ,שיואל הבוגתב
קפס ןיא ,הפי ךכ לכ עדוי התאש ןוויכמ ,םתסה ןמ
התא טוידאש
באלק טייפל וביגה
 
 
2/7/01 16:44
וג_ידניא :תאמ
טוידא שיואל הבוגתב
ךילותב תא קודבנ ,ךתוא קילדמ הכ אשונהש ןוויכ
?ףידע אל ,םיילאנאה
.היה ךיא חוודל רוזחת
וג_ידניאל וביגה
 
 
3/7/01 10:57
הלאירא :תאמ
ךילע הסננ ףידעל הבוגתב
ץחל ילש םיסקאה דחאשכ...יתוא דירטה דימת
היה אוה םא ותוא יתלאש דימת ,ילאנא ןימ הסננש
אוהו תחתב ותוא ןייזי והשמ וא והשימש ןכומ
.הי וא ."רבד ותוא אל הז לבא" ,הנע דימת
הלאיראל וביגה
 
 
5/7/01 18:44
didg :תאמ
ךילע הסננ ףידעל הבוגתב
, - טיירטס , - רבג


!יתיסינו


דחפהמ ררחתשהל הווש - ושייבתת לא - םירבג
- טלחומ רורחש - יניעב קחשמה םש הז - רורחש
...םילזונ לש יטולוסבא בוברע


תוסנל ילב םילסופ םתא ךיא - תוסנל תוחפל
םירבג קלעא - ונלש ןימב שייבתהל םימרוג
...םיצימא


.ץלמומו הווש הז
didgל וביגה
 
 
22/6/01 14:06
xanty :תאמ
הנושארה םעפה תא שי דימתל הבוגתב
?אל לעבל והשמ רומשל ךירצ .יל הארנ אל
xantyל וביגה
 
 
22/6/01 14:09
באלק טייפ :תאמ
הנושארה םעפה תא שי דימתל הבוגתב
ןוכסיח תינכות אל הז תחת .לעבל אל .לעובל רומשל
וישכע חותפל ךירצש םיקונפת תפוק וז .רירגס ימיל
דבעידבו דימ
באלק טייפל וביגה
 
 
22/6/01 18:26
tanshi :תאמ
קזח ילילש ?לעבל רומשלל הבוגתב
.תושיגרה רסוח תאז ילנאש היעבה
לעבנש רבג םע קרו ךא לבא ,ילנא תבהוא דואמ ינא
תילנא
.ןבומכ חוכב אלו
רבודמ שיגר םוקמ הזיאב ןיבהל לוכי אוה זא קר
.הבושח הדוקנ הלעמ דועש המ
תינימ הרוצב ילנאמ תונהל לוכי רבג קר
בוט ןוברחמ האנהה ומכ הז השיא ליבשב
.תירוחאה תלדב הילא םירדוחש חומב שוגירה תפסותב
ילנא תרומת ילנא
tanshiל וביגה
 
 
24/6/01 10:52
eskimo :תאמ
הלאיראל ,תונכה אישב ,תיניצר הלאשל הבוגתב
.םייקל ךירצ תוחטבה ,יטנש יטנש
eskimoל וביגה
 
22/6/01 14:00
ינור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,רשקה ,ינעי ,"יתימאה" רבגל דיגהל זיעהל אלש ,בושחל ןיב
המ ול דיגהל אלל המוד ,ןימ יניינעב ונממ םיצור תמאב המ ,שיא-ה
דועו ,ידמ םר לוקב קוחצל אל ,הדובע יניינעב ,חיננ ,םיצור תמאב
המלו טלחהב ,דיגהל בוט יכה ןבומכ זאש ,תונידע יניינע ינימ לכ
ךתוא ובהאישו ,תאש ומכ ךתוא ולבקישו ,םשמו הפמ חיוורהלו ,אל
,הלב הלב ,תונידע יתלבה תופיאשהו ךלש תונטקה תורובחה ללוכ
ןיבו
הז .תורז םע סקס ףאר לש הזה רוביחב יתוהמ והשמ שיש בושחל ןיב
םצעמ .תורקל לוכי אל הז ותיאש הז .בורקה רנטרפהמ םיענ אלש אל
."הז" אל רבכ הז .בורק אוהש הז
זאו
,באכה תא ךירצ המלו ,תורזה תא ךירצ המל .תרחא הלאש הלוע זא
.סעכה תא ךירצ המלו
,הז םג וא הז תויהל לוכי הלצא ,הלאירא לע הלאש ךכ לכ אל תאז
םצעב םישנש ,תאזה הדמעה לומ תדמועש הלאש הזיא תאז ,אוהה קר וא
ומכ) תימינפ תמא וזיא הזש ,יאמק והשמ הזש ,ןהל וביאכיש תוצור
השיגרמ אל תא ,ךמצעל תרקשמ תאש ללגב קר ,הנורחאל ברה יל רמאש
.(תמאב ,הא ,הקומעה ,תימינפה תידוהיה הדוקנה תא
ינויח אוה יקלחה רשקה ילוא .תררחשמ תורז יכ תררחשמ תורזה ילוא
ןפל יתוהמש והשמ אוה תויתפכאה רסוח ילוא .ךמצעמ שפוחה תשוחתל
ילש תעדוי ינא .תעדוי אלנא ?ער הז ?בוט הז ,זאו ,זאו .ישגרה
לכב ,סקסב אקווד אל ,יתימאה רבדה אל אוה רשקש תעדל דאמ ררחשמ
.ואובי וכלי .לק הז םתיא ,םיחרת ,םיעגושמ .םירחא םיניינע ינימ
?לש הזכ גוס הז ילוא .תפכ המ
.רחא אוה סעכ םע סקס לש רוביחה .דחא אוה חכ םע סקס לש רוביחה
.תדנדנתמ ינא .ןאכ בברועמ הז
ינורל וביגה
 
 
22/6/01 14:08
באלק טייפ :תאמ
תדנדנתמ ינא ,תמאהל הבוגתב
"בר ךל ישע" ארקנש המ
באלק טייפל וביגה
 
22/6/01 15:04
תקפוסמ אל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלא םע אקווד הטימב ארח יל היה דימת המל הניבמ ינא וישכע
הלא ,תואלחה םע אקווד סקסהמ יתינהנ ךכ לכ המלו ,יתוא ובהאש
.הלפשהה תא הווש היה .ונייז םהש ךיא לבא .וכלהו ונייזש
.ונלש םירציה הלאו תויח ונלוכ ונחנא רבד לש ודוסיבש תבשוחינא
שובכל רבגה לש רציה
שבכיהל השיאה רצי
םהלש ךרוצה תא םירבגה ונל וארי רתויש המכ ,קזח רתויש המכו
.רתוי הרגתנ ונא ךכ ,ונתוא שובכל
.תויטסינימפה לכ יל וצפקיש .תמאה תאז .שבכיהל תוצור ונחנא


רתוי תצק סקס תושעל ילש סקאה תא דמלל יתיסינ ינאש םינש המכ
םטמוטמה ,אדאנ .תוסג םילימ דיגהל ,סקסה ןמזב יתיא רבדל ,חושק
תא ,ךל באכ ,ווקיל לכ ירחא תובשחתהבו תונידעב לואשל ךישמה הזה
.קיספנש הצור
תקפוסמ אלל וביגה
 
 
25/6/01 2:19
יריש :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.ןוכנ יד ךא ,הללכה תצק םנמוא
.שבכיהל םיבהואש שיו ,שובכל םיבהוא דואמש םדא ינב שי
.תונתשהלו ,ףלחתהל יושע הז ,יטטס אל הז ,בגא
.הזל שחכתהליאדכ אל קר
ירישל וביגה
 
 
14/7/03 0:12
חכ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
רשק ירצ תנינועמ תא םא תקפוסמ אלל
חכל וביגה
 
22/6/01 17:16
violet :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ןחלושה לע הז תא המש הפ יהשימ ףוספוס .דסחתהל וקיספת ,תונב
!יפוי הזיא


ינאו) האלפנ איה המצעלשכל הבהא םא םג ,הבהא םיבייח אל ,אל
"חושק" ןימש תורחא הברה שי - אל ןכתא םא םג - ןכו ;(בגא ,השיא
ומסרופש ומכ תובוגת ללגב ילואו .םתואו .ןתוא קילדמש המ ןכא הז
.ששקפתמ ףיכ הברהו ,הפה תא םימתוס םהו ןה ןאכ


לכש המ (חושק ןימ) הז"ש ןוכנ אל הז :תוביגמה תחאל דוגינב ,אלו
הזש הלאכ שי ,ונלצא ומכ קוידב !?הז תא תאצוה הפיאמ ."הצור רבג
.ןויסנמ .עצמאבש המ לכו ,םימעפלש ולא ,אלש הלאכ שי ,םהלש עטקה
וא ,ילש םיקחשמה תא וטלק אלש םירוחבמ יתזכאתה רבכ אקוד ינא
.ךלוה הז כ"רדבש תורמל .הלועפ םמיע ףתשל וצר אל םתסש


.ונלש ולוכ חוורה - תוחיתפ רתוי םע יוצרו ,תוללכה ילב זא
violetל וביגה
 
22/6/01 23:27
galya :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תיעמשמ דח האדוה,יבבלכ יהשימ ףוס ףוס יוא
לוזו יארפ אוה סקסהשכ
בוטו ןמרחמ כ"כ אוה
יתוא דבכי ותיא ינאש רוחבהש ןוצרה םע טקילפנוק שי תישיא יל
ליפשיש הטימב לבא...
.....קזח רתויש המכ יתוא
תוחפל תררחושמ תוחפו הרוצע תויהל יל םרוגה טקילפנוק ןיעמ
םיסחיה תכרעמ תלחתהב
יבתנת זא תמייק הבהאהו הטימב הימיכ הנשי םאש תרמוא ינא לבא
חוכב הככ גהנתהל ותוא
.הלועפ ףתשי דואמ רהמ אוהש הנימאמ ינא
galyaל וביגה
 
 
23/6/01 0:05
הנולא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
םהל שי , ןייזל חוכ ןיא םירבגה בורל לכשה תא ןייזל וקיספת
.טנרטניאב תובושת בותכל קר חוכ
..עגונבו
הז תוחפל .תקשחנ השיגרמ תאשכ אלפנ לכהו תוכורב תויזטנפה לכ
.יל הז תא השועש המ
.רמגינ שודיחש ירחא ,רהמ רבוע הזש תושעל המ
ילא בורקש ימ תוחפל ,רפתשמ םלצא סקסהש גוז לע יתעמש אל דוע
.הככ ןעוט אל
זא לבא דחיב םינש המכ ירחא םג ררועמ הז ןכ ,קזח ןימל רשקבו
.האנההו תושגרתהה םג ותיאו ,םלענ שוגירה
.תעגעגתמ תאז לכב ןיידע ינא
הנולאל וביגה
 
23/6/01 2:31
26- איג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םירמייתמש םישנא ןיב םלועב עדי תקולח התיהו בל יתמש אלש הארנכ
.ןימ םע לכה ןיבהל
ולאכ שי .ולש הרוצב סקס בהוא דחא לכ ,תישאר ,םירקי םירבח
.ןידע םיבהואש ולאכ שיו קזח םיבהואש
תוקד 5 ירחאש הלאכ שיו תועש 5 לש םידקמ קחשל םיבהואש ולאכ שי
."היה ךיא" םילאוש םה
.בוט המ לע לופונומ ןיא דחא ףאל
,בגא ךרד ,דובכה לכ - תחלצומה תבתוכה תרדגהכ) "חושק" סקס
.םלוכל םיאתמ אל (יתינהנ
יהשימ םע חושק סקס וסני םה םאש הרובחבש םירבגה לכל חיטבמ ינא
.תוינש לש ןינע היהי ףונפנה - עטקב אלש
םימעפל הז םא וליפא ,בהוא ינשה דצהש המל הנבה אוה קחשמה םש
.בהוא התאש המ םע שגנתמ
ילב ,חושק סקסה תא םיבהוא םתא םא !? םיזמר המל ,הזמ ץוח
.םינפב ירגוד - תוזימר
.הככ לק רתוי


תונבל םג סחיתמ ינא ךא ,(יתוירבג םושמ) רכז ןושלב יתבתכ .ב.נ
הפיה ןימה
26- איגל וביגה
 
 
25/6/01 17:56
תיטסינאגלב :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
???תונווע תרפכ היהת
תיטסינאגלבל וביגה
 
 
25/6/01 21:04
26- איג :תאמ
רופיכ םויב אצוי הז םאול הבוגתב
קודבל יתצר יתצא ,ךתבוגת תא יתיארש רחאל .הרקי תיטסינאגלב
תא ןיבמ יניא ינובאדלש םושמ ,הינשה םעפב יתבתכש םירבדה תא
!!! תדחימה ךתרעהה
.םירואיבל חמשא
26-איג
26- איגל וביגה
 
 
26/6/01 14:24
תיטסינאגלב :תאמ
רופיכ םויב אצוי הז םאול הבוגתב
!אל ילוא...ו ...תבתכ אלש המב שפחל ךירצ תייה ילוא


תכל ענצה תכרבב
"תיטסינאגלב"
תיטסינאגלבל וביגה
 
 
5/8/01 2:20
גשיבא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ךב האג מממממממ
.ןיבמ לבא ריעצ
אל ,םישנה ונתאמ תחא ףא ךיא תאלפתמו].תרמאש המ ןוכנ טושפ
.שבכנו ליפשמ בואכ קזח תבהוא אל טושפ איהש הרמא
.לכהמ שיו שי
.הבריקו תוימטינא שיש אקווד סקסמ תונהנ רתויש ולאכ שיו
?הא רזומ ךיא
גשיבאל וביגה
 
 
5/8/01 12:51
26- איג :תאמ
איגל הבוגתל הבוגתב
...רתויב רזומ
(החוטב וא) חוטב ןציל לכש הז םויה יתוא ףירטמש רבד שי םא
- תחא יהשימ םע דבע הז םא .בוט סקסל דוסה לע הלעש הז אוהש
.תושפיט וזיא .הז תא תובהוא ןלוכ חוטב
חטבו "רדסב" םה זאש םושמ םילדבהה תא שטשטל חונ םישנאל
.ינשה דצה לצא קופד והשמ
םג תינהנ הנניא יגוז תב םא סקסמ הנהנ אל ינא .עדוי אל ינא
איהש המל עדומ תויהל ךירצ ינא הנהת איהש תנמ לע .ןכ
סקס לע תכלל הסנמ יתייה םאש עדוי ינא .רתויב טושפ .תבהוא
ילב (תאז לכב לבא ,עטקב ינאש אל) תיחכונה יתרבח םע "םילא"
.הרבח לוטנ םויה יתייה ,"עידוהל"
.בישהל קר - טושפ דואמ קסעה


איג


יל השרוי םא) הנקז תא המכ זא ,ריעצ 26 ינא םא - בגא ךרד
? (ןבומכ ,לואשל
26- איגל וביגה
 
 
20/12/01 18:36
ריש :תאמ
איגל הבוגתל הבוגתב
תא תבהוא אל טושפ איהש הרמאו המק אל תחא ףאש יתוא םיהדמ
!?יל ביאכי והשימש המל לבא ,דמחנ הז הטילש יקחשמ תצק .הז
תא הקיחדמ ינאש השדח העדוה דעו הפמ ןועטל םילוכי םתאו
םימייק אל טושפ םה םא המ .םייתייחה יירצי תאו יתוינימ
השיאל חרכהב יתוא ךפוה הז םאה !הזמ תינהנ אל ינא ?ילצא
!?תינימ תלבגומו תינטירופ
רישל וביגה
 
 
20/12/01 22:55
ביבר הלאירא :תאמ
ךתיא ינא ,גשיבאל הבוגתב
.לכה הז ,ךל םיביאכמש תבהוא אל תאש קר רמוא הז


?אל ,רורב הז .רבד ותוא םיבהוא םלוכ אל
ביבר הלאיראל וביגה
 
23/6/01 2:36
הנד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךכ לכ ךתוא וניבה אלש יל הארנו ,ךתוא םירקבמ םלוכ ,הלאירא
ליפשמש והשימב בהאתהל הרומא תא ךיא הז ,ןיבמ אל דחא ףאש המ
??ךתוא
יד ינא ,ןוכנ .םיקדוצ "תורגבו ןויסנ" םיקעוזש הלא לכ ילוא
.תוחפל םיסחי תוכרעמב רושקש המ לכב ,ןויסנ תרסח םגו ,הריעצ
....באוכו קזח סקסב דחוימב ,ןויסנ הברה יל שי סקסב
הבלכ" יל רמאש והשימב תבהאתמ ימצע תא יתיאר אל םעפ ףא לבא
..."םיילגרה תא יחתפת
הנדל וביגה
 
 
23/6/01 13:36
violet :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
אוה םי/תוארוקה להק אקוד ילוא .רגבתהל הכירצש איה הלאיראש
,תרבדמ ללכב הלאירא המ לע ןיבהל ליחתהלו ,רגבתהל ךירצש הז
םיסחיה תכרעמ" ןיבל "קחשמ" ןיב לדבהה תנבה - תישארו
."התוללכב


בהאתהל ןיב לדבהה תא ןיבהל דואמ בושח :תילעהש ןיינעלו
(בהאתהל ףאו) קלדיהל ןיבל ,ללוכ ןפואב ךתוא ליפשמש והשימב
!!!הטימב הלפשה/הטילש יקחשמב ךתיא ק-ח-ש-מש והשימב
,תאש תששוח ינא ???רשקה המ - ינשה ,ילילש רבד - ןושארה
הז הטימ-יקחשמ ;וזה הנבהה-יא תדוכלמב ולפנ ,םירחא םיברו
םיסחיה תכרעמ וז - םהל רבעמש םיסחיה תכרעמ ,הטימ-יקחשמ
,הטימב תונידעה יכלמ םהש םישנא לש תואמגוד תורסח !םהל רבעמש
?..הל ץוחמ תובר םימעפ תוראחו


ץוצמק ןהב האור אלו ,הלאירא לש תויזטנפה םע דואמ ההדזמ ינא
.הלפשה לש
ינאש םיקחשמב יתיא קחשמש גוז-ןב תאצומ ינאש הזב :ךפהל
(!יתולובגלו) יתונוצרל עדומש םדא אקוד תאצומ ינא ,תבהוא
םיקחשמ ובביחש םירבג טעמ אל יתרכה :ינויסנמו .םתוא דבכמו
,תישגר םיכמותש םישנא ויה (קחשמל ץוחמ) דבב דבו ,הלאכ
רבדלו ,םפתכ לע שארה תא םישל רשפאש ,םיקבחמ ,רוזעל םינוכנ
םג חותפ ברל ,ולש תויזטנפה םע חותפש ימ ;םתיא אקודו) םתיא
.(ללכב תילטנמ


?הנבוה הדוקנה
violetל וביגה
 
 
25/6/01 10:01
xanty :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
הל םירמואש הזמ תקלדנ והשימ םא .ןיינעה קוידב הזש ,והז זא
,ןתוא קילדמש המ הזש תונב שי טלחהבו "!!יצצמת ,הטומרש"
םע יכ .וילע יתרבידש סננוסידה תא קזחמ קר הז ,תובר וליפאו
תוקלדנש הלאכ שי ,המכסהו ידדה דובכ ,הטילש יקחשמל דובכה לכ
אל ינא .תולפשומ הברה וליפא ,הללאי וא ,תצק תושיגרמ ןהשכ
תולפשה גופסל המצעל תושרהל לכות השיא םהב םירקמ הברה הריכמ
םלועבש תוחיתפה לכ רוזעת אל ,יתעדלו ,עובקה גוזה ןבמ תוינימ
.גוז ךותב בוט רדתסמ אלש ןימ שי -
התייה השיאה הלילב םהבש תוגוז לש תואמגוד יל איבהל אל אנו
רידנ רתוי הז ,תצרענ גוז תב רקובבו (ןבומכ ןוצרמ) ןימ תחפש
.שיגר ךא חושקה רבגהמ
xantyל וביגה
 
 
4/7/01 19:23
יהיל :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
!ךידיב הרומח תועט !תועט
הלודג הבהא התייה .יילע הלוח היהש רוחב םע רשקב יתייה ינא
.םינש שולש הכשמנש
ה םישוע ונייה ..יל ינימאת ,שארה לכ לע תערפומ יתייה ינאו
..ינממ םומה היה אוה ! ל כ
םלוע הז ,ןאל הנשמ אל וא הדובעל דחי םימקשכ רקובב ז"כבו
.םיבהוא טושפו תואיצמל םירזוח .רחא
.היזטנפל תואיצמ ןיב דירפהל תעדל ךירצש אוה ןיינעה
,ךתוא ףירטהלו גנעל הצור אוהו והשימ םיבהוא רבכשכ לבא
הז .גוזה ינב ינשל תפרוטמ תיאליע האנה שי ,חילצמ ןכא אוהו
.םות דע היזטנפה תא תויחל טושפ
יקחשמ ,חוכב תוציצמ , ילאנא !רתויב ץלמומ יל ינימאת
הבוטר ילוכ ,הרק המ יארת וישכע ,חחא !ואוו םידיקפת
..ףוריטב
,תוישפוח םישנ לע םיתמ םירבג .תויוטשה םע יד רוציקב
ו ט סקסו סקס לע הלוח טושפש וזל םילחיימ דחוימבו תוזיעמש
השק רתוי דוע םהל היהי הז ירחא ,הזמ רתוי ,!!!! ב
...םוי לכ םיאצומ אל ולאכ תורוחב יכ ,ךיידעלב
יהילל וביגה
 
23/6/01 13:01
יראמ//\ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ה/שיא ,ירמגל ימיטיגל - הזב שייבתהל וא לצנתהל הכירצ אל תא
- ולש/הלש תויזטנפהו ה/שיא
יא הנייהת אל ןעמל שגדהו רוזח ושיגדהל שיו הפ רמאנש יפכ ,בוש
.םידדצה ינש לש הנכו האלמ המכסהב השענ הז דוע לכ : תונבה
יל ףפוכל ,אמגודל ,זעיש רבגהו הככ הז לע תעגתשמ אל תישיא ינא
הכזיי רטמילימה תינימש לש הכר אל העונתב ויצלח רבעל שארה תא
.םייצלחב הייוארה הכישנל ינממ
יראמ///ל וביגה
 
23/6/01 14:14
Joe :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלעמל ןהש ,יפואב סקירטנימוד ןהש םינש הפ ןיא לבא ,הינש החילס
?ולאה םיקחשמב


םישנ" ,"תמאב הז הככ" ,"היצולובאו שוביכ" לע הזה רובידה
:תודבוע המכ םע תורכיה רסוח וזיאמ עבונ "םישבוכ םירבג תועונכ
אלו םדק ימי זאמ תיעמשמ דח הדמע ויפלכ שיש ןיינע אוה סנוא
תויתרבחה תוביסה לכ תא וישכע הטימשמ ינא) ?המל ,ידכב
הבקנה ישונאה ףוקב יכ (םוטפמיסל רשי תצפוקו תויגולוכיספהו
היסרגאהו ,תוגצה ינימ לכ ושע םה .הירזחמ ןיב החרב דימתו תרחוב
חוכ תלעפהב אל םלועל לבא ,ינשה דגנ דחא תומחלמב האטבתה כ"דב
,הל ואיבהש רשב תכיתח וזיא הסעל ,םייתניב דצב הבשי איה .היפלכ
.םינויצ המשרו


םדא ינבש קפס ןיא ,רדסב ,ןתוא ועינכיש תובהואש םישנ שי זא
לכ תא הפמ רעננ ואוב קר .םייתרוסמה היצולובאה תולבגמ תא וצרפ
תא אורקל ךלתש יל הנימאמ אלש ימו ?רדסב ,םייטסילטפה םינועיטה
זאו ,ירוא-'זאיר ,ולש תבהאמה לש רפסל ןאלופ הייסמ לש המדקהה
לע תיתייעב המויסקא וזיא םע תויחל הנכומ ןיידע איה םא יל רמאת
.תוטימה רדחל ץוחמ םג באס תויהל ,םישנה לכ ,םישנ לש ןוצרה
Joeל וביגה
 
 
23/6/01 20:04
ביבר הלאירא :תאמ
?תוקזח םישנ הפ ןיאל הבוגתב
ינא הטימל ץוחמש תעדוי קר ינא - תוקזח םישנל עגונב תעדוי אל
.ןפואו םינפ םושב .תיבאס תויהל תינהנ אל שממ
תא סועלל רשפא...םינויצ תתלו רשב תכיתח סועלל לש עטקהו
(-; ?רתויב ךומנה ןויצה תא לביקש הז לש רשבה תכיתח
ביבר הלאיראל וביגה
 
23/6/01 14:32
יזייה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!המכ דע גשומ ךל ןיא הזה רמאמה םע יתוא תחמיש ךכ לכ
(ןורשיכבו ןייוצמ בותכ, בגא)
:קרשו לחכ ילב דיגהל תשייבתמ אלש ינומכ יהשימ ףוספוס
דע יל עיגמ ןיזה ךיא שיגרהל קזח יתוא םינייזמש תבהוא ינא
.תירופאטמ קר אלו בלה
, יתוא תממעשמ ללכ ךרדב הטימב תונידע יארפו קזח סקס תבהוא ינא
.דרגתהל יל םימרוג ,ארונ יתוא םינבצעמ וללה םינידעה םיפוטילה
ללכב הריתס ןיא.... ןכו שיגרו יארפ , ינשוח ןימ תבהוא ינא
לש ןיינע לכה םלועבש שיגר יכה םג תויהל לוכי םילאו יארפ ןימ
.םיינשוחו םיבושק תויהל
אוהשכ ליפשמ סקס - הלפשהה לש אשונב ךתעד לע קולחל תבייח קר
ליפשמ רבד םוש יתאצמ אל םידדצה ינש לש האלמ המכסהב אלש השענ
(:אוה ךופהנ תראתש המב
תא יל וערקש ייחב םירבג רבכ יל ויה ןויסינמו הריתס םוש ןיא
(..גונעת הזיא) הטימב הרוצה
.םימלשומ םינמלטנ'ג ויה הל הצוחמו
יזייהל וביגה
 
23/6/01 17:02
'לימב םיקירע דכול :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
. ךכש בוטו
בקע ישעמ שומיש היהי אל, תורקי תוננב, ןתבתכש המ לכלש יל הארנ
(ונלשו) ןכלש תונשיבה
תא דיגהל ךירצ אלו תוצור תמאב ןתא סקס הזיא תעדל םיצור ונחנא
...זומרל םג רשפא תורישי הז
היבגל ןנכתמ ינאש יהשימ םע תוחישק ליעפא ינא םא עדוי אל ינא
.ףונפינב ןכתסהל אל ידכ, יניצר והשמ
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
23/6/01 20:57
וג_ידניא :תאמ
החתפנ הרודנפ תביתל הבוגתב
.השק אל הזו .תוילולימ אל תורימא םג שרפל עדויש הזכ אוה
טושפ בוט יכה זא ,םיזמר ןיבמ אלו לבהא והשימ םאש ,ןוכנ לבא
.גונעתהמ קר ילוא ,רמולכ .הזמ םיתמ אל .ול דיגהל
וג_ידניאל וביגה
 
23/6/01 20:46
kiss from a rose :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רתויב ןמרחמ רמאמ
!!!הז תא הבתכ יהשימ ףוס לכ ףוס


יגוז ןבל הז תא רמול ךיא איה ילש הייעבה לבא


ץע הזיאמ יתלפנש בושחי אוהש יל הארנ
הזכ והשמ וא


...ןויער שי והשימל
kiss from a roseל וביגה
 
 
5/7/01 8:51
giora :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
אל דחא ףא הגאד לא ,תנהנ תא הממו הצור תא המ ירמאת טושפ .ןכ
םוקמ אוהש הזיאמ תלפנש בושחי
gioraל וביגה
 
 
20/3/04 21:59
המזגרוא יטלומ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
,הרקי השיא
,יתצע יעמש השיא לא השיאכ
,הלחתהב תחדפתמ תא םא ,תבשוח תאש הממ ינטירופתוחפ הברה אוה
אוהש ילגת ךתעתפהלו אצי הזו ילטסמתת/הברה יתשת זא ,ימיטיגל
.םינומ תרשע יפ סקסה תא ךל רפשי הזו דעצ תישעש חמשו הזל הכיח
המזגרוא יטלומל וביגה
 
23/6/01 22:21
ךיא דועו עדוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
..יתריקי הלאירא


םעו םיברקע םע םג רשפא .רשפאש חטב ?רתוי קזח רשפא םאה
.הפדעה לש ןיינע ..םיטווש


!הלאשה םצעב וז ?/בוהאה םע רתוי קזח רשפא םאה


,יואר אל והשמ אוה ןימ םהיפלו םיתוועמ םיגשומ ךל ןיא םא
.רשפאש יאדוובו יאדווב זא .ב"ויכו ךלכולמ ,תוועמ


ןמו קחשמה ןמו ןוימדה ןמ וב שיש ןימ אוה ,םיבהוא ןיב ,בוט ןימ
,תוותה לע רשי תנמש ,ץראה ינמכמו רעי תוריפ .לכה ןמו היזטנפה
,ינוש ,תועתפה (לשמל ןבשיב ,ןתוא םיבהוא םא) תולק תוכמ
.םידדה הכרעהו דובכ ....רקיעבו תויליבאירו


?הניבמ תא
דבכמ ינא .הלאה םיאלפנה םיקחשמה תא קחשל לוכי ינא יתבהא םע קר
.איהש ךרד לכב ןתוא ליפשהל ןוצרה תא יב אצומ אל ינא ןכל ,םישנ
.םישנ ליפשהל ןכומ אל ינא ןכלו ימצע תא דבכמ ינא ,רקיעב


תורישק שי םא הנשמ אל הז ,ילרוא וא ,ילאנא הז םא הנשמ אל הז
לכ ...תויבמופ לש הדימ שי םא הנשמ אל הז ,תולק תוכמ שי םא וא
!הטוס אל הזו ךלכולמ אל הז - םיריגב ינש ןיב הז דוע


...המהמהא


הדימב השענש ןימב שי ,ןכלו .םירחא םה ןימ תודוא ךלש םיגשומה
קחשמכ אלו ךרעכ הלפשהה .ךייניעב ךרע הלפשהו הייפכ לש תמייוסמ
.הל השק רתוי ,ןוכנ רתוי..םיבהוא ןיב שמשל הלוכי אל


תויהל םילולע םיבשחתמו םינידע םה םהייח ראשבש הלאכ םג ,םישנא
לבס רתתסמ הז לכ ירוחאמש הלגנ ללכ ךרדב .ןימ תעב םייארונ
.לודג


:םוכיסל
ךות תושעיהלו ידיימו הטוב ,םילא טעמכ ,קזח תויהל לוכי ןימ
התואב יוארו יקנו אלפנ ןימ הז .תחבושמ תוימיטניא ךות אקוודו
לש לוטוסב ךשמנו רכמתמו רכממו ןידע תויהל לוכי הז רחמש הדימה
.תועש
!רעישה חוכב םיזחוא אל םא םג ,ךלכולמ תויהל לוכי ןימ


..הז תא תבהואש ימ ..סורג הז ..הציצמל ןוכל תנמ לע שארב זוחאל
!קושב םיבר אצמת


תוימיטניא םג וב שיש וליפא דאמ קזח ,קזח ןימ לחאמ ינא ךלו
.ידדה דובכו
.םידגב ונילע ןיא םא םג םיבר םישובלמ שובלל רתומ ןימה תעב יכ
תוימיטניא שובלל יאדכ לבא םידגב ילב ראשהל ןתינ ,ןימה רחאל
...תקנפמ
ךיא דועו עדויל וביגה
 
 
23/3/06 14:17
לעי :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
!ךיא דועו ,עדוי תמאב התאש עמשנ .םיסקמ
לעיל וביגה
 
24/6/01 4:03
יד לבאד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םג בלה תא ונל םירבוש אל םינבהש בושחל רשפא תהזה באכה לכ המל
...הככ
יד לבאדל וביגה
 
 
24/6/01 8:19
xanty :תאמ
?תופאכ המכ רשפאל הבוגתב
?בלה תא ונל ורבשיש הלאכ תורחוב ונחנא ילוא ,לבאד
אל רבכ בלה תא םירבושש הלא - סקודרפב תצק תאצמנ עגרכ ינא
אל ןיידע בלה תא םירבוש אלש הלא לבא ,ייניעב ןח םיאצומ
.םחוננ ץראה ןיינב תכרבבו .all the way הז תא יל םישוע
:)
xantyל וביגה
 
 
24/6/01 11:04
eskimo :תאמ
?תופאכ המכ רשפאל הבוגתב
.בלה תא יל רבוש התא ,םייניע ומיקסא
.תצק יתאצוה זא
eskimoל וביגה
 
 
25/6/01 19:45
ןהכ זעוב :תאמ
?תופאכ המכ רשפאל הבוגתב
וליפא םימעפלו םירוחבל בלה תא תורבוש אל תורוחבש בושחל רשפא
תונטנטק תוכיתחל םתוא תוקסרמ
ריכמ ינאש רבג לכ טעמכ .בל ינורביש לע תולעב תחקל וקיספת
והשיתמ ,הרוחב ללגב תורצק אל תופוקת ונוחג לע לחז
ןהכ זעובל וביגה
 
24/6/01 14:19
קתומ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
וז ,ףוריטב הרגמו שגרמ תויהל יושע ןמדזמ ןימ יכ שיחכהל ןיא
,ונייח ימי לכ ךשמ ונמצעל ונצמיאש תימדתהמ חוכשל תונמדזה
,ונמצע יניעב םג אלא ,ןוציחה םלועה יניעב קר אל תימדת
םיבורק יכה םישנאל רמאל ונל השק םימעפלש םילמו םירבד ןכל
ונחנא .רכומ אל ףתוש םע ןימב יוטיב ידיל אובל םילוכי ונילא
עובקה גוזה ןבלשכ "! קזח וישכע יתוא ןייזת" ול קועצל תולוכי
רטפיהל תניוצמ ךרד ."!ןכ ,קתומ , ןכ ,וה" דיגנ םומיסקמ ונלש
םירובידמ הרגתי ונלש גוזה ןבש הנבהב אוה הזה רתוימה סננוסידהמ
סנכיהל ילב הזו ,הזמ תורגתמ ונחנאש ומכ קוידב "םיכלכולמ"
התואב קוידב הלוכי השאהש הרובס ינא .רבגל תודבעתשהה תייגוסל
הלוכי איה ,סקסב םינינעה ךלהמ לע הטילש תחקלו תויצ שורדל הדימ
ביתכהל ,תוארפב בכרלו הכותל המצועב ותוא רידחהלו רביאב זוחאל
םעפ ,חורה יבצמ יפל ףילחהל הז ףיכ יכה .המר דיב טולשלו תוחונת
דימת אלו טלוש תויהל בייח דימת אלש ןבומכו ,תא םעפו טלוש אוה
ןידע סקסמ םעפ ידמ תונהיל םג רשפא .קזחו םילא תויהל בייח סקסה
םיידדהה םיטבמהו תויטיאה םצעמ תבאשנ האנההשכ דירחהל יטיאו
. םייטיאו םימיענ םילגב תופיצמש תושוחתהו תומצועה
םלשומ סקס ותיא ךל שיש תולגל ,שדח זיזי ריכהל בוט יכהש תמאה
ףוגהו חורה יבצמל םישיגרו הטימב דחי םימרוז םתאשו תוניחבה לכמ
רשפא הככ .ותיא ראשיהלו שיאב בהאתהל ךכ רחאו ,ינשה לש דחא
תא גיצהל ךל בושח וב שדח רשקב שיש תויוטבלתה הברהמ רטפיהל
ידכ תושורדה תולעמה לכב תנחינש בוט תיבמ הנוגה הרענכ ךמצע
תא המ לע רתוי בושחלו ,םישודיקו הפוחל תמלשומ גוז תב תויהל
.ךיידיל ןמדזהש הזה ירכזה ףוגב תושעל הצור
קתומל וביגה
 
 
25/6/01 1:52
הנומידמ הנומיס :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.םימכח םירבד .קתומ תבתכ הפי ךיא
הנומידמ הנומיסל וביגה
 
 
30/6/01 11:17
ןורי :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.קיסוטב ךתוא םיכמו ,רעישב ךל םיכשומש תבהוא תא םג
.הז תא ןכל תושעל דואמ בהוא ינא :יודיו
ןוריל וביגה
 
 
1/7/01 3:10
הנומידמ הנומיס :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
הל ןתונ וא הנומיס לש תורעשב ךשומ אל דחא ףא ? הז המ
?התא ךל שי המ .ימיש הלש רבחמ ץוח קיסוטב תוכמ
הנומידמ הנומיסל וביגה
 
24/6/01 16:16
פוה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
שיש יתנבה רמאמהמ) םירופיסה ראשל םיקניל ףרצל ילכות םא
.ףווריט הז םורופב שפחלש יל הארנ יכ .. אלפנ היהי הז (םיפסונ
(:
פוהל וביגה
 
25/6/01 1:07
ןורש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
קר זוחא האמ תקדוצ איה ,יילוכו תושגר לע תובוגתה לכ תא ובזע
המ ירה יכ ,םיסחי תכרעמב טלחהב רעוס ןימ לש העדב תכמות ינאש
יזיפה זוחיאה -תונבה יאהו םיישקה רחאל דחיב גוזה ינב תא זחוא
(ןימה)
אוה ,הטעמ תומילאב גהנתהל !ןכומ אל יחכונה ירבח יכ הניבמ ינאו
ךירצ טושפ אוהש תבשוח ןיידע ידצמ ינא ,ותוא החוד הזש ןעוט
(טולשל) הזה ךרוצה תא שי ןב לכב יכ ,וב הז תא תולגל
ןורשל וביגה
 
 
25/6/01 13:52
הטנמ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
לש תממוקמ השוחת ךב ררועמ הזש עגרה דע ....הלחא הז קזח רתוי
הרגמ הז ,עיתפמ הזשכ וא קחשמהמ קלח הזשכ ....תוחונ יא
ץוחמש תומוקמל שולפל לולע הז העובק ךרד השענ הזשכ ,קילדמו
הייטנל רבחתהל לולע הז ,רומוה רסח תויהל לולע הז ,הטימל
םואתפ .ןבצעמ םואתפ תויהל לולע הזו ,תונטלתשל תיללכה תירבגה
.םואתפ
הטנמל וביגה
 
 
25/6/01 19:48
ןהכ זעוב :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
?תונטלתשל תירבגה היטנה
ללגב אל םא ,םיקופד םירבג הלאכ ונאצי ימ ללגב ירה
?ונלש תוהמאה לש תונטלתשה


(-:
ןהכ זעובל וביגה
 
 
25/6/01 20:00
ילירט :תאמ
?תונטלתשל תירבגה היטנהל הבוגתב
רוניסל תחתמ רתתסהל ימיטיגל אל רבכ ונממש ליג שי....ונ
?אל .אמא לש


(-:
ילירטל וביגה
 
 
25/6/01 20:10
ןהכ זעוב :תאמ
םפש-הל-שרשל הבוגתב
תונטלתש .ןייד הנליא ומכ ןוליש ןד .םישנ ,םירבג
תוחוד תונוכת ןה תונחוכו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/7/01 19:28
יהיל :תאמ
החוד הנוכת - תונטלתשל הבוגתב
.דומח ףפחתת הללאי הללאי
יהילל וביגה
 
25/6/01 22:21
דלפ ןור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ול השקש ןבומ אל רוצי ןה םישנש המכ יל חיכומ קר הזה רמאמה
.טילחהל


יכה תויהלו חתפיהל תולוכי ןתא ךיא , ןכתא ןיבמ אל טושפ ינא
שישכ , ןכילע םימש אלש ולא םע אקווד תוישפוח יכהו תומרוז
זאו , הבריק גישהל ןכ ידכ תחתה תא םיערוקו םיעיקשמש ולאכ
ימ םצעב יכ - םיילמרונ אל םיריארפ םצעב םהש םהל רבתסמ םואתפ
הז אוה - ינחוכו לזלזמ , עיקשמ אל , יתפכיא אל התוא קחשמש
...לוביה תא רצוקש


ןכ , םיעיקשמ ןכש ולאכ לש תאזה הירגוטקל ימצע תא סינכמ ינא
ספא ינא הז לכ לע קאפ רמוא םצעב ינא - דבעידבו םייתפכיא
.רייארפו
אלו ארח גהנתמש ימ םא בהואו שיגר תויהלו עיקשהל יל הווש המ
!? הפוקה לכ תא חקולש הז אוה הבריק שפחמ


.ןכב עיקשהל הווש אלש תוחיכומ ןתא
רעטצמ
דלפ ןורל וביגה
 
 
25/6/01 23:29
ביבר הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
?תמאב ?ילש רמאמב
םיכיבסת םתואמ תולבוס אלש תונב ןומה שי .לילכת לא - לכ םדוק
רבג םע תובהואו תוישפוח תויהל ועדי ןהו ,ינומכ םילוציפו
.ומצעמ הברה ןתונש
ינאש והשימל תינימ חתפיהל תורשפאה לע תרבדמ ינא רמאמב
אל התוא םיקחשמש םישנא לע םש בותכ אל .םולכ וילא השיגרמ אל
ןימש תיאר יאדווב תובוגתה תא תארק םא .םיינחוכ וא םייתפכא
.דובכו הכרעה תאלמ םיסחי תכרעמב ירמגל לבוקמ ינחוכ תצק
הנקסמל תעגה תמאבו דיגנו) ונב עיקשהל אל הוושש תאצמ םאו
ילוא ,(הביטנרטלא םצעב ךל ןיא ,טיירטס התא םא ירה ,תאזה
אלש תונב רחוב התא ,ילוא קר ,ילואש ,בושחתו היינש רוצעת
וז םעפ ,עדוי התא ?עיצהל ךל שיש בוטה לכ תא לבקל ךיא ועדי
האור ינא ,תישילשה םעפב ,תועט תויהל הלוכי וז םיימעפ ,הרקמ
.הבשחמל הדוקנ םתס .סופד
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
26/6/01 0:56
DP :תאמ
?הלאה םירבדה לכ תא תארק הפיאל הבוגתב
First, sorry for typing in English. Well, Ariela, I
really liked what you wrote. I cannot relate to it,
since I like the more gentle side of relationship. But
this has reminded me someone I've met who was devoted
to a relationship like that. So for over a decade, she
had many relationships, but no one could take the place
of that married guy, who humiliated her and used force.
Indeed, no other relationship (including with me) could
succeed, since she had this conflict: she can be open,
but she would take a more aggressive behavior only from
one guy and from him alone. The result? I think she is
almost 40 now and still single, bitter about all men,
and deeply in love with the one person she cannot get.
The moral of my story? I hope for you that you do not
get into such a situation. I'm sure that the type of
person that you see as more stable of your life can
happily get into this kind of "role playing", where
from time to time he is more dominating and in other
times he is slow and gentle. It is nowhere written
that
the person you marry cannot play this role either, and
that married people just exchange gentle and polite
words in bed (I can say that from my past marriage
experience). I liked the way you presented the issue,
and that has made me to think and to discover things
about my past relationships.
DPל וביגה
 
26/6/01 3:53
תיליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
דועו ןויסינ לש תובר םינש ירחא עתפל יתנבה ,ןיממ תינהנ אל ינא
שבתשה לכה עודמו יתמ קוידב תעדוי אל ינא .רתוי םיבר םירוחב
ילוא ,סקס לע התמ ינאש םיבשוח םירוחבש האלפומה הדבועה קרו
רפסמ יתקסה ןאכמ .תובהלתהבו הטימל רהמ םתיא תסנכנ ינאש ללגב
תעבונ (שפנה ינידעל שארמ החילס) ןיידזהל תובהלתהה ילוא :םירבד
לע ץחלי ,יל שדחי והשימ ףוספוס ילואש תונרקסהו הנכה הנומאהמ
רקיעב) תובכעה לכ תא ףוטשיו םירכסה תא יל חתפי ,הנוכנה הודקנה
תסנכנ ינאש הדבועהש תדשוח ינא ,תינש .האנהה םרז םע (תוישגרה
לק המכו יניעב ןימה תובישח תוחפ המכ םצעב הדיעמ הטימל רהמ
אל םלועמ טעמכ ינא .(לשמל ,תרחאה תורסמתהה לומ) תיזיפ רסמתהל
הבש (הבוטרו) הבוט תחא תינימ היווח יל הרוכז םלוא ,יתרמג
,הדובעה לכ תא השע ויפלכ תושגר םוש יל ויה אלש ילש דידי אקווד
תויהל בייח אל בוט סקסש יליבשב החכוהה יהוז .הלועמ היה הזו
ינא והשיממ יל תפכאשכ -ךפיהל לעופ הז םימעפל אלא ,הבהאל רושק
תחנזהל הרצק ךרדה ןאכמו הנהי אוהש ,בוט יהי ולש תלדתשמ
בוט תושעל תינהנ ינא ,וניבת אלש .קסעה לכב יתושוחתו יתויווח
רוחבהש רקיעב ,ימצע תא תדבאמ ינא ךילהתה ךותב לבא ,םירחאל
לע םיבצע ףוטחאש ינפל .יתוא ךירעמ /ריכמ /ןיבמ שממ אל יתיאש
.הבהאב .הבוגתה תא חלשא ,םה רשאב םירבג
תילילל וביגה
 
 
26/6/01 9:17
הנילא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.תרבדמ תא המ לע קוידב תעדוי ינאש השגרה יל שי ,תיליל
סקסה יניינע לכל בהלנ ידמ רתוי וניא תישארש ,בוהא יל שי
,הרוק רבכ הזשכ לבא ,וליאה
ולש תגאוד קרו ,ילש ישיאה גנועב תלפטמ אל םעפ ףא טעמכ ינא
.םיענ היהי


הז ,תולכ דע ותוא תבהוא םימתבו תמאב ךכ לכ ינאש ינפמ ,וישכע
הלוקש ילוא תינחור הניחבמש ,האלפנ השגרה יל תתל יושע וליפא
ךותמ ילוא. קיפסמ אל הז ךורא חווטל ,סלכתב לבא ,המזגרואל
,ישגרה לע יזיפה יולעה תא הכירצ ןיידע ינא ,תונוונתה וזיא
תיעב שיש אל .ותוא שורדל ךיא קוידב תעדוי ינניא טלחהב לבא
לכל ,וזכ תילסולוק הייטנ שיש הארנ .תונשייב וא תרושקת
המב אלו ולוכ עוריאב םיקוסעש וליאכל םתס וא, םירוסמה םישנאה
(וכו תומזגרוא) ונממ עמתשמש
.םמצע תא חינזהל
הנילאל וביגה
 
 
26/6/01 13:42
xanty :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ארונ תבתוכ תאש המ םע תוהדזהל יתלכי ילש תרחא םייח תפוקתב
.איהה הפוקתה תא תרכוז ינא לבא ,הנתשה הז .תולקב
ןיידזהל יקיספת ילוא לבא ,הדוד ומכ עמשיהל הצור אל ינא
שממ הזש תעדוי ינא ,םירחאל בוט תושעל יקיספת ?תמיוסמ הפוקת
?ךמצע לע יבשחת ילוא לבא ,השק
תא יכ ךתוא ךירעי וא בהאי אל דחא ףא תרזוח ינא ,דחא ףא
ףוטחל המ ךל ןיא .ינש בוביסל ורזחי םה םומיסקמ ,בוט ןויז
,הלאכ םירבג הדיפקב שממ תרחוב תא יכ ,הריקי םירבג לע םיבצע
סופתל העיצמ ינא הז ללגב .ךתוא וכירעי וא ודבכי ,וניבי אלש
.בושחל ,קחרמ תצק
xantyל וביגה
 
27/6/01 1:07
בוליאגירדיווס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
היגולוכיספב ינש ראות ירגוב םינגרובה תרובח לכל ןטק דחא ןיינע
ןאכ םירבדמש ,ינרופילאקה רנא'זהמ םיינימ תוצע ירפס ףסוא וא/ו
תרגסמב ,חוקל/בוחר תנוז חסונ סקס ולו ,לכה תושעל תורשפאה לע
,המכסהב) תינימ תומילאל - םולשהו הווחאה ,ףותישה ,תויגוזה
אל איה ,יטנתוא הלש רוקמה םא קר .רוקמ שי (רבכ טקש ,המכסהב
אל וז ,םיאושינה תטימב חכונ תומילאל איבמש שגרה םא .קחשמ
תא גוזה אצומ ,חכונ אל אוה םאו .דחוימב תחלצומ םיאושינ תטימ
סקאה תסרגב קט ייהל שוביג תנדס חסונ םידיקפת קחשמב ומצע
ןיב חתמ תויהל בייח ,תיביטקפא היהת תורעשב דיהש ידכ .דטייר
,התנמ הלאיראש הלא - תובר תוביסמ רצונ הזה חתמה .השאל רבגה
רוקמ הווהמ המצעלשכ תורזה - תורחא םג ךא ,הלפשהו דחפ ןוגכ
אושל אל - םהב רבודמש הלא ומכ םינועט םינויז רצויש חתמל ישאר
וא םירז ןיב סקסב םיקסוע ןוידב ולעש תואמגודהו םירופיסה בור
םויל לייטס סקסב םיקיזא ונינק"ה סופיטמ תוגוזש המ .הצחמל םירז
לכ תורמל ,תושעל םיסנמ "הדובעהמ םדקומ רזוח אוהשכ ברעב ישימח
.דחא ברעל ולו ,תמייוסמ הרזה רוציל אוה ,תוימיטניאה ירוביד
םעפ ףא הזו .םעפה וזב קר ולו .המזגרואה תיינשל ולו .העשל ולו
יערק תא רקובב תפסוא ךמצע תא תאצומ תא רבד לש ופוסב .חילצמ אל
.רדחה תא תררוואמו הגותב םהב הטיבמ ,םיליכאה ךיינותחת
בוליאגירדיווסל וביגה
 
 
3/7/01 23:37
םח דש :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
הנבונמור היטודבא תא תיתיפ ?המכסהב
...חדקא םע המכסה..הנכסמה
!שייבתת
םח דשל וביגה
 
27/6/01 2:53
הנא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םירבג םע ןיממ המכ יפ ירזכאו השק דימת םילומינ םירבג םע ןימ
תמרוג הניאש הרידח ,םתרידח ןפואב ינכט ךור םיקינעמה ,םילרע
הרוקש יפכ - וילזונ זוקינ ידי לע קיתרנה לש םדקומה ושוביל
.םילומינ םירבג םע רבדה
רבעמ ,םיביאכמו 'םיחושק' רתוי הברה םילומינ םירבג וזה הניחבהמ
םומ תלטהמ האצותכ ,תיללכה םתוגהנתהבש ןגפומה טקשה רסוחל
.וז תינומדק
הנאל וביגה
 
 
27/6/01 9:59
לוחה ףוע :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.הקיחצמ יכה קפסס אלל ךלש - תובוגתה בור תא יתארק :הנאל
רתוי הברה ךתוא ןייזמ ינא בוש ןאכ ךתוא ספות ינא םא :רחש
.קזח
תוינש 30 מ רתוי ועיקשה תובהלנ רתויה תוארוקהמ המכ ,ינתהמת
?טנרטניאב BDSM לע רוקחלב
לוחה ףועל וביגה
 
 
28/6/01 0:13
הנא :תאמ
בוטר רתוי רשפאל הבוגתב
ןכלו ,ךתבוגת תמרל קפס אלל םיאתמ ךמצעל תרחבש םטמוטמה םשה
ןיב םירידאה םילדבהה לע ךתומכשלו ךל ריבסהל יתעדב ןיא
ךרוצה לעו ,השיאכ השיאה לש התניחבמ םילרעו םילומינ םירבג
רתויש המכ רהמ ןייזל" םילומינ םירבג לצא ינלוחה יתייפכה
רפסלו דימ ץורל - ילב רשפא ךיאו "קומעו ליפשמ ,קזח
.ה'רבחל


.הלחא
הנאל וביגה
 
 
28/6/01 5:59
לוחה ףוע :תאמ
בוטר רתוי רשפאל הבוגתב
תא םירחא לש םוטמיט לע תרבדמ תאשכ .הנא ,הנא ,הנא
םיצור תמאב אל ונחנאו .ךירבדל תיניצר תוסחיתהב תנכתסמ
?אל ,ךכב
הסיפת ילדבה ראתל וביטיה ךינפל םיבתוכ הברה ךכ לכ
לש המינ לע דיפקהל םג ומכ ,םינוש םישנא לש תוינימב
הציקעב תקפתסמ תייה ול היה בטומ .תועדה לכ יבגל תוחיתפ
תוסחיתהב לבא .המוקמב התיהש ,יתבוגת תמר לע תיתודידי
לכל תינללוכה תפסותבו (?ותיא היעבה המ) יתרחבש םשל
תמייק תויתצובק תויגתב ףונפינו תורובש תחכוה ,םילומינה
םהב הלכשהה תמרש תונידממ ועיגהש וניניב הלא לצא םג
אלש השק היחקל תאש תאזכ המרב םהב הרוש תונעזגהו ,ההובג
.םינפהל
לוחה ףועל וביגה
 
 
4/7/01 19:32
יהיל :תאמ
בוטר רתוי רשפאל הבוגתב
?םג רשפא
יהילל וביגה
 
 
15/7/01 1:33
ריש :תאמ
בוטר רתוי רשפאל הבוגתב
.....ףוריטב ןמרחמ .......יתעקשה ינא
???הזב תודוהל השק יידש תושעל המ
רישל וביגה
 
 
27/6/01 12:37
ינרק :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ילוא לבא (: .יתועמשמ לדבה היהש תרכוז אל .םהינש תא יתיסינ
...בל יתמש אל טושפ
:))))
ינרקל וביגה
 
 
30/6/01 0:39
השגהל ןכומ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
הרקי הנא
.הירואיתה תא ךל ברחלו,םורופה לא הרעסב ךכ ץרפתהל יל רצ
תאז לכבו םולכ יל וכתח אל-תנבה אלש הרקמל.לומינ יתדלונ ינא
.לומינ בשחנ ינא
ןב?ךלש הירואיתה יפל ינא המ זא.ןיא-טליב הלימ תירב וליאכ
?גרוח
הלימה ?הז תא תאבה לזאזעל הפיאמ....םדקומ םילזונ זוקינ
תאש המ הז םאו.סקס ידכ ךות םלועמ יתבשחמב התלע אל "זוקינ"
?ירחא יבשחת המ לע,ידכ ךות וילע תבשוח


!םיענ זוקינ
השגהל ןכומל וביגה
 
 
1/7/01 15:14
הנא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.ארונו םויא באכ תיווח אלש לזמ רב התא - גרוח ןב אל התא
יא תא ןיימדל לגוסמ שממ ךניאש ירה ,קיתרנ ךל ןיאו רחאמ
רשא שבוי ,שבוי םייק השיאה לצא לשכ לגשמב הכורכה תומיענה
ידי לע השיאה יצימ זוקינמ האצותכ םרגנ תובורק םיתיעל
וניא הז רבד .ןיפה רוניצמ רתוי הבחר הניה עודיככ ,הרטעה
ןיב יולימכ תשמשמ הכושמה הלרועהו תויה ,םילרע לצא םרגנ
השיאה לש םייעבטה הילזונ השעמל ךכו ,ןיפה רונויצל הרטעה
.הצוחה םיזקנתמ םניא


הלימה תירב םורופב םיפסונ םיטרפ


http://www2.iol.co.il/communikit/scripts/forums/live/forumsall25.asp?forumid=1792
הנאל וביגה
 
 
1/7/01 16:03
הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
יל אציש איה תמאה ,בוט ,לרע והשימ םע יתבכש אל םעפ ףא
(!!תעבשנ ינא ,לילעב תוינימ אל תוביסנב) הלאכ המכ תוארל
הרמא דלפנייסמ ןייליאש ומכ וא ,הפי אל יל הארנ הזו
טלחהב וזש החינמ ינא ."they have no personality"
םיענ תוחפש הרמא התסינש יהשימ םג לבא ,תיתוברת היינתה
.ןמזה לכ הזכ לזונ שי יכ םילרע םירבגל תדרל
.ןכדעא ,הרקי םא .יתסינ אל ,בוש לבא
הלאיראל וביגה
 
 
1/7/01 21:41
הנא :תאמ
תניינעמ יד היגוס וזל הבוגתב
ףוג לזונ םא יכ ,םיענ יתלב "לזונ" ןיא לרעה רבגל
ינשוחו ןנער בצמב הרטעה תא רומשל רומאה ,יעבט ךכוסמ
"לזונ" שי ונל םגש תעדל תבייח תא השיא רותב .דחאכ
הברה תויומכבו ,תוחלקימ האמ רחאל םג ,םייוסמ דואמ
ועמשמכ וטושפ םיתמ םירבגה בור תאז לכבו - תולודג רתוי
.םיילגרה ןיב לא ונל לולצל
חוודל טקשב הלוכי ינא םירבגל תוציצמו תודיריב ינויסנמ
ןיב יתועמשמ ינכט לדבה םוש הציצמה טקאב יתשגרה אלש
טעמכ םייקה הלפשהה ךרוצ טקפאל רבעמ - לומינל לרעה
.יתרכהש ולא תא תוחפל ,םילומינה לצא תידימת


,תוזעונו תוקומע תורידח טלחהב תבהוא םג ינאש הדומ ינא
יללכה טקשה רסוח הז םילומינ םימעפל יל עירפמש המ ךא
תוריהמ תורימג ,חורה יבצמ תוכופהת ,לגשמל הוולתמה
תוזופה לכ תא תוסנל ערפומו ינלוח טעמכ ןוצר ,יידמ
יולגהו יומסה ךרוצה לע רבדל אלש ,דחא לגשמב תוירשפאה
הרוחב רותב ךא ,הככ םלוכ לצא אל ןבומכ הז .ליפשהל
תויווח לש דבכנ רפסמ רבכ התווחש 30 ליג לעמ הקוור
תורידתה לע חוודל הלוכי קר ינא ל"וחבו לארשיב תוינימ
תודידיש רבתסמ .םילומינ לצא יתנייצש תוזוריונב ההובגה
ייתושגרהמ םימייוסמ םיאצממ ורשיא יל שיש תונוש
.םינוש םירוחב םע ןנויסנ ךמס לע ,תויללכה


םוקמב דמעות תיתדה הלימהש םצעב הז העיצמ ינאש המ לכ
,עשי רסח רוציב עצבתמה שיבמו ירברב טקא - הל יוארה
לע תמייוסמ הרוצב עיפשמ םינוש םירקחמ יפל רשא
תמאב הנימאמ ינא .רבגה לש תינושארה היצזילאיצוסה
הנידמה הכזת לארשיב הלימ תוחפ עצבתת םאש המלש הנומאבו
ימוחת לכב טעמכ ,רתוי םיעוגר םיחרזא לש שדח רודל
.ןימה םוחתב ללוכ ,םיירשפאה םייחה


,םישרמו קומע לגשמ עצבלו רודחל םילוכי םילרעה םג ,בגא
רסוחב םלצא יתלקתנ אל ךא - ןזואל המיז ירבד שוחלל ףאו
יתעדל רשא ,הרומאה הזוריונב ןייפואמה יללכה טקשה
טקאמ תעבונ םיפסונ םייאמדקא םירקוח תעדלו תישיאה
.רומאה הלימה
הנאל וביגה
 
 
3/7/01 2:05
תומשנה ףסוא :תאמ
תניינעמ יד היגוס וזל הבוגתב
.ייהת אל רבכ תינעדמ ,הנא הנא
ןויסינ לע תוססובמו תוקומע תונבות ךל שיש יתנבה
סחיהו תינימה תוגהנתהה ןיבש םילדבהב רישע ישיא
.םילרע תמועל םילומינ לצא םישנל
?הפיא
ההז םידווש םילרע לש ליפשמ יתלבה סחיהש החוטב תא
םייקלטיא םילרע לש ליפשמ (?) יתלבה סחיל
?םיזגוטרופ וא (!םינאיליציס)
ההז השייהד םיטילפה הנחממ לומינ לש ליפשמה סחיהש וא
?םייאופר םימעטמ לומינש יטירב לש ליפשמה סחיל
ןיב תלבלבמ תצק אל תא ,רוחס רוחס תכלל ילב ,רוציקבו
ילדבהמ םיעבונש תוטיהלו ןונגס ,סחי ,השיג ילדבה
?אדירג ימוטנא ןינע ןיבו - תוברת ,ךווניח ,תוילטנמ
םילדבהה תא רוקחתו יהשימ אובתש הכחמ שממ ינא
,םיזרהו םיהובגה םירבגה ,ונלש םיינימה תוגהנתהב
.םיצוגה תמועל
?תויוברת יצוח םילדבה הלא ?המ
םלוכ ץראלצוחבו ,ןבצעמ אוה לארשיב םישנל סחיהש וא
רמול ידמ ילאיצניבורפ הז לבא ,םיכיסנ ומכ םיגהנתמ
הילע ונילתו תינצלפ הירואית ונאצמ זא תוננבב הז תא
?ונלש תוידרונה תויזטנפה תא
תומשנה ףסואל וביגה
 
 
11/7/01 23:46
הנא :תאמ
תניינעמ יד היגוס וזל הבוגתב
הלימה גהנימב קזנה לע םיפסונ םיטרפ


http://www.beofen-tv.co.il/circumcision/


- ימי ןב ךונח ר"ד לש םיניינעמה וירמאמל בל ומיש
רשא ,"תומשנה ףסוא" רובע דחוימב םירומא םירבדה
.םייעדמ םיכומיס שפחמ


םוקמ לכב םירבג.... םה םירבגש תבשוח ינא תינורקע
ינימה עגמהש השגרה יל שי לבא .ערלו בוטל - םלועב
תורחא תורבח תובשוח םג ךכו ,רתוי םיענ םילרע םע
ךכ לכ עודמ הז הניבמ אל ינאש ידיחיה רבדה .ילש
הלימה תירבש העיבקהמ ובלענ םיירכז םיארוק הברה
שפנ לע תוכורא םינש דוע העיפשמו תבאוכ ןכא
רתוי םילרעה םירבגהש תויה לוכיש ךכמו ,רגבתמה
.הניבמ אל ...הטימב םיבוט
הנאל וביגה
 
 
5/7/01 9:09
giora :תאמ
תניינעמ יד היגוס וזל הבוגתב
תמרוג "הלימ"הש עדוי ינא וישכע .ףלאמ "יעדמ" רמאמ
.םייחב תויעבה לכ יל ורטפנ .תוזוריונל
gioraל וביגה
 
 
1/7/01 4:18
יבד :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
,הרקיה הנא


ףוס ףוס !ךירבד םע דיימ יתיהדזהו תניינעמה ךתבוגת יתארק
הרוצב םירבדה תא ריבסהל םג הלוכיו יחורל הניבמש יהשימ
!תיטנגילטניא
היתונשמ דבכנ רפסמ םג התליבש הבוט תידוהי החפשמל תבכ ,ןכא
םידוהי םירבג תורשע לובסל ינא םג יתצלאנ ,דייס טסיאב
םידוהיה עודמ עדוי םיהולא .תידוהי םעז תוואתב ילע ולפנתהש
ןיב םויה ךלהמב וגפסש םילוכסתה תא .ןימב ךכ לכ םימילא
תמייסמ ינא בושו בושו .השיאה לע םיקרופ םה הרותה תויתוא
םייתסמו ,ךכ לכ יתנניח הרוצב לחהש הזה טקאה תא באוכ ןבשיב
.הנושמ האנש יהשוזיאב לומינה לצא
יכ יתיליג ןכאו םייוג םירבג םע טעמ יתאטח םגש תודוהל ילע
ומכ םיאקירמאה) םילומינה םירבגהמ רתוי הברה םינידע ויה ולא
םירבג .םתיא יתיליבש (םידוהיה םג ומכ םירצונה ,םילארשיה םג
ועבקי דיתעבש הווקמ ינא .קפס אלל .הביבסל הנכס םה םילומינ
תומילא תועגפנ תא טעמב םצמצל תנמ לע קר ולו הלימ דגנ קוח
.םלועב ןימה


יבד
יבדל וביגה
 
 
1/7/01 14:15
הנא :תאמ
תנווכתמ תא המל תעדויל הבוגתב
םילומינ םירבג ;יבד םע ןיטולחל םיכסהל אלא יל רתונ אל
העפות רדגב םניה - םיברעו םידוהי ,םיאקירמא - םה רשאב
יניתנש אלפ ןיא .הליכשמה תיברעמה השאה רובע תכדכדמ תינימ
התלפשהלו ןגפומ םזיאו'צאמל ללככ םיטונ ולא תוצובק
.השיאכ השיאה לש תיטמטסיסה


םידוהיה לצא רשאמ - םנמא ,רומח תוחפ רבדה םיאקירמאה לצא
םילומינה םגו ,םילומינ םיאקירמאה לכ אל ;דחאכ םיברעהו
המדרה םע ,רתוי ינאמוה ןפואב דימת טעמכ תאז ורבע םהיניבמ
שארו תויה ,רתוי רחואמ רזוע וניא םג םנמוא .'כו תיקלח
ךוכיחהמ האצותכ , ןיטולחל ויתושוחתו ותושיגר תא דבאמ ןיפה
אל ולא םילומינ םיסקסולגנא תוחפל לבא ,םינותחתב דימתמה
.יברעהו ידוהיה הרקמב ומכ תיטמוארט באכ תייווח ורבע
:רידא דחא לדבהב םלוא - באוכו השק יברעה הרקמה םג ,בגא
לשב רענ/דליהש ךכ ,13 וא 12 ליגב תעצבתמ הלרועה תרסה
אוה ;וביבס שחרתמלו עצבתמל תועדומב זחואו תמייוסמ הדימב
סקט"ב רבודמהש השעמל ול םיריבסמ ךא ,באכי הזש עדוי
םקותיש תא עונמל ךכ רחאל רזוע וניא הז םג םנמוא ."הכינח
םג ךא - הלרועה לוטנ הלוגמה רוזיאב םיבצעה תוצק לש טלחומה
.תיסחי איה המוארטה ןאכ


סקטה תא םירבוע - ןכ ,ןכ - םידוהיהש השעמל אצוי ןאכמ
תינושאר תועדומ לכ אלל ,םימי 8 ליגב ,רתויב השקהו באוכה
רשא ,רומאה באכה תעווז לא םמיא ךורמ תוערקהב ,באכל
ללכ המ םמצעל ריבסהל ףא םילוכי םניא םימי 8 ינב םירוציכ
.'כו דיא ,ןוילע ינא ,עדומ-תת ,עדומ ןיא הז ליגב .הפ ךלוה
,וז השק הייווחמ רענתי אל םלועלש באכ קוש לבקמ קוניתה
.םיינפוגה ויתונורכזב


המכ דע החיכומ ןאכ יתבתכש המ לע תיללכה תולפנתהה השעמל
םינוש םיירכז םיפתתשמ םינכומ המכ דעו ,באוכו שיגר אשונה
,'רמריטש רד' ,'תונעזג' ;יתוא ץימשהל תנמ לע תכלל
ינניאו תויה ,ךכ הזש דואמ לבח .אל המו ,םזיבונס ,תואשנתה
ביאכמו באוכ אשונ לע רבדל םא יכ ,שיאב עוגפל תניינועמ
יתלב הייווח ווחש תונוש תותד ינב םירכזל ףתושמה ,דחאכ
.וז תרתוימו הצוחנ
הנאל וביגה
 
28/6/01 20:58
בוליאגירדיווס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םיעזגה ינב" יוטיבב "םילומינ" הלימה תא ףילחהל טושפ רשפא
,אוהש יפכ - יוארה טסקט םילבקמ ונאו ,הנא לש התבוגתב "םיימשה
םלועב - ןיינעה ףוגלו .רמירטש רדב םוסרפל - הלימ ףילחהל ילבמ
סקטש החכוה לדב ולו ןיא תבתוכה לש חדוקה החומ תא ףיקמה יזיפה
והשלכ יונישל םרוג (תודוהל שי ,ומצעלשכ ירברבה) הלימה
תניחבמ .הצצוק םפנכש לזמה ירסח לש תינימה םתוגהנתהב
םיעודי אל םידוהיה :ןוכנה אוה ךפהה ,םיחוורה םיפיטואירטסה
תוארוקה ןמ המכ תוחומ) ךפהה .דחוימב םיינפקות םיבהאמכ אקוד
.רומגה ךפהה ,(הררוס העמד
בוליאגירדיווסל וביגה
 
 
1/7/01 15:34
הנא :תאמ
'וכו הלימל הבוגתב
,ונ .תונעזג הרואכל תמייק יירבדבש ןועטל בהוא התאש םישיגרמ
רד' ןותיעה םש תא ףרצלו .הזמ לק רבד ןיא ירה ?ילב רשפא ךיא
,תאשנתמו תינעזג הנא ;ורתפנ תויעבה - אלפנ טושפ .'רמריטש
.דוע המ עדוי ימו


.והשמ רבכ הזו ,ירברב אוה הלימה סקטש הדומ התא תוחפל
הנאל וביגה
 
 
5/7/01 17:59
השגהל ןכומ :תאמ
'וכו הלימל הבוגתב
.קיפסמ.יד,הדומח,הנא
םוש יל וכתח אל,םדוק יתרהצהש ומכש תורמלו,יתלכשהו,יתארק
דועו וכתחי -יל היהי םא- ידלילש יבמופב ריהצמ ינא,רבד
ןוחטל,הרפ תחקלמ ירברב רתוי אל.תויהל לוכי ?ירברב סקט.ךיא
רתוי אל.רוחש רועמ ינימ תיאצחל התוא שובללו רגרובמהל התוא
הילא,תמסרופמה סוכה תריבש ללוכ,רחא יתד טקא לכמ ירברב
אלו,יתענכוש אל,יל רצ,רוציקב.םישנ הברה ךכ לכ תוגרוע
לוכי...תראיתש הממ ךפיהה לע קוידב םיעיבצמש םירקחמ םירסח
לבא.השוב אל וזו,הל'הנא,םיאתמ ידוהי תאצמ אל טושפש תויהל
ויהש םינברוחמ םינויז המכ ללגב קר םייטוריונ ונחנאש דיגהל
לע רקחמ בותכל לוכי ינא,הזה ןוויכב ךלנ םא,תמאב ונ...ךל
יתלב תובכע לע וא,יוקל ינימ ךוניח לע וא,תוידי'גירפ
.תוילארשיה םישנה לש ןתוישיאב תוכיפה


היצטונוקב םש םהשכ אלימ...ונ בוט,םהה םילזונל רשקבו
.ליעגמ עמשנ הז תקסופ יתלב השרפה לבא.ףיכב,הללאי,תינימ
השגהל ןכומל וביגה
 
 
5/7/01 18:35
ביבר הלאירא :תאמ
'וכו הלימל הבוגתב
,ןיז'ת והשימל ךותחל ןיב תוושהל לוכי התא קוידב ךיא
,תרכוז ינאש המכ דע ?סוכ רובשלו רגרובמהל הרפ ךופהל
.התוא םירבושש הזמ תלבוס אל איה ,באוכ אל סוכל
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
7/7/01 22:06
השגהל ןכומ :תאמ
'וכו הלימל הבוגתב
הבוגתה לעו רוחיאה לע לצנתהל יל ישרה,הרקי הלאירא
ןבומ אלו רחאמ ינא,ילצא חיכש יד רבד הז.תנבומ יתלבה
.יתרדס
לעו.םיקיתע-םה ןכ םמשכ םיקיתע םייתד םיסקט-ןיינעלו
הב הפוקתה לש הדימה תומא יפל םתוא טופשל שי,ןכ
המ עובקל ןויסנ לכש,ןאכמ.היה הז יתמ עדוי דשהו-ורצונ
רידגהל שרדינ הליחת ןכש,ודוסימ רקע אוה אל המו ירברב
ןמזמ הלימה שוריפ-יתייעב גשומ איה םגש.תוירברבה תא
רמואו,תוירברב ירידגה,ןכ םא.תירוקמה ותועמשמ תא דביא
....תא ימ ךל


.ךפיהל וא,יחילצהו ידר וא,יחילצהו ילע תכרבב
השגהל ןכומל וביגה
 
29/6/01 16:07
ןורי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
."ןיאש" המ תא תוצור דימת ,תוצורמ ויהת אל םלועל ,םישנ ,םישנ
.עבק ימ .ןכתא תוצרל םיכירצ ונחנא המל , הזמ ץוחו
תואנהל םיארחא םידדצה ינשש םיסחי תכרעמ וזש םעפ ןתבשח
.תוינימה
.ןכותב אל לבא הקירוטרב הבוט תאש ןייצל בייח ינא
תא ליבגמ אלו ,בהוא ינאש תורוחב םע קר ןימ ייסחי םייקמ ינא
הטימב יהשלכ תוברת םושב ימצע
(יטרוורפ אל).תויוגייתסה םוש ילב לכה ללוכ לכה


תאנה ךיירבד יפל ,דבלב רשבה תרהט לע ןיממ תוניהל רשפא ךיא
.ןתמרב תווש "אל ינאו הפ יפוג" לש ןויערה לע סקסהו תוננואה
סינכהל ךירצ אל:אוהו רמאנה ןמ דבלב דחא רבדל קר םיכסמ ינא
.םש אל ומוקמ ,הטימל תוברת
"תויטס"ה לכ תא ונממ שקבל השוב וז ןיא רבח ךל שי םא .ב.נ
לש גוס תויהל רשאמ ךלש תוינימה
.תויזטנפ תרענ
ןוריל וביגה
 
 
29/6/01 16:35
ביבר הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
,רשפא ,אלפתת ?דבלב רשבה תרהט לע ןיממ תונהל רשפא ךיא
תא ארקת םאו ,הרומג תולילקב ,וליפא תולק ילקב .תולקב
.רידנ ןז אל וליפא ינאש הלגת ,תובוגתה
יכה תודוסה דחא הזש יל הארנ - סקסל דוגינב תוננואל עגונב
תוקזח תויהל תוטונ ,תושעל המ ,תוננואמ תומזגרוא ,שיש םייולג
,ןוכנ הז םישנא ינומה ברקב לבא ,ךכ אל הז ךלצא ילוא .רתוי
,םיענש הפיא קוידב םיעגונ םיננואמשכ - טושפ ארונ רבסההו
.וילע בושחל ךירצש רנטרפ ןיאו ונמצעב קר םיזכורמ
לש הבוגתה תא ארקת - סקסב תוברתו תולבגהל עגונבו
םישנא ןיב תורז ןיא .תאז חסנל ביטיה אוה ,בוליגירדיווס
.ריעסמ ןימ תרצוי תורז םימעפלו םיבהוא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
29/6/01 17:30
ןורי :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
!רתוי תצקל יתיפיצ
.אל וא תוננואב האנה לש גוס שי םאה ,לע רבוד אל
לע תואנה םה ונישעמ תיברמ ,םירבדה ןיב האנהה ילדבה הלא
.רשבה תרהט
התוא םיגישמ ןיאש תדחוימ האנה לש גוס הזל תוושל לבא
. הדוסיימ תכרפומ הנעט איה גוזה ןב םע אצמינ שגרהשכ
תא ןתונש אוהו בושחה אוה גוזה ינב ןיב תוחיתפו שפוחה
.ערו חא םהל ןיאש תופורצ תואנהל המצועה
ןוריל וביגה
 
 
29/6/01 18:56
הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ןיב תוחיתפו שפוח" ךלצא .ךירבד תא גייסל תחכש ,ימאמ
אל םא תלצנתמ ינא .אל ילצא ,"...בושחה אוה גוז ינב
ילצא .ךילע תולבוקמה תויצנבנוקב ךל תרדתסמ שממ אל ינא
ינאש תרעטצמ ,בוש .תוחיתפו שפוחל הליבומש תאז איה תורז
.ךלש סופדל םאתהב תרדתסמ אל
הלאיראל וביגה
 
30/6/01 16:21
תיליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יסופדו דחא לכ ,ולש תוחיתפה תגרדו דחא לכ - יתיביבח תקדצ
ללוכה) בהאמ וא רבח םע ,ידי םע ,רכמ םע ,רז םע -ולש תוגהנתהה
רז םע ןיממ הרוגמש גוסה םע תנמינ ,ירעצל ,לשמל ינא .(?םלוכ תא
םשמ אבו שוגירהמ קלח יכ ,(ןבומכ תידדה המכסהבו טלחומ אל)
לש ופוסב םימכתסמ םיסחיה כ"דבש ללגב ,הזמ הצורמ יניאש הביסהו
.הבהא 'יסקמ ,דובכ םומינימ -רתוי הכירצ תאז לכב ינאו ןימב רבד

קחרמ סופתל" םימי המכ ינפלמ רדסמל הרבחה לש התצע תא יתחקל ןכל
יל התיה אל תונורחאה םייתנשב .רזנתהל תכלוה ינאו "בושחלו
ינימ שגפמ ןיב שדוח דע לש הקספה יל התיהו תיניצר םיסחי תכרעמ
םימורופב תחוודמו "הריזנ"ל ימש תא הנשמ ינא וישכעמ .וירחא אבל
הלימג תינכות ןיעמ הזב האור ינא .רתאה יאבל הנכה יתומדקתה לע
.הבהאב .ידי תא וקזחתש הווקמו
תילילל וביגה
 
 
30/6/01 16:55
הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
!!ךירוחאמ ונלוכ ,ימישגהו ילע
יד םה ?הא ,םירבג אונשלו הינשה תוינוציקל תכלל אל קר
.תעגהש ןאל תעגה המל ןיבהל יסנת טושפ .םידמחנ
:)
הלאיראל וביגה
 
1/7/01 8:52
לבירי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הז ,הצור תאש המ גישהל תחא רפסמ הטישה ??הא ?ונחנא המו ,ולה
יכשנת .ול ישעת תאש המ ךל השעי ךתאש רבגה .ךמצעב הז תא תושעל
ךיא יארת זאו ,חוכב ישמתשתו יפחדת יטרשת ,קזח ,המטפה תא ול
. (המצועהו) בצקה תא הוושי אוה (ול םיאתמ הז םא) דאמ רהמ
:תודמחנ תועצה יתש ב.נ
רומגי אל אוהש ךל הארנ) ותוא ינייזתו םייניעה תא ול ירשקת .1
.(?ךל םג הז תא תושעל ידכ קרו דיימ
אצוי ךלש שארה קר לבא הלעמל רבגה ,הטימה בחורל םיניידזמ .2
וליפאו ,ןיטולחל םינוא תרסח תא וז החונתב .הטמ יפלכ ,הטימהמ
.ןיטולחל הטילש תרסח ייהתש ידכ ראווצה לע די םישל ךירצ אל
ENJOY
לביריל וביגה
 
 
2/7/01 0:44
ביבר הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ךשמהב ,ויהי םא ,םיחוויד...ןיינעמ עמשנ...מהא
:)
ביבר הלאיראל וביגה
 
1/7/01 17:39
ינור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!! ןימאמה ירשא
ןיא .ימצעב וללה תורושה תא יתבתכ ינא וליאכ ,יתריקי הלאירא
ןיא הרדגהבו) "השק" סקסש םיבשוחש םירבג םע היעב הנשי יכ קפס
תב תא בילעי (...תוקריו תויח ינימ ראשו תובלעה ,תוכמ רמוא
.האיו האנ אל היהי וא םגוז
וניא ,ריבכמל תבהוא ינא ותואש ,יגוז ןב ןכש יבצמ רומח המכ
,לגשמ תעב ,םעפ אל .ילש תוינימה תויזטנפה תא קפסל ןיינועמ
םדוק ,אוהה טרסב וניארש יפכ יב גוהנל (...תונידעב) ול יתעצה
."ונרפס תיבב אל" איה תלבוקמה הבוגתהו ,ןכל
!!! יל םמעשמ
.עמשמ יתרת - הרוצה תא יל ןייזי והשימש הצור ינא
! היעבב ינא
ינורל וביגה
 
 
3/7/01 11:05
הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ינא ,החילס ,החילס) םישנאה בור ומכ ,הייחיש ,ךגוז ןב םג יכ
תויזטנפה תא םימישגמו תוחיתפב םיגהונ םישנאה בור ,תעדוי
ןיב הלדבה השוע (יתעמש .ןוכנ .גוזה ןב םע תולפא יכה תוינימה
ול יריבסת יכל ."יקנ אל" וא "ער" סקסו בוהא והשימ םע סקס
.ךתוא בהוא אל אוהש רמוא אל חוכב ךתוא ןייזמ אוהש הזש
אל םתס .ייחב .ינחוכ ןימ םיבהוא אל תמאבש םינב שי ,ינש דצמ
.םיבהוא
הלאיראל וביגה
 
 
3/7/01 17:38
ינור :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
?בוט ,קזח רתוי םש ךל יחק


הדות
ינורל וביגה
 
 
4/7/01 19:38
יהיל :תאמ
סופת םש ינורל הבוגתב
.ןנואל תכלוה ינא ...ףוא
יהילל וביגה
 
 
5/7/01 18:06
וישכע דע דדוב יא לע יתייח,ואוו :תאמ
סופת םש ינורל הבוגתב
לכ תא תארקו...וזה הבוגתב רתוי תצק עיקשהל תלוכי
?וישכע דע תועדוהה
תא-םוצע ןורתי ךל שי,השיא ךתויהב,הזמצוח......קופיא תצק
בשחמה לומ ראשיהל הלוכי תא,והשנאל תכלל תבייח ש מ מ אל
..החלצהב.םוקמ ותואל עיגהלו
וישכע דע דדוב יא לע יתייח,ואוול וביגה
 
5/7/01 9:48
giora :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תומליד .ונל התשע היצזילאיצוסהו ,ךוניחה ,הנובתהש המ הז
?דיגנ אל ?דיגנ
.הצמחה תשוחתו קופיס רסוח ?האצותהו
.....ש וא ,רתוי םינהנש וא ?זאו ,םיצור המ רמול רשפא ,ןכל
הבג תמרה
.ו ג ג ח ת ,דחא ףאב םיעגופ אל דוע לכו תחא םעפ םייח :הנקסמ
gioraל וביגה
 
5/7/01 17:28
סואז :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רשאכ המ ןמז רחאל םמעשל ליחתמ ךא ......דמחנ דואמ הז ןידע סקס
רציה
!דחוימו הנוש אוהשמל ףאוש ינימה
הסנת" לש םינש שולש רחאל-איהשימ םע רשק לש םינש שולש רחאל
"טעמ יב בשחתהל
יל שפחל יתטלחה ינימ רצי לש טלחומ יוכיד לש םינש שולש רחאל-
הנושרחא אוהשמ
!........ןמזמ דוע יתיצרש אוהשמ-דחוימו רעוס רתוי טעמ אוהשמ
!הטילש לש תוקד תורשע המכו קזח סקס טעמ ומכ ןיא
.שדח רבגמ
סואזל וביגה
 
6/7/01 13:44
ןגכ לייא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ןיידזהל ואוב וא וכל טושפ ,הז לע הברה ךכ לכ רבדל םוקמב
ירמגל תונוש תוביסנב ל"ז בל-רב םייח לש וירבד לע הזארפרפבו
."יטנגלאו טאל קזח" תא ושעת
ןגכ לייאל וביגה
 
12/7/01 7:19
רואיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
והשמ םינטקה ךייציצ לע םייוסמ רוטיק םג תורושה ןיב יתארק םאה
?הלאירא


יתרבח יודינב ןכתסמ וליפא ינאו ,לבוקמ שממ אל הזש ןוכנ זא
...הככ םתוא ףידעמ ינא לבא ,תירבגה הרבחהמ


יתגהנ - ץורית יל שי) דצ טבמבו םיסוכמ םהשכ קר יתיאר ךלש תא
חטב ,יתצצה לבה ,ונל התיהש הדדובה השיגפה לכ ךרואל טעמכ
...בויחל םתוא רכוז אקווד ינאו ,(....יתצצהש
:-)
רואילל וביגה
 
 
13/7/01 4:44
לוחה ףוע :תאמ
...םינטקה ךייציצל הבוגתב
...ךרביא לדוג לע תוהתל אלא רתונ אל ךיארוקלו
לוחה ףועל וביגה
 
 
13/7/01 7:03
רואיל :תאמ
רצקא (?)ךרעש ...םינטקה ךייציצל הבוגתב
.םיפקיהב םיוסמ רוסחמ לע רמאמב תוינורטב אבש הז ינא אל


אובל תונמזומ יתוארוק ,תוהתלו ךישמהל םילוכי יארוקו
....ןמצעב םשרתהלו
רואילל וביגה
 
 
13/7/01 10:03
ביבר הלאירא :תאמ
רצקא (?)ךרעש ...םינטקה ךייציצל הבוגתב
קר ,'אנוב ?הללאו ?ןטק ןיז שי םינטק םיציצ בהואש ימל
לכב םישמ ילב יתטלפש תישירחה בצעה תחנא תא יתנבה וישכע
וטשפתה םהש םעפ
:)
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
14/7/01 1:34
דחא םתס :תאמ
רצקא (?)ךרעש ...םינטקה ךייציצל הבוגתב
והשכיא.םינטק םתוא בבחמ ינא ישיא ןפואב .םיציצ ןיידע םה
(ששה לכ) יגוז תונב בור יכ,שממ יל אצי אל םויה דע
המבש יל ןיא,ןיינעה ךרוצלו.דבוכמ ףקיהב וכרבתה
םיציצ בהואש דחא םתס.ןוויכ םושמ רצק אל ינא-שייבתהל
ךתוא םיעיתפמ אלו,היזח ילב תכלל םירשפאמ,בגאש.םינטק
רתוי תצקו,םיפוקז םיראשנו,התוא הדירומ איהשכ
.FIRM,בוט רתוי עמשנ הז תילגנאב.םישק
דחא םתסל וביגה
 
 
14/7/01 12:35
woo pel :תאמ
רצקא (?)ךרעש ...םינטקה ךייציצל הבוגתב
םלוא ,ביגא אל ינא הילעו ,הבירמ לש עצמאב ינאש ןיבמ ינא
:תודוותהל הצור ינא
ןיאש ןימאהל תוביס יל שי) !ןטק הזח בהוא ינאו רבג ינא
.(םירחא םילדגל רשק הזל
ינאו ,וז הרורב אל הסירפקל תובוט תוביס יל שי הרקמ לכב
.הב תויזכרמה תודוקנה תא קולחא
לודג הזחלש דועב ,יטטסאו הפי םירקימה בורב ןטק הזח .1
.יביטקרטא אלל ךופהל תויורשפא רתוי הברה שי
שיגר רתוי הברה ןטק הזחש הארמ יטרפ יטסיטטס רקחמ .2
תגנעתמ תירנטרפ תא תוארל ,"וכו תוציצצמ תוקישנ םיפוטילל
.ךלמעב הרומת תוארל הז
הז .הזר הרוחבל רבוחמ תויהל יוכיס רתוי שי ןטק הזחל .3
תא תוארל בהוא ינאו רשב דבכ אל ינא םג ,ישיאה ימעט רבכ
.ןמזה לכ מממה ....ש ןמזב ינשה ןימה לש תועלצה
ריווא תוירכ םע קר םיירשפאש םיקחשמ םנשיש עדוי ינא .4
ימלו .3ו 1 2 תבוטל םהילע רתוול הוושו םייטעמ ולא לבא
אלש ידכ הארינ אל תמאב תויהל ךירצ הזח ומצע תא לאשש
.(חונימ לש הלאש) וכותב /וילע רומגל ןתינ היהי
שממ לודג הזח (הנותח) הפוקה לכ לע ךלוהש ימל ףוסבל .5
.דיתעב בג תויעבל החטבה הז


רבוחמו םישרמו הרגמ דאמ תויהל לוכי לודג הזח םוכיס
הזחהש וא ךכ םשל םלוא .הצרתש (המשנ) חומו ףוג הזיאל
.בר ןמז שפחל ךרטצנ ונאש וא ץמאתהל ךרטצי
.ילאדיא תויהל לק רתוי הברה ןטק הזחלש דועב
ילוא) דואמ םיבר שיו ,ישיאה ימעטמ עבונ לי"על רומאה לכ
.The Bigger The Better השיגב םיכמותש (בורה
.דחא םויל חמ ינויז קיפסמ
woo pelל וביגה
 
 
14/7/01 16:29
לוחה ףוע :תאמ
רצקא (?)ךרעש ...םינטקה ךייציצל הבוגתב
אורקל הפצמ יתייה ךומכ תיטנגיליטניא תבתוכמ ?!?הלאירא
ילב ןאכ בותכל יל אצי אל דוע ךדיאמ ,הנוכנ יתבוגת תא
...םשא ינא ילוא זא ףלוסמ תויהל


"והשמ םינטקה ךיציצ"ל הרושק התיה אל רואיל לא יתרעה
לבק תיתבשחמ תורואנ חיכוהל ולש ךרוצל אלא (חסנמל תוכרב)
קר אלש ה'רבחל רפסל ךירצ היהש ךכב רקיעבו ,השיאו הדע םע
תא !עגפינ אלו ,ךייציצב ץיצה וליפא אלא טיידל ךתיא אציש
תמכסה תועטבש ירחא םייטרפה ךייח תפישחב ךרוצה לע חותינה
...םירחאה ךיארוקל ריאשנ ,ותיא תאצל
לע וילא תרזח ךתועט תא תנבהשכש ונל ירפס ,הבוט ול ישע
שישו ,(!)ץיציש ילב וליפא "ךיציצ"מ רתוי ול תארה ,עברא
...הבוט ול ישע .קנע ןייז ול


וקרב הלאכימ ,רהוז רב לעי םע טיידל יתאצי !!!שורואיל
תא תוארל וצר אל ןה םנמא !הדעסמל היעיברב ,יראמד הנשושו
וצצמ ןהשכ לבא (?השגרהה תא ריכמ)ךכ רחא רתוי ילש ףוצרפה
!תמאב !ףיכ היה !לודג ןיז יל שיש ורמא םה דחיב יל
לוחה ףועל וביגה
 
 
14/7/01 18:44
ביבר הלאירא :תאמ
רצקא (?)ךרעש ...םינטקה ךייציצל הבוגתב
תבשח הככ ?ילש העדוהה ףוסבש ךויחה תא תיאר אל הככ
...בילעמ ךיא ?תוניצרב ךב תפזונ ינאש


.רונתב טורמ ףועל ךתוא ךופהאו תאזכ הנבה יא דוע
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
16/7/01 6:38
לוחה ףוע :תאמ
רקי לוח ףועל הבוגתב
תוטבלתסהה תא וליפאו יתיארש תמאה ,הרפכ הלילח
הליבחה תא הריכמ חטב תא לבא .ילא הנווכ אל יאדובש
.תוריהזב ףידע םימעפל .תושיגרו היצנגיליטניא לש
אלש חטבו ,'וגו הנוי לע םימיאמ אל ,ךלש םויאל רשקבו
ןח תאצומ תא ,ךדיאמ ...שאב סקינפה לע םימייאמ
.תכיוחמ לבא תינבצע ינעי ,הככ ינייעב
;-)
לוחה ףועל וביגה
 
 
16/7/01 12:21
ביבר הלאירא :תאמ
הגונע הצונ תמולפל הבוגתב
ותוא םימש ,תוצונה תא סקינפל םיטרומ םא ,היינש
הייחתל םוקי ןיידע אוה ,רונתל םיסינכמו הדנירמב
!!תמאב ונ ?גהנתהל רומא ףועש ךיא גהנתהל םוקמב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
17/7/01 7:17
לוחה ףוע :תאמ
רקי לוח ףועל הבוגתב
.תמאב
לוחה ףועל וביגה
 
 
17/7/01 9:15
ביבר הלאירא :תאמ
ינימאת ,תאצמו תעגיל הבוגתב
םוש הברה םע ,םודא ןייו היוס שבדב הרשמ כ"דב ינא
.ר'גני'גו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
17/7/01 17:55
לוחה ףוע :תאמ
?תפדעומ הדנירמ ךל שיל הבוגתב
.תושעל ךירצ ינא אלש תאזכ ,ןכ
אל תארנ ךלש ,בגא ךרד .תויוטש וא תוירטיפ ילבו
?תועש 24 ...ער
לוחה ףועל וביגה
 
14/7/01 8:50
וקימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ךל םולש


ןכל ,ךיילע היהי הזש תיניינועמ תאש הז תבתוכ תאש המש בשוח ינא
.באוכו קזח תא ךל תושעל ךירצש בשוח ינא
וקימל וביגה
 
 
14/7/01 10:35
ביבר הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ךירצ אוה "באוכו קזח" יל תושעלל עיגהל ידכ לבא ,ימאמ ןכ
.םיימעפ תלשכ .טוהרו טנגילטניא תויהל
ביבר הלאיראל וביגה
 
14/7/01 11:17
יבוק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,תולקב תונהל רשפאש תרמאשכ ךל יתנמאה ,ימוטמט בורב ,ינא םג
.דבלב רשבה תרהט לע ןיממ ,תולילק ילקב וליפאו
ילוא -תונב .היצנגילטינאה לש רשבל תנווכתהש יתנבה וישכע
תכיתח םע םירעבנו םייתייח םירבג לבלבמ ארונ הז ?רבכ וטילחת
.השקו הלודג רשב
יבוקל וביגה
 
 
14/7/01 11:36
ביבר הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
תשגופו רב פא קיפל תאצוי הרוחב - דחיב הינש הז לע בושחנ אוב
,םכחו טוהר ,ןונש ,עשעשמ דחא ,התא םיליחתמש םירוחב ינש
יל תרכומ תא" וא " ?שא ךל שי ,קתומ" התוא לאוש ינשהו
?הב הכזי ימ ,דחא הלילל והשימ הצור הרוחבה םא םג ,"והשפיאמ
אל ךרדב וברעתי תושגרש ילב ןיממ תונהל רשפאש תבשוח ינאש הז
.םישפיט םע הז תא תושעל תבייח ינאש רמוא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
14/7/01 18:26
יבוק :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ןיאשו ,םוקמ והשזיאמ יל תרכומ תאש חוטב שממ רבכ ינא וישכע
......שא ךל
יבוקל וביגה
 
14/7/01 13:34
יליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
? לובגה הז םשש רמוא ימו
ןכ .הז תא יל תושוע באכ לש תויניצר רתוי תומר םגש יתיליג ינא
!
.שממ רואתל תנתינ יתלב יוריגה תמר
? יתיא רדסב אל והשמ םאה .1 :תויעב יתש תוליחתמ זא
...םיקפקופמ םיסופיט םיתיעל םישגופ הזכש שומימ ךרוצל .2
ילילל וביגה
 
 
14/7/01 17:02
לוחה ףוע :תאמ
...הזמ רתויל הבוגתב
,יליל
עיגהל ידכ באכ לש תוהובג תומרל םיקקזנ םיבר םירבגו םישנ
הטילש ,תוריש ,הלפשה אלא באכ אל םימעפל .ינימ קופיסל
,טולשל ,ביאכהלמ םינהנש םיטעמ אל שי םתמלועל .םישקבתמ
.'וכו טיפשהל
Sado Masochism) ת"ר BDSMה תליהקב השענש בחרנ רקחמ
לדבה םוש תוראהל חילצה אל ,תירבה תוצראב(Bondage Dominance
לש הירוטסיהל רושקש המ לכב היסולכואה ראש ןיבל םהניב
םירטמרפ ףלא הזיאו ,יגולוכיספ ליפורפ ,םייחל סחי ,תוללעתה
,םשו הפ ןטק קילפ הזיא םיבהוא םתסש םישנאב רבודמ אל .םירחא
.הטימב תוחפל ,םהלש םייחה ךרדמ קלח אוה BDSMש םישנא אלא


תוצרל קיפסמ אל ,אל .ךתיא רדסב אל אוהשמש תויהל לוכי .ןכ .1
לש תויניצר תומר" תארוק תאש המל .הז תא עובקל ליבשב באכ
תויהל לוכי .יסחי לכה .תויניצר אל תומר וארקי םירחא "באכ
בור .רוביצל תנכוסמ שפנ תלוח תאש ללגב הז תא הכירצ תאש
.אלש םייוכיסה
רישכמ רותב באכב תושמתשמ ךכמ תונהנש ריכמ ינאש םישנה בור
תושוחתה ראשל רבחתהל ןהל רשפאמ באכה .ןהלש חומה ךוסימל
יתשגפש תורחא .ברעתהל יוכיס חומל תתל ילב ףוגב (תוגנעמה)
,יטננימוד רבג תחת ויה ןהשכ םהבש ןרבעב םיבצמ םע תודדומתמ
לש בחר טס "טלשנ"ל שי BDSM יסחיב) .בצמב הטילש םהל התיה אל
- הצור אוהשכ רוצעלו תולובג ריהבהל ,בצמב טולשל תויורשפא
.(ביחרהל םורופה אל הז לבא
ךמצעל ישע .םוקמ לכב םיתיעל שי םיקפקופמ םיסופיט .ןכ .2
הלאכ םילארשי ישפח .BDSM לע הלוכי תאש המ לכ יארקת :הבוט
לבא ,הנושאר השיגפל תוארוהו תועצה ףוס ילב שי .(alt.com)
החוטב אל תאש דע דחא ףא ישגפת לא - ךלש שארב רקיעב ישמשת
:תורשפא דוע .תעשעשמ הרוצב קופד םומיסקמ וא ,ילאמרונ אוהש
םילכוא ,םישגפנ - לארשיב BDSM לש (munch) שגפמ תוצובק
...םירבדמו
לוחה ףועל וביגה
 
 
14/7/01 18:49
ביבר הלאירא :תאמ
...הזמ רתויל הבוגתב
תויתוא אלמ םע הזכ סקס לע קתרמ קרפ שי "וישכע סקס" רפסב
.תויזעול
תודלי תומוארטל רושק תויהל בייח אל תמאב הזש יל הארנ לבא
הלאכו בגב םיענ םהל םישועש םיבהואש םישנא שיש ומכ ,הלאכו
תמצוע םג ,אלש הלאכו םישיגר םהלש םיידשהש םישנ שיו ,אלש
.הנתשמ האנהה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
15/7/01 2:35
לוחה ףוע :תאמ
...הזמ רתויל הבוגתב
לכ אוה ףופיתהש הלאכ שיו ךרבה לע םיפיפותמש הלאכ שי
שיו םירבדמ םהשכ םיקתפ לע םישקשקמש הלאכ שי ...םהייח
ךירצ לכ םדוקש ןימאמ תמאב ינא ...םתייחמל םירייצמש הלאכ
.דחא לכל םיאתמ המ טילחהל כ"חאו ןיבהלו תעדל
לוחה ףועל וביגה
 
 
15/7/01 2:40
וג_ידניא :תאמ
...הזמ רתויל הבוגתב
ותויחמומו ,םירטמרפ המכל םאתהב הנתשמ םיידשה תושיגר םגש
קר הז םימעפל ...םהיניבש םיירו'זמה דחא איה עגונה לש
םואתפ הז תא ןיבהלו ןוכנה רוחבה תא שוגפל לש ןיינע
(ףףףיכ היה) .ביהרמ דחא שאלפב
וג_ידניאל וביגה
 
 
14/7/03 0:19
חכ :תאמ
...הזמ רתויל הבוגתב
הזו ביאכהל בהואו בוט יד הארנש יאמדקא רוחב ךתיא בתכתמ יליל
קפקופמ ינאש רמוא אל
חכל וביגה
 
14/7/01 19:53
יבוק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
בושח .ךלש הנישה רדחל עיגהל בוט יוכיס שי םיטוהרו םינונשל זא
אל ? קיפסמ שיגרמו שיגר םג רוטקודה םאה ?ךכ רחאו .עדנש
םיציצה תושיגר תדימל בושק תוחפל לבא ,ךב בהואמ לש ןבומב
?וילא רדשמ ךלש ףוגהש המל תונעהו עגמל ךלש םייטרפה
ךירצ רבב יהשימ םישגופשכש עדוי ינא תוטימ ילע ילש ןויסנה טעממ
תוחישק-תונידעה תדימ תא הל קינעהל ידכ ויק -ייאמ רתוי הברה
ילואש הזכ שח-שוח ןימ .אוהה דואמ םיוסמה םויב הל םימיאתמש
.תילאירה המגמב אקוד ותוא םישכור אלו , םינשה םע םיחתפמ
יבוקל וביגה
 
 
14/7/01 20:12
ביבר הלאירא :תאמ
.....תושיגרו הנובת לע דועל הבוגתב
night stand - ל עגונב תושירד ידמ רתוי הברה ךל שי ,יתמשנ
one
הליל לש רופיס ,לוגרתהו ןמזה םע רפתשמ ןימ ,תושעל המ ןיא
היהי ןימש ידכש קפס ןיא לבא ,דואמ ריעסמ תויהל לוכי דחא
.תורכה לש תמיוסמ הדימ תויהל הכירצ בוט תמאב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
17/7/01 19:09
וו-ה'גד :תאמ
.....תושיגרו הנובת לע דועל הבוגתב
היהי ןימהש ידכ תיחרכה אקווד ואל תורכיה לש תמיוסמ הדימ
םתס (ו/)יהשימ שוגפלו ןנערתהל ףידע ,םעפ ידמ דימת .בוט
הזמ תאצל לוכי ,םיניינועמ תמאב םהינש םאו ,דחא הלילל הככ
.ךשוממ ןמזל הפב קותמ םעט ריאשיש ףיכו יארפ סקס
וו-ה'גדל וביגה
 
20/7/01 13:48
Mike :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
There has been a lot of discussion here about technique
but to tell the truth - the way I Ido it
it doesn't really matter

I ask my partner to lie on her back
then I start licking and sucking her toes
while my fingers are crawling up her legs

I keep on going my mouth sucking and licking her feet
while my fingers move up

when my tounge moves to the legs
my fingers are on her inner thighs up and down

then I slowing lick up and down her inner thighs
while my hands are massing and tickling her ass

as my mouth comes up to her ass
my fingers go up her side and circle her tits

next step is my tounge in between her ass cheeks and in
her
asshole
while my fingers twirl her nipples

Then I ask her to lie on her back and Ilie next to her and
suck and lick her neck and shoulders
as my mouth comes down to her tits I am moving around and
my
lips are around her nipples

My mouth continuws down her side and by this time my cock
is opposite her face

so Iaske her to lie on her side and we each put our heads
in
between each others legs

I lick her upper thighs and her ass all around her pussy
and she does the same to my balls
by this time we are both so hottt
that we just go crazy eating each ohter
or having a good doggie style fuck

it is great
for more options contact me at pilotmike2000@yahoo.com
bye
Mikeל וביגה
 
23/7/01 16:59
תינבצע הלותח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!הצצפ...בגא ךרדש...רמאמ'ת יתארק
לכ תא אורקל יתקפסה אל עגרכ תרהממ ארונ ארונ ינאש ללגבו
!ביגהל תבייח יתייה לבא...תובוגתה
הברה ךכ לכ ייניעמ קמח בוט ךכ לכ רמאמ ךיא הנימאמ אל ינא
!םימעפ
בותכל יתלוכי אלש החוטב ינאו ןוכנ ךכ לכ הז...הלאירא רוציקב
הבוט רתוי הרוצב הז תא
יתוא גנעל גאוד יתיא אצמנש רוחבה ילש םירשקהמ דחא לכב...וליאכ
הזלש םינשו עקרב הטקש הקיזומ םע תאזכ תויטנמורב השענ לכהו
ססובמ היה ונלש רשקהש רוחב הזיא םע יתאציש דע...הליגר יתייה
...תורחא תואנה שיש יתנבה םצעב זאו דבלב ןימה לע
םיקארט שי עקרבשכ הנושארה השיגפב התייה וניידזהש הנושארה םעפה
תוקיזומה לכמ בצק רתוי תצק סופתל ונל ומרגש םיסנארט לש םיקזח
ןומהב ברועמ היה לכה ....ללכ ךרדב ןהילא הליגר ינאש תויטנמרה
עובש ךשמב ןכו...תיסחי םילא היה...ידיצמ תוטירשו ודיצמ תוכישנ
ראשו םילוחכה ללגב ינפשוח שובלב ךלהתהל יתלוכי יל
הצצצפ היה לבא....תוקלצה
ךלוה אל הזש יתנבה ילש םיסחי תוכרעמב אבהל תא םשייל יתיסינשכ
בוט ךכ לכ
...הזכ והשמ היה אל ןמזמ ילש םינשי "םיזיזי" 2 םעמ ץוחש הככ
תינבצע הלותחל וביגה
 
 
28/7/01 17:25
יטומ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ץחול התא תודוקנ הזיאב יולת לכה יתעדל
.. "קזח" ץוחלל תמאב בייח אל התא
ךל רוזעי אל הז
הל אל םגו
..הלש תובשחמה תא אורקל ,התוא בוהאל ךירצ התא
לכה אורקל שממ אל
קסעתמ התא ימ םע תעדל לבא
איה המ וא ,תושעל ךממ הפצמ איה המ תעדל ,קסעתמ התאש ימ םעו
יכה תבהוא
םוקמ ותואב הקושתה תא ריבגהלו
..שרדנ תוחפ םוקמב ךימנהלו
:)
יטומל וביגה
 
28/7/01 17:22
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
..רשפא המכ !רבכ ייד
תונוז = םישנ
ףסכ תוחקול תומכח קר
וז הבוגתל וביגה
 
29/7/01 22:37
ילש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הכרעמב דבל ינאש יתבשח אל םעפ ףא .תבתוכה םע המיכסמ כ"כ ינא
לכב ...היהיש...חושק תבהואו הגירח תצק ינאש דחפה היה דימת לבא
וישכע .הברה ילש תויזטנפהמ אצי אל הפה תא יתחתפ אלש דע ןפוא
הצור ינאש המ רמול תעדוי תוחפל ינא
ילשל וביגה
 
5/8/01 3:25
Her-Highness :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
"o לש הרופיס"


הזה רשקהב םיהדמ רפס
Her-Highnessל וביגה
 
10/8/01 20:14
Zanzibar :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תמאב תא .ולש ףוסה םע הייעב יל שי לבא ,ןמרחמ תמאב רמאמ
הלוכי אל תא ךלש גוזה ןב םע קזח ןימ השוע תא םאש הזל תנווכתמ
???רקובב תרחמל םייניעב ול לכתסהל
קזחה ןימהו תושעל רשפא קרש המ לכ תא םישוע ילש גוז ןבהו ינא
הז ןימ .הבוהא יכה החונתה וז לייטס יגודו ונינש לע בוהאה אוה
ינאש המ לע תרתוומ יתייה אל לשמל ינאש םיסחיב בושח ךכ לכ קלח
יתעדל ליגר יד אוה קזח הזכ אל אוה תראיתש ןימה בגא ךרד ,תבהוא
גוזה ןב םע רבדל תבייח איה" הז עגרב יל רמוא ילש שיאה .ןבומכ
?וילע רתוול המל תבהוא שממ תאש והשמ הז םא יכ ,קדוצ אוהו "הלש
תוישיאב םירבד לע תרתוומ אל תא ךלש גוזה ןב תא תרחוב תאשכ ירה
,לזאזעל .בושח אוה יכ ינימה עטקב םג ירתוות לא זא ?ןוכנ ולש
(: בושח דואמ אוה
Zanzibarל וביגה
 
17/8/01 14:15
הירוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םע "יגוד"ה רחאלש רקובב תלבסנ יתלב הכובמב היהתש תבשוח תא םא
אל תא םא .ךלש םיסחיה תכרעמב היעב הזיא ךל שי זא - ךגוז-ןב
.ןאכ רסח והשמ ירה ?םעטה המ זא - גוזה ןב םע תונהל שממ הלוכי
ךותב "םמעשמ"ה תאו ץוחבמ לבקל רשפא "קזחה" תאש יליבד תצק הז
...םלוכל ןוכנ ונניא תראתמ תאש בצמה ,יתחמשל .רשקה
הירואל וביגה
 
27/8/01 2:05
תיבכוכ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
וא תיתימא הבהא תיווח אל ךייחב םעפ ףאש הארנכ ךתעידיל ,בוט
ןבמ ישקבת םאש תעדוי תייה הווח תייה םא יכ תיתימא םיסחי תכרעמ
םדאה םע רשפא םאו ןתוא שממל ידכ ודעונ תויזטנפ ....ילבקת ךגוז
.יררועתתש יאדכ .ךיילא בורקה
.רבדמ ןויסנ
תיבכוכל וביגה
 
 
27/8/01 8:09
ariela :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
and if you like golden showers (just for the example) are
you really sure you are going to ask the love of your
life to piss on you? if you love being beatten or fuck
with several men at once, would you do it with the love
of your life? the same that has to make sanwiches to the
children every morning? give me a break.

i know that this point of you isn't modern, but some
aspects of sex simply don't fit in a relationship.
arielaל וביגה
 
 
27/8/01 22:44
תיבכוכ :תאמ
?reallyל הבוגתב
well, if u like that people pissin' on u ,enjoy yourself
querida,now I've just raise my case, you are a sick poor
girl.
תיבכוכל וביגה
 
 
28/8/01 8:28
ביבר הלאירא :תאמ
?reallyל הבוגתב
ידכ ,המגוד םשל הז תא יתתנש הניבמ אל תא .תמאב ,ונ ,יוא
הז ?תיגוז תרגסמב תויזטנפה לכ תא שממל רשפא יאש שיחמהל
.ילש תויזטנפה לע הפ תרבדמ ינאש רמוא אל


,הפי דואמ ?ןכסמ אוה וילע וניתשיש בהואש ימ לכ ,ינש דצמ
.גירחל ךלש תוחיתפה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
29/9/01 0:57
Lorelei :תאמ
?reallyל הבוגתב
ay-ay. baby, I think she meant the mythological golden
showers, for once, and your crocked understanding of
"a couple" as two. And too, too bad you can't read
between the lines and see her real point....
(then again, does she see it?)
Loreleiל וביגה
 
 
27/8/01 23:10
רביירש הירמ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
םילגוסמ אלש םישנא שי ילוא ?ךלש הזה רומגה ןוחטבה הפיאמ
ולאכו תוביסמ ,םיבהוא םהש ולא םע םהלש תויזטנפה תא שממל
הככ) םירוחב ינש םע סקס תבהוא ינא :תישיא המגוד הנה ?תורחאו
תא השעא ינאש בושחל לגוסמ היה אל ילש רבח המ םושמ לבא ,(ינא
.ודבלמ םירחא םע הז
ללש תא ןאכ יארקתש יאדכ ,תוצרחנ הכ תונקסמל העיגמ תאש ינפל
.החלצהב .תובוגתה
רביירש הירמל וביגה
 
 
28/8/01 8:30
ביבר הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
תותימאב םיקיזחמש םישנא שיש תעדוי אל תא ,הירמ לבא
.ךל ישייבתת ?לכה םיעדויו תוטלחומ


.םהמ תחא תויהל יתלכי ול ,ךא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
28/9/01 2:17
the boss of u :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
chicken
the boss of uל וביגה
 
2/9/01 1:00
סומינונא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לכוא ןכו ישפנ הבהאש ימל רעיש טורמל ירשפא ןכ ןכא הרקי הלאירא
קוחר ךלא טקא ידכ ךות ףוצרפל תונוגה תוטבח המכ יריקימ לבקל
תוללעתהב םג יכ םיא ןניקסע תיזיפ תוללעתב קר אל ךל רמואו
שופיח עסמ ידכ ךות יל רפסל הברמ היחיש יגוז ןב רמולכ תישפנ
יל ישרה תורחא םישנ םע ותטימ יזר" לע ילש י'גה תדוקנ רחא
מהההא סקסהו ףוריטב ינשב דחא םיבהואמ ונאש ןייצל
אוהו תכרעמב תיטננימודה תומדה ינא הטימב אלש , םישוח ןורכש דע
םינואה תרסח השלחה העונכה תויהל תבהוא ינא הטימב ךכיפלו עונכה
הצילממ תימזגרוא ברל יתוא ךפוה ומצעלשכל הזו ולש ןימה תחפש
םירבדשו םינימה ינש ןיב ךכ לע סוזנצנוק היהיש ןבומכ םוחב
בלשב םייניעה ןמ יל הדאתי אוהש יל אבש עגרב םרוסל םירזוח
.יתנווכ היירגיסה
יביגהו הריקי וז יקדיב
סומינונאל וביגה
 
 
2/9/01 15:06
ביבר הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
תושעל רשפאש יל הארנ אל .הז תא קודבל ידכ גוז ןב הכירצ ינא
אל ינאו ,ןויערה אל הז לבא ,רשפא ,םידיזי םע הלאכ םייוסינ
,תלדל ץוחמ רות יל שיש אל) עגרכ גוז ןב יל הפיש הז לע הרוגס
.(ז"כב לבא
םירפסמש הלא לכ ,ןימא אל תצק יל עמשנ ,תעדוי אל...הזמ ץוחו
אל ,ירמגל תרחא םה הטימל ץוחמו הככ םה הטימה ךותב ךיא יל
?העוט ינא ילוא לבא ,יל ינויגה
ביבר הלאיראל וביגה
 
3/9/01 18:14
יוביילפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
? הדבוע - בוט רתוי קזח רתויש המכ
!? תונידע
!!! סקסב אל
יוביילפל וביגה
 
4/9/01 0:23
ןמרדפ היא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךממ םיענומ םג הלאכ םירבד .ןכ םעפ דועו ןכ , ןכ ,ןכ ,ןכ
דגנ ינאש אל ."'זבב הרקתה תא עבצנ ,'זב" בושחלו המימשה לכתסהל
ןידע אוהו תועש ךשמנש "זיט" ץרדהנ רבד הז תונידע תונידע
קר םישוע םא רבד לכ ומכ לבא תרדהנ רבד תויהל לוכי הרגתמו
.םמעשמ אוה ותוא
קר תנווכתמ אל ינא םישנא תרמוא ינאש !ונווגת םישנא !קבאר
םיהדמ והשמש תוכחמו שרק ומכ תובכושש םישנ הברה שי. םירבגל
.הרוק אל רבד םושש תואלפתמ ךכ רחאו ןהל הרקי


דלאור לש "דלווסווא ידוד" לע םלוכל הצילממ ינא תורפסל רשקבו
.לאד
ןמרדפ היאל וביגה
 
8/9/01 2:49
רומ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!ינא אוה הזה רמאמהש המכו המיכסמ ינאש המכ ןוכנש המכ ואוו
...ןייטחס
רומל וביגה
 
16/9/01 12:44
יבליב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יבבלכ הרוחב תא :ןושאר רבד
תושגר םע בוט אב אל סקס .הביחו סקס - הזכ רבד ןיא : ינש רבד
.םייבויח
םינמיס םע ,תומילאב אב אוהשכ בוט דימת אוה סקס :ישילש רבד
.םילוחכ
םע הז תא ישעת םא - אוה בוט יכה קזחהו םילאה סקסה :יעיבר רבד
.ינמת
יבליבל וביגה
 
16/9/01 12:47
יבליב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
:יתחכשש ןורחא רבדו
.רבגה טלו הטימב תטלושה תא םא , ךל היהי ףיכ רתוי
ךדי לע טלשנה תויהל ול ינתתו ,באכבו תומילאב ודגנ ישמתשת


םיזוחא 100 -מ רתויב ינהת תאו בוט רתוי היהי סקסה תא - החטבהבו
יבליבל וביגה
 
18/9/01 22:23
ילא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.עמשמ יתרת .הרוצה תא ןכל םיניזמש תובהוא טושפ ןתא


...ה םירבדה לע םירבדמ אל טושפ .הבהא םע םג אובל לוכי הז ןכו
...הרוגמ בוש הלילבו הכובנ אל איה זאו תרחמל
ילאל וביגה
 
27/9/01 15:57
ןוד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יד לשמל יתשיא קזח טובחל רשפא קיסוט הזיא לע תעדל רשפא יא רבכ
..... תינייכב
ןודל וביגה
 
27/9/01 19:35
הנל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?המל
.םיקזח רתויה םידדצה לכמ תונהלו ,תאש המ ראשיהל רשפא ,יכ
המ זא ,םיאתמ אל גוז ןבה םא .םשל םתוא ליבוהל תעדל קר ךירת
הברה ירחא םג דובכ ןומה ןומהל יתיכז ינאש תעדוי ינא .לבח
.ילש רשקל ופיסוה קר םה ,דיגא ינא המו ,םידבכ םירבד
הנלל וביגה
 
29/9/01 7:23
דנרב ןתנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
"הבהאה לש היצולובא"ה תא ריכזה אל דחא ףאש יתוא עיתפמ דואמ
(תרדושמה הטיסרבינואה תרדסב טרפמל הדע תאמ)
,ילחוזה חומה אוה ונלש רתויב םודקה ינושארה חומה
.דחי םיכלוה תומילאו סקס םילחוזה לצא .המזגרואה לע יארחא אוהו

המזגרואל רתויב המודקהו הרישיה ךרדה איה תומילא
(הזה גוסהמ םיטקאל תסחויה תויאמקה תשוחת ןאכמ)
?הבוט יכה ךרדה איה הרישיה ךרדה םאה
יצומ יצופה ,בהואה -יהמיאה-יבמילה חומה ונשי ילחוזה חומה לעמ
.דבכמה ,ףתתשמה ,ןיבמה ,סטסרוקה ,רתויה ןטקה חומה וילעמו
,ןייזי לחוזהש זא ,הבהאב קלח םיצור םלוכו
...הפק ןיכהל ךלי סקטרוקהו ףטלי יצומיצופה
האצרהה לע החילס
דנרב ןתנל וביגה
 
 
29/9/01 13:05
ביבר הלאירא :תאמ
הבהאה לש היצולובאהל הבוגתב
?ינא


(: ןומהב לדגת ילש תימצעה הכרעהה וישכעמ ,והז
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
29/9/01 16:23
דנרב ןתנ :תאמ
יל שי תוחומ הברה ךכ לכל הבוגתב
...תוחומ הברה ןכ ,ןכ
םירובידה לכ ןכל ,ןבומכ לבלבמ םג הז
"אל וא ךכ רחא יתוא דבכי" לע
ילחוזה חומהו יקנויה חומה םע
רשאמ השק רתוי תצק רישיה רשקה
יפלא-תואמ לכ ואצוי ונממש סקטרוקה םע
...הלעמל תובותכה םילימה


תוימינפ םוקרטניא תוכרעמ תנקתה - דנרב .נ
דנרב ןתנל וביגה
 
18/10/01 18:03
ינא טושפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רצונש ימינפה טקילפנוקה תא רידסהל ןויסינב ןמז ןומה יתיליב
הנעטב תודוהל ןוצרה רסוח ןיבל רמאמה םע המכסהה ןיב ,יב
,שבכיהל םישנ ,שובכל םיצור םירבג - ונממ העמתשהש תיטסיניבושה
הלאמ ןכא ינא סקסל עגונה לכבש תורמלו .רופיס ףוסו יגולויב וצ
.הנוכנ יל התארנ אל והשכיא הללכהה ,שוביכהמ תונהנה
תועדוהה תואמ ןיב רתתסה אוה !ןורתפ יתאצמ ,אלפו אלפה ,ןכבו
יתספספ ןכ םא אלא) םלועמ לבא ,םימעפ רפסמ רמאנ ףא ,םורופב
:םכינפל אוה הנהו .ול היוארה הפישחל הכז אל ,(םייתש וא העדוה
,ויפוא לע דומלל ןתינ םדא לש םיינימה ויגהנממש ןעט דיורפש הז
,לוז ינמרג לוחכ טרס תוארל תינהנ השיא םא .ןוכנ הזש רמוא אל
"ער"כ גצומ אוהש ללגב תויהל לוכי טלחהב הז ,הרגמ ותוא תאצומו
סופסיחה לכ יבגל ל"נכ ...ףוריטב הרגמ ,םכתעידיל ,תותחשומה -
ידי לע רשואמ לכ .רדסב ...ךכ לכ טושפ הז תמזוי השיא .סקסבש
...הרבחה
תולוכי ןניא ןה לבא .תורחא תוביס תחאו ןוילממ עובנל לוכי הזו
.ללכה ןמ םיאצוי ידימ רתוי טושפ שי יכ ,יגולויב וצ תויהל
ינא טושפל וביגה
 
17/11/01 15:06
ירמת :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
להנל ןתינ ןכש ,רומאל תבייח ינא ,תוקומע יתהדזהו יתארקש ירחא
ינא .הזכש רעוס סקסמ תונהל םגו םיבהואש גוז-ןב םע םיסחי תכרעמ
ןב תא אוצמל יתחלצהו ,סקס ינינעב אלש חטבו ,תרשפתמ אלש תחא
ררועתהל ןיידעו ,תורחאל תושעל דחפ דימתש המ יל השעיש גוזה
תרשואמ תויהלו רקובב ודיצל
ירמתל וביגה
 
18/11/01 16:17
ימולש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןימ אוה ימינונא ןימ .םדה ץחל תא הלעמש תורזב והשמ שי ,ןוכנ
םג .הרז יהשימ םע ינאש םיתעל ןיימדמ ינא יתשא םע םג .יטסטנפ
תטטיצש הזה עטקל רשקב .םיזוטניפ לע הרוזנצ ןיא .רתומ הל
דמענ םואתפ .םילשוריב רדמס עונלוקב הזכ סקס םעפ יל היה :רליממ
הליחתה איה .ןיזה לע תולקב הדי תא יתחנהו טרסה עצמאב תצק יל
.שיגרה אל שיאו ...הנורחאה הרושב ונייה .יארונ קשחב ותוא שולל
טולקל והשמ יל היהש לזמש ,הזכ זועב הצצמ איהו ותוא יתאצוה זאו
אל יכ ,וכרדל דחא לכ ונכלה טרסה ירחא .תומחה תואצותה תא וב
רדמסב ינאשכ דימת זאמ .םימי םתואב הבוט תרושקת וניניב התיה
רמול בייח ינא לבא .יקיחב םש יא המיענ הזוזת שיגרמו רכזנ ינא
ףיכב לכה תושעל רשפא התיא .העובק גוז תב םע אוה בוט יכה סקסהש
הפצמ הזיאל תינוכמב התוא יתחקל ןמזמ אל .שדח רבד דימת איצמהלו
ינא םג ,בגא .תואלפנו םיסינ יל התשע איה םשו הייבלטב הפי ףונ
.םייתפשה םע םש התוא יתלכא שממ ...התמשנ תאצ דע הל יתקקיל
תבייחש תילרבילה השיגהמ קלח הז .בוט היהי השיא לכלש ןמז עיגה
ימולש ?ךתעד המ .וילע תרבדמ תאש קזחה ןימל תחתמ םג רתתסהל
ימולשל וביגה
 
18/11/01 16:23
ימולש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ףרטצתש יהשימ דוע לע דימת תזטנפמ הקותמה יתשא :ןטק והשמ דוע
.הברה הז לע תזטנפמ איה .םיימעפל וא תחא םעפל קר ילוא .ונילא
לולע הז ךתעדל םאה .דחוימ יד היה הזו 2 םע הז תא יתיסינ םעפ
ימולש ,בוש ?תישילש יהשימ לש לוצינ תווהל וא ,רשקה תא סורהל
ימולשל וביגה
 
 
18/11/01 17:31
ביבר הלאירא :תאמ
והשמ דועול הבוגתב
.הלק אל הלאש
התא םא ,תרמות'ז ,והשמ אל ינא תויגוז תצעוי רותב ,לכ םדוק
בצמב לבא ,ילע ןיא ,הלאכו תויגוז תונבל אל ךיא ץועי ךירצ
.יתייה אל ןמזמ ,ינשה
הארנ לבא ,ןרקסמ אל הזש אל ,יתישע אלש והשמ אוה הישילשב ןימ
.ילש תויזטנפה רגאמב ריאשא ינאש םירבד שיש יל
,ריעסמ תויהל לוכי ,הללאו ,יהשימ דוע םע גוז לש סקסל עגונב
ןייזמ היחיש יגוזנב תא האור יתייה םא ,ינאש תעדוי ינא לבא
.האנקמ יתייה ,ידיל הז םא םג ,יהשימ
ביבר הלאיראל וביגה
 
10/12/01 16:50
עגרל קר יתרבע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תויגוזב סקסש םינשה םע יתדמל טעומה אל םג ךא בר אלה ינויסינמ
םינמיס תבבוח ךניה תמאב םא ץשיש קזח יכה אוה חווט תכורא
.סקס פא קיימ לש םילוחכ םינמיס ומכ ןיא םילוחכ
קוידב ךא ןידע אוה םיתיעלו ידדהו בהוא ןכא אוה תויגוזב סקס
תא רובעלמ םיקזח רתוי תצק םיטקאב םג גוזה ןבמ ענומ הזכש סקס
באכה תואירק םימעפל ימינונא סקסבש דועב רוסאה תומילאה לובג
"קזח שממ אלא קזח םתס אל הז תא תבהוא ינא יפוי"כ ושרפתי ךלש
תויגוזב ץםוקמהמ תאצוי ךלש ףתכהש ךכל תנווכתה תמאב םעפהש דועב
בושק היהי אלו לובגה תא אצמי אל ךגוז ןבש בצמ הרוק אל תידדה
.ךפוגל
והשמב ךשפנ הקשח םא םייחב רבד לכ ומכ :םויסל הנטק הרעה דועו
ורעש לש הכישמו תולק תוכישנ המכ תעבוקה ייה םשל ךכרד תא יטוונ
.באוכ הזש תבהוא תאש דואמ בוט ןיבי ךלש רבגהו אלמה
.םויה לכ תא סרוה הז םמעשי סקסש רוסא :תנוטנטק הרעה דועו
עגרל קר יתרבעל וביגה
 
 
12/2/02 16:06
הילט :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
םיכרצה לע הנעי ילש גוזה ןבש המל -תניינעמ הייעב הלעמ תא
ינחוכ רתויו באוכ רתוי ,קזח רתוי תבהוא תא םא ?ילש םייתימאה
ומכ הז .ךומכ ןיינעה תא בהאיש גוז ןב ךל יאצמ :הזמ טושפ ןיא
םיבהואש הלאכ שיו ףירח דאמ םיבהואש הלאכ שי -ףירח לוכאל
תוימיטניא הביח ,הבהא תויהל הלוכי-תוימיטניאל רשאבו .ינטקיפ
לוכי סקס .תרושקתהמ קלח קר אלממ ומצע סקסה רשאכ תושיגרו
ןפואו סקסה תא ןיטולחל דירפהל רשפאו םידיקפת קחשמ שמשל
.ךייניעב בוטכ הכותב ותוא בלשל וא םיסחיה תכרעממ ותיישע
םיירסומ םידדמ יפ לע עבקיהל הרומא אל גוזה ןב לש תוסחייתהה
קזח תבהוא תאש הז .םלוה אל וא םלוה ,האנ אל וא האנש המ לש
?ילאנא סקס םע המו ירחאש רקובב ךתוא דבכל ךירצ אלש רמוא אל
תורומא אל ,יתימא רשק שישכ לבא גייסל רשפא רבד לכ ילארואו
גשומ יל ןיא ,הזמ ץוח .גוזה ינב ןיב םימוסחמ וא תובכע תויהל
ךרואל והשימ םא ייהת םא ,יתעדל לבא קזח תבהוא תא דימת םא
תאש הז לע תרבדמ תא .ןידעו ךר םעפו קזח ךל אב םעפש ילגת ןמז
שוגירה -יתימא גוז ןב היהיש ימ לש םייניעב לכתסהל תשייבתמ
,בהאיש והשימ יאצמת םא לבא דבוע םנמא רז םדא םע תוארפבש
ךכ-לכ אל םהש) תונוצר ינימ לכ ללוכ תאש ומכ ךתוא לבקיו דבכי
ךתוא דבכי אוה (ויהיש לככ םינושמ תונוצר םגו םיגירחו םירזומ
...ירחאש רקובב םגו ירחאש הירגסב םג
הילטל וביגה
 
14/12/01 23:14
ילטיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ידי תא קזחלו הפ ביגהל הלוכי ינ אלהותב יתויה תורמל,בוש
תויהל ךירצ אלו םיידשה תא יל םיכעומש הז תא השוע יל םג.תבתוכה
םילודג םיאקורמ םתוא תבהוא ינא. הז ליבשב (הלותב אל=) החותפ
ידימ יילא םיבוט ויהש הלאכ יתקרז רבכ. וזה הביסהמ םיחושקו
תכרעמב ללכב אלא ינימה ןבומב אקווד ואלו םימיענו םינידע
טולשיש והשימ יתיצר, הז תא לובסל יתלכי אל.םייסחיה
הלוכי םגינאו.הבוט השועש יסיס הזיא אל,חוכה לכב,קזח.רבג.יילע
לכו תוביוחמ ילב אוהשכ בוט יכה ןימהש הרמאשכ תבתוכה תא ןיבהל
םרוג אוה יכ םיסחיה תכרעמ תא סרוה יד ןימש ןימאהל הטונ ינא.הז
תבשוח ינא ןכל הלאכ ינימ לכו בלש אוהשזיאב הז לע ססבתהל הל
והשימש םירבד שי,לבא, םתס אוהש והשימ םע הז תא תושעל בוט יכהש
.ןכ בהוא רבחו ךל קפסל לוכי אל םתס
.הבשחמל הדוקנ
ילטילל וביגה
 
 
15/12/01 12:57
זמוג ר"ד :תאמ
!!!השקבב ,קזח רתוי ל הבוגתב
?ילטיל
?ילטיל
.יניידזת יכל
זמוג ר"דל וביגה
 
15/12/01 18:17
ילטיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יתיכז עודמו ייחמ הצור התא המ תעדל רשפא,רקיה זמוג רוטקוד
?ךיפמ תוכרבל
ילטילל וביגה
 
20/12/01 13:12
לכימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב


קר הצור תובוגתה תאירק רחאלו ..ןוכנ ךכ לכ ..יתינהנ ךכ לכ
ףיסוהל
...ןטק דחא והשמ
רבכ םש ..עובקה רבחה וא לעבה םע הז תא םישועשכ ..יתעדל
דירוי ימ לע הבשחמה תא שי רבכ םש ..תונובשחה סקנפ ול להנתמ
םילוכי תוחוכה יסחי ..םש ..תוינק השעי וא לבזה תא ךכ רחא
רבג םע שומימה וא היזטנפה תמרב ןכלו ..הזמ םיששוחו ךפהתהל
..דבלב הזל דעוימ םתסש דחא וא םיאנושש דחא וא ימעפ דחו ינמז
םיששוח אל
לבזה תא הכו הכ ןיב ירה אוה .חוכל ןוצרה לש השלוחה תא ןיגפהלמ
...דירוי אל
תא שי דחא לכל אלו הזכ ןרטפ ןימל םיסנכנ םיסחיב ןמזה ךשמב
םידיקפת יקחשמל זועה
..ונילא רוזחל גנרמובכ תולוכי ךכ רחאש תושלוח תנגפהו
..בוצעש תמאב ..בוצע
לכימל וביגה
 
23/12/01 13:54
ילעי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םרג הז לבא עגימו ךורא, םלוכ לש תובוגתה תא יתארקו יל יתבשי
ינפל דע ינא םג.וישכע יל הנוב ינאש םיסחי תכרעמה לע בושחל יל
הז םע יל בוטש יתבשחו םיבייחמ אל םינויזמ יתנהנ רצק אל ןמז
ינא המל םיעדוי םתא םא) תמאב יתינהנ אל םעפ ףא המ םושמ לבא
ינא ץראל םיימש ןיב םה םילדבההו יגוז ןב תא יתרכה זאו(תנווכתמ
לכ תא תשממ םג ינאו תבהוא ינאש הנושאר םעפו ותוא תבהוא
אל ינא זא אוה םגו עגר לכמ תינהנו וילע ילש תוינימה תויזטנפה
לילכהל ןיאש תבשוח ינא,םכלש וא ןכלש היעבה המ הניבמ
ילעיל וביגה
 
2/1/02 13:41
xxxyael :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךוסימה ירוחאמ ולו ,עימשהל תירוביצ המב יתאצמ ףוספוס
:יביל לעש תא ,הזה חונה ילאוטריווה


ןיבו המשגהב ןיב ,תורמגנו תוליחתמ ילש תויזטנפה לכ טעמכ
אקווד ינא .טלתשמו טלוש רבגהש הזב ,תרחא וא ךכ ,דבלב הירואיתב
יל םירמואשכ תבהוא שממ אלו תיאמצעו תיטסינימפ השיא ללכ ךרדב
המ םיהההדדדמ טושפ הז - הז ללגב אקווד ילואו - לבא תושעל המ
ךא ,ץוטסב םג !!!סקסל עגונ הזשכ יל השוע ילע רבגה תטילשש
ןידעה שיגרה טסיאו'צמה ןובנובה היחה ומכ...עובק רבח םע דחוימב
יכה( םינש שולשמ רתוי רבכ - גוזנבכ ושכע יל שיש הזה יארפה
!!!)הכ דע ךורא


דח הנתמ לש גוס - יהשימ ול אצמא ינאש זטנפל יתלחתה הנורחאל
- ןיידע רורב אל ,תונתמ לש תפלחתמ הרדיס וא העובק ,תימעפ
תנתונ ינאש תושרבו ילאטוט ןפואב תינימ טולשל לכוי הילעש
ינא הז םע - וליפא וא דצהמ הפוצ קר ינאשכ וא יתיא דחי...ול
וחלס- ותוא תוארל לש הבשחמה .ירדעהב -המילש ינאש החוטב אל דוע
יל ףירטמ טושפ הז תרחא יהשימ חכב ןייזמ -שפנה תו/ינידע יל
וניתש ונב טלוש ותוא תניימדמ ינאשכ רתוי דועו .לכס'ת
-בוש עמשמ יתרת- הלכמו - עמשמ יתרת- תולבקמו תועונכ ,תינמז-וב
...ומעז תא ונב


:הל עיצהלו ןודעומ וא באפב יהשימל תשגל ידימ הנידע תצק ינא
תצק היהי הזש יל הארנ ?תצק הטימב ךב טולשי ילש רבחש הצור
םייתניב לבא ,היזטנפה תמשגהל יטקרפ ןורתפ שממ יל ןיא זא .ךיבמ
...בהלתהל ליחתמ אוהשכ קוידב הז לע ותיא רבדל רזוע טלחהב הז
xxxyaelל וביגה
 
 
2/1/02 14:52
הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
,תחתפמ תאש היזטנפה םושי לבא ,רבחה םע ךל בוטש החמש ינא
.האירב אל הרוצב רמגיהל הטונ
הטימל והשימ דוע וסינכהש תוגוז הריכמ ינאש תבשוח אל ינא
תויזטנפ שי הארנכ .םהלש דחיבל בוט שממ השע הזשו תיגוזה
.שארב ראשיהל ןהל אירב רתויש
הלאיראל וביגה
 
30/1/02 14:39
תוריפ לייטקוקו רצק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!תקדצ - יתריקי הלאירא -ןכלו ,הדומ ינא - העוט ינאשכ


יכה איהש ,הגרעב הל רמול ,יתייערל דיימ יתרשקתה - יתארקש ירחא
.יכה יכה


,בוט אוה המכ דע ןיבמ אל התא ,בוטל לגרתמ התאשכש הארנכ
.קורי יכה (ילש) ךלש אשדהש העידיה תא ןנערל יאדכ ,םימעפלו


,"הנטקה השיא"ל הרזח לש הווסמב ינמחולה םזינימפל יתביח לכ םע
ןוצרה תא אצומ ינניא ,תבכרהמ הרזה םע סקסל יתבהא לכ םעו
רבגה לש ויניש תמתוחב "תנמוסמ" תויהל ןוצרה תא וא תומילאל
.הרובגכ וא ינניח רבדכ ,םדוק םוי ךתוא ןייזש


ןיא ירהש) הירוטירטכ םישנ "ןומיס"ב ךורא ןויסנ יל שיו רחאמ
ןיבל ,"לבקתנ" תמתוחב (הכישנב) השיא ןמסל ןיב לודג לדבה
הדבועה טעמל) בלב תונטק תוקלצב ,יתיתש ונממ ןייעמה תא "ןמסל"
יתלכא אל םינש 7 רבכ ןכלו ןמז רתוי תודעל תוראשנ בלב תוקלצהש
םניא הירוטירט ינמסמש ,תואדווב ךל רמול לוכי ינא ,((םיטגפסב
.התיבה סינכהל ןוצר/היפיצ/ףדרמ הוושש הרטמ


ךב שיש יל הארנ (םנמא תיחטש) תורכהמש ,רמול אלא יל רתונ אל
תרומת שמא בל תמושת יל ןתנש רבג י"ע הנמוסש הירוטרט"מ רתוי
תויזטנפ שי הארנכ - ילעמ קוידב תתנש הצעה תא ךל ןתאו ,"ןויז
.שארב ראשיהל ןהל אירב רתויש


אלו ,םלענ רוטה תאירק רחאל ךארמל הקמסההמ ששחה ,ןכ לע רשא
.'ג ימיב הפקהמ יילגר רידהל ךרטצא


.ירישל הקישנו לכימל ש"ד
תוריפ לייטקוקו רצקל וביגה
 
 
30/1/02 14:53
תוריפ לייטקוקו רצק :תאמ
!!!רתויל יתיפיצל הבוגתב
םישנ תפורג ןנגל תלוכיה לעו רתאה לע ןייתחס - ילרישל הקישנה
...תורצוי
תוריפ לייטקוקו רצקל וביגה
 
 
30/1/02 15:07
הלאירא :תאמ
'ל -ה יל הלפנל הבוגתב
תוגהנתה וליפא וא תויזטנפ יפל םישנא טופשל ןוצרהש יל הארנ
,תבהוא ינא המ לע לצנתהל יתרמג ינא .ינרמוי תצק אוה תינימ
.רבד ותוא בהואש והשימ אוצמל טושפ רתוי הברה יל הארנ
הלאיראל וביגה
 
31/1/02 1:26
ידורב סוקרמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,יתרבח
החיתר קנל סקסה תא ךושמל םיעדויש השיאו רבג ןיב תושגנתה ןיא
.םהינבש הבהא ןיבל (סקס יקחשמ ,תורישק,ילנא ,תוקינח) תוהובג
איהו ,סקסב "רטסמה" ינא ,הבוט הדלי םע םיסחי ליחתמ םויה ינא
.ילא עיגה דאמ רהמ
יל םימרוג ,םויה ךשמב יבל לא םילחלחמ סקסה לש םישלפהמ קלח
."הנוויכל תישפוח הליפנ לפנ התא יביבח" יל םירמאו ךייחל
םיאישל םיעגמו סקס שוגל ונכפה ונחנאש ללגב הב לזלזמ אל ינא
תא קחשל ועדת " איה ילש העצהה .הילא ילש הבהאהמ דירומ אל הזו
"גנידליב טייטסרייפמאהמ" -ההובג טבמב לכה לע לכתסהלו קחשמה
.ונתוא קבחמ הז ירה -בהאל וכישמת "(ונרעצל ראשנש המ)
ידורב סוקרמל וביגה
 
12/2/02 14:02
ןיראק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!!!!לודג רמאמ
...בוט קר השוע חוכו סופסיח תצקש העדב םג ינא
לש ופוסב ,בהואו עובק גוז ןב םע םג הז תא אוצמל תורשפא שי לבא
החנהב הז ןבומכ ,תבהוא תא המו הצור תא המ ןיבי רבג לכ רבד
...ול תפכיא תמאבו בושק תמאב אוהש
.הז תא יגישתש ךל תלחאמ
ןיראקל וביגה
 
13/2/02 2:03
ילא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ךומכ קוידב בשוח ינא ןב רותב
יל ןיאש יהשימ םע קר תויהל לוכי ,קזח ,ריעסמ ,בוט יכה סקסה
.היפלכ תושגר
.םר לוקב הז תא ורמאש םישנא יתשגפ אל ,תמאה תא רמולו
..סקסה בטיי ךכ ,תושגר תוחפש המכ ,רוציקב זא
ילאל וביגה
 
13/2/02 8:17
לבוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ףוג דועו ףוג לש תיתימאה השוחתה תא םעפ ףא תשגרה אלש הארנכ
תואצוי תומשנהו ,ןיחבהל ןתינ אל רשא דע ,דחא ףוגל םיבלטצמה
ןניאו הינשב תחאה תוזחוא ,וזמ וז קתניהל תוברסמ ,ףתושמ לוחמב
השוחת הווחש ימ קרו...תורזה תשוחת תא דחא עגרל תוליקמ...תופרמ
...הבהאה לש התובישח תא עדי ,וז
לבויל וביגה
 
 
15/2/02 0:50
תינלכ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
יתוא תשגיר שממ יחא
הזכ רבד יל שחול תייה םא ימצעב תטלוש יתייה םא תעדוי אל ינא
...ןזואב
תינלכל וביגה
 
 
16/2/02 9:10
לבוי :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
גורעל...הל שוחלל הצראו לכואש וז תא אצומ יתייה ול
...התוא בוהאל...הל
לבויל וביגה
 
 
25/2/02 7:35
וג_ידניא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
לכ הזו ,"רוביח" םיארוקש המ הז ,חלצומ סקס םתסמ רתוי הז
םתס םישועש םעפ לכב הזל תופצל בזכאמ יל הארנש ,רידנ ךכ
דע בוט וליפא ילואו רומג רדסב ,םתס אל ,רמולכ .סקס
,בה/ינשה לש קוביחה ךותבש וזה השוחתה ילב לבא ,חבושמ
.םלועב ןוכנ יכה םוקמב עגרכ אצמנ התא
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/2/02 11:29
לבוי :תאמ
הפ ראתמ התאש המל הבוגתב
(ךלוכ לכב) תבהאש וזו ,תמאב תבהאש ירחא לבא...ןוכנ
תא םילשתש תחא התוא תא שפחמ ,רסח התא ,הל הכלה
תודוקנ...יתימא וניא עגמה...ףלוח רתיה לכו...רסחה
הינשב תחאה תועגונ ןניא הלשו ךלש תוימינפה רוביחה
ומכ .דחפמ םג התא ,ףסונבו .(וזל וז תומיאתמ ןניא)
באכה ןומט תובהאתה לכב יכ .היווכ ירחא שאמ העיתר
.אובתש לוכיש תידיתע הדירפב
לבויל וביגה
 
15/2/02 0:47
תינלכ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ךתיא המיכסמ אל ינא הפ ירעצל ,יתוחא
ןיסומינ רוקיבל עיגמ עובשב םעפ תוחפלש יגולוטימ הזיא שי יל םג
ןבומ אולמב םש ררחתשמש ץחלה תא רוצעל רשפא יאש יל ינימאתו
.הלימה
ינימאת קזח סקס םע בוט רדתסמ הז ןיידעו, הברהו שגר שיש ןינעהו
.הז תא תבהוא ינא ךיא קוידב עדויו יתוא ערוק רוחבה יתוחא יל
ונייה יניבתו) הזכ םיהדמ סקס יל היה אל ולוכ םלועב דחא ףא םע
.יתרתיוו(םיימעפ הפוחל תחתמ דומעל םיכירצ
יל ינימאתו בוט יכה ךלוה הז העובק םיסחי תכרעמב יתוחא םוכיסל
הלילב רכזי אוהש הצרעהב ךילע לכתסיו רקובב םוקי בהואש ימ
.(הז ללגב יתוא בזוע אל ילש יגולוטימה) םתרבעש
...ךלש לע ידמעתו ךרדה ךשמהב החלצהב זא
תינלכל וביגה
 
22/2/02 21:20
רזומו רז :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
דיגהל יתיצר קר
תובוגתה תא קר ,רמאמה תא ללכב יתארק אלש
ןורחאה ןמזב יתארקש רמאמ לכמ רתוי םתוא אורקל יתנהנו
רזומו רזל וביגה
 
2/3/02 18:12
םתס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!יטסיאוגא סקס ומכ ןיא
םתסל וביגה
 
2/3/02 23:10
alices from wonderland :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןוויכמ יינפל םינבה תא וכניחש תונבה לכל הדות דיגהל יתיצר קר
ייא יתקעצ , רעישב יל ךשמש ןושארה רוחבה םע יל היהש םלההש
שיש יל רפיס אוהשכ בבותסמ אוה תויעיש הזיא םע ותוא יתלאשו
רשק ילב םג הככ הז תא הפידעמ ינא ....הככ הז תא תובהואש תונב
...הבהאל
alices from wonderlandל וביגה
 
 
29/3/03 16:30
ימולש :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.ןימאהל אל שממ
הנש האמ ינפל ךכ לע בשח ימ
ימולשל וביגה
 
12/3/02 18:32
תילג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ישטיקו םמעשמ תויהל לוכי אוהש קפס ןיא!!טלחהב המיכסמ ינא
רחא ןפוא לוכב טיטרמו "ינלוחו".גוזב
תילגל וביגה
 
 
15/3/02 7:04
ינד :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ךכב ןודנו רשק יתיא ירצת,תונוכנ םילימ
ינדל וביגה
 
23/4/02 12:21
ינא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...תונוכנ אלה םיסחיה תוכרעמב תייה הארנכ ,יתוחא
,קנפמו ןידע קר אל אוהש ןימ םיאתמ םעפ ידימש הז םע המיכסמ ינא
ברה ילזמלו) ,והשימ תבהוא תמאב ינאשכ אקווד לבא ,רחא והשמ אלא
.לכה שקבל הישפוח שיגרהל ימצעל תנתונ ינא ,(יתוא בהוא םג אוה
ברעה תחורא תא הניכמ תא דחיב ותיאש םדא ןבהש ךל רדתסמ אל םא
יגוד ירחא בגה לע ךל רמג"ש םדא ןבה אוה ,התיבה םירזוחשכ
...ןוכנה םדא ןבה תא תשגפ אל טושפש הארנכ זא ,"לייטס
החלצהב ךל לחאל אוה יל רתונש לכ
ינאל וביגה
 
24/4/02 9:37
היינשה ידניא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא ורתפ םהש הארנש ,ןאכ םיביגמה בורל דוגינב .תבתוכ תאש המ םע
ירה .םוקמ ותואב תאצמנ ןיידע ינא ,ביאכהלל בוהאל ןיב סננוסידה
תשקמב טושפ יתייה הככ םא - הז תא יל השועש הז אוה וטנ באכה אל
לבא .הבהאב הז תא השוע היה אוהו ,קזח רתוי הפיט ךושנל רוחבהמ
םימעפל ,הלפשה ,הטילש ןדבא ומכ תושוחת הלא יתוא ןמרחמש המ
ינאש המל יל תומיאתמ אל ךכ לכש תושוחת ולא .דחפ תצק וליפא
!םיסחי תכרעממ תשפחמ
ךיא קוידב יל ץיבריו ,יב בשחתיש והשימ הצור ינא - הטימב םגו
לש השוחת יל ןתי םג אוהש הצור ינאשכ הייעב תצק הזש ,הצור ינאש
ילש רבחל יתרמא רשאכ דרוסבא ידכל עיגה בצמה ...הטילש רסוח
תא הצור אל ינא לבא' ,יילע טלתשיש והשימ לע זטנפל תבהוא ינאש
יל םהנו םיידיה תא יל ספת ,ןמרחל ןוצר ךותמ ,רוחבה .'תמאב הז
.'הזכ תמאב ינא יכ ,הרירב ךל ןיא זא' ןזואב
- יתצבשח םואתפ תרחמל לבא ,עגרה ותואב ,תמאב ,קילדמ יד היה הז
אוהו קיספהל הצרא ינאשכ ,תמאה עגרב םא המ ?הזכ תמאב אוה םא המ
?יתוא ררחשל ול אובי אל םואתפ ,ןמרח היהי


תויהל בייח הז זא ,קזח סקס תושעל םאש הנקסמל יתוא איבמש המ
לגוסמש ימ ילואו ?אל ,זוחא האמב וילע םיכמוסש והשימ םע אקווד
,תמאב ךתוא בהואש הז אוה ,הכירצ תאש באוכה תא קוידב ךל תושעל
אלש יכונאה אוה - ךל ביאכהל לגוסמ אל אוהש ךל רמואש הז וליאו
ינא) .הצור תאש ומכ ךתוא קפסל ידכ ולש ךוניחה לע רבגתהל לוכי
יכ טוש קיזחהלו רועב שבלתהל םיחרוטש הלא לע תרבדמ אל רבכ
ירטסיה קוחצב ץורפל םהל םרוג הארמב דחא טבמ לבא ..םהמ תשקיב
אמש וא .םונהיגב דחוימ םוקמ רומש הלאל .הניצסה לכ תא סורהלו
.(?םמעשמה ןדע ןגב


,העקשהב אלמ סקסש רבג שי .םירבגב םג בשחתהל ,ןבומכ ,ךירצ
הסרגה תא ףידעמ אוהו ,ותוא ףייעמ םתס ,םידיקפת יקחשמו תומרד
.תיתנכובהו תירנויסימה
םייחב קתומ אוהש והשימ לע רשפתהל ףידע הזכ הרקמבש יל הארנ
.םימוחתה ינשב תצלפמ אוהש הז לע אלו ,הטימב ינאכמו
היינשה ידניאל וביגה
 
 
24/4/02 18:32
ביבר הלאירא :תאמ
ההדזמ ךכ לכ ינאל הבוגתב
?הנטק הרעה לבא ,הבוגתה


רבכ ןאכ שי .םיקינ דוביכ לש האנ יד תרוסמ שי הזה רתאב
שבלתהל ןיינעל אל תצקו ,היננבב תכרעומו תדבוכמ הרבח ,ידניא
."הינשה" הפיסומ תא םא םג ,קינה לע הל


?"הטנ'גמ" ילוא ,עבצ לש בינגמ םש ךל אב ארונ םא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
25/4/02 13:40
היינשה ידניא :תאמ
לע ךל הבר הדות ,ידניאל הבוגתב
לש העדוה יתיאר םגו ,םעפ רבכ וזה הרעהה תא יתלביק ,ןכ
םשב תשרב תבבותסמ ינאש תושעל המ לבא .רבודמ הב הרבחה
ידניאכ ההוזמ ינא םייטרפה ייחבו ?םינש 5 תוחפל רבכ ידניא
.הז ינפל הברה הברהמ דוע
הל ריאשמ םגו הנממ יתוא לדבמ םג ("היינשה") יחכונה קינה
המ הניבמ אל ינא זא ,הקיתווהו הנושארה לש דמעמה תא
?הייעבה
ינא ,יתייעב אוה אשונהש הניבמ ינאש ןוויכ ,Nevertheless
ןמ תינמז השירפ לע םג הארנכו) .םש יוניש לע תאזב הזירכמ
.(רתאה
אל םגו .עבצל רושק אל ללכב ילצא ידניא לש רוקמה ,בגא
אקווד הז הטנ'גמ .תיתרתחמ הקיזומל אלו סנו'ג הנאידניאל
.ךשמהב וב ילקתית ילוא .דמחנ ןויער
היינשה ידניאל וביגה
 
17/5/02 21:52
Maya :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ייה
קר לכה הלחתהב ןוכנו סולפ הנש רבכ רבח יל שיש רמול יתיצר
םגו תישיא ינא לבא הלב הלב הלבו בשחתמו הזכ ןידע היה (!!!)
.ןוויג תצק םיבהוא אוה


ןיטולחל םורע ילש םידגב ןוראל ותוא יתרשקשכ ותוא יתעתפה לומתא
תא יל ךשנ ,קזח הדימעב יתוא ןייז אוה :ינוצרכ וב יתישעו
.'וכו תומטפה
תפצק םע םיתות ,תורנ רואל היטבמאב הז תא ונישע שדוח ינפל
.תוכר תוקישנו
.חור בצמב יולת דואמ דואמ הז
.שדחלו ןווגל םיגאוד דימתו היינש םע דחא םיחותפ דואמ ונחנא


קומעו קזח ילא סנכתש ,תצק יתוא ךושנתש, יתוא קקלתש הצור ינא
....יתוא עגשתו
.יתוא בהוא התא המכ יל הארתו יתוא קבחתו יתוא ףטלת כ"חא לבא
קנפתהל תבהוא םג לבא סקסל הוואתמש תיסקס הלותח ינא םג כ"הסב
.(-: םח וקוש סוכ םע הכימשל תחתמ
Mayaל וביגה
 
25/5/02 0:53
שמחו םירשע רכז הכנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הבשחמל רמוח ,ןיינעמ רמאמ
,הבהאה השעמ שיו סקס שיש הדבועהמ םלעתהל רשפא יא תובוגתה לכמו
.ןיטולחל טעמכ םינוש םינמז וב ךא םירבוחמה םירבד ינש


לכב ,בצמ לכב ,ךרד לכב ,יתגוז תב תא קפסל ידכ לכה השעאש ןבומכ
..ןמז
םא םיטהול יכה םירבדה דחא יתעדל לבא ילע וקלחיש ולא םנשי חטב
רבד-ה אל
תמרגנש המזגרוא התוא ..המזגרואה ףס לע תאצמנש הרוחב תוארל הז
..ידי לע
...ףחוס ,טהול ,בוטר ,םח
...דיה תא יל הרבש טעמכו הרקמה הרקו
...תורעיש טעמ אל יל השלתו הרקמה הרקו
יתייה תמייוסמ הדוקנבו ,עגר לכ יתבהא ,יתנהנ תאז תורמל ךא
ףרטומ
...יתלוכי אל ..לכה תורמלו יופש יתלב וליפא ילואו
התשע רשאכ םג ,ביאכהל יתדחפ ..(?)םסרכל ,ךועמל ,סופתל
.(יליבשב םא קפס) המצעל תאז
(:ףוו ףוו (:החלצהב ונתוא ןתפליא טלחהב ,רמוא המ
?ףיקת תויהיל יתמו ןידע תויהיל יתמ טולקלו ןיבהל ילע וישכעו
תחקל אלו ןידע תויהיל ףידעמ ינא לבא ילש דספהה הארנכ ,רעטצמ
...םדאןב קר ינא היח אל ינא ,ןוכיס
.תובשחמ ארוק אל לבא ,ןמרח רבג ,ןכ


,הטימב יתלשכנ אל םלועמ
(קפסהמ תונהל ונת)
.הצורמ התייה גוזה תב דימת
(:הבוט תינקחש םתס חטב)
השעי ינא ,הצור תא המ ידיגת ,ולאה םיריקחתל ייד זא
.החמשב..תאז
.הבהאב ...םג ילואו
שמחו םירשע רכז הכנל וביגה
 
8/6/02 5:29
עטנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אל ןיידע םכלש תובוגתה לכ םא ךא ןמזב יל םתאבש המכ ייו יוא
יל רזוע אל םג םהמ דחא ףא הקשול'לאירא יוא העד ימצעל יתשביג
רתוי הפמ יתאצי קר םירחאה לכו יג אל הדנפ אל יליגו יליצ אל
םיהדמה רוחבה םע תאצוי ינא הככ זא .יתסנכנשמ תלכסותמ רתויו
םידמוע ונא יתחכש ןכ אה תומדא יילע רתויב שיגרה ןידעה קותמה
ינאש הדיחיה ךרדה לבא בוט סקסה ו/יניבת אלש בורקה ןמזב ןתחתהל
תכישמ תחתב םיקילפ םא ירזכאו עורפ סקסב אוה רומגל החילצמ
.דועו דועו טרפא אל ינאש יאנג תולימ םג ןכו הקזוחב רעישה
החילצמ אל ינא לבא תינהנ ינא ומצעשכל הלועמ רבד אוה ותיא סקסה
הרוגמ ינאש הזב רמגנ הז לבא ףצשב הביטרמ ןכ ינא תרחא רומגל
ינאש ול דיגהל ץמואה תא יל ןיא המ םשל לבא ופמינ וזיא ומכ
תא ותיא היחא ינאש ו/יניבת ינש דצמ ירגלוו עורפ הז תא הפידעמ
אוה םיכסי אוהש יל הארנ אלו וידלי םא היהא ותיא ילש םייחה לכ
ינא תושעל המ תעדוי אל ינא תשאוימ שממ ינא םצעב ,בוט .יתד םדא
וא ? היזטנפה לא רתווא ינא ילוא יתוא אוהו ותוא תבהוא שממ
יל ו/ירזע ... ? אל ילואש
עטנל וביגה
 
 
8/6/02 13:09
ההותה :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.ץחלל תסנכנ יקיר טעמ דוע ?הלאירא לש הלוק ?ץועיי תינכת
ההותהל וביגה
 
6/7/02 22:58
וקסרג יגול :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הסנא ינא םג זא .ןאכש תונכהו תוחותפה תובוגתה תומכ עיתפמו
.תונכב בותכל
תורושקו תומילא דימת טעמכ ויה ולש תוינימה תויזטנהש ,רבג ינא
סקס השוע יתייהו) רדסב אל ירמגל הזש יתבשחו ,תומילאבו הענכהב
תא ופידעהש (ןהשימ המכ הז ירחאו) יהשימ יתרכהש דע (ךרו ןידע
.הככ הז
(םינש 3) תיניצר םיסחי תכרעמב ינא םויה לבא ךורא ךורא רופיס
שיגרמ אל ינא) םינוש םיגוסמ 'הטילש-יקחשמ' ,ראשה ןיב ,תללוכש
ונחנאש הינשל דחא דיגהל ןמז הברה ונל חקל ,ןכ .(טרפל ךרוצ
,הזב בהוא ונתאמ דחא לכ קוידב המ ררבל ,הז תא םיבהוא
עובקלו ,דימת אל לבא םימעפל הז תא םיבהוא ונחנאש הנקסמל עיגהל
השועש המ לע הלילה ךות לא תובוט תוחיש המכ ונל ויה .תולובג
.הלאירא לש המלידל דיחיה ןורתפה ,יתעדל ,הזו ,בוט ונל
הצור תא המ ול ידיגת השיומ םע יעיברה טיידבש ךממ הפצמ אל ינא
אשונ לכ לע םיחותפ רבכ םתאשכ ,דחיב הנש יצח ירחא לבא .הטימב
דחא איה תינימ המאתהש איה ילש השוחתה .ותא ירבד - םלועבש
,שדח גוז-ןבל םישגינ ונחנא רשאכ עדומ-תתב םישח ונחנאש םירבדהמ
/תומילאה תויזטנפ לע ול ירפסתו ךגוז-ןבל יאובתש םימעפה בורבשו
ךובנ היה טושפ אוהו הלאכ תויזטנפ ויה ול םגש ילגת,ךלש הטילש
.תונידעב ןזואה תא קלל ךישמהו ,ךל רפסל ידמ
לש בולישב אוה - יבגל - םיהדמ חכה סקסה ,בגא ךרדבש בגא ךרדבו)
.(תונידע םע תינוציק תומילא
.הדןת
וקסרג יגולל וביגה
 
5/8/02 22:10
םתוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תצק ןווגל הגוז ןבמ שקבל תרבחמה לש היעבה המ יתנבה אל ןיידע
המכ לע תצק דובעל הכירצ תאש יל הארנ ?תדחופ תא הממ .סקסה תא
.ךל שיש םימוסחמ
םימוסחמה אשונב תודקמתה ךות יגולוכיספ לופיט לע ךל ץילממ ינא
קר אקווד ואלו תויגוזב תויעב ךל םירצוי םהש שחנמ ינא ,וללה
(םוטפמיס קר הז) סקסה אשונב
??הרקמב הינלופ תא ,בגא ךרד
םתויל וביגה
 
 
6/8/02 1:40
רמת :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
רמוא הזו .2002 ןכ ןכ !2002 תנשב ונחנא תמנפה אל םא :םתוי
תייהש הנקסמה .הנש 50-מ רתוי ינפל המייתסה ןילופמ היילעהש
וא ,דאמ םירגובמ וא םה ןילופ ידילי בורש איה קיסהל ךירצ
.םייחה ןיב דוע םניא
ידיל תואב שממ אל ןהילע רבדמ התאש "תוינלופה תונוכתה" ,ןכל
סולפ םישולש-םירשעה ינב בור .ישילשהו ינשה רודה ברקב יוטיב
אצוממ םילארשי אלא םינלופ אל ונחנא ןכלו ,ישילש רוד םה
התאש תונוכתה תא ריכזמ אל יתלביקש ךוניחב רבד םוש .ינלופ
.םיריכמ ונחנאש תוחידבה תא וא ,ןהילע רבדמ
החינמ ינא) בתוכ התאש לבא ,יתוא םג תוקיחצמ תוחידבה בור
קר אל ,תויגוזב םימוסחמ הל שי יכ הינלופ הלאיראש (תוניצרבש
.ןבצעמ וליפא הז ,קיחצמ אל הזש
לע אלא ,הל תישעש שורגב יגולוכיספה חותינה לע תרבדמ אל ינא
תודע ןיבל וניב רשקהש רמאמ ךמס לע הינלופ איהש חינמ התאש הז
.םייק אל טושפ
רבכ אצ !םינלופ לש תונוכת םילארשיל םיסחיימש רבכ סאמנ
!הלאה תויוטשהמ
:-) ?יאקורמ הרקמב התא ,בגא ךרד
רמתל וביגה
 
14/9/02 0:29
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יקיספתש עגרב ומוקמב ראשי ךדובכ ,ךלש שארב תמאב הז ימסארב לבא
רתוי םישיגרמ םה םא םג ,ךיתונוצר םע חונב אל שיגרהל
האמב תקדוצ תא ,הזמ יאצ הללאי זא .. "םיגירח" וא "םיכלכולמ"
ונחנאש המכ םימעפל תוכירצ ונחנאו תונידע הלאכ אל ונחנא ..זוחא
םג רשפאו ...ועמשמכ וטושפ ונתוא וקפדיש - הז תא דיגהל תואנוש
הז וכופהנ) רכונמו רז זיזי הזיא קר אלו הז תא השוע ונבוהאש
(!בוט רתוי וליפא
וז הבוגתל וביגה
 
18/9/02 0:15
גרובייסוננ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךל שי ?יקניק סקס ירחא רקובב ךתוא דבכי אלש תעבוק תא עודמ
?הלאכ תויסאטנפ םישממש גוז ינב ןיב תורצונ תותובע הזיא גשומ
?ודאס םידסחתמה םיקופדה תפשב וא BDSM תונוכמה ולא ללוכ
שממ ((:...הח ,רקובב התוא דבכי אלו יגוד ירחא בגה לע הל רמוג
.הההההארונ....הלפשה
.ויניעב טיבהל ילכות אל
רתוי יתוא ?דיחפמ המ זא ,בוט יכה ךל השוע הז ,ירגבתת השיא
.הב ןיינע םוש יל ןיאש יהשימ דיל ררועתהל דיחפמ
גרובייסוננל וביגה
 
20/9/02 16:58
לטיור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,םולש תבש
םע ינא .סקסה לש רתוי תוקזחה תורוצל ךלש תובהאל יתרבחתה דואמ
ןייצל תבייח ינאו .(םימיהדמ םידלי 2 +) הנש 11 הזמ יגוז ןב
הריתס לע תרבדמ תא ! ןכ !ןכ ! ןכ .םינשה םע חבתשמו לדג סקסהש
הברק שיש לככ !!!! אוה ךופהנ .בוט סקס ןיבל תויגוז ןיב
עדי וניניב רשקה .רתוי םייולגו םיחותפ ונא ,רתוי תימיטניא
.סקסה רפתשה היילע לכבו תוילע רתוי הברה ךא ,תוילעו תודירי
.רתוי דוע בהוא :בושחו .רתוי הנכו רתוי קומע רשקמ עבנ לכ םדוק
סקסה רתוי םירורבו םייולג ונייהש לככש ,וניווחו וניאר ,ףסונב
לבקא ךיא ?ודיצל רקובב םוקא ךיא תלאוש תאו .רתוי ימזגרוא היה
,רחא םלועב תא ,סקסה תעב .םירבדה ןיב רשק ןיא ?'וכו דובכ
םירצי הצוחה האיצומ תא וב ,בוט םעט ולוכש בוטר ,םוסק םלועב
ןב קר ,ףייכה לכ הז .(איצומ היה אל יופש םדא ףא חטבל בוחרבש)
ךפהתש היזטנפה תא הינשהמ דחא םישרוד .ול םיפתוש ינאו יגוז
תא איצומ וז .הז עגרב בוט יכהו בוט ונל השעתשו תואיצמל עגרה
.בוט השוע הז םא ?ער המו .ונבש םייתייחה םיתעל ,םירציה לכ
המ םיתיעלו הנידע הבהא םיתיעל .ליגרו זופח אוה סקסה םיתיעל
אלל ,לכו לכמ לכה ,ןווגמ .תואיצמל ךפוהש בוטרו עורפ םולחב אבש
ונלש ןוכתמה הז .ןמזה םע חבתשי דוע סקסהש הנימאמ ינא .תולובג
םילאושש שי .חבתשהל ירק ,תויתחפשמבו תורבחב ,הבהאב ,תויגוזב
זא ?ץוחב תורחא תונמ יקדבת אל ,ינווגת אל ?ותיא קר המ ?יתוא
ול בוט אלש ןמיס ,ץוחב תונמ שפחמש ימ ירה .אלו אל ,אל יתבושת
תכרעמ ךותב :םייק ןכא םג ןכאו םייק אוה ,ןוויגה יבגלו .םינפב
.ירשפא הז :האמה תושדח ,ייתובורו ייתוריבג תיגוזה םיסחיה
רחאל שייבתהל המ ןיא .ראשה ןיבל סקסה ןיב הדרפה םישוע ,הביבח
רקובב .אבה אשונל םירבוע סקסה ירחא טושפ ,רתויב עורפ סקס
םיכישממו בוט ונל היה המכ ינשל תחא םיכייחמ ,דחיב הפק םיתוש
היווחה לע הבשחמב בוט היהנ ףא ,םיקקפב םג ,הדובעל ךרדב .האלה
.שמא המיהדמה
םייחל גוז ןב בלשל רשפא םג רשפא :םייסא ןכלו יד יתכראה זא
.עורפ סקס ןיבל ךתוא דבכמו בהוא אוהו תדבכמו תבהוא תא ותואש
תונמאנו ןומא םע .חוטב לבא ,טאל טאל םיבלשב אב הז ,ןכו
.םיידדה
גוגחל הכזנש" :אוה ןיאושינה םויל ילעבמ יתלבקש הנורחאה הכרבה
יתרמא ינאש המ .לכה תא רמא אוה הז דחא טפשמב ."לבויה תנותח תא
:-) חמש גחו ןמא .םלש דומעב
:-) לטיור
לטיורל וביגה
 
11/10/02 17:11
יאפופ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תוחפ םג רשפאו קזח רתוי רשפא ,ןכ
רמא לאזאזעל ימ ,ךתוא בוהאל ןיידעו בגה לע ךל רומגל לוכי ינא
ןוויג ,הבהא תושעל אלו ןויז תויהל בייח הז םיננידזמש םעפ לכש
.םיממעשמ אל ןימ יסחי לע רומשיש המ הז
.ןבל רוחש לכה אל
יאפופל וביגה
 
13/10/02 11:50
veronica :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תוטשפה לע יאפופ ךל הדות
בשחא ןיידע ינאו גוזה ןב לש וינפ לע רומגל הלוכי ינא םג
?ותוא תבהואל
veronicaל וביגה
 
21/10/02 9:58
תידוהי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אל היהי סקסהש ןיידעו האלפומ הבהאב תויהל רשפא ינויסינמ אקווד
םימעפל .רהמ םימעפלו טאל םימעפל .המיענ תוינחוכב אלמו םמעשמ
ףילחהל םינפה לע רומגל ,ילאנב ילארוא ילאנא .רחא םימעפלו קזח
לש ןורטאית חותפל דחיב ןנואל תושדח המכ איצמהל תוחונת ןוילמ
טושפ וא תשגרמ הבהא תושעל קועצלו ךושמל ףייכב ץיברהל ,םיינש
יכה ,ילש בוט יכה רבחה אוהש ילש רבח םע הז הככ .קופדלו קופדל
.תושמוממ תויזטנפמ הנהנ לבא תולובג עדוי יכה ,םיסקמ יכה ,בהוא
...ארונ ותוא תבהוא ינא.....טושפ אוה מממממ
תידוהיל וביגה
 
22/10/02 21:28
לג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הנשמ אל הזש תבשוח ינא
ךתוא אוהו ךלש גוז ןבה תא תדבכמ תא םא יכ
לומתא הפב ךל רמג אוהש תפכא ול היהי אל זא
רתוי תצק ךתוא קפד אוה יכ ךריה לע םייניצר םינמיס ךל וראשנשו
קזח
...ריקה דגנכ כ"רדבש הממ
דבכל ודמלי גוז ינבה זא יללכ ןפואב דובכ שי םאש תבשוח ינא
היינשה תא דחא
.הז ירחא םג
,רבד לכל םירורב תולובג שי
תושעל לכוא אל ינאש תעדוי ינאו ..הביס אל תאזש תבשוח ינא
..הרגש רותב םיענו ךר סקס
..ירחאש רקובב םג דובכ היהי זא ,דובכ שי םאש תעדוי ינאו


רז ינפב חתפהלו אובל רתוי לק תמאב הזש הזמ ץוח
ךכ רחא ןובשחו ןיד ול תבייח אל תא ,הצור תאש ךיא גהנתהלו
כ"חא אוביש המ םע דדומתהל הז גוז ןב םע תאשכ לבא
,ךלש היעבה תאז הז לע רתוול זא
ינפב דומעלו גוז ןב םע םג הז תא תושעל הלוכי תא יכ
! .םכלש םיסחי תכרעמל השעי הזש המ
לגל וביגה
 
25/10/02 13:16
רפונ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
השקבב ימ םא יל ןיא לבא ותיא ןיידזהל והשימ תשפחמ ינא םג
יל ורזעת
רפונל וביגה
 
 
2/11/02 18:17
avi :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
Nofar
feel free 2 call anytime
aviל וביגה
 
2/11/02 17:36
ימש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תומולח רבג ותוא םע ,רשואבו ,האושנ אל ינאש יתוא ומישאת אל
םג לבא ,ילוא רתוי הכומנ תורידתב , תאז לכבו ,םינש 5 רבכ
הכר תונידעו ילארוא םימ ,םיילאנא םינויזמ םינהנ ונחנא
דיגהל השק תצק םצעבו ,ןוכנה רבגה תא קר ךירצ .םינתשמ םינונימב
!תונב החלצהב .הז לע "קר"
ימשל וביגה
 
7/11/02 20:56
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תודומ תורוחבה בורו הזה אשונב רקס ןיאמ השוע ינאש םינש רבכ
תוכמ תצקב לוספ והשמ ןיא .יביסרגא תצק הז תא תובהוא ןהש
ןב םע ךכל עיגהל טלחהב הלוכי תאש בשוח ינא .םעפ ידמ קיסוטב
ירבד טושפ ךתוא בהאש ימו תיתייח הכישמ ךכל תשרדנ טושפ ךגוז
תא .רתוי ךתא דבכל ול םרגית אל ךלש תוחיתפה ונממ ישקבתו ותיא
גהנתהל הלוכי השיא תוטימה רדחל ץוחמ יריאשת שפוטמה דובכה
רבעמו םינשה ןיב רשק ןיא השלח תויהל הטימב תיטננימוד הרוצב
עורפ סקס לש בולש אוה יתימא גז ןב יתוא ימרזית טושפ הזל
תישנה תועיקתה םע קיפסמ המידק זא דובכו הבהא םגו ררחושמו
!!!!!!!!!!תאזה
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/11/02 19:36
יטננימוד רבג :תאמ
!התוא תקחיש הללואל הבוגתב
םימיאתמש םיסחיה גוס שי רבגו השא לכלו ,הסכמ שי ריס לכל
.םהל
,תבחרנ רתוי תצק הטילש םיבהואש שיו ,קזח ןימ םיבהואש שי
.רעישב הכישמ הפיטמ


ןתוא ביטרמ ,החפש ,העונכ ,תטלשנ תויהל ןויערה םצעש םישנ שי
.הפצה תנכס דע
,תושעל המ הל רמאיש רבג תבהואש השאש רמוא הז ?רמוא הז המ
השא איה ,הצור איהש םיעדוי םהינשש המ חירכיש םימעפלהווציש
.םייחהמ תונהל תעדויש האירב


,םימעפל ,סרפכ םימעפל ,שנועכ םימעפל ,קיסוטב תוכמ ללוכ הז
.הבוטר התוא השעי דימת הזו ,יל קשחתמ יכ םתס
הב השוע ינא ,תולאש לואשל ךירצ אל ינאש הדבועה תא ללוכ הז
.עגר לכ תבהוא איהו ,ינוצרכ


.ויהיש םישנלו ,יתיא ויהש םישנל בוטש המ הז ,יל בוטש המ הז
דואמ בוט הז ,בוט הזשכו
!אלפנ הז "ער" הזשכ
יטננימוד רבגל וביגה
 
3/12/02 16:04
TOMY :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
, ןגוהכ יתוא ןמריח ךלש רמאמה תאירקש תודוהל חרכומ ינא תישאר
וידמימל בש יניז ,רמאמל תובוגתה לש השיתמ יד האירק ירחא םלוא
,הפ ףטפטל ליחתה קוידב יכ ןעי..לבחו ,םיליגרה
לכש הדובעה םוי עצמאב דיב קופדל תכללמ בינגמ רתוי המ ונניבו
,אלימ ונ,,,,םזיג םזיאב םירבדמ םיבושח ודבספ םישנא ינימ
, םוקמ לכמ
םילגרתמ רשאכש איה היעבה לבא דחא רפסמ הז עורפ סקסש קפס ןיא
שיתמ הארנ סקסה עתפל , ןיינעב אלש יהשימ םע עטק שי זאו ,הזל
זא...תועילבה ינינעב אל איהש רדסב הזש הל ריבסת ךלו , םמעשמו
הזמ תצק בלושמה סקסה תנירטקוד םע ולאל ףרטצהל אלא יל רתונ אל
..ץוציפה ינפל עגר הרוחא זוזת אלש רקיעה..הזמ תצקו
ייב...םיתורישל יתזז,,,, , םשג הזיא וי
TOMYל וביגה
 
 
11/12/02 13:57
תידיע :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
!!! י מ א י


?ילמרונ התא דיגת
!!הזז ינא םג וישכע


!!!!!!!!!!!!!!!!!!ואימ !!!ךומכש טרוירפ
תידיעל וביגה
 
28/12/02 18:51
סטנוהקופ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ונל םירידחמש המ לכ ירה...הנורחאה הקסיפה תא הניבמ רל ינא
איה...תחתב (הלימה לע יל וחלסתו) תניידזמש השיאש הז ,שארל
ותוא םע תבייחמ תיגוז םיסחי תכרעמב תויהל היואר אלו תיתונז
דחא ותואש ףידע המ זא...הז תא םיבהוא םירבג ירהו ....רבגה
התוא ןייזל ול ןתתש תחא תבוטל םיברעה ןמ קלחב ךתוא שוטני
קר היהי אוהו ושפנ הצפחש המ תא ול ינתת אמש וא !?תחתב
המו ...לכה הסנמ ינא...הזמ תונהל םג וסנת תונב ילוא....ךלש
!תינשב רוזחי אל םיענ אלש
סטנוהקופל וביגה
 
28/12/02 23:54
ובובוקוש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לע תוניצרב םעפ תבשח לבא .ךל יביל יבילש יל ינימאת ,יתוחא
.תוסנל הווש ?גולוכיספ
ובובוקושל וביגה
 
 
29/12/02 1:24
הלאירא :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
םג ?תכלל ךישמאש ידכ ןממל ךל לאב ,םינש שולש לופיטב יתייה
.בוש שגפיהל חמשנ ארונ תיקנירשהו ינא
הלאיראל וביגה
 
14/1/03 17:15
shelly :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
it all-big sheet!!!!! it a good story,written in a great way
and most of the pepole probably think that...."this is what
i feel-this is my problem!!!"-well i am sorry but i will be
the first to say what really happens out there----when you
have a good conaction and good sex it is good and when it's
bad-it's bad!!! as simple as that.it is got nothing to do if
he is our true love or some guy from the street. i had sex
with someone i dont relly love [no at all ] and it was
supose to be good-only he was b a d ! and fom the other
hand my sex with the man that was [and always will be...]
the love of my life was gret. to contrevers those who'll
say i am imotional person-i had the most wonderful sex with
a guy i met on the street of new work....this meens that
what's makes the different is your partner and you,and not
your feelings!!! and if you have problem to do hard with
your love one-you need to learn to be more open about the
sobject
shellyל וביגה
 
22/2/03 19:39
סונו :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לוקב חונגל םג תבהוא ינא . יארפו קזח סקס תבהוא םג תישיא ינא
יתייה לבא.('וכו יתוא קופד,יתוא קקל ,יתוא ןייז) ךלכולמ רבדלו
ידימ רתוי אל) חונגל יתלחתהשכו רוחב םע תינימ היצאוטיסב םעפ
תא הניבמ אל ינא .הפה תא םותסל יל רמא טושפ אוה(םכל תעבשנ קזח
םינב זא ?אל רתוי הרוגמ רבגה עצמאב תרבדמו תחנוג השיאשכ יכ הז
וריהזת טושפ םכמ אנא ינלוקו עורפ סקס םיצור אל םתא םא השקבב
....ינפל ונתוא
סונול וביגה
 
6/4/03 6:03
ביני :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רצונ זאו ,הז תא םהל השוע ךלכולמ סקסש םישנו םירבג םנשי :הככ
הביהלמו תכלכולמ השוחת התוא תא רוצי ול ה/בוהא םע סקס וב בצמ
םישנו םירבג ןורקיעה תמרב ,תונקהל לוכי חושק ינימ קוסיעש
רשפא בוט רשקה םא ,'וכו םיקמוע ,סקס לש תונוש תומצוע םיבהוא
ריהבהל מ"ע הבושח תוחיתפ ,ה/בוהא םע רתוי חושק סקסב ןיידזהל
ינבמ דחא הבש תרחא היעב תויהל הלוכי .הצור ינא המ גוזה ןבל
לוטנ ינימ עגמ ךירצ אוה םוטפמיסכו הבהא חתפל לגוסמ אל גוזה
.הבהא
תב/ןבל השק הזמ האצותכו "ליפשמו חושק" ינימ עגמ ךירצ אוהש וא
.ןתוא בוהאלו רנטרפה יניעב לכתסהל גוזה
ביניל וביגה
 
14/4/03 22:37
תיסקס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.גוז ןב םע בוטו קזח סקס ומכ ןיא
חונב ותיא שיגרהל היהי רשפאש ,בהוא גוז ןב םע יוצר ,רשפא םאו
!!
תיסקסל וביגה
 
17/4/03 20:14
יבמב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הז תא יתבתכ ינא וליאכ .ןוכנ ךכ-לכ .הפהמ םילימה תא יל תאצוה
.יתבהא
יבמבל וביגה
 
20/4/03 3:16
תיתונזה תיתות :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!!!!! תועוט ןכלוכש תבשוח ינא
הזמ תנהנ ינאו תונושמו תונוש תוחונתב ברע לכ סקס השוע ינא
!!!!
(: ותוא תבהוא אל ינאו יתוא בהוא אל ותיא תבכוש ינאש ימש וליפא
תיתונזה תיתותל וביגה
 
28/4/03 15:55
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,קתומ


sorry
.שארב לכה הז
.ירשפא לכה
וז הבוגתל וביגה
 
11/5/03 19:38
העונ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יארפ סקסל ךשמנ שממ אל ילש גוזה ןבש איה ילש הסעבה
,תוקישנ תוימיטניא םע סקס שישכ ףיכ הז םימעפלש ןוכנ זא
תצק והשמל ותוא ררועל הסנמ ינאש םעפ לכ לבא ,םיפוטילו םיקוביח
תאצוי ינאש אצוי ,םיכלכולמ רתוי תצק םירובידל ,השקונ רתוי
.הלועפ ףתשמ שממ אל אוה יכ והשמ תיתונז
העונל וביגה
 
13/5/03 20:10
ןירוד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ןמדזמ סקס אוה בוט המכ ....ואו
"וקתמי םיבונג םימ" :םירמואש ומכ
:לש היצאוטיסב םיאצמנ
,"וילע המח ינאש המכ ואו"
,"ללכב ותוא הריכמ אל ינא"
...."בוט שממ אוה"
...."רמגי אלש"
...."ותוא האור ינאש הנורחאו הנושאר םעפ ,יל תפכא המ ,בוט"
...."רמגי אלש ...ואו"
...."ערפתהל ןמזהב הז"
...."ףוסה דע תכלל"
....."ןכ"
......"אב הז"
...."בורק הז"
...."ןאכ הז"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"הההההההההההא"
המל
?הז לע רתול
םייח
םעפה תא תויחל דואמ יאדכו ,תחא םעפ קר

קופדל וקיספת ,קופיסה אלמב ,בוט תאזה הדיחיה
ןובשח
!!!סקס קר הז ,םלוכל

וליחתתו "המימתה הדליה" תכיסמ תא ודירות

,בלה לכמ ,תמאב תויחל ,תויחל
תחקל
שגרמ עגר לכ לצנל ,רקוב לכב הקומע המישנ

....סקסמ תונהל רקיעבו ,םייחב
אל םא
....?יתמ זא ,וישכע
ןירודל וביגה
 
6/7/03 7:55
orion :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
- קזח רתוי רשפא ,ןכ
םיירקיע םירבד ינש , השעמל, יל שיו ןויעב ךלש המישרה תא יתארק
:
קר , הדירטמ וליפאו תמייק היגוס אוה םומעישה - תמאב .1
תוינימ תוכרעמב רקיעבו , םג עיגמ הזש רמול לוכי ינא ןויסנהמש
םתוא רידגמ תוחפל וא תולובג הצוח ןהב סקסהש ולאכ - תוירופ
דואמ השק ( עיפומ אוה םא ) םומעישה תייעב זא אקווד - שדחמ
תא תולעהל שיש ךכ רתומ ( טעמכ ) לכהו ,הרק רבכ לכה יכ .ןורתפל
.ןווכתמ ינא המל הניבמ תאש חוטב ינא ..... םעפ לכב ףסה


. סננוסידה תייעב תא יתנבה שממ אל .2
? בגה לע ךל רמגש ימ תא רקובב לבקל ךל השק המל
רורבו , יצרת םא קחשמל , היצאוטיסל סנכנ ךומכ - אוה םג ירה
תלגוסמ יתגוז יכ העידיה ךפיהל - השק אל הז ךתוא דבכמ אוהש
" תעדלו , ףוסה דע ( דיקפת לכב ) היצאוטיס לכל יתיא סנכהל
.םייחל םעט איה " רחמ םג הפ היהנש


, רבד דועו
דחפ ךותב םייובש םישנאה בור -םיכסהל בייח ינא ןכ , לכה תורמל
םיטרס המכ הנשמ אלו ןימב - טקרוק ילקיטילופ /תומרונ /
. םיאור םה םייפרגונרופ
. םישנה םג
, לבח
הזש רמאנ 'well , וילע תרבדמ תאש ןימל תירנטרפ / רנטרפ אוצמל
. לק שממ אל
2 קר יל ויה
:)
בוט עובשו בוט םוי
ןפצמ
orionל וביגה
 
6/7/03 7:55
orion :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
- קזח רתוי רשפא ,ןכ
םיירקיע םירבד ינש , השעמל, יל שיו ןויעב ךלש המישרה תא יתארק
:
קר , הדירטמ וליפאו תמייק היגוס אוה םומעישה - תמאב .1
תוינימ תוכרעמב רקיעבו , םג עיגמ הזש רמול לוכי ינא ןויסנהמש
םתוא רידגמ תוחפל וא תולובג הצוח ןהב סקסהש ולאכ - תוירופ
דואמ השק ( עיפומ אוה םא ) םומעישה תייעב זא אקווד - שדחמ
תא תולעהל שיש ךכ רתומ ( טעמכ ) לכהו ,הרק רבכ לכה יכ .ןורתפל
.ןווכתמ ינא המל הניבמ תאש חוטב ינא ..... םעפ לכב ףסה


. סננוסידה תייעב תא יתנבה שממ אל .2
? בגה לע ךל רמגש ימ תא רקובב לבקל ךל השק המל
רורבו , יצרת םא קחשמל , היצאוטיסל סנכנ ךומכ - אוה םג ירה
תלגוסמ יתגוז יכ העידיה ךפיהל - השק אל הז ךתוא דבכמ אוהש
" תעדלו , ףוסה דע ( דיקפת לכב ) היצאוטיס לכל יתיא סנכהל
.םייחל םעט איה " רחמ םג הפ היהנש


, רבד דועו
דחפ ךותב םייובש םישנאה בור -םיכסהל בייח ינא ןכ , לכה תורמל
םיטרס המכ הנשמ אלו ןימב - טקרוק ילקיטילופ /תומרונ /
. םיאור םה םייפרגונרופ
. םישנה םג
, לבח
הזש רמאנ 'well , וילע תרבדמ תאש ןימל תירנטרפ / רנטרפ אוצמל
. לק שממ אל
2 קר יל ויה
:)
בוט עובשו בוט םוי
ןפצמ
orionל וביגה
 
10/8/03 17:54
תאיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.םלועב שיש ףיכ יכה רבדה הז תודיריש תבשוח ינא
ימר לש תינכתב םעפ עיפוה אוה ..ותוא םיריכמ םתא ילוא)ילש רבח
םוט לש ליפכה היה אוה ..םימסרופמ לש םיליפכה תינכותב דרו
??בושח הז המ-(זורק
אוהו ונרכה םישדוח הנומש ינפל זא ..ונניינעל רובענ הנשמ אל
לכ יתייה אלש ינאו םיבצמהו תוחונתה לכבו סקסב החמומ היה רבכ
תענמנ יתייה(הסונמ ךכ ידכ דע אל לבא הלותב אל)הסונמ ךכ
הליגרה החונתה םע יתראשנ ינא .ייניעב ןח ואצמ שממ אלש תוחונתמ
אוהש הצור ינא םא יל רמא אוה דחא םוי זא ..ויתחתמ תבכוש ינאש
..המיכסמ ינא רואיל ול יתרמאו יתמכסה ךכ רחאו יתססה ..יל דרי
האימחמ ינא ךיא (ילש ומכ ףוג םע חטב ונ)חמש אוה המ םושמ
וליאכ הז .ולש הדיריהמ יתינהנ הזמ ינא :ךישמנ זא חחח .ימצעל
היה הז ..הצור ינא ךיאו ,הצור ינא יתמ ,הצור ינא המ עדי אוהש
םירבדה לכו הצור השיא המ לע םירמאמ המכ יתארקשכ םויהו !!םיהדמ
תא אורקל וליפא ילב הפ םושרש המ לכ השע אוהש יתנבה הלאה
..ולאה םירמאמה
יתצצמ ילש םייחב הנושארה םעפב רבעש עובש .תודוותהל תבייח ינאו
ץוצמל רתוי יתלוכי אל ינא לבא הנהנ אוה ..עורג היה אל הז .ול
.יתוא חירכה אלו חכוותה אל אוה זא ..יתוא ליעגה הל'הפיט הז ול
ןהכ רואיל :םלוכל דיגהל הצור ינא תאזה תונמדזהבו !!בהז רוחב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!םלועב יכה ךתוא תבהוא ינא
תאילל וביגה
 
 
10/8/03 18:06
הנור :תאמ
תודיריל הבוגתב
ךרעב שדוח ינפל יל םג ..ךתוא הניבמ הזמ ינא ..תאיל יאוו
..ךלש ומכ היצאוטיס התוא התייה
רוחבהש םהו םילדבה 2 שי לבא!!םיהדמ היה סקסה ךל תרמוא ינאו
..םירמאמה תא ארק ןכ אקווד ילעבשו ילעב הלא ילש רבח אל אוה
..בוט וילע ירמשת -ךל שי לזמ הזיא
הנורל וביגה
 
10/8/03 20:54
ריפכ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.............ןכמ עתפומ ינא תונב


!!!ןימב 'ב 'א הז ילארוא


..???????????????????????רדסב ןתא
אאאאאאאאד וליאכ
ריפכל וביגה
 
11/8/03 0:45
רבג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.רמאמה לש ןורחאה קלחה םע םיכסמ אל ינא המשנ
בהואה לעבה.רבחה קיפסמ ,דחא לכ םע טמרתשהל הכירצ אל הישא
המלח דימתש ומכ תיתונז תויהל הלוכי איה ותיאו תכמוס איה וילעש
.תויזטנפ ותיא שממלו
!תיניצר םיסחי תכרעמב קודב הז
...תצק רמאנ אוב איה םירחא םירבג םע םירבד םתוא תא השועש תחא
...הנוז
הלש דובכה תא תלבקמ אל איה אקווד
רבגל וביגה
 
12/8/03 15:29
בוחר לותח :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןה תויזטנפה שוממל ךרדבש אוה ןיינעה .ולאכ תויזטנפ שי ונלוכל
.יטרדנטסה ןוויכל הכובמ אללו ירמגל יעבט ןפואב תוטוונמ
.ונגוז תב/ןבל ביאכהל ןיינע תמאב ונל ןיא
.תידדה המכסהו הריוא לש ןיינע םירחאה םירבדל רשאב
ךתוא דבכי אוה הכובמ לכ תויהל הכירצ אל גוזה ןבב םיחטוב םא
.רקובב
איה ןכמ רחאל ךא בוט תוחפ היה סקסה אקוודש תחא םעפ רכוז ינא
תוקד ךשמב עבצא לכו לפק לכ לע תבכעתמ ידי ףכ תא טאל הפטיל
( (-: קירפ). תוכורא
רשפא יא . הריואבו ןונימב יולת. תוחפ רעוסו דאמ רעוס סקס ונשי
.תדלוה םויב הקותמ דואמ איה ךא םוי לכ תפצק תגוע לוכאל
.תרחא תצק רשפא רמוא יתייה
בוחר לותחל וביגה
 
29/8/03 20:25
shadow :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא תושעל ךרוצ םוש האור אל ינא לבא ,הככ ילצא קר הז ילוא
...תאזה הדרפהה
בהוא ארונ אוהו תבהוא ארונ ינאש ,ןמז הברה יד רבכ רבח יל שי
עורפ סקס םג ונל שיו ,בהואו ןידעו ךר סקס ונל שי ,ןכו ,יתוא
,דחיב ןושיל תכלל רשפא טלחהב כ"חאו ,הבתכב ראותש המ לכ חושקו
.דימתכ דבכלו בוהאל ןיידעו ,ררועתהל
shadowל וביגה
 
30/8/03 11:26
יח הטוק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
בוט הארנש רבג לכ םיע ןיידזהל אלש רשפא ךיא הניבמ אל י נא
.ףוס אלל תומזגרוא לבקלו בוחרב
יח הטוקל וביגה
 
30/8/03 11:26
יח הטוק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
בוט הארנש רבג לכ םיע ןיידזהל אלש רשפא ךיא הניבמ אל י נא
.ףוס אלל תומזגרוא לבקלו בוחרב
יח הטוקל וביגה
 
2/9/03 1:14
הנסקוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הייחת התנומאב השא לכ
...תושגר ילב סקס יירחא םלועב תינקייר יכה השיגרמ תישיא ינא
הנסקואל וביגה
 
11/10/03 1:27
shuki :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םדאה לש ונוצר םגתפה תא םייקל םידמולו הנבה , הבהא שי רשאכ
רחא םוקמ לוכב וא רעישב ךושמי רבגהש היעב םוש ןיא זא ודובכ
ול םיכסת השאהש
םג ליבק לוכה זא גוזה ינב ןיב הבוט תיסיסב תכרעמ שי רשאכ םצעב
אל כ ?םיטוסכ םיבשחנש םירבד הברה דוע תושעלו בגה לע רומגל
היטס יהמ ומצעל רידגיש דחא לוכ ?םילבוקמ
אלו עובקה גוזה ןב םע לוכה תא תושעל רשפא זא סיסבה תא שי רשאכ
םילימ ךפוהש הז אוה םצעבש םיבושחה םירבדה דחא לע רתוול ךירצ
םישעמל
זאו ךלש גוזה תב לש ןוצרה תא דבכל עדוי התא בהוא התא רשאכ
דחוימב ןיידע םעפו "ערפומ" תצק םעפ ןווגל םג רשפא
ול ליעגמו לידגמש המ תא רחבי דחא לוכש
םיבוט ןימ ייחמ תונההל ליבשב דצהמ הרוחב וא רבג ךירצ אל
shukiל וביגה
 
28/10/03 8:44
ישילשה סוכוי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
קזח הז תא תובהוא דימת ןה ?םישנ .תושדחמ ןתא ימל ?תמאב ונ
הזכ חרכהב אל .ןמיס הזיא ריאשהל יכה ,יכהו רתוי באו ,רתוי
בוט אוה ימינפ ןמיס וליפא .ףידע הז יכ םא ,ותוא םיאורש ינוציח
,ההא :ונתוא ולאשי םא ...ל רפסל לכונש ידכ ?המל הזו .תוחפ אל
תונב תמאב זא .'וכו ?הלילב לומתא בוט ךל היה ?הזה ןמיסה הפיאמ
.באוכו קזח הז תא תובהוא ונא הככ .דחא ףא לע דובענ אל ואוב
ישילשה סוכויל וביגה
 
8/11/03 17:58
רוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
קזח רתוי םג הצור ינא
רואל וביגה
 
8/11/03 21:09
רוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
קזח רתוי דע רשפא
רואל וביגה
 
10/2/04 12:38
תיסקס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םיפי םיסחיה םג ךכ םיסחיה תכרעמב רתוי בוט סקסהש לככ
הדימב ??היעבה קוידב המ זא ןיינעהמ קלח הז קזח סקס םאו...רתוי
ךגוז ןבש תנמ לע קר ןידע סקס ישעת תאז לכבו קזח סקס תבהוא תאו
טישלוב יכה הזש) ךתוא דבכי אלו הנוז וזיא תאש בושחי אל
...הנהי אל אוה םגו הז תא שיגרי אוהו ינהת אל תא ,(םלועב
ןומה שי יל...ינשה תא דחא םידבכמו םיבהוא ונחנאו רבח יל שי
ינא קזח סקס הצור ינאשכ..םתיא תמרוז ינאו הטימב תונועגש
ינאש בצמ ןיאש ךכ ידכ דע...ותוא ףירטמ הזו הזל ותוא תנווכמ
סקס םגו הבהא םג שי..ול דומעי אלש ילבמ ודיל ןושיל הלוכי
..?הזמ רתוי ךירצ המ...הלועמ
ודבכי אלש וא הנוז תאש ובשחיש ששחהו ,ךלש שארב לכהש תבשוח ינא
ךמצעב החוטב תא םא..והשלכ ןוחטיב רסוחמ עבונ רקובב תרחמל ךתוא
הצור תאש המו ךתוא גנעמ סלכתש המ השועו הז תא תרדשמו רשקבו
.ךלש גוזה ןב דצמ שיש הלודג יכה הכרעהל יכזתש יל ינימאת ,תמאב
תיסקסל וביגה
 
2/6/04 4:08
rubi :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ףיסומ טלחהב
rubiל וביגה
 
20/6/04 0:34
...ממה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אלש יל וחליס אנאו)םכלוכל דיגהל הלוכי ינאש דיחיה רבדה ,וארת
ינאו יגוז ןבש הז (...הברה ויה טושפ ,תובוגתה לכ תא יתארק
,ןייוצמ טושפ אוהו םינש שולש רבכ סקס םישוע ,ירמגל םיבהואמ
.'וכו םילוחכ םינמיסו רעישב תוכישמו תוטירשו תוכישנ הברה שיו
...ףיכב !חטב
...ממהל וביגה
 
3/8/04 13:20
הנונא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םע םיבבותסמ רבכו ,חונב רתוי םישיגרמשכ ,םינש המכ ירחא אקוודו
ספערג הזיא םיציברמ םעפ ידימו םיטורמ םינותחתו םיילגרב ם9יצוק
רורד תתל רשפא ,"תויגוזה" ךותב ,זא אקווד ,החיפנ וא ןטק
.(םיזגל קר אלו) םיפסונ םירבדל
.םישדח םינוויכל ןווכל םימעפל רשפא ןמזה םע
תוירורפאהמ וניתויגוז לע ןגהל דעונש "שודקה ןוויגה" םשב קר אל
.רתוי תונהל ידכ אלא ,הילע לופית םולשו סחש
?תויהל ימ םע רבכ ונרחב
.אברדא
?ףוסה דע ונממ הנהנ אלש המל זא
םיתורישב ונל רומשיש ונממ שקבל תושייבתמ אל ונחנא םא ירה
?וז היעב וז ?הטימב תוכישנו תוכישמ תצק זא ,םיירוביצ
הנונאל וביגה
 
3/3/05 9:10
לכימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
שייבתהל אל ,םיריעסמ יכה תומוקמל עיגהל רשפא ןוכנ יגוז רוביחב
.רבדלו
לכימל וביגה
 
17/4/07 5:24
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רוחפל אל יתעדי ול קיתומ ךליש הרבח
וז הבוגתל וביגה
 
17/6/08 1:14
infy :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
סקסב םיוארו הלאכ "םישודק" דואמו םיבהוא דואמ ילש רבחו ינא...
שיו ,ןיידזהל שיו הבהא תושעל שי לבא .לכהו ימיטניא רוביח
תושעל ליבשב תונמרחו המיז ,הוואת ידמ רתוי שי םהב םיבר םיבצמ
ירחא דימ ענומ אל הז לבא ךלכולמו רתוי ילטורבל ךפוה לכהו הבהא
תונידע תוקישנל ררועתהל ,תועורז יבולש םדרהלו םיכייוחמ קבחתהל
.הרוהטו הנידע הבהא תושעלו
תיישע ללוכ) הבהאהו גוזכ ונייח ןיב םידירפמ ילש רבחו ינא
.(הזכ ונניא אוהש סקסה) סקסהו (הבהאה


םיחלצומ םהינש ,סקסה ייחו הבהאה ייחו .תויתיעב האור אל ינא
דואמ
infyל וביגה
 
 
19/7/08 20:26
ךלמ ימ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
קופד ינא בלב םירמוא םתא םהו םינטק םינמרח םכלוכ ןושאר רבד
בתכ והשמש החידב לכו ספא הז םיבתוכ םתאש המ לכ םיקופד םתא
יל וסות זא תרוקיב לכמ אצוי ופ
םכתוא תוארל הצור אל םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםיינעעמ
ךלמ ימ ל וביגה
 
 
19/7/08 20:29
ךלמ ימ :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
ןוכנ התבתכש המ ןושאר רבד !רתאהמ והשמ ינא הז בישקת יחא
קר דואמ
המכ ןב לבא בושח אל עעעעעד הז תא םיעדוי אל םירחאש וליאכ
??התא
בתוכ התאש המ יפל התא המכ 10 ןב ןב ןב תאמ דוע 10 ןב ינא
ילש למייאל חלש ווופ ינא ההבוגת חלשת ןוכנ 16 -17 ןב התא
ךלמ ימ ל וביגה
 
 
20/7/08 10:02
infy :תאמ
?קזח רתוי רשפאל הבוגתב
.17 תב ינא ןכ .הרוחב ינא
infyל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא