ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא
דרא ןיראק


ונל ןבצעל אל ךיא ...וא ישנה ןימה
ןגדגדה תא


,םלוכל םולש
אל השפיט קר ברקתמ 29 תדלומוישכ לבא ,התמ אל ןיידע ינא םנמא
םיפיט רובע תספרתממ :ייח תא הנישש רמאמה םכינפל ירהו .ןנוכתת
.םירוט השיגמו לקש 500 ליבשב תספרתמל דעומ דועבמ תויפמ השיגמו
.םייחב יתמדקתה
:המדקה .1


ינא ךכ לעו ,הצאנ בתכמ וקלחבו יביטמרופניא וקלחב אוה הז רמאמ
לע המהדתהו הסאבה ,סעכה םג םילודג ךכ רעצה לדוגכ ךא .שארמ תרעטצמ
עזג ,תד ילדבה אלל ,םה רשאב רבגו רבג לכ לש םתושיגר רסוחו םתורוב
.ןימו
,םיחושק םיסרע ,םינייכב םיזנכשא ,םיקלח ,םיריעש ,םילומינ ,םילרע
הלאכו םגוז תונב דיל םיצילפמש הלאכ ,םירישע ,םיינע ,םירעוכמ ,םיפי
.םלוכ ,םיטנגיליטניא ,םישפיט ,םיטסינבוש ,םיטסינימפ ,אלש
תיבהמ עדי םומינימ םע עיגהל םהיתושנמ םישרוד ,םלוכ ,םירבגה לכ
תוחפלו וגא תוממורמו ןזואל תומיענ תוחינגו תוחנא ,הציצמה תונמואב
ילבמ ,הזה םומינימה תא וליפא םמצעמ ושרדיש ילבמ םיימויל ןויז
.םולשו סח תושעל המ לואשל וחרטי וליפאש
הובג ךכ-לכ םהלש םיינימה םיעוציבה אשונב ירבגה ןוחטיבה רסוח
הלילח ונל ובלעי אלש קרו תומזגרוא ףייזל ונל ףידע תמאב םימעפלש
.ונמוקמב םהל ףייזתש תרחא יהשימ ןייזל וכליו
ונחנא המ ,םירבגה ,םכתעידיל איבהל איה (?רמאמ) רמאמ לש ותרטמ
תמאב .ונל תושעל ןפוא םושב םכל רוסא המו תוצור ונחנא המ ,תובשוח
אל הז .רתוי אל ,הרהבה תחיש תויהל הרומא וז .תידומיל איה הנווכהש
.תמאב .הלועמ םינייזמ אל םתאש


השיאה לצא שגרה לש ותובישח .2
(רבגה לצא ותובישחל הנושב/דוגינב)


:תיטמויסקאה (םנמא הביאדמה) הדבועהמ ליחתנ ואוב
הז .רבגה לש הזמ יונישה תילכתב הנוש השיאה לש ישגרה ישפנה הנבמה
תלבגומ איה םא ןיב - תויגוזל םישגינ רשאכ תעדלו ןיבהל ךירצש רבד
תחורא ללוכש דיחפמה םימודמדה רוזא ךותל תשלופ איה םא ןיבו סקסל
.םשה ונרמשי תידדה הגאדו תוביוחמ וא הניל ,רקוב
םידקנו ,ונלוכ ןאכ ונסנכתה ומשלש ןיינעה והז ירהש ,סקסב דקמתנ
:וזה הירואיתה לכ תססבתמ הילעש הרימאב
לכ תא םילבקמ םתאש הפיא) םיתורישה לש ריקה לע לודגב הז תא ובתכתו
:(םכלש תוראהה


התוא ןייזמש רבגב תבהאתמ דימת השא


רבסהה אוה טושפה רבסהה .תבהאתמ דימת לבא ,רתוי םימעפלו תוחפ םימעפל
.תוינחורב םכתא האלנ אל .יזיפה
קלחל ךפוה אוה ,השיאה לש הפוג ךותל רדוח רבג רשאכ ,תיגולויב הניחבמ
ומכ אלש .המכו המכ תחא לע ,הכותב וערז תא ךפוש אוה רשאכ - הנממ
.ינוציח ראשנ הרידחה לש טקאה םכלצאש םירבגה םכלצא
םיניבמ םתייה ףוגה ךותל םכילא תרדוח התייה השיאה ,ךפהה היה הז םא
איהו ןיזב השומח איהשכ םכלש גוזה תב תא ןיימדל וסנ .השגרהה תא
לש תרומרמצ םכב ריבעמ הז תא ןיימדל קר ?םתניימד .תחתל םכל תסנכנ
.הדרח
יטמוארט עוריא איה הרידחהו ,דיחפמ ארונ רבד הז ןיזש םכל ועדתש זא
.ינש דצמ דיחפמו םילא לבא ,םיענ םנמא .דואמ
,יהשימ ךותל םירדוח םתא רשאכ ,ילאסקודרפ םכל הארנ ילואש ןפואב ןכל
תושגרה לבא ,התניחבמ ,עדומ-תת ןפואב ילוא .םכלש תויהל תכפוה איה
םלעתהל ןפוא םושב ןתינ אלש םיקזח תושגר םה שוביכה תשוחתל םיוולנש
.םהמ
אלו תושבוכה תויהל ןחוכ לכב תוסנמ ונלש יטסינימפה ןדיעב םישנ
יכ ,וחילצי אל םלועלו ,ןהלש תויעבה תוליחתמ ןאכש וליאכ ,תושבכנה
.םלוע לש וכרד יהוז
.תושבכנה ונחנאו םישבוכה םתא
תיגולויב הדבוע ןאכ שי ,השלוח וא חוכ ,תותיחנ וא תונוילע ןאכ ןיא
ךרטצנ התיאו רוערע וא יונישל תנתינ יתלבו דואמ הטושפ תיטגרנאו
.דדומתהל
םירחא םירבגל ונתיש ךכ ידי לע אל ,םישנל ךופהל םילוכי אל םירבג
לפטלו ,תיבב לשבל וליחתי םואתפש ךכ ידי לע אל ,תחתב םתוא ןייזל
.ינסיד טלוו לש טרס לכב שיגר יכב תוכבלו םידליב
םירבגל ךופהל ולכוי אל םישנ ,הרוצ התואב קוידבו ,תוביס ןתואמ קוידב
ולדגיו תויטסיריירק ,תויביטרסא ויהי ,םלועל וכבי אלש ךכ ידי לע
.יחשה תיבל תחתמ תורעש
לכוי אל יתוהמ יונישש אלא ,ונכתי אל םידיקפת יפוליחש תנעוט ינאש אל
.םייקתהל
שיחכהל ןויסינ לכ .דימת ראשיי הז ךכו םירבג םה םירבגו םישנ ןה םישנ
.ונלש תוימינפה תויעבב רמגיי ונלש תינימה תוהמה תא
- ןויזה םשל קר ןויז הצור איהש תנעוטש השא
! ! ! ת ר ק ש מ
ותיא םורזל אלא ןהב תררועמ הרידחש שגרל שחכתהל תוכירצ אל םישנ ,ןכל
ןייזלו תויעבטה וניתושלוח תא לצנל םיכירצ אל םירבגו ,ותוא שיגרהלו
.ןויזה ידכ ךות קר וליפא ,הרזחב ונתוא בוהאל ילב םתס ונתוא
הל ןתונו הפוג תאו התוא ץירעמ ,התיא בכוש אוהש השיאה תא בהואש רבג
ומצעל חיטבמ (ידימ רתוי ךפתשהל אל) המיאתמה הדימב הז תא שיגרהל
תומיענה רסוח תא ענומו ,םלש רתוי הברה סקסו הלודג רתוי הברה האנה
אוהש םתכ ,ולש המוזרב העובט הראשנ תלפשומו הכוב תחא השאש העידיבש
.ימצע לוג םג
הטימל םיפתוש םה םא םג השיאל רבג ןיב חתפמ תולימ ןה הדהאו דובכ
התוא הנהת ,התוא דבכת םא תלפשומו תרמרוממ היהת אל םלועל השא .דבלב
.ומצע ברעה ותואב דוע די תקישנב הנממ דרפית םא וליפא ,הילע גנעתתו
היוארה הצרעהב הל תרסמתה ,התיא ךלוכ לכ תייהש יאנתב ןבומכ הזו
בושל אלו תכלל לכות ךכ-רחא .הזה םלועב םייחהו תוהמיאה לגד תאשונל
ךב רכזיהל חמשתש תיסקסו תכייחמ השא ךירחא ריתות ,אברדא .םלועל רתוי
.ךכ-רחא ןמז הברה דוע םייכרב קיפב הוולמ האנהב
היפלכ םחה ךסחיבו ךנמזב בידנ הייה ,ךליבשב "ןויז קר" איה םא םג זא
ססבתהל ךישמתש הל יאדכש תושונאה תבוטלו םכינש תבוטל - שגר ןגפה -
.אירב םזיניבוש לע


םדקומה קחשמה .3


:וב םייחרכה םירבד
.תיסקס הריוא
ונלוכש גשומ לבא ,שטשוטמו יפרומא גשומ לוכיבכ - "תיסקס הריוא"
.תיסקס הריוא זא .רמוא אוה המו שיגרמ אוה ךיא םיעדוי
יוסיע - ןמש םע יוסיע הז םא .תורנו ךשוח היהיש ,תורנו ךשוח הז םא
.םיינשגר הבהא ילומלמ וליפאו טניו'ג הז םא ,ןיי הז םא .ןמש םע
תובוטר תויהל וא תוינמרח שיגרהל השק דואמ ןלוכל אל םא םישנה בורל
ףא ןיינעמ אל שממ ללכ ךרדבש המ) ,העש יצחמ תוחפב הרידחל תונכומו
החנהה ךותמ ןיזה תא םיפחוד םה .הנשמ הז המ ,הבוטר אל ,הבוטר ,דחא
לכ ךשמב תינבנ הריוואה ןכ םא אלא ,(בוטר םש היהי ףוסבש תקדצומה
םיעגממ ןמרחתת אלש השיא ןיא .תועדה לכל רתויב ביבח רבד - םויה
רביאה אלו עגמה גוס בושחש ןבומכ ,ירוביצ םוקמ עצמאב םיימיטניא
רבדה תא ,ךילע לכתסהלמ קר יל דמוע" תמגודכ הרימאמ וא ,וב םיעגונש
לש רוחה תא ךל קקללו התיבה עיגהל תמ רבכ ינא" וא "םלועב יסקס יכה
."דגרמזאה יניע תלעב יתבוהא ,תחתה
המשנה קמועמ אובל תובייח וללה תווחמהש רוכזל הזה הרקמב דואמ בושח
.יסקס ךרע ןהל ןיא תרחא ,תילותיה וא תיניצ המינב רמאיהל ןהל רוסאו
םע ונתוא ריאשהל הלוכי ,ןבומכ ,תיתימא איה םא ,הז גוסמ הרימא
קחשמה לע ללכב םכל רתוונ םגש חינהל ריבסו ,העש יצחל גנוע תורומרמצ
שממ חיש הזיא ירוחאמ לא םכתא בחסנ ונילגרהכ אלשו ,יסאלקה םדקומה
.(החונ הטימ לע בכשל תופידעמ ונחנא יללכ ןפואב) עגרה ותואב
הדיחיהו תחאה ותרטמש קחשמ ,קחשמ אוה .אוה ןכ ומשכ - םדקומ קחשמ זא
תומל דמוע התאשו תויסקסו תומיהדמ תויפיפי ונחנאש ונתוא ענכשל איה
לככ .דימ הזה יהולאה תחתב תעגל תיקנעה תוכזה ךל ןתנית אל םא הלילה
.תינמרח רתוי ךלש השיאה תא לבקת ךכ ,ןמז רתוי ךשמיי הזה קחשמהש
רתויש המכו ,הרידחה ינפל - רמוא הווהה .םדקומ אוה - ולש ינשה קלחהו
.הינפל םדקומ
,הפב הקישנ) םורדל ןופצמ עובקה לולסמה תויהל בייח אל םדקומ קחשמ
.(בוטה הרקמב ,ןגדגדב קלו קיפופב הקירי ,המטפה תציצמ ,ןזואב הכישנ
ילכש תויהל לוכי אוה ,ללכב ינימ עגמ אלל תויהל לוכי םדקומ קחשמ
.םלועב תיסקס יכה שיגרת םכתאש השיאהש רקיעה - ןיטולחל


?רורב .הרוגמ היהת אל תיסקסו הפי השיגרמ אלש השא


!!!טמיניביק ,רורב


:וב םירתוימ םירבד
וא היזיוולט ,םינופלט תרוצב תעד תוחסה ,אוהש גוס לכמ תרוקיב תרבעה
םוש ,רחמ השעת המ וא םויה תישע המ עגרכ התוא ןיינעמ אל ,םירפיב
ןהינימל תוזוריונ ,ךלש םייעמה תוליעפ ,ךלש אמא ,הילא רושק אלש אשונ
.התוא קרו התוא ןייזתש הצור איה .יאופרה בצמ לש הריקס וא


(רחא אלו אוה) לגשמה .4


:תוחונת
הז ירה ,חבושמ הז ירה תוחונת הברמש תסרוגה תחוורה העדל דוגינב
.וניהולא דחא אידג דח ,אידג דח ,הלועמ ןויז אוה ירה ,הבבס
.ללכב ןוכנ אל .ןוכנ אל ,תרעטצמ
הללאל ונתוא ןבצעמ הזו סקרק תויניילול אלו ימוג תורענ אל ונחנא
,ךילע הבישיל ,עשתו םישישל תירנויסיממ ,דצל דצמ ונתוא םיכפוהש
.ןולחה ןדא לע םיידיה םע ריקל םינפה םע הדימעל ,ךיתחתמ הביכשל


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ףיכ אל הז


!!!!!!!!!!!!!!ךיבמ הז


ןוליוה לש טומה לע ךפוהמב תויולת ונחנאשכ ללכב בוט תוארנ אל ונחנא
ךירצ רומגל ליבשבו - םולכב הככ זכרתהל רשפא יאו ,היטבמאה לע
.זכרתהל


NEED I SAY MORE?


אל איה אליממו - םלוכל החונ היהתש ףידע ,לגשמ רפ תחא החונת הקיפסמ
.תולמעתהה םע עגריהל זא ?ייק וא ,סקסה ביטל היצקידניא


:תונוש , תודירי ,תוננוא .5


:הככ זא .בוט המ - ונל ןנואל םיצור םתא םא


קזח ,בגה לע וא ןטבה לע םא ,תוננואמ ןה רשאכ ןכגוז תונבב ופצ .1
.םשה ןעמל הכרדה ושקב וא המישר ושעת ,תועבצא המכ םע תונידעב וא
.רוזעל חמשנ ונחנא
.תאייחב ,םילוחכה םיטרסה לש תינגוטופה תוננואהמ ןכתא ובזע - תונבו
תונידעב דימת ,ידמ קזח אל םעפ ףא ,ישנה ןגדגדב םיעגונ רשאכ .2
.הנתשמ ץחל םע יוצר ,שגרבו
השוחתה תא תודבאמ ונחנא ,ןמז ידמ רתוי דחא םוקמב עקתיהל אל אנ .3
רביא לכ לא ומכ וילא סחייתהל רשפא םא .ןגדגדה קוקיל יבגל ל"נכ .הככ
הקישנ וזש ונל םידרוי םתא רשאכ םכל וניימד .הבהאבו תונידעב - רחא
תונב תא םיקקלמ םתא םא .הקושתו הבהא תאלמו תינשוח ,תיטנמור ,הפב
,עונפואה תא םיזרגמ םתא רשאכ םישיגרמ םתאש ומכ םישיגרמ םתאו םכגוז
,לגרודכ רתוי וקחש - וב םיבוט םתאש המב ודקמתתו םולכ ושעת אלש ףידע
.ןושיל ונתו הנתמ ונל ונק ,העש דוע ודביע


םירוסיא .6


.תומטפ טובצל רוסא -
.איהש הרוצ לכב שפנ תמגע םהל םורגל וא םינגדגד ךושנל רוסא -
יאוול תועפות הזל שיו דיחפמ הז יכ תחא תבב ןיזה תא איצוהל רוסא -
ןמזה לכ הז לע ילצנתת יכל ,ריווא לש תוינלוק תוטילפ לשמל ומכ
.השקבב הז תא ונל וכסח .סוכהמ ריווא הזש יריבסתו
תואלמו החונמ תורסח ונתוא השוע הז .ידמ שלח תעגל אלו ססהל אל -
.ןטקה וניחא םע תובכוש ונחנא וליאכ המשא ישגרב
.ןויזה עצמאב "תמייס" וא "תרמג" םא ררבל אל -
.דבל תעדל ןיפוליחל וא ,ללכב ררבל אל ,רשפא םא -
וננמזב דבל ץוצמנ ונחנא .ץוצמנש ידכ הטמל שארה תא ףוחדל אל -
.ישפוחה
.תעבטה יפל הכורא ןרופיצ םע עבצא ףוחדל אל -


(עבטה ךרדכ אלש :וא) המהב בכשמ .7


.תחתה רוח ,תעבטה יפ ,ןיפוליחל וא םוטקרה
והשמ ףוחדלבש תויתייעבב תדקמתמ המלידה רקיע ,תקולחמב יונש אשונ והז
.ארחה ללכ ךרדב אצוי ונממש םוקמל
ארונ תויהל לוכי תחתב ןויז ,םיימעפ וא םעפ םילגרתמש ירחא ,ינש דצמ
תאו ותוא םיכס ןבומכו ןכ ינפל הצרעהב ותוא םיקקלמ םע דוחייב ,םיענ
הז ןילזו .טפנ סיסב לע אל) דחוימב ינונמש רמוחב ןודנה רביאה
.(סותימ
רציה תשיבכ ידכ ךות תיתפומ תונידעב עצבל שי תינושארה הרידחה תא
םוסחמה ץרפייו ינושארה דחפה רובעי רשא דע השיאה תוארוה יולימו
.המוארט תמאב וז יכ ,תויביסרגאב אל םלועל .יגולוכיספה
םיענ יכה רבדה תויהל לוכי הז ,ידכ ךות ןנואל חונ השיגרמ גוזה תב םא
.םלועב
,שיגדהל בושח ןכלו ,תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחתש ןייצל שי
אי" הל אורקל אל לשמל :םינומ ףלא בהואו ןידע תויהל בייח רבגהש
.ןונש ךמצעל עמשית אלש המכ ,ירחא העש יצח "תחתב תניידזמ


לגשמה ירחא .8


ןיינע איה ,הפיאו יממ הנשמ אל הרידחהש החלצהב ונמכיס רבכו רחאמ
יכ ירחא דיימ אל רשפא םא .קוביח תופידעמ ונחנא לגשמה ירחא ,יטמוארט
,קובח ,הקישנ לבקל דמחנ היהי ירחא תוקד המכ לבא ,חונלו םושנל ךירצ
.והשמ ,םויסל האמחמ וזיא ילוא
םיהדמ יכה רבגה התא םאו ,הטימל איבתו הפק השעת ,דומח שממ התא םא
.ךלכלתהל ךרטצא אל ינאש ,תויבוקל ךותחתו וגנמ ףלקת ,תומדא ילע
םא אלא רשי םדרית לא ,השיטנ דחפ ונל שי ,ירחא דיימ חרבת לא םלועל
.הבוט שממ הביס ךל שי


.תבגמ איבתו


.דרא ןיראק ,תוקישנ