םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
סקס~~ישאר    
   

תודרשיה
ןריב ינר


ילב ,יהשימ םע םיסחי םייקל יליבשב
ןהכל ומכ הז ילאנא ןימל היצפוא
תותשל ומכ הז .קית ילב רשכ הלשממב
ג"לב דועצל ומכ הז .םיזג ילב הלוק
רעוב וניאש דיפל םע רמועב


,הרקי ילש הבוהא
ישוקב .המדאב שאר םע ךלהתמ ינא םלש שדוח רבכ ?ל"וחל הככ תעסנ ךיא
הככ תעסנ ךיא .תמ ומכ ךלהתמ םירקבב ,םדרנ ישוקב תולילב .דקפתמ
ררוואתהל תעסנו ראותה תא תמייס .בהואו ןיבמ ינא לבא ?ידעלב ודוהל
חצפמו ונלש ילולפאה ןולסב תופייעב לטומ הפ ינאו .תורבח המכ םע תצק
.תבשב ונל התלק ךלש אמאש חיטבא יניערג
.ךילא עגעגתמ ינא ךיא םיהולא
?תא הפיא ,ילש הפי
שדוח רבכ הככ ינאש יל גאוד אוהש רמא .רוקיבל ונילא ץפק לייא לומתא
טנלו'צה םע שודג ןטק ריס יל איבה אוה .הרידהמ ףאה תא איצומ אל םלש
םיפיטנה תא וליפא יתקקיל .דואמ םיעט היה .ולש אמא לש םסרופמה
תיריא לש הנותחב השדח יהשימ ריכה אוהש יל רפיס אוה .הסכמל וקבדנש
בשוח אוהש ךובנ םוגמגב רפיס אוה .םייעובש רבכ םיאצוי םהשו רמותו
.יתלאש ?הל שי תויעב ןמ הזיא .הטימב תויעב תצק שי ולש השדחה הרבחלש
.קיסוטה לש רוחהמ םועטל ול תנתונ אל איהש טקשב הככ ריבסה אוה זא
תעדה לע הלעי אל וליפא אוהש יאדכשו התוא ליעגמ הזש ול הרמא איה
ינאשו ,םלועה ףוס אל הזש ותוא עיגרהל יתיסינ .רוחאמ התוא ןייזל
לבוקמ הזשו ףוגה לש ירוחאה בשומב ןויז תולבוס אלש תונב אלמ ריכמ
יל תרשפאמ אל תא םג םא ,ונלצא הרוק המ יתוא לאש לייא .ןיטולחל ילע
.רוחאמ םג תוקידאב ךתוא בוהאל
.יתינע ,ןכש חטב
ילבמ יתרמא ,ירשפא רוח לכמ התוא בוהאל יל תנתונ ילש האלפומה הרבחה
.קמנל
תוהבל יתראשנ ינאו תכלל םק אוה טנלו'צה לש ריסה תא יתפטשש ירחא
אלש םלש שדוח רבכ ,ונלש הטימל יתסנכנ .ימצע לש םיילגרה תופכב
דימצמ ינאו שאר תעונת לכב תירכהמ הלוע ךלש ופמשה חיר ,םיעצמ יתפלחה
.חיר לש בשמ לכ עולבל שקבמ ,הלש זכרמל קומע קומע ילש ףוצרפה תא
.לבסנ יתלב הזה באכה ?דחיב בוש היהנ יתמ ,ףוא
.עוגעגה תא עטוק ןופלט לש ךורא לוצלצ
לש השדחה הללוסה תא חכש אוה הרקמב םא קודבאש הצור אוה .לייא בוש הז
ול הנוע ינא ,הפ אל הז ,אל .בשיש ןכיה המוחה אסרוכה לע ולש דיינה
.קודבלו הטימהמ םוקל ילבמ
.םימעפל רזומ ךכ לכ הזה לייא
אל ללכב לבא ?קיסוטב הבהא םישוע ונחנא םא יתוא לאש אוה ךיא תיאר
קוסיעה לכ ארונ ךל באכש תלברוסמהו הרמה תמאה .תמאה לכ תא ול יתרפיס
החיש .החישל לייא תא תחקל ךירצ ינא .םייתפש תכשנ תא לבא הזה ירוחאה
ונל אצי אל םעפ ףא .רזומ הז .קיסוט לומ קיסוט .רבג לא רבג .תיניצר
רתומ םיליגר םינויז לעש ריוואב המכסה שי וליאכ .ילאנא לע חחושל
לית לש םילילס םע ילמשח רדגב תרדוגמ תראשנ תירוחאה רצחה לבא .רבדל
.חותמ
יתקשנו ךנטב לע ןידע בוביסב ךתוא יתבכשהש הנושארה םעפה תא רכוז ינא
בייח יתייהש קותמו קלח ךכ לכ היה ךלש קיסוטה .תעבטה יפ ביבס ךל
תונידעב יתיסינו ךילעמ יתבכשנ תוקד המכ ירחאש רכוז ינא .וב דבכתהל
תרשפא אלו ןבשיה ירירש תא הקזוחב תצוויכו תעתרנ תא לבא ךכותל רודחל
תבהוא ךכ לכ אל תאש יל תשחלו ךנוויכל יתוא תכשמ ףוסבל .סנכיהל יל
ךל ויהשו , םיזע םיבאכל ךל םרוג הזשו ,הזמ תינהנ אל תאשו ,ילאנא
תצק יתבזכאתהש רכוז ינא .ךל קיפסה טלחהב הזשו םימויא תונויסנ רבעב
ףתכב הלק הקישנ ךל יתפרפר זא ,ךייתולימב עלבנש הזה רוסיאהמ
.ןושיל בזכואמ יתבבותסהו
חטבו .בגה תא ךל תונפהל ךירצ יתייה אל .רדסב יתייה אלש עדוי ינא
ילב ,יהשימ םע םיסחי םייקל יליבשב ,יניבת לבא .ןבשיה תא אל םגש
תותשל ומכ הז .קית ילב רשכ הלשממב ןהכל ומכ הז ילאנא ןימל היצפוא
.רעוב וניאש דיפל םע רמועב ג"לב דועצל ומכ הז .םיזג ילב הלוק
םלש היהא אל ינא לבא ,ילאנא ילב תויחל לכוא ינא ,ירשפא הז ,רמולכ
.ילש ןימה תוודח םע
תמקש ינפל הקד שממו םיקבוחמ הטימב ונבכש תולילה דחאבש רכוז ינא
ךל שיש תרמאו יתוא תקשינ ,רואה תא תובכלו ררועמה ןועשה תא ןווכל
םינמש יל תשגהו הדישה לש הינשה הריגמה תא תחתפ .יליבשב העתפה
המ יתעדי אל .עתפומ יתייה .םומה יתייה .הרידחה לע םילקמש םידחוימ
ךויח ךילא יתכייחו הטימה לע תולכושמ םיילגרב יתבשי זא רמול
קיסוטה תא יל תשגהו ןטבה לע תבכש ףוסבל .עבש ןב דלי לש יליטנפניא
לבקל הנכומ אל ןיידע תאש יתשגרה לבא ורזע טלחהב םינמשה .ךלש הפיה
יתלאש .הצוחה יתוא ופדהש תוקד תויוצווכתה ןמ ךל ויה .ךכותב יתוא
,רדסב הזש לבא ךל באוכ תצקש סוסיהב תשחל ,ךל ביאכמ ינא םא ךתוא
.קזח ךתוא קבחמ .ךדיצל יתבכשנו רוחאל יתגוסנ דימ .ךישמהל לוכי ינאש
.ביאכהל אל .ךתוא בוהאל ידכ הפ ינא
לכה .תרשקתה אלש םימי השימח רבכ .ונלש הטימב הפ בכוש ינא וישכעו
חבטמל ךרדב ,הפקל םימ חיתרהל ידכ הטימהמ םייתלצעב יתמק ?ךלצא רדסב
לש הללוסה התייה וז .הפצרה לע תבאוכ הליפנב יתקלחהו והשמ לע יתכרד
.לוסרקה תא יתמקיעש יל הארנ .יתחלצה אל לבא ,םמורתהל יתיסינ .לייא
רחאל תוינש המכ .יתקפסה אל לבא וילא לוחזל יתיסינ .לצלצ ןופלטה זאו
הפיא ,ינא תאז ,ילש קותמ" :ןובישמב ןגנתמ קותמה ךלוק תא יתעמש ןכמ
הסיטה תא המידקמ ינא ,יהלד-וינב יתוא ודדש ,יל הרק המ לאשת לא ?התא
.בוש ךילא גייחל הסנא ינא .תעגעגתמ ינאש המכ ?התא הפיא יוא .התיבה
".ייב .תידניהב םולש הזש ,הטסאמאנ ,הללאי
תומלו ינשה לוסרקה תא עוקנל םג ןכומ יתייה ןובישמב ךלש העדוהה ירחא
.רשואמ
.והז
.ילא התיבה תרזוח .התיבה תרזוח ילש הבוהאה ףוס ףוס

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

סקס זה חשוב
רנרל ויז

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
10/3/01 22:58
new babes :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
םלשומה בהאמה התא .ונמעפנ
.באוכ םיתיעל ילאנאש ןיבמש הז .שיגרה


.הדות
new babesל וביגה
 
 
11/3/01 19:10
ירמת לש הפירצה :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
ףחדיש םיכסא ינא ילוא - הרוחאמ ול ףחדא ינאש םיכסי יגוזנבשכ
.הרוחאמ יל
.םדוק תחא הינש אלו
ירמת לש הפירצהל וביגה
 
 
16/3/01 19:27
לבנע :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
!רמאמה תא יתבהא ארונ ינא
!תושיגר םע רסמה תא ריבעהל תחלצה אוהש ךיא
םייניצ כ"כ תוהיל וקיספת
!םיסקמ רמאמ היה הז
!הדות
לבנעל וביגה
 
10/3/01 23:41
וג_ידניא :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
..ןברוחמ אוה הבהא בתכמ רותב
ךחוגמ אוה אל וא ןכ ילאנא סקסב ןויד רותב
.תוגהנתהב ספא לבקמ אוה ילאנא סקסל ךירדמ רותב


הזמ םילכשומו םיקימעמ םינויד האר רבכ תוננב לש םורופה ,רמולכ
תולעהל ,ונליכשהל ,ףיסוהל רמאמה בתוכל היה המו ,ילאנא סקסב
?ןימה יסחיל (ותסרגל) ידמל יתוהמ ןיינע


תוננוא וז ,ילאנא סקס לע רמאמ הזשמ רתוי
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/3/01 9:19
ןהכ זעוב :תאמ
?הז הז המ ,וליאכל הבוגתב
תיתודלי יד השיג
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/3/01 21:39
ףלא :תאמ
וגידניאל ףרטצמל הבוגתב
יניצר ןויד םייקל הסנמ וליפא אוהש יל הארנ אל
תדוקנ תתל וא ךירדהל אלש חטב ,ילאנא ןימב
רומא רמאמהש המ הז םא) אשונה לע תיניצר טבמ
(חילצה אל שממ אוה ,יל רצ זא ,תויהל
?ןכ הז המ זא :השקה הלאשה םע יתוא ריאשמ ןבומכ הז
רשקה המ ,המכ עדוי ימ אל אוה זא ,הבהא בתכמ הז םא
תונויסנהמ תונורכזה ןיבו היפלכ הבהאהו ולש םיעוגעגה
ויה אל תונויסנהש םג המ .רורב אל ?ילאנא סקס תושעל
לש הווסמב םתוא ףוטעל וליפא רשפא יאו דחוימב םיחלצומ
.םימיענ םיפתושמ תונורכז
יל הרורב םרט ותרטמש הנושמ רמאמ ,רוציקב


םיעצמ תפלחה אל םא ,א"דו
רבכ הז ופמש זא שדוח רבכ
!םש חירמ התאש המ אל
ףלאל וביגה
 
11/3/01 0:05
בייב :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
!םיבאכ הזיא
.ילאנאמ תינהנש הרוחבה םוקתש
.תובדנתמ ןיא ןיא
.תירוחאה היזטנפהמ תדרל דימתלו תחא םעפ םישקבתמ םתא ,םירוחב
בייבל וביגה
 
 
11/3/01 0:09
וג_ידניא :תאמ
וליצהל הבוגתב
.יתבר המיק תאזב יאר


.ונרעצל ,הלאכ םיטעמ שיו ....ךיא עדויש ימ םע קרו ךא לבא
.דבלב עובק גוזנב לש היגליווירפ וז יתניחבמו


,תאזה אטרחה םוקמב יתימא הכרדה רמאמ ןאכ קיזי אל תמאבו
.'וכו הזמ המוארט ןהל שיש ולא ,תוששוחה ,תוטבלתמה לכ תבוטל
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/3/01 0:11
הימ :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
?תחתב ןויז לע תתל רשפא רבכ הכרדה וזיא
זוכע לש ףוצרפ ךל שי חטב
הימל וביגה
 
 
11/3/01 0:30
וג_ידניא :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
ינפל תעדל בושחש םירבד טעמ אל שי ...ךומכ חור תוסגו
וא תייה אל תא המילאה ךתבוגת יפל לבא ,הכאלמל םישגינש
.אליממ ןוויכב ייהת
.הזל רושק שממ אל ,תבבחמ יד אקווד ינאש ,יפוצרפ
תכייש ךתויה לע הדיעמה הרוצב תאטבתמ תאש םעפ ךל ורמא
.יעדתש ,םתס ?"המר תת"ה רזגמל


בוט םוי
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/3/01 9:25
ינור :תאמ
תורובל אל לבא ,תתל רשפאל הבוגתב
.ץופקת ימ תוארל הצורש רבג לש היצקובורפ תאז
.רתויב בולע
ינורל וביגה
 
 
13/3/01 17:34
moon dance :תאמ
תורובל אל לבא ,תתל רשפאל הבוגתב
!ןבשי תצקמ
יתמ ,ןבומכו ,המכ ,יתמ ,ךיא עדוי אוהשכ תניהנ ינא םג
המל לבא ...קיספהל
-ש תוכבילו תויטסינימפ הלאכ תויהל תוכירצ ןתא המל
הככו הככ השע אוה ,היא
אל ומק זא ,ןגב תודלי ומכ ..ילע קרז אוהו יל חקל אוהו
סקסמ תונהינש םישנה תחא
לש ופוצרפ לא ןנבשי תא תונפהל תודחפמ אל אלו ,ילאנא
ולאשית םאש> ,רבגה
<תונב ונחנא אל הז ,לעגיהל וא בלעיהל ךירצש ימ ,יתוא
תויהל תוכירצ ןתא המל זא
ךל השוע אוהש ,הבוטה הרבחל וכבית ?תוכביל תוצור ?הלאכ
,ונל לבא ..קיסוטב היא
םשב רבדל תוכירצ ןתאש תבשוח אל ינא ..עגונ אל הז
תובהוא אל תורמוא ןתאשכ ןלוווכ
הז תא םיחרוצ אל לבא ,ונל תדרל םיאנושש הלאכ שיש ומכ
ןהל ביאכמש האלכ שיו ...לוקב
יתדביא ...מ <יידמחמ תסלה ירירש> ונניבש םירבגל תדרל
...הדוקנה תא
!ןפוא לכב
,ויתואנהו דחא לכ ,היתויטסו דחא לכ !תויתודליל ייד
!אמיאל רפסנ ,באוכש המו


.העונ
moon danceל וביגה
 
 
13/3/01 17:42
ףלא :תאמ
!ונישע רופיס הזיא ,והואל הבוגתב
!יתנבה אל
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 19:41
הילו'ג :תאמ
!ונישע רופיס הזיא ,והואל הבוגתב
."קיסוטב היא" לע ונל הריבסמ ,17 תב ,הדליה


?תנבה אל


.תללכושמ הרוחב
הילו'גל וביגה
 
 
13/3/01 22:11
ףלא :תאמ
?רורב אל המל הבוגתב
םולכ יתנבה אלש ייחב
תדקוממ אל תצק הבוגתהש וא
לכ רחבי ,לבהא תצק ינאש וא
עונמ ינא) ולש רבסהה תא דחא
(העיד עיבהלמ


יל םג ריבסהל ךל תפכיא אל םא ,ןומ ,רוציקב
יל תיארנ תא ,הילו'ג תא ילוא זא ,איה אל םאו
!הז המ יל יריבסת ,ןיינע הניבמש תחא


אל דוע 17 ליגב ינא ?17 תב תמאב איה :א"ד
לש תחת םע והשמ תושעל רשפאש ללכב יתעדי
(-: (לכתסהלמ ץוח) הרוחב
ףלאל וביגה
 
 
14/3/01 23:38
הילו'ג :תאמ
?רורב אל המל הבוגתב
יהשימ םא ,17 ומכ ירורהס ךכ לכ ליגב םגו
סקסל הרוכמ ינא" יל תרמוא התיה (זא) יליגב
המכ הנשמ אלו .ףוצרפב הל תקחוצ יתייה "הלוקו
.ןימא אלו רגפמ עמשנ ןיידע הז ,זאמ ורבע םינש


וי ףיא ,יילפ-רופ) םידקמה רבסהה היה הז
.(שיוו


,התוא תנבה אל םג התא :יללכה רבסהל וישכעו
.יתוא תנבה אל םגו
ףוס תארקל הפי יכה המצע תא הריבסה איה
:אלפומה טפשמב הבוגתה
.והז ."הדוקנה תא יתדביא ...מממ"
.ךוחיג יתחסינ טושפ ינאו


?שי
ךל היהיו םיקילפ לבקת ,בוש תנבה אל םא ?תנבה
."קיסוטב היא"


(-: תנבה חוטב וישכע
הילו'גל וביגה
 
 
15/3/01 0:32
ףלא :תאמ
יתייה 17 תבל הבוגתב
עבשומ בופורידח רותב
אלש דיגהל וישכע דחפמ ינא
"קיסוטב היא" יל היהי אלש ידכ יתנבה


קותשא ינא זא


ןויסינה לע הדות
ףלאל וביגה
 
 
9/4/01 12:43
ההדזמ אל :תאמ
!ונישע רופיס הזיא ,והואל הבוגתב
!ךתיא םיכסמ ינא העוננהנהנהננהוונ
ההדזמ אלל וביגה
 
 
11/3/01 6:43
עלס הימ :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
,תוננב לש ובאטב ילש םשה תא יתמשר ינא .תשקבמ ארונ ינא
ןפואב ביגהל וא רחא םש הל איצמהל תשקבתמ תרחא הימ לכו
לכ תאז לכב םא .תוצרמנ תושחכהב תאצל תוצרל יל םורגי אלש
תונשל רשפא יאש הככ ןהלש םשל תורושק םלועה לש "תוימ"ה
תא תונשל תפסונ האלפנ הביס היהי הז ,ךכ לע ינועידוה אנ
.יטוזקא רתוי והשמל ילש םשה
עלס הימל וביגה
 
 
11/3/01 9:10
הילו'ג :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
תוחפל ,תימהבו תמטמוטמ תויהל תשקעתמ תא םא ...קתומ ,הימ
.הזב יפנפנת לא
הילו'גל וביגה
 
 
11/3/01 9:11
הילו'ג :תאמ
:םייחה ךשמהל הצעל הבוגתב
.עלס הימל אלו ,הימל תדעוימ התיה הבוגתה


.הדות
הילו'גל וביגה
 
 
16/3/01 17:07
הימ :תאמ
:קפס ריסהל ידכול הבוגתב
? הימ םולש המ הימ תאז , הימ ייה
יתכלהשכ הימ ןכ , הימ תא בחרב לומתא יתשגפ ילאשת לא
עלס הימ אל אל , הימ םע תוינקל
הימ ןכ


, ןוכנ , העיגמ ימו תורבדמו תורבדמ ונחנא רוציקב
! הלוש


יתאז הימ לש עלס הימ אל, אל , הימ לש אמא , הלוש ןכ


היאמ לש הדוד יתור , ןכ , יתור לש הנוכשהמ


...יתרבשנ יד
הימל וביגה
 
 
16/3/01 23:45
הילו'ג :תאמ
:קפס ריסהל ידכול הבוגתב
.תינש הז תא תחכוה
הילו'גל וביגה
 
 
11/3/01 21:45
ףלא :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
הבוגת לש יפוי הזיא ,הימ ,חא
תיניצר דואמ ,תרגוב דואמ
!יתאזה וג ידניאל תיארה ףוס ףוס
רתאל אובל הלוכי איהש ?תבשוח איה המ
התנשמ תא ונב ץיברהלו לכש יפר לש
?קותשנ ונחנאו הרודסהו הנונשהו תיטנגיליטניאה


םיבוט םישנא תוכזב ,ךל דובכה לכ
םישנאה ראש תא םג ןאכמ שרגנ ,ךומכ
!הלאה םיאשנתמהמ םהמ סאמנ ,םיטנגיליטניאה
ףלאל וביגה
 
 
11/3/01 0:14
הדלי :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
ימ םעו ךיא תעדל ךירצ ,וג-ידניא םע המיכסמ


! םתס שממ ,ןייל ץנאפ ןיא ,הלד הפש ,םמעשמ ,"בתכמ"ל רשקבו
הדליל וביגה
 
 
11/3/01 1:56
בייב :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
...וג ידניא וג ,ךתנשמ תא ונב יציברה
בייבל וביגה
 
 
11/3/01 2:38
וג_ידניא :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
:)
םורופב קוידב הזה אשונב ולהנתהש םינוידל םיקניל ינש הנה
תוללוכ ינשה קנילבש ,יתובוגת ,תושעל המ ,ללוכ ,תוננב לש
רמול המ םהל שיש םיבוטו םיבר דועו ,תוטרופמ יד תוצע
.םירבגבש רבג ,אמגודל קתבמה ו'ג ..אשונב


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=27118&t=27118


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=44413&t=44413
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/10/02 1:43
הננ :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
טצ ,האור ינא המו םומעש ךותמ טנה לע הלוע ינא .ונ ונ ונ
בשוחו ומצע תא דביאש טצ ,עורג רתוי דועש המו ,ילאנא לע
לע אקווד המל ,סקס לע םירבדמ רבכ םא זא .ילאנא לע אוהש
.וב ןיינעמ אל יכה קלחה
הננל וביגה
 
 
11/3/01 9:32
ןהכ זעוב :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
הנורחאה הנשב ומסרופש תופלאמה תוכרדההו תובוטה תוצעה לכ
עיגהש יל הארנ .תוננב לש "םורופ"ה תומוהתב ועקש אשונב
.םלשה ךירדמה תא בותכתו הפפכה תא םירת יהשימש ןמזה
.השא
.רבג אל


....םייטנסרטניאכ םידושח ירה ונחנא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/3/01 11:57
וג_ידניא :תאמ
?הפפכה תא םירת ימ זא ,ייקואל הבוגתב
הפפכה תא םירהל ףפוכתתש וזל
:)))
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/3/01 21:11
ןהכ זעוב :תאמ
הרקי המ יבגל הרעשה יל שיל הבוגתב
תא םירהל ףפוכתהלו ירירשה ינבשי תא ןכסל ןכומ ינא
...ךליבשב הפפכה


תא העיקשמו ךבלל הפפכה תא תצמאמ תאש יחיטבת קר םא
ףוס השעיש יביטמיטלואה רמאמה תביתכב ךתמכוחו ךנורשכ
םויה רדס לעש הז בושח אשונב רדס ףוס


(-:
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/3/01 21:48
וג_ידניא :תאמ
...ךליבשב ףפוכתא ינאל הבוגתב
..ילאנא סקס לע הבתכ ןאכ המסרופ רבכש איה היעבה
תראתמ ינא .תיביטימרופניא אל דואמ איהש ,וזה הבתכה
דוע הפ םסרפל ושושי שממ אל ,הכירע ילוקישמש ימצעל
איהשכ ו'גל ורמא המ רכוז ...ירחא דימ אשונב רמאמ
הלש רמאמה תא םסרפל (תולדבה יפלא יפלא לידבהל) התצר
שיו רדס שיש ?ןבביה לש אוהה עזעזמה רבדל הבוגתכ
...שארמ םישדוח הכירעל תוסנכנ תובתכו הכירע ילוקיש
איה הפפכה לבא ,יריקי ,האמחמה לע הדות ,וליאכ ,זא
...רתאה תכרוע לש אלא ,ךלש אל
ךסב .הלודג וזכ תיחמומ ימצעמ הקיזחמ אל ינאש םג המ
.(יבויח) ןויסנ תלעב לכה
:))
וג_ידניאל וביגה
 
 
12/3/01 0:04
חמש השוע וקילוגרח :תאמ
...היעבה המ עדוי התא ...מממהל הבוגתב
תורמוא ןה רשאכש - הארנכ - םישנה גוסמ תא
"תחתב יל קש"
.הרידא האמחמכ תאז לבקל ךירצ רבגה


? ךכ לכ הסונמה תרבגה לש ?הלש תחתה תא ?קשנל


...הזה דובכה יל עיגמש יתישע המ ,וה
חמש השוע וקילוגרחל וביגה
 
 
11/3/01 21:50
לט :תאמ
...יאלפתת ...האל הבוגתב
םיעובק גוז ינב לש היגליווירפ ראשהל ךירצ ילאנא סקס תוחפל
אוה ילאנא סקס םג ןבומכו ללכב סקסש םיעדוי ונחנא ירה יכ
רבעמ והשמ , X תיוזב ןימ ירבא ינש ךוכיח לש החסונמ רתוי
.(תוטובה לע החילס) היצלטסניאל
ינא ילאנא ןיממ ,םנמא תוקוחר םיתיעל, דואמ הנהנש רבג רותב
ירה .תרחא הגרדל תוימיטניאה תא הלעמש והשמ הזב שיש בשוח
םע קר הז תא תוסנל יאדכ ןכלו ןומא לש עירכמ טנמלא הפ שי
.ךתוא בזכיא אל אוהש תולגל יחמשתו וילע תכמוס תמאב תאש ימ

םגו .ןמדזמ סקסב הז תא תושעל הצור יתייה אל,תישיא ינא
תנינועמ היהת אל (עיגתשכל) היחתש יתגוז םא ןיטולחל ןיבא
(היהי ךכש יאדווב ירה ילש לזמה םע) .תוסנתהל
תונושארה םימעפב יאדכ יתעד תוינעל ,םויסל תינכט הרעה קרו
ינשל דחא לכתסהל תמאבו יגודה תחונת לע רתוול תוחפל
.םיניניעה ךלהמב האלמ הטילש השיאל תתלו םייניעב
לטל וביגה
 
 
11/3/01 10:19
תתוצמה קאינמה :תאמ
וליצהל הבוגתב
"!באוכ הז ?תחתב" :איה
."רידא ףייכ הז .אל שממ .באוכ אל שממ" :אוה
"...רמוא םתס התא" :איה
באכ אל םעפ ףא .תורוחב ןומה םע הז תא יתישע ,ייחב ,אל" :אוה
"...יל
תתוצמה קאינמהל וביגה
 
 
11/3/01 15:52
ימיק :תאמ
וליצהל הבוגתב
ילנא סקסמ תנהנ ינאש ךל דיגא אל ינא
םילגרתמש ירחאש תעדוי ינאשו העוט תאש ךל דיגא ןכ ינא לבא
ףיכו דמחנ דואמ רבד הז ילנא סקס
הצור יכה אוהש רבדה תא רוחבל תתלמ בינגמ רתוי רבד ןיאו
ימיקל וביגה
 
 
11/3/01 19:16
יליגו יליצ :תאמ
וליצהל הבוגתב
מ ת לבא ,דימת הז הצור יכה רוחבהש המ ,ינימיניביק ,המלו
?הרוחבל ביאכמש והשמ ד י
יניינע לע היצאיראו דוע טושפ הפ שי תדחושמ יתלבה ונתעשל
.היצנימוד
תונתונ ןלוכ םויהו ,שובכל ידכ ןייזל היה קיפסמ םעפ םא
,הזמ תונהנ ,םיימ שומוש ,דועו ףיכב
..ביואה תא עינכהל ידכ שדח קירט אוצמל ךירצ זא


- ....ו ,ובשח ,ובשי
!!תחתב !!הקירוא
יליגו יליצל וביגה
 
 
11/3/01 21:28
הילו'ג :תאמ
וליצהל הבוגתב
?היה הז המ
הילו'גל וביגה
 
 
11/3/01 21:56
ףלא :תאמ
וליצהל הבוגתב
דימת םיצור םירבגש תובשוח ןתא המל
המכ לש תובוגתמ ?ביאכהל ד י מ ת לבא
באוכ דימת אל הזש האור ינא הפ תונב
(ןלציל אנמחר) תונהנ וליפאש תונב הלאכ שי
השעת אלש ,תינהנ אלש ימ .ילאנא סקסמ
אוהש המ רבגל תתלב בינגמו םיענ רבד םוש ןיא
בינגמ רבד םוש םג ןיא) ךל ביאכמ הז םא הצור
אל ינאש הככ ,סקס ליבשב ךלש הרבחל ביאכהלב
(באוכ םהלש הרבחל םא הזב וצרי םירבגש המל ןיבמ
.בינגמ ,הנהנ הלש גוזה ןבו תינהנש ימ לבא
הייארלו ,קייודמ שממ אל הז באוכ דימת הזש דיגהל
.תומדוקה תועדוההמ קלח וארקת


!ביוא אל ןה םישנו המחלמב אל ונחנא ,עינכהל ימ תא ןיא
ףלאל וביגה
 
 
11/3/01 22:53
יליגו יליצ :תאמ
וליצהל הבוגתב
תא אל .בוט ונ ...ה תא ךל תוקשנמ ,ךילגרל רפע ונא
...הז
בייוא אל ןה םישנש בשוחש ,ונבבלכ רבג ונאצמ פוספוס
,ירותסמ
..ונל ביאכהל הצור אלו


!!!םיילענ


דימת הז ,ביאכהל קיספמ הז ךשמהב םאו .ביאכמ הז ילאנא
םא אלא ,הלחתהב באוכ
םיארוק םיגולורטנאורטסגהש המ רבעש זוזגא םע יהשימ שי
...היצלאיד ול
ונלוכ ...תרקשמ טושפ - תרחא הלש רבגל דיגתש ימו
תומזגרואמ ,ןכ ...ףייזלב תולועמ
..תחתהמ רשוא דעו תוילניגו


.תואירבל הל היהיש ?הזמ תינהנ איהש ךל הרמא יהשימ
.ונרפס תיבב אל
יליגו יליצל וביגה
 
 
11/3/01 23:48
ףלא :תאמ
...ףלא ,והל הבוגתב
הזמ תינהנ איהש יל הרמא אל תחא ףא ,אל
אל םג ינאו ילאנאה םוחתב ישיא ןויסינ יל ןיא
תונב המכ הפ שי לבא .הזכב ןיינועמ שממ
?תורקשמ ןה ,המ זא .הזמ תונהנ ןהש ובתכש


הנכומש יהשימ שי םא ,באוכ זא ,הלחתהב באוכ
הנהית איהש תבשוח איה יכ הלחתהב הל באכי הזש
המ זא ,םלשל הוושש ריחמ הל הארנ הזו ךכ רחא הזמ
ןהל באוכ ליגר סקס םגש תונב ןומה שי .הזב ער ךכ לכ
יל הארנ אל ?תולותב תותמ ןה ?המ זא ,הלחתהב
תונכומ ןה זא ,תוסנל תוצורו ףיכ הז סקסש תובשוח ןה
ןהו) תונושארה םימעפב באכ לש ריחמה תא םלשל
.(הווש היה הזש תולגמ ןה כ"דב ,תוקדוצ


עגרהמ םיענו קלח הל ךלה הזש תרמואש הרוחב ,ןכ זא
ןושארה
עיגמ ,תינרקש הל ארקא אל ינא יכ םא) הנימא אל תעמשנ
הל
,יתיסינ" תרמוא יהשימ םא לבא ,(קפסהמ תונהיל
"יתינהנ ,יתלגרתה
.ירמגל הל ןימאמ ינא זא


בינגמ זא ,ןכרפס תיבב אל םאו
לבקל תונכומש הלאל אורקל לבא
תוינרקש ןרפס תיבל "ילאנא ןימ" דימלתה תא
?אל ,םזגומ תצק הז
התוא ובתכת !בינגמ ?העיד ןכל שי
.םינרקש הנוש העיד ילעבל וארקת לא


ביוא ןה םישנש בשוח אל ינא :םויסל ןטק והשמו
(דחא וא) תחא ףאל ביאכהל הצור אל ינאו
ףלאל וביגה
 
 
12/3/01 10:27
הידקש :תאמ
...ףלא ,והל הבוגתב
!!תחתה לש רוחב ןיינעתמ אל ללכב ,יבבלכ רבג ,ףלא
הידקשל וביגה
 
 
12/3/01 15:40
וג_ידניא :תאמ
...ףלא ,והל הבוגתב
תורחאש רמוא אל ,ךל ביאכמ הזשו הזמ תינהנ אל תאש הז
...תעדוי תא ,הזמ תונהיל תולוכי אל
םא ,הביאכמ דואמ היווח תויהל לוכי ילאנא סקס ,ןוכנו
טושפ אוה םא וא ,ךיאו תושעל המ עדוי אל ךלש רנטרפה
לכה ךסב יתשגפ הכ דעש ןייצל תבייח ינא .ידמ לודג
הזשכ ,אל וא ינימאתו ,הזב םיבוט ויהש םירבג ינש
.אלפנ הז ,בוט
וג_ידניאל וביגה
 
 
16/3/01 20:24
בוליש :תאמ
וליצהל הבוגתב
ילנא ןיממ האנהל עבצא יללכ המכ
.ילרואמ יוצר - ינפל גוזה תב לש תחא המזגרוא תוחפל.1
.תעבטה יפל ןושלה לש הרדחה .2
...תויטיאבש האנהה .3
בגא
יתוא וגרהתו - תילנא הרידחמ תומזגרוא ווח יגוז תונבש יל הרק
עודמ
.....םינפב רומגל יוצר אלו
בולישל וביגה
 
 
13/5/01 23:06
םי בכוכ :תאמ
וליצהל הבוגתב
..........תינהנ דאמ ינא לבא -הירואתה תא ךל סורהל תרעטצמ
םי בכוכל וביגה
 
11/3/01 0:30
avi :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
,ינר
.תגצהש היעבב טעמ אל יתלקתנ ינא םג .תבתכש המ םע יתהדזה
דע ןהלש רנטרפב חוטבל ידכ םיוסמ ןמז קרפל תוקוקזה םישנ שי
.טלחומ רורחשל


קיפסמ ילוא ,בתכ רבחמהש המל ןיינע לש ופוגל סחייתהל םוקמבו
.ץימשהל ,ללקל ,לוטקל
.תויסראב רשי לקתנ התאו םירמאמהמ תונהל תוננבל אב התא
?יד ילוא
aviל וביגה
 
 
11/3/01 0:43
וג_ידניא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
ןיב תוננבל האב ינא םג .תקמונמ התיה ילש תרוקיבהש יל המדנ
קסועש ,הזה "רמאמ"הש תושעל המ .םירמאמהמ תונהיל ידכ ראשה
תינלשר הרוצב לפוט ,(םינבו) תונב טעמ אל הדירטמש היעבב אקוד
?יל םיענש םינפ דימעהלו ךייחלו קותשל ?דיגהל אל זא ?רתויב
ףייזל הנכומ אל ינא ךכ ,סקסב הז תא תושעל הנכומ אל ינאש ומכ
.עורג רמאממ תובהלתה


ונל םרת אוה המ ?הב ןד אוה דציכ ?הלעה אוה הלאש וזיא
גיצה ?ידכ ךות ונתוא עשעש אוה םאה ?םדוק ונעדי אלש םיארוקה
?תרכומ יתלב תיוז


.ל"נהמ םולכ .טשינרוג ,אלו אל


ךירדמ - ןוכיתה םי ימש תחת" תא בותכת הפורשהש ףידע היה רבכ
...הזמ םירכשנ םיאצוי ויה םיארוקה תוחפל - "ילאנא סקסל
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/3/01 1:11
תיטסינגלב :תאמ
תרוקיבל הבוגתב
אל ינא תאז לכב (??? ןוכנ ) ךתוא תבהוא ינאש תעדוי תא
, טרוטקודב ןאכ רבודמ אל ירה , תקדצומ ךלש תרוקיבהש תבשוח
תונבות רוציל/שדחל רומא אל אוה , טנרטניאב רמאמ הלוכ
רבעמ . השוע אוהש המ הזו , ןויד ררועל רומא אוה , תושדח
ףרוג והשמ בתכ אל אוה , רמאמה בתוכל יתנמאה ינא הזל
ינא המ תעדוי תא . ןאכ ובתכנש םירחא םירמאמ ןוגכ יתרהצהו
!שטיק - ? תואמסיס/תורהצה לע תבשוח
תיטסינגלבל וביגה
 
 
11/3/01 1:21
וג_ידניא :תאמ
... ידניאל הבוגתב
תוניינעמ רתוי הברה םיכרד שיש ימותל יל יתבשח ,ןכבו
אשונ תולעהל הבשחמ תוררועמ וא תורישיו תויביטקבורפו
יתויפיצש ןכתיי .תקדוצ הארנכ תא לבא ,ןוידל אוהשלכ
םירמאמה םעפש (יל המדנ)ש הדבועהמ תועבונו ,ידמ תוהובג
,ינש דצמו .תיתבשחמ םירגתאמ רתוי תצק ויה ,ללככ ,הפ
תויגוס הברהב ןאכ ונד רבכש ירחא ,דואמ השקש הארנכ
םישדח םיאשונ תולעהל ,םינימה ןיב םיסחיב תויתועמשמ
.ידכ ךות תצק רזחמל ילבמ ,הדימה התואב םיניינעמו
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/3/01 2:18
הזב בוטש אוהה :תאמ
תרוקיבל הבוגתב
תובוגתרמאמב קיפסמ הרהבוה אלש תחא הדוקנ
(קיפסמ תוצימאה וליא תוחפל) םישנש הברה האנהה איה
.םירבגה ,ונילע היתוכלשהו ,"תירוחאה הסינכ"המ תוקיפמ


ונלש הנושארה םעפה לע) יהשימ םע בכשל יל אצי ,ןמזמ אל
,דחיב
רצחב םיקחשמל ונרבע םייוסמ בלשבו .(...ואונ וי וד טאוו
,תירוחאה
תטסה ךות ,תונידעב אשונה תא גיצהל יוצר ,יגטרטסא פיט)
הלש בלה תמושת
,(תושיגרהמ בהלתהל תוטונ ןה ,םייתניבל ,ךפוגב הז רוזיאל
ןופאלפ ומכ טוטרל הליחתה ?הבנגנ ,עדוי אל ...שממ איה
הצרפ ,יעיבשה עיקרב הרקיב ,רואה תא התאר ?הבושח הבישיב
.תמאב ,תחלקמב הרשו ,ירטסיה קוקחצב


.םוטקרה לש לפאה ודיצל ונתוא ליבומש המ


,וז תוליעפל םישנ לש ונמאי אלה תובוגתב טיבמש ,רבג רותב
ונחנא ,וניניבו ,דיספמ אוה המ תוהתלמ ענמהל לוכי אלשו
המזגרואמ רתוי תונהנ הארנכ םישנש הז תא לבקל םילגוסמ
היגולונכט לע תוססבתמ ןה ,בוט"ב רתפנ הז לבא ,ונתיאמ
."תרחא
תיזיפ תוחפל ,ןיא ילש רבד םוש הל ןיא ,ילאנא סקסב ,ךדיאמ
.אדירג


.םינדחפ .םיבופומוה ונחנאש קר
.האנה ונל םורגיש רבד לכ תוסנתהל םינכומ ונחנא ,ליגרב
,לבא
דחפ םידחפמ ונחנא ,(ממהא ,ןימזו) התפמ הזש המכ לכ םע
.רחא רבג לש ןיז לבקל ,תוומ
דיחיה רבדה - ודלידה ןויער םע תובשחתמה תורוחבה לכלו)
ןיז הז ,גונעה ימוטקרב רבג לש ןיזמ ליפשמ רתוי יל הארנש
.(קיטסאלפמ
הזב בוטש אוההל וביגה
 
 
11/3/01 2:56
וג_ידניא :תאמ
םוטקרה לש לפאה ודיצל הבוגתב
.תוינימ דחה יחבשב ןומיס ינונ לש רמאמל הבוגתב
?םיאודליד דגנ ךל שי המ קר
?ךלש ןופלטה המ ?יונפ התא ,דיגתו
וג_ידניאל וביגה
 
 
14/3/01 22:40
meme :תאמ
יתבתכש המ קוידב הזול הבוגתב
?התומר'צ תא
?תנתונ
?תחקול המכ
memeל וביגה
 
 
11/3/01 1:24
בייב :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
ילוא .תלגוסמ אל טושפ ינא .ןמז לש היצקנופב רבודמ אל ילצא
יל באוכ ,עגרל תינהנ אלש קר אל הרקמ לכב לבא רצ םוטקרה
.םימיא
בייבל וביגה
 
11/3/01 2:36
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
.ןיעה ךותב וא ,ןזואה ךןתב ןיז לבקל םיענ ארונש תויהל לוכי
הז ףאה ךותב םג ילואו .יתונוועב יתיסינ אל םעפ ףא ,תויהל לוכי
ינא לזאזעל המל לבא .תויהל לוכי ,םוטקרה ךותב וא יאליע גנוע
תומזגרואהמ טלחומ ןפואב תגנעתמ ינא םא תוסנל הכירצ
?ןיעל ןיעמ םירישי םיטבמ ללוכש סקסמו תוילאניגאוה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
11/3/01 2:47
וג_ידניא :תאמ
ןיעב ןיזל הבוגתב
י'גה תא תולגל הככ לק דואמ יכו .ףיסומו םיענ שממ הז יכ .1
.בוט ךל השועש המ קר ישעת .תבייח תאש אל הז לבא .ךלש טופס
המ ?"יגוד" תחונתב קר עצבתהל לוכי ילאנא סקסש רמא ימ .2
עצבתמ חרכהב אל ליגר סקסש ומכ .המודק העיד שממ וז ?םואתפ
המר שרוד ילאנא סקס .ךפיהל .םייניע-ןיב םיטבמ םע ,תירנויסמב
.יתעדל ,ךגוז ןב ןיבל ךניב ןומאו תוימיטניא לש רתוי ההובג
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/3/01 9:51
קתבמה ו'ג :תאמ
:תורצרצק יתשל הבוגתב
וגוז-ןב םע הז תא השוע היה ,ןודנולב הרידל יפתוש ,קרד
.תירנויסימה הזופב אקווד ,קא'ז
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
11/3/01 17:36
תחא :תאמ
:תורצרצק יתשל הבוגתב
תא רובעל תולגוסמ תונבה לכ אל...לזמ תרב טלחהב תא ידניא
.תעדוי תא...םולשב היווחה
לכ םה .רוזיאה לע םישקעתמ םירבג המל איה יתוא ןיינעמש המ
?םינהנ ךכ
תחאל וביגה
 
 
11/3/01 18:31
eskimo dog :תאמ
:תורצרצק יתשל הבוגתב
םינהנ דואמ דואמ םה
eskimo dogל וביגה
 
 
11/3/01 21:21
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
:תורצרצק יתשל הבוגתב
ןויערה ."ולבסי תונבה"ו "ונהיי םינבה"ש אל אוה ןויערה
.םיילאנא ןימ יסחימ האנה וקיפי גוזה ינב ינשש אוה


םהינש - ןוכנ יוריג ,תוכר ,תונלבס ,הנוכנ השיג ,הנבה םע
השאה םג .דואמ ונהיי
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
11/3/01 10:16
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
ןיעב ןיזל הבוגתב
המל זא ,הלחא הז הינמחלו וקוש ?םירבד תוסנל ,ללכב ,המל
...םירחא םירבד לוכאל


וב קובדל ונילע - בוט והשמ ונאצמ םא ,תיליל ,ךלש השיגה יפל
,תוסנל ךרוצ שיש בשוח ינא .רחא רבד םוש תוסנל אלו חצנל
.תחא םעפמ רתוי םג םימעפלו


יתנבה אל ,הנושארה םעפב ישוסמ יתלעפתה אל ינא .ישוס ,לשמל
םעפב ,"והשמ הזב שי" יתרמא תישילשה םעפב ,הינשה םעפב
זאמו חצר יתינהנ תישימחה םעפבו "!ןיינעמ ...מממה" תיעיברה
הזל רוכמ ינא


קר תונהל ךישמהל אלו םינוש םירבדל ,םייחב ,חותפ תויהל ךירצ
םדאש ןימאמ ינא .בשוח ינא הככ .םיילאנבו םירכומ םירבד םתואמ
.יתעד וז .םישדחו םיפסונ םירבדב ןמזה לכ רשעתהל ךירצ
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
11/3/01 17:03
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תחתב ןיזל הבוגתב
תושדח תויוסנתה לע התמ
עודי יתלבה לע הלוח
יופצ אל ןפוסש תואקתפרהלו ןילנרדאל הרוכמ
םיקפוא תבחרו תועצהל החותפ
ילש םוטקרה דע
הטרחו סוסיה לכ אלל ימצעל השרמ ינא םש
הרוגסו הרצ ראשהל
הדותו םולש
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
11/3/01 21:06
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
תחתב לאוג ןויצל אבול הבוגתב
:רוניל תיריע םעפ האטבתה הזה אשונב קוידבו
.םיקפוא תרצ אל ינא"
"םוטקר תרצ טושפ ינא
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
11/3/01 21:32
הנאירוא :תאמ
רוניל תיריע הרמא ךכ לעול הבוגתב
ןיב לבלבל אל אנ .הסנכהל רוחו האצוהל רוח יל שי"
."םיינשה
הנאירואל וביגה
 
11/3/01 3:15
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
םקוממה בשחמהמ ול רקיה רתאל רבחתה ליעפה , תורקי תוננב ןכ ןכ
תא בוש ררועל ידכב קר , הטקשהו הרירקה , היפיפיה 'גדירמייקב
.ולש ינוכית םיה טנמרפמטה


.ידניא םע םיכסהל בייח
קוחרו , הבהא בתכמ אל שממ , רמאמ שממ אל אוה הזה בולעה רמאמה
.ילאנאה תייגוסב יניינע ןויד והשזיא תווהלמ
בוצע .ומסרפת לא - םסרפל םירמאמ ןיא םא - הרקיה תוננב תכרעמ
ןהו תינויער ןה , ךכ לכ הדורי המרב רמאמ ירחא רמאמ לבקל
להקל םינווכמ םניאש לוכיבכ םירמאמ ינמ לכמ רבכ סאמנו , תינושל
.המר וא ןיינע תניחבמ הזה


ינא ןיא תמאבש ןוויכמ , ופוג רמאמל סחייתהל אלש םעפה רחוב ינא
זא , ךכ ידכ דע הדורי המרבו ךכ לכ חלאנ ןוידל םורתל הצור
.הילגנא , 'גדירמייקב ישילשה םויה יל הז - רצרצק חווידב קפתסא
םוש אלל לכה תא ףטושו דרויש ןטק םשג ןימ שי , םיהדמ םוקמה
, תממהמ הרוטקטיכראה , והשלכ בלשב קיספהל ןיעל תיארנ הנווכ
תקקוש הלוכ ריעהו , תעדה לע תלבקתמ יתלב הרוצב םידמחנ םישנאה
.םיניינעמו םינווגמ םיילאיטנדוטס םייח
אוה תיבה לבא - םפשה םע ונלש הנטקה ץראל תניינעמ הביטנרטלא
תואטמסה ןיב בלה תא יתדביא ירעצל ינאו, אוה בלהש הפיא
.יברעמה לתוכל הילב'ג לש תושפועמה


ורמשת - זא דע , ישילש םויב שדוקה ץראב הארתנ - תורקי תוננב
.ביגהל רוזחא דוע ילוא , תבהלשה לע


!בוט עובשו, ייב-הב
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
11/3/01 6:14
ישנאט :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
דלי לש יליטנפניא ךויח) תובשחתה םוש הפ יתיאר אל ןושאר רבד
לוכי הרוחבה תניחבמ ילנא סקס ינש רבד .(רגבתת ,?עבש ןב
יפ לש גניזיט ילב) חלצומ ןובריח ומכ םומיסקמ בוט תויהל
יוריג יבצע םוש השיאל ןיא טושפש איה הדבועה .(תעבטה
.הדוקנ ,תעבטה יפב (ןגדגדב ומכ םישיגר םיבצעל איה הנווכהו)
י'גה תדוקנ .תעבטה יפב יוריג יבצע הברה שי תאז תמועל רבגל
ןימה תא ולבקת לא זא .ברעמ ןוויכל מ"ס 4-5 קוידב תאצמנ ולש
ןיא גאלפ שי וליאכ ,וילאמ ןבומכ ילנאה
תורחא םיכרד שי ,הרוחב לכל "תחתב-יתוא-ונייזיש-הנכומ-ינא"
.ןווגל
ישנאטל וביגה
 
 
11/3/01 10:11
דמלמ לעי :תאמ
תירוחא הסינכל הבוגתב
.םישנל אלו םירבגל אל ."וילאל ןבומ" וניא ילאנא ןימ
ןימ תומייקמ םישנהמ םיזוחא 22 קר לארשיבש וארה םירקס
תורחוב םישנהמ זוחא 78 - ש רמוא הזו ,רידס ןפואב ילאנא
.תאז תושעל אלש


.היצפוא דוע איה תירוחא האנה ,ןימ יסחיב רושקש רבד לכ ומכ

.דוע תוצרל רשפאו - הדות ,אלש טילחהלו תוסנל רשפא


יחק תאז םע דחיו חירכמ אל דחא ףאו וילאמ ןבומ אל הז
,םגו תיזיפה המרב םג .הזמ תונהנ דואמש םישנ שיש ןובשחב
תישפנה המרב ,טלחהב
דמלמ לעיל וביגה
 
 
28/3/01 9:57
skay(bat)in the USA :תאמ
תירוחא הסינכל הבוגתב
Hallo my frainds!.
, Well Tanashy, if what you saing is medicaly proven,
so what the fuck em i?, a girl withe a boy ass, my "G"
spot is definitely in the back door. and as far as i
know i'm a very much femine .
Just for the record for all of you, i must quote
"MADONA", that once said about anal sex :"the pleasure
in the pain" , i can add my on variation:"the pleasure
is pain in the ass".
love and all the best
Sky
skay(bat)in the USAל וביגה
 
11/3/01 10:03
ןהכ זעוב :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
,לאידב דיוייד לש "ןושיל ןמז" לע ץילמהל אלא ,הרירב ןיא ,בושו
חלצומ-יכה-אל םוגריתב םינש שולש ינפל "ןדומ" תאצוהב אציש
לאידב לש ןחה תא רמשמש הזכ ןיידע לבא ,תירבעל


,םיעשתה תונש לש ןודנולב ,ידוהי ,ריעצ רוחבב קסוע רפסה
.ויחא לש ותשאב בהואמש ,תושק הניש תויעב םע ,יאנותיע


ילאנא ןימל ויתוקושת תא םסק בר טוריפב ראתמ אוה 16 רפסמ קרפב
ןדע ןגל רתוי בורק שיגרמ ינא" :םעפ בתכש ,קובאה סמיי'גמ טטצמו
."השא לש תעבט יפל רתוי ךומס ינאש לככ


.תמאב תונהיל ליבשב רפסה תא אורקל ךירצ


TIME FOR BED
DAVID BADDIEL
1996
ןהכ זעובל וביגה
 
11/3/01 10:41
:תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
.טועימב ינא בוש
.רמאמה תא יתבהא אקווד
.תירדייסטואא דימת ינא ירה לבא
הסינ אל רמאמה בתוכ ,תונרמוי וא תונצלפ תפיט ןאכ התיה אל
,תיעדמ הלטציאב (ןאכ שקבתמ שממ "תחת-יוסיכ" חנומה) תוסכתהל
.הל באוכ הזשו ,רוחאמ הל עוקתל תמ היה טושפ אוהש בתכ אוה
טושפ ןה ,םירבגה בור לש תובשחמ ולא ,ליד-גיב אל הז ,ןוכנ
.הפי הפשב תובותכ
.תורישיהו (תונטשפ וליפאו) תוטשפה אקווד ושבכ תישיא יתוא לבא
.יתשגרתה ,ןכו
תונהל יל םרוג הז םא לבא .תמכחותמ-אלו תיביאנ ינאש תעדוי ינא
.יילע לבוקמ - םירמאממ


הנאירוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/3/01 10:47
ילג :תאמ
תודרשיהל הבוגתב


.הבוגתל ךילא תפרטצמ
םישגרמ דימת הבהא יבתכמ ללכבו .רמאמה תא יתבהא דואמ ינא םג
.יתוא
.תמאב םידחוימה םישנאה קר .הבהא יבתכמ םילבקמ םלוכ אל
ילגל וביגה
 
 
11/3/01 22:27
ףלא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
םיבאוכ ויה הארנכש) תונורכזה םירושק המ
ילאנא ןימל תונויסנהמ (תנעמנה לש התניחבמ
בתכמל ולש השדחה הרבחהו לייא לע םירופיסהו
הבהא בתכמ רותב סאבמ תצק יל הארנ ?הבהא
.הזה רמאמה


קפסל ןויסינ תצקו הבהא בתכמ תצק הפ שיש יל הארנ
סקס לע תצק רבדלו םיארוקה לש תונציצמה רצי תא
יכ ,בוט רתוי דוע זא ילאנא הז םאו ,רכומ סקס יכ ילוא)
בתכמב ילאנאה ןימה רוכזיא תא ןיבמ אל תמאב ינא תרחא
.(הבהא


קיפסמ שגרמ אלו רמאמ רותב קיפסמ דקוממ אל ,רוציקב
רומא הז םיינשהמ המ טילחהל היה ךירצ .הבהא בתכמ רותב
!תספת אל ,הבורמ תספת .תויהל
ףלאל וביגה
 
11/3/01 10:46
הנאירוא :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
.יתייה דימת .הנאירוא ינא
.ילש קרו ילש ילש איה הבוגתה
הנאירואל וביגה
 
 
11/3/01 14:51
הנאירוא :תאמ
?הזה סומינונאה הז ימל הבוגתב
.שדח בשחמה .יתרכזנ
ינפב לדחמ) תכרעמב קסיד-דראהה לע בורצ ימש תא םהל ןיאו
(ומצע
.ימש תא בוש יתסנכה זא


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
11/3/01 11:50
יאמ :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
םיעטק
רמאמ הלחא
יחטיש ךכ לכ והשמב ןד אוהש לבח
ילנא ןימ ומכ
סרה אל הז לבא
....ראשה לכו רומוההמ ,המירזהמ
יאמל וביגה
 
11/3/01 13:12
הידקש :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
לע יל אב אל שממ ?הדיל וא ילאנא ןימ ,יארונו באוכ רתוי המ
יא המל .ןומדקה אטחה לע יהולאה שנועה יל םיארנ םהינש .םהינש
,לודג יתיישעת רוטבוקניא הזיאל ערזהו תיציבה תא ךילשהל רשפא
םישדוח 9 ירחאו תיכוכז ןולח ךרד שדוח לכ ונממ לעפתהל אובל
אצוי אלש המ ?תחקל אובל רשפאו ןכומ דליהש אפורהמ ןופלט לבקל
לע יל וחלס .הז אל טושפ הארנכ הז ץמאמ ךירצמו יעבט גנועב
םירפס .םירפס ומכ הז ?אל גנוע איה םדאה תרטמ לבא היפוסוליפה
וא הפוקת םיריבעמ םהשכ םג םילילקו םיריהב םיכשומ תויהל םיכירצ
וב זחאהל ,וב םחלהל ךירצש רפסב הנימאמ לא ינא .קומע רסמ
יתארקש דיגהל ידכ קר םינושאר םידומע 30 חולצל ידכ םיינישב
רוציל אלו רדבלו ףוחסל איה ותרטמ .בשחנ ארונ אוה יכ ותוא
?םיבשוח םתא המ .סקסב רבד ותוא .ץמאמ
הידקשל וביגה
 
 
11/3/01 14:01
ודקובא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
,רתויב ביבח רמאמ


...ירוחאה ןויזל רשקבו
...תוחפל תונבל...באוכ הז ,ןוכנ


..ונניב לבא
..תובהוא ךכ לכ ןהש הלפשהה תשוחת תא ןהל ןתונ הז
:-)
ודקובאל וביגה
 
 
11/3/01 14:37
ה י ל ו 'ג :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
!קותמ הז-כ התא יוא


ץע ךל חמצישו ,ךלש תעבטה יפל ודקובא לש ןיעלג ךל ףוחד
.םישרוש שודגו בידנ


!החלצהב
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
11/3/01 17:06
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
...ןכ ...הלפשהל הבוגתב
(-: םייחהמ הלודג תא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
11/3/01 21:01
ןהכ זעוב :תאמ
...ןכ ...הלפשהל הבוגתב
!!!!!!!!!! ההההההייייללללללללללוווווווווווווווווו'ג
...תדלקמה לע סרוק ,קוחצמ סורה ינא


.הלודג
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/4/01 11:38
קינצוביקה :תאמ
...ןכ ...הלפשהל הבוגתב
!בהואמ ינאש בשוח ינא ,הילו'ג
קינצוביקהל וביגה
 
 
11/3/01 22:35
ףלא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
"רואנה ודקובא" ומכ והשמ
ארונ ךל םיאתהל לוכי
ףלאל וביגה
 
 
11/3/01 23:00
יליגו יליצ :תאמ
?םשה תא ףילחהל תבשח ,ודקובאל הבוגתב
((: ...הדלי'ג ובא וא


......קוחצמ תוגלגתמ ונחנא
יליגו יליצל וביגה
 
 
13/3/01 3:05
liat :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
halevai sheteshalshel haleicha mishei
liatל וביגה
 
 
14/3/01 23:56
םח דש :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
והשימ לש הרימאשכ ,רמוא הז המ ןיינעמ
תוידיימ p.c תובוגת לש רורצ תררועמ
.הינשל תחא תונחנחתמש יפוא תורסח


םיקיחדמש דשח ררועמ הזה לושלשה אקווד
?אל והשמ הפ
םח דשל וביגה
 
 
15/3/01 0:38
ףלא :תאמ
ודקובאל הבוגתב
הרימאל תודגנתההש בשוח תמאב התא
לקיטילופ קר איה הלפשה תובהוא םישנש
!לבח ?סנטקרוק


p.c תויהל ןויסינ אל הז ,תוחפל יתניחבמ
ודקובא לש וזה הרימאה םע םיכסמ אל דואמ ינא
תויהל לש לוקיש םוש הפ ןיאו הז תא רמוא ינא זא
p.c תויהל אל וא
ףלאל וביגה
 
 
11/3/01 14:20
הנאירוא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
ותוא הפילחמ יתייה אל ןפוא םושבו ,םיהדמ היה ילש ןוירהה
התיה לבא טושפו לק לכה תא השוע התיה ילואש ,היגולונכט וזיאב
.דועו דועו םייאובנ תומולח ,רשוא לש המוצע השוחת ינממ תענומ
םה יכ ,הפילחמ יתייה אל םידחפהו תוששחה ,םיישקה תא וליפא
ךתוא םיניכמ םה ,יתעדל ."אמא" הזה רבדהמ דרפנ יתלב קלח
.ךייחב לודגה ילוא ,לודגה דיקפתל
,ארונ הזמ תונהנ קלח .אל קלחלו באוכ הז תונבהמ קלחל ?ילאנאו
.הירשא - הזמ תינהנש ימ .תולבוס קלחו
.הזב ןודל שי המ יתנבה אל לבא השפט ינא ילוא


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
11/3/01 18:59
ודקובא :תאמ
?ךפיהה ילואל הבוגתב
...בוט
...תילוג
..תמכוחמ דגנ תצלה וזיא יל ןיא
...קותשי ינאש ידכ זא


...לב-א
דמחנ המכוח טשפמ טטצל יל ושרה
( דיחיו)
...ןמדור סינד ינועבצה ןלסרודכה לש
בכשל בייח התא םא...ןהמ םלעתת....ןתיא בכשל הצור התא םא"
"..ןתוא בוזעת..ןתיא


...ןוכנ הז ירעצלו
תולפשה לש ןויסנ םתיא ןהל שיש ולאכל תוכשמנ שממ תונבו
...תויחדו
..הטימה לש עטקב םג ןוכנ הז ילואו
?.?ילוא
! רבדה ותוא קוידב הז
ודקובאל וביגה
 
 
11/3/01 19:30
הנאירוא :תאמ
?ךפיהה ילואל הבוגתב
.ףידע הז םימעפל .תקתש אלש
הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
27/3/01 22:57
ףיזרז :תאמ
לבח תמאבל הבוגתב
היסטנפ ןה הזמ תוקלדינו תולפשה תושקבמש תונבה לכו ,ןכ
.ילש תויזה וא ,העורפ
םישנא שי ?ןוויג ?םלועב ינוש שיש ןיבהל ןכילע לודג
המ םושמ .ליפשהל םיבהואש םישנא שי ,תולפשה םיבהואש
גלזמ לע ןתבשייתה וליאכ תוצפוק ןתא זרכומ הזש עגרב
,אל שממ שממ ,אל ןתאש בטיה ריהבהל תוחרוטו ילמשח
.ךפיהל ,ןכתא וליפשיש תובהוא
הדבוע ןייצ והשימ םתס ,ללכב ןכתוא לאש אל דחא ףא לבא
.התיא ןכל חונ אלש
.בוזענש ףידע ...המכוחב ...10 ךותמ 10 תודסחתהב


(ףיזרז)
ףיזרזל וביגה
 
 
11/3/01 23:05
יליגו יליצ :תאמ
?ךפיהה ילואל הבוגתב
ומכ בושחל ול עירפמש קורי 'ץבק הארנכ חומב שי ודקובאל
ול םרוגו ,םדאנב
...תוצלפומ תויזה םלועל ררחשל
?ךפיהה ילוא וא .קרי אוהש בשוחש ירפ לכה ךסב ,ול וחלסת
יליגו יליצל וביגה
 
 
11/3/01 22:11
ףלא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
רורב אל תצקו השק ליחתמש רפס םע המ ,הידקש
םינושארה םידומעה םישולשש רבתסמ זא לבא
תקתרמו הריעסמ תכפוהש הלילעה ךשמה תא םיתרשמ
.הלאכ םירפס םג ריכמ ינא ?האלפנו


אל הז ילוא ,ילאנא ןימל היגולנא תושעל ןתינש יל הארנ
?אלפנ רבד היהנ הז כ"חא לבא הלחתהב חונו םיענ
יתועמשמ רופיש לש ותליחת איה השקה הלחתהה ילוא
לבא ,ילאנא ןימב ןויסינ ןיא יל .ללכב תויגוזבו ןימה יסחיב
יהשוזיא שרוד הזש ןיבמ ינא הפ ובתכנש םירבד המכמ
תמאב גנעמ והשמל ךפוה הזש ינפל תולגתסה תפוקת
.חלצומ תמאב והשמל ךפוה הז םילגרתמשכ לבא


?ךתעד המ
ףלאל וביגה
 
 
12/3/01 10:33
הידקש :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
אל טושפש םירבד שי .תוסנל םיבייח רבד לכ אל ,רקי ףלא
ינאו לשמל םימס יתוא ןיינעמ אל .יתוא םינרקסמ אלו םיכשומ
ליבשב ,וליאכ ,יוסינה ליבשב תחא םעפ וליפא תוסנל התפתא אל
תא תויחל הלוכי ינא .הזה תחתה ןיינע םע רבד ותוא זא ?המ
םא חמשא ינאו תחתב ןויזה לש ונורסחב שיגרהל ילב ייח לכ
בושחי אלו םירחאה םירוחב בוט רתוי עצקמתיש רוחב יל היהי
םינבהש ינפלש תבשוח תמאב ינא .יטירק ךכ לכ אוה הזה רוחהש
שי ,ישארה רוחה תא בטיה ודמליש םייביטנרטלא םירוחל םילזופ
לע ףידע הרטנט סרוק :תורחא םילימב וא .דומלל המ הברה דוע
?ךתעד המ .תחתב ןויז
הידקשל וביגה
 
 
12/3/01 13:14
ףלא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
רבד לכ תוסנל ךירצש בשוח אל ינא םג ,יארת
יל ןיאו יתוא םיניינעמ אל תחתב םינויז ,הייארלו
טלחהב ינא ,ינש דצמ לבא .םתוא תוסנל קשח
םירבד שיש ומכ ,תוסנל םיצורש הלא תא ןיבמ
הזב שי המו המל םיניבמ אל םירחאו יתוא םירגמש
םימייוסמ םישנאל הלחא אוה ילאנא סקסש ןיבמ ינא זא
.ןיינעמ ךכ לכ אל הז יתוא לבא
יל היהת םא ,םעפ ףא הסנא אל ינאש רמוא אל דוע הז
רבכ וליפא וא ,תוסנל הצור איהו התוא ןיינעמ הזש גוז תב
?אל המל ,הבבס זא ,בוש הצורו הז תא הבהאו התסינ
ךכ ידכ דע יתוא דיחפמ אל לבא ,יתוא הרגמ אל הז
םלועל הז תא השעא ינאש יוכיס ןיאש שארמ טילחא ינאש


ינא םא םג לבא ,וצרת םא םיקפוא רצ יל וארקת ,א"ד
.רדחנה היהא ינאש יוכיס ןיא ,ילאנא םעפ הסנא


דומללש יתוא ענכשל הסנמש יהשימ שי ,הרטנטה ןיינעב
ימצע ליבשב תושעל לוכי ינאש בוט יכה רבדה היהי הרטנט
(םייתניב יטרואת ןיינע איהש) ילש גוזה תב ליבשבו
ןמזב לבא ,דחוימב ןיינעמ יל הארנ אל הז הנורחאל דע
לא ,השקבב זא ,יתעד תא תונשל תצק יתלחתה ןורחאה
ענכתשהל לולע דוע ינא יכ בוט הז הרטנטש יל ידיגת
ןמאתהלו םוי ידמ יצחו העש ןוכנ םושנל וישכע ליחתהלו
תוחפ םע יתוא ריאשהל לולע תופישנו תופיאש ,תוחונת לע
ןמז
.עגרכ יל שיש הממ


!ענכתשמ רבכ ינאש יל הארנ ,ףוא
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 14:00
תיציפ :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
,הידקש לבא
םיצורש םירבג קר אל הז ילוא
?הז תא ןהל השוע הזש םישנ םג שי ילוא
.ולש ןויער תויהל בייח אל הז רמולכ
ולו קילדמ הז התוא .ךפיהה קוידב הז םלצאש גוז הריכמ ינא
.םולכ השוע אל הז


?תוללכה ילב ילוא זא
תיציפל וביגה
 
 
14/3/01 23:47
םח דש :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
.העוט תאש בשוח ינא .הרקי הידקש
?"גנוע איה םדאה תרטמ"
גנועל תנווכתמ ךניא םא םג תונטשפ וז
.דבלב ינפוג
תונוצר תורטמ לש בלושמ ןווגמ םדאב שי
.עדומ תתב רקיעבו עדומב תויטנ
לש ןויסנ ונב ומיתחה היצולובאה יבלש לכ
הזה סיסבה לע .וניתובא דראילמ 3.5
הפשה י"ע ישונאה ןויסנה דוע טרחנ
ןויסנה הז לעמו ,ונתוא תבבוסה תוגהנתההו
...ישיאה
לכ לש ןוזיאל עיגהל וייחב חילצמש םדא
,דחוימ םדא אוה,(-,+) ויתונוצרו ויתוחוכ
ידוחיי אוה םדא לכ לש ןוזיאהש תורמל
ומצע תבהא ןיב ןזאל ךירצ םדא לכ ירה ,ול
עגרה תא תויחל ןיב ,הביבסל הניתנה ןיבל
הניא גנועל הפיאשה .דיתעל ףואשלו
לוכי ךניאו .עגרה תא תויחלמ קלח אלא
.ךייחב םירידנ םיעגרב אלא וילא עיגהל


םלוכל ילאיווירט הז לכ םצעב ילואו
...םצעב
םח דשל וביגה
 
11/3/01 16:20
:תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
?באוכ ךכ לכ תמאב הז
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/3/01 16:51
קיסוטב ולרק :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
דעצ רחא דעצ םידמולו םירישכתב םישמתשמ ןכ םא אלא .ןכ ,באוכ
.תוניהל תמאב ךיא
.(ףיסוהל םינמזומ םתא םיטרפ ורסחי םא) הככ זא
.ל'ג ky ךמצעל ישכרו בורקה תחקרמה תיבל ישג לכ םדוק
הנוכנה תיסקסה הריוואה תא םכמצעל םתרצי ךגוז ןבו תאשכ
(רבאטוא םימס לוהוכלא ,הקיזומ)
(דצה ץלמומ הנושארה םעפל) דצה לע וא ןטבה לע יבכש
.ללכב םירירשהו קיסוטה ירירש תא יפרה
החונינו העוגר ייה
ןגדגדה רוזיא תא תורגל שקבתמ ךגוז ןב
לוכי אוה םיירשפאה האנההו תוחונינה אישב איש תאשכ תעה התואב
םוטקרה רבעל לוזפל ליחתהל
ולוכ רוזיאה תא תוסעל הלחתהב
םידממל בחרתמ ולוכ רוזיאהש דע םייתש עבצא ףוחדל ךכ רחא
םייוצרה
חתפה רבעל וניז ילכ תא ריבעהל טאל לוכי רוחבה ןאכמ
ךלש בצקה יפל המינפ סנכי אוהש תגאוד (דאמ בושח) תאשכ
טאל טאל
המידקמש תאזמ הנוש היווחב שיגרהל הרומא רבכ תא ןאכ
קיסוטב ולרקל וביגה
 
 
12/3/01 11:14
ןונאש :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
!!!אל
ידכ דחוימב דעונ אוה ,םימ סיסב לע יושעש רמוח אוה ל'ג KY
םימודנוקש
.וב םישמתשמ םיגולוקינג םג .לגשמה ךלהמב ועגפי אל
עוגפל םילולע ןמש סיסב לע הכיס ירמוח (?אלש וא) עודיכ
.ותוא עורקלו םודנוקב
ןימל ללכ םיאתמ וניא ןכלו (םימ) רהמ דאמ שבייתמ ל'ג KY -ה
.ילאנא
!!!ןכ ןכ !ןילזאו ?רתויב בוטה
המ ,(ןיז ןמש וליפאו) םייעבט 'גאסמ ינמשב שמתשהל םג רשפא
'גאסמב וחצפת םא רקיעב ,דחוימב תגנעמ היווחה תא השועש
.ףוגה יקלח לכב גנעמ
ןונאשל וביגה
 
 
14/4/01 19:48
.פ ןלה :תאמ
!!!אל ל'ג KYל הבוגתב
?יפיצפס והשמ לש תומש ךל שי ?םימיאתמ תמאב םינמש הזיא
ולא יכ ???אפור םשרמ אלל ץראב תחקרמ תיבב שוכרל רשפאש
המינפ ףוגל םירידחמש םינמש תאז לכב
.פ ןלהל וביגה
 
 
11/3/01 21:27
חמש השוע וקילוגרח :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
זאו הלש תחתה ךותב עוקת ןיזה לכש הזה עטקה תא בהוא ינא
הרוקש המ תא תוארל ,הטמל הלעמלמ לכתסהל ,קומע םושנל ,רוצעל
,הלש םיקשופמה םינבשיב ןויעב טיבהל ,ןותחתה יפוג גלפב
...זוכעה ךותב ולוכ לכ ץוענה רביאבו


התא ,ןמאיי אל הז ,וקילוגרח :בלב ,שחלב ,ימצעל דיגהל זאו
!!!וישכע תחתב ןייזמ
חמש השוע וקילוגרחל וביגה
 
 
11/3/01 21:35
הנאירוא :תאמ
קתומ ,באוכ אל ללכבל הבוגתב
.תבהוא איה םג םאה איה הלאשה
הנאירואל וביגה
 
 
11/3/01 23:47
חמש השוע וקילוגרח :תאמ
הז תא בהוא התאש רורבל הבוגתב
תבהוא איהש .ןיינעה לכ הז !הז תא תבהוא איהש ר ו ר ב
לע תדצרמה עבצאה תונמוימב יולת לכהו .הז תא הצורו הז תא
לכהו תחת=רוחה יקמעמל וכרד תא השוע ןיזהש ןמזב ןגדגדה
ןומישה ביטב ןומט
חמש השוע וקילוגרחל וביגה
 
 
11/3/01 23:02
יליגו יליצ :תאמ
קתומ ,באוכ אל ללכבל הבוגתב
לש עטק אל הזש הלעמל הלעמל םש רמא ימו
?????????????????שוביכ
םיקפודה ימכח תצעומ תא עומשל תולוכי ונחנא ,טלחהב ,ןכ
:הפוחדה תוצעייתהה ףוסב תחרוצ
!!!תחתב !!!הקירוא
יליגו יליצל וביגה
 
 
11/3/01 23:23
ודקובא :תאמ
קתומ ,באוכ אל ללכבל הבוגתב
...וללה תויודסחתההו םירובידה לכ םע...לבא
(..התשיק..םיטיסינמאפ םינב)
הירחא רזיחש הזה םע תובהלתה הזכב האצי הנורחאל תב יתמ
? ףרה אלל
ה תא ירה תובהוא םתא
.."הגשהל השק"
(.ןבומכ םיוסמ לובג דע)


ולאכ שי הזב..תחתה יקחשמ יבגל ספות ךכ לכ אל הזש ןוכנו
..אלש ולאכ שיו...הז תא םיבהואש
...תונבש הדבועה תא הנשמ אל הז לבא
ודקובאל וביגה
 
 
11/3/01 23:57
ףלא :תאמ
..לבאל הבוגתב
ארונ בלעיא ינאש הצור התא
תדלקמה תא ביטראו הכבאו
שדח בשחמ תונקל ךרטצאו
ליבשב תופסונ תועש דובעל אצאו
יתוא ופיעיו ודריי ילש םינויצהו הז
הדובע אצמא אל ינאו הטיסרבינואהמ
אל תחא ףאו ןכסמו ינעו לטבומ היהאו
םינכשה ףוסב זאו יתיא ןתחתהל הצרת
םירטושהו חירה ללגב הרטשמל ורשקתי
ןובקיר לש בצמב ילש הפוגה תא ואצמי
תא ליכאה אל דחא ףא יכ לוכא יצחו םדקתמ
?ןכל םדוק עובש יתתמש זאמ ילש םיבלכה 8


?הצור התאש המ הז ?ןכ
הפי אל
ףלאל וביגה
 
 
12/3/01 0:46
הילו'ג :תאמ
..לבאל הבוגתב
לבא ...טפשמ לכ םייסמש הזה רתאב דחא םדאנב קר שי
...תודוקנ שולשב ...ולש ...טפשמ ...לכ


הלימה תא ךלש טסקטב יתיהיז םגש ירחא קרו
תואדווב יתעדי (םיטסינימפ םוקמב) "םיטסינימאפ"
םיעדוי התא םגו ינא םג לבא ,הלגא אל ינא) ...ב רבודמש
אל ךלש תכחוגמה טסקטה תמר ?המ עדוי התאו .ךילע יתילעש
.(ממההא ממההא תודוקנ שולש) ...(בוש הסנ .העיתפמ


:-)
הילו'גל וביגה
 
 
11/3/01 23:54
חמש השוע וקילוגרח :תאמ
קתומ ,באוכ אל ללכבל הבוגתב
?שוביכ אל הזש רמא ימ
.רואנ שוביכ .שוביכ
.טלחהב
.הלפשהלו חוכלו הטילשל רושק תחת ךותב ןיז


לש ,וזה הזופב שי יכ ,תחתב םישנ ןייזל םיבהוא םירבג
הלפשההמ והשמ ,תעבטה יפ ךותל בחתנש ןיזה םע ,העירכה
תת ןפואב) התיא בוט תושיגרמ ךכ לכ םישנש ,תיביטמיטלואה
,םישנ אנוש אל ינא ,ועגרית ,ייה ! עדומ תת ,ןבומכ עדומ
(קייודמ תויהל הסנמ קר ינא
חמש השוע וקילוגרחל וביגה
 
 
12/3/01 0:04
ףלא :תאמ
רואנ שוביכ .שוביכל הבוגתב
קייודמ תויהל הסנמ התא
התאש בשוח אקווד ינא לבא
.העוט


תושיגרמ םישנש ןימאהל יל השק תצק
לודג ןיבמ אל ינא) הלפשה תשוחת םע בוט
תובהוא ןהש יל הארנ אל לבא ,היגולוכיספב
(עדומ תת ןפואב אל וליפא ,תולפשומ תויהל
ףלאל וביגה
 
 
12/3/01 0:16
חמש השוע וקילוגרח :תאמ
רואנ שוביכ .שוביכל הבוגתב
הברה ךכ לכ שי ןכל .תולפשומ ןהשכ בוט תושיגרמ םישנ
םיכמה םילעבה תא בוזעל תונכומ אלש ,תוכומ םישנ
םירבג תופידעמש םישנ הברה ךכ לכ שי ןכל .ןהלש
םינתונש םירבגה הלא .םינידע אל ,םיספסוחמ ,םיחושק
."יתימא רבג" םע תואצמנ ןהש ,ןוחטבה תשוחת תא ןהל


,הצור אוהש המ תא חקול יתימא רבג :הככ וישכעו
אל ,תפייוזמ תונידעב ףייפייתמ אל אוה .תויביטרסאב
תורסח אל .תורענב הכוז םג אוה ןכלו - תושיגר ףייזמ
.םידמ ישבול לע תועגושמ םישנ ךיא הארת .תואמגוד
ןקחש וא קור בכוכל ץוצמל תונכומ תורוחב ךיא הארת
.השבלהה רדחבו םיעלקה ירוחאמ לגרודכ


תושיגרמ םישנש תיתרכה תת השוחת איה הלפשהה תשוחת
ונחנאש הז תא הנבהב תולבקמ ןה םג ןכל .התיא חונ
תחתב ןתוא קופדל םיצור
חמש השוע וקילוגרחל וביגה
 
 
12/3/01 13:59
הנאירוא :תאמ
רואנ שוביכל הבוגתב
תובהוא םישנש ללגב !?תוכומ םישנ שי הז ללגב
!?הלפשה


.לוגרח לש חומ םע דחא לכ הפ םיסינכמ ,ייחב


.קו'גרח םצעב
הנאירואל וביגה
 
 
15/3/01 0:52
ףלא :תאמ
ךממ רואנ רתוי ינילוסומל הבוגתב
תנברוחמה העפותל תוביס הברה ךכ לכ שי
תוביס ןומה םג שיו םישנ דגנ תומילא לש וזה
םירבגה תא תובזוע אל ולאה םישנהמ קלחש ךכל
יארונ דחפ איה יתעדל תירקיעה הביסה .םיכמה
ששח ,תומודק תועד ,םידליל הגאד םג תואב התיאו
תוביס הברה דוע שיש חינמ ינאו "ודיגי המ"מ


תחא אל איה הלפשהה תשוחתמ האנהש םג חינמ ינא
סקס תובהוא םישנש חיננ םא םג .הלאה תוביסהמ
ילאנא
לבא ,םיכסמ אל ינא) הלפשהה תשוחתמ תונהנ ןה יכ
(חיננ
ונחנא ,תחתב ןויז לע םירבדמ אל רבכ ונחנא הפ
לע םירבדמ
תיזיפה תואירבל תימוימוי הנכס תפקשנש םישנ
ןהלש תישפנהו
האנהל דובכה לכ םע זא ,ןהייחל םג םימעפלו
הארנ ,הלפשהבש
ויה תוכומ םישנ ןתוא לכ הביסה התייה וז םאש יל
לע תורתוומ
.וזה האנהה


תצק תויהל תוסנל ךירצש בשוח ינא יללכ ןפואב
שיגר רתוי
לע םירבדמשכ רשאמ םישנ דגנ תומילא לע םירבדמשכ
תוכומה םישנה לע תוירחא ליטהל אלו תחתב םינויז


.יתעדל המוקמב אל םגו הנוכנ אל תישעש היגולנאה
ףלאל וביגה
 
 
15/3/01 0:56
ףלא :תאמ
ךממ רואנ רתוי ינילוסומל הבוגתב
ךיילא הנפומ אל הז ,הנאירוא
םיכסמ ינא ךתיא
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 4:49
וג_ידניא :תאמ
רואנ שוביכל הבוגתב
"תורענב הכוז ..יתימא רבג"
תונידעב ףייפייתמ אל" ?ךיניעב ,יתימא רבג והזיאו
"..תושגר ףייזמ אל ,תפיוזמ
...תמאב ונ .הלפשה לעו םישנ לע תויוטש דועו
תמאב םה .םולכ םיפייזמ אל םהו ,הלאכ םירבג שי
יכה םירבגה ינש ,עדתש קרו .םמצעל םירבוחמו םישיגר
דואמ ףתושמ הנכמ הזו ,יל ויה םעפ יאש םיבוט
והשמ שי השעמל ,ישנ תצק והשמ םהינשב שי ,ןיינעמ
"ודשחנ" םשו הפ םהו ,םהלש תוגהנתהב ישנ שממ
.תוילאוסקסומוהב
..."יתימא רבג" ארוק התאש המ ,תורחא םילמב וא
ןיינעמש המ לכש םמעשמו ינכימ רוצי םתס .הסחיא
?יתרמא רבכ הסחיא .רתויש המכ ןייזל הז ותוא
וג_ידניאל וביגה
 
 
12/1/04 18:08
:תאמ
קתומ ,באוכ אל ללכבל הבוגתב
ולא םירבד בותכל תשייבתמ אל תא
וז הבוגתל וביגה
 
12/3/01 1:58
רכינב .י :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
רשקה המו !!(תחתב) שוקשיק הזיא -תולפשומ תויהל תובהוא םישנ
םידדצה ינשו ,תינפוג רדתסמ הז םא ??הלפשהל תחתב ןויז ןיב
הפיסומ קר באכה לובג לע הכילההו ימיטניא דאמ ןימ הז ,םינהנ
.דחיבה תשוחתל
.ריעצה רקאק ירוסי .ןפאמ רמאמ הזמ ץוח

רכינב .יל וביגה
 
12/3/01 2:14
נימ :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
םולשו הווחא לש הדמעמ בתוכ והשימ פוספוסש
ירוחאמ אבחתמ םבתוכ וליאכ םיארקנש םירחאה םירמאמה לכמ לידבהל
לש ןורחאה דנרטה תא השיגדמ קרש תכרעמה רדג
.ינידמה בצמה תעפשהב ילוא - "םש םהו ןאכ ונחנא"
- ךכ לכ שיגר אשונל אובל הפי
- תילולימ וליפא םינב לצא בתוכה ריבסהש הממו תונב לצא תיזיפ
.םירעפה לע תרשגמ הלש אצומה תדוקנ רבכש השיגב
נימל וביגה
 
12/3/01 3:48
הירמ :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
?תונהל יתחלצה אל םעפ ףא המל


?ףושחל הזיעמ אל תחא ףאש דוס הזיא שי
הירמל וביגה
 
 
12/3/01 17:38
eskimo dog :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
.ייניעב לודגל ךישממ קר ךלש םסקהש
.תשבוכ תומימת וזיא .התנהנ אלו התסינ
eskimo dogל וביגה
 
 
12/3/01 18:05
הירמ :תאמ
יעדתש בושח הירמל הבוגתב
ךירדמ ךתחתמאב שי םא .התימאל תמא תאזש עדתש בושח
.הלימה ןבומ אולמב ךלש ינא תחטבומ האנה םע יביטמיטלוא
הירמל וביגה
 
12/3/01 10:11
הנאירוא :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
הפיא ?חחרפה הפיא ?הקנוליז לטיור הפיא ?בומרבא יתא הפיא
?"תוננב" לש רהוזה-ימי
הנאירואל וביגה
 
 
12/3/01 10:16
ןרע :תאמ
םיתחשומ ,םתסאמל הבוגתב


?הקנוליז לטיור תאז ימ
ןרעל וביגה
 
12/3/01 10:59
ןונאש :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
!!!ילאנא ןיממ תינהנ ,ילג שירב זירכהלו םוקל הזיעמ ,ינא םג
ןדבוא דע תופירטמ תומזגרואל ךכ תועצמאב העיגמ ,תינהנ םתס אל
!!!םישוח
.םירהל לוכי הז האנה תוגרד וליאל ןיבהל לוכי אל הווח אלש ימ
!וזה הנבהל עיגהל תובוט םינש המכ יל חקל ,המ לבא
תחרוצ 'מ100 םשמ יתרתינש ,העתפה וזכב יל אב ,הסינש ןושארה
!באכמ
בהא כ"כ אוה .חילצה אל טושפו בשחתמו ןידע רתוי היה ינשה
רבכ ,תצק סנכהל חילצהש עגרבש ךכ ידכ דע (שגרתהו) גאדו בשחתהו
.ול דמע אל
ודלידו תועבצא ול ףוחדא ינאש :ךופהה לע ףרוטמ היה ישילשה
.ןמזה לע לבחש תורימגל ותוא איבמ היה הז ,םשל
ךיא קוידב עדי אוה ,תוגנעמה ויתועבצא תא ילא סינכמ היה יעיברה
המכו המ
רבעמ הברה דחפ הבע היה ולש ןיזהש קר .יתוא עגשמ היהו
...תלוביקל
המינפ שלג אוה תואנ ןומיש םעו קד דאמ ןיז טושפ היה ישימחל
,תולילקב
.יתימאה רבדהמ תונהל יתדמל ףוס ףוס םג זא
.ןדע ןג ירעש .האנההו קופיסה תותלד לכ ינפל וחתפנ האלהו ואכמ
.הז תא תבהוא שממ לבא שממ ינאש תולגל (ותחמישל) עתפוה ישישה
האנה ירודכ ונינק
.לכ לכמ לכה .ףוריטב לכה לע ונגנעתה ונינשו תועתפה ינימ דועו
...םלוכ תא תרכוז אל ,ךרדב המכ דוע ויה ,בוט
תונידעב תוידדהב לכה ,הנבהו ןוצר,ןויסינ ,ןמז ,םיניבמ םתא
תובשחתהבו
...האנהל לובג ןיאו
???בוצעה ףוסה תא עומשל םיצורו
לכב טלחומ אול ,הז לע עומשל ןפואו םינפ םושב ןכומ אל יחכונה
.היסרוו הרוצ
.לרוגה קוחצ
) :


...אבה גנועה דע
ןונאשל וביגה
 
 
12/3/01 12:50
ודקובא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
? תינמז הדובע םייטרפ םירועיש הצור ,ףלא
:-)
.( ! ףוסב תדוקנ שולש ילב דיחי טפשמ הנה)
ודקובאל וביגה
 
 
12/3/01 13:23
ףלא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
?ןופצמ ירוסיי ךל שי ,ההא
ףלאל וביגה
 
 
12/3/01 13:21
ףלא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
הזמ תינהנש יהשימ


הלש הבוגתה לכש ודיגת ףכית
.תקרבופמ ,הלש תומזגרואה ומכ קוידב
?אל
ףלאל וביגה
 
 
15/3/01 17:28
יליגו יליצ :תאמ
יליגו יליצ ,ןכביל תמושתלל הבוגתב
ונחנאש ומכ (קרבופמ הזש) תויהל לוכי הז םגש ,ףלא ,ןבומכ
(: ...םחורימ הזילע וא יליגו יליצ תויהל תולוכי
יליגו יליצל וביגה
 
 
16/3/01 11:15
ףלא :תאמ
יליגו יליצ ,ןכביל תמושתלל הבוגתב
?הא ,םישנאל ןימאהל תובהוא אל שממ ןתא
תונבה לכש תויהל לוכיו ןבא אבא ינאש תויהל לוכי
ןמזה לכ תומזגרוא תופייזמ םלועב
?תודשחל סוסיב הזיא ןכל שיש ילב דושחל המל לבא
תיתימא הביס ןכל שי ,הזמ תונהנ ןהש תורמוא הפ תורוחב
התוא ואיבת זא שי םא ?תורקשמ ןהש ןועטל תיניצרו


אלו באוכ הז ןכלש הדבועה תא איבהל תונווכתמ ןתא םא :א"ד
םיענ
תונהנ ןהש תונעוטש תורחאל ןימאהל אל הביס רותב
.הבוט הביס אל וז ,בוש ובשחת זא
ףלאל וביגה
 
 
12/3/01 13:46
Johni :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
Dear Shanon,

It would be a pleasure to give you the satisfaction you
miss so much,

mail me...
Johniל וביגה
 
12/3/01 15:07
לטיור :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
ןיממ תועתרנש תונב שי ,ילארוא ןיממ םיעתרנש םירוחב שיש ומכ
,ינימ תוחיתפ לש ןיינע לכה הז ,םירקמה בורב .ךפיהלו ילאנא
ןויז הזיאב והשפיא הקקחנש תעבוקמ תינימ תוילטנמו תומודק תועד
."!דוע אל" :םתטלחה התא וא תא ,עגר ותואב זאו ,יתמוארט


הינווג ,הידבר לכ לע ןימה תוודח תא תולגלבש יפויה
דימתש גוסהמ ןה םא ןיבו תויליווירט ןה םא ןיב ,היתויורזומו
שארב ןומט ,םיאתמה רנטרפה תא היה אל טושפ לבא ,תוסנל םתיצר
שוחלו תולגל ןוצרהו םישדח םירבדמ ןרקתסהל תלוכיב הנושארבו
.םישדח םישוגיר
ללשו םימעט ינימ לכו ,םיחתפ ינימ לכ שי .אלמ שי הרידח תוטיש
תא הנושארל יתארקש זאמ הב ההות ינאש תירקיעה הלאשה .תויציזופ
תחקל ,ףוסה דע תכללמ םימעפל םיעתרנ ונחנא המל איה ,רמאמה
.ןווגל תוסנלו ןוכיס ץוצמק


לכ םעו ,םינוש םיסקא םע םיסחי תוכרעמ ךלהמב תומייק ויה תויהתה
התיה ןאנפהו הבהאה ,הקיטנמורה דצל המייקתהש תינימה תכרעמה דחא
ינשה םע ,רתוי יתרמג םגו ,רתוי יתזעה דחא םע .ירמגל הנוש
גוס הז .הזכ והשמ וא תוחפ ער אל לבא ,תרחא יתרמגו תוחפ יתזעה
.דואמ טושפ ,יוריג לש ירמגל הנוש


תלוכיה ,יתעדל אוה קירטה .ילארוא ןימ לש תעבשומ הדיסח אל ינא
וגידניאש ומכו ,ךלש רנטרפה םע דואמ ההובג תינימ המרב רשקתל
ינא .דבלב עובק גוזנבל הרומשה היגליווירפ וז ילאנא ןימש ,הרמא
.הככ תבשוח םג


הזש ,יקקל תיביטאיצוסא רשקתי דימת תחת ,תצק הז לע םיבשוח םאו
טלחהב ךירצ ,ןכו ,ומצעשכל ךלכולמו חירסמ ,םירמוא ךיא ,קסע
וא םימיא בואכל וא חדפתהל ילב תירוחאה הסינכב ןייזל ךיא תעדל
.ךירצש ומכ "קפד" אל קסעה יכ ,םש הרקיש םיענ אל רבד לכ
לע ,'וכו םינמש םימרק לע םוחב הצילממ ינא ,תוסנתהל םיצורש ימל
(!תחתב !ה'לאמא)הירטסיהה תא עיגרהל ליבשב ,ינפל הלק היצטידמ
.יוריג תודוקנל תואצמתה תופמ וב שיש רפס הזיא חותפל וליפאו


םתס אל ,בישקמ תמאב לבא ,ךלש םיכרצל בישקמש רנטרפ-בושח יכהו
אוהש ירחאו "םאמ וי קנ'ת םב םוו" תטישב ,ינכמ ןויזב התוא איבמ
.בוט ךל היה םא הפצוחב לאשי דוע אוה רמוג
.תיניצר המוארטב םייתסהל לוכי תמאב הז ,תרחא


.הדותו םולש
לטיורל וביגה
 
 
12/3/01 17:51
:תאמ
םיללותשמ םלוכ המ הניבמ אל ינאל הבוגתב
? "תוחפ ער אל לבא ,תרחא יתרמג" תרמוא תאז המ
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/3/01 19:23
לטיור :תאמ
המ דעב ןיאל הבוגתב
.ןיבתו טפשמה ףוס דע ךישמת
:-) ?ךל ריבסהל הכירצ ינא לכה
לטיורל וביגה
 
 
12/3/01 21:14
ףלא :תאמ
המ דעב ןיאל הבוגתב
לש אמא-מאה ומכ יל הארנ הז
תוינאידיורפה תויועטה
העוט ינאש הווקמ ינא
ףלאל וביגה
 
 
12/3/01 21:52
לטיור :תאמ
המ דעב ןיאל הבוגתב
?תרמותוזמ ,ףלא
לטיורל וביגה
 
 
13/3/01 2:31
ףלא :תאמ
המ דעב ןיאל הבוגתב
"בוט תוחפ אל" דיגהל תיצרש הז ילש שוחינה
"תוחפ ער אל" ךל אצי תועטבו
(בוטה הרקמה) תימתס תועט וזש וא זא קדוצ ינא םא
(ערה הרקמב) תינאידיורפ תועט וא
.םולכ לע הדיעמ אל תועטהש הווקמ ינא
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 9:18
היגלש :תאמ
המ דעב ןיאל הבוגתב
,קיספ םש רסחש אוה םש הרקש המ לכש יל המדנ לבא
:זאו


"הזכ והשמ וא ,תוחפ ,ער אל לבא ,תרחא יתרמג"


?אל טושפ
היגלשל וביגה
 
 
13/3/01 12:33
ףלא :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
טפשמה תא ןיבמ אל שממ ינא ,קיספה םע וישכע
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 12:57
לטיור :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
.שקבתמ תצק הז ,רבסה ,בוט ,יוא
.טפשמב יתכירע השבתשה ,קדוצ התא ,ףלא
תורימג ויהו ,הללאל ותיא יתזעהש ,דחא היה
רתוי בוט השגרוה אל ןימה תוודח ,תויאליע
.זא ומכ ייתוזוחמב
תחאו ףלא תאפמ ,םתיא יתזעה אלש ,הלאכ ויהו
םיקפסמ ויה םה ,קארד ויה אל םינויזה לבא ,תוביס
םייפמילוא םיאישל םש יתעגה אל חטב לבא ,םיבוטו
.יוריגב
:-) ?רדייסב ,ס'לכת רבדנ אוב ,דיורפ בוזעת
לטיורל וביגה
 
 
13/3/01 13:33
ףלא :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
ס'לכת רבדל בהוא ינא ,הייעב ןיא
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 13:05
היגלש :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
.קודקדב הבוט יתייה אל םעפ ףא הארנכ


...תאז תמועל ,ןושלב


הזש הנימאמ אל ינא .ךומנ - קלע - רומוה הזיא]
[יל אצי
היגלשל וביגה
 
 
13/3/01 13:35
ףלא :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
ךירצש רמא ימ ?תפכיא ימל
םינידעו םעט ינינא תויהל דימת
לבא) ללכב ער אל הז ךומנ רומוה
(םעפ ידמ קר ,הז םע םיזגהל ךירצ אל
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 18:22
הנאירוא :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
:קי'צנוקית
.גודגידו ןושל םירמוא
הנאירואל וביגה
 
 
13/3/01 18:34
ףלא :תאמ
תברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
הנאירוא
?הבוט אקווד איה גודגידב ילואו
:-)
ףלאל וביגה
 
 
15/3/01 0:33
םח דש :תאמ
...ילואול הבוגתב
לודג הפ ףלא
יביסיצר ישנ טופטפ
םח דשל וביגה
 
 
15/3/01 3:55
ףלא :תאמ
cause u talk 2 muchל הבוגתב
ליבד שיגרהל ליחתמ שממ רבכ ינא
אלש בתוכ ינאש םויה היינש םעפ
הארנ אל ,הנבהה רסוח תורמל .יתנבה
יל הארנ) ךלש הבוגתהמ בוט אצוי ינאש יל
(ןוכנ יתנבה הז תא תוחפלש


?ריבסהל ךל תפכיא
הדות
ףלאל וביגה
 
 
15/3/01 20:36
םח דש :תאמ
?החילס ?המל הבוגתב
שי טנרטניאב
לוכי םדא ןבהו יולג רתוי רבדל תונמדזה
ומצע לעו ומצע תא תולגל


תביסמ וז 1 דצמ
לאיצנטופ ןאכ שי ךדיאמ ,תמלשומ תושופחת
תוכסמ תרסהל
.תויטקרוק תויתרבח


ךילא יתבגה ןכל
הברה רבדמ התא הארנכש יתרמאו סומינ ילב
ןונגסבו םייחב
,יביסיצר כדב אוהש
הלע לכל ,הביבסל ביגמ אלא שדחמ אל רמולכ
לבא.ףדינ
םג רמוא םעפ ידמ
.םעט ירבד


התא 30 ינפל התא םא
.תונתשהל לוכי


לחאמ ינא הרקמ לכב
ריעצ וא ?התא המכ ןב .בוט קר בלהמ ךל
.יביאנ וא דואמ
םח דשל וביגה
 
 
16/3/01 11:31
ףלא :תאמ
רחא בכוכמ ףלאל הבוגתב
רמוא ינאש בשוח התאש לע הדות
(םימעפל קר םא םג) םעט ירבד


ינפל ןכא ינא לבא ,דואמ ריעצ אל ינא
תונתשהל הצור שממ אל ינא תאז תורמלו 30
המל קר ,ףדינ הלע לכל ביגמ תמאב אל ינא
רסוחב ביגמ ינא םימעפל ילוא ,יילא רבדמש
םירבד המכ הפ שי יכ קר הז לבא תצק תוניצר
ילב תונעל ימצעל השרמ ינאו יתוא םיעשעשמש

ליבשב ןאכ ינא ,לכה ירחא .ידמ רתוי בושחל
ףיכה
ומורב תמאב םה ןאכ םיניינעהש בשוח אל ינא
םלוע לש
(ילאנא סקסל דובכה לכ םע)


תמאב יל בושחש יניצר אשונ שישכ
המ תא רמואו הבשחמ רתוי תצק עיקשמ ינא זא
שיש
קר אלו ןוידל ףיסוהל הווקת ךותמ דיגהל יל
ביגהל
חילצמ ינא םא עדוי אל ינא) ףחסיהלו
יתוהמ והשמ ףיסוהל
.(הסנמ ינא לבא


םע יל םיענ יד ,תוכיסמה תרסה ןיינעב
הכיסמה
יל אב תמאב אל ,יל םיקפסמ תדלקמהו ךסמהש
הלאכ הפ שי ,ןוכנ .ירמגל הפ ףשחיהל
םיריכמש
םע יל בוט ידו הברה אל םה לבא תישיא יתוא
הז


םויסל ןטק דחא רבד דועו
שחנמ ינא ךלש תרתוכהמ
ףלא ימש תא ארוק התאש
היזיוולטה בכוכ ומכ ,ץמק םע
ףלא הז ,ןקתל יל השרת זא ,ריעשה
(לידבמ שממ אל ינא ,לוגס וא) הריצ םע
'ב-'א ב הנושארה תואה


בוט לכ ךל לחאמ ינא םג
רבסהה לע הדותו
ףלאל וביגה
 
 
14/4/01 19:57
.פ ןלה :תאמ
םיללותשמ םלוכ המ הניבמ אל ינאל הבוגתב
אוה ילעב אל אוה ,רוחאמ הז תא הצור יגוז ןב ,היעבב שממ ינא
לבא םשל הסינכה תא ול קינעהלהצור ינאו ייח תבהא אוהו ,בהאמ
.םישוע המ .תדחופ הז המ
.פ ןלה ל וביגה
 
12/3/01 19:30
ץראוז :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
...ילאנאה ןימה ןיינע לע לכתסהל הנוש הדוקנ תולעהל הצור ינא
ההובג ךוכיח תמר - הטושפ הביסמ םישנ םע ילאנא ןימ ףידעמ ינא
םג לבא ...תולקב םיררועתמש םירבגהמ ינאו תושעל המ .רתוי
ךפה הלש קיתרנה ,יהשימ םע יתבכשש םיבר םירקמב .תולקב םימדרנ
לש ולודלידל םרגש המ ,םולכ יתשגרה אלו טעמכש דע בוטר ךכ-לכ
.(םידדצה ינשל ללכ ךרדב) המיענ אל היצאוטיס ...קי'צפו'צה
רציימ אל םג - תושעל המו ,קיתרנהמ רתוי רצ תעבטה-יפש ןוויכמ
בלשב ילש) האנהה תא ריבגמש המ ,הובג ךוכיח רמשנ - ולשמ םילזונ
.(ינשה בלשב השיאה לש םג לבא ,ןושאר
הלחתהב באוכ הזש הדומ ינא - גוזה-תב לש המוארטהו באכה יבגל
עבצא יתפחד יכ םגו ,הז תא יל הרמאש ימל ןימאמ ינא יכ םג)
תבוגת ,תמאה - השוחתה התואב טעמב אלו תוסנתהל ליבשב ימצעל
םע לבא ,(...הרידחה םצעו רתוי הביאכמ תעבטה ירירש לש סקלפרה
תונהל תדמול ינשה דצה םג (םידדצה ינש לש תונלבס ןומהו) ןמזה
.המזגרואל עיגהל וליפאו - הזמ
לבא ,ילב םג רדתסהל רשפאו ,הבוח וזש רמוא אל ינא - יתוריקי זא
ינב ינש לש ןימ יסחימ האנהה תא רפשל לוכי הז םימייוסמ םירקמב
.ףתושמ קופיסל עיגהל הרוצ דוע רשפאלו ,גוזה


.ב.נ
- וקופיסל ינשה דצה תא איבהל איה ןימבש האנההמ קלחש ןימאמ ינא
תב תא (שוחלו) תוארל אוה םהמ הנהנ ינאש םיפיה תוזחמה דחא
...אישל העיגהב גנוע בורמ תצווכתמ הטימל יתגוז
...םשל עיגהל השק םימעפל םינבל םגש ןכל ועדתשו
ץראוזל וביגה
 
 
12/3/01 21:49
היגלש :תאמ
הנוש תוסחייתה תדוקנ ....עגרל הבוגתב
.ער הז בוטר קיתרנש תעמוש ינאש הנושאר םעפ


.יובא
היגלשל וביגה
 
12/3/01 22:38
ץראוז :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
םיקילחמ ...ידמ בוטר אוהשכ קר ,הלועמ אוה בוטר קיתרנ ומצעשכל
ספוווא ...הצוחה
ץראוזל וביגה
 
 
12/3/01 22:47
היגלש :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
הצוחה קילחהל דחא ףאל תנתונ אל ינא


?םהב שמתשא אלש זא ,םירירש שי ףוגב דחא םוקמב תוחפל


:-)
היגלשל וביגה
 
 
13/3/01 2:24
ףלא :תאמ
?הצוחה םיקילחמל הבוגתב
ירירשב שמתשהל תעדויש יהשימ
סמנ ינא ,ילד ואיבת .הלש קיתרנה


?עבראל םייתש ןיב רחמ היונפ תא ,היגלש
?ןתחתהל הצור


הייעב טלחהב וז רתי תוביטר ,עגר תוניצרב
השענ ךוכיחה ,הצוחה םיקילחמ אל םא םג
םיל'ג קר אל לבא .תמגפנ האנההו ידמ טעומ
תעינמל םילופיט םג שי ,קושב שי הכיס ירמוחו
הכיס ירמוחמ םינימז תוחפ תצק םה .רתי תוביטר
הווש תיניצר הרוצב הייעבהמ לבוסש ימל לבא
.ץמאתהל
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 9:09
היגלש :תאמ
?הצוחה םיקילחמל הבוגתב
(-: ילד תאצמש הווקמ ינא


(!?רתי) תוביטרש יתוא ענכשל וחילצת אל :עגר תוניצרב םגו
הזמ ץוח ,םלועמ תונולת הז לע יתעמש אל .אל שממ .היעב וז
לושמ בוטר סוכ" ,הז לע ובשחת םאו .דחפ והשמ הרגמ הז
."דמוע ןיזל


הכירבה ,ןמז הברה "םיקיזחמ"ש ולאמ ,לשמל ,התא םאו ...הא
...והשיתמ "הדאתת" ירה
היגלשל וביגה
 
 
13/3/01 11:18
ץראוז :תאמ
ףלא ייהל הבוגתב
...יתריקי היגלש
היינשה הרוחבה תא לבא ,קיתרנה ירירש תא ץירעמ ינא
תושוע אל טושפ בורה ...וללה תולוכיל תעדומש ריכמ ינאש
ומכו ,ןתשה תיחופלש לש םירירשה הלא - ןודינב םולכ
,"יקק השוע ףכית ינא" לש השגרה תרצוי תילאנא הרידחש
יפיפ לש השוחת םילעמ וללה םירירשה תובר םישנל הככ
...ךרדב
הכירבה רשאכ הרק הטימב יל היהש לכסתמ יכה עטקה
רמגנ ....והזו הצוחה תאצל יתשקבתנ טושפ ..."התדאתה"
...הל
- ירבגה פיטואירטסה תטישב תוגהונש םישנ שיש רבתסמ
...בגה תא תובבוסמו תורמוג


הז ידמ בוטר הזשכ !? "דחפ והשמ הרגמ" הז המ ,הזמ ץוחו
....יתוא דיחפמ תמאב
ץראוזל וביגה
 
 
13/3/01 12:09
היגלש :תאמ
...תוכירב יודיאל הבוגתב
ליגב הארנכ חתפל יתלחתה ןתשה תיחופלש ירירש תא ינאו
!ןופלט ללגב עצמאב יתרצע םעפ -ריעצ


הרוק הז ילצא .דיעהל הלוכי אל ינא פיטואירטסל רשקב
...ליחתמ קר קחשמה זאו ,הלילצה בלשב


התא ילוא - (-: דחפל הביס אל תמאב וז "ידמ בוטר"
ףרוטמ ןוסוכ וליפא ילוא וא ,הבוט שממ "הדובע ןתונ"
היה רבכ םוקרטניאב ולש לוצלצה קרש והשימ היה יל)
(חחחחא ,הדובעה תא השוע
היגלשל וביגה
 
 
26/3/01 23:04
.ק הנינ :תאמ
...תוכירב יודיאל הבוגתב
...תועדויש שולש שי זא
.ק הנינל וביגה
 
 
1/7/02 13:46
תנע :תאמ
..םייתעבטה םירירשה דוסל הבוגתב
עברא
תנעל וביגה
 
 
13/3/01 12:47
ףלא :תאמ
ףלא ייהל הבוגתב
?הייעב וזש ךתוא ענכשל הסנא ינאש המל
ובשחיש ולאכ שי ,ויניעב יתייעבש המו דחא לכ
רתוי וצרי םירחא וליאו בוט רתוי בוטר רתויש המכש
.תוביטרה תמר תא תצק דירוהל וסניו ךוכיחב המצוע


דימת אל) תיקלח ןוכנ הז ,הפקיזל היגולנאה ןיינעב
האוושהה
םא לבא (תספות וזה
הלוכי מ"ס 27 לש הפקיז םגש יארת הז לע יבשחת
דימת אלש הככ תומייוסמ תונב רובע תיתייעב תויהל
םיבוט םירבד םג ."חבושמ הז ירה הברמה לכ" רמול רשפא
.ידמ תולודג תונמב אובל םילוכי


הכירבה זא הברה קיזחמ ינא םאש הרימאה תא יתנבה אל
הדאתת
הז ?דרת תוביטרה זא ןמז הברה חקיי סקסה םאש תנווכתה
אל
איקב אל ינא ,בורה וליפא ילוא) םישנ שי ,קייודמ דימת
(םיזוחאב
.לגשמה לכ ךלהמב םילזונ רצייל תוכישממש


בצמל רוזחל יל השק תצק לבא ,יתאצמ ,ילדה ןיינעב
ינושארה הריבצה
שמתשהל תעדויש יהשימ לומ לא (ידמל קצומ אוהש) ילש
ירירשב
(-: .הז לע דבוע ינא .הלש קיתרנה
ףלאל וביגה
 
 
13/3/01 13:01
היגלש :תאמ
הרקי היגלשל הבוגתב
הרצ" ינאש החמש ינא ,םייאמ עמשנ טלחהב םיטנס 27
..."ליכהלמ
לש תמיוסמ המר לע דיעמ רבדהש התיה יתנווכ היגולנאבו
.תונמרח


לקתיהל יל אצי אל ןמזמ רבכ ,תדרויש תוביטרל רשקב
,(םודנוקה תורמל) ןמז הברה ך-כ ל-כ קיזחמש והשימב
וליאכ ,שבויל םימעפל םרוג "יפוסניא ךוכיח" לבא
"!יייייייייייייד" קעוצ רבכ סוכה וליפא
:-)
היגלשל וביגה
 
 
13/3/01 13:42
ףלא :תאמ
ונ ,בוטל הבוגתב
יהשימ םאו תונמרח לע דיעמ הזש קפס ןיא
םוקרטניאב לצלצמ ינאשכ הביטרמ התייה
תלדב תקפוד התייה איהשכ רמוג היה ילש וגאה
תוביטר םג ,הדימב תויהל ךירצ לכה לבא


םירבגה בורל יכ ,מ"ס 27 ליכהלמ הרצ תאש בוט
הבר תוביטר ףוריצב) הייעב תצק רוציל לוכי הזו ןיא
(הרורצ הרצ לע םירבדמ רבכ ונחנא
ףלאל וביגה
 
12/3/01 22:48
םיכרדב תמחול תלצבח :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
(-.. והשמ םישק םימיל, ביבח רתא שי
www.heberotic.co.il
,ילאנא ןימל ךירדמה תא םש בתכ והשימ , "שדח המ " תייצקסב
..והשמ רומוהב
...ןאכ םיארוקהמ דחא אוה ילוא ,אלפומ ןומזיתב לבא
.ונהיתו וסנ
םיכרדב תמחול תלצבחל וביגה
 
13/3/01 16:59
timeisnow :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
םירבג ןיא" תוכובש תורוחבה לכ תא תוארל הצור ינא וישכע
..."!םישיגר
timeisnowל וביגה
 
13/3/01 22:03
ץראוז :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
...יל וארק אל םעפ ףא דוע "ןוסוכ" ? ךל דיגא ינא המ


ןויער לכל חותפ ינא .תירנטרפה ימ יולת - "הדובע"ה יבגל
לגוסמ אל ינא זאו הטמלמ ער חיר שי לוממש וזל םא אלא ,השירדו
בטא םע - הלימה לש ישעמה ןבומב ללוצ ינא םא אלא ,םשל עיגהל
.רדסב הז כ"דב לבא ...ףאה לע הסיבכ
ידכ ךות המזגרואל יהשימ איבהל תחא םעפ יל אצי ...לוקה ןיינעבו
ךיא ןיבהל יתחלצה אל דוע ...תועטב היה הז לבא ,ןופלט תחיש
בייח ינא - ןופלטב והשימ לש לוקמ קופיסל עיגהל םיחילצמ םישנא
...הז תא שיגרהל
ץראוזל וביגה
 
 
13/3/01 22:28
היגלש :תאמ
יתריקי היגלשל הבוגתב
...לבוקמ אל שממ הז תועטב המזגרואל אורקל


:-))))))
היגלשל וביגה
 
 
14/3/01 7:57
ץראוז :תאמ
!דימ ךב רוזח ,ץראוזל הבוגתב
תועמשמה תא יתיליג החיש התואב !? תושעל לוכי ינא המ
..."ינא אוה ילש לוקה" ןגולסה לש תיתימאה
(-;
ץראוזל וביגה
 
14/3/01 1:36
תיגולורמונ :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
בתכמ םיבתוכשכ ,רבתסמ םויה .הבוצע דואמ יתוא השע הזה רמאמה
איהש ךיא תא אל ,הלש םייניעה תא אל םירכוז אל רבכ הרוחבל
ונייזיש תנתונ איהש ךיא תא אלא ...תקתושו תרבדמו תקחוצ
.תחתב התוא
.בוצע .בוש אלל הכלה ,הקיטנמורה הכלה
תיגולורמונל וביגה
 
 
14/3/01 7:54
ץראוז :תאמ
הקיטנמורה הפיאל הבוגתב
,תיגולורמונ
...סקסה ירחאו ינפל העיפומ טושפ איה ...הכלה אל הקיטנמורה
םימייקמ ונחנא םא הלש םייניעה תא רוכזא ינא ךיא - הזמ ץוחו
,וז לש הז םייניעה תא םיאור אל DOGGY STYLE-ב ? ילאנא ןימ
...ךשוחב השענ םג הז םימעפלש ךכל רבעמ
קוחצה זאו ,תעבטה ירירש תא ץווכמ קוחצ ...תקחוצה ןיינעבו
(-: םש היהי אל טקשש חוטבש המ - באכ תולוקל הרהמב ךופהי
ץראוזל וביגה
 
 
14/3/01 12:05
היגלש :תאמ
הקיטנמורה הפיאל הבוגתב
תמלידל ןורתפ לש יפוי קפסמ לבא ...תרחא הדגאמ הז םנמא
."םייניע וא יגוד"ה
היגלשל וביגה
 
 
14/3/01 12:12
תיגולורמונ :תאמ
הקיטנמורה הפיאל הבוגתב
תמאב התא ,באכ תולוק , תעבטה יפ רירש תא ץווכמ קוחצ
ביאכהל הצור
....ה ע ו ו ז ?בהוא התאש ימל
.בוש אלל הכלה :יתרמאש אוהו
תיגולורמונל וביגה
 
 
14/3/01 14:47
ינור :תאמ
הקיטנמורה הפיאל הבוגתב
.וזה תודסחתהה לכ םע רבכ קיפסמ ילוא
גנעמ תויהל לוכי וילוגליגו ויתורוצ לכב ,בוט אוהשכ, סקס
.(םידדצה תשולשל וא) ינשל
. רנטרפב יולת לכה
עגשל חילצמ אוה םא לבא ילארוא ןיממ יתדלסש םימעפ ויה
.ןייצל שי הבר האנהבו הז תא השוע ינא זא יתוא
הזשכ וינפ לע קותמה ךויחהו ולש הארמה ומכ ןיא ןיא ןיאו
...יתמזוימ עיגמ
.תוסנל הווש
ינורל וביגה
 
 
15/3/01 1:58
תיגולורמונ :תאמ
שפנ יפיל הבוגתב
?תודסחתה לע ללכב רביד ימ ?תודסחתה
םיבתכמ םישנל םיבתוכ ויה םהבש תופוקתל עגעגתהל רתומ
םייטנמור רתוי תצק
ילאנא ןימ םע הייעב םוש יל ןיא .תדסחתמ ארקיהל ילב
,רחא ןימ לכ וא ילארוא
הכ ,םיעגעגתמ הבש ,םיקחרמב הבוהאל בתכמ לבא
איהש ךיאל רקיעב םיעגעגתמ
....לובג שי ...תמאב ונ .רוחאמ התוא וקפדייש תנתונ
תיגולורמונל וביגה
 
 
15/3/01 9:40
ץראוז :תאמ
שפנ יפיל הבוגתב
!? אל ,ידמ השק תצק ןיינעה תא תחקל ,תיגולורמונ


...תיטנוולר החידב יל ריכזמש המ
ףוסש ול רפסל ליחתמו רבב ולש רבח םע בשוי דחא רוחב
אוהש תמאה תא וילע התליג ותשא ,עובש ינפל ,ףוס
.םינש ךשמב הנממ ריתסה
רבחה לאש "? התליג איה המ"
רוחבה הנע "ומוה ינאש התליג איה"
"? הביגה איה ךיאו ,ונ"
"...רבג ומכ הז תא החקלו הבבותסה איה"


ינבל םורגל םיצור גוז ינב ינששכ לבא ,קוחצ קוחצ
םינכומ םה םימעפל ,תונהלו בוט שיגרהל םהלש גוזה
- כ"כ םהמ םינהנ אל ילוא םמצעב םהש םירבד םג תושעל
תוארלב איה האנהה םצע םימעפל ,םדוק הרמא ינורש ומכ
.הנהנ ינשה דצהש תעדלו
ץראוזל וביגה
 
 
15/3/01 10:53
ה י ל ו 'ג :תאמ
שפנ יפיל הבוגתב
.הלעמל ןאכ שממ הרפוס וזה החידבה


דוע שיש ינמודמכ ?הזה אשונב תורחא תוחידב ןיא
?אל ,שולש םייתש
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
15/3/01 11:00
יפומש :תאמ
שפנ יפיל הבוגתב
התיבה הצר יתייה ,תוימיטניאהמ יתגגומתה שממ
תרהוז המרופטלפ שמשמ ימוטקרש אוהה לש ויתועורזל
ןחבמ ללכב הז המלו .דבלב ומצעל ללהה רישל
תונידעל ןחבמכ יתנשוש תא ריקפהל ?תוימיטניאל
.תמאב ונ ?שגרו
יפומשל וביגה
 
 
15/3/01 11:49
ץראוז :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
,יפומש


םג שגרו תונידע אטבל רשפא .םולכל ןחבמ אל הז
המכו-םישימח-האמה לכ לש תוצמתו .תורחא םיכרדב
:הז דומעב ובתכנ רבכש תועדוה
תוחפל) באוכ אוה - הבוח אל אוה ילאנא ןימ
םידחפו תומגיטס הברהל דוגינב דמוע ;(הלחתהב
.ךלכולמל בשחנו םדאה לש ושפנב םייובח
ייח תא רישעהל ךרד דוע אוה ילאנא ןימ - לבא...
הייווח קפסמ אוה ;גוז ינב ןיב תוימיטניאהו ןימה
ינש תא איבהל לולע וליפא אוהו ;היתושוחתב הנוש
םה ותוא קופיסל (...ישנה דצה תא םג ,ןכ) םידדצה
.רתוי תולבוקמ ,תורחא םיכרדב גישהל םישקתמ


שפחל שי המ תמאב לבא ,הבוח רדגב אל - רוציקב
!? ץראב ראשהל רשפא םא ל"וחב
ץראוזל וביגה
 
 
15/3/01 12:35
ולול :תאמ
שפנ יפיל הבוגתב
.אל ללכב .השק ןיינעה תא יתחקל אל .ץראוז ייה
םיחלוש ויה םירבגהש הב הפוקתל תעגעגתמ םתס
וניניע תא םיראתמה םיכורא הבהא יבתכמ םישנה ונל
,יוא .םיראופמה ונירוחא תא אקווד ואלו תופיה
.....םינמז ויה
ולולל וביגה
 
15/3/01 14:02
הנולא :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
גוס הזש וא יתימא הז ,ימצעל יתבשחו הזה הבהאה בתכמ תא יתארק
??רומוה לש


?הבהא בתכמ ארקנ הזש בשוח הזה רבגה תמאב םאה


ןייכבתמש תושיגר רסחו ליטנפניא ,ירטנצוגא רבג לש שבי רואית
םע היעב ךל שי .ילאנא סקס ילב לגוסמ אל אוהש הז לע טוידיא ומכ
דועו תייה ,הרוחבה תא תמאב בהוא תייה םא יכ ,יחא תוימיטניא
.לגוסמ ךיא


אל איהש הנושארה םעפב בגה תא הל בבוס אוהש הדומ דוע ףוצחה
השוע וזה התופה הרענהש תאזה "הברקהה"ה ןיינע לכו .ול הקינעה
.ללכב הל ףיכ אל הזש תורמל ,הבוהא ליבשב


התאש הזב ךל יד ?תונהל לוכי התא ךיא ,הז תא תבהוא אל איה םא
?אל ותו היניעב "לבסנ" הזש הזב ךל יד ?הל ביאכמ אל


יל םרצ הזה בתכמה ,ילאנא סקסמ דאמ תינהנש הרוחב רותב וליפא
לש אלו ,ולש ןיזל רבג לש הבהא בתכמ הז יכ ,הטעמה ןושלב דאמ
.גנעל וא בוהאל עדויש רבג
הנולאל וביגה
 
 
15/3/01 15:19
יפומש :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
,הנולא
!כילע ןייתחס ,יבבלכ תונברד
יפומשל וביגה
 
 
15/3/01 16:00
תיגולורמונ :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
תבשוח ינאש המ לכ תא קיודמב רמול החילצה תרחא יהשמ ליגרכ
יתחלצה אלו
.ןוכנ חסנל
תיגולורמונל וביגה
 
 
15/3/01 16:16
ףלא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
תובשחמה תא חסנל יתלוכי אל
תישע תאש הממ בוט רתוי ילש


!יירוה פיה פיה
ףלאל וביגה
 
15/3/01 21:04
zoe in paris :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
i hope you all wont jump my throat for saying so, everybody,
but...
as someone who's favorite position is dogystyle, i must
say that a part of the thr of being done from behind is,
honestly, the feeleng of being controlled.
now wait! wait! befor e everyone starts shouting, let me
say that its just another case of role playing during sex.
and ofcorse i wouldnt dream of doing it with someone whom i
dont trust completely. the thing is that i need to trust him
enough to actually enjoy the fantasy of him controlling me.

and ofcourse, i completely disagree with the idea of women
not leaving their abusing husbends because they like it?!
now thats crazy talk.
zoe in parisל וביגה
 
 
18/8/01 23:47
Htest1 :תאמ
let's be honestל הבוגתב
Zoe,
Please use a spelling checker
Htest1ל וביגה
 
16/3/01 6:55
ףיסוהל יתיצר קר :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
time of the month שארמ תלצנתמ ינא ,תיטנגילטניא אל הבוגת
((It's that


תקרוז יתייה הזכ בתכמ יל בתוכ תייה םא .טוידיא -רמאמה בתוכ
תבקנמ ילוא יתייה ,טנרטניאב ותוא בתוכ תייה םא .טמיניביק ךתוא
.םיינש וא גימצ ךל


ללגב קוידב !!!!!רבג הזיא תחתב ןייזמ התא .טוידיא -וקילוגרח
דחפל תויושע הזמ תונהנ ויה ןהש תובשוחש םישנ םג ךומכ םירבג
םיטרדנטסה תייוורו ,הבוטה תייופכ ונלש הרבחבש ינפמ .תוסנתהל
הב הרבחב .ןמצע לע רומשל ,םישנ רקיעבו םדא לוכ ךירצ םילופכה
תולעבב ,ןויווש יאב קבאהל םינש יבג לע םינש תוסנמ םישנ
לע םידסחתמ םיפיטוארטסב ,ןפוג לע םירבג וא קוחה םמצעל םיחקולש
רתוי ארונ רבד ןיא ,הידמב ןפוג לש תוליפשמ תוגצהבו ,תוינימ
םירבג ידי לע לצונ הנומאש השוחתהמ ,הלפשה לש השוחתה ןמ השיאל
היווח םתיא וקלח םישנש רחאל הינש תולירוגכ םזח לע םיפפותמה
ךל הזב ינא .תחתב ונייזש לודג לוקב םיזירכמו ,תימיטניאו תישגר
.וקילוגרח


ילאנא ןימ .םכלש תורואנה לע ודבע .םירואנ םירבג הבוט יל ושע
שוביכה טנמלאמ ותוא וטישפה ,ינימ קחשמל ךרד דוע קר היה
.ןהלש בגה לע רומשל םישנל יד .הלפשהו שוביכב םישנל יד .הלפשהה
ןיממ ,םייחה ןמ ,םכומכ קוידב תונהלו תויחל תוצור ונחנא
השוחתה ללגב ילנא ןיממ ונהת .תושדח תויוסנתהמ םג םימעפלו
.תחתב הרוחב םתנייז יכ אל .ילוא ןוויגה ללגב .ררועמ אוהש הנושה
ףיסוהל יתיצר קרל וביגה
 
17/3/01 20:53
ילט :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
תצק שי ולש השדחה הרבחלש בשוח אוהש ךובנ םוגמגב רפיס אוה"
.הטימב תויעב
אל איהש טקשב הככ ריבסה אוה זא .יתלאש ?הל שי תויעב ןמ הזיא
התוא ליעגמ הזש ול הרמא איה .קיסוטה לש רוחהמ םועטל ול תנתונ
" .רוחאמ התוא ןייזל תעדה לע הלעי אל וליפא אוהש יאדכשו


,דיגהל יל ושרת ,סכיא ?הז תא יתארק ינאש ומכ הז תא םתארק םתא
.ןריב ינר רטסימ ,ךילע לודג דחא סכיא בושו


הדבועהו ,בהוא אוהש הדומחו הריעצ הרוחב םע אצוי םדא ןב ,ונעי
תויעב הל שי"ש תרמוא ,תחתב התוא ונייזיש תניינועמ אל איהש
?םייח ונחנא הפיא ,ולללללללה ???"הטימב


הרוחב ןייזלש בשוחש רבג ?םכינש ןיבמ יתייעבה אוה התא ילואו
טלחהב יתייעבל ותוא ךפוה ,וילע רתוול רשפא יאש "טסאמ" הז תחתב
.תורוחבה בור יניעב
ילטל וביגה
 
17/3/01 21:03
:תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
לכל תונעיהל "שדחמ ךוניח" תורוחבל תושעל םיסנמ וליאכ עמשינ הז
ןתוא רידגמ הז תרחא ,אל וא ןהל המיענ ,איה רשאב תירבג היזטנפ
ונחנאש ,תונב ונל יוא ,יובאו יובאו יובאו יוא ...תויתייעבכ
חפטל םיסנמ .אל המו ונל םיאתמו בוט המ רוחבל שפוחה תא תודבאמ
רורבה ןפואב זירכנ הבה ,ןכבו .םימודמ תויתייעב ישגר ונילצא
תינויגה הריחב דבכל לוכי אלש רבג :ךפיהל קוידב :רשפאש רתויב
ןיאש ,םירבג ןייזמש ימ לצא קר חרכה הז תחתב םינויזו) ותגוז לש
ילאנאב האורש רבג , (ןיזה תא וילא ףוחדל רחא חתפ עודיכ םהל
.יתייעב דאמ דאמ רבג אוה ,וילע רתוול רשפא יאש חרכה
.םולשו הדות
וז הבוגתל וביגה
 
18/3/01 3:02
:תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
רבג לע הידורפ ומכ ןריב ינר לש וזה המישרה לכ :והשמ דועו
םלועה לכש יחרכה ךרוצ איה ולש היזטנפש םלועה תא ענכשל הסנמש
תוילמרונ תורוחב ענכשל ךיא לע הידורפ .ויפל רשייתהל חרכומ
?םומעישמ ?הלאה םירמוחל המב ןתונ תוננב המלו .תויתייעב ןהש
למעב ונגישהש) ונלש ינימה שפוחל (עמשמ יתרת) תחתב הטיעב הז
,ונל םיאתמ אלש המל תונעיהל אלו ונל םיאתמש הממ תוניהל (בר
ךומנ קירט הזיא ומכ .הללאי הללאי .רדסב אל ונחנאש שיגרהל ילבמ
תיתרבח וא תישגר היצלופינמ ךרד הטימל תירבגה הטילשה תא ריזחהל
רוכמ התא םא ???תיתייעב תא זא ילאנא תבהוא אל תא םא -
.םתא ןכ םג קמאססס .יתייעב התא זא ,ילאנאל
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/3/01 16:29
ןמרדייפס :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
ןאכ תונבה זא ןכ םא ?היצלופינמ חרכהב איה תירבג תושגר תפישח
םדקתמ היונראפ בצמב
ןמרדייפסל וביגה
 
 
22/3/01 9:05
:תאמ
תודרשיהל הבוגתב
ילאנא תבהוא אל איהש ינפמ תיתייעב איהש יהשימ ענכשל תוסנל
הז תושגר תפישח .היצלופינמ וז ,המימת תושגר תפישח אל וז -
לבקל לגוסמ תויהל הז תרגוב הבהאו ,הז תא בהוא התאש רפסל
תויצלופינמ ליעפהל ילב הז תא תבהוא אל איהש הז תא
ארוק אוהש הז לע ,ןאכ םירבדמ ונחנא הז לע יכ .תויטסיאוגא
.הבוהא הל
וז הבוגתל וביגה
 
18/3/01 4:56
kali :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
הילנאבו הילאנבב עמשמ יתרת ול עקתנ בלש אוהשזיאב הזה ןוידה
תוהובג יכה תומרב םילאנא תונועבק
םכמצעל הבוט ושע זא
ארחה תא וררחש םיתורישל וכל
בוט בוט םיניעב ול ולכתסה
באוכ תויהל לוכי הזש תורמל ונממ ודרפה
וג טל ושעת לבא
וילע םימה תא ודירוה ששאאאאלפו
????הלקהב םישח
שוחנ ונלוכ דיימו
kaliל וביגה
 
21/3/01 17:32
תילאנא תעבוקמ :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
.....ןיעה לש ןבלב יקקל ולכתסת
תילאנא תעבוקמל וביגה
 
21/3/01 22:43
:תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
well, i just want to say that before you fuck from behind or
even from the frone, you need to know how to fuck the brain,
you obviousley don't have enough intelligence for that, so
maybe you should stick to the Ano thing.. good luck.
regards to Eyal, don't forget to give him his battery back
(how the fuck did that have to do anything with the rest of
the article, or nothing really had to do anything
there..)stami beyoter.. next time you wrtie something, use
those special oils to lehavir et hameser!
וז הבוגתל וביגה
 
22/3/01 4:37
רביירש הירמ :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
תנתונ אל תחת תנתונ ,ונ .המואמה לכ המ לע ןיבמ אל תמאב ינרא
שי תחת לכל ,רסומ אוה ,תונב ורכזת קר .הנשמ אלש תמאב .תחת
.ףילחת
רביירש הירמל וביגה
 
 
22/3/01 9:05
:תאמ
תודרשיהל הבוגתב
.ףילחת שי ןיז לכל ,םינב ,ורכזתו
וז הבוגתל וביגה
 
23/3/01 17:00
תיל-אנא :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
םיעוגעג בתכמ הז ...תילאנא הרידח לע םילימה לכ תא דירונ םא
ודקימ שממ ...םיבאכו הרידח ,ןויז ,קיסוט-ה לכ לבא ...םיסקמ
!עוגעגב אלו הרידחב יתוא


לבא תוחפ היהי הז ילוא ,הנשב םעפ ...ילאנא םע תויחל רשפא
!!!באוכ -ןיידע
תיל-אנאל וביגה
 
25/3/01 0:20
:תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
.םיסקמ
העמד יתלזה טעמכ
וז הבוגתל וביגה
 
27/3/01 22:08
קסובמס :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
םיממעושמ אי לודג הזכ םורופ יתיאר אל םייחב
קסובמסל וביגה
 
 
8/4/01 14:05
תיל-אנא :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
!!!!תבגה םא םמעושמ התא םגש ןמיס
תיל-אנאל וביגה
 
15/4/01 1:39
לאינד :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
תמאה תא רמאל ןמזה עיגה
ןיז ול שיש ללגב הז ללכ ךרדב - תחתב ןייזל בהוא ךכ לכש ימש
ןטק
הככ אל הזש השגרה ול תנתונ תירוחאה הרידחהו
לאינדל וביגה
 
29/6/02 2:10
רמת :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
.העמד ליזהל שממ ,בלל עגונו שגרמ טלחהב רמאמ .יתבהא !והוו
תא יתבהא ,ךלש הרבח לע רפסמו בתוכ התא ובש ןפואה תא יתבהא
,הילע בשוח התאש המ תא יתבהא ,הילא עגעגתמ התא ובש ןפואה
.ךלש תובשחתהה תא יתבהא דחוימבו
הלאכ שיו תובהואש הלאכ שי .תכבוסמ ןכא איה ילאנאה סקסה תייגוס
.אלש
אלו תובאוכ דאמ כ"דב תונושארה םימעפה לבא ןלוכ םשב רבדא אל
הביסה קוידב תאזו .חתפמה אוה בשחתמו ןידע גוז ןב ןכלו ,תונהמ
.התא איה הביסהו - ףוסבל התצרתה ילאנא ןימ תבהוא אלש ךתרבח םגש
רמתל וביגה
 
 
25/3/03 3:34
ינוי :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
הדומחו הפי יהשימ טייד דניילבב יתשגפש הרק תישיא יל
תושעל התמזויב העיצהו הנושארה השיגפב רבכ יתיא הניידזהש
ילאנא יתיא
ינויל וביגה
 
25/3/03 13:20
ellad :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
so, whats the big issue here?
either you like anal sex, or you dont!
i odnt find any good reason why you should "jerk" about it
so much.
as a guy who did it with few women in the past - it is one
of the most enjoyable things to do with your lover. the
only thing is that you have to trust each other 100% and be
gentle.
i know that the women i were with came so many times while
doing it.
so i guess its not such a bad thing.
iguess that the pressure is amazing, by the soinse they
made, and no it wasnt because it was painfull.
and no, i dont have a small dick, so i dont need to feel
like a "big boy"........
its just another sex thing, it has nothing to do with
abusing, or taking controll over someone.
i think its about trust.
and beside - i had a women playing with my back door, and
it it an AMAZING experiance!
all about trust!
elladל וביגה
 
24/4/04 15:48
תאיל :תאמ
ןריב ינרל הבוגתב
.סקס בהוא אל טושפ התא דומח ינר
.הלאכ םירבג הברה ךכ לכ שי לבא רזומ יד הז
אל תאזש תויהל לוכי ינימ לפטמ לצא הקידבל קר תכלל הצילממ ינא
.וניצראב ץופנ ךכ לכ הזש ללגב ללכב היעב
תאילל וביגה
 
 
26/4/04 1:41
תימע :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
םג ,רמולכ .ילאוסקס יב ינא - (קזח וקיזחת) רמול והשמ יל שי
תא רובשל יל ושרת זא .ןכ ,תחתב םגו .לבקמ םגו ןתונ
םיענ אל הז .תחתב "ףוטחל" לש ןיינעה לע תישנה הטירוטואה
עדוי דחא לכ אלש הנקסמל עיגמו רקחתמ התא .הנושארה םעפב
רנא'זהמ והשמ וא הברקה לש ןיינע אל הז .תילאנא רודחל
אל רפסמ .םוטקר ותוא שי םישנלו םירבגל .הזה יליטנפניאה
םוקל הצור ןאכ והשימ .םילאנא ןימ יסחי םייקמ (זייג) םצמוצמ
ןימ : דוס ןכל תולגל יל ושרת - תורבח ?ךכ לע תעדה תא תתלו
םיעדוי אל םירבגה בורש ומכ .התמצועב הרידא היווח אוה ילאנא
לכש (ימצעלו) ןכל לחאמ ינא .תחתב ןייזל םיעדוי אל םה ,ןייזל
רוחבה בתכש "רוביח"ה .הז תא תושעל עדי וב וקשחתו ושגפתש רבג
.והשמ םג .תועדומה תא הלעמ אוה ילוא .עייסמ שממ אל בהואמה
תימעל וביגה
 
 
12/9/06 22:11
l :תאמ
תודרשיהל הבוגתב
?לביק אלו ינא רמא ימ , רמאנ הז לעו
lל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא