םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ירבגה חישה~~ישאר    
   

הלכ שפחמ ינויסב
ינויסב רטלוו


ןכלש רתויב הצופנה תועטה ,תונב וארת
.המחלמל האיציה איה
הלפנש השגרהב יח ןמז המכ רבכ ינא
םישנ' רפסהשכ רבכ .המויא תועט ןאכ
הגאד יתוא הפיצה טיהל היהנ 'הגנמ
הבר
תומחלמ בהוא אל ינויסב - המדקה


וא ,תולקלוקמ תונבב תעגלו תוארל ,עומשל ,אורקל קיספמ אל ינא
.תוללוקמ רמול שי אמש
...לוקלקה ,חא ,לוקלקהו םזינימפ הארנכ םיארוק הללקל
אל ירה ןתא ,הלילח חבטמב תוהשל אוה ןכלרוגש בשוח ינאש אל הז ,וארת
םיקוחה לכ .תויעבט קיפסמ אל ןתאש בשוח טושפ ינא ,לשבל תועדוי
ונחנא ירה ,ןכל קר אל) ונלוכל וסרה תצק הלאה םישדחה םייתרבחה
.(ונקיחל םויה לש ופוסב ןכתא םילבקמ
,םולכ ירה ונחנאו ,ונדגנ תללוכ המחלמל ןתאצי וליאכ הארנ הז םימעפל
.ןכידעלב תויחל ונתעדב םילעמ ונייה אל ,ןכותמ םיקיר םיספא
םיספהמ ןכתא איצומ םימעפלש ,הזה לדחמב םישאהל שי ימ תא עדוי אל ינא
לע ךלוה יתייהש יל הארנ .ןכלש םיקזח הכ ןיידעו םינידע ךכ לכה
לע ,םישנל תמרוג איהש לוועה לע הנידמה תא עובתל הצור יתייה ,העיבת
.םזינימפה תרותב יוקל שומיש לע ,םיכרד אל םיכרדל התסה
לע םיטפושה ילודג ינפב ןנולתא וב לודג ירוביצ טפשמ אהי טפשמה
,םירבגה בטימ םייורש וב לודגה לובלבה לע ,הלבמ ינאש םידדובה תולילה
.ץראה חלמ
ינויסב יקוח :ימש לע הנידמ יקוח המכ ועבקי םג יאדו טפשמה ירחא
.םייתרבח םיקזנ ינפמ םישנ לע הנגהל
.אצומ אלו ,הלכ שפחמ ינא יכ ?הז לכ תא רמוא ינא המלו


הגונעו הכר ךתוא הצור רטלוו


האיציה איה ןכלש רתויב הצופנה תועטה - יתרמאש יפכ ,תונב וארת
.המחלמל
םישנ' רפסהשכ רבכ .המויא תועט ןאכ הלפנש השגרהב יח ןמז המכ רבכ ינא
תרייטצמש יל רווחתה טאל טאל .הבר הגאד יתוא הפיצה טיהל היהנ 'הגנמ
הננגמל ןתסנכנ היתובקעבש ,רבג והימ לש ידמל תתוועמ הנומת ןכלצא
.םינש המכ רבכ ררחתשהל תוחילצמ ןכניא הנממ המויא
םינבל לש ןכומ קש ןכתא תואיבמ ןתא ןושארה טיידב רבכש אוה םיהדמה
איה רבכ ,הפה תא תחתפ אל דוע .םיהולא דחפ .רותסיא אללאש תודבכ
.בלה ךותל רשי .םיציחה םע הנכומ
תויעבט ,תוחפ תוינפקות ?תונגה תולוטנ רטלוו םע השיגפל ואובת אל המל
?רתוי
ןכתוישנב ,ןכלש הגונעה תוירירבשב ,ןכיתושלוחב ואגתת אל המל
?הבהאב ןכלש זעה ןוצרב ,תצרפתמה
םויה ףוסב :ובל תא שובכל ןכל רוזעי הז םא ןטק דוס תולגל ןכומ רטלוו
תא תונפהל ןינועמ ינויסב .תולודג אל ,תונטק םישנ םיפידעמ םירבג
םמוי תומלוח ןתא םהילע ,םיקשחנה םירוחבה לכש הדבועל ןכבל תמושת
.ןכמ תוכומנ םישנ םע הזוח ורגס ,לילו
- שארמ ןכתא ריהזמו החפשמב רבגה שיגרהל ךירצ אוהש רמא דימת ינויסב
איהש השא םע ונייח תא ףתשל רחבנ אל ןכלו םיכלמה תויהל םיכירצ ונחנא
.הכלמ
וקנפיש םיכירצ ונחנאו הלש םייחה תא שי הכלמל .תויעב השוע דימת הכלמ
ונת .ונבלבש תודוס תולגל וליכשי דימת אלש ,ונתוא וצירעיש ,ונתוא
אלו חונב שיגרהל ונל ונת ,ויהי דוס חצנל ונתושלוחש בושחל ונל
.ונייחב ןכמויק חכונ לתפתהל
ובבוסתו אובי םויש שושחל ילב ,שדחמ םעפ לכ ןכתא םיסקהל ונל ורשפא
.םירוביג ץמוא אל ,םישפט לש ןוחטיב ונל ונת .תכלל בגה תא
לשפל ,בוט שיגרהלו דחפל ,םילעב שיגרהלו םידלי תויהל ונל ונת
.םייחב ראשהלו ,הבהא ,החילס ,הדות רמול ,רדסב לכהש שיגרהלו


ןושארה טיידל ינויסב יקוח


רשוא ייחל ןכתא ואיבי םירורמתל תויצו םיקוח לע הרימשש עדוי ןכדבע
.ויתועורזב
ןכרדב םישנה תיברמ תולפונ םש ,דואמ הבושח ןבומכ איה הנושארה השיגפה
.ינויסב לש ובל לא
ןכומ ינאש רמוא אל תוועמ טסיניבוש ינאש הז .תויטלחה לע רבדנ תישאר
.ייחל תוכיכר לבקל
ינאו הדעסמה תא ירחבת תא :והמ ןמלטנ'ג ךל הארא הנושארה השיגפב
קשא ינאו חוניקה תא ירחבת תא ,התשא ינאו הקשמה תא ירחבת תא ,םלשא
תוארל הכחא ינאו וטואהמ יאצת תא ,בישקא ינאו ירבדת תא ,חצמה לע ךל
הליל ךל לחאל רשקתא ינאו תלדה תא יחתפת תא ,םולשב ךתיבל תסנכנש
ןכומ ינא לכה ...העוט תא המל ךל ריבסא ינאו יב יבהאתת תא ,בוט
יניעב דחא לכתסנש ןושארה עגרב תיתימא תויהל יחילצתש דבלבו תושעל
.ינשה
רבדמ לע ,ףרוח לע יל ירפס ,םידגב לע אל םידחפ לע יל ירפס ,תא ייהת
.חורבל אלו ןדחפ יתוא לבקל הנכומ ייה ,זירפל הנורחאה העיסנה לע אלו
ינא םאה בושחל יסנ .יכותל יננובתהו תצק ימע יקתש ,הפיו המכח ייה
,םייחה יהלש לש תויזטנפל יתוא םיאתהל יסנת לא ,ךכ לכ תשפיחש ימ אוה
הז ירחא ,יקחצת ,ינהת ,יעגרת .ונרכה עגרכ ,תוצבשמל יתוא יסינכת לא
.םידליה תא לדגל יאדכ הפיא הארנ רבכ
,תוחאו םא יל ייהת לא ,ךלמ ינאו ילש בצקה תא יל שי .ליבוהל יל ינת
םוי םוי רזוח ינאשכ יל יכח ,רופא לש םיב ךויח יל ייה ,הבהא יל ייה
.יתדספה םא םג יתוא יקבחו ברקהמ
םיקחשמ םה םייחב תקחשמ תאשמ רתויש דימת ירכזו ,רשויב יתוא יחיוורה
.ךב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איטליה
'ץיבוקנאי רינ

קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
15/4/01 18:28
ןאיל :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
... ןתא ןתא ןתא


...ןיזה ךרד בשוחש םעה ? םכתיא המו
?? וקתשתו םיפי וארת ילוא..


.ליבוהלו טולשל ןוצרהמ תצק וררחתשת
! אטבתהל ונל םג ונת
ןאילל וביגה
 
 
2/5/01 19:18
ינד :תאמ
! ריהיו טסינבושל הבוגתב
םירבגל ער םש םיאיצומ ינויסב ומכ םירבג .זוחא האמב תקדוצ תא
שיש איה היעבה .טרפב םיקאינמ-וגא אלו םידמחנ םירבגלו ללכב
( םישנ ולא יא םג ,תודוהל שי ,תונגוהה םשבו ) םירבג הברה
,םוקיה זכרמ םהש ,קפס לש לצ אלל ,םיחוטבש תרדהנה ונתנידמב
םימומה-םימהדנ-םיעתפומשו ,םולכ תתל ילב ל-כ-ה םהל עיגמש
.תיטסיסיקרנה םתנשמב ריכהל ברסמ אוהשלכ התומת-ןב רשאכ
תא לצנלו סומרל ,ליפשהל ,תוזבל ,ךורדל רתומ םהלש ,ןבומכ
( ?הז המ ) הטרח תפיט אלל םתלוז
.םתקדצב םיענכושמ תויהל ןיידעו
אוהש לבא הכלמ היהת אל איהש הצור ,ותומכש קינקנ ,ינויסב
.ןיקת ול הארנ הזו - ךלמ היהי
ךלמה לש החפש תויהל הנכומש ימש ,הז דיגהל יל ראשנש המ זא
.הל עיגמ טושפ הז ,הזה
ינדל וביגה
 
 
17/8/02 2:29
רמת :תאמ
! ריהיו טסינבוש:ל הבוגתב ל הבוגתב
םיעבונ ךמשב םיבותכה םירבדה םימתבו תמאב םא ??? יתימא התא
םשרהל םוחב ךל הצילממ ינא ,ךייחב םג םימייקתמו ךביל ךותמ
הדחכהב ןז טלחהב התא רכזכ תדלונ םא . תזרכומ עבט תרומשכ
ןתוא םע תינמנ ינאש החינמ ינא .(םויה תוימיספב רחבא םא)
םעפב יתשטננ שמא .ינויסב להובמה 'רבג'ה הנופ ןהילאש םישנ
יפוג תא קר אל ףושחל יתפצוחב יתזעהש םושמ ייחב הינשה
תא יתיא קלחש רבגה .םאולמב יחומו יחור תא םג אלא יתמשנו
םלועמו תוזופ יל ןיא ,רתוי יתוא ליכהל לגוסמ היה אל וייח
.רבדמב םג הדדנש השא ינא ,תוינק לע רבדל יתנהנ אל
ךא ,החישבו הקיתשב ,דובכבו תוילוכב תבהוא ינא תבהוא ינאשכ
זירכמ רבדב םיעגונהמ ימ ובש ינכולמ רטשמל םיכסא אל םלועל
,ינויסב רמ ,ךומכ םירבג .דבע וא הכלמ/ךלמ לעכ ומצע לע
ןתוא סכנל םיצור דימו ינומכ םישנמ דואמ רהמ םיבהלתמ
תוומ דע םילהובמ םה הכורא אל הפוקת רחאל ךא .םמצעל
.וצרש יפכ קוידב ,םשפנ ךות לא תואור ונחנאש תורשפאהמ
המ םש ןיאש םיעדוי םתאש ינפמ ?םילהבנ םתא המל עדוי התאו
תופנחתמ תואמסיסו הזופש בשוחש להובמ דלי ךלוכ .תוארל
קוידב םכתוא תואור ונחנא ,המשנ .תופעוצמה ונניע תא וריאי
אב .ןייכבתמ דליל אמאו אבאב קחשל ונל אב אל לבא םתאש יפכ
תוארלו םייניעב ונל לכתסהל זיעמש ינד ומכ רבג לע ונל
.םדא ינב - ונחנאש יפכ ונתוא
רמתל וביגה
 
 
26/12/02 7:30
םערו זיזח :תאמ
! ריהיו טסינבוש:ל הבוגתב ל הבוגתב
הלכ יאוב


הוושתש יהשימ ןמז הברה רבכ שפחמ .אל ינויסבש המ לכ ינא
המל םיאתהל ידכ המצע תא ןיטקת אלש ,ידיצל דעצתש ,יל
.שפחמ ינאש תבשוח ילוא איהש
םערו זיזחל וביגה
 
 
13/9/02 17:49
kleopatra :תאמ
! ריהיו טסינבושל הבוגתב
tetkaser alai
058-835834
kleopatraל וביגה
 
15/4/01 18:32
שרוחה תלצבח :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
?ילש םייחה לכ תייה הפיא ,ינויסב
ךתוא שובכל תוסנל רותב דומענ ונלוכש ידכ ,ןופלט ררחש
שרוחה תלצבחל וביגה
 
15/4/01 18:43
הכלמ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
.ךומכ םירבגמ רומשי םיהולא .דבל התאש אלפ אל
הכלמל וביגה
 
 
16/4/01 0:18
ינויסב רטלוו :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
אל ,רעטצמ לבא ,הליל ידמ טעמכ תשרב ילצא תולפונ ךומכ םישנ
.שפחמ ינא ךתוא
.תבהוא רתוי ,תסעוכ תוחפ יהשימ שפחמ
?ןכלצא ערב דימת לכה המל
ינויסב רטלוול וביגה
 
 
16/4/01 11:59
הכלמ :תאמ
דמוח יארתל הבוגתב
דוע ילואו) התונטקב וגאה תא ךל לידגתש הנטק השיא שפחמ התא
םוקמה אל תמאב הז תוננבש יל הארנ ןכלו ,(םירבד המכ
שיא ,ךב םחליהל יתאב אל שממ ,בגאו .יל רצ .ךליבשב
השיא שפחמ אלש ,לאל הדות גוז ןב שי רבכ יל .היחי ותנומאב
שפחמו ךירצ אוהש המ אל הז יכ ,וגאה תא ול ביחרתש הנטק
תאז ,וילעמ וא ויתחתמש תאז אל :בל םיש) ותיאש השיאב
?ךתיא המו . (ותיאש
הכלמל וביגה
 
 
16/4/01 13:32
ינויסב רטלוו :תאמ
המשנ הארתל הבוגתב
.ינא ,לבלובמ דואמ ינא
לכ לש טישלובה תא לבקל ךירצ ינא המל ןיבמ אל ינא
תומודכ תוררבתמ רבד לש ופוסבש ,ןתיא אצוי ינאש תורוחבה
.םתולהנתהו ןהיתונוצרב דואמ
עבטל ןתינו תוכיסמה תא ריסנ ואוב אוה רמוא ינאש המ לכו
םימעפלו תוכר תויהל ןכמצעל ונת ,עדוי אוהש ומכ לועפל
..הזב ומחלת לא ,תושיגר
המל ?השא תויהלב שייבתהל שי המ ,םינפ תודמעה םע קילאח
?הזע ללכב תא םא ביבא לת התוא קחשל
ינויסב רטלוול וביגה
 
 
16/4/01 15:42
הכלמ :תאמ
?ינאל הבוגתב
התא ידיצמ .ךלש קחשמה המו התא ימ תעדוי אל ינא
ןכא התא םא לבא .הפ תורעשה ולעהש ומכ הלוז היצקובורפ
חנומ .דימ הזאפ הנשת זא ,םישנל ךלש השיגה וזו םייק
לכות ילוא.אל שממ .םויה ספות אל תלעהש הנטקה השיאה
ךיירחא הקנתש הנטק וזכ יהשימ ךל אוצמל רבד לש ופוסב
םוקמה אל הארנכ הז תוננב לבא ,הלימ לכ ירחא ןמא דיגתו
םויה םישנה ,יל ןימאת תוכיסמ םוש הפ ןיאו .הירחא שפחל
תוחפב ינאו .תועונכו תונטק :ויהיש הפצמ התאש המ םניא
אל ,(יתיאש רבגה ליבשב ינאש ומכ תוחפל) ,הכלמ:יוניכהמ
.קפתסהל הנכומ
הכלמל וביגה
 
 
17/4/01 13:14
gaya :תאמ
?ינאל הבוגתב
הנימאמ ינאו) השיא תויהלב היעב וא / ו השוב םוש ןיא
(! ימשב קר אל תרבדמ ינאש
ןוכנה אוה ךפיהה
רידגמ התא ךיאב איה ךלש תיסיסבה היעבהש יל הארנ
....השיא
gayaל וביגה
 
 
6/5/02 22:28
:תאמ
דמוח יארתל הבוגתב
השיא ,תעדוי שממ אל ינא הברהש החנה תדוקנ אצא ינא זא ,בוט
אצמא ינאש והשימהש חינהל ריבסו ,היהא אל םעפ ףא ינא העונכ
יכפוהה דצה לע בושחת לבא .ךומכ היהי אל םייחל רבחכ יל
ובש םלועב תויחל לוכי תמאב תייה התא םאה עגרל בושחת
םימתבו תמאב התא ?ךיאצאצב לפטו לשבל אוה ידיחיה ךדיקפת
אוה םייחב ךדיקפת לכש עדוי תייה התא םאש דיגהל ןווכתמ
אצוי תייה אל התא לילו םמוי חבטמב אולכה "רבג"ה תויהל
????שארמ ןכומו שומח םיטיידל
וז הבוגתל וביגה
 
 
13/9/02 17:52
kleopatra :תאמ
דמוח יארתל הבוגתב
al tikra li homad baror?
kleopatraל וביגה
 
15/4/01 19:15
tj :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
,רקיה ינויסב רמ
ךפה הגונמ םישנשש דרחנש דחא רותב .ךלש תוציעה ללש לע הדות
ןוגכ םיגיגה המכ דוע ךל טקל .סוסה לע התא -רמול יל השרה טיהלל
.אבה רכמה בר התאו ולא


, םלשומ טעמכ התא ?ךומכ דוע שי םאה ?םייקו יתימא התאש ןכתייה
לע םג ןכ ההא .רדסב לוכהו םיהבגמ ךלש דחפה לע תצק דובענ
.השיאה תנבהו ךלש לושיבה ןורשיכ
?אל םלשומ וניא שיא לבא
. הנכומ ינא ךלש 2002 לדומ שי םא
tjל וביגה
 
 
16/4/01 0:22
ינויסב רטלוו :תאמ
ךיסנ תשפחמ ינאול הבוגתב
,הדלי יארת
יאוב .בייחמ רשקל ןמוזמו ןכומ היהא ינא 2002 דעש ןימאמ ינא
.הככ הז תא ריאשנ םייתניב
.היפיצב .ליעפ אל .יביסאפ
....היחתש ,תמלשומה השאה ומכ שממ
ינויסב רטלוול וביגה
 
 
16/4/01 12:22
ףלא :תאמ
ךלמ ינא ,ךיסנ אל ינאל הבוגתב
?םישנ ןיטקהל םע ךלש עטקה המ
ילוא ?הדלי איהש עדוי התא הפיאמ
תיארחא ,תרגוב ,תרגובמ השיא איה
תמאב TJ םא עדוי אל ינא .תיאמצע
?הדלי יוניכה הפיאמ לבא ,אל וא וזכ


?אל ,תועונכו תונטק םישנל ןועגיש ךל שי
ףלאל וביגה
 
 
17/4/01 15:37
תבזילא :תאמ
ךלמ ינא ,ךיסנ אל ינאל הבוגתב
.תבתכש המ תא יתבהא
תורימא יתש טלחהבו ,דואמ תופי תונחבא ,הקד הינוריאב לבותמ
.תונוכנ
םישנה תויה תדבועל קומינה תא לבא, םישוקשק םירסח אל רומאכ
.הפ תובוגתה וקפיס הננגמב


תומרלו קחשלו ,תונהל ול ונת ,ויתושלוחמ תונהל רבגל ונת
.תיאמצעה השיאה סקנפ םע לילו םמוי ודמעת לא .ומצע תא תצק
.ךלמ אלו הכלמ תויהל תצק םיענ םימעפל
,תישנ היצאוטניא .תושעל המ תעדוי הכלמה םימעפל
!אתשקשיק ? םיהולא ,תויטנדנצסנרט


חוטשל זאו תוקלוחמ ןהשכ תואמחמ תחקל תועדוי ירה ונחנא לבא
.תשרב םישנ ינואטבבםילוז םירמאמב ןתוא


ויה אל ןה ,לופנ ןוחטיבהו ךכ לכ תודעור ויה אל םישנה םא
.הננגממ קרו ךא רבדל תוכירצ
ינפמ , ונתיאמ םתובילע לע עומשל היעב תוחפ כ"דב שי םירבגל
.הננגמ תדמעב אל םהש
.הארינ זאו ,וזה הדמעהמ תאצל םדוק
תבזילאל וביגה
 
15/4/01 19:16
ההולא סימ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
קתומ ינויסב
?סקסב קסועש רמאמב קרפה תא תחכשש יל הארנ
תונטק תויהל תוכירצ ונחנא םש םג םאה ,ךשמהל הניתממ ינא
?קותשלו
ךיא יתוא תדמילש המ לכ הווש המ יכ ,יתחונמ תא דירטמ דואמ הז
?גהנתהל דציכ תעדוי אל ינא הטימב םא לעב סופתל
!!!ךתבושתל םיניע ןויליכב הפצמ
ההולא סימל וביגה
 
 
16/4/01 0:24
ינויסב רטלוו :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
.ךלמ לש הלימ ילבק
.הטימ תוכלה ךדמלי אבה רוטה
ינויסב רטלוול וביגה
 
 
16/4/01 1:43
וג_ידניא :תאמ
םייקמ ינויסב ,חיטבמ ינויסבל הבוגתב
?"םיהדמ ינאש יל ידיגת ,םיילגר יחתפת ,בגה לע יבכשת"
וג_ידניאל וביגה
 
 
16/4/01 12:00
ינור :תאמ
:ב םכתסמ אל הז ,האל הבוגתב
ומכ ,קלע יגולוכיספ רבסה םג אובל ךירצ ?הזב רמגיש המל

,םימיהדמ ונחנאש ונל תורמוא אל ןתא םא ,םירבגה ונחנא יכ
רבד יל תושעל הלוכי אל תאו .םעפ ףא .רתוי ונל דמוע אל
.םידלי וננכת ירה .הזכ


.המ וא
ינורל וביגה
 
 
16/4/01 12:24
ףלא :תאמ
:ב םכתסמ אל הז ,האל הבוגתב
ומכ רתוי הארנ הז בתוכ אוהש ומכ
לאשא ינאשכו רומגא ינאש דע יצצמת"
"לודג יתייהש ידיגת היה ךיא
ףלאל וביגה
 
 
16/4/01 23:29
ההולא סימ :תאמ
:ב םכתסמ אל הז ,האל הבוגתב
ךות ךיא יארת אל הככ ,דובעי רבכ ינא ,ינשית טושפ ,אל
.....ילש ץניא 4 ןיזה םע רמוג ינא םימופמפ ינש
ההולא סימל וביגה
 
 
17/4/01 13:16
gaya :תאמ
:ב םכתסמ אל הז ,האל הבוגתב
! ץק ןיא דע יל דוגסל יכישמתו לוכאל והשמ יל יניכת
תינברהמ לבקיש ,תונברל ינויסב תא חולשל רשפא
ןושארה הלילב גהנתהל הכירצ הלותב ךיאל הלעפה תוארוה ףד
הלעב םע
gayaל וביגה
 
15/4/01 19:19
הבוטהו הנשיה הננבה :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
??ילריש...בוטו רכומ חיר ףאב יל שי יכ ?ו'ג הז ינויסב
הבוטהו הנשיה הננבהל וביגה
 
 
15/4/01 19:24
יל :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
.תויונחב לזא שפחמ התאש םגדה ,דומח יל רצ
ילל וביגה
 
15/4/01 19:36
ינא :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
,דיחי םצעב איה ,ךלש תושירדל המצע םיאתהל הנכומ היהתש הדיחיה
לכ השועש עונכו בוט דלי .דיחיהו דחאה ןורש ירמוע :לארשיב ומשו
רתכה לע תודדומתהב תויעב הברהש הככ ,ול רמוא ולש'באש המ
רוכשל רבכ רשפא ?ךתעד המ .םכל ויהי אל ,ימב טלוש ימ המלידבו
?םלוא םכל
ינאל וביגה
 
 
16/4/01 0:26
ינויסב רטלוו :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
שממ אל אוהו ,םימיה רבכשמ ירמוע תא ריכמ הרקמב שממ ינויסב
...וילא ךשמנ
השא תאשל תונווכ לע ןאכ ריהצהל ןינועמ ינויסב יללכ ןפואב
רבג אלו
ינויסב רטלוול וביגה
 
15/4/01 19:45
וג_ידניא :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
שי .הנטק השיא איה ושפנ תאשמש רבג לע לילו םמוי תמלוח אל ינא
הפידעמ ינא .ולשמ תועד םע גוזנב הצור ינאו ילשמ תועד יל
.תממעשמו לכ תקבוח המכסה ינפ לע (םיחונינו םידמולמ) םינויד
ןבומכו ,יתוא רישעי אוהש .ילש גוזה ןבמ םירבד דומלל הצור ינא
ינממ הרפויו יתועד תאו ילש עדיה תא ךירעי אוהש הצור םג ינאש
.תוחפ אל
םג לבא ,תוחפ אל ,ילש םייניעה הבוגב והשימ הצור ינא :רוציקב
םירבגה תא הפידעמ ינא ,תירופאטמ תסחייתמ ינא הבוגל) .רתוי אל
(אקוד םיעבש רטמ ילש


,ןושאר שגפמ לכ) היהי-אל-הזש-ןאל םיאב ונחנא םתיא תונגהל רשקב
חותפ היהי ינשה דצהש לככו .יעבט קר הזש ירה ,(יטנמור אקוד ואל
אלש רחבאו םתיא שגפאש םישנא שי ,ןכ .חתפינ ונחנא םג ךכ ,רתוי
,םתיא תויהל הצרא אל םגו - ייפוא לש םימיוסמ םידדצ םהל תוארהל
םיקלחה תא ריתסהל הכירצ ינא ותיאש והשימ םע תויהל הצרא אל יכ
.ילש םיירירבש רתויה
רחבא םא לבא .הכר שפנ הל תרתתסמ ןוירש לכ ירוחאמ יכ תאזו
,ילש הריחב היהת רבכ וז - אל וא הנושארה השיגפל התוא איבהל
.היצקארטניא-תיולת דואמו


קר אל .המ תדימב יתוא עיתרמ "הלכ שפחמ" אוהש רמואש רבג ,בגאו
אל םגו ןתח תשפחמ אל טלחהב ינא) ןתח תשפחמ אל תישיא ינאש םושמ
ףנפנל ,העודי תירבג היצלופינמ וזש םושמ אלא ,(קאי .הנותח
.רוש ינפב םודא טוטרמס התיה וליאכ םישנ ינפב הנותחב
רשק הצור תמאבש ימ .ןיטולחל יתוא תוחוד הזה גוסהמ תויצלופינמו
זירכמ אל אוה .יניצר רשק הצור תמאבש והשימ ומכ גהנתמ יניצר
.ןכותמ תוקיר תוזרכה
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/12/02 7:57
םערו זיזח :תאמ
(ילע ביבחה הבוקה לש גוסה אל ,זעלב) ירוסל הבוגתב
.תוזרכהב אצא אל


ןימזאו ,יתעדל ןוכנה הבוגה אוה םייניעה הבוגש ךל רמוא קר
.ותוא ןוחבל ךתוא
םערו זיזחל וביגה
 
15/4/01 19:52
היקוק :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
תוסראפ לש הזה בוביגה תחא ףא הנוק אלו הסאפ ארונ רבכ הז
תרטשמ ,בוט בוט ואבחתת תונב ןכתא הנוק הז םאו תויטנמור
.ןכיתובקעב םזינימפה
היקוקל וביגה
 
 
2/5/01 19:27
ינד :תאמ
ענעני ימ שפח ךלל הבוגתב
ךילע תמ ינאו הלודג תא ,היקוק


Right on ! :תילגנאב םירמואש ומכו
ינדל וביגה
 
15/4/01 20:23
תאיל :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
?רתאה תא ריעהל ןויסנ הז
?היצקובורפ
?בוט ,אל הז וליאכ תונעלו תיניצ תויהל אל הסנא ינא


.םירבגו םישנ ןיב לק לדבה שיש קפס ןיאש יל המדנ
,תולקב םתיא יתרשקת אלש ייחב םיינש וא דחא רבג שוגפל יל אצי
תויצאוטיס ינמ לכב ימצע תא יתאצמ .תלהבנ ינא הממ ןיבהל ושקתהש
רתיה ןיב ועבנ לבא ,ןמוקמב ויה אל ילואש תויונשרפ ינמ תנשרפמ
.ומצע תא שריפ אל ילומ שיאהש הדבועהמ
הבשחמ יכרד עיצהש ,רבג ידיב ,בגא ,בותכ ,דחא רפס עיפוה הנהו
.תונורתפ המכ םג ילואו תורחא
ונתוא דמלל ןויסנ היה (יתארק אל ,הדומ) הז לכו ,הגנמ םישנ
.םינוש ונחנאש החנה תדוקנ ךותמ אצי אוה .םחלהל תאצל אל ,רשקתל
.המכ דע בוש חיכומ ,יל השרוי םא ,ךלש רמאמה


.לובלב רצי ןכא םזינימפה
.םירבג לצא קר אל
,םוי ידמ םינתשמ םיללכה ,ךילהת לש וכלהמב ונחנאש םושמ הרוק הז
ידי לע םיחסונמ תורדגהו םיללכ ,שדחמ תוקדבנ תונשי תויואיצמ
.תינשב םינימה ינש
הלודג החלצה לחנת "הלכ" קר אלו ,הפתוש שפחת םאש יוכיס שי ןכל
.רתוי


.רתוי תוכומנ םישנ םע םיזוח ורגס םיקשחנה םירבגה לכ אל ,בגא
הדימב טנגיליטניאו שיגר םדא אוהש דחא רבג תוחפל הריכמ ינא
השיא םע לוב אקוד הזוח רגסו ,לילו םמוי הילע תמלוח ינאש
.יתמרב
.רומשי םיהולאש ,וליפא ,ןכות םע םיסחי תכרעמ
.םיכילהת הב םירבועש תאזכ תחא


.דחא דיקפתמ רתוי םע רדתסהל וליפא רשפא ילוא ,עדוי התא
ינשה דצהמו ,תקבחמו תיהמא הצירעמ ,תקנפמ היהא ינא דחא דצמ
ימוחתב הד'ג היהא ינא ,םירגתאו ןיינע יאלמ םייח יל ויהי
ייחב םימוחת רפסמב תירזכא תמחולו
שיגר םג םעפ ידמ לבא ץימאו םיקו'ג גרוה סקוסמ ירבג היהי אוהו
.הזו ןידעו קנפמו


.הלגא אל ינא
.החיטבמ
תאילל וביגה
 
 
16/4/01 0:30
ינויסב רטלוו :תאמ
?םיברתמ םיבבוי יקימה ,הפוהל הבוגתב
םיטקילפנוק ידמ רתוי ,תראתמ תאש ומכ לדומ ןיא
.ךבוסמ הצור אל .טושפ רבג ינא ?ינאו
ינויסב רטלוול וביגה
 
 
16/4/01 1:25
תאיל :תאמ
תא-יל יארתל הבוגתב
ץראב קר שיא ןוילמ השיש
תונב ןהמ יצח ךרעב
?םכח הז "ןיא" תחא הינשב טילחהל הככש חוטב התא


רבכ תחכוה הז תא ,טושפ רבג
.ץמאתת ,םדאנב ,ץמאתת לבא
תאילל וביגה
 
 
16/4/01 19:52
ףלא :תאמ
תא-יל יארתל הבוגתב
יקוח לע תכמתסמש תאיל ומכ אלש
רמול לוכי ינא ,(תקדוצו) תורבתסהה
שוקשיק הז "ןיא" דיגהלש הרומג תואדווב
?דיגת המ ,הלאכ םישנ ריכמ ינא
קמועהו היצנגיליטניאהש םישנ ריכמ ינא
תא דבאל ןהל ומרג אל ןהלש המצועהו ץמואהו
.קבחלו תוכמות תויהלו בישקהל תלוכיה
ריכמ ינא ,תראתמ תאילש ומכ םישנ ,ןכ
.תאזכ תחאמ רתוי
הזה הרקמב םג ,ריכמ ינא הלאכ םירבג םגו
רותיוו לכ ומכ ,לק הז "ןיא" דיגהל .דחאמ רתוי
םיחילצמ ונחנא םאו ץמאמ הברה שרוד אל הז
אל םג ונחנא זא ןוכנ הזש ונמצע תא ענכשל
המ תא ןיא ירה יכ והשמ ונספסיפש םישיגרמ
שקעתהל הצור אל ינאו שיש אל הז ,םיצור ונחנאש
.ןיא ,אוצמלו


.שיו שי ,שוקשיק הז לבא
ףלאל וביגה
 
 
17/4/01 13:19
gaya :תאמ
תא-יל יארתל הבוגתב
הזמ ךומנ וליפא ילוא וא או 13 ליגב עקתנש
.אמא לש רניסה דיל
? ךל התיה אמא ןמ וזיא ,תוניצרב ,ינויסב דיגת
gayaל וביגה
 
15/4/01 20:37
וי וי :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
....תמאב ונ


(בבוי) יקימה לש ובוש


!רתוימו רומוה לוטנ ,חוטש ,גליע
וי ויל וביגה
 
15/4/01 20:57
ינור :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
ש המ אל הזו
תא עיבשי
אל ינובער
אל הז
המ
תא חיניש
יתעד
אל
הז אל הז


("הפינמ ומכ תחתפנ הרכה תת" ךותמ ,"ש המ אל הזו" ,ךלוו הנוי)


הרדגהה" לש תודוכלמה ןמ חורבל :ןמתסהל ליחתמ הלועפה ןווכ"
רדחב ,ןהלשמ דמעמב תוכזל ,(רבגה לש ודוגינכ השאה) "תיראניבה
תא הילעמ ריסהל הנכומו דובכה לע תלחומ "תיחצנה תוישנה" ,ןהלשמ
בהזומ לזרב בולכב השיאה המשוה המשבש ,תיסיפאטמה תויחצנה תלטצא
התולתמ ררחתשהל הצור איה התע ,תוברתה לש הירוטסיהה ךרואל
תוברתה לש תיטסיכוזמה תימצעה המנפהה ןמו םירחא םיביטרנב
ררחתשהל הנושארבו שארב הסנמ איה ןכל .תיטסיניבושהו תיטסיסקסה
ילנויצומא ,(תירבג) העדות לומ (ישנ) עבט .תימוטוכידה היארה ןמ
.'וכו ליכמ לומ לכומ ,ילנויצר לומ
(...)
,רחא דיקפת לש וילענל סנכהל :וז איה קחשל הילעש הירוגלאה"
.תיתימאה התיווה לש "ירקש" ,יפיטואירטס גוציי תניחבב אוהש
ךותל םצמטצהל המיכסהו "הלועפ ףתשל" הלחהש העשמ ,התע (...)
,ילובמיסהו יטילופה החוכ תא הנממ הלטנשו ,הל הדעויש דסה תטימ
וז הצרעה ןיאה ךא .הדיגסו הצרעה לש ןחלופל אשונ תכפוה איה
הז פירט וגא ?ומצע ירבגה פירט-וגאה לש "תרזוח הנירק" תניחבב
םילעותמ םהש יפכ םיישנה םיפיטואירטסה ןמ תורישי ןזומו ןיזמ
ןובס תורפוא ,וז םינומה תוברת ."תוברתה תיישעת" ךותב
ינקירמאה "ראונ םליפ"ה ,'ב גוס םיידוולוה םיטרס ,תוינויזיוולט
םהלש הרתיה תויטמרדולמה ןמ םינירקמ ,םישימחהו םיעבראה תונש לש
דציכ םישנ דמלמה ,בזכא אל רוקמ והז ."תישנה תוהזה" תרדגה לע
םייושע" םינוכתמ :לבקתהל דציכ ,שפחתהל דציכ ,"תוישנ" שיגרהל
השאה ."תושגרתהל" ,תוהדזהל ,הטילקל םיחונ סדיימ-ידר ,"בטיה
ידיל אובל ללכ ללכות אל ןכ אל םאש ,"תשגרמ" תויהל תדמול
.יוטיב
(...)
המלשהל ,ןוימל ,גולטיקל תנתינ ,תירלופופ תוישנ לש םיגוציי קר"
,תיתוכמס ,תיהבא תשרא שובלל "ירבגה טבמ"ל םירשפאמ "הנבה"לו
תורוקמ לע תידבלב הטילש לעבכ קזחומש ימ לש ,"רבד תעדוי"
הניד םלוא .הרכהב תוכזל ידכ שפחתהל ךירצ וניאש ימ לש ,"תמאה"
המצע קיחרהל הילע תינורטפ הדות תרכהב תוכזל ידכ ,הנוש השאה לש
"םימוחינ" המצעל אוצמלו הלש ישנה ןמוסמה לע רתוול ,המצעמ
התלחותו תוילרטאתה היתושופחת ןהש ,םינמסמ לש תיפוסניא תרשרשב
.גוצייב ףוסבל תוכזל הדיחיה
(...)
:תופתושמ תורטמ שולש תוחפל ןנשי םזינרדומטסופלו םזינימפל"
םיסחיל שדח יטילופו יטרואת סיסבכ םילדבההו ינושה לע עיבצהל .1
וילאש םותסה יובמה לעמ גלדל הרומא וז השדח הדמע .םדאה ינב ןיב
היכרריה" ,"השאו רבג" ,"םזינמוהו טקייבוס" ןוגכ םיגשומ וכילוה
ודוסיב דמעש תוילאטוטה סותימ (...) .םירשעה האמה ףוסב "חוכו
תא "השא"בו ,יעבטה וגיצנ תא "רבג"ב הארש ,םזינרדומה לש
,יובירה סותימ ינפמ גוסנו ךלוה - תיתולתהו תדגונמה ותומלגתה
" .תוינוגברהו לוציפה
(...)
,ירוגלאה םלועה ןמ דרפנ יתלב קלח אוה "רחאה" גשומ"
לטבל ןויסנב אוה םזינימפה לש ודוסי .יטסנימפהו יטסינרדומטסופה
םרוגכ ,לזאזעל ריעשכ ,ןברקכ השאה לש הערל הלפומה המויק תא
ךא גנעמ ילאנידיביל םרוגכ - ןיפוליחל וא) תוברתב ילושו ינשמ
" .("ערפומ"
(...)
המודב יטסינימפ םזיניוורד לש ויתולובגב רצעית אל ךלוו"
ובש לכב לכה תמחלמ) בהזה יחופת תבהא לש תמדקומה ץיבוקיברל
.(עלבנכ ותיווה ןיבל עלובכ ותיווה ןיב דימתמ קבאמב יוצמ ינאה
רבעל וכרד תא סלפל הסנמ אוה .רחא אוה הלש יטסינימפה טקייורפה
:ןשיה (ידוגינה) יראניבה חתמל רבעמש תיפוטוא תואיצמ
תיללכ הרוצ וז ינאה
ךכ הב רבדל שיו
ישיאה ילבכמ רורחשה והז
.תוהדזה ילב
.(עפומ ךותמ ,"תיללכ הרוצ וז ינאה" ,ךלוו הנוי)


ילייפ סיירגב ןויד ללוכ) םיפסונ דאמ דאמ םימכח םירבדו הז לכ
קרפ ,"םזינרדומטסופו םזינימפ :השאה הצור המ"ב (ןמרש ידניסבו
ףוסב תורפסו תוברת - םזינרדומטסופ" רפסה ךותמ 'ץיברוג דוד לש
.עד המ תאצוהב אציש ,"םירשעה האמה
,האבה העדוהב ,ינור הל םיארוקש תיפיצפס תחא השא הצור המ לעו
.סלכת םירוביד םיצורו ודרש אלש הלא לכ ןעמל
ינורל וביגה
 
 
15/4/01 21:01
ינור :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
:דיגהל הז
הצור ,הלאה םירבדה תא בתכש ,הזה רבגהש ,בושחל היה רשפא ול
ךותמ ,הצור אוהש השאה תא ראתמו ,םתוא הצור אוהש ךותמ םתוא
,יכרריה יתלב ןפואב םישנה יגוס לכ לש ןמויקב ריכמ אוהש
םק היה ול ,רבג לש ומויקל דגונמ אקווד אלו יולת יתלב ןפואבו
,םיפיטוארטס יולת וניאש ןפוא הזיאב ומצע תא רידגמו
:דיגהל םג היה רשפא ,תוקרי ראשו ,םיביטרנ-הטמ
תרטשמו ,ול םיאתת יכ ,ול אצמת שפחמ אוהש השאהו ,הזכ רבג שי
.בהואמ גוזלו הל המ יכ ,הקשינ חינת םזינימפה
,ומצעב תשופחת ,"שיא-ה" לש גוציי ,"שיא" ,הזה שיאהש אלא
אל ,היהי תושפחתהה לע הלש סרפהש ,תשפוחמ השא ול אוצמל הסנמה
תרטושהו .םיבצעה לע תחא תרטושל ןגנמ ,ומצע וב היכזה ,ונימאת
תונכומש ,םישנ ןיידע שיש ,בושחל יל ךימבו .ינא איה תאזה
,ץוחבמ ןתוא רידגהל הזה ןויסנה ,הזה טישלובה תא תונקל
תונידע תוריבש תופי תיכוכז תונצנצב ןתוא םישל ןויסנה
.ןדעב דבוע ,תומיאתמ
.םכשאר לע תוכרב
ינורל וביגה
 
 
15/4/01 22:22
רינ :תאמ
הצור ינורש המל הבוגתב
?ימהלתת המלו המ לע ,ינור
וניאש רבד םושב ןיחבמ וניאש ירטנצוגא ןמרפוסב ןאכ רבודמ
הווהמ אוה יכ יתוא דירטמ תצק אוה ןכ יפ לע ףאו ,אוה
...תורחת
רינל וביגה
 
 
15/4/01 22:31
ינור :תאמ
הצור ינורש המל הבוגתב
?רינ ךמצעל ארקת המל יכו


והשימ רבכ אובי
בושחל יל םורגיש רבד דיגיו
ואוב ואוב
תואשילק לע ןויד להנל ליבשב רמאמ הלחא
הקוסע הימ לבח
ינורל וביגה
 
 
16/4/01 0:36
ינויסב רטלוו :תאמ
הצור ינורש המל הבוגתב
,הרקיה ינור
הרבח לש ןברוק םג .ןברוקל היח אמגוד ןוידב ןאכ הווהמ תא
.ילש ןברוק םגו ,םזינימפה לש רתיה תונתעדמ תעפשומה
ולו ,דחאה ינאש הרובס תייה םישגפנ ונייה ולש חינהל שי
ףייעתמ ,הרמוי ףדועמ ףייעתמ .ךממ ףייעתמ יתייה ינא ,ינא
ייתולוכי תא דומאל ךלש תלוכיהמ ףייעתמ ,םיינצלפ םיגשוממ
.ייתוחוכ תא טוחסלו
ינויסב רטלוול וביגה
 
 
16/4/01 5:19
ינור :תאמ
שפחמ אל ינאש המ קוידבל הבוגתב
דומאל ךרוצ םוש ןיא .תרבדמ ינא הילעש תועטה קוידב תאז
ינא ,רמא ילש רבסהה לכ ירה .תומייק אל ןה ,ךיתלוכי תא
.קפס ןיא ,ךליבשב אל .ינא ינא .םולכל אמגוד אל
.(יניעב אילחמש המ הז אל .תיביטקובורפ השא תא)
ינורל וביגה
 
 
16/4/01 5:57
ינור :תאמ
שפחמ אל ינאש המ קוידבל הבוגתב
(ה)תאש ,יתוא ץיפקהל רומא היה ,וליאכ .תדוכלמב יתלפנ
םרג ןכא הז ,המ (י)שחנו ,דחאה ינאש תבשוח תייה ,(ת)רמוא
רבעמ ,קוחר רתוי עגרל הז תא םיחקול םא לבא .לעגיהל יל
אל הלאש) המ לשו ,ןברוק ישיא ןפואב ינא םא הלאשל
ךלש תובוגתה ללשמ קיפהל תוסנל רשפא ,(יתעדל ,תיטנוולר
ןכותה לוטנ ללמל המב הנתנ אל ילרישש ,דיגנ .ףסונ והשמ
םייקתהל רומא היהש ,חיננו .ןודיפוק ףילחת רותב ,הזה
הליפנ ,תרמואש העד יתאבה ינאש ,חיננו .ןכות םע ןויד
הריתומש תורשפא איהו ,תויורשפאה תחא איה תואשילק ךותל
םיניחבמ םניא וכותב םיטרפה םא ,ןברוקמ ישנה רדגמה תא
תייהש ,חיננו .תרחא תירשפא תוהז םמצעל םישפחמ םניאו ,הב
קפס ילבשכ ,וישכע .םילימה ךותמ ןועיטב ןיחבהל לגוסמ
ךכ לכ אלש תוביסמ ,קרפה לע תדמוע הנניא ונתויגוז
?תיניינע הבושת ךל שיש (ת)בשוח (ה)תא .יניעב ,תוניינעמ
םוקמ הברה ראשנ אל "תמטמוטמ םתס תא" םירמואש ירחא יכ
לע הילדמ ימצעל תנתונ ינא .הבשחמל .תועד תפלחהל .ןוידל
הכחמו ,רמאמב םיסועלה םיטפשמה ףסואמ והשמ קיפהל ןויסנה
היהי .תפסונ הילדמ ןכות םע טייבידב ילומ דומעיש ימל תתל
.רחא וא (םשב תינעזג הריחב וזיא) ינויסב
ינורל וביגה
 
 
16/4/01 15:59
היקוק :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
?"תוננב" לע ולא םיגיגה זבזבל לבח אל
טרוטקוד םומינימ
היקוקל וביגה
 
15/4/01 21:14
R2 :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב


הלכ שפחמ ינויסב
םיבוט םיבתוכ תשפחמ ילריש
םיאצומ אל םהינש


לבח


...ישילש ףוגב םמצע לע םיבתוכש םישנאל יגרלא וטרא ,בגאו
R2ל וביגה
 
 
15/4/01 23:41
תיננב :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
הבוט ייופכ לש הרובח
םולש תוננב ול בוט אלש ימ
ילרישל ומצע עיציש בוט בתוכש בשוחש ימ
הלאה םייטתפה םירוטיקה םע יד לבא
םימעפ םישולש לגלגה תא איצמהל רשפא יא
תוחפ תובוטו רתוי תובוט תופוקת שי רתא לכל הזמ ץוחו
תיננבל וביגה
 
 
16/4/01 1:56
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
םוקמ לע עדויש ימ לכ .החפש שפחמש דבע ונה הלעמלש אוההו
.הז לש ושנועמ ונתוא רוטפל תופיחדב רשקתיש האצמה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
15/4/01 21:30
ןוזחהו שיאה רמעומ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
ילע םירכזה לכ לש ןיד ךרועה אל ינאש ,הרותה רפסב ינודא ייחב
.תומדא
.תוחמל לוכי ינא ימשב תוחפל לבא
חותינ ירחא הז זא ,רבג הז םאו ,הז תא בתכש ימ רבג אל הז
.ןימ יונישל
.חילצה אל ,חותינהו
ןוזחהו שיאה רמעומל וביגה
 
 
15/4/01 22:26
תיקתממ :תאמ
היצרפסנוקה תיירואיתל הבוגתב
,רמעומ עמש
...הלאכ םירוחב םע יתייה רבכש יל ןימאת
יתאצי םא אלפתא אל וליפא ינאו ,טעובו יח ךא עזעזמ ןזב רבודמ
.הנטק איה הציבה תאז לכב...םעפ ותיא
.רבג ךא ,ןטק תובבל רבוש .רבג
תוחתפתהה תמדקתמ ךיא הארנ ןופלט םירת ,רטלוו ךילא רשאבו
...ךלש תיביטינגוקה
תיקתממל וביגה
 
15/4/01 21:40
לבנע :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
וחיכוה ידמ םיבר םירבג .קדוצ אוהש יל המדנש ?בוצע יכה המו
ךתיא ופצי םה ,לשבל ודמל םה ,םילועמ םה םזינימפ לע רבדלבש
טבמא ואלמיו תורנ וקילדי םה ,ףוצרפה תא םקעל ילב יטנמור טרסב
קר ונתחתי םה ןתחתהל לבא - דחי םכלש ןושארה הלילה תארקל ףצק
.שער הברה ושעי אלו בחרמ םהל ונתיש ,תועונכ ,תונטק םישנ םע
תונינש ,תישנ היצנגיליטניאמ םימיואמ ןיידע םירבג ,ןכ,ןכ
"ןבלה סוסה לע ריבא"ה תויהל םיצור ךכ לכ םה .םיינכט םירושיכו
.הנשיש ןמזב יוצרו תמדרנה היפהפיה היהנ ונחנאשו
איה וזה השיגהש םימיסקמ םירבג שי - הלילכמ ,הלילח,ינאש אלו
איה םהלש היזטנפהש םירבג לש םיב ךכ לכ םיטעמ םה לבא האלהו םהמ
....ה'גנופס תושעל תעדויש תמליא הלותב
לבנעל וביגה
 
 
15/4/01 21:56
ינור :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
.בוצע יכה אל הז
לכ לע תנגנמ ,תאזכ רבג תאשילק הל המקש הז ,יניעב ,בוצע יכה
ןהל היהי הז םא תוקדוב אל וליפאש ,םישנ שיו ,השא תואשילקה
,ללכב אוה ימ ןהל תפכא אל ,הזה יפיצפסה רבגה ,בוט וא םיענ
תא ול תשפחמ אוהש אלפ .הפוחל ,הדייה ?האשילקה תא קפיס
?הלכה - תישנה תואשילקה תאשילק
ינורל וביגה
 
 
15/4/01 22:06
ןוזחהו שיאה רמעומ :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
השילג ןמז זובזב הווש אל ינויסב רמ לש הירואיתהש ,לבנע תמאה
.טנרטניאב
,ףצק תויטבמא בהוא אל ינאו ,םייטנמור םיטרס אנוש ינא לבא
.תועונכ םישנ בהוא אל ינא יכהו
,בור לע ךלש הזיתהש חוטב אל ינאו .בהוא אל ינא םירקס םגו
.יעדמ רקס לע תכמסנ ,טועימו
.המואמ אל לע המוהמ בור :רוציקב
ןתחתמ יתייה אל ינאו ,תורילוח םישנ שיו ,תורילוח םירבג שי
.הלא םע אלו הלא םע אל
.הלחתההמ דוע ,יתשאמ בוט רתוי לשבמ ינאו
ןוזחהו שיאה רמעומל וביגה
 
 
16/4/01 12:20
לבנע :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
ךתשאל רתוי דוע בוטו ךכש בוטו םייק התא ,ידמחמ רמעומ
ןינעב ךילע תקלוח ינא תאז תורמלו .םייח ךתיא תקלוחש
תומכ םע יתאצי (תמאב) ידמל תיביטקרטא הרוחבכ :"רקס"ה
רצ .גציימ םגדמכ יטסיטטס ןחבמ לכב ודמעיש םירבג לש הדבכנ
םיאצוי םיטרפל תדרל ילב ,בושו) וללכב ירבגה ןימה לבא ,יל
יתבישח ,יתסיפת יוניש שיש יל חיכוה אל ןיידע (ללכה ןמ
הרוצב ונב טלוש עבטהש הדבועה םע םילשהל תברסמ ינא .והשלכ
,םידמול ,םיארוק ,םדא ינב תאז לכב ונחנא .תטלחומ ךכ לכ
שממ אל הבהאה ייח םוחתבש תויהל לוכי ךיא - םיאיצממ
,השיא אוהש רבג תשפחמ אל ינא ??ןומדקה םדאה ימימ ונמדקתה
,לזאזעל .ולשו ילש ישנה דצל רבחתהל לוכיש רבג תשפחמ ינא
אלש רוחב םע הטימל סנכהל ,בר ישוקב ,וחילצה תונבה םא
ונבורש תויוטש ינימ לכ דועו יניצר רשקו ,הבהא ןהל חיטבמ
!!! םילוכי םתא םג זא ,תובהוא
לבנעל וביגה
 
 
16/4/01 12:44
ףלא :תאמ
...הככ זאל הבוגתב
?"ולש ישנה דצה" הז המ ,לבנע
םייטנמור םיטרס תוארל בהואש ימ
ימו ?הזה "ישנה דצ"ל רבוחמ אוה
?היטבמאב תורנ קילדמש


הז "ךלש ישנה דצל רבחתת" דיגהל
המ טילחה ימ ,םזיניבושב ייניעב לבוג
תומכסומ שיש ידיגת יאדווב ?ירבג המו ישנ
ייניעב םזינימפש דיגא ינא הז לעו תויתרבח
תונשוימ תומכסומ ןתואמ רטפיהל תוסנל הז
ןהיפלש הלאכ .רתוי תוינויוויש ,תושדח רוצילו
אוה טרס הזיא לש ףוסב העמד ליזמש רבג
םיטרס האורו לגרודכ תבהואש השיאו "ישנ" אל
."תירבג" אל איה רגנצרווש לש


הזב יתיאר אל םלועמ לבא ,לשבל בהוא דואמ ינא
תוישיאב דחא דצ דועל קר ,ישנ דצ םושל תורבחתה
.ינממ קלח לכה ךסב אוה ,ירבג אלו ישנ אל אוהש ילש
ףלאל וביגה
 
 
17/4/01 7:50
ימענ :תאמ
...הככ זאל הבוגתב
תרמא הפי
ךויח
ימענל וביגה
 
 
24/4/01 22:09
תישנ הכלמ :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
.זיגרמש המ הזו !קדוצ אוה ?המ תועדוי םתא
,תיאמצע ,ישפוח עוצקמ ,הקזח ,הכלמ .ךפיהה קוידב תחא ינאו
.תונינשו הפ םעו ףסכ השוע
תוירבג םישנ לע רבדמש ."תימיכלא הבהא" רפס הזיא יתארק זאו
.םיישנ םירבגו
.בלה תא יל ורבשש ירחא קוידב
."םיבאז םע תודקור"מ םיטוטיצ םע דחי .םינוכנ םירבד םש ויהו
יל תצמאמ לבא יביבס םירבגב תלזלזמ ינאש הזב ,הריתסה לע
תושרהל הלוכי ינאש יתנביה זאו .םתוא הצירעמ .תוירבג תונוכת
אל ינא זאמו) תוכבלו... הנידעו השלח תויהל ימצעל
תוארהל וא הנורחאה הלימה תא דיגהל דימת תבייח אלו(...הקיספמ
.המכח רתוי ינאש
"ינויסב תצלמה" יפל הלאכ ויה ,םיחלצומה טייד-דניילבה תמאבו
לבא .הבושקו הנידע ,תישנ ,השיגר יתייהשכ ,(..?אוהה לש בורק)
ץיצה תצק ילש "לפלפ"השכ ,תיעיברהו תישילשה תושיגפה ירחא
אל וז .להבנ אוה זא(...םימעפל) "הלעמל" הצור ינא םגש יתארהו
.םיואמ שיגרה ,ינאש בשחש הנטקה השיאה קוידב
יכ.....ןוחטבה ירסחו םישולחה תא ןנסל הבוט ךרד וז ילוא זא
?אל תאש המב םינפ דימעהל הלוכי תא ןמז המכ
דוחייב .השק יד .הנידעו תישנ תויהל לק אל הז,תודוהל שי לבא
,תוקזח ,תויאמצע תויהל ונתוא םילדגמ םינשה לכש ירחא
,יצווכתת" ךל םירמוא 25 ליגב זאו....תוליכשמ ,תויביטרסא
."..רבג שיגרהל ול ינת ,המכח תא המכ ול יארת לא ,ידמגתת


תמשאהב םייתסי הז ,ליחתנ הפיאמ הנשמ אל ,דימת ומכ זא
(-;.....הז ליבשב םתוא שיש בוט...םירוהה
תישנ הכלמל וביגה
 
 
27/4/01 0:25
ףלא :תאמ
ירבג ךלמ תשפחמל הבוגתב
ידמגתת לאו יצווכתת לא
ןמז ךרואל םינפ דימעהל לק אל הז יכ םג
(רתוימו ישפט םג הז לק אל הזש קר אלו)
םישנמ דחופ ךלומש רבגה םא יכ רקיעב לבא
יהשימ ול העיגמש הארנכ זא ,תוחלצומו תומכח
?הזכ דחא םע שפחל ךל שי המ ,תחלצומ אלו השפיט


םא קר תאזכ ייהת ,הנידעו תישנ תויהל יצמאתת לא
תויאמצעו תוחילצמו תומכח םג ןהש הלאכ שי ,ךל יעבט הז
ןיא שממ ,דואמ דע תוישנו תובשחתמו תונידע םגו תונונשו
.הלאה תונוכתה לכ ןיב הריתס
ףלאל וביגה
 
15/4/01 22:19
הריש :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
גהנתנש הצור תייה ךיא לואשלב ןאכ יתוא ומידקה רבכש האור ינא
?הטימב ךתיא
םירוחב לש םיב תודבוא ונחנא ,םיפיט המכ ונל ןת ,קתומ ינויסב
...והמ סקס םיניבמ םניאש
םלשומ סקסל ינויסב לש רוטה תא שרוד םלש רוד
הרישל וביגה
 
15/4/01 22:38
gaya :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
.םירבגהמ תוצור ונחנא לזאזעל המ
.רפע דע םתוא ונסרס תונורחאה םינש האמב
.הפיה ןימה ונחנאו קזחה ןימה םהש םדק ימימ DNA ב םהל עובט הז
ינימ לכש אלפתנ אלש זא) ,תויזח ונפרשו ונמק ,םולכ וליאכ םואתפ
ונל חורמ איק וליאכ דיה תא ונל םיצחול תויחא לש םיידי םע םינב
סרוק תא ונינפב וחתפ וליפאו .רוחבל ונל ומיכסה ,(דיה ףכ לע
- תוסייטל םיפיהו סיטל תובוטה ! ילארשיה ריואה ליח לש סיטה
!? ינויגה םכל עמשנ
וילע הטילחמ איהו דבלב הלש אוה השיא לש הפוגש ורמאו וזיעה
.םוקמב וכרד םהו .(0 ליגמ הז תא יל רמא ילש אבאש םכל תעבשנ)
םתוא תא םיעצבמ ונחנא םג ונלשמ תוהובג ןיידע םהלש תורוכשמה
ונחנא המ זא .ןותנ עגר לכב םהל ברסל תולוכי ונחנא .םידיקפתה
? הטקשו הנטק השיאל וללפתי אל םהש תופצמ
הזיא ןאכ ררועל ידכ תבתכ הזה רמאמה לכ תאש הווקמ ינא ,ינויסב
ינאש תורמל) שפחמ התאש המ הז םא דואמ בוצע .ןויד לש גוס אוהש
רתוי הז לע תבשוח ינאשכ....םיינש וא ןופלט רפסמ ךל תתל הלוכי
רתוי לק ךל היהי םינבה לש דצל רובעתש תמאב ףידע ילוא .(קמועל
םג ילואש תיאמצע ,תינתעד השיא םע רשאמ קזח רבג םע דדומתהל
.......הלילחו סח הלשמ הריירק הל היהת


קתומ החלצהב
gayaל וביגה
 
16/4/01 0:11
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
יל וארקת , רישי יל וארקת , ןטשפ יל ואקת , ןטק יל וארקת , אי
.ןמרח
תליהקש םיעדוי םהשכ דוחייב , םיבתוכ םייונפ םירבגש המ בור
.ןויז גישהל ליבשב הז , הז תא ארקת תונב
לש הבולע שממ הריחב , הפ ינויסב ומכ םיבולעה ולאל זב ינא
לש ונמוי תא הפ םסרפש אוהה םמורתמה ומכ וא, בגא ךרד , יוניכ
םה זא "םיציב םע" תורוחב שי תוננבש םיעדויש , תורעמה שיא
טסופ"ה השיגב וא "הניבמ הנידע"ה השיגב וא םיטקונ
דע תובולעה "תינורטסטסוט טסופ-תיטסינרדומ טסופ-תיטסינימפ
.דואמ
םיסואמה םיקיטשה תא תולכוא אל ןכבורש תוארל אוה ילש גונעתה
וילע יתרהצהש הזה רגאמב םגש בלה באוכ לבא , ולאה םיסועלהו
םעו יפוא םע, ה"בקה לש קנע לדחמב , ואציש תונבב אלמש רבעב
חוטב ינאש , ולאכ "םירבג"ש ולאה תא שי, ער אל טקלטניא והשזיא
םייח ורבע אל תוחפל וא םירבג ודלונ אל םהש רמעוממ תוחפ אל
םתסו םהלש ילנומרוהה ןזאמב םיקול , בא תומד םירסח , םיניקת
.םימסוק דואמ ןיידע ןהל םיארנ , ולאכש םיבולע םיצורית


חרומ , סטרבור הילו'ג לש םיטרסב הכוב הלש רבגה תא הצורש הננבה
היפוסוליפו יקלטיא עונלוק לע תוינרמוי תויוטש רבדמ , ףוג םרק
תיתריצי תרוקיב ריבעמ ,הזח חלגמ , ישמ ינותחת שבול , תינווי
, רוניל תיריע םע םיכסמו ארוק, תלשבמ תאש המ לע תיניינע אלו
הנקתש - תוכילה םיענו , בשחתמ , שיגר, ללכבו ת"מענב ליעפ
םהש ירחא תוכסמה תא וקיזחי וימודו ינויסבש ןימאמ אל ינא ,לדופ
.ךלש הטימב רקובב וררועתי
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
16/4/01 9:17
gaya :תאמ
ןויז שפחמ ינויסבל הבוגתב
! הצקה לא הצקהמ תכלל םיבייח אל ,ימיזנת
עצמא שי
רופא שי
רוחשו ןבל קר אל
לבא תיקלטיא היפוסוליפ לע יתיא רבדיש דחא הצור ינא ןכ
תנעשנ ינא םאו (תירופאטמ) תובחר םייפתכ םע היהי ליבקמבש
.יתיא דחי ותוא תצחומו תלפונ אל ינא הרוחא
ונלש תונתעדהו קזוחהמ דחפי אלש והשימ
כ רתוי העודיה יטשינב הבהז תרמואש ומכ - יתימא רבג עדוי התא
ןב הבהז
gayaל וביגה
 
 
17/4/01 15:25
? :תאמ
אצמי אל אוהש הארנכ ןאכו ןויז שפחמ ינויסבל הבוגתב
.רתאב הבוט תחא החידב


ינא ,יתוא וקיזחת הההההההההההההה - "תיקלטיא היפוסוליפ"
.הההההההה ,קנחנ ינא ,לפונ


.הזה קוחצל קוקז יתייה ,הדות
?ל וביגה
 
 
16/4/01 12:55
ףלא :תאמ
ןויז שפחמ ינויסבל הבוגתב
םישיגר םירבג ןיאש זמור התא ,ליעפ
םיבייח אל ?תוכילה ימיענו םיבשחתמ
רשפא .הז ליבשב ישמ ינותחת שובלל
םג ,תינווי היפוסוליפ םגו רסקוב םג
דואמ ינא) יקלטיא עונלוק םגו לגרודכ
יפוי לשבל רשפא ,(םהינש תא בהוא
קילדהל ןולסל התיא תכלל זאו החורא לש
יבכמ לש קחשמה תא תוארלו היזיוולט
הפצרה לע תצק ליפהל וליפאו) לסרודכב
םיקנמש יאנתב ,עיבטמ רקראפשכ תובהלתההמ
קבחמ אל לדופ ?לדופ תונקל המל .(ךכ רחא
.ןושיל םיכלוהשכ


רוכמל הסנמ אל ללכב אוה ,וימודו ינויסבל רשקבו
יבש זא ,ךלמ ינא" רמוא ירה אוה ,שיגרה תומד תא
?תאז תושיגר ןימ וזיא ."ליבוהל יל ינתו טקשב
.םזיניבושה תא ריתסמ אל אוה תוחפל ,בוט ונ
ףלאל וביגה
 
16/4/01 0:13
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
ינאו , הלעמל עיפומש ליעפ ליימיא יל שיו בשחמ יתפלחה , א"ד
בשחמ יסוריו לש םיגוס ינמ לכ תוללוכ אל ןה םא, תובוגתל חמשא
.תויטרוורפ םוריע תונומת וא םייטוזקא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
16/4/01 0:17
קיפואט ןיטסירק :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
וישכע תובשויש ילש תורבחל יתססקיפו יתספדה רשי הנה .ןכ ,ןכ
,לכה אורקל ןמז תצק ןהל חקי .יסרפה ץרפמב תודחואמה תויוכיסנב
ןהמ שרודש אשנתמ ,טסיניבוש ,ןשקע רבג םש ןהל שי לכה ירחא
ירחא)הטימב הנוזו םידליה תרשעל הלוגד תכנחמ ,חבטמב תיפש תויהל
,םיאפוריא םינוניג םג שקבמ אוה ,זירפל ןמממ אוהש תועיסנה לכ
.(הנוזנבה


תוחמל יתמייסש ירחא ,ןורחאה קלחה תא .יתססקיפו יתספדהש קר אלו
אלש ןטקה לימ'ג לע תוחרצ בורמ תוטמוקמה ייניעמ רשוא לש תועמד
הריכבה יתבל יתתנו יתספדה ,חיבס ול ןיכא ינאש שקבל קיספמ
תוחא לש דוד ןבה םע הללאשניא ןתחתהל תכלוה בורקה ץיקבש הדועסמ
ינאו ,דבוכמ םיקסע שיא אוה ,עדתש ,סימאח .יתסיג לש אמא לש
ךלש הנורחאה הקספה תא אירקהל ונממ שקבל תנווכתמ ישיא ןפואב
.תוכבלש ייחב ,תוכבל ,םש תבתכש המ הריש טושפ הז .םש
אל הנידמה לש ןותיעבש לבח .ישארב הפלח םואתפ הנטק הבשחמ קר
תגייחמ עבצא ףניהב זאש ,יל ןימאת .יוטיב שפוח הזכ ךל םינתונ
."ץראה"ל ילש יונמה תא תלטבמ יתייה
קיפואט ןיטסירקל וביגה
 
 
16/4/01 0:41
ינויסב רטלוו :תאמ
ךיילגרל רפע קיפואטל הבוגתב
,ןיטסירק
?תיתימא תא םאה
ינויסב רטלוול וביגה
 
 
16/4/01 1:49
קיפואט ןיטסירק :תאמ
?ילש השאהל הבוגתב
.ךומכ קוידב תיתימא
קיפואט ןיטסירקל וביגה
 
16/4/01 9:08
ואימ יאמ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
...ילש הגונעו הנטק החובטמ ינויסב יוא
?הזכ רמאמל תפסחנ התייה ךיא תרחא הל טנרטניאו ךל הנטק תוחא
:ךל הנעתו תעדל המצע זזתת םג ךתוחא ןכלו
...."שפחמ" רמאל ךיא.....ה ךרמאמ דואמ דע יתוא עשעש
..קתרמ םיקרפלו ןיינעמ תוחפ היה םיקרפל
םייכריה ירירש קוזיח ןעמל ןטב ידוקיר ידומיל לש הנש רחאל
םיידשה לוטליטו ,ןבשיה לוגיע
ךתנותח םויב דוקרל אובל החיטבמ ינא
.....הזב ךרוצ הייהי םא תות תגועמ ץופקל ףאו
:דחא רבד יל חיטבת קר התא
.....הדיתעה תילוגרובל תדעוימה השיאל
תא" !!!!תיבב הנורחאה הלימה תא רמוא התאש התוא ךנחת
......"תקדוצ
עברא לע ךלתו הלש רמנה הייהת
הייהי אל תלשבמ איהשכ חבטמב ןולחהש גאדת ונימוז םוז טאיחבו
.הלש הדיחיה םלועה תפקשה
ןועשל קר אלו דנב גיבל םג םימעפל התוא תחקל לוכי התאו
..היפאלובעב
!!!!!לארשי בוט רקוב
ואימ יאמל וביגה
 
16/4/01 11:55
תחרפת :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
רטלוו רטלוו רטלוו


.תידיתעה ותלכ תא ול ןיימדמש והשימ תוצור אל ונחנא ,דמלת יתמ
.םיברב רבדא אל ינא ,בוט


זא .תוננגמ יל םגו תוכיסמ יל םג ,תונגה שי יל םג ךומכ קוידב
?המ ?וזה האירקה םע ךל המ
.אלש החוטב ינא ?הלכ .קפסב ינא ?ןויז ?הז םע גישת המ
.לליל קיספתו לעפ
תחרפתל וביגה
 
16/4/01 12:18
ףלא :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
תראפתל שפוטמ רמאמ
ךל ןתיתש יהשימ ?הצור םצעב התא המ
!םומעיש הזיא ?ןמזה לכ ביתכהלו ליבוהל
וז םאה ,דבל ךיתוליל תא הלבמ התא םא
יכ ןיררוע הילע ןיאש היצקידניא ךיניעב
אלש םישנ שי ,ךפיהל ילוא ?לשכ םזינימפה
תוצור ןה ילוא ,ןמזה לכ ןתוא ליבויש ךלמ תוצור
אקווד הז .ךירוחאמ אלו ךדיל ,דחיב םדקתהל
.םזינימפה לש האירב המנפה לע דיעמ


ךלש רמאמב תצק תורורב יתלב תודוקנ םג שי
"ונרכה עגרכ ,תוצבשמל יתוא יסינכת לא" בתוכ התא
םדוק תורוש 4 המל זא הככ הז םא לבא ,קדוצ התאו
רבדמ לעו ףרוח לע ךתיא רבדתש הנממ שקבמ התא
םידחפה לע רבדמ התא .םתרכה עגרכ ירה ,םידחפ לעו
ינאש ללגב אלו ,אל ינא ?הנושאר השיגפב ךלש
םדוק ריכהל ךירצ ינא יכ טושפ אלא ,ו'צאמ תויהל הסנמ
.ןמז חקול הז ,הילע ךומסלו ילומ תבשויש ימ תא


התא ברק הזיאמ ?הלאה תואשילקה הז המ ,הזמ ץוח
התא קבחת ילוא ?ונממ תרזוח אל איהש םוי לכ רזוח
ינאש תורמל) ?הדיספה איה םא םג םויה ףוסב התוא
.(קוידב םירזוח םתא תוברק הזיאמ ןיבמ אל ןיידע


קוחר ףאוש אלש ימ ,תונטק םישנ בהוא התאש לבח
ופוסב ךמצע תא אצמת הארנכ התאו קוחר עיגמ אל
.הנטק השיא םע רבד לש


!היופ ,טסיניבוש טלחהב התא לבא תוועמ התא םא עדוי אל
ףלאל וביגה
 
 
17/4/01 11:35
gaya :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
! ךטובישל העונת הליחתמ ינא זא רחא רשקב סופת התא םא ףלא
gayaל וביגה
 
 
17/4/01 15:41
ףלא :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
תושעל םימיכסמ אל םינעדמה לבא
תיתועמשמ העיגפמ םיששוח םה ,הז תא
םא םייחה תמרב הכיפה יתלבו
.םלועב ינומכ ידמ רתוי ובבותסי
ףלאל וביגה
 
 
26/4/01 8:13
gaya :תאמ
תמייק רבכ העונתהל הבוגתב
םייוניש סינכהל לכונ םלועב ךימוד דוע ובבותסיש....ער המ
ארקנ ינורקע ןבואב לבא םמעשי אלש ידכ םירחאו הלאכ
םהיתועד תא ונשי ירה םה ,םינעדמה יבגל..וישכע דע ןייוצמ
! םעפ ךלא דוע תוססובמה
gayaל וביגה
 
16/4/01 12:41
קלע לכימ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
"תונטק םישנ" לש היצקובורפהמ םלעתא ,הככ ,ינא ,םייניע ,ינויסב
יל תנמשמו םיילגרה תופכ תא יל הסעמ תאשכ יקתשתו הפי ייהת - הו
תא ךפש יד רבכ ךלש הזה הרגתמה ןונגסהש וליפאו ,וגאה תא
.היטבמאב םימ תצק אלמאו זרבה תא חתפא ינא ,קוניתה


הגנמ השא רוקמב ינאש וליפא ,שמתשמל יתודידי םויב ינא ,ןכ ,ןכ
.דנלוגאמ רבג התאו


הזש דואמ יוצרו ,רמוא התאש המ הזש החנהב ,רמוא התאש המ יכ
ראשנ קוידב הפיא קורי גשומ ךל ןיאש הז ,(!) רמוא התאש המ היהי
.הנומתל לחתשהל םוקמ ךל


חכונ ינרדומה רכזה לש םיכבוסמהו םילבלבמה םייחה ...הלאוו
.יקראטוא קשמכ השאה תעפות


.תומיוסמ ,דיגנ .תורחא םישנ ,דיגנ ,לבא ,הז רתא תוארוק אל ,אל
?רדסב ...ינא דיגנ ,הללאי


,תואמצע ,קזוח בורמ .םויה הדומ ינא יאטח לע םג ,ןינעה ךרוצל
דשחא ינאש תורשפאהמ וא תולת חותיפמ הדרח ,דרפנ ילכלכ םויק
תא תוקפסמ .םייקראטוא םיקשמ תצק ונייהנ ,הזה ארונה אטחב
וא השלוח אטבל ,קקזיהל ךיא תועדוי שממ אלו ונמצע ךותמ וניכרצ
.ךרוצ רדשל


ינא ,ךכמ רתוי הברה לבא ,ינויסב ,הזה ןינעב ךתבוטל ינא
הריאשמ תמאב אל ינא וזה המטסיסבש ןיבהל םינש יל חקל .יתבוטל
דצל רשפאלו (ירמגל רחא והשמ הזש ,תחקל אל) לבקל .גוז ןבל םוקמ
.ול םיכרצנש הזכ תויהל ,תתל ינשה


ךרעה תחת תטרופמ התיהש וז ,"תיעבטה" הניתנה תא םכממ ונלטנ
הדבעש וז ,רורבו רדוסמ ןפואב "תויוכמס תקולח ,הדובע ילהונ"
רבכ ונלוכ אלו חרכהב אלו ,ךרעל םייתורוד ינפל דע םהיתורודל
.הביטנרטלא ונחסינ


,ןבומכ ,ינא ,ינויסב לש ותנלבוק הרקיעב ןכא יהוזש רשאת םאו
!םדוק תרמא התאש דיגאו דובכ ךל השעא
קלע לכימל וביגה
 
 
16/4/01 14:36
ינור :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
?עפומב עפומ ףילחהל המל
ינא"ה תגצהב "םולכל הקוקז אל ינא"ה תגצה תא ףילחהל המל
?"יל תתל ךל שיש הזה רבדל קוידב הקוקז
תא עיבשיש המל .הקוקז ינא םהלש םירבדל .הקוקז ינאש יאדו
לכל .תחנ יל םורגיש המל .האנהל יתוא ברקי ילואש המל ?ינובער
.תופתושל ,הבהאל ,םוחל .םירבד ינימ


ימ שי טלחהב לבא .רבד םושל הקוקז אלש ימ שיש תבשוח אל ינא
ינויסב ןודאהש טרסה לש ספורפל אקווד ואל ןה הלש תויוקקדזההש
רוביגו קזח היהא ינאו ,תלדה תא ךל חתפא ינא .וב ףתתשהל הצור
לכו ,רוזחאו יל יכח תא ,(???)ברקהמ דיספמ רזוח ינאשכ םג
.רבכ ותוא יתרבע .רבכ ותוא ונרבע ,קיפסמ ,ידש ,הזה הלב הלבה
.ת וחפל ,החוטב ינא הזב


הביס םוש ןיא ,ול הקוקז ינאש המל תונעהל לגוסמ אלש ימ
ינאש דיגי אוה םא םג .אוצמל הצור היהש המל וליבשב שפחתאש
.תינתעד ,רתויב קזחה ,טוו סג דנא ,תינצלפ ,תעגיימ


,קויד רתיל וא ,תינרדומה השאה לומ היעב שי ינרדומה רכזל
היעב תינרדומ השאלו ,תינרדומ השא לומ היעב שי ינרדומ רכזל
טוטרש לש ןווכב יל הארנ אל ןורתפה לבא .ןוכנ לכה ,המצע םע
רשאבו ,ונעת הככ ,וקקדזת הככ ,םירבג-הו םישנ-ה לכל יללכ
.םתוא ונעי
ינורל וביגה
 
 
16/4/01 20:29
קלע לכימ :תאמ
?קלע ,המלל הבוגתב
השאה לומ היעב שי ינרדומה רכזל....קיודמ ,ינור ,ןוכנ
.המצע םע היעב לומ םג תבצינ ,המצעלשכ ,איהש ,תינרדומה


רכזה לש תויעבה לע רוקרזה תא דקמל ןבומכ הלוכי ינא
.ןתוא רותפל ותוא חולשלו יעשמל תינרדומ תויהל ,ינרדומה
םע היעב יל שי תינרדומ השאשכש תודוהל ,דגנמ ,הלוכי ינא
,יתיא ינרדומה רכזה לש תויעבה תצקמ םג תועבונ הנממ ,ימצע
תא תחלוש ינאש ינפל תימצע הניחבו תיב קדב תושעל תוסנלו
.דבב דב תוחפל וא ,םירופיש הצקמל אסיג ךדיאה


."תופתושו הבהא ,םוח"ל ילש אבאמ הכרצנ ילש אמאש החינמ ינא
המרב רמוא הז המ רורב ארונ היה ילש אבאלו ילש אמאלש קר
םילדומו תוקיודמ תיגוז תולהנתה תוינבת םהל ויה .תישעמה
םגדה תא המאת םהיניב םידיקפתה תקולח .יוקיחל םירורב
תיבב וארש ,םהירוה תיבב וארש ,םהירוה תיבב ואר םהש יסאלקה
אמאו ,איבמהו איצומהו ץימאו קזחו לודג היה אבא .םהירוה
היכרצל ןיטולחל וב היולתו התיב תוכילה היפוצ התיה
טשיפ הז לבא ,םירשואמ םתוא השע הז חרכהב אל .םיימויקה
.םהלש תימצעה הרדגהה תא םרובע


יכרצל דחא ףאב היולת אל ינאו תינרדומ השא ינא לבא
,החלצהב יד םירגבתמ ינש תלדגמ ,בטיה תרכתשמ ינא .םיימויקה
,הריירק ימעטמ דימתמ ינעבות אוה עגרכש ז"ול ירחאמ תרצובמ
,םש רוציל רשפא וא ,םש שי תרעוב תוחפ הדובעהשכ םג לבא
ינא ...ןכ ,הא .לד עגר יל וריתוי אלש יאנפ יקוסיע קיפסמ
.םימותס םיבויב תחתופו תופורש תורונ הפילחמ םג


יעגר תא יל ויה רבכש םגה ,עגרכ הרופאטמה יכרצל םה םיבויבה
אוה דיגהל הסנמ ינאש המ .םותסה רויכה לומ ילש הליהתה
םידיקפתה תקולח לש יסאלקה רודיסה תא ירמגל יתבריחש
.תיגוזה


"תורדתסמ"המ ינא .חטשב תיאמצע ."הקזח השא" ינא ...המ ,ונ
,ילע יפט ,יחוכש קר .תרדתסמו תכלוה ינא ךרוצה יעגרב ,ינור
ךכ ,הקזח "הקזח" תימצעה הרדגהה .יתשלוח רוקמ םג אוה
,תויסאלקה תויוקקדזהה תא ילעמ יתלשה .ינממ םג ,רבתסמ
תויוקקדזה ירמגל ימצעל יתרהבה אלו ,ילש אמא לש לדומה
.תויביטנרטלא


קר ,חטב ,חטב ,"תופתוש ,הבהא ,םוח" דיגהל הלוכי ינא ,ןכ
ישממה יזיפה יוטיבה יבגל ימצע םע הריהב ןיטולחל אל ינאש
תא אלמל ידכ השעיש גוז ןבמ הפצמ ינא קוידב המ .ןהלש
.ישממ ןכותב םילימה


רודה ונחנא ,"ישנה קזוח"ה ןדיע ,"ישנה קזוח"ה יומיד
לבא ,ונינפל םדוק הז תא ורמא .הלואגד אתלחתא לש ןושארה
ירדס תא ןיטולחל הנשמש הכפהמה לש ןושארה רודה הארנכ ונחנא
לכ ומכ .הרבקב תכפהתמ ללכבש ילש אתבסו ,יכונאו ימא .םלועה
יומידה לש היובשה ןמ תצק יב שיש החינמ ינא רקיעב תדרומ
הזה רתאב יתארק םימעפ הברהש רמול תבייח ינא .הזה
הלשהה .ינממ תויובש דוע שיש ןיבהל יתוא ומחינש תויואטבתה
האלעהו ןשיה ישנה םגדה תא גציימש המ לכ לש וזה תיטאמוטואה
דוע .דיגנ ,תילילו םירמ .ינרדומ םגד דלוק וסה לש סנ לע
לש םיחוסיכה ץעב תאצומ ינא ,הנוש ןפואבש םגה ,רבד ותואמ
...הדות אלו םולש אל ,ינד התיבה ךל ,הללאי ...ינד


"ויתומולח אשומ"כ גיצמ ינויסבש יפיטואירטסה ישנה לדומה
םורגיש ךרוצ וא תלוכי ,ןוצר םוש יל ןיא .ילש אמאל םיאתה
לבא .בציע אוהש תיכוכזה ילענל תוגונעה ילגר תא סינכהל יל
,לודג לובלב םש תארוק ינא .ןיטולחל רחא והשמ םש תארוק ינא
רכז םש תארוק ינא ,ומוקמ המ עדוי אלש רכז םש תארוק ינא
ינא ,ץוחנו יואר ,הווש שיגרהלו יוטיב ידיל אובל ךרד שקבמש
,תוינתעד ,תוקזח ,תוחלצומ ןתא - רמואש רכז םש תארוק
ינאשכ דחפמ תמ ינאו תורדהנו תואלפנ ,ןכמצע תושרב תודמוע
עיצהל המ יל ןיא - ילש תומכחותמו תואלפנ תוינרדומ .ןכדיל
..ןכל עיצהל המ יל ןיא ,טושפ הככ ...ןכל


.ןשיה לדומה .תיכולכלו תיכוכזה ילענ .הלרדניסהו ךיסנה
ןיטולחל תמלעתמ ינא .תקקזנו הנטק השאו ןבל סוס לע ריבא
..(ותומכש קשחנ ,וה) ולש תובוגתב הרהויה ייוליגמ עגרכ
להובמ (םיבוטו םיבר ינימ) דחא רבג שי ןינעה לש סנסאב
תוחפלש תעדויש ינאו ,ול םיכפהתמש םלוע ירדס חכונ ןיטולחל
.הביטנרטלא חסנל ןיטולחל יתלכשה אל דוע תישיא ינא עגרכ
קלע לכימל וביגה
 
 
16/4/01 22:37
ינור :תאמ
?קלע ,המלל הבוגתב
,הנש ,שדוח ,םיימוי) םוי לש ופוסב ,חסנל הלוכי תחא לכש
יאוב .תיטקרפ רתויה המרב ,הלש םיכרצה תא ,(חקיש המכ
םילפונ ירה ןוויגהו יובירה יכ .לוכי דחא לכש ,םג חיננ
ךותל חורבל המל .םלוכ תא םילבלבמו ,םינווכה ינשל
הרכהה לע רתוול המל ?בוט הז ןורתפ רותב תונשיה תוינבתה
המל ?האירב היצפוא ומכ ךל הארנ תיפיצפסה תוהזבב תימצעה
תחא לכ לעמ התוא ביצהלו תאזה היצפואה תא תחקל ךירצ
?תרחא
הכפהמ תרצויש לובלב רותפל רשפא יאש תרמוא אל ינא
הזש ובשחש הלאכ ויה דימת .רשפא היה דימת .היצקאירב
.המלו .ימלו .םיאתמ הז יתמ איה הלאשה .ףידע
ינורל וביגה
 
 
17/4/01 0:18
קלע לכימ :תאמ
חיננ יאובל הבוגתב
יל תסחיימ תאש הינשה םעפה רבכ וז לבא ,ינור ,יל רצ
תא יתרהבה אלש יתבשח הנושארה םעפב .יתבתכ אלש םירבד
םעפה רבכ וזש ןוויכ .טוריפבו תוכיראב יתינעו ייד ימצע
,"םידאממ םירבגו הגנמ םישנ" ינפל אמש ההות ינא ,הינשה
..."הגנמ םישנו הגנמ םישנ" תא גישא ינאש ילוא יאדכ


,זוגא תפילקב ,בושו בוש ימצע לע רוזחל חוכ יל ןיא
תוינבתב הזיחא וא הצלמה םושמ ליעל רומאב ןיא - אופיא
אוה ,ילש אמאל םיאתהש לדומ הז ,יתרמא שרופמב .תונשיה
תלוכיה תא אל םגו ךרוצ וא ןוצר יל ןיאו יל םיאתמ אל
קוסירש הנבה יב שי ,תאז םע דחי .וילא ימצע תא םיאתהל
לצא ןכות לש תויעבו לובלב סינכה תונשיה תוינבתה
,תישיאה הסיפתב יונישה .םירבג לצא םג אליממו ,תוקסרמה
הוולמ ,יונישהמ קלח אוהש ןשיה לדומהמ תורענתהה לע
.יביטנרטלא לדומ תגצה יאב הכורכש תויתיעבה תנבהב ילצא
ותוא תחסנמ ןיידע ינא ,ילא סחייתהב ,תישיאה המרב
.קקדזהלו ךרטצהל יתוא תדמלמ ןיידע ינא ,ימצעל


לככ שפוטמ ,םייגשומ םיכרצל םייטקרפ םינכת תקיציל רשאב
אל .השקו ךבוסמ רתויה בלשה ומכ יל הארנ הז ,עמשיי הזש
םתוא טורפל םישקתמו םיגשומב רבדל םיטונ ונחנא ידכב
דיגהל ,עתעתל ונל תרשפאמ תויפרומאה .תוישעמ תוטורפל
אלו ןמזה לכ םיקדוצ תויהל ,תונוכנה םילימה לכ תא
.ישוקה םע תמעתהל ךרטצהל


.ינא


לכ .תואמ הנומש וא .םייתש וא .תחא הזיא דוע ילוא
רתוימה תא וקחמ .הנוכנ הניא הבושת ףא .תונוכנ תובושתה
.יקלחה יוהיזה וא יוהיזה וא ,יוהיזה יא תדימ יפל
קלע לכימל וביגה
 
 
17/4/01 7:37
ינור :תאמ
?האל הבוגתב
,תבתכש םושמ אל תונשיה תוינבתל תסחייתמ ינא
תאזב הריהצמ ,קלע ,ינא
רמאש הז תא ךויחב תרטופ תאש םושמ אלא
,תינייפוא תונעזגב
הזעמ אלא אתמ אל ןתא ירה
תאצומ תא ובש,תונשיה תוינבתה תוכזב םלש רמאמ בתכו
.תנקתמ הקיטקרפ ירחא הזה שופיחה תא
הז םא .אל ותו הרוחא בושל ןוצר רמאמב תאצומ ינא
תלוכי רסוח םתס וא ,עוצב תדרח תאפמ וא ,לובלב תאפמ
תויפיצפסה תויגולוכיספה תוביסה ,םיווש םע דדומתהל
תוניינעמ ןניא ,אליעו ליעל רומאכ ,רמאמה בתוכ לש
.םושה תפילקכ יתוא
ונייה ,ןכאו ,ךתוא הניבמ ינא ,יבוב ,ןכ ,תרמוא תאשכ
ויהי אלש ,םירבגל ןורתפה תא אוצמל ונחנא תוכירצ
,טעמ אשנתמ םג הז ,תבשוח ינא ,םתדרחב ךכ לכ םינכסמ
ול בושח םא ,ול אוצמל גוז לכ לוכי ןורתפה תא יכ
םירבד לבקמ ,םגו ,ךפיהלו וזל הז קוקז תויהל
.תינורקעה המרב ישיאה יטקרפה דגנ םידבועש
סחיב ילע תוחפל ךתעד הלבקתה ,בושח אשונ תילעה
הארנ םיישיאה םיכרצה טוריפ ,הרדגהל םיקוקזש םיכרצל
םיכרצ לש טוריפש ,הנחבהה תאז תמועל ,יטנוולר אל יל
תיטירק "ינויסב" רמול הסנמש המל ההז ונניא הלאכ
.דאמ
.יניעב
ינורל וביגה
 
16/4/01 13:44
ינויסב רטלוו :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
..ןינעמ...ןינעמ
.םיפי םירבד ןאכ םירמאנ
לכלו ,תוינקפס רמול אלש ,תולדה תואיציהמ םלעתא ןבומכ ,ינא
רבג ,רבג ינאו .דמוע ינא ,היונשה תומדה ירוחאמ דמוע ימ םיהותה
יתייה ץפח ול ןכש ,תפסונ הלימ ימצע לע רמוא אלו .וליפא קשחנ
.יתימאה ימשב ייבתכ תא םסרפמ יתייה ,תאז תושעל
אלש יל רזומ ,רמאמב םייביטקובורפה םיקלחה לע ביגהל םתרחב
.תורחא תודוקנ לע םתדמע
לש הנפואה תגוצתבו םכמצעב רתוי םיקוסע םתא יכ המדנ םימעפל
.רקיעה תא םיעגרל םיחכושו ,ולא תובוגת יבג לע םכתוישיא
?הז לע יל תונעל םיבדנתמ שי ?ןאכ רמול יתיסינ םכתעדל המ
ינויסב רטלוול וביגה
 
 
16/4/01 14:26
:תאמ
ןינעמל הבוגתב
תונעל וסינ תוננבהש המ הז .קוידב ונבה רמול תיסינ התאש המ
...ןיבהל הצור ךכ לכ אל התאש


יל ימיאתתו תאזכ ייהת" ,טוסבמ ךתוא השעי המ דיגהל הצור התא
דיגהל וסינ ןהו "...יתיא ייהתו תאזכ ייהת ...דיל הפפכ ומכ
םדא תונב ןהש םישנ . היזטנפב אלו תואיצמב םישנ לע והשמ ךל
,תוישונאה תויובכרומה לכ םע ,ךומכ


.תמלוהו החונכ ךל תיארנש תינבתל ןתוא שולל תורשפא םוש ןיאש


.קשחנ רתוי הברה ךתוא השעי הז .ינויסב ,רגבתת
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/4/01 14:39
ינור :תאמ
ןינעמל הבוגתב
.רקיעה והמ ,הלאשה תלאשנ ןבומכו
המ ,וגא אלו יפוא תגוצת אל) דיגהל תיסינ המ אוה רקיעה םאה
,חיש ברב םינויד להנל תורשפא אוה רקיעה אמש וא (םואתפ
.ןכות םהב סינכהלו
הכורא תצק הלימ ?ותויטנטופמיא) ותורקע וא וירקיעו דחא לכ
.(השאל
ינורל וביגה
 
 
16/4/01 15:11
יקוק :תאמ
ןינעמל הבוגתב
קיפסמ .ידועמ ןאכ יתארקש הליחב ררועמ יכה רבדה היה טלחהב הז
.!!"תטטורו הפועצ ,תנעשנו הנידע ךתוא םיפידעמ םירבג" םע
המו ,תוצור ןה המ תוקדוב םישנ ובש זרוזמ ךילהת שי ןכא ,ןוכנ
לכה .םש תויהל ןיידע רשפא םג לבא .חבטמהמ תאצל רשפא ?םח .אל
דומעל אנ ,ה'רבח ,תונעשהל ההימכה ןיינעבו .לוק סטיא .רדסב
.הזטורפ אל וז גוז ןב .(דחיב םג רשפא) תכלל ליחתהלו רשי
םיבוטח ,םימשובמ ,םיפוטש םכתא תופידעמ םישנש הז ,בגא ךרדו)
םירופיש הצקמ ותואל הריכמ ינאש רבג ףא חלש אל ןיידע םיטורמו
("תופדעהה" יקוח לכ קאפ זא ,עובק סיסב לע ונתיאמ שרדנה
יקוקל וביגה
 
 
16/4/01 15:23
וג_ידניא :תאמ
ןינעמל הבוגתב
?ךב תקשוח אל תחא ףאש הז ךיא ,קשחנ ךכ לכ התא םא זא ,הללאוו


ריתע וא בוט חיוורמ וא םכח וא האנ התאש רמול תנווכתה ילוא
קשחנ ךתוא השוע אל הז לכ - המ לבא ,'וכו 'וכו םיסכנו סוטטס
.ןנולתהל תאב הז לע ירה ?אל ,הדבוע .ךלש תועדה םע אל .קיפסמ
םישנה לכ יכ ,יבבלכ השיא יל אצומ אל חלצומה ינאש הז ךיא"
"םזינימפ ארקנש הזה םויאו ארונה רבדב תועוקת


?םירשעה האמה ךות לא תצק םדקתהל ךירצש התא הז ילואש תבשח
היגוסה תא וניבה אלש ןנולתמ התאש הלוע ךלש םוכיסה ירבדמ ירה
ךל ונע המכ דועו קלע לכימו ינורש תבשוח ינאו .תולעהל תרחבש
ךלש וגאה םהבש תומוקמב הדוקנה תא ודדיח ףאו ןיינעלו רשי
.ךיתונעט תא ריתסה


רבג" התא יכ ךילא ןמצע תא הנמאתת םישנש הפצמ התא זא
..."קשחנ
שפח ,יח התא וב םלועל רתוי תצק ךמצע תא םאתה ,תרמוא ינאו
השעי ילואש המ הזו ,העונכו הנטק הלכ אלו תינויוויש הפתוש
.תמאב קשחנ ךתוא
וג_ידניאל וביגה
 
16/4/01 17:52
הנור :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
,ידימ תושק ןה הווהה תושנהש רמול תיסינ .תבשוח ינא הככ תוחפל
םע ךיסנל וכיחש ולא ןה םישנה ירה .רבעה דגנו עבטה דגנ תוכלוה
רשי תרמאש ומכו ךל תוכחל הל דיגהל זעת םויהו ,תחפטמו חרפ
,העונכו תינתייצ תויהל הנכומ אל ינא ,הארת זא .םיציח ונגפוי
איה ףסכ לש שגמ לע תורישי ךיילא האבו רגתא אל איהש השיא ירה
.היופצו דואמ תממעשמ


תבהוא ינא ,הדלי יל ארוק אוהש תבהוא ינא ,הדומ ינא ,ןכש המ
תא תחתופ אל ינאש עגרל תרעטצמ אל ינאו הנידעו תירירבש תויהל
ןיגפהל איה תיתימאה תויטסינימפהש תבשוח ינא .תוחרצב ילש הפה
,אל וא הז תא תובהוא ונחנא םא ,ןכו .תוירבג ןיגפהל אלו תוישנ
.רדהנ הזו ,בוט הזו ,םילדבה שיו רבדה ותוא אל הז םירבגו םישנ
רמוא אל הז (ררושמה ירבדכ) רתוי תיעביטו הבושקו הכר תאש הזו
,ימיעש רבגה תא ץירעהל תבהוא ינא ,הז תא תבהוא ינא זא .ער הזש
תמאב תאזו הבהא תמאב תאזו ,ולש הנטקה הדליה תויהל תבהוא ינאו
יתוא ליפשהל ,ילע ךורדל ילש רבגל ןתא אל ינא .רשקל תונכומ
םא םמוקתא אל טלחב ינא לבא ,יל דיגי אוהש המ לכ השעא אל ינאו
.ילע םלשל הצרי אוה
הנורל וביגה
 
16/4/01 17:52
הנאירוא :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
רצ לבא .הזה ןומומעישה לע יתעד תא בותכל יתיתפתה טעמכ ינא םג
ידכ םסרופש שורגב-שוקשק ,הלוז היצקובורפב רבודמ .תונב ,יל
.רתאה לש עקושה גניטיירה תא תולעהל
הככ יכ תודרומו תוילע שי רתא לכל ,םדוק ןאכ רמאנש ומכ ,יתעדל
השיא ןיאש ומכ םלשומ רבג ןיאש ומכ םלשומ רתא ןיא .םייחב הז
."םלשומ" הזכ רבד ללכב ןיא .תמלשומ
,יליבשב םלשומ רנטרפב והשמש שיגרהל איה םיסחי-תכרעמב המכחה
.אל םג ילואו ,ךשמיי הזה עגרה ילוא .עגרכ
:םכל שדקומ הז ,הרקי ילריש ,םידבכנ םיכרוע
,אלימ
,הלאכ םימי ויהיש
הלאמ םיעורג ויה רבכ
.ארונ היה אל הזו
,אלימ
,הלאכ םימי ויהיש
- הלאמ םיפי ויה רבכ
...הרזח ואוביש
הנאירואל וביגה
 
 
17/4/01 21:10
קדחה לש ונב :תאמ
ברקה-הדשמ בש רטלוול הבוגתב
!!!תויהל לוכי אל ?תוננבב ?תויצקובורפ
קדחה לש ונבל וביגה
 
 
18/4/01 18:31
הנאירוא :תאמ
ברקה-הדשמ בש רטלוול הבוגתב
.ןייד הנאירוא םע הדבוע
הנאירואל וביגה
 
16/4/01 18:24
רדה :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
רבדא ינא ,ץוקעלו חורצלו ןבצעתהלו לוטקל הליחתמ ינאש ינפל
אלש ?ונחנא היהנ אלש ?םצעב הצור התא המ .תינויגה הרוצב ךתיא
?םמוקתנ אלו קותשנ ונחנא וניניעב ןח אצומ אל והשמ םאש ?רבדנ
םא ?ונלש דיקפתה הזו םישנ ונחנא יכ קר ונל םירמואש המ השענש
ינא .הברה ןיבמ אל התאו תנוטק ,תינויגה השירד וזש בשוח התא
לכהל ןווכתמ אל התאש ,יקלח רומוהב ךירבד בור תא תחקל תלדתשמ
העיבמ אל ןיידע ינאו ,תמיוסמ הדוקנ ריבעהל הסנמ אלא תוניצרב
אל ןה ךלש תושירדה לבא .יתטלחה אל ןיידע יכ ,הילא רשקב העד
תענכושמ ינאו םיקוח עבוקש דקפמל ךתוא םש אל דחא ףא ,תוילנויצר
.ןקזו הפיכ וא ןמז תנוכמ וז ךירצ התאש המש


תשרפמ ינאש קר טלחהב תימיטיגל איה תיעביט תויהל השירדה
רבע עבטה יכ ,רמא עבטהש המ תויהל אלו) ךמצע תויהלב "יעביט"
םאתהב עבוק םדאהש תומרונה ולא ,השעמל עבטה אל הזו .היצולובא
תא ,רמא רבגה יכ יקתשת אל תאש תרמוא תאז ךמצעו (הפוקת לכל
השיאה דיקפת ןיב תלבלבתהש תששוח ינא .דיגהל הצור תאש המ ידיגת
.לצה דיקפתל
רדהל וביגה
 
16/4/01 20:57
וי'גרס :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
.דנרט
.תוכלמ
.תוהולא


.הכפהמ
.שפחמ ינויסב
.הלכ
וי'גרסל וביגה
 
16/4/01 22:30
קל ר"ד :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
?םולח יתמלח וא תיהה ,ינויסב ,ינויסב יוה
ינניאש לבח המ) רבג לא רבגכ תונפל לוכי ינא ךילאש קפס ןיא
ךניה תוברק דומל רבכש התא .(ינימ ינב םע רתוי קוחר תכלל הסנמ
דוסה תא יל הלגת םאה ?םיינש וא דחא פיט הזיא יתיא קולחת םאה
םעפב םג ייוואמ תא יל קפסתו םיעוציב ימיע הוושת םאה ?לודגה
?בותכתש האבה
ינא ירהש ךנויסנמ טעמ יתוא דמל ,ךתטימ תודוס תא ימיע קולחת
םיכחהל איה הז רתאב שלוג ינניהש הדיחיה הביסהו ןוטקמ יתנוטק
ריעסמ המ תולגל ,ותוא קנפל ךיא דומלל ,קשחנה ןימה תודוא טעמ
?יתיסינ אל רבכ המ .תולק רתיב ותוא שובכל יל רוזעי המן ותוא
תודוצמ תוברוח לע רקוב ינויז ,ןייו המיז יפוטש הליל ילויט
תעה יבתכ לכ תאירק ,הציצמ ינומיא לש םינש שולש ,תונשי
ךתומכש ירבג ךלמ ןיידעו .םישנ ירתאב השילג וליפאו םיינכדעה
.ראתמ התאש יפכ הקלח ךכ - לכ הרוצב תאז תושעל ךיא גשומ יל ןיא
(יתימא דיסח) ינממ לבקו ןאכ ךדגנ רמאנה לכמ םלעתהל לדתשה
לש רתאל םירבגבש רבג לש (!) תמלשומה הרידחה לע יבויח קוזיח
.םישנ
.ךתלועפ יכרדו ךיתודוס תא ונמיע קולחל ךשמה
,דימתת םא
,םילימב הברתו
- םירואיתב םיזגתו
.םייטרפה ךייחב םג רשואמ התאש ןימאא דוע ינא ףוסב
,ךילא יל דחא רבד דועו
.בתכה לעש ומכ אטבתהל חילצמ התא םייחב םגש ךל לחאמ ינא
!םימיה ןמ םויב ןאחב שגפינ
קל ר"דל וביגה
 
16/4/01 23:40
ההולא סימ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
!!!הליליליש - יאוו יאוו יאוו
!!!הזה טקובורפה ונתיאמ איצומ תובוגת המכ ןייטחס
קר שובלל תוכירצ ונחנא ךיא לע רמאמ בותכל תכלוה ינא ,קאבר
דומלל הילטיאל סוטל ,תוציצמב סרוק רובעל ,הרחתמ םייסקס םינבל
!רבג אוצמל ידכ וליק 53 לוקשלו 180 הבוגל עיגהל ,לושיב
...זא תובוגתה ויהי ךיא ןיינעמ
!!!הקירמא תא יתיליג
ההולא סימל וביגה
 
 
17/4/01 0:05
קל ר"ד :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
,ההולא סימ יוה
.הז רוט לש ותביתכל תמלשומה הקדצהה תא ירה
,ךמצעל תבצהש תולטמה תמישר תא ימילשתש עגרב רשק ימיע ירצ
.יותיפב (?) דמוע אל רבכ ינא
קל ר"דל וביגה
 
17/4/01 1:18
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
תוחומ תמחלמ איהש וזיא השיגרמ תוחפל ינא
רשקתא אל ינא
חתפא אל ינא
יב עוגפל ול ןתא אל ינא
?עוגפל ,ללכב הצור אוהש רמא ימו
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
17/4/01 7:54
ימענ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
?םימעפ ןומה רבכ יתרמאש המ תא םעפ דוע דיגהל
ייוא
חוכ יל ןיא
ימענל וביגה
 
17/4/01 9:30
הדצמ תינש :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
- ללכב הניבמ אל ינא ,תונב
לע ןנואמ ןיידעש לבמט הזיאמ ךכ לכ תונבצעתמ/תוצחלנ ןתא המ
.הספ הכ - (זיטייא רמול אלש) זיטניינ תויראש
?םיעברא ?התא המכ ןב
תכרעמ הווח אל תו/םיביגמ תו/םיבתוכהמ דחא ףא - תיתימא הלאשו
יאש םיכחוגמ םילדומ ילב חכ יקחשמ ילב תוטילש ילב תיתימא םיסחי
?םהיפ לע תויחל רשפא
הדצמ תינשל וביגה
 
17/4/01 13:24
ןילרבמ באוי :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
תובוגת יבתוכ ,םתא םג חטב לבא .הבתכל רושק אל הזש עדוי ינא
ירתא ינימ לכ לע ףוס ילב םיבתכמ םתלביק םכתומכש םיאלפנ
.ינא םג ...lianlove וזיאמ הזב אצויכו תויורכה
mailto:lianlove@hotmail.com
הלא לע והשכיא "ןגהל" ךירצ - ילריש .קיפסמ - תמטמוטמ ןאיל
ליימ-יאה תא םסרפל אל ףידע ילוא - םיבתוכ .תובתכ םיבתוכש
.ףורש רבכ ינא .םסרפמ ינא ...לבז ראוד דוע ולבקת רחמ ?םכלש
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
18/4/01 18:42
הנאירוא :תאמ
???who is lian_loveל הבוגתב
?הזה קנא'גה תא ולביק םלוכ ,המ
...תדחוימ ינאש בושחל יתימיד ינאו
הנאירואל וביגה
 
 
26/12/02 8:26
םערו זיזח :תאמ
???who is lian_loveל הבוגתב
.רדסב הז
.תדחוימ תא
ףא לע ילואו תורמל
םערו זיזחל וביגה
 
17/4/01 13:25
הנינרק לש הבוש :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
התוא אצמת תמאבש ךל עידוהל החמש ינא ,רקיה ינויסב רמ
םוקמב ,שפחמ אוהש המ תא לבקי ךומכ דחאש החמש ינאו)...ףוסב
טטיצ םכח והשימ לומתא ....(תועטב התוא לבקי -שפחמ אלש ,דחאש
ץלאת תרחא ,בהוא התאש המ תא לבקל גאד :יידמל ןוכנ והשמ יל
ךומכ דחאל ,עדוי התאו...(לג ,הדות)...לבקמ התאש המ תא בוהאל
,ןכ...דעו ןריאמ לחה ,שופיח תומוקמ ןומה וראשנ ןיידע תמאב
תיגולואיכראה המישרב ץמואב תללכנ ןיידע לארשי םג ירעצל
...תאזה
לש חלצומ תוחפה דצה תא עדוי םג התאש החוטב תויהל הצור קר ינא
-קיטסלפ יחרפב םתיב תא םיטשקמה םישנא שי ןיידע :תאזכש הריחב
הזו ,םיצמאמו ןמז תעקשה שרוד אל ,ךלכלמ אל ,לבונ אל הז ,ועמשת
אצמנ קר הז...יח שממ אל הז ,ויחינ הזל ןיא...לבא...ינועבצ יד
...םש
ינא -תצבשמל ךתוא סינכהל לע ,בגאו...ולש הריחבהו דחא לכ לבא
יל סורהת חטב ךלש ומכ הבזכא יצוק תלעב תומד ירה -ץמאתא אל ףא
...ילש רשואה תצבשמ תולובג תא
(לג ,הדות בושו) הנורחאל יל טטוצ םגש ,טפשמ ףיסוא ינא ןאכו
:ביגהל יל ומרגש ךממ רתוי םה הלא , םיסעוכ ךכ לכה הלאל
...תעקוש שמשהש ןמיס לודג לצ םיליטמ םינטק םישנאשכ
רבכ אוה ,יתמאה ן'זיווה תא םכל ריתסהל ךלמה לש ולצל ונתת לא
קר ץרפתמו ,בורל םמודהה טויעמה לוק קר אוה ,הנפואב אל
...המב ול םינתונשכ
תאזב רחבי חטב אוה ,וחמשת תונב)...ךל החלצהב בוש ,ינויסב רמו
(!!!התיא אצי ןכלש סקאהש ןתיצר אלש
הנינרק ,םכלש
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
17/4/01 15:32
ףלא :תאמ
???????הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
לבקתש המ תא בוהאל ץלאית תרחא


?ו/הזה לגה ו/הז ימ ,חבושמ


טועימהש בשוח אל ינא ירעצל ,רחא ןיינעלו
ךכ לכ ןטק אוה וילא ךייתשמ ינויסבש
תקולחב םיזחאנה םישנו םירבג דוע םנשי
.הנשיה תיפיטואירטסה םידיקפתה
הכפהמה לע ןיינעמ ןויד םדוק ולהינ לכימו ינור
הטישה לש הסירקה לע ,םידיקפתה תקולחב
ומיכסה רתיה ןיבו ןהלש תותבסל המיאתהש
ןורתפה אל איה םהה םיסופדל הרוחא הרזחש
םישנא טעמ אל ירעצל .עגרכ תררושה תואדווה יאל
םלועמ םה יכ םינשיה םיסופדה לא רוזחל םיכירצ אל
אל םה יכ רחא רבד לכמ םידחופ םה ,םתוא ובזע אל
םירפסב וילע וארק וא עונלוקב ותוא ואר אלו ותוא םיריכמ
תקולחש הז תא ומינפי םישנאש דע ןמז דוע חקיי
.היוצר אלו הלעי אל רבכ תיתרוסמהו הנשיה םידיקפתה
וזו םיישנה םיסותאה תמרב תושעיהל ךירצ יונישה
ןיידע הבר הדימבו ואיצמה םיסותאה תא יכ הייעב
לש רתיה תונתעד"ש הביסה וז ,םירבג םיאיצממ
איה דבכנה ינויסב רמ הזל ארוקש ומכ "םזינימפה
ןמצע תא ףוחדל תוכירצ םישנ ,הצוחנו האירב ךכ לכ
דחא ףא ,תונשל ידכ המידק ןהלש טקלטניאה תאו
.ןליבשב הז תא השעי אל


ךלש ןורחאה טפשמה תא יתנבה אל ,הנטק הלאש דועו
תוויע קר הזש וא ?תחלצומ ךכ לכ יהשימ ,רחבי אוה המ
תויסקאה תא תוארל הצור אל ינאש הז שארב ילצא ןטק
?ינממ חלצומ רתוי והשימ םע ילש
ףלאל וביגה
 
 
17/4/01 16:54
לטיור :תאמ
בהוא התאש המ תא לבקל גאדל הבוגתב
ךתיא המיכסמ ינא ,דחא
.ךממ םייח תואל הכחמ ינא ,םיינש
.החטבה וז החטבה
:-) רבג היהת
לטיורל וביגה
 
 
17/4/01 20:29
ףלא :תאמ
םירבד ינש קר ,להוא ףלאל הבוגתב
תויולצנתה יפלא ףלא
(שפוטמו ןטק םילמ קחשמ)
תכמוס אל חטב תאש תורמלו
חיטבמ ינא ,רתוי ילש תוחטבה לע
ןגאלבה רמגיישכ ,בורקב בותכל
.םידומילב עגרכ יל שיש


ןינרמה יוניכה לעו המכסהה לע הדות
ףלאל וביגה
 
 
17/4/01 22:08
הנינרק לש הבוש :תאמ
בהוא התאש המ תא לבקל גאדל הבוגתב
יפלא ,תבהאש איהה תא תוארל הצור תיההש חוטב התא םאה
לש ומכ יתוכלמ שאר םע והשימב ךתוא הפילחמ ,יריקי
???ינויסב
"רפושמ" םגדב ךתוא ופילחהש ,ךכב דומעל לכותש חוטב התא םאה
?הזכש
?????????????????חוטב התא םאה...בוט בושחת
תא לבקל יתיכזו יתבהאל הכזש דיחיהש ,ייחב יל באכ יכה
תמועל ...וייח לכ שפחמ ינויסב רמש ,איהב יתוא ףילחה ותבהא
,ןייד הנליאב יתוא ףילחמ היה םא רתוי לק יל היה ,תאז
(-:המגודל
?????חוטב התא םאה...בוט בושחת
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
17/4/01 23:58
ףלא :תאמ
בהוא התאש המ תא לבקל גאדל הבוגתב
השאר תא המירה האנקה ,יבזע
.ינורגמ הרבידו רעוכמה


םיסחי תכרעמ םאש איה תמאה
יב העגפ הרוחבהש ילב תרמגנ
זא תואנשו םיסעכ ילב רמגנ הזו
ןייוצמ רבג אצמתש הל לחאמ ינא
הז םא .בוט קר הל היהישו חבושמו
תפכיא המ זא ,תרעוכמ הרוצב רמגנ ןכ
?אצמת איה ימ תא יל
םירחאל בוט םא חמשש דחא יעבטמ ינא
ירובע תדחוימ התייה םעפש יהשימ וז םאו
היהיש ,המכו המכ תחא לע זא ,התוא יתבהאו
.בוט קר הל


םיפילחמ םא יתוא בילעמ שממ אל הז ,יילא רשקב
ינאש טילחאש ינא ימ המל ,"רפושמ" םגדב יתוא
אוה הליבשב ילוא ?הלש שדחה רבגהמ בוט רתוי
.תואכרמ ילב ,רפושמ תמאב


והשימש טילחהל רשפא ןהבש םירקמ טעמ שי ,ללכב
ינויסבל תנייוצמ היהתש ימ ,המגודל .תוחפ וא רתוי בוט
.ןנובתמה יניעב לכה ,תוומ דע יתוא םמעשת הארנכ
ףלאל וביגה
 
 
18/4/01 12:07
הנינרק לש הבוש :תאמ
בהוא התאש המ תא לבקל גאדל הבוגתב
...בורב תוחפל
ומכ ירה ,תוחפ וא רתוי "בוט" אוה םא טילחהל רשפא ,ןכו
ומכו ,יביטקייבוס הז ,םישרפמ ונחנא רשא םירבדה ראש
רבעשל יבוהא יתוא ףילחה םאו...ןנובתמה ייניעב -תרמאש
תינלשבה תויהלו םידלי המכ ול תדלל היתופיאש לכש תחאב
ביחרהל תצק תוחפל היתונווכב ןיאו ,ונעמל רתויב הבוטה
ךיא הנשמ אלו ,יל באוכ ןכ זא ,ונומראל רבעמ היקפוא תא
...ונדרפנ
...הנוכנ אלש יל חיכומ קר הזו ,יתכרעש דחא הז ירה
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
19/4/01 12:42
ףלא :תאמ
(-:ךתיא םיכסהל לכוא ףוס ףוסל הבוגתב
וז לשבלו תדלל רוחבלש רמא ימ
הריירק חתפלמ הבוט תוחפ הריחב
תולפונ םישנ בוש ?תילכלכ תואמצעו
םיביתכת שי הבש ,תאזה תדוכלמל
."תחלצומ השיא" הז המ לע ץוחבמ
תויורשפאה לכ תא הריכמ יהשימש החנהב
תיבב תבשל הטילחמו הינפב תודמועה
תימיטיגל תאזה הריחבה ,םידלי לדגלו
.תיניערג הקיסיפב טרוטקוד תושעל הריחבה ומכ קוידב
תויורשפאה תרכה ךותמ תישענש הריחב לכ
.הבוט איה תוחוקפ םייניעבו
תויהלש הז וילע ךתיא םיכסמ ינאש המ
הצור ךלש רבגה הככ יכ הטקשו הנטק הפי
הנטק הפי תויהל לבא .תחלצומ אל (?) הריחב וז
.הבבס ,הצור תא הככ יכ הטקשו


דיגהל רשפא םהבש םירקמהש בשוח ינא ,ןכל
םימייק ,םירידנ דואמ םה "תוחפ בוט" והשימש
יתא תמכסהו יתרמאש ומכ .םירידנ דואמ לבא
רחאל בוט אל יל בוטש המ ,ןנובתמה יניעב הז
טלחומ ןפואב ןהש תוריחב טעמכ ןיא ,ךפיהלו
.תובוט אל וא תובוט


לע הדיעמ אקווד ואל תיבב תוראשיה ,ןטק רבד דוע
תילמרופ הלכשה םירבוצ אלש םישנא שי ,םיקפוא תורצ
.םיקפוא ירצ תויהלמ םיקוחר שממ שממ םה לבא
ףלאל וביגה
 
 
19/4/01 18:11
הנינרק לש הבוש :תאמ
(-:ךתיא םיכסהל לכוא ףוס ףוסל הבוגתב
אל יירבד תא תשריפ יכ אלא ,םינוכנ אל ךירבד יכ אל
...הנוכנ
םגו לומתא אל ,םויה אל ,םעפ ףא ,ןפואו םינפ םושב
תויהלו םידלי תדללש דיגהל יתנווכתה אל -רחמ אל
...הנוכנ אל הריחב תאז תפומל תיב תרקע
ומכ קוידב , שיש אוה ,תנבה אלו יתנווכתהש המ
יפל לוקשל שי ןתוא הריחב תויצפוא ,תרמאש
אל ןפואו םינפ םושבו ,ךיתלוכיו ,ךיכרצ ,ךיתונוצר
שי דימת יכ םא ,גוז ןבה יכרצל ךמצע תא ליבגהל
הריירק םע םישנ םג ,ןכו....רשפאש המכ דע בשחתהל
,םידלי לדגל דואמ יוצר םגו הנלוכי טרוטקודו
םלועב תויורשפא שי...(-:תיב םג שיש םימעפל רכזהלו
...החלצהב הז לכ תא בלשל ינרדומה
הזש זא ,םידליהו הבהאה ןעמל לכה בוזעל םירחוב םאו
...תרחוב ינא ךכ יכ היהי
...חרבי ךלמה תרחא יכ ,ךייח לע רניס םישל אל לבא
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
19/4/01 20:09
ףלא :תאמ
(-:...םיכסא אל םעפהול הבוגתב
(-: ךתיא םיכסמ ינא לבא ,יתא המיכסמ אל תא
תישפוח הרוצב תושעיהל הכירצ הריחב לכ
לכ זא ,הככ הזש ןמז לכ ,יתימא ןוצר ךותמו
.תחלצומו תימיטיגל איה הריחב
ףלאל וביגה
 
 
20/4/01 9:54
הנינרק לש הבוש :תאמ
(-:...םיכסא אל םעפהול הבוגתב
(-:תונוש תופשב קר , רבד ותוא לע ונרביד ירה
לבא ,ההז םיבשוח ונחנאש יתנבה ןמזמ רבכ
(-:הנוש תצק םיאטבטמ
תונשקעה חור קר תאז בוט ,יתמכסה אלש הזו
...יבש
ךמש...ןאכ יל תינעש ינפל דוע תאז יתנבה ,בגא
...תוננבב הברה יד םיבכמ ךתעדל ףוריצב
..בורל יתמכסה ,ןכו
(-: ?םלושו ונמכסהש דיגנ זא
תוסנלב תויגרנאה תא איצוהל ףיכ רתוי הברה
(-:םיכסמ אלש והשימ ענכשלו
...ךומכש יתוורפ ,הקישנ לבק
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
23/4/01 18:21
ףלא :תאמ
(-: ונ , בוטל הבוגתב
הרעהו הלאש יל שי


:הלאש
הברה יד םיבכמ ךתעדל ףוריצב ךמש..."
"...תוננבב
שממ ינא ,הזה טפשמה תא ריבסהל ילכות םא
חמשא
!!!יתנבה אל ?הבכמ המ ,הבכמ ימ


:הרעה
אלו תיב-ףלאב הנושארה תואה ומכ ףלא אוה םשה
ףלא
ינא םג) .יתוורפה היזיוולטה בכוכ ומכ
אל הז לבא ,יתוורפ
ילוא ,םצעב .טנרטניאה ךרד תעדל רשפאש והשמ
םע ?ןכ
(.עדת ךל ,םויה לש היגולונכטה


המגדהה ונחנא םאה ,תונושה תופשה ןיינעבו
לש היחה
ףוסב ונבהש בוט ?תויברעהו םיניסה לע רמאמה
תא דחא
תיבויח המגוד תווהל םילוכי ונחנא ,היינשה
הנומאה ינטק לכל
ולא ןיבהל םילוכי אל םישנו םירבגש םירמואש
.ולא תא


.הרזח הקישנ
ףלאל וביגה
 
 
23/4/01 21:13
הנינרק לש הבוש :תאמ
(-: ונ , בוטל הבוגתב
אלל ביתכ תאיגש םתס (-: ...םיבככמ=םיבכמ
הפ תטילפ אל)...הליחת תנווכ
(-:תינאידיורפ
רתוי ףיכ יל היה המ םושמ ,ףלא התאש הזו
יכ ילוא) ...הבוהז הוורפ םע ךתוא ןיימדל
,(-:יסופיטה ןאכמ דחא שממ אל יל תעמשנ
...תנבה אל םא האמחמ התייה תאזו
(-:לגרתא דוע ינא...תוקישנה ןיינעבו
}{
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
27/4/01 0:34
ףלא :תאמ
(-: ונ , בוטל הבוגתב
האמחמה לע הדות
אל ינא םא לבא ,הוורפ בוהז יניא
הז ,ךיירבדכ ,"יסופיט ןאכמ דחא" עמשנ
לבא ,רבצ ינא ,ןאכמ אל ינאש ללגב אל
הככ עמשנ אל ינאש יל אימחמ תאז לכב הז
.(החילסה םכמע ,אשנתמ תצק הזש עדוי ינא)
ףלאל וביגה
 
 
27/4/01 9:05
הנינרק לש הבוש :תאמ
(-: ונ , בוטל הבוגתב
ונארק םהיתועד תאו ,ונרביד םהילא הלאמ אל
...ןאכ
(-:האמחמ התייה תאז ,ןכו
...םעפ לכ תובוגת ךממ ךושמל החמש ינאו
(-:ארוק והשימ תוחפל
...תוקישנ בושו
הנינרק לש הבושל וביגה
 
17/4/01 19:56
ריקב ביגמ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
הזו ,לשכנ אוהש ,לבח. ןונגסה תא תונשל טילחה בבוי יקימש הפי
.םימשמ ןיידע
ללכב שיש החנהה תדוקנ תא ריבסהל לוכי והשימ ילוא ,הרקמ לכב
ינש ןיב לדבה שממ ןיאש בשוח ינא ,תוהמב ?םישנל םירבג ןיב לדבה
םידדצה ינש ,םהלש תושגרל קיפסמ םיעדומ אל םידדצה ינש .םינימה
אלו םהלש הקושתהמ םילטלוטמ םידדצה ינש ,ימצע ןוחטב ירסח
םמצע תבוטל גואדל םיצור םידדצה ינש ,התיא דדומתהל דציכ םיעדוי
.ראשה לכ תא ךרדב םיסרודו
יא תא קימעמ קר םישנל םירבגה ןיב םילדבהה לע הזה ןוידה לכ
םיעיבמ טושפ םידדצה ינשש ,הטושפה הדבועה יבגל תיסיסבה הנבהה
.הנוש ןפואב םהלש תויעבה תא
.םולשל איבהל הלוכי הבישחה יסופדב הכפהמ קר
םיטרפל
http://1789.itgo.com
ריקב ביגמל וביגה
 
17/4/01 20:45
יליגו יליצ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
השא ול שפחמ רטלוו ,ץרמב הירחא רזחלו תמלשומ השא שפחל םוקמב
..טוהירל ול םיאתתש


.ול עיגמ - וזכ תחא אצמי םא
יליגו יליצל וביגה
 
 
18/4/01 18:39
הנאירוא :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
.דופירל ול המיאתכה אל ןימי דיש
הנאירואל וביגה
 
 
19/4/01 19:06
וג_ידניא :תאמ
החינמ ינאל הבוגתב
ןימי דשל
:)
וג_ידניאל וביגה
 
18/4/01 16:09
הנינרק לש הבוש :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
לע ינויסב רמל תודוהל שי , הז לע תבשוח ינאשכ ,ללכבו
ונחנאו ,ונתיאמ תחא םע תאצל הצרי אל שארמ אוה ירה...ותונכ
אוההש ,ידמ רחואמ תולגלמ ףידע הזש יתיא ומיכסת...שארמ ונרהזוה
םיטסיניבושה...ונתונשל לכויש הווקתב קר ונב רחב ,וב ונרחבש
גוז ןבל םישפחתמש הלא םה...ךכב םיעדומ אלה הלא םה םייתמאה
...וניתופיאש לע חירבכ הלגתמ רשא ,םלשומהו ילרבילה
...הריחבב תועטל אל רתוי לק היהי ,אטבתהל םהל ונת זא
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
19/4/01 12:27
יל לבאנא :תאמ
הלכ שפחמ ינויסבל הבוגתב
): .בוצעו ןוכנ המכ
יל לבאנאל וביגה
 
18/4/01 22:32
יליג :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
םויה םג ,זא ומכ ."שמשה תחת שדח ןיא" םדאב םכחה בתכש ומכו
בבוס לכה - םוקיה ריצ םה יכ םיבשוחו םילהנתמ ןיידע םירבג
.םביבס


ויתולאשמב הנומט רשואה לא ךרדהש ןיבת םא תושעל ביטית
ליכשת םא .(קזחה ףא םירמואה שיו) הפיה ןימה לש ויתונוצרו
היתולאשמ אלמל רתוי דוע ליכשת םאו ,"תדמעומה" הצפח המב תולגל
תשפיחש המ לכ םצעבש הלגת ,תמאב הל םיבושחש םירבדה לע שגד ךות
.ומצעמ עיגמ


עלוק יתעדל לבא ירוקמ אל יוטיבב שיחמהלו םכסל ןתינ ילואו
."לבקת אל - ןתית אל ,לבקת - ןתית" :ןיינעל
יליגל וביגה
 
21/4/01 13:22
הרוניל תיריע :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
,בוט בוט ובישקה םינבו תונב
םע ''ישנ טבמ'' תינכתב םויה הלאשנ ,הדגאהו השאה ,רימא יפג
'רתוי הקוור אל' תרבג .ףוסבל הנתחתה איה רוחב לש רנא'ז הזיא
רבגל חוכ הל היה אל .ו'צאמ רבג םע ןתחתהל הרחב איה יכ הרמא
רבג השפיח איה ,יהשלכ הבירמ ירחא ןולסב הל טטומתיש שיגר
ךלהמב קמוע תוחיש ןובשח לע םג ,הכימת הל תתל לוכיש ספסוחמ
.םיירהצ תחורא
םג זא ,הזכש ינויסבב דייטצהל המצעל תושרהל הלוכי רימא יפג םא
.ןתא
הרוניל תיריעל וביגה
 
 
21/4/01 19:14
הנינרק לש הבוש :תאמ
ינויסב םע הנתחתה רימא יפגל הבוגתב
הדלוגל תוחונ ויה רשא םילדנסה תא תלעונ דימת תא לבא ,החילס
?ריאמ
,יהשימ לש םיכרע םלוס יפל םלוכ תא דודמל יתרבג תויחטיש הזיא
...ןלוכ לש לאדיאה איהש קפסב ינאש
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
22/4/01 11:03
הרוניל תיריע :תאמ
ינויסב םע הנתחתה רימא יפגל הבוגתב
ןזהמ םישנ לש רפושה תונורחאה םינש רשעב התיה רימא יפג
איהש תויהל לוכי .תויאמצע תויביבא לת תוקוור - שדחה
אלפ הזיא וארו .תוביגמה ןמ תובר לש ןתעדות לע העיפשה
תוררחושמ תויטנגילטניא םישנ רומ ונ .הרוע תא הכפה תישוכה
רבגב תשפחמ ינאש המ לכ ירמא וישכעמ .גליעה ו'צאמל תוזבש
.ןשיה רודהמ תוי'צאמ אוה
הרוניל תיריעל וביגה
 
 
22/4/01 11:18
הנינרק לש הבוש :תאמ
ינויסב םע הנתחתה רימא יפגל הבוגתב
???תויאמצע תויביבא-לת תוקוור
???שדחה ןזה והז
???יוקיחל לדומה והז
??? תאזכ הללכה תושעל רשפא ללכב ךיאו
חוטבו ,תונוש תועד ,תונוש תודמע שי ,יתדמח ,תוקוורל םגו
רשא הלאל םיהז חרכהב אלו ,םינושמו םינוש יוקיחל םילדומש
...ךמצעל תאצמ
(???יפוא יוהז יאנתל הכפה תויביבא-לת יתממ ,בגא)
המו ינאש ימב אל ןבומכ) הבהא ןעמל רשפתהל ךרטצא םאו
ןעמל תוחפל זא ,(יירוענ תניגמ הטוש בשע קלסלב אלא ,ינאש
...חבטמה ןתפמל רבעמ םג יתוא בישחיש והשימ
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
23/4/01 18:40
ףלא :תאמ
ינויסב םע הנתחתה רימא יפגל הבוגתב
בהאתהל ליחתמ ינא ,ירהזית ,הנינרק
תוקוורש טילחה ימ .תקדוצ ךכ לכ תא
ןה ןה (תויא'זנרבו) תונונש תויביבא לת
תורואנ תויטסינימפ ןיא םאה ?"שדחה ןזה"
הנורחאל ,ללכב ? תואושנ וא ?א"תל ץוחמ תובושח םישנו
ראותב וז תא וז תוללקמ תויטסינימפ וליאכ הארנ
ינאו .וז תא וז תואנוש שממ שממ ןהשכ "האושנ"
תוארוקש הלאל אלא תויטסינימפה לכל ןווכתמ אל
לת הקוור תויהלש תובשוחש הלא ,"תומחול" ןמצעל
תוהמ הז יתנוכשה ןומוקמב תוליכר בותכלו תיביבא
.םזינימפה


תולוכי םישנו םירבד ינימ לכ בותכל הלוכי רימא יפג
תבתוכ איהש םירבד םע תוהדזהל אל וא תוהדזהל
םע תוהדזהל אל וא תוהדזהל תולוכי רשק ילבו
עפשומ תויהל רשפא .ןתחתהל ימ םע הלש הריחבה
םידדצמ םלעתהלו םדא לש ותוישיאב םימייוסמ םידדצמ
.תומד התואמ לכה דומלל םיבייח אל ,הלש םירחא
ףלאל וביגה
 
 
24/4/01 13:10
הנינרק לש הבוש :תאמ
ינויסב םע הנתחתה רימא יפגל הבוגתב
???הנווכה התייה אל תאזש
הארנ) ???גוויז אצמא ילואו ,בוט עמשיש המ תא םושרא
(-: ?ךל
ולא יתעדל ןיא -"יטסינימפה" המיחלה ןוצרל רשקבו
תומחול"כ ןרידגהל לכואש הלא ,תויתימאה תויטסינימפה
וארי ןעמל תומחול "-ןכ םא אלא ,"...ןעמל
..."ועידציו
ןיא...ךכ שיגרהל קר אלא ,תאזכ תאש קועצל ךרוצ ןיא
...ענכשל קר אלא ,םחלהל ךרוצ
לותשל קר רשפא ,ןהב םחלהל חור תונחת שפחל ךירצ אל
רתוי הפיל םלועה תא תכפה רבכו ,תירוביצ הניגב םיחרפ
(...עמשמ יתרת הזש ןבומכו)
תיטמוטוא הווש ונתריחב יכ תובשוחש הלאכ שי המ םושמ
ןתונש הז אוה םזינימפה םצע יכ תוחכושו ,םזינימפל
יד ,יוקיחל םילדומל יד...ףוס ףוס הריחב שפוח ונל
ונחנא"... דיגהל רבכ קיפסמ ,תעבוקמ הבישחל
תרתתסמ הזה ןוליוה ירוחאמש ןתחכש ..."תויטסינימפה
םיגשומה םאה ,תמאב ...םדא תב =השיאשו ,השיא
הז ???הנוכנה הבישחה תא ונל וקחמי םינרדומה
???תורחוב ןתא רשא םזינימפה
...הזה הנחמב אל רבכ ינא ,ןכ םא
(-:םיטסיניבושה הנחמב הסנא
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
24/4/01 13:14
הנינרק לש הבוש :תאמ
בשוח תא המלל הבוגתב
...התא היה הזש ,ןבומכ
םגד ןה -תואושנ יתממ ,ףיסוהל יתחכש ,בגאו
(-:...ינפל לכה רמא רבכ יפלא ,םצעב)...דגנכש
?דעבש םגד חרכהב ןה -תוקוור יתממו
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
27/4/01 0:40
ףלא :תאמ
בשוח תא המלל הבוגתב
הארנש המ בותכל ?הז תא השוע תא םג
יתבשח ?גוויז אוצמל ידכ קר רואנו ירלופופ
:-) ינא קר הזש
ףלאל וביגה
 
 
27/4/01 9:15
הנינרק לש הבוש :תאמ
בשוח תא המלל הבוגתב
ןח אוצמל יאדכ קר תרמא ,תרמאש המ לכש
(-:דבע הז יילע יכ םא) ???וניניעב
...אלש הווקת ילוכ
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
28/4/01 18:03
ףלא :תאמ
...ןכתי םאהל הבוגתב
!הנינרק ,תמאב ונ
אוצמל ידכ םירבד בתוכ יתייה םא ירה
ידכ לבהא יד תויהל ךירצ יתייה גוויז
.תוננבו םע לבק הזב תודוהל
ינאש טנרטניאה ךרד תעדל הלוכי תא םא
אל ינאש בל םישל הלוכי חטב תא ,יתוורפ
.(יתטיש ןפואב אל לבא ,םימעפל ,תצק) לבהא
ףלאל וביגה
 
 
28/4/01 21:00
הנינרק לש הבוש :תאמ
ןכתיי אל ,אלל הבוגתב
יתזעה וליפאש לע ,(-: םימעפ ףלא תלצנתמ
...דושחל
תובר דגנכש תונעטהו ,ןטק יד היה דשחה יכ םא
...תוננבה יפד לע ןאכ תובורמו
...הבוגת יתכשמ םתס ילוא
דוע יכ החכוה יתלביק בושש רקיעה ,בושח אל
...םנשי
תוערגמ שפחל המל ,םימעפלו תצק םושו
...ךכ לכ הדורו תומד ונל תרייטצמשכ
ךתוא םיבהוא...םהה םירקמה לע תעדל םיצור אל
...םכח
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
29/4/01 22:29
הרוניל תיריע :תאמ
ינויסב םע הנתחתה רימא יפגל הבוגתב
תררחושמ השיא ינעי - תיתעדות התיה הנווכה תויביבאלתב
יעיגת 21 ליג דע'' תמגודכ םירפסמ התנשמ תא תבאוש רשא
םייח רשא םירבחו םינומוקמב םירוטמ ,(רימא יפג) ''חריל
.(הז לש ותותימאל ישחכתת אנ לא) תיביבאלתה היווהה תא
והשימ) הרצ הכ הייאר ו'צאמל סחייל איה הצופנ תועט
םג לקתהל רשפא .(חטבמה ןתפמל רבעמ םג יתוא בישחיש
.תונווגמ תועיד ילעב ,םינוש םיגוסמ םיאו'צאמב
הרוניל תיריעל וביגה
 
 
29/4/01 23:42
הנינרק לש הבוש :תאמ
ינויסב םע הנתחתה רימא יפגל הבוגתב
וליפאו) םירפסמ התנשמ תא תבאוש תררחושמ השיא הזיא
דוע) םינומוקמ ,(םירפס הזיא לע רבדל עגרכ סנכנ אל
םייח רשא םירבחו ,(...חלצומ שממ...יתדמח ,בוט רתוי
ילוא יכ ,חכוותא אל ןאכ) תיביבאלתה היווהה תא
הלא לבא ,םהלשמ היווה ןיעמב םייח םיביבאלתה ךיירבח
???( תיתוברת םיענכושמ לש םירצ םילגעמ םה
השיאה תא אל ונל תראתמ תאש תא תבשוח אל םאה ,יתרבג
רורב אל לש תומרונב תעבוקמה השיאה תא אלא ,תררחושמה
תרוצ תא ונל קקוחל הפצוחה תא ול התייה המלו ימ
...הנשיהמ ונרתפתה אל דועשכ השדחה םייחה
םא םג...האילכ לע אלא ,רורחיש לע תרבדמ תא ןיא
...וב האולכ רופיצה ןיידע ,הריקי ,בהזמ בולכה
םיאנתו רורחיש ,סקס לע רבדל לש ,לוכיבכ "שפוחה"
שפוחה ,(יוטיב לע החילס) ןיידזהל שפוחה ,םיווש
רשא ,תורוחב ןומה לבלב ,וגהנ םירבגה קרש ומכ לועפל
...הז תא ןהל השוע םזינימפ הלימ
ונחנאש דיגהלב אל אוה םזינימפה ,הריקי תנבה אלש המ
תוסנלו ,תונוש ונחנא המב ןיבהלב אלא ,םירבגל תוהז
...םירורמתה תא רובשל אלו ,תולבגמה תא ףוקהל
ץוח ,דיגהל המ הברה שי םיו'צמל ןכא ,דועו
...דואמ העטמ םהלש תשופחתהש הלאכ שיו...חבטמהמ
...תמאה ןימ שי הריטאסב םג לבא
" :ותשיאל רמאש סוטקרה ומוה הזיאמ ינויסב הנוש אלו
תאו)...יידלי תא ילדגתו שאה לע ירמש ,הרעמל- השיא
ןמזב ,(...ךל קשחתיו ןמז ךל ראשי םא , רייצל הלוכי
"...דוצא ינאש
הנינרק לש הבושל וביגה
 
 
22/4/01 1:07
וג_ידניא :תאמ
ינויסב םע הנתחתה רימא יפגל הבוגתב
?והשמ הנממ דומלל הרומא ינא קוידב המלו
בבותסמ תוחפ דחא ו'צאמ התוכזב - הלוגד השיא קפס אלל איה
.חטשב
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/4/01 11:05
הרוניל תיריע :תאמ
רימא יפג וז ימ יל יריכזת קרל הבוגתב
?רימא יפג/רוניל תיריע לש ןתנשממ עגרל ולו תעפשוה אל
הרוניל תיריעל וביגה
 
 
22/4/01 11:07
הרוניל תיריע :תאמ
רימא יפג וז ימ יל יריכזת קרל הבוגתב
תורוביג ןתואל שיש המ םע תיהדזה תוחפל זא תעפשוה אל םא
?םישנ-םירבג לע רמול תוברת
הרוניל תיריעל וביגה
 
 
27/4/01 8:22
gaya :תאמ
רימא יפג וז ימ יל יריכזת קרל הבוגתב
תורוביג ןה ?תוברת תרוביג תויהל ןתוא ריתכה קידב ימ
? ימ לש
gayaל וביגה
 
22/4/01 10:38
הליחתמ תיפוסוליפ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
?תיקלטיא היפוסוליפ
.הנורחאל יתעמשש רתויב תוקיחצמה ןמ החידב וז טלחהב
.תוקישנו םיבכוכ ,תובבל ,םיכויח
רבדב ךרוצ ךותמ אלא ,תויתרוקיב ךותמ אל ,תמאב ,ךויחה לע הדות
.חמשמ המ
הליחתמ תיפוסוליפל וביגה
 
24/4/01 1:03
ההולא סימ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
יתרבשנ בוט
...תצק ךתוא ענענל יל ןתו ילא אוב - קתומ ינויסב
/בהאתהל וליחתי הפ םישנא ,הרהמב ךתעד תא הנשת אל םא
לוגנורטשה ,ןוכנ רתוי וא ,רמאמה ללגב לכהו ןיידזהל/ץצופתהל
....ךלש


םלועהש ינפל ךתוא ורעניש תופאכ המכ ךל איבנו אמאל תצק אוב זא
!עגתשי
ההולא סימל וביגה
 
2/5/01 15:51
romi :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
יריקי רטלוו
תופרוטמה תכלממל אבה ךורב
,תומדא יילע הנורחאה ילוא השא ךינפל
..הגנמ םישנ תא אורקל המיכסמ אלש
.םתעגה תכל בכוכ הזיאמ תעדל ידכ רפסה תא הכירצ אל ינאו
ילש םיסקאה ודיעיו ,ללכב חוכיוו ןיא ילש לושיבה ןורשיכ לע
.ונממ םינהנה ירבח ללשו
,םימעפל אב יל םגש הז רבדב המ לבא
התיבה רוזחל ,הזה םלועבו הדובעב עיווזמ םוי ירחא
<..העש יצח הכחא ינא רדסב בוט>
.וממיחו ורישפהש וזכ אל . הווש ברע תחורא לבקלו
...םויה ףוסב הכלמ שיגרהל הצור ינא םגו
התוא ךוסחלו ליימ-יאב האלמה המישרה תא ךל רוסמל הלוכי ינאו
.תושונאה ראשמ
,המחלמב וחתפ אלש םלועב תונב המכ דוע ורתונ
,שא ובישה קר אלא
.םמצע לש םיכרצה תא קפסל ידכ קר םלועל ואבש םירוחבה לכ דגנכ
תא וווה...ימצע תא,םיחרפ ,ןיי איבא תלדה תא חתפא ינא,בוט ונ
<םלועב ינומכ ןיא>.. ימצע
המכ ךל קינעהל ידסח בורב ליאומ ינאש הזב תיכז המכ יעדת קרש
.ייחמ תועש


...הנושאר השיגפב
ךיאו ךשמי הז ןמז המכ םישוע המ םיכלוה ןאל עובקל הצור אל ינא
!!ונלש םידליה וארי
העוגר תויהל הצור ינא
<טיידיילב הז םא המ זא> חרפ ואיביש ,יליבשב וטילחיש
<תמאב לבא> יתוא וקיחציש
..בוט הליל יל דיגהל ידכ ךכ רחא העש יצח ורשקתישו
.יתיא םיכסת תחא לכ..ידימ רתוי אל הז
.םידמוע אל םתא הזב םגו
,םינוכנ אלה םיסופיטה תא תשגופ טושפ ינאש יתרמא דימת
.הרוק הז ךל םגש החוטב ינא
..ישנה ןימה םשב תרבדמ אל ינא
.ךנימ ינב םשב אל התאש הוקמ ינאו
,םזינבוש וא םזינמפ הפ ןיא
.יתימאה רבדה ךע םימלוח ןיידעש םישנא ינש םתס
romiל וביגה
 
4/5/01 15:06
לטיבא :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
ןתיא תאציש תורוחבה ויה וליא ימ םיהולא לפשומו שאונ הז מה
אובי םויש הוובקמו יריקי ךל םיאלמה יימוחנת ךל ושע ןה המו....
ךל םולש יהיי ךכ לוכ קקותשמ התא הילאש הרוחבה תא לבקל ךל אציו
ןכסמה ןתחה
לטיבאל וביגה
 
28/5/01 21:24
ןרומ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
רטלוו יייה
.תעגפינ בורל לבא הניבמ דימתו תסעוכ אל םעפ ףאינא
.תסעוכ אלו הניבמ ןיידע . . . . יתרבשנ אל ןיידע
. טעמ תושקתהל קיפסהש המ תא ךכרל תחלצה התא
.הדות
ךרו ןונש רמאמ
ןרומל וביגה
 
14/7/01 14:32
רהוז :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
...רקיה ינויסב
ףוס לכ ףוס...הלאוו !!!ךילע ןייטחסש תמאהו ךלש רמאמה תא יתארק
אל , תישנו הנטק ולש השיאה תא הצור תמאב אוהש הדומש רבג
םע היעב םהל ןיאש םירמואש םירבגה בור םוקמב...תישנ לבא ,הכיכר
.תרחא םיגהנתמ לבא םזינימפ
םירבד ינש םה םירבגו םישנש תבשוח ינא ,תיטסינימפ אל ינא
סחייתהל ךירצ םג ןכלו...וכו ףוגה הנבמב ,הבישחה ךרדב ,םינוש
תוחפ אל לבא םירבגמ תונוש םישנ !!!הילפא אלל לבא,תרחא םהילא
!!ןהמ תובוט
לע הננגמל תוסנכנ תמאב םישנ תרבוגו תכלוהה םזינימפה תעפות בקע
םידיספמ םישנה םגו םירבגה םג הככ יכ לבח הזו , ןושארה טיידה
עיבהל תנמ לע וז הבוגת תבתוכ ינא ןכלו .בוט תויהל לכיש והשמ
דימת הז תויתימא תויהל !קדוצ התאש תבשוח ינא...ךיירבדב הכימת
.ונמצע תויהל טושפ ,בוט רתוי
הז...יתואיצמ תצק ילוא !!טסיניבוש התאש תבשוח אל שממ ינאו
.לכה
.והז
ייב הללאי
רהוזל וביגה
 
14/7/01 17:44
!יהשיM :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
םורגיש קזח ךכ לכ ,בוט ךכ לכ והשמ יתארק אל ןמזמ לבא ןמזמ
....הינשה וזב וילע ביגהל תוצרל
.םיהדמ -תחא הלימב
:)
M.
!יהשיMל וביגה
 
15/7/01 4:15
היורט תכיסנ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
.הדות .....תעגנ
?ךומכ םישנא םיאצומ הפיא


והשימ לש טוטיצ ,יילע תולפנתמ תומעוזה תויטסינימפה לכש ינפלו
:ינממ םכחו הסונמ רתוי הברה
"השא רתוי תויהל אלא ,רבג רתוי תויהל הכירצ אל השא"
ךלשמ תועדל תלוכיהו היצנגיליטניאו תוישנ ןיב הריתס םוש ןיא
,שארה תא רתוי תצק וליעפתו םחלהל רבכ וקיספת .תולוכיה ראשו
קר ,הווש אוהש חיכוהל תוסנלב הלבמ ןמזה לכש םדא :רמוא הווה
ףא 'וכו 'וכו תומכחו תומיסקמ כ"כ ןתא םא ירה .ךפיהה תא חיכומ
תצק ?המ לע ?תומחלנו תוסעוכ ןתא המל !ןכתא הלפמ היה אל דחא
!ימצע ןוחטב


םירבגה לכל תוקפוד ןכלשכ השיג םע םישנ -תויטסינימפה תעידיל
בוהאל םילגוסמ אל םהש תאזכ המרב הייבוקה תא וראשנש םיבוטה
!רתוי


תא אלו ןכתא אל) םיבהוא אלש םירבג םתלביק -ןכלש תא ןתחוורה
-הז תא ושעיש המל) ןכתא םירבדמ אל ,(ךה ונייה הז לבא ,םמצע
אל וראשיש המל) ןכתא םיבזועו (ישיא ןובלעל הלמ לכ תוכפוה ןתא
(ןכתרבחב תויהל םיענ


.....םינבאב יתוא םילקוס ויה -שדח היה רמאמה םאש תעדוי ינא
היורט תכיסנל וביגה
 
15/7/01 19:18
רהוז :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
...דבל אל ינאש האור ינא
!!!!ךומכ תבשוח ינא...ךילע ןייטחס
רהוזל וביגה
 
24/7/01 20:41
.ד.א ילט :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
אל וא) תיבב ול הכחיש והשימ םיצור תחא וא דחא לכש תבשוח ינא
ךתוא םחני ,ןוחטיב ךסונ ,ךמות,קנפמ ,ןידע ,םיענ היהי ,(תיבב
לכ. השא לבא הדלי ,רבג לבא דלי שיגרהל ךל ןתתי -תלשכנ םא
. םדא לכל יתעדל םיבושח םהו ,יל םינבומ וללה םיכרצה


קולחל םיצור אלש םיכלמ םה םירבגהש" ךלש הרהזהב הליחתמ היעבה
תושוע תוכלמ "(אישה היה רבכ הפ) ... יכ - תוכלמ םע םהייח תא
-(?םימעפל תויעב םישוע םיכלמה םג ילואש הז לע תבשח) "!!!תויעב


.דלי לש -תירטנצוגא הבישח תרוצ תאז
אל םהש ,תדרפנ תושי שי וביבסמ םישנאל םגש ןיבמ שממ אלש הזכ
.םייגולוכיספה ויכרצ תא אלמל וא ומויק תא "תרשל" תנמ לע ודלונ
.שארב ויכרצ תא ביצמש הזכ


.הליבקמ אלל הדימריפה שאר "הכלמ" אלל "ךלמה" תויהל הצור התא
,ךביבסמ םיצצורתמ םלוכו לגעמה זכרמב ךמצע תא האור התא רוציקב
םהש הלאכ שיו ינוציחה לגעמב םהש הלאכ שי .ךמויק םצעל םימרות
.ימינפה לגעמב


איה ולש גוזה תבש ןיבהל ךירצ תויגוזל סנכנש (דלי אל,רבג) רבג
.תופיאשו תומולח םע המצע ינפב תושיי


ירוחאמש השאה" תויהל איה ,םישנה , וניקלח לש הפיאשהש ןוכנ
,היד תבכרומו השק הדובע וז .ךכב לוספ םוש ןיאו "חילצמה רבגה
.תונייטצמל העידצמ.המצע ינפב ןיטולחל תינעבות הריירק


םירבד תושעלו תיבל ץוחמ ונמצע תא שממל תומלוח וניקלח לבא
ץרווש לכימ 'פורפ לע הבתכ המסרפתה םויה אמגודל. םירחא םילודג
!!!ת-כ-ל-ל םיכנל םורגל לוכיש שדח רקחמ הליבומש החילצמה
!תושונאל תאז הרידא המורת וזיא ובשחת-


.תופיאש שי רבד לש ופוסב ונלוכל לבא


"!חבטמהמ יאצ" השיאל תרמואש הרהצהכ םזינימפה תא האור אל ינא
.לדבה שיו ."הצור תא םא ..חבטמהמ יאצ" אלא


.ילש םייחה תא שממל דציכ רוחבל שפוחה הז יליבשב םזינימפה


תורחובה ולאל םגו תיב תויטסיריירק תויהל תורחובה ולאל םג
םע" תוכלמה סכ תא קולחל" עיגמ תיבל ץוחמ תויטסיריירק תויהל
תויהל לוכי אוה דבלב דחא םדאל דעונ אל סכה יכ .רבגה "ךלמה"
.םיינשל ךייש


תויהל םיכירצ דימת אל םתאש ןיבהלו רגבתהל יאדכ,םירבגה םכלו
תויהל לוכי הזש המכ)...דבל ...הדימריפה שארב וא לגעמה זכרמב
...םיינשל םוקמ םש שי יכ (םימעפל ףיכ
.ד.א ילטל וביגה
 
 
30/12/01 15:48
koko the boy :תאמ
??תויעב תושוע תוכלמל הבוגתב
הזופ המל? קחשל המל. קיפסמ, בושחתש המ בושחת המשנ רטלוו
רישי היהת ףוסב הזמ ארח םילכוא קר ןהו ונחנא םינגאלבה לכו?
לוכב לבא והשמ הווש התאש חוטב ךכ לכ אל ינא םצעב, התא היהת
ףיכב הללאיו בצמ הזיא הזל ןת תאז
koko the boyל וביגה
 
8/8/01 0:26
ילחר :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
....יתמסקוה ?ךתיא ליחתהל רשפא
ילחרל וביגה
 
29/8/01 20:17
ץונש :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
.ינויע ,ינויסב
. לבח כ"כ ...לבח
ךתביתכ בור םע תוהדזהה יכ יחא תבתוכ ינאו ,יחא ךילע יל רצ
(...אלפתת)
תחא הלימ טימשמ תייה קר ולו ןוויכמ הבורב יתנייצ .יל המענ
...הדדוב
הארנכ התא המל , ילש ינויע תקיודמה הביסה ??? !!!!! ךלמ
.שפחמ ןיידע
.החלצהב תאז לכבו
ץונשל וביגה
 
6/5/02 10:36
הכלמ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
?הכלמ ינא םג םא המו
?דע תודידבל יתנודינ
הכלמל וביגה
 
7/5/02 0:19
הלרברב :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
..?יברב תבוב וא השיא הצור התא ,עגר


הז תא חיטמ יוצמ רבג לכש יל סאמנ ,םזינמפמ ךתוא בוזע ,בגאו
.םישנ םע "ול השק" יכ ונינפב


.םכל תומוד תויהל תושרוד אל ונחנא


(םזינמפ-טסופה לע לאל הדות) .תווש קר


.שקבתש לכ השעתש ,הגונע ,תירירבש הרוחב ךל אצמתש יאולה


.הזכ שנוע ךל עיגמ
הלרברבל וביגה
 
19/6/02 1:38
תישושפ :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
לש וגאה לעו םמצע לע םיננוגמו הילשאב הפ םייח םלוכש תבשוח ינא
םישנ דואמ הברה :ירמגל ןוכנ רמאמב רמאנש המ יתעדל ,םמצע
ךכ לכ אלו םהיניעב ןח אוצמל ידכ רבג םע השיגפב התוא תוקחשמ
איה הכלמה איהש השיגרמ השיא םא לבא ,תויתימא ךכ לכ אלו תונהנ
איה םא יכ,טלוש שיגרי רבגהש ליבשב קר ךכ לע רתוול הכירצ אל
!הכלמ ומכ :הככ התוא לבקיש הלש דחאה תא אצמת איה שפחתו הכחת
תכיסנ/ריבא תא ושפחת דימתו רבד לע הבהאב רשפתהל ךירצ אל
אלא םיגישמש ימ תא בוהאל אל : םייחל ללכו ן/םכלש תומולחה
!!!םיבהואש ימ תא גישהל
תישושפ ייב ייב
תישושפל וביגה
 
16/7/02 13:59
סילא :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
.המישרמ תואטבתהו הפי הפש ,רמאמ לש יפוי
יל רצ ,היהש המ אל רבכ םלועהו ופלח רבכ םייניבה ימיש לבח קר
2002 תנש םויה ,וררועתת ,רבעב תויחל םיכישממ םיבר םירבגש
שי םג םישנל .םיבשוחש ומכ ארונ אל הווהה ,תמאה תא דיגהל םאו
וכו השעת לאו השעת המ ,רבדת המ לע ,השיגפב גהנתת ךיא :תופדעה
'תוכלמ' ל רבעמ תצק לכתסיש ,ינויסבל דובכה לכ םע זא ,וכו
.(!)ולש
סילאל וביגה
 
16/7/02 14:17
סילא :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
בגא ךרדו
רבג לכ ?גהנתהל הכירצ השאה ךיא ביתכתו דיגת ללכבש התא ימ
ולש הפדעההו
ףא לש ומעטל ימצע תא םיאתא אל ינאו ,תרחא דחאו תאזכ בהאי דחא
שי ,ולש היעב -בהאי אל םא ,ינאש ומכ יעבט ןפואב גהנתא אלא רבג
רשקה חילציש יאוולה ,בוט המ- בהאי םא ,םישנ דוע
,םישנה ונל דיגהו ןגוה אלו םמעשמ ארונ בתוכ התאש המ ,ןפוא לכב
ול םיארוקש רבד הזכ םלועב שיש תחכש ,גהנתהל ךיאל ןוכתמ
אלו ?גהנתמ (!)איה וא אוהש ךיא לשב ,אוהש המ לשב םדאב תובהאתה
!!!ךרמאמ יפ לע תויהל הכירצ איה לוכיבכש ךיא לשב
ארקת) ןויווישל ןוצרה ,המחלמה ,קבאמה ,ינויסב ךומכ םישנא ללגב
תויהל ,השיג תונשל ךל העיצמ ינא זא ,וקספיי אל (הצרתש ךיא הזל
.הפי ןיידע (םישנהו) םלועהש המכ דע הלגתו ,ןיבמו חותפ רתוי
סילאל וביגה
 
21/3/04 20:00
תוזח ריש :תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
הרמגל שפיט ינויסב
תוזח רישל וביגה
 
22/6/04 2:05
:תאמ
ינויסב רטלוול הבוגתב
ןיאש ומכ ,הל םירמואש המ השוע אלש השיא שי טסינבוש רבג ןיא
הער תוחפ השיא שי הבוט השיא
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא