םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא
דרא ןיראק


ונל ןבצעל אל ךיא ...וא ישנה ןימה
ןגדגדה תא


,םלוכל םולש
אל השפיט קר ברקתמ 29 תדלומוישכ לבא ,התמ אל ןיידע ינא םנמא
םיפיט רובע תספרתממ :ייח תא הנישש רמאמה םכינפל ירהו .ןנוכתת
.םירוט השיגמו לקש 500 ליבשב תספרתמל דעומ דועבמ תויפמ השיגמו
.םייחב יתמדקתה
:המדקה .1


ינא ךכ לעו ,הצאנ בתכמ וקלחבו יביטמרופניא וקלחב אוה הז רמאמ
לע המהדתהו הסאבה ,סעכה םג םילודג ךכ רעצה לדוגכ ךא .שארמ תרעטצמ
עזג ,תד ילדבה אלל ,םה רשאב רבגו רבג לכ לש םתושיגר רסוחו םתורוב
.ןימו
,םיחושק םיסרע ,םינייכב םיזנכשא ,םיקלח ,םיריעש ,םילומינ ,םילרע
הלאכו םגוז תונב דיל םיצילפמש הלאכ ,םירישע ,םיינע ,םירעוכמ ,םיפי
.םלוכ ,םיטנגיליטניא ,םישפיט ,םיטסינבוש ,םיטסינימפ ,אלש
תיבהמ עדי םומינימ םע עיגהל םהיתושנמ םישרוד ,םלוכ ,םירבגה לכ
תוחפלו וגא תוממורמו ןזואל תומיענ תוחינגו תוחנא ,הציצמה תונמואב
ילבמ ,הזה םומינימה תא וליפא םמצעמ ושרדיש ילבמ םיימויל ןויז
.םולשו סח תושעל המ לואשל וחרטי וליפאש
הובג ךכ-לכ םהלש םיינימה םיעוציבה אשונב ירבגה ןוחטיבה רסוח
הלילח ונל ובלעי אלש קרו תומזגרוא ףייזל ונל ףידע תמאב םימעפלש
.ונמוקמב םהל ףייזתש תרחא יהשימ ןייזל וכליו
ונחנא המ ,םירבגה ,םכתעידיל איבהל איה (?רמאמ) רמאמ לש ותרטמ
תמאב .ונל תושעל ןפוא םושב םכל רוסא המו תוצור ונחנא המ ,תובשוח
אל הז .רתוי אל ,הרהבה תחיש תויהל הרומא וז .תידומיל איה הנווכהש
.תמאב .הלועמ םינייזמ אל םתאש


השיאה לצא שגרה לש ותובישח .2
(רבגה לצא ותובישחל הנושב/דוגינב)


:תיטמויסקאה (םנמא הביאדמה) הדבועהמ ליחתנ ואוב
הז .רבגה לש הזמ יונישה תילכתב הנוש השיאה לש ישגרה ישפנה הנבמה
תלבגומ איה םא ןיב - תויגוזל םישגינ רשאכ תעדלו ןיבהל ךירצש רבד
תחורא ללוכש דיחפמה םימודמדה רוזא ךותל תשלופ איה םא ןיבו סקסל
.םשה ונרמשי תידדה הגאדו תוביוחמ וא הניל ,רקוב
םידקנו ,ונלוכ ןאכ ונסנכתה ומשלש ןיינעה והז ירהש ,סקסב דקמתנ
:וזה הירואיתה לכ תססבתמ הילעש הרימאב
לכ תא םילבקמ םתאש הפיא) םיתורישה לש ריקה לע לודגב הז תא ובתכתו
:(םכלש תוראהה


התוא ןייזמש רבגב תבהאתמ דימת השא


רבסהה אוה טושפה רבסהה .תבהאתמ דימת לבא ,רתוי םימעפלו תוחפ םימעפל
.תוינחורב םכתא האלנ אל .יזיפה
קלחל ךפוה אוה ,השיאה לש הפוג ךותל רדוח רבג רשאכ ,תיגולויב הניחבמ
ומכ אלש .המכו המכ תחא לע ,הכותב וערז תא ךפוש אוה רשאכ - הנממ
.ינוציח ראשנ הרידחה לש טקאה םכלצאש םירבגה םכלצא
םיניבמ םתייה ףוגה ךותל םכילא תרדוח התייה השיאה ,ךפהה היה הז םא
איהו ןיזב השומח איהשכ םכלש גוזה תב תא ןיימדל וסנ .השגרהה תא
לש תרומרמצ םכב ריבעמ הז תא ןיימדל קר ?םתניימד .תחתל םכל תסנכנ
.הדרח
יטמוארט עוריא איה הרידחהו ,דיחפמ ארונ רבד הז ןיזש םכל ועדתש זא
.ינש דצמ דיחפמו םילא לבא ,םיענ םנמא .דואמ
,יהשימ ךותל םירדוח םתא רשאכ ,ילאסקודרפ םכל הארנ ילואש ןפואב ןכל
תושגרה לבא ,התניחבמ ,עדומ-תת ןפואב ילוא .םכלש תויהל תכפוה איה
םלעתהל ןפוא םושב ןתינ אלש םיקזח תושגר םה שוביכה תשוחתל םיוולנש
.םהמ
אלו תושבוכה תויהל ןחוכ לכב תוסנמ ונלש יטסינימפה ןדיעב םישנ
יכ ,וחילצי אל םלועלו ,ןהלש תויעבה תוליחתמ ןאכש וליאכ ,תושבכנה
.םלוע לש וכרד יהוז
.תושבכנה ונחנאו םישבוכה םתא
תיגולויב הדבוע ןאכ שי ,השלוח וא חוכ ,תותיחנ וא תונוילע ןאכ ןיא
ךרטצנ התיאו רוערע וא יונישל תנתינ יתלבו דואמ הטושפ תיטגרנאו
.דדומתהל
םירחא םירבגל ונתיש ךכ ידי לע אל ,םישנל ךופהל םילוכי אל םירבג
לפטלו ,תיבב לשבל וליחתי םואתפש ךכ ידי לע אל ,תחתב םתוא ןייזל
.ינסיד טלוו לש טרס לכב שיגר יכב תוכבלו םידליב
םירבגל ךופהל ולכוי אל םישנ ,הרוצ התואב קוידבו ,תוביס ןתואמ קוידב
ולדגיו תויטסיריירק ,תויביטרסא ויהי ,םלועל וכבי אלש ךכ ידי לע
.יחשה תיבל תחתמ תורעש
לכוי אל יתוהמ יונישש אלא ,ונכתי אל םידיקפת יפוליחש תנעוט ינאש אל
.םייקתהל
שיחכהל ןויסינ לכ .דימת ראשיי הז ךכו םירבג םה םירבגו םישנ ןה םישנ
.ונלש תוימינפה תויעבב רמגיי ונלש תינימה תוהמה תא
- ןויזה םשל קר ןויז הצור איהש תנעוטש השא
! ! ! ת ר ק ש מ
ותיא םורזל אלא ןהב תררועמ הרידחש שגרל שחכתהל תוכירצ אל םישנ ,ןכל
ןייזלו תויעבטה וניתושלוח תא לצנל םיכירצ אל םירבגו ,ותוא שיגרהלו
.ןויזה ידכ ךות קר וליפא ,הרזחב ונתוא בוהאל ילב םתס ונתוא
הל ןתונו הפוג תאו התוא ץירעמ ,התיא בכוש אוהש השיאה תא בהואש רבג
ומצעל חיטבמ (ידימ רתוי ךפתשהל אל) המיאתמה הדימב הז תא שיגרהל
תומיענה רסוח תא ענומו ,םלש רתוי הברה סקסו הלודג רתוי הברה האנה
אוהש םתכ ,ולש המוזרב העובט הראשנ תלפשומו הכוב תחא השאש העידיבש
.ימצע לוג םג
הטימל םיפתוש םה םא םג השיאל רבג ןיב חתפמ תולימ ןה הדהאו דובכ
התוא הנהת ,התוא דבכת םא תלפשומו תרמרוממ היהת אל םלועל השא .דבלב
.ומצע ברעה ותואב דוע די תקישנב הנממ דרפית םא וליפא ,הילע גנעתתו
היוארה הצרעהב הל תרסמתה ,התיא ךלוכ לכ תייהש יאנתב ןבומכ הזו
בושל אלו תכלל לכות ךכ-רחא .הזה םלועב םייחהו תוהמיאה לגד תאשונל
ךב רכזיהל חמשתש תיסקסו תכייחמ השא ךירחא ריתות ,אברדא .םלועל רתוי
.ךכ-רחא ןמז הברה דוע םייכרב קיפב הוולמ האנהב
היפלכ םחה ךסחיבו ךנמזב בידנ הייה ,ךליבשב "ןויז קר" איה םא םג זא
ססבתהל ךישמתש הל יאדכש תושונאה תבוטלו םכינש תבוטל - שגר ןגפה -
.אירב םזיניבוש לע


םדקומה קחשמה .3


:וב םייחרכה םירבד
.תיסקס הריוא
ונלוכש גשומ לבא ,שטשוטמו יפרומא גשומ לוכיבכ - "תיסקס הריוא"
.תיסקס הריוא זא .רמוא אוה המו שיגרמ אוה ךיא םיעדוי
יוסיע - ןמש םע יוסיע הז םא .תורנו ךשוח היהיש ,תורנו ךשוח הז םא
.םיינשגר הבהא ילומלמ וליפאו טניו'ג הז םא ,ןיי הז םא .ןמש םע
תובוטר תויהל וא תוינמרח שיגרהל השק דואמ ןלוכל אל םא םישנה בורל
ףא ןיינעמ אל שממ ללכ ךרדבש המ) ,העש יצחמ תוחפב הרידחל תונכומו
החנהה ךותמ ןיזה תא םיפחוד םה .הנשמ הז המ ,הבוטר אל ,הבוטר ,דחא
לכ ךשמב תינבנ הריוואה ןכ םא אלא ,(בוטר םש היהי ףוסבש תקדצומה
םיעגממ ןמרחתת אלש השיא ןיא .תועדה לכל רתויב ביבח רבד - םויה
רביאה אלו עגמה גוס בושחש ןבומכ ,ירוביצ םוקמ עצמאב םיימיטניא
רבדה תא ,ךילע לכתסהלמ קר יל דמוע" תמגודכ הרימאמ וא ,וב םיעגונש
לש רוחה תא ךל קקללו התיבה עיגהל תמ רבכ ינא" וא "םלועב יסקס יכה
."דגרמזאה יניע תלעב יתבוהא ,תחתה
המשנה קמועמ אובל תובייח וללה תווחמהש רוכזל הזה הרקמב דואמ בושח
.יסקס ךרע ןהל ןיא תרחא ,תילותיה וא תיניצ המינב רמאיהל ןהל רוסאו
םע ונתוא ריאשהל הלוכי ,ןבומכ ,תיתימא איה םא ,הז גוסמ הרימא
קחשמה לע ללכב םכל רתוונ םגש חינהל ריבסו ,העש יצחל גנוע תורומרמצ
שממ חיש הזיא ירוחאמ לא םכתא בחסנ ונילגרהכ אלשו ,יסאלקה םדקומה
.(החונ הטימ לע בכשל תופידעמ ונחנא יללכ ןפואב) עגרה ותואב
הדיחיהו תחאה ותרטמש קחשמ ,קחשמ אוה .אוה ןכ ומשכ - םדקומ קחשמ זא
תומל דמוע התאשו תויסקסו תומיהדמ תויפיפי ונחנאש ונתוא ענכשל איה
לככ .דימ הזה יהולאה תחתב תעגל תיקנעה תוכזה ךל ןתנית אל םא הלילה
.תינמרח רתוי ךלש השיאה תא לבקת ךכ ,ןמז רתוי ךשמיי הזה קחשמהש
רתויש המכו ,הרידחה ינפל - רמוא הווהה .םדקומ אוה - ולש ינשה קלחהו
.הינפל םדקומ
,הפב הקישנ) םורדל ןופצמ עובקה לולסמה תויהל בייח אל םדקומ קחשמ
.(בוטה הרקמב ,ןגדגדב קלו קיפופב הקירי ,המטפה תציצמ ,ןזואב הכישנ
ילכש תויהל לוכי אוה ,ללכב ינימ עגמ אלל תויהל לוכי םדקומ קחשמ
.םלועב תיסקס יכה שיגרת םכתאש השיאהש רקיעה - ןיטולחל


?רורב .הרוגמ היהת אל תיסקסו הפי השיגרמ אלש השא


!!!טמיניביק ,רורב


:וב םירתוימ םירבד
וא היזיוולט ,םינופלט תרוצב תעד תוחסה ,אוהש גוס לכמ תרוקיב תרבעה
םוש ,רחמ השעת המ וא םויה תישע המ עגרכ התוא ןיינעמ אל ,םירפיב
ןהינימל תוזוריונ ,ךלש םייעמה תוליעפ ,ךלש אמא ,הילא רושק אלש אשונ
.התוא קרו התוא ןייזתש הצור איה .יאופרה בצמ לש הריקס וא


(רחא אלו אוה) לגשמה .4


:תוחונת
הז ירה ,חבושמ הז ירה תוחונת הברמש תסרוגה תחוורה העדל דוגינב
.וניהולא דחא אידג דח ,אידג דח ,הלועמ ןויז אוה ירה ,הבבס
.ללכב ןוכנ אל .ןוכנ אל ,תרעטצמ
הללאל ונתוא ןבצעמ הזו סקרק תויניילול אלו ימוג תורענ אל ונחנא
,ךילע הבישיל ,עשתו םישישל תירנויסיממ ,דצל דצמ ונתוא םיכפוהש
.ןולחה ןדא לע םיידיה םע ריקל םינפה םע הדימעל ,ךיתחתמ הביכשל


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ףיכ אל הז


!!!!!!!!!!!!!!ךיבמ הז


ןוליוה לש טומה לע ךפוהמב תויולת ונחנאשכ ללכב בוט תוארנ אל ונחנא
ךירצ רומגל ליבשבו - םולכב הככ זכרתהל רשפא יאו ,היטבמאה לע
.זכרתהל


NEED I SAY MORE?


אל איה אליממו - םלוכל החונ היהתש ףידע ,לגשמ רפ תחא החונת הקיפסמ
.תולמעתהה םע עגריהל זא ?ייק וא ,סקסה ביטל היצקידניא


:תונוש , תודירי ,תוננוא .5


:הככ זא .בוט המ - ונל ןנואל םיצור םתא םא


קזח ,בגה לע וא ןטבה לע םא ,תוננואמ ןה רשאכ ןכגוז תונבב ופצ .1
.םשה ןעמל הכרדה ושקב וא המישר ושעת ,תועבצא המכ םע תונידעב וא
.רוזעל חמשנ ונחנא
.תאייחב ,םילוחכה םיטרסה לש תינגוטופה תוננואהמ ןכתא ובזע - תונבו
תונידעב דימת ,ידמ קזח אל םעפ ףא ,ישנה ןגדגדב םיעגונ רשאכ .2
.הנתשמ ץחל םע יוצר ,שגרבו
השוחתה תא תודבאמ ונחנא ,ןמז ידמ רתוי דחא םוקמב עקתיהל אל אנ .3
רביא לכ לא ומכ וילא סחייתהל רשפא םא .ןגדגדה קוקיל יבגל ל"נכ .הככ
הקישנ וזש ונל םידרוי םתא רשאכ םכל וניימד .הבהאבו תונידעב - רחא
תונב תא םיקקלמ םתא םא .הקושתו הבהא תאלמו תינשוח ,תיטנמור ,הפב
,עונפואה תא םיזרגמ םתא רשאכ םישיגרמ םתאש ומכ םישיגרמ םתאו םכגוז
,לגרודכ רתוי וקחש - וב םיבוט םתאש המב ודקמתתו םולכ ושעת אלש ףידע
.ןושיל ונתו הנתמ ונל ונק ,העש דוע ודביע


םירוסיא .6


.תומטפ טובצל רוסא -
.איהש הרוצ לכב שפנ תמגע םהל םורגל וא םינגדגד ךושנל רוסא -
יאוול תועפות הזל שיו דיחפמ הז יכ תחא תבב ןיזה תא איצוהל רוסא -
ןמזה לכ הז לע ילצנתת יכל ,ריווא לש תוינלוק תוטילפ לשמל ומכ
.השקבב הז תא ונל וכסח .סוכהמ ריווא הזש יריבסתו
תואלמו החונמ תורסח ונתוא השוע הז .ידמ שלח תעגל אלו ססהל אל -
.ןטקה וניחא םע תובכוש ונחנא וליאכ המשא ישגרב
.ןויזה עצמאב "תמייס" וא "תרמג" םא ררבל אל -
.דבל תעדל ןיפוליחל וא ,ללכב ררבל אל ,רשפא םא -
וננמזב דבל ץוצמנ ונחנא .ץוצמנש ידכ הטמל שארה תא ףוחדל אל -
.ישפוחה
.תעבטה יפל הכורא ןרופיצ םע עבצא ףוחדל אל -


(עבטה ךרדכ אלש :וא) המהב בכשמ .7


.תחתה רוח ,תעבטה יפ ,ןיפוליחל וא םוטקרה
והשמ ףוחדלבש תויתייעבב תדקמתמ המלידה רקיע ,תקולחמב יונש אשונ והז
.ארחה ללכ ךרדב אצוי ונממש םוקמל
ארונ תויהל לוכי תחתב ןויז ,םיימעפ וא םעפ םילגרתמש ירחא ,ינש דצמ
תאו ותוא םיכס ןבומכו ןכ ינפל הצרעהב ותוא םיקקלמ םע דוחייב ,םיענ
הז ןילזו .טפנ סיסב לע אל) דחוימב ינונמש רמוחב ןודנה רביאה
.(סותימ
רציה תשיבכ ידכ ךות תיתפומ תונידעב עצבל שי תינושארה הרידחה תא
םוסחמה ץרפייו ינושארה דחפה רובעי רשא דע השיאה תוארוה יולימו
.המוארט תמאב וז יכ ,תויביסרגאב אל םלועל .יגולוכיספה
םיענ יכה רבדה תויהל לוכי הז ,ידכ ךות ןנואל חונ השיגרמ גוזה תב םא
.םלועב
,שיגדהל בושח ןכלו ,תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחתש ןייצל שי
אי" הל אורקל אל לשמל :םינומ ףלא בהואו ןידע תויהל בייח רבגהש
.ןונש ךמצעל עמשית אלש המכ ,ירחא העש יצח "תחתב תניידזמ


לגשמה ירחא .8


ןיינע איה ,הפיאו יממ הנשמ אל הרידחהש החלצהב ונמכיס רבכו רחאמ
יכ ירחא דיימ אל רשפא םא .קוביח תופידעמ ונחנא לגשמה ירחא ,יטמוארט
,קובח ,הקישנ לבקל דמחנ היהי ירחא תוקד המכ לבא ,חונלו םושנל ךירצ
.והשמ ,םויסל האמחמ וזיא ילוא
םיהדמ יכה רבגה התא םאו ,הטימל איבתו הפק השעת ,דומח שממ התא םא
.ךלכלתהל ךרטצא אל ינאש ,תויבוקל ךותחתו וגנמ ףלקת ,תומדא ילע
םא אלא רשי םדרית לא ,השיטנ דחפ ונל שי ,ירחא דיימ חרבת לא םלועל
.הבוט שממ הביס ךל שי


.תבגמ איבתו


.דרא ןיראק ,תוקישנ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
7/5/01 6:00
חיימשה ינוחמצה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
חא חא חא


.בוש הז תא אורקל ףיכ הזיא
הברה ,דרשמב הז תא לביקש רבח לצא הז תא יתארק הנושארה םעפ
לבח" היה דיגהל יל היהש דיחיה רבדה .ןמרב לטל עיגה הזש ינפל
."שפנ תמגוע הברה רסוח היה 15 ןב יתייהשכ הז תא יתארק אלש
ןירק בוט לזמ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
25/8/01 18:29
shinoloo :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ינא קר ילוא הז
קושב ינא לבא .ןב ינא יכ קר ילוא הזו
ריהמ ןויזו םלועב קזח יכה הז תא תוצור ןתאש יתבשח דימת
ונחנא דובכה לכ םע) םינב םע תורקתמ אל ןתא יכ זופחו
.ירמגל יסחי תא תיניש הבר הדות ,וואו (שגר ירסח םיטוידיא
תוננב תא ומיקה הז ליבשב
ןיפוליחל וא ןיטולחל םיכסהל ונליבשבו ונילע תדרל ןכליבשב
המ השענ םיטוידיא לש םעכ ונחנאו אל המו תושעל המ ונל רמאל
ורמאתש
:)
shinolooל וביגה
 
 
28/5/15 20:50
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ל וביגה
 
 
1/4/02 22:53
ןרע :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
םעפה ינפל הז תא יתארק אלש לבח -חלצומ דואמ רמאמ הז
.הנושארה
ןוכנו .ינואג רמאמ הז - ןויסנ לעב ינאש וישכע
ןרעל וביגה
 
 
28/5/15 20:53
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ל וביגה
 
 
26/1/03 11:58
ןהכ יבא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
הברא ךממ ןומע יתדמל םיעדמ תבתוכ תמאב תאש ךל דיגאל יתיצר ק
יתעדי ולש םירבד
קר. ךיילע עמשנ דועש חוטב ינא ךלש תונינשה תא דחוימב יתבהא
ץירעמ דוע ךל שיש יעדתש
ןהכ יבא הכרבב
ןהכ יבאל וביגה
 
 
3/6/04 1:13
לבוי :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
רבגכ לבא .תמאב ,תבתוכ תאש המל הצרעה ילוכ .קתומ יעמשת
בייח ינא לאוסקסומוהל םלש טעמכ רבעמ עצבמ רבכש ינימ-וד
םינייזמש ירחא תוימהב תשוחת השיגרמ תא ילואש ךל דיגהל
טקאה הז הלצאש המלש היסולכוא שיש ןובשחב יחק .תחתב ךתוא
(גונעו ךר .ןכ .ןכ) גונע יכה ךר יכה .םלועב םיהדמ יכה
תוחפל ונחנא יכ תחתב ונתוא ונייזש םישייבתמ אל ונחנאו
תא ביחרהל םתס רבד דועו .ונממ םינהנ ונחנאש המ םע םימלש
קוח הז .םתוא ןייזמש רוחבב םיבהאתמ םיאומוה םג ...ךייקפוא
תבשחש ומכ הנשמ אל הזש רבתסמ .ללכהמ םיאצוי ןיאו ובאטו
ולש סקסה טקא איה ופוגל הרידחש םדא לכ .השיא וא רבג
המ תורמל לבא יל רצ ,ופוגל רדוחש הזב בהאתמ ולש הבהאהו
לע םייקוח ןיינקו תולעב םישנה ןכל ןיא ...אלש המו ילמרונש
רבכ יתעדי "ומוהה" ינא אקוודש יתוא קיחצמ יכהש המ .ךכ
יתגהנ ךכ (ךתיא םיכסמו) ןאכ תיליגש תודוסה לכ תא ןמזמ
הלודג החלצה יל התייה .יב וגהניש יתיצר הככ יכ דימת םישנב
לש ןיז תוכירצ םתא רבד לש ופוסב ...יל יעמשת זא .הז ללגב
(א''ת 24 .לבוי) בוט לזמ .ומוה לש שאר לבא רבג
לבויל וביגה
 
 
1/10/05 0:29
רבעשל תיבסל :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
האירק ידכ ךות תרמאש המ לעיתבשח ...לבוי דאמ דומח
..התא ...הנהו


חילצת
רבעשל תיבסלל וביגה
 
 
19/10/08 17:15
:תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
!!!!!!!!!!קדוצ התאש המכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/7/04 8:06
:תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.הכורא הפוקת הלוח התייה 'א התכב הרומהש ןיבמ ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/7/05 20:03
יויו :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תדמל שממ אלש הארנ לבא ,תבל תדרל ךיא תדמל וישכע ילוא
.רפסה תיבב תייהשכ ןושל
יויול וביגה
 
 
27/6/14 2:27
ךליל :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תורומח ביתכ תואיגש ךל שי
ךלילל וביגה
 
 
27/6/14 2:29
ךליל :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ךל אל ביתכ תואיגש שי יבאל
ךלילל וביגה
 
 
7/4/03 3:27
ביני :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
787y87y
ביניל וביגה
 
 
4/5/03 2:16
יתנ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ךממ לבקל חמש יתייה ( הטעמה ןושלב) בוט יד תארינ תאש יתעמש
( עמשמ יתרת) יטרפ רועיש
יחק יטרואתבמ רהמ רתוי םיניבמ ישעמבש תרמואש העומש שי יכ
ךביל תמושתל
יתנ ...ב
יתנל וביגה
 
 
20/10/03 17:28
:תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
יתבהא,יתבהא,יתבהא
ךייחל הקיספמ אל ינא דיגהל המ ןיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/4/04 17:01
ןיראק :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
(:ןירק ייה
ינאו וישכע ותוא יל ךלש ילש דידי...םיהדמ טושפ ךלש רמאמה
....הרורבו ןיינעמ דואמ הרוצב ותוא תבתוכ תאש ןייצל תבייח
ירה...רבודמ המב םיניבמו רמאמה תא םיארוק םירבגש הווקמ ינא
.......ונתוא ןיבהל םהל השקש תועדוי וניתש
ךל דובכה לכ
!!!!!!םםםםםםםםםםיהדמ טושפ אוה...רמאמה תא אורקל דואמ יתנהנ
ןיראקל וביגה
 
7/5/01 7:57
ןורי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,קנפל ,השיאל ןגרפל שורד ןכאו ,םידקמ קחשמ שורד ןכא .תשרד האנ
ולעת וא ושקבת קרש המ לכו המיאתמ הריוא ,תופי םילימ ,גנעל
?ונל תתל רמוא הז המ !ונל תתל ?ןתעמש .ונל תתל תנמ לע ןכתעדב
?ונילע םחרל ?הבוט ונל תושעל
גנעל ךיא לע השדח העדוה דעו הפמ תומישמ תמישר םילבקמ ונחנא
!ונל תונתונ ןתא ףוסבו בוט שיגרהל ןכל םורגלו ןכתא
חונ המ טילחהל הל ןת ,בוט שיגרהל הל ןת:הרמאמב ןיראק תבתכ
ןת ,תואמחמ הל ןת ,םידקמ קחשמ הל ןת ,קוקיל הל ןת ,המצע ליבשב
?םצעב תונתונ ןתא המ זא -קוביח הל ןת ,הקישנ הל
רשב ףוג לבא ,רחא וא הזכ -הטימל ףוג םיאיבמ ונא םג ,ןכתעידיל
.םילק םיינכט םיטרפ המכל טרפ ,ןכלש ומכ קוידב םדו
הניתנה .הזל הז םינתונ גוזה ינב ינששכ אוה יתימאו בוט ןויז
תא ןכומכ קוידב םישיגרמש םירבג םנשי .םישנה ןכל הרומש הניא
ךרטצנש ילב הציצמב ךרוצה ,םידקמ קחשמב ךרוצה ,השובה ,הכובמה
.ףרועב תולק תועונתב ןכל זומרל וא שארה תא ןכל ןוכל
שקבי וא זומרי הזש ילב ןגוז ןבל וצצמיש תוריכמ ןתא םישנ המכ
?ןהמ
הברהב ךא ,קוקילמ םידלוסה הלאכ םנשי םירבגה ןיב םגש ןוכנ
.תוחפ
םיעיגמ ןויזל .תוחפ ימו רתוי השוע ימ רופסל וקיספת :םוכיסל
תושעל ידכ אלו םישוחה ןדבא דע ןיידזהל ,תתל ,תונהל ןוצר ךותמ
.הפוק
הז לע ובשחתו
ןוריל וביגה
 
 
9/7/01 21:14
'צאלק :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תנבה אל .םישנב םולכ ןיבמ אלש ,טסיניבוש ,טוידא תכיתח התא
המ הז !הרידחה ןיינע הז !ללכב הניתנה ןיינע אל הז !לבהא אי
השוחת ןהל תתל ךירצ התא ןהל עירפי אל הזש ידכו - ןהל עירפמש
תוארל הצור ינא .דבלב ןתוא גנעל ליבשב םש התאש - תוכלמ לש
תחתב ךתוא ןייזל רוגיא םשב קנע ,ריעש יסור הזיאל ןתונ ךתוא
תחתב םיניידזמ רוגיא םמשש םיריעשה םיסורה לכש ןעוט ינאש אל)
רמוג אוהש העש יצח ירחאו (היגולANAL-ה םשל קר - הלילחו סח
הפ'ת םותסתו הבוט יל השעת זא ?הקישנ תוחפל הצור תייה אל
ךל תונתונ אל ךלש הרקמב וא - תונתונ ןהש הדות דיגת ללכבו
.ןהלש קותמה סוכה תא ןייזל
'צאלקל וביגה
 
 
10/3/02 14:41
רוגיא :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ךתוא יתנייזש וא !? יתיא ךב הדגב ךלש הרבחה ? יחא בעוכ המ
ןייזל קיספתו !!! ספרתמ אי התיבה ךל !? רכוז יניאו תחתב
!!! חומב
רוגיאל וביגה
 
 
11/4/02 0:30
יבוק :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.ןכרובע תושדח יל שי


ותשש םירבג יכ אצמנ .הריבב םיישנ םינומרוה הליג שדח רקחמ
.עורג וגהנו תויוטש ורביד , םיביצי אלל וכפה הריב
יבוקל וביגה
 
 
1/3/09 23:22
ינש :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב


.םיסקמו ןונש המכ
?יבוק אוה ימ
תא הסנמ זא ותודליב דחא ףא קיחצה אל םלועלש רמרוממ רבג
?קתרמהו לודגה טנרטניאב ולזמ


.(ונשיש הווקתב) ךתוא לבוס ןכש ימל תוחידבה תא רומשת
ינשל וביגה
 
 
20/5/03 1:15
:תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
התוא קחשת לאו ומוה אי עגרת זא ןויז הפ לבקת אל גאדת לא
!!!שפנ הפי
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/1/04 19:34
יסוי :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
בוש ארק .ללכ טסיניבוש ונניא ןורי .שפיט אי
וילא ךלש הבוגתה תא זוכיר ןומה םע
.םכיניבמ טסיניבושה ימ הארו
יסויל וביגה
 
 
22/3/04 0:52
לאיבא :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תיגולויב הניחבמ "ןהלש קותמה סוכה תא ןייזל" קוידב יתממ
ספו'צ הפו'צ תדובע השעת ןכ םא הלא ...קותמ ךכ לכ אל אוה
םג ילוא ,הרוחאמ עוקתל קיספת ףוס ףוסש ירחא בגא ...ינפל
חומ תא יל ןייזל קיספת
לאיבאל וביגה
 
 
18/5/04 12:22
ץרפ הנוטרופ :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
םייקנע,םיריעש אל ללכב םה-םיסורה לכ םשב ! ףקותב החומ ינא
ךפהל.םיסגו


(השאה ינפל תלדה תא םיחתופ) םייתוברתו םיסמונמ דאמ םה


דמלת םינש 10 דוע...תאזה הליעגמה תונעזגה לכ םע רבכ ידו
?שיאמינאפ הינש הפשכ תיסור


םה הזל זא-הפ םיתמ תאזה האלפנה הדעהמ םינבה בטימ םא
?םיבוט


?רשפא יא דובכ תצק םהל תתלו
ץרפ הנוטרופל וביגה
 
 
18/5/04 12:25
ץרפ הנוטרופ :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
?ךלש הליעגמה תונעזגה םע התא ךל שי המ


?שיאמינאפ-הינש הפשכ תיסור דמלת םינש 'סמ דוע


?ההא ךליבשב םיבוט קיפסמ םה אבצב תומל


.החמשב ותוא ךל האיצמ יתיה הננב לש ןוקייא היה םא
ץרפ הנוטרופל וביגה
 
 
18/11/07 23:30
תידרו :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
איה הנווכהו ...לכה ךסב
....ךלמ ךממ השעת איהו הכלמלכ הילא סחיתת


הכלמה תידרו
תידרול וביגה
 
 
29/3/08 15:50
ןהכה דוד ןתמ :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
זוחא ןוילילמב תקדוצ
ןהכה דוד ןתמל וביגה
 
 
10/3/02 14:36
ילטיו :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תושגר םא תאצל ךירצ ינא המל !!! ךרדה לכ ךרואל יחא ךתיא
! ירפשת - תנהנ אל ! הבבס - תנהנ !? ןויז ירחא המשא
ילטיול וביגה
 
 
16/3/02 2:10
:תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.ילש הרבח תא יתנייז םושלישו 17 ןב ינא
ןויז :יתיצר ינאו ,ןיזב יל קחשל קר התצר ןמזה לכ איה
.(דימת ומכ ),הציצמו
םיקחשימה בורמ ןיזב יל בעכ רבכש ןמז העיגה זא ,אל איה לבא
.ךירצש ומכ התוא יתנייזו ילע התוא יתמרה זא ,הלש
ידכ שארה תא הלדירואל ימצעל יתשרא זא 10 :היהש הרמא איה
" ........תינימ הפיקת רותב הז תא החכל איהו ,יל ץוצמיתש
" ןיזה תא יל ןבציע הזו
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/7/02 0:09
:תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
החוטב ינא ?םיניוואד השוע התא ימ לע ,םטמוטמ שממ התא
התא זא 17 ןב התא םאו ,הרבח םוש ךל ןיא 17 ןב אל התאש
התאש החינמ ינא )ןיטולחל ךרפומ ךלש רופיסה ,ליטנפניא
תואיגש ךל שיו (ךרפומ הלימה תועמשמ המ עדוי אל וליפא
עומשל הצור אל דחא ףא השקבב זא .'א התיכב דלי לש ביתכ
.ךמצעל ןתוא רומשת ,ךלש תויוטשה תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/2/04 13:26
:תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
עעעעעעעעעעעעעעעעעב ןימ הלוחו קופד התא
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/7/02 2:01
2 סומינונא :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
המ הז םא ,שפיט אי לכש ןייז ?התא ןייז,טקלסיד תכיתח אי
חוטב אל ינא זא ךלש הרבח לע רבדמ התא הככו בשוח התאש
בותכל עדוי אל םג התא םאו .ונלש הרבחב םוקמ הברה ךל שיש
ללכב תנבה םא)."קותשת" תמאבש ףידע זא ביתכ תואיגש ילב
.(הלאה םיישרגה הז המ
הרבחל ןת זא ךמצע תא גיצמ התאש ומכ רבג תמאב התא םאו
(הז תא הל אירקהל ךרטציתש ןבומכ)תבתכש המ תא אורקל ךלש
רוביג" הזיא הארנ זאו הז תא תבתכ התאש הל דיגתו
...התא "טנרטניא


...ספא תכיתח
2 סומינונאל וביגה
 
 
12/1/14 23:22
ידע :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ףיכ הז ןיז
ידעל וביגה
 
 
10/12/02 19:17
123 :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
...הבוט יל השעת ,יוא
.יתוא תקחצה !הח ?17 ןב ?התא
ךלש יוטיב תרוצהו 'ב התיכב םדאנב לש ביתכ תואיגש ךל שי
.םינפה לע
ינאו ,דבלב עורפה ךנוימד ירפ אוה הזה רופיסהש החוטב ינא
ןייזל תמ תייהש החוטב םג
לבקמ התא זא ,ךומכ ליבד לש ןוויכל תלכתסמ אל דחא ףא לבא
.ךלש דיהמ קר
(ךל שיש חיננ) ?ךלש הרבחה לע רבדמ התא הככו
עדוי התא ?ךל ןיא ,דובכ םומינימ ?קחשמ ?עוצעצ איה המ
.גונעת תצק לבקל ךל עיגמ אל ךלש דיהמ וליפא ?המ


.לבמט ,ךל היהיש בוטמוי


לא ...קוסיפ ינמיסב שמתשהל ךיא עדוי אל התא םא ,בגא
!םהב שמתשת
123ל וביגה
 
 
18/10/03 20:47
:תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
לע םחרל הז ראשנש המ לכ .קוחר עיגתו וזה השיגה םע ךישמת
ולאכ שי תמאב םא ,ןויזל ךיתורבח
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/11/13 14:30
:תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
וקופיס לע אובי ןגדגדה םגו העגר היהת איה זאו התוא ןייזל
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/03 16:11
יפא :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
אל הריש ילש הרבחש לבח קר הלימ לכ לע ךתיא םיכסמ
הרקיי ןכא הזו םוי אוכיש הווקת ילוכ,תמשיימ
יפאל וביגה
 
 
13/6/03 21:19
יבצ :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
!!! טלחהב ךתיא םיכסמ
יבצל וביגה
 
 
9/12/03 17:38
איג :תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
הפי היה הז
איגל וביגה
 
 
1/9/12 18:22
:תאמ
ןיזה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
לבקל הרומא השיאש ריוואב השוחת שי ,ןיטולחל ךתיא םיכסמ ןורי
וארב ונתואש וליאכ םירבג רשאמ הביחו סחי רתוי הברה
!הייצרוקדכ
.....תוחפ ימו רתוי השוע ימ רופסל וקיספת :תרמאש ומכ
:)
וז הבוגתל וביגה
 
7/5/01 8:45
הלילרשה יצימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
האמה לש ת-ו-מ-מ-ע-ש-מה םיעשתה תונש לא ךל יגגופתת אלש המל
.תמדוקה
ךלש תונב/םינבה תויעב םע
ךלש תישגרה תוכנה םע
(ךל שיש םיברעתמ) ךלש לוכיעה תויעב םע
so last century


!לזמ ,ורמגנ ןהש לזמ
הלילרשה יצימל וביגה
 
 
21/5/01 0:04
ימת :תאמ
קתומ ןיראקל הבוגתב
,יארת !%100ב תקדוצ ןיראק -יצרית אל וא יצרית ,הקותמ יצימ
ןייזמש דחא לכב תובהאתהה לע עטקהש השיאה ינויסינמ תעדוי ינא
,הרק הז ךל םגש החוטב ינאו !דואמ ןוכנ וליפאו ןוכנ הז ונתוא
רתוי הברה ךל הרק הזש הארנכ זא "הלילרש" תאזכ תמאב תא םאו
!...שולש וא םיימעפ .תחא םעפמ
!!!!!!!!ןוכנ דואמ דואמ הזה רמאמה לכ ,סלכת
!!!!!!!!תצק וליכשה !!!!!!םכביל תמושתל וחקו וארקת -םירבג
ימתל וביגה
 
 
2/3/02 4:02
יגח :תאמ
קתומ ןיראקל הבוגתב
תודבועה תא לבא רמאמ הלחא ןיראקלו תוביגמה תונבה לוכל
יתעדי ינא ןפוא לכב םיעדוי ןויסינה ילעב םירבגה בור וללה
המכ םנשי לבא יעבט ןפואב יל אב הז יכ םסיימ ינא ןבור תאו
תדבוע
םיבהוא ונחנא םיקוחה תא םינבה , ונילע תושקמ טושפ ןהש
תמוצל וחק תונב זא םתוא תונשל םיסנמש ונב עגופ הזו עובקל
אל אוה ןויזה טושפש וא ידדה תויהל ךירצ הז הטימב , ןכבל
. ןויז
יגחל וביגה
 
 
20/10/01 16:00
תינרואו תירש :תאמ
קתומ ןיראקל הבוגתב
תחתב ארח תלכוא תניידזמ תנולילרש תא הלילרש םתס אל תא יצימ
7 לע 24 תוציצמב קוסעה ךלש עולה תא ימתסת רקיעהו ךכ יכישמת,
תאשו ןימ תולחמ ךל ןיאש חיכותש הקידב יהשוזיא ירבעתש יאדכו
! תטברישש תויוטשה תא בתוכש לוגנורטש םע רוצי םצעב אל
@!דדיה , ל"ניבה םישנה תרבוד תא ,קתומ ןיראק
תינרואו תירשל וביגה
 
7/5/01 9:39
דקש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...תרתוכה יתוא הבינגמ יכה .הבינגמ תרתוכ .הללאל דומח רמאמ
ךרדב לודג דעצ הז ,ןבצעתהל םג לוכי ןגדגדהש ןויערה
ואבש ולאמ הברהב בוט .בוט רמאמ ...תינימ היצפיצנמאוטואל
(-:וירחא
דקשל וביגה
 
7/5/01 9:45
יאמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תבהוא םעפ
!תבהוא דימת
הזה רמאמה בטיה בותכ אוה
הנושארב ותוא תארוק ינא וליאכ יתוא קיחצמו
ןאכל דע ךתוא איבה אוהש אלפ אל
בוט תמאב אוה יכ
םר לוקב דיגהל ודחפ לבא ובשח םלוכש המ תרמאו
וברי ןכ
יאמל וביגה
 
 
7/5/01 17:12
הנאירוא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.יאמ םע ינא
.רבד ותוא וישכעו אורקל יתינהנ זא
,םיברו ,וביגה ןכש הדבועה .וביגי אלש החוטב יתייה ,בגאו
.עשעשמו יטנוולר ןיידע הזה רמאמה המכ דע החיכומ


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
21/6/01 22:47
רואל-איצומ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
טסיפאנטסה לש וטע ירפ,רבגה תבוגת רפסה רואל אצי הלא םימיב
הרמאמל תירבגה הבושתה תא הווהמה רפס, םיובלפא יבוק
.דרא ןיראק לש יתוומלאה
לש ותואר תדוקנמ,ןיראק לש הרמאמב ולעוהש תויגוסב ןד רפסה
...יוצמה רכזה
.יקצמיטס תויונחב גישהל
רואל-איצומל וביגה
 
 
7/9/01 1:16
יקרוש לג :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
לקיניצ, יביטמרופניא רמאמ טלחהב, תויביטמרופניאה יבגל
: ידכב הזו תוצוח יטלשב ל"נה םסרפל קשח השועו הארשה ררועמ

!!!דימתלו תחא - ונלש םירבגה יניע תא ריאהל .1
.םיבשוח םתאש ומכ ונתוא םיריכמ אל םתא ,וניבת
.תנוטנטקה ונצראב תושורג / םישורגה יזוחא תא ןיטקהל .2
.ןונשו קיחצמ .3
!!!הבבסב הסאבה תא וחק ...ףוסבו .4


ילוא ,רחמ ילוא ,םויה ילוא ,ךשמהב עיגי רתוי ןיינעמ ךשמה
םתס ינא ילוא ,היצרק ינא ילוא ,שדוח דוע ילוא ,אבה עובש
!!! תינמרח םתס ינא ילוא , תממעושמ
!!!... א ו ב י ך ש מ ה ש חוטבש המ לבא
יקרוש לגל וביגה
 
7/5/01 9:59
יהשימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תונידע תונידע
?הז תא קעצנש
תונידע םעפ בוש
יהשימל וביגה
 
 
7/5/01 12:12
ד"גמה םרבא :תאמ
בוט סקס חתפמה תלימל הבוגתב
יתאציש הז ,ידיגתו תורבחל יכלת ךכ רחאו תונידע ,תונידע
- חנחינ הז המ ,ןייזל עדוי אל אוה ,?טסינימפה ןור-לט ?ותיא
םרבאל תרזוח ינא יל הארנ
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
7/5/01 14:07
יטורפ יתות :תאמ
?תונידעל הבוגתב
....קוחצמ יתוא תערק ,םרבא ..."טסינימפה ןור-לט"
יטורפ יתותל וביגה
 
 
7/5/01 14:29
יהשימ :תאמ
?תונידעל הבוגתב
בושחל םיטסילאירטילימה םילארשיה םירבגל ילקיפיט
בוט ןויז ,רבג הלחא = תוינחוכו תויביסרגאש
,רקיה (קלע) ד"גמה םרבא .הטימב ארח = תונידעו
ללכב הז ןור לטו ,םרבאל תרזוח אל .ארונ קיחצמ .חחחחחחחח
.השיא לש םש
יהשימל וביגה
 
 
7/5/01 23:02
ד"גמה םרבא :תאמ
ילקיפיטל הבוגתב
ילב ירבג תויהל רשפא ?תונחוכ המלו תויביסרגא המל
אל ,חנ חינ אל .ירבג .ינחוכ תויהל ילבו יביסרגא תויהל
."ולש ישנה דצל רבחתמש שדח רבג"


לכשה תא םתדביא ?המ ,תונחוכלו תויביסרגאל רשקה המ
ודיגת 12 ד"הבב תונוריטב
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
8/5/01 8:48
יהשימ :תאמ
?תונחוכו תויביסרגאל הבוגתב
דצל רבחתהל הז ,ךתעדל הטימב ךלש גוזה תב יפלכ תונידע
,זילפ לכש תצק .םרשקהמ םירבד איצומ ךיא .סזי'ג ?ישנה
.השיא וזיאמ הוולת ןיא םאו
יהשימל וביגה
 
 
7/7/01 1:04
ימע :תאמ
םרבא המש ולהל הבוגתב
"השיא וזיאמ הוולת" יתבהא
ךירצ רבגש תורמואש ולאכ שי ,תורורב אל שממ ןתאו
ינחוכ רבג תוצורש ולאה תא שיו ,הטימב ןידע תויהל
????ףידע המ לבא ...יביסרגאו
ימעל וביגה
 
 
18/1/02 12:49
.ח.ס :תאמ
םרבא המש ולהל הבוגתב
.??????ףידע המ א"ז המ
תבהוא איהש המ א"כ
םהלש הטימב חוכ תוצור ויה תמאבש הלאכ שי
תונידע םע ןהל הבבסש הלאכ שיו
.....זא
ךתיאש השיאב יולת דואמ הז
SORRY
!!!!!!!!יתיא ומיכסיש הנימאמ ינאו
.ח.סל וביגה
 
 
7/10/03 13:31
shuki :תאמ
םרבא המש ולהל הבוגתב
תרמאש הלימ לוכ םע םיכסמ
הזה רמאמה תא ארוקש ןויסנ רסח רבגל הרוק המ
הפ תבתוכהמ תרחא תצק הז תא תבהואש הרוחב שגופו
!?
הטוס הגירח איהש בושחי אוה
הרוחבה לש ןוצרה תא דבכל ךירצ רבגה יתעדל
ןועגשהו דחא לוכ חוכב םאו תונידעב םא ךפיהלו
רתוי קזח ותוא קילדמש המו ולש
shukiל וביגה
 
 
18/1/02 12:54
יטוט :תאמ
םרבא המש ולהל הבוגתב
קוידב אל םתא יכ הטימב טולשנ ונחנאש הז בושחש המ
ונתוא קפסל םיעדוי
הלאוו רמואו ךמצעל ךייחמ וישכע חטב התא הזמ ץוח
.....תופייזמ קר ונחנא ונילע םיטלוש םתא םא תקדוצ
םכתומכש םינטק םירביא םע םירבג וניידזת וכל זא
!!!!!!!!!!!םווולכ הזמ ץוחו םיעדוי םתא רבדל
יטוטל וביגה
 
 
7/2/04 21:49
ק'יצנלוג :תאמ
םרבא המש ולהל הבוגתב
?בישקהל הנכומ ךליבשב העצה יל שי
ק'יצנלוגל וביגה
 
 
22/3/04 1:02
לאיבא :תאמ
םרבא המש ולהל הבוגתב
???המ זא ,ןטקה גוסהמ שי חטב ךלו
לאיבאל וביגה
 
 
7/4/02 12:45
jazmin :תאמ
םרבא המש ולהל הבוגתב
לכו רחאמ ,םידדצה ינשל בוט יכה ןורתפה תא יל שי
רתוי וא תוחפו (הרשעשפיטה ליגל רבעמ אוהש) דחא
יזא תוישיאה ה/ויתופדעה יבגלו ומצע יבגל שבוגמ
איה/אוה המ גוז תב/ןב תא ולאשת אל טושפש המל
הבושח דואמ איה תרושקתש ןוכנ הז ? ךיאו םיבהוא
,תוזיזי לש תכרעמ םתס וז םא םגו םיסחי תוכרעמב
,קזח ! םיניינעל ושג הז ירחאו הז ינפל הז לע ורבד
ראש וא תוינחוכב ,תונידעב ,תויביסרגאב ,טאל ,רהמ
! ולאשת טושפ - םהינימל םיקחשמ


Jazmin
jazminל וביגה
 
 
14/5/01 15:27
Apollo :תאמ
ילקיפיטל הבוגתב
...םידבכנ םילארשי םירבג


יכה...שארב םילוח יכה...םיעורפ יכה םיניזזה ילוא םתא
םלוכ םתא לבא....הרואכל םיחלצומ יכהו.....םייתמהב
אל דחא ףא...תודבועב ריגהל ךירצ םעפ ידמש עטקב םילפונ
לאכ ישנ ףוגל םיסחייתמ םילארשי םירבגו....לכה תא עדוי
ילורמא הככ יכ...םירבג...תחפנתמ הבוב וא ףורגיא קש
ודמלתו םכמצעל הבוט ושעת....םילארשי םירבג....םכל אורקל
...תצק
לבא....גוזה תב יפוא יפלו רקובמ ןונימב....סקסב תומילא
ןיזהו םיציצ הלחאו תחת הלחא הל שי יכ הרוצה תא הל עורקל
ינב.....םירבג יל וחלס זא....םעפ ףא ומכ דמוע
םיעקתנש הלאכ שיש אלפ אלו םיבולע טושפ םתא....ינימ
(:....םיכירצ םתאש המ תמאב הז יכ ץוביקב תובלחמ
Apolloל וביגה
 
 
23/5/01 22:50
תימעפ דח <אל רבכ< :תאמ
בוט סקס חתפמה תלימל הבוגתב
הצור ינא .השיא םע תניידזמ יתייה תונידע יתיצר ול ? תונידע
םורגיש ,יתוא ףוחסיש ,רעסיש ,קעציש ,יביסרגא ,ינבצע ותוא
.םש...ל יתוא חקיש ,כ"חא יתוא ריכת אל ילש אמאש ,עיזהל יל
.ןידע היהיש ,הפקה םע כ"חא
תימעפ דח <אל רבכ>ל וביגה
 
 
29/5/01 19:40
תירוד :תאמ
בוט סקס חתפמה תלימל הבוגתב
.תרתוימ הלימ לכ חחחא
!קוידב הככ !הצור ינא םג
!הרוצה תא יל וקרפיש ,ןשקא הצור ?וישכע תונידע המ
..םיישדוח תבשל לכוא אלו םייעובש תכלל לכוא אלש
.חבטמב םילכה םע םינידע ויהיש
תירודל וביגה
 
 
17/7/02 4:18
ידד :תאמ
בוט סקס חתפמה תלימל הבוגתב
ךל רוזעל לוכי ינא תמחוימ שממ תא ייה
ידדל וביגה
 
 
7/12/03 18:29
1234 :תאמ
בוט סקס חתפמה תלימל הבוגתב
תויביסרגאב ןיידזהל תוצור ןהש תורדשמש ךומכ תונב ללגב
אלהו ) ךיירבדבש יומסה רסמה תא םיטלוק םינב הברה ,ו"כו
הז ,סנוא לע תוזטנפמ ןביל רתסב םצעב תונבה לכש ,(ןוכנ
תאש ומכו ."הרוצה תא ךל וקרפי"ש הצור תאש העידומ תאשכ
םא קיפסמ זא ."יפוי" הז תא תפקשמ ונלש תואיצמה ,האור
.ךרדה אל וז יכ הטימב "היח" תאש תוארהל ןוצרהו תובהלתהה
1234ל וביגה
 
7/5/01 11:11
ינא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
(ןיראק ,ןיראק ןיראק וא) ןירק ,ןירק ,ןירק
.אורקל ףיכו ובורב ןוכנ ,עשעשמ ,קותמ ,אלפנ
!בוש הז תא אורקל ףיכ הזיא
ינאל וביגה
 
7/5/01 12:09
ד"גמה םרבא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
איה תוימהבהו הלפשהה תהשוחת" .תאזה הבתכב הפי יכה טפשמה הז
לש אלא םוטקרה לש אל) הבחרה השורדו (תחתב ןויזב) "תיטירק
ךכ לכ המ ,תוימהב המל ,הלפשה המל - הרהבה שרודש הזה טפשמה
(תחתב ןיז הל-וכ ,יטירק
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
7/5/01 22:12
יליגו יליצ :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
הטמ יפלכ שארה םע ,תחתב ןיז שיגרת םא ,ד"גמה הלמ'הרבא ,ילוא
ןיבת ,ללכב וא םייניעב ךתוא ןייזמש ימל לכתסהל תלוכי ילבו
..הלפשהו תוימהב הז המ


קר חטב התא ...תמאב ונ ..אבצ שיאמ םצעב תופצמ ונחנא המ לבא
ךלש םילייחה לע קועצלו תוריעצ תולייח תינימ דירטהל עדוי
.הארנכ ,ליפשהל עדוי קר התא ...תחתת םהל ערקתש
יליגו יליצל וביגה
 
 
7/5/01 22:57
ד"גמה םרבא :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
דירטמ אלו ילש לייח ףא ליפשמ אל ינא .םולכ תנבה אלש ,והז
םרבאש ודיגיש ,יל רסח הז קר רותסוי הללא) תלייח ףא תינימ
תוננחתמ תונבש המ תא חוכב תחקל ךירצש לניסקוק אוה ד"גמה
(ןנוצרמ ול תתל


םושו הלפשה םוש וב ןיא תחתב ןויזו תחא ףא ליפשמ אל ינאו
תוימהב
הלודג האנה קר
ליפשמ רבד םוש הזב האור אל ינא לבא הרוחאמ עוקתל בהוא ינא


אל לבא תחתב ןיז לבקמ יתייה תחתב ןיז לבקל בהוא יתייה םאו
ער רבד םוש הזב האור יתייה


תושלשב רדתסהל ישג ?תילבמט ,תנבה וישכע
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
8/5/01 1:33
יליגו יליצ :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
רבדמוש הזב האור אל ה ת א ..דבל ונבה , ונל דיגת לא
.דומח .ליפשמ


: החידבה תא ונל ריכזמ
ףיכ הז-המ הז תחתב ןויז :א רבג
ביאכמ הזש הרמא יתשא :ב רבג
אל םעפ ףא ,םעפ האמ הז תא יתישע ?ביאכמ םואתפ המ :א רבג
יל באכ
יליגו יליצל וביגה
 
 
8/5/01 14:49
הנינרק לש הבוש :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
ןותנ הז םג , רחא רבד לכ ומכ ...תוללכה תושעל ךירצ אל
לכל תונוש תושגרה םורגל לוכי רחא רבד לכ ומכו תונשרפל
לכ אלו ,הזכש טקאב תלפשומ שיגרת תחא לכ אל...דחאו דחא
???תוללכה תושעל המל...הזכש טקאמ האנה לבקי דחא
סקסב קר אל ,רבד לכב)...הריחב שפוח ונמצעלו ונל ונת
(...ילאנא
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
20/7/01 14:00
Mike :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
There has been a lot of discussion here about
technique
but to tell the truth - the way I Ido it
it doesn't really matter

I ask my partner to lie on her back
then I start licking and sucking her toes
while my fingers are crawling up her legs

I keep on going my mouth sucking and licking her
feet
while my fingers move up

when my tounge moves to the legs
my fingers are on her inner thighs up and down

then I slowing lick up and down her inner thighs
while my hands are massing and tickling her ass

as my mouth comes up to her ass
my fingers go up her side and circle her tits

next step is my tounge in between her ass cheeks
and in her
asshole
while my fingers twirl her nipples

Then I ask her to lie on her back and Ilie next to
her and
suck and lick her neck and shoulders
as my mouth comes down to her tits I am moving
around and my
lips are around her nipples

My mouth continuws down her side and by this time
my cock
is opposite her face

so Iaske her to lie on her side and we each put our
heads in
between each others legs

I lick her upper thighs and her ass all around her
pussy
and she does the same to my balls
by this time we are both so hottt
that we just go crazy eating each ohter
or having a good doggie style fuck

it is great
for more options contact me at
pilotmike2000@yahoo.com
bye
Mikeל וביגה
 
 
18/10/03 20:56
27 תב :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
!יליגו יליצל
אוה ד"גמה םרבאש החוטב ינאו םוקמב לוב החידבה ,לודג
לש י'גה תדוקנש ךל דיגהל יתיצר - םברא .ש"רט ישוקב
םינופפלמ םע דדיתתש יאדכ ילוא זא ,םוטקרב איה םירבגה
!קתומ תונהל ליחתתשו
27 תבל וביגה
 
 
31/3/02 17:30
יזיבדא ןומייס :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
? רתוי בותכל המ לע דרא ןיראקל ןיא
רופס ןיא אשונה לע ובתכנ רבכו הקירמא תא הלגמ אל תא
.םירמאמ
יעיגת אל הככ קוחר יכ שדחל יליחתת
יזיבדא ןומייסל וביגה
 
 
29/5/01 19:42
תירוד :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
: ..תודסחתמה תונבה לכל
! ר ב ד ה הז תחתב ןויז
!דוע יל ונת
תירודל וביגה
 
 
10/4/02 22:56
יבוק :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
.הז םע ךל רוזעל לוכי ינא תחתב תבהוא תא םא , תירוד
יבוקל וביגה
 
 
17/7/02 4:20
ידד :תאמ
''תיטירק איה תוימהבהו הלפשהה תשוחת''ל הבוגתב
תויהל רשפא ילוא תונבה לש לימקאה הז לבא ןויסנ ךל שי ייה
זא רשקב ךתיא
יבב
ידדל וביגה
 
7/5/01 12:22
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תיקלטיא ,תיתפרצ ,תילגנאל הזה רמאמה תא םגרת רבכ והשימ
?תידרפסו
םרקייב םיצפח ונאש ולא ןיב ותוא ץיפהל היהי רשפאש ליבשב
?תורז תופש ירבוד ןלציל אנמחר םהש


תדלוהה םויל בוט לזמ -ןיראקלו
תישנה תוינימה ןורדסמ לש ןתפמה ףס לע הדימע טלחהב אוה 29 ליג
תצרפתמה
ךבילש לככ תובהאו תוירופוא לש םיו תומזגרוא ןומה ךל תלחאמ ינא
.ליכהל םיצורו םילוכי ךפוגו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
13/3/02 1:20
לעי :תאמ
לואשל יתיצר קרל הבוגתב
?תילגנאל םוגרת שי
!ףוחד שממ
לעיל וביגה
 
 
29/9/03 23:36
as :תאמ
לואשל יתיצר קרל הבוגתב
ani rose sex aim bat ani bn16
asל וביגה
 
7/5/01 12:37
Paff :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לכ .םיסועל םיפיטואירטסב שודגו דודר - הנושארל היהשכ רתונ
,תלחות תרסח תורצלמ תרגשמ ךמצע םירהל תחלצה הזכש םולכמש דובכה
,הבו היח תא הכותב הציבל אלא ,ךתביתכ ביטל רשק הזל ןיא ךא
.תבתוכל ךופהל ידכ הרימא וא ןורשיכב ךרוצ ןיא ,רבתסמ
Paffל וביגה
 
 
8/5/01 3:11
חיימשה ינוחמצה :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
?הא ,יהשימ םע תייה אל ןמז הברה
.םיטלוק רשי
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
8/5/01 3:12
הלארשי :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
?תייה
...יל הארנ ךכ לכ אל הפ הלבמ התאש ןמזה םע
:)
הלארשיל וביגה
 
 
8/5/01 3:21
חצפמה :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
טספינמה 15 ליגב ךיא ונל תרהבה תובוגתה תליחתבש הז אל התא
?ךל רזוע היה
?הזה ליגה דע םישנ תטלק אל המ


הז תא תופטוע לבא ,בוט ןויז תוצור קר םצעב ,הככ ןלוכ ןה
...הנותחו ןוחטיב ומכ תוקימעמ תוישגר תונבות הברהב


:)


ס'רבח ונהת
חצפמהל וביגה
 
 
8/5/01 11:17
ינרק :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
התאש וא ?בוט ןויז קר תוצור ונחנאש ?תדמל התאש המ הזו
םירבג ידי לע ורמאנש םימכח םיגיגה המכ דוע לפכשמ קר
הלאכ שי :שארל ךל סינכת .הפייעל קוחש הז יכ ?ךומכ
השק .רתוי הברה תוצורש הלאכ שיו בוט ןויז קר תוצורש
.הסנת לבא .תעדוי ינא ,טולקל
ינרקל וביגה
 
7/5/01 13:04
לבנע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ארקמל םירמרמתמ םירבג לש תומעזנ תובוגת הפוצ שממ רבכ ינא
ףקשל רמייתמה -עבטמה לש דחא דצ קר והז ,םירקי םירבג זא -הבתכה
תא גיצהל האלמה םכתוכז !והזו םישנה ןמ קלח לש ןהיתושוחת תא
םכל םינבצעמ רשאכ םישיגרמ םתא דציכו םכלש -עבטמה לש ינשה דצה
ןבצעמ המ עומשל חמשא .לכשה תא םכל םיעגשמ ןיפולחל וא ןיזה תא
.הטימב םכתא
לבנעל וביגה
 
 
7/5/01 23:13
ד"גמה םרבא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
םיבהואש הלאכ שי ילוא יכ ,םירבגה לכ תא ןבצעמ המ עדוי אל
,תינומרעה תא םישפחמו העיקתה עצמאב תחתל עבצא םהל םיפחודש
יתוא ןבצעמ המ דיגא ינא לבא - הטטסורפל יוסיע תושעל ליבשב
הטימב


ידמ קזח תוצצומש תורוחב .1
ידמ שלח תוצצומש תורוחב .2
הינש לכ הפהמ ןיזה תא תואיצומש תורוחב .3
תועלוב אלש תורוחב .4
"תחתב הצור אל ינא ,אל" תורמואש תורוחב .5
לש םיכוליהה תידי וא קיטס יו'ג אוה ןיזהש תובשוחש תורוחב .6
ןהלש השדחה ןאגמ ונרה
תינומרעה דיל תאצמנ ךלש י'גה תדוקנש תובשוחש תורוחב .7
העיקתב קוסע התאש ןמזב םוטקרל תועבצא ךל תופחודו
םיטוס םירבגה לכש תובשוח ןה יכ סוכה תא תוחלגמש תורוחב .8
שיש ןובשחב תוחקול אלו הרשע םיתש תונב תודלי יבבוח םיליפודפ
ךירצש ומכ ריעשו אירב סוכ םיבהואש ד"גמה םרבא ומכ הברה
םג ?תמאהו) בינגמ-הז-המ הז גניסריפש תובשוחש תורוחב .9
(רחא םוקמ לכב וא רובטב ךלש גניסריפה החוד יד םגו ןשוימ
םרבא) ןהל דרתש תופצמו הנייגיה לע תורמוש אלש תורוחב .10
תקסיע לכ תא םימח םימו ןובס הברה םע בוט ףוטשל דיפקמ ד"גמה
ךותל ןיזה תא יהשימל ףחוד אוהש ינפל ,םוטקרה ללוכ ,הליבחה
( ןורגה
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
13/5/01 10:02
יללה תיפי :תאמ
ד''גמה םרבא תא ןבצעמש המל הבוגתב
ףוחד
המזוי חרית ילרישש וא אצמי והשימש
ןוזחה ןעמלו ןויווישה ןעמל
דרא ןיראק לש ללוהמה טסקטל הבוגתכ אציש ירבג טסקט םג הניה
א ו ה ה פ י א זא


אנ ךשמה ד"גמה םרבאו
שדח והשמ םידמול םוי לכ
What do you know
יללה תיפיל וביגה
 
 
29/5/01 19:46
תירוד :תאמ
ד''גמה םרבא תא ןבצעמש המל הבוגתב
..עגרל םמעשמ אל חוטבש המ ךתיא
תירודל וביגה
 
 
15/12/01 19:58
תירזיט :תאמ
ד''גמה םרבא תא ןבצעמש המל הבוגתב
הז ןכו .םיגולוכיספ םירוצעמל םרוג הז ,הנוש הז !רזומ הז
.תונברחמ ונחנאש םוקמהמ ןיז ונל םיפחודש ספתנ אל תצק
יכה אל הז יכ ?ערז םעפ תעלב -ל"נכ ,ערז תעילבה ייבגלו
ינאשכ -יל תוישיאה הייתופדעהו תחא לכ זא .םלועב םיעט
...ןינרמ אל םעטה הז םע דחי עולבל הייעב ןיא והשימ תבהוא


םשל ונל ףוחדת לא זא תחתל תועבצא ךל ךוחדנש הצור אל התא
!ןיז
תירזיטל וביגה
 
 
7/4/02 12:59
jazmin :תאמ
ד''גמה םרבא תא ןבצעמש המל הבוגתב
הלוכי דוע ינא ייקוא 1,2,3 םיפיעסה יבגל ,רקי קינד"גמ
ךל הנשמ הז המ ? תועלוב אלש תורוחבל רשקה המ לבא ןיבהל
התא ? והשמ ךל השוע הז ? אצי אוהש ירחא ךלוה ךלש ערזה ןאל
בוט ךל השוע הז ? ךלש גוז תבה לש הנורגב םרוז הז תא שיגרמ
הרוצ םושב הז תא שיגרמ אל התא יכה ואלב ירה ? הז לע בושחל
םאו םדא תבה לש תישיא הפדעה וז העילב ? עטקה המ זא איהש
הבוט קיפסמ התיה אל הציצמהש רמוא אל הז הז תא השעת אל איה
תא סורהיש המ אל הז העילבה .העילבב רמגית אל איה םא
,תישיא הפדעה םג וז 5 ףיעס .יכה ואלב הבוט התיה םא הציצמה
םישנ שיש תורמל תחתב ותוא ונייזיש הצור אל רבגש ומכ
? אל ירשפא לכה רזע ירצומ תצק םע הזמ תונהנש
תא הקיזחמ ינא וישכע דע הפצירה לע יתוא ליפה טושפ 8 ףיעס
דרוי אלש דחא התא יל הארנ (םיזג הזש תויהל לוכי) ןטבה
קלח אל הזש בשוח התאו ךתוא הליעגמ השאל הדיריה םצעש השיאל
רושק אל ללכב חוליגה םצע ,לללללכב ןימ יסחי םויקמ
ומכ) השיאל תדרי םעפ יא םא ,תויטטסאל אלא תויליפודפל
עדוי תייה יזא (הבוח ידי תאצל תנמ לע קל םתס אלו ךירצש
ידכ ךות ןורגב תועקתנש הלאה תורעישה לכ ןבצעמ רפוס הזש
תורעישהו םכל תדרל זיגרמ דואמ הז ונידיצמ םגו הדיריה
אקווד הריכמ ינא .ןמזה לכ םיינישה ןיב וא ןורגב תועקתנ
רושקש והשמ וא םיליפודפ םה יכ אלו םמצעל םיחלגמש םירבג
הל היהיש םהלש גוז תבה לע םיבשוח םהו יטטסא הז יכ אלא הזב
.הלחא הזו - ול תדרל חונ


Jazmin
jazminל וביגה
 
 
10/4/02 23:06
יבוק :תאמ
ד''גמה םרבא תא ןבצעמש המל הבוגתב
איה ולש האנהה לכ . ד"גמה ןווכתה המל ךל ריבסי ינא
הארנה לככו ומצע ןימהמ תונהל עדוי אל אוה .תונב ליפשהל
לכתסהלמ רתוי הנהנ אוה ול תדרוי יהשימ הנשב םעפשכ םג
ךממ תושעל הסנמ אל ינא ד"גמ ךלו .ומצע טקאהמ אלו הילע
הנקסמה וזו ךלש תובוגתה לכ ירחא יתבקע טושפ ינא קוחצ
לש לג ופיסות ינומכ םיבשוחש דוע הפ שי םא . יתקסהש
.םלוכ לש םשורה הזש ד"גמל חיכוהל ידכ ילש הבוגתל תובוגת
יבוקל וביגה
 
 
22/1/13 15:50
ימח :תאמ
ד''גמה םרבא תא ןבצעמש המל הבוגתב
שונמה תא חלגל תבהואש תיסקס השיא אוצמל לזמ ךירצ םייחב
.ךייכב הל וקקלישו
.סקס הברהו םיקוביח תהבואש םגו
ימחל וביגה
 
 
22/1/13 18:33
ימח :תאמ
ד''גמה םרבא תא ןבצעמש המל הבוגתב
שונמה תא חלגל תבהואש תיסקס השיא אוצמל לזמ ךירצ םייחב
.ףייכב הל וקקלישו
.סקס הברהו םיקוביח תבהואש
.ןימאת התאצמ התעגי
ימחל וביגה
 
 
22/3/04 1:09
לאיבא :תאמ
ד''גמה םרבא תא ןבצעמש המל הבוגתב
קידצ התאצי
לאיבאל וביגה
 
 
8/5/01 3:34
טיקינ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
:םירבג ןבצעמ יכה ןויסנמ
.וילאמ ןבומכ םהל םידרוי אלש .1
ךל לכתסהל םוקמב) הנפואה ץורע םיאור םהש תסעבתמ תאשכ .2
.(םיידש/םייניעב
הרוחב לכ וא) הטימל ךלש תיסוכה הרבחה תא ףרצל תברסמ תאשכ .3
.(הלש תחתה לע קלדנ אוהש תרחא
.םידקמה קחשמה ןמזב סוטילולצה לע תננולתמ תאשכ .4
טיקינל וביגה
 
 
8/5/01 3:37
חרז :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
אקווד תויסוכ אל ןתאש תובשוח ןתאש הז סעבמ יכה ונתוא
.ןויזה עצמאב
חרזל וביגה
 
 
8/5/01 11:49
לבנע :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תיסוכה יתרבח ףוריצ ןיינעמ ץוח ךיתונעט םע היעב יל ןיא
-הטימל
ףרצל העיצמ יתייה םא רמוא תייה המ .ב תיסוכ קיפסמ ינא .א
?סרוהה ךרבח תא םג
לבנעל וביגה
 
 
22/1/13 18:35
ימח :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
!ךתוא ףרצל ןיינועמ יתייה ינא
ימחל וביגה
 
7/5/01 13:56
דרא ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
קפואה ירצ םיממעושמה םיגרטקמלו ,םיפיה םילוחיאה לע הדות
ילבו תועשרב גרטקל הז תושעל םילגוסמ םהש המ לכש ןיחומהו
.יתינהנ ינא .וניידזת וכל -תויטנוולר
דרא ןיראקל וביגה
 
 
7/5/01 14:12
ברימ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
אל) ףסכו הבהא רשוא רוא קר !!!בוט לזמ םיפאלתנאלאמ ,תישאר
תעדוי אל תא ?םימלענ - םישוע הככ ???תא הפיא ,תינש (...קיזי
זא .הפי אל ?...השיטנ תדרח םע (לשמל ינומכ) א"תב םישנא שיש
!הפיאו ךתוא םיארוק יתמ ירפס
ברימל וביגה
 
 
7/5/01 14:49
הלילרשה יצימ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תינייכב הללאי ,הללאי
ךל םיבתוכ המ תקדוב רבכעה לע עבצאה םע םויה לכ תבשוי תא חטב
?ןכ אלה ךלש יתורפסה אישה ךרעב היה הזה רמאמה
ךרעב הנש םישימח ינפל היה הז יתמ
(םישולש הנש דוע) טקשב ינקדזת
ןיידע אוה םא תוארלו ותוא םסרפל הנש לכ הלוכי תא ילוא
(?ךלש םייטתאפה םייחל) יטנוולר


תממעושמ ךכ לכ הלילרשה
תוכבל הל אבש
הלילרשה יצימל וביגה
 
 
7/5/01 17:05
הנאירוא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.ךיילע בלה באוכ
.קוחצל ,אימחהל ,ןגרפל וא תונהל תלגוסמ אל תא


.תוננבב העדוה חסנל ךיא הליל לכ תננכתמ חטב תא
.תישגר-תוכנ ךל שי
.הנכסמ תמאב
הנאירואל וביגה
 
 
7/5/01 22:14
יליגו יליצ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
הלילרשה יצימש יתורבחו ירבח ונפסכ לכ תא רמהל ונל ושרת
םימעפל שפחתהל קיחצמ הזש בשוחש דחוימב םמעושמ לותח איה
.ץימאו דומח והשמ תובתוכש תורוחב לע תדרלו גארד לייטס
יליגו יליצל וביגה
 
 
8/5/01 1:12
ןידנ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
המהב אי הללאי הללאי
טקשב רבכ ונתוא יבזעת
ךל וביגה םא קודבל יסנכת לאו
םלוכ לע ןאכ תסאמנ


הרקי הלהנה
רתאל השיגה תא הל םוסחל העיצמ ינא
םדוק תחא העש הפיו
ןידנל וביגה
 
 
10/5/01 12:42
ילוש :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תבשוח אל תמאבש ,יליבשב וליפא ידמ רתוי שממ רבכ הז .יקוא
תמכסמה הלימב תבתכש המ לע ביגהל לע היגרנא איצוהל יאדכש
!!!ה מ ה ב
תבשוח ,החנאב האלה יתרבעו יתקתש הנושארה הבוגתה ירחא זא
םה םגו ,ונמלועב בל - יער םישנא םג שי ,בוט ונ - ימצעל
?תיזבנ כ"כ תא המל .ההות ינא וישכע לבא ...המב םיכירצ
סינכמש המ) הפ בתכנש רבד םוש םע המיכסמ אל תא םא וליפא
לעמ חגנל - הזה ףורצה עורה הפיאמ ,(טועימ תצובקל רשי ךתוא
התשע שממ אל םייתימאה םייחבש החינמ ינאש יהשימ תשרה ילג
.(?העוט ינא אמש וא) המצעב ער רבד םוש ךל
תא האלהו ךממ ריבעיש הזכ - עיגרמ והשמ עולבל יכל ,רוציקב
תוקרבהב םיארוקה לכ תא ףתשל תבייח טושפ ,תבייח תאש השגרהה
ונמכיס רבכש יפכ ,תודיעמ ןלוכ לכש ,ךלש והשמ - אל שממה
דבל תא ,בגא ,תממעושמ - "תממעושמו היוזב המהב ינא" - ליעל
.ךמצע לע הדיעמ
,והשמ הזיא ינשעת ,בוט רפס יארקת ,חונל יכל ,ונתוא יבזע
.(...רנירטו לש יפוי הריכמ ינא) יעוצקמ והשימ יארת
.הער תויהל יד
םולש
ילושל וביגה
 
 
4/3/02 11:50
תינהנו תצצומ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
? םתיא המו
? םהילא תשגל ךיא לע תבשוח יהשימ
רביאה לש ותמצועו ולדוג תא םילימב ךירעהל ,ץוצמל ,ףטלל
? םלועב רתויב ינימה
הז ירחאו ךל ץוצמל יל ןת קר ,הזה ןיזה חחחחחחחא" רמול
קרש ומכ קומע קומע ותוא יל סינכת
"עדוי התא
"הזה םיהדמה ןיזה לע ךל תבשל יל אב"
" תחתה לש רוחה תא ךל קקלל יל ןת"
? םתיא המו
? הלאה םיטפשמב תושמתשמ אל ןתא
תינהנו תצצומל וביגה
 
 
22/1/13 18:40
ימח :תאמ
ןיז'ת םהל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
?ךומכ אלפ םיאצומ ופיא
ימחל וביגה
 
 
7/5/01 17:07
הנאירוא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
?וניידזי םה קרש המל
?זע ,ינא המו


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
7/5/01 23:18
ד"גמה םרבא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
הללאשניא ךלש רפסהשו בהז הווש לבא דרא ,ר ש ע ,רשע תא ןיראק
,אוהה ומכ תופש םישולשל םגרותיו םיקתוע יפלא תואמב רכמיי
זוע סומע


תא הנקאו עבש ראבב ונלש ןוינקל עסא תישיא ינא ,הרקמ לכב
יקצמיטסב ךלש רפסה


תא םג - הבבס לבא רזחוממ ,ןשי ,הפ תאבה רמאמ הלחא .החלצהב
,הללאל ןשי רבד הזש וליפא ןיידעו ,לומתא ואיצמה אל הציצמה
םעפ לכב שדחמ בוט דימת הז
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
8/5/01 3:58
תיעבש ראב :תאמ
בהז הווש דרא ,רשע תא ןיראקל הבוגתב
ךלוה ,חבתשמו ךלוה התא ,ךל דיגהל תבייח ינא ,םרבא הלאוו
....םינשה םע חבתשמו
תיעבש ראבל וביגה
 
 
8/5/01 12:17
ד"גמה םרבא :תאמ
בהז הווש דרא ,רשע תא ןיראקל הבוגתב
םורופב הלילה לכ דוקרנו הגיל הלעת עבש ראב לעופהש קרו
לאוג ןויצל אוביו (תוננב לש אל עבש ראב לש)
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
2/10/01 5:18
תיטסיבהל :תאמ
הדומח הדותל הבוגתב
רפ אל הז .ירבגה רמאמה תא םסרפמ התא יתמ םרבא הללאי
המ תעדל תוצור ונחנא,תוצור ונחנא המ םיעגוי םתא קרש
!םג םיצור אל /םיצור םתא
תיטסיבהלל וביגה
 
 
14/5/01 3:10
ןרע :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
בבבבבבבוט לזמ שוניראק
דחוימב .האנהמ הנושארה םעפב ומכ יתקחצ ,!!! יתומלא רמאמ
ויתארק זאמ ינורכיזב רמאמה תא רזחשל הסנמ ינאש הדבועה רואל
.(הנומת יתיארש דע) ללכב תא ימ יתעדיש ינפלו הנושארל ןותיעב
גוז ינב ןהב תוחפשמל םידלי לע הבתכמ קלח התייה בגא הנומתה)
.(םינינרמ םיגוויזו םינוש םימואלמ
בושחה אוה לעופב םושייהש ירה רוזחישה תונויסינל רשק םוש ילב
,שדחמ םעפ לכ ומצע חיכומהו
יתמשאב רקיעב הארנכ) ןיינעב אל ינא הנורחאה הנשבש תורמלו
.זועב ךתנשמ תא קבחמ ינא (ילש
ןרע
ןרעל וביגה
 
 
2/11/01 6:42
rere :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
!ןיראקל םולש
הז רתא יתיליג הנורחאל...רפסמ םינש ינפל ךרמאמל יתעדוותה
לעו םייחה לע הזה יתימא כ"כהו אלפנה רמאמה תא אוצמל יתחכונו
...ללכב
ינשו רבגה תדוקנמ דחא -םייפיצפס םירמאמ ינש תבתכש תרכוז ינא
השאה תדוקנמ
ישנה ןימה טבמ תדוקנ תא קר יתאצמ
המכ ויה ןכ ומכ ,(ףידע ליימיאל רשפא םא) ינשה רמאמה תא שקבא
תונפהל ןתינש וא אצמנב םה םא...דחוימב םירעוס הבוגת ירמאמ
!הדוא -םאצמל םיאתמה רתא /םוקמל יתוא
הביטקפסרפ יעגרו הבר האנה יל תמרוג..הטוהרו הנונש ךתביתכ
ךל הדות
rereל וביגה
 
 
24/9/03 14:54
ףפועמה-לותחה :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
?התיפב סוכ והשימל שי ...בער יתייהנ
ףפועמה-לותחהל וביגה
 
7/5/01 18:16
ילבנע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
! ! ! יתעגעגתה ךיא
םעש החוטב ינא .הככ ונל ימלעית בוש םא ךל יובא ,דרא ןיראק
םא חמשנו ירבגה ןימה לע תונבות הברה דוע רובצל תחלצה ןמזה
הנכהו תיטנגיליטניאה ,תעשעשמה הרוצב ונמע ןתוא קולחל יכישמת
.הבהא ןומהב .חמש תדלומויו בוט לזמ ןומה .ךכ לכ
ילבנעל וביגה
 
 
7/5/01 18:48
ןיראק :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.תא ,ךלהמ םסק טושפ תא .תובוגת קודבל תסנכנ ינא ,הלולרש ,ןכ

תאצוהב רפס תבתוכ ינא יכ תונותיעמ הקספהב ינא עגרכ -ילבנע
םעפ ידמ לבא םייחה תא יבורק לעו ילע השקמ דואמש המ תועידי
יכ ןאכ םתוא םסרפל דיחפמש קר ,םירבד םשו הפ אורקל רשפא דוע
.םייוניכ םיפילחמ קר םיתמ אל בל יער
ןיראקל וביגה
 
7/5/01 18:43
ה י ל ו 'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
."רוזחימ" הלימל תשדוחמה הרדגהה ןלהלו


!יד !יד
( ?יתרמא רבכ "יד" )
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
7/5/01 18:56
ילריש :תאמ
.תמאב ,ונל הבוגתב
לש םירזוח םירודיש - תרושקתה ילכ לכב שי (קלע) ''רוזחימ''
.'דכו םיטרס תוינכות


הז לע לכסתהל הלוכי תאו רוזחימ רותב הז לע לכתסהל הלוכי תא
,םייחל ךל שי השיג וזיא איה הלאשה .הקותמ היגלטסונ רותב
.היעבה יתעדל ןאכו


םעפב יתרכזנ ,רמאמה תא בוש אורקל יתחמש ישיא ןפואב ינא
תבייח ,קנע והשמ שי יעמ'צ'' יל הרמא ילש הרבחש הנושארה
לכ תא יל האירקה איה הלילב 2 - ב הככו ''ךל אירקהל תבייח
.ןופלטה ךרד רמאמה


.יזיאב רתוי םייחה תא תחקל ףידע
ילרישל וביגה
 
 
7/5/01 22:27
ה י ל ו 'ג :תאמ
.תמאב ,ונל הבוגתב
,הרקי ילריש


.היעבה תא רידגהל ךרוצ תשגרהש לע ךל הדות


.ךל אל ,ןיראקל ןווכמ היה "רוזחימ"ה - ןוקית ילבק
אוה םויהו ונמזב יתוא ענכיש אל ןיראק לש רמאמה ,תאז דבלמ
.ייניעב ער רתוי דוע הארנ


.ןיראק לש השיגה הז ,ןגדגדה תא יל ןבצעמש והשמ שי םאו
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
7/5/01 23:02
ילריש :תאמ
ילרישל 2, - קלח ,תמאב ,ונל הבוגתב
.הז רתאב תמסרפמ איהשכ ךה ונייה הז ןיראקלו יילא


להנל םוקמ טלחהב שי ,ונמזב ךתוא ענכיש אל רמאמהו הדימב
אל הרימא וזיא םע ,ךתוא ענכיש אל המ ןיבהלו יתוברת ןויד
לודג לדבה םייקש יניבת לבא .(ימיטיגל דואמש המ) תיהדזה
.תוקמונמ תובוגת ןיבל תומהלתמ תובוגת ןיב
.ךל תמתוח ,רתוי ךתוא ומלהי תונורחאה
ילרישל וביגה
 
 
7/5/01 23:18
ה י ל ו 'ג :תאמ
ילרישל 2, - קלח ,תמאב ,ונל הבוגתב
."ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא" - תרתוכהמ ליחתנ יאוב


.תועט רבכ איה "םיביואה םה םינבה" לש וזה השיגה
,ןוידה תא תוחדל ,ןמז רסוחמ ,תצלאנ ינא ,הזל רבעמ
.תרחא תונמדזהל ,היהיש לככ םהלתמ יתלבו יתוברת


םיביגמב ןיראק לש תוחלתשהה ,בגא ךרדו
תומהלתהה איה - איה תימיטיגל-הרוצב-התיא-והדזה-אלש
...הלחתהה קר יהוזו ("וניידזת וכל" :טוטיצ) המשל
...הל ...הל
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
8/5/01 1:06
ןידנ :תאמ
?תומהלתמל הבוגתב
םינבה תא תדמלמ הלוכ ?שארב ץופקל תבייח דימת תא המל
בוט ונל תושעל ךיא
ןידנל וביגה
 
 
10/4/02 23:59
יבוק :תאמ
דועו דועו דוע - תומזגרואל הבוגתב
תושעל םיעדוי אל ונחנאש תבשוח תא המל ,ןידנ ידיגת
זא םיעדוי אל ונחנא םא לבא רזומ הז ? בוט תונבל
ךתוא ןייזש הז ? םיילגר תחתופ ןיידע תא המל
תא בגינ אלו שדוח חלקתה אלש ליעגמו ןמש סרע הזיא
אל ונחנאש רמוא אל ןורחאה ןובריחה זאמ תחתה
יפל ריבסהל הלוכי תא ךיא . הז תא תושעל םיעדוי
חוטב ינאו ילש םירבח תורשעלו ילש הז תא ךלש הנעטה
תועיגמש תועובק תונב שי םירחא םישנא ןומהל םג
תורזוח ךכ רחאו דבלב תחא הרטמל תיבה דע ונילא
הכירצ תאש הז דיגהל הסנמ ינאש המ רוציקב ? התיבה
.הזכ יוטיב תררחשמ תאש ינפל םיימעפ בושחל
יבוקל וביגה
 
 
8/5/01 2:29
ילריש :תאמ
?תומהלתמל הבוגתב
םינבלש יניבת רמאמה תא בוש יארקת םא - הרומח תועט
...ךירדמ םהל שגומ ןכ לעו ,ונייחב יזכרמ קלח ונשי


םישנא המכל ןאכ רוזעי חוטב ''ןיידזהל תכלל''ו
.עגריהל
ילרישל וביגה
 
 
8/5/01 2:48
דרא ןיראק :תאמ
?תומהלתמל הבוגתב
-הילו'ג
עיגמש המל תיסחי תודמחנ שממ היה וניידזת וכל -דחא
,הפ םיבבותסמש םיציבה ישוקשקל
שקיב אל דחא ףא -שולש ,םולכ תקמינ אל ןיידע -םייתש
.רשפא םא ,תויניינע קר -רחא דחא ףאמ וא ךממ תוהדזה
-םיעשרה ראש לכל
םירקבמהמ דחא ףא לש ותעד לע הלוע אלש ןיינעמ דואמ
ןב ןאכ שיש רוכזל ןיפוליחל וא תיטנוולר הרוצב רקבל
.תויומכב ןאכ קרזנש שפרהמ דואמ בלעיהל לולעש םדא
יפלכ טקרוק ילקיטילופ תויהל רתוי יל אב אל ,תרעטצמ
תרכומש תוינויח לש הדיחיה השוחתהש םימינונא תרובח
לש םהישאר לע תיביסאמו תידימת הכירדמ תבאשנ םהל
.ליעגמ טושפ הז .םיהובג שיגרהל ידכ םירחא
תא ומישתו םינונש תויהל םיצמאמהמ הינש ועגרת םאו
רחא רצוי וא בתוכ לכ לש וא ילש םיילענב םכמצע
ךרוצ הזו -תיעוצקמ הפשב ארקנ הז דיקפת תחיקל תלוכי)
,בילעמ קר אל אוה ןאכ םישוע םתאש המש וניבת (תושיגר
ךיא לש תודוסיה לכ תא ביכרמ םג אלא החודו תילכת רסח
תומילא אלמ ,אוושל יטסילאירוטירט -הארנ ונלש םלועהש
,םישאונ םישנא לש םינוילמב סלכואמו תומילא םשל
הז ילוא -הביס םוש אלל םיעגופש םילכסותמו םידחופמ
איצומש טרפ לכל תורישי הז תא רשקל המזגה םכל הארנ
תאזכ םאש ובשחת לבא ,יודב םש תחת טנרטניאב ארח תצק
וארתו ,םלועב רוח לכב פוטס ןונ תאצוי ארח לש תומכ
ונל היהי אל םולש .םיעיגמ ונחנא האנש לש תומכ הזיאל
-רמאמל רושק אל הזו .חוטב הז ,הככ ךישמנ םא בורקב
.רושק היה אל םלועמו
דרא ןיראקל וביגה
 
 
8/5/01 12:24
ןהכ זעוב :תאמ
?תומהלתמל הבוגתב
בותכ אוהש ינפמ רקיעב ,ךלש םשל השלוח יל שי תישאר
עדימה םשל םתסו (ןירק אלו ,ןיראק) 'א םע
יתב לש המש אוה ןיראק - ץוחנ-יתלבה ילאיוורטה
!התומכש הרוהט המשנ ,הרוכבה


שפרה תכלשהל עגונב ,ךלש הלמ לכ לע םתוח ינא ,תינש
תא חתנל ידמ םמעשמו ידמ רורב תצק .תילאוטריוה
ןוחטב רסוח ,תוישיא תוערפה ,לוכסית ,האנק) תוביסה
יביסנטניא חוסיכל םישנא תוליבומש (רוהט עור םתסו
םע דדומתהל םוקמב - !טסקט לכה ךסב - טסקט לש
(ימיטיגל הז ונממ םיקלח רקבל וליפאו) וירקיע


לש הפוגל תוסחייתההמ דלוס ינא ,םוכיסלו ,תישילש
.םירבדה לש םפוגל תוסחייתה םוקמב תבתוכה


ןהכ זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/5/01 14:08
דרא ןיראק :תאמ
דרא ןיראקלל הבוגתב
-זעוב
סנכיהל ילב הזה רמאמה תא תבהוא ינא ,הארת
"תישגר תוכנ"ן "יתורפס איש" ומכ םידבכ םיחנומל
ותיא ומיכסה אלש םישנא שיש ןובשחב תחקול םג ינא
ףוצרפה תא ובהא אלש וא רדבמ אוהש ובשח אל וא
תילאניגאו הירטפ עגרכ םהל שיש וא ,הככ םתס ילש
תובוגת םג לבקל ימיטיגל ירמגל הז .דואמ תדרגמ
הילא סחייתהל הנכומ אל ינאש הבוגת ןיאו תוילילש
הז דואמ יתוא סעבמש המ לבא (תיארש ומכ)
תורושק אל ןהילא יתסחייתהש תוילילשה תובוגתהש
.תישיא ילא אל םגו וכותב בותכש המל וא רמאמל אל
תוידמימ וד תויומדב ךרוצ םישנא המכל שי המ םושמ
וא םמשב קר םתוא םיריכמ םהש םישנא ,קיטסלפמ
רותב םהב םישמתשמו תויחטש תוינויזיוולט תועפוהמ
ךופהל ןוצר םוש םהל ןיאו אל ותו תוסחייתה תדוקנ
.תוידמימ תלתל ולאה תויומדה תא
לבא ,םעט רסח הז ,הככ ילא םיסחייתמש יל עירפמ
החילצמ ינא .ןיידזהל וכליש -יתשלוחב יתרמאש ומכ
ןומה םג שי ינש דצמ .רבד לש ופוסב הז תא לכעל
תוביסהמ אל םג םקלח רמאמה תא ובהאש םישנא
םג הזש וקחצ םה תוחפל לבא לבח הזו ,תונוכנה
קוידב וניבהש םישנא ץמוק שי ישילש דצמו והשמ
תמאב יתיא ויהו יתרביד המ לעו בתכנ הז הפיאמ
הבהא ומכ הבהא ןיא .לכה יל הווש הזו תוקד המכל
.הינשל וליפא -ירמגל ךתוא ןיבהש והשימ לש
.תינהנ יד ינא ןוידהמ םגו
דרא ןיראקל וביגה
 
 
10/5/01 11:12
ןהכ זעוב :תאמ
דרא ןיראקלל הבוגתב
.הבבס ,תינהנ תא דוע לכ
.םינהנ םישנאשכ הנהנ ינא
.םישנ לע רבדל אלש
ךל עורפ עובש ףוס
(-:
ןהכ זעובל וביגה
 
 
27/8/06 13:01
תעתפומ :תאמ
?תומהלתמל הבוגתב
ךא םינש רבכ תשרב ול בבותסתמ ךרמאמש יתנבה םנמא
דימת דאמ ותוא יתבהא הנושארה םעפב וב יתלקתנ םויה
רנטרפב תבהאתמ ינא קרשו הכרעמב דבל יד ינאש יתבשח
הלקה וזיא הליל ותואל קר הז םא וליפא ילש ינימה
דבל אל ינאש תולגל
תורענ תויהל תובהוא אל ונחנאש ןוכנ תוחונתל רשקב
אקווד ינא בוט םרוז םגש בוט ץוטס שישכ לבא ימוג
תחא החונתמ רתוי תושעל דעב
םרבא לש "דגנה תבוגתל" הכחמ דוע ינא בגא ךרד
לע רומש לבא םיבהוא םה המ תעדל החמש יתייה ד"גמה
יקנ הפו תושיגר
תעתפומל וביגה
 
7/5/01 21:28
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
, הגרדמ וזיא היה אוה הנושארל םסרופ הזה שפוטמה רמאמהשכ רבכ
תרשרש התואב , הגרדמ תציפק הליחת הנווכ ךותמ בתוכ אל ינאו
"ןיז" םילימה תא רוח לכב תוסינכמש תוריעצ תוילארשי לש הבולע
ותוא תוושהל ןתינש (?) שפוח הזיא תושיגרמו "ןויז"ו "סוכ"
םהומכו , תוסגה םילמה םלוע תא םילגמש ןג ידלי םישיגרמש שפוחל
םילולימה םילאנא םיילארואה םיקחשמהו םיבולעה םיחוסינה ,
דרמ ןימ לש ותליחת תליחת וזיא ילוא םיעיבמ ולאה םיטרוורפה
.יהשלכ תורגב תקזחב תויהלמ םיקוחר ןיידע םה לבא , םירוענ


, הלעמל) ילש הבוגתל לעמ היוצמש םילימה תאקה לע רמאנ רבכ לכה
יל ןבומ אל לבא , יניינע ראשהלו רמאל המ יל ןיא תמאב זא (הצקב
הפוג ונממ איצוהל, רבקב רופחל ןוכנל תאצומ רתאה תלהנה המל
התיהשכש םג המ , ריעה רכיכב התוא ביצהלו םיעלותו בקר תלוכא
.דחוימב תיביטקרטא התיה אל איה היח ל"נה הפוגה
.לבח טושפ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
7/5/01 22:03
יטורפ יתות :תאמ
?רבקהמ תויווג םירהל המלל הבוגתב
זיעמ (!קונית) ב"י התכ רמג וישכע קרש ונל רפיסש והשימ ךיאו
טעמכ תונב תורוחב תורגוב אל וא תורגוב המכ טופשל רמייתהל
אל הוונע תצק ,זא דעו .ךינפל הכורא ךרד דוע ,אקוני ?םישולש
.ךל קיזת
יטורפ יתותל וביגה
 
 
8/5/01 1:43
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
?רבקהמ תויווג םירהל המלל הבוגתב
,ךלש תינרטנקו תינונטק המינ התואל סנכא אל ינ
,ינממ יכסח , תיניינע הבוגת ךל ןיא םא
ךלשמ תוחפ אל הבוט ילש טופישה תלוכי , םינפ לכ לע
עברל לחייל קר םילוכיש הזה םלועב םישנא טעמ אל שי
ילש היצנגיליטניאהמ
ילש ןולימב העיפומ אל הוונע , ללכבו
יסקידב עובק טוב רובעב התוא יתפלחה


םיאכודמל תוומ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
8/5/01 12:52
הוח :תאמ
?רבקהמ תויווג םירהל המלל הבוגתב
אוה - "ןיבת לדגתשכ" ןבצעמה טפשמה תא ריכמ ,רקי ליעפ
היצנגילטניא תמרל םירושק אלש םירבד שיו !!!ןוכנ
אלא (הבוטל תמשרתמ ינא ךתיא תילאוטריוה יתורכיהמו)
.םייח ןויסינל
ןכ אוה לבא ,הזה רמאמה לש הדיסח אל ינא םג ,בגא ךרד
.והשמ הווש הזו - ךויח יב הלעמ
הוחל וביגה
 
 
9/5/01 14:14
דרא ןיראק :תאמ
?רבקהמ תויווג םירהל המלל הבוגתב
!לותב התא
.תחלוסו הניבמ ינא זא
דרא ןיראקל וביגה
 
 
2/3/02 1:40
ילו'/ג :תאמ
?רבקהמ תויווג םירהל המלל הבוגתב
יצימ" תא שיו "םיזנת רהמ םיזירג ליעפ" :ךתוא שי לשמל
"הלילרשה
!םכמצעל םתרחב םיאלפנו םיאימחמ תומש הזיא
םכימצע תא םיאנוש םתאש וא .א
םכמצע לע םיסעוכ םתאש וא .ב
םיעלות ילוכא .ג
םיבוקר .ד
שגר אלל דימתו ידמ רתוי םיניידזמ .ה
ןה םוקמ לכל תורידחה לכ ןכל - ףוגב םיחתפה לכמ םינברחמ .ו
ךה ונייה
'ז' ספוא .ז
אטח הז 'ז' דיגהל .ח
םכל קרש םיבשוח םתאו תועבצא םכל הפחדו םכל הציברה תננגה .ט
הרק הז
תולימ הרמא אלו ינפל תחתה רוח תא םכל הקקיל אל תננגה .י
הצרעה
תקמסה ארונ ארונ ארונ התאו ץוצמתש יצימל הרמא קר .אי
תשייבתהו
'ז' ךלש ןולובלובל הארק תננגה יכ .בי
תודרטה וא תויפנ תויעב לע אבצהמ ךתוא וקרז הארנכ זאו
טסיפיזפ התא יכ תסייגתה אל ללכבש וא ,תוינימ
השק הזו ,ידומח םיעלותה לא לופיל לק ךכ לכ הז - רוציקב
כ"חא גופסלו תושיגרו תונידע לע ןטבהמ רמאמ בותכל ה-ב-ר-ה-ב
,ידמ תבקונ תימצע תרוקיבל םיענכנש ,ךומכ יפוא ישלחמ תובוגת
רסוחב הביבסה לע ותוא םישירפמו ,ןוחטיב רסוחל ,תימצע האנשל
.םוטמטו תוירחא
ךתיא חקו םייחב ךדועב ךמצע תא תפחד םשל רבקל רוזחת - רוציקב
.הלילרשה יצימ תא
ילו'/גל וביגה
 
7/5/01 21:30
יל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הנושאר םעפ הז תא םיארוקש הלאכ שי ךא יל רצ
םיסקמ
אלו םעפ ידימ ןנשל , סיכב רמאמה תא תאשל ךירצ רבד לכ יתעדל
עצבי םג םא ללכב קיזי
םייח ךרד וז טקא קר אל הז בוט ןויז תושעל המ ןיא
ילל וביגה
 
7/5/01 23:18
עסייש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
המיהדמ תא ,ךתוא ץירעמו ךל דגוס ,ןיראק ךל דגוס ינא
...הקיחצמו
ידוס ץירעמ
עסיישל וביגה
 
7/5/01 23:30
ץראוז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!? "דגנ"ו "דעב"ל תוקלחתמ ןאכ תובוגתה לכש בל םתמש
דגנ וא הבתכה םע ונחנא" - םידגונמה תונחמהמ רבכ סאמנ אל
..."הבתכה


! ! ! ! ! י י י י י י י י ד


ץוחמ ותוא ריאשהל יאדכ זא ,תאזה הנידמב שי שפנ לעוג קיפסמ
..."ןויז" תארקנש וזה תימיטניאה היצאוטיסל
םישעמה רואתכ םויכ רוגש הזה יוטיבה ,הז לע םיבשוח םא ,םצעב
םישעמה רשאמ רתוי ,דחוימב םיבהוא אל ונחנאש הלא יפלכ ונלש
םיספתנ ןימ-יסחי המל ריבסמ הז ילואו ...ןכ ונחנאש הלא םע ונלש
...ךלכולמ רבדכ ץוח יפלכ


ףיכש יהשימ םע הטימב לבא ,ןיידזהלו ןייזל בהוא ינא ,ןכ זא
...עיקשהל ןכומ ינא זא קר - התיא םיענו
ץראוזל וביגה
 
 
8/5/01 2:14
ילריש :תאמ
??? םכל סאמנ אלל הבוגתב
.תרמא הפי
ילרישל וביגה
 
 
7/4/02 13:19
jazmin :תאמ
??? םכל סאמנ אלל הבוגתב
אוהש רבג יפמ תעמוש ינאש הנושארה םעפה אל וז ,רקיה ץראוז
התיא םיענו ףיכש יהשימ םע קר עיקשמ לבא ןיידזהלו ןייזל בהוא
ליאות ילוא (ןורקע ותוא ןורקיעה לבא תרחא םיחסנמש הלאכ שי)
העקשה הוושש יהשימ ךיניעב הז המ קמועל ךמצע תא ריבסהל
תוחפ םלוכ יכ הבושתה תא תעדוי רבכ ינאש תורמל ? אלש יהשימו
יתוא עיתפת ילוא בוש עומשל קיזי אל לבא העיד התואב רתוי וא
!?


Jazmin
jazminל וביגה
 
8/5/01 0:52
.הכלהש איהה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
היה אוהש תרכוז ינא .תירבגה הבושתה תא ונל תתלו הירוטסיהב
רשפא ,ןכ ןכ ,וזה הרצה תישנה הייארל הרטנוק ןתנו אלפנ בותכ
לש ופוסב םינתשמ אל םימעטש ררבתמ .וילע יתתמ אל זא םגש ןיבהל
.הרוק .םינשה ףולח םע םג רבד
.הכלהש איההל וביגה
 
8/5/01 4:33
תינאיורט הכיסנ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!בוט לזמו המיסקמ תא ןיראק
.....םכל קיזי אל תצק ונגרפת ,םיילילשה לכ
הרטמה התייה וזו ונהנו וקחצ םלוכ רמאמה אציו אבצב יתייה רשאכ
!קוחצל םישנאל םורגל
...אצייש רפסל הכחמ ינא
תינאיורט הכיסנל וביגה
 
8/5/01 7:08
love :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
karin -al tealvi
acol mikinha
loveל וביגה
 
8/5/01 11:08
קינצוביק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
התוא ץירעת ,הרוחבל דוגסת אלש המכ (...רמאל שי ,לדה) ינויסנמ
םועטלו ףטלל אוה ךנוצר לכש ןיבהל הל םורגל ךתלוכי בטימכ השעתו
ךתעדותב ברצנש והשמ אוה הלש םעטהשו ,הפוגב לפקו עקש ,רומיק לכ
.בוש וילע גנעתמ התאש דע ךמוי תא ףדורו
לש חירהו םעטה ,עגמה לש בולישהש התוא ענכשל ץמאתת אלש המכ
.(!ךכ שוריפב הזו) ךתעד לע ךתוא םיריבעמ הפוג
...הידעלב הליל לש םירוסייה תא ריבסתו ראתתש המכ


ללככו תינרקחה ךנושלל רסמתלמ עתרת ,רואהמ שייבתת איה ןיידע
וימעט לע הפוגמ ןוצר תועיבש רסוחו הכובמ יהשוזיא רוצנת דימת
.וחוחינו


ילוא ,תוררועמ ןתאש הקושתה תמצע תא ריבעהל חילצמ אל ינא ילוא
יל אציש תונבה ילואו תונוכנה תורוחבה תא שגופ אל טושפ ינא
ויתואמחמבו ירבגה ןימב יסיסב ןומא רסוח והשזיא וחתיפ שוגפל
.(ךכ לע ןתוא םישאהל ,ןבומכ ,רשפא יא)


:הז אוה (...המ לוברסב) דיגהל הסנמ םצעב ינאש המ
לע גנעתהל ודמלתו תוקשחנ שיגרהל ןכמצעל ושרת ,תואמחמל ונימאת
.תירבגה הצרעהה


םימעפל -ןכמ רתוי הצור אוהש םלועב רבד ןיאש ןכל רמוא רבגשכ
.הזל ןווכתמ אוה
קינצוביקל וביגה
 
 
8/5/01 11:49
ןימסי :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
תושיגרמ אל םישנ ידמ רתוי .קוידב הדוקנה יהוזש תבשוח ינא
.ןתוישנו ןהלש ףוגה םע חונב
,ןכפוגב קלח לכמ תונהל ןכמצעל ונתתו ןכמצעל ורבחתתש עגרב
.ותואו ןכתא גנעל גוזה ןב םג לכוי
הצור איה המ תעדויו המצעל תעדומש השאמ רתוי קילדמ רבד ןיא
.ךכ לע רבדל תשייבתמ אל ,בושח רתויו .הל הצוחמו הטימב
תבשוח אל ינא ירעצל ךא רמאמה תא םינפמ היה רבג לכו יאוולה
.ירשפא הזש
. וזה השגרהה ןתמב בושח קלח גוזה ןבל ,בגא ךרד
.וחכוותו וסנ
ןימסיל וביגה
 
 
8/5/01 13:28
ינור :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
רשיה תופלשנ הלאה םיבצמב םירמוא םירבגש תואמחמה בור ירה
השולשב לבקל הפידעמ ילש תואמחמה תא ינא .םהלש ןיזהמ
תא חותפל הסנמ אוהש עגרב שממ אלו םיחרפ רז םע םיקתעה
.הייזחה
ינורל וביגה
 
 
8/5/01 14:56
קינצוביק :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
!יתריקי ינור
.ךלש יסיסבה ןומאה רסוח לע ךתוא םישאהל לוכי אל ינא
.היווחל רסמתהלו םעפ ןימאהל ןכ ךל ץילמהל קר לוכי ינא
,רתויב תובגשנה תוריציל הארשה וויה הירוטסהב םישנ
.המחלמ תוניפס ףלא הקישהש תחא םג התייה ,לידבהלו
תא םירבגמ תואיצומ םישנ -הז לע ילכתסת אלש ךיא
.(דאמ ער ,ןבומכ ,הז םימעפל) תושגרבש םיינוציקה
לכמ רתוי ךתוא הצור תמאב רבג םימעפלש אוה יתרמאש המ לכ
הנמש תאש תבשוח תא םא הנשמ אל שממ לבא ,שממ הזו רחא רבד
.ידמ הכומנ וא ההובג וא ידמ הזר וא ידמ


איה המכ דע הנשמ אלו ,השא לכש הדבועב יתעדל אוה יפויה
לאיצנטופה תא שי השא לכב -תכשומ אל וא "תימתס" השיגרמ
.והשלכ רבגל הלא תויהל


.ךל דוגסל והשימל םעפ ינת
קינצוביקל וביגה
 
 
10/5/01 12:54
ילוש :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
?רג התא ץוביק הזיאב .א
?התא המכ ןב .ב
...תוביוחמ ילב ןתוא ךופשל םיענו חונ המכ ...םילימ .ג
-ןאכמ
...םייתד םלוכ אל טושפ .הדוקנ .הלא ינא .ד
ילושל וביגה
 
 
7/4/02 13:33
jazmin :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
יתייה וליפא הברה תצק ךיירבדב והשמ שי ,רקיה קינצוביק
לש תימצעה הכרעהה רסוחל רושק תרמאש המ לכ ,תרמוא
םימתבו תמאב רבגה םא הנשמ אל ןכלו המצע םע הרוחבה
הבהא תולימ הל דיגיו תכרוד איה הילע המדאה תא דוגסי
איהו המואמב הל הנשי אל הז ,השדחה העדוהל דעו ןאכמ
םע חנ השיגרמ אל איהו רחאמ הזו חנ אל שיגרת ןיידע
.יללכ ןפואב המצע
עטקבו תישגרה הניחבמ ןמצע לע ודבעי הלאכ תונבש בושח
ןבהמ קרו ךא תעבונ תימצע הכרעה . תימצעה תועדומה לש
לכ .הביבסהמ עבונ הזש ימצע ןוחטבמ לידבהל ומצע םדא
ותואב הלוע ונלש וגאה ...'וכו תואמחמ תולבקמ ונאש םעפ
בוש יכ תימצעה הכרעהה תא הלעמ הזש רמוא אל הז לבא עגר
ךיא ומצע םדא ןבהמ קרו ךא עבונש רבד הז תימצע הכרעה
.ותפילק ךותב ומצע םע שיגרמ אוהש


תא תצק ונל םילעמש םירבד הברה שי תוכלוהו תואב תואמחמ
בושח זא דעל ךשמי אל הזו יעגר הז לבא לרומה תאו וגאה
.התוחנ תימצע הכרעה ןיבל ימצע ןוחטב ןיב לידבהל


תואמחמ המכ הנשמ אלש תאזכ הרבח שי ישיא ןפואב יל
םע חנ שיגרת אל ןיידע איה הילע ופיערי הבהא תולימו
הצצפ איהש אוה רזומהו ,גוז ןבה םע וא הפוג םע וא המצע
? אל רזומ !


Jazmin
jazminל וביגה
 
 
8/5/01 15:14
קינצוביק :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
(סו'גינה לע לצנתמ ינאו) ינור
ומכ יל עמשנ הז לבא ןיזהמ האמחמ ףולשל םעפ ףא יתיסינ אל
.בואכו יטמוארט יד עורא
.(המכסהב ןהנהמ אוה)
קינצוביקל וביגה
 
 
9/5/01 17:14
ינור :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
.םזגומ היהנ הז
לבלבמ הז ,ינא תאז ינור ,תשקבמ ינאו ,בואב יתילע הנה
תא ,יוהיז ןמיס ךל יפיסות אל המל ,ינור דוע שישכ ארונ
רחא רבד לכ וא ,תנייוצמה ינור וא ,ינור-ה ויהל הלוכי
ינא םאש הנעטב הלילה עצמאב הפ רשקתהל םישנאל םורגי אלש
.הרע הארנכ ינא םורופב תבתוכ
?המיכסמ ?רדסב ?בוט
הבר הדות
ינורל וביגה
 
 
27/5/01 1:08
ילחר :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
:קינצוביקל
היה אל ללכב אוה ךא ,ךומכ קוידב רבידש רבג םעפ יתרכה
...קינצוביק
ףוגה םע "בוט" השיגרמ אל ,השאכ ,ינא .קדוצ התא ,ןפוא לכב
תודדועמ תובתכ םעו..ןמזה םע ילוא .'וכו תואמחמה ףא לע ,ילש
,בגא ךרד ,תרדהנ הלש הביתכה) בותכל םיכסת ןיראק ילואש
יל שיש המ םע העוגר רתוי היהא םעפ ילוא (תנינעמ םגו תעשעשמ
(..ןיאש המו)
ילחרל וביגה
 
 
15/1/12 4:41
קינצוביקל :תאמ
ינשה דצהל הבוגתב
... ךיפמ אצויה תאזל המוד הצרעה הצור יתייה ... ואוו


:) ..... תאו יביל תא םמיח
קינצוביקלל וביגה
 
8/5/01 17:32
ןילו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תופדעה תחקל היטנה התיה זא רבכ רמאמב יל העירפהש הדוקנה
םירומאש השעת לעו השע יללכ ,יניסמ הרותכ ןתוא גיצהלו תוישיא
.םישנה לכל םימיאתמ תויהל


?הזמ תונהנש הלאכ שי םא ,לשמל תומטפ טובצל אל המל
ןילו'גל וביגה
 
 
9/5/01 13:30
דרא ןיראק :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ןייייילו'ג -ןילו'ג,ןילו'ג ,ןילו'ג
תמועל לבא .יניסמ הרותכ ילש תופדעהה תא גיצהל -הנווכה אל וז
,תומטפב יביסרגא לופיטמ תונהנש תורוחב שי טלחהבש תורמל ,תאז
םייפיצפס םינמזב םהל הרוק הזש םגו תובר אל ןהש תבשוח ינא
הזה רמאמה תא יתבתכ -רבד דועו .רוזחמב -קיודמ רתוי -שדוחב
ליבשב ( 24 ליגב רמולכ) טנרטניאב םסרפתה אוהש ינפל יצחו הנש
ןוטה -םירבד המכ ול דיגהל םג ןמז ותואבו ילש רבח תא קיחצהל
קולב לע יתבתכו הפסה לע יתבשי) יתפחסנ יכ םזגומ תצק אצי
לאש ךכ (םלועב יתינהנ יכה -תרגפמ ומכ ימצע תא יתקחצהו בוהצ
הברהל עלוק הז הרקמבו ,ישיא הז .יעדמ רמאמ לאכ הזל יסחייתת
ומכ הזל יסחייתת .סיסבב םימוד כ"הס םדאה ינב ונחנא יכ תוטימ
הברה התווחש הרוחב לש סעוכ תצקהו ישיאה םויסה םואנ -הזש
דימלו תחא םעפ הצורו הלש גוזה ינב םע ינימו יתרושקת לוכסת
בייחמ תוחפ הברה הככ יכ "ונחנא" הבתכ איהו הז תא םהל דיגהל
יל דרת םא ,תאייחב" ומכ םירבד םירמאנשכ "ינא" רשאמ ךיבמו
."אילפהל ונלש ןימה ייח תא רפשל לוכי הז תוינש שולשמ רתוי
הטושפ תישונא השלוחמ לכה ?האור תא ,טושפ דואמ הז ,והז
.האירבו
דרא ןיראקל וביגה
 
8/5/01 20:06
ג.א :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םירבגה לכ ןיב ץיפהל השקבב , ןוכנ ךכ לכו קתרמ ךמסמ !!! אלפנ
קיזמ אל םעפ ףא עדי
חמש תדלוה םוי ןיראק ךל בוט לזמו
:-))))
ג.אל וביגה
 
8/5/01 21:55
סונו :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!בוט לזמ ןומה ,ןומהו .אורקל ףייכ שממ היה !הדות טושפ
סונול וביגה
 
9/5/01 4:35
יתרצנה עושי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ייח תא הניש הזה רמאמהש םכל רפסל בייח ינא
.דבע הזו .הנילדגמ הירמ לע םירבדהמ קלח םש יתמשיי תמאב
.(השודקה) ילש אמאב


(: ...יב תבהואמ איה זאמ
יתרצנה עושיל וביגה
 
9/5/01 7:41
יללה תיפי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םינופלטה .הדובעל רמאמה תא יל האיבה תממעושמ טעמו האושנ הרבח
וניאש ימ לכ .הזה רמאמה תאירקב העורש יתייהשכ לצלצל וקיספה אל
ןכיה םייסנכמו וביל ךותל קומע ןחביש ידכ וב בותכל םיכסמ
.הז רמאמ וב ררועמש תויביטגנל תוביסה תוצוענ
וא םיציב) באכ דע יטנבלר ,יתימאו ןוכנ אוה ךכ ידכ דע ,המ
?(ץויב
ןולימב ותוא יתמליצ רמאמה תא אורקל יתמייסש ירחא דיימ ,בגא
ותוא יתססקיפ .םה רשאב ייתורבחו יירבח לכל יתצפהו םיקתוע
היה אבה בלשה .תדלוהה םוי תוכרבל ותוא יתפריצ .ל"וחב יירבחל
.וילאמ רבכ הרק הז לבא םהלש הצופתה תמישר תא ו"טאנמ שקבל
הצור תא .הרקיה ןיראק ךל הדומ ינא ןכ לעו ,יתדמל דחא רבד ינא
השוע תאש ומכ ,יפיקתת אלו םג יכייחתש יוצרו טושפ .ידיגת-והשמ
דרוי אל אוה יל תוכבל הזעמש הרבח לכ ,םויה דעו זאמ .ךרמאמב
וס :הרזחב הל תרמוא ינא םינוכנה תומוקמב עגונ אל אוה ,יל
.רבוא בומ זא ,ןויז םתס אוה םאו ותיא ירבדת ,ול ידיגת ,טאוו
.הזל סחייתהל ךירצ הככו
.רתוימ רחא סומלופ לכ
ךיא תרחא יכ ,והדזתו םישנ ויהת/םירבג ויהת ,םיגרטקמה לכלו
?םכירבד ירוחאמ דמועש והשימ שיש ונתוא וענכשת
יללה תיפיל וביגה
 
9/5/01 8:58
תניר :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
קר יתייה ,ילעבל תרסומו הז תא הסיפדמ רבכ ינאו ףירטמו בינגמ
ןתוא ךושנל יאדכ אלש םג תומטיפה תטיבצ יבגל הפיסומ
תנירל וביגה
 
9/5/01 9:22
יאמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תינבצע הטנוח ןאכ החתפתהש תטלוק ינא
ריעצה רמושה לייטס ןושוביג ןאכ שיו
יתוא ולכסתו תוומל יתוא ופרשת םא.....ה לש רוחה תא יל זיזמו
ריעה רכיכב
.תרוקיב לוכל תחתמ םכלש תופכה תוברת לבא
ונמזב וילע הרביד הנדימהמ יצחש רמאמ הבתכ ןיראק
הפוקת התואב םיקחש ועיקרה ןופאלפו םוקלס קזב לש הנומ תומיעפהו
לש תושיערמ ןופלט תוחישב
....."םסרפתהש והשמ ךל אירקא ינא אוב"
הלימ לכמ וננהנו הז תא ונארקהו תונב ברעב ונבשיש תרכוז ינא
ןאכל הז תא תולעהל הטילחה ןיראקו
'צניל הב םישוע םתאו
םיבשוח םתאש המ ובתכת ישפוח
הרוחא וארקת לבא
םתדרי ךומנ המכ לבא המכ וארתו
הפי יכה הז תא הרמא ןיראקו
.....ינשהמ ןונש רתוי תויהל הסנמ ןאכ דחא לכ
והשפיא תוכז תודוקנ ןתונ הז םא
ןיבא ינא ילוא יל ורפס
וצרת םא שונא יסחי וא דובכ ארקנש רבד שי
(האמה תנונח דיקפת תא חקא ינא וישכעו)
םינשי םיכרעב הנימאמ דוע ינא תושעל המ לבא
רובידה שפוחב הנימאמ םג ינאש ללגבו
לובג םג ול שיש הנימאמ ינא
!ותוא םתרבעו
...םש ץוחב ואולמו םלוע שי ןיראקלש החוטב ינאו
םכלש תובגתה לע היח אל איהו
דחא ףאל ער השע אל דוע ןוגריפ לבא
!!!!!!הלודג תא !!!!!הככ יכישמת ןיראק
יאמל וביגה
 
 
9/5/01 13:45
דרא ןיראק :תאמ
סעק'צאק תרובח אי בוט ובישקתל הבוגתב
םיזגנ אל יאוב) םלוע יל שיו ,תובוגתה לע היח אל ינא ,ןכא
םא תחתב הזה םיהולאל טועבל יל אב עגרכ יכ "ואולמו" ול ארקנו
יל תפכא לבא (ותיא םיעבוקש תושיגפל תחא םעפ עיפוי קר אוה
ינא לבא ,ער הזש תויהל לוכיו ,הבוגתב יל םיבתוכש הממ דואמ
ומכ ליפ לש רוע לדגל רשאמ םעפ ףלא האמ דוע בלעיהל הפידעמ
.םירחא םישנא הברה
קיזהל הז םהלש ףיכהש םישנא שיש הזל תעדומ ינא ינש שצמ
ימצע ינאש םעפ אל רבכ הרקו דואמ בוט םתוא הריכמ ינא -םירחאל
הז לבא ,רתוי ריעצ ליגב היה הז םנמא .תויועט ןתוא תא יתישע
-םלוע לש וכרד וזש החינמ ינאו ץורית אל
you get what you give
ילצא אב הז הפיאמ יתנבה ינאש הז יתנגהל דיגהל יל שיש המו
יתנבה יכ אלא םזיאורטלא ךותמ אלו תונתשהל ידכ לכה יתישעו
רחא ךילא רזוח דימת הז .האשילק אל וזו -ימצעב קר תעגופ ינאש
ךכ לכ ילצא הבוגתה ןמז השעמל .ךכ רחא ןמז הברה אלו ,ךכ
.דיחפמ הזש רצקתה
דרא ןיראקל וביגה
 
 
9/5/01 13:50
יאמ :תאמ
סעק'צאק תרובח אי בוט ובישקתל הבוגתב
תרמוא דימת ינאש ומכ


םתאש ימ ללגב םכתא ואנשיש ופידעת
אל םתאש ימ ללגב םכתא ובהאיש רשאמ


:-) לריג ווווג
יאמל וביגה
 
 
9/5/01 19:08
ןיראק :תאמ
יתוחא רוציקבל הבוגתב
.קוידב
ןיראקל וביגה
 
 
7/4/02 14:01
jazmin :תאמ
סעק'צאק תרובח אי בוט ובישקתל הבוגתב
תבתכש המ םע חכוותהל לוכי דחא ףא אלו ינא אל ,הרקיה ןיראק
אוה םדא תב/ןבה לש תוישיאה ויתושגר םע חכוותהל ןתינ אל יכ
םעט ןיאו םיחכוותמ אל הז םעו בוט יכה ומצע תא ריכמש דיחיה
.וליפא תוסנל םג


םדא ןבב הבלעה איה תונינשש םיבשוחש בל יער ינימ לכל רשקב
ןתינ דוע המ םהל םשוביש זא םליבשב תונינשה איש הזו
שי לבא הלאכ םישנאמ עגפיהל הכירצ אל שממ תאו ?...דיגהל
םירבדה עבטמ תירוביצ תומדל תכפהש עגרב הזו דחא רבד רוכזל
רשאמ תומדה יפלכ םהלש תורוקיבה תא תונפהל םיטונ םישנאש
.םתדובע יפלכ
וא הבוטל תרוקיבה םא ללכ תעגפנ תייה אלש החוטב ינא
אלו ךתדובע יפלכ דחושמ יתלב ןפואב תינפומ התיה הלילשל
.תישיא ךייפלכ
אל יכה ואלב יכ סועכלו ןבצעתהל המ ןיא םויסל יתצע זא
.וניבי


Jazmin


.ב.נ
( : בוט לזמ
jazminל וביגה
 
9/5/01 12:14
סדה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,הפורשה לש םירמאמהמ לידבהלו ,הזה רמאמב בל הבוש תמאבש המ
םירורב םירבד תרמא ,תא השא וזיא ,ןיראק .שגרה הז ,לשמל
הז ךיאו ,תוקשחנו תובהאנ שיגרהל ונל תתל בושח המכ לע םיריהבו
ךירצ הבהא .לודג ןובלעל הלודג האנה ןיב לדבהה לכ תא השוע
בהאמ תויהל םג - דבלב תינימ וא תינמז איה םא םג ,הבהאב תושעל
תא הווש אל - לדתשמ אלש ימו - ןורשיכו תונווכתה ךירצ בוט
.חמש תדלוה םויו ,ןיראק ךל תוקישנ .ונלש הזירקה
סדהל וביגה
 
 
9/5/01 12:17
סדה :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
אלש רבג ,תילארשיה "תוירגוד"ה ללגב ילואש יתבשח :והשמ דועו
קר תא םא יכ ,בוט בהאמ תויהל ול השק הקומע הבהא ךב בהואמ
תועט וזיא ."ןויז קר" לש סחי הווש תאש ול המדנ - ןויז
תעגל .םייניטלה םיבהאמהמ ודמלת ,םיתפרצהמ ודמלת .תילאטפ
תופי םילימו ןונגסו שגר ךירצ ,רומח אל התא םא - השאב
תורשפא לכ .תישונאו תידדה האנה שי הככ קר .הלודג תונלבסו
(-: החלצהב .תיריזחו תינעגופ איה תרחא
סדהל וביגה
 
 
11/5/01 2:24
ירותסימ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
םיטנמורו שגר יירסחו םיליבד םה םילארשיה םירבגה לכ אל


ךל לחאמ ינאו הלאכ תורעשה תולעהל ידכ קיפסמ תשפיח אל ילוא
יאצמיתש


החלצהב זא תאזכ הבהא קיזחהל דאמ השקו לק אל הז יכ הזכ דחא
...הקותמ
ירותסימל וביגה
 
 
12/5/01 1:43
לאונמע :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
החילס םולש ייה
לאונמעל וביגה
 
10/5/01 12:05
ירותסימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
סקסב םייחב ןויסינ תצק יל שי 24 ןב רבג ינא ... הרקיה ןיראק
.


עדי רבג לכש הווקמ ינא הבתכנש הקסיפו הרמיא לכ טפשמ לכ יתבהא


אוה השיאה ףוגש וביל תמוצל חקיו תבתכש םיאלפנה םירבדב שמתשהל
רבד


לודג ימצעה קופיסה קר אל זאו ותוא קנפל ךיא תעדל ךירצש אלפנ
ישגרה קופיסה אלא


הז, שגרו ךרע ילב ןמדזמ ץוטס קר אל הז ןויז .גוזה ינב ינש לש
ונממ תונהל ךירצש אלפנ רבד


איה המזגרואה ינשל דחא קוניפ הברהו הלועפ ףותיש ידי לע קרו
.תפיוזמ אלו הלודג רתוי


....רואל אצי הזש הווקמ ינאו יתמשרתה יתבהא ןיראק םויסל
ירותסימל וביגה
 
10/5/01 12:43
םעונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תוצלמהה תא,ידמ רתוי יל שדיח אל אוה לבא -הללאל דומח רמאמ
.רבכ יתמשיי םגו יתנניש,יתדמל רבכ ולאה
!ךכ יכישמה,ןיראק הדותתת-הרקמ לכב
תומזגרוא יתשב רמגיי ןויז לכ ובו אובי םויו ןתיי ימ
הוולשב דחי ונלוכו ,לבקל םגו רתוי תתל ועדי םירבג ,(תופתושמ)
.תואירבו
!םלוווווכל סקס
םעונל וביגה
 
10/5/01 13:44
היח אמגוד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אולמב .םינומהב .בוט לזמ - בושח יכהו ןושאר רבד .ןיראק םולש
.הכרבה ןבומ
תתנש ינפמ ונשגפנ אל םלועמש הדבועה ףא לע ,ךתוא ךרבל יל בושח
תונקסמ קסה ,רמאמה תא ארק"ל היח אמגוד תויהל דובכה תא יל
."לעפו
...ינימאת אל ...ןכ ,ןכ
הרקש רתויב בוטה רבדה היה אוהו .רבח יל היה יצחו םייתנשכ ינפל
.םעפ יא הטימב יל
דחי ונייה .טעמ העלצ ,תאז םע - וניניב תיטנמורה םיסחיה תכרעמ
.רמאמה תא ארקל יל ןתנ אוה ,םמויס תארקלו םישדוח השימח
ועשעיש וא ובילל ועגנש ןותיע ירזג רמושש ,הזכ ביבח שיא אוה
.ותוא
לבא ,התיה) הלודג ךכ ידכ דע התיה אל וניניב תוימיטניאה ,ונמזב
יתבהא ,יתארק .בתכנש המ לכל ביגא שממ ינאש (...ךכ ידכ דע אל
םילעמש - ךומכ םישנא שיש לע יתכריבו יתקקחצו יתנהנה ,יביל לכב
ךרדב - ונמזב) רואל םתוא םיאיצומו בתכה לע םהיגיגה תא
תא תדעי ךכ םשל אלו תננכת אל ללכ - יתנבהש יפכש ,תיתרתחמ
החילצמ אל וא הזיעמ אל ינאש המ לכ תא ימוקמב רמול ידכ (בותכה
...חסנל
ראשנ ךרמאמ ןורכזו וניכרדל ונדרפנ ונא ,ורבע םימיה ...וישכע
.ישארב םעמועמ
תרושקתה תויעב - בוש .רשקב תויהל ונרזח ,הנש יצחכ ינפל ,הנהו
המכו המאתה וניניב ןיא המכ דע יל וריכזה וניניב תירטנמלאה
םע ךא ,םימוגפ תודוסימ והשמ תונבל בוש עיקשהלו תוסנל רתוימ
תויהל לוכי אוה ,ןכ) הפהפי ,םיהדמ סקס הז המ םג יתרכזנ ,תאז
- םויהש רקיעב ,גנעמו (הבג םימירמ ילואש תו/םיארוקה לכל - הזכ
םג ומכ הלודג רתוי הברה וניניב הבהאה - ינשה בוביסב
.(...המאתה ןיאש וליפא) תוימיטניאה
יתלייט ,"בשחמ ישומיש" לש םימשמ רועיש ךלהמב ,לומתא ,הנהו
- הזה יטמוארטה ערואמל הלצה שרק תשפחמ - תשרה יפד ןיב יתאנהל
תויקית תונבל ךיא ונל ריבסמש הרומ לומ ידמ תררוקמ התיכב הבישי
שדחתה המ קודבל יאדכש הבשחמה ישארב התלע עתפלו (...) תושדח
.(םישדוח המכו המכ רבכ ןאכ יתרקיב אל) תוננבב
אלל - הטיסרבינואב - רמול אלש ,התכב יתראשנ ךיא יתוא םיהדמ
וחיגה םיטלשנ יתלב קוחצ יצרפש הדבועה רואל ,הרומח הייעשה
."word"ה יזרב ונתוא קתרל הסנמ הרומהש ךות ,םואתפ ינוויכמ
.הקימעמה הנבותה ילע התחנ םואתפו .יתלוכי אל .ךייחל יתקספה אל
.ךרמאממ הארנכ דמל ,האמה בהאמ ,רקיה יבוהא
רמאמה יכ .םיהדמ טושפ הז !!! "built in" הככ אב אוהש ןכתי אל
ףס לע ותוא יל הארה ירה אוה .ונרכהש ינפל דוע ולצא היה
- לע ותוא טופשל ינממ שקיב אוה םא ההות ינא םויהו) ונתדירפ
התא - הז תא ךירצ אל שממ התא ,ואוו" - רמול ...ונמזב ויפ
be beter ...דבל לכה עדוי רבכ התא ...ךמצע ינפב הלועמ
.(...'וכו "could'nt
.ילע ןמאתהו ןניש ,ארק טושפ אוהש ,תיעדמה העיבקב תנכתסמ ינא
לע רתוול ןכומ היהש לע .ךכ לע לארשי סרפל יאכז אוהש קפס ןיאו
רמאמה תא תחקלו (הזמ ןומה ול שיש יל ינימאתו) ולש שפוטמה וגאה
.(ףיעס ,ףיעס) ויפל לועפלו תוסנל ןכומ היהש לע .ךויחב
.ןיראק
תינצלפה ינא) ךל עיגמ הז לבא "...הדות" רמול דירחהל ינצלפ הז
.(...ןבומכ -
לכ ךירעהל עדוי ןכאש םיסקמ םדאמ חבושמו רפושמ סקס יתלביק
תכלמ םומינימ ינאש השוחתה תא יל קינעהל עדוי ,יפוגב תיבובקנ
,עבט אלפ הז (תעגל ילב םג) ידיצל תויהלו יב תעגלשו םלועה
ןכא אוהש יל רפסלו ןטושפכ ךלש תוצלמהה תא ץמאל וליפא עדוי
יתוא תוארלמ קרשו הזה םיהדמה תחתב םויה עגי אל אוה םא תומי
אוהו .םלועב םיהדמ יכה תויהל עדוי ,(ךכ שממ .םיטוטיצ) ול דמוע
רתוי תויהל םילגוסמ אל תאז לכב ונחנאש בוצע המכ .רקי רבח םג
..ינשה תא דחא גורהל תוצרל ילב ינשה תרבחב דחא םיימוימ
השאש העיבקה תא הוואגב תלבקמ ינא ,ךכ ילא גהנתמ והשימש ירחא
ןייזמש ימב תבהאתמ
.התוא
.בוט לזמ ,בוש
היח אמגודל וביגה
 
10/5/01 14:15
'גראל הד סכלא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:תומידקמ תורעה יתש
תוכיאל רשק ילב ,בוש םסרפתמו ,בתכנ הזה רמאמהש בוט .1
.רקיעה אוה ןוידה םצע .וינועיטל
הזיא) 'וכו "םיזנת ליעפ" /"הלילרשה יצימ" לש ןהיתובוגת .2
בתכיהל תולוכי ,ןהיתובוגת ,ןכ ,(םשל ורזחיש ילוא !טייריפוק
טושפ ןיראק :דבלב תרעוב האניק ךותמו .דבלב תוגלוק-םישנ י"ע
תוימהבה ץרפמ ןבצעתהל אל ,םידלי זא.םוקמה תא ןהל תספות
תוללקל טרפ ,ינובת רבד הב היה אל ,םצעבש ,תננגוסמ-קלעה
.תחלצה - םעז-תמח וזכ ינשה דצב ררועמ התאשכ :ךפיהל .תותוחנ
.תובוגתה ירוחאמ תודמוע ימ ער אל ירמגל שוחינ יל שי ,הזמ ץוח)
.(הלש הרבחה לש ןונגסה רתוי .איהה אל ,אל


חכשנ ,(ןשנטסבא ?ןטסינגפא) רמאמה "דגנ"ו "דעב" תועד בורמ ,בוט
:שיו .םעט ירבד המכ רמול ךרוצה ליגרכ


ישנה ןימה היה לוכיש רתויב םינכוסמה םירבדה דחא אוה טספינמה
,השדח הביתכ לש תוסכ תחת .טסיניבוש לכ לש ומולח .ומצעל שקבל
,רתויב תוינרמשה "תותימא"ה וב תוחנומ ,לוכיבכ תילרביל ,תינתעד
לכש ךכל רבעמ .תישפוחה השאה יוכיד ןתילכתש ,רתויב תוירבגה
וילע ףנעה תא תתרוכ ,"םיחנמ /םיבייחמ םיללכ"כ תחסונמה "העד"
?התליב ןיאו תחאה תמאה וז ,וז .תבשוי איה


הרואפת ןה תויטקרפה תוצעה רתי) יזכרמה ןועיטה לע לכתסנ ואוב
:(דבלב תעשעשמ


."התוא ןייזמש רבגב תבהאתמ דימת השא"


"השדח" השאש חיננ ואוב .תינושל-תיגולה המרב ,ךרפומ ןועיטה
ןיב (תונב ,תיטסינימפה ןכנושלב ,"התוא םינייזמ" וא) םע תבכוש
.הייח ךלהמב םירבג 50 -ל 5
?"תבהאתמ" תא םהמ דחאו דחא לכב
."הבהא" וז המ םיעדוי אל הארנכ ,םירבגה ,ונחנא זא ,החילס
תכלשה ,תילאטוט ,תפרוש ,הרידנ העפות ןה תובהאתהו הבהא ,וניבגל
,הזה ןורוויעה ,ןכ .טלחומ ןפואב - תרחאה - רחאה רבעל ימצעה
,םוקמה הז .גייסו יאנת ילב ,ירמגל התיא תויהל האלמה תונוכנה
'וכו ,חצנל םייח ,"לרוג תופתוש" לע זטנפל ןתינ וב ,דואמ רידנה
םוקמב םחותמ ףיכ ,ףתושמ עושעש ,יעגר םסק ,הביח םתס אל .'וכו
.ה-ב-ה-א - אל אל .ןמזבו


ונחנאש השא לכב םיבהאתמ אל ,םיללמואו םילבגומ םירוצי ,ונחנא
לש הבהא ,ךייח ךלהמב ,בהאתהל רשפא :ךכמ קוחר .התיא םיבכוש
(םתסה ןמ ,ירבגה) שגרה .והז .םישנ שמח ילוא ,עברא ,שולשב ,שממ
,ודות ילוא ,עגרל ובשחת םא .לבגומ רוצי לש לבגומ רגאמ אוה
הבהא ירחא רובש בלב ןתרתונ םימעפ המכ .הככ הז ןכלצא םגש ,תונב
.גג ,עברא-שולש .םואתפ המ ?םעפ 50 ?הגגופתהש


.ךויח ,תומימח ,הביח ילוא איה ןויז לכ ירחא "תובהאתה" :הנקסמ
:םייתשמ תחא ,רמולכ .תובהאתה אל .תובהאתה-עבר ,שראפ-תובהאתה
.ירקש אוה ןועיטהש וא ;המוקמב אלש "תובהאתה" הלמב שמתשמ רמאמה


ךות .תיתדבוע-תישגרה המרב ,בושח רתוי הזו ,ךרפומ הזה ןועיטה
םיסנמ ,ך"נתה לש תויטנוולר תמרב ,"תיגולויב" הקמנה יהשזיא
,םימסק השעמ ,תמרוג ערזה תטילפו הרידחה םצעש ונל ריבסהל
,ןקרופל העגהו ןימה ירביא ךוכיח :תמאב ,אל .השאה "תובהאתה"ל
ףוליקו המטפה ףוטיל ,םיקותמ םיטפשמ המכ םג - המ תועדוי ןתאו
וזב השפנ תא רושקת השאהש ידכ ,הלאב יד ,הלא - ירחא הקד וגנמ
?(ףלקמהו ףטלמהו) ךכחתמה לש
.סאלאח
.שוקשק


תובוגת רדעיה י"פעו) יניסמ הרותכ וזה הסיפתה תא ץמאתש השא
הצירעמש ,העונכ ,הנטק השא התואל םצעב תכפוה ,(הארנ ךכ ,דגנה
.וגנמ הל תפליק םא ,ללכבו .הב ךכחתהל ולזמ לזמתהש רבג לכ


לכש המ תויהל הלוכי השא לכ ,טושפה ןויוושה ,םזינימפה הפיא
?םומעיש לסחל ידכ ,קרפתהל ידכ סקס ,ןאפ רופ סקס ןיא ,והז ?רבג
לבא - ירחאו תעבו ינפל רבדל רשפאו ,םיאוגנמו ,הביח םע ,רדסב
?"תישגרה ותחפש ינא וישכעמו סקס יתישע" ,וזה תיגארטה השיגה המ
.ןכרובע רעטצהל קר רשפא ,הככ תמאב הז םא .יובאו יוא


:רקי טסיניבוש ,ךל הנה
.ןגדגדה תא ןהל ןבצעת לא .1
.ירוביצ םוקמב רעישה תא הל ףטל ,הפי איהש הל דיגת .2
.תחא החונתב ,רומגו רודח .3
.ירוחאה סיכב דעומ דועבמ ןכוהש י'ציל ףולש .4
.ךנוצרכ הב תושעל יאשר התא ,וישכעמ .חצנל .ךב תבהואמ איה .5
.(יצימ םצעב איה הלילרשה :הגאד לא ,אל)
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
11/5/01 0:06
םח דש :תאמ
יצימ םומיסקמ ?הלילרשל הבוגתב
איהש המ תא הל ןת זא 'גראל הזכ התא םא
.תוצרל המ הל ביתכת לאו הצור
םח דשל וביגה
 
 
11/5/01 8:14
'גראל הד סכלא :תאמ
תוי'גראלב םזיניבושל הבוגתב
המ דחא ףאלו תחא ףאל ביתכמ אל .תושעל המ הל ביתכמ אל
.תויהל המ וא ,תושעל
.שפיט תויהל האלמ תוכז שי דחא לכל
.ןויז ירחא תישגר החפש תויהל האלמ תוכז שי תחא לכל


,בהאתי רבגש יוכיס ןיא :בושח יכה .יטתאפו םמעשמ הז ,המ קר
טוטרמסל הכפה הליחתכלמש ימב ,ללכבו רחואמ רתוי בלשב
יתיא בכש אוה ,ואוו" ,העונכ תושגרתהב תפעפעמ ,"בהואמ"
."ול ךייש יביל וישכעו
אל ,םייניעה הבוגב יהשימב בהאתהל רשפא .יוכיס הל ןיא
.ןוצרמ-התוחנ הרוחבב
'גראל הד סכלאל וביגה
 
 
11/5/01 19:11
ינרק :תאמ
תוי'גראלב םזיניבושל הבוגתב
הרוחבל אורקלו .ךיניעב יטתאפ אוה שגרש יניעב בוצע
החפש - תניידזמ איה ותיאש רבגה יפלכ והשמ השיגרמש
ילב ןיידזהל אוה הזמ ךפיהה וליאכ .יניעב בוצע םג ,תישגר
,תיניצו הרק השיג וז .ךתואמצע תחכומ זאו - שגר םוש
םוש ןיא .םיטסינבושה ינפמ םישנה לע ןגהל ךרוצב תיווסומש
הרובג םוש ןיאו .שגרתהלו שיגרהלב תודבע םושו השלוח
.שגר וב ןיאש ןויזב
ינרקל וביגה
 
 
14/5/01 3:27
ןרטובא ןא'ז :תאמ
יצימ םומיסקמ ?הלילרשל הבוגתב
.סכלא סכלא סכלא
ראובוב-הד ןומיס לש הרפסב לעלעלו (?) בושל ךל העיצמ ינא
יטנוולר ןיידע אוה 1949 תנשב בתכנש תורמלש "ינשה ןימה"
הלוכי השיא לכ" אלש ןיבתש םדקומ רתויש המכ .המיהדמ הרוצב
.בוט רתוי ,"רבג לכש המ תויהל
ןרטובא ןא'זל וביגה
 
 
7/4/02 14:33
jazmin :תאמ
יצימ םומיסקמ ?הלילרשל הבוגתב
יתפייעתה תצק יכ םא) ךיירבד תא יתארקש ירחא ,רקיה סכלא
ךל הרקיש המ חטב הזו יל חלסתש החוטב ינאו ךרואה תאפמ עצמאב
הברה יתאצמו ןיראק לש הבתכה תא יתבהא .ךתיא המיכסמ ינא (:
םוש יכ זוחא האמב אל ןבומכ) תרחא וא וז ךרדב םינוכנ םירבד
הנוש שיגרמו ילאודיודניא אוה םדא לכו םייחב זוחא האמ אל רבד
לש עטקה דבלמ (...בוזענ לבא וייחב תרחא וא וז הפוקתב
לוכי הז תרמאש ומכ...ותיא תובכוש ונאש דחא לכב תובהאתהה
ןוצרה לבא תובהואמ ונאש הבשחמה וא תוקלדיה וא ,הביח תויהל
טקאה ירחא ןמז...הברה) ומצע טקאה ירחא ימושתל אוה קזחה
רמגנ אל טקאה םישנ הברה תניחבמש ןובשחב תחקל שי (ומצע
תצק ךשמנ אלא (דחא דצ לש וא) םידדצה ינש לש המצע הרימגב
לכ תא שיגרהלו ונימצע םע בוט שיגרהל ןוצרה ללגב הזו הז ירחא
,ירחא םג טקאה ןמזבו ינפל ונילע ופערוהש הבהאה תולימ ןתוא
רחאל דיימ ונקרזנו דחא רבד ליבשב ונלצונ וליאכ שיגרהל אלו
.ונתיא ומייסש
.אוה ופוגל דחא לכ ילאודיודניא דואמ הז...בוש לבא
השיגרמש הרבח יל שיש ןייצל שי לבא ךתיא המיכסמ תישיא ינא
ינאש רבג לכב תבהואמ ינא" - ןיראק לש היתולימ יפל קוידב
איהש ןכתי אל הזש הל ריבסהל הסנמ ינאש תורמל "ותיא תבכוש
תוביס הל האיבמו תחא םעפ הלוכ ותיא הבכשש םדא ןבב תבהואמ
הארנ אלו רזוע אל הז תיגול הניחבמ ןכתי אל הז עודמ רופס ןיא
! תבהואמ- איהש הבשחמב תויחל הפידעמ איה ,דיתעב רוזעיש יל
.(הומת ףוצרפ השוע)...ייקוא ...זא
אל ירה יכ ,ונממ גשומ הל ןיאש םדא ןבב בהאתהל הלוכי איה םא
ןפואב וילע םולכ טעמכ תעדוי אל תאש םדא ןבב בהאתהל ןכתי
דומלל ןתינ אל םגו קמועל ולש תוישיאה תא הריכמ אל ,ישיאה
ןבה לש תיתימאה ותוישיאו ויפוא תא הנשב וליפא וא דחא הלילב
.הל םשוביש... זא םדא


ןכאו) הל העיצמ יתייה...וב בהאתהל הל המרג הרידחה םצע םא
ןפואב המצע תא לואשלו המצע ךותל בוט בוט לכתסהל (יתעצה
!? ינויגה הל עמשנ הז םא יביטקייבוא


jazmin
jazminל וביגה
 
11/5/01 13:09
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ךתוא ןקתל יל השרת -ןוכנ יתוא תנבה אל ללכב
תמצעו תוכיא לע רבדמש ךכ רחא דימ ךשמה שי "תבהאתמ השיא לכ"ל
ףסונב .ןטנטק שממ הז םימעפל -קנע הז דימת אל -תאזה תובהאתהה
.יתוהמ לדבה -םייתשה ןיב לדבה שי -הבהא אל וז תובהאתה ךכל
ראש לכו תויטוטרמס ,תותיחנ יבגל תישעש תויצטפרטניאה
אל) ךלש ירמגל םג םה תילילשה היצטונוקה ילעב םיביטלרפוסה
תושלח ןה םישנש חינהל הלוכי אל וליפא ינא .(תיטסינימפ הבישח
אל וז .ובהאתי ןה ימב וא ושעי ןה המ הנשמ אל םירבגמ רתוי
.היצפוא
ינא ךלש םישקונה םינוירטירקה יפל .תיטסינימפ אל שממ ינא בגא
תירוקמה תועמשמה תא דביא םזינימפה גשומש וא) ירמגל תיטסיניבוש
רבגהש תניינועמ אל ירמגל ינא .(ןובשחב תחקול ינא הז תאו -ולש
ינש ןיב הנבהו רושיג אוה םסקה לכש תאצומ ינא -ינא היהי יתיאש
הזכ ןיאש תבשוח ינא תאז דבלמ .םדא ינב לש ןיטולחל םירחא םינז
םישנו םירבג יכ -המל רמאמה תליחתב תבתוכ ינאו -םזינימפ - רבד
ליבשב הזל הז םתוא תוושהל רשפא יא ןכלו ןיטולחל הזמ הז םינוש
. םינוש טושפ .תונוילע וא תותיחנ חיכוהל ידכ וא ןויווש גישהל
ןויווש קר אל) טלחומ ןויווש גישהל הסנמש םזינימפ ןכל
ןועיט אל ןיטולחל אוה (ותישארב ומכ הריחב תוכזו תויונמדזה
.יליבשב ןוידל היצפוא אל וליפאו
תרחא וא וז הדימב תושגר תברעמ דימת השאש אוה יתרמאש המ לכ
והשמ הז יכ םגו הלש הנושה יתרבחהו ישפנה הנבמה ללגב םג ,ןויזב
-תרבדמ ינא המ לע תוניבמ םישנו -םכלצא ומכ ינוציח אלו ימינפ
.אלש תמאב -הרידחל השידא ראשיהל רשפא יא
המל :ירמגל רחא רבד הז ךלש םינועיטב יל קיצמש המ ,תאז םע דחי
המל ?יטאתפ והשמ ךל תיארנ (יותעו המר וזיאב הנשמ אל) תובהאתה
ימל המצועב שיגרהל תבהוא ינא .ךפיהה ירמגל הז יתעדל ?השלוח
הלוכי אל ינא והשמ השיגרמ אל ינא םא השעמל .ותיא תבכוש ינאש
וז ,םייח חוכ הז - השלוח אל וזו -ליבקמב אב הז -וילא ךשמיהל
וזיא לע .המשנהו ףוגה לכ לש הגיגח וז ,חמש הז ,המיהדמ תוינויח
ןיבהל הז ןאכ (םירבג) םכל העיצמ ינאש המ לכ ?רבדמ התא השלוח
םלעתהל םוקמב תידדהה האנהל תאזה תישנה העפותה תא םותרלו הז תא
תחקל םכל העיצמ ינא -םימיוסמ םירקמב הערל הזב שמתשהל ףאו הזמ
הכרעהבו דובכב הב שמתשהלו הנתמכ ונלש תאזה תבלושמה היגרנאה תא
םירבג הברהו המצוע ןומה םע והשמ הז השיא .דחפבו לוזלזב םוקמב
?תנווכתמ ינא המל ןיבמ התא (יתרת) התוא לוכאל ךיא םיעדוי אל
הזש באכה לכ םע ,קוידב הככ ימצע תא שיגרהל קיספא ינאש םויב
רופיסה לכ תא השועש הממ בושח דואמ קלח דבאא ינא םימעפל יל בסמ
.החרטה תאו םירוסייה תא הווש "םייח" ול םיארוקש הזה תחתהמ
ןיראקל וביגה
 
 
11/5/01 19:13
ינרק :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
!רפסה תביתכב החלצהב ,ךלש םינועיטה םע המיכסמ דואמ
ינרקל וביגה
 
 
12/5/01 10:55
וג_ידניא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
לכ םע יתמכסה יכ אקוד ואל ,הבוטל תרכוז ינא הזה רמאמה תאו
המ ,תינשו ,עשעשמ דואמ היה אוה תישאר לבא ,וב בותכש המ
השדח הפוקת תחיתפ לש ןמסה היה אוהש יל המדנ ,בושח רתויש
הז .תיתימאה ותובישח תאזבו ,וניתומוקמב תינימניבה תרושקתב
הז ,תויצרופורפ ןדבוא דע וא ,הערל םשו הפ לצונמ הזה שפוחהש
.םייחהמ קלח
.בוט לזמ ךל היהישו
וג_ידניאל וביגה
 
12/5/01 12:11
ןתיא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לכ ,תוקוחר ךכ לכ םישנש הדבועה תא יתמנפה .יתשאייתה טעמכ רבכ
.תונבומ אל ךכ
בישקהל קר ךירצ .טושפ ךכ לכ םלועהש רבתסמ
.יד טושפ יד ,יד .םיפיטואורטס םע ,תואשילק םע קיספהל
.הבשקה תמאב ,הבשקה ,תונכ
ינא יכ ,ךירצ יכ אל ,בישקהל חיטבמ .תואלפ ללוחל לוכי גולאידה
.הצור
,הביח תצק ,ךור תצק םישפחמ םלוכ .םימוד ונלש םיכרצהש רבתסמ
.הבהא םג ןכו דובכ
טושפ .םש אצמנ הז ,השא תא םא וא רבג התא םא הנשמ אל שממ
.דחיב םצעתהל
.םדא ינב תויהל
ןתיאל וביגה
 
 
7/4/02 14:50
jazmin :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
אל ונחנאו טושפ כ"כ הזש הנקסמל תעגהש החמש ינא ,רקיה ןתיא
םיחפנמ ונלוכו ,םינוש םינז ינש אל ונחנאו תוקוחר ךכ ידכ דע
םיקוקזש םירבג שיש ומכ .תויצרופורפה לכל רבעמו לעמ הז תא
הפוקתב םג יולת ילוא) אלש הלאכ שיו ...'וכו הביחו שגרו ךורל
לכש הפוקת שי םישנה יבגל רבדה ותוא זא (וייחב םדאה אצמנ הב
ךכב רושקש המ לכו םייוליבו םינויז תמאב הז ונתוא ןיינעמש המ
תיב םיקהל הז וילע בושחל תולוכי ונחנאש המ לכש הפוקת שיו
.(םדאה אצמנ וייחב הפוקת וזיאב יולת...בושו) לארשיב החפשמו
אלו ומצע טקאה םשל קר (וקרזו) ונייזש םישנ הברה הריכמ ינא
תולגוסמ אלש הלאכ שיו םיסחי תכרעמ חותיפ וא שגר םוש ליבשב
ינא בושו ...'וכו הביחו שגר הזב ברועמ אל םא הז תא תושעל
המ הב/וב וניינעתת ,ינשה דצה תא ולאשת טושפ - יתצעל תרזוח
ה/וייח לש וז הפוקתב ה/ויתופיאש המ ה/ותוא ןיינעמ
...'וכו ...'וכו...'וכו


Jazmin
jazminל וביגה
 
12/5/01 16:31
ילש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,יתריקי ןיראק
.שדוחה תא םצעבו ...םויה תא יל תישע
...ול תוארהל המ יל שיש יל הארנ וישכעו הארונ הסאבב יתייה
.טלקיי והשמ ילוא
תהל .םינוויכה לכמ ףיכ הז תדרל ,םיניינועמה לכל הזמ ץוח
ילשל וביגה
 
12/5/01 19:33
sadobaby :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךיא ,ןיידזהל ךיא תועדוי אל ןכמ %80 תוחפל ,תונב ,תונב ,תונב
.ילטקרה ןיינעל "ןכ" דיגהל ךיאו ,תויוטש רבדל אל ךיא ,ץוצמל
ינפלו ,ןכתא גנעל ךיא ונל וריבסתש ינפלו ,תוכבל וקיספת זא
!בוט ונל תושעל ךיא ודמלת ,םישיגר אל ונחנא המכ ונל וריבסתש
- תובוגת םיקדוב ןכ ,םיניינעתמ ןכ ונחנא ,םיעיקשמ ןכ ונחנא
.ונתוא תוגנעמ ןתא המכ דע קודבל וליחתתו תוכבל וקיספת
ונהנש תרמוא אל ,בצמ לכב טעמכ המזגרואל םיעיגמ ונחנאש הדבועה
לע רבד יצחו רבד תועדוי אל ןכבור ,ןכמצע תא ולשת לא - ןויזהמ
הדובעל הללאיו לכש ינויזמ ולדח אנא - רבגה גוניע
םיענ סקס ךשמהו הבהא ,רוא
יבייבודאס
sadobabyל וביגה
 
13/5/01 0:13
ןגכ לייא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םתאש תונחמה ינשל איה הנווכהו ורבחתתש ןמזה עיגה הללאי
אלא ןיוולל אלו םילבכל אלו ורבחתת .םהיניב דירפהל לכ םישקבמ
.ולש/הלש םוטקרל וא הלש ןגדגדל הלש/ולש שגרל תחא וא דחא לכ
.טקלטניאל בושח יכה הזו ורבחתת
תוציפקו םירמאמ רדס לסחו לק רתוי הברה היהי לכה הז ירחא
.הגרדמ
.סקס הז ירחא לכ םדוק הבהא הז
.הז תא ךל ןיאש וא הז תא ךל שיש וא : ןטק והשמ דועו
המ ןיא .ורזעי אל םילימ ףלא םג הז תא הל וא ול ןיא שימו
.תושעל
!בוט לזמ
ןגכ לייאל וביגה
 
13/5/01 0:43
34-ןתיא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיראק הדות


אלא ,ונל עודי ובורב וב רומאה ירהש ,קתרמה רמאמה לע קר אל .1
הזועתה לע
.םירבדה ורמאנ םהב תורישיב ןחה לעו םירבדבש


ינא ,ילארשי רבגל סולפ עצוממ ןויסנ ןעו יתונש 34 ימורממ .2
לוכי אלש רבג ןיאש חינמ
.הרפמה ךרמאממ והשמ דומלל


תועמשמ ירהש ימצע תיב קדב תושעל בייחש ירה ,רתוי דמלה לכ
תבב גהנ הכ דעש רבדה
.ונממ שרדנכ אלש וגוז


חטבל ירהש ,רמאמה לש הרוש לכב טטחלו שרפל ראבל םוקמה הז אל .3
הנשי דחא לכל
.םשו הפ תוגייתסה


.תמאהמ דחפמ - תויוגייתסה הברמ


.הציצמה תא וא הרידחה תא םישפחמ קרש םירבגל זב ינא תישיא .4
.רקיעהמ םיקוחרש ןימב םיבלש םה ולא


ינממ הלביקש הרוחב התיה אל דועש םירקי םירבג יל ונימאת
התמזוימ הדרי אלו יתוכיא קוקיל
.ןיבהל רשפא הז תא םגו הפב הל רומגא אלש השקיב םומיסקמ
.ודות


.תועש שולשמ רצק תויהל לוכי אל יתוכיא ןימ ללכבו .5
.זופח יתניחבמ הז הזמ תוחפ
.לגשמה תלחתהמ יצחו העש ינפל אל ,המוקמ ,ללכב םא ,הרידח


.ריהבהל שקבא תונב תירוחאה תלדה ןינעל .6


ךכ .הנושאר הגרדב היזטנפ תאז ךכב םיניינועמה םינבה תניחבמ
ךל בושח ךגוז ןב םאש
.תאז לכב תוסנל ידכ לכה ישע ,ןינעב הפרמ אל אוהו
םירבד שי יכ ,(איה הנויסנמ הארנכ)? הדומ וליפא ןיראק ירהש
.וגב


רשוכ תא יל ןתיי ימו ךתביתכ ןחל בוש ףוסבל ןגרפא ןיראק ךל .7
רמאמה תא ךל ןתיל ךש יוטיבה
"...לכה אל הז הציצמ ,תונב" ,ירק ,ידגנה


ןתיא ,ךלש
34-ןתיאל וביגה
 
15/5/01 1:46
3pel R :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דעו המזגרואל לחה ,רבד לכ ףייזל תלוכיה הלש לנסראבש ,השיא קר
םילימה דמצ דצל "שגר ןגפה" םילימה דמצ תא בותכל הלוכי , ךויחל
.רזומ הזש בושחי אל דחא ףאשו "ןויז קר"
"םירמאמ"ה לכ ךרואל דיחפמ תוחיפ תרבוע ,שגר הלימה תועמשמ
תמאב ךירצ אל .הזה רתאב ךכ לכ םיקירהו ךכ לכ םינונשה
.וליאכ תושעל .שגר ןיגפהל קר קיפסמ ...שיגרהל
.הרב'חל רפסל רשפאש רקיעה
.ימעפ דח ןויזל שגר ויב רשק שיש ןאכ ודיגי םג טעמ דועו
.שממ דיחפמ .ונלש הרבחה לש הארמכ הזה רתאה תא רוקחל רשפא
ןשע םימס פייט ואידיו םירקש ףויז עבצ רוע קיטסלפ םיסרטניא
.םידחפ תויניצ
.5 הסריג שאלפב םיסחי תוכרעמ
.שגר טעמ ךכ לכו
?דיולפ קניפה הז תא ורמא ךיא
Where did the feeling go?
.תועמשמה תשוחת ןדבוא :יוטיבה תא ןיבמ אל דחא ףא ךכ רחאו
םעפ ןיבר תא םירכוזו תירמאקה הישימחה תא םיבהוא ונלוכ תוחפל
.הנשב
3pel Rל וביגה
 
15/5/01 4:25
לוממ תלוכמהמ סחנפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אל תונב ,תועוטה תומשנה לכל הזכ יל שיו ,ינויסנ בטימל ,ןכבו
בטריהל תוטונ ןה .העש יצח ןתיא םיקסעתמש ירחא קר תובטרנ
השוע אל רוחבה םאו .יללכ ןפואב ןתוא םינמרחמ ןתיאש םירוחבהשכ
.םינונחת-תוננוא-קוקיל לש יתנש יצח לופיט רוזעי אל הז תא ןהל
ליגר ןימ ונל היה דחי ונייהשכ ,ילש תיסקאה תא המגודל ןתאו
,םייעובש ינפל הפ התחנ איהו ונדרפנש ירחא לבא ,ירמגל ימתסו
תנועב יררהה ןדריה ומכ לזנ הלש ןימה רביא הינשה תירישע ךות
הלא ,ןושל תודובעב אלו הדובעב םייולת אלש םירבד הלא .תונופטיש
לש וזה השיגה ,הזמצוח .תיסיסב תונמרחב אלא ,ףיסוהל םילוכי
תיתוטש איה רשב תכיתח קר םה םינב ,הבהא םיכירצ אל םירבג
חתפתיש יתבשחש וא ,יתבהא אלש הרוחב יתנייז אל םלועמ ,לילעב
תושפחמש תונב שיש ומכ ,ופוגל הרקמ לכ .ןויזל רבעמ והשמ התיא
תונב שי רתוי םישפחמש םינב שיש ומכ ,םינב הלאכ שי ןויז קר
.ילוכו ילוכו ,רתוי תושפחמש
לוממ תלוכמהמ סחנפל וביגה
 
15/5/01 22:32
ידגאה ש"ל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תחא הקילדמ אי ןיראק
תאו ךלש תונכה תא ,ךלש תואטבתהה רשוכ תא ךירעמ שממ ינא
.ךלש תוחיתפה
.שידא ראשיהל השק יל היה לבא ,ךל דיגהל רבד םוש יל ןיא
...םירצוי תויוכז תבינג אל הזש הווקמ ינא
הבתכהמ קלח םישוע ילש םירבחו ינאש יתרתחמ ןותיעב יתמסריפ לבא
.ךלש
.הזל רשקב יילא ירזחת השקבב ,רדסב הזש הווקמ ינא
תויגוזו תוינימ לש רשקהב יניעידומה עדימב םיקלוח יירבחו ינא
הברהש רמול חמש ינא ,רשקב
.ונבה רבכ תבתכש הממ
ןב דליל םיאירקמ וליאכ ,תעשעשמ דואמ הז תא תרמא הבש ךרדה לבא
.ולש םייחהמ עדוי אלש יצחו הנש


ןמא דוע שוגפל ףיכ דימת


יל יקקדזתש יתמ ךלש
ידגאה ש"לל וביגה
 
16/5/01 1:22
הרמת :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
(-: ..רומג רדסב תא ..רמאמ לש יפוי
הרמתל וביגה
 
 
16/5/01 13:48
גשומ יל ןיא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
?ןיראק


?םש תא


?ךמולש המ


ןיידע תאש עדוי ינא םימי המכ רבכ העונת םורופב ןיאש פ"עא
,הזה יתרבחה בושמהמ םינוזינ ונא תושעל המ) .תוצצה תבנוג
.(...תויתרבח תויח ונחנא -לכה ירחא ,ילילש אוה םא וליפא
(הרקמב הזה םורופב ולקתנש ץמוק ילואו) תאש חוטב ינא ןכל
הזיאמ ץחלה תמר תא דירומש המ .ילש הבוגתה תא יארת
.ישיא ךרוצל םירבדה תא ףלסיש תיליטנפניא


םיביגמ אלש ?טקש שיש השוחתה תא ראתל הלוכי תא םאה - יל הלאש
....ךחומו ךתועבצא ריצי ?ךלש רמאמה לע רתוי
השוחתה אמש וא ירוביצה םויה רדס לע אל רבכ תאש החמש תא םאה
...רתוי ךב םיניינעתמ אלש ?םויס לש ?ףוס לש איה
?בוש הז תא השוע תייה
?המוסח תאש וא זאמ בותכל החילצמ תא םאה


ןוצר אלל ,ךלש ןה תובושתהש רמול םא וליפא ,ךממ עומשל חמשא
.רחא םע קולחל
גשומ יל ןיאל וביגה
 
 
16/5/01 16:49
:תאמ
?ןיראק ,ךמולש המל הבוגתב
יתוא ןיינעמ ?המלו ?עור המכ ?םישנאמ תאצל לוכי לעוג המכ
?םכל באוכ המ .המל
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/5/01 16:57
ןיראק :תאמ
?ןיראק ,ךמולש המל הבוגתב
.םייח -תעדוי תא ,העווז םעפ ידמ ,ער םעפ ידמ בוט םעפ ידמ
תמסרפמ םימעפל ,בותכל החילצמ םימעפל ,המוסח ינא םימעפל
יל שי םעפ ידמ ,רפסל הזוח תמתוח םימעפל ,רחא וא הז ןותיעב
םימעפל ,םשו הפ ןוק'צח ,(רוזחמ ינפל רקיעב) לוכיע תויעב
בילעהל םיחילצמ םימעפל ,אל םימעפל ,םורופל תוצצה תבנוג
?תיצר םצעב המ .אל םימעפל ,ךומכ םישנא יתוא
ןיראקל וביגה
 
 
17/5/01 10:11
גשומ יל ןיא :תאמ
ימולשל הבוגתב
.בילעהל יתנווכתה אל
.עוגפל יתנווכתה אל
!!!!!!!!!!!!יתנווכתה אל ,יתנווכתה אל ,יתנווכתה אל
אל ,בגא) ךירצ ינאו גשומ יל ןיא תמאבש חינמ ינא
."טוידיא" ל ילש יוניכה תא תונשל (...הכירצ


לכ תא הרוק ינא .לכה הז - םוידמה תא ןיבהל יתשקב
,לאוש ינא זאו םישנא םיבתוכש המ הזש ןימאמ אלו תובוגתה
תורישי תורוקיב לבקמש רשכומ רצוי הז תא לבקמ ךיא
אלו תוינייניע ,תוילילשו תויבויח) ךכ לכ תוידיימו
.ויתוריצי לע (...תוינייניע
הרוק הזו) ילש הדובעה תא םיבהוא אל םישנאשכ .רייצמ ינא
,םיעבצה תא בהוא אל ינא" - םירמוא םה (...תמאה ,הברה יד
אלו םוליצ בהוא ינא ,ירובע ידמ יטקרטסבא הז
םה .תיתרבח הייצר וזיא ירחא םיאבחתמ םה .המודכו"...רויצ
.טנרטניאב ומכ ,תבהוא וא תעגופ הרוצב םירישי אל


ןוידה לש אשונה לע אל .עיפשמ הז ךיא לע תעדל יתיצר זא
.ומצע
.םדאנב לש ארח תויהל יתכפהו קפדנ לכה לבא


,יתנווכתה אל
....רעטצמ ךכ לכ
גשומ יל ןיאל וביגה
 
 
19/5/01 4:56
ןיראק :תאמ
ימולשל הבוגתב
ןיידע לבא .הליגר ינא .ךכ ידכ דע יתסעכ אל ,רדסב הז
תנווכתה םצעבש יתיליגו ןוכנ אל ךתוא יתנבהש החמש ינא
ינאשכ םימעפל -תוניצרה אישב -ךתלאשל הבושתהו .בוטל
םאש .הז תא הווש אל הזש ימצעל תבשוח ינא תובוגת תארוק
תא רומשתש יאדכ ילוא ןתונ התאש המ לע לבקמ התאש המ הז
שממ אל הזש הניבמו תספאתמ ינא דימ זא לבא .ךמצעל הז
בור .1 יכ ךלש הריציה לע לבקמ התא תובוגת וליא הנשמ
השוע התאש אוה בושח תמאבש המ .2 רטממ םיאור אל םישנאה
היהת איה ךלו ימצעל יתצע .תושעל בהוא התאש המ תא
לא -םעפ יא והשימל ליעוהל לכות הככ קר -טלחומ טסיאוגא
התאש םישנא לש אל דחוימב ,דחא ףא לש תורוקיבל בישקת
.אטבתהל ךישמתו (ינסרה יכה הז יכ) םתעד תא ךירעמ
.לאו'זוי זא סנזיב
ןיראקל וביגה
 
 
5/1/02 23:52
תילג :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
...םתס ???םישוע המ ...ןגדגדה תא יל ןבצעמ ןמזה לכ ילש רבחה
...לובלובה תא ול ןבצעל ינממ שקבמו ,בוט סקס השוע ילש רבחה
תילגל וביגה
 
17/5/01 10:39
ןקפסה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ותוא יתארקשכ ,הזה רמאמה .יודיו ךל בייח ינא תישאר ,ןיראק ייה
תבייחתמה הנבותל ףסונב ,תויזה תייוור הפקז יל םרג ,הנושארל
עדיה :תבתוכ לש הפוגל אלו ןיינע לש ופוגל ,וישכע .הדות .ונממ
אלא ,היזיוולט תוינכתב וא רפסה תיבב עודיכ שכרנ וניא ינימה
ךיא אוה לבוקמה ילארשיה ןימה .תוצירק םע ןזואל הפמ תוחישב
בוט .רייהרפ אלו הצורמ תאצלו יכרד לע התרקנש תונמדזהה תא לצנל
(הזה םוחתב םג)) שרדנש ילוא םיניבמו ךתוא םיארוק םירבגש
תבוב לאכ תנמדזמ הרוחבל םיסחייתמש םיבר שי .ידדה דובכו גולאיד
םג בוט .שומישה ירחא ריוואה תא הל איצוהל ןתינש ,תחפנתמ ימוג
אל ליבשב קר "הרוחסה תא קפסל"תוכירצ אל ןהש תואור םישנש
(...) רבג לש הרעה ריעא םירבדה ילושב לבא .תיבב תבשל ראשיהל
.ופוג םעו רבגה םע ,גולאיד הז סקסש דומלל ןה םג תוכירצ תונבה
ףוגה לש רתויב םינידעה םילפקה םע הפש חתפל תעדל הכירצ תא םג
תחתמ ןופפלמ היה הז וליאכ ולש ןיזה לא סחייתהל אלו ולש
וא שיש ואש םירבד הלא ,תוימיטניא ,ןיינע ,תונרקס ...זרבל
תועונת המכ םתס שיו ,םדאל רשוא ףיסומש ,בוט סקס שי ןכל .ןיאש
שורג ינשב פילק שיו ןבוהטב לש הייעיבר שיש ומכ ,םיקופיסו
בוטה סקסל הברה םורתל הלוכי תאש ןימאמ ינא .תיזכרמה הנחתב
םושב ריכזמ אלש ,םידקתה רסח ,ףצוחמה ךנונגס תוכזב אקווד ,הזה
תיסוכ תא ,ןכ .המודכו תור ר"ד ,תויתרוסמה סקסה תוצעוי תא ןפוא
המלש ,ךלש .יחילצהו ילע .דואמ תישונא לבא ,השוב תרסח בל תיולג
ןקפסהל וביגה
 
17/5/01 16:06
לוח לותח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
- (?םדוק הז לע ובשח אל ךיא) תילכתב הטושפ הצע דוע


תויהל לכות זאו ךתגוז תבל בושק היה
... ץרמנ
.... ןידע וא
!הנוצר יפל
לוח לותחל וביגה
 
18/5/01 0:11
ש"ל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןלהא
הבושת יתלביק אל הלאש יתלאש
בוש לואשלו בוט ילארשי תויהל יתטלחה זא
םעפה רוריבב רתוי


?רמאמהמ םיקלח ךל יתבנגש ךל זיזמ ארונ הז םאה ,ןיראק תרבג


תויעב יל השוע ילש ןופצמה טושפ
רופיכ םויב לארשי יבחרב ךתוא שפחל ליחתהל חוכ יל ןיאו


שארמ הדות
ש"ל
ש"לל וביגה
 
 
18/5/01 5:20
הקירא :תאמ
ןיראק תא ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
הל אב אל ילוא ?לקאש ךתוא השוע הז ,רמאמהמ םיקלח תבנג זא ונ
?ךל תונעל
הקיראל וביגה
 
19/5/01 19:13
ודוד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לכש ינויז לכה
ודודל וביגה
 
19/5/01 21:58
-=- :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
(.הנורחא םגו ןאכ ילש הנושאר םעפ)
הרבחהש הזב ליחתמו רתוי הברה ךבוסמ לכה ,םידלי וקיספת השקבב
לש תימצע תועדומ ילעב םה םישנאה בורש ,דוסיהמ הקופד ונלש
הז ינפ לע ילוא ףידעש המ ,תישגר תוכנל םינבה תא םיכנחמש ,םיגד
....90210 ה.ב לע ולדג ץראב תונבה בורש
.עדוי אל ינא ללכב יתלחתה המל יוא


םכל ןתונ הז יכ תאזה המרב ףסלפתהלו הזה רתאב רקבל וקיספת
לש ןיינב ינבאב םיקסעתמ םתא . העידיו הטילש לשו עדי לש הילשא
תמר לבא תיתרבחה תואיצמה תא הרכההו םלועה תסיפת לש ,הרבח
אל השקבב .תאזה המרל תואיצמה תא הירחא תררוג הכומנה ןוידה
לבא ןיבמ אלל ימצע תא בישחמ ינא .רוטקוד אל ינא םג ,בלעהל
ןויד להנמו םיבצועמ טנרטניא ירתאב םירוט בתוכו ךלוה אל םג ינא
.קלע יניצר
ךיא הז טיידל אצוי אוהשכ תעדל ךירצש המש ןיבהל לוכי 17 ןב רענ
הככ םג .הרוחבל תדרל
ןוידה תמר רבד לש ופוסבש ךכ "םייחה תונמוא"ל ךוניח םוש ןיא
רסחלש איה החידבהו .ולאכ םייח הירחא תררוג "טיסליה ילרווב"ה
לכ וליאכ םדקתמ הארנ ונלש ינרדומ טסופה םלועה תיתימא תועדומ
.םייחב ללכבו םיסחיב לודג ןיבמ אוה 16 ןב דלי
בלתשהל ידכש תכתוחהו הטושפה הביסהמ לודג ןעדי ןכא 16 ןב דלי
,לבגומ םילימ רצוא לעב ,דחוימב םכח אל הייהתש יוצר ונלש הרבחב
.הביבסה לש יוקיח תלוכי לעבו תורמ לבקמ
עיצהל ילב לבא ,םירגובמה םלועב דרמ תדדועמ הביבסה הזה הרקמב
תא אוה תמאה עיצמ הזה דרמהש המ .םוקמב רבד םוש
.הזה רתאה
!?!?ללכב ןאכ הרוק המ
ירחא בושחו בכרומ ךכ לכ אשונ לע ןודל ללכב ינויגה םכל הארנ
אשונל תויטנולרה תוחידבה תומכב יולת ולש ךרואהש רמאמ לש האירק
?החוממ איצוהל הלכי תבתוכהש
.םייניצר רשאמ "םינונש" רתוי הברה ןאכ םירמאמה ירה
!?!?!?ןאכ ךלוה המ


!!?!?!םייח םתא הפיא
!!!!!תכבוסמ רתוי תצק איהו םישנא ץוחב תואיצמ םש שי


םע ןגאלבה לע חמש תצק ינא .דוסב םכתוא ףתשא ינא ואובו
.םיאניטסלפה
םימס תוביסמ אל הז םייחהש וניבתו םכלוכ תא ריעי הז ילוא
.םינויזו
.הקירמא םורדב םירבחל םיליימיא אלו
תיתרבח םג איה הככ תיטילופו תינידמ תיארנ תאזה הנידמהש ומכו
לכה .תב חקול ןבה ןבומב וליפא אלא םינוליח םידרח ןבומב אלו
.ינשל דחא רושק ורקימבו ורקבמ
.. . . ...הככ הלילה לכ ךישמהל לוכי ינא .יל סאמנ בוט
-=-ל וביגה
 
 
20/5/01 3:52
םהרג ר''ד :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
'גאנח
םהרג ר''דל וביגה
 
 
20/5/01 3:57
םהרג ר'/'/ד :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
!!!!!!!!םכתוא אלו םכתא םירמוא בגא ךרד
םהרג ר'/'/דל וביגה
 
20/5/01 0:59
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
חיכומ םצעב תרמאש המש תורמל הזו ,הלימ לכ םע םיכסהל תבייח ינא
תויהל לוכי לבא .ןטק דוכלמב יתוא םשש המ -שורגב תינשקשק ינאש
םג יכ תוניצרב הז תא לוקשל החיטבמ ינא) ןכ םאו .ןוכנ הז םגש
הז םא וליפא) ךויח תאלעהל םגש תבשוח ינא (םימעפל יב תדשוח ינא
שי (הכומנ המרב איה םא וליפא) תררועתמש תרושקתלו (ימצע לצא קר
טעמכ המרב ארח בצמב תמאב םלועהו ,ןוכנ לכה .דובכ לש םוקמ הזיא
.והשמ אל היציזופב ךלמו לייח םע ונחנא השעמלו ,הריתפ יתלב
העונת לכש בושחנ םא ענכיהל קר רשפא דימת .דיספנש חינהל ריבס
אל דספה לש היצפואה לע הבשחמה -ינש דצמ .טמ -חש הירחא רורגת
העידיה -היגולנאבו ,ינממ םיבוט םינקחש םע קחשל ינממ ענמת
יכ ?המל .רקובב םוקל ינממ ענמת אל םעט םוש ןיאש חינהל ריבסש
תורמל ,תיצר אלש תורמל תרביד םצעבש הביסה תאזו ,יוכיס שי דימת
ךלש חותינה תא םשש המ -םעט ןיאש תורמלו ןיבי אל אליממ דחא ךאש
דוכלמ שי ךל םג וישכע .ודגנ אצוי התאש המ לכ לש םוקמב ךרעב
?ךלש אבה דעצה המ -ונממ תאצל
ןיראקל וביגה
 
 
20/5/01 22:45
-=- :תאמ
!ףושח ךלמה !ףושח ךלמהל הבוגתב
...יתוא תנבה םילימ טעמ המכמ םיהדמ
.ךלש הלימ לכ םע םיכסהל בייח ינא
.יתישע רבכ ילש דעצה תאו
לש םירבחלו םירוהל הארתהבו אבצהמ יררחתשהש ירחא םימי המכ
יל יתלייט .סוטמ לע יתילעו ילש םיילגרה תא יתחקל תועש המכ
לש תוהש םייסמ ינא וישכעו ("!תרדהנ זירפ יוא ?זירפ") תפרצב
ףסכב .(הדובעמ לויט רתוי הברה) לויט + הדובע ב"הראב הנש יצח
איה הרטמה .יצחו הנש הנש דוע לייטל ןווכתמ ינא ןאכ יתכסחש
הוושש םולח הזיא אוצמל,תצק םיניעה תא חותפל ,תופש המכ דומלל
ץראמ רתוי יל םיאתמש םוקמ הזיא תולגל ילואו וירחא ףודרל
תויופש אלה היתונב תורתוימה היתומחלמ לכ לע ,שדוקה
,קחרתמ יתייה אל םאו .ער ץראב בצמה .םיבצועמה היקטוקסידו
שי .םג תנמזומ תא .הנבל הפילחב דחא םוי ררועתמ דוע יתייה
הברה ךכ לכ דוע שי ...ונלצא םירמואש ומכ ם ל ו כ ל םוקמ
.ךכב םעט םוש ןיא ןכא לבא רמול המ
המכוחה ירבד לע (ר"ד ירה אוהש) דמולמה םהרג ןודאל הדותו
.הייגההו
-=-ל וביגה
 
 
21/5/01 15:56
ינרק :תאמ
!ףושח ךלמה !ףושח ךלמהל הבוגתב
ינא .םירחא תומלוע תוארלו הפמ תצק עוסיל בושח ארונ !ףיכב
הרואנ תיפוריא ץראב יתרג ,םינש 4 הפ יתייה אל
.רוזחל יתטלחהו יתעגעגתה טושפ ךכ רחאו...תחתופמו
.ךל החלצהב ,הרקמ לכב
ינרקל וביגה
 
20/5/01 20:06
10 :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הההההזכ ולש וגאהש ילארשיה רבגב איה היעבה
ווווווווווווווטטטטטטטטטטטטק
םדוק וא שדח רבח לכלש תוילארשיה םישנה לש היעבהו
! םלועב בוט יכה ןויזה אוהש תרמוא םה
!םלועב לודג יכה ולש ןיזהשו
10ל וביגה
 
20/5/01 20:10
10 :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םלועבש רמאמ הלחא הזש ךל רמול יתיצר קר
10ל וביגה
 
21/5/01 1:22
NoVa :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
- םידדצה יתשל ןווכמ אוה הזכ ינא יכ רכז ןושלב בתכנ הז טסקט
ישנה ןימל שארמ לצנתמ ינא
הלב הלב הלב הז לע/ןויז/סקס לע - םשה ןעמל שקשקל רשפא המכ
,הלילב םתוא קבחיש והשמ היהיש - םיצור םלוכ לכה ךסב המ ירה
לכה ךסב - הליל לכ םיהדמ סקס םתיא השעיש ,ראווצב םתוא קשניש
תרתוימ תאזה תוחוכה תמחלמ לכו הבהא םישפחמ םלוכ
רסח אל םגו םירבג ןיידע שי ירעצל - קוידב רבד ותוא םיצור םלוכ
לכשה תא םיניזמ םה קרו תאזה תיתודליה המחלמה תא םיבהואש םישנ
.הז לע ןמזה לכ
ויה םישנה לכ םא -רוזעי אל תוחפ םירבג םיהדמ רוצי םה םישנ
םה םירבג - םלועה לכב תוטלוש ויה םה םהלש חוכה תא תוניבמ
ולאמ דוע ינא - םינטק םיבלבלכ םהו הנטק המטפ םישלח
-דמעמ םיקיזחמ תצקש
דחא םויש דע בוט הארנו זזש רבד לכ םע יתבכשש הפוקת התייה יל
רקובב יתררועתה
ילב סקס ,הז תא הווש אל הז - הז תא ךירצ ינא המל ימצעל יתרמאו
.ללכב סקס ילב ףידע הבהא
- הרקמ לכב רמאמהמ יתחכש ספוא
קוניל רידחהל ךושנל עולבל קקלל לכה תושעל רשפא ,הנוכנ הלימ לכ
לש תינושאר הקידב ךות םידדצה ינש י"ע השענ לכה דוע לכ - טובצל
בהוא אל וא בהוא ינשה דצהש המ לש הנבהו ןיינעה
אל הז ירחא םיימוי ךייחל ךל םרוג אלו ףרוטמ אל אוה סקסה םא
םולכ תישע
םיפי םייח םולש הדות
NoVaל וביגה
 
23/5/01 18:17
ןהכ ןלוג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ירחא ?הקטילופב קסעתהל ףידעמ ינאו ןייזל חכ יל ןיא םא המו
."!םיברעל תוומ" וא "יתרמג" קועצל :בושח רתוי המ ,לכה
ןהכ ןלוגל וביגה
 
 
16/6/03 15:58
םריבא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
לבא ןמרח אל ינאש דיגהל רשפא יא תונמרח הזה רתאה לכ תינמרחי
קיפסמ זא הללאל יתוא ןמרחמ הז הז םע קיפסמ יד
םריבאל וביגה
 
23/5/01 19:47
יבא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
סקס לע קר אלו הבהאו תוירסומ לע בושחל ליחתנש ןמזה עיגה אל
?תוירשפאה תויצארווה לכב
,סקסל םיסחייתמש היססבוא התואב הבהאו תויגוזל םיסחייתמ ויה םא
םירשואמ םייח ,רתוי הברה הברה םיכומנ ןישורג ירועש ונל ויה
!רתוי הברה םיילמרונ םידלי :לכה לעמו רתוי
יבאל וביגה
 
29/5/01 23:03
kiss from a rose :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
השוע ללכב ינאמ ןכמצע תא תולאוש חטב ןתאו 15 תב קר ינא םנמא
הפ
ןוכנ הזה רמאמה המכ דע רמול יתיצר קר לבא
בורל םיבשחתמו םידומח הלאה םינבה
תונידע רתוי תצק לבא


הללאל דומח רתא
:)
kiss from a roseל וביגה
 
30/5/01 14:22
פאלק ינש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לודגבו התוא תקחיש ןיראק ,ואוו


,הז תא השיגרמ אל ינא םעפ ףא לבא סקס ינוטרס הברהב הפוצ ינא
ינימ יוריג יתשגרה טושפו ךלש רמאמה תא הנושארל יתארק םויה
:תראתמ תאש ומכ קוידב
תודורו תומטפ ,בל תדירי ,ןגדגדב הבירצ ,תרומרמצ יתשגרה
.החוורל תוחותפ םיילגרו
םייתניב ,עיגי רבכ ירות םגש ןמז ןומה הכחמ רבכו סקס תפדור ינא
ינאש ליבשב תננואמ ינא
:הנה זא ?תוננואה תרוצ תא ךל ךל דיגהל ,סקס השוע ינאש בושחי
תבכוש זאו רתוי קזחל םרזה תא תנווכמו היטבמאל תסנכנ ינא
סקס לע תזטנפמ ידכ ךות ןבומכו ןגדגדל שודה תא תנווכמו תחלקמב
ימ :בגא ךרדו .םייסל הכירצ ינאש (דבל) השגרהה יל האבש דע
ינש ייב .תוסנל ול הצילממ ינא וישכע הז תא ארקש
פאלק ינשל וביגה
 
 
26/8/02 18:30
ןהכ ןד :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ףיכ הז ןוכנ הז תא השוע ינא םג
ןהכ ןדל וביגה
 
 
8/1/08 14:02
קירא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
היטבמאב ןנואל תבהוא תאש יתעדי אל פאלק ינש
קיראל וביגה
 
 
19/6/15 13:27
םייח :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.הרקיה ינשל
רשפא המב הארנו ןופלט רפסמ יל יריאשה קר ךרותל הכחמ תא םא
.םדקתהל
.'וכו ךל קקלל תחת סוכ ,ילצא ליבק לכה
םייחל וביגה
 
31/5/01 2:39
סונו :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...תא לכב לבא וישכע הביגמ ינא המל תעדוי ךכ לכ אל ינא ..בוט
יתנבה יתארקשכו הליל רפרפ תינכתב קר רמאמה לע יתעמש !?תמאה
...ומצע רמאמהמ קזח רתוי הברה היה ביבסמ היהש שערהש
תבתוכה םע המ וא םכתיא המ תעדוי אל ינאש ,אוה דיגהל יל שיש המ
והשמ אל הז -ןויז וא -סקס .ינממ והשמ תנתונ אל ינא לבא ,המצע
דחא םינתונ ונחנאש ידדה והשמ הז ,חקול והשימו תנתונ ינאש
יא שי תאז דבלמ .הזל םיארוק ךיא הנשמ אל וא םיחקול וא ,ינשל
לכב תובהאתמ תונבש לשמל ומכ ...ל"נה (!?) רמאמב םיפסונ םיקויד
והשימב יתבהאתהש הרק אל םלועמ יל !?החילס ...ןתיא ןיידזמש ימ
יתבהאתהש יל הרק אל .תונמרח וא הקושת ךותמ קר ותיא יתבכשש
ילא רדח אוהש ללגב קר ןכ ינפל וב תבהואמ יתייה אלש והשימב
... תונמרח לש ץרפב
ךותמ -ץוצמל תעדוי ןכ ינאו ץוצמל תבהוא ןכ ינא ,הזמ ץוח
המ םג הזו ךתוא גנעמ אוהש ומכ רחא והשימ גנעל לש טושפה ןויערה
ילב המיהדמו תיסקס ינאש בשח ,ותיא יתייהש ימ לכ ...היה דימתש
אוהש המל רשק ילב יל םג רורב היה הזו ,םדקומה קחשמה ךרואל רשק
תומילאו תויביסרגאב םג ןיוצמ תויהל לוכי סקס .זא יל רמא
הז סקס יללכ ןפואבו תוחונת םע םג ןיוצמ תויהל לוכי סקס ,יהשלכ
טישלובה המ .תינימ הכישמ -יזיפה עטקב ידדה לכהש ןמז לכ ןיוצמ
לש הטושפ הלועפמ תונהל ידכ שגר םיבייח וליאכ ?שגרו תובהאתה לע
!!!הלוכ הרידח .ןויז
שי -ונממ תונהל ידכ שגרו הקיטנמור אלמ תויהל ךירצ ןויז לכ אל
...ןויז םשל קר םהש םינויז םג
!?הזב ער המו
הכישמהו וב ןוצרהש ןמז לכ בוט אוה סקס .םינב ומכ ןה תונב
.הז הככ .םידדה
סונול וביגה
 
 
31/5/01 14:41
א.ש :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
עגרב ןגדגדה תא ךל גנעל ןכומ ינא .יתוא תקלדה שממ ,יעמשת
תואמצע וזכל תעגה ךיא .הזמ בהאתהל םג רשפאש ךל חיכוהלו ,הז
תוברואש תודרחה לכמו השיטנמ ?תודידבהמ תדחפמ אל תא ?תישגר
תולתה לע בשוח ,העיקתה ינפל דוע ,ינא ?ונמלועב תופה תולעבל
תרחואמ הכיפשהש לככו .הכיפשה תובקעב חתפל הלולע תי"לנהש
תעדויש תא ,ידיגת זא .רתוי םימייאמ תולתה ישגר םג ךכ ,רתוי
ןכל םיגנעמ ךיא יתוא ידמלת ילוא ,המלש ראשיהלו ןיידזהל ךיא
םימעפל ?ירוקמה רמאמה לש תילילשה השיגהמ לידבהל ,ןגדגדה תא
א.ש .ךומכ הסונמ הרומל קוקז תמאב ינא
א.של וביגה
 
 
1/6/01 16:21
ע :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
םייחל האירב השיג ףוס ףוס
על וביגה
 
2/6/01 14:54
ןועמש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
המול םדאנבל רוסא שי המ .םכתא הרוק המ ןיבמ אל ינא ,הירבח יד
.ת/בשוח איה/אוה המ
ולעוהש תונקסמה תא ץמאל הצורש ימ .ףלאמ אוה רמאמהש בשוח ינא
אל ינא .טסקטהמ הנהי טושפו ךחגיש זא,אלש ימו .ול םשוביש זא וב
היודב תוהזב) םישנא לש םירזוחו םיכלוהה תונויסנב םעט םוש האור
,םירברבג שי המ .וזה האלפומה תבתוכה תא ץימשהלו חגנל (ןבומכ
םיבוט יכה םינייזה ותאש סותימה םכל רבשנ ?וגאה םכל עגפנ
םירותפכה לכ לע ץוחלל םיעדוי אל םתאש תויהל לוכי אלש ?םלועב
תבתוכמ והשמ דומללו ארקל טושפ ילוא ,?חגנל המל .?םינוכנה
.התעד תא רמול תששוח אלש ,ןויסנ תלעב
וליפא ץבצבת ול דחא ףאלשו) ,םירבגה תליהק לא ךייש ינאש תורמל
,רמאמה ןמ דואמ יתינהנ ,(הזחתמש השיא ינאש הבשחמה הינשל
.ןומה ונממ יתדמלש הווקמ ינא , 30 ליגל קשונ ינאש תורמלו


.חכ רשי ,ןיראק
ןועמשל וביגה
 
6/6/01 16:54
ירמע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.המנפוהו הננוש הדמלנ הבתכה
.הכרדהה לע הדות
ירמעל וביגה
 
7/6/01 16:02
יפיצ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?????? "רשואב תעגל"מ ןיראקל רשק םוש ךל ןיאש החוטב תא
???????????????????????????????( הנושארה תילארשיה הלבונלטה)
יפיצל וביגה
 
8/6/01 4:44
ןאסנא ןב ןאסנא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רבג" לש הבוגתכ ילש תרוקיבה תא יחקת אלש, ןיראק, הווקמ ינא
. יתארקש הממ "סאובמ
ידמ יללכו יחטש לבא. ןוכנ ולוכ בתכנש המ לכ םדוק יתעד יפל
תושגר, הבהא, ןימ ומכ תומולעת רותפל יתעד יפל ןויסנ לכו,
!..טלחהב לשוכ ןויסנ אוה םישנ וא םה םירבג םא ןיב שונא ינבו,
איה ילש הלאשהו רבג רותב ךתוא ןיבא ינאש הצור תא המכ ןיבמ ינא
טושפ רופיס אל הז ? ךתוא חנעפל לק ךכ ידכ דע ? לוכי ינא םאה
דוע באוכש המו. תעדל אל באוכ תמאב הז, ךתיא ההדזמ ינא! ןיראק
ועדי אל םהשו םיעדוי אל םהש םיעדויה וא םידומה םיטעמש רתוי
ונחנאש םינעוטש םינדחפ םישולשלח םירוצי ירעצל ונבור יכ םעפ ףא
.םיעדוי ונחנאש המ לכ הזו םיעדוי
ינאש תעדל אל ער שממ הז לבא תעדל אל רדסב הזש רמוא ינאש המ זא
. עדוי אל
ןאסנא ןב ןאסנאל וביגה
 
9/6/01 19:21
המענ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!! טישלוב


תוללכהל יד


תובהאתהל ןויז ןיב רשק םוש ןיא
תא תושעל ונלחתהש ינפל דימתו ייחב םימעפ 'סמ תבהואמ יתייה ינא
הז
ואלפתתו ללכב םהב תבהואמ יתייה אלש םישנא םע הז תא יתישע םגו
.יתנהנ םג -


םדאה תונב/ינב לכ לא סחייתהל וליחתת - תויגוסה ראש יבגל
.תללוכ תונוכת תולעב תוצובק יתשכ אלו םילאודיוודניאכ


םהלשמ תופדעה ןב לכו תב לכל
המענל וביגה
 
 
10/6/01 12:28
ןאסנא ןב ןאסנא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
המענל
. תמאה תא דיגתש תחא יתאצמ ףוס ףוסש חמש דאמ ינא
ונמויק לע תעדל בוט יל השוע הז םיטועימ ונחנאש תורמל
.םילאודיוידנאכ
. הדות
ןאסנא ןב ןאסנאל וביגה
 
 
2/8/01 11:49
סירוב :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.השא ומכ טעמכ שיגרהל תעדל םג הז, השא םע גנעתהל
סירובל וביגה
 
4/8/01 21:31
יור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךכ יכישמת ילש תושגרהל הפתוש יהשימ ףוס ףוס
יורל וביגה
 
11/8/01 16:43
הדול :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הבושח הלאש יל שי ,יולגה רמאמל דובכה לכ םע
,םמחל ,קנפל ,בוהאל עדויש "םלשומ"ה רבגה תא תאצמש חיננ יאוב
.תבהוא תאש המ לכ ךל תושעלו ,ךכרל
השועש המ לכ תא תושעל עדויש "םלשומ" רבג דוע ךל תאצמ הנהו
תעדוי תא ,יאוו יאוו .הלרוע ול שי .דחא ןטק לדבהב לבא ,ןושארה
ןיידזהל הז ךיא תעדוי תא ?הלרוע םע ןנואל ךיא תעדוי תא ?הז המ
רבאה .רחא רבד לכ לע "ןילזו" "הכיס ירמח" ךירצ אל ?הלרוע םע
.המינפ תולקב רודחל ,שדחמ םעפ לכב ןמוזמו ןכומ ,בוטר
?הז לע תבשח םאה
לכב ותוא ביטרהל ךירצש ,שביה שארה םע הז תא ?הפידעמ תא ימ תא
ךלוה ,רזוחו ךלוה ?רזוח שומישל דימת ןכומש הז תא וא ?םעפ
.רזוחו
.ךתוא ביטרי רבכ אוה ,והשמ והשמ בטרהל הכירצ אל וליפא תאו
?תטלחה .תרמוא תא המ ?ונ
הדולל וביגה
 
12/8/01 17:21
ביבא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הרבח יל שיו 16 ןב ינא
.........ו רמאמה תא יתארק
!!!ךתוא ץירעמ טושפ ינא
ביבאל וביגה
 
13/8/01 17:11
תבהאתמה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!רתויב קיחצמו קילדמ רמאמ
...והשמ ונממ םידמול ויה םירבגה לכו יאוולה
תבהאתמהל וביגה
 
17/8/01 2:48
HOLY-GHOST-F :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןיז התאר אל םייחבש קופיס תרסח הנטק הדלי ,תא הדומח וזיא
רבד הזכ יתארק אל ןמזמ ,הבתכ לש הצצפ ךל שי יתוחא ןיראק
!!!קוצי
עדיהמ תא עדויש רבג והז ליכשמ רבג האקנש רבד הזכ שי רבכ םא
...ןאכ בותכש הזה
!וליכשהו בל ומיש םירבג
תא יסנת זא ןכל תאבו טא'צ ו'צאקיפמ ךל סאמינ םא הדומח יצימו
דימת אוה טא'צ כברב
.הריעצ ןיידע תא יממ השוב אל תאז !יתנפוא
!!!תומחהו םימחה לכל בוט הליל זא
HOLY-GHOST-Fל וביגה
 
18/8/01 10:47
הילדוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אלו הנושארה םעפב הנש יצח ינפל רמאמה תא יתארק !!ןיראק
,ךל דיגהל תבייח ינאו - בוש וב יתלקתנ םויה .קוחצל יתקספה
ההדזמו ,םוקמב הלימ לכש תבשוח תמאב ינאש יטרפה ןיינעל רבעמש
םצעב אוה רמאמה םוסרפש תבשוח ינא ,בותכש המ םע םיזוחא ןוילימב
ןיא ,ךתוא הכירעמ ךכ לכ ינא דוחייב הז לעו ,הלודג ארונ הפישח
ינוילימ לש ןשארב םעפ אל תולוע תבתכש םירבדה גוסמ תובשחמש קפס
תרוצב אלא רומוה תרוצב אל הז כ"דב ,םתסה ןמ ךא - םלועב םישנ
ינא .יבמופב הז תא םסרפת אל תחא ףא חטבו ,תורבחל םירוטיק
ישנה ןימה לכש האחמ תליגמכ אלו ישיא םוקממ אב רמאמהש תרעשמ
רבעמש קפס יל ןיאו ,ןוכנ ךכ לכ הז לבא ,התיא תוהדזהל רומא
רתוי ,רמאמה תוארוק בר לצא תרציש החינמ ינאש תוהדזהה תשוחתל
רתוי רבד ןיא - תימוימויה תואיצמבו .ארונ קיחצהל תחלצה - לכהמ
.רומוהמ בוט
תא יתמ ,"ריעה רבכע"ב בותכל תקספהש לבח ךכ לכ - הזמ ץוח
?תרזוח
.הילדוא ,בוט עובש ךל היהיש
הילדואל וביגה
 
27/8/01 10:56
pablo :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םירבד 2 ףיסוהל יתיצר קר ינא ךבתכממ דואמ יתנהנ
....םינבשילו,הרידחל, תוישנל רשקב .1
תישיא,הל עירפהש המ, רומגיל החילצמ התייה אל (רבעב)ילש הרבח
יתבשח, העירפה הז הל ךא,רומגיל דימת םיבייח אלש ןימאמ ינא
השיא התוא תא עדי ינא ךיא,הילא העיגהל חילצמ ינא ךיא ימצעל
לש םולח ךותל תואיצמהמ קתנתיהל הל רוזעלו יתבהא הכש
....םידיקפת ףילחנ ימצעל יתבשח,תומזגרוא
איהש ינתמיא ןיז הנתמ ונל יתינקו יל ראשינש שורג לכ יתפסא
ינא םשו הנושארל הרמג איה םש,ילו הל םייוריג םע הינתומב שבלת
ךירצ ךל דיגא המ,ךכותל הרידחבש גוניעהו באכה תא תווחל יתיכז
....גוזה ןב לש ףוגל בישקהל תעדל קר
ילכות תא ילואו םידקמה קחשמה איה ןייצל יתיצרש הינש הדוקנ
ןודנב יל רוזעל
קחשל בהוא ינאו םידקמה קחשמה לש יוריגה תא בהוא דואמ ינא
םלשל םיכפוהש ינפיל רתויש המכ קפאתיהל לש הזה שתשותמה לובגב
זא.... ידימ רתוי הז תא ךשומ ינאש תוסעוכ דימת יגוז תונב ךא
...םדקומ קחשמ דעב ןה םישנ דימת אל
אבש ךרדה הלא הפ ןייניעה אל הז הצרפשהה םה רשאב םירבגה לכלו
םעפ קר רומגיל ץילממ ינא תישיאש תורמל)הילא העיגמ התא
ייב .םיעובשב
pabloל וביגה
 
29/8/01 1:46
ןור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תונבל דחוימבו םלוכל םולש


.ןוכנ אוה יכ יתנמאה רמאמב יתארקש המ לכ לומתא דע
.לומתא שממ,יל הרק המ ועמש הנהו
תורמל,דמחנ היהו ונחחוש,הנושארה םעפב תמיוסמ הרוחב םא יתשגפנ
.הדמחנ החיש םתס.התיה אל ידימ הלודג תובהלתהש


יל הקינעמ הרוחבהשכ השיגפה תא יתמייס יתינוכמב ברעה ףוסב
הפיטה דע העלב איה ערזה תא וליפא, קר אלו, המיהדמ הציצמ
.יתניחבמ הלועמ הרימג שממ. הנורחאה
איה דציכ.ל"נה הרוחבה לש ץמואהו הזועתהמ יתמהדנ ינא וליפא
ססוממ שממ הזה הרקמה ???הנושארה השיגפב רבכ רבגל ץוצמל הלוכי
.המודכו תישפנ הנכה םידקמ קחשמ רבדב דרא לש הירואתה ירקיע תא


?תונב ןכתעד המ
.ליימ ייאב הבושת יל וחלש
ןורל וביגה
 
 
21/10/01 10:22
לשימ :תאמ
..הרקש הרקמ-ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ןורל


התיא תאציש הרוחבה
ךב דוגבלו תונזב קוסעל לאיצנטופ ןהל שיש תורוחבה גוסמ איה
הנותחה ירחא םג


......הזה ןוויכב הילא בושחל לגוסמ התא ללכב םא
לשימל וביגה
 
 
7/4/02 15:18
jazmin :תאמ
..הרקש הרקמ-ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תא עיבהל תודחפמ תונב ךומכ םירוחב ללגב ,רקיה לשימ
התשע דועו הנושארה השיגפב ול הדרי איהש הז ,ןהלש תוינימה
םישנה גוסמו ??? הנוזל התוא השוע הז בלה לכמו בוט הז תא
??? םירבדה ינש ןיב רשקה המ ??? דיתעב תוינדגובה


Jazmin
jazminל וביגה
 
31/8/01 10:30
הנינ-העונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רשאב םתנומא תא תולבנה לכל סרוהו ןיוצמ קייודמ ,חבושמ
.תירבגה האנהה תונוילעל
הנינ-העונל וביגה
 
2/10/01 9:32
OXY :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לכ לע אילפהל יטנוולרו ןונש רמאמה:ךא רתויב תרחואמ הבוגת
.ויתורוש
!!!דיב ושעת וכל!?כ"כ םיכבתסמ םתא המל:םינב
!ךב יכישמה-הסמעמה תא ךמצע לע תחקלש הדות,שוניראק
OXYל וביגה
 
2/10/01 16:28
...רבג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!ןיראק


.קוביחו יחלה לע הנידע הקישנ ילבק


רמאמה ינפל "!ול לבחש... ...רבג" יתייה
."!ול לקוהש... ...רבג" ינא וישכע


...אבה רמאמה יתוא ךופהי המל הארנ
...רבגל וביגה
 
5/10/01 1:40
םינגדגדו םירבג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
קר םימעפל הז ןויז אל וא ינימאת...רבעמ רבד םוש ןיא ביבח רמאמ
םגש יתיא ימכסתו ותילכתמ הנוש ונלש ימוטנאה הנבמב ןוכנ...ןויז
(:.ימוטנואה הנבמב םג.. הינשה ןמ תחא תונוש ונחנא
רתוי דוע וליפאו..השיאל השיאנ הנתמש הז םיסחי הבהא םינויז
.ותיא תאצמנ תאש רבגל רבגהמ
םינווגמו םינוש םינגדגד אלמו םירבג אלמ םלועהו
םינגדגדו םירבגל וביגה
 
6/10/01 10:28
יקימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הווש הזה רמאמה .ראלוד ןוילימ הווש הלימ לכ .הבר הדות ,ןיראק
תא ךירצ קר וישכע .לצרה .ז.ב לש "ביבא-לת"-ל הירוטסיהה תניחבמ
לע ללייל וליחתיש ילב םינבל רסמה תא ריבעהל ךיא :ךשמהה רמאמ
תוראומה תונבה ונא .תוינבילעמו תויקאיינימ תובקנה המכ
לש עטקב ונירוחאמ קוחר קוחר םינבהש רוכזל תובייח ,תוקזוחמהו
םודיקו דומיל טקייורפ -עגרכ ונל שיש המישמה תאז .תימצע תועדומ
ילב ,תוסרסמ תאצל ילב ,תוי'ציב תאצל ילב ...תונידעבו .םינבה
-לבא....השק הז המ...השק ...תוינמחול תאצל ילב ,תוינפקות תאצל
!!!!הדגא וז ןיא ,וצרת םא
יקימל וביגה
 
18/10/01 1:08
הליש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!ןיראק ךל םולש
וז ינא וליאכ יתשגרה תוקד המכלו שגרמ,,,ןוכנ רמאמ ךל שי
...הז תא תמשורו תבשויש
תרחא ירבדתש הווקמ ינא תודילה ירחא תרמוא תאז...םידליה ירחא
ותואש םוקמה ותואמ עצבתת םצעבו הטימהמ הנוש היווח היהת וז יכ
,,,,בוט כ"כ הריכמ תא
עגר לכמ יתנהנו החלצהב ךל היהיש זא
הליש ייב
הלישל וביגה
 
19/10/01 1:56
לכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:(ןבומכ) ןיראקו ייתוריבגו ייתובר
...ריהמ תוילשא ץופינ המכ
.ןוכנ דואמ יל הארנ אוה רמאמה תא יתארקשכ םינש המכ ינפל
בורהו ןיטולחל טעמכ ןויסנ תרסח יתייה זאש רוכזל ךירצ ,ינש דצמ
.תוקרי ראשו לבגומ ןויסנ /תורבחמ עיגה


תבכושש השיא רותב רמול יל רצו ירחא םינש המכ ,בוש יתארק םויה
..תוחלצומו תובוט םינש המכ רבכ םישנ םע
רקיעב תסחייתמ ינאו) תרבדמ תא המ לע בוט בוט יקדבת ...יתריקי
.(תודיריו תוננואו םידקמ קחשמ לש םיעטקל
סוכה יבחר לכב ךל הלייט יהשלכ ןושלש הזמ תרמג הנורחא םעפ יתמ
?'וכו ןגדגד
...יביסנטניאו זכורמ רתוי תצק והשמ תוכירצ ונחנא


תוכמ לע תרבדמ אל) תויביסרגא תצק תובהוא ןכ וניקלח ,בגא ךרדו
...ךייחב לבא ,(םהינימל ודאסו


הגיצמו הפה תא תחתופ תאש ינפל החוטב ייהת האבה םעפ - רוציקב
ישנה ןימה לכ םשב תוישיא תודבוע
לכימל וביגה
 
21/10/01 10:33
לשימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
! תוילארשיה םישנה לכל תיקנע הצע יל שי
ינא המלו ,ןכל הלגמ ינאש תועט השוע וליפא ינא ילואו
...תנווכתמ


!!!!!!!!!! י ל א ר ש י ה רבגהמ וחכשית
לבא םנמוא ידוהי רוחב יתרכהש הנושארל 23 ליגמ רבכו 30 תב ינא
,ןמזה לע ןכל לבח ,םילארשי םירוחב ריכהל יתקספה ,ילארשי אל
,םיתפרצ ,םילרטסוא ,םיקלטיא,םילגנא ,םיאקירמא
ונימאת ,הל הצוחמו הטימב ם י מ י ס ק מ םלוכ םיאנטנגרא,םידרפס
אלו תורחא תוביסמ ונמאתה אלש ללגב קר הז יתדרפינו הרק םאש ,יל
הנה ,הטימב םימיסקמו םינידע םיבידא תמאב םה יכ ,הטימה ללגב
ול םיארוקש בתוכש רוחבה תא ריכהל ילב הנטק החכוה וליפא וארת
זא - ילארשי אל אוהש החוטב ינא - רבדמ אוה ךיא הנארית : ולבאפ
!!!!! ןמזה לע ןכל לבח תונב


ןכלש
לשימ
לשימל וביגה
 
 
22/10/01 19:00
לארשי :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
?תילארשיו תיאקירמא תוחרזא לעב ישפנב יאקירמא םדא ינא םאו
ילארשי %99 אטבמ יל שי ,הפ ייח ינא לבא ...ב"הראב יתלדג
קלחה םג ,בוש ךא ,ילארשי אוה ינממ לודג קלחש קפס ןיאו
רתיל יאטיל) יסורה קלחה תא שי םגו ...לודג ייד יאקירמאה
...הזר ייד ינאש הדבועבו רעישב קר ותוא םיאור לבא ,(קויד


ןימאמ אל ינא ...תויניצב ייד המשרנ תאזה העדוהה ,םתס
יוצמה ילארשיה ,ןוכנ יכ םא ,ואצומ י"פע םדא טופשל םיכירצש
.םירידנ ,ונרעצל ,םינושה תא םג שי לבא ...יוצר אל
לארשיל וביגה
 
21/10/01 23:47
לט ןור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םתס וא "הפורשה" וא "ןיראק" חצמה לע ןטק טלש םע השקבב הנכלת
ךותחלו קבחל םא תעדל לכונ זא וא .תוננבב תרחא המישרל URL
.תובקע שטשטלו העש יצח ירחא ףפחתהל וא ,וגנמ


? ץנאטשב ןתרצוי אל המל ,המל
לט ןורל וביגה
 
23/10/01 9:04
ריאמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תחא הלאש קר יל שי ,רמאמ הלחא
ךיא . הל רודחא ינאש הנכומ אל ,ילאנא ןיממ תדחופ דואמ יתשיא
םיבלשב הז תא תושעל רשפא
?דחפהמ ררחתשת איהש ידכ
.תרזועו תיניצר הבושתל הכחמ ,תונב
.הדות
ריאמל וביגה
 
 
25/10/01 19:53
תעייסמה :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
רקיה ריאמ
,םינוויכ המכמ הייעבה תא ףוקתל יל השרה
םויק ןמזב תושח םישנש זעה באכל תוירקיעה תוביסה תחא
םיילאנא םייסחי
הרוצב םייתעבטה םירירשה תא תופרהל תוחילצמ אל ןהש איה
האלמ
-דח םה םירירש םתואש תרעצמה הדבועה תא חכשנ לבש ןבומ)
(םינוויכ
תילמיסקמה הדימב ךתשא תא תופרהלו תוסנל ךילע תאז בקע
םיינש וא טנייו'ג הזיא ףידע) ןיי קובקב יצח ןושאר רבד
(ןייניעב םתא םא
לש אלו הייפרה לש ג'סמ , ףוגב העש לש ג'סמ ךתשאל השעת
ינימ רוריע
לכ תא הזה ג'סמב עיקשת ,הנומתל ץוחמ ןימה ירביא ,ונייהד
רחמ ןיא ולאכ ךלוכ
םימואתה ירירש ,תפקרק , םיידי תופכ,םיילגר תופכ
חקול לכה ,םיילגרב
אל תמאב םא , העיגר בורמ תפלועמ היהת ךתשיא הז בלשב
'גסמב תלזלז
קר) , הדוס תיחפ םוטקרל ךתשאל סינכהל לכות הז בלשב
(...הרופאטמה ליבשב
העיגרמ הקיסומ עקרל) , הז בלשב הילא רדוח התאשכ וישכע
ןבומכו (ןבומכ
התאש ןפוא לכב....ןילזאו לש תדבוכמ תומכ תמשש רחאל
הילא רודחל ליחתמ
טאל הז תא השעת
טאל יכה ךלצא ארקנ הז המ בלב בושחת :הרדגה - "טאל"
הז תא קלחת ,םלועב
!הזמ םג טאל רתוי רודחתו שרוש איצות האצותהמ 56-ב
??ןבומ
תא ולביק רבכ םהש הז םירבגה לכל סרוה יכהש רבדה
רודחל הרוחבהמ ייק.ואה
לש השוחת לכ םידבאמ םהש תושגרתהו קומא יזוחא ךכ לכ םה
הצור אל התא םא ,ןמז
תא השעת סנכנ התאש עגרב הטיעבב ךתשא ידי לע ףעומ תויהל
ט -א -ל הז
רחאל םגו , סנכי קסעה לכש דע תוקד 5 ךרעב רמולכ
!!!לא תרזוח ינאו ! לא תסנכנש
תוחכונל לגרתהל הקד דע הקד יצח הל ןת , זוזל ליחתת לא
התא דוע לכ ,םש ולש
לבא דימתש ןייצל רתוימו ??ןבומ ,באוכ אל הז זז אל
, הלש ףוגל בושק היהת דימת
רתויב ןטקה וליפא הדצמ ץוויכ לש גוס שיגרמ התא םא
הל ןתו רוצעת היינשה התואב
היצנגלטניא ךירצמ אל הזה רופיסה לכ ,בוש ררחתשהל
!!תושיגר אלא הבורמ
החלצהב
תעייסמהל וביגה
 
25/10/01 13:21
ןור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
וטבמ תדוקנמ סקס תויגטרטסא/תונונגיס 2 לודגב שי :םירבגה תמליד
.רבגה לש
..עובש בשת אל הרוחבה רוציקב ,ליפשהל ,קזח ןייזל.1
...תונלבוס,תונידעב ןייזל.2
:1 היגטרטסא לע םיכלוה םא
םיארוק ךיא חכשת,תפחסנ שיגרת,היווחה תא חכשת אל איה -תונורתי
..הל
ןייניע דוביא,יילא קבדת איה םאו,הב בהאתא ינא םאו-תונורסח
..ריהמ
:2 היגטרטסא לע םיכלוה םא
תולעהל רשפא דימת,האיצמל ונימיב בשחנ ןידע רבג-תונורתי
..יניצר רשקל יוכיס,ךוליה
..דיתעב הדיגב ייוכיס,דלי םע איהש שיגרת,םמעתשת איה-תונורסח


םינושאר ורמגת לא,יטירק אוה ןושארה ןויזה :ילש הנקסמה,רוציקב
הרוחבל ונת.ריחמ לכב
לש ריחמב וליפא) עוציבה ןמז ךשמ תניחבמ תוחפל יתוכיא ןויז
דואמ ךומסב דיב תיישע
לכב .היציאוטניאה לע וכל-אל וא תויביסרגא יבגל .(השיגפה דעומל
ליחתהל ףידע הרקמ
..ךמצע תא םיאתהל ךשמהבו תונידעב ןויזה תא
! ונלוכל החלצהב
ןורל וביגה
 
15/11/01 23:06
קיציא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אלל יתרתונ ,ןתוא יתמשייו רמאמה לש תוצלמהה תא יתמנפהש זאמ
הרקמב .רמאמה תא הארק אל ןיידע הרבחהש ררבתמ דבעידב .יתרבח
.יונפ ינא, רבד ףוס .ללקמ אציו ךרבל הצר רמאמה ,ילש
קיציאל וביגה
 
6/12/01 23:04
הקב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.בוש עיפומ רמאמהש בוטו ,תדלומוי שיש לזמ
ינא לבא,תינשייב ילוא וא תיביאנ וא ידמ הנידע עמשא ינא ילוא
תצק םירבגלש יתיליג תובוגתב רתוי יתפדפדש לככש ןייצל תבייח
םה "םלזמל" םא םגש ןיבהל ,הבוט חורב תרוקיבה תא לבקל השק
בר ,"המלצמ לומ ונרופ תובכוכ" חסונ תונב םע קר הטימב ושגפנ
,סקסה קר אל לבא ןהל בושח דאמ סקסהש ולאכ ,הריכמ ינאש תונבה
.דאמ הבתכה םע ומיכסי
ךלהמב תולפשומ תוטעמ אל םישנש ,םירקי םירבג ,חוכשל םכל רוסא
שיגרהל תוכירצ כ"הס ןהו ,ירוביצ ילככ ןפוגל םיסחיתמשכ ןהייח
.ןמצע םע בוט
,ולאכ הריכמ אל תישיא ינא ...דבלב סקס תוצורש םישנ םג שי ילוא
.הטימב תושיגר תוצור ןלוכ לבא
ןיא .םייעגירה םיכרצלו השיאל בל תמיש="תושיגר" -הרהבה
.םויה בוט דובעל אל לולע לומתא םתישעש המו ,תואחסונ
תושיגר תורוחבה בר .ןיבהל וסנת ,תרוקיבהמ עגפהל םוקמב זא
?ךפיהל אל המל ,רבגה לש םיכרצל
הקבל וביגה
 
14/12/01 19:11
לעי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןוכנ אל ךכ לכ הז תויוטש ומכ
הלב הלב הלבו שגר םוש ילב ףיכב םתס ןיידזיהל רשפא יא הרק המ
םיפסונ
הז תא תושעלו בוט רבד דימת הז תויתוריציו ןוויג המ זא תוחונתו
הליגרהו החונה הטימה ומכ אלש-הרגמ הז םישגרמו םינוש תומוקמב
דיתעל ונילעב םע בוט בוט ריכנ התואו םיליגר ונחנא הילא
!ינהת טושפ ידימ רתוי יבשחת לאו ץחלהמ יאצ הלאי זא
לעיל וביגה
 
15/12/01 19:52
תירזיט :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!!!!לודג
.הז תא תארוק ינאש היינש םעפ
תא ונל ואיבה הרבחהשכ ילש סיסבב םינש המכ ינפל הז תא יתארק
.ןאכ וישכעו .הז
ישנ יכהו ןוכנ יכה הז לבא תושעל המו .קוחצמ יתוא ךפש ןיידע
...םלועב


...יתבהא
תירזיטל וביגה
 
18/12/01 12:05
ראלאדנוי ןד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!! יתקחצ המכ וווה יתקחצ המכ
! הדומח ןיראק
הנהמ היה בותכה תא אורקל , ץירח םע וא לוגנורטש םע תא םא ןיב
ןוכנ םג רתוי בושחו
דימת ינא תשפחמ תאש המ תא ךל ןתיש רגוב דחא לע ךל אב םא
ךתושרל
ייב
ןד
ראלאדנוי ןדל וביגה
 
26/12/01 15:13
.ג.א :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןייזל יקיספתש


!!!!חומה תא


תושירד שי תונבל
...תושירד שי םינבלו


םיצור םינבהש המ תא תושעל לדתשהל תוכירצ תונבו
...תוצור תונבהש המ תא תושעל לדתשהל םיכירצ םינבו


!!!ונל ןתא םג אלא ןכל בישקהל םיכירצ םינבה קר אלו


: ...ןויצל הדוקנ דועו
.......ולאכ תונב םג שי ,םיקאינמ םינב שיש ומכ קוידב
.ג.אל וביגה
 
 
4/1/02 13:46
וקונ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תורוחב ,רירמ ךכ לכ התאש אלפ אל ,בתוכ התאש ומכ רבדמ התא םא
אי .ןגדגד ןהל שיש תיליג וליפאש ינפל דוע תוחרוב חטב
??יניצר התא ???תניידזמ תיטסינימפ


,ןיראק
תוקישנ ףלא
(יתשפיחש יל ינימאת ,יתשפיחו) םלוכ תומלועה לכב ךומכ ןיא
וקונל וביגה
 
26/12/01 19:40
לאירא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םוי תא םייסל יל תמרגש ךל תודוהל קר יתיצר .הללאל דומח רמאמ
. ךויח םע התייבה רוזחלו ,הדובעה
לאיראל וביגה
 
1/1/02 0:18
הנול :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,םינב ובישקת
!!!!!!יניסמ הרותב רבודמ
!תישנה המזגרואה יחי
הנולל וביגה
 
11/1/02 0:12
27 ינומלא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הדומחה ןיראקל
יבגל ילש תולאשהו םירבדה לוכ תא קזיחו דואמ ךלש רמאמהמ יתנהנ
. תובושתה תא יל קזיח יתניצש ומכ לבא יתעדיאלש אל ינשה ןימה
ןיאש וא םישיבתמש וא ונבור לבא ונלש םישנה יבגל תולאש שי טןשפ
אשונ לע תודידי םע רבדל םיענ אל ןבומכו הז לע רבדל םע ונל
ימיטניא
תא ונל קזחל יכישמת החלצה ךל לחאמו ךל הדומ ינא ןפוא לוכב
27 ינומלא הדות (הברה שורדו) ןכלא רושקשמ לוכב עדיהו ןוחטבה
27 ינומלאל וביגה
 
11/1/02 8:35
יוסח מ.ש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רישע ןויסינ תלעב תבתוכהש רכינ .דחוימב ןיינעמו ףלאמ רמאמ
!!דואמ יתנהנ .חלצומו
יוסח מ.של וביגה
 
11/1/02 17:42
'תראב דלנור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!םיהדמ
.תקדוצ ךכ לכ תא
.ךייחל קיספהל חילצמ אל ינא
םעפ רמאמה תא ארוק ...תואוושה ךרוע ,תונורכז הלעמ ינא
.לוגע 10 יתלביק הזה ןחבמב .ינא הז...תפסונ
'תראב דלנורל וביגה
 
12/1/02 17:43
ןח םר :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
! ןיראק
!!! קנע רמאמ הפ ךל שי
.רכזהל ידכ בוש הז תא יתשפיחו ,םעפ רבכ הז תא יתארק
אורקל ילש רצויפדל סנכהל ךל יאדכ ,"השדח המב"ב בתוכ ינא םג
.תוריצי
אולמ תא ךל ןתונ יתייה יכ דקנל לוכי אל ינאש לבח ,ןפוא לכב
דימת ,הנושארה םעפב הז תא יתארקש זאמש יעדתש קר לבא ,תודוקנה
,סקס ותא תושוע ןהש ימב תובהאתמ דימת תונב :ש יתננישו יתרכז
.ןוכנ הזש ןימאמ ינאו
ןח םרל וביגה
 
 
12/1/02 23:00
ביבר הלאירא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
בוטו ,סקס ותא תושוע ןהש ימ לכב תובהאתמ אל תונב ,יל שיו
.ךכש
ביבר הלאיראל וביגה
 
13/1/02 0:56
ןינקוורד םרא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תונויערה יפל 14 תב ומכ רתוי יל הארנ ?29 -תב .בוצע ,בוצע


לדבה שיש םיבשוח "תויטסינימפ" דוחיבו םישנא ןיידעש בוצע
תונבש תרמאש המ בור .םירבגו םישנ ןיב תילטנמ הניחבמ יתועמשמ
רסוחמ אלו) ריכמ ינאש המכ לש םתאנש ירפ אוה "הבבס" כ תואור
ןיאש הניבמ אל (ךומכ תוברו םיברו) תאש יל לבח .(ידיצמ ןוצר
שירשהל םירחוב ונאש םילדבהה קר ...םישנו םירבג ןיב ילטנמ לדבה
תא תקרוז תא "תובהוא ונחנא" וא "םישנה ונא"ש ךרמואב .ונמצעב
.דובכה לכ .הרוחא הנש האמ תיטסינימפה הכפהמה
ןינקוורד םראל וביגה
 
 
13/1/02 10:37
ביבר הלאירא :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
סחייתהל .םישנל םירבג ןיב םיילטנמ םילדבה שי לבא ,יל רצ
לע םירבדמ םזינימפב .םזינימפ יטנא וניא הלאה םילדבהל
.תוהז לע אל ,ןויווש
ביבר הלאיראל וביגה
 
30/1/02 23:54
רימא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ויהי תונבה םגש ץלמומ לבא , רפסה יתבב דמלל ךירצ הזה רמוחה תא
אל יתרכהש תונבהמ זוחא 50מ רתוי לבא המל עדוי אל ינא. תוחכנ
איהש לכ הביסמ וענמנש וא רמוחב תוטלוש
םירבדהמ קלח יפל ,ףסונב . ןתטילש תא ןיגפהלמ יל הרורב אלש
ילואו , "ב גוס םירבג לש לטובמ אל רפסמ ךלש םייחב תשגפ תבתכש
."הסינכה" ינחבמ תמר תא תולעל ךירצ
רימאל וביגה
 
31/1/02 18:39
חתותה ידוד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תחתב לבקל תובהוא ןהש תודומ םישנ םואתפש עטקה תא יתבהא
יתרתחמ דואמ היה הז וישכע דע
הז לע רובידה םע חונב השיגרה ךכ לכ אל הז תא התשעש ימ םגו


םגו ושקבת , תוזעונ רתוי ויהת , תחתהמ םג ןיידזהל תונב וכישמת
ושרדת
תנברחמש הרוחב לע תמוסריפ רבכ שי
? ראשינ המ זא
םירוחה לכל םדקתמ םלועה
חתותה ידודל וביגה
 
4/2/02 17:40
רמות :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
וניה הרוקש המ לכ יתעדל ,לבא םיקדצומ ורמאנש םירבדהש קפס ןיא
.םישעמ לש האצות
ןכל ןתונ יתייה ,ולא תומוגע תואצותל עינמה קלדה והמ ולאשת םא
עיגהש רמאמה תא אורקל
םש .םירבגל םישנ ןיב הנבהה רסוחל תובושתה לכ ןנשי םש ילא
"..אצמי ימ ליח תשא" רמאמה
רמותל וביגה
 
7/2/02 2:38
.ההתשמ ינד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.רמול המ עדוי אל ינא


?הנוש ינא םאה
?םינורטסוטסטה לכ ןיב ןגורטסא ידמ רתוי יל שי ?דחוימ ינא םאה
.עדוי אל


.ירחא יתוא קבחת איהש הצור ינא
.הל תדרל חמשא אקווד לבא ,יל דרת איהש ךירצ אל ינא
םא .והלשכ םידקמ קחשמ ילב הצלוחה תא הל דירוהל לגוסמ אל ינא
,ט"לבב הז ,שארמ רבכ הבוטר התיה איהש ירה "יקיווק" ינעי הז
םכל השע םכלש אבא הככ ?תויהל ךירצ הז המ ,"ףוחדו חותפל" לבא
דוע תדרל ךירצ יכ ןמז ןיא ונלש הנידמבש הזש וא םינטק םתייהשכ
.עדוי אל שממ ינא ?םיטלקמל היינש
םיארוקש הלאכ שי) בהאתהל ליבשב התיא בכשל ךירצ יתייה אל ינא
םגו .המל עדוי אל ,ונקשנתהש ירחא רבכ הרק הז ,הב ("רשקהל" הזל
ןורקע ותוא ,הינפל התיא יתאציש יהשימ םע
'ה הלילחו סח ינא יכ ,ןימ יונישל חותינ תושעל ךירצ ינאש הארנכ
.לגרודכ בהוא אל םג ינא ,שיוא .תחתב הל איבהל בהוא אל רומשי
.ןונח הזיא
.ספא טושפ
.ההתשמ ינדל וביגה
 
8/2/02 18:20
הבוט הזירקב ימינונא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
........ןכומ ינא וישכע גורדש ימצעל יתתנ
הבוט הזירקב ימינונאל וביגה
 
10/2/02 13:56
הנול :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
"התוא ןייזמש ימ לוכב תבהאתמ השיא" טפשמהש דיגהל החרכומ ינא
!!!תועמד יל איבה
הנולל וביגה
 
11/2/02 10:28
וקרדו ןוריל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דואמ ונל היה ,ןינעמ דואמ רמאמהש רמול םיצור ונחנא ןושאר רבד
,ותוא אורקל ונל ףייכ
.קיחצמ םג היה ראשה ןיב
.ןכל םדוק ונעדי אלש םירבד רפסמ ונתוא דמיל
!וליכסת הז תא םיארוקש סדודליל
%100ב קדוצ רמאמה ןויסנימש ונל ונימאת
רבודמ) רבועש רוח לכ ןייזל םיצור קר םתא ?םיניבמ םתא המ לבא
(םינבל
רמאמה תא וארקת !חספל לשיפס ! ילש העצה םכל רמוא ינא הז ללגבו
!םיטלושה סאיזא וקרדו ןמסורג ןוריל
.דודשא ימי טרוא
:תוינופלט תובוגתל
ןוריל - 053888903
וקרד - 067243948
:)
.םוי הלחא םכל היהיש
11/2/02
וקרדו ןורילל וביגה
 
2/3/02 0:11
דחוימה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
? רמאמהמ םיעתפומ ךכ לכ םלוכ המל
? םהל םירכומ ולאה םירבדהש םירבג שיש םכתעדב הלע
! אד וליאכ
דחוימהל וביגה
 
9/3/02 15:05
שימשימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.... יוא
ימצע תא יתחרטה םויהו המכ עדוי ימה םעפב הז תא תארוק ינא
...תובוגתה לכ תא אורקל
...םייסנכמב יפיפ שממ
.לודג
...ןוילמה םעפב םג קיחצמ
.הכלמל ךתוא הריתכמ ינא -ןיראק
שימשימל וביגה
 
12/3/02 23:17
hot :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
well said!!!love your true words of wisdem! i'm a virgin but
i believe every word you say!! write more articles it wil
help !!! thank you!
hotל וביגה
 
13/3/02 1:23
לבנע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:( םוגרת הצור ינא םג
לבנעל וביגה
 
13/3/02 1:26
לעי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םגרתל הבוח
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!תילגנאל
לעיל וביגה
 
 
31/3/02 2:06
:תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תילגנאמ םגרותמ הז !!! ךתעדיל
וז הבוגתל וביגה
 
27/3/02 2:20
סונבוק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
טושפו לק יבוק הדותב ןוכנ הז לבא םילימ יל ןיא ןוכנ הז ועמש
סונבוקל וביגה
 
30/3/02 5:59
FICULON :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינא לבא ךלש רמאמב םינוכנ םירבד הברה שי ןיראק המ תעדוי
טושפש תורוחבב יתלקתינ
.הלימה ןבומ אולמב ןתוא ונייזיש תוצור
.בור לע שגדהו ריכמ ינאש םישנאה בורל םיאתמ ךלש רמאמה זא
לש עטקב ןוכנ ךכ לכ ,חכוותהל המ ןיא חיר לעו םעט לע טפשמה ןכל
.סקס
FICULONל וביגה
 
1/4/02 21:39
לקיימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דע םינוכנ םה ןיראק ,תבתכש םירבדה דחא דצמ -המלידב יד ינא
םע דחי רפסה יתבב יחרכה הכרדה דויצ תויהל ךירצ הז רמאמ ,המיא
יל התנק אמאש רפסה ומכ והשמ וא .ןימה ירבא לש תומרגאידה
ינפב המוארט) "םלועל םידלי םיאב ךיא" לע 5 תב יתויהב
.ךרמאמ לע וביגהש םירוחבהמ קלח ומכ תתעובמ יד יתיה-(המצע
!!ןויזה םשל קר ויהש םינויז יל ויה ינש דצמ
לקיימל וביגה
 
 
7/4/02 15:51
jazmin :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
רמאמב ובתכנש םירבדהש החוטב ייד יתייה תמאה ,םירקי םירבח
ביבס הלומהה לכ ירחא לבא ,םלוכל םיעודיו םירורב דואמ אקווד
ןפל סחייתנ אל םא .רורבו ןבומ אל הזש המכ תולגל ארונ ,הז
םישנה ונאש הזמ ובלעי אל םה רשאב םירבגה לכו רמאמה לש ישיאה
לכתסנ םאו ונתוא גנעל ךיא תושירדב תואבו תוארוה םהל תונתונ
.ןוכנ הזש ירה ,דבלב יגולויזיפה ןפהמ הז לע
תא בוט תוריכמ אל ןיידעש םימדקתמ םיאליגב וליפא םישנ שי
רתוי תצק השיאה ףוג ,תושעל המ ןיא ,וכותב תויח ןהו ,ןה ןפוג
בותכל ךרוצ שי טלחהב ןכלו רבגה לש הזמ תיזיפה הניחבהמ ךבוסמ
ולכוי םירבג קר אלש תנמ לע ךורא וליפא ילוא וא רצק ןוכירדמ
.םישנה םג אלא ויפל דומלל
jazminל וביגה
 
8/4/02 12:01
ישונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!םייחהמ לודג רמאמה יתעד יפל
בייח טושפ הז תא אורקל בייח רבג לכו %1000 ךתיא המיכסמ ינאו
!!
!יתנהנ דואמ ינא
!ןיראק ךל הבר הדות
ישונל וביגה
 
10/4/02 23:45
יבוק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רמאמה תא בותכל עושעשה ליבשב קר ולו יסנת ילוא ,הדומח ןיראק
ולכויש תובוגת לש םי םש םג ויהיש חינמ ינא .ירבגה דצהמ ל"נה
םה רשאכ םירבג לש םשארב הלוע המ ןיבהל לארשי תונבל רוזעל
שממ אלא , םירבגב עוגפל ןויסינ ידכ ךות תאז ישעת לא ךא .הטימב
דציכו הטימב םירבגה םיבהוא המ תע םרטב תעדל ולכוי תונבש ידכ
הצרי זאו םלועל חכשי אלש לודג הכ גונעת רבגל םורגל לכות הרוחב
ופידעי םירבגש ךכל חתפמה והז ילוא .תחא התוא לא רוזחל דימת
.םהלש םישנב דוגבל אלו תחא השיא םע ראשיהל
יבוקל וביגה
 
 
9/5/02 2:23
תינומלא :תאמ
.תניינעמ העצהל הבוגתב
?????....דומח יבוק
....םכב עובט הז
ןחבמב דומעי אל ,בוט םכל תושעל ךיא לע ןתניש רבסה לכ
בל םימש אל םתאש קר ,בוט םכל םישוע רבכ המכ לש תואיצמה
!!!!!!
!!!!!! םינב וררועתת
...ודמלתו תוירחא וחק
?אל ,םירמוא םתא הככ ,רבג היהת
!!!! האיצמה אל איה ...תמאב םתא הככש ודותו םירבג ויהת זא
!והזו
תינומלאל וביגה
 
11/4/02 0:02
הדנולב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.......קתומ לוב תעלק
!!!!!!עורג היה ילש ןורחאה ןויזה המכ לע בושחל יל םרוג הז
הדנולבל וביגה
 
24/4/02 23:24
RED HEAD :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!ק-נ-ע


ה-ל-ו-ד-ג תא ןיא
:)
RED HEADל וביגה
 
9/5/02 2:19
תינומלא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!! הריקי ןיראק
תונברודכ םילימ
יתבהא
.יתוחא חוכ רשיי
תינומלאל וביגה
 
21/5/02 0:21
תימינונא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
10 שממ רמאמה
תא םישאהל םג םוקמ שיש תרמוא יתייה 2000ה תונשב .....לבא
םישנה
םעו הכרדה רפס םע סנכהל םהמ תופצמו םירבג םע הטימל תוסנכנש
תושעל המ בחרנ עדי
.תרחאל אל שממ שממ תויהל לוכי תחאל בוטש המו
רבגל דיגהלו הפה תא חותפל םג רשפא םיילגרה תא חותפלמ ץוח זא
.קוידב הצור תא המ ךתיאש
???השוב ????שי המ
ילוא ,סיפה לעפמ לש םייונמל יפרטצת תשייבתמ תא םאו !!!אל שממ
רבג לע ילפתו ךלזמ לזמתי
.הצור תא המ קוידב עדייש
תימינונאל וביגה
 
21/5/02 0:47
עגרכ אל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לוכב תובהאתמ ונחנאש ןינעה םע המיכסמ אל ינא לבא .הלועמ רמאמ
ינש יל ויה ושיכעל ןוכנ .ונילא רודחל ול תונתונ ונחנאש רבג
לוכ םע יתנהנו ףיכ היה ,הבהא לש ןינע ללכב ללכ אל הזו םיזיזי
דחאל רבכ םא .שגר םוש לבא (ןייזל עדי שממ םג םהמ דחא) םהמ דחא
יכ אלו ,הז תא ונישעש ירחא ומלענ םהו תושגר טעמ יל ויה םהמ
היה םדוק ונממ יתיצרש המ לוכש יתנבה יכ אלא ,בוט היה אל ןויזה
.ןויז
דואמש תרכזהש רוביחה ללגב הלועמ רבד אוה הבהא םע סקס ינש דצמ
.םינפב אצמנ אוהש טלוב
עגרכ אלל וביגה
 
27/5/02 1:09
...אל הז םג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
והשמ וא תיצאנ תא ידיגת
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?הזכ


אממממממממממאב ילש םייחב יתארקש ליעגמ יכה רבדה הז


קוידב אל ינאש תורמל) ...תוראח הלאכ םירבגה לכ אל םגו החוד תא
(דלי ינא ,רבג
...אל הז םגל וביגה
 
 
27/5/02 5:14
וקונ :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
.דלי התאש והז זא
וקונל וביגה
 
28/5/02 1:04
יבג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לכה ירחא סל'כת ךא רמאמב תונוכנ תודוקנ הברה שי יתעד יפל
ןויז הז ןימ יסחי
,לכה הזו
לכב םישועש המו ןויז הז יכ הבהאל הבונזק הזיא תויהל ךירצ אל
םילזונ םידבאמ טושפ רופיסה


דומח רמאמ : .ב.נ
יבגל וביגה
 
15/6/02 4:01
הננב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!הרקיה ןיראק
תקזיח קר (הנושארה םעפה אל וזו) ךלש רמאמה תא יתארקשכ וישכע
תמאב היה יתיא היהש רבגה הלאווש (!!!) הנבההו השגרהה תא יל
...בוט והשמ
!!!!דורו רתוי הארנ היה םלועהו והומכ המכ דוע
הננב ל וביגה
 
15/6/02 4:04
ימימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!בצמה תרמוח תא וניבי םה ילוא הככ ....םירואיתה תא יתבהא
ימימל וביגה
 
6/7/02 17:04
בודיוד סדה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,ייה


תא קידצאו קחצא ינאש יל החיטבהש הרבח תצלמהב רתאל יתסנכנ
לכש םיאשונ הז...הקדצ איהו ,רמאמה תא ארקאש רחאל השיא יתויה
שממ הרבח םע הז לע תרבדמ םימעפל ,םהילע תבשוח תיסופיט הרוחב
god dam i m o woman:םלועל תגאוש אל םעפ ףא לבא ,הבוט
תקדצומ הרוחבש החמש ינא ,ןירק דובכה לכ זא !םאתהב ילא וסחיתת
השיא לכ לש התאירק תא תאשונ ךומכ
בודיוד סדהל וביגה
 
22/7/02 19:48
םדא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
! םינוכנ שממ אל םיללכה 10ה
:-) ! הטימב תורוחב הברה םא תייה אלש םיאור
! תומטפב תוקזח תוכישנו תוטיבצ דואמ דואמ תובהואש הלאכ שי
! ךכ שממ ןכ
םדאל וביגה
 
24/7/02 20:26
23 ינשימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!!!ק נ ע טושפ !!קנע קנע


.םישנה ,ונלש ךכ לכ ,יתימא ךכ לכ ,ןוכנ ךכ לכ
תומגוע הברה םיכסחנ ויה ,ךכ םיגהונ ויה םירבגהו יאוולה !חחא
.םתס הברה ,םיבאכ הברה ,שפנ


!הנוכנו תיתימא תנייוצמ הבתכ


, ךכ גהניש רבג ריכהל הווקמ
וא השיגר רפוס אל ינא - אלו ,ןוכנ ךכ לכ ךכ לכ - שגרה יבגלו
תישטיק
.ןוכנ טושפ הז ,המ תעדוי אל וא
23 ינשימל וביגה
 
30/7/02 0:51
הנטק הדלי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יל ןיאו הנטק הדלי ינא םנמוא ,לכה ורמא רבכש יל הארנ בוט
. רבדה ותוא עמשנ אל שממ הז סקס לע םירבדמ םינבשכ לבא ןויסנ
!!!!הפי שממ wayה ףוס הבתכ
הנטק הדליל וביגה
 
5/8/02 3:37
?הנשמ הז המ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןוכנ אל
אל ינא) טרפל חוכ יל ןיאו הלילב רחואמ .תויתיצמתב ילש העדה וז
.(ןב
?הנשמ הז המל וביגה
 
14/8/02 0:31
Dj GuyGivant :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!קתומ ןיראק הדות !הלחא טושפ !רמאמה לכ תא אורקל יתבהא !ואוו
Dj GuyGivantל וביגה
 
26/8/02 2:07
יריש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...ןימ יניינעל ילש ורוגל תכפה..קדוצו םיהדמ שממ שממ
רואו בוט קר
ירישל וביגה
 
26/8/02 18:15
ןהכ ןד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ףיכ הזש יתעמש סקס תושעל הצור ינא 12 ליגב דלי ינא
ינאש םעפ לכ יתוא ןיזל אובתש תחא הזיאל הכחמ ינא
תוסנל םכל יאדכ ילש ןיזל רוניצת ףחוד ינא היטבמא השוע
ןהכ ןדל וביגה
 
31/8/02 21:23
קרב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווואוו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
קרבל וביגה
 
8/9/02 22:03
כ"בשהמ.ש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןכל שי המ תועדוי ןתא ?ילארוא ןימ ןכל תתל הז המ תועדוי ןתא
הירבט לש תרניכה אוה חלמה םי !!!חלמ ןומה ןומה !!חלמ !?המש
!!!הטמל רציימ אוהש המו ןכלש סוכה תמועל
ילארוא לבקמ הרומתב ינאו ,עגר לכמ הנהת השיאהש ידכ םישוע אלהמ
.ןכל ןובאיתב .לכה ללוכ !!ל-כ-ה תא תעלוב איהשכש הטנאופה םע
כ"בשהמ.של וביגה
 
11/9/02 14:19
האמח לפס :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!בוט התוא ןייזמש רבגב תבהאתמ דימת השיא


דע םישידא םימשר ריאשמ בוט אל ןויז .חתפמה תלימ היה בוטשכ
תווקמש תוימיטפוא םישנ שי יכ םא) ןייזמה רבגה לע ןיינע ירסח
(...האבה םעפב רופישל


ילאו) םגו םג םישנא שיו םילנא םישנא שי ,םילרוא םישנא שי ,םגו
בוט ץוצמת אל םלועל תילרוא הניאש השיא ,(אלו אלש םישנא שי
אל איה לבא ,והשיתמ הנפעמ הביס יהשוזיאמ ענכיהל היושע איה)
דיגת איה םא םג ,ךכמ הנהת אל איה - בושח יכהו בוט הז תא השעת
בוט רנטרפ םע םג תילאנאל ךופהת אל תילאנא הניאש השיא .(ןכש
.הככ דבוע אל טושפ הז .םיחבושמ הכיס ירמוח הברהו יעוצקמו
תא הל תוארהל וסנת לאו השיאה תייטנ תא שארמ וריכה ,םירבג
.והזו הנהמ ןויזב זכרתהל הסננ ואוב .רואה


ינא ,םינימה ינשל בתכנ הז) .לבזה תא ותיא אצויש - ךלוהש ימו
(.תיטסינבוש הפשהש המשא אל
>30 ליגל הכחמ האמח לפס<
האמח לפסל וביגה
 
12/9/02 21:52
ויז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הרקיה דרא ןיראק
קיחצמ , בוצע .אלפנ אוהש בשוח ינאו םימעפ ןומה רמאמה תא יתארק
.רדהו דוה אלמו אלפנ בותכ , אכדמ ,
הלוכי תא , ךייח לכב יבתכתו תבתכש דיחיה רבדה היה הז םא םג
.וזכ תפומ תריציב האג תויהל
יתריקי בוט לכ
ויז
ויזל וביגה
 
5/10/02 12:07
(חטוט ומכ) 'ט :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ךיפ תאו ,ךידי תא קשנא ,רמולכ
.ךלכש תאו ,ךביל תא םגו
:הז תא קר ךל רמואו
.הדות
.וליפא ,הבר
(חטוט ומכ) 'טל וביגה
 
28/10/02 14:38
ךיובנבמירג לאיטוקא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
זכורמו יניינע היה אוה - ןיראק לש רמאמה תא אורקל יתנהנ דואמ
ךיא םיעדוי אל רשא םיבר םירבג לש תויפיצפסה תויעבל קוידב
. הלא תויעב םא דדומתהל
תנתונ איהש ךכב הלימה לש יבויחה ןבומב הערו המכח השיא ןיראק
. רועישה ךלהמב לובסל הרבחל
ונתיו םייחה תפקשה תא יל ונשי רשא םיבושח םירבד יתדמל תאז םא
. םישנ - איהו ילש תיזכרמה היעבה לע רבגתהל םילכ יל
ה ד ו ת . . . רמול תחא הלימ קר יל שי
ךיובנבמירג לאיטוקאל וביגה
 
15/1/03 3:15
(= :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!הברה יתדמל (: הבר הדות
דימת "קורזלו קופדל" יתיצר אל םעפ ףאש ןייצל הצור קר ינא לבא
ילצא הוולתה ןימ לש הזה ןוצרה
לא זא יל וצצמיש יתיצר אל םעפ ףא ינאו ידדה גנוע לע תובשחמב
(: הככ םינבה לכש ודיגת
(=ל וביגה
 
13/2/03 10:29
יתיא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לופ יתשפיחו התוא בהוא שממ ינאו עגרק הרבח יל שי הככ הז ייקוא
יתיאר יכ יל תרזע שממ תאו ונלש ןימה ייח תא רפשל םיכרד
רוציקב זא לכה תדבאמ איה ןוכנ אל אוהשמ השוע ינאש םימעפילש
יל ינתיתו וחיק יס ייאל יל יבתכית םע חמשי ינאו ךל הדות שממ
תתוצע דוע


....יתיא
יתיאל וביגה
 
19/3/03 0:49
הירמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יללכב לבא ,תויניצב תמזגה תצקש םיעטק המכ ויה ,הפי שממ רמאמה
תוצע הברה הברהו בר רומוה םע הבבס הרוצב בותכ רמאמה
!!!!!!!!תובוט
םירבדב לילכהל הלוכי אל תאש דיגהל יל ישרה קר בוט שממ רמאמה
.......יכ רוסאש
הז (ידימ קזח אל) תומטפב יל וטבציש היב םוש יל ןיא לשמל ינא
יתוא הרגמ וליפא
תולקה לע שגד) תונודעו תולק תוכישנ דגנ היעב יל ןיא םגו
השיגרמו תבשוחש הדיחיה אל ינאו ,יתעד יפל רגמ הז םג (ץונידעו
ךכ
הירמל וביגה
 
27/3/03 16:44
תרעוכמ אי ינור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םמעשמש האור ינא יכ דיב ואיבת וכלו םינכסמ אי הפת ומתס ייוא
...דואמ םכל
...םירבד הפמ דומלל יכישמת ךתוא בהוא יינור
תרעוכמ אי ינורל וביגה
 
27/3/03 17:06
ANGEL :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יבגל ןוכנ לכה אל ילוא ןוכנ...הזה רמאמה תא תסריפש דואמ בוט
תמוצתל הז תא וחקיו הז תא וארקי םינבש דואמ בושח לבא ןלוכ
םיעדוי אל שממ לבא שממ םתא הזכ והשמ וא בילעהל ילב יכ...םביל
יאצויה תא םג שי לבא...תובשוח ונחנא המו תוצור ונחנא המ
םמצע לע קר םיבשוח אלש ,יוניש םשל םידמחנ םינב םג שי ןכ..ןפוד
!!!םכל דובכה לכ..ונילע תצק םג םיבשוח ןכו..םהלש תונוצרה לעו
(((:
ANGELל וביגה
 
27/3/03 20:10
יקיד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יתארקו יתעמשש תורמל ,ותומלשב רמאמה תא ארקל יל אצי אל םעפ ףא
דע ,ךכ לכ יתקחצש רמאל תבייח תבייח יתייהו ,ונממ םיבר םיעטק
ימ .ךכ לכ יתוא עשעשמ המ תוארל הדובעה רדחל אב ילש גוזה ןבש
.ומשיי םג םהו ירבגה ןימה ברקב רמאמה לש ותצופת הבריתו ןתי
.(ןוחטיב רתיל ,םויהמ הטימה לעמ יולת היהי אוה תיבב ילצא)
יקידל וביגה
 
28/3/03 15:40
רינ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!לענ ומכ תושפיט ןתא ייייד.....תונב
...הינשל תחא תדרל וכישמתו טקשב ובש
קפסלו סבכל תוקנל קר הז םייחב ןכלש דיקפתה לכש תוניבמ אל ןתא
?םירבגה תא
ןכל רוזעי הז םירבגה לע תודירי תומשור ןתא םאש תובשוח ןתא המ
? והשמב
!!!ראשיי אוה הככו...עבטה הככ....תושעל המ ןיא
? תיבה תא יל תוקנל אב ימל
רינל וביגה
 
 
20/4/03 0:08
יבמב :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ונחנא ,תיבה תונויקנ ןיבל היינשל תחא תודירי ןיבש ,והז זא
םעפ ידימ תונהנ
הוותשמה (םנמוא תינמז) קופיס תשוחת ונל ןתונ הז .םכילע תדרל
התואב ןכאו .רהמ כ"כ רמגנ לבא ,קותמ כ"כ .בוט דלוקוש תליכאל
ורזעי ןכא םכילע תודיריהש תושח ונא תיעגיר הירופוא תשוחת
.תנעטש יפכ קוידב ,םייחב והשמב ונל
אל ונחנא וליפאש הרוצב ונתוא ןיבמ טושפ התאש תבשוח ינא ,רינ
.ונמצע תא תוניבמ
.ךומכ םירבג וברי ןכ
תראשה אל לבא תיבה תא ךל תוקנל אב ארונ יל - בגא ךרדו
.תבותכ
יבמב
יבמבל וביגה
 
6/5/03 15:13
םדאנב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...יקוא
הרוק אל ךפההו םינבב תובהאתמ תונבש איה הפ היעבהש ונבה זא
.הרידח ירחא


.הייעב ןיא ללכב הפ תמשרש המ לכ תא םשיילו


?םיללכ בותכל המל ?תולטמ תמישרל הז תא ךופהל המל לבא


...ללכב אובל אל וא בלהמ אובל םיכירצ הלאה םירבדה
.ןיידזי אלש הז תא ןיבמ אלש ימו


(...ןב ינא) .לבוי
םדאנבל וביגה
 
14/6/03 0:59
1העונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!דובכה לכ
וליאכ הבבסו "לוק" התוא תוקחשמ ונא ...באוכ הזש ןוכנ ךכ לכ הז
לכו יאוולה....םידקפתמ אל םה םא "ארונ אל"ו תוילרביל ונא
!ומיכחיו וארקי ץראב םירבגה
1העונל וביגה
 
14/6/03 1:51
ףסא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
..דחא והשמ יתנבה אל ינא לבא החילס
? "תונידעב ןיזה תא איצוהל" רומא ינא ךיא
..הצוחה ץפוק טושפ אוה
!..ךשמהב תחא ףא דיחפי אל הזש הווקמ ינא
ףסאל וביגה
 
14/6/03 5:19
(: הנשמ אל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ילש רפס תיבה תא ינא .ףיכ טושפ היה . ואוו . תממהמה ןיראקל
רתומש וניבי םישנה רתיו יאוולה המיהדמ הרוחב י"ע רבכ יתלביק
. בישקהל ודמלי םירבגה רתיו ףתשלו הפה תא חותפל
םלוכל בוט היהיש !!! אבא תויהל ךלוה ינא הרקמ לכב


ןמא , לפסוג הרש ךתוא עומשל הכחמ ולוכ םלועה - ב.נ
(: הנשמ אלל וביגה
 
16/6/03 23:16
גאפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לע תונמדזהב ותוא הסננ !!תויח רתויה םירמאמה דחא
...........יתרבח
גאפל וביגה
 
27/6/03 12:35
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הז תא ונעדי רבכ
ונחנאש תובשוח ןתאש הז םא ונל בוט יכ ונלש ךרדב ךישמנ ונחנא
םיעדוי אל
וז הבוגתל וביגה
 
8/7/03 14:30
ןמחנ ןימסי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,ןיראק
תא -ךל דיגהל םילימ יתש יל שי

!!!!!!!!!הכלמ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.ךרדה ףוס רפס הזו "םיהולא שי" ךלש רפסה תא יתארק ,הזמ ץוח
וליאכ) תואמחמ ול קורזל יל רמואו ידיל הטימב בכוש הפ ילש רבחו
םאו !ךלמ התא םג -ש'ונדיע זא (רוזעי הזש וא ותוא הריכמ תאש
ףייכ הזכ אל הז תומטפה תא ךושנל תמאב -זא ישפוח תרבדמ ינא רבכ
!ןריאק ךיילע םגו ,ךיילע הלוח .חחח !םייח
!תוקישנ ןומה
ןמחנ ןימסיל וביגה
 
9/7/03 9:56
תננואמה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תבהוא ינא תחתב םינויז לע התמ ינא יממ ןיראק ירמגל העוט תא
יכהו ( הנוז ינא ) הלאכ הברה דוע הריכמ םג ינאו םירצק םינויז
תחתב םייזה םע רדוח והשימ הזה ןמזבו ןגדגדה תא יל םיקקלמש ףיכ
ןייז םירידחמ םייתששו תוחונת תונשל הז ףיכ יכה תיעטש רבד דועו
!!!!!גונעתה הז ןמזה ותואב
054774336 ל'ט הנוזה ינממ
תננואמהל וביגה
 
 
19/6/15 14:25
םייח :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ךממ עומשל חמשא
םייחל וביגה
 
12/7/03 19:33
,הללאו :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.רמאמ לש יפוי
,הללאול וביגה
 
13/7/03 13:08
רירק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ידכ המל .ילע תוביבחה תויליעפהמ אל הז תוננבה יחתפ לע רזחל
ליחתהל
יל בושח יכה רבדה אל אוהש סקסה ינפל הברה הברה תויגוזב
ךירצ ינא ,השיאב
תונכומ תויהל ידכ ןמזה עיגמ תא ןכל קר אל ?יל ןיאש בנזב שכשכל
ךירצ ינא
םנשי ףסונב .יתוא תנינעמו הקילדמ השיאש טילחהל ידכ בר ןמז
םיאנתו םינמז
ךליש ונממ םיצורש ןבצעתמ ארונ ילש שארה .םהב םחוימ אל ינאש
וא דוביאל
םינרקש םינפנח תופידעמ ןתא םאה .ולש תרוקבה שוח תא דבאיש
םיליחתמש
?רהמ רתוי דוע םירמוגו רהמ
רירקל וביגה
 
22/7/03 15:10
ןרוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ארח אי רורד
ןרואל וביגה
 
22/7/03 15:11
הלאש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?היברע יצח איה רמאמה תבתוכש ןוכנ הז םאה
הלאשל וביגה
 
22/7/03 15:13
\kluger :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
very nice!! i liked it alot. mayb i'll get to meet the lady.
i know women and what they like
kluger/ל וביגה
 
23/8/03 15:24
למלמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יכישמת.. וניד רמאנ ךכ לעו ,ונמלועב דרא ןראק שיש בוט המכ חא
תאזכ רקיעבו תורשפ תרסחו הקומע ,הנונש ,הפירח תאזכ תויהל
..תיתימא
למלמל וביגה
 
30/8/03 10:20
ןצינ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יה
םושל םגרתל אל) תפסונ םעפ אורקל יתטלחהו 'ה םויב ךתוא יתשגפ
.(הפש
.םירבדה בור תא םיעדוי םיקיתו רתוי תצקש ולאש יל הארנ
וניתמה אלו םינומיאה תישארב ןופאלפ היה אלש ללגב הז ילוא
....רותב האבה לש לוצלצל
ןמז היהו הנש 15 ינפל יטיא רתוי היה םלועהש ללגב הז ילואו
םישיגרו ץוחבמ םיחושכ רתוי ויה םירבגה ,תונלבסב סקס תושעל
.םינפבמ
.לשב רתוי תצק אוהשמ תוחפל תוסנל הריעצ לכל ידכ ילוא זא
ןצינל וביגה
 
31/8/03 18:22
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תינואג ילש רבחל נז תא חולשל הז וישכע השוע ינאש ןושאר רבד
השיאה
תינואג
וז הבוגתל וביגה
 
25/9/03 15:30
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םייחב אלפנ יכה רבדה הז םישנ םע סקס תוסעל תבהוא ינא
וז הבוגתל וביגה
 
26/9/03 1:14
יל יהיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הרקי ןיראק
תינימ םיליעפה) םלועב םינבה לכו יאוולה -איה יתבוגת לכ
(תוחפל
,ןידעה םעה -ונילע לודג ןטק והשמ ודמליו ךלש רמאמה תא וארקי
תא םתארקו הרבח םכל שי םאש -םינב םכלוכ ליבשב הווקמ ינא
רמאמה
,רהמו םשייל התייבה ךרדב םתא
!!!!דמליו רמאמה תא ארקי ילש אבה ןויזהו ןתיי ימ
יתרת) םמוקמב םתוא דימעהל תודחפמ אלש -ןיראק ךומכ וברי ןכ
(עמשמ
וננימ תונב ישחר לכ תא תטרופמו תיטלחה הרוצב ךירדהלו
הדות הדות הדות הדות
יל יהילל וביגה
 
4/10/03 11:11
Mx :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!רמאמה לכ ךל םידומ ינאו ילש הרבח
Mxל וביגה
 
26/10/03 9:12
weeeeee :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינפל התוא יתארקש ועדתשו הברה יל םרת , הבתכ הלחא תמאב וז
, ינפל םיגנאב ודירות ףסונ פיט קר , ילש הרבח םע הז תא יתישעש
םיבהוא םלוכ זאו סארג וא שישח םע בוט הככ טני'וג הזיא ולגלגת
.תוילוטסמו תויתפכא הבהא ךותמ השענ לכהו םלוכ תא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! רבדה הז
! םיגנאב
weeeeeeל וביגה
 
13/11/03 15:48
ninosh :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
way to go !!!!!!!!!!!!
ninoshל וביגה
 
3/12/03 12:51
ינא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךלש בלה לעש המ לכ תא הככ םסרפל ךדיצמ דמחנ תמאב הז ,ןיראק
(ךלש סוכה לע וא)
הזש בל ימישת ,ישנה ןימה לכ םשב תרבדמ תאש ינפל ( !!! ) לבא
!ישנה ןימה לכ םשב תמאב
לע דיפקמ אוה (ןמזמ היה הזו) ךלש רמאמה תא ארק ילש רבחש זאמ
...דועו תיטנמורו תעקשומ הריווא ,דחוימב גנעמו ךורא יילפ-רופ
ינאש הז לע המותס ינאש תבשוחו הז תא תארוקש יהשימ שי םא
:םימיענ אל םידדצ םג הזל שיש יעדת - תננולתמ
רבחו ףוריטב בוטר סוכ םע ברע לכ (טעמכ) ימצע תא תאצומ ינא
דע דיב תושעל טושפ הפידעמו תנבצעתמ ינאש דע - הרגתמו חרמתמ
(הזמ בהלתמ שממ אוה) ולש תויוטשה תא םייסי אוהש
ןייזיו םידגבה תא ינממ ערקי והשימש הז ךירצש המ לכ ,םימעפל
! ךירצש ומכ קזח יתוא
!!! לכש-ינויז ילבו יילפ-רופ ילב ,תורנ ילב
ינאל וביגה
 
6/12/03 6:42
david :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רעטצימ ארונ ינאו דאמ ןוכנ וניה ןאכ רמאנש המ לכש בשוח ינא
.רבעב ותוא יתארק אלש
הז תא ארוק יתייה וליאו השקה ךרדב יתיליג ןאכ בותכש המ לכ
.יתרבעש המ רבוע יתייה אל ילוא ןכ ינפיל
קחשימב הרוחב םע החידפ תארוק תחא םעפשכ המל ןיבמ אל ינא קר
!התייה אלכ תמלענ טושפ איה םידקמה
davidל וביגה
 
7/12/03 13:18
הדיא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לכ .....ךל תודוהל תוכירצ ןלוכ םישנה לכ .....יתריקי ןיראק
!!!!!!!!!ךכ יכישמה ........יתוא סרוה טושפ ךלש רמאמ
הדיאל וביגה
 
9/12/03 17:35
איג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לודגב .(קלח)שדח היה הזו ןיינעמ היה הז,ןוכנ הז, קיחצמ היה הז
.בוט היהי הז זא ןונגסב תובתכ דוע ךל שי םאו ירמגל יתהא

איג
איגל וביגה
 
9/12/03 22:34
not an angel :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!יקנע רמאמ ןיראק


.הטימב תלפשומ תחא םעפ תוחפל השיגרה השיא לכ


."םישיגר"ה ונירברבג ברקב הז יבגל תועדומה תא תולעהל ךירצו
!ךוניחה תכרעמ לש םידומילה תינכותב רמאמה תא לולכל לשמל
:)
....ןונגסב והשמ תוחפל וא ונ
not an angelל וביגה
 
21/12/03 3:12
תוניצרב וישכעו :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!שוניראק
.לכה םע המיכסמ אל ינא לבא ,רמאמ לש יפוי -כ"הס
םא טאוו וס -תויביטרסא ,תודבוע -הרבחב הברה ומדקתה םישנה
רזייל םישוע םויה םירבג םג ?תויטתסאו הנייגיה לע תורמוש ונחנא
.םירבג תוחפ אל םהו םימרק םימשו
המ הז ?הזמ תוכובש םישנ שי -ינסיד טלוו לש םיטרס םע עטקה המ
!!!שיבמ הז !?השיא למסמש


רידגהל ךירצ המל ,תודחאתה לש טקא הזש יתבשח !?תשבכנו שבוכ
?םידיקפת
ןבומכ -ןויז הז ךל אבש המ לכו תרבוג תונמרחהש הרוק ,הזמצוח
שממ הז -ץוטס לכב בהאתהל לבא ,יביסרגא וא יתייח היהי אלש
םולש ונרמא -האלה ונכשמה אל שממ לבא ,הברה יל ויהש אל) !ךחוגמ
.(ךשמהב בוט לכ הווקמו הפי
םישנ המ תעדל הלוכי אל תא - !!!!!לילכהל רשפא יאש ןייצל בושח
.םינוש םינותנ םיבצמב תושיגרמו תובהוא ,תוצור תורחא


םיקוחה תא ןיא םא ,קתומ !?"םירבג םיביצמש םיקוח" ,"םירברבג"ל
םא -הנבה שי הטימב ,תונוזל הז םיקוח -םוקמ םושל עיגת אל -ונלש
היגולויב םכל האציש תרעטצמו !!!השוע אל ינא - הצור אל ינא
הזש תעדוי ינא) ףוגל ץוחמ םייעמה תא םכל הכישמהש הקופד תאזכ
יל אב אל םאו -םכלש היעב תאז -(הארנ הז הככ לבא -םייעמ אל
אל תונבה בור .לזמ שיב שממ הז -תרעטצמ !ירוס -ותוא ץירעהל
םורגל תולועמ תוטיש שי -בושח יכה הזש ובשחת לא -ץוצמל תובהוא
...חכוה -יל ונימאת -ןושל ברעל ילב םיימשהמ גנועל םכל


!םיאירב םייחו בוט סקס -םכלוכל תלחאמ קר ינא -ירבד תא יתמייס
XOXO !תוירולק דירומ סקס -וחכשת לא םישנו
תוניצרב וישכעול וביגה
 
 
21/12/03 19:08
ילמ :תאמ
יתוא ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
םינש הזמ ילצא יוצמ דרא ןיראק לש ל"נה רמאמה
ילש םירפסה לכ דיל ףדמה לע לפוקמו הפי ספדומ
דיל דימ רבוע תאז לכבו רומש רוצנ
דואמ ישומיש אוה
ותוא האיצומ ינא יל ןמדזמ קרש עוריא לכב
וב האירק תולבקמ ןואכידבש תורבח
וב הזופח האירקמ תנהנ ינא ןיידעו אבצב ןוכיתב
.המדקהה ללוכ .הפ לעב רבכ ותוא תעדוי ינאש הדבועה ףא לע
סקס לע הכ דע ייחב םיבר םירמאמ יתארק
הזכש קזח ביבחת והז
תוינרות תוינצלפו םיגולוקינג םיגולוסקס םיגולוכיספמ יתארק
טרנטניאב
!םלוכ תא תחקול יד דרא ןיראק
הלימ לכ - לודגב לבא תחאל תחא ןיטולחל ןוכנ אל ילוא רמאמה
!תמא
ןיראקל תוכבל ורזחתו וב ובהאתת ,וניידזת ,ושגרתת
הז הככ
םעפ רחא םעפ
דובכה לכ -ןיראק
קוחרמ ךתוא הצירעמ
לכה םע תומיכסמ אל ןתא םא גואדל אל -תונבו
.........ומיכסת דוע ןתא
ילמל וביגה
 
16/1/04 1:20
םשה עגרכ בושח אל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןוכנ רתוי וא)ונחנא,םלועב ונתוא לבוס אל דחא ףא המל וארת
הלחא הבתכ הרוחבה .יפוא לש ארח םע םינייכב לש הרובח (!!!םתא
???ראשה לכ ושע המו.ןיינעל וביגה םישנא השולשו רמאמ לש
דוריו חירסמ וגא לש תומחלמ ינשב דחא ומחלנ
תולפש םילימב וליפהו, םמצע תא וממור,וליפשה,ופדיג,ולליק,ובר
...?המל.ראשה לכ תא רחש תורסחו
םשה עגרכ בושח אלל וביגה
 
19/1/04 16:26
ןוריל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לש עטקהמ ץוח)...יתעמשש םינוכנ יכה םירבדה דחא הז...בווט
(!!טקשב םדריהלו םושנל ונל ונתיש...סקסה ירחא תולברכתהה
you go girl
ןורילל וביגה
 
31/1/04 14:34
הליא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הז תא םגרתל גואדל ךירצ קר וישכע .הנוכנ רמאמב הלימ לכ !הלועמ
םיחוטב ךכ לכ םירבגש איה הייעבה .םלועה לכל חולשלו תופש ףלאל
ללגב קרש ההובג ךכ לכ בור יפ לע םהלש וגאהו םיקדוצ םהש הדבועב
אל םלועל םה לבא שארה םע בויחל והנהיו ,וארקי םנמא םה הז
!ומינפי
הליאל וביגה
 
11/2/04 17:38
ןורש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דרא ןיראק הבתכש ך"נתה תא ,החילס ,הרמאמ תא הריכמ רבכ ינא
םש האבוהש אמגוד לכ !!!ומשייו ומינפה ,וננש ,םירבח .תדמולמה
!!!תוהדזה בורמ שגרתהל יל המרג טושפ (בוטלו ערל)
הלאכ םנשיו םיעורג הלאכ םכלוכ אלש :םירקי םינב רמאי םכתוכזלו
תינויצולובאה תוחתפתהה םע טעמ וליכשהש ,(םיטעמ םנמא) םכיניבמ
אל ןיידעש (םכבור) םכיניבמ הלאלו .חוכ רשיי ,םכל זא ,ןמזה םעו
הביס וזיאמ הנשמ אלו תונמא הז ןויז .םדוק תחא העש הפי ,ומינפה
,תובר םיכרדב יוטיב ידיל אובל הלוכי תונמאש ןוכנו ,הרוק אוה
הסננ ואוב זא .האנהו דובכ ,הכרעה ררועל הכירצ דימת איה ךא
תותמ ונחנא ,םינב :רקיעהו בוטו םיהדמ דימת סקסה וב םלוע רוציל
!!!םכילע
ןורשל וביגה
 
 
20/2/04 21:39
mr. t :תאמ
שדחה ך''נתהל הבוגתב
םסרופמה רמאמה תא אורקלמ יתששח ארונ
:דדועמ יתאצי יתארקש ירחא לבא
.....:)םדקהב רפושי אלש המו ךירצש ומכ השוע ינא לכה טעמכ
mr. tל וביגה
 
28/2/04 13:10
Y.I :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:לכה תא תצמתא ,ןיראק
הליגר יתלב הרוצב הנונשו המכח ,הכלמ תא יליבשב
.רמאמה תרזעב קר אל הווש תא המ םלוכל תחכוה
שי" ךרפס תא יתארק ןכ ומכ רזיילבב ךלש בהלנ ארוק יכונא
(רידא) "םיהולא
1 'סמ תא יליבשב
!לע תיסוכ םגו
Y.Iל וביגה
 
1/3/04 3:44
ןרוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,?התוא הצור התאש הרוחבל םורגל ךירצ סקס לבקל ידכש תרמוא תאז
.רדסב ,סקס הצור רתוי איה התוא הצור התאש רתוי תעדוי איהש לככ
ןרואל וביגה
 
17/3/04 12:13
RespecT :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םורגיל םיצורש הלאמ ינא הלודג תא ךילע ןיא לכ םדוק ימאמ ייקוא
םלשומ יכה תויהיל הסנמ ינא הזכ רבד לכו קוניפו תויחונ גוז תבל
דו8מליל הצור ינא יכ רשק יתיא ירצית םע חמשי הזמ ינא הזה הטקב
ןיבהל הפצמ ינאו 25.3 ב 15 ןב ינא תיב יירועיש הרכשא הז דוע
הנוז ןב הזש בשוח ינא יכ הרוחבל תדרל ךיא לע רתוי סלכאתו רתוי
רשפא םע רשק ירציתו הדות זא הככ התוא תוארילו גנעתיהל הל תתל
(067606184-ןופלפ) םלשומ יתוא ישעת
ליימיאו (ילש יסייאה הז ןכ ןכ 5000121:יסייא)
respect14@walla.co.il
הז המוד והשמ וא Respect: םשב והשימ יארית םע ימאמ הבר הדות
יתמשינ ייבהב ינא
RespecTל וביגה
 
20/3/04 12:10
הריפוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םולש
.. ךל רמול תבייח יתייה
רתויה םירפסה דחא הזו .. "םיהולא שי" : ךלש רפסה תא יתארקש
.יתארקש םיקתרמ
אוה וב שיש םיינלוחה םיעטקב םגו ,שגרמ אוה ..בוט כ"כ יושע אוה
ונממ יתדמלו יתמנפה .. םירבדה לע בושחלו עגר רוצעל ארוקל םרוג
.ןומה
טושפו ,הזה רפסה לא יתכשמנ םושמ לבא םירפס ארוקש סופיט אל ינא
תא ונממ דירוהל יתלכי אל ותוא יתארקו יתבשי קר םימלש םיימוי
.םיינייעה
הז .. ..הלוק לע?הנור לע ,רפסה לע יחומב תוצר תולאש ןומה
?יתימא רופיס
רופיסה לכב תאצמנ תא ןכיה לבא , תינטטח הלאש תאזש תעדוי ינא
?תא ןה תויומדהמ ימ ?הזה
םיהדמ רפס תבתכש לע תרשואמ ינאש .. יעדתש יתיצר קר ,הרקמ לכב
..הזכש
.הדות ןומה םע (:.. בותכל יכישמת קר
הריפוא
הריפואל וביגה
 
25/3/04 0:53
ןד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיראק
ךלש רוט יבגל השעמל איה .הזה רמאמל אל איה הבוגתהש תמאה
ךפהו הלודגה ריעהו סקס יבגל ליחתהש םינרדומ םינמזב םסרפתהש
.הבהאה לע ןוידל
ילצאש קר הבהאב ןימאמ ינא םג תבתכש המ םע םיכסמ ינא לכ םדוק
.הכיסנ איה ךיסנ אל אוה
.הז תא תבתכש הדות דיגהל יתיצר קרוםיכיסנב ןימאהל יקיספת לאןד
ןדל וביגה
 
11/4/04 1:13
המלש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הדות ךל בייח ינא המכ תעדוי אל תא
המלשל וביגה
 
24/4/04 15:15
תאיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיראק ןיראק
ךלש תיטסינימפה הביתכל תעגעגתמ ינא ךיא
םירבג לש םתמיבל ךפה הזה ינווישהו הפיה רתאהש וישכע דחוימב
.60ה תונש לש השיאה תא ריזחהל לש דנרטב םרוז אוה ףאו םיטסיסקס
םעפ ףא ונתוא יבזעת לא
תאיל
תאילל וביגה
 
24/4/04 19:40
תאיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לע רמאמב תרבדמ ןיראק.אורקל ודמל אל טושפש םירבג הפ שי הנאוב
הרוצב ונל םיביאכמו וילאמ ןבומכ םישוע םירבגה םתאש םירבד
םהל תרמוא אל באכ הלימהש םישנא הפ שי.באכ.באכ תירטסיה
.םתוא ןיינעמ אל.םירבג רקיעב.םולכ
םתא תומויא תומוארטל ונל םימרוג םתאש הז לע הרביד ןיראק
תינפוג ונב םיללעתמ םתא תפות יבאכ לש המרב םימעפל ונל םיביאכמ
םירמוג םתא.רדסבה םוחתמ םיגרוח םתאש תעדל ילב שממ םימעפל
ילב ונרבעש המויאה תינפוגה תוללעתהה םע תוראשנ ונחנא לבא.רהמ
ןב רשק שי שממש םיבשוח הפ םירבג הברה ךכ לכ לבא.וליאכ הנווכ
שי רבגל םא רמולכ.ץוצמל םישנ לש הבוחה ןבל ןיראק לש רמאמה
ונ.ץוצמל איה התבוח זא ןימ ןמזב השיאב תיסיפ ללעתהל אל הבוח
תוללעתהל איה ףא תכפוה הציצמה םימעפ המכ לע רבדנ אלש דוע.תמאב
אל םישנ לבא םתוא גנעמ הז יכ םיביאכמ םירבג זא.המויא תיסיפ
לש 20ה תונשמ השיא ךירצ הז תא בתכש ימ ?םהל ודיגיש ילב תוצצומ
.תאזה האמהמ רבג אוהש הארנכ.11ה האמה
תצצומל ךירדמה תא ובזעתש הצור ינא םג הרמא ןיראקש ומכ ןכו
השועש םכל תושוע ונחנאש המ לע רמאמ םתא םג ובתכתש הכחמו
?דוע המ.םיינרופיצ םע רהזל ךירצש תעדוי רבכ ינא.תומוארט
?ילש םיינישה ןב ותוא םתמש המל זא ?ןיזה תא םכל ךושנל אל
.םתס םתס
.םכתא הארנ זא ונ
תאילל וביגה
 
 
24/4/04 22:46
ינב :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
תומרוג אלו תוביאכמ אל םעפ ףא םישנש תבשוח ידווב תא ! תאיל
הנבהב הזה ןיינעל סחייתיהל שי טושפ !םירבגל אוהש לכ קזנ
הז .הנושארה םעפב ךפוג תא ריכמ אל ךגוז ןבש רוכזלו תידדה
!דואמ הברה םימעפלו ןמז הברה חקול


!דיימ רשקה תא ותיא יקתנ - ןודזב תומוארטל ךל םרוג םדא םע
יאיבהו יארה - האיגש וא הנבה יא לש האצות כ"הס תאז םא ךא
.ןיראק תאז התשעש ומכ אל ידווב ךא .תונלבוסו תונידעב קומינ
יימימ םייוניע לש המישר תביתכ) וז ךרדבש ךל חיטבמ ינא
ךותמ םלועל םיסחי ךתיא םייקל אל ךגוז ןבל ומרגי (םייניבה
.בוש ךב עוגפל אל ןוצר
ינבל וביגה
 
24/4/04 22:36
ינב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!הרקיה ןיראק
החילס ךל רמוא !בר הכ באכ ךל ומרג וננימ ינב םע ךייסחיש יל רצ
:םירבד רפסמ לע ביגהל ינוצרב ךא .םירבגה לכ םשב
.םימלשומ ונלוכש החנה תדוקנמ האב רבג לא ךלש השיגה הארנכ -
תויהל לוכי !!! ללכו ללכ ןוכנ אל אז - ךתוא בזכאל יל רצ ןכבו
יפצת לא הככ הז םא םג לבא ,ךלש תינימה היצטנירואב איה היעבהש
.םיסחיה לש ןושארה בלשב רבכ ידמ רתויל


םיכרדה ןתואב יוטיב ידיל תואב דימת ונלש תויזטנפה דימת אל -
לוכשל שי - ןוליו טוח לע הז תא תושעל שקבמ ךגוז ןב םא ,ןכל
אל תאש הז ךל עירפמש דיחיה ןיינעה םא ירה .הבר תוניצרב תאז
ןב ןעמל לק רותיוו לע ילקשתש ידכ ילוא - דחוימב בוט יארית
!רתוי שקבי אלו חונ אל הזש ןיבי ומצעב אוה יל ינימאת .ךגוז


תבתכש) םירבדה לכ הלא םא ידיגתו ,דחא עגרל יבשחת !םויסלו -
?ךגוז ןבל קפסל תלדתשמ םג תא (רמאמב
ינבל וביגה
 
24/4/04 23:23
תאיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תא ובתכתו ודחאתתש ךכ לע תדמוע ינא שוריפב יתרמא ינא ינב אל
יבאכל םכל םורגל אל ידכ םהמ ענמהל תוכירצ ונחנאש םירבדה לכ
?ילש העדוהב רורב אל המ.תפות
לדגל אל רהזהל ךירצש תעדוי ינא.באכ םע אובל ךירצ אל סקס
םכמ ענמנ דוע ךיא.טורסל תוטונ ונחנא יכ ידימ תוכורא םיינרופיצ
?תפות יבאכ
תאילל וביגה
 
25/4/04 20:05
לט :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ירצ םישנא הלא םניא הלעמ בותכה םע םימיכסמ םניא רשא םישנא
טקנטסנאה .תויח םניה םדאה ינב !םירוויעו םיעבורמ ,םיקפוא
יל ויהיש ידכב תובקנ רתויש המכ עיברהל שפחמ ינא :רמוא ירכזה
תשפחמ ינא :רמוא יבקנה טקנטסנאה .םיאצאצ לש רשפאה לככ בר רפסמ
ינא .םיאצאצל גואדל לכוישו קזח קיפסמ היהיש ,דבלב דחא רכז
ירה .םינוש ונלש םיטקנטסנאה הפיא יל דיגיו םוקי והשימש הצור
םילבקמ םניאש םישנא םנשיש הדבועהו .תיעדמ הדבוע יהוז !אל םהש
יל אצי אל הרואנ הרבחש הדבועה תא המיצעמ קר ,וללה תודבועה תא
.הזה לוגלגב אל .שוגפל
!םירבח ,רהמ וררועתת
לטל וביגה
 
 
26/4/04 1:18
הלעי :תאמ
קייודמ רמאמה לכל הבוגתב
.לבח .תאיל סוריוב קבדוה הזה ןוידה םגש האור ינא
.אורקל יתעדי אל הז תא םג ילואש וא .טורשל םיבתוכו


לש תועדומב םנמא .ןמזה םע חיבשמ ,ןיראק ומכו ,קיתו רמאמה
.חוחינב יסקס והשמ שי לבא ,'גטניומ חירמ אוה םויה
הלעיל וביגה
 
26/4/04 18:47
תאיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תוננב יארוקל רדסב הז.םייחה תא ךל יתסרהש האור ינא הלעי וה וה
.םייחה תא יתסרה םיבר
.ךומכ תויטסינימפ וברי ןכ תינויגה דואמו המכח הרוחב תא-לט
תאילל וביגה
 
26/4/04 18:49
תאיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לכ רוקיב ירחא הלאה םירבדהמ יתששח.ביתכ תאיגש יל התיה תמא תמא
.ןיסח ירוא לש םורופב ךשוממ ךכ
.הדוותמו הדומ
תאילל וביגה
 
 
26/4/04 21:13
הלעי :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
ייתובר .שדחה הנכשמב תעיל תא ךרבל םיצור ונחנא .יכבה בושו
(: .ןכלופיטל .קבדמ הז ,תוריהז
הלעיל וביגה
 
29/5/04 15:48
יסול :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!"ד"גמה" םרבאל
םא ,ךומכ םיניצק לע ל"הצל השוב-ד"גמ תמאב התאש דיגנ קרו ,דיגנ
-12 ד"הבב תונוריט תושוע אל ןמזמ תונבש עדוי תייה םכח תייה
.דוחא צ"קק םש רבוע
...ךומכ םישנא שיש בוצע!הבוגת ןיא טושפ -ךייתובוגת לכל
יסולל וביגה
 
21/7/04 16:35
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ולש שארהו דחא לכ תויוטש ובזע
תבתוכה לש רתויב תישיאה התעד וז הארנה לככ
ןיא ןכלו ישיא דואמ הז םירבד ןומהב ךא םירבדה ןמ קלחב שממ שי
תא תובהואש תודמחנ דואמ םישנ המכ תישיא ריכמ ינאש םושמ תורדגה
תרחא הז
וז הבוגתל וביגה
 
13/12/04 14:45
עטנ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
....הפ םירבד ןומה םע המיכסמ אל שממ לבא שממ ינאש ,והז זא
..סקס םתיא השוע ינאש םירבגב תבהאתמ אל ללכב ינא ןושאר רבד
לכ תא השוע הז יכ ,תונשלו תוחונתב ןווגל תבהוא ינא ינש רבד
...ףייכה
אל ונחנא וזה תונרמשה םע ייייייייייייייייד :ישילש רבדו
!!!תמדוקה האמב
ססססססססססססססססקס תובהוא תונב םג
!!!!!!!דדדדדדדדדדדדדוווווווואמ


!!!בוט סקס ןומה םכל תלחאמ
עטנל וביגה
 
 
13/12/04 20:56
ןוויס :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
!יחילצהו ילע
ןוויסל וביגה
 
14/12/04 16:58
tweety :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!!!!!!!!הלודג טושפ תא ,בוט
ףיסוהל המ ןיא
tweetyל וביגה
 
9/7/05 5:02
םולש-ןב הדוהי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תיקאיינמ אי ...חומה תא יל תנמריח
םולש-ןב הדוהיל וביגה
 
13/7/05 11:58
רואז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...הדות הלאוו
.רתוי עדי ינא וישכע
.ילש הנושארה םעפב תויועט השעי אל ינא הככו
!םישנא וא'צ ! סייסרג ס'צומ
(: םיבוט םייחו םיענ סקס
רואזל וביגה
 
16/10/05 20:28
ןג-ןב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ונקבדנ ,תודסקה תא ונדרוהש עגרב
....הקישנה...חוווואאא.....הקישנב


תא רשאמ ןדע-ןג תא ראתל לק רתוי ,הקישנ לע דיגהל רשפא רבכ המ
המכ יתיליג ,התיה אלכ המלענ תוחישקה לכ עתפל.....תאזה הקישנה
....תאזה השיאה לש תרכונמה היפהפיה תוזחל רבעמ שי תוכר


רכשמ ףירטמ סלאו דוקרל תולוכי תונושל...ונדקר....
וליאכ יתשח םעפה...יוזיחו חיתפ איה הקישנהש םירמוא...םישוח
ולמשמ הזיא....ומצע ינפב םלשומ ןיינע איה הקישנה
םיקלח ינש לש םלשומ לזאפ.........הפב סמנ...ינשוח....רדהנ


תא תוכר ופטיל הידי....ןדעמ חוחינה....האלמ התיה תורסמתהה
ינישב זחוא ינא רשאכ תונותחתה יתפש תא תונידעב תכשונ...ינזוא
ינושל תא הבאש עתפל....אלפומ םואית הזיא ...תונוילעה היתפשב
...העשעתשהו הרקח...היפ ךותל


יתעקש...תושגרתהמ יתטטר....יתרדיש ךרואל ורבע םימרז
הזחא...דועו....דוע יב התרגתה הנושלב...תיטפוס ...הנידע....הב
....הררחישו


.קתנתהל ןמז ונל חקל


ולו ,לחיימ רתויו רתוי ימצע תא אצומ ינא ,םינשה תורבועש לככ
הקישנ דועל......דבלב תחא םעפ דוע
תשגרמ...המיעט...תינשוח....תאזכ


התאו" ,הב אוצמל יתמלח אלש תונשיבב המש תא הרמא ,"!ךליל"
ינא םויהו ,יתקלדינ ,טנרטניאה רתאב ךלש םירויצב יתלקתינ ,!שומ
תונורתי המכ שי....ךמצע לע עדוי התאש הממ רתוי ךילע תעדוי
ידיב יתוא הליבוהו...הבבוש תורזממב הרמא "היפאמל האושנ תויהלב
הרתי החגשהב ותוא הכילומ ומיאש ,םינושארה וידעצב דליכ


...יניע הארמל יתנמאה אל הטיווסל יתסנכינשכ
ברעל בוציע....תאזב הטיווסה לע ונליבשב הברה ודבע....
םיחרפה חוחינ ...תולודג תוצובקב םיקלוד תורנ תואמ....דחא
,רדחה לש וכרואל ,תספרימל תותלדה...ינשוחו ןידע היה תרוטקהו
רירק....חורב תולק ופנפנתה םילילק תונוליו ,החוורל תוחותפ ויה
........בחרה רדחה תוניפ יתשב ובצוה תויקנע תוטימ יתש...םיענו


םע יתוא הריאשמ....ידגב תא תמרופ איהש ךות ונקשנתה
לכ...ץורימה תפילחמו הביכרה יפגממ התוא יתצליח.....םירסקובה
רוקזה הזח....ףוקש יניטוחו ינמגרא לוד-יבייב ויה תחתמ הידגב
.....קיקדה ישמה דב תא ץורפל ומייאש תומטפ ףיצחה


תא בטיה רידגיה הנויזח לבא םלשומ הז המ עדוי אל
ומכ שממ.....הפוג תא םאת ךכ-לכ הזה ילמינימה שובלה....גשומה
..."ןוטסוי" לש המיתחה


קזח יתשגרה.....תוטימה תחא ןוויכל התוא יתלסריע םיטרסב ומכ
ישמה לע תוכרב התוא יתחנה....יתועורזב הצונכ הפחיר איהו
....ןבל ישמ ינידס יתבהא דימת....קירבמה


הראווצ תא יתקקיל...דקרמ ףוחירב היפל יתקשינו הרבעל יתנחג
ישמה תפטעמ תא החביאב יתכשמ....תולק החנג איה...הנזואו
הרוע לע תועגונ אל תועגונ ודרי יתפש.....השארל לעמ ינמגראה
תמשנתמ...בצועמ קיפופ...תוינבדבוד תומטיפ לע תוהתשמ ....ךרה
תוסכמ ידי....התוישנ זכרמ ביבס םילגעמבו הטמל ךישממ....תודבכב
תוקדוהמו תורוגמ.....יתועבצא ןיב תוציצמ היתומטיפ.....הידש תא
.....תולק


דחאב טוח יתערק...ישמה שלושמ ביבס יתקקיל יתקשינ
.....יניטוחה תסיפ תא יתטסה.....םידדצה


הניגווה....התוורע לע םדמדאו ריעש בצועמ בל יתיאר יניע לומ
בוציעה"......תיתוכיא היפרגונרופ תטרסהל הנכומ ומכ הייקנ התיה
......החנג...."ךדובכל


יתוא תסרוה תא ךליל ווווהה


הבוטרה ינושל םע יתעגה....יתארקל התוא יתנכה ביבס קוקילב
הרוטילק....היתוגונעת קמע לש ינופצה הצקל.....ןטקה בלה דרומל
דרפינש האטל בנזכ לתפתהל הליחתמ איה...םידאמו חפנתמ םעופ
...ופוגמ


יתשגרהשכ.....תויטיאב בצקה תא יתרבגה...ייתפשו ינושלב יתכשמה
ןוילעה קלחה תא שפחמ.....תועבצא יתש הכותל יתרדחה תחתור איהש
תליחמבש הטיטרמה הדוקנה תא יתועבצאב ההזמ....התוישנ לש
....התבהא


תמשונ.....רבוגו ךלוה בצקב הנגא תא הדירוהו המירה.....ךליל
םיפות ומכ רדחה לכב תועמשנ הביל תומיעפ.....תוריהמו תורצק
תותפיש ןיב לע ילדוגא תא תונידעב יתחנה......םייאקירפא
ינושל.....הטמלו הלעמלו הטמלו הלעמל ףטלמו הסעמ.....התוואת
יתועבצא יתש...הנגדגד לש ןוילעה הצקב התוא גנעל הכישממ
.......הכותב


תרזה תא יתרדחה......המצעב טולשל הלוכי אל רבכ איהש יתשח
....היירלגב....םש יל התשע איה המ רכזינ.....תילטקרה התעבטל


.....תוכיתח ינוילימל הקרפתה איה


וקדהתה הייחתפ....םחוימ לותח קועזכ הקעז....דערו טטר הפוג לכ
חוליק עתפל...בושו...בוש וקדהתהו ופרנ....יתועבצא לע הקזוחב
הנויבא יתשגפ אל ןמזמ....ימצעל יתכייח.....יזח תא ףטש םימח
.....ותומ ינפל ססוגכ רפרפל ךישמה הפוג .......הניתשמ


יתש תא...התעבטמ תרזה תא....עבצא רחא הבצא תונידעב יתאצוה
יתפש ןיבמ לדוגאה יתקלחה .....התבהא תליחממ תועבצאה
.......הקשח ןופצמ ינושל תא יתכשמ.......התקושת


....הלעמל ץירעמ טבמ חלוש....ןתשמו העיזמ ילוכ בוטר יתייה


....ךירצש ומכ......יטוידיא לגע ךויח חורמ היה הינפ לע


.....היילא הרזח התמישנ טאל טאל


ונתוא הליבוהו ,ידיב יתוא החקל ,ונבגנתה....םיבוטר ונקשנתה
תוטימ יתש ויהיש הגאד המל יתנבה ףוס ףוס.....הינשה הטימל
.....רדחב


.....התומכש תנתשמ המזגרוא


תא הרידחמ איהש ךות תוכורא ונקשנתהו השביה הטימה לע ונדקרפתה
...הכותל תצצופתמה יתפקיז


יתפסוה"רומגל הצור אל" ,הל יתארוה "!יזוזת לא"
....הכותב ינאשכ םיקובח ונמדרנ......תונשיבב


ןיידע ינאשכ דומצ םיתפוכמ ונייה ונתוא הריעה תלדב הקיפדהשכ
המק איה....הכותב עונל יתלחתה ......ידי יתשב התוא תפול הכותב
"!יכותב רומגת".......רוהדל הלחה.......ילע הבשיתהו
הכותל יתצצופתה..."יתיא ךתוא תחקל הצור" ............הנניס
....הזה גונעתה לכ ירחא תימתסו תילוש איה הרימגה וליאכ


השחל "יתיא התא".....יתפשל הקשנ ,גנינרטו טריש השבל ,המק
....תוכרב


........תלדה ירוחאמ המלענו.......
ןג-ןבל וביגה
 
9/1/06 10:59
...רבג אל דוע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...רמאמהמ דואמ יתנהנ ...ןיראק
...תונמדזה ךירצ קר ...וב שמתשא ינא הצרי לרוגהש הרקמב
...השיא יתעדי אל דוע רמאנש ומכו 17 ןב ינא
דעצ םצעב אוה םילותבה דוביא םירבג לצא ...רזומ דואמ ןיינע הז
.תוירבגה תחכוהל
.לותב אלו לותב םדא לע תרחא םילכתסמ םישנא תמאה ןעמלו
...ןכ ינפל ותוא וריכה אל םהו הדימב
אל דוע ינשה ןכש .הלעמלמ וילע לכתסי לותב ריכיש הסונמ רבג
.ותוירבג תא חיכוה
...תצקמב ןוחטיב רסח שיגרי אוה ...לותבה לש הרקמבו


...ירבח לכ ןיב דיחיה לותבה ינא וישכעל ןוכנ
"םתוירבג תא םיחיכומ" םהב יתיפצ טאל טאל
...הצרתמ אל ...אנקמ אל ...רוחאמ יתראשנ ינא קרו
...הביס שי
...בוהאל לכוא ינאשמ יהשימ ...תדחוימ יהשימ שפחמ ינא
...ה'רבחל הז תא וריבסת וכל לבא
...רבג אל דועל וביגה
 
23/2/06 16:02
הירנ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לע, תמאה תא םיעדוי אל ונחנאש המכ, תוכבל אבש הפי ךכ לכ בותכ
...גנעתהלו גנעל
. התוא ריכאש ילבמ, תבתוכב יתבהאתהש, המכוח הברה ךכ לכב בתכנ
.... התיא תויחל ידכ הצור ינא , וזכ
. ךל הדות
הירנל וביגה
 
22/6/06 0:25
הידוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...הז תא יארקתש הווקתב ןיראקל
יתשפיח הזה רמאמה תא לבא... םינש לש רוחיאב הזש תעדוי ינא
המכ חורצל ןוכנ רתוי רמול יתיצרו...תבתכש םיהדמה רפסה תובקיעב
יתבהאתהו תומד לוכ םע יתקחצו יתיכב המכו םייייייהדמ הזה רפסה
(?????תמא אוה רופיסהמ המ)...תויומדהמ תחא לוכב
טושפ ןוכנו...םיהדמ אוה םגש ןבומכו הזה רמאמה תא יתארק זאו
!!!!!בהז הלימ לוכ
...תצק םיכחיש יגוז ןבל הפי הפי ספדומ ותוא יתרבעה רבכ ינא
םילימל חורבל יל תמרגו רפסה תא תבתכש לע הדות.... תרזעש הדות
הווקתב (תבתוכ תאש תוא הלימ, רמאמ לוכ תשפחמ ינא זאמ)...ךלש
.... הצירעמ יביגתו יארקתש
הידואל וביגה
 
23/8/06 16:29
ירפוע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םיהדמ טושפ ןיא
ונרופ ירתאל קר םיסנכנ םינבהש לבח
םהל ורזעי רתויש הלאכ םירמאמ שפחל םוקמב
!ךתיא המיכסמ ינאו יתבהא
ירפועל וביגה
 
1/11/06 23:45
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םירובד היקנ רתוי ןושלב שמתשהל היה רשפא ךלש רמאמה תא יתבהא
לכ אלש רמול בייח ינא ןיידע לבא ...חורל םיפיסומ םייקנ
תופרוטמו תויופש... םיגוסה לכמ תונב ןנשי תומוד תורוחבה
עיבצמ אל ינאש ומכ םירבגה לכ תא ימישאת לא תויביסרגאו תונידע
םישנ יתשגפ לבא התוערל המוד השא לש ףוג לודגב...םישנה לכ לע
שי...השא לכ לצא ףקת הז תרמוא תאש המ אל זא ירמגל תרחא וצרש
תא שיו.. תויביסרגא םגו תוחכונו המצועו חכ תובהואש םישנ
תומוד םישנה לכש בשוח אל ינא... רורב אל ךפוה לכה. תונידעה
ןנימ תונב תא תושפחמ םישנ ןומה םויהש ןייצל בייח ינא ב.נ...ו
אל ןיידע םא תוחפל הז לע תוזטנפמ ןומה .תוינימ וד ןומה ןנשי
.... ןיראק םותכ םוי ךל היהיש...הז תא ווח
וז הבוגתל וביגה
 
13/1/07 18:51
הלאינד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תובשחמ,הנוש יפוא הרוחב לכל.ץימב תויוטש אוה בתכנש המ לכ
ללגב קר םתיא יתבכשש םירבג4ויה תישיא יל.םינוש תונוצר ,תונוש
ךיבמ המו .ןויזה רחאל םהב יתבהאתה וא םתוא יתבהא אלו הכישמ
השיגרמ תא םאו.!ךתוא גנעל ליבשב םג הז,?קוידב תוחונתה לכב
.!הז תא ישעת לא זא,סקסב הכובמ
הלאינדל וביגה
 
8/4/07 6:29
19 תב האג תינימ וד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
..בוט רקובו,םולש
םדרהל יתחלצה אל, תבש ירחאש ןושאר רקוב חספ תשפוח עגרכ ןכ
הלוכ לכ תא יתארק ..וזה הבתכה תא יתאצמו ןאכ תויהל יתטלחהו
.תודמחנ אלהו תודמחנה תובוגתה ללוכ
..ךכ לע ביגהל יתיצרו
תאצל תאב אלש החוטב ינאו,הנוכנ הבור הרקיה ןיראק ךלש הבתכה
תאנוש תאשו םיערו םיליעגמ" םה המכ םהל דיגהלו םירבג לע
םע הנוכנ הרוצב גהנתהל ךיא םהל ריהבהל תאב הלא "..התוא
קש הזיא וא ןימ תובוב אל הפ ןייצ דחאש ומכ איהש,השיא
רהמ ,ןידע תוחפ, רתוי קזח הז תא תובהואש םישנ שי ןוכנו..ףורגא
השיא רותב םג) החוטב ינאו השיאל השיאמ הנוש הז לבא ..רתוי
קוניפ,םידקמ קחשמ תוצור ונבור (םישנל תכשמנש תחא רותב םגו
םייחה לש קוניפה תא תלבקמ תאש ירחא-תוידדה דעב דואמ ינא ןכו)
בושח אוהש תוארהלו הרזחב קנפלו ךמצעמ תתל םג הלוכי תא, ךלש
...ילוחו תובוט םילימ המכ(ךל
ךיא הניבמ אל ינא,תונמוא תריצי- השיאה ףוג תא תבהוא ארונ ינא
"תיסוכ" יהשימ האור ינא "ףורגיא קש"כ וילא סחיתהל ללכב רשפא
לבא, התיא תויהל הצורו הילע תזטנפמ ינא (עטקב םג איהש הדימב)
אל םייחב רבג רותבש ,הריצי ןימ הפי רבד אב האור ינא ןכ ינפל
גנעתהל, ונממ תונהל, ותוא קנפל קר הזה ףוגל גועלל הצור יתייה
והשמ תויהל ךירצ סקס-נלש ביואה תויהל ךירצ אל סקס יירה) דחי
תידדה האנה אלפנ רבד תויהל ךירצ הז ונממ ונהי םידדצה יתשש
יכה הז רהמ רמגהל ךירצ אל םג אוה,םיטוספמ ואצי םלוכש תיפייכו
אובל אל הז הפ עטקה לכ ירה- רהמ רמגנ אל הזש ךורא הזש ףייכ
םג הלוכ השיאל סחיתהל( דרוי םסקה לכ, הז והזו רומגל זאו ןייזל
ןה םג הככ תובשחתמש םישנש החוטב ינאו הכותבש המל הלש תושגירל
..ןתיאש הזל וגהנתי
תא האיצומ" רמאש םירבד ס"מ לע"דגמה םרבא" הזל ביגהל םג יתיצר
ידכ הקספה תצק תחקל הכירצ הרוחבה עדוי התא "הקד לכ הפהמ ןייזה
םושנל אל הכירצ אל איה לבא הקד לכ םזגומ תצק הז ילוא םושנל
דמלת איהו הל ריבסת הפי התיא רבדת ילוא ..עירפמ הז ךלש ללגב
המשרש תחא התייה,"תועלוב אלש תונב בהוא אל" ,..איצות תוחפו
קילדמ הז ילוא ךתוא שגרמ הז ילוא עמש ?ךל ןתונ הז המ הלאשו
הז ךל תדרוי הרוחב רבכ עמשת לבא ..בהוא אוהש המו דחא לכ,ךתוא
לכ אל- הצור אל איה םע עולבל תבייח אל איה, השוע,בוט רבכ
אלימ) הל חונ אל הז ילוא רבד םוש אלו הז תא ת ובהוא םישנה
תדרי םע} הל תדריש ישימש יל הארנ אל-עולבל לבא םועטל
עולבל ךממ שקבת {..דחוימב קנפל עדויש דחא עמשנ אל התא=ישימל
הז ילב םג תונהל לוכי התא יל ןימאת התוכז .(םיצימה תא הל
..הדימ התואב
.הצרת אל וא הצרת-רוחאאמ י'גה תדוקנ תאצמנ םירבגה בור לצא ןכו


לזעזאל יל ודיגת "סוכה תא תוחלגמש תונב" ..עיגהל יתיצר הזל וא
םיליפודפםיטוס םירבגה לכש תובשוח תוחלגמש תורוחבש רושק המ
אירב סוכ םיבהואש" קמועל רתוי תצק ותוא טטצנו- תודלי יבבוח
,הדירי ןמזב םתוא שיגרהל ףייכש תולתלתמו תורוחש תורעש אלמו
אוהש בוט יכה רביאה תא םיאור אלשו...אא םינישה ןיב תוספתנ
רתסומ היהיש ףידע זא רעוכמ שממ הארנ אוה יכ תורעשה ןיב רתסומ
"..יטטסאה רעיב
רעישב בוהאל שי המ, יטטסא אל הז החוד הז סוכב ריעש לזעזאל
אוהש ?????השיאה לש ישנהו הפיה שלולשמב לתלותמו רוחשו ריעש
ןיב םייתש וא הרעש ונל ספתיש םידרוישכש?ותוא םיאור אלו רתסומ
.לכש רסח ???עטקה המ ?םיינישה
אל ןה???ןהל דרתש תופצמו "הנייגה לע תורמוש אלש תורוחב"
גנעל ךל ףיכש שיגרהל תוכירצ ןה ,חוכב תופצמ ןהש שיגרהל תוכירצ
הרוחבהש הפצמ התא,גנעל עדוי אלש דחא דוע ,ןהל תדרלו ןתוא
לע תרמושש הרוחב ??הלש יסקסה רעיה םע תינייגה ייהת ךתיאש
בושח רביאה חופיטו הנייגה ,חלגת םג הלא חלקתת קר אל הנייגה
הלא ותיא תויהל תכלוה הרוחבהש םדא ןבה ליבשב קר אלו ארונ
תכלוה איהש םדא ןבה ליבשב כ"חא בוט שיגרתש ליבשב המצע ליבשב
איה דוע לכ הרוחבל הדירימ לעגהל המ ןיא בגאו .ותיא תויהל
ךירצ אל הזכ והש רבד לכ וא הירטפ םוש הל ןיאשו תחפוטמו הייקנ
תא גנעל ףיכ- ףיכ הזו ךפהל הלא ליעגמ םעט אלו חירסמ חיר תויהל
הזזו תחנוג התוא תוארל ךלש ןושלה לע תגנעתמ התוארל השיאה
קרש םיהדמ הז(בוט הדובעה תא עדוי התא םע ןבומכ)ךלכלכ תהנהנו
יתרמאש ומכ,רחמ ןיא וליאכ תבטרנ תטטור תיסקס הלוכ איה ןושלמ
שורדה םאתהב היילא גהנתהל ךירצש תונמוא תריצי איה הלוכ השיא
.הפי סחי..ול
רידא יכה קוניפה תא קוניפ ןכל עיגמ ןוכנ ןכיבגל םג םישנ יבגלו
ונתיש בלב בוט ךל ושעיש תודמחנ םילימ,'גסמה תא,קוביחה תא שיש
תיפיצ ךלכלכש הדיריה תא,ול הבושח תאש תיסקס יכה שיגרהל ךל
ירחא תעדל הכירצ תא םג לבא ..בלה לכמ הפי סחי טושפ ..הל
קנפל תעדל םג הכירצ תא בוטה סחיה לכ תאו ךלש קוניפה תא תלביקש
םירבד המכל לנכו האימחהלו ךלוכ לכ תא ךמצעמ תתלו
השיאש תבשוח ינא חור תוסג תצק םעו הבושח תוידדה יירה)..יתמשרש
םכלש הכיסנה יירה איה-הנשאר קוניפה תא לבקתש וז תויהל הכירצ
...(=]?אל
ונל וארת- הרזחב ולבקת בוט סחי ונתת םיבוט ויהת םירבג רוציקב
לש האנה לעו םמצע לע קר םיבשוחש םיטסינבוש אל םתא המכ םישנה
רתוי סקס הצור השיא םעו ךירצש םינמלטל'ג ויהת, קר םמצע
השיאל השיאמ הנוש הזש ורכזתו המכסהב קר לבא הל ונתת יביסרגא
..םג בוטה סחיתו ןכמצעמ ונתת תורקיה ייתושנ ןכיבגל לנכו


ךל םג)..חוטבו בוט סקסו הבהא יאלמ םימיסקמ םייח םלוכל היהיש
(המיסקמה ןיראק
םיבוט םירבדל קר עדנש
היטס, הפדעה ,תד ,עבצ ,עזג, ןימ-אוה רשאב דחא לכ לבקנו
....ייילוחו


=] ש'ורוא תוקישנ חמש גח
19 תב האג תינימ ודל וביגה
 
18/4/07 19:27
ןורש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תילגנאב הז לש םוגרת ףוחד תשפחמ ינא


???השקבב רוזעל לוכי והשימ
ןורשל וביגה
 
24/4/07 10:14
ילוש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תעב םהל רמל תותמ ונחנאש המ תא תרמואש השיא ףוס ףוס יתריקי
ןשארב תונהנהמ רמאמה תא וארקש םישנ הברהש הנימאמ ינא ןויזה
....בוט ןויז הז המ וניביש םירבגל עיגי הזש הווקמ ינא תוהדזמ
ילושל וביגה
 
24/9/07 2:24
דהוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הדיחיו תחא איה הזכ רמאמל הביס תררועתמש הביסה
ךיאו תוצור ןתא המ לע רבדלו ףתשל תושקתמ תונבה ןתא
סקסב הצור ינאש המ לכ .הבושת לבקמ דואמ טעמו ,לאוש דימת ינא
הביסה תאזו ונלוכ הככ רבד לש ופוסב תונהל הרוחבל םורגל הז
םיביגמו הלאה תובתכה תא םישפחמ םירבג הברה ךכ לכ הללגבש
תולוק עימשהלמ ושיבתת לא רבדל וליחתת שקבמ ינאש המ לכ זא
אל םא םירמוא ונייה אל יכ לוטיבב תואמחמל סחייתהל וקיספת
םישיגרמ ונייה
דהואל וביגה
 
 
9/5/12 1:38
סנו'ג :תאמ
ודמלתש העשה עיגה אלל הבוגתב
ךילע םוב
well said
סנו'גל וביגה
 
27/11/07 14:12
היעב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דמחנ הז זא ןגוז ןב לומ ןנואל תושייבתמ יתרכה ינאש םישנה בור
םישנה לכל הנופ ינא לבא (ןכל ןנואל ךיא) הכרדה ןהמ שקבל
ינאו ונל וארת !!תילאוזיו הכרדה םיכירצ ונחנא :הז תא תוארוקש
!!!!!!!!דמלנש חיטבמ
היעבל וביגה
 
29/3/08 15:45
ןהכה דוד ןתמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תוללכהב תניוצמ תא


ךנושלכ " שגר ירסחו םירוב"םירבגה לכ אל לבא
בגא


ךיילע הברה יד הזמ יתדמל


ךל תורסחה תונוכתה קוידב הז דובכו שגר יכ


!!!!!ךתוא ודבכיש יפצת לא זא


בוט לכ
עוגפ רבג
ןהכה דוד ןתמל וביגה
 
1/6/08 19:15
שונריש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.יתבהא ,הפי !..הנוכנ הלימ לכ חח !!!תיחתות
שונרישל וביגה
 
9/6/08 14:21
ךורב רוד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הדירומ איה םישגפינ ונחנא םעפ לוכו יצחו עובש הרבח יל שי
וליפא הנכומ אל איה והשמה ל תדרל הצור ינאו והזו הצלוחת
התוא ןמרחל ךרד הצור ינא יל הנתנ איה רפרפ לבא סנכימת דירוהל
דירוהל ךרדו(הלש דובכל אל הז התעד יפלש) ץוצמל הצרית איהש ידכ
הל שי חטבש הפיה שונמב קזח רתויש המכ התוא ןיייזלו םיסנכמת הל
ךורב רודל וביגה
 
 
11/6/08 14:59
לאגי :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
לבקת אל חוטב התא תאזכ השיג םע
?הנוז איה הזמ חח התוא ןייזל"
הבהא תושעל,התיא בכשל רבכ םא ךש הרבח הז
רמוא הז סנכימה תא דירוהל הנכומ אל איה םאו
ינלבוס היהית ןכל הזל הנכומ אל ןיידע איהש
ת םיכסת איהש דע הכחתו
. הנכומ אל איה המל ררבלו הז לע רבדל איה ךרד דועו


רורב היהיש הפ םלוכל רבד דועו
םהל שיש הלא וא םישדח םילוע ומכ םישנא
'ב התיכ 6-7 ינב םהש רמוא אל (ביתכ תואיגש)תופשב היעב
הפשב היעב םהל שיש רמוא הלוכ הז תהמ עדוי אל וא
הרבעש הנש יל היהש הממ תוחפ ביתכ תואיגש םע דחאכ ינא
.יצחו שדוח דוע םשה ךורב 19 ןב
לאגיל וביגה
 
11/9/08 14:47
ילט :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...הלאש יל שי
.הלותבו 17 תב ינא
..תוביס המכמ ..הנושארה םעפב הז תא תושעל תדחפמ ינא
..ילעוג תצק יל עמשנ הז םימעפלו הז תא םישוע ךיא תעדוי אל ינא
יכ .. הז ללגב קר הזו ..רבח יל ןיא ..תושעל המ תעדוי אל ינא
.בוט סקס:דחא והשמ םיצור םירבגה לכ
תונבצעמהמ תויהל הצור אל ינאו ..הז תא תושעל תעדוי אל ינאו
!דוע הנכומ אל ינא ! הצור אל ינא !אל תורמוא ןמזה ל-כש ולאה


יל ירזעת
ילטל וביגה
 
 
27/10/15 1:05
הדוהי :תאמ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיאל הבוגתב
קבחלו ןידע ןידע ךתוא קשנל קר ילאב תא הדומח הזיא ילש םייח
אל ןידע ןידע ךלש הפיה סוכה תא קקללו תעגלו ןידע ןידע ךתוא
ינא הדלי הזכ ךילע תמ הדלי לש קתומ הזיא תושירד םע זירז
;9825;&#9825;&#9825;&#9829;&#9829;&#9829#& הצור
הדוהיל וביגה
 
14/11/08 12:36
ןרומ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:)םויה תא תישעו יתוא תקחצה הנואג טושפ תא
! הדות. הכלמ ומכ ילא סחייתי ךלמ ומכ וילא סחייתנ
ןרומל וביגה
 
8/8/09 0:41
ןדיע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב


,םירבגהמ קלחל רורב יד אוה תרמאש המ לכ
.םיצור ונחנאש המ תא השענ ונחנא רבד לש ופוסב לבא
ןדיעל וביגה
 
9/5/12 1:32
סנו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הככ ףיכ תוחפ ...הלאוו לבא תרמוא תאש המ תא ןיבמ ינא


תא ןכל ףפוכל תצק ונל ונת זא אבצ הנש דוע םישוע ונחנא הללאי
.הטימב תושפיט תויח ומכ גהנתהלו שארה
םילוכי ונחנאש דיחיה םוקמה הזו םירציה תא ונל םיאכדמ ןמזה לכ
.םירדח ירדחב הצוחה תצק םתוא איצוהל


הרעמל רעישב יהשימ רורגל ,בוחרה עצמאב והשימל ץיברהל ליחתהל
!רמנ ומכ שיגרהל הטימב תוחפל זא ,לבוקמ אל רבכ תויח דוצל וא


ןכל הארנש המ הז ,תאזה תובשחתההו תונידעה לכ םע יל ונימאת
רהמ ןתא ,הלאכ םירבג ינש ירחא לבא ,(...דימת ומכ) תוצור ןתאש
ףלוקמ וגנמ ןכל איבמ אל ,"ןכתא ליפשמ" היהש רבגל ועגעגתת דואמ
לבא דחא והשמ בושחל תובהוא םישנ ...ספרתמו ןכתא ףטלמ ,הטימל
.רחא והשמ תוצרל - סלחתב


(-: לבלובמה ךא הפיה ןימל הלודג הבהאב
סנו'גל וביגה
 
9/5/12 1:32
סנו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הככ ףיכ תוחפ ...הלאוו לבא תרמוא תאש המ תא ןיבמ ינא


תא ןכל ףפוכל תצק ונל ונת זא אבצ הנש דוע םישוע ונחנא הללאי
.הטימב תושפיט תויח ומכ גהנתהלו שארה
םילוכי ונחנאש דיחיה םוקמה הזו םירציה תא ונל םיאכדמ ןמזה לכ
.םירדח ירדחב הצוחה תצק םתוא איצוהל


הרעמל רעישב יהשימ רורגל ,בוחרה עצמאב והשימל ץיברהל ליחתהל
!רמנ ומכ שיגרהל הטימב תוחפל זא ,לבוקמ אל רבכ תויח דוצל וא


ןכל הארנש המ הז ,תאזה תובשחתההו תונידעה לכ םע יל ונימאת
רהמ ןתא ,הלאכ םירבג ינש ירחא לבא ,(...דימת ומכ) תוצור ןתאש
ףלוקמ וגנמ ןכל איבמ אל ,"ןכתא ליפשמ" היהש רבגל ועגעגתת דואמ
לבא דחא והשמ בושחל תובהוא םישנ ...ספרתמו ןכתא ףטלמ ,הטימל
.רחא והשמ תוצרל - סלחתב


(-: לבלובמה ךא הפיה ןימל הלודג הבהאב
סנו'גל וביגה
 
25/6/12 9:54
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ודוד ךתוא בהוא ןייניעל הרוחב הרוחב הלחא תא
וז הבוגתל וביגה
 
15/8/12 14:45
טפושה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רזיילבב םג .ימוחנת .ךלש ןימה ייחמ תלבוס שממ תא וליאכ עמשנ
?ךלצא היעבהש םעפ ילוא תבשח .ךלש לוכסתה הלוע
טפושהל וביגה
 
8/10/12 15:05
ירוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הליעגמ הטוש תחיתח אי םלועב החוד יכה רבדה הז
:PPPPP
ירואל וביגה
 
21/10/12 9:55
ילא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.אשונב ןוויכב םניא םירבג ןומה יתעדל , המיהדמ הבתכ
. םיאושנ םג
ילאל וביגה
 
18/12/12 22:51
הילט :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םיסקמ
הילטל וביגה
 
3/8/13 9:12
הקימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
..ןוכנ בותכו קיודמ ךכ לכ רמאמה ,אלמ יתקחצו יתארק !ינואג
רתאב המוד והשמ יתארקש יל המדנ
!בוט רתוי הברה היה הז לבא
הקימ
הקימל וביגה
 
7/8/14 3:23
םתור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיבהל יל תרזעו לכב תקיידש הז לע הדות רמאמה לע הדות ןיראק
ךלהמב חח לוקבו ןומה יתקחצ הרזומ אל ינאשו רבד ותוא תונבה לכש
;)ההההקות תא הדות...רמאמה
םתורל וביגה
 
20/8/14 20:32
ידא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינא - ףוריטב קיחצמ וליפאו ,ןונש ,דחוימב בינגמו ,הצצפ רמאמ
תא הנשי הזש קפס ןיא .הזה רמאמה תא ארוקל ךירצ רבג לכש בשוח
.הטימב םירבג הברה לש םייחה
ידאל וביגה
 
14/10/14 10:31
דחא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
היה אל הנש 50 ינפל , הז תא ךירצ יתיהשכ.רנויסנפ םויה ינא
אל םג .ילאנא היה אלש יאדוב ,הל וא ול תדרל היה אל ,ןקדקד
ןויסינמ לבקל ךירצ היה עדיה תא .םיכמסומ םינעוצקמ לש תומישרב
.ןומה .יתישע תויועט ןומה ,רוחאל היארבו.היעתו
.בושח דעצ שורפב איה וזה הבתכה
.תוצור תמאב ןה המ רמול רוצעמ שי תונבל .תישאר
ךירצ אוה . הלשו ולש םיכרצה ןיב םוצע רעפ שי ללכ ךרדב ,תינש
יוביר שרוש הזו .שדוחב םעפ הדיל ירחאו .עובשב םעפ איה .םוי לכ
.םישורגה
.הלילשב %90 ב הנעי םוזיש רבג .בויחב %90ב הנעת םוזית יכ השיא
.תורגבב ישעמו יטרואט ןויזל עיגהל ךירצ יתעדל .םוכיסל
דחאל וביגה
 
10/12/15 15:00
ןח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןגדגדה תא הל ןבצעמ ינאש תבהוא דאמ הקווד יתגוז תב
םע התיבה האב איהו ילש תויובתכתהב םויה ךשמב התוא עגשמ ינא
.םיבוטר םינותחת
התוא גנעל עדוי ינא ךיא תאלפתמ איה דימתו הז לכ תא יתארק ןכ
הדובעה תא הלעב תא דמלאש השקיב איה
ןחל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא