םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

םויה תא תיסוכ הזיא
עלס הימ

ילו'ג הניל'גנא
תיביטמיטלואה תיסוכה

הנווכה המל םיעדוי ונלוכש יל המדנ
היוצר איה הנווכהו תיסוכ םירמואשכ
לש אמאה .לע תאמחמ הז תיסוכ .דואמ
תואמחמה לכ


.תיסוכ ידיגת לא ?תיסוכ המל
ולה ?תופ רמול הכירצ ינאו סוכ דיגהל יל רוסא םג ילואו ?םצעב אל המל
.יל קשחתמש ךיא ול ארקא ינאו לש סוכה הז ,ולה
.תאזה הלימל ףקות לכב תדגנתמ ןושלל תיטסינימפה הימדקאהש בל יתמש
םא יליבשב עובקלו ןובס םע הפה תא יל ףוטשל ןויסינל תדגנתמ ינאו
.תופב וא סוכב רבודמ
םישנא שי .ירודה רנא'זה והז ןושארה .תודגנתהל םירנא'ז ינש שי
הז םע .הסג הלימ םהל עמשנ תיסוכו ,תופאש וא תוכיתח ורמא םנמזבש
תרמוא ינאשכ םג ףוצרפה תא םקעמ ילש אבא .חכוותהל המ ןיא ןבומכ
ינא המל ןיבמ אל םג אוהו ,ןדועמ אל ארונ ול עמשנ הז יכ ,"ארח הזיא"
לש ןיינע .ףוגב רחא בקנל ותטישל דעוימש טלאוט ריינ םע ףאה תא תחנקמ
.אבא ,תונינא
(דקפיי אל םיטסינימפה לש םמוקמש ןבומכו) תויטסינימפה תא שי לבא
הלימה לע ןגהל הצור ינא .בר ללש תואצומכ תאזה הלימה לע תוצפוק דימש
הנווכה המל םיעדוי ונלוכש יל המדנ .תאזה הקיזמ יתלבהו הביבחה
אמאה .לע תאמחמ הז תיסוכ .דואמ היוצר איה הנווכהו תיסוכ םירמואשכ
חסונב תורחא תואמחמ ןהל תורדתסמ רותב הירחא דימ .תואמחמה לכ לש
יפ לע תמשאנה לש התויזוגיפ תא תראתמש ךרד תאזש ןוכנ ."ידמ הזר תא"ה
.סוכ הלימהמ הרוזגו הלואשש הלימ תאז .לוכיבכ קר הז לבא ,הפוג יבקנ
רואיתל ןיטולחל היוארו תיסיסע הלימב הפ רבודמ ?םצעב המ זא ?בוט
הרעישש אל .האנ אל .הפי אל .תיתצצפ שממ הז עגרב ונל תיארנש יהשימ
תא הילא הנפמ איה תאזככו .תיסוכ אלא .הינרופיצ םג ךכו הדיפקב יושע
תא תיסוכ הזיא" הל רמוא והשימ םא חומשל ארונ הרומא םג איהו ,םיטבמה
קונחל םייאמ טקרוק ילקיטילופה לבא .המוקמב החמש יתייה ינא ."םויה
הז תיסוכ .עגרל החנ אל ןושלה תרטשמו ,ונלש םינטקה תוגונעתה תא ונל
תויהל תוצרל ךל המל ללכבו .יטסינימפ אל הז .יואר אל הז .הפי אל
תויהל הצור דואמ ינא ,ןכבו ?םוטא תינעדמ תויהל ךל ףידע אל ,תיסוכ
רוסא יציצ םג ,ולה ולה ולה .םירוקז םיציצ םע תיסוכ םוטא תינעדמ
תעבוק ינא ןיינעה תלעבכ ,לכ םדוק זא .םיידש רמול הכירצ ינא .דיגהל
תא תונכל לוכי יאקירמא-ורפאש ומכ .הצור ינאש המ דיגהל רתומ ילש
תוכז ימצעל האור ינא הככ ,"רגינ" םוסקה הביחה יוניכב ויחא תאו ומצע
סבכל המל .יציצ ילש םיידשה תאו .תויסוכ - תויסוכה יתורבח תא תונכל
תא ותוא ריבעהל הככ באוכ הז .יציצה תא יל ובזעת .םישנא יציצה תא יל
הזיא חא" .םיידשכ ףוסב ותוא איצוהלו שבי יוקינ לש הזה ךילהתה לכ
תונידע הזיא ?הבילב בושחת איה המ ,איהו ?המלעל םלעה רמאי ,"םיידש
קובקבב םידשו ,דש ןטרסו ,דש תקידב רבדה הל ריכזי אמש וא ?תורואנו
האירב וישכע ינא .המלעה הל בושחת .עגר עגר לבא .הלאכ תוצלפמ דועו
תאלוכ ינא ילוא וא ,הקינמ ילוא ינא הזה יפיצפסה רביאה םעו המלשו
םע םלועב תלהנתמ םתס וא .הבהא השועו הייזח הדירומ וא הייזחב םתוא
דמצ תא הככ סבכל םואתפ המו .ונארבנ הככ .ינימ תונב לכ ומכ יציצ
תא אקווד .תועמשמ שי םילימל לבא .המלעל ודיגי .הא ?ילש םירפועה
לכהש ןבומכו .יתעמש ,ןכ ?תעמש אל המ .תוגרוה םילימ ,תעדל הכירצ
.הריחב יל היהתש תנינועמ ינא .הריחב יולת לכה םג לבא .רשקה יולת
תולועמה םילימה תא קוידב ימצע ליבשב תרחוב ינא ,שארמ הדותבו
ארח הז "יגוזנב"ו .םילימ הלחא הז "יציצ"ו "תיסוכ" .הלאה תוקיודמהו
אלו .תסבוכמ אל לבא הלימ לש ארח ןכ םג הז "ילעב"ו .תסבוכמ הלימ לש
םא .ינאש השיגרמ יתייהש הדודה ללגב אלא .תזמרמ איהש תולעבה ללגב קר
תא האור ינא ינוימידבו "ןגהמ הדליה תא םויה חקי ,ילעב" תרמוא יתייה
יליבשב זא ,ונ .תיתנוכשה הרפסמב םינווג השוע רעישב םילור םע ימצע
םירוההש לזמ .הטימב יתיא ןשיש אוהה תא רידגתש הבוט הלימ ןיא דוע
,ןגהמ הדליה תא םויה חקי "השמ" דיגהל דימת רשפאו .םשב ול וארק ולש
ינאש םינעדמה סנכב לע תיסוכ תויהל ידכ תיאקיטמסוקל תכלוה ינא יכ
.םויה וב הצרמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
2/3/01 13:17
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לש ופוסב זא ,יסוכ אוה זא ,הווש דאמ רוחב האור ינא םא -םגו
...רדסב לכה רבד
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
2/3/01 15:15
goldstar :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
"הנוז-ןב" והשמ שדח בשחמ םע) בוש הפ תויהל בוט המכ חא
.((המצע לשמ רמאמ הוושש האמחמ)
הריכזמ אקודד איה יל) הפי הלימ ןכא תאז תיסוכ ,ונניינעלו
יכה תוקריה דחא אוה לבא יניקוז םג ול םיארוק םויהש ,אושיק
"ןוסוכ"ל ןמזמ התוא וטיה רבכ םיאומוהה ונלצאו ,(םייסוכ
ומכ) "ןופוק" םגו (ירירש ןוסוכ הזש) "ןוסוס" םג אצי ונממש
השדח רתוי היטה תאזש (ןטק ףוק ומכ אל ,טקרמרפוסה לש םינופוק
ארקנ דוע יניקוזה םג המשש) למרכה קוש רוזיאב רקיעב הפקתש
.(אושיק
?"םישוכ" םיפויתאל אורקל רשפא יא המל :םוכיסל הלמ דועו
המ .הפב םיענ השוע "םישוכ"ש דועב ,הנהמ הלימ אל תאז םיפויתא
.היפויתאב אקווד התיה תיכ"נתה שוכ ץראש םג
.ףוא
goldstarל וביגה
 
 
15/1/03 2:47
(= :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז ןוסוכל הבוגתב
(: הקיחצמ ךלש הבוגתה
(=ל וביגה
 
 
29/10/03 11:51
ומלא ןוהטנפ :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז ןוסוכל הבוגתב
.עגופו בילעמ הז םישוכ םיפויתאל אורקל יחא הפי אל שממ הז
.fagot םיאומוהה לכל וארקי וישכעמ םא שיגרת ךיא


ילש הנוכשל אוב הפי הלימ תאז םישוכש בשוח התא םא ב.נ
תובוגתה תא הארתו
ומלא ןוהטנפל וביגה
 
 
3/3/01 3:04
ןהכ זעוב :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
- קייודמ רתוי .רבכ םא ,"יקומש" ארקיהל ךירצ ןויז-הווש רוחב
ןיב ול שיש המ ךרד אקווד בוט הארנש רבג רידגהל החרכומ תא םא
םיילגרה


וליפאו "הקותמ" ,"הפי" ,"תיסקס"ב ער המ המת ןיידע ינאו
(ליעי לבא ,ןשוימ) "הצצפ"
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/3/01 23:20
catcat :תאמ
קייודמ רתוי ,רבכ םא ,יקומשל הבוגתב
.(ZAYNON) ןוניז ,הלבקהב ,ארקי םיהדמו ךיתח רוחב זא
רביאה יפ לע ייוניכ תא הז ןיינעב תבעתמ תמאב ינאש המ לבא
ןיא רבכ ?הרק המ !?תיסוכ .ילגר ןיב תונדעמ ול ןכושש
?ילוא ,ילש חומה ?ילש ףוגב םיפסונ םיניינעמ םירביא
.תוחורה לכל הפיעמ "תיסוכ" יל ארוקש ימ תא ,ינא
.ירוקמ רתוי היהיש
טאק
catcatל וביגה
 
 
7/3/01 0:49
:תאמ
ונרדרדה רבכ םאל הבוגתב
ןאכ הווש יכה יכה יוניכה הז ,חחרפ עיצהש "ןובוז"
(-: יבוזה םש לע ,ןכ .....ךיתחל
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/4/01 23:56
תימעפ דח <אל רבכ< :תאמ
ונרדרדה רבכ םאל הבוגתב
"טסיכשא" הזל םיארוק םויהש ורמא ללכב ילו ....ממממא


ןובוז אל
ןוסוכ אל
ןונייז אל
ראשה לכ אלו


ט ס י כ ש א : וננש
תימעפ דח <אל רבכ>ל וביגה
 
 
4/3/03 10:00
הליה :תאמ
ונרדרדה רבכ םאל הבוגתב
?ןוציב לע םירמוא םתא המ .רבכ םא ,ונ
הליהל וביגה
 
 
9/5/01 18:51
עטנ :תאמ
ונרדרדה רבכ םאל הבוגתב
םאו !!!ךל שי חומ הזיא עדוי אל בוחרב ךתוא האורש ךיתח
שי יכ הדות ידיגת זא ושמ ושמ תיסוכ תאש ךל קעוצ אוה
הז יטוידיא רבכ םא !!!םייחב הז תא ועמש אלש תונב
לבא .הלימל רשק שיו תונב ונחנא ,ונחנא אלימ !!!"ןוסוכ"
!?ןב
הלש הנווכהו סוכ הלימהמ החקלנ ילוא תיסוכ ,הזמ ץוחו
אוהש אוה ןיינעה לבא "!ךתוא ןייזמ ףיכב יתייה"ל הדעונ
!תיסוכ השיגרמ ןיידע תאו ךתוא ןייזי אל
עטנל וביגה
 
 
9/11/02 1:57
יעור :תאמ
!?חומ הזיאל הבוגתב
..עטנ ךל םולש
בוחרב תיסוכ ךל םיקעוצש תבהוא תא םא תעדל יתיצר קר
.....ללכב ךל םיקעוצ םא...
יעורל וביגה
 
 
5/7/03 4:01
הלהל :תאמ
ונרדרדה רבכ םאל הבוגתב
.תיחומ
..ךל ארקנ הככ
?האמחמ ךל עמשנ
תעדאל
הנווכה תאז בושחש המ יתניחבמ
יל ארוק ..תבהוא שממ ינאש ,דחא רוחב
האלח
תצלפמ
הניחצמ


אל ,הז תא רמוא אוהשכ בשוח אוה המ תעדוי ינא דוע לכ
.הז תא עומשל בוט יל השוע הז ..יל תפכא


.האמחמ אל תאז תיסוכש הזה ןיינעה לכל סנכיהל ינונטק שממ
!!!האמחמ רותב הז תא םירמוא םה
!הזמ ואצ
!ונהת
הלהלל וביגה
 
 
8/8/01 2:14
....תימינונא :תאמ
קייודמ רתוי ,רבכ םא ,יקומשל הבוגתב
:זא רבכ םא
יארפ ןויז הווש=ף"יזש
תמאב הווש והשימ םירידגמ הככ
רואיתל הלתימ הלחא תאז תיסוכו
....רבד הזכ הל ודיגיש תחא לכ לע יאוולה
....תימינונאל וביגה
 
 
8/8/01 2:16
...תימינונא :תאמ
קייודמ רתוי ,רבכ םא ,יקומשל הבוגתב
:זא רבכ םא
יארפ ןויז הווש=ף"יזש
...רואיתל הלימ הלחא תאז תיסוכו
...הזכ רבד הל/הילע דיגי והשימ קרש התמ תחא לכ
...תימינונאל וביגה
 
 
3/3/01 3:11
יליגו יליצ :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
ונחנא ,"םויה התא ןייז הזיא" רוחבל דיגהל יסנת םא לבא
אוהש תורמהמ
..האמחמה לע גנעתי אל


ראתל ידכ הנווכב םייראגלוו םיחנומב שמתשהל היטנ שי םירבגל
םישנ
תובייח אל שממ םישנה ונחנאו ,הרוצה תא ןהל ןייזל םהל אבש
וניקיח לא ץמאל
תא ונל ונייזיש תובהוא ונחנא םגש ללגב קר ,וזכש "האמחמ" לכ
.הרוצה
?םשג הז הלעמלמ ףוטפט לכ אלש הז לע םעפ תעמש
יליגו יליצל וביגה
 
 
4/3/01 3:48
ףלא :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
תחלצומ אל הלימ ןיידע וז תיסוכ
"יסוכ"ה תאצמה תוחפל לבא ,ייניעב
ןויווישה יא תא האיצומ "ןוסוכ"הו
.ןתאצמה ינפל גוהנ היהש יטסיסקסה
םדוק םאש הז ןיינעה לכב חכוגמש המ
המלש השיא ראתל ידכ דחא רביאב ושמתשה
דחא רביאב רבג לש הרדגהל םישמתשמ וישכע
ול ןיאש רביא דועו


דרוסבא הזיא ,חא
הנוש ךכ לכ השיגו ררקמ ותוא
ףלאל וביגה
 
 
4/3/01 7:18
ימענ :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
עגר החילס
אוה זא הווש אוהשכ רוחב
ןונייז
יסוכ אל
יתעדל
ימענל וביגה
 
 
4/3/01 14:19
ףלא :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
ער עמשנ ןונייזש תודוהל תבייח תא ,ימענ
(ךדיצמ דמחנ היהי הז לבא ,תבייח אל תא םצעב)
הברה הז ןונייז ,תיסוכל שיש תוערגמה לכ םע
.רעוכמ לצלצמ טושפ ,עורג רתוי


(?אל ,תמחולה הכיסנה ,הניז לש חא ומכ תצק עמשנ)
ףלאל וביגה
 
 
4/3/01 16:31
ימענ :תאמ
?ןונייז ,תמאב ונל הבוגתב
ןושלה לע תדקור שממש הלימ אל הזש הדומ ינא בוט
ךויח
ימענל וביגה
 
 
5/3/01 12:37
ריזח שאר :תאמ
?ןונייז ,תמאב ונל הבוגתב
ןונייז לש סקודרפה
?הרוחבה התוא תא םיימעפ ןייזל רשפא םאה
ריזח שארל וביגה
 
 
5/3/01 18:32
ימענ :תאמ
?ןונייז ,תמאב ונל הבוגתב
?ןמז ותואב
ימענל וביגה
 
 
13/4/01 1:29
ימינומלא :תאמ
?ןונייז ,תמאב ונל הבוגתב
.....יבישקת,יארת,יעמשת
....ןונייזמ ץוח תומש דוע שי
(ילכ,ילכ לכ, "שוב" יוצר) ? ןולכ ? ןובוברז םע המ
..... ןוקונרז,ןורוניצ
הלאה םילימהמ תחא תא ועמשי םא וגנעתיש םינב שיו
(...יל הארנ)....םרבעל תוקרזנ
ימינומלאל וביגה
 
 
6/3/01 1:02
gaya :תאמ
?ןונייז ,תמאב ונל הבוגתב
ונלוכש דחא הפ יתטלחה וישכע ינאש וא) ונמכסה רבכ ירהו
...........םיקסוע ונא םינימה ןיב המחלמב (ונמכסה
gayaל וביגה
 
 
19/4/01 0:12
השומ :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
? היח תא הפיא
?הקופד תא המ ןוניז הז המ
השומל וביגה
 
 
7/6/01 11:29
:תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
!?םייחה לש האמחמה וזש המ זא
?רמוא םתס אוה זא תיסוכ איהש הרובל רמואש ימ ילוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/6/01 11:29
:תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
!?םייחה לש האמחמה וזש המ זא
?רמוא םתס אוה זא תיסוכ איהש הרוחבל רמואש ימ ילוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/6/03 11:31
ינוש :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
תויסוכ ויהת ...זא ,האמחמ הלחא וז ?ןיינע םישוע םתא המ
הדות ודיגתו
ינושל וביגה
 
 
11/6/04 18:31
ןד ןד :תאמ
הנוז תב הלימ - תיסוכל הבוגתב
המגוד אל הז תיסוכ
ןד ןדל וביגה
 
 
29/6/03 14:40
:תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
יסוכ אל ןוסוכ הז ךיתח ןב
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/6/03 14:40
הקיבצ :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
יסוכ אל ןוסוכ הז ךיתח ןב
הקיבצל וביגה
 
 
19/7/03 23:06
רוא :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
וא ןב התא הזמ ךל שי המ םייחה תויסוכ היהש רורב הצור תא המ
תב
רואל וביגה
 
 
3/8/03 17:01
תחא תיסוכ דוע :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
שממ תיסוכ ינאש יל םירמוא םישנאשכ הזה רמאמה םע המיכסמ ינא
הככ םירבדמ םלוכ ושמ וא הללק אל הז הז תא עומשל יל הבבס
ילש םינקזה םג הזה "ןדועמ"ה ךלש אבאל רשקב הניבמ ינא ןכו
יליגב ויה םהשכ םיכושחה םייניבה ימי תפוקתבש תושעל המ הככ
תפוקת אל תרחא הפוקת הז וישכע ולגרתיש הלאכ םילימ ורמא אל
טקשב ובשיש הבבס זא וב םישמתשמ אל םה םא שדח גנלס שיו ןבאה
הזיא ומכ םירבדמ םה"ש םהל רמוא אל דח'פא תוחפל הפ'ת ומתסיו
ונחנא ...ללכבו ??ןוכנ ."הפשה תא ונשיש זא הפי אל הזו הננח
ונל ודיגיש וא הפ'ת ונל ומתסיש הרק המ המל ונל אבש ךיא רבדנ
??רובידה שפוח לע םתעמש אל .. אל המו דיגהל רשפא המ
תחא תיסוכ דועל וביגה
 
 
2/9/03 21:41
תאיל :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
הניבמ ללכב תא םא ןוסוכ םירמוא יסוכ םירמוא אל לכ םדוק
םתאש המ לע ןייז המש אל ינאו הפ השדח ינא ועמשת הלאה םירבדב
ומכ יירחא תפדור ילש הבכשה לכ ןמזה לע לבח תיסוכ ינא םירמוא
ובתכת םינבו......רהמו עיגרהל וליחתת.....תונב זא םיבלכ
!!!.....תובוגת
תאילל וביגה
 
 
18/2/05 22:14
תינוסוכ :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
ןוריעז... והשמ אל .... ול שיש רבגל םש
תינוסוכל וביגה
 
 
20/5/07 16:34
יבוז :תאמ
!םייחה לש האמחמ הז תיסוכל הבוגתב
תא רידגהל רשפא יאש לבחו ,ףיילה לש האמחמ וז תיסוכ ,ןוכנ
..תאזככ עלס הימ
יבוזל וביגה
 
2/3/01 13:33
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
הז תיסוכ .תיסוכ חטב .ימצע לוג ןכמצעל סינכהל תועדוי ןתא ךיא
ןתאו (ןויז הווש) תיסוכ הזיא םפשל תחתמ למלמנ ונחנא .בוט
.ונמלועב רבג תויהל בוט המכ חחחא .בוט הז המ ושיגרת
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/3/01 14:57
gaya :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
..תיסוכ איהש הילע םירמואש הל עירפמ שממ אלש תחא רותב
לע תיסוכ םירמוא ויה ךלש םירבח םא ביגמ תייה ךטיא ןיינעמ
ןיינעמ....ךלש תבה לע וא ו ךידלי תא דלתש התרחבש תאז
gayaל וביגה
 
 
3/3/01 3:06
ןהכ זעוב :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
האמחמ התועמשמש הלמ וז "תיסוכ" והשימ יניעב םא ,םתסה ןמ
ךתשא ,הנאי'וב" וא "תיסוכ ךתוחא"ש עומשל בהאי אוה זא
.."ןמזה לע לבחש ,תיסוכ ךלש תבה" וליפאו "תיסוכ-הז-המ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/3/01 23:39
חחרפ :תאמ
...תיסוכ ךתוחאל הבוגתב
...זעוב


..בל םימש אל תו/םירחאש אלימ ,הארת


אלא "תופ" תמועל "סוכ" לש הייטהה אל הז תיסוכ םע ןיינעה
ךכ לכ ארונש המ הז .השא לש הרדגה ךרוצל ןימ רבאב שומישה
.הפ
.תחא הייעב וז ,הזב םישמתשמ םיטסינבוששכ זא
ןתוא הרידגמש הלימ תועצמאב ןתרדגה תא תולבקמ םישנשכ
.עובירב הייעב וז ..ןימ רבא לש הכלשהכ


הז ,תיסוכ יהשימל םיארוקשכש םיניבמ לכהש רורב ,ןיבמ התא
ויה ,הלאה םילמהש המ ,האלה ןכו "הכיתח" "הפאש" ומכ
.ןנמזל


רומחוו הנימ ןבא תועצמאב הכיתח םינכמ םירבגש איה הייעבה
.האמחמכ הז תא תולבקמ םישנש ךכמ


התוא דדועי קרש ףולאה תכשלב תרשת איה ,תיסוכ איה םא
......ליחתמ הז םש ןכ ,.וכייחי םלוכו תחתה לע החיפטב


ךשמהב לילג ל"את תא לבקמ ,יוניככ תיסוכ ת/לבקמש ימ
.םיפתוש איה/אוהו .רהה תיתחתב (יכדרמ) קיציא תאו ןורדמה


הכירצ התייה הלבקהה ירהו "יסוכ "ןוסוכ" תועיצמ ןה רבגל
....'וכו "ןובוז "קומש" תויהל
...הרדגהל שמשמ השאה ןימ רבא ןאכ םגש אלא


ימל ףוצרפב הסוכ השוע ,תיסוכ בוחרב תחאל ארוקש ימו
.םילשוריב תומייוסמ תונוכשב וגהנ ךכ ..ותוחאל ךכ ארוקש
?אל
חחרפל וביגה
 
 
4/3/01 5:07
:תאמ
...תיסוכ ךתוחאל הבוגתב
.ךתעצה תא תלבקמ


''קומש'' ירמא םויהמ תוחא
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/3/01 14:22
ףלא :תאמ
קומש ךיחאל הבוגתב
תילילש היצטונוק שי רבכ קומשל
?אל ,הז תא תונשל רחואמ תצק
שיש בשוח אל ינא ,קומש והשימל םיארוקשכ
אמחומ שיגרי אוהש יוכיס הברה
ףלאל וביגה
 
 
6/3/01 10:56
הנאירוא :תאמ
קומש ךיחאל הבוגתב
אל םגו "קומש" הווש רבגל אורקל תלגוסמ אל .המיכסמ
."ןונייז"
.יל לצלטצמ אל "ןונייז"ו קיינאמ הז קומש


הנווכל קר אלא ("תיסוכ" ומכ) הלימל תועמשמ ןיאשכ
."ןוסוכ" רבג לע םג דיגא ףיכב זא (אימחהל )
הנאירואל וביגה
 
 
12/1/02 17:49
תעפי :תאמ
קומש ךיחאל הבוגתב
.יחא םע ןאכ ינא הרקמב
בוחרב ול רמאת הרוחב םא ןיבי אוה המ ותוא יתלאשו
."קומש"
הז המ ,בלעא טושפ ינא " :הבוגתב יל הנע אוה זא
."?הווש ינאש המ הז ?קומש
,ךכ םיבשוחש םירבג ןומה דוע שי יחא ומכש תבשוח ינא
לכ ול רמאת ,רוחב םישרהל יצרת םאש רמאנ יאוב זא
,ךתעדב הלועה
!!!!!!!!קומש אל קר
תעפיל וביגה
 
 
4/3/01 7:33
ימענ :תאמ
...תיסוכ ךתוחאל הבוגתב
הככ אלש והז זא
םייחב בושח רתוי המ
?הרדגהה וא הנווכה
הנווכה יליבשב
תוליבגמ תורדגה
תורדגה ילב רשפא יאש תעדוי ינא בוט
לכה להנל םהל תתל ךירצש רמוא אל הז לבא
?ןוכנ
}{
ימענל וביגה
 
 
28/3/01 12:11
קינצוביקה :תאמ
...תיסוכ ךתוחאל הבוגתב
.חצמה לע הקישנו קוביח ,ךויח ילבק ,ימענ
.הלמ לכ םע םויה תא יל תרפשמ תא
קינצוביקהל וביגה
 
 
4/3/01 9:44
noe :תאמ
...תיסוכ ךתוחאל הבוגתב
,יגולונימרט רועיכש הארנכ ,ןנובתמה ייניעב אוה יפוי
.האוושמ התואל לפונ
ללכ ךרדב ץוענ ,םיוסמ ןימ תב וא ןב לא םדא לש הכישמ
רתוייב תיסיסבה הרדגהה .הקושתה אשומ לש ינימה וכוישב
ךרד תרבוע ,םיוסמ ןימל םדא תכיישמה רתויב הקומעהו
םג .איהש תוליז לכו ,לוספ לכ ךכב ןיא .ולש ןימה ירבא
בחרנ שומיש םישוע םהב רשאו ,םינימה ינשל ונתינש תומשה
ןושלב - רוחו הטילב) הבקנו רכז - אוהש רשקה לכב
תיסוכ הלימב שומישה .ןימה ירביאמ םה םירוזג (תיממע
לש םרשקה - אימחמ תויהל לוכייו ינעגופ תויהל לוכי
לש ןתריחב אל - םתריימא ןפוא םג ומכ ,עבוקה אוה םירבד
.םילימ
noeל וביגה
 
 
14/3/01 9:26
ול שיש דחא :תאמ
?המ זא ,תיסוכ יתוחאל הבוגתב
.תוחא ךל ןיא ללכב התא
ול שיש דחאל וביגה
 
 
4/3/01 13:30
תיגולורמונ :תאמ
...תיסוכ ךתוחאל הבוגתב
.ךלש הלימ לכ םע המיכסמ
:)
תיגולורמונל וביגה
 
 
13/6/02 11:17
יאמ :תאמ
...תיסוכ ךתוחאל הבוגתב
ןיב ול ןופצו אבחומה ילש אלפנה רביאל אורקל תאנוש
סוכ - ילגר
היתורזגנו הלימה תא תאנוש
ךירבד לע (דימת ומכ) ךתיא המיכסמ ..ללכבו
יאמל וביגה
 
 
11/5/03 23:12
יהשימ :תאמ
...תיסוכ ךתוחאל הבוגתב
!!בהז -הלימ לכ ,חחרפ
יהשימל וביגה
 
 
3/3/01 14:08
תנע :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
.תישנ היעב אל איה םייחב םירבד הברה ומכ תויסוכ
. ריעשה ןימל םינוניגה לכ תא ריאשנ ואוב
תנעל וביגה
 
 
6/5/01 8:09
levisem :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
,תיסוכ תב לע רמול לוכי קומש הזיא ,םיזוחאה תאמב תקדוצ תא
.םויה םירמואש המ אלו המשנ ,הפאש ,הכיתח ,חרפ איה הפי תב
רזוח לכה ,הפהמ םהל אצוי המ םיניבמ אל םישנאש לבח
הווקמ ינא ,םהלש תבל וא גוזה תבל םא ,םהילא גנרמובכ
ודמליו שונאה יסחי תא ורפשי םישנאש
תונבש אלפ אל ,םתוא ודבכיש םיצור ויהש ומכ םירחא דבכל
קרוזש ימ שי רשאכ תוסנאנ םישנו
לע יצמיאו יקזיח ,המודכו הטומרש ,תיסוכ ומכ םילימ ןרבעל
.ךיירבד
levisemל וביגה
 
 
20/7/03 11:55
ןיירוא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
אל ללכו החוד שממ הלימ איה תיסוכ הלימה לבא יל וחלסת
.האימחמ
.הנימ רביא יפ לע יוניע הל תתל הז תיסוכ תבל אורקל
."טסיכשא" הנוכי בוט הארנש רבגש םכמצעל וראת
ןיירואל וביגה
 
2/3/01 13:59
רצאשלב רוספורפ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ריכזמ הז המל ,בייוט ךכ לכ אל הלימ איה תיסוכ הלימה זא בייוט
יוא ייא יוא ,דבכה ללגב תותשל יל רוסאש ספעאנש לש תיסוכ יל
ייו יוא ךורבה
אל הז הז המ תמייאב הזכ הלימב תשמתשמ הפי אל הז הרוחב
הנטק הנידמ הז הפ ,הפ יזיסרוקס
אנמחר ונילע אל הבוד םג שיו תירורפג שיו הלניימש שיו תיסוכ שי
םימעפלו בוט דחוימ םימעפל דחוימ והשמ הל שי הרוחב לכ , ןלציל
ארונ אל הז םירמוא םימעפלו ער דחוימ
: םירבגה לש רותה אל הז וישכעש הווייקמ קר ינא
( ומוה התא ןכ םא אלא ) וב עגית לאו ילש קר , ילש קומשה הז


ונהתו םיילגרה תאו שארה תא וחתפת , הזמ ואצ תונב הלאי
ייב
רצאשלב רוספורפל וביגה
 
 
1/6/02 2:37
nisim :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
?הזה ארחה רתאה הז המ םירזול אי
2000 לש הזכ רופיס ארקי ימ לכשב תנייזמ תא לזאזעל המ לע
קמעעעאאסססס."הנוז תא":םילימ יתשב רצקל רשפאש תורוש
nisimל וביגה
 
 
7/9/03 18:19
איג :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
םיילגר תחתופ ינא
איגל וביגה
 
2/3/01 14:35
a2d2 :תאמ
עלס הימל הבוגתב
I stand corrected :םירמוא תילגנאב
,תוצור ןתא םא לבא ,הבילעמ הלימ וז תיסוכ יתפקשה יפ-לעש םושמ
?ןככרדב דומעאש ינא ימ


"הקישנ" הלימה תא וצמיא תינמרגב םגו תילגאב םג :ינושלה ןינעל
.סוכל יונככ התוא ודימצהו
יסופ : תילגנאב
סוכ :תינמרגב
הקישנמ רזגיתש אלימ איצמהל ונניבש םינתירבעה תא ןימזמ ינאו
סוכל תדעוימ היהתו
.ןירדהמל תיסוכ היהת "תנוקישנ" זאו
'וכו 'וכו 'וכו "ךל לולצל" היהי "ךתוא קשנל" זא
?םכתעד המ
?עלס הימ ,ךלש ךתעד המ
a2d2ל וביגה
 
 
2/3/01 16:33
noe :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
וא טנאקל ארוק (הקישנמ אלו םשה םשמ בגא) יתימא טאק יסופ קר
.יסופ - ינאפל
noeל וביגה
 
 
2/3/01 16:37
noe :תאמ
?יסופל הבוגתב
וקיספה טושפ .התייה אלכ המלענ ?תוישרופ הלימל הרק המ
לש ןוי'זרו טקרוק ילקטילופה היה תיסוכ םהה םימיב .שמתשהל
?אל .הישרופ
noeל וביגה
 
 
3/3/01 3:07
ןהכ זעוב :תאמ
תויסוכ רבכ םאול הבוגתב
אל םייחב ?הישרופ ?קוידב ,הפוקת הזיאמו ,הז הז המ
יתאזה הלמה תא יתעמש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/3/01 22:40
noe :תאמ
?הז המ ??הישרופל הבוגתב
אלה היסרוה התייה וז .הלימה התייה וז אבצב יתייהשכ
הווש שממש תחא .תיסוכ םתס אל .תיסוכל טקרוק ילקיטילופ
:רמוא יט סייאש ומכ ךרעב הז ,אבצב התאשכו .ןויז
it doesn't matter if your'e from Mars...
- if youv'e got a pussy - we'll fuck you.
(ךרעב)
noeל וביגה
 
 
3/3/01 17:20
הנאירוא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
סיסימ "ךב לפטמ והשימ"בש ומכ טאקיסופמ הז יסופ קדוצ חונ
םלוכו ,הלש יסופה תא תפטלמ איה ברע לכש ,תרמוא התיה םוקולס
.קוחצמ םיערקנ ויה
...לותחל הנווכתה איה ירה ?המל
(:
הנאירואל וביגה
 
 
4/3/01 7:35
ימענ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
איה םג תנייוצמ הלימ תאז תונוקישנ
תצמאמ ינא
הזע הקמסהו הכרבב לבקתי ןיידע תיסוכ
ימענל וביגה
 
2/3/01 15:00
gaya :תאמ
עלס הימל הבוגתב
:רתויב תיללכ הלאש
ללגב םאה תוירואיתב תוקוסע ךכ לכ ונחנאש , תונב ונל הרוק המ
....סקסב רוסחמ לע רפכל רומא לכואש יתבשח...הקיטקרפב רוסחמ שיש
gayaל וביגה
 
2/3/01 15:43
קאווק :תאמ
עלס הימל הבוגתב
....ש"פוסל דחוימב הווש רמאמ
הצורו הריכמ תאש והשימ חיננ ,והשימ םא איה תיתימאה הלאשה לבא
ותרבחב
ותעד ךלו רסומ היה תויטנלשנונבו ךילא שגינ היה ,דואמ הדומצה
,ןונגסב
האורש חמ ןטק ירברב רותב וילע תבשוח תייה אל "םויה תיסוכ תא"
תוינוציח קר
?ףוק ומכ אטבתמ ללכבו ,ךלש תממהמה תוימינפב ןיחבמ אלו
קאווקל וביגה
 
2/3/01 16:07
R2 :תאמ
עלס הימל הבוגתב


חמש ינא ,ללכב תויסוכ לשו טרפב הלימה לש עודי בבוח רותב .א
תלבקמו ןושלל תיטסינימפה הימדקאהמ קלחכ המצע תא האור אל הימש
.לע-תאמחמכ הלימה תא
,ונל ומרגיי אל םלועל - וכשמייו םיכשמנש ,הלאה םינוידה לכ .ב
.בוחרב תויסוכ םיאור ונחנאשכ תרחא הלימב שמתשהל ,םינבה
.םינב תוחישב קר השעי הלימב שומישה ,םומיסקמ
תועמשמ לבקמ "ןושלל הימדקאה" ומכ חנומ "תיסוכ" לש רשקהב .ג
.השדח
םגו ."תרעוכמ לבא ,תיסוכ" יוטיבה םג םייקש ןייצל בושח .ד
רבודמ אלו םיגוריד שי תויסוכה ןיב םגש הככ ."לענ לבא ,תיסוכ"
.תיביטמיטלואה האמחמב
אל "?הפיחב הפפח'ת הפי הפאשה" .היופש הביטנרטלא ןיאש תמאב .ה
.יל הארנ
.תויסוכה לכל ש"דו .ו
R2ל וביגה
 
2/3/01 16:25
vampira :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ידמ רתוי תצק םינודיעהש ולאה דבלמ) תוננבה לכ יתעדל ,הללאו
שממ (....ןובס ידמ רתוי תצק ופינסה טושפ ןהש וא שארל ןהל ולע
ותועמשמש יוניכ לכ וא/ו "תוצצפ" וא/ו תויסוכ" ןהש עומשל תוחמש
אוה םא םג ,םילימב-רואתל-תנתנ-יתלב-הרוצב-םיהדמה הארמל תעגונ
(: םירחא לש וא/ו ןהלש םיילטינגה םיקלחה תא ברעמ
ונחאש תודוהל ונילע תורסוא תיטסינימפה ןכתשיגו יתשיג טושפ
.ארונ אל .הזמ תונהנ תמאב
,םירקמה בורב) תובלענ תמאב אל ונחנא ,םירקי םירבג ,ועדת קר
וא/ו (: ...טקשב תואחומ ךא תואמחומ אלא (ןובסה םע הזהמ ץוח
(: ....םר לוקב
(!ןובס ידמ רתוי ופינסה ןה םא םג) ונימלועב תויסוכה ייחל זא
vampiraל וביגה
 
 
2/3/01 17:22
ודקובא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
ונלוכ ומכ זא בוט
יח יח יח..תופיצרב תישילש תבש וז םיזובשש 202 ילייח טעמל)
(..
תיב יל שי
,ברעב סנכנ ינא תיבלו רקובב אצוי ינא תיבהמ
:סוכה יבגל םג ךכ
ברעב סנכנו רקובב אצוי ינא
( (-: םייומיד -ברעו רקוב)


???? "תיב" םשב תונבל הרוק אל ינא תוחורה לכל המל זא
ודקובאל וביגה
 
 
3/3/01 17:57
הנאירוא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
.תועיצמו תוישנ :רבעב הפ ןודנ רבכש רחא אשונ םע בתכתמ הזו
םרזה דגנ הכילהב ,יתבר-תולפנתהב ןאכ תנכתסמ ינאש תעדוי ינא
.דירחהל תויטקרוק ילקיטילופ רסוחבו
"תיסוכ" הלימהש ,תונב שיש יאדוו ?תועובצ טושפ ונחנא םאה לבא
,תונב שי לבא .הלוז תעמשנ איהש ללגב ,ןהל האימחמ אל טושפ
הנווכהמ ,ןוכנ רתוי וא) הלימהמ תואמחומ ןכ אקווד בלה-רתסבש
וא אדירג תועיבצ וז םאה .ךכב הנידות אל ךא ,(הירוחאמ תדמועה
?"תישנ אל" תואריהל ששחה אמש
הנאירואל וביגה
 
 
3/7/03 23:59
:תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב

עעעכככעעענאאאכעיחנ
ככככככככככככככיייייייייייעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע
וז הבוגתל וביגה
 
2/3/01 18:04
לט :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הלימהמ הנוש איה המב !!?? תיסוכ הלימב ער ךכ-לכ המ ,םצעב
- ....(..ילב וא ןויז תפסות םע) "הווש" וא "הצצפ" וא "הפאש"
??????? הצצ איה ,לזאזעל ,הפיאמ - ללכבו
לטל וביגה
 
 
4/3/01 3:44
ףלא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
"הצצפ" וא "הווש" וא "הפאש"ב םישמתשמשכ ,לט
ימיטניא דחא רביא לש ומש לע המלש השיא םירידגמ אל


?הלש סוכהמ ץוח םולכ השיאב ןיא רבכ ?שי המ
רתוי לבא תנבצעמ יד הלימ וז הווש םג ,בגא ךרד)
(תיסוכמ הבוט
ףלאל וביגה
 
2/3/01 18:09
טאוד :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ותיא היח ינאש הז ,ונ /יבוהא/ישיא/ילעב/יגוז ןב רקובה לע
,םידלי ותיא יתאבהו
!יתחמש ."תא תיסוכ הזיא" יל רמא
טאודל וביגה
 
 
3/3/01 3:18
תינוסוכ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
ינאש םויה יל רמא תוננבב רמאמה תא ארקש ירחא ילש רבחה ,ינאו
דוע אלו יל תרמאנ תאזה האמחמה תא תא עומשל ףיכ המכ .תיסוכ
תיסוכ הזיא האור אוהשכ ידיל ץיפמ אוהש םייניב תרעה םעפ
.בוחרב ונדיל תרבועש


לע םילכתסמ קר אל םילעב/םירבחהש ןכל סאמנ אל ,ןיינעה ותואב
ןויצ הל קפסל תונמדזה ותואב םיגאוד אלא תורחא תורוחב
?אל ,באוכ ?ךיינזואב
תינוסוכל וביגה
 
 
4/3/01 7:45
ימענ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
?באוכ הז המל
ולאכ תובשחמ םג יתיא םיקלחמש חמשמ הז יתוא
הזמ ץוח
הקיטקאט לש המרב
?ולש םעטה המ קוידב תעדל ךל ףידע אל
ךויח
ימענל וביגה
 
2/3/01 18:10
תב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הטמל םש אלפנ הזכ יל שיש חיננ
המהב ינא לבא
?יתוא הצרת זא


.דועו דוע ןיזב סוכ ףשפשל םייחה תיצמת
םיפשפושמ םיצפח ינש


לע תרזוח ףושפיש תיססבוא לש םינש כהסב--- ב החונת א החונת
המצע


םמעשמ התא יתוא
מ"עב ףשפשמה דבלמ םירביא דוע םע דחא הצור ינא
תבל וביגה
 
 
4/3/01 7:46
ימענ :תאמ
תועושי סוכל הבוגתב
תיסוכ רמואש ימ לכש דחא עגרל ךל הארנו
?סוכב קר ןיינעתמ
יל הארנ אל שממ
ימענל וביגה
 
 
4/3/01 14:32
ףלא :תאמ
תועושי סוכל הבוגתב
תקדוצ ימענ
הלימהמ הלק תוגייתסה יל שי םנמא
ימש בשוח אל שממ ינא לבא ,תיסוכ
האמחמ וא ןויצ ןתונ תמאב הב שמתשמש
וב קר ןיינעתמ וא אקווד הרוחבה לש סוכל


סוכה תא האר ןכא תיסוכ רמואש ימ לכ םאה
יל הארנ אל ?רבדמ אוה הילעש וז לש


ןטק והשמ דועו
תיסוכ תאש דיגי אל אליממ דחא ףא המהב תא םא
ידמל תיתטופיה הלאשה ןכלו
ףלאל וביגה
 
 
6/5/01 8:22
levisem :תאמ
תועושי סוכל הבוגתב
ןכיהמ יל יבתכית ,יצרית םא ךתיא חחושל חמשא ,הבושת לש הלחא
??? המכ תבו תא
levisemל וביגה
 
2/3/01 19:24
לטיור :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?ןוכנ ,בוט הז ,"תיסוכ ומכ תגהנתמ תא" יל םירמוא םא
.אל שממ .תבלענ אל ינאו


תאצומ אל ינאש ללגב קר ,םיסוכ םהש םירוחבל ישפוח תרמוא ינא םג
ומכ ,הסאפ רבכ הז "ראות הפי" וא "ךיתח" .תורחא תובוט םילימ
הזו הזו םולשב זעה ןוצרה תורמל)ןלהסו ןלהא םירמוא אל רבכש
.(הזו
.יתעדל ,הסג הלימ בשחנ אל ןמזמ רבכ הז "תיסוכ"
.הז לע ריעתש ,יהשימ בילעמ הז םאו


.והז
.הדותו ,םולש
לטיורל וביגה
 
 
3/3/01 1:10
tj :תאמ
השקבב עגר קר החילסל הבוגתב
..הבוט הלימ וז כ"רדב תיסוכ תאש ךל םירמאש


האמחמ וז סקוסמש תורמל .םירכזל הזכ גשומ ןיא ןיא ליגרכו
..ינממ רבגל תיקנע


תאזכ הלימ ןיא ודיגיו ילע ילפנתת דיימש תעדוי ינא ןכו
..ןולימב


?םייק תיסוכו


..סקוסמ רבג אוה הווש רבג םויהמ ךל יצמא


הארמ ,עפוש ליפא סקס לש ינלטק בוליש עדוי אלש ימל הזש
.רתסנ דוסו םיהדמ


םולש תבש
tjל וביגה
 
 
3/3/01 23:31
חחרפ :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
דגמ ליא בתכ עודיכ ותואש םיק קירטפב הארנכ "סקוסמ"ל רוקמה


.אב הז םשמ ....תוסקוסמה םיידיה לעב ינאירוקה קנעה


תיללכ הלכשהל קר
חחרפל וביגה
 
 
4/3/01 7:49
ימענ :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
כ-ב ק-ה תא הפילחה איה...בל תמש אל םא לבא ןכ
....הז תא םיבתוכש ךיא וא יסכס םג ללוכ הז הככ
ךויח
ימענל וביגה
 
 
4/3/01 7:50
ימענ :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
הרז הפשמ תואבש םילימש יל וריבסה םעפ
םיצורש ךיא ןתוא בותכל רשפא
יסקס וא יסכס
?ןוכנ הז
ימענל וביגה
 
 
4/3/01 11:20
הנאירוא :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
רבחתמ אלש המ ,תיברעה הפשהמ החוקלש תוא תאז 'כ יכ
."יסקס" הלימה םע
.תעדוי ינא המ ,העוט ינא ילוא ינש דצמ
(:
הנאירואל וביגה
 
 
4/3/01 16:34
ימענ :תאמ
תבשוח אל ינאל הבוגתב
ינממ רתוי תעדוי תאש יל הארנ
כ-ש תרמוא תאשכ תנווכתמ תא המל לבא
?תיברעמ האב
ימענל וביגה
 
 
4/3/01 14:40
ףלא :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
תורז תופשמ םיאבש תומש וא םילמ
תופופכ אל ןה ,םיצורש ךיא בותכל רשפא
ירבעה ביתכה יללכל
?ינויגה הארנ היקרוט םגו היכרות םגש ןוכנ
ןיעל תמרוצ אל תויסרוהמ דחא ףא
םרוצ תצק יסכס םצעב) יסכסו יסקס םג הככ זא
תיסקס תוחפ כ טושפ ילוא ,האיגש אל וז לבא ,ןיעל
('ק-מ
ףלאל וביגה
 
 
6/3/01 11:25
הנאירוא :תאמ
ןוכנ הז ,ימענל הבוגתב
תוא טושפ איה .תיסקס תוחפ אל איה "יסקס" הלימב 'כ
.תרחא
םימודק רתוי תצק םינמזב :ימענל םג הבושתה הנהו
'ה ,'ט-מ תרחא 'ת םג) 'ק-מ תרחא 'כ אטבל וגהנ
.(תורתוימ תויתוא "םתס" ןיא .'וכו 'א-מ תרחא
םינמית ןיידע שי .'ח-ו 'ע ומכ ,תינורג הרוצב
.םתוא ולאשת ,ךכ םיגהונש
.תינורג תוא איה הרוהטה תירוקמה התרוצב 'כ תואה
,יתעדל ,רשפא-יא ,X םע תבתכנ רשא "יסקס" הלימב
."יסכס"ל םגרתל
.תונשלבל החמומ ךירצ רבכ ןאכ לבא
אל טושפ ונחנאש תבשוח ינא - "היכרות" הלימל רשקבו
ונחנא ןכלו תיכרותב התוא םיאטבמ ךיא םיעדוי
...ונל אבש ךיא התוא םיבתוכ


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
6/3/01 21:09
ימענ :תאמ
םיקולח ונחנא ןאכל הבוגתב
הדות
}{
ימענל וביגה
 
 
20/3/01 17:25
יאוז :תאמ
םיקולח ונחנא ןאכל הבוגתב
,יתפי הנאירוא
תינורגה תואה איה ןכש ,תיברעב הרוקמ ק אקווד
.תיברעב תינורג הניאש כ אלו (קיתעתה יפל)
.יללכ עדיל קר
יאוזל וביגה
 
 
5/7/03 0:54
ןושלל תיטנדוטסה :תאמ
םיקולח ונחנא ןאכל הבוגתב
ךילהתה רשפאתמ הז ללגב 'כ אלו תינורגכ התגהנ 'ק
השוגד 'כ ןיב דיחיה לדבהה) .ת"פכדגב-כ רכומה
ללחב המיסחה ןפואב אוה תינורג הניאש 'ח ןיבל
(הפה
םיניחבמ םניא תירבעה ירבוד בורשכ ,םויכ ,לבא
אלו םיקאריע אקווד םה םיניחבמהו) םילילצה ןיב
.ההז קיתעתה (םינמית
ןושלל תיטנדוטסהל וביגה
 
 
4/3/01 17:16
קלע לכימ :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
וב םוקמב ץעה לע תראשנש תלביה אוה סוקיס העוט אל ינא םא
וידי ןה תוסקוסמה וידי - התעמ רומא .ףנעה תרכנ
םדי ,ץראה חלמ ,םירבג םתוא לכל ןמיסו רכז ,תולבוימה
םיריתומ וז ףא הזו ,חדקאה תקב הינשה ,חלשב תזחוא תחאה
.םינמיס םהידי תופכב
קלע לכימל וביגה
 
 
5/3/01 0:08
חחרפ :תאמ
תלעופ לכל סקוסמ ,לעופ לכל תינוכמל הבוגתב
..תקדוצ ןבומכ תא
םזיקירטפב יתשמה אל..תוסקוסמה וידי
(הטרקה ינומיאמ תוסקוסמ) ...רוקמב עיפומ רבסהה ירהש


:-)
חחרפל וביגה
 
 
14/11/01 23:49
sherekhan :תאמ
תלעופ לכל סקוסמ ,לעופ לכל תינוכמל הבוגתב
?המל המל המל המל
גודגיד ךל השועש תופ אוה .םיהדמ תופ טושפ אוה סוכ
....בלה ירוחאמ םינפב
השוע הווש תדחוימ המיהדמ איה ךכ תארקנש יהשימ ןכלו
.םינפבמ גודגיד ךל
:ןאכ םלוכל רמוא ינאו
If you want to shoot , shoot dont talk
הברה .תויסוכ ןהש שיגרהל תובהוא קזחה ןימה תונב
לשמל .הז תא דיגהל רשאמ הז תא שיחמהל קזח רתוי
...ב וא ךויחב וא חירב וא םיינעב
ילצא קר הז לבא בוט רררררררררררררררררררררררג
..........לגנו'גב
sherekhanל וביגה
 
 
6/3/01 11:06
הנאירוא :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
."טטוחמ" ומכ הז "סקוסמ"ש יתבשח דימת ינא
יתארק דימתש ומכ (?הז המ) הלאכ םיסוקיס אלמ הז "סקוסמ"ש
."סקוסמ"כ ץע-עזג וראיתש
ינאש ןכתייו םולכב החוטב אל ינא ,יתרמא רבכש ומכ לבא
.העוט
הנאירואל וביגה
 
 
14/9/03 16:47
suggqbqbe :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
הריכמ סקוסמ הלמה תא לבא - הזה קירטפה לע תעדוי אל
םיגרתשמ םירירשה ,דואמ ירירש ינעי - תודליה ימימ
.תורדגה ראשו "ף"יזש"ו "םיעעעעט" םויה תונבה תורמאשומכו
סקסל יכ .הלימה רוקמ המ חוטב התא םא ךממ עומשל חמשא לבא
שארמ הדותב .רושק הזש תבשוח אל ינא
הגוש
suggqbqbeל וביגה
 
 
6/3/01 23:59
THE man :תאמ
יתרקי ןכל הבוגתב
תונמחר שממ - תשאוימ יד תעמשינ תא TJ
דחפ תשאוימ תאש בשוי תורוחב הברה ביכשהש ינומכ סקוסמ רבג
ליבשב קר - תועמשמ אלל תויולגתשה ישפחו יכל ? ךתוא חקי ימ
!! ףיכה
החלצהב
THE manל וביגה
 
2/3/01 20:11
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אלש םוטמו תויתודלי לש ולאכ םיאישל תועיגמ םתא םימעפל , אי
ינשע אלש ךורב" ךרבלו הפ רועפ דומעל אלא הרירב יל םיריתומ
"השיא


הקק-יפיפ יאשונב תעצוממ ןג תחיש לש המרב , הזה שיבמה רמאמה לכ
תכרועה לש ידמל תיתוכיאה הנרק תא דירומו , יואר אל אוה ,
תעוושמ דובכ תותיחפ ימצעל האור ינאש תורמלו , לבחו , יניעב
, ךכ לכ הישבמ לוכיבכ תילאוטקלטניאו תינושל הגוצת לע ביגהל
:ןיינעל ז"כב סחייתא ינא
.םלועב תופיה תופשה תחא תא לבקל ונכרבתנ
םיתיחשמש םיח'צח'צ ינוילמ םע הליבח תקסעב האב איה , ונרעצל
םיתוויע ינמ לכונלש ןוגר'זה ךותב םיעקותו , תעשופ הרוצב התוא
."תיסוכ" ומכ םיאילחמ


.העיווזמ וזה הלימה
איהש יניעב ןח תאצומש ימל רמוא אלו , יתרמא אל םעפ ףא ינא
.תיסוכ
לכ םע) תממהמ וליפא םימעפל , בוט תיארנ , הפי תויהל הלוכי איה
יוניכ הז ?תיסוכ לבא - (םויכ וזה הלימל שיש יטוגאפה ןווגה
רומשל תלייטב תורייתל םיקרושש םירחרחשה םידליל ריאשא ינאש
.םמצעל
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
2/3/01 20:20
תב :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
תובתוכ םישנ יכ השיא ינשע אלש ךרבת לבא תיסוכ השיאל רמאת אל
.םיזירג רה תגספ לעמ תבגשנה ךתמרל תועיגמ אל
?בוט רתוי הז .היקנו תיטסילאוטקלטניא הפשב ץופ התא ?המ זא
תבל וביגה
 
 
2/3/01 22:35
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
השיא ךשע אלשל הבוגתב
.שאמ ומכ רקיעהמ קחרתהלו אלו לפטל לפטהל יתניפא המכ


לש םתעפשהבו , ירטינמוה דואמ רוחב ינאש ללגב , יארת
- "םיבאוכה םירותיו"ה לש יחכונה דנרטב ונלש םיקורטילופה
הפי ךל סנכיתש תחא , ךתשיפת יפל תומד יל הנבא ינא
ינאש המב קסעתהלמ ךתוא רוטפתו , ךלש תוירוגטקלו תומכסומל
:תמאב בתוכ
.םישנ אנוש ינא
.חלצומ אל , לשורמ , טסיאוגא רבג
ךות , טנרטניאב תורוחבב גהלמו ירוה תיבב םויה לכ בשוי
תורחא םיכרדב וגישהל ינממ עונמש סקס גישהל יטתפ ןויסנ
.ילש םיעיווזמה יפואהו הארמה ללגב
םתס - םישדח םירבדל חותפ אל , רואנ אל - טוידא ינא
.לטרדנאינ
סחייתמו , הפורצ תמאו ימינפ רוא הזיא יב שיש בשוח ינא
תינויקק תונוילע תשוחת וזיא ךותמ בבוסה לכל לוזלזב
.ןיטולחל


לכ תיביטקפסורטר יזא , וזכ תומד וזיא ךל שישכ וישכע
ינאש ףא לע - הברהב תוקדצומ וארי חטב הלעמל תבתכש תויוטשה
ודה רוציה תויהלמ קוחר ינאש יאבד ןעמ לכל ןבומש הווקמ
ראתלמ קוחר "תיסוכ" גשומהש ומכ ךרעב , הלעמל ראותש ידמימ
.הב קשוח ינאש יהשימ


.םולש תבשו בוט ברע
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
3/3/01 16:51
תב :תאמ
השיא ךשע אלשל הבוגתב
םינפב םש זז והשמ תוחפל
(ךלצא)
?בתוכ התאש הממ ךלש תוידממ ברל סחייתאש הצור התא ךיא
?יתבתכש הממ לשמל ילש תוידממ ברל סחייתהל לוכי התא םאה
הבוגתה םגש ידכ) הנעתש ינפל ילא תמדוקה ךתבוגת תא ארק
(תידממ בר היהת
ןה יכ ךלש תובוגתהמ תחא ףאל הנימאמ אל בגא ךרד ינא
.דחי ןהיתשו דוחל תחא לכ - תוימינפ תוריתס תוליכמ
?הצור אל ?ימינפ ןובשח אוהש הזיא תושעל ןמזה עיגה ילוא
רובעל דאמ יל לקו ךתוא הריכמ אל ינא אליממ .ךירצ אל
הבוגתהש תווקל הצור יתייה .םירחא לש תוידממ בר תובוגתל
לבא (יפלכ) הטוב אלו תפייפייתמ אל - תישונא היהת האבה
בר לדבה ןיא הזבו) .תוחכותל תמאב בישקהל םיעדויש םיטעמ
.(בגא - םישנו םירבג ןיב
תבל וביגה
 
 
3/3/01 18:48
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
תבלענל הבוגתב
.ךויחב ךתבוגתל הנוע ינאש תודוהל בייח ינא
תירוספורפ ומכ ילש הבוגתה תא תחתנמ תאש יל דמחנ
,םייונישו תוריתס תשפחמו , הקיגולל
קמעתהל המ ןיאש תמאב לבא , טלחהביל האימחמ בלה תמושת
םייקתהל תולוכי תוריתסו , יננהש המו ימ ינא , ןיינעב
...םדאנב לש ישחומ ידה יפואב םג


!בוט עובש
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
3/3/01 23:53
הנידמה רקבמ :תאמ
תבלענל הבוגתב
.תוריתס אלמ הז ישונא
.ידמימ-בר הז ישונא
.הטוב םג םימעפלו ףיפיתמ הז ישונא


.ישונא ירמגל אל אוה טנרטניאב חישה ילוא לבא
הנידמה רקבמל וביגה
 
 
3/3/01 3:00
ןהכ זעוב :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
חולשל" לע ץחול התאש ינפל בתוכ התאש המ תא ארוק התא ,דיגת
?"ךתבוגת
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/3/01 18:45
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
???''םירחרחש םידלי''ל הבוגתב
.טקרוק ילקטילופ קיפסמ אל ינא םא זעוב יל חלס
ריצבה ומכ םיארנ אל תלייטב םיקרושש םידליה םא יל חלס
.ןילופב ןורחאה
םהמ השועש הנזניז םיאורש םיחפוקמה םיאקורמל הנפת תונעטו
,קוחצ
ינמ לכו צ"לגלג ומכ תונחתב םייחרזמ םיריש םיעמושש
, תואשנתהב םייושע םיאומורם
אל הז ןויוושו תונלבוס ילצא , םייניע םוצעל אל ףידעמ ינא
.םינפ תדמעה לשו שפנ יפי לש ןיינע
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
6/3/01 13:54
gaya :תאמ
???''םירחרחש םידלי''ל הבוגתב
,רקי ליעפ


עדוי התא ? םיאקורממ קוחצ השוע הנאזניזש בשוח התא המל
םימלוצמה ,םייתימאה אלכה יבשוי) םיבצינהמ יצחש
.םינבא עבשו סאלק ונקחיש ,הנוכשב יתיא ולדג (הנאזניזב
הביס רסוח וא הביסמ ךופה תבש ןחלוש לש הנומתה ברה ירעצל
הצורש ימ .םינוש תוזוחמב החיכש הניצס איה תרחא וא וז
הצורש ימ .דואמ הפי הז תא תושעל עדוי תונכסמ חיצנהל
הצוחה ץורפל הצורש ימ .הז תא השעי ץורתכ אצומב שמתשהל
תעמשנ ינאו) בוש יולת לכה .דואמ הפי הז תא השוע לגעמהמ
ךיאבו ונלש םירוהה לש ךוניחב (....רובש טילקת ומכ
ןיינעמ ארונ יתיטסש יל רורבו .ותוא םימינפמ ונחנאש
..........רבודמה תיסוכה
gayaל וביגה
 
 
6/3/01 15:09
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
???''םירחרחש םידלי''ל הבוגתב
אלו תואסכה ןיב יתלפנ בושש ששוח ינא , הרקי היאג
.הנוכנ יתנווכ הנבוה


דגנ , ןיינעה ןעמל , וא , םיאקורמ דגנ רבד םוש יל ןיא
.םיקאריעו , םינמור , םירכוב , םינלופ, םפינמית
לש םזילופופה לג לע שלוגש ימ םע איה יל שיש היעבה
םש יא האצמוהש היצקיפ ומצעלשכ אוהש , יתדעה חופיקה
, ליגרכ , ובשחש םיאקיטילופ דודיעבו םימיה תשש ירחא
, ונימיב שממ לש תצלפמל החפתו הכלה תישיאה םתבוט לע
םע רוחב עמשנ םהב צ"לגלגל "םירואנ" םילגני'ג םישועו
ריבסמו םייחלמ רתוי תינוכמל גאוד והשכ , יחרזמ אטבמ
."םיטנ'ג"ה חוצחצ סקט לע יניטנוול רומוהב


םיבשחנה םינודעומהמ םינקחש תחקולש הנזניז לע רבדמ ינא
םהלש קחשמה היה אל וליא ילואו) םתוא הביצמו , א"ת לש
פיטוארטס ןימב (לקנב ךכב םיניחבמ ונייה אל עורג כ"כ
...סרעה , ח'צח'צה , "עשופה יחרזמ"ה לע יתדע


הפי אל ינאש יארת , הילא ילש יתבוגתו זעוב לש הבוגתהמ
, םייחרזמ םיחו'צ שיש הזמ םלעתהל הנווכ יל ןיאו , שפנ
ףקות לכב דגנתמ ינא לבא , םיברע םינועמש האלמ ופיש וא
םיאקיטילופ ינמ לכ ידי לע יחרזמה ביטרנה לש חופינל
הז תא םישוע םהש םג המ , סרטניא ילעב תרושקת ישנאו
לאכ יחרזמה להקל תוסחייתה ךות תעגופו הטוב הרוצב
.טקלטניא תולוטנ תומהב


הנבקעתת םאב שארמ תולצנתהו , רתוי בוט יתנבוהש הווקתב
, הינטירבב עובשה יתייהש בקע אבהל יתובוגת
.בוט םויו, חמש גח
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
4/3/01 7:53
ימענ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
םעט לש ןייניע הז
תרמאש המ אשנתמ ייד הז
?אל
רמוא וליאכ אשנתמש ימ
הובגב קר יח ינא
?הובגב קר יח התא
ימענל וביגה
 
 
4/3/01 22:05
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב

ןכ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
5/3/01 14:46
הנד :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
!?רשפא


.יטסייט שממ יל עמשנ
הנדל וביגה
 
 
5/3/01 16:19
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...ךתיא הליחתמל הבוגתב
.ץלמומ אל לבא , דשימת רשפא
.תועטהל ידכב וב שי ינושאר םשור
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
5/3/01 16:42
הנד :תאמ
...ךתיא הליחתמל הבוגתב
.בר ןמז רבכ ךיירחא תבקוע
.הלועמ הארנ יכ ךמצע לע תדעה ,העוט אל םא
.םכחו ןונש ,ךיתובוגת י"פע ,ףסונב
!?ךירצ דוע המ


....תילאוטריו הילשא לכה ןכ םא אלא


: - )
הנדל וביגה
 
 
5/3/01 16:57
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...ש והז זאל הבוגתב
הידמב ןיינעה הז , דיב די תוכלוה תואיצמהו הילשאה
ןכאו , יתרקיש אל םא םגש , דימת יבשחת לבא , וזה
ףא , יצרת אלש המ וא ןונש ךתעדלו , בוט הארנ ינא
אל תאש הנטקה הכושמה היהת דימת , םלשומ אל דחא
חונש יומידהמ תמאב ינאש ימ תא קיחרתשו ךתעדב הלעמ
.יל תונבל ךל
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
5/3/01 17:13
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...ש והז זאל הבוגתב
יס יא רפסמ יל ינת , תענכושמ תא ז"כב םא
זא דע , רשק ךתיא רוצאו (ןורחאה רמאמה ופורפא)
בוט לכ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
8/6/03 22:11
תבכוכ :תאמ
...ש והז זאל הבוגתב
ימאמ ...הבוגת ךל שי רבד לכלו ליעגמ שממ התא
תועד ךל שי !הפ תבתכש תוטראחה לכמ דספומ תאצי
...ררועתת 17ה האמהמ
חילצרהב רג והשמ אוהש בשוחש ףיפוק חטב התא
"ןב" ךל םיארוקו חותיפ
תבכוכל וביגה
 
 
8/6/03 22:11
תבכוכ :תאמ
...ש והז זאל הבוגתב
ימאמ ...הבוגת ךל שי רבד לכלו ליעגמ שממ התא
תועד ךל שי !הפ תבתכש תוטראחה לכמ דספומ תאצי
...ררועתת 17ה האמהמ
חילצרהב רג והשמ אוהש בשוחש ףיפוק חטב התא
"ןב" ךל םיארוקו חותיפ
תבכוכל וביגה
 
 
5/3/01 18:15
ימענ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
ואוו
עבוכה תא הדירומ
?תינעש דע הלאשה תא תיארש ןמזה ןיב חקל ןמז המכ
ימענל וביגה
 
 
5/3/01 21:43
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
ןיינעה תא יל ראבל הצור ...םיזמרב בוט רשקתמ אל ינא
?הבוגתה ןמזו הלאשה םע
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
6/3/01 7:09
ימענ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
זמר היה אל הז
הלאש התיה תאז
...הז יתלאששכ תעדל יתיצר תמאבש המ
תינע רשיש וא תצק יתלאשש המ לע תבשח םאה
דחא רבד הניבמ ינא זא תבשח םא יכ
רחא רבד הניבמ ינא זא תינע רשי םאו
?תנבה
זמר םוש ילב ךויח
ימענל וביגה
 
 
6/3/01 15:02
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
לע ידמ רתוי יתבשחש דיגהל לוכי אל ינא ....מממ
,הבוגתה
הבוגתהש ךכל היצקידניאכ תאז רמוא אל ינא לבא
ןתומהמ הפלשנ
, הווש ינא המ בוט יד יל עודיש הארנכש הזל םא יכ
שארה תא הז לע רובשל ךירצ אל ינאו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
6/3/01 19:51
ימענ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
ההא
בוט הז
הבושת תתל ליבשב שארה תא רובשל ךירצ אלש
הז תא רמוא תייה ןכ םא דואמ תעתפומ יתייה
היצקידניאכ
ןתומהמ הפלשנ הבושתהש ךכל
קייודמ רתוי וא
יטמוטוא סייט
הווש התא המ תעדל בוט הז
דואמ בושח
ןאכ םיאתמ אל הז לבא ושמ ךתוא תלאוש יתייה
ימענל וביגה
 
 
6/3/01 22:46
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
ז"כב יתוא יסנ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
7/3/01 9:33
ימענ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
הווש התא המכ קדוב התא המ יפל
?
ימענל וביגה
 
 
11/3/01 7:20
ימענ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
האור התא
יל הנעת אלש יתעדי
הלאשה ןאכל המיאתה אל
תאז לכבו
יתוא ןיינעמ הז
אל וא הווש התאש קדוב התא המ יפל
?
ימענל וביגה
 
 
11/3/01 16:49
איג :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
.הווסמ ןעזג םג התאש לבח קר


?םירחרחש םידלי


.טסיניבוש םג חטב התא , לכל ףסונ
.חפונמ ,ידמ רתוי , הברה ,תוחפל וא
איגל וביגה
 
 
5/7/03 1:01
ןושלל תיטנדוטסה :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
.הניקת רתוי תירבע םירבדמ ,תיטסיטטס ,םיח'צח'צה ינוילימ
עדתש קר
ןושלל תיטנדוטסהל וביגה
 
3/3/01 0:57
יאמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
רמאמ הלחא
...יוניש םשל יתנבצעתה אלו יתנהנ יתארק
הלימ לש יפוי הז תיסוכ
.ןוכנ אל הזש דיגתש ימ תינרקש תב תינרקשו האמחמ לש יפויו
ולש תובוגתהו ךלש אבא לע תבתכש קוחצמ יתוא תערקו
םעפ וזיא יתחפשימ עוריא הזיאבש תרכוז ינא יכ
ןיא וליאכ הרכשא יתיתש םינודליה לכ םע רבה לע תוליקט "יתקפד"
רחמ
ךתוא םיאור םלוכ יאמ יאמ " יל הרמאו ילא השגינ ילש אמאו
..."יקיספת
.הצפקהה תוברת המ םשלו תיטסילוהוכלא ינא םא יתלאשנ רבכ תרחמלו
תיסוכ הלימה םע הדיחיה היעבה
תיסוכ אל םירחא םינבומב תיסוכ ינא) תנעוט "הווש"ה יתרבחש ומכ
(...םינבה לש
בוט תארנ איהש בורמש איה
"קדח אשונ" לוכ יפב תיסוכ הנוכמו
תמאב התוא הצורש ימ ןיב דואמ קדה לובגה שטשטמ םימעפלש איה
תמאב שממ התוא ןייזל הצורש ימל
היעב תאזו
הרזיגהמ םיבהלתמ םא תעדוי אל איה םעפ ףא טעמכ יכ
הריזגהמ וא
הנשמ שממ אל הזש הל תרמוא דימת ינא לבא
לכה ירחא םירבג הז םירבג יכ
לכה ירחא לכהו
רוחה ביבס בבוס
הצילפמ ינא הצלהה דובכלו
החידבה ליבשב היה הז םתס
יתויחא יחא סבאש העטיג
יאמל וביגה
 
3/3/01 2:58
ןהכ זעוב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?תנווכתמ תא המל "תיסוכ" תרמוא תאשכ
?תנווכתמ תא ק-ו-י-ד-ב המל


?לקשמ-תת ןעמל המצע תא הנעמש יהשימל
?האמחמ ומכ הל עמשנ "ידמ הזר תא"ש יהשימל
םע םיאומוה םידגב יבצעמ לש תתוועמה הסיפתב היובשש יהשימל
לע וליק 40 ,רעיש ץוצק ,קלח ,הרשע שמח ןב רענכ השאה לש יומיד
?םיעבשו רטמ


ךשמתמה לבסהמו "תיסוכ" הלמהמ ןכשפנ תוואכ תונהיל תולוכי ןתא
.האלמה ןכתוכז וז .םייח ךרדכ תימצע הבערה לש


תואלמ םישנמ תונהילו ךישמהל האלמה יתוכזו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/3/01 8:46
הימ :תאמ
תנווכתמ תא המל תיסוכ תרמוא תאשכל הבוגתב
אל תוארוהב .ךמצעב רוחבל לוכי התא תיסוכל םינוירטירקה תא
הארנ וליק םיעברא תמאה ןעמל ,וליק םיעברא לע רבד םוש בותכ
.םעט לש ןיינע הז בוש לבא ,תיסוכל בשחהל השק הל היהי יל
המכ לע אקווד יתבשח ,ןוראהמ עגר תאצל םא ידמ הזר תאה ןיינעב
אל שממ ינא יכ ןתוא שוגפל יל אוה גונעתש ילש תוינמור תודוד
הז ןכו קיפסמ אל םעפ ףא הז ןליבשב לבא ,וליק םיעברא תלקוש
תא המל" םע דחיב אב הז "ידמ הזר תא" ןהמ עומשל לודג גונעת
דבכ ינמור אטבמב אורקל) "תרוויח ארונ תא ,'זור תצק המש אל
(ןטבב םח השועו תוניצרה ליבשב רזוע הזש הקייוצ םיתושש ירחא
הימל וביגה
 
 
3/3/01 11:28
ןהכ זעוב :תאמ
זעובל הבוגתב
ךכב תויחה ראשמ םדאה רתומ יכ תעבוק דימ לש דוקפיתה תרות
תוכזב ,םילוכי ונחנאו תבכרומו הכובס ונלש םיבצעה תכרעמש
.םימייוסמ םירבד אטבלו רוכזל - םילמה - רובידה רשוכ
תויועמשמ :רמולכ - "תילמס ןילמוג תלועפ" תמייק יכ אצמ דימ
יפכ ךמצע תייאר ,ןילמוג תלועפ לש ךילהתב תודמלנ תוכמסומ
(םידיקפתה קחשמב יחרכהה יאנתה והז) םירחא ךתוא םיאורש


ןילמוגה תלועפ תא רתאל םיעדוי ,שולש ליגב רבכ ,םידלי
דואמ רהמ ןיבת ךלש הדליה ,"תיסוכ" תרמוא תאשכו .תילמסה
םישנא .רחא רבד םושל אלו - "דואמ הזר"ל תנווכתמ תאש
- ימניד אוה גנלסה ,תונוש תופוקתב ,תונוש םילמב םישמתשמ
,רחאה לש וטבמ ךרד השאה תרדגה :תראשנ םלועל תועמשמה לבא
.תרחאה :הז הרקמב וא


,שיוא" :תורמואש תונקזה תוינמורה תודודה תויהל תולוכי הלא
ןיידע ,וליק הרשעב ינימשת םא םגש תעדוי תאו - "ידמ הזר תא
תאז לבא .ןהירבדמ ךויחב ימלעתת ןכלו "ידמ הזר" ייהת
,קוידב טפשמ ותוא תא דיגתש ךלש הבוטה הרבחה תויהל הלוכי
...המוצע האמחמכ הז תא יחקת תאו ,"ידמ הזר תא ,שיוא"


יכ - התוא רותפל םיליחתמ ךיא יל רורב אלש ,הרורצ הרצ וז
איהש ,ונלש תוברתב קומע ךכ לכ תעמטומ הזורבנ היסקרונאה
.הפשה לש יעקרק-תתה דבורהמ קלח רבכ


רוספורפ םגש קפס לש ץמש ןיא .ץוחנו אלפנ רבד ןה תואמחמ
הקיזיפל תיחמומ םגו בוט תיארנ איהש עומשל החמש רימת ילוי
לש תוצירעב והשמ שיש אלא .ןיסנוקסיוב הדבעמב ןיערגה לש
.יתוא דירטמש - הפשה לש תוצירעב םג אטבתמש - הבשחמה


איה היעבה ילוא לבא ,יינזאב ,המיענ יתלבה) הלמה אל וז
תדמועש תועמשמה וז .יתחונמ תא הדירטמש תיסוכ (...ילש
.םישנ לש ינפוג-םלועל-דימתה טופישה .הירוחאמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/3/01 14:59
ףלא :תאמ
םיידש וא םיציצ ,תופ וא סוכל הבוגתב
תלקושש תחא וז תיסוכש ןיבת הדליה ,זעוב
הככ רבדתו הככ בושחת הימ םא קר וליק 40
תיסוכ הז המ יבגל תרחא העד שי הימל םא לבא
תועמשמה תא אקווד םינפת הדליהש הביס ןיא זא
."דואמ הזר" לש
ישנ יפוי יבגל תיפיטואירטס אלו האירב העיד שי הרוהל םא
.וזה הבישחה תרוצ תא ומינפי וידלי םג זא
ינוציח הארמ יפל קר םישנ םיטפושו םייחטש םה םירוה םא
תוהז םהל ושבגיש דע תוחפל) ךכ ושעי םהידלי םגש ריבס זא
םיקימעמ רתוי תצק םה םירוהה םא לבא ,(תיאמצעו תרגוב
זא ,הלש םייסנכמה תדימב קר תדדמנ השיאש םיבשוח אלו
.םירחא םירבד ךירעהל ודמלי םידליה םג


םישמתשמ הלימ הזיאב ייניעב בושח תוחפ
"הכיתח" וא "הפאש" ,"תיסוכ" ךכ רחא דיגי דליה םא
.בושח תוחפ תצק הז
הארמהמ םיבושח רתוי םירבד שיש ןיביש בושח רתוי
הלש םייסיפה םינותנה ךסמ רתוי איה השיאשו
שמתשי (ןיטולחל ימיטיגל ןויד) ינוציחה הארמב םינדשכ
המ לכ הזש בושחל אל רקיעה ,ויניע תוארכ םילמב דחא לכ
.עיצהל םישנל


תואמגודב ךמשב שומישה לע לצנתמ ינא ,הימ)
(המגוד רותב קר ךלש םשב יתשמתשה ,תיללכ התייה הנווכה
ףלאל וביגה
 
 
26/1/05 15:46
למיג :תאמ
םיידש וא םיציצ ,תופ וא סוכל הבוגתב
אטאטמ - שרק אל ,םינבשיו םייקומח הז תיסוכ
למיגל וביגה
 
 
3/3/01 17:44
הנאירוא :תאמ
זעובל הבוגתב
ןמש יתייה וליפא
תלדב סנכנ אלש הזכ
לקוש יתייה וליק האמו
תלאוש התיה אמא
"?לכוא אל התא המל"
"ינא אוה הזה דליהו"סלטא הדוהי
הנאירואל וביגה
 
 
4/3/01 11:01
Evil the Beaver :תאמ
זעובל הבוגתב
תמורגו TypeCast ונל השוע תא לבא ,הקייוצ בהוא ינא ,ןכ
.יללכ ןפואב ער תוארהל ונל
Evil the Beaverל וביגה
 
 
4/3/01 7:59
ימענ :תאמ
תנווכתמ תא המל תיסוכ תרמוא תאשכל הבוגתב
!ףוא
ןיבמ אל התא הנמש םג תויהל הלוכי תיסוכ
הז תא הל שיו בוט תארנש יהשמ תאז תיסוכ
הזר קר אל תאז תיסוכ
תונמנמש תויסוכ הברה ךל לכ יתיאר
שממ הנמש תחא תיסוכ םגו
שארב הנומת לש ןייניע לכה הז
הנומת -הלימ
ולש תונומתהו דחא לכ
תאמחומ השיגרמ ינאו תיסוכ יל םירמואש שי זא
ימצע האור רשי ינאו תיסוכ יל םירמואש שיו
ירחא םיצצונ םיליבש ריאשמו תובבוחרב רבועש ףטפטמו קנע סוככ
זא םגו
יתוא זיגרמ אל הז
דואמ יתוא קיחצמ טושפ הז
ימענל וביגה
 
3/3/01 11:15
הנאירוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לכ הב תאצומ אל ,בגא ,ינאש) "תיסוכ" הלימה לע קר םירבדמ םכלוכ
.(ער
םילימה-תסבכמל המגודכ "תיסוכ"ה תא האיבה עלס הימש ינמודמכ לבא
.העוט ינא םא יתוא ונקת אנאו ,תיטסינימפה
!לכה לש תוליז שי יכ .ןוכנ .הפשה לש תוליז שיש םינעוט םתא
שממ הז .םייתרבח םיכילהתמ תקתונמ אל איהו תוברת-תיולת איה הפש
םינמיסה-תפשבש ,ךכ לע םישרחה-תליהק תא ונמזב ומישאהש ומכ
.עגופו בילעמ אוה ,טקרוק ילקיטילופ אל אוה "יול דוד"ל ןמיסה
רתויש המו .לכהמ .בלעיהל רחוב יול דוד ירה ,בילעמ אוהש יאדווב
.תאזכ הלימה םג זא ,ינצקוע אוה יול דודל סחיה :בושח
ילכ קר ןה םילימ .תיב-קדב ושעתש בטומ ,סמח םיקעוז םתאש ינפל
זא סקסה ןיינע לש תוליז שי םאו ,אליממ הרבחב הרוקש המל יוטיב
.הככ הארית תירבעה םג
רתוי הז "ןימ יסחי ונמייק" רמול המל ?"תוליז" המל ,ללכבו
םויק"ה החודו ינכט הארנ הז יל ?"וניידזה" רמולמ דבוכמ
תושעל" גשומה ."השיאב רבג תאיב" ףידע רתוי רבכ ."ןימ-יסחי
?םירמוא המ זא .שי דימת אל .הבהא םש שישכ .ןייוצמ "הבהא
.הימ ,תמליא ייהת םא םג בלעי בלעיהל רחובש ימ ,יתעדל
.הלימ לכמ יתינהנ ,רמאמ הלחא


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
3/3/01 11:38
ןהכ זעוב :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
!םיגשומה ןיב לדבהו תועמשמ שיש ןבומכ


.םתורכהל תונושארה םייתנשב "םיניידזמ" תוגוזה בור


"םיאלמ ןימ יסחי םימייקמ" םה הז ירחא


(-:
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/3/01 11:49
ןועדג :תאמ
...םיאלמ ןימ יסחי םויקל הבוגתב
רשע ירחא םיאלמ ןימ יסחי םייקת התא ,זעוב ,בוטה הרקמב
יכ .םיישדוחב םעפ הרקי הז ,םייקת םא םגו .םיאושינ תונש
םייחב הז הככ
ןועדגל וביגה
 
 
3/3/01 17:13
הנאירוא :תאמ
...םיאלמ ןימ יסחי םויקל הבוגתב
...יישוריגל הביסה לע תילע הנה הלאוו
הנאירואל וביגה
 
 
5/3/01 12:42
ריזח שאר :תאמ
...םיאלמ ןימ יסחי םויקל הבוגתב
?ךרובע ידמ רתוי היה הז .המל
ריזח שארל וביגה
 
 
3/3/01 11:46
דמלמ לעי :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
(יתעדל) םזינימפה לש הלשכמהמ קלח
םירוק םש יתימאה םלועב אלו - םילמב יביססבואה קוסיעה אוה
.םירבדה
:תאז םע דחיו
ונישע' - ו .תונוש תורוצב ,םירבד אטבל ונלש ךרדה ןה םילמ
ףידעש ןבומכו 'ותיא יתבכש"מ עורג רתוי יניעב אוה 'הז תא
תבשוח ינאשכ לבא ,'םיסחי ותיא יתמייק' רשאמ 'ותיא יתניידזה'
לע יתאצמהש רופיסב היובש לכה ךסב ינאש הלגמ ינא קמועל הז לע
דיגהל קיחצמ ארונ טושפ הז ירה .הלאה םיגשומהו םילמה
והשמ - 'חזרמה תיב' דיגהל ומכ ךחוגמ הז ,'םיסחי ונמייק'
..'באפ'ו 'וניידזה'ל דוגינב ,ןיטולחל תויסקס לוטנ
דמלמ לעיל וביגה
 
 
3/3/01 15:41
הילו'ג :תאמ
םילמ ,םילמ ,םילמל הבוגתב
הב שיש תודוהל שי ,ילע הביבחה הלימה אל וז "תיסוכ"ש תורמל
.תרחא הלימ לכמ בוט רתוי הברה ןושלה לע לגלגתמש והשמ


הנהכ דועו "הווש" ,"הצצפ" ,"תיוסכ" ומכ םילימ דיגהל וסנת
ומכ והשמ ,תיטירב תוחרזא םע םילימ המכ םג ולגרתתו ,הנהכו
ךיאב יולת לכה ,הבוטהו הנשיה Fuck וא Sucking וא Shagging
דואמ והשמ ןהב שיש הלאה םילימה לכ ,ןושלה לע לגלגתמ הזש
.דוסה ןומט ןאכ - עלוקו רצק דואמ ,יסקס דואמ ,יתיצמת
הברה ונל תועמשנ תיקלטיאהו תיתפרצה הפשהש הביסה םג וז
לכו 'ע -הו 'ח -ה םע תירבעה הפשהמ תורדהנו תוינשוח רתוי
..."ירש ןומ" - ומכ עמשי אל םלועל "יבוהא"ו ,היתונופצ
"קתממ" וא "הירכוס"מ בוט רתוי עמשנ "ןובנוב" וליפאו
.....וא
,הלוז הרוצב ונלש ימיטניאה רביאל תסחייתמ"תיסוכ"ש ןוכנ
,אימחהל דימת איה הנווכה הרקמ לכבו .תרחא תעמשנ איה לבא
.היצטונוקהמ ונלש תוגייתסהה תורמל
עמשנ "לגתשהל" -ו "בכשל"מ בוט רתוי עמשנ "ןיידזהל"ש ומכ
..."הבהא תושעל"מ בוט רתוי


,תאז לכב ..."יציצ" לע ייניעב םיפידע ,תאז תמועל ,"םיידש"
.תוינשוחה תא השוע 'ש-ה
הילו'גל וביגה
 
 
3/3/01 17:50
הילו'ג :תאמ
ןושלה לע לוגלגהל הבוגתב
"רומא ןומ" - אלא (יריקי) "ירש ןומ" אל הז "יבוהא"
...


.תושעל המ ,הדולח תצק
הילו'גל וביגה
 
 
3/3/01 18:03
הנאירוא :תאמ
:קי'צנוקית ...ןושלה לע לוגלגהל הבוגתב
.הילע ןיאו ,הבהאה תפש איה תיתפרצ
.ידכב אלו - המש לע הקישנ שי
!בוט רתוי עמשנ לכה תיתפרצב
הנאירואל וביגה
 
3/3/01 11:49
םתח רואיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ירבא רואית ייוניכ לעמ תיטסינימפה הרוזנצה תרסה דעב ינא ,הימ
יבאשמ לוצינל הייטנ לעבכ ,תאז םע .ךרמאמב תגצהש יפכ 'וכו ףוגה
םצעב אוה "סוכ"ש ךכל בלה תמושת תא בסהל הצור ינא ,תירבעה הפשה
הקיתווה תירבעה הלימה תא לצנל רשפאמש המ ,השאה ףוגב בקנה
אורקל רשפא לשמל ךכ ."תיסוכ"מ תוחפ אל ריר הליזמה ,"הבקנ"
"!םויה תא הבקנ וזיא ,ואוו" :תולעפתהב
םתח רואילל וביגה
 
 
24/2/03 13:10
הכימ :תאמ
!םויה תא הבקנ וזיא,ואוול הבוגתב
סקס
הכימל וביגה
 
3/3/01 11:50
הנקזתחא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תחא לכ ?חונימה ןיבל האמחמה ןיב דירפהל רשפא יא ???םכל הרק המ
םירבאהמ הז תא לבקל המל לבא ,אל המל ,"הווש" תויהל הצור
התיה דימת ,הליעגמ הלמכ הלמה ?חור תוסגו תוללקל רוקמכ םיעודיה
םואתפ .(אמגודל קר ,ק'מא סוכ) רתויב תותוחנה תוללקל תרבוחמ
לבקל הזמ םיבוט תומוקמ ןיא ?קהוב רהוזו תווצקב בהז םע הלמ איה
?תוקשחנל הארשה
ינאשכ לבא ,הקיטתסאל תושיגר וז ילואו תמאב תורודה רעפ הז ילוא
הלמה וליאו ,תצווכתמ ינא "תיסוכ" תרעוכמה הלמה תא תעמוש
..ןהיניב רבחל ןיאו שפנ לכל הווש "יציצ"
הנקזתחאל וביגה
 
 
3/3/01 12:09
ןועדג :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
רדסב הז זא ,ןכ םאו ?דיגת הרוחבש רדסב הז "ותוא יתנייז" םאה
דיגהל היעב הזש תבשוח אל תאו "?התוא יתעקת" דיגי רוחבש
הפיא - ללכבו (...הפב 'צ תואה ידמ רתוי) "םיציצ'ת הל יתצצמ"
ומכ קוידב הז יציצ) תויתודלי ,חור תוסג ןיב וקה תא םיריבעמ
דחא אוה ,"יתוא ןייזתש הצור ינא") המיענ תורישי ןיבל (!יפיפ
(עומשל תווקל לוכי רבגש םיבינגמ יכה םיטפשמה
ןועדגל וביגה
 
 
3/3/01 23:47
לטיור :תאמ
תונרקסמ תולאש המכל הבוגתב
.ומצעל םש דחא לכ לובגה תא
,"ךל שי םיבינגמ םיציצ הזיא ייאוו" יל דיגי והשימ םא
םא .הז לע ול ריעא ינא ,ןקדזמ ןחרט אוה הזה והשימהש דיגנו
רבחה םאו ,הדות דיגאו ךייחא ינא ,הז תא יל דיגת ילש הרבח
חצפאו ,"םולכ תיאר אל דוע" דיגא ינא ,הז תא יל דיגי ילש
.זיטפרטסב
ותוא םאו ,(עמשמ יתרת)ופוגל הרקמ לכש ,איה ילש הדוקנה
.הנוש היהת ילש הבוגתה ךכ ,תונוש תויצטונוקב רמאי טפשמ
לטיורל וביגה
 
3/3/01 13:21
ידע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הנומתל בל ומיש,ידמ הזר אל,ידמ הזר לע ןאכ ןוידה לכל עגונב
.הבתכה שארב
ידמ הנמש אל,ידמ הזר אל !תיביטמיטלואה תיסוכה רמאנש ומכ
(...תיטיירטסהו תישנה יתעדל תוחפל) תויסקס תפטונו
ונלוכ לע יאוולה
ידעל וביגה
 
 
22/6/01 16:01
???אל ימו תיסוכ ימ עבוק ימ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
??אל ימו תיסוכ ימ עבוק ימ הלאה תויוטשה הז המ
ויניעב תיסוכ תבשחנ הנמש רחא והשימ ינייעב
םלועב רתויב הזרה השיאה וז תיסוכ רחא והשימ ייניעבו
תיסוכ השיאל הרדגה ןיא זא
עצמאב ,הנמש , הזר
???אל ימו תיסוכ ימ עבוק ימל וביגה
 
3/3/01 14:55
timeisnow :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אל ןה:םויה לש םישנה לש היעבה תא השעמל תמכסמ וזה הבתכה
תיסוכ הלימהש ולאכ שי דחא דצמ.ךכ שממ.תוצור ןה המ תועדוי
(הימ ומכ) ולאכ שיו ("??לכש יל ןיא םג,המ") ןתוא בילעת
יוטיב ףא לע יתעמש אל ןיידע ינא,הרקמ לכב - האמחמ וזש תובשוחש
אוה - םירמוא רבכ המ) בילעמ יוטיב לעכ רבג ראתמש
.(??רמול רשפא רבכ המ,המ...הווש,ךיתח
ישנה ןימהמ ירבגה ןימה לש "תושירד"ה לע העיבצמ וז הבתכ,ןכש המ
?יפוי - תוילמינימ יד ןה תושירדה םישנל וליאו,"תיסוכ" היהתש -
םינומש-רטמ-תיסקס הרוחב יתיאר םימעפ הברה ??םירבדמ םתא המ לע
לש ךויח לבא,רעוכמ דאווג םע תכלוה םילנרו'זהמ האצי שממש
רשאמ ןכל בושח רתוי הארנכ ןקנקה ןכותש הארמש המ...רלוד ןוילימ
...ולש םורכה יופיצ
המ - האימחמ רתוי הברה איה תיסקס הלימהש בשוח ינא,בגא
איה רשי זא "!םויה תיסקס הז'מ" איהש יהשימל רמוא התאשכ,ןכש
(...םישנה לש שארה תא ןיבת ךל,ןכ..התיא יניצ התאש תבשוח
ןהמ ואצת ךיא עדוי םיהולא קרש תומרונב תועוקת תונבה ןתא,רוציק
תולבוס ןתא,םשה ךורב...ןתא לבא,םהמ םינהנ ילוא םירבגה ונחנא -
.ןכילע יל רצ שממ,תמאה...םוי-םוי הזמ
timeisnowל וביגה
 
3/3/01 15:28
עגרל חרוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
That which we call a rose by any other name would smell as
sweet


םצעה םשמ הקתנתה "תיסוכ" הלימה וב בלשל ןתעגה םא דאמ הפי הז
ןיבהל תולקב רשפא ,הזה עגרב .המצע ינפב תדמוע איהו התוא רציש
.התוא רציש ףוגה רביאל אלו הפוג האמחמל תוסחיתמש הלא לכ תא
הרבחל רמוא ימצע תא האור אל ינא ,ומוציעב ןיידע ךילהתה ילצא
הלימה ירובע יכ ,ילש םירבחה לש תונבל אל חטבו ,תיסוכ איהש ילש
.םייוסמ דאמ חיר המיע תאשונ ןיידע "תיסוכ"


שמתשהל אל וא שמתשהל הבוט הביס ןה תררועמ הלימש תויצאיצוסאה
ןיידע הז ולצאש ללגב קר "קדרב" הלימב שמתשהל ברסמ ילש אבא .הב
קדרב הלימה יליבשב .היקנ ןושל לע רמוש אוהו תונוז תיבל רשקתמ
,ןגלבמ ץוח רבד םושל התוא רשקמ אל ינא יכ ירמגל תימיטיגל
תרבדמ איהו ,הזה דמעמב איה "תיסוכ" ילש רבחה לש תבה ליבשבו
,רבגל "יסוכ" ראותה רצונש עגרב .הלש יסוכה רבחה לע תויעבטב
רותב ,ילצא לבא ת/רבודה לצא יח אל רבכ הלימה רוקמש רורב
.עירפמו םייק דוע אוה ,עמוש


םימעפל וא תממהמ ,תיסקס ,תכשומ ,הפי תויהל הלוכי ילש הרבחה
ינא לבא םיציצ הל ןיא ,בגאו .תיסוכ אל םעפ ףא איה .הדומח םתס
.הלש םיידשה לע תמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
3/3/01 18:17
הנאירוא :תאמ
?What's in a nameל הבוגתב
.היחי ותנומאב שיא ,ןכאו
.לובלובב ול ךושמא "םיפי םיציצ הזיא" יל דיגי והשימ םא
."םיידש" קר יליבשב
והשמ ןהב האור אל ינא יכ ,היעב יל ןיא םילימ הברה םע לבא
."סוכ"ל ילצא רשקתמ אל שממ "תיסוכ"ו ,לוז וא ךלכולמ
,הל עירפמ הזש ימ :לטיור הרמאש ומכו ינומכ םלוכ אל לבא
.ריעתש
.ןוכנ הככ טושפ המכ


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
3/3/01 15:39
ולול :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,התוא תבעתמ שממ ינא תמאה ןעמל ,תאזה הלימה תא תבהוא אל ינא
ינא ,ןכו
הלימ וז תיסוכ .תיסוכ ןתוא םינכמשכ םיבלענש ולאמ ןכ אקווד
.ךכ טושפ ,הליעגמ
המל עגרכ הנשמ אלו .ואל ותו ישנה ןימה רביא תא תראתמה הלימ
ררושמה ןווכתה
תיסוכ ךל אורקל רחב אוהש איה הדבועה ,תיסוכ ךל אורקל רחבשכ
וא ,הפי אלו
תורחא םילימ יפלא דוע וא תישנ וא תיטנגיליטניא וא היפהפי
ףילחהל תולקב תולוכיש
.ןבצעמ הז ,עגופ הז .ישנה ןימה רביא תא לכה ךסב תראתמה הלימ
והשימ םאו
...התיבהו תוריטס יתש ,הככ יל ארקי
ולולל וביגה
 
3/3/01 15:43
Joe :תאמ
עלס הימל הבוגתב
סמסמלו ריתסהל תנמ לע ,ךכרל תנמ לע הפשב םיתיעל םישמתשמ םישנא
ילית ובתכנו ,"םילימ תסבכמ" רמאנ הז לע .םהירבד לש תועמשמה תא
.םילימ לש םילית
לשמל .ךילהתה תרכה לש תובושחה לע ריעהל קר הצור ינא הרצקב שממ
,םיידש הלימה לש םזימפיא אוה הב שומישהש הלימ איה םיציצ -
ןכא איה ,ןיטקהלו שטשטל הזה ןויסינה ללגב .ןתוא ריתסהל וליאכ
,"םיחיטבא" ,"תולמופ"ש םשכ ,םימייוסמ םישנא יניעב הסגכ תספתנ
.ורשקהמ רביא איצוהל תונויסינה ראש לכו "טנורפ"
םש םגו ,ולש םומיסקמל דע יוטיב לש הנצקה אוה ךופה ךילהת
אל .תנייוצמ אמגוד הז סוכ . העיתר תובר םיתיעל איה הבוגתה
,(תופה ןיבל הניב לובלבה עשעשמ ,בגאו) סוככ הניגאוה לא הינפב
.סוככ םישנ לא הינפב אלא
ינא ןבומכ וילעש המ ,תונטקב קוסיע הזש םיגרטקמה ודיגיו ואובי
הלבקה רוציל סלבג דחא הסינ רשאכ ןטק הזש בשח אל שיאש ךכב הנעא
אלש תנמ לע) תופסונ תואמגוד .(?םינודוהי) םידוהיל םירבכע ןיב
.םזימפיא לש יפוי ,יטנמור עקר לע חצר - (האושה תוליזב דשחא
"םזינימפ" יוטיבה לש סחיה לשמל אוה הלימ ןכות לש ףסונ יוניש
תיבסל ,תינקעצ ,תמפושמ השיא ונתיאמ םיבר םיניימדמ ועמשלש
.ןודמ תפאושו
ברעתהל לבוקמ אל םעט יניינע לעש תורמלו ,דובכה לכ םע זא
,הניגאו וא ,סוכ ילש רוחל אורקל ךישמא ינא ,תחלצב םירחאל
,תיסקס ,הכלמ ,היפיפי - יניעב האנ ינוציחה הארמש השיאלו
הנוכתה תא קוידב הילא םיכיישמש םייוטיבה ראש לכו המיהדמ
.הדות ,םיידש םיארוק ילש םיציצלו .תבשוח ינא הילעש
Joeל וביגה
 
 
3/3/01 16:18
עגרל חרוא :תאמ
םזימפיא ןיינעבל הבוגתב
...ילש הרבחה תאש ובשחי דוע ,יה


:-)
עגרל חרואל וביגה
 
 
3/3/01 16:37
Joe :תאמ
םזימפיא ןיינעבל הבוגתב
.ןוכנ תויהל ליבשב ידימ ינויגה הז
Joeל וביגה
 
3/3/01 15:47
תיגולורמונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תופ וזיא יל רמוא היה יתומולח רבג םא השוע יתייה המ ההות ינא
,םויה תאש
השעיש וינפל תננחתמו ויתועורז ןיב לא הצר יתייהש חוטב אל שממ
םידלי יל
תיגולורמונל וביגה
 
 
3/3/01 15:56
Joe :תאמ
םויה תא הניגאו הזיאל הבוגתב
רתוי - קייודמ רתויש המכו ומשב אורקל רשפא רביאלש איה יתעד
םע דחא לכו קוידה רקיעה ,הנשמ אל - סוכ ,הניגו ,טנאק .בוט
.ולש הריחבה
תיסוכ - יניעב חור תוסג הז רביא לש םשב השיאל אורקל
.םירקמב בורב קייודמ אל םג הזו ליפשמ הז ,סמונמ אל הז .לשמל
אלו םיידש ןכ לעו - ומשב רבדל האירק םג יניעב קידצמ קוידה
.טנורפ
?שי
Joeל וביגה
 
 
3/3/01 18:01
תיגולורמונ :תאמ
בוש ריבסנ ,תנבה אלל הבוגתב
יל שי .תופ ,הניגאו ,סוכ יוניכה םע הייעב םוש יל ןיא
יתוא הנכמ רבגשכ הייעב
םלועב הלודג יכה האמחמה תא יל ןתנ אוהש המ םושמ בשוחו ךכ
תויהל ילעו
!ךכ לע ול הדות תריסא


?שי
תיגולורמונל וביגה
 
 
3/3/01 20:13
Joe :תאמ
טלחהב יתנבהל הבוגתב
!תומיכסמ ונחנא


?היהי המ
Joeל וביגה
 
 
4/3/01 12:54
תיגולורמונ :תאמ
םידקתל הבוגתב
:)
ו'ג בוט םוי
תיגולורמונל וביגה
 
 
3/3/01 19:41
ןהכ זעוב :תאמ
בוש ריבסנ ,תנבה אלל הבוגתב
םולהי - הלמ לכ .רתוי בוט תאז רמול יתלוכי אל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/3/01 16:24
עגרל חרוא :תאמ
םויה תא הניגאו הזיאל הבוגתב
.קודבל לק הז תא


! םויה תאש תופ הזיא ,תיגולורמונ ,ואוו
עגרל חרואל וביגה
 
 
3/3/01 17:32
תיגולורמונ :תאמ
יוסינל הבוגתב
.וי רופ תונבר רומ ונ
....םייחרזא םיאושינ םומיסקמ
תיגולורמונל וביגה
 
 
3/3/01 23:48
חחרפ :תאמ
םויה תא הניגאו הזיאל הבוגתב
הליווא אלו ...התופ : רמוא היה הארנכ אוה
..הגיגד אלו תיתופ


...ךכ וא ךכ


רוטסיא הללא
חחרפל וביגה
 
3/3/01 16:11
היגלש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
המל .תותיחנ ישגרמ תלבוס םתס ,וזכ הליממ תבלענש ימ יתעדל
תרתתסמ הז ירחאמש רורב ירה !?הלימה לש שרושלו הקיטנמסל ספתיהל
.יטסיניבוש רומוהמ תונהיל תלגוסמ תויהל אל ומכ ךרעב הז .האמחמ
ןכ םא אלא ,האמחמ וז "ןויז הווש" והשימ/יהשימ לע רמול םג
!ללכב ןימ ייח םמצעל םילחאמ אל אוה/איה


ןוסוכ הזיא הז שארב יל רבועש המ ,הווש רוחב האור ינאשכ
...סוכ ול ןיאש רורבש תורמל ,ףרוטמ


תואריהל ידכ השוע ינאש םיצמאמה לכ ,הז לע תבשוח ינאשכ ,תמאה
המכ תחא לעו ,תיסוכ שיגרהל לכואש ידכ ...םה 'וכו תוזרל ,בוט
ףוטחי אל אוה הריטס םוש .םינפב הז תא יל דיגי והשימש המכו
((((-: יליוואו בחר ךויח קר ,ינממ
היגלשל וביגה
 
 
3/3/01 16:30
ידע :תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
הווש ינאש ול רמא ותיא יתאציש דחא לש רבח םעפ !קוידב
הווש רמוא הז םירכזה תפשבו הווש ארקנ הז ונתפשב זא.ץוציפ
(ותעדל תוחפל) בוט תיארנ ינאש רמוא הז יללכ ןפואב לבא ןויז
.אימחמ הז, הז לע ולכתסת אלש ךיאו
ידעל וביגה
 
 
6/5/01 8:32
levisem :תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
תוארהל תנמ לע ,ןויז הווש הלימהמ וא תחא ךרדמ רתוי שי
.התברקב תויהל םיצורו התוא םיבבחמ המכו הפי איה המכ השאל
levisemל וביגה
 
 
3/3/01 17:25
תב :תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
ינא .ןויז הווש תויהל הכירצ אל ינא יכ הזמ תאמחומ אל ינא
אלו .(ינויסנמ) יל אצמא -הצור ינא םאו .אלש וא ןויז הצור
יאלג םע תפתושמ הפש יל ןיא .והשימ ליבשב סוכ תויהל הצור
םדא ינב םהש הלאכ .םירבג םע תפתושמ הפש יל שי לבא .םיסוכ
ןייזו סוכ ןימ קר .ןיפושפיש יניינעל רבעמ םג םתא יל שישו
תויצטונוקבו היברה ירבא יחנומב שומישה .יתוא םיממעשמ
תויהל הל בוטש ימ .רשקה תוכיא לש סוקופה לע דיעמ תוליזומ
יליבשב .הליבשב החמש ינא - הזב תקפתסמ איהו ןויז הושו תיסוכ
םיבר םיכרצ יב ריתומו קפסמ וניא תיגוזה היווהה זכרמכ ןימ
יל םיקינעמש הלאכ תאצומ כ"דב ינאש רחאמ .םיקפוסמ אל םיפסונ
הלוז הפש .תונולת יל ןיא - םירחא םיכרצ םיקפסמ םגו ןימ םג
השגרה יל תנתונ - היצקובורפכ תרזוח איהשכו יתוא תשגרמ אל
.בל תמושתב תוכזל תורחא םיכרד ריכמ אל הב שמתשמש ימש
תבל וביגה
 
 
3/3/01 20:44
היגלש :תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
,תב


תלזלזמ אל םג ךא ,ןויז הווש תויהלב תקפתסמ אל טלחהב ינא
,םה המ תרכוז שממ אל ינא ןיפושפיש יניינע יבגל .הזב
אל" טושפ תועמשמ רסח ןימש הנקסמל יתעגהש הטושפה הביסהמ
תויהל בהוא דחא לכש תבשוח ינא ,הרקמ לכב ."החריטה תא הווש
- הבילעמ הרוצב השענ אל רבדה דוע לכו ,קשחנ שיגרהלו
לוספ תאצומ אל ינא - ןובלע תיסוכ הלימל תסחיימ אל ינאו
.ךכב
תדדומ ינא הנושארל רבג/רוחב האור ינאשכ םג יתרמאש ומכ
(-: ."תויסוכ דמ"ב ותוא


,תיגולורמונ


((-: םירחא קיפסמ שי) ילש קיקה אל ןה תויטסיניבוש תוחידב
אלו ,תויצרופורפב לכה תחקל תעדל ךירצש תבשוח ינא לבא ,(
יפוא תולעב תוחידב תמועל ולאכ תוחידבל תובישח רתי סחייל
.םוקע ךויחל קר תומרוג ןה םומיסקמ .לשמל ,ינעזג
היגלשל וביגה
 
 
4/3/01 12:53
תיגולורמונ :תאמ
:הככ זא ,ייקואל הבוגתב
תוחידבה :תוירוגטקב ךלצא יוצמ אל יטסיניבוש רומוה
?תוינעזגה
ןויווש לבקנ אל םלועל םישנה ונחנא המל ןיבהל הליחתמ ינא
....םעפ ףא יתימא תויוכז
תיגולורמונל וביגה
 
 
5/3/01 9:47
היגלש :תאמ
היגלש ייהל הבוגתב
תוחידבמ םימעפל תעשעושמ ,היגלש ,תחאש ללגבש
.תויוכז ןויוושל םלועל עיגנ אל ,תויטסיניבוש


:-))
היגלשל וביגה
 
 
5/3/01 12:20
תיגולורמונ :תאמ
חוטב ,ןכל הבוגתב
.יתריקי ונימלועב תויגלש הברה שי
:)
דימת אל ינא םג .םולכב ךתוא המישאמ אל ינאו
....טקרוק ילקיטילופ
תיגולורמונל וביגה
 
 
6/3/01 11:45
הנאירוא :תאמ
חוטב ,ןכל הבוגתב
.ךתיא ינא
.לכ םדוק ךמצע לע קוחצל תעדל הז אירב רומוה-שוח
ילב ,הקיחצמ איה יכ םתס הבוט החידבמ תונהל תעדל
תוחידבמ תקחוצ תישיא ינא .תורתסנ תויועמשמ הב שפחל
,(תיטסיניבוש אלו ,השיא ינאש תורמל) תויטסיניבוש
םישרח לע תוחידבמ ,(הינלופ ינאו) םינלופ לע תוחידבמ
אנמחר ,המצעב םישרחה-תליהק האיצמהש הלאכ דועו)
.דועו (!ןלציל
!!תוקיחצמ ןה ,תוכחוגמ ןבורש הנשמ הז המ


קחצנש ידכ תויטקרוק ילקיטילופמ חירסהל בייח לכה םאה
?הנהנו


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
6/3/01 12:19
היגלש :תאמ
הרקי תוחאל הבוגתב
?תויחא תמאב ונחנא ילוא


,תוינלופ לע תוחידבמ תקחוצ ינא םג
:תרמוא דימת הז ירחא קר
"...ןוכנ אל הז ,ןוכנ אל הז"


:-)
היגלשל וביגה
 
 
7/3/01 20:50
תיגולורמונ :תאמ
הרקי תוחאל הבוגתב
יתוא לבא .רבד לכו אשונ לכ לע קוחצל רדסב הז
תוחידב לש תוירוגטק יתש שי
תורפוסמש םידוהי לע תוחידב :תוקיחצמ שממ אלש
תוחידבו םימשיטנא י"ע
םיטסיניבוש ינימ לכ םיעקותש םישנ לע
םחור תולדג תא םיצעהל ידכ םיטסיאוצאמו
תיגולורמונל וביגה
 
 
6/3/01 1:10
gaya :תאמ
היגלש ייהל הבוגתב
תא ונל םיחתופ אלש הז לע רטקנ ותוא לבקנש םויב יכ
ונל םירזוע אלו דבכה קיתה תא ונל םיבחוס אלו תלדה
קיספהל ליחתנ אלש דע רוציקב ......ו......ו...ו תיבבו
סחייתהל קיספי אל דחא ףא ,תונוש לאכ ונילא סחייתהל
ךכ ונילא
gayaל וביגה
 
 
4/3/01 14:09
חחרפ :תאמ
:הככ זא ,ייקואל הבוגתב
"החריטה תא הווש וניא תועמשמ אלל ןימ"


:רמול לוכי קר ינא ךכ לעו


....החריט אוה ןימ הרובעבש ימ תבשוח הככש ענכושמ ינא
חחרפל וביגה
 
 
4/3/01 15:09
ףלא :תאמ
:הככ זא ,ייקואל הבוגתב
חירטמ יד תמאב אוה תועמשמ רסח ןימ


ךייח תבהא םע קר ןימ םייקל ךירצ אל ,אל
תועמשמ וזיא הזל היהתש יוצר לבא
החריט יד תמאב הז זא םולכ הזב ןיא םא
םירזיבא ינימ לכב שמתשהל רשפא ירה
ירחא קוביחו ינפל ןיי םע החורא םיכירצ אלש
קוביחהו ןייה ,החוראה זא ,תועמשמ רסח ןימה םא)
(?אל ,עגיימ יד ןיינעל םיכפוה


הייגלש הנווכתה הזלש חינמ ינא
התיא םיכסמ ינאו
ףלאל וביגה
 
 
4/3/01 16:43
חחרפ :תאמ
:הככ זא ,ייקואל הבוגתב
......ונימ תא ןימ אצמ :ךל רמול אלא יל ןיא


.החריט וניא םלועל ןימ ייניעב


טקשו שיגרו םיענו גנעמו שגרמו ביהלמו ריעסמ אוה
................ו עיגרמו קבוחו ףטלמו
.םירחא םיביכרמ םע אוה םימעפל ,הבהא םע אוה םימעפל
אלש הווקמ .הזה ןימב יתלקתנ אל ??????????החריט
!!!ילצא ...וב לקתא
חחרפל וביגה
 
 
4/3/01 21:32
ףלא :תאמ
:הככ זא ,ייקואל הבוגתב
התאש ומכ םילודג אל וניניב תועדה יקוליח ,עמשת
בשוח


םירבדה לכו גנעמו שגרמו ביהלמו ריעסמ אוה ןימ םא
תבתכש םיפסונה
?ןוכנ ,תועמשמ רסח אל רבכ אוה זא
ןיאש ןימל ןווכתמ ינא תועמשמ רסח ןימ בתוכ ינאשכ
וב
דיל יו דוע םושרל ליבשב סקס תושעל ןוצרהמ ץוח רבד
דוע
"םינייז" לע ןוידה האר) הנומל דחא ףיסוהלו םש
הבוגתב יתלהינש
םע לבא הבהא אלל סקס .(ודנל ןדיע לש רמאמל
םירחא םיביכרמ
המ לכ וירחאש סקס לבא .הדימ התואב בוט תויהל לוכי
איה וא) התאש
לוכי (הלצא וא ךלצא הז םא יולת
תכלוה אל איה המל ,ןושיל תמ ינא ,ףוא" הז בושחל
יד אוה "?התיבה
סקסב תלקתנ םרטש ךליבשב חמש ינא ,ייניעב החריט
הזכ
םייוסמ בלשב ונממ םהל רבשנשו ןכש ולאכ הברה שי


וב לקתית אלש ךליבשב הווקמ ינא םג
ףלאל וביגה
 
 
4/3/01 22:54
תב :תאמ
:הככ זא ,ייקואל הבוגתב
:דאמ טושפ תויהל לוכי הז
(הלחמ בקע לשמל) ןורטסוטסטה תמרב תמייוסמ הדירי
שוחל ךל םורגל הלוכי
החרט קר אל הז ןימש
ליעגמ שממ אלא
השגרה יל שי לבא
(הלילחו סח) הזכ הרקמב םגש
הזה םוחתב בוט התאש המכ היכורככ קועצל ךישמת התא
השודק הרפ םויה וז ןימ יכ
חכ תנגפה לש גוס
תבל וביגה
 
 
5/3/01 0:13
חחרפ :תאמ
:הככ זא ,ייקואל הבוגתב
...ךל אב הז הפיאמ ןיינעמ


"..הזב בוט התא המכ קועצל ךישמת התאש"


...הייכרוכהמ הארנכ


בגא ?הייכורכ הז המ


?ילוא ,האיגשב קר הכיכר
חחרפל וביגה
 
 
5/3/01 9:44
היגלש :תאמ
:הככ זא ,ייקואל הבוגתב
!קיירב א ימ ביג


.רתוי תנבומ היהא תואכרמב שמתשא םאש ימותל יתבשח


אוהש רחאל היינש קוידב תונקיר תשגרה ךב ריתומש ןימ
.החריטל יניעב לושמ םייתסמ
,היווחה לכ "הפ השוע אוה/ינא המ" ימצעל תבשוח ינאשכ
איה הנווכה .ןוימטל םידרוי תוקרי ראשו תומזגרואה
.תרביד םהילע "עיגרמו קבוח ,ףטלמ"ב רסוחל רקיעב


.לכה הז
היגלשל וביגה
 
 
11/2/10 23:14
ימאי :תאמ
ךחגל יל השרה ,חחחחחחחחל הבוגתב
אל ןפוא לכב ינא .ןוימטל םידרוי תוקריה ,חוטבש המ
.טלסל רזוח שומיש םהב השוע יתייה


? יסוכ יכה קריה םכתעדל והמ
? הרב-סוכ ילוא
ימאיל וביגה
 
 
8/5/01 9:09
levisem :תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
.ןיינעל הבושת
levisemל וביגה
 
 
3/3/01 17:46
תיגולורמונ :תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
?ךלש קיקה הז יטסיניבוש רומוה
...תורוביג ולפנ ךיא .ונל היוא
תיגולורמונל וביגה
 
 
3/3/01 23:51
חחרפ :תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
..."ןובוז" וא "קומש" אלו ןוסוכ תרמוא תא המל ןיינעמ


..עגר הז לע יבשחת


...יברע ומכ הארנ אל שממ אוהש והשימל ואימחה םעפ
:רמול תלוכי הפונת התואב ,תמאבו
,הלימה שרושל דרוי אוה המ ,יברע אוהש רורב ירה ,בלענ אוה המ
..ול ואימחה לכה ךסב


האמחמ התייה םג וז .ידוהי אל שממ אוה לבא ידוהי לש ףא ול שי
..........תומוקמ המכב
חחרפל וביגה
 
 
4/3/01 12:02
:תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
רבד םושש רורב ירה - יבוז לש הנטקה איה "ןובוז" הלמה םא
...הזמ ונל אציי אל בוט


חוור איה האצותה ...סוכ לש הנטקה איה תיסוכ םא ,תאז תמועל
.םידדצה לכל


:-)))))
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/3/01 12:07
היגלש :תאמ
חחרפ ,תמאב ,ונל הבוגתב
?הזה סומינונאה ילע חנצ הפיאמ


.ןבומכ ,ילש איה חחרפל הבוגתה
היגלשל וביגה
 
 
6/3/01 15:43
:תאמ
חחרפ ,תמאב ,ונל הבוגתב
לש שדחה ןובוזה תא תיאר" ...תנייוצמ העצה וז "ןובוז"
"....מממ ?ילט
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/3/01 15:20
ףלא :תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
ישיא ןיינע הז תובלעיה
םירבד ינימ לכמ בלעיהל אל וא בלעיהל תוכזה הרומש דחא לכל
אל איה ןכלו תיסוכ הלימהמ תבלענ אל איהש הרמא היגלש
איהש הל םירמוא םא ,םיכסמ ינא .הב שומישב לוספ תאצומ
?םצעב הייעבה המ זא ,תבלענ אל איהו תיסוכ


לכל תמייוסמ הנוכת סחייל הז ידוהי ףא שי והשימלש דיגהל
םידוהיה
לש םלש רוביצ תונכל םג ךכ ,ימיטיגל אלו תונעזגמ חירסמ הזו
תויסוכ ראותב םישנ
,היניעב ןח אצומ הזו תיסוכ ראותב יהשימ הנכמ והשימ םא לבא
.הנהיתש ,בינגמ זא
ייניעב תקייודמ אל תונעזגל האוושהה
ףלאל וביגה
 
 
4/3/01 15:37
:תאמ
.הלימ הלחא ,תיסוכל הבוגתב
.תוירשפאה תוילאיבירט יכה תורימאב החמתמ התאש הארנ


ינא ,םילמג םע תחתב תנידזמ הנוז אי" הל רמוא אוה םא
,רדסב הז תא םיאצומ םהינשו "ארחב סוכה תא ךל אלמל הצור
.רומג רדסב ןבומכ הז


הלאש תאז ,רוביצב שומישל תימיטיגל יוטיב ךרד תאז םא
.תרחא
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/3/01 23:18
ףלא :תאמ
תיבל רבכ עיגת ,ונל הבוגתב
תילאיווירט ךכ לכ ילש הרימאהש בשוח אל ינא
םישנ לש םלש רוביצ תונכלש שוריפב יתבתכ
תועדוה יתש ילעת ,יניעב ימיטיגל אל הז תויסוכ יוניכב
.םעפה ףוסה דע ,בוש יארקתו הלעמל


(תילאיוירט תמאבה) הדוקנה תא יתשגדה הז םע דחיב
ימיטיגל ןכ הז ,עירפמ אל הז םהינשלש םישנא ינש ןיבש


הילע הביגמ תאשכ העדוההמ קלחל קר יספתית לא
השענ הזשכ ייניעב ימיטיגל אל הזש יתבתכ טלחהב ינא
.תינללוכ הרוצב
וא "תיסוכ"ב שמתשמ ,אמגודל ,תרושקתב והשימ םא
"תויסוכ"
.ימעטל ןיינעל אל רבכ הז
ףלאל וביגה
 
3/3/01 17:53
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
וטיבה םירבגה .הסנכינ הלרדניסשכ בבס תולוחמה םלואב שאר לכ
ירברבה ייומידל קייודמ ןפואב המיאתה רשא ,וז הש-איהב הקושתב
דוע הפלואש םלואבש הש-איה לכו .תקשחנ הש-איה ורידגה םה ובש
םאה .המטשמבו האנקב הלרדניסב הטיבה ,הפוג תא בעתל ריעצ ליגמ
וחילצה אל ,האנקב ןיטולחל תופוטש ,הלרדניס לש תוגרוחב תויחאהו
רשא ךיסנה לש תוטטושמה ויניע תא תוריהמב הדצ הלרדניס .התוהזל
לש ףקתה ךיסנב עגפ התוא הארש עגרב .ויער םע חצנתמו חכוותמ היה
,"הנה" .(1)הלוכי הייסולכואה בורש ומכ ,בוט רבדל תלוכי יא
ןטב ירפב תורפהלו יתכיסנל תושעל לכואש הש-איהה וז" בשח אוה
לכ תאנקל הכזא ךכ .ונינש לש םימלשומה םינגה תרצות היהיש
םג איהו .הקוחרהו הבורקה הביבסה לכב םירחאה םיכיסנה
".תינידנולב


:תאמ /רואנ יגס ןושלב םידלי תודגא-טקרוק ילקיטילופ :ךותמ
רנראג ןיפ סמיי'ג


(ה.נ.ל) .p.c ןושלב םוגמיג ףקתה (1)
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
3/3/01 19:26
kokus :תאמ
עלס הימל הבוגתב
..ןמז הברה יד ..וילע הקולד...רמול רמול ךיא ינאש והשימ
הזיא ..חא .. ימצע תא תעמוש ינא ...ילומ רבוע אוהש םעפ לכו
!!!ןוסוכ
?םכל הארנ ךיא
kokusל וביגה
 
 
3/3/01 23:30
חחרפ :תאמ
?םכתעד המ ..תרחא ..הלימ שי ילול הבוגתב
...רמאמה לקשמ לע


!קומש הזיא וארת
חחרפל וביגה
 
 
5/3/01 9:57
היגלש :תאמ
?םכתעד המ ..תרחא ..הלימ שי ילול הבוגתב
.טסיכשא


?לודג אל
היגלשל וביגה
 
3/3/01 19:32
חדוקה וחומ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תיסוק tomato ל ארוק היה הדוהי ןב רזעילא קר ול
הרוזג תיסוק םג הינבגעל המודב ...הינבגע אלו
בטיה תראתמ איה םגו ןימה ירבאל סחייתמה שרושמ
...םודאה העבצ תא


רתוי בוט עמשנ היה לכה הרוק היה הז ול
םע הלימה -- הינבגעב שמתשהל םילוכי ונייה יכ
...תומיהדמה וניתושנ רואיתל ןגנתמה לילצה


:ב שמתשהל םילוכי ונייה לשמל ךכ


תטהול הינבגע
(היגרוא) תוינבגע ליל
(תכבסותמ לבא ןייוצמ תיארנ) לופיטב הינבגע
(תידי'גירפ תצק) רורקב הינבגע
(החיתמ הרבע) תרפושמ הינבגע
ןמזה לע לבחש הינבגע
(הקותמ יהשימ) ...ירש תיינבגע


:ונל היהי ירנילוקה רושימב תאז תמועל


םרקומ תויסוק קרמ
תויסוק בטור
םוקיליזב םע תוצפקומ תויסוק
לובית יבשע םע תויסוק יחלפ
תויסוקו םיליצח ןדעמ


?םיפסונ תונויער
חדוקה וחומל וביגה
 
 
3/3/01 20:07
הילו'ג :תאמ
?םרקומ תויסוק קרמל הבוגתב
רוקמכ "תירבעה הפשה שודיח" לע הנוב אל התאש הווקמ ינא
(: ךלש הסנכהה
הילו'גל וביגה
 
 
3/3/01 20:58
לט :תאמ
?םרקומ תויסוק קרמל הבוגתב
(: .ילש תפסותה וז


תינושלה הריזגה תניחבמ תמאב
הסג תוחפ הלימ אל איה הינבגע
תיסוקו הרשכ הינבגע תאז לכב .תיסוקמ
תוללקה לכל רשקה ללגב םג ילוא -- תיתייעב
ןיטולחל לידבהל לכונ אל םעפ ףא ...תיברעב
ןיא תיסוקל יתעדל ןכל .ומאסוקל תיסוק ןיב
.שדח והשמ אוצמל ךירצ .דיתע


?(יטנאק םג ןיינעה ךרוצלו) תיטנאק יבגל המ


:0-)
לטל וביגה
 
 
4/3/01 8:09
ימענ :תאמ
?םרקומ תויסוק קרמל הבוגתב
ךכ לכ יתקחצ
ןוכנ הזו
ימענל וביגה
 
3/3/01 21:04
Estee :תאמ
עלס הימל הבוגתב
..רחא ןוידב יתבתכש םירבד


.הנטקה וא הביח תרוצב "סוכ"ב רבודמ הטושפ תירבעב ?תיסוכ
?תיסוכ איהש יהשימ לע דיגהל
וניארש המ הז ?הל וניארש המ הז ?סוכ וניאר התוא וניאר - רמולכ
?הב


לש תומשב תונבל םיארוק - תוינויווישה םייפלאה תונש תואלפינמ)
םיארוק תוישנה לע ןהל אימחהל ידכו ,רחשו ריפואו ליג - םינב
(.דאמ ונמדקתה ןכא ?ןכ ,רורב היהיש ."סוכ" ןהל


אל תמאב תמאב לבא .תוצור ונלוכ האמחמה תא ?האמחמל בשחנ תיסוכ
?התוא םיאטבמ ךיא ונל הנשמ


תרמוש איהש םיניירבעה יפב ןהכ דקפ הנוכמ יכרות סרמ טרסב)
זא ,תיסוכ הנוכמ הקילדמ הרוחב םא ,םתטישל ."סוכ" , םהילע
(.סוכ םתס איה הקילדמ אל הרוחב


ומצמיצש ירחא .אבה רבדה היהי המ תוהתל אלא ונל רתונ אל התעו
דיגהל ?ראשינ המ ,אוהה ללוהמה רוחל תישנה ונתייווה לכ תא
?וילא ךומסה ללוהמה רוחל םירבועש


"...ךלש הרבחה הקותמ תימוטקר וזיא ,יוא"
"...הככ הילע רבדמ התא המ ,תעגתשה"
הזש דיגת לא ...דחפ והשמ תיסקס איהש דיגהל יתיצר ,ךל שי המ"
"...ךל אימחמ אל
תא ,הפיה הניל'גנאב קשוחש רבג יתייה םא ,יוא ?ילו'ג הניל'גנאו
הננער הקושת הל עיצמ ,המא תפשל הל םגרתמ יתייה םירישה ריש לכ
וז "תיסוכ" ובש הזה בולעה םוקמל לגלגתמ אלו ,הקיתע תירבעב
.השאל דיגהל רשפאש תיביטמיטלואה האמחמה
Esteeל וביגה
 
 
3/3/01 21:19
.מ :תאמ
תקפקופמ האמחמל הבוגתב
יתוא העטמ וניא ינורכיזש המכ דע דע -- יתסא
והשמ וא תשוב-יפמ ול וארקש ך"נתב והשימ היה
שממ אל הז תיסוק יהשימל אורקלש ךכ הזכ
...תומשה םוחתב שודיח


תוביטנרטלאב ונניע תא ריאהל ילכות תא ילוא
??םיידוהיה תורוקמה ךותמ תיסוקל רתוי תומיענ
.מל וביגה
 
 
3/3/01 23:37
לטיור :תאמ
תקפקופמ האמחמל הבוגתב
,יעיגרת
,תויועמשמ םש תשפחמו םינוויכה לכל ותוא תכפוה תא אשונ לכ
.האיצממ תא ,תאצומ אל תא םאו
ןאכ תבלענ תאש תיסוכ םעפ ךל וארק ?תיסוכ ךל וארקיש ךל עירפמ
השיאל םא ,םדוק רבכ יתרמא ?ישנה ןימה לכ ליבשב םלוכ לומ
.הז לע ריעתש ,תיסוכ הל וארקיש עירפמ


םיכסמ אלש ימ לכל ןאכ סינכהל המיענ אל דואמ דואמ ךרד ךל שי
הלוכי תא ,ךלש ינמחולה םזינימפה תא ונטלק רבכ ,רדסב .ךתיא
הברה םע ךתיא יתמכסה ינא ,יתסא תמאב .עגריהלו תצק תבשל
דואמ והשמ תטללוק ינא םואתפ לבא ,תויונמדזה הברהב םיאשונ
רשי תא ,םהיניבש המו םירבג םישנ ודיגי קרש הפיא .רזומ
הזש ,לשמל ,רמואש דחא לכ לע ילפנתתו סווט הזיא ומכ יחתמתת
יל םג ?המ תעדוי תא .תיסוכ ולש הרבחל דיגהל רדסב ול שיגרמ
.רדסב הז


םירבחל תארוק ינא ,םלוע תויסוכ ילש תורבחל תארוק ינא
ןאכ השוע ינאש השיגרמ אל ינאו ,םיסרוה םיסוכ ילש םיכיתחה
.תורודל ןאכ שרתשת ותעפשהש ילאטאפ לווע הזיא
םעפ םא .הנוז ןבו קאינמ םירמואש ומכ תיסוכ םירמוא םויה
ויה םישנא ,הנוז ןב רחא והשימל רמא והשימ הנטק יתייהשכ
הנוז תב ילש הרבחל דיגהל הלוכי ינא םויה .תוירטסיהל םיסנכנ
.ונלש הפשב שרתשה רבכש והשמ הז יכ ,ףעפע דיננ אל וניתשו


תא המ לע הניבמ אל ינא ,הללאל יתינהנו ,יכרות סרמ תא יתיארו
,ןונש אוה ,קיחצמ אוה ,קנע הזה טרסה .עובש רבכ ןאכ תללותשמ
םיביוחמ םלוכש הרוהט תמא וזיא אל הז .טרס קר אוה לכה ירחאו
ןמה טרסב םש שיו .עונלוקהמ ואציש ירחא הפ לעב התוא דומלל
התיה אמא וא יתוטובצ רפסה תא תארוק תייה םאו ,םישנ תאנש
תאנש הז הלש עטקה לכש הניבמ תייה ,סאימחנ רומיל לש תלחוז
אוהש ומכ אצי הלש טרסהש חטב זא ,םישנ תאנוש השיאה .םישנ
בינגמ טרס ותויהמ דחא םרג ולו ביעמ אל ןיידע הז לבא ,אצי
יתשפיח אל ינאו .תוארל יתינהנ דואמ ,ישיא ןפואב ינאש ,הללאל
תוקומע תויועמשמ תשפחמ אל ינאש ומכ ,טרסב תוקומע תויועמשמ
."אל וא תיסוכ דיגהל ןכ" לע רמאמב
.והז
לטיורל וביגה
 
 
4/3/01 3:49
:תאמ
יתסא ,הללאיל הבוגתב
.(אל אקווד כ''דב) יתסא לש הירבד םע םעפה םיכסמ
םוקמ ןיא תיסוכל ההז הכיתחו הפאש לש תועמשמה םא םג
.האוושהל
.ייניעב עזעזמ והשלכ ינימ רביאמ רוזג םשהש הדבועה
ותוא וקחמי אל םירבג יוניכ ותוא לע תרוקיב ועימשת םא םג
.ירבגה ןוקיסקלהמ
הדילס וא תורוקיבל םוקמ טלחהב שי תאז םע
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/3/01 13:05
Estee :תאמ
יתסא ,הללאיל הבוגתב
יוניכב יללכ שומיש יתפקתה ינא ?ןיאמ וזה תישיאה תונפקותהו
ינאש םירבדה םאו .תישיא םדא ףא יתפקתה אל ,החוד יל הארנש
לע גלדל אבהל תנמזומ תא ,תודגנתה וזכ ךב םיררועמ תבתוכ
גלדל החיטבמ ינא ,תנגפהש ל"נה תונפקותה רואל .ילש תובוגתה
.ךלש לע


ךלש ךתוכזש יפכ ,םתוא האור ינאש ךרדב םירבד תוארל יתוכז
.ינממ תרחא םתוא תוארל


תבהוא אל .םימעפ הברה ?תלאוש תא תיסוכ םעפ יל וארק םאה
םא .הב האור ינאש המ תא וזה הלימב תוארל יתוכזו ,הז תא
המיענ אל התוא עיבהל וזה ךרדה זא ,האמחמ הירוחאמ שי םנמא
אל תמאב ינאש ,ןאכ תובוגתה תא תארוק ינאשכ ,ררבתמו .יל
.הדיחיה
הקיספמ איהש תרמוא אל ,הפשב "החרזאתה" וזה הלימהש הדבועה
המ וזה הלימה לע דיגהל םתוכזו .םישנא הברה ינזאב ער לצלצל
ינאו ,ךשפנ תוואכ הילע גנעתהל תנמזומ תא .םיצור םהש
תלעגנ ינאש תורידת התואב תוחפל הילע גנעתהל ךל תלחאמ
.הנממ


.ךל בוט לכ
Esteeל וביגה
 
 
4/3/01 15:27
ףלא :תאמ
תקפקופמ האמחמל הבוגתב
הנטקה וא הביח אל איה תירבעב -תי- תמויסה
הבקנ לש תמויס אלא
(תוינש המכל קדוצו ינונטק תויהל יתטלחה םתס)
ףלאל וביגה
 
 
5/7/03 1:17
ןושלל תיטנדוטסה :תאמ
בגא ךרדל הבוגתב
ןיממ תומשל הנטקה לש תמויסכ העיפומ ןכ אקווד it תמויס
הבקנ
תיציב - הציב :לשמל האר
ןושלל תיטנדוטסהל וביגה
 
4/3/01 7:10
תימיטפוא ילג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,רמאמ הווש אל ?רייפ ?"תוננב"ב סקסדל המ לע ןיא רבכ ,הרק המ
"הצצפ"ש הלאכ שיו "תיסוכ" םירמואש הלאכ שי זא .הזה ןיינעה
?וס .םהל םיאתמ רתוי
תימיטפוא ילגל וביגה
 
4/3/01 7:23
ימענ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הימ וה
ייניעב תקדוצ ךכ לכ תא
שמתשהל םילימ הזיאב יל דיגי ושימש המל
האמחמ איה האמחמ איה האמחמ
תיסוכ הזיא יל םירמואשכו
דואמ הטוסבמו הקימסמ ינא
ןייניעה לע ןויד היהש תומוקמב רבכ הז תא דיגהל יתיסינ
ךכ לכ ימצע תא ריבסהל יתחלצה אל לבא
ןייוצמ הז תא תישע תאו
הבהאו הלודג האאאאומ
ימענל וביגה
 
4/3/01 9:21
ןהכ זעוב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
סוכה - ישנה ןימה רביאל יוניכ אוה ומשש רפס שי


העונתה תודסייממ ,ןוארב יימ הטיר לש "םודאה ירפה ךבס"
תררושמו עונלוקל הצרמ ,תיטסינימפה


תילגנאבו
Ruby Fruit Jungle
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/3/01 10:48
הנאירוא :תאמ
םודאה ירפה ךבסל הבוגתב
.הלוז היפרגונרופ ולוכש ליעגמ רפס
הנאירואל וביגה
 
 
6/3/01 15:34
ןהכ זעוב :תאמ
םודאה ירפה ךבסל הבוגתב
?הלוז היפרגונרופ
...לבא ,תפומ תריצי אל
?תצק תמזגה אל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/3/01 17:55
הנאירוא :תאמ
םודאה ירפה ךבסל הבוגתב
.יפרגונרופ יל הארנ אוה םהה םימיב .16 ליגב ותוא יתארק
םהש ,םירבד הברה ,םויה דע ,ייניעב - המכח אל הז לבא
"הבהא ייח" לשמל .הלוז היפרגונרופ םה ,םיירטסיה רכמ-יבר
.רפס ארח .ולש היורצ לש
הנאירואל וביגה
 
 
8/3/01 1:28
יטינירט :תאמ
בוט ונל הבוגתב
.םינפה לע רפס ,ארח םתס אלו ,רפס ארח
יטינירטל וביגה
 
4/3/01 10:11
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
!םתס טושפ םתס ?םהילע בותכל םיניינעמה םיאשונה ורמגינ
וז הבוגתל וביגה
 
4/3/01 13:44
יריש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םילימש תורמל ,הבוט השגרה תתל תוחילצמש תונדועמ םילימ הברה שי
תא יל תושוע אל דואמ "הדומח הזיא" וא "הדמחנ ארונ איה" ומכ
הארת" ולש רבחל רמוא אוהו והשימ דיל תרבוע ינאשכ לבא...הז
!it's the best , "!!!תיסססססוכ הזיא
תירגלוו ייניעב איה ,הפהמ איצוא אל םייחב ינא תאזה הלימה תא
לש השגרה יל שי -הב שמתשמו יתוא האור רבגשכ ,לבא .יידמ
אל ינא .םיאימחמה-םיירגלווה תולובגב , תירברבו תיתייח תובהלתה
םישרמ המכ ,ךירעש ךר המכ ,ךיטבמ םיענ המכ" יל דיגיש רבג הצור
םיידש הזיא"ה תא הצור ינא לבא ,תוטובה לע יל וחלסת ,"ךפוצרפ
."!!!תיססססססוכ הזיא ,שרודו יסיסע קיסוט הזיא ,םייסקס


םילימב תולילק תאזכב םישמתשמ םירבגה :יל הקיצמש הלאש ,בגאו
."שונמ"ו "סוכ" ומכ
םישנ ךיא...רבד ותוא עמשיי אל הז ילש הפהמש החוטב ינא לבא
?תוירגלוו עמשהל ילב םירבג ינפב ימיטניא רביא ותוא תא תואטבמ
ךותב ךלש ןיזה תא הצור ינא" ול דיגהל הרומא ינא ךיא
"?ילש...........ה
לש תוזיגרמ-תויטסינימפ תובוגת לבקל יל אב אל ,תגייסמ ינא שארמ
"?תאש ךיא ןיבל אטבתמ אוהש ךיא ןיב לדבהה המ"
.הדוקנ.לדבה שי
ירישל וביגה
 
 
4/3/01 14:48
חחרפ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
הרקי יריש


.תיללכ הנבה יא ןאכ שיש יל המדנ


הלחיא ךל שי יהשימל רמול םאה וניא - ונשישכ - חוכיוה
..יתוא שגרמ תחתה יציצ/םיידש
.רדסב הז המ עדוי דשה וא


תודע ןונגסב הרישל יואר ינררועמ ךרעש יפי ומכ תואמחמ
...רבעה


ידכ תויסיסע םילמב ושמתשיש הצור תאשכ ךתוא ןיבמ ינא ,ןכ
.םייסיסע םיניינעב יאדווב ךל אימחהל
.וזה הדמעל ךתיא ףתוש ינא


יוארו ןוכנ םאה יהשימל אימחמ והשינ רשאכ הניא הייעבה
.הלעמ תעדשה המו "םיידש" "תחת" ,"סוכ" םילמב משמתשהל


יללכ ראות םשל תכפוה "תיסוכ" הלימה רשאכ איה הייעבה
..הכיתחל


השא ראתל המיאתמה הלימה רשאכ הייעב שי "ינקת" ראות םשכ
....הלש ןימה רבא םשמ החוקל תכשומ


םירבד יבגל ךילשמ הז הלש ןימה רבא ךרד השא םיראתמ םא
.הייעבה ןאכ .םיפסונ


: יהשימל רמול
זא ,האמחמכ היניעב ןח אצומ הז םא .רדסב הז "ןויז הווש תא"
.בוט רתוי דוע


רדהנ הז גוס לכמ תוימיטניא םילמ הבורק יהשימל רמול


.הבשחמ ךלצא ררועל ךירצ "תיסוכ"כ תכשומ השא ראתל


יציצ ראופמ תחת הל שי ,תכשומ איה :םע הריתסב דמוע אל הז
.לשמל "...םיהדמ סוכ הל שיש יל הארנו אלפנ


.דחא קומש לע ,לדבהה הז
חחרפל וביגה
 
 
6/3/01 1:12
gaya :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
"איהל ותוא איבה וא "איהה תא עקת" אוהש רפסמ רוחבשכ הז ךיאו
.םיהדמ היהו תאז םע יתייה רפסמ םתס וא
תודרוי ונחנא רחא וא הזכ ןויז לע תורפסמ ונחנאשכ וליאן
אוה רואתה יכ איה השוחתה םיתיעלו (עמשמ יתרת) םיטרפ יטרפל
תא ףיקתנ אל אוב זא ,תינטלומיס שממ הרוק הזש ישחומ ךכ לכ
.....םימעפל ונתוא םינכמ םהש ךיא לע םינבה
gayaל וביגה
 
 
6/3/01 10:14
היגלש :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
!שדחמ היווחה תא תויחל ומכ טעמכ ירה הז


חבושמ סקס ירחא ת פ ח ר מ ינאשכ ,הלאה םימיב הרוק הז יל
.(יל תורקל לוכי הזש ןימאמ אל חטב חחרפ)


(((-: ..."שבוי תופוקת"ב הז לע קפרתהל דמחנ דימת םגו
היגלשל וביגה
 
 
6/3/01 13:51
הריש :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
םיטוב המכ הנשמ אל...םירבגה יפלכ תינחלס דואמ ינא ,והז זא
לש המרה התואל עיגהל וחילצי אל ם-י-י-ח-ב םה ,ויהי םה
תוינימ תויווח ירחא רקיעב-תונבה ונלש תויתרוקיבהו תועשרה
הניבמ אל ינא .ומצע ינפב אשונ רבכ הזו...םתיא תוחלצומ אל
ינא .םתוא םיניינעמ אל םייסיסעהו םינטקה םיטרפה לכ ךיא
..תוקהופמ שממ םהלש תוחישהו תיבב םיחא רפסמ םע היח
הרישל וביגה
 
4/3/01 14:44
eskimo dog :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.ןכתא םיפיקמה םירבגה םע ררבל תונמזומ ןתא
איה םירבג יניעב תיסקסל הרוחב ךפוהש המ
.ךתא ןיידזהל הלש תונכומה רודיש
.תויסקס תרדשמ הז תא תרדשמש ימ .רטמרפה הז
? תויסוכ ןכל ארקנ אלש זא
eskimo dogל וביגה
 
 
4/3/01 16:40
תיגולורמונ :תאמ
?תיסקסל הרוחב ךפוה המל הבוגתב
!סייק יימ טסר ייא
תיגולורמונל וביגה
 
 
4/3/01 23:28
ףלא :תאמ
?תיסקסל הרוחב ךפוה המל הבוגתב
סייק רוי טסר וי ,תיגולורמונ
?ומיקסא בתכש המ ללגב
ךכ לכ הביס אל וז זא ןכ םא יכ
!העוט אוה ,תחלצומ
(אל ומיקסא םגש חינמ ינאו) יעדמ רקס יתכרע אל
לוכי ינא יירבחמ טעמ אל דוע לעו ימצע לע לבא
תיסקסל יהשימ ךפוהש המ אל הז ,העוט אוהש דיגהל
.תיסקס אל וא
ףלאל וביגה
 
 
5/3/01 8:11
תיגולורמונ :תאמ
?תיסקסל הרוחב ךפוה המל הבוגתב
יתימאה ןוידה יתעדל לבא .ךתרעה תא תלבקמ ינא .ייקוא
אלא ,תיסוכ וא סוכ הלימה לע אל אוה הפ
הרבח .ונלש הרבחה לע תומייוסמ םילימ לש ןתעפשה לע
דחא השעמל והזו המצע תא הרידגמ הרבח לכ ,תורדגהל הקוקז
םג .רידגהל ךרוצה .התודרשיהלו הרבח לש המויקל םיאנתה
,םיימונוטוא םדא ינבכ ןמצע תא רידגהל םישנ לש ךרוצה
ןכלו .ןיינעהמ קלח אוה תוכלהמ תופוג קר אלו םיבשוח
תוריש םישוע שממ אל ,"םויה תא תיסוכ וזיא: ומכ םיטפשמ
.ישנה יומידל בוט
ןווכתמ חרכהב אל ,םויה תא תיסוכ הזיא רמואש ימש ןוכנ
המצע הלימה לבא ,ךפהל וליפאו ,בילעהל
םישנ לש ןנוצרל דואמ ער תוריש םישוע הלש תויצטונוקהו
.רבגה תאנהל ןותנה ףוגכ קר אל ןמצע רידגהל
תיגולורמונל וביגה
 
 
5/3/01 11:14
ףלא :תאמ
?תיסקסל הרוחב ךפוה המל הבוגתב
ינאש ילש תומדוקה תובוגתהמ רורבש הווקמ ינא
וישכע דע רורב היה אל הז םאו ירמגל ךתיא םיכסמ
תיסוכ הלימה תא בהוא אל ינא :רמוא ינא הנה זא
תוריש תושוע הלש תויצטונוקהש בשוח טלחהב ינאו
ףוגמ רתוי אוהש והשמ רותב םישנ לש הרדגהל ער
י"ע הל תונתינש תויונשרפ אלא ,המצע הלימה אל)
.(םימייוסמ םישנא
.ךלש הבושתה ןיינעב הז
ייניעב זא ,תיסקס אל וא תיסקסל השיא ךפוה המל רשקב
יאנת איה ,ףוג קר רשאמ רתויכ המצע תא השיא לש הייאר
יחרכה
ךרעמ תיחפהל םישנל תמרוג תיסוכ הלימה םא ,ליפא סקסל
ןמצע
רתוי דוע ינא זא ,םייטנגיליטניאו םיבשוח םדא ינבכ
יתייהש הממ הדגנ
.םדוק
ףלאל וביגה
 
 
5/3/01 12:24
תיגולורמונ :תאמ
?תיסקסל הרוחב ךפוה המל הבוגתב
ךתומכ ובריי ןכ
:)))))
תיגולורמונל וביגה
 
 
5/3/01 16:06
eskimo dog :תאמ
?תיסקסל הרוחב ךפוה המל הבוגתב
ול איצמת יהשימ םא בלעייש רבגה דלונ אל דוע .1
.ולש אלפומה ינימה רשוכה לע ססובמה יוניכ
?הזכ תוריכמ ןתא .תימוטא הקיזיפל הצרמ אוה םא םג
.אל ינא
ךכ לכ םילסופש ינפל ,תיסקסל השיא ךפוה המ יבגל .2
.קדוצ ינאש וניבתו בוש הז לע ובשחת רהמ
יפל םג תוישיא יבושיח השוע תא ,תיגולורמונ .3
?'זארטמיטנס
eskimo dogל וביגה
 
 
5/3/01 16:23
:תאמ
הינשה לע דחא וקקלתת .יפויל הבוגתב
לע" רבדל אל הז ,תיסוכ השאל דיגהלש ,והז זא
.חרכהב "הלש אלפומה ינימה רשוכה
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/3/01 16:30
ףלא :תאמ
הינשה לע דחא וקקלתת .יפויל הבוגתב
יוניכ יל איצמת יהשימ םא בלעיא אל ינא .1
ססובמה
(הב התסנתה איהש יאנתב) ילש תינימה תלוכיה לע
ליחתת איה םא ייניעב ןח אצמי אל שממ הז לבא
תונכל
.היסהרפב הזה יוניכב יתוא
לע הפ רבודמ ,הפ םירבדמ הז לע אל ,הזמ ץוח
תוסחייתה
,ןהלש ןימה רביא לש ומשמ רוזגש ראות םשב םישנל
כ"דב
רביאה תא תוארל וליפא וכז אלש םירבג י"ע
.רבודמה


השעי חרכהב אל ךיניעב תיסקסל השיא ךפוהש המ .2
תיסקס התוא
שי יל ,העוט ינאש יל ריבסהל הסנת לא זא ,ייניעב
תורחא תושירד
.יתיא בכשל הלש תונוכנה רשאמ
םירבג לש םמשב תבתכ יכ העוט התאש יתבתכ ינא
ןכלו יללכ ןפואב
.העוט התאש עדוי ינא


!ךל תונעל לוכי אל ינא .3
ףלאל וביגה
 
 
5/3/01 17:02
:תאמ
(טנרטניאב אל תוחפל) קקלמ אל ינאל הבוגתב
(-: קאפיכה לע התא ,ףלא
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/3/01 18:28
ףלא :תאמ
(טנרטניאב אל תוחפל) קקלמ אל ינאל הבוגתב
הדות
רבד ותוא תא הרזחב ךל בותכל הצור יתייה
אל שממ ינאש סומינונא הברה ךכ לכ שי לבא
ימ הז ימ עדוי
הפ יל הנתינש תדבוכמה המבה תא לצנמ ינא זא
תא חוטשל ידכ
םיבתוכ אלש הלא לכ ,םכמ אנא :העונצה יתשקב
םש
ימ עדנ ףוס ףוס זאו ירוקמ םש הזיא לע ובשחת
ונל בתוכ


שארמ הדותב
ףלא
ףלאל וביגה
 
 
5/3/01 21:02
תיגולורמונ :תאמ
הינשה לע דחא וקקלתת .יפויל הבוגתב
קקלתהל רמוא הז ותיא המיכסמ ינאש הז ?קקלתמ ימ
?ךיניעב
ילצא לבא ,תיסקסל ךלש הרדגהה המ תעדוי אל ינא
תונכל תיביטמיטלואה הלימה אל תאז תיסוכ
.תיסקסכ השיא
השועש התא הארנכ הז : 'גארטמוליקה יבגלו
(: .ינא אל הזה גוסהמ םיבושיח
תיגולורמונל וביגה
 
 
6/3/01 1:16
gaya :תאמ
?תיסקסל הרוחב ךפוה המל הבוגתב
קדוצ ךכ לכ
:>)
gayaל וביגה
 
 
6/3/01 11:57
הנאירוא :תאמ
?תיסקסל הרוחב ךפוה המל הבוגתב
.קייודמ הזש המכ ךיבמ
.טיש
הנאירואל וביגה
 
4/3/01 17:47
קלע לכימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.האירב תיעבט תונמרח יצימ הרקיעו ,תירצי ,תינועבצ ,תיסיסע איה
תררועמש יהשימ - תקיודמ הרוצב ומצע רבדה תא קוידב תראתמ איה
הברהב יניעב הבוט איה .לוחמב םתוא הדיקרמו םינומרוהה תא
.ינש רוערע וא רוהרה םושל התכז אל המ םושמש "הכיתח" הלימהמ
ןושלמ) יצפח ךכ לכ חנומ הז הכיתח ?קוידב המ תכיתח ?הכיתח
תכיתח ,דב תכיתח ,ריינ תכיתח ...ומכ ...ומכ ,םייח רסח ,(ץפח
.בצקה לצא לוקנאה לע היולת רשב


איהו ,יבקנה ןימה רביאל רשקה תא הדביא ןמזמ רבכ "תיסוכ"ו
.ןוסוכ ךרע ןייע .המצע ינפב הלימכ םויה תדמוע


הככ רבוע "ילכ ,ילכ"ש הז ךיא ,םייתפשב קצקצל וא בלעהל רבכ םאו
.הברהב בילעמ יוניכ הרואכל הז ,םירבגה יל וחלסי ,יכ ?םולשב
ררועמש ינימ ינושאר ןינעל הליחתכלמ םיסחייתמ ןוסוכ/תיסוכ אלימ
תונוכת ןווגמ ראתל אב ילכ ?ילכ לבא ,והשימ/יהשימ לש והארמ
...דועו ימצע ןוחטב ,תויביטרסא ,םזיעוציב ,תונחילצמ - תוחבושמ
ךרעה תחת הלאה תויתוישיאה תוישגרה תונוכתה לכ ,הככ ךיאו
ןימה רביא לש ,תרבודמה הפשב ולו ,תועמשמ ול תעדונש ,"ילכ"
?ירבגה


- הלש ןוסוכה רבחה לע תרמוא ,המצע ינפב תיתימא הלכ ,ילש תבהו
והשמ ,רבג ,רבג !הטומרש לוח-א ילכ ילכ - ועדתש קר ,הזש ,ש"חככ
!הנוז ןב


יל הארק קוידב הככ ."הניזוק"ה וז תויסוכה ףגאב ןורחאה ןוכדעהו
תויסוכל האמחמ איהשזיא וז הניזוק אמש יתיהת ינאו .ילש הרבח
דבא ,תיאכרא הפש ,שידייב לבא ,תיסוכ .םימדקתמ תושישק יבלשב
...םיעדוי םתא ,ונ ...ומכ טעמכ ,טעמכ ...התמ טעמכ ,חלכה הילע
...ךופהה דצהמ םיחרפה תא חירת טעמ דועש תיסוכה
קלע לכימל וביגה
 
 
4/3/01 18:31
ודקובא :תאמ
תניוצמ הלימ וז תיסוכל הבוגתב
...תמאב ונ יוא
ראתל הלוכי אוהשלכ רבאל רשקתהל הלוכיש הלימ ךיא
!? האנה גוסהמ דועו...הרוחב
םינבל אורקל ומכ קוידב הז
ילכ הלימה ןכו...ישפיט הזכ הז ..ןונגסב והשמ וא "םינוציב"
..תיסוכ ומכ קוידב הז
? בושחל ילב הלימ התואב םישמתשמ םלוכ המלו
רדעה תעפות תמייק הביבחה ונצראב יכ
(..וירחא םלוכ -השע עמש אוהשימ)
לבוג רבכש ידימ ישפיטה ,הזה ישפיטה גנלסה ונל רצונ הככו
..תוימהבב
ימצע תא אצומ ינא םגו וזה הלימהמ רזנתמ אל ינא..אלו
..םימעפל
(..רתוי תצק..ונ בוט)
..הלימה תא... יתפש הצקב בברשמ


??תרמא הניזוק
רתוי תצק עמשנ הז לקה ינלופה חוחינה לכ םע...ונ בוט
...םייוניכ ףילחהל...המידק..ילאמרונ
ודקובאל וביגה
 
 
6/3/01 12:21
הנאירוא :תאמ
תניוצמ הלימ וז תיסוכל הבוגתב
.הצר ינא ,בוט
...יתלפנ פוה
(:
הנאירואל וביגה
 
4/3/01 19:25
יתיא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לבקל רשפא" דיגהל קיספהל לכוא וישכעמ יזא ,רדסב הז "תיסוכ" םא
ילקיטילופה לג לשב ימצעל יתלגיסש גהנמ ,תודעסמב "?תופתופ תנמ
- ךכמ ונתוא תררחישש הדות .הנורחאה הפוקתב ונתוא ףטשש טקרוק
!!תונדעסמה םלועב ללוכ
יתיאל וביגה
 
 
5/3/01 0:18
חחרפ :תאמ
?סוקסוק הז המ ,עגר...זזזאל הבוגתב
?אל המ .הזב ענכושמ ינא ..תי/רצלמה תא תקחצהש םג תבשחו
חחרפל וביגה
 
4/3/01 23:17
הנטקה הכיסנה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הככ זא
שי ילש אלפתי אלש ,'תיסוכ' יל אורקל םיציב קיפסמ שיש ימל
המכ דע הארנ .'טסיכשא' לייטס והשמ ול אורקל תויציב קיפסמ
סופד ןיעמ יל יתלגיס ינאש תורמל .בוט ול השעי הזה ךוישה
,'תויסוכ' ןתוא תונכל הלוכי ינאש תונבה תא ןייפאמש תוגהנתה
תונעוטו הפוקש הצלוח םע תוכלוהש ,תונב לש השינ התוא וז ירובע
ןהלש תוישונאה תא ריתסהל תוסנמש תונב ןתוא ולא ,תומורע אל ןהש
םירקמ הברהבש תונב ןתוא ולאו ,תויקיטסלפו ןוקיליס יליתשב
םויה תא תיסוכ הזיא " :איה לבקל וצרי יכה יכה יכה ןהש האמחמה
דחא םע יתאצי וליפא תמאה) תויסוכ םהש םינב םג שי יתעדל ןכל ."
.טסיאו'צאמ הנפוא ןברוק ,(הזכ
לע תרמוא ינאשכ .הארממ תוגהנתה רתוי הז ' תיסוכ' יתעדל ,רציקב
...האמחמ אקווד ואל וז 'תיסוכ' (והשמ וא) יהשמ
הנטקה הכיסנהל וביגה
 
 
6/3/01 12:17
הנאירוא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
.התוא רמואש הז רקיעבו םג ןתונ הלימל תועמשמה תאש ןיבהל
אוה "ןובלע" ,יתעדלו) בלעיהל אל וא בלעיהל ,ןבומכ ,ונתוכז
.(יתודליו ינונטק אוה ,עוושמ היגרנא-זובזב
תרמוא ינאש ומכ הז .האמחמ אקווד ואל הז "תיסוכ" ךלצא
ומכ .הלודג האמחמ תתל תנווכתמ םימעפלו "הטומרש"ו "טומרש"
םימעפ הברה ילצאו .םינופצה םה םילודג יכה םיסרעה םימעפלש
.האמחמ אל שממ תאז "ןובנופצ םתס אוה"
.תונווכמ םילימ קתנל רשפא-יא


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
4/12/05 16:16
רישיה :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
.ינידע לש הבוגתה תא יארק
רישיהל וביגה
 
5/3/01 10:10
היגלש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תמאב הז ,"םויה תא תיסוכ הזיא" יל רמואש ימ ,היינש הבשחמב
.בילעמ יד


!!??םויה תרמותז'מ
היגלשל וביגה
 
 
5/3/01 11:18
ףלא :תאמ
?תמאהל הבוגתב
?אל ,םוי לכ הז תא ךל רמוא אוה םא בינגמ תויהל לוכי הז לבא
ףלאל וביגה
 
 
5/3/01 12:14
היגלש :תאמ
?תמאהל הבוגתב
:-)
היגלשל וביגה
 
5/3/01 13:25
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
ימצעל יתבשח זאו
בלש ןמב םישנהמ קלח לצא רבודמ םאה
תקשוח תירבג בל תמושתב תוכזל ןוצרה ובש
?לכה לעמ הלוע


?"...ריר וליזיש דבלבו ודיגיש המ ודיגיש"


.שאונ ךכ לכ יל עמשינ


.יסקס אלו
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/3/01 7:21
נימ :תאמ
?תיסוכ ארקיהל החמש תמאב תאל הבוגתב
?הזה בלשה עיגמ תמאב יתמ
?עובק ליג ול שי
?ןוכנ ,אל
.םייחה לכ םירבוע י'גיפ ייאב םידליש יל הארנש בלש הז ,בגאו
.ףיכ אקוד
נימל וביגה
 
7/3/01 0:18
שיגרה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןהל תתלו םיביבהמ םילימ איצוהל תובהוא תויביבא לתהש הארנ יל
לכ םעו סאפאנה םעו םיציצב םיליגעה םע היה הז ךכ .היצטיליבהר
תוצור רתויב תוינופצהו תוליכשמה םג יכ טושפ הז .הגע תלימ
.ןבומכ ,םייוסמ ןודיע רחאל ,םיביבה תוברת תויטנתואהמ תונהיל
לש החיש יל ריכזמ תיסוכ .תיסוכ םוקמב "תיסוקישנ" עיצמ ינא
.םיטסימקש
ונמרחת לאו ןכתומכש תויסוקישנ אי ןושיל רבכ וכלת ,הללאי
...תאזכהעשב
שיגרהל וביגה
 
8/3/01 12:27
platipoos :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?תיסוכ
תיקיתרנ השעמל איה אלה
לש תופיאשה תגספ - הזה יוניכל הכוז האממ תחא ירה - קילח לבא
.תיסוכ יוצמ ןיניב לעופ לכ יפב ארקיהל אוה היוצמה הבקנה
אוה םג הז אשונ ינמודמכ) - םיגהנה םכל ורפצי אל םא ובלעית ירה
.(רתוי תודודרה רודיבה תוינכותמ תחאב לפוט
תיקיתרנ םג לבא - יוניכב ןודיעה ןלהל תורקי תויקיתרנ והז זא
!תיסוכ ראשית םלועל
platipoosל וביגה
 
 
8/3/01 13:06
תויועט תנקתמ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
,תויסקס ,תוקילדמ ןהש עומשל אוה תורוחב לש ןתפיאש ,קתומ אל
ןכו ,תופלעמ תוכיתח ,תויתצצפ ,תובינגמ תועגשמ ,תוקותמ ,תופי
האלה
,הצופנ התיהנ אימחהל וזה ךרדהש ללגב ,המ קר .אל .תויסוכ אל
?ןיבמ התא ,ולגרתה ."יל ואימחה תוחפל" ןמצעל תובשוח ןה
אל הזו .הפי וא ןדועמ רתוי והשמל םכמ תופצל רשפא יאש ולגרתה
.ךכ םיגהונש םכמ ולא ליבשב לודג דובכ
תויועט תנקתמל וביגה
 
 
8/3/01 13:27
platipoos :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
הרקי תנקתמ
תמאב ךלש ןוקיתה אוה המ ןיינעמ
ןלוכ ןה ירה תנייצש תופיאשה וא תרדגהש תורדגהה לכ לבא
תחא הלימל תוזקנתמ
! ! ! ת ו י ס ו כ
לזאזעל ןה הפיאו
platipoosל וביגה
 
8/3/01 15:23
תיסוכ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
רקי סופיטלפ רמ אלפתת
םיעזוימ ןינב ילעופ לש םהיפב לגלגתי ונימשש תותמ קר ונלוכ אל
תא יתניחבמ ראתמ אל שממ ירובע תיסוכ חנומה .הנמש סרכ ילעב
םתס אלא (ינשה ןימה ינבמ תלבקתמה האמחמ איהש) תירוקמה הנווכה
/תכשומ /תיסוכ השיגרמ ינא םויה" :אמגודל.וזכ תימינפ השגרה
הלימ אלו ימיטיגל הז ךכ שיגרהל ןכ ןכ) רחא רבד לכ וא "תיסקס
-הייטהבו "תיסוכ הז-המ הב תיארנ ינאו הלמש יתינק" ,(...הסג
....םהיתויסוכ יתויסוכ תויסוכ
תיסוכל וביגה
 
8/3/01 19:18
הייסוכ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןה ןהב תעגופ "תיסוכ" הלימהש תודיחיה תורוחבה הנותחתה הרושב
םיסחי םייקלו .ןהילא תינפומ איהשכ התוא עומשל תוכוז אלש ולא
תב תרגבתמ הרענשכ "השאל" לש אוהה רודמב םיארוקש והשמ הז םיאלמ
חוודל הלוכי ינא גלפומה 30 ליג ימורממ ..וב תוסנתהל תדחפמ 17
!!!תוניידזמ ןלוכ הלעמו 20 ליגמ רתוי וא תוחפש
הייסוכל וביגה
 
 
9/3/01 16:32
ודקובא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
בל םישל שי זא ישנה םלועה לצא םילאיגב רבשמל ונעגה רבכ םאו
.האבה היעבל
..הלש תוכבסותמה הרשעה תונש בטימב הריעצ הרענ רשאכ
(..רחא וא הזכ ךובסת שי ןכלוכלו)
..."תיסוק" ראתב הייוניכ לע בושחל לוכי ינא זא
...לב-א
םיחילצמ אל...וז הבוגת בתוכו....סוגפאלג יבצ קרש ללכב
...ןקדזהל
תורידת ,תולפונ היידש ,תוחפות הילגר...הל הלדג הרענה זא
...וכו הלדג הרעשב עבצה ייוניש
רשפא יא רבכ....זאו
(..ליעגמ טושפ וא)
לצא היהש םיענהו םימחה ,יתוורפה סוקה ןכש...תיסוק הל אורקל
יובחה רבד לכל יתפרצ ןקנקז תעכ אוה ףוגה תבוטח הזרה הרענה
ןמזמ רבכ השיאה החכש ,הלעב ומכש תוביסאמ םיילגר גוז ןיב ול
.וב שומישה יפואו ומוקימ תא
..ןפוא לכב
!? רחא םשל תועצה שי אוהשימל
..ןמזה םע ליעגמ הייהנ אלש והשמ היהי הזש יוצרו


..םייניע יל ודיגת לא..אלו
ודקובאל וביגה
 
 
9/3/01 20:36
הנאירוא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
.ןיידזהל תופאוש ."תופאוש"
.םישנהמ קלח רובע האנקל רוקמ תווהמ ,תוניידזמ תמאבש הלא
.בוצע .ןיידזהלמ ץוח לכה תושוע םישנה בור


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
 
9/3/01 20:39
הנאירוא :תאמ
הלימ תחכש ,היסוכל הבוגתב
,יתללכה יכ
.רוסאו
.שארמ החילס זא


הנאירוא
הנאירואל וביגה
 
9/3/01 23:28
חרוא תרבוע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יהשימ ילע בוהא ךכ לכה טנרטניאה רתאבש ימצעל יתראית אל תמאב
דעב ,תוחיתפ דעב ינא .דבוכמ אל ךכ לכ אשונב הבתכ בותכת
ךלש ףוגה תא ירמגל תוזבל דעו ןאכמ לבא .ןוכנ הז - תוילרביל
.דואמ לתופמו ךורא ליבש רבוע ךמצע


...ונב םילזלזמש תואלפתמ ונחנא ךכ רחאו
הזןו ,ומצע תא דבכמש ימל ןתינ דובכ ,תושעל המ ןיא ,תוננב
.רובידה תפשב םג אטבתמ


.תירבג הבוגת אקווד הזה ןיינעה לע לבקל תניינועמ יתייה
חרוא תרבועל וביגה
 
 
9/3/01 23:43
סוש :תאמ
.ןכמצעל דובכ תצק ,תונבל הבוגתב
לש תיתימאה ןתוורע תא הלגמ תא תאזה הבוגתה ללגב אקווד
.םישנה
םצע ?ררמטצהל ךירצ םוקמב אל טעמכ הארנש ןינע לכמ המל
תא ךייתורבח לעו ךילע האיבמ השיאה לש התותיחפ לאכ תוסחייתהה
עיצמ ינא .השיאה לש התומדל ףסומ אל ךרעל "ןוילמגיפ טקפא"
.ךל קיזי אל הז ,החותפ רתוי ייהת .השיג ינשתש
סושל וביגה
 
9/3/01 23:36
סוש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?סוכב שי המ
?סומ ילוא
("סוקסוק"מ) לכאמ יצח ילוא
לפאו אלמ חרי םש שי ילואו
?לפיימ לש חרממ םתס ילואו
סוכ קר תונבל שיש הנוכשב ודמל יתואו
קמא-סוכ שי הלש אמאלו
ליחתמ לכה הפיאמ עדת ךל זא
?רמגנ הז הפיאו
:החידב ןלהל
הערמב שדוח ירחא התייבה עיגמ ןאצ העור דמחא
"ודנאט"ל להואל סנכיהל המטפ ותשאמ שקבמ
דע העש דועו העש ירחא הפרמ אל דמחא
היירבש םע ("ןיפ") ןיזה תא ול תכתוח איהו המטפל סאמנש
:לאוש ותוא האורש דומחמ ונב .הצוחה ץר דמחא
(?ךלש ןיזה הפיא אבא) קבאז ןיוו אבאב
.קמא-לא-סוכב :בישמ דמחא
ייב
סושל וביגה
 
 
10/3/01 16:49
ודקובא :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
...וזה הבוגתה תא יתבהא טושפ
:-))
ודקובאל וביגה
 
11/3/01 1:43
ףסא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!!!הלודג טושפ תא
ףסאל וביגה
 
12/3/01 3:55
הירמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תויהל האג רבגש ומכ תיסוכ תויהל האג....יעצמאה ימש - תיסוכ
.םישרמ רביא לעב
הירמל וביגה
 
12/3/01 15:56
קותש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ונידזת וכל
קותשל וביגה
 
17/3/01 23:12
הנושארל ביגמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.תיטסיסקסו הליעגמ הלימ איה תיסוכ ןכא
???תינגדגד לע םכתעד המ
הנושארל ביגמל וביגה
 
17/3/01 23:47
Stam :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תונב החילס) םירבגה ונתוא הניבמש הרוחב שי ףוס ףוסש קפס ןיא
(הזה טפשמה תא ןכל חקול ינאש
(של תחתמ ץמק וא חתפב) ףשל ךרע תווש לע תאמחמ תאז - ןוכנ הז
Stamל וביגה
 
27/3/01 18:51
תינומרעה תקלד :תאמ
עלס הימל הבוגתב
עיגה אל ילש הזה קירבמה חונימה ןיידעש תולגל האלפתמ שממ ינא
החילצמ המכח הליכשמ הריעצ ינא ןוכנ ןכבו ...םככסמ תומא דע
.ברעה דע רקובהמ תיסוכ ודיגיש ייח םולחו
- תושעל המ ןיא - םינונייז אלו םינוסוכ אל םה - םינב יבגלו
וא ןתשה יכרדב תולחמ בוטה הרקמב הריכזמ התאצותש הפשה לש סוניא
.םייעמה
ןשרפל חילצה אל ןיידעש ימלו - ףיזש גשומה תא חיצננ הבה - ןכבו
: ךכ ךלוה הז זא -


םיאירב יל ויהת הללאי ... יארפ - ןויז - הווש
תינומרעה תקלדל וביגה
 
11/4/01 1:38
lina :תאמ
עלס הימל הבוגתב
! םישנו םירבגה לכל ייה
והשמש תודוהל הלוכי אל ןיידע ינאו ןאכ הרמאנש הלימ לכ יתארק
.ייניעב תיסוכ הלימל שיש החודה היצאטונוקה תא הניש
ינא תאז לכב,הרוחב םג ינא ירה)רשק ילב לבא,היתד תישיא ינא
תעמוש ינאשכ ףוגב המיענ אל תרומרמצ תלבקמ ינא(ינימ רוצי
תחיש עצמאב "תיסוכ" םעפ ידיל טלפ ילש דידי.תיסוכ ומכ תורדגה
עדי אוה יכ החילס שקיבו לצנתה אוה דיימ לבא ולש רבח םע םינב
.יתוא החוד טושפ הזש
תונב ידי-לע תיסוכ יוניכב לוספ תאצומ אל ינא םג םעפ ידמ לבא
המיענ תוזח לע האמחמל איה הנווכהשכ תיסוכ ןהיתורבח תונכמש
לש תיטנאמס-תינושלה תועמשמל תוסחייתה ןיא דוע לכ,ןיעל תכשומו
.הרדגהה
הרשקהמ האצי ןמזמ רבכ תיסוכ הלימהש תודוהל החרכומ ינא
שיגרה רביאה לע בשוח אל רבכ דחא ףא.הלש תינושלה תועמשמהמו
חלצומ יללכ הארמ לע קר אלא "תיסוכ" טלופשכ ישנה יטסימיטניאהו
.הרוחב התוא תא לעופב (fuck)ןיימל זע ןוצר אקווד ואלו ךשומו
ימצעל תבשוח תוחפל וא תרמוא ימצע תא יתספתש ןייצל החרכומ ינא
הלוכי אל ירה ינא,תוינימ תופדעהל רשק ילב)תויסוככ תורוחב לע
טושפ הז יכ תואור ייניעש תויסקסו תומיהדמ תורוחבמ םלעתהל
.(ןיעה תא ךשומו חטשב הדבוע
רתוי הז,תיסקס- הרוחב תונכל רתוי חלצומש הדונ ואוב לבא
.ילארטיינ
!בוט הלילו ייב
linaל וביגה
 
 
10/5/01 15:24
levisem :תאמ
so let's all curse in englishל הבוגתב
.ךכש בוטו ךירצש ומכ תינע ,ןיינעל הבושת
levisemל וביגה
 
19/4/01 0:15
ןוניז :תאמ
עלס הימל הבוגתב
???תואלח אי ילש םשב םישמתשמ םתא המל
ןוניזל וביגה
 
10/5/01 16:39
טיבש תעפי :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תירביעה הפשה סוריס לש תבעותמה העפותל םידע ונא ,דימת ומכ
וא "טסיכשא" וא "תיסוכ" דיגהלב ער המ ,ןכא .הפיהו הרישעה
תורסח ןהו ,ולאכ םילימ ןיא תירביעה הפשבש ןוויכמ -?"םיציצ"
?"ןוניז" ?"טסיכשא" .תוחוד ףאו -תובילעמ ,תועגפ ,תועמשמ
םתא קוידב הפש וזיאבו ,יתובר ,םירג םתא ןכיה ?!?"יקומש"
!?םישמתשמ
.שדחמ םעפ לוכ יתוא ההימתמ ונלש הרואנה הפשה לש יופכה סוניאה
.בושו ךולה התוא םיטחוש םתאו תיטויפ ,תיאזורפ לכ לוכ הפש
םתייה םתא !תמאב ונ -?"תויסוכ" ונל וארקיש הצרנ אלש עודמ
ארקנ ילוא ?םכפוגב ענצומו ימיטניא רביא םש לע ארקהל םיצור
ךיא ?"ןורביא" אמש וא (ןיפ הלימהמ) "ןוניפ" ינניחו האנ רבגל
?שיגרהל הרובחבש םירבגל םרוג היה הז
הליבקהלו הפוגבש הייברה רביא יפ לע קר השיאל סחייתהל -אל לבא
.רוסא הז -רבגל רבדה ותוא תושעל .רדסב הז -םכשומישל ץפח ילכל
.הרוגחל תחתמ הכמ בוש תגפוס הרוהטה ונמיא תפשו ,תגגוח הילפאה
טיבש תעפיל וביגה
 
4/6/01 15:35
הלארשי :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!טסיכשא-"תיסוכ"ל הליבקמ תירבג הלימ שיש,ריעהל יתיצר קר
הלארשיל וביגה
 
25/1/02 15:32
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
הזש אל ירמגל הבבס הז אימחמש רבגו !!האמחמ תאז תיסוכ יתעד יפל
!הברה ךל םיאימחמ אלש הארינכ לבא והשמ יל השוע
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/1/02 0:42
shei :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
!הקופד םתס תבלענש ימו האמחמ הלחא
sheiל וביגה
 
25/1/02 19:32
רפוע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
..."ןוסוכ"ל רתוי תחלצומהו השדחה הלימה וז "טסיכשא"ש
רפועל וביגה
 
12/5/02 10:42
קילומש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?הז המ
קילומשל וביגה
 
12/5/02 19:29
החרט רכששי ד"וע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
דיאולוגנורטש :איה תיסוכל תירבגה הליבקמה לש ימדקאה חונימה
החרט רכששי ד"ועל וביגה
 
25/5/02 21:37
המענ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אל שממ ינא תישיא לבא ,תיסוכ הלימה םע היעב ךל ןיא םא הבבס הז
לע-תיסוכ הזיא הלאוו' םירמואש ילש םידידימ אב הז םא .המיכסמ
יתוא םיריכמ םהש תעדוי ינא ,םתוא הריכמ ינא .הבבס - 'הלילה תא
יל םיקרושש םיסרע תרובחמ אב הז םא לבא .האמחמ קר וזו
םלוקב םימיערמו םהיניב םיקחוצ ,תינוכמהמ
אל הפידעמ ינאש תמאב '!!!תתתיייייייייססססווווווווככככככ'
.ינימ טקייבואל יתוא ךפוה הז ,הזבמ הז ,ליפשמ הז .הז תא עומשל
,םהיבגל הז ;הלילה בוט תיארנ ינאש הז יבגל ,ייבגל אל רבכ הז
.םיצור ויה םהש המ יבגלו
,תועדוי ונלוכ ,ןכ .תיסוכ הלימב הנווכה המ םיעדוי ונלוכש תרמא
.הזבמ הזו .'ןייזל הצור יתייהש יהשימ' איה הנווכה םימעפה בורו
המענל וביגה
 
 
8/6/02 23:12
סקמ :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
םאו ?תיסוכ ךל ארקת םיטפשמל םיטנדוטס תרבוחש הפידעמ תייה
זא ,בוט םיארנ םה
סקמל וביגה
 
8/6/02 23:57
ילא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ונחנא ימ תויסוכ ןתאש ןכילע רמול ןכמצעל תושרמ ןתא םא
!?םירבגה
:םויסל ןושלה דודיחל הרעה
: רבגל רמול ומכ הז ?"םויה תא תיסוכ וזיא" : השאל רמול םאה
?"םויה התא סוכ הזיא"
ילאל וביגה
 
9/6/02 12:53
לאינד.ג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
...ה'להימ ןייטחס


(:....וישכע תאש תיסוכ הזיאו


לג
לאינד.גל וביגה
 
9/6/02 23:24
ןגכ לייא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הדוקנ .תיסוכ וז תיסוכ


,"תא תיסוכ הזיא " ריכמ אל אוהש השיאל ללכ ךרדב רמוא אל רבג
תוימיטניא לש לובג וק רבוע אוה הז תא השע אוהש עגרבש ןוויכמ
לש תובוגתהמ תצקמ קר הז ןיינעל 'ר) ףורע שארב ול תולעל לולעש
.(ליעל תויטיסנימפה תוינריפה


רורב םהינשל ."תיסוכ הזיא הארת " רחא רבגל ללכ ךרדב רמוא רבג
תיסוכ איה וינפלש הבקנהש בשוח רבודה .הנווכה המל עגר ותואב
הרקמב .ךופהו רשי ,הרוצה תא הל ןייזל תמ טושפ היה אוה וזככו
אלש ירבג ימינפ דוק הז .םיכסהל אל וא םיכסהל לוכי ןעמנה הזה
םיאור אל ללכב סוכה תא ירה .לולכמה לכל אלא ,סוכל ללכב סחייתמ
.חומה תא םיאור אלש ומכ קוידב


,הלב הלבה לכו הפשה סוניאו תיסוכ גשומה םע ןהל השק דואמש ולאל
תוצור ךכ לכ ןתא וב רביאל ביגמ ןכדיצלש שיאה תא ןכמצעל וניימד
.חומה - תואגתהל


....קפס אלל רדהנ עמשנ ."תיחומ הזיא" וישכעמ ורמא


ול ףורעת אל איה ."תא תיסוכ הזיא" ותיאש השיאל דיגהל לוכי רבג
.....שארה תא ול ץוצמת איה ,שארה תא


קפסתש הלימה תא יתאצמ תוחפוקמ רבד לש ופוסב הנאצת אלש ידכ לבא
.ףוסה דע ןכתא


ונחנא " ילש םיידש תולעב םיליט תוינעדמ ,וישכעמ הנרומא
."תוינאיטנק


.לאוג לאונמעל אבו
ןגכ לייאל וביגה
 
13/6/02 3:06
רהוז :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!ךומכ ןיא דובכה לכ
רהוזל וביגה
 
28/6/02 2:13
ילוגנומ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תא תיסוכ תא
ילוגנומל וביגה
 
29/1/03 11:12
ףסא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תינקיתרנ החצ תירבעב
ףסאל וביגה
 
 
20/2/03 13:37
רהוז :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
ףוק זיא
רהוזל וביגה
 
21/2/03 14:33
שא_םחנמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
...יתמהדנו תובוגתה תא אורקל יתלחתה
!!!!!!!!!!!!!!תויוטש לע חומה תא ןייזל םיעדוי םתא המכ
!!!!!!!!!!!!!יד - ןוקונז וא ןונייז ,תיסוכ אל ,תיסוכ
?!??!!?םתנפרחתה
םישנ לבא ,יתועמשמ טקלטניא ילוטנ ונייה דימת ,םינבה אלימו
!?!?!?!ללכב ןאכ ןוידה המ - תורקי
???הז לע שקשקל רשפא המכו ???םזינימפו םזיניבושל רשקה המ
וקיזי אל םעט ירבד תצק
!רתאב הלאכ םירסח אלו
שא_םחנמל וביגה
 
24/2/03 12:53
לינו :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תצק ינא ..השיא רותבו ..םישנ רתא הז ..וליאכ ..םיעדוי םתא
.ןכליבשב תשייבתמ
תוישנל הבהאו ימצע דובכ רסוח ,המר תורסחכ ןכמצע תא תוגיצמ םתא
.םכלש
תא המלש העש יתארק םא ,םיאלפ הדורי הפ היצנגלטניאה תמר ,ללכבו
המ הז .ןהמ שילשל וליפא יתעגה אלו הזה םטמוטמה רמאמל תובוגתה
?וילע רבדל ןכל שיש
.יל וחלסת ,תויסוכ תמאב םתא
לינול וביגה
 
2/3/03 11:47
(תיסוכה)הירמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יה
(:םירמוא הככ תיסוכה הירמל רשקב
?הככ זא
דיגהל לוכי דחא לכ תיטרקומד הנידמב םייח ונחנא ?םכלש היעבה המ
!הצור אוהש המ
ינאו !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!האמחמ וז ?תיסוכב ער המ הזמ ץוח
ילואש ןוכנו,סוכ הלימהמ החוקל תיסוכש ןוכנ זא,עטנ םא המיכסמ
םהל תרבועש הדיחיה הבשחמה תיסוכ ךל םיקעוצ םהש עגרב םירבגה בר
:וא "!ךתוא ןייזל ילע יאוולה" :וא "ןויז הווש תא":איה שארב
"ךכותל סנכיהל הצורו ררועתיה והשימ" :וא "ךילע יל אב"
....'וכו
ול זטנפיש זא !ךתוא ןייזי אל הליימ אוה ירה so fucking what ?
םירמואשכש תורמואש תונבה לכ יכ .הבוט השגרה השעי הז ךלו הבבסב
םלועה לכ לע דובעל ךישמהל תולוכי תובלענ ןה "תיסוכ" םהל
העוקש בוחרב תכלוה תאש עגרב יכ !!!!הז תא הנוק אל ינא ,ותוחאו
ךל םיקעוצו תבבותסמ הקירש תעמוש תא םואתפו תובשחמב
חור בצמה תא רפשמו בלה לע בוט ךל השוע הז זא !!!תתתתתתתיסוכ
דימת אל הזמ ץוח .(םי/ךיתח הרקמב םג םי/רוחבה םא דחוימב)
וא "ךתוא ןייזל יל אב" :ל הנווכה תיסוכ הלימה תא םירמואשכ
הנווכה םימעפ הברה יד וליפא וא םימעפל ל''נב םירכזומה םיטפשמה
לכתסיהל ףיכו הפיו בוטח ףוג ךל שי,בוט היונב תאש הזל איה
!ךילע
שיו !-!-!-!-!-!-!ה-א-מ-ח-מ הז תיסוכ ורמאתש המ ורמאת רוציקב
,תחא םעפ תוחפל ןרבעל תאזה הקעצה תא עומשל תותמ ויהש תונב אלמ
ונהת אלא תואמחמ ןכל םינתונשכ וננולתת לא ,הבוט ושעת תונב זא
!הזמ
(תיסוכה)הירמל וביגה
 
 
18/5/03 22:15
לארוא :תאמ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!םלוכלל הבוגתב
ורועתת זא האמחמ הז תויסוכ םכתיא הרוק המ תונב
!!!!!!
לארואל וביגה
 
 
18/5/03 22:15
לארוא :תאמ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!םלוכלל הבוגתב
ורועתת זא האמחמ הז תויסוכ םכתיא הרוק המ תונב
!!!!!!
לארואל וביגה
 
18/5/03 22:25
לארוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לוכש םיבשוח םתא ודיגת ישנה ןימל תוחידפ שממ הז הזה רתאה
רתוי םירבד שי תואיצמל וררועתת ונמצע לע קר בושחנו בשנ םויה
. אל וא תיסוכ ינא םויה תיארנ ינא ךיאמ ץוח םיבושח
...הזמ רתוי אלו םינבה ליבשב ןימ למס אוה הזה רתאה
!!!!החילס


ב.נ
!!!הז ינפל הבוגתה תא יתמשר ינא אל
לארואל וביגה
 
30/5/03 13:40
לטימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לטימל וביגה
 
30/5/03 13:43
תינור :תאמ
עלס הימל הבוגתב
#
תינורל וביגה
 
31/5/03 20:39
הרוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
סוכ הז וילע בשוח אוהש ןושארה רבדה .ןמרח ,רקובב םדא םק .בוצע
בוחרב הפי השיאב לקתנ אוה .תיבהמ אצוי אוה תאזה הבשחמה םעו
דימצה אוה זא .השיא איה לבא .הלש סוכה תא הז האור אוהש לוכו
לע הבבחתש ,הנווכב אל ,הלימ ול האציו .תי תישנה תמויסה תא הל
לע לבקל תונהנ הזה םויה ונחנאו .......רבחה לש רבחה לש רבחה
.ךופה לע ךופהב ונב סנכנש ילכאירטפה םזיטמרונה תא ,בוש,ונמצע
הרואל וביגה
 
3/6/03 11:51
bandit :תאמ
עלס הימל הבוגתב
???הפ םיאיצממ םתאש הלאה תומשה הז המ
'וכו ןוקונרז ןורוניצ ןוניז הז המ
הזמ םיילאמרונ רתוי םייוניכ לע ובשחת


הלעגימב ומכ הפ ליעגמ סכיא
banditל וביגה
 
6/6/03 4:34
הרוראה ירמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!!ןושלל הימדקאה לש ףוצרפה לע ארח
!ךתיא ינא ,עלס הימ
הרוראה ירמל וביגה
 
12/6/03 14:21
תיסוכה לכימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
התוא יל םירמואש דחוימב הלימה תא תבבחמ דואמ תישיא ינא
...תובר
...וכישמת ,ייד
תיסוכה לכימל וביגה
 
23/6/03 22:04
ינו'ג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
זע ןוצרו הווקת הצרעה לש םילימ -תיניטק - תיקוקש- תיסוכ
תוילולימ תואמגוד תתל ונתוא איבמ " רציה שוביכו ןוצרה הקושתה"
.וננוצר אשומל
ינו'גל וביגה
 
29/6/03 11:19
ןורי :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.תיסוכ ייה
.ךלש ףוגב רבודמ הז לכה ךס יכ .זוחא ןוילימב תקדוצ תא יתעדל
.ימעטלו יתעדל םג הז.הסג הלימ אלו האמחמ וז תיסוכו


.ןורי ךתוא בהוא
ןוריל וביגה
 
30/6/03 18:41
וד ןוג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אל המל הז תא יל השועש הלימ וז תיסוכ
.רבא הזיא רבגל םג רשפא ןכו רצק הצממ תיסוכ ?בוט רתוי ,הלילרש
וד ןוגל וביגה
 
18/7/03 2:06
תיסוכ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תיסוכ ינא
תיסוכל וביגה
 
9/8/03 23:05
.ג ןב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.ייקוא - תונבל תיסוכ
?!?סוכ שי םינבל יתממ ?םינבל ןוסוכ לבא
(-; "ןולובלוב" ומכ והשמ ודיגת ,רבכ םא
.ג ןבל וביגה
 
27/8/03 20:39
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
there is more names like >punani'
and one more calld >respect la punana
וז הבוגתל וביגה
 
29/8/03 20:15
shadow :תאמ
עלס הימל הבוגתב
(: הלימ לכ םע המיכסמ
הנווכ םוש םהל ןיא ,"תיסוכ" איהש יהשימ לע םירמוא םירבגשכ
.הל אימחהל םיאב םה - ךפהל ,בילעהל
...יניעב ,קדצב אל - עגפהל תרחובש תאז איה השיאה
shadowל וביגה
 
1/9/03 22:50
יריש הייפה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יל וארקיש יל םיאתמ ,תיסוכ יל םיארוקש תבהוא אל ינא לבא
יל ריכזמ הז תיסוכ תונידע םילימ הכיסנ הפויפי ,תינשוח ,תיסקס
ינא ילוא המ תיסוכ יל דיגיש בהז רשרש םע הזכ רוחש סרע הזיא
ךל" הרזחב תורמוא ונחא המ תועדוי ונלוכו ?!הא ךיילע הלוע
.הריבס תורשפא תאז "ןיידזת
(:רמאמ לש הלחא זא
.דועל הפצנו
יריש הייפהל וביגה
 
16/9/03 15:26
תאיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תא ירחא ובבוסי - בצמ לכב ,ליג לכב ,ךלא רשא לכלו ןתיי ימ
-וחרציו ,ודיגיו ,ובשחיו םירברבגה לכ םשאר
!!!!"תייייסססססוווווכ"
אלו תרשכומ אל ,המכח אל ,תדחוימ אל ,הדומח אל .תרדהנ האמחמ
.תיסוכ טושפ .םולכ
הלש םייתלחתהה םינותנהש הרוחב תאז -?תיסוכ תאז המ ירה
.אלפנ טושפ אלפנ .ערוג ףיסומה לכ תניחבב איהו ,םימלשומ
תאילל וביגה
 
 
18/9/03 12:50
:תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
.דדח תירש הבוגב תיתוברת המר לע הדיעמש תרעוכמ הלימ "תיסוכ"
ךכ אטבתהל ומצעל השרמ והשימש בלענ יתייה ,הרוחב יתייה וליא
.ייפלכ
."הצצפ" ב ושמתשה םעפ
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/10/03 17:39
תינויז :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
!!!!!!לכש ינויז קר
תינויזל וביגה
 
14/12/03 1:01
teardrop :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!!!תיביטמיטלואה תיסוכה טלחהב ילו'ג הניל'גנא
teardropל וביגה
 
14/12/03 8:14
Morwen :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.אל המו רמול המ ךל דיגהל תוכז ןיא תמאב דחא ףאל
.ילש סוכה ש"ע ארקהל הצור אל תישיא ינא
Morwen ל וביגה
 
 
18/10/04 14:44
ender :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
u have som good shit hidden inside of ya...
keep it up
enderל וביגה
 
18/10/04 15:45
תרומרמח :תאמ
עלס הימל הבוגתב
רבח/ןלעבל תוארוקש הלאה תוחודה תובהלתמה תא תלבוס אל ינא םג
."יגוז ןב" ןהלש
ןליבשב תרחא העצה יל שי
?"יבוז ןב" םע המ
יתועמשמ םגו ,הפי ,המוד
תרומרמחל וביגה
 
19/2/05 7:16
תילאוד :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ריבסתש הבוגת ףא יתאצמ אלו .תובוגתה לכ תא תארוקו תארוק
בצמב ישנ ןימ רביא ראתל האבש ,תיברעב הלימ איה ,סוכ הלימהש
.חירסמו ליעגמ


םיילגרה ןיב ונל שיש המ יפ לע תורדגומ ונחנאש ןיינעה םצע לבא
.ןיינעה לכב חירסמה עטקה אוה


תא רצויש סחיה אוה תיתימאה הביסה .הביסה אל אוה ינרדומה גנלסה
.ףסה לע תוחדנ תורחאו ,בוט תועמשנ תומייוסמ םילימ עודמו גנלסה
תילאודל וביגה
 
26/4/05 11:32
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
הלימ לכ
וז הבוגתל וביגה
 
12/7/05 23:00
חרוא ,תחרוא אל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הפ תובוגתהו הבתכהו ,היצזינרדומה תובקעב יונפ ןמז ידמ רתוי שי
= .ךכל תחצינ החכוה םה
חרוא ,תחרוא אלל וביגה
 
4/12/05 4:41
ינינא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ףוג ךל שי"/היפיהפי/הפי יל וארקי םא יל ואימחי רתויש ןוכנ הז
קותמ תחת/רידנ הזח/תומיהדמ םייתפש/תומיהדמ םייניע/םיהדמ
רבגלו..לבוקמו הבבסו רבוע רבד לש ופוסב תיסוכ לבא.."יסקסו
רתוי הברה לצלצמו םהל ףינחמ הז יתעדל..ןוסוכ יתארק דימת הווש
הלצלצמ הזש הרוצה ןכ הרקמ לכב..עעעב ירכזה רביאה תומשמ בוט
השק הילע- הניל'גנאו...תיסוכ אקווד המלל הבושתה הנומט םש-
רתויב תיסקסהו הפירטמה השאה טושפ איה יכ תיסוכ דיגהל
יכ..."תיסוכ"מ ובלעי ללכה ןמ תואצוי תויפיהפיש הככ...םלועב
ןייצל בושח דועש המו...המיהדמ/הפירטממ תוחפ תצק הז..תיסוכ
ךל שי זא..40 תלקושש תחאל הנווכה תיסוכש בשח הפ והשימ יכ)..
ןה תונמשש יפכ קוידב תויסוכמ ךפהה ןה תויסקרונא...תיקנע תועט
הנבמה..תוכשומו תובוטח תודימ םע תחא איה תיסוכ..תויסוכמ ךפהה
םיבהואש םיטוס םג-רבג לכש הנבמ...יעדמ..יסאלק אוה
תארנ "וואוו"ב הזכ הנבמל וביגי םה םג-תואלמ/תויסקרונא
חטבו.. וליק 50 לעמ חיננ..אירב בוטחה הזרה הארמל הנווכה..בוט
איה 60 תלקושש תחא םג םירידנ םירקמבו יסקרונא הנבמל אל
.40מ רתוי חוטב..תיסוכ
ינינאל וביגה
 
4/12/05 12:23
ינידע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
זא "יציצ" הלימה תאו "סוכ" הלימה תא תחבשמ ךכ לכ תא ,עלס הימ
ידימ הכורא אל הלימהש הוקמ) תילאוטקלטנא קודבנ לכ םדוק
םהניב חוור םע תודרפומ תויתוא שולשמ היונב הלימה (ךליבשב
תידימ הנומת תורצוי וידחי תופרוצמה הלא תויתוא שולשו .ס.ו.כ
רעש תמולפב ףוטעה יסיסעו בוטר םח חל ישנ רביא לש רכזה לש חומב
התבשהו תוהדזהב הוולמ יתילשא םונהג לש תוחונ רצויה הנידע
לע דמלמ תויתואה ןיב חוורה ,רכזה לש תספורה ותעדות לש תטלחומ
דבועש ינילדנוק לש וחוכ הילשאה לש וחוכ וא ןוימדה לש וחוכ
םיאור אל םירבגה ונאש ךכ ידי לע תובקנ/תונבה יתוריבג םכידגנ
תא שובכל תידימה ונתקושתו .סוכ םיאור ונא ,רטממ ללכב ןכתא
לע תרטוטח אשונש הז סוכו ,םונהג לש תוחונה לעב רבאה תאשונ
ול םיארוק ונתושפט בורב ונאש ףוגה לש ןוילעה קלחב :רמולכ ,ובג
םונהג לש תוחונה םע רביאה תא ולבק הרקימבש תובקנהו שאר
והשזיא םהנימל םינולסב חפטלו עיקשהל תוצלאנ (ןבומכ םירבגל)
עירפמ קר אוהשו ולש ןווכל ןיתשמ אל רבג םושש תובישח רסח רביא
תויוטשה םע ונל ועירפת לא זא דבלב ת ו י ס ו כ םתאש תויה
תא םא .םהנימל תויצלופינמו תויובשחתה םיסחי תוכרעמ לע םכלש
ןיזה תא ףוטעל בהוא רבגש ומכ קוידב ףוסה דע תיסוכ יהת תיסוכ
עזעדזהלו ףוסה דע םונהג לש תוחונה לעב םימחה ףטונה רביאב
ףטפתמו םירגינו םיגפסינש םיסיסע םילזונ האלמ הבוהא תושטעתהב
רבחה לש רוקבב ותיכז לע הרהוי בורמ חופנה סוכה דרומב תונידעב
וז העונצ הלימ חפטמ ןציל הנמחר שארהו , ירקיעה התקושת אשונ
לבחה םגו ףאל קשוחמה םזנה היהת וז הלימש ףקות לכה שרודו
(תודימ המכב םכלע לודג הז םישנ אל טלחהב) תובקנה םכתא רורגיש
רשפא .דבלב ןיז התפמה סיסע ףטונ עסש תולעב דבלב םיבקנ תויהל
ולא תא תוחפה לכל וא תויטסינמפה לש תודגנתהה תא ןיבהל
'וכו ,יציצ ,סוכ קר אלו םישנ םהש תושיגרמש
ינידעל וביגה
 
16/12/05 15:09
וללפא וקישומ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!!!!!ירמוע יחי ...תובוגת הברה ...ואוו
וללפא וקישומל וביגה
 
 
16/12/05 15:09
וקישומ לש רבח :תאמ
ומא יתיאר ,ומא סוכל הבוגתב
?ןורברבג בצמה המ יל'צחא הברה ירגוד
וקישומ לש רבחל וביגה
 
17/12/05 11:54
ידנולב :תאמ
עלס הימל הבוגתב


אל ינא .הלש תוליזה איה תאזה הלימה םע ילצא הדיחיה היעבה
ןכל .הז תא הל ורמא אלש סונימ-סולפ תעצוממ הרוחב תמייקש תבשוח
לכ .אל ללכב .הז תא יל םירמואשכ דחוימב תאמחומ השח אל רבכ ינא
הרוצב תשבלתמש וא ,(םיליט-תרעוכמ איה םא וליפא) הזר וא תחא
.ונימיב "תיסוכ"כ התוא םירידגמ רדסב םתס תיארנש וא ,תיסקס
..הככ הז הב תאצמנ ינאש הביבסב תוחפל


ובש בצמל עיגהל הלוכי איה רשאב השיא לכ (טעמכ)ש תבשוח ינא
."תיסוכ"כ התוא ורידגי


(: .ייניעב הווש שממ אל תאזה הלימה ןכל


דירטה הזו "תיסוכ"כ ןמזה לכ יתוא רידגה ותיא יתאציש והשימ םעפ
תא םג רמא אוה ףוסב .ויניעב הפי אל ינאש יתששח .דואמ יתוא
(: ...יתעגרנ זאו םסקה תלימ
ידנולבל וביגה
 
 
17/12/05 12:05
ידנולב :תאמ
םויה תא תיסוכ הזיאל הבוגתב
(: ךרע תלעב האמחמ רבכ תאז "לע-תיסוכ"ש ןייצל יתחכש .ב.נ
ידנולבל וביגה
 
19/5/07 23:09
הדמורדנא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תוישנה יוזיב עקר לע איה ןהלש תודגנתההש דואמ הפי תעדוי תא
ןהש תוריחב ןה םילימ .הלימ קר הזכ רבד ןיאש רבכ רמא דיורפשו
.הרבח התואב תומייקש תופקשהו תושיפת תואטבמש תוירקמ אל םעפ ףא
הדמורדנאל וביגה
 
15/11/07 17:47
לייא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?תויסוקה ךייתורבחמ תחא תא אל יריכת ילוא
לייאל וביגה
 
5/9/09 0:12
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
?הזב תיסוכ המ
וז הבוגתל וביגה
 
16/12/09 18:26
תחרוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ללגב ,םייחל יל הרושק אל תאו ךתוא הריכמ אל ינאש הזמ ץוח בוט
דואמ יל תפכא לבא .יתפכא םוקממ ךל ביגהל השק דואמ יל היהי הז
םיכינחה לכמ יל תפכא ךכמ רתויו ,וב תויח תאו ינאש הזה םלועהמ
תאש הז גוסמ םירבד הברה דוע ואריו ואר הארנכש ,םלועב יל שיש
אלמהו םיסקמה טסקטה לכ ירוחאמ:!טישב תיארחא אלה יתוחא .תבתוכ
הנוק תוקלח ירבד" םירמואש ומכו םייתפש תוריהמ אלמהו ,םילימ
הלימה תאצמנ ,(יוטיבה לע החילס)לזאזעל הפיא ,"הדועס
תא םא תעדוי אל ינאו תא ימ גשומ יל ןיא יתרמאש ומכ?תויארחא
?הז טסקט תביתכב תחקל אל ןוכנ רתוי וא תחקלש תויארחאל תעדומ
הז תיסוכש בושחת 10 תב הדליש לבחו ,תועמשמ הברה ול שי יכ
ךל אצי !השיא התויה תא רשפאש הקומע יכה הרוצב תראתמש הלימה
הז הממ תעדוי תא ?הזהמ ללכב תעדוי תא?הנאורפ לש םירתאל סנכיהל
ליחתה הנאורפ לש העדותהו הנאורפש ,בילעהל ילב יל הארנ ?ליחתה
םירחא םישנא שיש וחכשו ,ימצע ןוחטיבל וכזש םישנא !ךומכ םישנאמ
ארחה ללגבו ,ךל שיש ומכ ןוחטיב םהל ןיא ילואש ,םלועה ינפ לע
לש הרוגס הקלחמב ןמצע תא ואצמ רתוי הזר ימו ,תיסוכ לש הזה
ואיצמה םהש םישיגרמש ,ךומכ םיגולומכחש הצור אל ינא !תויסקרונא
היהת תיסוכ הלימה םתוכזבש םיבשוח םהש ללגב ,לגלגה תא
המכ הארנה יפכ ,גשומ ךל ןיא יכ .הזה רבדל חתפ ורשפאי,תשדוקמ
לע המכו המכ תחא לעו ,ונלש הרבחה לע הזה רבדל שי הלוח העפשה
גג לע השיגרמש יהשימ תויהל הז יתניחבמ תיסוכ תויהל .ישנה ןימה
הלימו .ינסרה טושפ הז תיסוכ תויהל ,הלש ףקיהה ללגב קר םלועה
שיש ומכ יתימא ןוחטיבל התכז אל איה םא ,יהשימ טטומל הלוכי תחא
הז ,המ תעדוי ?הזכ רבד שדקלו אובל תשייבתמ אל תא ךיא .ךל
השיאהש ,השיאה דמעמ תא הקידצמ תאש שיגרמ הזו ,בילעמ וליפא
.תיארנ איה ךיא הז הלש תוהמה לכש יהשימ היהת דימתו התייה דימת
תודוהל האג ינא ,תיסקרונא אל ינא םא םג תולוח ונחנא הז ללגב
?תלאוש תא המב הלוח !דואמ הלוח תא םגשו ,הלוח ינאש הדבועב
,רתוי בוט םדאנב ינא יכ אל ,ימצע םע בוט שיגרא ינאש הזב הלוח
דיגי והשימ םא ימצע םע בוט שיגרא ינא הארנכ .םיסקמ וא יתפכא
.תיסוכ יל
יכרטצת אל םלועלשו ,הלאה תויוטשה תא בותכל קר יכישמתש יאוולה
הז ללגבו רתוי תיסוכ תויהל קר הצורש 10 תב הדלי םע דדומתהל
אלש םידלי םע דדומתהל יכרטצת אל םלועלש יאוולה ,האיקמ איה
אלש יאוולה ,תיסוכ וא ןוסוכ אל םה יכ תיבהמ תאצל םינכומ
היהת אל איה יכ ,לוכאל הנכומ אלש ,ךלש הרבח םע דדומתהל יכרטצת
אלש יאוולה .התוא קורזי הלש רבח הז ללגב זאו םעפ ףא תיסוכ
תנבה יכ ,תוומ דע הכוב ךמצע תא אוצמלו ךמצע םע דדומתהל יכרטצת
.ךל ישייבתת..ךממ תיסוכ רתוי איה הארנכש הרבח ךל שיש
תחרואל וביגה
 
16/12/09 18:47
תחרוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הנא ורפ תעבטב םיגולב
תבשוח/בשוחש ימ לכ .היסקרונא דעב הז הנא ורפ עדוי אלש ימ
ףרטצהל תנמזומ/ןמזומ םייח ךרד אלא הלחמ אל תאז היסקרונאש
...תעבטל
םיכבסותמ :הירוגטק
(מ''עב תבערומ) My Life :תעבטה ת/להנמ
תעבטל ףרטצהל שקב


ואוב ,תיסוכ הלימה תא תבהואש ימו הבתכש המב ךמתש ימ לכלו הימל
(יוטיבה לע החילס)לזאזעל המ ןיבהל ונימצעל השרנו ,עגרל קותשנ
רוציל וחילצה ןורקיע ותוא לעש םילימ הברה דועו תיסוכ הלימה
,הלוח ינאש דיגהל האג ינאו תיסקרונא אל ינא !ונלש םמהמה םלועב
ינאש ודיגי םא קרש הזב תולוח ?המב תועדוי .תולוח ןתא םגו
בוט םדאנב היהא ינא םא אל ,רתוי בוט הארנכ שיגרא ינא תיסוכ
ושייבתת .בוט שממ הארא םא קר אלא ,םיסקמ וא רתוי יכרע וא רתוי
איה יכ האיקמש 10 תב הדלי םע דדומתהל וכרטצת אלש יאוולהו ,םכל
תא יאצמתו ,היאמ ךמצע םע דדומתהל יכרטצת אלש יאוולה ,תיסוכ אל
הארנכ איהש הרבח ךל שיש תנבה יכ ,תוומ דע הכוב דחא םוי ךמצע
תאש םלועה הז ..םייחב רתוי הל חילצמ הז ללגבו ,ךממ תיסוכ רתוי
?רוציל תיצר
תנבה ןכוסמ הז יכ ,הזמ רתוי אלו בותכל קר יכישמתש יאוולה זא
?הז תא
םייחה לע והשמ תצק וניבת ילוא הנאורפ לש םירתאב תצק ולכתסת
..םכלש
תחרואל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא