םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

תוינלטב םיפידעמ םירבג
בומרבא יתא


ופתכ לע חוורתהל תפכיא אל ונלש דועב
לע רותיו לש ריחמב ,סקוסמ רבג לש
ירה ,''ארטסוטרז רמא הכ'' לש םולקד
השא לומ וגאה לע ירבג רותיו לכש
תולעמ רשע דוע םהל דירומ המכח
הפקיזהמ


הרפסמה תירקת


הנושארה םעפה תא הל וריכזת ,ילש אמיא תא ךיבהל םיצור םתא םא
גהלל יתבהא שולש ליגב רבכש רמואו ןייצא .רפתסהל יתוא החקל איה הבש
דחוימב והיבגה ותוא ,אסכה לע תבשוי ידועבש הרק ךכו ,םלועה לכ םע
חור בצמל יתסנכנ ,הרפסמה יבשוי לכ לש בלה תמושתמ תינהנ ,ירובע
לכש תרמוא ילש אמיא" :תירפסה ינזאב יתזרכהו ,דחוימב ימיטניא
."!תוירפס תויהל תוכלוה תורשכומ אלה תורוחבה
,הבוט יל התשע תירפסהו .השובהמ הניפב האבחתה ילש אמיאש ןייצל רתומל
.קתומ ןוכנ" :טקשב הנניסו ,ןזוא יל דירוהל אלש המצע לע הרבגתה
."ןוכנ
ליגמ רבכו ,תיטסיטילא חור יפל יתוא לדגל יירוה וגאד דימתמו זאמ
לכ ונעסנ ,הרפסמה תירקת רחאל םינש שולש .תולודגל יתוא ודעיי ריעצ
,ןכלו יברעמה לתוכב רקבנש ,אמיא יל הריבסה ךרדב .םילשוריל החפשמה
איהו םינבאה ןיב םישל ,התוא םושרל הכירצ ינא תדחוימ השקב יל שי םא
,הנש התואבש ןוויכמו ,התוא יתלאש "?שקבא ינא המ זא" .םשגתת רבכ
הלאשמה תא הזבזב ילש אמיא המ לע ושחנ ,'א התיכל יתילע ,1976
הדימלת היהא ינאש" ,הרמא איה ,"ימשרת" ?םייחב יל המשגתהש הדיחיה
.טרוטקודה ףס לע ינא שממ ולא םיעגרבו יתמשר ."הבוט


םזיטילא


ןוכיתהמ דוע .םייטנמורה ייח םג םהל ולהנתה ,לק םזיבונס ותוא לצב
ררושמ :ןיפוליחל וא) םוטא ןעדממ תוחפ ,יירושיכל םאתהבש רורב יל היה
.לבקל הנכומ אל ינא (חילצמ לבא ,הגונ
אבצה ןיבש הזה בלשב והשכיא לבא ,ךיא תעדוי אל .הלקתה הערא ןאכו
,אבצב ליחתה הז תמאב ילוא .שארב ילצא ךפהתה והשמ ,הטיסרבינואל
ואלו ,ר"סרהו םיגהנה ,םיחבטה םה סיסבב םיבושחה ה'רבחהש יתנבהשכ
יתייה רשאכ ,תוחרזאב הרק הז ילואו .ללכב ותוא האר ימש ,ד"גמה אקווד
.הלילה עצמאב דימתו דודשא-ביבא לת שיבכ לע יתינוכמ םע רידת תעקתנ
הז ,תיאבצ היגטרטסאב יתישעש ינשה ראותל דובכה לכ םעש יתנבה זא וא
העיגמ ינאש דחא ףא ןיינעמ אל הזו .ךפשנ ילש עונמהשכ יל רזוע שממ אל
שאר תא יתנייארש ללגב קר ,תיב תרזוע ומכ תיארנו תיתחפשמ החמשל
.ןפ תושעל ןמז יל היה אלו ,הלשממה
ידימת ןמז רסוחו ,תינוכמה םע םיכרדה ידצב תועקתיה לש תובר םינש
,יליבשב ילאידיאה ךודישהש הנקסמל יתוא ואיבה ,םילגרהמ תורעש דירוהל
ילעב תחא היסרוב .תיאקיטמסוק-תירפס-קינכסומ :שודק שוליש לע ססובמ
היסרו יפל .תיאקיטמסוק -הינשהו ,תירפס תחא תוחא םע ,קינכסומ היהי
ינאש רקיעה .קינכסומ הלעבו תורעש תטרומ ותוחאש רפס היהי ילעב ,הינש
.רקובב תחפוטמ תואריהלו הלילב םייתשב םתוא טיפשהל לכוא


יתא רקס


:תרמוא תאז .םישנלו םירבגל םיפדעומה תועוצקמה רקס םסרפתמ הנש לכב
םירבג .ןבומכ אווש תווקת) םילודג ויהישכ תויהל םיצור יכה םירבג המ
תוקוורה ןיב תויהל תוצור םישנ המ - ליבקמבו .(םידלי חצנל םיראשנ
.(םולכ תויהל ןמז ןיא רבכ ךכ רחא) ינשה דליה תדלוהל
המ" :רקס ושעי אלש עודמ ?הבלצהב רקסה תא ושעי אלש עודמ ,תרמוא ינאו
המש יתיליג הנורחאל יכ ."?ושעי דיתעל םהיתושנש םיצור תמאב םירבג
תאורו ,םוסרפ דרשמב הידמ תלהנמ ,קט-ייה תשא ;תובוטה ייתורבחו ינאש
תוקוורה קושב ךרע תולעב תוינמכ תובישחמ ,(!תינידנולב לבא) ןובשח
.םירבג דיחפמ קר ,(תקשחנ הרשמו ,םיקפוא בחור ,הלכשה)
ורבע ןלציל אנמחרש תובקנ דיל חונ אל דואמ םישיגרמ ,רבתסמ ךכ ,םירבג
לת תטיסרבינואל תישארה הסינכה איה אלה ,ןיטנא רככ לש רעשה ףס תא
.ער אל ףסכ הזמ תושוע םגו ביבא
רוסא םירבגל המל קינכסומ הפידעמ ינא םא .ודיגת המ תעדוי ינא ,ןוכנ
.םירבגמ תונוש ןכא םישנש איה תויורשפאה תחא ?קנבב הדיקפ ףידעהל
רותיו לש ריחמב ,סקוסמ רבג לש ופתכ לע חוורתהל תפכיא אל ונלש דועב
לומ וגאה לע ירבג רותיו לכש ירה ,''ארטסוטרז רמא הכ'' לש םולקד לע
.הפקיזהמ תולעמ רשע דוע םהל דירומ המכח השא
ןכינפל גיצהל ימצעל השרמ ינא ,"תומדקתמ רקחמ תוטיש" סרוקה תרגובכ
ידכ .םירבגה ידי לע םיפדעומה םיישנה תועוצקמה תלבט :"יתא רקס" תא
overqualified ןכמצע תא ואצמתו ןוכנ אלה ירטמוכיספב ועיקשת אלש
:"לש ותשא" תרשמל


ןיב וקלחתהש םילקש ףלא האמ האיצוהש ימכ - םראפ רפוסב תיאפוק .1
יתשגרה המ שחנל םילוכי םתא ,םינש הנומש ינפ לע תואטיסרבינוא יתש
הללכמה ירגוב םלוכ ,דיתעה ירקוח יפ לע) דעוימה ילעבש יתעמש רשאכ
דגנ והשמ יל שיש אל .םראפ רפוסב תיאפוק רשואב קבוח (ילאס אבאבה ש"ע
םאו ,תמאב לבא .יתנוכשה טקרמ ינימב וא ,םראפ רפוסב תודבועש תורוחב
יממו .הגילה התואמ אל ללכב ונחנאש םלוכל רורב ,הדיפקב הז תא םינחוב
אוהש ירחא ,תומדקתה לש םומינימל הפצמ יתייה ,ויתוליל תא יתיא קלחש
םומינ-ימ .ןטרס תרקוח םומינ-ימ היהתש .רתוי שדח לדומב יתוא ףילחמ
תא יתלאש דיימ ???תיאפוק לבא .ךלוה תרמצ תינמגוד וליפא .להנרטש לעי
החנהה לש םיזוחאה םישולש םה ולא םאה .הלצא שפחל לוכי אוה המ ימצע
לש ל"מ 125- רובע ומצע תא רכמ ילש סקאהש ןכתייה ?תוינקה לכ לע
,תשרה לש םינורחאה םיעצבמל הנזאהש ןכתייה ?ול רמגנ קוידבש ביישרטפא
ולבקתי ןורתפל תועצה ?יחימע הדוהי לש וירישמ רתוי בוט ותוא םימידרמ
.ןודעומ סיטרכ תולעבמ קר
שיא ."תודובע ןיב תאצמנ" :ודיגת .תלטבומ ודיגת לא - תלטבומ .2
תויהל" לש תקשחנה הרשמלש ןמזמ אל יל רמא ,הדע וזיאמ בושח אל ,דחא
הנמאנ ."םידליב לפטתו בוט לשבתש ,תלטבומ ףידעמ" אוה ,"ותשא
םיינש לע .היעב ןיא" :ול יתרמא יתלדג ורואלש םזינויצקפרפל
לכב בטיה לפטל החיטבמו ,רדסב תלשבמ ינא .הנוע רבכ ינא םינוירטירקהמ
אלימב ירה ,תלטבומה תייגוסל רשאבו .םשה תרזעב ,ונל ודלוויש םינבה
שמחב תלטבומ היהא ינאש חוטבש ךכ .ףצרב השימח תדלל תנווכתמ ינא
."תובורקה םינשה
,הברקהה תא יל ךוסחל טילחה ,ולגרהכ תובשחתה אלמו עודי בידנ ,שיאה
ןונזמה לש 'םינינא'ה םילישבתב קפתסמ תונורחאה תועומשה יפלו ,חרב
תחאב ,יעוצקמ סיסב לע (םירחא לש) םידליב לופיטבו ,ותדובע םוקמב
.היזיוולטב םידליה תוינכתמ
ידמלתש םיצור אל םירבגש אל הז - דחוימ ךוניחל הרומ .3
אלא ,הסנרפ יכרוצל אל לבא .ידמלתש םינינועמ וליפא םה .הטיסרבינואב
וא ,תילאיצוס תדבוע ייהתש .המולפיד םע ,םהב לפטל ילכותש ידכ
וב ילפטתש ידכ היינמחר תוחא .'ותוא ןיבהל' ילכותש ידכ תיגולוכיספ
םע םידליל רוזעל ילכותש ידכ ,הרומ וא תננג .םיבורקימ תפקתה בקע
היהיש הז יכה- יכהו .תלפטמ ךוסחלו תושפוחב םתא תויהל וא ,םירועישה
?םירגפמ אל םא ,לכה ךסב םירבגה םה המ ירה .דחוימ ךוניחב ראות ךל
ללגב קר ,"יס וידוטס" תא יתמרחה םינש ,םינש - סקיטנלק תכירדמ .4
תא יתנבה אל םעפ ףא .תוכירדמה תחא םע ןתחתה ילש יגולותימהש הדבועה
איה תואירבהש ,הרוחב םע ןתחתמ יתרדיס תונמש בבוח אוהש רוחב ךיא .הז
תוצווכתה לבקל הל לחאל יתרמגש ירחא .הילגרל תחתמ לקשמהו הילגרל רנ
תורומב ,ןהב שי המ בושחל תאז לכב יתיסינ ,הראהקוצה עצמאב םירירש
.ןהב םיקשוח םלוכש ,יבוריא תוכירדמ םתסב וא ,תוינדקרב ,תולמעתהל
םע ןשי התאש השוחתה םתס וא ,קושיפה תלוכי םאה ,תושימגה וז םאה
הנקסמל יתעגה רבד לש ופוסב ?הנילופמרט םע םוקמב ,םגאהמ רוברב
,הזר היהת דימת םהלש השיאהש םיעדוי םה רשאכ ןוחטיב םישיגרמ םירבגש
ילואו .בייחמ עוצקמה יכ ,םיאושינ תונש םירשע ירחא םג רשוכבו הבוטח
םילגרב רתוי ןלצא םיאצמנ לכשהו ןורשכהש םישנ םיפידעמ םירבג טושפ
.שארב רשאמ
ןורשכב רבודמ וליפאו הזכ עוצקמ שי .ןכ - רישע אבא לש ותב .5
ךכבו ,לגרודכ תצובק ןמזמ אל הנקש דחא אבא לע יתעמש ,תישיא .דלומ
רעשל שי .המצע תוכזב הווש ,ותב לש םיטיידה תא עדומ יתלב ןפואב גרדש
אל םגו ,ןושארה טיידב החיש יאשונ םע עקתית אל םלועל תקשחנה יכ
וא ,לגרודכ וא ,ףסכ לע דיגהל המ ול ןיאש רבג יל וארת ירהש .ינשב
.תיקוחו תימשר םהינש תא גישהל חמשי אוהש רבדל אלש .םהינש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
25/1/01 21:04
banana :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ויה לבא ...ךלש יטסיריירקה םוקמהמ ילוא םיארנ הככ .יתא תועט
ועגתשה יד ,תופוקת ןתואב ילש םירנטרפהו ,ייחב הלטב תופוקת
ןמ םירשואמ רתוי םתוא תושעל לוכי היהש רבד היה אל .הזמ
,תולטבומ םיצור אל םיילמרונ םירוחב ...דובעל יתלחתהש הרושבה
.אל שממ שממ
bananaל וביגה
 
 
26/1/01 0:55
סדה :תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
אלש ...תיגולוכיספ איהש 'דכו רוחב/רבגל דיגהל התסינ אלש ימ
.הרהזוה אלש דיגת
עברא שולשכ ךשמל םינפב עבצה ןדבוא -דיחא ללכ ךרב אוה טקפאה
תומכוחה תחאו םייניעב תומכחתה לש קיז דימ ךכ רחאו ,תוינש
:תואבה
ךילע םיאור אל ?תמאב ,תיגולוכיספ
הלילב לומתא ...הלאש ךתוא לואשל יל ינת זא ?תיגולוכיספ
....יתמלח
תיגולוכיספ תאש רחמ דע ריבסהל יסנת םא וליפאו
..דיורפל רישי וק ךל שיש םיחוטב רבכ םה ,תיתקוסעת/תינוגריא
....רחא וא הזכ גוסמ הזוכיספלו
סדהל וביגה
 
 
18/8/01 11:54
ירוא :תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
.םיריכמ ילוא ונחנאש בשוח ינא
ירואל וביגה
 
 
6/8/02 18:15
איג :תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
ןכ טילחי בלה קר עוצקמ רושק אל הז ןוכנ אל הז ילוא סדה
היפסוליפ ב תשמתשמ אל םיליגרה םייחב םג איה , אל וא
! םייוטב הלאכב גהונ יתייה אל זא הדובעב םייחב אל !!!!!

, הדות
איגל וביגה
 
 
29/8/01 11:46
:תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
רתוי העורג איה ךכ הליכשמ רתוי הרוחבהש לככ-ישיא ןויסינמ
הטימב
ריאמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/9/01 23:45
barbie :תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
תוהזל קיפסמ תומכח ויה ןהו עורגה אוה התא ילואו ,יריקי
, םומינימה תא עיקשהלו תאז
...הזמ ןהל אצי אל אליממ בוט סקס יכ
barbieל וביגה
 
 
22/7/02 15:23
boobale :תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
,יתוחא
!!!דובכה - לכ
ןיטולחל תקדצ
boobaleל וביגה
 
 
4/6/02 12:57
nina :תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
רמול ךיא ...הההא םה םירבגש תיפוס תחכוה עגרכ בוט
וזש ןיבמ התאש הווקמ)"טקרוק ילקיטילופ" הככ תונידעב
וז קויד רתיל ת י ל ג נ א וא ת י ז ע ו ל הלימ
ןתינ שורפ ,רתיה ןיב ב"הראו הילגנאב הב םירבדמש הפשה
:םה םירבג זא בוט (ירביע ילגנא ןולימ לכב אוצמל
.תילכש ( ןייצל ילע דואמו) םירגתואמ
רתוי ריבסהל החיטבמ ינא לאשת תנבה אל תואז לכב םא - ב.נ
רורב
(!! ןכש לבא הלאכ םירבגה לכ אלש ןבומכ)
ninaל וביגה
 
 
5/6/02 11:35
nina :תאמ
סומינונאל הבוגתל הבוגתב
..... םירגפמ םירבגה לכ אל ןוקית
!ןכ התא לבא
ninaל וביגה
 
 
25/2/03 12:54
anzo :תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
ךנויסנ"ב וב תלקתנש לזמה רסוח לע יל רצ ..יריקי ריאמ
...."ישיאה
תונינעתמ ,רתוי תוחותפ ןה רתוי תוליכשמ תורוחב כ"דב
םכל חותפל רתוי תולגוסמ ןהש םג המ ..רתוי תוקפסמו רתוי
..םולכ אל וב ןיאש (..םיימעפל)תולגל ידכ קר שארה תא
..חילצת ילוא תצק דוע הסנת זא
anzoל וביגה
 
 
25/6/03 16:44
:תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
ךילע תמחרמ ינא סומינונא
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/11/03 19:16
קפוא :תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
.חוטב היהת .תצקוע הללכה תאז,חוטב הז ער ןויסינ ךל היה
קפואל וביגה
 
 
30/9/02 19:17
(רכזב הננב) ןנב :תאמ
היגולוכיספל רשקבול הבוגתב
....סדה הללאו
....ךופהה ןוויכהמ קר הלאה םיפורפה תא ריכמ ינא
......רטוש התאש תעצוממה הרוחבל דיגהל וסנת
הלאשה זאו תוינש עבראל טקשה ותוא ,ףוצרפ ותוא
התא...תזרפומ תוריהמב היינח לע ח"וד יתלביק"....תיחצנה
"?יל לטבל לוכי
עדוי אל וליפא ינאו העונת רטוש אל ינא ,לוכי אל ינא אל
,םש השוע תמאב ינא המ רמוא ינא םאו...ח"וד םימשור ךיא
רבכ איה תוקד רשע ךות (.....ןלציל אנמחר ןימ תוריבע רקוח)
...ימאימב םיימעפ ןתחתהל קיפסהש הלש יגולותימל תרזוח
?אל רבדה ותוא ונלוכ לבא
(רכזב הננב) ןנבל וביגה
 
 
27/1/01 19:08
ילא :תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
.תומכח תורוחב םיבהוא אל םישפיט םירבג קר
ילאל וביגה
 
 
29/8/01 11:44
:תאמ
תיללכ הבוגתל הבוגתב
ילא םולש
?ךתוא גרדשתש יהשימ שפחמו טפיט התא ילוא
רומיל
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/9/01 23:46
barbie :תאמ
תיללכ הבוגתל הבוגתב
!יריקי הדות
.המכח תינידנולבמ
barbieל וביגה
 
 
6/8/02 18:20
איג :תאמ
תיללכ הבוגתל הבוגתב
!!!! ןוכנ אל הזש תעדוי תא ךתתיא םיכסמ אל ינא barbie
םיקסעו להנמב תדבוע איה תינדנולב ילש הרבח החכוה יל שי
. ןוכנ אל הז ......... זא תינדנולב איהו
,! ךל יעדת
איגל וביגה
 
 
23/11/03 19:19
קפוא :תאמ
תיללכ הבוגתל הבוגתב
ליגב וא ,(אמגודל )ןטק םע הלאכ םג ,קר אל אלפתת
ךומנ ימצע ןוחטב םע םילכסותמ םתס וא ,(24)לבלובמ
קפואל וביגה
 
 
29/1/01 18:24
madam g :תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
תכרעומש הנוכת איה היצנגליטניאש ןמז הברה יד רבכ תבשוח ינאו
(סוטטסו ףסכ םע דחיב) יטסילטיפקה ונימלועב הדימה לע רתי
.תולבק םע היצנגילטניא חטבו
קר איה תילאמרופ הלכשה לבא תעדה תא ביחרמ עדיש קפס יל ןיא
רתוי םג ימעטל ןקלח עדי שוכרל תורחא םיכרד ןנשי .תחא ךרד
.עדי לש םיגוס ינימ לכ לע רבדל אלש .תויביטקפא
יתייה םאה הלאשב תטבלתמ ינא המ ןמז הזמש תודוהל תבייח ינא
ילש תילילשה הבושתה .לבז שיא וא ןקרי וא ינוונח םע תעעורתמ
.אל ות .יתלביקש לקולקה ינלופה ךוניחהמ קר תעבונ
,ךתוא ןיינעיו בוט םדא-ןב היהיש רקיעה תויוטש יבזיע ,והזו
.םייטנוולרש (ןבומכ ,בוט ןויז םע דחיב) םינוירטירקה ינש ולא
.רורב יד ראשה לכ הז תא םיניבמש עגרב
.בוט רתוי הז תא םיניבמ םירבג ילוא
madam gל וביגה
 
 
26/8/02 16:52
הנליא :תאמ
...תבשוח ינאול הבוגתב
תעבוק הרקתה עבצ הז ןכלצא הינלופ תא יממ םינויז הזיא
הנליאל וביגה
 
 
17/2/01 19:00
מ :תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
ת ק ד ו צ
הלטבה ייח ללגב יתוא קרז דחא - תוינלטב םישנ םיבעתמ םירבג
ילש םינהמהו םיינמזה
מל וביגה
 
 
22/2/01 2:00
:תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
המ זא
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/3/02 23:39
תילג :תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
ונתוא םיפידעמש םירבג אאאאאאאאאלמ םע יתאצי ןבומכ ינאו
עפוש הזח םע תוינידנולב םג יוצרו) תויטנגילטניאו תוליכשמ
( תרחא היגוס רבכ וז לבא ,בחרנ םיילגר קושיפו
תילגל וביגה
 
 
10/6/02 14:44
וג :תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
םה םואתפ .תלטבומ םהלש גוזה תבשכ דואמ וצחליי םילעבה בור
םייגולונכט םישוקשק ינימ לכ תיינקל ףסכ םהל רסחש ושיגרי
!!יזיעת קר .םירתוימ םישידח
וגל וביגה
 
 
10/6/03 4:50
קירא :תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
הרוחבב יתוא ךושמיש ןורחאה רבדהו רבג ינאש ןייצל בייח ינא
רשע יל דירות וזכ הרוחב הצמע םע םולכ השוע אלש הרוחב הז
ינומכ הצוצר עיגתש ילש השיאל תוכחל הצור ינא הפקזהמ תולעמ
הפסל רובעל עגר לכמ תונהלו המחה היטבמאל דחי התיא סנכהל
עיגהל הצור אל ינא םויה לע דחיב רטקלו ךופה הזיא ונל ןיכהל
תוקוסע אל םישנו יסקס אל הז םש הייהת רבכ איהשו התיבה
יתעד וז תיבב ןהל םמעשמ יכ םויה לכ ירלולסב ךתוא תוקיסעמ
ביגהל תונמזומ ןתא
קיראל וביגה
 
 
7/3/04 0:04
ידע :תאמ
הלטבל רשקבל הבוגתב
ךלש םירמאמה תא יתבהא
ידעל וביגה
 
25/1/01 21:34
לטיור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הלעת ךלש הלכשההש הלאכ שי .רחא והשמ בהוא דחא לכ ,הנוש דחא לכ
לילח תא פ"עב תומלקדמש תורוחב םיאנוש םה יכ ,םיבצעה לע םהל
,םילבהא םישיגרמ םואתפ םה .ינילפ תא ישפוח תטטצמ וא ןארבו'ג
הרפכ סיקרנ רואיל וא ,לעופה לש רישה תא םגמגל םיעדוי קר םה יכ
.וילע
תולאש ךתוא ולאשי קר םהו ,םתוא ןמרחת ךלש המכוחהש ,הלאכ שיו
.ונמרחתי רתוי דועו
הרוחבש ,(!)הסורא הלא םימיב קבוחש ,ילש יגולותימה םעפ יל רמא
.אוצמל רשפאש יסקס יכה הז המכח


יל םישוע טלחהב םימכח םירוחבו ,םילבמט םע ןיינע ןיא ילש ומכ
רהוט לע תתשומה ןויז ירחא רבדל תבהוא דואמ ינא יכ ,הז תא
תורוחבב ןיינע םהל ןיא ,םירחא םירוחב םגש החינמ ינא ,הימדקאה
.דול-הלמר לייטס תולקמ קלח ןאפ תושעלו לסלסל אוה םייחב ןדועיש


םירוחב לע ,םיישיאה ייחמ תואמגוד תורשע ןכ איבהל יתלוכי ,יתאו
אל תוביוחמ הלימה לבא ,םימכחש הלאכ וא ,ארח םינייזמש םימכח
,עבק שיא דחא לע םגו ,םהלש זחשומה ימדקאה ןוקיסקלב העיפומ
ףדעומה יוליבה אוה לבא ,שקבא קר םא ,חריה תא יל איבהל ןכומש
היה זא ."גיב" היה הארש ןורחאה טרסהו ,תוינמית תודעסמ הז וילע
תורזוחה ויתורהצה תורמל ,"םולש הדות" ול דיגהל םנמא השק יל
.םייט גיב ילצא קחשמ לכשה ,קתומ לבא ,תונשינו
,הלאה תונחבהה לכ םע קיספהל ןמזה עיגהש םיכסנ יאוב זא
.םיננבהו תוננבה לכ תא סינכהל הסנמ חוכב תאש הלאה תוירוגטקהו
.יתא תאיחב ,טידרק רתוי תצק ונל ינת
לטיורל וביגה
 
25/1/01 21:43
ןנגה ילירא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?קוידב הלא םירבג הזיא
אצוי רקובב !תינלטב גוז תב םע תויחל ףוריט טושפ הז ירה
.רטמיטנס הזז אל איהו צ"החא רזוח .הטימב איהו ,הדובעל
לכו תוחילצמ ,תוליכשמ ,תויטסיריירק םישנ םיצור אקווד םירבג
תיטנרוטקוד תא .םדיל ןהשכ הככ ןתוא םיצור אל טושפ םה .ראשה
ייהת לא יתיא תאשכ .ךב האג ,דובכה לכ ?היגולופורתנאב
רוטלטסניא וא ,קינכסומ אל ינאש ומכ ,היגולופורתנאל תיטנרוטקוד
ינאשכ ,היהי אלש המ וא היגולונימירקב טנרוטקוד וא יאלמשח וא
.ךתיא


,םיסחיה תכרעמ ךותב ,םינפב םייחה ןיב תצק דירפהל וליחתת םא
.חמצת תלעות קר ,םייעוצקמה ,ץוחב םייחה ןיבל


ןוכנ":תודוהל םיצלאנ םה ובש עגרל םיעיגמ םירבגה בור ירה ,מ"וח
."ךתוא יל שיש לזמ יל שי תמאבו ,יתיעט ינאו ,תקדצ תא .הדומח
.הככ אל הזש יל ודיגתו
ןנגה יליראל וביגה
 
 
28/1/01 9:39
תישונאה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
...?אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא
תישונאהל וביגה
 
 
29/1/01 6:36
תחרפת :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.אקווד הברה שי
?ךל ריכהל
תחרפתל וביגה
 
 
29/1/01 10:26
תישונאה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ אלש םירבגל הבוגתב
?אל המל ,ןכ


?הזכ םש םע םייח ךיא ,בגא ךרד
תישונאהל וביגה
 
 
27/12/01 16:20
:תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
:ןנגה ילירא
...תרביד הפי
.םידברו תורגסמ יפלאמ םייונב ונלש םייחה
.ךתוישיאמ קלחו קלח לכ תוצמל איה המכוחה
.תינמרחו תיסקס היהת הטימב
.ךלש סובל ירמשת הזה יתורפיסה לופליפה לכ תא
.ולש גונעתה תא שי רבד לכל
וז הבוגתל וביגה
 
 
13/12/02 15:17
תירוא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
קדוצ הזמ התא
הדובעל תיב ןיב תאזה הדרפהה תא תושעל ועדי םלוכש יאוולהו
...יוליבל
תירואל וביגה
 
25/1/01 21:44
הירמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ריכה אוהש דע תומטמוטמ הז המ ולש תויסקאה לכש רבגב יתלקתנ ינא
.ןבומכ ,יתוא
יל תנתונ תושפט תויסקא ודיצלשכ ךלהתה אוה םויה דעש הדבועה
.וגאל הער אל הקירז
טלחהב איה תרחא םע אלו איהה םע תכלל םירחוב םירבג המל הלאשה
םהלש לכשה םג :תרמאש ומכ הליגרה הבושתה וא רלודה ןוילמ תלאש
....םיילגרה ןיב
הירמל וביגה
 
 
27/1/01 12:03
ריזח שאר :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
םעפ .םינשי םילגרהמ למגיהל לוכי ונניאש ףוק לש גוס הז רבג
םטמוטמה רבגה םגו .תמטמוטמ םע אצת דימת ,תמטמוטמ םע תאצי
.ייחב הדיחיה תא ,קתומ :השדח הרוחבל רמאל דמל ,רתויב
ריזח שארל וביגה
 
 
8/2/01 16:58
bob :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
Maybe u r n idiot 2
bobל וביגה
 
25/1/01 21:46
עגרל חרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,who cares : קר דיגהל לוכי ינא השיאה לש שקובמה עוצקמה לע
אל התא" עמוש ינאש האבה םעפב .תיגולוכיספ היהת אלש דבלבו
זרוא טושפ ינא "תננוגתמ הדמעמ רבדמ התא" וא "ךלש תושגרל רבוחמ
.הרבעש םעפב יתישעש המ םג הז ,םצעב .םלענו הדווזמה תא
עגרל חרואל וביגה
 
 
26/1/01 0:59
סדה :תאמ
םיפידעמ אל םירבגל הבוגתב
...הלעמל תיגולוכיספה ןםינעל יתבוגת האר
אל (המכח איה םא) תיגולוכיספ -ינויסנמ הנטק הלימ דוע קר לבא
..."ןנוגתמ התא" וא "ךלש תושגרל רבוחמ אל התא" םעפ ףא דיגת
ללכ ךרדבש תעדויו ,םהלש תושגרל םירבוחמש םירבג הריכמ איה
םייתימאה םייחב לבא ,םירדהנ םה םילפוטמ רותבש איה תועמשמה
רתוי םימיאתמ הלאה םיטפשמה לכ יתעדל .קחרמ םהמ רומשל ףידע
יתעקשה ינא -ינאו ...שורגב םיגולוכיספ וא תויגולוכיספל
!םידומילב
סדהל וביגה
 
 
2/2/01 14:26
הנילטפנ :תאמ
םיפידעמ אל םירבגל הבוגתב
.יתבהא ,ךלש הנושארה הבוגתהמ רבכ .סדה ,יתבהא
וא ,םיבצע ,הלחלח תוררועמ תובוגתב קיפסמ יתיכזו יתעמש
.היגולוכיספ יתדמלש ועמשש םירוחבמ הקירי םתס
!ללכב היח ינאש החילס !יתדמל הלוכ


,הלאכ ןומה שממ ןיאו ,המכח תיגולוכיספ ,ןוכנש המ לבא
עדת ,רתוי תורגוב םע םגו תינילקה-יחרפ םע ילש תורכההמ
הלש גוזה ןבל סחייתהל
לש םיבצמ םע דדומתהל עדתו ,ילופיט טקיבואכ אלו גוז ןבכ
.הקימנידל לכה ךופהל ילב תויגוז


םישנש השדחה תואמצעה אמש וא ?לכשה אוה ןינעה םאה - ראשלו
!אלש ןימאנ הבה ?קסעה לכב היעבה וז םאה .תואצומ
הנילטפנל וביגה
 
 
27/1/01 23:59
המיטויד :תאמ
םיפידעמ אל םירבגל הבוגתב
..ךלש הבוגתה תא יתבהא
הבוגת עומשל לבסנ יתלב הז המכ דע ןיבהל הלוכי ךכ לכ ינא
.המודכו.ךלש תושגרל רבוחמ אל התא :ומכ
ןיא ..הזה גוסהמ םיטפשממ ץוחש תוינצלפ םישנב רבודמש יל המדנ
ןהש תוחוטב ןהש הדבועה וז רתויב רעצמהו ,רמול המ שממ ןהל
..אילפהל תומכח
תוקיר םישנ םתס ןה יתניחבמ
המיטוידל וביגה
 
 
28/1/01 9:22
תיטסינגלב :תאמ
םיפידעמ אל םירבגל הבוגתב
סרוקה תא תחקלש הדבועה תא ךירעהל עדי חרואש תענכושמ תא
היפוסוליפל אובמ",
???"תינווי
תיטסינגלבל וביגה
 
 
25/2/01 9:59
פופילול :תאמ
..המיטוידל הבוגתב
LOL
פופילולל וביגה
 
 
3/5/02 22:55
תרפא :תאמ
םיפידעמ אל םירבגל הבוגתב
הז לע תבשח ךל תושגרל רבוחמ אל תמאב התא ילוא
תבשוח איה המ ךל תרמוא יהשימ יכ תכללו םוקל המלו
דדומתהל לגוסמ אלו תומכח םישנמ דחפמ תמאב התאש הארנכ
תרפאל וביגה
 
 
16/5/03 3:20
Sarale :תאמ
םיפידעמ אל םירבגל הבוגתב
A real good psychlogist knows to leave her/his work at the
work place, and just be herslef/himself when she/he
socialize. A good psychlogist/counselor does not give
advice unless being asked for one......
Saraleל וביגה
 
25/1/01 21:57
תיטסינגלב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךל רזע םיהולא םא . לעב אוצמל הלאשמ םע לתוכב הקתפ ימיש
! ךמצעל תרזוע אל שממ תא יכ , ןתחתהל ךל רוזעי ילוא , הריירקב

.לטיור הבתכש הלימ לכ םע המיכסמ ינא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
25/1/01 22:03
לטיור :תאמ
...ךל דיגא ינא המל הבוגתב
.ןבל קתפ לתוכב םישל הנפואב וישכע
לטיורל וביגה
 
 
26/1/01 0:47
חחרפ :תאמ
?תעמש אל ,המל הבוגתב
:-)
חחרפל וביגה
 
 
26/1/01 3:16
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
?תעמש אל ,המל הבוגתב
?תדבוע איה המב תפכיא והשימל .הלודג טושפ לטיור
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
25/1/01 22:19
tj :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ראות דוע יל ןיאש החילס ,"הפקתה איה רתויב הבוטה הננגמה"
.הז תא בתכ ימ תעדל ליבשב
האב תא המ !!רפוסה לש תויאפוקהו םיהולא םשב ,יתרקי יתיא
?דיגהל
?ךל הוותשמ אל והשמ אל ילש תורגבה ,ןושאר ראות יל ןיאש ינאש
םישנה לוכמ תא אקווד.ךלש סקא ףא תועטב ולו תקבוח אל ינא אלו
.ער םש ונל איצוהל תרחב םלועב
ךממ המכח תוחפ איה ילוא ?המ זא רפוסב תיאפוק רחב אוה זא
ילוא ?רחא והשמ הב שי ילוא לבא הפי תוחפ ,(?תעדל ךל הפיאמ)
חוד תתל אל ומכ) תתל תלגוסמ אל ךתמכוחב תאש והשמ ול תנתונ איה
?הז אל הז ילוא .(אמגודל םיסחיה בצמ לע םלועה לכל הז רתאב
אלש תוקירבמ םישנ שמח תוחפל הריכמ ינא ?תולטבומ םע ךל שי המו
םירטפמ רבשמ שי -יתא תעמש ?שלח קושה יכ הדובע תואצומ שממ
.ךממ םיבוט תוחפ םתוא השוע אל הז .םימוצמיצ שי יכ םישנא
?ךל חילצמ אל הז המל בושחל עגר תרצע
הימדקאה םג ןכו ,שיש תורשכומה תונבה תחא תא קפס יל ןיא
???המ זא הדועת ךל הקיפנה
???תאזה תואשנתהה הז המ
שי לבא תילמרופ הלכשה ירסח לארשי לש םיקסעה םלועב םיבוטו םיבר
לע םילקש תורשע איצוהל םוקמב.בוחר תמכוח וזו ךל רסחש והשמ םהל
תדמלש םילדומ י"פע לכה חתנל םוקמב.הינש ירצעת םימדקא םיראת
.טופשל אל חטב .חתנל אלו תויחל .תויחל יסנת
ונהה דחיב ינאו תאש החוטב ינא הזה רמאמה תא בתוכ היה רבג םא
.הרוצה תא ול תולטוק
tjל וביגה
 
 
26/1/01 16:36
jim :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
ןכ ,רשוכה תנמאמ םע ןתחתהש סקאה לע שגדה תא יתיאר טלחהב ינא
םע תויחל רשאמ טרופסב קוסעלו הזר תויהל אירב רתוי תושעל המ
..הזמ תלבוס תאש רורבו ףדוע לקשמ
?רשוכ תוכירדמ המלו ?תויאפוק המל בושחל םוקמב תיתודידי הצע
םויכ םישנא הברה שי!! אירב בושחל יליחתת... המלו המלו המלו
ינא ףסכ, םיליכשמ םירוה ךלש ומכ תויונמדזה עפש םע ודלונ אלש
שי ךל יפוי ךפהה ,הלילח הז םע ער שיגרהל הכירצ תאש רמוא אל
םיאבש םישנא שי ,החילצמ הריירקו הלכשה ךל שי םיבוט םייח ךל
הלכשה םהל ןיאו ךלשמ תונוש תויווח םע םייחב םירחא תומוקממ
תא ןאכ תנתונ תא,תמאב עיצהל המ םהל ןיאש רמוא חרכהב אל הזו
תרמואו םיסחי תוכרעממ ךלש ירמגל העוגפהו תישיאה היווחה
םע ןתחתהל םירחוב םה 'וכו הליכשמ דואאאאאאאמ ינאש תורמל
תויסוכה לכלו תויאפוקה לכלש יל הארנ אל תויסוכו תויאפוק
ןיא א"תב הטיסרבינואה ירעש תא רבוע אלש ימ לכלו םלועב
םייחהמו םירפסמ דבל םידמולש םישנא שי עיצהל המ ןיאו הלכשה
.ךיילא יניעב םיווש םהו בוחרהמו
בושחל יליחתתש עיצמ קר ינא הפיקת לש המינ םוש ןאכ ןיא
בושח הז טרופסל םויב העש תונפלו השק הדובע הז ןוכנ לוכאלש
...םייחב השק דובעל ךירצו לוכאל ךרוצה ומכ קוידב
jimל וביגה
 
 
1/6/02 22:59
:תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.רפוסב תיאפוקה ירוחאמ רתתסמ ימ וא המ תמאב יעדת אל םלועל
הפוקב רבועש חוקל ףאש חוטב ינאו ,לכרפיהב תיאפוק ילש אמא
ןכותמ םייתש ,תותיכ (עברא :םילימב) 4 הצפק איהש שחנמ אל הלש
רסוחל התוא ואיבה תורעצמ םייח תוביסנ קרו ,ץראל התלעש רחאל
.עוושמ ךכ לכ ימצע שומימ
אצמנ ימ רורב ייד ,םיינש רתויה לכל וא ,דחא טפשמ ירחא לבא
.השולש וא םיינש ,ימדקא ראותב שומח אל אוה וא איה םא םג ךלומ
וז הבוגתל וביגה
 
25/1/01 22:48
וג_ידניא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אוההש ללגב הז ,רפוסב תיאפוק םע רוגסל ישיא ןובשח ךל שיש הז
לוכי םדא .השוע איהש המ ללגב אל .התוא ףידעה תיצר ךכ לכ תאש
,ןיפוליחלו ,ותחתמאב ילמרופ ראות ףא ילב ליכשמ ףאו םכח תויהל
,םימלשומ םירוב טושפ ויהש םיינש וא טנרוטקוד ריכהל יל אצי רבכ
ינפ תא ריכזמ יתוברתה םמלועשו ,יעוצקמ אל רפס וארק אל םלועמש
?חיכומ הז המ זא .חריה לש חטשה
ןיב" עגרכ ןכא ינאש ןאכ ןייצל החרכומ ינא ,הלטב ןיינעבו
בצמל יתוא ואיבה דחוימב תוישפט תוביסנ ,תושעל המ ,ןכ ,"תודובע
יאצמת אלש ךל תלחאמ ינא ךכ ,ונממ אצאש קפס יל ןיאש ומכו ,הזה
,םיענ אלו םייאמ דואמ והשמ וב שיש ,הזה בצמב דחא םוי ךמצע תא
תוחפ תאש רמוא הזש ךל ריבסתו ךילעמ אשנתתש יהשימ אובת דועשו
םיבהואש םירבג םע יוכיס ךל שיש תאז תמועל לבא) ,הנממ הבוט
(?תושעל המ ,הלאכ םירבג תבהוא אל ינא - ןכבו - םדיל הנטק השיא


םיקיחצמ-םידחה םיחוסינה תאו ךתוא אורקל תינהנ טלחהב ינא ,יתא
תמדוקה המישרב היצזיפיטוארטסה דגנכ יתממוקתהש ומכ לבא ,ךלש
תונולבשב יניעב העוקת תא .תגייתסמ ינא וזמ םג ךכ ,ךלש
לש דואמ הלודג הדימ שיו ,תואשנתה טעמ אל ןהב שיש תויתבישח
,ןמזה לכ השוע תאש ומכ ךלש הלכשהב ףפונלב ימצע ןוחטב רסוח
.תישיא תונובשח תריגס לש םיענ אל חוחינ וזה המישרל םג שי ,בושו
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/1/01 23:04
וג_ידניא :תאמ
תואשנתהה תא יתבהא אל ינא םגל הבוגתב
תמועל .יל םיזיזמ אל םיראת .יתחתמאב דחא ראות אל ףא יל ןיא
.עגרכ 19-ה עצמאב ינאו דומיל תונש 18 יתרבצ הכ דע ,תאז
םע תלטבומ ינא ,בוט ונ זא - תרכזהש ירטמוכיספה ןיינעבו
רוחבלו .תפכיא ללכב ימל ,ליד גיב .ינשה ןויאמב ירטמוכיספ
ארק אל אוה לבא ,םיראת השימח שי עגרכ ותיא תאצוי ינאש
.יתארקש םירפסהמ תירישע וליפא
שי םיראת המכ .וזה תיתומכה הדידמה םע רבכ יד ,תורחא םילמבו
,(?הדואל םוקו ?הטיסרבינוא וזיאמו :ופיסוי ןירדהמהו) םכל
חבטמה םאהו ,הרידב שי םירדח המכ ,םיעסונ םתא תינוכמ וזיאב
םתא המכו םיקסוע םתא המבו ,תיניפיליפ תרזועהו ,יקלטיא
וא ונחנא ימ תאו ונלש תוישיאה תא רידגמ אל הז .יד .םיחיורמ
קד יופיצ קר הז .תויגוזב ונל חילצמ אל וא חילצמ ןכ המל
.(תובורק םיתעל ,העטמו רהוזו)
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/1/01 21:05
תיטסינגלב :תאמ
ריהבהל ידכ קר ,תיב ןונל הבוגתב
יתרכה ילש יחכונה רבחה תא יתרכהש ןמזב ךרעבש יל ריכזמ
."רהוז" ארקנש המ , רחא והשימ
לכ עסונ , קט ייהב דבוע אוהש הדבועהש בשח תמאב "רהוז "ה
תיבב הריש יירפס השולש םיינש קיזחמו קרוי וינל ישימחו ינש
!אלש והז לבא , ירדיגמ תאצל יל םורגת ,


יתעדי , ותוא גלטקל יתעדי ותיא יתרבידש הנושארה הינשהמ
וא תוחפ ךיאו , אבצב תריש אוה הפיא , אב אוה תיב הזיאמ
ימצע תא אוצמל יל קשחתה אל שממו , ולש םייחה וכשמתי רתוי
ברכ ומצע רידגמ אל אוה , םכחותמ רתוי תצק אוה .םכותב
. ןוילעה ןורישעל ךייש ינא תקעוז ותושי לכ לבא , םיראת


תא ןייפאמש םדא ןב ךירעהל הטונ שממ אל , תושעל המ , ינא
ומצע תא ןייפאמ רקיעבו ,תיטלחה ךכ לכ הרוצב ומצע
, יאקיזומ אוה וינפ לע יתפדעהש רוחבה .םיינוציח םינייפאמב
"בוחר-תמכח " ארקנש המ ול שי לבא ,ססובמ אל, ינממ ריעצ
...הארנכ תולבגומ יתלב הבהאו הניתנ תולוכיו


הכירעמ ינא , הזמ רתוי ,יתא לש סקאה תא ןיבהל הלוכי ינא
רבעמ המינפ לכתסהל םיעדויש םישנא הכירעמ ינא !ותוא
םישנא תבהוא ינא , תילאמרופה הלכשהל רבעמ , עוצקמל
! בוהאל םיעדויש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
27/1/01 17:20
תואנספאהמ יבוק :תאמ
ריהבהל ידכ קר ,תיב ןונל הבוגתב
אל דוע ונחנא לבא ,תיתומכה הדידמה םע ידש תרמוא תא
יתא .יתועמשמה ונפוג גלפב יתא לש תודידמהמ ונששואתה
םגש יתעמש ,ללכב .אל המל ,הלכשהב םג זא ,לודגב לכה תבהוא
...לודג לכה הלצא
תואנספאהמ יבוקל וביגה
 
 
28/1/01 9:42
תישונאה :תאמ
.....דודמל תבהוא יתא ,בוטל הבוגתב
. הברה ךכ לכ יתא לע עדוי התאש התא ימ ןיינעמ
.םכלצא לודג תבהוא איה המו הלצא לודג המ
.הנממ דרת
תישונאהל וביגה
 
 
29/1/01 9:33
שלבה שחשוח :תאמ
.....דודמל תבהוא יתא ,בוטל הבוגתב
םירמאמה דחאב בר טוריפב ,הבתכ איה ונלצא תבהוא איה המ
.הלש םימדוקה
."תפסכ"ב העיפוהשכ תוארל לק היה הלצא לודג המ


.the butler did it ,ןבומכו
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
29/1/01 11:59
תישונאה :תאמ
ןוסטוו ,ירטנמלאל הבוגתב
...םיאקורמה לצא ...םיאקורמה לצא
תישונאהל וביגה
 
 
29/1/01 12:22
יתא :תאמ
ןוסטוו ,ירטנמלאל הבוגתב
?יתמכחל ,ילש חומל ןבומכ ןווכתמ התא
יתאל וביגה
 
 
26/1/01 9:24
עגרל חרוא :תאמ
תואשנתהה תא יתבהא אל ינא םגל הבוגתב
תוינויויש תודמע אטבל דאמ הפי הז ,ידניא ,תמאב ,ונ
רפוסב תויאפוק המכ ,בלה לע די םע לבא ,הלאכ תויטסיביטלר
דוחיב - ללכה ןמ םיאצוי ויהי דימת ?השטינ תא הלילב תוארוק
השיאש חינהל ןתינ לבא - היסורמ הנורחאה הילעה ירחא
הנהמ רתוי תצק הדובע אוצמל חילצת תילמרונו תיטנגילטניא
תובורקה תורבחה ןיבש רמהל ןכומ ינא .תמשור הפוק לע הניגנמ
הריש יברעל ךתיא םיאצויש םירבגהו ,תויאפוק הברה ןיא ךלש
םאו .דומיל תונש הנומש םע םיקינצופיש וא םיקינכסומ םניא
הינורטה ,רעשמ ינאש יפכ רתוי-וא-תוחפ אוה ךלש יתרבחה גוחה
תריחבב תינררב רתוי ייהתש רזומ תמאב הז יכ ,המוקמב יתא לש
.גוז ינב תריחבב רשאמ םירבח


חוטב ינא .תנגוה אל ךלש תרוקיבהש בשוח ינא הלטבאה ןיינעב םג
בצמ תמאב איה הלטבאה הרובעש ,ךבצמב יהשימל הנווכתה אל יתאש
תולטבומל אלא ,םיקפוא תבחרהל הנמזמ הברה השידקמשו ,ינמז
ךות כ"חא הנש ומצע תא שפחמו םיישדוח דבועש גוסהמ ,תוינורכ
לוכי יטנגילטניא רבג ךיא ."םיצימאהו םיפיה"ב הקודא היפצ
םירושיכ םיקיפסמ הזל - ןויז לע רבדמ אל ינא) תויגוז םייקל
אל שממ ינא ףתושמ יתוברת עצמ התיא ול ןיאש יהשימ םע (םירחא
,ונארקש בוט רפס לע רבדל לכונש בושח אל ,המ .סופתל לגוסמ
אל ?ןויגה-ץבשת דחיב רותפלו םיטרסה םתוא תא תוארל תוצרל
.יניעב הנושמ ?ךלש תוצלהה תא ןיבמ ךלש גוזה ןב םא ךל תפכיא
עגרל חרואל וביגה
 
 
26/1/01 15:02
יתא :תאמ
תונכו תואשנתהל הבוגתב
.יתנווכתה המל ןיבמש דחא ףוספוס !קידצ
יתאל וביגה
 
 
27/1/01 15:31
וג_ידניא :תאמ
תונכו תואשנתהל הבוגתב
תא זיחשהל הנווכ וא הביס לכ יל ןיאו יל התיה אל ,תישאר
םתוא ץוענל הברהב הפידעמ ינא .תאטבתהש יפכ ,ךב ינרפיצ
(: עגרכ החותפ הרשמה) םימימחו םיריעצ םירוחב לש םבגב
הללכהה דגנכ יתממוקתה לכה ךסב .תידדה תוגנעתה לש תועשב
"םיתוחפה" תא בוהאל לוכי וניא ליכשמ םדא וליאכ ,וזה
וליאכו ,תוחפ םיוושו רתוי םיווש הזכ רבד שי וליאכ ,ונממ
םגו ךל םג ,ןכבו .לדבהה תא השועש אוה סיכב ךל שיש ראותה
,"הרונ" טרסה תא תוארל תכלל הצילממ יתייה ,עגרל חרואל
לש םיקירבמה תוחומה דחא ,סיו'ג סמיי'ג לש ותבהא לע
.הטושפ תינרדח ,הרונל ,האמה
והשימ שוגפל הלוכי תאש ,ךכ לכ תבכרומ איה הבהא ,ןכ ןכ
,'וכו ,תינפוג ,תילאוטקלטניא ,תימונוקאויצוס הניחבמש
הלולע תאו ,וב בהאתהל אל המ םושמו ,ןיטולחל ךל םיאתמ
לכבו ףףתושמה ןמ רבד ולו ךל ןיאש והשימ שוגפל ינש דצמ
ררועתי ,שגר ול םיארוקש הזה קמקמחהו ירותסמה רבדה תאז
.ךתעתפהל ךב
,תונחב יאפוק םג יירכמ גוחב שי אקוד ,ןכבו ,םכתלאשל
דבוע םיסקמה יחאו ,תולבוה תרבחב דבוע ,שמש ידוד ןיקתמ
םישוע םהש המ הזש אוה םלוכל ףתושמה .תוינקה ץורעב ןפלטכ
םלוכש ןוכנ ,טלחהב בחר יתוברתה םמלועשו ,סנרפתהל ידכ
םיגולמתהמ ויחיו ומסרפתיש דע הסנרפ רותב קר הז תא םישוע
םיתוחפ םהש בושחא אל ינא ,אל םא םגו ,(קלאע) םהיבתכ לש
תיאפוקה לע רמול יתיצרש המ םג הזו .והשמב ינממ
ינב ינש ןיב הרוק המ תעדל ךרד לכ ךל ןיאש ,םראפרפוסב
,(רורב דימת אל הז ,ןכ תאשכ םגו) םהמ דחא אל תאש םדא
תמייאמ אל אה יכ הב רחב אוהש עובקל ךדיצמ תואשנתה וזשו
המש םעפ ילוא תבשח .ךילא דוגינב ,הליכשמ אל התויהב וילע
טושפ אוה תונעדיו םיימדקא םיראתמ רתוי םירוחב ץיחלמש
?הנותחה-ץחל
,תרבע המ תעדוי ינא .ךבאכ םע ההדזמ ינא המכ גשומ ךל ןיא
לערה לכ תזקה דעב דואמ םג ינאו .ינא םג הז תא יתרבע יכ
,לבא ,לבא ,לבא .תרחא יוטיב תרוצ לכב וא הביתכב הצוחה
תויאפוק םה םא םג ,םירחא םישנא לש םנובשח לע אל
תכירדמ הרבח יל שי) יבוריא לוחמ תוכירדמ וא םראפאפוסב
תחוטשו השימג םג ,ןכו ,המיסקמ ,המכח השיא ,יבוריא לוחמ
אל וליפא תאש הלאכ .םדא ינב םה לבא (תושעל המ ,ןטב
.תטפוש לבא ,הריכמ
.יתנווכ התיה אל יאדוב וז ,תלצנתמ ינא ךב יתעגפ םא ,יתא
ידמל המוד והשמ יתרבע ןמזמ ךכ לכ אלו ,ךבאכב ךתיא ינא
ימ םע תנכדועמ אל ינאש ךכ רשק לכ יתקתינ ינא ילזמל)
.(ךכ הזש החמש רפוס ינאו ,איה המו ימו אצוי ילש אוהה
.ךל חיני אוהו ,רבעל יחינה
,הבהאב
.ידניא
וג_ידניאל וביגה
 
 
27/1/01 15:35
וג_ידניא :תאמ
הרקי יתאל הבוגתב
ינפל טהלב תבתכש המ תא םיארוק אלשכ הרוקש המ הז
...החילשה
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
9/1/02 10:03
ןורש :תאמ
הרקי יתאל הבוגתב
,הרקי יתא
.ךלשל המוד דואמ היווח ןמזמ אל יתרבע ינא םג
םירוגמ רוזא יתרבע וליפאו םינש שולש רוחב םע יתאצי
.ותיא תויחל תנמ-לע
יב ךמתו עגיש אוהו תודובע ןיב יתייה הלחתהבש ןבומכ
יונב אל אוהש ןעט אוה הדובע יתאצמשכו הדובע אצמאש ידכ
.(םינש שולש הזמ הב היה אל אוהש וליאכ) םיסחי תכרעמל
רבעב) ןיכפושה ביב לש הגילהמ הרוחב קבוח אוה םויה
ןמזל "תודובע ןיב" עגרכו (רפוסב תיאפוק+יוויל תרענ
.לבגומ יתלב
ולו ונל ןיא ךא הלדנ יתלב לבא ,ילאטוט םלהב ותחפשמ
תוסנמ ונא רשא םירבגה לש םהיתוטלחה לע העפשה הפיטב
ןמזב וב םתוא תוצרל תושפט ןומהב םימעפלו ונתלוכי לכב
תורוחב ) תונוש אלו םהוהכ קוידב תורוחב םישפחמ םהש
.(ןהלש םזיאוגאל תורוכמ רשא
.םיסרטניא יפ"ע םיתיעל םישענ םירוביח השעמל
תרבכ םתיא ונרבע רבכ ונחנאו הנותחמ םידחופש ולאכ םנשי
הדרח םיפקתנ םה זא הנותחל קרו ךא הכילומ רשא ךרד
היהי המ הל תפכא שממ אלש יהשימ םישגופ םה זאו םישטונו
םהו םהל םיאתמ הז זא ,תוידיתע תומויסקא הל ןיאו
רחאל הנותחב םייתסהל םהלצא לוכי הז ,בגא .םימרוז
התוא תא םחת אל םהמ דחא ףא יכ לכהו הנש יצח וליפא
.םיסחי-תכרעמ
ןורשל וביגה
 
 
13/5/03 3:22
רוא :תאמ
הרקי יתאל הבוגתב
.ידניא ךלש הלימ לכ םע המיכסמ
..הכימת תבוגתב ךדי תא קזחל קר ףיסוהל המ יל ןיא טושפ
רואל וביגה
 
 
28/1/01 14:21
בייברפוס :תאמ
תונכו תואשנתהל הבוגתב
,הזכ רבג םיאצומ הפיא
,השטינ ארוק םגש
,םיבוט םיטרס האור םג
ןויגיה יצבשת רתופ םגו
.םיצבשת םוקמב
???????????????
בייברפוסל וביגה
 
 
28/1/01 16:27
תישונאה :תאמ
!יואל הבוגתב
!!!!!!יושנ אוה
תישונאהל וביגה
 
 
29/1/01 9:07
בייברפוס :תאמ
!יואל הבוגתב
!רורב
בייברפוסל וביגה
 
 
29/1/01 15:01
דרופדר :תאמ
...ונל הבוגתב
ךיאו הלאה םיטרסב אצומ אוה המ הניבמ אל ותשא לבא
.ןותיעב ץבושמ עובירמ תונהיל רשפא
.הלאכ םצעב ןה םישנהש בשוח אוה ,אהו
שי ?"תונב יטרס" לע קומע טרס תופידעמש םישנ שי ,המ
םינינע לע רקובב שולש דע החיש התיא להנל רשפאש השיא
?וניצימ אל דועש שיגרהלו םיקומע םיילאוטקלטניא
תא ליצהל רשפא ?שפחל ליחתהל ךירצ ,המ זא .ןמואי אל
?ונייח תיראש
דרופדרל וביגה
 
 
29/1/01 16:00
תישונאה :תאמ
...ונל הבוגתב
?דרופדר םאה
אל המלו .ונתחתה אל ןיידעש ולא ,הלאכ םישנ שי
דע תוחיש ןתיא להנל וצריש םירבג ןיא יכ ?ונתחתה
לאשת םדיל ררועתשכל רקובבש םירבג אלא הלילב שולש
."יתמדרנש ירחא הברה תכשמה" :םתוא
תישונאהל וביגה
 
 
29/1/01 18:13
דרופדר :תאמ
...ונל הבוגתב
ןזואמ ינאשכ קמוע תוחיש יתיא להנל הלודג תועט
יפ לע בטיה דקפתמ ירבגה ףוגה .רכה לע ישארו
םייפעפע -רכה לע שאר-ןזואמ - ןרציה תוארוה
.תועש שש דועב הרזח-תומוצע
תינוכמב ,הסרוכה ,הפסה לע םילהנמ ,הלאכ תוחיש
ףוח לע ,םשמ הרזחב וא םוקמ םושל ךרדב הלילב
קרו וכלה ןמזמ רבכ םירצלמהש ירחא חאה לומ ,םיה
.קפלדה ירוחאמ ארוק הלבקה דיקפ
ןהו ?הלאכ םישנ שיש תבשוח תמאב תא ,המ לבא
איה תעבטהש וא ?ןיאושינה ירחא םג הלאכ תוראשנ
קרו ,תיטנגילטניא הבישחל ינוויכ דח םותסש
התיבה םכילא האב הקוורה וא השורגה הרבחהשכ
תשרופ השיאהו ,רבדל רקובב שולש דע םיראשנ
...הטימל
דרופדרל וביגה
 
 
30/1/01 9:45
תישונאה :תאמ
...ונל הבוגתב
.ונתוא הסנ .הלאכ םישנ שי ןכ
תישונאהל וביגה
 
 
31/1/01 9:45
בייברפוס :תאמ
...ונל הבוגתב
???????ינוויכ דח םותסש
.דרופדר יל תבאכה
היצנגיליטניאה ילואש יתבשח אקווד ינא
.םירבג דגנ ינוויכ דח םותסש איה ילש
.תיאמצע םג ,הקזח םג ,המכח םג איה !יוא
?יתוא הכירצ איה המ ליבשב
,רתאה ילג לע הפ ול בשוי ,הנה לבא
הזש רמואש םייניע לוכת עונלוק בכוכ
.םייחב שפחמ אוהש המ קוידב
...תואיצמב םימייק אל םידרופדר טרבורש לבח המכ
בייברפוסל וביגה
 
 
4/2/01 22:46
דרופדר :תאמ
!'ץואאל הבוגתב
!יאוולה
,תיאמצע םג ,הקזח םג ,המכח םג השיא שי הפיא
- ברע יתיא תולבל הצרת אלא ,יתוא ךרטצת אלש
?הנש וא-העש
תולטמ אלמל ליבשב יתוא ךרטצת אלש
תא יכ (תולבוה -םינוקית -ףסכ) תוילאיוירט
אלא ?םירחא הכירצ אלו ףדבל השוע איה הז
?יתוא הצרת
ךירצ אלו ,רמגנ הזש הארנכ - הל רמגי םאו
?בלעיהל
ינאש אל הזו רמגנש הארנכ ,יל רמגי םאו
?ןגוה אלו ליעגמ
דרופדרל וביגה
 
 
5/2/01 9:53
בייברפוס :תאמ
!'ץואאל הבוגתב
.דרופדר שי
.הלאכ םישנ שי
רמגיי הזש זירכמ שארמ התאש ,איה היעבה
.ליחתהל הביס ןיא וליאכ זא
.םירמגנ אל םירבדש תרמוא אל ינא
הזו ורמגנש םייחב םירבד קיפסמ יל ויה
.רדסב
.הרוק
?שארמ דיגהל המל לבא
רסחו ילעוג אל התא ךל רמגיי םאש רורב
,ןויגיה
,תלחתהש ינפל דוע ךלש היפיצה תאזשכ לבא
ןה ךלומש הרוחבב חתפמ התאש תויפיצה
תוילילש
.ןיטולחל
,דבל תוליבומש םישנ שי ,ןכ - ךתלאשלו
דבל ךסומל תוכלוה
םר לוקב הז תא תרמוא ינאש ינפל בש ,הכחו
וליפא -
!ירבג חוקיפ ילב תילמשח החדקמב תושמתשמ
בייברפוסל וביגה
 
 
6/2/01 1:45
דרופדר :תאמ
אלפתתל הבוגתב
,םיילאידיאה גוזה תב/ןב תא אצמנש יאוולה
םלועל רמגי אלש ,תודגאהמ
ןופפלמ ומכ םלועהש ....אלא
םכח אל - םלעתמש ימו
אל הפוחל תחתמ ,תידוהי הנותחב המל תבשחו
לבקת המ -- אלא הקושתו הבהא לע םירבדמ
.......?שרגתתשכ תרבגה
םייניע וא ,םזילאיר הזל אורקל רשפא
.הווקתה תא דבאל אל - הרקמ לכבו ,תוחוקפ
העידיה תא בלב םוקמ הזיאב םירמוששכ םג
.תירשפאה הדירפה יערז תא תערוז השיגפ לכש
םירבג לצא םג םינוקית השוע תא - הזמ ץוחו
?בוט ךכ לכ הריכמ אל תאש
דרופדרל וביגה
 
 
7/2/01 10:09
בייברפוס :תאמ
אלפתתל הבוגתב
,עוצקמ קוידב אל םה ילצא םינוקיתה
וכו ףרשנ/רבשנ והשמשכ טושפ
תארוק אלו יאלמשח הנימזמ אל ינא
.גוז ןבל וא אבאל
ופרשנש םיעקת ףילחהל היעב םוש יל ןיא
וליפא ינא ,ךפיהל .ריקב רוח חודקל וא
אל םייחב ,תאז תמועל .הז תא תבהוא
.תצהגמ יתוא סופתת
- תידוהיה הפוחב האלפנה הבותכה יבגלו
?בתכנ הז םינש המכ ינפל עדוי התא
איצמתו ןיסירפקב ןתחתת .יריקי הסאפ
היהי אל הזש המ וא ,הפוחה תא ךמצעל
.הדירפ ינצינ שי השיגפ לכבש רורבו
שי השיגפ לכבש רוכזל ךירצ לבא
.תמא תבהא ינצינ םג
ןימאהל ךישמנ םא ,דחא םוי ,ילוא
.ונל םג הרקי הז
בייברפוסל וביגה
 
 
29/1/01 15:42
Yoav aus Berlin :תאמ
!יואל הבוגתב
I have a whole lists of such... who read Nietzsche,
who see films of Mike Leigh, who read poems of
Kavafis and who even can cry.
And I know all the girls, who say they're looking for
such, and actually looking for the unreachables
smokers, who have a lot of brilliantine, a R750 and a
treasure of ready-made jokes.
But we've talked about it already a thousand times,
so why bother?!
Yoav aus Berlinל וביגה
 
 
31/1/01 9:53
בייברפוס :תאמ
!יואל הבוגתב
?ןילרבל ךרדה לכ ךתוא ןבצעל יתחלצה
,ךמעז לע ביגהל הצור דואמ יתייה
הלוכי ינאו R750 הז המ גשומ יל ןיא לבא
.עונפוא לש גוס הזש רעשל קר
קר הלוכי ,תורחא םשב רבדל הלוכי אל
םינעונפואה ליג תא יתרבע ישיא ןפואב ינאש דיגהל
.םינש רשעל בורק ינפל
...חונ אל
בייברפוסל וביגה
 
 
31/1/01 13:24
יתא :תאמ
?יבאויל הבוגתב
וליפא אוהש םיהדמ הכ עונפוא אוה 750-רא .תדספה ,לבח
.ילש תינוכמהמ חונ רתוי
יתאל וביגה
 
 
3/2/01 20:31
Yoav from Berlin :תאמ
?יבאויל הבוגתב
Why? How old are you?
(Sorry for asking you in such a wide forum... you
just never wrote your email)
Yoav from Berlinל וביגה
 
 
4/2/01 9:44
בייברפוס :תאמ
R750ל הבוגתב
.באוי הנקז ךכ לכ אל
.םישולשל תמודיק הפילחמ טסוגואב
םינעונפואמ יתבהלתה וב ליגהש תרמוא קר ינא
.ןוכיתל בורק רתוי היה ,םהלש רהוזה לכו
וטוא לש בשומב יל חונ רתוי הברה רבכ םויה
.הבוט הקיסומ םע ,גזוממ
בייברפוסל וביגה
 
 
31/1/01 17:58
וג_ידניא :תאמ
!יואל הבוגתב
תומש וב השוע ינא ךיא הארתו ,הזכ דחא יל איבת קר
תוכלוה תונבה לכ אל .(ןבאתמכ הקומעו הכורא החיש ירחא)
המדנו .אל שממ .טבמ יבובנ םיילוק םיפויפי ירחא ללוש
המכ .הז תא עדוי התאש יל
יתייה) ייוואנירג-רטיפו-יל-קיימ-יבבוח-סיפאוואק-יארוק
?םייונפ םהמ המכ ?ריכמ התא (ףיסוהל תבייח
תא ךירעהל תועדויש תונב שיש רבתסמ זא .הככ יתבשח .הא
?המ ,הז
וג_ידניאל וביגה
 
 
13/2/01 12:33
תב :תאמ
תונכו תואשנתהל הבוגתב
הינפל םייחה לכש הריעצ תלטבומ יננה ינא !רקי עגרל חרוא
ילוא הזו האג קינכסומ אוה רקיה ילעב ,הדובעמ ץוח לכה ללוכ
ינשל דחא םינוק ,םירפס םיארוק ונינש לבא ,קושל ךתוא סינכי
.כ"חא םהילע םירבדמ וליפאו םירפס
ליבגיש הדובע םוקמל ענכהל הנכומ אלש ,תינורכ תינלצע ,ינא
אל םעפ ףא לבא ,הדובעה םויס תועשו הלחתה תועשב יתוא
.ןובס תורפואב יתנינעתה
םע ,הריחב ךותמ ולש הדובעה תאז ,ךסומב דובעל בהוא ילעב
ול אבש המ לכ דומלל לכי אוה ולש ירטמוכיכפהו תורגבה עצומ
ונרחב ,תונצלפ ילוטנ םייח ונרחב ונחנא לבא ,ול אבש הפיאו
.םיהדמו עורפ סקסו םיקוביח ,קוחצ ,םידלי לודיג ,תמא תבהא
דע יתארקש המ לכל אלא ךל קר הביגמ אל ינא ,רוציקב
.וילע תובוגתה לכו הזה רמאמה,וישכע
ןיינב םג ,הלעמל םש םכלש םיכימסהו םיהובגה םיננעהמ ואצ
.עקרקה לע ןכוש הטיסרבינואה
המ לע שיש ולגתו קינכסומהו תלטבומה ,ונילא הטמל וציצה
ולכותש םילימב םכל ריזחנ ונתיא רבדל וסנת םא ,ונתיא רבדל
לגע יניע אלו הדוהי ןב לש רצויה תיבמ המח תירביע ,ןיבהל
.םיפצמ םתאש יפכ תגליע הפשו
תבל וביגה
 
 
13/2/01 13:48
תישונאה :תאמ
תונכו תואשנתהל הבוגתב
.ךל הנימאמ אל ינא
תישונאהל וביגה
 
 
13/2/01 17:54
תב :תאמ
תונכו תואשנתהל הבוגתב
.תוניצרב יתרביד ,הנומא תנטק ייהת לא
תבל וביגה
 
 
13/2/01 16:18
עגרל חרוא :תאמ
תונכו תואשנתהל הבוגתב
יבחרו םיטנגילטניא םיקינכסומ המכו המכ שיש חוטב ינא
ןניאש הריחב ךותמ תולטבומ שיש קפס יל ןיא .םיקפוא
ןכא ךלעבו תא ךלש רואתה יפל .תויוטש לע ןנמז תא תוזבזבמ
תונש לש הלאשה .ירבד תא יתנוויכ םכילא אלש ןבומכו ,הלאכ
תכייש יל תיארנ אל הטיסרבינואב םיראת לש וא דומיל
הביבחה לפואה תכלמ תיליל לשמל הנה .ללכב ןיינעל
לבא ,דומיל תונש 9 קר המייס ןאכ תבתוכש תיטנגילטניאהו
אלש קר אל הז .המצע תוחוכב םירבד הברה הדמל איהש םיאור
.התוא ריבגמ אקוד אלא הילא יתכרעהב עגופ


םא .ללכהמ םיאצוי ויהיש חוטב טעמכ ,תוללכהב םירבדמשכ
יתעדלש וא ,םיקינכסומ דגנ והשמ יל שי וליאכ ועמשנ ירבד
המ .בוש) רעטצהל קר לוכי ינא ,םילבגומ םה םיקינכסומה לכ
.(?היהי
עגרל חרואל וביגה
 
 
13/2/01 17:58
תב :תאמ
...ללכ לכלל הבוגתב
בורקה םראפ רפוסל סנכ ,הריעה אצ וישכע .דמחנ הז
.רעתסתו
תבל וביגה
 
 
13/2/01 18:19
יתא :תאמ
...ללכ לכלל הבוגתב
תצק תויהל לוכי התא ?לצנתמ התא המל תעדל רשפא ,דיגת
ונחנא רתאה תודסיימ םשב .תורוחב יפלכ םג ,ינמחול רתוי
םא ,ברעל ילוא) םירהצה תחוראל ךתוא ףורטל אל תוחיטבמ
.ללכב יל הארנ אל תבל ךלש "קוקיל"ה .(דמחנ היהת
- רבג היהת !םהילע רעטצהל ליבשב םירבד דיגהל קיספתו
!ךיירבד ירוחאמ דומעת
תואיצמהו ךלש הלימ ףאל הנימאמ אל ינא ,הרקי תב ,ךלו
וא תויזטנפ הברה תורתתסמ לאוטראיוה ירוחאמש החיכוה
זא (?דיגנ ,םידליה ללגב) תלטבומ תא םאו .תויזטנפ יקלח
אבאה םע וז - 5 רפסמ הרוחב גוסל תכייש תא חטב
...רישעה


ינאש םידיחיה םיקפואה יבחר םיקינכסומה ,חרוא ,בגא ךרד
(: .הרייעה .םיקפואמ םיבחר תמאב םה הריכמ
יתאל וביגה
 
 
14/2/01 23:46
תב :תאמ
ךל שייבתת -עגרל חרואל הבוגתב
.א"תמ תוקד 45 ,םילשוריב הרג ינא ,יילא אובל
םא םצעב ,תקייודמה תבותכה תא ךל ןתא ישקבת קר םא
תא םג יילא הנימזמ ינא תבורקתו ןיי לש ברע רבכ
.גוז ינב םג ואיבת ילנומרוהה ןוזיאה ליבשהו תישונאה
סקסהמ ץוח .קוידב הלאכ םה ייח ,קדטצהל יל אב אל
.online תמאה תא ךיניע ומב תוארל ילכות
,ו'ג לצא האיציה לע ךל תחלוס וליפא ינא ,עגרל חרוא
.חצנמ תמאל ךלש קזחה שוחה
תבל וביגה
 
 
15/2/01 16:35
תישונאה :תאמ
תנמזומ תא ,יתאל הבוגתב
!הרקי תב


!תונוכנה תונבה לא תינפ


?םייחב םג תורבח ונאש תעדי ךיא


?המ קר .ברע תוחורא הז םייחב ונלש קיקה בגא ךרד
תנמזומ תא זא . יתייעב כ"רדב בצמה םירבג םא
םגו םיקינכסומה ) ךלעב לש םירבחה לכ תא איבההל
.(אלש הלא
. ךרדב ונחנאו ידיגת קר ןפוא לכב
תישונאהל וביגה
 
 
15/2/01 18:34
יתא :תאמ
תנמזומ תא ,יתאל הבוגתב
תישונאה יתרבח לש תשאונה התאירקל תפרטצמ
םש היהתש זא ,תבורקתל תגאוד רבכ תא םא :תשקבמו
ילוא םג זאו ...תישונא תבורקת םג ךלש ןולסב
ךרד .סקסה יבגל ילש הנומאה ןטוק תיעב תא רותפנ
תיאקורמ הדעסמב םויה יתייה קוידב ,בגא
יל איבהל תנמזומ תא זא .קילדמ היה .םילשוריב
לע םיעגמה תא להנתש ולש אמא תא םגו דיתעל לעב
ךילא בורק היהי םג הז הככו .םוקמה תפשב טירפתה
?אל ,ידיצמ תובשחתה וזיא .התיבה
.יתא !שארמ הדות
יתאל וביגה
 
 
16/2/01 0:36
תב :תאמ
תנמזומ תא ,יתאל הבוגתב
.םינכוסמ ילעב לש םירבחה
יכ ילאוטריוה םינבה םלועב ראשהל ןכל ףידע
אל ינא) בל ןורבשלו תוחרצל ליבות םתיא תוקסעתה
(הזל תויח תואמגוד הברה שי תרמוא םתס
תויביבא לת ריכהל וחמשי דימת םה ןפוא לכב
.יאקורמ וליפא אוה דחאו תויטנגליטניא
.הלאי זא
תבל וביגה
 
 
16/2/01 18:07
תישונאהו יתא :תאמ
!הרהזאל הבוגתב
.תואב ונחנא דיימ ?תוחרצ ?םינכוסמ ?םיאקורמ
.ונלשל יבתיכ וא ליימ יא יפרצ השיגפ םואיתל
תישונאהו יתאל וביגה
 
 
28/3/01 10:52
skay(bat)in the USA :תאמ
ןייב הנוי םידיחפמ אלל הבוגתב
Amazing
ETTY, as all ways you put a big smile on
my face, I miss you and yours amazing
friends (the blond and the yaman) small
talk, I'm sorry that we didn't get the
chance to seat end reveal the future.
Any how its seems that you are in the
right path, to Jerusalem I mean.
And way the hack I can't find such a
perfect husband like yours BAT?? End some
how I feel very identify with yours
passions to stay home with laugh &
children, food, wine and good wild sex of
course. Can you please give me the
prescription how to find that kind of a
man????, that let me stay home, taking
care of him and the family, and that he
wouldn't mind that I don't have any PhD
what so ever, but I can talk with him on
the sky and the moon and what's above,
and about love.
Light and love and all the best for all
of you
"LA Z'URE THE VIVE"
SKY (BAT)
skay(bat)in the USAל וביגה
 
 
28/3/01 15:02
תישונאה יתא :תאמ
hallo my beauty girlsל הבוגתב
לבא ,ונתמיאמ וטלמנש תונב המכ לע ונעמש
?קרוי וינ דע ?הככ
.החורא ונל תבייח ןיידע תא ,ונתניחבמ
יעיגתש עגרב תולובגה תרוקיבב ךתוא ורצעי
יאר .םוטאה ןעדמ ןהכ רנבא ר"ד ומכ .ץראל
.תרהזוה
תישונאה יתאל וביגה
 
 
20/2/01 13:06
עגרל חרוא :תאמ
ךל שייבתת -עגרל חרואל הבוגתב
.טוטרמס םתס ינא ,תקדוצ תא
.החילס
עגרל חרואל וביגה
 
 
22/2/01 16:23
Yoav aus Berlin :תאמ
ךל שייבתת -עגרל חרואל הבוגתב
My father has a garage.
Every day my father drives to his garage.
He loves his cars. His cars love him.
When he goes to a vacation,
to somewhere in Europe for instance,
I remember seeing him smelling some smoke,
comparing the cars to what he knows from below.

My father has a garage,
and a university degree.
My father loves to eat avocado,
my father loves my mother,
my father loves Brecht,
my father is happy.

My father has a garage,
SURPRISED?
Yoav aus Berlinל וביגה
 
 
10/12/01 23:18
בושח אל :תאמ
ךל שייבתת -עגרל חרואל הבוגתב
המ םג הזש החוטב ינאו ,הליחב יב תררועמ תא ,יתא
.סנא'צ ךל ונתנ המושמש םירבגה לכב תררועש


םירוטקוד תבבוח הלכשה תלוטנמ
בושח אלל וביגה
 
 
26/1/01 15:08
יתא :תאמ
תואשנתהה תא יתבהא אל ינא םגל הבוגתב
,ךויח לש רואב וזה המישרה תא תוארל רשפא .ןנובתמה יניעב לכה
לכ לבא .התוא ולדיג ךיאו הלש אמא לע תרפסמש תחא לש רואב וא
ינש לע המקנ םיינרופיצה תא יב זיחשהל תותמ ירה הפ תונבה
תריגס לש םיענ אל חוחינ ףדונ ינממ אל .ילש םינורחאה םירמאמה
ןכמצע תא וקדיב אנא .ייתורבח ןכמ אלא ,המקנו תישיא תונובשח
.ישיא ןפואב יל תונוע ןתאש ינפל
הייהנ רבכו ךיילא דע קר רקובה תובוגתב יתעגה ,וגידניא הנה
.דואמ לבח .הלחתהה קר הזו .םיענ אל יל
רבחתהל בייח תבתוכ ינאש המ לכ אל .קיזי אל םייחב רומוה תצק
םירמאמב וילע יתבתכ (!ילוא) ילואש יפיצפס והשימל ישיא ןפואב
הפיש המו ?ינממ תוצור ןתא המ .טקשב תויחלו בותכל ונת .םירחא
ינא םצעבש ןויכמו .ןכמ רתוי הברה יתוא םיניבמ םינבש הז
םהו תוצפוק ןתא המל הבשחמל הדוקנ טלחהב וז םינבה לע תדרוי
.תויניינעב יל םינועו םיילוק םיראשנ
יתאל וביגה
 
 
26/1/01 16:31
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
לבא ..דימת יל ןגרפל םיבייח אלל הבוגתב
תדמעהש עגרב יכ ,החוור תחנא וישכע ינורגמ הטלמתה הרכשא
,תיטסירומוה חורב בתכנ ךלש רמאמהש תרהצהו םקויד לע םירבד
לש רצק עגרב ךידיל טע תחקול תא םא יכ .הנתשמ טלחהב הנומתה
לש תיקסטורג הנצקהב תשמתשמו םייחהמ לק שואיו השלוח
הדירומ ינא זא ,לכה לע קוחצלו ךמצע תא אפרל ידכ תואיצמה
תוהדזה ךותמ ךויחו קוביח ךל תחלוש ףאו ךיינפב עבוכה תא
תאש רוריבב עמתשמ אל ,ומצע ךלש רמאמהמש איה הרצה .תטלחומ
ןייל 'צנאפ לש הרוש וזיא הרסח ילוא ,המל תעדוי אל .תקחוצ
תרוקיבה לע שארמ תלצנתמ ינא הפו .ימצע רומוה טעמ םע ופוסב
םש תדשחנ תאצוי תאש תמאב לבא .יתנוטק ירה ןכש תיתורפסה
קר ינא החילס ,החילס בושו) תינללוכ תורצבו רתי תוניצרב
תלביקש הביסה תאז יתעדל (ךיילע תדרל אל טלחהבו רוזעל הסנמ
לומתא יתצר ינא וליפא .הביאו הצאנ לש תובוגת הברה ךכ לכ
תיטרפה המוזרה תריגמב שפשפל ,ךיירבד תאירק רחאל ,הלילב
אל ףאו םיימדקא םיראת םוש הכותב יתאצמ אלש רחאמו .ילש
תאו תירצלמ ינא יתוחא) הוואג תררועמ הרשמב תיחכונ הדובע
המכ ךנוויכל ליחשהל דימ יתבשח ,(רוניסה לע חלמ יל הרוז
הלוכי ינא וישכע יכ יתקפאתהש לזמ .הבעות לש תויסיסע תוללק
החלצה לש םילוחיא ןומהו הבהא אלמ ךל חולשל קר
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
27/1/01 16:10
וג_ידניא :תאמ
לבא ..דימת יל ןגרפל םיבייח אלל הבוגתב
.הלעמל תועדוה המכ ךל יתבתכש המ יארק אנא ,תישאר
ירה הפ תונבה לכ":ךלש היגולונימרטל בל אנ ימיש ,תינש
םירמאמה ינש לע המקנ םיינרפיצה תא יב זיחשהל תותמ
?תונבה לכ .ידיאונרפ הרכשא הז - "ילש םינורחאה
??המקנ ?םינרפיצ תציענ
,רומאכ ,ןיינע לכ יל ןיאו ,ךתוא הריכמ אל ינא ,הרקי יתא
אל חטב לבא ,תעדל רשפא יא ,בוט ונ) םיינרפיצ ךב עוקתל
זירכהל תגהונ אל ינאו ,(גנידיק טסא'ג ...וזכש היצאוטיסב
.הבתכ איהש המ םע המיכסמ אל ינאש ללגב קר יהשימ לע הטדנוו
יכ ?תקדצומ יתלב הפקתהב הפ תננוגתמ תצק תאש תבשוח אל תא
.הככ תבשוח ןכ ינא
וג_ידניאל וביגה
 
 
28/1/01 11:50
יתא :תאמ
2 הרקי יתאל הבוגתב
ינימ לכ הפ זיגרהל יתחלצה םירמאמ המכ רבכש טושפ הז ,אל
לע ןורחאה ירמאמ בקע רקיעב - תיעוצקמ הקיתא ירחוש םישנא
יטנא תצק הפ שיש השיגרמ ינאו ("תובוט ילב") עודיה בידנה
ודרי ןלוכש אוהה רמאמב ,ירעצלש יל ינימאת יכ ,קדצומ אל
רבתסה ףוסב ,רתאה ךרד םיישיא תונובשח תרגוס ינאש יילע
- םגו .רחא גוסמ רמאמ הז לבא .הבידנ יתאציש וז ינאש
תוינושארה תובוגתה תא יארקת םא .!ר-ח-א רמאמ ,ללכב
,הנמש תא :תמרל ודרי םישנא) תויביסרגא ןה המכ דע יניבת
ןכלו .)ןוכנ היה הז םא אלימו .'וכו 'וכו ךתוא םיצור אל
.בוט םוי .וגרוהל םכשה ,ךגרוהל אבה ?םירמוא ךיא
יתאל וביגה
 
 
29/1/01 14:32
לרוק :תאמ
2 הרקי יתאל הבוגתב
ףסואכ ךיירמאמל תסחיתמ "ימות"ל ינא...לבח המכ...יוא
םייחב יטנמור אל דואמה ןפה לע יקסטורגו ןונש םילימ
ךויח יב תולעהל שדחמ םעפ לכ םיחילצמה ,םייטנמורה
.יכותל לחלחל הליחתמ תוהדזהה תשוחתשכ
ךרדכ ךיירמאמ תא אורקל וחילצי םיארוקה ראש םא ילוא
דעו.שדחמ םעפ לכו...ינומכ םהמ תונהל ולכוי םה ,ייניע
.ךייארוק ףיצקהל יכישמהו יצמיאו יקזיח...זא


בידנה לע ךרמאמב בוש הציצמ תייה םא...בגא ךרדו
לבא...ףוסב םנמא,יתבוגת תא םג םש הלגמ תייה...עודיה
.תרגסמ תבוגת קפס אלל
לרוקל וביגה
 
 
29/1/01 15:46
יתא :תאמ
הרקי יתאל הבוגתב
ייתורבחו ינא ונלהינ תועש המכ ךשמבו ,יתריקי יתארק
התיה ךתבוגת לבא .םסרופמה תרושקתה שיא הז ימ וטוט
.תמאב .הלימ ףיסוהל יל רתונ אלש דע הצממו הבוט הכ
.םימעפל הרוק הז יל םג
יתאל וביגה
 
 
3/2/01 21:57
םולש :תאמ
הרקי יתאל הבוגתב
אלו תוינלתב םיפידעמ ונחנאש ריעהל הצור ינא רבגכ
תויהל םויה היופצ השיא יכ ,ינורקע הז .תוינלטב
םילותב לש והשלכ דירש םע לבא ,םימוחתה לכב תיביטקא
תא תוחמל הלולע איה ןכ אל םאש ...היתותפש לע
לא קר .ןכתיא וניסחיב םירבגה ,ונל םישרדנה ןירותסמה
.ש .ןתרהזוה ואר .יב עגפי הז .םזינבוש לע ינופקתת
םולשל וביגה
 
 
28/1/01 14:18
בייברפוס :תאמ
לבא ..דימת יל ןגרפל םיבייח אלל הבוגתב
,םירואנ ךכ לכ ונחנאש בושחל םיצור ונייה ונלוכ ךיא
.םדאנב לש וכונפבה תא תוארל םיעדויו םימדקתמ
אמאשכ תעגתשמ יתייה הנטק יתייהשכ ינא םג ירה
ילש תא אלו םירומה לש דצה תא תחקול התיה ילש
.חוטב רתוי םימכח םה םירומה יכ
,עוצקמה אל הזש דיגא ינא ,ולאשי םאש חטב זא
,רחבי ובש םוחת לכב םדאנבה לש תונתפאשה תאז
.הזה הלב הלבה לכו םייחב ולש תוניצרה תאז
,ךמצעל קר ידיגתש םירבד שי ,טקשב טקשב לבא
.ףקותב ישיחכתש םירבד
רחבש המב בשחתהב ,אל וא ךל יואר אוה םא ...ומכ
.םייחב תושעל
,תוחפל ישחלת אל םא לבא ,םר לוקב דיגהל הפי אל
.ךמצעל תרקשמ תא
םראפרפוסב תויאפוק םע םיכוביס םוש יל ןיא םנמא זא
דיגהל ץמואה לע ,יתא ךל תנגרפמ םג תנגרפמ לבא
.הדעו םע לבק הז תא
בייברפוסל וביגה
 
 
29/1/01 13:16
יתא :תאמ
תנגרפמ אקוודל הבוגתב
תא יתיא ירציתש הצור יתייה תבותכ תראשה אלש ןויכמ .ייה
יתנבה אל ינאש המ רתוי דוע יניבתו .ילש ליימ יאב רשק
הזש דיגנ יאוב .אל וא והשמ הוושש םדא לע םישדוח השולש
תוריחב תמועל ןטק דוע הז םראפ רפוסב תיאפוק רחב אוהש
...ולש תורחא
יתאל וביגה
 
 
26/1/01 16:59
jim :תאמ
תואשנתהה תא יתבהא אל ינא םגל הבוגתב
תמטמוטמה תונעזגה םע יד הסועכ תצק המינב ףיסוהל םג בייח ינא
האושב היידוהי ןיפוליחל וא 'תיקנרפ' תדלונ תייהו יאוולה
!!םייחב והשמ הניבמ תייה ךכ ילוא
תא המל ןיבהל חילצמ אל ינא,םינתשמ אלו םידמול אל ונחנא
שיא" :הרושל סחייתהב הזה םלועב והישממ הבוט רתוי תאש תבשוח
!!!ןבל ךרוע עבצש רורב ירה "הדע וזיאמ בושח אלו דחא
תאשכ הרואנו הליכשמ התוא קחשל יד דגנכ ינעטט המ רוזעי אלו
הלאה םייחהמ םולכ הניבמ אל
קינכסומ אוהש בל בוט רוחש רבגב תושאונ יבהאתתש ךל לחאמ ינא
ךלש ומכ הרצ הייאר םע קפסב...יניבת זא ילואו
jimל וביגה
 
 
26/1/01 19:31
יתא :תאמ
ל הבוגתב
יצחו הינווי יצח :תיקנערפ (!) ןכ ינא ,תישאר ,יריקי
תיאקורמ תעדל התמו היירוב לע תילוינפס תעדוי .הירגלוב
תא יל םישוע אל םינבל .שקארמ לש קושב תוחקמתה ללוכ ,תיעבט
.ןמזה לע לבח .הז
לש תיסאלקה הלחתהה וז "הדע וזיאמ בושח אל דחא שיא"
הנש 15 ץרש רודמ ,"ריעה" ןותיע לש "הרופיצ" רודמב תוחידבה
.תוחפל
יידימ ריעצ התאש וא ,ביבא לתמ אל התאש וא :ש ןכ םא רורב
.ל"נה רודמה לחה םש "תושדח" ימיב דוע עבטנ הזה יוטיבה יכ,
,ךל ורזעי אל 'םייבבל םילוחיא' ראשו ,תוללק ,הצאנ ירבד
אל) רמאמהמ בלעיהל םוקמבש העיצמ יתייה .ילצא אל חטב .קתומ
תא ךל איצותש ךבבלכ הרוחב וזיא ךל אצמת (המל יל רורב
.תויסרגאה
הרוחב ינא ,עדוי התא .ביתכ תאיגש ךל שי ,בגא ךרדו
.הז םע יל השק .תיטסיטילא
יתאל וביגה
 
25/1/01 23:29
תיור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
. עגרכ יתארקש הממ תעזעוזמ תצק ינאש ןייצל תבייח ינא לכ םדוק
לכ תרבוע רבכ איהש יל הארנ םישנל םירבג ןיב הדרפההו הללכהה
. ירשפא לובג
ןימה לע תאזה תיחצנה הפקתמה םע קיספהלו עגרל תבשל העיצמ יתייה
(ךפיהל םגו) ירבגה
קיפנש תנמ לע, ינשה תא דחא םילשנש תנמ לע םינימ 2 רצי םיהולא
. ינשה םע דחא ןמזה לכ םחלינש אלו ינשה םע דחא ברימהו בוטה תא
םדא םג ןכ, הדובעו הלכשה עבצ ןימ ליג לש תולובג תרבוע הבהא
המ שי דימתש הנימאמ ינא תוחפ ליכשמש דחא םע תויהל לוכי ליכשמ
. ןיע תיארמל םיעטמ םיראתהו תודועתה םא םג ינשה ןמ דחא דומלל
תינפקות אל הבתכ דחא םוי תוארלו הזה רתאל סנכיהל הווקמ ינא
םינימה ןיב ברקתש תחא אלא
make love not war: רמאנ רבכש ומכו
תיורל וביגה
 
 
26/1/01 0:33
םתח רואיל :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
םיהולא לש הזה ןיינעה טעמל) ךלש הלימ לכל םיכסמ ינא ,תיור
תואשילקה םע ירבגה רדגמה דגנ תונפקותל יד ןכא .(...ארבש
לגרודכ קר ותוא ןיינעמ ,םירירש סקוסמ) ןמצע לע תורזוחה
?המח הלימ וזיא םע המ .('וכו תוינידנולבו
םתח רואילל וביגה
 
 
26/1/01 9:58
הלה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
לש רבוד אל יאדובו ,תעדה תונוטלש לש תוגיצנ אל אוה הזה רתאה
םישנ ןיב תוברקמ וא תוקיחרמ ןניא רתאב תובתכה .םיהולא
.לודג לזמ הזו ,םינועשכ ,תעדל בושח הז .םירבגו


תיקסטורגה תולכתסהה תא דרוסבאל תאזה הבתכה האיבמ יניעב םג
לש ןתרזעב ,םיינולבש םירואת םיאב בוש .םינימה ינש לע
תוחילצמ ןניאש םישנ שיש הדבועה תא םיצרתמו ,תועובק תואשילק
.הזב תוחילצמש תורחא תמועל ,תקפסמו העובק םיסחי תכרעמ רוציל


"דיתע" הל שיש םיסחי תכרעמל םימיאתמ גוז תב וא ןב תריחב
לוכי דיתע ,םירחא םירקמב ,םידליו ןיאושינ ,יתא לש הרקמב)
איה ,(היהי אל הזש המ ,המיענ הבהא לש םישדוח המכ םג תויהל
,הצוחה תישענ הריחבהשכ קר ירשפאש ,יתועמשמ ןושאר דעצ
המינפ דבוע ולוכ אלש טבמב ,תוחפל ךרח הזיא ןהל שיש םייניעב
.ימצעה לש םינפבה לש םיבאכה ,םיישקה ,םיילוחה ,םיכרצה ךותל


,ךרע לש םיחנומב ספתנ גוזה ןב ךיא לע שגדהו תלוכמה תומישר
םג אלא ,תדבוע ךכ לכ אל איהש ללגב קר אל ,המוקע דאמ ךרד םה
דחא - יב שי המ הנה ,ההז הדמעב רחובה תא המש איהש ללגב
אלש ,הלועמ לושיב תלוכיו ,םיציצ גוז ,הריירק תחא ,ראות
,הזה דיבכמה ףסואה לכ ילב ,המצעב איה תויהל חוור הל הריאשמ
םיענ ,תיפיכ ינא ,דיגהל וליפא ךויח לש תיווז הל הריאשמ אלש
,דחיב ןיינעמו ,רשפא הזשכ יתימא רשק תרשוק ינא ,יתיא תויהל
.רבאטוו ,דחיב קפסמ ,דחיב ןרקסמ


תחא לכל ןוכנ הזש יל המדנו ,יתא לש תובתכה לש לודגה ןורתיה
רבד םוש ןהב ןיאש רחאמ .ךכ לכ הלודגה תוינוציקב אוה ,ןהמ
םעפ לכ - לובלב ליבשב קדס וליפא ןאכ ןיא ,ותיא ההדזמ ינאש
ךותל החירב לש ,יבש םיקלח לע תרתוומ ימצע תא תאצומ ינא שדחמ
,תורחא תומטסופב ,ריואה גזמב ,םלועב םימשא תאיצמ לש ,תוינבת
לכתסהל םוקמב ,המ עדוי ימב ,הזר אלו ההובג אל ינאש הזב
.תוארלו


םירבג ,בושחל טושפ רתוי הברה ירה - הלקמ דאמ תאזה החירבה
תושעל םיחילצמ אל ינאו הזה רבגה - רשאמ ,תומותס םיפידעמ
אל םע ,אוה יכ ,ול המיאתמ אל ינא יכ - וניניב בוט והשמ
תרזוחה תרוכזתה ,חורבל לקש רחאמ .המ עדוי דשה יכ ,יל םיאתמ
תרמוא ינא שדחמ םעפ לכ .בושח רבד איה יתא לש תובתכה לש
יאיצות ?ינוציק הזשכ ךוחיגה תא האור תא .יקנת יקנת ,ימצעל
,תאזכ הבתכ לכ תובקעבש יל המדנ .תכרעמהמ יתא-ייומד לכ תא
.יתא ,יכרובת .תצק הקנתמ ילש םינפבה
הלהל וביגה
 
25/1/01 23:53
ןושרג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לעמ אשנתהל ,בוט רתוי שיגרהל ךל םרוג המ טילחהל חילצמ אל ינא
הז ,היהי אל הזש המ .םיברה ךיגשהב ץיוושהל וא ,םירחא םישנא
.ךלש "טרוטקוד טעמכ"ה רשאמ רתוי הברה םירבג ךממ קיחרמ


סרוקב ראפתמ יתייה אל ךמוקמב ,ץיוושהל לע םירבדמ רבכ םאו
ותשיא םע הארש םדא ותוא ומכ הז ירה ."תומדקתמ רקחמ תוטיש"
עיגהל וליחתה קר הלאשכ MX-5 הדזאמ רטנס ףוגניזיד לש ןוינחב
לע תלכתסמ ותשא דועב ."תורוחבל וטוא הז" :לוזלזב הל רמאו ץראל
,(תוינוכמב בוט םעט םע תורוחבל וטוא הז) תולכ םייניעב הדזאמה
תננע ךותב םהינש ומלענ רהמ שיחו ,םהלש 82 וראבוסה תא אוה חתפ
.ןשע


.דבל אל רבכ אוה םויהמ .יתוא קיחצמ אוה םויה דע
ןושרגל וביגה
 
 
26/1/01 19:38
יתא :תאמ
?היהי המ ,יתא יתא , יואל הבוגתב
ייניש רועב ונממ יתטלמנ ,השעמל .הזה סרוקב הציושמ אל ינא
טרוטקודב בורקב לבא) .תומדקתמ רקחמ תוטיש ילב ראות יתרחבו
.(תצק דוע יילע קוחצל ולכוי םלוכ זאו ,הזמ טלמא אל ינא
הנווכב ,תנצקומ חורב הבתכנ ןכא הבתכה .םיראתב הציושמ אל ינא
אוהש הביס ןיא לכשב ןחינש ימש תבשוח טושפ ינא .בלה לכ םעו
טילבי אל אוהש הביס ןיא ,םיראת רשויב גישהש ימו ,וב שייבתי
םע עיגמ אוה ,רשקל עיגמ אוהשכ דחא לכ רבד לש ופוסב .תאז
הז ילש 'הליבח'המ קלח .תונורסחו תונורתי לש ולשמ 'הליבח'
,םירחא םירבד שיו .הז תא םהל השוע אל הזש ולאכ שי .םיראתה
רוחבל 'הז תא םישוע' םה אקוודו ,הציושמ יניא אקווד םהב
.רדסב ,הללאי .יתיאש
יתאל וביגה
 
25/1/01 23:57
סורמוה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הריקי יתא


יפל .המכ אוצמל חילצמ יתייה םא תומכח םישנ םע תויהל חמש יתייה
רתוי שיש יל הארנ אל סופמקב יתוא הפיקמה תישנה הייסולכואה בצמ
.ידמ
הברה ךכ לכ שיש ,טושפ הז .תושפטו תופי םיפידעמ ונחנאש אל הז
.ןהבש תופיב רוחבל אוה תושעל ךל רתונש המ לכש ,תושפיט
סורמוהל וביגה
 
 
28/1/01 9:48
תישונאה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.ךילא תוברקתמ תומכחש יל הארנ אל .א
קר קפתסמ התא ןכלו תרעוכמו המכח השפיטו הפי ,ךיירבד יפל .ב
.תופיב
םג םימעפלו) תומכחה תא תוהזל םכח קיפסמ אל התא ילוא .ג
.(תופיה
תישונאהל וביגה
 
26/1/01 0:08
ריקב ביגמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אוה תילמרופה הלכשהה ןחבמש ,וגידניא לש הירבד םע םיכסמ ינא
,הבתכ איהש םירבדה לע הלש םילכה תלעפה ,הז םע דחי .יתייעב
ביט" לע העפשה לעב דדמ םיארקנה םירפסה תומכב האור ילוא עיבצמ
."םדאה
רשאב םיתייעב םה "םיינוציח" םידדמ .םידדמה םה אוהה אלו הז אל
םישנא ריכמ ינא ,םירוב םיטנרוטקוד הריכמ וגידניאש ומכ .םה
.המינפ לחליח אל רבד םושו םירפס תורשע וארקש
,תושיגרה ,םייחה תחמש ,םדאה תבהא ,תונרקסה איה תובישחה ,יניעב
.ןמזה םע בצעתמו הנתשמ ראשה לכ .תרושקתה תלוכיו הבשחמה תוחיתפ

םירבג םאה אוה ,המישרהמ הלועה ןיינעמה אשונהש בשוח ינא לבא
תעדויו ןתעד לע תודמועה םישנב .םדיצל תוקזח םישנב םיינינועמ
.תוצור ןה המ
םישנמ העיתר םירבגל שיש (םיכסמ ינא ףוס ףוס) יתא םע םיכסמ ינא
םינכומה םירבג תוחפ שי ,תרחא הרוצב הז תא חסנא ינא .תוקזח
םישנל דוגינב .םתעד לוקיש לע םייאמה םדא םע םהייח תא קולחל
םתוישיאו םתעד תא ףיפכהל תונכומ ידמ תובורק םיתיעל רשא
םישנב "טולשל" השקו .הטילש םיצור םירבג הברה ,רבגה תונועגשל
תוהובג ולש תושירדה ,רתוי םישק םע קזח םדא םע םייחה .תוקזח
.רתוי הכומנ ינשה דצה לש תואיגש לבקל ולש תונכומה ,רתוי
ילואש והשמ הז .הביבחו תעשעשמ הרוצב בותכ רמאמ תמאב ,הזל רבעמ
.ןאכ רתאב םיבותכה םירבדה יבגל יללכ ןפואב ןייצל יל יאדכ היה
.(בהוא אל שממ ינאש ,טסינבושהמ ץוח) הפי דואמ םיבותכ םבורש
!אב ינא הנה ,םיטושה תספוק .סקיפ ניוטב תופצל ךלוה ינא וישכע


http://members.iol.co.il/1984/
(!!! ןוירטלורפה לש הכפהמה יחת)
ריקב ביגמל וביגה
 
 
27/1/01 23:30
הנד :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
!ךשאר לע הכרבה אובת
הנדל וביגה
 
 
28/1/01 16:49
םינפה לע יהשימ :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
רקי ריקב ביגמ
יתנוויכ ,וב יתרחבש יוניכה לש ןוירטירקל הנוע ינאש ןוויכמ
שדוחל (ןבומכ ,סקיפ ןיווט) ןורחאה קרפה לש הטלקהה תא
.רבמבונ
.קרפה תואלפנ תא יל הלגת םא הווצמ ירובע השעת התא
תבשוח אל ינא יכ ,ילש יטרפה ליימ יאה תבותכ תא הפ תפרצמ ינא
.ילש תוינויזיוולטה תופדעהל הזה ביבחה רתאה תא לצנל הפי הזש
.וז הווצמ ירובע השעתש הווקמ ינא
איה תבותכה
nonie1@netvision.net.il
?שארמ הדות
םינפה לע יהשימל וביגה
 
26/1/01 0:31
ילול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.רמול תבייח ינא .יתוא הליעגמ תצק תא
.ללכ ךרדב תא תרמוא אל ינאו
והשמ ךל שי :ךתיא תויהל הצור יתייה אל -רבג יתייה םאש הארנכו
.םינפבמ -חירסמ
ילולל וביגה
 
 
26/1/01 19:41
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.הלחא
.םדוקה רמאמב תעמש רבכ ךיילע יתעד תאו
.ךל בוט םוי
יתאל וביגה
 
 
28/1/01 4:57
ילול :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
,יתא
:בוטה רדסה ןעמל לבא,תאז רמול יל רזומ תצק הז
המ םושמ ורחב יהשימוהשימ ,וזה הבוגתה תא יתבתכ ינא אל
.ימשב בותכל
:וננייניעלו
.ללכב וילע תבשייתהש ינפל דוע ףנעה תא תתרוכ תא ימעטל
תוירוגטקל םיסחיה תוכרעמ לכ תא סינכהל ןוכנ אל טושפ הז
םישולש ליגב עודמ אלפתהל כ"חאו ןהיפ לע להנתהל ,תויטמגטס
.דבל ןיידע תא םימדקא םיראת והשמו םיינש םע ,והשמו
םהמ דחאו דחא לכו הזמ הז םינוש םישנ ומכ קוידב ,םירבג
.גוזה תבב רחא והשמ שפחמ
םיכשמנ אל ךייחב םירבגהש הדבועה ךתוא תלכסתמ ךכ לכ םא
סקוסמה ופוג לע רתוול יסנ ,וכירעיש בושח ךמעטלש תונוכתל
יצלאת ילוא) תמאב ךתוא ץירעי רשא הז תבוטל קינכסומה לש
.א ,לבא ,לגשמה רחאל השטינ לש וירפסמ םיטוטיצ לע םג רתוול
לע ,םייחב םלשומ לכה אל .בו ירירע תמ השטינש יחכשת לא
(רתוול םיבייח והשמ
ילולל וביגה
 
 
11/8/01 19:36
ךיסנה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.....לואש ןמזב תרדהנתייה
ךיסנהל וביגה
 
26/1/01 0:55
soul-29 :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.דאמ המכח תא,וג-ידניא
......יתאו
.ףאל תחתמ תרשואמ תויהל ךל םורגיש רוחבה תא יאצמת ףוסב
(הלגעו סוס םע ןכאזעטלא הזיא היהי אוה םא יאלפתת לאו)
soul-29ל וביגה
 
26/1/01 0:56
חחרפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
....הקיתא


.המכסה לש אקווד אל ,אל .יתפש לע ךויח תולעהל החילצמ דימת תא


תויהלו םהש ומכ ,םמצע םירבדל רומוהב סחייתהל החילצמ תא והשכיא
.םיסקמ הז יתוא .תעה התואב ימוהת ןפואב טעמכ ,תיניצר


רבדל לוכי ינא ,םיפידעמ םירחא םירבג המ קוידב עדוי אל ינא
.תאז תמועל ,ימשב


,רתוי רשואמ ,רתוי ךייחמ ,רתוי בהוא ינא הדצלש השא ףידעמ ינא
.הבשקה לא רבדמו רתוי בישקמ
.יטנוולר אל הז ,אל וא תילמרופ הלכשה ,הדובע ,ראות הל שי םא


םיבושחה םיניינעבש ימ םע רבדל יל טושפ רתוי דימתש ,חינמ ינא
.המכסה וניניב שי תמאב יל
חונ שוח לוכי אל ינא .תינעזג םע חונב שוח לוכי אל ינא ,לשמל
שממ ינאש תוברת הפידעמו הב לזלזמ אל ינאש תוברתב לזלזמש ימ םע
.דחי רדתסנ אל לבא ,התוכז וז .ךירעמ אל


יל שי .יורגו קופיסו תונרקסו ןיינע יב תררועמש ימ תא בהוא ינא
הכרעהו תורבח ןשארבו תורחא תונוכת ילב לבא ,תויזיפ תופדעה
.םימ קיזחי אל הז ...תידדה


הכרד יפ לע תויחל ךירצ ינאש תבשוחש ימ םע רדתסמ אל ינא רקיעב
, "בצעל" ,"תונלש" יתיסינ אל םלועמ .יתוא תונשל ןיינע הל שיו
.ילש גוזה תונב לצא ,המ עדוי דשה וא "רפשל"
.םייק היה הז דוע לכ ,ויה ןהש המ ליבשב ןתוא יתבהא


הלטבהש תורמל תוינלטבל הפעה יל ןיא לבא רבג אל ינא ילוא זא
.....ילע הבוהא
חחרפל וביגה
 
 
1/2/01 21:21
תבזילא :תאמ
הלטבא ימד םיפידעמ םינלטבל הבוגתב
.רמאמל רשקב ,תאבהש תונוכתה ףסואב רבד םוש רמוא אל התא
הפיא לבא ,ייקוא...ךמצע םע בוט שיגרהל ,ךייחל ךל םורגתש
?תויתורחתה ןיינעל תוסחייתהה
(ןבומכ חיננ) התא רמאנ םא ,ךתעד המ .רמאמה קסוע הזב ,ירהש
,ןבומכ תישונאו תילמרונ הרוצב הסנמ,ןותיעל םירמאמ בתוכ
.סחי ףורגל
תוחנומ וילעו בוהצ ףדב תיבב םיטיהרה דחא תחת לקתנ ,דחא םויו
רמאנ ?שיגרת ךיא .ךתגוז תב ידיב ובתכנש ,יתפומ רדסב םילימ
.ךירעהל חילצמ התאש יפכ ,בר ןורשיכ הל שי ןגפומבש


ליבשב חמשת איה ?,השיא לשמ הנוש היהת ,רבגכ ,ךלש הבוגת םאה
בולע חוסינ)הלש גוזה ןבל תיבויח ףסוא תנוכת דוע,'הלש רבג'ה
?עיתרמ ?תורחת...ממה...התאו ,(ןכא
תבזילאל וביגה
 
26/1/01 2:08
R2D2 :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


(ןמדירפ לטו ןמיונ ןולא ,ןרק רורד םע) "הירורעש" הל וארקש
רבודמ ."ויקייא תוטאיד" ארקנו אשונל שדקוהש קרפ םש היהו
תירומ יזרמל העיגמש ,החילצמ הריירק םע הליכשמ הרוחב לע ריקחתב
.םילאיצנטופ םינתח דיחפהל קיספהלו ויקייא דירוהל הרטמב
.והז
R2D2ל וביגה
 
26/1/01 2:50
eskimo :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ךממ הפי רתוי רפוסב תיאפוקהש תויהל לוכי םאה
?תלבקמ וא תנתונ רתוי דיגנ וא ?ךממ הדמחנ רתוי איה ילוא
םיקותקתל אלא הפוקה לע הלש םיקותקתל רושק אל ללכב הז ילוא
?הנותחתה ןטבה לע ול השוע איהש
וישכע תבתוכ תייה תיטנרובל םע ןתחתמ היה ךלש סקאה םא ,וניניב
?הככ אל .םינבל םיקולחל ןועביקו םירבג לע והשמ
eskimoל וביגה
 
 
26/1/01 15:12
יתא :תאמ
בלה לע די םע ,יתאל הבוגתב
.דיגהל והשמ יל שי ירה דימת .ןוכנ תטלק
יתאל וביגה
 
26/1/01 5:35
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
Every word curved in stone!!! i agree with every single word
and let me tell you something. i go to school in one of the
best universities in the world, here in the U.S. and there
are so many Israelis here who work in Hitech.they are all
educated, successful and have done everything right in
their lives.. everything but picking their wives: the
typical Israeli wife here has some secong-grade degree in
humanities (sorry, Eti, i know yours is not in
astro-physics either..), shops herslef to death everyday
and throughs her kids to the care of a naany. Guys do
prefer useless women, it's like buying a poodle: you want
it to be small, nice, have nice hair and have some kind of
a family hitory, the rest does not matter, when the poodle
is home you don't even play with it!!!!!!!!!
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/1/01 12:33
חחרפ :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
...יוא יוא יוא


לש תטלובה ןתנוכת יהוז "חורה יעדמב שומיש רסח ינש ראות"
.ךייניעב הער איה ,וז הניכתו ...ךייניעב קט-ייהה תושנ


,בוט
,ידומילה לש ילמרופה דצב ,ךירעמ ןכ אקווד ינאש המ שי םא זא
םידבכנ ןמז יקרפ םישידקמש (םינימה ינש ינב) םישנא אקווד הז
....חורה יעדמב תוישומיש רסח והשמ דומלל תנמ לע םהייחמ
.הקוצמ תחת תארוק הניא רשאכ ,הלחמ איה ,וזה תוישומישה


3 שידקמ והשימ םא ....םעפ רמא 'ץיבובייל רוספורפ ,יברו ירומ
רבכ ,הזמ ול אצת אל הסנרפש רורבש ,היפוסוליפ דומלל ידכ םינש
.85 והשמ עדוי םג אוה םא ,80 ןויצ ול עיגמ


ףר תא הלעמ ,תישומיש יתלב הלכשהל ןמז שידקמש ימש ,בשוח ינאו
....םלועב רשואה


תסדנה רשאמ רתוי הרישו ,הסדנהמ רתוי היפוסוליפ ךירעמ ינא
....בשחמה יעדמ רשאמ רתוי תונמאו ,ןינב


יסדנהמו הנכות יסדנהמו ,םיסדנהמ ויהיש ,תוישומישה ןעמל זא
.ריבבז


תורפסו הירוטסיהו תונמאו הריש ךירצ ,רשואה ליבשב
..היפוסוליפו
....ונלוכ לש תוישומישה תא הלעמ הז
חחרפל וביגה
 
 
27/1/01 15:56
Tzav :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
Dear PERCHACH,
People can enjoy from dealing with technical affairs
(High Tech) as well as spiritual affairs (Philosophy
and social sciences).
As one who enjoys from both, I can't tell which one is
superior to the other (if any).
Anyhow I think that we need them all.
Sincerely yours,
TZAV
Tzavל וביגה
 
 
28/1/01 1:42
:תאמ
High -Tech vs. spiritualל הבוגתב
AS who enjoys both. ... I opre you are not dealing
with English speakers, cause yours sucks!
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/1/01 14:56
Tzav :תאמ
High -Tech vs. spiritualל הבוגתב
1. Considering your hope (that I am not dealing with
English speakers): I live in Sweden- and people
understand me very well. Btw, according to my
scientific achievements people in other countries
understand me as well.
2. I bet that if that's the way you manage your
personal life- namely- attack just to try to prove
that you are better than someone else (and by the
way you lose in this case in advance) - even if you
speak perfect English nobody will answer you after
the first sentence.
3. By answering you this time I was extremely kind
with you. I'll not bother myself at the next time.
Tzavל וביגה
 
 
29/1/01 15:52
Yoav från Berlin :תאמ
High -Tech vs. spiritualל הבוגתב
We write English, because we can't write with
Hebrew fonts...
Should we write German and Swedish???
med mycket kärlek, Yoav från Berlin.
Yoav från Berlinל וביגה
 
 
1/2/01 21:24
י'גנא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
?הפי הריש אל...תיטנווק הקיזיפו
:)
י'גנאל וביגה
 
 
2/2/01 10:52
עגרל חרוא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
,איבמ ,סניקואד דר'ציר לש רפס - Unweaving the Rainbow
לש םיילקיזיפה תודוסיה לש הנבההש הנעטה תא ,ראשה ןיב
רפסה םש) ןהמ האנהה לע הפיסומ ןנעב תשקה ומכ תועפות
.(הז ןיינעב ןוטוינל סטיק ןיב ירוטסיה חוכיומ חקלנ


םעפש יל המדנ .אשונה לע יטאופ עטק שי ןמנייפ דר'צירל םג
.ינממ םלענ אוה עגרכ לבא תשרב םג ותוא יתאצמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
9/2/01 0:46
ורד :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
הניכסמ ינא
תנהנהמ ינא
תכייחמ ינא
הדות
ורדל וביגה
 
 
28/3/01 11:09
skay(bat)in the USA :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
(Pirchach (punk

Can I tell bat that I find the one?
You know I love you
As all ways
(Skay (bat
skay(bat)in the USAל וביגה
 
 
3/4/03 22:29
shira :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
i couldn`t agree more....
but what to do we also need to make a living....

:-)
shiraל וביגה
 
 
26/1/01 15:35
eskimo :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
םיאקירמא קט ייה ישנא תקדוב תייה םאש ענכושמ יד ינא
.םהלש םישנה לע המוד רבד הלגמ תייה לארשיב דובעל ואבש
םהמ דחא לש הדובע ללגב תרחא ץראל עוסנל הטלחה לבקמ גוז םא
?גניפושב ול ןתיו ינש רוניכ ןגני ינשה גוזה ןבש ינויגה אל
(ילע יאוולה)
תרושקתב םגו םיטפשמב םגו האופרל הטלוקפב םג יתעדל ,הזמ ץוח
היגולוכיספב םגו
?הלאה םישנה לכל ךכ רחא הרוק המ זא .םירבגמ םישנ רתוי שי
(ומיקסא לצא ושפח :זמר)
?תודגא לש ןמסק ןתנחטו חורה יעדמב ןתבשי ןכלוכ המ
eskimoל וביגה
 
 
26/1/01 19:46
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
thank you about your letter. it's nice to hear that i'm
not such lousy antropologist even compering to usa
statuses.
יתאל וביגה
 
 
26/1/01 21:59
ההות :תאמ
hi there in usaל הבוגתב
??טרוטקודל דע תעגה וזכ תילגנא םע
ההותל וביגה
 
 
27/1/01 15:58
יתא :תאמ
יתאל הבוגתב
םירבדב ינשו ןושאר םיראת יתישע .עיגי הזש יתעדי ,יתעדי
ףא .םימוגרת לע יתססבתהו .לארשיב הרבחלו תוברתל םירושקה
.(תמאב החילס) םלשומ אל דחא
יתאל וביגה
 
 
27/1/01 16:11
ריזח שאר :תאמ
יתאל הבוגתב
תלפנ .וזכש תיסיסב תורגתהל תבגה םא תמטמוטמ תמאב תא
,הלשממה תושארל המיאתמ אל תא .ןורש קירא ומכ שממ חםב
.םיקופדה לארשי ישיבכ לש תילאיצנבורפ הכלמ ,רתויה לכל
ריזח שארל וביגה
 
 
28/1/01 3:40
:תאמ
יתאל הבוגתב
Don't apologize for your English, you should really
run for prime-minister (i bet yours is better than
Barak's and David Levi's..)- you have my vote!!!!,
this is probably the best article you've written.
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/2/01 22:46
badulina :תאמ
Eti for prime-ministerל הבוגתב
,תילגנאב תוברה יתואיגש דחפמ תירבעב בותכא ינא
תושנ ןתואמ לודג קלחש החינמ ינא ,יתריקי סומינונא
רושיא רדעה ,דירחהל הטושפ היעבב תוקול קט-ייה
הדובע ירושיא ןתונ לודגה וניחאו תושעל המ .הדובע
שי םא םג ,ןכלו ?ןהיתושנל אל ךא קט-ייהה ישנאל
,ל"וחל םינש המכל עסונ ךלעבו ,ץראב תמייוסמ הריירק
."תוינק השועש הנטקה תיבה תרקע" דיקפתב תרתונ תא
): בוצע
ב"הראל הנטק הדלי רותב יתעסנ ,ילש ישיא ןויסנמ)
,תיבב ףרטהל הראשנ אמאו ףרוטמ ומכ דבע אבא ,הנשל
ףוסב ויה הנשמ רתוי ךרוא היה הז םאש הנימאמ ינאו
(התוא זפשאל םיכירצ תמאב
badulinaל וביגה
 
26/1/01 8:58
היקוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תא אוצמל הסנמ אוה יכ רחא והשממ הפ בלענ דחא לכ ,ישגר שממ םתא
םיבתוכ .עבוכה רעוב בנגה שאר לעש איה תמאה לבא .רמאמב ומצעה
תמאב .םימייוסמ םיפיטואירטסו הללכה ,הנצקהב דימת ובתכי םיבוט
תוינידנולב םיבהוא םירבגהמ קלח ןכ" :אורקל םכתא ןיינעמ היה
אל הז לבא ,תויביססבוא הדילג תוינקקל בהואש רחא קלח תמועל
."ןוכנ דימת
הז םישנ .םהילע ורתו םתוא תוניבמ אל םתא םא - םירבג ךירצ ימ
התוא תוקחשמו םירבג דיל אל ןהשכ) םיענו בוט רתוי הברה םע תמאב
.(תושפיט
היקוקל וביגה
 
26/1/01 9:03
הזודמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?םיצפוק םלוכ המ
.ןכ ?עשעשמ הז
.טלחהב ?הבשחמ ררועמ הז
.םימעפל ?ןוכנ הז
!ךיא דועו ,ןאכ שי תמא לש ןיערג ?המ זא ,ןוכנ דימת אל הז זא
הברה אוהש ,"יטסיניבושה ןמוי"ה תא םסרפל בבוי יקימל םישרמ םא
םג ונת זא (...הווקמ דואמ ינא) ןוכנ תוחפ הברה םגו םמעשמ רתוי
!אטבתהל ונל
ונלוכו .לודג אוהש ומכ ריבש אוה ירבגה וגאהש םיעדוי ונלוכ ירה
ותוא דימעהל אלו קותשל ףידע ילואש ונשגרה ובש בצמב ונייה רבכ
.....רתוימ ךוכיח רוצי םתס הז יכ ,הטובה ותועט לע
אקווד ינא .קותשל תוחילצמ (ויק ייא אלו םייח תמכח) תומכחהו
(: אל ללכ ךרדב
,םהלש "קאפ"ה טושפ הז ,ונתיאמ םיבוט תוחפ םירבגש רמוא אל הז
...ןהילא ברקתהל אל ףידעש תודוקנ ןימ הלאכ שי םישנל םגו
הלכשהה ,םיסורה ונלצא .בורקמ הזה םזיטילאה תא הריכמ ינא
ותרקויל בושח דדמ ןה (דיב די תוכלוה דימת אלש) היצגיליטניאהו
רתוי יתוא ןינעמ םג םכח רבגו(...ןימ הזיאמ הנשמ אל) םדא לש
ףידעהל רשפא ךיא ןיבהל השק יל םגו .רתוי יתוא ןמרחמ רקיעב לבא
ץלאא ינא םימעפלש רמוא הז םא םג ,בשוח םדא לע YES MAN/WOMAN
): תועטב תודוהל
ןגוה רתויש תבשוח ינא לבא ,יבונסו רזומ םכל עמשנ הז ילואו
וא ,יתרבחה דמעמה וא ,לשמל הארמה יפל אלו לכשה יפל םדא טופשל
?אל ...קנבה ןובשח
הזודמל וביגה
 
26/1/01 9:56
ישנה דצה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הל'יתא
,רקובב לומתא .תועש המכ לש שרפהב יל ורקש םירקמ ינש רפסא ינא
יתקספה רבכ ,רתוי וא) םייתנש ךמבש ,הבוט דואמ הרבח םע יתחחוש
."רבח תבייח" (רופסל
.הנשה רבח תאצומ איהש המצעל החיטבה איה ,28 תונב ונדועב
דואמ יתחמש ,בוט ,"והשימ יתשגפ" - תרשקתמ איה רקובב לומתא
םדוקש תרפסמ איה ,המו ךיא יתניינעתה ןבומכ (?אל וא הרבח)
ירחא ,טאל טאל .(אמיאה םע תרדתסמ רבכ איה) ,ולש אמיא תא השגפ
הכחמ ינא ."לאיצנטופ ול שי ,בוט" הרמא איה ,החיש תוקד שמח
והשימ הצור ינא ,ךלה אל הז" יל רמאתש ידכ ,םיינש וא טייד דועל
ונממ אציש יידכ םינש רשע תוכחל הכירצ ינאש הזכ אל ,יניצר
אבא" לש דיחיה ןוירטירקל דואמ הנוע ,בגא ךרד ,הרוחבה ."והשמ
.ראשב תנייטצמ שממ אל ,"רישע
תוכלוהש הלאמ ינא .(הזיא תעדוי תא ,הל'יתא) .רבב יתייה ,שמא
םדקומ תכלוהו ,דחא ףא ןיאשכ םדקומ האב ,טקשב תותשל ידכ רבל
הצור ,םייתניבל .דחא ףא שוגפל הצור אל ,םיעיגמ םלוכש ינפל
טרופסה תינכת ייבגל והשמ רמאש רוחב ידיל בשי ,בוט .דבל תויהל
םג ,יובאו יוא) תעבשומ טרופס תבבוח ינא ,ןמזה ותואב הנרקוהש
אל אוה ,הדמחנ דואמ תמאב החיש .חחושל ונלחתה ךכו (לגרודכ
,תחלוק החיש לש העש ךרעב יירחא .ותיא אל ינאו ,יתיא ליחתה
,יריכת" ,ריווחה ,שחנש ךושנכ אסיכהמ ץפק אוה .יהשימ העיפומ
."הניר תאז
,יעבט ןפואב ינא .והשמ אל תמאב ,רמאל ךיא ,הניר וישכע
ליחתה אל אוה" יתרמא דיימ ,תשק לזמ תבל תינייפוא תוחיתפבו
וב עגרהמ טורמ לותח ומכ הארנ ,אוה וישכע ."יגאדת לא ,יתיא
היה אל רבכ הרקמ לכב יל .דחפ בורמ הפהמ הלימ איצומ אל ,העיגה
אל רבכ ינאו ,אלמתהל ליחתה רבכ רבה יכ ,החישה תא ךישמהל ןיינע
.יתכלהו ,יתמליש .םש תויהל יתיצר
הכומה רוחבה ומכ תואריהל גוז ןבל םורגל הצור אל ,ינא וישכע
היהי אוהש הצור ינא ."לאיצנטופ ול שי" דיגהל הצור אלו .לומתאמ
אוהשו ,רבד לכמ תצק תויהל הצור ינא ,הנטקה השיאה ינא ,רבגה
.רתוי הברה היהי
,ונממ רתוי המכח ינא םא םימעפ שמח בושחל ךרטצי אוהש הצור אלו
.רתוי רישע אבא ,רתוי הפי
,רשוכ ןוכמש תועש שמח ירחא ,תיבב ול הכחמ ינאש עדיש הצור ינא
תא קפסל .הדובעהמ בערו ףייע רזוח אוהשכ יעשמל הכורע ברע תחורא
.לכה הזו ,הטימב (ילש תא םג הזה הרקמבו) ויכרצ
.הנותחב דחא ףא דירטהל הצור אל ינא ,בגא ךרדו
.שרגתהל רקי םתס הז
ישנה דצהל וביגה
 
26/1/01 10:14
יאמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תתתתתתמענע יל תמענה יתא יאו
רמאמ לש יפי הזיא
םלועה תפולא
עיגהל תויעב יל ויהו יל רדתסה אל רעישה ,הנרגימ םע יתמק
הדובעל
:-) ךשממב םוי הלחא הייהי יתכייח יתארק
רוציקב
הלימ לכ יתבהא
והשימ םע תאצל יתלחתהש וישכעו
ץימה אציש רשפאש םיקחשמ םה הלחתהב יואו
לבא
קחשמה ותוא תא תקחשמ ינא
םירבגל רשקב ילש הדיחיה הנקסמהו
ההובג ותוא הצור ינא
קיחצמ
ןונש
םירבד ןקתמו
היצלטסניא תורונמ חיט טלמ
הטימב הבוט רתוי הייהי ינא הככ םימוחת רתוי המכ
םיענ םוי
יאמל וביגה
 
 
26/1/01 11:00
עגרל חרוא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
כ"חא - "הטימב הבוט רתוי הייהי ינא הככ םימוחת רתוי המכ"
.תויתונז םישנ לש תועפות לע רבדמש באוי לע םילפנתמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
26/1/01 11:08
יאמ :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
ןיב הגופהב ילש דיינה בשחמהמ בתכנ ןבומכ ןייצל יתכחש םא
חוקלל חוקל
שפח הללאי
יאמל וביגה
 
 
26/1/01 11:09
יאמ :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תונבה יא ויהי אלש ןבומכ ךורב לת תמוצב
יאמל וביגה
 
 
26/1/01 12:13
עגרל חרוא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
בוט ינא המכ תרריבש ינפל ךורב לתל רהמ ךכ לכ יתוא תחלוש
?םיצופישב
עגרל חרואל וביגה
 
 
26/1/01 12:26
יאמ :תאמ
תא ךיאל הבוגתב
יתוא תבלעה
?הרקיש תבשח המ תקתושו תממדמ ריקל יתוא תטבח
יאמל וביגה
 
 
26/1/01 18:47
עגרל חרוא :תאמ
תא ךיאל הבוגתב
םוקמב .הרקמ לכב םמוקמ תאזה המילאה הרופאטמב שומישה
.ילאוטריו 'ץנילל האירק שממ אוה "תוננב" ומכ
עגרל חרואל וביגה
 
 
27/1/01 0:37
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
רתוי אלו תוחפ אלל הבוגתב
יכ .ךכמ עמתשמה לכ לע ,עגרל םיחרוא הפידעמ ינאו
!יניעב םלש חצנ אוה עגר לכ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
1/2/01 21:45
הנילא :תאמ
רתוי אלו תוחפ אלל הבוגתב
.ןיינעמ יל עמשינ התא
איה תינורטקלא הנמזה לבא ,תורישיה לע יל אנ חלס
.רתויב הנטק היצקובורפ


יבוביג לכ ,ישיאה ימעטל...רבודמה ןיינעל רשקב
וז..ךכו ךכו ךכ יכ תוחפ תוחילצמ םישנה...לש הפשה
וליפא,הטיסרבינואב תדמול ינא .הנטק תוקמחתה
םהמ ,םיטנדוטס 52 רמאנ התכב שי .םיעדמל הטלוקפ
,תבשוח ינאש עגרב .רכז ןיממ זוחא העבשו םיעשתכ
,תחכונ תעדהו ,רטאמ יירגה תא סכלאמ ןכותש עגרב
.ינימל רשק אלל .חילצא ינא
יעדמל תוטלוקפב םיחילצמש םיטנדוטסה בור ,ןכ
םא יכ ,םינויצב אל.םירבג ןיידע םה ,הנידמה
היפוסוליפל סרוק .חורה יעדמב םג הז הככ .הריירקב
ימי ,הקיתעה ןווי ,הרשע עשתה האמה לש
?המל..םייניב
וז ,םישעמל תלוכיה םוגרתמ רבעמב תולשכנ םישנה םא
הווש המ ,שממל תוחילצמ אל ןה םא .תידעלבה .ןתמשא
,םהב יתייהש םייטילופה םינוידה בורב ?לאיצנטופה
ופרצ אלו ,רכינ קלח וחקל אל (םש ויה ןכאש) םישנה
.ןוידל תוניינעמ תודבוע וליא יא
?המל


:תרזעב בוט יכה תולצונמ עבטב תודרשהה תולוכי
לכ לש תישיא תורחתהו ,(הצובק) הלועפ ,ףותיש
עיבטהל ןיינועמו,הצובקהמ והשמב הנוש ןכאש,טרפ
.ללכב הז יונש
אלש ךכ ,הזב תולשכנ ןהו, תורחתב תולשכנ םישנה םא
, תיתוברתה הירוטסהה לע ישממ םתוח ריאשהל וחילצה
ךלהמב תיפוסוליפהו, (? תיעדמ רמואו שייבאש)
.הברהב הפידע תויתורחתהש ,הארמ ,הירוטסהה
ךוניחל תוטלוקפל הנכלת םישנ .הצוחנ ?תיביסרגא
אלו היגולויבוריונ וא, תיניערג הקיסיפ וא דחוימ
םיאיש ,שודיח ,רקחמ ,יתועמשמ והשמ הז םע ושעי
,התכב ןושאיר םוקמ םייסל איה הווקתה ?םייעוצקמ
לכ םדוק תויהל ,רשואמ רבגה תא תושעל ,םינפב לבא
םישל ךירצ רוציל ידכ .םידליה ליבשב ,וליבשב םש
.סורדל תצק וליפא ךירצ ,ספ
?ךישמנ
דועו תירבג הישע :תואבה םינשה ףלא םג ואריי הככ
.תירבג הישע
הנילאל וביגה
 
 
27/1/01 17:34
הלוש :תאמ
תא ךיאל הבוגתב
הלכשהו הלכשהב רוח םע תונב םש םישפחמ םירבג יכ....
......רוחב
הלושל וביגה
 
26/1/01 12:03
ןרע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הלש יוכיסה ךכ רתוי הליכשמ השיאש לככ יכ הליגש רקחמ יתארק
ריכמ תישיא ינא , תונב ןוכנ הזש רבתסמ , רתוי ךומנ רבג אוצמל
ןיאו רבוע ןמזהש לככש ( ! הברה שיו ) תוקוור 30 תונב תורוחב
הייעבהש לככו רתוי םדקתמ ראות דומלל תוכלוה ןה גוז-ןב ןהל
עדומ תתב השעמל ךכו רתויו רתוי םדקתמ ראותל תודמול ןה הרימחמ
ןטקו ךלוה רבג אוצמל יוכיסהו ןהלש דבלה תייעה תא תורימחמ ןה
.רתויו רתוי


השיאה רורחש המ וארת , םיינרדומה ונימיב השיא תויהל השק ןכא
. דבל ןתראשנש דע תוררחושמ ךכלכ ןתא , ןכל השע
ןרעל וביגה
 
 
26/1/01 13:39
הלה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
א ו צ מ ל הלש יוכיסה רתוי הליכשמ השאהש לככש הליג רקחמהש
רתוי ךומנ רבג
א ל הלש יוכיסה ,הליכשמ השאהש לככש - הליג רקחמהש לשמל אלו
?רתוי לודג ה א ו ש נ ת ו י ה ל


הז תא בבוסל רשפא ,טושפה הרקמה לע תכלוה תמאב ינאו ,ילוא
הובג יוכיסב םג ןה ,רתוי תוליכשמ םישנ ילוא ,רתוי הברה דוע
עבראו םירשע ליג דע ונתחתה אל ןה םאש תושיגרמ אלש ,הלא רתוי
תוניבמ ןה ילוא ?רתוי תוינררב ןה ילוא ?ןולשכ םה ןהייח
הבתכה לש הרקמב ,ןוכנ) ?תעבטב אקווד תדדמנ אל םיסחי תכרעמש
איה איה תעבטש תבשוח םגו הליכשמ םג איהש יהשימ שי תאזה
רתומ זא ,תויוריבסו םיזוחא לע ןאכ םירבדמ ונחנא לבא ,דדמה
.(הככ ןועטל יל


אל וא ,תעבט םע תויהל אל תופידעמש ,םישנ שי תמאב ילואו
,ילטרדנאינ רבגל תרבוחמ תויהל ינפ לע ,ללכב רבג םע תויהל
ןווכ אלו ,םישנ לש היעב הזיא אוה םישנה לש רורחשהש ול המדנש
?ללכב הרבחה לש ןורתפ לש


ילוא
הלהל וביגה
 
 
28/1/01 9:29
רקבמ :תאמ
ענכושמ התא המכ דעל הבוגתב
ודלי אל דועו גוז ינב ואצמ םרטש םישנ ,ךופה ךלוה הז ילוא
,חיננ ?םידומילב עיקשהל תויגרנאו ןמז רתוי ןהל שי ,םידלי
ומיעו) טרוטקודהש תויהל לוכי ,השולשל םא התיה יתא םא
ילואו םינש המכב החדנ היה ("2 רקחמ תוטיש" ארונה סרוקה
תדמלמ אל הלכשהו יתחפשמ בצמ ןיב היצלרוקהש ךכ ?דעל וליפא
.בבוסמה המו הביסה ןאכ המ לע
רקבמל וביגה
 
 
28/1/01 12:01
יתא :תאמ
עורפ שוחינל הבוגתב
בשומב תיב תרקע תויהל יתיצר ייח לכש יתרמא דימת ינא
יתיסינש המכו תרחא יתוא וליבוה םייחה לבא חדינ ילילג
לש תוקעצה תא עמוש תייה םאו .יתחלצה אל ,תרחא תויחל
תכתוח ינאש הז לע גוז ןב יל היהשכ הדובעב ילש םיסובה
...ילצא לבוקמכ ,הלילב םייתשב םוקמב ברעב הנומשב "קר"
הרוחב המכ דעו ,הפ םיביצמש ףרה הובג המכ דע ןיבמ תייה
,ילש סובל יתרמא דימת .וב דומעל לכות אל םידלי םע האושנ
יל ויהיו ןתחתא ינאשכ יכ וישכע לוכי התאש המ ינממ איצות
רבכ הזה "וישכע"הש קר - שמח ירחא יתוא הארת אל ,םידלי
דוע יתטלחה אל ,ורעצלו ותחמשל ,תובוט םינש המכל ךראתמ
.רתוי המ
אלל תויהל יתלוכי - תרחא םג הז לע לכתסהל רשפא ,ינש דצמ
םיראתש ךכ .ימצע םע םולכ תושעל אל םגו םידלי אלל ,לעב
רסוח לש בצממ תויעבט תורזגנ ןניא הז לכו הבוט הדובעו
טרוטקודה תא .םדאנבב יולת לכה הז .המשל הלטב וא שעמ
לכוא אל ינא אלימב ,ןוירהה תרימש ןמזל תרמוש ינא ,בגא
.והשמ הזמ אצייש תוחפל ,הטימהמ זוזל
יתאל וביגה
 
 
26/1/01 20:02
לטיור :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.בוט קר ונל םישוע אקווד ,ןרע ,םינרדומה ונימי
.רוחבל הלוכי ינא םויה
,דומלל רוחבל הלוכי ינא .ןאכ הבושחה הלימה איה רוחבלו
לש הדובעב אלו תקתרמ הדובעב דובעל ,ילש עדיה תא רישעהל
ראשו הינמחר תוחא ,תילאיצוס תדבוע ,תננג ,הרומ)"תובקנ"
.(םיבר תורוד ךשמב ונל ודימצהש תויטמגיטסה תוריירקה
ימצע תא םיאתאש רבג ילב ,דבל תויהל רוחבל םג הלוכי ינא
.ולומ דדמאו ולש תויפיצל
,הצור ינאש יתמ ,הצור ינאש ימ םע ןתחתהל רוחבל הלוכי ינא
םא ,ונלש םידליה תא לדגלו תיבב ראשיהל רוחבל םג הלוכי ינא
.המלש החפשמ לכלכל ליבשב קיפסמ חיוורי אוה
םידליל ורזע ,תיבב וראשנ ןבור ,ןה .רוחבל ולכי אל םישנ ,םעפ
תנידמ תראפתל תיב וחפיטו ,תומח תוחורא ולשיב ,םירועיש ןיכהל
.לארשי
ךישממש יתרבחה ןועבקהמ עסונ ,"תינרדומ השיא"כ להנתהלב ישוקה
םייחב ליחתמ הז ."ונל רובעי הז"ש תוכחלו ,שארה לע ונל ךורדל
,הדובעב תחאה-תוכרעמ יתש להנל תוכירצ םישנש ,םיישיאה
קיפסמ שי ןיידע הבש ,ונלש הרבחב ךישממ הז .תיבב היינשהו
ילגלגב לקמ תמישכ איה ונלש הלכשההש םיבשוחש ,ךומכ םירוחב
.םזינימפה


,הבשקהה לע הדות
.תרמוגו תרשואמ ,תררחושמ - לטיור
לטיורל וביגה
 
 
26/1/01 21:45
.ד ןולא :תאמ
םילבמט תבהוא אל ינאל הבוגתב
?ןייל ןוא תירוטרגטניא רותב הדובעב קתרמ רבכ המ
םירפסמב ירבד סלכת ירבד רבסהה תא יפיפיית לאו ללכב הז המ
.ד ןולאל וביגה
 
 
27/1/01 0:42
לטיור :תאמ
םילבמט תבהוא אל ינאל הבוגתב
,ריקחתה לע ןייתחס
.םיישדוח רבכ הז תא השוע אל ינא לבא
לע ןושאר םויב התוא ןקתא ינא ,וזה האיגשה תא תרכזהש בוט
.רקובה
לטיורל וביגה
 
 
27/1/01 10:45
.ד ןולא :תאמ
ילאוטקא אל רבכ הזל הבוגתב
?םויה השוע תא המו הז המ תרבסה אל ןיידעו
.ד ןולאל וביגה
 
 
27/1/01 21:34
לטיור :תאמ
ילאוטקא אל רבכ הזל הבוגתב
םיבשחמ םוחתב םיניזגמב .תיאנותיע .תבתוכ ינא
.טנרטניאו
.הלאה םיניזגמל ףרוצמש קסיד תכרוע םג ינא
רחא .םש ילש הלחתהב ,םעפ היה ןייל ןוא תירוטרגטניא
,העיגה קסידה לש הכירעה ךכ
הכירעה םע יתראשנ ,םיטקיורפ לוהינמ יתממעתשהש ירחאו
.תובתכ בותכל םג יתלחתהו
.והז
?ןוכנ ,טוסבמ רתוי התא וישכע
לטיורל וביגה
 
 
28/1/01 21:23
תנע :תאמ
בוטל הבוגתב
?ונשגפנ אל דועש הז ךיא זא
((-: ?םינצ"חיל תויצקטורפ שי
תנעל וביגה
 
 
29/1/01 17:05
.ד ןולא :תאמ
בוטל הבוגתב
טוסבמ דואמ
.ד ןולאל וביגה
 
 
28/1/01 19:13
ןרע :תאמ
םילבמט תבהוא אל ינאל הבוגתב
הלחא הז רוחבל הלוכי תאש הז
ףוסניאה ךותמ אלו ןותנ רחבמ ךותמ רוחבל הלוכי תא לבא


תוצור ןכבור לבא , חבטמהמ תאצל ץורית םתס הז םזינימפ
פואהטלובב עיקשי לעבה םא דחוימב םשל רוזחל


גאדיו ןכתוא סנרפיש רבג תושפחמ ןכלוכ תויוטש יל ירפסת לא
ןתא ןתדליש רחאל קר , ןכבור לש הנותחתה הרושה תאזו םידליל
ילוכו תוררחושמו תוחותפ םואתפ
ןרעל וביגה
 
 
28/1/01 23:31
לטיור :תאמ
םילבמט תבהוא אל ינאל הבוגתב
רחבמה תאש קר ,ןותנ רחבמ ךותמ רוחבל הלוכי ןכא ינא
.רשפאש המכ לידגהלו שדחל רוואל תגאוד ינא ןותנה
םידומילל םלשל תנמ לע תוימוימוי תואצוה לע רתווא ינא
תא םיצעהל תנמ לע ,ילש הדובעל ליבקמב םיירהצה רחא
תויעוצקמה תולוכיה תאו ילכלכה ידמעמ תא ,ילש םירושיכה
.ילש
יתוא שגרתש תויגוזב תניינועמ ינא ."רבג תשפחמ" אל ינא
.יב ןומטב בטימה תא ינממ איצותשו
ילש רורחשה .םידלי אלל ,האושנ אל ,עבראו םירשע תב ינא
יתאצמה טושפ ינא .םיירבגה קחשמה יללכ תנבהמ אב אל
.ןמזומ ,ףתתשהל ול אבש ימ .םישדח םיקחשמ
לטיורל וביגה
 
 
26/10/01 11:29
תחרופ תחרוא :תאמ
םילבמט תבהוא אל ינאל הבוגתב
...תוניבמ אל ןתא


איהו ,הב דומעל השק דאמש המישמ ונימצע לע ונחקל ונחנא
הנגהה בלשב תאצמנ ינא ךתומכ אל ,יתא ."תובוח לפכ" תארקרנ
דובעל םג תבייח יתייה עיגהל ידכ .ףוסב טעמכ ,הזתה לע
תורבחב םידבועש ומכ סולפ סולפ האלמ םימעפלו ,האלמ הרשמב
.םייגוז םייח םייקל םג לכל ףסונבו ,קטייה


לכ םע המלשו תרטקמ אל ינא - קפס היהי אלש !!!!!!!!!אלו
.עגר לכמ יתנהנו רבד


תופייע אוה םלשל יתשרדנש ריחמהו ,ריחמ שי רבד לכל לבא
.רמוחה


רבחל הדובעל הטיסרבינואמ תוצר ןתאשכ ןובשחב הז תא וחק זא


ונל השוע הז המ איה הלאשה םיפידעמ םה המ תעדוי אל ינא


.........תחרוא
תחרופ תחרואל וביגה
 
 
27/1/01 0:14
tj :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.םש תושפחמש םישנו.דוביאל וכלהש םירבגל רודמ שיש יתעדי אל
םירבג הברה תישיא הריכמ ינא ,?"רבג אוצמל" הכירצ ינא המל
(שקעתמ התא םא ר"ד דחא) ימדקא ראותל רשק םוש ילב 30 ליג לעמ
ןיאש ןווכמ ליגה םע תחופו ךלוה "השיא אוצמל" םהלש יוכיסהש
םה המכ רטקלמ ץוח והשמ םמצע םע תושעל תישיא תלוכי םוש םהל
.דבל


אלש אל וא תילמרופ ךרדב תוליכשמ םהש םישנ שיש הז לע תבשח
?רשפתהל תונכומ
אוצמל הז םייחב ןדועיש תובשוח אל יתאמ הנושבש םישנ שיש
?לעב


?היעב וז דבל המל ???"דבלה תייעב"


הנוש המב .רוחבל תולוכי ונחנא םיכושח םינדיעל דוגינב םויה
?רוחבמ הימדקאב הייח תא חתפל הצורש הרוחב
tjל וביגה
 
 
27/1/01 16:02
יתא :תאמ
?תואיצמ 'חמב התא ןרעל הבוגתב
אלא ,לעב אוצמל ךיא לע רבדמ וניא רמאמה .השקבב קיידל אנ
המ היהנו לגעמה תא עברנ םא ,ילואו .םירבג לש םהיתופדעה לע
םג ףוסב (הירואיתב לבא ,רשפא יאש הנשמ אל) םיבהוא םהש
עובשה ףוסב תונבות המכ יתלביק ,יתריקי יילא רשאבו .ןתחתנ
תויהל הצור ינא .םידלי דילוהל אלו לעב אוצמל הצור אל ינאו
.דבלו תרשואמ ,ינא
יתאל וביגה
 
 
27/1/01 17:19
tj :תאמ
?תואיצמ 'חמב התא ןרעל הבוגתב
,יתא
הזה רמאמה .יאצמת אוצמל ךיא לע בושחל יקיספסש םויב ילוא
.תואשנתהל עיגמ הזש רמגנ ילש רומוה שוחה ,יתוא קיחצה אל
תוכירצ ונחנאש ףקותב תבשוח ןיידע ינא.ינא וז לבא ,החילס
תאש ימ ייהתש."עוביר" תויהל תוסנל אל ,ונחנאש ימ תויהל
ימ .הדוקנ יתא ייהת ,קחשמהמ קלח תויהל יקיספתש ,תמאב
.תרשואמ ייהת תמאב ילוא זא. ולש היעב ול םיאתמ אלש
.דחי םג תויל לוכי אוה,דבל תויהל בייח אל רשואו
אל קר םה .הסכמ שי ריס לכל - תורמוא תוינלופש ומכ
.אובי אוה יתמ תורמוא
tjל וביגה
 
 
28/1/01 19:17
ןרע :תאמ
?תואיצמ 'חמב התא ןרעל הבוגתב
רבג תאצמ אלש רחאל תלביק תאזה הנבותה תא


תייהש ןכתי ךמצעב תבהואמו תינררב ךכ לכ תייה אל םא
והשימב בהאתהל תלגוסמ
( בלכ אל )


איה ( החיתפל בל ומיש ) ונימיב םישנ לש תויעבה תחא
ןיאש דע ןמצעב תובהואמו ןמצעמ תוצורמ ךכ לכ ןהש הדבועה
ןהייחב םוקמ רבג םושל
ןרעל וביגה
 
 
29/1/01 6:57
תחרפת :תאמ
?תואיצמ 'חמב התא ןרעל הבוגתב
,ןרע
התאש וא .םירבד המכ קר ןיבהל הלוכי ינא ךלש תובוגתהמ
.הזכ דחא לש תוחתפתה תמרב התאש וא הרשעשפט ןב
תובהואמ םעכ ונאש תטלחהש אל ךל ורמא םישנ הברה ךכ לכ
םיננעב ףאה םע הקדנולב לכש תטלחה שארמש וא ?ונימצעב
?התיא רבדל תוסנל וליפא תחרט אלו ,תיבונס תמאב איה


.דלי לדגת
תחרפתל וביגה
 
26/1/01 12:07
ירט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינא ,ןהב תדמול איהש תוטלוקפה רואל "הקזח" תבשחנש הרוחב רותב
תורוחב םיפידעמ םירידנ םירוחב .תרמוא תאש הלימ לכ הניבמ
לע םתיא םירבדמ םא הזה ןיינעב ודוי םג םירוחבה בור ."תוחלצומ"
.תימתס החישב אלא התיא אצוי אוהש וז רותב אל הז
והשימ יתיא ליחתה :ךרעב עובש ינפל יל הרקש רופיס ,אמגודלו
.תדמול ינא המ לאש אוה זאו ,תחא םעפ ונרביד .ןופלט יתתנו
יתלאש זא "!!דחפ הזיא וואו" יל הנע אוה בשחמה יעדמ יתינעשכ
הרמגנ ןאכו "וזכ הרוחב םע תאצל דיחפמ הז" הנע אוהו דחפ המל
טנדוטס אוה - טוידא אל רוחבה - רורב היהיש קרו .החישה
.וזכ הבוגתל ונממ הפצמ תייהש רוחבה קוידב אלו ,םיטפשמל
ירטל וביגה
 
 
26/1/01 12:42
חחרפ :תאמ
תמא הלימ לכל הבוגתב
טוידיא אוה לבא םיטפשמל טנדוטס ילוא אוה ,ירט
..................רומג
חחרפל וביגה
 
 
27/1/01 0:20
tj :תאמ
תמא הלימ לכל הבוגתב
."םיטפשמל טנדוטס אוה טוידיא אל אוה"
.תועט ירט תועט
?םימכח וא םיחלצומ םתא המכ דע טילחהל הימדקאל ונתת יתמ דע
תוחפ ותוא השוע אל םיטפשמ דמול אוהש הזו טוידא רוחבה
.טוידיא ראשי אוה ד"וע היהי אוהש םג .טוידיא
.הרוחבל הזכ טפשמ דיגהל לוכי טוידא קר יכ
tjל וביגה
 
 
27/1/01 17:00
Tzav :תאמ
תמא הלימ לכל הבוגתב
May I have your e.mail address, please?
I greatly appreciate the qualities you exposed in your
respond- intelligence and integrity.
See my e.mail below the title of this message.
Yours,
Tzav.
Tzavל וביגה
 
 
27/1/01 23:32
הנד :תאמ
תמא הלימ לכל הבוגתב
ירוחאמ בשיש טנדוטסה ילא ןכר ,הסדנהל הטלוקפב ,הנושאר הנשב
יוכיס ללכב ךל ןיא ?הז תא הכירצ תא המ ליבשב " :יל רמאו
."יכלתו ימוקת טושפש יאדכ זא ,הפ הרוק המ ןיבהל


?הז גוסמ תובוגת ןומהל יתיכז המלו םש יתייה ללכב המל
םייחבו .ייח תא להנל הצור ינא הבש הרוצל רושק הז ,יניעב
רושק הז .תילכלכ אלו תישפנ אל -תולתל םוקמ ןיא ילש
דע ילש תולוכיה םע תכלוה ינאש הדבועל רושק הז .תושיחנל
.הצקה
.דדומתהל םינכומ םיטעמ ,ירעצלו תושעל המו
.םיראתל רושק אל הזו
הנדל וביגה
 
26/1/01 13:38
תנע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתמשנ ,יתפי ש'ותא
המ ..הלעמל םש וצר םה המ תעדוי אל ...םיראתה תלוטנ ךתרבח רותב
םירבדה תא וחקל םה הבש תוניצרה התיה המו הזה יפואה חותינ היה
.זיא זא םתוא אורקל םוקמב
.דוע יתקחצו .קוחצמ יתכפשנ .יתכייח .קוחצמ יתערקנ ינא לבא
.ךל תעבשנ .םויה דע תבתכש םיבוטה םיטסקטה דחא קפס אלל הז
ןמז יל הארנ ,בושח עוריא שי ףכית ?ךתוא םיאור יתמ ?היהי המ
(-: ...הפקל םיאתמ
תנעל וביגה
 
26/1/01 14:50
קיליח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םינדחפ תוחפ םירבגו ,תוילבמט תוצצומ םיפידעמ םינדחפ םירבגו
דרפנש רבח יל שי .תויטנגילטניא תוצצומ םיפידעמ ,םיחותפ רתויו
הקיספה ,רמא .המל ותוא ונלאש .יצחו םיישדוח ירחא יהשיממ
ימ תחתב בהוא אל התא ,ולה ולה ,ול ונרמא .תחת תתלו בבותסהל
.ןורקיעה הז בושחש המ לבא ,ןוכנ רמא ?אל ,המ עדוי
םא לבא .התוא בוהאל לכוא אל ,םוקמהמ שארה תא יל ףיעת אלש השא
המכ זא ,ילוכ תא ףיעהל קיספת איה םא וא ,ףיעת איה שארה תא קר
הז ,יבוזו בורקו ירבחו םיענו רגתאמו ימיטניאו בורק היהי אלש
.הז תא רוצעל ידכ השענ איה וא ינא המ הנשמ אלו .רמגיי
קיליחל וביגה
 
 
27/1/01 13:43
עגרל חרוא :תאמ
תוצצומ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תגספש ,"תוננב"ב ןאכ תוחפל ,המויסכא ןיעמ תאזש בל יתמש
.תמאב הבוט הציצמ תאז רבגה לש םייוואמה


קלח רותב רקיעב ילע הביבח הציצמש ,ימצע לע דיעהל לוכי ינא
םישנה לכמ ,ינשה דצל רשא .ומצע ןיינעה רותב אלו foreplay-המ
,ילארוא היה ולוכ סקסהש םימתבו תמאב הבהא תחא קר יל וצצמש
אל םנמא םגדמה) הרידחב םייתסה טקאהש וחמש יד תורחאה לכו
,הפב רומגל םימעפל דמחנ הז ןוויג ימעטמ ,ןבומכ .(לודג ארונ
דנרט רתוי יל הארנ תוציצממ םישועש לודגה ןיינעה והשכיא לבא
טושפו ילזמ ערתיאש תויהל לוכי זא .ילסרבינוא והשממ יתנפוא
ילארואה ןימה תא תוכפוהש תויביטמיטלואה תוצצומה תא יתשגפ אל
םאה .ךכב ןימאהל השקתמ ינא והשכיא לבא ,הל הינש ןיאש היווחל
?ינומכ םישיגרמש םירבג דוע ןאכ םנשיש וא גירח טושפ ינא
עגרל חרואל וביגה
 
 
28/1/01 14:31
בייברפוס :תאמ
תוצצומ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.גירח התא ,ירעצל
בלשב לאש ותיא יתייהש רבג לכ
הפב רומגל ול השרא םא רחא וא הז
!תופיאשה תגספ
..םיליבד
בייברפוסל וביגה
 
 
29/1/01 23:45
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תוצצומ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
דימת ?הפה ךותב ךל רומגל לוכי ינא :הלאשל הבוגתב ,ינאו
תא םדוק םעטת התאש יאנתב ,היינש קר ,קתומ חטב :הנוע
האנהל עיגנ ךכו רבעש שדוחהמ ררקמב יל שיש 'גטוקה
.ההז תינשוח היווח תינטלומיס רובענ רשאכ תמלשומה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
28/1/01 16:25
תישונאה :תאמ
תוצצומ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
?ילמרונ רבג (ץוצמל) אוצמל השקש אלפ אל ...ונ


ידכ בואכ ךכ לכ אשונב ןונש ךכ לכ רמאמל תוכחל ךירצ תייה
?תוציצמ אשונב ךתנשמ תא איבהל


.לכסותמ ךכ לכ הייהת לא
תישונאהל וביגה
 
 
28/1/01 23:01
עגרל חרוא :תאמ
תוצצומ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תא תולעהל יל המרג "תוצצומ םיפידעמ םירבג" תרתוכה
תוטסל ומצעל השרמש ןושארה אל ינאש יל המדנ .היגוסה
.הנשמ יפיעסל יזכרמה ןוידהמ


לע תמ אלש ימש ללכ הזיא שי ?לוכסתה ןיינע תא תצצמ הפיאמ
תאז ?ילמרונ אל וא ?לכסותמ תויהל בייח אקווד תוציצמ
הז לע ךלש הבושתהש חינמ ינאו ,תירוקמה הלאשה התיה קוידב
.וביגי םירבג המכ םגש יתיויק ,תמאה ."ןכ" איה
עגרל חרואל וביגה
 
 
29/1/01 13:28
יתא :תאמ
? החילסל הבוגתב
תנבהש ומכ יכ ,אל ?ךלש הרבחה םע דוע התא ?יושנ התא
וצר םגו .רפוסב תויאפוקו תולטבומ תבוטל יתוא וקרז
.תאנוש ללכב ינאו ,ץוצמא ינאש
יתאל וביגה
 
 
2/2/01 17:30
הלילט :תאמ
תוצצומ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
אל ,הזמ תינהנו תבהוא טושפש וז ,תיביטמיטלואה תצצומה תא
וא הרומג הלבהא איה םא ןיבו .הלש גוזה ןב לש האנההמ תוחפ
.לכשה תא ךל ןייזת םגש תינייטשנייא
םע אוה םייחב ךלש ןויסנהש ימצעל ראתל הלוכי קר ינא
,ןכ בושו ,ןכ םירוחב - ךתעידיל זא ,םירוחב םע אלו ,תורוחב
...תוצצומ םיפידעמ
ליחתת זאש ששח שי יכ םא ,תיביטמיטלואה תא אצמתש ךל תלחאמ
תורכמתהב
הלילטל וביגה
 
 
4/2/01 23:00
המרוג :תאמ
התוא תשגפ אל ןיידע ,ןכ זאל הבוגתב
?ךמצעל תנווכתמ תא
?ץראה תרצות תאו
וז ץוצמלש תובשוח אלש תוילארשי תונב יתשגפ אל ,ירעצל יכ
הלפשהה תגספ
תושוע אלש םישנ אוצמל ןתינ -- תא תמועל .....ץראלצוחב
.הילע טרחתהל ךירצש תיפוסניא הבוט רותב הז תא
דחיב ףיכ הזו - גונעת ,םייח תחמש ,האנה - טושפ
המרוגל וביגה
 
 
10/2/01 22:29
וג_ידניא :תאמ
התוא תשגפ אל ןיידע ,ןכ זאל הבוגתב
...סוסיב תורסח תוללכה ומכ ןיא ,חחא
.הז תא תובהוא םג ,הזב תובוטש ימ
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/2/01 13:56
יתא :תאמ
וה וה והל הבוגתב
...הזב תובוט ויהי אל םלועל ,הז תא תובהוא אלש ימו
יתאל וביגה
 
 
11/2/01 14:30
וג_ידניא :תאמ
!!והל הבוגתב
תינהנ אל תא ,תבהוא תאש רבגל םג :ןיבהל תבייח ינא
?הז תא תושעל


ילוא .ךתוגייתסה יבגל תמיוסמ הרעשה יל שי ,בגאו
הז ?זייו-סולאפ ,םידמימה יבידנל ךתפדעה ללגב הז
,תוביסה תחא וז .םהל ץוצמל חונ אל ארונ טושפ
גוסמ ,םייטרדנטסה םידמימה דעב אקוד ינאש ,יתריקי
(השקבב ,רייר היהישו) םוידמ
המו תחא לכ ,המעטו תחא לכ ,רבד לש ופוסב לבא
.בוט הל השועש
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
13/2/01 18:12
יתא :תאמ
ווווהל הבוגתב
לש גוס הז יכ .הדוקנ הז תא תושעל תבהוא ינא .אל
רתוי הז תא השוע ינא ,תבהוא ינאש ולאל .הטילש
.םימעפ רתויו בוט
יתאל וביגה
 
 
9/2/01 0:59
ורד :תאמ
תוצצומ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
...יתימא רופיס
הבהא תורהצה ירחא ,הדע וזיאמ הנשמ אל ,דחא רוחב
הלותב ןידע תדעוימהש הליגש ירחאו - ןופלטה בלשב תויטסבמוב
יתרוסמ ךוניח ) הריחבמ ,30 ליגב ( ולאכ םג שי תושעל המ )
המ ) הנושארה םעפב רפוטס הל דימעה ,רהמ הטימל המיע ץפק ,(
תילאוטקלטניאה הצרעהה תורמל - ודרפנשכו ( תרמג אל דוע
"תינוניב תצצומ תא " הל רמא...לכהו תוחישהו
...יניצר רשק שפיחש....ליכשמ רבג הזו
ורדל וביגה
 
 
9/2/01 9:22
עגרל חרוא :תאמ
תוצצומ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
רישכמב םימעפל םישמתשמ םיזוורב ידייצ ,ורד ,תעדוי תא
תוחנל םפרט תא ךושמל ידכ זוורב לש תואירק עימשמש ןטק
תרפסמ תא וילע רבגהש יל הארנ .םיחווטמ םה הילע הכירבב
דמל אוה "הווק הווק" םוקמבש קר ,המוד קירטב שמתשה
יל רצ ."יניצר רשק שפחמ ינא" איה תיביטקפאה האירקהש
.ןברוק תלפנש


המאתהש אל הזו ,םיבושח םניא הטימה ינינעש אל הזו
םימייק םהשכ לבא ,עבוקש המ לכ איה תישגר-תילאוטקלטניא
תא קתנל ריבס אל שממ הז - םכיניב היהש תרפסמ תאש יפכ -
יהשימ םע אל חטב .הטימב תחלצומ אל תחא םעפ ירחא רשקה
המ דוע הל שיש תופצל ןתינ ךכיפלו זא דע הלותב התיהש
הנושארה םעפב רבכ "תינוניב" תייה םא ,תמאה ןעמל .דומלל
.ער אל ירמגל לאיצנטופ ךל שיש הארנכ


,לבנ וא טוידיא וא אוה תרפסמ תא וילע ליכשמה רבגה זא
רקיעה ."ונרטפש ךורב" תכרב וילע ךרבל יואר הרקמ לכבו
תא םקשל ,ירבגה ןימה לע תופרוג תונקסמ הזמ קיסהל אל אוה
ךל הכחמ יתימאה זוורבה .האלה ךישמהלו ,העוגפה הוואגה
.הירחאש וז וא ,האבה הכירבב
עגרל חרואל וביגה
 
 
9/2/01 12:16
יתא :תאמ
...ש ואל הבוגתב
ללגב קרפתמ אל יתימא רשקש ןוכנ הז !תספספ .אל .אל .אל
.םחנמ אל רבד םוש לבא ,םידייצ שיש ןוכנ הזו .עורג סקס
ךיא עומשל יתוא ןבצעמ ךכ לכ !ולאה םירופיסהמ רבכ סאמנ
םעפ לכ ...ולאה תורעהה לכ םע דועו ,םישנ םיסרוה םירבג
םע היעבה .רנטרפה לע םיימעפ ובשחת הזכ רבד םישוע םתאש
םיבשוח אל םהו ,םיבשוח אל םה םהל דמוע ןיזהשכש םירבג
סורדל םכל אב .תושגר םע הזכ ,ןכ .םדא-ןב דמוע םלומש
לכ .םכלש לדוגב םישנא ,םכלש םירבחה תא וסרדת ?והשימ
התיה וז םאש ובשחת יהשימ סורדל םיצור םתאש םעפ
???רבעשל םכתרבח ,םכלש אמא ,םכתוחא
הרוחסה רשאכ רקיעב ,תולכונ לש רומח רופיס לע הפ רבודמ
המכ עדוי אל התא ,השא רותבו ."רוזח לא"ה תמרב איה
תירבגה השיגהש אלא .םישולש ליגב חטב ,םיבושח םילותבה
אוביש רבג לכו םילותבהמ רטפיהל התמ רבכ השא לכש תסרוג
החוטב אל ינא .רהמ רתויש המכ יוצר ,הבוט הל השעי קר
לש הז םא םגו ,ןכ םא םג לבא ,ורד לש ישיאה רופיסה הזש
.ינורקע הז .יטנולר אל הז ...התרבח
ולא ירעצל לבא ,"ולאכ םירבגה לכ אל" דיגהל התמ ינא
ילב הז םגו .קזח םיסופת וא םיאושנ הארנכ ולאכ אל םהש
תמושתל הז תא וחק .םכתא תאנוש שממ רבכ ינא .תוירחא
.םכביל
הז רתאב העיפומה הנד יתרבחו ססקרבאב ונבשי ,עגרל חרוא
יתרמא ."עגרל חרוא - רתאב םיסקמ ארונ דחא שיו" הרמא
.עדתש קר ..זא .סופת חטב אוה לבא .ןוכנ הל
יתאל וביגה
 
 
9/2/01 16:36
ורד :תאמ
??החילסל הבוגתב
,ילש הרקי יתא
..תקדוצ תאש המכ
םדוק ויה םימודאה תורואהו - לכונב רבודמש ןוויכמו
הזה ךרוצה ןכש -ןימאהל וניצר אל קר וניאר ונלוכו -
םייניעה ינפל דצרמו לדג םימעפל 'יתוא בהוא אוה' לש
.םיתוויעה תא ריתסמו
?? שי הלאכ המכ קר
??? םירהזנ ךיאו
??? התוער תא השיא ריהזנ וב רתא דימעהל ךירצ םאה
תעב היה רבודמ ,עגרל חרואל יתבוגתב תארק חטבלש ומכו
??? םינימאמ ימל זאו םילבלבמ םירסמבו הכורא
ורדל וביגה
 
 
9/2/01 16:40
ורד :תאמ
??החילסל הבוגתב
...ףסונ והשמ ילואו
תא םיצור אלא - ןילותבהמ רטפהל םיצור אל םיתעל
תיגיגח ךל עידומ ינשה דצהמ םדאנבה רשאכו ,היווחה
,'ץועיל יכל - היעב ךל שי' ,'רומגל תעדוי אל' תאש
.היווחה תא תוועמ הז , 'הצוחל אל' 'הצוחל'
? ימצעה דומילב הטקשה האנהה םע המו
ורדל וביגה
 
 
9/2/01 19:20
עגרל חרוא :תאמ
??החילסל הבוגתב
ותוא לע הירוגנס ירבדכ ורדל ילש הבוגתה תא תארק םא
ומכ .ילש יוטיבה רשוכב הלודג היעב יל שי ,רוחב
י"פעו) טוידא וא לכונ היה רוחבה יתעדל ,הל יתרמאש
.(םגו םג היה הארנכ אוה הלש תפסותה


אל םג ינא .ללכב םידייצו ,םיזוורב ידייצ בעתמ ינא
ותואב םידיוצמ ינאו םהש לע המשאה תא ילע תחקל ןכומ
.ןימ רבא
עגרל חרואל וביגה
 
 
23/2/01 2:44
;בניע :תאמ
??החילסל הבוגתב
it's about time we're all realize that not all the
women are angel and all man are pig
so stop presenting the woman as the ultimate
victim
;1489;ניע#&ל וביגה
 
 
9/2/01 16:32
ורד :תאמ
...ש ואל הבוגתב
םיער היהנ אל אובו...תעדוי ינא ,עגרל חרוא ,תעדוי ינא
הז המ אוה ) םימעפ 4 דוע ויה...תחא םעפ ירחא אל...
לאש אוה וצרפנ תומוחהשכ תישימחה םעפבו (...עיקשה
"...ךתוא יתעצפ...תממדמ תא ,יה " המהדתב
...דיגא המו רמוא המ
ןומא עיבהל תלוכיהו...ןובלעה קר..העצפנ אל הוואגה
...םירחא םירבגב
??? הזכ וניא אבה םדאהש אבהל עדנ ךיא - ןכש
טוידא אל אוה
לבנ קר
...םדאב םלשה אוהש ענכושמו
הנרהזיה תונב זא - טנרטניאב תויורכה ירתאב בבותסמ אוה
!!!!
ורדל וביגה
 
 
9/2/01 20:17
עגרל חרוא :תאמ
...ש ואל הבוגתב
המל הנוע אוה ,תממדמ תאש הארשכ תעצפנש בשח אוה םא
טושפ אוהש ןועטל רשפא ,רמולכ .טוידיא ארקנ ילצאש
ךירצ תאזכ תילאסולוק המרב רוב תויהל ידכ לבא ,רוב
11 ליגב השע אוה המ ,םיהולא .םטמוטמ תויהל םג
?ןימה לע הלאה םיבינגמה םירפסה לכ תא ונארקשכ


ינימאת .םישנו) םירבגש ירקיעה קזנה ,ךתיא םיכסמ ינא
תתל םיעגפנה לש תלוכיב העיגפה אוה םימרוג הלאכ (יל
תולכ דע בהאתהל ,בוש ףחסיהל םמצעל תושרהל ,ןומא
.ךל יתבתכ קוידב הז לעו ...ןובשח ילבו


םיתמ ולש םיטנייצפה לכש תורמל) בוט אפור אוה ןמזה
.(ףוסב
עגרל חרואל וביגה
 
 
10/2/01 13:30
ורד :תאמ
הככו הככל הבוגתב
ךופהנ ,םלפודמ טוידא אל אוהש הז הנושמה עטקהו
..יושנ היה םגו...בויכו ןותיע ךרוע ...אוה
יל השק םיתעל יכ ,בוט אפרמ ןמזהש הווקמ ינא
...ישארמ וארמ תא סינהל
ורדל וביגה
 
26/1/01 14:54
Hmmm :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ימצע םשב קר רבדל לוכי ינא םצעב ,בוט
,השפיט הרוחב םע רבדל (!!!) לגוסמ אל ינא
תא ךירעמ אל ינאש הרוחב םע תוקד שמחמ רתוי תויהל לגוסמ אל ינא

.הלש טקלטניאה
.רוחב דיל ןמצע תא תולטבמש תורוחבה גוס תא לובסל לגוסמ אל


אלו ןכירושיכ ,ןכתא ךירעיש והשימ היהי רבכו ,ןתאש ימ ויהת
טנטופמיא ךפהי
.ןכלש ימצעה ןוחטיבה לומ
Hmmmל וביגה
 
 
28/1/01 0:23
היאמ :תאמ
אל שממל הבוגתב
םע תויהל ףידעמש רבג לכ !!!!!!!!!!!ךילא הכרעהו הצרעה ילוכ
הבוט השיא :יתימאה ולומגב הכזי ,"תיתומכ" רשאמ תיתוכיא השיא
.םיבוט םייחל
הדימלתוו ינא - םיבשחמ תמגמב יתייה ,ןוכיתב הדימלתכ ,ינא
םבורב םיבשחמל םירומה !!!!םינב ויה םיפסונ 50 רשאכ ,תפסונ
ןמא .'ב גוס םיחרזא לאכ ונילא וסחייתה רשא ,םינב םג ויה
הכורכ התיה ודיצמ הרזע לכש ,ילש הרומהו START-UP תרבח חתפאש
,תילאטוט הלפשהב טעמכ
אל אוה - המ ושחנו הדובע ןויאירל ילא אובי
!!!!!!!!!!!!!!!!לבקתי


וניבהו םינייעה תא וחקיפ !!!!!וברתה - םיתוכיא םינב ,רוציקב
...ןכביבסמ שי המ
ילעבב לוזלזבו םזיטילאב ועגנ רשא םירחא םיבתכמ יבגל ,א"ד
ךרד שי ןוצר שי םא - (תירפסו תיאפוק ומכ) תויתודיקפה תורשמה
.םייחב םדקתהל לוכי דחא לכו
היאמל וביגה
 
26/1/01 14:56
galia :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
i thing you are 100 % right in your point of view - - all
the man want's beutiful women with b.a degree but m.a it's
too much...
galiaל וביגה
 
 
18/2/01 0:26
יליירוא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.תירבאב יבתחיתו הבות יסא ,הילג
יליירואל וביגה
 
26/1/01 20:41
יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ייתוברו ייתוריבג
.וחילצהו ולע .רתוי וא תוחפ םיופש םיספל שלג ןוידהש החמש ינא
תיפיצפס ריכזמ (א-ל :השיגדמ ינאו) אלש רמאמ ףוספוס :בושח יכהו
ילש ןוצרב קסוע אל ,ומש לש תוביתה ישאר תא וא ילש סקאה תא
הצור ינא וישכע .הצור ללכב ינאש החוטב אל רבכ) ןתחתהל
רמאמ םתס .תרחא תילילש היגרנא לכו םקנתהל/םידלי איבהל/(טקש
.הידמה תלהנמ יתרבח םע ןופלט תחיש תעב הלעש ךרדה לע דומח
השיגרמ ינא ,(תואיצמב ושחרתה םגו) ויהש םישקה םירמאמה לכ ירחא
לבא ,אבהל םמעשמ היהי הז םא תרעטצמ .רתוי ולש .רחא םוקמב
,בורקה עובשב דחא ףא ןבצעל אל חמשא יתניחבמ ינא .יליבשב וחמשת
.תוחפל
.םיענ עובשפוס
.יתא ,םכלש
יתאל וביגה
 
26/1/01 21:06
תנתונ אל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תאש המכ....יתא שיוא
!!!!!!!!! ת - י - ק - נ - ע
ינאש הביסה וז זא העמד'ת יתבגנ כ"חא קרו יתכפשנ ,יתנהנ ,יתקחצ
דבל
תא הנשא דחוימבו ייקוסיע ייבגל רקשא ינא האבה םעפבש יתעדי טיש
הקיטלאוטה יעדמב תישילש הנשל הינש הנש םיטפשממ ישארה יעוצקמ
ילש ךיסנה עיגה אל ןיידעש הארנכ רבכ ורמא תויוטש ובזע ייד
............תונלבס יל שי ינא , ינא...טברוק ךותב
.........רבג אל ינא לבח , ןנערמ רמאמ דוע לע יתא הדות
תנתונ אלל וביגה
 
26/1/01 23:08
ילול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הל'יתא
תובקעב .(ןושאר ראות תלעבו) םימיהדמ םידלי 2ל םאו ןרס בר ינא
.חטש דיקפתב ינא םויכ הגרדב יתיילע
.אל ןיידע תוחפל וא יילע ךתעד תא תעבהש יל הארנ אלש ךכ
?תדחפמ תא הממ הננגמ לש המינ לוקב עמשנ ,ךתבוגתב
אל -תושעל המש ,הניבמ אל טושפש תקנופמ הדלי לש לוק והז אמש וא
.םיצורש המ לכ םילבקמ
תא ,יל היהש המ תא איצוהל התייה ילש תמדוקה הרצקה הבוגתה
.יתבלענ ,הניבמ
הרהויה תרוצב רקיעבו היתויחא לע ךכ תרבדמ השאש יתבלענ
,םראפ רפוסב תיאפוק :תויפיצפסבו
ומכ םיעצמא שי ןלוכל אל .ךל שייבתהל הכירצ תא .'וכו תלטבומ
,הנחמה תולייח תא ישגופב םוי םוי תאז האור ינומכ ימו -היה ךלש
.םיבאשמ םנשי םא םג תכמות הביבס שי ןלוכל אל
ךב ןיא לבא ,עפשב (בושח הזו) הלכשה ךל שיש יתריקי הארנכ
.תיסיסב תישונא תומימח
,לבא םירבד הלאכ בותכל יל בוצע
.חירסמ והשמ ךב שיש תבשוח ןיידע ינא
ילולל וביגה
 
 
27/1/01 16:17
םקשהמ סחנפ :תאמ
יתריקי יתאל הבוגתב
סחנפ לש םירבחה .ילש הגרדב תפנפנמ יתייה אל ךמוקמב ינא
ןושאר ראותו .ץעל רומח ומכ םתוא םירשוק םא םג הגרדב םילוע
,ולש תניידזמה הדיקפה יפיצו ד"גמה םרבא םע יתבשי םפ .קאלע
תא) םופ ארקנש םוקמב ןושאר ראות ושע םה ךיא ונל רפיס אוהו
חטש דיקפת .(?התיסרבינוי הז ,אל ינא... הז הפיא תעדוי חטב
םניצקהו ןה ,חטשב דיקפת תושוע ןלוכ סיסבב תונבה ונלצא ...
.הקבר תא תחתב ןייזמ סחנפ קר .סיסבב
.ךלש ןוחריסה םע , םקשל ילא יסנכת לא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
28/1/01 5:06
ילול :תאמ
יתריקי יתאל הבוגתב
!קינה תא יל יבבוזעת - התא אלש ימ .יתבתכ ינא אל הז תא םג
ילולל וביגה
 
26/1/01 23:18
ילול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ךכ לכ םיבחרנ םימוחתב החילצמ תאש ךב האג ינא ...לבא
.(הלעמל הז תא ףיסוהל יתככש)
ילולל וביגה
 
 
27/1/01 10:48
תיטסינגלב :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
(: תונכה לע ךתוא הכירעמ , יתוחא ילול ינאו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
27/1/01 16:21
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.תוצאנב אלו םדא ינב ןושלב רבדל תלחתהש החמש לכ םדוק ,ילול
.תירוה דח החפשמ ,הטעמה ןושלב רישע אל תיבמ האב ינא ,יעמשת
לבא .ימצע םע םולכ תושעל אל ידכ םיצורית הברה אוצמל יתלוכי
הלכשהש יב ורידחה דימת (םיינש ויה ןיידע םהשכ) ילש םירוהה
רבד ללכ ךרדב הזו) דומלל יתבהא ינא םג ,ילזמל .בושח יכה הז
יתייה ינא םג .ילש ולא םע ורדתסה םהלש תופיאשהש ךכ (דלומ
יליגב יתרצלימ וליפא םייתנש ינפל .םייחב םימעפ המכ תלטבומ
.הריד קיזחהלו תיבה תא בוזעל בושח יל היה יכ (28 זא) םדקתמה
תומוקמל האב ינאשכ ,דבל ילש תונובשחה תא תמלשמ ינא םויה דע
ינאש ללגב יתוא םילבקמ אל םימעפ הברה ,ולאכ םיינמז הדובע
הצור ינא .רדסב הזש םהל הריבסמ ינאש וליפא ,דייפילווק רבוא
ףסכ הכירצ ינא יכ ברעה תועשב רחא רבד לכ וא תינדקומ תויהל
.(םייחב רתווא אלש יאדווב ילש תירקיעה הדובעה לע)
וא םינב) םישנא הכירעמ אל ינא .דבועש םדא לכ הכירעמ ינא
םיבהאתמ וא םינתחתמש (םינב לצא רתוי ץופנ הז לבא ,תונב
המכח קיפסמ אל איהש ללגב וא ,רישע הלש אבאש ללגב קר הרוחבב
םהל השעת איהש וא (םיינדגוב םה המכ תולגלו םהירחא שולבל ידכ
התיא תמעתהל וכרטצי אל םהש ,יידימ תוינרדוח תולאשב תוומה תא
.'וכו 'וכו תילאוטלקטניא
יל עיגמש תבשוח אל ינא .םולכמ תדחפמ אל ינא .הננגמב אל ינא
םישנא יל עיגמ ,תרמוא תאז .אל וא ראות יל שיש ללגב רתוי
וא הנימי זז דחא לכש תבשוח ינא .המר התואב ,יל םימיאתמ
ינויגה אל הז לבא גוז ןב שפחמ אוה רשאכ ולש תושירדב הלאמש
שי ,ןכ םא אלא ,ךפהל וא 2 והשימ םע אצת הנומש איהש הרוחבש
."ףסכל ךלוטה ףסכ" טפשמה תא יתאצמה אל ינאו .רחא והשמ םש
וא ינשה תא לצנמ אל דצ ףאו רבד ותוא םה יכ ?המל םעפ תבשח
?הלכשה ינינעל ףקת אל הז המל .רתוי איבה אוהש בשוח
ךלש הנידמ התואב היח ינא םג .ךלש אבצ ותואב יתייה ינא םג
ביבא לתב בשוי אל ונלש םעה .ונלש םעה ימ קוידב תעדוי ינאו
םינדעמה לכ תא וא וו.מ.ב הנוק אל אוהו תוירפירפב בשוי אוה
.םהילא עדומ אל וליפא אוה םימעפל .קושל םיאצויש םישדחה
םש יל היהת אלש היעבה .תוירפירפב רוגל חמשא ינאש ,יל ינימאת
יל היהיש המ לכו הרדשב לספסה לע בשא ינא תמאב זאו הדובע
אל הז .תרעטצמ ."םיקפואמ תלטבומה" רותב םלטצהל הז תושעל
תומימח יב התיה אלש יאוולה .יאוולה .םייחב ילש הפיאשה
םירמאמהמ המח רתוי הברה ינא ,יל ינימאת .תישונא תיסיסב
היקוחצב ,תעדוי תא הככ בתכנ הזה יפיצפסה רמאמה .ולאה
,םד יתקרי םירחאה לע .ראשה לכ ירחא הזכ לילק .םיעוגישו
,יל ינימאת ,הנוז יתייהש ףדה לע ךל הארנ םא םגו םייחב רקיעב
רוציל תנמזומ תא הצור תא םא .תמאב יתרבעש המ דיל ןטק הז
אלש םירבד המכ ךל רפסא ינאו ילש יטרפה ליימ יאב רשק יתיא
.רתוי ועיפוי אל םגו רמאמ םושב ועיפוה
יתאל וביגה
 
 
29/1/01 18:21
ןייטשנגטיו :תאמ
לשמכ םראפ רפוסב תיאפוקל הבוגתב
,ראותה אל הז ,תונב" - שוריפב בותכתש יהשימ העיגה אל דו
."!תא וז


תא םישאנו ,בר למעב יתשכרש הלכשהה לע קלעתנ תונב םויה
.ם י ד ח פ מ ם ה יכ קיפסמ יתוא םיכירעמ אלש םירבגה
ודיצל תויחלש יתבשחש ימו ייח לש רבגהשכ ,תורקי תונב ,רחמ
לש הדיצל תויחל ידכ יתוא שוטי תופיאשה תמשגה תגספ וז
ךיא ריבסמש רמאמ בותכא ("ינא הז ,תא אל וז") רעיש תרוחש
ידי לע תומיואמ םישיגרמ םה יכ תוינידנולבמ םיחרוב םירבג
.תוכשומ תורוחב
קיסוט םע יהשימ תבוטל בוזעי יתומולח רבגשכ ,אבה עובשבו
ךכ לכ םירבגה המל אתווצב רמרמתנ ,בצועמ שממ לבא ,שממ
קיסוטה םע ונחנא אקודש םיניבמ אלו חותמה רועה תא םיבישחמ
.המ וא תוסונמ רתוי ינצפוקה


ראותש תבשוחש ימו) ראותל ךייש אלו .לכשל ךייש אל הז .יד
אוהש הארנכ ,וילעב לש לכשל היצלרוק יהשוזיאב דמוע ימדקא
הז .(יאמוסרפ לכ לש ויתומולח תגסיפו יביטמיטלואה ןכרצה
םישל םיעדוי אל םעפ ףאש האלפומ הלימ התוא - המאתהל ךייש
.התוא רידגהלו עבצאה תא


אוהו ,טרסב ךביל בוהא םע תבשוי תא :יתבשחמ יוסינ ןלהל
בל תמש אל תמאבש תמדוקה הניצסב ינקמח דואמ והשמ ךל הארמ
ינקמח רתוי ,והשמ דוע ןייצמ אוהו םירבדמ םתא הקספהב .וילא
םיפילחמ םתא טרסה ףוסב ?וב תנחבה אל ךיא ,תמאבש ,יליטבוסו
תמש אלש והשמל םיעגונש םידבר המכ דוע ןייצמ אוהו תויווח
.רורב ךכ לכ היה תמאב ,היהש בל
?טרסהמ תינהנ ךיא .התיבה םתרזח .טרסה רמגנ
סאמי אל - תוארל םיכלוה םתאש טרס לכ ,טרס לכב הז ךכ םאו
,יקומ ,יקוש םע וא) דבל ךלת ,דמוח ,שיוא" ידיגתו ?ךל
תוארל (הניד ,הליג ,הליצ)-ל יתחטבה יכ החרכומ ינא - (יקוב
םצעבש תוארהלו חומה תא יל ןייזל וקיספישו "אוהה טרסה תא
.תוארל יתינהנ ארונש המ תא יתנבה אל
המכח תא המכ ול חיכוהלב הקוסע תאו ?ךופה בצמהשכ הרוק המו
!טרס !וניטרוט םא המ זא !טרס !קאבר ?תויוקד הניבמו


!!אל !?ינא" .זוכירב ןהב טיבהלו תוארמ ףולשל ,תונב וישכע
יתכרעה תא ףיישל ידכ ידיצלש רבגב תשמתשמ אל םעפ ףא ינא
שממ ,תעדוי ינא .ול השוע הזש המ םע לאזאזעלו ,תימצעה
,ךרה דצה תא גוזה ןבל םינפמ םיפתושמה םייחבש ,תעדוי
גוזימהו תוימיטניאל עיגהל רשפא ךכ קר יכ ,עיגפה ,ףושחה
וגאה תא םמורל ידכ וזה תועיגפב שמתשהלו .וילע ונמלח דימתש
."םכח אל שממ הז ,ילש


ךירעמ דואמש ,שפיט ךכ לכ אל רבג לש ונויסנמ תונבות המכ זא
.דחאו תחא לכ לצא היצנגילטניא


הרוחבש ,וניניב הלאכ שי .תומכח תורוחב םיבעתמ םלוכ אל
םא ,בוט) םלש ברע רמול אלש ,םייתעש םלצא תדרוש אל השפיט
הארנכ םלוכ אלו .(עובש דורשת איה זא שגרב שממ תצצומ איה
הנושארה תיגולוכיספה וז םא דוחיב ,תויגולוכיספמ םיעתרנ
.תוללכהמ ףח אל ינטנופסו שיגר יכה רבגה םג - לבא .םהלש
ןלוכ- תורוחב הרשע םיתש ,שולש ,םייתש ,תחא םאו
היצנוטניא ידכ דע) רבד ותוא קוידב תוגהנתמ -תויגולוכיספ
ןיב םאתימ שיש רעצב עובקל אלא ונל רתונ אל (טפשמה הנבמו
תרזפמ איהש תויצרקה תדימ ןיבו הרוחבה תקסוע וב םוחתה
םרוג םוחתה םא עובקל דמוע אל ינא הז יזוחמ טפשמבו .הביבס
הלועפ לכ חתנל ,תובייח שממ לבא ,תובייח) הזה תיעבמה רבדל
תונב ,טושפש וא (התיכב ןתוא ודמילש תוינבתב התוא דימעהלו
- זאו .היגולוכיספל הטלוקפל ןכרד תא תואצומ וזכ הנוכת םע
אל תויגולוכיספ לבא ,טקרוק ילקיטילופ אל ילוא ,רעצמ ארונ
.םוסחמה תא תורבוע


ןהל שיש תורוחב שיש ומכ שממ .תוחפו רתוי םינלבס וניניב שי
דימעהלו ךלש לע דומעל רומג רדסב הזו .אלש הלאכו רצק ליתפ
דימת ול ריבסהל ,חוסינ תויועט ול ןקתל ,ומוקמב רוחבה תא
.תואמגוד איבהלו ביחרהל - קדוצ אוה םאו ,העוט אוה םא
ורבוש"ש לבקל תונכומו תועדוי ןתאש יאנתב ,רומג רדסב
רפוסב תיאפוקהש הלגי רוחבהש איה תירשפאה האצותהו "ודיצב
.הדיצל תויחל ףיכו הקינעמ ,המח ,הביבח ,המיסקמ הז המ םראפ
אל איה טפירקס-VB וליפא) הווא'גב השלח איה ,ןוכנ זא
תויוקדב סמלפתהל תעדוי אל איהש תורמל לבא (תעדוי
לכ אל הלש םילימהו ,תויטסינרדומ טסופו תויטסילאיצטסיזקא
בזע התע הזש תיטנרוטקודהמ המכח תוחפ אל איה ,תוכורא ךכ
,רבד לש ופוסב ."וזה תיאפוקב אצמ אוה המ" הניבמ איהש ילב
תובשחמ לש קיקזת םה םג הטיסרבינואב ןנשל תצלאנש םירפסה לכ
(תינבז וא) תיאפוק ועמשתשכ םלהל וסנכית לאו .והשימ לש
תומכב תדדמנ אל המכוח יכ ,ןכתא תימצתש המכח הרעה הריעמ
.םיראתה
לע רומשלו והשימ םע תויחל ךיא תעדל איה תיתימאה המכוחהו
הדוקנב שיגר וגא שי ןכלש רוחבל םאו .םכינש לש רשואה
ולצא ןתאצמ םאו .תוקזח שיגרהל ידכ הילע וכרדת לא ,תמיוסמ
רהזיהל ידכ הטנידרואוקה תא ירמש ,רתוי וא תחא השלח הדוקנ
.האבה הציקעב הילע חווטל ידכ אל ,הנממ
ןהילע ךרוד רוחבהשכו .הלאכ תודוקנ שי ןכל םג - חוכשל אל
ןכתררמ תא ךופשל תוצרו תוקעדזמ דימ ןתא (אל וא הנווכב)
.המוח םינוב אל הככ .תוננבב
וזיאב םישדוח המכ ינפל הבתכ ןמסדנל ילינ - הצורש ימלו
תמאב תורשפאה ןיבל ךניב ץצוח ןיידעש רבדהש" :ןאכ הבתכ
תאש הקמקמח תרתונ בורלש הקצומ השוחת תאז סקסמ תונהיל
הזו ".הזה רוחבב חוטבל הלוכי ,םימתבו ,תמאב לבא ,תמאב
.םינבה יבגל םג אלא ,תונבה יבגל קר אל ןוכנ


רוחבה םא .תונבו םינב לצא הווש ןפואב תקלוחמ היצנגילטניא
,ונממ רתוי המכח תאש הזמ עגפנ אל אוהו ,טנגילטניא אל ךלש
ירמשיה ,ןכ םא יכ ?בצמה םע המלש תא ?ךתניחבמ רדסב הז
םא .תורודה ץק דע רשועו רשואב תויחל ילכותו ותוא בילעהלמ
תרשואמה השיאה תא - םחו ,ךבסותמ אל ,טנגיליטניא ךלש רוחבה
.םלועב רתויב


?שפחל יכישמת אלש המל זא ?הככ אל הז ,עגר
ותוא קורזלו ,רדסב הז םיצפרג עקות אוה יכ רוחב קורזל ,המ
?רדסב אל הז םכח קיפסמ אל אוה יכ


רדס המ ?תומכח תורוחבו ?דואמ טעמ שי םימכח םירוחב יכ ,הא
?ךלש תויופידעה
רבג תא גווסל תעדוי תאש ומכ .המאתה איה חתפמה תלימ
תא ןימדל תעדויו ,תויורכיהה ירתא לש םינולאשב ךיתומולח
ימוחת םתוא ול ויהיש תעדויו ,ךילא עיגיש םלשומה רוחבה
יהשימ םע תויחל ידכ תונלבסה ול היהת םאה - ךומכ תונינעתה
,שקבתמ שממשכ הלימ ליחשהל אלו קפאתהל הצור תא םאה ?ךומכ
?ךתיא תויחל ךישמהל ןוצרו החמש ול םורגל ידכ
תיאפוקהש תויהל לוכי ,רשואל םירטמרפה לולקישב יכ
תושעל עדוי הז המ איה לבא םיאמדקא םיראתב הקול םראפרפוסב
איהו םינטק םיציצ הל שי םא הנשמ אל הזו .רשואמ רבגה תא
השפט רתוי איהש בשוח רבגהש חרכהב אל הזו .תרעוכמ ללכב
...ךפיהל ילאו ,תוחפ דחא ראות הל שי יכ ונממ


םיסחי תכרעמ להינ בתוכהש ןיבהל ןתינ תורושה ןיבמ :הרעה)
הפירח ,המכח התיה לבא ןוכית הרמג ישוקבש הרוחב םע האלפומ
אוהש ךכ ,ותיא ובבותסהש תויאמדקא הברהמ רתוי תיטנגילטניאו
(רבדמ אוה המ לע עדוי
ןייטשנגטיול וביגה
 
 
29/1/01 23:14
לטיור :תאמ
לשמל ,לשמכל הבוגתב
לייטת ."תא וז ראותה אל הז" גוסמ םירבד ןאכ ורמאנ
.הארת ,תובוגתב


.ירמגל ךתיא המיכסמ - ךלש הבוגתה ןיינעלו
ילבו ,תיקלח תורגב םע ,ןוכית יתרמג ישוקב ימצעב ינא
,ילש הריירקב תואגתהל הלוכי ינא ,ץיווש ידימ רתוי
תורדהנה םיסחיה תוכרעמב םגו המכוחבו לכשב ,ילש תרוכשמב
,םמצע ינפב םימיהדמו םימכח םירוחב םע םויה דע יל ויהש
.ךשמתמ רגתא םליבשב הוייה יתיא תויחלש
םירבד שיש יתנמאה דימת לבא ,וגאה לש ותוצרפתה לע החילס
אלש םירבד שיש ומכ קוידב ,הימדקאב דומלל רשפא יאש
.םתיא םידלונ
לטיורל וביגה
 
 
30/1/01 3:28
וג_ידניא :תאמ
לשמל ,לשמכל הבוגתב
.קוידב יתובשחמ
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/1/01 17:55
יתא :תאמ
לשמל ,לשמכל הבוגתב
םע אצויש ,ילש סקא ,רוחב ותוא הז התאש יתבשח ןטק עגרל
.טהלב ךכ לכ הילע תנגה ירהש ,תיאפוקה
ךל ריהבאו חיש-וד םתס וא ,חוכיו ךתיא חתפא ינא םעפ ילוא
- םירבד לע ילש תוירחאה תא ינא ,ןפוא לכב .םיניינע המכ
םייתינבתו םירדוסמ ויה ילש םייחהש יאוולה .תחקל הטונ
רדבל האב ינא לכה ךסב .ילש םיאשילקה םירמאמה ומכ
יתודידיו יבויח ןפואב תוילילש תויגרנא תצק איצוהלו
.(!תולצנתה אל וזו) הביבסל
יתאל וביגה
 
 
30/1/01 22:47
ןייטשנגטיו :תאמ
!תא םג והשמ ידיגת ,ישוטל הבוגתב
?הליחתמ תא םעפה דוע - חוכיו ,רדסב חישוד
יל םיריהבמש םעפ לכב חמש ינא ןינעתמו ןרקס םדאכ
תועטב תודוהל היעב יל ןיאו .םהב יתיגשש םיניינע
.וזכ הלגתמשכ
תוילילש תויגרנא קורפל ואבו םירדבמ ךלש םירמאמהש ןוכנ
.םינפב קומע םש תצבורה תמאה תא םיפשוח םה ךכבו -
IS רמאמל תוסחיתמש (םיביגמהו) תוביגמה לכ וקדצ - ןכלו
.הזכ אוה .AS
(ריהבהל םעפ יצרת םא -היוסח אל ילש לאודה תבותכו)
ןייטשנגטיול וביגה
 
 
31/1/01 2:12
יתא :תאמ
!תא םג והשמ ידיגת ,ישוטל הבוגתב
תושיגרה תודוקנה תא קוידב םיאצומש םירוחב םע המו
הלש םיציצהש רקוב ידימ הל ריהבהל םיחרוטו הרוחב לצא
עבראב !םתס אלו) ידימ ההכ הרעש ,ידימ םילודג
ידימ רתוי תבהוא איהש הז םייחב הלש היעבהו (!תוגרד
םיחרוט ,םואנ לכ ירחא תעב הבו ,ןובשח ילב תנתונו
איה הז .הלילחו סח ,סקס אל) תנתונ איהש המ תחקל
אל חטב ,תתל אל .'חיישה לש וביל בוטכ ,לבקל הרומא
?םילוכיו םיכירצ םהש המ לכ הנממ בואשלו (תונהל
ןיגפהל ןהל סאמנ םימעפ הברהש תומכח תורוחב םע היעבה
"בוט רוחב" ארקנש המ תושפחמ ןהו תונינשהו המכחה תא
רז הנקיו בהוא אוהש דיגיו הטימב ןתוא קבחי םתסש
םיחרפ אל םג ,םניח תונתמ ןיאש תולגמ ןה זאו .םיחרפ
רוח םע ןתוא הריאשה רוחבה לש בוחרה תמכחו ,לקשב
ןויסנב בורקה גולוכיספה לצא תושיגפ רתי בקע קנבב
...ןהילע תולעל תוחנ הכ והשימל תונתונ ןה המל ררבל
םע סוסו הקאנ םע ךלוה למגש ומכש איה הנקסמה ילואו
ךירצ דחא לכ :םדא ינב םג ,תישוערפ םע שוערפו הסוס
.ולש לדוגב והשימ םע תכלל
יתאל וביגה
 
 
4/2/01 23:35
המרוג :תאמ
והשמ דיגת ,ןיטשנגטיול הבוגתב
.טקאטו היצנגילטניא ןיב רשק ןיאש
,רוזעי אל - "תישגר היצנגילטניא" הזל וארקתש המכו
.שגרו ,היציאוטניאו ,טקאט הז
קר אלא "שיגר" ךלש תופדעה ספוטב תבתכ אל םאו
םאתהב יציצה לדוגל תקיודמ תוסחייתה ילבקת - "םכח"
.היצאוטיסל
שיש םיאור ,הרטמל םיברקתמש לככ .םייחב הז הככ לבא
.ךרדב העבג דוע
שקבל םג הכירצ תייהש הלגמ תא - תלביק - םכח תשקיב
הכירצ תאש ריכזהל הכירצ תייה שיגר תשקיב - שיגר
ףלק ול קחישש בושחישו ,םילודג יציצ ךירעיש והשימ
.וזכ הרוחב אצמש עגושמ
.ההכ רעיש בהאיש וא
(!קילדמ !יחשה תיבב) .ללכב רעיש וא
.ךלש ויק ייאה תא םיגדהל וא ןיגפהל ךירצ אל ,אלו
.המכח תאש עדוי רבכ ינא
.תויתרגש תוישגר תויונמוימ םיגדהל רשפא
.םתס קבחל רתומ
- תומכח תורוחב לש היגליוירפה וז .תוטתשהל רתומ
ןה יכ תוטתשהל ןהל רוסא תומכח ךכ לכ אל תורוחב יכ
.תושפט ךכ לכ אל ןהש תוארהל תוכירצ
.תועדוי תומכח תרוחב קר אל ,םניח תונתמ ןיאש הו
המרוגל וביגה
 
27/1/01 1:20
תינלטב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.בוט המ ?ךל בוט
.רדסב אל המ ךכותב ישפח ?ךל בוט אל
.רוזחי אלשו ךלייש -ימ תבוטל בושח אלו -ךתוא בזועש ימ
.(םיחקלמ םידמולש הווקתב) רתוי םכח ,רתוי בוט :רחא אובי
love is all we need
תינלטבל וביגה
 
27/1/01 1:26
יל-ילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יקיספתש םויבש, (שרדנה לככ התוא ימינפתו) השגרה יל שי יתא
רדס יפל םמשבו) םיסרוקה ירפסמב , תודועתה תומרעב ףנפנל
ראותב ,(הדע וזיא לש בושח אלו) תלביקש ךוניחב ,(יפרגוקיסקל
הז ...תרדהנ כ"כ תאש המכבו םתיא תבכשש םירבגה רפסמב, ינשה
:ךל רמאי תשגרמ תוזח לעב ןוסח קינכסומ לכ ובש םויה
.ןתחתנ יאוב , יתא
יכ) ךיילגרל הוועשו ךייבואכמל רוזמ ףוסףוס יאצמת ילוא ךכ
...(תיאקיטמסוק ותוחא
יל-ילגל וביגה
 
 
27/1/01 13:27
לעי :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.המל ןיבהל אלו םינטקה םיטרפה לע לופיל לבח ,תמאב ימינפת יתא
לעיל וביגה
 
27/1/01 23:45
תעפי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתריקי יתא
.ךלשמ תלפונ הניא ולש לכשמה תמרש והשימ והשפיא שיש החוטב ינא
היעבה .ההובג היצנגילטניאב וכרובש תורוחב לצא אל איה היעבה
תובובנ אל דחא דצמש (םהינב ימצע תא הבישחמ ינאו) ולא םע איה
החירפ" ןיעמ איהש ימ .האלהו ןהמ תויצופה ינש דצמו ,ללכב
תלפונ (העוט אל ינא םא יקסבוחוא לג לש יוטיב) "תילאוטקלטניא
הניחבמ ךתוא םישרי דחא דצמש והשימ אוצמל לק אל .תואסכה ןיב
ילב יתוכיא טרס ךתיא תוארל לכוי תוחפל וא) תילאוטקלטניא
היהי אל ינש דצמ (אל אוהש תויוקדב הניחבמ תאש הזמ סעבתהל
,לוק היהיש .ןלמועמו רומוה שוח רסח ,ירורפא ,ידילוס ,םמעשמ
תא הריכמ ינא םג .תכראתמ תושירדה תמישרו ,הדימב יח'צח'צ ,יסקס
םייוטיבב שמתשהלמ תענמנ תאש בל המש עתפל תא ובש הזה עגרה
עצמאב ךמצעב תרצוע ,ךביל ריחבל םירכומ אל ילואש םימייוסמ
הלימ לכש ןוקותמ רחא ונבשנ ונלוכ .תארקש רפס לש קימעמ חותינ
לוכי אוהש תורוחב בהוא אוהש ךל רמואשו ,"ינצלפ" התיה ולש הינש
תא םילימ ילקשת אל םאש תעדוי תא ךכותב לבא ,םירבד ןהמ דומלל
תא - בוצע רתוי דועש המו .םייציבה תא ול שבייל תולקב הלולע
יכ ,ךב בהאתי אל םלועל אוה לבא ,הזכ והשימב לילכ בהאתהל הלוכי
תשוחתל םהל תמרוגש יהשימ תמאב בוהאל םילגוסמ אל םירבגה בור
הכזיו םינוירטירקה לכ לע הנעיש רבגה אובי אוב :םוכיסל .תותיחנ
זא דעו .(תשקעתמ ילש תיטרפה בואב הלעמה תוחפל ךכ) הפוקה לכב
טיילה תסרג תא ול ינתת לא םעפ ףא ,תאש ומכ תויהל יכישמת םלועל
תאש והשמ ישעת לא םלועלו ,הצור אוהש תבשוח תאש המ הז יכ ,ךלש
.הז תא הווש אל דחא ףא .ותיא המילש אל
תעפיל וביגה
 
28/1/01 0:10
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םירבגל ער תושוע תומכח םישנ .תקדוצ הבתכהש המכ םיהדמ הז
תורמל . (...ימצעה ןוחטבל והשמ השוע תאז לכב תוירבגה הארנכ)
דוע ינאש
םיניצק םע חכותהל תונויסינב יתיליבש ןמזהמ יתנבה ןידע ,הריעצ
ןכלו ,תועטב הדוי אל םייחב ןבש ,ילש הדיחיב םירחא םילייחו
תונוצר םע םדא רשאמ הפי בלוק הווהתש תלפשומ השיא ול ףידע
.ולשמ תוהובג תוחפ אל תופיאשו


לוכסת ךותמ עבונ ה לכש יל רמאיש םדאה עיגי וטוטואש רורב ירה
אצמנב שי םאה ךא גוז-ןב ואצמ ןכאש תויבלוקה ייתורבחב האנק וא
דיל הריד רג חטב אוה ,םצעב) ?יירבדבמ והשמ ןיאש יל רמאיש רבג
(העטש הדויש רבגה
וז הבוגתל וביגה
 
28/1/01 10:43
הנד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ש'ותא


.םידליו הנותח ךל ףוחד ךכ לכ אל רבכש אורקל יתחמש לכ םדוק
,תרבעש תונורחאה תומוארטה רואל דוחייב ,הנובנ הנקסמ תמאב
הבוט אמגוד אל הזמ ינאו) ליעוהל הלוכי טלחהב ןוניצ תפוקת
.(...ילש תוצלמהל


,הנורחאל ךייחו ךייתובתכ אשוממ תעזעוזמ יד ינאש תורמל ,תינשו
ינא ילואו) וניבל יניב (שלח שלח) ןוימיד וק הזיא תאצומ ינא
.(תאז לכב העוט
ךכ לכו ץוחנ ךכ לכ אוה בהאנ תויהלו בוהאל ךרוצה םימעפל
דחפהו ,יטננימוד
ךפהנ "תרוויע הבהא" יוטיבה עתפלש...םוצע אוה דבל ראשיהל
ךלש תואיצמל
.(שממ הלא םימיב ירשב לע הז תא הווח ינאו)
הניחב לכמ - ךל "םיאתמ" אל וא ךל "הוותשמ" אל רוחבה םא םגו
"תינויגה"
תאצומ תא תאז לכב (ילאודיבדניא ארונו יסחי ארונ לכהש יאדובו)
ךמצע תא
ךמצע תא "החירכמ" תאו ,תיטפוא הילשא ללכב תאז ילואו .תבהואמ
...בוהאל


,"תדמלמ"ה תויהל לש טפסנוקהמ תנהנ (ינא) השיא םג ילוא ,ילואו
תאז
אל....דומלל הצורו ןכומו תולכ םייניעב הב טיבמ הלש רוחבהש
,תעדוי
:....הריכזמ קר ינא ,בוט) ....קסעה לכ יליבשב ךבוסמ ידימ רתוי
(( -


....אליעל הבותכו הנונשו תרדהנ הבתכה ,הריקי ,םוכיסלו
.ךתוא תבהוא
הנדל וביגה
 
28/1/01 11:13
הנביל דעיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא


עירפמ םצעב ,המ :בושחל יתלחתה זאו ,ארונ יתינהנ ,יתקחצ ,יתארק
? תוננבב יטננימודה הביתכה רנא'ז לכב םצעבו ,הזה רמאמב יל


תונונשה תובתוכה תובר .אליעלו אליעל איה ,קפס אלל ,הביתכה ירה
קוחר ,יתריקי ,תאו ;ןלוכ לע ןתילע ,תוננבה תונב ןתאו ;ליח ושע
ורוג-ורוג הזכ השוע ,תאז לכב ,םש והשמ ,הממא .ךריחמ םינינפמ
.הזכ טקש-יא והשזיא - ןוירסירתה דיל ןטק


! דוג יימ :תעזעזמה העידיה יב התכה (דוהא אל ,ןרהא) קרבכ ,זאו
! הנולבשה תנומסית


הנולבשה תנומסת תא רידגמ (אל) תינרדומ הבשחמל הנטנופ ןולימ
:ךכ
ךותב לועפל הקזח היטנ :('נש רורב ,'נ) -ה תנומסת ,הנולבש"
רוציל ןואימ ךותמ ,תויראילימפ תויביטינגוק תויצנבנוק
."תושדח תוינובת תוירוגיטק לש היצזילנוסרפ


שבויש גשומ) שדחה ישנה חישה .םוקבר תאייחב ,תונב :רמול הצור
שודל היצמיטיגל רבכא ןכל ןתונ (רגסה ירחא םיחטשהמ הסח ומכ רבכ
ירה - אמא ומכ תונגרנ סרעבייו ןכל תועמשנ אל ןתא ,םואתפ .ונב
ןונגסב ,לכ-ה לע רבדל רתומ :שדח טסיווט שי ןכל
םירמואש תומכ ,יחלב בטיה העוטנ ןושלה םע ,יטסינרדומ-ץופ-ץופ
.זילגניאב


,יבבושה ןונגסה .ןשיה רופיסל שדח סייפרטניא קר הז ,וניניב לבא
ינפל .הרדחמ הדודל יוסיכ קר םה הלא לכ ,ןושלה תוריח ,תונינשה
212 חוחינ הפידמ ,שדח לוגלגב ,ןאכ איה רבכו ,הרטפנ םייעובש
.יזיטנבסה םויפואה םוקמב


וזיא םישפחמ תמאב אל םינבש .תויוטש לכהש ,ונלוכל רורב ירה
חנומה תא האיצמהש ,רוניל תיריעו ,וז הבתכב ,תאש .תמטמוטמ
,וליפא .םישפחמ םירבגש המ הזש תובשוח תמאב אל ,"יגיסה תנומסת"
.םירגפמ ונחנאש תובשוח תמאב אל ןתאש ,רמואו ביהרא


תומויסקא המכ שי ,הזה ישנה חישבו ."ישנ חיש" שי ? יאמ אלא
דיחפמ ;הככ הז דימת יכ ? רוסא המל .ןהילע רערעל רוסאש ,הלאכ
.לגה לע בכרל לק רתוי הברה .םרזה דגנ תכלל


.טנרטניא רתאב תבתכ תא םא ,סינכמ רתוי הברה םגו


,דיגיו ,תוצירעמה לג יתוא ףוטשי עגר דוע .עדוי ינא ,עדוי ינא
הככ ? ךל תפכא המ ,תוצירעמה ודיגי דועו .ףסכ לע רבדל הפי אל
."דבכ" יל וארקי חוניקלו .םילוכסתה תא תוקרופ ונחנא


ןוכנ .השיאל ? םילוכסת קרופו לילק המ תועדוי ןתא ,וניניב לבא
תשינש יאדו) ןכבור ,ז"כבו ;םימעפל השיאלב לקתיהל ףיכ הזש
.רירב ןדיבא הירורב לש אלו ,בומרבא יתא לש תוארוק (תשרה תורענ
.ידכב אלו


יל ןיא .המ יל תפכא אל :דיגא ינאו ? עיצמ התא המ זא :ודיגת
.םשל וא ןאכל ןכתא ןווכל הרמוי םוש


ןכל שי .שדח בצמ רצוי ןכלש (קלאע) שדחה חוכה :רמוא טושפ ינא
תא רובשיש והשמ ,ונתיא תמאב ירט גולאיד רוציל תונמדזה ןאכ
.ביהלמו הנוש ,רחא רושיג רשפאיש והשמ ,םינשיה םיסופדה


לק רתוי הברה - הז תא תוצור ןתאש חוטב שממ אל ינאש ,איה תמאהו
ונחנא ,הז תא תוצור ןתא םא לבא .(ףיכ רתוי הברה םגו) רטקל
.הנולבשה תא ופרשתש םיכחמ ,ןאכ


.תויזחה תאו
הנביל דעילל וביגה
 
 
28/1/01 11:22
השיאל תארוק :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
...בורב תקדצ


ןותיעב לטובמ אל ןמז הדבע בומרבא יתאש הדבועה דבלמ
."השיאל"
השיאל תארוקל וביגה
 
 
28/1/01 12:10
יתא :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
השוע ינאש םירבדה דחא אוה רתאה .רתאה לע ףסכ תלבקמ אל ינא
.ןתונ אלו ןמזו ףסכ יל חקול קר הזו .תלוזהו הליהקה ןעמל
יתאל וביגה
 
 
28/1/01 13:01
לטיור :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
הבוגת לש יפוי
.ךומכ םירוחב לש תובוגת ןאכ אורקל החמש ינא
לטיורל וביגה
 
 
28/1/01 15:40
ילריש :תאמ
דעיל ,בלה תא יל תממיחל הבוגתב
תמייוסמ תצבשמל ךתוא םיסינכמ םירבגש החמש תא ?לטיור ןכ
תא ,תבתוככ ךיילא םג תסחייתמ רוחב ותוא לש הבוגתה יכ)
.דואמ רזומ ,רזומ ?(תעדוי
ילרישל וביגה
 
 
28/1/01 17:56
Estee :תאמ
דעיל ,בלה תא יל תממיחל הבוגתב
דעיל לש ותבוגת תא תאצומו לטיור םע ההדזמ אקווד ינאו
חור לבא ,ולש הלימ לכ םע םיכסהל םיבייח אל .תננערמ
.יניעב םג ןח תאצומ וירבד
Esteeל וביגה
 
 
28/1/01 15:28
ירוא ןב :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
תאו טפשמ לכ יתחתינ אל .היצרופורפב יתחקל .יתינהנ .יתארק
רעשה ומכ .ןושיק םירפא לש ןוטיליפ ומכ .תבתוכה לש התוישיא
.לייו יזוע לש ירוחאה
היזח ,הז רבד הלחא .ףורשל המ ליבשב .ףורשל המל ,תויזחו
ירוא ןבל וביגה
 
 
28/1/01 17:02
יתא :תאמ
תויזח ףורשל אלל הבוגתב
לע חונל תכלוה ינא ,עגר ?לייו יזועל יתוא תיוושה !ואוו
.הנפדה ירז
יתאל וביגה
 
 
28/1/01 18:10
Estee :תאמ
תויזח ףורשל אלל הבוגתב
ישרת ?לייו יזועל האוושההמ תאמחומ תמאב תא ,הריקי יתא
תולק ררמטצהל יל


לש "ריעה"ב ולש המישר יתארק לבא ,םינש וירחא תבקוע אל)
רמא לייו יזועש ודיגת ...םהב ורית" תמויסה טרפבו .תבשה
(...דאמ לודג בצע םגו .תרומרמצ ,רומאכ ."רתומש
Esteeל וביגה
 
 
28/1/01 19:25
יתא :תאמ
תויזח ףורשל אלל הבוגתב
תרוצמ םג םיבהלתמש ולאל תכייש ינא יכ תאמחומ ינא
דימת לייו יזוע ,הזמ ץוח .ןכותהמ אקווד ואלו הביתכ
אל ."הלשממה שאר תא וחצר וב םויה" :יאר תוריל בהא
ונממ וחקל אל חטב םה זא םילחנתמה בוהא אוהש תבשוח
קופיס הז םגו םימשגתמ וירבד ונרעצל םימעפל לבא ,הארשה
יירבד הפיא יתוא ילאשת לא) .ינוידב בתוכ לכל המ
.(!דואמ ברה ירעצל ,ומשגתה םה לבא ,ומשגתה
יתאל וביגה
 
 
29/1/01 3:25
חיימשה ינוחמצה :תאמ
תויזח ףורשל אלל הבוגתב
.הבוט המשנו ןואג .םדאנבה ןואג
המכ רבכ ריעהב יורחאה רעשה תא בתוכ אוה עדוי אלש ימ
םינש
ךלמ


תא ריאהל עובש ידמ םיכישממש םידיחיה םישנאה דחא אוה
יניע
ךילע םחרמ ינא ,רתסא
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
29/1/01 3:26
חיימשה ינוחמצה :תאמ
לייו יזועל הבוגתב
יאדוש יתאל אלו esteeל יתנווכתה רתסאב םתסה ןמ
ינומכ רפוסה תא הכירעמ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
29/1/01 7:00
Estee :תאמ
תוקירתסא יתשל הבוגתב
תבשה לש "ריעה"ב ולש המישרה תא תארק םא
ול , יתייה ,הבוט המשנ אוהש בשוח התאו ,הנורחאה
תמחרמ ינא -ךלש םילימב ךל הבישמ ,תינונטק יתייה
...ךילע
אל ימצע ינא ילוא .ךילע תמחרמ תמאב אל ינא לבא
בתוכש ימב בהואמש ימ לע םחרל ידכ הבוט קיפסמ המשנ
...הככ
לייו יזוע לע עדוי התאש תויהל לוכי ,ינש דצמ
.תעדוי אל ינאש םיבוט םירבד


תומוקמב םייח םישנאש תויהל לוכי ,ישילש דצמו
.הבוט המשנ אוה והשימש תוחיכומ ולאכ םילימ םהבש
תויהל לוכי לכה
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 7:02
Estee :תאמ
יריקיל הבוגתב
רעשל תנווכתמ אל ינא , "ולש המישר"בו ,הא
...ירוחאה
Esteeל וביגה
 
 
28/1/01 15:33
ילריש :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
,םולש דעיל


תאזל םאתהבו ךכל יא .רתאב שדח שלוג התאש החינמ ינא הבוגתהמ
.תיניינע הרוצב תונעל הסנא


ימו ונחנא המ יבגל תופרוגה ךייתונקסמ תא ץרוח התאש ינפל
ונלש הייהתב רתיה ןיב םיקסועש םירמאמ אורקל ןמזומ התא ונחנא
םה רתאב םיטסקטה תיברמ עמשמ ,ישנ חיש ותוא יבגל תונבה
הבוגתל רבעמ הברה ההובג תימצע תועדומ ילעבו םייביסקלפר
.תחלשש
רערעל רוסאש תומויסקא רבד הזכ ןיאש בורל איה אצומה תדוקנ
.והכופהנ .ןהילע


קוידב התא המ לע ,וווולה ?תוננבב יטננימוד הביתכ רנא'ז
יתכירע וקב ץהוגמש םישנ ןותיע - השיאל תא חבשמ התא ?רבדמ
הביתכ רנא'ז ןאכ שיש ןועטל הפצוחה תא ךל שיו קהבומ
תובתכהמ זוחא עשת קיספ עשתו םיעשתש השאל תמועל ?יטננימוד
תוננבב ,ךתעידיל ?תוינצ''חי תובתכמ רתוי אל ןה וב תומסרפתמה
המכ קוסיע שי .ירמגל רחא ןונגסב ןהמ תחא לכו תובתכ תומסרפתמ
ןכש המ .הביתכ ןונגס תניחבמ ןהו םיאשונ תניחבמ ןה בחר רתויש
.המכ יפ תינפשוחו רתוי תזעונ םתסה ןמ איה טנרטניאב הביתכ
לפונ התא ,דוג יימ .ךמצעב תגרדתשה אל דועש הארנכ .הדוקנ
םיסנמש םישנא לש הנולבשה תנומסת - ונל תדעייש תוצבשמל
.לוב םהל בשת הירואתהש ליבשב תצבשמל רבד לכ סינכהל


שודנה ןוויכהמ אלפה הברמל האב רבדמ התא הילע ,םרזב הכילהה
.רתאל ןתיא תעגהש תועטומ דוסי תוחנהמ ,ךלש


ןה םישנש םיבשוחש םירבג שיש םצעב החיכומ קר ךלש הבוגתה
תמאב ןה...הזה קיעמה ישנה חישה םע ןהל שי המ ירה ,תומטמוטמ
ךישמהל רשפא .ייה קאפיכ ,יפוי ?םירגפמ הלאכ ונחנאש תובשוח
.האלה


רוחבה ,התא ירה .ןפעאמ יד ,רמול שי ,תאציו רקבל תאב
ןווכל הרמוי לכ ךל ןיא ,ונלש םטמוטמה חישב סאמש יביטמיטלואה
?תמאב ?ונתוא
םילוכסת קרופ המ עדוי אוה ןכ ןכ) ?םילוכסת קרופ המו ,ונ
?השאל ?המ ,ונ (תונב ןכליבשב בוט המ עדוי אוה ,נילצא
הרפסמל יל ץורא ינא וישכע .יתוא עיתפהל תחלצה ,והאוו ?תמאב
הככ .ילעב תא קופדל ברעבו םילצינש קופדל כ''חאו ,ןפ קופדל
קורפל ךיא רקיעבו ,תויחל ךירצ ךיא דמלת יתומכש השיא
.(הנונש םג ,המ לבא תולכסותמ ינאש ןבומכ החנהב) םילוכסת


אורקלו םיילענ ץולחל ,הרוחא ןעשהל ,עגרהל ןמזומ התא ,וישכע
אוצמל לוכי התא לאמש דצמ טירפתב) םויה דע ומסרפתהש תובתכ
:תואבה תובתכל וא ןויכראל תשגל וא ,(תופדעומ תובתכל םיקניל


http://bananot.com/article.html?article=58


http://bananot.com/article.html?article=86


http://bananot.com/article.html?article=185


http://bananot.com/article.html?article=180


http://bananot.com/article.html?article=123


תא דדועל םצעב האב ילמיסקמ יוטיב שפוח רשפאמ רתאהש הדבועה
תעבש ךשמב .'וכו תועיד ףילחהל ,ללכב םישנא ןיב היצקרטניאה
הברה) קיפסמ הרופו יטנגיליטניא חיש ןאכ םילהנמ ונאש םישדוחה
הדוקנה תא ונרבעש ןייצל שי (דגנ וא דעב ,תויזח ףורשל רבעמ
.אלש וא תרבצש רעפה תא םילשהל ןמזומ התא .אצמנ התא הבש


ונתיא תמאב ירט גולאיד רוציל תונמדזה ןאכ ךל שי ,ןורחא רבדו
ךל רשפאיש ,םינשיה םיסופדה תא ךל רובשיש והשמ ,(הליהקה)
רתוי ,הז תא הצור התאש החוטב אל ינא לבא .ביהלמו הנוש רושיג
תצק בבותסת ,םירחאה םירמאמה תא ארקתש הכחמ ינא ?אה ,רטקל לק
.תמכחתמה תיטסיאו'צאמה הנולבשה תא ףורשתו (אלש וא) רתאב


,החלצהב
ילריש
ילרישל וביגה
 
 
28/1/01 17:27
סודיסד :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
אל ינא ,תישאר - דעיל לש םירבדל תאזה הבוגתה יניעב הרזומ
זאמ םורופב הבתכנש הלימ לכ רחא ןויעב בקועש ימ קרש תבשוח
רורב אל םגו ,םיבתכנה םירבדל סחייתהלו ביגהל יאשר םלועמו
רמאנ אבה ,תוסחייתה קידצמש וזה הבוגתב םמוקמ ךכ לכ המ יל
תמא לש ןיערג שיש תבשוח ינא .והשמ תיביסרגא ,תונידעב
תובתכהמ רכינ קלחל ףתושמ וק שיש אוהו ,דעיל לש הבוגתב
יתולצנתהו) רערועמה ינורכז בטימלו ,יפיצפס ןפואבו ,רתאב
רפסמב (ןאכ עיפוהש גיגה לכ רחא ןויעב יתבקע אל םא שארמ
,תיחכונה הבתכב ףקתשמש ,הזה ףתושמה וקה .יתא לש היתובתכמ
,םיסחי תוכרעמב םירבגל םיוסמ תוגהנתה ראוטרפר סוחיי אוה
סוחיי ,ךדיאמ .יליטנפניאו תילאוטקלטניאו תישגר תוחנ אוהש
,ידמ קוחר ךלוה ,הזה וקהש תבשוח ינא םג .םישנל ךכמ ךפיהה
איה תיחכונה הבתכה .יביטקורטסנוק אלו ,רתי תונטשפב עוגנ
קלח התויה לשב אלא ,ומצע ינפב ךכ לכ אל ,ךכל אמגוד
,ןכ) םייתועמשמ םילדבה ןיאש תבשוח אל ינאש אל הז .לולכממ
םירבג לש תישגרה תוסחייתהב (הללכה וז ,המיכסמו תעדוי ינא
גולאידל בושח אשונ הזו ,טרפב םיסחי תוכרעמבו ללכב םישנו
ךרוצלו) ןאכ תראתמ יתאש יטרפה הרקמה תמאב םאה לבא .ןאכ
ףידעהש ליכשמו יטנגיליטניא רוחבב ןניקסעש חיננ ןוידה
תויאפוקה לכ םעו ,ול המוד ינפ לע הרובו השפיט הרוחב
הריהנ ?ףקיה תבחר העפות הזיא ןייפאמ (בלה קמועמ החילסה
תישיא ינא ?הניב תורסחו תעד תולקל םימכח םירבג לש תינומה
סחיל לש ,הזה וקה .ךכל תואמגוד הריכמ אל הבורקה יתביבסב
אל תונוכת לש םלש לולכמ םירבגה לש עירכמה בורל וא לכל
ןיינע רסוח ,תוישגר תוכרעמב ןוצר וא ןיינע רסוח ,תויניצר
םוקמ ול היה - תוישיא תולעבו תויטנגיליטניא םישנב
רזוח תצק אוה לבא ,ןחלושה לע הנושארל ולע הלאה םיאשונהשכ
אטבלו) הז תא בושחל רתומ תוחפל .האלה רובעל רשפא .ומצע לע
?ןיעב הבמוב ףוטחל ילב (ןאכ וזה הבשחמה תא
סודיסדל וביגה
 
 
28/1/01 18:03
banana :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
וילע תלפנתמ תא המ ,ותעד וז .וישכע ונתוא תסרה ,ילריש
ביבס תוקקלתה הברה שי ,תויעב הברה םג שי "תוננב"ל ?הככ
ירחא -וישכעו ,םזינימפ -ודואיספ הברה , םירבג-םיביגמ
שי המ ...תיתרוקיב הייאר תיוז אטיבש ימ לע הככ תלפנתהש
ףיסוהל
bananaל וביגה
 
 
29/1/01 3:19
חיימשה ינוחמצה :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
?תצפוק תא המ תאו
ילריש תקדוצ
םיאבה םיכורב בתכמ ול הנתנ כהס
?הזכ יתלביק אל ינא המל


.תובוגתהמ קלחב ןה תונבב תודיחיה תויעבה ?תוננבב תויעב
דירטה הז .תוכושח תוינמי תובוגת תצק ןאכ אורקל יל אצי
םילוכי תוינמוה-יטנא ךכ לכ תועד םע םישנאו ינאש יתוא
.רתא ותואב אצמהל
הככ יכישמת !רתא הלחא .ילריש הל יבישקת לא הזמוח
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
29/1/01 7:09
Estee :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
רבד שי .תוינמוה יטנא תוינלאמש תועיד ןאכ יתארק ינאו
!ךמצעל ראת ?ןורומיסקוא אל הז ?הזכ


ןאכ םיבתוכש םינייוצמ םישנא ןומהל תנווכתמ אל ינאו
המ םיניבמ אלש ,םיינש וא דחאל קר אלא ,לאמש םיבשוחו
הז המ םיניבמ אל םגו (דאמ תדבכמ ינאש) יתימא לאמש הז
,תוינמוה


ןורחאמ תוחפ אל "רחא"ה תאנשב עוגנ םהלש לאמשהש
ןורחאש הפיא .רחא "רחא"ב רבודמש קר ,םיכושחה םינמיה
.םיסודו םינמי םיאנוש םה ,םיברע אנוש םיכושחה םינמיה
.םדא תאניש התוא ,תרדא יונישב תרבגה התוא
לאמש" : םהל ארוק רקיה יתימאה יברעה דמחאש ומכ וא
."קלאע
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 12:35
יתא :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
תועשב הרע השוע תא המ ,ידיגת ?רקובב עבשב ,יתוחא
אל) יביל בוהא ומכ "שיטפ"המ תרזוח תאש וא ?ולאכ
...םראפ רפוסב תרמשמל הדובעל תמק רבכ תאש וא (טקפדה
!הצירעמו תבהוא ...רחא דרשמב וא
יתאל וביגה
 
 
29/1/01 12:47
Estee :תאמ
...לבא תינתעד תויהל רדסבל הבוגתב
(-: ןבומכ םראפ רפוסב תרמשמ
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 15:51
יתא :תאמ
...לבא תינתעד תויהל רדסבל הבוגתב
הדירומ ינא ,תא וז םא ,בוט ?תעלותה תא תאז ,הא
עצבמב רכמנה ןועבוכה תא תרמוא תאז) עבוכה תא
.םכייחמ תקלתסמו (םירשעו לקשב הרשע לש םיהדמ
יתאל וביגה
 
 
29/1/01 21:44
Estee :תאמ
...לבא תינתעד תויהל רדסבל הבוגתב
,המכח תמאב הרוחב רותב ,הריקי יתא ידיגת
לכ ךתעדל הז המ ...םראפרפוסל רשק ילב וישכעו
?ןורחאה ןמזב וב ףצומ הזה רתאהש הזה בל עורה
והשימ םאו .םישנאל שי המ .הככ היה דימת אל הז
ללגב וישכע בוש ילע לפנתי יב "םיבהואמ"המ
...םצעב הנשמ הז המ ...הז
Esteeל וביגה
 
 
30/1/01 18:01
יתא :תאמ
...יתא יתאל הבוגתב
תודיריה תא אורקל ךל העיצמ ינא .ךתוא יבזיע
.תויצרופורפל סנכהלו יילע
יתאל וביגה
 
 
28/1/01 18:59
Estee :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
םירמאמב היתובוגתו הירמאמ ??? ןמסדנל ילינ המלענ ןאל
!םייניע יריאמ ויה תוננב לש םינושארה
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 6:05
תחרפת :תאמ
דאמ הבושח הלאשל הבוגתב
לכ םימרקו םידגב יל רוכמלו טטרחל ךישמהל הלוכי ןמסדנל
ריעהב עובש
.םש הנממ יל קיפסמ טלחהב
הדות


לש היתועיגנ םע תוועמ טסיווט לבקמ תצק ונלש ישנה חכה
- (ןדומ הנד לש תינכותל תבתוכ התייה םכריכזהל) ןמסדנל
יאניקנשה וטגב ראשיש .הזה דנרטה םע יד
ןאכ ותוא הכירצ אל
םג םינויז לע רבדל .ןיינע הזמ ושע המ הניבמ אל ינא ללכב
.הלוכי ינא


אלש תא תאז .ךתומכש תילקידר תיטסינימפ תינמי .יתסא תאו
?ןוכנ ,םיברעה ונינכשל ךתאנש לע ןאכ יתארקש יתיעט
דימת ךיתועד תא המיאתמ תא םג ,םיקינס"שה ומכ קוידב
היציזופואל


הזמ סאבתי אל יברה ?ןללוצל ךירדמב תבתכש תא תייה אל תאז
םזנימפה ?הז תא תבהוא תא ךיא קוידב עדוי רבכ אוהש וא
בוט ךכ לכ יל חירמ אל ךלש
תחרפתל וביגה
 
 
29/1/01 7:17
Estee :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
םוש יב ןיא (תא ימ תעדוי ינאו) .יתריקי ירמגל תיעט
ןויצ ךל שי ,ירבדמ תנבה הככ םאו ,ךפיהל ,םיברעל האנש
הככ ןיבהל ךל ומרגש תומוקמל ירזיח .ארקנה תנבהב לשכנ
בוש םתוא יאריקו
.הלאכ תויוטש תבתוכ תאש ינפל


ןפואב םישנא םא .היתד ימצעל תארוק אל ללכב ינא ,תינש
םיאשונ יבגל ילש תויתפכאה וא ילש עדיה תא םישרפמ עובק
קסע הז ,םהלש םיפיטואירטסל המיאתמש ךרדב םימייוסמ
ךל יתמרתש הוקמ -ןללוצל ךירדמה יבגלו .ילש אלו םהלש
בדנל החמש דימת ינא ,תילקידר תיטסינימפ רותב .והשמ
.רשוא םישנל םורגל לוכיש עדימ
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 20:08
תחרפת :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
חקל ,ינא ימ תעדוי ינא םג .ינא ימ תעדוי תאש החמש
.םינש ןומה יל
ינאו ,םירחא םיפד לעמ ירבד תא תארוק תאש החינמ ינא
אל ינא םא ישיא ןפואב הז תא יחקת לא לבא ,החמש
ךכ לכ אל םג ,םיכישממ םירבדהש ךיאו ,ךתוא הריכמ
אלפומה רתאב םיהושה םיבוטה ידידימ המכ א"ד .הצור
.םיטיידל םישאונ םיליימיא ךממ ולביקש ונעט הזה
םא .רבג םיגישמ אל הככ ?יתסא הצוחל תא ךכ ידכ דע
.םיפיט המכ ךל בדנל הנכומ ינא יצרת


תינמי (הנימאמש ,תיתימא) היתד תויהל ,וניינעל וישכע
ראשו) ינאש ךיא תוחפל .םיגשומב הריתס וז תיטסנימפו
בוצחל יקיספתש יאדכ .ולאה םיחנומה תא םישפות (םלועה
דע הניבמ שממ אל הארנכ תאש םילמס ינימ לכ ךלגד לע
תרשעמ קלח הז למס ךל השעת לא םגש יתבשח) ףוסה
.(ןוכנ הז תא תשרפמ אל ינא הארנכ לבא ,תורבדה
95% ךרעב לבא ,הזל תעדומ תא םא תעדוי אל ינא ,יתסא
לבא ,םיילמיס םיינמי המכ שי .םינלאמש םה תרושקתהמ
אלו .םיליעגמ שממ םישנא אל ןיידע םה הארנכ יכ םש םה
.ידכב
לש םינוש םיגוסב הנומא לש םוקמ ךותמ רוציל רשפא יא
בשוח תא םא תיטסינימפ תויהל רשפא יא םג .םישנא
י"אב ןימאהל וא ךממ תותוחנ (אמגודל) תויברע םישנש
לארשי ץרא ללכב .רחא םדא לש תויוכז ןובשח לע המלשה
?המלו הז הפיא טילחה קוידב ימ המלשה


אצי ילוא ,ןאכ ךמצע תא "קוושל" הסנמ תאש החמש ינא
תרייטצמ תא .קפסב ינא יכ םא .טייד והשזיא הזמ ךל
אוהש םילמס ולגד לע טרוחה ,ידמל בולע םדאכ ייניעב
אוה המכ לכל תוארהל "חוכ"ב שממ הסנמו ,ןיבמ אל
.ידמל הרורבו הקומע תימינפ הריתס ךותמ ,רדסב
יתייה הנאסאפיו לע םג .יאדכ .יתסא ,שפנ ןובשח ישעת
תוארל יל לבח שממש תוילילש תנרוק ךכ לכ תא .הצילממ
?ער ךל השע ךכ לכ ימ .הז תא
תחרפתל וביגה
 
 
29/1/01 21:23
Estee :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
םעפמ רתוי ןאכ יתבתכ רבכ ינא ,הדבכנה יתריבג
םייח ךרדו םלוע תסיפתב קיזחהל יאשר םדא לכש ,תחא
.ומצעל קר תקמונמו ולשמ תיטרפ היצאירו איהש
ינאש המב ןימאהל תיאשרו תיטרקומד הנידמב היח ינא
ףא לש רושיא הכירצ אלו ,הנומאל יוארכ ןוכנל תאצומ
.ךכ לע דחא
םע דדומתהל תורשפא ךל ןיא ןיחומ תורצ לשבש יל רצ
תויפיטואירטסה תוסיפתל םימיאתמ אלש םיבכרומ םישנא
םייחטש םיגולטקל םיאתהל הלוכי אל ינאש יל רצ .ךלש
וא יתד ינמי התאש וא -הקיטילופופ לש לנאפה לייטס
בטיה יננובתת םא ...ש וא ש וא ינוליח ינלאמש התאש
םפוגב םיכייש וזה הנידמב םישנאה בורש יארת ,ךביבס
.תחא תיפיטואירטס הריגממ רתויל םשפנבו
,ירבד לע גלדל תנמזומ תא יתוא אורקל ךל אב אל םא
.םהמ םלעתהל טושפ
גשומ יל ןיא ,הריקי ,םיילאוטריו םיטוטרילפל רשקבו
םיבר לע םירופיס ללש יקיחב שי לבא ,המ ךל רפיס ימ
ףא ףתשל היוזב הנווכ םוש יל ןיאו ,ןאכ םישלוגה ןמ
וניתשמ ימ םא .םיעלקה ירוחאמ םירוקש םירבדב דחא
יסנ .תא קר וז ,הזה הרקמב םימחר ררועל היושע
,יפלכ תודגנתה וזכ ךלצא ררועמ המ ךמצע םע קודבל
...רישי ןפואב "תחרפת" םע יתחחוש אל םלועמ ירהש
תילאוטריוה תומדה תא רמולכ ?יתוא לכעל ךל השק
הובג ףס שרוד הז ?ידמ תבכרומ איה ?ןאכ הגיצמ ינאש
רצה ךמלועב אנ יראשיה .יל רצ ?תונלבוס לש ידמ
.ךשפנ תוואכ קוחרמ ינממ גייתסהל תיאשר תא ,רורבהו
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 22:24
Estee :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
ךכ לכ םירבד בותכל תססהמ אלש, תחרפת תרבג ללכבו
ינא קרש ךל המדנ םא ,םינגוה אל ךכ לכו םיער
הילשא ךמצע תא הלשמ ןבומכ תא ...תא ימ תעדוי
.תובילע וזיא .ידמ הקותמ
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 23:25
תחרפת :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
תוהזל רשקב תספספמ תצק תאש יל המדנ המ םושמ
.בושח אל לבא ,ילש


אל םג ,דחא ףא לע ער והשמ יתרמאש תבשוח אל
.ךילע
.יתיארש המ יתרמא לכה ךסב


.םישנא ינימ לכ לע תכלכלמו תלזלזמש איה וז תא
.ינא אל
תיבב רגש ימ :טפשמה תא הריכמ תאש הווקמ ינא
םינבא קורזי אלש תיכוכז
תחרפתל וביגה
 
 
30/1/01 8:32
Estee :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
יל ןיא (?הררחל תירבעה הלימה) תחרפת תרבג
ימו ,םיליימיא הזיא לע המ ךל רפיס ימ גשומ
קר .םינושמו םינוש םירופיס ןאכ ילע ץיפמ
גניטואאב רבודמ ירה ,ןוכנ היה תבתכש המ םאש
הזש ,םדא ןב לש םייטרפ םייח תפישח ,ירטסיה
קידצמש ןאכ הריבסה רבכ ילרישש דיחיה רבדה
.רזנוצמ הז תא השועש ימו ,הרוזנצ
שוקשק אלא גניטואא אל ללכב הז תבתכש המש קר
אלה רובידה תא רוצעל ךממ תשקבמ ינאו ,ץלפומ
לע םולכ-םוש תעדוי אל תא .וניניב הזה םיענ
תשפחמ אל יאדובו יאדוב ינאו ,םייטרפה ייח
וניתשל הבוט ישעת ,רוציקב .דחא ףא וישכע
הנושאר ןאכ יתינפ ינא אל ,ינממ ידרתו
."תחרפת"ל
Esteeל וביגה
 
 
30/1/01 3:45
וג_ידניא :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
.תחרפת ,ךירבד ארקמל יב רבעש המ הז
םדא חלוש ימל ךקסע הזש תבשוח אל ינא ,תישאר
הארנכ) םיבוטה ךידידי םגו .םנכות המו םיבתכמ
תא תצק דבכל ודמליש בטומ (ריזחה לצא ריזרזה ךלהש
אל וא ויה םא הנשמ אל ללכב הזו .םדא לש ותויטרפ
יל ןיאש ,ךכ לכ רעוכמ הז - ולאכש םיליימיא ויה
.ךמצעב תנבה אל םא ריבסהל םילימ
לשב םדא תישיא ףיקתהל ילע לבוקמ אל הז ,תינש
וז .תויטילופה ויתועד תא עיבהל זעמ אוהש הדבועה
,תינלאמש ינא ,ןכו .תויפ תמיתס לש הכושח הרוצ דוע
יתארקש ןייצל תביח ינא לבא ,תינוציק יד וליפא
םדא תבהאו םזינמוה תוחפ אל יתסא לש היתובוגתב
.םינמיו םינלאמש ,םירחא לש םהיתובוגתב רשאמ
וג_ידניאל וביגה
 
 
29/1/01 7:23
Estee :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
ינוגראב הליעפ ינא ןהבש םינשב , ינא -הנורחא הרעהו
ידכש תובשוחש תובר תוילארשי שוגפל יל אצי רבכ ,םישנ
תינוליחל דיימ ךופהל הכירצ תא הרשכ תיטסינימפ תויהל
....תינלאמש
םיסנכמ דוכילה לש תסנכ תורבח ופיעה ןה םייתניבו
אל םהילא ועיגהש תויתד םישנש וגאד םגו ,םייטסינימפ
שי -ךתעידיל זא .קפס םוש ילב ,ינמוה דאמ .רוזחל וצרי
םהבש תומוקמב ללכבו ,בלבלמו חרופ ,לארשיב יתד םזינימפ
תויעב תויופידעה רדס שארב םימש ,םישנל גואדל םישקבמ
.יתד וא יטילופ עקר לע םזיבונסב םיקוסע אלו ,םישנ לש
יתחמצ יכ בטיה הריכמ ינאש םלועל רושק הז לכ ,רומאכו
.םויה היתד ימצעל תארוק אל ימצע ינא לבא ,וב
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 11:36
תיטסינגלב :תאמ
הבושח שממ אל הלאשל הבוגתב
ייד , םיברע תאנוש יתסאש תקסה הפיאמ הניבמ אל ינא
... הומת
םייניעה יריאמ םירבדהמ הברה תא תארק תאב אל םתסה ןמ
.תבתוכ יתסאש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
29/1/01 20:14
תחרפת :תאמ
דובכה לכ םע , תחרפתל הבוגתב
.הלש םירבד יתארק אקווד
.יל םרצ דאמ בורה .טעמ אל ןאכ תבתוכ איה
וצפקת םיעגושמ"ב הלש תויואטבתהה תא המגודל יארת
.לאמשה תמשא אוה ןיבר חצר - "גגהמ
.תמאב ונ
תחרפתל וביגה
 
 
29/1/01 21:14
Estee :תאמ
דובכה לכ םע , תיטסינגלבל הבוגתב
.ינעמל אלו .ףוחד .ארקנה תנבה .תירבע דומלל יכל
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 23:31
תחרפת :תאמ
יובאו יואל הבוגתב
תוחפל יאדכ זא ,יתוא בילעהל ךישמהל הצור תא םא
לש המרל עיגה שממ הז יכ ,ןיינעל םירבד ידיגתש
'א התיכ


יתרמא כ"הס ?ער והשמ ךל יתישע ?יב תמחלנ תא המל
.תבתכ תאש ןאכ יתארקש המ
"חלש"ה רותפכ לע תצחול תאש ינפל ךל העיצמ יתייה
תבתוכ תאש המ תא בוש אורקלו תומישנ המכ תחקל


?בירל םיטונ םישנא ךתיא אקוודש רזומ ךל הארנ אל
?םיביר ןאכ תרחרחמש תא תאז ילוא
.תוחורה תעגרהל םיעצמא אוצמל ךל העיצמ יתייה
?ףפועמ חיטשל ירבעת ילוא אטאטמ לע בכרל םוקמב
ןויסנמ .םימיענ רתוי הברה םייחה תא ךל השעי הז
.תרמוא ינא
תחרפתל וביגה
 
 
30/1/01 0:13
Estee :תאמ
יובאו יואל הבוגתב
ךיילא התנפוה אלש תיללכ הלאש יתלאש ינא ,תרבג
ליחתהל תטלחה תאו ,ןמסדנל ילינ לע ללכב
תוחפל םינגוה תויהל יאדכ זא ... יב חלתשהל
.םירבדה רדס יבגל
Esteeל וביגה
 
 
29/1/01 2:00
קלע לכימ :תאמ
? ער כ''כ המל ,בוט כ''כ םאל הבוגתב
יתחרט אל לבא ,השולש םיימוי ינפל הנושארל רמאמה תא יתארק
תרוקיבל יתא לש ההומתה התבוגת חכונ יתממוקתהש םגה ביגהל
םהלתמ והשמ וא "המקנ עסמ ידגנ םילהנמ" הבתכש םירבדה לע
ינא .יתיאר אל חטב היצקארטניאל יתימא ןוצר .המוד הומתו
השאה תימדת"ו ,"םיקוחצ"ה תדאספ לכ ירחאמש םשורה תחת ללכב
באוכ ,רחא דבור שי "המצע תושרב תדמועהו תררחושמהו הקזחה
תובוגת רציית קר וילא סחיב רמאתש הלימ לכ ,ס'עפאש ,עוגפו
המצעב םהב תעגל הכירצש ימ דוע לכ ,תופסונ תופקות תוננוגתמ
וזש המכ ,יואו) .היגליווירפה תא המצעל השרת אל
.(רחא ןוידל ןינע רבכ הז לבא .היגליווירפ


חטבו ,תובוגתה ןיב יתפרפיר םעפל םעפמ קרו יל יתקתש הככו
תדמע ,תאז לכב .ךלש הבוגתה אלמלא דוע תקתוש יתייה
...תכרעמה


אל .תודגנתמ תובוגת הברה ררוע הזה רמאמה ידכב אל ...יארת
תשפחמו ,וילע תטרחתמ רבכ המצע תבתוכה וליפאש יל המדנ ידכב
."םיפסונ םימשא" הזמ הטמל


והשמ יתבתכ "עודיה בידנ"ל הבוגתב ,תועובש השולשכ ינפל
,ראות ייוניכ תדמצה ,םירבג לש גויתה תונגבו תויניצה תונגב
הזש הלגמ ינא ,"סאמנ" תשוחת יב ףיצה הז .ולאה תוללכהה לכו
םירמאמהש הזמ הלעמל הבתכ הלה .תורחא הברה דוע לע סאמנ
לש ץמש המצעב הלגמ איהש םעפ לכב .ןיוצמ התוא םיתרשמ ולאה
."תוקנל ,תוקנל" המצעל תרמוא איה ,הלאה "םיגוית"ל החירב
תוננבב םימיוסמ םירמאמש תועובש רפסמ ינפל הרבחל יתרמא ינא
לש ףוקיש ןמ .המ תושעל אל ךיא .ןיוצמ ירובע םידבוע
,יניעב םייחטש ךכ לכ םהש תויתבשחמ תוינבתו ןונגס אוהשזיא
.םהב ףתתשהל וא הלועפ םתיא ףתשלמ הלדח ינאש ,ילע םיסואמו
אשונב יזנכשא הנולא לצא המלש וידר תינכות יניאורת יכלו)
הלימה תא תחא םעפ וליפא דיגהל ילב םייגולותימה םיסקאה
((:...תלמגנה לש הייח םה םישק ,םישק ."קאינמ"


תוקולחו "םוהילע"ה רנא'ז .וישכע הזכ רנא'ז שי ,טלחהב ,ןכ
שממ ,תוננבב קר אל .הגנמ םישנו םילבגומ םירבגל תויטמכס
לש םינושארה םידומעה םישימח תא ישוקב יתדרש עובשה קר ,אל
םימעפל לבא ,רבד ותואמ דוע אוהש שדח רפס ,"ררוסה ףוליא"
ענומו הליער הריפסומטא רצוי הזה ןונגסה .תוננבב םג
רוחב אבו .המוח םינוב קר הככ .ינימ ןיב גולאיד הליחתכלמ
,גולאיד אל הז ,תמאב רבדל רשפא יא הככ ,ולה ,ולה" רמואו
תוננב לש תוארוק ןתא" רמוא אוה דועו "יטקלפ םושיא בתכ הז
?הככו ,הזה רתאה תובתוכמ קיזחמ אוהש זמורו "השאל לש אלו
?םיננוצ לש תחלקמ


.ול עיגה אל שממ .ול עיגה אל


רנא'זה םא םיבשוח תושעל בוט ןמז הזיא הז ,תבשוח ינא ,םגו
ץוחנ "םתומדל םיווקו תישנה המואה יביוא" הזה דנרטהו ,הזה
ךרדב ,יהשימ וא והשימ לצא ,והשמ םדקמ אוה םאהו ,ללכב
םוקמב "הבהא רופיס - םיבהוא" הזה סומכה דוסה חונעפל
."תודרשה רופיס - םיאנוש"
קלע לכימל וביגה
 
 
29/1/01 12:15
תישונאה :תאמ
...המוח םינוב קר הככל הבוגתב
ךייתפש לע ךויח תולעל םירומא וללה םירמאמה ,תנבה אל םא
.םייחה ייגיגה תא ךממ איצוהל אלו


.הלודגה ריעהו סקס לש ןורחאה קרפה ןרקוה הלילב לומתא


אל ,אלו תוהדזה לש םינופלט יתא םע יתפלחה קרפה לכ ךשמב
טושפ וניארש הממ ונעגפנ
. ו - נ - ה - נ


?תולכסותמ הכ ןה םג ?המ זא


.ינהת ,הבובח ,ינהת


ילב "לוכסת"ה תא איצוהל ןתינ ובש דחא םוקמ שיש לזמ
.דחא ףאב תמאב עוגפל
תישונאהל וביגה
 
 
29/1/01 15:55
יתא :תאמ
...המוח םינוב קר הככל הבוגתב
ותוא יתבתכ אלש תרעטצמ ינא .ותוא יתבתכש תרעטצמ אל ינא
.םדוק
יתאל וביגה
 
28/1/01 16:27
הנביל דעיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:קדוהמו רודס הנבמב ,תובוגת המכ קר ,ילש המשנ ,ילריש


תויהל חונ םימעפל .ביגמ דימת אל ,טושפ .חיטב אלו שדח אל .א
ןה .ןהל רז הזכ םייח ןונגסש ,הארנכ ,םישנ שי .דצהמ טקשה הפוצה
.עמשיהל ,ביגהל ,רבדל תובייח
יל ינעת לא .ךכ בשוח תמאב אל ינא .תכייוחמ הציקע םתס ,יבזע
.וליפא


םישנו .והז ,תויטנגליטניא ...יטניא ...יטניא םישנ בהוא ינא .ב
יתדמע המ תוניבמ ויה ,תמדוקה יתבוגת ארקמל ,תויטנגיליטניא
דמחומ ? דוע ימ תאו ,ןכ ? השאל תא חבשמ ינא ."השאל"ל סחיב
? השוניפ וטסוגוא ? ןאלחד


;תינוריא םג םא ,הטקשו הדודמ התיה יתא לש רמאמל ילש הבוגתה .ג
יבצוח םימואנ וליא ,הפונת וזיא ,טהל הזיא - ךלש ךתבוגת לבא
,קארע יקובקבל לעפמב םידבועה דעו ר"וי תויהל םעפ תבשח ! תובהל
תמחמ הצקומ ...הפצוחה תא ךל שי ...ווולה" ? הזכ והשמ וא
תועבצאה .תחא הקספב הז לכו - "תגרדתשה אל דוע ...סואימ
.הנילצית תודילקמה


םיטקונ הפ םירמאמ המכו המכ :יתרמאש המ ירוחאמ דמוע ןיידע ינא
םג רשיו) תומטמוטמ םיבהוא םירבג :יטאמגוד דואמ יתבשחמ וקב
התוא םיקחשמ םה ,(תויטנגיליטניאמ םידחפמ םה :תשקבתמה הנקסמה
םתיא קחשל ךירצ ,(הטומרש תא זא יכ) םתיא ליחתהל רוסא ,םיבידנ
תואמגודה) יתא לע הבוטה ןוימידה דיכ ,הנהכו הנהכ דעו ,םיקחשמ
לצא םג תועיפומ תומוד תואמגוד לבא ,הלש םירמאממ ןלוכ תוחוקל
.(תורחא תובתוכ
:הפה תא ונל תומתוס ןתא ,קירבמ יטקט ךלהמב ? הפי יכה המו
,"...ש ,הווש יד אקווד ,דחא רבג שי 'אל-םלועל ץרא'בש יל עודי"
םירבגה ראש ,ןבומכ ,לבא .תימויה הנולבשל הזיתיטנאה האב ןאכו
. - םה


? םירגפמ ? םינטק םידלי ? המיז יפוטש ? תולבנ ? םה המ ,תמאבו
? דדולקניא םיציצ ,םיעוצעצ לע םילוח ? היססבואב םייתורחת
.וקיתחס .החותפ הז-המ הבישח ,יעמ'צ
רבכ תושלוג (אל ללכב) ולאה תונולבש-אלהש ,הפיש המו
לבא - ןיזה ךרואל דיה ףכ ןיב המאתה :תיגולויזיפ היגולופורתנאל
,עיפוה הז הפיא .םגדמה תצובקל ץוחמ םה ,םיקאריע לצא אל
? ר'צרסיר בירעמב וא ,תועידי קיפיטנייסב


:רמול יתאבש המ תא יפוי תוחיכומ ולאה תואמגודהש בשוח ינא
םיסקמ םדא םג םתסה ןמו ,ףוריטב תרשכומ תבתוכ) יתא לש הבישחהש
,םיבוט םישנא הברה לש ומכ ,(הפונחב יתוא םישאהל אל אנו -
.הקיעמו השבע ,רמול ךיא ,תצק תויתינבתב העוגנ


תא ,ןחלושה לע יל תראשהש הרו'גה תפרפר דיל ,הככ ,חוניקל
רוחבה ,התא ירה .ןפעמ יד ,רמול שי ,תאציו ,רקבל תאב" :תבתוכ
.והילוכו והילוכו ,"ונלש םטמוטמה חישב סאמש יביטמיטלואה


,ילדניירפ רזוי יכהו ,ירבח יכה םוקמהמ יתבתכ ,ינויע ,ינאו
."םשל וא ןאכל ןכתא ןווכל הרמוי םוש יל ןיא" :םלועב קוחא יכהו
.יתנוטק :ףיסוהל יל ישרתו


ירוהרהמ ןתוא איצממ אל ינאו ,יתריקי ,תומודק תועיד ןאכ שי זא
.ילש תומדקומה יתועד ךותמ ,הזמ עורג ,וא - יביל


,ףוסה דע אורקל בושח שממ אל ,הירוטירטה לע ןגהל ליבשב לבא
רועישהמ ךותחנ ואוב ,ללכבו ,בושח אל אוה םג קיודמה ןכותהו
.ולאה תומהבה ,םינבל םייניע השענו ,םיל ךלנ ,ארקנה תנבהב
.הבע הז-המ שי םיקרוטלש יתעמש
הנביל דעילל וביגה
 
 
28/1/01 23:53
לטיור :תאמ
.תובגה יל ופרשנ טעמכ .דקוי םעז ...ואוול הבוגתב
התיהש ןיזה תמיש רסוח ללגב קר ,יתבהא ךלש הנושארה הבוגתה תא
טלחהב ינא :תרוקיב םהילע תרבעהש םירבדהמ קלח םע יתמכסה .הב
ינא ,"יגיסה" לייטס תומטסופ םישפחמ םירוחבה לכ אלש המיכסמ
חיש רצוי (םש תמאב אוה ,בייב ,קלע אלו)שדחה חוכהש המיכסמ
ןיזגמ םושב אצמת אלש יביטנרטלא יתוברת
הל תרמוא ינא ןמזה לכ .ילש אמא לאשת)יתמגמ-יתנפוא-ישנ
יתבהא .("תוננב לש תובתכ ךל סיפדא ינא ,"השיאל" תא יבזעת"
בותכתש יירבד ירוחאמ תדמוע טלחהב ינאו ,ךלש חלוקה ןונגסה תא
.רתוי ןאכ


גולאיד רוציל האלפנ תונמדזה ןאכ שי יכ ךתנחבהב קדוצ התא
ןיב לדבה שי ,לבא .דחאכ םינימה ינש תא ליכשמו ןונש ,ןיינעמ
והשמ יל ונת ,המוח םינוב אל הככ" דיגהלו "דצה ןמ תופצל"
ןמ ילרגטניא קלח ךופהלו ןאכל סנכהל ןיבו ,רטקלו "הנוש
.גולאידה


הפב המויקב הדונ שממ אל םא םג ,תמיוסמ הנולבשב םייח ונלוכ
ךל שיש םירבדה ולא םא ,תמיוסמ הנולבשב ןאכ עוקת התא םג .אלמ
.ילריש לש הירבדל הבוגתב רמול
לצא תונשנו תורזוח תונולבש ועיקוה ןאכ םיבר םירמאמ אקווד
םירהל תנמ לע רגירטכ םילעופ ןאכ םירמאמה ,ןכאו ,םינימה ינש
רפסמ ינפל רמאמ ןאכ יתבתכ ימצעב ינא .רחא וא הז אשונב ןויד
הארמל תדגוסש הרבח לומ הנמש הרוחבכ יתולהנתהב קסעש תועובש
התא - http://bananot.com/article.html?article=202הזרה
ךתוא התנפה ילרישש םירחא םירמאמב אורקלו ,ץיצהל ןמזומ
אלש תועיד תווחל בחר םוקמ שי ,"תוננב"ב ,ןאכ אקוודש ,םהילא
ץירשהל ,ןתחתהל תוצור קרש תודודר סעק'צק וניתויהל תורושק
.דואמ רסח היה תישיא ילש ,רבד .יסלפימ תלת תיבב רוגלו
לטיורל וביגה
 
 
29/1/01 10:38
הנביל דעיל :תאמ
בייב ,ןאכ דעל הבוגתב
,לטיור


הינשה - ילש תובוגתה ןיב ישממ לדבה האור אל ינא ,תישאר
.הנושארה לש הרהבה איה


ביגא אבהלש ךחיטבהל ינירה ,דנמיד ראלויפופ ייב ,תינש
לבא .ימצע לשמ םירמאמ םוזא - םיימש ומוש - םג ילואו ,רתוי
.יתומכש עזעזמ הבלי'צ חראל הצרת ילריש םא קר


קר דעונ "קלאע"הו) שדחה ישנה חוכה :ןיבהל בושח ,תישילש
המכ - אוה ,(תוצצופמה םילימה ןולבמ ריוואה תא איצוהל ידכ
המכ ,ותוא םיחקול ןאל ,ותיא םישוע המ .ישנ חוכ - עיתפמ
.ונחנא אל .ןהילע תונעל תוכירצ ןתאש תולאש ולא - ךיאו המל


ןכלש ןימה תא רידגהל :תימעפ-דח תוכז ןכידיב הלפנ ,תונב
.רטקל יתאב אלו ,הז תא תושעל ךיא ןכל דיגהל יתאב אל .שדחמ
ירה ,הזה חוכה תא תוחקול ןתא םשל םא :רמול קר יתאב
.הרידנ תונמדזה וספספת תמאבש
ומכ יתבתכ :ךפיהל .ןגרנ היה אל םירבדה ובתכנ ונממש םוקמה
,שופיחה תחלשמ תא האור ,דדוב יא לע דמועש דובא הזיא
ינא ! ןאכ ינא ! הלאמש תצק םיטוס םתא ,ה'רבח ,ולה :קעוצו
! ןאכ


:הבוגת ןכל ךוסחל יל ושרתו)
תושעל תוכירצ ונחנא המו ,שדח חוכ ונל שי :בל ומיש ,תונב
.וכוכוכו וכוכו וכו ,עזעזמ הז ןיאה ! םתוא שפחל ? ותיא
הרדגהל יתנוויכ אל ,וז יתרופאטמב ,הרקי תבתוכ ,ןכבו
יסחי ביכרמל קר אלא ,ישנה ןימה לש זוזעה תאלמו תשדחתמה
רפסמה תא ההזמ הניא תכרעמה .ירבגה ןימה םע ולש ןילמוגה
.(םולשו הדות .תגייחש


סוחיי לש םיוסמ וק ןאכ שיש הרמאשכ ,הפי הרידגה סודיסד
תישגר תוחנ אוהש ,םירבגל םיוסמ תוגהנתה ראוטרפר
,המידק דחא דעצ הז תא החקל ,קלע-לכימ האב .תילאוטקלטניאו
:םלועב רורב יכה הרמאו


גולאיד הליחתכלמ ענומו הליער הריפסומטא רצוי הזה ןונגסה"
."םינימה ןיב


רוחש אל םה םייחה .ןוכנ ? הזכ הפ לכה אלש יל תרמוא תא זא
הביצהש ,היצפסנוק ךותב דואמ קזח בשוי תוננב לבא .ןבל
הלואגל הדיחיה ךרדכ ירבגה ןימה תבילצ תא המצעל
.תילאירדנ'ג


.לבח ךכ-לכ ,לבחו
הנביל דעילל וביגה
 
 
29/1/01 11:25
לטיור :תאמ
הבירחנ דוסי ידע ירבג םלועל הבוגתב
.ךתעד תא יל הריהבה טלחהב ,היינשה ךתבוגתב תאבהש הרהבהה
.תרוקיבל םוקמ שיש תבשוחו התוא תדבכמ טלחהב ינא


.תוננב לש היצפסנוקה יבגל ךתיא המיכסמ אל ינא ,ןיידע
םירבד הברה דיגהל וזעה אלש ,םירחא םישנ ירתא הריכמ ינא
בחר ןאכ םינודינה םיאשונה ןווגמ .ןאכ םירמאנש
,םזינימפ ,הריירק ,םיסחי תוכרעמ ,הקיטילופ)דואמ
,הנפוא ,עונלוקו ןורטאית ,תורפס תורוקיב ,ץראלצוח
לע ןויצל םייואר תובתוכהו םיבתוכה ,(וכווכווכו תונכרת
תמיוסמ תוביוחמ ךותמ תמאב םיבתוכש ,רתאל םהלש המורתה
חורמ קלח םע המיכסמ אל םעפל םעפמ ,ינא םג .השדח החישל
ןיא ילש תוארל לוכי התא .םירמאמב ןאכ םירמאנה םירבדה
.ול עיגמש תבשוח ינאש ימל הסועכ תרוקיב תתל היעב
האר ,יב ורעבש םיניינעב לאמש לעו ןימי לע ןאכ יתחלתשה
יתא לש םירמאמ וא ,קטייהב םישנ לע ודיע לש רמאמה תמגוד
,ודיע תא גציימ ודיע .םתעד וז לבא .דרא ןיראקו בומרבא
ינאש ומכ קוידב .יתא תא תגצימ יתאו ןירק תא תגצימ ןיראק
לכש ךירצמש יביטקלוק חור ךלה הזיא אלו ,ימצע תא תגצימ
לע יתפטח ילש רמאמב .ץוביק אל הז הפ .יתיא םיכסי םלועה
יתאצמ ,תאז לכבו .לאמש לעו ןימי לע (תחתה לע םגו)שארה
.תרחא וא וז הבוגתל תיניינע ביגהל ןוכנל
רתאב םירמאמה לכש המיכסמ אל ינאו ,ןבל-רוחש אל םה םייחה
,ומצעשכל ךרובמה)ירבגה ןימה תבלצה תרטמ תא םמצעל וביצה
.(םירקמה בורב תויניינע תובוגת םגו םירמאמ םג-ןאכ בתוכו,ישיא ןפואב ,ינא .ןנערמו ינשדח אוה ןאכ םזילרולפה
םיחוכיו .םירבד ןאכ יתארקשכ ,תחא םעפמ רתוי יתלכשה
יתבהלתה תוחפש םירמאמ םג .בושחל יל ושע ןאכ וררועתהש
ךיא יבגל תומיוסמ תונבותו ,תרדהנ הביטקפסרפ יל ונתנ םהמ
.םירחא לומ תדדמנ ינא
ילו ,השוע ינא הככ .לעפת רטקל םוקמב .חיטב םושו לבח םוש
.ןיוצמ טושפ דבוע הז
.לטיור
לטיורל וביגה
 
 
29/1/01 12:18
הנביל דעיל :תאמ
השקבב עגר קר החילסל הבוגתב
.לטיור


.ייקוא
.ףאניא רייפ
.יתוא תענכש


(-: אבה יטסיסקסה רמאמה דע


ךל גוזמלו ,טקש ךויח ךיילא ךייחל קר יל ישרה ,םייתניב
.ןוסמיי'ג סוכ דוע


,רואה ךותב לכה ללצ הזב-יאו
רוצמ ןיאו .םניא םירמנהו
הנביל דעילל וביגה
 
 
29/1/01 12:41
לטיור :תאמ
השקבב טקש ,דחא עגרל הבוגתב
?הא ,בייח תייה
."אבה יטסיסקסה רמאמה דע"
.ןייוש ונ ,בוט
.חוטב הז ,ןאכ ךתוא אורקל הכחא ינא


.םייחל
לטיורל וביגה
 
 
30/1/01 4:02
וג_ידניא :תאמ
ןבומכל הבוגתב
ונחנאש ןמזב ,תורודמו הלאכ םידומח םילהוא םע ןטק
?אל ,תוכחמ
:)))
םרטש םירבג לש תויטנגיליטניא תובוגתמ בהלתהל רתומ
?אל ,הרודסה םתנשמ תא ונרכה
!"הנושאר יתיאר ינא" יל ידיגת לאו
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/1/01 13:19
שלבה שחשוח :תאמ
הנחמ םיקנש יאדכש יל המדנל הבוגתב
.סייט םג לכל ףסונ ,רוחבה
!הל'אמא
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
30/1/01 16:52
וג_ידניא :תאמ
ןכתמישנ תא ורציעל הבוגתב
?הזב חוטב התא .הסאב וזיא
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/1/01 18:51
שלבה שחשוח :תאמ
לכה תסרה וישכעל הבוגתב
בטימ .טפשמ תיבב דומעיש ןבומב אל ?חוטב
לבא .תויאר דוע ףוסיא לע םידקוש ירזוע
רודס הנבמב" בתוכ "הנביל דעיל" םשב והשימשכ
שחשוח לצא םיצפוק םיזויפ הברה ,"קודהו
.ךכ ובשחיש הצורש והשימ וא ,סייט :םירמואו
לש םשור ילע ריאשה דעיל לש הביתכה ןונגס
היצפואה תא יתלספש ךכ ,יטירגטניא םע רוחב
.הזחתמה


ינא ,תומכחותמ תויצקודד לש תבשחמ תכאלמ אל
.שי המ הז לבא ,הדומ
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
17/10/02 12:27
לש הרבח :תאמ
ישיא ןוחטבל הבוגתב
.ינוריא המכ
לש הרבחל וביגה
 
 
30/1/01 18:08
יתא :תאמ
ןכתמישנ תא ורציעל הבוגתב
?רמאמב ילצא ?סייט יתעמש ינא ??סייט
יתאל וביגה
 
 
30/1/01 18:53
שלבה שחשוח :תאמ
ןכתמישנ תא ורציעל הבוגתב
.תוצצומ תויאפוק לע תמ אוה לבא ,ןכ
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
31/1/01 2:19
יתא :תאמ
ןכתמישנ תא ורציעל הבוגתב
םראפ רפוסל תכלוה דיימ ינא .הכח ,עגר
ורמגי ןצמחה ימש הכחמ קר ינא .הדובע שפחל
יל טלקיי דנולבהו ירעיש לע םתלועפ תא
לעמ שבייתי ,הלוק-הקוק םודאה קלהשו
.יינרופיצ
יתאל וביגה
 
 
31/1/01 7:48
הנביל דעיל :תאמ
..עגרל הבוגתב
תא עיגרהל חמש ,יתא תא בזכאל רעטצמ
אלו םיבוד אל ,יתצקמ אלו ינימ אל :ידניא
םומיסקמ .סייס אלו סייט אל ,םיבובז
םימיב הז םגו ,ןמרחו ןמוטפלק ,ןמופרג
.זלרג ,ירוס .םייגוז יתלב
הנביל דעילל וביגה
 
 
31/1/01 8:49
שלבה שחשוח :תאמ
ילוא ,תוראיט לש סייטל הבוגתב
.הרוק
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
31/1/01 17:52
וג_ידניא :תאמ
ילוא ,תוראיט לש סייטל הבוגתב
.םיבוט םימי םימעפל הל שיו ,םיהולא שי
םירכזאמש םירוחב זבזבל לבח יל האר תמאבנ
תויהל ומכ הזולנ םייח ךרד לע ,ךז תא
הזו ,הנידמה ןוחטבל הלחא הז סייט) סייט
.(המרה הרשמה יאשונ לש תוישיאל ארח
וג_ידניאל וביגה
 
 
2/2/01 18:06
הלילט :תאמ
ילוא ,תוראיט לש סייטל הבוגתב
...ךלצא םייגוז יתלבה םימיה הז
.ךלש תובוגתה תא יתבהא
הלילטל וביגה
 
 
3/2/01 3:57
לרוק :תאמ
ילוא ,תוראיט לש סייטל הבוגתב
תנמ לע לבא...ביהלמ תוחפ חטב...הקותמ יתא
.רתאב שי - תסייט.... יבזכאתת אלש
תינבצע הביקו םיהבג דחפ ךל ןיא םא...זא
וניתש ץופקנ כ"חא ... You most wellcome
(-:...הדובע שפחל "םראפ-רפוס"ל
לרוקל וביגה
 
 
3/2/01 4:04
לרוק :תאמ
ת.....סייטל הבוגתב
welcome....ססססספוא
לרוקל וביגה
 
 
3/2/01 15:27
יתא :תאמ
ת.....סייטל הבוגתב
.יל אוה דובכל ?הלאוו
יתאל וביגה
 
 
29/1/01 16:54
ןילו'ג :תאמ
הבירחנ דוסי ידע ירבג םלועל הבוגתב
םישנל קרש הז ןבומב אל .םישנ לש רתא ירה אוה הזה רתאה
רקיעב קסוע אוהש ךכב אלא ביגהל רתומ ןהל קר וא הסינכ שי
המו .ונתוא םיקיסעמש םיאשונבו םישנה ונלש טבמה תדוקנב
- םתא םימעפ הברה אוה עיתפמ דואמ ןפואב ונתוא קיסעמש
.םירבגה
בותכל רתוי םיטונ םישנא ללכ ךרדב לבא ,המל תעדוי אל ינא
וא םידמחנש םירבדה לע רשאמ םהל קיצמו םהל עירפמש המ לע
.ללכהמ תוגרוח אל הז רתאב תובתוכהו ,רדסב םתס
תועפות הזיא לעו ,םירבגב קסוע םירמאמהמ לודג קלח ןכ זא
.תונושה תובתוכל תועירפמ םירבגב
םירקס הפ ןיא םייעדמ םירמאמב רבודמ אלש ןוויכמ
רבג םע רשקב תויהל השא לש הייוכיס תא םיקדובש םייטסיטטס
םיישיא םירופיס אקווד אלא הלש הלכשהה תמר םע םאתמב
.םייטנקיפו
ףידעמ אלש דחא רבג הקיטרטנאב םש יא שיש קר אל זא
,בורה וליפא ילוא ,הלאכ םה םירבגהמ יצח ילוא .תושפיט
.הב ןוידל היוארו תמייק העפותה ןיידע לבא
ןילו'גל וביגה
 
28/1/01 17:17
יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הידמה תלהנמ "תישונאה" יתרבחל תודוהל יתיצר קר .םתס םתס
,ףוסבו ,םראפ רפוסה לש עצבמה יריחמ לכב הדמעו הבישקהו הלבסש
אל המל ,םייתניב .ןושיל תכלוהו הפייע ינא :יל הרמא שואיי בורמ
.ולבסי םלוכש ,תלבוס ינא רבכ םאש ?רמאמ ךכ לע יבתכת
ינא - אשומהו אושנה ,אשונה לע ןנולתהל המ ול שיש ימ לכ זא
.יילא קר - תואמחמ לבא .יילע קר אל לפנתהל תשקבמ
יתאל וביגה
 
28/1/01 18:03
הלילב תקשחנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרקיה יתא
תויהל יתיסינ ךכ לכ ,ינא הז הריירק ,ךתיא תוהדזהל אלש יתשקתה
חרקל ףורשל יתחלצה וליפאש תוילאמש הזהמ םיידי יל שי לבא תירפס
פע םינפ ונא ירה ,ןצמחל ול הראשנש הנורחאה תלתלותמה הווצקה תא
.ףופחל יתיצר קר ינאו ןפ םע ךויחו תרגסמ
םע לודג דרשמב יתוא דימעתש הרירק ,שדח ןוויכ הכירצ ינא ילוא
.תורמגנ אלש םיירהצ תוחוראו תומאותמ תושיגפ
הנכש ,ומומ לש תוחא) המיס םע ףופצ רובידו תויוטבלתה הברה רחאל
םויה לכ דובעיש ,ךירצמ המ הז רבגש ינא םג יתטלחה ( יצנב לש
יתשאייתה ? ותוא םיאצומ הפיא לבא .תויונחב בבותסהל לכוא ינאשו
,'ץניא 19 ךסמ לש טבמ םע גניסילב ותוא םע םידליו םיראבמ
...תואבל יתיכיחו ןותיעב העדומ יתמסרפ
.אבה עובשב ךשמה
הלילב תקשחנל וביגה
 
28/1/01 23:36
banana rebublic :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
המכח דואמ הרוחב םע יתייח םינש המכ ךשמב ,ינויסנמ תצק וחק
הז לע םילכתסמ אלש דצ לכמו (לבמט אל שממ ינאו חוטב ינממ רתוי)
לע תוחיש להנל רשפא :םיגדא ינאו ,יטקרפ םגו ץלמומ דואמ הז ,
תריינה תא ןיבהל לגוסמש תיבב והשימ שיש בוטו (טעמכ) רבד לכ
הזב האג דואמ יתייה .הסנכה סממ וא חוטיבהמ וא קנבהמ עיגמש
הזיא ויה) ינממ רתוי החיוורה דימתו הדובעב החילצמ איהש
םיאצומשכ הז ףכ יכהו (האלעה הלביק איה זאו ונוותשהש םיישדוח
ךלו ןודעומ ירבחל %10 + החנה %17 ב חש 435 םילועש םייסנכימ
.ףוסב הז המכ בשחת
banana rebublicל וביגה
 
29/1/01 0:17
תיסור תנזור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:ךתמישרל דחא תומד דוע ףיסוהל יל ישרת קר !יתא ,הבתכ לש יפוי
םלוכ)ינש ראות הל חולסל םינכומ שארמו הילע םיתמ תירבג .הייסור
םלוכ) היוקל תיטילופה הפקשהו (תוימדקא-אל תויסור ןיאש םיעדוי
איהש םיחוטב םלוכ ,(ןמרביל תועיבצמו תויטסלאירפמיא ןהש םיעדוי
אמאל הדיחי תב איה[םיעדוי םלוכ הז םג]ש תורמל) תפומל תיב תרקע
דושחל יל ומרג הזה דיקפתב םינש המכ .(תיאמדקא-תיטסיריירק
ראות תולעבמ םידחופ אל - םיילארשי םיקינכסומ וליפא - םירבגש
ימלו ,המכח יכה הפ ימ :ךשמתמ חוכיוול בוש סנכיהל אלא ,ימדקא
ירמגל רורב אל דוע ןמזמ אל הפל יתעגהש ,יל .רתוי עיגמ
היסורב יכ ,דחוימ ךוניחל הרומ לש עוצקמל שיש היצטונוקה
תסדנהמל ךופהלמ דחוימ ךוניחל הרומל ךופהל השק רתוי היה הרוחבל
הסירחו (רבעשל בשות וא) וקורמ בשות הז יליבשב יאקורמו .הנכות
חופיק לע יל רפסל רשפא .ףירח שיפ הטליפג הז יליבשב תיאסינוט
חותיפ תורייע הז המו ץראה חלמ הז המו ןושאר הצרא עיגה ימ לעו
יתא תנווכתמ םצעב המל ןיבא אל בוש לבא ,הז לכ תא רוכזא ינא -
.תיקנערפ איהש תבתוכ איהשכ
םג היסורב .ירסומה םוחתב םיהולא לש תפומה תריצי ינאש אל
ליבקמה וא) תיאפוק וא קינכסומש םיגשומב תעבוקמ יתייה ינא
הפו .יל םייוארש םירבח שממ אל הז (תיסורה הרבחב םהלש יתרבחה
שממ אל ינא םגש ןיבהל ילבו םירבח דודמלו רוחבל םילכ רסוח ללגב
.הז םע יל בוטו יתרבחתהש ימל יתרבחתה ,חלצומ ינלופ ךודיש
ארונ הרוחב איהש החוטב ינאו קיחצמ ,דמחנ הז יתא תבתוכש המ
.והשימ אוצמל הצור איהש הנימאמ אל תמאב-תמאב ינא לבא ,המכח
דוע הצור איה לבא הצור ןכ איהש (החינמ ינא הככ) תרמוא תאז
התשעש ימש המצע תאו םל-וכ תא ענכשל ,המגודל .רתוי הברה-הברה
ינש ראות התשעש תאזמ המכח רתוי תיאבצ היגטרטסאב ינש ראות
ראות םע תאזמ המכח רתוי ינשה ראותה םע תאזו ,דחוימ ךוניחב
יוצר) דובעל בוט רתויו ,תורגב לע ףידע ןושאר ראותו ,ןושארה
...הדובע שפחלמ (רדוסמ הדובע םוקמב
איהש הכלמל תרמוא םוי לכש הארמ אלו רבג קר אוה רבג ,יתא
ךכ-לכ לבס ךל םרגש הז םא ,ידיגת .המכח הזה הרקמב וא הפי יכה
תירוספורפ תבוטל אלא תיאפוק תבוטל אל ךתוא בזוע היה לודג
תטיסרבינואב אלא ,ביבא-לת תטיסרבינואב דומלל המייס אלש הריעצ
בזע אוהש :םילכהמ ךתא איצומ המ ?לק רתוי ךל היה הז ,ןוטסנירפ
רתוי דימת אוה חצנמה הב ,ךלש םלועה תנומת תא סרה אוהש וא
?ההובג רתוי תרוכשמ םע ליכשמ
:השקבב יל יריבסתו הילעה תטילקל ימרתת :הנטק תחא השקב דועו
יכ ?"שומיש רסח אוה ינש ראות" לארשיבש ןוכנ יתנבה ינא םאה .א
םוחתב וחילצהש הלא ןיב םירבגמ םישנ תוחפ אל שי הקיטסיטטסה יפל
םישנ -%10מ תוחפו ...תונותע ,תוירלג לוהינ ,םוסריפ ,הנפוא
תויהל ףידע יתניחבמ ,יתא ךייחב .קט-ייהה םוחתב וחילצהש הלאמ
דובעלמ קט-ייהב םידבועש הלא לש םידליל יטרפ םידלי-ןג תלהנמ
.(םיבשחממ הקיחצמו האירב רתוי הביבס תאז םידלי ימעטל) קט-ייהב

יל היה אל הלשממה שאר תא יתנייארש ללגב" :ךתוא תטטצמ ינא .ב
ןמז ותואב ךלש ןכסמה שארה םע היה המ זא ,החילס ".ןפ תושעל ןמז
? הפי'ג ? הלשממה שאר תא תנייאר תאשכ


דבכל שיש ודמיל (ייחב םימעפ המכ יתנייאר ינא םגו) יתוא אקווד
שאר םע ןויארל עיגהלו ,יאנותע לש עוצקמה תאו ןייאורמה תא
.עמשמ ייתרת רדוסמ
לכ הז לע רבדל אל ןתיסינ ןתא ,תונב .OVERQUALIFIED אשונב .ג
אל םידחופ םילארשי םירבגש םשור רצונ ילצא אקווד ?הברה ךכ
השגפ יהשימ .הז לע תוחיש-OVER מ אלא OVERQUALIFIED ןהש םישנמ
ראות הל שיש תודוהל השדח תירצלמל םורגל חילצמש הדעסמ לעב
ינאש תורמל ... ! יל ותש ,יל ןיאש ענכשל אצי אקווד יל ?ןושאר
.תויאמדקא ןה תויסורה לכש םיחוטב םלוכ ץראב ,ימצע לע תרזוח
תיסור תנזורל וביגה
 
 
29/1/01 10:41
תיטסינגלב :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
!תונברודכ םירבד
תיטסינגלבל וביגה
 
 
29/1/01 10:54
תיטסינגלב :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
םיטנגיליטניא םיבתוכב תובשחתהו תימואתפ םיהיגמ תדרח ךותמ
. םיראת ייבר


!תונברדכ םילימ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
30/1/01 0:36
עגרל חרוא :תאמ
תינקת תירבעבול הבוגתב
רשפא יא ."םייטנגילטניא םיארוקב תובשחתה" :רמול תיצר
!דימ ןקתל אנ ,הככ ךישמהל


:םג ףיסוא תונולת רורצמ ענמהל ידכו


:-)
עגרל חרואל וביגה
 
 
30/1/01 16:02
תיטסינגלב :תאמ
ןגלבל הבוגתב
תויועט לש ךורא לבוש ," ןקתמ" תשפחמ ינאש בר ןמז הז
שי , םיעדוי שי יכ םא , ייח םג ומכ יתביתכמ ךרתשמ
(((: בר םסק וב
תיטסינגלבל וביגה
 
29/1/01 6:32
תחרפת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אלש החינמ ינא .הצוצמ וזה הירואיתה הפיאמ תעדוי אל ינא יכ
.עבצאהמ


:הבשחמל תודוקנ המכ
.םהלש תילאוטקלטניאה המרב והשימ םע תויהל ופידעי םישנא .1
המרב םישנא םע תויהל ופידעי וליפא ,םיקפוא יבחר םישנא ,כ"דב
םאו ,םירוספורפ הפידעמ תוחפל ינא) ההובג רתוי תילאוטקלטניא
.(המשנ םהל שי יכ םייאקיזומ תוחפל זא ,םינלטב רבכ


םיקינכסוממ ולוכ בכרומ יתא לש ירבגה םלועהש בושחל יתלחתה .2
םתיא תרדתסמ יתייה אל ישיא ןפואב ינא ,תמאתש ,םיקי'צנלוגו
אלש לזמ ,רתוי אל לבא -רדסב םינויז ויה ,דחא םע םעפ יל אצי)
םיאבא לש תונב וא תויאפוק ומיאתי תמאב םהל .(הברה ונרביד
.םירישע


תמר הנשמ אל .םיחוטש םישנא ופידעי תמאב "םיחוטש" םישנא .3
אוה המ לע רבדל קר לוכי םדאנב םא .יתחפשמה סוחייה וא הסנכהה
ולא .הזל קר בישקהל עדיש והשימ הצרי אוה ,עסנ אוה ןאלו הנק
.אלש וא לבח ,םייחה


ףא םירישע םיאבא לש םינב .בוט הז םירישע םיאבא לש תונב .4
לודג םע םיטנגיליטניא ויהיש רקיעה .רתוי
ינא .תמאב .רמאמ בינמ ותיא תאצוי יתאש רוחב לכש דמחנ הז ,ללכב
תאצוי יתא ,דחא שיאמ דימתש קר לבח .םתוא אורקל תינהנ דאמ
שי :הככ זא .הקיטסיטטס וזיאמ םיחוקל םה וליאכ ,תופרוג תוללכהב
םג אוה) לודג םע דחא יאקורמ רבג שי .תויאפוק ףידעמש דחא רבג
.'וכו (ינלוגב היה
...תויאנותיע תוחפ ויהי ולאכ תורתוכש החוטב ינא ,ינש דצמ
ןויד וררועי תוחפו


ןיידעו יתייה ינא םג .יתא ,ןייוצמ הז םזיטילא .ןטקו ,ףסונ רבד
ויה םתיא תבבותסמ תאש םירבגה םגש ידיפקת קר .הימדקאב תרקבמ
...תויסוק גודל ליבשב קר אלו ,םש


תורבחב
תחרפת
תחרפתל וביגה
 
29/1/01 13:15
תינדקר :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונב םיבהוא םירבג :רשאל הלוכי ןכא ינא תינדקרו תיאטרופסכ
,תבייחמה הבוטחה הרזגה .הז תא םהל השוע הז .רשוכב
דחוימב ,ןכו !הניגווה לע הטילשהו קצומהו ןטקה קיסוטה,תושימגה
וב תושעל ולש השאל ונתו בגה לע בכשל רבגל ונת .רשוכה
לובג םג ןיא רשוכב תא םאו ,רשואל לובג ןיא .ו/הנוצרכ
אול לכשה...אלו ...ךילגר תא קשני ךלש רבגה .ןמזלו תויורשפאל
עיגהל ידכ ראות תוכירצ תויאטרופס םג ךתעידיל .םש אצמנ אקווד
המצע תא עינהל תעדויש השא רשאמ הרגמ רתוי ןיא ,הזמ ץוח .והשמל
.(!עמשמ יתרת)
תינדקרל וביגה
 
 
29/1/01 16:09
לרוק :תאמ
תוינדקר םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תויחטיש תמרב תויהל הלוכי הרוחבש הניבמ ינא ךיירבדמ זא
תמרל םיעיגמ םייסיפה היעוציבש לככ ךא ,עקרקה לא תקבדנה
.ינשה ןימה םע התחלצה הלדג ךכ ,רתוי ההובג תויזואוטריו
לכשה..." (םירחוב וב רחא םוקמ לכב וא) תוטימה רדחב...ןוכנ
,תאזב קר וקפתסי םירבגה לכ אל לבא,"...םש אצמנ אקווד ואל
אל - תימתסהו הדודרה תואיצמה לא הטימהמ ולפי םעפ לכ םאו
םה ...םהניע דגנל ודצרי יוריג תועונתו םידוקיר המכ הנשמ
להנל ולכוי התיאש "תינדקר" התוא תא ושפחיו האלה וכישמי
.הלילה ךות לא תוחיש
ל"נכו)הרגמ דואמ רבד הז המצע תא עינהל תעדויש השיא...ןוכנ
ץוטסב אלו ןניקסע םיסחי תוכרעמב םא ךא ...(םירבג יבגל
םיפסונ םיביכרמ שיו הטימב קר םירמגנ אל וליא יזא ,ןמדזמ
.םגושגישו םחופיט ךרוצל םישרדנה
...םיזוגא םיפיסומ ,אלפנה םמעט לכ םע ,האמח תויגועל םג...
לרוקל וביגה
 
 
29/1/01 18:08
תינדקר :תאמ
תוינדקר םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.ןוכנ יתוא תנבה אל שממ יתריקי לרוק
,הדועת ךירצ רשוכ תכירדמ תויהל ידכ םג יתנייצש יפכ .א
תחתפ .הלכלכ ידומילמ רתוי םילק חרכהב אל וליא םידומילו
.םיקסע תשא םג תאו ןוכמ
,בוטח ףוג ,הלועמ ינפוג רשוכ ,תיאמדקא הדועת יבלשת .ב
.חצנמ בכרה תלביקו םייח תמכוחו תוחקפ
!!!יפואב רישי ןפואב םיאטבתמ ינפוג רשוכו תושימג .ג
תא הבוחב תנמוט "אירב ףוגב האירב שפנ" השודנה הרמאה
.הבושתה
בגא הזש) האמח תויגועלו הז אשונל רשקהה תא יתנבה אל .ד
(...םוחתל ץוחמ
םג ומכ ,םיסחי תכרעמ לכב ףיסוהל יוצרו יאדכ םיזוגא ,בגא
...תפצקו םינבדבוד
.רשוכב תאשכ ךליגמ הריעצ רתוי הברה הברה יארת דימת תא .ה
.חוכיו ןיא הז דגנ
(םינש 10 דע םידירומ דימת יל)
???הזמ רתוי .ו
ינפוג רשוכ יאלמו םירשואמ םייח
תינדקרל וביגה
 
 
3/2/01 4:59
לרוק :תאמ
תוינדקר םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תינדקר

ךותמ...סקסה יינזאמ לע תחנה ךתבוגת לקשמ בר תא
.הכלהכ ךתוא יתנבה אל הארנכ הז
:ךיירבד קזחל יל ישרה - ינפוגה רשוכה יבגל
הלימה יכ יתטלחה וב ,םינש שולשכ ינפל ,רקוב ותוא זאמ
ינא ,ךפיהלו דרשמה לא בכרהמ הכילהב תמכתסמ הניא "רשוכ"
.("...אירב ףוגב האירב שפנ...")רשואמ רתוי הברה םדא
יתלחתהו תישיא םינומיא תינכות יתבכרה רשוכ ךירדמ תרזעב
.עובשב םימעפ 3 רשוכה רדח תא דוקפל
יתלשה וליפאו םייח תאלמו תצרמנ רתוי ינא רקוב ותוא זאמ
.םיסואמ ג"ק 8 ילעמ


....בוט סקס ומכ...האמח תויגוע יבגל
לרוקל וביגה
 
29/1/01 18:57
קילומש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.דימת אל הז םגו


תוכז ךל שי ישוקב .םירבגה לכ םשב רבדל ךתוא ךימסה ימ עדוי אל
.ךמצע םשב רבדל


שיו םיבלכ םיבהואש הלאכ שי ,םילותח םיפידעמש םישנא שי
.םילבוס אל םמצע תא םגש םיפורטנזימ


ורכמי רישע ליבשבש הלאכ שי ,ריחמ לכב ךיתח רבג תוצורש םישנ שי
תחא לכ .לודג ןיז םע דחא קר תוצורש שיו ןטשל ןתמשנ תא
.הלש תופדעההו


.םירבג יבגל רבד ותוא


.אפורל רותב המטסופ דיל תוקד 5 וליפא תבשל לגוסמ אל ,לשמל ינא
.הלש הרידאה המכחה איה יתגוזב רתויב יתוא םינמרחמש םירבדה דחא
איהש הפשהש ,ךירצש ומכ הרטנוק תתל הלוכי איה חוכיובש הדבועה
םכח והשמ הל שי טרסמ םיאצוי ונחנאש ירחא .הרישע הב תשמתשמ
.דיגהל
,(םייתש ינא) תופש עברא תרבדמ ,(אל ינא) רתנספ לע תנגנמ איה
.(יאסדנה ינא) תיאמדקא איהו רידא רומוה שוח הל שי
הז .דואמ תיביטרוגיפ הרוגיפ םג הל שיש רמאיהל תנתינ תמאה
.סונוב הז .רקיעה אל הז לבא .ןוכנ


אלש וידלי ךוניח תא הידיב ריקפמו הלבהא םע החפשמ םיקמש ימ
ותוכזו הריחב לש ןיינע הז - בוש לבא .הומכ םיאצוי םה םא אלפתי
.ןגוע ומכ המותס םג הייהתש תחאה תא ול רוחבל רבג לש


תא יגייסת ,ךממ אנא ,תופרוג תוללכה הלאכב תבתוכ תאש האבה םעפב
לש ותעד לע אל הזש םיילושב תונטק תויתואב יבתכתו ךלש רמאמה
הבוט רתוי ותיאש השיאהש הזמ תקזחתמ קר ולש הפקיזהו קילומש
.םימוחת ינימ לכב המכ יפ ונממ


.ינממ רתוי תרכתשמ םג איה :יתחכש .ןכ ,ההא
קילומשל וביגה
 
 
29/1/01 23:02
לטיור :תאמ
םישנ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.קילומש ,ייה קאפיכ
.הבוגתה לע ןייתחס
.השיגה תא יתבהא
,חותפ רוחב ונלוכ לע יאוולה .ךלש המיהדמה השיאל הקישנו ש"ד
...ךומכ ןגרפמו יטפמא


(
תללוסל סינכה אל אוה ?ןוכנ ,ול תנגרפמ ינאש רדסב הז ,ילריש
לע יתצחלש ינפל םימעפ שולש יתארק .תוננב לש םי/תובתוכה
;-) תעבשנ ."וביגה"
)
לטיורל וביגה
 
 
30/1/01 10:02
תישונאה :תאמ
םישנ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
ואוו
תישונאהל וביגה
 
29/1/01 20:19
ולול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיפידעמ םירבגש אל איה ,יתובר רקיעבו יתורבג תירקיעה הייעבה
תורסחו תושפיט ,תולטבומ
,תולטבומ םיפידעמ םילארשיה םירבגהש אלא ,היצנגיליטניא לכ
יכ היצנגיליטניא תורסחו תושפיט
רסחו ישפיט ,לטבומ םתסה ןמ לודגה םקלח םילארשיה םירבגה
.היצנגליטניא


:םלועב םירחא תומוקמב יתייה לבא ,הלילכמ ינא ילואש ןוכנו
ב"הרא ,םדרטסמא ,גארפ
תורשמ ילעב ,םיליכשמ םירבג הברה ךכ לכ םש יתשגפו היבנידנקסו
םיטנגליטינאו תוריכב
ומכ תויטנגליטניא םישנ לומ הזכ ןוחטב רסוח ןימ םהל ןיאש
םיעדוי םה יכ ,םילארשיה םירבגל
ונתנידמל ץוחמ םירבג לש םישנל סחיה םג ,בגא .םיווש םהש המ
הברה תנוטנטקה
.תוושהל המ ןיא שממו בוט רתוי הברה הברה
יאדכ ילואש וא ,םילארשיה םירבגל שדחמ ךוניחל רפס יתב דעב ינא
תודווזמה תא זוראל
האירק יהוז ,יביטמיטלואה רבגה תא אוצמל הרטמב ןאכמ חורבלו
.תונב דרמל
תא אוצמל עסנו תיבב םהלש תוחרפה םע ץברגל םתוא ריאשנ ואוב
ותומדב דובאה רצואה
.םייוגה פיליפ וא ןאהוי לש
ולולל וביגה
 
 
30/1/01 18:18
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
םילטבומ םירבג :שממ ולא תוקדב תכרעמב לבקתהש שדח עדימ בקע
,רקובב ןהילא אובל םילוכי םה הככ יכ תולטבומ תורוחב םיפידעמ
ןתוא ריזחהל ,ןתוא ןייזל ,ךלש הטימל רשיה תיבהמ ןתוא תחקל
21:00-ב העיגמ תאשכ םימת ףוצרפ תושעל קיפסהל םגו ,ןתיבל
...ףייע הז המ ינא" :דיגהל דועו ,הפייעו תשתומ ,הדובעהמ
."...בשחמה לע םויה לכ יתדבע
יתאל וביגה
 
29/1/01 21:53
תיסור תנזור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תא ?"םילארשי םירבגל שדחמ ךוניחל רפס יתב" ,ולול החילס
ךנוחמ ילארשי רבג ךל איבי והשימש דע תוכחלו דצב תבשל תנווכתמ
?שדחמ
ותוא רתוי וא תוחפ םירבג םע זא ?ךמצעב תישע תא ךלש ראותה תא
תוכירצ ונחנא ונמצעבש ומכ .ונמצעב םתוא תוכנחמ ונחנא .רבד
לש ותוחאש ,תוכחל ילב תיאקיטמסוקלו תירפסל תכללו הטאיד תושעל
חטב ,תיאמדקא) הבסה השעת ונתוא אצמיש ,ןבלה סוסה לע ךיסנה
ונל קפסל ליבשב (?םיאמדקא-אל םע רדתסנ ונחנא ךיא ,תיאמדקאש
.רופיאו ןפ יתוריש
תיסור תנזורל וביגה
 
 
30/1/01 14:35
ולול :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
ייה
יניא יכ ,םילארשיה םירבגה תא ךנחל תנווכתמ יניא יתריקי אל
.והשמ הזמ אצייש הנימאמ
הלודגה ריעב סקס לש קרפב הרמא רקראפ הקיס'ג הרשש ומכ וא
אל אוהש אלא ,ותוא ךנחל אל איה הייעבה ,גיב רטסיממ הדרפנשכ
.יתוא ךנחי
יהשימ םישפחמ םהלש היזטנפב םילארשיה םירבגה .תקדוצ איה ןכאו
הלש לע דומעל תעדוי שממ אלש ,תיתייעב אל ,תכבוסתמ אל ,הלק
.הלימה ןבומ אולמב תימונוטוא תויהלו
םיפידעמ םיילארשי םירבגש ךכל יתא לש הבתכב תוביסה תחא תאז
לע החילס בוש בגא .ךנחל השק שממ אל ןתוא .רפוסב תויאפוק
תומכחו תויטנגליטניא רפוסב תויאפוק שיש ןבומכ ,הללכהה
לובמיסכו םייח ךרדכ תויאפוקל תנווכתמ ינא ,ראותל תודמולה
יצופ קתומ"ה תויהלמ רתוי המצעמ הצור וא הפצמ הניאש יהשימל
שממ אלש תותיחנ ישגר לעבו לכסותמ ילארשי רבג הזיא לש "יצומ
.ולומל ימונוטוא םדא םע תמעתהל הצור
ולולל וביגה
 
 
30/1/01 14:35
ולול :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
ייה
יניא יכ ,םילארשיה םירבגה תא ךנחל תנווכתמ יניא יתריקי אל
.והשמ הזמ אצייש הנימאמ
הלודגה ריעב סקס לש קרפב הרמא רקראפ הקיס'ג הרשש ומכ וא
אל אוהש אלא ,ותוא ךנחל אל איה הייעבה ,גיב רטסיממ הדרפנשכ
.יתוא ךנחי
יהשימ םישפחמ םהלש היזטנפב םילארשיה םירבגה .תקדוצ איה ןכאו
הלש לע דומעל תעדוי שממ אלש ,תיתייעב אל ,תכבוסתמ אל ,הלק
.הלימה ןבומ אולמב תימונוטוא תויהלו
םיפידעמ םיילארשי םירבגש ךכל יתא לש הבתכב תוביסה תחא תאז
לע החילס בוש בגא .ךנחל השק שממ אל ןתוא .רפוסב תויאפוק
תומכחו תויטנגליטניא רפוסב תויאפוק שיש ןבומכ ,הללכהה
לובמיסכו םייח ךרדכ תויאפוקל תנווכתמ ינא ,ראותל תודמולה
יצופ קתומ"ה תויהלמ רתוי המצעמ הצור וא הפצמ הניאש יהשימל
שממ אלש תותיחנ ישגר לעבו לכסותמ ילארשי רבג הזיא לש "יצומ
.ולומל ימונוטוא םדא םע תמעתהל הצור
ולולל וביגה
 
29/1/01 22:38
ירימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתא ייה
םיפידעמ םירבג :ןוכנ הזש תוחיכומ רמאמל תומעזנה תובוגתה
םיאצמנ ונחנא .םישוע המ הזה ןותנה םע הלאשה תלאשנו .תושפט
שובכל ידכ היגטרטסא תונבל םיכירצ המחלמב ומכ המחלמבו המחלמב
.(דעיל עיגהלב קפתסנ יאוב) דעיה תא
,היצנגלטניא ףדועב ףנפנל ךל רוסא לבא רוסא וזה הנבותה םע
םא טילחמ רבגה ,ובש רשקה תליחת לש םייטירקה םיבלשב אל תוחפל
רבגל יכ רמאנ ובש רקחמ יתארק ,בגא .ךתיא רשק ול םיאתמ ללכב
אלש חיכומ בושש המ .אל וא ךתוא הצור םא טילחהל תוינש עבש חקול
רשפא יא תוינש עבשב ירהש .ךתיא תויהל ול םורגתש וז איה המכוחה
תינוציח הרוצ ןחבאל לוכי רבגה תוינש עבשב .המכוח ןיגפהל
הז בל תמשש יפכ .היצנגלטניאה לע יכלת לא ןכלו .תמיוסמ היגרנאו
.םייחב הברה ךל רזע אל
אל קרו םייח תחמש ירדשו ,יסקס שובל ,הטאיד :תוינוציחב יעיקשה
הצור אל ,םישנ אל םג ,דחא ףא . תורמרמתה וא לוכסת וא תושאונ
אל הז הבהא .קדצ רסוח לע םעזו סעכ אלמ אוהש םדא תרבחב תויהל
תוחפל .םישפחמ םישנו םירבגש המ אל הזו םיטנגלטניא םירסמ תרבעה
לוכסת הריתסמ וזה תמכחתמ קלאעה תונינשה לכ .ינושארה בלשב אל
לוג ימצעל יתעקת הנהו) לבגומה םחומב םירבג םג םישנאו םינש בר
הז תא םיטלוק (ימצע


החלצהב ,יתוחא
ירימל וביגה
 
30/1/01 8:23
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
So Eti, are you or aren't you running for prime-minister? i
have to know, to book a flight, you're the only candidate i
would put my vote on.
וז הבוגתל וביגה
 
 
31/1/01 2:23
יתא :תאמ
Electionsל הבוגתב
no. at this moment I think I need a vacation...
יתאל וביגה
 
30/1/01 11:57
עגרל חרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,םירבחו תורבח


לקשמ יתא לש הבתכל סחיימ םיביגמהמ ןטק אל קלחש יל המדנ
- הנניא :רזוח ינא - הנניא תאז .הב םיאצמנ םניאש תוניצרו
יתא .ןוירה תרימשל הכחמ איהה ,רוכזכ .טרוטקודל יתא לש הזיתה
םגדמ רוחבל החרט אל איה ,םוסרפה ינפל ףיקמ רקחמ התשע אל
איה ךיא) יטסיטטס ןפואב תואצותה תא החתינ אל איהש חטבו ,גציימ
אוה ןאכ שיש המ לכ .(? "2 רקחמ תוטיש"החקלש ינפל הז תא השעת
הל הארנ רשאו ,םיוסמ ישיא ןויסנמ האצותכ החומב הלעש ןויער
םג ומכ ,"ךמש ימ" לש גוסהמ תומעזנה תובוגתה .ךייוחמ ןויד הווש
םרוקמ ,ןהיתובקעב תואבש תוישיאה תופקתההו תוישיאה תויובלעהה
תוינידמה תא עובקל ךלוה אוה וליאכ ,רמאמל קנעומש תובישח ףדועב
.הניבל וניבש םינינעב תימואלה


תחרפה ,יוסינ ןולב תונכל לבוקמש המ אוה הזה רמאמה ,וצרת םא
איה יכ קוידב אלא ,תקמונמו הקודב רבכ איה יכ אל ריואל הזית
אל ונחנא ,תנחבנ הזיתה וילע ינושארה וילע להקה ונחנא .אל
.תואצות ןאכ םילבקמ


ץיפהל וא םייעדמ םינוירטירקב דומעל םיכירצ אל "תוננב"ב םירמאמ
תא םינהמ םה םא .םיניינעמ תויהל םיכירצ םה ,תוטלחומ תותימא
תא וגישה םה ,רתאל םייטנבלר םיאשונב חיש-בר םיררועמו םיארוקה
,הלאה םינוירטירקה ינשב הדמע יתאש תוחיכומ תובוגת הברה .םתרטמ
,( :-) יתא ידיב ובתכנש הלא תא ,רמולכ) ןהמ 90% הכננ םא םגו
.ומצע דעב רבדמ ראשנש קלחה


.הקידב הוש התיה ןכא הזיתהש תוארמ ןכא תובוגתה ,ןכ לע רתי
תא ףקותב שיחכה םיביגמה םירבגה לש טלחומ בורש בל יתמש ,לשמל
דמלמ הז ילוא .תוקולח ויה תועדה םישנה ןיבש דועב ,העפותה םויק
רסוח לע דיעמ הז ילוא ,תוננבב םיפתתשמש םירבגה לש םביט לע קר
.ןיינעמ הז לבא ,עדוי דשה ,תופיפיתה וא תועדומ


:רוציקב


,בושחו יניצר אשונה םא םג
,בוש ילבל וכלהש םירבגב קסועו
הבוגה תא םידבאמ (קומשהו) לרומה
הבונ-רפוס תויהל תכפוה שמשהו
,ךיאו המל רבכ ונחכשש ףא לעו
.ךייחל רתומ ,הסאבה לכ תורמל
עגרל חרואל וביגה
 
30/1/01 18:39
תיסור תנזור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונמש לע תוחידבה לכ ירחאמ לבא .תוניצרב אל הזש הווקמ ינא םג
ונלגרתה ונחנא .לודג לוכסת רתתסמ תושפיטו תובוטח לומ תומכחו
תא םא ."ולבקי - ונתי" :יביב תרות יפ לע םייחל ידמ רתוי
םינויצ תלבקמ ,םידימלתה דעוול תרחבנ תא זא םידומילב העיקשמ
םואתפו .הפי תרוכשמ םע הדובעלו הטיסרבינואל תלבקתמ ,םיהובג
,םינויצה לכ לע ...םשש והשימ ץצ הלאכ םייח לש הנש 25-30 ירחא
.ךלש תוצלמהו םייח-תורוק ,םיראת
תורמל בידאו סמונמ היהי אוהו הלשממה שאר םע ןייארל הלוכי תא
הרוצב ןיבהל ךל ןתונ קיינאמ הזיא לבא ,ןפ תושעל תקפסה אל תאש
םורגל לוכי תמאב הז .םראפ-רפוסמ תיאפוק ףידעמ אוהש הטוב יד
.ןואכידל
תוחורה לכל תקרוז יתייה ינא םג :תחא הבשחמ קר תרזוע תישיא יל
דימתמ הליהתה רישמ ץוח רבד םוש ינממ הצור אלש ישילש ראות לעב
?םיצירעמ ?ראות "...ותוא םיצירעמ םלוכ ,ראות ול שי ,םכח הזיא"
בשוי אוהש ,ולש טרוטקודה לש הזתב בותכ אל םג הזו םיעדוי אל םה
יב בשחתמ אל ,יתוא הזבמ ,ברעה לכ קתוש ,ץומח ףוצרפ םע הדעסמב
.ו"כו
תיסור תנזורל וביגה
 
 
31/1/01 1:55
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
לוכי ךיא איה רמאמה לכ ירוחאמ תיתוהמה הלאשהש תבשוח ינא
ןומה םע ,תיסקס ,הדומח ,המכח יהשימ םע אצמנש רוחבש תויהל
,םייח ףיכ התיא השוע אוהו ויניעב ןח תאצומ וליפאש ,םרא'צ
ירחא הקדו ,תודלי ינימ לכ םע השוב ילב הב דוגבל ןוכנל אצומ
(רשק םושב אצמנ תמאב אל דגובש ימ יכ) תמאב התוא בזוע אוהש
קר תיאפוק הזו ,םראפ רפוסב תיאפוק וזיא ומצעל אצומ אוה
תא ריכמ אוה ,רמולכ .רבד לכ תויהל לוכי הז יכ ,ןיינעה ךרוצל
הזכ היה אל הזו םירקב המכ התיא ררועתה אוה ,ותוא תבהואש וז
אוהו בוט ול השוע איהש עדוי אוה ,הכרע המ עדוי אוה ,ארונ
תורושק אקווד ואלש תוביס ינימ לכמ ?המלו .הז לע תכלל ברסמ
.הילא
בחור לע עבקנ וניא תויגוזה דיתעש תעדוי ינא .תרגפמ אל ינא
המ .רזוע הז םימעפלש וליפא .עוצקמה וא תורגבה תדועת ,םייכרי
תא ךירעיש ימ םע הז תא קולחל חמשא ינאו ימצעל יתגשה ,יתגשהש
.המידק יתוא דיעצי וליפאו ילש םינותנה
ינממ השעיש והשימ אל חטב לבא .יתוא ץירעיש והשימ יתשפיח אל
.ולש תותיחנה ישגר ללגב קר ולש תוטבחה קש
יתאל וביגה
 
 
5/2/01 11:28
ולול :תאמ
תמאהל הבוגתב
עיברהל םירכזה לש םתרטמ ,עבטבש ומכ קוידב :וזכ איה הבושתה
רתויש המכ
םה ונלש םירכזה ,םהלש םינגה תא טשפלו םסרפל ידכ תובקנ
.רבדה ותוא קוידב
ראות שי ןהלש םישנל םא םג םידגוב םירבגש הביסה
MAו היגולויצוסב
םעבטמ םירבג ,תויטנגילטניא רפוס ןהו תוברתו היגולוכיספב
תורחא םישנ לע םילכתסמ
רצי עבטה .םהלש עבטב טושפ הז :ךכ היהי םלועלו דימתו תורחא
ךכ םתוא
םינגה תא טילשהל ידכ רתויש המכ עיברהל איה תירקיעה םתרטמש
המכב םהלש
וא רפוסב תיאפוק איה השיאה םא הנשמ אלו .תומוקמ רתויש
.הגוה תילאוטקלטניא
ךכל לבא ,עדומב תאז םישוע אל םה .הרטמ התוא איה הרטמה
.םתוא דעיי עבטה
םיצור םלוכ .םיפוקו םירמנ תוירא ,םיליפמ םינוש שממ אל םהו
םמתוח תא עיבטהל
.םהלש םינגה תאו
ינבב תודגוב ןניאש הבהאה ירופיצ לש דחא הרקמ עבטב ילוא שי
,ןהלש גוזה
תרות יפל ,הזה ןזל םיכייש שממ אל ונחנא ונירעצל לבא
וניאצומ ןיווראד
םיבשוח םירכזה עודיכ םיפוקה תחפשמבו ,ףוקה :רחא קנוימ
המכו ,עיברהל דימת
םירכזה לע ילש יתעד תא ,ןבומכ םתעדל) חבושמ הז ירה ,רתויש
רכזה לעו עבטב
חור בצמב שממ אל ינא ,ימצעל םייתניב רומשא ינא ,ישונאה
(וישכע תוללקל
ולולל וביגה
 
 
6/2/01 1:29
עגרל חרוא :תאמ
תויהל לוכי טלחהבל הבוגתב
תכפוהש תאזכ הדימב םיינטשפ םה תבתכש םירבדה ,הרקיה ולול
האצרה ןאכ תתל קשחו חוכ יל ןיא .םינוכנ יתלבל םתוא
קר ןכלו ,ישונאה רכזה לש תוברתהה תויגטרטסיא לע תטרופמ
(?) "טשפ"ל הסנמש ימכ ישונאה רבגה רואתש הרצקב ךל דיגא
םישנ םע רשפאה לככ םיבורמ ןימ יסחי י"ע ולש םינגה תא
.ןוכנ אל רוריבב אוה רשפאה לככ תובר


ונל אלא ,ףוקה ןמ אל ונאצומ ,בגאו) םיפוקל דוגינב
םיאצאצהש ידכ םדאה ינב לצא ,(ףתושמ ןומדק בא שי םיפוקלו
,גוזה ינב ינש דצמ םיכשמתמ םיצמאמ תעקשהב ךרוצ שי ודרשי
רשאמ םירופיצ לש םיבר םינימל רתוי םימוד ןכא ונא ךכבו
גוזה ןבב םעפ ידמ הדיגב לש היגטרטסיא ,ןכא .םיפוקל
קר אל ,םישנל םג) םימיוסמ תונורתי תלעב הארנכ איה עובקה
.םיטעמ אל תונורסח םג הל שי לבא ,(םירבגל


תסרוגש הסיפתה םג ,תאבהש תויתדבוע תואיגש הברהל ףסונב
"תושעל המ ןיא" יזא יטנג עקר לע ןה תומיוסמ תויטנ םאש
םייתוברתו םיירסומ םיכרע .הנוכנ אלו תיחטש הסיפת איה
תונשל םירשפאמ (תויטנג תויטנ לע םיססובמ םמצע םהש)
תדמוע הלוכ הבנ'ז תנמא ,המגודל הקוקז תא םאו ,תוגהנתה
.רתויב םייסיסב םייתודרשיה םיטקניטסניאל דוגינב


תורהבה יצרת םא .בר תוצמתב הבותכ תאזה הבוגתה ,רומאכ
.טרפאו ריהבא ,םיטוריפו
עגרל חרואל וביגה
 
 
20/2/01 21:38
ולול :תאמ
תותימא יאצחל הבוגתב
הלוכי ינא לבא .יתעדל תאז ונתוא התניש אל היצולובאה
הנכמו ירבד לע םמוקתמ התא המל ןיבהל
.םיינטשפ םתוא
דחא הרוהל קוקז אוה דורשל לכוי דליש ידכש איה תמאה
רתוי .תיגוז תכרעמל אל ,םאה : דבלב
תוירוה דח תוחפשמב םידלי תולדגמ םויה םישנ רתויו
.םייח ךרדל השענ רבכ רבדהו
תודרשיהל םורגל ידכ גוז ןבל תוקוקז שממ אל םויה םישנה
םהידלי תא לדגלו סנרפל תולוכיו תויאמצע ןה ,םהיאצאצ
תוכלשהל רשקב .תאז תושוע םג ןבורו דבל ןיטולחל
תוישפנה
.ירמגל רחא רופיס רבכ הז ,ןיינעה לש
ולולל וביגה
 
 
21/2/01 0:17
עגרל חרוא :תאמ
המיכסמ אלל הבוגתב
ינוילמ ךשמב .דחא הרוה קיפסמ ונימיב ,ןבומכ ,ןכ
.ןוכנ היה אל הז ישונאה ןימה בצוע םהב םינשה


יל הארנ לבא ,ךלש ןושארה טפשמה תא יתנבה אל
.היצולובא לע םינוידל םיאתמה םוקמה אל אוה "תוננב"ש
עגרל חרואל וביגה
 
 
23/2/01 15:05
ולול :תאמ
המיכסמ אלל הבוגתב
?והשמ וא ילש רובידה שפוח תא ליבגהל תטלחה התא םאה
ולולל וביגה
 
 
24/2/01 22:32
עגרל חרוא :תאמ
?םוקמה אלל הבוגתב
.ילש תא .ךלש תא אל
עגרל חרואל וביגה
 
30/1/01 19:22
ירומיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,גנילרד יתא
םיאצמנשכש איה תחוורה העדה ,תלטבומ ךתוא ופידעי םירבגש ןבומכ
,יתריקי ,ןכבו ספאל תחתמ ינימה קשחה תמר ,הלטבא ,ירק ,ןואכידב
םיברש העשב םויה עצמאב ןויזמ בוט רתוי המ ,ילש הרקמב אל
םושל תרהממ ךניא רחמש העידיב הלילב וליפא וא ,םידבוע ונתיאמ
.רומגלב תומכתסמ ךיתוגאד לכו םוקמ


.רבעשל תלטבומהו הזיזיה
ירומילל וביגה
 
 
30/1/01 20:15
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
אל איה המכחה יכ .ךל תרמוא ינא .הז תא ךל שי ,יתריקי ירומיל
- אלא (םינותיע קלחמ אוה .לטבומ ידיגת לא) לטבומ סופתל קר
לכ םג יוצרו ,תופרוטמ תועשב תדבוע ותרבח/ותשאש לטבומ סופתל
.םויה
ילש רבחה תא 'יתמרת' ךכ" :תרתוכה תחת ,ynet-ב הבתכה בורקב
יתמש אל וליפאו (ימיזגת לא ..קלע תורימג) ךלש תורימגה תבוטל
."העודי הבידנ תאזכ ינאש בל


תלטבומהו הזיזיה" תבתכשכ םאה :הרכהה תתמ תפסונ הלאש ,םויסלו
תלטבומ םגו רבעשל הזיזי םג תאש הזל תנווכתמ תא "רבעשל
ידיפקה ,אנא ?הזיזי ןיידעו רבעשל תלטבומ קר וא ,רבעשל
,'הירכוס' התוא תא ונקקיל רבכ םא) .אוהש ןבומ לכב .ךנושלב
(?אל ,אבהל רתוי דיפקנש יאדכ
יתאל וביגה
 
31/1/01 0:52
םיהולא סימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!ליבקמב תומכחהו תויליטנפניאה תובוגתה עפש חכונל המומה ינא
???ךכ ידכ דע םיבשוח םה המ ןכל תפכא תמאב םאה - תורקיה יתויחא
וזו םוטקרב בשוי ןהלש חומהש "תינדקר"ה ומכ תוצקא'פ ויהי דימת
.....םישדח םירבד גופסל ולש הדיחיה ךרדה
רתוי הל אימחה דימת לבא ,ןיוצמ תיארנ םנמואש הרוחבמ אמגוד וחק
...המכחו תרשכומ איהש המכ עומשל
הדמעב וזה הרוחבהו ,םיהובג םיאמדקא םיראת התשע וזה הרוחבהו
תרזוחמ וזה הרוחבהו קושב המיהדמ יכה הרבחב דואמ ההובג תילוהינ
!!!ירשפא םוקמ לכמ
!...ינא איה וזה הרוחבהו
הניבמ אל תא םא - תינדקר) תוליכשמהו תומכחה יתויחא ללכ ךרדבו
חומ םהל שיש םירבגל תוכשמנ ונחנא (הרדגהב הלולכ אל תא
ודיל הצר אלש חילצמ רבג יתרכה אל ןיידע תישיא ינא - םדוקדוקב
....החילצמ השיא
!םולכ הז םיישיא םיסחיב השעמל ,לכה אל הז החלצהו לכש - ןוכנו
אלו ,הלועמ תיארנש הרוחב םע אצויש דחא רבג יל וארת - ינש דצמ
!םישדוח המכ ירחא הז תא "חכוש"
,יפוי ,המכח ,החלצה ומכ םינוירטירק ובזע - תונב רוציקב
המודכו םיעוציב
!!!םרא'צ - תחא הלימב םכתסמ לכה יכ
םיהולא סימל וביגה
 
 
31/1/01 9:57
תינדקר :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
???דבל וזה הרוחבהו
???לבא החילצמ ךכ לכ
???המ תרזוחמ קר
??????האושנ אל
...'ציוא
תינדקרל וביגה
 
 
31/1/01 13:16
תינדקר תויהל התצרש יהשימ :תאמ
םיהולא סימ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
!!!!!תקדוצ


אצמנ הלצא םרא'צה יתעדל ?"םרא'צ" לע תרבדמ איה ,הזמ ץוח
,ןבומכ תורחאה לש .תחתה תא רידגהל הביטה איהש יפכ ,םוטקרב
.הלש אל


אל תורומה לבא ,תינדקר תויהל יתיצר תמאב - הרקי תינדקר)
(.והשמ הז םג לבא ,תיאטרופס יתייהנ הז םוקמב ,ךכ ובשח
תינדקר תויהל התצרש יהשימל וביגה
 
 
2/4/01 0:50
םיהולא סימ :תאמ
םיהולא סימ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
...תינדקר ספוא ,םוטקר אל
םכח יכה ,יסקס יכה ,םיהדמ יכה רבגל....האושנ וזה הרוחבה
דצמ....ילש קינה תא תנבה אל םא) םיהולא לש םרא'צ לעבו
(...םוטקרמ הנבהל תופצל יתלוכי ךיא - ינש


והשמ רמוא......ןיאושינב הרוחב לש החלצה תדדומ תאש בוצע
?אל ךילע
:))))))
םיהולא סימל וביגה
 
 
30/7/01 15:49
תינדקר :תאמ
םיהולא סימ םיפידעמ םירבגל הבוגתב
...חחחחכ
תינדקרל וביגה
 
31/1/01 11:37
ןונאש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
המצע תוחוכב הכרד תא הסליפש ,תיביטרסאו תיאמצע ,הליכשמ השיאכ
יתא ךתיא םיכסהל תבייח ינא ,בוט תיארנ םג היתונוועבשו
.(ירעצל)
וא "תפרוט איה הנממ רהזית" :ןוגכ תורעהב יתלקתנ םעפ אל
,"תסרסמ" ןיפוליחל
.תקדוצ תא המכ גשומ ךל ןיא יתא ,ןכ
בוט תוחיוורמ םג יובאש) תוקזח םישנמ םיעתרנ ללכ ךרדב םירבג
(...םהמ רתוי םימעפלו
.ןלציל אנמחר תמייואמ םהלש תוירבגה
,טעמ יטעמ םנמוא) ,תועדומו תימצע הכרעה ילעב םירבג לבא
רתוי תצק התייה םהלש אמאשו תווש ןיב םיווש שיגרהל םיבהואש
תועורזב ןהילא וצורי ,(םיאירב םיכרע םהל התנקהו תיבב תתרשמהמ
!םנשי לבא אוצמל םנמא השק .תוחותפ
טילחמה סנרפמה רבגה תמגיטסמ הררחתשה אל ןיידע ונלש הרבחה
.עבוקהו
!!!2001 תנשל ונעגה
!!!דרוסבאה יחי
ןונאשל וביגה
 
 
31/1/01 14:20
dish :תאמ
תוקזח םישנמ םידחופ םירבגל הבוגתב
יתא םולש


.תוחפהו תואלפנה תובוגתה לשב םג הווש היהו אורקל דואמ יתנהנ


הברה לצא םג יתחמשלו ,הככ תמאב הז םירבג הברה לצא ירעצל יתא
. אל שממ הז םירבג


.אל שממש הז עיגי (יחכונה ףלאב ןבומכ)דחא םויש הווקמ ינא
dishל וביגה
 
31/1/01 17:16
יבליב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תקדוצ הז המ איה
םירבג יל וממתית לאו
:םיינשמ דחא םכל תומרוג תומכח םישנ
הטימב םתוא טיפשהל וא
חורבל וא
יכהו המכח השא - לש הזה בולישה תושעל המ ןיא יכ
הפי םג ארונ
!!!!! םכתוא גרוה
יבליבל וביגה
 
1/2/01 18:39
הריש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לחה לוכה םהילע דיגהל רתומ ,תונב תחישל בוט אשונ םיווהמ םיסקא
עגר .אמא םע םיחובסה םהיסחי חותינ דעו הפקזה רשוכ ,ןיזה לדוגמ
םיכפוה םיסחיהו תוימטניא רדג תצרפנ םיסחיה םות לע הזרכהה ירחא
אוה רובש וגא םמדמ רביא אוה רובש בל .בישקהל ןכומש ימ תלחנל
םע ויתוליל תא קלוח אוה םא הנשמ תמאמ הז .ללכה תלחנל ןיינע
ןושיל ךישמהל רחב אוה ?םידומילה לספסל ךתרבח וא רפוסב תיאפוק
םה המ לע הניבמ אלו הלילב הרע תבכוש תאש תויהל לוכי .ךתיא אלו
איה ,םיעזוימ םיבכוש חטב םה .םירבדמ אל םהש הארנכ םירבדמ
איה .ךממ דמל אוהש המ לכל הבישקמו והזח לע השאר תא החינמ
.הלש ץירעמה טבמה תא קנוי אוהו ולש לכשמה תנממ תלעפתמ
םייחב הז הככ
הרישל וביגה
 
 
2/2/01 21:07
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
.ןה אלא "איה" אל הז :דחא רבד דבלמ ,רדסב לכה .תמא הלימ לכ
רפוסהמ תורוחב בהוא ,רמאמה תביתכ רחאל יל רבתסה ךכ רוחבה
רפוסה ומכ ןכש .םראפ רפוסהמ תורוחב םג ,ןוכנ רתוי וא ,םראפ
רקובה תרמשמ תא שי :תורמשמב תורוחב קיסעמ ל"נה ,הזה םאפ
.בגב םיענ ול השועש הלילה תרמשמ תא שיו ,ויתועורזב תקנפתמש
ןה רשאכ רקיעב .ונממ ידימ תעזוימ יל העמשנ אל ןהמ תחא ףא
.דבל אל ןהש וליג ןה םואתפ יכ יל תוכבלו יילא רשקתהל וחרט
,סקסמ אל לבא ..עזוימ דואמ יל עמשנש הז אקווד אוה ,בגא זאמו
ונחנא ?רימש קחצי רמא ךיא .היהיש הללאי .ינממ דחפהמ אלא
.םוקמבו ןמזב ביגנ
יתאל וביגה
 
 
4/2/01 12:43
הריש :תאמ
הריש יעמשתל הבוגתב
ינאש הרכהל יתוא וליבוה הנורחאה הנשב ינשה ןימה םע יסחי
תובבל תרבוש לכ לע ןבש ימולשל תישנה הבושתה איה ינא
יתדמעה דחא םוי זאו .םיינש יתשגפ ינא שגפ אוהש וגא תקסרמו
רבעמב והשמ .רבגה ותוא םה םצעבש יתנבהו הרושב ירבג לכ תא
לע רשפתתש תחאל יתוא ךפה םויה גלפומה יליגל 25 ליג ןיבש
תסרג ויה םירבגה םתוא לכ .דחא םש היהי דוע לכ דחא לכ
רחא םע ,סקסה לע יתרשפתה דחא םע ,יתיצר תמאבש המל "תוחפ"ה
ויה םלכו 'דכו ןצמק היה ישילשה ףתושמ ןייניע והשזיא לע
לש תואסיכה קחשמ ינפל יתמזויב ונממ יתדרפנש הזמ תוחפ
הז י"ע קרזהלמ באוכ רתוי רבד ןיא .תקפסמ יתלבה תויגוזה
תוחפה דוע אוהו הליחתכלמ ותגוז תויהל ךמצע תא תענכשמ תאש
אל דיגהל אוה (45 תנשמ הז אל) יפוסה ןורתפה .ךל היהש הממ
עגונ אלש ימ רשפתהל אל ,הצור תאש המ תא ךל ןתונ אלש ימל
םג בוט ירמגל יל השעי אל הנושארה םעפב תבהוא ינאש ומכ יב
אל עובש ירחא ןוחטיב לש השוחת יל ןתונ אלש ימ .האמה םעפב
יופצה טירסתה .הנש ירחא םג היוצר ירמגל שיגרהל יל םורגי
תא ,ךייתועורזב םחמתי ,םראפרפוסה תא בוזעי רוחבהש אוה
תא דמל אוה !חצנל הז וישכע ןכ ,הבר הבהאב ותוא ילבקת
םימלש םימי השולש ךשמב .ינממ ול המיאתמ ןיא ,ולש רועישה
ולשל תואושנ ךלש םייניעה דועב זאו םייניע תבכוכמ יבבותסת
.תפלוח תיאצח לכ ירחא םיבקוע ולש םינושיעה ינש תא יארת תא
,תשגרמ רתוי יהשימ םש היהת ילוא דימת ,יקיפסת אל חצנל תא
תאזה הווקתה ?קודבי אל אוה םא עדי אוה ךיאו המיאתמ רתוי
,ךתוא תעקות וישכע האור רבכ תאש המ תא הארי אוה דחא םויש
.תובוטו תובר דועו יתוא
.....בוט ףוס שיו
,ולאכ םלכ אל
.תויהל לוכיש המל ןברוק תויהל אלו שיש המ תא תוארל יליחתת
הרישל וביגה
 
 
4/2/01 23:51
יתא :תאמ
הריש יעמשתל הבוגתב
(: .תקדוצ ?דיגא ינא המ
יתאל וביגה
 
 
7/2/01 22:23
Near NY :תאמ
הריש יעמשתל הבוגתב
Sorry Etty, I think you are wrong. Educated men like
educated women. Men with enough self confidence are
not afraid of any kind of woman. I think you cannot
blame your education. On the other hand, since you
are capable of smeering your ex-friend and his current
relationship publically in this way, however bad
he may be, I think your problem is not your high
education. I can talk only for myself, but I would
put sensitivity and good taste higher on my wish list
than education.
Near NYל וביגה
 
2/2/01 10:41
Keren NY :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
You are so right
This is it: i am going to work at the Duan Reade, the
american Super Pharme, and i am going to buy a cooking
book
It appears that this is the way unless you are Carey
Bradshaw and he is Mr Big

p.s
if someone misses Mr Big you can see him at the new movie
of Tom Hankes "cast away" that tramslated in Israel to
"born again" or some other disaster
Keren NYל וביגה
 
2/2/01 22:47
תימע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
שיש המב ןיינעתמו ןיינועמש ירבגה ןימהמ %5 םשב תוחמל בייח ינא
.ליעל רומאה םוחתב עצבל הלוכי איהש המב קר אלו דיגהל השיאל
רשקה .תיגולוכיספ איה תיחכונה יתרבחו לעפמב רוציי לעופ ינא
ינא .הכ דע םיצורמ יד םידדצה ינשו ,םישדוח הנומש רבכ םייק
םא ,םלועב רתויב יסקסה רבדה איה המכח השיאש העיבקה םע םיכסמ
.תיניפיליפ רוכשא -החפש הצרא
תימעל וביגה
 
4/2/01 11:47
םולש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םירבג םצעב המ תוניבמ אלש ןד שוגב םישנ ןומה הארנכ שי ,בוט
םיבהוא םירבג :הימפסאב םולח אל הזו ,וניבת זא .תמאב םישפחמ
אלו תונגרפמו תויביטקינומוק לבא ,תוליכשמו תוליעפ ,תומכח םישנ
.הכימסל תחתמ דבל ןנואל ידכ דבל התיבה תורזוחש תויטסיסקרנ
הז םהלש יכה יכה זוטניפה לבא ,ןוכנ הז ,תוצצומ םיפידעמ םירבג
לע הבשחמה םצע .ךפיהה אקווד ואלו הפב םהל רומגת םתיאש השאהש
.תומודק תועד םתס לכה .ןכל עבשנ .רקובה לע הפקז יל תמרוג הז
הדמחנ ,המכח תעמשנש (לכה ללוכ) השאל ץוצמל ומכ ןיא
.המח תחלקמ ירחאו קטייהב ךרפמ הדובע םוי ירחא ,תיטנגילטניאו
רומגל הז םהל תפכאש המ לכש םירוצי םתס אל ונחנא .השקבב זא
.םדריהלו תיאפוקל םינפב
םולשל וביגה
 
 
4/2/01 13:06
תישונאה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תורוחב םיפידעמ םתאש רורב .תוקומע שממ ךלש תויזטנפה
אלו) ןתוא לוכאל ךיא םיעדוי אל טושפ םתא , תויטנגיליטניא
.(ךלש הבוגתב תרכזהש ןפואב


תבייח ינא ,תיטנגליטניאכ רמאמב תרכזומש יתא לש הרבח רותב
התאשכש הביסה ללגב תמאב ילוא .םירבג םע היעב ונל שיש ןייצל
תוהובג הביבסהמו ךמצעמ ךלש תושירדה יח התא הב הביבסל עדומ
.רתוי


(תמאב) היתונוכתמ קלח איה תושפיטהש הרוחב יתיא הדבע םעפ
ןיא לכש ןיא" טפשמה .הב יתאניק םימעפל ,תמאה תא דיגהלו
. הילע בתכנ "תוגאד
תא םיפידעמ םה המכ ורפיס רמאמל וביגהש םירבגה לכ
תואושנ תויהל תוכירצ וניה רבכ ונלוכ בצמה יפל תויטנגליטניאה
.וניעטש ונל וחיכות הללי זא
תישונאהל וביגה
 
 
4/2/01 23:49
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תיטנגילטניא הרוחב שי .יסחי רבד הז היצנגילטניא לכ םדוק
ינא ,ןכל .היהת אל איה רחאל תיסחיו םיוסמ רבגל תיסחי
לבא תויטנגילטניא םישפחמ ןכא ןאכ ונעש ולאמ דחא לכש החוטב
ירהש .ןח אוצמל ידכ תונוכת המכ דוע הל תויהל תוכירצ
לבא .המצע תוכזב תדמוע אל ,יפוי ומכ אלש היצנגילטניא
?םייח תמכח אלל היצנגילטניא הווש המ .יתוחא ךתוא יבזיע
ירחא) תרמוא ינא ?יסיסב רסומו ןופצמ אלל םיווש ונלוכ המו
.םדאנב אל אוה םדאנבה םא בושח אל רבד םושש (תובוגת 270
יתאל וביגה
 
 
5/2/01 16:22
עגרל חרוא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
יאנת איה תישנ היצנגילטניאש ןעט אל ןאכ דחא ףאש יל המדנ
הדמעה ןיב חוכיוה .יחרכה יאנת אלא ,יתועמשמ רשקל קיפסמ
םינעוט ונחנאש אוה םישנה לש תאזל ןאכ םירבגה בור ועיבהש
לבא .הבוחב אל ,תוכזה תדומעב םשרנ "היצנגילטניא" ףיעסהש
יאדכ ילוא .תורחא תובושח תונוכת הברהב לזלזל רשפא יא
.(ללכב םא) העוט תא הפיא ןיבהל ידכ ןתוא ינחבתש
עגרל חרואל וביגה
 
 
7/2/01 10:25
תישונאה :תאמ
םקויד לע םירבדל הבוגתב
סעכ ןומה יתיליגו ךלש תונורחאה תובוגתה תא יתארק
.םכותב תונרמויו


תנתונ םג ,ןכו שדחמ םוי לכ ימצע תא תקדוב ינאש יל ןמאה
.יתויוגהנתה לע םינויצ ימצעל


םיסחי תכרעמ לכמ תחקל אוה וילע הדיפקמ ינאש ףסונה רבדה
.דיתעב םמשיילו םימיאתמה םיחקלה תא תרמגנש


.חוטב הז בוט היהי ףוסב
תישונאהל וביגה
 
 
7/2/01 12:13
יתא :תאמ
םקויד לע םירבדל הבוגתב
ךתוא ףקתש הירופואה לגב יעקשת לאו .ימיזגת לא ,יתוחא
םשיילו םיחקלה לכ תא תחקל רשפא יא םעפ ףא .הנורחאל
םייפוסניא םינתשמב רבודמ רבד לש ופוסבש ןוויכמ םתוא
הלירוגה רוגש המ") רדהנ רפסב יתארק םעפש ומכ דימתו
םע שדח והשימ אובל לוכי דימתש (ןרומ תירוא לש ,"ךירצ
הנממ ץופקי רקו'גהו החתפנ אל דועש השדח םיפלק תליבח
ללכב הז יתעדלו) ןזואה ךותל רשי רדייס ךל ץירפשיו
.(דלרג'ציפ לש לודגה יבסטג"מ טוטיצ
ונבשי אלו סולפ םישולש תונב ונחנא םא םג :ונניינעלו
ונייה ,לכה לע ונעמש תוחפל וא ,לכה וניוח תמאבו תיבב
.םייחב תועתפה שיש האור תא ןיידע ,אוהה דצבו ,הזה דצב
דצל םיבושק תויהל ,םיינזואו םיניע חוקפל ךירצ טושפ זא
הז םא םג) תרוקיבב אלא ,ונלגרהכ הבהאב אל לבא ,ינשה
המל תוניצרב סחייתהל רקיעבו (דחוימב יטנמור אלו השק
םישק םירבד ינימ לכ לע תופחל אלו ,םירמוא םירבגש
לכו השק הפוקת רבוע אוה ,דמלי דוע אוה ומכ םיצוריתב
.ןמזה לע ךל לבח ,תאו .אל אוה .תאזה אטרחה
וז .ךלש תיעבטה תוגהנתהה לע םינויצ ךל תתל ךירצ אלו
:רסמה תא יננשו .ירטמוכיספב אל תא .ןחבמב אל תאו ,תא
."(!ול בוט הליל) ..ימילשת ?ונ ?ול בוט אלש ימ"
יתאל וביגה
 
 
7/2/01 15:14
תישונאה :תאמ
הדותב ,תישונאלל הבוגתב
בוט הליל אל :לדבהה תא םעפ ןוילמ רבכ ךל יתרבסה
.החונמ ליל אלא ול היהיש
תישונאהל וביגה
 
 
7/2/01 18:01
יתא :תאמ
הדותב ,תישונאלל הבוגתב
לע םולשב חוניש :אוה ןקותמה חסונה .הדומח אל
.דימתל .ובכשמ
יתאל וביגה
 
 
7/2/01 17:06
עגרל חרוא :תאמ
םקויד לע םירבדל הבוגתב
יניעב איה יכ ,ךתיא חכוותא אל ינא תונרמוי לע ,תישונא
אלו תואשנתהב תובורק םיתיעל ןאכ םשאומ ינא .ןנובתמה
והשמ ילש הביתכה ןונגסב שי ןכאש ןיבהל אלא יל רתונ
וילע םישל חילצמ ינניאש אלא ,הלאה תונעטה תא קידצמש
הווש תאזה האדוהה םא ,אשנתמ שיגרמ אל ינא .עבצאה תא
.והשמ


הזה רמאמל יתובוגתבש ךל חיטבהל לוכי ינא ,סעכה יבגל
תובוגתה תרדסב יתובוגתל דוגינב) ונממ הפיט וליפא ןיא
.(הז תא ריתסמ אלו סעוכ ןכא ינא םש בבוי יקימל


והשמכ "העוט תא הפיא ישפח" טפשמה תא תשריפש חינמ ינא
ךלש העדוהל ביגמ ינאש תחכש ילוא לבא ,סועכ/אשנתמ
.יתסחייתה ךכלו "וניעטש ונל וחיכות הללי"ב המייתסהש


.יתנווכ התיה אל תאז ,תעגפנ םא רעטצמ ינא
עגרל חרואל וביגה
 
5/2/01 15:31
הסילא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יל ירזעת ילוא ןאכל תסנכנ ןיידע תאו תעבש אל דוע םא ,יתא
תועצה עומשל חמשא ,'תוהזו תויתדע' םשב רנימסל אשונ תאיצמב
.(עפשב ךל שיש החוטב ינא)


.םלוכ ינפב החותפ השקבה


.הדות
הסילאל וביגה
 
6/2/01 2:46
ר"סרה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?תוינלטב םיפידעמ םירבג
םיצורת םיצורת


הדובעל - תונב הללאי
ר"סרהל וביגה
 
7/2/01 17:32
העונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתדובע ןמזב יצחו שמחל עברא ןיב תובוגתה תא אורקל דאמ יתנהנ
טושפ ינא וישכעש יל הארנו ,ילש ראותה תמלשהל הבורק ינאש רחאל
!!!רטפתא....ו בשחמה תא הבכא


לש ער רצי וב רתתסמ יתעדלש והשימ םע וישכע תאצוי ינא...םאתס
תונשל ול םורגי ילש םרא'צהש הווקמ ינא לבא - "תוינלטב תבהא"
ןוחטיבה תא יל ץפני אוהש ירחא ותוא ףיעא ינאש וא ,ותעד תא
ןכ םרא'צה וילעש - שדח והשימ שפחא ינא זאו ,םיסיסרל ימצעה
זא - ייוכיס לכ ולכישכו -הריהזמ הריירק חתפא םייתניב ,דובעי
...רטפתא
- תומכחו תופי תוחלצומ ונחנא - תוימיטפוא - תונב .םאתס ,םאתס
.24 תב תימיטפואמ .רדסב היהי
העונל וביגה
 
8/2/01 6:55
התבה תינניח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.יתא ,ךתבתכ תא יתבהא
.יתקחצ
..םיטסילטיפקה ךייגוויסל הנימאמ תמאב תאש תבשוח אל ינא
(תורושה ןיב רתוי ןוכנ וארק ,םהנימל,םימעוזהש וא)
,הברה הימדקאב יתיליב ךא MA אלו PHD יל ןיא
,דומיל תונש 28-9 הזיא 'ילע שי'ש יתבשיח הנורחאלו
,רקיה ילעבו יבוהא תא יתרכהש ינפל
" םימכח - םישיגר - םידחוימ םישנא" יתשפיח
,היגולויבורקימל רחא טנרוטקוד הזיא םע םעפ לכ 'תעקתנ' יתייהו
,'וכו היפוסוליפ
,םורזל ימצעל תתל ,םורזל ,םיימה ומכ תויהל ימצעל יתרמאשכ זאו
,םיבשחמ תנכתמ ה"כסב ,קותמ רוחב יתשגפ
,בהואו שיגר תמאבש
?...תא םג ימרזת ילוא זא ,תויות םע אלו
התבה תינניחל וביגה
 
8/2/01 16:46
יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יל עקתנ ...רקובה יל הרק המ תונימאמ אל ןתא .תונב ,תונב
אל ,םנמא .ץלחמ עיגה ,ץוליחל יתרשקתה ,רבצמה ךלה ,וטואה
יתינוכמ תא םיקהל רמג אוהש ירחא לבא ,(לכה רשפא יא) יאקורמ
ךתוחא ילוא ,דיגת - תונרקס ךותמ הככ ותוא יתלאש הייחתל
?תעדי ךיא :הנעו לבלבתה אל עגרל רוחבה ?תיאקיטמסוק
.תדבוע ,הקיטסיטטס .הז הככ ,הההא
יתאל וביגה
 
 
8/2/01 17:00
הנד :תאמ
ץלחמה השמל הדותבל הבוגתב
? תתנ/תלביק ןופלט....


יאנפ ךל ןיא תרהוזו הפי ךכ לכ תאשכ וישכעש וא
(-:.....? םהנימל םיצלחמל


.תבהוא
הנדל וביגה
 
 
8/2/01 17:25
יתא :תאמ
!?ךשמה ןיא המל זא ,ונל הבוגתב
הארנכש וא ,תרהוזו הפי ילוא ינא :דואמ דע הבוהאה יתוחא
תיטסימגיבה "םיסחיה תכרעמ" ךלהמב תרהוז אל דואמ יתייה
ינא המכ וחכש רבכ םישנאו ,(.לימ) ילש (?) רבח ..ה להינש
."ינא" תויהל הלוכי
תעדוי תא ,תארקש יפכ ,ףסונבו יושנ היה ץלחמה ,ןפוא לכב
הכירצ ינאש המ ,תאז לכבש הארנכ ,...ידימ תיטסיטילא ינאש
ירחא םויה יכ ,דומצ קינכסומ יל ןממיש רישע לעב הז תמאב
תא זבזבמו ןבצעמ הז המכ יתרכזנ ץוליחל םייתעש יתיכיחש
תא תחקל טושפ יתלוכי ,םייחב תרדוסמ יתייה םאו .ןמזה
.ילעב לש (רפוש) גהנה תא קיעזהל וא .ונלש הינשה וו.מ.בה
התיה ...ותיא יתייהש ןורחאה רוחבהש תועדוי וניתש .םתס םתס
אלא .דחיב אל ונחנא הז ללגב אלו תעזעזמ '87 ונוא טאיפ ול
אלש ונטלחה לבא .ולש וטואהמ עזעזמ רתוי וליפא אוהש ללגב
!וילע רתוי םירבדמ
תוגשה המכ יל שי יכ םא) ךתוא תבהוא ינא םגש תעדוי תא ,הנד
םג שיו ,טרפב םינב םעו ,ללכב םיסחי תוכרעמ יבגל ,ךייבגל
השוע אל הז לבא ,תרהוזו הפי ילוא ינאו ,(תונבל דרפנ קלח
ןוכנה (?תעלות ?ול תארק ךיא ,החילס) שיאה לע םשור
ןונגסה אל ינא יכ הפי אל ינא ויניעבש יל רמא אוה .יתניחבמ
תאצוי תא קר המל ,הפי תאזכ ינא םאו ?הווש הז המ זא .ולש
תעדוי תא יכ ,יתוחא ,יל תפכאש אל ?ססקרבאמ םינויזה לכ םע
ינאש ללגב אל .תמאב הזו ..ייח לש תינימ-אה הפוקתב ינאש
םייתשב ילש רבחה לשו ילש הטימה לע תורחא תורוחב תנייזמ
...עיגמ אוהש ינפל רומגל קיפסהל ידכ רהמ רהמ ,םירהצב
.הדובעב םיענ םויו תוקישנ
יתאל וביגה
 
 
8/2/01 17:54
הנד :תאמ
!יושנ אוה יכל הבוגתב
........וווווווללללה
?!!?!?!?ססקרבאהמ
...ףקות לכב השיחכמ ! אל םלועמ
....והשמ אל ,סעפא ,רמול ךיא םש ףונה


!םעט ארח םתס ול שי - "ןוכנה שיא"ה יבגלו


....ךייתוגשהל תואמגוד יאיבהו יקמנ ,יטרפו
.הקישנ .גנילרד סייפ וט סייפ....ןאכ אל
הנדל וביגה
 
12/2/01 12:06
רוג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתוא וכפהש) םייאמדקאה ידומילב יתדמלש והשמ שי םא
- ןוזיא איה חתפמה תלימש הז (..".םירבג תחירבמ תיטנגיליטניא"ל
המכ אוה ,יתדמלש ינשה רבדה .ןוכנ אלו ןוכנ ןיא ,ןבלו רוחש ןיא
....תויתרוסמ תויצקיפיסאלק רובשל דמחנ
יתינעש ירחא ,םירבג דצמ תועתרנ תובוגתב יתלקתנ םעפ אל - לבא
תכרוע דוע .הפי...םיטפשמ" )?המ ?תדמול תא :תיבלש ברה הלאשה לע
תלבקתה ךיא !?ביבא לת תטיסרבינואב !?יד)" ?אופיא ("...ןיד
תוחמתהל תכלוה ינא אופיא לואשל וחרט םג םיניבמהו ("!!?םשל
דיגהל תוצרל יל ומרג שממ תובוגתה .םאתהב וביגהו .(...דוס)
...ןמליגב רחא והשמ וא..תורפס תדמול ינאש
אלו וגאל םיפוטיל םיפידעמ ידמל םיבר םירבגש המיכסמ ינאו
...תורחת וא םירגתא
יכה םירבדה דחא אוה ישנ טקלטניאש ,יל רמא דחא םיסקמ רוחב
ךל םרוג הז - הזמ רתויו ,התוא תוצרל ךל םרוג הז - םייסקס
םגו .שוביכה רגתא תא ריבגמ - רוציקב...ךתוא הצרת איהש ,תוצרל
היצנגיליטניאה םע דדומתהל םהלש הדיחיה ךרדה וז יכ - ןבצעמ הז
םהו) םירבג םנשיש הנימאמ ןיידע ינא ,תאז תורמל לבא .....ונלש
םיצור םהשכש (!תוצור ונחנא םתוא קר ,יתא - םיבוטה םירבגה
דיחפמ אל רבד םושש ומכ קוידב .םתוא דיחפמ אל רבד םוש ,ךתוא
עיגי הזש דע ןמז לש ןיינע קר הזש ןימאמ יב והשמ .ונתוא
.תימיטפוא ייהת - זא .(...תשאייתמ יתייה ןמזמ תרחא)
תכרעמ לע םינש המכ ךשמב דצהמ יתננובתה - ינלוגמ יאקורמל רשקבו
שיש יתנמאהו המימת יד יתייה .רוחבה םע יתרבח לש הכובסה םיסחיה
הארנכ לבא ,םשור תושעל חילצה אוה ילע םג ...ילרוג והשמ םהניב
לכל דיגהל ילאנב יכה היהי הז...וירושיכ לכ ,ךכב קרו ,ךכבש
ול ונתת לאו ...הז תא הווש אל אוה -ינלוגמ לקאשה - תובזכואמ
.ןכ אוהש בושחל
רוגל וביגה
 
 
12/2/01 15:44
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
היצנגילטניא התוא םע דחיש תויטנגילטניא םישנ םע היעבה
םוקמב םיתיעל) קמוע תוחיש לש םיבר תוליל הקינעמה הקילדמ
תא ותיא ךל םותסל םיבהוא ללכ ךרדב םירבגש הז ,רחא 'קמוע'
איהש השיא התואמ לודג דחפ .דחפ עיגמ ,הבריק לש הילשאו (הפה
,דיתעב לבא .רדסב לכה יטנמורה רוזיחה בלשב םהשכ .יידימ המכח
ימ :"םירוביג"ה לכ םהל םיבשוח ,זאו םיחוכיוו םירבשמ שי ירה
,ךילע הלתית אל הרצ תעבש וז ,דימת ךל הנעתש תחא תיבב הצור
.רתוי ליעיו יתריצי םיתיעלו ,המצעב ןורתפ אוצמל הסנת אלא
םמצעמ םיקיזחמש ינלוגמ םיאקורמ רקיעב .םירבג הברה סרסמ הזו
םירבחה לכו המלשהה תאו , 1 ד"הב תא ורבע םהש ירחא םילוכי לכ
לכ םע ,הסנמש תיתימא השיא העיגמ םואתפו ...םיידיב םהל ותמש
יכ .םייתימאה םירבדב םהל תעגל ,הלש תישגרה היצנגילטניאה
.תיגוזה תוימיטניאה סיסבב דמועש המ הז ,התעדל
ברחכ תשמשמ םביל תא התבשש היצנגילטניא התואש םילגמ םה זאו
םידמוע םהו ,תוכסמה לכ תא השיאה םהמ הריסמ התרזעבש ,תויפיפ
תותואהו תוגרדה ילב .םהש ומכ .היירעו םימוריע הלומ
.םיתפומהו
תרייסב ןיצק ינא" :טפשמהש ולאכ רקיעב .דיחפמ הזש הדומ ינאו
תא םהל םותסלו תונבה תא םישרהל ללכ ךרדב םהל קיפסה "ינלוג
תולאש ולאש אל רבכ תונבה ךכ רחאו .השולש םיישדוח הזיאל הפה
ןתוא ןייזל ךישמיו םוקמ םושל חרבי אל "סכנ"ה הלילחש תורתוימ
יכה םילארשיה םיטרסב ומכ ,םיעדוי ינלוגב םיניצק קרש ומכ
.שיש םיעורג
יכה המו :תוישיא תובלעהה בלש עיגמ ,תודדומתה םוקמב ,זאו
איה" ."הילא ךשמנ אל ינא" ?המכח םגו הפי םג איהש השיא בילעמ
לש שיגר יכה םוקמב עוגפל לק יכה ,חטב ."הז תא יל השוע אל
איה םא רקיעב .הלש ישנה ימצעה ןוחטיבב .הלש סקסב - השיאה
.תבהואמ הרוחב
שיש המל אורקל דגנתה אוה םא וליפאש החינמ ינא ,ךתרבחל רשקב
,לכה ירחא .תאז שיחכהל חרט אל אוה ,"ילרוג והשמ" םהניב
הנידמה לרוג ...חונ רתוי השענ סקסה ,םיילרוג הכ םיניינעהשכ
וז .חפ היה אל הז .הזה חפב תלפנש חונ אל ישיגרת לאש ךכ .שממ
.ןמז המכ ידימ תורופס תועשל קר לבא ,תמאה התיה
דימעמ הז םוקמ הזיאב לבא ."לבז אוה" ךל דיגהל הצור יתייה
הכ יתייהש ?לבזל ייחמ םיישדוח השולש יתשדקה ינאש ?יתוא
הז - וניניב התיהש יתבשחש הבהאה לכ ,המו ?לבז יתבהאש תשאונ
.?המיבהב הגצה ומכ ?קחשמ ?הילשא התיה וז ?תמאב אל


םיסנמ וירבחו אוהש לקאשה אל טלחהב אוה לבא .לבז אל אוה זא
ןיצקה" יגולותימה ראותב רדהתהל יוארש דחא אל חטבו .גיצהל
.תורוחב םע ליחתמ אוהשכ ןיגפהל בהוא הכ אוהש "תרייסהמ
יתאל וביגה
 
 
12/2/01 17:21
רוג :תאמ
םולש ''רוג''לל הבוגתב
םישנ ךכ ,תויטנגיליטניא םישנמ םיששוח םירבגש ומכ קוידב
תא ףלקל תוששוח םישנ םג .ןתוא "ופשחי"ש םירבגמ תוששוח
.ןהמ התוא ףלקמ רחא והשימשכ ,תוששוח רתוי דועו ,הכיסמה
,ךפהל אלו םירבג לע להנתמ הזה ןוידה לכש הדיחיה הביסה
,ןמצע םישנ ברקב םג ירעצלו ,בושחל לבוקמש ,איה
.ןהילאמ תונבומ ,תירבגה תופידעה ,תירבגה היצנגיליטניאהש
םיכפוה םיאמדקא םידומילש תבשוח אל ינא - ריהבהל ידכ קרו
ינשמ - םילבמטב האלמ םיטפשמל הטלוקפה) רחא םדאל ךתוא
םיחתופ קפס ילב םה לבא .(תורחא תואטלוקפ םג ךכו ,םינימה
םישדח םילכ םיקפסמ ,הליגר יתלב הרוצב םירישעמ ,םיקפוא
ושע םיאמדקא םידומילש ,םישנא המכ הריכמ ינא .'וכו הבישחל
,קזוחה הז -עוצקמה אל הזש ,תבשוח ינא ןכל ...ער קר םהל
םירבג לצא םג .ישיאה םסקה ,תופירחה ,ךלש לע הדימעה ,יפואה
תועיתרמו ,דחא דצמ תוכשומ ולאה תונוכתה - םישנ לצא םגו
השיאה" תומדל םיליגר ךכ לכ (!םישנ םג) ונחנא לבא .ינש דצמ
...דואמ יפיציפס ,דחא ןוויכ לבקמ ןוידה לכש ,"הנטקה
רוגל וביגה
 
 
13/2/01 1:17
יתא :תאמ
ל הבוגתב
םירבגו ,ולא ןיעמ םינויד תולהנמ םישנש הדיחיה הביסה .1
הז ךיא והשימ יתלאש רשאכ יתלביקש הביס התוא איה ,אל
ליבקמב תובהאמ רפסמ שי ,ולש בוט יכה רבחלש עדי אל אוהש
אלו ולאכ םירבד לע םירבדמ אל ונחנא :יל רמא אוה .יילא
םינויזה לכ ,וילע בכעתהל ךירצש והשמ אל הז .םיחתנמ
ןכש :תונב לצא הרוק היה אל הז ןיעמ הרקמש ןבומכ .ולאה
.הטושפ יכה החונתה דעו רביאה לדוגמ לחה תוחתנמ ירה ןה
.אל וא בהאמ
המ םירמוא םה דועבש :םינימה ןיב תויעבה תחא ילוא וזו
דע תוחתנמו תובשוי ונחנא ,םהל חונה יותיעב םביל לעש
.תילוש יכה הרעהה הרמאנ םהב ,םינטק יכה םינוטה יטרפל
םגו ,הל םימיאתמ םניאש םישנאל םוקמ אל איה הימדקאה .2
,ומיאתה אלש םישנא ינימ לכ יתשגפ ינא םג .תומר שי םש
לע החילסו) ןהילא יתעגה ינאש תומרב ?תמאה לבא
ירהש ,'הז תא םהל ןיא'ש םישנא םיבשוי אל (תונצחתשהה
ןתח סופתל תואבש ולא וליפאו ,רתוימ ייד הז ינש ראות
...ךכ ידכ דע אל לבא ,בירקהל תונכומ הטיסרבינואב
תא השוע עוצקמהש תבשוח אל ינא - עוצקמה תייגוסל רשאב .3
עוצקמל יעבט ןפואב ךלוה םיוסמ גוסמ םדאש אלא ,םדאה
לכו .רחא וא הזכ גוסמ םירבח ול רחוב אוהש ומכ ,םיוסמ
לקתיי ...המרב אל והשימ םע תכללו המרונהמ גורחל ןויסינ
םא דוחייב .ןולשיכב ,םימיה תוברבו רבד לש ופוסב הארנכ
ואימור לש םירוהה ילוא ,ילוא .רבגהמ רתוי איה השיאה
.םירברפה רופיסמ ולא לש םירוהה םג ילוא .וקדצ הילויו
הרמהל וא הפלחהל םינתינ םניא םיכרעו החפשמ ,דמעמ ,ףסכ
יכ ונתוא ךנחל םיסנמש םיטרסה לכ ומכ אל ,רהמ ךכ לכ
(15-16) דואמ םיריעצ םהש הדבועה .לכה החוד הקיטנמורה
.המצע דעב איה םג תרבדמ
אל .תוביסנ ךותמ הנטק השיאו העדות ךותמ הנטק השיא שי .4
תראשנ ילש העדותהש הז לכ הנטקה השאה תויהל יל תפכא
.תויהל הצור ינא המ הטילחמ ינאו תישפוח
םייחה םויה ,לכה ךסב יכ ,יתוחא יצמיאו יקזיח :הנקסמ .5
אלו) .ץוצמל ךלייש ...וילע תולודג ונחנאש ימו .םיפי
תושעל הלוכי הנוכנ אל תויגוז :ןטק והשמ דועו .(!ונל
אל ונחנא .תחתב ץוק שממ תויהלו ,לילעב תרשואמ אל ךתוא
.רטקלו תוננבה לומ הלילה לכ תבשל ףידע רבכ .הז תא תוכירצ
יתאל וביגה
 
 
13/2/01 16:40
עגרל חרוא :תאמ
הביס יחקל הבוגתב
והזש איה םישנ רקיעב תולהנמ ןאכ םינוידה תאש הביסה
.םישנ לש רתא


איה םירבג טעמכ םיפתתשמ אל הזה יפיצפסה ןוידבש הביסה
יד) םושיא בתכל ךפה אוה הנורחאלו ,הצומ ,ורקיעב ,אוהש
אל ונחנא הז ליבשב .ולוכ ירבגה ןימה דגנ (יתעדל ךחוגמ
(-: תיבב ונל שי הז תא ,תוננב תא םיכירצ


.םינויז לע הברה םירבדמ אל םירבג ןיב ,ןוכנש המ לבא
ןימה ייח לע םיטרפ םהשזיא עמש ירבחמ ימש בשוח אל ינא
םירבד שי .םהמ יתעמש ינאש רכוז אל םג ינאו ,ילש
אל םירבגש םירבד שיש ומכ ,םהילע םירבדמ אל םירבגש
םילאוסכסומוה אל םירבג ינש תיאר הנורחאל יתמ) םישוע
.(?לוג עיקבה קוידב םהמ דחא ןכ םא אלא םיקשנתמ


תולצנתהה תעדוה ,רדסב .עדוי ינא ,ןכ !הללכה !הללכה
.ימיע הנכומ רבכ ללכה ןמ םיאצוי ינש םתואל


יל יניזאה ,והמ קימעמ ןויד עומשל יצרת םא תאז תמועל
קחשמב לדנפ היה אל וא היה םא הלאשה תא םיחתנמ ירבחלו
.ביבא-לת לעופהל הפיח יבכמ ןיב ןורחאה
עגרל חרואל וביגה
 
 
13/2/01 18:04
יתא :תאמ
החל הבוגתב
בתכ אל הז יכ !תרוקיב לבקל םיעדוי אל םתאש .והז זא
,ועמיש ,וניזאה :בלה קמועמ תשגרנ האירק אלא ,םושיא
.בצמה תא ונקת ,רשפא םאו ומינפה
יתאל וביגה
 
 
13/2/01 18:29
JOJO :תאמ
הנוב תרוקיב תצק ומכ ןיאל הבוגתב


? קוידב ימ ליבשב בצמה תא ונקת
תומיסקמו תורדהנ ךכ לכ ןתאש בושחל רשפא


תופאכהמ ,תקדצומ הפאכ ילבקת הלימ דוע , יתא
םעפ יא ונתינש רתויב תוקדצומה


ךתוא ספאי JOJO ש ינפל ספאתהל יליתת
JOJOל וביגה
 
 
13/2/01 18:52
הנד :תאמ
? תמ ימ המל ? הרק המ המלל הבוגתב
....ךגוסמ םיאו'גו'ג תבבחמ דואמ אקווד ש'ותא
.ולש םיקאפהו דחא לכ...לבא המל רורב אל


ינלוגמ םג אוהש ךל יראת) ? הריקי ןוכנ
(...רבעשל


: - )
הנדל וביגה
 
 
14/2/01 2:16
יתא :תאמ
...ריכמ אל התאש םיאורל הבוגתב
תמאב ןמזמ .יתוא ריכמ ךומכ ימ .יתוחא תקדוצ
רבדל אלש ...הבהאו םוחב יילא וסחייתה אל
...ללכב יילא וסחייתה אל ינלוג ילייח ןמזמש
יתאל וביגה
 
 
14/2/01 11:32
JOJO :תאמ
...ריכמ אל התאש םיאורל הבוגתב
םע דדומתהל השקש ןיבמ ינא
םיחילצמ םיינלופ אל םירבג


הלאכ םג שי תושעל המ לבא
JOJOל וביגה
 
 
15/2/01 17:17
הנד :תאמ
תינעזגה הינלופה הנדלל הבוגתב
!?יתבתכב המב ינעזג המ ,הזמצוחו
הנדל וביגה
 
 
15/2/01 16:17
תישונאה :תאמ
? תמ ימ המל ? הרק המ המלל הבוגתב
(תופאכ ללוכ) יוצמ יאקורמכ הארנ התא תחא םעפ
.לע טנגיליטניאכ הינש םעפו


?תמאב התא המ זא


לש ללכושמ והשמ אוהש םעפ יל רמאש והשימ יתרכה
.דחא ףוצרפ קר ונממ אצי לעופב לבא תכרעמה


.והשמ אל , תמאה
תישונאהל וביגה
 
 
15/2/01 18:30
יתא :תאמ
יפוצרפ ודלל הבוגתב
קר וישכע .והמ ונל זמר רבכ אוהש תבשוח ינא
הפי התא םאהו (?ונ ,ןכ) לדוגה תא ררבל רתונ
,ונרכה תישונאהו ינאש ,ךתדע ינב ראש ומכ
התא המ .ימולש/תג תירק/תורדשב םלוא לע רוגסלו
?רמוא
יתאל וביגה
 
 
16/2/01 21:10
עגרל חרוא :תאמ
סנא'צ ול ינת ,תישונאל הבוגתב
רבכו ,הפאכ ךל דירוהל עיצה קר רוחבה
God, you're soooooo easy ?םלוא םירחוב
עגרל חרואל וביגה
 
 
18/2/01 12:41
יתא :תאמ
?בושל הבוגתב
.הככ תרייוצמ קר ינא ,easy וזכ אל ינא
.רמאמ יתבתכ אל ןמזמ רבכ .1 :הזמ ץוחו
יל ןתייש ןוכנה רבגל הכחמ ינאש ןוויכמו
אוהש) טקייבוא אוצמל הסנמ ינא ,הארשה
.(תנבה אל םא ,ייכרצל לצונמ םצעב
לע הארמו ,תילאוטריו איה היוצרה הפאכה .2
לכויש ןוכנה רבגה עיגיש הכחמ רבכ ינאש ךכ
וליפא .ולאכ ןיאו) ותמכח בורב יילע טולשל
ודמע אל יב טולשל ידכ ורכשנש םיאקורמה
םיאקורמ ןיאש ללגב ילוא ...דובכב המישמב
םלצא םיספות םהלש אמאו וגאה .יידימ םימכח
.(םוקמה לכ תא
רוכשל םכל העיצה הרוחב רבכ ,הרק המ .3
יתוא גיצהל םיסנמ ,םידחפמ רבכ םתאו םלוא
יתפשח ?יילע םידרויו הגשהל הלק ,הטוהלכ
לע בוט ולכתסת .םיפייפייתמה לכ ,םכתא
.םינוע םתאש ינפל םעפ דוע םכמצע
יתאל וביגה
 
 
18/2/01 20:43
עגרל חרוא :תאמ
?ילש רתאב טטרלפל רבכ רוסא ,שי המל הבוגתב
.דיחיב ,ילא תרבדמ דוע תא ןושארה ףיעסב
.ונילא תרבדמ רבכ תא ישילשה ףיעסב
דחא ו'גו'גל אלא ,ונל ןיאושינ תעצה אל תא
ילב .תוילאוטריוה תופאכה שיא ,יפיצפס
ירבגה ןימה לכל דיחימ ךלש רבעמה ,קוחצ
.תצק הנושמ


,טטרלפל רתומש ןבומכ :איה ךתלאשל הבושתהו
.רורב הזש יתבשח .יתיא קר לבא
עגרל חרואל וביגה
 
 
7/11/02 9:37
םערו זיזח :תאמ
?ילש רתאב טטרלפל רבכ רוסא ,שי המל הבוגתב
םיצור אלו טולשל םיצור אלש םירבג םע המו
?םהב וטלשיש
תכרעמב םיפתוש תויהל םיצור קרש הלא
? תינויוויש
םערו זיזחל וביגה
 
17/2/01 10:08
JOJO :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לודג התא עגרל חרוא


: יתאל זמר בגא ךרד


it's bigger than the diameter of your mouth wide open
JOJOל וביגה
 
 
18/2/01 12:33
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
,ןפוא לכ .םכתנווכ תאז םא .יתוא םישרת אל םכלש תילגנאה
.םידראיב תדבוע ינא .םירטמב תדבוע אל ינא ,יריקי ו'גו'ג
יתאל וביגה
 
 
18/2/01 14:01
תישונאה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
?ךתוא הריכמ יתאש ללגב אוה זמרה םאה


?רתוח התא המל תרחא


.תפסכב התיה רבכ יתא .תודיח אללו ההדזתש ןמזה עיגה ןכ םא
תישונאהל וביגה
 
18/2/01 0:05
יליירוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
איה הטיסרבינוא ה/מייסש ימש ,המכסהה תא תובאוש םתא ןכיהמו
?תיטנגלטניא
.השוב שממ וזש ,הזה דסומב תומטמוטמ הברה ךכ לכ שי
המ הז בושח תמאבש המו םינימהו םיגוסה לכמ םישנ רבכ יתיאר
הזו םיפתושמ ןיינע ימוחת םנשי םא .הדובעהמ םירזוחש ירחא הרוקש
לע העיפשמה תימונוקא-ויצוס העפותכ ץובריג" לע תויהל לוכי םג
תומא
."תילארשיה הרבחב תויטפשמה הדימה
יליירואל וביגה
 
 
18/2/01 14:45
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
היוצרה השאהש עדוי רבכ התא םג קושב תצק התא םא .יקותמ ,בוט
םימוחתב ןיינע ,יפוי ,היצנגילטניא לש היצניבמוק םצעב איה
ונלוכ ,תרחא .םינתשמ םינונימב לכהו הכישמ ,הבהא ,תורבח ,ךלש
ךירצ היה אל ילוא ,ללכבו הנושארה השיגפב המוזר תושיגמ ונייה
.שגפיהל
השיג ,תאז םע דחיו ,םירבדה לש הרורב העידי ךותמ בתכנ רמאמה
,תיבה תא תוקנל ,סוקסוק לשבל תבהואש הרוחב תאצמ רבכ םאש
םגו - תיבה ילענ םע ברע לכ ךל תוכחל ,םידלי םישולש דילוהל
ןורתי אוה הזה ראותה זא ,תיאבצ היגטרטסאב ינש ראות הל שי
.בושחל ופידעי םירבגה בורש ומכ ,ןורסיח אלו
לע ורבדי םה יתיאש תעדוי םיאושנ ןומה םע תשגפנש ינומכ ימ
השאה לומש דועב ,וילע ומלחש סקסה תא ושעי םג םימעפלו לכה
םג :ייתובר תושדח זא .ןיבת אל איה חטב יכ וקתשי םה םהלש
ןהלש םירבגה םא םג ,רבדל תולוכיו תובשוח םדא תונב ןה תואושנ
.אלש בושחל םיפידעמ
הז תיבב ילצא ודיגיו תונב ףלא ןאכ יל וצפקי אלש ,בגא ךרדו
לכב רבב תלקתנ ינא ,יל ונימאת !תועדוי אל ןתא .הככ אל
.םילגוסמ ןכלש םירבגה המל תועדוי אל וליפא ןתא .ולאה םיאושנה
יתאל וביגה
 
18/2/01 14:23
.ש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:תישונאל הבוגתב
לצא ויק ייאה .ויק .ייאו תויסקס לש היצניבמוקב הניבמ אל תא
ךכב אוה סרע ןיבל וניב לדבהה .הפקזל ליכשמ רבגל םרוג השיא
תיסוכמ דחפמ אלו יזיפ ןפואב יישנה לכשה םע רשקתל הצור אוהש
אל םירבגש ךכב אוה ידיחיה לדבהה .ךפהל אלא ,לכש הל שיש
םה ןכלו ,תיתרבח הניחבמ השיאב םייולת אל םה .תומזגרוא םיפייזמ
אל איה םאש תעדוי תיביבא לת לכ .תטלחומ תויעבטב גוהנל םילוכי
לבא .ףסונ ןופלטל (וליאכ) יוכיס הל ןיא - ןושארה ברעב ץוצמת
םעפ אל יל הרק .תישפנו תיזיפ ותוא הרגמש ימל קר קקלמ רבג
אלו ,ילרוא ןימ הל עצבא ינאש תועונתב וא םילימב השקיב יהשימש
,ןכל ."יל אב אל הז ךתיא לבא יל יחלסת" הל רמול יתשייבתה
תובייח ןתא .הזה סוסקולה תא המ םושמ ןיא ,תוילארשיה םישנה
.תיבב ובשת אלש דבלבו ,ןימ תוחפשכ ןושארה ברעה ןמ גוהנל הארנכ
וז .תויזטנפיל ןיא .בלכה רובק ןאכש ידות ,הרקי תישונא
.ש ,ךלש .ייניעב ןח תאצומ ךלש המרה ,ז"כב לבא .תואיצמה
.של וביגה
 
 
18/2/01 14:55
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
,דחא לכל תוצצומ אל ונחנא םג לבא ,אצוי התא ימ םע תעדוי אל
תחא לע ,תובהוא רבכ ונחנא םאו ,תובהוא ונחנאש םישנאל קר אלא
םיאב אל םירוחבה םגו .ןושארה ברעב הרקי אל הזש המכו המכ
םיטפשמל ידימ תולודג ונחנא ,עדוי התא .תושירד הלאכב ונילא
אלש 22-ה תונב תא םיפידעמ ונליג ינבש הביסה וז ילוא .םיקוחש
הז לע תובתוכ אל חטבו ,שממ לש היפוסוליפ הציצמ לכמ תושוע
רותב םג ,ןכ .עורג תייהש הנולת תפסותב ,ךכ רחא תוננבב
.עורג תויהל רשפא יביספ "ץצמנ"
האוושמה הפיאמ ?תיבב בשנ ץוצמנ אל םאש ולאה תויוטשה הז המו
םתס םע תויהל רשאמ תיבב תבשל ףידע ,יתניחבמ ?וזה תלקולקה
אלש .ול ץוצמל ,ןכש לכ אל ,תושק ונממ סאבתהלו הדעסמב טוידיא
והשמ ונל אציש ילב ,דבל התיבה רוזחל תויעב ןיא ונל ,םכומכ
,הדעסמב ותיא םמעשמ יל היה םאש איה הביסה .ברע ותואמ "ישממ"
ץוחל והשימש הדבועה .הטימב םמעשמ יל היהיש המכו המכ תחא לע
.הקיחרמ קר ינממ הבוט הציצמ י"ע ברעה תא ליצהל
הרקמ לע רבדמ התאש יל הארנ המ םושמ לבא ,המל תעדוי אל
לכ" לע אלו ךירצש ימ לע ךלש סעכה תא איצות זא .ינטרפ יפיצפס
אל השקבב לדתשת ,תישונאל וא יל הנוע התא םאו ."תויביבא לתה
ונעמש" חסונב ,תויטאתפה לובג לע תוישיא תובושתל ררגיהל
,ךתוא קרז יאקורמהש הז"ו "תבהוא תא המ םיעדוי םלוכ" ,"ךיילע
.הז תא ונרבע .יד ."...ש רמוא
.שארמ הדות
יתאל וביגה
 
 
18/2/01 14:59
תישונאה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
!רקי 'ש


הבוגתל תבגה הארנכ .םויה רואל ךלש האיציה תא קוידב יתנבה אל
.בושח אל .ןהמ ימל ךכ לכ יתנבה אל קר רמאמהמ ילש
תא הז ךסמ לעמ בותכל הלוכי ינניא (יתחמישל וא) ירעצל ,הארת
ךסב ינאו יתוא םיריכמ םיארוקהמ הברהש םושמ תוינימה יתופדעה
םויב הלכ ךרבל גוהנש ומכ הללוהמה הלותבה) .העונצ השיא לכה
תא הפידעמ ינאש אוה ךל בדנל הלוכי ינאש עדימ ךא.(התנותח
תומוקמב אלו הפה ןוויכל הלעמל רתוי יתיאש רבגה לש ןושלה
יניעב הבוט רתוי םיקומע םירסמ הריבעמש הכורא הקישנ .תנייצש
ינא ,ללכב.ילש םינייעהמ קוחר תלייטמש ןושל רשאמ ףלא יפ
אל ידכ קר "תדרל" (הלימה לע יל חלסת) םיפידעמ םירבגש תבשוח
.םגוז תב לצא תושגר םיאטבמש םיטבמ םע דדומתהל
.ןימ תחפש אל חטבו ןיינמה ןימ תיביבא לת ימצע השיגרמ ינניא
.הבר הדות זא אל םאו יב הצרי ותיא תויהל רחבאש ימ
. םידבע ןיאו תוחפש ןיאו ידדה הזש וניבת יתמ
יל היה אל דוע 'ש תואבש יתרכזנ זאו םיריכמ ונחנא םא יתבשח
התא הרקמ לכב .ונניב שגפמה יארקא הזש יל הארנ זא דחא ףא
לע ךל הדות זא .ךרדב תונטק תויוקלפתה םע ןידע רוחב יל הארנ
!בוט םוי . ןיינעמ עמשנ , רשקב תויהל ךישמו ישיאה סחיה
תישונאהל וביגה
 
 
20/2/01 18:51
.ש :תאמ
!!!אל ?ןימ תוחפשל הבוגתב
לכש אוהה רוחבב תחלתשהש ךל הרק המ , םימח ברע תישונאל
םלועב תלבוקמ יכה הנגהה וז ?ו'צאמל הטונ תצק אוהש ואטח
לש השגרה תנתונ תצק תאש תמאה ?תעדי אל .תומייאמ םישנ ינפמ
תישונא תחאמ .תויקירפל הייטנ םוש ילב תיטיירטס דואמ תחא
הז הדיצה וא "הטמל" ןוויכל תצק חורבלו תוישונאל הפצמ ינא
ןבומב אל תוחפל ,םישנ לע דרויש ימל ינגרפת זא .דואמ ישונא
,םעפ ,רבג לע תדרל הנכומ תא םג ייהתו הלימה לש ילאנבה
ופוגל .ךל תוארהל ישונא והשמ ול שיו ישונא אוה םגש ילגתשכ
תומיעב םיקסוע הלאה םירבדו ןידה לכש יל המדנ ,ןיינע לש
וא הצור דחא לכ המ הלאשה ביבס םירבגל םישנ ןיב לוכיבכ
בשוח ינא .הז לע חכוותהל הספ תצק הזו ,ינשה ןימהמ הפצמ
עשפ אל הז - םיבוט םינויז םגו) הבהא םיצור ,םלוכ ,םלוכש
,הבהא וזיא קר איה הלאשהו (ברעה ונילע תחנש ריוואה גזמב
תא עיגרהלו םירציה תא קפסל ידכ םישוע המו ,התוא םישוע ךיא
ףכ םייתניב .התוא אצמנ וב לודגה םויל עיגנש דע םידחפה
היהיש ונלוכל לחאמ ינאו ,םח קרמו הקיסומו םומיח םע תיבב
השיג יארת :רקיעהו .הסרו סייוו וז תא הז אצמנשו בוטו םימח
.ש !אטח אל הז .זעונ רתוי תצק סקס םיבהואש הלאל םג תישונא
.של וביגה
 
 
22/2/01 9:16
:תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
?בתוכ אוה תופרוטמ תויוטש הזיאו ?הזה רגפמה 'ש -ה הז ימ
רתוי הברה ילארוא ןימ תולבקמ םישנ ,לבהא אי ,ךפיהל קוידבו
.םיסותימ לכה הז ,אלפתת .ותוא תונתונ ןהש יפכמ תולקב
וז הבוגתל וביגה
 
18/2/01 15:04
יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הנורחאל ןאכ ושחרתהש םירבד ינשל בל םתמש םכל-וכש הווקמ ינא
:םדוק םכל יתרמא אל ינאש ודיגת אלשו
ןנתסהש יאקורמ חרזא ספתנ היפל העידי "בירעמ"ב המסרופ םויה .1
,לכ םדוק זא ."השיא שפחל יתאב" :בישה וישעמל לאשנשכ .לארשיל
ינושאר םיעיגמ הנהו וקורמ דע העיגה יתקעזש יתוא חמשמ הז
תכשלל ונפוי םימיאתמה) םהיירוסימ םתוא לאגאש הווקתב םיננתסמה
ימ לכל הניחתב הנופ ינא ןאכו .(ינלוגב שוביגל ,הבורקה סויגה
םש םהל וריבעת :(קזחומ אוה םש) הירבט תרטשמב םירשק ול שיש
.!ןאכ יננהש
:אלכה להנמ ,טרבלא לש ותוחא תרמוא עובשה לש "הנזניז"ב .2
,בוט ."!רפוסב תיאפוק ?ינממ אצי המו .קוחר עיגהל הלוכי יתייה"
.םדוק הז תא יתרמא אל ינאש ודיגת אלש
.הבהאב ,םכלש
יתאל וביגה
 
 
19/2/01 4:28
(הצירעמה) הירמ :תאמ
םירקי םיארוקל הבוגתב
.קוחצ בורמ הפצירה לע תלגלגתמ ינא
((((-: ךיילע ןיא ןיא ןיא
(הצירעמה) הירמל וביגה
 
 
19/2/01 14:51
JOJO :תאמ
םירקי םיארוקל הבוגתב


? הרק המ , ןורחאה ןמזב תלכסותמ תעמשנ תא ,יתא
לש בגה קיתל וא רוזחמל ןווכתמ אל ינאו ...!? תלביק אל ןמזמ
הלגוח


: הגוי יליגרת תצק השענ יאוב


ןטבה ללח תא יאלמו ףאהמ הקומע המישנ יחק
...םימעפ שמח תומישנה תא יעצב
בורקה באפל יאצו ירפאתה , יסקס שובלב ישבלתה ,תעכ
...טקשב ונתוא יבזעתו ןויז סופתל


( לדתשא ינא לבא יל השק ) תוניצרב וישכע
איה הציצמהש ןייצל בייח ינא ( 30+ ) ביבא לתב רגש קוור רותב
תומיסקמהו תומיהדמה לארשי תונב לש קזחה םוחתה אל
המכ רחאל יהשימל רתוי רשקתי אל רבגש ןימאהל יל השק לבא
אל וא הצצמ אל איהש הז ול עירפהש דיחיה רבדה םא תושיגפ
חוטב אוה ( הז תא יתבהא ) יביספ ץצמנ רותב וא ץוצמל תעדוי
הלצא היעבהו רדסב היה אוהש


תיבב בשתש יהשימ םישפחמ םויה םירבגה לכש חוטב אל םג ינא
וגא יחופנו םיממעשמ םירבג קרש הארנכ , 'וכו לכוא ןיכתו
ינא ) תיביספל השיאה תא ךפוה הז הזמ ץוח ,הז תא וצרי דחוימב
שפחי רבגה רבד לש ופוסבו ( הז תא ובהאיש םירבג שיש עדוי
הייח לכש השיאה םע םמעשמ ול היהי יכ התוא בוזעיו תרחא יהשימ
. םילושיבו םידלי לודיגל השידקה


: תונב ןכליבשב הצע יל שי זא


עובק רבג ילב בוט רתוי ויחתו דלי ןכל ושעת , ונתחתת לא


קדוצ ינאש המכ תעדוי איה יתא תא ולאשת
JOJOל וביגה
 
 
19/2/01 16:29
יתא :תאמ
םירקי םיארוקל הבוגתב
דחי קדוצו ו'גו'ג הלימה .ךלש םיבתכמב יתוא ברעת לא ,התא
תעצהש זאמ רקיעב .דחי םיכלוה אל ולא תשולש - יתא הלימה םע
ינאו .יתוא ריכמ אל התאש רורב .ןויז סופתל באפל תאצל יל
.הזמ רתוי הנעא אל ןכל ,םעפ יא הרקי הזש תנווכתמ אל םג
יתאל וביגה
 
 
19/2/01 17:01
תישונאה :תאמ
םירקי םיארוקל הבוגתב
!בישקת


הסנמ התא וליאכ הארנו יתאל קר ךיתובוגתב סחייתמ התא םנמוא
.תורתוימ תויצקובורפל ןמזה לכ התוא רורגל
הארנ המ םושמ .עגרהל ךל תועיצמ הלש תורבח רותב ונחנא ךא
. דואמ דע םיליעגמו םיטוב ךומכש םירבג רבעב ונשגפש יל
רבוע רסמה הטוב תוחפ התאשכ םג ,ןמזמ אל ביגהש 'ש מ דמלת
.ןטק ךויח הלעמ וליפאו
"יביספ"מ רזגנה לכמ ץוח תיזעולב םילימ המכ דוע דמלתש יאדכ
.דואמ ךל רוזעל לוכי הז
לא רתוי הלעת לע ךתוא בוזעת יתאש הצור התאו היעב ךל שי םא
.םיארוקל דספה הזכ היהי הזש יל הארנ אל רתאה
לש הנותחב דוקרל ןמזות דוע ףוסבש ךל החיטבמ ינא הרקמ לכב
התוא תוארל רשואמ הכבת דועו םייתפש תקהל ילילצ יפל יתא
.התנותח םויב הפוחה תחת
....ונתווקת הדבא אל דוע .דבל םידלי תושעל יאדכ אל , אלו
.םינייעהמ ונל עס הללאיו םייחב בוט קר ךל תלחאמ ינא
תישונאהל וביגה
 
 
20/2/01 10:01
JOJO :תאמ
םירקי םיארוקל הבוגתב
? תישונא ךמצעל תארוק תאו


דחוימב תישנ אל םגו אל תאש המ קוידב הזש הארנכ
.האמחמ וז תויחה תחפשמל ךויש םג ךלש הבוגתה יפל


הברה ומכ םיניבה ימיל המיאתמ ךלש הבישחה תרוצ הזמ ץוח
רבד לש ופוסב לבא קלע "תומדקתמ" התוא תוקחשמש ץראב םישנ
לכ לכה ירחא ףסכ ןהל ןתיו ןתוא סנרפיש רבגה תא תושפחמ
. םידלי תושעל אוה םכמויק תרטמ


לכ תא החכשו הדוסח הלותבל הכפה םואתפש הביבחה יתאלו
הבתכש םירבדה
ירוחאמ ( הלילח ,יבכשת לא קר ) יבשת וא ידמעת תוחפל
.ךלש םירבדה
JOJOל וביגה
 
 
20/2/01 16:50
יתא :תאמ
תורקי תוארוקל הבוגתב
רצויה תא רושקל לש ץופנה לשכב הקול התאש לבח ,יריקי
,יתמשא וז ילואו .יידימ יפרגויב ןפואב ולש הריציה לא
ענכשל םיחילצמ יירופיסש האמחמכ תאז תלבקמ ינא יכ םא
זוכיר אוה םירמאמב בותכה ,קפס רסה ןעמל זא .םתותימאב
תינוידב הרזע תצק םע ,ייתורבחלו יל ורקש םירופיסה לכ
ליבשב אל םא ,רתאה םייק המ ליבשב ,ירהו .תיניצ המזגהו
?בינגמו ינוידב ןפואב ללותשהל
םימייקש םישנאל סחייתהלו יתימאה ימשב בותכל הטלחהה
יל היהו ,ימצע לע עדומב יתחקלש הטלחה איה תואיצמב
רבה לע הרוכיש תצק יב לקתנ םעפש םטוח בז לכש רורב
.'תואמחמ'ו םירואית ינימ יל סחייל ומצעל השרי
יכ .תואכרמב "הדוסחו הלותב" תא תבתכ אלש יתחמש תוחפל
.יל האציש תקדצומ אלה תימדתה קר הז .וזכ תמאב ינא
םע הלועפ תפתשמ אלו הפה תא תמתוס אל ינא יכ ?המלו
.בחרה םלועל תרוקיב תורסח ונתוא ףידעמש ירבגה ןונגנמה
.לצנתהל ילב תוסג תוחידב תרפסמ ינאו
דחא ףא יתסנכה אל ,תמדוקה ךתבוגתב תבתכש המל דוגינב
תא דחא ףאל יתבנג אל ,ערז יתבנג אל ,וחרוכ לעב ןוירהל
אבא וא ולש אמא םע דחא ףא תא יתכביס אלו ולש המזגרואה
ידי לע יתמשאוה הבש הדיחיה םעפהו .ולש הדוד וא ,ולש
ילב :ירמאמ האר) וייחמ םישדוח השולש יתלזגש "והשימ"
ארונו םלועה לכ תא ןייזל הצר אוהש ללגב התיה (תובוט
.םוי לכ ולצא יתנשי יכ ול יתערפה
םיאקורמה םירבגה לש תושדחה תושדוקמה תורטמה יחי
.םימדקתמה
יתאל וביגה
 
 
20/2/01 22:46
JOJO :תאמ
םינרדומה םיאקורמה לש תושדחה תורטמה יחיל הבוגתב
ייה דמחומ ךלמל םעפ דועו פוה ייה דמחומ ךלמל קפיכ
פוה
אי סוקסוקה םע רשבהו החובטמ טלסה םע םחלה תא ואיבת
תוינלצע םישנ


תפיטש ? םתיצר הריירק , הגיגחה הרמגנ חבטמל ורזחת
!!! םתלביק םילכ
ומומל ,ו'גו'גל קפיכ , םזיניבושה יחי תמ םזינימפה
ריבכ-ובאב הרבחה לכלו
JOJOל וביגה
 
 
20/2/01 22:02
:תאמ
תורקי תוארוקל הבוגתב
בותכל ליבשב קר ןאכל אובל אוה םייחב ךלש קיקה לכ םא
יטתאפ םדא התא יתעדל זא לודג דחא שפר ןלוכ ןהש תובוגת
.רתויב
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/2/01 10:54
:תאמ
םירקי םיארוקל הבוגתב
הרזעהש חוטב אל ,המצעב בוט תרדתסמ יתאש תבשוח ינא
ער םש האיצומ תא .תא םג יעס ,יעס .הל הצוחנ ךלש תגליעה
.תושונאל
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/2/01 18:24
יתא :תאמ
םירקי םיארוקל הבוגתב
ץוחו תורבחמ הרזע ומכ ןיא לבא ימצעב רדתסמ ינאש ןוכנ
.גליע הפ אצי ימ תיאר תונורחאה תובוגתה רואל ,הזמ
תבשוח ינא .בל ימישת לא ,תישונאו .('ג-ב ליחתמ :זמר)
.ךתוא ריכמש ימל םייחב דחוימב .המיסקמ תאש
יתאל וביגה
 
 
24/2/01 10:00
ו'גו'ג יל וארקת לא :תאמ
סומינונא ךתוא יבזיעל הבוגתב
אוה לארשיב ימש ו'גו'ג יל םיארוק אל האלהו םויהמ
( שימשימה לש וכונפב הז ומכ ןכ ) וגוג
תוישנל רבוחמ ינא , ןיבמו יטפמיס , שיגר, ןידע ינא
. ומוה דידי םג יל שיו ילש
לכוא ינא תבש לכבו לזב םחתמב ביבא-לתב ררוגתמ ינא
בהואמש ינלופ להק םע עקשיק-אמאמ תדעסמב טנלושט
.הטילא אוהש בשוחו ומצעב
םה ,םולכל םירבוחמ אל טושפ םידימלתה ילש הגויל גוחב
תועירפמ הרק'צהו המראקה לבא יטנאשל סנכיהל םיסנמ
תוננובתה גוחל רובעל יתטלחה זא הנוורינב תבשל םהל
. תרצוי תימינפ


המוד תררופתמ תימויק הייפוסוליפל הצרמה הטיסרבינואב
םה ,םי רומחל המוד תאז תמועל תלגרתמה ,השבי רומחל
. ףצרב תויוטש םיטלופו בצק ותואב םירעונ םג


המורד קחרה קחרה עוסנלו לכה תא בוזעל יתטלחה זא
םשגב ףזתשהלו הקרזמה לומ תבשל , ףוגנזיד רכיכ...ל
.ךשוחהמ רוא ןטרס הזיא ףוטחי אל ינאש קר


לבא ,המל התוא יתלאשו רכיכב יהשימ יתשגפ ,רוציקב
ןבצעלו לכשה תא םירבגל עגשלב תויחמומ םישנה המל
? םתוא
אי לכשה תא יל עגשל קיספת" :ילע הקעצ איה זא
איהו (? אל , תקדצומ ) הפאכ הל יתדרוה זא " קינדונ
ליחתה אוהו הדיל דמעש השבי רומחב עגפ הז זא הפפוכתה
.תוכבל


םיעגושמ תיב יל ונימאת ,תאזה ריעה םיעגושמ תיב
...קדוצ ינאש המכ םכל דיגת איה יתא תא ולאשת
אל ינא..רררח...יתוא ובזע... יתוא ובזע ...רררח
......ררררח.....יתוא ובזע...ררח...עגושמ
ו'גו'ג יל וארקת לאל וביגה
 
19/2/01 23:01
יחי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תוצורח תומכח ויהתשו ,םישנ םיפידעמ םירבג ,תפרוג הללכהב
רשפאו (...תיבל ףסכ תצק ואיבת קר ,אל וא הדובעל תאצל השקבב)
?סקס (...לבא תאז שקבל יל םיענ אל תצק) שקבל


,תוניצרב וישכעו (םיידי ונמרה ןמזמ) בוט לכואל םיפצמ אל ונחנא
,תדבוע השא םיצור אשונב ןיבמ ינאש ומכ תוחפל םירבגש בשוח ינא
.ירחא רבדל תצקו ,סקס ,המכח
הרוחבל יושנ ינאו הז תא לבקמ אל תוחפל ינא ?הא ?שקבל הברה
?תושעל ילע המ .הנש 18 רבכ (הפי דאמו) המכח
יחיל וביגה
 
20/2/01 20:52
.ש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךל באוכ המ .תויטיירטס רתיב הדושח תא תיצמתב ,הרקיתישונא
וזש תעדוי ירה תא ?םזיאו'צמה לש חבזמה תונרקב זחאנ והשימש
םג והשימ םא ךל באוכ המ .סוריס ילהובמ לש רתויב הבוטה הנגהה
לצנמ אוהש ידיגת אנוש אוהש דיגי אוה םא ?השיא לע "תדרל" בהוא
הכוז אוהש ירחא יתייה ךיא לואשל הז עדוי אוהש המ לכו םישנ
לכ .םלועל הלואג יאיבתו תינלבוס רתוי תצק ייהת .הציצמב
המן תוצור םישנ המ אוה םינורחאה םימיב הפ בבותסמש חוכיווה
,תושעל המ ,הז תאו .הבהא איה הדיחיה הבושתה .םיצור םירבג
,ןתאש הז םדוק יתרמאש המ .סקס ךרד הברה םילבקמו םינתונ ונחנא
"תובוט" ןתאש ונתוא ענכשל ליבשב ידמ רתוי הז תא תושוע ,תונבה
סקסה תאש יל ורפיס תורוחב ידמ רתוי .ומצע סקסה ליבשב אלו
ושעתש ןמזה עיגה .לבח הז ...ירחא ,דבל תושוע ןה ןהלש יתימאה
תאצל ליבשב ,וב רופחל םודרק סקס ושעת אלו ,ונתיא הז תא
לכונשו ךופל תחתמ םיענו םימח הליל ונל היהיש ,רקיעה .תודידבהמ
יניסה לש תרעובה תבחמב טיבהלו "ףארי'ג" לש ראבל רחמ תדרל
,ןיי ,בוט ןוזמ :םייחה תיצמת וז יכ .יקאירטב תוירטא ץיפקמש
) רתא לע םינימה ינשל םלועב בוט יכה סקסו הניבמו הנובנ הרוחב
םישגהל יסנ ,אנא ,הרקי תישונא ,ךלו .תיניטל ירבודל (in citum
לכ םיבהואש םירבגל םג .תישונא תויהל יסנ :ךייוניכב םולגה תא
.ש ,ךלש .עשפ טל הז .תונטק תויטס ינימ
.של וביגה
 
 
25/2/01 21:35
השיגרה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
םירואיתה ?הב תאצמ המ ...תוכבל אבש תישונאב בשחתמ ךכ לכ התא
לש ופוגל .םישיגרה םירוזאב שממ לש תיחולחל יל ומרג ךלש
קשחה יפל אלו תויפיצה יפל הברה תושוע ונחנא .ןוכנ :ןיינע
הטימב :ןוכנ הז תא תחסינ .לארשיב םישנה לש היעבה וז .ונלש
ונחנא ,תיבב ונלצא ,ךכ רחא קרו רבגה לש ורבד תושוע ונחנא
ףאש תמייוסמ תודסחתה הזב שי ."ךמצעב תאז ישע"ב רומגל תועדוי
תא השוע ינא - יל אב .ךכ תגהונ אל ינא תוחפלו יתבהא אל םעפ
השיאה .ול קר אל ,ימצעל םגו (עמשמ יתרת) ילש שארב תמאבש המ
ררחתשת איהש דע הכורא ךרד תרבכ דוע רובעל הכירצ תילארשיה
תגהונ איה םייתניב .םייתימאה היתונוצרו היכרצ יפל גהנתתו
...יטתפ המכ .תוננבב עיפומש "תצצומל ךירדמה" תוארוה יפל
השיגרהל וביגה
 
 
26/2/01 10:28
תישונאה :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
?הב תאצמ המ הז המ
ישונא רמוח תוהזל עדויו ןיינע ןיבמש והשמ ןאכ שי ףוס ףוס
.בוט
?וזה האנקה המל
.םיבוט םייחו ךל בוט םוי
תישונאהל וביגה
 
6/3/01 20:42
ןור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תויטסירירקהמ תוברש איה היעבה השעמל ךא ןוכנ הארנ הז
לש רשקהב אל םירבג תביבסב הדימה לע רתי ןאצמהב תוליכשמהו
תושק תעגפנ תוחפל וא תסרהנ ןהלש תוישנה תויגוז
ןורל וביגה
 
16/3/01 9:40
ארוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיקיחצמו םיניינעמ םירמאמ תבתוכ תייה םעפ ?ךל הרק המ ,יתא
הליכשמ תא המכ ונל רפסלב תזכרתמ תא וישכע .("תפדור ןיד")
םיפיט ,הטיסרבינואב תדמל םינש המכ ,תיטנגילטניאו
.לבח .ךלש םיסקאה תליטקבו ,םייפרגויבוטוא
ארוקל וביגה
 
 
16/3/01 16:51
יתא :תאמ
?ךל הרק המ ,יתאל הבוגתב
לשב יילע םיבוהאה םירמאמה דחא אוה "תפדור ןיד" ,רקי ארוק
לדה גניטיירה ,ירעצל .ותוא יתבתכשכ יתאצמנ הב תושגרה תרעס
.קמוע םע םירבד עומשל םיניינועמ םניא רתאב םישנאש יל חיכוה
עיתרה הזו .תומוגע תובשחמל סנכהל םיצור אל םה .ןאפ םיצור םה
תולבהב זכרתהל אלא ,דיתעל םימוד םירמאמ בותכלו תבשלמ יתוא
.(הז רמאמ לש גניטיירב ץצה ,היארלו) םיטסירומוהה םייחה
רחא בצמב יתייה םייתניב .ונמזל יפרגויבוטוא היה תפדור ןיד
ינא בוש יכ תבתוכ אל ינא עגרכ האור התאש יפכו ותוא יתדעיתו
.ימצע לע וא וילע דיגהל המ יל ןיאו רחא בצמב
.בושא דוע ינא .הגאד לא ...ו ,ךתוא הקפיס יתבושתש הווקמ
.(םלוכ תא יתיצימ רבכ) םיסקא ילבו
יתאל וביגה
 
 
20/3/01 8:34
ארוק :תאמ
ךל שי רקי םעטל הבוגתב
(-:
ארוקל וביגה
 
 
21/3/01 14:08
תבתוכה :תאמ
ילטיגיד ךויחל הבוגתב
.ןורחא קחוצש ימ קחוצ


תבהאמו תימשר הרבח םע ,וישכע ךל בוט ךכ לכ םא ,הזמ ץוחו
דועו רקובב הנומשב יב רכזנ התא המ הניבמ אל ינא ,הרטוז
.םיכויח רזפמ
היה אל תבשישש הווקמ ד-ו-א-מ ינא ,םירבדמ רבכ םאו .ןכ
םג תרחא ,ךלש תויזטנפה תמשגהל ןשייקול רויס הזיא תרגסמב
,הזמ הלעמל ףאו הריטס דירואו ילש תויזטנפה תא םישגא ינא
,יכבב תושק הררימו תיבב ילצא הבשיש ,ןולוחמ הנטקה הנוזל
,בגא זאמ .(הפי החונת תמאב) .עברא לע ךילא הרזח ךכ רחאו
,המל תנבה אל םאו ."ןוארב הווא"כ יירבח לצא העודי איה
םירושיקה תא השעתו ,רלטיהב קסועש הירוטסה רפס הזיא אצמת
ןיזה תא איצוהל הבוטב ליאות איה םא ,ןבומכ תאז לכ .דבל
.היירפסל הינש תשגל ךל תתלו הלש הפהמ ךלש
תבתוכהל וביגה
 
28/3/01 12:43
skay(bat)in the USA :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
Etty my darling!
didn't you get the idea???, I'm sure that even the most
uneducated or unintelligent cashier, is far more smart then
any educated or intelligent male where ever..
We're the females, thank good for that (or not) better in
any matter then the
.Neanderthals(male), so why bother telling him his
stupid?, his not going to understand it any way
Get a nice Moroccan male, with nice equipment, end a mom
that cooks well,use him strictly for pure pleasure,but
please do not- DO NOT get emotionally involved, until the
right one will come.
Love
Sky
skay(bat)in the USAל וביגה
 
1/4/01 19:26
יטומ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(ולש הרבח התיה לטש) .ךתוא אורקל יתנהנ .יתא ייה
יטומל וביגה
 
2/4/01 0:55
םיהולא סימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...תינדקר ספוא ,םוטקר
יסקס יכה ,ךיתח יכה ,םכח יכה רוחבל...האושנ םיהולא סימ זא
- ינש דצמ....ילש קינה תא תנבה אל םא) םיהולא לש םרא'צ לעבו
(....םוטקרמ הנבהל תופצל רשפא ךיא


ךילע רמוא - ןיאושינב תורוחב לש החלצה תדדומ תאש דואמ בוצע
??אל ,והשמ
:))))))
םיהולא סימל וביגה
 
 
30/7/01 15:54
תינדקר :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
...תחתב םינויזמ תדחופש יהשימ דוע ,ונ
תינדקרל וביגה
 
15/4/01 9:16
הנינרק לש הבוש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רסח אל לבא...תרוויע תויהל בוט יכ ,תרמוא אל םינפ םושב ינא
רסח אל ???ויתואצות תא תיטסיטטס בשחל ילב ,שגרל רסמתהל ןכל
אוהו ,דחיב ןשקא טרס תוארל םכל ףיכ יכ קר ,בהאויש ,והשימ ןכל
לע "תמ"ו ,ךתוא קיחצהל חילצה דימת לבא ,דימת אוה יכ ,רשואמ
ולצא ברעה תא ריבעהל יפידעתש הזכ דחא ,ךמיא לש שיפ עטליפג
םע ךייח תא זטנסל םוקמב ,יטנמורו ןשי ארונ טרס הזיא םע הטימב
???תודמולמה ךיתורבח תרזעב םיראות תמישר
,ןיידע טועימב ,שגרה ירחא תפחסנ אלה ,תאש ,הווקמ קר ינאו
הצרי אל דחא ףאש הווקמ ינאו ,(ינשה ןימה ירוציה ןיב רקיעבו)
הנה ירה) םי/ראותל יתואכז ירפסמ ךמס לע ילש יוושה תא דודמל
וכיז אל םידדצה ינש לש םיראותה -יתוחא תא וא ,ימיא תא יארת
,ונירוזאב תובוחר הקנמ שי ?המ תעדוי תאו...(!!!רשואב םתוא
תינהנ ינא לבא ,הריעסמ הריירק ול ונב אל ולש םיראותה ינשש
...יתיב דיל הפק תקספה השוע אוהשכ ,ותיא טפטפל
דוע די יתעדל לבא ,ינורגמ תרבדמ יליג תומימת ,ודיגת ילוא
דימת אל םא םג ,תודורוו םייפקשמו...ךכש בוטו ,ונמלועב תונינרק
...רשואל ןוכתמ ןיידע ,הנפואב
!!! תונב ,דובאה יצחה ירחא םישופיחב החלצהבו
הנינרק לש הבושל וביגה
 
18/5/01 0:06
ילרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתוחא
תוחילצמ הפיט םישנמ תירבגה העיתרה תא הניבמ יהשימ ףוס ףוס
.דיגהל המ ןהל שיש דועו
היהת לא" יל הרמאש רשואב האושנ ןמזמ רבכש יתרבח נמ ץוח ונ בוט
הזמ רתויו "דחי ורוגתש דע תוחפל וא ןיאושינה תעצה דע המכח
יתעמש אל ."ילש עוצקמל דיירגןואד חוסינ תתל" ףקותב יל הצעי
םע וא םייטוכיספ םינואג םע וא ימצע תא תאצומ ינא ןכלו
.םינפצוח
יב טיביש דחא אלא קינכסומ תשפחמ אל ינא תבתוכה יתרבחל דוגינב
.תילאוטקטניאה המרב ןיעב ןיע
.אשונב תושעל המ בושחא ינאש ידכ תאז לכב ילוא
ינא תויהל ךישמהל הצורש ינא
ילרואל וביגה
 
2/6/01 23:53
ןודרא לבוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,לגרודכ לע דיגהל המ ןיא (!!!) ש-מ-מ ,ילש ,ןייצל תיצר קר
!הנושארה השיגפב אל חטבו


הז (...םילבמטה לש) ונלש דצהמ הז לע םילכתסמ םא ,ןפוא לכב
.הנממ יתינהנ טלחהבו ,הבתכה תא אורקל רדבמ טלחהב
תורדגהל םימאות ....ריכמ ינאש םישנא ידמ רתויש ,ןכש לכ
.....ךלש.....ךשמהב החלצהב
ןודרא לבויל וביגה
 
5/7/01 15:21
תירונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תוקזח םישנמ םידחופ םירבגש ,םכחו רגובמ שיא ,םעפ יל רמא
ירברבג ,םילוכי אל םתא המל ?!? המל...ההההההא...תוחוטבו
?? תונהילו ,As is ונתוא לבקל ,ונלש הנטקה הנידמה
ךיא הזו קדוצ (םכחהו רגובמה) אוהש ,ילש רבע ןויסנמ ,תעדוי ינא
החוטב השאכ היעב יל ןיא ,רמולכ..בזכאמ אלא סיעכמ אל...רמאל
,הז תא וחק זא...וב/ותיא החוטב שיגראש והשימ לע ןעשיהל הקזחו
(-: ?!? ורגבתתו...רסמכ ,םירבגה
תירונל וביגה
 
25/7/01 18:02
שחנהו הוח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,סובולגה תושנ ראשו יתא


םיחתפנ ברעהו םכשה .חיכש יד ךרצמ איה םויה הלכשה
שרוד לכלו םוקמ לכב םיסרוק ראשו ברע רפס יתב ,תואטיסרבינוא
.(טעמכ)
.'וכו יעוצקמ קופיס ,יתרבח דמעמ ,ראות - ידיימ אוה לומגתה


....לבא


ונלוכל עודי .רבדל שגרל ונתו ל"נהמ וחכש ,ןניקסע הבהאב םא
רסחש המ - רכונמהו רקה ,עדימה-בר ,ףופצה ,ינתלכשה ונמלועבש
.הבהא ,ישונא םוח אוה לכמ רתוי ונל


טקלטניא תדימל ללכ סחייתהל ינוצרב ןיאש ייתוריבג יל וחלס זא
ותואו קחשמ שגרה הפ ....רקיעה תא תואיטחמ ןתא - תרחא וא וז לש
.תרחא וא וז האוושמל סינכהל ןתינ אל


רשאמ ,הבהאבו םוחב תקבוחמ ןושיל תכלל הפידעמ ישיא ןפואב ינא
.הרק הטימו ןיקשופ לש רפס םע


תונכ ויהת .תודסחתה ילב השקבב קר ,ןכדובכ ןכתריחב ...בוש לבא
.ןכמצע םע
שחנהו הוחל וביגה
 
 
26/7/01 17:46
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
לע הצילממ ינא ,בגא) ?הטימה דיל ןיקשופו הבהאו םוח רשפא לבא
.(רדהנ אוה .הידה לעי לש ןורחאה
יתאל וביגה
 
26/8/01 20:15
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לגוסמש רבגל .םירבגה לכ חרכהב אל אוה רבגה לש סופיט באה
תאש המב ןיינועמ אוה יכ ךלש הריירקה הנשמ אל תישגר רבחתהל
הפי טקלפ שפחיש - תישגר רבחתהל לגוסמ אל אוה םא .ול הקינעמ
.ולש םידליבו וב לפטש
וז הבוגתל וביגה
 
27/8/01 10:00
hld70 :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תומודק תועד י"ע םיענומ ונחנא הזכ אשונב םג
הריאשהלו הגועה תא לוכאל ןםלוכ ומכ , הצור תמאב רבגהמ זא
.המלש


? אל םישנל םג המיאתמ הרדגהה וניינב


:-()
hld70ל וביגה
 
26/10/01 2:59
יציק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ךומכ םישנא ינפמ וב היח ינאש םלועה תאו יתוא רומשי םיהולא
םג עורג רתויו ךומכ םיבשוחש םישנא ללגב לבוס הזה ןכסמה םלועה
ינוצרבש המ תוריבסמש תובוגת הברה ךכ לכ ןאכ שי .םאתהב םיגהנתמ
תורצ לע םערתהל קר .ףיסוהל ךרוצ השיגרמ יננא ןכלו ,ךיילע רמול
יתלבה םוטמטה תומרו ךלש תעדומ אל דואמה תונצלפה ,ךלש ןיחומה
.תבתוכ תאש הרוש לכמ תוכפשנש האלנ
ךכ לכ דוע שי ירה ,יחילצת חוטב -ךכרדב החלצה ךל לחאא תאז לכב
...ךומכ םימטמוטמ הברה
יציקל וביגה
 
17/12/01 13:17
תשק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הלאש אל ונתיאמ ימ .ןהמ תובוט שיש ןימאהל אלש הייטנ שי םישנל
,ותעדל) "?ינממ הפי רתוי איה לבא" עוגפ ןוטב הגוז ןב תא
.(ונתוא ןיינעמ אל םלועה ראש ןכש ,ןבומכ
יפוי תוכלמ ונלוכ אל .םלועב הנממ הפי שי יטרואית ןפואבש ,רורב
אל השא התוא תא לבא .(הבוטל הז םג ילואו) תונטק ילאפר רבו
איה איהש בשוח הלש רבגהש תעדל התוא ןיינעמ .הירואיתה תניינעמ
.םישנב הפיה
.לבז תבוטל ונתוא ובזע אל ילואש .תודוהל םימעפל ונל השק ןכל
איה ילוא .ונתיאמ המכח ,ונתיאמ הפי איה תרחאה השאה םצעב ילואש
תכפוה איה ,ונשטננש עגרמ .הנשמ אל הז .הטימב רתוי הבוט םתס
עודיכ וזש ,םישנכ ונדיקפת ףקותמ - ונחנאו ,ונתאנש לכ אשומל
.תגציימ איהש המ לכבו ,אמא-םאב סנכנ - תובלכל תפדרנ הלימ
תנוב תא ,םירושיכ רסוחבו םוטמטב תיאפוקה תא םישאהל דואמ לק
.תיתונז תויטוזקאב השדחה הלועה תאו ,תושפטב ףוגה
םהו ,םיבצעה לע םהל תולוע טושפ ונחנא םימעפלש ,איה תמאה לבא
.תקנוחו הקיעמ תוחפ תצק יהשימ םישפחמ


תשק
תשקל וביגה
 
26/12/01 22:05
בל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
????ולאכ תובתכמ םישנ ימורופ ,יניזגמ ,ירתאל סאמנ אל
אל תותיחנ ישגרו ךומנ ימצע ןוחטבמ האב הארנכש ,תאשנתמ השיג
.םייטנוולר
?ןוכנ הז ."תוינידנולב םיבהוא םירבג":טפשמה םלוכל עודי
!טישלוב
.ןאכ תגצומש הבתכהמ תיפיטואירטס רתוי הבתכ יתיאר אל םלועמ
"לפטת"ש ליבשב אלו ,הליכשמו תדבוע השא םיצורש הברה ךכ לכ שי
.התיא רבדל ידכ אלא !םהב
אל הז ,עגר עגר ???הלילב םייתשב םתוא טיפשהל ילכותש רקיעה
םייניעה תא ,יתחכש ,ספוא ?ןאכ םירבגל תסחיימ תאש תונטלתש התוא
...ךמצע לא אל .ץוח יפלכ קר תונפהל הלוכי תא ךלש
תאש םירבדב םיניינעתמ אל םהש הז ?םידלי חצנל םיראשנ םירבג
םתוא ךפוה הז ,יתורחת טרופס לשמל םיבהוא םהמ הברהו תבהוא
תוגהנתמ םימעפל אל ןה ?םישנ לש תוגהנתה םע המ ?םידליל
לק הארנכ ,לילכהל ילב ,םישנל לבא !ןכש והז זא ?אל ?תויתודליב
תוחוטבו ,תורוויע תויהנ םה ןמצעב רבודמשכו ,םירחא ףוקתל דאמ
?אל ,הז לע םיבשוחשכ תצק יתודלי .ילש תומלשומ .רומג רדסב ןהש
םיגהנתמ ,ם-ל-ו-כ ןכ ,םלוכש הז ,טולקל החילצמ אל תאש המ
.תויתודליב םימייוסמ םיאשונב
תועדומ םישנהמ %80-מ הלעמלו ,םלועה לכב עודי רבכ !wake up
יכ .םייוסמ השא לש גוסל םנוצרב םירבגה תא גלטקל רשפא יאש ,ךכל
.רחא והשמ בהוא רבג לכ
.רחא גוסמ רבג תבהוא השא לכש ומכ קוידב
?םישנ םיסרוהש םירבג לע עומשל ךתוא ןבצעמ ךכ לכ
וישכע ךמצעל תרמוא חטב תא ...הא ?םירבג תוסרוהש םישנ ןיאו
!!!!!אל גניקאפש ,והז זא .."םירבגמ תוחפ הברה לבא ,שי"
,רנטרפה לע םיבשוח ןיידע םה םהל דמוע ןיזהשכש םירבג קיפסמ שי
לבא .הברה .שיו .סקסמ תונהנש םישנ םלועב ויה אל ,אל םא יכ
ןימה לע הללכהל תכפוהו םימייוסמ םירקמ תחקול תאש רקיעה
!אל ?אל ,תולבוס ןלוכ הארנכ זא ,תלבס תא ...ירבגה
םבור ,ןכו !ולאכ אל םבור וליפא !ולאכ םירבגה לכ אל !זיירפוס
ךמצע תא ,אל לבא ...ולאכ םירבגל תכשמנ תאש הארנכ לבא !םיקוור
?אל ,תמלשומ תא ,םישאהל הלוכי אל תא
וז ילוא"ש בושחלו קקחצל םישנ המכל ןאכ תמרג ילוא תא ,ןוכנ זא
..."דבל ןה המל הביסה תמאב
.תיארונ הרוצב תתוועמ תא לבא
יוכיס היה אל םא לבא ,ךלש ולאה תורעוכמה תועדב החוטב ךכ לכ תא
.ךלש הבובנה הבתכל ביגמ יתייה אל ךתעד תא ינשתש זוחא יצח לש
ינאש המ קוידב.הבוגתה תא יתבהא ארונ .ןייטשנגטיול הבוט הלימו
אל ךכ לכ התייה וילא ךלש הבוגתה ,יתאו !קוידב לבא !בשוח
םיריעמש םירוחב ןיאש רמא אלו ,(ךומכ) לילכה אל אוה יכ ,הרושק
הזו ,המאתה איה חתפמה תלימש ןייצ אוה ,ךפיהל .תומטמוטמ תורעה
.םדאה לש ונימל רושק אל
לבא ,ילוא קר ,היצנגלטניא ךל שי ילוא ,יתא ,יתבוגת םוכיסלו
.יתיארש םיעורגהמ םה ךלש ימצעה רסומהו ,ךלש שונאה יסחי
בלל וביגה
 
27/12/01 18:46
בל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לצא רתוי ץופנ - שפיט וא רישע אוהש ללגב קר והשימ םע ןתחתהל
.תולק ךחגל יל תמרגו תרמא תאש המ הז ?םינב
ן-ו-מ-ה שיש רמואש המ ,תמשרש תוטשה לע ןאכ וביגה םירבג הברה
.הליכשמ הרוחב םיצורש
תועמוש ןה .םירישע םהש ללגב קר םירבג םע תונתחתמ םישנ ה-ב-ר-ה
תא תדללו ותיא ןתחתהל ותיא תאצל תונכומ ןה רשיו ףסכ הלימה תא
.קאינמ טסיאוגא אוה םא םג ,וידלי
םרשוע ללגב קר םירישע םע תונתחתמש םישנ רתוי שיש רמוא אל ינא
ןיידעש תורמל ,ןתושפיט ללגב קר תושפיט םע םינתחתמש םירבג רשאמ
ןווכתמ ינאש הככ השפיט שממ איה" ורבחל רמואש רבג יתעמש אל
..."םינב לצא רתוי ץופנ הז"ש בותכל תרחב תא לבא ,"התיא ןתחתהל
ןויסנהמ תרמרוממ תא יכ .תיביטקייבוא אל תא יכ ?הז תא תבתכ המל
םישאהלו םיצורית איצמהל ידכ לכה ישעת תא .םירבג םע ךלש עורגה
תושיגר שממ אל םישנהמ קלחו תא םגש ןיבהל רשאמ םירבגה תא
.ןתיאש רבגה לש ויתושגרל
אל םירבגהמ קלחש ומכ קוידב ,םירבג תוניבמ אל םישנהמ קלח
..."ינשה ןימה לצא רתוי ץופנ" ןיאו .םישנ םיניבמ
אלא ,ךיילע "תדרל" יתנווכב ןיאש ,הז תא שיגדהל קר הצור ינאו
.דאמ ינרמוי ,ןוכנ .תתוועמה ךתעד תא תונשל הצור ינא
בלל וביגה
 
7/1/02 17:20
ידוד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןהלש תא ןהש החנהה סיסב לע תולעופ ןהש איה תוליכשמה םע היעבה
אוביש תוכחלו חונל תולוכי ןה וישכע ,דרשמבו הימדקאב ושע רבכ
.תורדהנ ןה המכ דע האריש "םכח" והשימ
.תיתימאה תונלטבה וז
תוכירצ ןיידע ןתא ,תוליכשמ ןתאש תורמלש ןכל רשבל רעטצמ ינא
:ןוגכ ,תופסונ תונוכת 'סמ
תרושקת ,תונינש ,רומוה שוח ,תישעמ המכח ,הבשקה ,הניתנ תלוכי
תלוכי ,רחא םדא לש וייחב בלתשהל תלוכי ,תחתופמ תישיא ןיב
...'וכו , חבטמב תילאמינימ תואצמתה
םע אצא אל םלועלש חינמ ינא ,בושח דואמ רבד איה הלכשה ,רוציקב
המ רתוי תצק היה ןלוכל טעמכ םייתניב) ילשמ התוחפ התלכשהש יהשמ
.קיפסמ אל טלחהב הז לבא ,(ילש עונצה b.a -
ידודל וביגה
 
 
5/2/02 22:25
TRINITI :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
התאש המש איה היעבה לבא ,זוחא האמב ךתיא המיכסמ ינא ...ידוד
.םיבשוח םירבג הברהש הממ ךפהה קוידב ירעצל הז בשוח
TRINITIל וביגה
 
29/1/02 16:34
הלא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
..שיו שיש הז ..הז לע רמול שיש המ לכ לכה ךס
רתויב םייחטש םה םהיניב םיליכשמה םג, םירבגה בור
הווקת שי ,תונבש ךכ ןפוד יאצויה תא שי דימת לבא
הלאל וביגה
 
5/2/02 21:59
TRINITI :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
וא (תודובע ןיב)תלטבומ: תא םא תפכיא שממ אל םירבגל ...וניניב
.תיאפוק וא ןטרס תרקוח
עגשמ תחת , תורצ םיינתמ , לודג הזח : הז םתוא ןיינעמ ןכש המ
.תוכורא םיילגרו
ןייזל םיחילצמ םה דוע לוכ הדובעב וא תיבב ייהת , םתניחבמ זא
.םיצורמ םה
TRINITIל וביגה
 
19/2/02 17:12
יכונאו ימצע ינא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!יתבהא
ימ לעו ,תלטבומ איהש ילש אמא לע ,תירפס איהש ילש הדוד לע תדרי
...רוציקב אל
םע ךלש תורצה לכ תאש לבח קר ,ידוחי ןונגיס ךל שי ,הפי הביתכ
תיתואיצמ אלו תיתודלי ךכ לכ הרוצב תכיישמו תגווסמ תא םירבג
..ללכב
יכונאו ימצע ינאל וביגה
 
 
2/5/02 15:35
יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תיתודלי תויהל ליבשב קוידב ?םייק רתאה ךתעדל המ ליבשבו ,ונ
.תיתואיצמ יתלבו
יתאל וביגה
 
25/5/02 18:34
ילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךתבתכ תא יתארקש העש יל היהש ןושארה טנקיטסניאה ,יתריקי יתא
שי םירבגלש תבשוח ינא םג הדומ ינא ,ןכ .הרומג תוהדזיה היה
תונוילע לש הנטק הדימ שיגרהל םיפידעמ םהו תוליכשמ םישנמ העיתר
.הדובע םוי ירחא התיבה םירזוח םהשכ תוחפל ידגנה ןימה לע
לש דחא גוס קר הניה ('וכו םיראת תניחבמ) הליכשמ השיא ,לבא..
ינאו ,םירבגהמ לודג קלח םידחפמ הנממ תיביטסאהו תיאמצעה השיאה
תיטסירוקידפ ,תירפס ייהת םא הנשמ אל ,ןכל .םלוכ אל - השיגדמ
ונממ ישרדית ,ךלש לע ןמזה לכ ידמעת םא ,טקרמרפוסב תיאפוק וא
,לבזה תא דירוהל ,הסיבכה לסל םיכלכולמה וינותחת תא קורזל
חרבי אוה...ןמזה לכ יתורבחו ןיינעמ תויהל ,לגרודכ תוחפ תוארל
תדדועמ ,רתוי תינלבס ,רתוי הטקש ,רתוי תקפתסמ תרחא יהשימל
קשנה תאיצממ וא תיאפוק תויהל הלוכי איהו ,תוחפ תשרוד...רתוי
ךא ,תוליכשמ םישנמ םיעתרנ םירבגש ךתיא המיכסמ ינא .אבה ימוטאה
ואיבהש יפואה תונוכת לשב אלא ,תוליכשמ ןתויה לשב אל הז ,בוש
.הלאכ תויהל ןתוא
ילגל וביגה
 
 
2/6/02 11:48
...ינא :תאמ
...יאולה תועפותל הבוגתב
,םהמ תוחפ תוחיוורמש םישנ םיפידעמ ןכא םירבגה בור .תקדוצ תא
.תותוחנ ,תויללכבו ,םהמ תיתרקוי תוחפ הדובעב תוקסוע
ויה דימת םירבג .הדבוע תאזו יטסינבוש םלועב םייח ונחנא
האמ דע .חוכ ןורתי ךותמ-םלועה תא ונב םה הככ יכ ,םינוילע
ובשחנ ןכא םישנ ,תיטסינמפ תוחתפתה םע ,תונורחאה םינשה
היילפה ןיא ,(ןבומכ יברעמה םלועב) םויכ .תיקוח םג תותוחנל
ירבגה םלועה .תמייק דוע תירבגה תונוילעה חור ךא ,בורל תיקוח
תאזו ,לוכי אוהש המכ וחוכו ותונוילע תא חיצנהלו רמשל הסנמ
םייח (הזה הרקמב םינימ) םיפוג ינש ראשכש יעבט הזש ינפמ
לע רומשל ידכ ינשה לע ונוטלש תא תופכל הסני דחא ,תחא הפיפכב
.(תויטסילאיצנטיזקא תוירואית) ןורתי
תודסומ לכב .םוקמ לכב תאצמנ הז לכ לש תואטבתהה
ךא ,המצע תא החיצנמש תכרעמ תאז .המודכו תרושקתה,ןוטלשה
תויונב תויהל תורומא הילעש ןויוויש לש תונויער םע הנתשמ
ןבומכ אוה ,וב אטבתמ הז לכש ףסונ םוקמ .תויטרקומד תונידמ
תושירדב -םישנל םירבג ןיב םירשקב ,םוי-םויב ,םיישיאה ונייחב
ךכל הביסה יהוזו .םירבגמ םישנו םישנמ םירבג לש תונוצרבו
םה הככ .רקיעב תילכלכ תותוחנ הנייהת ןהיתושנש םיצור םירבגש
םתוירבג תא ,תישיא הניחבמו ,הרבחב ירבגה ןורתיה תא םירמשמ
ךכ לכ םישיגרמ םהש תוירבג ,הרבחה י"ע תבתכומה תישיאה
.הנממ קלח תויהל םיבייוחמ
( ...ןפוד יאצוי שי,הסג הללכה תאז)


.ינא
...ינאל וביגה
 
3/6/02 23:20
סדה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אל תילאמרופ הלכשהש החיכומ תא ךתביתכב. ךיילע יל רצ , הליתא
.היצנגליטניא לע חרכהב הדיעמ
המש תעדוי תא וניניב .ךמצע תא הלשמ תאש הפי הז , הליתאו
. "המכוחה ףדוע" אל יאדווב הז ךממ םירבגה תא קיחרמש
אל, יל רצ , תויטסנימפ תואשילקב תפפונמ תאש הדבועה , הליתאו
.תישיאה ךתמר תא הלעמ
וז ןכל בל תמושתל היססבוא ךל שיש רורב ירה הז יתריקי םויסלו
.ךכ לכ הלודג תוניצרב ךיירבדל סחייתהל תועט הארנכ
סדהל וביגה
 
5/6/02 12:39
nina :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןבור בוט תובוגתה לכ לע רובעל יתחלצה לבא העש ךרעב יל חקל בוט
הנשמש המ אל הז לבא
ישיא ךכ לכ ןפואב תחקל םכלו ןכל לאש הז דיגהל הצור ינאש המ
חסנל ךירצ תושעל המ רורב ןפואב רסמ ריבעהל מ"עש ינפמ הבתכה תא
. תנצקומ ףאו הדח הרוצב ותוא
וא ראות ול שיש ימ דחא ףא בילעהל הנווכ התייה אלש החוטב ינא
ראות תורגב יש ימל המכח וא םחכ רתוי ימ אל אוה הבתכה אשונו אל
אוה אשונה אשונהמ םטיטס ייתובר אל וא
אל הדבוע תואזו תוליכשמ םישנ י"ע םימייואמ םישיגרמ םירבגש
אל הבתכה םגו ןיינעל אל תמאב הז הללכה יספל דרא אל ןבומכ םלוכ
לש ןונגסב אוהשמ תבתוכ התייה יתא ירה הרקמ לכב )דחא ףא הלילכה
אל וז יתובר זא לבא םידדצה לכ תא תנייצמ התייה יאדווב תוציע
היפשמ ימ המ לע עיפשמ המ רקחמ לש ןונגסב אוהשמ אלא הבתכ התייה
(ששונה אל הז רוכזכו עודמו ימ לע
ninaל וביגה
 
 
13/6/02 5:02
דחא שיא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
,בוט
לע ביחרהל -תצק- יתיצר ((...ונוצרמ אלש) קוורו) רבג רותב זא
...אשונה
קתרמ שממ אשונ ,ךפיהלו םישנב םישפחמ םירבג המ לש אשונה
קיסעהש
יתלכשה םוחתל ךייש אל הזו (קיסעמ ןיידע ןבומכו) בר ןמז יתוא
.תילמרופה
אלו (םהילא ועיגה רבכ םירחא םגש) תונקסמ ינימ לכל יתעגה
ןאכ ביחרא
:תצק תאז לכב לבא לכה לע
וזיא ואוו) !!!םינוש םה םישנא :היעב שי אשונה תגצהב רבכ זא
(-: תילגת
םירבג תושפחמ תונוש םישנ ,תונוש םישנ םישפחמ םינוש םירבג
.םינוש
ינא םשו (סונימ ,סולפ ,עצוממה) בורה לע רבדל ילוא ןתינ
השיא שפחמ עצוממ רבגש ךירעמ
תעצוממ ,הארמב תעצוממ ,ןפוד תאצוי אל - תעצוממ
תעצוממ ,היצנגילטניאב
תעצוממ השיאש ךירעמ ינא ךפיהל ןבומכ םגו ...המודכו הלכשהב
עצוממ רבג תשפחמ
,תישנ השיא ףידעמ ישיא ןפואב ינא .המודכו ןפוד אצוי אל
:הלש תוישנל ךשמאש
תוישיאהו ((...אלש וא) התיא םידלונש) הלש תינוציחה תוישנה
הלש תישנה
התיא םידלונ -לודג-ב םג ,תיעוצקמ אלהו העונצ דאמה ,יתעדלש)
.((...אלש וא)
...ןכלו ולשמ הסכמ שי (!טעמכ) ריס לכל :וננינעל רוזחנו
!!! ן/םכמצע ן/םתא הנ/ויהת
השק דאמ םימעפלש היעבה ...ה/םיאתמה ת/אצמנ םוקמ והשזיאב יכ
אוצמל
יתגאדש יפכ יכ - ילש תוצעל ובישקת לא ןכל ...ותוא/התוא
!!!! קוור ינא ןייצל
הלאאי ,וב יתחלצה אל דועש םוקמב תוצע תתל יל רוסאש רמוא הזו
.............ייב
דחא שיאל וביגה
 
 
13/6/02 11:20
ןינור :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
ילוא םירבג .הדבועל ותוא ךפוה אל "הדבוע תאז" והשמ לע בותכל
.ךפיהל םג דבוע הזש יל הארנ לבא ,םהמ תומכח םישנ םיצור אל
תוניחב ינימ לכמ םיווש תוגוזב םירדתסמ ללכ ךרדב םישנא
ונלש םלועבש איה היעבה .('וכו היצנגיליטניא ,תונורשכ ,הארמ)
.ונל רוסא ןהל רתומש המש ךכ pc ב תוטלוש םישנה
ןינורל וביגה
 
15/6/02 1:58
דחא שיא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
--- (תרצפושמה) יתבוגת תא םעפ דוע יתחלש -- ,בוט
לע ביחרהל -תצק- יתיצר (...ונוצרמ אלש) קוורו רבג רותב זא
,ךפיהלו םישנב םישפחמ םירבג המ לש אשונה...אשונה
(קיסעמ ןיידעו) בר ןמז יתוא קיסעהש קתרמ שממ אשונ
רחא םוחתמ איהש) תילמרופה יתלכשה םוחתל ךייש אל הזו
.("דחושמ" אל ינא הז ללגב ילואו ירמגל
(ועיגה רבכ םירחא םג ןקלחלש) תונקסמ ינימ לכל יתעגה
:תצק שממ תאז לכב לבא ,ןאכ ביחרא אלו
:היעב שי אשונה תגצהב רבכ זא
(-: תילגת וזיא ואוו) !!! םינוש םה םישנא
,תונוש םישנ םישפחמ םינוש םירבג
.םינוש םירבג תושפחמ תונוש םישנ
יהמ ה/ריכמש ימל - בורה לע רבדל ילוא ןתינ
הברהב זא ("ןומעפ תמוקע") "תילמרונ תוגלפתה"
בור ,המודכו לקשמ ,הבוג , IQ :לשמל םידדמ
זכרמ אוה וזכרמש םיוסמ םוחתב תאצמנ היסולכואה
(ךרעב...ונ)...זכרמל לאמשמו ןימימ ערתשמ אוהו המוקעה
(םיוסמ דדמב) "עצוממ"ה םוחתב רבג ,אמגודלש ,ךירעמ ינאו
(דדמ ותוא יבגל) ןפוד תאצוי אל - "תעצוממ" השיא שפחמ
.(...רבג תשפחמ ...השיא) ךפיהל םג ןבומכו
,תישנ השיא ףידעמ ישיא ןפואב ינא
הלש תינוציחה תוישנה :הלש תוישנל ךשמאש
((...אלש וא) התיא םידלונש)
העונצ דאמה ,יתעדלש) הלש תיתוישיאה תוישנלו
התיא םידלונ -לודג-ב םג ,תיעוצקמ אלהו
(...אלש וא)
...ןכלו ולשמ הסכמ שי (!טעמכ) ריס לכל :וננינעל רוזחנ
!!!ן/םכמצע ן/םתא הנ/ויהת
...ה/םיאתמה ת/אצמנ םוקמ והשזיאב יכ
השק דאמ םימעפלש היעבה
- ילש תוצעל ובישקת לא ...ןכל ...ותוא/התוא אוצמל
!!!!קוור ינא ןייצל יתגאדש יפכ יכ
דועש םוקמב תוצע תתל יל רוסאש רמוא הזו
,וב יתחלצה אל
(-: .............תודליו םידלי ,ייב הללאי
דחא שיאל וביגה
 
4/7/02 18:53
יכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םלשומ
יכימל וביגה
 
22/7/02 19:34
םדא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!ןוכנשממ אל
! תופשכמו תוינתעד םישנ םיבהוא אל ןה לבא
םדאל וביגה
 
 
6/8/02 18:23
איג :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
םיפיידעמ אל םא !!! ןוכנ אל
איגל וביגה
 
 
6/8/02 18:24
איג :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
ףיידעמ ינא
איגל וביגה
 
21/8/02 21:59
לט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
הז יכ תוינלטב םיפידעמ םירבגש בושחל תובהוא ךומכ הברה דועו תא
החישל אשונ טושפ
לטל וביגה
 
13/9/02 20:51
םקו לפונ קצאי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...תחא יתשגפ אל םעפ ףא טושפ
:ימיטניא ןפואב יתרכה ןתוא תוקוורה לע תוללכה המכ לילכא
ראות רומגל רבכ השק המכ) אשדה יעדמ ודמל ןלוכ טעמכ
םירבד ודמלש ולאו (ןהל רסח אל הזו ,תחת קר ךירצ ?היגולוכיספב
ןיכמ הלכלכ דומלל ילב ינאש הז ךיא) ונייטצה שממ אל תמאב םישק
(...תוחילצמ אל ןהש םירועישה תא ןהל
בוט) ינממ שילש החיורה ןהיניבמ הברה יכה החיוורהש וז םג
.(קויד רתיל 1/2.7,ונ
יגתומב רקיעב םיאלמ ויה יללכ עדיב ןלצא םילפטמש חומב םיקלחה
.הירוטסה אלש חטב ,םימוד םירבדו םיילענו םידגב
תוזחל יוכס םוש ןיא .תויארקאה היהת דימת תיתימאה היעבה לבא
תועדוי אל ןה .ללכ םייגול םילגעמ הל ןיאש ןויכ ,השיא לש הבוגת
.עדת התאש תופצמ לבא ,ךממ תוצור ןה המ ןמצעב


דחפמ ימ ...תיגולותימה הזודמה ומכ ךרעב יתוא הדיחפמ המכח השא
?םימייק אלש םירבדמ
םקו לפונ קצאיל וביגה
 
15/9/02 1:09
הבהז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ללכבו לצנל ימ תא ןיא יכ תוינלטב םיפידעמ אל םינלטב םירבג
םינויכה ינשל ןלצנ הז ןלטב
הבהזל וביגה
 
30/9/02 22:03
יתור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םתס וליפא וא תירוקמ הבשחמ וא שגר הפיט ילב ,םילימ הברה ךכ לכ
אל תא המל .קיחצמ אל וליפאו ...הלב הלב הלב קר .ןויער הזיא
קר לבא ,ןואג ינא" הז תרמוא תאש המ לכ ?תונכב והשמ תרמוא
םא לבא ,הנותח לע עגר רבדנ אל יאוב ."ךכב וניחבי הלוגס ידיחי
יתייה םילשוריל א"תמ וטואב העיסנ ךתיא עוסנל תורשפא יל התיה
רתוי טעמל ןכומש (יהשימ וא) והשימ םע ןמזה תא ריבעהל הפידעמ
.תי/רפס אוה ולש עוצקמה םא םג ,ךממ תונכ
יתורל וביגה
 
9/10/02 13:10
Ananas :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...יללכ BA דומלל ליבשב ףסכה תא תמרת אל תוחפלש הווקמ ינא
Ananasל וביגה
 
12/11/02 17:47
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?רפוסב תיאפוקב ער המ טמינביק
םייחב רחא םוקמב הליחתה איהש הז , הבשחמ הזל ישידקת תמאב אל
...הזה יטסנימפה ךוניחהמ סאמנ,הבושח תוחפל התוא ךפוה
ךלש הפיאשה הזכ אל ללכב אוה הזה יטסינימפה ךוניחהש אוה ןיינעה
הכירצ השיאש תבשוח תאש ךכמ תעבונ תוליכשמ םישנ ושפחי םירבגש
תיטסיניבוש הבישח וזש םירבג ומכ הליכשמו תיטסיריירק תויהל
...השיא תאש ללגב אל, יניבת אל חטב תא יבזע לבא, אקווד
המכ ךתוא דמלל הלוכי רפוסב תיאפוק, תינצחש תאש ללגב אלא
.םייחה לע םירבד


sforios@surfree.net.il תובוגתל
וז הבוגתל וביגה
 
12/12/02 14:08
הריש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?המ זא ,ןותיעב תבתוכ תא זא ,רדסב
םיבהואש םירוחב שיש ןימאהל קיפסמ תיחטש ,תיתדע תא דחא דצמ
םעטה הזש ךל רמא והשימש ללגב קר ,המויסקאכ "תואלמו תורחרחש"
תיחטש קיפסמו ,(?תרחא ךל דיגי ךתיא אצמנש והשימש הפצמ תא) ולש
רגתא" ול קפסל תלגוסמ תאש ללגב קר ךתיא היהי והשימש בושחל
לכב ךלש חופנה וגאה תא ולומ ןיגפהל רוציקב וא) "ילאוטקלטניא
רחא .ימוהת ןוחטב רסוחב הבוגמ ךלש תויבונסה ינש דצמ .(תונמדזה
.םירשקב ךל ךלוה אלש תאלפתמ דוע תא ךכ
אוה ךיא ,הדודר ךכ לכ הרוצב ולש הביבסהו ומצע תא גלטקמש ימ
?והשימ םע תיתימא תוימיטניא רוציל ללכב חילצי
הרישל וביגה
 
25/12/02 22:24
יליל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ךל חילצה ,תוחור ררועל ידכ תבוכ תא םא ,יארת
.תינצלפ םתס תאש ירה ,הזב הנימאמ תמאב תא םא
.תואיצמל ירבחתו חומה תא לבלבל יקיספת
ילילל וביגה
 
23/2/03 0:43
miyau :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הינלופה ימא לש תומולחה תגספ SUPER WOMEN - הרבח יל התייה
....המ לבא
וניכרד (הלק אל) ךשמהב תרעצמ הלקת התרק
תיטנמור תוליעפ לכ ינפלו השארל ולע תצק היירושיכו התלכשה
תועש 3 תב האצרה לבקמ יתייה
תרגוב תיטקטיכראה םע הטימב תויהל דובכב יתיכזש ךכ לע
הפוריאב תדבוכמ יכה הטיסרבינואה
...רוצקבו
לא (םינימה ינשל) לנסראב םיראתה תמישר וא םכתלכשה יהמ הנשמ אל
תויהל וקיספת
םדא ינב
miyauל וביגה
 
 
23/2/03 19:43
בומרבא יתא :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תא עומשל הצור יתייה .תועמד דע יתוא תקחצהש דיגהל תבייח ינא
אלפנ סיסב ,יתעדל .ךל השוע התיה איהש ולאה תוחישה ילילמת
.םוקטיסל
..רומוה תמינ םע לבא ,תוחיש ולאכ תושעל הטונ ינא םג
בומרבא יתאל וביגה
 
 
26/2/03 14:39
לעושה ארנוש :תאמ
הקדצ ךלש הרבחהש הדבועל רבעמל הבוגתב


ינש ראותב הציוושמ תרחאה ,הרוטקטיכראב ראותב הציוושמ וז
!שגרמ שממ .טרוטקוד ףס לע איה עגר דועו תיאבצ היגטרטסאב
תושוע ןתא םא :תועוגפ ןתאש אלפה המו ?!הלאה תויוטשה הז המ
,תמשרתמ שממ אל הביבסה לבא ,הביבסה תא םישרהל ידכ םיראת
רובע ןתדמל אל ירה .םניחל ןתעקשה יכ ,סעכ ושיגרתש רורב הז
הביבסהש ידכו ,ימצע ןוחטב רסוח ,םומעש ךותמ אלא ,ןכמצע
ינא .ןכלש םיראתהמ םשרתמ אל ינא םא החילס .ףכ םכל אחמת
עיצהל רבד םוש הל ןיאש יהשימ אלו (תיאפוק ללוכ) לכה ףידעמ
.ןתחתהל ץחלו תומגיטס ,םיראת דבלמ יל


ןיא לבא ,תובהוא תונבש הלאכ ,םיראת המכ שי יל םג .ב.נ
דואמ איה םא וליפא .הרוחב גישהל ךרדכ הזב ףפונאש סנא'צ
.יניעב הווש
לעושה ארנושל וביגה
 
 
26/2/03 20:47
תעלות :תאמ
!תמאב ,ונל הבוגתב
.לותח לש םש הז
תעלותל וביגה
 
 
27/2/03 17:34
:תאמ
ארנושל הבוגתב
דח -הלש ףוסב ,הדגהב טבמ יפיעת .תימראב ,לותח הז
.םש הז .אידג
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/2/03 17:59
תעלות :תאמ
ארנושל הבוגתב
וא לעושה יסקופ ומכ .לותחל הפי םש הז הז ללגב לבא
.תעלותה תעלות וא בלכה יגוד
תעלותל וביגה
 
 
7/4/03 1:09
bambi :תאמ
!תמאב ,ונל הבוגתב
םג ןוכנ הזש רמול הצור ינאו תבתכש המ תא דואמ יתבהא
.ךפיהל
וליאכ הפהמ םהל אצויש ןושארה רבדהש םירבגה תא תאנוש ינא
הרקמב
וא ,םהלש הנורחאה הרקיה היינקה וא ,םהלש וטואה גוס הז
.םהל שיש םסרופמה רבחה
.קילק אוה קילק אוה קילק .יתטאפו ליעגמ
bambiל וביגה
 
16/3/03 16:37
הצמולש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קר !תחקול ינא "ןימ תוריבע - רדסו קוח"מ רקוחה הארנ התא םא
םג) ונתיאמ קלחל ,אוה ךופהנ ,םירטושמ תולהבנ תונבש דיגת אלש
קזחה רבגה תא ריכהל ךרוצה תא דימת שי (וניניבש תוליכשמה
תא םהל ערוקו ןימ יניירבע ספות ,דחא ףאמ דחופ אלש הז .רוביגהו
ןימה יסחיש ןעוט ךכ לשבש ,ריאמ ומכ הפקיזה תא דבאמ אלו הרוצה
.רתויב םיעורג םה ,תוליכשמ םישנ םע ולש
תא ,םילארשיה םירבגה בור ומכ ,תמנפה אל דוע הארנכ ,יריקי ריאמ
תא תרכינ הדימב התיחפמ השאל ל"נש תפסות לכ ןכאש תרעצמה תמאה
!הז לע ובשחתו ...הפקיזה תיוז
הצמולשל וביגה
 
27/3/03 0:12
הבהא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ןוכנ אל ?,ןוכנ ןכ- !!!אלפנ ךכ לכ בותכ
.הנשמ אל שממ
.אורקל גונעת היה
.ינא
הבהאל וביגה
 
7/4/03 10:20
רוחב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תוחוקל תורישהמ תונבה תא בהוא יכה רבג רותב ינא
רוחבל וביגה
 
 
13/4/03 0:26
שוליל :תאמ
רזכא םלוע..תושעל המ ןיאל הבוגתב
(-:?תויתוריש ארונ ןהש
שולילל וביגה
 
8/4/03 15:48
הודח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םישנמ םישגרתמו םימשרתמ םא וליפאש םיבר םירבג שיש תעדוי ינא
לבא ,םיננוגתמו םימייואמ םישיגרמ םג תינמז וב ,תויטנגיליטניא
שיש ןבומכ) .תבשוח אל ינא !!!?"תונמש יבבוח" םהש םירבג שי םאה
(..ונלוכ ומכ - תויזטנפה לע םירשפתמש הלאכ
הודחל וביגה
 
 
13/4/03 0:23
שוליל :תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
!שי םג שי
יתעמש .ןופחל המו ,סופתל המ שיש םיבהוא אקוודש םירבג םנשי
...."בוהאל רתוי שי" ש היחתש ותגוזל םהמהמ םעפ והשימ
.ךכ לכ אל ?עיתפמ
...קיטסאלפ כ"הסב הז "יברב"ש םיניבמ םהש יל הארנ בלש והשזיאב
שולילל וביגה
 
29/4/03 17:32
רמת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אקווד ואל איה ךממ םיחרוב םירבג הללגבש הביסהש םעפ ילוא תבשח
!?תוישיאה אלא ,הלכשהה


!ידועמ יתארק אל תואשנתה תאזכ
רמתל וביגה
 
13/5/03 3:02
רואתב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...ןוכנ שממ אל הזש קר הווקמ
רואתבל וביגה
 
13/5/03 5:28
תינלטס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
- לובלב ילצא ררועמ שממ והשמ
םומח יאקורמ ירחא תשפחמ תאש עמשנ ,ךלש תובוגתהו םיטופטפה לכמ
טהולו
םיראתה ינש תכרעהל וא ,תילאוטקלטניא תולהנתהל הפצמ תא ונממ
.ךלש םירקיה
םיוושה) םיאומוה םע ידימ בר ןמז הלבמ תא ילוא ?תמלוח תא ילוא
קסעב םייתימאה
ןמז הימדקאה לש םינואנה תחת תיליב רבכ םאו ?(באוד בלה ,ירכזה
המל - ךשוממ
תא ךל ושע תיבה תובאו םיתרשה דימתש וא) דמולמ רבג תספת אל
?(...הז
,םייתניב
םימיענ תומולח
תינלטסל וביגה
 
14/5/03 1:10
תינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
.תרדהנו המיסקמ תאש תבשוח ינא
הינוריאה ללוכ ךלש הבתכ לכ אורקל תינהנ ינאו ,אלפנ תבתוכ
לכ תא יסינכת יתעדל ,?ןונכתב רפס ןיא בגא ךרד) רומוההו תימצעה
(ןטקה סיכב תוירוניל תיריעה
תא אורקל יתרמגש ירחא הילע בושחל הלוכי ינאש הדיחיה האמחמה
אלו ךומכ והשימ הפידעמ יתייה רבג יתייה םאש תאזה הבתכה
(רעצה הברמל תיטיירטסו השיא ינא ,בגא ךרד) ...תינלטב
.החלצהב היהיש לבא
תינורל וביגה
 
9/6/03 18:50
תחכופמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.רישע אבא םע ,תויסוכ הנייהת ןהש ףידע לבא ילוא


?המ תעדוי תא


.הרקמ לכב רישע אבא םע תויסוכ הנייהת ןהש ףידע
תחכופמל וביגה
 
15/6/03 15:19
הרוראה ירמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךויחל רבעמ לבא .רמאמה תא אורקל יתנהנ ,הפי תבתוכ תא ,יתא
ינא .ךתיא המיכסמ אל ינא ,(רומוהה תא יתבהא)ינפ לע תלעהש
,תילכיס הניחבמ םג ,יתוא רגתאיש רבג הצרא ןפוא לכב ינאש תעדוי
הניחבמ םגו !חומל המזגרוא היהת ותיא ילש החיש לכש ,ןכ ןכ
.תיעוצקמ
...תממעושמ תיב תרקע םישפחמש םירבג הברה הריכמ אל ינא
שיגרי תמאב ילוא "םילזרבה לע תבשלב" םויה בור תא הלבמש רבג
.עוצקימ תשאמ םיואמ
.תוחנ וא םיואמ שיגרהל הביס םוש ןיא ,ומצע תא ךירעמש דחאל לבא
?םינותיע תארוק תא ,םילטבומה בצמל רשאב
.ילוא יתואיצמ ךכ לכ אל לבא ,הפי תבתוכ תא -בוש ,ןפוא לכב
הרוראה ירמל וביגה
 
 
16/6/03 12:11
בומרבא יתא :תאמ
רמאמל הבוגתבל הבוגתב
- (בגא תרעה םתס) 'ש -ב הז תילכיש -ש הדבועה דבלמ ,ירמ
.ונתשה קושב םירבדו ךרעב םינש שולש ינפלמ רמאמה
לטבומ ,ולאה םינשה שולשב לבא ,ךכ לע יתבשח אל םעפ ףא ,תמאב
ילש סקאל אימחהל תברסמ ינא .חיכש דואמ והשמל ,ונרעצל ךפה
,ןלצע םתס היה אוהש ללגב ,והשלכ דנרט ליבומכ וילא סחייתהלו
.םולכ רמוא אל הז לטבומ םויה .ןוכנ ,לבא
םע ססובמ קיפסמ שיגרמש ימש :ךלש טפשמה יבילל עגנ רקיעבו
.םיואמ שיגרהל ךירצ אל ומצע
בומרבא יתאל וביגה
 
26/6/03 10:21
bobcat :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םותב יכילשה .ךרוצה תעב םהב ישמתשה ,םירבג קר םה םירבג
יניבתש םיכירצ אל םה .ףדמ לע ךל ירמיש םיביבחה תאו ,שומישה
הצור .טושפ דואמ .הרק הריבו סקסמ ץוח םולכ םיכירצ אל םה םתוא
.ךמצע ליבשב ידמלת ,דומלל
bobcatל וביגה
 
1/7/03 22:07
הלא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יפל םישנא לש המר יבגל ףרוג ןפואב לילכהל אל ךל תצעיימ יתייה
המכחה יבגל ,(טלחהב תינמז הדובע רותב) תיאפוק ינא .הקוסעת
בשחמה יעדמל הלבק ,ירטמוכיספ ןויצ 700לעמ :תולבק םג ילשי
החוטב ייהת לא האבה םעפב רפוסל תכלוה תאשכ זא . הטיסרבינואב
לוכי יכ ,תיאפוקהמ המכח רתוי ילוא תאשו אשנתהל הלוכי תאש
.הטמל הלעמלמ טקשב ךיילע הטיבמ איהש דואמ תויהל
הלאל וביגה
 
13/7/03 13:30
רירק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.התיא ןינעמ יל היהיש תיטנגילטניאו הליכשמ השיא ףידעמ ינא
רירקל וביגה
 
14/8/03 4:30
תוביסנ ללגב תיקינמולכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לע תוססבומבה תויטולוסבא תודבוע םיגיצמש םישנא ןיידע שיש לבח
לכו לכמ תאז וללשי תובוגתה המכ דע םיעדוי םה ירהש םהיווהמ
ילואש ךכמ אציו ףוקש כ"כש תעדי,בושו בוש הזל םירזוח םה ןיידעו
תוינלטבה ילוא, הז תא ןיא טושפ ךלו ןפוא והשזיאב תוכשומ ןה
יבוריאה תוכירדמ ילוא,םיראת סימ ךממ רתוי תצק ןמצע תא תוכירעמ
תומיענ תורדשמ תויאפוקה ילואו ךממ רתוי תצק ןפוגמ תוקיזחמ
ץוצת ןכיהמ תעדל ןיא םלועל,םישפחמ םימייוסמ םירוחבש
בהאתהל רשפא..תעדוי הנורחאל קר ינאו הרוק הז...תובהאתהה
םמצע םע םישוע אל םה -ש אלא םיקינמולכ תמאב אלו.."םיקינמולכ"ב
םג שיש תושעל המ ךתוא קר לבא ךתוא רגתאל םילוכי ןיידעו הברה
הזה םלועב תועתפה
תוביסנ ללגב תיקינמולכל וביגה
 
14/8/03 4:40
תילובליב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
המר..הירגלוב,ןווי...פורוי וליאכ...?תיקנעעערפ הז
יטנא.....בורל..לייטס,בוציע...תוכיא,בוטטס,
תא..."?הז תא ךל םישוע אל שממ םינבל"ו....הלאכו..תוילארשי
אל" םינבלל תארוק תא םא ןבל הז המ הניבמ אלו הדיריב שממ הארנכ
םה הז תא םישוע אל כ"כש םידיחיה םינבלה..."הז תא יל םישוע
םימוחשה לבא....ןבל רוע םע םייחרזימ וא(םינעוצ) םינמור כ"רדב
שיו תוחלצופמ תועד טושפ ךל שי...הפוריאמ םיעיגמ אקווד םיוושה
ריהב םהלש רבעהש החוטב ינא לבא םעבצ ללגב הז תא ךל ושעש ןומה
כ"כ הז ךדיצל ינמית הבהא רישמ הלילב תררועתמ כ"כ תא ירה..הפיו
תוניבמ כ"כ ונחנא הז תא ךל השוע
תילובליבל וביגה
 
19/8/03 16:46
לאירוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...ש (תונושארה תואקספה יתשמ דוע) יתנבה וזה הבתכה לכמ


.םייחה תא ךל הקפד ךלש אמא
...היהי דעוימה ךלעב לש ועוצקמש יאדכ


גולוכיספ
לאירואל וביגה
 
26/9/03 1:55
יטנמ רש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ףסוא הז תובוגתה רודמב הפ ונל שיש המ לכ ירעצל
...... העיריה הרצק ? המ לע . תורמרוממ םישנ לש
.....ו םדאנב שי ינשה דצבש ורכזת ופוגל לבא
םשמ וליחתת בוט
יטנמ רשל וביגה
 
12/11/03 11:26
הליכשמו הנובנל יושנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םע םיאמדקא, יל םיארוק דימת הדובעב .םכח ינאש םיבשוח םלוכ
עמש םרט רוספורפהש ךורבמ םתוא ץלחל ידכ ישילשו ינש ראות
יתכשמנ ייח לכ .םייאמדקא םיראת לוטנ טקדידוטוא ינא לבא.וילע
תולהנמ,תויאנותיע,תוסדנהמ,תואפור םע יתניידזה .תומכח םישנל
ןיינעמ היה תאז לכבו,םינש הברהב ינממ תורגוב ויה ןקלח.המודכו
רתוי רבד ןיא . םיאתמה ליגב לבא,תאזכ השיא םע יתנתחתה .דחי
תויהל הכירצ קר איה .הנמש תויהל הלוכי איהו ,המכח השיאמ ךשומ
המ לכ תא התוא דמלי רבכ םכח רבג .רבגל הבושק תויהלו, תחפוטמ
םישנ בגא...יתימא רצוא לע רומשל ידכ המכח איהו,תורחא לצא דמלש
תוכירצ תומכח םישנ ךכיפל.םיטעמ םה םינימז םירבג.םלועב רתוי שי
הנחבהה תלוכי תאו,(ךכל לכש ןהל שי) ןהלש דייצה תלוכי תא ללכשל
ררחתשהל ךירצ ,םייחל רבח אוצמל ידכ .תמאב םיבוט םירבגל
הווהי ךממ הנוש רבג אקווד .ו"כו, הלכשה,עבצ,אצומ לש תומכסוממ
םא .םיאלפנו םיאירב םידלי ךתיא רוציל ידכ בוט יגולויב ףוריצ
תודרשיהל המיאתה אל ךלש הלכשההש ןמיס, לעב תאצמ םרט 35 ליגב
אלו חצנב תעגל ידכ דלי תושעל ירהמ.היח תא ובש יתימאה לגנוגב
!דחכיהל
הליכשמו הנובנל יושנל וביגה
 
2/2/04 13:49
תאיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיפידעמ ןכא םירבג ,תאזה הרימאה םע יל השקש המכ םע
הרושהו תינתעדו הקזח הרוחב םע השק ארונ םבורל...תוינלטב
שיגרהלו הנוכנה הלימה תא דיגהל םיבהוא טושפ םהש איה הנותחתה
םהל ץצופתש ימ..שיש המכח יכה הרוצב ןיינעה תא ורגס םה הלאווש
םע ,הדבל המצע תא אצמת רחואמב וא םדקומב,היפוטואה תעוב תא
אל םייחב לבא םייחב אוהשו רתויב הבוטה איהש תיטסיטילא השוחת
.דבל לבא...רתוי בוט והשמ אצמי
...רשקתה אוה,הלאה תורושה תא תבתוכ ינאשכ קוידב
ריכזהל ליחתהו...ןורחאה ןמזב הברה יילע בשוח אוהש רמא אוה
...פוקסורוה אורקל ליחתה וליפא אוה...דחי ונל ויהש םיעטק
יכ...יל הוותשת אל וישכע התיא היהי אוהש הרוחב לכש יתעדי ינא
ילוא...ןמזב אל...הז תא האר אל טושפ אוה...בוט ונל היה תמאב
היהיש יל הארנ...ולש תא השע ןמזה תאז לכב...וישכע יידמ רחואמ
.תינלטב םע רתוי בוט ול
תאילל וביגה
 
9/2/04 20:32
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתא


.ךלש הלימ לכ םע המיכסמ ינא ירעצל
וז הבוגתל וביגה
 
15/2/04 22:08
הילנרוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דצהמ - ןיטולחל תינוויכ דח התיה אשונה לע יתעד ,ןמזמ אל דע
ינאש ודוותהש םירבג ויה םשו הפ ,ןכאו .רמאמב ראותמש יפכ ,ישנה
ירשקהב הרכזוה over qualified הלמה ףאו םתוא העיתרמ "תצק"
.(תיגוז תצעוי קפס תיגולוסקס קפס) איהשלכ אכמס תרבמ דועו
ןוחטבה רסוח תשוחת ינפמ הניסח ינאש החוטב יתייה ,ךכ וא ךכ
.ןייטשנייא ינימ הזיאל ויניעב בשחנה םדאב שגופש ימב תררועתמה
תובשחנה תוניחבה לכמ יוליע בשחנש רוחב (תילאוטריו) יתשגפש דע
לגרתמ םג ,תקסוע ינא וב עוצקמב ינש ראות לעב םג :יניעב רתויב
לעב ,ראותה לש םישק רתויה םיסרוקהמ םיינשב דועו הטיסרבינואב
בשחנ יכה) רתויב םיבשחנה תומוקמה דחאב תוחמתה לש םישרמ דרוקר
ל"וחב תיליע תטיסרבינואמ ראות לעב םג ,(!םצעב
יתלחתה ליימיא לכ םעו תובתכתה וניניב הלחה !!!יאקיזומ...םגו
תעתרנ ינא -ורשפ תא יתנבה עתפלו תוחונ רסוח לש ץוצקע שיגרהל
הרתי המכוח ןכאש יוליגב עוזעזה אלימ !וזה המיהדמה תונחילצמהמ
ימצעב תאז תולגל יתעזעדזה - םישנא םיעיתרמ הבר תויגשיה וא
יתשגרהו יתקשקש שממ...ררועל יושע הזש העיתרה תמצועמ יתעזעדזהו
עתפלש ,לע ינוירטירק םהש הזיאב דומעל תבייח היהא שגפינ םאש
הדימה התואב תוחפל וא ,יב םימייק םהש החוטב יתייה אל ללכב
ןוחטיב רסוחל רושק הזש דואמ ןכתי .הזכש רוחבב רבודמשכ היוארה
תכשמנ ימצע תא יתאצמ אקווד תונורחאה םינשבש אוה ןיינעמה .ימצע
...(הזכש יוטיב ללכב שי םא) less qualified םיבשחנש םירוחבל
אל שממ אוהש ררבתה - חלצומה רוחבה םע רופיסה תא םייסל קר םאו
...ןיינעה םייתסה תאזבו תינוציח הניחבמ ילש םעטה
הילנרוקל וביגה
 
16/2/04 18:10
הקטסיטטסל דחא דוע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ישילש ראות לעב ינא
.יתשיא ל"נכ
.בוט יד חיורמ ינא
.יתשיא ל"נכ
.הזה לדומהמ םידידי תוגוז הברה יד דוע ונל שי
.תוללכהמ רהזיהל אנש ךכ
הקטסיטטסל דחא דועל וביגה
 
29/3/04 21:16
רחש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,סדהל
!תונכב ,תמאב ,תווש יכה ןה תויגולוכיספש בשוח אקווד ינא
השיאב םינינועמ אל ןכא םירבג טעמ אלש הז םע םיכסמ ינאש תורמל
ינא .הזכ אל שממ ינא ,תאז תורמל .םהמ הליכשמ/החילצמ רתוי איהש
אל םירכוזש המ הז הלכשה) המכח רתויש המכ היהתש יהשימב ןינועמ
היהת איה םא יל עירפי אל שממ .החילצמ היהתש םגו (םידמולש המ
היהת אל איה דוע לכ ,וגאב יל עגפי אל הז ,ינממ החילצמ ףא
.לילכהל יאדכ אלש ךכ ,הז התא יל תושוע תומכח םישנ .ייפלכ הריהי
רחשל וביגה
 
8/7/04 21:13
.ע. תוער :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
..הככ זא
.רגתאמה תומיעהמ םידחפמ םישנו םירבג ישיאה ינויסנמ
םצעב הז , 'וכו רתוי חילצמ / רתוי ליכשמ טקייבוא ונדיצל שישכ
...ונלש רסוחה תא ונל ריכזמ
.ינשהמ דחא אלו ינשה םע דחא לודגל םצעב איה תיגוזה היווהמ קלח
יתאבה ינאש רמאל רשפאו תרגוב אל דואמ םיסחי תכרעמ יל התיה
, "תצקמב" ותוא ולבלבש םיעבצ יתיא
, ינממ" טואא קונ" לביק םייוסמ סוטטסל ליגר היהש ...אוה
לש בחר לולכמ אוצמל רשפא ילש תודימה דצלו , הפי הרוחב ינא
... "תועיתרמ" תונוכת
תא תצקמב שטשטל ילש תיתימדתה הערפההמ עקבש שערל ןתנ אוה
םג תויהל הלוכי אל הרוחבש הצופנ תויליוואב בשחשכ העטו הנומתה
.ילא תשגל ץמואה תא באש םשמו ..המכח םג הפי
יימ ףוא טואא אוהש םצעב ןיבה אוהש דע .. יפוי םרז הז הלחתהב
..גיל
.חרבו םיילגרה ןיב בנזה תא לפיק
הפוקת וילע יתסעכ אלש , ותוא יתבהא אלש רמוא םא רקשא ינא
, תכשוממ
.. ולאה םיסעכהמ ותוא יתרטפשכ ,"םידשהמ" יתרטפנשכ םויה לבא
ךכ לכ ול היה המל הניבמ, ותוא תעדויו הלמחב וילע תלכתסמ ינא
.ינומכ תחא םע השק
תחא םע היהשכ ומצע םע השק ךכ לכ ול היה המל ןוכנ רתוי וא
..ינומכ
תוסנלב תויינויח תויגרנא ןומה דביאו ,ינממ ןטק שיגרה אוה
..ילש בצקה תא קיבדהל
...עבעבמ הזו םייק הז 'הרבח ...זא
אצמנש רבגה אוה תושלח םישנל תוקזח םישנ ןיב םילדבהה דחא
..ןדיצל
הז תא לבקמש רבגל רשק לכ אלל ..תאש ימ תויהל אוה יתימאה קזוחה
...ךממ הז תא לוזגל הסנמש רבגל וא
לכ תועיגמ םשמו..ךממ קזחתהל הסני אוה שלח רבג ךדיצל שי םא
.ךמצע םעו ותיא ךלש תוייחצנתהה לכ , תוכסמה
בוט ךל היהי אל , םכינש ןיב הלבקה , םייוסמ טרדנטס תויהל ךירצ
היהת תאשכ בוט ךל היהי אל ינש דצמו ךממ " ןטק "והשימ דיל
.תונטקה םילענב
.ךל הווש היהיו , ךתוא לבקיש והשימ יאצמ
החלצהב
תוער
.ע. תוערל וביגה
 
12/7/04 3:54
what ever :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...ונבה-תדמלו תדמל,תדמל זא-תאשנתמ תינצלפ תא
דאמ הרוחב תא,םיטפשמ 2 לכ הז תא ונל ריכזהל ךרוצ ןיא
-ךל דובכה לכ,תיטנגלטניא
...תעדוי תא הרוחב ןיידע תא-הפק ישעת יכל וישכע
what everל וביגה
 
17/7/04 17:29
הנשמ אל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?אל והשמו 30 תב תא יררועתת בוט רקוב .תאשנתמ תינצלפ תמאב תא
םינויז םתס אלו ןתח ךל אוצמל םוקמב םייחב השוע תא המ יארת
.םיישדוח שדוחל
אל םג םייחב תא ךלש בוקרה רמאמה תא יתארקש ירחא יתעד יפל זא
...אשנתמ הזכ םדא ןבב יתלקתנ אל דוע,ןתח יאצמת
הווש יד תא אקוודו ,המסרפתהש הנושארה תיזקפקה תאש יל הארנ ב.נ
תיזקפק ליבשב
הנשמ אלל וביגה
 
17/6/05 14:56
הרוחב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םא ,"תיאקיטמסוק ותוחאש יאנוכמ" םע תויהל תווכתמ תא קוידב ךיא
!?םהמ הבוט רתוי הברה תאש תבשוח תא
לבא ,(ךכ לע ךל דובכה לכו) הבוט הריירק לעבו המכח תא ילוא
.ךומכ תאשנתמ אל טושפ םראפ רפוסהמ הרוחבה ילוא
הרוחבל וביגה
 
25/6/05 17:39
תאלפתמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הלאכ םירמאמ בותכל ,יתא ,וזה הרוחבל םינתונ ךיא גשומ יל ןיא
.ןאכ
,ונל עיצהל המ הל ןיא .תנייכבתמו הצוחל ,שפנ תבולע ,תאשנתמ
אל םג ,תושפוטמה היתובתכמ יתנבהש המכ דעו ,םיכובנה םיארוקה
.םירבגל
תאלפתמל וביגה
 
18/12/05 13:19
יהשימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.וייח תועט תא השעי ךתיא ןתחתיש ימ
.דואמ רהמ ךממ שרגתי אוה הרקי הז םא םג יגאדת לא לבא
יהשימל וביגה
 
11/5/07 14:44
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םניחב ןויז יטרס תושעל םיכירצ םתא
וז הבוגתל וביגה
 
11/5/07 14:46
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!!!!! המותסו הקופד הנוז איה ןהכ היאמ : תעדל םלוכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/5/07 14:47
:תאמ
תוינלטב םיפידעמ םירבגל הבוגתב
תקדוצ

!!לודגב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא