םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

םילותב ייב ייב
ביבר הלאירא


,הצוחנה הדימב קר יתדמל ,ןמוי יתבתכ
תא יתנשיע ,ה'רבחה םע תועש יתבשי
תא אורקל יתיסינ ,תונושארה תוירגיסה
וליחתה הלש רבחהו יתורו תונמאו ןז
הז תא תושעל


תונב לעו םינב לע


ויתועורזב ,יצחו הרשע-שש ליגב בוש ילבל ינממ וכלה ילותב
הבוט יכה הרבחה ,יתור לש רבחה היהש ןינקעו יסוי לש ידמל תוסקוסמה
דיחיה רבדה ךרעבו םלועב ירותסמ יכה רבדה היה ןימ הפוקת התואב .ילש
הז תא התשע אל ימו הז תא התשע ימ היה דירטמ יכה רבדה .וילע ונרבידש
הרוק היהש המ ,רמועב ג"ל תורודמו םייתנשה םילויטה תא םירכוז)
יל הארנ ,הז לע תבשוח ינאש וישכע ?הניש יקש ךותבו תוינסכאב םירדחב
םידקמ קחשמ םה םייחה הז ינפל ירה םילותבה ןדבאמ תודיספמ קר ונחנאש
םלוכשו ידגנ המויא היצריפסנוק שיש החוטב יתייה ינא .(לודג דחא
תת יתייה הפוקת התואבו תויה .ינממ ץוח ,ןמזה לכ הז תא םישוע
הצרי אל םג םייחב דחא ףאש תענכושמ יתייה ,הדמגו םיציצ ילב ,תחתופמ
הפוקת התואב ילש הבוט יכה הרבחה ,הבאדל הרצ ףיסוהל ידכ .יתיא בכשל
הלוכ איהה .הבכשה לש תיסוכה ,אל ךיא ,התייהש ,ץיבוביל יתור התייה
ןיידע ינאו ןטס ינותחתו הרחת תויזח ,םיפוקז םיציצ ,םיאלפנ םיקומח
הל יתדנדנ יכ קר 12 ליגב יל התנק אמא התוא םגש ,הנושארה הייזחה םע
יתייה ."!תונבל תוצלוח שובלל הלוכי אל ינאו שי ןלוכל לבא" ,ךכ לכ
יתוא תמחנמ התייה יתורו ילש ןווכל ןיתשה אלש ,רימתב ירמגל תבהואמ
הבכשה לש ךיתחה ,רבח היה יתורל .תמאב הדות ,"המכח תא ,ארונ אל"
,םירחא םירבד ןומה ושע טלחהב םה לבא ,הז תא ושע אל םהו .ןבומכ
וד ילארוא ןימ ,ודיגת) רתוי אל םא .הדימ התואב םיירותסמ יל וארנש
.(?לבוקמ הז 'י התיכב ינוויכ
"תונב לעו םינב לע" תא יתארקו יתור לש הרובגה תולילעב יתקפתסה
םויה אובב יטרואית עדי יל היהי תוחפלש ידכ ,תולעפתה תררועמ תוקידאב
הז הכימשל תחתמ םיענ ימצעל השוע ינאשכש יתמנפה שממ אל זאש תורמל)
- רלימ ירנה םשא םצעב הזב לבא ,"ןנואל" ול ארק ךולב ר"דש המ
יתישע שממ אל זא ,תורמוג ויהשכ תויכורככ תוחווצ ויה ולש תורוביגה
יתקשנתה יצחו הרשע-שמח ליגב .(ןהלש תוחרצל ילש םיענה ןיב רושיקה תא
תא יתנבה שממ אלש תורמל ,תרגוב דואמ שיגרהל יל םרגש המ ,הנושארל
יתור ,ףיכ הזש הרמא יתור לבא םידקשה תא יל קקלמ והשימש הזב סושה
.העדי ירה


םילותב ייב ייב


הדימב קר יתדמל ,ןמוי יתבתכ ,יתארק ינא ,הכשמנ יביבס הגיגחה
,תונושארה תוירגיסה תא יתנשיע ,ה'רבחה םע תועש יתבשי ,הצוחנה
.הז תא תושעל וליחתה הלש רבחהו יתורו תונמאו ןז תא אורקל יתיסינ
ךופהל תננוכתמו שואייב תחנאנ ידועב הקיקשב הלש םירופיסה תא יתעלב
.הנקז הלותבל
לכתסמ יתור לש רבחהש בל יתמש ינאו ,'איל 'י ןיב שפוחה ליחתה זא לבא
,ירמגל ינלוח ןוימדכ הז תא יתרטפש ןבומכ .ךלוהו רבוג ןיינעב ילע
קר רצחב תויהל יתשרוה ינאו ירמגל םירורב ויה תודמעמה תאז לכב
ךכ לכ התייה איהו הידעלב יתוא רקבל עיגהל ליחתה אוה .ןצילה דיקפתב
וז וילע רבדל ונל שיש המ לכשו ילע לכתסי אוהש יוכיס ןיאש תענכושמ
אקוודש דיגהל ליחתה אוה לבא .הז םע היעב םוש הל התייה אלש ,איה
רסוח םע ,ינא וליפא לבא ,("אקווד" המל יתנבה אל) יתא ול ףיכ ארונ
.יתוא הצור תמאב אוה ילואש יתנבה ילש ימוהתה ןוחטיבה
ונשי .תרכוז ןכ ינא ,םתס ,עגנ אוהש הנושארה םעפה תא תרכוז אל ינא
הלחתהב .יתוא ףטיל והשימ יכ יתררועתה הלילה עצמאבו ,ונתשולש ,ילצא
,הצחמל עזעוזמ "!יסוי" יתלמלמש ירחא לבא ,לבלבתמ אוהש החוטב יתייה
רבחה םע ןמרחתהל ירמגל תחשומו םיענ היה .ילא ןווכתמ אוהש רורב היה
,הז לע תבשוח ינאש וישכע .ונדיל הנשי איהשכ ילש הבוט יכה הרבחה לש
יתייה םויה דע ,רזומ .ימצע םע אל יתרמגש הנושארה םעפה התייה וז
דוע) תולולג תחקל ליחתא ינאש ונטלחה .רחא והשימ םע היה הזש החוטב
םיארחא דואמ ונייה (ןוסדה קורל קר לבא היה וא ,זא סדייא היה אל
ולכתסה םלוכ .יתור ללגב ןופצמ ירוסיי םוש יל ויה אל .םייאשח דואמו
.תוחפ הב יתאניק וישכע לבא ,הצרעהב הילע
הלש םירוהה םע העסנ יתור ,תיבב ויה אל ולש םירוהה .עיגה לודגה םויה
,יתוא ףטיל אוה .קשנתהל ונלחתה זאו תצק ונרביד .רדתסה לכה .ןודנולל
ךיא בל םישל ילב ,הצלוחהו םייסנכמה תא ינממ דירוה ,רדסב יד היהש המ
"באוכ !!ייא" ילע בכשנ ,םיציצה תא תצק יל ךעמ ,ודובכל הפי יתשבלתה
"בוט" "תצק יעגרית ,הנושארה םעפב באוכ דימת הז ,באוכ הזש חטב"
זא" "ןכש תבשוח" "?אל וא הז תא תושעל הצור תא" "באוכ ,'ץואא ,ייא"
עיקבה אוה ולש ירחסמה למסל זאמ הכפהש תושיחנב ."באוכ ,הז הככ ,יד
ומכ עיזמ ילע חנצו תורדגה תא ערק ,םימוסחמה לכ תא ץרפ ,וכרד תא
יל םרג אוה יתעדל) חלקתהל םק אוהשכ .והזו .לתוכה שוביכ ירחא ןחנצ
יתיסינו יתבכש (ירחא םיחלקתמש םירבג תאנוש ינא זאמ ,תבצעמ המוארט
אל סוכ הלימה זא) הטמל םש יל באוכ ארונש הזמ ץוח ,הנוש המ ןיבהל
?"השיאל ךופהל" ארקנש המ הז םאה ,(םויה ומכ שומישב התייה
יתדמל ,תובוט םינש המכ זאמ ורבע .9.8.88-ב השיאל יתכפה זא ,ןכ םא
םוקי אוהש הכחמו ךל םיענ וליאכ השוע ,תבכוש תאש והשמ אל הז סקסש
.םיילגרה ןיב ךל ףורשי ךכ רחאש העידיב
המיסקמ התייה ןהלש הנושארה םעפהש תונב ןומה שיש החוטב ינא
םע ןיידזהלש קפס לכל לעמ תענכושמ םג ינא ,בהוא והשימ םע ,תיטנמורו
ליעומ אל ,הבכשב תיסוכ יכה םג איהש ,ךלש הבוט יכה הרבחה לש רבחה
.ימצעה ןוחטיבה רופישל ידמ רתוי


תמאב הנושארה םעפה


תבצעמ תובישח הל שיש ,הבושח ארונ הנושארה םעפהש יתבשח אוהה ליגב
,רמא יסויש המ הז) רכזיי דימתש והשימ היהי ןושארה היהיש ימשו
לבא יסוי תא תרכוז ינא ,ןכ זא .("הלש ןושארה תא תרכוז דימת הרוחב"
השעמל רבעמ תובישח םוש התייה אל ינכטה םילותבה דוביאל ,יתחמשל
הזכ סקסמ םישוע המל יתנבה הירחאש איהה ?תמאב הנושארה םעפלו .ומצע
המכ ורבע עצמאב ,עבראו םירשע תב ,תרגובמ רתוי הברה יתייה ?רופיס
רשעב ינממ רגובמ היה אוה .אוה זאו רתוי וא תוחפ םידמחנ םירברבג
רדה אלו ול היה ראות אל ?הלאה יעוצקמ ןפואב םימיסקמה םירבגהמ ,םינש
יכ ילוא ,יתוא קיחצה אוה יכ ילוא - דואמ יניעב ןח אצמ אוה תאז לכבו
ילע לכתסמ היה אוה יכ ילוא ,היה אל יליג ינב םישנאבש טקש וב היה
עדי ול היה .ןיידע תעדוי אל ינאש והשמ ילע עדוי וליאכ ,ךויח יצחב
ול הניזאמ יתייה .רסוימ ןמא לש תניוצמ הזופו םימוחת ןומהב םוצע
אוה .תונמאו היפוסוליפ לע םירבד יל ריבסמ היה הפי ךיא .תועש ךשמב
יתקזחה ינאו ונרכהש עגרהמ לחה רתוי וא תוחפ תונוגמ תועצה יל עיצה
הרידל ונעגה .תישונא ינא !קאבר ,יתרבשנש דע יצחו שדוחכ הרובגב דמעמ
תשגרנ יתייה .התייה אל הפתושה םהב םילזוממ םימי םתואמ דחאב ילש
תוארל ותוא קיחצה הארנכ .עשעושמ היה אקווד אוה ,הקספה אלל יתרבדו
"?עומשל ךל אב המ" "?בער התא" "תותשל הצור" :תושפיטב תגהנתמ יתוא
?תבשל ."?רבכ יבשתו יעגרית ילוא" "היזיוולטב שי המ קודבא ינא"
אל ,הפסה לש ינשה הצקב יתבשייתה !!אמיא ?ודיל ?תבשל םואתפ המ !?ינא
.הנושארה םעפב ונקשנתהו ילא ברקתה אוה .סחו הלילח ,ותוא רבש קחרמהש
עוגנל רשפאש יל ורמא אל םג ,שיגרהל הרומא הקישנ הככש יל ורפיס אל
קיפסמ יתשגרה הנושארה םעפב ינא יכ ,לכה השע אוה םוי ותואב .הככ
לכ םיענ היה .הרומתב והשמ תתל תבייח ינאש שיגרהל ילב לבקל ידכ חונב
תוביסנב תמ ךכ רחאו תומיענ התואב םישדוח המכ ךשמנ רופיסה .ךכ
רשפאש םילותב לש םיגוס המכ שיש תעדוי ינא םויה לבא .ירמגל תויעבט
?םלוכ תא יתדביא אל דוע ילוא ,עדוי ימ .דבאל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
3/6/01 13:57
ב.ת :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
....ןוכנ ךכ לכ הז


עגר לכמ יתינהנ טושפ
ב.תל וביגה
 
 
19/7/01 20:45
shinoloo :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
תישיאה יתעד
תוילותב יבלש שי
יזיפ
ישגר יזיפ
תוצצופתה השיגרמ תאש הקזח ךכ לכ הקיפד וא ערה הרקמב ישפנ
:עמשי םלועה לכש קועצל הצורו גנוע לש תימינפ
בבבבבבבבבבבבבבבוט התא ההההההההההההא
יהולא הפ םלשומ ףוג סוס לש ןיז ול שי ללכ ךרדב רשק לכ אלל)
תויצרביוו
:)
shinolooל וביגה
 
3/6/01 15:08
הרטפואילק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
חוכשל ףוחד ךרוצ רחאל, הבהא ילב התיה תינכט הנושארה םעפה ילצא
םוש לע תטרחתמ אל ינא .הנושארה םעפה היה טעמכ טעמכש רבגה תא
HAPPY END שי ףוסב יכ רקיעב רבד
קר אלו תחא הנושאר םעפמ רתוי שיש תולגל יתחמש ארונ תאז לכבו
ילצא
:- ) רמאמ לש יפוי
הרטפואילקל וביגה
 
3/6/01 15:22
תינור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!ךתיא המיכסמ כ"כ ינא
...תיתימאו תשגרמ הבתכ --לכ םדוק
אל םיבכוכ םושו המוסק היווח התיה אל הנושארה םעפה יליבשב םג
.ישארל לעמ ופפועתה
הניחבמ הזל הנכומ יתייה אל ללכבו ןכתי םויה הז לע תבשוח ינאשכ
רושקש המ לכב יתמוארט יד סחי יב ריתוה הזש הנימאמ ינאו תישגר
"רבכ הז תא תושעל" לש ץחל לש םיעינממ היה הזש תבשוח ינא.אשונל
...יתמכסה טושפו רוחבה תא יתיצר כ"כ יכ םגו
תוינושארה תורמל רתויב תיתועמשמה אקוד ואל איה הנושארה םעפה
ןויסינ םירבוצו םירגבתמשכ כ"רדבש תבשוח ינא ,ךפיהל-הבש
לבח.יתימא םוקממו אלמ רתוי הברה תויהל לוכי ןימה-תורגבו
ידכב אלש הארנכו תחלצומ דימת אל איה הנושארה םעפה...בזכאתהל
םילבקמו כ"חא ריחמ םימלשמ םיתיעל יכ תוכחל תצק םימעפל יאדכ
תימיטפוא המינבו..ןמז ךשמל םיעקשמ ריתוהל הלוכיש תתוועמ הנומת
ןמזב ןוכנ רנטרפ םע "תנקתמ היווח" תושעל רשפא דימת:םייסא
...ןוכנה
תינורל וביגה
 
 
18/7/01 3:01
יסקסה םחנמ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב


ןושלה םע תטהול תיתפרצ הקישנ איהשימ קשנל יל אב שממ וישכע
ביבסימ םירבד הברהו טהל םע ןבומכ ףוצר תוקד רשעמ רתוי ךשמב
ספאל דיימ רשקתתש ינומכ קשח ותוא תא םג הל אבש איהשימ שי םע
הז ירעטצית אל תאו הנומש עבש ספא עברא עבש עבש שולש שמח
רתויב ןיינעמו טהול היהה
עגרכ ןמרח דואמ אוהש ............... ינמ תא שקבלו
יסקסה םחנמל וביגה
 
3/6/01 15:30
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םוי ברע קוידב שדוחו 15 תב יתייהשכ התיה ילש הנושארה םעפה
ם"יב רופיכ
יתיצר טושפ םירבח היהנש יתיצר אל וליפאו ותוא יתבהא אל, אל
רטפהל קר יתיצר ,יו וילע ןמסל והשמ דוע הז תא תושעל רבכ
.ילש םילותבהמ
ןויסינ םע דחא לש הזופ ןומה םע היהו ןוכיתב ילעמ הבכש דמל אוה
וב רוחבל יתטלחה זא
ןאכמ ילואו לודג ןיז ול היה ללכב ושמ היה אל םכל דיגא ינא המ
הז לע ילש היצסקיפה
החוטב אל ללכב ינאו ןיטולחל ימתס היהו באכ הזש והז לבא
.... ינפל ינימ ןויסינ תמאב ול היה ללכב םא הרוחא הבשחמב
עלוצ זוורב ומכ יתכלהו ירחאש םויב ארונ יל באכש תרכוז ינאש המ
טורמו
ותוא סרה הזו םידידי ראשנש ול יתרמא הזה עובשפוסה לש ופוסב
ילש ןושארה היה אוהש ללגב ולש הטופש היהא ינאש בשח אוה
..יתוא קיחצה...
ירופיס תא ה'רבחל רפסל ךלה אוה לוונמ שממ היה אוה כ"חא
יתיא ולש"הרובגהו שוביכ"ה
.ןוכיתה ףוס דע ונרבד אלו יתעגפנ שממ ינא
המ לכב הר'בחה לצא ראופמ דואמ ןיטינומ יל היה ותוכזב ןכש המ
יפכב לווע אל לע ןימל רושקש
לבא םעפ דוע ןימב ןינעתהל יתלחתה ללכבש דע םייתנש ופלח יכ
...יתקספה אל זאמ
הלצאש הווקמ ינא תחלצומ רתוי הברה הלחתה תלחיימ ינא ילש תבל
הקושתו הבהאמ אובי הז
.דרממ אלו
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
3/6/01 16:16
ינרק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
התיה אל ילש הנושארה םעפה םג .תומוד תושוחת ריכזמ ,הפי רמאמ
ירחא ,אבצה ירחא ,ףוס ףוס םתוא דבאל זא יתיצר דואמ ,עוריא
תורוחב ,לשמל תונוריטב ,יביבס יתיארו הרבח לש םירופיס יתעמשש
"ישנ" ךכ לכ יל הארנ היה הז !ואוו .עובק ןפואב תולולג תוחקולש
היה לכה םינש דועו .םתס יד היה הזו .םג יתדביא זא ."רגובמ"ו
ויה םגו ינממ םיחותפ תוחפ ויה יגוז ינבש ללגב ראשה ןיב ,םתס
הקוחרה ,הרקה הפוריאב ,סולפ 26 ליגב ,זאו .רתוי םמצעב םיזכורמ
םע תוליל ינש יתיליבו הרקמ עריא ,םינש המכ יתרג םש ,האלפנהו
97 ראוניב :רמוא המו דיגא המ .ץראב דוע יתרכהש ילארשי דידי
ומכ אל רבד םוש .רחא םדא יתייהנ ,םיייתימאה ילותב תא יתדביא
אל אוה ילש ןויסנהש חכוויהל ףיכ ,ינפל ורמאש ומכ .ינפל היהש
.דיחיה
ינרקל וביגה
 
3/6/01 16:30
ימסוש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הזה רבדה לע ישגר ןעטמ הברה ךכ לכ תוסימעמ םישנש ארונ ץיחלמ
?הז תא ךירצ ימ .לע תוספתנ תומוארט .ביבס תובבותסמ תויפרגויב
.בחוס תוחפ הככ ,לקשמ רתוי המכ
ימסושל וביגה
 
3/6/01 16:55
PERSY :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יטנמור ,יאכרא גשומ אוה "םילותבה תא דבאל" המכ דע ארונ קיחצמ
יל םג .הזה שנועהמ רטפהל קר ושפיחש ולאמ ינא םג .לילעב ישפיטו
אל ללכבש ?עורג רתוי המ םיעדוי םתאו בוט ךכ לכ השע אל הז
!!!!!הז ירחא םינש 10 טעמכ אלא הזמ תונהל הרומא ינא ךיא יתנבה

ךנחל ךירצו הרידח הרידח הרידח לכה ,רצה ונמלועב ילאפ לכה
המיהדמ התייה תורובה ילצא יכ הזל רבעמ הברה שיש תונטק תודלי
.םיענ יל השוע המ לש עטקב אלא העינמ יעצמא לש ינכטה עטקב אלו
!יוכידהמ קלח קר הזו
PERSYל וביגה
 
 
4/6/01 14:34
:תאמ
תוארתהל אלו םולשל הבוגתב
קושב שי .יוכיד ןיבל ךלש תורובה ןיב רשקה המ יל רורב אל
םישאהל רתוי ןוכנ ןכדעתהלו ןינעתהל תחרט אל םא ,םירפס ןומה
תא ךילשהל לק המכ .םירוחשה יוכידה תוחוכ תא אלו ךמצע תא
.תוירחאה
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/6/01 17:15
PERSY :תאמ
תוארתהל אלו םולשל הבוגתב
םילימ ןיא ...טקאטה ,תושיגרה ,סומינונא יפוי
קר םיגיצמ (ךרעב םינש 10 ינפלמ) לשמל םילוחכ םיטרסש הז
?רדסב הז דבלב הרידחב הכורכש האנהו תומייוסמ תורוצב םישנ
!הננח הזיא ?םירפסמ תעדל רשפא לכהש רמא ימ הזמ ץוח
PERSYל וביגה
 
 
4/6/01 23:22
:תאמ
תוארתהל אלו םולשל הבוגתב
םוחת אל הז םילוחכ םיטרס ,אל וא רדסב הז םא תעדוי אל
.ילש תונינעתהה


םילוחכ םיטרסמ הלש תינימה הלכשהה תא הבאשש ימש תעדוי ןכ
.דחא ףאל תונעטב אובת אלש בטומ


תצק קסעתהל יסנת םא .טקאטלו תושיגרל רשקב תקדוצ תא
הזמ יקיפת ילוא ,הרוצב אלו תרמוא ינאש המ לש ןכותב
טושפ רתוי ,הרקיש המ הזש תבשוח ינאש אל .תלעות יהשוזיא
.האלה רובעלו הרושהמ המטסופ רותב יתוא רוטפל
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/01 18:26
PERSY :תאמ
םילוחכ םיטרסל הבוגתב
.הרוב ינאש תעבק רשי לבא יתוא הריכמ אל שממ תא ,יארת
טושפו לק ןורתפ שי (ךלש תובוגתה יפל) ךתעדל רבד לכל
ןויסנ םוש הפ ןיאו , יל הארנ .(לשמל רפס אורקל ומכ)
.ןכותב תקסעתמ אלש וז ינא אלש ,הזכ והשמ וא ךל ריזחהל
הלכשה אל םה םילוחכ םיטרסש דיגהל לק ארונ ארונ הז
רבדה לש רתויב הבורקה הרוצה םה !ןכ םה לבא תינימ
םעו והשלכ ןויסנ אלל ,תורגבתהה ליגב והשימל יתימאה
ינותיעב ןימ ירודמ םג ומכ .תוחיתפב וב םירבדמ אלש תיב
וקסע ונימיב םירפסה בור םג .םירפס םג ןכו רעונ
!הרידח בושו ,העינמ יעצמא ,ןוירהב רקיעב םיקסועו
- השיאה תוינימל יואר תוסחייתה רסוחש ללגב ?יוכיד המל
הווסומ םנמא ,ינימ יוכיד לש גוס אוה - ןכ םג תורפסב
השיאה דיקפת לש תמייוסמ דואמ הסיפתל ךנחמ הז לבא
.הטימב
PERSYל וביגה
 
 
7/6/01 0:38
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
םילוחכ םיטרסל הבוגתב
?הרוב תאש יתעבק ינא


.ינא אל ,ךלש תינימה הלכשהה תא תשכר הפיא תרפיס תא
לכ היפל תנבצעמה תינברוקה השיגה דגנ יתאצי ינא
.לכה הז .ךלש םילדחמב םימשא ויחאו םלועה
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
8/6/01 10:04
היקוק :תאמ
היפרגונרופ דועל הבוגתב
םייחב םישוע ונחנאש המ לכש הנימאמ תא םצעב זא
?ונב םייולת
תבייח תא ןיידע הטילשל ןויסנה ,בוטה ןוצרה לכ םע
,שארמ ךרובע ועבקנש םירבד שי ישעת אלש המש תודוהל
תחקל ךירצ .םיער םישנא שי ,םיסרטניא תוצובק שי
לכל התוא קורזל אלו ךלש םייחה לע תויארחא
תנייוזמ יתלב ןיעב טיבהל םג ךירצ לבא םינוויכה
.םישקול ןמזה לכ לוכאל אלו ןונגנמה תא םג ףושחלו
םיימשמ הריזג אל איה תאזכ איה השיאה תוינימש הז
.תאזכל התוא ךופהל סרטניא שי ימל קודבל ךירצו
םג םישכור הלכשה !לודגב העוט תא הלכשהה ןיינעבו
.תויוותב םילכתסמו רפוסל םיכלוהשכ
תחוור רתוי הברה תויהל הכירצ ללכב !?היפרגונרופו
!ריעה יבחרב ותוא גוגחל ךירצו יעבט רבד הז ןימ יכ
היקוקל וביגה
 
 
29/5/03 8:49
תנינע :תאמ
םילוחכ םיטרסל הבוגתב
כיחכררואגגעגעכנ
תנינעל וביגה
 
 
5/6/01 22:54
n :תאמ
תוארתהל אלו םולשל הבוגתב
םידמלמ אלש ?םירבגל הדעונ היפרגונרופש הז לע םעפ תבשח
יוכיד הזש חטב ?רמשיהל ךיא קר אלא תונהל ךיא םישנ
nל וביגה
 
 
6/6/01 11:53
ןטקה ןר :תאמ
תוארתהל אלו םולשל הבוגתב
"ןימה עדמ"
!!!!הלוגד תינכות
םישנו םירבג לע ךרענש יוסינ !!!!העתפה ,םיקרפה דחאב
.םהינימל םידדומ םירישכמ יידי לע םירטונמ ויהש
.לודג ךסמ לע םהינפל ןרקומ לוחכ טרס
הרקש המ הרק ןבומכ םירבגל
????????םישנלו
תוררועתה תצק ילוא ,ינימ יוריג םוש ושח אלש ודיעה םבור
...תינימ
?קמוסו ?קפודב תרכינ היילעוליג םירישכמה ךיא ?ךיא זא
?ןימה רביאב תוביטרו ?םיידשה לש תושקתהו
!!!!!וא
ףוגה .המשל חומ תפיטש תאזש תרמואש הירואיתה תא שי זא
הרמא ,'ו התיכב הרומה לבא ,הרורב תינימ תוררועתה שיגרמ
היפרגונרופו היופ הז םילוחכ םיטרסש ,ינימ ךוניח רועישב
,התיבל הרומה הל הרזח כ"חאו .םיטוסו םידדוב םירבגל הז
דדדואמ ריבס הלש םיגנעמ דואמה ןימה ייחלו הלעבלו
.ינימ ךוניחל הרומ איה ירה יכ ,חינהל
םש תעגל רוסאש הרמא םגש) אמא זא ,'ו התיכב הרומה אל םאו
הרבחה וא ,םיפוצב הכירדמה וא ,(!!!ךלכולמ הז יכ הטמל
.ןוכיתב ךלש תינמחולה
ןטקה ןרל וביגה
 
 
1/7/01 17:11
eve :תאמ
8 ץורעל הבוגתב
םילוחכ םיטרסש רורב ,דמלמ ןיבל הרגמ ןיב לדבה שי
(...ןייניעה ךרוצל סקס תונצס םתס וא) בוט םייושעש
ןייניעה ,ושיאה אל ללכב הז לבא ,םישנ םג תורגל תולוכי
דואמ רואב תגצומ השיאה הלאה םיעטקהמ דואמ הברהבש אוה
שבגל רתוי ןווגמ עדימל תופשחנ אלש תונבל םרוגש םייוסמ
המ לכש טרסב האור יהשימ םא ,ןימ יבגל תתוועמ הסיפת
תוחנאב תרמוג השאהו השיאה תא עקות רבגהש הז םש הרוקש
תרבדמ ינאו) הטימל עיגמ יהשימ התוא כ"חאו ,תוחווצב וא
בור תא םיווהמ םהימוד וא םילוחכ םיטרסש תונב לע
הסונמ אל םג כ"דבש) רבגהשכ זאו (ןהלש ינימה ןויסינה
אל איה והשמ השיגרמ שממ אל איהו התוא "עקות" (דחוימב
סקס לש םינש המכ בוחסל הלוכי איהו ,המל תעדוי שממ
. וזה היצמרופניאסידה ללגב טושפ עלוצ
הז םא ,עדימ רתוי תצק סינכהל יתעד יפל םוקמה ןאכו
ינא ןפוא לכבו ,גוז ינב ןב וא תורבח ןיב רבועש עדי
,דחא לכ לע תלטומ ינימה קופיסה יבגל תוירחאהש הנימאמ
.דחיב גוזה לע ןבומכו
תצק וספת סקסמ תונהל םיצור םתא םא ,הנותחתה הרושב
!טסאמ !טסאמ) ןוכנ רנטרפ םעו ,תויתריצי תצקו המזוי
.(ךרעב) לובגה םה םימשה(!טסאמ
eveל וביגה
 
3/6/01 17:54
ואימ יצימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!םיסקמ טושפ....םיסקמ
ילש הנושארה םעפה לע יל יתבשח.....עגר לכמ יתנהנ
...יתכייחו
לש םירמוחמ םג םייושע םייחה ירעצל...תבהואו המיסקמ התייה איה
תוידגארט
קומע יתיא הייהי דימת ולש ןורכזה לבא....םייחה ןיב אל אוהו
םינפב
הנושאר הקישנ ןושאר סקס ,הנושאר הבהא לש םעטל יכ
חבושמ םעט שי
חוכשל השקש
!רמאמ לש יפוי
ואימ יצימל וביגה
 
 
28/9/03 17:34
:תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
.יתבהא . דואמ דמחנ
וז הבוגתל וביגה
 
3/6/01 18:31
הלארשי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
עגרה הז םאה,הלותב הרענ רותב.יתעזעדזהו רמאמה תא יתארק,ה'רבח
?יתלליפ וילא
לכ תוצפנתה ?תיטויס וזכ תויהל תדמוע תפסכנהו הנושארה םעפה םאה
?תוילשאה
םלועב תומייק דוע יכ תורובס ןכניא,רמאמה תבתוכ םע תוהדזמה לכל
יאקורמ הזיאל "ןתמות" תא רוסמל אלו קפאתהל תולגוסמש תורענ
?תושיגר רסחו זולנ
וזה השודקהו תופסלפתהה לכב תכמות אל ינא םגש יפ לע ףא
ןברדל יאדכ ילוא ,וניתחתמאב ןכושש הזה יליבדה םורקל םיקינעמש
רנטרפה תא הדיפק רתיב רוחפלו המידק בושחל תוריעצה םישנה תא
...אתווצב בלה תא לוכאל ךרטצנ אל רבכ ונחנא ילוא .ןושארה
הלארשיל וביגה
 
 
3/6/01 19:01
הנאירוא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
...תמאב ונ
הנאירואל וביגה
 
 
4/6/01 11:33
רמת :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
!הרקי הלותב
רתיב ןוכנה רנטרפה תא רוחבל ךל רוזעל רומא רמאמהש יל הארנ
כ"הס לבא ,הנושאר תחא םעפ קר שיו תויועט שיש ןוכנ .המכח
יתנבה אל לבא .ךשמהב םיצפמו םיבוט םיבהאמ םג ךל תויהל ולכוי
דואמ יזנכשא היה ילש ןושארהש יל ינימאת - תויאקורמל רשקה המ
ידכ רוזעל לוכי אוה המ בושחל ילב באוכ דימת הזש ןעט אוה םגו
םישפוטמ םימייק םיבשחתמ אל םירבג .רתוי הנהמ היווח יל היהתש
דימת הרוחבש םיבשוח םה םא הניבמ אל ינא . תודעה לכב םימייק
בוט ותוא ריאשהל םיחרוט אל םה המל הלש ןושארה תא תרכוז
?רתוי
ךל החיטבמ ינא הלודג רתוי המוארטל ךתוא סינכהל אל ידכ לבא
ייחב םימיסקמ םירנטרפ יל ויהש
הנושארה םעפה קר התיה הנושארה םעפהו
רמת החלצה ךל היהתש הווקמ
רמתל וביגה
 
 
26/6/01 15:22
:תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
ןכלוכל דיגהל הלוכי ינא ,19 ליג דע התכיחש תחא רותב ינא
יתקפוס אלש ןוכנו יתבהאש רוחב םע האלפנ היווח התייה תאזש
דע יתיכיחש החמש ךכ לכ יתייה לבא ,הנושארה םעפה לע ירמגל
...(הנקז הלותב תויהל ךרדב םג יתייה יניעב) הזכש גלפומ ליג
וחלסת תמאבו ,רופיסב הראותש ומכ היווח תויהל תבייח אל תאז
תא השוע תא םא לבא תינגאד אמא וא הרומ ומכ תעמשנ ינא םא יל
הז לע םישל" ידכ וא ,תונרקס ךותמ רבודמ המב תוארל ידכ קר הז
המכל תומואורט ךל שי הז ללגבו שיגרמו הארנ םג הז הככ זא "יו
ךכ-רחא תובוט םינש
לש תוטשה תא ושעת לא בבבבבבוט ךכ לכ היהו הבהאמ אב הז ילצא
םע אלש חטבו תונכומ ןתאש ינפל םיקיעמה םילותבהמ לאגיהל
.תאזה הרטמה ןעמל רחבנש והשימ
וז הבוגתל וביגה
 
3/6/01 20:28
ילחר :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תקדוצ תמאבו הפי תמאב הבתכ


סח הייפכמ אלו הדמחנ התייה ילש הנושארה םעפהש יתחמש ינא
הלילחו
.סקסב האנה דעו העינמ יעצמאמ אשונה לע ףיקמו בר רקחמ ירחאמו


תמאב ידכ ךירצש ומכ האשונב רושחל םלועב תונבה לכל העיצמ ינא
.חוטב סקס תושעל םירמואש ומכו תונהל
ילחרל וביגה
 
3/6/01 21:00
תאיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אוה האירקה ךלהמב יתבשח ינא וילעש דיחיה רבדה ,תעדוי אל
.תיתימא הנוז תב תויהל תכפה ךלש םילותבה תא תדביאש םויב


לש רבחה םע בכשל ,תאז לכבו ,הל עירפמ הזש הדיחיה ינא ילוא
?ךלש הבוטה הרבחה
.ונ
תאילל וביגה
 
 
4/6/01 1:44
xanty :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
הארנ ?תמאב ?הלש הבוט יכה הרבחכה התייה איהש תבשוח תא ,תאיל
.הרבח התייה אל איהה המכ הז הבתכב הפ רבועש המש יל
xantyל וביגה
 
3/6/01 21:08
הדנפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לע שגד םע ,עלוק לבא ינוניב עוציב .רמאמל הפי דואמ ןויער
השיא ןיאש הנימאמ אל ינא .תחא הנושאר םעפמ רתוי שי :הטנאופה
םעפה .רתויש הלאכ שיו תונושאר םימעפ יתש תוחפל התווח אלש
ישעמה קותיבה תא הירחא שיו תינויעה רדגב רתוי איה הנושארה
לודגה שפוחב ילש הנושארה םעפה תא יתיווח ינא .(ישגרה קותיבה)
,הנממ יתנהנ 12 תב הדלי יתייהש תורמלו .'ז התיכל 'ו התיכ ןיב
ןהלש הנושארה םעפה לע רמול תולוכי ילש תורבחהש הממ רתוי הזש
ותואב יתמקש .תמאב ובהא ןהש םירבג םע רחואמ רתוי הברה ליגב
.תרשואמו תקתובמ ןושיל ךליי ינאש ימצעל יתראית אל רקובב םוי
הרק הז .רוחבה לש קיר תיבב וא ,םירוהה לש הטימב הרק אל םג הז
היהש והשימ םע ,הרודמ לש הרואת םע היפהפי םגא דיל המדאה לע
רעיש .(ליפודפל ותוא השוע דבעידבש המ) םינש ששב ינממ רגובמ
יתעדי אלש ייחב .יחש תיבב בוט חיר םע ,טסיקור לש הזופ ,ךורא
ינא .תויפיצ םוש .ךכ לכ הבוטל היווחה תא יל השעש המ הז ילואו
םיהדמ הל הארנש והשימ םע הנושארה םעפב הבכש תחא לכש תבשוח
תחתמ ול שי תמאבש המ תא התאר איהש ינפל תיתעוב הרוצב
אלה םיציבה תא ,לדלדתמה ןיזה תא םיאורש ירחא .םייסנכמל
אוהש עגרב וינפב הרזומה םינפה תעבה תאו ,םירקמה בורב תויתטסא
ומכ םיהדמ ךכ לכ אל אוהש הניבמ תאו תצפנתמ העובה לכ ,רמוג
.םינוא רסחו ןטק דליל ךפוה אוה ןיינעב ןימ ברועמש עגרב .תבשחש
,תונמדזהב ותיא ירבדת רבכו דמחנ דואמ היהש ירחא ול תרמוא תאשו
התייה אל הבהא םושש תורמל) ילש הרקמבו ןיטולחל עתפומ אוה
ידכ הכרב סיטרכ םע תרחמל םוי םיחרפ ךל חלוש םג (השעמב תברועמ
ילש תיתימאה הנושארה םעפה .ןושארה היה אוהש יחכשת אלש תואדול
הז .םינש 3 ךשמנש רשקו הבהא ןומה םע ךכ רחא הנש יצח התייה
יתימא יכה היה הז לבא ,יביטמרונה םיאליגה חווטב היה אל ילוא
.זאמ יל ויהש םיסחי תוכרעמה בורמ הפי יכהו
הדנפל וביגה
 
 
18/8/01 0:23
הלבבורז :תאמ
ל הבוגתב
!?רשפא ךיא ?12 ליג
"!הסכיא הז תוקישנ" לוקב יתזרכה הזה ליגב
!ןגדגד יל שיש יתעדי אל דוע הזה ליגב


תינהנש רקיעה ,בוט
( :
הלבבורזל וביגה
 
3/6/01 22:13
זעוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
עדי םדא ןבה ,"םילותבה חצפמ" יוניכה תא ונמזב לביקש רבח יל שי
דע תורבו תומת ויה ןלוכ ,םירשע ליג דע - תוחפ אל - תורענ עבש
וילא


אוה ןויסנ-תרסח יהשימ םע בכשל יניעב .וב יתאנקתה אל םלועמ ינא
הז ,ייחב הדיחיו תחא םעפ תאז יתישע ןכאו) רתויב קפקופמ גונעת
ןיב לדבה שיש תיעמשמ-דח יל ריהבהו ןואכיד דע ינוניב היה
(תללוכ היווח איהש ,המזגרוא ןיבל ,ינפוג ןיינע איהש ,הרימג


םימעפה רמול שי ילואו - הנושארה םעפה :תורחא םילמב
לש םיחלצומה םיעוריאה תמישרב בוט םוקמב גלטוקת אל - תונושארה
תוחישמ לבא ,ללכ ךרדב ,הז תא ףושחל םיטונ אל םירבג .ייח
,הזכ לכה ,הרשע שש ליג"ש דיעהל לוכי ינא םירבח םע תוימיטניא
ךרפומ סותימ אוה ("רככב עשת" ,ןוסרדנס) "םינבדבוד לש תפצק ןימ
םירקמה בורב ,ןיטולחל
זעובל וביגה
 
3/6/01 22:25
הלותב17 - תב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
דיגהל יתיצר קר ( דצב םיכוסכס) תובוגתהו הבתכה תא יתארקש ירחא
אלש -אשונב עדיל יל םרתש והשמ הבתכש ימ לכל הבר הבר הדות
.והשמ יב םתיניש .םלוע תפקשהלו ,תאזה הרוצב םייק
.הדות
הלותב17 - תבל וביגה
 
4/6/01 1:51
ביבר הלאירא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
התייה אל ילש הנושארה םעפה - תודחופמה תולותבל הלימ לכ םדוק
,םייחה לכל אלפנ ןורכיז איה ןלצאש הלאכ קיפסמ שי לבא ,סוש
ךמצעל חיכוהל ידכ אלו תונוכנה תוביסהמ הז תא תושעל הארנכ ךירצ
.סקס תועצמאב םתוא חיכוהל ןתינ אלש םירבד
13 ינפל שחרתה רופיסה לכו תויה - הנוז תב יתאציש הרמאש איהלו
.16.5 ליגב יתישעש המ לע וישכע טרחתא ינאש יל הארנ אל ,םינש
תרחוב יתייה אל םויה לבא ,הרבחל הזכ רבד השוע יתייה אל םויה
.ילש ימצעה ןוחטיבה תא וכדכדיש תורבח
.םיענ ,הבהאש ימ לכל הדותו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
6/3/02 10:03
םייח :תאמ
םלוכל הדותל הבוגתב
הלאירא
ןוכנ היהי דימת ימעטלש ,קוחרה רבעב יתעמשש והשמ ןימ
בנג ראשי בנגש ומכ
ןמוקרנ ראשי ןמוקרנש ומכ
הטומרש היהת דימת הטומרש
לש אלו יפוא לש ןיינע הז יכ וזכ ראשת הלש הרבחב הדגבש תחא
ליג
םייחל וביגה
 
 
6/3/02 10:49
הלאירא :תאמ
היהיש אוה היהש המל הבוגתב
.הז תא תושעל


.החינמ ינא ךרע תרסח זאמ ומצע לע רזח אל הזש הדבועה
הלאיראל וביגה
 
4/6/01 6:19
קדחה לש ונב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.יתבהא


ךיראתה היה הילותב תא הדביא הלאירא הדביא ובש ךיראתהש קיחצמ
.דחוימב םיענ ףושפש היה אל יל םג .יתסייגתה ובש


.ךכ רחא הנש ךורב לת ףוחב אתיסוסב התיה ילש הנושארה םעפה
.לותב יתייהו ,לייח יתייה
.יתינהנש דיגהל השק .לקש 50 התלע איה
הנש יצחכ התיה ,םישוח ןורכש לש עובש ,תיתימאה הנושארה םעפה
.ךכ רחא
.תוכחל הווש היה
הצמחהה תשוחתו ןילותבה תונש לכ לע רפכל ךישממ ינא םויה דע
.ןוכיתה תונש לכ יתוא התווילש
.לודגב
(םי)םעפה תא םירכוז םנמא - לכשה רסומ ,וז תימיטפוא המינב
לש םיסותימה רפסב וקקחי רתויש םינויז שי ,וניניב לבא ,הנושארה
.ויתושנו קדחה לש ונב
קדחה לש ונבל וביגה
 
 
24/7/01 23:02
תיטסינוכית :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
,ךכב האג -עומשל אלפתת -ו ,הלותב תיטסינוכית ינא
ךיא תעדל וצרש םירבג המכל אל דיגהל יתחלצהש ךכב האג אל ינא
אל ינאש הזב האג אלא , הבכשה לש תולבוקמה תחא םע בכשל הז
תכלל ידכ אלו הז ךיא תעדל ידכ ,םתוא תושעל ידכ םירבד השוע
והשימ סופתא אל ינא , יל םיאתמש המ הז יכ אלא תורבחל רפסלו
"ש תעדלו זכאתהל אל ידכ קר (ול םלשא אלש חטבו) ותיא בכשאו
ינא םא יל תונעל ןמזומ התאו ,תבשוח ינא זא "הז תא יתישע אל
תא תושעל ידכ קר הז תא תושעל רשאמ ה/לותב תומל ףידעש ,העוט
אלו םיאתמו ןוכנש המ הז יכ תושעהל ךירצ רבד לכ יתעדל יכ ,הז
ש םירמוא םלוכ יכ
תיטסינוכיתל וביגה
 
4/6/01 11:07
וג_ידניא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
להנתהש חוכיוה חכונל הכובמב לכ םדוק יתייה .הזה ןיינעה לבלבמ
.רמול המ יתעדי שממ אלו ןאכ
.רופיס שי תחא לכל ירה .םיבוט םירמאמה ינש ,יניעב .הככ זא
םעפה לע םירפסמ םהינשש הדבועל ץוחמ .ירמגל םינוש םה ,ןכו
ודבוכ קרו .תרחא הנושאר םעפ התיה ונתיאמ תחא לכל ירה ,הנושארה
יסקט והשמל הנושארה םעפה תא השועש אוה הנושארה םעפה סותימ לש
תייווח בורל יכ ,ןועט יד םגו ךכ לכ טרחנו ךכ לכ ריכזו ךכ לכ
תא םישפות ונחנא ךיא לע הפוקת וזיא הנירקמ וזה הנושארה םעפה
.הזה ןיינעה לכ
הבתכה התיה וז יל םאש םג המ ,ביר הזמ היהנש יל לבח תצק
ךכ לכה היווח התא הריקפמ ,המ ששחב םסרפל האב יתייהש ,הנושארה
היה הז קפס אלל ,יטנאסק הפ התשעש יפכ רוביצה יניעל ילש תיטרפ
הזש ומכ ,דחא ףא תמשאב אלש חתפתהש טסיווטה תא אורקל יל ביאכמ
קר ינא .טופשל וא ךסכסל וא רגנסל הפ האב ינאש אלו .יל הארנ
לכ ירחא ,ךתוא זיגרמ הז המל םג ,לטיור ,הניבמ ינאו .העד העיבמ
?המשא יטנאסק המ לבא ,תעקשהש ץמאמה
."ךוסכסה" יניינעב ןאכ דע ,בוט
הנושארה םעפהש יהשימ אורקל חונ אל דואמ יתשגרה ינא םג ,ןיינעל
טופשל המ ןיאש תמאב לבא .תרחא יהשימ ןובשח לע הבונג התיה הלש
תויוטש תושעל ליגה קוידב ירה הז ,םהישעמ לע 16 ליגב םישנא
ןהילע םירזוח אלו ןהמ םידמול םג לזמ תצק שי םאש תומטמוטמ
.רתוי
םיסקמ רוחב היה ילש ןושארה יכ .ילש תוטשה תא יתישע ינא םגו
לכ םע ,תאז לכבו .רוחבל יתלוכי אל ונממ בוט רתוי .רתויב
םוקל יל םרג הרקש המ אוהשכיא ,16 ליג לש תוירטסיההו םיכובסתה
ררוע הזש תישגרה המצועה םע דדומתהל םוקמב ירחאש םויב חורבלו
.יב
.ןכ וה .ילש ולוכ היה דספההו
הל יוארו רורב ןכא ,ךכות לא והשימ הסינכמ תאש הנושארה םעפה
לש ינכטה קלחה אל הזו ,חצנל הנתשמ והשמ .םייחה לכל רכזיתש
עדוי םיהולא יכ םא ,השיא ןיבל הדלי ןיב רבעמ הזש ומכ ,העירקה
.הדלי ולוכ אוהש בלשב הז תא תושוע ונבורש
ידכ דע ,ימצעב תוכורא יתטבהו ירחא דימהארמל יתכלהש תרכוז ינא
ןכא והשמו .הנתשי ילש טבמב והשמש יתבשח ,יתייה המימת ךכ
.םיימינפ םיכילהת ףקשל תוביטימ ןניא תוארמש אלא ,הנתשה
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/6/01 14:50
:תאמ
הבהא םולש ,םילותב תוארתהלל הבוגתב
?בתכנ הז הפיא ?יטנאסק איה ביבר הלאירא
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/6/01 15:55
וג_ידניא :תאמ
הבהא םולש ,םילותב תוארתהלל הבוגתב
תא הריכמ ינניא ,הז תא תעדוי יתייה אל תרחאש ןוויכמ
ךכ .תשרב תבתוכ איהש הממ קר אלא ,תישיא תורכיה יטנאסק
אל ןאכ עצבתנש לוכיבכ-גניטואאה לבא ,הפיא תרכוז אל ינאש
.םיעדוי םל-וכש יתבשח .רומג בל םותב אלא ,תמאב עצבתנ
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/6/01 17:13
xanty :תאמ
יולגבו ,אוהשפיא בותכ היה הזל הבוגתב
ירוחאמ דומעל הטונ טלחהב ינא לבא ,םיעדוי םלוכ אל
.תבתוכ הלאירא ,תאזה תערפומהש םירבדה
xantyל וביגה
 
 
4/6/01 20:27
וג_ידניא :תאמ
יולגבו ,אוהשפיא בותכ היה הזל הבוגתב
ינא אוה
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/6/01 23:25
:תאמ
יולגבו ,אוהשפיא בותכ היה הזל הבוגתב
ףוגב תבתוכל תסחיתמ תא xanty םשב ךתבוגתב המל זא
?ישילש


.'ץיבומיחי ילש וא ,רבואטש הגונ תאש ררבתי דוע ףוסב
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/01 0:35
ביבר הלאירא :תאמ
יולגבו ,אוהשפיא בותכ היה הזל הבוגתב
עטקב ינא ,ונ בוט .אל וא האמחמ וז םא תעדוי אל ינא
לוציפ יל שיש איה תמאה ,תעדוי אל .תיבויח הבישח לש
,תיתימאה הלאיראו תילאוטריוה יטנסק ןיב ןטק תוישיא
םע הז לע רבדא ינא .יל עירפמ שממ אל אוה לבא
.לופיטל רוזחאש ךיא תיקנירשה
ביבר הלאיראל וביגה
 
4/6/01 11:08
ןטקה ןר :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!!!!תוקונית ןמש
.16 ליגל עיגי אוהש ילש ןבל הנקא ינאש ןושארה רבדה הז
דובכה יל היהש תולותבה שולשל וא ,יל ןתנ אל דחא ףאש הציעה תאז
.ןושאר ןהב רקבל
...והשמ בתוכ ,והשמ ץייצמ היה קר והשימ םא
לע רמא אל "תונב לעו םינב לע" תא ךרעש הזה ןמרחה ןקזה הז ךיא
?הז לע עמש אל אוה ילוא ?םולכ הז
,לזעזעל .םיבאכ ענומ היה ,תויעב הברה רתופ היה תוקונית ןמש
?דימת בוטר אל םש קסעהש 15 ליגב תעדל רמוא ינא הפיאמ
ץחלהש תעדל רומא ינא הפיאמ ?ךירצ היהש דימת דמע אל ינולובלוב
...קיפסמ ביטרה אל וא ןתוא שבייו ?ןתוא קתיש דמעמהו דחפהו
קר םתוא יתרכה ינא) םידחוימה םינמשהמ דחא וא תוקונית ןמש
תונתמה תחא תאז ...(םדרטסמאב סקס תויונחב ןושארה רוקיבה ירחא
...אצממו רצק רבסה םע ,16 ליגב לבקי ילש ןבהש
ןטקה ןרל וביגה
 
 
4/6/01 15:07
:תאמ
ילש םינוקיתהל הבוגתב
.תילגנאב בותכל רוזחתש רבכ בוט רתוי ךלש ביתכה תואיגש לכ םע
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/6/01 17:51
PERSY :תאמ
ילש םינוקיתהל הבוגתב
ריביסב םינש המכ י/הלבתש יאדכ ךלש תויליבדה תורעהה לכ םע
.םלוכ לש ת/ךנחמה תויהל םוקמב
PERSYל וביגה
 
 
4/6/01 23:34
:תאמ
ילש םינוקיתהל הבוגתב
.והזו ,יתוא יגרהת
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/5/02 18:34
Whatever you want it to be :תאמ
ילש םינוקיתהל הבוגתב
תובוגת) סומינונא ה/רמאש םירבד הברה יתארק .תקדוצ הלאוו
ה/תא ימ תא .םילטוק דימת ,תדימת םהו (םירמאמ הברהל
םיהולא ךתוא הנימו תמ ימו ?ךכ לכ ת/אנוש
Whatever you want it to beל וביגה
 
 
4/6/01 19:54
ןטקה ןר :תאמ
ילש םינוקיתהל הבוגתב
ךתראפת בורב הלגתת
.סנא'צ'ת יל יןת קר ,םיברב ןאכ ךרוע תא טישפא ,זא וא ,זאו
ןה יכ ,ילש ביתכה תואיגש לע קחצי אל דחא ףא לבא ,דחא ףא
...תושיגר
.םינש הברה ןהילע יתדבע
!!!!דובכ תצק
(קיזה אל םעפ ףא םג ,םיציבו)
ןטקה ןרל וביגה
 
 
4/6/01 23:29
:תאמ
סודומח סומינונאל הבוגתב
- ירוע תא טישפתש תנינועמ אל ינא הרקמב םא לבא ,ונ
?תימינונא ראשהלב ןויגה שי זא - םיברב וא תודיחיב


.ינא קר תאז לבא .שיש תבשוח ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/6/01 11:44
ןטקה ןר :תאמ
סודומח סומינונאל הבוגתב
...הימדקאה םע יתרריב
"ינא קר וז לבא" םירמוא
...תבתכש ומכ ,ינא קר תאז" אלו
!!!תגליע הרכיא אי
!!!תרעבנ תיחאלפ אי
שוכרה לכ תא ימרתתו ץראה תא יבזעתו דיימ ךל ישייבתת
!םיינעל ךלש
.ינונטקו ןטק ינא ,םתס
.םיסקמ םוי ךל היהיש יאוולה
ןר
ןטקה ןרל וביגה
 
 
7/6/01 0:39
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
try again אאאאאאאאאל הבוגתב
.תאזכ תוטש ךל הרמא אל הימדקאה לבא
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
5/6/01 19:46
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
ילש םינוקיתהל הבוגתב
,םודנוקה תא סממ תוקונית ןמשש רוכזל יאדכ לבא בוט ןויערה
קסעב ברועמ היהי םגש יאדכש
.ןמוש סיסב לע אלו םימ סיסב לע והשמ ךירצ
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
23/8/01 10:42
הלאינד :תאמ
תיכוניח המינבול הבוגתב
KY-GEL
יל'ג,ייאו,ייק ךניבל הנק זא ןניקסע ךוניח ינייניעב םא
םודנוקב עגופ אלש םימ סיסב לע הכיס רמוח
הלאינדל וביגה
 
 
23/1/02 21:54
הדניל :תאמ
ילש םינוקיתהל הבוגתב
אל דחא ףא יל םג ךתיא ההדזמ ךכ לכ ךכ לכ ינא
(:...הרבח םע תירקמ החיש דע רמא
?םירבח שי המ ליבשב
הדנילל וביגה
 
4/6/01 11:42
בונומיל דראודא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רקדזמה קיסוטה ,ילש קיסוטה םע תורגתהב זטנעמ ימצע תא רכוז ינא
ןוצר ול שי וליאכ ,רקדזמ אוהש המכב האניק הנלי וליפאש ,ילש
.ולשמ
Fuck me, fuck me:ול יתשחל
.תלוכיה לובג הצק דע ותוא יתיריגש בשוח ינא .תודבכב םשנ סירק
לבא ,קורב ןיזה תא ומצעל ביטרה יאדו ,השע אוה המ עדוי אל ינא
,תואלמ לש תאזה השוחתה תא .ולש ןיזה ,יכותל רדח אוה טאל טאל
.םלועל חכשא אל ינא
לש תאזה האלפנה השוחתה .יתוא עיתרה אל קיסוטב ילצא ולש ןיזה
.שדח היה הז - תואלמ
הינשה ודיבו יתוא ןייז אוה .חנאיהל יתלחתה ינאו יתוא ןייז אוה
לוקב יתקעצו יתלתפתה ,יתחנאנ ,יתבביי ינאו ,ןיזה תא יל ףטיל
.תרבוגו תכלוה תוקיתמבו רתויו רתלוי םר
.התוא ןייזמ יתייהשכ יתשא הגהנתהש ומכ קוידב וישכע יתגהנתה
זא ,איה תאזכ ,איה הככ זא" :יתבשחו הככ שיגרמ ימצע תא יתספת
.ףוגב יל הרבע המוצע הוודחו "!ןה הלאכ ,ןה הככ
,ילש המזגרואה תא לוחב יתכעמ ,לוחב ונרפחתה ןורחאה סוכריפה םע
.יכותב רמג אוה .יכותב המח הריעב יתשגרה ןמזב ובו
תא בהוא דואמ ינא .וראווצ תא יתקביחו והזח לע ישאר תא יתחנה
.ונמדרנו יתוא קביח אוה .תאזה החונתה


,"הק'צידא ,ינא הז" ךותמ
בונומיל דראודא לש יפרגויבוטואה ורפס
ןייטשניגומ ףסוי :םוגרית
םעל הירפסה ,דבוע םע תאצוה
1997
בונומיל דראודאל וביגה
 
 
4/6/01 12:06
יהשימ :תאמ
ילש הנושארה םעפהל הבוגתב
.ןדבא לש באכו תולג לש באכ .אלפומו םיהדמ רפס ,הקצידא ינא
.םויה ליחתמ רפסה עובש
.ילש הצלמהה הנה
יהשימל וביגה
 
 
4/6/01 13:56
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
אלפומ רפס הזיא - הק'צידא ינאל הבוגתב
תחתב סרברב םילכוא םינזוזגא לש רפס ?תא ,הצילממ תא הז לע
?רפסה עובשל ךל הצלמההה הז
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
4/6/01 14:28
יהשימ :תאמ
תחתב םילכוא םיממורתמ לש רפסל הבוגתב
?בופומוה


...חיר לעו םעט לע
רפסה תונקל תכלל ךתוא החירכמ אלש תמאב
.ךגוסמ םישנאל םירפס לש םג לודג רחבמ שי
:)
יהשימל וביגה
 
 
5/6/01 0:06
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
ךיילא יל הלאשל הבוגתב
תא םיחתופש םירבג םע תושיגר יאלמ םירפס בהוא ינא
בהוא ינא .ןיזה תא םהל תוצצומו תודרוי םישנו םייסנכמה
יתימא רבג תוצורש םירגמ םיידש םע תורוחב לע םירפס
םירפס הלאכ .בוטו קזח ןתוא עקתי ךכ רחאו ןהל קקליש
,רפסה עובש וישכע ?תוצלמה ךל שי .בהוא ינא (םיטרסו)
ןמזה הז
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
5/6/01 8:54
יהשימ :תאמ
ךיילא יל הבושתל הבוגתב
O לש הרופיס
.ךליבשב ידמ הובג תצק ילוא הז ,היינש הבשחמב לבא
?סניבור דלורה
ידה ןוידה תא תמתוח הזבו .ןוימדה תא ליעפת טושפש וא
.הזה םימשמ
.המיענ האירקו החילס
יהשימל וביגה
 
4/6/01 11:46
ה י ל ו '/ג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?"םיימשל תקעוז"
.ןיטולחל םיעוגר יל םיארנ םיימשה ....תצק תמזגה
ה י ל ו '/גל וביגה
 
 
4/6/01 18:12
הנירייא :תאמ
ל הבוגתב
יפלא וא ףלא וארקנ רבכ העוט אל ינא םאו ,ער םיבותכ םהינש
םינותיעב םירודמ וליא יאב ,תצקמב תונוש תואסרגב םימעפ
.םינוש
המ הזו, קתקתל תועבצאו ,בושחל לכשב םכתא ודייצ..םיהולא
?ףוסבל םיאיצומש
..הבזכא וזיא
תמאב..םימויא םירמאמ הZה רתאב תארוק ינא םימעפ הברה ךכ לכ
םירמאמ וא.ןאכל םיחלשנש םירצקה םירופיסה ינימ ומכ ,םימויא
םישנ ירתא וא ןטילופומסוקמ הלימל הלימב םיקתעומ ךכ לכ
ללשב הבוגי ללמואה בתוכהש החוטב ינא .תשרה יבחרב םיימואלניב
, םישפוטמ םישנא..םיהולא לא ,הז םוקמבו ,תומעור זוב תוקעצ
.ןיינעמ אלו סועל קוחש ךכ לכ .ןח הזב שיש םיבשוח םירוויע


רידנ) ללגבו ,םשו הפ תועורזש תונינפה ללגב ?תרזוח ינא המל
.תמאב תופי תובוגת (רתוי דוע
יתארק הזה רתאב ןאכש ןייצא השוב תרסח הצימשמכ עמשא אלש ידכ
אל .וב יתלקתנ םעפ יאש רתויב םיפיה םילימה יפסואמ דחא תא
רוקממ קיתעהל המל) "המב"מ תלבסנ יתלבה הקתעההו הכירעה תוכזב
.הפ תועיפומש תורידנה םינינפה אלא, (?ללכב הזכ
: תועצה
תורוד ךשמב םישנל היהש רידאה קלחהו ,ףושיכה לע רמאמ בותכל
.ותימדת בוציעבו ובוציעב
הנורחאל אציש ראובב הד ןומיס לש הרפס לע ףיקמ רמאמ בותכל
.(ינשה ןימה)
ינואגו קתרמ רפס ,'זאיר ןילופ לש רפסה לע " "
.לבב תאצוה תאמ ,וא לש הרופיס-


אלו הנטק תרגסמב םינוש םיריש ומסרופ הב ,הנטק הניפ ףיסוהל
לש אלא רתאה ירקבמ לש םהיתורפל אל יתנווכ םיריש .תינקעצ
.וכו קילאיה, ןמרתלא ,גרבדלוג האל ,לשמל .םימסרופמ םיררושמ
.דמחנ הז יכ םתס ?המל
הנירייאל וביגה
 
 
4/6/01 18:30
xanty :תאמ
ל הבוגתב
.לבח ךיא ,רתאב תונינפ הפ ןיא תמאב
ךיא ונל יארתו יבתכת ,יבשת בותכל ונתוא חולשל םוקמב ילואו
?תויתימא הביתכ תונינפ תוארנ
תחת'ת םמעשמ אוה .ינואג תויהלמ קוחר O לש הרופיס ,בגא ךרד
לבא יתורפס וליאכה ןכותה ללגב היה וללגב לודגה אה-והה לכו
,עזעזל דעונש רבד לכ אוה ונרופו) םצעב ירמגל יפארגונרופ
.(סקס אקווד ואל
xantyל וביגה
 
 
5/6/01 0:12
זעוב :תאמ
ל הבוגתב
,יטסידס אוה ,גירח אוה ,םמוקמ אוה ,תקולחמב יונש אוה
,הבשחמ ררועמ אוה ,בוצע אוה ,הרגמ אוה ,החונמ דירטמ אוה
טטהלמ אוה הבש ךרדב םכחותמ אוה ,תירסומ הניחבמ יתייעב
.ונרופ לש הכחגה ןיבל היפרגונרופ ןיב


ןפואו םינפ םושב אוה "וא לש הרופיס" .אל אוה דחא רבד
םמעשמ אל
זעובל וביגה
 
 
5/6/01 0:41
ביבר הלאירא :תאמ
'זאיר ןילופ תאמ ,וא לש הרופיסל הבוגתב
אוה 20-ה דומעה ירחא ,ךתעד לע קולחל יל רצ שממ ,זעוב
הללאי ,תצק דוע הדבעתשה איה זא .יתוא םמעש טלחהב
.ןודאה םש תא תחתה לע המצעל הברצ איה ףוסב זא .הללאי
ילוא) תועורפ תויתורפס תויזטנפש תויהל לוכי ,תרעטצמ
.הז תא יל תושוע אל תוכרוע לש (תויזטנפ אל
.םלועב לק יכה רבדה הז עזעזל ידכ ינוציק סקס לע בותכל
תודבעתשהה ,אוהה רפסב ןיינעמ תויהל לוכיש המ אקווד
לק רתוי הל היה וליאכ .הצומ אל הבהאה ןעמל תטלחומה
לש ,תיתימא תורסמתה לע רשאמ םייבסל םיסחי לע בותכל
.שפנה לש ,הלוכ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
5/6/01 2:19
טבזילא :תאמ
'זאיר ןילופ תאמ ,וא לש הרופיסל הבוגתב
תרמוא יתייה אל אקוודו ,באוכ םרוצ .חבושמ רפס
.יפרגונרופ
.הלעמל ומכ הטמל םש לעפ ךכ לכ אל אוה


םיוקב םיכלוהש תישנ תוישיאב םינבומ םידדצ המכ שי
.הרוביגה לש תומחגהמ קלח םיריכזמה םישטשוטמ
עיבצמ רפסהש הבושח דואמה הדוקנהמ םלעתהל רשפא יא
(תישונא רתוי ילוא תישנ אקווד ואל)ה המחגה ,הילע
.רפע דע .סלוקמו לפשומ ,ןברוק תויהל


,רסייתמ ןברוקה .םיינימ אל םיטנמלא המכ םג ןאכ שי
.םידבכ םייפגמב וילע םיכלוה ,וב םיללעתמ ,רסוימ
איה .הירמ השודקה הלותבל הזתיטנא תויהל הלוכי וא
.תיחצנ תאטוח איה , הנועמ
לש םיאטח לע תשנענ אל איה .הזה בצמל הרוכמ איהו
.המצע הלש לע אלא םירחא
ךישמהל תבייח איה שנעהלו ךישמהל לכות איהש ידכו
.הנוזה תיוזב םגו השודקה תיוזב םג המצע תוארלו
טבזילאל וביגה
 
 
4/6/01 23:33
:תאמ
ל הבוגתב
.דיחיהו דחאה ימע י"ע רקיעב ,םורופב תועיבקב םימסרופמ


.קילאיה לש ריש ףא םש יתיאר אל ,ןוכנ ןוכנש המ ,לבא
וז הבוגתל וביגה
 
4/6/01 11:51
הלארשי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלאירא...יאקורמ יתרמאשכ יתנווכתה המל וניבה אלש הלא לכל
.יתנווכתה ךכל,ןינקעו לע הרפיס
:רחא אשונלו
הנעמ יתלבק אל,ןאכ יתארקש תוטרופמהו תוכוראה תובוגתה לכ םע
ונל וצנה זאמ הנקנק לע תוהות תולותבה ייתורבח לכו ינאש הלאשל
םע דבאל ךירצ םילותבה תא םאה-(..הלש םילוביהו תחא לכ)םיידשה
ךישמהל םאה ?ןמדזמ ח'צח'צ םע םורזל וא ,גאודהו בהואה רבחה
תמאב תוקונית ןמש םאהו ?הלש בצקה םע תחא לכ וא,ליגה רחא ץורמב
?....רזוע
הלארשיל וביגה
 
 
4/6/01 12:14
ינרק :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
,םוסק לכהו ,הקותמ הבהא שישכ הרוק הז םא אלפנ הז .ןוכנ ,ןכ
יל .םימיה ףוס דע הבוטל ךכ רחא םירכוזש והשמ אוה ומצע עגרהו
םויה ?המ תעדוי תא לבא .ךכ לע יתרעטצה ןמז הברהו ,הרק אל הז
םגש יתיצר ,ןלוכ ומכ תויהל יתיצר - הככ הז לע תלכתסמ ינא
ךסב - םיקרבו םימער ויה אל זא .הרק הז ןכאו ,רבכ הרקי הז יל
השעמה ללגב הטיסרבינואב הקיזומה תודלות רועיש לע יתרתיו לכה
וא הסונמ אלו הריעצ תויהלמ קלח היהו ,הרק הרקש המ לבא .הזה
ףוס ןוצר ךותמו תונרקס ךותמ והשמ תושעל הצורו ךכ לכ המכח אל
המ הזש הארנכ לבא .םיפוסליפ ילוכו ילוכו השיא שיגרהל ףוס
םגו .תורגבתהה ךילהתמ קלחכ הז תא תלבקמ זא ,תורקל ךירצ היהש
ןכ ךכ רחא ,ארונ אל ,דחוימ ךכ לכ היהי אלו הרקי ךל םא
...היהי
ינרקל וביגה
 
 
4/6/01 12:43
זעוב :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
רזוע טלחהב ,"ןוסנו'ג דנא ןוסנו'ג" דחוימב ,תוקונית ןמש
(ןטקה ןרל םלסיתו)


לאוטקלטניא םג תויהל לוכי הז ?ןיידזהל ליבשב ןמדזמ ח'צח'צ
.יניצרו חצמ-הבג
יבישקת ."ךיילותב תא ידבאת ךכ" תייגוסב םירורב םיקוח ןיא
יטילחתו (סוכל וא) בלל
אל וא ,ןיידזהל ךל אב םא


,הלחתהב לודג קילג היהי אל הז שפנ-בוהא םע םגש חינהל ריבס
,ןייוצמ הרומ היהיש דואמ יאדכו) הרותה תא דומלל ןמז חקול יכ
םייסיסבה םיקרפה דומיל תא רצקמ הז
(ילאנב-ילאנא-ילארואה תרותב


ליבשב .יעמשמ-דח הנעמ לבקל הלוכי הניא "ליג הזיאב"ה תלאש םג
ליחתהל ליגה אוה 22 - תרחא ליבשב ,ןייוצמ הז 14 ליג ,תחא


םיעדוי אלו םיעוט אל ,םיסנמ אל םא
זעובל וביגה
 
 
4/6/01 17:54
הילא :תאמ
ןיידזמ ח'צח'צו תוקונית ןמשל הבוגתב
לכ תא יתיסינ הנורחאל קר ,הניטק השיא םירמואש ומכ.. ינא
.ןימה לש הזה קסעה
.והשמ תספספמ ינא ילוא ,ההות ינא לבא ,דמחנ תמאב הז
המכ םיסחי תמייקמ ינא ותיאש ,אלפנ שפנ בוהא יל שי
אל .ידמ רתוי אל קר ,תינהנ אל ינאש אל הז.. לבא..םישדוח
ךכ ידכ דע וילא הבורק תויהל יל דמחנ ארונ .הרומא ינאש ומכ
..והשמ הדיספמ ינאש הארינ לבא ,(תורבחתהה לש היצאיראווב)
המחג לכב בשחתמ דואמו ,בוט היהיש הצור דואמ..םג אוה
ינאש ךכ ותוא ךירדהל ךיא תעדוי תמאב אל ימצע ינאש קר..ילש
.ךירצ תמאבש ומכ..שממ תוניהל חילצא


ן?תועצה ילוא ךל שי
הילאל וביגה
 
 
5/6/01 0:17
זעוב :תאמ
ןיידזמ ח'צח'צו תוקונית ןמשל הבוגתב
יל שי תועצה ןומה
זעובל וביגה
 
 
5/6/01 7:57
hazey jane :תאמ
ןיידזמ ח'צח'צו תוקונית ןמשל הבוגתב
:תיללכה ןםכתלכשהל
חוטב סקס תושעל םינווכתמ םא ץלמומ אל שממ תוקונית ןמש
םודנקב שמתשהל תרמותוז
המ טפנ לש תורזגנמ יושע תוקונית ןמשש הטושפה הביסהמ
.חוטב לע טעמכ םודנקה תא סימהל יושעש
םיענו חוטב היהי (KY ומכ) םימ לש סיסב לע הכיס רמוח לכ
.רתוי הברה
hazey janeל וביגה
 
 
15/6/01 22:32
:תאמ
ל הבוגתב
!!אלו אל - תוקונית ןמש (בושו) :בושו בוש רמול בושח
!םודנוקב םירוחל םרוג
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/6/01 12:51
וג_ידניא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
.תינפוגה היוחהמ רתוי הבושח הזה הרקמב תישגרה היוחה יתעדל
.תישיאה יתעד קר וז לבא


.םכינש ,אשונב בוט הכרדה רפס םדוק אורקלו
ול םיארוקו ,תחקרמ תיבב םינוקש והשמ אלא ,תוקונית ןמש אלו
K Y Jell


.ץחול אוה יכ אלו ,הצור תמאב תאשכ קר הז תא תושעלו
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/6/01 13:28
ביבר הלאירא :תאמ
.גאודהו בהואה רבחה דעב ינאל הבוגתב
עצמאב ימצע תא אוצמל םיענ אל היה .הכימתה לע הדות ,ידניא
ןאכ הקיתו לטיורש הדבועה רואל דוחייב ,הזכש שגרמ סומלופ
.ימאמ ןארקוש .שממ אל ינאו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/6/01 15:10
ביבר הלאירא :תאמ
.גאודהו בהואה רבחה דעב ינאל הבוגתב
סיסב לע והשמ ,אלו אל .רועב גפסנו םימ סיסב לע אוה ky
יהשימלש יל הארנ אל ,ינש דצמ ,רתוי ליעי היהי ןוקיליס
והשמ שוכרלו הנושארה םעפה ינפל תשגל ץמוא היהי 14-20 ליגב
.ןוקיליס סיסב לע
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/6/01 15:59
וג_ידניא :תאמ
.גאודהו בהואה רבחה דעב ינאל הבוגתב
יכה ,ףוגל רז תוחפ יכה .רבד-ה הז ,הריזנמ הז תא יעמשתו
םימתכ תוחפ יכה ,יאוול תועפות תוחפ יכה ,הנושמ חיר תוחפ
,שבייתהל הטונ אוה ,םימ סיסב לע אוהש ןוויכמ .ןידסה לע
,שבייתמ םאו ,הטימה דיל םימ תצק םג קיזחהל ץלמומ ןכלו
.לכה הז .םימב קסעה לכ תא תצק ביטרהל טושפ
וג_ידניאל וביגה
 
 
4/6/01 17:48
הענ :תאמ
.גאודהו בהואה רבחה דעב ינאל הבוגתב
?ץלמומ הכרדה רפס והשזיא שי
דועב הילותב תא דבאתש היתדה יתרבח רובע תושאונ תשפחמ ינא
!אנ ועישוה .שדוחמ תוחפ
הענל וביגה
 
 
4/6/01 20:29
וג_ידניא :תאמ
?הכרדה רפסל הבוגתב
.לבב תאצוהב ,"וישכע סקס" ול םיארוק
.תדרפנ המישר הווש אוה םצעבו
...ןויער ,הללאוו
וג_ידניאל וביגה
 
4/6/01 13:33
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?השיא תויהל הז הככ זא
דועל רתאה לא יבושל ידמל האנ חתפיסו , הבבס הבתכ , הלאירא
,סויגה ינפל עובשו שדוח
רתי ןעמל לבא , הנושארה םעפה לע יתעד תא ילוא הריכמ רבכ תא
.טרס אל הז םייחה - הלותבה הלארשיה דוחייב , תוננבה
.םלשומה רוחבה םע , םלשומה עגרל תוכחל תילאיר תורשפא ןיא
.ץיחלמו יטסלפ הז -םינשוש ילע םע םימ תטימו תורנ רוא שי םא
עדוי םיהולאש הרוחב םע עזוימו חירסמ ץיק םויב רעונ תפס שי םא
.תואיצמה וז-םייחב כ"חא התוא הארת אלש
תוירזייחלש ידכב רצונש , םטמוטמ גשומ דוע םתס הז הנושארה םעפה
המדאה ידבוע םתואל לכש ןויזלו חוקימל ףלק דוע היהי הגונמ
.םידאממ בלה יבוטו םיטושפה
.והזו


בוט עובש
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
4/6/01 13:49
ינרק :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
תמאב התא ,השאכ תוכיא תועש יפלא תריבצו םדקתמה ךליג ימורממ
אל הז ,אל יתעדל זא ?תמטמוטמ האצמה וז הנושארה םעפהש בשוח
תרמוא ,דבלב תרדח אלא תרדחנ אל םלועמש הדבועה ילואו .םטמוטמ
?השא ליבשב הז לש תועמשמה המ קוידב עדוי אל התאש
ינרקל וביגה
 
 
4/6/01 14:07
בונומיל דראודא :תאמ
?חוטב התאל הבוגתב
םעפה לע - הלעמל טעמ יתבתכש המ תא ,השקבב ,ארקתו
הנושארה
הכופהב לבא
עמשמ יתרת
בונומיל דראודאל וביגה
 
 
4/6/01 14:09
בונומיל דראודא :תאמ
רדחנ תויהל ךילע ,דואמ ןוכנל הבוגתב
ינרק ,ךיילא סחייתה "דואמ ןוכנ"ה
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל "רדחנ תויהל ךילע"ה
בונומיל דראודאל וביגה
 
 
4/6/01 21:17
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םינוקיתל הבוגתב
זא
-ה תלוכסאב םידדוצמהמ התא
?"תוננבמ היתפמא לבקנו םיאומוה היהנ אוב"
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
5/6/01 0:22
בונומיל דראודא :תאמ
?אהל הבוגתב
.הדוקנה תא תנבה .קוידב
יתש םע ,הככ קוידב .ןכ .תחת'ת חתפתו בבותסת וישכע
ךייחמ םוטקרה תא הארנש ,םידדצל תוקשפמש םיידיה
,ןיבמ אל התא"ש ךל דיגהל לכות אל הננב ףא הז ירוחא
"רדחנ לש היציזופב תייה אל םלועמ יכ
בונומיל דראודאל וביגה
 
 
5/6/01 2:10
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
הללאוו ,הה-א ,אהל הבוגתב
ךכ ידכ דע שאונ אל ינא לבא
ילש ימצעה דובכה תא בירקמ אל ינאש הביסה םג וז
(תועמשמ בר לועיש) םימייוסמ םיאומוה ומכ
,הרקמ לכב
-פא טראטס יל שי
יבלכ תייעב תאו ךלש תוינימה תויעבה תא רותפת ילוא
?בלושמ ןורתפ הזיאב א"תב בוחרה
?הקיעמה ךתוחכונמ יתוא רוטפת םתס ילואו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
5/6/01 9:31
ינרק :תאמ
...בזכאל יל רצל הבוגתב
םירדחנ םה יכ ?המל...ימצע דובכ ןיא םיאומוהל
ךל יאדכ .קזח הז .ואוו...םירדוח אקווד ואלו
תומוקמב ךלש דובכה תא שפחלו ,קתומ ,רגבתהל
.יל ןימאת ,ףיכ רתוי ךל היהי .הטימב אלו ,םירחא
ינרקל וביגה
 
 
5/6/01 14:23
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...ימצע דובכל הבוגתב
אטבתמ ונניא טלחהב ימצע דובכ , יתריקי אל
הטימב -קר-
יאדו , עדוי ריעצה יליג יכשחממ ינא םאש תורמל
אצומ ימצע דובכש , ךומכ הלשב השיא תעדויש
.הטימב םג , םוקמ לכב טרפה לש תוגהנתהב יוטיב


םיגהנתמש םישנאל הז - ימצע דובכב ילש הנווכה
.םיאומוה ומכ


ךושחו !םיזנתה טוידא: קעזתו , הננבה םוקתו
!אל המו לטרדנאינו
, בשתו ,יבישקתו טקשב יבש :םיזנתה הל רמאיו
(ילוא) ובילל ןבתו , בשקתו


-םיאומוה םע היעב םוש יל ןיא -ףלאה םעפב
- תויבמופה , םידעצמה , הנצחהה םע היעב יל שי
ירדחב הז דוע לכ יל עירפמ אל השוע םדאנבש המ
ילע קיעמ םא הקעצ םירהל יתוכז לבא , םירדח
תויאשמ לע םילגד ףינמ רועמ יניטוחב רבג תוארל
םלועה לכ םע קשנתמו סרכו תוצונ יפגמב זזפמ ,
.ולש בלכהו


תיוולינ , היעב יל שי התיאש , וזה הנצחהל
- תרחא היעב
לש ןבלל םיבושק תויהל םיסנמש "םירבג" םנשי
ךותמ וא , יתימא הנבהב ןיינע ךותמ) םישנה
יכ, דובעת אל איה םגש, השדח שוביכ תרות חותיפ
(םירעוכמ , תושעל המ , םה


תבתוכש וזה הררבה לכו רוניל תיריע םיארוק םה
םזינרדומ ןהל תארוקו תויוסג
יל-ןיא-ךממ-ברימג תא הקיקשב םיעמושו םיאור
תומטסופה היתורבחו
ךות- םיימויה םינותיעב םישנה יפסומב םיקמעתמו
"!טרופסה הזש חוטב יתייה" תטילפ


"םירבג"ה םידמול , ולא םינמאנ עדימ תורוקממ
.רתויב םיניינעמ םירבד
אל ןתא , תולכוא אל ןתא , תורמוג אל ןתא
תשועו , הככ תושבול , תוחלקתמ אל ןתא, תוחלגמ
.המש תונוקו המש תוחירמ , הככ
דמל , רתיה ןיב
הז-המ ןתאש תינוזמא-הרבח-ידי-לע-סרוסמה-רוחבה
,םיאומוה תובהוא
,םהילא תוכשמנ הז-המו
,ןכיחאל אקווד םיכשמנ םהש לבח הז-המו


לבוס לבא סרוסמ ילוא אוהש , רוחב ותוא בשוחו
תוליעפב רומח רוסחממ האצותכ םיציב יבאכמ רידת
?ןורתפה הז ילוא - תינימ
גהנתי , בותכי , רבדי , שבלתי אוה ילוא
ךשמהל ךישמי לבא, יוושכעה קיש-ומוהב בושחיו
זאו, (ירחאש רקובבמ ץוח) הפיה ןימה תונבל
היהנש דחא דוע - רנדור ימח) הלואגה ול עיגת
תורטמ םישאונה וינומרוה ואצמי ףוספוסו ( ומוה
!?תוחל וליפא ילואו, תוקקוש , תויח


הזה רוחבהו
יתוא ןבצעמ
תישיא ילו
דובכ לכ ירסח םהש ,וימוד תאו , ותוא גורהל אב
ימצע
הרדש טוח וא
.םיעלות ומכ שממ


?השיא , ןבומ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
5/6/01 14:43
ינרק :תאמ
...ימצע דובכל הבוגתב
תכבוסמה הירואיתה תא תיגה הפיאמ יל רורב אל
התאש יל הארנ ,ןכש המ .יל תרכומ אל ,וזה
אל םגו ,המל קוידב תעדוי אל ,ךבסותמו רירמ
ךל היהיש ,הרקמ לכב .ידמ רתוי םישנ בבחמ
.(30 ןב התאשכ תרחא םיארנ םירבד) בוט
ינרקל וביגה
 
 
5/6/01 18:08
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...ימצע דובכל הבוגתב
רירמ ינא םא
ךבסותמ
םישנ בבחמ שממ אלו
ךתרדגהכ


לדומה לש וילענל לחתשהל יתחלצה ילוא
-ילש רערועמ יתלבה יוקיחל
"סולפ םיאושינ"מ ידגאה ידנאב לא
לדגא דוע ינאש יבשחת
רמרמתא
ךבתסא
בבחל אל המל תופסונ תוביס תחאו ףלא אצמאו
...םישנ
?םיילענ רוכמל ליחתא וליפא ינא ילוא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
5/6/01 2:27
הנילס :תאמ
?אהל הבוגתב
התא טאל טאל .לבמט התאש ןכתיי יכ יתעדב שבגתמו ךלוה
.הרדגהל תומאותה תושירדה לע הנוע
?התקצעכה


?וייחב ול שי המ ןקז םדא
.תומולח אלל הניש לש םירידנ תולילו תונורכז
?ריעצ םדאו
הלגתשכו ,הלאשה לע יל תונעל הסנת ?ןנערה לכשה ,ונוא
ןיא ,םצעב ,םצעבש ןיבת ,תמאב הבוט הביס ךל ןיאש
.וז לע וז תופידע תונומא ןיאו ,השעמל הליבומה הנומא
עיבצמ וא ,רוזמר ,בופומוה התא םא הנשמ אל ןכלו
.רבד םושמ ליחתמ לכה .ם"ער
קומינ םוש ןיא ןכלו ,ססובמ וניאש רבד איה הנומא
ונבנ..תודוסיהש הלגת דימת .התוא ססבל תוסנלו תכלל
.לק לפ תטישב


.ונלוכל דסחו תואירב
הנילסל וביגה
 
 
5/6/01 14:29
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
?אהל הבוגתב
:יל הבושתו - ונייצל שיש ערואמ רבכ הזש


אל , יל תוחפל)-ריעצה םדאל ול שי םירבד השולש
(קמועל רוקחל יתקפסה


האנ תוזח
הניקת תואירב
אמא לש ףסכ הברהו
,יבשחת תא וישכע
הרשעשפיטה ןב שארל סנכתש הרוצב ריבסהל יסנתו
םע ינממ הצור תא לזזעל המ ילש יחטשהו בובנה
חמה תא תלגוש תא המלו , םהייריקיו םיאומוהה
?םח םוי הזכב ילש עזוימה
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
6/6/01 12:01
הנילס :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
,ינעטמ וניא ינורכז םאו ,ךמימ הריעצ ינא ,יביבח
ינא ,ןוכנ .טסקט אורקל יתוא ודמל 'ג התכב םעפ
לזאזעל הפיא לבא..תופשל שאר יל ןיא ,והשמ אל
?"לאוסקסומוה" שרושה תא ילש הבוגתב אצומ התא


ךכ לכ היהא אל ילוא וא ,לבמט תוחפ תצק תייה םא
ןיבמו ךייחמ תייה ,תווהתה יכילהתב לבמט..הרימחמ
םתוסו ,םיינש וא תיב דוע ךישממ ,טוטיצה הפיאמ
.ךלש שפוטמה הפה תא


:ןיינעלו
אלו םירצק םייחב רוחבל תלוכי םא ,ךילא יל הלאש
.םיקתרמ לבא (הרומח המישנ תלחמ וזיא) םירירב
וא ,לודג םאונ רותב חיננ ,םידחוימ םייח תמאב
אל וא ,ןנוחמ לסרודכ ןקחש וא ףוסוליפ
לכל תוכזלו והשמב חלצומ דואמ דואמ תויהל..תעדוי
?םיכסמ תייה ,הזמ האצותכ תובטהה
.27 םומיסקמ הנווכה םירצק םייח
הנילסל וביגה
 
 
6/6/01 12:05
הנילס :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
" םע הלאה םינבצעמה לכ ילוא .והשמ דועו הא
הזה שפוטמה טלפמב שמתשהל וקיספי "ןיבת לדגתשכ
םכל ןיאש והשמ רמוא ל"נה ליעפהשכ םעפ לכב
?ודגנ טייפ רייפ


םתלוכי אל הרשע שפיטכ ההדזה אוהש ינפל
?הדוקנה המ זא ,לידבהל
,הסונמ וליפא .הריעצ ינא םג .ריעצ שיאה ,סלח
.רחמ דע +45 ינפ דימעהל יתלוכי יתיצר םאו
תמאב..23 ינב .הזה םטמוטמה ןועיטה םע יד זא
.םכל רמוא המ םוצע יוניש
הנילסל וביגה
 
 
6/6/01 15:54
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
.לכה תסרה , ףוא
ךות , ךלש הנושארה הבוגתה תא ארוק ינא
ילש תויסרגאה לא יתוא רבחמש יגוי-ומכ ךילהת
םע הכישממ תא זאו ,יתבר ץרפתהל ןנוכתמו ,
לכ ךיא הפי ךכ לכ הריבסמו האבה הבוגתה
תואצומ הפ תוצרושש 23ה תונב תולב-תונקזה
ידכב שפוטמה יגולונורכה ץוריתה תא ןהל
.דיגהל המ ןהל ןיאשכ ללוגה תא רוגסל
ריעצ ,ינא לבא , הנפעמ תאצי תאש קפס ןיא
:ךכ לעפא , םכחו לוקש
,תעדוי אלו האור אל תאש תורמל
(ץופ-הקיי ומכ רבדל ףיכ) הזואפ חקא וישכע
-ךלש הנושארה הבוגתה תא בוש ארקא
םאתהב ביגאו
שולש
עברא


ואב םשמ - "והשמ וא רוזמר , בופומוה"
םיאומוהה
א"ד


"הבוח וא תמא" תולאשש תבשוח תא םא , וישכע
ירחא דועו , ינושל טבש תא ךממ וכסחי ולאכ
בבחמ אל ללכב ינאש יוניכ , "לבמט" יל תארקש
לע יאובת תאש ןבומכו , לודגבו , העוט תא ,
- םירמואש ומכ לבא , עגרכ אל טושפ , ךרכש
."רכוז למסה דקפמה"


םייח ףידעמ יתייהש רורב -ךלש הלאשל רשאב
ירסחו םיכורא םייח לע םייתועמשמ לבא םירצק
םייניש תרסח הכיכר יתויהב ורמגייש םעט
םייחה יבבש תא תקנויש תוירוטומ תולוכיו
אלש המ , ןאפי תרצות תונוכממ הלש םיבולעה
לבא , םצעב , םייחל ילש הרדגהב ךמות שממ
ירוחאמ רתתסמ המ גשומ לש ץמש יל ןיא ןיידע
.וזה תשפוטמה הלאשה
.רתתסמ והשמש חוטב ינאו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
6/6/01 22:13
xanty :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
23-ה תונב תושישקה לכ ארונ שממ
!ךל רמשיה ,ליעפ...הלאה
xantyל וביגה
 
 
7/6/01 2:03
הנילס :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
ליגל עיגהל סופספ ארונ אל הז..תעדוי אל
תישעש רבדה ותוא תא השוע תאש תולגלו 23
ו?רתוי טאל קר ,19 ליגב
הנילסל וביגה
 
 
7/6/01 10:49
xanty :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
ךל חיטבהל הלוכי ינאו ירוחאמ שממ רבכ
םירבדהמ ירמגל םינוש םירבד השוע ינאש
השוע וליפא ינא םקלח תא ,19 ליגב יתישעש
.רהמ רתוי
xantyל וביגה
 
 
7/6/01 2:01
הנילס :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
הנוע םג תייה תולאשל סחייתמ תייה םא ילוא
.ןהילע
םישוגירל תפשחנ אלו רחאמ...ןפוא לכב
,וטנ VB תונכתב םינומטה שגרה ייוליעלו
רתוי גולאיד ךתיא םייקל לכוא אל טושפ
.יטפמיס


טעמכש דע קזח ךכ לכ קחצ ףקשוממה רמנהו"
."קוחרמל ותוא ועמש
הנילסל וביגה
 
 
7/6/01 2:54
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
רהודה רמנה
רמוגו רהוז אוה
רדועו ררוב אוה
רהודה רמנה
ויפקשמ םורממו
טקרפה תפצר לע
לותח םצעב אוה
םיינימ םיכסח םע


עגרכ ךל דיגהל יל שיש המ הז
ולש םשהש הככ לקספ תנכתל עדויש דחא רותב
תויתואב בתכי
תובהבהמו תורזומ
דובכ ול ןיאש ימל הז קיסייב לאו'זיוו
הקיסאלקל
אוצמל לגוסמ ינאש דיחיה שומישה , םתס
בשחמל
םיחרפ וילע חינהל הז
םיכויח ףלאו


רהודה רמנה
רחאמ תצק רבכ אוה
רהרהמ , הכחמ
רמנה ותואב
ךורא אוה שחנה
ןילימ העבש
ןקז אוה
רירק ורועו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
5/9/01 2:46
דיחי תעיד :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
?רכוז למסה דקפמה
הלאכ םייליבד םיטפשממ יתבהלתה ינא םג
הרדסה-תונוריטהמ חטב הז העוט אל ינא םאו)
אל ללכב ינא,ינצפוקו דומח דלי,(םייחה וא
בשוח
ךל ףיסוי ליגהש חוטב קר ינא,לבמט התאש
תצק
ןימה תא גצייל לכותו,תיתימא המכוח
םגו)ירבגה
זועמב רקיעב.דובכב(םיאומוהמ דלוס תצק ינא
ישנ
.הזכש םכחותמו
דיחי תעידל וביגה
 
 
8/6/01 8:45
ינרק :תאמ
-יתבשחל הבוגתב
הזכ םעו תצרחנ וזכ הרוצב ןאכ ביגמ והשימשכ
וא זא ,הרמויו תונצחש תאזכ םעו ,םישנל יטנא
.דואמ ריעצ אוהש וא דואמ והשממ עגפנ אוהש
םידמול ,תוחפל הווקמ ינא ךכ ,םירגבתמשכ יכ
םג אלא ןבל רוחשב קר אל םייחה תא תוארל
תומימת וזו ,רשק ךיא דועו שי זא .רופאב
םיגהנתמש םירגובמ םג שיש ןוכנ .אלש בושחל
םירבד םירגבתמשכ ,ללכ ךרדב לבא ,םידלי ומכ
.תרחא תצק םיארנ
ינרקל וביגה
 
 
9/6/01 2:06
הנילס :תאמ
ליגל יצחו רושקל הבוגתב
ידמ) הבעה רפסהמ יל שיש תירקיעה הנקסמה
םידומע האמב ותוא םייסל הלכי איה..רמאלשי
סחיה לע אוה ראובב הד ןומיס לש (תוחפ
,תונמואה ,עדמה ,רולקלופה ,תדה לש םויאה
..ה..היפוסוליפה ,הקיסומה
ראש דועבש החיתרמה הדבועה לעו ,ישנה ןימל
דחי ודגאתנ תוחפל רודכה ינפ לע םיאכדנה
םישנה ,יונש שרודה והשלכ בצמ שיש הנבהב
קפסמ אלו ,רצ ,לבגומ דואמ ןפואב תאז ושע
.םינש יפלאכ לש לק רוחיאב


אלש שממ רשפא יא רפסב רמאנש המ בור םע
יושע ולוככ ובור אוהש ינפמ טושפ ,םיכסהל
,תוירוטסה עדימ תוסיפ טושפ .תודבוע
אוה ללכו ללכ יל הארנ אלש המ .תויתדבוע
.בצמל השוע איהש יתרבחה חותינה


ףידעת ,תעצוממ אלה וליפאו ,תעצוממה השיאה
.הרבחה שאר רשאמ הרבחב טרפ תויהל
.הגהנה ידיקפתמ וזה הייחדב ליחתמ לכה
תוחלושמ תוריעצ לש תוצובק תומק ויהש עגרב
לש תויונמדזהה תאלמ הפוקתב ,תומעוזו ןוסר
תורשפ ילבו םעזב תושרודו ,תיתפרצה הכפהמה
יד תוחילצמ ויה ןה ,וישכעו ןאכ ןויוש
םמודהו םוצעה בורה תא ןהירחא רורגל תולקב
תפרצ תורכיא לש
יכ .תפרצ ירכיא םג לכש ןהל היה םאו
תא בלשל היה ןתינ המרוע תצק םע ,םצעב
םדקומ רתוי הברה רבכ יטסינמפה ןועיטה
םיינמואל םיקבאמ רופסניא םע הירוטסהב
אל המל ?השענ אל הז המל .םירחא םייתדמעמ
לכב תוריעצ םישנ לש ,תחא ,תחא הצובק המק
? והשמ הרמאו הכוראה הירוטסהה ךשמ


םירוביצ לש רתויב תוינוצק תואמגודב וליפא
דימת טעמכ ,הירוטסהה יבחרב םינוש םיאכדנ
ןגרואמ ,יתימא ירמ לש תואמגוד רפסמ ןנשי
,הרק אל הז לבא .(ינמחול אקווד ואל)
, הירוטסה ךלהמב הדיחי תחא םעפ וליפא
התשע תנעוט הלעמלמ היתפרצה תרבגהש יפכש
וניתויחא לש ןהייח תא ררמל התלוכיבש לכ
.תואכדנה םישנה


ףוס ףוס והשמ דיגהל םישנל המב שי המל
רמאל תעדה לע תולעל ןתינש דיחיה רבדהו
תא !?הנושארל יתוא ונייז יתמ לע רמאמ אוה
םטמוטמ ךכ לכ הז !?ןיינעמ לזאזעל הז ימ
,םדאכ ,הלאירא .וליפא ליחתהל לבחש בוצעו
התשע ,הזו הז ליגב ךפוגל ורדחש הדבועה
רבד לכמ רתוי ,ריעסמ ךכ לכ םשור ךילע
דיגהל ךל שיש המכ אקווד הזב תרחבש ,רחא
!?ךכל המבה ךל הנתינש העשב


יל המל .הקיטילופ לע תרבדמ אל ינא
אל םג .הקיסומ אל וליפא ?וישכע הקיטילופ
.הקיטאופ
לוכי אוה .ןיא ןכלש בשחמל .העדות ןכל שי
אל לבא עובירב ףלא םייתאמ לש תוקזח תושעל

דחא ףאל אלו ,ןכל .העדות ןכל שי . תעדל
דע הקותמ איהש ףא ,ילש הבלכל אל םג .רחא
.המיא
איה להנל תורחוב ןתאש הדיחיה החישה המל
?הלו ןכל ףתושמש המ לע
הנילסל וביגה
 
 
10/6/01 9:38
ינרק :תאמ
ליגל יצחו רושקל הבוגתב
.אל ינא .ךתוכז ,הז תא האור תא ךכ םא
תא הב ,תרדחנ תא הב הנושארה םעפה
וא "םיאלמ ןימ יסחי תמייקמ" וא "תניידזמ"
טקאל רבעמ תועמשמ הל שי ,"הבהא השוע"
תאצמנ תא םג ."ךתוא ונייז"ל רבעמו יזיפה
ילוא וא ,תושחרתהב ליבס םרוג אל תא ,םש
תוחפל .תועמשמ לעב טלחהב רבד הז .ןכ
ודביא" םישנ דועש יתיליגש הדבועה ,יבגל
םעפה רחאל םינש םייתימאה "ןהילותב תא
ןכ הזו .בוט יל השע ,תיתימאה הנושארה
תא ללכב רתוס אל .וב ןודל יוארש והשמ
.ןוידל םייואר םה םג םירחא םיאשונש הדבועה
ינרקל וביגה
 
 
4/6/01 14:35
Joe :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
ולא רקיעב) סונומ םיעשרה ידי לע אקווד ואצמוה םילותבה
,תונבה תא רטשמל ךרדכ (תוינוריע תויטסיאתונומ תויוברתמ
.החיטבהל ךירצ ןכלו - ילכלכ ךרע תלעב התייה םהלש הינודנהש


םיללוכ ןיידע תורגבתה יסקט םהבש הקירפאב םיטבש שי :ךתעידיל
םישנ תודמלמ םישנ) ןימב גנועה תרבגהל תועונת לש דומיל
בשחנ ןיאושינה ינפל ןוירה ןהב תויוברת םש שיו ,(ךפיהלן
...השיאה ןוירפ תא חיכוהל בוט יעמצאכ


.תוקישנו
Joeל וביגה
 
 
4/6/01 18:37
xanty :תאמ
ךמולש המ ,לבמטל הבוגתב
ןהש דעש תונב המכ הריכמ ינא ןולקשאב הפ ?הקירפאב תויוברת
הצר "ןהלש רבחהש המל" ךיראת עבקנ אל ןוירהל וסנכנ אל
.הירופ הרוחס הנוק אוהש אדוול
xantyל וביגה
 
 
4/6/01 21:20
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ךמולש המ ,לבמטל הבוגתב
בוט


םישוכ ןומה םע םוקמ הז , הקירפא
תורבז םעו
תופרי'ג
תשביב יראפסב וייחב היהש ימ לכ דיעיו) בורל םיליפ יללגו
(םיליפ ללכב םיאור אל םיליפ יללג בורמ -הרוחשה


ךדיאמ , לארשיו
ברש םע םוקמ הז
לפאלפ
קטוקסידל הסינכב םיתמ םיסור םידליו


,האוושהל סיסב ללכב ןיא זא
.היצקיפ לכהש הזמ ץוח


.םג - םיקוביח
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
4/6/01 18:38
PERSY :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
הזיא .עובשה ילש הריחבה אוה םיזירג רהמ םיזנת ליעפ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ךלמ
!!!!!!!!!!!!!!!!ךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךלמ - בושו
PERSYל וביגה
 
 
4/6/01 21:22
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
םישנא ןומה הפ שי
םימכח שממ םקלח
םהמ דחא ינא
הזב ןיחבהל םיעדויש ולאה
ילש בצועמה סני'גהמ ץרפתהל תעוושמה הטילבה תא ףטללו
(וגאה)
הזה רדסמל םיכייתשמ םה םג
םימכחה לש
!וברי ןכ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
4/6/01 23:40
badulina :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
.רקי ליעפ
?יחא םע היהת ילוא עדוי ימ
.בותכל יתיצר הז לע אל לבא
ינממ לודגש דלי היה אוהו ,14 ינפלש חספ ,הדלי יתייה
ץםירוהה לש םירבח לש ןב ,הנשב
םע תועבגב םיפחי םילויטל םיאצוי ...ב םעפ םישגפנ ונייה
ירפכ רבד לכ הארמל םיילענ הלישמ ינאש תושעל המ) םיצוקה
(ינומכש תימלשורי ,יתודלי זאמ
ןג ינקתמ לע ברעב ונבשיו ,םיימוי לש רוקיבל יתאב זאו
םיעדרפצהו ,ונינפל וסרפנ ןינכס תורואו םיעושעשה
......ורש
הטימב ךרעב רקובה דע ,ותוא ינאו ,יתוא קשינ אוה זאו
ידכ ,הפצירה לע ןורזימב ןושיל תוסנל יתדרי זאו ,ולש
.דחיב םינשי ונתוא ואצמי אל םירוההש
"קתיב" אל אוהו ,םירפסב בותכש ומכ אל ,ותוא יתבהא אלו
.יתוא אוהו ותוא יתבהא לבא ,יתוא
דובכ ילבש הנבההו העידיה יתיא תכלוה אלפומ הליל ותואמו
."הז" אל הז הכרעהו
.םלועב יעבט יכה היה הזו
.םינשה םע החרפש ילש תוינימב יתשייבתה אל םלועמ זאמו
ילש תינכטה "הנושארה םעפה" םג ,תותעובמה תולותבה לכל זא
תא ןיבהל ןמז הברה חקולו ,והשמ התיה אל (הז ירחא התיהש)
.קחשמה
.ולש םיבלשה לכמ תונהל רשפא לבא


יכ ,(תוקונית ןמש וא ky אלו) רמוה שוח הברה ,בןשח יכהו
.ךמצע םע קחשל רבכ ףידע רומוה ילב
בוט סקסו הבהא תכרבב
הנילודאב תכלמ
badulinaל וביגה
 
 
5/6/01 0:29
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םיענ ףושפשל הבוגתב
...ךממ יתעמש אלש
.שארל ךל תולעל םירהה ריוואל תנתונ אל תאש הווקמ
?ךלמה םולש המ
?םידומילהו
?ןיינעל רושק ךיחא לזזעל המו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
21/6/01 22:27
tiptip :תאמ
םיענ ףושפשל הבוגתב
!!!!!!לכב ךתיא המיכסמ ינא
ליגב התייה ילש הנושארה םעפה םג תוהדזהל הלוכי ינאו
ותוא יתדביכו יתבהא רתוי וא תוחפש םדא ןב םע לבא 14
הזש ןוכנ הזו הבהא ךותמ אל םג ויה תורחאה םימעפה לבא
הז ךש ךרעהממ דבאמ


!!!!םכלוכל תוקישנו
tiptipל וביגה
 
 
7/6/01 12:17
הנינרק לש הבוש :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
...ךתעד תא הנשי ילואש ןטק רופיס יל שי ,עדוי התא
סקס הלימש ?רמוא הז המ...תינימ דואמ הרוגס החפשממ האב ינא
ירועישל תופצל המ ןיאש תמאבו ,טעמכ תיבב ונלצא תרמאנ אל
...ימיאמ ינימ ךוניח
יתבסל הנופ ינא -תויוויחו תועדב קלחתהלו תוצע לבקל ליבשב זא
,םעפו .88-ה תב תקתרמ השיא ,(ימיא לש הדוד ,ןוכנ רתוי)
תא יתיא הקליח איה -ילש היוויחה תא התיא יתקליחשכ
,םירבד רוכזל השק הליגב יכ ,םיהדמ היה הז ,עדוי התאו...הלש
-טרפו טרפ לכ הרכז איה -ןאכו ,םיבושח אל םירבד רקיעב
...הייחל לע הלע קמוסו וצצנ הייניעו
,לכש לו חוקימל ףלק קר אוה ךתעדלש , והשמ רוכזת םאה
???הנש 70 ירחא
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
7/6/01 17:53
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
ילא אובי ילש דכנהשכ
הנש 70 דועב
םישישק תנשמ יתוא ריעיו
הנטקה ודי תחיפתב
אבס יתוא לאשי אוה
המ ול הנעאו
הנושארה םעפה לע רבדי אוהו
םיטמק אלמ וילא ךייחא ינא
ושאר תא תונידעב ,טאל ףטלאו
ונזואב קזח טובצא תועטב ומכו
ול רמואו
-הנורחאה םעפב , בובח עמשת
!!!!!!!!היופ הז תונב
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
7/6/01 20:07
הנינרק לש הבוש :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
היופ תונבש והשימ יבגל דועו ???ךילא אובי ךדכנ
...ותניחבמ
...רגוב לש הבוגת
-הציעל קקדזי ךדכנש דעש ,(תוחפל the royal we) הווקנ
...ךתשיג תא הנשתו רגבתת
!!!!!!החלצהב
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
8/6/01 7:30
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...ימיטפוא תמאב התאל הבוגתב
ריוואב םיבוביס השעת השיגה
רוכיש דוע ינא ךא
ריעצ םג ינאו
תואלפ לש םיפוק לע ןנואמ ינאו
תונב לש הזח'ת ףטלמ ינאו
יל ץוצומל קר תוצור ןה
דוס אל ללכב הז
הלאכש תונב ליבשב
דומעל יאדכ אל
?רישעו הפי ינא םא המ זא
?ריעה לכב הפ הבהא ןיא
הביסמו הביסממ אכודמ רזוח
הביבסב הבהא ןיאש הארנכ הלאוו
לכשה תא יל תלגוש אתבסו
םיזורחל רשאב ךרעב והזו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
8/6/01 22:29
הנינרק לש הבוש :תאמ
...ימיטפוא תמאב התאל הבוגתב
ךלשכ סחי םע דחא לע תונבה תולפונ בורל -ונרעצל
םעפה ללכ ךרדב תשחרתמ ובש ליגה ללגב הז ילוא)
יפכ ,תינכטה הנושארה םעפה קר תאז לבא ,(???הנושארה
...תובוגתב ןאכ התנוכש
"תילטנמ"ה ,ךירעמ אלה יריקי ,תיתימאה הנושארה םעפה
דימת איה -ןורכזב ךויח הלעמו שגר תאלמ -התנוכש יפכ
אלש ידכ זא....ירמגל ךלשמ תרחא השיג לעב והשימ םע
םעפ ףא ,בגא םהמ רשא ,תוינכטה תוקיפדה קר ךל ויהי
הארת זאו ,השיג הנשתש יאדכ ,הדימה התואב םינהנ אל
רשא ,(הלא תא ףא וא) תאז תא קוידב אצמת םואתפש
...תונשל הווש היה םנעמל
...החלצהב
תודגתה ירישמ רתוי םיפי םיזורחב הבהא יריש ,בגא PS
...ינימה ןורקיע
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
9/6/01 17:54
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...הנושארה םעפבל הבוגתב
,םירוענ תוארתהל יתבתכ
הבהא םולש יתפסונ
בורקב תחא אצמא ילוא
אבצהמ תושפוחה תחאב


רתוי דמחנ תצק היהא ילואו
יגאדת לא קתומ לבא
עודיו רכומ הז יליגב
...ינמז רבד איה הבהאש


(: הדות
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
9/6/01 21:35
הנינרק לש הבוש :תאמ
...הנושארה םעפבל הבוגתב
וליפא תחא הרעה יל היהת אל םעפה ,עדוי התא
...עומשל יתיצרש לכ תרמא -ךל ריעהל
...הז ירחא דומעת קר
...החלצהב
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
9/6/01 23:17
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...הנושארה םעפבל הבוגתב
.תונמא טלחהב איה תויפ תמיתס
ירבד ירוחאמ דומעאש הווקתב םאו
דמחנ היהאש הווקת ביבש שי
...ךמצע תא ילשת לא


!בוט עובש
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
23/8/01 10:58
הלאינד :תאמ
הבהא םולש - םירוענ תוארתהלל הבוגתב
(לייח אוהש תורמל דלי אוהש) דלי
.בוש רקבל אובת כ"חא ,תצק לדגתו תיבב בש
גוגחתש דע תוחפל ךתשירב ולפיש ולא ןיב תויהל הצור יתייה אל
28
הלאינדל וביגה
 
4/6/01 13:59
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תולותבה לע רמאמב םוקמב םיינוציח םירבד םע קסעתהל המל לבא
תוניידזמה
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
4/6/01 15:03
יהשימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ירסח םינב שיש ןוכנ...ךכ לכ ושגרתת לא תונב לבא...דמחנ רמאמ
םהלש קופיסב רבודמו) והזו רומגל הז םתוא ןיינעמש המש תושגר
לכב ןתא הפיא תרמוא תאז...ןכלש דצה תא םג ןאכ שי לבא(דבלב
היהי ולש ידכב ןכל ביאכי רחא וא הז גוסמ רוציש המל ?רופיסה
לכב !?ייב ול םתרמאו םיילגרה תא ןתרגס ,ןבגה אל המל !?םיענ
הבהא ךותמ התייה איהו...תרדהנ התייה ילש הנושארה םעפה הרקמ
זא.....תונרקסה רצי אלו הנהמ ךכ לכל התוא ךפהש המ הזו הרוהט
םגו יכונא סופיט הזיא םע הטימל תוצפוק ןתאש ינפל םיימעפ ובשחת
!רחואמ אל םעפ ףא םיבשוח םתישע אל םא
יהשימל וביגה
 
 
4/6/01 15:35
יהשימ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
.המימי םימימ דוע ילש קינה הז ,ינא תאז יהשימ
.רחא קינ יאצמת םא חמשא
.שארמ הדות
יהשימל וביגה
 
 
4/6/01 16:57
:תאמ
סופת קינה ולה ולהל הבוגתב
תונעטב אובל הלוכי הניא "יהשימ" ומכ יללכ קינב תרחובש ימ
.קינה ותואב תשמתשמש תרחא יהשימל


ויהי אלש יארתו "סומינונא" לשמל ,רתוי ידוחיי קינ ירחבת
.הלאכ תויעב ךל
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/6/01 22:24
יהשימ :תאמ
םיקינה תמחלמל הבוגתב
תבהוא ינאש קינה תא רוחבל יתוכזו
.ותיא בוט השיגרמו
?םמעושמל םשה תא ףילחת ילוא ,סומינונא בגא
.רתוי ךתוא םולהי
יהשימל וביגה
 
4/6/01 17:39
PERSY :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?ילוא ןיא יכ .ןוימד תאצומ אל ינא םג
PERSYל וביגה
 
4/6/01 18:16
ילריש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םע דחי ,לטיור לש התבוגת הרסוה םיצינה םידדצה לכ תשקבבו תבוטל
תא ריבעהל תינכט תורשפא התיה םא .הל וולתהש תובוגתה תולשלתשה
.ןיא לבא ,רתוי יואר םוקמ היה םורופהש החינמ ינא ,ןוידה
אוה םג בשחתיש ,הקחמנ וזש סעובמו ןיינעב הבוגת םסרפש ימ לכ
.תוביסנב
,בוט עובש
ילריש
ילרישל וביגה
 
 
4/6/01 18:58
eskimo :תאמ
םיחוכיו ייב ייבל הבוגתב
ונחנא ,ילריש תוכירעמ ךתוא יבזע ?ילאנאה לע תובתכה םע המו
.לכה לכאנ ףוספסאה
eskimoל וביגה
 
 
4/6/01 19:45
ילריש :תאמ
???ץוב איבהל אל זאל הבוגתב
תואצותה ,תוכלשהה ,םיעינמה תא חטשב תוקדוב ונחנא עגרכ
םסרפתי ינשדחו קימעמ רקחמ .ילאנאה יבגל תונקסמהו
.החמשב ןכ םג ולבקתי תויסומיקסא תויווח...בורקב
ילרישל וביגה
 
 
4/6/01 23:44
:תאמ
םיחוכיו ייב ייבל הבוגתב
םא יב ץעיתה והשימש יל רוכז אלו םיצינה םידדצה דחא ינא ,ייה
.ילש תובוגתה תא קוחמל


הקיחמ דעב ינא ,ללכב .הקיחמה דעב ינא ,תיביטקאורטר ,זא
תקיחמ דעב ינא ,השעמל .וילע תובוגתהו רמאמה לכ לש תילאטוט
קילאיה לש םיריש המכ קר ימסרפ .םהילע תובוגתהו םירמאמה לכ
.והזו
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/01 0:25
בונומיל דראודא :תאמ
? םיצינה םידדצה לכל הבוגתב
.ה.א לש םירופיס ,קילאיה לש םיריש ,טכרה דלוטרה לש תוזחמ
עשוהי
םיאתהל לוכי הוקוהנ לש "הטילול"מ קרפ םג
בונומיל דראודאל וביגה
 
 
5/6/01 11:22
:תאמ
םיחוכיו ייב ייבל הבוגתב
.תרתוימ תחא תולשלתשה םש הראשנ
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/01 18:39
היקוק :תאמ
ךבל תמושתל ,ילרישל הבוגתב
םע והשימל הצאנ בתכמ הבתכ סומינונא תובוגת 100 הזיא ינפל
.דחא לכל תורקל לוכי הזש הארנכ .ביתכ תואיגש
היקוקל וביגה
 
4/6/01 19:15
against all odds :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןיינעמ שממ הז ,יתעדל
יתוא קתיר ארונ תרפיסש המ
תמייוסמ הדימב יילע עיפשה םגו
ךרופיס תא יתארקש החמש שממ ינא
against all oddsל וביגה
 
4/6/01 19:15
רדה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ידימ רתוי ?תמאה .לטיור לש הרמאמל הדהאה תא יתנבה אל שממ
,ךלש ומכ רמאמ אורקל ףיכ רתוי הברה .תויתבלב הלבו המרד ,שטיק
ריהבמ םג אוה (םינומ ןוילימ יפ) בוט אוהש קר אלש .רתוי הברה
.םעפ תחאו ןוילימ ןורקיע ותוא לע רזוח םתס אלו ,תניינעמ הדוקנ
רדהל וביגה
 
4/6/01 20:23
carmel :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םיסחיימש) הנושאר םעפ התוא לש תונורכז ררועמ יטבו םיסקמ רמאמ
..אלש וא בוט םעטב םירוזש תויהל םילוכיש(תובישח רבוא הל
םע היה הז לבא(..באוכ) הבתכב ראותש ומכ קלח ןבומכ התיה ילש
הנושארה םעפה לבא םיסקמ טושפ היה הזו הפוקת התואב יביל בוהא
."הנושארה םעפה וז" יכ םיחותמ אלו םינהנ הבש וז תמאב הבושחה
carmelל וביגה
 
4/6/01 22:01
דוד-ןב תור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אלש יתרמא אל ."םימעט" ארקנ הלכלכ ורקימב םיסיסבה םיקוחה דחא
רתוי לטיור לש הרמאמ תא יתבהאש יתרמא ,הלאירא ,ךרמאמ תא יתבהא
.יתרבח התויה ללגב "ךינפ" לע הפדעה ןאכ ןיא .םעט לש ןיינע הזו
,ןמוי יעטק רוזחיש לש הדבועב הצוענ רתוי ותוא יתבהאש הביסה
םא .ילשו ייתורבחמ תובר לש ןיטסקיס טיווסל ןוכנ הככ ,שטיק המכ
יתייה ,הלאירא ,עודיה תואסקנפה יקוח יפ לע ןגרפל הכירצ יתייה
,לחוימה רשעה תא ךל תתלו טאגפשו ריוואב תוטלס שש תושעל הכירצ
ינא .תואסקנפ דגנ ינא לבא ,המבב ירופיסל תנגריפ לכה תולככ
האצותכ חתפתהש המ לכו ,ופוגל הרקמ לכש םימתבו תמאב הנימאמ
רמאמ בתוכש ימש ,רמואש קוח יל שי .והשמ סואמ אוה הזה רמאמהמ
,תודוקנ דדחל וא הכלהכ רמאמב ונבוה אלש םירבדל קר ביגהל וילע
תא יתפדעהש ללגב ולפנ אל םימשהו) תטלפנש תוטש לכל הנוע תאש הז
אל דחא ףא ,ךתוכז וז (?ןוכנ ,יל עודיש המכ דע לטיור לש הז
.םירחא יטפשת לא אנא ,ךתוא טפוש


לש תויצטונוק שי ץותינל) תדלקמה תא ירבשת אל הלילחש ידכ
.הווחאו םולש ,בוט לכ ,ךרמאמ תא יתבהאש בוש ןייצא (םילילא
דוד-ןב תורל וביגה
 
 
5/6/01 0:49
ביבר הלאירא :תאמ
.רתוימ ,יבזעל הבוגתב
לש לע הלוע" תרמאש יפיצפס דואמ והשמ יתטפש ,ךתוא יתטפש אל
?ןרוא םר ינאו יקסביוטסוד איה ,וליאכ ,"םינומ ףלא הלאירא
אל .ביגהל תבהוא ןכ ךילא דוגינב ,ינאו ?הז תא םיגרדמ הככ
.דיתעב ילוא .םיקוח ימצעל יתעבק
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
5/6/01 3:39
הפפ :תאמ
.רתוימ ,יבזעל הבוגתב
.הלאירא ,ךתיא םעה
.תעדוי איהש ומכ םילוצלצו שער הברה התשע איהה לש הרבחה
.ףידע ,ימלעתת
הפפל וביגה
 
 
5/6/01 8:46
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
.רתוימ ,יבזעל הבוגתב
םילארשי רתוי 8000 יפ וארק ןרוא םר תא
תא רשאמ
יקסבייוטסוד


תוארנש תורוחב 100 עוקתל ףידע :ילש רבח ,השס רמאש ומכ וא
םידאנ עוקתל רשאמ ,רדסב
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
5/6/01 0:55
יסומינונא :תאמ
.רתוימ ,יבזעל הבוגתב
? הסואמה ךתרבח לע שפנ ףוריחב ןגהלו ןוידה תא חורמל יד ילוא
!!!!!קילאח
יסומינונאל וביגה
 
5/6/01 9:08
יאמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ונהנ םלוכו הבתכו ןאכ השלג לטיורשכר
הבבס היה לכה תנייוצמה הביתכהמ
הינשב
הב םתטעב תונמדזה םכל התייהש
קזח ךכ לכ
שיבמ הזש
תוינצלפו םינצלפ תרובח םתא
םכיילע הסכיא
...תעזעזמה הילו'ג הל תדקור הרובחה שארבו
...תורבח היושע םהמש םירמוח הלא םא
!!!ושיבתת...םכל רמוא ינא המ
הדאי הדאי הדאי תוחיתפ.....הלב הלב הלב...רובידה שפוח
הז לע ובשחת
יאמל וביגה
 
 
5/6/01 10:21
:תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
המלו
תוננב
?םירפוס רכש םלשמ אל
תמאב
תובתוכ הברהל םרוג היה הז
בוט רתוי שיגרהל
הדרח תוחפ
תושיגר תוחפ
לכה ירחא
םינועט םירמח ןאכ תופשוח ןה
רתוי ןזואמ סחי איבמ ןגוה רכש
ץוחל תוחפ
תועיגפ תשוחת תוחפ
תובוגתל תושיגר תוחפ


קופיסה םשל קרו ךא איה הביתכהשכ
.ותוא רערעל לוכי רבד לכ
קופיסה םשל קרו ךא איה הביתכהשכ
...עיגפ השענ קופיסה
.הבשחמל יניצר רמוח
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/01 10:32
:תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
הבשחמ דועו
הרורב הכ תיטסינימפ הרמוי םע רתא אקווד
?ירטנולוו ישנ למעמ הנהנ
?םוקמ לכב םישנ לש רופיסה הז ןיאה
,םואתפ המ ,ףסכ לע תובשוח אל ,ומצע ןיינעה ליבשב תומרות
?הלילחו סח


המצעהו תועדומ תנדס לכ
םישנ ןוגרא לכב
ןושארה קאפה הז ,ןושארה רבדה הזש םכל דיגת
תירמח הרומתל תופצמ אל ,ןיינע ךותמ תונתונ םישנ
.וטנ הניתנ קר
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/6/01 12:03
ןטקה ןר :תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
????????לטיור תאז ןושלל הרומה זא
חחחחחחחפ
...ייקוא
ןטקה ןרל וביגה
 
 
7/6/01 0:30
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
אאאאאאאאאאאל הבוגתב
ילב םג קיפסמ בוט םש המצעל התשע לטיורש יל הארנ
.ילש תורעהה תא הילע סימעהל
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
5/6/01 13:10
ינד :תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
םירמאמ םסרפל ןפואו םינפ םושב ןכומ אל יאנותיעכ ינא םגו
.םירפוס רכש אלל
.ילמינימ אוה םא וליפא
תרחא ,ותדובע רובע רכש שורדיש ול יואר ומצע דבכמש בתוכ לכ
ןימזמ הז
םימלשמו םיבוט םיבתוכו םיאנותיע םילצנמש םינלצנ לש קוש
.םישורג םהל
.לבח
ינדל וביגה
 
 
5/6/01 18:23
ץמאמל תמתרנ םתור :תאמ
דואמ ךתיא םיכסמל הבוגתב
.2 רפסמ ןלצנ ?ןאכ ארוק התאש םינכתה רובע םלשל תבשח
ץמאמל תמתרנ םתורל וביגה
 
 
5/6/01 20:37
ינד :תאמ
דואמ ךתיא םיכסמל הבוגתב
תאז הביתכו ,הסנרפל םיקוקזש םישנא וניניב שי לבא
,םהלש הסנרפה
תא סנרפל לכונ אל ,םניחב םירבד תושעל ליחתנ ונחנא םא
.ונמצע
?תישדוחה תרוכשמה תא יל םלשל הנכומ תא ילואש וא
םהלש הביתכה תא םימרותש םיבתוכ לש הזה ןיינעה לכ
,תיתייעב איה ,רתאל
.םיבתוכה ךרע תא הליזומ איה
לע רבדמ אל ינאו .םיבתוכל םלשל ידכ דחא רנאב קיפסמ
,םימונורטסג םימוכס
לע םידבועה םישנאה תא למגתל ידכ ילמינימ והשמ אלא
.השק םהלש תובתכה
ינדל וביגה
 
 
6/6/01 9:24
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
ץמאמל תמתרנה םתורל דובכה לכל הבוגתב
םימוכס" יוטיבב שומישה תויוכז תא רוכמת
.ףסכ תצק הווש חטב הז - "םיימונורטסג
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
6/6/01 9:21
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
דואמ ךתיא םיכסמל הבוגתב
ךלצא שפחתש יאדכ הביתכמ סנרפתהל ךל השקש ךכל תוביסה תא
תא םורתל םינכומש הלא לצא אלו (ףסכ הווש תוכיא :זמר)
םה ,הפישחל םיכוזו ןויסנ םירבוצ םה .םניחב םתדלקמ ירפ
רובע .םיארוק להק םע גולאידל םיכוז םהו ,הליהקל םימרות
לא ,אל אוה ךרובע םאו ,קיפסמ לומגת הז םיבתוכהמ קלח
.ךלש דאמ דע ךחוגמה עונכשה עסמ םע קיספת לבא ,ףתתשת
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
6/6/01 11:42
:תאמ
םודאה ינדל הבוגתב
הלא .םיארוק םע גולאיד ,הליהקל המורת ,הפישח ,ןויסינ
?םיבתוכה לש תולעותה
הביתכהשכ הרוק המ ,הלעמל יתבתכש המב בוש ץיצהל יסנ
םיכוסכסהמ והשמ ריבסמ הז ילואו,קופיסה םשל קר איה
ילב רמאנ הזו .תובתוכל תכרעמה ןיב ועלגתהש םיברה
.תיניצר הבשחמל רמוחכ ,הלעמל יתבתכש יפכ אלא ,תויניצ
תלעות תמישר שי ,בתוכה לש תלעותה תמישרל ליבקמב ירהש
תמאב םהידעלב .םיבתוכה תוכזב םייקתמ רתאה .תכרעמה לש
םושב .לוצינ תוקידצמ אל ל"נה תולעותה .תוננב ייב ייב
רבודמשכ יסאלק הז ,בושו .םניחב םיבתוכ אל םישנא ןותיע
.וטנ ןיינעה רובע םורתל ןהלש תונכומב שמתשהל ,םישנב
הכ תיטסינימפ הרמוי םע רתאב רבודמשכ דאמ הימתמו
לש תחא הרוש יתיאר אל וללה תודוקנהמ תחא ףא םע .הרורב
.ךלצא רודכה .תיניצר תודדומתה
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/6/01 17:21
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
םודאה ינדל הבוגתב
.לוצינ ירידגת


ינאשכ .לוצינ וניא םירגובמ ינש ןיב המכסהב השענש המ
לע הזל שיש תועפשהב תנינעתמ אל ינא ן"רעב תבדנתמ
אשונהש תורמל) ירוביצה תורשב םיגולוכיספה לש רכשה
םיאנותיעה תקוצממ תישיא יל ביאכמ רתוי הזה
.הדובעה לע ילש ישיאה לומגתה תלאשב אלא (םיליחתמה


,םלוה לומגת ךל םיארנ םניא ןויסנ תשיכרו קופיס םא
קר תלצונמ ינאש יליבשב יטילחת לא לבא ,יבדנתת לא
הז .ךלש םיטרדנטסה תא םלוה וניא ילש לומגתהש ללגב
בייחמ אל ביבחת אוה יליבשבש והשממ סנרפתהל הצור תאש
.יתוא


תונעטה םע תיניצר תודדומתהל בשחנ הז םא תעדוי אל
.טושפ יד הז יניעב לבא ,ךלש
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
6/6/01 18:07
:תאמ
לוצינל הבוגתב
:תודבוע תצק
םישנש לככ הדרי תרושקתה םוחתב רכשה תמרש תעדי םאה
?םוחתל ורדח
?םיפסונ םימוחתב הרוק הזש תעדי םאה
םישנאש דבוכמ עוצקמ היה יאנותיע םעפש תעדי םאה
?תוחפשמ ונממ וסנרפ
ןוחטיב ירסח םירסנלירפ םלוכ םויהש תעדי םאה
?םישורג םיחיוורמש
- ל"נה תודבועל קודה רשק רושק הזש תעדי םאה
,"קופיסה ליבשב" "ןיינעה ליבשב" םירבד תושוע םישנ
,םיתיעלש דע ,םלוהמ תוחפ לומגתב קפתסהל תונכומו
?ללכב לומגת לע רתוול תונכומ ןה ,תוננבב ומכ
םג קופיס שי .הביתכהמ שי קופיס המכ הנשמ אל הז
םיכוז םהש ךכמ רתאה יליעפמל םג קופיס שי .האירקהמ
הכוזו חילצמ םהלש רתאהשו םיבוט םירמח לבקל
.תויראלופופל
םירבד ךכ לע יתבתכ רבכו .ןאכ וישיאה אל הז קופיס
.הלעמל
וז .ןאכ בותכא אל ינאש הביסה וז .לוצינ הז ,יניעב
.ןאכ ובתכי אל םירחא םיבתוכש הביסה
.תוננב לש ולוכ ,דספההו
אל םיצור אל" יתודלי ןפואב דיגהל רשפא ,ןבומכ
"ונלש דספה ,ךלש דספה ,ךירצ
רתוי הבשחמ וא בל תמושת ןיינעל שידקהל םג רשפאו
.החלצהב .הקימעמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/6/01 0:48
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
לוצינל הבוגתב
,הז .ןאכ יבתכת אל תא ןכלו לוצינ הז ךיניעב
ןוכנ דעצ תויהל לוכי הזו ,רומג רדסב ,ןבומכ
היהת ןכש תרחא הידמ יאצמתש ןכתיי ,לשמל .ךרובע
לבא ,הפיו בוט לכה .ךייצמאמ רובע ךל םלשל הנכומ
.תורחאל יטנבלר אל


"םלוהמ תוחפ לומגת" אוה ךייניעבש המ :תרזוח ינא
.טלחהב םלוה לומגת תורחאל אוה


תישנה תואנותיעהו ללכב תואנותיעה לע ןוידה תא
.םירחאל הריאשמ ינא טרפב
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
6/6/01 12:24
ינד :תאמ
םודאה ינדל הבוגתב
אלש הבוגתה יפל שחנמ לבא ,ךלש עוצקמה המ עדוי אל
.תונותיעו הביתכ
דובעל יכרטצת אל םלועל םלועלש ,בלה לכמ ךל לחאמ ינא
ללגב קר םניחב
.םוקמ והשזיאב ךמש "םוסרפ:דלוק וסה


.הזמ םידליו החפשמ תסנרפמ ךתוא הארנ
ינדל וביגה
 
 
6/6/01 17:25
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
הלב הלב הלבתשקשקמשתאזל הבוגתב
אל איה ךלש היעבה ,ןיגפמ התאש היצנגילטניאה תמר יפל
.עוצקמה תריחב אלא םניח םיבתוכש הלא
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
6/6/01 17:47
ינד :תאמ
סנרפתהל חילצמאלשהזל הבוגתב
?ילש היצנגליטניאה תמר
בתוכ ינא הפיאו ינא ימ תעדוי תייה םא חא
.וישכע ךמצעב תשייבתמ שממ תייה


ךלש היצנגליטניאה תמרמ יתמשרתה שממ אל בגאו
!ןייצל חרכומ ינא
הליחתמ תא ,ןוידל םיענכשמ םיקומינ איבהל םוקמב
קבאהל
.תרגפמ הדלי ומכ תובלעהבו םיידי תודרוהב
...ךתומכש הללמוא
ינדל וביגה
 
 
7/6/01 0:27
סומינונאהתיהשתאז :תאמ
קוחצמ תמ ינא וישכע חחחל הבוגתב
םתקסעה יאנת לע םיאקימוקמ תונולת יתעמשו רחאמ
תעגופ םניח ךתוא יתקחצהש הדבועה ירה ,םיריפחמה
ילא ריבעהל שקבתמ התאו ,החפשמ סנרפל םתלוכיב
.הזה לוועה תא ןקתל ידכ הקחצה רכש


התא ןכיה תעדוי ינניאו התא ימ תעדוי ינניא
ךתוא תטפוש ינא .תוננבב תוחישב יפויה הזו ,בתוכ
ינתששוחו ,ןאכ ךלש הביתכה תוכיא יפ לע קר
הנורחאה הבוגתה רחאל תקזחתמ קר תאזה הכרעהש
ויה יתדמל וב ןוכיתה רפסה תיב ןותיעב .ךלש
.ךממ םיטוהר רתוי םיבתוכ


יתוא הניכש ןאכ והשימ ליחתה םידי תודרוהב
תודרוה ,ער לכ ךכב ןיא ."הלב הלב תשקשקמשתאז"
תאז ךא ,רגתאו ןינע תופיסומ תוילאוטריו םיידי
התאש הממ ההובג רתוי תצק המרב תושענ ןהש יאנתב
.תמאה תאז ,תושעל המ לבא ,בילעמ חטב הז .לגוסמ


.יתוא תנבה
סומינונאהתיהשתאזל וביגה
 
 
7/6/01 9:00
ינד :תאמ
!םלש ?תקחצל הבוגתב
.השקבב
.ידיגת
ףסונ ןויסנל תסחייתמ ךלש הבוגתה בושו
.ומצע ןוידל אלו בילעהלו עוגפל
.לבח
תאש ינפל הניבו היצנגליטניא תצק ילדג אנא
ךניאש םינויד םוזיל הליחתמ
.הבוט חורב להנל תלגוסמ
ינדל וביגה
 
 
5/6/01 18:17
ץמאמל תמתרנ םתור :תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
רוזחמ ןאכ םילגלגמ םיליעפמה תונכסמה תובתוכה לש בגה לע
המודב ,תומימת תורענ יקשוע .רלוד 100,000,000 לש ישדוח
.יקיינל


לש המיהדמה תוליעפה .לקש חיוורמ אל רתאה ,ךתעידיל
העקשה תשרוד וליפא אלא חוור אלל קר אל איה םיליעפמה
םינכתמ תוניהל ולכות ךומכשו התאש ידכ המוצע תילכלכ
םינכתה רובע םלשל ילוא תבשח אל המל .טנרטניאב םייתוכיא
!!!ךומכש ןלצנ ?ךרוצ התאש
ץמאמל תמתרנ םתורל וביגה
 
 
5/6/01 19:29
:תאמ
קוידבל הבוגתב
םיליעפמה ילב רתא ןיאש ומכ .רתא ןיא - םיבתוכ ילב לבא
ותוא םישוע םה .םיבתוכ ילב רתא ןיא הככ קוידב קוידב -
םוקמ םושל העיגמ התיה אל םיליעפמה לש העקשהה .אוהש המל
.ןכות ותוא םיאלממש םיבתוכה ילב
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/01 19:34
:תאמ
קוידבל הבוגתב
םיעינממ רבד םוש השוע אל דחא ףא - ינש רבדו
םיעדוי םה - רתאב םיעיקשמ םיליעפמה םא .םייטסיאורטלא
- דחא םוי רכמיי אוה םאו .הז תא תושעל םיצור םה המל
יאנפה תועשל םיגאוד םהש ינפמ אל הז .םהלש היהת הרומתה
התיה אל וז .שלוג אוהשכ ןיינעמ ול היהיש - ינד לש
.הלאשל תיניצר תוסחייתה
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/6/01 3:19
ץמאמל תמתרנ םתור :תאמ
קוידבל הבוגתב
.םכח התאש המכ שששפ ?םירכמנש םירתא תיאר
ץמאמל תמתרנ םתורל וביגה
 
 
6/6/01 11:35
:תאמ
קוידבל הבוגתב
,תנעוט תא ,רתאה יליעפמ לש ףחדה - הריכמל רשק ילב
ול קינעהלו ינד תא עשעשל ןוצר ?רוהט םזיאורטלא אוה
זא ,ולש םיסרטניאה תא שי דחא לכלש וא ?תוכיא ןמז
יאנתב ,הילעב תא תדבכמ הכאלמ לכו .םינפ דימעהל המל
לככ הכאלמ וז הביתכו .תוניגהב תלמגותמ איהש
םיבתוכ אל םישנא ןותיע םושב .לוצינה האלה .תוכאלמה
.הלופע לש ןומוקמב אל וליפאו ,םניחב םירמאמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/01 20:42
ינד :תאמ
קוידבל הבוגתב
,סנרפתהל ול השק הככ םגש םיבתוכ לש קוש לע יתרביד ינא
םיבתוכו
הככ םגש קושה תאו םמצע תא םיליזומ םניחב דובעל םינכומש
.יתייעב אוה
םיכירצ םה םיבוט םירבד לבקל ידכש וניבי םישנא רבכ יתמ
.םרובע םלשל םג
?ןלצנ ינאש ךל הפיאמ ,?יתוא הריכמ תא ,הדוסחה םתור בגא
דוגינב םלשל ןכומ טנרטניאב םג םיבוט םירבד לע ינא
.םירחאל


.ללקל הליחתמ תאש ינפל תצק יבשחת
.תיניינע אל ךלש הבוגתה :סומינונאו


.יל רצ
ינדל וביגה
 
 
5/6/01 21:35
xanty :תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
ךכ לכ ונבור לבא .םולשתה לש עטקב והשמ שיש איה תמאה
םינכומ ונחנאש ,והשפיא ספודמ ונמש תא תוארל םיקקותשמ
וב עגרל חור רצוקב הכחמ רבכ ינא .םניחב הז תא תושעל
.היהת וז תושגרתה וזיא ,ילש ןושארה הביתכה רכש תא לבקא
xantyל וביגה
 
 
5/6/01 23:46
:תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
הקושתל הליבקמ תויהל הרומא ךמש תא תוארל ךלש הקושתה
יואר אוה םא ,ךטע ירפ תא םסרפל רתאה ילעב לש
.רתאל םויק ןיא םייואר םיטסקט ילב ירהש .םוסרפל
.לוצינב לבוג ,רחא בצמ לכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/01 23:43
:תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
ןיינעמ רתוי שיש הארנכ ,ןכבו ?תיניינע אל ילש הבוגתה
.הזה רשקהב וילא סחייתהל הוושש דחא
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/6/01 12:27
ינד :תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
.ןוכנ ךתוא יתנבה אלו ןכתיי
.תויניינע טלחהב ןהו ךלש תורחא תובוגת יתיאר
ינדל וביגה
 
 
6/6/01 3:17
ץמאמל תמתרנ םתור :תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
?םלשמ התא םילבכ .תלעות םהמ קיפמ התאש םירבד לע םלשת
ףקת היה הנשיה הלכלכה לש לדומה םא ?םלשמ התא םינותיעל
.ררחסמ בצקב םירגסנ ויה אל םירתא טנרטניאה יבגל
ץמאמל תמתרנ םתורל וביגה
 
 
6/6/01 11:32
:תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
לש הביתכהמ תלעות םיקיפמ אל רתאה יליעפמ יכו
?םיבתוכה
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/6/01 18:52
ינד :תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
ןווכתמ ,ברוצ הנקאשכו ןוליבב יתוריש לע םג םלשמ ינא
.רטספאנ לע םג םלשל
!טנרטניאב םניחה ימי ורבע ופלח :ינכדעתת אנא
ינדל וביגה
 
 
7/6/01 2:32
ילריש :תאמ
םילבכ לע םלשמ ינא טלחהבל הבוגתב
םלשמ ןכאש שלוג לע עומשל החמש ינא פוספוס ,יפוי
.טנרטניאב םיתוריש רובע


:ש םכסנ וב זא
שמח + הבתכל םילקש 2) םיבתוכה ןרקל ונל םורתת .א
חמשנ ונדיצמ ונחנא .(בתוכ התאש הבוגת לכל 'גא
תובוגתהמ עיגיש ףסכה ,םיבתוכל ףסכה תא ריבעהל
יתורישו רברסה תקוזחת לש יקלח ןומימב ונל רוזעי
םיקוקזו רתאל שולגל ךל םירשפאמ רשא ,טנרטניאה
.גורדישל תושאונ
,תוננבל ךתשילג רובע םלשל ןנכתמ אל התאו הדימב .ב
לוצינל די ןתית אל הככ .רתאה תא םירחהל ןמזומ התא
ירוחאמ בשויש יתצלפמה דיגאתה ידי לע תובתוכה
.וז תדלקמ ירותפכ


אל ונל בייח התאש אצוי יפוסה בושיחב ,ךכ וא ךכ
ןבשחתא אלו ךתיא תי'גראל היהא ינא) ףסכ טעמ
.(תיביטקאורטר


?שיפאק
ילרישל וביגה
 
 
7/6/01 9:03
ינד :תאמ
םילבכ לע םלשמ ינא טלחהבל הבוגתב
תרוקיב םג לבקל תלגוסמ תויהל הכירצ תכרוע
וזכ תיניינע
.ךכ לע ריעהל םיסנמש םישלוגב סנכיהל אלו
םכניאש ךכ לע דואמ יל לבחש רמואו רזוח ינא בושו
םימלשמ
םישועו םיבשויש ולא רובע ילמיס םוכס וליפא
.םכרובע השק הדובע


.תרחא הזמ אצנש יל הארנ אל יכ ,ןוידה םותחנ הבה
.הדותו םולש
ינדל וביגה
 
 
7/6/01 14:54
ילריש :תאמ
לבחל הבוגתב
תרוקיב םג לבקל םילגוסמ תויהל םיכירצ םישלוג
םיסנמש רתא יליעפמב סנכיהל אלו וזכ תיניינע
יל לבחש תרמואו תרזוח ינא בושו .ךכ לע ריעהל
רובע ילמיס םוכס וליפא םלשמ ךניאש ךכ לע דואמ
.ךרובע השק הדובע םישועו ןאכ םיבשויש ולא


ןיב םלשתש יל הארנ אל יכ ,ןוידה תא םותחנ הבה
.הכו הכ
ילרישל וביגה
 
 
7/6/01 21:08
ינד :תאמ
לבחל הבוגתב
העקשהה .אל .יליבשב השוע אל תא הדובעה תא
וא יליבשב הניא תוננב לש
םיישיא םייסרטניא לשב אלא ,םישלוגה ליבשב
.ךלש
.ךב סנכיהל הסינ אל דחא ףא ?היונראפה עודמ
תמלשמ ךניאש ךכ לע תימיטיגל תרוקיב םיריבעמ
ןנוגתהל הליחתמ תא דימו ךלש םיבתוכל
המ תיביטקודורפ בושחל תוסנל םוקמב ףיקתהלו
םישנא םתוא תא למגתל ידכ תושעל הלוכי תא
ןיינעמל ךרתא תא ךופהל ידכ תרזענ תא םהב
.יתוכיאו


:סומינונא רמאש םירבד לע רזוח ינא בוש
אל םניח קלוחמש הלופע לש ןומוקמב וליפא
.םולשת אלל םיבתוכ םיקיסעמ
אל םג תא לבא ,ירבד םע םיכסהל תבייח אל תא
.יעוצקמ שממ אל הז .הככ ףיקתהל תבייח
ינדל וביגה
 
 
7/6/01 22:39
:תאמ
?רתאה יליעפמב סנכנ קוידב ימל הבוגתב
קנראה תא חתפת ,יטקרפ והשמ ןאכ ךל ועיצה
גאוד ךכ לכ התא םא .הבתכל ח''ש 2 םורתתו
ךיא תיביטקודורפ בושחת םיקושעה םיבתוכל
...תוננבל םורתל לוכי התא
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/6/01 21:51
ינד :תאמ
?רתאה יליעפמב סנכנ קוידב ימל הבוגתב


,רתאה תא יתמקה ינא אלש רמוא ינא בוש
לש תובתכ םסרפמ ינא אל ,וב בתוכ ינא אל
םיבתוכ
.םהל םלשל ילב םיאנותיעו
.רתאה תויעב תא רותפל יל אל


םישלוגהמ םישקבמ הלאווב םאה ?םורתל המל
?םורתל
הסנכה תורוקמבו םירנאבב םירזענ םה .אל
.םירחא
.םהלש םיבתוכל םימלשמ ןיידעו
םייעוצקמה םיכרועהמ דחא ףאש השגרה יל שיו
אל םהלש
ללגב ,לטרופב םישלוגהמ דחא לע תדרל אובי
הזירק ףטחש
.ולש תרוקיבהמ
ינדל וביגה
 
 
8/6/01 18:39
תירוקמה סומינונא :תאמ
?רתאה יליעפמב סנכנ קוידב ימל הבוגתב
.קדוצ ךכ לכ ינד
תירוקמה סומינונאל וביגה
 
 
10/6/01 20:12
הניר :תאמ
לבחל הבוגתב
תא קיתעהלב הקוסע תאשכ תוננב רובע םלשל המל
?"המב"מ ךלש רתאב םישודיחה
הנירל וביגה
 
 
7/6/01 10:16
:תאמ
םילבכ לע םלשמ ינא טלחהבל הבוגתב
???ביגהל תוכזה לע םלשי אוהש העיצמ תא
?רתאל םימרות םמצע םיביגמה םגש הניבמ אל תאו
?םהש המ םה םיביגמהש ינפמ םג אוהש המ אוה רתאהש
לע םייטנגיליטניא םינויד חתפתהל ולכי אלמלאש
?אוהש המ היה אל רתאה ,םירמאמה
דחאכ הלעמל רכזוה םיארוק םע גולאיד ירהו)
עודמ הקידצמש תולעותה תחא ,םיבתוכה לש תולעותה
(...םהל םלשל אל
-רבד דועו
דיגאתה" ומכ חנומב שמתשהל ךרוצ םוש ןיא
ירונימ ןיינע לע ןאכ םירבדמ ונחנא ...."יתצלפמה
תויהל בייח אל תוניגה רסוח .ינורקע לבא
.תוניגה רסוח תויהל ידכ "יתצלפמ"
רשעתי אל דחא ףא ,ירונימ תוניגה רסוחב רבודמ
םירפוס רכש םלשמ היה תוננב םא םג תוננבב הביתכמ
.ירמגל תרחא הארנ היה ןיינעה לכ לבא .לבוקמ
תכרועהו םימעפ המכ הלעמל יתבתכש יפכ ,בושו
- תוסחייתהמ הקמחתה הדבכנה
לומגתה רסוח ןיב קודה רשק שי ,יתעד תוינעל
תכרעמל תובתוכה ןיב ועלגתהש םיכוסכסל
?המל
תובתוכו ,תישגר , םינועט הכ םירמח לע הביתכ יכ
,םלועו םע לבק ןהלש םייברקה תא ןאכ תומש ירה
קרו ךא הביתכ .שיגר דאמ דאמ בצמל ןתוא הסינכמ
,עיגפ דאמ והשמל קופיסה תא ךפוה - קופיסה םשל
הזב יתכראה רבכ םצעבו .תולקב לופיל לוכיש
תחקל תלגוסמ תא םאו ,בוש תוארל הלוכי תא ,הלעמל
.בטיי ,הבשחמל רמוחכ הז תא
אל ךרד וז ,"חיוורמש יתצלפמה דיגאתה" דיגהל
.הנעטה םע תיניינע תודדומתה אל וז .םולכ דיגהל
ןובשח לע רשעתמ והשימש בשח אל דחא ףא ,רומאכ
הנלבקת םא הנרשעתת אל תובתוכהש ומכ תובתוכה
ןאכ קסוע אל דחא ףא .לבוקמכ ןוגה םירפוס רכש
.תישעמו תינורקע .תוניגהב ןאכ םיקסוע .רשועב
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/6/01 2:46
ילריש :תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
עדוי התא חטב זא ''םיבתוכה קוש''ב אצמנ ןכא התא םא
רקיעב ,הלע הביתכה רכש ,דימתמ רתוי ,תונורחאה םינשבש
.תירחסמה היזיוולטה תוכזב
ילרישל וביגה
 
 
7/6/01 9:07
ינד :תאמ
םיקשוע לע יתרביד אל ינאל הבוגתב
םילבקמ ןכא Ynet-ו הלאוו ומכ םירחא םירתאב םיבתוכש
.םירפוס רכש
.הובג שממ אל םא םג
,ירחסמ וניאש תוננב רתאה לש הייעבה תא ןיבמ ינא
לבא ,םיפסכ סינכמ וניא ןכלו
רזוח רבכ ינאו בשוח ינא .הריתפ ןיטולחל הייעב תאז
הזש ,הז אשונב ימצע לע
םג ,םיבתוכ רובע החרט רכש םלשל אל ןגוה אל ןיטולחל
.ירחסמ וניאש רתאב
ילש תא ינא .םכתוכז תאז ,אל וא התוא ולבק ,יתעד תאז
םא חמשאו ,יתרמא
.ךכב םעט לכ ןיא . םיישיא םיספל ררגי אל ןוידה
ינדל וביגה
 
 
7/6/01 14:57
ילריש :תאמ
עדוי םג ינאול הבוגתב
.התוא ונל רותפת אוב
ילרישל וביגה
 
 
7/6/01 21:11
ינד :תאמ
עדוי םג ינאול הבוגתב
.ויתויעב תא רותפל ידיקפת אל ןכלו
:הבשחמל הדוקנ הנה לבא
ידכ דחא ,ףלא אל ,םירשע אל ,דחא רנאב קיפסמ
ילמינימ םולשת רשפאל
.ךלש םיבתוכל
ינדל וביגה
 
 
7/6/01 22:35
:תאמ
רתאה תא יתמקה אל ינאל הבוגתב
גניקטנש תייה הפיא ?םדוק הז תא תרמא אל המל
לודג התא ךישמת ךישמת ?רגסנ
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/6/01 21:46
ינד :תאמ
?אמא לש ןואג ימל הבוגתב
.הבוט הדובע השוע התא
?ילש רבוד תויהל הצור
ךל הווש אל ,היינש הבשחמב
.הלאכ םיתוריש רובע םלשמ ינא
.רייארפ התא ,ודיגי דוע
ינדל וביגה
 
 
7/6/01 23:14
'ץיבוקרב יתור :תאמ
רתאה תא יתמקה אל ינאל הבוגתב
,'ץיבוקרב ילטנ ,יתיב םשב החילס תשקבמ ינא
ונלש החפשמה תא םיחדפמש ,'ץיבוקרב ינד ,ילעבו
.רתאב


בתוכ ינד .םוי תשק החפשמ ונחנא ,ונל וחלסת
ילטנו ,םש ול םימלשמ םישורג ,הלופעב ןומוקמל
תא המייס איהש תורמל רפסה תיב ןותיעל תבתוכ
תא השוע ינא םינותיעהמ .1983 ב רבכ םידומילה
ןבה .תבשל תועולק תולח ונל הניכמו תונולחה
הכזיש ,ילעבל רדסל הסינ ,ןטקה 'ץיבוקרב ,ילש
וליפא ,דגא לש ןותיעב הדובע ,םיכורא םייחל
םמשב תשקבמ ינא .ותוא לבקל ומיכסה אל םשל
.וניפלכ םימחר ולגתש


,םי'ציבקורבה
.םי''תס
'ץיבוקרב יתורל וביגה
 
 
8/6/01 21:52
ינד :תאמ
םי'ציבוקרבהל הבוגתב
.רומוהה רופישל ולאכ םיסרוק שי
.תונינשה רופישל ולאכ שי
?ךתוא םושרל
ינדל וביגה
 
 
8/6/01 22:01
ינד :תאמ
הרקי יתורל הבוגתב
.םלשל ךירצ .ףסכ םילוע הלאה םיסרוקה
.ךליבשב אל
ינדל וביגה
 
 
27/6/01 1:24
ןנור :תאמ
רתאה תא יתמקה אל ינאל הבוגתב
,דחא םדא-ןבב תויהל הלוכי תושפיט המכ - ינדל
?המכ


תוברת) הלאווב רבעשל ל''כנמו דסיימ ,רדה ידג
:(סבולג ,תילטיגיד
אל םישלוגה תא הליגרה טנרטניאה תיישעת''
אלא הרירב היהת אל םירתאה בורל לבא ,םלשל
הסנכהש הארנ .ןכותה רובע םולשת תובגל ליחתהל
ןכותה תקפה תויולע תא הסכמ הניא דבלב םוסרפמ
''.םלועב רתויב םיירלופופה םירתאב וליפא


בירעמ ,יקסע חותיפ ל''כנמס ,ןביל ןורוד
:(הבתכ התואב) טנרטניא
םיפוג יכ ,טנרטניאב ןכות לע ומלשי םישלוגה''
ךרואל תובדנתהב דובעל םילוכי אל םייקסע
...ןמז


.תומל אבש שפיטו םותס ךכ לכ התא ינד
ןנורל וביגה
 
 
5/6/01 11:37
יאמ :תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
הרקי הדות
יאמל וביגה
 
 
5/6/01 17:17
דמלמ לעי :תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
?ייק וא .יפיטת לא
תונקדצה בוט ךיילע הארנ אל
דמלמ לעיל וביגה
 
 
5/6/01 17:22
יאמ :תאמ
יאמ ,הבוט ישעתל הבוגתב
!יקתשתו הפי ייהית
יאמל וביגה
 
 
5/6/01 18:19
ץמאמל תמתרנ םתור :תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
םינבא קורזי אלש תיכוכז תיבב רגש ימ
ץמאמל תמתרנ םתורל וביגה
 
 
6/6/01 8:43
יאמ :תאמ
םכלוכל דיגהל דחא רבד קר יל שיל הבוגתב
?ףלטע אבאבה לש ותנשממ
ודיל םיצילפמש הכבי אלש חירסמש ימ
?שיפק
יאמל וביגה
 
5/6/01 9:40
NATI :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!םכל ייה


..ןוכנ ךכ לכ הז ...הזה קתרמה רמאמהמ יתעפשוה דואמ תישיא ינא
.....תבתוכל הבורק דואמ השיגרמ ינא


:ת/בהוא
NATI
NATIל וביגה
 
5/6/01 23:44
תנע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינניא טעמכש תורמל) ותמקה תעמ שממ הזה רתאב תרקבמש ימכ
הביסמל הכיפה יל הארנש המ לע רעצ עיבהל הצור ינא ,(הביגמ
הז .(דבלב תילאוטריו ןיבו "תמאב" ןיב) םירכמ המכ לש תימינפ
.דאמ לבח ,האירקו רוקיבב האנהה תא דאמ תיחפמ
תנעל וביגה
 
6/6/01 1:19
יקונ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הבוט יכה הרבחה לש רבחה םע הנושארה םעפב הז תא יתישע ינא םג
ילש
הזמ. םדאנבכ יל םיאתמ אל כ"כ הז, הז לע בושחל וליפא יל השק
הלעו ףצ לכה םואתפ וישכע לבא יתמלעהו אשונהמ יתחכש רבכ םינש
רכזהל השק- הרזח
? דבעידב םויה תעדוי איה ? הלש הרבח ןיידע תא לואשל קר יתיצר
יקונל וביגה
 
 
6/6/01 9:42
ביבר הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
וז ,יתבתכש ומכ .ןוכיתה ףוס זאמ רשקב אל ונחנא .אל שממ ,אל
ינא לבא .םולכ לע תוססובמ אלש הלאה תויורבחהמ תחא התייה
.ינממ תרשואמ רתוי הברה איהש טקשב רעשל הלוכי
ביבר הלאיראל וביגה
 
6/6/01 14:58
הלארשי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לע תובוגתה לכ תא יתארקו יתבשיש םויה םמעשמ ךכ לכ יל היה
אוהש יל המדנש,בופומוהה םיזנתה שיא לש הלא תא ללוכ) הזה רמאמה
(..תויטנ לעב ותויהל שחכתמ
קותיבו ינכט קותיב -תפסונ היגוס תולעהל יתיצר ,ןפוא לכב
ותעפוה יא תובקעב םאה ?תחא הנועבו תעב םיאב םהינש םאה .ילטנמ
ינא םאה ?תישגר תולותב רתווהל תולולע ונא "ןוכנה רבג"ה לש
ךא תאזכ ןכא ינא תינפוג הניחמשכ,הלותב ימצע תונכל הלוכי
המלו ?רתויב תיתונזו תקתובמ ימצע תא השח ינא תילטנמ הניחבמ
?םיקתובמ דימת םה םירבג
הלארשיל וביגה
 
6/6/01 21:40
בוליאגירדיווס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יאדכ אלש ךכ ,םיינימ םילותב ינדבאל התיה תבתוכה תנווכש ינמוד
וז תמצמוצמ הצובק תרגסמב ךא .ידמ קוחר הרופאטמה תכח תא ךילשהל
- ןטק אל לצב םה םיילאטנמה םילותבה םגש רמוא יתייה ,םינדבא לש
בלושמב םיישפנו םייזיפ םילותב לש תורדס דבאל ןתינ ,רמולכ
תא הנכופהת ןה ךא ,ריבכמל שי תואמגוד .הז רחא הזב ,קתונמבו
אל ?תאז לכב תחא אמגוד .הדימה לע רתי טעמ יפארגונרופל ןוידה
רבג םע לגשמ תעב ךנזאב תשחלנש ,הפוצח ,תדדוב הלימ ?ידמ הטוב
- שושחל הביס םוש ןיא לבא .תפסונ הפילק ךממ הטישפמו ,רז טעמכ
תחא ,דיתעב הנפלוקת ןה ,ךלזמ ךל לזמתי םא .בורל תופילק דוע שי
.תחא
בוליאגירדיווסל וביגה
 
6/6/01 22:00
ןורש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תובוגתה םגו הבתכה םג .15 תב הלותב ינא ,םיאכדמ שממ םתא הללאי
.הזמ תחתת יל ואכיד
!תוילשאב תויחל ונת
ןורשל וביגה
 
6/6/01 22:16
יחצ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
יא יא יא" .ילש TEENה תונשל יתרזח ירמגל ,בינגמ ץוציפ ,הלאירא
יתייה} הנושארה םעפב ילש הרבח לש קיודמ טוטיצ הז "קאינמ'אי אצ
תא חכשא אל ינא םעפ ףאו םינש 8 ינפל היה הז { (-: עדוי ינא םש
.הזה טפשמה
יחצל וביגה
 
6/6/01 22:23
זור :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
דוביא ןיב יתוהמ ידו לדבה שי ןכאש תבשוח ינאו רמאמהמ יתנהנ
יסיפ ןפואב התיה (ילצא תוחפל) הנושארה םעפב רשאכ םילותבה
םע ןייצל שיו,יתבכשש םישדוח.סמ רחאל וליאו אל ותו ןיטולחל
וילעש רחא והשמ לש השגרה התייה,הנושארה םעפב יתבכשש םדא ותוא
ורביד םלוכ
זורל וביגה
 
7/6/01 12:11
יאמ יאמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...ןמזמ ארונ התיה ילש הנושארה םעפה
התיכב יתיא היה אוה - םיימוי תוחפ הרשעברא תב יתייה
..."םייזיזיזי"ה ולאה םירשקהמ היה הז
םירבדמ םלוכ לזאזעל המ לע תעדל - הרטמה וזש רורב ונל היה
...םיטרס םישועו
ותוא יתקספהו יתדחפ יכ) םירזוח תונולשיכ רפסמ רחאל זא
(...עצמאב
"קיר תיב" יל היהשכ - םוי הזיא ילא עיגה אוה
!הרק הזו
התיה ינממ ותאיצי ןכל ...טעמ יל באכ - רמג אוהו תוינש 10
...הלקה
..."תרתחמ"ב (!!!) יצחו הנש ךשמנ הזה רשקה
ילש תימצעה הכרעההו ןוחטיבל ידמ רתוי יל ףיסוה אל
...תרתחמ אל וז תרתחמו דוס אל הז דוס ליג ותואב יכ
תינימ תולתה הרמגנ םתסה ןימש ,איהה תכשוממה המוארטה ינמיס
תידדה
....(תידדה איה םג) תימוהית האנשו
הילשא לש םינש 3 רחאל - 17 ליגב קר השעמל יתיליג ןימה תא
.תוועמו ימתס היה אוה המכ יתנבה
...זאמ תונושאר םימעפ רפסמ םג יל ויה ...ןכו
יאמ יאמל וביגה
 
7/6/01 13:09
הילא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תאיל
יתשגרתהו יל באכו יצחו 15 ליגב ילותב תא יתדביא ינא
בלה יל קפדו הצוחל יתייהו
ךכ רחא םיימוי דוע יל באכו
סקטה לכ םע היה הזו ילש הנושארה הבהאה םע הז תא יתישע לבא
הבהא הברהו הקיסומו תורנ
ךכ רחא םינש 6 ךרעב סקסה תא יתיליג
תרעטצימ אל ינא לבא
ולש ןמזה רבד לכל
ךלש ךרדב הז תא תושעל תונמדזיה דוע ךל שי
תא אל םהש םישנא לש תויווחמ ישאיתת ךא
דמוח,החלצהב
אלפינ רבד הז ןימ
הילאל וביגה
 
7/6/01 13:12
הילא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןורשל התיה הבוגתה
םשב לובליבה לע החילס
הילא
הילאל וביגה
 
7/6/01 14:48
gaya :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הלאשהו.....ולאש םירחאש תולאש לע ןאכ תרזוח ינא םא יל וחלסת
:הרובחבש םינבל תינפומ
אלו גוז תב םע) םכלש הנושארה םעפה תא םירכוז םתא םאה ,,,םינב
וליאכ םכל המדנו ןבל עבצב היה יפיפה םואתפש הנושארה םעפה
הברה ךכ לכ הזל םיסחיימן (.....הטימב ביטרהל 2 ליגל םתרזח
? תונבה ומכ תובישח


:הרעה
תויניצ אללו תמאב הלאש יהוז
gayaל וביגה
 
 
7/6/01 18:00
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
לומתא היה הז וליאכ הז תא רכוז ינא
הנש ינפל היה לכה ךסב הזש ללגב ילוא
תוקידב רובעל י"רממ ןומיז היה
הפיחל תבכר לע יתילעו
המישנ רצק ינא יכ , יתרבע אל , ועידוה זאו
המשנה לע יל היה ער המכו , רמ המכו
הדידי לש רפסמ םע קתפ יל היה סיכב
הררוגתה םשמ תוקד םירשע הרקמבש
העיסנ לע ףירעת יל התשעו , יל הרצע תינומ
הרדח תא יל התארה, גניניירטב ילא האצי איהו
הטימב ונייה רבכ זא תוקד המכ ירחאו
הלאש איה ךכ רחא, עיזמ תצקו , םח תצק היה
?ךל היה ךיא, דיגת,בוט יל היה
הבלענ איה-"טיהל רתוי דיב תושעל" יתרמא
הנש ירה זאמ הרבעו ונרביד אל רבכ זאמ
(: הפיחב יתרקיב אלש-ירקמ קר חטב הזו


?יטנמור קיפסמ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
7/6/01 23:26
xanty :תאמ
רכוז ינאל הבוגתב
.תישילשהו הינשה םעפה לע רפסת וישכעו
xantyל וביגה
 
 
8/6/01 11:11
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
רכוז ינאל הבוגתב
רוכיש יד ינדוע ינא
הספדה תואיגש לע שארמ החילס זא
תישילשה תא רכוז ינאש רמאל יל השק
הינשה תא אל וליפאו
םימעפ המכ שי ךדיאמ
תיגולונורכ םקמל יל השקש
רתומ םא רתויב תולועמ ויהש
תיגולותפ ורמגנ טעמכו
ןולמב המיז תולילל תירנטרפה יכ
ןומה וליפאו הלועמ סקסלו
הריעצ ללכו ללכ התיה אל איה זא
התיא הבבס יל היהש תורמל
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
8/6/01 11:45
הלארשי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לוגדה ררושמה םיזנתה שיא דובכל
לובלובל רומשת ךלש תומאופה תא
?םישנ לש רתאב ךישעמ המ
םישובמל גנוע םושו ,אצמת אל חטב ןויז
תומודק תועד הברה ןנשי םירבגה לע
תומזגה ילב,ןלוכ לש תומלגתהה התאו
דיספהל המ יל ןיא-ךילע יתעד תא רמוא
דירחהל יטאתפו בופומוה רוצי התא
בחר םשל הנוע ךירוזיחל תינענה הדיחיה השיאה
...באכי אל חטב הז,וניבורל דוגינב,הלו


!!!!!!!!רבכ התייבה רוזח,ךל הניתממ 17 חוכ תדקפמ
הלארשיל וביגה
 
 
8/6/01 17:17
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
השיא יקתש , המכל תישאר
הפיסומ אל תא ךמצעל דובכ
תורושה ןיב םג אורקל ךירצ
תושפוטמ תונקסממ ענמהלו
םירמואש ומכ יכ אל ינא בופומוה
םיבוטה ירבחמ המכ םה םיאומוה
םישנ אנוש יל אורקל םג השק
םישעמ עצבל חמש יתייה גנירפסה לש תמוסרפהמ הרוחבב יכ


הלעמל הפ תנגפהש םוטמטל
ךומנ הכ ינושל בלשמב
האלה טושפ ירבועב סחייתא
ךוחיג יתכחיגש יעד קר


רבגבש ערה לכ ינא םא
השיגו לכשמב לבוס
םייפעפא דניה ילב תיצימש ירה
השיאב בוקרה לכ תא


םולכ לע םצעב, תמחול , תמהלתמ
םוטמט לש הנגפהב לכש'ת יל תלגוש
יזורח לקשמ ילב
תשפוטמ הטנאופ םעו
?תשייבתמ אל תא , תרבג ידיגת
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
9/6/01 3:57
וג_ידניא :תאמ
ה'צנאלה לע ובארבל הבוגתב
.םישנ ןייזל אנושש הזכ חרכהב אל אוה "םישנ אנוש"
יבגל תקפיסש תיעמשמ דחה החכוההש ךכ ,םצעב ,ךופה הז בורל
.םירוההמ קתפ איבת ,םוקמב .הפקת שממ אל ,תמוסרפהמ איהה
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
9/6/01 18:12
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
חונימב תועט ךל שי ,קתומל הבוגתב
ינגרוב תויהל השק , תדבוע אמאו תמ אבא , ידניא לבא
...םויה
,בהוא ינא הלאירא תא ,הזמצוח
הנשמ אל.....ונ.....בוט.....ךתואו


קזחה ןוצרל רושק אל ללכב הזו
םעפ לכ יב םעפמש
"גנירפס" לש תמוסרפה תא האור ינאשכ
םימה לא ץופקל
ינוימדב , הפיל , הל ארוק ינא ךכ - רפילפמ שקהלו
ידלי םא תויהל אובתש
הלודג הליו הל הנבאו
םיל תספרמ םע םודא ירהב
םיניפלודב אלמ יזוקא'ג הל היהיו
םדכ םודא ןיי םע
לבא
, היזטנפל המיאתמ אל תצק איהש יל הארנ
,תוירקיע תוביס יתשמ
הקלחל םיכסתש יוכיס ןיא , תחאה
תוינודזה , ילש תוינכתב
תמוסרפב איהה ,ינמודמכ , הינשה
תודימב תצק ילע הלודג
12 ליגמש עבוק יחכונה דנרטה יכ
תורדרדתמו תוכלוה קר ןה


ידניא בוט עובש
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
8/6/01 18:44
הלארשי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
..םמצע דעב םירבדמ ילש םירבדה
ירמגל ינאש,ךל רמול החרכומ ינאו,ךלש תומדוקה תובוגתה תא יתארק
םישוע םישנא המ יל תפכא אל -םיאמוהה יבגל תנעטש המ םע ההדזמ
תילכתב החוד וזה הנצחהה לכ לבא,םהיתומא 'ד-ב
?האלפומ תודידי לש התליחת וז םאה..המכסה ונל שי תאז לכבש הארנ
הלארשיל וביגה
 
 
8/6/01 22:02
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
ןימאהל המ םושמ יל השק
םירקה תולילה תא רובעל ךל רוזעיש המ הז םא לבא
(םיליעגמו םיחל , םירק הזיא)
.הלאכו ךממ יל תפכאש תוילשאל סנכהל ךל השרמ ינא זא
.רבג ינא יכ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
9/6/01 1:42
הנילס :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
רוקמ ומכ ודער םיתבה
.םשגב תוחנזומ תואשדמ ורפרפ
םלהו םלה וננוסא ןכאו
.אשדב ןיכס ומכ ברקו בראו


. םלוכ םיטרפה לכ תא ונבשחו
.םשגל םג אבנו העט אל יאזחה
,םלהו םלה וננוסא לבא
.אשדב הכלה ונניכס לבא


.ןיינעה לכ תא חוכשל וניסינ
.תרעצמ הנבה םתס :ונצרת
,ןיינעה לכ אוה וננוסא לבא
.תרצונ ךכ םימעפל הנבה יאו


.ליגרכ.תובוחרב תוביטר התייה
. ליעמ תחקל ונרכזנש בוט
. ךכ לכ םיחשק ונחנאש בוטו
.חכשי לכה דוע תמאב ילואו


יפוטש תובוחרמ ,עברא לע עברא לש תוסיפחב האב הבוט הריש}
.{רבעהמ םייארקמ םירוביג לש תומשב המיז
הנילסל וביגה
 
 
9/6/01 18:00
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
םיערזל רשקב זא
לובנל םידמוע םה
םינשה לכ ליבשב ארונ אל הז
הלוכי הלאה
החונת וזיא תויהל
ילש הניגב ךלש הגורעב
םיער םישנאה םלשומ םלועה
תממעשמ ןכ תממעשמ ריע יהוז
שאב םלעיהל ,שמשה תא טובצל ,רשפא
!!!תונוז ינבה
תלקלוקמ המדאה
תלקלוקמ המדאה
תעפש ילוחו םיאכודמל הבהא םיטושל הרותה
!םמעושמ ךכ לכ ינא ,םיהולא


םימיל רשקב זא
םירצק םיכפוה םה
תולילה לכ ליבשב ארונ אל הז
הלוכי הלאה
החונת והזיא תויהל
ילש ןומראב ךלש ןומראב
םיער םישנאה םלשומ םלועה
תממעשמ ןכ תממשמ ריע יהוז
רמשמ רמוחב ,רתכה תא תופצל ,רשפא
םייברגל הצלוחל תחתמ יל שקשקמ
םירצק םה םייחל רשקבו
!םיהולאל הפדרנ ...הצירל רשקבו
תלקלוקמ המדאה
תלקלוקמ המדאה
!!!תלללללללללקלוקמ המדאה


תדסוממ דימת אל איה הבוט הריש
םיכורא םיכורא םיתבב האבו היוזה איה םימעפלו
בלהמ עבתש רקיעה
ןטבהמ וא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
9/6/01 19:02
הנילס :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?ןכ אל תחטבה..ךתמקנל הכחמ דוע ינאו
;)


.הבוט הריש דחוימב ,הריש תבעתמ ינא ,הרקמ לכב
תוכיסנכ ודמעוה םישנהש ינפמש איה הדוקנה ,הרקמ לכבו
ךכב הרכהה ,תוישונא לע תויצאוטניא תולעב תונידע תופי
אל םצעבש ,םישנ יאנוש לש תוררועתהל המרג ,ןוכנ אל הזש
וניבה
לכ אלו ,ישנה סותימב םהל רכמנש רקשה דגנכ םיאצוי םהש
אל טלחהב לבא םיסותימה תא ודדוע רומאכש ,םישנה דגנ ךכ
ךלהמב ןיינעמ והשמ ורצי םישנ יתממ) םתוא ורצי
אלל רבוח חטב ךורע ןחלושמ םישנ רפס וליפא..הירוטסהה
.(לגרו די ןהל התייהש


לא ,גנירפסהמ איהה הרענה ומכ, סותימ בהוא התא םא זא
.תמכתסמ איה הזבש הלגתשכ זגרתת
הנילסל וביגה
 
 
9/6/01 20:27
ביבר הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
יאוב .דואמ תננערמ ןברוקה תמשאה לש השיגהש קפס ןיא
וכתח םיברעה ,םיילגרה תא ןהל ורשק םיניסה...הארנ
הדובכ"ש הנקסמל ועיגה םתס םידוהיה ,ןגדגדה תא ןהל
.רתוי םיירסומ ויה םידוהיה דימת ,"המינפ ךלמ תב לש
לכב קוסעל תוכירצש הלאל כ"דב וכפה ןה הקירפאב
חריל םיציח ורי םירבגה דועב הדשהו תיבה תודובע
...שדוחב םעפ ןימה ייחל םהל עירפהש
.דרמתמ אל אוה המל ןברוקה תא לואשלו אובל לק דואמ
תיתודרשה הקינכט רותב ,םיטונ תונברוק יכ ?המל
תא תועצבמש הלאש תעדי .ןפקותה םע תוהדזהל ,תאזכש
?םישנ ןה םישנב הלימה יחותינ
ץמש הפ ןיאו ליג לש ןיינע איה תוככרתההש תויהל לוכי
רתוי הברה םיכרע ויה 19 ליגב יל םג - תואשנתה לש
בורו לדבה רצוי ליגה ,תושעל המ ןיא .םיטלחומ
אל םלועלש ךמצעל החיטבמ תא וישכע םא םגש םייוכיסה
תוחפ הברה םלועהש יארתו יררועתת דחא םוי ,ינתשת
וא בוט הז םאה .19 ליגב היה אוהש יפכמ ןבלו רוחש
.תעדוי אל ?ער
קיפסמ יל הארנ הז - הביתכל יתרחבש אשונל עגונב
,תובלכל הפ םישנה לכ תא תוושהלו תכלל ןאכמ .ןיינעמ
םישנהש יל הארנ ?אל זרפומ תצק...ךל דיגא ינא המ
דמחנו םימוחת קיפסמב ןמצע תא תוחיכומ ןאכ תורקבמש
לבא ,סקס ,םינפל םימרק לע וב רבדלו חונל םוקמ שיש
."םיהובג" רתוי םיאשונ םג
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
9/6/01 23:11
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
???????????19 תב הלוכ איה
(: ... הל
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
10/6/01 20:06
הנילס :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
הרמוי וזיא םע האב אל ינא , לכ םדוק ,הככ זא
רתאב תיניערג הקיסיפב רמוח רסוח לע םעזו תשפוטמ
.אלש תמאב .הזכ והשמ וא תוננב
סנכיהלמ םמצע תא רותפל םיגהונ םישנא והשכיא ,לבא
.יל תתנ תאש ןועיט ותואב קוידב תויובכרומל
םינויד לש רתא אל םג ,םימרק לש רתא אל אוה תוננב
רתוי דרוש היה אל אוה ,ךכ םא .ןימו הבהא יאשונב
.שדוחמ
,םירחבנה ,רתאה לש תוירקעה תובתכל בל ימישת םא
(לשמל הז ומכ) תובוגת םייתאממ רתוי וכשמש וליא
,תירקמ ,םצעב ,התייה רמאמ ותוא לש החלצההש ילגת
חוכיוה תא רורגל םיביגמה לש תלוכיהמ העבנ םצעבו
.םיניינעמ תוחפ אל םיחוכיו תתל
חתפתהל לוכי םישנ דגנ תומילא אשונב יקנע ןויד
םג ,הזה רמאמה תחת םג תובוגת האמכ רורגלו םואתפ
הזה תרקה לש םגו אוהה בבוי יקימ לש רמאמה תחת
אל הז לבא ,הביתכ לש הזכ גוס תבעתמ ינא תישיא)
.(עגרכ יטנוולר שממ
(הלעמל העיצה תחא יהשימש ומכ) רמאמ ומישי םא ,לבא
ינא ,לשמל ,ראובב הד ןומיס לש רפסה לע ןיינעמ
ונחנא םצעב הז לעו) תויופעתסהה תמרש החוטב
היהת (םינויד תת המכ ,שי תויופעתסה המכ ,םירבדמ
.תויללכב ,דמחנ שממ היהיו ,הרידא


,ילש ןוכיתב .הככ זא..ןברוקה תקינורכל עגונב
,םינימה ינשל ןויוש יאנת שיש רמאל רשפא וב ,לשמל
אוצמל, ןתוא ליבגמ אל דחא ףאש תורמל ,ןיידע ןתינ
היצביטומ רסוח ,תונשייב ,תויביספ לש םינמיס
.בצמ תנייצמ קר ינא ,המשאה אל וז .. גיהנהל
אל העשרהו המויאה הרבחהש תרמוא אל ינא ,וישכע
תוחפ אל איה המשאה ,יתעדל ,לבא ,הזל םישנ תדדועמ
,בצמה תא תונשל וחילצה אלש לע ךכ לכ אל ,םישנה לש
ןיא ,תושק יכה תופוקתב .וסינ אלש לע רתוי אלא
וא ינדור לשממל ןותנ היהש דחא םואל ולו טעמכ
,םייעבט אל הביבס יאנת םהשוליא וא ,שוביכ ןוטלש
דרמ הזיא ררועל ,םימעפ רפסמ תוחפל הסינ אלש
.והשמ .יניצר


לבגומה עדיהמ ,ןכ הזשכו ,םישנה לצא הרק אל הז
הרוצב השענ אוה ,תיטסנמפה הכפהמה אשונב ילש תמאב
.השיבמ


הירנירטוב רטסאמ ינאש רמאל יתלוכי..ליגל עגונבו
.תמאב זא..הלידבמ תייה אלו 30 תב
.טופיש שוח יל ןיאש רמוא אל הניטק ינאש הז
הנילסל וביגה
 
 
9/6/01 23:08
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
.תושפוטמ תוללכה השוע תא , יארת
וליאכ , ןיבהל יל השקש וזה תויטנטילימהמ קלח וז
בורל םישנו םירבג , תונחמ ינש ופסאנ קמעה ידיצ ינשמ
םכחהו קנעה ינא , הנחמ לכ ינפלמ חילש אציו ,
,ינידנולבהו
.השיאה תאו


.הככ שממ אל הז
השולשמ תעבונ רבגה תונוילעב ילש תטלחומה הנומאה
:תורוקמ
יארת - וגא תכמות ארונו ,הקיחצמ ,הדמחנ השיג וז .א
אוהש ןייצמו בש ינאש , "סולפ םיאושינ"מ ידנב לא תא
לכל לוטיבב סחייתמ אוהש המכ יארת , יוקיחל לדומ
םינטקה םיקאפה לכ תא קוידב רתאמ אוה ךיא ,ישנה ןימה
תוישנ ןהש תולועפ בעתמ אוהשכ םיווקה תא הצוח ףאו ,
.הדילו הקנה , ןוירה ןוגכ אדירג
שיש ןבומכש ףא לע, הנווכב ןצקומ ינאש עבונ םג ןאכמ
.ירבד ירוחאמ הלודג וא הנטק תמא


טפשמב אמגודל ומכ "םישנ" בתוכ ינאשכ, סחייתמ ינא.ב
.ןלוכל אל לבא , םישנ הברהל - "היופ הז םישנ" ץחמה
תוסדהמ ןתוא יאר , הלילב ביבא לת תובוחרב יכלו יאצ
ומכ תוגהנתמ , םעט רסוחב תושובל , םיהובג םיבקע לע
, היזיולט יחתפ ימוק , העורג ןובס תרפואב תוינקחש
תמרב , ןיקנישב , תויולחנתהב תומהלתמ ןתוא יארת
תסנכה תמיב לע ןתוא יאר ,הככו הככו דעבו דגנ , ביבא
ירעצל , םישנה ינותיעבו םישנה תוינכתב ןתוא יאר ,
הפ וליפא רעוכמה ןשאר תא תומירמ ןה םעפ ידמ
."תוננב"ב
אבחתמש , םמוד ידו ןטק טועימ םג רסח אל , ךדיאמ
, תמאב תוליכשמ תורוחב לש תופקר ומכ שממ עלסל תחתמ
תיתימא הרימא םע , תמאב תויתריצי , תמאב תונונש
.התוא עיבהל םילכו


תדמע תריציבש שורגב גולוכיספ לכל ןבומו רורב.ג
ימצעל ךסוח ינא ביטקלוקכ םישנ יפלכ ילש תונדאה
, םלועה תיסולכואמ יצח לש תויאחמע ומכ תויעבב קוסיע
קסעתמכ , יל תורמוא ןהש המל תמלשומ תוניסח חתפמו
.תוטוזב


אנוש הריש אנושש ימש קר ךל רמוא ינא , הרישה יבגל
,ומצע תא הארנכ


, גנירפסהמ איהה יבגלו
,סותימ איה םא
יתועורז תא וביבס ךורכל סותימ יל היהיו ןתיי ימ
.הלילב


!בוט עובש
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
10/6/01 20:31
הניר :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
הלוכי יתייה אל ,תוללכה השוע יתייה אל םא..תישאר
,דמחנ הז קותשל ,רדסב .רבד רמאל
. רבדל יל אב שממ לבא


תועש תבשל תבהוא ,תשפוטמו הריעצ תיביבא לת ינא
,דואמ יל תוביאכמש תומרופטלפ לע תאצל ,הארמה לומ
ךל ?םינתיוול) ןמושב חורמה רועישב ,ףושח יצח ףוגב
,יתיישעת (עדת
...ל


.ישונאה ןימה לש םיאולחתה םה ,םישנה לש םיאולחתה
הז :ןהלש תוערגמה ינומל דיגהל תמאב רשפא יא ןכל
שי, םימהלתמ םה םדא ינב .ןוכנ הז !ןוכנ אל
,לכשה תא לבלבל ,בל תמושת שוכרל ,רדנגתהל םיבהואש
םה ,הינש דועב ודיגי םהש המ תא תוזחל רשפא יא
דועו םהירבח תא םידבעשמ םה,עצבו ןוממ יפדור
ןמדזמש רזגמ לכ חקול ידנב לא .רדסב ונ ..דועו
ינב לכל םיכיישש םיאולחת המכ ול םיאתמו ,ודיל
םאו ,דמחנ ארונ הז .ולש תיותה תחת ,םה רשאב םדאה
תושנ ,תמאב יכ .ןוכנ ארונ םג ,םיימעפ בושחת
,ססקטמ תקרושה יווה םע תוינקיראמה סאלק לדימה
רצי אוהש רומוהל יפוי תומיאתמ ,הנאיזיאולו
ונ .םה רשאב םינמשה םגו ,םישוכה םג .ןליבשב
.לכהו דמחנ הז..רדסב


?יתוא ןיינעל רומא הז המל ,א :הניבמ אל קר ינא
זיזמ םירבג סא.יו םישנ לש םטמוטמה אשונה המל ,ב
!?הירואית ךל תרציש ךכ ידכ דע ךל
mov ax,bx
shiftright al,4
?םישעמל הליבומ הנומא המל,ג


תב הלב הנקז אל דוע ילזמל ינא ,,בגאו .בוט עובש
.18 אל וליפא..19
הנירל וביגה
 
 
10/6/01 23:58
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
- הצור אל , יד - דיגהל הרומא תא ךל באוכ םא.א
.הרטשמל ינפת , רזוע אל הז םאו


ייהתו , תוירבע תויתואב תירבע בותכל יסנת.ב
תנבומ רתוי הברה


ךיירבדב הטנאופ אוצמל יל השק.ג
ןיבמ אלו ןטק ינאש ללגב הז ילוא
תנבומ אלו הנטק תאש ללגב הז ילוא , ךדיאמ


וליפא ןקלח , רבד לכ יבגל תוירואת יל שי.ד
אילפהל תושפוטמ


הכרבב.ה
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
12/6/01 18:36
הנילס :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב

;)
הנילסל וביגה
 
 
12/6/01 20:56
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
17/6/01 13:12
הנילס :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?תוירבע תויתואב רשקתל ךירצש רמא ימ (א


תכרעמ ונל שי .הככ זא..באכל עגונב (ב
.רבעל הברה תכלוהש םיסחי
סוכ לש תשטולמ סרח תידי חקול והשימ
.לוסרקה לע ,תצק שממ ,תצק ץרוחו ,הרבשנש
,דירחמ עמשנ הזש ןוכנ .תוטירש תורצונ
גוניעו תייפרהב קוסעל גהונ םדאש ומכ לבא
לע תרבדמ אל .ול ביאכהל םג ול רתומ ,ופוג
קזנב םעט תאצומ ינא לבא ,ךיפה יתלב קזנ
.ינמזו לק
הלחמל םיארוק ךיא יתחכש) םישנאל טרפ
ךכו שרקתהל לוכי אל םהלש םדהש (וזה
העיגפב תישממ הנכס ןיא ,םומידה תא קיספהל
וליפא הז .םויא עמשנ הז ,תאז לכבו .וזכ
,ןיידעו .םויא הארנ
.ךישמהל ךתוא ןברדמ קר הז השענ הזשכ


ינא ,בוט ונ...תוטנאופ שופיחב קסועש ימ(ג
?תוטנאופמ תפכא ימל ,תעדוי אל . ךוסחא
טסקט,רמאנ ,םמעשמ אוהו טסקט ארוק התא םא
אל התאו ,(יתאנש) טלמה :עצוממ יריפסקייש
הריחבה תא ךל שי תוחפל ,הטנאופה תא ןיבמ
הזש החנהב .הצרתש ןוויכ הזיאל ותוא תוטהל
,חיננ . עשעשמ תויהל יושע הז ,ךל םסוק
הזחמה תא יתארקש ינפל .הילפא ותבוהא
ישנ דיקפת הזיאב רבודמש החוטב יתייה
תניצסל יתיכיח טושפ האירקה ןמזב .רידא
תרתוימ תומדב רבודמש יתבשח .הלש תודבאתהה
יתארקשכ הז ירחא .דואמ תנבצעמו תשפוטמ
לש התובישח לע רבידש ,חותינ רפס הזיא
,רוביגה לש הקופדה ושפנל רורמתכ הילפוא
(!?) ומיא ןיבל וניב תויטוריאל זמרכו
תמאות אל יתבישח תרוצ ,הארנה לככש יתנבה
.םיבשחנ םידרופסקוא םירקוח לש וזל
הטושהמ יתינהנ ארונ תאז תמועל..ארונ אל
."ריל"ב


לוכי רבכ הז המ ,ונ..הטנאופה תאצמנשכו
הפי אל ,םירוהב ללעתהל בוט אל ?תויהל
,םיהולא אבא אמא תא דבכל ךירצ ,ביר רחרחל
....לבז םה םייחה


גוז לכל שי תושפוטמ תוירואית..ןכ(ד
.עשעתשהל אל המל .םייפתכ


,ך"נתב תורגבל יינפשכ ,ארקמה ירפס ןיבמ
.בוט עובש
הנילסל וביגה
 
 
27/6/01 11:03
דומע לא-סארמ דוכיל ליעפ :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
הדוקפה תא הבתכש ,הניר לש הבוגתל הבוגתב
התבוגתב shiftright al,4
יתלוכי אל רבכ ,תאזה הרושה תא יתארקש ירחא
.םדא ותוא תויהל
.יתוא וארשכ לוממש תוכרדמל ורבע יתרכהש םישנא
גהנתהל" יתלחתהש הז לע םהיניב ורביד םירבח
"הנוש
הרמא איה ) הריפב חלמ הברה יל המש אל רבכ אמא
(בוט אל עיפשמ הזש
.הנווכב יל חורבל וליחתה םיסובוטואה רבכ וליפאו
.ילש תואירקל תונעל קיספה ןמרפוס


shr תויהל הכירצ המצע הדוקפה ,ןושאר רבד
תוזזהל !!!!! CL רגואב ללכב םישמתשמ ,ינש רבד
תחאמ רתוי ןהש


... תרבוג החפשמב תומילאהש םיאלפתמ ךכ רחאו
דומע לא-סארמ דוכיל ליעפל וביגה
 
8/6/01 23:02
ריפוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ילש הנושארה םעפה תא רכוז ינא
.הפמ אל תייה איהו (רחואמ דואמ הרק הז ,ןכ) לייח יתייה ינא
.רזומ יד היה הז .ילש םירטפאה דחאב סובוטואה תנחתב התוא יתיאר
רשיו ידיל דמוע רבד הזכ יתיארש תודיחיה םימעפה תחא היה וז
יאריפ והשמ ,בוחרה עצמאב םתס הככ .םייסנכימב והשמ יתשגרה
.הטילש םוש ילב.ןיטולחל
.והשמ השיגרה םג איה .דירחהל תיסקס תייה איה - הלש טבמה
...השיגרמ םג איהש יתעדי ינאש היה לכב עורגה


לומ דחא לבא ,תודרפינ תורושב ונבשי .סובוטוא ותוא לע ונילע
.ינשה
ינא ,םשל "החרב"ו יתוא התאר איה ."ףדרמה" לחה הנחתל ונעגהשכ
יתייה .תוקד המכ ךשמנ הז הככ...יתדרי ינא התלע איה ,םשל יתכלה
...טרסמ קלח וא טרס ךותב ינאש חוטב
התוא חקיש סובוטואל התכיחו הנחתב הבשי איה .התוא יתאצמ זאו
.הלש ץוביקל
speak english ?:התנע איה "?היהי המ ,ונ" ,התוא יתלאש .יתשגינ
do you


היה הזש תורמל) ירחאש רקובב התיא ררועתהל היה הז ךיא רכוז ינא
ודקובא ףיטקל רוזחל קיפסהל הכירצ התיה איה - רקובב דואמ םדקומ
.הטימב ידיצל תבכוש איהו (ץוביקב
םלועה ךותל דלווהל היה הווש ,וזה השוחתה ליבשב קרש בשוח ינא
.ונלש הזה ןברוחמה


תואדוו יא ןומה היהש הנשמ אל
יאי-ייא יכה אל היה ילוא ןימהש הנשמ אל
הנוכממ ליעגמ הפק הז היהש המ לכו םדקומ דואמ היהש הנשמ אל
תיראש םע תושעל המ יתעדי אלו ןולמב רדחב יתראשנ כ"חאש הנשמ אל
.ידבל ירמגל רקובה
.רתוי התוא יתיאר אלש הנשמ אל
ריפואל וביגה
 
 
8/6/01 23:18
ריפוא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
לע ץחול והשימש הזה עטקה תא םיינוידיבה םיטרסב םימעפל שי
זאו תיללחב רותפכ
ללגב .הצוחה באשנ רדחבש ןכותה לכו ללחה לא תיללחב חתפ חתפנ
.םוקאוה


,יתדביא תמאב המ .יל ראשנ המ ,ימצע תא יתלאש הרק הזש ירחא
?יתחוורה המ
יאלמ תריפס
יד שש רדחב ,יעיברל ןושארב
.רבד יתדביא אל
םיסיכה תא בטיה יתקדב הנחתב תרחמל
,םוקמב לכה תא יתשגרה
"סובוטוא עיגמ טעמ דוע
,תושדעה תינסחמ
,םיינישה תשרבמ


.םוקמב לכה
."באוכ אלו באוכ אל"
[.האשרהב ןאכ םסרופמ ."זומת" תאצוהב רפסב םסרופ]
ריפואל וביגה
 
 
8/6/01 23:26
ביבר הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?ךלש ריש םסרפל האשרה לבקל רומא התא לבא .םיסקמ רישה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
9/6/01 0:03
ריפוא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
לש םג אלא ילש קר אל םה תויוכזה רמולכ .בייח ינא ,ןכ
.האצוהה
...םידמחנו יתיא םישימג ארונ םהש תמאה
:)
ןיא ןכלו םישדח םה רתאב וישכע םסרפמ ינאש םירבדה בור
.ךכב ךרוצ
ריפואל וביגה
 
 
17/6/01 13:28
יריש :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
ו?הזה רבדב םיסקמ קוידב המ
וא הזירח וליפא ןיא .םולכל תורבחתמ אלש ,םילימ ףסוא הז
.םיענ לילצ
!?הזה רישב הפי קוידב המ
.ןיבהל לכואש ידכ ,רשפאה לככ תטרופמ הבושת יל ינת
.שארמ הדות
ירישל וביגה
 
 
9/6/01 2:29
ריפוא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
:תויהל ךירצ היהש המ
"תייה איה" םוקמב התיה איה
"היה וז" םוקמב התיה וזו
ריפואל וביגה
 
9/6/01 16:48
לגיס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
, ילש הדוד תבל ילש בלהמ והשמ ךופשל ימצעל השרמ ינא זא -בוט
אל ילש הנושארה םעפה םגו -תויועט יתישע ,תנודלי ינאש תורמלש
יתרזחש יינפלו ,המכ דוע ואב כ"חא לבא .הריחב ךותמ שממ התייה
ךלה כ"חא לבא ,םיבכוכהו חריה תא יל איבה תמאבש דחא אב ,רימאל
.המכ דועל ןתנו
המכ ויה -רמאל לכוא ינא םג ובש ליגל עיגהל הכחמ ינא זא
.םילותב
.ויה יכ
.ךלש הביתכה לע הלוח ינאש תעדוי תא -הלאירא
לגיסל וביגה
 
 
9/6/01 18:35
ביבר הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
תא בוזעל ץלאנ וניתשו ילש אמיאל ןישלת ,ארקת ךלש אמיא וישכע
.הנידמה
.ןומה הדות
ביבר הלאיראל וביגה
 
9/6/01 20:05
יטק :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רוזעל קר לוכי בוט ןימ אשונב הכרדה רפס !אנ יעישוה ,ידניא
עדימ ריתסהל ךל רוסא - (והשמו םישולש תונב ינומכ תונקזל םג)
ומכ הז תא תושעל ךיא תועדוי אל םויה דעש הלא ןעמל הזכש ךרע בר
(ינא) ךירצש
?םורופב והשמ ימסרפת ילוא
יטקל וביגה
 
10/6/01 2:14
המשנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,דחא לכל םג םצעב) הלשמ רופיס ונתיאמ תחא לכלש החוטב ינא ,בוט
םורתאו גהנמהמ גורחא אל תאז לכב לבא ,(םירכוז םהש חוטב אל קר
.ילא רוזחל וצרת דחא םוי ילוא ,עדוי ימו רגאמל ילש רופיסה תא
ןושארה יטוקרנה ןויסינה תא םג הבלשו יניסב התיה הנושארה םעפה
עמשנ ילוא הז .20 ליגב ,אבצב ילש ןיצקה רבחה םע התיה איהו ילש
"ןילפז דל" ףיסוהל ידכ איבה אוהש ןטקה פייטה לבא ,יטנמור שממ
לכו הת ילע היה ונל ורכמש סארגה ,שארה לע יל לפנ ,הריוואל
ארומה תליטמ העידיה ,(פייטהמ ץוח) שארה לעמ יל ףחיר ןמזה
?הב תורחתהל לכוא דציכ -תעכו תינמופמנכ העדונ תמדוקה ותרבחש
ידימ רהמ ורמגש הלאכ ויה יכ ,לכסתמו רישע ןויסינ יתרבצ ךכ רחא
וספספש הלאכ ויהו ,רבכ ורמגיש ןנחתהל הכירצ יתייהש הלאכ ויהו
אל לבא ,ךירצש ומכ לכה ושעש ולאכ ויהו תונוכנה תודוקנה תא
.תואמחמה תא עומשל ידכ ךכ-רחא רשקתהל וחרט
תוקינכטו םילדגו םיפוצרפו תומש לש ישונא ץבקמ ךותמ ,רוציקב
תא תמאב חקלש והשימ היהש החוטב אל ןידע ינא ,םירישו תושגרו
20 תב לש תומימתב הנימאמ ןידע ינא .ךכל יואר היהש וא ,ילותב
םיהדמ יכה ןויז היה םא םג ,ירחאש קוביחב תורחתהל השקש ,ודיגת
.םלועב
המשנל וביגה
 
10/6/01 22:25
הנטק הבוד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
התייהש) ילש הנושארה םעפהש תורמל,תבתוכה תושגר תא הניבמ ינא
(ןמזמ אל ירמגל
המכ דע יולת דואמ הזש תבשוח ינא ,רועיש ןיעל המיהדמ התיה
םהניב הבהא שי םאהו רנטרפה בשחתמ
רתויב םיסקמה םדאה אוה ילש רבחהש תפסונ םעפ יל חיכוה רמאמה
ול לחייל יתלוכיש
הנטק הבודל וביגה
 
11/6/01 3:44
ןאיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
? לטפסוי תנוכשמ ןינקעו יסוי היה הז
ןאילל וביגה
 
 
11/6/01 8:53
ביבר הלאירא :תאמ
..הלאירא ידיגתל הבוגתב
.יסוי תמאב ול וארק אל ,אל
:)
ביבר הלאיראל וביגה
 
11/6/01 9:44
Just a guy :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
המתבונן, כך גם שלמות. ותמיד תלוי על איזו חצי כוס תסתכלו...
ואתן יודעות מה? אין דבר כזה מושלם. כמו שיופי הוא בעני
מפוחדות, שיחשבו שאף פעם לא הגיע הרגע המושלם, והבחור המושלם.
אני רק מקווה שבתגובות שלכן לא יצרתן "עדר" של


לפעול לפי הרגש והרצונות, ואולי דווקא בנושאים כמו מין....
לפעמים בחיים יש יתרון ב-"לזרום",
די מצדד במה שמישהו כתב כאן לפני: "כמה מעמיס - ככה סוחב"....
אז כן, אני


מאשים אותי, מדובר בבחורה בת 20. אני בן 21, ושנינו בתולים.
סתם לידע כללי, ולפני שחצי מהעולם


מהפעם הראשונה, אבל בסוף היא תהנה מזה", היו התגובות הרווחות.
ויותר ויותר עם הזמן. "זה מה שכולם עושים" ו-"אולי היא פוחדת
חברים שלי אמרו לי שאני "פרש". שפשוט הייתי צריך ללחוץ,


לדבר איתה על זה, ואפילו כתבתי לה פעם משהו, שלא זכה לתגובה.
ניסיתי להבין, ולא בדיוק הצלחתי. שאלתי את עצמי אם אני צריך


אני אשקר אם אני אומר שלא היתה לזה אפילו טיפ-טיפת השפעה(.
שבעולם. כנראה שזה לא הספיק )בסוף נפרדנו מסיבות אחרות, אבל
לא שאלתי, ולא דיברתי איתה על זה. נתתי לה זמן... את כל הזמן
לא לחצתי,


להרגיש(. אבל כל דבר שמתקשר במתחת לקו המותן - נתקל בסירוב.
ממה שעשינו )לפחות לפי התגובות הקוליות והגופניות שיכולתי
ביחד )כן, כולל שינה(. הבחורה מאד התעניינה במין, וגם נהנתה
כליל ממין. היינו שנה וחצי ביחד. בילינו הרבה סופי שבוע
מסויים לחנך "לדחות כמה שיותר"(, חברתי היקרה )לשעבר( התנזרה
מעניין אם בעקבות כתבות+תגובות כגון אלה )שהם נסיון
Just a guyל וביגה
 
11/6/01 9:55
.Just a guy - I hope this will corret the last post :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב


םייוסמ ןויסנ םהש) הלא ןוגכ תובוגת+תובתכ תובקעב םא ןיינעמ
לילכ הרזנתה (רבעשל) הרקיה יתרבח ,("רתויש המכ תוחדל" ךנחל
,ןכ) דחיב עובש יפוס הברה וניליב .דחיב יצחו הנש ונייה .ןיממ
ונישעש הממ התנהנ םגו ,ןימב הניינעתה דאמ הרוחבה .(הניש ללוכ
לבא .(שיגרהל יתלוכיש תוינפוגהו תוילוקה תובוגתה יפל תוחפל)
.בוריסב לקתנ - ןתומה וקל תחתמב רשקתמש רבד לכ


...ןמז הל יתתנ .הז לע התיא יתרביד אלו ,יתלאש אל ,יתצחל אל
תוביסמ ונדרפנ ףוסב) קיפסה אל הזש הארנכ .םלועבש ןמזה לכ תא
תפיט-פיט וליפא הזל התיה אלש רמוא ינא םא רקשא ינא לבא ,תורחא
.(העפשה


ךירצ ינא םא ימצע תא יתלאש .יתחלצה קוידב אלו ,ןיבהל יתיסינ
.הבוגתל הכז אלש ,והשמ םעפ הל יתבתכ וליפאו ,הז לע התיא רבדל


רתויו ,ץוחלל ךירצ יתייה טושפש ."שרפ" ינאש ורמא ילש םירבח
םעפהמ תדחופ איה ילוא"-ו "םישוע םלוכש המ הז" .ןמזה םע רתויו
.תוחוורה תובוגתה ויה ,"הזמ הנהת איה ףוסב לבא הנושארה


תב הרוחבב רבודמ ,יתוא םישאמ םלועהמ יצחש ינפל ,יללכ עדיל םתס
.םילותב ונינשו ,12 ןב ינא .02


- סימעמ המכ" :ינפל ןאכ בתכ והשימש המב דדצמ יד ינא ,ןכ זא
...."בחוס הככ
,תונוצרהו שגרה יפל לועפל ,"םורזל"-ב ןורתי שי םייחב םימעפל
....ןימ ומכ םיאשונב אקווד ילואו


,תודחופמ לש "רדע" ןתרצי אל ןכלש תובוגתבש הווקמ קר ינא
ןתאו .םלשומה רוחבהו ,םלשומה עגרה עיגה אל םעפ ףאש ובשחיש
,ןנובתמה ינעב אוה יפויש ומכ .םלשומ הזכ רבד ןיא ?המ תועדוי
...ולכתסת סוכ יצח וזיא לע יולת דימתו .תומלש םג ךכ
.Just a guy - I hope this will corret the last postל וביגה
 
 
11/6/01 10:08
ביבר הלאירא :תאמ
ביי ביי בתוליםל הבוגתב
לע יתרפיס .םולכל שממ לבא םולכל ךנחל הסנמ אל שממ ינא ,שיא
הפ התייה .אל קלחו התא והדזה תוארוקהמ קלח ,ילש תישיא היווח
.הזמ תיטוסבמ יד העמשנו 12 ליגב הילותב תא הדביאש יהשימ
.םולכ ורצי אל ונלש תובוגתה
םא ,עדוי התא ,היעבה לכ הפ ילוא ?הז לע התא תרביד אל המלו
לק דואמ .תעבונ הלש תודגנתהה הפיאמ עדוי תייה םירבדמ םתייה
וז םע רשקתל תוסנל םתס םוקמב םולע רמאמל תונעטב אובל
.ךילא הבורק יכה תויהל הרומאש
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
11/6/01 10:35
Just a guy :תאמ
ביי ביי בתוליםל הבוגתב
ימיטיגל הז יתעדל .רמאמל תונעטל אב אל ינא ,לכ םדוק
העדב םג בתכית ןאכ אקוודל
.תידגנ תצקה


,אשונב תרשקתמ אל שממ איה .התיא רבדל יתיסינ ,ןכ ,ינש רבד
ןכ איהש המ לבא
יתייה המ ."תיבהמ צומרונב רבודמ"-ש הז רמול הנכומ התיה
בלשב תושעל רומא
תא הצרת איהש ךירצ ינא .יתיצר אל ?ץחל ליעפהל ליחתהל ?אבה
..ינומכ תוחפל הז
Just a guyל וביגה
 
 
11/6/01 10:35
Just a guy :תאמ
ביי ביי בתוליםל הבוגתב
ימיטיגל הז יתעדל .רמאמל תונעטב אב אל ינא ,לכ םדוק
העדב םג בתכית ןאכ אקוודל
.תידגנ תצקה


,אשונב תרשקתמ אל שממ איה .התיא רבדל יתיסינ ,ןכ ,ינש רבד
ןכ איהש המ לבא
יתייה המ ."תיבהמ צומרונב רבודמ"-ש הז רמול הנכומ התיה
בלשב תושעל רומא
תא הצרת איהש ךירצ ינא .יתיצר אל ?ץחל ליעפהל ליחתהל ?אבה
..ינומכ תוחפל הז
Just a guyל וביגה
 
 
11/6/01 10:37
Just a guy :תאמ
ביי ביי בתוליםל הבוגתב
ימיטיגל הז יתעדל .רמאמל תונעטב אב אל ינא ,לכ םדוק
העדה םג בתכיתש
.תידגנ תצקה


,אשונב תרשקתמ אל שממ איה .התיא רבדל יתיסינ ,ןכ ,ינש רבד
ןכ איהש המ לבא
רומא יתייה המ .תיבהמ תומרונב רבודמש הז רמול הנכומ התיה
בלשב תושעל
תא הצרת איהש ךירצ ינא .יתיצר אל ?ץחל ליעפהל ליחתהל ?אבה
..ינומכ תוחפל הז
Just a guyל וביגה
 
 
12/6/01 17:18
היקוק :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
הייפכמ תולותב .דדומתהל רשפא יא הלאכ םע תמאב ונ
רזוע הז דימת אל לבא בוט הז ץוחלל .עורג יכה הז ,תיתייב
דיחפמ הארנ הזש הדבועהמ ץוח יתעדל .בוט בוט עמטומ הז יכ
תוטעלומש הרשע תונב הברהל תוחכפתה היווח הז ףיכ אלו
חכפתהל רזוע טושפ הז .םיינימ םיישנ םיפיטאוירטסב
."םילותבה דוביא" לש היילשאהמ
היקוקל וביגה
 
11/6/01 19:18
הילט :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,ל"וחב םידומילב יתשגפש ילגנא רוחב םע התייה ילש הנושארה םעפה
רבכ יכ ,יתמכסהו ץחל אוה .םיישושבי םיעוציבו תויניטל תופיאש
.תושאוימ תורבח דודג דמע ירוחאמו ,(21) תולבה ליג ףס לע יתייה
.ליפשהלמ דחוימב ,ארונ הנהנ אקווד אוה .תונהל ונאב אל ,רציקה
.רבדמב ץוק םימעפל אוה רבדמב ץוק םג :םייניב תנקסמ


יל ריזחהש והשימב יתבהאתה ,הסעבהמ יתאצי ,זאמ םינש עברא ורבע
אלש אל..ולש תויתד תופיאש) ונבכש אל לבא ,םירבגב ינומא תא
.(יתיצר


לע הנע ,תידיימ תידדה הכישמ ,עגשמ רוחב יתשגפ םייעובש ינפלו
קילק .(ןומה שי ,רדסב הז ,ןלוכ לע טעמכ) ילש תויפיצה לכ
אוה תוליל המכ רובעכו .ןכ ינא זא ,יזיפ רשק םזי אל אוה .ידיימ
ךותמו ותוא דיספהל אל ידכו ,תצק הכחנ יתרמא ,גרדתשהל עיצה
ינאש המ קוידב הזו יסקס םגו קותמ אוהו הזע הכישמ שיש הבשחמ
,ארונ להבנ אוה .יתממיד תרחמל ,דחפ באכ הז .ןכ יתרמא ,תשפחמ
תשרפ וק היה םומידהש החוטב יד ינא .בזע םיימוי רובעכו קחרתה
,רדהנ ונל היה ןכ ינפל .ףקותב שיחכמ אוהש תורמל ,ותניחבמ םימה
ול יתרבסה הליל ותואב יכ ,יל לבח .תיכוכז ריק .הדאנ ,הז ירחאו
הזש יתבשח .רשפאש םיסקמו ןיבמ יכה היה אוהו ילש ישוקה תא
.הבריק רוצי אקווד


.הדות ,םכתנקסמ ,םידמולמ רבח


תא יתארקש החמש ינאו ,וישכע ימצע םע יל השק שממ - תחא דועו
,תופילק ,הנושאר םעפ איה הנושאר םעפ לכ אלש ,םלוכ לש תונחבאה
.הדות .וגו
הילטל וביגה
 
 
11/6/01 21:38
הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
...םתס םתס ?תוכמ ול קופדא ינא הנוז ןבה הפיא
המל רעשל הסנמ ינא .ךתוא םחנל ךיא ךכ לכ יל ןיאש איה תמאה
קוביח ?ידמ ךבוסמ ול היה הז ילוא .תעדוי אלו ךלה אוה
?רוזעי ילאוטריו
הלאיראל וביגה
 
 
11/6/01 22:31
הילט :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
((: הדות ,דאמ
הילטל וביגה
 
 
12/6/01 17:44
היקוק :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
(((((((((: דחא דוע הנה
היקוקל וביגה
 
12/6/01 17:25
הלותב אל רבכ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!רדהנ היה רמאמהש רמול יתיצר
םש הבותכ התייהש הלימ לכ םא יתמכסה
יתרכה אלש רוחבל....תיסחי םדקומ ליגב יתדביא ילש םילותבה תא
טעמכ
רתוי שממ תרכוז אל ינא יכ בוטש אל םג...ער היהש דיגא אל ינא
(הדליל תושוע הליקט תויסוכ המכש המ) ידימ
בוש תוסנל יתיצר ...הנוש יתשגרה אל...עגרה ותואמש דיגי קר ינא
רתוי תעדל
ךירעהל עדי אלש ןוכנ אלה םדאל ימצע תא יתתנו תועט התוא בושו
הארינכ רבכ אוה קיספהל יתיצרשכ םייוסמ בלשב ... לביקש המ תא
...הדלי כ"הסב ....יילע בשח שממ אלו ידימ םמוחמ היה
לבא...הניטק יתייה יכ קאינמה תא םימעפ המכ קופדל לע יתבשח
בוש תועטל אל אוה בושחהו יתיעט םנמאו וגנטל םיינש ךירצש יתנבה
הנושארה םעפל ילצא תבשחנ אל םימעפהמ תחא ףא הז ללגבו
ןיידע ינאו...יתבהא תמאבש םדא םע התייה ילש הנושארה םעפה
אוהש דיגהל...הלוכי אל ינא...םלשומ היהש דיגהל ...תבהוא
לכ דימת םויה ותוא תא רוכזי ינא....דחא רבד לבא אל םג...םלשומ
היהש םסקה תאו ןמזה תאו יל ןתנ אוהש דובכה תא ...טרפו טרפ
...ריוואב
םיצוטס דגנ אל ינא
הנושארה םעפה תא זבזבל ךל םיאתמ םא בוט בוט בושחל ךירצ טושפ
דועמ ץוח וליבשב םולכ תאש....םדא לע ךלש םילותבה תא...ךלש
!
....דבל אל ינאש אורקל ארונ יל רזע.... תמאב הדות זא
הנושארה םעפה לע תורעטצמ הפיט פיטש תונבה לכל זא
תא אוצמל וסנת...רשפאש לככ ןורכזהמ טושפ התוא וקחמת....ןכלש
...היווחב ויהש םיבוטה םירבדה
היה ילואו ןויסינ תולעב רתוי תצק ןתייה רבכ האבה םעפה תוחפל
םדא םתס םע היהת... תבאוכ ללכ ךרדבש וזה הנושארה םעפהש ףידע
...עדוי ימ
הלותב אל רבכל וביגה
 
12/6/01 23:12
הלותב ןיידע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינא .היתובקעב תובוגתה תא בר ןויעב יתארקו הבתכהמ יתינהנ דואמ
יל רזעו הבשחמל רמוח הברה יל ןתנ הפ ןוידהש דיגהל הצור קר
הלותב ראשיהל ונימיב השק דואמ הז .יבצמל רשקב תויוטבלתה רפסמב
תוירשפאה תויצאירווה לכב הז תא ושע רבכ ביבסמ ןלוכ םא דחוימב
אלו ךייחל תלדתשמ תאש ךכ םיטרפ יטרפל הז תא ךל רפסל תוגאודו
דחא םוי ולו רבוע אלו םינפבמ ךמצע תא תלכוא תא םצעבש תוארהל
רבכ הז תא ישעת ףוספוס ובש הזה םויה לע תבשוח אל תא וב
. יתארק ןהיתובוגת תאש הלאמ תובר תאז ושעש ומכ ,הזמ ירטפיתו
הכירצ הנושארה םעפהש ןימאהל ינא הכישממ יכות ךותב תאז לכב לבא
דחא םתס אלו ךתוא דבכמו ךירעמ תמאבש והשימ םעו תדחוימ תויהל
.יל סאמנ רבכש תורמל ,דמעמ קיזחהל הווקמ ינא .ןויז שפחמש


לכמ ,רקי םיזנת ליעפ ךל םג ) בוט קר םכל היהישו תמאב הדות זא
( (-: בלה
הלותב ןיידעל וביגה
 
13/6/01 2:00
תצצונה תצעויה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!!!!!ייתוריקי
ןיינעב םלועב הסונמ יכה םדא ןבה אל ינאש תעדוי ינאש הזמ ליחתנ
.יל שי ןויסנ טעמ לבא ,הזה
םהלש הנושארה םעפהש ובתכש תונב לע הפ אורקל בוצע ייד יל היה
שממ הז ..."הז תא תושעל רבכ יתיצר יכ" ,"ץחל ךותמ" , התייה
.הככ תויהל ךירצ אל הז .יתוא ביצעמ
ץחל ךותמ אלש חטבו ,ץחל ךותמ אלו ,תורקל רומא הזש יתמ הרקי הז
.גוזה ןב לש
אל שממ הזו ,ריעצ ייד ליגב התייה ילש הנושארה םעפה ,הדומ ינא
הבהא ,הבהא ךותמ היה הז ,יתרבח אלש חטב ,ץחל ךותמ היה
וליפא וא ,םינש המכ דוע תוכחל יתלוכי ,תעדוי ינא...המימת
ינפל אלו , "הז תא יתישעו" יתעגה 'י התיכלש עדא ינאש..םישדוח
..הז
...תרעטצמ אל שממ ינא לבא
ינדועו) יתישע ותיאש רוחבה לע אלו הז תא יתישע ובש ליגה לע אל
...(השוע
תבשוח תמאב ינא לבא ,תויהל תרמייתמ אלו ,ןיטרמ הנוד אל ינא
15 ליגב איה םא ןיב ,הלש הנושארה םעפהש הצור ונתיאמ תחא לכש
תרמוא אל ינא....והשימ םתס םע אל היהת 20 ליגב איה םא ןיבו
והשימ םע תויהל חרכומ הז יתעדל לבא ,הבהא ךותמ תויהל בייח הזש
.ךממ ול תפכאש ,ךל גאודש ,ךתוא ךירעמש
.דואמ .םיצוטס דעב ינא ,וניבת
ץיחלהל הצור אל ינאו ,ינושארה לבסה תא םירבועש יירחא הז לבא
תא ישעת זא .דואמ...באוכ הז לבא ,הילותב תא הדביא םרטש תחא ףא
ןידע היהיש ישקבתש תפכא ול היהיש תעדוי תאש והשימ םע הז
...רתוי
.תמאה רהמ יידו ,רבוע הז לבא ,תבאוכ הנושארה םעפה ,םויסל
הז...קתקתמ ךלש יגולויבה ןועשה יכ הטימל ץורל אל הז בושח יכה
.הככ דבוע אל
תצצונה תצעויהל וביגה
 
 
14/6/01 0:48
הילט :תאמ
...ירהמת לא ,קיט-קיט השוע ןועה םא םגל הבוגתב
ורמאנ םירבדהש החינמ ינא ,בוצע ךלש בוצע יל היה .הרקי תצעוי
הבושת יל ןיא םא םג ,םהילע ביגהל הצור ינא ,תונכב
.תיעמשמ-דח
זטנפל יתינהנ ינא םג ןוכיתב ,הככ תויהל ךירצ אל הז ,ןוכנ
ויהש ייס וט סלדינ ,ונלש הנושארה םעפה הארית ךיא תורבח םע
,הככ היה אל הז זא .רישה רמאמכ ,םינגנמש םיקיבד תורוניכ םש
ןיידע ינא .םינש שולש ךשמב תושק הז לע יתרעטצהש יל ינימאתו
.רבשנש םולח הז .תמייוסמ הדימב ,תרעטצמ


"הז תא תושעל רבכ יתיצר יכ" ,לכ םדוק ?םש יל היה ןכ המ לבא
םגו תואמצע תרהצה יהשוזיא וב שיו ,קומינ לככ קומינ אוה
ךרוצל םיאתמה רבגה תא אוצמל קר יוצר) המצוע לש יוטיב
היושע טלחהב וז דאמ ךתוא הצור והשימשכ ,םגו (...ןיינעה
.ריעסמ םלועל תוחתפהו תוישנ לש האמחמ תויהל


,הגונע תוחפ תישענ הלותב ךתויה תדבוע ליג והשזיאב - ןכו
.הבג תמרהל רוקמ רתויו
לא ,ץחלהל אל תושקבתמ יירבד תא תוארוקה תורשכה לארשי תולותב
.יואר-אל והשימ לע הזבזבתהש תומימתה תא וכבתו ינומכ ועטת
.איה םג הלוע טקאהמ הדרחה תמר ,ליגה הלועש לככ ,תאז םע דחיו
אנמחר ,יגולוקינג ךילה ןיעמכ הז תא תושעל הפ תארוק אל ינא
םירבדב ארונ לכה אלש ( (-: ימצעל םג) הריכזמ קר ינא ,ןלציל
ינא דחא םויו ,וישכע ליד גיבה המ תעדוי ינא ,ייקוא .הלאכ
.תמאב ותיא גוגחאו רדהנהו בהואה ,יתימאה רבגה תא אצמא
.הזה רשקל ימע איבא ינאש הינודנה תויהל םיבייח אל םילותבה


.תרהרוהמ הליל תעשב םייניב תבשחמ וז זא


.ןלוכל קוביח ,בוט קר ונלוכל היהיש
הילטל וביגה
 
13/6/01 2:32
סמש לד'גממ סאמח תליעפ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םע בכשל םיפידעמ םתייה םאה :הרובחבש םינבל תנפומ ילש תולאשה
םירבח םע תוחישמ ?הרבו הלותב הרוחב אמש וא ?הלותב אל הרוחב
רבד רותב כ"דב תרמאנ הלותב הלימהש בל יתמש םישנא םתסו
?הנטק הדליכ הילע ולכתסתש וא הלותב הרוחב וכירעת םאה...ער
ליג הזיאמ) םכניעב יטתאפ ךפהנ הזש ינפל ,םצעב ,לובגה והמו
(: ?הנקז הלותב תבשחנ הרוחב
הבשחמה תצצורתמ דימת ילצא םג ,הלותב ןיידע םע ההדזמ טלחהב ינא
..."םילותבה תא דבאא רבכ ינא יתמ" ,שארב וזה הקיעמה
קר הז תא תושעל הצור ינאש יתבתכש המ ךותמ עמתשמש החינמ ינא
תושעל הנכומ השיגרמ ןכ ינא יכ ,ןוכנ אל הזו ,"ודיגיש המ" ללגב
רשקתמ אל טושפ הז ,ןבלה סוסה לע ריבאל הכחמ אקווד ואלו הז תא
.ילש הלאשל
סמש לד'גממ סאמח תליעפל וביגה
 
 
17/6/01 11:57
close watch :תאמ
דחוימב תויתלאש תולאשל הבוגתב
,תיאופר םימעפל ,היעבל ןמיס םה םילותב ובש ליג טלחהב שי
תיגולוכיספ םימעפל
.הלאש ןמיס הז 22 ליגב .דירטהל הכירצש הרקמ לכבו
םאה איה הלאשה .תוכיסנל וא םיריבאל תוכחל םאה הנניא הלאשה
והשימ היה אל םעפ ףא
תויהל לוכי הז 18 תב תא םא .ותיא בכשל ידכ קיפסמ תיצרש
הארנכ ,22 םא .ינמז ןיינע
.ךממ תאז תענומ תרחא תישגר היעב וא ךלש רתיה תויתרוקיבש
תויהל ףידעמ יתייה ,לותב יתייה םא - "הווש הבוג" ףידעמ ינא
.הלותב םע
וא רתוי תעדוי רבכש יהשימ ףידעמ טלחהב ינא ,אל ינאש רחאמ
הצור איה המ תוחפ
.הז תא שורדל תשייבתמ אל :בושח יכהו .תינהנ איה הממ
םירבגל ,יתודלי ירבג ביבחת אוה תולותב קותיב ,ןפוא לכב
יכל ,הלותב תא םא .םמצע תא חיכוהל יפוסניא ךרוצ םישיגרמש
.לותב אוה םגש והשימ םע ידמלתו
.דחי םכפוג תא ורקחת
דעצ דעצ
close watchל וביגה
 
 
21/6/01 10:10
באלק טייפ :תאמ
דחוימב תויתלאש תולאשל הבוגתב
.הלאש םוש ןיא זא הילותב תא רמשל ידכ תצצומ הלותבה םא
ינב םינקז לבא ,םלועהמ גגופתמו ךלוהש ,רידנ ןזב םנמא רבודמ
םיפיה םהירוענ ימיבש םימעפל יל םירפסמ ,והשמו םישולש
רומשל ידכבש ,ןפאראסו וקוק םע הלאכש תוכיתח ויה םיקחרתמהו
תלוכי תא תומלשל ואיבה ,רחבנה לעבה רובע שודקה םורקה לע
.ןהלש הציצמה
הקסיעה לע םידדצה ינש ברקב תונעט ומשרנ אל
באלק טייפל וביגה
 
16/6/01 23:23
tiptip :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ההדזמ ינא םיהדמ
tiptipל וביגה
 
20/6/01 4:11
ץיק ליל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
והשימ םע הילותב תא הדביאש הדיחיה הרוחבה ינאש החוטב יתייה
,אל הזש תעדל ףייכ .אטח הזב יתיאר טעמכו ,"עובק רבח" אל אוהש
.המ תעדוי אל ינאל הז תא םישוע הארנכ ילש הביבסב קרשו
והשמו הנש ,םישדוח נומש ינשל יתישע תמאב ילש הנושארה םעפה תא
תולגל םיהדמ -ילש יחכנה ילש רבחה םע ,איהה הנושארה םעפה ירחא
לוככ ליד גיב הזכ אל תמאב הזש המכו תויוטש היה לכה הז המכ
.םירגבתמש
ץיק לילל וביגה
 
26/6/01 6:08
תילותבה הלותבה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.וטפשת ןתאו ייחל הרצק הצצה ןכל תתל הצור ינא,ייתוריקי
ינאו,אבצל תכלוה ףכית,יצחו 18 תב ינא:םיינכטה םיטרפהמ ליחתנ
תענכושמ אל דוע ינא-הרקמ לכב יל םירמוא הככ) ללכב ער אל תיארנ
(:...שממ הזב
!!!!!!!!!!!!!!!!!הלותב ינא-טרוש ירוטס גנול א קיימ וט
םינשב והשימ םע תויהל תויונמדזה יל ורסח אלש איה תמאה
לכ םתס םגו,םינמאנה "ידידי"מ תועצה ינימ לכל "יתיכז",תונורחאה
...הביס אלל,םתס-יב םיבהואמ םהש וטילחהש םילבמט ינימ
!!!!!הצור אל ינאש והשימ דימת הזש איה הייעבה
(ויגוסו וינווג לכ לע) רשקב תואצמנ תובורקה ייתורבח לכ טעמכ
...ינומכ תוילותב אלש ןבומכו (:....תוקפוסמ ןלוכ ןהו
יינפ לע-הלש תומזגרואב יתוא תפתשמ יהשימש םעפ לכ ינאש תמאב
ינא םג לבא !!!!תמאב ((((:...התחמשב החמש ינאו ךויח טלתשמ
((((:!!עשעתשהל הצור
וילא תכשמנ אל ינאש והשימ םע תויהל תלגוסמ אל ינא שאיה היעבה
יל ונימאת,הזה עטקב תיטמלבורפ כ"כ ינא,תמאב ותוא הצור אלו
...ליחתהש ינפ דוע קספנו ירשפא יתלב היה טושפ הז-יתיסינש
תויהל הפידעמ ינא,יל דובכה לכ םע,ימצע תא קפסל יל ועיצת לאו
אל איה הפ המזגרואה ...תרחא כ"כ הז,ימצע רשאמ והשימ םע
...הזל הוולתמש המ לכ,ביבסמש המ לכ אלא הטנאופה
...תויצפוא תמאב ןניא,ןכ לע יינפב תודמועש תויצפואה ירעצלו
יבצמ לשב" ימצע םע ער כ"כ השיגרמ טושפ ינאש אוה עטקה
..."יגולויזיפה
שממ שממ ילצא והשמ וליאכ !!!!.ארח שממ שממ הז םע השיגרמ ינא
!!!!!רדסב אל
...לכסתמ כ"כ הז
יתנמאה אל הזה הרואכל םוסקה ליגה יבגל ילש םירוחש יכה תומולחב
!!!!הלותבו דבל היהאש
ילש ימצעה ןוחטיבה תא הנתמ ינאש יטסינימפיטנא ךכ לכ הז,ןוכנ
ינאש תמאבו-הווש ינאש יל האריו יתוא הצריש סקוסמ רבג הזיאב
רוזעי אלש םייחב םוחת טושפ הז לבא כ"רדב תיטנגיליטניאל תבשחנ
...תאזה השגרההו הסיפתה תא תונשל תלגוסמ אל ינא םולכ יל
תא תונשל תוסנל םולכ השוע אל ינאו יללגב םג הזש ןוכנ
ימצע תא הריכמ ינא טושפ,והשימ םע הליחתמ,ןלציל אנמחרו,ימצע
אל ינאו םלעי יל שיש ימצע ןוחטיב טעמה,אל עמשא םאש תעדויו
...הרקמ לכב עגרכ אל,םע דדומתהל לכוא
רטפיהל הצורו לוע יילותבב האור ינאש תצק יליבד הזש תעדוי ינא
הככ שיגרמ,םש טושפ הז לבא,בגהמ יארונו רבכ אשמ הזיא ומכ םהמ
...םלעהל ברסמו
ןיידע רדסב תוניחבה לכמ תיארנש יהשימש תויהל לוכי הז ךיא ירה
...רדסב אל התיא הרואכל והשמש רורב ירה?הלותב
?הככ יתוא הצרי ימ,חדפמ כ"כ רבכ הז
היזטנפ) הבהאמ תויהל הכירצ הנושארה הקישנהש הבשח םעפש,ינא
ןוכנ,המצע תא תוארל תלגוסמ( (: ןמזמ רבכ המלועל הכלהש
הלאשל הבושתה ירעצל !?ומצע תא עיצמו בוט הארנש ימ לכ םע,םויהל
!!!ןכ םעפ דועו ןכ,ןכ איה תאזה
...תונתשהל ךלוה הז ךיא האור אל ינא לבא לבחש תעדוי ינא
ןויגיה רסוחב תבתוכו הקופד כ"כ תמאב ינא?תורמוא ןתא המ
?תויליטנפניאו
סנכיהל עגרל תוסנל תולוכיו יבצמ תא תוניבמ תצק ןתאש וא
?ילש םיילענל
(:...הבוגת לכ עומשל חמשא,ביגהל תונמזומ ןתא
םיימשהמ יילע לופי יטפמיסו דמחנ ריבא אוהשזיאש המימת הווקתב
,(:..."יננה" רמאיו בורקב
תילותבה הלותבה
תילותבה הלותבהל וביגה
 
 
27/6/01 9:22
לבנע :תאמ
ייב ייב ילש םילותבל דיגהל הכוז אלל הבוגתב
תב לכה ךסב תא -רופיס הזכ השוע תא המל הניבמ אל שממ ינא
יתבכש רשאכ יתייה ינאש ליגה תא בותכל תשייבתמ ינא !!!!18
ךכ לכ רבד הז .(18 ירחא הברה היה הזו) הנושארה םעפב
.תישפנ ךכל הנכומ שממ אל ןיידע תאש הארנכו ,ילאודיבידניא
הזש תמאב םירגבתמש לככ ינש דצמו .הרקי הז ךל םיאתי הזש עגרב
והשימ םא הז תא םישוע םא םולכ הרוק אלו ,ליד גיב אל רבכ
.......ת"לבבה לכו עובק רבח אל אוהש
לבנעל וביגה
 
 
29/6/01 18:05
ןורי :תאמ
ייב ייב ילש םילותבל דיגהל הכוז אלל הבוגתב
אלו , האצות שי רבד לכל יכ ,רתומ לכה אלו ,ת"לבב לכה אל
וא תאזכ הרוצב וילע תמלישש תעדל הרומא תאש אוהשמ חרכהב
.תרחא
.רוסא לכה אלש ומכ רתומ לכה אל
ןוריל וביגה
 
29/6/01 18:00
ןורי :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.((-:.תוננואב קר תלגוד אל תאש יתדמל תוחפלש ןייצל בייח ינא
.םהב"שמתשהל" אל םא םירבג שי המ םשל
ינאש יל ודיגי אלו דיתעבו-הווהב יוכיס יל שיש עדוי ינא תוחפל
.הספ
ןוריל וביגה
 
 
29/6/01 22:31
הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?תוננואב קר תלגוד ינאש קיסהל תחלצה ירבדמ תוחורה לכל ךיא
תויהל תוטונ תוננוא תובקעב תואבש תומזגרואש בתכנ רחא רמאמב
תנבה יהולאל ?ןנואל הפידעמ ינאש הזל ךפה הז ךיא ,רתוי תוקזח
.םינורתפ ארקנה
.םחוננ ןויצ ןיינבב
הלאיראל וביגה
 
7/7/01 2:00
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,רקיה םיזנת ליעפ
!רוזחת
...דוע םיצור ונחנא
וז הבוגתל וביגה
 
9/7/01 17:41
יל סאמנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
?הז תא תושעל טושפ רשפאשכ הז לע רבדל המל
זיגרמ ,החוד רתויל ךפוה הז ,רתוי הז לע םירבדמש המכ ,םישנא
.לכסתמו
יל סאמנל וביגה
 
11/7/01 5:24
יהשימ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הזב והשמ שי
םירבדל םיפושח( 17 תב ינא)הרשעה ליגב םישנא םויהש הזמ ץוח
רתוי הלאה
יל הארנ הככ ןאכ עמשנ הזש ומכ ליד גיב תוחפ היהנ רבכ הז
יתשגפ הפיא בושח אל דמחנ והשימ םע התייה ילש הנושארה םעפה
ללכב ארונ היה אל הז ותוא
קוידב היה אל הזש תורמל ביבסמה לכל הנכומ יתייהש דיגהל רשפא
יתיצרש המ
ןמרחמ דואמ בוט היה הז
יתיצרש ומכ קוידב הז תבהוא ינאש והשימ םע הזשכ לבא
הארנכ לזמ םתס
יהשימל וביגה
 
12/7/01 2:06
תינובנוב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
לודג
לודג טושפ
תינובנובל וביגה
 
16/7/01 2:33
הל רזומש הלותבה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא ונארק ונינשש ירחא ויקי ס ייאב ילש בוט דידי םע יתרביד
ול יתבתכו הבוגת רותב ול תבתוכ יתייה המ יתוא לאש אוה...רמאמה
ןאכ הז תא בותכל יל יאדכש רמא אוה זא ןאכל קיתעא ףכיתש המ תא
רמול יל שיש המ הנה זא...הז תא השוא יל אב תמאבש יתרמא זא
:אשונב


םעפה זאמו הנושארה םעפב יתקשנתה תועובש הולש ינפלו 16 תב ינא
ןמזה לכ ,אבה בלשה וליאכ איהש (הנושארה םפעב סקס) הנושארה
ךיא השיגרמ ינאו יתוא קיסעמ הזו םירשקהו תוחיש ינימ לכב הלוע
ברקב ירוביצה סומלופהמ קלחל רתויו רתוי ךפוה הז טאל טאל
.יתוא םיבבוסה
תוחפ קר הנושארה הקישנה ומכ איה הנשוארה םעפהש תבשוח ינא
הנשמ,תולשבה הנשמ ,רנטרפה ימ הנשמ,שגר שי םא הנשמ -הבשוח
המ םיעדוי יאטירסתהו יאמבה םא תרחא רמגהל לוכי טרסה לכ ,םוקמה
...םישוע הם


רתוי עיגי הז עגרכ הארנ הזש ומכ..הבוט הנושאר םעפ יל ולחאת זא
לש תאזכ הקיחצמ הלימ היה סקסו הנטק יתיהשכ יתרעישש הממ רהמ
.םירגובמ


דומח התא...רואו
הל רזומש הלותבהל וביגה
 
16/7/01 22:55
ילש "ןמואי אלה" רופיסה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.(םינש שולשכ ינפל) 30 ליגב יילותב תא "יתדביא" ינא
ומכ) רחואמ כ"כ ליגב יל הרק הזש םיעדוי טעמ יתמ - "דוס" הזו
ראשה לכ .(ךכב "יתשייבתה" דאמ ,םכמצעל םיראתמ םתסה ןמ םתאש
םילעמ אל םה .ןכ ינפל הברה הברה יל הרק הזש "תואדווב םיחינמ"
.תרחא םתעדב
חרפ" אל םג .אוה ךופהנ ...אל שממ ,תידי'גירפ אל ינא ?תוביסהו
."ריק
סקס תווחל יתיצר דאמש תורמלו ,תויסקסו תוחיתפ יתנרקהש תורמל
ינפב חתפיהל זא יל רשפיא אל יבילב והשמ ,טרפב אלמ סקסו ללכב
דאמ - כ"דב - םירבדה ילצאו) תיזיפ אל אליממו ,תישגר אל.םירבג
לבא ,"הזע הבהא" אקווד ואל - שגרב הנתומ סקסה ,רמולכ ,םירושק
דאמ טעמ לבא ,ללכב סקס יתיווח אלש אל .(תויהל בייח והשלכ שגר
."ףוסה דע" אל חטבו ,תיסחי
.םיאתמה רנטרפה תא יתאצמ אל ךא - יתיצר יתיצר
ןיבהל יתחלצה אל ץוח יפלכ יכ ,עדומ-תתב רקיעב התייה הייעבה
,בוט יתיארנ ,לכה תולככ ...רמ לרוגמ ילוא ץוח ,"יתוא עקות המ"
...הזה זא'גה לכו ,תונינש ,תויסקס יתרדיש
ןומיא ןתמל רושקה לכב ימצע םע ךשוממ ךילהת יתרבע ,םימיה תוברב
תוימיטניאה האב זא קר .תישפנ תוימיטניאל תוחתפיהו םירבגב
.האולמב תיזיפה
דאמ הבהא יתיווח ותיא והשימ םע הרק ןכא הז - הרק הזשכו
.BY ALL MEANS ,תיתועמשמ
םלוככ םבור ,ילזמל ,םירחא םירוחב םע םג "רסחה תא יתמלשה" זאמ
...םינגרפמ םגו ,םיבשחתמ ,םיינימ ,םיסונמ דאמ


?ילש רופיסב יתפתיש המל
הצמחהה תשוחת ילא הרזח בוש ,תובוגתה תא יתארקשכש ללגב ילוא
רסוח תשוחת לע רבדל אלש ,תובר הכ םינש יתוא התווילש
הברהל הפסוותהש ,תבאוכ דאמ השוחת התייה וז ,ןכו ....תוילמרונה
ןיאש ןוכנ .םילימב תאז שיחמהל יל השק - תופסונ תובאוכ תושוחת
,תונב תוחיש ידכ ךות ,םימעפל ,ןיידע ךא ,ורבע םינש תוכבל םעט
תורמלש ועדי ול תוביגמ ויה ייתורבח דציכ ימצעל תניימדמ ינא
ןיא .תונורחאה םינשב רקיעב ךכב יתיסנתה ,סקס תבהוא כ"כ ינאש
.הטעמה ןושלב ,ילש "תוידריוו"המ תומהדנ ויה ןהש קפס


- ם/ןכיתובוגת תא לבקל לכוא תוילאוטריוה תוסחב ילוא ,ןכש המ
.יירבד ארקמל ם/ןתשח המ םתס ,יפיצפס והשמ אקווד ואל
.הדות
ילש "ןמואי אלה" רופיסהל וביגה
 
 
16/7/01 23:58
ביבר הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
יהשימ םע רבדל יל אצי הנורחאל .הז תא רפסל תרחבש החמש ינא
הזו ,המיסקמ הרוחב ,תיסחי רחואמ ליגב הילותב תא הדביא םגש
הלימה היהת "םיהדה" םא תעדוי אל ינא ,םצעב ,םיהדה תצק
.תצק אילפמ ,רזומ יל הארנ הז...הנוכנה
הפוקת ךשמב .הנוש ןוויכמ השגרהל תצק רבחתהל הלוכי ינא
לע "יתעגתשה" אל ,ורקש םירבד ינמ לכ תובקעב ,ייחב תמיוסמ
יל שיש הדות ,םיהולא ,ואוו" אלו "רדספ הללאי" ,היה הז ,סקס
המ" המהדתב ילע תולכתסמ ילש תורבחה תא תרכוז ינאו "!!סוכ
"סקס םיבהוא םלוכ ?סקס תבהוא דואמ אל תא תרמוא תאז
המ המל .ארונ אטח הז סקסילוח תויהל אל ונתפוקתב וליאכ הארנ
sex is over-rated רמול גהנ .י רקיה ידידיש ומכ וא ?הרק
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
10/9/01 10:39
:תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב


ןיב רוחאל יתפדפיד , הזה םורופה תא יתיליג וישכע צקר
"סומלופה יררועמ"
..ןיינעמ , הז אשונב יתלקתנו


ליגב הנושארה םעפב יתסנתה הפ תובתוכה תחא ומכ ינא םג , בוט
.23 , תיסחי רחואמ
דוגינב , הצור ינא המ יתעדי - השוב הברה התיה אל , תאז םא
תובישח יתסחיש אל , "ונרמגו גנבז"ב יתנמאה אל הפ בורל
ילואו , יליבשבש יתשח טלחהב לבא הנושארה םעפל הרידא תימסוק
אל שממ) תונכומו תישפנ תוחיתפ הזיא השורד , הנוש תצק ינא
ומכ ימיטנא הכ והשמ והשימ םע קולחל ליבשב (..דבלב תיזיפ
..ףוגה


- בל ומיש) םיאתמה רנטרפה ןיידעו , םינב טעמ אל םע יתאציו
.אצמינ אלח (םלשומ אל , םיאתמ
.עיגה אוה זאו , הצוחל תצק יתייהש רורב
תובר המרת תילולימה תונכהו .ילש תונכה תא בהאש , בשחתמ,קותמ
.תיזיפה תוחונינה תשוחתל
.אלו טעמכ ? באכ
תורמלש , יב בשחתמ ךכ לכו , םיעו , ןידע ותוא תרכוז ינא
הלילה ותואב , וזה םיסחי תכרעמהמ החמצ אל הלודג הבהאש
.תבהואו , תבהאנ יתשגרה


? ומוכיסל זא
.תושוחתב לזלזל אל טלחהב לבא , המזגה היהת שדוק תארי
הבהא ילב ןימ םג שי ןוכנ , םישיגרמ ונחנאש המ תא דבכל בושח
בושחש המ , הבבס תויהל לוכי הזש (יתסנתה אל) תרעשמ ינאו ,
ותואל םיפתוש קר םה םע םג , םיינש ןיב תונכ , תוחונה הז
.ברעה


...והזו
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/11/01 10:19
ריפס :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
ךל םולש


...יב עגנ ךרופיסו...ריפס "ימש"
תוביס יתשמ ילש הרקמב עבונ רבדה ...הלותב ןיידעו 29 תב ינא
אל ןיינעה לכו היתד יתייה הנש ינפל דע) האב ינא ונממ עקרה -
ןכו (תינוציק תונרמש ךותמ ןיאושינה ינפל ללכו ללכ ןובשחב אב
.שגרב סקסה תיינתה ךל המדב
ה-ת-מ ינאו רבח/גוז ןב יל ןיא ירעצלו רתוי היתד ינניא םויה
.ןבומכ שגרו הבהא ךותמ ךא ןימ יסחי םייקל רבכ


הבהא אצמל רבכ תלחיימ שממו...וז הדבועב דואמ תשייבתמ ינא םג
ייח םג ,ןכו הנוב תויגוז ,הניתנ ,הלבק בלשתש וזכ תיתימא
.םיקפסמ הבהא
ריפסל וביגה
 
24/7/01 22:41
סדה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינא הלש םילותבה תא הדביא אל דועש (14) תחא רותב ייק וא
קר , ךומכ , הז תא השעא אלו חקלה תא ךממ דמלא ינאש הווקמ
אל) ןוכנה ןמזבו ןוכנה םדאנבה םע הז תא השעא אלא עטקה ליבשב
דוגינב ילש ךכ (החרפ ומכ תעמשנ תאש תרמוא יתייה - 'איל 'י ןיב
יפלכ תונעט אלו "הנושארה םעפה"מ םימיענ תונורכז וראשיי ךיילא
תושעל ידכ קר םירבד ישעת לא ללכבו םייחל -הצעו ותיא יתבכשש הז
. תושעל ךל םיאתמש המ תמאב הז יכ אלא םתוא
סדהל וביגה
 
 
28/7/01 13:00
arielaraviv :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
thank you Hadas, i'll cherish your advice for ever. Do you
teach privet lessons as well?
arielaravivל וביגה
 
3/8/01 2:48
...םש םוליעב ראשיהל ףידעמ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ימשב בוקנל הצור אל ינא םנמא .הנוז םע התיה ילש הנושארה םעפה
םע יתכלה .דחוימב שייבתמ אל ינא לבא ועמשי םלוכש הז תא קועצלו
לתב הגנ הפקב היה הז .הנושארה םעפב רקונס קחשל הרטמב רבח
םעפב תונפשח ןודעומל ךלנש יתעצה זא ץצופמ םוקמהש וניאר .ביבא
ונייהש רחאל יבנלאב ןודעומל ונסנכנו םיכסה אוה .הנושארה
קיפסמ םילודג ונחנאש ןמרודה תא ענכשלב העש יצח עיקשהל םיכירצ
ונימי דיש ,תיבה לעבו ונשיעו וניתשו ונבשיו ונסנכנ .סנכהל ידכ
אל הזש ונל עידוהו ירבח לאו יילא שגינ ,המ םושמ תסבוגמ התיה
וליחתה זא לבא ןיינעב ונייה אל הלחתהב .תונפשח ןודעומ קר
...םואתפ ןיינע יתיליג .םימשב היה ןיזהו תורוחבה לש תוצפקהה
יתכלה .250 ול יתאבה ,רדסב רמא אוה .איהה יבגל המ ותוא יתלאש
.תוקד רשע ךות יתרזחו התיא
?קותמ רופיס ןוכנ
...םש םוליעב ראשיהל ףידעמל וביגה
 
24/8/01 3:06
good :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םשש םישלוגל ייה
םירבד ןיבהל הסנמש רוחב :אשונה


ךכ ינא קוידב המל עדוי אל ינא לותב ןיידע ינאו 19 ןב רוחב ינא
ןמש אל בוטח בוט הארנ ינא תיסחי ךכ ינאש יל הרק הז ךיא וא
תא ייח קר ינא רתוי הצור אלו תוחפ הצור אלש טושפ רוחב דמחנ
המ עדוי אל ינא בוט רתוי םוי היהי רחמ ילואש הווקתב ילש םייחה
םינהנ םהו םתיא החישב הנהנ תונב םע רבדמ ינא ילש היעבה קוידב
לעכ אל יילע ולכתסה תונבה דימת לבא םתיא החישב האור ינאש יפכ
יתא תאצל תונב ןימזהל יתיסינ דימת בוט דידי ומכ רתוי הלא רבח
וא השוע ינא המ עדוי אל טושפ ינאו םוחתב החלצה שממ היה אל לבא
ינאש יילע ורמא תונב הברהו בוט דידיכ יילע םילכתסמ םהש רמוא
הפמ תונב ריכהל רתויש המכ הסנמ דימת ינא ךכו ךכו דמחנ רוחב
ללכ ךרדב ןיבמ אל טושפ ינא הובג המרל אל לבא תוחלצה ויה םשו
יכ םוחו הבהא םהל קינעמו םהל גאודש דמחנ רוחב תושפחמ אל תונב
םייק ינא לבא הזכ רוחב ןיאש םירמואה שי ילוא הזכ רוחב ינא
דחא פא תויהל הסנמ אל ינאו דחא ףא תוקחל הסנמ אל ינא ךכ ינאו
הווקתב םייחל רשקב ימיטפוא רתויש המכ תויהל הסנמ ינא טושפ הז
.יל המיאתמ ילואש םש יהשימ שי ילואש
השקבב דיגהל םכל שיש םירבד וא ילש בצמל רשקב רבסה םכל שי םא
.וריתסת לא
goodל וביגה
 
 
26/8/01 14:37
לבנע :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
בהאת קוידבש הרוחב אוצמל ךירצ התא .ךתיא רדסב לכהש יל הארנ
אל שממ הז תויתפכיא רסוחו בל עורש ךל עדתשו ,התאש ומכ ךתוא
.יתוא אל תוחפל -ךשומ
לבנעל וביגה
 
26/8/01 23:22
Ophelia :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.לבלבמ הזש המכ
.לבלבמ רבד הז םילותב


.תובושתה לכ תא יל ןתיש והשימ תשפחמ רקיעב ינא ,16 ליגב
סאמנש ,ידמ לודג ןיינע סקסמ תושעל ךירצ אלש יתנעט דימתמו זאמ
תושקעתמ לבא תוצור ארונש) ישנה ןימה תוגיצנ לש תועיבצמ יל
.הנשמ אל ליגהש ,(זיגרהל
ןכ דיגהל וא תוחדל םא טילחהל הכירצ וט-וט-וא ינאשכ ,וישכע לבא
תושעל יתקפסה ץמוא בורבו שדוח רבכ יתיא אצמנש םיסקמה רוחבל
.רבד םושב החוטב אל רבכ ינא ,לכה רבכ ותיא
,טרחתא ינא םא המו ,לברוסמ ,הזה ליגב רתוימ טעמכ יל הארנ הז
אל ינא ילוא ,הז תא ושע רבכ ילש תורבח המכ ,16 תב לכה ךסב ינא
.היהי המ היהי המ היהי המו ,ןמז קיפסמ ותוא הריכמ
?יטמוארט ךכ ידכ דע אוה ןושאר סקס .דחוימב רזע אל רמאמה
.םיישגר םינעטמ ךוביסב ינומכ ןיאש ןוויכמ ,ישגרה ןעטמהו
.ידמ רתוי הז םימעפל ,ימצע םע דדומתהל


.תדלקמה לא תויוטשה תא תכפוש ינא ובש ,הזכ םורופ שיש בוט המכ
Opheliaל וביגה
 
29/8/01 21:51
ןמרדפ היא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תא תבהוא טושפ ינא לבא דיגהל ןמזה אל הז ילוא .ןוכנ טושפ
ריבסהל יתיסנ " ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא" תאו ךלש הביתכה
ילש סקאה אוה ןכלו טלק אל אוה ירעצל .םימעפ המכו המכ ילש סקאל
תושעל המ בוט רתוי הברה יתעדי רבכ וירחא אבה רבחה םע לבא
.דובכה לכ ול דיגהלו ול רקרמו יתלקשו
ןמרדפ היאל וביגה
 
10/9/01 10:59
:תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב


.הנושארה םעפה
םירופיסל דבלמ , הארנכ בושחש המ
םתואב תעגל והשכיא איה , םיטנקיפ
תובושתל םיכחמו , וסנתה אל דועש הלא
.הפ בתכנש הממ
לע ךומסל אוה רמול שיש דיחיה רבדה
.ונלש תושוחתה
רבד רותב ןימ םיאור , התא וא תא םא
.רדסב הז , ירמגל יזיפ
.יפוי , הבהאל םיכחמ םתא םא
, הריחב ךותמ לועפל הז בושחש המ
ץחלל ענכיהל אל , המינפ הבשקהו
.יתרבח


, םישנא לש םירופיס הברה הפ האור ינא
ירחא םינש לש תומוארט םע , הלחתב תעיטומ הריחב ושעש
.הנושאר םעפ
.לבח הזו


, קותמ רוחב םע ? ילש הנושארה םעפה
ירחא ,הנהש בשחש , םיסקמ
.םינתחתמ ונחנא םייעובש
ונומכ ימו "היפיפי" רמול קיספה אל
.וגאל םרות הז המ עדוי
אל ןיידע יתויה לע האילפ תצקב ביגה
םעפ ףא ?המ, וליאכ" הסונמ
רמא קותמה ןכמ רחאלו "?אל
.ילש תונכב , בהאתה אוה הזבש
רשפאש המ לכו , בשחתמו , ןידע היה
.הנושאר םעפמ קר אל - ללכב תוצרל


, םיאושנ אל דוע ונחנאו , ףוסב , ונדרפנ זא
.דואמ קותמ ןורכיז ונינשלו
קר ויהיש , םיידיתע םיסחיל קשח הברה םעו
.הלאכש םיבוט


.תונב תוכחל הווש
..הז תא םיניבמ םיוושהו
וז הבוגתל וביגה
 
16/9/01 18:06
יסקס :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תעזעזמ שממ התיה ילש הנושארה םעפה
קר ודוהמ השדח הלוע הרוחב..ץראה זכרמב היימינפב 15 ןב יתייה
היימינפה לכ תא תלאוג איהש הטילחה דימו ץראל התלע
."הקוזב" קיטסמ הז הל תתל ךירצ היהש המ לכ..ןהילותבמ
תא שפחל יתכלהו "תוקוזב" לש יאלמ יתשכר לודג ומכ ינא
תא הל יתשגה תודעור םיידיבו לכואה רדח דיל התוא יתשגפ..תרבגה
..הצוחה ףוגהמ יל ץפק טעמכ ילש בלה.."תוקוזב"ה
ןובשח ילב איה...ילש רדחל דחי ונכלהו הצור ינא המ הניבה איה
רדחה..תומל ךלוה ינאש יתבשח זא שממ..זאו טשפתהל דימ הליחתה
ינא היינש דועש יתעדי..תובוקר תויווג לש עזעזמ חירב אלמתה
יתבכשנו יעבט תוחירמ םישנ הככש יתבשח אוהש ךיא..הילע איקמ
יתייה הנממ הרזע תצק םעו ןווכל ןמז הברה יל חקל..הילע
המ לכו תוליחב שיגרהל יתלחתה תוקד שולש ירחא ךרעב..םינפב
לע תמ לותח ומכ החירסמ התיה איה..הצוחה תאצל דמע ינפל יתלכאש
חקל..איקהל תחלקמל יתצרו הילעמ יתחרב..יתרמג אל וליפא...שיבכה
ויה םישנ יליבשב..סקס לע בוש בושחל תוסנל םינש שולש טעמכ יל
.יתלפנ הפיא יתנבה זאו תורחא םג יתשגפש דע..לבז חפ טושפ
.הנושארה םעפה תא םלועל חכשא אל םלוכ ומכ ינא םג וישכע
יסקסל וביגה
 
 
16/9/01 19:56
ביבר הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
ידכ םלוכ םע הבכש תידוה הלוע התוא ילואש תבשח אל ,דיגת
?ךמצעל ראתל הלכי איהש הלק יכה ךרדב יתרבח דמעמ גישהל תוסנל
תרומת תניידזמש יהשימ לש תוללמואה קמוע תא ןיימדל לגוסמ התא
?ןייוזמ קיטסמ


םתישע הימינפב םתאש המ ,כ"חא םינש המכש ,ךל רורבש הווקמ ינא
תמרב הרקמהו תרמש האר) סנוא תעיבתל הליע טקשב שמשל לוכי
.(ןורשה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
19/9/01 5:56
יסקס :תאמ
.ךילע הסכיאל הבוגתב
..יתרבח גולוכיספ אלו הומכ 15 ןב יתייה
..יל התשע איהש המ לע התוא עובתל ךירצ ינא..תקדוצ תא
???שקבל ךירצ ינא ךתעדל המכ


.חירה שוח תא דביאש ןברוקה
יסקסל וביגה
 
 
27/9/01 14:48
ביבר הלאירא :תאמ
.ךילע הסכיאל הבוגתל הבוגתב
.הל השענש קזנה תא ןיבמ התאו
.הקיחצמ אל הפ תויניצה יתוא לבא ,החילס
ביבר הלאיראל וביגה
 
16/10/01 20:49
ימינונא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
הדות
ימינונאל וביגה
 
 
16/10/01 22:25
ביבר הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?המלו המ לע ?ימ ?המ


.ליעוהל יתחמש ,השקבב ,הרקמ לכבו
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
18/10/01 17:14
ינ'ג :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
רבעמ רבכ הז 22 טעמכ תב הלותב ןיידעו הפי יהשימ םאה
?העיתרו דשח ררועמ רתויו "הכרעה ףרוג"ל
שארמ הדותב
ינ'גל וביגה
 
18/10/01 17:47
.תימע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
"הנושארה םעפה" תיארנ ךכש רעצה תורמל ,בוט רמאמ הזש בשוח ינא
םע (22 ליגב) הנורחאל קר יילותב תא יתדביא ינא .תונבה בור לש
ןומה יתעקשה .יתשיא תויהל שדוח ינפל הכפהש ,תיאקירמא תבדנתמ
התיא רשקה לע רומשל יל בושח ךכ לכ םא םעפ אל יתיהתו התיא רשקב
ונחנא .הנושארה םעפב "הז תא יתישע" התיא תחאה התייה איהש ללגב
-ונינשל קפסמ אל יד היה ,בגא ךרד ,ןושארה סקסה ,םיבהואמ ןיידע
.םילושכמה לע רבגתהל רזע (הלש) ןויסינהו (ונינש לש) הבהאה לבא
הנש לש ץיקב ומכ תחרופ -הבהאהו ,זאמ דואמ רפתשה וניניב סקסה
םוקמל יתוא התחנה איהו ,הנושארל וז תא הז ונטשפהשכ ,הרבעש
.הבהאב התיא דחאתהל ,ןוכנה
.תימעל וביגה
 
24/1/02 15:51
עגרל הפ יתרבע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.תיארונ התיה ילש הנושארה םעפה
רתוי תצק בהלינ היה יגוז ןב יכ לכהו ךכ רחא םלש םוי יתממיד
.ידימ
.ילותב תא רבכ דבאל יתיצר יכ קר הז תא יתישע
.הדמחנ התיה םעפ לכ ךכ רחא אבש רבחה םע תאז תמועל
קר רומגל ךל םרוגש הז לכה עדויש הז .םלשומה תא יתשגפ ףוסבלו
.טעמ דוע סקס ושעתש ךכ לע הבשחמהמ
.והומכ סקסהמ תינהנ תא וב עגרה יתימאה םילותבה דוביא יתעדל והז
עגרל הפ יתרבעל וביגה
 
 
5/2/02 15:58
הירחא הצר :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?ונל יריאשת אל ולש ןופלט
הירחא הצרל וביגה
 
15/2/02 19:34
norellia :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,תולותבה תונבל
"הז תא ושע" יביבסמ םלוכ - ןמזמ אל דע ןכלש בצמב יתייה ינא םג
וזכ ינאו םירבח המכ רבכ יל ויה יכ...ינא םגש םיחוטב ויהו
.םהמ דחא ףא יתבהא אל ,תלגוסמ יתייה אל לבא...הפי
יתוא בהוא אוהו תבהוא ינאש דחאה תא יתרכהש ירחאו...יתיכיחו
םג כ"חאו הבהאב ימצע תא לבקל תלגוסמ יתייה ילש תמא רבח אוהו
.ותוא
ימצע םע המלש יתשגרה ,תישפנ .הנושארה םעפב תצק יל באכ ,תיזיפ
.ותיאו
תא ןכמצעל ונת .םירופיס ןומה שי ןכלש תורבחל ילוא ,תונב ,וכח
לכ הבוטל ורכזת תמאבש הנושאר םעפ לע רופיס לש היגליבירפה
תרשפתמ אל תאש הז תא ךירעי ,ךתוא בהוא תמאבש רוחבהו .םייחה
.ול םג בושח היהי ךל בושחש המש ןיביו
norelliaל וביגה
 
24/3/02 23:55
Adelpha :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...הזה בצמה תא הריכמ ינאש המכ...יוא
תא יתכנח ,ןכ ןכ ,םויו 17 ליגב התייה ילש הנושארה םעפה
יתייה יכ םלועב הבינגאמ יכה יתשגרה הפוקת התואב .ילש תדלומויה
יתרביד .הייזח ילב תויפוגו תובחרתמ םיסנכמ םע הכלהש תיפיה ןמ
יתרש ,ירשפא ילכ לכ לע יתנגנ ,sex, drugs and rock'n'roll לע
ונ ,זורוב םאיליווו ןונל ןו'ג לש טפשמ לכ יתמלקיד ,קור תקהלב
.דיגהל הגהנ תורפסל ילש הרומהש ומכ 'סופיט' יתייה ,םיעדוי םתא
ירהש ,הז םע "זוזל" ליחתהל ןמזה עיגהש יתטלחה םויו 17 ליגב
תויהל לוכי הז ךיאו free sex and free loveל ןמזה לכ יתפטה
םויה ינפל םייעובש ןיטולחל הרקמב זא !?הלותב ןיידע ינאש
היה דידיה .יצחו הנש הזיא יתיאר אלש בוחרב דידי יתשגפ ילרוגה
הזש יתעדי :ולצא יתוא ךשמש המ הזש תבשוח ינא ,יתימא player
ןיטולחל םייקאו רתוי ותוא תוארל ךרטצא אל ינאש ,ונרמגו גנבז
אוה הלאה םייעובשה ךשמב .יתלגד ךכ לכ הבש free sexה תרמא תא
תא םויו 17 ליגבו ,םיטהולה םינומריחה תא ,סארגה תא יל ריכה
,ול יתרמא אל ,ילש הנושארה םעפה התייה וזש עדי אל אוה .סקסה
השגרהה תא תרכוז קר .תיסחי בוט ייד יתדקפת יכ בל םש אל םג אוה
הדלי ומכ השיגרמ ,התייבה דבל תכלוה רקובב 5 ,כ"חא לש הארונה
,םודנוק םש אל ,ול יתרמאש תורמל ,קאינמה .דוביאל הכלהש הבוזע
םש קחיש ,הריגמהמ והשמ איצוה אוה !?תעדל הרומא יתייה הפיאמו
.אלש רבתסמ ...ש החוטב יתייהו הטמל
הנש ירחא קר ,"ירחאש רודכ"ה תא תחקל אפורל רותב יתדמע תרחמל
הנש התואב .ילילש לאל הדות ,סדייא תקידב תושעל ץמואה תא יתרזא
רמול רשפא ,רקובב תרחמל יתיאר אלש םירנטרפ 6 דוע יל ויה
השיגרמ יתייה םעפ לכ ירחא ."heat and run" םורדניס ןמ יתחתיפש
יתקפד ינא ,i was the player ,הבינגאמ יתייה ינש דצמ לבא ,ארח
!אל ...לוכיבכ םתוא
יתחקל ,הז אל הזש יתנבה ,תיביסאמ תורגבתה ירחא רבד לש ופוסב
דע (!קוחצ אל הז !הרב'ח ילב הנש טעמכ) סקסמ הללאל הכורא הקספה
הזיא ול חקל ,יתיא םילק םייח ול ויה אל .ילש רבחה תא יתאצמש
םעפ ונבכשש ירחא ,יל התייהש המוארטהמו ,יתוא ביכשהל הנש יצח
אוהש יתדחפ יכ עובש הזיא ותיא יתרביד אלו ול יתחרב הנושאר
אוהו ,יצחו הנש רבכ דחיב ונחנא...לבא !יארונ ...בוזעל ךלוה
ותוא אלו ילותב תא קתיבש הז אוהש רמול רשפא ..חרב אל דוע
דרא ןיראק ךיא ,רהזהל תוכירצ ונחנא .םודנוקה תא "חכש"ש קאינמ
ינא ...ןוכנ הזו "ןתוא ןייזמש ימב תובהאתמ דימת תונב" תרמוא
םה םע קפסב ,רקובב תרחמל יתיאר אלש 6ה לכ תא תרכוז ןיידע
רסוח ילוא ,הנטק הדלי לש תומימת ולצנ םה ,דבעידב .יתוא םירכוז
.םינוא
.יתרבחתה דואמ דואמ דואמ ,רמאמה תבתוכל הדות
Adelphaל וביגה
 
26/3/02 0:31
שיא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.םלוכ אל לבא םיבר םירקמב קדוצ יתעדל רמאמה
תמאב יתעדלו ,ותיא איהש םדא ןבה תא ריכהל הכירצ הנובנ הרוחב
שיו עובש הריכמ איהש דחא הזיא םע תויהל הכירצ אל הנושארה םעפה
...בוט אוהש העמש איהו קנע ילכו םייקנע םירירש ול
אל םא םגש םיעדויו ,ותיא םירגבתמש ,רקי והשימ תויהל ךירצ הז
!!!ברקה הדשב םיעוצפ ריקפיו ךלי אל אוה ,בוט ךלי


הל ןייז אב והשימ יכ העורג יתייה הלש הנושארה םעפהש יהשימ
30 ינפל .םישאהל ימ תא הפ ןיאו .דבלב הלש היעב וז ךלהו הרוצת
תרבח לע תתתשומ ,תיטסינבוש איה הרבחה ,ןוכנ רמוא יתייה הנש
םירפס תונח לכב ,הובג תועדומה םויה לבא םירבג לש םילכו ,םירבג
םעש תונויער סינכמ םתס ירעצלש ...ארטוס אמאק רפסה תא םיאצומ
.דבל הזל םיעיגמ תויצריצי תצק
שיאל וביגה
 
24/5/02 13:36
devil :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
אלו ,16 ליגב התרק הנושארה םעפה ןכבורל , ןוכנ ,תוננבה יתורבח
.....םייומיד ראשו םיקוקיז םע ןכרובעב המיהדמ היווח וז התייה
26 ןב רבג םע 19 ליגב איה לש הנושארה םעפהשכ םישוע המ לבא
וישכעו ,םיבוט יכה םירבח קר םתייה וישכע דעש הדלי+ יושנו ךיתח
...??הנתשה לכה
........האלה יתמרז טושפ הזה הרקמב ינא
!הז לע ובשחת
devilל וביגה
 
5/6/02 16:03
תיחצנה הלותבה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
25 תב הרוחב ינא .ילאטוט שואיי ךותמ תאזה הבתכל יתעגה ינא
תא הדביא םרטש
.וב תשייבתמ דואמ ינאש רבד הז .שואיי ףס לע רבכ ינא ,הילותב
ינממ ענומש רבד
יתעגה ינא .הז לע רבדל תשייבתמ ינא יכ והשימ םע רשק םייקל
שואיי לש בצמל
.ונממ תאצל ךיא תעדוי אל שממ ינאש טלחומ


!!!!!? תוצע
תיחצנה הלותבהל וביגה
 
 
5/6/02 21:58
ביבר הלאירא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
ראשיהל בושח ךכ לכ ךל היה המל ךמצע תא לואשל ילוא ,רתויב
םע רשקתל החילצמ אל ללכבו תינשייב דואמ תא ילואש וא ?הלותב
עקרמ האב תא ?םהמ תנהנ ?ךל ויה ,םייקלח ןימ יסחיו ?םינב
?יתרוסמ


ןיידע םילותבה םא טילחהל ילכות ךיאו המל יניבתש ירחא ילוא
הרקי םא ,הרקמ לכב .האלה המ תוארל תוסנל אל םאו ךל םיבושח
הזש יאדכ טלחהב לבא ,תיקנע הבהאל תוכחל תבייח אל תא ,יצרתו
יל התייה .ותא ךל חונ דואמו וילע תכמוס דואמ תאש והשימ היהי
איה השייבתהש בורמ ,ךליגב התייהשכ הילותב תא הדביאש הרבח
דואמ אל היווח הל התייהו הלותב איהש רוחבל הרפיס אל ללכב
.המיענ
ביבר הלאיראל וביגה
 
22/6/02 23:52
תאיל :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תעגל יתיכז םרטו 30 תב ינא ...ביגהל הלוכי יתייהו יאוולה
ינא ...םימלש אל ךכ לכ ךכ לכ ילש םייחהש השיגרמ ינא ...רשואב
קחרתמו ךלוה הזש השיגרמ ינא לבא הנושארה םעפה תא תווחל תמ
..ינממ
תאילל וביגה
 
 
23/6/02 16:05
ףוא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?הפל םיעיגמ םיממעושמ םידלי ידמ רתויש שיגרמש דיחיה ינא
ףואל וביגה
 
 
24/6/02 19:11
תאיל :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
םידלי ןיב רשקה לע) ?םיממעושמ םידליל רשקה המ
(...תעדוי ינא םינויז/םילותבל
תאילל וביגה
 
28/6/02 0:04
הלותב ןיידע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
היה אל אוה .רבג םע יתייהש הנושארה םעפה התייה םיישדוח ינפל
דע ןמז הברה אל רבע .ינשב דחא םיבהואמ ונייה תמאב ,והשימ םתס
וא ףוסה דע תכלל הנכומ ינא םא ןיידע יתעדי אל .הטימל ונעגהש
םא יתלאש זא ....יתיצרו ,הרק טעמכ רבכ הז ....זאו .יתמרז ,אל
אוה .הז תא השענ אלשו ,אלש רמא םלה ךותמ אוהו םודנוק ול שי
תונהל ונכשמה ןיידע לבא ןיידע יליבשב ידימ םדקומ הזש יל ריבסה
.ראשה לכמ
םעפהמ רטפהל יתיצר ,םילותבה תא דבאלמ הטוהל יתייה ךכ לכ
אל ונלש רשקהש הז לע יתבשח אלש תונהל לכוא ינאש ידכ הנושארה
,יתדביא אל םילותבה תא .ינא וז הזמ עגפיש ימו ,קיפסמ ססובמ
ודירפהש םירחא םימרוגמ אלא ,הבהא רסוחמ אלו .ןכ ותוא לבא
.וניניב
הז .ךלש ךרדב אל לבא ,םילותבה תא דבאל הצור דואמ ןיידע ינא
זא .תיטמוארט היווח ךכמ תושעל תניינועמ אל ינא לבא ,יל בושח
דע ןמז הברה דוע חקי הז םא םג ,תוכחל יל ףידעש תעדוי ינא
.ירמגל וב חוטבל לכוא ינאש והשימ יל היהיש
ילש יגולותימה סקאל ,ול הדומ קרו ,תונלבסב ,וישכע הכחמ ינא זא
הבשחש המימת הרוחב לצינ אלו תויהל לוכיש קותמ יכה רבגה היהש
ילזמ לזמתה .םהיניב דמעש המ לכ תורמל ,חצנל התיא היהי אוהש
...רחא והשימ אלו ,התא היה הזש
!הדות
הלותב ןיידעל וביגה
 
 
31/7/02 12:35
יעור :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
הנורחאהו הנושארה םעפה ,ירבגה דצהמ ךלש רמאמה םע ההדזמ ינא
ילא התוא וננמזה רבחו ינא 14 ןב יתייה ,הנוז םע התיה ילש
ינא,הפיו ההובג תינידנולב תיסור הרוחב, העיגה איה ,התיבה
יתוא הביכשה איה ,תושעל המ יתעדי שממ אלוןוחטב רסח יתייה
ךכ רחא ,רזע שממ אל הז לבא התוא ףטלל יל הנתנו יתוא הפטיל
ךכרתה אל וליפא ןיזה לבא,רשי יתרמג,ילע בכרל הלחהו יל הצצמ
חונ אל יכה יתשגרהו הילעמ יתייה םודנוק תפלחה רחאל,
לבא ,בצקב םג יוצרו תאצלו סנכהל רומא ינאש יתעדי,רשפאש
םייתלצעב תאז יתישעו שיש יעבט אל יכה יל הארנ הז עגר ותואב
תוקד 10 רחאל,השעמ ספאב בכוש טושפ ינא םיתיעלשכ,ןוחטב רסוחו
הזש הניבה איהו הארנה יפכ אישל עיגה הלש םומעשה תדימ ולאכ
דע דיב יל התשעו בוש יתוא הביכשה איה ,חצנל ךשמהל לוכי
אל יכה יתשגרה,השק ןוחטב רסוח םע יתאצי תאזה היווחהמ,יתרמגש
םהמ דחא לכ בשוחו םידליה לע לכתסמ יתוא רכוז ינא,רשפאש רבג
התיה אל ןיידעו טנדוטס19 ןב ינא םויה,ךממ בוט רתוי השוע היה
םע אצמנ ינאשכ יסיסב ןוחטב רסוח יל שי זאמ.הרבח יל
אלו תנינועמ התיהש יהשימ םע יתאצי םיימעפ אלו םעפ אל,תורוחב
יל התארנ התוא קשנל,הב תעגל,רבד םוש םוזיל לגוסמ יתייה
תחאה תא דחא םוי אוצמל הווקמ ינא ,תירשפא יתלב טעמכ המישמ
םילותב ןדבוא חוטבש המ ךליבשב היה אוהש המ יליבשב היהתש
.םישנל ידעלב אל אוה יטמוארט
יעורל וביגה
 
 
31/7/02 14:00
דחא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
הכחמ ?ליימ תראשה המלו..התא אוה דיחיה יטמוארטה רבדה
עוקשל ץורתו םימחרה ררועמ ךרופיס ארקמל רמכי הבילש הרוחבל
..יטתפ המכ ??תודעורה ךיתועורזב


.רהמ=גולוכיספ ..םניח תציע
דחאל וביגה
 
 
31/7/02 22:13
יעור :תאמ
רקי יעורל הבוגתב
.ךירצש יתבשח יכ ליימ יתסנכהו ךל דיגהל יל שיש המ לכ הז
יעורל וביגה
 
 
1/8/02 1:24
דחא :תאמ
ער םדא ןב התאל הבוגתב
??ליבד םג התא לכל ףסונב זא


?...יהשימ הככ אצמת ךיא
דחאל וביגה
 
9/8/02 2:54
דחא דוע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
..הלאירא תא ןייזל יל אב שממ שממ שממ שממ
דחא דועל וביגה
 
22/9/02 13:24
תיטנדוטסה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
,הז םורופב קלח וחקלש ולא לכל


,הילע יתדבעש ןוירנימס תדובע תרגסמב םורופל יתעגה
.תיתרבח הייטסו םילותב דוביאב תקסועש הדובע
,םכלוכל תודוהל יתיצר ןכלו יתדובעב תובר הז םורופב יתרזענ
,ילש ןוירנמסה תדובעב ירקיעו בושח קלח םתחקל תעדל ילבמש
,וזה הפיה הבתכה תא הבתכש הליאראל הלודג הדותו .הדות זא
.הדובעל רשק םוש ילב אורקל יתנהנשו יתדובעל תובר המרתש הבתכ


הבוט הנש
...הדותו
תיטנדוטסהל וביגה
 
22/9/02 15:19
kim :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
....לוכיבכ יל ןיינעמ דואמ היה תבתכש המ
לכה ןיידעש (16) יליג תונב תולותב תורוחב דוע אלש החוטב ינאו
ןה המ קוידב תועדוי אלו .םישושגה בלשב תואצמנ ןהו ןהל שדח
.תוכשמנ ןה המלו תוצור
.םלועב הפי יכהכ ןושארה סקסהו הנושארה הקישנה תא תוינימדמו
הפיו םוסק ךכ-לכ אל הזש תולגמ ןה הז תא תושוע רבכ ןהשכו
ןה זאו...תרמאש ומכ .םיענ אלו באוכ תויהל לוכי הז םיימעפלו
....תמאב םיאתמה רברבגל תצק דוע וקיח אלש תורעטצמ


קורפל בוט הז לכה ךכשב יכ בכשל תבהוא וישכע תאש הווקמ ינא
....ייפכ תויהל לוכי הזש יל הארנו םיחתמ


.םייחהמ ינהתו ייב
kimל וביגה
 
22/9/02 19:38
הרמת :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
רשאמ תידנרט םירוענ תיידמוק רתוי הריכזה ילש הנושארה םעפה
.ףטפטמ יטנמור רופיס
,הז תא השועש הנושארה תויהל הטילשל ןתינ יתלבו זע ךרוצ יתשגרה
...שאב םיילגר תלבוטש הצימאה
יתוא שגפ אוה .הרטמ ימצעל יתבצהו ,תורבח המכ םע תליאל יתעסנ
תויהל רחבנ בולע החיתפ טפשמ םעו ןושארה הלילב רבכ תלייטב
אל םנמא תויהל הזה הלילל ומרג םירוענ לש םותו ץמוא .יעצמאה
.םלשומ לבא ,ילאידיא
,םינפה לע קנע ךויח תחרומ ינאשכו ,הטרח וא הכובמ לש ץמש ילב
.ילש הרטמה תא יתמשגה ,ילמינימ באכ םע
יכ ,תומצעב רעב ךכ לכ המ ןיבהל השק רוחאל טבמב ,ןבומכ ךכ רחא
.הניגווב אלו שארב היה ףחדה הזכ ליגבש יל רורב
הרמתל וביגה
 
15/1/03 2:38
ץוגילוג :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
(: לותב ןיידע ינא קר חחחחח
ץוגילוגל וביגה
 
9/4/03 14:56
תינומלא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תבשוח ינא..הז ללגב דבאתהל יתבשח אל ןיידעו 20 תב הלותב ינא
עומשל יל לבחו תיזיפו תישפנ תונכומו תולשב ךותמ אובל ךירצ הזש
תא ודבא רבכו הציבהמ ועקב אל דועש (!!םינבו) תונב לע
!םיילגרה ןיב ונל שיש המ תא דבכל תצק דומלל ךירצ..םילותבה
תינומלאל וביגה
 
9/4/03 15:15
האג הלותב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ךירצ הז יתעדל..הז ללגב דבאתהל יתבשח אל דועו 20 תב הלותב ינא
לע עומשל יל לבחו תיזיפו תישפנ תונכומו תולשב ךותמ אובל
תא ודביא רבכו הציבהמ ועקב אל דועש (!!םינבו)תונב
!!םיילגרה ןיב ונל שיש המ תא תצק דבכל דומלל ךירצ.םילותבה
האג הלותבל וביגה
 
9/4/03 19:48
Lady Stardust :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
תורמל יכ ברועמ שגר והשזיא םע תכלל םיבייח םילותב הז ללגב
דחא ונבהא ארונ וניינשו דאמ תיטנמור התיה ילש הנושארה םעפהש
!חונ אלו באוכ היה הז ינשה תא
דחיב ונחנאש ונעדי טושפ יכ הזכ והשמ אלו ךיבמ היה אל הז לבא
.סקסל רשק ילב וא םע


.הככ טושפ ,שגר םע תויהל תבייח הנושאר םעפ
Lady Stardustל וביגה
 
10/4/03 16:28
ידע :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.רוטרביו -אוה טנטפ וילע איצמאש יוארש ,ילש טושפה ןורתפה


.רוטרביו םע התייה ילש הנושארה םעפה ,ןכ


םג הז לבא ,יפוסה יזיפה קותיבל תחא םעפמ רתוי השרדנש ןייצל שי
.ץיחלמו באוכ היה אל שממ
הכירצ יתייה אל - רבג םע הטימל יתסנכנ וב עגרה עיגהשכ כ"חא
.עדי אל אוהו ,יתרפיס אל ןכאו ,םולכ ול רפסל


ןהיניעב ךיבמ וב ליגל תועיגמש תונבל דחוימב בוטש ןורתפ הז
.(הרק ילש יפכ) תולותב תויהל
ידעל וביגה
 
 
11/4/03 14:42
love :תאמ
םיינכט םילותבל ןורתפל הבוגתב
הצעה לע הדות
loveל וביגה
 
 
29/9/03 9:12
יויס :תאמ
םיינכט םילותבל ןורתפל הבוגתב
החידפה ללגב הז תא תושעל ךירצש תבשוח אל ינא לבא הבוט הצע
!ךחוגמ טושפ הז...הלותב אל תאש עדי דעוימה רבגה אמש
יויסל וביגה
 
2/6/03 18:46
תחא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ינוצרל דוגינב "םילותבה תא יתדביא" ינא
תבתכש המ םע יתהדזה דואמו
תחאל וביגה
 
3/6/03 9:09
האג רענ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םע םירבד טעמ אל יתישע רבכש תורמל,ילותב תא יתדבא אל דוע ינא
.יפוסה טקאהמ דחפ יב שי לבא,םירבג
האג רענל וביגה
 
13/8/03 1:04
הננב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!תוכבל יל אב
,םימידקמה םיקשמה לכ תא ,והשמ סרה סקסה
...בוט רתוי יל היה תונב םע ..ףוא ... הקושתה תא יל סרה
הננבל וביגה
 
9/11/03 21:55
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ינא קרו תורבחה ןיבמ הנורחא 18.5 ליגב םילותבה תא יתדביא ינא
תורמל תוכחל הווש יל ונימאת זא םינש 3 דיחיהו דחאה םע יתראשנ
האיצמ וזכ אל איה הנושארה םעפהש
!!רפתשמו ךלוה הז לבא
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
17/11/03 1:01
ej :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.הנושארה םעפב והשימ םע יתבכש טעמכ לומתאו 21 תב ינא
אוהו רוזחמ לבקל הכירצ ינאש קיספיש ול יתרמא ןורחאה עגרב
ןב לש לבז אוהש יל ררבתה תרחמלו יתעגפנ דאמ ,יב תעגל קיספה
....דבלב םידידי היהנש הצור אוהש טילחה אוהו םדא
םע בכשל הצוחל תצק ינאש תורמל ,ותיא יתבכש אלש החמש ינא םויה
.והשימ
הבהא םע דחוימ והשמ תויהל ךירצ ןושארה רבגהש תבשוח ינא
.תונכומו
ejל וביגה
 
12/3/04 13:37
הניד :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!תונב תאנוש ינא
הנידל וביגה
 
 
22/10/04 11:03
רוא :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
?המל
רואל וביגה
 
13/12/04 14:31
ילטנ :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
ןומה םעו יתבהאש רבג םע...המיהדמ התייה ילש הנושארה םעפה
..יבילל העגנ ךלש "הנושאר"ה םעפה תאז תורמל לבא ..שגר
ילטנל וביגה
 
6/4/05 17:25
ינאב :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םיקוחצ ...9.8-ב הרק הז יל םג
ינאבל וביגה
 
7/4/05 16:08
דעלא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
םילותב ןיידע איה אוהש ןנולתמו הפ אצמנש ימ לכל
יתמולח תשא רבג ילוא דיגהלו תיבב תבשל םילוכי אל םתא ומזית
בוהאל תויורשפא ורצית ומזית םישנא וריכת ואצת תלדה ךרד סנכית
.סקס ילב רסחב םיקול תצק םייחה יכ םייחה תא תויחלו בהאתהל
דעלאל וביגה
 
23/10/05 12:13
תחרופ תחרוא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
(33) גלפומה יליגב ינאש שיגהל יתיצרו תבתכש המ תא יתבהא לכ
יתשגפ עובשה קר - לבא רופיס הזכ סקסמ םישוע הל יתנבה ןמזמ רבכ
חונב קיפסמ יתשגרה ייחב הנושארל קרו ןידעו קותמ םיסקמ רבג
.תתל תבייח שיגרהל ילב לבקל (תבתכ תאש ומכ)
....ולאכ םיאלפנ םייוליג דוע ויהי יל םגו ךלש יאוולה
תחרופ תחרואל וביגה
 
1/2/07 12:00
והינא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
...רחואמ בוט לבא ,תרחואמ דואמ דואמ וזה הבוגתה םנמא
.הידפיקיוב "הלותב" ךרעהמ הזה רמאמל יתעגה
.ןאכל רושיק ,הזה ךרעב ,הטמל שי
.ירעצל םימעפל ,לותב ןיידע ינאש רמול ינוצרב ,רציקה
.חונמ יל תונתונ אל ייתובשחמו 28 ןב ינא
לוכסתל יל "תומרוג" טושפש בוחרב תופי םישנ הארמל דחוימב
.יניצר
.תונושמו תונוש תורוצב הזה ןיינעה םע ךבסותמ
.התוא ינאו יתוא הצרתש גוז תב יל היהת רבכש הכחמ ךכ לכ
.םלשומ היהי הז ,ילש תונוימדה יפל
והינאל וביגה
 
5/5/07 17:30
ריש :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
, ילש הנושארה םעפה התייה עובשהו 26 תב הרוחב ינא , םלוכל ייה
המ םושמוו םיבהואו םייניצר םירבח 2 הל ויהש תיסקס הרוחב ינא
, םתיאמ דחא ףא םע הרק אל הז
הכישמהש רוחב םע ביצי אל רשקב םישדוח 5 ךשמב הנורחאל יתייה
הזו זאמ יתיא רביד אל אוה , הרק הז עובשהו הלודג התייה ונניב
האלה ךישמהל םידמול רבכ הזכ ליגב לבא - באוכ שממ
תא םיווש אלש םירבג שי תובהוא תמאב ןתאש יל וכחתש יאדכ !תונב
.....הזה רקיהו דחוימה רבדה
רישל וביגה
 
28/7/07 16:32
just a girl :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
!הזה רופיסה יטנוולר ךכ לכ הז חח
ינא המ .עובש ינפל רוחב םע הנושאר םעפ יתבכש אקווד ינא
רטפהל" ידכ םתס היה ותיא יתבכשש הדיחיה הביסהש תבשוח ינא,דיגא
השולש רוחבה םע יתשגפנ ינא .הזב דחוימ רבד םוש היה אל ."הזמ
אל ינא . "תרגובמ" תויהל רבכ הצור ינאש יתטלחהש ינפל םישדוח
השידא יד ינאש דיגהל רשפא .תבהלתמ אל םג ינא לבא הז לע תטרחתמ
. הזל
היינש םעפ לבא םיענ תצק היה הנושארה םעפו באוכ היה הז טושפ
.לבסנ יתלב וליפאו באוכ שממ היה
יתבכש טושפ בשחמב קחשל ךלה ,שידא ירמגל היה אוה ונבכשש ירחא
ןוכנה םדא ןבה אל אוהש יתנבה טושפו באכ השיגרמ הטימה לע
.ותיא רבדל ןוצר םוש יל ןיא זאמו ותיא בכשל ךישמהל
םע הנהא ינא תישפנ הזל הנכומ תמאב היהא ינאשכש הזב תמחנתמ ינא
.ןוכה םדא ןבה םע,םדא ןבה
just a girlל וביגה
 
 
1/9/07 12:25
ם-יב םש יא ,26 תב הרוחב :תאמ
םילותב ייב ייבל הבוגתב
.ןויסינ תרסח ינא םג .בל יערוק םירופיס
/ynet לש 'םיסחי'ב תובוגתב ךב יתלקתנש יל הארנ והינא
ירה...ךמצע םע ער ךכ ךכ שיגרהל ךירצ אל התאש הרובס תמאב ינא
בייח ,תאז תמועל ךופה !רפסל ךרטצת אל תמאה תעשבו רבג התא
,ךכל טרפו...תונבומ תויגולויזיפ/תוימוטנא תוביסמ...תויהל
אלא 30-ה יאליג דע תויניצר םיסחי תוכרעמ ווח אל םיבר םישנא
לאש .םיסחי תכרעמל הווש וניא ןימ .תינמז תרגסמב םיסחי ומייק
שפחמ התא ילוא ,ךלהמה תא תרצעו 28.5 ליגל תעגה םא ,ךמצע תא
.הז ךיא שיגרהל ידכ קר ינמז רשק אלו םיסחי תכרעמ


(247 הבוגת) :רושיק תפרצמ ינא
http://www.ynet.co.il/Ext/App/TalkBack/CdaViewOpenTalkBack/0,11382,L-3437889-9,00.html


לכ אלא הנושארה םעפה קר אלו-ןימ ,ינפל תונבה יתשלו
השוע אל ינא םאש השוחת וא ץחל ךותמ אובל ךירצ אל (!)םימעפה
.תושונאה ירחא תרגפמ ינא/תישונא אל ינא הז תא
הל תפכא היה אל רחואמ ליג דע היסכנ תא הרמשש ימ ירהו
.ןיטולחל ישיא אוה ץחלה..תויתרבח תומרונמ
.(הריחבמו תאז רמאל הלוכי ינא) !טרחתהל רשאמ ענמיהל ףידע
תישנ היצלופינמ וז...דחוימ אוה ןושארה לע םישוקשיקה לכו
ןאכמ ךא תימוטנא הנתשמ והשמש ןוכנ...םירבגה תא טוחסל הדעונש
תיגולוכיספ היעבל ךרדה ,ימצעה םויקה לכ תא הזל סחייל דעו
.הרצק
לבא יתיווח אל (ףוגה לכב םיטשפתמ ,םימויא) םיבאכל רשאבו
יאדכ זא באכי םאש יל רורבו ירטמיס וניא באכהש הרוחבל רורב
תוארל ופצת לא...תיזיפ באוכ הז המכ ןיביש רבג םע היהי הזש
...באכהמ קר אלו הדובאה הייפיצהמ היהי םלהה יכ תונב םיבכוכ
.יחרכה הז .םישנ יאפורל וכל תולותב
ם-יב םש יא ,26 תב הרוחבל וביגה
 
24/11/07 22:32
עטקה המ הניבמ אלש תחא :תאמ
ביבר הלאיראל הבוגתב
.ילש הנושארה םעפה התייה לומתאו ,יצחו 14 תב ינא
.ט'צהמ ונרכהו 27 ןב אוה רוחבה
,והשימ ריכהל (חוטב אל ללכבו) ילאידיאה בצמה אל הזש תעדוי ינא
תאז בושח יכהו הנכומ יתשגרה לבא םילותבה תא ותיא דבאל ללכב וא
.םירצי ררועתהל וליחתה הטמל םש םגו .יתניחבמ תילטנמה השגרהה
תבשוח ינא ?ןאכ תולותבה בור לש עטקה המ הניבמ אל תמאב ינא
ףוגה תא ריכהלו ,בוט ךל השוע המ ךמצעב דבל לכ םדוק תעדל ךירצש
לע תרבדמ ינא ןכ ,הטימל תצפוק תאש ינפל בוט רתוי תצק ךלש
.תוננוא
.אל ינא םיינימ םיגשומ תניחבמ המימת ,יצחו 14 קר ינאש תורמל
ידמ רתוי עמשהל ילב ,האיציהו הרידחה טקא תא קר ונעציב אל
ףאש תומזגרואל יתעגה ותיא קרו ול יתדרי ינאו יל דרי אוה ,הטוב
ילש ףוגה תא ריכהל הרומא ינאש תורמל ,דבל ןהילא יתעגה אל םעפ
.בוט יכה
ךירצ היה קר .הפיט אל וליפא באכ אלו ,גונעת בורמ יתדער לומתא
..תאזה יולימה תשוחתל הלחתהב לגרתהל
.םיהדמ היהו ינשל דחא ונכשמנ לבא
תונבה בור ומכ ילש םילותבהמ רטפהל יתיצר יכ הז תא יתישע אל
.הבהאמ אל והשימ םע תובכושש יליגב
,םיסקמ היה אוה ,םינש (!) 13 לש שרפה אוה וניניב שרפהשש תורמל
היה הז ,םוקמ םושל וניניב םדקתי אל הז ..גאודו ןיבמ ,יתפכא
.ץוטס
.ללכב הכיבמ אלו המיהדמ היווח התייה תאז יכ תטרחתמ אל ינא לבא


הנושארה םעפהש דיגהל אוה הזה יוזההו ךוראה עטקה לש הרטמה לכ
,תושירד המכ לע תונעל ךירצ גוז ןבהש ןבומכ !תולשבמ אובל הכירצ
.תולשבה תאז רקיעה לבא ,הטימב בשחתמ תויהל ךירצ אוהו


!תולותבה לכל החלצהב
עטקה המ הניבמ אלש תחאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא