םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

תינוריע הדגא
ןגד הלא


לש םינויברג ,םייפגמ יתשבל
'רסנפס דנא סקרמ'מ םיגייד-תשר
וטסירא' תרצות הרוחש ינימ תלמשו
שלושמל תוזילעב יימעפ יתמשו 'טמש
ךותב עיפוה ריג דר'ציר םאה .יבנלא
ךיא רבסה ינממ שקיבו הפוסכ 'סוסקל'
תמועל .םואתפ המ ?בורוזולראל עיגהל
ןיינעתה יניזורגה קילומש תאז
ול רוכמל 'רמוח' יל שי םא תומימתב


הינונקה


?התוא ךירצשכ ליבקמ ילא הפיא ?תאזה תיטקרונאה הטומרשה איה הפיא
בצמ טושפ .דבל דדומתהל הכירצ ןאכ ינאו דווילוהב איה ,חטב ,ןכ
סקפ ךל שי ,הלסאה ךותמ ךלש שארה תא יאיצות ילא ולה .יסאלק
איה תמאה !!!יראלולסל ף-ו-ח-ד ילא ירשקתת ,יתוחא ךממ אנא .תואיצמהמ
וא ףשפושמ ןיד ךרוע הזיאב רזעיהל יתיצר לכה ךסב תואיצמ ופורפאש
םיחאה תא וא ,ינסיד טלוו תא עובתל לכואש ליבשב תחלוממ ןיד תכרועב
קינקיפ םה םייחהש יל חיטבהש קאינמה תא וא גרבליפס ןביטס תא וא םירג
,תומולחה ךיסנ תא יל תאצומ וטוטוא הכיסנה ינאשו ךשמתמו ךורא דחא
.העיקשה רבעל וידחי רוהדלמ ונדעב רוצעי אל רבד זאשו
המש ינא םאו תאזה היזטנפה תא יל חיטבה והשימ .תויזהב אל ינא ,אל
וחיטבהש קר אלו ,ןכ .ותבוטל רמגיי אל הז ,ילש םיידיה יתש תא וילע
לע ושמימ ףא ,ודוסימ ירקש הארנה יפכ אוהש ןוזח תירזכא תויבקעב יל
םינש ךשמב ורזחומו וזחמוהש חומ תפיטש לש תונוש תוטיש תספורה יתעדות
.תויטרקומד אלו תולפא תוכלממב וטלשש םייתצלפמ םינדור ידי לע תובר
תאלח םה ,ייפלכ תאזה הינונקה ירוחאמ םידמועש דיגאת וא םדא ותואו
תאז האור ינא ןכל .יארחא אלו ינודז עשפב ידגנ ועשפש ישונאה ןימה
לכב טפשיהל ידכ וספתיי ל"נהש ךכל ישיא ןפואב גואדל תירוביצ תוחילשכ
תונחטמ הפצמ ינא ןכ ומכ .םהימוד לכ ואריו וארי ןעמל ןידה תרמוח
חונא אל ינאו ,קד קבאל םימשאה וא םשאה לש אמא-מיאה תא ונחטייש קדצה
רובע קוחב עובקש ילמיסקמה שנועה תא ולבקי םילוונמהש דע טוקשא אלו
.ינומכ קוח ירמושו םימימת םיחרזא דגנ רק םדב םישענש ףויזו האנוה


הרדופ יל יתמש


הארנ תמאב ?תאזכש תתוועמ היזטנפ דבל איצמהל הלוכי יתייהש םכל הארנ
ןוזחה יב לתשוה אלמלאו הרוהטו המימת יתדלונ ירה .ןכתיי אל ?םכל
רדסב םויה יתייה ,געלנה(ידווילוה בטורב הלרדניס) 'ידוורדניס'ה
.רומג
רשיה החלצה תוחיטבמש תואחסונה לכ תא יתיסינ אלש עגרל ובשחת אלשו
ךשמב גרוחה יבא לש ותיבב הקימרקהו םילנפה תא יתפשפש :לשמל .תודגאהמ
לש הלמש יתלביק םאה .םיינרופיצה לכ יל וקדסנש דע םיישדוח טעמכ
.ועמשמכ וטושפ ארח .יתלביק ארח ?הרומתב ראות הפי ךיסנו 'ינאמרא'
םהלש םיחירסמה םיתורישהו תחלקמה תא םג תפצרקמ ימצע תא יתאצמ ןכש
יתשאייתה אל ,םנמואו .גרוחה לייחה יחא לש םידמה תא תבשב תצהגמ םגו
לש םינויברג ,םייפגמ יתשבל הנושארה תונמדזהב .יחור הלפנ אלו
וטסירא' תרצות הרוחש ינימ תלמשו 'רסנפס דנא סקרמ'מ םיגייד-תשר
ךותב עיפוה ריג דר'ציר םאה .יבנלא שלושמל תוזילעב יימעפ יתמשו 'טמש
.םואתפ המ ?בורוזולראל עיגהל ךיא רבסה ינממ שקיבו הפוסכ 'סוסקל'
רוכמל 'רמוח' יל שי םא תומימתב ןיינעתה יניזורגה קילומש תאז תמועל
ינאש וצרש םייגולויב םילשכ המכ חצמ תוזעב ילא ונפ ךכל ףסונבו ,ול
המ ?ינא ?םילקש םישימח .םילקש םישימח תרומת םיליחבמ םירבד םתא השעא
םתיפיצ יאדוו ולאכש תומוארט ירחא !?ולה ,הכיסנ ינאש םיאור אל םה
ייעצפ תא קקלל ידכ רתויב הבורקה הכושחה הטמסל הנפא ינאו רבשת יחורש
םג ותוא םישגא ינאו םולח יל וחיטבה ינא .ינא אל ךא .אבחיהב םיתתושה
טעמ יתבברעש ינפל אל החפשמה אפורל יתכלה זא .יתוא גורהי הז םא
תויתונמואבו שגרב ןתוא יתחרמו ההכ הלוגס תיללצב הרופא רופיא תיללצ
יתוא דבאל הסינ גרוחה יבאש זאמ ,רוטקוד" .ייניע יתשל תחתמ הבר
.הלילב תמדרנ אל ינאו םיטויס יל שי 'ןמש-ןב' רעיב הליחת הנווכב
ןבומכ .ןחב אפורה רבעל יתפעפיה "?ןושיל יל רוזעיש והשמ יל תתל לכות
וילע יתתחשה םניחל אל ךא ,ןתסרכו חירקמ הנומשו םישיש ןב היה אוהש
. 'ןבאו' ירודכ םיעברא לש הליבח תדעור דיב יל ןתנ אוה ןכש יימסק תא
יתרחב תובר תויוטבלתה רחאלו תינייפוא תיתוכלמ תוצילעב התיבה יתסנכנ
תייפוגל הקימעמ הבשחמ רחאל יתמאתה התואש ,דורו ןטאסמ ינימ תיאצחב
ייפגמ תא יתסכרו םיילגרהמ תורעיש יתדרוה .לוגס עבצב תעגשמ הפיטק
םירוחשה ישמה ייעצמ לע יתבכשנ תאז לכ רחאל .ילש סטרבור הילו'ג-ה
קוידב העש יצח יתיכיח .הסיפחב ויהש םירודכה לכ תא יתעלבו ילש
יתררועתה םאה .תסכרפאה ךות לא הקוצמב תפשנתמ ילוכ לכ ,100 יתגייחו
אוהשכ יילעמ ןכר רעיש בוהז ךיסנ םאה ?רתוי בוט םלועל הנש האמ ירחא
.ארח יתלביק תואיצמב ,ילוא תומולחב ?יישוח תולכ דע יתוא 'תפרצמ'
יילעמשכ 'בוליכיא'ב יתררועתה .הלמה לש התוטשפ ןבומ אולמב ארח בושו
ןקוח דבכ יסור אטבמב יב המשיי תוחא התוא .הינמחר אל ללכ תוחא תנכור
ךרדה וז התייה אל בוש ךא ,םיבולעה ייח תא ליצה םנמוא רשא ,ירזכא
תידיימ יתוא הכפהש הדבוע ,לכמ רתוי יתלחייו יתיוויק הל רשא תיסאלקה
םיענכושמ יאדוו םתא הז בלשב .המלחה יכילהתב תרסוימו הדדוב הכיסנל
הניז .ינא אל ךא ,השולח תונע לוקב ענכאו םיימשל ןבל לגד םיראש
המחלמ אלל דובאה ימולח לע רתוואש םרטב תילאוסקסורטה הכיסנל ךופהת
תנמ לע ילש םיבאודה םירוחטל עוגרמ ןתאו טעמ ששואתא קר ינא .הראש
ינא דימו תיטייבוסה ה'גנינה םהב התשעש ןקוחה תמוארטמ םמצעל ורזחיש
תאצל ליבשב ףסכ תפסוא ינא םעפהו .ילש האבה תינכותה לע תרעתסמ רבכ
עבטת גילפא הבש תוגונעתה תניפס ילוא ,םשה תרזעב .ןוויב 'זורק'ל
דוה תא ליצהל ליבשב םיעונמה רדחמ עתפל ץוצי וירפקיד ודרנואילו
הנותאב יל ןיתמי 'סואז' ,ערה הרקמבש וא .ירזכא לרוגמ יתוממור
'יקאלפוס' תנמ םעו בחר ךויחב 'סילופורקא' בוחרבש הרוכשה ותרידב
אל תמאה תא .רחא ןדעמ הז היהי ילואו .ירבעל תטשומה הנוסחה ודיב
וזיא הנשמ אל :םודא וק יל שי ןאכ יכ ,לערומ חופת אל קר ,המ יל בושח
ינא ,הנטק יתייהשכ סקלפנרוקה לע יל וקזב 'םירג םיחא' לש תומכ
,(ויהיש לככ םירוטאינימ) םירבג העבשש היישעמה תא עלבא אל םלועל
תנווכתמ ינאו .השאה לש רתויב םיבוטה םינוטלפאה הירבח תויהל םילוכי
רעיש םע הדילמו ןטבמ תיתימא הכיסנ איהש ינומכ תחא וליפא ,השא לכל
.הדגאב ומכ שממ םדכ תומודא םייתפשו הלילה ומכ רוחש


?דנא יפה


ירפ הלוכש הדגא רדגב םנה הלעמל רכזנה טסקטב תוערואמהו תודבועה לכ
ןוימד לכ .תינמז השלוחו ילכש ןויפר לש עגרב ובתכנו ינלוחה ינוימד
הקומע הלחלח ררועמו ירקמ אוה ,תואיצמב תושוע םישנש םירבד ןיבל םניב
ךיסנל תוקוקז אל תויתימא תוכיסנש ,תונב ,תועדוי ונלוכ ירה .טלחהב
ןומראו תושידח תוינוכמ לש יצ ,םיבצעמ ידגבל אלא ,ןשפנ תוולש ליבשב
.תיתוכיסנ המחג לכ אלמל םינוכנ רשא םיעצרנ םידבעב אלמ
!ףוס

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
18/3/01 15:14
םישנב הפיה :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
?הזה רבדה הז המ
תמאב יהמ רמולכ ,וב ןודל יואר ןכאש אשונב ,ןיינעמ דואמ ליחתמ
תא תואור ונחנאש ךיא לע תיאקירמאה היזטנפהו דווילוה לש התעפשה
תודבאתהה .ןמואי לב לפשל דע ,רדרדימו רדרדימו ךלוה לבא .ונמצע
דעב אל ינאש אל הז .תיספא הביתכ תמר ,לכל ףסונבו ?הז המ ?וזה
.ןיא הז תא וליפא הפ לבא ,בוט ארקנ אוה יכ קר והשמ בותכל
!םדוק תחא העש הפיו ,רתאל תכרוע הנומת
םישנב הפיהל וביגה
 
 
19/3/01 14:51
הלא :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
רחא רבד טושפ הז ילוא
.רבדה ותוא קוידב הז ילואו
רשא זרפומ ירופאטמ ףועפיע קר אלא ,תודבאתה אל איה תודבאתההו
.סומסוקה רבעל תומימתב הייודבה תומדה ידי לע חלשנ


.ךייתולאשל יתינעש הווקמ
הלא ,ךלש
הלאל וביגה
 
 
4/1/03 1:36
29קירא :תאמ
?הזה רבדה הז המל הבוגתב
קזח טסקט הז : יתמדוק לש עלבה ירבד לע טעמ לקהל ידכב
.בלל עגונו
29קיראל וביגה
 
18/3/01 15:19
הוח :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.םיסקמ
:הזכ והשמ ךלוהש ינטיל ינד לש רישה תא דואמ יל ריכזה
.לוממ הנכשה לש תבה תראשנ הכלמ תויהל תיצר דימת
...הבוצע היהת לא
...עסמה לא אצנ תאו ינא
דחא ךיסנ קר םיטיברשו םירתכ תוכירצ תמאב אל ונחנא רוציקב
לבא םיעצמא לד םנמוא) .ונלש יטרפה טרסה תא םייבנו קחשנ ותיאש
.(תופוק רבוש
THE END
הוחל וביגה
 
 
18/3/01 20:13
ןהכ זעוב :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
יתוא ךל ןתא זא
תואמגוד המכב
רוחבל זא ילכותו
תוכבל וא קוחצל םא
ינא
תוחפל עדא
"ךליבשב לכה יתישעש
.תמאב הפהפי ריש .1978 .ינטיל ינד
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/6/01 13:51
תורענב הפיה :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
לע תבשוח תאש דמחנ לבא והשמ אל ךלש רופיסה יתעדל הככ זא בוט
"םידמחנ" םירבד
המ ךל דיגי ינא זאו יל ידיגת תרפוס תויהל יצרת םא רוציקב
.....ילש העדה
הכלמה איה יכ ליבקמ ילא תא יבילעתש ךל המיכסמ אל םג ינאו
............ ילש
תבשוחש יהשימ שיש החמש דואמ ינאו עטק לש הלחא תבתכ הרבח םתס
............הרוצה התואב םירבדה לכ לע ינומכ
תורענב הפיהל וביגה
 
18/3/01 15:20
הידקש :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
תאזה הדגאה לש חפב לופיל םגש איה תמאה ,בוט ?הנושאר ינא ,המ
שפחל ונל םרוג הז .םיטרסה ינפלוא תא ףורשל ךירצ .הנושאר יתייה
הז ,םימשא תוחפ םיטרסהש איה תמאה .דבל ראשהל ףוסבו תויזטנפ
תוליבגמ המכ םעפ םתבשח ,תולבגומ יתלבה תויורשפאה לש הזה רודה
הנידמב יתלדג ינא ?תולבגומ יתלב תויורשפא תויהל תולוכ
הזיא גישהל ידכ רקובב עבראב רותב םידמוע ויהש תיטסינומוק
יתסנכנו 6 ליגב ץראל יתעגה ךיא תרכוז ןיידע ינאו ,הינבגע
אל ,םולכ תונקל יתלוכי אלו םלהב ביבסמ יתלכתסה ,טקרמרפוסל
,םיסחיב םג ונתיא הז הככ .טושפ םולכ יתיאר אל ,םולכ יתרחב
.םעטה שוח תא ונדביא רבכ ,קורזלו לכהמ םועטל ונל רתומש בורמ
דע הגועה תא ונלכא ,םיסחיל םייניב תוגרד הברה ךכ לכ ונאצמה
ימ םוקיש .העש רובעכ ררקמב התוא ונאצמ ןידעו ןורחאה רוריפל
דחא לכ !היזטנפ טרסמ בואש אל הזו שפחמ אוה המ עדוי תמאבש
ותוא ופחסי ,ותוא ומיסקיש הכחמו הלצע תעלות ומכ בשוי ונתיאמ
םיטרסב הבהא ירוסיי ,בל ומישת םא ?הז הז המ ."הז תא ול ושעי"ו
הרוסא הבהא ,םיעזג ,תודמעמ ןיב םילדבה - םירוסיאב םרוקמ
ונחנאש המ ,התוא שממל תוצתרל ולאה תוחוכה תא תרצויש תרסיימו
םאש םיחוטב ויהת .קחשמה חתמ לכה ךסב הז הקיטנמורכ םיאור
תוילארשי תוחפשמ יתשל םידלי ,םויה םייח ויה הילויו ואימור
הל רמוא היה ואימורו ,ץוטס םומיסקמ םהל היה ,ביבא תמרב תוליגר
רתויש והשמ שי ילוא ,הז שממ אל הז ,עדוי אל ינא" ומכ והשמ
איהש החוטב אל איהש ול תרמוא התייה הילויש וא ."יל םיאתמ
.ונתיאמ היהנ המ .ימצעה שומימב הל עירפמ אוהו עגרכ רשקל היונב
קידצהל ידכ םייניבה ימי לש האצמה תמאב איה הקיטנמור ילוא
םיבבותסמ ,הטישה תונברוק ונלוכ וישכע לבא ,והשמ וא הימגונומ
.("הז תא ונל השעי" ,החילס) ונתוא ענעני ימ םישפחמו תובוחרב
ףילחת ,הרדגה הנשת איה ילוא , הבהאה לש רבשמה ןדיע הז ילוא
לבא ,ילש "דיחיהו דחא"ל הכחמ ינא םגש הדוותמו הדומ ינא ?הרוצ
ילואו םירבח ךרד ליגר ךודישב הככ ותוא לבקל הנכומ טלחהב ינא
אוצמל .ולאה תויורשפאה לכ םיב דקמתהל ךיא תעדל אוה לודגה דוסה
,תורחא םילימב וא .ףאל תחתמ הז םימעפל ,םישפחמש תויויכיאה תא
תצלוחב הז ,ןועמש לש באפל ירזחת ?ןיקנישל תדרוי תא המ ,הלא
.(תרחא הבתכמ החידב ,הרק אלש ימל ,הזו) רפכב ,לנלפה
הידקשל וביגה
 
 
19/3/01 18:34
ףלא :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
תא לבקל הנכומ תא ילוא ,הרקי הידקש
םירבח ךרד ךודישב ךלש דיחיהו דחאה
דחא ותואש הפצמ תא זא םג ירה לבא
לש ןונגהמ הריכמ ךלש הבוט יכה הרבחהש
ךל השעי"ו שגרמו ףחוס היהי הרש תננגה
"הז" המ תעדוי אל תאש וליפא ?אל "הז תא
שפחמ ינאש המ םא עדוי אל ינא .תויהל ךירצ
וא םוקל םא עדוי אל ינא ןכלו) טרסמ בואש
שפחמ ינאש עדוי ןכ ינא לבא ,(תבשל ראשיהל
המ גשומ יל ןיאש הזל עדומ ינאו תדחוימ יהשימ
.תדחוימ הז
איהשכש הז וזה תואדווה יא לכ ךותב יתוא םחנמש המ
עדוי ינא ,האשילק ומכ עמשנ הז .איה וזש עדא ינא ,עיגת
איהש יתעדיו םש יתייה רבכ ,יתבוטל תוקחשמ תודבועה לבא
םירבדה לכ הב ויהש ןבומכ .המל תעדל תמאב ילב תדחוימ
התוא השעש רדגומ יתלבו ףסונ והשמ הב היה לבא ,שפחמ ינאש
המ קוידב שארמ רידגהל המל זא .(זאל ןוכנ תוחפל) "תחאה"
הז תא םיעדוי ונחנאו ןוכנ הז זא ,ןוכנ הזשכ ?םיצור ונחנא
תוחפל)
.(בשוח ינא ,ונבור


םירבד הברה שי תמאב ,הלחתהב לבלבמ ילוא הז ,רחבמה ןיינעב
,ונממ תוששואתההו לובלבה ירחא לבא .די לעו ךרעבו עצמאב
ידיגת
ליבשב רקובב עבראה רותב דומעל םויה תרזוח תייה :תמאה תא
?הינבגע
.העוט ינא םא יתוא ינקת ,אלש אוה ילש שוחינה


אל תמאב ינא לבא ,אל וא הרוצ הנשת הבהאה םא גשומ יל ןיא
בשוח
.היאפור םע תחדבתמו תטעוב ,היח איה ,הלש רבשמה ןדיע הזש
ףלאל וביגה
 
 
20/3/01 14:04
הידקש :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
:ףלא יפל הבהאה לש יקסעה לדומב הינש טיבנ אוב ,רקיה ףלא
הז המ עדוי אל ינא לבא תדחוימ תויהל הכירצ איהש עדוי ינא"
תאו ותוא רידגהל עדוי אל התא םא דעיל עיגת ךיא ?"תדחוימ
.םוק טודה לש םייקסעה םילדומה תא והשמב ריכזמ ?ולש םידדמה
ינא התוא הארא ינאשכ" תא הקיטסימל ריאשהל הצור יתייה אל
בהאתהל תמ תייה םוי ותוא הרקמבש הז ?לזעזעל ,עדת המ ."עדא
ךלש םדב ןינוטורסה תמר זא דלוקוש תלכא הז ינפל תוקד יתשו
םילדומה לכ תא הילע שיבלהל תטלחהו התוא תיאר םואתפו התלע
ינפל ברע .ךמצע לע רוגס טושפ ,עדוי טושפ התא םואתפו ךלש
םג הרקמב איהש םלוע סימ תא ךל רוכמל היה רשפא יא הז
יכ טושפ ,ךמצע לע רוגס התא םויהו ,ןייטשנייא לש תינייחאה
,תאזה תימואתפה תואדווה ירוחאמ תויקוח שי .ךל םיאתמ הז
בולחל עדנ םג ונחנא הניפל ונתוא םיקחוד םאש הנימאמ ינא
תצק הזל שידקת ילוא .עבצאה תא הז לע םישלו ונמצעמ התוא
?ילא רוזחתו הבשחמ
תויהל לוכי לבא ,הינבגע תונקל רותב תדמוע יתייה אל ,אלו)
הזל ארק .ןהמ רוחבל תוניבג יגוס 57 הכירצ אל ינאש דאמ
(.ריבס רחבמ .היטרקומד-לאיצוס
הידקשל וביגה
 
 
22/3/01 1:50
ףלא :תאמ
הבהאה לש יקסעה לדומהל הבוגתב
?הפ הז המ ?דעיל עיגת ךיא הז המ
םידעי יל ןיא ?יונב חטשב המחולב ונחנא
יל אבש המ השוע ,םלועב יל להנתמ ינא ,שובכל
תוחפ וא רתוי ןהמ םשרתמ ,םישנ ריכמ ,תושעל
בוהאל יהשימ ןהיניב יל שפחמ םג ,שיחכא אלו
לכש הרטמ וזיא לאכ הזל סחייתהל ךירצ אל לבא
רופובה שוביכ לע הפ רבודמ אל ,הל םינותנ ינייעמ


רסח יל בבותסמ אל ינא ,תומייוסמ תושירד יל שיש רורב
םישל הפיא תעדל ךירצש בשוח ינא לבא ,ןיטולחל תונוצר
לובג
ראשיהל םג רוכזל ךירצ לבא ,זטנפל ןייוצמ הז .תויזטנפל
שאר םע
דע ונלש היזטנפל םיאתי והשימש הייפיצב םיזגהל אלו חותפ
לבא לבגומ תצק ינא ילוא .םייפתכב ןחה תודוקנ רפסמ תמרל
םא
זא ,הרוחב לצא הצור התא המ (םימעפל םילאושו) יתוא ולאשי
ינא
הנונש ,םיקפוא תבחר ,תיטנגיליטניא ומכ םירבד דיגהל לוכי
תעשעשמו
ףעומה ינוציחה הארמה תא ראתל לוכי ינא ,הליכשמ יוצר
דועו יילע
.יל תובושחש תונוכת ינימ לכ
ידמ תורשעב שגופ ינא ראתמ ינאש ומכ תונבש איה הייעבה
הטיסרבינואב םוי
שי ,רואיתל המיאתמש תחא לכב בהאתמ אל ירה ינא ,תאז לכבו
ףסונ והשמ
קוידב הז ,םילמב ראתל לוכי אל ינא הזה ףסונה והשמה תאו
תרבידש םסקה
תזיחא ומכ אלש) ריבסהל השקש רבד אוה םסק ,ועבטמ .וילע
רבדמ ינא ,םייניע
המ ,םסמש םסק" ינצלפ תצק עמשנ ילוא הז ,(יתימא םסק לע
"חמב ןייזמ אוה
ךתיא םיכסמ אל ינא םא יל יחלסת .הככ הז ,הדבוע לבא
ילש הלודג יכה הבהאהש
סייקה היה הז םא ,דלוקוש תליכא לש האצות התייה םויה דע
התייה תובהאתהה זא
םעש תורמוא תודבועה ,תדרוי התייה ןינוטורסה תמרשכ תרמגנ
התייהש תחא התוא
לוכי) יצחו םייתנש יתייה הצור ינאש יתבשחש המ לכמ הנוש
ילצא ןינוטורסהש תויהל
.(טאל שממ קרפתמ
זא יהשימב יתבהאתה םאו רבד לכל הביס שיש ךתיא םיכסמ ינא
איה וזש תוביס שי
יתוא ידימעת םא םגש בשוח ינא לבא ,תרחא תחא ףא אלו
דוע דעו םויהמ הניפב
תא םישל חילצא אל ינא תוינבגע יילע יקרזת םא םגו םייתנש
הלאה תוביסה לע עבצאה


שי ,הצור ינא המ ףוסה דע רידגהל הסנמ אל ינאש הביסה וז
תומייוסמ תושירד יל
,עיגי הזש הכחמ טושפ ינא ךכל רבעמו םימייוסמ תונוצרו
הקיטסימ וזש בשוח אל ינא
.ןוכנ הזש םיעדוי זא ,ןוכנ הז םאש ןימאמ תמאב ינא


,םהמ רוחבל הניבג יגוס 57 יל שיש הזמ הצורמ ינא ,א"ד
םתוא ךירצ אל ינאש חטב
ינא .שי םא ןנולתמ ינא לבא ,םיגוס השולש םע םג היחא ינא
בהוא רחאו םיגוס 3 בהוא
תונהיל םישנא דועו דועל ןתונ קר רחבמהו םירחא םיגוס 3
ילש םייחה תא ןווגל יל ןתונו
ףלאל וביגה
 
 
22/3/01 3:25
הלא :תאמ
הבהאה לש יקסעה לדומהל הבוגתב
יתלטיהש םינשה תכורא המדרתה ךותמ הפ יל תחנאנ ינא םתס
םש תרמאש םירבדהמ המכ ללגב הז היה ילואש וא .ימצע לע
תירכה תא יתקביח ,בוש יתחנאנ).......חחחחחחא הלעמל
ייתפש לע ךופש ךויחשכ קותמ םולח דוע ךותל יתבאשנו
(ינשכ תומודאה
:-)
הלאל וביגה
 
 
22/3/01 13:06
הידקש :תאמ
הבהאה לש יקסעה לדומהל הבוגתב
.םסק םצעב איה שפחמ התאש הבהאה תיצמת
תרוויע תויהל הרומא הבהאה לבא ,םייניע תזיחא םה םימסק
?אל
:)
וכלה ונתיאמ םיבוטו םיבר .לכשה תא תלבלבמ םתס ינא בוט
תויקוחה תא ןיבהלו הזה גשומה תא קרפל ןויסינב דוביאל
יותיעב ונמצעל םינוב ונחנאש הילשא וז םא םג .וירוחאמ
איהה הרוחבה תאש תודוהל בייח התאו) וניתניחבמ םיאתמה
רחא ןמזב שגופ תייה םא ילוא ,ןינוטורס אלל תבהאש
וז ירה ,(...ףסונ טבמ הרבעל ףיעמ תייה אל תרחא הרוצבו
תונולתה תאו ,םויה ףוסב ונל שיש המ הז ,ונלש המראקה
....אוה ותנומא יפל שיא שיא ,המיימשה תונפהל שי
הידקשל וביגה
 
 
29/1/03 16:49
םערו זיזח :תאמ
ףלא יפ לע הבהאה לש יקסעה לדומה לש סקודרפהל הבוגתב
טושפ ארונ אוה וילע םיבשוחשכ יקסיעה לדומה
.יטסיאוגאו
.תדעוימ התוא לש תויוכיאל וא םסקל רושק אל ללכב אוה
רשאכ שיגרהל ונל ת/מרוג ת/דעוימהש ךיאל רושק אוה
איה רשאכ םיגרוע ונחנא השגרהה התואל ,התציחמב ונחנא
.הנניא


םירושק םגוז ינבב םישפחמ םישנאש תונוכתה ראש בור
םא ,םתוא בצמת תדעוימה התואש ,רמולכ .בוצימל רקיעב
םיצור םה ובש סוטטסב ,םמצע יניעב םאו םיבבוסה יניעב
ילע רמוא הז זא ... המכח ,הפי איה יגוז תב - תויהל
איהש הדבועה םצעמ חלצומ שיגרמ ינאש וא ,חלצומ ינאש
.יתרבחב תרחוב
םערו זיזחל וביגה
 
 
23/3/01 14:45
הלילט :תאמ
הבהאה לש יקסעה לדומהל הבוגתב
הז תא יל השוע קוידב המ רידגהל רשפא יאש ןוכנש המכ
,ךפהתהל ןטבל םרוגש הזה ירותסמה םסקה ,רוחב לצא
...המדאה לעמ הזה ףוחירלו ,הכותב דוקרל םירפרפל
...הלחתהב תוחפל
רתוול םיברסמ ונחנאש היזטנפו הדגא קר ןכא וז םאה
םאה ,תונכב ומצע תא לאוש ונתיאמ תחאו דחא לכשכו ?הילע
?םסקהו תושגרתהה ידעלב םינכומ היהנ
אל איה" ?ולש שדחה רישב ןיכוד ידקרא הז תא רמוא ךיאו
"...תרחא תחא ףאל המוד
הלילטל וביגה
 
 
29/3/01 23:56
Scarlet :תאמ
הבהאה לש יקסעה לדומהל הבוגתב
Magic!
Indeed..
Magic makes the whole difference.. But at the same
breath i must add ..
Magic can be a deceiving factor ..

hmm .. Guess there is no "right" answer when it
comes 2 love..
Scarletל וביגה
 
18/3/01 17:01
ריזח שאר :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
היוודה ונצראב תגשה אופיא , יל ידיגת ,יתוחא רדסב אל והשמ
תא . m & s לבא ,'טרמס-ןוטלפא' אלימ ?רסנפס & סקרמ לש םידגב
תויראש הזש וא ,שדחמ אביל לחה והשימ ,יל ילג .יתימא ןואג
?ןודנולב ךלש ןורחאה הנקו סוטהמ
ריזח שארל וביגה
 
 
19/3/01 20:40
הלא :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
םייודב םה ,הז רמאמב ונייוצש םיעוריאהו םיגתומה ,תויומדה לכ
.ןבומכ
רשאמ ץוח ,טלחהב ירקמ אוה תואיצמה ןיבל םניב רשקו ןוימד לכ
סקראמ' לש הלודגה תונחב יתשכרש םירוחשה 'שיפ-טנ'ה ינויברג
.ןודנולב 'דואר ראוו'גדא' בוחרב תנכושש 'רסנפס דנא
.החילס םיארוקה םעו
דמע (דייאפ לא ידוד) m&s תשרה לש םילעבה לש ונב בגא ךרד
תיתימא הכיסנל אשנהל יביטאמיטלואה םולחה תא ומצעב םישגהל
תואיצמה םע שגנתהש תעב תוירזכאב עטקנש םולח .לוחכ םד תלעב
.תיתיזח תושגנתהב
הלאל וביגה
 
 
22/3/01 4:42
רביירש הירמ :תאמ
הדגאב ומכ הדגאבל הבוגתב
.דוע הנניאו התיה .הבוט הרבח ,יד ידייל
וליפא ארח הברה ךכ לכ הלכא יידילה זא ןניקסע יד ידיילב םא
.הכיסנ רותב
רביירש הירמל וביגה
 
18/3/01 17:46
ץראוז :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ןתאש תונעוט ןכבור ??? תושפחמ ןתא המ תועדוי תמאב ןתא ,תונב
,חריה דעו ןאכמ תונוכת תמישר םע ,ןכלש תומולחה ךיסנ תא תושפחמ
ןתא ...ןכליבשב םש תויהל ןכומו ןכלומ בציימ הזכ דחאשכ - לבא
"...ידמ בוט אוה" ינצלפה ןועיטב ותוא תולסופו תולהבנ
יל ןיא ,גואדל אלו) הזכש עטקמ םיימעפ רבכ יתעגפנ ,יל ונימאת
תונבב ןומא רסוחו ןוחטב רסוח ררועמו באוכ הזו ,(...לוחכ םד
...ינשה ןימה
תואיצמה תא תולסופו ןכלש היזטנפה ירחא תופדור ןתא ,תורקי תונב
ירהש) ירטסיה ץחלב ,דחא םוי תוררועתמ ןתאש דע ,ןכינפל תחנומה
תושבלתמו ,(...ביבא-לתל םילשורי גויח רוזאמ הרבע ןכלש תמודיקה
םילאידיאה לכ לע תורתוומ ,ןככרד לע הרקנש ןושארה רוחבה לע
ליבשב לכה ,אתנכשמו בהזמ הנטק תעבט ןעמל ןכלש תונורקעהו
...םטוח-בז טוטאז הזיא רצייל וקיפסתש
השיאה לש הזה עטקה תא שי םירבגל םג ,ןוכנ אל וניבת אלש ,וישכע
אל ינא ,םירקמה בורב) םימזויה כ"דב םה ,המ קר ,תילאדיאה
(םינשייב םירבג םג שי...המגוד
הפ ! ב"הראל ועסת - וירפאק-יד ודרנואיל תא תושפחמ םתא - תוננב
רלימ רואיל ,(ותוא הספת רבכ רב ידנס לבא) ינבא יקא תא שי ץראב
...עצמאה-ידומעמ םיפוצרפ המכ דועו (סיסקבא לעי ,ל"נכ)
ורזחת זא ...אל ןתא םג ינש דצמ לבא ,םשל עיגא אל םייחב ינא
םייחב ןכל בטיי ןכ ,רהמ רתויש המכו תואיצמל
ץראוזל וביגה
 
 
18/3/01 18:07
ה י ל ו 'ג :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
אל ינא ,ןאכ הילע םירבדמש וזה היזטנפה וז המ תעדוי אל ינא
דיתעה תושנ" םעטמ תרבוח ילש ראודה אתב התחנ םעפ יאש תרכוז
.ילש רודה לש ימוקמה תויזטנפה טרפימ םע "מ"עב
תא םייקל הסנמ ינא - הזל םאתהבו ,םולכ וחיטבה אל יל
.יפוי ךלוה םימעפל , ךלוה םימעפל .ימצע תוחוכב םיניינעה
(?תובתוכמה תמישרב יתוא לולכל וחכשש תויהל לוכי)


,הזכש ןורורחיסל העיגמ הרוחב ךיא ןיבהל הלוכי ינא ,ןכש המ
לש הזופב היתוצלחמ בטימב השובל המצע תא תאצומ איה ףוסבש
.(?לומקא) םירודכ ןפוח התביקבשכ ,הטימה לע שואי
לבא (קלע) התמ התוא ואצמי ,המ .ףוסה דע זא היזטנפ םא ,וליאכ
םיעגרב קר המצע לע תוטעל הזיעמ ינאש טטרומסמה קולחב השובל
!היהי אלו םוקי אל ?הייסרפידו הייסרגיר לש
קבשאלפ הז ,וזה הבתכה תא יתארקשכ ינפ לע ךויח הלעהש המ
אוהש ענכושמ היה ומצע אוהש רוחב יתרכהשכ ,םינש המכ ינפלמ
(הזל בורק היה תמאב אוה ,תינוציחו) ריג דרא'ציר לש אסריג
ורזע אל .אוושלו .ולש סטרבורה תא שפחמ אוה םויה דע יתעדלו
בר ףסכב ול התלעש החתלמהו ץצונה בכרה ,ףסכה ,ל"וחל תועיסנה
וילע התיה (תכחוגמו) הלודג תצק ...ריר תרגהב התלע איה ילו
.איהה היזטנפה


.ןיינעה תא םכסנ "הלאכ תויזטנפב םיעוגנ םירבג םג" תכרבבו
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
18/3/01 21:07
ימיש :תאמ
.אלש ,והז זאל הבוגתב
ןכ ןכו ןכל םיגאודו ןכתא םיחפטמ ןטק ליגמש ךכב םכתסמ לכה
.ונל אב םא קר הז לבא ןכל םיקקלמ וליפא רחואמ ליגב םג


תונב ןכלש ימצע רורחיס לש בצמ אוהש הזיא ןאכ שיש תמאהו
היצרופורפ לכ ןתדביא טושפ ןתאש איה הנווכהו תורקיה לארשי
.תוחפ אלו תוכיסנ לאכ ןכמצעל תוסחיתמ תמאב ןתאו ןכיבגל
אלש הניבמ יתבשחמ תא המידקמש ימלו עיגמ אל ךיסנהש אלפ אל
אקווד וולו ץראה חלמ םעה תונב אלא תוכיסנ הלאכ ןכלוכ
.(תינוציח) תומיהדמה
.תוכיסנ הברה ךכ לכ ןיא םג םיכיסנ הברה ךכ לכ ןיאש ומכו
.אב אל אוה זא
אוה תובורק ייד םיתיעלש יל ונימאתו תרשמה םע דדיתהל רשפא
.רחא ךיסנ לכמ בוט רתוי וליפא


,םכלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
18/3/01 23:43
הילו'ג :תאמ
ןיינעה הז אלל הבוגתב
?םיכסמ ךלמה
הילו'גל וביגה
 
 
18/3/01 23:43
הילו'ג :תאמ
ןיינעה הז אלל הבוגתב
?םיכסמ ךלמה
הילו'גל וביגה
 
 
19/3/01 15:02
הלא :תאמ
ןיינעה הז אלל הבוגתב
רשפא .תרשמה לש וסוס םע םגו תרשמה םע דדייתהל רשפא ןכא
תריוואש תבשוח אל ינאו .דעב ינא-םלועה לכ םע דדייתהל
ונלוכ ןכש לחוימ םוקמ םושל ונתוא תמדקמ םינימה תמחלמ
אלל הבהא םיצור ונלוכו הציבה התואב וידחי הפ םיצבור
.םואל וא,עזג,תד ,ןימ לש לדבה
ךסב תוליצא לש תונוכתו םיסנאוינ ומצעל סחיימש ימ ילואו
רשא תויליצא תונווכ םע גוז ינב ורבעל ךושמל הסנמ לכה
םייליצאו םייתוכלמ תודוסי וב שיש רשק להנל לכוי םתיא
.םהומכ ןהמ


,(ךירבדכ) םכל אבשכ קר ונל םיקינעמ םתאש קוקילל רשקבו
תודוהלו ישנה ןימה ללכ םשב רבדל עגרל ימצעל השרא ינא
הדות .(?תבשח המו בלה ,בלה) ונלש .......ה קמועמ םכל
(-: .םיחצנ חצנל הדות תוריסא ונחנא ,קתומ
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 14:04
וג_ידניא :תאמ
קתומ,ימישל הבוגתב
לש ףוסה תא םירכוז םתא םא ,םהל ררופתה הז םש םג
...םינמזה לכ לש תחלצומ יכה הינובסה
...םכתיא רבכ הללאי
םיסירס םג ןיא ונרעצלו ,םיתרשמ ןיא ,םיכיסנ ןיא
.תויתוכלמה תוורואב
םינוש םיעקר לע ,המאתה םהיניב ןיא וא שיש םישנא שי
.(..'זב לע ךלא ינא ,עקר םא) םינושמו
לש "ךיסנ"ה תויהל לוכי ,תחא לש "תרשמ"ה ,הזמצוחו
היגולונימרטב שמתשהל םישקעתמ רבכ םא ,'וכו ,תרחא
ושאר תא דביא 14ה יאולשכ דוע החיל סנש וזה תיכרריהה
ץוח ?ללכב הכולמ יתבמ םכל שי המ .תעדה רוזיפ ללגב אלו
.ןהילע ןיא ,ןיאש ,תרמוא תאז ,לפאלפה תוכלממ
וג_ידניאל וביגה
 
 
20/3/01 14:23
הלא :תאמ
upstairs, downstairsל הבוגתב
ךלמ ,ירש ןומ תמלענ ןאל ןוסדה ,ןוסדה ....חחחחא
?םיתרשמה יכלמ
,היטבמאה תכלמ ,םילסה ךלמ ,םירעשה ךלמ תא חכשנ לבו
(.....הההעעעב) ןבומכ גניטיירה ךלמו לפואה תכיסנ
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 22:09
וג_ידניא :תאמ
םיתרשמו םינודא לעל הבוגתב
יכ הזו ,ולה םוקמב ,תשרב "וללה" תבתוכ דימת ינא
,רוקמב םידמל ינש םש שי
היהשכ ןוסדאה לש "וללה"ב םימעפל תרכזנ טלחהבו
ידיילשככ ורבש םה יתוא .ןופלטה תרפופש תא םירמ
לע רשאמ רתוי הילע יתיכב .קינאטיטב העבט ירו'גרמ
.וירפקיד


יאולש רוכזל תבייח ינא ,ןוכנ ןוכנ ,יאול ןיינעבו
יוא ,1789 .הכפהמהמ הז 16 יאולו ,תואסרוכהמ הז 14
.השובל
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
20/3/01 21:54
הלילט :תאמ
upstairs, downstairsל הבוגתב
....ושאר תא דביאש 16-ה יאול היה אקווד הז
רחא ושאר תא דביא 14-הש ךכל הנווכה ןכ םא םא אלא
...ולש הבחרה הטימה לע קחיצש םיברה םישנה
הלילטל וביגה
 
 
20/3/01 21:55
הלילט :תאמ
????14-ה יאולל הבוגתב
....ןבומכ ,תוברה םישנה
הלילטל וביגה
 
 
19/3/01 0:32
תאיל :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
ימצעל יתבשחו ,ךלש בבגה תא יתארק
.רכומ עמשנ ,הלאוו
.םלשומ אוהש ענכושמ שממ היהש דחא שיא ירבעב היה יל םג
.םלשומ ,ללכב ,יליבשב קר אל
.תיב ילענ ומכ חנ אוהש ןעטו קיחרה וליפא אוה
.ונ
םעפ ידמ שי .םישנאה לכל תוחונ תיבה ילענ לכ אל ,ךל ראת
.לכהו הורפש וליפא .39 הדימ לגרל םיאתת אל 36 הדימב לענהש
.הז הככ הז
תאילל וביגה
 
 
19/3/01 13:20
תחרפת :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
,(באכי חטב הזו) הז תא ךל דיגהל ךיא תעדוי אל ,יריקי ץראוז
אל ונחנא המלל תיתימאה הביסה תא תורמוא אל ונחנא םימעפל לבא
.והשימ תורחוב
.ןוכנ לבא באוכ
הסכמ ךל אוצמל הצור התא םא לבא .הסכמ שי ריס לכל ,רדסב היהי
.היצפוא אל וז תונשייב ,ןודינב והשמ השעתש יאדכ ,הזכ
תחרפתל וביגה
 
 
19/3/01 13:38
ץראוז :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
??? ימל באוכ
רשאמ תמאה םע דדומתהל ףידעמ ינא לבא ,ךתיא המ עדוי אל ינא
...רבע לכל םיפולבו םיצורית רזפל
...ןכלצא הייעבה - תמאה תא רמול תולגוסמ אל ןתא םא
תונשייבה לש הריחמ המ עדוי ינא - ילש תונשייבה ןיינעב
ליטהל ימ לע שפחמ אל ינא תוחפל ...םעפ אל םלשמש הז ינאו
...ךכל תוירחאה תא
ץראוזל וביגה
 
18/3/01 17:51
ןקניש :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
בוחסל וסינ תולפא תוניפל םגו ?רמוח ךל שי םא ?ךל רמא הככ
?ךתוא
םשה םחרי
יבנלא שלושמב שפחל המ ןיא דנלירפהמ ץוח
ןקנישל וביגה
 
 
19/3/01 16:09
הלא :תאמ
יניזורגה קילומשל הבוגתב
תולפא תוניפ םגו חבושמ (ישונא) רמוח םג שי דנלירפב ןכא
תראפתל
(-: קור ביטאנרטלא ה'ד ףוא רנרוק ה'ד ביל גנול
הלאל וביגה
 
 
3/4/01 2:07
ןקניש :תאמ
דנלירפהל הבוגתב
רטסיס
הלולגל םינותנ םיזעה ייעוגעג
םימי ויה ולא
ןקנישל וביגה
 
18/3/01 17:53
וג_ידניא :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ירופיס ידמ רתוי .ונתוא םיכנחמ הב ךרדה ,הינונק וז זא ,ןכ ונ
לרוגמ ןתוא ליצמ םיסקמ ךיסנש עשי תורסחו תופי תוכיסנ לע ןירכס
דע התוא פורחל ךישמהל תמדרנה היפהפיל ער היה המ ,וניניב) ארונ
םוקל חורטל ללכב המל ?רולוקינכטב םיעגשמ תומולח םולחלו ףוסניא
ינא .הללאל ףייעמ יל עמשנ ?רשואו רשועב תויחלו החפשמ םיקהלו
וא ףרשנ ןומראה םא םייאמ ןוטב ותוא תלאושו טבמ וב הפיעמ יתייה
יטרסב ךכ רחא ךישממ הזו .(ןושיל יל עירפהל תרחא הקצומ הביס שי
ןמזה לכ םיגפוס ונחנאש םירסמבו ,םישפוטמ םיידווילוה םירוענ
תויהל בוט יכהש תורמואש ,תומוסרפב הז םא ןיב) היזיולטהמ
,יויטמאב הז םא ןיבו ,םילודג םיציצ םע תינידנולב היזנכשא
ןורשכ םעו קיפופ תפושח תיסקס תישוכ תויהל הז בוט יכהש תרדשמש
.(יהולא זוטניע
,חוכ שיש ימל ,רמולכ .וללה תועפשההמ רענתהל תידיימ ךרד ןיאו
תא דירוהל תניוצמ ךרד וז תינויזיולטה חומה תפיטשמ קתנתהל
.תלאגנה הכיסנה סותאל הפישחה ןונימ
.תולועפ ךרד אובת ךוניחהמ תוררחתשההו תיתימאה הלואגהש ןבומכו


ראשה ןיב הזש .ךממ ץוח דחא ףאב יולת אל ךרשואש םינפהל תישאר
אקווד ואלו ,ךיניעב ןח אצומש ימ םע ליחתהל תיאשר תא םגש רמוא
תא ןיביש הווקתב ינורש קירא קיטב התקלש יהשימ ומכ ול ףעפעל
אל ,ךמצע םע תויעב ךל שי םאש ןיבהל םג הזו .ךתיא ליחתיו זמרה
.תא קרו ,תא .ןתוא ךל רותפי ךלש גוזה ןב


םילבוס םהו ,הפוריאב המכ שי ,רמולכ) ,םיכיסנ ןיאש ,תינש
תרמוא אל ינאו .םדא ינב קר שי (ינורכ םומעשמו תויתשרות תולחממ
תרמוא ינא .ונבורל שיש םיהובגה םיטרדנטסה לע רשפתהל ךירצש
תמיוסמ תושימג תוארהלו ,רשפתהל םינכומ אל המ לע טילחהל ךירצש
,תוידווילוהה תויזטנפל דוגינב ,דואמ בושח ,םגו .הנשמה יפיעסב
ןוכנה רבדה המ ןותנ עגר לכב שחני דימת אל ךביל ריחב םג
...הז םילימ ילב ךתוא וניביש תופצל .םירבדמ ןכל .ותושעל
.שולת ,ןכבו ..ממה


.םזגומ תצק ןוזח הז חצנל רשועו רשואב תויחלש םינפהל ,תישילש
תופצל יאדכ אלו ,אצמנ אוה דוע לכ היהי רשואהש טלחהב קיפסמ
ימו ,םינתשמ םיסחי ,םינתשמ גוז ינב .ךוראה חווטב רבדמוש ונממ
שישכ לבא .רחמ ךל םיאתהל אל טושפ לוכי לומתא רשוא ךל םרגש
רשוא יכ .קזח קזח וב קיזחהלו םיידיה יתשב ותוא סופתל - רשוא
,תונטק תונמב עיגמ אוה .ותוא זבזבל ידכמ רידנו אלפנ רבד הז
,חצנל ךשמיהל לוכי רשוא לש בצמש ןיימדמש ימו ,םימוסק םיעגרב
.רתוי תונטק תוליבחב ,ולומ שממ חנומ אוהשכ ותוא ספספל לולע


and once in a blue moon...
שי ,טעמו טאל םיבהאתמש שי .תבהאתמ תא .הרוק הז ,לוחכ חריב םעפ
הרידנה המאתהה תא תאצמ םאו .הנשמ אל הז ,רהמו רתוי םיבהאתמש
ךתוא רישעמש ,רתוי היח השיגרמ תא ותיא הקד לכבש והשימ לש ,וזה
ידכ תוכחל רבכ הלוכי אל תא ןויער ךל שישכש ,ותוא הרישעמ תאו
אוה ולש עגמהש ,רועב םיזוורב ךל השוע ולש חירהש ,ול רפסל
תררועתמ תאשכ רקובב ךייחל ךל םרוגש ,תבהוא תאש ךיא קוידב
...ודיצל
ןבומכ) .םייחב תחא םעפמ רתוי וליפאו .הרוק לבא ,רידנ .הרוק הז
הבהא הזכ רבד ןיא .הז אל הז זא ,ידדה אל הז םאש ,םינפהל ךירצש
אוהש ךל המדנש תורמל זא ,ךב בהאתמ אל ינשה דצה םא .תידדצדח
בשוח אל אוה - ינלטק םגפ ול שי יכ .אל אוה ,ךליבשב רבדה קוידב
(וליבשב רבדה קוידב תאש


הז עגרל ואצמש םדא ינב ינש םתא .הכיסנ אל תאו ,ךיסנ אל אוהו
וא הכולמב תוכזל ומכ טלחהב הזו .ישונאה לגנו'גה ךותב הז תא
.חריה לא הסיטב וא וטולב
שופיחה .הז תא הווש הזש הלגמ תאש הרוק לוחכ חריב םעפ ,רוציקב
לקלקל אל ךיא - השקה עטקה ליחתמ וישכעו .(תינמז) םייתסמ ךלש
תובזכא ידומל ונחנאש בורמ .לק רתוי הברה לקלקל יכ ..הז תא
םינכומ תוחפ ,םירוגס רתוי ,םיינדשח רתוי םייהנ ונחנא ,םיבאכו
םידחופ ,םישיגרמ ונחנאש תודוהל םידחופ .תמאב ונמצעמ תתל
.עגפינש תורשפאל ונמצע תא ףושחל םידחופ ,דיגהל
דיחיה רבדה הז לבא ,םלועמ תעגפנ אל וליאכ בוהאל השק ,השק
.יל המדנ ,דבועש
ונחנא המ ונתוא םידמלמ .ונתוא םידמלמ תונולשכהו םיבאכה םגו
.םיצור אל
you live, you learn :הלודגה סינאלא תא טטצא בושו


...ונלוכל לוחכ חרי תכרבבו
וג_ידניאל וביגה
 
 
18/3/01 18:11
ה י ל ו '///ג :תאמ
לוחכה חריהו הינונקהל הבוגתב
...יוא
ה י ל ו '///גל וביגה
 
 
18/3/01 18:16
ץראוז :תאמ
ל הבוגתב
ןתאש וא תוררחושמ תונב ןתאש וא ...םר לוקב חנאהל יד ילוא
...דחי ךלוה אל טושפ הז ...תוינלופ
ץראוזל וביגה
 
 
18/3/01 19:48
הילו'ג :תאמ
??? המ יואל הבוגתב
?תאזה 'תמכחותמ'ה הירואיתה תא תונבל ךל חקל ןמז הברה
הילו'גל וביגה
 
 
18/3/01 20:42
ץראוז :תאמ
Duhhhhhל הבוגתב
...ביגהל ךל חקלש ןמזהמ תוחפש חוטב לבא ,ילוא
ץראוזל וביגה
 
 
18/3/01 21:42
הילו'ג :תאמ
Duhhhhhל הבוגתב
.התיבה הדובעהמ עיגהל ןמז תצק חקול לבא ?ןכ ,החילס


?אל .קוחצ ךמצעמ תישע
הילו'גל וביגה
 
 
18/3/01 23:09
ץראוז :תאמ
ה\מכחו ה\רקי ץראוזל הבוגתב
ירה ,הילו'ג ךיינפ לע ךויח תולעהל יתחלצה םא
....המלשוה הזה םלועב יתמישמש
ץראוזל וביגה
 
 
18/3/01 23:44
הילו'ג :תאמ
תואירבל הפי קוחצל הבוגתב
.םמעשמ .סוגנל המב היהיש ,השקבב ,רשב תצק
הילו'גל וביגה
 
 
19/3/01 10:38
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?היהי המ ,ונל הבוגתב
שבדה חוניקל םד תצק קר
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
18/3/01 20:25
ןהכ זעוב :תאמ
לוחכה חריהו הינונקהל הבוגתב
םוקמב האבש) המזויה לע הבושחה הקסיפה תא וגידניאמ חקול ינא
:תפסונ הבשחמבו (יתוכלמ ףועפיע
אל ,םימע ןיב אל .תידדצ-וד המזוי וב ןיאש םוקמב ןויווש ןיא
עצבתמ םולש .םישנו םירבג ןיב אלו םיעזג ןיב אל ,תונידמ ןיב
הלוכי הניא הבהא .הזל הז די םינתונ םידדצה ינש ובש םוקמב
"םזוי" ןושארה ,"לבקמ" ינשהו "ןתונ" דחא ובש םוקמב חורפל
."רתענ" ינשהו


חקולש ימ .תוטעומ תומזויה ,תובורמ תויורשפאה ,םירצק םייחה
אוה ,יניעב ,רוטיקה .םישגהל לכוי ,םירבדה תא הצממו םויה תא
.חריה תא םג ךל איבהל הלוכי המזויה .רתוי העורגה תורשפאה


.ןכ .ילאנב
.ןוכנ לבא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
19/3/01 15:06
הלא :תאמ
לוחכה חריהו הינונקהל הבוגתב
(....יוא :רמול אלש).....ואוו
היזטנפה תויוכיאב עגופ וניאו יטסילאיר ,ןוכנ ,םיסקמ
.הקיטנמורהו
(-: ךל דובכה לכ
הלאל וביגה
 
 
19/3/01 22:52
וג_ידניא :תאמ
הטוהרה וגידניאלל הבוגתב
:)
הדות
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/3/01 23:02
הלא :תאמ
...יוהל הבוגתב
:-)


?ףא ןיא ךלש ךייחמה ףוצרפל המל לבא
ךתוא עולבל לכואש ליבשב הפה שורד ,תחא העודי הדגא י"פע
ךתוא תוארל לכואש ליבשב םייניעה
(((-: יתוחא יראטנמלא -ךתוא חירהל לכואש ליבשב ףאהו
הלאל וביגה
 
 
19/3/01 23:11
וג_ידניא :תאמ
המשנ תואירבלל הבוגתב
,ךרעב םינש שולש ינפל םש יא ,תשרב יתשגפש ןושארה שיאה
ךייחמ היה ,ותיא שפנ תוחישב םיכורא תוליל יתיליבשו
ילב ,(אוהה קתומה ,הככ ךייחמ ןיידע אוה םויה םג) הככ
םיפא ילוטנ ילש םיכויחה ןכלו ,ונממ יתדמל ינאו ...ףא
.ורבע םימי רכזל ,םייניש יאלמ ךא
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/3/01 23:16
הלא :תאמ
תויגלטסונ תוביסמ ףא ןיאל הבוגתב
(((: הרזחב תכייחמ ףאו
הלאל וביגה
 
 
19/3/01 16:04
Estee :תאמ
לוחכה חריהו הינונקהל הבוגתב
תא תחקל ומכ ךרעב הז ,ןאכ תבתכש םירבדה ,ידניא ,תעדוי תא
.ותוא ךופהל טושפו ,וילע יתלדגש קסיד דראהה


,ןוכנאלהמןוכנהמ רובידל תסנכנ אל ינא ,הא
'וכו תוהדזהררועמאלהמתוהדזהררועמהמ
הברה שיש ךכ לע יפוסוליפ רוהרה קר הז .תולודג ונחנא ,יבזע
םעו ךמצע םע המלשה לש השוחתל וא רשואל תוליבומש םיכרד
,תינמז ךכ לכ אל םגו תינמז ,םירשואמ םישנא יתיאר יכ ,םלועה
.אוהה קסידה יפל ויחשכ םג


...םיקסידה תא רוחבל לוכי התאש תעדל הז ,השק יכה ילואו
.רורב רבד םוש ןיא תמאב תמאבש
יכ ."םזגומ" אוהש רבד םוש לע דיגהל ,ךומכ , הלוכי אל ינא
.םזגומ אל הז םהבש תומוקמ יתיאר
יכ ,תיתואיצמ אל איהש היפיצ םוש לע דיגהל הלוכי אל ינא
ףאו תוילאנב ובשחנ תויפיצ ןתוא ןהבש תורחא תויואיצמ יתיאר
.תובורק םיתיעל ושממתה


ינימ לכ שי יכ ," והזו םלועב הז הככ" לש עקרק םוש יל ןיא
...םהיניב םייחש םישנא הברה ךכ לכו .תומלוע


,תרמוא תא ,תבהאתמ תאשכ ,תבתוכ תא :ךיירבדב יתיאר והשמ דועו
.תינמז :םיירגוסב הפיסומו ,םייתסה ךלש שופיחה
.'וכו ונעגפנ אל םלועמ וליאכ בוהאל השקש תבתוכ תא ךכ רחאו
ךכ לכ ,תינמז חרכהב ,תינמז קר םייתסה שופיחהש העידיה םא לבא
יעגפיתש ירמגל ךל רורב יכ .בוהאל השק ךכ לכש חטב זא ,הרורב
השק המל הניבמ אל זאו ,היזוליאה תא ךמצעמ תחקול תא .בוש
אל יל הארנ הז ?ינמז ןפואב וליפא הנממ תוניהל ?הבהאל רסמתהל
דימתל בוהאל לש היזוליאה ילבש תודוהל ןמזה עיגה ילוא .ישונא
?תינמז וליפא הבהאהמ תמאב תוניהל רשפא יא
Esteeל וביגה
 
 
19/3/01 16:17
הלא :תאמ
לוחכה חריהו הינונקהל הבוגתב
הבהאה לש תוינמזב הרכהה אקוודש יל הארנ ,יתסא לבא
רשפא ונממש סיסבה םה ,ונתוא בבוסה לכ לש תויעראל תועדומהו
.לודגבו ונתעד לע תולועש תויזטנפה לכ תא שממלו חורפל
?וישכעה אל םא חצנה והמ יכ
הלאל וביגה
 
 
19/3/01 16:20
Estee :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
(-: ןוכנ הז םג
Esteeל וביגה
 
 
19/3/01 16:31
Estee :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
שי הלאקסה לש דחא הצקב .החינמ ינא ,סנאלאב לש ןיינע לכה
הלש ינשה דצהש ,תיתיילשא םא וליפא ,הנומאו ןומאו ןוחטיב
,םיגוסה לכמ .תודרח שי ינשה הצקבו ,םומעיש ילוא אוה
.עגרה תא תוצמל ןוצר םגו תונריע אוה ןהלש ינשה דצהש
דאמ אוה ,ללכב וא םיסחיב ,ונמצעל םירשפאמ ונחנאש םוקימה
.ישיא
Esteeל וביגה
 
 
19/3/01 22:46
וג_ידניא :תאמ
ןכל הבוגתב
,הלא הרמאש המל ףיסוא ינאו


,"הז והז"ש ןימאהלו בהאתהל תלוכיה ןיב הרואכל הריתס
םהינש ?המ תעדוי תאו .בצמה תויעראב הרכה ןיבו
הז" זא ,תבהואמ ינאשכ .יתניחבמ ,תינמז וב םימייקתמ
...העיקשה רבע לא דחיב דועצל רשפא יתניחבמו ,"הז
ינא ,"הלודגה הנומתה" לע תולכתסהבו ,היצקפסורטרב לבא
.םירבדה לש םתויעראב הריכמ
תולודג םייתש יל ויה רבכש ,"חצנל הבהא" התואמ לחה
ןהו ןאכ ןיידע ינא ,הנהו ,וכשמייש יתבשחש ,התומכ
,ןניא
אל םהש םכותב יתייהשכ םג יתעדיש תובהאתה יבצמב רובע
,ונדיתעב םינוש םירבד םיצור ונינש יכ ,ןמז ךרואל והשמ
,ונלש דחיבהמ םייתניב תונהיל םילוכי ונחנאש לבא
םיננכתמ ונחנא דועב םיכלוהו םילכה ,ונייח םצעב הלכו
.םעפ רמא ןונל ןו'גש ומכ ,תוינכות


ינא ..ןיטולחל תקדוצ תא ,ןוכנ ,ןכ ,םיקסידל רשאו
ןבומכ ,ילש קסידהמ םיארנ םהש יפכ םירבדה לע יתבתכ
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/3/01 19:44
Tzav :תאמ
לוחכה חריהו הינונקהל הבוגתב
Dear Indigo,
I fully agree with you. We suffer from brainwash about
perfect life wherever we look.
I believe that the only chance to minimize it is to
convince people that there are some types of commercials
that are dangerous.
Most of us often forget that the very basic concept of
the commercials is to take advantage of our needs. Good
commercial says indirectly: "If you buy our
product/service/what ever we sell you will get rid of
your need, believe us!" The commercial says it
unconsciously and that the most problematic part.
It seems to me that we have two options:
1. Don't own TV (like me, I don't have one for 10
years).
2. Make the public aware of the danger in commercials.
I live in Sweden already a year (and I'll get back home
in three years) and I can tell that although there are
some bad/unfair commercials here I see here much more
commercials telling: this is the product, these are the
advantages of it and this is the price. You are very
welcome to buy it! (o.k, they don't say it directly like
that but the idea is clear).
I hope that one day we will reach this understanding and
succeed to lead our advertisers to make more commercials
like that.
Sincerely your,
Tzav
Tzavל וביגה
 
 
19/3/01 23:05
וג_ידניא :תאמ
we can minimize the damageל הבוגתב
.יל רסח אל הזו
,דלפנייס) רתויב ילע תובוהאה תורדסה ומייתסנש ירחא
רבדה תא ףיעהל ןמזה עיגהש יתעדי ,(9סד קרט ראטסו 5ןוליבב
תויטירב תורדס המכו רדאקאלב הדיספמ ינא ,ןכ זא .ייחמ הזה
יונמ יל שי ...יטירק אל הזש תמאב לבא ,תורחא תוחבושמ
םימעפ שולש ךרעב םיבוט םיטרס תוארל תכלוה ינאו קטמניסל
ינא םינותיע םג .תונבצעמ תושדח ילבו תומוסרפ ילב ,עובשב
יפוסב ץראה הנוק יתייה דוע םעפ ,הנורחאל הנוק אל רבכ
יל היהיש ידכ ,ךרעב שדוחב םעפ ריעה הנוק ינא םויכ ,עובש
.ןכדועמ ריעה רבכע
,םרותל םיכחמש ילש הטימה דיל םירפס ןומה שיו
,םתיא רבדל םיניינעמ םישנא הברהו
ול שי יכ ,טקש תויהל לוכי ילש שארהש המכ דע) טקש שארו
(תידימת םזמדזהל היטנ
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/3/01 13:10
הידקש :תאמ
היזיולט ילב םינש שולשל הבוגתב
קלח תוארל לומתא ול קלפתהו היזיולטב קיזחמ ןיידעש ימלו
my case ....לארשיב יתוכאלמה יפויה תכלמ תריחב סקטמ
i rest
הידקשל וביגה
 
18/3/01 18:16
ילט :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.רחא והשמ לע בותכל הצור ינאו
...תיסוכ תואריהל יתוא ןיינעל קיספה יתמ רפסל הצור ינא


.הככ יתיארנ לודג אל ץמאמבו קוידב לכה יל היהש ללגב הז


יביבס יתלכתסה .תיסוכ .םלועב יתכלה .תיסוכ .בוחרל יתאצי זאו
?יתיאר המ םיעדוי םתאו
יתלב תוזח לעב לודגה ובורו ,ומצעב זכורמ ףייע ינבצע םלוע
לילעב תיסוכ
האנק תררועמ םימעפל ול התארנ ימצע לש תויסוכה
הככ הארנ אל אוהש ול הריכזה םימעפל
תונייוע הררוע םימעפל
.אל ללכ ךרדב לבא ,תולעפתה יטבמ םימעפל
שקבתמו םיאתמ הזש םוקמב ,תיסוכ תואריהל םיצמאתמ ובש םוקמב
תורחא תויסוכ םג ויה
.יטנוולר אל והשמ לש גוס הארנ הז ,בושח יכה אל הזש םוקמב


.המורמ יתשגרה
16, 18, 20 תב יתייה
ןהייח לכ תויהל תוצור םישנה לכ ןהבש תודימבו ליגב יתייה


?המו


.הרק אל םולכ
קוידב ץמאתהל ךירצ לכה ליבשב .תויסוכל םייתימא ךרד ירוציק ןיא
.רבד ותוא
םיסקמ תמאבש והשימ שוגפל רידנ המכ .םוקמ םושב טעמכ םיכיסנ ןיא
.ךתוא
וליבשב ינאו יליבשב הז ,הנה - תבשוח תאש והשימ שוגפל רידנ המכ
.הגיגח היהנ לכהו
.ינא אל .הז תא ךירצ ימ ,ההההההב ?םיבשו םירבוע לש םיטבמ םתסו


םילנרו'זב ומכ תמאב יתיארנשכ ,דחוימב חלצומ םויב ,םימעפל
ם-י וא א"ת לש תוכרדמה לע הככ תכלל זובזב יתשגרה
?םש םישגופ רבכ ימ
.תיבהמ הככ תאצל זובזב יתשגרה


,םייחה .םישנה ינותיעב וא היזיולטב וא םיטרסב ומכ אל הז אליממ
ומכ תוכיסנה תא םילמגתמ אל ,םישגופש םישנאה בור ,םוימויה
.ןהל וחיטבהש
תואריהל רתוי יתוא ןיינעמ אלש יתטלחה ,המורמ שיגרהל אל ידכ זא
.בצמ לכב תיסוכ
.ץמאמה תא תוושש תוביסנב קר תיסוכ הארא ינא


.ומלענ טעמכש דע ותחפו וכלה ולא ,ולאו
ילט ל וביגה
 
 
19/3/01 13:29
תחרפת :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
יתריקי
יתעקשה רתויש לככ ,ישיא ןויסנמ לבא ,תא המכ תב תעדוי אל ינא
.גישהל יתיסינש רבד לכ יבגל .תואצותה ויה םג ךכ ,יתוזחב
חכ הז ילוא עדי) חכ הז יפוי חוטשהו יברעמה ונימלועב
רתוי תיארנש ימ .םייחב הז הככ לבא ,בוצע בוצע .("תפסכ"ב
.םימוחתה לכב הובג היוושו .רתוי הווש ,בוט


?רייפ זיא ףיילש רמא ימ
,העקשהו ץמאמ תצק .השק-ךכ-לכ אל בוט תואריהל םג ,ינש דצמ
.הכיסנ תויהל הלוכי הלרדניס םג .ירשפא לכה
תחרפתל וביגה
 
 
19/3/01 14:04
ילט :תאמ
הכיסנ ומכ תיארנל הבוגתב
,רבד לש ופוסב .ךממ ךפיהה תא דיגהל יתיסינ ינא ,ןיינעמ
חכ אלו ךרד רוציק אל אוה יפויה ,םייתועמשמה םיאשונה לכב
.המודמ אלא יתימא
הווש תאש המ תא הווש תא ,םייתועמשמ םיאשונב .חכ לש הילשא
.ךלש ךויחה הוושש המ אלו ,תמאב
,םזינוגטנא ררועל םג םילוכי יסקס הארמ וא יפוי ,ינש דצמ
תויהל הלוכי התעיגפש תורחא םישנ דצמ האנק ,תונייוע
.יתיווח הז תא םג .תינסרה
לש יתימאה רופיסה אל הז הארמ לע תואמחמ ,17 ליג ירחא
.ילושה רופיסה הז .םייחה
,יסנת םא .ןחוכ רקיע הזבש ןמצע תא תוענכשמ םישנ ילוא
הארמהשכ םג קזח תוחפ אל םידבועש םירחא תוחוכ ךל שיש יארת
,המזירכ ,םייניע טבמ ,ישיא םסק .עוגר וא ירונימ רתוי ךלש
.ללכב תויסקס וא תוישנל רושק אל הז לכ
ילט ל וביגה
 
18/3/01 18:26
תוחא :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
:הבתכ הלא
תויהל םילוכי...םירבג העבשש היישעמה תא עלבא אל םלועל ינא
השאה לש רתויב םיבוטה םינוטלפאה הריבח


יתוחא ,תקדוצ
(םימעפל תינלטק םג תויהל הלוכיש) ונלשמ םישנ תווחא ונל שי
םהלשמ םירבג תווחא שי ןהלו
רבג אוה רבג אוה רבג
סרתמה לש רחאה דצהמ הנושארבו שארב אוה
ףילחת אל אוה םלועל םלועל לבא קומע רשק בוט סקס תויהל לוכי
תובוט תורבחל
תוחאל וביגה
 
 
18/3/01 18:27
תוחא :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
תיתחפשמ הבריק םהל שי םא רקיעב) תעבשומ םירבג תבבוח ינאו
(סמלוה ןו'גל
תוחאל וביגה
 
 
18/3/01 18:30
(לש חא) סמלוה ירנה :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
ינא לבא ,יחא אוהש ןעוט אוה םג) ןבלה סוסה לע ךיסנה ינא
תויצפוא םגו ,הער אל הכלממ יל שי ,(והומכ רהמ ךכ לכ ץר אל
.(חוטב אל ינא לבא ,ונעט תוכלמה יצח דע) ךלמל םודיק


?ףיטרפא הזיא לע ךתעד המו םינבלה ךידמ תא יטשפ ,הרקי תוחא
(לש חא) סמלוה ירנהל וביגה
 
 
19/3/01 20:59
ףלא :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
?הדרפה תורדג םישל המל ?סרתמ הזיא
איה השיאש ומכ קוידב רבג אוה רבג אוה רבג
אל םה לבא םילדבה שי ,השיא איה השיא
לש וידצ ינשמ ונתוא םישל םיכירצ חרכהב
.והשלכ סרתמ
םייתימאו םיבוט םירבח ןהל שיש תונב ריכמ ינא
תוחפ אל תובוט ,תובוט תורבח םהל שיש םינבו
.(ןמאנה ךדבע) םהלש םירבגה םירבחהמ
ןיידעש ולאל בוטש והשמ ומכ יל תיארנ םישנ תווחא
דחאתהל ךרוצ שישו המחלמב ונחנאש תובשוח
ךפיהלו םירבגה לומ םישנה ,תותיזח יתשב
אלא קוחר ונתוא חקית אל וזה השיגהש בשוח ינא
.םוקמב ונתוא עקתת
םישנ וניבי םישנש תוריבס רתוי שיש דיגהל רשפא
ימיטיגל הז ,הז תא ושעי םירבגש הממ רתוי בוט
דימת אל הזש ןיבהל ךירצ לבא ,ןוכנ םג הארנכו רמול
םידדצ ינש הפ ןיאש ןיבהל הז הזמ בושח רתויו .הככ
הז תא לבקל ךירצ אל זא שי םאו סרתמ ןיא ,סרתמל
.ותוא ריסהל תוסנל אלא תרמגומ הדבועכ
ףלאל וביגה
 
18/3/01 18:37
חיימשה ינוחמצה :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
?תא תייה תאז ,הא
.לקש םישימח ,ריחמה הזש יתבשח לבא ,בילעהל יתנווכתה אל תמאב
לכו הנושארה הציצמה ירחא םיבהאתמ ונחנא ךיא יתניימד רבכ זא
ינא לבא ,ריג דר'ציר אל ינאש ןוכנ .תודגאב ומכ קוידב ,רופיסה
דמחנ רתוי הברה ינא יחאס ינאשכ .עורק םתס ,יגולויב לשכ אל םג
הברה לקש םישימחו ,תדבוע הרענ לש פיטואירטסה תיארנ אל תמאה יכ
לש תוימיענ-יאה לכ תא ךסוח םגו טרס+החורא לע םלשלמ לוז רתוי
הנושאר תורכיה


?ןהב םינימאמ תמאב םא תומייקתמ אל תודגאהש רמא ימ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
19/3/01 15:15
הלא :תאמ
ביבא לת תובוחרל הבוגתב
.םילקש םישימח אל םגו טרסו החורא יתשקיב אל ינא
ןורישעל קר תדעוימו רקויב רתוי הברה הלוע הבהאה ילצא
.ןוילעה
.הבהא תרומת הבהאב םלשל ומצעל תושרהל לוכיש ימל קר
םלשל ליבשב תושגרה קנבב ךלש תונוכסחה תא רבוש ךתוא הארנ
.יתבהא רובע
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 1:03
חיימשה ינוחמצה :תאמ
ביבא לת תובוחרל הבוגתב
?יארשא ילולסמ םג שי
חוטב ינאש ירחא קר םיחתפנ תושגרה קנבב ילש תונוכסחה יכ
יתעוב פאטאטס לע לופיל יוכיסהו החוטב העקשההש ןיטולחל
.םייספא
לע ךלוה ,הז הככ .4-sale ב וא גניקטנב יתעקשה אל ינא
לבא ,איצוהל רשפא דימת הינמ הזיא ליבשב לקש םישימח .חוטב
?קווישה ישנא לש המישרמ הגצה ךמס לע קר ?תונוכסח חותפל
?יתדבאתה הרק המ המל


םינומהל הססק תכרבב
חיימשה ינוחמצה
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
20/3/01 1:59
הלא :תאמ
ביבא לת תובוחרל הבוגתב
,חוטב לע םיכלוה ק"דסאנו ן"לדנ תועקשהב ילוא ,המשנ
לע (עמשמ יתרת)הדיעמ הקוחרהו הבורקה הירוטסיההש תורמל
.תורחא תודבוע
.המודכו ןוכיס תומר לע תוימרפ ןיא תאז תמועל הבהאב
לופילו בואכל םייוכיסה הככ םיפע הובג רתוי המכ ,המש
.םירבוג קר רתוי ךומנ
.ריד יימ טיא ביל רוא טיא קייט .לידה הז
הלאל וביגה
 
 
27/3/01 21:36
חיימשה ינוחמצה :תאמ
ביבא לת תובוחרל הבוגתב
,העקשהה הבוג לע יתרביד אל לבא .ןיטולחל ךתיא םיכסמ
םירבדב העקשה אלא םיטקפסורפב העקשה רסוח לע יתרביד
.םהלש ןוצחיהו קווישה ךמס לע אל ,םימייק
םירצק םיקחרמל ונצר ,ונעסנ ,ונעגנ ,וניאר ,ונייהד
תונוכסחה תא םיחתופ ךכ רחא קר ...םיכורא םיקחרמו
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
28/3/01 0:15
הלא :תאמ
ביבא לת תובוחרל הבוגתב
?ןיבא ינאש ,בוביסל יתוא ןימזמ התא עגר
?יניגרובמאל וא השרופ ,ךל שי וטוא הזיא , המל
יפט ייחב .תינחור הרענ ינאש תנעוט ינא הז ירחאו
(-: יילע
הלאל וביגה
 
18/3/01 18:43
הלודגה ריעב הדובא :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.קרויוינב יתרגשכ הדובא יתשגרה לבא ביבאלתב אל םנמא
.םיעורג רתוי הברהו םירבד הלאכ ךל עיצמש ימ שי רטמ לכ לע םש
התיה וז הלחתהב .םיעורג רתוי הברה םירבד ךל םיעיצמ םינודעומבו
יבגל תמייוסמ תוחכפתה םג ינש דצמו תלצלצמ יחל תריטס שוריפב
.תואיצמה


תואיצמהמ ורמש ילע םג .סקלפנרוקה לע םירג םיחאה וקזב יל םג
תוכירצ ונחנא םייחב בלש והשזיאבש תושעל המ לבא .תלכלכולמה
.םולחהמ ררועתהל


רוגל וראשנ ףאו ןוכיתהמ ןביל יבוהאל רשי ואשינש תודלי תורבח
תאז תמועל יתרחב ינאש ךרדה .תומותס יד תוארנ ולדג ןה וב םוקמב
םירבד הברה םג לבא ,ארח םג םנמא ,םישדח םיקיפא ינפב החתפ
.םירחא םיאלפנ


תוריחבה .וייח ךלהמב רחוב אוהש תוריחבה ךס אוה ונתיאמ דחא לכ
תודוקנל םג לבא םיביבל םימעפ הברה יתוא וליבוה יתישע ינאש
עגיימ םימעפל קינקיפהו תוניהל ונאב אל ייקוא זא .תויאליע רשוא
.בושחש המ הזו .יוו יימ טיא דיד ייא הנותחתה הרושב לבא םמעשמו
הלודגה ריעב הדובאל וביגה
 
18/3/01 19:02
קלע לכימ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.גולוכיספל דנא יפהב תומייתסמ םירגובמל תודגאש


תאשכש הזה רבדה ללכ ךרדב הז ךיסנ .הלא ,םיכיסנמ ךתוא יבזעת
הסוק תלביקו הכולמה תא שפחל תכלה .עדרפצל ךפוה אוה ותוא תקשנמ
,יל התיהש האלפנ יכה םיסחיה תכרעמ .רקרקמו קורי ישחמ
םיטושפ ויה ותיא ילש םיסחיהש דחא שיא הזיא םע התיה ,םהיתורודל
.ראיווק ילב םג רשפא .םימו םחל ומכ םילאיווירט טעמכו
קלע לכימל וביגה
 
 
18/3/01 20:11
הידקש :תאמ
תרמוא דימת ינאש המ הזול הבוגתב
ןעטש ,םמצע לש לצהמו תוביוחממ ודחפש ולאמ ,דחא םעפ היה ילו
לככ הלוע הלש ךרעהש ,ראיווק ומכ תויהל הכירצ םיסחי תכרעמש
אוהש ןיבהל םייתנש יל חקל .רתוי תורידנ םתיעל הנממ םימעוטש
.םויה דע הזב ןימאמ אוה יתעמשש המ יפל לבא ,ןטק הנוז ןב היה
הידקשל וביגה
 
 
18/3/01 20:27
ןהכ זעוב :תאמ
תרמוא דימת ינאש המ הזול הבוגתב
,ןומא ,הבהא הב שיש) "םיסחי תכרעמ" ןיב לבלבתה ךלש שנרבה
(ךורא חווטל הינבו תופתושמ תויווח
,תויערא לש אצוי לעופ ,ןכא ,אוהש) "ינימ שוגיר" ןיבל
('וכו ,רקייתת רקבל טעמתש לככ ,תורידנ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
19/3/01 21:10
ףלא :תאמ
שנרבה ,לבלבתה אוהל הבוגתב
קייודמ שממ אל הז םג ,זעוב
יעראו רידנ תויהל בייח אל ןימ
טלחהב שי .שגרמ תויהל תנמ לע
גוז תב םע םג ,סקס םהבש םירקמ
אוה ההובג יד תורידתב םגו העובק
.ןייוצמו שדחמו שגרמ
אל הזש הז ,הזב בינגמ יכהש המ
והשמ הז ,הרקמה דיב יולתש והשמ
ךרדב) תושעל םילוכי םירנטרפה ינשש
היהי הזש ידכ סנל תוכחל ךירצ אל .(ללכ
.הככ תויהל הזל םורגל רשפא ,הככ


הז יכ) ראיווק לש יומידב שמתשא אל ינא
םג לוכאל רשפא לבא (ייניעב םיעט אל
סאמייש ילב םוי לכ רוחש םחלמ 'ץיוודנס
.ןוויגב ,םינפב םימשש המב יולת לכה
ףלאל וביגה
 
 
20/3/01 2:08
הלא :תאמ
שנרבה ,לבלבתה אוהל הבוגתב
.םגו םג רשפאש תבשוח ינאשכ תמלוח ינא םא יתוא ריעת
קוידב יתלחתהה שוגירה תא הצורש והשימ םע תויהיל רשפאש
לכ לע םימלוע ימלועל יתיא דחיב הז לע דובעל ןכומו ינומכ
רסוח תשוחת ריחמ תא םלשל ללוכ ,תאז םישגהל ידכ שרדנש המ
.ולאכש םיסחיל תוולינש הילאמ תונבומב ךסחהו ןוחטיבה


םולחלו ןושיל ךישמהל יל ףידע יכ יתוא ריעת לא םצעב ,אל
תומולח .ךכ יתבהא תא להנל יל רשפאל הלוכי אל תואיצמה םא
זפ
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 11:25
ה י ל ו '/ג :תאמ
זעוב,עגרל הבוגתב
לע דובעיש רורבו ,יתלחתהה שוגירה תא הצריש חטב ,חטב
,ןוחטב רתיל לבא ...(!תופסונ תועש םגו האלמ הרשמ) הז
.תירכ ךל יגישתש יאדכ
.ןושיל חונ רתוי הברה הככ
ה י ל ו '/גל וביגה
 
 
20/3/01 12:42
הלא :תאמ
הלא ,עגרל הבוגתב
?הניש ךותמ תרבדמ ינאש
םוסחמ תא רובעלו סוטל חילצנשכ יתוא וריעת השקבב
ותרזעבש רישכמ םגו ןמז תנוכמ איצמנשכ ,רואה תוריהמ
.סיזנקאלט תושעל לכונ
והשימ םא יתוא ריעהל וחכשת אלש בושח רקיעב לבא
התוא ריאשהל ףאו הגועה תא לוכאל רשפאיש טנטפ איצמי
חלודבה ןומראב ןאכ יל פורחל ךישמא ינא זא דע .המלש
(-: ?בוט ,ילש
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 14:28
ה י ל ו 'ג :תאמ
...טיילו'ג יס וי טנודל הבוגתב
.ןימשהל אלו הגועה תא לוכאל
!תחכש


(: הנשי תאש ללגב הז ,ונ ,בוט
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
20/3/01 22:34
ץראוז :תאמ
...טיילו'ג יס וי טנודל הבוגתב
,הלא


ריאשהלו הגועה תא לוכאל רשפא םג רשפא םויה רבכ
וא) "טוביש" הזל םיארוק תירבעב ....המלש התוא
,םדא-ינבל רוקמב חתופ םנמא הז .(תילגנאב Cloning
לש ותשא התיה לארשיב םויה דע הטבושש הדיחיה לבא
,ןויסיחה ךרוצלש קר) ילוד ,רזעילא-ןב ןימינב רשה
(...השבכ הנממ ושעו תינוציחה התרוצ תא ותוויע
דובעי הזש חטבו חטבח ,םדא-ינב לע דבוע הז םא זא
!? אל ,תוגוע לע םג
ץראוזל וביגה
 
 
21/3/01 1:51
הלא :תאמ
...ריאשהלו הגועה תא לוכאלל הבוגתב
יתוא ריעת ,ןושיל תרזוח ינא .הראפכ דיגתש המ
....הליל .ןאד לוו-ןכומו יופא היהי טובישהשכ
הלאל וביגה
 
 
21/3/01 10:34
ץראוז :תאמ
...ריאשהלו הגועה תא לוכאלל הבוגתב
??? תופורש קנח תוגוע תבהוא תא ??? ןאד-לוו

יייא
...סכיייייייייייייייייייייייייייייייייייי


תגוע וזיא וא ,טינש-םרק ףידעמ תישיא ינא
...Medium-Rare ,רוציקב - הבוט הניבג
ץראוזל וביגה
 
 
21/3/01 10:54
הלא :תאמ
...ריאשהלו הגועה תא לוכאלל הבוגתב
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz.........zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz................

:-)
הלאל וביגה
 
18/3/01 20:32
תיגולורמונ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ליג לכ תא .תמדרנה היפהפיב דימת יתאניק ינאש המכ יוא
איה ןברוחמה תורגבתהה
םינגאלבו חור יבצמ ילב ,םינוק'צח ילב ,הקותמ הנישב הריבעה
לש ויתוקישנל הררועתה ףוסבו
ןוקרדהו הכיסנה ומכ תודגא שי .רייפ אל הז .הפיה ךיסנה
תוועמה תא ןקתל תוסנמש
תוצור ןיידע ונחנאש ללגב ילוא .ספות אל הז המ םושמ לבא
ךיסנה לש וזה הדגאב זחאהל
?ןקשנה
הפיכ ,הלרדניס ,היגלש וללה תודגאה לכ םצעבש הז לע יתבשח בגא
תחאכ ןלוכ ,המודא
םוש שוגפל שרדנ אלש ןבומכ ויקוניפ טעמל םישנ ןהיתורוביג
רשועו רשואב תויחלו ךיסנ
...עימטהל םירבגל רזע אל ןבומכש המ .רקשל רבכ קיספהל קר
.
תיגולורמונל וביגה
 
 
18/3/01 21:01
ץראוז :תאמ
?תנקתמ היילפאל הבוגתב
,תיגולורמונ
תובכוכה ןה םישנה םידליה ירופיסו תודגאה תיברמב םנמא
.םירבג ...םירופיס םתוא תא בתכ ימ עגרל תחכש לבא ,תוישארה
,השיא לכ לש המולח אוה רופיסב ךיסנה םאה לואשל ךירצ וישכע
,רובעל השיאה לע םירוסיי המכ תוארהל דעונ רופיסה אמש וא
:תורחא םישנ לש ןהידימ כ"דבו
...אוצמ תעל הפשכמו תגרוח אמא - היגלש
..."תודמחנ" תויחא יתש דועו תגרוח אמא - הלרדניס
םע תחא "ןובשח רוגסל" וטילחהש תופשכמ יתש - תמדרנה היפהיפיה
...היינשה
...תואמגוד דוע אוצמל רשפאו
דימת לבא ,ןהירוסיימ ןתוא לאגש הז היה ךיסנה ,רבד לש ופוסב
ילב - ןהלש יעבטהו טושפה הארמב ועיפוה ןה רשאכ תאז השע אוה
וליפא ןהמ תחא) תויוטש ראשו רופיא ,תימדת יקחשמ ,םיקיטש
רבדנ אלש ,הל היה רותס רעיש הזיא ךל יראתת ...הנש האמ הנשי
(...םילגרב תורעשה לע


םינטק םידלי ונחנאשכ הנישה ינפל םירופיס ונל םירפסמ
םירגבתמ ונחנא רשאכ הליחתמ הייעבה .תודגאה םלועב םינימאמו
...ונל יוצרה בצקב תומשגתמ אל םירופיס םתואמ תוחטבהה לכו
לכה ךסב רבודמש הטושפה תמאה תא החיכשמ ךכמ הבזכאה
...םידליל םע-ירופיסב


,ןבל סוס לע ךיסנ תשפחמ תא םא - יתימאה םלועל האבה הכורב
לש עונמה הסכמל תחתמ םיסוס 75 לע ימצע תא עיצהל לוכי ינא
רתוי םע םיבר דוע םנשיש חינהל ריבסו ,ילש הנבלה ו'זיפה
טלפסאה יסוסל לארשיב ףדעומה עבצה אוה ןבל ירהש) םינבל םיסוס
(...םיינרדומה
םירדתסמ אלו ןשי לדוממ םה הככ םג - םש וראשנ תודגאהמ םיסוסה
לש ןויקנהו היינחה תורייסו יזטסקא ,סנארט תקיסומ לע שממ
תאוצ תלטה - ח"ש 170 - ןבל-םודאב הינח) ביבא-לת תייריע
סוס קיזחהל רקי קסע - ח"ש 360 - הינחה ןמזב שיבכה לע םיסוס
.(ביבא-לתב
ץראוזל וביגה
 
 
19/3/01 12:30
תיגולורמונ :תאמ
םידלי ירופיסל הבוגתב
םירופיסב תורחאה םישנה :וילע יתבשח אלש טקפסא ,ןוכנ
תויתימאה תועשרמה ןה וללה
.ירעצל ןוכנ םג ילש םייחה ןויסנמו .ןיינעמ .םירבגה אלו
םירבגהמ יתעגפנ אל ילש םייחב
ךכ .םיניכס ועקתש תובוט תורבחמ יתעגפנש ומכ ייחב יתבהאש
הנימאמ שממ אל רבכ ינאש
רבח וא דידי הפידעמ .המיהדמה םישנה תווחא לש הזה ןויערב
."הבוטה הרבחה" ןויער לע בוט
ועיפוהשכ ןהירוסיימ ןתוא לאג ךיסנהש תבתכשכ תיעט בגא
.םהלש טושפה הארמב
איה ?םואתפ המ .הלש טושפה הארמב העיפוה אל הלרדניס
ךופהל ,תונשתהל הכירצ התייה
ינתשת ,ונעי .הב ובהאתיו הב וצרייש ידכ תרחא יהשימל
הצרי ימ ,בוט אל הז תאש המ ,יתוחא
?חבטמב םירבכעה םע תרבדמ תאשכ הלרדניס הככ ךתוא


ינא ףוסב ילוא ,הארנ ,ילא ןנחתיש ,יתימאה םלועה יבגל
ומכ ותוא לבקל םיכסא
.אוהש
וזיאו תיטמוטוא איה םא ןייצל תחכש ,מממממה ?תרמא ו'גפ
.הנש
תיגולורמונל וביגה
 
 
19/3/01 13:26
ץראוז :תאמ
םידלי ירופיסל הבוגתב
עטקב תאש ןיבמ ינא לבא ...'98 לדומ ליגר ריג ...ךתלאשל
...."דבל םיכוליה ריבעיש" לש
ץראוזל וביגה
 
 
19/3/01 14:48
הלא :תאמ
םידלי ירופיסל הבוגתב
.תודגאל ינימאת לא
.הנממ האלפומ ןיאו םישנ תווחא שיו שי
ונא תוכושח תופוקתב םירבג ידי לע ובתכנ רשא תודגאב
.הלפאהו הרוחשה תמועל הנבלהו הרוהטה השאה תא םישגופ
-(!??) םלוכמ לודגה סרפה אוה'הבוט'ה השאה הכוז ובש סרפה
.ךיסנ/רבגל םיאושינ
תא עונמל תוסנמש ולא רופיסה לש עקרב תומייקתמ התמועל
.בלה תוערו תורוחשה התחפשמ תובורק :ריחמ לכב הרשוא
(םירבגה:ירק) םדיב היה קזוחהש ולא ורזענ ורבע םימיב
םישנ ריאשהל הרזע רשא תאזה 'לושמו דרפה'ה תיינונקב
הייסולכוא ךותב גוליפ ערוז התאשכ יכ .תוחנה ןמוקמב
לע ודמעיו םלועל ודחאתי אל םהש ךמצעל חיטבמ התא ,השולח
ינא ךכ תוחפל וא ,ךכ אל רבכ הז םויה .תוושה םהיתויוכז
ןהבש םיעוריאה םתואב םא בטיה יקדבת ןכלו הווקמו הנימאמ
ודי הרקמב תברועמ התייה אל ,תובורק תורבח ידי לע תעגפנ
הקיתעה לושמו דרפהה תטישב לעפ רשא רברבג הזיא לש הכוראה
ישונאה ןימה לש ותורישב הפי תדבוע רשא הטיש .הבוטהו
חתפ הנשונ תוברת תסיפכ תווהמ וללה תודגאה .וירוענ רחשמ
השאה תומד ןיבש רכומה טקילפנוקה ותוא לא הצצה
השאה תומד ןיבל הנמאנהו םינואה תרסח,הרוהטה,הנבלה,הפיה
תסיפת .תיאמצעהו חוכה תלעבו םיככתה תממוז,הלפאה,תירציה
םיקוחהו תונומאה ירפ איה תילאודה הרוצב השאה תומד
דבוכמ אשונ םיווהמו תילכראירטפ הרבח לש הסיסבב םידמועש
.ומצע ינפב םלש רמאמל
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 2:33
תיגולורמונ :תאמ
תיגולורמונ ייהל הבוגתב
תווחא ארקנש הזכ רבד תמאב שיו תוקדוצ ןתאו יאוולה
וג ידניאל ומכ יל םג .םישנ
יתבשח ויהש ולא לבא ,תורבח ידמ רתוי ויה אל םעפ ףא
.םימבו שאב יתיא וכלייש דימת
ימצע תא יתאצמ ,תושק תופוקתב ימצע תא יתאצמשכ לבא
הווחאה םואתפ .דבל דימת
ילש הבזכאה ללכ ךרדבו .המלענ יל החטבוהש הלודגה
התייה אל םישנו תורבחמ
דעש ובזכיאש תורבחמ הבזכאב אלא ,ללכב םירבגב הרושק
המל יל רורב אל םויה
םגש ןוכנ .םילודג םיביר ויה אל יכ ,ושעש המ יל ושע
םיילגרה תא תחקל הייטנ שי םירבגל
לבא ,םהילע ךומסלו בוהאל םיליחתמשכ אקווד חורבלו
םעפ ףא יל היה אל הזה ןיינעב
םהילא יתסחייתה דימת .הלודג הווחא לע רובשל סותימ לכ
םגש ךכ "ונדשחו ונידבכ"ב
,יתטלפו ישארב יתדנה םומיסקמ ,ובזכיאשכ יתבזכאתה אל
.רופיסה רמגנ ךכבו .םירבג


ינא .יתוא תודיחפמ ןפוא אוהש הזיאב םישנש תויהל לוכי
ינאש תורמל ,םישנ הניבמ אל
,ימצע תא הניבמ אל םג הארנכ ינא םתסה ןמו השיא ימצעב
ךרע ונייע) הלא וילע תרבידש םישנב ינומדה דוסיהו
,יב םג ןנקמש דוסי אוה ,(ןונגע י"ש לש לכורהו הירבגה
ותוא לוכאל ךיא גשומ יל ןיא לבא
םה ,לכ רתוי הז םירבג יבגל .תורחא םישנל עגונ הזשכ
םיבכרומ תוחפ םירוצי
.םהלש םיסעכהו םהלש םיעינמה תא ןיבהל רתוי יל לקו


םעזב ץרפתי וא הקיתשב רגתסי םומיסקמ אוה סעוכ רבגשכ
המל תעדל לק דימתו
ןכוסמ שממ הז ,תסעוכ השיאשכ .ותוא סייפלו סעוכ אוה
איה המ ועדת וכל יכ
.םיהולא דחפ .הלש סעכה םע תושעל תנווכתמ
הסנמ ינאש המ ןוכנ חסנל יתחלצהש תבשוח אל ללכב ינא
בוט יל וחלסת לבא ,ריבעהל
.ילש תופייעה ףס תא יתרבע רבכ ינאו ,תרחואמ העשה


הכחמ .הדות .תומיסקמ ךלש תובתכה הלא :רבד דועו ןכ הא
.האבל רבכ
תיגולורמונל וביגה
 
 
20/3/01 2:45
תיגולורמונ :תאמ
וג ידניאו הלא ייהל הבוגתב
אלו לקל יתנווכתה .הפייע ינאשכ ילש תועיגשה ףוא
.לכ
ןקתל הזיעמו תינושל .ע לש םוחתב תקסוע דוע ינאו
...חיד חידאפ .םירחא
.קיספהל הכיתבמ ..הכילס
תיגולורמונל וביגה
 
 
20/3/01 7:11
ץראוז :תאמ
וג ידניאו הלא ייהל הבוגתב
חצר תועצבמ םישנ ....םילכרמ םירבג :םעפ ורמא הז לעו
...יפוא
ץראוזל וביגה
 
 
20/3/01 21:02
רניו הנאיד :תאמ
וג ידניאו הלא ייהל הבוגתב
ןיא .םישנ תווחא ןיא .הרקי ורמונ ךל לקלקל תרעטצמ
תחא יצומ ,יצופ תושועו תוקקלתמ ןהשכ םג .תאזכ היח
.ררחתשת דימת תועשרה רבשמ לש עגרב הינשל
םיבוקר םיזופת ףוטחאש ינפל הפמ קלתסאש יאדכ .הללאי
,הווחאב תואלמהו תוקותמה םישנהמ שארה לע
תויונשה ןהיתויחא יפלכ הבהאו תוינמוהו היפורטנליפ
.תקולחמב
רניו הנאידל וביגה
 
 
20/3/01 22:26
Estee :תאמ
ףלס םד רופ טיא גניאוד רא סרטסיסל הבוגתב
תאנש=) תוינגוזימה וז המו - רניו הנאיד ,ץראוז
?תאזה העורפה (םישנ


תמייוסמ המר שרוד םימעפילש והשמ הז "םישנ תווחא"
.תועדומ לש
תלגלגמ הכותב םייח ונחנאש תירבגה תוברתהש ינפמ
,תולקב רתוי הברה ,תובר םימעפ ,ונלוכ תא
ומכ קוידב .היינשב תחא םיכמות אלש םידיקפת קחשל
.הלא הריבסהש
Esteeל וביגה
 
 
21/3/01 8:21
תיגולורמונ :תאמ
שי ךיא דועו ,םלועב םישנ תווחא שיל הבוגתב
לש הבוגתה .ךפהל .םישנ תאנוש אל ללכב ינא
.ידמ הרירמו תמזגומ תצק יל תארנ וזה רניו הנאיד
ינא יכ .הזכ רבד שי ןכא םא יתיהת טושפ ינא
.ייחב םישנמ ידמ רתוי יתעגפנ רבכ ,רומאכ
תיגולורמונל וביגה
 
 
21/3/01 12:34
ה י ל ו '///ג :תאמ
שי ךיא דועו ,םלועב םישנ תווחא שיל הבוגתב


השיאה תא ןיידע יתשגפ אל ילוא לבא .ינא םג
(-: ...הנוכנה
ה י ל ו '///גל וביגה
 
 
22/3/01 0:37
תיגולורמונ :תאמ
?תעגפנל הבוגתב
יתלפנו ךלש הבוגתה תא יתיאר וישכע קר
.הנוכנה השיאה וה .קוחצמ
דיב לערומ חופת הל היהי אלש הווקמ קר ינא
.אובתשכ םיחרפ םוקמב
:)
תיגולורמונל וביגה
 
 
22/3/01 7:14
ץראוז :תאמ
שי ךיא דועו ,םלועב םישנ תווחא שיל הבוגתב
??? תירבגה תוברתה
,ynet-ב דמלמ הנאירא לש הבתכה תא יארקת ,יארקת
ךכ רחא ...ונייחב טלושה ישנה םזיניבושל סחיב
.תירבג תוברתב םייח ונאש ינעטיתו ירזחת
ךיא ךל ביתכהל לוכי אל - דחא ףא לבא - דחא ףא
הריחב וז םירחאב ךומתל אלש תטלחה םא ! גוהנל
שיש ריחמה הז לבא ,הלקה הריחבה ילוא וז .ךלש
.הרובע םלשל
"קחשמה תרוצ"ל תידעלבה תיארחאה תא ,בצמ לכב
...רחא דחא ףא אלו ,ךלש
ץראוזל וביגה
 
 
22/3/01 7:47
Estee :תאמ
...םישאהל ימ תא שיש בוטל הבוגתב
.תידעלבה תיארחאה ינאש יאדוב


תישונאה תוברתהש הדבועל עדומ אל התא םא לבא
תויטננימוד י"ע תטלשינש תוברת איה התוללכב
לכב תוגהנתה יסופד בוציע ללוכ ,תערכמ תירבג
וליחתה ןורחאה רודב קרש תויטננימוד ,םימוחתה
,שדחמ התוא קודביל תוסנלו הילע רערעל
היהי רשפאש ידכמ רומח ךלש תועדומה רסוח
.הזכ ילאוטריו ןוידב וילע רבגתהל
Esteeל וביגה
 
 
22/3/01 9:48
ץראוז :תאמ
...םישאהל ימ תא שיש בוטל הבוגתב
תוגהנתהה אלא ,תישונאה תוברתה קר אל וז
...עבטב םיקנויה ללכ ברקב תחוורה
,ונלש הבישחה לש רצות אוה הז בצמ לע רוערעה
לש טקניטסניאל ךופה ןוויכב ללכ ךרדב תלעופה
ימוחת ראשל סחיב םג ןוכנ הז ...ישונאה עבטה
.םייחה
,םידרוש (םיפיה וא) םיקזחה םירכזה ,עבטב
דחיו (תופיה וא) תוקזחה תובקנה לע םיגוודזמ
- (הפי וא) קזח ךשמה רוד םלועל םיאיבמ םה
.םידרוש םיקזחה :עבטה קוח
רשפאל ףאוש אוה הזככו ,בשוח רוצי םדאה לבא
? תבשוח תא המ - םלוכל תויונמדזה ןויוויש
...אלש הדבוע !? רבד ותוא םלוכ םירבגהש
ךא ,תיטסיניבוש איה הרבחה םויכש איה תמאה
םישנל ...הב םיטלושש הלא םה םירבגה דימת אל
םירקמבש קר ,ונימיב םירבגלמ רתוי בר חכ
:התוחנ הפקשה תדוקנמ ותוא תוגיצמ ןה םיבר
םישנ ירחא םשאר תא םיבבוסמ םירבג ללכ ךרדב
ןוויכב םג הרוק הז א"ז) ךפיהל אלו בוחרב
ךא ,(...ינלוק יוטיבל הכוז אל לבא ךופהה
הדיגסו הצרעה לש) וזה הלועפה םיבר םירקמב
רבדמ אל ינאו) דרטמכ תשרפתמ (...ישנה יפויל
.(תינימ הדרטהב תולבוגה תורעה לע
תובשחנש תודובעל לבקתהל תוצמאתמ םישנ
רשאב קפס ליטמ אל דחא ףאו ,תוירבגה יזועמל
לקתיהל םעפ ךל אצי לבא ,םישנ ןתויהל
םהידלי לש ןגבש וליגש םירוה לש םהיתובוגתב
וילא םיסחייתמ םה ...? רכז ןיממ תננג שי
לאוסקס-ומוה לאו בוטה הרקמב זוירוק לאכ
...דמחנ תוחפה הרקמב היצנטופב
םג םיתיעל הנממ עגפנ ינאש) תפסונ העפות
הלועפ וז םזוי רבג המל - (ישיא ןפואב
יניעב םג) תמזוי השיא רשאמ רתוי תימיטיגל
הריעצ השיאו רגובמ רבג - לידבהל וא ?(!םישנ
השיא רשאמ רתוי הברה הבר הנבהב םילבקתמ
רעפ לע רבדמ אל ינאו) ריעצ רבגו תרגובמ
(...םינש 3-6 לע אלא ,ירטסיה םיאליג
ברה ירעצלו ,םייקו יח ונמלועב םזיניבושה
הדבוע ...םירבגמ תוחפ אל ותוא תוחפטמ םישנ
ץראוזל וביגה
 
 
24/3/01 11:33
הלא :תאמ
ףלס םד רופ טיא גניאוד רא סרטסיסל הבוגתב
ףורצ גנוע .ךלש ישנה דצל תופיחדב ירבחתתש ץלמומ
תוגונעתו תישנ הווחא תווחל החטבהה סולפ חטבומ
.ךיילע הבוטה ןוימדה דיכ םירחא
ואולמב ךל רזחוי ךפסכ ,תקפוסמ יתלב יאצתש הרקמב
שפנה תמגוע לע םלוה יוציפ סולפ
הלאל וביגה
 
 
31/3/01 3:36
רניו הנאיד :תאמ
הנאיד רטסיסל הבוגתב
: .תיביר סולפ ףסכ ןומה רבכ יל תבייח תא ךכ םא
(-
ישנה דצל תרבוחמ רתוי ןיאש ךל החיטבמ ינאו
ומכ ,רבג אל ינא ,אלו .ינממ
השיא .השיא ינא .םורופב ילע לילעהל וסינש
הלש ישנה דצל תרבוחמ טלחהבש
קרו םשמ םיאצוי תבשוחו תרמוא ינאש םירבדהו
.ימצע תא ילש תישנה הסיפתהמ ,םשמ
רניו הנאידל וביגה
 
 
23/3/01 18:16
הלא :תאמ
וג ידניאו הלא ייהל הבוגתב
הבר הדות
.השאל השאמ הנכ הווחא הרזחב ילבקו


םג תישונא הווחא שיו תישנ הווחא שי ,המשנ האור תא
.הדגאל ץוחמ
ונחנאש הטיפשה תמצוע תא טעמ לקהל םיכירצ ונחנא קר
םיסונייקוא םירעהל לודחלו ונתיאמ הנושה יפלכ םיטקונ
.לובגה םה םיימשה קר זאו וניתלוז לע תויפיצ לש


.ץמאמה תא הווש ךכ לכו טושפ ךכ לכ
הלאל וביגה
 
 
19/3/01 23:37
וג_ידניא :תאמ
םידלי ירופיסל הבוגתב
,רבג םוש ,"ילש הרבח" יהשימ הרידגמ ינא םא .ךיא דועו
םיניכס םושו ,וניניב דירפי אלו ךסכסי אל ,םדא םוש ללכבו
טעמה לע לבא ,(םי/)תורבח הברה יל ןיא .וניניב ופלשיי אל
והשמ ושעי אל םלועל ןהש החטבב רמול הלוכי ינא יל שיש
.ל"נכ ינא םגו ,יב עוגפל ידכ


,ירמגל הנוש והשמ אוהש ,"דידי" דמעמה ןמ לידבהל הזו]
השע ילש בוט דידי יתבשחה ינאש והשימ ןמזמ אל קר רמולכ
ןוויכמ ,שארמ לבא ...דחוימב ליעגמו רעוכמ ליגרת יל
אל םלועמו ,ינממ ריתסמ אוהש עור וב םייק ןכאש יתדשחש
היה אל אוה ןכלו ,"דידי" היה דימת אוה ,ירמגל וב יתחטב
ןבומב אלו יטנמורה ןבומב אל ,"רבח" תויהל לוכי
[וטנ-יתורבחה


תורבח יכ ,הדיפקב רוחבל ךירצ תובורק תורבח - ןכש המ
תובגל לולע הזשכ ם .ןהיניע דגנל תדמוע ךתבוט - תויתימא
בוטש והשמ תושעל ךל ץעיית הבוט הרבח .םיוסמ ריחמ ןהמ
הרבח" ,בגאו ,הזמ דיספהל המ שי המצע הל םא םג ,ךליבשב
.(רידנ רתוי הזש תורמל) רבג םג תויהל הלוכי "הבוט


ןיבל הבוט הרבח ןיב רוחבל לש היצאוטיסב םעפ יתדמע רבכו
םינפבמש רבד הזש ,תושגנתה לולסמב ינאש התאר איה) רברבג
,הב יתרחבו ,"ינא וא אוה וא" ,יל הרמאו ,תוארל השק
(הינש רירבשל תטרחתמ אל ינאו ןוכנ יתרחב ,רוחאל טבמבו
וג_ידניאל וביגה
 
 
20/3/01 21:34
רניו הנאיד :תאמ
!םישנ תווחא שיו שיל הבוגתב
הילע רמוא רבכ הז ,ינא וא אוה וא ךל הרמא איה םא
.אקווד בוט והשמ אלו ,והשמ
?תוכז וזיאב ?הזכ םוטמיטלוא ךל הביצמ איה םואתפ המ
רניו הנאידל וביגה
 
 
20/3/01 22:19
וג_ידניא :תאמ
!םישנ תווחא שיו שיל הבוגתב
טרפה תענצ ימעטמו ,םלועבש תוכזה לכ הל התיה ,ןכבו
רדסב הז ,"תימשר" הל התיה אל םא םגו .טרפא אל ינא
איצוהש דיחיהו ןוכנה רבדה תא התשע איה ..יתניחבמ
היתוצעל תעמוש יתייה םא ,תמאה .אירב אל והשממ יתוא
אל םירבד טעמ אל יל םיכסחנ ויה ,תובורק רתוי םיתעל
.םימיענ
רצ .ךממ הל תפכא תמאבש תיימא הרבח ךל שישכ הז הככו
,תמאב .ךמצעב (תוחפל) וזכ תחא תווחל ךל אצי אלש יל
.ךילע יל רצ
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/3/01 18:18
הנד :תאמ
םידלי ירופיסל הבוגתב
תמדרנה תא קשנמ ךיסנה וב עטקה ןימא אל שממ
...הנש האמ לש הניש ירחא


(..חירה..חירהו...תעצוממ הליל תנש םג ןיינעה ךרוצל)
הנדל וביגה
 
 
19/3/01 18:48
ףלא :תאמ
םידלי ירופיסל הבוגתב
תולדג אל תוכיסנלש עדוי אל התא
הימוטנאב ינש רועיש ?םיילגרב תורעש
?תזרבה בוש ,ינסיד תטיסרבינואב
ףלאל וביגה
 
 
19/3/01 22:52
ץראוז :תאמ
םידלי ירופיסל הבוגתב
יתעגה אלש םלוכל תולגל בייח תייה אל ....ףלא ,טיש
אל ללכב ינאש תודוהל בייח היהא ינא וישכע ...הזה רועישל
...םיילגרב תורעשל סחייתמ
ץראוזל וביגה
 
 
19/3/01 23:13
הלא :תאמ
םידלי ירופיסל הבוגתב
.םולכ תדספה אל ,ץראוז ,ארונ אל
תוסחב הנמומש הייומס תמוסרפ השעמל היה ולוכ רועישה
'יזיא דנא טפוס'
קלחה הפוג לע רצומה לש היח המגדה ורקיעב ללכו
טיבאר הקיס'ג לש ידמיימ-ודהו
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 2:40
תיגולורמונ :תאמ
לזאזעל הריעש וא לזאזעל רועישל הבוגתב
דראה הזה ינודזה רישכמה תא תונכל יתגהנ דימת ינא
תאז תמועל םעפ יל התייהש הרבח .לביטפמוק ןא דנא
תא ול הקיבדה ,(תוישיאה תובזכאה תמישרב איה םג ,ןכ)
.ןמכייא :ביבחה קינה
תיגולורמונל וביגה
 
 
20/3/01 7:15
ץראוז :תאמ
יזיא דנא טפוסל הבוגתב
חוכל טלחומ דוגינב תדמועה תומד איה טיבר הקיס'ג
םעפ תקשינ) הברהו תורעש הל שי - הזמ ץוחו ,הכישמה
(!? בנרא
ץראוזל וביגה
 
 
20/3/01 11:37
תיגולורמונ :תאמ
יזיא דנא טפוסל הבוגתב
וכפהיש הווקתב תובנרא תקשנמ דימת ינא .חטב
םומיסקמ וא ףוסב םיכיסנל
.פישרטוו תעבג לייטס רפסל
תיגולורמונל וביגה
 
18/3/01 22:31
השדח הריש :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
םימויא רתוי דוע םישורגו םימויא םיאושינ םע םירוהל תב רותב
תצק תינהנ תוחפל .רזוע אל תויזטנפ ילב לודגלש דיגהל הלוכי ינא
.יתימאה םלועל תעגהש דע הווקתמ ןמז רתוי
השדח הרישל וביגה
 
18/3/01 23:21
ץראוז :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הרשש ריש שארב יל ןגנתהל לחה ,ןאכ תובוגתה לש האירקה ידכ ךות
:לג יקיר


הנשי ינאש תמלוחו הנשי ינא
םינש הברה רבכ רקובה תא תאנוש ינאו
הנורחא דימת איהש תאזה הירגיסה םע
םיזופת ץימ לש חיר םע תאזה תיסוכהו
.םינפב הקדוו לש תחא הפיט קר םעו


תונב ,תונב וה
תונהנ ונחנאש המכ
.תונטק תויודבאתהמ


םילבח לע תדעוצ הובג גג לע תדמוע
הלפנ אל דוע איה ךיא :םילאוש םתאו
םילותח המכ יל הגרה רבכש תונרקסה
הלודגה הלותחה - יתוא הגרה אל
.הלפנ אל דוע איה ךיא :םילאוש םתאו


תונב ,תונב וה
תונהנ ונחנאש המכ
.תונטק תויודבאתהמ


ינשה תא תבהואו דחא םע היח ינא
תועט לכ השוע אל ינא הנשי ינאשכ קר
םירופיצה ללוכ רקובה תא תאנוש
הנורחאה דימת איהש תאזה הירגיסה םע
- תומאש ינפל האופק תחא הקדוו דועו


תונב ,תונב וה
תונהנ ונחנאש המכ
.תונטק תויודבאתהמ


(ןפג ןתנוהי)
ץראוזל וביגה
 
18/3/01 23:21
יאמ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
יל ינימאת תא הלודג
לודגבו יתבהא
יפוי
יאמל וביגה
 
20/3/01 6:34
ימענ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הז היהיש רשפא םאו
ןבל רוחש סוס
ילאדיא


דיחיו דחא ןיא
הדיחיו תחא ןיאש ומכ
לכה ינמז הז לבא שי רמולכ
18 ליג לש דיחיו דחאה
30 ליג לש דיחיהו דחאה
32 ליג לש דיחיהו דחאה
ןמזה ותואל דיחיו דחא םלוכ
?הככ אל
קיחצמ הז תא תבתכ יכ דואמ יתקחצ...הזמ ץוח
}{
ימענל וביגה
 
 
20/3/01 12:48
הלא :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
(-: הגופת ךיראת לש הלבגה אלל תדחוימו הדיחי תחא
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 19:21
טסגדר :תאמ
ימענ תאול הבוגתב
,םידמג לש םהיתולילע םירפוסמ םהב , היסטנפה ירפסל המודב
.םיעזג רפסמ םימייק ונמלועב םג ךכ ,םהימודו םינוקרד
:םתוא ריכנ הבה
םיהזמ םינמיס רסח הז עזג.םירבגה עזג ול םייק ,תישאר
.םיסופיטה לכ וב םימייקו םידחוימ
טרפל המ ךכ לכ ןיא וילע םגו םישנה עזג ול םייק ,תינש
םישנ" יורקה עזגה אוה ןלוכמ בשוחהו ישילשה עזגה
."וגא" םש תרצקו הקזח הנוכתב ןייטצמ הז עזג ."תוילארשי
אוהש ןמגוד לע תומולח תמיקרב רקיעב תונייטצמ עזגה תונב
שיגר ררושמ אוהש ןעדמ
.(תכרעמל חלשו ךרובע חונה ףוריצה תא יבכרה ,ךפהל וא)
ןיא ,יתובר אלו םירבג תליטק אוה ןהילעה ביבחה טרופסה
ליחתמ הז בורל ,תישפנה םתליטקב אלא תיזיפה םתליטקב רבודמ
"תיזיפ יתוא ךשומ אל התא" ב
ןמז ידימ רתוי התא" לא רבוע ,( "!? ןכ ךלש ספורה תחתהו")
"הדובעב
םילטבומ הייהנ רשאכ : רזומ ללכ ול םייקתמ ןייצל שי הפ)
ךמצע םע השעתו םוק ,ונ" טפשמל םיאלפ ךרדבכ ךפהי טפשמה
."םימיאתמ אל ונחנא" ב רמגנו ("והשמ
תולטוק ןה רשאכ , ןהימולע תונש תא עזגה תונב תוריבעמ הככ
םירבג 5 תוחפל
(חבושמ הז ירה הברמה לככו)
םכרדב הרקנה ןושארה ןובבה ידי רבעל תולפונ ,ףוסבו
םינתחתמ ..בוט ??ןכ ?פ תואב ליחתמ ךלש אמיא לש םשה םג ")
.( "!
ב.נ


...הלא הנעטש המ תא קוידב יתבתכש ספות םואתפ ינא
..ספווא
(..ךובנ טבמ)
טסגדרל וביגה
 
 
20/3/01 20:47
הלא :תאמ
םהניבש המו םירבג ,םידמג לעל הבוגתב
לע םלועה תא תקלחמ רשא הנעטה התוא תא יתנעט אל ללכב ינא
אל םג .תוחפ םיקדוצש םינימו רתוי םיקדוצש םינימ יפ
לדגומ וגא תקזחאב םשאכ תחא ץראמ דחא ןימ לע יתזרכה
.ימצע שומיש יכרוצל


תראית ותואש ןפואב םיגהנתמ רשא םישנא םנשיש ןכתיי
תא תומצמצמ רשא תורצ תוללכהל סנכיהל ךל המל לבא ,הלעמל
אל הטשפה לש תורתוכ תחת םדא ינב תוגלטקמו הסיפתה
?לבח אל ?תיטנוולר


תולפרועמ םימלועל וראשיו תוישיא ןה םדא לכ לש תוריחבה
תודמועש תויורשפאה .רחא םדא לש ויניעל תמייוסמ המרב
עבקנ ונלש לרוגהו תויפוס ןיא ןניה ונתיאמ דחא לכ ינפב
בוליש איה תואיצמה .םישוע ונחנאש תוטלחהה ידי לע וקלחב
תוריחבה,תיביטקייבוסה הסיפתה לש ינטלומיס
ימרוג המכ דועו ונתוא םיבבוסש ולא לש תוריחבה,תויטרפה
.םוקיה תא םיעינמ רשא סקיא


דמלנש יואר ,רתויב ההובגה המרב תינומרה תואיצמ תריציל
לכונש תנמ לע םינפבמו ץוחב ונתוא בבוסל בישקהלו ןנובתהל
ונלוכ לע םילח רשא האצותהו הביסה יקוח תא םקמועל ןיבהל
.(לזאזעל) םואל וא, ןימ עזג,תד ילדבה אללו םימשא אלל


רשא השא לע יקסטורג ךפונ תלעב היידוראפכ בתכנ ילש רמאמה
אלו (םימעפל ,ינא) הלש תוריחבה לע תוירחא תחקול אל
.םיינויגה אל ךכ לכ תוזוחמל םיפחסינ הייח ךיא הניבמ


.ילש ולוכ אוה ךובנה טבמה יזא ,יתנווכ הנבוה אל םאב
(ךובנ טבמ) ()-:
הלאל וביגה
 
 
20/3/01 20:56
רניו הנאיד :תאמ
םהניבש המו םירבג ,םידמג לעל הבוגתב
עזגהש יאוולה ?םידמגהו ןיקלוטל ןווכתמ התא היזטנפ ירפסב
.םהלשל המוד רתוי תצק היה ונלש
הלילכמ ינאש יל ודיגיש יל תפכיא אלו .יריקי ער םע םישנ
ער םע .תוחורה לכל קלתסאשו ינא הליעגמו תינעזג וזיאו ,
ךשמיהל לולעו רבג התאש ךיילע יביל .יביל .דואמ ירזכאו
חטב .תורוחשה תונמלאה לש ולאה םינלטקה שיבכעה ירוקל
תויחא ונלוכו םישנ לש רתאב ירה ינא ,תומעזנ תובוגת לבקא
.ארונ אל לבא .היינשה לע תחא תותמו תומיסקמו תובהואו
.תיביטקלוקה תוירזכאה םע תוהדזהל הלוכי ינא ,השיא ינא
.ריחמה תא םלשא וישכע .יתויחאב יתדגב
רניו הנאידל וביגה
 
 
20/3/01 21:23
טסגדר :תאמ
םהניבש המו םירבג ,םידמג לעל הבוגתב
..םיקרוא ונבור
:-)
טסגדרל וביגה
 
 
22/3/01 21:04
ןילרבמ באוי :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
,יבוהא תא תשפחמ ינא דימת דימת
.ותוא תשפחמ ינא יל שישכ םג
ןילרבמ באויל וביגה
 
20/3/01 21:25
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ידנסש תמוסרפה תא םיריכמ .ורטסאק גולטק התיבה םויה יילא עיגה
רעיש תרמסמ תוינשוחב הל תדקרמ תתתתתיייייסססווווככככה רב
ןהבש תונומת 17 רשאמ תוחפ אל שי גולטקב זא ?הבוקב םש רביאו
האור אל ינאש קר אל -וישכע .ורטסאק לש תפרטמ הוואר תבוב איה
יביבסמ ןלוכ אמש ששחמ ,תשרה תויונחמ תחא ףאל תסנכנ ימצ'ת
תדחופ םג ינא ,הלאכ תומלשומ תוירב ידנס ןיעמ הנייהת ורטסאקב
ךישמהל רשפא ךיא .המויא המוארט וזיא .תיבהמ ףאה תא איצוהל
?הזכ רבד ירחא
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
21/3/01 10:40
ץראוז :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
יפצת לאו 2 ץורעב תמוסרפה תא ירכזת ,תיבב תראשנ תא םא קר
...תכלל ןאל היהי אל רבכ תרחא ...הב
דחפ אלל תיבהמ תאצל הלוכי תא ...ךכש בוטו - תחא שי רב ידנס
םהב ילקתית אלש ,ךיילא תונכשב רג אל ירטה גוזהש יאדוות קר)
(...תועטב בוחרב
ץראוזל וביגה
 
 
21/3/01 12:31
ה י ל ו 'ג :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
םימעפל תמאבו ,ילא ךומסב רג אקווד 'יתוכלמ'ה גוזה
(.....חחחח) ...בוחרב ידנס ןיבל יניב םילבלבתמ


תובוט רתוי הברה תוביס שי ,טסריד ,היסטסנ ,תוניצרב לבא
ימיו האושנ רבכ ,דובכה לכ םע ,ידנסו ,תיבב ראשיהל
לכ-ךסב תוחפ תחא ךל ריאשמש המ ,הירוחאמ הלש תוללוהתהה
....וב יקשחתש אבה לש וביל לע ךתיא ומחליש תורוחבה


?הככ אל
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
22/3/01 13:56
ןילרבמ באוי :תאמ
...רדסב הז ,רדסב הזל הבוגתב
"דדגב הפק"ב רבח םע יתבשי .ןמז הברה ינפל אלמ רופיס
הקליחו תאזכ תיצולפ תחא הסנכנ םואתפו הדוהי-ןבב
המ ןיא יל ."רב ידנס םע הביסמ הז" יל הרמאו ,םיריילפ
ימ יתעדי אלו ,יתוא םיניינעמ אל םהו םינמגוד םע תושעל
הזיא רמולכ "Sandy Bar"-ב הביסמ הזש יתבשחו ,רב ידנס וז
הלכתסה איה .הזה ראבה הז הפיא התוא יתלאשו ,ףוחה לע ראב
.הכלהו ,"ךירצ אל .יפוי" :הווש אל ינא וליאכ הרמאו ילע
וקיספי יתמ :'ב הלאש .איה וא ינא ,רתוי הווש ימ :הלאש
תצק תויחל וליחתיו תורוגיפ ןה וליאכ םינמגודל סחייתהל
!?ץראב םייטסילאירטמ-רפוס תוחפו םיינחור רתוי םייח
.יל לבח שממ יכ
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
22/3/01 14:19
ה י ל ו 'ג :תאמ
...רדסב הז ,רדסב הזל הבוגתב
:טוטיצ ,"ץראה" ףסומב ,רקובה


ירוא ,םלוע יעושב יתככחתה ,וגא יפוטיל ןומה יתלביק"
"םולש יל רמוא קרטש
("תא" ,הנפוא תבצעמ ,יריאמ ילרוא)


.....!המיתח יאיבת .קרטש ירוא ,םולש הל רמוא
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
22/3/01 17:10
ןילרבמ באוי :תאמ
ונצראב ןתועמשמו תורוגיפל הבוגתב
?קרטש ירוא הז ימ .החילס
הכז "רמוע הרובד" גשומה .תועובש המכ ינפל .בגא
תונשב ןמגוד היה רמוע הנב .םידלי תרפוס" :סוחיל
.(הזכ והשמ וא) "םימס לע אבצב ספתנו הרשעה


הוולש - הרג וב יתרגש תיבהמ םיניינב השימח :בגאו
?ונימאתה !!!יטרב
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
23/3/01 9:08
ץראוז :תאמ
ונצראב ןתועמשמו תורוגיפל הבוגתב
???? עדוי אל התא !?!?!?!? קרטש ירוא הזימ
....ךל ףיכ הזיא ...ןאכ רג אל התאש יתחכש ...הא


הדודר תוברתל ונכפה ונחנאש הנבהה תא ילצא תקזחתמ
לגלגל ליבשב ןודעומ םיקמש ןצלפ לכ הב ,דירחהל
,םיתורישב תורוחב לגלגלו םיטנוי'ג לגלגל ,ףסכ
...."תוישיא" תויהל ךפוה
המכ דועב ,רבד לש ופוסב .הזמ ואצת - הבוט יל ושעת
תא םתזבזב המ לע וניבת אלו וררועתת םתא ,םינש
םידגב תונקל ??? םינודעומ לע ...תופיה םכיתונש
דוע זאו העש ךשמב הסינכל רותב דומעל ,םילקש תואמב
ךושח םוקמל תועש המכל סנכהל ליבשב אתנכשמ םלשל
,קיבדו חל ,דירחהל שעור ,םכילא בל םש אל דחא ףאש
??? םכב ךכחתמש ימ לכ םע העיז ףילחהלו
םילוזו םיחונ ,םיפי רתוי םירבד שי ...יתוא ובזעת
לע םירחא תומוקמ לע רבדנ אלש ...ןאכ תושעל
...סובולגה
...םלוע בוט רקוב
ץראוזל וביגה
 
 
23/3/01 12:40
ןילרבמ באוי :תאמ
ונצראב ןתועמשמו תורוגיפל הבוגתב
םירבדה דחאש דיגהל בייח ינא .ןוצראוז דובכה לכ
,(יל וחלסתו) האקה ידכ לע יניעב רתויב םיליעגמה
,תיפוסניאה תודידרה תוברת ,םולכה תוברתש הז
ישיש םויב תכלל אנוש ינא .וליאכ-הזכהו תוזופה
הנש יצחש ירחא היכ'צב תכלל אנוש ינא ,ןיקנישב
תוינצלפ תורוחב יתש תוארל ,תירבע יתעמש אל
הז תא ןהל דיגהלו ןהילא תכלל ,תירבע תורבדמ
יתלפנ וליאכ טבמ לבקלו ,הז תא יל השוע הפשהש
םימי השימחבש רפסמ ינאשכש ,אנוש ינא .חריהמ
ןיב הז יתישעש המ ,םייעובש ינפל ץראב יתייהש
רקובב תבש םויב עוסנלו רבדמל הלילב עוסנל רתיה
רבה בשע לע בכשלו המיהדמ החירפ תוארלו עובלגל
קוריהו םיחרפהו םיצוקה לכ לע לכתסהלו םש לדגש
םישנא - תומיהדמ עבט תונומת םלצלו ישמה-יעלותו
.וקוק ינא וליאכ ילע םילכתסמ
תפוקתמ םירפס ארוק ינאשכ ץמחנ יבילש אלפ ןיא זא
םיאב ויה תמאב םישנאשכ ,50-ה תונשו הנידמה םוק
םישנאשכו היפוסוליפ לע םירבדמ תמאב ,םישנאל
יתבשישכש ,םויה ומכ אלו ,ומלח תמאב
.טקשב ורבידש תורוחב יתש ויה ידיל ,קראפ-לרטנסב
המ לע ?הפי ילוי םוי הזיא לע ?ורביד ןה המ לע
ןהש תורומרמצה לע ?ןהל השע יוודורב-ףואב הזחמ
הרידנראל אתבסה ילולעת תא תוארוק ןהשכ תופטוח
לעו תוטלחומ תויוטש לע !!אל ???סקראמ לש רופיסב
תושעל התמ איהו ,ול הרמא איהו הל רמא אוהש הז
רבכשכ ,הז תא ול ןתת אל איה לבא הז תא ול
.ילוי לש המיסקמה שמשב םדרהל יתפדעה
יל ויה ץראב יתייהשכ .הלאכ םישנא שי :ץראוז זא
,םיאלמ םייח יל ויה םתיאו ,הלאכ תורבחו םירבח
ץראב יתייהשכ וישכע םג .טועימ ונייה שוריפב לבא
ינא .טעמ טלחהב לבא .םישדח יתשגפו הלאכ יתשגפ
:בוט רתוי הברה בצמה ןאכש שוריפב ןייצל בייח
אל םישנא .ןיא טושפ ,םיצרעומ ז'יטירבלס ןיא ןאכ
.תוזופב םיניינעתמ
,ףסכ הנוט הלוע ץראב תוברתש עבונ הזמ קלח ,בגא
:טעמ שממ הינמרגבו
35-ןילרב לש תינומרהליפב טרצנוק ,לקש 15 - טרס
.לקש 60-הרפואל סיטרכ ,לקש 8-הכירבל הסינכ ,לקש
הביסה תאזו .80 אלו בגא ,לקש 20 הלוע רפס
לש םידכנ קר אלו םיריעצ ה'רבח ןאכ םיאורש
.גרבנזייא


.הארתו רקבל אוב
ירוא הז ימ דוסב יל שחלת ,הניפב דומענשכ ,ףוסבו
.קרטש
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
23/3/01 18:04
הלא :תאמ
ונצראב ןתועמשמו תורוגיפל הבוגתב
שיו שי
אל אוה םהלש תויופידעה רדסש וניניב םישנא
תוליכרה ירודמו תומוסריפה לכ ןוניש לש רצות
.םינומוקמב


שיו שי
לש הארממ ,חרפמ תונכב םישגרתמש םישנא וניניב
העיקשה רואל םילגה שחלמ,הפועמב הרידנ רופיצ
לעו םיווסומ אל תושגר לע הזופ רסח גולאידמו
.םויקה תועמשמ


!שיש חטב שי
ךירצו םירידנ םה ףסכנו םוסק רבד לכ ומכ לבא
אוצמל ליבשב לזמ ירב תויהל וא ,םרובעב לומעל
.םיימתסה םישגפמה ראש לכל תוניב םתוא
שופיחה ,העקשהה לכ תא הווש הז ,הרוק הזשכו
דע םלושש תודידבה ריחמ תאו אלפומה רחא עגיימה
.םתשגפינ הב היינשה התואל
הלאל וביגה
 
 
23/3/01 21:59
וג_ידניא :תאמ
ונצראב ןתועמשמו תורוגיפל הבוגתב
וליפא ,ןכ ...ממה ..ץרא לכב שי םייחטש םישנא
םעפ היהש המ תולגרמל שממ ,הרואנה הינמרגב
סדצרמ םע םיינמרג םיסראע .ןכ ןכ .ןילרב תמוח
בואשש יתוברת םלועו םיידיה לע בהז לש הנוטו
.הנפואה ץורעמ רשי
אל וליפאו קרטש ירוא הז ימ גשומ ןיא יל םג
אל איה םינודעומה תוברתש ומכ ,יתוא ןיינעמ
.ילש תוברתה
רתוי םייח תויחל וליחתי יתמ" ,לאוש התא
"?ץראב םייטסילאירטמ-רפוס תוחפו םיינחור
ראשב הרקי הזשכ ךרעב .תניוצמ הלאש ,הלאוו
?םלועה
םיגוסה לכמ םישנא היסולכואב ויהי דימת
אקוד תוארל רחוב טושפ התא .םינימהו םינווגה
.ללכה לע ונממ קיסהלו שעורה ףוספסאה תא
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/3/01 10:39
ןילרבמ באוי :תאמ
תוללכהל ידל הבוגתב
הנשמ ץראב לבא ,םיסרע ןאכ םג שיש ןוכנ הז
דובכ לש םוקמ תספות תורעבהש יל הארנ הנשל
?םיסרע יתרמא ינא ,בגאו .תילארשיה תוברתכ
םלוחש רעונה הז רעונה בטימ ץראבש יתרמא ינא
(!?הז ימ ,בוש) םולש ול דיגי קרטש ירואש
.ןתוא ביכשי אוהש תומלוח תורוחבה בטימו
רלישו השטינ תא וארק תורוחבה בטימ ןאכו
.טכרב ירפס לכ תא תיבב ןהל שיו הסהו לגהו
תא ןאכ שי .תימלוע תויחטש הינמרגב ןאכ שי
םיעדוי םלוכ לבא .אמגודל "BZ" םינובוהצה
ןניא (היתומודו ידניס) תוינמגוד ,לבז הזש
,ףרוחב םג ,עובשפוס לכו ,ז'יטירבלס-רפוס
םע ה'רבחב ת-ו-א-ל-מ ןילרב לש תבכרה תונחת
,עובשפוס ילויטל םהל םיעסונש בגה לע םיקית
אל םהש יל המדנ והשכיאו .ש"קשו להוא םע
.רפיש הידואלק לע םירבדמ
שי ץראבש אוה ןיינעה .הז אל םג הז ,הללאי
הרבחה .הזה םלועהמ אלש תויטנגורא ,תואשנתה
אל ץראב הרבחה .םזילובמיסב היובש ץראב
יליבדה ץנאטשל םימיאתמ אלש םירבד תלבקמ
רהזי ןוארב ןפטסל עלקיי יכ רז .הרצי איהש
רודה לש תוניינעתהה .רזכ יטנסורולפ רואב
.ספאל תפאוש ביבסמש םירבדב ונלש
ריבסהל לוכי והשימו םייק אל םזילאודיודניאה
?םויה םילאידיאה םה המ יל
םייח םימייק ןילרבב ןאכ .ןכ זא
ןאכ .דימת םתוא םייח םישנאו ,םייביטנרטלא
י"ע לבקתהלו הצור תאש המ תויהל הלוכי תא
יתשגרה ינא ץראב .ךכ אל הז ץראב .הרבחה
לגעמה יל היהש תורמל ,חונב אלש דימת
הרבחה תינח דוח תא יתיארש דימת ,יביבסמש
אל ינאש תוביסהמ תחא םג וז .ןכו .יתלחלחתה
אב ינאש םעפ לכש הביסה וזו ,רתוי א"תב רג
סונימ וישכעו) האלפנה שמשה תאו א"ת תא רקבל
ספות לדבהה תא שיגרמ ינא ,(גלשו ןילרבב 11
.קנוחו ןורגה תא תועבצאב יל
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
3/4/01 15:27
א ימת :תאמ
תוללכהל ידל הבוגתב
!קדוצ רתוי תויהל לוכי אל התא
לע יתלדגו תבהוא דואמ דואמ ינאש , ונצראב
ונצראש רמול יל השק , תדלומ תבהא יכרע
, תיכרע,תירסומ הניחבמ ןה הרדרדיה
ינאש ךיא יכ רמול יל השק תצק תיתוברת
תוחפל - תילארשיה תוברתב הילע שי האור
.יתיווחו יתיאר ינאש הממ
גופסלו ריכהלו תעדל "ןיז" םישנאל ןיא
שי יכ לבחו - םישנא , עבטהמ ינויח עדימ
תא וחתפי םישנאש קר םא תעדל הברה כ"כ
!!!!םהלש םייניעה
א ימתל וביגה
 
 
22/4/03 13:20
:תאמ
תוללכהל ידל הבוגתב
תופשכמ לע ושמ רבכ בותכי ןשימש
!!!!!!!!!!!!!!!!!!תודגאב
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/3/01 23:55
ץראוז :תאמ
ונצראב ןתועמשמו תורוגיפל הבוגתב
ןכומ ינא גרבנזייא לש הדכנה הלאינד לע ,הארת
םג לבא ,(...בוט תיארנ טושפ איה) תועש לכתסהל
םגש תורמל תילגנא תרבדמ םנמא איה .התיא רבדל
ןוצר לש תוביסמ תאזו ,היפב הרוגש תירבעה
תספתנה ,תילארשיה הרבחב תטלחומ תורעתהמ ענמבל
וזל סחיב ידמ תינשערו תירגלוו היניעב
...הריעצה ידיילה הכנחתה הב ,תיטירבה
ץראוזל וביגה
 
 
21/3/01 16:27
יהשימ :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
.ורטסקב םינוק אל םידגב


המ המל ?ורטסק לבא .לעה תובצעמל האלהו ,יאקוק ,וגנמ ,הראזב
?הרק
יהשימל וביגה
 
 
21/3/01 16:40
ץראוז :תאמ
רובעי לב קוחל הבוגתב
תא רמוא ינאו) בוט תיארנש תילארשי הנפוא שיש אוה הרקש המ
? אל המל זא ,(רבג רותב הז
ץראוזל וביגה
 
 
21/3/01 18:56
הילו'ג :תאמ
רובעי לב קוחל הבוגתב
?יאקוק לבא ,וגנמ אאאאאחינ ,הראז אחינ
.לקש לכ לע לבח תמאב הפ
,יאקוקב דגב הנוק תאשכ
You might as well
וכרואל םיירפסמ םע ךתמזויב ותוא רוזגלו התיבה רוזחל
תרציק תוחפל זא הינשה הסיבכה ירחא הרקי הז אליממ ,ובחורלו
.ךיידי ומב דגב סורהל הלוכי תאש ךמצעל תיארהו םיכילהתה תא


תרמוא תייה ,לאלצב המענ תרמוא תייה ,וגיטרו תרמוא תייה
.ררררררב ?יאקוק לבא ,ילסיס
הילו'גל וביגה
 
 
21/3/01 21:01
'גני'ג :תאמ
אחינל הבוגתב
.יאקוק אל חוטב יכהו הראז אל חטב, וגנמ
הלאה תומשה תא תיטירבה הירפמאב ידיגת םא
.וכחגי םישנא
,סיטרכ םינימזמ הנשב םיימעפ, ףסכ םיפסוא
וא ןגרומל םיסנכנ,תוינק תושעל המשל םיעסונו
םיסנכנ דרופסקואל םידרוי,סיזיאואל וליפא,פאגל
,תונטק תויונח,םיעיגמ אל םירייתש הפיא,תואטמיסל
.םילוז םיריחמ םימיהדמ םידגב
םלשומ טושפ היהיש,ךיסנה תא םש יאצמת תא םירקמה בורב
(השפיט,דואמ םיענ) ברסת השפיט קרש תועצה ךל עיצי אוהו
,רדסב אל הז זא בוט ידימ רתוי לכהש ידיגתו יכייחת תאו
.בלה תא ילכאתו התייבה ירזחת
.רוזעי אל הז םידגב ינקת לאו תיבב יבש-הנקסמ


?רבכ םתדמל אל
'גני'גל וביגה
 
 
22/3/01 0:55
ה י ל ו 'ג :תאמ
םואתפ המל הבוגתב
?ךיסנה ליבשב וא גניפושה ליבשב תעסנ
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
23/3/01 12:01
'גני'ג :תאמ
'גני'ג,ךתוא יתנבה אלל הבוגתב
רחאמ,תוחנאל םתוא יתשטנש םיבר םיכיסנ יתאצמו
.גניפושה צעצמאב יל ועירפה םהו
בברתשמ דימת המ םושמ,לכ םדוק תוינק,תעדוי תא ונ
הכישממ תאו,םלוע עיצמש םוקמ םושמ יסקס ךיסנ הזיא ול
.תוינקב-ךלשב
'גני'גל וביגה
 
 
22/3/01 13:20
הידקש :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
הדימ ןהש תונב םגש הככ תוריבס תודימב םידגב שי ורטסקב אקווד
תונחל יסנכת ,היזיולט יבזע ,ןמצע תא אוצמל תולוכי 44-ו 42
.יארתו
הידקשל וביגה
 
 
22/3/01 17:31
רביירש הירמ :תאמ
תינוריע הדגאל הבוגתב
ומכ תיארנ אל תאש תסאבתמ תא רבד לש ופוסבש אוה ןיינעה
המודאה הלמשה אל תאז ,ךמצע תא תלאוש תא ,עגר לבא .ידנס
???המ ???הההא .תומוסרפב השבל איהש תפלאמה תינשוחהו
!!!טיש ???וווולה
רביירש הירמל וביגה
 
23/3/01 4:12
תנאוטנא האירמ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
?....ךתיא המ הלא
וטסירא ירחא רפתשיה םידגבב ךלש םעטהש ךליבשב הווקמ דואמ ינא
רשק ונל שיש אל (תופי רתוי תולמש שי םורכ לאד`גמ הפיטנל) טמש
"השיחכמ ינא"....ישיא
הדגא דליל רפסל םוקמב ךתעד המ יוסינ תושעל ךל עיצמ ינא הדומח
ינא... תבשוח תא המ הנישה ינפל 8ב תושדח תואריל ול ינת רשי
דרי םידבאתמה לש הצוממה ליגשו , ולדגי תודבאתהה יארקמש החוטב
.תראכינ הרוצב
םירמואש ומכ זא הדגאה תא םישגהל הלוכי הנודמ םע ,אל המל תמאבו
הלוכי תא םג
אוהש יתמ ילוא דחא םויש םולחלו םילנאפ תושעל יכישמת קר הדומח
ךמצע תא תדבעמ תא םולחה תא תדבאמ תאש עגרב יכ ארקי הז ךל םג
(ינשה דצהמ תדמועש תחא רותב) תעדל
האירמ תבהוא
תנאוטנא האירמל וביגה
 
 
23/3/01 11:26
ה י ל ו 'ג :תאמ
תעשרמה ךתוחאל הבוגתב
,"םסרפ" לע תצחול תאש ינפל ךלש טסקטה לע ירבעתש העיצמ ינאו


כ"כ תיארנ אל תא תואיגש הברה ךכ לכ םע ,קלע טנאוטנא ירמ
םא שארה תא ךל ףורעל םילולע דועש הז לע רבדל אלש) תיתוכלמ
(...ימיזגת
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
23/3/01 17:06
תנאוטנא האירמ :תאמ
ךל הרוצל הבוגתב
םאה תפש איה תירביע ןיא ןוכנ דומח
בותכל תגהונ אל יתיה תיתפרצב םג ךא
המחוכה תוכזב אלו םיבוציעה תוכזב עודי ינא
הל ימאמ ונמז רבע יגניגהמ תדרל עיצמ ינא ךלו
תנאוטנא האירמל וביגה
 
 
23/3/01 22:33
ה י ל ו '///ג :תאמ
ליעגמ ךל הפיל הבוגתב
?הז המ ?יגניג
ה י ל ו '///גל וביגה
 
 
23/3/01 23:09
הננב :תאמ
?האל הבוגתב
......יתוא תוקיחצמ ןתא
הננבל וביגה
 
 
24/3/01 19:52
ביא :תאמ
תעשרמה ךתוחאל הבוגתב
- בוליכיאב הזח בל 'חמב יעובש וליבל םיכרה תא תחקל םג רשפא
.םלועל ונשעי אל םה
ועשפי אל םה ,םכתיבל בורקה יזוחמה אלכל םתוא תחקל רשפא
...םלועל
.דבועאל הז
.תוירטסיה תויועט ולא םא םג ,ויתויווח תא תווחל בייח דחא לכ
.לכה הז - גנניפוש
42 הדימב ואצמת אל ,ורטסקב שיש תמאב םיפיה םידגבה תא
ביאל וביגה
 
 
17/7/05 22:19
םיסינ :תאמ
תעשרמה ךתוחאל הבוגתב
םירחואמ םירב יטומרש שי דנלירפב
םיסינל וביגה
 
2/9/07 13:00
םשל :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
:תרחואמ הבוגת
.ןגדגד הלאל ןגד הלאמ ךמש תא תונשל תלוכי

םשלל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא