םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

שבייתמ ץובהש ירחא
תימע ןרומ

הללאבזיח םחול
,ןונבל םורדב הלועפב
ןוגריאה רתא ךותמ

,תוטלחומ לש רוד טעמכ ירחא ,עתפלו
ייח םיפידעש המכסומה ךותמ הרואכל
תוהשהש המכסההו לייח ייח לע חרזא
עתפל ,לילגב םייח תרשפאמ ןונבלב
טקשהו ,הריהמ םשמ האיציה התייה
רורב הירחאש


ןונבלמ ונתיא


הנומש ירחא ןונבל םורדמ ל"דצו ל"הצ תוחוכ ואצי 2000 תנש ביבאב
ירודכו המגרמה תוצצפ .םידדצה לכ םדמ הבוקע תוהש לש םינש הרשע
רגסנ רעשה .םינבאה - האלהו םשמו ,רדגל דע ונתוא ופדר הללאבזיחה
.הנש הרבע זאמו ,לעננו


רועיש ,תולילה תא םישיערמ םניא םיקוסמ ,תושויטקה וקספ .טקש ןופצה
תויגוס ריתסמ טקשה .הלעמ קניז הנומש תיירקב תורגב תדועתל םיאכזה
,החטשב םרוזה ינאבצחהמ םימ תבאוש הלחה ןונבל :תוחותפ ורתונש תובר
תא םיסלפמ ל"דצ יטילפ .אעבש תווחמ הגוסנ םרטש ,לארשי תואחמ לוקל
םתוהז תלאשו םוימויה תולאשב םיטבלתמ ,תילארשיה תואיצמב םכרד
ישנא ינש ,תוומל ונודינ תורשע ,ןונבל תמדא לע וטפשנ תואמ .תימואלה
דייבוע חיישה דוע םיקזחומ לארשיב .ינונבלה אלכב תוומל ונוע ל"דצ
.רורב וניא םרפסמש םיפסונ םיינונבל םיפוטח ןכו ינאריד אפטסומו
תודסומ ךוויתב תררבתמ הנדוע םיינונבלה םירוצעהו םירדענה תייגוס
,תודקפמבו םיבצומב ןונבלב ותרישש םילייחה וניניב דוע .ם"ואה
ןונבל ,תקלצו .םירדענהו םיפוטחה תוחפשמו םיגורהה תוחפשמ ,םיעוצפה
?ןונבלמ ונתא המו ,םש ונראשה המ .דלגל טא-טא תכפוה עצפ התייהש


בשחתהל בייח ןונבלב תילארשיה תוברועמה תלאשב ןויד לכש רוכזל שי
הז היה ,ןונבלל ל"הצ תוחוכ ושלפשכ .םינשה םע הב וללוחתהש םייונישב
הנגה םשב העצוב המיחלה ךשמה ,תיאניתשלפ תומילא ינפמ ןגהל ךרוצה םשב
ןוגרא ינפמ ןופצה יבושיי לע הנגה םשב ךכ רחאו ,למא ןוגרא ינפמ
.הללאבזיחה


םותסשכ ןונבל


תיטילופ ,תיאבצ הקוסעתל בחרנ רכ הב היה ,תוילאטוט הקפיס ןונבל
וללכוש המיחל יעצמא ,הנעמל ובתכנ תומלש המיחל תורות .תיתרבחו
לע עבצאה ,דואמ רהמ ,ןונבלב לבא .וניירושו ונבנ םיבצומ ,ואצמוהו
טעמל .תפסונ תכשמתמ המיחל תריז ,םיחטשבש וזל תיסחי הלק הכפה קדהה
- םיבר תוקפס ויה אל ,תיאניתשלפה הייסולכואה לומ תונושאר םינש ןתוא
,םיליעי ,םיינזואל דע םישומח הלירג ינוגרא :ןחבומ היה ביואה
תומלעתה השעמל התוויה וז הנחבה .תורורב הלועפ תוטיש ילעב ,םיינחצר
קלח ידי לע ךמתנ :יחרזא לכה תורמל אוה ,הלירג ןוגרא לכש ךכמ
םורד שוביכ תדבוע תא הצהיג וזה תוקהבומה .הב עמטנו הייסולכואהמ
וררבוה םרט םויה דעש םישעמ םג ומכ ,הב םייחרזאה םייחה תסירדו ןונבל
,עיתפמב אלו ,הררוע וז תומלעתה .(םאיח לא אלכב לשמל) םמות דע
.לארשי יחרזא ברקב םידקת תרסח תודגנתה


יפכ תיטילופ הרטמל סייגתהל הנידמה יחרזא וביטיה אל םלועמש המדנ
תנגפהב ןאישש האחמה תונגפה ,וישכע םולש :ןונבל תייגוס ביבס ושעש
ףאו הליתשו הרבס םיטילפה תונחמב םיאניתשלפה חבט ירחא םיפלאה תואמ
אקווד .הירוטסיההו תילארשיה הרבחה ינפ תא ובציע ,תוהמיא עברא ןוגרא
השק :תוטלחומב דגנתהל תלוכיה תא םילארשיל הנתנ ןלוכמ תכסכוסמה ץראה
חוקפל תוחפ השק ,הרז המדא לע תלהנתמה הרירב תמחלמל דגנתהל תוחפ
השודק תלוטנ הרז ץראב ,תיבהמ קוחר עצבתמש שוביכ לומ לא םייניע
.תידוהי תונובירל הרמיו


םותסש ןיעמ התייה ןונבלב תוהשה דגנ האחמה ,בושיח לש ופוסבש ןכתיי
ךשמה רשפאש םותסש ,לארשי לש ינידמ-יחרזאה ןופצמה לעמ ץחלה רורחשל
ךלהמב עצבתהש הזו הזעו ש"ויאב השענה הז - םיפסונ םישוביכמ תומלעתה
.תויממוקה תמחלמ


?הווש היה


?םכל שי םידלי המכ"..
?םכל ויה םידלי המכ
".םידליה לע הזכ בצמב רומשל השק
('ץיבוקיבר הילד תאמ תוריבמ תאצל רישה ךותמ)


ייח םיפידעש המכסומה ךותמ הרואכל ,תוטלחומ לש רוד טעמכ ירחא ,עתפלו
עתפל ,לילגב םייח תרשפאמ ןונבלב תוהשהש המכסההו לייח ייח לע חרזא
הלעמ עוציב תולק התוא .רורב הירחאש טקשהו ,הריהמ םשמ האיציה התייה
.תוחפ אל תודירטמ תופסונ תולאש


לע ל"הצ תואצוה יכ הלוע ,טחוש הגייב ,רבעשל רצואה רש םסרפש םינותנמ
לומו ןלומ .םילקש יצחו דראילימכ לע תודמוע תשדוחמה תוכרעיהה
האצותכ ל"הצל ןוכסיחה תא דימעהל ןתינ ,לילגה יבושיי ןוגימ תואצוהו
היופצה היילעה תא ןכו ,הנשל םילקש דראילימכ לע דמועה ,האיציה ןמ
תילכלכה הניחבהמ יכ הארנ .וב תורייתה םוקישו ןופצב רוצייה תוקופתב
יבשותל טקשה איבמש תישפנה החוורה תא .ןונבלמ חוורב לארשי האצי
.ךירעהל היהי השק לילגה


,םיקוסמה ,תוריישה ,םיבצומה ייח תא ויח ,ןונבלב ותרש םילייח תובבר
ברקב ולע תחא אל .ועצפנ םיפלא ,וגרהנ תואמ .םיבראמהו םינעטמה
ועמשוהש ולאל תומוד תושוחת םינשה הרשע הנומש ךלהמב תומחולה תודיחיה
הייח תרגשב הכישממה תילארשיה הרבחה לע סעכ לש - לילגה יבשות ידי לע
םילייח םתוא םמצע לע וחקלש לטנה .לועב אשונה ןטק רוביצל תושידאב
תוינונבל םירבק תוקלח ביבס וסנכתה ונתאמ המכ :דבכ אוה םהיתוחפשמו
היהש והשימ םיריכמ ונתאמ המכ ?ןמזמ אל לחש ל"הצ יללחל ןורכיזה םויב
רזחש והשימ םיריכמ המכ ,רזח אלו םש היהש והשימ םיריכמ המכ ,רזחו םש
המכ ,העווז תומולח המכ ?םשמ ונאבה ברק ימולה המכ ?ףוג וא שפנ ,עוצפ
?ודפקנש םייחל ,םניאש םירביאל עוגעג


תוברועמ םא םלשל ץלאינו ןכתייש ריחמה תא ךירעהלמ העיריה הרצק
ךא .תרמגומ הדבועל ןכא ךופהת תואמצעל םיאניתשלפה קבאמב הללאבזיחה
וחנוה דוע לכ םיצינ ויהש םיגלפ ינש ןיב - וז הנושמ תופתוש יכ רורב
.הללאבזיחה לש ותמצועמ תעבונ ,ןונבלב םינכשכ םיפתושמ םייחל םשפנל
:לארשי לומ הללאבזיחה לש ותדימע ירפ ראשה ןיב איה הרקוי התוא
תא תכפוה הלש תיטילופה תולהנתההו תויאבצה הלועפה תוטיש םע ותורכיה
.וב ץופחי תודגנתה ןוגרא לכש ףתושלו לארשיב קבאמה ליבומל ןוגראה


ןכתיי םאה ?םייחרכה ,ןכא ,ויה רועיש םהל ןיאש םיריחמ םתוא לכ םאה
לכ םילוכי םאה ?תרחא םויה רשפאש - רתוי רומחש המו ,תרחא היה רשפאש
םיל"כטמרהו תולשממה ירש לכ ,82 זאמ ונהיכש לארשי תסנכ ירבחמ דחא
לכ םאה ?םדה ךפש תא עונמל ידכ לכה ושעש רמולו םויה וניניעב טיבהל
ןונבלב ?לוכשה תא ךוסחל ידכ ,השוע ונדועו ,לכה השעש חוטב ונתאמ דחא
.הזעב םג ומכ


''הנחמב'' ,טילש לאירא :היינפה םוליצ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
לא תמיד מסומן
סייר תינוי

לא רק תה - יתרונות הקפה הירוק
תכרעמ

ליסינג פרטי - הדרך הבטוחה לרכב חדש
תכרעמ

חשבון הבנק הראשון שלי
תוננב תכרעמ

מעל האדמה
תילגרמ ילג

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
22/5/01 9:10
:תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
וניתודשב םינשה ופלח ךיא טעמכ יתשגרה אל
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/5/01 21:53
ילוד :תאמ
?הנש רבכל הבוגתב
+ לופיט תועצה תללוכה תטרופמ הזונגאיד ב"צמ
.םינלאמשה ונידידיל מ"עמ
:תויוקל יגוס ינש M.D לוטילוד ר"ד י"ע ונחבוא
תויעב ,קומע ישפנ ךובסת :תינורכה הזאפה
סרטס ,לובלב ,תותיחנ ישגר ,תוהזב
םיתיעל ,הרדשה דומעב תויעב ,היארה שוטשטו
.תוינדבוא תויטנ תועיפומ
,"שאה דומע" לוקספל הנזאה :ץלמומה לופיטה
וקוספב היפצ,ב"גמ/"ןבדבוד"ב תונוריט
.םויב םימעפ שולש םוי לש


האנש ,הפירח תועיבצב תנייפואמ :תיטוקאה הזאפה
,וניתוחוכ לע ירי ,הזע תימצע
תינימ הכישמ ,ידוהי אצוממ םדא ינב תאנש
.לוקה ירתימ תוויע ,הללאבזח ימחולל
ןיפוליחל וא רהוסה יתב תוריש :ץלמומה לופיטה
רתויש המכ הייהשו ןיאורה גוסמ םס
.היבמולוק תוברעב


המלש האופר תכרבב
תואירבה תרש
ינבל יפיצ
תואירב יתוריש יבכמ תוסחב
יבכמ הז הלוע בוהצ :ורכיז
ילודל וביגה
 
 
31/5/01 10:22
ינרק :תאמ
היגולותפל הבוגתב
תאו ךנורווע תא ,תינלוחה ךתאנש תא תחקל תנמזומ תא ,יתריבג
ילפט אנ .םינורחאל העיצמ תא םתוא תומוקמ םתואל ,ראשה לכ
הפיו .ךשנועמ ונתוא ירטיפו (יתעדל ,תורומחה) ךייתויעבב
.םדוק תחא העש
ינרקל וביגה
 
 
31/5/01 20:44
ילוד :תאמ
תלסופ המומב תלסופהל הבוגתב
ידידימ המכ .םינלאמשל האנש יב ןיא
.תיבהמ םינלאמש םה ירבחו
םכלש השיגהמ תעזעוזמו תמהדנ טושפ ינא
.ונלוכ לש םייחל ,םייחל
לש הדיתע יבגל דואמ תושק תושוחת יל שי
השח ינא .לארשי תנידמ וניתנידמ
,ןוחרק הצק קר אוה םויה הרוקש המש
רתויו רתוי השק בצמ תארקל םיכלוה ונאו
לע םחלהל ונידיב שיש ןמזב תאז לכו
תויגולוכיספ תויעב לבא ,ונייח לעו וניתוריח
טקניטסניא תא ליעפהל ונתיאמ תוענומ
.תודרשהה
תאש השח ינא ,ינרק רבד ךדגנכ יל ןיא
טושפ ינא ,ךתביתכ ךרד יפ לע ןוגה םדא
ילוא ךלש הבישחה תא תצק עזעזל הסנמ
.הארונ הנכסב ונחנאש יארתו יררועתת
ילודל וביגה
 
 
1/6/01 2:41
ינרק :תאמ
הרקיה ינרקל הבוגתב
תא ךיא .םיאומוה םירבח המ םושמ שי םיבופומוהלש ומכ
תודירחמ ןהו ,ךלש תובוגתה תא יתארק ?ללכב םתיא תרשקתמ
םירבד יתארק אל ןמז הברה .הירטסיהו חור תוסג ,יניעב
ךל שי המל ,םייארונ ךכ לכ םינלאמשה םא .םיחוד ךכ לכ
.קומע לוכסת הלוע ךלש תועצהה לכמ ,בושו ?הלאכ םירבח
.ךמצעב לפטל יכל
ינרקל וביגה
 
 
3/6/01 18:04
ילוד :תאמ
חטב..ןכל הבוגתב
ליעגמ הז םיאומוה םירבח יל ןיא
יתוא
ילודל וביגה
 
 
4/6/01 10:45
ינרק :תאמ
ל הבוגתב
לכבו םוקמ לכב םינעזג םה םינעזג .תרחא יתבשח אל
.הרוצ
ינרקל וביגה
 
 
31/5/01 10:42
תימע ןרומ :תאמ
היגולותפל הבוגתב
.זוב ,זוב ,זוב


.היואר תא םהל סחיהו םילימה -
תימע ןרומל וביגה
 
 
31/5/01 19:56
ילוד :תאמ
זובל הבוגתב
...ןושל ךל האיצומ הנטק הדלי


,קימעמ תעד לוקיש רחאלו ,יתעד תוינעל הז
היואר תא ול סחיה
ילודל וביגה
 
 
1/12/01 19:11
ירנ :תאמ
היגולותפל הבוגתב
ןכ ,לארשי םע לש הירוטסיהה תא קיפסמ הריכמ ךניאש יל הארנ
םהל ןיאש םילימ האיקמ טהולו בוקר הפב רבכ תא ,אוה ימע ןכ
.לקשמ ללכ
םהו המחלמ קר םיצורש םישנא שי יתחתמו ילעמ ןימיב םג
.ןורתיפה הזש םיבשוח
בוט יכ רוחאמ וראשנ םה תוחתפתהה בלשב ונמדקתה ונקלח דועב
.המדאה לע ויחא םדו דיב לקמ םע ,םילטרדנא תויהל םהל
ךא ,רומח אוה םויה לש בצמה ןוכנ ,רבד םוש תרתופ אל המחלמ
.ותוא רחב ימו ןוטלישב ימ יחכשת לא
ןיאש ףוגל תתל אלו םיצור ונא המ רמול םעה ונב יולת הז ןכל
.ביתכהל ומצע לע הטילש ול
יוהזה דוביאמ ץוח םולכ דחא ףאל ןתי אל ינשה דצה תא גורהלו
.ותמשנ=בושח קלחו
תבשוח אל ינאו אוב הנימאמ ינא ןכו ,יתימא םולש דעב ינא
.תינמלוח ינאש
יפכ םיעוקת ראשהל אלו המידק זוזל העשה העיגהש תבשוח ינא
.םויה ונאש
,םד תתושו המורע ראשתש הנממ תחקל אלו הנידמב עיקשהל ךירצ
.לודג רתוי שי ימל םימחלנש םישנא ינש בקע


יוניש תושעל הצורש שדח םד-שדח הלשממ שאר ךירצ ילש יתעדל
.(סיכל יוניש אלו)
.םולש הצור תמאב אל םהמ דחא ףאש תעדל םיכירצ םידדצה ינש
ירנל וביגה
 
22/5/01 9:23
Estee :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
תוקלצה תא דרגל םירזוח וישכע הנה
המ וליאכ
ימצע תא תלאוש ינא ביירדה המ
באכה לע תימינפה תורירמה תא איקהל ,אונשל ,םישאהל ישפנה ךרוצה
לודגה
תולבסנ יתלב תונוכת ןתוא לכ תא ונמצעל סחיילו רוזחל
,האנה הזמ קיפמ יאדו והשימ
.אלש תויהל לוכי אל
...הרוהטה הנובתה תרוקיב קר תויהל הלוכי אל וז
.ענמנ יתלב הז ילואו
?ןונבל
הרשע םיתש תב יתייה ליחתה הזשכ
- רמגנ הזשכו
לש רקסב תוירשפאה תובושתה תשולשמ תחא הרמאש ומכ ,והז זא
ynet
.רמגנ הז םא ודיגי םימי קר
Esteeל וביגה
 
 
22/5/01 9:33
noe :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
.ביירדה המ ךל דיגא ינא
לבא וניניב תובבותסמש תורבחו םישנו תוהמיא שיש אוה ביירדה
.םש וראשנ ןהמ םיקלח


רוד ירחאו ,םש ויהשו וניניב םיבבותסמש םירבחו םיחא תובא שיש
.םש םמצעמ םיקלח םה םג וריאשה


לש הרישיה תועמשמה ןכלו ,תיטסילאידיא ללכב תא ,יתסא ןוכנ זא
שי לבא (ךתוא שיש בוט המכ הנידמ חא) המשא הנידמהש איה הז
םישנאל לכתסהל חונ אל ארונש תורמלו ,םיטסלאידיא אל םהש הלאכ
םדוק התתיה הגיסנה םאו עגר ,םיבשוחש הלא לכל םייניעב הלא
?הרוק היה המ ..ש ינפל םוי קוידב


וא) טבמ ליפשהל ןיב לודג לדבה שי לבא ,לכתסהל חונ אל דאמ
.שגופ אלו ףקוע קמחתמ טבמב רדהתהל ןיבו (ךנושלכ תוקלצ דרגל
noeל וביגה
 
 
22/5/01 10:07
Estee :תאמ
?ביירדה המל הבוגתב
ךל שי זא הככ יתוא ספות התא םאו ,חנ תיטסילאדיא אל ינא
וראשנש םיקלחו תובאו תוהמיא לע םירובידו .השק תיטפוא תועט
הריכמ ינאש םילגעמה יבגל םג ןוכנ הזש ןיבמ התא - םש
.בורקמ


:םדוק יתקחמש המ תא בותכא ינא ,הנה
ןונבל
הרשע םיתש תב יתייה ליחתה הזשכ
.רחא רזחו םשל הלע אוה םג
ןיע ילב רזח יתיאו
.ללכב רזח אל ינורו


שיש תינטנופס דיגהל יל השרמ הז ?ןוידב ףתתשהל יל השרמ הז
יתלב םה םגש ימצעב יתבתכו ,םקלחו ,ןאכ ביירד לש םיגוס המכ
.הדות ?יב םיררועמ םהש השוחתה תא יב םיררועמ ,םיענמנ
Esteeל וביגה
 
 
22/5/01 10:18
noe :תאמ
?ביירדה המל הבוגתב
.םלוכל ומכ תוכז ךל שי .תושר הכירצ אל תא


.האוושהה לע קולחל יל ישרה


ךדי לעו ידי לע - הייפכב םשל וחלשנ ןונבל ימחול


יפסכב םידדועמ - תובדנתהב םשל וכלה ע"שי ילחנתמ
.םהלש םנוצר ךותמ ךא ךייפסכבו
.תויטילופ תומחג ללגב .םתס םש ותמו ובשי ןונבל ימחול


תלילשו יוכיד - ורחב םהש הרטמ ןעמל ועגפנ ע"שי ילחנתמ
.תילאירוטירט תונדמח ךותמ םיאניתשלפה תויוכז


יניעב הבושח המחלמ םימחלנ םה םהיניעב .םתס םיעגפנ אל םה
תוירחא שיגרמ אל ינא ,ךלומל ןברוק בירקהל ורחב םה
ינאש ךכב םיעשפנה םהישעמל תוירחא יל שיש תורמל ,םהיפלכ
.םתוא ריתמ
noeל וביגה
 
 
22/5/01 10:37
Estee :תאמ
?ךל השרמל הבוגתב
?הזה טלסה הז המ ?ללכב ע"שי ילחנתמ לע וישכע רביד ימ
Esteeל וביגה
 
 
22/5/01 10:40
noe :תאמ
?ךל השרמל הבוגתב
.ןוכנ ךתוא יתנבה אל
.יתנבהו בוש יתארק


(-: ןיבמש ינפל טאל יל וריבסיש ךירצ ינא הככ
noeל וביגה
 
 
22/5/01 11:09
noe :תאמ
?ךל השרמל הבוגתב
םעפ ינא .השיגרמ תאש המ דיגהל ךל תושרהל לש טלסה המ
?והשמ דיגהל הלוכי אל תאש ונממ עמתשמש והשמ יתרמא
?רחא דחא לכ וא תא


.ביירדה ימעטל המ יתינע .ביירדה המ תלאש


רוכזל םיבייח .חוכשלו קיחדהל רוסאש אוה ביירדה
דטנארג רופ תחקל רוסא .תויועטמ דומלל םיבייח .ןנשלו
םשב ונילע םיליפמ רועה תואסרוכב םישנאהש המ תא
.בושחל בושחל בושחל דימת םיבייח "ונלש סרטניאה"
?היה הבוח םאה ?רתומ םאה ?יוצר םאה ?יאדכ םאה ?המל
?תונשל דוע רשפא םאה


קיפסמ אל .הז תא םישוע אל ונחנא - תושעל המ יכ
ידוסי קיפסמ אל רמול אלש םימעפ קיפסמ אלו םישנא
.קומעו
noeל וביגה
 
 
22/5/01 11:44
Estee :תאמ
ןיינע לש ופוגלול הבוגתב
.בושחל דימת םיבייח .ןכ
.תולקב םיכסהל הלוכי ינא הז םע
עדוי התא ,הבשחמה קר
(-:...תונקסמ לש םינוש םיגוס רצייל הלוכי
Esteeל וביגה
 
 
27/5/01 2:51
דוד :תאמ
ןיינע לש ופוגלול הבוגתב
יתוחא הרואנ
דואד הז םיניינעמ
זא
יתוא הריכמ תא
ו
ינא המו ינא ימ תעדוי תא
ןכלו
ילוא
חרובש ימ," תרתוכב ךשמהב יתבתכש המ תא יארקת
ותואב םכחתמ אוהשמ וא "התיבה ץובה תא סינכמ םשגהמ
ןונגס
:-)
דודל וביגה
 
 
30/5/01 22:05
ילוד :תאמ
?ביירדה המל הבוגתב
הלאוו ,יאנג יוניכל רבכ ךפה תיטסילאידיא
.יפוי
ילודל וביגה
 
 
27/5/01 2:46
דוד :תאמ
?ביירדה המל הבוגתב
יתוחא
הסעב
לבא
תומוקמ ינימ לכב םיקלח םיריאשמ ונלוכ
לבח
שי המ הז לבא הילרטסואב דלוויהל דמחנ היה ילוא
זא
וישכע
ונאצי
ו
םולשל ונייוכיס תא ונרמג הזב
? חרפומ ךל הארנ
זא
!!!ךשמהב יתבתכש המ תא ישפחת ילוא
דודל וביגה
 
 
27/5/01 2:39
דוד :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
יתוחא
!!!דואמ רהמ וןדיגי םימיש ששוח ינא
תא ומצעל ךלכלי ץובהמ חרובש ימ" יתבוגתב ץיצהל תנמזומ תא
םורופה ךשמהב העיפומ הבוגתה "תיבה
דודל וביגה
 
 
7/2/06 15:59
:תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
Hi
וז הבוגתל וביגה
 
22/5/01 9:23
ואימ יצימ :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
ןיינעב תוקצומ תועד יל שי
םישנא המכל אשונה תושיגר תא הניבמ ינא לבא
קותשא ןכל
לפקתא
ןכתא ארקא קר םעפהו
ואימ יצימל וביגה
 
 
27/5/01 2:53
דוד :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
לפקתהל המל
???םיינרופיצ תצק ףושחל תדחופ הלותח ןימ הזיא
הלאכ אל םה םייתימא םילותח
::-)
דודל וביגה
 
22/5/01 9:48
וג_ידניא :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
ונתוא איצוה ימ ,םגו ,ןונבלל ונתוא סינכה ימ :חוכשל אלו רוכזל
.םשמ


ךיא עדויש שיאה תא רחב אוהש ילארשיה רוביצה לע רמוא הז המו
.ונממ תאצל ךיא עדיש הז תא אלו ,ץובל סנכיהל
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/5/01 21:02
ילוד :תאמ
ריכזהל ןיוצמ יותיע תמאב הז .הדותל הבוגתב
בורמ םייסנכמב השוע ,ךיילע רמוא הז המו
תא המישאמ הקינאפ בורמו ,דחפ
םימחלנו ,הנש האמ רבכ םיפקתומה םידוהיה
.רוחאמ תורושק םיידי יתש םע
ילודל וביגה
 
 
23/5/01 11:12
וג_ידניא :תאמ
ריכזהל ןיוצמ יותיע תמאב הז .הדותל הבוגתב
.ךתואטבתה לש יוזבה ןונגסה תורמל ,הנעא ינא ,בוט ונ


הברה יד ינפל התיה ,קתומ ,םייסנכמב יתישעש הנורחא םעפ
.םינש


הידוהי ,תאז תמועל ,תא .הפ ךלוהש המ יתוא דיחפמ ,ןכ לבא
הז ךיא .ןייתחס .התוא תודיחפמ אל תומחלמש הצימאו האג
האמ רבכ ףדרנהו ןכסמה ידוהיה םעה לע ךלש ןועיטה םע בשייתמ
?הנש


הברה יד רבכ ףקת אל ףדרנהו שלחה ידוהיה םעה לש ןועיטה
.בל תמש אל םא ,םינש
וישכע .ופלחתה םידיקפתה .זאמ ונמצעתה .ךליבשב תושדח יל ש
.רחא םע לש םיסגלקה ונחנא
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/5/01 1:33
ילוד :תאמ
?םיפקתומה םידוהיהל הבוגתב
תעדוי ינאש תורמל ,הנעא ינא בוט ונ
.תואיצמל םעפ יא עדוותהל יוכיס םכל ןיאש
תדחופ דואמ ינא ,אמאכ ,תישאר
עגרכ תללוחתמה המחלמהמ טרפבו תומחלממ
דחפה ,ךיילא דוגינב ,לבא .ונדגנכ
תולובג תעדוי הניאש תיברעה תוירזכאהמ ילש
ישוח ןדבא לש הקינאפל יל םרוג ונניא
.בהואל ביוא ןיב הנחבאהו תואצמתהה
ףיסומ תויניצב ולוכ םלועה םנמא
ונימצע תא םישאהל הביס אל וז לבא ץחל ךיילע
,הנש האמ רבכ ,סנוא ןברק ונחנאש הזב
םישנ לע תופקתה ,תוירברב תוחיצר
םינולבזיח ג"ר לע םידאקס םידליו
יונישב תלבחמ התוא ...סאמח םיטסיפשא
םיפדור םויה םג ךכ זא ומכ ,היבאלאג
יתב לע םירוי דצ לכמ תוצצפ םיצצופמ ,יתוא
תוסגב םימייאמ ,לארשי ייברע ,םירוגמ
...הללאבזחב יולגב םיכמותו
,םידוהיה תא המישאמ תירורהס ומכ תאו
ריסהל ילמרונ םע לכ ומכ םיעדוי אלש
לכ םיעשעתשמ אלא ,םימויא םמצע לעמ
חרזמל לבקתהל תיתודלי הווקתב ןמזה
.םיווש םירבחכ ירברבה ןוכיתה
םא ,םעפ יא וניבתש יוכיס ןיא לבא
םתא םלוע הזיאב םתנבה אל האושה ירחא
אל ,וב םידוהיל רומש סחי הזיא ,םייח
.םינכסמ .םלועל וניבת
.הריס התואב םכתא ינא ררוחל וקיספת
ילודל וביגה
 
 
25/5/01 2:29
noe :תאמ
םיכבסותמל הבוגתב
.חבטל בוט ןאצ ומכ תכלל םילוכי אל המ
.שאר םירהל םיבייח
םיישונא אל .ופט
noeל וביגה
 
 
25/5/01 3:07
ילוד :תאמ
הלאה םישוברעה םיער תמאבל הבוגתב
.ופט
ילודל וביגה
 
 
26/5/01 0:20
ינרק :תאמ
םיכבסותמל הבוגתב
םידוהיהש ינפל .הדוקנ .עקרק התוא לע םימחלנ םימע ינש
וז .תאזה ץראה לע אוה ךוסכסה .םיברע הפ ורג ,הפל ואב
לע ךוסכס אלא ,םידוהי םה רשאב םידוהיל תולכנתה אל
,םג זאו ,ןברוק תשוחת םע בבותסהל םייחה לכ רשפא .המדא
תונברוקה ונא - ונלש הלועפ לכ קידצהל ,אצוי לעופכ
עיגה .אל זא ?ןוכנ .איהש ךרד לכב ביגהל רתומ ונל ,ירה
,יניעב תינתסובת המצע איהש ,וזה השוחתהמ תאצל ןמזה
םולכב דירומ אל הזו .םייתרוקיב תויהל םגו ןוחטב סופתל
תא לבא ,הרמא וגידניאש המ ילוא הזו .ונלש ךרדה תקדצמ
תובוגת לע ךמתסהל םא ,תתוועמה ךכרדב הז תא תשרפ
.ךלש תומדוק
ינרקל וביגה
 
 
27/5/01 2:59
דוד :תאמ
תכבסותמל הבוגתב
הנש האמ הזיא םיפקתומ ויהש םידוהי ינש ריכמ ינא
בגה ירוחאמ תורושק םיידיה םע ומחלנו
לבא
ףוסב
וחילצה םה
תורושק םידיה םע
תוחגנב ינשה תא דחא לסחל
:-)
???קיחצמ
!!!אל ילואו
:(
דודל וביגה
 
 
29/5/01 22:29
ילוד :תאמ
תכבסותמל הבוגתב
ריסהל ךרטצנ םייתרוקב תויהל מ"ע
.ינשה ורבע לא ןנובתהלו ינרק םוסחמ תא
,תושיג יתש ולא הארנ םשש המו
הבישה תדפיטניא ינפל תיטילופ ופקתשהש
תוימואלה הנשי .סאמח/ףשאב
םוקמכ לארשי תנידמ יחטשב תקשוחש תיברעה
האנשה הנשיו ,התיב תא וב תונבל
אטבל ביטה .תוימשיטנא הנוכמה תיגולותפה
םיברעה םע תוהדזהמ הדילסה תא
םיפנחתמה םידוהיה לע ורבדב ןוסלנצכ לרב
תוימשיטנא"ה תא וגזימש םיברעל
לש ןויגפה תוואת םע הפוריא לש תיגולותפה
תירזכאה תוימשיטנאה תא ."חרזמה
the sooner תיצאנה היחה תא ומכ ץצורל שי
לע המחלמה יבגלו ,the better
ימ ,דרוש קזחה המחלמב ומכ ,ןכבו ,ץרא לבח
קוסעי וייח לע המחלמה ידכ ךותש
לרב רוכזא .תומי ,ינשה דצה לש סרטניאב
ןויסנ תא איבהל ידכ דעונ רקיה
ןויסנ תאו ,רזכא םלועב ידוהיה םעה לש םייפלאה
תינוליחה תודהיה לש םייתאמה
הווקת ןיא םאה .לבקתהלו ללובתהל התסינש
םירוי ?םוקעה םכבג תא רשייל
....םכילע
ילודל וביגה
 
 
2/6/01 15:23
tzachi bar :תאמ
תכבסותמל הבוגתב
Dear Karni,
I would agree with you just year ago, but now it
quite clear that the issue of the current war
between the Palestinians and us is not ground.
Just to recall, Barak agreed to 95%+5% and you
know the answer by yourself...
The argument is about our life. They don't want
us here all over Israel. The Palestinians want to
internationalise the conflict to achieve
international support in the Palestinian right of
return to Israel not to Palestine. They say
explicitly that they will NOT compromise about it
even one millimetre, as they have never
compromised on anything else. This is just the
first stage in the "TORAT HASHLAVIM" that aims to
destroy Israel by strong Arabic immigration to
Israel, changing the demographic balance and than
by legislation to eliminate the concept of Jewish
state (at this point there is agreement between
the Israeli left wing and the Palestinian that
Israel shouldn't be the Jewish state, they claim
that Israel should be the state of its civilians)
and the last stage is union with Palestine, cause
almost no Jews will stay in Israel under such
conditions.
That's what the Palestinians declare for years.
But most of us preferred not to listen. We
preferred to live in illusion that we will be the
first in the world history to establish real peace
(by the western meaning, peace which doesn't relay
on power, like between Sweden and Norway) between
democracy and totalitarian state. Unfortunately
we were wrong.
Sincerely yours,
Tzachi Bar,
Göteborg, Sweden

N.b.
Arabs slaughtered Jews long before '67 or even
'48. And if the Arabs are looking for ground to
live they have enough space in the Middle East
with their brothers (can one define the
differences between Jordanians, Syrians and
Palestinians?)
tzachi barל וביגה
 
 
26/5/01 0:26
ינרק :תאמ
םיכבסותמל הבוגתב
,יהמ תעדוי תא .תואיצמה לע לופונומ ךל שיש ןיינעמ
?טלחומה קדצב הקיזחמ תא ?הזה ןוחטבה הפיאמ .אל םירחאהו
ינרקל וביגה
 
 
30/5/01 23:22
ילוד :תאמ
לופונומל הבוגתב
!תיחשמ ףוסוליפה
?ינרק ידייל טלחומה קדצל רשקה המ
לש היפוסוליפב רועיש הפ הז המ
?דרוסבאה
םויק תמחלמ הפ תללוחתמ תואיצמל ודרת
!לופונומ קחשמ אל
תא ריסהל םוקמב שקשקמו ףסלפתמש ימ
.םמדמ ומצע תא אצמי ,וייח לעמ םויאה
ךל רפסא ינא םיפסנה לש םדובכמ הליחמב
ארקנש דחא יבר היה .רסומה תעונת לע
.רסומה תעונת ללוחמ-רטנלס לארשי יבר
ררוע קידצ ותוא ,םיקשנ ןמיש רלטיהש ןמזב
ןויקנלו שפנ ןובשחל םידוהיה תא
ןמזב ,וגאה לוטיבו הוונעל םכירדה אוה ,םייפכ
וקסע ,היסורל וברקתה םירברבהש
תוליכרו ערה ןושל תייעבב לופיטב םידיסחה
.ךורב םרכז יהי .םנחמב
ילודל וביגה
 
 
31/5/01 0:07
תימע ןרומ :תאמ
היפוסוליפל ידל הבוגתב
?ותיא המ ,ןבומכ תירופטמ


.זוב זוב ,זוב
תימע ןרומל וביגה
 
 
1/6/01 19:34
:תאמ
םיפוסוליפו םירפס ףרושש ימול הבוגתב
ךלש יטרגטניאה תא םלוה אל דאמ ,תימע ןרומ ,הזו
הנוש העיד העיבמש ימל ביגהל ,המישרה תבתוככ
יאדו ישפוח ןויד ."זוב ,זוב ,זוב" יוניכב ךלשמ
.הככ חתפתהל לוכי אל
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/6/01 20:07
תימע ןרומ :תאמ
!?החילסל הבוגתב
וררבתי יאדוו זא .ופוס דע ,ןוידה לכ תא ארק
:םיבושח םירבד המכ ךל
ןיטולחל תימיטיגל ךרד אוה זוב הלימב שומיש .1
למעב החיורה ילודש תבשוח ינאש ,שפנ טאש עיבהל
תא רמנמש ימש ינפמ ?תימיטיגל איה המל .היפכ
םיטפשמב ,ןוידל וירבחב לוזלזב הזה ןוידה
לא סחיבו םייצאנ ואינה לובג לע םייטסישפ
טאשמ רתויל יאר ונניא - םיימיטניאה םהירביא
וניתדידי ילודל המודב םא ,אל רקיעב ,זובו שפנ
וניא ןכ לעו) ןויד חתפל ידכ תאז השוע ונניא
קידצהל ידכ קרו ךא אלא ,(ויתונויער תא ריבסמ
שפנה טאש תא עיבהל ילש ךרדה .ותדמעו ומצע תא
יתעדל לבא ,הדמחנ ךרד הניא ילוא הנממ ילש
.תרחאל היואר אל ילוד
ילודל רשק םוש ילב הפי חתפתה אקווד ןוידה .2
ףרטצתש הווקמ ינאו ,(תועדוהה יכיראתל בל םיש)
לע רמול המ ךל שי םא הז רחואמ בלשב םג וילא
.וב ולעש םיאשונה
תימע ןרומל וביגה
 
 
2/6/01 9:34
:תאמ
הנוש התעדש ינפמ אלל הבוגתב
םירחא לשו ךלש ךתעד .ןוידה לכ תא יתארק
לבא .ידדה הזש ררבתמ .שפנ טאש הב תררועמ
הליעומ ךרד הנניא ןכ םג תידדה שפנ טאש תעבה
אקווד ןויד חתפל ףוחד יכה ירהו .ןויד חתפל
תא ,ןאכו .ונלשמ הנוש יכה ותעדש ימ םע
םייתעבש רומח הז ןכל ,איה אלו המישרה תבתוכ
,הלשמ ךומנ ,יתעדלו ,הזכ ןונגסל תררגנש
.רבודה תא קיתשהל דעונש חנומ הז "זוב"ש ינפמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/6/01 9:51
תימע ןרומ :תאמ
הנוש התעדש ינפמ אלל הבוגתב
.קיתשהל דעונ זוב
רובעי אל המ ריבסהל ידכ דעונ זוב יניעב
.ןוידב
המרל ותוא דירומש ימ ןוידב רובעי אל ,אלו
הפ םיחוכיוה בורש בל םיש .הדירוה ילודש
יתיסינ ינא וליפאשו ,אתגולפ ירב ןיב ויה
ומכ ןונגס לבא .ןויד ידיל תרבגה תא רגתאל
ןותינ אלו חוכיול יואר אל ילוד לש
ךנחל הלוכי אל ינא :יניעב ותיא חכוותהל
.הווש ךרע םדאה ינב לכלש בושחל שדחמ התוא
תימע ןרומל וביגה
 
 
25/5/01 1:36
ילוד :תאמ
?םיפקתומה םידוהיהל הבוגתב
?!?םיפקתומה םידוהיה
ילודל וביגה
 
 
23/5/01 23:13
noe :תאמ
ריכזהל ןיוצמ יותיע תמאב הז .הדותל הבוגתב
,ותמ ףוסב .הנש האמ הזיא ופקתוהש םידוהי ינש םעפ יתרכה
םתס אלו .םיידי יתש םע ומחלנ םתס אל .ומחלנש ינפל ול לבא
.רוחאמ תורושק םתס אלו .תורושק םיידי יתש ,םיידי יתש


םימחלנו םיידיה תא םישפחמ רוחאל דע םיכלוה ויה םוי לכ הככ
הלא םיראיירפ אל .ובשחת לא ,םיפקתומ זה ןמזה לכו .םתיא
ףוסב .יאדאבע ללכב היה דחאו ,רטנע ובא דחא לכ הלאוו .ויה
.םיפקתומ רבכ הנש האמ .ושעי המ ותמ


םיפקתומ הנש האמ הז המ ,םדוק הברה םתוא גורהל ולכי תמאה
םינלאמש ויה המ לבא ,תורושקה הלאה םיידיל ץיברהל םיכישממו
ולעגנ זא .םיחוד ויה קוידב ,םתוא גורהל ואבש םעפ לכו ,הלא
.םתוא וגרה אלו
noeל וביגה
 
22/5/01 10:09
חרוא רבוע :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
ושעי אל רשא ,רשיה ךרדב קר םיכלוהה ירשא .דימת םיקדוצה ירשא
שומיש ןהב ושעי דעל ,תוקוחשה םהיתותימאב םיקבדה ירשא .ער
.וניוועהו וניווע ,ונאטח ,ונדגב ,ונמשא :םבל חול לע וכי חצנלו
.ןכל הוותוה ביתנה רשאב הנפוטשת דימת רשא םימה תופיט ןכירשא
םוטמיטהו תילכתה רסוח תא תוארל ,בל ירשי ,םכיניע וחט ךיא
ינב ףלא םירשעכ לש םתומב םעט היה םאה ?םידוהיה תנידמ תמקהבש
הלכ יתא ,ןונבלמ יתא ?וזה תקפקופמה הקתפרהה רובעב םידוהי םדא
?הווקתה ?לאה תגלפמ םואתפ המ ?השויטק םואתפ המ .יאובת
ןניאש תודבוע עבוק הזה רמאמה .םינשי םירמוח רזחממ הזה רמאמה
התשענ ןונבלל הסינכה .תועטומ תונקסמ קיסמ הזה רמאמה .תונוכנ
הכמת זאד היציזופואה םגו .82ב תסנכנה הלשממה יביכרמ לכ תעד לע
תוגלפמהמ תסנכה ירבח .עיבצה דירש יסוי ךיא תסנכב וקדיב .הב
םירמואו ונלש רצקה ןורכיזה לע םיכמוס קלח .ודגנתה אל תוידוהיה
.וענמנ םהש
.בוש ףפועתהל תומייאמ תושויטקה .טקש אל ןופצה :ךכ רחא הנש
.תלהובמה החירבהמ הנוזינ המילאה הדפיתניאהו ,ופטחנ ל"הצ ילייח
הלאה תמאה ירבוד ינש ,תפרעו הללארסאנ ירבדל בטיה בישקהל יאדכ)
(.םיידוהיה רודה ינמחר יריקיל וכפהש
תקדב דציכ .תויוטש הזיא ,הלע הנומש תירקב תורגבל םיאכזה רפסמ
שא תחת ויה דוע הרבעש הנשב ונחבנש הלא ירהו ?הזה ןיינעה תא
הנשמ תוחפ ךות ,םתומכש םינמונפ ,התע םינחבנש הלא .תושויטקה
.ןונבלמ ונתייהש ןמזב וריסחהש לכ תא ומילשה
אבצה יניצק לכו רוביצה ישיא בור ,ןונבלמ ונתאיצי ינפל הנש
,ןונבלמ האיצי לש הזה םיעוויעה ןויער תונגב ורביד ונייארתהש
ורשייתה םלוכ הנהו הרטמה תא קרב ןואגה ןמיס קר :אלפ הז הארו
ןואגה לע ימחר) .וטבחנו ולפנ הריסל הציפקבש הלאכ שיו ,ותיא
התיה הליפנ הזיאו ,תושעל ךירצ היה תויולתפתה וליא ,אנליוומ
(ול
.תטלחומה תמאה יעדוי ,דימת םיקדוצה םכב ינא אנקמ :יתלחתהש יפכ
יתראשנ ךא תומייוסמ תודוקפ יתבריס ,ןונבלל הסינכל יתדגנתה
ךתנידמ ךילע הווצמש המ תא עצבל .גוהנל היה ךירצ ךכ יכ םחליהל
םושב ףפונתמ רוחש לגד יתיאר אל .רוחש לגד הדוקפה לע ןיא םא
היה .תצרחנ הרוצב ירבד תא יתרמא ,עשפ עצובש םוקמ לכבו .םוקמ
.םשמ חורבל ךירצ היה אל ,ןונבלמ תאצל ךירצ
קמע תא ררחשל ךיאב קוסעי תוננבב םסרפתיש אבה רמאמהש חינמ ינא
.עוושמ תוירחא רסוחב םהידלי תא םינכסמה םינויצה ידימ רפח
האצרה ,ןבומכ עמשא יזא ,קמעה יתב תא ץיצפהל וליחתי תומגרמהשכו
הקיווש ,הייקרש א הקב דגנ הפ ונישעש המחלמה יעשפ לע תדמולמ
.ונלש םיידוהיה םינגב תויהל הלוכי תוסיפר המכ ,תמאב .םרכ לוטו
.ןבא ומכ אוה ,קבדנ אל אוה שבי ץוב םיקרוזשכ ,בגא
חרוא רבועל וביגה
 
 
22/5/01 10:32
noe :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
המ הזש םושמ .בוט הזו .ךתוא דרוט דאמ והשמ וליאכ הארנ
.דורטל - תושעל דעונ יתנבהל הזה רמאמהש


תא רקבל אל ונמצע תא ןוחבל אלל ףיטמ תמאב התאש ןימאמ אל ינא
רהרהל ונל רוסא .םיקדוצ דימת ונחנא רמולו ךייחל ,ונמצע
.ונמצע תא קודבלו


ךותמ טטצמ התא - וכופיהו רבד םה ךירבד יכ לאוש רקיעב ינא
ןויקנב ץוחרל םילוכי םניא תסנכה ירבחש הדבועה תא רמאמה
אל הזש רמוא זאו ,דירש יסוי לע אמגודב הז תא רשאמ ,םהיפכ
.ןוכנ


,תובושתה לכ תא ךל שי ,ומצעב חוטבו ץרחנ דאמ עמשנ התא
התא הנהו ברעממ חרזמ קוחרכ ךממ םיקוחר הטרח הלילחו רוהרהו
םהל שי ,לכה תוצרחנ םיעדוי ךתומכש הלא לכ תא רקבמו בש
?והשלכ ולו שפנ ןובשח תיישעמ םה םירוטפו לכהל תובושת


.בוש בותכתו בוט בושחת עגרת ילוא ?דיגהל הצור תמאב התא המ
ןיבהל הצור תמאב ינא .אל הז - עבשנ ינא - ינרטנק עמשנ הז םא
.ךתוא
noeל וביגה
 
 
22/5/01 11:39
a2d2 :תאמ
?הירגיסו הפק סוכ ילואל הבוגתב
.הדלקה תדובע הברה יל ךסח ,חרוא רבוע ,םימיה רבכשמ ונדידי
אוהש דיגת םא ,חונ ,ךל רוזעי אלו הנוכנ הנומת רייצמ אוה
.אל אוה יכ ,העוט
-ל דעו ומצע לילגה םולשמ .ןונבל ישדוח הברה ירבעב שי יל
ורי .םישדוחל ורבטצהש תועובשו םימי הברה ,כ"חא םינש 15
.ןאכ ביגהל יאשרל יתוא השוע הז ילוא .יתירי ינאו ילע


ןונבלל סנכיהל שיש ומיכסה םלוכ .סוזנצנוק היה תישארב
לש בוהצה סובוטואה .םשמ היהש דימתמה םויאה תא לסחלו
.הבורע-ינב תשיפתל םוקמ היה םידלי תיב .הרטמ היה םידימלתה
עוסנל יתינהנ םהבש םימי רוכזל ליבשב רגובמ קיפסמ ינא
ןופצמש העבגמ תיפצתל תולעל וליפאו ןופצה לובג לע הפסוב
.ללכב ןכתסהל ילבמ ,ןונבל ךותב רמולכ ,שיבכל
םא .ץראב םינונירה וליחתה ,זרואב ונלבקתהו ונסנכנש ירחא
הנושארה םעפב ליחתה אוהש הז דירש יסוי דגנ והשמ יל שי
.המיחל ידכ ךות יטילופ חוכיו
:ןונבלמ האיציל רשי ץופקנ ואוב וישכע
תא םואתפ ולביק םיניתשלפה ןיאמ בושחל חרט אל ילוא דחא ףא
.תיחכונה הדפיטניאל המזיה
אל הללאבזיחה יכ םהל רוזעל םייונפ םואתפ םינריאה .1
תדמתמ המיחלב
םא .םתוא ץצופל ילבמ חטשב םיבר המיחל יעצמא ריאשה ל"הצ .2
םיעיגמש המגרמה תוצצפ תובנז תא וקדבת ,םינימאמ אל םתא
.ריואה ךרדב ונילא
ללגב םילבחמה לש תיתיישעתה תיתשתה תא סרה אל ל"הצ .3
.הזופחה האיציה
.ןמז קיפסמ ותוא םיצחול םא חרוב ל"הצש ודמל םיניתשלפה .4
?רורב הזש וא ףיסוהל ךירצ .5
רבוע" קדוצש ירה ,םיניתשלפה י"ע תשקובמה הירוטירטה ןינעלו
לש החטיש לכל םינעוט םה .רפח קמע לע רבדמ אוהשכ "חרוא
תתל םינכומ ןאכ םיבתוכהמ קלחש המל קר אלו לארשי תנידמ
.םהל
תיברעה תומילאה םייתסת ובש םכסומ וק שיש יתוא וענכשת םא
םילחנמב האור ינא ,זא דע .יפלקל םג .םכתא ךלא ינא ,וניפלכ
ךכ ,הדפיטניאה ילג םירבשנ וילעש רכסה תא ,תינחה דוח תא
.וכו םילשוריל ,הרדחל ,הינתנל םעיגמ םיסיסר תצק קרש
ונלוכ תא ליצמו רכסב עבצא קיזחמש הז אוה יניעב לחנתמ לכ
.םד לש םיב העיבטמ
a2d2ל וביגה
 
 
22/5/01 11:56
noe :תאמ
חרוא רבוע םע ינאל הבוגתב
תא ןיבמ יניאש יתרמא .העוט אוהש יתרמא אל :תישאר
.ותנווכ
תפוקת תיולת איה תואטבתהה תוכז יכ ךירבדב עלבומ :תינש
לכ לש ותוכזש םשכ אטבתהל ךתוכז .תיזיפ םש םיהושש ןמזה
.תרחא וא וז היישעב ךל התנקנ אל איהו ,אטבתהל םדא


לש הכלהמב ןוטלשה תונווכ ירחא רוהרה םצע דגנכ תיחמ
תמאב התא ,םירושע ינשכ הכשצנ המחולה ונניינעל .המחלמ
?הכורא ךכ לכ הפוקתל ובאט עיצמ


,ירק ,ןוניצ תפוקת תעכ םג עיצמ התא ובאט ותוא םשב םאה
תוכחל שי ,רוקחלו רהרהל רוסא דוע האיציה ירחא הנש
?הנש םישולש


הלח ןוחבלו רערעל רהרהל הבוחה .ידידי ךילע קלוח ינא ןאכ
אוהש ינפל םיימוי ג"לש עצבמ לע תעדי םא .העידיה עגרמ
.עירתהלו רהרהל רוקחל תייה ךירצ זא רבכ הרק


וניא אוה ירעצל לבא .ולש רשוי ץילמ יניא .דירשל רשאב
היה דירש יסוי .ושארל שבוח התא ותוא עבוכב רדהתהל לוכי
המחלמל תודגנתההשכ .תונברסל ותודגנתהב רתויב םיטלובהמ
תרשל בוריס תרוצב יחרזא ירמ לש םינממס שובלל הליחתה
הז הרקמבו ףסה לע ולסופל ןיא ימעטלש יחרזא ירמ ,ןונבלב
,ודגנ ץצוח םק דירש יסוי ,ךרובמו ךורב תויהל לכי אוה
תורשל אצי .השע םג אלא רכוז יאדו התאש ומכ שרד קר אלו
.ןונבלב ןושארה וקב םיאולימ


קפס ןיא םלוא .תדרפנ המבל יואר םיאניתשלפה תודוא חוכיוה
יתלב ףחד תואמ תוענומ ,ןאכ וגצוהש יפכ וב ךיתודמע םג יכ
םא .ןתוא קודבלו תוסנל אלו תודבועה תא תעדל אלש רבסומ
לש ותוכזב ריכהש ימ תימשר תוחפלש עדוי תייה קדוב תייה
תולובגב תויחל ךתוכזב וריכהש םיאניתשלפה אקווד ויה ינשה
םכסה לע םתתיא תמתחש ירחאש התא הז .ןוחטבב קוריה וקה
םתוכז תא שיחכהל וישכע הסנמו ימאלסה תטישב ךלוה הזכ
תולובג ויה הלחתהב .י"א הניתשלפ לש החטש ראשב הנידמל
לע םירבדמ הברה יכה תתל םינכומש םייננוציקה םויה .67
םתוא רוגסל םג הצרת רחמ ,תויולחנתה תועצמאב חטשה עוסיש
.ונתוא לבלבל תודבועל תתל המל לבא .עבט תורומשב
לכ (המויסקא) םיער ראשה לכ (המויסקא) םיקדוצ ונחנא ירה
.ןמזה לכ ונתוא ןייזל םיסנמ ראשה


.הככ בורה הז .רדסב אלש ךב ישיא והשמ אל הז גאדת לא
תרושקתה תועצמאב ידסממה םופמפה תא לבקל םינכומ בורה
.םיערה םהו .םימחול הז ל"הצ .םילבחמ הז הללאבזיח ויפל
.ונמצע לע םירמוש קר ונחנא םישועש םה
noeל וביגה
 
 
22/5/01 13:19
חרוא רבוע :תאמ
(-: ןכבול הבוגתב
םילאושש הלאמ ינא .םיטבלתמהמ ינא .חנ ידידי יל חלסת
םוקמב .בושו בוש םמצע תא םיקדובו ,ברעהו םכשה םמצע תא
וישכע ,ןמז ידמ רתוי ,םעפ יתבבותסה ינא םג דמוע התאש
זאמ .םייח ץפח םג ינאו .תורחא תויורשפא ןחוב ינא
והשזיא ךלצא יתיאר אל םעפ ףא ,הזה רתאב רבוע ינאש
?ינש רוהרה אלל חוטב דימת ,העוט התא ילוא ,קפס
,רתוי רגוב רבכ ינא ,ןבל רוחשב לכה יתיאר רענ יתייהשכ
תודלות דיגתו ?רענ דימת ?הינש הבשחמ םוש ?ךתיא המ
?67ב ךלצא תוליחתמ יברע ילארשיה ךוסכסה
תא םש ןיא ,רעטצמ .וכופיהו רבד יתמישרב תיאר הפיא בגא
.ארקנה תנבה יא קר שי ,הז
חרוא רבועל וביגה
 
 
22/5/01 13:50
ימסוש :תאמ
.ארקנה תנבהל הבוגתב
ינויצ תויהל לש ריחמה ילוא .קדוצ התא ילוא .בוט
םלוכ תא סורדל הז לארשי ץראב ימואלה תיבב ןימאהלו
בירחהל ,סורהל ,לשנל ,ץיצפהל ילב ילוא .ביבסמ
היהת אל וז ,ךכ םא .תאזה הנידמל המוקת ןיא תונעלו
.תרחא ץרא יל שי .הלודג הדיבא
ימסושל וביגה
 
 
22/5/01 15:17
חרוא רבוע :תאמ
.ארקנה תנבהל הבוגתב
.בותכו אורק דמלל עדוי םג ינא .עדוי ימש תא ינא
ןה .ידי לע ורמאנ אל סורהלו לשנל ץיצפהל :תורימאה
ךתוא ןימזמ ינא ,ןהל םיכסמ אל ינא .ךדי לע ורמאנ
חכוותהל לוכי התא יתא .הז ןיינעב ךמצע םע חכוותהל
םא .לאשת ,ךל ןבומ אל והשמ םא .יתרמא ינאש המ לע
רמוא ךכ בקע םאו .ךתוירחא לע ןה ,תונקסמ קיסמ התא
םירבד יל סחיית לאו ,עגפית לא ,רבד ןיבמ ךניאש
,תמאה .רוגל רחבתש ןכיה אירב יל היהתו .יתרמא אלש
םגו ,וידעלב השק יל היהי ,הפ בזועש דחא לכ
.רתוי ךבוסמ היהי ,םעפ ךרוצ היהי םא ,ץוליחה
חרוא רבועל וביגה
 
 
22/5/01 16:02
ימסוש :תאמ
?קאמסא ושל הבוגתב
.וציצפה אל .קינקיפ היה ןונבל .יתנבה אל זא ,הא
תויולחנתהה תא .םילשנמ אל .קינקיפ הדפיתניאה םג
אל םג .הקיר ץראב ,וניבושיי בור תא ומכ ,ומיקה
.םייח ליצהל ידכ לכהו .ןותמ יזיפ ץחל קר .םינעמ
ושענש הקדצה ישעמ לע רוחש לגד תיאר אל הז ללגב
"קדוצ התא ילוא" יתבתכ .(ינא םגו) תייהש ןכיה
אל .עבשו םישישב ליחתה אל תמאב ןגלבהש םושמ
,םיליטה ,םיפתרמה אל םג לבא ,םיל קורזל ןוצרה
.תנווכתה הזל אלו יתיעט ןאכ םג ילוא .תועקפהה
ימסושל וביגה
 
 
22/5/01 17:03
חרוא רבוע :תאמ
ינא לבמט הזיא ויל הבוגתב
ונייה ונחנאו וגנטל םיינש ךירצ .לבמט אל התא
ונשש אלו דבל ונייה אל ונחנא לבא .בהלנ ןדקר
םג לבא ,םהב שייבתהל שיש םירבד ונישע .ךכל
םא עקפתת יאדו הנידעה ךתביקש םישעמ ונב ושע
דצב לוועה ישעמ לכ תא חינהל .ןאכ םתוא ריכזא
ונישע שוביכו המחלמ תוואתמ קר וליאכ ,ונלש
תארק םאה ?ןונבל .תוניגה רסוחמ רתוי הז ,תאז
תלדל ץרפתמ ךניא םאה ?ןונבלל רשקב ירבד תא
ימ ?הקיר ץראב תויולחנתה .בוש ארק ?החותפ
תורשקתמ תויולחנתה ךיאו ?ללכב הז לע רביד
?רמאמל
חרוא רבועל וביגה
 
 
22/5/01 20:26
ילוד :תאמ
.ארקנה תנבהל הבוגתב
.םיחוד שממ םה םינלאמש םימעפל
ילודל וביגה
 
 
23/5/01 11:16
וג_ידניא :תאמ
הסכיאל הבוגתב
ןויד להנל וליפא תלגוסמ אל ,ךומכש תקדצו
.תוישיאו תוחוד תורעה ריעהל קר ,יניינע


?ךילע רמוא הז המ ,ןיינעמ
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/5/01 1:47
ילוד :תאמ
האג הידוהי ,תאז תמועל ,תאול הבוגתב
יכ ,תישיא הז תא תחקלש הפי
םעה דגנ ,תיצאנ ואנ התסהב ךמותש םדא ,תיניינע
,תישפנו תיזיפ ,לבוסה ,ולש
ידכ ךות םג ץמאתמ תוליצאבש ,ולש םעה דגנ
המחלמה
ייח לע רומשל ,ומויק לע
.החוד אוה הזכ םדא ,םירחא
,הליעגמ תונכסמ איה תונתסובת
?ףקותה לש תונעטב דדצל ?דצ תחקל דוע לבא
?הזמ החוד רתוי המ
ילודל וביגה
 
 
25/5/01 10:15
ימסוש :תאמ
בנגה שאר לעל הבוגתב
.ךתוא ריכמ אל ינא .קתומ ,ילש םעה אל תא
ימסושל וביגה
 
 
30/5/01 21:06
ילוד :תאמ
בנגה שאר לעל הבוגתב
יפנפנמ תא ?ריכמ התא ימ תא
?הללאבזח ילגד


ל"נה םייניש רושיימ ץוח
....ןיפה תמקעמ םג הארנכ לבוס
ילודל וביגה
 
 
25/5/01 23:55
ינרק :תאמ
בנגה שאר לעל הבוגתב
.ךומכ םיבשוח אלש םישנאל םינויצ תקלחמ קר
הלוכי אל תא יכ ,תלכסותמ םגו ,הליעגמ תא
הפה תא לבנל קר אלא ,יניינע ןויד להנל ללכב
תבשוח תא המ .האושהמ םיחוקלה םייוטיבב
לע םייאמ וא הרוביג ךתוא השוע הזש ,קוידב
.ךמצע ךלש תונכסמל יוטיב קר ?והשימ
ינרקל וביגה
 
 
26/5/01 22:14
וג_ידניא :תאמ
בנגה שאר לעל הבוגתב
תויניינעב םירבד יתנעט ינא .אל טלחהב ,אל
.תמיוסמ
תועדב םינימאמש םישנא תונכל ךלש ךרוצה
.זובל רקיעב יואר ,םייצאנ ואנ ,ךלשמ תונושש
ןופצמה תייהנ תוכז וזיאבו תולק וזיאב
?םינויצ תקלחמ תאו ונלוכ לש ירסומה


אל םהש הפידעמ תייה תאש המכ דע ,תעדוי תא
לש ינשה דצב ,םע דוע םש שי ,םש ויהי
תא יכ קר הפמ םלעיי אל אוהו .האוושמה
.יאנג תומשב ונלוכל יארקתו תונקדצב יפעפעת
,ךלש יוטיבה תלוכימ ,ךממ תוקומע תמשרתמ ינא
דחוימבו ,ךלש תוינמוההמ ,תנרוקה ךתוישיאמ
תא ,קפס ןיא .םיזוחאה תאמ לכב תקדוצ ךתויהמ
?רפסנרט ?ךלש ןורתפה המ זא .הוואגל רוקמ
.תעדל תינרקס ינא ,ירפס ?יפוס ןורתפ
וג_ידניאל וביגה
 
 
29/5/01 22:56
ילוד :תאמ
םולכ יתבנג אל ינאל הבוגתב
התייה ,םולכ תבנג אל םנמא
תופקתהה ,ינרק יתוחאו .הזארפארפ קר וז
יפלכ תונווכמ
תיפיצפסה הזולנה תוגהנתהה
םא ,הפ םיעמשנש םתרקוהו םילבחמה דודיע לש

םג םישוע הלאה םישנאה
.םפיקתא אל ךכ לע םהייחב םיבוט םירבד
ןכבו .תיצאנה הלאשל תעכו
תויריו םידאקס םיחרזא לע תודבאתהו דאהי'ג
הליג לע
סרוק לש די לעומב העדצה
'ץנילו תושויטק ,האוש תשחכהו תושרה יניצק
,יטסידס
תרושקתה ילכב תיצאנ התסה
דבלמ םנמא .דוהיה תא גורהל האירקו
םינייפאמה
םינייפאמ םג םנשי םייצאנה
לנויצנה ,חכשש ימל ,ךא םייסאלק םיימואל
םזילאיצוס
םיטנמלא םג וברקב ליכה
ןיירול סזלאל הבישה תוכז ,םיטושפ םיימואל
לבחלו
ןורתפה המ זא .םיטדוסה
....ירפס ?רפסנרט ?ךלש
.תיתימא תוינמוה ,ןכבו
רורטה ןוגרא םע םיקסע תושעל םוקמב
לודגה היפאמהו
ול חינהל םוקמבו ,םלועב
קרפל .וב םחלהל תושונאה דגנ םיעשפ עצבל
ןוגרא תא
תא ךכב קיספהלו רורטה
הנידמ ונימצעל רוציל דבב דב .םדה תכיפש
םע תילמרונ
םעו ,הנגה ינב תולובג
היחרזא םולשל תגאודש ,תויופש תומרונ
תא תפדורו
םתישע .םהילע םימייאמה
תומולחב ונתוא םתפצה הנוי םתחטבה ולסוא
םידורו
סרפ ןומיש .ןוסא םתאבהו
אל רמא ןוסלנצכו ןוירוג ןב לש "ודימלת"
תנידמ" יכ רבכמ
תחאייב תייצמנ לייארשי
"םעפ ייא העדיש רייתוייב תושקה תופוקתה
ךישמנ םא ןכבו
תפקהו וניבייוא שומיחב
דועו דועב הרזגה תקדו הבוטחה וניתנידמ
אל ,םד יאמצ
לע הכביש ימ רבכ ראשי
רושייל םיקוקז םתא .תונויצה ןברוח
..םכילע םירוי....םייניש
ילודל וביגה
 
 
29/5/01 23:07
םייתניבו םישבכ תלפכשמ :תאמ
הרקיה וגידניאל הבוגתב
הידורפ וזש תעבשנ יתייה ?תמייק תמאב תא
לש רתויב חלאנה גוסה לע בתכ ינלאמש הזיאש
םילחנתמ
.(םירחא םיגוס שי)
םייתניבו םישבכ תלפכשמל וביגה
 
 
30/5/01 21:00
ילוד :תאמ
?םוח תצק יתפטח וא תייההל הבוגתב
תינלבוסי יעבשת
ילודל וביגה
 
 
30/5/01 10:52
ינרק :תאמ
הרקיה וגידניאל הבוגתב
תחאכ ךב הצרא אלש יאדוו ,תוחא יל ןיא
םיעדומ אלא ,םילבחמ ישעמ םיקידצמ אל .וזכ
הריכזמ תא םאו .ךוסכסל ינש דצ םג שיש ךכל
תא יריכזת אל המל ,תולווע הנהכו הנהכ
ןיא ,תוקרי ראשו ןורבח ילחנתמ ךיידידי
וזיאל .דובכב ונמע תא םיגציימ םהש קפס
,תנווכתמ תא הנגה ינב תולובג םע הנידמ
הזעו םכש ,הללאמר וניתורוכמ םע ?קוידב
?ילוא
ילדחתש העיצמ ינאו ,עשורמו החוד ךנונגס
.תואשנתהב םירחאל תוצע תאשל
ינרקל וביגה
 
 
30/5/01 21:04
ילוד :תאמ
יתוחא אלל הבוגתב
ץוח ,השקבב יל יריכזת
הזיא לצא ,יחלה ישנאו ןייטשדלוג ר"דמ
אוהש תיאר ידוהי
יחלה תא שיגמ ונניא
?הינשה
ילודל וביגה
 
 
30/5/01 11:19
א.א.א :תאמ
הרקיה וגידניאל הבוגתב
תיטסישפה העונתל סחייתמ םזיצאנ גשומה .א
החפשמל ןבכ , הירטסואבו הינמרגב הלעפש
הזה תוליזה . האושב רכינ ןפואב המצמתצהש
יתוא ןבצעמ תצק היתונברוקבו האושב
המצע תא הגיצמש יממ עיגמ אוהש דחוימבו
בגא ךרד םיצאנה) תימואלו האג היידוהיכ
(םיימואלו םיאג דואמ ויה
העונת התייה תיצאנה העונתה .ב
תיעזג הסיפת לע התתשוהש תיגולואודיא
.תדהמ תוקתנתהו
לש דמימ היה אל םידוהיה דגנכ יצאנה רורטל
. תועקרק לע המחלמ
לע המחלמ לכ םדוק אוה יאניתשלפה רורטה
םיטנמלא וכותל סייגמו ליכמ ףסונב ,המדא
םייתד
הנה רוקמב םלסאהש תורמל (!םייעזג אל ךא)
םג תפסונ הבשחמב) תיטנרלוטו החונ דואמ תד
.(וזכ התייה רוקמב תודהיה
םג םיתיעל ירעצלש) יצאנ גשומהש ןיינעמ .ג
רוגש (רתוימ שומיש וב השוע ינוציקה לאמשה
םייטסישפ םיגוח םתוא לש םהייתפש לע
רבכ םברקמש םיגוח םתוא , תידוהיה ה'רבחב
הלא יא דועו תרתחמ ,הלשממ שאר חצור אצי
.םח ידוהי בל ילעב םיחצורו םילבחמ
א.א.אל וביגה
 
 
30/5/01 21:13
ילוד :תאמ
הירטסיה תוחפ תצקו הירוטסיה רתוי תצקל הבוגתב
,תויוטש הברה תבביג
ב"אה יפל תורדוסמ
יחל הכ
ילודל וביגה
 
 
30/5/01 21:34
ילוד :תאמ
.ארקנה תנבהל הבוגתב
רבכ ךל
?ךלוה התא ?המ
ילודל וביגה
 
 
22/5/01 17:22
noe :תאמ
.ארקנה תנבהל הבוגתב
לוספ המ ,תאז עומשל חמש ןכא ינאו ,התא טבלתמ ןכא םא
תבר ונתוהש לע תיתרוקיב המינ הלגמה רמאמב תאצמ
?ןונבלב םינשה


ןוחטב" םש אוושל אשינ תע שחנ ךושנכ ךציפקה המ
?"לארשי


רערעל אב הז ןיעמ רמאמ .יתרביד ןהילע תוריתסל רשאבו
יונש יתלבה ךרוצה תא .המחלמ התואבש תוילאטוטה תא
גרדה יצילממב םירומא םירבדהשכ תוחפל ,תקולחמב
ןסרד שבוככ םש תויהל ,ינידמה הזב םג םלוא ,יאבצה
יל השרה .לכ תובושתה ילעב ולאלו הזל המ .ריחמ לכב
הבושתה רשא לכ יעדוי ולא .תצקמב הנוש יתסיפת ךא
תא תושעל םידחפמ רשא הלא םה ,םסיכב תנמוזמו תחנומ
ריחמה המ ,המל המ לע ,היה המ קודבל םידחפמ .ןזאמה
.יאדכ אוה םאהו


רמאמה ןייצש יפכ לאמשכ ןימי התווילש תוילאטוט התוא
םאה ?איה הניקת םאה "דירש וליפא" הפי תמלשהש יפכו
לע ,רוד תונש ךשמ ללוש הכלוה המלש הנידמ יכ ןכתי
תעב ריכבה דוקיפה לוגרתו ןומיא יחטש תקפסא םשל ?םתס
תע דחוימב ,בטיה חקלה תא ןנשל יואר אל םאה ?המחול
ומכ שממ ןאכ םג .תפסונ המחלמל הנכס ינפב ונא םידמוע
ןאכ םג ,םימכסה םייקמ אל ינשה דצהש ונל ודיגי זא
ונתוא רורגיו היצקובורפב ושפנ הקשחש והשימ אובי
,ןיסאי הז םויהו לירבי'ג היה הז זא ןוכנ זא .המחלמל
םאה .ההז ונלש הבוגתה םגו ההז איה היצקובורפה לבא
חוכיוה םשל ולו ?םש היה המ רוכזל תוחפל יואר אל
?התע וב םיקסוע ונאש
noeל וביגה
 
 
22/5/01 19:04
חרוא רבוע :תאמ
.ארקנה תנבהל הבוגתב
התאש תכרפומ החנה חינמ התא ?השוע התא המ ןיבמ התא
התיה ןונבלב וניתוהשש רמוא התא .החיכוהל ךירצ
ירחא זא ,ונ .םיריכב םידקפמ לש םלוגרית ךרוצל
הזש תעד רב לכל רורב ,הבוגת אלל הרבע וז תוטשש
לוכי התא ןכ םא אלא ךלש האצמה וזש רמוא ינאו .ךכ
םשל קר אוה להנמ התאש חוכיוה םאו .החיכוהל
םירבדל רשאבו .ינממ ותוא ךוסח זא ,חוכיוה
.םינוכנ םניאש יתרמא .םהמ קלח יתטריפ ,ינוציפקהש
םינועיט םילעמשכו .ץפוק ינא ,ןוכנ אל םיבתוכשכ
רוזחנו .הרזחב שא םילבקמש אלפ ןיא ,םישקשוקמ
?עודמ .תלאשנש הלאש םוש לע תבשה אל התא .חוכיול
ךניה םא ,עבקת התא אל הז חוכיוב םויה רדס תא
תא ססבל ,אנאו .יתולאש לע הנע ,ןויד להנל ןיינועמ
.תוינעדי וליאכ תורימא םתס אל ,ךינועיט
חרוא רבועל וביגה
 
 
22/5/01 22:04
תימע ןרומ :תאמ
חרוא רבוע םע ינאל הבוגתב
.םיאשונ המכב םכתיא המיכסמ אל ינא לבא


תוברועמ המכ דעו שי םא רורב םרט תונותיעב םסרופש הממ
.קזחתה דהי'גהש קפס ןיא לבא םיחטשב הרוקש המב תינאריא
- ענמנ היה חוטב אל וא ,ןונבלמ האיציל רושק בויחב אל הז
קפס ןיא .תרחא םיאצוי ונייה םא וא ,םיאצוי ונייה אל ול
לא תדפתניא תליחת תא התווילש תיאניתשלפה תוימיטפואלש
ךכ רחא םישדוח העבש לבא ,ןונבלמ הגיסנל רשק שי הצקא
- בצמב ינושה תא הפי ריהבהו ריהבה רבכ ילארשיה רוביצה
לש תוממוקתהה תאו םיחטשב היהשה תא תרחא ספות אוה
ביבס דחאתהל תלוכיהו הנוש ולש הדימעה רשוכ ,םיאניתשלפה
םע המיכסמ אל ילוא ינא) הנוש םיאניתשלפה לומ המיחלה
.(יניעב תרמגומ הדבוע טלחהב איה לבא - וזה הדמעה


ידוס עדימ ריאשה םג ל"הצש החוטב ינא :המצע הגיסנה יבגל
'גרמב ל"קי תדקפמ תשיטנ לע םיחווידהמ וירחא רחא וא הזכ
תריז היפל תירוטסהה היארה תא הז והכ הנשמ אל הז .ןויע
שי - בושו .תוראשיה וקידצהש תונורתי תקפסמ הניא ןונבל
תכמות ,אל וא תחלצומ תויהל הלוכיש) האיציה ןיב ןיחבהל
.ראשהל אלש הטלחהה ןיבל ,(תספספמ וא תוינידמב


םילעפמ - ךתעידיל איה ,םילבחמה לש תיתיישעתה תיתשתה
לודיגל "םילעפמ"ב רבודמ םירקמהמ קלחבש ןוכנ .םיינונבל
רבודמ םימעפלש ןוכנ ,(לשמל גרפ) םייקוח אל םירמוח
הללא-תגלפמש רוכזל שיו) הללאבזיחה יפסכמ ונבנש תויתשתב
ןוכנ .(םיבר הילעופו ןונבלב יתרבח-יטילופ ןוגרא ףא איה
וליפא ,הז הככ לבא ,קשחתמש ךיאו המ ,יתמ סורהל אל סאבמש
.לכה תושעל םילוכי אל ונחנא ןונבלב


המ וקיסה םה - םיאניתשלפה תייגוס תא דדחל הצור ינא בושו
ינאו םישדוח העבש ורבע זאמ ,ןונבלמ הגיסנהמ וקיסהש
לשמל) ולש תא רמא רבכ ילארשיה רוביצהש רורב ידש תבשוח
ורחב םה - הבוגתכ .(הלשממ שארל ןורש לאירא תא רחבש ךכב
.(ידאהי'גה רורטה יזרב תחיתפ לשמל) הלועפ יכרד ינימ לכב
ןוויכהמ יברעה םלועה ךותב םג שיש דחפהמ םלעתהל רוסא
סרפמ רתוי הזמ דחפמ קראבומש תבשוח ינא) יטסילטנמידנופה
יטטס אל בצמהש ךכמ םלעתהל םג רוסא ,(ןיינעה ךרוצל
- וילע עיפשהל תלוכי שי ונל ,היה אל םלועמו ת"הזמב
.תוריהזב ךרוצה ןאכמו
תימע ןרומל וביגה
 
 
22/5/01 13:23
בזכואמ :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
עלסב הלימ לכ
בזכואמל וביגה
 
 
22/5/01 21:50
תימע ןרומ :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
הד אבילא "הקידצ" הווהמ הנניא - תולאש אלב בבר אלב רויש אלב
?ודובכ
ךיא דועו יתלאש ינא ,םתס וכלה ףלא םירשעש ןאכ ןעט וניא שיא
וכלה תוביס הזיא םשב ,םייחרכה ויה ןונבלב וכלהש ולא לכ םאה
אלש תוביסמ וכלהש ולאכ םנשי בלש לכב ?השעמל וליא םשבו הכלהל
הייטס התטס ג"לשש חכב בשחתהב בשחתהב תופקת ןניאו ,ומסרופ
תימיטיגל הליעכ םירדגומה) לארשי לש םיידיימה ןוחטבה יכרצמ
.(המחלמל


,םידנדנתמהמ ינא םג יתייה ששו םיעשת דע .דימת קדוצ וניא שיא
יתכמת - רדגה לע בצייתנ םא לארשי ןוחטב תא ןכסנש קפסה תמחמ
ףכה תערכהב הרמגנש תינלוק תוטבלתה ךות תאז יתישע ,תוראשיהב
לש תיארונה תוידמימה ברל תעדומ ינא םויה םג .האיציה תבוטל
.הלש תוינוגה ברל ,ןונבל תלאש


הסינכה לע אל - ןונבלב תוראשהה לע רבדמ ילש רמאמה :הדבוע
,הסינכל :תורחא תוסרט לע ספטל רשפאו אשונל דמצהל רשפא ,הילא
היעבה לע התעפשהל ,ןונבלב םיטועימה תלאשל ,האיציל
רשקה לעו ןאריאו הירוס דמעמ לע הלש העפשהל ,תיאניתשלפה
לע רבדל רשפא .ןונבלב לארשי תוהשל סחיב יברעה םלועל ןהיניב
תובישח לע וא ,ןונבלב תוראשיהה לש תיניעידומה תובישחה
.תיטילופ-ורקמהו תילכלכה הניחבהמ האיציה


הלשממה ידי לע הרשוא הסינכה - הזל סנכהל הצור שממ התא םא
לע ,ןורש לש ותוגהנתה לע ןה - הבר תרוקיבל רבכ התכזש הטלחהב
יגיצנ תוגהנתה לע ןהו (ירופיצ רשה ןגס טעמל) םירשה תוגהנתה
המחלמל האיציל הליעה .(םשארב איגש ףולאה) ילארשיה ןיעידומה
ןוויכ הרקיעמ תכרפומ איה ,בוגרא רירגשב תושקנתהה ןויסינ -
םע תובירי עקר לע ,לאדינ ובא ןוגריא אוה התוא עציבש ימש
,תוריב ברעמב ף"שא ינקתמ תזגפה - תילארשיה הבוגתה .ף"שא
לארשי לע תושויטק ירי בינתש ךכל ההובגה תואדווהמ המלעתה
בשחתהב רקיעב ,יופצה) תושויטקה ירי ירחא .תיאדוו המלסהו
י"עו הלשממה י"ע :עצבמה רושיא עצבתה (81 ץיק לש "דרוקר"ב
לככ ךראייש עצבמ לע הלשממה ינפב בייחתה ןורש .לארשי תסנכ
םיעברא תעוצרל רבעמ ךשמיי אל יכ רידגה לופרו ,תועש 24 רתויה
.תירוסתיאניתשלפ הירליטרא ינפמ הנגהל תיחרכהה םירטמוליקה
רטמוליק םיעבראה וק יוקינ :בטיה תורטמה ורדגוה םירקמה ינשב
זמרב ולו הרהבוה אל .םירוסב המיחלמ תוענמה ךות לבגומ עצבמב
תוחוכ םע הריבחל תוינכת וא ,וקל רבעמ תומדקתהל תורשפאה
.לאש אל שיא .העקבב הירוס תוחוכ לומ תוכבתסהו תוגנלפה
םינרוא תינכת") עצבמה תדוקפ יכ םידיעמ םינוש תורוקמ
אבצה תדמשהו תוגנלפה םע הריבחל תוננוכ הארנכ הללכ ("הלודגה
אולמ תא ןורש רסמ אל המחלמה ץורפ רחאל םג ,ןונבלב ירוסה
.התוא העטהש ךכל ףא תויודע שיו םירשל עדימה


לכש םייתשו םינומשב ךל רמול יתלוכי ינא וליפא - םינפ לכ לע
לע תיארינ איהש הממ רתוי תבכרומ םלועל היהת ןונבלל הסינכ
תא קודב .ודיעי םה ,םייאקירמאהו םיתפרצה תא לאש - ריינה יבג
תא ,19-ה האמה ףוסמ לחה ןונבלב םיחרזאה תמחלמ לש הירוטסיהה
לירב'גו טלאבנו'ג ,ןועמש ,ליימ'ג תחפשמ ינב לש הירוטסיהה
םיחרזאה תמחלמ ץורפ ירחא שממ םש היהש ,דאופ תא לאש .לשמל
םירצונה םע הלועפה ףותיש תא הששיגש תוחילשב ,ששו םיעבשב
היגלפ ןיב האנשהמו תינונבלה הרבחב םיעסשה קמועמ עזעדזהו
.דרפנב דחא לכ לש תוביציה רסוחו


לש דחא עוריא היה םויה דעו האיציה זאמש ןבומב טקש ןופצה
ןופצב גרהנ דחא ילארשי חרזא .רבעש רבוטקואב ,תושויטק תוננוכ
וגרהנ םילייח השולש .יאניתשלפה קבאמה עקר לע ,הרנמ ש"בר -
הנשב םיעבשל םישולש ןיב לש םירפסמ לומ ,לובגה לע הנגהב
םיזיגפמ אל ונחנאש ינפמ טקש ןופצה .ןונבלב תוהש לש "הליגר"
ונידמעמ ןוכיס ךות ,הבנ'ז תנמאל דוגינב םינונבל םירפכ רתוי
ידוהיה תויה בוט אל - אל וא בהאתו) תימואלניבה הליהקב
מ"נקל הדרי וב תיאבצה תוחכונהש ינפמ טקש ןופצה .(ודבל
,דואמ בוט הזו ,היליקלק תא תוחפו הירוס לובג תא רתוי ריכזמש
דעלא ר"מסש קפס ןיא .וחור בצמל םג ומכ םיסימה םלשמ לש וסיכל
ןופצב וגרהנש ,ל"ז רהאט לילח למס בר רואינש דעלא למס קוטיל
תשולש יכ קפס ןיא ,אושנמ דבכ ןברוק םה ,ןונבלמ ונאצי זאמ
ינא .יארונ ריחמ םה ףוטחה םיאולימה שיא ןכו םיפוטחה םילייחה
םייתאמכ םנשי הללאבזיחה לש םימוסרפ יפלש רוכזנש קר תשקבמ
,ןורחאה רושעב םש וניתוהש ךלהמב ומלענש םינונבל םיחרזא
רבכ רחא והשימ .הקיתשב רובעי הז לכש תופצל ונידיצמ ךחוגמ
ל"הצ לש ןוירישה ירוט תא ומדיקש ולא םה םיעישש ןאכ ריכזה
אל וזה האנשה - ךכמ קוחר אל למא יליעפ לש םבצמ ,82 -ב זרואב
המרב דאה'גה דמעמל תובישח טלחהב שי ןכ ומכ .םוקאו לע האב
םיטרפ) תונורחאה םינשב הילעב אצמנ קפס אלל אוהו ,תימואלניבה
,ותיא תדדומתמש הדיחיה הניא לארשי - (ןבילאטהו ןדאל-ןב לצא
טלחהב שיו וב רוחבל תוביס דוע םיאניתשלפל תתל אל יוצר לבא
ףחוד םניינע םע תודדומתהה בוכיעו הללאבזיחה לומ המחלמהש ששח
םניאש ל"ניב םיכילהתל ליבקמב דאהי'גה ידיל םיאניתשלפה תא
.םיאניתשלפב וא ונב קר םייולת


השולשכ ינפל תרושקתה ילכב ומסרופ תורגבל םיאכזה יזוחא
תייריע שאר רצי ןונבלמ האיציה ןיבל םניב רשקה תא ,תועובש
רבודמ וירבדל - קוידה םשל .יאביברב םייח רמ ,הנומש תיירק
.תמדוקה ל"הנשב טקש ישדוח השימחמ ונהנש םידימלתב


תבשוח ינא לבא ,האיציה יפוא לע ל"הצ םע יניצר חוכיו יל שי
ל"דצ תוחוכ תא וכירעה הבש תוניצרה רסוחב איה תירקיעה הלקתהש
.ןיטולחל תרחא תיארינ האיציה התייה ,םיסרוק ויה אלול -
ןויריש ירוט ירוחאמ תמשוימ התייה הגיסנה ול החמש יתייה
יופצ אל ז"ולב ל"דצ תסירק ללגב הרק אל הז ,רוחאל םיסנוכה
תויהל לוכי התא .(תרושקתב םסרופש הממ תרמוא ינא הז תאו)
תמחלמ - ראשהו ,תמאב הרק המ םיעדוי הללאבזיחהש חוטבו ךומס
.םויה םג חצנל תלוכי ונל שי הב הלומעת


,"לאמשה" תא םישאהל רשפא יא ל"דצו ל"הצ לש תויעוצקמה רסוחב
לאמשה תא םישאהל לכונ אלש ומכ .הצרנש המכ לכ
לכונ אלש ומכ .ריחמ לכב תוראשיהה לש היצזינירטקודניאב
ןיבהל תנמ לע קיפסמ תואר הקיחרה אל לארשיש ךכב ותוא םישאהל
התוא ונחביא) רתפיתש דע קיצהל ךישמת תיאניתשלפה היעבה יכ
,םינוויכה לכמ םיררושמ ףאו םיירצמ םידמולמ ,ירעיו ףיש הפי
קזנה תא תוארמ היניע וחטש וא ,(ןאכ אבוהש רישה - היארל
ונידמעמו וניתימדתלו םעה תודחאל ןונבל שוביכ השועש םוצעה
.םלועב


תוכז שי דחא לכל .םש היהש ראפתמש יממ דחוימב תמשרתמ אל ינא
דואמ תנמזומ תא - ואימ יצימ) תולגלוגב תינקנ איה ןיאו העידל
.(ךתעד תא עומשל חמשא תוחפל ינא ,אטבתהל
תימע ןרומל וביגה
 
 
23/5/01 7:20
חרוא רבוע :תאמ
תוראשהה תנירוטקודב הקיבדול הבוגתב
.1 .ידי לע ובתכנש תודוקנ יתש שיגדא .ירבד תא יארקו ירזח
תאצל ךירצ היה .2 .(מ"ק 40ל םג) ןונבלל הסינכל יתדגנתה
.רוזחל םעט ןיא םירבדה רתי יבגל .ןונבלמ חורבל אל ,ןונבלמ
חרוא רבועל וביגה
 
 
23/5/01 7:51
תימע ןרומ :תאמ
תוראשהה תנירוטקודב הקיבדול הבוגתב
תמשא איה המלו םילחנתמל קוידב הרושק האיציה תטיש המל
?לאמשה
תימע ןרומל וביגה
 
 
23/5/01 16:19
חרוא רבוע :תאמ
ךכ םא יל ריבסת וישכעל הבוגתב
אל םוקמ םושבו .םילחנתמל האיציה תטיש תא יתרשק אל ינא
רתאב םעפ יא יתוא תארק םא .רבד םושב לאמשה תא יתמשאה
ךכ ,יתימא לאמש הפ ןיא יכ ןעוט ינאש תעדוי תייה הזה
התיה ןונבלב הייהשה .לאמש םוש םישאהל לוכי יניאש
לארשי תולשממ לכ הב וקיזחהש תמייוסמ היספסנוק תאצות
תא הדמיל ןונבלמ תלהובמה החירבה .םשמו ןאכמ
איה לארשי תנידמ לע רורט םיליעפמ םאש םיאניטסלפה
.ןורש לע םיסנמ םה וישכעו קרב לע תאז וסינ םה .תלפקתמ
.רחא רשקהב לאמש אלו הז רשקהב םילחנתמ יתרכזה אל .והז
חרוא רבועל וביגה
 
 
23/5/01 18:59
תימע ןרומ :תאמ
ךכ םא יל ריבסת וישכעל הבוגתב
ירחא ?הדפתניא ישדוח העבש ירחא רמוא התא הז תאו
הכימת ןיגפהש ירחא ,ןורש דעב עיבצה ילארשיה רוביצהש
ולא ונחנא וליאכ רמוא התא הז תא ?עורזה תחשקהב
לש ויתולועפל טקייבוס ,םיטילפ תונחמב םיבשויה
.דואמ ןינעמ ...רחאה


תדפתניא ץורפ לע קפס אלל עיפשה ןונבלמ האיציה ןפוא
היהש המכ לכ ,הביס-ה אוהש חוטב אל ללכב ,הצקא לא
התייה ול םגש תויהל דואמ לוכי .הככ בושחל םיענ
ברקב הנקסמה - רתוי "ילוק" ןפואב תעצבתמ הגיסנה
הטישה תא ונאצמה אל ונחנא) ההז התייה יברעה םלועה
,(תודבועהמ םלעתהב ונל אבש תונקסמ וליא םיקיסמ היפל
ןפוא ותואב קוידב תצרופ התייה הדפתניאהש תויהל לוכי
.םויה דע רופובב חטבל םיבשוי ונייה ול םג ןמזו


םושב אלו ת"הזמב אל ,יטטס אל בצמהש השיגדמ ינא בוש
תעד התנתשה אל ןמז הברה ךכ לכ ירחא םא :רחא םוקמ
- םייתשמ תחא יאניתשלפהו ינונבל םורדה בוחרב להקה
רוביצהש תוארל (םילגוסמ אל וא) םיצור אל םהש וא
.לפקתמ תמאב ילארשיה רוביצהש וא ,לפקתמ אל ילארשיה
ןמיס - םילפקתמ אל ונחנאו תוארל םיצור אל םה םא
הארנה לככשו ,הנשמ היה שממ אל האיצי יפוא םושש
תולקב הנממ וגוסיי אל םיאניתשלפהש המחלמב הפ רבודמ
םא .הללאבזיחה לש יוקיחמ הבחר רתוי טעמ אל הליעהו
םיגיהנמה דצמ יליבד טעמ הז - םילפקתמ ונחנא תמאב
םגו תילארשיה הרבחה לש "הדימעה רשוק" לע ךומסל ונלש
ילוא) להקה תעד ירקס םיארמש תונמחולה תא ריבסמ אל
.(?הינרפוזיכס ונל שי


וישכע ספות התא ךיא ימצע תא תלאוש ןיידע ןבומכ ינא
ידכ דע אל לבא ,בר קחרמהש ררבוהשמ ,וניניב לדבהה תא
םיללוש ונינש ,ןונבלל הסינכה תא םיללוש ונינש - ךכ
םאה .האיציה ןפוא םע םימיכסמ אל ונינשו תוראשיהה תא
ינפמ ,תוקדטצהב תדשחנו ,"דימת תקדוצה" ינא ןיידע
?תודבועל רשק ילב ,ךתיא המיכסמ ינניאש
תימע ןרומל וביגה
 
 
23/5/01 23:39
חרוא רבוע :תאמ
תלאוש ינא בושול הבוגתב
תצרופ התיה םאה .רחא ןויד וישכע הליחתמ תא
,ץופחנש רחא םש לכ וא ,הבישה ,אצקא לא תדפיתניא
ינניא .עדוי אל .ןונבלמ ונתאיצי ןפוא םע רשק אלל
.ךכב ןודלמ וישכע ףייע תמאב ינא ,הבושתמ קמחתמ
?וניניב םילדבה .אשונה היהי הז םא רחמ ילוא
םיאצמנש םישנא ינש ןיב םילדבה םה לבא ,שיש יאדווב
ינש ונחנא .ונא םיקולח םא םג סרתמה לש דצ ותואב
.וניניב לודגה לדבהה ילוא הזו הנחמ ותוא לש םידדצ
.ןורתפה יבגל וניניב חוכיוה תא םיספות ונחנא ךיא
םג) ונדגנ שבגתמו קזחתמו ךלוהש רחא הנחמ שי ונלומ
םויהש ןעוט ינא .(םיחטשב םגו הירוסב םג ןונבלב
קפתסמ אל אוה םויהש בשוח ינא ,ונשפנ תא שקבמ אוה
ךרד יפ לעו יתעדל .רתויל ףאוש אוהו ונשפנב
אל םה ,ודי לע ושבכנש םיחטשב םאלסיאה תולהנתה
הילע םימיכסמ ינאו תאש המדאה םג .ונשפנב וקפתסי
ןטקה ןויסנה יפ לעו .םהיניעב הרטמ איה םויה
עיגהל ידכש רמאי ימ השגרה יל שי ,הפ םינוידב
ךירצש רמאי ימו ,וז המדא לע רשפתהל אל לבח ,םולשל
םדה אמצ תומדב רייטצי ימ ששוח םג ינא .הילע םחלהל
וליאבו ,ןותיע הזיאב ,המדא תרומת לכה ןכסל ןכומש
,רואנ ,םדקתמכ רייוציש הז היהי ימו .םימורופ
.בוט ןייחש םג הווקמ ינאו ,ינלבוס
חרוא רבועל וביגה
 
 
24/5/01 10:17
תימע ןרומ :תאמ
תלאוש ינא בושול הבוגתב
הרדגהכ סרתמה לש דצ ותואב םיאצמנ התאו ינא
תואיצמה אלא ,התוא םיעבוק ונחנא אל - תינוציח
.דחי ןגראתנ אל םא תרחא דורשנ אל הב


ולוכ תא אלו , הפיו בוט אוה םיצור םיברעהש המ
ינממ םינובנ ורמא רבכ הז לע .תתל תנווכתמ ינא
יל המדנ .יניערג קשנ םע ימאלס םריכמ אל םהש
תא םדוק תנייצש הדבועב דואמ רכינ וניניב לדבההש
הילע ,המדאה תא ךכ רחא קרו םישקבמ םהש ונישפנ
םייחב היהנ אל םא ,תוחפל יתסיפתל .הבחרהב תרביד
ינא - הכניבו ,המדא םוש לע םחלהל לכונ אל -
דספהמ דחפ ללגב םיחטשה תא תתל הצור יניא
תא םיקפוד םה יכ םתוא תתל הצור ינא ,המחלמב
השוע שוביכה יכו לארשי תנידמ לש יפרגומדה ןזאמה
,ונישפנ תא םישקבמה םיברעה אל ולא .ער קר ונל
.ונלש שפנה תואירב תא דיחכיש םוטמטה הז


תורמל ,השלוחמ עבונ אל םיחטשה לע "רתוול" ןוצרה
הרוצמ רתויב אב קזוחש ןיבהל השקש תענכושמ ינאש
דוע תינשקע ינאו ,תנייוצמ תינייחש ינא .תחא
רתוול הנווכ םוש יל ןיא :רשוכב ינאש הממ רתוי
רתוול הנווכ יל ןיאש ומכ שממ ,לארשי תנידמ לע
להנל רשפאש מ"ומל עיגהל ליבשב םימחול 6000 לע
ןודנ ילוא - ןכא לבא .םייח דוע םהשכ םג
תוקד המכ שידקנש םג יאדכ ילואו ,תרחא תונמדזהב
ונלש םישעמה דגנ ולוכ םלועה תמאב עודמ הבשחמל
יוכיס שי) הדהא רסוח תוררוג ךלש תורימא המלו
.(?תיקלח תוחפל ,םיקדוצ םהש


בהוא אוה םג ,דיהש דחא המש שי - הטמל טיבת ,בגא
לשמ םיווהמ םכינשש יל המדנ :םיפיטואירטס דואמ
אל אוה המלו יוכיס רסוח ןאכ שי המל לע הפי
.יחרכה
תימע ןרומל וביגה
 
 
24/5/01 13:28
חרוא רבוע :תאמ
קוידה םשלל הבוגתב
ילבלבתת לאו דיהש אל דיהשה .השודק תומימת ,וה
?ימ לצא ?הדהא רסוח םיררועמ ירבד .הזב םג
יתנזאה ולוכ םויה ךשמב :םיקויד יא בגאו
תירקבש הז .ןופצב תוצעומה ישאר לש םהירבדל
םיכופה םירבד רמוא ,תטטיצ "וליאכ" תאש הנומש
האיציה יבגל ,הטעמה ןושלב ,םייתרוקיב ידו
.הרתי תובהלתה וירבדב יתעמש אל .ןונבלמ
תוילגרמ בושיה גיצנ .הגיסנל דגנתה אוה וירבדל
םהו חותמ ,המודמ אוה טקשהש ןעוטו תרוקיב אלמ
לכה' תינכתב) .םינגומ םישיגרמ ךכ לכ אל
הנס םירפא רשה (.ןייטשנייא ריאמ םע 'םירוביד
יתבתכ ינאש הלאל דאמ םימוד םירבד רקובה רמא
ךרדב הגיסנל יתדגנתה ןוחטבה רש ןגסכ" :ןאכ
אוהו "...הלבקתה אל יתעד ךא יתרהזה ,וזה
.ןונבלמ הגיסנל וזה הדפיתניאה תא רשקו ךישמה
ןיבל ןונבלמ האיציה ןיב רישי רשק אצומ אוה
םיניטסלפהש רמא ףא אוה .תיניטסלפה תולהנתהה
ונחנא זא תומילאב ונילע םיצחול םאש וניבה
.ונלש תועצהה תא םילבקמ אל םה ןכלו ,םיטלמנ
(יריאי הילד לצא םגו ןלוג הירא לש תינכתב)
,םייח :ילש תויופידעה ירדס יבגל ךלש תונקסמה
לע ןהל ןיא .תועטומ תונקסמ ןה ,ב"ויכו המדא
ךלש ןוצרהמ תועבונ הארנכ ןהו ססבתהל המ
ריהצמ ינא זא .ריחמ לכב תקדוצ תאש חיכוהל
הזכ םילמ רדסב ימצע לע רוזחל יל סאמנש תאזב
בתכי טפשמהש םעפ לכבו ,רחא םילמ רדסבו ,וישכע
וכו ,ןהכ ךכ רחאו ,הלאכ תונקסמ ךל ויהי זא ךכ
תאש חמש ינאו האירב יל ייהת זא .וכו וכו
דחא ףאל השרא אל םינפ לכ לע ינא .תוחשל תעדוי
.ןוכיתה םיב אל יאדו ,תאז תושעל ךתוא ץלאל
חרוא רבועל וביגה
 
 
24/5/01 14:50
תימע ןרומ :תאמ
קוידה םשלל הבוגתב
ןכוד לע דומעתשכ .ןוכנל ךל הארנש המ השעת
ךל דונל אלא יל רתווי אל גאהב םימשאנה
תודבוע ןיב לידבמ ךניאש לבח .םימחרב
.םיצורש המב ןנובתהל חונ ןבומכ .תונשרפל
אל םיקאינמה םינלאמשהש חינהל חונש םשכ
.ל"הצב םיתרשמ
אקווד תוילגרממ םירחא םיבשות - תפסונ אמגוד
.הגיסנה תא םיחבשמ
אצקא לא תדפתניא ןיב רשקה - אמגוד דועו
דיחיה אל אוה לבא ,חכוה רבכ ןונבלמ האיציל
.יראניל וניאו
תימע ןרומל וביגה
 
 
24/5/01 15:52
חרוא רבוע :תאמ
רומג רדסבל הבוגתב
טפשמה תיב ?ךתוא דירטמש המ הז ,ההא
םדא ןב תאש יתבשח ינאו ?גאהב ימואלניבה
ךל הניכמ קר תאש ןיבמ ינא וישכע ,ינופצמ
תא ,המשאה תא ילע חקול ינא ,רדסב .יבילא
.ינמז תא תזבזיבש לבחו .קסעב אל
חרוא רבועל וביגה
 
 
24/5/01 16:11
תימע ןרומ :תאמ
רומג רדסבל הבוגתב
?תובכרומ םע ךל השק ךכ ידכ דע
.טאל ריבסנ ,בש
תא קפוד הז יכ םיחטשב תויהל הצור אל ינא
היטרקומדה תא רערעמו יפרגומדה ןזאמה
םש תיאבצ תוחכונ הצור אל ינא ,תילארישה
ינא ,ונלש תיסחיה תוירסומה תא קפוד הז יכ
יכ תוצצפההו השקה דיה תוינידמב הצור אל
.המחלמ יעשפ תקזחב רבכ הז
,ימואלינבה קוחה ?המחלמ עשפ והמ רידגמ ימ
הצור יתונוועב ינאש) תימואלינבה הליהקה
תויתוברת ,תוילכלכ תוביסמ הילא ךייתשהל
.(תוירסומו
קוידב ?ימואלניב ןיד תיב ךירצ המ ליבשב
םישועש םיסופיט רובע לקמה תא גצייל ליבשב
.עשפ ישעמ


ילב השקש תעדוי ינא ,הקומע המישנ חק
ירבד תא השוע אל הזו ,תוטלחומ תותימא
.רקשל
תימע ןרומל וביגה
 
 
24/5/01 16:59
.דצהמ הבישקמ :תאמ
םיהדמל הבוגתב
ינאו הפ להנתמש ןוידה תא תארוק ינא
דדומתהל םוקמבו והשמ רמוא חרואה .תמהדנ
ליבשב רמוא אל אוהש םירבד האיצממ תא ותיא
תאש הארנ הז דצהמ .תוכיוב ותוא חצנל
זא .רמאמה תא בותכל הכירצ תייהש החוטב
,רמוא אוהש המ םע ידדומתת ?ותוא תבתכ המל
יל הארנ .רמוא אוהש תבשוח תאש המ םע אל
אוהש תורמל ,רבדמ אוה המ לע עדוי אוהש
.ותיא ינא .ךממ ץרחנ תוחפ
.דצהמ הבישקמל וביגה
 
 
24/5/01 17:09
תימע ןרומ :תאמ
םיהדמל הבוגתב
יתינעו והשמ יתנבה אלש תויהל לוכי טלחהב
הזש תורשפאה תא תלבקמ תא םאה ,ןיינעל אל
?ךל םג תורקל לוכי


וניא וליאכ יל הארנ אל אקווד חרוא רבוע
אקווד ןוידהו ,הפי ויתודמע תא אטבל לגוסמ
תיסחי תוחונב םינוויכ ינימ לכל םרוז
יארונה ינובלע תא עיבהל הלוכי ינא לשמל)
לע ןויד היהנו ןונבל לע רמאמ יתבתכש ךכמ
וביט יכ הז תא השוע אל ינא לבא ,םיחטשה
םיכסהל הלוכי תא .(םיריזח טיבנהל ןויד לש
ינאש המש האיציב אובל לבא ,יתיא וא ותיא
ינש השוע ןיינעל אל אוה יכ ףקת אל תרמוא
ךתבושתו ךתעד תא שרופ אל :םיניינעמ םירבד
תאו יתעד לש תוימיטיגלה לא לבקמ אל ,ילא
.המשל תועטב אלא רבודמ ןודזב אלש תורשפאה


.הינש הז לע יבשת
תימע ןרומל וביגה
 
 
27/5/01 3:08
דוד :תאמ
קוידה םשלל הבוגתב
מממ
תינדלק אל ינא
אל ללכב
ןכלו
לע יתבתכש המל ךתוא הנפא ינא םא יל יחלסת
ןוידה ךשמהב אשונה
:)
דודל וביגה
 
22/5/01 13:18
בזכואמ :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
שפנ יפי םינלאמש
בזכואמל וביגה
 
 
26/5/01 22:15
וג_ידניא :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
לש ץמש הזב האור אל ינא .שפנ תפי תויהל הצור דואמ ינא ,ןכ
?בשוח אל התא ,שפנ רעוכמ תויהל רשאמ ףידע .בבר
וג_ידניאל וביגה
 
 
29/5/01 23:01
ילוד :תאמ
הזה יאנגה יוניכ לע התמ ינאל הבוגתב
?תויחל הצור אל תא
ילודל וביגה
 
22/5/01 14:52
.הכלהש איהה :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
.תרתוימ המחלמ וזיא


ירה ,םחול התא ,התא" ול ורמא .םידמב רבכ שדח הלוע ילש אבא
אל םעפ ףא ,היה זא ונ ,להובמ ילש אבאו "יטייבוסה אבצב תייה
בשח .ותעדב הלע אל וליפא הז ,שיאב הרי אל םלועמ .דחא ףאב םחלנ
היחא ,רתוי ףדרנ היהא אל םידוהיה תנידמב ףוס ףוס ,ומצעל
ץראב תאזכ תוינידמ שיש ,חכש קר אוה .םידוהי ינומה ןיב אתוחינב
,שבוכ קזחהב ךכב דרוסבא והשמ .תוילאירוטירטל (וזיא הנשמ אלו)
אוה ,הרירב התייה אל .(ךכ םילהנתמ םלוכ אל ,בושו) זזוב ,דימשמ
ומכ ,אוהו ול ורמא .םירודכ המכ הריו ץובב ךפהתה ,םידמה תא הטע
םיבר ומכ ,ררועתי אוה רתוי רחואמ םינש .עמשוממ ,רחא לייח לכ
תא חילבי םעפ ידמ .הרק העיז םע ,איהה המחלמהמ קלח ויהש םירחא
ימ הנשמ אלש השוחתה תראשנ המינפ בלב ,הקעצ וא לומלמ הממדה
תא דיספה ילש אבא תאזה המחלמבו דיספה ימ בושח ,המחלמב חצינ
תונבה ,תובבר תואמ ודיספה ותיא דחיו ושפנ תוולש תא ,ותוולש
םירפוס דוע ךכ רחאו .לש םידליה ,לש םירוהה ,לש םישנה ,לש
לש וזה הריפסה לכל ןיאש המדנו לילגה םולשו ינטיל ומכ םיעצבמ
.ףוס םייח-םיתמהו םייחה ,םיתמה


ץצופתה דבאתמ .ןורחאה ישיש םויב לארשי הביגה עוגפ ןטק דלי ומכ
ףוזנה דליה םק .םיעוצפ האמכו םיגורה השימח ורפסנ ,הינתנב
םויהמ םינש םירשע דועב ,"תנומחלמ" ליחתהל םיקוסמ חלשו עוגפהו
םא המ זא .ףסונ ןוחצנב ורדהתיו "עצבמ" ומכ ץצופמ םש ול וקיבדי
,ועצפנ תורשעו םיחרזא 12 וגרהנ םרכ-לוטו הזע לע וללה תוזגפהב
.יטירקה ףס לע ,השק דאמ בצמב םקלח
.תוינידמ לש יפוי הזיא ,"יל ותש ,יל ולכא"


הגיסנה תא ןורש לאירא יחכונה מ"הר הניכ ךכ ,"הליפשמ הגיסנ"
לכ לע תבשוח ינאו .שוביכה אלוליא התייה אל ללכש וז ,הכורבה
היארב .ללכב םא ,ףוסה היהי יתמ ההותו סרההו גרההש לוכשה
,םולשל ךרדב ןושאר דעצכ התוא הרידגמ יתייה ,הגיסנה לע תיתרוקב
תועיספ יתש דוע ,םולשה תא הקיחרמ םידדצה ינשמ המלסה לכ לבא
.םולשה תארקל סונימב ונחנא הריפסה םותב ,המידק תחא ,הרוחא
.הכלהש איההל וביגה
 
 
22/5/01 15:10
תכלל הצורה :תאמ
שבייתמ רבקהש ירחאל הבוגתב
ונימלועב תומוקמ דוע שי ,אל וא ונימאת !!תאזה הנידמהמ סאמנ
ונידלי תא לדגל םיופש תומוקמ וליפאו יופש יתלבה
השיגרמ ינא לבא הז תא השעא םא גשומ יל ןיא .(םייטרואיתה)
קר אל חטבו הפ שיש באכהו הדרחה רעצה לכ תא ליכהל יל השקש
.ימצע לע םג לבא ינממ רתוי ולבסש הלא לכ לע יל באוכ .יל
....אשונהמ היטסה לע החילס
תכלל הצורהל וביגה
 
 
22/5/01 20:31
ילוד :תאמ
שבייתמ רבקהש ירחאל הבוגתב
לש תורובל היסורל רוזחל תנמזומ תא
תויוכז תא סומרל ילב םש תומלו ראי יבאב
ךייחצרמ
ילודל וביגה
 
 
26/5/01 22:18
וג_ידניא :תאמ
שבייתמ רבקהש ירחאל הבוגתב
?ןויד להנל ידכ םידבכה םיציצפמה תא סייגל םיבייח ,רמולכ
haven't the jewish people suffered enough?
וג_ידניאל וביגה
 
 
29/5/01 23:05
ילוד :תאמ
?היגוגדפ לש ןיינע איה היגוגמדל הבוגתב
?תילגנאב המל םגו
?ידוהיה םעה רמול ךיבמו השק ךכ לכ
ייהת ךמצע תא יבהאת .תוהזב היעב ןאכ שי
?שי המ .האג הידוהי
רושיי ...ףסכ הברה הלעי
....גולוכיספ....יאקיטפוא...םייניש
ילודל וביגה
 
 
29/5/01 23:11
ילוד :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
תמאב תעמשנ תא ,וגידניא ךתוא תבהוא ינא
(הנורחאה הרעההמ רקיעב),בוט םדא
םייאמש המ תא תורשפ ילב תפקות ינא לבא
הינתנב הרג ינא .ילעבו יידלי ייחו ייח לע
,ילע תרמוש אל ילש הלשממהש השיגרמ ינאו
םימויאל םינתונ ,ילע רמוש אל דחא ףא
.םויל םוימ חופתלו חומצל
ילודל וביגה
 
22/5/01 16:50
a2d2 :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
.הלש דוקימה תא הדביא ןאכ החישה
,תונבה-יא לש יארונ לילב רצונו הזל הביגמ וזו וזל הנוע הז
הרצקה ,הירוטסיהה תעידי-יא ךרד ךשמנו ארקנה תנבה יאב ליחתמש
.הכוראהו תוחפ הרצקה ,רתוי
תושיגר רסח הז תוילאירוטירט תופיאשב יתוא םישאהל
הרוהט תוליוא וז הירוטסיהה תעידי-יאב יתוא םישאהל
.םכנושלב ורהזיה
.שגרה יקמעממ תודבוע לע ורבדת לא ,אנא ,ןינעה םצעל
a2d2ל וביגה
 
22/5/01 19:56
תנע :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
.ןייא (טעמכ) תונב תוביגמו יטילופ / ינוחטב ןויד - בל םתמש
?ונילע רמוא הז תמאב המ


תמאב אל תירוטסיה הריקס ..םיגרטקמלו םידדועמל דובכה לכ םעו
.(תוחפל יתעדל) ןאכ תיטנוולר
.תונומתה תא האר חטב ,העש יצח ינפל שממ תושדח הארש ימ
..ערה ןיע ילב םהל שיו) םהלש המיחלה יעצמא תא םיברקמ הלאבזיחה
..לובגהמ מ"ס ידכל דע (..םע ילוא וא
ונייה םא אל אוה וקהש תבשוח ינא ,ןויד רבכ םא ,םכייחב זא
.ונאצי ךיא אלא ,אל וא םש תויהל םיכירצ
ףאב ךרדה אל וז .ונחרב טושפ .חרוא רבוע םע המיכסמ ינא ןאכו
.הרקמ
תנעל וביגה
 
 
22/5/01 22:41
noe :תאמ
?ונילע רמוא הז המל הבוגתב
.יתוא ודמיל הככ


הנש הרשע הנומש ךשמבש הטמל המוקהמ דליה הז ךל ץיברמש ימ םאו
םואתפו םייתניב לודג אוהש בל תמש אל טושפו ,תוכמ ותוא תצצופ
החילס שקבת .רתוי רהמ חרבת - הרוצה תא ךל ןייזל לוכי אוה
ןמז ידמ רתוי ךירחא ףודרי אל אוהש הווקתו הפי
noeל וביגה
 
 
22/5/01 22:50
תנע :תאמ
חרבת ךל םיציברמשכל הבוגתב
.דדומתהל ודמיל אקווד יתוא


ךרדה תא תושעל יתקספהשכ ,'ב התיכב היה הזש תבשוח ינא
ינאש רסמה .התיכה לש "רבג"ה ללגב התייבה רפסה תיבמ תפקועה
לבא ,בירה תא שפחל אל .ןנוגתהל .קותשל אל אוה יתלביק
.הינשה יחלה תא שיגהל אל טלחהב
."וגרוהל םכשה ,ךגרוהל םקה" רתוי יטילופ חרואב ,הצרת םאו
תנעל וביגה
 
 
22/5/01 23:29
noe :תאמ
?המלל הבוגתב
היה ימ ותוא גרוה יתייה םא ללכבו ,יתיצר שממ אל םגו
?םויה הלשממה שאר תכשלב בשוי


?ןוכנ הז תא תבתוכ תוניצרב אל תא ירה


רטשמ הב וליטהו לארשיל ושלפ אל הללאבזיחה תריכזהל
.שוביכ
הלועפל הבוגת הניאש הלועפ ועציב אל םלועמ םג הללאבזיחה
ונווכש תולועפהו שבוכ חכ דגנ ויה םהיתולועפ לכ .ונלש
רורט תופקתה תובקעב דימת ויה לארשי תנידמ חטשלו םיחרזאל
.תינונבל היסולכוא לע ונלש


?ךגרוהל םקה ןאכ קוידב הפיא זא
noeל וביגה
 
 
23/5/01 7:26
תנע :תאמ
ותוא גורהל יתלוכי אל לבאל הבוגתב
ינאש המל תנווכתמדואמ אקווד ינאש החנה תדוקנמ אצ
.תרמוא
אלו תעדוי אל ינאש רמוא אל ,ילשל תדגונמ ךתעדש הז
.יירבדל תוניצרב תנווכתמ


?ונגרוהל ?יגרוהל םק ימ לאוש תמאב התאו


ןווכתמ התא םא לואשל תצלאנ ינא םעפה לבא ,יל חלסת
לאמשל - ונלוכל הרורב וזה הלאשל הבושת יכ ,תוניצרב
הגלפמב אצמנ התא זא הז תא האור אל התא םאו - ןימילו
.המקוה םרטש השדח
תנעל וביגה
 
 
23/5/01 7:31
תנע :תאמ
ותוא גורהל יתלוכי אל לבאל הבוגתב
קירא תא גורהל"ל תנכוותהש תויהל לוכי - היינש האירקב
םא ,(ינא אל ,הלשממה שאר תכשל לע תרביד התא) ?"ןורש
תומרב ינלוח התא .רבדל המ לע ונל ןיא ללכב זא - ןכ
.ראתל תלגוסמ אל ינאש
..ינמי תייה הרקמב םא ךיילע םירמוא ויה המ ךמצעל ראת
תנעל וביגה
 
 
23/5/01 18:38
noe :תאמ
!!!!הל'אמאל הבוגתב
ךתעדל המל לבא ,שיאה לע הצור תאש המ בושחל הלוכי תא
?ותוא גורהל הצור אל ינאש ינלוח הז


המכ ויהש חינמ ינא ?ןימיב ילע םיבשוח ויה המ
הצור אל ינאש זירכמ יתייה םאש םיינוציק םינוגרא
ןימיה בור .יתוא םיאיקמ ויה ילש יטילופ דגנתמ גורהל
רזומ המ .וז העד יתיא קלוחו הדהאב יתוא לבקמ היה
?הזב ינלוח המ ?הזב


ומש הללאבזיחה - הנקסמ .יתבשח . בשוח ינא בוט בושחל
.ןונבל םורדמ ילארשיה שוביכה תא קלסל הרטמ םמצעל
תוחוכ רשאכ .שוביכה תוחוכ דגנ ולעפ םה וז תרגסמב
ובישה ,ןונבל םיחרזא דגנ רורט תולועפב וטקנ שוביכה
תנידמ לש החטש דגנכו םיחרזא דגנכ תולועפב הללאבזיחה
.לארשי
תא םאה ?ךגרוהל םיכשה ןונבלב ימ ךתוא לאושו בש ינאו
תלועפ הניאש הללאבזיח לש תחא הלועפ תונמל הלוכי
?תילארשי הלועפל הבוגת
ריאהלו םינותיעה ינויכרא תא קודבל ךתוא ןימזמ ינא
.וזכ תחא הלועפב יניע תא
noeל וביגה
 
 
23/5/01 18:47
תנע :תאמ
!!!!הל'אמאל הבוגתב
.בוזע
.רקע חוכיו הז
ענכשא אל ינאו ךתקדיצבו ךדמעב יתוא ענכשת אל התא
.יתקדיצבו יתדמעב ךתוא
.ךפהלו הרשע איבת התא איבא ינאש ןועיט לכ לע
תרחא ןיעב םירבדה תא םיאור ונחנאש םיכסנ אב
.םימיכסמ אל ונחנאש םיכסנ אב רקיעבו
תנעל וביגה
 
 
23/5/01 22:30
noe :תאמ
!!!!הל'אמאל הבוגתב
.חכוותהל ונלחתה אל דועש םושמ
ימ יתלאש ינאו וגרוהל םכשה ךגרהל אבה תרמא תא
.יגרוהל אבה הז אוה


חמשא יזא ,תודבועה תונשרפל תרחא ךרד ךל שי םא
תעדל ליבשב םתס .חוכיוה ליבשב אל .התוא עומשל
.ךתדמע יהמ
noeל וביגה
 
 
27/5/01 3:12
דוד :תאמ
?המלל הבוגתב
יתוחא
הככ ךלוה אל הז ונילצא
םתוא םיריעמש םיבהוא אל םישנא
המ
?אבצב תייה אל
םירמוא אבצבש תעמש אל
"וגרוהל םכשה ךמיכשהל אבה"
?
:)
יתוחא
ךשמהב יתבתכ המ יארת םא ךל הדוא ינא
הברה סיפדהל קשח טושפ יל ןיא
:)
דודל וביגה
 
 
23/5/01 14:29
תינונטק :תאמ
?ונילע רמוא הז המל הבוגתב
?ןיא תוביגמ תונבו יטילופ אשונ - ךתבוגתב תחתופה הלאשלו
ינאו) הז עגרל ןוכנו תיעוצקמ אל הריפס יפל ,תואצותה ירהו
:(ומש תא תסרסמ ינאש ימ ינפב שארמ תלצנתמ


,וג ידניא ,ואימ יצימ ,יתסא) 8 וביגה לכה ךסב םישנ תויומד
(תנע ,תכלל הצורה ,הכלהש איהה ,תימע ןרומ ,ילוד
,a2d2 חרוא רבוע ,האונ) 8 וביגה לכה ךסב םירבג תויומד
(פסוי הידבוע ,סנוי ןאחמ דימח ,דיהש ,בזכואמ ,ימסוש
ןיב קלחל יתעדי אל (תמאו סומינונא) םיפסונ תומש ינש
?יצח יצח השענש .תוצובקה


האלה


20 - םישנ תויומד ידי לע תובוגת כ"הס
24 - םירבג תויומד ידי לע תובוגת כ"הס
השא (!!) ידי לע הבתכנ הבתכה
.םירבגה ,בוביסב םיחקול ,ןכא


בל םישל (?) ונתעד לע הלוע אלש ילוא ?ונילע רמוא הז המ זא
.תודבועל
תינונטקל וביגה
 
22/5/01 22:36
דיהש :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
האבה הנשב ץמאתהל וכרטצת אל תוחפל - םיפסלפתמה לכל ןלהסו ןלהא
לכל יטנוולר רמוחה .הזעמו הדגהמ הגיסנל הנש לגרל חתפיש םורופב
.המחלמ לכלו שבוכ םע
דיהשל וביגה
 
 
23/5/01 0:44
סנוי ןאחמ דימח :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
הללאשניא ץובה ךותב ושבייתי םילחנתמהו
סנוי ןאחמ דימחל וביגה
 
22/5/01 22:40
פסוי הידבוע :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
(רודיבב םגו) ןויצל ןושארה ינממ קפכ פכה לע םיליט המכ דוע
פסוי הידבועל וביגה
 
23/5/01 2:24
תמא :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
תזיבכ םתוא ריתומו ותירב ינב תא חכוש רשא םע לש ופוס אהי המ
? ויביואל ןוחצנה
תמאל וביגה
 
 
23/5/01 15:28
דיהש :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
ונתמדאמ וקלתסה - םוקמ םושב תירב ינב םכל ןיא
דיהשל וביגה
 
 
23/5/01 19:04
תימע ןרומ :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
התא םמשבש "ונחנא"ה םה ימ :לואשל תבייח שממ ינא דיהש
,ךכ לכ ףעוז ןוטב ןגהל םק התא קוידב תומדא וליא לעו ,רבדמ
?והשמ ינוכסח תאז םעו


תא ריכזא ינאש ךל עירפי אלש הווקמ ינא תירב ינב ופורפא
,ולש הנושמה וכרדב דחא לכ - םינריאה תא םגו ,םיאקירמאה
חקינ םא םג - שודק רבד דימת אל ןה תותירב .תירב ינב לבא
.(ספוא) םיצצופמ תומש ונלוכ ונל
תימע ןרומל וביגה
 
 
23/5/01 20:39
דיהש :תאמ
?אדה וש ?הדהושל הבוגתב


לש תובוגתל הפ םיסחייתמ אלש יתבשח !ןרומ הפי .1
םיניטסלפ
לש (תו)ןוטה תמועל ינוכסח הארנ לכה ?ינוכסח ןוט .2
16-Fה לש תוצצפה
?תומימת ילוא ?תועיבצ וא תורוב - תומדא וליא .3
רתוי רזוע ןורש לבא - םינריאה יל עירפמ אל .4
רורחש ןעמל םיתמש הלא תא אל ?אה קיחצמ - ץצופמ םש .5
תומדאה


הגיסנב תוארתהל
דיהשל וביגה
 
 
23/5/01 21:16
תימע ןרומ :תאמ
םיניטסלפ = ונחנאל הבוגתב
..הנעת לא


,עדוי יאדוו התאש ומכ ,הבחר דואמ הרדגה וז םיניטסלפ
,לשמל ונילצא ומכ ,תונוש תועיד טעמ אל םכיניב שיו
תטילפ דוע ,ספוא) ךתוא תממוקמ חטב האוושההש תורמל
.(הפ
ינא חתפיס רותב) הזל עיגנ דוע ,תוזגפה הינש בוזע
םגו ,הבנ'ז תנמא לע הריבע איה רהוס יתב תצצפהש ןייצא
ךתוא לואשל יל ןת םייתניב .(תישונא וא הנובנ דואמ אל
תחא ,תויורשפא ינימ לכ הז בלשב שי :תישעמ דואמ הלאש
סנכיי ל"הצ ץוחבו ,הפ ונחנא) חגנתהל ךישמנש איה
.םלוכל עודיו דבכ ריחמה זאו - (הזעו ש"ויא יבשותב
בל םישו) תועיד ףילחהל הינש הסננש איה תרחא תורשפא
.(בוביסל רבעמ תרתתסמש המכסה לע תזמור אל ללכב ינאש
םעה" אל ,"שודקה יניטסלפה םעה" אל ?רחוב התא המב
.םישנא - ףרטצהל רחביש ימו ןרומו דיהש ,"שודקה ידוהיה
אתוטמבו .(םזאמ ובא תא לאש) םש ליחתמ הז רבד לש ופוסב
םיפיטואירטסה תועתלמל הזה ןוידה תא ליפת לא - ךממ
.ולאמ קיפסמ ונל ויה רבכש עדוי םיהולא ,תוללכההו


:טירפתלו
תוהזל רושק םינוע אל וא םינועש הזש תבשוח אל ינא .1
הרקמב הפ טנרטניא הז - ריכמ שממ אל דחא ףאש ,ךלש
יאמיזנת הפ שי - המ שחנו תונורדסמב טעמ יתרייס .תחכשש
יד ינא ."יתוחוכ"מ אקווד אוהש םשור השוע לבא ,דחא
שממ אל םילימ הנומש לש העדוהש ךכל רושק הזש החוטב
וליבשב הפל תאב םא רורב אלש יתנייצ רבכו) גולאיד הרגמ
ינא - ןכש המ .(חסכתנש בוט רתויש בשוח תמאב התאש וא
והשמ הז םג ,יתינעש ךכמ טוסבמ התאש תולגל החמש
.תוביסנב
אל הז :הזה ךוסכסב תואנובשח דועל םוקמ ןיא ימעטל .2
בושח עגרכ ,תוכבל ןמזה אובי דועו םוקמ םושל ליבומ
ואובי .םעזו יכבל תוביס דוע תורצונ אלש אדוונש רתוי
םינש עבראו םישולש לע ורפסיו םיטילפה תונחמ יבשות
חבטה לע ורפסיו םינויצה ואובי ,א"רנוא לש תושוחב
,העונתב תולבגה לע ורפסיו םיפ"ושה ואובי ,תולעמב
ואובי ,ספ תבהלש לע לארשי יחרזא ןורבח יבשות ורפסי
.האושה לע םינויצה ורפסי ,הבכנה לע ורפסיו םיניטסלפה
לכ ,הנידמב ולש ךרוצהו ולש ירוטסהה ןועיטהו דחא לכ
הכירצ אל ינאו) ללכבו וזה המדאה לע ךפשש םדהו דחא
הלודג הנווכבו תויחמומב םכב גרהש םייסוח לע ךל רפסל
תודוהל ךרטצנ רבד לש ופוסב .(ינויצ גיהנמ לכמ רתוי
ילב הז תא תושעל דמלנש ףידעו ,רוזש ונילרוגש הזב
אל ונחנא ,םוקמ םושל םיכלוה אל םיניטסלפה :םיצוקה
.םיימיטיגל םהינשו ,םוקמ םושל םיכלוה
הנכ הלאש ,תועיבצ אל ,תורוב אל ?תומדא וליא - ןכ .3
השקש תויהל לוכי?ריכמ ,"הנטקה ךתיב לחרב" - ןיטולחל
לש הפיט ילבו תונכב ךתעדל לאוש והשימש ןימאהל םויה
תועיבתה המ .ןיינעה הזש בושחל הצור יתייה ?תויניצ
המ ,וידעלב לוכי אל המ ,וילע רשפתהל לוכי התא המ ,ךלש
ללכב התא - עגעגתמ התא המל רשפא יא המו ףילחהל רשפא
ןיאש םירמואש עגרמ - בגאו ?ןידומוצמ וא םירוקע תחפשממ
לש ב-א הז ,המחלמל םידדצה לכ תא םינד - רובידל םוקמ
ןיא הב הדמעל ךלש ביריה תא איבת לא םלועל :היגטרטסא
ילב םג םשל םיבורק קיפסמ רבכ ונחנא :דיספהל המ ול
.יוכיס רסוח דוע ןאכל איבתש
תויופתוש אלמ ןוכיתה חרזמהש םיעדוי ונומכ ימ .4
,תירב ינב שי םילארשיל .םיגוס ינימ לכמ תונושמ
וב םויה תא תוארל תויחל הצור יתייה .םג שי םיניטסלפל
היולת אל ינא ,הבהא ילבו) ינשה לש דחא םיפתוש היהנ
םתונוכנב היולת ינא - יתוא ובהאי םיניטסלפהש ךכב
םג - רתוי בוט שיגרהל ךל םרוג הז םא .(םימכסה םייקל
תצקש הדות לבא ,םעפה דוע ,ספוא) ןורש לע התמ אל ינא
?רתוי בוט שיגרמ אל התא המ ,(דואמ הפ ונל ץוחנ רומוה
...ינא םג
ץצופתמש דבאתמ לבחמ לבא ,בל תמש םא תעדוי אל ינא .5
םדקמ שממ אל ביבא לתב וא ןעטמ תנכה ידכ ךות הללאמרב
לש ותונלבס תעיקפ תא םדקמ אוה - ללכב םא .הברה
אלו ףרוע השק םע הז - בל תמש אל םאו ,ילארשיה רוביצה
לע רתוול ופידעה םילארשיה .רתוומ אוה תולקב ךכ לכ
רופיש שממ אל :הלודגה םידבאתמה תפוקת תובקעב ולסוא
םיכישממ דהי'גה יליעפש יתוא עיתפמ ..םיניטסלפה ליבשב
,קרס ץמאמ לע היצביטומ הברה ךכ לכו םירוענ זבזבל
הנוק לכה טעמכ האר רבכש םעש רתוי דוע יתוא עיתפמ
תוכיתח ךלאל רזופמ 18 ןב דליש וליאכ - ולאכ םינועיט
חלשש לבמטה לש "קדוצ ינא"ה תשוחתמ ץוח והשמל םרות
.ותוא


םיסוטמב שומישל ףקותב תדגנתמ ינא - בושח תוחפ אל
ןכוסמ הזש תבשוח ינא ,הזעו ש"ויאב םיחטש תצצפהל
,חלסנ יתלב רבד ןה שוביכ תונש עבראו םישולש .רתוימו
תיחשמ שוביכה יכ אלא - םיברע לע התמ ינאש ללגב אל
.ריחמ לכב אל לבא ,רבכ םשמ אצנש התמ יתייהו ,יתוא
ילארשיה רוביצה ,םיחטשב היהת אל תידדצ דח הגיסנ
המ ןיבל הניב האוושה לכ .רבד הזכ ורשפאי אל ויגיהנמו
תעקעקמו םיניטסלפה תערל רקיעב תדבוע ןונבלב הרקש
- חצני ל"הצ ,ינתששוח ,המחלמב .ןתמו אשמ לש תורשפא
אל אוהש יל המדנו ריחמה תא םלשל הצור אל שממ טושפ ינא
.יחרכה


?חוכה ןורכשו תואמססהמ ונלוכ אצנש ךתעד המ
תימע ןרומל וביגה
 
 
23/5/01 23:27
דיהש :תאמ
תמטמוטמ ינאש בשוח תמאב התא ,דיגתל הבוגתב
דיספהל המ ונל ןיא תמאב - תקדצ לבא רתוימ ללמה ףטש
9 ןב יחא לומ אל ?ףרוע השק םע םתא .(ךלש 3 יאר אנ)
ןמז הברה היה אלכב .םיקנטה לומ דיב ןבא םע ךלוהש
דגנ הככ ואב םידוהי םג .םידוהי לש הירוטסיהה אורקל
הפוריאמ םירוקע ...יכדרמ די ,הבגנ ,הינגד - םיקנט
תירבע טאל סיפדמ ינא יכ רצקמ ינא .ןידומוצ ויהנ
.םוקמ ותואב ןמז ידמ רתוי ראשהל רוסאו
דיהשל וביגה
 
 
23/5/01 23:41
תימע ןרומ :תאמ
דיספהל המ ונל ןיאל הבוגתב
תשמתשמש תוברתב קר .דוהיל ידימ םימוד םתייהנ
לדומ הל אוצמל םוקמב) היזטנפה לש האלמ הטשפהב
עשתה ןב ויחאמ םלעתהל לגוסמ םדא (םויקל ירשפא
שי ותוא .קנט לומ יוכיס רסח קבאמל חלוש אוה ותואש
אבצב םיתרשמש םירבחו ,םיחא שי יל םג .דיספהל ךל
דבאתמ םע ץצופתהל םילולעש םישנא םתסו ,םיאולימבו
לבא ,דחא ףא דיספהל הצור אל ינא .סובוטוא הזיאב
היהשו ,םחלהל םה םגו ינא םג ךלנ - ךרוצ היהי םא
.חצנל תנווכתמ ינא - רורב
תכללמ רתוי ושע םידוהיה - דיהש רמוחה תא בוש ארקת
?םכתא המ .(ושע הז תא םגש תורמל) ריקב שארה םע
םינוב םתא ?םישלחב םילפטמ םתא ?רתוי םישוע םתא
קוזיחב עיקשמו הנובתב ויפסכ תא איצומש ןיקת לשממ
תבכשו תילכלכ המצע םינוב םתא ?תושלחה תובכשה
םיניבמ םתא ?תישפוח הבשחמ םידדועמ םתא ?םיליכשמ
דחאמש לשממ םכל היהי םא ,םינפבמ םיקזח ויהת םאש
רשפא יאש חוכל וכפהת היפכה אלו המכסהה ךרד לע
הליבומה הלכלכל ךופהל יוכיס םכל שיש ?ונממ םלעתהל
?ונתיא דחי ןוכיתה חרזמה לש
אשמב ךרוצה תא לטבתש ךרד יהשוזיא שיש ךל המדנ
רתוי ,ךרדב םיפלא המכ דוע .וזכ ןיא ?םימכסהו ןתמו
התא םייתניב .הז תא ןיבהל ונלוכל ומרגי ,תוחפ וא
המל - ונל בישקמש ימ לכל הבוט אמגוד הפ הווהמ
לע ךומסל רוסא המל ,תומילאה םע ךישמהל םיבייח
תא דבכל םינכומ םהש יוכיס ןיא המל ,םיניטסלפה
יכ רייפ אל הזש יב חיטת לא .ןאכ תויחל ונתוכז
ינא ,םכלש תוימיטיגלב םיריכמ ירמגל אל םילארשיה
?ונתוא םדקי ןכ המ .ונתוא םדקמ שממ אל הזו ,תעדוי

רבד .הבושתה ןניא ריוואב תואמססו ,יתרבסה רבכ
.תוריקהמ םיזורכ יל רוכמת לאו ,ילא אל יתיא


.ךיחא ,אירב היהישו
תימע ןרומל וביגה
 
 
24/5/01 12:09
דיהש :תאמ
?דיספהל המ םכל ןיאל הבוגתב
hope you don't mind the english - i type much
faster this way. go on with hebrew yourself,
by all means. why don't you go back and read
your very short summary (patiach). it was
practical and to the point.

get out, and it will be much better for both
sides. we will then try to apply all you
great ideas about building the society you
describe (sound like you are in favour of the
democratic system, right? why don't you try to
apply this in israel before you start
lecturing about this to people who've been
out of work for a few months and have nothing
to eat).

regards from my brother.
דיהשל וביגה
 
 
24/5/01 16:29
תימע ןרומ :תאמ
?דיספהל המ םכל ןיאל הבוגתב
English it is.

My prolog states my views pertaining
Lebanon, and as I've explained - I think it
would be a grave mistake for the
Palestinians to apply Lebanese ideology,
methods and terminology: The occupied
territories are a different story.

I would be the last to speak proudly of the
Israeli democracy, and the first to hale the
merits of the democratic system. No, the
state of Israel is far from perfect, and
the occupation lies heavily on it's
legitimacy - just another reason for us to
get the hell out of there. But let's try to
be a realistic as we can, shall we? The
Israelis will not up and leave any time
soon and will not change the discourse of
their military occupation. True - unlawful,
sometimes illegal, but - this seems to be
it. Under such circumstance, the
Palestinian people still have to start
rehabilitation: stop thinking like refugees
and start thinking like citizens, building
normative governing systems and recruiting
support and funding across the world.

You and I both know that a man who has been
out of work and just agreed to kill himself
in some crowded Israeli marketplace assures
his family's income. But let me ask you
this: can his brother do the same? Can his
best friend? His uncle and second cousin?
Is that a way to build a nation? If you ask
my opinion going back to the days of the
early Intefada, keeping rural areas quiet
for agriculture and schools to open is the
way to go, but you're not asking me. If you
ask me filing an international claim for
soil and a suit at the International Court
for War Crimes are liable to yield some
serious attention, but you are not asking
my opinion.

One last question: do YOU think there is a
better suited method of governing your
people than democracy? Do you seriously
think it would be possible to build it from
the tyranny of the Tanzim and Islamic
brotherhood?

Do not bid me your brother's hellos - keep
him alive to win your independance and to
live to build your nation.
תימע ןרומל וביגה
 
 
24/5/01 18:23
דיהש :תאמ
Equal groundsל הבוגתב
sorry, moran - i don't quite see what you
by equal grounds. we are far from perfect
and will be for a long time to come.
however, we prefer to run our own country
even if the occupying forces are more
advanced - as in your case with the
british not too long ago. just go away
and let us be.

btw, regarding the tyranny of the Tanzim
and Islamic brotherhood - better that
than your jewish brotherhood. ask them to
take you for a walk in the market in
hebron, see how they beat up people for
no reason and turn over the stalls, and
you'll have a new angle on the situation.
once again, go away and let us be. oyu'll
have to do this anyway, so why not sooner
than later?
דיהשל וביגה
 
 
24/5/01 20:07
noe :תאמ
Equal groundsל הבוגתב
ובזעת ובזעת וכלת וכלת דיגהל לוכי התא
םד הברהש ינומכ קוידב עדוי התא .הברה דוע
תחא הלאש .ךלנו ןיבנש ינפל ךפשי דוע
אלל תראשה ,הצע הצרת םא ילוא וא ,הטושפ
.הנעמ


,םיישונא תויגרנאו םיבאשמ תונפהל אל המל
םייקל ונלחתהו הפ ובזע םיטירבהשכ .הינבל
,תרדוסמ תוגיהנמ רבכ ונל התייה ,הנידמ
תוביציה תא וססיבש ,דסממו היטרקוריב ןכו
לע הצרתש המ רמול לכות .הנידמכ ונלש
ריבסו ,לארשי תנידמ לש תיכרעה תויטרקומדה
תחקל לכות אל דחא ןסוח .ךתיא םיכסא יכ
.תירטשמה התוביצי אוה הז ןסוחו הנממ
.םידוהי יפלכ תוחפל ,םינפ יפלכ תוחפל


,תיטסינויטרופואה תייה אל ונלש תוגיהנמה
םירבד ושע םהו ןכתי .תתחשומ התיייה אל
ןפוח רובעב ונתוא ורכמ אל םה ,םיער
ונינפה ונלש המצועהו דחפה תא .םירלוד
אל םלועמ יכ ברע תונידמ יפלכו םכיפלכ
.ונא ונרטשממ דחפל ונצלאנ


?םישוע םכניא המל הז לכ תא
אלש היואר תוגיהנמ םיביצמ םכניא עודמ
ןיקת רטשמל תודוסי גיהנתש .םכתא קושעת
,יתואישני ינכולמ ,היהי רשא היהיו)
רוד תא ןיכתש (וצרת אלש המ וא יאקילבופר
יברעה םעהש תונורתיה תא ול הנקתו ךשמהה
?םהמ תונהל תמאב לוכי רתויב ליכשמה


אל הזלו ,הלאש ןרומש ןימאמ ינא תאז תא
.הבושת תקפיס


הדימש עדוי ינא .טושפ אל הזש עדוי ינא
ראמאע ובא תא םכילע הכילמה לארשי תמיוסמ
ידועס ףסכ הברהש עדוי םג ינא .ויערמ רבחו
תא רתויו הנש םישולש ךשמ חיצנה רחאו
.םישנא םתוא לש םנוטלש
היצזופואה ינוגרא דחוימבו םתא .ןיידע
תישעמ המרגורפ גיצהל םיבייח ,םכלש
לוכי הז .םשמ ףוענש דע תוכחל אל .תיפוליח
םיכירצ םתא תוגיהנמה תא .םינש דוע תחקל
ןפואב .וישכע רצייל רדסה תא ,וישכע תונבל
םכלש תודדומתההו ,רתוי םיקזח ויהת םג הז
.תומלעתהל תנתיינ יתלבו תיניצר היהת ונלומ
noeל וביגה
 
 
24/5/01 23:14
דיהש :תאמ
Until wer'e goneל הבוגתבjewish freind of mine says jews have
two national sports - complaining and
giving uncalled for advice. there is a
yiddish word for it - kibitser + heard
it in new york when old guys tell other
old guys how to play chess.

please go play this sport with someone
else. you sound like a very gentle,
well meaning person + but still, we
dont need, or want, your advice. and
please donät lecture me about your
leadership during the fifties - or are
you proud of kafar kasem, the mimshal
tsvai, the suez war with france and uk,
your provocations towards syria, kibya,
should i go on - yes, i forgot the
ethnic cleansing of lage parts of the
country in 48,49

so please realize we dont feel like we
owe you any answers. we have been your
slaves long enough and most of us would
rather die than go on living as slaves

some of us know you quite well after
all these years - you are not as tough
as you think you are. all of your F-16
wont help you one bit. you will rott
from within and fall apart long before
you destroy us.

your military might makes you feel
superior. and like with any empire,
that will be your undoing. as churchil
said on D-day, it might not be the
begining of the end, but it is
certainly the end of the begining
דיהשל וביגה
 
 
25/5/01 2:43
noe :תאמ
Until wer'e goneל הבוגתב
התא קוידב המל ,םירבדה ינפ םה ךכ םא לבא
?הזה גולאיד וליאכמ הפצמ


םויה םכל ןיא ,תראשנ תיסיסבה הדבועה
.דחא ףאמ תוצע עמשת לא זא .היואר תוגיהנמ
סובוטוא לע ץצופתתו לגלגה תא איצמת ךל
רפכמ םיחצורה םע דחיב ךכ רחא בשת .הינתנב
?ליחתה ימ םונהיגב םש ובירתו םסאק


המיכסה ונלש תוגיהנמהש ךל ריכזנ אוב
.הנומשו םיעבראב הקולחה תוינידמל
ונדמל חבט לש טנטפה תאש ,ךל ריכזנ אוב
.1929 ב דוע ,םכממ
וז התייה תוחפל םיימעפש ךל ריכזנ םג אוב
ירוסה יברעה םעל המרגש תירוס תונפקות
.תירוסה המרה תא דבאל


ףיעהל ?ונתוא לסחל יוכיס ךל שיש בשוח התא
,ןכ םא ?ןוכיתה חרזמהמ ןיטולחל ונתוא
.קדוצ היהת .לאדאפת
יוכיס ונל שיש בשוח אל ךתמועל ינא יכ
ינא השק הזש המכ ,הז ללגב .םכתא ףיעהל
שי יל ןימאתו .וזה ץראב םכתא קלחתהל הצור
.םלוכל םוקמ קיפסמ הפ
noeל וביגה
 
 
25/5/01 22:20
דיהש :תאמ
ילוד ומכ רתויו רתוי עמשהל ליחתמ התאל הבוגתב
what do i expect of this dialogue? very
simple - just get out of the occupied
territories

you say you want to share the land -
fine, get out
דיהשל וביגה
 
 
26/5/01 10:31
noe :תאמ
ילוד ומכ רתויו רתוי עמשהל ליחתמ התאל הבוגתב
תויעבה לכ ורתפי זא הז תא יל דיגת םאו
?ואצי םיקנטה רחמו


תא םישנ םאו .דוס אל הז טושפ ןורתפהש הז
בשנו תוקד המכל דצב ירמוע ובאו ראמע ובא
,התאו ינא וניע ןיב סאר ןיינעה תא רוגסל
.שבכ טחשנו תוקד שולש חקי,


.אל התא םגש יל הארנו ,טילחמ אל ינא לבא


הפצמ התא המל הלאשה םע ונראשנ זא
?הזה גולאידהמ
noeל וביגה
 
 
25/5/01 2:08
ילוד :תאמ
תמטמוטמ ינאש בשוח תמאב התא ,דיגתל הבוגתב
שפנ ילוח םינודוהי
ילודל וביגה
 
 
25/5/01 4:12
ץראוז :תאמ
איקהל יל אבל הבוגתב
ןעטיו ,םיצאנל ינשה דצה תא הוושי והשימ ףכיתו...
םישחרתמה םיעוראל היצמיטיגל ןיאשי האושה ללגבש
...םויה ןאכ


קידצהל תנמ לע רבעה יעוריאב שמתשהל ךישמנ יתמ דע
? הווהב ונישעמ תא
...רחמ לש רבעה אוה םויה לש הווההש ורכזת קר
...הלילח רזוחו


וזה הרוצב םעפ-יא רמגיי הז ךיא תוארהל לוכי ימ
????
ץראוזל וביגה
 
 
25/5/01 22:26
דיהש :תאמ
...שודנ יוטיב דועל הבוגתב
full withdrawl - sonner or later, or do you
still have any doubts
דיהשל וביגה
 
 
30/5/01 21:25
ילוד :תאמ
...שודנ יוטיב דועל הבוגתב
רשאכ ,ילש םינמלוח רמגי הז
םתא .םירתוס םירסמב םלועה לכ תא לבלבל וקיספת
םג
םגו (!?) תידוהי הנידמ םיצור
יכמות םגו דאהי'גה תא םיניבמ םג ,תיברע הנידמ
....ןוראהמ ןאכ םיאצוי הלללאבזח
תיעמשמ דח ורדשת רשאכ רמגי הז
.ריחמ לכב םידוהיל טלקמ ןאכ םיצור םתאש
ןמזמ אוה ינלאמשש בל םימש אל םתא
?out
in תויהל רזח ינויצ תויהל
!!ונכדעתת
?הדש תות תטאיד וסנת ילוא
םגו ,םתא שארה לכ לע םיכבסותמ
.םינטק אל ללכ לכש ינייז
ילודל וביגה
 
 
25/5/01 22:32
דימח לא דבע :תאמ
איקהל יל אבל הבוגתב
.הללאמרל ונילא יאוב םידוהיהמ איקהל ךל אב םא
דבעל האב המ הרוחפ לכ .הככ קוידב םישיגרמ ונחנ
הטוסבמ תאצוי דימת
דימח לא דבעל וביגה
 
23/5/01 19:24
(ד)חא םתס :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
תיאבצ תועמשמ תורסח(- +) הנש 18 ירחא ןונבלמ ונאצי הרואכל
.ללכב וא תינידמ
ונכותב ןמזמ רבככ ןונבלש הניה ללכב הטושפ אלהו תבאוכה תמאה
(השעמל 78 זאמ),
לכ,לובגה לעו הב ותרשש ל"הצ תוליחו יליח לכ תומדב תבבותסמ איה
,"תומיעה וק" יבושיי
ודבעש ל"הצ ידבוע םיחרזאה לכ, עמש וא ריכהש ימ לכ הארש ימ לכ
לע םד" םהל םגש)םיאקיטילופה לכ (דוע המ עדוי דשהו)םירוציבב הב
םג ילוא עדוי ימ ,ל"דצ יליח 7000 ,ןכ האו ("םידיה
.םיריית רותב ובשש ם"וא יליח המכ
םיעוריאה םניה ןיבר חצרו ןונבלש ודיגי יאדו םינוירוטסיה
. תילארשיה הרבחה תא לכהמ רתוי ובציעש
הרבחה לש םדוקה רבחה םע בכוש התא, ךלש הרבחה םע בכוש התאשכ"
....ךלש
!?ןונבלב היה םהמ דחא ילוא
רופס ןיאמ תעפשומ ,לארשיב תוינידמה תוטלחהה תלבק
,האנה תובוט,היצילאוק,ףסכ,תד:םימרוג
אושנמ דבכה ,ריחמה תא םימלשמ ונלוכ ,ב"ויכו, תוינימ תודרטה
.כ"דב
ילוא רתויש המכו, םימ זבזבל םלוכל ןאכ ארוק ינא הז ןיינעבו
תא עצבל וצלאיי םהו,הרירבה תוטלחהה ילבקמל רתווית אל וז ךרדב
,םינש הזמ םישקבתמה תונורתפה
.ןונבל הרקמ ומכ קוידב ,םירשכ תוחפהו ,םירשכה םהילוקיש פ"עא
(ד)חא םתסל וביגה
 
 
23/5/01 20:50
דבע :תאמ
ןאכ הז ןונבלל הבוגתב
?הגיסנ ליבשב זבזבל ךירצ המ - םימה םע המגודה לע דובכה לכ
ןתחס הללי ?םייח דוע
דבעל וביגה
 
24/5/01 18:49
קלע םולש :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
תא הווהמ (םולש אל הגיסנ בל ומיש) הגיסנל הנשה םויש ןיינעמ
סוטמ םע ההומת תירקת) ןופצה לובגב רתויב םיחותמה םימיה דחא
ומכ וא אוהש יפכ ראשי בצמהש הווקנ קר ואוב .(המגודל הנססה
.ודיגי םימי הלעמל ורמאש
קלע םולשל וביגה
 
 
24/5/01 20:30
ץראוז :תאמ
ונילע ןוסא אובי דועל הבוגתב
? םולש ןאכ שי קוידב הפיא ....הגיסנ ןכא
הירוסו ןונבלש ,ם"ואה לש 425 הטלחה יפל ןונבלמ ונאצי ונחנא
,םלועה לכ ,הירוסו ןונבלמ ץוח ? וישכעו ...הדעב ושרד כ"כ
תוחיתמל הליע ןיאש םימיכסמ ,הטלחהה תא איצוהש ם"ואה ללוכ
...ינופצה לובגב


- תותיחנ ונינכשל םיסחיימ ונחנאש איה ונלש הלודגה היעבה
םיאיבמ אל ונחנא ,לבא .ונילא סחיב - תילכלכ ,תיתוברת ,תיאבצ
תוסחייתהה לכ תא תכפוהש ,רתוי הלודג הייעב ונל שיש ןובשחב
...איה וזה היעבהו ,תלעות תרסחל ונלש


...ונחנא


:םינכשה דגנ םיאצוי ונחנאש הממ רתוי הז דגנ הז םיאצוי ונחנא
םייתד דגנ םיינוליח דגנ םידרח דגנ לאמש דגנ ןימי דגנ לאמש
דגנ םישדח םילוע דגנ םיברע דגנ םילחנתמ דגנ םייביבא-לת דגנ
םידוהי-ןכ דגנ דגנ םידוהי-אל דגנ םירבצ דגנ םיקיתו םילוע
(!? אל ,ונדגנ םלועה לכ יכ) םלועה ראש דגנ


הלחהש) ןונבלב תילארשיה תוברועמהש םכריכזהל , ןונבל ופורפאו
םש הלחהש םיחרזאה תמחלמ לש יאוול רצות התייה ,(1978-ב רבכ
...'75-ב


םיינוציח םיבייוא ונל וראשנ דועש "לזמ" ונל שי ,ס'רבחו
,זאו ...תמאב ינשה תא דחא לוכאל ליחתנ תרחא - םלומ תמעתהל
ילבמ םישקובמ תא ולבקי םידוהי אלל לארשי ץרא תא םיצורש הלא
...הדובעה לכ תא םרובע השענ ונחנא - עבצא ףוקנל
ץראוזל וביגה
 
 
25/5/01 3:21
קלע םולש :תאמ
םינפבמו ...ונילע ןוסא אובי דועל הבוגתב
ישילש תיב ןברוח
קלע םולשל וביגה
 
25/5/01 12:49
ריקב ביגמ :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
הגצהל הרמוי אלו אשונה לש תישנה תיווזה תא תוארל ןיינעמ היה
טקא איה ,המחלמ .קיפסמ ונל שי הז תא .בצמה לש תיטילופ /תינידמ
ילבמ םירמאמ דחאו ףלא הז לע בותכל רשפא .ותוהמב יטסינבוש
.ףיש באז תויהל רמייתהל תוסנל
ריקב ביגמל וביגה
 
 
25/5/01 14:16
תימע ןרומ :תאמ
הבשחמבש הרמויהל הבוגתב
?תירבגה המו תישנה תיוזה המ עבקתש התא ימ
לע ישגר והשמ תבתוכ יתייה םא,ךתומכש יביטימירפו ספואמ ספא
ינא ירה ,ביגאש ללכב ינא ימש ביגמ תייה חטב ...כ ילש היווחה
.ידימ תישגרו תיסופיט תישנ ילש הבוגתהש וא ,השיא כ"הסב
תימע ןרומל וביגה
 
 
25/5/01 16:53
ריקב ביגמ :תאמ
בולע טסיניבושל הבוגתב
,יל שי הפצוח וזיא ,תמאב .ןוכנ .יתעד תא דיגאש ינא ימ
םיבשוחש םישנאה לכ תא תחקל עיצמ ינא .יתעד תא דיגהל ,םוקל
ונתוא ביערהל תצק זא ,רשפא םא .ריקל םתוא דימעהלו ינומכ
.םדוק
.ארונו םויא ינאש ייחב .ילע היופ
ריקב ביגמל וביגה
 
 
25/5/01 20:24
תימע ןרומ :תאמ
בולע טסיניבושל הבוגתב
.החילס תמאב
דוע ,ילש ומכ העדוהל תירבג הבוגת ביגתש הצור יתייה ארונ
.רבד םוש שדחמ אלו רתוימו שיתמ תמאב הז תישנ תובלעיה


ךלש תא תונכל תוכז יל שיו ,תועיד יוביר םע היעב ןיא
הביס אל וז ןובלע לבא ,ךב עגופ הז םא החילס .תמטמוטמ
.תיתבשחמ תולשחנ יפלכ תונלבוסל יניעב הבוט קיפסמ
תימע ןרומל וביגה
 
 
25/5/01 22:23
דיהש :תאמ
ספואל הבוגתב
get out while you can
דיהשל וביגה
 
 
26/5/01 0:44
תימע ןרומ :תאמ
you are wasting timeל הבוגתב
זאש חוטב לבא ,חוטב
ךל ובישקי


.תוחפ


.םיטמוטוא םיבהוא אל םה - םישנא הז הככ .תוחפ הברה
תימע ןרומל וביגה
 
 
26/5/01 16:05
shahid :תאמ
םיימעפ םעפ דוע הז תא דיגתל הבוגתב
this one was not very clear but at least
mercifully short. again, we dont need you
listening + just your withdrawl. if you still
dont get the message, watch gandi on TV
- yse
the movie - and find the magic words. hint for
you all feeble minded ladies and gentlemen +
gandis words to an english general. post your
answers on this site and the first correct
replyu get a prize. palestinian dinner with me
in ramalla. or in tel aviv if you are afraid.
even without me if you are still afraid - just
tell me which bank should i make the transfer
to. dinner in ramalla will still be on me after
withdrawl. forever yours, shahid
shahidל וביגה
 
 
29/5/01 23:20
ילוד :תאמ
םיימעפ םעפ דוע הז תא דיגתל הבוגתב
אוה ךלש סרטניאה
?ול ובישקיש
תמאתמו ותיא תבשוי תא
?..תודמע
רושיי
...רהוס תיב....גולוכיספ...םייניש
ילודל וביגה
 
 
29/5/01 23:59
תימע ןרומ :תאמ
?תינאצי תא ידיגתל הבוגתב
.םייניש אפור אל םג ,רוזעי אל גולוכיספ
תובכל רשפאש בושחל ידכ רגפמ וא אמוס תויהל ךירצ
.שאב שא
שוביכה תא וניניעמ ריתסהל הרומא אל האושה
ונתוא תושעל הרומא איה ךפיהל ,ונתוא תיחשמש
,םייוגל רוא :שוביכל רחא םע לכמ רתוי םישיגר
הרבס לעמ הרואתה תוצצפל הנווכה ןיאו ,ךכ שממ
הז ,אברדא - תותיחנ ישגרל רושק אל הז .הליתשו
ךכב םיריכמו םבג תא םיפקוזש לארשי תנידמ יחרזא
תויהל שיש לוע אלא תדלומ תוכז אל וז רחבנ םעש
התייה אלש החינמ ינא .רקוב ידמ שדחב ול םייואר
תרחא ,ןאכ ולהנתהש םינוידה תא אורקל תונלבסה ךל
המל ,תימצע תרוקיב ינפמ דחפה המל יל רורב אל
ךירצש רמואש ימ לכ המל ,השילחמ איהש הבשחמה
.שולשלח יוניכל דיימ הכוז םשמ תאצל
תימע ןרומל וביגה
 
 
30/5/01 23:40
ילוד :תאמ
?השפיט תא ידיגתל הבוגתב
ונתוא דמלל הרומא אל האושה
אוה חקלה הברדא ,ונייח לע ןגהל ךירצש
ךות תומל אוה ודיקפת ידוהיש
אל יכ תמ אוה ,המש .הגלבהו קופיא ידכ
ןאכו ,ןנוגתהל אבצ ול היה
תאז לכבו חבטנ אוהש ךכב םייוגל רוא אוה
הברדא אלא ומויק לע םחלנ אל
תיחשמ ילכ דועב ושפנ ישקבמ תא שמחמ
םיבוקינ'צלק םהל קלחמ
לע רפכמ בולצה ידוהיה ושי ,םינכומ אבצ יסיסבו

הז םייוגל רוא ,םייוגה יאטח
לובסל וניבג לע תוקלהל ונימצע תא ליפשהל
,הוואגב םירוסייה תא לבקל
.םימעה לכל תפומ
ילודל וביגה
 
 
31/5/01 0:05
תימע ןרומ :תאמ
jesus christosל הבוגתב
.תורחא םילימ יל ןיא
תימע ןרומל וביגה
 
 
26/5/01 13:07
ריקב ביגמ :תאמ
ספואל הבוגתב
יסנ ,אנא .ךתומכש האנו הנידע השיא .הקותמה יתיביבח
.טאל תמאב ,םעפהו ,בוש ,ריבסא ינאו ,ןיבהל
רסוח תא ,ךתורוב תא חיכוהל ,ךתוא שותכל ךירצ יניא
רסוח תאו םהבש תויחטשה תא ,תבתכש םירבדב תויבקעה
בוט הז תא השוע תאש ,הטושפה הביסהמ ,םהבש תויטנוולרה
.ינממ
תרמייתמ תאש התיה ילש הנעטה ,תחא הקסיפ יתבתכ ינא
הדוקנב יתעגנש ,החיכוה ,ךלש הבוגתה .ףיש באז תויהל
םעזב תצצופתה אלא ,תינינע תבגה אל תאש רחאמ .השיגר
ןוידל תורשפאו ידדה דובכ לש לדב לכ תסמור ,ףרוטמ
.קדוצ ינאש ,טושפ דואמ והשמ תחכוה ,ךכל יא .יתימא
תעדוי ךניא םצעבש רתויב הבוטה החכוהה איה ,ךלש הבוגתה
.תרבדמ תא המ לע
תוירואית חתפלו ,בבלמ תוצמשה עסמב חותפל לוכי יתייה
ךלש לוכסתל תובתוככ ךלש לוכסתה ןיב רשקה לע תובחרנ
רבד םוש ןיא .םעט הזב ןיא לבא .דועו דועו השיאכ
עגרב העימשמ תאש ןיכובמה תולליה עסמל הוותשמו בותכאש
.תיתימא תרוקיב תעמוש תאש
םגו םוי אובי ,תוירבגו תוישנ תובוגת יבגל ,והשמ דועו
ינב םתויה ךמס לע םדא ינב טופשל רשפאש ןיבהל ילכות תא
.םנימ ךמס לע אלו םדא
ריקב ביגמל וביגה
 
 
26/5/01 13:30
תימע ןרומ :תאמ
ספואל הבוגתב
.דסחתמ םגו אשנתמ םג ,זיזפ םג
:םירבסה וישכע
רשפא יא דבועמ אל טסקטמ - תוצצופתהו ןוטל עגונב .א
םעז חינת לא .םירבדה ורמאנ היצנוט הזיאב קיסהל
?זוב .רבודמ םעזב אל .יתוא ריכמ ךניא ירה - ידיצמ
הביס התואמ .אל םעז לבא ,ךיא דועו ?הכרעה רסוח ,ןכ
.ךלש ןוטה תא החינמ אל ינא
תא קר תנייצ הב תחא הקספ תבתכ אל התא - בתכנש המ .ב
תא לבקל רשפא יא המל תלאש התא .ףיש באז ןיינע
.יטסיניבוש ןיינע איה המחלמש תנייצו ,"תישנה תיוזה"
- תשפוטמ יתעדו תיחטש ילש הביתכהש בשוח התא םא
המו - םזיניבושל תונלבוס הלגמ אל ינא לבא ,ךתוכז
.ילש זובב ךתוא הכזמ ןכלו יטסיניבוש אוה תרמא התאש
אל ךתוכז יתניצש יפכ - תונלבוסו ידדה דובכ .ג
.םזיניבושל תונלבוס הלגא אל ינא ,יתעד תא ךירעהל
יתוא הנכמו רובידה שפוח לע רבדמ התאש ןיינעמ בגא
רתוימל יתיא ןוידה תא םיכפוהש םייוניכ ינימ לכב
ול .'וגו "תללימ" ,"תמעוז" ,"תפרוטמ" ינאש ינפמ
ךב תדשוח יתייה תחא םעפ דוע "ידדה דובכ" רמוא תייה
תועיבצב רקיעב ךב תדשוח ינא - אלש ןוויכמ ,ןורוויעב
יל םגו ךל רשפאמ יוטיבה שפוח .םילופכ םיטרדנטסו
תונלבוסה תולובג .דואמ ישפוח ןפואב הז תא הז ץאנל
.רחא והשמ םה ונלש
תא יתנבה אלש תויהל לוכי - תירבגו תישנ תיוז .ד
הלעהש הז התאש ינמודמכ לבא ,ךלש הנושארה הרימאה
רבודמש וא - בושו .ךב ילש תלזלזמה הבוגתה ןכלו ןתוא
הבהרב תוחפ אוה ךלש םזינימפה קמועש וא ,הנבה יאב
.ךל המדנש הממ


תא תבתכ ובש ןוטה לע רבד םוש חינהל אל תקפאתמ ינא
אל םירקמב לסופ ומומב לסופהש תורמל ,רקובה ךירבד
.םיטעמ
תימע ןרומל וביגה
 
 
26/5/01 21:55
ריקב ביגמ :תאמ
םיסקמל הבוגתב
.הביתכה ןונגסמ ליחתנ
,הרימא םיעבוק לכ םדוק ,תנייפוא תילארשי הנוכת
.התוא קמנל םיחרוט ןכמ רחאל קרו
םיבבלמ םייוניכ יל הקיבדה תדבוכמה יתריבגש ירחא
ןכמ רחאלו "עבקתש התא ימ" :ןוגכ םימיענו םיזזופמ
ספואמ ספא" ןוגכ תובבלמ תואמחמ הפיסוהו הכישמה
הארנכ תאש הפשב תונעל הז יל ראשנש המ "יביטימרפו
.הניבמ
.הדוקנ הדוקנ בישנ וישכעו
"יביטמרפו ספואמ ספא" יוטיבה כ"דב לבא ,רעטצמ .א
.תוביבח וא הביח ,הכרעה לש תושוחתל ילצא רשוקמ אל
יתחנה .תירבעה הפשה יזרב ןכדועמ אל ינאש הארנכ
.האלהו ךממ םה היטפמיסו עגור תושוחתש
.הלימה לש קומעה ןבומב ,תיטזינבוש איה המחלמ .ב
םא .הינשה לע תחא הצובק לש תואשנתה אוה םיזינבוש
איה ותדלומב לארשי םע לע דיגהל רשפאש והשמ שי
,המואכ ,ונתוא הוולמה הקומעה תיטסינבושה השוחתה
ןיבל ולא תושוחת ןיב רושיק .ונתוא םיבבוסה יפלכ
םייניע ריאמ תויהל לוכי היה םישנ יפלכ םיזינבושה
.ןיינעמו
ןווגמ לע הפיקמ הריקס תתל רמייתמ ךלש רמאמה
וז יתעדל .וזה הרוראה המחלמל םירושקה םיאשונ
אל השעמלו ,ידמ רתוי תפקה ,המוקמב הניאש הרמוי
תיצר המ ןיבהל ןיא השעמל ללמ בורמ .רבד תרמא
םיכילהתמ קלח איה המחלמש ?ער הז המחלמש .דיגהל
לבא ,וזה הראה לע הבר הדות ?םיקומע םיירוטסיה
לש הבחרה איהש וזיא ירובע התיה אל ךלש רמאמב
םוקמב ורמאנ רבכש םירבד לע השבע הרזח קר .תוסיפת
אקווד ינא .תולאש הברה הלעמ ךלש רמאמה .רחא וא הז
רזופמ ,דקוממ אל ךלש רמאמה .תובושתב ןיינעתמ
.שבוגמ אלו ולש תוסיפתב
.ןויוושל דגונמ אוה יכ ,בעותמ אוה םיזינבוש .ג
וא ימואל ,ירבג אוה םיזינבושה םאה ינורקע הז ןיא
,ךל יתבתכש םירבדה .תפוניט אוה ,הרקמ לכב .יעזג
ספא" תמרל ןוידה תמר תא תדרוהש עגרב .ךל ועיגה
ינא .םילימב רורבל חרטא ינאש הביס םוש ןיא "ספואמ
יוארה ןמ ,תועיבצ הזב האור תא םא .הזרט הירמ אל
.קמועל הזה גשומה תא קודבנ ילואש
עיתפי הז ילוא .הלש תויווזה תא שי המחלמ לכל .ד
ינא ריבס ילכלכ בצמו יזנכשא םש לעב רבגכ לבא ךתוא
ףא .היהי אלש עקר לכ לע הדרטה וא הילפאמ לבוס אל
בשוח אל דחא ףא ,סובוטואב ינבשי תא תשמממ אל השיא
ינא ,רבג ינאש םושמ קר הדובע עצבל לגוסמ אל ינאש
הצובק התואל ךייש ינא .ינבר טפשמ תיבב תודעל רישכ
אל ,תיטרואית הסיפת איה הילפא הרובעש היסולכואב
לש תישנה תיווזה לע בותכל .םוי םויה ייחמ קלח
הטושפה הביסהמ .תושעל הלוכי השיא הז תא ,המחלמה
.תילארשיה הרבחב ןברוק ןה םישנהש


.םירבדה תא האור ינא דציכ ןייצל םוקמה ןאכו
תועפשה תלעב איה ,תרחא המחלמ לכ ומכ ,ןונבל תמחלמ
ריחמה אוה תוכנהו לוכשה ריחמ .הרבחה לע תודירחמ
.רתוי הברה ךכ לכ שי לבא .ןיעל הארנה
,ךוסכסל ימטיגל ןורתפ תומילאב תואורה תוסיפת
חישהמ קלחל ותוא תוכפוהו חוכה תא הלילאמה תוסיפת
ואב ,הרבחה ךותב םג אלא ,םיינידמ םיפוג ןיב קר אל
ומב וגרהש םישנא יפלא .וזה המחלמב יוטיב ידיל
םהיתושנ תא ולא םידיב ףטלל התיבה םירזוחו םהידי
תא םיבחוס רשא ,תישפנ םיעוגפ םישנא .םהידיליו
םיללמוא ןאכ םיבבותסמ םהייח לש ןפ לכב העיגפה
.םיללמאמו
תוירחאה תחיקל רסוח ,התומת ינב לש םבאכמ תומלעתהה
.תושונאה דגנכ הזה עשפל די ונתנש םישנאה ידי לע
םה ולא .תילארשיה הרבחה לש יתבשחמה ןועבקה
תולעהל קר אל .םהב ןודל רשפאש םידירחמה םיאשונה
.ןהילאמ תורורבו תוינוחמצ תולאש רפסמ
קלח ןיב רושיק עצבל לוכי היה ןיינעמ רמאמ
תילארשיה הרבחה תא תונייפאמ ךכ לכש וללה תוסיפתהמ
ראש ךירצ הז ליבשב לבא .ץראב םישנה לש ןבצמ ןיבל
ךירצ .הבישח הברהו תיתבשחמ תוזעונ ךירצ ,חור
הז לבא ,ירשפא הז .רורבו הנבומ ,קייודמ בותכל
.רידנ דואמ
,אשנתמל יתוא תכפוה יתעד לע דמוע ינאש הדבועה םא
.תואשנתהה יחת זא
ריקב ביגמל וביגה
 
 
26/5/01 22:49
תימע ןרומ :תאמ
םיסקמל הבוגתב
אבש המ תא םיאור םישנאש דימת רמואש דידי יל שי
.םייניעה לומ םהל חנומש המל רשק םוש ילב םהל
רואב וזה הרימאה תא ריאמ טלחהב וניניב גולאידה
.שדח


תיוז" וזכ היח שיש רמוא והשימשכ - תינונגס
םזיניבוש וזש ינפמ ,ול הזב דיימ ינא ,"תישנ
תוביסנב תונברוק םה םייחרזמ םג .יניעב
"תוננח"ה םג ,םידלי םג ,םיזורד םג ,תומייוסמ
בחר רבד הז יוכיד :ערה םלזמל ינלוגל םתוא וחלשש
תוחפ הליבקמ איה "תישנ תיוז" .השיאמ רתוי הברה
.הזכ רבד ןיא - "ךלש ישנה דצל רבחתהל"ל הרורב
תויז שי ,תרחא השיא וא תמייוסמ השיא לש תיוז שי
,םירחא לש שיו ילש תופסונ תויוז שיו ילש תחא
,המחלמב םישנ יאכדמ םיטקפסא לע בותכל לוכי רבג
יררועמ םיטקפסא לע בותכל הלוכי השיאש םשכ שממ
אל ילש תיוזהש תויהל לוכי .המחלמב תירבג היסרגא
.ךלש היעבה רבכ וז לבא ,תיפיצ התאש המל המיאתמ
םזיניבושל תונלבוס תולגל תבייח אל ינא ,דגנמ
.(תונלבוס היפלכ הלגמ אל שממ ינא תמאה ןעמל)
הנכ לבא ,דמחנ יוטיב אל ילוא - "ספואמ ספא"
- זוב לע ,םעז וא ףוריט לע דיעמ בויחב אל ,דואמ
וא תפרוטמ ינאש רמוא בויחב אל הז ,םאתהב .טלחהב
םיטרדנטסהו ךלש ןונגסה רבכ הז לבא ,תינללי
המ תא רקיעב האור םדאש יתנייצ רבכ .ךלש םילופכה
.ול חונש


הסכמ אוה ,רבדמוש תושעל רמייתמ אל ילש רמאמה
ךות ןונבלב תוהשל יתניחבמ םייזכרמ םיטקפסא ינש
לע תובשחמהו ןורכיזה תא ררועיש ךכל הווקת
לכ תא תוסכל וקיפסי אל םילימ תואמ הנומש ,ןונבל
?םיבושח םיטקפסא דוע םנשי םאה .ןונבל תלאש
ינא יתטלחהש המ אוה רמאמל סנכנש המו ,יאדוו
תטלחה התא .ילש ןוצרלו הינסכאל םאתהב ,סינכהל
.ותוא רקבמ ךלש תויפיצל םאתהבו רמייתמ אוה המל
ךלש ןונגסה טושפ) ךתוכז וזו ,רומג רדסב הז
םיעוצפה תא תנייצש ןיינעמ .(יניעב רתוימו אשנתמ
םהלש םיבאכהש םיריחמל סנכהל ילבמ ברקה ימולהו
תא השע רבכ ףסונ והשימ - בחרה ןבומב ונל םילוע
ול ויה יכ טוריפל סנכנ אל דחא ףא .ינא ,ןאכ הז
המ - ןבומכ לבא ,הארנכ רתוי םיבושח םירחא םירבד
תועיבצ יתרמא רבכ ,יל רוסא הארנכ ךל רתומש
?םילופכ םיטרדנטסו


ןיב רשקה לע העיד עומשל ןיינעמ ךתוא ילוא
תמאב וז ,ןונבל תלאשל תילארשיה הרבחב תומילאה
- הילע ןאכ בותכת םא חמשא ינאו תניינעמ הייגוס
בייח אל התא .םירחא םירבד לע בותכל יתטלחה ינא
איה המחלמש תבשוח אל ינא ,םיבושחה םהש בושחל
השוע אל הז .ותעדו דחא לכ .יטסיניבוש רבד בויחב
םילוכי ונייה .השודק יתוא השוע אלו שודק ךתוא
לבא ,תילעהש תובושחה תודוקנה לכ לע ןויד חתפל
.קדוצ תאצל רתוי ךל בושחש הארנכ


םילוכי ונלוכ אל ,ילש רמאמהמ תינהנ אלש לבח
תוינונטק תויואטבתה דעו ןאכמ לבא ,םינואג תויהל
- ותלילשו רחאל תושגר ךויש ,"תישנה תיוזה" ומכ
תבתוככש ינפמ ךל תונעל יתדפקה .ךרדה דואמ הכורא
אשונה לבא ,סחי ךל תבייח ינאש תבשוח ינא רמאמה
םירבד ךל שיש הווקמ ינאו יתניחבמ ומצע תא הצימ
ריכמ אל התאש םישנא ץאנלמ תושעל םיבושח רתוי
םהל שיו עורג םיבתוכ םה ךתעדלש ללגב טנרטניאב
ומכ עורג עמשנ הזש הווקמ ינא) ךלשמ תרחא תיוז
.(הארנ הזש
תימע ןרומל וביגה
 
 
26/5/01 22:51
תימע ןרומ :תאמ
דואמ ןיינעמל הבוגתב
בור ."הקיטסיצילבופ"ל תחתמ ןולימב שפח
...ולאכ םה ןאכ םירמאמה
תימע ןרומל וביגה
 
 
27/5/01 0:11
ריקב ביגמ :תאמ
דואמ ןיינעמל הבוגתב
תא שרפמ םדא לכש ,ךלש דידיל דיגהל תנמזומ תא
לבא ,ריכמ אוהש םיגשומה םלועל םאתהב םירבדה
עפשומ אלו ,דחא םיגשומ םלוע לע עבוקמ שפיט קר
.הווח אוהש הממ
ןיב םילדבהב הרכה אל ,תואשנתה וז םיזינבוש
תיווז שיש ומכ ,תישנ תיווז הנשי .םדא ינב
,הרואנ ,תיניטירופ ,תיתד ,תינוליח ,תיזנכשא
אוה םיזינבוש .תירסומ אלו תירסומ ,הכושח
םילדבהב הרכה יא .התוחנ תישנה תיווזהש הנעטה
.ךשוח אלא ,םיזינמפ אל אוה ,תוסיפת ןיב
ןה ולא .םישנא לש תוצובקל תופתושמה תויווז שי
לש שומימה .םימלש םירוביצ תועינמה תוסיפתה
רבעמ .םיסותימב יוטיב ידיל אב וללה תוסיפתה
םג ונחנא ,תיאמצע הבישח ילעב םיטרפ ותויהל
לע םיעיפשמ רשא םירוביצמ ,תוכרעממ קלח
.םיירוטסיה םיכילהת
המל תמאות אל וא תמאות ךלש תיווזה םאה ,הלאשה
איה הלאשה .תיטנוולר אל שממ איה יתיפיצ ינאש
תוננער הב שי םאה ,תנינעמ ךלש תיווזה םאה
איה היעבה ילוא ,רעטצמ ינא .רגתאו תיתבשחמ
.ולאכ םיטנמלא ךרמאמב יתרתיא אל לבא ,ילצא
ידכמ ידמ רהמ .רהמ דואמ ררועתה ךלש זובה
.וב הריחבה ירוחאמ דמועה תעד לוקיש לע עיבצהל
אוה רחא רבד לכ ,לנויצר וניה תעד לוקיש
תושגרה זא ,ילילש אוה יוטיבהש רחאמ .תונשגר
אל ילוא זא .םילילש תושגר םה וירוחאמ םידמועה
רסוח וא ,הכובמו לוכסת קר ילוא ,סעכו םעז
תבגה תא .יתוא ןיינעמ אל םג ,עדוי אל .םינוא
ןתוא תונייפאמ רשא םילימה ,םילילש תושגר ךותמ
.תועמשמ תורסח תמאב ןניה
לש םיספל ןוידה תא תטסה תאש עגרב ,יתרמאש יפכ
ןיא .ןוויכ ותואב יתכשמה קר ינא "ספואמ ספא"
.ןוידה יפוא תורדרדיה לע תונעטב ילא אובל ךל
ינא .ןוויכה תאו ןונימה תא ,בצקה תא תעבק תא
איהש דובכה רסוח אולמב ךתריחב תא יתדביכ קר
.ול היואר
תא .הריחב עצבמ אוה ,בתוכו בשוי םדאש עגרב
ינש .םיטקפסא ינש ,תויורשפאה לולכמ ךותמ תרחב
תמועל התוחפ תובישח ילעב יתעדל םהש ,םיטקפסא
.םהב רוחבל היה ןתינש םיקתרמה םיטקפסאה ללש
.תוחפ אל םג לבא ,רתוי אל ,יתנעט התיה וזו
ידמלת ,אשנתמ ילש ןונגסה .תואשנתהה יבגל
,העוט אל ינא םא .ןונגסל אלו םירבדל סחייתהל
לע תושגר ןויפיא לש ןויערה תא רקיב ןאכ והשימ
םילכ םתואב שומיש השוע תא ,הנהו ,הביתכ ךמס
תא תרתוס תא ,יתביבח .תואשנתה ןייפאל תנמ לע
.בר יד ןחב יכ םא ,ךמצע
בשוח אל ינא .קדוצ תאצל יל בושחש הנעטה יבגל
יתנווכתה אל ללכ .אל וא קדוצ אצוי והשימש
יל ןיא .יתעד תא גיצהל קר ,קדוצ ינאש חיכוהל
הזש םושמ טושפ ,התוא קמנל ליחתהל ןיינע םוש
יל אורקל תנמזומ תא .ןמז ידמ רתוי יל חקי
.בוט ךל השעי הז םא ,אשנתמ
םילגעמ הנוב תאש לבח .תישנה תיווזה יבגל
.תושיגר רסוחב רחבנ ילואש ,יוטיב ביבס םילגעמ
תיווז" רמוא ינא רשאכש החנה תדוקנמ תאצוי תא
םכח וא ןיינעמ תוחפ והשמל ןווכתמ ינא "תישנ
דואמ אקווד ינא ,הרקמב ,ךדיאמ .תורחא תויווזמ
,ןתדמע תא תוגיצמ םישנ ובש ןפואה תא ךירעמ
דואמ הז .תוירבג תויווזמ רתוי הברה ,םיתיעל
,הזה אשונה ביבס ךלש הפקתהה םצעב יכ ,עשעשמ
םיאורה ,םיטיסינבוש הבישח יסופד הגיצמ תא
אקווד ,רבגה ,ינא ,וליאו .תוחנ והשמ תוישנב
יוארה הפיו םדקתמ והשמ תישנה הסיפתב האור
.רואיבלו רבסהל
.תישנה הסיפתה לש גוצייה יניעב ןה תואמא עברא
לש תוסיפת לש לודיבב קזנ שיש בשוח אל ינא
תכרעמ תיינבו םילדבהה תנבה קר ,ךפהל .תוצובק
תכרעמ לש היינב תרשפאמ תוסיפתה לכ תא תדבכמה
.ידדה דובכו ןומא לע תססובמה
.הצאנ איה תרוקיבש תבשוח תאש לבח .תוצאנ יבגל
סיסב םיקהל ןתינ תוערגמה תנבה ךמס לע קר
,ילילש רבד ךיניעב איה תרוקיב םא .תומדקתהל
ולו ךל בותכל חרטא אל םלועלו ,יל ידיגה קר
.תחא הלימ
לע ותעד תא בותכל חרוט םדאש הדבועה םצעב
דובכ לש טקא עצבמ אוה ,םירחא םישנא לש םהירבד
רבכ תא ,תבתכש המב םיבוטה םירבדה תא .ידדה
תנבה קר .ןתוא בותכל חרטאש םעט ןיא .תעדוי
לכמ םא .דיתעה םע רפתשהל ךל רשפאת תוערגמה
ינא ,ןוכנ דחא קיספ ולו שי יתבתכש םירבדה
לע החילס זא ,אל םא .ךדיצב ךרכשו תאציש רעשמ
.ןמזה זובזיב
ילכות "ץראה" ןויכראל יסנכ .הקיטצסילבופ יבגל
.םיבתכמ רפסמ דועו ילש םירמאמ ינש םש אוצמל
.גשומה תא ןיבמ ינאש רעשמ ינא
ריקב ביגמל וביגה
 
 
27/5/01 0:39
ריקב ביגמ :תאמ
דואמ ןיינעמל הבוגתב
הביסה .הזה רתאב בותכא אל ינאש יתרמא רבעב
תוארוקה תועד רמשל ןוכנל התאר תכרועהש איה
םג לבא .ןאכ בתוכ ינא ,ןוכנ .היליפודפל
ףידעמ יתייה ,ינפב תדמוע התיה תורשפאה וליא
רמאמש רשאמ הנטק שא לע ילש םיכשאה תא תולצל
.ןאכ עיפוי ילש
ןהל ןיאש ןאכ םישנה רובע אוה לודג לזמ
.הככ םתס בותכל תולוכי ןהו ,בירקהל םיכשא
ריקב ביגמל וביגה
 
 
9/6/01 15:19
דואד :תאמ
והשמ דועול הבוגתב
אל המל הלצ הלצ
:)
לש רתא שיש חוטב ינא טנרטניאב ץיפתו םלצת
םהלש עטקה קוידב הזש םישנא
:-)
דואדל וביגה
 
 
27/5/01 1:40
תימע ןרומ :תאמ
דואמ ןיינעמל הבוגתב


אל ירבגו ישנל הנשיה הקולחהש ךכב תרפוכ ינא
תולחש יל שיש הז .םיטרפ לש ףסוא שי .הפקת
תישנ תיוז תגצה ךרוצל יטנוולר אל םיכשא ךלו
,הינש הז לע בושחת .תילאוסקסנרט וא תירבג
הזכ רבד ןיאש תרמואש הנושארה אל ינא
."השיא"
רמאמ םסרפל ןוכנל האור אל התא םא - הלאשו
ןעפ ידימ אובל רתוי ךל דמחנש הניבמ ינא
ץוח) ?םיווש אל ונחנא המכ ונלוכל עידוהלו
.(ןבומכ ,ךלש םירבחהמו ךממ
תימע ןרומל וביגה
 
 
27/5/01 3:08
וגליז :תאמ
תנבה אל בוש ,אל אלל הבוגתב
םע םינותיע דירטהלב החמתמ םדאנבה ,יבזע
חטב אוה ןאכל .תכרעמל תויקינדונ תובוגת
.םילובה ול םירמגנש עיגמ
וגליזל וביגה
 
 
26/5/01 22:54
noe :תאמ
םיסקמל הבוגתב
?ףיש תויהל הסנמ איהש תרמאשכ


הצור תייה התא רמאמ הזיא ונל רפסל תחרט רבכ םאו
התעפשהו ,סנסנרה תונמוא םג תללכ אל המל ,בותכל
ירחאו ינפל ,םע ,ןונבלב םינושה םימרזה לע
שנוע תא ןגייר לש ותסיפת תא םג .ילארשיה שוביכה
רואל ,תיאקירמאה הרבחב עיתרמ םרוגכ תוומה
?אל .ןוחבל ןיינעמ היה ,תורייב תופיטחב ונויסנ


.םדוק תרכה רמאמב תונקסמהו תודבועה לכ תא .יובא
ילוא וא .ךליבשב תודבוע המכ איצמהל ולכי אל המ
לבא דחא ףאש תימסוק תיטסילוה הנקסמ וזיא קיסהל
.םדוק קיסה אל דחא ףא


.לבח שממ
noeל וביגה
 
 
26/5/01 23:12
ריקב ביגמ :תאמ
תנווכתה הז לכלול הבוגתב
,הינש יכח .םירבד עדוי ינאש רעטצמ ךכ לכ ינא
תא הדיצה ךילשנ ,עצמאב יתלוגלוג תא עצבא ,הנה
.ךתשקבכ םטמוטמ ינאו ,אוהה תאו הז
המ .ןיינע תורסח ןה םלוכל תועודיה תודבוע
ארוק ינאשכ .םישדח םירשקה םה ולא ןיינעמש
ינא ,שדח רשקה ןיאשכ ,טוסבמ ינא שדח רשקה
ריבסהל ךירצ ינאשכ .ינמז תא יתזבזיבש שיגרמ
.סחאנ שיגרמ םתס ינא ,וילאמ ןבומה תא םישנאל
ריקב ביגמל וביגה
 
 
26/5/01 16:12
noe :תאמ
ספואל הבוגתב
:(בייחמ אלו ישפוח םוגרת) יס יב יבב ןויארל רמא
אלש ריש ,ונלש טילקתב יל הארת םא דאמ חמשא ינא
קר הז ,תוושהל םיסנמ םישנא םא לבא .ונבתכ ונחנא
,יל אימחמ
"After all, that's a nice neibourhood to be in"
תובקונה תורוקיבה לע הלאשל הבושתכ ורמאנ םירבדה
.סרזורב ןאמלואלו זנוטסל הקהלה תא וושהש


באז ומכ םירמאמ בוכלב ער ךכ לכ המ הזארפאראפב זא
המ הז ךל עירפמש המש וא ?עורג ךכ לכ אוה המ ?ףיש
.ףיש ,באז ומכ םירמאמ בותכל תרמייתמ הרוחב םואתפ
אל תמאב ,הגיסנ ומכ .המחלמ ומכ ירכז ךכ לכ אשונ לעו
באז ומכ תבתוכ המל ?ךלש תרוקיבה לכ הז לע זא .יארחא
אל תודבוע הפ שיש בותכלו ךלכלתהל המל זא .ףיש
תחלצה אל וניניב ירה ,תוכרפומ תונקסמ וא תונוכנ
םאש ךילע הקזחו) וזכ תחא לע וליפא עבצאה תא םישל
.(ונל הארמ תייה אצומ התייה


.אל ,הבזכאה וז .ךל עירפהש המ הז אלש הארנ ילש אלא
תבשחו ןונבלמ הגיסנה לע רמאמו הרוחב לש םש תיאר
לש חיר תצק ,ךל רסחש המ הז ?ןוכנ "Cat Fight" ךמצעל
לע ססבתמו ךכ לכ ינייניע אוה םואתפ המ .רמאמהמ סוכ
.תונקסמו תודבוע
ליחתמ ,ךסמה לע תבשייתה רבכ ירה ,תיפיצש המ אל הז
.הבזכא הזיא .ךתוא ףיצתש תויסקסל הכחמו ,ןיז'ת ףטלל
אל איה הללאראסאנ לש תחתה לע וליפא ,תלביק אל םולכ
ירחא ינלוג תרייס לש םינומורפה חיר לע וא ,הרביד
תאב הז ליבשב תמאב .ךל הסעב הזיא .ריצ תחיתפ דוע
ךיא דחא םש שי תועידיב אורקל תלוכי הז תא ,תוננבל
?אל ףיש ,ותוא םיארוק


.הלוח
noeל וביגה
 
 
1/6/01 19:55
הטנמ :תאמ
בולע טסיניבושל הבוגתב
המ זא ?בל םותב ותעד תא עיבהש ימל "יביטימירפו ספואמ ספא"
וזיא .ךל תיארנ אל איה המל יריבסת ?ךל תיארנ אל ותעד םא
םיעיבמש םישלוגל ביגהל ידכ תרחב דובכ תרסחו תינצחש ךרד ןמ
.החוד .המישרה לע העיד
הטנמל וביגה
 
 
1/6/01 20:07
הטנמ :תאמ
בולע טסיניבושל הבוגתב
ביגהל היואר ךרד ךל תיארנ וזו , "יביטימירפו ספואמ ספא"
לוזלז .המל יריבסת ,ךל הארנ אל רמוא אוהש המ םא ?ביגמל
.החוד .ךדיצמ דובכ תררועמ אל דאמ ךרד וז לוטיבו
הטנמל וביגה
 
27/5/01 2:35
דוד :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
האור ינאש וניבת אוה זא ילש ליימ-יאה תבותכ תא וארת םא ילוא
םולש םחול ימצאב
רבעב ךא
םע הקודה תוליעפב ןוחטבה תעוצרב יצחו םייתנשמ רתוי יתתריש
ךא תיתרגיש אל יד טבמ תדוקנ יל שיש רמול רשפא ךכמו ל"דצ תוחוכ
ולוכ ןיינעה יבגל תילאיר ילוא
:זא
:םיאניתשלפה יירבחמ ליחתנ
דגנ המחלמכ ברע תץונידמ םע וניתמחלמ תא תוארל םיטונ םילארשיה
דחוימבו ןונבלמ לארשי תאיצי .ךכ וניא רבדה ,םידרפנ םימע
םותחל םיאניתשלפה ושרדנ וב ןמזה ותואב ךרעב א,"ז הלש יותיעה
ןיתשלפ יחטשמ 80%מ רתוי לע םיבר םירותיו םירתוומ םה וב םכסה
האלמ תונוביר לעו (67 ינפל לארשי תנידמ יחטשכ םיאור ונאש המ)
םלועה לכ לומ השק בצמב םיאניתשלפה תא דימעה םילשורי לע
לארשי תנידמב שקיעה קבאמה לש למסה ויהש םיאניטסלפה םה,יברעה
קבאמה ילמס לע םהיחטיש לע םירתוומ לארשי תנידמל םיענכנ
.לארשי תנידמ לש המויק תא םילבקמו
אלש חכ תברו הקזח הנידמכ תרייטצמ התיה לארשי תנידמש חיננ בוט
םעו חכב חכ םע דדומתהל תעדוישו ברע תונידמ לש םימויאל תסחייתמ
תונידמ לומ דומעל םילוכי ויה םיאניתסלפה זא תומילאב תומילא
"םיפצמ םתא המל זא ונתוןא םתבזכא םילודגה םתא"רמולו ברע
לבא
םיליעפ םימחול 600כ הנומש רורט ןוגריאל הענכנ לארשי תנידמ
ל"דצ ישנא התירב ילעב תא השטנו םינפ תשובב ןונבלמ האצי דבלב
הפלחש וז התיה תאפרע רסאי לש ושארב הפלחש הבשחמהש ןימאמ ינא
המכ יל שי ןכ) םינושה ןוחטבה יונגנממ יידידימ םיבר לש םשארב
וכישמיו סאמחב םתמחלמ תא וכישמי םה םאש םהל רורב היה (ולאכ
םע הלועפ יפתשמכ וטפשיש םיאבה ויהי םה לארשי םע הלועפ ףתשל
.םמעב םידגובכו לארשי
:םוכיסל
איהש החיכוהש לארשי דגנ םחלהל ןיב הרירבה הדמע םיאניתשלפה לומ
תא דבאלו רורט ינפב הדימעל שרדנה ןסוחה תא סייגל תלגוסמ אל
רשאכ דודיבל םתוא סינכמ היהש המ יברעה םלועה לכ יניעב םדובכ
,םילארשיה ,רבעשל םהיבייא ויהי רוזיאב םידיחיה "םתירב ינב"
קוסמ תנואת ללגב םינפ תשובב ןונבלמ םיחרובש םינדיספמ םתוא
.דויצ ילד הללבזיח ישנא 600ו תוהמיא עברא
דגנ ץורימב ליחתהלו "הבושתב רוזחל" הרירבה םהינפב הדמע הז לומ
לא ךרדב לארשיב רתוי םחלנ ימ לש םימלסיאה רורטה ינוגריא
.ברע תונידמ לכ לש הכימתב בוש תוכזלו ןוחצנה
בוט
!!!רורב
.הנוכנה הטלחהה תא וחקל םה םתניחבמ
ף:הללבזיחה ןוגריא םייק ינש דצמ
ןאריא תמחלמ ירגוב םיינריא םיבדנתמ י"ע דסונ הללבזיחה ןוגריא
רתוי אוה ךא .ןונבל םורדמ לארשי תא שרגל תרהצומ הרטמב קריע
"אציל" ידכב ןאריאב םיינוציק םייתד םימרוג לש ילכ אוה !!!ךכמ
הרטמ לע "פמרט" תסיפת ידכ ךות יברעה םלועל תימלסיאה הכפהמה תא
"ילארשיה שוביכהמ ןונבל תמדא רורחש" םיברעה לכל תקדוצ תיארנש
לש יטילופה וחוכ תא תלסחמ התיה הרואכל ןונבלמ לארשי תאיצי
אל הללבזיחה ישנאש ןכומכ ךא .לארשיב קבאמה םצעמ עבנש הללבזיחה
ןכאו !!!התוא ורצי םה חוכיח תדוקנ ןיא םא ,תולקב רתוול ומיכסה
םייתסי אל קבאמהש ריהבהש ברע תוצראב הרבסה עסמב וליחתה רבכ םה
הטלתשה לארשיש לילגב םיעיש םירפכ 12 לש תומדא תרזחה ינפל
קבאמה, בוט רתוי ץורית וליג םה םרטב היה הז לכ . 1948ב ןהילע
דע םינונבל י"ע ודבוע םנמא ויתומדאש (העבש תערזמ)"בד-רה" לע
.זא לארשי י"ע הנממ ושבכנו הירוסל תוכייש ויה ךא 1967
זא
הלחתהה קר וז ילוא
ךא
םוקמבו הזמ רתוי ףאו ןופצל תושויטקה ורזחיש ששוח ינא בורקב
.םיחרזא םג הלא םילייח קר אל וגרהי םילייח
ו
תוהמא ויהי םלוכל
:(
רוציקב
םולשל ןורחאה יוכיסה לע םיפלקה תא הפרט ןונבלמ התאיציב לארשי
בצמב בשחתהל ילב ויליא הריתחו "םולשל ןוצר ףדוע" האצותכו
50מ רתויב גשוהש המ לכ תא הדביא , השלוח תנגפה י"עו ללוכה
!!!םולשל יוכיס ,המחלמו הדימע תונש
?בצמ ותואל בוש עיגהל ידכ רובעל ץלאנ דוע תומחלמ המכ ןיינעמ
.ךכל חכה תא ונל שיש הווקמ ינא
ו
בגא ךרד
ילש רתאב רקבל (םכלוכו) ןכלוכ תא ןימזמ ינא
השדחה ותסריגב םיבורקה םימיב הלעי אוה www.2fight4peace.org
םישנא ןיב תידדה הרכהו תילאמרונ תורבדיה רוציל דעונ אוהו
תמדוקה ותסריגב ירעצל ךא םיחוכיול םימורופ םג וב שי ,םיטושפ
לכ לא תורחא תונידממ םיברע ינשו םיאניתשלפ 9כ םהב ורקיב
(-: תממעשמל תורבדיהה תא ךפהש המ ילארשי
דודל וביגה
 
 
27/5/01 11:28
תימע ןרומ :תאמ
תיבה תא ומצעל ךלכלמ ץובהמ חרובש ימל הבוגתב
תוטש דוע ,"וימחול תואמ שש"מ הברהב לודג הללאבזיחה - תישאר
אל ולש (תוחוכ ךרדס) כ"דסה תוכרעה יפל .תרושקתל רכומ ל"הצש
תודקפמה זוחא ,אבצ לכבל המודבו רוזאב לה"צ ךרעממ קוחר
.םימחולה תומכמ הברהב לודג וב םיכמותה תולייחהו


כ"דסש םיעדוי ונלוכ רורט ינוגראו הלירג לומ המיחלב - תינש
תריפס" וליפא ,בושחש המ תמאב אל םה (המיחל יעצמא) ח"למאו
ביבא לתב לאש ,המוהלקואב לאש ?המל .בושחש המ הנניא "תופוג
שבוכ אבצ שיתהל ידכ .גרוברטפ טנסבו םנטייוב לאש ,הרנמבו
םיעוגיפ תויהל לוכי הז :םיעוריא לש ינשקע ףוטפט ךירצ ףרועו
תוחכונ תויהל "םתס" םג לוכי הזו (תוחפ וא רתוי םיליעי)
היהת תיטילופה הביסהש ילבמ םילייח ייח לע םימויא לש תדמתמ
יגורה יתטיש ןפואב .(..היטרקומד ,חחחא) לכ ןיעל היולג
לדג רעפהו ל"הצ לש ולאמ הברהב םיבר ויה הללאבזיחה יעוצפו
חילצה ,םיריצהמ ל"הצ ילגר תא קחד הללאבזיחה לבא ,הנש ידימ
הללאבזיחה .ןיעידומה תא ררופלו היסולכואה תא וילע םיקהל
ףסכ הברה ונל התלעש ,לשמל םיקוסמה תיווה תא ל"הצל ביתכה
ןיא הלירג ינוגריא לומ המיחלב ,ףסונס .םד םג רבד לש ופוסבו
תא תונמדזה התואב בירקהל ילב חצנל לגוסמש דחא "רדוסמ" אבצ
.(דסא תאו ןבילאטה תא לאש) קשנה רהוט


.ןונבלב "הענכנ" אל לארשיש הפי עדוי ,ל"הצ ומכ ,הללאבזיחה
אבצ ןיב הירוטסיהב ןושארה וקיתה ומכ הארנ הז ץוחבמ ,אברדא
םשו תיתרושקת המחלמ אוה רתונש המ .הלירג ןוגראל שבוכ
ירחא הברה אל עבקש סופדל םאתהב ,ךיא דועו חצנמ הללאבזיחה
םשייל םילוכי ןכא םיאניתשלפהש והשמ אקווד הז .ותוליעפ תליחת
רוכזל םג יאדכ םיצפוק ונלוכש ינפל .םימשיימ םהו ,םהלש הריזב
עורג םימלטצמ ונחנא - תמלצמ סרטיור תיוז הזיאמ הנשמ אלש
שיש ולא ,םהלש אל המדאהש ולא ,םישבוכה וניתויה םצעמ רתוי
.םיסוטמו םיקנט םהל


הכיז םע םיינונבלו םיינריא םינכפהמ י"ע דסונ הללאבזיחה
םילבדהב ןודל םוקמה ןאכ אלו םיעישה ברקמ רקיעב) תידאהי'ג
תופיאש לעב הנושארבו שארב אוה לבא , (העישל הנוסה ןיב
םוקיש םא ןיבו היצזימלסיא םא ןיב :תינונבל םינפ תויטילופ
תפרוג ךכ לכ הכימתל הכז אוהש הרקמ אל הז .םילוחה יתב תכרעמ
וב לזלזל ןיאש חוכ אוה םויה :םיעיש וניאש ימ ברקב םג
ס"של השומח הליבקמ ןיעמ ,(היהיש לככ יוזה) ינונבלה טנמלרפב
םגו םויה ,אעבש תווחל רבעמ הברה תוקיחרמ ולש תורהצהה .ונלש
םוימש איה תירקיעה היעבה .אצקא לא רורחש לע תורבדמ ןה ,רבעב
תא לארשי הכפה - ןונבלמ ל"הצ תאיצי דעו ךכ רבדל ולחהש
תא הכפהש םשכ) הידי ומב ןוכיתה חרזמב בושח ןקחשל הזה ןוגראה
הללאבזיחה וב םויה קוחר אלש תענכושמ ינא בגא .(סינות-ף"שא
אלפ ןיא ולאכ תוביסנב ,ירוסה שבוכה דגנכ וצרמ תא הנפי
.לארשי םע םיבירב וישנא תא קיסעהל רורב סרטניא שי הירוסלש


,תוהמיא עברא ללגב הגוסנ לארשיש רמול ןובנ אל הזש תבשוח ינא
רכיכב ודמעש שיא ףלא תואמ עברא בואב הלענ ןיינעה ךרוצלו
תדילי איהש - וישכע םולש תא ,(ןיבר רכיכ םויה) לארשי יכלמ
אלכמ יטסנמא תוחוד תאו יריבד הלאונמ ,קינרה היער תא ,ג"לש
ץוחמ השתה תמחלמ להנל רשפא יא יכ הגוסנ לארשי .ןויע 'גרמ
לע ידימ רתוי דיבכמ הז :הנש הרשע הנומש ךשמב היתולובגל
הלעתב םייתנש לש השתה) םימחולה תוחוכה תא לכסתמ הז ,הלכלכה
ףרועה תייעב תא רתופ אל הז ,(אל - הנש הרשע הנומש ,לבסנ הז
הבר הדימב תססובמש תילארשיה ןוחטיבה תנירוטקוד תא דגונ הזו
.קשנ-ירוהטכ ונלש ימצעה יומידה לע


,(ויה רבכש) תוצצפהב םא - םשל רוזחל ךרטצנש תויהל דואמ לוכי
לכמ הברהב לק היהי הז וישכעש קר .ןויריש ירוט השולשב וא
:רבעב םש ונישעש תועטה לע רוזחל אל םג לכונ וישכעו תוניחבה
,וילא עיגהל ידכ ללסנש ריצ ,הדקפמ לע ןגהל ידכ םקש בצומ
ןגהל ידכ םקש בצומ - בושו בצומה לע םיקהל ידכ תמקומש הדמע
.הלילח רזוחו רחא בצומ לע


,םיעוריאה לש הז בלשבש תויהל דואמ לוכי :םיאניתשלפל רשאבו
תא תוצמל םינכומ םהו םירותיול םינכומ אל דוע טושפ םה
הטקש ינא - בצמה הז םא לבא ,דואמ עורג הז .תיאבצה היצפואה
םש םגו ,םיחטשב ילארשיה רוביצהו ל"הצ לש הדימעה תלוכיל רשאב
לא תדפתניאש בושחל ונלוכל חונ .וקיתל ףוסב עיגנש רורב יד
םא) ןונבל ללגב וא (םינלאמש םא) ןורש קירא ללגב הצרפ הצקא
.םידיחיה םימרוגה ולא םא וא ,ןוכנ הז םא בר קפסו ,(םיינמי
םישנאה ןורחא דע םחלהל םינכומ טושפ םיאניתשלפהש ריבס רתוי
קיספנ םא ונל בטייו הנש םישימח ךשמב םיטילפכ סומרה םדובכ לע
.תינרוחא קר לכתסהל


,"רובוע"ה איה תוממוקתההש רמול היה לבוקמ הדפתניאה תליחתב
ינאו ןוכנ ןיידע הזש יל המדנ ,םיאניתשלפה לש ,הלעתה תייצח
םעפב ילוא .לארשי לש םנטייוה התייה ןונבלש בושחל הליחתמ
.םיריהי תוחפ היהנ האבה
תימע ןרומל וביגה
 
 
8/6/01 4:21
דוד :תאמ
.הח ?םימחול תואמ ששל הבוגתב
זא
ןמז הברה כ"כ ןיתמהל ךל יתתנש ךכ לע לצנתמ ינא ןושאר רבד
ילש הבושתל
לבא
לכל תיניצר תוסחיתה ךל חיטבמ ינא תונעל יתנפתהשכ וישכע
ךתבושתב הלימו הלימ
זא


ןושארה ןיינעל
הללבזיח כ"דס
יתבשח אקווד .תרושקתל וזה "תוטש"ה תא רכומ להצש יתעדי אל
.וזה הכיבמה הדבועה תא ריתסהל סרטניא םהל שיש
זא
םימחול 600 לע יתרביד
ו
יתרמאש ומכ
םימחולל יתנווכתה
לש הרקמב םתוא רידגהל רשפא יא יכ) הדקפמ ישנאל אל
תייה םאה) םייטילופ םיכמותל וא(םימחול אל םה יכו הללבזיחה
םיירוסה תוחוכל וא ( ? לייחכ ידרח ןימי עיבצמ הרידגמ
הרדגה לכל וא (המיחלב םיברועמ אל םה יכ) הללבזיחב םיכמותה
יפלו םימחולל ןווכתמ ינא םימחול רמוא ינא רשאכ .תרחא
ופתתשהש הללבזיח תוחוכה םיינונבלו םיימואלניב תורוקמ
(םימחול-הנושארה יתבוגתב יתרמאש ומכ) המיחלב ליעפ ןפואב
הללבזיחה םקוהש זאמ ןמז ףאב הז רפסמ לע םלועל ולע אל
ל"הצ תאיציל דעו "תומדא ילע םיאכודמה ןוגריא" לש ןיערגהמ
וניא הז רפסמש ךכל תעגה הפיאמ גשומ םוש יל ןיאו .ןונבלמ
.ןוכנ


םניאש םירקמ ןיב תושהל אל ףידעמ ינא ,היינשה ךתנעט יבגל
האצותכ םישתומ םיאקירמאה תא האור אל ינא ,ןיינעב םיעגונ
תועיבתל רותיו וא העינכ םילקוש המוהלקואב רורטה תפקתממ
בוש םויה) דרגנילטסו םנטאיוב ,הקינפב םייחו ירורהסה ןימיה
םימחלנש תואבצ לש דואמ םינוש םירקמב רבודמ (גרובסרטפ טנס
הכורא הפוקת ךשמב "יאבצ" רתוי יפוא תלעב "תיתימא" המחול
קוחר רתוי הברה םוקמב המחולב רבודמ ,הפלחה וא הגופה אלל
םירקמהמ דחא לכב) רבד לש ופוסב התוא העירכהש המ הזו תיבהמ
.(תונוש תוביסמ
ןאכו ,תוהז ןונבלבו םנטאיוב הסובתל תוביסהמ ןטק קלחש ןכתי
גפס הללבזיחהש ףא לע"-(טטצמ ינאו) ךתנעטל םיעיגמ ונחנא
םיקהל חילצה ,םיריצהמ ל"הצ ילגר תא קוחדל חילצה אוה תודבא
.ןיעידומה תא ררופלו היסולכואה תא וילע
תנבהב תיעטש יל הארנ ירעצל ךא ,הנוכנ הדוקנ לע תילע ןאכ
בשי תובר םינש ךשמב .תראתמ תא ותא בצמל וליבוהש תוביסה
ויהש ךכ ידכ דע) הרגיש ויה םינעטמ ,ןונבל םורדב ל"הצ
םעפל םעפמ .(םיעגפנ ויה םא קר תושדחב םתוא ריכזהל םיחרוט
היהו (ןעטמ חינהל םכרדב בורל) םילבחמ ההזמ היה ונלש בראמ
ל"הצ לש חוכל ברוא היה םילבחמ חוכ םעפל םעפמ .םתוא לסחמ
חילצמ היה הללבזיחה רשאכ תועצבתמ ויה םיבצומ תופיקתו
קדצבש ל"דצ יבצומ לומ כ"דבו שרדנה םימחולה רפסמ תא סייגל
לככ לבא .ןוחטבה תעוצר לע הנגהב השלחה הילוחכ וספתנ
ולחהש לככו ןונבלמ האיציל וארקש ץראב תולוקה ורבגתהש
יבשות וניבה ןיינעה לע "םייניצר םירוביד" רתוי עמשהל
םאש ל"דצ ילייחמ (עיתפמ ןפואב ןטק) ןטק קלחו ןוחטבה תעוצר
ליחתהל םהל יאדכ זא דיתעב רקויב ךכ לע םלשל םיצור אל םה
תוארל םילוכי ונחנא וזכ העפות) חצנמה דצל םמצע תא ךיישל
הביסה התייה וז .(ןלוגב םייזורדה םיבושיב תונורחאה םינשב
היה ןכלו .היסולכואה תדהא תא דביא להצש ךכל תיתימאה
.ןוחטבה תעוצרב לועפל לק רתוי הברה הללבזיחל
חצנל לוכיש רדוסמ אבצ ןיאש" טטצמ ינא בושו ךתנעט יבגל
תא ךל סורהל רעטצמ שממ ינא "קשנה רהוט תא בירקהל ילבמ
.יסחי גשומ אוה "קשנה רהוט" לבא היח תא הב הקותמה היילשאה
טושפ ,ץרפמה תמחלמ התיה קשנ רהוט וננגפה הב הדיחיה המחלמה
לכב ,וניליבשב תועווזה תא עצבל םירחאל וננתנו דצהמ ונבשי
תועווזו םיעשפ ונעציב ךלכולמ ונמחלנ תורחאה תומחלמה
גשומש הביסהו ,םיחצנמ ונייה אל ןהידעלבש ןימאמ ינא ירעצלו
תוחפ ונלש קשנה תא ונכלכילש ללגב איה שרתשה קשנה רהוט ומכ
יידימ רתוי ותוא ךלכלל אל ונלדתשה יכ םג ילואו ,ינשה דצהמ
.גונעתה וא המקנה ליבשב םתס וא


עדוי ל"הצ ומכ הללבזיחה" (טטצמ בוש ינאו) םג תנעט ךשמהב
ומכ הארנ הז ץוחבמ ,הברדא .ןונבלב הענכנ אל לארשיש הפי
"הלירג ןוגריאל שבוכ אבצ ןיב הירוטסיהב ןושארה וקיתה
םא חמש דואמ יתייה ןכלו תכחוגמ איה וז הנעטש בשוח ינא
תכרפומ כ"כ הנקסמל עיגהל ךל םרוג המ ,ןיינעב טרפל ילכות
תשולשב םימעפ המכ םירצמב תויהל יל אצי ? תואיצמהמ תקתונמו
"םנוחצנ" תא םירצמה םיגגוח וב "רבוטקוא תוגיגח" לש םימיה
יתדמלש הירוטסיההו רחאמ ,רופיכ םוי תמחלמב לארשי לע
יתרחב היה ךכ אלש יתוא ודמיל (יתייח םתוא תוערואמהו)
ןמזב ירצמה ל"כטמרה לש רפס אורקו תירצמה הדמעל עדוותהל
חצינ אוה ךיא רפסמ אוה וב (יזמג לארנג) רופיכ םוי תמחלמ
יפכ תואיצמה תא שיורפסה תא שי ,ךל דיגא ינא המ ,המחלמה תא
עדוי יזמגש רפסה תאירקמ יל רורב רבד לש ופוסבו .איהש
ךמס לע יל רורב אל ןיידע זא ,רבד לש ופוסב הדיספה םיירצמש
??? תופוג תריפס ? וקיתב רבודמש תנעוט תא המ
שי דוע ילוא),ךשמהב תחא הדוקנב ךתיא םיכסהל יתחמש אקווד
סרטייור תיוז הזיאמ בושח אל" תמאב ( (-: הווקת יל
תצק םע ילוא ,המ קר "עורג םימלטצמ ונחנא..........תמלצמ
םילוכי ונייה תוילאימולש תוחפ תצקו הליעומ הלומעת רתוי
."חצר וטופ" תוחפ תצק תאצל ילוא
יבגל תרמוא תאש םירבדהמ קלח יבגל ךתיא םיכסמ ינא
ןוגריא אוה ןונבל הללבזיחש ןייצל בייח ינא ךא,הללבזיחה
ךא ,םינוסל םוקמ וב ןיאו ימלסומ יעיש הנושארבו שארב אוהש
,םיינריא םינכפהמ י"ע דסונש ןוגריא אוהש תעבקש ךכב תקדצ
רשאכ קריע ןאריא תמחלמ ירחא דימ ותוליעפ תא לחה הללבזיחה
ירסוחמ" וראשנש םיינריאה הכפהמה תורמשמ יבדנתממ 20000כ
םימחלנ ךיא םינונבלל תוארהל" ידכ היטבנל ועיגה "הדובע
ושע םהש יפכ0) "תינאריאה הכיפהמה תא אצייל" א"ז ,"לארשיב
תוליעפב הדיריה תובקעב רצונש יאבצ ללחה תא אלמל (ןאדוסב
דגנ המיחלהמ ושתוהש למא ןוגריאו םיאניתשלפה םינוגריאה
הפקתהב ךושח הליל הזיאב הז תא תוארהל וסינ םה .ל"הצ
המ (ל"דצ לש דחאו ל"הצ לש דחא) תוירמושה יבצומ לע תמאותמ
אל םודאה בלצה) םלצא םיגורה לש דואמ הלודג תומכב םייתסהש
תוחתפמ ללשבו (עודי אל קייודמה םרפסמ זא םתוא ףוסאל חרט
ל"הצל ,ברקב וחכנש ןוירשהו ינאלוג ילייחל ןדע ןגל קיטסאלפ
תובקעב .םיסיסר תועיגפ המכ דבלמ םיעגפנ ויה אל ל"דצו
תורמשמ ישנא בור וצופנ ול םימוד תונולשכ המכ דועו ןולשיכה
,םישנא תורשע המכ לש הצובק הראשנ רצק ןמז ךותו הכפהמה
םיבדנתמהמ קלחו םיבדנתמהמ לש "תיטילופה הרדש"ה רקיעב
תא וליחתהש ולא םה .ןאריאב דוע םהילא ופרטצהש םינונבלה
ןוגכ םינוש תומשב ל"הצ דגנ "הריעזה הלירג"ה תמחלמ
"תומדא ילע םיאכודמה"ו "הנימאמה תודגנתהה"
אל םה םינש ךשמב יל םירוכז אלש תומש המכ דועו"ןידיה'גומ"
היה למאו רחאמ ךא ,תיתוכיא תיאבצ החלצה "םירהל" וחילצה
תא ואלימ םה תיאבצ הניחבמ ןיטולחל לשכנש ןוגריא רבכ
ןונבלב ירוביצ שער קיפסמ ושע רבד לש ופוסבו רצונש םוקאווה
חכ ילעבל וכפה םה ןאריאמ רקיעב ועיגהש םיפסכ םע דחיש ידכ
.םיהולאה תגלפמ "הללבזיח" יטילופ
ךא
ןונבל תא ררחשל ןיינועמ תמאב "הללבזיח"ש הבשחמל דעו ןאכמ
הללבזיחה .ךרדה הכורא הירוס לומ םחלהל זעי אוה ןכלו
אל הירוסו ןונבלמ קלסל לגוסמ אוהש ימ לומ םחלהל ןיינועמ
תא האצי ןאריאש ןמז ותואב ךרעב ,וזה הירוגיטקל תסנכנ
המ הירוסל םג התוא אציל התסינ איה ןונבלל תימלסיאה הכפהמה
איהש) העבש תווח ןיינע לכ עבונ ןאכמ ,תמחב חבטב רמגנש
הללבזיחה (1968ב לארשי י"ע השבכנש תירוס הירוטירט ללכב
הז ,ומויק תיצמת וז יכ ןונבל רורחישל םחלהלו ךישמהל חרכומ
,העבצהל םגרותתש החלצה תוארהל לוכי אוה וב דיחיה רבדה
הללבזיחה םאש רתויב יאנקה הללבזיחה שיאל םג רורבש ללגבו
חוככו הגלפמכ קר אל .םייקתהל לודחי אוה םירוסה דגנ הנפי
!!!יטילופ
!!!םייקתהל לוכי טושפ אוה
!!!תמחב ומכ
וילענל סנכהל חילצי אלו שלח היהי דסא תעפירש ןכתיש ןבומכ
ותוגהנתה רואל ךא ,ודגנ םוקל זעי הללבזיחה זאו ,ויבא לש
תויועט השוע אל ןבה דסא .ריבס הארנ אל רבדה םויה דע
,(לארשי םע מ"ומל סנכהל המגודל ומכ) ותוא שילחהל תולולעש
תירוס יטנאה היציזופואה גיהנמ ןווע לשימ לארנגל רשיא אוה
לכוי אוהש ידכ ןונבלל רוזחל לארשי לש תירב ןב רבעשלו
שוביכמ תרכשנ תאצוי הירוסו רחאמו "בורקמ וילע רומשל,"
תעדו ימואלניב ץחל ומכ םילימו רחאמו תוניחבה לכמ ןונבל
תיארינ ךתיזחת זא לארשי לע ומכ הירוס לע תועיפשמ אל להקה
תילאיר אל
תא הנפי הללבזיחהש ךל חיטבהל לוכי ינא בורקה ןמזב תוחפלו
.לארשי דגנ וצרימ


:"םשל רוזחל ךרטצנש ןכתי"ש םג תרמא
!ןכ
!!חטב
תא תחקלו םיחטשל רוזחל לע רמא ןיברש המ תא ריכזמ דואמ
הז רורבש המ ,ונדגנ םהב ושמתשי םיאניתשלפה םא םיבורה
היה אוה םע ןיבר ומכ וא) ךומכ םישנא זא עיגמ תמאה עגרשכש
תא רובשל" דימת רשפא יאו ימאניד אוה םלועהש םילגמ (יח
םיניינעהש ךיא .ול םדקש בצמל רצונש שדח בצמ ךופהלו "םילכה
לארשיבש ידכ םינטק םידעצב םדקתי הללבזיחה טאל טאל זא םיזז
,םימודא תורוא יידימ רתוי וקלדי אל
ו
םוקנ דחא םוי םואתפ
ו
ןופצב השתה תמחלמב בוש ונחנאש הלגנ
קר
םעפהש
םייחב העיגפה םעפהו ,םילארשי םיחרזא לש בג לע איה
.לארשיה אלא ןונבלב אל איה םיילאמרונה


:םיאניטשלפה יבגל
תורוש המכ תתנ כ"חאו "תויהל לוכי" םילימב תלחתה ךיירבד תא
.........זא ,ונלוכל עודי אויהש יחכונה בצמה תא תוראתמש
הפידעמ תאש תוארל דואמ רעטצמ ינא ?"תויהל לוכי"ה המל
לחהש דרפנ עוריא לאכ הצקא-לא תדאפיתניאל סחייהלו דידפהל
.ןונבלמ ל"הצ תגיסנמ קתונמב
יוכיסה תא ונצמחה הללגבש התייה הגיסנה דגנכ יתנעט רקיע
םע ךוסכיסה תא (םייסל ןוכנ רתוי) "רותפל" ונל היהש דיחיה
.לארשיל ונילא ןונבל תא ונסנכה ,ךכמ עורג ףאו ,םיאניתשלפה


תסחיתה אלש רמול רשפאש ששוח ינא וז הנעטל תסחייתה אלש ךכב
,תבתכש רמאמל יתבוגת אשונל
ךלכלמ ץובהמ חרובש ימ" הבוגתל תרתוכב בותכל יתרחב םתס אל
לדוג רדס אלו ילש הבוגתה אשונ היה הז ,"תיבה תא ומצעל
.הללבזיחה תוחוכ
ךתבוגת תא עומשל חמשא
:-)
דודל וביגה
 
27/5/01 2:36
...Ahmm :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
2 things that might need reminding:
1. This land is ours too - we dont like to be reminded of
it, but it is. My forefathers lived on this land 2000 years
ago. we went away for a while, and now we are back.
2. I wish I didn't have to care about your leadership, but
because you are led by someone who is unreliable (promised
to stop using violence, for example) I can't trust him
enough to give him any more of (our shared) land.
...Ahmmל וביגה
 
 
27/5/01 18:36
shahid :תאמ
(partial ) reply to Shahidל הבוגתב
this reply looks like its a 100 years old itself - i mean
the arguments about who was here first. look at
international law and you will see what it says about
land ownership. your laws as well, which are mostly
ottoman law with regards to land. as for our leadership,
fine with me - we cant trust yous either. and once again,
dont forget to watch gandi tonight and take part in the
lottery - find the most important sentence for you
israelies.
shahidל וביגה
 
27/5/01 23:57
...Ahmm :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
I was not trying to prove who was where when - there is
plenty of evidence that supports both cases, but it wont
get us anywhere.
The land according to international law is not exactly
"occupied" - the arab state that was supposed to be
established there was never established , it was
(unlawfully) annexed to Jordan. Jordan then renounced it's
claim. This leaves the land in a very disputable state (but
hey - international lawyer have to live too).
Other arab leaders in the region didnt trust Israeli
leadership too much, but they negotiated without the use of
violence, and pretty much got everything they wanted. So far
Israeli leadership did not go back on it's word - unlike
Arafat that promised never to use force again.
btw - when a bomb blew up in my town, kids in your town
were given candy. How exactly does that correspond with
respect to human lives ?
...Ahmmל וביגה
 
 
28/5/01 1:21
noe :תאמ
(not) a chicken and egg questionל הבוגתב
.םהב תואגתהל עיצמ יתייהש םירבדהמ אל איה ,לארשי לש התונימא
םיימשר םירבוד תועצמאב ,תיחוויד תונימאב ,ןה םירומא םירבדה
ןיינעב רקיעבו .(תואיצמ יתוויעב ףולאה ןבומכ ל"הצ רבוד)
.םימכסה


קזח אוה םימכסה ימייקמכ ברע יגיהנמ לש דרוקרה ,קודבו אצ
.לארשי לע רמול לוכי אל התא ונרעצלש רבד ,תוכמתסהל ןתינו


וא דסא ומכ םיגיהנמל ךלת םא קר אל הבוט אצת אל האושההו
תונימא רתוי םויה דע הליג תאפארע םג ,לזרב םתלימש הללראסאנ
ךירצ אל .ולומ ודמעש לארשי תולשממ לכמ םימכסה םויקב תוקבדו
ולסוא ימכסה תא רפה ימ קודבת .ולסוא תא קודבת ,קוחר תכלל
.הזה ןיינעהמ בוט תאצוי אל לארשי .תוהמ הזיאבו הדימ וזיאב
noeל וביגה
 
 
29/5/01 23:43
ילוד :תאמ
קיידל זא רבכ םאל הבוגתב
אוה ולסוא םכסה תא םייק אל תאפאראע
בוטולומ-פורטנביר םכסה תא םייק
ילודל וביגה
 
 
30/5/01 0:04
תימע ןרומ :תאמ
קיידל זא רבכ םאל הבוגתב
ולסוא םכסה ןיב םיליבקמה םיווקה קוידב המ השקבב ינשרפ
.בוטולומ פורטנביר ןיבל ונממ תאפרע תוגירחו
.ןיטולחל תיניצר השקב
תימע ןרומל וביגה
 
 
31/5/01 20:30
ילוד :תאמ
רבסה לבקנ אוב הללאיל הבוגתב
חמב םיקופד םתא :ןיטולחל תיניצר ינא
והשלכ רבסהש הנימאמ ינניא ,הנקת ירסח
ךל וריי םא םג .םיתוויעה תא םכל ןקתי
.יתודלי תורבדה ןויסנ הזב יארת תא ןולסל
ילודל וביגה
 
 
31/5/01 21:06
תימע ןרומ :תאמ
טסול לאטוט ,טקפדל הבוגתב
המסיסל רבסהה תא קפסל תלגוסמ אל תאש חינהל םג רשפא
חירפהל ?תעדוי ןכ תא המ .רהמ הכ קועצל תעדיש הבובנה
אל הז ,שיאל בישקהל אלו ,האנשו הנטש לש תואמסס
תוניצרב תנווכתמ תאש קפס יל ןיא ,ןכש המ .יניצר
טלחהב וזו ,(ןריבסהל תלגוסמ אל םא םג) ולאה תואמססל
?יל הריכזמ תא ימ תא תעדוי תא .היעב
תואמסס ןתוא ,תויטנפ התוא .דיהשה תא - ןוכנ תשחינ
.גולאיד להנל תלוכי רסוח ותוא ,יאג-דבה ךופיהב טושפ
תימע ןרומל וביגה
 
 
9/6/01 14:32
דואד :תאמ
קיידל זא רבכ םאל הבוגתב
יתוחא
דואמ המיאתמ איה יכ קיידל רבכ םאמ תרתוכה תא יתיניש אל
(-: בותכל ןווכתמ יאש המל
זא
!!!ולסוא ימכסה ומתחנ רשאכ יתחמש המכ תא רכוז ינא
הנה
"ןיינע רוגסל" םיליחתמ
לבא
יל עירפה ןטק דחא רבד
ולסוא םכסה לע רבדמ תפארע רסאי תא תושדחב תוארל יל אצי
ינב םולש"ל ותוא הוושמו הקירפא םורדב ימלסומ סנכ הזיאב
עדוי ינא יכ המודא הרונ ילצא קילדה רבדה ונמזב ."שיירוק
דמחמ איבנה רשאכ ןארוקב רכזומש הרקמ אוה שיירוק ינב םולשש
יתעמשש תואסריג המכ יפלש) שיירוק ינב םע םולש םכסה תרכ
ותוא רפהו םינש 5 וא 7ל (םידוהי ויה ריכמ ינאש םימלסוממ
.םתוא חבטו המחלמל םדגנ אצי ,םינש 3 ירחא
לבא
יתימא היהי הזש יתיצר כ"כ
זא
!יתמלעתה
!!!יתקחדה
!!!ימלסומ סוניכ היה הזש ללגב הז תא רמא אוהש ימצעל יתרמא
!!!!"הזל ןווכתה תמאב אל אוה" המל םיצורית ללש יתאצמ
ו
!!!!!יתיעטש רבתסמ
זא
לארשי תלשממל דואמ הלודג תונימא תייעב שיש עדוי ינא
תוביסהמ ןטק קלח לע יתעבצה וליפא תומדוקה ייתויוסחייתהב
לש תונימאה תייעבל טעמ אל ומרת רשא ןונבלמ האיציב תורושקה
.לארשי תלשממ
לבא
!ןימא אל ינשה דצה םג
!!ןימא אל דואמ
!!!תולוק ינשב רבדמ אוה
ברעמה תונידמ ינזואלו ונינזואל דחא
ו
ברע תונידמ ינזואל ינשה
זא
noe
רואל הטונ תמאב אוה דצ הזיאל עובקל ךירצ ילואש ןימאמ ינא
וישעמ
? הטונ תמאב אוה דצ הזיאל noe ךתעד המ
דואדל וביגה
 
 
28/5/01 12:15
דיהש :תאמ
(not) a chicken and egg questionל הבוגתב
please look at the message below - by noe - couldn't do
better my self. didn't you have the time to watch GANDI
last night? the answer is there. when one of the english
generals asked him: "mr. gandi, do you think that we'll
get up and leave india just because you say so?", that
little man said: "at the end, you will". is that too
complicated for you ?!
דיהשל וביגה
 
 
28/5/01 15:55
תימע ןרומ :תאמ
(not) a chicken and egg questionל הבוגתב
Try to avoid reciting the mantra once more and to just
answer.

Do you think that the suicide bombers are a legitimate
way of fighting or are you willing to restrict the
struggle to Palestinian Authority Police Forces Vs. the
IDF?

Do you agree to respect the armistice suggested by the
US, the UN and Israel?

Do you realize you just ignored everything else Noe
said and just referred to a small fracture, probably
the one most convenient for you? Do you find that
acceptable?

In order to make it easier for you, I shall now say the
magic words, I hope we can get on with the dialog
afterwards:
"GET OUT".
תימע ןרומל וביגה
 
 
28/5/01 16:40
דיהש :תאמ
I Have a Few Questionsל הבוגתב
why the patronizing tone? just wondering, not offended
anymore as we often get this from israelies. more to
the point, it's not that we want to hear the magic
words, we want to see you actually doing it. suicide
bombers? just as legitimate as you F-16 bombers. as
we don't have planes which have a chance to come
back, we use one way bombers. theonly difference is
that we are willing to die for our land, and you
don't, which is why you'll pull out of ours. get on
with the dialog? start one with your czar and make
him do what you think is right. you got it right
about lebanon, so you'll get it right about palestine
too, inshalla.
דיהשל וביגה
 
 
28/5/01 16:56
תימע ןרומ :תאמ
a few answersל הבוגתב
?"ישגיר" חונימה תא ריכמ
לע רזוח התאש הדבועה לע הריטאס ,החידב התייה וז יכ
הממ יתטיש ןפואב םלעתמ התא יניעב .טילקת ומכ ךמצע
דוע ליחתמ םעפ לכבו ,תויהתו םילאושש תולאשמ ,ךל רמאנש
לש דחא דוע ליחתת טושפ ופוסבש (רחא והשימ םע) בוביס
ףא םיכחהל ילב ,דומלל ילב ,בישקהל ילב .םירבדה םתוא
.ךמצע תא אל םגש הארנכו דחא


תינתאה תוכייתשהל רושק אל הזו ,יניעב גולאיד אל הז
.תויהל לוכיש ישיא יכה ןפואב ,ךילא אלא ,ךלש תיטילופ


.ירוס .ןיינע יל ןיא
תימע ןרומל וביגה
 
28/5/01 16:33
תימע ןרומ :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
תימע ןרומל וביגה
 
 
28/5/01 17:22
דיהש :תאמ
יפוי הללאול הבוגתב
this guy writes much better than i do - maybe he'll
convince you. his arguments are very lucid, and maybe
it's easier to listen to when it's not coming from the
enemy.
דיהשל וביגה
 
 
28/5/01 17:37
2 ריקב ביגמ :תאמ
יפוי הללאול הבוגתב
.ןימה רודמב ימצע יתאצמ םואתפו - המחלמה ןינעב הזש יתבשח
.תוננוא = "ימצעל הביגמ ינא"
המ ךכ םא .ךלש רמאמב תרמאש המ תא קוידב רמוא ץראהב רמאמה
רבד ותוא רמוא אוה םגש דיהש לע ךתואשנתה רשפ
2 ריקב ביגמל וביגה
 
 
28/5/01 19:07
noe :תאמ
All is Fair in Love and Warל הבוגתב
.2 וא דחא אוה םא הנשמ הז המ
noeל וביגה
 
 
28/5/01 17:48
יחרזא דרומ :תאמ
יפוי הללאול הבוגתב
קלעתהל םוקמב צראהב ומכ ומשב דליל יארקת ילוא - יחרזא דרמ
.גולאיד םתא ךל שיש םינפ הדימעמ תאש הלא לע
יחרזא דרומל וביגה
 
 
28/5/01 18:06
תימע ןרומ :תאמ
יחרזא דרמל הבוגתב
.תומלעתהל רבעמ הברהל יואר אל התא
.םיכיראת קודבת - רוזעי הזש יל הארנ אלש תורמל ,זמרב ליחתנ
תימע ןרומל וביגה
 
 
28/5/01 18:25
יחרזא דרומ :תאמ
םיסקמ םיסקמל הבוגתב
.ךב עוגפל יתנווכתה אל ?ריהבהל ילכותה .יתנבה אל - החילס
יחרזא דרומל וביגה
 
 
28/5/01 19:00
תימע ןרומ :תאמ
םיסקמ םיסקמל הבוגתב
םג ינא .בישקמ אלש ימ םע חחושל ןוצר רסוח םתס .העיגפל
ינפמ קר ולו) 2 ביגמה ומכ תושומנ םע רבדל תגהונ אל
.(ילע לבוקמ אל ןונגסהש


התייהש תבותכתה לכ תא תארק םאה - תובושח תולאש המכ
?ןאכ
?םינוש ץראהמ הזו ילש רמאמה לע םיכיראתההש בל תמש םאה
גיצמש העידה ןיב םינטק אל םילדבה שיש ךכל בל תמש םאה
קלח ותואב ונחנא - לודגבש תורמל ,ילש העידהו לארב רמ
?הפמה לש


תרהממ ינא ,תויניצ ילב) ןמז רתוי יל היהישכ ראשה לעו
.(וישכע
תימע ןרומל וביגה
 
 
28/5/01 22:51
יחרזא דרומ :תאמ
רושק אלל הבוגתב
קיסהל הזיעמ ךניאש יתנווכ .טאיגאלפב יתדשח אל
ךל חנש הארנ - הצור ךניא ילוא וא .תוישעמ תונקסמ
?ךכ םאה .ינשה דצל ףיטהלו ףסלפתהל ,בלעהל ,חצנתהל
הבוגתל הווקתב
יחרזא דרומל וביגה
 
 
28/5/01 23:15
תימע ןרומ :תאמ
רושק אלל הבוגתב


תאז תישע םאו תבותכתה תא תארק םא יתלאש ןכל
,ומשל ןובלע ןאכ ןיאש תרמוא ינא בוש .בל תמושתב
ימ םע חחושל ילש תונוכנ יא וא תונוכנ קר אלא
ינימ לכ ליבשב אלא ,החישה ליבשב ןאכ אל יתשוחתלש
רבועש הדבועה תא טלחהב תלבקמ ינא .םירחא םירבד
יתייה ,לד אוהש בשוחו רמאמהמ הנהנ אל לשמל חרוא
םיפיעסה תא טרפמ היה אוה םא רתוי דוע החמש
.םשל ןוידב םיגילפמ ונייה זאו - ותוא םיניינעמש
תיוז" ומכ תויואטבתהל תונלבוס תולגל הנכומ אל ינא
ילבמ טפשמה ותוא לע רזוח דיהשש ךכל אל םגו ,"תישנ
הפ ולעש םירחאה םיאשונה לכל ביגהל וא בישקהל
.ותיא


"היישע" לש המב אל איה וזה המבה יתניחבמ - תישאר
המיכסמ אל ינא םא םג .תועיד תפלחה לש אלא ,קהבומב
הז ללגב ,ןהלש ןווגמה לע תדמול חוטב ינא - ןתיא
תא ןיינעמש המ יפל ,םינוויכ ינימ לכל "טש" ןוידה
תמרגורפל ךכ רחא סנכנ הדמל ינאש המ .וב ףתתשמש ימ
.םירחא לש םג ילואו ,ילש השעמה


הקיסמ אל וא הקיסמ ינאש תוישעמה תונקסמה - תינש
"ילש" דצל סחיב םא ןיב ,הפיקע הרוצב ןאכ תועיפומ
,יאניתשלפה) "ינש"ה דצל סחיב םא ןיבו ,(ילארשיה)
.(ןיינעה ךרוצל ירוסהו ינונבלה


לבא ,הצרנש המ קיסהל םילוכי ינאו התא - תישילש
תוריחב ללוכ אל ,ןוטלשה ידיב תזכורמ "היישע"ה
ונומכ םיחרזא ענכשנ - בוטה הרקמב .תיחרזא האחמו
םדא ינב לא תרחא גהנתהל וא ,תרחא עיבצהל
.(ללכבו בוחרב ,םימוסחמב)


דעב אקווד ינאש יתבתכש הממ רורב ידש תבשוח ינא
- יתרמאש ומכ לבא ,רהמ רתויש המכו םיחטשהמ האיצי
תאצל םא אל איה הלאשהש יל המדנ עגרכ .ריחמ לכב אל
ימעטל רורב ,ףסונב .המלו ךיא אלא - אל וא
םש וניתויהמ קר תעבונ אל תיאניתלשפה תוממוקתההש
עיפוהל וליחתה אל םידבאתמ םילבחמש ומכ) עגרכ
םיפסונ םיסרטניא ינימ לכמ אלא ,(וניתובוחרב םושלש
םעל םיטילפ תפוסאמ יגולוכיספה "רובוע"ה לשמל ומכ)
.(המצוע לעב


ליחתמ יונישה יתניחבמש רורב ידש תבשוח ינא
תוירוטסיהה תודבועה תא דומלל םילארשיה לש תלוכיב
תתל דחא לכ ןיידע לוכי - םידמולש ירחא .ןאולמב
רוביצה בורש יתעדל רורב יד לבא ,ולשמ תונשרפ ןהל
האצות ןה ולש תונקסמהו ,הירוטסיהה תא ריכמ שממ אל
הפמה לש רחא וא הזכ דצמ תיתלומעת המגוד לש
ראשה ןיב ?וזכ הדימל םיגישמ ךיא .תיטילופה
ןוידה םצע - לגעמ ונרגס הפו ,שממ ולאכ םינוידב
אל ינאש הביסה םג וז .תישעמה המרגורפהמ קלח אוה
.בישקמ אלש ימ םא ותוא להנא


.רתוי ךל הרורב ינא יתרבסהש ירחאש הווקמ ינא
הז תאו ילש רמאמה תא תארק ירה - ךילא הלאש וישכעו
תא וא ךתעד תא ןאכ תולעהל ךממ ענומ והשמ ,יתפריצש
ןיבהל ךל בושחש הדבועה תא תלבקמ ינא ?ךלש תונקסמה
ץפוק" התאש ינפל ןוידל םיפתושה לש תויפיצה המ
ילש ומכ קוידב וילע הטילש ךל שי ירה לבא ,המינפ
ירה ,ךלש העידב (ונתוא) יתוא ףתשת ,הללאי זא - שי
...ןמזה לכ הקיטאופ-סראב קר קוסעל רשפא יא
תימע ןרומל וביגה
 
 
29/5/01 1:25
יחרזא דרומ :תאמ
שממ אלל הבוגתב
the bright side of life - לבא "היישע" שממ אל
always look at
.םימוסחמב בוט סחי דעב םג זא דעו ,הגיסנ דעב תא
בורה תא ענכשל הסננ ןהב תואבה תוריחבה דעו
רישנ הלאל .הרבח המכ דוע וכליי תתרחא עיבצהל
.always look at the bright side of death
יחרזא דרומל וביגה
 
 
29/5/01 14:07
תימע ןרומ :תאמ
שממ אלל הבוגתב
יניינעל ןשרפ - דרומה" תקזחב אוה תבתכש המ םא
וזו הרורב ינאש יתבשח אקווד ינאו) "ןרומ
םע םיכסהל אל ךרד וזיא וא ,(תבכרומש תואיצמה
תצק ילוא .תנבה אל הארנה לככש ,(?לזלזל) יתעד
?םהינשמ


הברה ינא .אל שממ לבא ,שממ - םינפ לכ לע
.המשמ המורד


.הללאי ?היזטנפ הצור
ש"ויאמ לפקל - םדוק תחא העש הפיו ,לכ םדוק
ביל רוא טיא קייט תקסיעב תויולחנתהה תא הזעו
םתיא םירגוס ותרגסמבש מ"ומ) פ"ושרה םע טיא
תונפל ונתיי םא םימלש םיתבה לכ תא ולבקי םהש
כ"חאו טקש יוניפ ןתיי אלש ימ תא חסכנו ,טקשב
כ"חא ,שא תחת יוניפ לש הרקמב םיתבה תא םג
עבטמה ןרק וא םינפי ,םידועסה םע םירגוס
הקפסאל לארשי תנידמל םולשת לע תימואלניבה
וא ,תונושארה םינשה שולשל םימ לש תיתנש
לכ תרומת וניבוחש דעש םתיא םירגוס ןיפוליחל
תוכז לע ורתוייש םיטילפה ףלא תואמ שולשמ דחא
,ונילע למשחהו םימה - הסוכי תיזיפ הבישה
- ןבומכ ,הצוחה הללאיו - בויבה תשר תא םיקתנמ
.(הזל עיגנ דועו ,םילחנתמל תואנ יוציפ
םיקהל ימואלניבה ןידה תיבל השקב םישיגמ כ"חא
ררוב תושארב םיאניתשלפה םיטילפה ןיינעל הדעוו
םהב תונידמה לכ יגיצנ תוחכונבו ימואלניב
שחוב עגרכש ימ בור הזש) םיטילפ םיבשוי
למשח אשונב תדבוע אל ןיפילחה תקסע םא .(הרעקב
תא ןחלושל תחתמ תונתהל םוקמה שממ הז - םימו
יניערגה קשנה רוטינ תנמאל לארשי תופרטצה
םייוציפל תוכזב אלא הרכה היהת אלש ךכל הרומתב
ללוכ אל ,1994 ל 1947 ןיב םישוריג לע
לע םג תונבשחתה ,םינשוק לומו םיטסירורט
תרומת המדא) ברע תוצראב םיידוהי םינשוק
.(ףסכ תרומת המדא וא ,םיאניתשלפ
וישכע - ןיא וא שא שי םא .לובגה לע םיבצייתמ
לובגה לע הנגהל דואמ תיניצר חוכ תדמעב ונחנא
הז :תומילאב ונידגנ טקונש ימ םע ןובשח תריגסו
הזש םיעדוי ונלוכו) בוט רתוי הברה םג םלטצי
.(בושח
יכ דיימ רטקל המ לע רבכ ןיא םיאניתשלפל וישכע
םה .וקפוס ידיימה ןוצרהו םיידיימה םיכרצה
ןכ םא .אל וא תואמצע זירכהל םא רוחבל םיכירצ
םה - אל םא .חצני ןכא ל"הצ ,ךליאו הז עגרמ -
וא ,ם"ואהמ וא ,ונתיאמ וא ,עויס שקבל וכרטצי
תונידממ וא ,תימלועה עבטמה ןרקמ וא ,ב"הראמ
אל ליגרכו חיטבהל וחמשיש תשחנמ ינאש) ברע
לוכי ל"הצ - זא םג .םלוכמ תצק וא - (ומייקי
זוריפ לע מ"ומ ?זאו .ךרוצ וב היהי םא חצנל
.החרזמב תיאניתשלפ הריב תמקהו םיילשורי
תונויצ .לאוש התאש הפי ?םילחנתמה םע המו
םיינידמ םידעי עבוקש ימ לבא ,יפוי הז המשגהו
היהיש תבשוח ינא - לארשי תנידמ תויהל הרומא
תקסע השענ ןלוגל תולעל םהל תתל םוקמב םא רדהנ
בגנב וא לילגב תיב תרומת תיב :הנטק ןיפילח
ימ .(םישרוגמ תומדא םע היעב שממ ןיא רבכו)
ינפל ולש תיבה יוושב ףסכ לבקי - הצור אלש
הנב זאמ םליש אלש הנונרא זוזיקב ,הדפתניאה
.ותוא
.שממ אל ?אל ,היעבב וישכע ויהי - לארשי ייברע
ירתיה הברהו ,הברעב - תומדא םיחתופ םהל םג
וחקל הברה יכהש הפיא ,לילגב תומדא דועו ,הינב
היהת תמאב זאש ,םילחנתמה לומ ןזאתי הזש קר)
.(לילגל עיגהל תמלוה תינויצ הביס םהל
ונרערעש ינפמ ,היעב שי ?םירצמו הירוס םע המ
תגשהל קראבומו דסא לש ןויסינה תא ירמגל
ריבסו "תיברעה הגילה" לע תשדוחמ הינומגה
ןונבלב םיטילפה תונחמב הנטק אל הסיסת ונרציש
הירוס תא םיצורש תולוקל קוידב םוקמ ונתנו
ירירחו טלאבנו'ג לע ארק ימ) ןונבלל ץוחמ
היצזיברעמה תא סורהל הצורש ימ לכלו (?גחב
םא טילחהל ךרטצת םירצמ .(?אל ,הפי יוניכ)
טחוסו םיינתומ סנשמ ןוטלשהש וא חקול דאהי'גה
"תניתנ" תרומת ףסכ הברה תימואלניבה הליהקהמ
ינא .יניסמ קלח וליפא ילואו ,םיניטסלפל הזע
ןה ןונבלו הירוס .האיצמה לע וצפקי םהש תשחנמ
שממ ןמז הזש תשחנמ ינא לבא - ישפוחה לקידרה
םיריצה ןומיש ךות ,ןלוגה לע מ"ומ ליחתהל בוט
'גרמ קמע תכיפהל הללאבזיחה םע תילכלכ תופתושב
ימכסה םירוסה םעו ,ימואלניב הפועת הדשל ןויע
ךות) םש םיבושייה לכו ןלוגה תמר יבקיי לע עדי
דע .(ילארשיה בויבהו םימה ,למשחה תשרמ קותינ
.67 טעמכ ?םידרוי הפיא


תא רבכ הנפנ םע חמשא ינא ןושאר בלשב לבא
(: .םכסה ילבו םע - תויולחנתהה
הניגפמ ינא הז ליבשב ,ןאכ תבתוכ ינא הז ליבשב
ידכ - ןכומ קרש ימ לכ םע תחכוותמו רשפאש יתמ
ןה .תויולחנתהה תא לכ םדוק םשמ איצוהל
רתוי דבכ לטנל תוכפוה ןהו ל"הצל תועירפמ
לע לבח :תרבועש הקד לכ םע תוניחבה לכמ רתויו
ונחנא ,םש םיכפוש םילחנתמהש םד לש הפיט לכ
.הנידמה ךותב ,ןאכ םהל םיקוקז


לש וביל בלב שממ םג .תבשוח ינא עונצ ,והז
(: ?אל .סוזנצנוקה
תימע ןרומל וביגה
 
 
29/5/01 14:27
תימע ןרומ :תאמ
דואמ תטבלתמ ינאל הבוגתב
,םלוכל הבוח ןגמ תיתכלממ תחא ךוניח תכרעמו
,עובשב םימי השימח ךורא םידומיל םוי ללוכ
ןגהמ תודמלנ תילגנאו תיברע ,תירבע הב
.ךליאו
םויב ,תויתדה תוליהקה ןובשח לע ?יתד ךוניחו
.ישישה


.תרחא היזטנפמ הז לבא
תימע ןרומל וביגה
 
 
29/5/01 15:31
דיהש + יחרזא דרומ :תאמ
ןכ האל הבוגתב
.בלה תמושתו המבה תחוראה לע הדות תןרומ
- ךתא בתכתהל (יל) ונל היה גנועל
.חצנל ךלש .דחא ותוא ונחנא ,ןכ .תוניצרב
דיהש + יחרזא דרומל וביגה
 
 
29/5/01 15:40
תימע ןרומ :תאמ
Lady, I love your fantasiesל הבוגתב
?הללאמרב הלט םע המו
ידכ ןאכל תאב אל - יתקיידש ףוסב אצי בגא
תא םישאמ התא ךכ רחאו .גולאיד להנל
דואמ ,רנטרפ ןיאש םירמואש םילארשיה
...תידיהשה היזטנפל ינייפוא
תימע ןרומל וביגה
 
 
29/5/01 23:26
םייתניבו םישבכ תלפכשמ :תאמ
ריוואב תוחטבהל הבוגתב
ואוב :תישנ תיווז לש הזה ןייניעה לכו
.תיטסינימפ תיווז רמאנ
קר הב טוקנתש השיאמ שורדל הפי אלש ןוכנ
לבא .השיא איה יכ
השוע הזה בצמה המ .ןיינעמ תאז לכב הז
,לשמל ?השיאה דמעמל
ידיקפתל תונב סינכה אוהש הזב ראפתה זפומ
ולאה תונבה ךיא .המיחל
הרוק המו ?עגרכ המיחלב ,ללכב םא ,תובלתשמ
םש תואלממ ידקפת הזיא ,ינשה דצב
?םישנה
םייתניבו םישבכ תלפכשמל וביגה
 
 
30/5/01 1:22
תימע ןרומ :תאמ
סקסל הבוגתב
תוחוכב םישנ לש ןמוקמ תלאשש תבשוח ינא
אלו ןונבלב שוביכל הרושק שממ אל םימחולה
הז :השיאה דמעמ תלאש דקומב תאצמנ שממ
.רתוי אלו השיאה דמעמל םוטפמיס טושפ


יניעב תעבונ םימחולה תוסייגל םישנ תרידח
תילארשיה הרבחה ללכ הרבעש םיכילהתמ
םישנ תנוהכו יונימ ,רלימ צ"גב ,תוברעמתה)
,ירב הנרוא ,רואמ הילג - חתפמ תודמעב
םעה אבצ אוה ל"הצ ירה ,(דועו וטדא תירוא
םישנ תופתתשה םימעפל .(רתוי וא תוחפ)
רוסחמ לש האצות םתס איה םימחולה תוחוכב
הז לבא ,ל"הצב הרקמה אל הז ,םדא חוכב
.הבשחמל רמוח


יניעב אוה הברהב בושח יטסינימפ טקא
ןוידב םישנ לש תויוכז תווש תופתתשה
הרוקש ומכ ,םייטילופ םיאשונ לע יטילופ
תויהל תורומא אל םישנ - ןבומכו .לשמל ןאכ
- יטסינימפ ןויד חנומ ןהיפיתכ לעש ולא
םשכ שממ ,םלוכל ןיינע הז םזינימפ
.םלוכ לש היעב אוה םזיניבושש


- ונילע םישבוכ וניתויה תוכלשהל רשאבו
ןויד הז ,"יטסינימפ" ןויד וניא הז יניעב
תא הקיסעמ הרבחשכ הרוק המ ,לשמל .יתרבח
םיאשונב םוקמב יאבצ-ינחוכ חישב המצע
תולבגמב םיריכמ אל רשאכ הרוק המ ,םייתרבח
המ ,חוכב שומיש םירידאמו חוכב שומישה
רשק ילב) םיריעצ לש תורוד רשאכ הרוק
ןפואב חוכב שומיש לע םיכנחתמ (םנימל
ונחנא הרבחכ רשאכ הרוק המ ,יתורירש
תואיצמל רשק אלב םישלחכ ונימצע תא םיספות
השוע המ ,האצותכ חוכב שומיש לכ םיקידצמו
טעמכ םיהוזמ תרושקתה יעצמאש הדבועה ונל
,םדי לע םירזנוצמו חוכה ידקומ םע תורישי
ינונגנמבו אבצב תשבגתמ תוגיהנמה רשאכ
םע דדומתהל תלוכיל הרוק המ ,ןוחטיבה
יהמ ,ולאכ תוביסנב ץוחמו תיבמ תרוקיב
םישלח יפלכ סחיה המו השלוח תרדגה
לכמ עפשומ השיאה דמעמ .םירדייסטואאו
םג - קר אל לבא ,(כ"דב הערל) ולאה םירבדה
םג ,םיינתאו םייתד םיטועימ לש םדמעמ
םג ,היטרקומדה לש הקזוחו ישיאה ןוחטיבה
ןוטלשה ינונגנמ תוליעי םג ,הלכשהה דמעמ
.םייחרזאה


ןאכ ונשגפש תבשוח ינא םימוטפמיסהמ קלח תא
ביגמהש ינמודמכ ,בגא .הזה ןוידב ,שממ
,הלעמל ולאכ םיאשונ המכ לע רביד ריקב
?אובי אוה ילוא
תימע ןרומל וביגה
 
 
9/6/01 15:54
דואד :תאמ
דואמ תטבלתמ ינאל הבוגתב
מממ
םינטק תפסותו ןוקית
:-)


.טלבנו'ג אלו טלבמו'ג :ןוקית


קשכ םישמשמ םילחנתמהש יל הארנ :תפסות
םהו םיאניטסלפה םינוגריאהמ קלח לש ףורגיאה
לארשיב םילבקמ ונייה ונחנאש הממ קלח םיגפוס
.םש ויה אל םה םא
דואדל וביגה
 
29/5/01 0:11
...Ahmm :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
then this is relevant too:
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=38287
and a late reply to shahid (shavuot, you know):
we are willing to die for our land - we risk our lives
daily going to work, school etc.
I wonder what Gandhi would have said about the use of "one
way" bombers (nice word laundring !).
still waiting for an answer to my question about your
great humanitarian strive for indenpendce and giving candy
to celebrate the death of civilians.
...Ahmmל וביגה
 
7/6/01 15:26
באז באז :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
? ץובה שבייתה םנמאה
שממ ןאכ םירבעה לכמ ונתוא ףיצמ והירהו ויתודג לע הלע אמש
? םוירניפלודה יפוחו ףוצ הוונ ישיבכב
.וישכעו ןאכ םיצור ונחנא .הייאר רצוק ללגב ןונבלמ ונחרב
תנשכ ןופצה לובגב המחלמ תנש םכסל ונמצעל םישרמ םג וז תרגסמבו
.בוט לכה והזו שבי רבכ ץובה וליאכ "טקש"
רבעש עובשב) םילשורי תובוחרב וילגדב ףפונמ הללאבזיחש הז
.ךכ לכ שבי ץוב ומכ יל הארנ אל (ינייסוח תייוולהב
באז באזל וביגה
 
 
8/6/01 4:28
דוד :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
באז באז
ינממ בוט רתוי הברה חסנתמ התאש רבתסמו תושעל המ ךתא ינא
ינשב יתחסינ ינאש המ תא חסנל תחלצה "היאר רצוק" םילימ יתשבו
םע להנמ ינאש ןיינעמה חיש ודה תרגסמב םיכורא םיגולונומ
.הז רמאמ תבתוכ
:)
דודל וביגה
 
 
8/6/01 9:09
ינרק :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
?היאר רצוק הז המ .םש ונייה הנש 18 ?תמאב ,םתיצר המ זא
?20 דוע ?הנש 18 דוע
?דע ימלוע דע םש לחנתהל ילוא ?30 דוע
,הרוק היה אלש המש הארנו .הזה ןועיטה ,םיזגומ תצק הז יכ
הז תא ודיגת ילוא זא .הגיסנל םידגנתמ ויהש הלא ויה דימת
?אלמ הפב
ינרקל וביגה
 
 
8/6/01 10:44
באז באז :תאמ
היאר רצוקל הבוגתב
:אלמ הפב הז תא רמוא הנה
לע חצנל ויחי ןוכיתה חרזמבש לארשיב םילארשי/םידוהי
ןאכ ודרשי אל ןורוויעב םולש יפדור םיטסינמוה .םברח
.תחא היצנדק וליפא
הזל ןיאו םימלסומה ןכל ועיגה זאמ הזה רוזאה תודלות ךכ
וא םיטירב ,םיכרות ,םירצונ וחצרו ופקת םא רשק םוש
.םירבסה ואצמ ךכ רחאו וחצר .םילארשי
לע תויחל היעב םוש יל ןיאו םוקמ םושל ןאכמ ךלוה אל ינא
ןימאמ םג ינאו ,גרהיהל אלו גורהל ףידעמ ינאש קר .ברחה
ושעי המב ךכ לכ אלו ונתושיחנבו ונב רקיעב יולת הזש
.םייוגה
היהי ונתוא םיפקותש ימ ומלשיש םימדה ריחמש אדוול ךירצ
םוי תמחלמ) 1:10 ל עיגה תודבאה סחישכ ,רשפאה לככ הובג
תודבאה סחישכ ,םחליהל םהלש היצביטומה הרבשנ (םירופיכה
תודבאה סחי םויה .ונחרב (ןונבלב הללאבזיח) 1:2 ל רדרדיה
לבא ,קיפסמ אל הארנכ הזו םיניטסלפה לומ 1:4 ל עיגמ
.םתוא רובשל ךרדב ונחנא
? רורב קיפסמ יתייה
באז באזל וביגה
 
 
9/6/01 15:10
דואד :תאמ
היאר רצוקל הבוגתב
באז באז
ךתוא ןקתל בייח ינא
טושפ אוה "ןאכל ועיגה םימלסומהש זאמ" לש הזה ןיינעה
!ןוכנ אל
ו
!!םולש יעצמאב גשוה םולש הב הירוטסיהל המגוד ףא ןיא
הזיא ינפל הביבסב ןאכ ול בבותסהש ספוט הזיא רמאש ומכ
(יאמור םולש) "ינאמור סקאפ" חנומה תא עבקו הנש 2000
ילוא (המחלמל ןוכיה םולשב ץפחה) "םולב-ארפ םוקפ קיפא"
.רסיק סוילוי ול וארק יחא וילע תעמש
:-)
הרוצב קר ןוכנ להנמ התאש "תופוגה תריפס" לש ןיינעה םג
םיתומיע תרדס לכב וא המחלמב חצנל ידכו רחאמ תיקלח
בשוח ינא המגודל ,םימרוג המכ רובחל םיבייח םינייוזמ
סרהה :ןוגכ םימרוג המכ ורבח םיירצמ םע םתחנש םולשלש
אלו רופיכ םוי תמחלמ ןמזב םרגנש תירצמה הלכלכה לש
םיירצמש הדבועה ,הל המדקש השתהה תמחלמ ןמזב ךכמ תוחפ
תחצנמכ יברעה םלועה יניעב המצע תא גיצהל הלוכי התיה
םגו) יברעה םלועה רתי י"ע "החנזנש"ש וזככו הז תומיעב
תמחלמל האצי איה רשאכ (תאז ושע םהש הדבוע-הירוס י"ע
טושפ םיאקירמאהש הדבועה ,ךכמ בושח תוחפ אלו ,רבוטקוא
הנוכנ איהש הדבוע .םירצמהמ הזה םולשה תא "ונק"
המכמ ץוח - התוא ושיחכי ןבומכ םירצמהש וליפא ןיטולחל
.דיעק לא ףוסוי ןוגכ םימרחומ חור ישנא


לבא


םידיספמ ונחנא ,תיסיסבה ךתנעטב ךתא םיכסהל בייח ינא
הרקמ לכבש בשוח ינא ,תודבא גופסל םילגוסמ אל ונחנא יכ
םאו ןתוא גופסל ךיא רהמ רכזנ אל םא לבא תודבא גופסנ
לימרוגש הז י"ע המיא ןזאמ םימייקמ ךיא רהמ רכזנ אל
דוע הייהנו םייקתהל לודחנ זא לודגבו דיספהל ינשה דצל
בושח אלו וזה המדאה תרבכ לע הרבעש תירוטסיה הדוזיפא
.רחא םש לכב וא "הניטסלפ" וא "לארשי" הל ארקנ םא
דואדל וביגה
 
 
9/6/01 14:46
דואד :תאמ
היאר רצוקל הבוגתב
ינרק
שיו) הז ןיינעמ רמאמל תומדוקה ייתויוסחייתה תא יארקת םא
( (-: הלאכ רשע וא שולש וא םייתש וא תחא
יארת זא
ש
הגיסנל דגנתמו יתדגנתה ינא
ו
אלמ הפב הז תא רמוא ינאש
לבא
ילוא" ומכ תויטוידיא תועד יל קיבדהל תוסנלל דעו ןאכמ
!יתוחא זא ,ךרדה הקוחר "דע ימלועל םש לחנתהל
!!השקבב
!!!יניינעה חוכיוה תמרב הז תא רומשנ יאוב
גציימ ינאש העדהש רמול רשפא ןונבלמ ונאצי רבכו רחאמ ירה
טלחהב תואחרמהו) "ילש דצה"שו הלבקתה אל הז חוכיוב
אוה הז בלשבש חוכיו םילהנמ ונחנא זא דיספה (םוקמב
.ירמגל יטרואית
ו
דיתעב
קדצ ונתיאמ ימ (תעבוק רבכ יתעד יפלן) עבקת הירוטסיהה
ו
אל ימ
!!!תקדוצ תאו יתיעט ינאש בשוח יתייה םא חמש יתייה
זא
.העוט ינאש יתוא יענכשת
םינוכנ םינועיט תגצה תועצמאב תאז תושעל תלגוסמ תא םא)
(יתעד לע ולבקתיש םיינויגהו
:)
דואדל וביגה
 
9/2/02 0:34
הכוב וג_ידניא :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
.תילאוטריו .ןבא ומכ .המל תעדוי אל
.ןבא ,םיהולא


.ו'ג ,ךתוא תבהוא


.ידניא
הכוב וג_ידניאל וביגה
 
 
9/2/02 3:48
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ךרוצ יתשגרהל הבוגתב
ו'ג יוא
ידניא יוא
םלוע יוא
ןימאהל השק
ותוא הייחמ אלו גולאידה תא תחצור תואיצמהש לבקל השק
באוכ ךכ לכ


הצימאו הפי השא וזיא ,תימע ןרומ
הל הדות
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
10/2/02 10:28
תחרפת :תאמ
תועש רבכ תירורהס הפ תלייטמל הבוגתב
עשורמו רזכא חצר
וישכע באוכש המכ ןימאהל אל


ךורב הרכז יהי
תחרפתל וביגה
 
23/2/02 2:30
הרמת :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
,תובוגתה ,החישה תא יתארק ( ו יתרזח)
.ןימאמ היה ימ
.ןיבהל ,ריבסהל ןתינ ךיא ,ההות
?הרטמ ,?הנווכ שי םאה
.ללכב םאו הז לכמ קיסהל םירומא ונחנא המ
הדלי הטקש ייה
הרמתל וביגה
 
20/3/02 18:17
םת הפק :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
?ןוכנ ,תמאב הרק אל הז ,הקותמ ,ינרומ
?הפ תא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!יל ינעת
.יל ינעת ,ונ
.ירשקתת
םת הפקל וביגה
 
 
11/1/05 22:45
המלש :תאמ
שבייתמ ץובהש ירחאל הבוגתב
ךמד םוקי 'ה
המלשל וביגה
 
23/3/09 18:51
לטימ :תאמ
תימע ןרומל הבוגתב
...ךכל ביגה אל םכמ דחאףא ל"דצ םע המו
....ולש תא השע ישוכה
לטימל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא