םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

םיריכמ אל םירבגש םירבד
רנגו וגידניא ןורש

וגידניא :רויא

?המל .םירבדה םתוא תא ונרבע ונלוכ
תובקנ ונדלונש ינפמ טושפ


,תונטק תומוארט הברה ךנורכיזב תאשל ראשה ןיב הז הרוחב תויהל
אל הנטק תייהשכש ,םינשה םע ךדגנכ ושע םירבגש םינטק םישעמ הברה
,םהילע ביגהל ידכמ האופק וא עשי תרסח תייה תצק תלדגשכו ,תנבה
.ידמ תעתפומ טושפ תא ,םויה דע ,םימעפלו


תונבה לע םינבה


לכ רקובב ,המק הנד ,ףלא התיכ םולש .ןגב היה תרכוז ינאש ןושארה
לכימ דחא םויו ,דימת אל הרזחב ,רפציבל דחיב םיכלוה ויה בוחרה ידלי
ירוחאמ רתתסה יצח אוה .שיא םש דמעו ,ירוביצה ןגה ךרד ונרזח ינאו
תושעל ליחתהו םייסנכמהמ והשמ איצוה אוה וינפ לע ונפלחשכו ,ץע
תא יתנבה אל לבא ,דרגמ אוהש יתבשח ינא .הלאכ תורזומו תונטק תועונת
.המ
,יתרכה אלש וו התיכמ םידלי לש הרובח התייה ,למיג התיכב ,ךכ רחא
זא ,ידיל לגלגתה םהלש רודכהו ,רפסה תיבמ יתאצישכ לגרודכ וקחישש
אובל יל עיצהו ברקתה םהמ דחא .דבל יתייה .םהילא הרזחב ותוא יתטעב
יתכלה .םילותח תבהוא דואמ ינא .ןסחמב םהל שיש םירוגה תא תוארל
יתחרה רבכ זאו ,ירוחאמ תלדה תא ורגס םה ןסחמב .השולש ויה םה ,םתיא
יתוא וספת םה .טלמיהל יתיסינ .םירוג םוש םש ןיאשו חירסמ דואמ והשמש
ומחלנ םירחאה םיינשהו רוחאמ יב זחא דחא ,יתוא טישפהל וליחתהו
יל המדנ .הטמ יפלכ ילש םייסנכמה תא וכשמו ילש תוטעובה םיילגרב
.םיילענה דע םייסנכמה תא יל ודירוה םה .תרכוז אל ינא לבא ,יתקעצש
יכב ףקתה יתפטח שממ ,םר לוקב קועצלו תוכבל יתלחתה .םינותחתב יתראשנ
םיינשל רמאו םואתפ ילע םחיר םהמ דחא .םושנל ישוק ידכ דע תוקנתשהו
יתמק ןמז המכ ירחא .םש יתוא וריאשה םה .התוא ובזע ,הללאי ,םירחאה
יתמכסהש ימצע לע יתסעכ .לעוגהו קבאה תא ילעמ יתרעינ .יתשבלתהו
.וסעכי אלש ,ילש םירוהל רפסל יתזעה אל .השפיט וזיא .םתיא אובל
וליחתה ילש םיידשה .הביטחב יתיא דמל אוהו ,יליג וארק ישילשל
הכמ לכ ,תורגבתהה ליגב ,םילדג םיידשהשכ .םימיא םישיגר ויהו ,חומצל
ומכ שממ ,ןכ .המישנ תרסח ךתוא ריאשהל הלוכי ,העיגנ לכ ,םהב הנטק
היה יליגל .םהמ יתחכש ירמגלש ,הלאה םיבאכב תרכזנ ינא םואתפ .םיכשא
ילומ רבע אוה דחא םוי זאו .דחוימב ותוא יתבביח אלו עדרפצ לש לוק
דוע הז'' ,רמאו ,ותוא ששימ ,ילש דשה לא די טישוה ,רפסה תיב ןורדסמב
ידכמ המומה יתייה .ילשל ינאו ולש ןוויכל תכלל ךישמה אוה .''יציצ אל
,םיידשב יל עגונ ולש הנומתה בושו בוש יל הרזח הלילבו ,והשמ רמול
הרק הז ,הז ירחא ,ךרעב ,םייעובש .השובהמו סעכהמ םדריהל יתחלצה אלו
ודי תא טישוה טושפ בוש אוהו ,ילומ אב אוהש בל יתמש אל והשכיא .בוש
,בילעמ והשמ ריוואל קרז אוה .ארונ באכ הז .ילש םיידשה תא ךעמו
אוהש בל יתמש אלש ימצע לע יתסעכו םש יתדמע טושפ ינאו .תכלל ךישמהו
תומויא תומקנ ינימ לכ יתננכת ,יתמדרנ אל ךכ רחא תולילב םג .ברקתמ
םלהב ילע הלכתסה איה .תנע ,ילש הרבחל רפסל יתזעה ףוסב .וב תוארונו
.וילע ןנולתהל ונדחפ .רבדה ותוא תא השע אוה הל םגש תונשייבב התדוהו
תטלמנ יתייה ילומ אב ותוא יתיארשכ דימ .ונממ רהזיהל יתדמל זאמ לבא
.הקספהה ףוס לש לוצלצל הכחמו םיתורישל
לכ םירוקש םיעוריא הלא ."םידמצנה" תאו "םישגנתמה" תא רופסל יתחכש
תנועב רקיעב םיצופנ םישגנתמה .רופסל םעט ןיא תמאבש ,םימעפ הברה ךכ
םה "םידמצנ"ה .םייטרפה ךירביאב תעגל ידכ תולקתיה םימייבמ םה ,ץיקה
דחוימב ,הרקמב וליאכ ךב ךכחתהל ידכ םיפופצ תומוקמ םילצנמש הלא
.ול באכי הז ,םויכ ילא דמציהל הסני והשימ םא .םיסובוטואב


חירצב תונבו ,הנק םע םירבג


דסומ ,וסיסבב ,אבצה תויה לשבו ,יכרריהה הנבמה לשב ,יאבצה תורישבו
תונגומ תונבה ןמצע תא תואצומ ,םזיאו'צאמו םזיניבוש לש זועמ ,ירבג
לע יונב ירה אבצה .הטישב רבודמ אבצב .ןהייח לכ ויהש הממ תוחפ וליפא
לחה) םימחולה לש םהיכרצ תא קפסל ידכ םייק אבצה ראשו ,םימחול
תויהל םיכירצ .םיינימה םהיכרצ תא םג .(הרובחתב הלכו ןיעידוממ
ןיידע תובר הכ תונבש תויזכרמה תוביסה תחאש ןיבהל אל ידכ םימימת
ליבשב טושפ איה ,אבצב היומס ךכ לכ אלה תישנה הלטבאה תורמל ,תוסיוגמ
,תומחלמ ינמזב - הירוטסיההמ הז תא םיריכמ ונחנא .םינבה לש "לרומ"ה
הרכה ךותמ ,םימחולל םירדסומ תונוז יתב שוביכ תואבצ רובע םימיקמ ויה
שרוש ןאכ .השובכה היסולכואה ךותמ וקפוס תונבה .םהלש םיינימה םיכרצב
.יתעדל ,גהנמה
.הזה גהנמה לש םינדועמ םידהל םידע ונחנא לארשיל הנגהה אבצב םגו
.םיפולאה תוכשללו ריואה ליח יסיסבל מ"וקבהמ תורגושמ תופיה תונבה
יאנתמ קלח) םימחולה ונינב בטימל קפוסמ רתויב חבושמה רשבה ,ןכ
םהיכרצ תא קפסל תונבה לע הפוכ אל דחא ףא ,ןוכנ .(םהלש תורישה
םע תאצוי יתאז) דובכב ןתוא תלמגתמ טושפ הטישה .םילייחה לש םיינימה
ידכמ תוריעצ ןה ?תונבהו .(ףולאה לש הרבח תיש"לרה) דמעמבו (סייט
הבוג יפל ןמצע תא תוכירעמ ןה םג .הנממ קלח ןה .הטישה וזש ןיבהל
היולת תלייחה ,הז לע ובשיח .םחולכ ותרקוי וא ,ןהלש רבחה לש הגרדה
הילא חלושש ןיצקה ירה .הנממ םיהובג םיניצק לש בוטה םנוצרב ןיטולחל
ףוסב התופסונ תועש המכ ותיא תולבל הל עיצמ וא תיאצחל תחתמ די
שינעהל וא ,םיכסת םא תויונרות לוטיבב התוא רפ'צל םג לוכי ,תרמשמה
.ברסת םא ,חדינ סיסבל הרבעהב
דחא ן"סר לע ונרביד ,סיסבה לש ן"חה תניצק םע החיש תרכוז ינא
רשקב והשמ התשע אל איה המל .תועיגנבו םילמב .ולש תודיקפה לע קלעתמש
רבג לומ ,םירשע תב הדלי ,המצעב ןגס .עשי תרסח איהש התדוה איה ?הזל
.םינש רשע ינפל היה הז .תיאבצה המרונב בטיה רצובמ ,שמחו םישולש ןבכ
םישנ ,הלאה םיאנתבש תבשוח ינאו .הנתשה הברה אלש חיכומ יכדרמ טפשמ
ול .קיפסמ ןגומ יתלבו לק ףרט ןה דוע לכ אל .אבצב תרשל תוכירצ אל
רשב תויהל ,אבצל התוא תחלוש יתייה אל חטבל ינא ,הדלי יל התיה
.הלימה לש ינימה ןבומב ,םיחתות


תשגל גונעתש תשרה


השיא םא .תוילאוטריוה תועצהה םוחתב םויכ טהולה רבדה איה וגידואה
.סקסרבייסב הל עיצי אל ודבל םיהולא קר ,הלילה עצמאב וגידואל תלפונ
.יתדדמ .הנוגמ העצה אלל תוקד רשע לע םויכ דמוע יפמילואה אישה
.דימת אל - הדובעה םוקמבו בוחרב ,םידירטמהמ םלעתהל ןתינ וגידואב
אקווד ינא בורל,שממ קיזהל םילוכי אל םג םה וגידואבש ןוויכמ לבא
בטימ םע תוחישל תונינרמ תואמגוד ."קפרמ תעיקת" ןקת לע ,םהל הנוע
ינא החרטה תא םיוושש םיינש וא רוחבה תא .ןאכו ןאכ ואצמת ,םירוחבה
.םכל תפכא אל םא ,ימצעל רומשא ןבומכ


!קיציא יקחשמ


בצמה הז .בצמה הז ,רמול ידכ ?וזה תכסמה לכ תא ןאכ יתטריפ המל
ןבומב ,קפס ילב לבא ,תילמרונ ינא המכ לע חוכיו תויהל לוכי .ליגרה
יאצוי אל ילש םייחה ,הליגר תודלי יל התיה ,תוינימה תודרטהה לש
ןמז הברה יד יל חקל ,השעמל .גירח הרקמכ ימצע תא האור אל ינא ,ןפוד
יתטריפש המ ,רמולכ .המכ יתחכש קפס אללו ,םירופיסה לכב רכזיהלו תבשל
אל רבכ ינאו .תרבוע השיא לכש המ ןה ,ילש תויטרפה תואמגודה ,ןאכ
םירבדה לע .המרונה לע תרבדמ ינא ,תמאב םיארונה םירקמה לע תרבדמ
אל םירבגה בורש םירבד ,איה רשאב הרוחב לכ לש הקלח תנמ םהש םינטקה
.םמיע תוהדזהל םילוכי אל םג םבור ןכלו םיריכמ
שממ םלוא ותואבש חיננ .רסמ אוה ,יניעב ,ולש ןידה רזג ?יכדרמ קיציאו
עודיכש המ ,תוינוכמ בנוג ספתנ דחאה ,םירבג ינש םיטפשנ טפשמ תיב לש
תא ששימ ינשהו ,חוטיבה תורבחל םייחה לכל תוקומע תוישפנ תוקלצ םרוג
ץורשל דיתעש רבגה תא ןמסל ולכותה .ולש הריכזמה לש םייכריה םינפ
הזש ,הרוק הזש ,לבוקמ הזש - יכדרמ לש וניד רזגמ םירבגל רסמה ?אלכב
?םישנל רסמהו .בונגל רומח רתוי .הנוצר תורמל יהשימב תעגל ארונ אל
יגפסת .שנעיי אל אוה ,םשא אצמיי רבגה םא וליפא יכ ,ןנולתהל םעט ןיא
.יקתשתו
לע ךכ לכ תוממוקתמ םישנ רקיעב המל םיניבמ אלש םירבג לש תומיטאה
תועמשמה המ ןיבהל תיסיסב תלוכי רסוחמ תעבונ יכדרמ לביקש שנועה תלוק
םייחהמ םידבכנ םיקלחבשכ הז המ .הליגר השיא ,השיא לכ ,השיא תויהל לש
.שנעיהל אלו ,וב תעגל לוכי הצורש ימ לכ ,רקפה אוה ךלש ףוגה ךלש
םישקתמ םתא םא ,הפ המיזגמ ינאש םיבשוח םתא םא ,םירבגה ייתובר
תא ,םכיתובוהא תא ,םכלש תורבחה תא ולאש ,ךכ תמאב הזש ןימאהל
לכ ולאש ,לוממ הנכשה תא ,רפוסב תיאפוקה תא ,םכיתויחא תא ,םכיתוהמא
ינפמ טושפ ?המל .םירבדה םתוא תא ונרבע ונלוכ .בוחרב תיארקא השיא
הז ,ןכ ,איה םישנה וניבגל הזה ןידה רזג לש תועמשמהו .תובקנ ונדלונש
הז ,תינימ ןתוא דירטהל רדסב הז ,םישנב םינוגמ םישעמ תושעל רדסב
הבישיב הז לע םימלשמ אל וליפא .הדבוע .לודג הזכ עשפ אל הזו ,ילמרונ
.אלכב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
4/5/01 14:37
ינור :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.הרירב ןיא ,הנה לבא ,ךירצ היה אל יאוולה ,ילריש ופאש ,ידניא
והשמ אלו ,דחוימ והשמ אלש ,םעפ דוע ינא לבא בותכ ,בושח בושחו
ינאש תחא לכ ,בלש והשזיאב ,תחא לכש רבד םוש אלו ,תודלי קר לומ
הלש תובוגתב ,הלש דחפב הילע תבחוס תחא לכו ,התווח ,הריכמ
,םלוכ אל הז ,ךכ רחאו ,הלש תוששחב ,םימימת וליפא םהש םירבדל
הל תדלונשכ תונושאר יכה תובשחמה תחאב ,תעדוי ינא ינממ לבא
הדלי
הילע רומשא ינא ךיא ,םיהולא


.בושח .יתיצר המ הז .דובכה לכ ,הנישה ירחא ,ךכ רחא ,האלה ינאו
ינורל וביגה
 
 
22/5/01 19:24
תירוא :תאמ
ופאשל הבוגתב
הברה תושעל םיעדוי אל םירבג רנגו וגידניא ןורש רמאמל הבוגתב
ומכ םירבד
הכוב רבג) תדלל ,םזיאו'צמהמ תאצל ,תועטב תודוהל ,לצנתהל
(ןנוצמ אוה רשאכ
ןקתלו השיאה ליבשב לגרודכ קחשמ דיספהל ,ךתוא בהוא ינא דיגהל
למשח תרונ
.הזכ דחא שוגפאש ךל רמוא תעדוי אל ?תושעל םיעדוי ןכ םה המו
תירואל וביגה
 
 
1/6/01 17:00
ןנור :תאמ
ופאשל הבוגתב
םיעדוי אלו ,םישוע אלש םירבגה לע ,הלאה םירוטיקה לכ
...תושעל


תורמוא ,וילע תוקחוצ ןתא ,רחא דחאב תולקתנ ןתאשכ - תומשנ
קוידב תולבקמ ןתא .תומלעתמ - עורג יכה - וא ,רבג אל אוהש
.רטקל וקיספתו ,תוירחא וחק .תושפחמ ןתאש המ תא


לבא ,הככו הככ ןתייהשכ ןכתא ולצינ המכ תוכבל ןיא ארונ הז
ילקיטילופ תוחפ הז ! ! ! ם ל ו כ ל .םלוכל ארוק הז
םירוגה תיווח תא לבא ,הלאכ םירבד רבעש דיגי רבגש טקטרוק
ןתאו .םינימה ינשמ םדא ירוג םירבוע תישארה תרטקמה לש
הנהכ דועו ,הטיבצהו ,שושימה תייווח תא םג ?המ תועדוי
...הנהכו


!תודסחתמ ,הזל תוביגמ ןכתא הארנ
ןנורל וביגה
 
 
27/11/01 0:34
הנשמ הז המ :תאמ
!ןועבוכ םומיסקמ ?ופאשל הבוגתב
!!!!!קופד


שיש -תורוחבל םירופיסה תא איצממש םירבגה גוסמ חטב התא
...טלקמב םירוג
הנשמ הז המל וביגה
 
 
28/11/01 9:46
'לימב םיקירע דכול :תאמ
!ןועבוכ םומיסקמ ?ופאשל הבוגתב
.סנא אוה ךתעדל םיכסמ אלש רבג
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
22/4/02 18:20
love :תאמ
!ןועבוכ םומיסקמ ?ופאשל הבוגתב
המ אל הזש תבשוח ינא לבא תרתוכה תרוצ לע תרעטצמ ינא
ךל עיגמש
תאזה תיארונה הייוחה תא הווחת התאש ךל עיגמ
תלבוס איה המכ הארת זאו הווחת ךתחפשמ תושנמ תחאש
ךל רמאתו הכוב התיבה רוזחת םויה אובב ךל דלוויתש הדליהש

"
".... אבא אבא
!!!!!דיגהל ךל היהי המ הארנ זאו


קותשתו הדות דיגת הזמ קלח תייה אלש ןמז לכ
עקר לע עגופסחימ תועגפנ םישנש הז לע חכותת לא וליפאו
םירבגמ רתוי ינימ


1202 ומכ םינוגריא םימקומ ךומכ םישנא ללגב
...חוטב אל ןמזמ רבכ ונלש םלועה ךומכ םישנא ללגב
loveל וביגה
 
 
27/8/06 19:38
לאקזחי המלש :תאמ
!ןועבוכ םומיסקמ ?ופאשל הבוגתב
רבג ינאו) רבג רותב הזב דמוע יתייה אל ינא ,עגר בישקת
.םיצייבב יל םיעגונ ויה םא ,(הלימה ןבומ לכב
אב והשימ היהו הדימב םא םיענ היה הז ךל ,ךתוא לאוש ינא
???אה ,םיצייבב ךל ת/עגונו ,יהשימ ,ןיפולחל וא ךיילא
לאקזחי המלשל וביגה
 
 
7/5/06 15:01
היאמ :תאמ
ופאשל הבוגתב
למשח תרונ ןקתל רשפאש יל הארנ אל
היאמל וביגה
 
 
26/5/07 11:30
.ימש המו ינא ימ :תאמ
ל הבוגתב
.רתוי ינונטק תויהל רשפאש יל הארנ אל
.ימש המו ינא ימל וביגה
 
 
30/9/03 17:55
היתב :תאמ
ופאשל הבוגתב
התיהיל םג .יל םרצ תצק תאז לכבו .הלימ לכל הנימאמ תמאב ינא
המודש והשמ יתרבע אל תחא םעפ ףאו .תילמרונ ,הליגר תודלי
תחא םעפמ ץוח) תועטב ילש םיציצב תעגל הסינ אל דחא ףא .הזל
םיסיסבבו אבצב םינש 3 יתייהו .ינפב םמצע ופשח אלו (לאפנב
הז ילוא .לזמ ןומה הז ילוא .יתוא ודירטה אל םעפ ףאו םייברק
הסנמ היה קר והשימ םאש חוטבו תיביטרסא דאמ הרוחב ינאש ללגב
ינא .חוטב לע תננולתמ יתייה םירפוסמה םירקמהמ קלח ומכ תעגל
הזש החוטב אל ינא לבא המזגה הזש דיגהלו ץימשהל הצור אל חטב
תילמרונ הרוחב ינא םג יכ .תילמרונ הרוחב לכ לש היוח שממ
דומצ תושבלתמש תונבהמ ןכ ינא אקודו .ההדזמ אל שממ ינאו
וצרי םירבג קר הככש יל תרמוא דימת התיה ילש אמאו יסקסו
לבא .היעב יל ןיא וצרי םהש הז םעש הל יתינע דימת ינא .תעגל
רמוא אל .ושע אל םעפ ףאו .רבד תושעל תוכז םהל ןתונ אל הז
דעו .וסינ ןכ תחא םעפ .הדרטה ןממס לכמ ןיטולחל היקנ ינאש
םגו ןכוסמ הזש וליפא פמרטל יתילעש יתמשא וזש תעדוי ינא םויה
תמרוא אל ינא זא .יתילע אל םיפמרט לע רתויו .רבד הרק אל זא
ינא לכהמ רתויו .תויצרופרופב לכהש לבא .הבתכב תמא ןיאש
קלח הז ,הז הככש ונלש הסיפתב הצוענ תירקיעה היעבהש החוטב
אלה איה ילש תודליה אקווד ילוא .הרוק הז ןכלו השא תויהלמ
הל קרו הלש הנימאמ התיה השא לכ םאש החוטב ינא לבא תילמרונ
ךירצו הרוסא איה הנטק יכה וליפא העיגנ לכשו הפוג לע תוכז
יכ .לודגבו תותחופ ויה תודרטהה רפסמ זא ןנולתהל יוארו הבוחו
יואש יתרדיש דימת ינאש הזש החוטב ינא לבא לזמ תרב ינא ילוא
אל םנמאש תוביסה דחא אוה ילע לבוקמ אלש והשמ הסניש ימל
ומכ אבצב יתייה ,םלוכ ומכ רפס תיבב יתדמל ירהו .יתדרטוה
.םלוכ ומכ הטיסרבינואב תדמול ינא וישכעו הניצק וליפא םלוכ
אקווד אלא חורבל ןכיתונב תא וכנחת לא .ךוניחל רזוח הז בושו
דירטהל םירבגה לש הלקנה םתוכז תא שירשת החירבה יכ םחליהל
ה .םתוא רגמת המחלמהו
היתבל וביגה
 
 
1/10/03 0:36
םוקמב תכרוד וג_ידניא :תאמ
ופאשל הבוגתב
תרדשמו תעדומו תיביטרסא השיא תאו ,ךתבוגת תא תארוק ינא
,לזמ תב תאו ,םיילמרונ םייח ויה ,תרמוא תא ,ךלו ,אל המו
פמרטה ...דבלמו .איהה םעפה ..מ ץוח ,הרק אל םלועמ הז ךלו
.תרמוא תא ,ךתמשאב היה רבכ הז לבא ,אוהה
ורק ,םירקמה .רתוי ךירצ אל .ךמצעל יבישקת קר ,תרמוא ינאו
,תויונמדזה ןתואבו תומוקמה םתואב הרוק הז ןלוכל אל .ךל םג
.הרוק הז ןלוכל רתוי וא תוחפ לבא
רבכ הז ?המ תעדוי תא ,הרוק הזשכ הז םע םישוע המ ,וישכע
תונבה תא ךנחל ףידע ,תקדוצ תא .ירמגל רחא רמאמל ןיינע
הפיא םיציבב טועבל דעב ארונ ינאו .הככ םגו הככו הככו הככל
(...) ןמדזמ קרש
תושעל המ לבא
"..לאפנב תחא םעפ"ש םישנ שי .ךתינבתב ונקצונ ונלוכ אל
ןתוא ףודרי "אוהה פמרטה"ש םישנ שי .ער יד ןהל השעת
.ךממ לזמ תונב תוחפ ויהש הלא תא ןבומכ שיו .םייתנש
ושעת ,תפדעומה היצפואה ינא" ,דיגהל ידכ ןאכל ואב אל ןהו
.ךירבדב תעמוש ינא הככש ,"תונב ,יתומכשל היצולובא
השע הז ילו ,(היתב ,ךלש ומכ שממ) הרק יל םג ,דיגהל ואב ןה
.לזמ תונב אל וננא ,ונחנא ,דיגהל ואב ןהש וא .ער ער ער


אל הז ,םוקמב תאפוק תאשכ לבא .חטב .תודלי ךנחל חטבו
.אפוקש ךלש ךוניחה
תא ךנחנ ךרואלו ,תקדוצו ,הקזח ,הלודג תא .היתב הנשמ אל
.ךשמהה רוד
םוקמב תכרוד וג_ידניאל וביגה
 
 
1/10/03 12:11
יויס :תאמ
דואמ רזומ הזל הבוגתב
!תקדוצ תא
ינאו.. פמרטב הזלו לאפנב אוהל התשע איה המ דואמ ןיינעמ
לע הדישכ האציו הלועפ טרסבכ םהב המחלנ איהש החוטב
בוט היה לכהו הרטשמ דימ הנימזה ןיפוליחל וא,הנוילעה
...הפיו


?!?היח איה הפיא
יויסל וביגה
 
 
1/10/03 16:39
דכול :תאמ
דואמ רזומ הזל הבוגתב
,םוקמ לכב תדרטומ תיביטרסא אל הרוחב .קחשמה םש הז
.תסנאנ הריהז אל הרוחב
.הז תא ומינפת
המ לכ הז .עגפהל יוכיסה תא התיחפמ תוריהזו תויביטרסא
טפשמל תנווכתה תמאבש הווקמ ינא ,ידניאו .הרמא היתבש
.ןורחאה
דכולל וביגה
 
 
1/10/03 18:57
םוקמב תכרוד וג_ידניא :תאמ
תוריהזו העתרהל הבוגתב
אל הרוחב"
תיביטרסא
לכב תדרטומ
םוקמ


אל הרוחב
הריהז
תסנאנ


ומינפת
"הז תא


?יכול ןוכנ ,תלוויאהו םוטמיטה דעצמל תבתכש ריש הז


לכ ירחא הככ דיגהל לבא ,ןכ ,החילס ?תיניצר הבושת)
תולולע םישנ .טוידיא שממ התאש הארמ הז ,הזה ןמזה
הזו ,השעמל .תויביטרסאו תוריהז ןהשכ םג סנאיהל
ןנאשה ךמלוע תא רערעי אלש הווקמ ינאש שאלפ זוינ
ילב ,ןמז לכבו םוקמ לכב סנאיהל תולולע םישנ ,טקהו
ופרשיש יואר ךלש העדוהב ןושארה קלחה .ןהישעמל רשק
ןוכנ הז .דיגנ ונ ,ינשה קלחה .ריעה רכיכב ותוא
תא והשמב תיחפהל תולוכי תויביטרסאו תוריהזש
תחלסנ יתלבה הנעטל תיגול ךיפה אל הזו ,םייוכיסה
(דעצמהמ וז ,ךלש
םוקמב תכרוד וג_ידניאל וביגה
 
 
2/10/03 9:33
יויס :תאמ
תוריהזו העתרהל הבוגתב
?!?החילס
(שפנ הלוח םתסה ןמ)סונאל טילחמ רבכש ימש ךל הארנ
?ןברוקה דצמ תוריהז וא יהשלכ תויביטרסאב ןיינעתי
םניא הלאכ םישנאש אוה ןויערה לבא תינוציק גוד וזו
ןוצרב אלש חטבו תושגרב םיבשחתמ אל םיישונא
!!!ןברוקה


התוא רידגי דחא לכו יסחי גשומ איה תוריהז,ףסונ רבדו
םא :תיעמשמ דח הרוצב רמול ישפט הזש ךכ הנוש הרוצב
!יסנאית אל-ירהזת


???שי
יויסל וביגה
 
 
3/8/05 14:10
הינט :תאמ
ופאשל הבוגתב
הלוכי םג ינאו תבתכש המ םע דאמ המיכסמ !ךל דובכה לכ
התיה יל םג .לכה םע טעמכ .תרמוא תאש הממ הברה םע תוהדזהל
הזו יב תעגל הסינ אל דחא ףאו אבצב יתייהו תילמרונ תודלי
היהנש המכ דעש אוה ןיינעה .ךפהל .ער תיארנ ינאש ללגב אל
והשימ םא ןנוגתהל עדנ דימת אל ילוא ,אל דיגהל עדנו תוקזח
הטמס וזיאב דחא םוי ונתוא סונאל חילצי חדקא םע קזח
....תרחא רבדנ ינא םגו תא םג ילוא זאו ...הכושח
,תרחא בושחל ונל חונ ילואו בוצע הזש המכ דע ,איה הדבועה
תא תעדוי ךלש בלב קומע תא םגו "םירבג לש םלוע" ןיידע הזש
םירקמ דאמ הברה דוע םג .הז תא חיכומ יכדרמ טפשמ קר אל .הז
םש ןכל ורהזת זא .םויו םוי לכב ונלש ףאל תחתמ שממ םירוקש
ףורטל םיכחמ קרש םיבאז דאמ הברה שי יכ תונב ץוחב
,אלש תרמוא אל ינא ,םידמחנ םירבג הברה םג שי .....ןכתא
....םיבאז דאמ הברה שי לבא
הינטל וביגה
 
 
3/8/07 22:31
haim :תאמ
ופאשל הבוגתב
all i can say is i am so so so sorry
haimל וביגה
 
4/5/01 14:46
הליה :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תרדוק תואיצמ הל תרייטצמ ךפיסב לבא המיזגמ תאש תנעוט אל ינא
תבשוח ינא ...תרבוע השיא לכש המ אל הז - ייח ןויסינל ידימ
תמזגה תצקש
הליהל וביגה
 
 
10/5/01 16:36
תראומ :תאמ
?תואיצמה תאז םאהל הבוגתב
לש תועמשמה תא "תוטלוק" ןניא תוטע אל םישנ םג ,ברה ירעצלו
ןכש ולאו .םוימויה ייחב תורבוע (ןמצע ןה ללוכ) ונבורש המ
תומויא תומוארט ירחא וז תועדומל תועיגמ ללכ ךרדב תועדומ
.ךשמתמ לופיטו
.לגרתנשו "הז הככ"ש ןיבהל ונתוא םיכנחמ ,תושעל המ


,םיהדמ רמאמ
ךכ לכ תראיתש וזה תיארונה הסיפתב והשמ הנשי אוהו ןתי ימ
,בטיה


תראומ
,תוירע יוליג תליהק תלהנמ
לא וא ייא
תראומל וביגה
 
 
21/5/01 0:26
הלא :תאמ
?תואיצמה תאז םאהל הבוגתב
ונא הבש הרבחה תאז .עלסב הקוקח ןורש לש הירבדמ הלימ לכ
םיעגונש םירגובמ םירבג .יתלדג ינא הב תואיצמה תאז .םייח
תב הדליל םידמצנש םירבג ."הנווכ ילב" ,סובוטואב 15 תב הדליב
יכ תלייחל לכנתמש ןרס בר תגרדב סייט .השלגמל רותב םי דגבב 9
."םייחב אל יל הרמא ול תחא ףא"ו ,ותיא בכשל הצור אל איה
.ךישמהלמ העיריה הרצקו
.ינא איה וזה הדליהו...
הלאל וביגה
 
 
6/5/04 12:01
קיישהננב :תאמ
?תואיצמה תאז םאהל הבוגתב
תויווחה ןה ולאש ילוא תבשח .רדסב אל שממ ,המיזגה טושפ ידניא
תוחיתפו ץמוא המכ תעדוי תא !!!???דבלב הלשו הלש תוישיאה
לכ ךס םזגומ תצק ךל הארנ ???הצוחה הז תא איצוהל ידכ ךירצ
תספתנ השאש םזגומ הארנ יל םג - תמאה ןעמל - הרבעש תויווחה
תרבועש השא בורלש םזגומ יל הארנ ,םיצור םא תחקל רשפאש והשמכ
דע הכותב הז תא תרבוק איהש ךכ תיארונ המשא השיגרמ וזכ היווח
.םינש המכ ירחא ץרפתמ הזש
,םזגומ ךל הארנ הזש ךב האנקמ ינא - תונכב ,המ תעדוי תא
וזה תומימתה לע רומשל יכישמתש יאוולה
קיישהננבל וביגה
 
4/5/01 15:02
הנינרק לש הבוש :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הרבחה אל הז...הלוכ תואיצמה אל תאז לבא ,באוכ הז ,הרוק הז
ןבג לע תובחוס םישנה לכ אלש חטבו ...םירבגה לכ אל הז...הלוכ
...הלאכ תומוארט
םא איה הלאשה (תרבעש יל רעצו),תרבעש המ תא תורבוע ןלוכ ןיאו
ךביבס תעבצ אל םאה ,ביהלמ אלה ךנויסינ בקע יידמ הלילכמ אל תא
...ץיצהל םייח לש דורוול תתל ילבמ קומע רוחשב
לבקל ףאו ביגהל ,רפסל השוב אל רבכו הנתשמ ןכ הרבחה ,בגאו
,הער המגוד יכדרומ קיציאו...שנענ לפש ותוא תא תוארל -"הרומת"
VIP אוה יכ אלא ,םירבג שינעהל ודמל אל ונתרבחבו רבג אוה יכ אל
...הלאכש תוירוביצ תונוסרפ שינעהל ודמל אל דוע ונתרבחבו
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
6/5/01 0:20
המענ :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
הרקמב אלש וא ,הרקמב הרק אל הז ךלש הז
.הרק אל הז תורחא ןומהלש רמוא אל הז
ש"ימלח ול וארקש הזכ רועיש ןמ ונל היה ,'בי התיכב יתייהשכ
.החפשמ ייחל ךוניח ונייהד
תורשע הדמילש ,הייחל םישישה תונשב תרגובמ השא התיה הרומה
ויהש םירבדה ראש ןיב .החפשמ ייחל ןנוכתהל ךיא תונב םינש
הינפמ תוננוגתהלו תינימ הדרטהל שדקוהש קלח היה ,הזה רועישב
תיבב לפואה תוחוכ ינפמ תוננוגתה"ב רועיש ומכ טעמכ עמשנ)
.("סטרווגוה" םימסוקל רפסה
תא תדמלמ איהש םינשה לכ ךשמבש ,ונל הרפיס ,ונלש הנקזה הרומה
רתוי אל ויה הצובק לכבו) תחא הצובק ולו התיה אל ,הזה רועישה
תונב שולש םייתש תוחפל ןויה אל הבש (תונב הרשע םיתש - רשעמ
.תינימ ודרטוהש
תונב 10 תאזכ הצובק לכבו תונב 120 ךרעב שי רוזחמ לכב זא
(ורפיס אלש המכ שיש ךל יראתו) ורפיס תונבהמ %30 תוחפל רמולכ
!!!תינימ הדרטה ורבעש
.הזמ רתוי אל 17 תונב תוריעצ לע רבודמו
הטיסרבינואב ,ימואלה תורישב ,אבצב ךכ רחא ןהל הפיצ המו
?הדובעב
.דאמ דאמ.דאמ הובג אוה זוחאה יתעדל
לבא ,ךנוצרל דוגינב ךב עגנ אל דחא ףאש ,ךליבשב החמש ינא
.לזמ תרב ירמגל תאש יעדת
המענל וביגה
 
 
6/5/01 11:10
הנינרק לש הבוש :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
...ןאכ תובוגתה תאירק ירחא לזמ תרב שיגרהל יתלחתה ןכא
תא םוצעל רתוי חונ היה ,לזמ תרבלכ ,ילו ,תקדצש חינהל ריבס
...םייניעה
ןכל ,רוחשב רשאמ ,דורווב ןימאהל דימת רתוי יל לק המ םושמ
וזמ תימיטפוא רתוי הבושת תאזל אוצמל הסנא וישכע םג
רשא ,הלאכש םילפש םירבג ןטק ץמוק שי ילוא...ןאכ תרייטצמה
...ריכהל אצי םישנ הברהל לזמ עורל
?םירבגבש טועימ קר הזש תווקל יידמ רתוי הז םאה
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
26/4/06 14:57
:תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
ןכ
וז הבוגתל וביגה
 
4/5/01 15:14
קירא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,הרקי ןורש
תאש המ אורקל םיענ דימת יכ ,הנהמ התייה ךרמאמ לש האירקה
תודוהל בייח ינא .ןונגסלו רומוהל ,הפשל עגונ רבדהש לככ ,תבתוכ
.ינייכב תצק וליפאו ,ידמימ-דח ורקיעב הזה רמאמהש
שממ שממ .ירבגה ןימל רשוי-ץילמ תווהל לוכיש שיאה אוה ינא אל
תובר םישנ לש ןקלח-תנמ םניא תראיתש םירבדהש ,ןעוט ינניאו .אל
.וגנט לש גוסב רבודמש חכוש ךלש רמאמה ...ש אלא ,דואמ
.רתוי תבכרומ טעמ הזויבמיסב
םייטסינימפה םינועיטה לכב ןיטולחל יתסאמ - תישיא
הלודג המזגה רציש ,שדוגה יכ םהינימל םייטסינימפ-טסופהו
- םישנל "ושע" םירבג רבעבש םיבצמל המצעב העיגמה היצקאירו
ןימאמ ינאש - ריהיו יראגלוו תוחפ אל ןפואב תושוע םישנ וישכעו
תא שדחמ ךורעל םיליחתמש ינפל ,טעמ עוקשל ץובה לכל תתל ךירצש
.תוחוכה
.ךל הדות . הליעפ תאש תוארל חמש - ךכ וא ךכ
קירא
קיראל וביגה
 
 
4/5/01 19:35
הנאירוא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.רבדמ אוה המ לע עדויש
הארת ילוא .יתיאר אל ינאש ןיינעמ ?םזינימפ-טסופ ?םזינימפ
?יל
דאמ הזש תעדוי ינא - ץופנ טושפ הז םישנ םידירטמ םירבגש הז
לע לכתסנ אל םא םג ,תושעל המ לבא הארמב טיבהל עגרכ ןינרמ אל
.םש ןיידע איה שמשה
הז תחא וליפאו ,הז תא ורבע םישנ המכ ןיבתו תובוגתה תא ארק
!!!ידמ רתוי
הנאירואל וביגה
 
4/5/01 15:18
הנור :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םש היהי דימת הז ,וניתטילשב אל הזו דימת םש אצמנ הז ,ןוכנ
וא ןוינקב לייטנ םתס ,דבל הלילב 1ב ךלנ םא דחפנ דימת ונחנאו
.הטלוקפב רובענ
תאצל תולוכי אל ללכב םישנ ובש בצמ אוה תראית תאש בצמה לבא
.ןוכנ אל טושפ הזו ,תיבהמ
.תועדומב היח ינא .המיאב היחא אל םג ינא ,המיאב היח אל ינא
הנורל וביגה
 
4/5/01 15:24
םישנב הפיה :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
המל קוידב תעדל ידכ תאזכ תחא םעפ קר הקיפסמש תנעוט ינאו
המ"ה םע דחי ,ןואפיקהו הלפשהה לש ,תאזה השוחתה .ןורש תנווכתמ
.ארונ טושפ הז ,"רדסב אל יתישע


הזחה תא יל ששמל שקעתהש יאבצה אפורה לע תרבדמ אל רבכ ינא זא
תרבדמ ינא .תיחרזא האפור וילע יל הצילמהש רוטפה תא רשאל ידכ
,ישנה "הללאי הללאי"ה תומדב ,וינמיס תאש ,רומח רתוי והשמ לע
.ינפלש תועדוהב יתיאר


ודיגת אלו .ילש הרישיה תדקפמל ,יתורבחב תוצעוויה ירחא ,יתשגינ
.לייחה דקפמל תברוקמו ל"אס ק"חב אלא ,הרטוז הניצק וזיא םתס
,דיגהל יל שיש הממ םגו הנממ םג תדחפמ תצק ,הילא יתשגינ
דקפמו ל"אס ,'ג ילא שגינ לייחה יעוראמ דחאב ךיא הל יתרפיסו
יתשגרה ינא .תעמתשמ הניאש הרוצב יזוכע תא ששימו ספתו ,תסייט
םה .ילגרתת ,ונ" הרמאו תוינודזב ילא הכייח ,הבוגתב ,איה .ארונ
.יתלפנ ינאו ."םייתודידי דואמ
םישנב הפיהל וביגה
 
 
15/7/03 17:36
תימע :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.....םישנב הפיה וא
יאבצה אפורל תתנ ןכש הזב הליחתמ היעבהש האור ךניאש המכ דע
בשישכ אוה ךכו ...ךל בושח דאמ היה רוטפה יכ הזחה תא ךל ששמל
עגמהמ הנהנ אוה ךיא רפיס םיירהצה תחוראב םירחא םיניצק םע
תא ושפיח םיירהצה תחורא רחאל םהש ןבומכו ...ךיידש לש ךרה
!!!...וששמלו םכרדב הרקנש ןושארה זוכעה
תימעל וביגה
 
 
7/3/04 13:45
:תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
!הטעמה ןושלב הזו
תא הל ששמל ול הנתנ איה רוטפ איצוהל בושח תלייחלש ללגב
!?הזחה
רוטפ שקבמש לייח המל ???הזכ בצמל עיגהל ךירצ ללכב הז המל
ךירצ אל םיילענל
!םיציבה תא ול ששמיש אפור ןיבל רוטפ ןיב רוחבל
רשיש ךומכ םירבגמ הליחתמ היעבה ,הליחתמ היעבה הזב אל
!תורוחבה תא םימישאמ
וז הבוגתל וביגה
 
4/5/01 15:30
קאווק :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
?!?!?!?תושיגרמ ןתא הככ !!וליצה
דע לבא ,קופדה ונמלועב םישחרתמ ןכא ולאכ םירבדש יתעדיש אל הז
??!?ךכ ידכ
לוהוכלאה יזמזמתממ לחה ,םהינימל םישנה ילצנמ לע יתלכתסה דימת
םיפולאב הלכו
ךפה הז םואתפו ףדרנ תויהל ךירצ רשא טועימב םיסנאהו םידירטמה
?המרונ תויהל
....יתממ
שארמ לצנתמ ינאש דיגהל יל ושרה הז גוסמ תובתכו וז הבתכ ללגב
ירבגה םעה ישעמ לכ לע
דילש תוארהלו תונשל רוזעל הצורו דחא ףאל זיזמ אל הזש המכ דע
,םיעגונה ,םיחכחתמה
ולא ,ונחנא םידמוע ,תונושמו תונוש תורעה םיריעמהו םישמשממה
םעל רידא דובכ םישחורש
,דצב ,טקשב םידמוע ונחנא םנמא ?השוע יתייה המ ,וידעלבש ,ישנה
םיפוכו םיקעוצ אל
..םש ונחנא לבא ,ןכילע ונמצע
קאווקל וביגה
 
 
4/5/01 18:19
דקש :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.ךתוא אורקל ףייכ .התא רבג הלחא
דקשל וביגה
 
 
5/5/01 13:04
:תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
,החילס תורקיה תונבה לכל
רכוז ינאש אל) ,תושר ילב תונב לש יציצב עגנש דלי רותב
רופסל רשפאש רמוא םא תמאל אטחאש בשוח אל ינא לבא ,קייודמב
תחא די ףכ לע
דלי תעיגנש תוקלצה תוקומע המכ דע עדי אלו (םירקמה תא
.ןכלוכמ החילס שקבמ ינא ,ריאשהל הלוכי הדליב
ילש םירבחו ינא הזכ רבד עיקוהש הביבסלו ךוניחל תודות
עדוי ינא לבא ,םידירטמל ונכפהו ונלדג אל (רבד ותוא ושעש)
םלוכ לע אלש
.לרוגה רפש
םג השינעה תלועפב ךישמהל שיש הז וישכע רמול יל שיש המ לכ
.ךוניח ,ךוניח ,ךוניחו העתרה ךרוצל
.בוש החילס
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/12/03 14:28
תכרעמב רומש :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
?יל אשנתה
תכרעמב רומשל וביגה
 
 
13/7/07 3:00
רמת :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
קותמ התא
רמתל וביגה
 
4/5/01 15:31
Estee :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.רופיס דוע וחק הללאי


תכלל תוכירצ אל תונב ורמא ,יתלדג ינאש הפיא ,םינש הברה הז
ראשינש וצר המשש ללגב םגו תוביס ינימ לכ ,הככו הככ ?המל .אבצל
,םיקיינאמ אלמ םוקמ הז אבצ ורמא ,תועונצו תורשכ לארשי תונב
.וקחרתית ףידע רתוי
ללגב ,הנידמל םורתל ךירצ ורמא ,הז לכו תונויצה ללגב ,ינש דצמ
.ימואל תורישל תובוטה תודליה לכ וכלה הז
.תנגומ תרגסימ וז ,ברעהו םכשה ונל ורמא ,ימואל תוריש
!הה
םישולש ליגב םויה הנהש תנגומ ךכ לכ .ת - נ - ג - ו - מ תרגסימ
.הרשע הנומש ליגב תנגומ יתייה המכ םכל רפסל תחרוט ינא
.תורוצ הברה הברה הברה שי תינימ הדרטהלש רפסל ידכ ,םגו
.עגמ לש גוס םוש הללכ אל ללכב ,וישכע הילע רפסא ינאש וז ,לשמל
?"הזב תינימ הדרטה המ זא" .ינימ רוביד לש גוס םוש ,וליפאו
ינא רשי זא לבא .תיטנמור הדרטה הזל אורקל קייודמ רתוי ילוא
.חלצומ ךכ לכ עמשינ אל הזו יטנמור עקר לע חצרב תרכזינ
הרושק איהו ,םינימה ןיב םיסחיל הרושק איה יכ תינימ הדרטה וז
ןיב םיסחיה עקר לע חכו היכרריה לש לוצינלו חכו היכרריהל
.םינימה
תוריש תב" יתייה ינא ,םוקמה לש להנמה היה אוה :רוציקב ,רופיסה
םירשק אלמ לודג שארו רשוקמו םינש עבשב רגובמ היה אוה ,"ימואל
בל היה הז זא לבא ,יביאנ הארנ הז קוחרמ וישכע .העפשהו חכו
ובבס ייח לכו בושחו בשחנו יטסיטילא דאמ םוקמ ,יליבשב םלועה
.וביבס


ףוסה היה הזו .אלש יתרמאו ,אל ינא ,בהאתה אוה ?הרק המ זא
.ילש


הככ ערפתה עוגפה ירבגה וגאהש קר .המקנה יטרפ לכב םכתא האלא אל
.ירחא םינש דוע יתקקיל הלש םיעצפה תאש
תינטירופ היגולואדיאו ,ונעי תיכרעו ,תיתד הביבסב רבודמש ללגב
.עוציבב אלו העצהב אל .הזה רופיסב תוינימ תוניצס ןיא ,הז לכו
לש,חכ יסחי לש לוצינ לש ,חכ יסחי לש ,םירחאה םיביכרמה לכ לבא
,םינוא רסוח לש ,םיטלשינ אל םירצי ידי לע תענומש הלפש תוגהנתה
(-: םולש תבשו .לודגבו ,םש םלוכ , ןובלע לש
Esteeל וביגה
 
4/5/01 15:34
תימינונא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הדיחיב ריכב ןיצק ובו ברע ותוא התיה שארב יל הלעש ןושארה רבדה
" רצע אוה ךרדב .יתמכסה .םויה ףוסב התיבה פמרט יל עיצה ילש
הפקה דצלש הייגועהש יל עדונ זא קרו "םירבח לצא הפק תותשל
יתצלחנ .םיפולא ינגס ינשל ביבח עושעש .ינא תויהל התיה הרומא
אל ,תיתדגואה ן"חה תניצק יתוא הלאש סיסבב יתננולתהשכ .הזמ
.אוהה בצמה תא יתניימד אל םא ,20 תב תנודלי
ילוא ! אלכל - לבא ומלוע ןדבוא לעו קיציא לע יל רצ - ןכ לעו
.הלימה לש יתימאה ןבומב ןויוישמ תוניהל תידיתעה יתב לכות ךכ
.וגידנא ךל הדות
תימינונאל וביגה
 
4/5/01 16:17
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
and this is just the beginning you're spot on mate, thank
you for shouting for all of us that are silent...
וז הבוגתל וביגה
 
4/5/01 16:36
ינור :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לכ אל .תחא לכ אלש תורמואש הלא לומ ,קזחל ידכ ,בוש יתאב הנה
ילוא ,המ תועדוי ןתאו ,וגידניא לש םיקיודמה םירופיסה תא תחא
,ןהב תרפסמ ינאש הלא יתיאו ינא הנה לבא ,הינש וא תחא ,ןתצלחנ
ינאו) תישיא יתוא דירטהש ימל עגונ אלש רופיס םוש ןאכ ןיאו
:(םירחא םיניינעל תודליה לש ארחה תא הריתומו ,אבצהמ הליחתמ


שיא ,תינועבצ תומד ,תינרות הדיקפ יתייה ולצאש הנשמה ףולא
עדויש ימל קר לבא ,זמר ןאכ לותש ,ןוכנו ,ריואה ליח ,הימדקא
לתב ילש הרידל אל ,ירוהל ,רמולכ ,התיבה פמרט יל עיצה ,אליממ
ןבומכ .תורחואמה ברעה תועש דע ולש דרשמב יתבשי ובש םויב ,ביבא
שממ ,הנהו ,הלבהאו הנטק תלייח ,יתעד לע הלע אלש ןבומכ ,יתחמשש
דיל דצב רצע אוה ,םהמ העיסנ העש עבר לכה ךסב ,ונעגהש ינפל
,סדרפל ,רמולכ .תצק סנכנש רדסב הז םא ,חדובמ ,יתוא לאשו ,סדרפ
תדרל .תתעובמ יתייה .קיחצמ ךכ לכ ול הארנ הז .אלש המל ,רמולכ
יתרמא ?המ הז ראשהלו ?ןוכנ ,תיבויח הבושת לש גוס הז וטואהמ
םע תוחמש ךכ לכ ןלוכ לבא ,רמא אוה .וישכע ,התיבה יתוא חק ,ול
,(יל הרוק הזש הנימאמ אל ,ןוכנ ,תדעור ,ןוכנ) ,ול יתרמא .הז
לזמ יל היה .קיפסה הז .יב עגת םא ךילע חוודא םג ינאו .אל ינא
.קיפסה הזש לודג
םש תפלחתמ תינרות הדיקפ .תורחא תונב םע הז לע יתרביד ךכ רחא
,ןובשח ושעת ,אל עובש יפוסב ,אל ,תונב םישיש .םיישדוחב םעפ
,המ ,האילפב ילע ולכתסהו ,סויגהו רורחשה םע םיפלחתמ םיבבסהו
,רמא אוהשכ תוניצרב ןווכתה אוה .הז תא תורבוע ןלוכ ?תעדי אל
רגוסו תוישיא תוחישל בישומ םג אוהו ,דרשמב ףטלמ םג אוהו .ןלוכ
זא יל היה אל .דוע השוע אוה קוידב המ תעדוי אל ינא .תלדה תא
.יתייה הנטק המכ .םוקמה לע םולכ תושעל לכש קיפסמ


עורא היה ,הדבע ילש הבוגתהש הזש ,דיגהל הלוכי ינא יתוכזל
,ןמז הברה רבע אל יכ ,ילש הירוטסיהב ירטסיה לזמ ,ירבעב ןנוכמ
,ןיינבה לש םילעבה ילא שגינ ,יתדבע ובש ןושארה הדובעה םוקמבו
לע די חינה ,לבלבתהל ללכב ילבו ,תוריכשב ונלוכ ונייה ולצאש
,ול יתרמאו ,לכהו םיינרופיצ ,דיה תא ול יתספת ,ילש הזחה
רשי ,בוש תצק וליפא ברקתמ התא םאו ,ינממ קחרתמ התא ,וישכע
יתסנכנש חטבו חטב .היה אוה ירמגל ןקז .להבנ אוה .הרטשמל
תונבהמ םינוהנהל יתיכזש חטבו חטב .ונלש םידרשמל המויא השוחתב
?אל ,םייעובש רבכ ןאכ תא לבא ?וישכע קר ,הא .תורחאה


תא רמושה יל קדב ,ילש קיתה תקידבל ךשמהב ,רעשב ,הטיסרבינואב
ןמ הזיא .ברעב הנומש רבכ היה ,ןוכנ .םלוכ ינפל ,הככ .םיציצה
רתוי תועש ןיא רבכ ?הטיסרבינואל ברעב הנומשב סנכהל הז ןויער
לעש ,סופתל העש יצח יל חקל .דיה תא ול יתפעה קר ינא ?תובוט
אוה .םיטרפה תא שקבל יתכלה .ןנולתהל תכלוה ינא הזה הנוז ןבה
.ןוכנ ,השפיט .יתרתיו .רעשב היה אל רבכ


תרחא הרבח לש להנמ ,םילעבה דחא .פא טראטס הזיאב יתדבע ךכ רחא
גוסהמ שיא היה ,ריואה ליחב לימב ףולא ןגס ,ונדיצל הבשיש
יתברס .ןפוא םושב וילא יתברקתה אל .תורצ אוהש חירהל יתלוכיש
הדובע תועש ויה אל םא יניינע ךרוצ היהשכ םג ולש דרשמל תכלל
לע תנגומ ,ןוירהב יתייהשכ ,זאו .רוח לכב תודיקפו תולבוקמ רפוס
תצק הז) ןויערה ידי לע תנגומ ןוירהב השא לש ןויערה ידי
תא יל ףטילו ,ןורדסמב הככ םתס ,ילא שגינ אוה ,(חטב ,יביסרוקר
.ילש תאזה ןטבה ?םויה ונלש ןטבה םולש המ זא .תוניינעתהב ןטבה
הסנמ קר ינא .הזב זיגרמ המ ןיבהל היה לוכי אל אוה .ול יתרמא
םיידיה םע דבל היהת זא ,ול יתרמא .רמא אוה ,דמחנ תויהל
יתש םע החישב .תויצרופורפ ילב הבוגת .המויא הרוחב .םיסיכב
.םימעפ הברה הברה תוניפל ןתוא חקול אוהש יל רבתסה תודיקפ
אל איה ,תושעל המ ןיאש יכבב יל הריבסה ולש תישיאה הדיקפה
המכ רובעכ הבזע תרחא הדיקפ .הדובעה םוקמ תא דבאל הלוכי
.םישדוח


.וישכעל .קיפסי הזש תבשוח ינא


אל .תירטסיה תננוגתמ יתייה רבכ ילש ןורחאה הדובעה םוקמב
לע דאמ םימייאמ םיטבמ .תופתושמ ברע תוחוראל אל ,םיפמרטל
תאז תדבוע לש םיילגרל סחייתהל יכ ,ףס לע .םימתה ףס לעש תואמחמ
ינא .תרעשמ ינא ,דיזמב העיגפ אל םג ,ןוכנ לבא .המלש תומימת אל
ןמז הברה יל חקל .קוידב ררבל חכ יל היה אל ןיא רבכ .הוקמ
אל .קיזמ יתלב היה אוה .רדסב היה אוהו .םש ילש סובה לע ךומסל
לש ,הלאה תויוגהנתהה לכמ דיספה אוה םג .ונממ דחפל ךרוצ היה
.ינא םג .םירבגה ויחא
ינורל וביגה
 
 
5/5/01 5:03
ןהכ זעוב :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
הבתכהמ עמתשמ הז הככ .ףרט ירופיצ .תוער תויח ?םירבג
לכ .תודבועהו תושוחתה םע חכוותמ אל ינא .בוצע .הל תובוגתהמו
.דיגא המו רמוא המ .םירופיס הברה ךכ


םוי .םי תב לש תלייטב הפק תיבב תירצלמ ,אבצב הרבח יל התיה
ול הדירוה איה - תחתה תא הל ףטילו די חלש והשימ ,דחא ישיש
שארה לע ,לכהו תוגועהו הפקה םע שגמה תא


התיא קסעתת לא ,תעגושמה תירש תאז ,הילע םירמוא ויה זאמ


רמוש לש םיציבל תקייודמ הטיעבמ רתוי בוט ןיא יתעדל
ךנוצר דגנכ דש ךל ןפוחש ,הטיסרבינואב


סובוטואב ,םהינימל "םידמצנ" דגנכ דואמ ליעי אוה תפערסל קפרמ
'וכו


,תומילא .ביגהל ילש תונבה תא ךנחל ךלוה ינא ,ןפוא לכב ,הככ
תיטסיאו'צאמ הכ הרבחב תרחא ךרד ןיאש הארנכ לבא ,ןוכנ
ונלש ומכ ןודיעו סומינ ,םינוניג תרסח ,תיטסניבושו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/5/01 15:41
תיליע :תאמ
ףרט ירופיצ ,תוער תויח ?םירבגל הבוגתב
..זעוב
הז ..הבוגתבו תוגהנתהב תלגרותמ תויהל ךירצ ביגהל ליבשב
ריכמ יאדוב יברקב אבצב תרישש ימ .."שבי לע ןמאתהל" - ארקנ
,שארה לע שגמ ול הדירוה איהה תירשש הדבועה ..חנומה תא
רבכ הל הרק תחתב הזה ףוטילהש - דחא רבד קר יל היחכומ
ךיא המצעל הבשח איה זאו ,הביגהש ילב - םימעפ הברהו ,םדוק
ולביק אלש המ לכ תא ףטח אוההו ,האבה םעפב ביגת איה
.םירחאה
תעדוי אל איה .כ"דב הז תא הפוצ אל איה - תדרטומ השאשכ
אל איה ,הזחה תא תששממה וא ,קיסוטב תטבוצה דיה אובת הפיאמ
תבשוח אל איה ,הביסמ הילע תושעל וממזי םיניצק השולשש הפוצ
..תנמזומ יתלב הפיטל וילא ףרצי ךמסמ הל תתל שגינש סובהש
,ויניינעל ךלוה אוהו רמגנ הז זאו - קושב ןושארה עגרב איה
.הלפשהה תשוחתו השובה םע תרתונ איהו ,רבע עגרה .והזו


ךרטצת - תופיקתב וא - תומילאב ביגהל ךיתונב תא ךנחל ישכ
(!יטנוולר רבכ הז עברא ליגב םג) ךר ליגמ ןתוא ףושחל
חותפל הצור ..תובוגתב ןתוא ןמאלו תודרטה לש םינוש םיגוסל
ןויער הלחא .תינימ הדרטה תנטייק ?הנוכשה לש תודליל סרוק
תיליעל וביגה
 
 
5/5/01 18:11
וג_ידניא :תאמ
ףרט ירופיצ ,תוער תויח ?םירבגל הבוגתב
לככ ,ןוכנו .הפאכ ול ידירות ,קפרמ יעקתת ,דיגהל לק ארונ
לבא .הריזחמ םגו רתוי תעדומ ינא ךכ רתוי תרגבתמ ינאש
רוסא המל ןיוצמ תעדומ תאשכ םג ,,זא םגו .דומלל ןמז חקול
המכוח אל וז זא םג ,רדסב אל המו ךל תושעל רתומ המו
?"והשמ תישע אל המל זא" ,ץוחבמ דיגהל
,ילש הבוט הרבח יל הרפיס ,רמאמה לע ילש ריקחתה תובקעב
,אל המו ,תיביטרופס ,תיביטרסא ,ידמל החושק השיא
ןנוא והשימ םעפ ךיא ,הלוק עמשמל םידעור הלש םיטנדוטסהש
עשת ליגב יל םג הרק הזש ןווייכמ .רמגש דע סובוטואב הילע
התוא יתלאש ,(וכרוא תאפמ הצוחה ץצוק הזה רופיסה) ךרעב
תא יתספתש ינפלו .16 ,התנע איהו ?תייה המכ תב ,תוהדזהב
וא ,םשמ תזז אל המל זא ,התוא יתלאש ,ילש לודגה הפה
.(תמטמוטמה הלאשה לע ימצעב יתטעב הינשה לעו) ?ול תסנכה
."האופק טושפ יתייה" התנע איהו
וג_ידניאל וביגה
 
 
6/5/01 9:28
הדצמ תינש :תאמ
ףרט ירופיצ ,תוער תויח ?םירבגל הבוגתב
,ירמגלו זעוב קדוצ
לא תקייודמה הטיעבה תא רכוז דוע 'ז התיכמ אוהה דליה ילוא
אל (ץיצ ךועימ) 'הטיחס' לע תמלוה הבוגת - ולש םיציבה
(יל השרוי םא ,ןיטולחל תיביטקניטסניא) המוקמב
חטוהש תויראשה שגמ תא רכוז דוע אוהה םטמוטמה כ"מה ילואו
תוזחאהב ברעה תחורא ןמזב זוכע ףוטיל לע הבוגת - ופוצרפב
('ןלהא' םיהזמה לכלו)
תועובש השולשו יאנת לע אלכ יתלביק בגא-ךרד הזה טקאה לע
.לומתא הרק הז וליאכ תרכוז ינא ,קותיר
22 תב תחא הדלי םעפ ךיא םירכוז םילשוריב םידוד המכ ילואו
גהנ לע םיימש םורמ דע הקעצו קקפב תינוכמ ןולח לא השגינ
ילש אבא לש ליגב והשימ ,הידש לדוגל האמחמ קליחש קאינמ
הרעה ריעמ היה והשימ ותיבל ול השוע היה המ יתוא ןיינעמש
.המוקמב אלש
םיררוחמה םיגימצה תא חכוש אל רבעלש ילש ןכשהש החוטב ינאו
עיצהל הדובעב ברע תרמשמל ילא רשקתהש ירחא ,רקובב ולש
םע) יתימא רבג המ יל תוארהלו יתוא ףוסאל אובי אוה ילואש
אל ינא .(?םש םיצור) .תושעל עדוי (םיטוטאז השולשו השיא
תולעהל לוכי ללכב והשימ ךיאמ דחפהו לעוגהו קושה תא תחכוש
.סקס יל עיצהל ידכ הלילב הרשע-םייתשב יל תוכחל ותעדב
תינימ הפיקת לש גוס הרבע אלש יהשימ ןיאש הנימאמ ירמגל ינא
תועצהה םג ,בוחרב הלאה תורעהה םג ,העיגנ וא סנוא קר אל -
.טנרטניאב תוליעגמה
הלא אקווד ,והשימל רתוולו קותשלב הנימאמ אל ירמגל םג ינא
הלילחו .םהיתונבו םהיתושנל םיגאודו םיבוט ךכ לכ םישנא םהש
תונוז ינבב לקתהל םהיתונבל אלו םהיתושנל אל תלחאמ אל ינא
םיבשוח אל ללכב םה בורלש - אוה רתוי םיהדמש המ .םתומכ
הנימאמ ינא והשלכ םוקמב .רדסב אל אוה ושעש המב והשמש
השע אוה המ ,רדסב אל המ ןיבמ אל טושפ אוהש יכדרמ קיציאש
.תוקעוצ הלאה תורוחבה לזאזעל המלו ,ארונ ךכ לכ
לעוגה תשגרה הקיפסמ תויזיפ ןה הלאה תופיקתה דימת אל
- ורמא ןכמ תוברש ומכ וא הרוק והשמש ירחא ךתוא הוולמש
'תידיימ יתבגה אלו תורקל הזל יתתנש השפיט ינא המכ'ה
וא הבוגת רסוחב וליפא - ונמצע תא םישאהל תוליגר ונחנא המכ
.ונל הרק והשמש הזב
,רבד םושל ןורתיפכ תומילאב הנימאמ אל ינא - והשמ דועו
םנשי (תבשוח ינא) הלאכ תוטישב תשמתשמ יתייה אל םג םויכ
לש לעוגה תאו האבה םעפה תא ענמי הזש החוטב ינאש םירקמ
.הווש הזו - תרחא יהשימ
הדצמ תינשל וביגה
 
4/5/01 16:48
הנאירוא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.הבושח - לכל לעמו רדהנ הבותכ ,תקתרמו הלועמ הבתכ
.ראוטרפרה לכ תא .הז תא הרבע אל ונתיאמ ימ ,ןכו
םירבג ,םישנאה בור יכ ,הלוע MSN -ה ךרעש רקסמ ,תועדוי ןתא לבא
.אלכב תבשל ךירצ יכדרמ קיציאש םיבשוח ,םישנו
.הנשויל הרטע םיריזחמ הככ ."תוננב" דובכה לכ ,ןורש דובכה לכ


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
4/5/01 17:15
ןתיול_ףחוד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ויהו הדימב - ויעשפ לע םלשל ךירצ ידוהיה יכדרמש ךתיא םיכסמ .1
.ודמעמ הנשמ אלו רחא םדא לכ םג ךכו - הלאכ


הזה קלחה יתעדלו - ךלש םיבאוכה םיציצה ןיינע תא יתנבה אל .2
?הלפשהה וא עגמה ,רתוי באכ המ .םוקמב היה אל


ימימ יתעמשש םטמוטמ יכה רבדה הז - ?לארומה תמרהל אבצב םישנ .3
.ררועתהל תויטסינימפ ולה -


אוהש תבשוח תייה ,תינימ ותוא ודירטהש ךל רמוא היה רבג םא .4
?זטנפנ


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
 
4/5/01 18:22
gaya :תאמ
הרצקב הסנאל הבוגתב
הדירטמש (תמאה החוד יד) הרוחב הריכמ ינא .4 רפסמ הלאש יבגל
עובק ןפואב םירבג
אל רחא דחא ףא וליאכ תטלפנש תורעה ,טישפמ טבמ ידי לע םא
עמוש
תיבב הלדג איהש תרמואו תננוגתמ איה הל םיריעמשכו
.....ילרביל
זטנפמ אוהש תבשוח אל ינא אל
gayaל וביגה
 
 
4/5/01 23:38
וג_ידניא :תאמ
הרצקב הסנאל הבוגתב
אלל ןהב תועגונ םישנשכ םימיואמ תוחפ םישיגרמ םירבגש רבתסמ
,ירכמ ןיב יתכרעש רצק רקסמ לבא ,הז המל תעדוי אל .תושר
.הככ הזש ררבתה
ךל חלוש רבגש ךמצעל ןיימד .ךתוא הדירטמ הרוחבש ןיימדת לא זא
םוקמב ךלש הדובעה ךשמה תא הנתמ .סובוטואב ךב ךכחתמ .םיידי
.ותיא בכשתש ךכב הדובע


?השגרהה ךיא
וג_ידניאל וביגה
 
 
5/5/01 5:10
ןהכ זעוב :תאמ
הרצקב הסנאל הבוגתב
,רקי ףחוד
ויה (םינב ,ןכ) םינבשכ ,ידוסיה רפסה תיב ימי תא רוכזתה
(ןבומכ ,םישלחה) םידליה דחא לש ויכשא תא םינפוח
קורש !קורש :םישרודו םיפרמ אל ,םיציבה תא זועב םיתפול
!!


חוכב ךל ספות והשימשכ תושעל לגוסמ התאש ןורחאה רבדהש ןבומכו
הז סודנימח סובוו-ב
קורשל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/5/01 18:31
וג_ידניא :תאמ
!קורש !קורשל הבוגתב
.םישנ קר אל ,םנימ ינב תא םג םידירטמ םירבג
איה תלוזה לש ינפוגה ומוחת לא השילפש הז תא הפי תססיב
.הרקיעב תירבג תוחמתה
וג_ידניאל וביגה
 
 
6/5/01 9:33
הדצמ תינש :תאמ
הרצקב הסנאל הבוגתב
.תיזיפ ,לבמט תיזיפ
.םיבאוכ םילדוגש םיציצ
הדצמ תינשל וביגה
 
 
6/5/01 16:44
חחרפ :תאמ
הרצקב הסנאל הבוגתב
אוה לבא .הלאכו..רידאגאב לוכאלמ קמחתמ אוה .לבמט אל ףחוד
.םוטא אל...םגו לבמט אל


.ךל ספספתהש והשמ רמול ןווכתה ףחוד
:רמול הצר אוה ,יציצב באכה תלאשל סחייתה ףחוד רשאכ
בל .ןיינעה בל אל אוה יזיפה באכה ,יזיפה באכנ אל הז ירה
וידי תא חלוש רז והשימש הדבועה םצעבש הלפשהה אוה ןיינעה
!המכסה אלל - הלש הזחה לא


הז ינימ רשקה אלל ,ףוצרפל סקוב הל ןתונ היה והשימ םא ירהש
.םיבאודה יציצצב עגמהמ רתוי באוכ היה


באכה תא ההקמ יזיפה באכה ןיינעש ,רמול ףחוד הצר ,המ אלא
.ונלש ןיינעל יתוהמ רתויה


!הילא םירושקש ןובלעהו הלפשההו תינימה הדרטהה


(העוט ינא םא יתוא ןקת ,ףחוד)
חחרפל וביגה
 
 
7/5/01 8:18
הדצמ תינש :תאמ
!אל טלחהב .לבמט אל אוהל הבוגתב
.רורב
הדצמ תינשל וביגה
 
4/5/01 17:23
יהשימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.באכ דע רכומ רכומ רכומ


?ילצאו
?האור ,האור יל רמוא ,17 ליגב דחא
רפוס תינדשח ינא לבא
.הדות אל ,יתרמא


18 ליגב דחאו
תונותח םלואש הפיא רפצתיבב
תוגרדמב הלוע
ידדצמ אל ,ינפלמ אל ,ירוחאמש ימ לכו
דמוע
שולש םייתש ,תחא
החרצ תעקות ינאו
הרטשמ ,הרטשמ


:היגוסב תוקדוצ ינורו ידניא
השיא תויהל
רמוא
ארח םיגוס הלאכ םג
היווח


,ידניא הללא אי
טלקמב
.העווזה
יהשימל וביגה
 
4/5/01 17:40
יתנ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ךושמל ךתרטמש וזמ הרתיו המיזגמ תאש בשוח ינא הרקיה ידניא
יל רצ .בל תמושת
.יתעד וז לבא
יתנ ךלש
יתנל וביגה
 
 
4/5/01 17:55
דקש :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
רתוי תצק םילגמ ויה הרובחב םירבגה ול החמש יתייה המכ
.החמש יתייה דאמ דאמ .תוריהזו .הוונע
דקשל וביגה
 
 
5/5/01 19:32
הרובחב רבג :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
ךליבשב קיפסמ דחא יתנ לבא .הנבה הברה וליכ הרובחבש םירבגה
.םלוכ תא טופשל ידכ
.תונוז םישנה לכ ,םיטוס םירבגה לכ
.ךישמהל רשפא
הרובחב רבגל וביגה
 
 
4/5/01 18:25
gaya :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
ךלש בורקה סוידרב תונבה לצא רצק רקס השעת
תורמוא ןה המ עמשנ
gayaל וביגה
 
 
4/5/01 18:42
יהשימ :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
:תרתוכה הז ליבשבו ונ
םיריכמ אל םירבגש םירבד
יהשימל וביגה
 
 
5/5/01 17:36
ה י ל ו 'ג :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
!יתנ


!ןרותה טוידיאה דיקפתל תידיימ תדקפתהש לע ךל הדות
-לש והשמ ,בל תמושת ךושמל ליבשב הבתכ ידניא ....קוידב ,ןכ
.וב רוסחמ שי יאדווב יתנ
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
5/5/01 17:53
וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.לאשת קר ,יתבתכש ומכ
ןהל ועיצה םימעפ המכ ,ריכמ התאש ולא ,ךביבסמ םישנה תא לאש
.אל המו םיידי וחלש ,ןהב וככחתה ,ןהב ועגנ ,תונוגמ תועצה
.לצנתהלו רוזחל ןמזומ התא ךכ רחא
וג_ידניאל וביגה
 
 
5/5/01 17:59
וג_ידניא :תאמ
רקיה יתנל הבוגתב
.יתרכזש תויטרפ תואמגוד הנומש יתתנ יתבתכש ירוקמה רמאמב
לש רצק בשק ,תיטנרטניאה העיריה רצוק ימעטמ וצצוק ןה
.'וכו ,האירק


תיסקס תאצל ךרד הלחא וז ,חטב ,ןכ ,בלה תמושת ןיינעבו
רשי ?הלאה םייטרפ דואמה םירבדה לע רפסל ?אל ,תילוקו
.םירברבג םירשע יתיא וליחתי


.ןהב שמתשהל ליחתתו ןתוא חקפת ,םייניע ךל שי .תמאב ונ
וג_ידניאל וביגה
 
 
6/5/01 11:20
הנינרק לש הבוש :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
?ןוכנ ,קחוצ התא
...ךכ ידכ דע םוטא התאש ןכתי אל
!!!הלאכ םירבדב בל תמושת ךושמל הסנת השיא ןיא
!!!ללכב ונל אימחמ אל הזש רבכ וניבת יתמ
...םלועב ךומכ דוע שיש ,ןמואי אל טושפ ,ןמואי אל
תיארש ירחא הככ בושחל וליפא זיעמ התאש ,ןמואי אל רתוי דועו
...תובוגתה לכ תא ןאכ
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
6/5/01 16:05
Hmmm :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
,רבג ינא
.תינימ הדרטה יתיווח אל םלועמ
םגש הווקמ ינאו ,םישיגרמ ךיא ןיימדל וליפא לוכי אל ינא
.עדא אל םלועל


.דצהמ הז תא יתיאר לבא
.הפ תראתמ ידניאש המל םימוד םירואית יתעמש ,דחפה תא
הז ךיא" :אוה בושחל יתלוכיש המ לכו םירופיסה תא יתעמש
? והשמ תישע אל המל ."ןכתי
תושעל הלכי אל איה .(םייניעב יתיארו) יתנבהו המ ןמז חקל לבא
.רבד םוש


? ריכמ אל אוהש הרוחבל םיידי חולשל ומצעל השרמ רבג עודמ
? רדסב הזש חינמ אוה רבד םוש השוע אלו תאפוק איהשכ עודמו


.תובושת ןיא


.המיזגמ אל ידניא .הלאה םירופיסה תא לטבל רוסא
תוכירצ ןהשכ תושיגרמ ןה ןיא עמשת .ךביבסמ תורוחב לאשת
.הכושח הרדשל סנכיהל
.ךושח ןיינבל תוסנכנ ןהשכ תורבוע ןה המ


.םוצע אוה הנוגמ השעמ לכב םרגנש קזנה
,שינעהל שי ןכלו
.תוצוחב התארנ ותשובש ךכב קפתסהל אל ,ןיע תיארמל אל
םישעמל תודגנתהה תאו בועיתה תא רדשל ךירצ ,קיפסמ אל הז
.הקזח הרוצב
Hmmmל וביגה
 
 
13/7/07 3:30
רמת :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.םויה רואל הרוק הז .הכושחה הטמסה ךכ לכ אל הזש אוה ןינעה
תנידמ אישנ שי עקרבו וזה הבתכה ירחא םינש שש תבתוכ ינא
ירחא ולש תוריכזמ המכ לש תוינימ תודרטהב םשאומש לארשי
יתרקוי דרשמ םג ול ונתי ילוא .סנואב ותוא םישאהל וענמנש
עדוי ימ - תוינניח תוריכזמ יתש דוע םע
םישנענ אלה םיסנאה לע תעמוש ינאשכ לבא רואנ אלו יארונ הז
םינתמיאב םירבג המכ םע םתוא המש יתייהש - תבשוח ינא הלאה
הלפשהה תא ושיגריש .םישנל ושע םהש המ םהל ושעיש אלכב
.באכהו
םג הפ וביגהש המכ ומכ רדסב םהש םירבגהש הז בוצע יכהו
ג התיכב דלי םע הזה גוסהמ והשמ יתרבע ינא .רבכ םידשחנ
יתדשח הז ירחאו דחפהו תימצעה המשאה ןונגנמ תא יתרבע םגו
.םהב דושחל המ היה אלש הלאכב םג שנאל וסניש םלוכב
.יתדשחו יתשייבתה
רתוול אלו קועצלו ןנולתהלו הכמ תתל תעדוי תא וליפא זא
.ךתוא הוולמש הזה דחפה שי ןיידע
רמתל וביגה
 
4/5/01 18:39
ןטקה ןר :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ללגבו ,חונב הפ שיגרמ ינאש ללגב קר ,ןוחטיבב הפל סנכא ינא
יתונווכו לילעב קיזמ אל ינאש תועדוי תולעופה תושפנהמ קלחש
.ימצע לע דיעמ ןיידע ינא הככו .םיבוט ןורקיעב


?תמאה
ףא לש גיצנכ אל ןבומכ ינא .תבתכש המ תא לוכאל ךיא יתעדי אל
.ינממ ץוח דחא
?םישנה ,ךיתורבח םע ףותיש תחיש תאז
?ירבגה ןימה דגנ םושיא בתכ הז
ןיטולחל ךמצע תא הפל תסנכה תא יכ ,הבוגת הפל סינכהל השק תצק
תנמ תאזש תזמור תאשכ ,ךל ורקש םירקמה תא ונינפב תפשחשכ ןוידל
.לארשי תנידמב תעצוממ הרוחב לש הקלח
ספתהל הלוכי רישי קוזיח וא "הבוט הלימ" אל איהש הבוגת לכ ןכלו
תרוקיבה יכ שיגדהל הצור ינא ןכלו ,הלילחו סח ךיתושגרב לוזליזכ
.דבלב תיניינע איה ילש העדה וא


םה םויה .תראתמ תאש ולאה םירקמל םיעדומ םויה וניבורש בשוח ינא
הרקמל .םלועב םישנ לש קדצומ קבאמ תובקעב תרושקתל םיאצוי םג
ובש סיסבב ,הגרד ךומנ אל ןיצק רשאכ ,דע יתייה אבצב הרקש הזכ
המכסהב סיסבב תולייח םע םיסחי לש תוישרפב ברועמ היה יתתריש
.תונטנטק תונב יתשו הפייפי השיא ול התייהש ןבומכ ,המכסהב אלשו
לבא ,הדיקפ םנמוא ,הדיחיב תי"שלקפ התייה הפוקת התואב ילש הרבח
,הנידמב תיטילופ םיהובג יכה םיגרדב םישנא ןומהב השגפ איה
ןיינעמ רמוחב הקסעו ,שוגפנ אל םלועל םעה יטושפ ונאש תומרב
לזלזמ טושפ היה אבצב תונבה לע תבתכש המ ללכבו ,רתויב שיגרו
ךכלכ םע תובבותסמש תורוחב ןתוא לכ הפיא ןיבמ אל ינא .שיבמו
לכ ,םיכורא םע םיבבותסמ םיחטשב םיקי'צנלוגשכ ,םירצוקמ הברה
םישיגר םידיקפת תושועש ,תומחול םג םויהו תוניצק ןתוא
!םינפב ןכל וקרי ?אבצב םימרותו םיניינעמו


ריקה לע תלייח ףחד דחא םויש ,ילש הדיחיב אוהה ןיצקל רוזחנ
איה ,חילצה אל אוה ,חוכב הנוגמ השעמ הב עצבל הסינו בושח דרשמב
...החוויד אל
.חצמ תוריקח המכ ולומ תויולת ויה
הנכומ התייה אל איהו .ילש הרבח לש הרבח התייה איהה תלייחה
.ןנלתהל
הברה ברעל התסינ ,הריבסה ,השקיב ,הינפב הננחתה ילש הרבח
...ךלה אל ,םימרוג
ירחא ,םימיה םתואב ילש הרבחל הז תא השוע היה אוהה ןיצקה םא
דע הז םע העיגמ התייה איה םיציבב הטיעבת ול הדירומ התייה איהש
םאש עדוי ,התוא ריכמש ימ לכו ,םעפ ףא ,הל הרק אל הז .ל"כטמרל
.אבצהמ השע אוהש המ ללגב ףעומ היה םדא ןבה הרוק היה הז
.הסנמ אל ינאו ,המל קוידב ןיבמ אל ינא .ןנולתהל התצר אל איהה
.טפוש אל ינאו
.םישלח לומ םיקזחב ,הזכ הרקמ לכב ומכ הפ רבודמ לבא
רבוע קזח אלש ימ ,תיתרבח תרגסמב םינב םירענל הרוק הז
.תויוללעתה
.אבצב םישלח םילייחל הרוק הז
.הדובעב םישלח םישנאל הרוק הז
.הנוכשב
.םישנל ןומה הרוק הזו
והשימ םא) םיבורק םירבג שי ןהירוחאמ לבא .תיזיפ תושלח ןה יכ
טפשמ תכרעמו ,(סיבב שארת ול דירומ ינא ילש הרבחל ברקתהל הסני
המ שי ילוא קיפסמ אל ילוא .בושח יכה הזש .תועדומ שי םג םויהו
.טפוש אלו עדוי אל ינא הז ,תושעל
וליא םחליהל ךירצש ימו .הזב םחליהל םיכרד קיפסמ שי םויה לבא
םישנאה תרזעבו םייקוחה םילכה תרזעב ,תועגפנש םישנ ןתוא
תאצמנ הרזח תמחול אלו תפקתומש ימו .םתוא םיבהואו םיבורקש
.היעבב
רסמ ול ףסונ אלו ,הזה טמרופב אבוה רמאמה המל ןיבמ אל ינא ןכלו
,תומשא אלו ,ןברוק ןהש ןיבהל תועגפנה לש ךרוצה לש רורב רתוי
.באוכו קזח עגופב סנכיהלו שארת םירהל תוכירצו
ןטקה ןרל וביגה
 
 
4/5/01 19:53
הנאירוא :תאמ
...הבוגתל הבוגתב
אל הז ,חופיק שי .םיקפדנ םישלחה לכש ךתיא המיכסמ ינא ,ןר
.דוס
ךירצ ,קזחו - םיציבב טועבל ךירצ ,םחליהל ךירצש ןוכנ םג הז
.ינימ ונשבל םא םג .ונתמשא אל וזש ןיבהל
.לבא
ןותנ וב רקפהה דגנ איה ,התוא יתנבהש יפכ ,ןורש לש הנעטה
קשחתמש המ תא המצעל הריתמש תירבגה הינומגהה דגנ ,ישנה ףוגה
.וישכעו ,הל
.וילאמ ןבומ וניא וב רבדו המכסהב השענש רבד הז ןימ
איה ,יניצר שנוע לכ ךכ לע לבקא אלש תעדל ,תעגל תאזה תוריחה
.תיתיירורעש
תא והשיממ תלזג ."ןיע תחת ןיע" קר הלאכ םירקמב ,יתעדל
.אלכב בשת .ךלש תא םג לוזגנ ?ותוריח
.םדוק תחא העש הפיו


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
4/5/01 21:41
לטיור :תאמ
...הבוגתל הבוגתב
?רכוז ,ךלש סיסבה תא הריכמ ?ןכ ,עמשת
.םירופיס ,תועומש ,םירקמ ויה תמאב סיסב ותואבו
לספסה לע ץוחב אוהה לעו איהה לע תוחיש לש תוליל תרכוז ינא
ןונגסב ןיצק ותוא תנגהל ואציש םירוחבה תא תרכוז םג ינאו
."הז תא התצר איה"
המ לכב תעזעזמ םיאו'צמ תווחא יהשוזיא שי ,אלש היה רורבשכ םג
.םילא/ינימ עקר לע תופיקתו תודרטהל רושקש
ונלש ס"במ ותואו ,קינמיאולימ םע חירסמ רופיס םש היה יל םגו
ותוא יתפתישו ן"חה תניצק םע וילא יתשגינשכ "םלהב" היה תמאב
.ח"צמב ןנולתהל תוכלוה דימו ףכית ונחנאשו הרקש המ לע
הרזחב ותוא וחלש ,הדוה הנוזנבהו תוריקחה ורמגנש ירחאו
ירחא קר ורפיס ילו .הפיזנ ול ןתנו ותוא טפש ס"במהו ,סיסבל
יכ ,םולכ הז םע תושעל יתלוכי אלש ךכ ,לביק אוהש המ הזש עובש
.ושנוע תלוק לע רערעל ךרעב םיימוי יל ויה יתנבהש המ יפל


.יתנשי אלשכ ,ךכ רחא ויהש םימיה לע םכל רפסא ינא אוב
הזה חלקתהלהו ,טלשנ יתלב יכב ,םיטויסב וול ילש תולילהשכ
ףחד ,יב עגפ אוה ,תפוניטה תא תוקנל ,הלילה עצמאב םואתפ
ילוא ,קזח תבשוח יתייה ,ח"צמב םש יתוא ורקחש בורמו .םיידי
,קזח קזח תבשוח יתייה ,ידרוסבא המכ .יתמשא התיה וז תמאב
והשמ יתרמא ילוא ,בושו בוש אוהה רוראה הלילה תא תרזחשמ
.ינא אל אוה הז ,הדאנ ,םולכ לבא .ותוא קילדהש
םה םג וצרש ,ילש םידקפמל יתשגינ ינאש ךל רפסא ינא אוב
יכ .תולובכ ויה םהידי לבא ,ךתרדגהכ ,סיבב שארה תא ול דירוהל
.קינמיאולימ ותוא םע הצומ ל"הצ תניחבמ ,ןידה
ונלצא תרשל רוזחי אל קינמיאולימ ותואש יל חיטבה ס"במ ותוא
.סיסבב
,םילויט ספוט םע םידרשמה ןיב תבחסנ ,ילש רורחשה םויב ,ינאו
יילא לכתסמ אוהו ,רופיסה ירחא הנש טעמכ ,ותוא האור םואתפ
טישפמ ,לוכי םדאנבש רעוכמ יכה ןפואב ךייחמו ליפשמ יכה טבמב
.תכלל ךישממו ולש םיטבמב יתוא
יכ ,ונלש הזה אבצל הלודג תחא השוב וזש ,דיגהל הלוכי קר ינאו
חוכב יב זחא ,םיציצה תא יל ששימ ,לכה ךסב השע אוה המ
ינא ללכב המ זא ,לכה הז ,והז ?ןוכנ .הקישנ יל קיבדה ,הרוחאמ
ןובשח האור ,ןגוהמ שיא ,הככ תושעל יתבשח ללכב ךיא .תננולתמ
ךכ לכש בושחלו .שדח וטוא ,םידלי השיא ,החפשמ שיא ,ןיעה שארמ
וקדבו ,ח"צמב תוריקחל יתרזחו יתכלה בושו יתכלהו יתרזח הברה
יתייה .ותוא הצור ינאש "הרקמב" ול יתזמר אל ינא םא בושו בוש
רחאו ...ילש אבאמ רגובמ רתוי .ךרעב 47 ןב היה אוה ,זא 20 תב
יאוב יכלה לכ היה המ ליבשב ,יתסאבתה ,ימצע םע יתבשישכ ,ךכ
המ ?ונונונ ,הפי אל ,קצ קצ קצ ול דיגי והשימש ליבשב ?הזה
ימי תוחפ השעי אוה ?הגרדב ותוא ודירוי ,ול ושעי רבכ
?םיאולימ
התוא ,המ עדוי התאו .התוא עיקוהל ךירצ ,וזה המרונה לכ ירה
בוט יכה רבדה היה קותשל תמאב ילוא ,הילע תרפיסש הדיקפ
עובשב םיימעפ בחסהל הכירצ התיה ,ינומכ ,איה םג חטב .הליבשב
,אוההו ,תומיע וא תויודע םילשהל ליבשב ,םיפמרטב עבש ראבל
ובהא ,ךרעומ ןיצק היה אוה ,ותוא תרכוז ינא ןכ ,אוהה ןיצקה
ליבשב ?ןנולתהלו תכלל הכירצ התיה המל ,וילע וכמס ,ותוא
םיאו'צמ תווחא ,דימת היה הככ אבצה ירה ?המ ול ודיגיש
תא תרכוז ינא .קלע דחא ליבשב םלוכ םלוכ ליבשב דחא ,םימחול
םימעפלש וזה הווחאה .דיקפתל ךלש םירבחה םע ,ךלצא וליפא הז
םתרביד ךיא םג תרכוז ינא יכ .םטמוטמ ןורוויעב תלבוג התיה
.תרכוז חטב ,הילע
הלילכמ ינא ,תיפיצפס התא תרמוא אל ינא ."הז תא התצר איה"
היווחה לע ןאכ תרבדמ ינא ,םהלש תוחיש ,םירוחב לש הצובק ןאכ
.רוחשה רומוהה לע ,ששחה לע ,דחפה לע ,תולייחכ ,ונלש
תוקזח המכ הנשמ אל ,תוחרזאב םגו אבצב םגש ,הז לע תרבדמ ינא
.הזה דחפה ונתוא הוולי דימת ,היהנ תויביטרסאו
היה דחא היה ,יינפב לטרעתה רבג ,תודליב ,תודרטה ויה יל םג
הלוכי ינא םהל יתרמא ,הרטשמל ונרשקתה ,דחא הלוח ,רשקתמ
תועדומ וזכ התיה אל זאו ,ותוא וחקת ואובת ,ותיא עובקל
קתננ חטב .הרטשמ .ףוצרפב ול וקתנת ורמא .םויה ומכ תיתרבח
תחא הדובעב דחא סובו ,אבצבו .ול סאמנש דע .ונקתינ .ףוצרפב
,הריד תרבוע ינא אבה עובשו .טנרטניאבו ,בוחרבו ,אבצה ירחא
תכלוה ינא .ששחב הוולמ הזה ךלהמה םגו ,ףיכ הזיא ,דבל רוגל
,רחואמ דובעל תמייסמ ינא םא ,הדובעבו ,אבה עובש רקוש תונקל
לת םורד ,סובוטואה תנחת דע הלאה הכילהה תוקד שמח תא שי
,עיגמ אל סובוטוא םאו .הללאל דיייייחפמ ,רגסמה בוחר ,ביבא
ךל שי" המצע ינפב הגאס םג וז תוינומ יגהנו ,תינומ רשי זא
."הפק ךל אב ,הפי וזיא ,רבח
תוריבעו תומילא ישעמל לאיצנטופ ,ונלוכ םינטק תונברוק ,ןכ
.ןימ


.בוצע .2001 תנש ,לארשי
לטיורל וביגה
 
4/5/01 18:52
תירוא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םישנה תויה ןיינעב רבדל ,תוברמ - קויד רתילו ,םיברמ המכ םיהדמ
דחפ ."תומהבה םירבגה לכ" לש םהיתודרטה אשומ ,םימימת תונברוק
.....םיהולא
.שממ אל .אל ?דחפ תמאב
לבא ,תומודק תועד ,םידחפ ,תומוארט ןמיע תואשונש םישנ ןנשי ,ןכ
.תמאה לכו תמאה תא רמול ןמזה עיגה ילוא
םתוא קוידב םה ס"היב ןורדסמב ןכל וששימ ילואש "םיציצ" םתוא
תחא השא תוחפל האור ינא "םיקסעה םלוע"ב ייחב םוי לכש םיידש
.היכרצל םהב תשמתשמש
םתס וא ןהיתורטמ םדקל ידכ ןתוישנב שמתשהל וכישמי םישנ יתמ דע
תירבגה הביבסהמ ושרדי ,ףקות ותואב ,ןיידע לבא ,עושעש ךרוצל
?ןהל חונ ךכשכ הל םירווע תויהל
וא וזכ המרב הפוג תא ףושחל תרחובש תיביטקובורפ הרוחב .אלו
ןנשי .ןכו .ךכמ עורג וא תינימ הדרטהל הליע אל ןיידע איה תרחא
וזכ תוגהנתהל ןברוק ויה האלהו ןהמ תונפשוחש תורמלש תוטעמ אל
.םירבג דצמ
אמא ןניא םישנה לכש ומכ קוידב ,תומהב םירבגה לכ אל .קליחד לבא
.הזרת
לבא .ןמצע לע ןגהל ןעמל תושעל תולוכי םישנש םירבד הברה שיו
ןתואמ תחא אל קפס אלל הז תוידימת תונברוקכ ןמצע תא רידגהל
.םיכרד
תירואל וביגה
 
 
4/5/01 23:50
וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
רמוא אל טלחהב ןהייח ךלהמב תינימ ודרטוה םישנה לכש הז
.אל שממ .םהייח ךלהמב תינימ ודירטה םירבגה לכ חרכהבש
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/1/07 16:27
שונריש :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
השיא !רבג "תא" :תחא הנקסמ קיסהל הלוכי ינא הפ תבתכש המ לכמ
םע תכלוהש השיא .ןוכנ אל הזשכ דועו הזכ רבד תרמוא התייה אל
יכ ,םירבג הילע ולכתסי ךיא לע םיימעפ בושחל הכירצ אל ינימ
הז תא התצר איהש הנעטב השיא לש ףוגב תעגל תוכז ןיא רבגל
.ינימ השבל איהשכ
שונרישל וביגה
 
4/5/01 19:03
Near NY :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
I totally agree about Izik Mordechai. His sentence sends a
really bad sign
that sexual harrassment is OK if you are a big politician,
or very high
in the army ranks. I don't know if they should have sent
him for jail
for the maximal period, but IMHO at least one year should
have set the
right message that in Israel sexual harrassement, as in all
the western
world is bad, and that your political connections do not
help if you
are a criminal.

On the other hand, I think that sometimes women push this
issue too far.
I work in the USA, and here I may get sued in my company if
I ask a woman
at work to dinner and she will decide to complain. This
takes the fun out
of the workplace. Whereas in Israel where I worked, the
secretary expected
that I'll tell her about how nice she looks this morning,
here this may
cause, not my firing, but being reprimanded at the year end
evaluation.

When I served in the Israeli army, my boss (a woman) used
to make all kind
of suggestive remarks, which here I could complain about. I
took it as fun
and remember the informal relationship with her (although
once, when she
did that in front of other soldiers I asked her never to do
that again, and
she complied) as a pleasant way to try to deal with having
to spend your
best years there. I'm sure if the situation was reversed,
and we were both
working for a US company, she would have sued my pants off.
Near NYל וביגה
 
4/5/01 19:48
הרטניס-סידנרב יסננ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
:םירבד המכ דיגהל תבייח ,השיא רותב


ןה םישנה לכ אלו ,םיסנאל לאיצנטופ םה םירבגה לכ אל .1
לע תרמוא תא הככש יל םיענ אל .סנואל ןברוק תויהל לאיצנטופ
הייפכ לש תונברוק .םישנ לע תרמוא תא הככש יל םיענ אל .םירבג
םירבג םג ,הרקי וגידניאו .תילרדנ'ג םיכייושמ אל ,תינימ
.והוא ,םיריכמ


ונחנאו ,לודג ינימה שפוחה ובש ןדיעב םייח ונחנא .תושעל המ .2
תלבקמו תכלוה תויילאוסקסומוה) הזמ תונהל דחא דצמ םיעדוי
לבא ,(הוולשב תומייקתמ םהינימל "םיטוס" לש תוליהק ,היצמיטיגל
.רוסאהו רתומה ןיב םישטשוטמ תולובגמ םילבוס ונחנא ,ינש דצמ
.ריחמ הזל שיו .ךופה לע ךופהה ןיב .רקשהו תמאה ןיב


היהתש דע ףולחי ןמז המכ ,אמגודל תשרה - רחא םלועל עגר ךותחנ
.ןמז דוע חקיי ?הב ךומתתש תיטפשמו תיקוח תכרעמו ,הרטשמ


תרשעמ דחא אל הז - תוינימה תופיקתהו תודרטהה ןיינע לכ םג ךכ
קדצ השעייש דע ןמז חקיי דועש הארנכו ,רקיה השמ ןודא ,תורבדה
הז תא הרבעש ימו ,ןברוק לכ ידי לע תינדי םיציב תריזג) יתימא
.(גדגדי אל ללכב ,הזמ תוחפ רבד םושש תעדוי


הנוכנ אל העונת לע אלכל רבג 11.5 ליגב הסינכהש תחא רותב .3
עזעזמו ףירח רסמ תויהל ךירצ היהש תבשוח אל ינא ,ןוכנ אלה ןמזב
הרקמ לכש ךכמ םלעתהל רשפא יא ,ןאכ אקווד .יכדרומ לש ןידה קספב
היה ולש שנועה לבא .עודיו רורב הז .רדסב אל היה קיציא .ופוגל
הריירקה ,החפשמה דוביא - ולש תימשר יתלבה השינעל םג לוקש
אל ?אלכ תיבב בשוי היה םג אוה םא הנשמ ךכ לכ היה המ .'וכו
..קזח יד רבד הז ,ןולקה ןולקה .תעדוי


יהשוזיא הרבע אלש טעמכ השיא ןיא .תקדוצ תא .ןפוא לכבו .4
לש הרדגהב לחה - תויעב המכ םש שיו .הזה םימודמדה רוזיאמ היווח
תחא לכ ינפב תדמועש םילוקישה תכסמ ךרד - תינימ הפיקת וא הדרטה
תוחוכו בלה ץמוא - רבד לש ופוסבו - ןוכיסהו יוכיסה תא תמכסמש
לש ופוסב ,תאז לכבו .לק אל ?ןויסינמ - תישעש הטלחהב דומעל
הזש אל ,יובירמ תמאב ילוא ,הלאה םירקמה בור לע םירבגתמ ,רבד
ברקב הביחו םוח םיאצומ וליפאו .םירבגתמ ,תאז לכב לבא ,רדסב
תא קר ,ךתסיפתל שפחמש ,אוהה רדנ'גל םיכייושמ םהש וליפא ,םירבג
.ךילגר ןיב רשואה לא ךרדה


לש סנוא ירקמ לע הז ,ללכ ךרדב ,םירבגתמ אלש המ לע ,בגאו .5
.הבורקה הביבסהו תיבה לע העיבצמ ,ןכתעידיל ,הקיטסיטטסה .שממ
ךירצ אל ,תודבוע לש שער תושעל וליחתי קדצה תונחטמש דע זא
תוהזלו םיפורגא המכ תעדל ,תוריהז ,תוינרע תויהל ךירצ .רמרמתהל
.היונרפל שולגל אל לבא ,תברקתמ הרצה תא


יכה ונתוא תושעל םג םיעדוי ,הזה םעה לש םיגיצנ ,לכה ירחא
.םלועב תורשואמ
הרטניס-סידנרב יסננל וביגה
 
 
5/5/01 2:13
וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
,םירבגל רמול אב אוה .הלאכ םירבגה לכ ,רמול אב אל ילש רמאמה
םוקמב םש יא שחרתמש והשמ הז תינימ הדרטהש םכל המדנ ,ואר
הז .םישנכ ונייחמ קלח הז ,םהל רמול יתיצר .דואמ טעמו ,רחא
לע תוממוקתמ םישנש אלפתהל ןיא ןכלו ,הריכמ תחא לכש והשמ
.יכדרמ לש שנועה תלוק
ךירצש וא ,הלאכ םירבגה לכש םוקמ םושב יתבתכ אל טלחהבו
?בותכ הז הפיא ?םואתפ המ .בוחרב תכלל דחפל
וג_ידניאל וביגה
 
 
5/5/01 5:21
ןהכ זעוב :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב


הבחר רתוי תצק השיג ףוס ףוס .תבתכש המ תא דואמ ךירעמ ינא
.יכדרמ קיציא טפשמב ןידה קספ תשרפל


וחקל םיטפושה ןכא יכדרמ לש הרקמבו ופוגל הרקמ לכ .ןכא
וכרדב ,טעמ אל שנענ שיאהש הדבועה תא (יתעדל ,קדצבו) ןובשחב
יעוצקמה ודיתע ,ותחפשמ ,בוטה ומש ןדבואב ןידה רזג לא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/5/01 21:22
הנאירוא :תאמ
ןולקה ,ןולקהל הבוגתב
.ינא םימחר יל ןיא ,ינא יכ
.ןימ-יניירבע סרסל ידיצמ


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
6/5/01 11:29
הנינרק לש הבוש :תאמ
ןולקה ,ןולקהל הבוגתב
םיצחולש םישנא םיאור ןיידעשכ רקיעב ,קפסמ דימת אל ןולקה
םעה לכל לכתסמ אוהשכ דחוימב ,הדהאו ךויח םע םיידי ול
...רערעא ינאו ,םשא ינא ןיא -רמואו םייניעב
...קפסמ דימת אל ןולקה
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
19/1/07 16:48
שונריש :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
םהל ןתינ זא ...החפשמ שי םיליפודפל םג ?החפשמ ול שי יוא
הז ?זא ...םתכו ער םש אצי םהל םגו החפשמ םהל שי יכ לק שנוע
!הנוצר אלל השיא לש ףוגב תעגל תוכז ול ןתונ אל החפשמ ול שיש
המוארט יהשימל םרג אוהש ירחא רקיעב ער םש ול אציש ןכסמ תמאב
השוע אוהש ינפל םיימעפ בושחל ךירצ היה אוה ילוא ,םייחה לכל
לע תמחרמ תמאב ינא החפשמ ול שיש הז ?תבשוח אל תא םירבד
איצומ אל הז לבא וללגב הלאכ םירבד רובעל וצלאנש ולש החפשמה
!עשפמ ףח ותוא
שונרישל וביגה
 
4/5/01 20:01
ילבו םע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םירבדה תא םיריכמ םירבגה .תרתוכב תועט םוש ןיא
.הדובעל התימע ,תוחא ,הנכש ,הרבחמ לבא ןושאר ףוגב אל םנמא


תרחאמ םהלש תבהשכ םתעדמ םיאצוי אלש תובא הברה הריכמ אל ינא
עדוי ימו םינשי רבכ םלוכ ,הלילה עצמא ,הרבחמ וא יוליבמ רוזחל
.הטמס וזיאב התוא ררוג קינאמ הזיא / תבבותסמ איה הפיא


אבאה ןיב םיעבוכה יפוליחש אלא ,םירבדה תא םיריכמ ןכא םירבגה
הדובעל רבח הבגמ רבג יתעמש רבכ .דואמ רהמ השענ הרזחו רבגל
אוה ךיא המ הל ראית אוה םא המ זא"ו "הריכזמה םע ליחתה קר"ש
תא רובשי"ש הדוה לבא ,"הל אימחהל קר רומא הז ,התיא הלבמ היה
.ותבל רבדה ותוא תא ראתיש רבגל "םיידיה


אלא ןברוק םישנה תויה תא חיצנהל ידכ הניא םירבדה תאלעה תרטמ
תא ןיטקהל ,תוסנל תוחפל ,תוסנלו חיש ררועל ,תועדומ ריבגהל ידכ
.העפותה ידמימ


תורחא תובר לש ןנויסנל ףרטצמש) ילש ישיאה "ןויסינ"ל רשאבו
העפותה המכ דע ועדיש ,רפסל ךירצו יואר ךכ לשב קרו ךכ לשבו
:(הצופנ


בוחרב יתשגפ .הרבחל םיירהצה רחא תבשב יתכלהו רשע תב יתייה
לכל תוירכוס קליח דימתש םיללפתמה דחא ,תסנכ תיבמ דמחנ דחאשיא
שגפש תורמל) ילש אבא םולש המ לאשו םולש יל רמא אוה .םידליה
אל ינא .(תועש המכ ינפל שממ ,רקובה ותואב דוע תסנכה תיבב ותוא
ולש םיידיה תא יתשגרה םואתפ לבא הרק קוידב הז ךיא תרכוז
ינא .הלמשל תחתמ יל סנכיהל תוסנמו ילש הזחה תא תוששממ ,יביבס
לכ .יב ישפנ דוע לכ יתחרבו תכלל תבייח ינאש יתלמלימש תרכוז
אל אוהש ,םולכ הרק אלש ימצע תא ענכשל יתיסינ הרבחה לא ךרדה
ףאל םולכ יתרפיס אלש ןייצל רתוימ .חוכשל הכירצ ינאשו חילצה
.ס"יבב תצעויל אל ,תורבחל אל ,םירוהל אל :דחא
ןברוקכ ימצע תא הבישחמ אל םג ינא ,םינשה ךשמב הז לע יתרביד אל
יתכשמה טושפ יכ ילואו הקיחדמ/תמלעתמ ינא יכ ילוא ,תינימ הדרטה
רחא ותואב יתשבל המ קוידב תרכוז ינא,םויה דע ,תאז תורמל ,האלה
.יתבש םיירהצה


תונבל תוצלוחש וז ,תימואלה הפועתה תרבחב ,ךכ רחא םינש 10
דרפנ יתלב קלח ןה תחתמש היזחה תמגוד תא תוטילבמש תופוקש
,תילולימ אלא ,םנמא תיזיפ אל .תרחא הדרטהל יתפשחנ ,הלש םידמהמ
.תוחפ אל הדרטה הווהמ לבא
לע החיש יתיא להנל ןוכנל תרמשמה יארחא אצמ ,היתד תלייד יתויהב
תולאשל רבעמ .(ותרדגהכ ךכ) םייתדה לש ןימה ייח
אוה ,הימודו "ןידס ךרד הז תא םישוע תמאב" לש תוילאנויצנבנוקה
הלותב ןתחתהל הנווכ יל שי םא ,הלותב ינא םא ררבל ןוכנל האר
רבג ןעמל ילותב לע רתוול זפ תונמדזה ינפב דומעת םא הרקי המו
.םירושיכו ןורשיכ ,םסק אלמ
ןומה שיש ץוריתב תוקמחתה אל םג .הליאוה אל הלאשהמ תומלעתה
ילש אבא לש ליגב אוהש ול עידוהל התיה הדיחיה ךרדה .הדובע
רתוימ .םירגובמ תחיש להננש םלועבש יוכיס ןיאו ,והומכ רגובמו
?הזל עיגהל ךירצ היה הז המל לבא .דואמ בלענ אוהש ןייצל
תווחל לש "היגליבירפ"ב "וכז" ונניב תובר לבא תונברוק ונלוכ אל
.העפותה תא
ודיגי המ לש ששחמ ,אבחומ ,והשמ ענצומ תויהל הטונ אשונהש ללגב
.רפסל בושחו רבדל בושח ,הרוק הז תויוטש וא יל ונימאי אל וא


דימת אלש אלא ,הסנאנ/הפקתוה/הדרטוהש יהשימ ריכמ תחא/דחא לכ
.הל הרק הזש םיעדוי
ילבו םעל וביגה
 
4/5/01 20:48
קאווק :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
??הז תא םירתופ ךיא זא
בושחל לכהמ קמחתהל םתלוכיב םיחוטב הכה םירברבגל םימרוג ךיא
עורג וא םיידי חולשל לע ללכב בושחל אל םג רשפא םאו ,םיימעפ
?ךכמ
לכ לש תימצע הבהא ןויזופמיס ןיעמ הווהמו ,תלעות רסח ןאכ ןוידה
םאב םיחכונה
,הטלחה וזיא ,ץראב ךכ לכ טהול אשונהש ,הזכ ןמזב ,ןאכמ אצת אל
ילוא ,הנטק ילוא
.יוניש םיצורש ,םייתימא םישנא לש ילאטיגיד ףוג רותב ,ונלש ,אל
.(םירחא לש םפוגו) יפוגב לוזלזל קיפסמ םירמואש


הערל שומיש אוה ילש לודגה דחפה ,םשו הפ תונויער המכ רבכ יתעמש
ןולקה לש וחוכב
ולעה אנא ,תונויער ם/ןכל שי םא ...'וכו המקנ ,םייכונא םיכרצל
ןאכ הרקי ילואו םתוא
.םירוביד קר אל ,ףוס ףוס והשמ
קאווקל וביגה
 
4/5/01 21:34
ריזח שאר :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הוושה לקשמה ןתמ - םזימינפ-טסופ / םיזינרדומ-טסופה תוללועמ
.הגירחה היווחל


תוטלפנ לש תויתמוארט תויווח םע םירכזה ונילע קלעתהל קיפסמ
דעו םידליה-ןגמ ןוגרא לכ ךכו הטיסרבינואה םג ומכ אבצה .הרבחה
םינימ-ןיב תויצקרטניאל תויונמדזה ןמזמ ,םינקזה בשומ
רתוי תונדועמה תוטישה ןווגמ םג ךכ םישנאה רפסמכו .תוינימ-ןיבו
.רשק רוציל דאמ תוחודה וא


היצקארטניא לע תוכוב/םיכוב רשאמ םינתחתמש רתוי שי ,תאז-לכבו
.תחלצומ אל


םישל שיש אלא ,אוהש גוס לכמ תומילא שדקמ ינאש תועטב ןבוי אלשו
.(יתעדל) רתוי הנוכנו הבחר היצרופורפב תוישיאה תויווחה תא
םנימ ינב יפלכ ןה ,תונבו םינב תלחנ איה ןימה ירבא יבגל תונרקס
וציצה רחאלו םיציצב ועגנ וג-ידניאל .ינשה ןימה יפלכ ןהו
לבס רחאהו ,זוכעה תא ופטיל תחאל ,יתנשה לויטב םינבה תחלקמל
- אל םירמוא התא/תאשכ םלוא .ותדובע םוקמב תויטסיסקס תורעהמ
.םינווכתמ םצעב םתא המל


המצועה לוצינ תא םולבל םיסנמ 'ןמזה-חור' םגו קוחהש קפס ןיא
רוזיחה תא ענמי רבדה םאה לבא .חוכב ןימ תגשהל תינוטלישה
,ידי ףכ לע תורעש יל וחמצי רשאכ - ןכ ילוא ?הדובעה תומוקמב
.םייתרחמ דע םייניע לגלגת ןייד לעי וליפאו


תעמתשמה תכרפומה היצקודניאה איה םירמאמ לש הז גוסב יל עירפמה
םג .תוננבה םורופ תוליעפ תיברמ לש תיביטקודניאה תונשרפהו ,םהמ
יניעב האור רבכ ינא ,ןכ !!!תילמינימ היצנגלטניא תשרדנ ןכמ
הקצה לובסת ךלש תבהש יאוולה :ןונגסב תויביטימירפ תובוגת יחור
.תויוטש םע דדומתהלמ יתנוטק - ונ ...'וכו תינימ


רחמל תננכותמה הנגפהה לש יטילופה ןונגסב תולעופה תוננב
תשרפ .ןנווכתהל ךירצ היה וילאש ירקיעה רסמה תא םצעב תואיטחמ
ףטח אל טוידיאהש לבחו) םישנל תוקצהה אשונב issue הנניא יכדרמ
תלצונמה הררשהו ,תיללכה תומילאה אוה יזכרמה ןיינעה .(ףוסה דע
דגנ .קועזל ךירצ היה הז דגנ .עצוממה חרזאה לע תיפכנו םוחת לכב
ןפואב לשכנש ולגזוב ןחבמ דגנו םיטפושה לש םיטוידיאה םיקומינה
ךכ-לכ ריפחמ


.ודגנ תאצל יתימא ךלומ ושפח .הנתשעתת ,תוננב הללאי
ריזח שארל וביגה
 
 
6/5/01 12:42
הוח :תאמ
ןתחתהל םיכישממ תאז לכבול הבוגתב
!ריזח ןכא
ילש תוא/םיאנושל וליפא ?תינימ הדרטהמ לובסת ךלש תבהש המלו
.ךל אל וליפא אלפתת - תלחאמ יתייה אל
תואצוי אל ונחנא ?םינתחתמש הדבועה תינימ הדרטהל רושק המו
חותפל ,ךשוחב דבל תכלל תוששוח ןכ ונחנא לבא .ירבגה ןימה דגנ
רדחב דחא ףא ןיאש םיימעפ םילכתסמש ינפל הרידב תלדה תא
...דועו תוגרדמה
ןימה ירעצל - שלחה לש לוצינו קדצ רסוח תולווע הברה שי ןוכנו
דימת בושחו ימיטיגל הזה ןוידה כ"הסו וזה הירוגטקב לפונ ישנה
.יכדרמ קיציא לביקש שיבמה ןידה רזג עקר לע וישכע דחוימבו
הוחל וביגה
 
 
6/5/01 12:48
הוח :תאמ
ןתחתהל םיכישממ תאז לכבול הבוגתב
בוחרב ךלה אוה דחא הלילש יל רפיס ילש דידי ,רבד דועו
ותואל ודעצ םה ,הרוחב הדעצ וינפלו
אוה ותושיגר בורב .הידעצ תא השיחמ איהש ןיחבה אוהו ןוויכ
הילע םייאמ בוחרב דבל םהו תרחואמ הליל תעשש הדבועהש ןיבה
הרוחבהש ידכ ותכילה תא טאהו בוחרה לש ינשה דצל רבע אוהו
.שושחת אל
הלאכ םינוידש החוטב ינא - ןיבהל םיכירצו םילוכי םירבג
.םירזוע
הוחל וביגה
 
4/5/01 22:01
חחרפ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
..יתריקי ידניא


..ענכושמ אל ינא ?םיריכמ אל םירבג
.ענכושמ ינא - העפותה קמוע תא םיטלוק אל םירבג


.יל יתבשחו - ךכרד יפ לע - ןורשכב בותכש ,רמאמה תא יתארק
?קספיי הז יתמ ,קאבאר לעניא
!?קספיי הז םאה


!?קספיי הז הככ ?הככ - יתיהתו רמאמה רחאלש תובוגתה תא יתארק


לש והשלכ דמימ רחא וא הזכ ןפואב תורבוע ,םישנה לכ טעמכ ,םישנ
.ינימ עקר לע הדרטה
,םידירטמה תא םיריכמ םירבגה תיברמ לבא .םידירטמ םירבגה לכ אל
םידירטממ קלח לש הרובגה ירופיס עמשמל םיקחוצ םירבגהמ קלח
!םיקתוש םלוכ טעמכו


רושקה לכב ,תרכינ וליפא ילוא ,המ תומדקתה הלח תונורחאה םינשב
תרכינ איהש תורמל ,רעצימל ,וזה תומדקתהה .רוסא המו רתומ המל
.הייעבה תא רותפלו ליחתהל וליפא הבורק הניא


ןוכנ אל הז לבא .םירהזנ םידקפמ ,אבצב וליפא ,םויהש ןוכנ הז
!םיענמנ םידקפמש
ןוכנ אל הז לבא ..ינפל םימעפ שולש םיבשוח םיסוב םויהש ןוכנ הז
.הז לע םיבשוח אל םהש


.קומע רתוי הברה הצוענ הייעבה


םיסופד שי םכותבש םירסמ ךות לא םילדג םידלי תודליה בלשב רבכ
(םירקיה םהירבח) םידליה לש הביבסה .תינימ הדרטה לש םימייוסמ
.רוביג וב םיאור םידליה םיבר םירקמבו דירטמה תא הנגמ אל
לש הבורקה הביבסהש (הלקנ גוס) תומילא לש גוס איה תינימ הדרטה
.רדגל ץוחמ האיצומ הניאו הנגמ הניא םילאה
יואר אשונו קיחצמ תוחפל וא רדסב הזש הריוואב םילדג םידליה ךכו
..תוקחאד תצקל
םתביבסמ יוביג םילבקמ ןורשה תמר יליחבמו תרמש ץוביק יבעותמו
.הנממ קלחמ תוחפל וא - הבורקה


,ךושחה בוחרב ,םיקסעב ,אבצב ,חכ לש תודמעל םיעיגמ םה רשאכ זא
ןימאמ םהמ קלח .ולדג םה םהבש םיסופד יפ לע לועפל םיכישממ םה
.....רדסב הזש
ירבח/םיברע יבהוא/תויטסינימפ/םילרביל/םינלאמש" ...ש קר
בגב ןיכס ועקת (ונויסנמ ףיסוהל וא קוחמל יאשר דחא לכ) "דמימ
.רוסא תויהל הז לכל ומרגו המואה
םילעופ םהו
לע ,ןמש לע ,ןתסנרפ לע םויא לש הדמעב תואצמנ תובר םישנו
ןתינ ןהלש טקשה תא ..תוקתוש ןהו ןהייח תכרעמ לע ,ןנוחטב
תונברק ןה .ןיבהל
...םיאורש ימ דוע שי לבא
תואורש ימ דוע שי
םיכמות םניאש הלא רמולכ) .םיקתוש - םיאורה רקיעב - הלאו
(םיקתוש


הלא םשאש ימ לבא .קאינמ אוה .דירטמה קר וניא םשאה ייניעבו
.וזכ תוגהנתה םע םימילשמש הלא םה םשאש ימ .םיקתושה
ינימ עקר לע הדרטה םושמ הב שיש תוגהנתהב לקתנ היהש ימ לכ וליא
.עגופה תאו דירטמה תא עיקומו הנגמ ,דיימ לבא ,דיימ היה
,ותוגהנתהמ האצותכ עגפנ היה ,ךרה ליגב רבכ ,הז לש ודמעמ וליא
.םייוסמ יונישל קר אלו שממ לש יונישל יוכיס היה
.השק הז
.ךבוסמו ךורא ךילהת הז
!ךוניח ארקנש ךילהת הז


היצזילאיצוס גיהנת - תילאמרופ יתלבה - ךוניחה תכרעמש דע לבא
עייסל טפשמה תיב לש ודיקפת .וזה תלוונמה העפותה תתמהל לעפתש
תדימ ןיא הילעש הריבעכ הריבעה ןומיסו םיניירבעה תעקוה ידי לע
.תובשחתהו םימחר


?אקווד המלו .הז גוסמ םיעשפב אקוודו


ידסחל םירקפומ ךכ לכ ונלש תודלי/םישנה יכ ,םיצופנ ךכ לכ םה יכ
םילוונמה
.ונייח ךותב ךכ לכו שרשומ ךכ לכ הז יכ


וא וז ךרדב ןתיברמש יל המדנ לבא - הדרטה ורבע םישנה לכ אל
לע הז תא ריכזהל הפי אל וליפאו טועימ םה ודרטוהש םירבג) .תרחא
(הז רמאמ עקר
הברה ךכ לכו םהיניבמ הברה ךכ לכ לבא ,םידירטמ םירבגה לכ אל
!םיקתוש


תומילא לע הצרמו אבצב - תובדנתהב - הצרמכ עיפומ ינא םעפ ידמ
.תילארשיה הרבחב
םע ליחתמ הזש ךכב .תינימה הדרטהב קסוע ילש האצרההמ רכינ קלח
רבוע (וזכש הריחב לע םיקתוש םלוכו) ףולאה תכשלל תופיה
ל"הצש ילילג לע הנגהב רמגנו !הדיקפה תא "עקת"ש ימל תוחפא'צל
!אלפנה ותוריש לע ול בייח
תלייחה ינותחתל ילילג לש ודי יכ ,המכסהל םתוא איבהל שקבמ ינא
לכהו ותכשלל הפיה הדיקפה תא חלש והשימ רשאכ רבכ חלשהל הלחה
.וקתשו וקחצ


...םתוא לאוש ינא זאו
(!רמוא ינא יל ונעת לא) ,ילוא ,םירכוז םתא
...ה'רבחה לכש "תניידזמ" וזכ ..יהשימ םש שי 16 ילוא ,15 ליג
?םירכוז םתא
?הכושח הניפב הב םתעגנ קר ילוא
תמרב ליחתה הז ךכ .ובשחת לבא ..םהל רמוא ינא יל ונעת לא
!ןורשה


ינא המ לע םיעדוי םה ,ןכ .םייניעב המכסהה יטבמ תא האור ינא
.רבדמ


!ערה דוסי םה ..המלשההו הנבהה - הזה הקיתשה רשק


לבא ."תושייג" ושמשיש ידכ תולייח םיסייגמש בשוח אל ינא .אל זא
ןפוג ינותנ עקר לע תוחלשנ תונב רשאכ וזה השוחתל םימרות טלחהב
...םיפולאה תוכשלל
ףוס דעש תופצל שי .םייוסמ םוקמב תרשל הירושיכ אוה הפוגש ימ
!הירושיכב שומיש השעי והשימ - הזחמה


!הנורחאב תוחפל ,הרוי - הנושאר הכרעמב ןועט חדקא .הז הככ


!קותשל אל .םינב זא


!ףתוש קתושש ימ יכ
חחרפל וביגה
 
 
4/5/01 22:11
ריזח שאר :תאמ
םיווח ךכ לכ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.יגיפ סימ לש דרדרוו קיבד ש"לצ לבק
................רררררררררררררב
ריזח שארל וביגה
 
 
6/5/01 10:11
הדצמ תינש :תאמ
םיווח ךכ לכ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
!ואוו
הדצמ תינשל וביגה
 
 
6/5/01 11:42
הנינרק לש הבוש :תאמ
םיווח ךכ לכ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
?בחרה רוביצה תלחנ ךלש תואצרהה תא םישוע ךיא
...אבצב קר אל ירה
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
8/5/01 15:27
תרחא הוח :תאמ
םיווח ךכ לכ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.ךתא המיכסמ ךכ לכ ,ךכ לכ ,ךכ לכ ינא
?םעפ דוע דיגהל .ארונו ארונו ארונ
.תרחא ךרד ןיאו .ךוניחו ךוניחו ךוניח :דיגהל וא
.רבכ וררועתתו .םיקתושה לכו םיריזחה לכ .וררועתתו
תרחא הוחל וביגה
 
 
2/1/08 13:54
הריש :תאמ
םיווח ךכ לכ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
ידכ דע ןוכנ הז .תקייודמ ךכ לכהו הבחרה היארה לע דובכה לכ
.ןשי דועש ימ לכ תא ררועל רומאש באכ ,באכ
ךל הדות
הרישל וביגה
 
4/5/01 23:08
ןתיול_ףחוד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.הילע יתעמש םרטש העפות לע יל רפיס ןפימ עיגהש רבח


לש העפות החתפתה םיסבוטואבו תיתחתב ,הדובעל ךרדב ,ץחלה תועשב
.סנואב טעמכ תלבוגה הליפשמו תירגלוו הרוצב םישנ תדרטה


ללכ ךרדבש - םידמב הדובעל תועסונ תוינפי םישנ דואמ הברה
םלוכ ,הברה תופיפצהו ץחלה ללגב .הרצרצק תיאצחב םינייפאתמ
.הרקתהמ תדרויה תידי וא העוצר ןימב םיזחאנו םידמוע
ןהירביאל םהידי תא םיחלשמו העפותה תא םילצנמ ןימ יטוס
םישנה דימת טעמכ ,השובהו דחפה ללגב .םישנה לש תוענצומה
העפותהש יתנבה וירבדמ .וליפא וצייצ אל ,רבד ורמא אלו ,וגילבה
,הפגמ אל וז םא" - לש ןונגסב והשמ ,א"ז .הצופנ דואמ דואמ התיה
"?ןכ המ זא


הלאכ תוידי םע טלאק-סקס ינודעומ םוקל ולחהש ,ךכ ידכ דע הצופנ
םירבגהו - םוקמה לש תוינדקרה וזחאנ ןהב - הרקתהמ תודרויה
.תירוביצה הרובחתב ולגרתהש יפכ םיידי וחליש םדיצמ


לכב םוקל ולחה תופירח האחמ תועונת .בוט ףוס הארנכ שי רופיסל
םישנה תא הדדועש תרושקתה יאצמאב תיללכ תוררועתה הלחהו ,םוקמ
ודי תא םירהלו ץמוא ןיגפהל אלא - קורה תא עולבל אל ,קותשל אל
.וארי םיעסונה לכש ךכ הטוסה לש


תיביסרגא הרבסהל תודוה תאזו - המלענ טעמכ העפותה ,םויהל ןוכנ
.טעמכ


ךרדו ולש הבישחה תרוצב - יטובור טעמכ בשחנש םע לע דבע הז םאו
.(?שדחה) ןוכיתה חרזמב םג דובעי הז ,ולש םייחה


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
5/5/01 0:46
ריקב ביגמ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.בותכ רבכ אלש דיגהל רשפאש רבד םוש ןיא
.השיאה דמעמ לע םינש הז יתארקש רתויב בוטה רמאמה
.בותכ םג השעמל הז םגו
.תיטסיינמפה הכפהמה יחי
ריקב ביגמל וביגה
 
5/5/01 1:18
תאיל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.קוחר ועיגה םיידי ,ילש הדוד לש לעב ,12 ליגב ,ינא םג
.אמאל רפסל חקל םינש 16
אלש הרמאו התיא יתרבידש תחא הרבח תרכוז אל
,תוארלהב התיא קחיש רטיסיבייבה 8 ליגב תחא
םלוכש אוהה לומ בל תמושת רסוח לש עגרב המצע תא האצמ תרחא
,ועדי ץוביקב
,הטיסרבינואה לש רמושה םע איהה
,םש היה המ תעדוי אל ינאו הלש דוד ןב לע רבדל הנכומ אלש תאז
,תורגבתהב םיליגרת הילע הסינ הלש ןכשהש תודלי תרבח


.הלפשה תמייק .דחפ אצמנ ,ינפת אלש ןאל
.ילרישל ,וגידניאל .בושח רמאמ לע תודות ינממ םגו
תאילל וביגה
 
5/5/01 5:03
השוב ילב יזייה :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לש השחכההמ תממותשמו םישנ לש תובוגת ינימ לכ ןאכ תארוק ינא
ונתיאמ קלח
/הפיקת/ הדרטה לש תרחא וא וז היווח הרבע ייחב יתשגפש השיא לכ
ןיררוע ךכ לע ןיאו סנוא
העודי העפות העגפנש הצובקל איה תכיישש חינהל ריבס השיחכמש ימו
..תונברקה לש הקחדהה איה
תומילאו םיעשפ תדדועמ ונלש הנידמב תוילטנמהו השינעה תכרעמ
םישנ דגנ
הטושפה הדבועה ירוחאמ דמועה ןויגיהה תא וריבסת ךיא תרחא
ללכב שנעהל תוריבסהמ איה הלודג וטוא תקיפד לע שנעהל תוריבסהש
. המוד הריבע וא סנוא לע
םולכ דוע הז יל ונימאהו ..המיא דע תיתואיצמ ךא תיניצ היגולנא
שיו המיאה ירופיס רגאמל םירופיס דועו דוע ףיסוהל קר הלוכי ינא
.... ריבכמל םירופיס יל
ץראה םורדב םש יא דחא קורי רפכב ול שחרתמש הזה רופיסה ומכ
באכ דע המימתו הפי 16 תב יתייה תומדקומה םינומשה תונשב
אוה ילש אבא לש ליגב ...האלחה הימינפב ילש ךירדמה היה אוה
היה
דוהאו ךרעומ דואמ היה אוה 16 ינב םידליל בא תומד תצרענ תומד
רפכב םש
החפשמהו םירוההמ הקוחר יתייה הפי יתייה הדלי יתייה
(כ"חא רבתסהש המ םלוכ תא חקל אוהש ומכ) יתוא חקל ארחהו
בכרה תא רצע איהש לכ הנאותב םיסדרפה דחאב ךרדב רצעו ולש וטואב
חוכב יתוא קשינו
...הבהא וירבדל הצר אוה יתיא תושעל הבהאו תופנוטמ םיידי חלש
...קאי
..ךכ לע הבשחמהמ קר הליחב
יב וזחאש המיאהו קותישה תא םויה דע תרכוז ינא
םייניעב ול היהש יזילסה טבמה תא
וילע יתחרצ לבא חוכה תא יתאצמ ךיא גשומ יל ןיא םויה דע
דיימו ףכית יתוא ריזחישו ינממ ולש תופנוטמה םיידיה תא דירויש
..הימינפל
הלילה לכ יתיכב ילוכ תתעובמ יתייה הלילה לכ יתנשי אל
וידי עגמ רכז תא תוחמל תונויסינב תועש 5 ילוא יתחלקתה
..יל םרג אוהש האמוטה תשוחתמ ימצע תא רהטל יתיסינ ..תומהוזמה
הלפנש הדיחיה אל ינאשו וילע תננולתמ ינאש רורב ךכ לכ יל היהו
....ןברוק
. המשא אל ינאש יל רורב היה הז והשכיא
תעדל הנושארה התיה תיבה םא יתננולתה רקובב
.....ותוא יתיתיפ אל םא יתוא הלאש המישאמ התיה הלש הבוגתה
רתויו 40 ןב היה אוה 16 תב יתייה ...קבאר
הליפשמ" הריקח" יתרבע רבכ םיירהצבו הלהנהל רבעוה רופיסה
לש םירבח ויה םלוכ םיריכב םלוכ םירכז םלוכ הלהנהה ידרשמב
הדש טפשמ ןיעמכ יתוא וריבעה ךוניח ישנא דלוק וס האלחה
הרקמה יטרפ תא בושו בוש יתוא ורקחו ובשי םה םלומ יתדמע ינא
תא תוארל יתלוכי..ךכמ ובאש םהש הפורצה האנהה תא תוארל יתלוכי
???םירבג אל םה המ.. ותיא םהלש תוהדזהה
.. םירוי תתיכ לומ יתוא םידימעמש השוחתה תא יל התייה
...ןברק יתייה בושו
ךכ תיבב עגרהל יתוא וחלש םייעובשל יתוא ועשה רבד לש ופוסב
אטאטלו קיתשהלמ ץוח ןיינעה םע רבד םוש ושע אלש ןבומכ םהירבדל
םירופיסה תפקתמ םע דדומתהל תבייח יתייהו יתרזח חיטשל תחתמ
הלילעהש תינייתפה הטומרשכ " יתבכיכ" ןבומכ םלוכבש תועומשהו
ןכסמה לע
םירומח רתוי םירבד לע ורפיס השרפה תובקעבש תונב ןומה ויה
ןהל השע קיינמהש
יתוא קרו יתוא ףתשל תונכומ ויה ללכב ילש הזועתה תובקעב קרו
.ענכשל יתיסינש תורמל וזעה אל ןנולתהל לבא
תא יקתשת היה רסמה אוה ךופהנ הרטשמב הנולת לע רבד אל דחאפא
שי תויביטקובורפ תרדשמ תא הפיו תינידנולב תא תיסוכ תא המשא
ותוא תכביס תא... ךמצע לע הז תא תאבה תא המשא תא זא ער םש ךל
המכ תמשאנל ןברקמ יתכפה .. רופיסה תא םיטלוק םתא...ללכב
..יסאלק
???הרטשמ םואתפ המ הרטשמ לע ללכב רבד ימו
המכ לש סנוא תונויסינו תודרטה הלוכ ???םתעגתשה המ... ונ
.. הזה יכוניחה דסומה לש בוטה ומש תא תיחשהל םואתפ המ תודלי
לש םש יל היהנ דוע תודרטה לש הנשכ ירחא יתבזע הזה םוקמה תא
תודרטה ןומה יל חיטבהש המ הזה רופיסהמ הגשהל הלק" תניידזמ"
..הימינפה לש "םירברבגה"מ
אל יל ורמא ךכ)???עיגמ אל םהל המ ...יתיא םלזמ תא וסינ םלוכ
(םעפ
הבש תרגסמב תויהל לש היווחה יתרתיו יאבצה יתוריש לעש רורבש המ
..רמה ינויסינ רואל לילעב תרתוימ יל התארנ םיטלוש םירבג
..תרחא וא תאז היסרווב םוקמ לכב םייק אוה רידנ אל ילש רופיסה
..העש לכבו םוי לכב ףאל תחתמ ונל שחרתמ אוה
..תורגסמו תומוקמ ינימ לכב
ןברקתהל רוסא קותשל רוסא העפותה תא רגמל ידכבו
שייבתהל אל חטבו
תועדומ רתויש המכ ררועל ךירצ
.העפותה ידממ תא תיחפת תיביטקא תועדומ קר
השוב ילב יזייהל וביגה
 
5/5/01 5:25
השוב ילב יזייה :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
רתאב ןאכ ומסרפתהש םיבוט רתויה םירמאמה דחא הזש קפס ןיאו
הנורחאל ןאכ הטשפש םיגליעה םינויסבה תפקתמ רואל ןנערמ חור בשמ
.רתאה לע
עמשנ דועש יל רורבו הרידנ תושיגרבו ןורשיכב תבתוכ תא ידניא
. תובר ךילע
השוב ילב יזייהל וביגה
 
5/5/01 5:52
ןהכ זעוב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תויצרופורפה ןעמל לבא ,רופיסה תא ינממ העמש רבכ JOE :הככ זא
עדת "תוננב" תליהק ראש םגש יאדכ ילוא


יב השע (ךרעב ,הרשע שש ןב רענ) רטיסיבייבהשכ 8 ןב יתייה
ינפל דע) ילש םירוהל יתרפיס אל ,םייאמ ,דיחפמ היה הז .םישעמ
תוכורא םינש ןיינעה תא יתקחדהו (!םייתנש
חקל ל"הצ ןיצק ,יתסייגתהש ירחא רצק ןמז ,ןונבל תמחלמ ןמזבו
םשמ רבעו םייפרגונרופ םירובידב לחה שיאה .םכשמ פמרט יתוא
,זא קזח קיפסמ רבכ יתייה ,ורעצל .ילש םייצלחה רוזא ףוטילל
ונרב םמדמ ותוא ריאשהלו ,ילש ךרבה םע ופוצרפ תא שיגפהל ליבשב
הלילה תוצחב ,םיבוסמ תמוצב ,תיאבצה 4


תוינימ תופיקת יניסח םניא םירבג .ויהיו ויה םיקאינמש בשוח ינא
לכה ךסבו (הנשמ אל הז לבא ,םירחא םירבג ידי לע ,ןוכנ םנמא)
.שלחב תוללעתה תרשפאמ - ןטקה ןר םדוק בתכש יפכ - הרבחה


היפויתאמ שדחה הלועה ,דודשאב תיסור רבדמש שדחה הלועה ,יברעה
לש תוללעתהל ןברוק לפונש שיגרה דליה ,הכירבל סנכיהל הצורש
ינא - תרוכשמל קוקזש ינעה ,הימינפב הרענה ,םינבה תורובח
.הווש תויהל הכירצ םיקופדל היתפמא :בושח והשמ רמול הסנמ
לש הזמ ,בוט רתוי דואמ הברה תילארשיה הרבחב םישנ לש ןבצמ
.םירחאה םיקופדה


תמוארט תא תחקל תורשפא יל התיהו .םיקופד לש היכרריה שי ,ןכ
יכ ,הז תא יתישע אל לבא (ןברוק ןושלמ) ןברקתהלו ילש תודליה
לבא ,םישנא לש ארח שיו םיטוס םיקאינמ שיש יתנבה ריעצ ליגב רבכ
.ללכה תא םירידגמש ללכה ןמ םיאצויה םה


רקיעו תישאר איה ,התוא האור ינאש יפכ ,תילארשיה הרבחב היעבה
ונוצרל ,ופוג לע ותוכזל ,ותויטרפל ,רחאה םדאל דובכה רסוח
.(סוזנסנוקה ,ללכה ןוצרמ םימעפל הנושה)


- התוא יתצרעה ינא ."תניידזמה" לע יתקחצ אל םלועמ ,בגא ,ינאו
הנושב המצע תא הרידגמש תאז ,תרחאה התיה איה יכ - תמאב תמאב
.ףוסה דע תכלוהש ,תולובגה תא דבאל תדחופ אלש ,ללכהמ


.ילוא .גירח תמאב ינא ילוא לבא
ןהכ זעובל וביגה
 
5/5/01 7:21
ןוסרפיד לראק :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
"םיריכמ אל םירבגש םירבד" תאזכ תרתוכ יתיאר קר הז
,םינש המכ דוע הכחא ינא יתעדי ,תורוש המכ דוע יתארקו
.רוביד ןויווישל
?רופיסה המ
.הנומש ןב יתייהשכ יתוא ןייזל התסינ ,יתוחא
,תועבגה לע דומעת ,לועבג ץוצמת ךל וישכע
.הכחתו
?התא ללכב הוושמ התא המ ,ודיגתו
.הדאנ אלו ,הוושמ אל
"תוריכמ אל םישנש םירבד" םג םנשי ,םייניע וחקיפ
הח .ילוש הז וישכע ודיגת
.ילוש הזש ,תיאצחל תחתמ די תסנכה לע ורמא םעפ םג
"םיעדוי םלוכ ףוסב רמגנ הז ךיא"
תיב אל ,םירמאמ אל ,קוח אל ,הרבח אל ,דימת לבא דימת ,אה
,רהוס
.ךוניח אל ,השינע אל
.ךמצע ןיבל ךניבש הנבהל הוותשמ אל רבד םוש
.השק תויהל ליחתמ תמאב הז ,ןבומ הזשו
םע ,תודרטה לע רבדל יתוא םלוה הז ,קיטספיל םישא ינא רחמ
.תומודא םייתפש
ןוסרפיד לראקל וביגה
 
 
5/5/01 8:42
הנאירוא :תאמ
?ןתאו ,םיריכמ אל םירבג ,ןייוש ונל הבוגתב
.ותרומ התיהש השיא .השיא ידי-לע .תינימ-ףקתוה ילש בוט רבח
.םיירוחאב הטיבצ וא תוזימר ,םיכלכולמ םירוביד םש ויה אל
.ותוא הסנא טעמכ הבלכה
.תסנאנ-השיא לש ומכ קוידב ?םימוטפמיסהו
האר םדרנשכ .הלילב ןושיל וא תיבהמ תאצל לגוסמ היה אל אוה
.ןמזה לכ חלקתהו הכב קר אוה .ויטויסב התוא
.בובזב עוגפל לגוסמ אל לבא ,תיזיפ שלח אל שממ אקווד אוה
קתושמו םומה טושפ היהש ,(ומוה אל ,אלו) שפנ-ןידע דאמ רוחב
.המיאמ
.עדוי וניא שיא ילו ותשיאל טרפ ...הלפשההו ,השובהו
.הדבוע .םייק לבא ,ץופנ תוחפ ילוא .םירבגל םג הרוק הז ,ןכ


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
5/5/01 10:53
תליא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.רתוול ילב םג לבא יכב ידמ רתוי ילב הבושחו הטושפ הבתכ
תורגבהו תודליה ךרואל יל ורקש םימוד םירבדב רכזיהל יל םרג הז
.ילמרונ הזש יתבשח יכ םהמ יתחכש טושפש
המכ םיזוחאב דודמלו המזגהה תדימ לע לפלפתהל וקיספת ראשה לכלו
.ןוכנ הזש םיעדוי (!םתאו) ןתא סלכ'ת - ןוכנ הז
תליאל וביגה
 
5/5/01 11:46
ינור :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תוצראב םויה תומסרפתמש תוקיטסיטטסה תא הריכמ ינאש המכ דע
:הזכ אוה עודיה בצמה ,םירקחמ הריכמ אל ינא ץראב ,תירבה
תונבמ רתוי םירז ידי לע (תינימ הפיקת) םיפקתומ םיניטק םינב
.תוניטק
תוניטק תונב - םיבורק םישנא ידי לע הפיקתו תכשוממ תוללעתה
.םינבמ רתוי
.םירבגמ רתוי הברה תודרטומו תופקתומ םישנ - תורגבב
תרכוז ינא םאו זוחא םיעשת לעמ) םיהובג דאמ םיזוחאב - םיפקותה
.םירבג - (םיזוחא השישו םיעשת ןוכנ
ינורל וביגה
 
5/5/01 14:35
ןור :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
!! הלועמ הזרכ תויהל לוכיש ידניא לש רויאל בל ומיש
ןורל וביגה
 
5/5/01 14:41
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,וגידניא ומכ תויניצר תוינימ תודרטהב יתלקתנ אל
.דחפב היח ןיידע ינא לבא
.דבל ךשוחב תכלוה אל
.הנוכשה ,תוגרדמה רדח ,ןינבל הסינכה יפל ילש הרידה תא תרחוב
.ןמזה לכ תיבב תלדה תא תלעונ


דבל, םימעפל תאצמנ ינא םא יתוא הלאש ילש אמיא , דחא םוי
.ילש הדובעב
.קייר טעמכ ןינבהש תבש ימיב םימעפל אובל תדחפמ אל ינא םא
םש ינאש תוארהל אלו , תלדה תא רוגסל הדיפקמ םג ינא וישכע זא
.דבל


.קתשמ ,הזה דחפה
.םישוע ילש םידידיש המ ,דבל םלועב לייטל עסא אל ינא
.דבל השיאל ןכוסמ הז יכ אלא , הצור אל ינא יכ אל


.תיכוכזמ אלכב היח ינא וליאכ השיגרמ ינא ,םוקמ והשזיאב


.הז תא םיניבמ אל םירבגו
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
12/5/01 2:44
רימא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.ילש הדידי ומכ קוידב תא
...הז תא ןיבהל יל השק תמאבו
?בוחרב הלילב דבל יכלת אל ?דחפב ייהת ךלש םייחה לכ רמולכ
!ךלש הריחבמ לכה הז
ןכילא תונימזמ ןכלו ,תושלח ןכמצע תא תושוע ,תונבה ,ןתא
.םיינפקות םירבד
.ןכמצע לע ןגהל תועדוי אל ןתא ,תונבל העתרה רשוכ םוש ןיא


...חוכב תונוילעה תא םירבגל ןתתנ הככ
רימאל וביגה
 
5/5/01 18:06
ה י ל ו 'ג :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םיניצק 40 לש הרומ ,לארשיל הנגה-ןכ-םגה אבצב תלייח ינא ,1991
םישקובמה תועוצקמה דחאל ,ןכ ,ראות .ראותל םידמולש
.אוהה ליחב דחוימב ,אבצב רתוי םייתרקויהו
ןבכ ,י'גני'ג ,מ"לא םש היהו ,תונוש תוגרדמ תוגרד ילעב םש ויה
do you know ,הזה תרוסמרמושה ,אוה אקוודו ,תרוסמ רמוש ,50
אלמתה רודמהש ינפל דוע דחא רקובש ,הז היה אוה אקווד , What
תכייחמ ינאו ,התיכל ךרדה עצמאב ותוא יתשגפ ,אבצ ישנאו םילייחב
"!בוט רקוב" תרמואו רהוז ךויח (אוהה סיסבב ,םש בוט יל היה)
- יל הנוע הנוזנבהו


.יציצ ,בוט רקוב


דושחל ילב תכלל ךישמה טוידאהש ןייצל רתוימ .ימוקמ לע יתאפק
.החירסמ האיצי היה ולש הפהמ אציש המש
המ ול יתרפיסו סרוקה שארו ילש דקפמה לצא יתייה רבכ כ"חא הינש
.היה
דקפמ םגש תשקעתמ ינאו התיכה לע יארחאה םש היה כ"חא תוקד 10
.הז לע עמשי סיסבה


,הלוכ התיכה לומו ילומ הנוזנבה לש תולצנתהב םייתסה ןיינעה
הרזחה תא ,לכה תורמל ,ילע לקה אלש המ ,סיסבה דקפממ הפיזנבו
ול רבועש רבדה הז ילש םיידשה לדוגש העידיב ,הרילוחה לומ דמלל
.חומב
היצאוטיסה תא קייודמב תרכוז ןיידע ינא ,כ"חא םינש רשעש םג המ
.תולצנתהה תורמל ,הלפשהה תאו םינפה תאו


יתיא חחושמ היה ל"כנמה ,םינש המכ ינפל וב יתדבעש דרשמבו
.ילש םיידשה ןוויכל תוצוענ ויה ויניעשכ
עבצ המ ותוא לואשלו החישל וילא סנכיהל עובשמ תוחפ יל חקל
תאז" - "?תרמוא תאז המ ...הההא ?קורי ....הההא" .ילש םייניעה
יל לכתסמ התא ,ילא רבדמ התאשכ םייניעב יל לכתסמ אל התאש תרמוא
".קספי הזש תשקבמ ינאו .יציצה לע
.הפה תא תומתוסש הלאמ אל ינאש עגר ותואמ ןיבה אוהו ,קספנ הז


ליגבש אוהה החפשמ אפורה םע המו ?בוחרב ילא םירבדמש הלא םע המו
קודבל ץורית אצומ אוה ,ךרבב באכ םע האב ינא םא םגש יתטלק 16
םירקמ הברה דוע ויהו ?זאמ וילא תכלל יתבריסו םיידשה תא יל
.הזב לקתיא ינאש הנורחאה םעפה אל חטב הזו ,תואמגוד ןומהו


לע יל לכתסהל ךל השרה והשימ" .ריעהל ןושאר רבד ?ןורתפה
ףטוח יב ךכחתמש ימ .בוחרב והשימ ליבשב הבוט הלחתה וז "?םיידשה
.הז לע םלשי ,דירטמש ימו .ןובשח ילב ,הקעצ


לע וכנוח ,ותומכ םיברו ,אוה יכ .הז לע םלשל ךירצ קיציא םגו
.תומימתהו תוריעצה תולייחה ללוכ ,רתומ לכה אבצשבש הרבסה


.ןוקיציא Well, guess again
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
5/5/01 18:08
ה י ל ו 'ג :תאמ
.יציצ ,בוט רקובל הבוגתב
.חבוש רויאה םגו ,תנייוצמ הבתכ


?דוע ויהי
ה י ל ו 'גל וביגה
 
5/5/01 21:45
lola :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
וקרש / ופצפצ אל ימל .השגרהה םע תוהדזהל לכות תאז הרבעש ימ קר
?םתוא תרשל דעונש ץפח קר תאו יטרפה םפוגב רבודמ וליאכ וריעה /
הקומע ךכ לכ ,םינואה רסוחו הלפשהה לש - וזה תיארונה השגרהה
,תוננולתמ ונא ןיא ,תוביגמ ונא ןיא ,תאז תורמלו ,תבאוכ ךכ לכו
םינואה רסוח ,ךב זחואש קותישה - הרזחב הרעה תוקרוז אל וליפא
ונאש ונב םיססובמ ךכ לכו םיקזח ךכ לכ הפיקת ינפמ - דחפהו
.קותשל תופידעמ
- בוש יתבשח זא לבא ,רתוי תקתוש אל ינאש יתעבשנ המ ןמז ינפל
,ביגהל הצרא אלו לכוא אל ינא קרוש וא הרעה יל קרוזש טוידא לכל
יתחקל זא !יב עגיש ימל רסח לבא .הלאכ םיתויעמ ענמהל ףידע
!ילא ברקתי ימ וישכע הארנו גניסקובקיק ירועיש
איצומש ,ןכש םיוסמ טועימ שי לבא ,תואלח םה םירבגה לכ אל
.ךכש לבחו ,תוינדחפו תוינדשח תויהל ונל םרוג ער םש םכלוכל
lolaל וביגה
 
5/5/01 21:59
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ונלוכש ררבתמ - םיירבג םייודיו םג ונלביקש ירחא וישכע זא ,ונ
םידרטומו תודרטומ
לש דצב םעפ יא היה םא םג רפסי אל דחא ףאש ןבומכ לבא)
(םידירטמה
.םלוע ארח : םכסל אלא רתונ אלו
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/5/01 22:11
ריזח שאר :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
םישנאהש קר ,אלפנ םלועהש עדוי ליחתמ ריזח לכ - ךדיב תועט
.ארח
ריזח שארל וביגה
 
6/5/01 0:35
המענ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
וישכע דיגהל יל שיש המ רקיעב הז
תובוגתה תא אורקל יתלחתה קרש ירחא
.תחתפ הבושחו תיקנע הרודנפ תבית וזיא תוארלו
והשימ םאו הלוכי רבכו הלודג רבכ ינאש ,וישכע תבשוח קר ינאו
תעגונש תאזה הטילבה וז המ עדא רבכ ינא סובוטואב יב ךכחתי
הזה שיאה םגו ,רחא םוקמל זוזל הסנמ ינאשכ הפרמ אלו ילש תיאצחב
דוגינב השיאב םיעגונשכ הרוק המ ,דאמ באוכו דאמ בוט עדי
.הנוצרל
יתעדי אל שממשכ הנש 12 ינפל אלו ,גלפומה יליגבו םויה הז לבא
.םולכ


דיגנ ךיא ,ונלש םידליל ריבסנ ךיא ונניב םינד ינאו יציפ וישכעו
,אמאו אבאל רפסל ואובשיו ,םתמשא אל וז םהב עגונ והשימ םאש םהל
.תומצעה תא ול ורבשיש
.הדערו ליח ילוכו


.בגא תניוצמ הבתכו
המענל וביגה
 
6/5/01 1:10
חרוא רבוע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
אטח לע :זא ?ןכ אל ,ןכל הז תא םישועש ונחנא הז ?םיריכמ אל המל
.החילס ,תעד ילבב יתאטחש
חרוא רבועל וביגה
 
6/5/01 3:47
.הכלהש איהה :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הזש יתעדי וליא ,םומינימ םירקמ האמ לע רפסל הלוכי יתייה
םא) הפוס תא םיאור אלש הלחתה לבא ,הלחתה קר וז האמ .ליעוי
הזה םוקמהמ ,םירבדה תא האור ינא ובש םוקמהמ .(ףוס הל שי ללכב
תוארל וביטייש םישנאל ,לעופל תאצל קוחל ,רואל תאצל תמאל קעוזש
תא תלאוש ינא ,המ זאו .המנפה קר ,םינפהלו םרושאל םירבדה תא
ןשפנ ומש םישנ שולשש ירחאש ליבשב ?החרטה לכ המ ליבשב ?ימצע
להנמש ליבשב .הזכש יתירורעש ןיד קספ עיגה דוע ,המלש ץרא לומ
ליבשב ,"ץצולתה חטב אוה ,הקותמ הרוחב תא" :יל רמאי ילש ס"היב
maker" ינא יכ סיסב רובעל ינמז עיגהש טילחת ן"ח תניצקש
,ותיא בכשל ברסל יתזעה ךיא ,תיתייעב ינאש רורב ,"?trouble
השא סולפ םידלי ינשו ויפתכ לע שיש םילפאלפה לכ ירחא דחוימב
.םש יא אתנכשמו


חתפמה תלימ .ךוניחב רמגנו ליחתמ לכה .אלש תמאב .חוכ יל ןיא
אל הז תרחא ,ךוניח-הר תורחא םילימבו םושיי העמטה ,הנבה איה
.הז היהי אל םלועלו הז


הפשחש תרחא תחא לכל הדותו ךלש תישיאה תמאהמ תתנש ,ןורש ,הדות
לארשימו 1973 לארשימ הברהב הנוש אל 2001 לארשי .הייחמ עטקמ
.דידניא יגרט .בוצעמ רתוי הברה .1995 לארשימו 1982
.הכלהש איההל וביגה
 
 
6/5/01 4:10
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
.םילימ אלל בושל הבוגתב
?םיכשאה תא ולאה םירוציל תורכל אל המל
.ולאכ םישעמל תויהל הלוכי הקדצה וזיא ןיבהל יל השק


- סנואמ קחרתמו ופוג השעמה ךלוהש לככש ריהצהל בייח ינא
הברה תמייק הלאקסה לש ינשה דצבו , םישטשטימו םיווקה םיכלוה
תורחא תוביסנ ינמ לכ וא , רתי תושיגר , תונמקנ םימעפ
וא , םולשל ןתוא וכרבש םירבג לע םישנ לש תונולתל תוליבומש
הז תא ובישחה ןהו , תינושאר תרושקת םתיא רוציל וסינש
.תוללעתהכ


,םירורבו םייעמשמ דח כ"כ םהש םירקמ שישכ , ןיידעו
.וזכ הלפשה רובעל ךירצ והשימ המל ןיבהל יל השק
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
6/5/01 16:43
.קיד לומס .קיד :תאמ
דיה תא םעפ םיתרוכ ויה בנגל םאל הבוגתב
ןושלה ץוציק ?םיציצמל ןיע תריקע ?םיבנגל שי תתירכ דעב התא
?םהיפ תא םילבנמל


אנ לאוה ?תדרפנ הירוגטק ןה ןימ תורבעש בשוח התא ,אל
.עודמ ריבסהל
.קיד לומס .קידל וביגה
 
 
6/5/01 17:50
חחרפ :תאמ
דיה תא םעפ םיתרוכ ויה בנגל םאל הבוגתב
ךכ בשוח אוהש יוכיס שי .ןכ
..דלי דוע אוה לבא
...הלאה תודמעה תא ריתסי אוה ,רגבתישכ


תועמשמלו השינעה תומרונל רושקה לכב ןיטולחל קדוצ התאו
!תנקותמ הנידמ יהמ לש
חחרפל וביגה
 
 
6/5/01 16:38
.קיד לומס .קיד :תאמ
.םילימ אלל בושל הבוגתב
םויה היה אוהש חינהל שי .ןידל דמעומ היה אל יכדרמ 73 לארשיב
.הלשמב רש
.קיד לומס .קידל וביגה
 
6/5/01 7:39
ןורי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םיבר םירבג .וגידניא ןורש תקדוצ יד ,םזגומ טעמ םא םג ,ןכא
םיבר םירבג .הדובע ילכב אלו ,םייחל תופתושב רבודמש םיחכוש
תשקב לכ אללו תובשחתה םוש אלל םהלש ךותבכ םישנב םישוע
,רבגכ .גרבמ וא שיטפ םיחקולו ןסחמל םיסנכנ וליאכ שממ.תושר
םיחאה םכל רמוא ינא ,ףייפיתהל תוסנל ילבש יל ונימאתו
אל ןפוא םושב ,ןהירחא רזחל תופי םיכרד שי .קיפסמ :םירבגה
םוש ונל ןיאו ברסל םישנה לש ןתוכז .וילאמ רורב רבדכ אלו היפכב
.ןתמשנו ןפוג לע תולעב
הרבחל ובוח תא םלשלמ יכדרמ תא ררחששכ טפשמה תיב תושעל לידגה
ךא ,וישעמ תרמוחב הרכה הב שי העשרהה םצעש ןוכנ .ויתונברוקלו
םישנה שפנ םאה ?ורזעל ראופמה ורבע דמע עודמ ?שנועה םע המ
טפשמה תיב דימעה עודמ ?יאבצה ורבעמ הבושח תוחפ ודי לע ועגפנש
?לרנג תומדב חלאנ רוצי לש ורבע לומ לא הנידמב םישנה דיתע תא
םדא תויח וניניב שיש לע החילס - םירבגה םשב :תורקי םישנ
ונתיו ןכתא םיכירעמש הלאכ םג וניניב שי .םלוכ אל ,לבא .הלאכש
.ןכפוגו ןכיתויוכז לע רומשל םשאר תא
ןוריל וביגה
 
6/5/01 8:17
ןורי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
17 תב הרענ וסנאש םיריעצ העברא דוע ורצענ ןורחאה עובשה ףוסב
רזג רחאל םיכשמנ ולא םישעמש אלפ ןיא .ןימ תחפשל התוא וכפהו
.םהינימל םיטוסל היצמיטיגל ןתנ טפשמה תיב .יכדרמ לש ןידה
םירענל ןיא ראופמ יאבצ רבע ?םעפה טפשמה תיב תא החני המ ןיינעמ
ינב םה ילואו ?שנועמ םתוא רוטפי ריעצה םליג ילוא זא ,וללה
?םיבוט
רתלאל-וררועתה -טפשמה תיב יטפוש
ןוריל וביגה
 
6/5/01 9:10
יטאופ סרע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תורורב תורימא ךסוח .םירמאמל רחואמ ביגהלב שי תונורתי המכ
ךרוצה תא לטבמ "....רמאש ומכ בשוח ינא םג") אשונב למלמל הבוחש
תואמגוד איבהל ךרוצה תא ןייאמ ;(בושחל ןוכנש המ לכ םולקדב
ןוידב ףתתשהל תירסומ תוכז לבקל ידכ ידמ-תוטרופמ תוישיא
לדבה ןיא המכ עזעזמו .ןאכ תמייק רבכ המשאהו יודיוה תריווא)
וזכ תומכ) רובידה תולובג תא קייודמב ןמסמ ;(?אל ,םירופיסה ןיב
המינב אלש יאדווב ,הילטינג לש םירוכזא אלל תובוגת לש
םייבמופה םירוזאה תא הארמו (תוננבב שדח איש ,תבבותשמ-תיטוריא
,תצק חותפל הסננ ףכית ,םיירגוסב םישל המ ןיא) תירבגה המשאה לש
.(הנושארה הקסיפה לש הנבמה לע רומשל יתיצר לבא


לע קר םירבדמ ונחנא .אל ןפוא םושב .סקס לע רבדל אל ,חוכשל אלו
?ןכ ,תומילא


,הלפשה ,לוצינ ,חוכ ,םירחאל סחיב תוילטנמורטסניא לע םירבדמ
רתסומ ,אבחומ דימתש ןפ לע ,ןברוקו ןפקות ,תישפנ תוללעתה
יל ,הבהא זא .ונתוא תפפואש תיללכה תומילאב ידמ רתוי שיובמו
םימוד הב שיש םיביכרמהמ קלח תומשש תורמל ,ןאכ ןיאש רורב תוחפל
ן'יג לש עיציהמ עגריהל ,ןבומכ םיביכרמה לכ אל) דירטמ ןפואב
.(ןיטסוא


םע ספא"כ תינימ דירטמ לכ תרתכה ןיאה ?רובידה תמרב ולו ?סקסו
,תרבודמ אל הנבה-הטמ לש דבור ותוא לע תאצמנ "ןטק ןיז
הצור ?תוננבב םירמאמ טעמ אל םיבתכנ היפל ,השדחה-תיסוכה-תוטובה
םהשו ,לודג ןיז םהל שיש תינימ םידירטמ שיש ענכושמ ינא ,רמול
.וטילחת ?עזעזמ רתוי וא בוצע רתוי .תורחא תוניחבמ םיספא אל םג.םידסחתמה וחלסיו ,םיימשר אלה תורישה יאנתמ קלח ןה אבצב תונב
ןכ םג הרש .דחוימב האנ אל לבא תיחקפ ,הדמחנ הרוחב ,הלוש :הדיח
,תושילשל דחיב תועיגמ ןהיתש .ףיילה לש תיסוכו ,הדמחנ הרוחב
קולדתה ןיצק תדיקפ היהת ןהמ ימ .הלאכו א"בק ינותנ םתוא ןהיתשל
ןומה ינפל ?דוקיפב הכשל תדיקפ ימו ,הללאבנ-תיב לש רלוס /
לע .ולש תוניצקה סרוק תומייסמל ןושפונ ןגרא םייוסמ לייח ,םינש
לע רביד והשימ) לייח ותוא לש תיליעה תדיחי לש סיסבב ,םיה ףוח
אל .סוש היה .(ןיזאמ ביואה ,שששש ?םיכיסנ-תויהל-ךרדב-םיעדרפצ
יכ םידבע תוחפו רתוי םירטוזה םידקפמה תורשע לכמ המל עדוי
רשפאש ,הזה ןושפונה תא אקווד רכוז ינא תורישב יתשגפש וכלמי
םימסרפתמש םירמאמהמ קלח חסונב יטסינימפ שוריפ ול תתל דימת
אל .הז ינפל םיסיסבב ץרש רובידה ללגב ילוא .תאז לכבו ,ןאכ
.אשונהמ הטסנ אל .חוטב


?אשונ היה


?רוביד היה


רזוחה לש תטהלתמה הפלוק-האימה תמינ יתעדל םא םג ,קדוצ חחרפה
םיריבסמש ולא ךרד ךישממש ,דענמה לש דחא דצ איה הבושתב ריזחמה
,ונלוכב רמגנו ,דובכ תושעלו רבג ומכ גהנתהל ךירצש םהיחאל
תא םיקאינמל ךותחל הוודחב קנזל תינורקע םינכומש ,הארנכ
וישכע ,ןנוגתהל ןכתא דמלנ םג ,הנהו .תונב ןכליבשב קרו ,םיציבה
יל ישרהו .שארה תא הפ יניעשת הנהו ,ארגונ םיסינכמ הככ יארת
?ילש ףתכה ךיא ,בגאו ,םיערה םירבגה םשב לצנתהל


תא הפ תולהנמ ןיידע ולש תומרונהש ,יכודרומ לש רודב ,ןכ
איצוהל הדיקפל רמאתש ינפל םישוברע המכ גורהל ךירצ היה ,הנידמה
סוריסל אורקל קיפסמ ונא ונימיב ,הנותחתה הריגמהמ תוריינה תא
.תוננבב םיסנא


.(?הז לע יתבשח קרש וא הז תא יתבתכ שממ)


אלשו .םידובכה וניטפוש דצמ הרמחה השורדו .רורב הז ,אלכל יכדרמ
.יל הבורקש יהשימב עגפיש והשימל תושעל לגוסמ היהאש המ לע רבדל
.האלהו .יתלדתשה .רמיילקסיד אל הזו


ןורשיכה" טרסב .תמאב ליעומ והשמ התיא השעת ךל ,תירבגה המשאה
תוסנלב דחי םיקחשמ דימת םירבג המל ורטלאפ ההות ,"ילפיר רמ לש
ילאירוטירטה טקניטסניאה תא גדגדל לק דואמ .ינשה תא דחאה גורהל
תיגולויב עיגה אוה םא הנשמ אלו ?תעתפומ יהשימ ,ונלצא ינפקותהו
רציב .תורבודמ אלה רקיעב ,תויתביבסה תועפשההמ וא ןטקה חומהמ
,תרמוא ןיקרובד האירדנא המ הנשמ אלו ,תונב ןכלש םג) ונלש
יאמק ,יסיסב ביכרמ שי ,(וישכע רבדמ ינא ןכלש הז לע אלש תורמל
.סרה לש ,תסמונמ תויניינעב וילא סחייתהל הצרנ םא


ולש רתויב טלובה יתואיצמה יוטיבב שגנתמ הזה לפאה ביכרמהשכו
,וריבסיש תונילפיצסיד קיפסמ שי ,ןבומ אלו לפא הזכ אל אוהו)
םג םלשה רציה םעש חוכשל אלו ,תיברעב וליפא ,תיניטל ,תינוויב
םיעגופ וא ,הבהא םישוע וא ,םירפס םיבתוכ וא םיניינב םינוב
המ .הז לע רמול לוכי םירבג המ .רמול דוע רשפא המ זא ,(ךמצעב
בל םישנש םהלתמ חחרפהש הביסה וז ירה .הז לע ףיסוהל לוכי ינא
המכ יתרפס אל םע םידירטמ לש םיכשא ךעמל עיצמ רחא דחאש ,ונמצעל
רשק שיש ללכב תוארל אל םיפידעמש המכ םג שישו ,האירק ינמיס
.(םינחנצב ןתייה אלש םיאור .תונב ,ןנולתהל רבכ וקיספתו)


תורוחב םע רשק רוציל הרידנ תיטסימ תלוכי יל שיש יתבשח םעפ
םינש יל חקל .יתרכה המכ ,םהלש תורזגנה לכמ ,הלאכ םירבד ורבעש
הזש ,בלה בוט ריבאה לש ףינחמה 'גמיאה לע רתוול םג הזש ,ןיבהל
.תרחא וא וזכ הדימב ,ןכבורל הרוק הזש .דחוימ והשמ ןאכ היהש אל
םמוקמ ,דצ דוע קר הזש .הקוחרהו תידיימה הביבסב םוקמ לכב הרוק
ינא המו .הזל הז םישוע ,האירבה רזנ ,םדא ינבש םירבדהמ ,דחוימב
.ילע רבדמ ינא ,תושונאה לע וישכע רבדמ


ונב ןיא .אלש יתחטבהו ,שדח רבד םוש םהב ןיא ?םייודיו גניקאפ
- לש רחא וא הזכ גוס ,וידחי םהינש וא ,ריבעה וא ,רבע אלש דחא
,םירחא םישנאל סחיב תוילטנמורטסניא" - ימצע טוטיצ תואכרמ חתפ
."ןברוקו ןפקות לש םיסחי ,תישפנ תוללעתה ,הלפשה ,לוצינ ,חוכ
הזיאו סויגה ינפל הנש יצח פמרט ,הלק ,הדרטה תחא םעפ יתרבעו
זעובש פמרטהמ ,ורובע םג ,רתוי לק רמגנ ,םעפ יל היהש הפי רעיש
,החילס) תירולבה הפיו םייניעה רוהט ריעצה ןיצקה םע אבצב חקל
,םיבשוח אלו םר לוקב תא םירמוא אל ,ןבומכו .(חרכומ יתייה ,ןהכ
אל .הכרעהל יוארה גוסהמ שממ שממ התיה אל יתוגהנתהש םירקמ ויה
הז יכדרמ ןיינעב טפשמה תיב לש רסמהו תואצותה ירחא) ילילפ רבד
םהילע טומשל רשפא יאש גוסהמ םירבד אל םג .(המכוח אל תמאב
רפסל וא .תוננבל םעפ ידמ םיעיגמה םירואנה םירבגה םע םג החידב
היתודידימ המכ ךל ריכהלו ךירעהל עדתש ,הבוט הרבחל הגונ לוקב
וזה הבוגתה ימצע טוטיצ דוע הנה - לתפתהל המכ .רתויב תובוטה
ליעומ והשמ התיא השעת ךל ,תירבגה המשאה" - ידמ הכורא רבכ
ויה ,ןווכמב ,עגפ הז םהב םירקמהו ,ילצא יתיליגש המ זא ."תמאב
ןקתל רשפאש המכ .ןוקית ורבעו ,תמדוקה האמב קחרה ןמז הברה ינפל
ןויערה דחא הרקמבשו .תימש המישר יפלו קייודמו יתמטסיס .רוחאל
בתכ דוע שגוי םאשו ידכ דע .דבלב ילשו ,ילש היה םרגנ לוועש
אל אוה ,ול ורפיס אלש ןעוט ישרמ ,(ירופאטמ ,ירופאטמ) םושיא
.אבצב ול היה ראופמ אלו ןברוחמ תוריש הזיא וארתו ,עדי


רבד םוש .קדוצ יכה ידוושה דמחא ,דימת ומכ ?אצוי המ ,ףוסב זא
ץוחמ םייקה רובידה ,ולאלו .ךמצע ןיבל ךניבש תונבהל הוותשמ אל
,היהיש ךירצש ךוניחהו קוחה תרימש יאשונל רבעמ .עירפמ דימת ךל
םדא לכ לש לכ םדוקו םג אוה רופיסה ,הפ םהילע ורביד הפי הכש
,טושפ אלו .תוריכמ אל תונבש םירבד םג שי .השא וא רבג .ומצעל
םירבד שי ,ונומכש ינפמ ילוא אלא ,תובקנ ןתדלונש ינפמ אלו
תומוקמ ידמ רתויב םידהדהמו םיפקתשמ םתוא אוצמל הז םהב ריכהלש
רובידב .םינפב ונלצא םג .סיוב דלואה תווחאב קר אל םיימיטיגלש
.חוטב ונלש


יסננ לש םילימב ?תסק תסק ,בוט םעט תתל ידכ םייסל המב זא
ינמור ןחדב-ןמאב רבודמ עדוי אלש ימ ,הלעמלמ הרטניס-סיידנרב
"הזה םעה" לש םיגיצנה םימעפלש ריכזהל החרטש ,גזמ בוטו בבלנ
םימעפל ,תועדוי ןתא המ .םלועב תורשואמ יכה ןכתא תושעל םיעדוי
.הזל םינווכתמ ארונ םג ונחנא
יטאופ סרעל וביגה
 
 
6/5/01 10:38
הדצמ תינש :תאמ
םיבהואו םיריכמ םירבגש םירבדל הבוגתב
םא לכה םיעדוי םלוכו םלוכ תא םיריכמ םלוכ - לארשי הנטק ץרא
ריכמש והשימ ריכמ דחא לכ ,תישילש וא הינשמ זא הנושאר דימ אל
.ולש אבא וא ותוחאש אוהה תא
דחא ףא סרסל ךירצ אל ילוא
(יתחכרתה...חא) ףוצרפל וא םיציבל הטיעב אל וליפא ילוא וא
דועו תומש דועו תומש רמול טושפ
דמחנה דודה לש
תוגרדמב ןכשה לשו
אבצב םילפלאפה םע אוהה דקפמה לשו
ץוביקהמ ןיבמה גולוכיספה לשו
עמשש והשימ היהי דימת ,ריכמש והשימ היהי דימת
וקיספי םה השובהמ ילוא
הדצמ תינשל וביגה
 
 
6/5/01 15:18
חחרפ :תאמ
םיבהואו םיריכמ םירבגש םירבדל הבוגתב
.ןיינעמ םתס ...תמאב ,אל


!?ילש םירבדב תומהלתהה תא תאצמ קוידב הפיא


!?יומיד לש יובש ךניא םאה


....ףסונ ןטק והשמו
!המצע הדימה התואב יתוא הגיאדמ תונעזג ,ידוהיכ
חחרפל וביגה
 
 
6/5/01 23:29
יטאופ סרע :תאמ
...ןיינעמ םתסל הבוגתב
....?ןיינע רוגסנו תושגרתה הזל ארקנש
יטאופ סרעל וביגה
 
6/5/01 10:57
ה'לרב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
...םלוכ תא רוכזנו...
יתבהאל חרפ תונקל ,16 תב הרענ ,יתעגה וילא םיחרפה רכומ תא
םג תונמדזה התואבו יניעבש יטנמורה טבמהמ לעפתה אוהו .הנושארה
.יציצה תא תצק יל שמשמ
לש וינפ לע וז םיפלוח ונייהש םעפ לכ ילא ךייחמ היהש רוחבה תאו
תא חלוש םג היה ךייח הבש תויעבט התואבו ,תיבה דיל ,בוחרב הז
.תחתב יתוא טבוצו ודי
יל עיצהו ילש קחשמה ןורשכ לע יל אימחהש ןורטאתל הרומה תאו
הרענל האמחמ וזיא .םיגולונומב תישעמ תורגב תניחבל יתוא םייבל
יתרזח אל ינאו .קשנל ,ףטלל ,קבחל לחה דבל ונראשנשכו !18 תב
תויהל הסינ םתס חטבש יתבשח יכ דחא ףאל יתרפיס אלו רתוי םשל
ול יתרדיש ילוא - יתמשא וז ללכבו ותנווכ תא יתנבה אלשו דמחנ
םעטמ רעונל ןורטאת תואנדס ריבעמ אוה םויה דעו ?םירוסא םירבד
ןיידעו תימוקמה תונותיעב םעפל םעפמ ותנומת האור ינאו הייריעה
?םויה יל ןימאי ימו .םינש 8 ינפל ומכ תרצענ יתמישנ
דבל ונייהשכ יוליב ירחא דחא הלילבש ,אבצב יל היהש רבחה תאו
הצוחה ותוא ףוחדל יתחלצה ישוקבו חוכב יתוא טישפהל הסינ יתרידב
.תלדה תא וירחא לוענלו
דימת הוולמ התיה ולש "בוט רקוב"ה תכרבש ,הדובעב סובה תאו
...הדובעהמ יתרטפתה ?תושעל יתלוכי המ .ילש תחתה לע תורעהב
לש וידר תוינכת עמוש היהש ,יתאצמש השדחה הדובעב סובה תאו
ודרשמל תסנכנ יתייהש םעפ לכבו ,תולוק ילוקב םיינימ םייודיו
אל רבכ םשמ ?תושעל יתלוכי המ .תועמשמ בורב ילע טיבמ היה
.ףסכ תבייח יתייה .יתרטפתה
ץוצמל יל עיצהו תאצל יל ןתנ אלו תלדה תא רגסש תינומה גהנ תאו
.חורצל ליחתהל יתמייאו יתתשעתהש דע חתפ אלו ול
...םלוכ תא רוכזנו...
ה'לרבל וביגה
 
 
6/5/01 17:41
דמלמ לעי :תאמ
...םלוכ תא רוכזנו...ל הבוגתב
.בצעו םעז תוררועמ ןכא תתנש תואמגודה לכ


ונייהשכ יוליב" ירחא ,ותוא המל ,אבצב ךל היהש רבחה תא לבא
תא וירחא תלענו הצוחה תפחד ותוא המל (ךיירבדכ) "יתרידב דבל
??תלדה


הצר לכה ךסבש ,ךלש רבחה תא תכרוכ תא ךיא ןבומ אל .ןבומ אל
םינדירטמ תואלח םתוא םע ,ךתיא ןימו תוימיטניא


יל ןבומ אל שממ
דמלמ לעיל וביגה
 
 
8/5/01 18:51
ה'לרב :תאמ
?רבחב תללעתה המל לבא ,ייקואל הבוגתב
!בל תמושת קיפסמב יתבתכש המ תא תארק אל הארנכ
יתוא טישפהל הסינ,ךתסיפת יפל "יתללעתה" ובש ,רקיה "רבח"ה
יתלבו תשרופמ הרוצב עבוהש ,ינוצרל דוגינב יתיא בכשלו חוכב
!!!םינפ יתשל תעמתשמ
םירבח ונחנאש הדבועה םצעש ,הרורב יתלב הביסמ ,ול רורב היה
םה ולא םאה .ויקשחל םאתהב יפוגב שמתשהל תוכזה תא ול תנתונ
!? "היפכו תויביסרגא" אמש וא "ןימו תוימיטניא"
תיבב ותוא ריאשהל ?תושעל הכירצ יתייה ,ךתנבה יפל ,המ
?ול רסמתהלו
ףוחדל ידכ המומה-יתלב קיפסמו הקזח קיפסמ יתייה ,ילזמל
!!!תלדה תא וירחא לוענלו הצוחה ותוא
!!!הרטשמב הנולת יתשגה אלש לבחו
.ךל ןבומ רתוי תצק וישכעש הווקמ ינא
ה'לרבל וביגה
 
6/5/01 13:20
ןורש :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ןוכנו קיודמ ךכ לכ תבתכש המש ייתוא סיעכמו יל בוצע
תחאשכ) הייחב םימעפ שולש תוחפל התווח אלש הרוחב הריכמ אל ינא
הנידמב תטפשנ התיה םאש הטוב תינימ הדרטה (אבצב כ"דב םימעפהמ
.ופוגב לדלודמ רביאמ דרפנ דירטמה היה תנקותמ
.דואמ ער יל םישועו יתוא םידיחפמ םה .םתוא תאנוש ינא
תודרטהל זכרמה לש הנגפהב תדמוע ינאכש וזה הנידמה תא תאנוש ינא
.יכדרמ קיציא ןיינעב טפשמה תיב תקיספ דגנ תוינימ
.ער יל השוע הז
.םינוא רסוחה םע יל ער
דיחיה קלחה ,יבש תוישנה תא תבהוא ינא ,השיא תויהל תבהוא ינא
.םירבג םע הקשהה תודוקנ אוה השיא יתויהב ער יל השועש
ןורשל וביגה
 
 
6/5/01 16:37
.קיד לומס .קיד :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
הדרטהל םלוה שנועכ ןימה רביא תעיטק לע הצילממ תאש ןיבמ ינא
.תנקותמ הנידמ היהנש ידכ ,תינימ


.תויוטש תרבדמש ימל ןושלה תעיטק לע ץילממ ינא
.קיד לומס .קידל וביגה
 
6/5/01 14:13
shaol :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תורשפא ןכל שי זוחא האמב תונברוק אל םישנה ןתאש בשוח ינאו
הזכ קרד הזיאש םעפ לכב תויעמשמ דחו תופיקת תויהל תובייח ןתאו
.והשמ ליחתמ
(ליגה םע םיניבמש והשמ הזש)ןכתמשא הזש בושחלו תואופק תויהל אל
המיחל תונמוא וזיא דומלל
ינתמיא רלייוטור תונקל
יל הרוק היה הזו השא יתייה םא השוע יתייה המ בשוח ןמזה לכ ינא
ינאו רבג ינא יכ ילוא הז לבא) חכה לכבו טעוב יתייהש יל רורבו
.(תוינחוכ תולועפל ליגר
תוילוק הלאכ וארנ ןהו דבל ולייטש םישנ יתיאר חרזמב יתייהשכ
ליחתהל זעה אך דחא ףאש יל הארנו דחא ףאמ ארח תוחקול אלש ולאכו
ןתא
תולכ לש קחשמ הזיא הפ קחשל תושרדנ ןתאו יעבט אל הזש ןוכנ זא
.ןכתא ודירטיש הז לע ףידע יל הארנ הז לבא םלוע
םאו םיארמ וא םיעגונש םיטוסל קר ףקת הפ רמוא ינאש המש ןבומכ
הברה ךכלכ ןכל ןיא זא ןכתא סונאל תרהצומ הנוכב אב והשימ
דרא לעי ותא ןכ םא אלא תורירב
םלועה ינפ םה הלאכש רעטצמ שממ ינא
םייחה תא ןכל סורהל הזל ונתת לא
דימתמ דחפב ויחת לא
דואמ דואמ ורהזת ןכ לבא
shaolל וביגה
 
 
12/5/01 10:33
וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
,רזוע דימת אל הז זא םגו) .ליגה םע םידמול ןכאש והשמ הז
(בגא


תומימתו תוריעצ ונחנאשכ ?ונירוענב ?ונתודליב ?זא דע המו
?ןיבהל ידכמ תולהובמ וא ללכב ןיבהל ידכמ
?רקפה היהי ונפוג דמלנו לדגנש דע
וג_ידניאל וביגה
 
6/5/01 14:56
תי'גני'ג :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ירטסיה ןואפיק לש םינש ירחא הטיש יתדמל


ןושארה הנוז ןבה,ןכ,ןכ,הרזחב םתוא הדירטמ טושפ ינא
תירטסיה החישל הכוז ילש הזחה לדוג לע רבדל זיעמש
םע אלפה הברמל,ול ןיאש ילכה לדוג לע דואמ הבילעמו
רשפאש ןויערה תעשעשמ יד היצקרטאל ךפהנ הז ןמזה
.קותשל םהל םורגלו םתוא ךיבהל
ךכ לכ ןויער אל רבכ םוקמב אופקל לבא,ער עמשנ תעדוי ינא
יביטקרטא
.יתניחבמ
תי'גני'גל וביגה
 
6/5/01 15:23
ה'גנג :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
סחיב הככש תובהלתהה ,זאו תוננב לש תבהלנ תארוק יתייה רבעב
תא רקובה יתארקשכ .ייחל םירמאמה לש תויטנוולרה רסוחל רישי
.דירחמ הזש יטנוולר ךכ לכ .הנומתל הרזח תויטנוולרה ,הזה רמאמה
עבש ןב ילוא ,ריעצ רוחב .יל הרק הז בוחרב יתכלהשכ ,לומתא
ינאו .רתוי דוע ךלכולמ והשמ רמאו ךלכולמ ךויח ךייחש ,הרשע
אל .םולכ יתרמא אלו תכלל יתכשמהו השקונ וקל םייתפשה תא יתקדיה
ירחאו .החכשה ךות לא הז תא קוחדל יתיסינ ךכ לכ יכ םולכ יתרמא
?םולכ ול תרמא אל המל .תימצעה האקלהה לש ליגרה לאוטירה ,הז
ימוהת לוזלז הייהת הבוגתה רבעב הרק רבכש ומכש יתדחפ יכ ילוא
יתרצע ירה ?תעגלו ברקתהל ןויסינ ,תיפוס ןיאה יתעווזל ,וליפאו
.דיינ רשב םוקמב חיינ רשב ינא זא ,םוקמב


תררועתמש השוחתה תא תוקפקפמה םישנלו םירבגל ריבסהל רשפא ךיא
רקיעב ריבסהל השק ?ליעל וראותש תויווחה ךותמ תחא םירבועש ירחא
ןואפיקלו קותישל איבמ וללה םיעוריאה לש םוצעה ףטשה יכ
רמוא תוקפקפמה םישנל .וידחי םירבגה לשו םישנה לש .תולגרתהלו
לע ןיינעה תא ווח אל ןהו לודגב ןלזמ לזמתהש - םדוק רמאנש המ
ההות דוע ינא .םירבד ורפיסש תורבח ןהל ןיא םא ההות ינאו) ןרשב
ינאש תונבה תא םושרל רשפא הפיאו ולדג ןה תנגומ הממח וזיאב
.( תאזה הנטייקל יל ודלווייש הווקמ
תאזכ תומיטא .רמול המ יל ןיא יתנ לש וגוסמ םיקפקפמה םירבגל
והשמ הרקי הלילח םא קר - םלהב לופיטלו םימחרל ,בצעל היואר
יתנל תלחאמ אל ינא ,אלו .ןיבהל לכוי אוה זא ילוא ,ומצע יתנל
זאש ידכ תאזכ "היווח" הנרובעת ולש הרבח וא ותשא וא ולש תבהש
החוטב ינא ?תפסונ הארונ תוסנתה ןהילע סימעהל המל ."הארי" אוה
.הככ םג הז תא תורבוע ןהש


םיבתוכה לע םינמנש םירבג ינש לש םהיתובוגתל סחייתהל הצור ינא
.ןטקה ןרו ןהכ זעוב - רתאב םיעובקה
תוחוודמ םישנש דיה תלזואו תועיגפה תא םיוושמ ןר םגו זעוב םג
םישנאב רבודמ םא .יללכ ןפואב םישלח םישנא לש דיה תלזואל םהילע
לש השלוחב וא (ןר ןתנש תואמגוד) הנוכשב ,הדובעב ,אבצב םישלח
ןתנש תואמגודהמ קלח) תרוכשמל םיקוקזש םיינע וא םישדח םילוע
תחת םישלחה לכ לש תאזה הללכהל םוקמ ןיא יתעד יפל .(זעוב
ןתויה לשב תועגפנ אל םישנ .אל ןפואו םינפ םושב .תחא היירטמ
תועגפנ םישנ .הדוקנ .םישנ ןה יכ תועגפנ ןה .אקווד תושלח
,ץראה תודילי וא תושדח תולוע ןה םא ןיב ליעל וראותש תודרטהמ
םא הנשמ אלש יאדווב .תודימא וא םחלל תובער ,תוידוהי וא תויברע
וא אסיכ לע ,קדנופב ,סוטמ לע ,הנוכשב ,הדובעב ,אבצב תואצמנ ןה
.אסיכה תיבב
םיפקותל "ריזחהל" זעוב לש ותעצהל סחייתהל יתיצר ףסונב
תאז אל .'עצבל השקו תושעל לק'- רמול ןתינ תאז לע .תומילאב
ןומא רסוח ,עוזעז לש השוחתב תעגפנה תא הריאשמ העיגפהש דבלב
םישנש אלא ,ביגהל תלוכיה תא םיטיאמ יעבט ןפואבש ,הלפשהו
םע תושתכתמ תודלי םא .יזיפ חוכב שמתשהל אלש ריעצ ליגמ תוכנוחמ
תספתנה האוושה - "ןב ומכ" וגהנתהש לע הנפזנית ןה ,ןגב םידלי
תורגוב םישנ תויהל תולדג ןה ךכ .הנטק הדלי רובע םוצע ןולקכ
רמוא ןר .יזיפה ןחוכב שמתשהל תועדוי אל ,ךכל רבעמו תוששוחש
תיזיפ תושלחומ םישנש תנעוט ינא ."תיזיפ תושלח" ןה םישנש
תולגוסמ אל ןכלו תושלחכ ןמצע תוארל תודמול ןה .תורביחה ךילהתב
.ביגהל
ןולקהש זעובל רמול יתיצר ,(םירבדב תוכיראה לע החילסו) םויסל
.ושנועמ קלחכ בשוחמ תויהל ךירצ אל ןיטולחל יכדרמ קיציאל םרגנש
אוהש רחאל ןיירבעל תמרגנש "יאוול תעפות" תקזחב אוה ןולקה
ותויה תדבוע לע םימחר אלו ,ישממ שנוע עיגמ ןיירבעל .ספתנ
לכ לש תיעבטה וקלח תנמ תויהל הרומא השובה .הדעו םע לבק שיובמ
לע לומגתכ אב שנועה .ףשחנו ולאכ םירורא םישעמ עצבמש ימ
.תוננולתמה יפלכ עשפ הז .וטימשהל םוקמ ןיא .הייטסה
ה'גנגל וביגה
 
6/5/01 19:55
Estee :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ימצעל יתבשח זאו
דלונ םזינימפהש ללכב ינפל דוע
וקיפסה םדא ינבו תוברת התיהו םלועב רסומ היה רבכ לבא
תונבל היצזיליויצ לש םינש המכו המכ
תוברת ןב לכש םילבוקמ םיישונא םיכרע המכ ויה
.םתיא ההדזה רתוי וא תוחפ
ןוגה רבגש היה ,לשמל ,םהמ דחא
?ןמלטנ'ג דיגהל
ןוגה רבג םתס .תאזכ הלימ ךירצ אל ,אל
בושיה ןמ רבג
ןופצמ רסח לוונמ אלו עשופ אל אוה ומצע יניעב תוחפלש
היפלש םלועב היכרריה וזיא התיה
.םידליו םישנ לע ןגהל תוירחא םישיגרמ םינוגה םירבג
ןויוויש לע זא ורביד אל
.המ עדוי דשה וא םיישונא םיכרע וא רסומ לע וא תוברת לע ורביד
? םינוברעמה לכב הככ אל
?םינשיה םירפסהו םיטרסה לכב הככ אל
.לואשל יתיצר הז לע זא ,והז זא
.הז הפיא
.הז תוחפל
Esteeל וביגה
 
 
11/5/01 3:07
םח דש :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
רשפא יא ,המלש תראשנ אל םילכואש הגוע
.היכרריה םגו ןויווש םג
לש ןונגסה לע רומשל ורחב םידרחה ,בגח
םירתוומ םהו 19-ה האמה
הברה םיחיוורמ לבא תונריתמה ימענמ לע
.תוביציו ןוחטיב
אל ןאכבש םייתימאה םיטסילרולפה ,ןכל
האבה םעפב ולזלזי
לעו םירבגל םישנ ןיב הדרפה לע ועמשיש
לע שיש רוסיאה
איהשכ םהלש השיאבו םישנב עוגנל םירבג
.(...תומוסרפו) הדינ
םידירטמל םיסנא ןיב ובברע םיביגמהמ קלח
לכ .קסעת ושטשטו
םיבר ,ירבגה ינימה יפואה ללגבש אוה עטקה
םהיניב ,םירבגה םה
םמצע תא םירצוע אלש ,םי'גני'ג םימ"לא םג
ישחר תא עיבהלמ
יתרת היעבת תרעזממ םישנמ הדרפה ןכל .םפוג
ינחוטב .עמשמ
הרגה וז) ,הנוש תעצוממ תידרח לש הרופיסש
תידרח הנוכשב
תא ינא קזחמ ,לבא .(ידרח םוקמב תדבועו
ךוניחב םידדצמה ידי
טרפה י"ע רסומ םויק לע ססובמ לכה ירהש
תורגסמב רזענש
אצמנ רשא דע....הגוע הגוע הגוע .ללכה לש
.םוקמ
םח דשל וביגה
 
 
15/5/01 17:34
Joe :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
ולש תומחגל דגנתהל הלוכי אלש יוצר ,הינע יוצר ,שגליפ קיזחה
.סנכת - ןוירהל סנכת םאו
דמעמה ינב ראש וא ,םידלי לש לוז הדובע חוכמ יח ,דחא ותוא
.ךומנה
ףסל רבעמ תוליכשמ תויהל תוכירצ םישנש ןימאה אל ,דחא ותוא
.םקלח וא םלוכ וא ,םיתייסא וא ,םירוחש וא ,םייוסמ
.םירוחשו םישנ ללוכ אל ,תונעזג דגנ אוה
,םיטועימו םישנ רובע רחבהלו רוחבל תוכזב ןימאה אל דחא ותוא
.ןיינקל תוכזב ןימאה אל
קמקמח יכה םוקמה קוידב אוה - ירצונ יוצר ,ןבל רבג ,דחא ותוא
- תוניפב ותוא סופתל השק ,תיטסינימפה היצקאירל יתייעב יכהו
.סמונמ אוה
םיחומ המישנ התואבו קלמע םיברעל םיארוקש םישנא םתוא ומכ
.םיחרזמה חופיק דגנכ
התואבו ןיבר חצרל יארחא לאמשהש םירמואש םישנא םתוא ומכ
.תומילא דגנ םיחומ המישנ


לכו) וחור יניעב וחור - היצקיפ אוה ,םייק אל אוה :ןמלטנ'גה
.(היצפסנוקב ןימאהל קיפסמ יתפש ימ


.ןמא ,תילולימה ותועמשמב ולא םימיב שממ בצעתמ ןמלטנ'גה
Joeל וביגה
 
6/5/01 20:52
רמת :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תונברודכ םילימ
הלימ לכ םע יתיהדזה
.תקיודמ ךכ לכ הבתכ יתארק אל ןמזמ
רמתל וביגה
 
7/5/01 1:32
עגרל חרוא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הקוצמ תאטבמ איהש קפס ןיא .ידניא ,ךלש הבתכה לע ביגהל לק אל
תירוביצה הריואהש קפס ןיא .תורחא תובר םישנ לשו ךלש תיתימא
תבייח תוינימ תודרטה לש תלבסנ יתלבה תולקה תא תרשפאמש
הנתשמ ןכא איהש בשוח ינא ןאכ תוביגמהמ תוברל דוגינב .תונתשהל
הריואה וב םוקמב רבכ ונחנאש הוקמ ינאו - הנתשמ לבא ,ידמ טאל -
םייחל רוזחל ,לשמל ,יכדרמ קיציאל רשפאת אל תירוביצה
.חוטב אל ינאש הדומ לבא ,הוקמ .םיירוביצה


בושחלו קומע ףואשל ךירצ ינא וישכע .דיגהל לקש םירבדה ןאכ דע
.הלימ לכ לע


הנעטה תא קודבל ידכ ריכמ ינאש םישנ המכ ןיב ןטק רקחמ יתישע
.יתוא ועיתפה תואצותהו ,ךלשל םימוד תונויסנ הרבע השיא לכש
ובישה רתוי תובר לבא ,יעמשמ דח "ןכ"ב וביגה יתלאשש הלאמ תודחא
הלא (! לכ) לכ הרצק החיש רחאלש אוה עיתפמה קלחה .הלילשב
בשחיהל הלוכיש היוח ורבע ןה ,ןכ םצעבש ורכזנ הלילשב וביגהש
ךכ ,יטמוארט והשמכ ןלצא ספתנ אל עוראה לבא ,תינימ הדרטהכ
רסח והשמכ הז לע ורביד ןה .תונברוק ויה אל ןה ןנורכזבש
התוא ומכ .ועמשמכ וטושפ הדרטה ,םייאמ אל ,דיחפמ אל ,תובישח
והשמכ תאזה תוגהנתהה תא השריפו תובוגתה תחאב הרכזוהש תי"שלר
ותוא ,תיטסיטטס תובישח רסחו ןטק ילש םגדמהש ןבומכ .יתודידי
ינאש ללגב ילוא) לבא .ירקמ הזש ןכתיו םישנ 4 כ"הסב אוה "לכ"
.אלש בשוח ינא (רבג


.וילע תובוגתב ונממ רתויו ,ךלש רמאמב אצומ ינאש תויתיעבה ןאכ
תא דבאל ןכמ תוברל םימרוג תושגרה תמצועו תומהלתהה
ןיבל הפיקת ןיבו הפיקת ןיבל הדרטה ןיב לבלבל ,תויצרופורפה
,םירגוב לש תורבע םע תודלי ישעמ תחא הכירכב ךורכל ,סנוא
חלושש סרע לכ אל .דאמ םימזגומ יניעב םהש םישנועל תוארוקו
דקפמ ןיב רישי רשק ןיאו ,ילאיצנטופ סנא אוה הליפשמ הרעה ךרבעל
.ךושח בוחרב דבל תכלל דחפה ןיבל םיידי וא םיטבמ חלושש אבצב
ויה אל ןה ךא ,תוטעמ אל תולפשהו תודרטה אבצב יתרבע תישיא ינא
תא יתיא אשונ ינא םגו ,דחפמ ,יתבגה אל ינא םג .ינימ עקר לע
תושיגר לש היעבכ הז תא יתשריפ דימת לבא ,םויה דע השובה רכז
שנועל םייואר םהש תורמל) םידירטמה לש בעותמ עשפכ אל ,ילש רתי
.(תוחפל תוומ


תינימ הדרטהש בשוח ינניא ןפואו םינפ םושבש ןאכ ןייצל בייח ינא
הז תאו - לבא ,שנעיי אטוחה סובה וא דקפמהש הצור יתייהו ,תרתומ
לכ רייצל - ןכמעז תא ררועת אלש הרוצב חסנל ךיא עדוי אל ינא
ןוקיתל תונתינ יתלב תומוארט םרוג חרכהבש והשמכ תאזכ הדרטה
,(הסנאנ וא) הדרטוהש ךכב המשא אל תחא ףא .הרטמה תא איטחמ
יפכ הפירח הרוצב הלאה םירקמה לע הביגמ תחא לכ אל לבא ,הלילח
תובתוכש םישנה לש םגדמב היטה שי ילוא .תובוגתהמו רמאמהמ הלועש
,תויטסינימפ ןמצע תורידגמש םישנ לצא היטה שי ילוא ,"תוננב"ב
- בור וא - לכ םאש יל המדנ .עדוי אל .יתביס רשק וליפא שי ילוא
הפמה לכו הלודג םישנ תגלפמ המק התיה ןכומכ תושיגרמ ויה םישנה
.תרחא תיארנ התיה תיטילופה


םיילילש םירסמ רדשל הלוכי תודרטה יבגל תונחלסש ןיבמ ינא
קיפסמש םיכסמ םג ינאו ,רתוי תורומח תורבע יבגל םג ןירקהלו
תא קידצהל ידכ השקו תיתימא המוארט תמרגנ תונברוקהמ קלח יבגלש
תושוע ןתאש היצזינומדה אוה יל עירפמש המ .העפותב המחלמה
ןה וליאכ הלאה תורבעל תוסחיתהה ,סוריסל תואירקה ,"םירבג"ל
לע הלועש ירזכא שנוע לכ הקידצמש םיעשפ לש המצע ינפב הירוגטק
בוד תוריש םישוע םג יתעדלו ,יניעב דאמ םימזגומ הלא לכ .ןכתעד
ןתאשכ תוירטסיה םישנ לש הרובחכ ןכתא ףנפנל דאמ לק .הרטמל
,ב"הראמ רבח ינפב ראיתש בצמל עיגנש הצור יתייה אל .ךכ תורבדמ
לע ולש הריכזמל אימחהל לוכי וניא אוה וב ,הטיסרבינואב הצרמ
יא וכסכתסי םא ודגנ הזב שמתשהל הלולע איה יכ התנקש הפי הלמש
.ךכב תוצור אל ןתא םגש ןימאהל הטונ ינא .םעפ


םידעומ ןימ ינירבע .תוכורא םינש אלכב תבשל םיכירצ םיסנא
סוריס) רוביצל ןוכיס ווהי אלש דע אלכב תבשל - ידיצמ - םיכירצ
אוה ןיינעה .(םדקומ רורחשל יאנתכ יניעב ריבס טלחהב ירטנולוו
םירוכמ .הלאה םיללכה לוחל םיכירצ םירחא םיעשופ לע םג יתעדלש
תורשפא לע תועיבצמ םימילא םיעשפל םהיתויטנש ,לשמל ,םישק םימסל
התיכבש דלי .ןימ ינירבעמ יניעב םינוש םניא עושפל ורזחיש הריבס
יואר וניא םיבובז לש םייפנכ שולתל גהונ היה םג חטבו ךב עגפ 'ו
אוה .םינירבעל דסומל הרבעהל אל וליפאו ,די תעידגל וא סוריסל
.ינפל ורמא רבכ הז תא לבא ,רחא ךוניחל יואר


הדבועה .יל העירפמ גוס לכמ םימילא םיעשפ לע םישנועה תלוק
םיקזנה לע תיחרזא העיבת) יל העירפמ טפשמב דצ וניא ןברקהש
םיכרעל הרבחה לש תושידאה .(ץראב הבוצע החידב איה ושענש
גוס לכמ תורבעל תינחלס תיתרבח הריוא .יל העירפמ םיירסומ
םיעשופה לש םנימל תורושק ןניאש תועפות הלא לכ .יל העירפמ
.תונברוקהו


ךכב קפקפמ ינא םויה ,טסינימפל ימצע תא יתבשחה הנה יתעגהשכ
םינינעב יתימא גולאיד ןכתיא להנל יתלוכיב ןיאש יל הארנ .דאמ
.עדוי דשה ,הגונ ,םידאמ .הלא


ךשמנש עגרל חוראה לע הדות .תוננבב ילש תופתתשהה תמיתסמ תאזב
.םימחה קיפופה לע ןושרגל תדחוימ הדותו ,םישדוח המכ
עגרל חרואל וביגה
 
 
7/5/01 11:35
חחרפ :תאמ
תולק תורבעו םיעשפל הבוגתב
.ןפוא לכב תתנש תוביסה ללגב אל .ךלת לא .אל


תעגהש חינמ ינא - "טסינימפ"כ הזה רתאל תעגהש תבתכ
.התנתשה אל וז הדבועשו טסינויוושכ
תבוגת ךותמ אלו ךלש םיכרעה ךותמ הזכ התא ,טסינויווש התא םא
.אוהש רתא לכב תו/םיביגמ לש ירקמ ץבוק


שי .תינגורטהו הבחר הליהק שי ,רחא רתא לכב ומכ ,הזה רתאב
םישנ ,תומכח תוחפו תומכח םישנ ,תוליכשמ תוחפו תוליכשמ םישנ
שממ ,םעט תורס תורחאו םעט תולעב םישנ ,תורעוס תוחפו תורעוס
.הלאמ שיו הלאמ שי .רתאב םירבגה ומכ


םוקמ איה ךמעט יפ לע תוביגמ ןניא תוביגמה ןמ המכש הדבועה
םיכסמ שממ התאש ענכושמ ינאש תורחא שי .השיטנל אלו גולאידל
.ןתיא
לוכיש ,גולאיד תועצמאב איה ךיתודמע תא ,ךמצעל םג ,ררבל ךרדה
.(יתא ולהונש םיגולאידהמ המכ האר) הטובו ףירח םג תויהל


:וילא ךבל תא ןתיתש בושחש דחא רבד שי
תושוע ,ךל תיארנ הניאש הפשבו ןפואב תובתוכו תומהלתמ רשא הלא
ןורכש" ןהל שיו ןהלש הדיחיה המבה וז יכ ילוא ,ןאכ הז תא
!ךלש אל - ןהלש הייעבה וז זא !?המ זא .המודמ "חוכ


הברהו יניינע ןפואב םיתעל - הפ ףקתומ ימצע תא אצומ ינא
יתרמאש יפכ ,ירבד תא רמוא ינא תאז לכבו - הומת ןפואב םימעפ
םג ןוכנו המיענ אל תיטתסא השוחת שי םיתעל ,ןוכנ .םלועמו זאמ
.תונוש םיתעב תורחא םינפ םג רתאל ויהש


:רוציקב
דימ לפונ התא ןכ השוע התא רשאכ ."םישנ"המ בזכאתת לא ,ךלת לא
תרתוימו תפרוג הללכה - ךתוא תודירטמש הלא לש תדוכלמ התואל
םירקמ סיסב לע ללכל תוילילש תונוכת תיינקה :ךכמ רומח ילואו
?לבח אל .םיילוש םייטרפ


!ראשה :רוציקב
חחרפל וביגה
 
 
7/5/01 11:57
וג_ידניא :תאמ
תולק תורבעו םיעשפל הבוגתב
אוה הזה רמאמהו ןאכ םינוידהמ הנורחאב תפייע אליממ םא ,הארת
הממ ךלש הנקסמה םא .ךניינע הז ,בוזעל ץורית שאלס הביס
בוצע הזש ירה - גולאידל םוקמ ןיאש איה תובוגתה ןמ וא יתבתכש
.קדצומ אלו בוצע ,יניעב
הזמ וראשנ ןלוכ אלש םג ןוכנ .ןרבעב ודרטוה םישנה לכ ,ןוכנ
הכירצ יתייה ינא םג ,יתנייצ רבכש יפכ .םייחה לכל המוארט םע
ינא יכ ,ילע ורבעש הזה גוסהמ םיעוריאה לכב רכזיהלו תבשל
.םוימויה ייחב םתוא (?הקיחדמו0 תחכוש טלחהב
םיקזנ ןהל םורג אל הזו ,תולקב הדרטה תוחקולש םינש שי ,ןכ זא
?המ עדוי התאו .םיישפנ
good for them.
ןכא וללה תודרטההש ,תואיצמה תא הנשמ אל ןיידע הז לבא
העיגפה תרמוחב יולתו ,השיא לכ לש הייחמ קלח ןהו ,תומייק
והשיממ הדרטה ןיבל בוחרב תילולימ הדרטה ןיב לדבה שי ,ןוכנ)
אל םגו תבשוח אל ינא .סנוא ןיבל הפיקת ןיבל חוכ תדמעבש
הז המכ דע ,הל תסחיימ המצע השיאהש הרמוחב םגו (תרחא יתבתכ
םיעקוש וללה םירבדה .הפודר ימצע תא האור אל ינא .התוא ףודרי
תויטנוולר םהל ןיא ,תינימ הפיקתל וא סנואל דוגינב יכ ,םהל
םירבד דואמ הברה ונתיאמ חיכשהל ויכרד תא שי חומלו םויכ ייחל
.תמאב םתיא דדומתהל ונל חונ אלש


התא ,המדרת וזיאמ יתוא ריעה יכדרמ לש ןידה רזג ,המ לבא
,קדצ םג ונל רדסל ךירצ קוחה םעפ ידמש יתבשח אוהשכיא ,עדוי
אציש םישנה לכ תובשוח ינומכו ,קדצ ןאכ השענ אלש תבשוח ינאו
הז לבא .ןוכנ .הככ םיבשוח םירבג םג ,ןכ ןכ) ןתיא רבדל יל
לש דצהמ םיאב אל םה יכ ,יל המדנ ,םהיתומצעב רעוב תוחפ
.(דצהמ םיננובתמ רותב אלא אקוד ילאיצנטופה ןברוקה


אל התאש ךכ לע ,םורופב תבתכש והשמ התיה וזה הבתכל רגירטה
לש ושנוע תלוק לע ךכ לכ תוממוקתמ םישנ אקוד המל ןיבמ
יתעגהו ,ךכל תוביסה לע יתבשח .בושחל יתוא ררוע הז .יכדרמ
.ןלוכ .םש ויה םישנה לכ יכ ,תופקתנה םע תוהדזמ ןהש הנקסמל
ןיינע הזמ תושוע אלש הלא םג ,תוקיחדמה םג ,תושיחכמה םג
ונחנא תמאב המל ריבסהל ילש ןויסנ היה יתבתכש רמאמהו .לודג
יתחלצה אלש הארנכ ,תנבה אל םא .הזה ןיינעהמ תוזגרתמ ךכ לכ
תועדוי ,םצעב ןבור , דואמ תובר םישנ לבא .בוט קיפסמ ריבסהל
םגו ,טעמ אל יל ורמאו ובתכש ומכו ,תרבדמ ינא המ לע קוידב
,םהלש םייטרפה םירופיסה תא ןהב הפיצה האירקה ,תובוגתב ןאכ
אל .תוינוציק ויה תובוגתהמ קלחש תאלפתמ אל ינא ,הזכ םוקממו
.ללכב תאלפתמ


.םידירטמ םירבגה לכש רמוא אל ,ודרטוה םישנה לכש רמאל
םירבג םג שי .םואתפ המ .הלאכ םירבגה לכש יתנעט אל םוקמושב
אשונ אל םהשו ,הככ תבשוח ינאש רורב ידש תבשוח ינאו ,םינוגה
יתעדל םיעדומ אל תילכתב םינוגה םירבג םג ,ןכש המ .הזה רמאמה
.ןאכ שיגדהל יתיצרש המ הזו .העפותה לש קמועלו הרמוחל
וג_ידניאל וביגה
 
 
7/5/01 16:03
ינא םג :תאמ
?עגפ לכ האורל הבוגתב
ףיסוהל טושפ ךכ .רפסל איה םינקפסה לכל תונעל הדיחיה ךרדה
ןיינע אלו תויודע םה םירופיסה ירהש - תויודע דועו דוע
שי תחא לכל ירה ,תודע דועו תודע דוע - יאליטרע יתורפס
חכוותהל םעט האור אל ינא .וילע דיעהל דחא עוראמ רתוי
תוכירצ ונלוכ ונחנאש תבשוח ינא .םירבסהו םינועיט תולעהלו
רתוי היהי רשפא יאש תויודע לש הלודג הכ המרע םירעהל טושפ
.ונתואו ןתוא לטבל
ןליא-רבב תיטדוטסכ :ייחב יל ורקש םירבדהמ (המכ) הנה זא
הרוחב דיל אקוד תבשל םירחוב רשא הברהו םידרח שיש יתיליג
הקיטסיטטסל יתעגה .ששמלו די חולשל ולכויש ידכ 400 וקב
חקל ,ןלוכ ומכו .הזכ הרקמ יל הרוק היה שדוחב םעפ תוחפלש
יולת ,ךכו ,הבוגת לש ןונכתל עיגהלו בושחלו חתנל ןמז יל
ידיל בשייתהש ירחא דימ םוקמ הנשמו המק יתייהש וא תוביסנב
ןוויכב וא ידש ןוויכב התיה ולש דיה רשאכש וא ,דרח ותוא
תא הרזח חקיש ואש דאמ םר לוקב ול תרמוא יתייה יכרי םינפ
.וילע ןנולתאש וא ילש הזחהמ ודי
ענכש"ל חוכב הסינו ןיצק ףיקתה יתוא םג יאבצה תורישבו
קזנ רתוי ילב םשמ יתאציו וב יתקבאנ ינאו .ותיא בכשל "יתוא
ענכשל התסינ יתרבחש וליפא ,יתננולתה אלש ןבומכ לבא ,הזמ
המ לש לוקישה תא יתישע ינא םג יכ .ןנולתלו תכלל יתוא
ךלהמב יל םרגיי קזנ רתויש יתטלחהו ח"צמב רובעל ךרטצא
וז ינא ירה .תמא תרפסמ ינאש תכרעמה תא ענכשל תונויסנה
םויה דע ינאו םדוק ןכא אוה ,ןכו .אוה אל - תטפשנ התיהש
.ףיקתה וא דירטה אוהש תונב דוע ירחא ויהש העידיהמ תדרטומ
לש ןורחאה לספסב ידיל בשייתהש אילחמ רבג ותוא םג היהו
יניב קחרמה תא םצמיצ םעפ לכו דגא לש םייתומוק סובוטוא
הכמ הז המ ול יתתנ .םיידי חלשו ןולחל יתוא קחדש דע וניבו
ינא םג לבא ,שארה תא בבוסל םירחא םיעסונל המרגש תלצלצמ
.זא דע יתיכיח המל תדרטומ
.הלא תואמגודב קפתסא לבא םירקמ דוע ויהו
קרש םושמ ןהירופיס תא רפסל תוכירצ םישנ דועש תבשוח ינא
התיא דדומתהל ליחתהל רשפא - הרבחכ - היעבב םיריכמש ירחא
הרבחה םא אלא ץחל ליעפהל ליחתת אל הרבחה .םייתרבח םיעצמאב
םיגירח אל ,םימוצע םידמימבו תמייק היעבהש ענכושת הלוכ
וז - הלועפל תועצה לע לאשש ימל זא .םידדוב אל טלחהבו
אוה .ללוכו יתרבח היהיש ךירצ היעבב לופיטל ךילהת .יתעצה
לע העידיה תא םינפת לארשיב הרבחה לכש ינפל ליחתהל לכוי אל
הנכומ אל הרבחהש הרכהל עיגת ,העפותה לש הידמימו המויק
ליחתת ףוס ףוס זאו המויק םע םילשהל דוע תיאשר אלו רתוי
.הלוספה המרונב םחלהל הלוכ לארשיב הרבחה
ינא םגל וביגה
 
 
26/4/06 15:45
ילריש :תאמ
תולק תורבעו םיעשפל הבוגתב
הכירצ אל םג ילואו ללכב תועיתפמ אל ךלש ןטקה רקחמה תואצות
הז יכ , העיתפה איה לבא תואצותל תתנש תונשרפה יתוא עיתפהל
ולאה תויווחל תוליגר ךכ לכ רבכ םישנה בור , ןיינעהמ קלח
קלחכ
הקחדהה . ןתוא תורפוס אל רבכ ונחנאש ונלש ימוימויה םויקהמ
איה
תוכלשהה ינפב תוננוגתהל וניתושרל תדמועש טעמכ הדיחיה הטישה
המצעב תוארל הצור אל ( ךתוא עיתפי ילוא הזו ) תחא ףא , ןהלש
ןברוק
הדבועה . ילאיצנטופ ןברוקכ םימלש םייח תויחל הצור אלש חטבו
...םצעבש ורכזנ ךכ רחא קרו "אל" לכ םדוק ונע תלאשש םישנהש
תמנפה תא תאטבמ אלא , ךכ לכ הארונ אל העיגפהש החיכומ אל
אל הז רבד לש ופוסבש , " ארונ הזכ אל הז "ש תיתרבחה הסיפתה
חטבו םיענ אל הז םצעבש , ( שיגדהל ךל בושח דואמש ומכ ) סנוא
ןברוק ןכ תאש הנבהל . ןברוקל ןתוא ךפוה אל םג לבא רדסב אל
אל וניבור אל םא ונתאמ לודג קלחש הובג דואמ דואמ ריחמ שי
תולגוסמ וא תונכומ
תואיצמב , םינוא רסוח לש בצמב ריכהל רמוא הז . םלשל וליפא
תינימ הדרטה וא הפיקתל סנוא ןיב הנחבהה םג . תירשפא יתלב
ךכ לכ התאש
. ךל המדנש הממ הקמקמחו תלפרועמ רתוי הברה , הילע שקעתמ
הדש וא הכושח הטמס ןיימדמ ילוא התא , סנוא לע בשוח התאשכ
שוטנ
הרואפתב שחרתמ סנואה ירקממ תיסחי ןטק זוחא קר השעמלשכ
סנוא ןיב ךניעב םוצעה לדבהה תא השוע םצעב המו . הזה שיחרתבו

, ייה לבא , רדסב אל איה םנמאש ) תינימ הפיקת םתבל קהבומ
תונב
אלו עבצא יל ףחוד רוחב םא , ( ... היצרופורפ לע רומשנ ואוב
ילש שפנה לע הזל שיש טקפאה תניחבמ , רמאנ אוב , ולש ןיזה תא
סנוא הז ,
לע רומשל הכירצ ינאש וא " וילע ןייכבתהל" יל רתומש
? תויצרופורפ
דיגהל יתיצר ינא המ ךל דיגהל הלוכי ינא יכ ? ךל הארנ המ
ימצעל
אלו הרק ללכב הזש חוכשל יתיצר , םולכ דיגהל יתיצר אל הלחתהב

ימצעל יתרמא אל ןיידע , חילצה שממ אל הזש ךכ רחאו , טולקל
המהב הזיא " לכה ךסב , סנוא םואתפ המ יכ "סנוא" הלימה תא
היה טושפ אוהו םירסח אל הלאכ ירהו " ןמזב םיזמר ןיבמ אלש
יביסירגאו רתוי קזח
ומכ שיגרמ הז יכ , טישלוב הז ? והשמ עדוי התא לבא , רתוי
ינא וישכעו . סנוא ומכ םמוקמ הזו סנוא ומכ קפוד הזו סנוא
קר ןמזה לכ םש התיה םצבש העידיה םע םלועב בבותסהל הכירצ
ינאש , תקחדומ דואמ
ינמ לכבו םוי לכב תורקל לוכי הזש , ןמזה לכ הזל הפושח םצעב
בושו בוש ימצע תא יתלאשו ימצע תא יתרסיש רורבו . תויצאוטיס
, יתחרצ אל קיספיש ונממ שקבל םוקמב המל , תרחא יתבגה אל המל
יתטעב
חקל המל , תידימה הבוגתה התיה אל וז המל תוחפל וא , יתמייא
אל טושפש הבושתהו ולאה תובוגתה תא ץלחל ןמז הברה ךכ לכ יל
יתלביקש ךוניחה ללגב הז ילוא ? אל המל . תלגוסמ יתייה
אל חטבו תוניצס תושעל אלש " רדתסהל" דומלל ךירצו הז הככ"ש
" תויצרופורפמ תאצל"
לאוש התא םא לבא . הדבועה תאז לבא תעדוי אל ינא , אל ילואו
יתוא
, ןתוא םיפקותש םישנה , ונב אל איה הייעב , ( אל םא םגו )
ונחנא אל הז
,תוריהז וא ,תויביטרסא וא , תויביסרגא רתוי תויהל תוכירצש
תועונצ וא
איה רותפל ךירצש הייעבה , ןאכ הלעש רחא קירבמ ןויער לכ וא
תיתרבחה הסיפתה רמוא הווה , םירבגה רמוא הווה , םיפקותה לצא
קלח הב תוחקול םישנ םג , בגא ךרדש ) תירבגה תיטפשמ/
אל" הזש , רדסב הזש ( תיטננימודה הסיפתה וז , תושעל המ יכ
"ארונ
ןיינק הז השיא לש ףוגש " םיכרצ" שי רבגלש , יעביט וליפא הזש
ירוביצ
לבא , ינמלטנ'ג אל ילוא הז ) םיידי חלוש רוחבש ימיטיגל הזו
( ימיטיגל
! םלועה תא ונשת , הטארק ודמלת םלועה הז ונל ודיגת לא
ילרישל וביגה
 
8/5/01 9:18
levisem :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ןיא ..השא תא תא המ זא ,תקדוצ תאש בשוח ינניא ......יתריקי
ול תתנ אל םא תרחאב וא ךב עגי אוהש לכ רבגש םלועבש הביס םוש
לככ תושעל ול תרשפיאו " וירוזיחל " תינענ םגו ךכל תקפסמ הביס
רבד םייפתכה לע שאר םע השא תא יכ חינמ ינא ,וחור לע הלועה
לכל תנתונש (יוטיבה לע החילסו) תחא תא וא םילימ אלל לכה רמואה
.ךיא תעדוי תאש חוטב ינאו ךמצע לע ירמיש זא .שרוד
levisemל וביגה
 
 
8/5/01 15:59
תרחא הוח :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
,המ .רבדמ התאש ךיא ,הככ טושפ ,ךל שייבתת !שפנ לעוג !סכיא
?קיציא לע תובתכה תא ?תובוגתה תא ?הבתכה לכ תא תארק אל
םישנא דוע שי 2001 לארשיבש הבוצעו תעזעוזמו המומה ינא
.ךומכ רבדל םיזעמש
התוא דירטהל והשימ דדועל ,זומרל הלוכי 10 תב הדליש בשוח התא
השוע הפיה הדיקפהש ?ללכב הז לע בושחל תלגוסמ איהש ?תינימ
דע הנידמה תא תרשל הצור איהש ,התוא ךשומ אוהש ,ףולאל םייניע
-ןהיתויווח לע ןאכ ובתכש םישנה לכש בשוח התא ?בוט ךכ ידכ
תא ,דחפה תא תובצעמ ,תובצעמו תויביטקלוק תוישנ תויווח
בשוח התא -סובה םע דבל ראשיהל ,בוחרב דבל תכללמ ,המיאה
ועגנש דע ואר אל ללכבש בוחרב םירבגה תא ,םתוא ודדוע ןלוכש
?תונטק תודלי ויהשכ יושנה הרומ/ךירדמה תא ,ןהב
.ושקיב אלו וצר אל ןה .םולכ וזמר אלו ודדוע אל הלאה םישנה
.תובקנ ודלונש איה ורבעש תומוארטה תא ורבעש הדיחיה הביסה
םמצעל םישרמו ושרה םירבג םישנ ןתויה םצעמש ללגב .הדוקנ
םתוא תרשל דעונש ,םדגנכ רזעכ אלא ,םדא ינבכ אל ןתוא תוארל
,יכ ,םנוצרכ וב תושעל םילוכי םהש ,דבלב ףוג ,םהיכרצל שמשלו
באוכש ,םדא ינב ןה םגש םתוא דמיל אל דחא ףא ,ךוניחה ,בוש
רשאכו םא ,םעפ תבשח התא .תושיגרמ ןהש ,תושיגרמ ןה ךיאו ,ןהל
,תושרופמ םילימב תאז השקיב אלש יהשימל ידמ רתוי תצק תברקתה
ורשפיא םה ,הרשפיא אל איה ?הז עגרב השיגרמ איה ךיא תבשח
יאדוובש ומכ ,המיאמ תקתושמו האופקו תלהובמ התיה איהו ,םמצעל
אל הז ,אלו .ךנבשי תא שמשממ היה והשימ םא אפוק תייה התא
התא המ לע גשומ ךל ןיאש ,ןיבתש ,ריבסהל ןויסינ קר ,לוחיא
.בישקת תוחפל ,הפה תא חתפתש ינפל ,האבה םעפבו .רבדמ
םירבדש ףא ,ילש סובוטוא-אבצ-רפס תיבה קש תא שי יל םג ,ןכו
תאו .ןאכ תורחאו וגידניא לש ולאמ תוחפ םיארונ ויה יתרבעש
ליבשב םתס .םילע לש שורשרמ ,הלילב ךושח בוחרמ דערה
.לוקוטורפה
.שייבתת
תרחא הוחל וביגה
 
 
8/5/01 21:59
חחרפ :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
תדלונ אלש יאוולה
!ףידע רתוי..תדלונשמו


יתא ףתושש םדאה ינב רבחל ןפוא אוהש הזיאב ךייש התאש לבח המכ
!וזה הנידמל
חחרפל וביגה
 
 
8/5/01 23:37
וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.ןפוא םושב ךתריקי ינניא .א
אנא ,ששב ישילש םוי לכב תואצוי םידאמה לא הרזחב תוסיטה .ב
.בוט חורבצמ ןומהבו םינורישב דייטצה
רוזחמהמ ואצי רבכ) ?תויהל הלוכי היצקובורפ הלוז המכ .ג
(הלעמ יפלכ לגעל אנ זא ,תודדוב תורוגא לש תועבטמה
וג_ידניאל וביגה
 
 
9/5/01 2:45
תינוסוכ :תאמ
ההאל הבוגתב
רמול תדמוע ינאש םירבדה לע שארמ החילס


םסיול לש וירבדב תיקלחה תמאה ןמ שי ירעצל
סנואה ירקמו תינימה תוללעתהה ירקמ תא האוושמה ןמ איצונ םא
עונמל ןתינ תוינימה תודרטהה תא ירהש (תמאב םישקה םירקמה)

וחלשיש תניינועמ אלש (20 -ה ליג לעמ) השיא -תורחא םילימב
וחלשי אל ,םיידי הרבעל
תינוסוכל וביגה
 
 
9/5/01 8:38
וג_ידניא :תאמ
ההאל הבוגתב
תיוויטרסאו רתוי הנכומ תא ךכ ,תרגבתמ תאש לככש ןוכנ הז
אל ןיטולחל הז לבא .םישלופה תא ףודהל רתוי ךל לקו רתוי
.תנקדזמ תאש ינפמ קר תנגומ תאש ןוכנ


,"םיידי תחילש" לע לומגת תולועפב תטקונ תאש הז - בגאו
.שארמ ןתוא עונמל ךלש תלוכיל ךרע הווש אל הז ,חיננ


תא עונמל ךרד ךל ןיא לבא ,הילשאה תא ךל לקלקל יל רצו
,רתוי בוט ןנוגתהל תעדוי תאש ןוכנ .אוהש ליג לכב הז
המ לכ וא ,הרטשמב הנולת שיגהל ,קפרמ עוקתל ,קועצל
המ לכ .תודרטה ינפמ תנסוחמ ךתוא השוע אל הז לבא ,ךירצש
ךלש תונוכנה יאו הבוגתה תלוכי אוה ליגה םע רפתשמש
לכ יבגל אל דימת ןוכנ אל הז םגו .קתוש ןברוק תויהל
בושחל ךדיצמ תומימת .תודרטהה יגוס לכ יבגל אלו םישנה
לע םימכח בורל ויהי םינדירטמש בוצעו ןוכנ הז יכ םא .הככ
ןכלו ,תוריעצ םישנו ,תורענ ,תודלי ףוקתל ופידעיו תושלח
םע דרוי תדרטומ תויהל ךלש יוכיסה תיטסיטטסש החינמ ינא
.םינשה
וג_ידניאל וביגה
 
 
12/5/01 2:40
רימא :תאמ
תנכוסמ תומימתל הבוגתב
?הפ ךלוה המ
?אל תצק ןתמגה
רימאל וביגה
 
 
9/5/01 11:32
חחרפ :תאמ
ההאל הבוגתב
..וב רדהתהל תרחבש םשה ןיינעמ שממ
"קומש" ךמצעל תארוק תייה חטב רבג תייה םא ,המאתהב


!ךתוא םלוהש םיינ קינ הללאוו :ימצעל רמוא יתייה ינאו
חחרפל וביגה
 
 
11/5/01 14:11
םח דש :תאמ
..תרחבש םיינ קרינה ןיינעמל הבוגתב
יכ ,םיננוצ לש טבמאב ךמצע תא לובט
.ךממ הנוש בשוחש 1 לכ הפ גרוה התא
םח דשל וביגה
 
 
12/5/01 23:41
חחרפ :תאמ
םזנו חחל הבוגתב
.תימיטיגל הדמע לכ אל .רתומ לכה אל .אל
ןתוגהנתהב תויושע - לשמל - תוניטק יכ תנעוטש הדמעה
.תימיטיגל הניא ,הדרטה "דדועל"
התוגהנתה ,השוע הריגבה וא ,הניטקה המ הנשמ אל
.התוא דירטהל שיאל תושרו הליע ןניא הידגב וא תינימה
חוקל וניאש ימש שורדל תוכז שי הפוג תא תרכומה הנוזל
!לשמל ,התוא דירטי אל הלש


הלא יכ תעבוקו תינוסוכ המצעל תארוק יהשימ רשאכ
תומשאו ךכל "תויארחא" םירבג ידי לע תינימ תודרטומה
.תימיטיגל הניא וזה הדמעה זא ,ךכב


םידגונמ םיכרע ונל שי ,התיא "תועד יקוליח" יל ןיא
!ןיטולחל


.תויליפודפ תוריתמה תודמעל תונלבוס יב ןיא
.תינימ הדרטה תוריתמה תודמעל תונלבוס יב ןיא


.רוביד תוכז לש קחשמהמ קלח אל הז .רעטצמ
.תיעמשמ דח .רדגל ץוחמ ןה תוינימ תודרטה


!אל הז זא .ךיניעב ןח אצומ אל הז םאו
חחרפל וביגה
 
 
14/5/01 0:23
םח דש :תאמ
לבמטל הבוגתב
?בוט םיכרעה לע תולעב חקית לא
םח דשל וביגה
 
8/5/01 14:18
ןילרבמ באוי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
דמעמ תניגמ דובכ הרמא המ ,קיציאל רשקב לבא ,ראשל כ"חא ביגא
:ינולא תימלוש ,השיאה
ןכוסמ אל אוה יכ ,לעופב רסאמ לבקל ךירצ אל יכדרמ קיציא"
."רוביצל
?תורוביצלו ?םירוביצל ןכוסמ אל .1
לע שנוע ול עיגמ אל זא ,רוביצל ןכוסמ אל אוה םאו ...הההא .2
.השע רבכ אוהש המ


ולאש יל הארנ ,קיציא לש הרקמבו .ינולא תימלוש ,השוב .ממממ
תוהמא םויה ןה םישנה בור .טועימבש טועימה ןה וננולתהש
לומ ותכשלב תולפאה תועשבו קיציאב קסעתהל חכ ןהל ןיאו ,םיטועפל
.שובלק לבקמ היה אל אוה זא םגש דחוימב ,המואה לכ ינפ
ןילרבמ באויל וביגה
 
10/5/01 2:34
וג_ידניא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
וג_ידניאל וביגה
 
 
10/5/01 20:21
תיקוק :תאמ
םילימ אללל הבוגתב
אל לבא והשמ דיגהל יתיצר ןכילא אצי יבילו םכיבתכמ תא יתארק
העברא שי .המ שי לבא .המ שיש יל הארנ היה אל .המ יל היה
זא .תויודע ףיסוהל טושפ ,ינפל המכח הרוחב הרמאש ומכ .םירבד
ןתא וא םתאש םישנא ןהמ קלחבו .תורהזא המכו תויודע המכ הנה
.םדא תואלח םהש ימשב םהל ודיגת זא ןכ םאו םיריכמ ילוא
םע םימב הוולשב בשיש רבג היה ,הנטק שממ הדלי יתויהב הכירבב
,םימב וללצו וצפקש םינבו תונב םינטק םידלי הברה דיל ךויח
ןיבמ הצוחה ףצ ורבא טושפ ימינפ קלח היה אל ולש םי דגבלו
םהל ךייחו םיללוצה םידליה דיל בשי אוהו תוקסופמה וילגר
ןשיה זירפ עונלוקב ךכרחאו .םינפב קחצ .יל םג .םילודג םיכויח
וניא ינורכז םא קלחו רוחש ךורא וקוק םע ןרדס היה םיה דיל
ירחא יירוחאמ אסיכב בשייתה אוה .ןמנמש תצק םגו יתוא העטמ
תונעשמ לא (!םיילגר ןכ) םיילגר חלשו םלואה לע דרי ךשוחהש
ידמ .טרס תוארל הככ חונ קושיפב בשיו וינפל אסיכב ילש םיידיה
הרשע עברא תב יתייה ינא הזחה דצב עגונ םעפ ידמו ךכחתמ םעפ
וינפל בשויש טלוק אל אוהש הלחתהב יתבשח ,הש ומכ המימת
וינפל בשוישו ,תועט השע אוהש ול זומרל יתיסינ ךכרחא ,והשימ
תבשל םיאבשכ וליפאשו .הזמ הנהנ אוהש יתטלק ךכרחא .והשימ
יל חקל .הדלי .יהשימ וא והשימ ךיינפל בשויש םיאור ךשוחב
תונהל םוקמב .תושעל המ יתעדי אל טושפ הקספהה דע יתלבס .ןמז
הכיסה תא הריסמ ינא ךיא יתניימדו ,אסיכב יתצווכתה טרסהמ
אוה הקספהה ירחא .לגרה ףכב ותוא תרקודו ילש דגבהמ טושיקל
.ןיביש הווקתב ותוא יתרקד ינאו ךשוחב ידיל בשייתהו אב בוש
רוקדל ץמוא יל היה אל שלח יתרקד הארנכ ינאו ןיבה אל אוה לבא
קעציו םוקי אוה םא הרקי המ םע דדומתהל ץמוא יל היה אל קזח
המכ .םויה ול השוע יתייהש המ .םוקמ יתרבע טושפ .לפנתי וא
יתייה תקוניתו המימת
תיקוקל וביגה
 
 
10/5/01 20:46
תיקוק :תאמ
דיגהל והשמ דוע ל הבוגתב
לבא והשמ דיגהל יתיצר ןכילא אצי יבילו םכיבתכמ תא יתארק
שי .המ שי לבא .המ שיש יל הארנ היה אל .המ יל היה אל
ףיסוהל טושפ ,ינפל המכח הרוחב הרמאש ומכ .םירבד העברא
םישנא ןהמ קלחבו .תורהזא המכו תויודע המכ הנה זא .תויודע
םהש ימשב םהל ודיגת זא ןכ םאו םיריכמ ילוא ןתא וא םתאש
בשיש רבג היה ,הנטק שממ הדלי יתויהב הכירבב .םדא תואלח
םינבו תונב םינטק םידלי הברה דיל ךויח םע םימב הוולשב
טושפ ימינפ קלח היה אל ולש םי דגבלו ,םימב וללצו וצפקש
םידליה דיל בשי אוהו תוקסופמה וילגר ןיבמ הצוחה ףצ ורבא
.םינפב קחצ .יל םג .םילודג םיכויח םהל ךייחו םיללוצה
ךורא וקוק םע ןרדס היה םיה דיל ןשיה זירפ עונלוקב ךכרחאו
אוה .ןמנמש תצק םגו יתוא העטמ וניא ינורכז םא קלחו רוחש
חלשו םלואה לע דרי ךשוחהש ירחא יירוחאמ אסיכב בשייתה
וינפל אסיכב ילש םיידיה תונעשמ לא (!םיילגר ןכ) םיילגר
םעפ ידמו ךכחתמ םעפ ידמ .טרס תוארל הככ חונ קושיפב בשיו
,הש ומכ המימת הרשע עברא תב יתייה ינא הזחה דצב עגונ
ךכרחא ,והשימ וינפל בשויש טלוק אל אוהש הלחתהב יתבשח
.והשימ וינפל בשוישו ,תועט השע אוהש ול זומרל יתיסינ
ךשוחב תבשל םיאבשכ וליפאשו .הזמ הנהנ אוהש יתטלק ךכרחא
.ןמז יל חקל .הדלי .יהשימ וא והשימ ךיינפל בשויש םיאור
תונהל םוקמב .תושעל המ יתעדי אל טושפ הקספהה דע יתלבס
הכיסה תא הריסמ ינא ךיא יתניימדו ,אסיכב יתצווכתה טרסהמ
אוה הקספהה ירחא .לגרה ףכב ותוא תרקודו ילש דגבהמ טושיקל
.ןיביש הווקתב ותוא יתרקד ינאו ךשוחב ידיל בשייתהו אב בוש
ץמוא יל היה אל שלח יתרקד הארנכ ינאו ןיבה אל אוה לבא
םוקי אוה םא הרקי המ םע דדומתהל ץמוא יל היה אל קזח רוקדל
ול השוע יתייהש המ .םוקמ יתרבע טושפ .לפנתי וא קעציו
יתייה תקוניתו המימת המכ .םויה
תיקוקל וביגה
 
 
10/5/01 20:47
תיקוק :תאמ
דיגהל והשמ דוע ל הבוגתב
רתנספב תנגנמכ יתדבע המימת תוחפ אל הרשע הנומש ליגבו
תיבב (האלחה יל ןתנ שממ אל אוה תרוכשמ) ,םיפיט תרומת
לצרה בוחר ןיב רבחמה בוחרב .הפיחב הינרופילק םשב הפק
רעיש םע הזר רוחב יקוש להנמהו .רדהב ואדרונ בוחרדמל
(.האלח אוהש ול ורסמת ותוא וארתשכ .אלמ רואת) .ףיסכמ
ילוא תובוחרב וניאצומ יכ ילוא .ידמ רתוי .יתוא בהא דואמ
דחא םוי ,עגונו קבחמ ןמזה לוכ היה ,ךלכולמ הטוס אוה יכ
.יתבוגת הייהת המ תוארל ידכ ימוגמ ןיז עיתפמב ילא קרז
ךכ לוכ ינאו .ראווצב יתוא קשינ טושפ אוה רחא םוי
רתוי לבא .רבד יתישע אלו ,ברעה ףוס דע יתראשנ .תמטמוטמ
.םיציבב טועבל ילב ,ןבצעתהל ילב עידוהל ילב .יתרזח אל
?המל ילב המל


תכלל הלילב םישנ ורהזה .יתדלוה ריע תובוחר ופורפאו
.תיארנ איהש ומכ החוטב ךכ לוכ אל הלילב תובוחר תובוחרב
.16 ילוא ליגב דחא םוי קושימחהמ ברע תונפל יתרזח
לוכ םירכומ םילכור ויהש תועבטהו תוארשרשה לוכב יתלכתסה
תב יתייה .ילע לכתסמ והשימש יתטלק םגו בוחרב ישימח םוי
אוהו .יתיא ליחתי אוה ילואש יתבשח ,הבהא יתיצר הרשע שש
יתבבותסה .ירחא םידעצ יתעמשו התיבה תכלל יתלחתה .אל
ךרדב תוקד רשע ירחא ךלה אוה .אוה הזש יתיארו הינפב
םאש יתטלק םואתפ לבא ,יתיא רבדיש יתבשח הלחתהב .התיבה
ירחא .ליחתי אל םג הארנכ אוה וישכע דע יתיא רבדמ אל אוה
התיבה םיכרד יתש ינפל ויה .תלהובמ יתייה תוקד רשע
לבא .הקוצמ תנוכשב תובוחר אלו .םיכושח תובוחרב ןהיתשו
דחי ונייהש .ילש הרבח הרג תובוחרה דחאבש יתרכזנ .םיכושח
התוא יתרקיב אל לבא םש הרג איהש םעפ הנייצש ,הייחש גוחב
.העש עבר רבכ ירחא ךלה אוה .אוהה בוחרל יתינפ .םעפ ףא
ינאש יתבשח .הלש ןיינבל יתסנכנ בושחל ילב .תתעובמ יתייה
תולעל יתלחתהשכ לבא .התיבה יתסנכנש בושחיש ,ונממ רטפא
תולעל ליחתמ והשימו תקרטנ הסינכה תלד תא יתעמש תוגרדמב
ןיב קומאב יתכלה .הקעמה לעמ יתצצה אוה היה הז .ירחא
החפשמה םש תא שפחל הסנמ ,המוק לוכב ויהש תותלדה עברא
יל הזבזב קר תותלדה עברא ןיב תובבותסהה לבא יתרבח לש
זא לבא דומע ירוחאמ יתאבחתה .ברקתהו ךלה אוהשכ ןמז
הצר .וינפל םידעצ המכ םשמ יתאציו הז ישפט המכ יתנבה
הרבח תא שפחל וישכע ןמז ןיאש יל יתבשח .הנוילעה המוקל
לוכ לע קופדאו םערא טושפו הנוילעה המוקל עיגא ינא ,ילש
והשימ !חותפל היהי בייח והשימ !איהש תלד לוכ .אצמאש תלד
רטמ אוהו הנוילעה המוקל יתעגה .יתוא ליצהל היהי בייח
טושפ ינאו "?תוארשרשב םדוק תייה תא" לאש אוה ירוחאמ
תלדה תאו .ינפל התייהש הנושארה תלדב יתמלהו יתבבותסה
תלדב הרקמב הרג התייהש .יתרבח תוינש ירחא הרקמב החתפ
יתאב !לבנע" .סנ .ןיינב ותואב הנורחאה המוקב הנורחאה
.קחרתהל ליחתה אוהו .םהדנה הפוצרפל יתרמא "!ךתוא רקבל
םינש .רופיסה לוכ תא הל יתרפיסו התיבה יתוא הסינכה איה
.בוחר ותואב רובעל יתדחפ ךכרחא
תיקוקל וביגה
 
 
12/5/01 2:56
רימא :תאמ
םילימ אללל הבוגתב
.םוי לכ שי תובתכ הלאכ ?המ זא
ירחא קותשלו הקופד תויהל הכירצ יל תאש הז עגרה תיארהש המ
.וב םוקנל ,ותוא רובשל ,וילע חוודל אלא ,ךתוא ששממ והשימש
הלא תא לסחל תונב וגאדת זא ,העפותה תא עיקוהל הצור ירה תא
.הל םימרוגש


.םירבגה לכ אל הלא ,אל
.ראשה לכל לקלקמש ,דואמ ןטק זוחא הז השעמל
רימאל וביגה
 
 
12/5/01 10:26
וג_ידניא :תאמ
םילימ אללל הבוגתב
יכדרמש םיעבוקו םירבג םיטפוש ינש םיאב זאו ,תוסנמ ונחנא
הדרטה אל ,תינימ הפיקת לש םישעמ לע אלכב תבשל ךירצ אל
.חוכב םינוגמ םישעמ שממ אלא ,בל םיש ,תינימ


יוניגהו תועדומהש דע לבא ,תוסנמ ונחנאש רמול רשפא ,ןכ זא
,םל-וכמ שממ ,םירבג ללוכ ,היסולכואה תובכש לכמ ואובי אל
.הרקי אל הז
וג_ידניאל וביגה
 
11/5/01 21:36
Joe :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תניחבב םידע וא ,תינימ הדרטהל םיליבס םיפתוש ויה םירבג המכ
והשמ הז םע ושע םהמ המכ .הינש תוניצרב ? Innocent bystander
תא וא ,תונקסמה תא תוחפל ומינפה םהמ המכ ?וירחא וא ,תמא ןמזב
הדרטה ורבע אלש םישנ טעמכ ןיאש ,הליהבמה תיטסיטטסה הדבועה
כ"דב ,םידליכ תומילאל ןברק ולפנ םירבג המכ ?תרחא וא וזכ תינימ
?םירחא םינב-םידלי דצמ


?סופרוקכ ,הרבחכ ,ונילע רמוא הז המו


לע - ילרישלו ידניאל םיחרפהו ,יניעב בושח ךמסמ אוה הזה ךמסמה
ינפל ילשמ םירופיס המכ .םסרפל תונוכנה לעו תקייודמה הביתכה
וריאשה אלש ולא ,םייתמוארט תוחפה ,רתוי םילקה ולא הככ ,ךישמנש
אקוודש םיעדוי רבכ םלוכש תרעשמ ינא) ללכב םא תויניצר תוקלצ יב
,אוהה קוחרה דודה תא היה :(תוקלצב דואמ הקזח ינא הזה חטשב
םירבחה גוחבו החפשמהב םישנה לכו ,ידימ רתוי תצק עגנ דימתש
היהש םירוהה לש רבח לש רבח לש רבח הזיא םג היה ,וינפמ ודחפ
היה ,רבד השע אל שיאו םלוכל ץיצמ היהש אוהה ןכשה תא היה ,הזכ
הסינ םעפו ,רפסה תיבמ ,תונבה ,ונירחא בקוע היהש אוהה רענה תא
רמאש הנחמב אוהה תא היה ,ילש םייסנכמה ךות לא םיידי חולשל
הזחב םייניע ץענו הבוטרה הצלוחה תורחת תכלל תובייח תוכירדמהש
תא ול תתל ידכ ורדחל יתוא ןימזהש אבצב דקפמה תא היה ,ילש
סובה תא היה ,םינותחתב ותוא יתאצמ םשו הליל ןושיאב םינותיעה
היה ,(םלש תווצ לומ) הביכרה יסנכמב ילש זוכעה לע ריעהש אוהה
תוקספהב ילש ףקיהה לע רקיעב רביד - ררבתהש יפכש ילש תווצה תא
לכב וישובמ תא ףשוח היהש םיה תפש לע יתרוסמה ןקזה תא ,הירגיס
ןטקה רבדה תא קלסיש יתשקיבו טבסמ יתרשיהש דע) המש ונכלהש םעפ
ריעהל ריבס הזש בשחש ןוכמהמ אוה תא היה ,(ינפמ הזה ליחבמהו
.הברה דוע שי ,דוע שיו .ילש העשפמה לע (דואמ תיפרג)


לבא ,ילש תושיב םיקומע םיספ וטרחש םירופיס אל ולא ,יתרמאש יפכ
אל םה םא םגו .לוכסתלו ןורחל ,הלודג תחא היווחל םיפרטצמ םה
,םניב בטיה דירפהלו דירפהל תלגוסמ ינא םא םגו ,המוארטל וכפה
ןיטקמ אל ,םתוא רישכמ אל הז ,הדליכ יתיווחש תוללעתהה ןיבל
.ול קותשל רתומש והשמל םתוא ךפוה אלו ,םתוא


ליחתהל ןיעל הארנה ןמז לכב אלו ,וישכע אל ,תנווכתמ אל ינא
ימל ןיינע הז ,ונלוכל ןיינע הז - תויטסינימפל ןיינע הזש בושחל
דע .תב וא הבוהא ,הדידי ,הרבח ,תוחא ול שיש ימל ,אמיא ול שיש
תומוקמו תותיכה ,תוגרדמה ירדחש דע ,םיחוטב בוש ויהי תובוחרהש
ךפהית אלש ידכ קבאיהל הכירצ אל השיא םהב תומוקמ ויהי הדובעה
.ןורחאה רטמיטנסה דע .טקייבואל
Joeל וביגה
 
12/5/01 2:35
רימא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ביואה ינאש הארנ תורחא םילימב .רכז ,רבג ,ןב ינא ןוכנ ןוכנ
.הזה רתאב
השקש תמאב תמאב ?תרבעש המ לע חומ ישוקשקה הלא המ ןיבמ אל ינא
.ןוכנ הזש ןימאהל יל
םימעפ הברה ךכ לכש םירקמ ףוריצ תצק ךל הארנ אל הז <- הניבמ תא
?המ ךתוא ףדור הז ,תינימ הדרטהב תלקתנ
.יתלאש ינא ,םישנה בורל הרוק אל הז ,אלש אלא ,הז קר אל
יכ ,ךילע תרוקיב חותמל יל רוסא ללכבו ירסומ אל הז ,םצעב לבא
.תרבע תאש המ תא יתרבע אל ינא


?הזה חומ ןויזה הז המ .ל"הצל ךלש סחיה .יתוא ןבצע רחא רבד לבא
אבצה אוה להצש יעדתש קר לכ םדוק ?תונוז תויהל תונב דיקפת
םידיקפת הברה ךכ לכו .הבוח תורישל םישנ סייגמש םלועב ידיחיה
הפ תויהל הליחתמ לבא .קיפסמ אל הז ,ןוכנ .םישנל םיחותפ םייברק
תרשל וא אבצב רשל אל תולוכי םישנ !םירבג יפלכ אקווד הילפא
ונחנא !הריחב ןיא םירבגל .תיברקכ 3 וא תיקינבו'גש םייתנש
ךיא יארת ןאריאל יסוטת !?םישנל דובכ ןיא .ארח לוכאל םיבייח
.יעגעגתת
.סקס רבייסב יתלקתנ אל םלועמ ,וגידוא יל םג


שי) תוארחה לכב תלקתנ תא אקוודו לזמ ךל ןיא טושפש יל הארנ
תולוכי תונב ןתא םג ,יביגת - העוט ינא םא .(טעמ אלו ,הלאכ
.העוט ינאש העדוה יל חולשל
...ךיילע םחרמ ינא - ןפוא לכב
רימאל וביגה
 
 
12/5/01 3:13
וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
סקס רבייסב יתלקתנ אלו וגידוא יל םג
:)))
.ןורחאה ןמזב יתעמשש הבוט יכה החידבה וז ,לודג
.וז תרחואמ הליל תעשב יתוא תעשעשש הדות
:)
,הככ םתס ,"הבקנ"ל םיישיאה ךיטרפב ןימה תא תונשל ךתעד המ
?ןויסנהו ףיכה ליבשב
?בוט ,ךכ רחא רבדנ
יתרבע ינאש המש בשוח ןיידע התא תובוגתה לכ תאירק ירחא םאו
.דחוימב םוטא הארנכ התא ,ונימב דחוימ אוה
ןה ,תינימ ופקתוה וא ודרטוה םא םישנה בור תא לאשת םא ,ןכו
,סובוטואב ךב ועגנ םעפ םאה :לע ןתיא רובעת םא לבא .אל הנדגת
...'וכו ךלש הזחב ייהב ךות ךתיא ורביד ,תמייאמ הרעה וריעה
.אלפומו שדח םלוע תולגל לולע התא
וג_ידניאל וביגה
 
 
12/5/01 4:37
רימא :תאמ
חחחל הבוגתב
םוטא ינא רדסב
שמתשמ רוצאו וגידואה םע ןיינעה תא תמאב קודבא ינא לבא
...הארנ .הבקנ
רימאל וביגה
 
 
12/5/01 4:43
רימא :תאמ
חחחל הבוגתב
???סקס רבייס םע ךלש היעבה המ בגא
.הז תא תובהואש תונב טעמ אל שי


.ךלש היעב וז םיאתמ אל הז ךלש הז
.תעדוי תא ךיילא םינופש םישנא םע הלועפ ףתשל תבייח אל תא
רימאל וביגה
 
 
15/5/01 13:50
המודא הננב :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
איה ןאריאל בוטת ידניא םאשו - םישנל דובכ שי ןאכש ןעוט התא
?עגעגתת
ןיבת םא הארנו ,היבנידנקס תונידממ תחאל התא סוט ,ןכבו
(-:....םינימה ןיב םיינויוויש םיסחי לע םישדח םירבד
המודא הננבל וביגה
 
12/5/01 2:58
רימא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,(ןבומכ םירבג י"ע) םינבל םג הרוק הזש וחכשת לא -בגא
הלדגו תכלוהש העפות וזו
רימאל וביגה
 
 
12/5/01 3:19
וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
ונל המל לבא ,ללכה לע דיעמ רקיעב ללכה ןמ אצויהש ןבומכ
?תוניטקל לפטיהל רשפאשכ ,תונטקל לפטיהל
וג_ידניאל וביגה
 
 
12/5/01 4:40
רימא :תאמ
חוכשל רשפא ךיא ,חכשנ אל ,אלל הבוגתב
.ספאל ףאוש ןרפסמ .הלאכ םירבד תושעש םישנ לע הפ יתרביד אל
.םלוכ אל לבא .םיקופדה םה םירבגהש רורב ירה
.קאינמ אצוי 10 ל 1 לכ םירבג לצאש דיגנ
.אל הז םגו .100 ל 1 הז םישנ לצא
רימאל וביגה
 
 
12/5/01 14:05
Joe :תאמ
חוכשל רשפא ךיא ,חכשנ אל ,אלל הבוגתב
.ךכ טושפ
%50 ןיב לע תורבדמ תוכרעה - תינימה הדרטהה יזוחאל רשאב
רקס םג שי .יפוי ןיבתו וזה הבתכל תובוגתה תא ארק .%80ל
ינאו דיגת - םינטק םיטרפ ךל השק אל םא ,לאואייאב ןווקמ
.קניל ךל ןתא


ןרפסמ ?ספאל ףאוש ןרפסמ - תודליכ ופקתוהש םישנל רשאב
ילש הבתכה תא ארק ,רתוי וליפאש םירמואו ,%30 ל ףאוש
ידניא לש הבתכה ףוסמ הינפה ,"םימוגמגה ירוחאמ" ,אשונב
.רבדנ זאו


לק ?רבדת זא קרו םיעגר המכ ובשחת ,תונלבסב ארקת אלש המל
- תוחונה סיסב לע ךלש תורובהו ןורוויעה תא ססרל רתוי
.תומיזגמ ,ליגרכ ,םישנהו רדסב לכהש ןימאהל חונ המכ


.תוללק המכ םג ןנסל החמש יתייה
Joeל וביגה
 
 
12/5/01 23:35
רימא :תאמ
ןצחש םגו שפיט ,זיזפל הבוגתב
ןוכנ יתוא תנבה אל ,עגר
.תודרטומה אלו ,0 ל ףאוש תודירטמה תונב רפסמש יתרמא
.םדוק ןוידל ךשמה היה הזו


עומשל הצור ינא יכ ,קנילה תא יל יחלשת םא חמשא ינא
.אשונב עדימ דוע


.יתיעט ינא ,וגידואב סקסרבייסל רשקב תקדצ - ידניאל
.רעטצמ
רימאל וביגה
 
 
13/5/01 0:58
Joe :תאמ
ידניאלו זיזפל הבוגתל הבוגתב
םירכז םה ףקותה םירקמהמ %98 ב
הבקנ איה תעגפנה םירקמהמ %85 ב
םיחוודמ םירקמהמ %10 קר


הפיקת ,םינוגמ םישעמ , תינימ הדרטה - לכהל הזו
.הינימל תינימ תוללעתהו הינימל תינימ


.וילע בושחל והשמ
Joeל וביגה
 
 
13/5/01 10:29
וג_ידניא :תאמ
ידניאלו זיזפל הבוגתל הבוגתב
?הרוחב רותב וגידואב הליל תולבל הז ךיא ,רפס ,רפס
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
14/5/01 1:30
רימא :תאמ
...יתיעט ,תקדצ ,יבלח הככ הז תא איבת לאל הבוגתב
לע תורוחב יתלאש לבא ,הרוחב תויהל יתיסינ אל
הדידי יתלאשש רחאל רבתסמ רוציקב .וגידואב שומישה
הלש המישרב הרביד םתיא םינבה לכש ,אשונב ילש הבוט
והשיתמ הילא ונפ (דנלוהמ והשימ דעו ינממ ץוח)
יהשימ דוע יתלאש .סקסרבייס תושעל ןויסינב החישב
םג ןתוא יתלאש .םויב ףלא הילא םינופש הרמא איהו
.הרורב רבכ הבושתה ,תוינימ תודרטה לע


.יתנקסמ תא יתקסה ןאכמ
רימאל וביגה
 
12/5/01 4:51
רימא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ינש דצמו ,סעוכ ךכ לכ ינא ,תאזה הבתכה לע לכתסמ ינאש םעפ לכ
.םומה
.הז תא ןיבהל יל השק תמאב ילוא
.ןכל ,ךל הרוקש המב םימשא לכה ,ךלש תונפקותה יתוא ןבצעמ לבא
.ןב ינאש דבלמ ?ןיינעל רושק ינא המב - השקבב יל ירזעת
?והשמ תונשל ,והשמ תושעל לוכי ינא
.גשומ יל ןיא


?םשא ינאש שיגרמ ינא רמאמה תא הרוק ינאש ירחא המל זא
רימאל וביגה
 
 
12/5/01 6:15
zot sheomeret :תאמ
?םשא ינא המלל הבוגתב
educate your doughters, your sisters, your friend. tell
them to take shit from no one. in any case of foul play
don't shut up. report, scream, hit.
or as my father has told me: punch straight in the noze.
cause there is where it hurts the most.
zot sheomeret ל וביגה
 
 
12/5/01 6:17
zot sheomeret :תאמ
?םשא ינא המלל הבוגתב
box in the noze will do the trick
zot sheomeret ל וביגה
 
 
12/5/01 10:23
וג_ידניא :תאמ
?םשא ינא המלל הבוגתב
ךתוא השוע הז זא ,הככ תמאב אל הז ,רמוא וא ,שיחכמ התא םא
בתכ אוה .ירבגה ןימה דגנכ םושיא בתכ וניא הזה רמאמה .ףתושל
םהש) םיפקותו םידירטמ םירבג שי הבש ,הלוספ המרונ דגנכ םושיא
(ןלוכ טעמכ) תופקתומו תודרטומ םישנ ,(םירבגה ברקב טועימ בגא
אל ,ןכ םא םגו ,ללכב העפותל עדומ וניאש ,קתוש ירבג בורו
םירבג םיטפוש ינשש בצמל ונעגה הככ קר .רומח ךכ לכ הזש בשוח
תוברקב רטועמ קפס אללש רבע) יכדרמ לש יאבצה ורבעש םיבשוח
הבישימ ותוא רוטפל ךירצ (ולש תודיקפה לש תחתה לע הליהת יבר
.אלכב


םיתעל םיתוועמ הלש קוחה תודסומש ,הלוח הרבחב םייח ונחנא
לבקמ תויטריפ תוטסק ףייזמ הבש ,"קדצ" גשומה תא ידמ תובורק
.המוד שנוע לבקמ סנא םגו ,אלכב םישדוח 13


דירטהל ארונ אל הזש םיבשוח םירבג ידמ רתוי הבש הרבח םג וזו
םירחוב םתס םהש וא ,"הז תא הנימזה איה" ירה ,תינימ ףוקתל וא
השועש םיעדוי םהש םהלש רבחל רבדמוש ודיגי אל ,ןיע םילעהל
םשב ,םירבד הלאכ םירוק םהלש סיסבבשכ וקתשי ,הלאכ םירבד
.'וכו "םימחולה תווחא"
,המיזגמ תא ,הזכ רבד ןיא .שיחכהלס םיקוסע טושפ םקלחו
םעפהו ,בוש לאש) תינימ הדרטוהש תחא ףא ריכמ אל ינא ,תויוטש
אל זוחא םג שי - ןיינעהמ קלח הז יכ ,ידוסי רתוי תצק ןפואב
ןנולתהל ילבמ הזה סחיה תא לבקל תוליגר ונרעצלש םישנ לש ךומנ
לכ לאשת ,ןהיפלכ הריבע הרבענש םינפהל ילבמ םג םימעפלו
םימעפ המכ ,תוילאטורבב התיא וליחתה םימעפ המכ באפב תירצלמ
תחת םיידי הל וחלש םימעפ המכ ,התוא ביכשהל הסינ תיבה לעב
('וכו ,תופיפצה הטעמ


סחייל אל םתס וא קיחדהל וא שיחכהלב תוקוסעש םישנ םג שי ,ןכו
ןהמ הלא לבא ,ןבומכ האלמה ןתוכז וזו .הבר תובישח הזל
וא השחכהב קומע תמאב תועוקת טושפ םימזגומ םירואיתהש תורמואש
,ןפג רמצ לש רתויב תיניצר אספוק ךותב ולדגש
.יתרביד-אל-יתעמש-אל-יתיאר-אל


?הז לכב התא הפיא זא
רבד האור התא םא קותשל אל לש ,רתוי הלודגה תועדומה לש םוקמב
םהש תעדלו ,הלאכ םיעוריא עיקוהלו תונגל לש ,ךדיל הרוק הזכ
.ךפאל תחתמ שממו ,תבשחש הממ רתוי הברה םירוק
וג_ידניאל וביגה
 
12/5/01 17:20
'לימב םיקירע דכול :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םתא העוב הזיאב עדוי אל ינא :הרוק אל הזש םיבשוחש ולא לכל
אצמנש טנדוטס רותבו םוי ידימ תושחרתמ תוינימ תודרטה .םייח
(הטיסרבינוא) ןמזה בור הליכשמו הריעצ הרבחב
רתוי דועו םימיוסמ םירבג לש הזעהה יבגל שדחמ םהדנ טושפ ינא
.םיקאינמה תא תדדועמש ןכלש הקיתשהמ
שיאכ ידיקפת תרגסמב ברע תעשב םיוסמ ןינבב ירייסב דחא םוי
תולוק יתעמש הטיסרבינואב ןוחטב
הטשפה ךילהתב אצמנה קאינמ יתיארו התיכל יתסנכנ .הרוחב לש יכב
לפנתהל הסינ אוה יתוא האר אוה רשאכ .יכבב תררמה תיטנדוטס לש
רשק ירישכמ םע דובעל הפידעמ הרימשה תרבח ילזמל ךא ילע
הרוחבה תא בבודל יתיסינ, םד בז טלמנ רוחבהש ירחא...םייביסמ
הנממ תחקל ידכ
ץיפא אלו קותשא ינאש ילא הננחתה איה יתמהדתלו הפיקתה לע םיטרפ
.ןיבת ךל .השוב הז הלש רזגמבש ןוויכ רופיסה תא
םר לוקב תורעה םיקלחמה םיטנדוטס האור התא םוי לכ, ללכבו
קר ןהו תופלוח תויטנדוטסל
יתוא זיגרה טושפ רבדה םעפ .האלה תורבועו הכובמב תוכייחמ
תיטנדוטס לש םיידש ףטילש טנדוטסמ םיטרפ יתחקלו
יכ ? המלו ךרדב הזנגנ הנולתה לבא והשמ הזמ ושעיש יתבשחו
.ןנולתהל התצר אל תיטנדוטסה
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
15/5/01 13:44
המודא הננב :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
לש גוס לכ .ןייוע סחימ תודחופ םישנש ינפמ ןנולתהל תדחופ איה
.םרוג לכמ ,המר לכב ,ןייוע סחי
הללגבש הדיקפה ,יכדרמ קיציא לע הננולתהש הרוחבהש עדוי התא
הרוחבל תבשחנ איה ?הדובע אוצמל החילצמ אל טפשמה לכ ליחתה
.תמא הרבידש עבק טפשמה תיבש ףא לע - "תנכוסמ"
"דמחנ" ןברוק וליפאו "הדמחנ"ל בשחיהל הקיספמ הרוחבש עגרב
,"הפשכמ" איה ,וב עגפש ימ תא שינעהל לגוסמש םדאל תכפוהו
.'וכו "הטומרש" ,"תי'ציב"
ךכ לכ עובט הז ."תודמחנ אל"ל בשחיהל תוומ דחפ תודחופ םישנ
היהי ןתינש דע תורוד דוע ורבעיש ,ןהלש ךוניחב ,ןמדב קומע
.הז לע רבגתהל
המודא הננבל וביגה
 
12/5/01 23:36
רימא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.וגידואל רשקב תקדוצ תא
.וגידואב העפותב יתלקתנ אל םלועמו ,המישרב תונב 35 יל שי טושפ
.ןב ינאש ללגב הזו
.תוזיזפה לע רעטצמ
רימאל וביגה
 
13/5/01 10:24
יללה תיפי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הרקיה וגידניא
תוצימאו תוזעונ ךומכ שיש בושח המכ בוש יל חיכוה ךרמאמ
עגושמ קפס ןצבק קפס אוהה שיאב תרכזנו ךיירבד תא תארוק ינא הנה
ךרדב הב םירבוע ונייהש תאזכ רוציק ךרד "ולוח"ב ןנואמ היהש
ידוסיה רפסה תיבל
יל עגנש רפסה תיבמ רבח לש חא היהש ולש םשה הז ןכ רלופפ רמותבו
היווחה תא יתקחדה 30 תב רבכ ינאו תוטעומ םינש ינפל דעו םיידשב
תאזה הרמה
תב הדליכ) ילש תועדומה הרבגוה השעש המ "תוכזב"ש עדי אל אוה
20 תב לשל (10
םייתייצרק-םידמצנ-םיפחדנהו
יתייהו יתרגבשכו המיא יטבמ םהב תורזלו סובוטואב םוקל יתפדעה
ענמיש המ הז ילוא ותוא לבנלו הפה תא חותפל יתשייבתה אל השאל
םיחודה םהישעמ לע רוזחל םהמ
םייודיו לש ץרפ הזיא ףוא
בלה תא תחתפ הככש וגידניא הדות
םיינש וא רגוס הזיא ילצא תחתפ
יללה תיפיל וביגה
 
 
4/10/06 21:12
רלופפ רמות :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
העיבת בתכימ ךל חולשיל ידכ ךתבותכ תאו תא ימ תעדל הצור ינא
ינאש רחאלו 20.00000 לש ךס לע הביד תאצוה לע יניד יכרועמ
תמאה תא קר ירבדת ילוא ךל שיש המ לוכ תאו תיבה תא ךל חקי
התימאל
רלופפ רמותל וביגה
 
15/5/01 16:47
דירטהל אל הסנמש רבג :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ןכל םולש
לצנתהל הצור ינא תישאר
לא (תוקוחר םיתיעל) םימעפל קחדנ ימצע תא רענכ ירבעב רכוז ינא
תורענ לש ןהינבשי
.הנווכ ילב וליאכ ןהידש לא םיידי חלוש םימעפ המכ וליפאו
.רבדה תועמשמ תא יתנבה אלו ,ןכב עגופ הז המכ דע יתעדי אל , אל
? םויהו
,ילומ דמועש ףושחמל לכתסהל אל יל השק םויה
.הלש הזחל לכתסמ ינאש ,ילש תדבוע לומ ימצע תא אצומ ינא
.םייניע םצועו ימצע תא ספות ינא םימעפל
.הצלוחה תא תצק דוע המירמו בל המש איה םימעפלו
? ? תושעל המ ,השק הז
,בל ךכל םישל שי לכ םדוק
.הזל םימרוגש רפסמ םימגפ תינריתמה ונתרבחב שיש הארנ ינש רבד
,הצור איהש יפכ שבלתהל השא לכל רתומ
.ריהצמ הלש דגבהש יפכ הילע לכתסהל אל השק הזש עדתש לבא
טקיבואל השאה תא םיכפוהש תומוסרפו תונומת ינימ לכ םסרפל רתומ
ינימ
ינא) ילמרונ םדא לצא - ,ינימ טקיבואל תכפוה השא לכ ךכ רחא לבא
(בשוח
,תפסונ תועמשמ הל שי זאו םדאש התוא םיריכמש עגרל דע תוחפל
המכש יל המדנו ,שיגרמ ינא הככ לבא ,םזגומ תצק עמשנ הז ילוא
םיפסונ םירבג
.תאז ושוחי םמצע םע םינכ תויהל םינכומ םה םא
תועיפומ ןתא ךיא םישנ בל ומישת זא
םילכתסמ םתא ןאל םירבג בל ומישתוו
יתיסינ ,יתרביד אל םהילע 'וכו םיידי םיחלושש םיטוסהמ ץוח הזו
יוצמה םדאה לע רבדל
דירטהל אל הסנמש רבגל וביגה
 
16/5/01 1:01
תחא לכ ,תחא ףא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
יאדכ אל הז יתיא ,ידו הז םע קיפסמ"
הובג םד ץחל ךממ רבכ יתלביק
ךלש זוטניעה םע ךכ לכ יתוא תעגיש
"עוגנל אלש ךב רתוי לוכי יניא


אל דחא ףא .ירטסיה טיהל היה הז ,תבשוח ינא םינש 10מ רתוי ינפל
ללש תא ונרבע ונבורש ןמזב .ןכותה לעו ,תועמשמה לע ללכב בשח
דיכ תוננוכמ תויווח הנהכו הנהכ דועו ,הפ םיראותמה םירופיסה
.ברעב ישיש תוינכותב הז תא םירש ויה ,הבוטה ןוימידה


ךכ לכ ינא .לוכסת לש תועמדבו קנח תשוחתב תאזה הבתכה תא יתארק
תוררחשמ ונחנאש החמש ךכ לכ ינא ,ןתבתכש המ לכ הפ ןתבתכש החמש
םתוא רומשל ונדמלו ,םתיא תויחל ונדמלש הלאה םידשה תא הפ
הייח תא ריבעהל הלוכי אל תחא ףא יכ ,ןוראב בוט בוט םיאבחומ
.ןברוקכ


םיידי חלושה תא .םלוכ תא .ןוראהמ םירופיס שי יל םג ,ןכ
תא ,תורעה קרוזו תועצה עיצמו דירטמש דקפמה תא ,סובוטואהמ
יכ ,קיפסמ אל הז לבא ,חוכה לכב הרזחב ול ץיברהל רשפאש ףקותה
אוהש יתרבחה ריחמה תא ונממ תובגל םג רשפא יאו .קזח רתוי אוה
תובוטה תומשנה לש ,ולש םירבחה לש ,בג ול שי יכ ,םלשל יואר
וזש ,תרחא גהנתהל הכירצ יתייה הבש היינשה תא קוידב ואצמיש
.רזע אל הזו יתוא בוזעיש ול יתקעצו יתיכבש ינפל האבש היינשה


תאצוי תויביסרגא ןומה .תושיגרמ ונחנא ה כ כ ,ןכ :ההתש ימלו
ושע אלש תעדוי ינאשו ,םידירטמ אלש ,םירבג יפלכ םימעפל ינממ
הלא ןיב .וניניב הרועפה םוהתה ללגב קר ,םולכ םישוע ויה אלו
לכל דבל עוסנל םילוכיש .דחפ ילב ,םלוע ותואב ,םלועב םייחש
,הלילהו םויה תועשמ העש לכב הטמס לכב רובעל םילוכיש ,םוקמ
שיחהל ילב םירבג לש הרובח וא רבג די לע הלילב רובעל םילוכיש
הרקמב ,הליפשמ הרעה הזיא בוש וקרזי אל םהש תווקלו םהידעצ תא
ינא .הזה ןוחטיבב האנקמ ינא .ךכ לכ רהזיהל םיכירצ אלש .בוטה
אוה םלועמש תבשוח ינאו .ול תיאכז ינא םגש תבשוח ינא יכ תסעוכ
.יקלח תנמ היה אל


ינא ,רתויב יל תובורקה תומשנה ינפב הזב תודוהל תלגוסמ ינא םאו
:הריכמ אל ללכב ינאש םירבג ינפב ,הפ םג הזב תודוהל תלגוסמ
תיווזהמ םעפ םלועה תא תוארל וסנת ,םג ומחלית ,וחמת ,וקעצת
הלמח הברה ךכ לכ וב שיש ימ .רבד ותוא הארנ אל אוה יכ -תאזה
אל םגו ,ולש ןברוקה יפלכ הלמח וב ןיא ,ףקותהו דירטמה יפלכ
.רותב האבה יפלכ


ךיאו ,הז המ גשומ ןיא םירבגה בורל לבא .םידירטמ אל םירבגה בור
תויחל באוכ הז המכו ,קנוח הז המכו ,הארנ הז ךיאו ,שיגרמ הז
םש ,אלכב בשוי היה יכדרמ ילוא םהל היה םא .ונממ קלח הזש םלועב
.ומוקמ


וליפא ומעט אל םלועמ ןהשו םזגומ הפ לכהש ונעטש תונבה לכל
דיגהל קר הלוכי ינא ,תוינחורה היתויחאו תינימ הדרטה ץוצמק
הזש ךלזמ לע תודוהל אלו ,םזגומ הזש דיגהל הפצוח ןומה תשרדנש
יהשימ םאש תוארל אל תומיטאו הפצוח ןומה ךירצ .ךל הרק אל םלועמ
,םולכ הרק אל תרחא יהשימלו ,הל ורקש םינוש םירקמ 5 הפ תרפסמ
?םייניע םוצעל רשפא המכ ,%100 לע םירבדמ ןיידע ונחנא תיטסיטטס


ינוגריא המכ קר אל יולגב תוחמל םיכירצ ויה יכדרמ לש העשרהה לע
ויה .תוחאו אמא הרבח ול שיש ימ קר אלו ,םישנ קר אלו .םישנ
םיפקות םידירטמש הזה ךשמתמה ידרוסבאה בצמה לע תוחמל םיכירצ
תא לבקל ןכומ אלש ימ לכ ,םיכחוגמ םישנוע םילבקמ םיסנאו
,ול בורקש ימב העיגפל לאיצנטופה תדימ יפל קר אל .תאזה תומילאה
ינאש המ לכ תא רובעת ילש תבה םג תרחא יכ .םלוע תפקשהכ אלא
איה .יתרפיס אל ינאש ומכ ,יל רפסל אובת אל וליפא איהו ,יתרבע
קיספהל לכות איהשכ היהי הלש סרפהו ,קחשמה יקוח תא םינפת
והשמ הזש הלגת איהש ירחא םג סקסמ תונהל לכות איהשכ ,סועכל
ומכ ,םילמרונו םיחלצומ םייח הל ויהישו ,חוכב תחקל םג רשפאש
תוקלצה ףא לע בלה תא וחתפו ובהאתהו ודמלו ודבעש הפ הלא לכל
.ובש
אל תחא ףאש ומכ ,הליחתכלמ הז תא רובעל הכירצ אל איה לבא
.םינואה רסוחו לוכסתה ןכל .הכירצ
תחא לכ ,תחא ףאל וביגה
 
19/5/01 14:46
ת תטיסרבינואב תינימ הדרטה תועגפנל הכימתו עדימ וק :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
סנכ ןגראל ונטלחה ,הלש תורומחה תוכלשההו יכדרמ תשרפ תובקעב
.םי/תונמזומ ם/ןכלוכ .השרפה לש תוכלשהה תא ןחביש
,2001 יאמב 30 ,'ד םויב םייקתי "ןחבמ הרקמכ יכדרמ תשרפ" סנכה
18:00 תועשב ,א"ת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,ןייפוה םלואב
ד"ועו ץיבומיחי ילש 'בגה ,רימק תירוא ר"ד :תורבודה .16:00 -
.רוחצ היאמ
http://www.tau.ac.il/shline :םיפסונ םיטרפל


(shline ינפל ("") "הדליט" ותה תא ףיסוהל)


,ם/ןכתוארל תווקמ
.א"ת תטיסרבינואב תינימ הדרטה תועגפנל הכימתו עדימ וק
ת תטיסרבינואב תינימ הדרטה תועגפנל הכימתו עדימ וקל וביגה
 
24/5/01 0:51
לאינד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תא ,רמאמה תא יתארקש ירחא ,דחא רבד קר ןכל רמאל לוכי ינא
םה ללככ םירבגש יתבשחש המכ .תוירבגה תובוגתהו תוישנה תובוגתה
.המכ דע יתעדי אל הארנכ ,תוראח
.ןכתיא יביל
לאינדל וביגה
 
25/5/01 20:25
ד שאוי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.וללגב הזה רתאב אורקל ליחתא ינאש יל הארנ


ינאש לכ םדוק בותכל ןיינועמ ינא ,רמאמל הבוגתבו
ףשח הזה רמאמהש הרמה תואיצמהמ לעגנ שממ
םיקאינמ םתוא לכ לומ ,םישנה ןכל יבל יבל .ינפב
הרומה לע אוה רופיסה החפשמב ילצא .םידירטמו
.ילש אמא תא דירטהש הגיהנל


תיצוביקה הרבחב ,ילש ןויסינהמ :תיניינע רתוי תצק הרימאלו
םיקבחמש םירוחב םתוא תא תובהוא תונבה דימת והשכיא ,רג ינא הבש
.םיפטלמו
"ןמצע לע הז תא תואיבמ ןה" ומכ והשמ דיגהל ןווכתמ אל ינא
והשמש יל המדנ דימת לבא .הזכ רגפמ והשמ וא
ןה דימת ,תובקנה םע תודידיבש םירכזה תצובק ךותמש
.רתויב דירטמהו רתויב סגה ,רתויב ירברבה הזל דובכ יכה תושכור
ד שאויל וביגה
 
7/6/01 6:46
תאיל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
:(רמאמל אלו) תובוגתל עגונב תונטק תויוגייתסה יתש יל שי
:םינב תודרטהל עגונב איה הלודגהו הנושארה
ןתוא ןה תוקעומהו ,םידלי םגו םירענ םג תינימ םידרטומ ןכ םירבג
רסוח ,הלפשהה ןובלעה םג ,תושוחת ןתוא ןה תושוחתה ,תוקעומה
..םייחה לכ םתוא םיוולמש םיכיבסתהו םיקזנה ,המשאהו ןוחטבה
םגו םירבג ידי לע ,םיסנאנו םיפקתנ ,םידרטומ םיאליגה לכמ םינב
.םישנ ידי לע


הז תא םיחקול םינבש תלבקמ אל שממ ינאו יל הרוח שממ הזו
ןיב ,םישנמ הזב תודוהל םישייבתמ רתוי םינב ,יתעדל .השק תוחפ
ןויערה תא תלבקמ תוחפ הרבחה .הפ ולעוהש ומכ תובוגת ללגב רתיה
תא ירבגה ןימהמ ןברוקל הרידחמ ךכבו ,ןברוק רותב דמוע רבגש
.הקחדהה לש רסמה
ךא .אשונל תועדומה תא תולעהלו ולאכ םירמאמ םסרפל דואמ בושח
.קזח אוה דימת אלש ,קזחה ןימה תא ךרדב ומילעהש איה היעבה
.סנאנש רבג וא תינימ דרטוהש רבג הזכ רבד ןיא וליאכ
אלו) יעגפנ ןעמל הכימת יזכרמ לש רידשת םוש יתיאר אל דוע ינא
.תינימ הפיקת (תועגפנ


:הינש תוגייתסה
לכ תלבקמ אל ינא ,לבא .ןיינעה לש טושפה ןבומב תיטסינימפ ינא
,ןבצעמה ןועיטה תא םעפ
תויטסינימפה לש ץחמה ןועיט םע המיכסמ אלש השיא לכ דגנכ אבש
:אוהו תוילקידרה
םישנה ונתוא הדמיל הרבחה ,תאז קר אלו הרבחב םייק בצמה הככש
.קיחדהלו ךכ אל הזש ןימאהל
תינימ הדרטה לש העפותה ףקיה לע ןתיא המיכסמ אל תא םא :אמגודל
תא !!ךידייב תועט - המוד אל בצמה ךלצאש רמול הזיעמ דועו םישנב
קיחדהל ךל הרדישו ,ךכ בושחל ךתוא הדמיל הרבחה יכ הככ תבשוח קר
.ישיא ןפואב ףאו יללכ ןפואב בצמה תא
המ יל ודיגת לא לבא ,דיגהל ןכל שיש המ ודיגת - ןתסאמנ יד
.בושחל אל המו בושחל
?ןשיה רדסה םלוע לש םירבגהמ תונוש ןתא המב זא ,יל ודיגת ןכ םאו
תאילל וביגה
 
14/7/01 3:41
יממימינונא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םירבד המכו המכ יבגל ילש השיגה תא הניש טלחהב דבכ רמאמ..ואוו
בשוי ינא..המודכו ןגב ,ג התיכב ובתכנש םירבדל סחייתהל יתיצר
הז תא ארוקו
יתייה ינא םג ןכ ןכ...םינטק ונייהש ולאה םיקחשמה..ימצעל בשוחו
יוא..ןכ ןכ..םיפלק יקחשמ..םיעורג רתוי הברהו ולאכ םירבד השוע
השוע יתייה םאש םיקחשמ..הלוחו אפור לש םיקחשמה..יובאו
זא..אלכל ימצע תא ףחודו הטוס ימצעל ארוק יתייה וישכעםתוא
,ןגב קר אלו..הלאכ םיקחשמ "קחשמ" יתיה ינא םג..רוציקב
ןכ..א וא בב איהו ד התיכב יתייה ינא..יל רוכז דחא הרקימ..מ
ןומה רבעו יתישע המ סחחחחחיא בשוח ינא הזכ וישכע.ןכ
.ןומה..ןמז
,א התיכב קר אלו
,בב אלו
גב אלו
..ךישמנ אלו
?עשפ הז ולאכ םירבד לאוש ינא זא
ךירצ אוהש "הנבהה" תא לבקמ אוה ובש םייחב בלש הזיא שי םדא לכל
,ולש םירציב טולשל
םג לבא..חח..ינפל הברה 18 ליגב אל אל)רחואמ הרק הז לשמל ילצא
סח דחא ףא יתסנא אל ינא אל - (הל ד ןיב..ידמ םדקומ אל
.םייטנמורה ןיב ינא אקווד..םולשו
יתכלהש אל הז שיגדמ בוש ינא רחואמ יד הרק הז ילצא רמוא ינאש)
ולאה םיישפוטמה םיקחשמה ומכ ןווכתמ ינא.....ו בוחרה עצמאב יל
(..חח תורצמ עדנ אלש םיקחשמו..הלוחו אפור
טולשל ךירצ אוהש "הנבהה" תא לבקמ אוה ובש..הא?יתייה הפיא זא
"הנבה"ה תא לבקמ אוהש ינפל השוע םדאהש םירבדהו..ולש םירציב
,תורגב רסוחמ..הז ,םולשו סח הער הנווכמ אל םה ילצא תוחפל
...םינומרוה ,םיקזח םירצי ,תיקלח תורגב


וליא..יתישע ינאש םירבדה ואוו..תוחפל ימצע לע לכתסמ ינאשכ
ןיא...יתסנאו בוחרה עצמאב הרוחב יתספת אל אל) וליא..םיעשפ
(חח..םיעשפ םיעשפ אל הנווכב םיעשפ..יוכיס
םירבד ולא רמואו בותכא בוש..הער הנווכמ ויה אל שממ םה וליאכ
.םירציו תורגב רסוחמ ואבש
?אל הלוחו אפןר קחשמה לע ועמש םלוכ ולה
..הדבוע - לבא הז תא בתכש הפ דיחיה ינא ילוא
אל..עשפמ תופח ןכניא..ךכ לכ ךירעמ ינאש תוריקי תונב ןתאו
הזי יל שי המ םושמ..תוקחשמ ןתא םג ןכו םירצי שי ןכל םג ךוסחנ
יל תורפסמ תודידי הברהש (ופט ופט ופט הער ןיע ילב) "םסק"
ילזמ אצי ךכו תורפסמ אל ןה ןהלש תובוט יכה תורבחלש םירבד
..םירחא םירבגמ בוט רתוי הברה ןכתא ןיבהל
המכב רגובמ יתייה םאש םייניצר רתוי הברה םיקחשמו..ולאכ םיקחשמ
הכוז יתייה םא םגו..אלכל יתוא םיסינכמ ויהש םיקחשמ ולא םינש
.תובוט םינש המכל יתוא ףחוד יתייה ימצע ינא טפשמב
םייניצר םיקחשמ ןיב) תורגבתהה ךילהתמ קלח םה ולאה םיקחשמה..זא
תועטב) תועטב" תועיגנו ןורדזמב תויולקתה ןיבו..םידבכו רתוי
.(" (קאלק


.תובוגתל הכחמ
ב.נ
, (?רמאמ) רמאמה תא יתארק בושו בשוח ינא וישכע..יאוו
םירבגה ונלש ובשחת אלשו..תוקלצ םיריאשמ תמאב ולאה םירבדה
ךכ לכ אל ונבור לבא ואלפתת אל..קאלק םיקזחה) ! םיקזחה
קחשמה םא בשוח ינא םעפ ידמ וליפאו..ולאכ תוקלצ ןיא (..םיקזח
םאו..רדסב היה א התיכב וזה הדומחה הדליה םע יתישעש הלוחו אפור
..יעבט היה הז םאו..הרושכ יתגהנ
יממימינונאל וביגה
 
14/8/01 1:22
ןבואר :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תקדוצ תאש המכ
קספי הזו עיגי םויש הווקמ ינא
ןבוארל וביגה
 
 
4/9/01 22:43
רוא- ןרק :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
,ןוכנ הזש המכ
יתטלחהש דע ,םיליעגמ םירקמ ינמ לכ ורק ישיא ןפואב יל
...לועפל
דחא ליעגמ שיא , הביסממ דחא ישיש ברע יתרזחשכו לרוגה הצר
ינאש הדבועהש טילחה
םיידי יל ףוחדל ול השרמ יניטוח ינותחתו הדומצ הלמש תשבול
...תיאצחל תחתמ
יתייה ינא , תובוטה יתורבחמ םייתש םע יתכלהו ,הליל היה
ותוא קוידב השבל ילש לאמש דצב הכלהש ילש הבוט הרבח ,עצמאב
(...תורגבתמ תורענ םיעדוי םתא) רבד
יל עגנ ךרעב הז , די ומכ שיגרה הז, והשמ יתשגרה םואתפ
.חרב ספאהו החרצ יתתנ .םינותחתב
.לדנס וילע קורזל התסינ ילש הרבח
שבוח יתד םדא היה אוהש הדבועה.הרטשימל רשקתהל יתטלחה ינאו
רתאל ,רהמ יד ועיגהש םירטושל הרזע דיב סבג לעב םגו ,הפיכ
.ותוא
יוריג ךרוצל תאז השע" םשאנה יכ בתכנ ודגנ הנולתה בתכב
,"ינימ
.ימש תא םסרפל היה רוסא קוחה יפלו הפוקת התואב הניטק יתייה
.רבשנ ךא , שיחכהל הסינ אוה
...יתד םדא ,יושנ אוהש ןעט
לויט לש יפוי יתישע יל םליש אוהש סנקהמ ,והשמ םיעדוי םתאו
.סויג ינפל
רוא- ןרקל וביגה
 
15/10/01 10:53
תאיל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םישנ דוע ומוקיש יאוולה .ןיטולחל ההדזמ ץחכ רשי !!דובכה לכ
...רתוי אל םא ,ןיטולחל םכל תווש ונחנא .ןאכ דע ורמאיו
תאילל וביגה
 
12/11/01 22:45
תיטסינוכית :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
אשונב עגונ רשא ,הלועמ רמאמ תמאב והזש רמול יילע ,לכ םדוק
.דואמ שיגר
!!!חוכ-רשיי


תינימ הדרטה לש גוס םוש יתיווח אל ם-ל-ו-ע-מ ימצע ינאש תורמל
ששאל ידכ ןהל הרק הזש תונב קיפסמ הריכמ ינא ,תילולימ וא תיסיפ
.תונבה בורל הרוק הזש הדבועה תא
לכה וליאכ םינב םיכנחמש ,ךוניחה תא םישאהל ךירצש םירמוא ונחנא
,רתומ
רסוחב השעמל וא - תונבה לש ךוניחב אוה יתימאה םשאה השעמל ךא
.ךוניחה
ענמיהל םימיאתמה םילכה תא םהיתונבל םיקפסמ אל םבורב םירוה
הביסהש הרובס ינא השעמל .וללה תועפותה םע דדומתהל וא/ו
ךוניחה איה ,תעגופ הרעה וליפא וא הקצה לכמ הפח יתלדגש תירקיעה
םע תיבהמ תאצל ללכבו רפסל ךירצ לכהש שיגדמש ,יתלביקש ןייוצמה
ןוחטיבה ."!!!הז-לע-רעטצת-תרחא-רזממ-יתיא-קסעתת-לא" לש השיג
אל ךיילע ונגיש םיכמות םירוה ךיירוחאמ םידמועש העידיה הקינעמש
.לדבהה תא השועש אוה אוה ,המ הנשמ
ןירקהל תוחפל ונידלי תא ךנחל :הנקסמ .ןוכנ הז ,םישלחב םיעגופ
!הקזח תימדת
תיטסינוכיתל וביגה
 
13/11/01 18:06
רבעהמוהשימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
סוטמ םג שי רוחש םי לכב זא םירחא םג שיש תעדוי תאש חינמ ינא
הווקת לש ןטק
רבעהמוהשימל וביגה
 
13/11/01 20:58
הנולא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םיריכמ אל ,םקלחב תוחפל םירבג ,ןכ ,הפש תובוגתה יפ לעש רבתסמ
המ םלוכל רורבש יתבשח דימת המ םושמ .םיריכמ אל םהש ,בוצע הזו
ןתוא לכש תבשוח אל ינא םג ןורש ומכ ,ןכ .תורבוע ונחנאש
וזכ היטפמיס םוש אלו ,תשפחמ ינא םימחר אל .תוגירח ןה תודרטומה
.תודבוע ולאו .תודבועב הרכה ,תואיצמל תועדומ לבא ,תרחא וא
,אוה ןיינעהמ קלח .תורחאו ולאכ תודרטה התווח אלש השיא ןיא
וז ילוא .תומרונ רבכ ולאש ,גירח אל הזש ןיינעל תועדומ ונחנאש
אל ןה יכ .תודרטה ווח אל ןהש ובתכ ןאכ תונבהמ קלחש הביסה
לש תועמשמה ומכ ,הפירח ךכ לכ תועמשמ וזה תוגהנתהל תוסחיימ
.תורקל ךישמיו ,ןהל הרק אל הזש רמוא אל ןיידע הז .תודרטה


?גציימ םגדמ .הפ רכזומש המ תא התווח אלו הריכמ ינאש הבקנ ןיא
.תועדה לכל


.ללכב טעמכ הביגמ אל .טעמ אל הזה רתאב בותכה תא תארוק ינא
םימימת םתואל םורגל ידכב ילוא ,ביגהל ךרוצ יתיאר ,וישכע
,המימתה וז ינא ילואו .לילכהל ןתינ םהב םירקמ שיש ןימאהל
תואיצמב ריכהל ליחתהל םישנאל םורגת םורופב הבוגתש תבשוחש
.תימוימוי


הב ,תליא ריעב םיטוס לש םסרופמה ןגה ,ןיקטרפ ןגב ליחתה הז
.יתרג
סובוטואה ינפלש קר .יתיכחו יתדמעשכ ,סובוטואה תנחתב ךישמה הז
םיידיה רותב ילש יציצה תא ןפחו רתוי זירז ,רחא והשימ עיגה
קתוש אלש יביסלופמיא סופיט ינאש יל ונימאת .ולש תוחירסמה
.יתקתשו .בצמ םושב
םע והשימ ילומ דמעשכ ,לגר יכלוהל ,אוהה רשגה לע םייתסה אל הז
םוש עצמאב םירטמיטנס לש קחרמ ,אוהו ינא קר ,ףולש ןימ רביא
.םוקמ


.והשמ ,תפתתשמ ינא ובש ,רחא םורופב םישדוח המכ ינפל יתבתכ
:השגרהה תא אמגוד לכמ רתוי שיחמיו .יל הארנ ,יטנוולר ןיידע


םעפ ףא .ינימ תלמש התייה תדלוהה םויל יתלביקש תונתמה ללשמ תחא
וז לבא .ידימ הפושח השיגרמ ינא יכ ילוא ,ינימ תלמש יתשבל אל
הקלח .םיעסש ילב ,םיפושחמ ילב ,םישוקשק ילב ,הטושפ הלמש
.הטושפו


,דוקרל ,םיעדוי םתא .ןודעומל ינאו הרבח ,ונאצי ישיש לילב
.טושפ ךכ לכ אל הזש ..רבתסמ .קרפתהל ,תותשל
םלהה תא ריבעתש וזכ הרוצב םירבדה תא ראתל ךיא גשומ יל ןיא
.וב יתייהש


עבשב קר רמגנ הזו בכרהמ יתאצי הבש הינשה תיאממ ליחתה הז
.התיבה יתעגהשכ ,רקובב
ךרדב .תומצעה דשל לע םינמרוחמו ריר יפטונ ,םינב לש םיררה
שמח ורפסנו םיבכרל קורי רוא .שיבכ וניצח ןודעומל וטואהמ
,םיבכרה ךותמ וקעצ םה .ןימ יבאת לש שוג םכותבו ורצענש תוינוכמ
תא" :ןונגסב םיטפשמ וקעצ םה ונסחייתה אלשכ .אובנש וננחתה םה
."ךל םש יתייה ישפוח לבא ,המטסופ
.יטנמור ךכ לכ ,ותומכש דמוח !?םיניבמ םתא !יל םש היה אוה


.םלהה תא שטשטי לוהוכלאה ילוא ,רבל רשי ונשגינו ןודעומל ונעגה
.יביאנ ךרצמ הז תוימיטפואש רבתסמ


.תינמרבה דבלמ ,םש םג אוהש בל םישנש קר ,םיפד ונילע קרז ןמרבה
ךינח היה אבצבש והשימ עיגה רבכו ןושאר קולש תותשל יתקפסה אל
אילפמ שממ אל הז ,וילע הדקיפ הרוחבש הדבועב בשחתנ םא .ילש
ישיש לילב ,אלפו אלפהו .יתוא טפמיס אל ,תונידע םילימב ,אוהש
םוקמ לכל ,םימבו שאב ,יירחא ךלה אוה .םולחה תומלגתה יתייה
.יתכלהש


תבבותסמ .שאר תרמוש רותב תדקפתמ ילש הרבחו תודקור ונחנא
אל טושפ ,קיספה אל הז .ילש םינוויכה לכמו ,ילאמשמ ,ינימימ
ינפל עגר יל עידוהל ליבד הזיא חרט "הפ יטירבלס תא" .קיספה
.ילשב החרמנ ולש העיזהש


ירחא עגר ,דוקרלו םייניע דירוהל הזיעה ילש הרבח הינשה תיאמל
ווווה .תיאצחל תחתמ יל סנכהל הסנמש םיידי גוז יתשגרה רבכ הז
ךתוא האור ינאש הנורחאהו הנושארה םעפה וז" .תינבצע יתייהש ךיא
םדאה רהל ,היצנטופב תחצור לש טבמ םע ,יתעדוה "ילש םייניעה לומ
."יל םישל" דגנתה אל אוה םג הארנכש


.םירחא תואמ דוע םש וראשנ לבא .ןכ ,םלענ אוה


תמדקתמ ינאש ילש הרבחל יתרמא ןודעומהמ רקובב עבשב ונאצישכ
והשימ הכותבשכ סדצרמ הרצע שיבכה עצמאב .יתכלהו בכרה ןוויכל
ךושמל ולש תונויסנב יתאטפ שממ הארנ אוה .ילש אבס תויהל לוכיש
.םינב השולש םיכלוהש רבתסמ ירוחאמו סדצרמה ינפל .ונוויכל יתוא
."םירבג" הזה רבדל אורקל יל השק ,יל וחלסת
םה "דבל תא" .דחפל יתלחתה ינאו ,ףיקת לוקב ורמא םה "ירצעת"
.ךיירחא ונחנא ,םירטמ המכ דוע תכלל הכישממ תא םא" .יל ועידוה
."םויה יסנאית תא


יל ויה אל םאש קפס יל ןיא ,ןכ .יתדחפש תמאב יכ ?ךחוגמ עמשנ הז
,םהל השק שממ אל הז .תסנאנ יתייה ,הלילה ותואב שאר ירמוש
.ירעצל


,רמולכ .ינימ תלמש הרצי הזה שפנה לעוג לכ תאש ןימאהל יל השק
המ הז ףוגה קר ,והז .םידשהו תוחורה לכ ןעמל ,הלמש כ"הסב וז
הלוכי ינא ,תוצלפ ררועמ ףוצרפ םע תויהל הלוכי ינא .בושחש
,הנשמש המ .בושח אל הז ןיידעו ,םלועב תיטפיטנא יכה תויהל
."יל ףוחדל הווש" םאו ילש ףוגה תודימ הז ,רבתסמ


.תכלכולמו הלוז ךכ לכ יתשגרה .יתלעגנ ,םיהולא וה
.תויפש םידבאמ םש ה`רבחהו דמוע ןיזה
תלמש הרצי הזה שפנה לעוג לכ תאש ןימאהל יל השק ,תעדוי אל ינא
.ינימ
ןיא ,בוחרב הל םיקרוש אלש הרוחב ןיא .המימת ךכ לכ ינאש אל הז
הרוחב ןיא ,םיקחש יעיקרמ תויאשמ ירפוצמ הלהבב תצפוק אלש הרוחב
,תועיגנה תא ,םיטבמה לכ תא םיימעפ וא תחא םעפ תוחפל הגפס אלש
.תויהל רשפאש תרעוכמ יכה היהתו ,םימטמוטמה םיטפשמה תא
.יתוא עזעזל וחילצהש תומרל עיגה ישיש לילב םש היהש המ ,ןיידעו


.יתשגרהש תא ראתל ביטת אל "הבזכא" .םילימ יל ןיא ,אל
.יתחלקתהש חטב ,יתחלקתהו
הנולאל וביגה
 
 
14/11/01 16:48
תימינונא ראשהל הפידעמ :תאמ
?םיריכמ אל םירבגל הבוגתב
ירוחאמ םירתתסמ ,ריעשה ףוגה ךותב םינגומ ...תויח םלוכ םה
םה םאש םיעדוי םה לבא םירבח םהל םיארוק םהש םישנא לש תוצובק
.םהלש רבח היהי אל דחא ףא הז תא ושעי אל
אל ילו (הרקמב ,הלמשב אלו טרש יטו סני'גב) הזה טרסב יתייה
בורמ שושת ףוגו תומודא תצק םייניעב רמול הלוכי ינאו לזמ היה
ןורכז תא יתיחמ אל ןיידע םינש שש ינפל היה הזש וליפאש ,םעז
.חירה .חירה תאו ,יילעמ דדונתמ רעוכמה ופוצרפ
תימינונא ראשהל הפידעמל וביגה
 
 
14/11/01 21:19
הנולא :תאמ
?םיריכמ אל םירבגל הבוגתב
אל .ךיילע רבוע המו רבע המ הניבמ ינאש בושחל תרמייתמ אל
תשקבמ לבא ..רובעל קיספי הז והשיתמש רמאל תרמייתמ
.תויח םלוכ אל :ינימאתש
המ םיניבמ אל םה ..םירובידב םיטקונש ולאש ןימאהל הצור ינא
די רחאלכ הז תא תורבועש ,תונבה ,ולא תא שיו .םיללועמ םה
המכ ,ןיידעו ,םילימ ןה םילימ לבא .תורכוזש ולא תא שיו
.תושלופש םיידיל ההז אל ןהלש המצועה ויהי ןהש תועגופ


וב בבותסהו ,ילש תיבל והשימ סנכנ ,יתנשיש ןמזב ,םעפ
,וזה השוחתה .קושל יתסנכנו יתררועתהש תרכוז ינא .ישפוח
שדקמב בבותסה והשימש ןמזב ,לוכיבכ הרכה תרסח ,םש יתייהש
היה לוכי אוהש ,וזה השוחתה ..ונוצרכ וב השוע ,ילש יטרפה
,ןגומ רבד ןיאש ,וזה הנבהה ..יב םג וחורב הלועה לככ תושעל
אוה הז לכ .ןטק אל עוזעז .םלהל םרג הז לכ ..ינא אל םג
.אל תיזכ םגש חינהל ריבס ,השחו תשח תאש המ תמועל תיזכ


לוכיש ינימאתש שקעתהלו דורו םלוע ךל רייצל תרמייתמ אל
.תויהל
.תועיגנ ,םיכוכיח ,םיטבמה םתוא לכ תא הרבע אלש הרוחב ןיא
.ןוכנ
םלוכ אל ,אל .תואלחל םלוכ םירבגה לכ תא ךפוה אל הז לבא
.תויח
המו תרבע המ עדיש והשימ .ותוא יפתשתש והשימ אוביש יאוולהו
והשימ .ןיבהלו תוסנל ול ינתתש והשימ .םוי לכב תרבוע תא
תומוחה תא ץורפל ול ינתתש והשימ .םימחרמ אלו ךתוא קבחיש
יזעת תאש והשימ ,ךתוא בהאיש והשימ .ךפכב לווע אל לע תינבש
.בוהאל
הזה והשימה לבא ,םימייק ויהי דימת תואלחה םתואש ,יעדת תאו
םירבגה םג םימייק תואלחה דצלש ןימאהל ךל םורגי ךדיצל
..םיבוטה
.םימייק םהו
.הנולא
הנולאל וביגה
 
 
14/11/01 22:22
...בוט היהי :תאמ
..אלל הבוגתב
טלחהב הזו םהמ קמחתהל הסנמ ינאש םייחב םיאשונ המכ שי
שי םג ילואו "הרקי אל הז יל" רמוא התא דימת...םהמ דחא
לקתהל / בושחל אל םישקעתמ וזה הרמאה דצלש ינומכ םישנא
.אשונב
יתלחתה (ןמז הברה כ"כ רבעש ןימאה ימ) הנש טעמכ ינפל
חטבש ונאציש האג יתייה המכ תרכוז ינא , והשימ םע תאצל
.ידיצל הזה ךיתחה לע יב תואנקמ תונבה לכ
רבכ ונרכהש ללגבו ילא אובל הצר רבכ אוה הינשה השיגפהמ
ימצעל ריכזהל הכירצ ינא) ןוסא הזכ יל הארנ אל הז םדוק
אוה לבא יתוא סנא אל אוה (ילש תונורקעה תא רפהל אל אבהל
חכב הכירצ יתייהש דע ינחוכו יביסרגא דואמ היה טלחהב
ימצעל יתרמא תמטמוטמ ומכו ינממ ולש םיידיה תא ףיעהל
הרצק הפוקת ירחא .ףחסנ תצק אוה - ןווכתה אל אוהש
אל אוה לבא ונממ יתדרפינ שחרתהל ךלוה אל יונישש יתנבהשכ
.הז תא לבקל םיכסה
סנואל ןויסינב םייתסה הז - םילא שממ השענ רבכ הז זאו
קחשמ קר היה הז וליבשבש אוה דיחפמהו (ןויסינ קרש ילזמו)
אל ול דיגהל יתוא הרגמ הזש ןימאה םימתבו תמאב אוה
.ולש תירבגה תוינחוכה תא תווחלו
וליפאו - םירבגמ אקווד יתלביק הלודג יכה הכימתה תא זאמ
רתווא אל עגרכש ןבומכ) ונמזב ילא םיבורק ויהש הלאכ אל
(םלועבש ןוה םוש דעב םהילע
םלועב ם-י-מ-י-ה-ד-מ םירבג שיש ןימאהל יל םרג טושפ הז
אצמל קר הז היעבה
....ונלוכל החלצהב
...בוט היהיל וביגה
 
15/11/01 19:06
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
דיגנ יאוב .הלאכ םירבד תורבוע םישנה לכש ירמאו ימיזגת אנ לא
זא ,ןכ םאו .המרונהמ קלח אל ,םירקמה בורב ,ןה ךל ויהש תויוחהש
יכ .םילא ךכ ידכ דע והשמ אל .רתוי אל .זוחא םישימח ומכ והשמ
,תרמאש ומכ ,הביטחב ,רפס תיבב ומכ ,תורחאה תויוחה לכ תא שי
.ןתודליב תובר םישנ לש ןקלח תנמ רתוי תצק ןהש ,ןגב תייהשכו
.םזגומ הז ,ליגר היה ךילע רבעש המ לכש ,ליגר הזש רמול
.תיקלח .תקדוצ ןבומכ תא לבא
וז הבוגתל וביגה
 
15/11/01 23:58
יננ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םומה ינא
זא,לכה תא אורקל חכ יל היה אל ,ינפל ובתכ המ קוידב עדוי אל'נא
ןיב ,הזה ץיחה .םומה טושפ ינא לבא ,הז תא ורמא רבכש חינמ ינא
?ספתנ יתלב ...עדיול ,םישנה לש םלועל םירבגה לש םלועה
םירבד האור ינא ,תיתד הרבחב יתלדגש ללגב ילוא ,עדוי אל'נא
אל םייחב ,לבא ,םויה וב אצמנ ינאש ינוליחה םלועב םג ,תרחא
םתא לבא ..ונ ,ןכ תרמות'ז .םיציצ'ת יהשימל סופתל בשוח יתייה
.םלוכל םיענ הזש ילב אל .םיניבמ
תיזכרמ הנחת .יניסמ הרזחב .שולש םייתנש הזיא ינפל .יתרכזנ זאו
הצור אוהש יתיאר טושפו ,הנתשמב םש דמע אוה .ןיתשהל יתכלה .א"ת
שלח רוחב אל'נא ..יתדחפ לבא ,קיחצמ הז ..יתדחפ .יתוא עוקתל
.הזה דחפ'ת יתשגרה לבא ,ינממ לודג רתוי היה אל חטב אוהו
אוהו ,יטבמ סנוא לש היצאוטיס ראתל ןבל םינתונ ?הז המ םתיאר)
(...רבג רתוי ימ תורחת הזמ השעי רבכ
ןה ,תונב יל ויהישכו .באוכ .דיחפמ .רתוי דיגהל המ יל ןיא .והז
.היהיש .סיכב דולח רמסמ םע ןמזה לכ וכלי

יננ
יננל וביגה
 
17/11/01 5:36
Lorelei :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
As a woman I am apperantly uneducated. I knew cases like
that existed, but the very magnitude and the overall number
of victims is shocking, like many said before me.Hearing
women refering to abuse as "normal" and "everyday" is,
like, awfull!!!
I will not repeat any of the argments mentioned above, but
I want to thank Indigo for writing this article, and to
thank the other women who have shared their personal
stories. It isn't as "clishea" as it seems, this whole
'female bonding' sesion. It is necessary, if we want these
behaviours out of our society for ever; it is necessary for
women, especially, to feel like they are not alone.

Maybe there's no point in writing what everyone already
knows, but it made angry and hurt. Woman to woman, I can't
say positivly if I will have enough strenth to fight it, or
to resist, if someone would have done it to me. Anything
really, even the smallest jilt, is humilliating even when
kept secret. Imagine, if it has to be displayed to all in
order to get corrected....

So thank you Indi, once again.
Loreleiל וביגה
 
28/11/01 15:56
ךאנר :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.םילוכסת תאלמ תא ,וגידניא
.ץוצמל יכישמתו יקתשתש ףידע
ךאנרל וביגה
 
 
29/11/01 0:53
וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
םיבבותסמ ךל םימודהו התאשכ ,תלכסותמ תויהל אל רשפא ךיא
?םדא ינבל םיפילחת ןקת לע ,ץוחב
וג_ידניאל וביגה
 
6/12/01 1:05
רפוע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,וגידניא
.ונרעצל ,באכה ליחתמ ונממ רבכ,םיאתמ ךכ לכ תרייאש רויצה
םיעיגמ וילאש לוכסתהו םינואה רסוח תשוחתב ףתתשהל קר לוכי ינא
רבדל אלש) תושיגר ירסח םימיוסמ םישנא ללגב ונחרוכ לעב ,םיתעל
..באוכ..םילימ ןיא שממ .(..בל לע
רפועל וביגה
 
6/12/01 22:01
הקב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.תואבל ןמיס הוקנו הנושארה םעפב ףוס ףוס בותכל תושגרתה וזיא
,םידמצנה ןהב ועגנש תורוחב ןתואל תכייתשמ ינא ,ירעצל
אל המישרהו ,םיאושנה ,םיטוסה ,םילטרעתמה,םיריעמה ,םיננואמה
.תרמגנ
.ילא ורזח םירבדה יגוז רשקל יתסנכנשכ קרש ןייצל תבייח ינא
...ורזח ךיא דועו ,והוא
םיאלפנה ףא םירבדה ראש םע דחי ,יתקחדה םירקמה בר תא ירעצל
...הפוקתה התואב יל ורקש
טעמכ ,תישפנ העוגפ יתראשנ אל ילזמל ,םיררועתמ דוע םירבדה םויה
.הרקמ ףאמ
.הנוש הרוצב םירבדה תא תחקול הרוחב לכו ,יפוא לש ןיינע הז ךא
לע ימיטיגל םכלש יעגרה קופיסהש םיבשוח ילואש םירוחבה םכל זא
...ומינפת ,וננובשח
הקבל וביגה
 
7/12/01 16:28
תנודלי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
אל ינא ךא הלאכש םירקמ ינימ לכ תרבוע ןיידעו יתרבע ינא םג
םירקמה :םינטקה םירבדה לע תרבדמ ינאו ,תומוארטכ םתוא הרידגמ
ךא םימי המכל עירפמ הז ילוא .םילקתנה ,םיפחדנה ,10 ליגב
םה םע רתוי חמשמ היה הז ,ןכ....תועמשמ ירסח םהו םתוא םיחכוש
רפסל הז תושעל ונל שיש המו ןכ םה ךא ,ללכ םימייק ויה אל
ינאו.הקזח הרענ ימצע תא האור ינא .חוכ ונל שי ,ןנולתהל ,והשמל
שיש הנימאמ ינא ןכל .ימצע לע ןבומכ,עיפשהל יחוכב שיש הנימאמ
תונולת רתוי ושגויש לככ ירה -תאזאכש הדרטה רחאל ןנולתהל םעט
?אל ,רתוי הלודג תובישח ןיינעל וסחי ךכ
הצילממ תאש ומכ ,תרתוומ יתייה םא ער השיגרמ יתייה ינא הזמ ץוח
...השענש
ןגהל ךרוצ יל היהי אבצל עיגי ינאשכש בושחל יתוא דיחפמ ןכ לבא
,םהל םיכסא אל םאו...רתוי תוהובג תורשמב םירבג ינפמ ימצע לע
?שנעא
....15 תב קר ינא ?תעדוי ינא המ לבא
תנודליל וביגה
 
2/4/02 20:41
(םירבגל דחוימב) השיאו שיא לוכל הבוצעו תבזוכ תמא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.בונגל רומח רתוי .הנוצר תורמל יהשימב תעגל ארונ אל הזש..."
רבגה םא וליפא יכ , ן נ ול ת ה ל ם ע ט ן י א ?םישנל רסמהו
"...י ק ת ש ת ו י ג פ ס ת .ש נ ע י י אל אוה , םשא אצמי
לכש חוטבו תרמאש הלימ לכ םע םיכסמ ינא ,רבג רותב עומשל באוכ
ןיאו תבאוכ תואיצמב םייח ונחנא :,רבד ותוא קוידב תבשוח השיא
תא לבקל תוכירצ אל תונבה ןתא יכ ,טלחהב רוסא ,הילא לגרתהל ונל
ךכ לכ אל הזש ,תובוגתה תחאב יתארקש ומכ) ,וילאמ ןבומכ הז
ףאו ךכ קוידב הז (המזגה שישו תאש ומכ קוידב אל הזו ,ארונ
םוי םויה ייחה תאזה העפותה תא עיקוהל ןתינו ךירצ ,שי .רתוי
.ונלש
רתוי הברה תושוע תמאב םתאש תורמל םלועל ורתוות לא תונבה ןכלו
,יביטקייבוא רבג רותב םיעיגמ ונאש האצות התואל עיגהל ליבשב
ו כ ה ע ד ו ת ב ת ו י ח ן ת א (שיש וא) תושעל המ ןיאו
.ללכב רורב אל הז יכ תונשל תוכירצ ןתא הז תאו ת ב ז
.בוט היהיש הווקמ
(םירבגל דחוימב) השיאו שיא לוכל הבוצעו תבזוכ תמאל וביגה
 
4/4/02 2:49
tanya :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ינא ןהב תחא החפמשכ תודקפתמ שממש תובורק תוחפשמ יתש םכל וראת
(םידוד-ינב)םיחאה 5 ראשו יגולויבה יחאו םלוכ לש הנטקה תוחאה -
. ילש
.שיש םיבוט יכה םירבח , םיחא השישו הנטק הכלמ
םש התייהש הדרטהל םרוג הז לכש הלימ לכב ןומאו שי ןוחטב המכ
רחואמ םינש 10 ילא ורזחיש קב-שאלפ תונומתל םינשה תצורמב ךופהל
- תולאש ילבו םיסעכ ילב חיר , םעט שוח ילב - לכמ עורגהו רתוי
. עריאש המ לש תופלוח תונומת קר
: םכנפלו ןכנפל תונומתה הנהו
ןבו , יידוד ינב לש רדחל םוי לכ ומכ הלוע ינאו 4 -5 תב ינא
הכימתה תא לביק דימתו תושק העימש תויעב םע דלונש רקיה ידוד-
ןיב םיווש ןיב הוושכ דימת הייהש יתחפשמו ותחפשמ לכמ הבהאהו
הנומתה תפשחנ ןאכו הלוחו אפורב קחשל יל היעצמ ותביבסו ןירבח
רעשו 15-ןב רענ לש , ותוורע תורעש תא האור ינא וב הנורחאה
.לאה י"ע ול קנעוהש ורבא
ןאכ , הז ירחא אבש המל רכז ןיאו תונומתה תורמגנ ןאכש תמאבו
אל רבעמש תעדויו ימצע תא הריכמ ינא ךא תויהתו תולאש יל ולע
יפלאו תונוש תושבי יתשב םירג ונחנאש ללגב קרו םולכ הרק
.תודמוע ןניעב וללה תויהתה םירטמוליק


בוט הל יתרבסה 'א התיכל ןושארה םויב הנשהו הנטק תוחא יל שי
הלאכ םירבד ליבשב אל המו ןכ המ ךייש אוה ימלו הלש ףוגה המ בוט
.עיתרהל ילב ריהבהל הנוכנה ךרדהו הפשה תא םיאצומ
רבוג קר דחפה -סויג ינפל תדמוע ינאו םירבדה לכ תא יתארקש ירחא
.תונרעה ותיאו


םוכיסל
. םעפ ףא - רתוול
ילב תורישיהו ונממ ןרקומה ןוחטבה הביתכה ןונגס , הלועמ רמאמ
.אשונב העיגנ לש העיתרהו דחפה
.המידק םידעצ ינש
tanyaל וביגה
 
5/4/02 22:11
הלאינד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ילא םינופ םהשכ...סקס קר תושפחמה תויצרקה תא ףנפנל ךרד יתאצמ
(((:::,,.יתרמג קוידב - תרחיא...םהל הנוע ינא דיימ
וניפיצ אל ,דובכה לכ יל םינוע ללכ ךרדב ,תואילפמ תובושתה
הבוגתל
וזכ
1!!!!!!!תוסנל הווש ,תונב
הלאינדל וביגה
 
6/4/02 10:49
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תוטש
וז הבוגתל וביגה
 
6/4/02 14:00
הלאינד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ינממ ולביקו ילא ונפש ולא ןיב תייה התא חטב!!!.......סומינונא
החהחהחהח!!!וזכ הבושת
"עבוכה רעוב בנגה שאר לע " םירמוא הכרבל םנורכז ונמכח
הלאינדל וביגה
 
24/4/02 1:35
יש :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הרקיה ןורש
לבא ,ךבאכ תא באוכ יאדווב ינאו ,השא רותב ךקלח תנמ לע יל רצ
רקפה היה אל ילש ףוגה ,המ .הזה רופיסב דבל ןתאש יבשחת אלש
?ילש םייחה לכ םיסרעל
עגנש ןטקה ארחה לע דיגא ינא המו ?יציצב ךל עגנ ןטק ארח הזיא
?ןיזב יל
.םלוכ .םיעשורמ םה - םלוכל רורב הזש הווקמ ינאו - ללכב םידליו
,טויס הז ךתוא וטישפה םילודג םידלי 3 .ןטק ףסכ הז בובז לעב
תא דירוה ארח הזיא יל םג .ישנ ןיינע הזש תבשוח תאש לבח לבא
.(הז תא רכוז ינא הככ תוחפל וא) רפיצבה לכ לומ םייסנכמה
םג .חכ לש ןיינע איה תינימ אל וא תינימ - הדרטה :ןיבהל ךירצ
לש ןיינע הז .ינימ ןיינע אל הז (סנוא וליפאו) תינימ הדרטה
תינימ ילוא איה עגפנה לש המוארטה .וגא לש ,הטילש לש ,תוינחוכ
.הזל רושק אל - ומצע טקאה לבא -
ישל וביגה
 
23/5/02 14:35
העונ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
לארשיל הנגה אבצ לא רמוח אצור ינא
העונל וביגה
 
24/5/02 19:53
המענ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
...ןוכנ ךכ לכ
.בצמה ןכא הזש ןימאהל םישקתמ םירבגש הז ,השקמ רתויש המו
המענל וביגה
 
24/5/02 19:57
elle :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
:תוננאש אלו בואכ ןויסנ ךותמ
- (יידימ..בורקמ תוריכמ םיבאפ תוירצלמ) םהינימל םיחכחתמל (1
הלודכ שאר תכיס הניה הכירצ תאש לכ , תירוחאה היסארה תטיש
וא ותפש רבעל תוימואתפב שארה תקירז :הלועפה ךרד - תיתכתמו
.חכחתמה לש (בורקב) תממדמה ותבג
(תנוטנטקה ונצראב םיסומעה תומוקמה לכמ םירכומ ) - םידמצינה (2
-
בקע ילענ גוזב דייטצהל אנ ,(ולש) החרצהו (ךלש) הכירדה תטיש
.הנווכ ןומהו תוירזכא
.(באוכ רתוי דימת הז הנטקה עבצאב ןויסנמ)
הרובחתב תועסונש ונתיאמ ולואל רקיעב רכומש ןז) - םיששממה (3
- (תירוביצ
) ריואל הגאשהו תועלצל קפרמה - הללקה תגאשו קפרמה תטיש
.וירחא רבכ םעוזה ןומההו (...הטוס,קאינמ


הצלמהה ךא ,םינשה ךרואל החלצהב וסונש תופסונ תוטיש תומייק
קוידב) תירזכאו תיסקס ,הרוחש ןיכס איה ילש רתויב תענכשמה
לש םיאתשמה וינפ רבעל איש תונמוימב תפלשינה (ינומכ
.ןברוקל עגר ןיב ךפהש דירטמה/ףקותה


!האלח ,דעצ דוע תושעל הסנתו
elleל וביגה
 
 
24/10/02 21:19
ימס :תאמ
!תוטיש ייתובר ,תוטישל הבוגתב
הח הח הזה טרסה תא יתיאר ינא םג הלאוו
ימסל וביגה
 
24/10/02 21:51
ינד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תומילאב שומש לש ץילממ ינא םדא ותוא י"ע העובק הדרטה לש הרקמל
ףידע הב רבדמ אוהש הפשה תא ןיבמ דחא לכ תושעל המ ,תומילא דגנכ
תודרטומ המכ שי םא) עוצקמ לעב וא ןיירבע לש ויתוריש תא רוכשל
םוקמב וא הלילב טקייבואה תא סופתיש (דחיב םלשל וחמשי רבכ ןה
יזיפ חוכבו (יוהיז עונמל) םינפל עימדמ זג תצקב שומישב דדובמ
הרטשמ הלחאמ בוט רתוי דבוע הז יל ונימאת ענכשי רבכ אוה ןותמ
הרקמ לכב ללכבו םילא לעב לש הרקמב םג בוט דבוע הזה םשרמה
. טקשב םירבד רוגסל םיצורש
ינדל וביגה
 
25/10/02 1:51
shesh :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
I lost my trust. Everytime I gave it there was another
insidence. So many women continue to give trust. The man
are fortunate - they can harm and still be sure that
someone will want them and will be willing to be
humiliated. For me they are simply monsters - dangerous and
egoistic. I lost hope. They are drugged by over-dosze
testosteron level.
sheshל וביגה
 
26/10/02 2:17
PINK :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
יתננולתה ינא...תושעל המ שי לבא ,םיזוחאה האמב תקדוצ תא
(הרטשמה תרדגה יפל ,תינימ הפיקת) יפיצפס דחא הרקמ לע הרטשמב
אוה רתויש תעדוי ינאו ..קית חתפינ ותוא ורצעש תעדוי ינא
... השעמב העדוהו תבלוצ הריקחו תועש 48 לש רצעמ ירחא
דוגינב הרוחבב תעגל בושחיש ינפיל 3 וליפאו םיימעפ בושחי
.הנוצרל
תונב)...ךכ בשוח היה אוה הנולתה ילב םג יתעדלש תורמל
(הלועמ ךרד םהיפלכ הרזח תומילא
ודמלתש בושח יכה רבדה הז תימצע הנגהו
PINKל וביגה
 
21/2/03 16:45
רוחב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ולאכ םירקמ לע עומשל יל לבח
..זא הפמ רוחבל הווש אל םשמ רוחב לבא
לילכהל אל
רוחבל וביגה
 
13/8/03 1:19
הננב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
!ןוכנ הז
,יידימ תופי תורוחבב אנקל המ ןיאש ועדתו ,הנוכנ הלימ לכ
,ןהייח לכ הז לע תומלשמ ןה
"לובסל הכירצ ,הפי תויהל הצורש ימ" טפשימה תא תוריכמ
תדרוהו תובג רודיסל טפשמה תא הסחי ילש אמאו הנטק יתייהשכ
,רעיש
םש ?אבצהו ,תינימ תודרטהל םג ןוכנ הזש הניבמ ינא םויה קר
יתאצמהש גוריד םלוס יפל הדרטהו הדרטה לכ גווסלו ןיימל יתלוכי
.שואיימ
:(םידירטמלו "םידמצנ"ל הינפה) םינב
!דיב ושעתו ונל וחינת םא ,דמחנ דואמ היהי
הננבל וביגה
 
13/8/03 13:51
יויס :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
..ןודינב תושעל המ ןיאש באוכ..באוכו דואמ ןוכנ


יל םש, 60 ןבכ רגובמ,ילש ןכשש אוה םהמ דחאו םירקמ ורק יל םג
לחהו (ךרעב 12 ליגב רבכ וילא םיפשחנ אלש רבד)ואדיוב לוחכ טרס
"..ךל חמצ הפי הזח הזיא !ואוו":רמוא אוהשכ הזחה תא יל ששמל
הלכי אל לבא הרק המ הניבה םנמואש הללמואהרענ,ינא המו
?הזכ בצמב תושעל הרומא,ביגהל
רוזיאב היה אל דחא ףא-?קועצל
יל קחוצ היה חוטב אוהו הנשמ אל רבכ הזמ-?ומוקמב ותוא דימעהל
..םינפב
וא (!?..דמחנ הכה ןכשה)ונימאי אלש וא-?םירבחל וא םירוהל רפסל
..םינוא ירסח וראשי םגו ונימאיש
ץוחו..ידמ רתוי רבכ הז ?הז לע בשח ללכב ימ-?הרטשמל רפסל
םא םגו (..ונימאי ללכב םא)סנוא ןאכ היה אל,עגנ קר אוה,הזמ
...רבדל המ ללכב ןיא שנוע לע -םשא אצמי
יויסל וביגה
 
 
29/9/03 5:04
םוקמב תכרוד וג_ידניא :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
תויהל םג לבא ,םולכ ול ושעי אל ילוא .הרטשמב וילע ןנולתהל
.גונעת אל הז הרטשמב הריקחל ןמזומ
יתשמ .ךירבחלו ךירוהל רפסל ןכ ,רפסל יאדכש תבשוח דבעידב ינא
.הכימת לבקל ידכ ,דבל הזה רופיסב ראשיהל אל ידכ ,תחא :תוביס
תא םא דחוימב .אוה המו אוה ימ ועדיי םירחא םגש ידכ ,םייתש
ןגתש ןכתיי ךלכולמ יאמשא ןקז אוהש העומשה - ןטק םוקמב הרג
.רוזיאל הנעלקיתש תואבה תומימת תורענה לע
םוקמב תכרוד וג_ידניאל וביגה
 
 
29/9/03 8:15
יויס :תאמ
תושעל המ שיל הבוגתב
(!קוחצ ילב)..ילע וקחצי-הזכ רופיס םע הרטשמל עיגא ינא םא
קר הז ןכ םא םגו..תעצבמ כ"כ אל רבכ תעצבה תושרה]
תושרה)םיעצבמ העונת ירטושש הזכ בצמל ונעגה םא)..קשחתמשכ
[(...זא העונת תוריבע (...?תעצבמ
יויסל וביגה
 
 
29/9/03 12:13
םוקמב תכרוד וג_ידניא :תאמ
תושעל המ שיל הבוגתב
,קוחל דגונמ השע אוהש המ .ךילע וקחציש החוטב אל ינא
.הנולת שיגהל ךתוכזו
ורבצש ימ םע ץעייתהל אוה ,םוחב ץילמהל הלוכי ןכ ינאש המ
לודג תוריש ךמצעל ישע - יויס .םוחתב תויחמומו ןויסינ
ךל תתל ולכוי םגש תומכח םישנ םש תובשוי ,1202 ירשקתתו
ךל רוזעל םג ולכויו ,הרטשמל תכלל אל/תכלל ,הבוט הצע
.םירקמ טעמ אל לע ססבתמ ןנויסינ ,ונרעצל .םיכרד דועב
אלא ,ךדגנ וכליי אלו ךתוא וציחלי אל .םש ןה ,ונתחמשל
.ךל םיאתמש ןורתפ ךתיא ושבגיו ךל ובישקי
םוקמב תכרוד וג_ידניאל וביגה
 
 
30/9/03 11:24
יויס :תאמ
תושעל המ שיל הבוגתב
ךא יל קיצמ אל הז עגרכו ןמז הברה רבכ רבעש איה תמאה
אמגוד יתתנו דואמ יתייעבו קיצמ יללכ ןפואב הזה אשונה
..םוגעה צבמה תא שיחמהל ידכ קר וז
יויסל וביגה
 
 
14/9/05 16:24
יויס :תאמ
תושעל המ שיל הבוגתב
יירוהל יתרפס (הנש יצחכ ינפל) ןמזמ אל קר ןכא
ןנולתהל יל ועיצה םהו ( ןכשה םע) הרקמה לע ייחאלו
...הרטשמב
יתמכסה ןכמ רחאל לבא רתוימ רבדה יל הארנ הליחתב
היעב יל תייה אלו ,דיספהל המ השעמל יל ןיאש הבשחמב
..םיטרפ רפסלו בוש הז תא חותפל
...לבא רפסל יתלחתהו הרטשמה תנחתל יתיא העיגה ימא
ליג הזיאב יל רוכז אל) ןמזמ כ"כ היה רופיסהש ןוויכמ
םיטרפ קיפסמ יתרכז אלו (םינש 12 ךרעב ינפל לבא
הפיא ,ואדיו תטלקה לע בותכ היה המ ומכ) םיכחוגמ
םגו ,תושעל המ כ"כ ןיאש יל ורמא ,..וכו תחנומ תייה
אל הז (יתוחכונב) ותא םינפ לומ םינפ תומעל ועיגי םא
..רוזעי שממ
ילוא) לפוטמ אלש הרקמל תבאוכו היח 'גוד םכל ירהו
ומכ (...הנשמ אל רבכ הז לבא הרטשמה דצמ קדצב
..ךירצש
םינש הברה ירחא קר וחתפי הלאכ םירופיסש ינויגה ידו
לכ לע רבדל תלגוסמו חוכשל הליחתה רבכ הרוחבה רשאכ
ףא הזו)...חוכשל החילצה רבכ ילואש םינטקה םיטרפה
(...ילשמ םישק רתוי םירקמב רתוי רומח
,תותיחשל םלוה ןורתפ האור אל ינא לבא רמול השק ,ןכו
דצמ העיתרמ קיפסמ השינעו תמלוה תוסחייתה היהת כ"אא
....הרטשמה
יויסל וביגה
 
28/9/03 17:28
הנבל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הלאה םירבדל המיקסמ אל ינא
הנבלל וביגה
 
28/9/03 21:43
לבוי :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
...לבא בל םשש ןושארה ינא םא יתקדב אל


הברה :ןאכמו םישעמ הברהו ,הלא םישעמ םישוע םירבג רמאמה יפל
.םירבג
.ל.ש.מ .תרתוכל הריתסב ,הז תא םיריכמ הז תא םישועש הלאו


םתא הקיטמתמב םינחבמ ) .םידומילהמ השפוח תחקל ךירצ ינא :ב.נ
(םיעדוי
לבויל וביגה
 
 
29/9/03 3:09
םוקמב תכרוד וג_ידניא :תאמ
רמאמב הריתסל הבוגתב
:ירטמוכיספב הלאשל םיטפשמ המכ דוע ךל ףיסונ הנה
:םישקתמל רזע רמוח) ,םישעמ הברה השוע דחא רבגש ןכתיי .ג
.(ךומנ םיעגופה זוחאו הובג תועגפנה זוחאש ןכתייש ,ןאכמ
(?ךליבשב ינא ךיא) ,ןברוקה דצמ םיריכמ אל םירבגש םירבד .ד
םוקמב תכרוד וג_ידניאל וביגה
 
 
30/9/03 12:40
לבוי :תאמ
הקיגולה תא בילעמ התאל הבוגתב
'ב דעומ םעפ דוע ,טיש
לבויל וביגה
 
 
1/10/03 0:44
םוקמב תכרוד וג_ידניא :תאמ
הקיגולה תא בילעמ התאל הבוגתב
ודוואספה תרוקיבה ילע הנטק ,ייחב .תרוקיבה ללגב אל
.ףעפע הצק יל הזיזה אל ,ךל תעבשנ .תיגול
ךל שי ,הככ ,הרקמבו .דבכ יד אשונ הפ הלעוה דיגנ ,המ המא
אל ילוא ,תרכה ןכ ילוא ,עמשמ .רבג ךתוא שוע הארנכש דויצ
ךל םורגיש והשמ .עדוי התא ,והשמ דיגהל יתיסינ הפ ,תרכה
.היהי אלש המ וא ,תוארל וא ,בושחל
ילוא .ךלש הרבחה םעפ ילוא .ודרטוהש םישנ ריכמ התא ילואו
דיחיה רבדה ,אל לבא .עד ךל .התא וליפא ילוא .ךלש אמא
בוט - ה הרימאה וז ,התא אוהש לולכמה לכמ ךתיא איבמ התאש
קלאע לע ,ךלש (ךתיאו םויה הנידע ינא) - המ הנשמ אל
,םוטמט דע תכרפומ התיה אלמלא םג - המ עדוי התאש .הקיגול
םג .הז לע רמול ךל תויהל ךירצש המל הרושק שממ אל ןיידע
.הבשחמ לש הצקו הקיתש קר וז םא
םוקמב תכרוד וג_ידניאל וביגה
 
 
1/10/03 18:34
לבוי :תאמ
תנבצעמ ךלש הבוגתה המל ןיבת אובל הבוגתב
זא יל שיש המ לכ םה םיבולע םייגול םיעושעש :ידניאל
.םתוא יל יחקת לא


:ןיינעלו
ילש אמא לש םירופיס המכ קר הלייפל קורזל לוכי ינא
זא .הנש םישולשמ רתוי ינפל ינלוגב תיפ"פ התייהש
םזינימפה ,תועדומ התיה אל ,הרומח רתוי התייה העפותה
העיגה איהשכ .םילילא ויה םילרנגהו וילותיחב היה ץראב
הדיקפ התיה איה .התוא חקלו ד"גמ הזיא ץפק דימ הביטחל
ןמזב םיצורת וליבשב איצמהל הצלאנו הרצק הפוקת ולש
רובעל החילצה איה ףוסב .הניצק הזיא םע דרשמב ףאנש
היהש דחא תושילש ןיצק הזיא לע רופיסה תא שיו .הגולפל
קר אוהש ללגב ךיבסת ול היהו תונבה לכל םיידי חלוש
ידכ תוטש לכלו ק"פח לכל ףחדהל הסנמ היה ןכלו ,שילש
הברה דוע ויהו .והשמ וא דבאתה אוה ףוסב .רוביג תויהל
הלבס אל ןכלו תיביטרסא איה ילש אמא לבא ,תונטק תודרטה
.הברה הז תא


:וישכע הז תא תארוקש תלייח הזיא שי םא
לכ .הדיקפ תויהל םיכסמ יתייה אל םייחב הרוחב יתייה םא
.הלפשה אוה דיקפתה
יכ דוקדוק הזיא לש הדיקפ תויהל ךתוא םיחקול םא דחוימב
ינפל דוע תינימ הדרטה רבכ יניעב וז ,בוט תיארנ תא
הזל תומיכסמש תונב ,די חלש וא והשמ רמא וליפא והשימש
תורגתואמ ןהש וא דוקדוקל הבורק לש "דמעמ"ל ותפתהש וא
( ?ץיפהל ,וישכע יתאצמה).תיגולוריונ
.םייגול םיעושעשל רוזחל ןיידע לוכי ינא :ידניאל
לבויל וביגה
 
 
1/10/03 18:51
םוקמב תכרוד וג_ידניא :תאמ
תנבצעמ ךלש הבוגתה המל ןיבת אוב :ל הבוגתל הבוגתב
םייגול םיעושעש דגנ רבד יל ןיא
.תיבב הפצרה לע יל םיאיקמ אל םה דוע לכ
:)
םוקמב תכרוד וג_ידניאל וביגה
 
 
2/10/03 9:39
יויס :תאמ
תנבצעמ ךלש הבוגתה המל ןיבת אוב :ל הבוגתל הבוגתב
עודיש המ יפל .(םירקמה בורב)הז דיקפתב תורחוב תונבש
תויהל הצור התא המ ךתוא םילאוש כ"כ אל יל
(..ךמא לש הפוקתב אל תוחפל)אבצב
יויסל וביגה
 
 
2/10/03 12:57
לבוי :תאמ
יל הארנ אלל הבוגתב
לבא ,אבצב תונב לש ץובישה ךילהתב אצמתמ אל ינא
תועיגמש תונב הליחתכלמ :דוכלמ הזיא הפ שיש הארנכ
תוחפ םינותנ םע הלאכ הארנכ ןה תודיקפ תויהל
המל תועדומ תוחפש הלאכ םג םירבדה עבטמו ,םיבוט
ריבס .(וילא עיגהל תודגנתמ אל ןכלו) ררוג דיקפתהש
ןאכמו תיטסינימפ הרכה תולעב הנייהת אל םג ןהש
המ !ללכ הדרטה תועפותהמ קלחב וארי אל וליפאש
םזינימפה תוהמ יבגל תויפוסוליפ תולאש המכ הלעמש
רמול ןתינ לשמל םאה ,ללכב תירסומ השיג לכ וא
תושיגרמ ןכ ןה ,עדומ אל וא יביטיאוטניא ןפואבש
בוט" הזיאמ קלח אוה םזינימפה םאה ?הלפשה
?וילא תפאוש תושונאהש "ילסרבינוא
תומודק תויוברתב ירה ?ולש תוסיפתהו רוד לכש וא
התיה לשמל תודבע םגו ,שוכר לש היה השאה דמעמ
?יונישה עיגמ הפיאמ זא .תלבוקמ
ילוא לבא) םזינימפה םע (לודגב) םיכסמ אמגודל ינא
הכפהמה ירחאש םלועל יתדלונש ללגב קר הז
תמדקתמ תושונאה םא ,עגר לבא (...תיטסינימפה
ךירצ אל ינא םג םצעב זא ןמזה ךלהמב תירסומ הניחבמ
,ןפוא הזיאב םדקתהל ךירצ ינא ילוא ,ירמש לע אופקל
ודבל לוכי םדאה םאה (: ?ינוחמצל ךופהל ילוא
תוכפהמ ירהש ?וילא ףואשל שיש "בוט"ה והמ תעדל
יסחי רצות קר ונחנאש וא ,םידדוב ידיב ולבוה תובר
?םייח ונחנא הבש הרבחה לש
...האלה ןכו


הרעהל דוגינב ,הפ יתוא םיבלוצש ינפל :ןוקית
השעמלו המייתסה אל תיטסינימפה הכפהמה םיירגוסב
.הליחתה אל דוע םלועה בורב


? הליחתחלמ וא הליחתכלמ ,ןוכנ המ :םינשלבל הלאש
לבויל וביגה
 
 
27/10/03 21:01
יויס :תאמ
...הזמ רתויו .יל הארנ אל :ל הבוגתל הבוגתב
...המל יתוא לאשת לאו
יויסל וביגה
 
 
27/10/03 21:16
יויס :תאמ
הליחתכלמל הבוגתב
התא םא בוצע אוה אבצב תונב לש הזה אשונה לכ
..יתוא לאוש
חטב יכ הז לע םירופיס ךל רפסל הכירצ אל ינא
,לבא....תעמש רבכ
בוטה הרקמב םש תוצורמ אל תונב ןמזה בורד
...בוט תוחפה הרקמב תולצונמו
ליפשמה סחיה ללגב הרוק הזו
םדק תנומסת" וא "השפיטו הפי":חסונב)לזלזמהו
.('ודכו"תיתסו
ינא..ולש הירואיתהו דחא לכ:םזינימפ יבגלו
הזש בוטו)םישנל דואמ ליעומ הז דחא דצמש תבשוח
ךרדב םיכרע המכ סרה ילוא הז,ינש דצמו (..םייק
...הליהתל
יויסל וביגה
 
 
27/10/03 22:32
לבוי :תאמ
...יתבוגתלול הבוגתב
ונחנא םג " :אבצב שדחה םזינימפה לע ךתעד המ
תויהלו - םינבה ומכ םיחטשב תרשל תוצור
? "םיעלותל לכואל
לבויל וביגה
 
 
28/10/03 19:27
יויס :תאמ
ךתבוגתלול הבוגתב
וליפאו)םיחטשב תרשל הצור יתייה אל ינא
הצורש ימ שי םא לבא,(...ימואל תורש יתישע
?עונמל המל
יויסל וביגה
 
 
28/10/03 20:15
לבוי :תאמ
ךתבוגתלול הבוגתב
תא ךתבוגת האיטחה קחרמ הזיאב האור ינאשכ
שי םאה ,ססהלו רוצעל יל םרוג הז ,ןייניעה
...ןכש חיננ ? הזה ןוידל םוקמ ללכב


תרשל תונב לש הפיאשהש התיה יתנווכ
ימיספ רסמ יל הריבעמ הלא ןוגכ םידיקפתב
תאז ריבסהל הסנא .ללכב ישונאה עבטה לע
:ןטק לשמ תועצמאב
לכב וקחיש םינבה .ןגב וקחיש תונבהו םינבה
ןטק םחתמב תואולכ ויה תונבהו םיעוצעצה
תונבה .םירופס םיעוצעצב קר קחשל ולכיו
,יקקב הברה קחשל םיבהוא םינבהש תוניחבמ
."!יקקב םיקחשמ םינבה םתא" :תוטינקמ ןכלו
,ןהלש בולכהמ תונבה וררחתשה ףוס ףוסשמ
המ לכ םתושפיט לע םינבה תא רקבל םוקמב
תוצור ונחנא םג וישכע" :הז רמול ןהל היהש
"!יקקב קחשל


,רבעב ולעוהש תונעטל דוגינבש ןווכתמ ינא
םישנ םאשו םילא אוה ירבגה ןימהש ךכ לע
יכ תומחלמ ויה אל םלועה תא תולהנמ ויה
הרקמה ,תוירבג לש ןייניע ןה תומחלמ
הביטנרטלא אל ןה םישנש הארמ ילארשיה
םירבג ומכ לבז ותוא קוידב הלא תירסומ
.ילש תוימיספה ןאכמו
לבויל וביגה
 
 
29/10/03 19:14
:תאמ
ךתבוגתלול הבוגתב
...לבז הז םירבגש עדוי התאש בוט, לכ םדוק
ימיספ תוחפ תצק תויהל הסנת תמאב ילוא
..םעל תצק תדרלו
...הזה ןוידל םוקמ ןיא תמאב ילאו


השק םא הז לע םג תונעל בייח אל התאו
...ךל


!הבשקהה לע הדות
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/10/03 22:09
לבוי :תאמ
ךתבוגתלול הבוגתב
קר עתפומ ימיספה :תוימיספ לע ץילממ ינא
.הבוטל
לבויל וביגה
 
 
2/11/03 20:40
יויס :תאמ
ךתבוגתלול הבוגתב
!ינא וז ןכ
...יוסח אצי תועטב
:םלשומה ןונחלן
המ ןוכנדימת אל הזו !דומח כ"כ התא
...תרמאש
לבא םיקיינמל רתוי תכשמנ תישיא ינא
!הדימב
יל ףחודש רבג םינפ םושב הצרא אל ינא
יתנחבהש ינפל דוע ןודעומב ולש ןושלת
הצרי אל רבגש ומכ) יניצר רשקל ויניע עבצב
(...וזכ הרוחב
תויוגהנתהו םהילע רשפתא אלש םירבד שי
ותוא המ קוידב ןיבהל יל תורזוע הלאכ
...שפחמ רבג
!ךבילמ הגאד רסה זא
תיניצרו הווש הרוחב אצמתש החוטב ינא
.המצע תא תדבכמש
יויסל וביגה
 
30/10/03 0:39
םלשומה ןונחה :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
הרוחב ףא .דלי אלא רבג אל םצעב ,רבג ינא ,ןכבו...הרקיה ןורש
ןב רבכ ינאש תורמל ,"רבג"כ יתוא רידגהל התעדב הלעת אל םלועב
ךילהתל ןכומו תיזיפה יתוחתפתה תא יתמייסש רמוא רוטקודהו 22
לש בוט ךוניח יתלביק ?ילש תוירבגב םגפה והמ ,ןכ םא .הייברה
,דירטמ אל ינא ,קטוקסידב תורוחב לע חרמנ אל ינא ,הינלופ אמא
תורטוזש הלא תא הערל לצנמ אל ,תויטסיסקס תורעה קרוז אל ינא
,םלועמו "דידי"ה דיקפתב הלועמ ינא ,תיל"הצה היכרריהב ינממ
הרישי הפקתמ להנל לגוסמ אל ינא ,תילטנמ .םיידי יתחלש אל םלועמ
ירבחמ םיבר ,תאז תמועל .ותענכהו ושוביכל דע רצובמ יבקנ דעי לע
קוחדל ,דירטהל ץמואה תאו הפצוחה תא םהל שי ,ךכל םילגוסמ ןכ
.דסחב אלו תוכזב םהל עיגמש המ תא עוקתלו קופדל ,שובכל ,הניפל
ןונחה ינא ,ילש יפואב אל איה וזכש תוגהנתה ,יתרמאש ומכ
לש ודבע אלו לכשה לש ודבע ,ףקשוממ יאדותע :םלשומה
שי 22 ליגב - ריחמה אולמ תא םלשמ ינא ךכ לעו.....ןורטסטסוטה
ןמזב ףשפשמו בשוי ינא ישיש םוי ברעב ,"ימצעל ןמז ןומה" יל
הז ילצא רצונש םשורה ."תויסוכב התוא םיציברמ" ילש םיקבחסהש
םה אקווד ,תינימה המוארטה תמגוע תא ךתמשנב וטרחש םירבג םתואש
לגוסמ וניאש רבג .ישנה ןימה ברקב הצרעהו הכרעהל םיכוזש הלא
,"רבג" וניא אוה השיאה ףוג לע תיביסרגא הרוצב טלתשהלו סורדל
תביתכש עדוי ינא .םירבגה וירבח יניעב אלו םישנה יניעב אל
םלוא .תודבאתהל לושמ ,םישנל שדקומ ורקיעש רתאב ולא םירבד
,יל וריבסה ,תוביגמה תחא וא תא ,ילולימ 'ץניל יב עצבל םוקמב
הכ ןכל תיארנ "ןהב עגופש הז םא אקווד תוכלוה תונב"ש הנעטה המל
העינכב כ"דב תלמגותמ הפוצחו המילא תוגהנתה אקווד המלו תכרפומ
?בחר םייכרי קוסיפבו
םלשומה ןונחהל וביגה
 
 
26/4/06 17:19
ילריש :תאמ
?לומגתל הכוז המילא תוגהנתה המלל הבוגתב
ךלש הנקסמה תא ססבמ התא יטסיטטס רקחמ הזיא לע תעדוי אל ינא
העיבקל ביגא אל ינא ןכלו ןתוא םיפקותש םירבג תובהוא תונבש
, תאזה
ךשומ תוחפ וא , ךשומ אל רוחב טושפ התאש תויהל לוכי , ךיבגל
הז םא ךליבשב תרעטצמ ינא . ךב תונוינועמ אל תורוחב ןכלו
המ תא חוכב חקולו ןתוא ףקות אל התאש ךדצמ הפי הזו , הרקמה
? סרפ ? םצעב הצור התא המ לבא , תוכזב לבקמ אל התאש
רתוי הברה ) תוכשומ תוחפ וא תוכשומ אל תורוחב דואמ הברה שי
םירימחמו םישק רתוי הברה תכשומ הרוחבל םינוירטירקה יכ השעמל

התאש לוכסת ותואמ קוידב תולבוסש ( רחא רופיס רבכ הז לבא
םירוחבש הל עיגמש התעדב הלעת אל ןהמ תחא ףא לבא , ונממ לבוס
. עשפ םוש תעצבמ אל איהש םושמ קר התוא וצרי
ילרישל וביגה
 
2/11/03 22:37
בהז גד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
רכזיהל יתלחתהש דע תובוגת תאירק לש העש ךרעב ,ןמז יל חקל
.ןמזה לכ שממ יל םג םירוקו ורקש הלאה םירקמב ימצעב
השקש ,ונלש הרבחהו םייחה ךותב םישרשומ ךכ לכ רבכ ולאה םירקמה
.םיילמרונ אל םצעב םהש טולקלו המרונהמ םתוא דירפהל
,םיכושח םיניינב וא תואטמסל סנכיהל דחפה ,םיצעה ירוחאמ םירבגה
לכל תלכתסמ ינא האיצימ הלילב םייתשב תרזוח ינאשכ וליפא
.ילש ןיינבל תסנכנ ינאש ינפל םינוויכה
יב תוהבל םמצעל םישרמ המ םושמש םיחודה םירבגה ?ליעגמ יכהו
יתבשי לומתא קר .ירוביצ םוקמ לכב וא בוחרב ,ךלכולמ טבמב
בשי ולש םיעבראה תונשב ךרעב החודו חירקמ רבג הזיאו סובוטואב
וא איקהל יתיצר .וטבמב יתוא טישפהו ילומ תוקד 15 ךשמב
קרו .סעכו דחפ יתשגרה הברה יכה לבא ,ףורגא ול סינכהל ןיפוליחל
.הנחתב יתיא דרי אל אוהש יתללפתה
.רופסל לכואשמ רתוי יל ורק םימודו הלאכ םירקמו
אל ינא ?ורזעי הדרטה וא סנוא לש םידדוב םירקמל םישנוע םאה לבא
יצח הז המ ,םישנועה תא תולעהל םיבייח--רשק ןיאש ףא לע) החוטב
(שנוע הזכ ןתונש טפושל הפרחו השוב ?סנאל יאנת לע הנש
רבכ ךנחל ,ס"היבב וליפא .ךוניחב לכ םדוק אוה ןורתפה יתעדל
םהינבמ םימטמוטמל ריבסהלו) השיאל דובכ תתל ךירצש ריעצ ליגמ
ונילע לכתסהל וא "תיסוכ הזיא" ומכ תורעה קורזל דבכמ אל הזש
אל הז הככו המצעל תחא לכ הז עגרכ יכ .(תושר אלל םירדוח םיטבמב
.ךשמהל לוכי
בהז גדל וביגה
 
 
2/11/03 22:45
לבוי :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
.טבמ ליפשהל גוהנ תויחרזמ תויוברתב
םרג הז ךוניחה ןייניע תא תרכזהשכ לבא יליבד הזש יתבשח דימת
.םהמ דומלל והשמ שיש בושחל יל
לבויל וביגה
 
12/12/03 14:01
תכרעמב רומש :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
?םירבגב חוטבל רשפא ךיא ,יתומכש הריעצ תלייחל וריבסת ,השקבב


ךכ לע ,הדיחיה אל ינאש תעדוי ינאש ךכ לע הדות .הדות לכ םדוק
,דחא ףאב תחטוב אל ינאש ךכל הביס תמאב שיש וישכע תעדוי ינאש
.דרשמב דבל ףולא ןגסה םע ראשיהל לע בושחל תלגוסמ אל ינאש
ךישמהל רשאמ תיבסל תויהל הפידעמ יתייהש ,ירבגה ןימל ,החילסו
ןיידע ,המינפ הרזחב ןיזת סינכיש ותוא קילדמ הזש ימו ,עגפיהל
...הזה דצל יתרבע אל
ןכימ הברה אל ילוא .ס"יבב השדחה הדליה ןימסת תא ףיסוהל ינוצרב
הדליה ןימסת לע ,םינותיעב תובתכ המכ םתעמש חטב ,הז תא ורבע
תצובקל תוכייתשהה לש הריזגה עורמ תדחופ כ"כ רשא שדחה ס"יבב
ינומכ ימו...הליכתחלמ רבעמל הביסה התיה רשא "תולבוקמ אל"ה
קר התשע ,םינימסתה לכ תא הפ הגיצהש ימ ךא .השגרהה תא תעדוי
רשא ,ינא ךיא ?ןורתפה והמ ךא ,היעבה תא הגיצה איה ,הדובע יצח
םיבוט םיישנ םיטקניטסניאב אל ךא םימייוסמ םינבומב יתכרבתה
ינא םא תעדוי ,ייחב ירבגה ןימהמ קיפסמ יתעגפנ רשאו ,דחוימב
,ילש ןופלט רפסמת ול תתל ליבשב קיפסמ םדא ןב לע ךומסל הלוכי
תויהל הלוכי ינא לזעזעל ךיאו ?וב בהאתהל ,הלילח וא ,ותיא תאצל
תומישמ םמוז אוה ובילבש ןיימדל ילב ,הזכ דחא לש הדידי
יתוא ואיצות ,השקבב ?ינומכש הלותב גישהל ךיא לע ,תולובחתו
?השיא תויהלב ללכב בוט המ !הזה לגעמהמ
תכרעמב רומשל וביגה
 
4/5/04 9:41
ינב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
התוא םיספות 'ג התיכבש הדלי לכל ילמרונ רבד הזש דיגהל הצור תא
!?התוא סונאל םיסנמו 'ו התיכב םינב המכ
ינבל וביגה
 
5/5/04 0:33
תימינונא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ןיינעהש רורב .הנתשה אל רבד םוש בתכנ אוהש זאמ .ןיוצמ רמאמ
.תישונאה תולהנתהב קומע כ"כ שרשומ אוהו דימתמו זאמ היה הזה
םישנ 4 לכמ תחאש יתדמל םויה שממש היגולוכיספל תיטנדוטס ינא
ןיינעב ,(השיגפ סנוא ללוכ ,סנוא לש גוס לכ) סנוא התווח
ףאב ורבע אל םישנ דואמ טעמ .ןיטולחל תקדוצ תא תוינימה תודרטהה
בוחרב תרבועש הרוחב וליפא .ינימ עקר לע הדרטה ןהייחב בלש
ינא .תינימ הדרטה וז ךתיא ןתחתי ללכב ימו תרעוכמ הל םיארוקו
ינאו 'ו התכמ ךרעב תוינימ תורעהו תודרטה ללש+סנוא יתרבע תישיא
ינפל אל לבא ...והשיתמ ,ילוא ?הנתשי הז םאה .24 תב קר
תונזהש ינפל אל ,םלועה ןמ םלעית השיאה ףוג לש היצזיטקייבואהש
םלעית תיחכונה התרוצב היפרגונרופהש ינפל אל ,םלועה ןמ םלעית
ןמ םלעית תיחכונה התרוצב תישנה תונמגודהש ינפל אל ,םלועה ןמ
ינפל אל .ונרופ תויהל קיספי תומוסרפו MTVש ינפל אל ,םלועה
,םיילגר ,תחת ,םיידש :םיקלחל השיאה ףוג תא קלחל וקיספיש
סקסש ןיבהלו ןמצע תא בוהאל תמאב וליחתי םישנש ינפל אל .םייתפש
.םייתוברת םיחנומב "יסקס" ףוג הווש אל
םידמימב םיידש ול םיצפוקו טנרטניאה תא חתופש שמח ןב דלי
ןיבמו תחתה תא תוזיזמ םישנ האורו היזיוולטה תא חתופ ,םיינצוח
ותוא םיליכאמ 5 ליגמו הז תא הצור כ"כו שיגנ כ"כ רבד איה השיאש
אלש המל !?המל ?תינימ דירטי ?הרעה ץיברי אלש לזלאזעל המל ,הזב
השיאה ףוג .רוביצה תלחנ ,ןוקייא ,ףוג ירה איה השיאה !?סונאי
?הרוחסל םיידי ףוחדל ארונ הז עודמ ,םייקש רחסוממ יכה ףוגה אוה
?הזמ תולבוס םישנה לכ םאה .אלש יאדו ?הלאכ םה םירבגה לכ םאה
.דואמ תובר
תימינונאל וביגה
 
 
7/5/04 18:55
דכול :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
ומכ .השינעה תרמחה םע קר ,הקלח תוחפל וא ,םלעת וזה הבעותה
קיטסמ ךילשהל יאדכ אל יכ שממ םרשב לע ודמל םישנא רופגניסבש
םא קר ,תורתוימ םילמ קורזל יאדכ אלש ודמלי ןאכ םג ךכ ,בוחרב
ומכ ,םוי 15 ךשמב תובוחר םיקנמ םמצע ואצמי םה הזכ רבד לע
.מ"הירבב גוהנ היהש
דכולל וביגה
 
7/5/04 6:19
From far far away :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
And what about being in junior high and the boys snap your
bra straps trying to figure out who is wearing one and who
isn't, so they can mock the ones who do , and mock the ones
who don't.
and what about walking down the street and hearing the guys
shout "honey , is it your birthday? no ? so what's with the
balloons? " . And you want to earth to open and swallow
you, looking around to see who heard, dreaming of
physically , PHYSICALLY , harming them back. a comment like
that to a 16 years old, what else can you learn other than
being ashamed of what you are?

so it doesn't have to be rape , it doesn't even have to be
physical. All that is needed for an everlasting scare is
one comment , one look that makes you feel like you are an
object , detested and desired at the same time. And it
doesn't matter how assertive you are , or how strong , you
still cry inside.
From far far awayל וביגה
 
12/7/04 18:44
לאכימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
שחו םישנ לש ןדובכב דואמ רהזנש ןונח ינא,השיא יתדרטה אל םלועמ
ימצע תא ןרמתל דיפקמו תומייואמ תושח םישנ יתמ ללכ ךרדב
לבא,תועטב וליפא םימייאמכ שרפתהל םילוכעש םיבצמל ץוחמ תונידעב
.םידדצ ינשמ רתוי שי הייעב לכלש יל המדנ
אל ןה םאה ןאכ תובתוכש תורקיה םישנה תא לואשל הצור יתייה ןכלו
םישנ יוקל ךוניח וא יתודרשיה רצי ךותמ ילואש םימעפל תועדומ
םודיקל ילככ וא קשנכ ןהלש תוינימב תושמתשמ יידמ תובר םימעפ
הרבח לש האצות אלא ןכתמשא אל הז םגש ןבומכ,רחא וא הז ןיינע
םיסנמו םירבדמ ונינא םא לבא,םירבג ידי לע ןמז הברה הטלשנש
םג םיעדומ היהנש יאדכ םייח ונחנא הבש הרוצב יחרכה יוניש רוציל
.םירחאל קר אלו ונמצעל
הלעמ קר ינא,וסנאנ םהש הזב תוסנאנ םישאמ אל ינא ,בל ומיש
שממ (דואמ ,דואמ תוריעצ םג),םישנ ןהבש םיבר םירקמ יתונורכזמ
ןמצע תא םדקל וסינ הבש הטוב טעמה ךרדב יתוא וכיבהו וציחלה
.ילצא
לאכימל וביגה
 
22/7/04 15:26
הנאירמ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םישאהל םיטונ םירבג קר אל תוי ברה ירעצל,תקדוצ איה ברה ירעצל
םישנ םג,הלא,"קיפסמ תיביטרסא אל איה,הרהזנ אל איה"ןברוקה תא
יתלביק יתמיאלו הרק הז יל םג!תוטלוק אל טושפ םימעפ אברה תורחא
תא,תרהזנ אל תא,תשבלש המ הז"מ לחה,תויארונ תובוגת תורחא םישנמ
הפי הרוחב,הפצמ תא המל"שיש תמטמוטמ יכה הבוגתל דעו"המימת תייה
!!טישלוב"קפאתהל םילוכי םלוכ אל,תעגל וצריש יאדווב ירבג?ךומכ
ךירצש יאדווב,תכלה הפיא וא תשבל המ יתוא ןיינעמ אל
ינא םג,לבא,רהזהל יתדמל דואמ ריעצ ליגמ יל ונימאתו,רהזהל
וזיעה דועו!םישנא ינייעל,רפוסל יכרדב,רקובה תועשב,יתפקתוה
ואצמי אל חטב"ו"?םהל ושעי רבכ המ"יכ,הרטשמל תונפל אל יל רמול
לש תומוטאה תובוגתהמ יתמלעתה לבא םתוא ואצמ אל ןוכנ זא "םתוא
תעגל תוכז ןיא דחא ףאל!יתרפיסו הרטשמל יתעסנ,יתרפיסו םיבבוסה
טושפ,הפיאו המל ללכיב הנשמ אלו!דחא ףאל!הנוצרל דוגינב השיאב
וניתונב תא םג דמלל םיכירצ ונחנא הז תאו .הדוקנ,וזכ תוכז ןיא
ןפואו םינפ םושב זא רבדה הרק רבכ םעש םהל רמולו,ונינב תא םגו
!קותשיל רוסא
הנאירמל וביגה
 
5/1/05 1:52
תלייא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,תבתוכ ינא השדח המוארט ירחא םויהו םכממ הנוש אל ינא זא בוט
םיימב יתקחישו ףוחב ונייה ,הדלי יתייה הרק הזש הנושארה םעפב
אוהש רמא דומחו ןקז הלאבס זאו ילש שדחה ןורזמה םעו הרבח םע
עתפל זאו ביבח הארנ אוה ול ונתנ ,וילע ןעשהל שקיבן ףייעתה
.(חתפתה שממ אל דוע 12 ליגבש) הזחה תא הפטיל די םימל תחתמ


הפי תחתפתמ ינאש שיגהלו טיבהל גהנש רוחב ןוכיתב היה הז כ"חא
רותב קזח ילא דמצנ םעפ ידמו הזכ ןוט םע םינוכנה םירוזאבו
,הייזרבל


סיסבה תא יל ריכהשכ יתוא קביחש ןיצק עודי היה רבכ הז אבצב
האריש יל עיצהו בוט רבח םע רדח קלחש רעוצ ,הייזחה תדימל לאשו
הלילב סובוטואב הנשי יתויהבש דידי ןיצק ,יתימא רבג הז המ יל
-הלהבב יתררועתה- יפוג תא ףטיל טווינ לש


םניח הקשמה הפיא לואשל שגינש תינצחיכ יתדבע הבש הביסמב רוחב
,ילגר ןיבל שי ףחד לבקיש ןמרבה םע תרבדמ יתויהבו חטבוהש


קיר סובוטואל הלע ליעגמ לוהוכלא חיר םע הלוח דוע םויהו
קר רזע ידיצמ תורעה סמ רחאלו יב עגנ ידיל בשייתהו, ןיטולחל
וישעמ לע רזח םש תרחא הרוחב דיל רבעו םק אוהו רחא רוחב תרעה


ןטב ילב בוחרב תכלל לכוא ינאש ,רמגי הזש עגרל הכחמ ינא
,םירפרפ לע תרבדמ אלו תכפהתמש


דחא םוי עיגי דוע יתימאה השיאה רורחש ילוא עדוי ימ
תלייאל וביגה
 
 
7/11/05 0:52
לולעת לותח :תאמ
םיריכמ אל םירבגש םירבדל הבוגתב
לבויה תנשל יברקתתשכ
לולעת לותחל וביגה
 
9/5/05 15:06
רתיבא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
,ןורש
ןורשכה ירוחאמש תומדה ביבס ןירותסימה הטעמ ול ףלקתמ טאל
...(הרע השא,תמלוח השא)
ול ןיא -םינימה ןיב היצקרטניאב הזה םילאה ביכרמהש חוטב אל ינא
קלח םישנל םג שי ךכיפלו-"םילבוקמה" םינימה ידיקפת םע רבד
תריציב
וליפאו הקושת,תויועט,םיעשפ:לכה שחרתמ ותוסחבש "ברק לפרע"
.הבהא
הרירגו טובנ ללוכ רוזיחל ינויצולובאה setting-הש,רוכזל שי
.רעישב
6000 ןיבל תינימה הכפהמה ןיבש רעפהו תוילאודה תא,רוכזל שי
.(השאל והשלכ דמעמ אללו רשק אלל) תינטירופ תוברת תונש
רודחל ןיבש (יסיפה) לדבהה לש (תוישפנה) תוכלשהה תא רוכזל שי
.ךפוג ךותב והשימ חראל ןיבל-והשימ לש ופוגל
,חוטב ינא דחא רבדב
ךייש תויהל תנברוחמ השגרה וז
.תושונאה לש השלחה תיצחמל
.תפדרנ השוחת הזב שיש הארנכ
.ףדרנל חכב ךתוא ךפוה םג הז הארנכ


.ךל םרגנש באכהו לוועה לע יל רצ
רתיבאל וביגה
 
24/5/05 15:45
רמתיא :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
םירבד רפסמ עתעדי אלש ןיצל ביח ינא תמאה
םיבאוכ םילדגש םידשש .1
המוארטכ וללה תודרטהה תא תווח ןתאש .2


!!!! לבא
םירבגל ונל המוארטל תומרוג תוחפ אל ןתא
אל ונחנא הדות - ונתוא ךנחל תוצרל היטנ ןכל שי ןושאר רבד .1
ךוניח םיצור
דחא רדחב תורוחב םיש ינש דצמ ונותוא תולבוס אל דחא דצמ ןתא .2
ףורטל תונכומש תואיבל תקהל אצמתו רוזחת - העש יצח ךשמל רוגס
תאצל ליבשב הינשה תא תחא
תומורת קר היה םא םגש ףסכ םש ינא - אוהשמ ןכל רסח תאז לכב .3
תא תחא תולסחמ ןתייה נתוא םיכירצ םתיה אלו ןמז ףוס ןאל ערז
ונתוא תוכירצ ןתא ןכלש תפיוזמה הווחאהו הבהאה םע ינשה
הזו ןכילא הכישמ םע ונתוא ארב עבטה - םימלשומ אל ונחנא םג .4
ןכתיא השוע יתייה המ עדוי אל יל וחלס תינימ הכישמ אלל יכ לזמ
תונוש ךכ לכ ןתא -
תא ונל ךושמל וקיספת ףוגב ןכב ועגיש תוצור אל ןתא םא .5
הארמש סנכמ תושבול 13 תונב תודלי . םינפשוח םעידגב םא םיינעה
ינרציב םחלהלו דחאתהל תולוכי ןתא ...... תמאב ונ קיסוטה תא
תונשל חוכה תא ןכל שי םיגתומב הנפואה
ףא קידצמ אלו תווח ןתאש באכה תא ןיבמו יטפמא ינא תאז לכבו .6
היה אלו הלוחו אפורב ונקחש יתודליב ןאכ םילועש םירופיסהמ דחא
רמוא ינא המ דובכ היהו הזב קחשל ובהא ןגב תודליה הזב היעב םוש
- לובגה איה הלאשה םהב םחלהל רשפא יאו שארמ םיעובט םירבד שיש
ןכ טלחהב שינעלהו קקוחל הכירצ הרבחה ןכו
רמתיאל וביגה
 
3/8/05 9:35
תיליל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תא חלוש היהש ,טוידיא הזיא הבכשב יתיא היה ןוכיתב יתייהשכ
תא לצנל ליבשב ,תויוחדל דחוימבו ,תירשפא הרוחב לכל ולש םיידיה
חוכהמ רוכיש תויהל טושפו ,ןהלש ןוחטיבה רסוחו ןהלש תועיגפה
.ולש
אוהו הבכשב םינבהמ דחאל תלצלצמ הריטס ןתנ אוה בלש והשזיאב
.ןנולתהו ביגה
,ץופנו חינז והשמכ תודרטהה תא ונלביקו ונקתש ונחנא .לדבהה הז
בוזעיש ול ונרמא .ותיא םילשהל ךירצו ודגנ תושעל המ ןיאש
םיישממ םידעצ הטקנ וא הננולתה אל תחא ףא לבא ,החונמב ונתוא
.ודגנ
תילילל וביגה
 
11/9/05 17:10
היתב :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
תא יתארק םויה קר .תמדוקה הבוגתה תא יתבתכ זאמ ורבע םייתנש
.הילע יל ונעש תובוגתה
.יתרמאש המ תא םתתוויעו יתוא םתנבה אל שממ ,ילע דריש ימ לכל
.ןיבהש דיחיה הארנ היהש דכולל הדותו
.הרטשמל יתארק ןכ םירקמה יתשמ דחא לע ,ןושאר רבד
סקס תרדשמ ינאש ךיא לע טפשמ יל קרזש תינומ גהנ לש רחא הרקמבו
רפסמ תא יתחקלו ול םלשל יתברס .םייחב יתקעצ אלש ומכ יתקעצ
הדותו) הרובחתה דרשמל םגו ןנולתהל הנחתל רשקתהל ידכ תינומה
.(המצע תינומה לע בותכ תינומה 'סמ ובש שדחה להונל
,תוקזח ויהת םאש ,איהה הבוגתב דיגהל יתנווכתהש המ לכ
ללכבש יתרמא אל) תוחפ הרקי הז ,ןנולתהל תודחופ אל ,תויביטרסא
המישאמ ינאש אלו) רתוי הל הרקי השלוח תרדשמש ימ .(תוחפ קר ,אל
םישלח םירבגל םגו .םידלונ םישנא הככ יכ ,השלח רתויש ימ תא
.רתוי םילכנתמ
הלוכי קר ינאו ,ילש הנורחאה הבוגתהמ םייתנש ורבע ,היארלו
לש הרקמ ףא תאצומ אל ינאו ינורכז תא בטיה תצמאמ ינאש ,דיגהל
.זאמש םייתנשב הדרטה
שישו רוסא הזש םירבג לש ךוניחל .ךוניחל יתארק הז ללגב קוידבו
תוקזח ויהיש ידכ ,קותשל אל םישנה לש ךוניחלו .םישנה תא דבכל
תתל הכירצש תיטפשמה תכרעמה םע דחיב .תוחפ ןהל הרקי הזשו רתוי
.רתוי םישק םישנוע
.ירבד תא תוועל תוסנל ילב זא ,דיגהל יתיסינש המ לכ הז
היתבל וביגה
 
13/9/05 17:58
ןרתנספה :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.תחא תחא ,תובוגתה לכ תא ארוקו הפ בשוי ינא תועש ,ןורש
.ולא םיעגרל דע ומויקל רע יתייה אלש םלוע ינפל חתפנ טאל טאל
םירבד הברה יתיא חקא קפס אלל ,תובוגתה םג ךכו הלועמ רמאמה
.האלה
ךושח ,בוחר לכבו העש לכב תכלל ילש שפוחה תא יתכרעה אל םעפ ףא
ונניב הרועפ םוהת ןכאש הארינכ .הדרטהמ שושחל ילב היהיש לככ
.תוביגמה תחא הבתכש יפכ הזה ןיינעב


עגרל .עדומ תויהל יל ומרג ,והשמ יב וניש תובוגתהו רמאמה
אשונה לש רצה ןבומב - הרוחב תויהל לש תועמשמה תא ןיבהל יתחלצה
.ןבומכה
הדות
ןרתנספהל וביגה
 
15/9/05 10:48
ידע :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
.ידמ יתמוארט רבד םוש
.יתויחאו יתורבח לע רבעש המל סחיב ןפוד אצוי רבד םוש
.תודליב יתייה םג ךכו ,דואמ תיביטרסא השיא ינאש ןייצל שי
הז הליל ירק"ש יתרבחלו יל רפסמ רתוי לודג דלי - ידוסי :הככ זא
.הז המ ונל ריבסמו "םיענ דואמ רבד
תונבה לכל דמציהל גהנ התיכהמ ליעגמ דלי .םייניבה תביטח
םוי הזיא וילע יתקעצש ירחא קר (יפלכ) קספנ הז .ןהב ךכחתהלו
.חוודל ידכ תורומל יתכלה אל .התיכה לכ לומ
יל וספת םירענ ינשו ,בלכה םע לויטל בוחרב יתכלה - ןוכית
.םיידשב
ש"בב יתרגשכ רקיעב) תילולימ יתדרטוה םהב םימעפ תורשע - זאמ
.(ריעב תודיעצל הרבח םע יתאציו תיטנדוטסכ
לש תורובח ידי לע רקיעב ,תמיואמ יתשגרה םהב םימעפ תואמ - זאמ
.םירבגו םירענ
- (עקרק תמוקב ,ותוליעפ רוזאב זא יתרג) יתרדסה סנאה תשרפ זאמ
.עימדמ זג םע תבבותסמ ינאש ךכ ידכ דע ,םיסנאמ יארונ דחפ
םויהש הנימאמ ינא - םיסנאה בור םהש - "םירכומ" םיסנא יבגל
.יל הרקי אל הז תוחפל - תועדומהו ילש תויביטרסאה תוכזב
ידעל וביגה
 
5/11/05 23:13
ס :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ש
סל וביגה
 
21/8/06 1:14
ודוד :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
וילא ןנולתיהל תבייח תא ךנוצר ילב ךב עגונ רבג םיע תויוטש הזיא
ודודל וביגה
 
16/10/06 16:42
והשימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ןג תמרב הלודג פא טראטס תרבחב יתדבע םינש המכ ינפל
- הפי ףוג םע רדסב רתוי וא תוחפ התארנש תיסוב יילעמ התייה
תיסחי
עגמה ןכלו תורישי התיא יתדבע אל םיטבמ יילע השלח דימת איה
...ללכב םא תוקוחר םיתיעל היה התיא ילאוזיוה
תכרעמ רומיגב תומייוסמ תומלשהל הדרשמל יל הארק איה דחא םוי
היתואצות ינפמ דרחו הייעבה רשפל ימצע תא לאוש ילוכ הנכותה
הילעש הלקתנ הרבחה אבש הנכותה חותיפ םע הייעב הנשיש יתבשח
,חותיפה תקלחמב יארחא יתייה
ןכש עודמ יתנבה אל תלדה תא רוגסל יל הרמא איה יתסנכנשכ ךא
תוידוסל עגונש והשמ הזש יתבשח ....תוחותפ ויה דימת תותלדה
רצומב
,יתקדצ המכ דע ימצעל יתנמאה אל
!העתפה ,ןכבו
תא קקלל הלחה תויווזו םינוויכ ינימ לכב יתוא ששמל הליחתה איה
םומה יתשגרהו הקינאפל יתסנכנ תצק יתלהבנ ילש ראווצה
ףתשא אל םא יכ יל הרמא איה יתעלקנ הילאש העתפההמו היצאוטיסהמ
...הז לע יתכלה הרירב תילב זא ,הרשמה תא דבאמ ינא הלועפ
בצמהמ םויא יתשחו יתששח יתדרח הלחתהב תמאה ןעמלש ילש השוחתה
ינאש המ םייואמ שיגרמ אל ינאש קר אל הרק הזש רחאל לבא הזה
בשוח ינאשכ וישכע ילמרונ אל ףיככ יל אצי הזה רדחב ונישע איהו
...הז לע
,!םיהדמ היה טושפ הז
ידיב תולהונמ ןהש לככ וברי קר הלאכ תויצאוטיסש הווקמ ינא רבגכ
...םישנ
אלא הז םע םלש ינאש קר אלו הדובעל רבעמ הברה ךשמנ וניניב רשקה
אמש העידיהו םעפ יאמ רתוי רבג יתשגרה אבש הנושארה םעפה וזש
גגה דע רשואמ תויהל יל המרג הדובעב יל הפצמש
:הדובעב םוי לכ יל הפצמש המ הנה זא
ילאמרונ אל ףיכ .1
דיקפתב רתיי תושימגו תולקהו תיסובה םע תירב .2
תושח םישנ המל ןיבהל רתוי דוע יילע השקמ הזש הדומ ינא
אל ינא טושפ ...דיגהל המ לבא המוד הייצאוטיסב רתוי תומייואמ
,תאזכ היצאוטיסב תמייוסמ הייעב שיגרמ
לזאזעלו םיציבב הטיעב ףתוח היה אוה רבג היה הז םא ןכש המ
...ישפוח זא השיא וז םא לבא עגפי אל דחא ףא ילש דובכב הרשמה
םנשיו םירבגכ שארה ותואב תודבוע אל םישנש ךכל תודע דוע הז
רבד ותוא ןה םישנש יתנבה הכ דע יכ הז תא תעדל חמש ינאו םילדבה
...הב הנוקיתכ תועט לבא יתכנוחו יתלדג ךכ ןבומו הרוצ ןפוא לכב
והשימל וביגה
 
28/12/06 17:28
.ימש המו ינא ימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ךרואל ודרטוה םישנ ידמ רתוי הברה ..יתדרטוה הדלי רותב ינא םג
.םינשה
הז המ .."הלאכ םירבגה לכ אל"ש רמאש תובוגתב והשימ הפ היה
אלו ,תודרטומ םישנה לכש אוה עטקה ..הזה רמאמה ןד הזב אל ?הנשמ
הלעמו 6 דירטמ םירבג 4 ךותמ דחאש קיפסמ .םידירטמ םירבגה לכש
.הייחב תחא םעפ תוחפל הדרטוה השיא לכש אצוי רבכו ,וייחב םישנ
םתאש םיבשוח םתא המ - םידירטמה תא קידצהל םיסנמש םירבגה לכו
?ותוא םידירטמש םכל תפכא הככש ייח םדאל דובכ םכל ןיא ?םישוע
.תשייבתמ יתייה ינא
ןימאהל הצור דאמ ינאו ,ןימוי קיתע קבאמ הז תודרטהה ןיינע לכ
.רחש-רסח אל אוהש
.וצמאו וקזח - םישנה ייתויחא לכלו
.ימש המו ינא ימל וביגה
 
11/7/07 18:33
יהשימ :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
השיא תמייקש תבשוח אל ינא,ונימי לש תואיצמה וזש בוצע תמאב הז
הדרטה לש דחא הרקמ תוחפל התווח אלש,ולוכ םלועב אל םא,לארשיב
...תינימ
יהשימל וביגה
 
12/7/07 20:49
...בושח אל :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
...הלימו הלימ לכ .תקדוצ ךכ לכ תא
...יהשימ וסנאש צמאב לש םירקמב אל וליפאו
...םימעפל השק ךכ לכ
ךלו "טבמה" תא בוש ךב םיצעונ הנהש תעדלו בוחרב תכלל םתס וליפא
וא הזח לע לכתבהל דגנ קוח ןיא...הז םע תושעל המ ןיא ירה
!!ןיא ...ורמאש והשמ דגנ וא..והשמ
.דחפה ,הלפשהה....הז לש השגרהה..השגרההו
דימת..הלילב וא םויב ורשק אל וליפא דבל תכלל תדחופ ינא םיתעל
..םוקמ לכב םיבבותסמש םיליעגמ םירבג שי
..ליעגמ ךכ לכ םיענ אל..ךכ לכ
..בוצע ךכ לכ
.טושפ ריבסהל רשפא יא הז תא
...בושח אלל וביגה
 
22/10/07 17:32
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
שינעהל ךירצש בשוח ינא ךפהל םיסנעה תא קידצהל עסנמ אל ינא
תורקל ידיצמ...םעפ רבכ ושעש המ תא תושעל ולכוי אלש ךכ םתוא
..שאר'ת
..הככ םירבגה לכש תובשוחש םישנ שיש הז יתוא דירטמ שממ לבא
6 ךותמ םע וליפא": בותכ היה תחא הבוגתבו!!!ןוכנ אל שממ הז
"....סנע דחא קר םירבג
הב שיש התיכ לכבש תובשוח ןתא וליאיכ !!!!?????רדסב ןתא המ
!!!!!???????????םיסנא 2 ואצי םהמ זא םינב 12 תוחפל
...דחא סנע ךכ רחא אצוי םינב 500 ימ ילוא ילוא ילוא
זא תוריהזו תויביטקרטא ויהית םע הפ רמאנ רבכש ומכ הז ימ ץוח
הברהההב דרי סנעהל יוכיסה
רחא רבד לכ ושעת וא וחרבתו רורבו קזח !אל ודיגת תוקזח ויהיתו
תויהל ךירצ אוהש ומכ היהי ןכלש דובכהש ידכ


םיסנוע םירבג קרו הלאכ תויעב שי ןכל קרש ובשחת לע הז ימ ץוחו
! תוסנוע םישנ םג עשפ ישעמ םישוע וא
!םישק םייח שי םירבגל םגו
...ךפהל םתוא קידצהל הסנמ אל ינא בושו
וז הבוגתל וביגה
 
13/6/09 7:03
סקס :תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
סקסב םירבד הברה םיריכמ אל םירבג
http://israelmadonna.fleshblogger.com/
סקס
סקסל וביגה
 
26/9/09 22:54
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ידועב .המוד היווח תווחל (ברה ירעצל) יל אצי הנורחאל שממ
תמאב אוהש יתנמאה אל הלחתהב .רז שיא ילא ברקתה בוחרב תכלוה
תפוקתמ דוע יב ועטנש םידחפה קר הזש יתבשח .יב עוגפל הצור
וב טועבל םוקמב .ןבשיב יל עגנו וילא יתוא דימצה אוה .תודליה
לש הנזואב העוצפ היח ומכ יתקעצו האופק םש יתדמע ץורל ליחתהלו
ינאו חרבו להבנ אוה הארנכ .תעה התואב ןופלטב יתרביד התיא ימא
.(...םלה בורמ יתצר אל וליפא) תכלל יתכשמה
ביגהל ידכמ האופק וא עשי תרסח..." תבתכש המ םע יתהדזה ארונ
"ידמ תעתפומ טושפ תא ,םויה דע ,םימעפלו ,םהילע
וז הבוגתל וביגה
 
26/9/09 22:55
:תאמ
רנגו וגידניא ןורשל הבוגתב
ידועב .המוד היווח תווחל (ברה ירעצל) יל אצי הנורחאל שממ
תמאב אוהש יתנמאה אל הלחתהב .רז שיא ילא ברקתה בוחרב תכלוה
תפוקתמ דוע יב ועטנש םידחפה קר הזש יתבשח .יב עוגפל הצור
וב טועבל םוקמב .ןבשיב יל עגנו וילא יתוא דימצה אוה .תודליה
לש הנזואב העוצפ היח ומכ יתקעצו האופק םש יתדמע ץורל ליחתהלו
ינאו חרבו להבנ אוה הארנכ .תעה התואב ןופלטב יתרביד התיא ימא
.(...םלה בורמ יתצר אל וליפא) תכלל יתכשמה
ביגהל ידכמ האופק וא עשי תרסח..." תבתכש המ םע יתהדזה ארונ
"ידמ תעתפומ טושפ תא ,םויה דע ,םימעפלו ,םהילע
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא