םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

הוח לש תימגודהו הדשה
ןגד הלא


תוברת ןימ וזיא ,ךוניח ןימ הזיא
,ונחנא הרבח ןימ וזיאו תרוסמו
רשא תיפיזיס השיא תנוכמ ונרצייש
?הליעי הכ הרוצב תתנכותמ


תחלקמב הרטיג ולוס


.םילימ םע הניגנמ תמזפמו םימחה םימה םרז תחת המורע תדמוע ינא
יעדמ רבסה םוש ול ןיאש ימויק ךרוצ ןיעמ והז תחלקמב רישל יליבשב
ידי לע הנבנש ,ןיינבה תוריק לש ירעזמה יבועל תעדומ ינא .קייודמ
היטבמאה רדח תא השעמל תכפוהש הדבוע ,רוביצה סולכאל תיתלשממה הרבחה
.םינכשה םירמו בקעי לש ןולסה ךותב תעלבומל ילש
ףילחתכ יתוא שמשמש רנישידנוקה קובקב תייפ ךותל שגרב תלסלסמ ינא
ינא םינמאנה םיניזאמה לש םדובכל .תומייקה תוביסנב םלוה ןופורקימ
טיבה לע תוקייודמ תוסינכ עצבלו םינוט יקיקלחב ףייזל אל הדיפקמ
ילב" .ישאר ךותב ץבורש ןיימודמה ףפותמה לש ותריפס יפ לע ,ןוכנה
בייח לכה העפוהב ומכ העפוהבו .ימצעל תרמוא ינא "יתוחא ,תוחידאפ
אלמ סותאפב םייתסמ ילש הרישה דיקפת .ןורחאה טרפל דע טקפרפ תויהל
תא הנפמ ינא ךליאו הז עגרמ ."הרטיג ולוס וישכעו" :ילש הזרכהבו שגרב
יזואוטריו לור'נ'קור טרצנוק שממ .יילגר גוז חוליגל יבל תמושת לכ
.רו'זאמ לוסב םיפיזו 2-י'ג טלי'גל
הנכשה םירמ לש התחיש ילילצ ,יתעדותל טאל טאל םירדוח תרצונש הממדב
רונת לע תורבדמ ןה .רוקיבל הצפקש הלש הרבח םע וא ,תרחא הנכש םע
וחקריש ךבוסמ לישבתל יתרוסמ ןוכתמ לעו ןהמ תחא השכרש שדחה וברוטה
יתלב בובז ותוא ומכ השיגרמו ,הבישקמ ינאו ,תורבדמ ןה .תבש ברעל
תחא השורג הנכש לש היללעמ לע םג עומשל הכוז ינא ךכ .ריקה לע שגרומ
.'יתאזה הטומרשה' יוניכל ןהמ הכוז רשא ,ךומסה קולבהמ
ותואב תולהנתמ ונחנאש הז ךיא תוהתל יל תמרוג םישנה יתש לש ןתחיש
םשורה לבקתמ תאז תורמל םלואו ןיינבה ותואבו רפכה ותואב ,םלועה
הלוע המ ןיינעמ .ןיטולחל םיירכונ תומלוע ינשב ונחנא תויח וליאכ
לשו ילש תוחישל רחאה רבעהמ הניזאמ איה רשאכ ,הנכשה םירמ לש התעדב
תומזגרוא ,תורפסו היפוסוליפ יאשונב םיינרעה וניחוכיוולו ייתורבח
לכו הקיטמסוק ,לסרודכו עונלוק ,רבעשל םילעבו םידלי ,םיסחי תוכרעמו
וניניב תולהנמ יתבו ינאש םיגולאידה עמשל החומ ךותב רבוע המו ?ראשה
תירואיתו תורמזמ פופ תוכיסנ ,היגולוקא ,תורבח ,הבהא רבדב ברע תעל
?לודגה ץפמה
אובל םיפוסיכה הב םיררועתמ ילואו ?תורזומ ונחנאש תבשוח איה םאה
איהש םירבדה םתוא לכב תרכזנ איה עתפלש וא ,עדונ אל םלוע לש וירעשב
לוע תא המצע לע תחקל ידכ םהמ הקחרתהו החכשש ינפל םעפ תווחל העדי
?החפשמהו תיבה לוהינ אשמו ןיאושינה


תילילו הוח


םע ההדש ההכ יפוי תלעבו םידממ תלודג ,האנ השא איה הנכשה םירמ
.הפייעו תרגובמ רתוי הברה תיארנ לבא 36 תב קר איה .םינשהו תוסיבכה
תויקנע תוצלוחבו םיפכפכ גוזב ,הוהמ גנינרטב השובל איה דימת
ריסמ וליאכ תוארנ הלש םייניעה .םייחצנ הקימונוקא ימתכב תומתכומש
.שוגיר לש קרבו תוחל לכ ןהמ ריסה 'ונאס' לש ינשדחה םינמושה
,םיחיטשב תטבוח ,תיבה תא הקנמ ,תצהגמ ,הלות ,תסבכמ ,תלשבמ איה
בוט לכ יסומע םילס םע תרזוחו ,הצוחה תיבהמ לבז לש םיררה האיצומ
וא םידליה לע תקעוצ איהשכ םימיהדמ םיהבגל הלוע דורצה הלוק .קושהמ
.חלקתהל וא ,לוכאל "תיבה תולעל" תרסנמ הגאשב ןולחה ךרד םהל תארוק
ךא הרוק הז ,שמשה רואל תויוודה הילגר תא םיעגר המכל תשרופ איה םא
הכרדב איהשכ וא ,הבוטרה הסיבכה לש דבכה לסה םע תדרוי איהשכ קרו
הדירוה התע הזש ,םישביה םידגבה םע תוגרדמה םרג הלעמב תודבכב ספטל
דע תראפתל הלצא תלצונמ הקד לכ .ןיינבה רצחבש יתנוכשה םילבחה ןקתממ
הייהתש אלב ,הלטבבו קירל הנמז תא האיצומ הנניא איה םלועל טעמכ .םות
.תיבה לוהינ תסדנה יניינעב תיביטקודורפ
לע תוחרמנ וא ,קוריה אשדה לע ונל תודקרפתמ ייתורבחו ינאש םעפ לכב
תא תאצומ ינא ,והשנאל והשפיאמ הכרדב הל תרבוע םירמו הניגבש לספסה
תוברת ןימ וזיא ,ךוניח ןימ הזיא :ההותו תואתשהב הב ההוב ימצע
רשא תיפיזיס השיא תנוכמ ונרצייש ונחנא הרבח ןימ וזיאו תרוסמו
?הליעי הכ הרוצב תתנכותמ
ובש םוקמהמ ךא ,התומד תא תשרפמ ינא ובש ןפואב הגוש ינאש תויהל לוכי
םיקנוח ,הל וליחנהש םלועה תסיפתו הייח חרוא וליאכ הארנ תדמוע ינא
טקלטניאה תלעפה תויצפוא תא ,הלש תוישנה םע רוביחה תא תויתטישב הלצא
תאו ,םייטתסאו םיינימ ,םייתונמא םייוריגמ גנעתהל התלוכי תא ,הלש
.יעבט ןפואב הברקמ עוקבל רומאש יפוסניאהו ימינפה יתריציה ןייעמה
הוח לש תיתרוסמה הסיפתל םייתש לע תכלהמ תימגוד איה יתנכש םירמ
םייתש וא הריטס תפטוח םג איה םעפ ידמ .םדא תשא ,תיביטאמיטלואה
דעל םלשל הילע לטומ וליאכ ,תננולתמ אל םעפ ףא איה לבא ,הלש בקעימ
םאו .ןדע ןגמ דעל םהינש ושרוג םרטב ,האטחש ןומדק אטח והשזיא רובעב
?תיליל תמאות ינא םאה ?ינא ימ זא ,הוח תמאות איה םירמ
רחאמ ,הגוזנב ,םדא תא בוזעל הרחב הדגאהו סותימה יפ לעש תיליל
דצב רוגל הרחבש איה .ודבוכ אל ךרע הווש לאודיבידניאכ היתויוכזש
המצע תא אטבל ךישמהל לכותש דבלמו ,תובואו םידש תרבחב םלועה לש לפאה
לכב דבאל םיהולא הילע רזגש שנועה וליפאש ,איה .יתריציו ינימ ןפואב
תנמ לע הלש שפוחה לע רתוולו ענכיהל הל םרג אל הידלימ דלי םוי
רשא ,הלעב-םדא לש תדבוכמה תיתחפשמה ותלשושל שאר תופיפכב חפתסהל
.םלועה לש ראומה דצה תא תגציימ


דדח תירשו הירמ ,רוססורפ-דופ


טעמ ילש םייניעה .תוכוראהו תורוחשה ייתורעשמ ופמשה תא תפטוש ינא
לש ךרוחה עגמה והז אמש וא ,ןובס לש ץוצמק ןהילא רדח םאה .תוברוצ
רדנ'גל יתוחא ,תרחאה השאב תוגה ידכ ךות יב תולוע רשא ,ייתועמד
,ינא םג יכ .הילע אלו יילע הכוב ללכב ינא ילואו .הרקיה יתנכש ,םירמ
אלש דבלבו ,רדגומ ינוציק בטוק ךותב ימצע תא יתעביק ,הנממ תוחפ אל
תשק לכ תא יברקב ליכהל תורשפאה תא ימצעמ תענומ ינא םג .התומכ ספתא
.תויורשפאה
רתסא ,תיליל לומ הוח דוע אל :יתסיפת תא ביחרהל הטילחמ ינא עגרה הזב
,'הלפא השיא' דגנ 'הנבל השיא' וא 'שגליפ' לומ 'הייער' ,יתשוו דגנ
.םירמ לומ ינא וא
הרומתב םלשל הלגרוהו אמאו שיא תשא תויהל התוכז תא דבאל תדחפמש םירמ
םייאמצעהו םיינימה ,םייתריציה תודוסיה לע רותיווב קשחנה סוטטסל
םייתרוסמה םילבכל רוזחלו הומכ תויהל תדחפמש ,ינא דגנמו .התוישיאבש
םיסחי תכרעמ ךותב תויהלמ תעתרנש ינא .תיטסינימפה הכפהמה םורט לש
לעופב יתוא ריזחיו ןיינקכ יתוא ןמסי רבדהש ששחמ ,דחא רבג םע העובק
הזיאב עגר לכב טילחהל ילש הימונוטואה לע רותיו ךות חבטמל הרופאטמכו
.תויהל תרחוב ינא םוקמ
תויושע ונייה ילוא רוססורפ-דופ ךותל םירמ תאו יתוא םיסינכמ ויה םא
עקר לע ,םעפ יאמ רתוי ,םויה ילואו .תוישנ לש האנ לייטקוק תווהל
תמרוקו תרצונ ,ונלש הרבחב םיווהתמש םייתוברתהו םיילאיצוסה םייונישה
ייתונכשו ייתורבח ליבשב ,יתב ליבשב ,יליבשב תונמדזהה םידיגו רוע
אלו ,תוינגומוה תויהל הריחב שפוח ךותמ ונלש תוישנה תא אטבל
ומכ שממ .לצאנ לאודיבידניאכ היניע תואר יפ לע השיא לכ .תולצופמ
תימגונומ גוזתב התייה ,תופש עשתב הרביד רשא הכלמה הרטפואילק
םיקסע תשא ,םידלי העבראל םא התייה ,היירוב לע הקיטמתמ העדי ,הנמאנו
רשא ,הרידא המזיראכ תלעב תיגטרטסאו תינלכלכ ,תקשחנ תבהאמ ,תחלוממ
הירפמיאה ידי לע סמריתו לפשות אלש דבלבו םישחנ סרא המצעל הקירזה
הירפמיא התוא .הנומראלו התכלממל ושלפש םיירבגה היגיצנו תילכראירטפה
תא םלועל הקפיסש תדה .תורצנה לש היתודוסי וחמצ הכותמ רשא תימור
.הלותבה םאה ,הירמ - םלוכמ געלנה ישנה למסה
ליבקמ ילא לש התפתוש הנר הרפיסש החידב יל הריכזמ הירמ לש התומד
םואתפשכ םיה ףוח לע ךלה דחא שיא :הרדסה לש םימדקומה םיקרפה דחאב
תרסח השיא לוחה לע הארו הכו הכ לכתסה ,השיא לש קזח יכב עמש אוה
המל ?הרק המ ,ייה :התוא לאשו שיאה הילא ברקתה .הכובו תבשוי םייפג
יל ןיא ,םיידי יל ןיא ,םירשע תב ינא :השיאה ול התנע ?הכוב תא
ןיב לא תונידעב רוחבה התוא ףסא .יתקשנתה אל םלועמו םיילגר
ןכמ רחאל .םייתפשה לע הקישנ הל ןתנו וקיחל התוא םירה ,ויתועורז
לש הייכב שדחתה דימ .וכרדל תכלל הנפו לוחה לע הרזחב התוא חינה
בוש המל ,הרק המ ,המ :ההימתב לאשו הרבעל הרזחב בבותסה אוה .השיאה
יל ןיא ,םיידי יל ןיא ,םירשע תב ינא :השיאה ול התנע ?הכוב תא
םימל התוא קרז ,ויתועורזב שיאה התוא םירה .יתקפדנ אל םלועמו םיילגר
לש תפלוסמה התומד תא הגהש ימ .הבוב ,ןגוהכ תקפדנ וישכע :רמאו םירקה
רוחבה השעש תורישה ותוא תא יברעמה םלועה תושנ ראשלו הל השע ,הירמ
.םינוויכה לכמ תוקפדנו םיילגר ילב ,םיידי ילב :החידבב הנכסמה השיאל

אולמב אבה רישה תא הרש ינאו יפוג לכ לעו ינפ לע םימרוז םימחה םימה
השידקמ ינא הזה אלפנה רישה תא .יב םינומטש ישונאהו ישנה שגרה תמצוע
:הנכשה םירמל בלה לכמ


Why don't you cry me a river
Cry me a river
'cause I've cried a river over you


:םוילוו לופב דדח תירש יל הנוע ריקה לש רחאה ודצמ


הרוחב לכ ומכ תינרקס יתייה
הרענ לכ ומכ ימצע תא יתשפיח
לודגל הצרש רב חרפ יתייה
לכה הלוכי ינאש יתשגרה
השפיט אל לבא תינשייב יתייה
השקה ךרדב לכה תא תדמול
השיגר םגו תינרמש יתייה
השיא לכל ומכ תונוצר יל שיו


,הצוחר ,ייח תא ךישמהל הצוחה תאצויו תבגנתמ ,הבוגתב תכייחמ ינא
.תימיטפואו םיילגר תקלח ,הננער

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
5/4/01 18:06
a2d2 :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.הקהל התיא ימיקת ילוא ."היטבמאב ילצא רש רבג" לע הרש היליל
,םינש רבכ תרמוא החידבהו ,היטבמאב םירש םירבגש עדוי ינא ,ללכב
..........ץוחב ולש הנטנאה יכ תחלקמב רש רבגה יכ
.תננערמ השדח יליבשב וז ,היטבמאב הרש השאש הז
תא יתלביק וישכע ,םימ תנגומ הרטיג חתפל יאדכש יתעדי דימת
ךכל ץוריתה
.המיענו הלילק המישר ,ןגד הלא ךל הדות ,לכה-ךסבו
a2d2ל וביגה
 
 
5/4/01 21:05
ץראוז :תאמ
הילילל הבוגתב
םיננואמש %60 תמועל ,תחלקמב םירש %40 קר יכ הליגו קדב רקחמ
.ןוראב
? תחלקמב ץופנ יכה ריש הזיא ךל עודי םאה
ץראוזל וביגה
 
 
6/4/01 13:56
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
תחלקמב הרישל הבוגתב
!טרפל אנ ?החידב לש גוס הז םאה
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
7/4/01 7:22
ץראוז :תאמ
?ןוראבל הבוגתב
60%-ל תכייש הארנה יפכ תא ,ריש הזיא תעדוי אל תא םא
...םירחאה
ץראוזל וביגה
 
 
5/4/01 23:47
(קלע) הצירעמ :תאמ
הילילל הבוגתב
(((-: ???ךיא .היטבמאב תידגאה הזח הרפוע לש היריש תא הרש
(קלע) הצירעמל וביגה
 
5/4/01 19:37
םיהולא סימ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
!!!םיסקמ
םיהולא סימל וביגה
 
5/4/01 20:41
הנינ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
!הלא דובכה לכ
יפיפ ילב וליפא , בוט בותכש רמאמ הפ יתיאר אל ןמז הברה רבכ
...תויוסג ראשו הקקו
...יצמאו יקזח ?םירמוא ךיא
הנינל וביגה
 
5/4/01 20:56
:תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
:הלא ,תבתכ


ךא ,התומד תא תשרפמ ינא ובש ןפואב הגוש ינאש תויהל לוכי"
םלועה תסיפתו הייח חרוא וליאכ הארנ תדמוע ינא ובש םוקמהמ
,הלש תוישנה םע רוביחה תא תויתטישב הלצא םיקנוח ,הל וליחנהש
םייוריגמ גנעתהל התלוכי תא ,הלש טקלטניאה תלעפה תויצפוא תא
ימינפה יתריציה ןייעמה תאו ,םייטתסאו םיינימ ,םייתונמא
".יעבט ןפואב הברקמ עוקבל רומאש יפוסניאהו


.יוגש ןפואב התומד תא תשרפמ תאש תויהל לוכי טלחהב טלחהב
יבגל .היד הרישע המצע תוישנהו ,תורוצ הברה שי תוישנ םע רוביחל
תוושהל תורשפא םוש ךל ןיא - םינוש םייוריגמ גנעתהל הלש תלוכיה
תשאל וא םולכל ןמז הל ןיא הקוסיעמ ץוחש הריעצ האפורל התוא
םידליה לודיגב הל םינמדזמש םייוריגה .ל"נכ תילוהוקרוו קטייה
.םינווגמ דאמ דאמ תויהל םילוכי תיבב לופיטבו
םינוירטירק יפ לע תוישנה לש טופיש :ןשיה חפל תלפונ תא בוש
הניא המצע החפשמה יכו .הריירק אלל השא איה תיבב השא .םיירבג
רמת ר"ד הרידגהש יפכ ,איה היעבה ,וז אל איה היעבה ?הריירק
קוסיעה תא תלמגתמ אלו הריירקכ הזב הריכמ אל הרבחהש ,רואלא
גוהנש יפכ ,תדבוכמ הבצק ,תיב תורקעל םלשל הכירצ הנידמה .הזה
.םלועב תונקותמה תונידמה ןמ המכב
לופיטמ רישעמ רתוי קוסיע הז תוינוכמב וא םידגבב לופיטש הז ךיא
(םידלי לודיג=) ?םדא ינבב
.הז לע ובשחת
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/4/01 21:16
ץראוז :תאמ
הוח לש תימגודהו הדשהל הבוגתב
לש םבוכיכב ,Mr. Mom ארקנש טרס ב"הראב אצי ךרעב הנש 15 ינפל
ריעצ באו לעב לש ותודדומתהב קסעש ,טנאה ןלהו ןוטיק לקיימ
לעבה .הדובעל הלבקתה ותשאש םויב קוידב ותדובע םוקמ תא דביאש
ץלאנו ,(...בוט עמשנ אל "תיב רקע") "תיב תרקע" תויהל ךפוה
,אמא דיקפתב שמשמה רבג לבקל השקתמש תישנה הביבסה םע דדומתהל
.ךכמ עמתשמה לכ םע
תעסה ,תוינק) תויוליעפ ןויווישל םיחותפ רתוי ונחנא םויכ
שמשל לוכי טרסה ותוא לבא ,('וכו תיבה ןויקנ ,ס"היבל םידליה
.םישנו םירבג ןיב תיתרבחה הדרפהל לשמכ
תראשנה השא :עוצקמ תולעב לאכ תיבה תורקעל תוסחייתהה ןיינעב
...לטבומ ...אוה תיבב ראשנה רבג וליאו תיב תרקע איה תיבב
לבא ,םנמוא תיאמצע ,עוצקמ תלעבל תבשחנ לארשיב תיב תרקע
תמלשמ אל הנידמה םייאמצע עוצקמ ילעבל .עוצקמ תלעב ןיידע
...הלטבא ומתחת ? הבציק םיצור - הבציק
ץראוזל וביגה
 
 
6/4/01 0:06
(קלע) הצירעמ :תאמ
הוח לש תימגודהו הדשהל הבוגתב
ינא םא יתוא ןקת) רבג םצעב התאש השוחת יל שי ךלש הבוגתהמ
.(העוט
לש םיכרצל םויה לכ תגאודש תאז ,החפש תויהלב האנה לכ ןיא
החפש ךתויה ןיבל , םידלי לודיג ןיב הדרפה תושעל יאדכ .םירחא
.הלימה ןבומ אולמב
.תיליל תאצמנ וב דוכלמה םע הבתכב יתיהדזה ינא
לש ינשה דצב ךל הכחמ המל תמייוסמ הנצקה איה םירמש ןבומכ
תא טועבל תרחוב תאש םוקמב ,תאצמנ תאש הפיא םג לבא .סרתמה
תודוכלמב ךמצע תא תאצומ תא ,ךלש םינמזה חולמ יתרוסמה םוקמה
.ךמצע לש
ללכב תאזה המלידה עודמ איה ונמצע תא לאשנש יאדכש הלאשה
יבגל םימייוסמ םשא תושגר תושח ןיידע ונאש ללגב םאה ?תמייק
?ןיא טליב 'תימירמ'ה הסיפתה תא ונב ןיאש הדבועה
(קלע) הצירעמל וביגה
 
 
6/4/01 10:59
Estee :תאמ
הוח לש תימגודהו הדשהל הבוגתב
םוחת לכב קילוהוקרוו לכמ רתוי ,דיגנ ?החפש איהש רמא ימ
?הליל דע רקובמ וב לפטמ אוהש קסע הזיא ול שיש יממ ?רחא
?םי'זארטיו רצויש וידוטס ?חוטיב תרבח ?םיחרפ תונח
?רבאטאוו
אל הזש איה תיתימאה היעבה .םידליהו תיבה אוה הלש "קסע"ה
לש ךומנה סוטטסה איה תיתימאה היעבה ."קסע" בשחנ
.תוהמיאה
.יוושכעה םזינימפה לש םילודגה םירגתאה דחא םג הזו
Esteeל וביגה
 
 
6/4/01 23:16
תילע :תאמ
הוח לש תימגודהו הדשהל הבוגתב
?תוחפשו םידבע ונלוכ םאה
םיצוליאמ ותדובעל לובכה ,יאמצע וא ,ריכש ןיב לדבהה המ
םיצוליאמ םידליב לופטל הלובכה תיבה תרקע ןיבו ,םינוש
?םירחא


הנוצרמ תרחובה השא .הריחבה שפוחב והירהו - לדבה שי
וז .עבוכה תא הינפב הדירומ ינא - תיב תרקע תויהל התרכהו
"תורחוב"ה תיברמש ,אוה ןיינעה .ללכב הטושפ אל הריחב
יכ תאז תושוע ןה .הריחבמ תאז תושוע ןניא , וז "הריירק"ב
תוחילצמ ןניא יכ וא ,ןהמ היפיצה וזו ולביקש ךוניחה הז
יכ וא ,םידליב לופיטו הדובע בלשלו "ןמוו רפוס" תויהל
ידי לע הסוכמ וניאש ףסכ ןומה םילוע ןוטועפו תלפטמ
טעמ אל שי .ןהל "השרמ אל אוה" טושפ יכ וא ,הינש תרוכשמ
.ןיידע ,הלאכ


םירמ םאה .אל ותו ,הריחבה שפוח ביבס ולוכ אוה םזינימפהו
רוחבל תלוכיה תא תוחפל שי הלאל ?תיב תרקע תויהל הרחב
הצרת םאו ,ןהיתש לש סקימ הזיא וא ,הווח וא ,תיליל תויהל
התיה אל םירמלש השגרה שי יל .תאז תושעל לכות םג - תונשל
.תונשל תלוכי םושו .תעדומ הריחב לכ
תילעל וביגה
 
 
7/4/01 7:31
ץראוז :תאמ
הוח לש תימגודהו הדשהל הבוגתב
תא יארקתו ...יכונא ינניא ךא ,יכונא רבג ןכאו העוט ךניא
.ןודנב ףיסוהל המ יל רתונ אל ...ירחא יתסא לש הירבד
ץראוזל וביגה
 
5/4/01 22:51
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ףוגה ותוא תא תוקלוח ןגד הלאו ינאש דימתלו תחא דיגהל יתיצר קר
םילפונ רשא הליהתה ירוריפמ המכ לבקל הצור יתייה ינא םגשו
ךכ לע ןנולתהל ליבשב וז המב לצנא ינא ,תונמדזהה התואבו .הקלחב
עגרמ םהל םיטעמתמו םיכלוה תויוכז תווש הלפא הדשכ ייתויוכזש
(-: םלוע הזיא .....חחחחא .עגרל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
5/4/01 23:09
ינור :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.הנימזמ יד תאזה הבתכהש ,"תוער ןה תוינבת" לש האשילקל לופיל
יטנא קרש השאה םגו ,הככו הככ קרש השאה תויהל בוט אל ,רמולכ
דיגהל רשפאש הזל רבעמ הברה שיש תעדוי ינא .בוט אל הככו הככ
לש תאזה הסיפתה איה ,ויבגל ההות ינאש המ ,םייתניבש קר ,ןאכ
,תאזה םירמה תומדל ,םיהולא לש ויפ תא התרמהש ,הוח .הוח
ונחנא ללכב התוכזבש ,הוח ?הבהאב לועה תא תלבקמש ,תיאשילקה
קשח תלוטנ איהש הילע תרמוא תאש ,םירמל ,ונימורעמב םיניחבמ
לא ישונאה ןימה תא הררגש וז איה הלש תונרקסהש ,הוח ,ינימ
הלודג תיחמומ אל ינא ,קונח הלש טקלטניאהש םירמל ,העידיה
לש השוחת יל השוע הזה יומידה לבא ,יארקמה רופיסה לש תויונשרפב
.ילטוט המאתה רסוח
(-: יל ואריש םוקמבו ןמזב ,האלהו
ינורל וביגה
 
 
6/4/01 0:06
הלא :תאמ
קשח יל ןיאל הבוגתב
זויקסקא .ונמורעמב םיניחבמ ונחנא התוכזבש הווח :תרמוא תא
?ונחנא איהש ראפה תריציב שייבתהל תאז תוכז ןימ וזיא !?ימ
.ישונאה ןימה תללק אוה ונמורעמב שייבתהל שנועה


ידלת בצעב" לש יוניעב השנענ ,רתוי תעדל הנוצר רובעבש ,הווח
"םינב
השנענ ,תילאודיבידניא תוהז לע רומשל הנוצר רובעבש ,תיליל
.םוי ידמ ותמוי הינבמ האמש ךכב
ובש םוקמב השאה תא תוכהל תילכראירטפה האדיאל ינייפוא ךכ לכ
,הלש תוהמאב -השלחו םינוא תרסח יכה איה םששו הל באוכ יכה
.הרוגחל תחתמ הכמ ןכא
הלאל וביגה
 
 
6/4/01 8:05
ינור :תאמ
!?החילסל הבוגתב
.יוליגה םע ,רמולכ .םש אקווד דלונ סקסה ןיינע לכ ,ןכבו
?תעדיה .רמולכ ,קשחל ."ונימורעמב םיניחבמ"ב יתנווכתה הזל
הז ,ןוכנ זא .ןימה תעידי םג התיה אל ערהו בוטה תעידי ינפל
ךירצ אל ,ןוכנו .השובו ןימ - וילע םיתמ אל ונחנאש רוביח
לכל התליגש וז - הוח תאז לבא .ירסומה ןפה אולמ תא לבקל
.הככ .סקסה תוודח תא ישונאה ןימה
ינורל וביגה
 
 
6/4/01 8:38
הלא :תאמ
!?החילסל הבוגתב
.ןדע-ןגמ שוריגה רופיס תא ךכ ןשרפל ךתוכז
5,000 ךשמב חומל ונל ונחט תונגרואמה תותדה יגיהנמ ירה
לש ללש תילכראירטפה הטישה תוסחב תונורחאה םינשה
תועינצה תא םירידאמ רשא םיילאיצוס םיגהנמו ,םיסותימ
.תיתימא תימינפ הוונע ינפ לע תינוציחה
תירמוחה תונסרודהו תוינחוכה תא םיללהמש תודגאו םילמס וא
.עבטהו הביבסה םע תינומרהה תובלתשהה ןובשח לע


.םימורע םיכלהתמ ןיידע םישנא ןהבש רחא גוסמ תורבח ןנשי
.סקסל קשח רסוח תמחמ םהילע תמייאמ אל הדחכה תנכס םוש
לש םהידימ דימת עבנ ולא תורבח לש םלוסיחל דיחיה םויאה
ינרמוח ,יכראריה אוה םהלש יתרבחה רדסהש תומואו םימע
.ונלצא ומכ ינחוכו
הלאל וביגה
 
 
6/4/01 9:10
ינור :תאמ
!?החילסל הבוגתב
הלש רשקה המו ,אל וא ןכ עבטה םע הינומרהה לע
תסחייתמ תאש ,יתבשח .יללכ ןפואב ןויוושלו ,םזינימפל
ןיא .הילא אקוד םירמ תא הושמ תאשכ ,םייקה הוח סותימל
אל ,ישיאה שפוחה םע תוביטימ אל תונגרואמה תותדהש קפס
קר יתסחייתה .םישנה לש הז אל רקיעבו ,םירבגה לש הז
.הומת ןפואב תיתורפסה הוחל סחיתמש ,תחקלש יומידל
םינפ םע ןיינעמ רשק תמאב אוה סקסו המשא השוב ןיב רשקה
ירמגל אל יתודרשה רשק אוה הבש הדימה .םיקיעמ דאמ
קותינה ילטוט המכ דע יל ירפסת םא חמשא ינאו ,יל הרורב
אל ינא .וילאמ ןבומ אוה םורעה ןהבש תורבחב םהיניב
דוסיה השעמל אוהש ,יתרבח יונישל עצמהמ קלחש תענכושמ
ןימ ללוכ ,ןוכנ הניבמ ינא םא ,תישעש האוושהה לש
לש ןבומב עבטה םע תובלתשהו ,םייח ךרדכ םורע ,רוביצב
.תוינרדומה תונורתי לכ לע רותיו
,הלאה תומורעה םישנה ,ךלש ךיתולימב שמתשהל םא וא
המכ דע ,תוקסוע אל ,עבטה םע ינומרה הכ ןפואב תובולשה
תוכרעמו תומזגרוא ,תורפסו היפוסוליפב ,יל המדנש
.לודגה ץפמהו ,לסרודכו עונלוק ,םיסחי
ינורל וביגה
 
 
6/4/01 9:39
הלא :תאמ
חכוותהל רשפאל הבוגתב
?ןויווישו םזינימפל הינומרה ןיב רשקה המ
?רשקה רסוח והמ


הרבח ךותב םג עבטהו הביבסה םע הינומרהב תויחל רשפא
.ןיינעה קוידב הזו תיגולונכט
ילכראירטפהו ינחוכה ,יגשיהה ץחה שאר הארנה יפכ
השפוח וישכע ומצעל תחקל לוכי ,םולה דע ונאיבהש
תא הפ להנל ליחתהל םירחא תוחוכל תתלו ןוצרמ
.םיניינעה
רדסל ביגהל הביס םעפ ףא האור אל ינאש הביסה תאז
ןכש ,ןברוק לש טבמ תדוקנ ךותמ םייקה ישונאה יתרבחה
בלש אוהש חרכה ךותמ ותוא ורצי וידחי םינימה ינש
.דחא עזגכ ונלוכ לש ינויצולובאה ךילהתב
ונחוורה היגולונכטה תוכזבו) ןמזה עיגה ,םרב םלואו
םיצעהל (יונפ ןמז לש טידרק תודוקנ דוע ונימצעל
הינומרהו הביבסה רומיש ,ןויוויש ,םזינאמוה לש םיכרע
.ךפיהלו ץוחה לא םינפה ןמ תיללכ
הלאל וביגה
 
 
6/4/01 10:24
ינור :תאמ
(-: ?בירל רשפא םא חכוותהל המלל הבוגתב
תחת הלאכ םיחוכיו ךותל ףצ םימעפ הברהש המ תמרב
,ונייזי םירבגה ,רמולכ ."היצולובא" לש ןבצעמ הטעמ
ינא .עבטב הז הככ ,המ יכ ,םידליב ולפטי םישנה
וז איהו ,תרתוימ אל ,יתרת ,תיתוברתה תוסכה ,תרמוא
דועו ,םזינימפ ,םזינמוה לש םיכרע םידמוע הילעש
.םהינימל םימזיא
,יגשהה ץחה ירז לע תחנומ הלוכ ,תאז תמועל ,ואילק
.ילכראירטפה אל ,רדסבו ,ינחוכה
תיתרבחה הריציה לש ןיינעב ךתיא ירמגל ינאו
חוורה םגו .יונישל תפתושמה תוירחאהו ,תפתושמה
םילימ לא החירבל תוירחאה תא םג .טלחהב ,ףתושמה
תקלחמ ינא (?תוברת ?היגולונכט ?עבט) תולודג
רשקה לש הלאשה ,ימעטל ,ןיידעו .היעב ילב וניניב
םירמ ןיבו ,סותימה יפל ,ןדע ןגמ שוריגהו ,הוח ןיב
.תדמועו החותפ ,ןאכ תראתש
ינורל וביגה
 
5/4/01 23:11
םח דש :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
התלוכי"ו "הלש טקלטניאה תלעפה תייצפוא"
עבטמ םיכומנ "םייוריגמ גנעתהל
ומוהה בור ומכ ,הדלונ איה ךכ ,התיירב
תוכומנ תוילאוטקלטניא תולוכי םע,סנייפס
תוצרל תלוכי םג ןבומכ ,םאתהבו ,דואמ
תושונאב הבכש הנשי .הכומנ תונהלו
הובג לאיצנטופ הל שיש (הנש 10000 רבכ)
יפוסניאה יתריציה ןייעמ"ה לבא .רתוי
,ידיגת ?"יעבט ןפואב הנממ עוקבל רומאש
?הלאה םילימה תא תרזג הפיאמ
- רוד לכב רפסמ יתמל תורומש הלאכ םילימ
...רידנ יטנג ףוריצ לש רצות
.הניבל ךניב האוושהה תכחוגמ ,רוציקב
בקעי הלעבל ,םירמ תא ,התוא יוושת
יפוסניאה ןייעמה לע יל יחוודו ,םויה-השק
...םייטתסא םייוריגמ ותוגנעתה לעו ולש
הובגה דמעמה תבל ךמצע תא יוושתש וא
אמור לש וא 19-ה לש הילגנאב
,תונכיתה לע תננוקמ תא םאו . 2-ה האמהמ
םירמ תא הבציע הרירבה ,ןוכנ זא
תא וליאו .תיבטימ ודרשי היאצאצש ךכ
אל ,תויתריציל הבציע "ההובגה הרבח"ה
םייחה תא רפשתש הדימב אלא ,תיפוסניא
ןדעה ןגמ תוקחרתהה .םתוא בייטתו
לש םייסיסב םיטנמלאמ תוקחרתהה איה
אמאו היער ייהת .יאדכ אל .םייחה
םייחה תא יחקו ,תיתריצי תצק ייהת םגו
םירמוא ךכ) לכש ילוביז ילב .יזיאב
.םזינימפ לע (תיתדב
םח דשל וביגה
 
 
5/4/01 23:34
םח דש :תאמ
?Don't you want me babyל הבוגתב
םידלי לודיגל זבש ימ :רמול הצור
םייטתסא תוגונעת לש םייח לע רבדמו הסיבכלו
וליפא אוה יתריצי וניא אוהש קר אל ירה,
.ןרצי אל


רשפא יא וליאכ ירבדמ אוהד ןאמ קיסי לבו
לכה ,םידלי לודיגב תויתריציל עיגהל
ןוחרק תויהל לוכי .ישונאה רמוחב יולת
ןואג תויהל לוכיו ,עונלוק יתבו םינואיזומב
.תיבה ךותמ ססות
םח דשל וביגה
 
5/4/01 23:26
הרש :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ןיב קויד רתיל וא,תילילל הוח ןיב תויבטוקב ימצע תאצומ ינא םג
תנמזותמו הייקנ ןוחטיב תעובב המצע העביקש ילש אמיא,ימצעו ימיא
רתוי טעמ ליכהל ידכ, בחרתהל העובה תונפדל השרמ הנקיז תעל קרו
.התוישנ לולכממ

תקדוב, תדמתמ הלידג תיווחב אצמנש ילש ישנה ינאה ימצעו
.דחא ןפ קר ץמאל תששוח, תרקוח
ךפיהה אל איה תיליל ,המכ תרכוז ינניא,תובר םינפ הוחל יכ רמאנ
הנממ קלח אלא ונמיאמ
.השיא תארקנש המיהדמה היווהב דמימ דוע
הרשל וביגה
 
5/4/01 23:41
ינור :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
אוה ,לצופמ אלו ינגומוה ןפואב ,תוצור ונחנאש המ תויהל שפוחה
,םירמ תויהל שפוחה אוה .הרטפואילק תויהל שפוחה אל קוידב
שיגרת הביבסהש ילב לכהו .ינור תויהל שפוחהו .הלא תויהל שפוחהו
יפל ,הרטפואילק יפל ,התואר יפל ,תרחא הז תא ןגראל הכירצ איהש
.רבאטוו יפל ,סוילוי
ףא .דאמ םישרמ הדצמ סותימ םג .דאמ המישרמ ןכא םישחנ סרא תקרזה
איה הרטפואילק .םייח ךרדל המכח היחנה יל הארנ אל הלאמ דחא
דע ,התיה איה אמא וזיא גשומ יל ןיא לבא ,טלחהב המישרמ תומד
דע ,(קפסב ינא ?ישפוח ךלומ תויהל רשפא) הישפוח השיגרה איה המכ
.תרשואמ התיה המכ
ךירצ ,"לצאנ לאודיבידניאכ ,היניע תוארכ השא לכ" תויהל ידכ
,הלאה תויומדה תא דצב םישל ,תולגוסמ םגו םילגוסמ תויהל
לע ,תולועפ לע ץוחבמ הובג ןויצ תולבקמש תויומדה ,"תוחילצמ"ה
אוהש והשמכ תיטרפה הריחבה תא תוארל םילגוסמ תויהלו ,תוריחב
.םיבבוסב העיגפ וב ןיא ,ןבומכ ,דוע לכ ,טופיש ילב לצאנ
רורב .הכומ השאכ הלש רואתה םע ןאכ תבברעתמ ,םירמ לע יכבה תלאש
אל השא ףא .חכוותהל ךרד םוש ןיא ,הזה רוביחה םע ,הלאה םיאנתבש
תוכהל תוכזה תא תחקל לוכי אל רבג ףא .םעפ ףא הכומ תויהל הכירצ
ףוזישב ןמוי תא תולבמש םישנה יבגל ,ראשה יבגל לבא .וידיל
םירבגה יבגל ,אקפק לע ןתיא חחושל ךרד םוש ןיאו ,באלק ירטנאקב
יבגל ,תונמאב םתוא ןיינעל ךרד םוש ןיאו ,ךסומב םמוי תא םילבמש
ךרד םוש ןיאו ,יקט ייהה דרשמב םמוי תא םילבמש םישנהו םירבגה
טילחהל ,הלאמ יטרפ דחא לכ יבגל ,תוישונא תולאש םע םהילא רודחל
.תואשנתה הב שיש הטלחה וז ,ותשוחתל ותוא לואשל ילב וילע תוכבל
.השיגרמ ,תוחפל ,ינא הככ וא
ינורל וביגה
 
6/4/01 0:08
הירומ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
תא ,ןוציקה תא םלוכ םיאיבמ ןוידל הלוע תוישנה תלאשש םעפ לכב
רבח תשא לעי תא ,הרה תא ,תילדגמה םירמ תא ,הווח תא ,תיליל
.טנאוטנא ירמ תאו המא תא רפיטופ תשא תא ,הרטפואילק תא ,יניקה
בורב ספספתמ בושח דואמ והשמ .קותמ יצח רירמ יצח ,תכייחמ ינאו
ושרשוהו ,ונבנ ,ורצונ ולאה םיסותימה לכש אוהו - ולאה םינוידה
ער בויחב אל הז .ולאככ וספתנ אלו תווש ויה אל םישנ וב םלועב
.םהב םילתנש ינפל הז תא רוכזל בושח לבא ,תויונמדזהה לכב


ךילהתל עגונב תורוב הרצי הלודגה םאה לש םינושארה םיסותימה תא
היהש יטבש-יתרבח דמעמ בצמל ידכ םיצוחנ ויה םה ךכ רחא ,הדלוהה
תוטקלמ ,םיטוטאז םע וא ןוירהב ,הנחמב םישנ) הדירשל יחרכה זא
תירדגמה הקולחה רבד לש ופוסב .(םידצ ,הדשב םירבג ,תולפטמו
םישנ - בתכה תאצמה םע זוזל רבצנה עדיה תבכר הליחתהשכו ,העמטוה
ךליאו הז עגרמ .ללועל הלוכי היצרנא המכ ואלפתתו ,ץוחב וראשנ
ובשחתה אל ,ןתוא וללכ אל תיעדמה הישעה לכו תינחורה הריציה לכ
תונושה תא ריבסהל ךרוצ רצונ דואמ רהמ ."רחא"כ ורדגוה ןהו ,ןהב
השיאה ,המדא אמא - חתפתהל השיאה תויומד לכ ולחה המשו ,וזה
,(והשלכ ריבאל ןולחה דיל תמקור) "הבוט"ה השיאה ,התפמה
.וללה תוקריה ראש לכו (תיליל) דש-השיאה


"ונחנא"בו) היצפיסנמא תונש תואמ עברא תוחפל ונילע ורבע ,הנהו
ןיידעו ,(סנסנרה ינצינמ לחה ולוכ יברעמה םלועה תא תללוכ ינא
.תוהמ לע םירבסה ןהמ בואשל ידכ תודגה ןתוא לא םינופ ונחנא
,םיפיטואירטס לע רומשל ךרוצ םיתרשמ ולאה םיסותימה לכש ןמזב
,בגא ,המוד הרוצב .קסע ונל שי ימ םע ,תמאב ררבלו ברקתהל םוקמב
ןתוא םינכמו םירבגל תונוכת ינימ לכ םיכיישמ ונחנא ןיידע
,תושגר לע רבדל תלוכי רסוח - וזה הליהקב לשמל ומכ ,"תוירבג"
.תובייוחממ דחפ וא


המ רקיעב םלוכל שי תוגלפמו תויפיטואירטס תוירדגמ תורדגהמ
היסולכואה תובכש לכ ףותישב וניינע םזינמוהה ירהו ,דיספהל
םיסותימה לע ,תצק םהילע רתוונ רבכ ילוא זא ?אל ,סותאה תיינבב
.םהלש תולבגומב ריכנ תוחפל וא ?ולאה


- םיינתמ סנשל ,השקבב םילוורש לישפהל ?םילאוש םתא ,ךכ רחא המו
,תחאו םירשעה האמה לש םירברפה תבכרל הילע לש המוציעב ונחנא
הברה ,ןשע הברה .םיסותא תריציב רדגמ ידי לע תנחבומ אל תופתתשה
.הלחתהב הז הככ לבא ,שערו ןגלב
הירומל וביגה
 
 
6/4/01 3:22
a2d2 :תאמ
שדחמ םעפ לכבל הבוגתב
הירומ
.זוחא האמב ךתיא םיכסמ ינא יונש םשל
.הדות .ןיוצמ תחסינ
a2d2ל וביגה
 
 
6/4/01 8:53
הלא :תאמ
שדחמ םעפ לכבל הבוגתב
לע רותיוובו החכינ תימיטפוא תולכתסהב ,ןנקסיע קוידב הזב ןכא
ונקני התוא ,תיטסינמוה אלהו תגלטקמה ,הכושחה תוילמסה לכ
.ונמא בלח םע רבעב
אלו ולא םימיב םלועב להנתהל לזמ תב השח ינא ,ישיא ןפואב
.תרחא תירוטסיה הפוקת םושב
יתרבחה תוחתפתהה ךילהתב הייופצ יתלב תינפת שחרתת אל םא
םידמוע ונחנאש ןימאהל הלודג הווקת הנשי ,םירבוע ונחנא ותואש
תיינבל םיינושאר תודוסי החינמ רשא הפוקת לש התישארב וישכע
טסופ-ומשב דליל רבכ אורקל רשפא ילואו .רחא יתרבח רדס
(תכרעמב הכרבב ולבקתי םיקשחנ רתוי תומש) ילכראירטפ
הלאל וביגה
 
 
6/4/01 10:04
הירומ :תאמ
היירומל הבוגתב
ריצ המל - יתיא המיכסמ תא םא לבא ,ינבצעתת לא שממו
םירמ המל - המיכסמ םאו?םירמו הווח אוה יזכרמה האוושהה
עודמו ?ןכ בויחב תא המלו ?הצורמ אל םדא בויחב איה הנכשה
(?סרתימ) סרתמה לש דצ לכב המלו ?"םישנכ ונידיקפת"ב קוסיעה
?המשא ישגר תויהל םירומא


הכושח הלוכ הניאש) הנשי תוילמס לע רתוול הנווכה ןיא
ריכהל בטומש תבשוח ינא .(דואמ דע הרבחה ןוגראל הבושחו
סינכהלו םויהל םיאתמ ןכש המ תא הנממ זתנסל ,הלש תולבגומב
"םירבוע" ונחנאש הנימאמ אל ינא .םישדח םינכת הכותל
רורבש תבשוח ינא תעה התואבו ,התוא םירצוי ונחנא ,הפוקת
ןתינ אל (ל"כנמס-סוב-ןב-אבא) תויכנא לוהינ תוטיש לעש ידמל
.ןיטולחל רתוול היהי


םא ,"!וישכע היכראירטמ" קעצנו תועבגה ישארב דומענ םא
הכפהמ איה ותיא ראשינש המ ,ןיטולחל הנוש יתרבח רדס שורדנ
,םירחא םילהנמ םע קר ,ןיטולחל ההז םלועו בוטה הרקמב התמ
- תיקפוא לוהינ תטיש אוה היכראירטפ לש הכופיה .ערה הרקמב
.היטרקומד לשמל ומכ ,והשלכ גוסמ םיווש תווחא


ינפמ ילוא .דחוימב תימיטפוא אל ינאש ןייצל החרכומ ינאו
תיסולכוא בור לע תגלדמ ,םויהל ןוכנ ,וזה תינמוהה הכפהמהש
.לשמל הרהסה תושנ לא עיגת אל םלועלש יאדוול בורקו ,םלועה
םילגוסמ ונחנאש ידיחיה סופדה םויהל ןוכנ יכ תימיטפוא אל
דצל םירבחתמש םירבג - יפיטואירטס םידיקפת ףוליח אוה ץמאל
יתב דגנמו .ןשיה יכנאה ןונגסב תולהנמש םישנו ,םהלש ישנה
םילגוסמ םניא ילארשיה בוחרהו ל"הצ ,תואטיסרבינואהו רפסה
.שדח לדומב ןויד רשפאל ללכ


.אל דוע ,דואמ קוחר ונעגה אל
הירומל וביגה
 
 
6/4/01 10:13
הירומ :תאמ
החילסל הבוגתב
תוטישה לש תיפותישו תשדוחמ הרדגהב תיתימא תוסנתה לש בצמ
שי וב בצמא וה םיסותימו םיסותא לש ,תלהונמ הרבחה ןהיפל
הטישב תאז םישועש םירבג שיו תיכנאה הטישב תולהנמש םישנ
הזש תובשוחש םישנ שיו ,עבטל םירבוחמש םירבג שי ,תיקפואה
.ובמ'ג ובממ


רתוי תכיושמ בויחב אל תוישנ ובש םוקמב - םיליחתמ המשמו
םוש ליבוהל תורומא אלו (רבודמה המדא-המא סותימ) עבטל
לש תורק תוניפ תגציימ הנניא תוירבג וב םומב ,הילא הרזח
.ןייזיד-סייפס
הירומל וביגה
 
 
10/4/01 7:53
רביירש הירמ :תאמ
שדחמ םעפ לכבל הבוגתב
טעמכ הרבידש ןנר לעי ר''ד לע הבתכ המסרפתה ןורחאה ישיש םויב
.םיסותימו םישנ - רמאמב ןאכ םיבותכש םירבדה לע דחאל דחא
.האירק הווש
רביירש הירמל וביגה
 
6/4/01 0:42
התבה תינניח :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
תיליל לע קימעמה ןוידה לכ תא עינהש ,איה םירימ אקווד ,הלאוו
הווחו
הנודמ י"ע התסונ אל םא וליפא גנינרט לע הקימונקא םג
דואמ םיארנש םישנאה םע םירבדמשכש יתאצמ ינא אקוודו ,העפוה איה
,םיקיר
םיביהרמ תומלוע םילגמש ,דימת טעמכ ,םימעפל ,םילולחו
.םיקתרמ םייח ירופיס רומאל ןוכנ רתוי וא
ןיניע הז)...ךמצע יבגל אלו םירחא יבגל תיטופיש תויהל אל יסנ
(תא תאש לרוג לש
התבה תינניחל וביגה
 
6/4/01 6:13
ימענ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ןוזיא
ימענל וביגה
 
6/4/01 8:04
נימ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
,תוינוציחה תויוטשל םיסחייתמ אל םא ,תויהל לוכי
,תולבקה השוע ,הוושמ תא ,אל איהו תעדומ תא .אל איהו תעדוי תאש
,תויגולאנא
.אל איהו
לוכאל תולעל םידליל קועצל ןיב לדבהה סלכתב המ יכ
?'תוננב'ב םירמאמ םסרפל ןיבל
.רבודמ הזב אל ירה ?ףסכ
נימל וביגה
 
6/4/01 10:56
רניו הנאיד :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
תיתריציו תירצי תויהל הלוכי םידלי תלדגמו תיבב תבשויה השיא
םלוע תלעבו
ייחל המצע השידקמ הניאש תיטסיריירק השיא ומכ קוידב רישע
.אקווד החפשמה
ץוחמ המצע תא להנל ,הצוחה תאצל הכירצ השיאש וזה הסיפתה
תיבה תוריקל
.ילע תלבוקמ אל והשמו והשימ תויהל ידכ
תונשייבב ילוא) ךל דיגת איה ,םירמ תא ילאשת םאש החוטב ינא
תישנכ המצע תספות טלחהב איהש ,(םייחלה לע זע קמוס םעו
.דואמ תירציכו
תוחוכ ןומה ןומה ךירצמ החפשמבו תויגוזב לופיטו םידלי לודיג
.םייתריצי
םיחילצמ םלוכ אל .םידלי לדגל ידכ םייתריצי דואמ תויהל ךירצ
.ךכב
תא ןיא ,החפשמלו תיבל ץוחמ תולעופש םישנהמ דואמ הברהל
תיתריציה תלוכיה
דובעשה ללגב ןהלש תוירציה תא דבאמ ןהמ לודג קלחו ,וזה
ןוצרלו הריירקל
תוסרוסמ שממ ןקלח .תיבה תוריק ילתכל ץוחמ והשמ והשימ תויהל
.תינימה הניחבהמ
םיללמואו םיאכודמ םירוציי םירמ ומכ םישנב האור אל ינא
ךפהל אלא ,אקווד
םוי םויה יישק תורמל ,םייח ןמצעל ןגראל תולגוסמש תוקזח םישנ
תיתחפשמ תרגסמ ךותב םג
.תינומרה דימת אל
אל ,תוננבל םירופיס בותכת אל םלועל םירמש תויהל לוכי זא
תעדומ היהת
רישע הלש םלועהש קפס יל ןיא לבא ,תויטסינימפה היתויוכזל
תאש םירבדב
.םהל תעדומ חוטב אל


תולעופש םישנהמ לודג קלח.תרחא הייגוס רבכ וז :הכמ לעב יבגל
ץוחמש ירבגה םלועב
תוניכרמו ןתיבל ץוחמ םישנאמו םייחהמ תוכמ ןה םג תולבקמ תיבל
ידכ שאר
.םודיקה ץע לע ספטל ךישמהל
הריכמ ינא לבא ,םיכמ םילעב הענכהב תולבקמש םישנ דעב אל ינא
םירקמ םג
.תילולימו תיזיפ תוכמ םישנ הענכב םילבקמש םירבג לש םיכופה
.הז דגנ תממוקתמ טלחהב ינאו (תוכמ ןה תוילולימ תוכמ םג)
םישנו םירבג .חוכה לכב דגנתהלו שאר םירהל םיכירצ םיכומ םישנא
.דחאכ
רניו הנאידל וביגה
 
6/4/01 11:01
היקוק :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.ןופצפ שממ שממ ,וליפא ןטנטק ,ןטק רבדמ ץוח .דואמ יתבהא ,תמאה
לע הרתיו םירמש תעדוי תא ךיא לבא תינונטק תויהל הצור אל ינא
ןייז אוה בקעי ילוא ?תישנ אל איה ,הנמש איה םא המ זא ,התוישנ
.סבכל חכ הל שי הז ללגב קרו םימעפ 7 תרמוג םוי לכ איהו לע
וא תאש רמוא אל הז סקס תבכוכ אל איה םא םג םיזגהל ילבו
.רתוי תונהנ תויפאיהו תוזרה ךייתורבח
רופיסה לע הדותו ,והז
היקוקל וביגה
 
6/4/01 11:56
תינור :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ילש אמא וז םירמ ,ףוא


בושחו הלועמ רמאמ
תינורל וביגה
 
6/4/01 14:26
לטיור :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
םעפ לכ תמהדנו הקזח איה המכ ,ילש אמא לע תלכתסמ ינא םימעפל
הייחל הזיתיטנא אוה םצעב ילש םייחה ךלהמ לכ ,ןיידעו .שדחמ
.תיבהמ ךוניח לש ןיינע לכה הז ,תובר םימעפ יתבתכש ומכ .הלש
הלדג ילש אמא .םויה תשמתשמ ינא םהב םילכ םתוא ויה אל ילש אמאל
לדגל ,הלש רבגה תא בוהאלו תייצל הכנוחו ,ינרמש דואמ תיבב
הככ ,ילש אתבס הככ .הפה תא םותסלו לארשי תנידמ תראפתל םידלי
.ילש אמא םג הככו ילש הדוד


ולנצא םילבקמ םידכנה םויה דע .רתוי םיבשחנ םירבגה ,תיבב הלצא
תונבה .שמח וא שולש ינב םה םא םג ,םיערפומ סיכ ימד החפשמב
ודמל ,הזה ףסכב שמתשהל תמאב תולוכי ןהש תורמל ,תאז תמועל
לש ההוהמ רטש וא תויקוק ולביקשכ סומינב ךייחלו הפה תא םותסל
יירוהשכ ,יחא לש תירבב הז תא יתיאר םג ינא .םילקש םירשע
תרחא היה הז הווצמ תב יתגגח ינאשכ תאז תמועלו ,בטימב ורפו'צ
.ירמגל


םידכנ וא םיפדעומ םידלי שיו התוחפ הבהאהש תרמוא אל ינא
הבהאה ייוטיבו ,הרזעה ,הכימתה ,חטשה ינפ לע לבא ,םיפדעומ
םימעפל ינאשכו .ילש אמא לש החפשמב םירבגה לא רקיעב םינווכמ
הריכזמ רשי ינא ,תיטמוטוא תטפושו ימיא לש תולהנתהה תא תנחוב
תרקע ילש אמא זא .הריכמ איהש המ הז .הלדג תיב הזיאב ימצעל
דצמ .ילש םלועה ומכ רישע אל הלש םלועה ,סבכלו לשבל תגאוד ,תיב
הככ .הל שיש תוחוכה תא ימצעל הצור יתייה טלחהב ינא ,ינש
ךירצש לודג תיבו גוזנב ,םיינעבות םידלי השולש ןיב תנרמתמ
.קזחתל


דואמ בחר םורטקפס שי שיש ,הז לע תבשוח ינאש וישכע ,אוה ןינעה
לע תוחיש תלהנמש איהה ןיבל תיביטמיטלואה תיבה תרקע תומד ןיב
יתעדל .התב םע ןימ לע תוחיתפב תרבדמו היתורבח םע תומזגרוא
תויהל לוכי טלחהב רוססורפ דופה תטישב תויומדה יתש ןיב בוליש
,םא ןיב בולישה .רחא וא הז דצל םייבטוק תויהל םיבייח אל .סוש
.חצנמ בוליש יתעדל אוה תיטסיריירקו גוזתב
לטיורל וביגה
 
 
6/4/01 14:38
הלא :תאמ
ךוניח לש ןיינעל הבוגתב
ילש הרטפואילק ,קוידב
(-: חמש גח .םילימהו םילילצה ,תופיטה ןיב יתוא תנבה
הלאל וביגה
 
 
6/4/01 14:49
הירומ :תאמ
ךוניח לש ןיינעל הבוגתב
,ןייוצמו ,רדהנ הזו .חצנמה בולישה והז ךליבשבש תבשוח תא
.הזה בולישל יעיגתש ךל תלחאמ ינאו


אוהש םישנא שי ,רתויב חלצומה בולישה אל הז םליבשבש םישנא שי
הזש וליגו ותוא ושמימש םישנ שי ,םהלש תולוכיל םיאתמ אל
אוה ןדיצלש רבגהש ךכב בשחתהב רקיעב ,ידימ סומע בוליש
.הרשמ שילשב לכה הריירקהמ ץוחש קר -גוז ןבו בא ,טסיריירק


םשל תבייח ונתיאמ תחא לכש םעפ ףא רמא אל םזינימפה ,לכה הז
.טילחהל וניתוכזל ןעט קר אוה ,עיגהל
הירומל וביגה
 
 
6/4/01 15:06
לטיור :תאמ
העיד לש ןיינעל הבוגתב
,הירומ
.םינונימ לש ןיינע לכה הז
,תיבב הרוקש המ לכב םיאלמ םיפתוש םהש םירבח תוגוז יל שי
.םילושיבו תונויקנ ,דליב לופיט ,םיפסכ םירזת תניחבמ ןה
.ןמז רקיעב ,תויעב הברה ךל תרתופ היגולונכטה ,םויה
חתפל רשפא ,םיצור שממ םאו ,שיגנ רתוי ,ריהמ רתוי לכה
אל .םירשואמ םידליב לפטל םגו האנ תיב קיזחהל ,הריירק
.םייתוהמ םירבד לע רתוול םיבייח אל ,הז וא הז וא םיבייח
לטיורל וביגה
 
 
6/4/01 15:13
הירומ :תאמ
העיד לש ןיינעל הבוגתב
תוגוז שי .םהיניעב תיתוהמ אל איה הריירקש םישנא שי
ראשת איה - ךכ לכ ךומנ השיאה לש רכשהש ןוויכמש וטילחהש
ןוילימ שי .תולפטמה ימד תא ךוסחלו םידליב לפטל תיבב
אלא ,הריירקב תורחוב אל םישנ םהב תומוקמ הברה שיו תוביס
.תיבב הדובעב וא ,הדובעב


לבא ,ןתיא ההדזמ אל ינא ,ולאה תוביסה תא הניבמ אל ינא
,ןיאש ונלוכל ריכזהל םירומאש םישנאה ולאש תבשוח ינא
םיאתמ ילו ךל םיאתמש המ לכ אל .דחא לדומ היהיש רוסאו
.תרחא השיא לכל


ירדס תא שארמ עובקל רמייתנ לבו ,אשנתננ לב .לכה הז
לכל םוקמ ריתהל רומא םזילרולפ ,םירחא לש תויופידעה
.הריחב


.חמש גח
הירומל וביגה
 
 
6/4/01 15:18
לטיור :תאמ
רמוא בושול הבוגתב
.הרושה הקלפתה .םיאתמ הז יל
.םעפ דוע הנה .םיאתמ הז יל
דחא ףא לע הפוכ אל ינא ,דחא לכל םיאתמ הזש יתרמא אל
תועדה םימעלש םג המ ,ילאידיא ותוא תאצומ ינאש לדומ
ינא ,וישכע .םינתשמ ילש םילאידיאה םימעפל .תונתשמ ילש
ץירשהלו ןיסירפק תדכ רדסמתהל טילחא דחא םוי םאש תבשוח
,דובעל קיספהל תניינועמ אל ינאו ,םידלי השולש םיינש
תופתושב םיינועמש רבג םע דסמתהל רחבאש יל רורב
.ןויוושבו


.פוה ייה .חמשיש חמשו ול בוטש ימ
קוידב ,הז תא תבהוא איה ,השוע איהש המ םיאתמ ילש אמאל
אל תנמ לע תלפטמ התיבה איבהל הפידעמ הלש הרבחש ומכ
.דובעל קיספהל


.הקותמ ,ךל םג חמש גח
.עמתשנ
לטיורל וביגה
 
 
6/4/01 15:46
הירומ :תאמ
יל יל יל יל ילל הבוגתב
המ קוידב בוביסל רבעמ שממש הווקמ ינא ,ךל ,רמולכ
.בוביס דוע חספה דובכל ,תחא םעפ יתלחיא .תשפחמ תאש


.הרקי חמש גח היהישו
הירומל וביגה
 
 
6/4/01 17:17
ההולא סימ :תאמ
יל יל יל יל ילל הבוגתב
...תומולחב לבא ,םיאתמ הז יל םג
הלוכיש ןמוו-רדנוו איהש השיאה הדלונש ןימאהל יל השק
.תפומל תיב תרקע םגו גוז תב םג ,תיטסירירק תויהל םג
...ארבנ אל הזכ ןמ-רדנוו םגש חוטבש המ ,בגא
הדובע תועש ןיב בלשל הלוכיש תחא תיטסיריירק יל יארת
.םידליל אלמ ןמז תשדקהו לושיב ,יוקינ ןיבל תופרוטמ
....לעבה םע ךכ רחא סקס לע תרבדמ אל רבכ ינאו
ךמצע לש תולבגמה תא ריכהל המכחה ,לכה םיצור ונלוכ
.אל המו רשפא המ תעדלו
םייחה תפוקתב תולתכ הנתשמ "חצנמה בוליש"ה ,ךכל רבעמ
ודליש רחאלש תויטסיריירק ןומה יתרכה - תאצמנ תא הב
םידליה תא וחנז ,םינש המכ רחאלו ,הרירקה תא וחנז
...הרזחב


דימת ןכשה לש אשדהש חוכשל ונל רוסא - בושח יכהו
וליפא ךכב תודוהל הנכומ הניאש ימ םג ,רתוי קורי
.המצע יניעב
ונא רשאכ דימת טעמכש אוה רוכזל ינויח תמאבש המ לבא
בקורה לכ תא םילגמ ונא ,ןכשה לש אשדה תא םילבקמ
אשדה לא החמשב םירזוחו םיעלותהו תוחרקה ,ובש
...ונלש


םירחוב ונא הב ךרדה יכ יביל לכב הנימאמ ינא ןכל
- ונל המיאתמ רשא ךרדה איה - ונייח תא תויחל
((((: !!?םדעלב ונייח רשפ המ....תומולחהו
ההולא סימל וביגה
 
 
9/4/01 15:06
:תאמ
העיד לש ןיינעל הבוגתב
תורשפא ן י א םירמל .רוחבל תורשפא לש ןינע לכה הז
.ןינעב יידמ קומע רבכ איהש הדבועה םצעמ קר ולו ,רוחבל
ףוסבש חוטב אלו תבאוכ ,דאמ הבר העקשהב ךורכ םשמ תאצל
.הצור איהש המ הז ללכבש וא בוט רתוי היהי
,הצרת םא וא ,איהש המ תויהל ר ו ח ב ל תורשפא שי תבתוכל
תויהל תורשפא ןיא םירמל לבא ."םירמ" תויהל לכות
.לדבהה הזו .תאז תושעל הצרתו רחבת םא "תבתוכה"
.יפוי ךל הארנ הז ,וב תויהל תרחבש בצמ/םוקמב יח התאשכ
ךל רסח אלו) ךלש םוי םויה ייחב להנתמ התאשכ תאז תמועלו
,לעב ,תיב ךל שי ירהש ,ץוחבמ םירחא לש םטבמ תדוקנמ םולכ
םאש הרוצב להנתמ התאשכ ,("ךירצש המ לכ"ו ,ףסכ ,םידלי
רבעל רוזחל לוכי תייה םאו ,הנשמ תייה ךתוא םילאוש ויה
"תרחא רוחבל"הש אלא ,החמשב תאז השוע תייה ,תרחא רוחבלו
הזש המ םע דדומתהל תוחוכ ךל ןיא ילואו ,יידמ ךבוסמ םויה
המ אלא ,דדומתהל רתוי לק הז םעש ,תישיא ךל אל ,םורגי
,(םידלי ,אבא ,אמא) בהוא התאש ךלש הביבסל ךתבוגת םורגת
םתוא בהוא התאו ,ררחתשהל תרחבש ךכ לע "רקויב ומלשיש"ש
אל ינא ,לוקיש השוע ה/תא זא ,ער םהל םורגל הצור אלו
יל רסח אל ?רתוי בוט ינשה דצהש יל חיטבמ ימו ,לבוס
ל כ ו א הצרא ינא םאש העידיה קר יל הרסח לבא ,םולכ
.םוקמב םיראשנ ,הזכ רסוח לש הרקמב ,תרחא תויחל
,ךכ אל הז יתעדל ךא ,תונדחפ הזב האור והשימ ילוא
ראשיהלב יכ ,תונשלב רשאמ רתוי לודג ץמאמ ךורכ ראשיהלב
ךמצע תבוטל השוע התא תכללב וליאו םירחאל גאוד ה/תא
יפכ הל בוט ילוא ,םירמ תא טופשל רשפא יא ,ןכל .דבלב
,ילואו ,הילע "דבכ" הז ךא תונשל הצור איה ילוא ,איהש
שמח לכ תופלחתמש תועיד יתש ןיב היונש איה ,ילוא קר
רסח ילואש השגרהה קר ?רסח המ זא בוט לכהש ,תחאה ,תוקד
םא לבא ,גואדל/לשבל/תולתל/סבכל הל סאמנ ,הינשהו ?והשמ
תא המש איה ןכל ,ולבסי תבהוא איהש ולא תאז תושעל קיספת
איה .היריקי ולבסיש יתימאה לבסה תמועל הלש "לבס"ה
קר אלו םירחאב בשחתהל .תיתימאה הרובגה וזו !!תראשנ
.ךמצעב
.םיסקמה רופיסה לע הדות
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/4/01 15:10
היאמ :תאמ
העיד לש ןיינעל הבוגתב
הרימאה .אצי הז ךיא תעדוי אל .תועט וז "סומינונא"ה
היאמ - ילש איה
היאמל וביגה
 
 
10/4/01 22:17
הירומ :תאמ
העיד לש ןיינעל הבוגתב
.רוחבל תלוכי שי םיירמל


לודגה ןקלח ילוא ,תוילמיטפוא אל הלש תורירבה בור ילוא
תוראשה םג .תוירשפא ןהש תורמל ,תיוצר אל הל תוארנ
תא קפסמ שממ אל הזה רופיסהו) הלדג ילוא ןהבש תומכסומב
וא הרשוא לע תואדווב רפסמ אל םג ומכ ,וללה םיטרפה
.הריחב וז םג ,(התוללמוא


והשלכ סוטטס וא ,ווק סוטטס םע המלשה םג ,תרחוב איה
וב בצמב ,ןיינקל תוכז הל שי וב בצמב .הריחב איה ,רחא
קוחה תניחבמ דובכלו שפוחל ,העבצהל ,הלכשהל תוכז הל שי
.תובר תוריחב הל שי ירה - הרבחהו
הירומל וביגה
 
6/4/01 23:50
תאיל :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ירה איה התוא תראתמ תאש תויביסאפב) "הל וליחנהש םלועה תסיפת"
רוביח" הל ןיאש השיא הפ הרצי (המצעל רבד םוש ליחנהל הלכי אל
םייתונמא םיינימ םייוריג"ל החותפ הניא איהו ,"הלש תוישנה םע
."םייתטסאו
הנומת קר אל איה תונמאו ,תחא תיתטסא הסיפתמ רתוי שיש יל המדנ
.ןואיזומ לש ריק לע היולתש ךוג ןאו לש
הל םרוגש המב קר אל ?ךממ הנוש טושפ תאזה השאהש תורשפא לע תבשח
םירבדב אלא (רמאמב תבכעתמ תא הז לעש רורב) ,עונלו ךישמהל
גוסב ?היניעב ףורצ יפוי םהש םירבדב ?יתימא רשוא הל םימרוגש
?התוא םישגרמ םימתבו תמאבש םייוריגה ,םישנאה ,םיצפחה
.רורב הז ,ךממ תרחא איה
,תולכתסה ךותמ התוא תטפוש תא לבא
.הב תננובתמ תמאב אל
תאילל וביגה
 
 
7/4/01 3:41
יננא :תאמ
.רחא והשמ הפ דירטה יתואל הבוגתב
ךיא תרחא) רחאה לע תולכתסה ידי לע ונמצע תא םירידגמ ונחנא
(? ונחנא ימ עדנ


השיגרמ אל המצעב רמאמה תבתוכ .תרחאה השאה תא תגציימ םירמ
איהש תאז וא הבורק יכה היצפואה .תאצמנ איהש הרדגהה ךותב חונ
''םירמ'' איה הנממ תדחפמ יכה יכה
ולאכ .םירמ ומכ תושובכ םישנ טעמ אל תומייקש שיחכנ לבו
תולובכש ולאכ - תיטסינימפה הכיפמה םורט םישנה תא תוגציימש
,םיקפסמ םייחהש הממ תוניהל ןמצעל תורשפאמ אלש ,תיבה תרגסמל
םילנאפ יוקינו םידלי לודיגב ןדועיי תא תואורש
םלועל רחאב טבמה ירה ? תולכתסהל תוננובתה ןיב לדבהה המ
יביטקייבוס


רבכ ורבעש לבח קר ,ךוג ןאו לש םירויצב לוב תבשוי אקווד םירמ
לש תואיצמב תומייק ןיידע ולאכ 'תוימירמ' ןיידעו תואמ המכ
ישילשה ףלאה
יננאל וביגה
 
 
7/4/01 7:53
ץראוז :תאמ
.רחא והשמ הפ דירטה יתואל הבוגתב
,ונמצע תא םיבשוח ונחנאש ימ רותב ונמצע תא םירידגמ ונחנא
.הביבסלו םירחאל סחיב אקווד ואל


דחא הנקב תולוע ןניאש תויצטומ הדילומ הביבסה לומ האוושה
...השקבב ? תואמגוד ...ימצעה שומימה םע
,תובוטחו תוזר םישנ אוה הרבחב םויה לבוקמה "יפויה לדומ"
250 ינפל ...ףוג רעיש אלל םהינש - םיסקוסמו םיירירש םירבג
רופיא םע) םינולפיצ םירבגו תואלמ םישנ היה לדומ ותוא הנש
םיילגר חוליג לע בשח ללכב ימו ,(...שאר תואיפו דבכ
...הזחו


,הפי םדאל ומצע בשוח אוה םא ומצע תא לאשי םכמ דחא לכש
לע הנע אוה םא קודבי כ"חאו (תינוציח אקווד ואל) ךשומ
םדא וילע בשוח היה ותעדלש המ וא בשוח אוהש המ יפ לע הלאשה
...בוחרב רז


תא תחקל אוה יתימא םזינימפ ...תיטסינימפה הכיפהמה ןיינעבו
לע ותוא ןכל ורסמי םירבגהש תוכחל אל - םיידיל ןויווישה
םישח םה םא דחוימב ,םייונישמ םידחפמ םישנא .ףסכ לש שגמ
ומוקי םירבגש ופצת לא ןכל ,יונישה לש ויתואצותמ םימייואמ
ונחנאו דובעל וכל ,תורקיה וניתושנ" ןכל ודיגיו דחא רקוב
ולדג אל םה םא ..."הסיבכ תולתלו םידליה תא לדגל תיבב ראשנ
.םתס הככ םתוא ועימטי אל םה ,וללה םיכרעה לע
תיתוברתה תוילטנמה לבא ,גגוח םזינימפה היבנידנקס תונידמב
...תיסאלקה "תיברעמ"ה תוברתל התוושהל השקו הנוש םהלש
ץראוזל וביגה
 
 
7/4/01 19:40
יננא :תאמ
...תימצעה הרדגהה תוכזל הבוגתב
המ רותב ונמצע תא םירידגמ ונחנא :היגולוכיספב 'ב 'א
(הביבסה) ונחנאש םיבשוח םירחאש
יננאל וביגה
 
 
7/4/01 22:14
םיבוטנב :תאמ
ןטק ןוקיתל הבוגתב
:תורעה המכ
תא םירידגמ ונחנא ןוחטיב ירסח םישנא ונחנא םא קר .א
.ונימצע יפל אלו ,הרבחה יפל ונימצע


ונלש תואיצמה תסיפת תא םינוב (ונלוכ אל םא) וניבור.ב
ארקנ הז .םלוע תסיפת ונל םיליחנמ ,ןכש ךכ .הביבסה יפל
.היצזילאיצוס


םא יכ ,טופיש והשזיאמ עבונ אל ןאכ ןיינעה יתעדל
רתוי הסיפת תמועל הרואנ רתוי הסיפתו ,תויוברת ילדבהמ
.הרבחב השאה םוקימ לש תיביטימירפ
היתועד ינפל ויה תורדשמ הדועסמ לש היתועד ,תושעל המ
.הז הככ .ןיקנשמ ה'להנד לש


םלוכל םינייוצמ םייח תכרבב
םיבוטנב
םיבוטנבל וביגה
 
 
7/4/01 11:24
תאיל :תאמ
.רחא והשמ הפ דירטה יתואל הבוגתב
.שארב אוה תולכתסהו תוננובתה ןיב יתימאה לדבהה
יולגש המ תא םיאור ,חטשה ינפ לע ,"תינוציח" איה תולכתסהה
.וליבשב ץמאתהל ךירצ אלש המ ,ןיעל
.םייניעה דבלמ םימרוג דוע םיברועמ תוננובתהב


תוחפ טבמ תדוקנ ךותמ םירמב ןנובתהל יסנת םאש יוכיס שי
הדיחיה אל איה ךלש םלועה תפקשהש הנומא ךותמ ,תאשנתמ
,"הלובכ" ,"השובכ" אל ללכב איהש השא יארת ילוא ,תמייקה
.ימויק דעיכ םילנאפ תקנמו


לכ לש תוימיטיגלה תא עגרב תלטבמ תא ,םזינימפה םשב תרבודכ
ןיבמ אל ,"ראומ אל" אוהש החנהה ךותמ ,ךתעדכ הניא ותעדש ימ
.ךיירוחאמ רוא תונש אצמנ ,הנוכנה ךרדה תא ןיידע
םילכתסמש ,םיינוציק םייתדל האוושהה תא ןאכ הסינכמ יתייה
ילוא םצעב ."רואה תא ואר אל ןיידע"ש ימ לעכ םיינוליחה לע
.הז לע רתווא ינא


רידגהל איה (!תחא) םיכרדה תחאש ןוכנ :רמול יתיצר ינא זא
,וב תלכתסמ תאש הזה רחאה לבא ,רחאל האוושה ךות ךמצע תא
לכ טלובש טקלפל רבעמ הפיט וב תוארל יסנ .טידרק תצק ול ינת
קוידב ,תוריחב ןה ולש תוריחבהש הבשחמ תדוקנ ךותמ יאצ .ךכ
.הלאכ ןה ךלשש ומכ


פיטוארטס ךותל תולקב ארונ גלטקל רשפא ךתוא םגש החינמ ינא
,חוטש
.הזל רבעמ תצק ךב שיש תענכושמ ינא לבא


.לק רדס היהיש .חמש גחו ,הא
תאילל וביגה
 
 
7/4/01 19:29
יננא :תאמ
,יננאל הבוגתב
תולכתסהמ עבונ כ''דב הז רחאה לע תרוקיב םיריבעמשכ
תאז .רבאטוו וא תבקונ תורוקיבה םא הנשמ אל .ונילע
םלועמש רמול ךדיצמ דסחתמ תצק היהי הז .ונימצע לע תרוקיב
תא םישוע ונא .תאזכ תרוקיב םג םירחא לע תרוקיב תרבעה אל
תרוקיבהש םיניבמש עגרב .ארונ אל ?הפי אל .םוי םוי הז
רזוע הז םא .ימיטיגל הז ,הארמ ומכ ,ונימצע לע םצעב איה
תרוקיבה יזא ונילצא ונל עירפמ המ רתוי ןיבהל ונל
.תימיטיגל
התא ,םעפ ידמ םידדצל לכתסמ אל התא םאש רמואש טפשמ שי
.םייחה תא תצק ספספמ


םה .תונציצמ הזל אורקל רשפא .םישוע םהש המ הז םינמא
תוריציה .הז תא םיאור םה ךיא םיבתוכו םידדצל םילכתסמ
.טופשל לש הזה םוקמהמ תוריוצמו תובתכנ רתויב תולודגה


.הזמ רתוי אל .ךמצעל טנרפר קר אוה הזה הרקמב רחאה


.םינוכנ םירקמהמ הברהב םיפיטואירטס


יתייה אל םא .ילש אמאו ילש תודודה םג איה יליבשב םירמ
םוקמב תראשנ יתיהש הארנכ ,תרוקיב ןהילע ריבעהל תלגוסמ
םמורתהל ונל רזוע םימעפ הברה תרוקיבש הככ .תואצמנ ןהש
.םייפנכ שורפלו
יננאל וביגה
 
 
8/4/01 1:29
הירומ :תאמ
,יננאל הבוגתב
ינשב תדבוע איה ,תיביטקודניאו תיביטקודד איה תונמא
אב ינא .הב יתומלאש המ הז ,הב הפיש המ הז ,םינוויכה
ללגבו ,ילש םינפה לע והשמ רמוא ינא ,ץוחלו םינפהמ
תוהדזהל םוקמ רתונ (הבוט תונמא וז םא) תונשרפה חוורמ
ינא ,םינפה לא ץוחהמ אב ינא .םירחא לש היצקאיר וא
רתונ ,תונשרפה חוורמ ללגבו ,ירוביצה לע והשמ רמוא
,תונשרפה חוורמ םלועל לבא .הפוצה לש היצקאירל םוקמ
,תרשפאמל התוא ךפוהש אוה ,הנוכנה הדימב סנאיבמאה
םדא ןיבש הקדה הממדה לוק ,הארשה תנתונו תכוותמל
השורד ,תונציצמ השורד אל ךכ םשל .ומצעל
לש טנמלא שי .םינפה לא תוננובתה ,היצקפסורטניא
תפילקכ הווש אוה - בושו ,תוריציה ןמ קלחב תונציצמ
.וב שיש המ לכ הז םא ,םושה


.אל ןתינו ,ןמזו םוקמל רבחלו "ךיא"ה לע רבדל ןתינו
.םיצור םא םהינש תא רשפא ,הבוט הריציב


תניחב ,ולש ףוקישו האוושהמ תעבונ ןכא תרוקיב תרבעה
,םוקמ ,ןמז תיולת איה .תיכרע הנחבא תריציו םילדבהה
.תימינפ םג תויהל הלוכי תרוקיב לבא .רקבמו


תרגסמב ,הל םיאתמש המ התשע ילש אמאש החוטב ינא
תא תושעל הלוכי ינא ,הלש תוישיאהו תויתרבחה תולבגמה
יל היהי .אל םא רחא והשמו ,יל םיאתמ הז םא רבדה ותוא
יל היהי ,תיתרבח תולבוקמב ןגועמ הזה "אל"ה םא רתוי לק
וא יוקיחל םילדומ יל ונתניי םא תאז תושעל רתוי לק
רשק ילב הז תא תושעל םג ןתינ לבא .םירשפאמ םילדומ
םינווגב תואב תוכפהמו ,הכפהמ כ"דב אוה םשה ,םולכל
רובע הריחבש ךכב שאר לקהל ןיא לבא .םינתשמ םיחווטו
ינא זא ירהש ,םירחא לע תרוקיב ילב תושעיהל הרומא ימצע
.תאשנתמ אלא ,ירובע תרחוב אל


ילכוא) ךוג ןאול אל איה הנווכהש תבשוח ינאו
.(תלשבמה) קייד ןאול אלא (?םיסובלובה
הירומל וביגה
 
 
8/4/01 1:38
הירומ :תאמ
דימת אל ,שממ אלל הבוגתב
.רימרו היה הזש יל המדנ


anyone?
הירומל וביגה
 
 
8/4/01 1:53
יננא :תאמ
דימת אל ,שממ אלל הבוגתב
לש פא-ולב הייארל .הריציב יזכרמ קלח איה תונציצמה
םימעפ הברה .קוק'ציה לש ירוחאה רדחה ,וינוטנא
הנהכו הנהכ דועו סולאפה ,חצרה ילכ איה המלצמה
.תויונשרפ


,ער רבד אל איה תרוקיב ,ער רבד אל איה תונציצמ
.ער רבד אל אוה טופיש


הרימאב םא .רחאה לש טופיש םיאור ונא תובר תויונמאב
.'דכו תיטתסא ,תיטילופ
םייטסיאוגא ,םיפורטנזימ ויה םילודגה םינמאהמ קלח
.ןצקומ ןפואב םייתרוקיבו


,םירחא לע תרוקיב ילב השעת ךמצע רובע הריחבש ףידע
תאז תמועל .םירחאמ תצק ךמצע תא תקתנמ תא זא יכ
הצור אל ינא םש ךמצעל רמולו רערעל ,ןיחבהל תורשפאה
.תכרובמ איה תויהל
יננאל וביגה
 
 
8/4/01 2:02
הירומ :תאמ
דימת אל ,שממ אלל הבוגתב
לש ןועגישה הזה פוקסב ,"המ"המ "ךיא"ה תא דירפהל
.לשמל ,יטנוולר אל ךוג ןאו


לש (ימשרה םשה אוה ךיראת הזיא) גרוהל האצוהה
םג לבא ,בושח דואמ "ךיא" הכותב תדגאמ ,היוג
.רדהנ "המ"ה וידעלב
ןתינ ,הווח תודוא לכה לש "ךיא"ה תא תעדל ילב םג
לש "ךיא"ה תא תעדל ילב םג ,"המ"ה תויוכיא לע רבדל
תלקס לש העפשה לע רבדל רשפא - ןילרב ימשב םיכאלמ
.םיטושו םיעבצ


טופישל תיטנוולר תויהל תבייח אל ןמא לש תוישיא
תיווזה רתווהל בייח אל יטילופ טסקטנוק ,"המ"ה
תעוטנ תויהל תבייח אל תיתרבחה תרוקיבה ,הדיחיה
.קיפסמ בוט המ"ה םא אל ,הריציה ןמז


.תונמאב הפיש המ הז
הירומל וביגה
 
 
8/4/01 16:02
יננא :תאמ
םג רשפאול הבוגתב
?המ
יננאל וביגה
 
 
8/4/01 0:48
לואשל עדויש הז :תאמ
,יננאל הבוגתב
היאר אקווד אלא - תואשנתה םוש יתאצמ אל ינא לבא ,החילס
ינעי) "תיטסיריירקה השאה" לומ "תרחאה השאה" לש תינויווש
(תילאוטקלטניא-ימס ,תיטסיריירק


תא םיגדהל תורומא רמאמה ףוסב תועמדה זא ,ןוכנ יתנבה םא
תישנ הווחא רתוי - דחי םג "ינא"ו "איה" לש הקוצמה תשוחת
ןיא) "שלחה ןימה/הפיה ןימה" לש יוכידהו חופיקה ןיינעל
(רתוימה תא קוחמל ךרוצ
לואשל עדויש הזל וביגה
 
8/4/01 0:57
ןהכ זעוב :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.יתבהא .דואמ הפי רמאמ ,תישאר
ררחושמש ימ אוה ןירוח-ןבש איה יתעד ,תוריחה גח ופורפא ,תינש
לוכי אוה .ול אבש המ תמאב השועש ימ .הביבסה ידיב ולש וטופישמ
למעו הידלי ,הלעבל (הרואכל) תדבעושמ ,תיב תרקע ,םירמ תויהל
תרוכשמ םע ,םיבשחמ תרבח תאישנ םג תויהל לוכי אוה .םוי םויה
,םוי םוי ,םויב הדובע תועש 15 - תינרדומ תודבע םע לבא - הרידא
.הנש רחא הנש ,שדוח שדוח


אוה דבע ?ולש תחלקמב המ רש ימ תפכיא ימל ,הזכ אוה בצמהשכו
יולת דימת אל - אלפה הברמל - רשואהו ,החפיש איה החפיש ,דבע
ךל ןיא וא ךל שיש תבשוח הביבסהש תוריחה תדימב


תכרעמ לש היצזינגרוא-הרב ףוחדה ךרוצה תא רתוס אל הז לכו)
לוקשל תולוכיש םישנ דיתעב הנייהת ,הווהה תודליש ידכ ,ךוניחה
תבשל" ןיב ,תיתימא הריחב תלוכי ןהל הנייהתש .יתימאה ןנוצר תא
("הדובעל תאצל" ןיבל "תיבב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/4/01 19:57
תחרפת :תאמ
...תוריחה גח ופורפאל הבוגתב
םע תיבב תבשל ןיב ןניא תויצפואהש דבלמ ,ירמגל הז םע המיכסמ
.דובעל תאצל וא םידליה
.םהלש םיבוליש וא ,ןיבל ןיב תויורשפא הברה דוע שי
שי םאב) םייחל רנטרפה םע םייחה תא םיקלחמ ךיא איה הלאשה
.( (: ..הזכ שי םא) וידחי ילכלכה לועב םיאשונ ךיאו (הזכ


!!!!חיימש גח
תחרפתל וביגה
 
9/4/01 12:45
הירמ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.הבשחמ ררועמ
הירמל וביגה
 
10/4/01 5:26
תחרפת :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
לכ לע רתוול םאה ,הטלחה תושעל הכירצ יתייה ייחב בלש והשזיאב
םישוגירה יאלמ ,םיזחופה ייחב ךישמהל וא ,םלתל סנכהלו ,תומולחה
.ןנאפהו
םירשעו שמחב םכילא בותכל םג ,ןכ) הינשה היצפואה לע יתכלה
המיענ הזירב םע השובל אל דחוימב ,שוגיר לש גוס הז רקובב
.(בושח אל בוט ...תא יל תפטלמש


תעקתשמו לכה לע תרתוומ יתייה םא השיגרמ יתייה ךיא תעדוי אל
.בוט תוחפש ןימאהל הצור ינא ,ןשע ינוויכ ינש םע הרידבו לעבב
בור לבא ,ןהב האנקמ ינא םימעפל ,םלתל סנכהל וטילחהש ולא לע
,תחא םעפ קר םתוא םייח ,םיפי םייחה .יתרחבש הממ הצורמ ןמזה
.םיציבב םיהולא תא סופתל תוסנל יאדכ
:)
תחרפתל וביגה
 
 
21/4/01 14:56
םיהולא לש תחתב די :תאמ
הוח לש תימגודהו הדשהל הבוגתב
:עידוהל יתשקבתה


.ינא םג .םיציבה תא יררחשת םא ךל ודוי םלוכ
תא ,תוילגעמ תועונתב .תוכרב זא .הביבסב ראשהל תשקעתמ תא םא
.ןושלה תא םג ןיינעב ברעלו קוסנל הלוכי


.םיציבב ץחלה תא יפרה אנא .ךכ וא ךכ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!וווווווווישכע
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
10/4/01 6:21
רביירש הירמ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
אצמ ,קוחר רתוי תכלוה יתייה .האיצמ תאזכ בקעיש אל הז ,ונניב
.ונימ תא ןימ
ולאכ םיעצמאב ותשא תא אכדמ רואנ רבג וב בצמ תראתמ תייה אלימ
.קינקנ תרמוא יתייה זא ,םירחאו
רביירש הירמל וביגה
 
10/4/01 16:30
לקשמו ףוג יומיד תויעב םע הננב :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הריחב שממ ןיא ונתיאמ דחא ףאל - הלודג תחא הילשאב םייח םכלוכ
ינוחטבה בצמהו תידוהיה הירוטסיהה םע תאזה ץראב ונדלונ ונלוכ -
ןכשה םע ונתוא וכניחש םירומה םע ונלש םייפיצפסה םירוהה םע
תיטרפה הביבסהו הלש תוישיאה תויווחהו תחא/דחא לכ םיידי חלשש
הזתיטנאכ אב הז םתרכהש הממ הנוש םא םג) תמייוסמ ךרדל הליבוהש
.(ןיאמ הייקנ הריחבכ אלו
ןעמל םויקל היוארש השיא ןיב תמאב איה הריחבה םאה הזמ ץוח
אלל שגר אלל טקלטניא לש םויקל היוארש השיא ןיבל הלעבו הידלי
אוה תויורשפאה ןווגמ םייניעהו שארה תא וחתפת - הריסמו הניתנ
!!!שארב לכה - םילבגומ ךכ לכ ונחנאו יפוסניא
לקשמו ףוג יומיד תויעב םע הננבל וביגה
 
11/4/01 21:39
החוחז_האושנ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
םעפה לבא ,תויטפמיס דואמ ךלש תומישרה ללכ ךרדב .תמאב ,ונ
יל תראתמ ינא .ךלש תחלקמה לש םימה ומכ ךל הכפשנ תואשנתהה
םירמל יטילחתש תא ימ לבא ,'וכו ךיילגרל רוא תוילרבילהש
םויה לכ הסיבכ תולתל עזעזמ הארנ ךל ?הליבשב בוט המ תירופאטמה
ילו (םירבג וליפא םימעפל ,תעדוי תא ,הז תא תושעל ךירצ והשימ)
.םינוכתמו םירונת לע תרבדמ איה יכ ךלש הנכשל גועלל עזעזמ הארנ
םיבשוחש םייתודליו םיטסיאוגא םיסופיט םיעזעזמ רתוי הברה יתוא
תויהל ידכ םג .דחא חווט ךורא ביצי רשק ךיבשב "ידמ רתוי" םהש
.תזגרה ,ףוא .תונמוימ ךירצ םינש ךרואל םיאושנ
החוחז_האושנל וביגה
 
24/4/01 10:03
תטטצמה :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב


?תוחפ שי םירמל םנמואה
...רורב אל
,הברה ול ןיאש םדא וניא ינע"
"הברהל קקותשמש םדא אלא


,הרקמ לכב
יתעדל
ידרוסבאה םדאה"
הז אוה
!!!"הנתשמ וניא םלועלש
(יחכונה ובצממ קפוסמ וניא םא רקיעב)
,הלפאב הציפק איה החימצ
יוניש ,תואצותל תוירחא אלל ,השק
.הז הככ


רבדל לק ,ןבומכו
...תושעל השק ךכ לכו
תטטצמהל וביגה
 
30/10/01 10:05
יקיק :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
תוגהונ ונאש יפכ וא , השיאה לש הדמעמ לע בתכנו רמאנ הברה
" רחאה ןימה " ונמצעל אורקל
לע " רחאה ןימה " רבוב הד ןומיס לשרפסה לע הצלמהב ליחתא ינא
תוישנה , השיאה לע תרדהנ הריקס . םינשה ךרואל השיאה לש הדמעמ
דעו םדק ימימ םישנה תא םיספותו וספת ( םירבגה ) הרבחה ךיאו
. םויה
תויהל תויהל םויה דחפה ונב םייקש תבשוח ינא , רמאמל סחיתהבו
תמיוסמ הדימבו תיוויטימירפ הנכש התוא וא ונלש תוהמאה ומכ
. תישגיר תוכנ תויהל ונכפה
הנכשל הזתיטנא ןיעמ תויהל תוחפל וא םירבג ומכ גהנתהל תוסנמ
ורמאשכ ירובע הלודג דואמ האמחמ התיה וז םעפש יל רוכז ,תסבכמה
תויהל יתיצר אל ךכ לכ , ירבג ןפואב תגהנתמ וא תבשוח ינאש יל
םויה .ןיינעה ךרוצל םייפג תרסח, השלח , תיתולת השיא התוא
.... הלודג האמחמ אל וז רבג ומכ בושחלש הניבמ ינא םואתפ
לשבלו חבטמל סנכיהל וא תויהמיא תושוחת שיגרהל לוספ םוש ןיאשו
תניחבמ תולבגומ ויה םישנה רבעב ( הרוק היה אל רבעבש רבד )
ןהלש תויורשפאה תניחבמ הרבחב ןהלש תובישחה
לבא רפתשה ונלש דמעמהו תויורשפא רתוי הברה ונל שי םויה
ונחנא ןכלו , ןיטולחל ונמצע תא ונרדגה אל דוע ילוא ,ןיידע
.הווח לש תימגוד תויהלל תודש תויהל ןיב תוענ ןיידע
יקיקל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא