םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

לוח זגראו םירוסי
עלס הימ


?ןונג-ןוטועפ-ןותחפשמ תאז לכב ילוא
םחרל הכירצ אל ינא תאז לכב ילוא
המכ ןיב תויהל תכלוה איהש הילע
המוקמ לע םתיא בירלו םירחא םידלי
םלועב


התוא םישל ?הילע וא ימצע לע ?ללכב רומשל הסנמ ינא ימ לע
יתאצמ םגו טקש הצור םצעב ינא ,הא ?יליבשב וא הליבשב הז ןוטועפב
יתייה יכ ,הא ?רבכ התוא המש אל ינא המל זא .הרבח הכירצ איה .ץורית
יבז תרובח דוע םע הככ יתוא ועקתיש הצור יתייה אל ינאו הלאכ המכב
תדרח יל שי ילוא ,הא .םש לובסת ארונ איהש הקיסמ ינא ןאכמו ,םטוח
השוע ינא הז תאו .ילוא ?השאר לעו הילע הז תא הריבעמ ינאו הלק השיטנ
םישנא לצא םג ,תועדומ םע ןיינעה לכ בוט ?הז לכל תעדומ ינאש תורמל
םהלש עדומ תתב תאז לכב םהש םירבד המכ שי ,םהל רוזעי אלש ,םיעדומ
ףוסבו ,תוכשמנ תוריפחה לבא .םשל עיגהלו רופחל וחילצה אל דוע םהו
ףוטשיו םיילגרל דע ןטבה ךרד ילש שארהמ םורזיש הפיו לודג רהנ היהי
.ימש לע בוחרמ רתוי הברה הז .ימש לע ול אורקל לכוא ינא .ריעה תא
תניג' ,ימש לע הלוכ היהית איהו .אשדו םיקורי םיצע םע הניג םג רשפא
.'תוטבלתמה תוהמאה
אל תמאב .הלצה שרק הזיאכ יביבס התוא תתפול ינא רבכו הנש תב קר איה
תא ירמגל האור ינא רבכ .רמוא הזש המל תעדומ ךכ לכש ינא .יל םיאתמ
.םישנ לש המלש תלשוש ץקניא דע האלה תניימדמו ילש אמא תאו הכרד ימצע
איהש הצור יתייה אל לכמ רתוי ירה ?הליבשב גישהל הצור ללכב ינא המ
תא תקנוח הככ ינא המ זא .תרחא היהתש .יתוא ךרטצת אלש .ינומכ היהת
וא ,ןוטועפ ןגל ךלת איה .תויצפוא יתש קר שי ?וישכעמ רבכ הז
תא םיזפשאמ םירוה ובש הזכש דומח םש םע ,רחא דסומ וא ,ןותחפשמ
אלא אצומ הל ןיא םש .תיבב ראשת איהש וא .םידדצה ינש תבוטל םהידלי
תשפחמ ינא ,עגר עגר עגר .הלודג האיצמ אל ילוא הזש ,יתרבחב תויהל
.הלחתהמ ליחתהל יאדכ ללכב ילוא .וב זחאהל ןויגה לש טוח הצק הזיא
.תינויגה ייהת


וישכע אל :תיטסינימפה היגוסה


הדובעל פוהו הדיל תשפוח םישדוח השולשה לש תאזה האצמההש תובשוח םישנ
הז הככ םגו ,הריירק תושעל הנלכות ןה הככ .ןליבשב תדחוימ שממ איה
ןוכנ הזש םעפ עבק תאזה ץראב והשימ הזיא יכ ,ןוכנ יכה ןהל הארנ
תא גצייל הלוכי שממ אל ינאש יתנבה רבכ ינא .קיפסמ הז םישדוח השולשש
החילס ,תיבהמ תאצל ןוצר םוש יל ןיא .ללכב "םישנאה" תא וא "םישנה"
.יליבשב ףורצ לבס היה הזו הרירב יל התיה אל יכ ןבומכ יתאצי .הדותו
אל .אל שממ .וב ראפתהל תוי'גייא וינ לש דחא םרגלימ יב ןיא םג לבא
ליג דע הטימב יתיא ןושיל אלו ,שמח ליג דע םא בלח אלו ,דב ילותיח
תא תאצומ אל ינא ילגרהכש הככ .תויטרפ םיכירצ םידלי םג .הרשע שולש
המ יל בותכ היהי ובש רפס הזיא תשפחמ ינא הככ .יל המיאתמש הירוגטקה
אלו ,עגרכ תוטלחה טילחהל הלוכי אל ינא יכ ,וישכע תושעל הכירצ ינאש
,טילחהל םע העוקת ינאש ללגב םג השק הז .ילע בתכנש רפסה תא תאצומ
דימת הז .עגרל ולו דצב םישנ הז תא לבא ילש ירירבשה וגאה ללגב םגו
השיא ייהת וא .אל ינאש המ ,תינאידניא ייהת רמולכ ,ףצרה ןורקע וא
אלמ םהל ובברעתה והשכיא ללכב .אל םג ינאש המ ,תיטסיריירקו הקזח
קר .םהב ימצע תא אוצמל השקתמ ינא תמאבש תוישנב םירושקה םיגשומ
ךותב תכלהמ שממ אל ינא לבא .אוהה ןיבל הז ןיב תנדנתמ ינא םימעפל
םוקמב קוידב איה תיתימאה הלואגה תמאה ןעמלו .תוחונב הלאה תורדגהה
.ןיינעמ יכ םא .תרחא וא הככ יתוא ורידגיש יל תפכיא אל שממ ובש הזה
םע תדדומתמ ינא םייתנב .הראה הזיא םירחא לש תורדגהב אצמא ינא ילוא
הזש ,תוצורמ היהנ וניתש ובש הזכ ןורתפ אוצמל הכירצ ינאש הדבועה
.תיטסינמפה היגוסהמ עגרכ לקשמ דבכ רתוי הברה יל הארנ


?ןונג-ןוטועפ-ןותחפשמ תאז לכב ילוא


תא יתאנש הרשע םייתש ליגמ ךרעבש הז ימצעמ תרכוז ינאש המ ,וישכע
אלש ,םייתנש םילויטל יתאצי אל רבכ הרשע עברא ליגבו התיכ תוביסמה
םירוהה הברה יתחמשל .יתלבס יתאצישכ .הלאכ ינימ לכו ע"נדג לע רבדל
הזיא הארנכ הז ץוחב תויהל אונשל יכ ,יתוא וחירכה שממ אל ילש
רבודמ ןכ םא אלא .לבס ללכב הז ביבסמ םישנא הברהו .תיתחפשמ הזוכיספ
,יל םירכומש םידלי םיעברא לבא .ןומהל םייוסמ ךרע שי זא .םירז הברהב
תויהל אירב דואמ אל הז לבא .וליצה הההההא ,יתנש לויטב םימי השולש
רדרדל הכירצ אל תמאב ינא .הזב ריכהל תבייח ינא .אל הז .אל .הככ
ךירצ .הככ דבוע אל הז .הייוצמ ינא ובש הזה קלקלחה ןורדימב התוא
,םירחא םידלי לע הלילב םייניש תחשמ חורמלו יתנש לויטמ תונהל תעדל
?ןונג-ןוטועפ-ןותחפשמ תאז לכב ילוא זא .רובעל הבוחש היווח שממ הז
המכ ןיב תויהל תכלוה איהש הילע םחרל הכירצ אל ינא תאז לכב ילוא
.םלועב המוקמ .הפוה .םלועב המוקמ לע םתיא בירלו םירחא םידלי
.םידדומתמו םיקזח םידלי לדגל ךירצ ?אל ,ןכיניב תצק תלבלבתה


חבושמ לוח זגרא םע תוהמאל הניג


הניגה תא הלא םיעגרב רבכ רישכהל םיליחתמ ביבאלת תייריעבש הווקמ ינא
זגרא יל היהי ילש םייונפה םירקבבש ךירצו ,תורקל ךלוה הז יכ ,ימש לע
םהלש םידליהש תוהמאל המוסק הניג היהת תאז .וב שלפתהל חבושמ לוח
לוח זגרא םש היהי .רקובב לוח יזגראל תוליגר רבכ ןהו ,םינוטועפב
אלו חבושמ לוחב שלפתהל לכונש הככ ,םיבלכל הסינכ היהת אלו ,יתועמשמ
תוסיול תכרעמ היהת הככו ,ימש לע הז יכ ,םיפסכ ןומה וב ועיקשי .יקקב
.םייניעב באכי אלש ,םויב ךשוח רתוי תצק תושעל היהי רשפאו ,שמשה
רוזעתש הככ ,תיסוכ תותשל היהי וליפא רשפאו םש ןשעל רתומ היהיו
.המשאה תא סימהל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
18/2/01 21:09
vampira :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אמא אל דוע ינא
היצנטופב אמא אל וליפאו
.רשפאש םייאמצע יכה ויהי ילש ה/דליהש הצור ינא םויה אובב לבא
.ןוכנה ןמזב לכה תושעל בושח יכה יתעד יפל יכ ןוכנה עגרב לבא
ידמ םדקומ אל -בוזעל ךיא תעדל ךירצ םייוסמ ליגבש תבשוח ינא
.ידמ רחואמ אלו
בושח יכה לבא אל יתמו "ןוכנ" הז יתמ םיעדוי ךיא תעדוי אל ינא
.תרשואמ היהא ינאש םג לבא רשואמ היהי ילש ה/דליה םגש יל
:)))))))))))))))))9


!!!!!!!!!!!ילש איה הנושארה הבוגתה
vampiraל וביגה
 
18/2/01 21:24
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
המדנ היה ןמז המכ ינפל דע
שאה לע תושעל ךירצש
תושודק תורפ
תועגושמ ויהנ תורפהש זאמו
ונלש םיידיה תא םישל ףוס ףוס רשפא
תושחולה םילחגה לע
הרורבה הבושתה האב אלש דעו
דירוהל ךירצ אל


םירפס ינוילמ לש תיקנע הירפס שי דיגנ
תוטועפהו םיטועפה םע תושעל ךירצ המ לע
םש תובותכש םילימה בורב
תונקסמב דוחייב
רפסה ףוסב אוצמל רשפא דימת
תיעצבמ הארוה םג איהש הנקסמה תא
הבהא הדלי דליל תתל רקיעה
התוא םישל רשפאש השודק הרפ הז
םילחגה לע דימ


ךלש םיידיה תא ףורשל תבייח אל תא
הבושתל עיגהל ליבשב
ילש תא יתפרש רבכ ינא
תובשחמ לש תועש תורשע רחאל
רבד יתנבה
וילאמ רורב היהי אל הזשו
טושפ רבד הז יליבשב ןיבהלש
דחא רבד קר שיש יתנבה לבא
םהלש םידליל תתל םילוכי םירוהש
תוצעה ראש לכו םיקוביחו הבהאמ בושח רתוי


םילוכי םירוהש רתויב הלודגה הנתמה
םהלש םידליל תתל
תושיחנב ךא תונידעב םתוא דמלל הז
רהמ רתויש המכ
םייאמצע תויהל ךיא


םתוא קורזל ךירצש רמוא אל הז
וקושו ןתש לש חיר תונועמל
םיאנתב םהייח תא תויחל םהל תתלו
םירז םידבוע לש


בל םישל ךירצ קר הז
השגרהה תא םהל תתל רשפא ךיא
םיייאמצע ויהי םה אוהש יתמש הרורבה
הז תא עצבל ןתינ ךיא םירורב םיטרפל
המינפ תשגל שי
ךכותל


הזש יל רורב ןכ ןכ
םיטרפה רוריב לש עטקהש
רתויב השקה אוה
התוא לואשל הלוכי תא דימת לבא
תיאמצע היהת טעמ דוע איהש
הנטק הדלי יל ידיגת
הלאש ןמיס תושעל הכירצ אמא המ
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
18/2/01 22:18
הגילמאמ :תאמ
הנתינ לע תודוסל הבוגתב
...ןאכ תבתכש המ ןבומ שממ אל הז
.םמצעב םיאצומ םידלי תואמצעה תא יכ


התוא םיאצומ םה


- דיגהל םיאב םה


.יתחלצה המ וארת ,אבא ,אמא
דבל לוכי ינא ,אבא ,אמא
.ילע וכמסת ,יל וגאדת לא ,אבא ,אמא


ירמגל תיאמצע הדלי יתייה ינא
ילע וכמסש ינפמ תיאמצע יתייה
תושעל המ יל ורמא אלש ינפמ
יניינעב וברעתה אלש ינפמ
.םירועיש יתנכה םא יתוא ולאש אל םלועמש ינפמ
.יתמ דעו קחשל ימ םע יל ורמא אלו
תיב היה
לכוא היה
תוקישנו םיקוביח ויה
.םיקוזיח הברהו
.טעמכ תונעט ויה אל
.יאנת םוש ילב יתוא ולביק
.םולכ חיכוהל הכירצ יתייה אל
ימצעל ,חיכוהל יתיצר לבא
םימייוסמ םילדומ םע יתיהדזה יכ
.תולעפתה ילצא וררועש
יתרחב ינא קרו ינאו
חיכוהל הצור ינא המ
.ימלו ,יתמו


תבשוח ינא לבא
ימונוטוא תויהל לק יכה דלילש
חוטב שיגרמ אוהשכ


ולש הימונוטואה תאו
ומצעב חתפי אוה
ולש בצקב
תונידעב םיפחוד וליפאו ,הזל ותוא םיפחוד םא
.ףחדינ טושפ אוה זא
הלודג יכה העיגפה ילוא וזו
.יאמצע תויהל ולש תלוכיב
היחד ןיבל הז ןיב קחרמהו
.דאמ דאמ דאמ ןטק אוה
.בוט אל
ףוסה דע וישכע ריבסהל תעדוי אל ינא
.הלודג האיגש ומכ יל לצלצמ הז לבא
הגילמאמל וביגה
 
 
18/2/01 22:41
ימענ :תאמ
הנתינ לע תודוסל הבוגתב
דמחאה םילימה תא יל איצוה בוש
הנקסמל יתעגה םויה קוידבו
םייאמצע םידלי לש תאזה הניחבהמש
הכ דע ץורח ןולשיכ יתלשכנ
השובה תא הסכי אל יריקארח וליפאו
ינא הנפעמ אמא הזיא
הימ הימ ךלו
קוביח תחלוש ינא
לכמ בושחה ללכה תא ירכזת
הז הככ תויועט ישעת תא ישעת אלש המ
?אל הלקה הזיא הזב שי
טיש...שממ אל
ימענל וביגה
 
 
19/2/01 8:52
ינור :תאמ
הנתינ לע תודוסל הבוגתב
בלשב ומצע ותיא תושעל המ דלי לואשל ,יניעב דאמ הלודג תועט
,םיחוטבה ,םירורבה םירבדה דחא .רבדל עדוי ישוקב דוע אוהש
השוע םימעפל ,העידי ךותמ דימת אל ,רחובש הרוה .הרוה אוה
תויהל ,תוריחבה םע דדומתהל םש אצמנ ,הרקמ לכבו ,תואיגש
תויהל ,תויתייעבכ תוררבתמ ןהשכ ןהמ תאצל גואדל ,ןהילע יארחא
.הרוה


הז תא האור םג ינא ,םירקחמה תואצות תוארמ ךכש הזל רבעמ
,יסחיה תולתה רסוח ,תואמצעה ותיאו ימצעה ןוחטבה - םייניעב
התאש המ השעת" מו תולובג רדעהמ םיאב אל ,קחרמ תחקל תלוכיה
הכותב שיש ,םירבד לש הרורב תכרעממ אלא ,םייתנש ליגמ "הצור
.לגוסמ אוהש המלו ולש ליגל תומיאתמש ,דליה לש תוריחבל חתפ


וא ררחשל) יתוהמו ינושאר ךכ לכ אשונב איה תוטבלתההשכ
תתל הז ,דליה לע תוטלחה םישל ,(םדקומ יכה ןבומב ,קיזחהל
.תוזבנב לבוג הז יניעב .אמאה לש רשואל יארחא תויהל דליל
תישע ,םייתניב .הזל לגוסמ אוהש בלשב ,ולש רשואל יארחא היהיש
.תוירחא הילע יחק ?הדלי


שישכ .ןטבל בוט יכה תומיאתמ ןהש הככ תחקל הווש תוטלחהה תא
- רוחבל רשפאשכ לבא ,רחא רופיס ןבומכ הז ,םיינוציח םיצוליא
רשפא ךכ רחאש ,הככ רוחבל חילצהל אוה קירטהש תבשוח ינא
תא תושעל ,הזב בוטש המב דקמתהל .הז םע םיחמש תויהל טילחהל
יכה השגרה ךל השועש הז זא ,חיננ ,ןונג םא) רשפאש בוט יכה הז
,רשפאש תוחפ יכה ,תוחפש המכו ,יתימא סנא'צ הזל תתל ,(הבוט
,לכסתמ הז ,לבלבמ הז .הטלחהה ירחא ימינפה אל-ןכה לע קחשל
.רבד םוש הזמ חיוורמ אל דחא ףא


,הל םינכומ ויה אל דועש ליגב ,תמזגומ תואמצעל ופחדנש םידלי
,הבריק לש ,ןומא לש תויעב םע םידלי םימעפ דאמ הברה םה
תודרח םעו ,תבאוכ ,תיתולת ,תיתודלי תוישיא םע םירגובמו
תונמדזה ,תואמצעל תורשפא ולביקש םידלי .תושק השיטנ
תא אוצמל ךכ רחא ולכויש הלא םה ,תוקחרתהל חתפ ,יוטיבל
.םהלש ךרדה


לש רודיס הז ,תואמצע אל וז - ןגל הכילהב תאטבתמ אל תואמצע
םייחה לא האיצי הזב שיש ,ןוכנ .(?תירבעב הלימ הזל שי) גנירק
החוטב ינא ,תונורסחו תונורתי הזל שיש ,ןוכנ .םינגומ תוחפה
לש הטלחה תאז ,יתעדל .ןיינעה הז אלו ,רבכ םהילע תבשחש
םוקמ תויהל לוכי תוטבלתמה תוהמאה ןג .דבלב םהלשו .םירוהה
תאש תוירחאה ינפמ ןגמ אוהו ,טלש םוש וילע ןיאש ,יטתסא דאמ
.הזה ןגה לש לוחה זגראב תצק דוע יבש .ךמצע לע תחקל הנכומ
תא תושעל יסנת ,הטלחה וזיא םע בושח אל ,ונממ תאצל ירחבתשכ
ןיא .דחוימב ךל םיאתמש המ תרחבש - העידיבו ,םרומ שארב הז
,הזה םדקומ ךכ לכה ליגב ,ךלש הדליהש המ קוידב הזש קפס יל
.הכירצ
ינורל וביגה
 
19/2/01 9:23
.noe :תאמ
עלס הימל הבוגתב
דע יל הרמא אל תחא ףא תוחפל .ןוכנ .אבא יתייה אל םייחב זא
.אבא ינאש םויה
רכוז ינאו ,שולש ליגב ןג הזיאב יתייה .יתייה אל ןועמב םג
ליגב ןגהמ םג .םיריס םע לודג רדח ךותב שנוע רותב יתוא ורגסש
.םישנועה תא רכוז ינא ,רזומ .םישנועה תא רקיעב רכוז ינא עברא
?תושעל המ - ערפומ יתרעשנו יתייה
יתאנש .םילכסתמו םיאכדמ ארונ ויה םישנועהש רכוז ינאש ןיינעמ
ראתמ ינא ,ךויח/בויחב םויה םהב רכזנ ינא הדימב הבו ,םתוא
.הדיחי תונוריטב הככ םירכזנ ינלוג תרייסבש ימצעל


לא םוי לכ יתוא חקול היה אבאש הז ,רתוי וליפא רכוז ינאש המ
עברל דע םש םיכחמו ןשיה הכלהה רשגב םירבוע ונייה .הרזחבו ןגה
ינימ לכ יל ריבסמ היה םג אבא .האב תבכרה תא תוארל ידכ הנומשל
רבכ עבש העשבש אמאו .תוינוכמ ,תודבוע ,םירופיס .ךרדב םירבד
יל השיבלמ התייה ,טרוטקודה תא רומגל ידכ הדבעמל הצר התייה
שי אמאל יכ .ךלכלל בוט הזש יל הריבסמו םיחצחוצמ םינבל םידגב
ליבשב - לוח זגראו םידגב שי הז ליבשבו ,םיידיב הסיבכ תנוכמ
.דחיב ובברעתיש


תנמ תא םש ונתנ חטב םה םג .ןועמל וכלה ןכ ,םינטקה ,ילש םיחא
רזעש לודג חא םהל היה לבא ,הדמל אל רבכ אמא .םהלש תוערפומה
.ער אל ואצי םהו ,הרזחבו ןועמהמ םתוא תחקל


?ףידע המ זא


ןכ ןיא .הנוכנ תחא הבושת ןיא .ימיטפוא רתוי ינא ,ימענל דוגינב
תושעל ךיאב אלא ,תושעל המב אל איה המכוחה .ןבלו רוחש ,אל וא
תיבב ריאשהל רשפא ,בוט הז תא תושעלו ןועמל חולשל רשפא .הז תא
.םיכפהה ינש תא םג תולקב רשפא ,בוט הז תא תושעלו


קר ,אל ינא אמא וליפא ,תועד הגוה ינניא ?עדוי ינא המ ,ינא לבא
.יתעדי שקשקל
.noeל וביגה
 
19/2/01 10:10
1העונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הדומח הל'הימ
.ןותחפשמה לש הזה ןיינעה הבוט תוהמאב ןחבמ הזיא אל הז
תא יבזע .ןימי לגרל ךל הדומצ ןיידעו שמח תב איהש אל הז
םלועב המוקמ לע תודדומתהה .השיגרמ תמאב תאש המ ישעת ,ביבסמה
.עיגרהלו ךירדהל ,קבחל ידכ םש ייהת זאו הרקמ לכב אובת
שיו הביבסב דמחנ יכה ןגה תא ושפחת ןגל התוא חולשל וטילחתשכ
ושייבתת לא ,רחבנה ןגב בוט ושיגרת אל ןמז הזיא ירחא םא .הלאכ
.רחא שפחלו בוזעל
םיפיסומש םיביבח תומוקמ שי ,םינגל שיש םטוחה תבז תימדתה תורמל
.ןוחטבו הבהא דוע םידליל
.ןגב ונלצא ךרענה ימויה םיקוביחה דעצמב תופצל תנמזומ תא
1העונל וביגה
 
19/2/01 13:22
ילול :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הרקי אמא
... ןוכנה תא תישע אלש ישיגרת ישעת אלש המש רבכ ךל ובתכ תישאר
תא תתל םילוכי םג םימעפלו לכה םיניבמ םה רדהנ ליג הז הנש ליג
.םירחאו ולאכ םירבד לע םתעד
ישיגרת םא , םינושארה םימיב התיא יכלו ןגל תיקיצוצה תא ימשר
ןח אצמ םוקמה עמשמ ..הדובעל תכלל םוקמב ןגב תראשנ תייה תא םגש
בוט וא חנ שיגרת אל איה יכ , ןגל הדליה תא ימישר , ךיינעב
אוביש יארת זאו ןמז תצק הל ינת לבא .. הז תא ישיגרת תא ןגב
תויוגהנתהו םילימ רצוא םע רוזחתו ןגל תכלל חמשת איהו םויה
ומכ ...והשמ אל םקלח , םיבוט םקלח םינוש
, םיינע : ןהינימל תוקלד ,תולחמ לע רבדנ אלשו ,תוכישנ ,תוכמ
... ם י נ י כ הלילחו סחו םיעצפ
ורבעי ונידלי םג הארנה לככו .. ונרבע ונלוכ הז לכ תא לבא


ה ח ל צ ה ב
ילולל וביגה
 
19/2/01 15:31
יאמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?עובש ינפל תקנה אל תא
......רהמ הלדג איה יאוו
יאמל וביגה
 
 
21/2/01 8:37
קור אמאמ :תאמ
לוח זגראו םירוסיל הבוגתב
ינו'ג לש ותשא) ילעוש העונ הקינה יתוא העטמ וניא ינורכז םא
(ילעוש
.יתלביקש יניעידומה עדימה יפל רחא טסירטיגל הרושק הימ


רבתסמ םילותיחב ירבעה לורנקורה לש אבה רודה
קור אמאמל וביגה
 
 
21/2/01 12:04
יאמ :תאמ
לוח זגראו םירוסיל הבוגתב
ילא ךלש הבוגתב רקובה לע ךויח יל תלעה
ךיילע ןייטחס
:-) לכה תישע
יאמל וביגה
 
21/2/01 12:57
תינור :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תננכתמ תאש ךמש לע רהנה תא יתבהא יכה !!!עטק לש יפוי ,הימ ייה
רהנ הזיא ןאכ קיזי אל ייחב .(האלה ןכו ןטבל שארהמ) תאזה ריעל
.םיינש וא
ישגר ,הגאדה ,ישוקה םע דחי ,הריקי ונקוח םחל איה תוטבלתהה
יתלחתה ינא םג ,בגא .ןישיב ןיעירמ ראשו תורקנמש תובשחמה ,םשאה
רבתסה רשאכ יתחוור התייה הלודג המו ,הנטקה 'נל ןותחפשמ שפחל
םיספהמ תדרוי יד ינא תאז לכבו .רבדל המ לע ןיא יאמ ינפלש
.תיבב
תמאב םש .הריעצה ןושאר הזיאב אלו הרג ינאש הפיא הרג ינאש לזמ
.יתוא זפשאל םיכירצ ויה


תרכזנ רשי ינא 'נ םע ביטקטורפרבוא עטקל תסנכנ ינאשכ :ןורחאו
ןילקונית ,םירק םידא רזפמ ,סנסיבייב ילב םגש ,טהרב םיאודבב
.תראפתל םידלי םילדגמ קיודמתולעמדמו
אל םהש תוארל ידכ ,דצב דומעלו .והשיתמ םימל םתוא קורזל ךירצ
םיעבוט
והז
תינורל וביגה
 
23/2/01 16:18
sara :תאמ
עלס הימל הבוגתב
I think we dont have to take it to hard. I guess that kinder
garden is reallz good for our children.
They learn more .
saraל וביגה
 
25/2/01 14:40
אמא טעמ דוע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הרקי הימ
םאה :ךלש ומכ תויוטבלתה ילע יאוולהו ,אמא בורקב היהא ינא םג
בור ,היח תא הפיא...ןוטועפל (!!!) הנש ליגב דליה תא חולשל
ראשיהל ןמצעל תושרהל תולוכי ןה םאה תוטבלתמו תוטבחתמ תוהמאה
ןב קונית ריאשהל רשפא ךיא יכ ,הדילה תשפוח םותב תיבב תצק דוע
אל ונבור) סנרפתהל תובייח ןה ינש דצמ לבא...תלפטמ םע םישדוח 3
ןמוקמ תא סופתי רחא והשימש תוששוח ןהש וא ,(תיבהמ תודבוע
'וכו ןהלש הריירקה תפונת תא עוטקל תוצור אל ןהש וא ,הדובעב
.'וכו
ותנש לכ תא תולבל - ךלש ומכ היגליווירפ ילע יאוולה ,בושו
.ותיא דחי ינב לש הנושארה
אמא טעמ דועל וביגה
 
 
28/2/01 12:37
תיטסיריירק טסופ :תאמ
''םירישע'' לש תורצל הבוגתב
אל .הדובעה קושל רהמ רוזחל לש ןיינעה תא יל היה הדילה ירחא
שמח ירחא .רשפאש המכ םדקתהלו האלה ךישמהל .הריירקה תא רוצעל
רתוי יל הבושח החפשמהש יתטלחה (ינשה דליה םע) םינש
קר אמא תא האר שמח ליג דעש דליה לע יתמחיר .הריירקהמ
הז תיטסיריירק תויהל .הנומש העשמ עובש עצמאבו תבש-ישישב
דצהו דחא סנרפמ םע (םירקמה ברב) רדתסהל רשפא .הריחב ךותמ
.יתחפשמה אתה תא חפטי ינשה
תיטסיריירק טסופל וביגה
 
28/2/01 7:47
ינל-ןמשיפ תאיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
............ממ
?תרסיתמה הדיחיה אל ינא
.........הא ..........ממ
?תטבלתמש הדיחיה אל ינא
?םלועב הדיחיה אמאה אל ינא ?המ
אמאל תומוד היהנ ףוסבש איה ונלש םילעבה לש הרצה .תושעל המ ןיא
.ונלש
.ךרדה לע םילבוס םידליה
.םימואתל אמא ינאו
ינל-ןמשיפ תאילל וביגה
 
5/3/01 18:43
ינא בוש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
....השק השק
.םש ינא םג םיבר םישופיח ירחא ףוס ףוס
.העיגה ילש שיאה
תויוטבלתהה לכו
ןלוכ
דימתש המ לכ ל"ניב םיקסע ילשמ הרבח תעשעשמ הלימ) הרירק תשא
יתיצר
ןיא תובושתו ???אמא תויהל םעו ילש שיאה םע בלתשמ הז ךיאו
HELP
ינא בושל וביגה
 
20/5/01 8:50
יתור :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.לכהמ שי המכ ינימאת אלו ב"הראב (תינמז) וישכע תאצמנ ינא
(םידליה םע) ןהל אבש יתמ דע תיבב תוראשנש תוהמא
(גנילוקס םוה) תיבב ודמלי םה רפס תיב םוקמבש ורחבש תוחפשמו
יארת םאש ,םייברעמ ,ןיטולחל םיליגר םישנא םהמ הברה ךכ לכו
בוחרב םתוא
...םיינחור הזיא - דימ ידיגת אל
יל תוחפלו לכהמ שיש .ןאכ (דיחיה אל םא) ירקעה ןורתיה הז ילוא
ץחלה תא דירומ הז
.הצור תמאב ינא המ רוחבל הלוכי ינאו
יתורל וביגה
 
17/9/01 12:58
יפא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.בוט היה םיטושפ ךכ לכ ויה הימ םייחה םא
לוחה זגרא םויב תועש 12 דבועש דחאכ,לעופב
.קוחר שממ הארנ
יצחב םויכ תוקפתסמ הריירק וצרש רבעשל ילש תורבחש אוה ןיינעמ
...ףסכ השועש לעבבו הרשימ
?ןויווישהו היגולואדיאה הפיא זא,ונ
..םחליהלו לגרתהל הילע-ליעגמ םלועה , התוא ירגסת לא
יפאל וביגה
 
3/9/02 8:53
:תאמ
עלס הימל הבוגתב


תוהמיא תארקל "הכרדה" ירפס המכ עדוי ימה ךותמ דחא ךותמ טוטיצ
..םישישהו םישימחה תונשב ובתכנש םתוא תא תבבוח ינאו
םיידשה תא חינהל טושפ וא חלקתהל יוצר ,שדוג ןיידע שי םא"
" הקנהה ינפל םימח םימ תרעקב


!םדוק הז לע ונבשח אל ךיא ,חינהל טושפ
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא