םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~ישאר    
   

!ךירוחאמ ,דוהא
ולש חנ


ןורשל ונת לבא ,חצנל קרבל ונתת לא
דיספהל


הריחבה תטיש ונילא האיבהש ,םיניינעמה העבצהה ינויפאמ דחא
יכ רמול רשפא .יטנאה תעבצה .תילילשה העבצהה ןייפאמ אוה ,הרישיה
הלשממ שאר לע רתוי תודדומתהה הלק היפל ונמוקמב םעפ התרשש החנהה
,דמעומ לש ותוהז דודיח .הכפהתה ףא איה - הזוגנש קר אל ,ןהכמ
סופד .ודגנ עיבצהל בזכואמה רחובה תא תררוג ,הגלפמב הריחבמ לידבהל
וניכז ךכ .יטילופה העבצהה סופדמ רתוי ףא םימעפל קזח דגנ העבצהה
התא ונא םיכוז ךכ ,יפלקל קרב ולשלש רשא דוכיל יעיבצמ 99 -ב תוארל
.ןורש ועיבצי יכ םיזירכמה קרב יבזכואמ תוארל
,קרבל ולוק תא תתל דוכיל עיבצמל רתוי לק .ןיחבהל שי ,תאז םע דחי
ותוינחוכו תוינמיה ויתועד .ןורש עיבצהל לאמשה הנחמ שיאל רשאמ
.ןותמה ןימיה יניעב יואר תוחפ אל דמעומל ותוא תוכפוה תיטנטילימה
תא הניפש הז אוה' :וצרתיש ויהי ,ןוכנ זא .רתוי הברה השק ןורשל
םירבד בצמב .ןורש עיבצהל וילע השקי .רתוי םכחותמ רוביצה בור ,'תימי
תחאה .תויצפוא יתשב וטלפמ תא קרב יבזכואמ רוביצ אצומ הז ןיעמ
תילאוטריו הריחב היינשה .יתנגפה יתאחמ טקאכ ,תוענמיה לע הזרכהה
רשאו ,תוירלופופל הכז אל םלועמ רשא סרפ .סרפ - ילאוטריו דמעומב
הנהנ ומצע תא אצומ ,תוריחב ןוחצינל הזתיטנאכ םיבחר םיגוחב ההוזמ
.יטנאה תעבצה סופדמ תילאוטריו
קרב לומ דדומתהל סרפל רשפאל םיליכשמ ויה ץרמ יאקושיח וליא ,ןכא
תולוק תא וכות לא זקנמ היה אוה .רחביהל וייוכיס ויה םיהובג ,ןורשו
עגריהב ,םתסה ןמ ,זאו ,ןורש לומ ינשה בוביסל הלועו קרב יבזכואמ
ךילהת יכמות ןיב רורב ןפואב םיקלחתמ תולוקה ויה ,יתחדהה טנמלאה
תועצמאב אל ,םיבוט ויה זא רחביהל וייוכיס .וידגנתמ ןיבו םולשה
םינתונ ויה קפס אלל רשא קרב יכמות תועצמאב אקווד אלא - קרב יבזכואמ
.םלוק תא ול
ינפב סרפ ריהצהל איה קרב יבזכואמל תדמועה הדיחיה תורשפאה ,םויכ
זוגי יטנאה תעבצה טנמלא ,ותודמעומ תא קרב ריסי םא .רחא וא הז רקוס
.םייעבטה םהידממימל תחתמ ףא ודרי רחביהל סרפ לש וייוכיסו .היה אלכ
רומח וא תיבב וראשיו הדובעה לש גיז ךכב וארי םיבר םידנדנתמ תולוק
.ןורשל םלוק ונתי ךכמ
,לשמל ,ןילייב וא ימע ןב ,גרוב םידמוע ויה סרפ לש ותצרה ירוחאמ םא
קרב לש ולוסיחו ינויציזופואה רבדמה לא הכילה .תאז ןיבהל היה לק
התולעהל םהל ורשפאיו ,הגלפמה תושאר רתכל םינעוטכ ,בטיה םתוא ותרשי
יסויבו סרפב רבודמ רשאכ םלוא .היציזופואה תואסכ תבהל ךותמ סקינפכ
תינונטק תונרתח לש ךלהמ איה קרב לש ותריבקש הנקסמהמ סונמ ןיא ,ץכ
.אדירג תיטילופ תונמקנ וליפא וא
הדיחיה ךרדהש עדוי ,חצנל רשפא ןורש תאש בשוחו שאונ רמא אלש ימ
ולא .םילוקישה תכרעממ יטנאה תעבצה טנמלא תא תוקנל איה תאז תושעל
ולא - ראשה ,םידובא רבכ ילוא ,התיבה הרזח איה ןורשל העבצה םתניחבמש
וא ,סרפ תורשפאב םיעשעתשמש הלא ךכמ רתויו ,האחמכ ןורשל םיעיבצמש
.םינימז ןיידע םה תוענמיה לע םתס םיזירכמ
וא סרפ םע תוחצנתה לש ךרדב םינפ םושב תושעיהל לוכי אל הז ןוגכ ךלהמ
,ןובשח םוי אובי דוע "םודיי איהה תעב ליכשמהו" .םתצמשהו ץכ יסוי םע
תווצמ ומצע סרפב םא םלוא .ראורבפב ישישה רחאל ךומס יאדוו היהי אוהו
לע יכ רוכזל בושח .ותוא ץירמה ןייפמקה ישנאב ךכ אל הימודה איה העשה
הטמל םהירשק תא ריתסהל םיצמאתמ אל וינגראמו ןייפמקה ילהנמש ףא
ךא איה היעבה ,היוצר םתנווכ - םהירחא םיהונה םישנאה בורש ירה ,ןורש
תונרתח םבלב ןיאו והשלכ גוסמ תונמקנל םיפתוש אל םה .םהישעמב קרו
ןיב .אלו אל - היציזופואה ילספס לא דיספמכ קרב תא ךילוהל תדעוימה
תאירקב תילאטפ האיגשמ םא ןיב ,ןויסינ רסוחמ תעבונ םהלש הכימתה םא
יכ קפס ןיא םיאנותיעו םירקוס ,םינקסעל ןברוק תליפנבו תיטילופה הפמה
םהילא .הלשממה שאר דרשמל ןורש לש ותסנכהב ץפח וניא םהבש ץחומה בורה
היגרנאה תא .ידמ רחואמ אל דוע !ורצע ,ריבסהל שי םהל ,תונפל םיכירצ
לא הינפה אוה םג .דחא ןוויכל ןווכל שי םיקפנמ םתא םתוא ןוזחהו
וניאש לוק לכ .וקוזיח ןעמל אלא ותשלחה ןעמל אל םלוא ,קרב יבזכואמ
.ןורש דעב לוק אוה קרבל
.דיספהל ןורשל ונת - חצנל קרבל ונתת לא זא ,םכל השק םא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
מצבים
ינביל לכימ

לקרוא את ניק קייב ולנוח
טרי תירוא

רציתי להתנצל
ןגרפיא לט

7 דקות בגן עדן
ןגרפיא לט

כנפיים שבורות
ןגרפיא לט

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
ספרים     
    
םימורופל     
   
21/1/01 15:18
תגאדומ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
ןיידע לבא בזכואמ תצק ילואש ינלאמשה הנחמה לכל ,בושח יכהו
הווקמ


!עיבצהל תכלל וחכשת לא


.רקויב ונל הלעת דוע ינלאמשה רקוביצה לש תוננאשה
תגאדומל וביגה
 
 
22/1/01 2:52
יתא :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
..הבשחמל תפסונ הדוקנ םתס
םה ךיא בל םתמש ?הגלפמב דוהא לש וירבח םיגהנתמ ךיא בל םתמש
ותועטש בל םתמש ?םלוכ ינפל תכלכולמה הסיבכה תא סבכל םיגאוד
רחבנ וב םויה תרחמל רבכ ןיחבהל ולש תלוכיב התיה דוהא לש
?ומצעב לכה תא תושעלו תוסנלו וירבח לע ךומסל ותורשפאב ןיאש
אוה דחא רבדב תוחפלש םיאור ונחנא ירחא םייתנש טעמכ םויה
.הנידמ הפ להנל ךל םינתונ אל .הנידמ הפ להנל רשפא יא ,קדצ
ונל םוקיש הצור יתייה ךכ לכ .ךדגנש ולא אל ,ךתיאש ולא אל
,לארשי םעל .ונל לוכי לכ םדוקו םהל לוכיש םכח .שדח םכח
קפתסהל הנכומ יתייה וליפא ינא ,היבשוי תא תלכואש הנידמל
...םולכ חיטבמ אל" :דיגהל ידכ קיפסמ ץימא היהיש םכחה ותואב
ןפואב לזלזמ ,םייתניב םקש ידיחיה םכחה לבא..תוסנל רשאמ ץוח
םע הנידמ חיטבמ ,ונולשכ לע םיזורכ ץיפמ ,דוהא לש ודוקפת
תא תונמל ןכומ היה תועובש השולש ינפל קר רשאכ ..םולשו ןוחטב
ונחנא ?יופש אל ןאכ ימ םתא יל ודיגת .ןוחטבה לע יארחאכ דוהא
ימ וא הזכש ןותנ בצמב הלשממ שאר טופשל רשפא יאש םיעדויש
רחאה לש ונולשכ תובקעב םקש אבה הלשממה שארכ ומצע לע זירכמש
..."לשכנש" הז תא ןוחטב יניינעב ונימי דיכ ומצעל חקולו
יתאל וביגה
 
 
1/2/01 1:58
יפר :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
לע קר המישאמה עבצאה תא םישל ןוכנ הז היהיש חוטב אל ינא
הרוצב להנל ול םירשפאמ אל רשא קרב לש ותגלפמב םירבחה
לש וזל המיאתמ קרב לש ותייאר .הנידמה יניינע תא היואר
רוכזל ךירצ קרב .תיזוכיר תיכראריה תכרעמב דבועה לרנג
.(?רכומ עמשנ ,הנבס) יאבצ עצבמ וניא הנידמ יניינע לוהינש
תוחומב ןתינש לככ עייתסיש יואר הנידמה לש םכחו ןובנ לוהינ
.ןילייב ,דירש ,ימע ןב ,גרוב ומכ םיבוטה תוחוכבו
ךירצ וישכע ןכו) ונינפב תדמועש הביטנרטלאה םינפ לכ לע
רועיש ןיאל תמייאמו העורג איה (תוביטנרטלא יתשב קר קוסעל
.תוכחל םילוכי שפנה תונובשחו
יפרל וביגה
 
21/1/01 16:03
חחרפ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
תורכיהב רסוח רקיעבו תורוב ,תומימת שי הזה "רמאמ"ב לבא ,יל רצ
.תויטילופה תוכרעמה לש הנבהו


:תודבוע לש ןוקיתל תישאר
בש הז היה ץכ יסוי .קרב הנחממ אלא סרפ הנחממ וניא ,ץכ יסוי
םיבוט םייוכיס קרבל ןכש ,קרבב סרפ לש תידיימ הפלחהל ארק 1996
.רתוי
ינא אלא ,וישנאמ והשימ וא סרפ דמוע אל ןייפמקה ירוחאמ ,תינש
ומרגש הלא ןיב יתייה 1992 ב ,יל רשא .רוא תירמש ימע דחיו
.םמצע םימעטה םתואמ דמעומכ ןיבר קחציב רוחבל הדובעה תגלפמל
.חצינ ןיברו חצנמ היה אל ,זא ,סרפ ,ןכאו


תובהאתהב הפוסו היוגש החנהמ הליחתמש הרזומ הנעט ..תונעטה יבגל
סרפ ועיבציש םירקסב םמצע לע םידיעמ םירחובהש החינמ המצע הנעטב
ותשעתי םה סרפ תא וביצי רשאכ לבא ,ןורש דגנ םהש ןוויכמ קר
איהש קר אל .ךמתסהל המ לע הל ןיא ,ןורשל םיעיבצמ םהש ובישיו
תעמשנ אל וליפא איה המצע ךותב שקובמה תחנה תלעבו ,הרזומ
.תיניצר
םוחתה הז םהלש חותינהו להק תעד ירקס לבא ,ןטפשמ אל ינא
.ילש יעוצקמה
.תודבועה הנה זא


םיזוחא 50-51ל עיגמ ןורש ,סרפ אלל
קרבש הלא ינפ לע תולוק סרפל הפיסומש קר אל , סרפ לש ותודמעומ
.םהל הכוז ןורשש תולוקהמ דימ הדירומ אלא לבקמ
הקיטילופב עיגפ יכה טעמכ שיאה ןורש :הטושפ ךכל הביסה
- ץרשה תא הרישכמ קרבמ הדילסה .קרב לומ עיגפ וניא ,תילארשיה
.ןורש
.הזה טקפאה תא תלרטנמ דימ ,סרפ תבצה


?חצני סרפ םאה ז
.הכוז אוה הל תיסיסבה הכימתה ללגב תישאר ,ןכש הארנכ
ןורשל תודגנתהה ללגב ,תינש
לומ לבא"תונימא יא" לש הדיממ לבס דימת סרפש ןוויכמ ,תישילש
לואפ"ה תא ןקתמ ןורשש ךכ .ןימא תוחפכ ספתנש הז אוה ןורש ,ןורש
.סרפ לש "
.סרפ תא םיפידעמ םירקסנה רטמרפ לכב טעמכ ,בגא
תדימ תנחבנ ,דמעומב הכימתה תנחבנ רשאמ רתוי ,תוריחב תכרעמ לכב
.סרפ רשאמ רתוי עיגפ ןורש לאירא .ולש תועיגפה


עיבצהל רוביצה לש ןוצרה יא תדימ קר תדמוע ןורש לש תועיגפה לומ
.קרבל


תנחבנה הלאשה .םיאתמ וניא וא םיאתמ קרב םאה הניא םויה הלאשה
:איה
,ןודבאל ךרד ףא ילואו םלש הנחמ ליבומ והש ול רורבש םדא בציכ
?וזה ךרדב ךישמהל זעמ


תא איבהל טדנמ ול ןיא .תוסנלו ליבוהל ,חצנל טדנמ היה קרבל
.ןורש


וא בכרומ רבד םוש ןיא ,םיארנ םהש יפכ קוידב םה םירבדה םימעפל
.םהירוחאמ םכחותמ


שי .סרפל ועיבצי לב קרבל ועיבצי אלש םיבר שי :םיטושפ םירבדה
וא ,קרבמ הנוש אוהש והשמ ועיבצי ,דמעומ היהי אל סרפ םאש םיבר
.ללכ ועיבצי אל


ורובעב עיבצלו תכלל היצביטומה תדימב סרפב הכימתה תא ללקשמש ימ
.חצנל סרפל תתל ךירצש ןיבמ


!חצני אוהו
חחרפל וביגה
 
 
21/1/01 16:11
חחרפ :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
:ףסונ רבדו


"ןורש הטמל םהירשק תא ריתסהל וסינ אל ןייפמקה ינגראמש ףא"


עבות יתייה ,רתוי יעמשמ-דחו רתוי רורב הז תא בתוכ תייה םא
.ערה ןושל רוסיא קוח יפ לע הריבע לע ךתוא


רחאו 1999 ץרמב דרשמה תא בזעש ילש דרשמב להנמ היהש הדבועה
וא/ו הקיז םוש הניא ,ןורש םע דבוע םויהו דרא ליאל רבח ךכ
.ןורשל קרב רמ לש ותקיז רשאמ רתוי ןורש לש תוריחבה הטמל רשק


.יזבנו ירקש הטוב ,רעוכמ זמר וזה הרימאב שי


דדומתתו .ךירבד תא ססבל הסנתש וא ךכ לע לצנתתש ךממ הפצמ ינא
!תומכחתהו תדלקמ הקיפסמ אל ובש םוקמב םתיא
חחרפל וביגה
 
 
21/1/01 16:46
.noe :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
ביבא לת 68 םענ דחא


.ערה ןושל תעיבת ךרוצל ךל וקייפסיש םיטרפ ולא יתעדל
.noeל וביגה
 
 
21/1/01 17:02
.noe :תאמ
22607618 .ז.ת ולש חנל הבוגתב
.עבוכה רעוב בנגנ שאר לעש קר ריעהל ייל השרה


רואילו ןהכ קילומש רשאמ םיטלוב רתוי הברה םירשק םנשי
.רשק בתוכ יתיייה אל הז לע ,הטודקנא וז .ברוח
.noeל וביגה
 
 
21/1/01 18:19
חחרפ :תאמ
ןבומכ םעה דחאל הבוגתב
לכואש ידכ םסרפו םתוא טרפ אנא ,עדוי ךכ לכ התא םא
ךתוא עובתל
ןכומ התאש תורהבהה לכו ההזעש לופרעב קפתסמ התא עודמ
.ךלש תבותכה ןה קפסל


.התא ללמוא שיא
חחרפל וביגה
 
 
23/1/01 23:55
יבא :תאמ
ןבומכ םעה דחאל הבוגתב
.ולש חנל ףרטצמ
ןרהא יבא
7 להג ןיטרמ
הוקת חתפ


.החלצהב ךל היהיש
יבאל וביגה
 
 
24/1/01 1:48
חחרפ :תאמ
ןדחפ התא ,חחרפל הבוגתב
(!?המל םג עדנ רבסה קפסת םא) ןדחפ ינא ילוא
.שפיט התאו


.....רובעי הז דחא םויש יוכיס שי ,ילצא
חחרפל וביגה
 
 
21/1/01 19:24
חרוא רבוע :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
.סרפ אלו קרב אל ועיבצי אל םישנא הללגבש הביס דוע שי
הנחמ .םלש הנחמ לש תודבאתהכ הארנש המ ינפמ דחפה .דחפה
וזש ןימאהש הנחמ .המויק רובע םחלש הנחמ .וזה ץראה תא הנבש
םיאכז לארשי ייברעש ןימאהש הנחמ .םידוהיה רובע הנידמ
וקפד הדובעה הנחממ ויגיצנשכ קתש לבא ,אלמ תויוכז ןויוושל
קרב רובע ועיבצי אל הז הנחממ םיבר םויה זא .םינשה לכ םתוא
יכ .ושעי דועש תויוטשהמ ארונה דחפה ללגב לכ םדוק סרפ וא
אל יטילופה םישדעה דיזנ דעב ותרוכמ/ב תא רוכמל ןכומש ימ
תא גיהנהל ונממ יואר ןיא :סרפ תודוא הרעהו .האלה ונלהני
,לארשי תסנכב םויה םימייקה תוחוכה בולישב םלוא ,הנידמה
ךתיא םיכסמ ינא הז דבלמ .בוט והשמ הזמ אציש יוכיס ןיא
.רמאמה בתוכ לש ותורוב יבגל
חרוא רבועל וביגה
 
 
21/1/01 17:08
:תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
?ןאכ תבתכ המו .ךומכ ותוא בעתמש ימ יניעב קר ?"עיגפ" ןורש
ךמצעב התא ץרש ???"ןורש -ץרשה תרשכה"
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/1/01 17:20
.noe :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
.ץרש ינשה תא תונכלו ,םש םוליעב בותכל


?אל "האג ףוספסא ינא" :תינוכמה לע רקיטס ךל שי םג חטב


בינה תא ה/ריכמ אלש ףוספסא ה/תא .לכהל רבסהה הז ילואש וא
.ץרשה תא רישכהל ירבעה


םיזבזבמ ונחנאו ,דדומתהל ונל שי ימ םע הארת ,יבירי חחרפ
.ינשה לע דחא היגרנא
.noeל וביגה
 
 
21/1/01 17:25
:תאמ
ינייפוא המכל הבוגתב
ולש ףוספסאהו ןורש יפלכ ףתושמה בועיתל ונת ,המידק
הנחמה לש דיחיה קבדה הז אליממ .ינשל דחא םכתא קיבדהל
.םכמ הנושש ימ לכל הריהיה האנישה .םכלש יטילופה
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/1/01 18:35
יבא :תאמ
ינייפוא המכל הבוגתב
.ןיטולחל הנוש ינידמ רדס לארשי תנידמב היהי
הנידמה תא ונתנש 1948 לש םירייארפה ומכ היהנ אל ונחנא
.םיקיני"אפמה ידיל - ףסכ לש שגמ לע
.גאדומ אל ינאש ךכ


םינמזומ םתא ,הברה ןאכל סנכנ אל ינא :םימהלתמה לכל)
(.ינורטקלא ראודב ילא תונפל
יבאל וביגה
 
 
21/1/01 18:22
חחרפ :תאמ
ינייפוא המכל הבוגתב
.ללכב דרטומ אל ינא ותומכשמו ונממ


תוירקש תומשאה תחטהמ דרטומ ינא ,םיקויד יאמ דרטומ ינא
בושחלו תועטל לוכי ת/ינומלאה ת/ארוקהש ,תוססובמ יתלבו
שממ םהב שיש


.הז לא תיוולנה תעדה תבינגמ דרטומ ינא


יתששח .םיבייואהמ יתששח אלו םיבירימ םעפ ףא יתששח אל
.סחנפכ רכש םישקבמו ירמז השעמ םישועהמ ןבומכ


....רכש ללכב עיגמ םיאנקלש וליאכ
חחרפל וביגה
 
 
21/1/01 22:39
.noe :תאמ
ינייפוא המכל הבוגתב
.םייקת האנ אל המל
תושארל הדובעה תגלפמ דמעומב ךימת לע זרכהו ,ךב רוזח
לקמ תמיש איה םתילכת לכ רשא םישעמהמ לדחו ,הלשממה
.וילגלגב
.noeל וביגה
 
 
23/1/01 11:29
יליל :תאמ
ינייפוא המכל הבוגתב
.רעוכמ דואמ
.רעוכמ דואמ דואמ
לש תרוקיבה תובקעב עגפנש ךדמעמ תא ריזחהל ךלש ןויסנה
..."ףוספסא םהו םילאוטקלטניא ונחנא" .יטתפ שממ ,חחרפ
תרעוכמה הרימאהמ רענתי הריכמ ינאש ינלאמש לכש תבשוח ינא
.ןבומכ ,יתוא ללוכ הזו .תאזה
לא .ךירבד תא חיכות ,חכוותת ,חחרפ םע חוכיו ךל שי םא
םירחא יפלכ זובו תואשנתה לש תומוקמל ןוידה תא טיסת
.ךממ תרחא םיבשוחש
ילילל וביגה
 
 
23/1/01 14:20
:תאמ
ינייפוא המכל הבוגתב
ךתוא עזעזמ המלו ...ל"נה ירבעה בינה תא ריכמ ינאש רורב
וב שמתשמ חחרפש ךתוא עזעזמ אלו חחרפ יבגל וב שמתשמ ינאש
?ןורש יבגל
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/1/01 7:54
.noe :תאמ
ינייפוא המכל הבוגתב
ללגב ,ץרש חחרפל תארק ןכ התא .ץרש ןורשל ארק אל חחרפ
.ייל עירפמ הז ,הז
הז ,םוקמב אל הז ,שפיט יבאל ארק חחרפש יל עירפמש ומכ
?הז תא שדיגיי חחרפ אקוודש םגו ,ןוכנ אל
.noeל וביגה
 
21/1/01 17:19
:תאמ
ולש חנל הבוגתב
תודוהל שייבתמ אלו ןורשל עיבצהל ןווכתמש ןאכ והשימ ללכב שי
? ךכב
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/1/01 17:27
:תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
ותוא אנושש ימ לכל שי המ עומשל ,רומג רדסב הז ןורשל עיבצהל
תרתוימ היוח וז ,הז לע דיגהל
וז הבוגתל וביגה
 
21/1/01 17:59
eskimo dog :תאמ
ולש חנל הבוגתב
תילארשיה הקיטילופל הרק המ איה הלאשה
םמצע דבלמ רבד םוש רתוי םיגציימ םניא הישארש .1
ךרע רתוי ןיא החטבה םושלש .2
תסנכב תאצמנ אל ןמזמ רבכ תיתימאה תוגיהנמהש .3
???דלפנייסמ ןמוינל המוד ןזח ימענ המכ םעפ בל םתמש ,רקיעבו .4
eskimo dogל וביגה
 
 
22/1/01 3:06
הירמ :תאמ
הלאשה וז אלל הבוגתב
!!!קדוצ
הירמל וביגה
 
 
22/1/01 11:30
eskimo dog :תאמ
הלאשה וז אלל הבוגתב
.הלודג המליד ונממ הכסחנש ומיקסאל רבתסה עגרכ
.קרוי וינב היהא ינא ועיבצתו ואיקת םתאשכ
.רטיפ לש םיקייטסב וא ומוט לש ישוסב רחבאו
.הבחר היצילאוק השענש וא
?ןוכנ ,םכתא יתפתישש דמחנ ינא המכ
eskimo dogל וביגה
 
 
23/1/01 18:00
הנד :תאמ
ןיע ףרהכ 'ה תעושיל הבוגתב
...יבבלכ שיא עמשנ
הנדל וביגה
 
21/1/01 19:53
יכוי :תאמ
ולש חנל הבוגתב
לוסיחה תריכמב םיפתוש םלוכ קרב ןורש
.רסאיו דמחאל תינויצה הנידמה לש
יכויל וביגה
 
21/1/01 20:08
לודג בל :תאמ
ולש חנל הבוגתב
אב ןורש ,הנידמת רכומ קרב
.םיקזנ רעזמל
.לילכהל אל
לודג בלל וביגה
 
21/1/01 23:30
יאמ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
ןמזב יל ואב תוריחבה
!ןותבש םוי שי
תושעל קיפסהל יל שי םירבד המכ יאו יל יאו
ףייכב הייהישו הללאי
ךופה התשנ ןיקנשל ואובת
יאמל וביגה
 
22/1/01 1:19
המענ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
רקיה חנ
יניעב תוהומת םלוא ,ךרמאמ לש תרתוכה םע רתוי םיכסהל יתלוכי אל
הריחבה קוח יכ ךירבד םע םיכסא ,תישאר .ופוגבש תונקסמהו תוחנהה
הלשממה שארל תוריחב תכרעמ רתוי דוע תיתייעבו ,יתייעב הרישיה
הילע ףיסוא) יניעב תקדצומ צרמ לע תרוקיבה .תסנכל תוריחב אלל
ןויערהמ ותדילס לשב סרפ לש ותודדומתה תא דירש ענמ יתעדל יכ
דירש אל אוהש םולשה הנחמ םעטמ הלשממה תושארל דמעומ בצויש
יקוליח ונל ןיאש קפס יל ןיא ןורש לאירא לעו (ומצעבו ודובכב
המבו התא ימ תעדוי יניא .ונניב המכסהה תמייתסמ תאזב ךא ,תועיד
הפמה לש רסחב הקול חותינמ תולבוס ךיתונעט ךא ,קסוע התא
יתייה יכ הז בלשב רבכ רמוא תואנה יוליגה ןעמל .תיטילופה
םלש בלב הנימאמ ינאו 'חצנל סרפל ונת' תעונת לש התמקהב תברועמ
ונתוא ליצהל רתויב םיבוטה םייוכיסה לעב שיאה אוה םויכש
יל השרה וישכעו .ןורש לאירא ונילע תימהל לולעש הפורטסטקהמ
הנחמל םיכייתשמה קרב יבזכואמ :רמאמב ולעוהש תונעטל ביגהל
הדימב סרפ ןועמש רובע ועיבצי ,ורובע עיבצהל אלש םירחובו םולשה
יכ םתרהצהל עינמהו םולשה ךרדב םיכמותה םישנא ולא .דמעומ היהיו
,הנידמה העלקנ וילא בצמהמ שואייה אוה יפלקל ןבל קתפ ולשלשי
,ליבומ רמול אלש ,יטנוולר דמעומ אוה ןורש לאירא שיאה וב בצמ
תנעט ךירבד תישארבש ריכזא ןאכו) .קרבל המישאמ עבצא םינפמ םהו
העבצהה יא וא ,העבצהה אוה הרישיה הריחבה קוח לש הייעבה יכ
תולוק תא ןובשחב איבנ םא .(ותולהנתהו ותוישיא לשב דמעומל
ריכבה דיקפתב ןורש לאירא תא תוארל םיצור אל קפס אללש ,םיברעה
לש םימדה יעוריא לע קרבל חולסל םילוכי אל םלוא הלשממב רתויב
הכימת לע ועידוה רשא םייתדה תולוק תאו ,םינורחאה םישדוחה
הכימת לע םיזירכמ םויה רבכו קרב דוהאמ םתדילס לשב קר ןורשב
םיעיבצמ לש הרורב המגמ תוארל ןתינ ,תוענמיה לע וא סרפ ןועמשב
תכרעמ לכב .סרפ רובע ועיבצי ןכ םלוא קרבל םלוק ונתי אלש
ןפואב םיקלחתמ םה בורלש דמלמ ןויסנהו ,םיפצ תולוק שי תוריחב
וקלחתי וזה תוריחבה תכרעמב םגש רעשל שי .תונחמה ןיב הווש
.ללכ עיבצי אל םקלחשו ,המוד ןפואב םידמעומה ינש ןיב ולא תולוק
הנפות םולשה הנחמ תולוק לש תיטירק הסמ ובש בצמ תוארל יל השק
רשפאל אלש תנמ לע ףלחוה הנחמה דמעומש הביסהמ קר ןורש תבוטל
יריכב םידמוע ויה המזויה ירוחאמ םא יכ הנעטה .תולעל ןורשל
שיש ןוכנ :המצע תא הכירפמ תאז ןיבהל היה לק הדובעה תגלפמ
לבא ,ואסכ תא תשרל ןויסנב וצפקיו קרב לש ותלפמ לע וחמשיש
דבלב יצחו הנש לש הנוהכ רחאל קרב דוהא לש ותלפמ ,ןאכ אקווד
תא הנפמ היה ולש הירחאל ואוביש תומשאהל ףסונב ,הלשממ שארכ
ועיסייש ולא ןה ,ןוטלשה תא הדובעה תגלפמ תדבאמ התייה אל ומוקמ
,ירהש .סרפ ןועמשל ומוקמ יוניפו תוירחאה יוליג אלו ,ולוסיחב
הדימו ,ורותיו קרב לש ותוכזל ףקזי ,תוריחבב חצני סרפו הדימב
אל תאז לכ .ויפלכ המישאמ עבצא תונפהל קרב לכוי דיספי סרפו
תא ליבויו יוכיס רסח הארנ וינפ לעש ברקב ראשי םא ול דומעי
ירוחאמ דמוע סרפ יכ הנעטה .היציזופואה ילספס לא רשייה הגלפמה
הנעטהו (עדי רסוחמ וא תומימתב תנעטנ םא םג) תירקש טושפ המזויה
המ) תמדוקה הנעטה תא תרתוס טושפ המזויה ירוחאמ דמוע ןורש יכ
לסחל תנמ לע ןורש םע רבח סרפ ךתעדלש ?ןאכ דיגהל הסנמ תא קוידב
(...תמאב ,ונ !??קרב דוהא תא
תרוקיבה יתעד תוינעלו ,בוטל ןווכתמ קרב דוהאש קפס יל ןיא
.ויתונולשכל רבעמו לעמ תומזגומ ,וקלח תנמ ןדועו ויהש ,הבזכאהו
רשא ,ותכשל ישנאו ויצעוי ללשב הלות ינא המשאה תא ,םלוא
ולא לכ .דחוימב תקקוש תיטנזיב רצח תשייבמ התייה אל םתולהנתה
,לפותיחא תוצע עפש ול םיאישמו 'יטילופה ןוריט'ה לע םינרטפמה
םיארחאה םה ,ךרד ןדבואו הכיבמ תולהנתה ךרד ץוח יפלכ תונירקמה
ידרוסבאה בצמל ואיבהש ולא םה ,קרב יפלכ הניטהו הבזכאל םירישיה
רגפמ ,הרצק הכ הנוהכב טעמ אל גישה רשא ןהכמ הלשממ שאר וב
רשאמ תוחפ אל אוה דמעומה רשאכ םיזוחא םירשע טעמכב םירקסב
םמש םהל םיבושח הארנה לככ רשא ,םיצעוי םתוא .ןורש לאירא
ולא םה ,םקיסעמ לש ותרקיו ומש רשאמ רתוי תישיאה םתרקויו
תגצהש הז ומכ אווש גצמ וינפב םיגיצמו תפסונ םעפ קרב תא םיעטמש
ותוראשיה ןעמל םילעופה ולא לש םתרטמ ,רבד לש ופוסב ירהש .התא
הרטמ התוא איה סרפ לש ותודמעומ ןעמל םילעופה ולאו קרב לש
:ךרדב אוה לדבהה .קוידב
תובבר ענכשל ולכוי יכ םינימאמ קרב לש ותוראשיהב םיכמותה
םיסנמ סרפ לש ותודמעומב םיכמותהש דועב ,םתעד תא תונשל םיעיבצמ
.ומוקמ תא תונפל דבלב דחא םדא ענכשל
ראובפב ישישה דע קפס אלל עדנ רתוי תיתואיצמ תושיגה יתשמ ימ
המענל וביגה
 
 
22/1/01 11:21
עגרל חרוא :תאמ
לפותיחא יצעוי ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
:תוינאידיורפ סומלוק תוטילפ


..."ןורש לאירא ונילע תימהל לולעש הפורטסטקהמ"
עגרל חרואל וביגה
 
22/1/01 1:19
הרש :תאמ
ולש חנל הבוגתב
י"ע םיענומש םירשי אל םישנא םה יתעד תוינעל םיאקיטילופה לכ
אלו (לכה השוע ףסכש הארנכ) םתגלפמ לשו םמצע לש תוירטנצוגאה
היצלופינמ תויהל תבייח ןכ םאו םהלש הנידמה תבוטל םיבשוח
ןייוצמ הז ער רבד אל הז וגא .הנידמה לש םיחרזאב תעגופש תרעוכמ
םימעפל ךלש "םע"ה י"ע תנומו הקזח כ"כ המצוע לעב התאשכ אל ךא
םישוע םהש המ לש הרידאה תועמשמה תא םיניבמ אל םהש יל הארנ
. רהה לע לש םיקקוחמ/םיטילחמ/
הארנכ ינאש והשמ י"ע םיענומ םהינש יניעב םיווש קרבו ןורש
ותוא ןיבהל ליבשב יידימ הרובו תיביאנ
רתוי שי ,יטירגטניא ול שי הנוש והשמ ןירקמ יילא תוחפל סרפ
ונתנו ךב ורחבש םישנאל "םע"ל ןוחטבו תונימא ןירקהל ?הזמ בושח
חילצהל לכוי "דמעומ" ותואשו תרחא תויהל לוכיש אלמה םנומא תא
.ול ןימאהש "םע"ה תא םדקל/שדחל/תונשל/גיהנהל ולש וכרדב
!!!םולש אובי רבכש הללאשניא
הרשל וביגה
 
 
22/1/01 12:54
:תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
לע םיענומו םירשי אל םלוכ יכ) ךל ורקשיש הנכומ תא ,רמולכ
תיארמל םה היהתש דבלבו (םתגלפמ לשו םמצע לש תוירטנצוגאה ידי
תשפחמ םצעב תא ילוא ?ןוחטיב ךל ונירקיו "יטירגטניא" ןיע
?בא תומד
וז הבוגתל וביגה
 
22/1/01 19:08
לטיור :תאמ
ולש חנל הבוגתב
.דוהאל קתפ רורב יל
.בוט הזכ אוהש תבשוח ינאש ללגב אל
.ער ןורשש תבשוח ינאש ללגב הז
איה תיביטקלוקה היעבה
םירבד הברה וחכש םישנאש
לשמל
םייפלא םע תיבה רהל סנכנ ןורשש ללגב הליחתה הצקא לא תדפיתניאש
.םירטוש
.הזכ והשמ וא ,תוירא לש בולכל סנכיהל הצרי בנראש ומכ הזש
.האיבלל םולש דיגהל יתיצר קר דיגי רחאו
.הנימאמ יתייה ילוא בנראלו
.היצקובורפכ שרפתמ רשי הז-ןורשל
.םירחא םירבד הברה דוע הז .ןורש קר אל הז ,דוכילו
.תלחלחתמו חצני ןורש םירמוא םישנא תעמוש ינא
"ליחתה יביבש המ תא רומגי אוה" םירמוא
הרהנמה תלשאפ תא היה ,חוכשל וקיפסהש הלאל ,יביבו
.וגרהנ םילייח הרשע עבראו
."אישנה לשא"ב םויה רמא אוה המ הנשמ אל .ןונבל ןכ הז ןורשו
.ולש הבושתה חויט היה הז


.2 'סמ ןוליו .דוהא תא שי זאו
.ונאציו-ןונבלמ אצנ יאמ דע רמא דוהאו
.םש וגרהנ ילש םירבח ינש .יל בושח יכה הזו
.ומצעל רזח אל ןיידע דחא .ועצפנ השולש


םילוקש ץוחבמ וידגנתמש ,רוביצה תעדותל ריבעהל דוהא ליכשהו
.םינפבמ וידגנתמל
.לגר ול םימש םלוכשכ הנידמ להנל תמאב השק


.ולש תוינידמה לכ תורמל ,דוהא דעב ינאו


.ןורש דגנ ינא יכ ודעב ינא


,ילש החפשמ וא ,ילש םירבחש הצור אל ינא יכ הז
אלש ימ אל םג וא הריכמ ינאש ימ לכ וא
.הנומש וצ ראורבפל יעיבשב ולבקי


.ןבל קתפ המש אל ינא המל םג הזו
.הז תא ןיבמ אל דועש ימל ,ןורשל חוכ ןתי הז
,הלעי אל היציזופואהמ והשימש םיצור םא
.היצילאוקל ואיבצת זא


.והזו
לטיורל וביגה
 
 
22/1/01 19:21
לודג בל :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
ימ םותס .המחלמה תא רבכ ונילע איבה קרב
.רק םולש ןימיהו המחלמ איבמ לאמשהש האור אלש
תמחלמ - המחלמ איבמ ינשה קרבה םג .תספת אל הבורמ תספת
:ירק.רפסה יפל תילטוט היטרקומד הצור אוה יכ .םיחרזא
תונשל חכב הסנמש ימ לכ .'וכ תרוסמ ןיא תוימואל ןיא
םייתד םישנאל םרוג אוה יכ .ףוצרפב התוא לבקי תואיצמ
.םהילע תמייאמ היטרקומדהש בושחל םיימואלו
ןפואב היצאוטניא ירסח ךא םירשכומ םירוצי-םינלאמשה
.תצצופתמו תסרוק הנידמה ,םיניינעב םיטלוש םהש ללגבו .יגארט
.םירווע םירבע ורוע
לודג בלל וביגה
 
22/1/01 22:10
:תאמ
ולש חנל הבוגתב
ינאו ,תוינומלאה לש תננוגמה הירטמה תחת תרתתסמ ינא םג ,ןכ
.םילימה וליאב .תדחפמ ,ןכ .תדחפמ ינאש ינפמ תאז השוע
תילאוטקלטניא-תיתוברתה הטילאה-רמאנ אמש וא) הז רתא יכ המדנ
איהש וז האנש .רחאה-תאנש ןימב הקול (...הלוכ תילארשיה
וליפאו ,תונעזג תחא-אל יל הריכזמ ,תינסרודו ,השק ,תימוהת
.תוימשיטנא
?אל ,ילסקודרפ תצק
עוגנ , (...ומצע יניעב תוחפל) יטסילרולפה ,"רואנה המחמה"ה
איהש העד לבקל ןכומ וניא אוה רשא דע ,ךכ לכ הקומע תימצע האנשב
.ותעדמ ,תצקמב ולו ,הנוש
לש ירטסיה-(..םצעב ,טעמכ המל) טעמכה יפואב חכוויהל תנמ לע
תוזחלו ,הלעמל תצק ךסמה תא לגלגל קיפסמ ,םינמימ האנשהו דחפה
.(קפס רסה ןעמל ,ינא אל) סומינונא לש וירבדל חנ לש ותבוגתב
.ןמצע דעב תורבדמ ,יתעדל ,םילימה
םעו רוב=(...ןבומכ ,יחרזמ)ףוספסא=טסישאפ=ינמי רושיקה יכ המדנ
."םולשה הנחמ"מ םיבר לש םחומב יטמוטוא ןפואב השענ ,ץראה
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/1/01 4:01
ינבואר יש :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
תינמי תאש קיסמ ינא זא תורושה ןיב אורקל יל ישרת םא
וגא םע לבא תיטנגיליטניאו ,יחרזמ אצוממ הידוהי ,ךיתועידב
אלא ולגזוב השמ ללגב אל םגו ץיבומרבא ףסוי ללגב אלו וגפ
תורשכ אל תורטמ ןעמל קרו ךאש םינקסעו םיאקיטילופ םתוא ללגב
קשל ותכיפהמ שתומ ךכ לכש ילארשיה ךותיהה רוכב השק םיעגופ
םחוכ לכב םיסנמ וליאכ ךכבו םהל שי קרש תונמדזה לכב תוטבח
תויהל ךישמהל ולכויש ידכ םיחותפ םעבש םיקדסה תא ריאשהל
.(!?אל לגעמ תצק) תגלפמה םתמישמב םיטנוולר
ךרעמל דוכילה ןיב םויה לידבמ טעמ המכ דע ובשחתו עגר ורצעת
רטמ האמ ("תחא לארשי" קלעכ רזומה גתומה יאיצממ עגרל וחלסי)
ךכ לכ ךא םישק ילוא םיטבל תרחא וא וזכ תולחנתה םשל וא הפל
דוכילה םג ירהו וזה הנידמה לש תויתימאה תויעבל תועמשמ ירסח
הז וליאכ ...ןתנ אוהש ךיא דועו) םיחטש ןתנו םולש ימכסה השע
ךרעמה םג ינש דצמו (ונל ןיא ירה הזמ םג החילס הא ...םימ היה
לע הז יכ תרתוימ התייהש ןונבל לע קועצל אלו תומחלמל אצי
עגרל םלעתהל םא ונ בוט) המחלמל ומדקש תודבועהמ םלעתהל תמאב
לכ ךרעמה םאו (ןוחטיב רשל הלשממ שאר ןיב םינטק םירקש המכמ
ונראשנש ןמזב ופלחתה לאמש תולשממ המכ דבל ובשחת זא הצר ךכ
דע ןאכ הנוש והשמ השע דוכילהש אל ינונבלה ץובב םעט םוש ילב
.רמול ךירצ םייקו חיטבה דוהאש
אצי - ןויזבב תצק יכ םא) ןונבלמ ונתוא איצוה טלחהב אוה ןכ
הנש םירשעכ תאז השע אל ךרעמהש בוש חוכשל אל קר (ןוזורח יל
.תורתוימ יד
החלצהב תושוע תוגלפמה יתשש תידרחה ס"של קוקילה לע רבדל אלש
לודגה בורה ןוצרל טלחומ דוגינב תוינויצילעוג תוביסמ הבורמ
.תונחמה ינש יאיבצמ לש
תאז ךרעמל דוכילה ןיב םימוצעה םילדבהה ןיינע לכ טלחהב ןכ
רשק םויה ןיאש חטבו הנידמה לש תולודגה תוחיתמהמ תחא דוע
ןימאהל יל השק .ינמיל יחרזמ ןיבו ינלאמשל יזנכשא ןיב טלחומ
הדנדנה ומכ םיריהמ אצומה תניחבמ היסולכואב םייונישהש
הנותחתה הרושבש היצילאוק היציזופואה לש תררחסמה תיטילופה
לש םיריכב רכשלו םהלש םיסרטניאל ןמזה בור אליממ םיגאוד
.םהיסיכ
םכמצעב םתא אל םא ,םבורש ןוכנ םכלש םירכמה לע ובשחת וישכע
םה םכלש םירכמהמ דבכנ קלחשו ינשה אצומהמ םדא םע ללכב םיאושנ
םכלש תושיגפבש ןימאהל הצור תמאב לע ינא םכלשמ הנוש אצוממ
.םתיא םכלש םיסחי תכרעמב ללכב יטנוולר קלח אל והז םתיא


.םייחה לא רתוי וכייחת קר זא ,םכתא יתממעיש אלש הווקמ ,והז
ינבואר ישל וביגה
 
 
23/1/01 8:50
:תאמ
תונעזג בברעלמ ענמיהל ףידעל הבוגתב
.יש תיעט
.התא ךתונעזג תא תחצנה ךכבו ,תיעט
יפלכ היתפמא סייגל לגוסמ ומצעב יחרזמש ימ קר ,ןיבא ינאש
?םירחא םיחרזמ
.?ינמי אוה יחרזמש ימ קר
.אל זא
.יטנוולר אל שממ הז לבא .ןירדהמל היזנכשא ,הרקמב ,ינא
םירואנ םמצע םיבישחמה ,םישנא ינומה שיש אה יטנוולר ןכש המ
ירבחמ המכ": תסיפתב ייובש ןיידע תאז תורמלו ,םיטנגילניאו
(...בוט רתוי עמשנ הז תילגנאב)"...םיבוטה
.ךתבוגת םצעב ,יש ,הז תא תחכוה התא
ישוקבש דע ,תימצע תועדומ ירסח ךכ לכ הפ םפישנאה ,ייחב)
הזל םיגאוד רבכ םה ,םדגנכ תונעטל םיכומיס איבהל ךירצ
(...םמצעב
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/1/01 0:01
ינבואר יש :תאמ
תונעזג בברעלמ ענמיהל ףידעל הבוגתב
תמשור ךניאו ךמצע לש לצהמ דחפל תשקעתמ ןיידע תאש ללגב
תאש רעשל ץלאא ינא והשלכ יוניכ האיצממ תוחפל וא ךמש תא
.יתבגה ינא הלש הרוחב התואמ יתלביק הבוגתה


ןוגכ תוישיא תובלעהל ךמצע תא תררוג תאש יל רצ הככ זא
"התא ךתונעזג תא תחצנה ךכבו" ,"תימצע תועדומ ירסח"
.תינייניעו הנוב תרוקיב םא ךלש תודדומתהה ךרד וזש הארנכ


םישנא יפלכ היטפמא ררועל הסנמש יזנכשא אצוממ תא רדסב זא
היטפמא םוש הצור אלש יחרזימ אצוממ ינאו יחרזמ אצוממ
םיאקיטילופש ללגב ןוכנ רתוי וא יחרזימ ינאש ללגב תדחוימ
הזה גוליפהו התסהה לער תא ףוחדל םיכישממ םינטק םינקסעו
תשרב ילפת לא טושפ זא ,םמצע לש םייסרטניאה ליבשב קר
.םהלש


יזנכשא ןיב טלחומ רשק םויה ןיאש חטב" יתבתכ שורפב
ש ךכב תאז חיכוהל יתחרט ףאו "ינמיל יחרזמ ןיבו ינלאמשל
אצומה תניחבמ היסולכואב םייונישהש ןימאהל יל השק"
היציזופואה לש תררחסמה תיטילופה הדנדנה ומכ םיריהמ
תא קוידב לבא הזמ קיסהל תלוכי ךיא זא "...היצילאוק
"?ינמי אוה יחרזמש ימ קר" גשומ יל ןיא תמאב לע ךפהה


לע תא ןאכ ונ בוט "...םיבוטה ירבחמ המכ -ה תסיפת" יבגל
ינבואר ישו ,יכנא ,ימצע םע רבח טלחהב ינא יכ תקדוצ תמאב
(?יזורח תא תבהא ידיגת)
ינבואר ישל וביגה
 
 
23/1/01 11:36
יליל :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
.תקדוצ הכ תא הזב
(?ןורשל העיבצמ תא לזאזעל המל לבא)
ילילל וביגה
 
23/1/01 6:09
Estee :תאמ
ולש חנל הבוגתב
יריקי חנ
דוכילה לש דמעומ לכש םיעדוי ינאו התא לבא .ןיינעמ חותינ
םילתופמ םיחותינב קוסעל םעט ןיא ןכלו הדובעה לש דמעומ לכ חצני
.הזה גוסה ןמ


יקוליח ףא לע ,םייוסמ ךילהתל סנא'צ תתל הליחתה 93-ב לארשי
לע ,םעב םילודג םיקלח לש הרמה תודגנתהה ףא לע ,םישקה תועידה
...ףא לעו ףא לע , "םולשה תונברק" ףא


.םיפלקה תא הפרטו הצקא לא תדאפיתניא העיגה .רמגינ הזה סנא'צה

קהבומה למסה אוהש ינפמ ,םיעוויע ןויער הז ,חצנל לוכי אל סרפ
.וב סאמ טושפ ידוהיה רוביצה תיברמש הזה ךילהתה לש רתויב
ןנובתתו ,ךלש תיטילופה תוסחייתהה תצובקמ טעמ ךא גורחת םאו
ריבס דמעומכ ןורש תא םיאצומ םישנא דאמ הברהש הארת ,ךביבס
.תאז לכבו .ונממ תויוגייתסה שיש רורב .טלחהב
קר לעופ לשמל צרמ לש יביטגנה ןייפמקהש ונינשל רורבו
...ותבוטל


) "תוארפב ןורשב לפטל" םיכלוה וישכעש "םורופ"ב חיטבמ חחרפשכ
,ול הנימאמ ינאש ינפמ .םידודיח םידודיח ירשב השענ (ולש םילימ
...םילגוסמ וירבחו אוה המל תעדוי ינאש ינפמ
?התאו
יל דיגהל התפתת וליפא ילוא ..."התחנהל המירמ" ינא וישכע ,הנה
"...םינמחרל רזכאתמ ופוס םירזכא לע םחרמש ימ" םעפה םג
םניחה תאנישל םג סחייתהל לגוסמ היהתו ונינש תא עיתפת םאה לבא
?םהינימל םיילנויצרה םיקומינה ךות לא ןאכ תבברתשמש
Esteeל וביגה
 
 
23/1/01 7:24
הככ זא :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
םורופב בתכש חחרפ ול םיארוקש דחאמ תלהבנ תא תרמוא תאז המ
לע הפ קפדש דחא ותוא אל הז חחרפ ? תוארפב ןורשב לפטלםיכלוהש
עדוי אוהש המכו חצני סרפ ךיאו סרפ יבגל םיימוי ינפל שארה
רחא םויו ,ןפוד אצוי ןפואב םכח אוה ללכבש המכו םירקס אורקל
יסחי לש הלחא השוע חחרפ רמש דשוח ינא .קסעהמ שרופ םדאנבה ךכ
הארנ ירה אוה .רוא תירמישו סרפ לש תחתה לע ,ולש דרשמל רוביצ
תא תא ול ופטלת וא ,םצע ול וקרז .בלה תמושתמ הצורמ ךכ לכ
לע םויה רבדמ אוהש ומכ .ומצעל רוביצ יסחיב ןואג רוחבה ,שארה
ולש הלימ .וליבשב דבוע ומצע תא אצמי דוע אוה רחמ ןורש קירא
.הלימ קוידב אל הז
הככ זאל וביגה
 
 
23/1/01 8:36
Estee :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
הז ןכלו ...גולואדיאב אקווד רבודמ הזה הרקמב ...אל יוא
ןבומכ דיחפמ רתוי
Esteeל וביגה
 
 
23/1/01 15:26
עגרל חרוא :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
אוהש תבשוח תא ?"תוארפב" הלימב שומישהמ תלהבנ תמאב תא
רושימב היהת ןורשב המחלמהש ךכל רבעמ והשמל ןווכתמ
?םירחא םיספל רובעתו יטילופ-יגולואידיאה


םירבד וילע תעדוי תא ילואו ,חחרפ תא ריכמ אל ינא
,המל :יתוא םג יפתשת ילוא לבא ,הלאכ תוששח םיקידצמש
ןייפאש והשמ שי םא ,םויה דע ?םילגוסמ וירבחו אוה ,קוידב
לע ץרש ימ .דבלב ויפב (לבגומה) וחוכש הז לאמשה תא
ילייח םע תמעתה ,הלשממה תוטלחהל דוגינב ןורמושב תועבגה
הלשממ שאר חצר ףאו םיניגפמ לע שי ןומיר קרז ,ל"הצ
דע ושע הלאש ינוציק יכה דעצה .לאמש ישנא ויה אל לארשיב
תוללק יחטמ גופסלו "חצור ןיגב" יטלש םע דומעל היה הכ
.הניש ידודנ ךל םורגל הכירצש תוליעפ שממ אל .תוקיריו
עגרל חרואל וביגה
 
 
23/1/01 18:00
Estee :תאמ
םדא ארפל הבוגתב
ידלי לע םג םחרמ אלש יתרושקת 'ץניל ,ערה ןושל תאצוה
וילע םירזוחש רקש -תניחבב -תיתרדס תירקש הלומעת ,ןגה
תא ונתוא דמיל ימ עדוי) תמא תויהל ךפוה םימעפ קיפסמ
תוללעתהה...הירוטסיהה לש בותכיש, תויפ תמיתס , (?הז
-יתרבח -יתוברת םרח : רקיעבו ...הלוחהו ןקזה ןיגבב
ולא לכ .ןוכנה הנחמל ךייש אלש ימ לכ לע יתרושקת
.םויהמ אלו ,הניש ידודנ יל םימרוג
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 9:34
עגרל חרוא :תאמ
םדא ארפל הבוגתב
עלב ירבד לש הזכ ףסואל תרשפאמ תא ךיא ןיבמ אל ינא
רתאב םסרפתהל םיכושח-םיילקילראק-םייטסישאפ-םיינמי
אל ,יוטיבה שפוחל םג לובג םישל םיבייח .ךלש דבוכמה
הפ ןוחתפ ןאכ לבקי (רבעשל סוד וא) סוד לכש ןכתיי
.וניתושפנ תא ליעריו


םרח ליטנש עיצמ ינא :תו/םיארוקה לכל
איהש תושפכהה ןוועב ,יתסא לע יתרושקת-יתרבח-יתוברת
םירקשה דחוימבו ,ונלש רואנהו קדוצה הנחמה תא השיפכמ
,םילטומש תומרח לעו תויפ תמיתס לע הציפמ איהש
.לוכיבכ


!ךתומכש המחלמ תעשופ ,הפ'ת ימתס' :יתסאלו
עגרל חרואל וביגה
 
 
24/1/01 9:39
Estee :תאמ
ילריש ,ייהל הבוגתב
.קיחצמ אל
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 11:41
ץנימרפוק םרוי :תאמ
ילריש ,ייהל הבוגתב
הלאש ןמיס תמאב היה הז תבתכ המ הז
הקידצה יתסא תא בוזע
חמש רתוי היהי יב לפטת אוב
תונידמ קוריפ דעב ינויצ אל טסיכרנא ינא המל
יטסלאירפמיא ילכלכ דסומ לכ תפירשו
םימעפ שולש הנידמ לגד לע ופט קיח השוע ינא םג
םויב
תילארשימ תוחפ אל תיברע הפיח יליבשב
םיטילפה תרזחהל תיאיניטסלפה השירדה וליפא
יניעב העונצ
קרב לש הגלפמה הפיאמ אב הז רואנ שוביכ לש האצמהה
חרזמה לש רואנה סרפ לש הטלחה יניערגה שומיחה
שדחה ןוכיתה
המישר ךל איבהל לוכי ינאש תודידיה אישב יל ןימאת
עלב ירבד המכ וחיכויש תיפוס ןיא תאזכ
קאלע ינויצ קאלע לאמש ארקנ המ לע
םיקדוצ ונחנאה םשב תוינאמוהה םשב ושענ םיעשפ המכ
ןוחטבו אבצמ עגר ךתוא בוזע
הרוק המ ביבסמ לכתסת
ןמיס ןימי ללגבו תומחלמהמ אב לוכה בשוח התא הז
הלאש
עגרל חרוא תאייחב
האנשב ףוטשו ףודר הלוח עוגנ םוקמ הז
שפנ תלוח התוא הנכמ יתייה רורבש תונידמה תחא
ינטלתשו תוועמ ןויגה םע תינטש הנידמ
שפוח קאלעה לש שארב םיסוד םויה לכ םיסוד
הלאש ןמיס םיימיכ םירמוחב םישדח םילוע ססיר ימו
הלאש ןמיס ידי לעו ופטחנ םידלי הזיאו
הלאש ןמיס םייחרזמ לעו םירוחש לע אשנתמ היה ימו
עוגנ אל אוהש והשימ הזה רוראה םוקמב ןאכ ןיא
טווהו המחלמהו םולשה םשב ולש תא ףטח אל טורש אל
רבא
הלחמ לש בצמב ינייפוא יכהו
סעכו םעז תויוצרפתה הז
יודינהו הלאה תומרחה םע אובל לבא
הז ליבשב םילודג רבכ ונחנא הזמ ךתוא בוזע
הירוטסיה םיעדוי אל ונחנאש בשוחל רשפאו
תונידמ ישארו םייאקיטילופ וחצריו וחצר דימת
שפוח לע קבאמ אוהש לכ םוקמב םלועב היהי דימת
ימואל
םיגורה ויהי דימת תוצצפ ויהי דימת
אל ימו קדוצ ימ סאמנ ילו
תוישונא םדא ינב םישנא עגרל חרוא
היתפמא באכ העמד
הבריק הניתנ תוקוצמל בל תמיש
הנבה החילס תשקב תישיא העיגפ
ןתינש המכ דע תמא דיגהל תעדלו תעגפ יתמ תעדלו
תועמד טחוס תויהל ךפוה הז הנה
גלזמה הצק לע קר חרוא היה הזו
ילש םשב םותח הז ןכ אה
יתימאה יברעה דמחא יל םיארוק המ
םלועל םולש םלוכל םולש
אלש יממ החילסו עגפנש יממ החילסו
ןורשהו קרבה ןיב ןוידה םצעלו
תפרוטמ הנידמ לש ףרוטמ סוסקול הז
םיצור ונחנא המחלמ הזיא המצע תא תלאושש
האבה המחלמה היהתש
תיכוכז ריינ םע המחלמ וא ןפג רמצ םע המחלמ
םיתמה תא רובקל םיצור ונחנא ךיא
דצב הדובעה לש וא דצב דוכילה לש תמתוח םע ןוראב
םיאיקטילופה תא םילאוש םעפ לכ לבא םעפ לכש רקיעה
ונב םיגרוהש םירבדמ םתא המל לאמש קאלעה לש
םינוע םה זא
םהב ונגרה רבכ ונחנא המכ םיעדוי םתא
הלוח םוקמ
תפסונ הבשחמבו
םיליערמה תמישרב ימישת יתוא םג השקבב ילריש
הזב וכזי םיכושח םיסוד םיינמי קר ןכומ אל ינא
הצור ינא םג
קוחצב היה הזש הרקמב עגרל חרואו
םתס םינגאלב ויהי אלש יל עידות קר זא
הבושתה תא שפחלמ ץוצרו ףייע רבכ ינא המל
ץנימרפוק םרויל וביגה
 
 
24/1/01 11:58
עגרל חרוא :תאמ
עגר קר עגרל חרואל הבוגתב
.םיברע םע רבדמ אל ינא ,רעטצמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
24/1/01 13:28
Estee :תאמ
עגר קר עגרל חרואל הבוגתב
...יתאז זופשא הכירצ הנידמ תאז
ינשה תא אנוש דחא לכ םויה לכ המל
תורצה לכב ותוא םישאמ


חישמ ןיא םיינוליחה ללגב םירמוא הלא
םולש ןיא םילחנתמה ללגב םירמוא הלא


ינשה לש הזחה לע הכמ דחא לכ
ומצע לע לכתסהל ליבשב םייפקשמה תא אצומ אל
וישכעו
תבתכש םירידנה םירבדה תא םרוי תבתכש ללגב
הידוראפ תויהל ושקיבש םילימל הבוגתב
תבאוכ תואיצמל תומוד ידמ רתוי ואצי קר
הטס'ג וזיא יתיצר
םירחאל םג והשמ דיגהל ידכ
םייטילופה םיביריב ררועל הלוכי רשויו תונכ ךיאו
םכלש
הליבקמ היציבמא וזיא
םיטמגודו ןיחומ ירצ םישנא הברה ןימיב שי
םהב םיאור שממ אלש ,םיברע םיאנושששששששששש
םהל םיווש םדא ינב
הלשממלו תסנכל םג עיגהל וחילצה םהמ קלח
הברה ינפל םעפ הב יתדמלש אנפלואל ןפלטל יתבשח)
םינש
תא תוארל תונבה תא וחקיש םהל דיגהל
"טסימיספואה"
הפי אל םיסחייתמ םש םהש ללגב אל .ירכב דמחומ לש
.םיברעל
(ללכב םהילא םיסחייתמ אל ללכ ךרדב םהש ללגב אלא
יתדה ןימיב דחוימב ליעגמ לבא ןטק קלח שי
ול םיווש םדא ינב םכב םג האור אלש
רקיעבו תופירט ילכוא ,תבש יללחמ םתא יכ ןעי
...תודינ ילעוב
לבה םכייח לכו תונוז תוינוליחה לכ ללכבו
...הלואגה בוריקל םישדקומ םהלש םהייח וליאו


הז תא תבתוכ יתוא תוארל הז הטס'גה וישכע)
(םינהנ םתאש הווקמ


המ קר
רוכזל דימת ךירצ
"םירחאה" םג םירמואש םירבד רמואש ימ לכ אלש
םהיניבש םיעורגל ותוא ךיישל ךירצ דיימ
םיכיספה תא ובזע
םוקמ לכב ביר ירחרחמו םיכיספ שי
םוקמ לכב שי תוישונא תוקוצמ םג לבא
םוקמ לכב שי םירשיו םיבוט םישנא םגו
הזה הלוחה םוקמב תויחל ונילע רזגינ רבכ םאו
םרוי ראיתש ומכ
הלא תא הלא ןיבהל תוסנל ףידע רתוי ילוא
ןורוויעלו תומימתל םג תצק ןגרפל
.םיעותהו םיעוטה לכ לש
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 14:14
חחרפ :תאמ
עגר קר עגרל חרואל הבוגתב
,יחא דמחא


רותב וליכ .ךתא רבדל ןכומ ינא ,יברע התאש וליפא
הזל לגרתתש הלילח אל ,הבוט
לבא להנימב תופיקש ןיא הנידמב ןאכש ,עדוי התאש
.םיפוקש םישנא שי
.םיברע
.םירז םידבוע
.םיללח
.לוכשה לע רבדל רוסאו


םירידגמו םיריתתסמ קרש הזכ עונצ רביא אוה וליאכ
.וליאכב


רפכ םעפ היה (סרבס) סוטקק לכל תחתמש .בוצע ,ןכ
.לוחו לוחו תוציב אלו
,םיגורה ףלא האממ רתוי ורבקנ וזה המדאל תחתמש
.םידדצה לכ תא םירפוס םא
יטירבה טדנמהמ הברהב ינסרוד ילארשיה ןוטלשהש
"רואנ אל"ה
הנידמ תכמ אלא ףוספסא תכמ אל איה תונעזגהש
.םיקוחבו םיללכב בטיה תנגרומ


.לכה תא סורהל תוצרל רשפאו
.דגנ ינא לבא


,סוס ומכ םימעפלו המידק דעצ רחא דעצ דעב ינא
ונתוא ךופהל רקיעה .הדיצה דחאו המידק םינש
.ילמרונ-ודבספ והשמל


.יבוז...טסיכרנא התא


.ינומכ ,ינגרוב התא


םירזוע ונחנא .תובוחרב אלו םיבתוכ ונחנא ןכל
.ידמ רחואמו ידמ טעמ ,טעמ לבא ,ףקתשהל תופיקשל


תוכפהמהש ,הדבועה םע יתנכסה רבכ ינא ,ינא לבא
.תונטק ויהי ילש


.רתוי םיפוקש םישנא ןיא ילצא תוחפל
ינא) .םיפסונ םדא ינב המכ לע םג יתעפשה ילואו
טעמ ונב תויהל תבייח תאז לכב לבא ,קפסב
(תוימיטפוא


רמול והשימ לע םירסוא םהש ינפל ועגריש םלוכ זא
וירבד תא
.םדאכ בשחנ תויהל וילע ורסאי םה ךכ רחא יכ


םיברע ללוכ אל הז לכש ןבומכ לבא
לכ .תומחלמו תיז ןמש ,סומוח ליבשב הז םיברעש
?אל ,ףוקש .היופ .ראשה
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 16:42
ץנימרפוק םרוי :תאמ
עגר קר עגרל חרואל הבוגתב
ךלש הזה טפשמה קוידב
לוכה תא סורהל תוצרלה
הדוקנה קוידב הז
וז הרטמ םישגהל ידמ יתנקז רבכ
תומילא אלל ןגאלב דעב ינאש יתיא תויעבה תחא
יטסיפאסאפ
יתעקתנ ןאכו
הז תא תושעל הלכי הקירלוא
אל ינא
ףקתשהל תופיקשל םירזועש םימעפל עדוי התא לבא
ילש שארב הארנ הז ךיא ןימאת אל התא
רשפאה לככ םומע היהי הזש ףידע םימעפל
ץצופתי אל ילש שארהש ליבשב קר
שי םירמוא םיאפורהו לופיטב ינא גואדל אל
יוכיס
ךלהל ידכ סוס לש םיילגר יל ורתונ אל ינא
חלסי םעפ יא ינאש תושגר ץמש יל ורתונ אל
תוגלפמ תוצובק ליבשב הבהא תפיט יב רתונ אל
םישנא תויומכו
בוזעל יליבשב אירב יכהש דיגהל לוכי ינא ךלו
ןאכש ףוריטה תא
יליבשב בוצע לוכי אל ינאש בוצע
בוש יתעקתנ הפיא ךל דיגהל יתיצר לבא
סרהה תא עצבלב
יביטקא השעמ תושעלב
תוסאמל ףתוש שיגרהל לוכי ינאש דיחיה םוקמה
םישנא
תומילאה יא לש םוקמה הז
תיזיפה תומילאה תא בעתמ ינא
םייח תרוצ תאז תילולימ תומילא םימת אל ינאו
ןאכ
המידק תוכז והשממ שקבת
תוקעצ לבקת
הזל רשקב לוכה עדוי רבכ התא
תאזה המדאה תא םוי םוי ללקמ ינא ךל דוגינבו
רתוי ןיא תוימיטפואה יל הרמגנ
הזה ןוכיתה חרזמל שח ינאש המ האנש אל רבכ הז
דיחפמו ליהבמ שואיי הז
הז לע םילכתסמ דצ הזיאמ הנשמ אלו
לכתסת ךל רמוא ינאו
דחפ דועו דחפ דועו דחפ המכ הארת
םלוכמ םלוכל ןאכ לחלחמ
הנשל הנשמ עורג רתוי היהי הזו
תושעל לוכי דחפ המ עדוי ינאש ןוויכו
אל ימו קדוצ ימ יל הנשמ אל רבכ
הזה יפוס ןיאה ףוריטה לע סעוכ ינא
השוע יתייהש סרהה ישעמ תמאבו
הנידמהמ תדה תא דירפהל לכ םדוק הז
רתוי תינויוויש הרבחל גואדל
םיפסכ תונפל ידכ ריחמ לכב םולש גישהל
היסולכואה לש רתוי םייתוהמ םיכרצל
סרה לש םיגוס הלאכ
ןיינעה בלל עיגה ךוסכסהש עגרב לבא
םילשורי ול םיארוק המ
יתרבשנ
הלשממ שאר היהי ימ בושח אל
םולכ םולכ םולכ יוכיס םוש ןיא
הצוחה ואצי םידשה לכ
ישפוח ישפוח םילייטמ םהו
הצור ינא לוכה ךסב המ ינאו
טקש לש דחא םוי
לוכה הז
ץנימרפוק םרויל וביגה
 
 
24/1/01 14:04
חחרפ :תאמ
ילריש ,ייהל הבוגתב
!ןאכ דע


לע ,הכרד לע ,יתסא לע רמול הבוט תחא הלימ יל ןיא
.תלהנתמ ובש ןפואה לע ,התודסתה
...לבא


!האלמה התוכז וז


העד וז הייהת וליפאו העד לכ עיבהל תוכז הל שי
תבעותמ
.םעט ירסח םירבדו םעט ירבד רמול תוכז הל שי
.תוינוציק וא תונותמ תודמעב קובדל תוכז הל שי
בלבו התעד לע הלעיש ןויער לכ אטבל תוכז הל שי
רזנצמ יתייה אל ,התסה וליפאו) התסה םושמ וב ןיאש
(!המ יהיו


הזש רוסא .הרוזנצמ םינמזה ןמ ןמזב לבס הזה רתאה
.ומצע לע רוזחי


שפוח לשו העד תעבה לש םיללכהמ הגרח אל יתסא
.יוטיב
ןוגכ טנרטניאב םוחתל ץוחמ םהש םישעמ התשע אל איה
!גניטואא
ץפחש ימ לכל ןציפהלו היתודמעב קיזחהל תיאכז איה
.הכרד תא בהוא וניאש ימל םגו ןהב


ינא .אשונ לכב טעמכ היתודמע לע קלוח תישיא ינא
םייתש קתמב הסנמש דאמ ינוציק םדא איהש בשוח
הברהמ תענומ איהש בשוח ינא .ויתודמע תא איבחהל
ישיא ןפואב הלש םלוכ לבא ,תוקוצמו םיישק תויעב
ןגהל תוכז הל שי הלש תודמעה לכ לע , ןלוכ לעו
.ןתוא ץיפהל תוכז ןבומכו


רחאה תא ףוקתל אלש השוריפ ןיא תונלבוס
אל וליפא רחאה לש וירבד תלבקב הניינע ןיא תונלבוס
םהמ רטמילימ
ויתודמעב קיזחהל רחאה לש ותוכזב הרכה איה תונלבוס
.רחבי הב ךרדב ןתוא עיבהלו


תיעמשמ-דחו הרישי תואטבתה ףידעמ תישיא ינא
תוקדטצה הפידעמ יתסא
.ישיא םעטו השיג לש לדבה קר הז


.ב"ויכו התוא רזנצל ,התוא םירחהל ןיא


ךבל ץופחיש לככ הילע רמול ,התוא בעתל תוכז ךל שי
איהש ,םייטרפה הייחמ םיניינע ףושחי אל הזש דבלבו
.רתאב הפשח אל המצע
,עגרל חרוא זא


אנא ,אנא ,אנא


.עגרה


!הדות
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 14:11
Estee :תאמ
!ןאכ דעל הבוגתב
רבודמש םורופב הדוותה רבכ עגרל חרוא ,חחרפ יוא
...תואיצמל ידמ המוד ,המ קר .הידוראפב
רציימש ,התא אקוודש ךכב העתפה םוש ןיאש רורבו
תא ןובשחב תחקל אל ,יתרדס ןפואב הלאכ תויואיצמ
וזה תורשפאה
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 14:28
חחרפ :תאמ
!ןאכ דעל הבוגתב
יתייה "תרכינ יד"ו ,הידורפ התייה וז ,ןכ
..רמוא


.המ רבד רמול תונמדזה יתניחבמ וז ,לבא


,וזככ הליחתכלמ תנחבומ אלש הידורפ ,ךכל טרפו
.וישיאל ךופהל הלוכי


.והז זא
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 14:35
Estee :תאמ
!ןאכ דעל הבוגתב
...ינושל לע הדמע תיסיסע הללק וזיא יוא
ידכ הדיצה תדלקמהמ תועבצאה תא יתחקל
...ועגריש


ףירח יכה רבדה הז ,יתימא לוונמ התא ,חחרפ
רותב .ןאכ רמול ימצעל תושרהל תנווכתמ ינאש
אל ךל העיצמ ינא ,ללכב יתוא ריכמ אלש דחא
יל תמרוג ךלש המוטאה תועשרה .יתיא קסעתהל
קוידב ,הלעמל יתבתכש םירבדה לע דאמ טרחתהל
.םיפרוטמהו םייופשה ןיב ןיחבהל ידכ


םרוי לש םירבדל הווחמ רותב םתוא יתבתכ
וירבד תא אורקל חרוט תייה םאש ,ץנימרפוק
.הוונעב רתוי תצק ילוא אטבתמ תייה ,בוש
.דחפ הזיא ,םיהולא
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 14:49
חחרפ :תאמ
!ןאכ דעל הבוגתב
יתעצהש העצה התוא תא ךל עיצהל אלא יל ןיא
.עגרל חרואל


.יעגרה


תולהנתה וז ךלצא ,הידורפ התייה וז ולצא
.העובק
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 14:59
איבהל ךלהש וסיס :תאמ
יעגרהל הבוגתב
רחא םוקמב חומה תא ןייזל ךל
ךלש בל ערהמ רבכ ונפייעתה
איבהל ךלהש וסיסל וביגה
 
 
24/1/01 14:58
הלה :תאמ
!ןאכ דעל הבוגתב
?תרבדמ תא המ לע ?תועשר הפיא
?הוונע רסוח המל
ןיב ךלש תונחבא לע תטרחתמ תא םואתפ המ
?ףרוטמ חחרפהש תזמור תא ?םיפרוטמו םייופש
תאו ,תוינוציק תועד תלעב תאש בשוח אוה
ותוא השוע הז ?העטמ ךרדב ןתוא העיבמ
המל רשק הזל שי ?ףרוטמו הוונע רסח ,לוונמ
?ךרד וזיאב בתכ םרויש
תאש ךרדב תונקדצ הברה שיש תבשוח ינא םג
תאז .ישפוח .יללקת .ךיתועד תא העיבמ
,םיוונעה ,םייופשה לש תדחוימ היגליבירפ
.רמולכ ,ללקל .תועשרה ילוטנו


טלחהב אוה .טהלב אטבתמש שיא אוה חחרפה
.תולודג שגר תומצוע םע תובוגת ררועל לוכי
תויונמדזהה לכב ךב סנכהלמ ענמנ אוה לבא
יד תייהו ,ןאכ תובוגתב ול תקפיס רבכש
.ןהמ תחאו תחא לכב תילעוג


הלימ לכ השוע אל ,ובל םדב בתוכ םרויש הזו
רוביצהש הדבועל וא הרוהט תמאל איצומ אוהש
תאש רמא אוה זא .הילע חכוותהל לוכי ונניא
ןאל ותיא יכלת וישכעש בגה הז ,הקידצ
?קוידב


,םורופב ךל דיגהל םא םדוק יתטבלתה
הז ,חרואה לומ לא ,הזה ירוביצה קוניזהש
,ןאכ יתארק ךכ רחא .תואירב איבמ אלש והשמ
אוהש תעדוי יתייה אלול ,ינא םגש יתיארו
םייתוקד הרזחב ותיא תאו ךתיא טטרילפ
אל ,(רבאטוו ,םדוק םייתעש וא) ,םדוק
תצפק תא .הידורפ וזש הז לע הלוע יתייה
רבסהה תא תלבקש ינפל יתועמשמ יד הבוגל
יכ .אל הז .הפוה - ץפוק חחרפהשכ לבא .ולש
הלאה םירחאה יכ .ךל רתומש המ רוסא םירחאל
תועדה םע םירחאה לכ אל ,ןוכנ .םינמוסמ
.תמייק הצובקה לבא .םינמוסמ ךלשמ תונושש
הלא - יתוא ילאשת םא .תרחא הרדגה הל שי
לבא ,ישיא ןפואב ךתוא םילבקמ אלש םירחאה
.העוט ינאש תולגלו קודבל ןבומכ רשפא


אל ילש הוונעה רסחו ףרוטמה עטקה תרטמ
יפוי לוכי קילומש .קילומש לע ןנוגל התיה
טעמ יד הרוק הז .לכה הז ,יתנבצעתה .דבל
.ןאכ


,םיציחל תבותכ היהתש ,תמתוח ינא הנהו
ןירדהמל תלוונמ ,ינור
הלהל וביגה
 
 
24/1/01 15:03
Estee :תאמ
תא ךל שי המ ידיגתל הבוגתב
ינור תרבג תעדוי תא
תעדוי תא לכה אל
תוינוציק תועיד םוש ןיא יל
םירחא םירבדל הווחמ ויה יתבתכש םירבדה
טושפ דאמ רבד דיגהל יתיצר
דאמ םיער םירמח תוהזל הלוכי ינאש
םהמ העיגמ לוכיבכ ינאש תומוקמב םג
םהילא יתוא ךיישל רהממ ותועשרב חחרפשו
.רחא לזאזעל ריעש ןאכ ול ןיא יכ ןעי
ינור תרבג וישכע
םישנא המכ םע רוביד ןאכ שי יל
הנבה לש ההובג יד הגרדל העיגה אקוודש
אוהה םוקמהמו
הימ וא םרוי וא חנ םע רבדל הלוכי ינא ובש
חחרפ םע וא ךתיא רבדל הלוכי אל ינא ובו
דאמ רעטצהל קר הלוכי ינא
הזה םוקמב ללכב הבשקה ןיאש
חרפ ךל יחק ,הנה
םיערה דגנ ןיגפהל בוחרל יאצו
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 15:28
הלה :תאמ
תא ךל שי המ ידיגתל הבוגתב
תעשעשמ הטיש איה ,חרפ ךל יחק תטיש ,דחא
ינאו ,םעפ הכלהש איההמ התוא יתדמל .טלחהב
תויוכז תאפמ הב שמתשהל אלש תלדתשמ
,האיצמה איה אל ,תעדוי ינא ,ןכו .םירצוי
.ץופקל ךרוצ ישיגרת בוש אלש


םעט םוש ןיא ךתעדלש תורמלו ,הז םע דחי
הנבהה תמר תאפמ ,יתומכש םע החיש םייקל
,ירבד תא האלה דיגהל יל השרמ ינא ,ילש
.הזופה תא תבבחמ ינא ,ידיב חרפה


הזיא אל הז .םוקמ לכב םימייק םיער םירמוח
לש הטס'ג השוע תאש ךלש השוחתה .לודג קילג
לא הככ ,ריכהל הזיעמ תאש הז םצעמ םלועה
םהש הלאכ שי ךלש הנחמב םגש הזב ,להקה לומ
בושחל ילוא יאדכש והשמ איה ,םימלשומ אל
הנבהה לש תוכומנה תומרב קר ילוא .וילע
ילוא לבא ,הרהזא לש ןמיס הזיא דהדהמ אוה
רבחתהל וחילצי תוהובגה תומרה םג ,תאז לכב
לש הלימ תאז רבחתהל .ןיינע הזיאל הפ
תניינועמ אל ינא ,אל לבא .תוהובגה תומרה
.המדנ ךל היה עגרל םא ,ןודעומל ףרטצהל


תא רמוא חחרפ .ותועשרב רהממ אל חחרפ
והשמ הז ?תוינוציק תועד ןיא ךל .ותעד
.ףוט ,ונ ?וילע קולחל רוסאש
הלהל וביגה
 
 
24/1/01 16:06
Estee :תאמ
הלוכי ינא םירבד ינשל הבוגתב
אלו יניעב .עודיכ ,יסחי גשומ הז תוינוציק
יבגלו .דאמ ינוציק חחרפה ,יניעב קר
םילגוסמ ויהת חחרפהו תאשכ ...תוטס'ג
תצובק יאולחת לע והשמ ןאכ שורפל ליחתהל
היקלח ללוכ ,םכלש תיטילופה תוסחייתהה
.בוש חחושל ילוא לכונ ,רתויב םירועכה
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 15:02
עגרל חרוא :תאמ
!ןאכ דעל הבוגתב
םילימ הברה שי אקוד יל ,ךילא דוגינב ,תישאר
המכב הילע קולח ינא םנמא .יתסא לע דיגהל תובוט
הכרעהב הז אוהכ םגופ וניא הז לבא ,םיאשונ המכו
.היפלכ שחור ינאש הביחבו


,לוכיבכ) ארוק ינא רשאכש שרופמב ריבסהל ילע םאה
הציפמ איהש ךכל הבוגתכ היפ תא םותסל (קאבאר
ךכל ןווכתמ אל ינא ,תויפ תמיתס לע "םירקש"
הילע ליטהל עיצמ ינאשכש ,רורב אל םאה ?תוניצרב
איהש ךכל הבוגתכ יתרושקית-יתרבח-יתוברת םרח
יתרושקית-יתרבח-יתוברת םרח לש ומויק לע תננואתמ
רורב אל םאה - (הלש היתולימב קוידב שמתשמו)
תעשופ" יתסאל ארוק ינאשכ וא ?"םאאאתס"ב רבודמש
,ךדגנו ו'גו חונ דגנ הרימא רתוי תאז - "המחלמ
אל וליפא איה עדוי ינאש המכ דע) הדגנ אלו
.(תלחנתמ


ןאכ היהתש הצורש טוידיא תמאב ינאש חיננ ,ללכבו
העדוה לע אקוד התוא ליעפהל הצראש המל ,הרוזנצ
?יתסא לש ירמגל המימת


לע דמחאמ החילס שקבל םג חטב ךירצ ינא וישכע
ינאש םלוכל ריבסהלו ,וילא ילש הבושתב "תונעזג"ה
םע רבדמ ןכ ינאשו ,תמאב יברע אל אוהש עדוי
דאמ השענ הזה קסעה ,יוא ...יל ןמדזמשכ םיברע
.ףייעמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
24/1/01 15:32
חחרפ :תאמ
*החנא*ל הבוגתב
..תמאב ונ
?טרוטקוד םישוע העדוה לכ לעש םיבשוח תמאב םתא


םג םימעפל ..זאו .םימשרתמו םיארוק ,םיפרפרמ
.םיביגמ


ךניינע םה היפלכ תובוטה ךיתולימו יתסאל ךתביח
ץע לכל תחתמ ,ךרד לכב ןתוא רומאו רוזח .יטרפה
.המר העבג לכ לעו ןנער
.םייפכ ךל ואחמיש ימ ויהי


.יפוי .הידורפכ תבתכש תא תבתכ


ויה אלולש תורימא םירבדב ויה תאז םע דחי
.םהילא סחייתהל ךירצ היה ,הידורפ


הרזנוצ רבכ הזה רתאבש דוע המ .יתישע ןבומכ ךכ
...הידורפ


תובוגת ןיב ןיחבהל תלגוסמ הניא ,יתסאש הדבועה
ןהב לגרו די הל ןיאש תובוגת ןיבל היל תובתכנש
עגרית איהכ רפתשת איה .הלש תיטרפ היעב םג וז
.ארקנה תא ןיבת הארנכ םג זאו


(התוא אל)...תושפטב התוא םישאה אל שיא


.ןמזומ התא ,םייוניכב יתוא תונכל ךנוצרב םאו


אלו ,חחרפ יוניפה תא ימצעל יתרחב ינא ,בגא
..להקה תעדל ןיינעב יתענכנ


התא .ינפל ןח אצומש ןפואב יתודמע תא אטבמ ינא
.הכרדב יתסאו ךכרדב


ביבס ויהי ךינבשו תחנ הברה ךל לחאמ ינא
.םיתיז יליתשכ ךנחלוש
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 16:52
עגרל חרוא :תאמ
*החנא*ל הבוגתב
דיגהל (והשמ תלתופמה) ךכרד תאזש חינמ ינא
תונמדזהה תאז ילוא .בל יתמש אל ,רעטצמ : יל
גהונהש ,ןאכ םירחא הברהלו ,ךל דיגהל התואנה
תועדוה לע תידיימו תיביטקניטסניא ביגהל
ןכתיי זא .תורצ הברהל םרוג םינועט םיאשונב
,ןאכ העדוה לכ לע טרוטקוד תושעל ךירצ אלש
דצה המ ןיבהל ןגוה ןויסנש בשוח ינא לבא
הברה ךוסח לוכי היה דיגהל הסינ ינשה
.תויוחצנתה


אקוד תסחיתמ אל איה ,תיללכ הרימא תאז
.ןורחאה סומלופה תא הררועש ילש העדוהל
התוא וניבה םישנא העברא תוחפלש רבתסמ
.םכלצא אלו ילצא איה היעבהש ןאכמו ,הנושלכ
עגרל חרואל וביגה
 
 
24/1/01 17:40
חחרפ :תאמ
רדסבל הבוגתב
...יתוא תנבה אלש ששוח ינא


,םנמא הידורפכ ,תילעה התאש המ יניעב
.דאמ יטנוולר


,יניעבש ןוויכמ תיניצר ךרדב ,ךכ לע יתבגה
.םויא רבד איה הרוזנצ


הלקלקעה ךרדהו ןושלה תקלח תא בהוא אל ינא
ינא רשאכ .תודבועה תא ריתסהל הסנמש וזה
תויהל לדתשמ ינא ,םייניצר םיניינעב ןד
.רורבו דח ,קייודמ
תונמאב ,תורפסב ,הרישב קסוע ינא רשאכ
.לפרועמ תויהל לוכי לכה יתניחבמ ,ב"ויכו


אל אוה יטילופה חוכיוא ,וזה הנידמב ,ןאכ
םמוקמ הלא ,"יטנאש "לו "הלוז"ל ןיינע
.םיליגה םייחב


לש תולרוג םיכתחנ ,םייטילופה םייחב ןאכ
קיחצמ ןיינע אל הז ןכ לעו םימעו םישנא
.ייניעב


ענומו קיחצמ אל ןיינע ןכ םג איה ,הרוזנצ
תא שבגל ןכ לעו תעדל תוכזה תא רוביצהמ
.ותדמע
תויוכזב תקסוע ונלש תואיצמהש בשוח ינא
ילצא ןיא ינא ,םיוושכ תויחל תוכזב ,םדא
אוה ןויוש0יא לכ .ןויוש-יא לש גוסב לדבה
.תחשומ
,יטילופ ןויוש-יא ,ינימ ןויוש-יא
אל הזו .ב"ויכו יעזג עקר לע ןויוש-יא
.יתוא קיחצמ


לע םחלנ ינא רשאכ הטוב דאמ ינא ,ןכ זא
דגנכ ,דובעש דגנכ ,חופיק דגנכ יתודמע
ינא .םיימשל םייניע לוגלג דגנכ ,לוצינ
אנוש ינא .דיב ץרשה םע הליבטה תא בעתמ
והשימ לע יתרמא אל ינאו .תוקדטצהו תועיבצ
.תועד לע אלא ישיא והשמ ןאכ


תמוטא תעשרמ אלו ,ייניעב תלוונמ אל איה
....'וכו בל


,תוינוציק תועדב קיזחמ יניעבש םדא איה
איה םתואש הפידר יכיבסתו תודרח תאלמ איה
תודמעב הקיזחמ איה ,הלוכ הרבחה לע הליטמ
...ינויוש אל איה לבא "תויטסינויוש"
.ישיא עקר לע ,רקיעב ,לכהו


.יתוא תניינעמ אל טושפ איה ,ינאו


...לשמל רמאת איהש םעפ לכב ,הז םע דחי
.בעותמ הזש רמוא ינא ,ותומב םשא ןיברש
.ינא עשר הזכ .ןכ
.םירחא םג .איה קר אלו


,תונעזג גציימ אוה רשאכ ילצא רמגנ רומוהה
,האגו הדומ .הדומ .גוס לכמ םזינבוש וא/ו
.םימחרל קוקז אל


,בחר רוביצ םע תושק תוקולחמ יל שי
תא תכסמ םכרדש בשוח ינא ,וזה הנידמב
תעגופ איהש תבשוח ינא ,ןאכ ונייח
האיצומ איהש תבשוח ינא ,ונלש תוירסומב
לבא ,ייניעב םינוגה םהש םימעה ללכמ ונתוא
יעקות" ,"תוראב יליערמ" םהש בשוח אל ינא
"קלמע ערז" ,"םידגוב" ,"המואה בגב םיניכס
בשוח ינא .םיעוט םהש בשוח ינא ...'וכו
וא םהלש הרשויב קפקפמ אל ינא ,םיקיזמ םהש
,תירסומה םכרד לע קלוח ינא ,םהלש םיעינמב
םישעמב םלכנו שוב ינאו תינידמה םכרד לע
.ילש םעהמ קלח םה יכ .םהלש
גידמ ןפואב םיינוציק םהמ המכש הדבועהו
םתוינוציק חכונל ייניעמ הגאד הריסמ הניא
.םירחאה לש


,םירקשב רוביצה תא הפ וטיעלה םינש ךשמב
.םיקיני"אפמה ויה םיירקיעה םיטיעלמה
ץראה רשאכ ,לוחו לוח רבדב ונתוא וטיעלה
ונתוא וטיעלה .םירפכבו םישנאב האלמ התייה
שורג תוחפל הפ היה רשאכ החירבה רבדב
הנידמה רשאכ היטרקומדב ונתא וטיעלה ,יקלח
הניא ןיידעו ,יטרקומד אל ןפואב הלהנתה
.הייסולכואהמ םיקח יבגל וזכ


תא תויחל תוצרל יתשירדב ינוציק ינא זא
,לוצינ אלל ,הרוזנצ אלל ,ןויויש ךותב ייח
אלא תומל הווש ודעבש רבד אלל ,הייפכ אלל
אל ינא .םחלהל ןכומ ינא הליבשבש הרבח דעב
דחפמ ינא .לארשי תנידמ לש םיבייואהמ דחפמ
שי ודעבש דוסיה תא םירערעמש ונכותבש הלאמ
,וזה תוברתהמ ,הזה םעהמ קלח תויהל תוכז
.ודיתעל הגאדהמ
?יתרמא רבכ ינוציק
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 17:59
Estee :תאמ
רדסבל הבוגתב
תייה ימ לע תרחא .תוננבב ינאש לזמ הזיא
יתוא ריכמ אל התא .הזה לערה לכ תא ךפוש
,ימד תא ךופשל תולק וזכב לגוסמ לבא ,ללכב
...יתרמא אלש םירבד בושו בוש יל סחיילו
םיפוריטה וא םיכיבסתה לע תצק רבדנ ילוא
לכ תא תיצח ,חחרפ רהזית ?ךלש תויססבואהו
רתוי תדרל רשפא דימתו ,םימודאה םיוקה
ףכית ,ןנוכתהל הל דיגת ,ילריש הפיא .ךומנ
.תועדוה ןאכ רזנצל תוניוצמ תוביס הל ויהי
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 18:38
חחרפ :תאמ
''איה''ה םשבל הבוגתב
.בושו בוש יתוא הריהזמ תא


........ה'לאמא זא בוט


.ירמאת רמול המ ךחל שי םא ,הללאי הללאי
הלוכי תא ,ןוכנ אל ךתא טטיצ והשימ םא
..?הז תא גיצהל


.םינינפ דועו "המוטא תועשר "לוונמ" תמועל


ריכמ ינאש המ .ךתוא ריכמ אל ינא ,אל
.יל קיפסה
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 19:07
Estee :תאמ
''איה''ה םשבל הבוגתב
ךלש תיתימאה היעבה אל ינא ,ןהכ קילומש
שיבלמ התאש תילאוטריו תומד ינא .םייחב
.ךיתודרחו ךיסעכ לכ תא הילע
וא אוהשכיא ךתוא עיגרמ הזש הוקמ ינא
עדא ינאש ,קופיסל עיגהל ךל רזוע תוחפל
...אוושל תלבוס אל ינאש


קר הלשממ שאר ןאכ היהי ןורשש דיגת ףכית
קר קרב תא ףילחה אל סרפש ...יתמשאב
לכ תא יתמקה ללכב ינא ...יתמשאב
(12 ליגב) ינא ,ןבומכו ,תויולחנתהה
!!!!ןונבלל ונתוא יתסנכה


ךושמל הצור ?יב תורגתהל ךישמת ?המ וישכעו
ץיצהל ?אסכל קיטסמ יל קיבדהל ?רעישב יל
קר תפכא יל היה אל תמאב ?תיאצחל תחתמ יל
...םייסנכמ םע ללכ ךרדב ינאש
.תפחסנ ינא תומוקמ וליאל הנימאמ אל ינא
תוניהל יתלחתה לבא ,תנווכתה אל ?המ עדוי
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 20:51
חחרפ :תאמ
''איה''ה םשבל הבוגתב
,יתסא
דילקהל החרכומ אל תא ,רמול המ ךל ןיא םא
.הז תא


ןכותמ קיר הז .ךומנ אל הז
רשוימ ףח הז


.ךתדימל םיאתמ
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 19:51
הימ :תאמ
רדסבל הבוגתב
.והשמ ךתוא לואשל תבייח ינא לבא החילס
תורמל הזש ומכ הז תא אורקל עגר הסנתו
םימב םינפה תא ףוטשת .תלאושש ינא תאזש
יהשימ הז תא הלאשש בושחתו ,והשמ וא םירק
? בוט .תרחא
התאש ךיא תאו בתוכ התאש המ תא תארוק ינא
ץעוי אוה הזה שיאה .ימצעל תבשוחו .בתוכ
םע דבועש הזל םיארוק אלש ךיא וא יטילופ
.הלאכו תחא לארשי הדובעה תגלפמ ינימ לכ
קלח קרב דוהא ימצעל תבשוח ינא וישכע
ולש תוריהיה ללגב הז ולש תוקסרתההמ
תוציע הז זא ."םירחא"ה לכל ולש תוסחיתההו
? תויועטמ המש םידמול אל םתאו ? ךלש
תומדהמ תאצי התאש עגרבש ךל רורבו
ןהכ קילומשל תכפהו חחרפכ ךלש תילאוטריוה
שיאכ ומצע גיצמו תויטילופ תועדוה רגשמש
וזיא ךל ןתונ הז זא ההוזמו יטילופ
עיבצא וא יתעבצה םעפ יאש אל .תוירחא
עיבצהל הרומא ינא לבא ,הדובעה תגלפמל
גציימ הככ התאשכ רחא וא הז הלשממ שארל
?תאזכ תונקדצב ?רחאל תאזכ האנישב ?ותוא
ךל ןיא תמאב .תוקפס לוטנ הזכ ןוחטבב
?תוקפס
יניעב טסינויוויש ךתויה יבגל והשמ דועו
העדוהה תא אורקל יתקפסה ינא .ךמצע
יל עמשנ ? טסינויוויש .איהה תרזנוצמה
ילריש דסח ךתיא התשע.רשפאש טסיניבוש יכה
טילחהל לוכי אל התא ,ןיבמ התא .הרזניצש
ינא .םיבשוח םה המו םה המ םירחא ליבשב
ינא .תינגרוב וא תיטסיכרנא ינא םא טילחא
וא ,תועיד תגוה וא אמא ינא םא טילחא
אל התאו .ימואל חוטיבב הדיקפ וא תררושמ
המו קדצ המו בושח המ טילחמש דיחיה
.םיטילחמ םלוווכ ,המכוחה לכ הז .היטרקומד
אלש טילחהלמ םלוווכ תא םתחרבהש לבחו
םג רשפאש בושחלמ וא .לשמל ,ןורש רוחבל
התא .השק םא םג ,תיתוברת החיש הזיא להנל
יתוברת אלל השק ןיב לדבהה תא ןיבמ
?רעוכמו
םשל ךילא רושק אל ללכבו ,עורג יכה לבא
התאשכ תוקתוש ןה ךיא .תונבה תקיתש ,יוניש
.חווטמב יתסא םע ךל עשעתשמ
? הז לכ ,ךתוא עשעשמ תמאב הז
החוטב ינא .תרחא תויהל לוכי היה הז יכ
םיענכושמ אלה תא ענכשל חילצמ שממ אל התאש
אלה תא ענכשל רשפא יא ילואו .תאזה ךרדב
שממ התא הזכ יוכיס היה םא לבא ,םיענכושמ
.ותוא ץימחמ שממ לבא
הימל וביגה
 
 
24/1/01 20:39
חחרפ :תאמ
חחרפל הבוגתב
.תא אל וזש וליאכ ,ימצע תא השעא ינא
?רדסב


תא אל וז ,וליאכ ,ימצע תא השעא ינא
?רדסב .הרוזנצ השקיבש


תא אל הזש וליאכ ימצע תא השעא ינא
והשמ רמול הזיעמ תא ,הרוזנצ תשקיבש ירחאש
?רדסב .אורקל לוכי אל שיאש


:תודבועל תצקו
ות רשקב אלו קרב דוהא םע דבוע אל ינא
.םינ שולשמ הלעמל
תא אל וזש תורמל זא
תוירחאב קלח תחקל יל השק תצקש דיגא ינא
.ולש תוגהנתהל


תא אל וליאכ הזש תורמלו
ךל היה הז יכ ,בל תמש אל םאש רמוא םג ינא
השק
.קרב דוהא לש תודמעומה דגנ יתלעפ ינא


ךב רבדאו ףיסוא אל ,תאו
.תא אל םצעב הז יכ


?הרובחב ישילשה עיגי יתמו
?טאקוודאה
ימ תא רורגל הסנמ ימ ינחבת ...רבד דועו
תוחוכ ןויווש אל הזש יל רצ
!!!תויונמדזה ןויוש ךותמ הרוק הז לבא
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 21:12
הימ :תאמ
חחרפל הבוגתב
תאז אל שוריפב ינא .ןטק דחא רבד קר
תמאה ןעמל .אל שממ שממ .הרוזנצ השקיבש
התאש יתעדי אלו תאזכ תמכחותמ אל םג ינא
,הז לע תשקשקתה הברה ךכ לכ לבא .תבתכ
ילריש .תולגל תעתפומ יתייה אל המ םושמש
,תוארוה ינממ תלבקמ אלו ילצא תדבוע אל
שממ אל ינא ,שקבל יתעד לע הלוע היה אלו
וא תוער תובוגתה יפ לע ימצע תא תדדומ
.תלבקמ ינאש תובוט
ךתיא תכלל הנכומ ינא הרוזנצה יבגל
תכלל הנכומ אל ינא .אל םצעב .ףרגילופל
האנישב קבדהל הצור אל .םוקמ םושל ךתיא
עדתש קר ןאכ ךל דיגהל תבייח ינאו .ךלש
םירבד הברה .ךתוא תאנוש אל שממ ינאש
התא .ןכ הז .תעתפומ .תאנוש אל לבא ,םירחא
הרשעעבש הרשעשש ליגב ימצע תא יל ריכזמ
הככש םייתשו םירשע םג ילוא םירשע ילוא
יתיריו .םימשא ויה םלוכו ,םלועה תא יתאנש
רבד הז תורגבתהה ליג .םינוויכה לכל
םילכתסמו ונממ םיאצוישכ רקיעב ,קיחצמ
היה .הרזח תרזוח יתייה אל לבא .ץוחבמ
תא תחקלו רומוה תרסח ךכ לכ תויהל םונהיג
זא יתחקלש ומכ תימוהת הכ תוניצרב ימצע
.הרשעשש תב יתייהשכ
הימל וביגה
 
 
24/1/01 21:39
חחרפ :תאמ
חחרפל הבוגתב
.ןמאתהלו תכלל ךל עיצמ ינא


.בוצע ךכ לכ ...ןינעל אל שממ תא יכ
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 23:26
:תאמ
חחרפל הבוגתב
רגפמ חחרפ התא ןכ םג הללאי
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/1/01 7:26
תחא הננב דוע :תאמ
חחרפל הבוגתב
רמא ךכ "אמא קר תא ,תועיד תגוה אל תא"
אוהש לבח הכו .הימל "טסינויוויש"ה חחרפה
.יתימאה ופוצרפ ףשחנ היה תרחא ,רזנוצ
תחא הננב דועל וביגה
 
 
25/1/01 8:54
חחרפ :תאמ
חחרפל הבוגתב
איהש תחא אלא .תועד תגוה אל איה ,ןכאו
הדמע ןבומכ ןאכ ןיא .אמא לכה ךסב
.ךלש רכינה ץמאמה תורמל תיטסיסקס
בתכהש דאמ ער רמאמל הבוגתב בתכנ "אמא"ה
אשונ לע דאמ בוט רמאמ הבתכ הימש רחאל
ןבומכ התוא ךפוה אל הז .םילגמ אלש "דוס"ה
המלועל רושקש בוט רמאמ הבתכ - תועד תגוהל
והשמ ,היה ךשמהה ..אמא לש םלוע - יושכעה
םילמב קחשל קיפסמ אל רמול המ ןיאשכ ,ומכ
ןטק ךלש םלועהשכ הז הככ ,ןתוא רדסלו
...לבגומו


אל לבגומ הימ לש המלועש הדבועה ,יל רצ
ןתוא ךפוה וניא הז .יתודמעל רבד השוע
ןניא "הננב" ךמעטלש הלאל וא תוינויושל
.הלאכ
יקפתסת לאו הכימת ךל ןתיש ץע לע יספט
.ץוצרה הנקה תנעשמב


.רזומ דנרט ןאכ שי


תא םיכפוש ייה : םירמוא םאש םיבשוח תמאב
.ןיכס ףינה והשימש ןמיס הז ,ימד
תוסנל תוקיספמ אלש הלא לש וזה תונייכבתהה
םירחאה תא תונכל ,(החלצה אלל) עוגפלו
סחיילו תוסנל ,יאנג תומשבו םיינויכב
!דלאוועג קועצל ךכ רחאו ורמאנ אלש תורימא
!ןינת תועמדל ער םש תושועש תולזגנ תויקזוק
חחרפל וביגה
 
 
25/1/01 9:01
תחא הננב דוע :תאמ
חחרפל הבוגתב
דאמ לבגומ םלוע םע חחרפ לכה ךסב התאו
רבדל ךישמהל לוכי התא .תימצע תועדומ ספאו
.ךמצע םע
תחא הננב דועל וביגה
 
 
25/1/01 9:25
חחרפ :תאמ
חחרפל הבוגתב
,ללחה ותואב ,ונינש קר הז םאש רורב ירה
.יניבל יניב היהי אליממ רובידה
הנוע אל ,תאו ,גולאידל םיינש ךירצ ,ןכש
...ףסה יאנתל
חחרפל וביגה
 
 
25/1/01 9:23
Estee :תאמ
חחרפל הבוגתב
ןוידב תיפוס תדספה ,ןהכ קילומש ,םעפהו
לכה ךסב" דיגהל ...תוינויוויש לע שפוטמה
..."אמא


וא ובטימב ירבגה םזיניבושה ונינפל ירהו
...וערימב רמאנ אמש
ךרדב הזה דבכנה ישנה דיקפתל סחייתהל
,ןכ התאו ?תועיד תגוה אל הימ ...תאשנתמ
?ונעי
...האלנ יתלב תועיד גגהמ .תועיד הגוה חטב
...םירוצעמ רסח ןגגה
םיקוספ קיפסמ ןאכ ונל ויה אל .םיקוספו
...םעפ םכח דימלת תייהש חכשנ אלש ...םעפה
...פפפפפ
תורובה תא לצנמו דומלתל ך"נתה ןיב בברעמ
...ןעדי לש םירירש תושעל ידכ תינוליחה


תוכמסה ,קפס םוש ילב ,ןהכ קילומש ,התא
הגוהל בשחנ ימ עובקל הנוילעה תיננבה
!אל ימו תועיד
Esteeל וביגה
 
 
25/1/01 9:38
חחרפ :תאמ
חחרפל הבוגתב
...תאו


.יתסא לכה ךסב
חחרפל וביגה
 
 
25/1/01 10:07
Estee :תאמ
חחרפל הבוגתב
.קייודמ המכ
Esteeל וביגה
 
 
25/1/01 18:42
חחרפ :תאמ
חחרפל הבוגתב
.םייוסמ ןפואב ךמצע תא הגיצמ תא


..קלע תיטסיכראנא
...............תומילא בהואש גוסהמ לבא


הז תא אצמי עדוי אלש ימ

i=12440&t=12416!ןאכ
http://bananot.com/forum/read.phpf=1&


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=12440&t=12416
הכישממ איה ..רומוהב הזש בשוחש ימו ןכ
:תרמוו


..תוניצרב הז ...החילס


!םילא הז ...תדסחתמו תינקדצ רמול לבא
חחרפל וביגה
 
 
25/1/01 18:48
רימע :תאמ
םישדוח ינפלמ הז 16 ליגמ אל הזל הבוגתב
חחרפל דיגהל זיעמש ימ :םישנא בל ומיש
הרטמ ומצע אצמי ,ויניעב ןח אצמי אלש והשמ
.ומש תא שיפכיש בלצ עסמל
ץוצמל תונמזומ תוצירעמה .םתרהזוה ואר
.וינפמ אבחתהל םינמזומ םידגנתמה .ול
רימעל וביגה
 
 
26/1/01 4:48
תחא דוע :תאמ
חחרפל הבוגתב
הימ
ןהכ קילומש לש תויוטשה תא בלל תחקל ךל לא
אל םיראתב ומצע רידגמש שיאל תסחייתמ תא
ול
הדבועה לשב ולו) יטילופ גטרטסא אל אוה
הסנמש ןטק שיא אוה ,(תוחוקל ול ןיאש
"דוע יספאו ינא" ןונגסב לודג לצ תושעל
טעמ ךושמל הסנמש ללמוא שיא אוה לכה ךסבו
תועצמאב (תוחוקל טעמ םג ילואו) בל תמושת
תובוגת תביתכו תושפוטמ תויצקובורפ
תבשק ןזוא ול היהתש רעשמ אוה םהב תומוקמב
םלועב אבה רבדה אוה וליאכ ויתונעטל
לכל סחייתהל ךל המל ,יתוחא.יטילופה
??וזה הסראפה
תחא דועל וביגה
 
 
24/1/01 20:39
תנע :תאמ
חחרפל הבוגתב
?היגרנאה לע םארח אל ..הימ
?תושעל בוט רתוי והשמ ךל ןיא
ןמזמ דואמו ןמזמ אל יתסאל יתרמא רבכש ומכ
זבזבל וקיספת ...העוט אל ינא םא ךל םגו
.הזה רבדה לע ןכלש היגרנאה תא
?ןמולגמ םע תוקסעתמ ןתאש בל תומש אל ןתא
םוקמב ךכ לכ תוקפס ול ןיא םא ךלש הלאשה
ימ קר יכ .ול ןיא .אל איה הילע הבושתהו
יל גדגדמ שממ ןאכו) ומצעב בהואמ ךכ לכש
אוהש בשוח (קנעב הטוב והשמ סינכהל
.קדוצה אוה אוהו םיהולוא
אוהש וילע בתכש ימ ןאכ היה רבכ ..ארונ אל
סרפל לפטנ אוה ךיא בל ימיש ..ליפט
.ללקמ אצי ..ךרבל אב ..ןכסמה
.קילאח
ומצעל רבדל ךישמהל ול ונת .האלה וכישמת
.ותוא ןיינעמש המ לכ הז הככ םג ,ומצע םעו
תנעל וביגה
 
 
24/1/01 21:44
העפי :תאמ
חחרפל הבוגתב
.וללה םילימה לע ךל הדומ ינא ,הימ
דואמ םירומחה םירבדה לומ ןאכ תבשוי ינא
.יתסא לע ובתכנש
האנשה ,תוטובה חכונל האתשמ טושפ ינאו
.תישיאה
יתיהת ןמזמ רבכ .תרמאש המ תא יתבשח קוידב
.ךכ לע
הקיטילופה זכרמב םיבשויה םישנא םאה
?וזה הרוצב םיבשוח תילארשיה
וזכ םע ?ונלש דיתעה ןכיה ,ךכ םאש ירה
?קוידב םימדקתמ ונחנא ןאל האניש
.האניש אל וזש יל ודיגת לאו
.תדסחתמו תקדטצמ ינאש ודיגת לא םג ,הא
???הזה שוקשיקה הז המ
??קדטצמ אוה םכומכ בשוח אלש ימ
ינא המל ,הלימ הפ רמאל רוסא יל ,יתחכש
,תדסחתמו ,היתד ינעי םג ינאו יתסא לש דצב
....םישובכה םיחטשב הרג םג ןלציל אנמחרו
ביבס תבבותסמו האתשמו תבשוי ינא ,המ זא
סנכא ינא ,רבדא ינא םא יכ ילש םילימה
.תויראה בוגל ,תאצמנ יתסא ובש םוקמ ותואל
.עודיכ םיענ אל שממ ,םשו
אלו תברותמ אלו םוקמב אלו ןוכנ אל שממ יכ
אלו ינויוויש אלו חותפ אלו בשוח
לחנתמ ,ינמי תויהל ינמוה אלו יטסילרולפ
ןכו קדטצמ ןכו ,םילא ןכ הזו ...יתדו
ןכו ינעזג ןכו ילאטורב ןכו יטסישאפ
.ינוציק ןכו םיילוש
?זא
תצק וליפא ,ןוכנ .יתרביד אל .יתקתש זא
.סנכהל הצימא קיפסמ יתייה אל .יתדחפ


.תוהמהמתהה לע החילס שקבא ךממ ,יתסא
.לארשי תנידמ תראפתל הרוחב יתסא ,ראשלו
.תוטשפב הככ
טושפ םתא .תקדטצמ איהש רמאל םילוכי םתאו
,םילועמ ,םיבוט םישנא תוארל םילגוסמ אל
.ינשה דצב םירשיו םיטנגילטניא


ינא .ךיתולמ לע תודות תועיגמ ךל םרוי
שיגר דימת .התאש המ לע דואמ ךתוא הכירעמ
.ךל הדות .רבעמ האורו


םתאש ינפל בושחל תצק וסנת ,םכלוכו
תועגופש תוישיאה םילימה ינפל ,םיבתוכ
.טנרטניא קר הזש וליפא .בלב כ"כ קומע
?הזה םוקמב יוכיס היהי המל ..... תרחא
??וזה הנידמב
העפיל וביגה
 
 
24/1/01 23:30
חחרפ :תאמ
םילימה תא יל תאצמל הבוגתב
..העפי החילס


...םירומחה םירבדה תא דחיב שפחנו יאוב


.םירומח םירבד ןכא .....תדסחתמ ,תינקדצ


לכ תא ,תעכ יחק .יוושתו יקדבת םעפ ,םתס
.תוניגהבו תוניצרב ינחבתו הלעמל רמאנש המ
.הנוש הייהת ךלש הנקסמה


.ילש םילמב עיפומ אל .אונשל לעופה
עשר לעופה
עיפומ אל
.לוונמ הלימה
.םןטא
....דועו דועו דועו


..יארקתו רוחאל םג ירזח ,יארקת


ןיבר יכ רמאיש ימ לכש יתרמאו יתבש ,ןכו
ינא ךכ לעו םיבעותמ וירבד .וחצרהב םשא
.האג


,דחוימבו ,וזה תיניצר אלה ,הגיגחל תפרטצה
.תססובמ הניאש וז


.ךמצע תא יטפש


:אוהו בטיה הריכמ יאדווב תאש טפשמ שי
.םירחא טושק רחאו ךצמע טושק
יבושו ,תיגולונורכ ובתכנש םירבדה לע ירבע
.טח לע ךכ רחא יכהו


ישיא םוקממ האצי ,הירבד תורמל ,הימ םגו
םא ,ךל תוארהל לוכי ינא .הנושארל אלו
...ליחתה הז הפיא יצפחת
,ךכ וא ךכ


םניא םא םג ,םירבד תא רמואו ךישמא ינא
.םיארוקהו םיאצמנהמ קלח יניעב ןח םיאצומ
.האנש הב ןיאש ,ךרדה התואב םתוא רמוא
.ךיירבד תורמל


אל םג ינא ,הימב וא יתסאב ןיינע יל ןיא
.ה/שיא ענכשל הסנמ


סחיל ינממ תוכוז ןהיתשש הדבועה ,יתניחבמ
הינפה יא לע בטיה העיבצמ - תושידא - המוד
(?הז לע תבשח)..לאמש וא ןימי ןיינעב ילש


ירופיס לא ונרזח ..תמאב ,ונו
?????????דחפה
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 21:51
הלה :תאמ
חחרפל הבוגתב
ינא ,םויהל םיבצעה יל וקיפסה אקוודש רחאמ
קרו ,ןאכ תבתכש םירבדה ל כ ל סנכא אל
,יתנבהש יל המדנש הדוקנ וזיא ךתיא ררבא
קר הבוגתכ תחלשש המב הראשנש תרעשמ ינאו
תבשוח תמאב תאש אל הז - ינפל תארק אל יכ
?ןוכנ ,היטרקומד המ םיטילחמ םלוווווווכש
יד והשמ הז היטרקומדש ,הניבמ אקווד תא
םיינוציחה תולובגה הפיא תניחבמ ,רדגומ
ןפואב םהש םירבד שיש הניבמ תא ?ןוכנ ,ולש
אל םלוווווכל רשק ילבו יטולוסבא
?םייטרקומד
.יל םג הרוק ,תאזכ תוניינעתה .הז קר .והז
הלהל וביגה
 
 
24/1/01 22:03
עגרל חרוא :תאמ
רדסבל הבוגתב
יתלהינ .הרוזנצ דגנ םיזוחא האמב ךתיא ינא
.הזה אשונב דחא קבאממ רתוי רבכ


חחושל ונל ןמדזיש הווקמ ינא ראשה לע
.תוחפ ורעסי תוחורהשכ
עגרל חרואל וביגה
 
 
31/1/01 19:39
םח דש :תאמ
ילריש ,ייהל הבוגתב
עגרל חרואהש השגרה יל שי
ןמ וב שיו םימחר וב ןיאש םדא ,בוט אל םדא אוה
.תוירזכאה
םח דשל וביגה
 
 
23/1/01 17:01
חחרפ :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
.יתוא ריכמ ךניאש יאדווב התאו ךתוא ריכמ אל ינא


:הככ זא


.ילש דרשמה ביצקתמ אצי סרפ ןעמל השענ המ לכ ןומימ ,תישאר
.םרובעב םליש תוחפל אוה "רוביצ יסחי" השע והשימ םא ,רמולכ


והשימ ןיאש ןוויכמ ,םייטנוולר םניא ,הלאה "רוביצה יסחי"
ילש דרשמה תא ,יתוא ריכמ וניאש תיטנוולרה תיטילופה הניראב
.ונלש תולוכיה תאו


ןייפמק - 92 ב " ןיבר ןעמל םיחרזא" תא לשמל ונישע ונחנא
.ןיבר לש בוחרה
ןכמ רחאלש הנשבו ךרדל ותאיציב ,םולשל סרפ זכרמ תא ונישע
לש םייגטרטסאה םיצעויה ונייהו תובר תוריחב תוכרעמ ונינשע
תונורחאה תוילפיצינומה תוריחבב הדובעה


המ תא תושעל ידכ קרב הטממ לודג ביצקת לע רתיו ונלש דרשמה
אלא ,ונישעש תא ונמימ קר אל .תושעל ןוכנש ונבשח ונחנאש
.תודבכנ תוסנכה לע ונרתיוש


רבד ןורש תא חצנל לוכי סרפש םינימאמ ןיידעו ונמאה ונחנא
ןורשב תוכהל היהי ןתינש ידכ ,הז םע דחי .קרב לע דאמ השקיש
,רוקמב ,תואכרמב ילצא התייה "תוארפ" הלימה ,ןכ) "תוארפב"
התסינ ו'כו הייתד אלהו תינמי אלהו הנותמה 'בגהש יפכ אלו
.(ןועטל "היתפש קתמ"מב


םיחצנמ ךיא אוהו עבוק דחא דמימ קר שי תוריחב תכרענב
.( קוחה תולובגבש ןבומכ)


בטיה ריהבהל ךרוצ שי חצני םולשה הנחמ דמעומש ידכ ,עגרכ
.ןורש - קמחתמה - לאירא והימ רוביצל
ףשחיהל בייח ,ןודמו המחלמ שיא ,יתרדס ץצופמ אוהש ןורש
לע אבס אוה .תיגלונורכה וליג יפ לע אלו איהש יפכ ותומדב
!ויפוא יפ לע אלו וליג יפ


.ןורשב יגולואידיאה קבאמל הריזה תא וניניפ ונחנא


דריי ןורש - קמחתמה - לאיראו רעפה תא םצמצי קרב םא ,תעכ
דמעומ תפלחה לש היצואה ,שחרתי אל רבדה םא .בוט המ םירקסב
,ומצעב הנקסמל עיגהל לכוי קרב .לכה לש םמוי רדס לע תאצמנ
.ודיב עייסל היהי ןתינ אל םאו


:ףסונ רבד
תכרעמב גטרטסא היהאש תנמ לע ילא ונפ םישדוח 'סמ ינפל
:הטושפ התייה יתבושת .ןורש לש תוריחבה
ןעמל דובעל םלועל יל םורגי אל ףסכ .אל םייחב .חחחחחחחחחחפ
.וזה ץראב ימויק תא ןכסמ ימלוע תפקשה יפ לעש ןימיה דמעומ


:ןטק רבד דועו
רבודמ וליאכ תוריחבב גהנתנ ונחנאש םיצור ויה ןימיה ישנא
.דלוקושב אוקקה יזוחאב
ינפל םולש הפ היהי םאה הלאשה לע םיקבאנ ונחנא ,הדבועב
.הייחנ ונברח לע חצנל םאה ,ךכמ רומחה וא הירחא וא ,המחלמ
תואיצמש ןוויכמ םיטובו םיפירח תויהל םיבייח םירסמה ןכל
אל) תישעמ תומילא הבוחב תנפוצו הטוב ,הפירח ונייח
.(תיגולואידיא
חחרפל וביגה
 
 
26/1/01 5:48
תיחרזא :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
,תמא רבוד התא ןכא םא) ןורש הטמל תכלה אלש דואמ לבח
(וזכ הינפ התייהו
ןורשש יוכיס היה דוע ,ךתומכש ןורשכ ילוטנ םישנא תרזעב
דיספי
םיימצעה רוביצה יסחי ונתיאמ םיכסחנ ויה תונמדזה התואבו)
(ךלש
תיחרזאל וביגה
 
 
23/1/01 20:57
בניע :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
אל אוהש הדבוע רוביצ יסחיב החמומ הזכ אל אוה .ףחסת לא
לש םוזמז ומכ עמשנ אוה םגו ותוא םיעמוש וישכע קרו ריעצ
.ינדרוט בובז
הלחתה תדוקנ םישפחמש םיליפטהמ אוה
בניעל וביגה
 
 
23/1/01 16:50
.noe :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
.הלאשה וז אל לבא ,יוכס ןיידע שי דוהאל יתעדל
תלדל תצרפתמ תא ,תואשנתהל יוניג ינממ טוחסל ידכ הפ תא םא
ולא תא ןהיניבו ,יתועד תא םיעדוי םיפתתשמה בור .החותפ
.תימיטגלה תועדה תשק בחורבו םזילרולפב תוקסועה
עוגנ לאמשה הנחמש ,ןאכ םג ,תחא אל תאז יתרמאו בשוח ינא
.עוושמ םזילרולפ רסוחב
הקיטילופה ךובמב קרב דוהא תוקוצמ לש יראה קלחש בשוח ינא
יסוי לש תונלבוסה תרסחו תאשנתמה ותוריהי לשב תורישי ומרגנ
אל הז ,רש ןגס בותכ ינויצילאוק םכסהב םאש בשח תמאבש ,דירש
םתא (יתעמש ינזוא ומב) :רמאשו ,תויוכמס ול תתל םיכירצש רמוא
םכלש םידליל בוט המ יל ודיגת אל (?םהינש ?םידרח ?םידרפס)
.םתוא ךנחל ךיאו


.יתנבה אל תמאב ?רושק הז לכ המ לבא
.noeל וביגה
 
 
23/1/01 18:12
Estee :תאמ
ילע יכלכלת לאל הבוגתב
יפלש הדבועל םירושק יתבתכש םירבדה המל ןיבמ אל תמאב התא
לעו ,דוכיל דמעומ לכ חצנל יוכיס שי סרפל אלו קרבל אל יתעד
?יטנוולר אל טושפ "יטנאה תעבצה טנמלא" ןכ


.תבתכש םירבדה תא תבתכש הדבועה תא הכירעמ דאמ ינא ןיידעו
םיפורט םימיב לבא ...החותפ תלדל יתצרפתהש םיעדוי ונינש
רכזיהל בוט דימת ,םימיא ונילע םיכלהמ םייארפ םיחחרפשכ ,ולא
Esteeל וביגה
 
 
23/1/01 19:48
הימ :תאמ
ילע יכלכלת לאל הבוגתב
ינאש תעדוי תאו .הזה ןיינעב ךלש תושיגרה תא הניבמ ינא
תא הז תא םגו םירבדהמ הברהב ךתיא המיכסמ םג ינא .הניבמ
שיש הז .תורוויע רמול אלש ,תויביאנ היהנ לב לבא .תעדוי
ונחנאש הז .ןימיל יתוא ךפוה אל לאמשה לע תרוקיב יל
ךפוה אל ,לאמשה לש םיתיעל ריהיה ןונגיסה יפלכ םייתרוקיב
חחרפש הז .תוריחב :הז לכל רבעמו .שפנ ןידעל ןימיה תא
תכרעמ תאז היהתש רמוא הז ,תואכרמ םע דועו תוארפב רמא
ןימיה ,הלאב וחלתשי הלא .תוריחב תכרעמ לכ ומכ תוריחב
אל ןהכ קילומש .ןימיה לע לאמשהו לאמשה לע שפר קורזי
וא .הז תא איצמה לאמשהש יל הארנ אל םג .הז תא איצמה
זא חצנל הצור דחאו םיינש שי .םלועה לכב הככ הז .ןימיה
וצראב דגוב לאמשהש זומרל םג .שיש םילכה לכב םישמתשמ
.הז הככ יכ תוארפ .תונידע קוידב אל הז הנהכו הנהכ דועו
.תוריחב
רבכ ינא ,בוט ? ךיניעב עורג הזכ אל ןורש קירא תמאבו
,שדחמ יתוא עיתפמ דימת טושפ הז .הבושתה תא תעדוי
.רצקה ןורכיזה
הימל וביגה
 
 
23/1/01 20:08
Estee :תאמ
יתסאלל הבוגתב
גשיה הז ,םימייוסמ םיאשונב הנבה וניניב שיש הז ,הימ
הקומע תולעפתה בוש עיבהל יל ישרת ...יניעב תכל קיחרמ
...וילא רשקב


לכב הנבה וניניב היהת אל םעפ ףאש הניבמ תא לבא
תויושיגר םגו הנוש תולכתסה תיוז ונל שי ...םיאשונה
לע םירבדמ רבכ םאו ) .הנוש תויופידע רדס םגו ,תונוש
דוהא יבגל םג תולאש טעמ אל לואשל רשפא ,רצק ןורכיז
לבא ...וילא רשקב תוקפס שי ךל םגש תעדוי ינא ...קרב
, ילו ,עורג רתוי הארנכ ךל הארנ ,ךלש תוביסמ ,ןורש
(...עורג תוחפ הארנ אוה ,ילש תוביסמ


ינא .הזה ןוידה תא חותפל הצור אל וליפא ינא ,יבזע לבא
,תובר תודוקנב יתיא המיכסמ אל תאו ךתיא המיכסמ אל
םוקמבו רחא ןמזבו ,רומג רדסב הזו ,תוריחב תלומעת ללוכ
,המ םושמ ...ןויד ךכ לע להנל תבהלינ ילוא יתייה רחא
.עגרכ תאזכ הקושת יל ןיא
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 7:41
הימ :תאמ
הימלל הבוגתב
השח ינא .הבושת לש גוס הז םגש החינמ ינא .בוט ונ
ןיאש תעדוי תא ?חוכיול הקושת .ךירבד תמינמ הבזכא
תוילטורבה תויוחצנתהה תא תאצומ ינא תמאה ןעמל .יל
יתבשח םואתפ טושפ .תוממעשמו תועגיימ חחרפ ןונגסב
שפנה הפי לאמשה לש תיחצינה תימדתה תרגסמבש ימצעל
תוקלהל םג םימיכסמ ונחנא ,תימצע האקלהב דימת אצמנש
יפלכ ,'וכו ריהיה ,ונלש סחיל רושקה לכב ונמצע תא
ףא הז לבא .לשמל ןימיה .םיאניתשלפל טרפ תוצובק דוע
ןיינעב ותעדב שוחנ ןימיהש ומכ .ידדה אל םעפ
ןיא .לאמשה יבגל םג ותעדב שוחנ אוה הככ ,יניתשלפה
ךשמה תבשחמ ןימ הז .ןיבהל ןויסינ ןיא .ינש רוהריה
הררועתהש הבשחמ אקווד הז תעדוי תאו .הגנ הגנ לש ץעל
םירקסה יפ לעש ןוכנ יכ .ןאכ תבתכש המ תא יתארקשכ יב
תא המל זא .לודגבו ,אבה הלשממה שאר היהי ןורש קירא
בור לאכ לאמשה לאו ףדרנ טועימ לאכ ןימיה לא תסחייתמ
? ףדור
אל יל םגו חוכיול הקושת ךל ןיאש הניבמ ינא .בושח אל
.רוהריה םתס .תמאה ןעמל
הימל וביגה
 
 
24/1/01 8:02
Estee :תאמ
יתסאלל הבוגתב
...הימ הימ הימ
...עגר יכח ,עגר ,ולללללללה


ינאו ןאכ יתבתכש םירבדה לע יתלכתסהש איה תמאה
םואתפ .ךתוא הבזכאש המינ תטלק המל ןיבהל הלוכי
דח תאזכ הריגס ןמ התיה ךלש הנורחאה הרושהש יתנבה
.ןגוה רבד אל הזשו ,הזה רובידה לש ,ידיצמ ,תידדצ
ינא .םילימה תא ןוכנ יתרחב אל ,תרעטצמ תמאב ינא
.חוכיו םשל חוכיול הקושת ךב ןיאש ןיוצמ תעדוי
חוכיול לעמ םג לכתסהל הלוכי ינאש ,דיגהל יתיסינ
וכותל לולצל ףוחד אל ימצע ילש ,ול תחתמ וא הזה
םיקומע יד םילדבה וניניב שי ,יתרמאש ומכ ...
היתפתמאה תורמלש יל המדינ ןכלו ,םלועה תסיפתב
הזו .רבד לכ לע םיכסנ ובש םוקמל עיגנ אל ,תידדהה
תורמל ירמגל ךתוא לבקל הצור ינא ,ידיצמ רומג רדסב
.הלאה םילדבהה


הנידמ ונחנא .בורו טועימ יבגל .יארת וישכעו
ראשיהלו ,תוריחבב חצנל לוכי דחא הנחמ .תיטרקומד
הטילש ןיא יטילופה ןוטלישל ...יתוברת טועימ
חכ ידקומ ,הרבחב םיבר חכ ידקומ לע תיתימא
לכ תרבדמ ינא םהילע קרש ...דאמ םינווגמ םייתוברת
...ןמזה
םכלש םיעובקה םייוניכב םתראשינ חחרפו חנו תא המל
ןאכ תועיפומ תוינמי תועיד ינימ לכ לבא
םה הפיאמ ?םירזומו םישדח םייוניכב וא םיסומינונאכ
?םדוק ןויד ףאב יתיאר אלש ולאה םייוניכה וצצ
תא המלו ?תדחופ איה הממ שרופמב הריבסה ןאכ יהשימ
?תדחופ ןכ איהש הממ תדחופ אל
יבגל ינש רוהרהל םילגוסמש םישנא הנחמ לכב שי ,הימ
יהשימש בושחל רשפא ...קלאע) ךרדל םהירבחו םמצע
,ןוכנ רתוי וא (...ךרד וזיאל תסייוגמ וניתשמ
...תיטילופה הסיפתה וא תולכתסהה ךרדל םהירבח
תכייש ינאש הווקמ ינא ...הזל םילגוסמ אלש םירחאו
תלפונ יתוא םג סופתל רשפאש רורב לבא ,ןושארה קלחל
...םיריהז תוחפ תומוקמל


תבשוח ינאשכ ןטב ירופרפ הברה יל שי ינא ,יעמשת
אוה ןללגבש תוביס שי לבא .טרפל ךרוצ ןיא .ןורש לע
םיכסנש יוכיס ןיאש תעדוי תא .יניעב וטועימב ערה
?ןוכנ ,ךכ לע


הצור דצ לכ ,רדסב ,ונ .תוריחב תלומעת יבגלו
.ול שיש קשנה ילכ לכב שמתשי דחא לכו ,חצנל
םיטירסת המכב ןאכ ונייה רבכ ונחנא ?תוריחבה ירחאו
חכ ידקומב ול התיהש הטילשב שמתשה לאמשה םהבש
שארל היצמיטיגל הד ךורעל ידכ ,הלשממל ץוחמ ,םירחא
.תרחבנ הלשממ לש תוטלחהו םיכלהמל ...רחבנ הלשממ
.ןונבל תמחלמל וליפא תנווכתמ ינא
.תוריחבה ירחאש םויה יתוא דיחפמ
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 8:03
Estee :תאמ
עגר עגרל הבוגתב
אלו "ילש הנורחאה הרושה" הלעמל בותכל יתנווכתה
...עיפומש יפכ ךלש
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 18:06
ריזח שאר :תאמ
עגר עגרל הבוגתב
יקיספת , הללאי .......א , תא , יתא , יתסא
הינמי תא םא המ זא .תיניצר ךכ-לכ תויהל
תאש רקיעה .הידוהי אל ,היסור ,היתד ,הינוציק
הירכונה האיפה םגש הולוחכ ןיע םע הינידנולב
.הרעכל החילצמ אל
ריזח שארל וביגה
 
 
24/1/01 18:11
Estee :תאמ
עגר עגרל הבוגתב
...ןאכ ךייחל יל םורגל חילצה והשימ ,הלאוו
(-: ךתבוטל םושר הז ,ריזח שאר
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 18:30
ריזח שאר :תאמ
עגר עגרל הבוגתב
םה םא ,המויא הלשאפכ תאז םיאור םיריזח
,תגב ירשבת לא .םירחאל תחנ םורגל םיחילצמ
.םיחחרפ וזולעי ןפ
ריזח שארל וביגה
 
 
24/1/01 22:54
הכלהש איהה :תאמ
יתסאלל הבוגתב


.יחיג - תחא הלימ רמאל יל ושרת


דגנ הלשממב עיבצה ןורש ותוא .רצק ןכא םישנאה ןורכז
,'85-ב ןונבלמ האיציה דגנו '79-ב םירצמ םע םולשה םכסה
'95-ב 'ב ולסוא דגנו '93-ב ולסוא םכסה דגנ ךכ רחא
םכסהב ךמת אל וליפא ןורש ותוא .'97-ב ןורבח םכסה דגנו
.דירדמ תדיעוול האיציה תא ללשו ןדרי םע םולשה


ךלהמ לע םגו חיטבהש יפכ ,ןונבלמ ל"הצ תא איצוה קרב
םיגרהנ וישכע" רמאיו םהלתי והשימ םאו) הז ןויצל יואר
תרוקב ןורש חתמ (ויפלכ זובב ףושנא ינא "םילארשי רתוי
."הליפשמ הגיסנ" התוא הניכו


,ןורש לאירא ,הזה שיאה לזאזעל ךיא ,יל ודיגת וישכע
?"םולש איבי ןורש קר" ולש תוריחבה תמסיסל רשקתמ
הכלהש איההל וביגה
 
 
24/1/01 23:25
:תאמ
?םולש איבי ןורשל הבוגתב
המל רחא םש ךל שי .המחלמ וז איבה רקיעב קרבש המו
?וישכע הרוקש
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/1/01 23:43
הכלהש איהה :תאמ
םולש איבהל לוכי אל דחא ףאל הבוגתב


.ךל רורב אל המ הארנו דעצ דעצ ךלנ אוב


יעקרקה שוביכה עצבמ ?'78-ב "ינטיל עצבמ" רכוז
הנושארה ותלשממ תחת ,ןונבלב ל"הצ לש ןושארה לודגה
תחת ,'82 ינויב "לילגה םולש עצבמ" רכוז ?ןיגב לש
ךנורכז תא ןנערת וישכע ?ןיגב לש הינשה ותלשממ
איה ימ תמזויבו המחלמ התוא תא להינ ימ עבצהו
.התרק


תא איצוהל תונויסנל תוצרמנ דגנתהו ברס ןורש ותוא
ץלוא ןורש .ףושה ירה םכסה תרגסמב ,ןונבלמ ל"הצ
סנרא ידיב '83 יהלשב קר ךרדל אצי םכסההו רטפתהל
ןועמש זאד מ"הר איבה '85 ראוניב .דיקפתב ופילחהש
,ןונבלמ האלמה הגיסנה תטלחה תא הלשממה רושיאל סרפ
האצי הגיסנה תאז תורמל ,בוש תוצרמנ דגנתה ןורש
.ןוחטבה רש זא היהש ל"ז ןיבר לש וחוצינב לעופל
חלצומ ךלהמ בשחנש ,ךלהמה לע תופירחב אטבתה ןורש
רמאו םינורחאה םירושעב תילארשי הלשממ העצבש רתויב
."ןונבלמ חרב אלא ,גוסנ אל אוה" סרפו ןיבר לע


לע רמאל יל שיש המ עומשל ךל שי דוע ןמז המכ
?"םולש"ל ןורש גיהנמה
הכלהש איההל וביגה
 
 
25/1/01 1:29
:תאמ
?דחא ףאל הבוגתב
קרבש הדבועל תסחייתה אלו ,חמה תא תנייזמ תא
.המחלמ איבה
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/1/01 7:57
הלה :תאמ
?דחא ףאל הבוגתב
.חמ ןויז ןה תודבוע
?ןיא איהה הרמאש המ לע הנעמ ,רמולכ
?המחלמ איבה אלש ןורש תמועל ,המחלמ איבה קרב
דימתמו זאמ לעפש ןורש תמועל םולש איבי אל קרב
?םולשה דעב
?אמש וא
הלהל וביגה
 
 
25/1/01 8:01
:תאמ
?דחא ףאל הבוגתב
קרב לבא .םולש איבי אל דחא ףא ,יתרמא רבכ
ןורשמ בוט רתוי אל יאדו אוה ןכל ,המחלמ איבה
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/1/01 8:50
הלה :תאמ
?דחא ףאל הבוגתב
אל ,אל) ,המחלמ לש בצמ ןיב ,לודג דאמ דאמ
איבמש והשימ ןיבו ,(עגרכ הרוקש המ
הבשחמ ךותמ ,חור רוקב ,ןיעדויב .המחלמל
ותלב ןיאש הבשחמ ךותמ ,יואר ןורתפ הזש
ימכסה יניינעב ןורש לש ויתועבצה האר)
.(הכלהש איהה לצא ,םולש
הלהל וביגה
 
 
25/1/01 8:57
:תאמ
דאמ לודג לדבה שיל הבוגתב
חור רוקבו ןיעדויב המחלמל איבה קרב דוהא
ןורתיפה םהש הבשחמ ךותמ ולש םירותיוב
ןוכנה
וז הבוגתל וביגה
 
23/1/01 18:14
ימת :תאמ
ולש חנל הבוגתב
.ינורכ ןדיספמ סרפו ,(שבכ רועב באז) ינוציק ןורש ,לשיפ דוהא
.םתשולש תא שפות רוביצה ךכ לבא .תוימדת ולא ,ןוכנ
? ףסונ דמעומ לע בושחל לכונ / ולכות אל םאה
ימתל וביגה
 
 
24/1/01 0:13
:תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
ינא
וז הבוגתל וביגה
 
24/1/01 14:49
ריזח שאר :תאמ
ולש חנל הבוגתב
םימורופ ונא םירסחה ?ןתנוהי תא דוד לאש יכונא םיעגושמ רסחה
םיחוכיו לע ונלשכ תיפייכ המרופטלפ זבזבל תנמ לע םייטילופ
ןייזל ונחנא ,ונחנא עיבצהל אל ונחנא ?םימטמוטמ םייטילופ
.ונחנא
,םכל עבשנו ותיא ןיידזמ אל ינא .תפכיא ימל הללאי ,חצור ןורש
המזוגרואל עיגמש ירנויפאמ לסחמ קרב .ילש הטימב היה אל םג אוה
רעוכמל ןתא אל ינא .הז לע ממד םש ימ ,םיניע לש ןבל קושקישמ
.ול ללחא אל ינאו יל ץוצמל הזכ
סקס .תונוזה לע רבדנ אב הללאי זא ,הקיטילופ רבדל םיצור רבכ םא
סקס ,הלבח תנביל םע ץוציפ סקס ,הילד קיציא םע ילאוסקסומוה
ודאס ,'הלרש לש הלעב םע קומע סקס ,'הלננב 'הלינד םע ינרסומ
,הפי תקדצה לש הלעב םע םירוסאה-תיבב סקס ,יברעה דאופ םע וזאמ
.'הלשמ לש תבה םע ילאנא-ב סקסו 'הלרמת םע ילאנאב סקס
יאקיטילופ םע הטימל יכ .הזוה םולח אל ,יער הדגא אל הז לכו
.יתאצי חונ לש ומכ ןייוזמ רמאמ םאו ,יתסנכנ
ונל ונת ..........םכתומכש שורגב םיאקיטילופ סאלאחו קיפסמ
........םייחהמ תונהל
ריזח שארל וביגה
 
 
24/1/01 14:53
ריזח שאר :תאמ
....םינויזל הרזח הללאיל הבוגתב
..םעו ... םעו
ריזח שארל וביגה
 
 
24/1/01 17:55
חחרפ :תאמ
....םינויזל הרזח הללאיל הבוגתב
שיכא אלא ןתנוי תא דוד לאש אל וזה הלאשה ...אל וא ריזח שאר
.וידבעל דוד לע רמא תג ךלמ
"...ילע עגתשהל הז תא םתאבה יכ ינא םיעגושמ רסח"


.....םלודע תרעמל דוד חרב םשמ


קיידל ףידע יכ םתס
חחרפל וביגה
 
 
24/1/01 18:00
ריזח שאר :תאמ
...קויד תצקל הבוגתב
וניתרות תא ונל סורהלו וניתולכל ונילע חחרפ םק בוש
רומוה שוח ירסח :לקמה לש דצ ותוא לש תווצק ינש .השודקה
.םיחופנו םינושמ םירוצי ואוו .הקיטילופ יבבוחו
......ונתשרומב םיריזחה ונל ברעתתש התא ימ
ריזח שארל וביגה
 
 
25/1/01 0:52
ק.ןח :תאמ
...קויד תצקל הבוגתב
לשוכה חחרפ
יאנותיע התאש ובתכו ועט ( תבשל ףסומ תועידי ) ןותיעב
לשוכ חחרפ לכה ךסב התאו ...לשוכ
ךליצב תוסחל הצלאנש תלכסותמה תיאנומזפה הנכסמ
???ערה ןושל לע תועידי תא תעבת אל עודמ ןיינעמ
ילש דרשמה - ןאכ איצומ התא ךלש ( לוכסת ) ןיוואדה לכ תא
תאו ךתוא עבתי ינאו ילש דרשמהו ילש ןייפמקהו ילש דרשמהו
'וכו 'וכו 'וכו תאו תאו
לכסותמו לשוכ חחרפ "יאמוסרפ" ךלוכ התאו
,ןכ ) ...םירומח םע הלבמ התאש ךכ לע אורקל הבתכב יתבהא
(םירומח םע קסעתמ אוה עמש אלש ימל םייתימא םירומח
תואצות האיבה ךלש האלכהה חטבש קר והשמ םהמ תמנפה הארנכ
"דרפ" לש
...סרוהו רבוש ןוויכ לכל טעוב התא
התאו ...ץר אל סרפ ...לשוכה יאמוסרפה ונחחרפ ...והז זא
"הלדוהי רואמ לטבומה הלדוהי" ...לטבומ
גצ לומ ךלוכסת תא תולכל ךישמהל אל המל זא הדובע ןיא
'וכו דרשמהו דרשמה לע רפסלו בשחמה
אל הז ...המצעל רישל הלוכי תלכסותמה תיאנומזפה אלימ
...תיביטקייבוס התעימש קיזי
הנובתה ףוריצב חפונמה וגאה רסוי אל דרפ התא לבא
הנחמל םיקיזמו םיטעבמ טלחהב "ידרפ"ה יפואהו "תירומח"ה
ילעבל םינומרומלו םיסקר'צל םיברעל ןימיה הנחמלו לאמשה
תלעות תאבה אל ...ולוכ םוקיל ,הסרפה יסירפמל ףנכה
!!!...דחא ףאל
ילוא ...הארמ לומ ךיתוטיעב תא בתנו בוט רטאכיספ ךל חק
ילוא תוריחבה ינפל היהי הזש יאדכו איהש לכ הרוגס הקלחמב
ילואש רקיה ןועמש תא קופדל חילצי אל ךלש דרשמה ה ה ה
םוסרפ דרשמ לעבכ ןאכ הלבמ התאש תוברה תועשה תוכזב
תא חצנל ףוס ףוס הנפתי ( הבתכב ונייע ) "חילצמ"
...תוריחבה


הרקיה יתסאל הלימו
םיכרעב םינימאמש םיבוט תמאב םישנא לאמשב שי דחפ לא
...לאמשה לש םילענה
...שפנו בלב םיבהואו שפנ ינידע םבור
...םלש הנחמ םתכומ םילשוכ םיחחרפו םיאמוסרפ לשבש לבח
האנש וז דדומתהל השק ויערמו חחרפה לש שפנ לעוגה םע ןכא
...םילפא תוזוחממ תעבונה
םילכסותמ םישנא ללגב םולש תושעל םינכומ אל םיברעה יתעדל
והומכ םיאנושו
ער םדא םע םולשב יח יתייה אל ינא םג
ער ןכשמ יקחר תאו


חנלו
ףוספסאה לש עטקב תלשיפ
זאו ער ןכשל תרבחו ךב עגפ אוהש ילבמ סומינונא תא תפקת
םרחה ןמ ךב קבד
ונלוכל ליעוי הז רבח לצנתת
ק.ןחל וביגה
 
 
25/1/01 1:18
הכלהש איהה :תאמ
לשוכ יאמוסרפ חחרפל הבוגתב


.ךתבוגתב תרמא המ ןחבנ יאוב


- חחרפל
תיאנומזפה הנכסמ .לשוכ יאנותיע .לשוכ יאמוסרפ חחרפ
ימל םייתימא םייתימא םירומח .(?) ןיוואד .תלכסותמה
ןוויכ לכל טעוב התא .םירומח םע קסעתמ אוה עמש אלש
זא הדובע ןיא .הלדוהי רואמ לטבומה הלדוהי .סרוהו רבוש
חפונמ וגא .דרפ .ךלוכסת תא תולכל ךישמהל אל המל
םיטעבמ טלחהב "ידרפה" יפואהו "תירומח"ה הנובתה ףוריצב
.רטאיכיספ ךל חק .דחא ףאל תלעות תעבה אל .ל םיקיזמו
קופדל חילצי אל ךדרשמ ילוא .הארמ לומ ךיתוטיעב תא בתנ
."חילצמ" םוסרפ דרשמ לעב .רקיה ןועמש תא


- יתסאל
םיכרעב םינימאמש םיבוט תמאב םישנא לאמשב שי דחפ לא
.שפנבו בלב םיבהואו שפנ ינידע םבור .לאמשה לש םילענה
.םלש הנחמ םתכומ םילשוכ םיחחרפו םיאמוסרפ לשבש לבח
תעבונה האנש וז דדומתהל השק ויערמו חחרפה לש שפנ לעוג
ללגב םולש תושעל םינכומ אל םיברעה .םילפא תוזוחממ
םע יח יתייה אל ינא םג .והומכ םיאנושו םילכסותמ םישנא
.ער ןכשמ יקחר .ער םדא


- חנל
.לצנתת .ףוספסאה לש עטקב תלשפ


ןעוטש רגוב םדאכ יל ריבסתו ךיטפשמב טבה ,ןח ,וישכע
,ןאכ רייטצמ התא דציכ ,הנושה תלבקו תונלבוסל
ותויה לע חחרפ תא חיכוהל היססבואב ,ךתאנשב ,ךיתולימב
,יל ריבסת לא ,המ עדוי התא ."דרפ"ו "ער"ו "ןולשכ"
יפלכ האנש הברה ךכ לכ איצוהל תחלצה ךיא ,ךמצעל ריבסת
ךבלב ןיא ירה התאו ,ךדיאמ בידא תייה יתסאלשכ ,דחא םדא
.האנש


.בשחיי םכחל שירחמ ליווא םג ,ןח ,יוא .םישרח חיש .יוא
,יתרתח ןאל תנבהש הווקמ .הז הלילל יירודיש ומת ןאכ
ןמא .ןוחרקה הצקב רואה תא הארתו ןתיי ימ ,ואל םאו
.ןמאו
הכלהש איההל וביגה
 
26/1/01 0:24
הרקמב הרבעש תחא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
יקיספת תמאב ,ךלש תופייפיתהה םע המיזגמ תצק תא ,תרחאה תחאל
שפנה תיפיו "בוטה רטוש"ה תאש המכ תוארהל ידכ תויוטש חתנל
.תיביטמיטלואה
.חחרפ לש וירבדב תמאב ידקמתתש יאדכ


...וישכעו
:האבה ךתעדוה היהת המ םיעדוי ונלוכ


.......ש בל ומיש ....הרקמב הרבעש תחא לש הירבד תא חתננ ואוב"
".....רמוא ינא ךכ לעו


םיוולנ םישוריפב ךרוצ ןיא - םיעדוי ונלוכ אורקל .יפוי
.לפטל אלו -רקיעל לפטיהל ילדתשת -ביגהל םאו
הז ךכ תוחפל וא .....האנש תנופיט תפטונ יתריקי ךממ םג
......ארקנ
הרקמב הרבעש תחאל וביגה
 
26/1/01 1:59
חרוא רבוע :תאמ
ולש חנל הבוגתב
,הרבח !?המ לעו המחלמ הזיא .ןאכ יתייה אלשכ יתדספהש המ ,וי
.ער והשמ דיגהל ידכ תוער םילמ בותכל ךירצ אל .םייניצר ויהת
ןאכ הנוכמה לש וכרד ואר .רוציל תולוכי םילמש הריוואה קיפסמ
אוה םא דבוע אוה יתמ ןיינעמ) .רפס תיב תומילאל השוע ."חחרפ"
(.הברה ךכ לכ הזה רתאב הלבמ
ןורש קיראו תובורקה תוריחבב דיספי קרב דוהא :תוריחבה ןיינעבו
השע) .וירחובב דגב קרב דוהא .1 ?המל .אבה הלשממה שאר היהי
םישנא םירש ידיקפתל הנימ .2 (םידרחה םעו ןימיה םע היצילאוק
שיאה תא חסיכ .3 .םירשכומ םה םהבש םידיקפתל אל ךא םירשכומ
,ס"ש תא בריק/החד .4 .סרפ ןועמש תא ,ולדגל היה לוכיש דיחיה
,יקסנרש ,ל"דפמ ,ןורש ,ס"ש ,דיפל ,דירש ,יקסנרש ,ל"דפמ ,ןורש
תא איצוה/איבה .5 ...ףרה ילב ךכו הלילח רזוחו דיפל ,דירש
יתד תויהלש וליאכ ,םטמוטמ חונימ הזיא .ונילע תיחרזאה הכפהמה
דיחיה םוקמהש ןיינעמ (,תינוליח ןווכתמ) .חרזא תויהל אל הז
היה הז לבא ,היקרוט איה תינוליח הכפהמ התשענ וב םגש םלועב
.לארשי ייברע ןיבל וניניב ערקל םרג .6 .רוטטקיד י"עו ןמזמ
/ונתחמש שאר לע םילשורי תא הלעה .7 .םיניטסלפה ןיבל וניניבו
הכ דע וגרהנ הבש וזה המחלמה תא ונילע איבה .8 .וננוסא /ונרעצ
,תונולשכה תמישרב ךישמהל חכ יל ןיא) .םדא ינב תואמ שולשל בורק
םלשמ היה אוה תנקותמ הנידמ לכב (האמ דע תוחפל עיגהל לוכי ינא
.תורחביה יא לע רבדל אלש ,ללכ ותודמעומ תגצה יאב ויתונולשכ לע
.בוש דדומתהלו םינפ זיעהל לוכי אוה ונלש תינחלסה הנידמב קר
תונומת ףסואש בושחל ידכ תואשנתהו תומיטא לש הבר הדימ ךירצ
ונניא םעה .רוביצה לש ותעד תא ונשי תושדח תואמסיס המכו ,תונשי
יניעב םימכח לש תגליע הרובח התואמ ןובנ אוה ללכ ךרדב .םטמוטמ
.ותריחב תא עבוק והשימ ןתוכזבש םיבשוחו תואמסיס םיאיצומה םמצע
אוה הילאש ןונבל תמחלמב ,ןכ .82 ב רבכ לשכנ קרב דוהא ירובע
תיחרזמה תיזחה דקפמשכ .ותוא יתעמש ינא ,הלודג תובהלתהב אצי
ירכוע" לש הרובח דוע לאו ילא אב (ונגס היה דוהא) המחלמ התואב
.תרחא רמוא קרב תא יתעמש אל תקדוצ המחלמהש ונענכשל ידכ "לארשי
ןמ ץלחיהל וניתוחוכל רשפאל ידכ שאה ןורדסמ תא ונרצישכו
.ונולשכב קרב תא יתיאר ,(קרב היה דקפמה) וסנכנ הילאש תדוכלמה
ינאש ,והז זא .תאז ול ריכזי אל דחא ףא ,וירוענמ ןמוסש ימכ לבא
אוה קרבש ורמואב קדוצ ןורשש הארנכ .קרב לש ונולשכמ עתפומ אל
ןורששכ התעו .ול ןתי אוהש תוארוהה תא אלמל עדויש עוציב ןלבק
הגלפמ התוא .ותגלפמב םשאה תא הלות ינא ,הלשממה שאר תויהל דמוע
םישנא םהל רסח .ונל חנה :קרבל רמולו םוקל זעה אל שיאש
וז תמליא הגלפמב ךא (םירחאו גרוב ,ןומר ,סרפ) !אל ?םירשכומ
לא החטבב םתוא ליבוי הזה ל/רשכומה ןכלו ."ןקז"ל ןכ ורמא דימת
דמעומה תא ופילחי םא םג ,וישכעש איה הרצה ...ילאסולוקה ןולשכה
םרט םתוא וצחש הלא הרזחב חולצל ולכוי םהילעש םירשג ןיא רבכ
ימ" :ןורש לש בלבתכ הטוש י"ע האובנ הנתינ םינש ינפל .ופרשנ
ותוא הצר אלש ימו ,ןוחטיב רשכ ותוא לבקי ל"כטמרכ ותוא הצר אלש
.המשגתה רבכ האובנה תיצחמ ."הלשממ שארכ ונלבקי ןוחטיב רשכ
ינא .הלוכ האובנה םשגות ךכו ,ינשה הייצח םשגתי ראורבפב הששב
קירא תאז לכב יכו ,ידמ בר חוכב ונישאר לע לופת אלש הווקמ קר
.אבס תצק םג תויהל ךופהי
חרוא רבועל וביגה
 
 
26/1/01 12:22
תנע :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
.קרב לש ןייפמקה אוה לודג רתוי דוע וליפא דרוסבאו
השע המכו ,העט אוה המכ יל רפסמו רזוחש ימב רחבא ינאש המל
???דעמ המכו הגש המכו ,תויוטש
!!!תכלל ?םיחקל קיפהל אל המל זא ,תויועטב הדומש אוה הז


יתלבו יעמשמ דח ןפואב ןיבהל ידכ הלאה תוריחבל קוקז קרב
.וילע בשוח םעה המ םינפ יתשל עמתשמ
ומצע תא ףוסאל לכוי אוה ןוניצ תפוקת ירחא ,ילוא קרו ,ילוא
םעט רסח היהי הז םגש תורמל ..בוש דדומתהל תוסנלו וירבש תאו
.יתעדל
תנעל וביגה
 
 
27/1/01 0:03
םות :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
תא םיניידמ םתא המכ לבא דיגהל םיענ אל ילש םיחא הלאוו
אל יכ ביגהלו המישרה ףוסל רהמ רהמ תדרל תבייח יתייה .לכשה
אל םכליגל עיגא ינאשכש הווקמ.תויוטשה לכל חוכ רתוי יל היה
אלש םינלאמש .םייטתפ םיעמשנ םתא .רתוי הלאכ תויגוס ויהי
.םהילע רמוא הז המו םינלאמש םה המל םיעדוי
הרסח הנש יצח קר ,קרב העיבצמ יתייה הלוכי יתייה םא
הנש-הנשב עיבצהל קיפסא דוע ינא חטב תאזה הנידמה םע.....יל
.תובורקה יצחו
ונ .החוטב אל ינא ןוכנ םשהש הווקמ ?םתעמש יערד ןושמש לע
יתוא עיתפה .רבעש ש"פוס תועידיב הבתכ וילע התייהש הז
!?םינימאמ םתייהה !חומ ול שי לבא יביב תא בהוא - ירמגל
....תויניצב אלו
תצק םינפ תוינידמב זכרתהל - הככ הז רמוא םדאנבהש המ זא
ס"של תתל םוקמב ול ןיאש ימ לכל גואדל .תובורקה םינש רשעל
לכונ הככ קר יכ םיאניטסלפל דובכב סחייתהל .הז תא תושעל
.רחא םעב טולשל הסנמש םע לש אלו םיווש לש םולש םתיא תושעל
לש עטקבו הא ....דוכילב אוה תועטב קר, הז ינלאמש הרכשא
ונחנאש ןמזב !רוזעי אל הז תוכבל !םישנא וררועתת - ס"ש
תא םימש ,םולכ םהל ןיאש םישנאל לכוא םינתונ םה םיכוב
םא !םשה םשב לכהו םהל םיגאוד ,ברעה דע ס"יבב םהלש םידליה
!תידרח הנידמ םע םינש רשע דועב היהי הז ,וישכע ררועתנ אל
.ולש הליעגמה תועיבצה תא האורו ןורש תא אנוש אוה הזמ ץוחו
- ויקייא 70 םהל ןיאש %20...תמטמוטמ הנידמ ...שפנ לעוג
שגרה יפל םיעיבצמו הקיטילופב םולכ םיניבמ אלש םישנא םתוא
הנידמה לש דיתעה תא םיעבוק - הלאכ ידמ רתוי שיו ,םירקסהו
....םיארנ ונחנא הככש אלפ...תוריחב לכ םתעד תא םינשמו
5 ינפל הז תא םירמוא םתייה ?הההההההההמ !?םולש !?ןורש
...םינפב םכמצעל םיקחוצ םתייה םינש
הניבמ אל תונכה לכב - ונסנכתה ךכ םשל ירהש ,סרפ תייגוסבו
,חור שיא הלחא .יטילופ גיהנמ רותב הזה שיאב םיאצומ המ
חצנל לוכי אוהש ןימאמ תמאב והשימ - קליחד לבא ,אלפנ ןוזח
יל םישוע !?ןיבהל הצור ינא םייח םתא הפיא ?תוריחב הזיא הפ
אל.....עוצעצ םולש ישנא ,םינלאמש קלע לש תואשנתמ תוחיש הפ
.םינאלמשמ דלוסש השק ןיערג שיש תאלפתמ
םלוכ המ ,תונכה לכב ,הניבמ אל .קרב העיבצמ יתייה ינאו
ויהש םירחא םישנאמ עורג רתוי היה אוה ,המל .ונממ םירענתמ
המ בוט בוט ובשחת ,םולש םכל היהיש זא .אל שממ .אל ?הפ ונל
תוריחב.....ילשו םכלש דיתעה ןעמל יפלקב םישל םיכלוה םתא
.....הלא תומטמוטמ
םותל וביגה
 
 
29/1/01 23:57
תחרפת :תאמ
!ךירוחאמ ,דוהאל הבוגתב
רוזחאו ,ודעב יתעבצהש הביסה תאזו ,קרבב תבהוא ינאש המ
.ישונא הארנ אוהש איה עיבצאו
לבא .ותוא לקלקל קיפסה אל יטילופה םלועה ילוא .יתימא שיא
.םדאנב אוה
.החילס שקבמ אוה .העוט אוה
.םיעוט םלוכש ומכ
םהל רוסא וא ?תועטל רוסא םיאקיטילופל יל ודיגת ילוא זא
?םהלש תויועטב תודוהל
טישלוב דיגא ינאו
רתוי דוע תאצלו םתוא שיחכהל רשאמ תויועטב תודוהל ףידע
םינטק


תעדל רשפא יא רבכש ,םיפייוזמ ךכ לכ םירחא םיאקיטילופ
לש שדחה ךויחה דחוימב) ףויזה רמגנ הפיאו םדאה ליחתמ הפיא
(ינטש ךכ לכ הארמ ול הוושמש ןורש
המ לכ השוע םדאו ,םדאל םיעיבצמ םתא .ודיגתש המ ודיגת
םישוע ויה םירחא םיאקיטילופ הברהש החוטב ינא .ותלוכיבש
הז ןכ םא אלא) קרב תפוקתב ויה םה םא קזנ רתוי הברה הנידמל
עסמה תא השוע היה אל חטב ןורש זא ,דוכילהמ והשימ היה
םתס - תענמנ התייה וזה המחלמה לכו - ףסוי רבקל ולש קיחצמה
.(קוחצב םתס


.הלשאפ הזיא .תיטילופ יתייהנ .ספוא
לדחמה לע יל וחלס .םישנאו םיסחי לע רבדל רוזחא .ימעפ דח
תחרפתל וביגה
 
27/1/01 1:46
יליל :תאמ
ולש חנל הבוגתב
.ךירצ הככ .בוט הזו .םימימת ןוכיתה ידלי
אבצל יכלת
....ךלש םירנטרפ לע םייתש וא רבד ידמלת
ילילל וביגה
 
31/1/01 20:05
םח דש :תאמ
ולש חנל הבוגתב
רכיכב יביט דמחא תיילתש ןעטש ימ
עדוי וניא וניתורצ תא רותפת לארשי יכלמ
תא םיאנושש םידוהיב היעבה םיאניתשלפב הניא היעבה .חש אוה המ
םהו תעדה תא םהל ףירטמ הזש ךכ לכ םמצע
.םתנידמ תא בירחהל םיצר םיצא
םח דשל וביגה
 
 
31/1/01 20:22
ינועדגה :תאמ
רבח ,תועטל הבוגתב
יתרמאש םירבדהש יתעד לע דמוע ינא
רימע לאגי תאוושהמ תוחפ אל יניעב םיבעותמ םה
התסהל התסה ןיב ןידעה וקה תא ורבע הפ םישנא .ידמע רנבאל
הבר הדימב םיגרוח הלאכ םירבד יתעדלו חצרל
ינאש יפלכ ןעטת וישכע .בוטה םעטה תולובגמ
יל שי דחא רבד קר .תבברועמ הרוצב תוינלאמש תואשילק בבגמ
ןיידע לבא ינלאמש ינא -א :הז לע דיגהל
-ב .םיאניתשלפה םע ינאמוה םויק ודב ןימאמ
הזיא וא דירש וא יביט םע םע רשק םלועמ יל היה אלו יל ןיא
םלועמ -ג .ינרתח וא ינויצ יטנא םרוג אוהש
ןוכנה אוה ךפהה רימע לאגי לש והשעמב יתכמת אל
אוה רשאכ םג יאקיטילופ לש בגב היריל דגנתמ ינאש יתנייצ
הריתס האור יניא תאז דבלמ .ומע תא רכומ
םיבשויש םיצוביקו הרע ידאו יוניפ ןיבו ופיל הבישה תוכז ןיב
תא בעתל יתוכז .תושובכ תויניטסליפ תומדא לע
םדא לכ לש ותוכזמ תלפונ הניא ךיתועד
ןיינעב יתעבהש הדמעה -ז .ינחצר םזישאפ דגנכ תוחמל ינופצמ
ךתופתתשהל הרושק הניא המחלמ עשופ ךתויה
תאוושה -ח .םימיה תששל קר אלא ח"שת תמחלמב
.םלועל החמת אלש תירסומ הפרח יתעדל איה תונעזגל תונויצה
ינועדגהל וביגה
 
 
1/2/01 1:44
קתבמה ו'ג :תאמ
תבותכב תועטל הבוגתב
עלסב הלימ לכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/2/01 2:28
ינועדגה :תאמ
קדוצ התאל הבוגתב
טסיאוגא תכיתח ,קלע קתבמ
שמתשהל יל רצ .טנטופמיאו ןוונמ ןתנהנ טסיסיקרנ
יפ לע ךתומד תרייטצמ קוידב ךכ ךא תושק םילימב
?ו'גב םירבד שי.תוינצחשה ךיתובוגת
ינועדגהל וביגה
 
6/2/01 2:36
ריפסקיש :תאמ
ולש חנל הבוגתב
הנושאר הכרעמ ןאכ דע
ךסמה תא םירגוס ונא
הינש הכרעמ ליחתת רחמו
תיטמרד רתוי


תועמדו םד הברה
.....תא וניכה
תודווזמה
ריפסקישל וביגה
 
 
7/2/01 19:01
ןיווט קרמ :תאמ
דנא-זל הבוגתב
ךתשא אל ללכב ןלרמ םירבח יל ורמא
ךתיא דעצת דימת איה ךלתש המכו
ןיווט קרמל וביגה
 
 
7/2/01 21:19
ריפסקיש :תאמ
םיברקע הלעמל הבוגתב
ןיטסלפו לקת הנמ הנמ
ריפסקישל וביגה
 
 
8/2/01 22:39
ינועדגה :תאמ
רקוב יהיו ברע יהיול הבוגתב
תוינווינהמ סאמנ ריפסקש עמשת
ןמ לפתה תרירב לש הווסמב תמהלתמה
םיראשנ ונחנאו הפמב ונחנא .רקעה
.הפמב
ינועדגהל וביגה
 
 
9/2/01 0:19
ריפסקיש :תאמ
ריפסקש עמ'צל הבוגתב
!עלסב הלימ לכ
םאה ךא
?הפמב קר םיראשנ ונחנא


ריפסקיש באז ןימינב
ריפסקישל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא