םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

רפכב םילק אל םייחה
ןגד הלא


.ונירפס תיבב אל ?תיטסינימפ הכיפהמ
ןובשח לע ?ילטרדנאינו גליע םזיניבוש
ךלמה דיכ ,תיבה


סונייקואה ילג ךות לא רשיה ונתוא ךילשמ ,ול רבעו ףלח ףסונ עובש
?םילבמ ךיא ?םישוע המ זא .ישיש ליל עיגה בוש הנהו ונייח תיראש לש
איה ירובע-ש קר ,וניבורל תרכומש תילאנב הייהת הרואכל ?םיאצוי ןאל
יל היח ינא תונורחאה םינשה עברא ךשמב .המכ יפ דבכ ילוגס לקשמ תלעב
תביתכל דעו ,ןודנולב zone 1 -ב םירוגממ רשייה ןאכל יתעגה .לילגב
תפטועש תירפכה תואיצמה םע תיפוס םילשהל יתחלצה אל ןיידע ולא תורוש
,תעדוי ינא ,ןכ .הבוחב תרצוא איהש םייוליבל תויצפואה רסוח לע יתוא
,ישיש ימיב םלואו .המישנל חצ הכ ריוואהו הכרב אוה טקשה ,אלפנ ףונה
לש ןנערמ חור בשמל ההימכ תחתפמ ינא ,עובשב רחא םוי לכב רשאמ רתוי
.תוינוכמ ייזוזגא


הנושאר הנחת


ןוצרה חוכ ירירש לש ץוויכב דימת ומכ םיליחתמ ילש תבשה גנוע ירוסיי
הלועפ ,ינורג קמועל תועבצא בחתא אלש תנמ לע תשרדנה המצועה לכב ילש
ךות לא רשייה תיתחפשמה ברעה תחורא יביכרמ תא טולפל יל םורגת רשא
תועש ינפל קר ימצע תא יתסבאה הבש הביק תקיעמ הדועס התוא .הלסאה
'שיטפ'ה םהש ,הלש םינגוטמה המדאה יחופתו היילצינש לכ לע תורופס
קבאמ רחאל ,ימא תיבב תבש ברע תוחורא טירפתב בככמה עובקה יראנילוקה
ינא ןכמ רחאל דימ .תויפשה תבוטל 1:0 ןוחצינ םשרנ דומצ םינתיא
הפסה לע תבשוי ינא .יתושרל תודמועש תויורשפאה ללש תא ןוחבל הליחתמ
לותחה ,סוילוי תא ילש תיטרפה המלידב תפתשמ ינאשכ םר לוקב תטבלתמו
ינב ילש םירבחה בור ,ןכבו .ירוביצ ןיינע רסוחמ חנאנש ונלש רוחשה
םיחרוט ףא םהו ,עקרמה לומ הוולשב ןקדזהל םיפידעמ סולפ םישולשה
רובעלו םישדח םישנאב שוגפל ילש ךרוצהש הדבועה םע ייניע תא ריעהל
.םמיע קדצהש ןכתיי .םתעדל תיטתאפ יתוא השוע גלפומה יליגב תואקתפרה
םיינחור םיגולמת רובע הרוסמ הדובעב םיקוסע ילש םיריעצ רתויה םירבחה
.תינרותה ותנשמ יכבנ תא תויורכה םהינזואל ףטפטמש ימוקמה ורוגה לצא
ץלאמש המ ,סובולגה ינפ לע הווש ןפואב םירזופמ םינמאנה יירבח ראש
אל ינאו ,הכרעמב דבל ינא :המוגעה תמאה םע םילשהלו םינפהל יתוא
יתלבהו ףסכנה יצפח זוחמ רבעל יתוא ועיסי רשא ילשמ םילגלגב השומח
.עודי


?שקבל רשפא דוע המ .יניס קיראו תואבסמ ,םיקטוקסיד


,העונת אלל יקיחב חנומש ירירמצה שוגל הנופ ינא ,רקיה ילותח .O.K
םיכרה ייריקומו יירכממ המכ םע ררגיהל תקולחמב היונשה תורשפאה תמייק
תינוכמה תא הז םויב לואשל תימיטיגלה םתוכז תא םילצנמש םינשב
.הביבסה יצוביק לש םיקטוקסידה רבעל תינומה הריהנ ךרוצל תיתחפשמה
גשומה תא תועמושש תוילסרבינואה םיינזואל יוא !?םיקטוקסיד
ךותמ אלא ,ןשייקיטסיפוס תמחמ וניתוזוחמב הגהנ אלש יביטקאורטרה
.תימוקמה יאנפהו יוליבה תוברתב גיאדמ יתוחתפתה לשכ לש םימוטפמיס
הלוכי תא :תחא קר תויהל הלוכי ותועמשמש לצע ואימב יל בישמ לותחה
,ימוקמה באפה םג ןבומכ ונשיו .םש קוידב ,ןכ ?הטמל רתוי תצק יל דרגל
יטסינורכאנא טויס ןמ אוהש באפ .בושקה ילותח לש ונזואב החס ינא
אוה קשחנ אלה םוקמה לש ומש .תורחא תורירב רסוחמ םעפ ידמ יילע הפכנש
תיב לש ומכ אוה "הליו"ה לש יללכה ימינפה בוציעה ."הזור הליוה"
קירא םיבככמ הב תילארשיצרא האבסמל גרדושש עורפה ברעמה תפוקתמ תונוז
םיפסאתמ הזה באפב .םיעובקה תיבה ינוקייאכ ןח הלושו איבל קירא ,יניס
תיב לש ןוימד רסח רוצי ספ ךותמ םלועל וקפנוה רשא םירוצי תועיבקב
.דירחהל ןשוימ תשורח
ןכמ תשקבמ ינא ,ילש "ססקרבא" תודקופו תורקי תויביבא-לת תונב וישכעו
תועפות .ירעצב תופתתשה תואל היימוד לש הנטק תחא הקד יל שידקהל
רדגב םנה ,רתאה יפד לעמ ןהילע תוננולתמ ןתאש תוירבגה יאוולה
תירבגה הביבסה תא ןכמצעל וניימד .ןהילע םולחל הזעמ קר ינאש תויזטנפ
ןכילע הבוטה ןוימדה דיכ ןכשפנב ורעשו ,תצרוש ינא הבש תיגולוקאה
לש יוושב תיללכה השיפתה בוקיעב ותוהמש ירטסיה ורטרב תפקומ ינאש
םזיניבוש .ונירפס תיבב אל ?תיטסינימפ הכיפהמ .הרוחא םינש םירשעכ
ירוחאמ יתרתכוה לשמל ךכ .ךלמה דיכ ,תיבה ןובשח לע ?ילטרדנאינו גליע
.ןועמש ידי לע דובכ רחאל יתומדל קבדוהש ,"הבערה" :בבלנה םשב יבג
םשל עיגהל הזיעמ ינאש ךכמ ותולעפתהל הווחמכ יתיכז "הבערה" יוניכל
יירויצ תא תטברשמ ינא דועב הריב תותשל ראבה לע תבשלו יפגב םיתיעל
.הריב לש תויתחתו תויפמ יבג לע םיאלפומה
וליפאו ותומדב םיטבושמה וירבח םגו אוה םג ,המישאמ אל ינא ןועמש תא
דוקפל הזעה רשא תרחא השא ףאב וניניע תא ףוזשל םלועמ וניכז אל ינא
העורז לע יולתש ןרות ןועמש הזיא אלל רבודמ באפ ותוא תא הדבל
יעדוימ הנובתב קיסהש תשקבתמה הנקסמה ןבומכ תעבונ ןאכמו ,היופרה
םינועמשה בוגל הדבל תסנכנ רשא השיא ,ומעט תונינאל .םיקפואה רגתואמ
ידומילב רטסמס תדובע תשגה ךרוצל םינותנ תפיסא התרטמ ןיאש יאדווב
סקסל תשאונו הבער איהש ריבס רתוי ,היגולוסרעב הלש ןושארה ראותה
יותיפה יטפשמ תאו וימסק תא הילע ףיערי רשא ןועמש לכ םע ןמדזמ
.ולש םירדהנה
ינאו יל יצצמת" :העצההמ תושק ןתזעדזה ,ףוחה רושימ תובשות ,ןתא םאו
קוחרהו רקה ןופצב ונלצא הפש ןכל ועדתש זא ,"רהמ רומגל חיטבמ
,יילא יאוב ?ךל תפכיא המ" :יל ורמא רבכ תירפכה הילרוטספה תריוואב
רמאיי םתוכזל ."םולכ ישיגרת אל תאש ךל חיטבמ ינאו רהמ רומגא ינא
יתוכזל .םולכ יתשגרה אלש תמאב - םימייקמ ףא האנו םישרוד םה האנש
יובא ,הליחתמ היירפכ לש תועט) השיבמ תונעיהב תחא םעפ יתאטחש רמאיי
םיתיעל םהל שי הרירב רסוחו תודידב ,לוהוכלא לש לייטקוק ןכש (הפרחל
.הריחבה רשוכ תא קפודש ינמז תויפש דוביא לש דירטמ טקפא


ילייוו חונ ,סור ר''ד :ןורתפה


הלוע ישיש םויב קר ,הרושכ ילצא להנתמ לכה עובשה ימי בור ךשמב
איהשכו ,הצמחהה תשוחת לש הלפאה תצלפמה יפוג ךות לא טאל תלחדזמו
תוהבל יל םרוגש ימומגע קוד ןיעמב יטבמ ול ףעטצמ ,םינפב תלחנתמ
תא .םייפוי לעו םמויק לע גנעתהל תלוכי לכ תרסוחמ ,םישורבבו םיעלסב
תונומת יפלא ידי לע תוילאטורבב תקחוד ינא הוולשה תררועמ תואיצמה
קנאפ תוקהל םהבש "ןואט ןדמק"ב םיכושח םיבאפ תוליכמו ינורכיזב תוצצש
ינתמיא ןשרוטסידב ןהלש תורטיגה תא תוערוק תוינוגססו תוימינונא
גלשומה ןומרחה רה לש ורדה דוה וליפא .בהלנה להקה לש הברה ותוודחל
ראותה יפי םתוא לכל ייפוסיכב ינא הקוסע ןכש ,רומגה ינורוויעב לקתנ
תואטמסל טייג ליה גניטונ תוכרדמ ןיב ייניעל ופשחנ רשא תירולבה יאנו
.'גרו'ג גניקו ןיקנש
קור תורענ ולפנ ךיא ,באכב תחנאנ ינא ,יל ריבסת ,ילש לותח ...חחא
?ילילג םיחמצ התו לובית יבשע לש ןפוח רובעב ןהיתורוברבח וכפהו
לש ריממה לע תבשל ךלוהו תויטיאב חתמתמ ,םק בוהאה ילותח סוילוי
ול השועש םיימרת םילג לש הנירק יהשוזיא םשמ תטלפנש הארנכ .םילבכה
ייתולאשל הבוגתב יל תונעל הסנמ אוה ילואש וא ,ףוגב םיענו םח
ףצרב ןרקומש ER ןותרמב תופצלו תיבב ברעה ראשיהל יילעש תוקיצמה
.שולש ץורעב
סור ר"דל לילכ רסמתא ינא הלילה .ךתומכש קדוצ לותח ,ךמצעב ךל ואימ
ךומסל רשפאש חוטב דחא והשמ שי םא ןכש ינאש לככ הבער ,ילייוו חונלו
עובש ףוסב םג םש ויהי םינועמשהש הדבועה וז ירה ,הזה םלועב וילע
.השיגה התוא םעו םוקמה ותואב ,אבה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
9/2/01 6:57
ימענ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
? הניפ שארב הרג תא ידיגת
תרמוא אל תא המל זא
םעפ םש יתייהש םהל יתישע המ ילאשת לא הזופ הליול דחי אצנ
הנושאר
...רבה לכ תא םהל יתקדב
םש יתייה אל זאמ
ןכ
וב הרג ינאש םוקמה תא תבהוא ךכ לכ ינא
ביבא לתל סובוטואב תעסונ ללכ ךרדב ינא תאצל הצור ינאשכ לבא
תובוט תורבח ייתש יל ויה ןאכל יתעגה קרשכ
הבזע תחא
תויהל הקיספה תחא
טנרטניאב תצרוש ינאש אצוי הככו
הליל ייח יל השוע
בורק יכה הז
ךויח
ימענל וביגה
 
 
9/2/01 18:43
הלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
ימענ
לע 'הזופ הליו'ב אבה ישישב יניס קיראו םינועמשה ,ינא ,תא
((-: ?טרופמוק ןר'תואס לש קובקב
הלאל וביגה
 
 
9/2/01 22:16
ימענ :תאמ
...תלבסנ יתלבה תולקהל הבוגתב
הנומתהמ יניס קירא תא האיצומ תא םא קר
בוט
?
ךויח
ימענל וביגה
 
 
10/2/01 1:51
הלא :תאמ
...תלבסנ יתלבה תולקהל הבוגתב
(-: .ךליבשב השעא אל ינא המ .קתומ ץוחב קירא
הלאל וביגה
 
 
11/2/01 15:59
תיציפ :תאמ
...תלבסנ יתלבה תולקהל הבוגתב
םירפא םע םג םש היה אוה ,םש יתייה ינאש הנורחאה םעפב
.רימש
)-: .ארונ היה
תיציפל וביגה
 
 
14/2/01 18:46
היינמחרה תוחאה לש ףתושה :תאמ
...תלבסנ יתלבה תולקהל הבוגתב
? דבלב תוירפכל ברע הזש וא ןמזומ ינא םג
:)
היינמחרה תוחאה לש ףתושהל וביגה
 
 
14/2/01 20:40
הלא :תאמ
הזופ הליול הבוגתב
םע דדומתהל הייעב ךל ןיאש יאנתבו ןמזומ התאש חטב
היינמחרה תוחאל תוקישנ .םיבורמה וידדצ לכ לע ךרבע
e-mail ךל חולשל יל םיכסמ אל ילש בשחמה .ןלוכמ
םיקוביח ףלא .ינומכש הטוידהל תונבומ ןניאש תוביסמ
(-:
הלאל וביגה
 
 
19/2/01 19:44
תוחאה לש ףתושה :תאמ
הזופ הליול הבוגתב
ירבע םע תודדומתה לע תוניצרב בושחא ינא
ךתוא התאר רבכ חטב תוחאה
ךמצעב התוא תקשינו
תאז לכב הל רוסמא ינא לבא
םולכל קשחו חוכ יל היה אל לבא נופצב יתייה
ליימטוהל יל יחלשת
תוחאה לש ףתושהל וביגה
 
 
18/2/01 8:24
ימענ :תאמ
הזופ הליול הבוגתב
....ןמזומ דימת התא
}{
ימענל וביגה
 
 
13/12/02 8:28
yoni :תאמ
...תלבסנ יתלבה תולקהל הבוגתב
my syster whats up love you your brother yoni
yoniל וביגה
 
 
11/2/01 2:21
ימח :תאמ
...תלבסנ יתלבה תולקהל הבוגתב
יגיא יגיא יגיא ךא
ימחל וביגה
 
 
11/2/01 3:02
הלא :תאמ
קוביח לבקל ליבשב קרל הבוגתב
ימח ימח ...חחא
?הצור התא קוביח קר
יריקי ינממ לבקת הכלממה יצח תא
ןאטסי'גאר דעו ןאטסיכרותמ
ןיקנייש תעלבומ תא םג ללוכ ןבומכ הזש
(-: .הלעמו םיינתומהמ
הלאל וביגה
 
 
12/2/01 0:33
רורד :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
ימצע תא ןימזמ ינא הנוכשה תא בזוע ינאש ינפל עגר ,ימענ ,עגר
.באפל ףרטצהל


קוביח
רורדל וביגה
 
 
17/2/01 23:10
ימענ :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
?יידימ לודג רוחיאב הז תא יתארקש וא...אוב הללאי
}{
ימענל וביגה
 
 
8/3/02 9:27
ןרוא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
.יתוא םג יריעתו הפיחל יאובת אלש המל


.תנמזומ טלחהב תא


.055750880 וא 8344896 -שש קר שחנל ךירצ
.תוארתהל
ןרואל וביגה
 
 
3/9/03 18:37
תילג :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
הניפ שארמ הפ ימו?ןצינ לש תוחא תא הלא
תילגל וביגה
 
9/2/01 8:21
ןומניק :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
???םש תא המל-ךל ער ךכ לכ םא
ןומניקל וביגה
 
9/2/01 11:22
a2d2 :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הרקי הלא
?תיטוסבמ ייהת יתמ
קראפ ןדפמקב - ךילע לילכמ ינא ןאכמ - ךתומכשב יתשגפשכ
ןתא/םתא/תא ןאכמ .ץראל ןתגעגתה ,םיישדוחכ ינפל 'וכו ץינירגבו
.ל"וחל םיעגעגתמ
האלה יזוזתו וילא תעגעגתהש הממ תצק ימעטת
רקבל יאובתש םעפ לכב יחמשת ,החפשמ ימיקת רשאכ :חוטב דחא רבד
םיעלסהמו םישורבהמ ,טקשהמ ינהתו םירוהה לצא
וקלחב חמשה - רשואמ והזיא: ימייקתו הווההמ תונהיל יסנת
הזה טקשל יעגעגתת דוע תא
a2d2ל וביגה
 
 
10/2/01 5:20
הלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
.תלאשש הדות ,ןייוצמ ימולשו תיטוסבמ דואמ ינא לכ םדוק
לוגלגב אלו שדוח ינפל אל ,ןודנולב יתוא תשגפש ןכתיי אל תינש
ךכחתהל גנועה יל אצי אל םש יתוהש תפוקת לכ ךשמבש רחאמ ,רבעש
.ללכו ללכ םילארשיב
יתלכי ,ונלש שדוקה ץראל עוגעג םושמ יתלבס אלש ללגב ,ןכ ומכ
תודוסי לש םתריקחו םתנבה םשל יצרמו ינוא לכ תא תולקב לעתל
.יתעלקנ הילא רשא (ירובע השדח) השדחה תוברתה
ואלו םהייח תוחרואלו םיימוקמל תרבחתמ ימצע תא יתאצמ ךכ
.םירחא םירייתל אקווד
תיתרתחמ ייוליבו יאנפ תניצסל ףשחהל יתפדעה תוביסה ןתואמ
םייביטקרטא םירתא ינפ לע יכרד תא ךרשל םוקמב תיטנתואו
.לייטמל םיכירדמב םיעיפומש הרואכל
(?הכלמ תאז ימ -הכלמה ןומרא ?הז המ -ןב גיבה)
ןייצא ינא ,רמאמה ךותמ הכלהכ ונבוה אל יירבדש הרקמב הזמ ץוח
הריחב ךותמ ןאכ הרג ינאשו תאצמנ ינאש הפיא יל בוטש בוש
םיתיעלש קר (המיהדמ הדלי יל שי) החפשמ ימצעל יתמקה רבכשו
תעוושמ ינא זאו ידומלגה דומה יתמשנ לע ץפוק ישיש תולילב
יתוא ףטועש טקשב חורו םייח טעמ חיפיש יביטנרטלא ןשקא טעמל
ומות דע ותוא הצמאש רחאל דימ ,אבש תמועלכ ול חרפייש ידיצמו
.ישיאה יגונעתל
?הככ אל .םיעלותהמ ונתוא הלידבמש איה זטנפל תלוכיה
(-: .הדבוע תאזו ןודנולב ומכ שממ קורי אוה אשדה הניפ שארבו
הלאל וביגה
 
 
10/2/01 12:20
a2d2 :תאמ
םוקמ םושב םילק אל םייחהל הבוגתב
הלא םולש
.עובשה ףוס ךל רבוע ךיאו ךמולשל לאוש ינא הנה זא
ינא .הדדוב אל תאש חיטבמש המ ,הדומח הדלי ךל שיש תעדל בוט
תגצהש היארה תיוז תא טעמ ביחרהל יתיצר קר .ךל ןגרפמ
.רמאמב
.ךתבו תא ,ןכל בוט לכ
a2d2ל וביגה
 
9/2/01 11:55
וג_ידניא :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
םייחה תוכיאל בושח הז המכ דע הניבמ אל תא ,הז תא ךל ןיאש דע
םא ,הילגנאב םגו) .היהי אלש הפיא ,ריעב ,רפכב .ךלש (תואמצעלו)
ותואב תלקתנ תייה ,ריישקרויב ירויצ רפכ הזיאב רוגל תרבוע תייה
םליבשב "םייח תוכיא"ש םישנא שי .(ןודנולמ ייוליבו ילטנמ קחרמ
הפק יתב ןווגממ דחאב תבשלו איהש העש לכב הצוחה תאצל תלוכיה וז
היצוציפל תדרל םתס וא הלילה םילבמ ןודעומ הזיאב רוחבל וא
םישנא שיו ,תונטנטקה הלילה תועשב זי'צנאמ תונקל ידכ הבורקה
יל) ,םיביהרמ םיפונ ,םייניעב קורי הז "םייח תוכיא" םליבשבש
ריוא ,םירופיצ ץויצ ,(הנשה החירפ ידברמ תוארל אצי אל דוע לשמל
תאצמנ תא הב םייחה תפוקת לש ,הריחב לש ןיינע ירה הז .'וכו חצ
.ךלש תויופידעה רדס לשו
וג_ידניאל וביגה
 
9/2/01 12:22
ידע :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
לכ,הפיחב "קר" הרג ינאש תורמל, ושכעו לאימרכב הנש 24 יתרג ינא
הדש תרייעל העיסנ וזיא יל הריכזמ לאימרכל הרזחב העיסנ
ררועמ ןיידע לילגה לש קוריהו תצק יתמזגה ילוא זא,בוט.הנטנומב
ךומנ ןונימב אב הזשכ קר לבא תבשב םילויט לש םיבוט תונורכיז יב
.(םיישדוחב םעפ)
ידעל וביגה
 
 
11/2/01 17:52
ףלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
יסחי לכהש יתיליגו הרדחב הנש 26 ירחא הפיחל יתרבע ינא םג
לע ןמזה לכ תננולתמו ביבא לתמ ןאכל הרבעש הבוט הדידי יל שי
יצחו םייתשב בוט ישוס הב לוכאל רשפא יאש תיאפיחה היצניבורפה
תא אצומ יתרמאש ומכ רוקמב יתרדח ,תאז תמועל ינא .הלילב
רשע ירחא דועו ,התיבה ידנליאת לכוא הפ ןימזהל רשפאש הדבועה
האלפנ ("ברע תונפל רשע" םירמוא ביבא לתבש ןבומכ) הלילב
.המיסקמו


ול בותכנ ,רגוחה תא איביש ?יסחי לכהש רמאש ןייטשניא הפיא זא
!רבג םיימעפ
ףלאל וביגה
 
9/2/01 12:43
טאירמ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
גניטופסניירטמ הנצסה תא םירכוז םתא .עבטב תרגפתמ העש ירחא יא
תמשונ ,ינא הז זא ?רטמ 50 ירחא םישאיתמו רהל םיכלוה םה וב
.ברע תחוראל תירלולס הנירקב תחנקמו רקוב תחוראל םהוזמ ריווא
בוט אל הז .רהמ םשמ ירבעתש הווקתבו ךיילא יביל יביל
!!!!!!!!תויפשל
טאירמל וביגה
 
9/2/01 13:08
סומידב תי'גני'ג :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
....היצניבורפב תיתוברת/תיפרגומדה הממשה....יתיהדזה..ךוא
ונצרא ירברבגמ המכ דוע שיש םתעדיה),םידגבב םעטה ילוטנ םירבגה
םירבגה ,(?הזמ עזעזמ שיה ?תוצבושמ לנלפ תוצלוח םע םיבבותסמה
'וכו 'וכו םישנב םעטה ילוטנ
.תא יתוחא ?רמוא המ
סומידב תי'גני'גל וביגה
 
 
9/2/01 14:46
וג_ידניא :תאמ
...ךואל הבוגתב
?שובלה תומרונב ותונכדועמ ?רבג לש "ותויאדכ"ל דדמה הז
םג שבליש ידיצמ) לנאלפ הטוע ירפכ רוחב הפידעמ יתייה ינא
,קיחצמ ,םכח אוה םא (הז תא ול השועש המ הז םא הלוגס הפיטק
יטוע-םיאניקנייש הרשע ינפ לע ,םדאנבו בל בוט
רשקל-םייונב-אל-ךא-םיבינגמ-הלוב-יפקשמו-סרקוד-יסנכמ
.עובשה ביכשהל וחילצי םה תונב המכבו םמצעב רקיעב םיניינעתמש
יתרדגהל םינוע אלש ןיקנייש םחתמ יבשות יל וחלסיו
סרקודה בבוח םג יל חלסיו .דבלב-המגדה-יכרצל-תיפיטואירטסה
.ירכמ ןיבש בלעיהל הטונה
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
10/2/01 22:19
:תאמ
?ימ זיווקסקאל הבוגתב
!!!
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/2/01 18:01
ףלא :תאמ
?ימ זיווקסקאל הבוגתב
התוא תקחיש ,ידניא
םיגתומ תבשוח אלש יהשימ ףוס ףוס הנה
שארל ךל תולעל תומוסרפל ינתת לא ,הככ יכישמת


אוה זא סרקוד שי רוחבל םאש תובשוח תמאב ןתא ,תורקי תונב
?רקובב םיצהוגמ םיטסוט ןכל ןיכי
?סרקודה םירזוע המ ,רקובה דע ראשנש סופיטה אל אוה םא


הראז לש םיפדמה ןיב ביבא תמר ןוינקב ודבא אל דועש תוטעמל
ידניאמ ודמלת :רמוא ינא הלובו
ףלאל וביגה
 
 
24/3/01 7:45
תירבילוג :תאמ
?ימ זיווקסקאל הבוגתב
!?סרקוד זיא קאפ הד טאוו
תירבילוגל וביגה
 
 
14/2/01 18:54
תוחאה לש ףתושה :תאמ
?ימ זיווקסקאל הבוגתב
לש הרדגההמ קוחר הז לנאלפב שובל ירפכ רוחב
" םינועמיש"


יארתו יסנת
תוחאה לש ףתושהל וביגה
 
 
11/2/01 17:55
ףלא :תאמ
...ךואל הבוגתב
לילגב רג אל ינאש תורמל ישפוח ןתיא בבותסמ דוע ינאו ?הלאוו
?רדסב הז ,םייברגו םילדנס םע המ
ןכש ידיגת השקבב
ףלאל וביגה
 
9/2/01 13:09
סומידב תי'גני'ג :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.לילעב קפסמ יתלב ךא ,דמחנ..םיילאוטריו הליל ייח יתיסינ ,בגא
סומידב תי'גני'גל וביגה
 
9/2/01 15:17
לטיור :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב


ליבשב הלצא עקתשהל תעסונ ינאש םעפ לכבו ,תפצ דיל הרג ילש הדוד
טנרטניא ,םיבשחמ ,םינופאלפ ילב ,שארה תא ,תואירה תא תוקנל
הז תא השוע אל ינא המל"ש ,הריטס ימצעל הסינכמ ינא ,בצועמ הפקו
."ימצעב
רומשל ןיידעו ,םש רוגל רובעל חילצהל אוה ,ילש לודג יכה םולחה
.ביבא לת תוזוחמב החיוורמ ינאש הבוט ידה תרוכשמה לע


תא שי .לילגב םייביטקרטא תומוקמ הברה שיש תבשוח אקווד ינא
,םש תבשל ףיכ שממו ,עבש לש תוקילדמ תועפוה שי םשש ,םירימא
עיפוה יאנב דוהא שדוח ינפל .םינמא הלחא םש עיפוהל םיאב םימעפל
העפוההמ ואצי םישנאו ,דגאלפנא לש המיהדמו תימעפ דח העפוהב םש
.םימסקומ
תכלוה יתייהש תרכוז ינא ,רעי תבל בלב םח םוקמ תרמוש םג ינא
,(םש שיש םיהדמה ץעה יושע באפה תא הנבש אוה ילש דודה)םעפ םשל
אשונ תא תרכזה .ןיא ריעלש עיצהל המ הברה שי לילגל יתעדלו
לש םייתלצעב תולהנתהה תאו ,ףונה תא ,עגורהו טקשה ,םייחה תוכיא
.ףיכ יכה הז .םוקמ םושל רהממ אל דחא ףא .םישנאה


הכנחתה ,הלדגש ,טלחהב ינוריע סופיט איהש ,ילש הדוד ,ןכש המ
,ביבא לתל תדרוי םעפ ידימ ,ביבא לת רוזיאב םינש טעמ אל התייחו
םיטרס ןיידע גיצמ תפצב ס"נתמה)טרסל תוכלוה ,תושגפנ ונחנא
םע תשגפנ איה ,באפ הזיאב והשמ תותוש ,(...שולשו םינומשמ
לש םימי השולש ירחאו ,הלש תויביבא לתה תוקילדמה תורבחה
שיש םיהדמה תיבל הצורמו תכיוחמ תרזוח איה ,"הסוחד תוינוריע"
השולשל תחא תורוק ,תודודמ טלחהב ביבא לתל הלש תוחיגה .הל
?הככ תא םג ישעת אלש המל .קיפסמ הזו ,ךרעב םישדוח


הרובחת ,לא תחוכש הבשומב ,ביבא לתל ץוחמ היח ימצעב ינא
איה ,יוליבל הדיחיה היצפואה ,ןאכ עובשה יפוסב .םישנאו תירוביצ
וא ,טרס תוארל ,הבורקה ריעל תוקד םירשע עוסנלו וטואה תא תחקל
.שפועמ באפב תבשל
לתב ןושיל תראשנ ינא עובשב םיימעפ םעפש ,לשמל ,הביסה תאז
לומתא)עובשה עצמאב ןתיא תאצוי ,ילש תורבחה תחא לצא ,ביבא
ילש עובשה יפוס תאו ,(!ביבא לת םורדב םיהדמ םוקמב יתייה
םע יביטמיטלוא יתחפשמ יוליבו האירק ,הביתכל ,החונמל השידקמ
.םינטקה יחאו יתוחא ,יירוה


,ירמגל הנוש תועמשמ לבקל לוכי רבד לכש ,איה ילש הדוקנה ,הלא
.רשקהה תא טעמ ינשת םא
תותיבשמש תומיהדמ תויוכיא וב שי ,םלועה ףוס אל ללכב הז לילגה
רוקעאש דע קר ןמז דוע חקי אלש החינמ ינאו ,וב רוקיב לכב יתוא
.ךלש רוזיאב הפצמ הזיאל ייח תלוכת םע


לת הרבח לצא תוחנל רשפא דימת ,תוינוכמ יזוזגאל םיעוגעג שישכ
םע םינועמש ,תוילנומרוה תויוליעפ סוחד עובש ףוס הזיאל תיביבא
ובש םוקמ לכבש ,אוה רורב ילש המ .בורל לוהוכלאו קרס תוחטבה
.ונלש םינכשה לש םתיבל תופעוצמ םייניעב לכתסנ דימת ,היחנ


ךלש בלהש הפיא הז תיב .תאצמנ תאש הפיא תא בוה אל הז בושח יכה
הז .היפרגואיגל רושק אל הז ,המ הנשמ אלו ,הלב הלב הלב אצמנ
.ונמצעל רושק


.לטיור
לטיורל וביגה
 
9/2/01 15:36
תיטסינגלב :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
םע תיב , הירבטב םישדוח 7 ומכ והשמ יתרג, הנש 13 .. הככ ינפל
תללקמו תרניכב הטיבמ יתייהש תועש ...ו תרניכל המישנ רצוע ףונ
...
, התמשנב תיטסינומוק תיאניטנגרא האפור התייה ילש הדיחיה המחנה
תוחכוותמ תותוש ונייה , התוא ומילעהש יינפל חורבל הקיפסהש
הלש םידליה םע םג םימעפל , תומורע תרניכב ץחרתהל תוכלוהו
. םהלש םירבחהו
. ימצעלו יתיבל יתרזחו לודג קית יתזרא דחא םוי
.... תועומש תשורחו זב םיבלכ ינש לותח , לעב יתראשה יירוחאמ


:)
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/3/01 16:25
ידע :תאמ
המויא הפוקת וזייא ריכזמ הז ילול הבוגתב
וז המ ?לותח םע דועו ?רוחאמ ותוא תראשה הככו זב ךל היה ?זב
?וזה תוירזכאה
ידעל וביגה
 
9/2/01 15:44
למלינוק :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.תוניצרב ךכ לכ ינשה תא דחא םיחקול םתאש ןפרחמ יד הז
לש ופוסב איה ךא ,תמא לש ןוניערג ילוא הל שי ,ןאכ המישר לכ
.וסיסבב ןבואמ שגר לש תנצקומ היסרו רבד
...תויתטאפל תובוגתהמ קלח ךפוה ,תוניצר-רבואה
בל םותב םיסחייתמ םישנא ךיא תוארל שגרמ ןיידע הז יכ םא)
(...םירחא םישנאל
למלינוקל וביגה
 
 
9/2/01 15:51
עסנמלכ :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
...חס התא המ
עסנמלכל וביגה
 
 
9/2/01 15:53
תיטסינגלב :תאמ
רקיעו ללכ םילק אלל הבוגתב
?:))))))))))
תיטסינגלבל וביגה
 
 
9/2/01 17:32
עסנמלכ :תאמ
???ךונח םע קסעתמ ימל הבוגתב
...יול טבשמ והשימ אל חטב
עסנמלכל וביגה
 
 
9/2/01 17:55
תיטסינגלב :תאמ
???ךונח םע קסעתמ ימל הבוגתב
אל ללכב הז , רואה תא הלאשב אצמ קחציש חיכוא ינא םא
(: ?אה הנשי


(: תודיח תבהוא ינא ךיא , חחחחחא)
תיטסינגלבל וביגה
 
 
9/2/01 21:34
עסנמלכ :תאמ
???ךונח םע קסעתמ ימל הבוגתב
..תרחא הסאלק הז רואל..אל
עסנמלכל וביגה
 
 
9/2/01 22:53
תיטסינגלב :תאמ
???ךונח םע קסעתמ ימל הבוגתב
?ישבלת הכסמ וזיא ?ןורטאתב שפחנש ,עסנמלכ ףוט ףוט
תיטסינגלבל וביגה
 
 
10/2/01 3:15
עסנמלכ :תאמ
???ךונח םע קסעתמ ימל הבוגתב
...ילא הבוט ייה
עסנמלכל וביגה
 
 
10/2/01 21:31
תיטסינגלב :תאמ
???ךונח םע קסעתמ ימל הבוגתב
?
תיטסינגלבל וביגה
 
 
10/2/01 23:04
עסנמלכ :תאמ
???הבוט אל ינאול הבוגתב
..רשע-םיינשה הלילה ,הטספ רמא הכ םצעב וא
עסנמלכל וביגה
 
9/2/01 18:04
הידקש :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
רובעל ןיב תערפומ תוטבלתהב תאצמנ ינא ולא םימיב קוידב .ןיינעמ
תונשלו הילרטסוא וא הדנקל רובעל ,ןיטולחל ייח תא תונשלו לילגל
דע ביבא לת ךותל סנכהל זא הפ ראשהל רבכ םא וא ,ןיטולחל ייח תא
.רתוי קורי הארנ דימת ןכשה לש אשדהש ןוכנ הז .הנימי ףוסה
הרג אל ינאש ץעה ריקב שארה תא תקפוד ינא לילגב ש"פוסב ינאשכ
ללגב אל הזו .תודרח חתפא ינא ,שדוח םש יתוא יריאשת םא לבא ,םש
דוע לכש תיגולוכיספה השוחתה תאז .ססקרבאל תעגעגתמ ךכ לכ ינאש
זאו ייח תבהאב לקתא דחא םוי ןילופורטמה לש סוידרב תראשנ ינא
הכחמ ילוא ןועמשש יתעד לע הלע אל .הל"וח וא הלילג ותוא רורגא
ייח תא תונשל ץמוא יל ןיאו (ינופצה בטוקב וא) ינופצ באפב יל
יתקליח זא .לנלפ תוצלוחב בגנמו רהמ רמוג םצעב אוהש תולגל ידכ
לוכאל הסנמ ינא ינפלבו ."ינפל"ו "החפשמ היהא ינאשכ"ל םייחה תא
רוזאב בשומב רוכשל הזל םיארוק .המלש התוא ריאשהלו הגועה תא
?הלא ,יסנת ילוא .הז תא םישועש םישנא הברה שי .זכרמה
הידקשל וביגה
 
 
11/2/01 18:16
ףלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
הילרטסואל יעס
ךל רסחי אל הזש הככ ,םינועמש שי םש םגו םש יתייה
(ןאכש הלאמ דמחנ רתוי םש םינועמשהש בשוח וליפא ינא)
ויהיש םיראב 5 הזיא יאצמת תחדינ יכה הרייעב םג ,לידבהל םש
רתויו הלוז רתוי הריב םע ,ביבא לתב םיבאפה יצחמ םיבוט רתוי
(לילגב םיבאפב יראלופופ יכה חטב הזש) ראטסדלוגמ הבוט


אל וליפאו ?ךייח תבהא תא אוצמל ילכות אל םש ,תבשוח תא המו
ל"וחל ותוא רורגל יכרטצת
יאדכש יל רמא רבח םעפש יל ריכזמ הז) ?אל לודג ,םש רבכ אוה
התוא ענכשל ךרטצא אל ינא זא יכ ילש הפתושה םע ליחתהל יל
(םיסחיה ךשמהב יתא רוגל רובעל


םיסורד םיבלכ ?הפ שי המ) ורוגנק םש שי תוחפל ,יאצמת אל םאו
(תורחת אל ?התיבש ללגב עובש שיבכהמ ונופ אלש


החלצהב ,הללאי
ףלאל וביגה
 
9/2/01 19:07
תחרפת :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.ןונש דאמ .ןייוצמ הבותכ הבתכהש ןייצל תבייח ינא לכה ינפל
םומעיש בורמו םישדוח השולשכ ןופצב יתייחש הז דיגהל יל שיש המ
םע דמחנ ןמור היהש ןוכנ זא .תוריקה לע יתספיט תודידבו
,ללכב ער היה אל אקווד .(וצרת םא ןועמש) הזכ ירפכ והשימהזיא
תצק דריג לבא ,(םיסחיה תכרעמ םגו אוה םג) יחטש תצק יכ םא
.תודידבה הטעממ
הזו ,רפכב רוגל תוילכלכ תוביס דבלמ רחא והשמ שי םא ,ינש דצמ
םתאש הווקמ ינא .םיקוחצה לכ ןאכ .ריעל ירזחת - דבל השוע
?ןוכנ ,תחא ריע קר שי לארשיבש םיניבמ
תחרפתל וביגה
 
 
10/2/01 6:06
הלא :תאמ
רפכב םישק םייחהל הבוגתב
!הבר הבר הדות
.רפכב הלועמ ישיש םוי ריבעהל ליבשב לק וגא ףוטיל ומכ ןיא
לש ןבומב הדיחיה ריעה איה ביבא לתש ןיטולחל ךתא המיכסמ ינא
,דובכב תדמוע ףא איה ,םתס אלו .הנטקה וניצראב תמייקש 'יטיס'
םוחתב רשאמ ץוח ילוא ,ימואל ןיב הדימ-הנק לכב ,יתעדל
.תינוטקטיכראה הקיטטסאה
לכ לע הב רוגלו רוזחל הצור יתייה אל ייח לש הז בלשב םלואו
.וישיאה אל םצעב הז ךא ,תובר תוביס ללגב ,היתואלפנ
םישרדנ ונחנא ותוא ריחמ ונשי םייחב םיעצבמש הטלחה לכ רובע
.םלשל
הוורפ ליעמ הזיא וארת :הרימאל ךרע הווש םצעב אוה ילש רמאמה
הלע אוה לזאזעל המל לבא ,םמחמ הכו הפי ךכ לכ ,יתינק םיהדמ
.(םילוע הוורפ יליעמש המכ וא) ?ראלוד 1000 יל
יליזת אנ לא .אל ותו םולשתה תקעומ תרסה םשל רוטיק :רוציקב
שדוחב םעפ א"תל העיגמ ינאש םג המ ,הרקי תחרפת ,ירובע העמד
לש לבוש הריאשמו ריעה תא תערוק ,םיימוי הנשי אל ,םיישדוח
תדבכמש תירפכ הזיראב תקחדומ תירקורל האיכ ירחאמ הכורח המדא
.המצע תא
הלאל וביגה
 
 
10/2/01 17:13
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ירחסמ זכרמכ םייחהל הבוגתב
,תיראניבה הפשה תא איצמהש לוגדה עזגה ונחנא .דרוסבא הזיא
םונגה תא וניפימש ונחנא .היטרקומדה תאו ןוקיליסה בבש תא
טטושל םישנא ונחלישו ישונאה
םילגוסמ אלש םיללמואה ונחנא םתוא above and beyond -ללחב
ריתוהל םגו הגועה תא לוכאל ונל רשפאיש טושפ טנטפ רצייל
.המלש התוא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
13/2/01 21:04
ןהכ זעוב :תאמ
הירוטידנוקכ םייחהל הבוגתב
?המלש התוא ריאשהלו הגועה תא לוכאל המל


תכלל .הקירה תחלצב טיבהל .הפקהמ םוגלל ,גנעתהל ,לוכאל
ןושיל


טאל התוא לוכאלו ,תרחא ,הגוע דוע ןימזהל - רחמו
תוגנעתהבו
הנושארה םעפב ומכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/2/01 9:33
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
הירוטידנוקכ םייחהל הבוגתב
ליבשב םייק התאו קדוצ תדלונ ?זעוב ךתא היהי המ
(-: .הז תא קידצהל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
19/2/01 19:47
תוחאה לש ףתושה :תאמ
ירחסמ זכרמכ םייחהל הבוגתב
??????????? תרחא רפכב רוגלל רשפא
תוחאה לש ףתושהל וביגה
 
 
11/2/01 20:30
:תאמ
רפכב םישק םייחהל הבוגתב
תקבהומ תיביבא לת הבשחמ איה תחא ריע קר שי לארשיבש הבשחמה
המוגעו
תומוקמ דועב םגו םילשוריב םג דאמ םיניינעמ םייח שי
םיריכמ אל םיביבא לתש
םהלש תוסחייתהה תצובק ךותב םייח םישנא רבד לש ופוסב
םיבהוא םהש םיבאפ ינשב םירקבמו
רתוי אלו עובשב םעפ תועפוה םיאורו
םילשוריב םג םיבר תונורתי ילעבו םינווגמו םיניינעמ םייח שי
תורחא םירעב םגו האלפומה
ץוחמ םייח ןיאש בושחל ,תונתרק וזיא ,םיביבא לת הללאי הללאי
ביבא לתל
...הדיחיה ריעה איה ביבא לתש וא
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/2/01 0:18
ןימינב :תאמ
רפכב םישק םייחהל הבוגתב
יתאז תקדוצ


תחא םעפ ביבלתל אובת
.םינוכנה תומוקמל ךלת
.העוט התאש הארת
םמע-שמ ,הזמצוח לבא ,תושדחל בוט ילוא הז םילשורי


.וכיט םמעשמ היה .דוגרפב העפוהל ונכלה ,םעפ רבח יתוא חקל
יכה תומוקמה ומכ הארנ - םשה תא רכוז אל הזכ רבל יתוא חקל
תרחא ריע ןיאש םיכסמ ינא םג .הנווכה ביבאלתב) ריעב םישראפ
רותב םידמוע השפיא (ץראב


דיגא ינא םא ייא 6-ב חותפש םילשוריב יתנוכש באפ יל הארת
ונייד
ןימינבל וביגה
 
 
12/2/01 14:36
:תאמ
רפכב םישק םייחהל הבוגתב
.םינוכנה תומוקמל ךתוא חקל אל ךתוא חקלש קופדה רבחה זא
,םילשורי .םיביבא לתה םינתרקה לכ לעו ךילע יביל יביל
יפויו תויוכיאו ןונגס םע ריע איה ,תויאפוריא םירע ומכ
ועקתית ,הללאי .רחא םוקמ םושב ןיאש םישנאו םייוליבו
.םכלש תינואכדה םולבנליל תניפ יבנלאב
וז הבוגתל וביגה
 
 
13/2/01 16:56
*הנד :תאמ
רפכב םישק םייחהל הבוגתב
ירמגל המיכסמ
םחו ןונשו בוט בותכ
םידלי אלל טעמכ .שדח בשומ .רפכב יתלדג ,תאז תמועל ינא
יתאנש רבכ כ"כ .תרנכל הפוצ ויפויב םיהדמ םוקמ .יליגב םיפסונ
(םג ו"כו הילרטסואו),א"תב סיטיכנורבו םינש ירחאו - ףונה תא
קר ,תונהלו רפכל אובל ףכ ארונ - איה ילש הקולחהש יל רורב
ןמז הברה כ"כ היהי אל הזש
היצפואהכ ידמ ךורא הייהנ םירוהה לצא םיענו םיעט ש"פוס וליפא
- םוי לכ תאצויש אל הזו.היזיולט איה םילגלג תרסחל הדיחיה
!הרירבה תא יל שי לבא
.תיפיצפס רתוי הברה איה ריעב םירבחה תריחב םג
בשוי דימת אל הזו - שיש ימ לכ ךס ךותמ רוחבל ןודינ התא רפכב
.לובה לע
.ןויער םג יל שיו
הז לע ובשחת- קורי בהואש ימ לכ .עיגה טבשב ו"ט
*הנדל וביגה
 
9/2/01 20:00
יריש :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
,םג םילק ןכו...םילק אל ,אל
ללגב ילואו ישיש םויש ללגב ילוא ,ןמזב קוידב ילע הלפנ הבתכה
..ללכבש
םע תרבדמ ימצע תא יתספת עובשה ,תבשוח ינא םינורחאה םימיב הברה
,םר לוקב בלכה
.החיש-החיש,לכוא,אוב,בש אל ,אל
א"תב םא ימצע תא יתלאש (קתומ תנפרחתמ תא)הנושארה הקינאפה ירחא
..הרוק היה םג הז
.ןכ לבא םיכומנ רתוי םינונימב ילוא .ןכש התיה הבושתה
םיסנלובמאהו םוהיזהו שערהמ דח רבעמב ,הפ ינא םינש שולש רבכ
,תולילה תא יל ףירטהש הזה סנאהו
המו "..זא והשימ היהישכ" -יתרמא הפ הרמא יהשימש ומכ ינא םג
היה אל ,תושעל
המכ יתזראו םינופלט המכ יתמרה ,עגרב שממ ,דחא יופש עגרבו
.התיבה יתכלה .יתחרב אל .יתכלהו םיזגרא
יל שי םואתפ תורחא תוצראב םיבוביסב המכ דועו א"תב םינש 6 ירחא
.התיבה
יתייה הדובעל ךרדב רקב לכ ,םייוליג האלמ התיה הנושארה הנשה
לבא יתוא םיהדמ וישכע דע הז ,לויט ךותב הרג ינא וואוו -תרמוא
תוארל רקיעבו ןשקא,םירבח ,א"תל תופרטומ תורזח םג ויה
אל ינאש םיפוצרפ ןומה,םייח,םיכלוה,םירבוע .םישנא הברה.םישנא
שי . םלוכ תא תיארש ךל המדנ ןטק םוקמב םייעובש ירחא ,הריכמ
יתעגעגתה,תרחא הליגר תאשכ השק הז ,ןח הברה הזב
,אל עובשפוס ןכ עובשפוס ,םישנא הברה ןיב עלבהל,תוימינונאל
.הז אל השענ הז טאל -טאל ,דרי הז טאל -טאל ,עובש עצמא
?א"תל תרזוח תייה -יתוא לאש ןכשה םימי המכ ינפל
ול םייחב -ול יתרמא
שקעתה אוה -?הפ ךל רסח ןכ המ לבא
ירחא ,ברעב וב קסרתהל רשפאש דחא קר ,ול יתרמא ,דחא םוקמ
,זיטייאמ ץוח הקיזומ עומשל ,ראטסדלוגמ ץוח והשמ תותשל ,הדובעה
ןועמשמ ץוח םישנא תוארל
תכלל" -היהיש ,"האיצי" היהי אלש ,תיזיפ בורק היהיש םוקמ
רשואמ םדאנב הפ האור התאו הז קר ,"תותשל
רופס רבכ הז לבא ,בלכה םע תוחישה ןיינע תא רותפל דוע ראשנ)
(רחא
ילש םוקמה תא יל הנביו הפפכה תא םירי והשימש הכחמ דוע ינא
הרקי אל הזש תללפתמ ינאו
..ידמ רחואמ
ירישל וביגה
 
9/2/01 20:59
תילילג :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.אלפנ היהו .א"תב תומימת םינש 4 יתייח ינא ,הלא
.לילגב בשומב רוגל יתרבעו ,(הנש ינפל) יתזרא ,דחא םויו
הוותשמ אל הז לבא ,םייוליבל תעגעגתמ ינא ,ןוכנ .ארונ יל ףיכו
אל ינא .טקש - ןאכ .א"תב יתלחנ ויהש 'וכו ,שער ,םיקקפ ,ךולכלל
לבז וטואה תאו ,הלילב שולשב ןויז עצמאב תחרוצ הנכשה תא תעמוש
.הווש הזש תבשוח ינא .ףונ האורו ןולחה תא תחתופ ינא .עבראב
המיהדמ הדעסמ שי םירימא בשומב :יוליב תומוקמ יבגל תוצלמהו
הפק -איגש" הל םיארוק .ישיש ימיב םג החותפ איהו תרנכל הפוצש
."ףונו הדעסמ
!!ץלמומ
תילילגל וביגה
 
9/2/01 21:57
MISS_V :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
,יתריקי הלא
תוארל יתלוכי .יבילמ המיעפ תרסחהש תודוהל תבייח ינא לכ םדוק
.ךיתולממ םיצרופ ייח תא
?בוזעל הזיעמ אל תא המל ?ךתוא לבוכ המ ?הפ ךתוא קיזחמ המ
?שדח והשמ תוסנל
MISS_Vל וביגה
 
9/2/01 23:04
יבא :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.ןופצב ךורא עובשפוס שדוח ינפל וניליב ינאו יתשא
לת היהי אל ,ביבא לת וניא ןופצהש ןיטולחל רורבו ,חוכיו ןיא
.תויהל ךירצ וניאו ביבא
,לבא
.ולש תונורתיה תא שי ןופצל
;ץולח רהב - רהב עבט
;הניפ שארב דלוקוש הפק
.הפהפי ףונ "םתס"ו


סנכהל לוכי דימת יביבא לת יוליבב ושפנ הקשחש ימש ,הזמ ץוח
.םלועה ףוס אל טלחהב .ןוויכ לכל םייתעש גוהנלו וטואל
יבאל וביגה
 
 
19/2/01 19:52
תוחאה לש ףתושה :תאמ
האלמה סוכה יצחל הבוגתב
ביבה לתב רוגל רשפא הדימ התואב
טקשו קוריב ךשפנ הצפחשכו
(סוב)וטואל סנכהל
םייתעש עוסנל
םושנל...............ו


No Pain No Gain
? תושעל המ
. תונורסחו תונורתי שי םוקמ לכב
( אלש וא ) וליבשב דבועש סקימה תא שי דחא לכלו


ןוזיאה יחי


בלהמ ךויח
תוחאה לש ףתושהל וביגה
 
9/2/01 23:54
רבעשל תיקינצוביק :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
זרכמל קוחרה ןופצהמ יתרבע ינא לילגל ריעהמ ורבע תובוגתב םלוכ
הריכמ ינא ןועמש לש התיכ תבה יתייה ינא יל בוט המכו ביבא לת
ריש ירחא ריש םלקדל תלגוסמ ידי ףכ תא ומכ ץוביקה לש באפה תא
םירבד שי םויה םג םייק ןידע רדסהש החוטב ינאו םינש רבכ עמשומש
ינא םאו ,ימ םא ךלי ימו יתמ אובי ימ תעדוי ינא םינתשמ אלש
יל לכואה רדחב רקובב תבש םוי לש םילוכירב יתוא ונקתי העטי
רחבממ הליל לכו םוי לכ תשגופ ינאש םישנא םתואמ טקשהמ סאמנ
דחא ףא ביבא לתבש החמש ךכ לכ ינא םצמתצמ קרו לדג אלש םירבגה
וא יתבהא ימ תא אל םאו יתבכש ימ םא ייחמ טרפ לכו יתוא ריכמ אל
אלש םירבגמו יתנוכשה באפהמו הריחבהמ שפוחהמ תנהנ ינא יתאנש
"תפר"ל רקובב שמחב םימק
רבעשל תיקינצוביקל וביגה
 
10/2/01 0:21
המת :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
קלחתמ הארנכ םלועה -אל לבא ,ירפכה טקשל רכמתהל יתלוכיו יאוולה
טקשב םתעדמ םיאצוי ויהש םיסופיטהמ הארנכ ינאו םיסופיט ינשל
אללו ינממ םינושב לוזלז ילבו .היסנפל ותוא םירמוש וא ,ירפכה
האנהה תא ןיבהל החילצמ אל טושפ ינא -תואשנתה לש הלק המינ
ינאש הדבועה םע יתמלשה רבכ .(הזל וארקת ,טקשב וא) דודיבבש
,א"ת זכרמב אלא ,א"תב רוגל הכירצ ינאש קר אלו חונמ תרסח הקוור
השולשו הפק יתב ינש ,עובשה תומי לכב המוה יכה באפה דיל יוצר
המישנל תוירגיס ומכ םה תורתומו םייותיפ םתוא לכו .עונלוק יתב
יסופיט" םתואל ישפוח התפתמש הנופלד יד תיטנדדוטס ינאו ירובע
תרמוא ינא תאז) .תחתהמ םהל תחרוז שמשהש םיבשוחש םיזולנ "ןיקנש
( .תורירמ תפיט ילב
המתל וביגה
 
10/2/01 1:39
יבג :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
םיסקמה לילגב םג ,הברה יתבבותסה , יתבזע , יתייה ,ץובק תב ינא
הברה ילב ,םיבאפ ילב .תומיהדמ םינש עברא א"תב יתייה ל"וח ירחא
...םייחה תא חיורהל ,םויב תודובע המכ ,הדובע הברה םע ,ןשקא
הרג ינא ,קוחר ץובק לע ץחל אוהו וישכע ישורג - ילעב תא יתרכיה
םןישנא ,תישארב ףונ ,םירה ...חלמה םיב םש יא ...עבטב םג וישכע
.טישארב ףונ הז יךליבשב ...יל םירמוא
.םולכל עבצל ,ףונל תרכמתימ אל .םולכ האור אל
הקפסהה תא האלממ ינא הככ ,םיזוזגא ריוואל תושאונ הקוקז ינא
ףרוטמ והשימל הארי הז ילוא ,ינקיר הז ילוא .בורקה שדוחל ילש
יליבשב ןומזית אל הז וישכע ...א"ת לע תמלוח דוע ינא לבא
לכ ינא .ולאה םיירפכהו םינטקה תומוקמה יל םיאתמ אל לבא ,רובעל
רוגס יד התא .ולאכ תומוקמב הריחבה תלוכי רסוח תא הניבמ ךכ
...הלודגה ריעה תא יתיצימ אל תוחפל ינא .הזה "יפוי"ה ךותב
...םויה אובב רוזחא ילוא
יבגל וביגה
 
 
11/2/01 18:22
ףלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
בולכ אוה בהז לש בולכ םגש רמאש ימ רמא רבכו


?אל
ףלאל וביגה
 
10/2/01 9:57
JOJO :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
? אה , םיאקורמה לע ךלכל הפ ימ
יכה םירבגה םה םיאקורמה , קתומ , ךל האנ אל הז ןועמש המ ונעי
.השיאל דובכ םינתונ םה , םיבוט
םה לכ םדוק , םימדרנו ינשה דצל םיבבותסמו םירמוג אל םה
...הנושאר ימדריתש הפאכ ךל םידירומ


זאו םיפלחתמ םירנטרפ םע יניידזת לליילו תוכבל םוקמבש עיצמ ינא
םוקמב ( אלמתהל ךירצש ילכ ירה ןתא ) תקפוסמו האלמ ישיגרת
, הייוצמ הינלופ לכ ומכ אל וא ןיידזהל םא םעפ םישיש בושחל
ויהי ךלש םייחה זאו ךל אבש ימ םע ןמזה לכ הז תא ישעת טושפ
. םילק רתוי
, ךרעב דלוקוש לוכאל ומכ הז הרוחב ליבשב םינויז , הקירמאב ומכ
. ןיינע הזמ םישוע אל
JOJOל וביגה
 
 
10/2/01 17:07
הלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
ךירבדל שי התפמו הטיטרמ העפשה וזיא גשומ ךל ןיא רקיה ו'גו'ג
הוואתו תונמרח בורמ וקפ ייכרב יכ יתוא קיזחי והשימש .יילע
.הבערה יתקושת תא קפסל ךל תתל
אצוממ באלו הינמור םאל דלונ רבודמה ןועמש ,ךתעידיל ,בגא
ןומ .ייק .וא .רדסב ןיידע ינאו התא יתדעה עטקבש ךכ יאסינוט
?ירש
הלאל וביגה
 
 
11/2/01 15:14
JOJO :תאמ
ןימ וא ,עזג ,תד לדבה אלל םילק אל םייחהל הבוגתב
בגא ךרד


יאסינוט- ינלופ ברועמ ינא םג
JOJOל וביגה
 
 
11/2/01 17:50
תישונאה :תאמ
ןימ וא ,עזג ,תד לדבה אלל םילק אל םייחהל הבוגתב
?הארנ םג םאה רתויב הווש עמשנ
תישונאהל וביגה
 
 
11/2/01 18:29
ףלא :תאמ
ןימ וא ,עזג ,תד לדבה אלל םילק אל םייחהל הבוגתב
!!הדות ,הרקי הלא
יילגרל ולפיי םישנש ידכ תושעל ךירצ ינא המ יתיליג ףוס ףוס
הפאכ ולבקי ןה רמוג ינאש ירחאש ןהל דיגהל ךירצ קר יא
"אלמתהל ךירצש ילכ" ןתונכלו
תא אוצמל קבאנ םינש רבכ ינאו ?םדוק הז לע יתבשח אל ךיא
תחצנמה החסונה
יתאצמ ( jojo ל ךלוה טידרקהמ יצחש ןבומכ) ךתוכזב הנה זא


!!! תושיגרה האלה
(חצנמ בוליש יל הארנ ,וליק 3 טמרוגו סרקוד תונקל ץפוק ינא)
ףלאל וביגה
 
 
12/2/01 4:48
הלא :תאמ
ןימ וא ,עזג ,תד לדבה אלל םילק אל םייחהל הבוגתב
:(עגרל ולו) תמאל טרפ רבד םושו תמאה לכו תמאה תא וישכעו
רתוי ןוילימ יפ םימיעפמ ךלש הבשחמהו ןושלה יידודיח
.ו'גו'ג לש תקשחנה הפאכהמ
תצלוח תשיבל ןוועבש תקסופ ינא ,תאזל םאתהבו ךכל יא
האר ןכ ומכ .תוליקמ תוביסנ תמחמ יאכז אצוי ךנה ,תוצבשמה
,תוריש תודובעמ וא/ו יפסכ סנק לכמ רותפ ךמצע
!תורפה תא ובלחי ןועמשו ו'גו'גש
םשא ךתוא תאצומ ינא - קוחצמ יתעקפתהש הדבועב םלואו
הנווכבו ןודזב ךויח תמירג לש םיפיעסה לכב ךתוא העישרמו
םיטלשנ יתלב םיקוקחיצ תאלעהל רשק תרישק ךות הליחת
תכייוחמ ןושיל תכלוה ינא רומחה ךעשפמ האצותכ .הייפכב
יתחכש רבכש והשמ ללגב םיבצעב םדריהל יתננכת ללכב ינאו
.רקובה לע דימ רמאמ הז לע בותכל זאו והמ
ליעל תומשאה ןיגב ךתוא ןד ינוהיכבש רתלואמה טפשמה תיב
דע רתלאל ביגהלו ךישמהל איה התרדגהש תיחצינ ךרפ תדובעל
םדוק אוביש המ וא ,םילימה ךל ורמגיש דע וא ,רמאמה דרויש
רשפאמ וניא טופש ריסאכ ךדמעמ ,רתוימה תא קחמית לא אנא)
ללש ךותמ תישפוח הריחבב ליעפ ןפואב קוסעל ךל
(-: קתומ בוט הליל .(תויורשפאה
הלאל וביגה
 
 
12/2/01 18:01
ףלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
!הלא ,הלא ,הלא
הריבעב יתוא העישרמ תא ?הלאה םילופכה םיטרדנטסב הז המ
יתוא החירכמ תא ךכ ידכ ךותו ןודזב ךויח תמירג לש
.יתוא עשעשל הרקמב אצי אל הז ךל םגש חוטב ינא ,ךייחל
!ללכב יתא אל


טופשיו רחא והשימ אובי ,יתוא תטפש תא ,ארונ אל לבא
את ותואל ונינש תא וקרזי ,לזמ יל היהי םא ,זאו ךתוא
.אלכב


הפי אל הז ,ךתסנרפ תא לזוג ינאש ךכ לע יל רצ ,יעמשת
תינבצע תא המ לע חוכשל ךל יתמרגש
רמאמ בותכל השק המכ ימצעל ראתמ ינא .לצנתמ דואמ ינאו
בוטש תבתוכ תא םאש ,ץראב הפ דחוימב) תינבצע אל תאשכ
,תחא החמש קר םיריכמ ירה ונלוכ ,םיממעתשמ םיארוקה ךל
.בוש הז תא תושעל אל חיטבמ ינאו (דיאל החמשה
םישל תורשפאה תא ךממ יתלזגו תובשחתה רסח יתייהש ללגב
םידגב תונקל לכות איהש ידכ הדליה לש ןוכסיחב ףסכ
תרמוש תא ??????הההההמממ) םיאתמה ליגב היהתשכ הראזב
רמאמה תא תארק אל ?תעגתשה ,הטיסרבינואל ףסכה תא
ינא זא (?תוננב קתרמה רתאב "תוינלטב םיבהוא םירבג"
תילאמשה הניפב ,ספדה יצחלת .ליימ יאב ח"ש 20ךל חלוש
ךסמה לש הנוילע


ייב הללאי
ףלאל וביגה
 
 
13/2/01 0:10
הלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
הז וקצונ הרקיה הצולחה היידקש לשו ךלש ביבא-הפצמב
יביטאנרטלאה אלכה לש ותיינבל ןוטבה תודוסי רבכמ
התומעה"ו "תידוהיה תיבגמ"ה .הנידמב רתויב רומשה
לע תורפס עבש ןב דבכנ םוכס ומרת "שדח יפארגומד רדסל
םירופס םישדוח ךות ולית לע םוקיש תנמ
וקד-טרא ןונגיסב בצועיש הנבמה ."קינאגרוא-'זרטקלא"
לודגה וחאב וערייש תושודק תורפבו ןילבת תוניגב ףקוי
לע .םיללמואה םיריסאה לש םתאנהל ,ביבסמש קוריהו
םינודינה לש םהידי יישעמ םי'זארטיו ונקתוי תונולחה
ולא :לשמל ) תולק תורבעו םיעשפ לע םיטופש רשא
תעב וא םייברג םע םילדנס םילעונ םדועב וספתנש
ישילש םוי לש תיתרוסמה יטראפ רטפאהמ ודקפינש
תונחלסב להוניש 'ירטנאק -דלרמא' ףגא .(םיירהצב
השקה ןיערגהמ םיניירבע רובע עצקוי היידקש י"ע הפיקת
-הנינח לש תורשפא אלל םידבכ םישנועל וטפשנ רשא
םינותיע ןבומכ ךל איבא םגו רקבל אובא ינא .ךומכ
.תוינאגרוא תוירגיסו
הכרבב ולבקתה תמרתש םילקשה 20 עדתש קר ןכ ומכ
םסרופמה לותחה רובע םישוערפ דגנ רלוק תשיכרל ושמישו
םיפוסכ םיטינ םע ךליל לוגס עבצב רלוק ףקות לכב עבתש
ירדס לכ תא יל סרוה ."הלוב" לש יבוציעה רצויה תיבמ
.הזה םיגתומה בבוחו יחטשה לזאזעל ריעשה תויופידעה
! בוט הליל
הלאל וביגה
 
 
13/2/01 6:45
ףלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
בבוח לותח ?ולשה לילגב םש תלדגמ תאש המ הז ,הלא
?םיגתומ
האיה ומש ףא לע ,ךלש לותחהש חוטב יתייה ינאו
וראווצל דנוע ,ןובנופצ לותחל
.לנלפ תויצקילפא םע יקאח רלוק
תונחל סנכיהל וליפא קיפסמ ח"ש 20 יתממ ,הזמ ץוח
?םש תונקל לע רבדל אלש ,הלוב תרכומש
.תיתימא האיצמ תאצמש הארנכ


םוקמ ומכ עמשנ ,ךלש םיבבלמה אלכה ירואית לע הדות
וב אולכ תויהל בהוא ינאש
המ ,יתוא רקבל לע תובשחמה םע תימיטפוא תצק תא לבא
לע ךתוא ועישריו ףוסב ךתוא וספתי אלש ,תבשוח תא
גוחה שאר ףוסב ירה ?םינחבמ תפוקתב יתוא תקחצהש הז
ףאל השרמ אל אוה) הכוראה ודי תא ךיילע חיני ילש
(םינחבמה תפוקתב ולש םיטנדוטסה תא קיחצהל דחא
!!! אתל ךפתוש יננתי ימ ,חא .אלכל ךתוא םג ךילשיו


תא ומרתש תותומעה ישארל תוקומע תודות ימשב ירסמ
ונלש יפוטואה אלכה תמקהל ףסכה
,הידקש) ילש הדותה תרקוהל ףרטצת הידקשש חוטב ינא
ףא ינאש ןובשחב יחק לבא ,העוט ינא םא יתוא ינקת
(תנקתמ תאש ינפל העוט אל םעפ


(ךפיהל וא) ךל הקישנו יאניקנישה לותחל ש"ד
ייב
ףלאל וביגה
 
 
13/2/01 14:05
הלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
-'הלוב' תרצותמ םישוערפ החוד טמרוג היה הז תמאה
ורכמנ קוידבש קוטסה לש םינורחאה םיטירפהמ דחא
רואל זרכוהש ירטסיה לייסב החנה יזוחא 99 -ב
לש דנרטב ועקתנ םירובה רפכה ילותח לכש הדבועה
לנלפהמ תויצקילפאה םע םיליחבמה יקאחה ירלוק
.שפנ לעוג- םוקרה


ליעפהל ץלאת םיחתפתמה וניסחי תובקעבש תרעשמ ינא
תותומעה תא דחשא ינאש ןמזב הידקש לצא ךירשק תא
ךכו רוגס ינוחטב חטשכ זרכוי אלכהש תנמ לע
תורשפא אלב ונימצעל ולוכ תא ינאו התא לבקנ
םי'זארטיוה ,ונחנא קר .תושפוח וא םירוקיבל
.תושודקה תורפהו
.הפה לע תחא וליפא ,הברהו תוקישנ
הלאל וביגה
 
 
13/2/01 15:54
ףלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
!ךלש לותחל שי םיקסעל חתופמ חיר שוח הזיא
תאו ףסכ ןוווומה הווש היהי הזה רלוקה דחא םוי
חותפל ילכות ףוס ףוסו סיב'תוסב ותוא ירכמת
.ךלש ילילגה תיבהמ רטמ ינש יאניקניש באפ
תנשל הלוב תייצקלוקמ ןורחאה טירפה ,לכה ירחא)
הלוכי תחא לכ אל ,ךרע ברו רידנ והשמ הז 99
(דחא ןורחא טירפ קר שי ,ותוא תונקל


זוחא םישימח רותב זא ,יפוטואה אלכה ןיינעב
רוגס חטש ימצעל לבקמ ינא םידסיימה רודמ
דבל ילש תויהל רומא אוה ,ללכב ןטק אל ןגוממו
קולחלמ רתוי רשואמ יתוא השעיש רבד ןיא לבא
איבא ינא ,תינופצה ךתוולש םעו ךתיא ותוא
תולקמ יאיבת תאו זיסקיפה לש םיקסידו תוריב
תושודק תורפ) תידוה הקיסומ לש תוטלקו תרוטק
ויהי אל .(ייבמוב לש ףינס שממ ,שי רבכ
עירפי אל דחא ףאו תושפוח ויהי אל ,םירוקיב
לבא ,רדסב הז לותחה תא איבהל יצרת םא) ונל
(?בוט ,שער הברה השעי אלש


ךלש העדוהה תא יתארקש ינפל שממ) ךל םג תוקישנ
יתלצעתהש ךל שי לזמ הזיא ,םיירהצ תחורא יתלכא
.(טלסל לצב ךותחל


םייתניב ייב הללאי
ףלאל וביגה
 
 
14/2/01 10:22
הידקש :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
,ינובשח לע טטרלפל רבכ וקיספת ילוא ףלאו הלא
?ביבא הפצמ תא ץירהל ליחתנו םיליימ יל ומירת
!דבל לכה תושעל הלוכי אל ינא
הידקשל וביגה
 
 
14/2/01 12:53
ףלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
הרקי הידקש
בושחי והשימש ילב טטרלפל רשפא יא רבכ המל
?ותוא םיקפודש
טטרלפמ ינא .הלילח ?ךנובשח לע תרמוא תאז המ
ישיאה ינובשח לע
ןובשח לעו ךנובשח לע אובל הזל ןתא אל ינאו
לש חבושמה ןויערה
.ביבא -הפצמ


ךלש ראודה תא יקדבת
?בוט ,ינבצעתת לאו


יב הללאי
ףלאל וביגה
 
 
14/2/01 20:47
הלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
שבלתת .םח לע ונתוא הספת היידקש ,ספוא
קר אל הז תוזחאיה הפ ןנכתל ךירצ יריקי
הלאה םייחה םיקוחצ
הלאל וביגה
 
 
14/2/01 21:35
ףלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
ןוראה תא יל יחתפת קר םא שבלתא ינא
היידקשש בושחל רשפא ,יתוא תאבחה וכותבש
ךלעב הז
,ההות ינא ,ישארב הלע ןויערהש וישכע)
(?...היידקשו תא ?...ןכתייה ?....םאה


תוזחאיה ,ספוא ,תולחנתה ןנכתל ךירצ ,ןכ
(םעה יצח תא יילע םמוקל הצור אל ינא)
,ןיינעב ליימ יא ינממ הלביק רבכ היידקש
הבושתל הכחמ ינא


ייב הללאי
ףלאל וביגה
 
 
15/2/01 1:32
הלא :תאמ
(-: םיקחוצשכ םילק םייחהל הבוגתב
בתכמ ךל זיחמהלב לומתא יתזבזיב ייחמ העש
שבתשה המ תעדוי אל .ןוראהמ ךתוא איצויש
אצי ןמזה לכ לבא (יתדלונשכ הרק חטב הז)
יל בותכת זא ,הייוגש e-mail תבותכ יל
(-: .התא םדוק
הלאל וביגה
 
10/2/01 10:25
הנקזתחא :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
תוזוחמב ,ןאכ םג .לילגהו ביבא לת ןיב לדבהה אל הז ,הרקי הלא
םישולש תרמא .ישיש ימיב ךתוא תלכוא תודידבה ,ןד שוג לש ץפחה
וא) הרחב אלש ימ .הזש המ הז ,ליגה הז .סולפ םיעבראל יכח ?סולפ
,הלעמו םישולש ליגב תויגוז לש יביטמיטלואה קוביחב (הרחבנ אל
אלש ימ .הל תוליבקמה תורבחל תפרטצמ וא ישיש םויב דבל תראשנ
.הלש הדליה לע גניטיסיבייבל תראשנ תשרל תרבוחמ
הנקזתחאל וביגה
 
10/2/01 12:14
עסנמלכ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
בוצעה רבעמה לע ןאכ םיכוב םתא .יל תבשוח ינא .יללכ ןפואבו
,רשואמ תמאב המכ דע לבא .תילרוטספ תורבכע ,רפכ רבכע ייחל
,הדבעמ רבכעמ רתוי הברה אל ?אה ?ריעה רבכע אוה ררחושמו ישפוח
לכ תא השועה ,יביטרגטניאו ינצפוק רבכע ותוא ...רמאל יל ושרה
םג :םייניעב ,לוק הארמ םע דועו ,תינמז וב תושקובמה תולועפה
השוע םג ,הלילה עצמאב קשחנ ןודעומל ץוחמ ,רוקמ אפוק דמוע
ךירצ רשאכ דובכ ןיא לבא) ,ייג אל וליפא אוהו רוטקלסל םייניע
ירחא תאזו ( 'זיטסרפב רקיעבו ,םייוליבב תינרות תיסוכ סנרפל
קוידב "ןיא" איהש הצלוחה תא רוחבל םויה ךשמב לכסתמ ץמאמ
אלשו ,קוידב קוידב לבא - ל'גב רעישה תווצק תא דימעהל ,קוידב
םינשד תצק ילוא םה רפכה ירבכע ..ללכב הדמעה תוקבא לע רבדנ
ה לע םתוא הפידעמ יתייהש החוטב אל ינא לבא ,םימנמונמו
..ריעה ירבכע לש heroin-look
עסנמלכל וביגה
 
10/2/01 17:34
יקונ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
האנקו תוהדזה לש םיברועמ תושגר םע עטקה תא יתארק
יוליב תומוקמ םירבג אלל לא חוכש םוקמב הרג ינא םג יכ- תוהדזה
םורדב הרג ינא- 'וכו תוינוכמ שער
לייטלו םהילע לכתסהל םיפי םיפונ יל ויה תוחפלש יאוולה - האנקו
.לוכאל המ ןיאו לוחו לוח לכה ןאכ םהב
הז ןכ) התיבה יתרזחו ןאוסה זכרמב הכורא הפוקת יתייה תמאה תא
(קותמהו םחה תיבה ןיידע
טקש םיצור םאו םיקקפ ןיא תוחפל הפ בוטה תא לכהמ איצוהל רשפאו
עפשבו שי זא
תאז לכב יכ אשונב האלמה סוכה תא ךל תוארהל יתחלצהש הווקמ ינא
בוט רתוי היה דימת ןופצה הז לע יבשחתש הרוצ לכבו םירפסה לכב
(זכרמל האוושה ילב) םורדהמ
יבשחת ביבסמ הפיה ףונה לכ תא האורו הצוחה תאצוי תאש האבה םעפב
(ם-י רתיבל אל איה הנווכהו) םייניעב בוהצ קר םיאורש ונילע


ומכ ןיא- ל"וחב תויחלה ימלוח לכל ןטק והשמ דועו
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ץראב
יקונל וביגה
 
10/2/01 20:28
הידקש :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
לש הזכ יביטנרטלא ץוביק ,יתליהק בושי םוזיל ךירצש תבשוח ינא
ארונ הז .ביבא לת לש תויגרנא ,תיררה לש םיפונ .דבלב םיקוור
הצור תא םא ףוצרפ תומקעמ םיבשומ לש הלבק תודעוש יתוא ןבצעמ
,הרק המ זא .רבג אל וליפאו ריעצ גוז אל תאו בשומב הריד תונקל
אלו הז לע שנעהל הכירצ ינא םאה ,ייח תבהא תא דוע יתאצמ אל זא
ילילג בושיי לש ותמקהל תארוק ינא זא ?םייח תוכיא תצק יל העיגמ
םיקנ .תומלועה לכמ תונהל םישקבמה הלודגה ריעה יטילפל הפייפי
ןועמשל ףוצרפ םקעיש הסינכב רוטקלס םישנו "רפכב ססקרבא" תא םש
םעש עובשה יל הרמא תחא ן"לדנ תצעוי .(די וזיא םג ילואו)
םישורד תעדומ לע יפסכ תא זבזבא ינאש ףידע ,ילש רוידה תומולח
ךישמהל הצור ,ךישממ ןב לש תויוכז םע קינבשומ שורד" :ןונגסב
"?יתיא
?םיה לע תיב יל הנבי ימ ,חא ,חא
הידקשל וביגה
 
 
11/2/01 18:46
ףלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
ןופצה לש םירוטקלסה הלא !אה ,"הלבק תודעו"
םיעורג רתוי םה יתעמשש םירופיסמ לבא הזב ןויסינ יל ןיא
םיביבא לת םירוטקלסמ
,םידלי 2.4 םע יצחו םישולש דע םישולש ינב גוז אל םתא םא
החוטבה תינוכמה" תורחת וזיאב התכזש תיתחפשמ םע ,םיבלכ יבהוא
םש רבדל ימ םע ןיא ההובג הסנכה רקיעבו "הנשה לש
דבוע אל הז שאר בשויל םייניע ושעת םא םגו


םייוליבה קרש ןבומכ ,לודג ןויער הז רפכב ביבא-לת ,יעמשת
,ועגרית) ןירדהמל ינופצ היהי טקשה ,ביבא לת חסונב ויהי
.("ינופצ" אל ,ינופצ יתרמא
םשש ןבומכ) ירט םוקיליזב םע םינילבת תניג היהת םש באפ לכל
ינו'גה יגוס תשמחל ףסונב םיחמצ הת םג היהיו (ןחיר הזל ארקנ
!הנובלו רומ ,תרוטק חירב היהי םיזוזגאה ןשע ,רקוו
.הזכ םוקמ לש "םידסיימה רוד"תויהל ןכומ ינא !ץוציפ היהי


ימוקיעל רשקב ,ךתוא בזכאל יל רצ ,הרקי אלש ןטק דחא רבד קר
.םיידי
/שירח /ףיטק /החלפ /תפרל שמחב רקוב לכ םק ןועמשש יחכשת לא
גונעה ונרוטקלס וליאו (רתוימ אל םולכ ,םולכ יקחמת לא) ריצק
םהב ישיש יברעב טנרטניאב השילג ידכ ךות רקיעב וידיב שמתשמ
.הלובו סרקוד ירחא יבש תכלוהש תירייארפ אצמ אל אוה
הלאה םיינשה םיידי םוקיעב וקסעתיש יאדכ אל זא


"ביבא -הפצמ" תא ימיקתשכ יל אורקל יחכשת לאו ייב הללאי
ףלאל וביגה
 
 
11/2/01 22:27
הידקש :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
לת היגרנא ,"ביבא הפצמ" בושיה תמקהל תאזב תארוק ינא
ףלא ,םידסיימהמ בכרותש הלבקה תדעו .תילילג הריואב תיביבא
רבדל וקקדזי אלש םייתוכיא תוקוורו םיקוור קר רחבת ,יכונאו
ונחנא ,תיניצר ינא .םייח תוכיאל םתהימכו םתונינש דבלמ
הזב ונל ורזעיש םישנא שי ,בושי םיקהלו המדא רוחבל םילוכי
אנא .אשונב דאמ םייניצרש םידידי ינשו תחא הרבח שי רבכ ילו
.םייניצר םתא םא (ימשמ קניל) ילש ליימיאל ונפ
הידקשל וביגה
 
 
11/2/01 23:41
ףלא :תאמ
ביבא-הפצמל הבוגתב
העדוהה תליחתב ,הפ ריקל בגה םע יתוא המש תא ,הרקי הידקש
ילש תמדוקה
רבח תויהל יתוא הנממ תא וישכעו הלבק תודעו לע יתכלכל
?תאזכ תחאב
תורצל יתוא הסינכמ תא


תא לוכאל ןכומ ינאש הלענ ךכ לכ איה הרטמהש איה תמאה
ףרטצהלו הליבשב עבוכה
.ביבא -הפצמ לש םידסיימה רודל
לבקתו תבשחתמו תיטפמא תישונא היהת ונלש הדעווהש ןבומכ
ךמס לע קר םישנא
םעש איה תמאה .(תוקוורו תונינש ,הארמ) םייניינע םילוקיש
הזש בשוח תמאב ינא תויניצ תפיט ילבו ,בוטה ןוצרה לכ
םיבאשמ רתוי תצק שרוד ןיינעהש יל הארנ ,אלפנ ןויער
.ומצעל תושרהל לוכי ינומכ ןרפת טנדוטסש הממ םיילכלכ


רומגא חטב ינא זא דע) ,בושייה םקוישכל ,ישאייתת לא לבא
קר אלו הלאה םידומילהמ ףסכ תוארל םג ליחתאו ראותה תא
ינאש החוטב תויהל הלוכי תא (הברה ךכ לכ םהילע איצוהל
.ימצעל תושרהל לכואשכ םש רוגל אובא


החלצהב
ףלאל וביגה
 
10/2/01 22:36
תישונאה :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הינש דוע םא ךיאו ילע תרגוס ביבא לת ךיא יתשגרה םייעובשכ ינפל
.בוט רמגי אל רופסה הארנכ הפמ הפעו ימצע תא תזרוא אל ינא
.וזה ריעהמ המוצע הליחב יתשגרה וטרפא/ססקרבאה תבשותכ
איהו רבע לכל וצופנ ןמזממ רבכ הירבח לכש סולפ 30 תב הרוחבכ
הלוכי ינא םיחדנ הפק יתבו םיבאפב הלבמ ןיידע וזה תיתטאפה
.ךתיא תוהדזהל
םייעובש ינפל וילא יתרזחשכ קרו קוחרה ןופצב יתלדג ימצע ינא
.ססקרבאל ץוחמ יל הכחמ םיסקמ םלוע הזיא יתנבה
ביבא לתב תונבה ונא םג .וזה ריעב ןאכ אצמנ רשואהש יבשחת לא
לש הווסמב םירדהתמ םה ןאכש קר םינטק םינועמש ןומהב תופקומ
ישבלתת םיעט ךל היהי אל םא ? הפקל ילא האב תא" .תויטנגלטניא
".יכלתו
םג ףוסב ידימדת םא םיצוביקה לש םיבאפהו םיקטוקסדה ומכ ןיא
.ינהת
תויצרופורפהו תויפשה תא ריזחהש המש ןייצל תבייח ינא ףוסבל
.קוחרה ןופצב עיגרמה רוקיבה אוה ייחל
תישונאהל וביגה
 
11/2/01 0:24
התבה תינניח :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
,הניפ שארמ םינועמש רתוי הזש ,תולעמב יתרג םינש X ינפל
,תלביקש תוצעה בור םע ,הלא,המיבסמ ינא
:םילשוריב יתרגש יתיליגש הדבוע רקיעב ךא
:אמגודל ,יביטקיבוס ןפואב קחרמל םיסחיתמ םילארשי
.םילשוריל א"ת ןיב קחרמהמ,הברהב לודג םילשוריל א"תמ קחרמה
רקוב לכ הדובעל דע העיסנ ןמזב קחרמה קרוי וינב הרג תייה םא
הזמ הנופצ ףאו ,הפיחל לילגהמ העיסנל הווש תעמוג תייהש
תיברמ תא ילצנת דימת אל ךדיל הזשכ ריעב םגו , ילטנמ ןיניע הז
..תויורשפאה
התבה תינניחל וביגה
 
11/2/01 11:15
תי'גני'ג :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
םיקוריה םירברפב רוגל רובעל טושפ הז ילאדיאה ןורתפה
,םילשורי דיל םיהדמ רברפב הרג ינא,ןגלבה רוזאל םיבורקש
לע הלוע ינא,שער הכירצ ינאשכו םייניעב יל קורי םויה לכ
ביבא לתמ תוקד םירשע,שקובמה רוזאל החיג השועו וטואה
.םילשורימ תוקד רשעו
םוקמ םוש עצמאב תויחל,ףיכב ךתיא תפלחתמ יתייה, תמאה
...ילב טושפ,ילב,שער הברה ילב
תבהוא ינאש ידיחיה רבדה,ביבא לתל ם-י-י-ח-ב תרבוע יתייה אל
.רבעמ רבד םוש אל,םיה תא הז םש
םירוזיאה ויה סורקגניר'צו ןואט ןדמק,ילש ןודנול,ןודנול לבא
,ילש
קורי רוזיאב,תמייוסמ הפוקתב יתרג םש םג לבא,ילש תיבה
.הפי רתוי הברהל ילש ןודנול תא ךפהש לא חוכש
תי'גני'גל וביגה
 
 
11/2/01 15:16
:ךמש :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
ה'גו'גנ'ג אי
הניבמ תא המ
ביבא-לת ומכ ןיא
:ךמשל וביגה
 
 
11/2/01 15:22
תי'///גני'///ג :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
.הז תא יל השוע אל,קתומ,ירוס
.והזו ןודנול לע רשפתהל הנכומ,םילשורי קר
ןה ביבא לתב תובוט יכה תוביסמה,קלע ביבא לת
?הזמ רתוי...םימלשורי לש
תי'///גני'///גל וביגה
 
 
12/2/01 10:06
?:ךמשו :תאמ
.????ביבא לתל הבוגתב


הלאה תוביסמל הסינכ ןיא תופיכ ילבש יתעמש
? תונב םע דוקרל רתומ בגא ךרד
?:ךמשול וביגה
 
 
13/2/01 12:58
תי'גני'ג :תאמ
.????םילשוריל הבוגתב
םירבגה ןיב הדרפה שי ונלצא םינודעומבש תמאה
םיתורישה וליפא,לאמשב םישנה ןימיב םירבגה,םישנל
.םינוש םינוויכב
?זא םישוע ונייה המ,ואולס דוקרל ונקספהש לזמ


ץראב ןיא,ת-מ תייה,ביבא לתל דובכה לכ םע
דחאל בשחנ אוה,ןמואל ותמרב הוותשמש ןודעומ
ראשה לכב יתייהו םלועב שיש םיבוט יכה םינודעומה
.ומש תא קידצמ טלחהב ןמואהו
םוקמה לע ךל תוצרהל הכירצ ינאש תבשוח אל ינא
רפסא ינא,יתוא ףתשת,אל םאו עדוי התאש יל הארנ
םיתורישב הרוק המ ךל
תי'גני'גל וביגה
 
 
12/2/01 11:54
תיציפ :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
10 םגו ביבא לתמ תוקד 20 םג אוהש אלפומה םוקמה אוה הפיא
?םילשורימ תוקד
לל-כב םיקקפ ילב םילשוריל ביבא לתמ יתעסנש הנורחאה םעפב
יל חקל הז ( )-: הלילב 1ב היה הז ונ ,בוט ?הנימאמ תייה)
?והשמ וא הריהמ תיתחת תבכר וזיא ךל שי .תוקד 45 ומכ והשמ


עומשל חמשנ
תיציפל וביגה
 
 
13/2/01 12:51
תי'///////////////גני'///////////////ג :תאמ
תי'גני'ג הנטק הלאשל הבוגתב
?ךל הנוע ןיעידומ ירוזא
תי'///////////////גני'///////////////גל וביגה
 
 
13/2/01 13:00
תי'///גני'///ג :תאמ
תי'גני'ג הנטק הלאשל הבוגתב
?תוקד 45
?טניקרןק לע,תעסונ תא המ לע
תי'///גני'///גל וביגה
 
11/2/01 11:47
בייברפוס :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.יתריקי הלא
.ליגה הז ,םוקמה אל הז
סולפ םישולשב אל דוע םנמא ינא
קפואב האור רבכ םישולשה תא לבא
.רתויב בורקה
םלועב ןורחאה רבדה ,ישיש םוי עיגמשכו
םיבאפה לש רותב דומעל אוה ,תושעל יל אבש
."דיצל תאצל"ו תועש היינח שפחל ,םיוושה
םא והשמ הנשמ היה הזש תבשוח אל ינא
.תליאב וא לילגב יתייה
הניצסה לכש םייחב בלש והשזיא עיגמ
.קשח ןיא טושפו המצע תא הצממ תאזה
הצבהמ אל םא עדרפצה אובי הפיאמ זא
?תיביבא לתה
.גשומ לש ץמש יל ןיא
.תונבה םע יקלחת ,תונויער ךל שי םא לבא
בייברפוסל וביגה
 
 
12/2/01 0:13
ןימינב :תאמ
ביבא לתב םילק אל םייחהל הבוגתב
קתומ ,רותב םידמוע אל םיוושה םיבאפב
אל חטב םיווש .שראפ לע ארזל םינצחוימה תומוקמב הארנכ תא
ןיא םא ראבה לע םידמוע המש תומוקמ ךל הארא ינא יתיא יאוב
םלוכ תא םיריכמ םלוכו ,םוקמ
.הווש הז .יתנוכש
'גרו'גגניק/ןיקנש/יבנלא שלושמב לבא ?יתרמא ץוביק
ןימינבל וביגה
 
 
12/2/01 4:53
הלא :תאמ
ביבא לתב םילק אל םייחהל הבוגתב
ןיבא ינאש ,עגר
?יל המדנ קרש וא דנלירפה תא הפ ןצחיימ התא
הלאל וביגה
 
 
12/2/01 10:24
בייברפוס :תאמ
ביבא לתב םילק אל םייחהל הבוגתב
.הנמזהה לע הדות תמאב .הדות
יתבתכש המב תצק קמעתמ תייה םא ךא
םיבאפ שפחל יתקספה ינאש ןיבמ תייה
,אל וא רבה לע םהב םידמוע םא
.יתוא ןיינעמ אל
ומצע תא הצימ תצק הזה יוליבה גוס לכ
.ייניעב
.הבשחמה לע הדות ,בוש לבא
בייברפוסל וביגה
 
 
13/2/01 0:35
הלא :תאמ
ביבא לתב םילק אל םייחהל הבוגתב
שובל ילואו ?םראפ-רפוסהמ וא ?טנרטניאהמ אובי אוה ילוא
ץלאנ בושש וא ,הליזנה תא ונל ןקתל אוביש רוטלטסניאה לברסב
(-: .הקוחרה וניתודלי תפוקתמ ינוימידה עדרפצה תטיש תא ץמאל
הלאל וביגה
 
 
13/2/01 11:57
בייברפוס :תאמ
ביבא לתב םילק אל םייחהל הבוגתב
תוטישה לכמ רתויב הבוטה איה תינוימידה עדרפצה תטישש הארנכ
תוכחלו תורוניצ ץצופל ךישמהל רשפא יא ?אל בוצע .תנייצש
ךישמנ יתמ דע ,םויה דע הרק הז םא .ךיתח רוטלטסניא אוביש
?שיטפב תוכהל
בייברפוסל וביגה
 
 
13/2/01 14:11
הלא :תאמ
וניבה רבכ yesל הבוגתב
ןקחש םג ,קור בכוכ םג -לילא הזיא טימרק טימרק ...חחחא
וילע לוכי ימ .עדרפצ םגו שפנ הפיו קורי םג ,עונלוק
?תונב
הלאל וביגה
 
 
13/2/01 16:02
ףלא :תאמ
?טימרק הפיאל הבוגתב
קור בכוכ אלו ענלוק ןקחש אל ינא ,הלא
עדרפצל המוד תצק ינא ,שפנ הפי תויהל לוכי ינא לבא
קורי תויהל ליחתמ ינא טימרק לע הככ תרבדמ תאש וישכעו
.(האנקה ,יתריקי האנקה)
יילא ףרטצהל תבייח תאש הנקסמה תא ךפוה ינאש הווקמ ינא
תענמנ יתלבל לילגב ילש אלכב


ייב
ףלאל וביגה
 
 
14/2/01 11:03
בייברפוס :תאמ
?טימרק הפיאל הבוגתב
ונתודלי לש קורה בכוכ .ךתוא בזכאל תרעטצמ ,יתריקי הלא
ןניאש םיעדרפצל דחוימ הלע הצבב ול ונבש ןקז ךכ לכ רבכ
ומלענ ןאל ?הרק המ טימרק זאמו .ןתשה תיחופלשב תוטלוש
?ריעב תוריזרזחה לכ לש ןבל תובוש ,תוקוריה םיעדרפצה
,ךל תפכיא אל םא קר .תושעל המ ןיא ,זטנפל בושנש הארנכ
...טימרקמ רתוי יביטקרטא תצק אשומ לע זטנפל הפידעמ ינא
בייברפוסל וביגה
 
 
15/2/01 3:54
הלא :תאמ
םיעבשה תונשב ילואל הבוגתב
ךיתויזטנפ ייאשומב ונתוא יפתש אנא ךומכש תילע-בייב
.ינוימד רבח תרומת ינוימד רבחב קחשנ יאוב .םיקשחנה
הפוקל הרזחב ותוא תקרז תאו טימרק תא ךל יתתנ ינא
((-: .הכחמ ינא ,ףלק ףולשל ךרות וישכע
הלאל וביגה
 
 
15/2/01 14:41
בייברפוס :תאמ
'תופלחה'ב םיקחשמל הבוגתב
.ןיבהל תבייח תא
תמאבש ימ ידי לע סופת ילש יתימאה תויזטנפה אשומ
זטנפלמ ץוח זא .בייב רפוס המצעל אורקל הלוכי
םיער םירבד ינימ לכ לע זטנפל םג הלוכי ינא ,וילע
ןבומכ רבודמ .תלפוכמו הלופכ האנההו הל םירוקש
תא הלא םימיב קבוחש קאזויק ןו'ג לילאה ןקחשב
תודוהל םאש תורמל .לבפמק בנ תמלשומה המהבה
אתשקשקב ער המ ,טימרק םא זא - תונשי תויזטנפב
?ונלש ימוקמה
בייברפוסל וביגה
 
 
15/2/01 17:32
הלא :תאמ
ןוימידה לע הלוע ןוימידהל הבוגתב
?ייא .לא ייטילקרפמ אוהה ,תושק יתוא תבזכא בייב
םיטרסבו תותרשמל םיחינז םימוקטיסב קחשמש הז
והז ירה .קתומ תמאב ?קראמלוהב םינרקומש 'ז גוס
תלבלפמה בנ לש הידסחב הכז ל"נהש יטאופ קדצ
תא םושנל וליפא עיגמ אל קאזויקל .תינמגמגהו
,ירות וישכעו .תקחרתמה ךתינוכמ לש םיזוזגאה ןשע
יאוולה קותמ הזיא ....חחא -קוה ןתיא תא ילבק
(-: יכיחל ונושל קבדיתש
הלאל וביגה
 
 
18/2/01 11:36
בייברפוס :תאמ
תכשונ תואיצמהל הבוגתב
הכירעמ תאש יתבשח ?ייא לא יטילקרפ ?הלא הככ
לפשל דרי אל םלועמ קאזויק .הזמ רתוי תצק יתוא
בוטה ןגב תוצחמ ןקחשב רבודמ .הגרדמ לש הזכ
ץיבוקלמ ןוג תויהל ,יוודורב לעמ םיעילק ,ערהו
יסופיט ידווילוה ףויפי אל םנמא אוהו .דועו
לבא [קפס אלל ןובאית ררועמה] קוה ןתיא ומכ
אל אתשקשקש הניבמ ינא .ילש סופיטה קוידב אוה
.הז תא ךל השוע
בייברפוסל וביגה
 
 
18/2/01 22:38
הלא :תאמ
ברוצ ןובלעהול הבוגתב
יעדמל הטלוקפהמ רתלאל ימצע תא ינא תשרגמ
תא הארנכ יתלבליבו ךיילע יתנוטק יכ דווילוה
אוה םאו לזאזעל קזויק ןו'ג והימ .תורצויה
תירולבה לעבל םיארוק ךיא זא יתבשחש ימ אל
רבדבו ?יא .לא יטילקרפמ קשחנ ינעיה ההכה
ךשוחב םג הבוט ול השוע יתייה אל ,אתשקשיק
,םיצוקה ללגב) החוורל תומוצע םייניעבו
לע יבכוכ -תאז תמועל וסוסו ימס לבא (יתוחא
(-: תועידה לכל םיקשחנ
הלאל וביגה
 
 
19/2/01 4:11
הירמ :תאמ
בייב ,ספואל הבוגתב
םירמואש תורמל) ייחב ,יביטמיטלואה רבגה
הככ זא....(ולאכש םיניינעל יתרגבתה רבכש
טרסהמ ךיתחה רתיה ןיב אוה קזויק ןו'ג
''םילכונה'' ,''טנייופ סורגב שגפמה''
.''hi fidelity'' ןייוצמהו ןורחאה וטרסבו
הירמל וביגה
 
 
20/2/01 10:16
בייברפוס :תאמ
דיחיהו דחאה - קזויק ןו'גל הבוגתב
תא ןהל השוע קזויק ןו'גש ינומכ דוע שי זא
תוצח" - תיאר אל דוע םא ,הלא .לודגבו הז
רוחבהו הלועמ טרסה .רהמו "ערהו בוטה ןגב
הזה טרסל עיגהל ךיא ךל ןיא םאו .םיהדמ
תנמזומ תאו ליימ יא יל יחלשת ,ואדיוב
טרסה תא יל שיש ןבומכ] .הייפצל יילא
לע תרעטצמ - וסוסו ימס יבגלו .[תיבב
םה ךיא תרכוז אל וליפא ינא לבא ,תורובה
.םיארנ
בייברפוסל וביגה
 
11/2/01 16:15
ןקזה יברה :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הצור ינאשכ ,ילשמ עורג רתוי דוע רפכ הנה ,ער יל היהנו יתארק
,ריכמ אל ינאש םישנא שוגפלו שפוח שיגרהל םתס ,החיג וזיאל תאצל
יתוא םיאור אלש םגו ,אצוי יתוא םיאור אלש םג קודבל ךירצ ינא
.רפסל ימל ןיא ,יל ןיאו ,רזוח


ןקזה יברה
ןקזה יברהל וביגה
 
11/2/01 17:06
ידייה :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ט'צלמ רפכב הרג ינא
א"ת זכרמ
.ןיקנישמ הקד
!ייייייירוה
ידייהל וביגה
 
 
12/2/01 1:15
Lukkke :תאמ
םקו דעומו גח םוי םוי יל שיל הבוגתב
!אל ינא
Lukkkeל וביגה
 
 
12/2/01 10:03
?:ךמשו :תאמ
םקו דעומו גח םוי םוי יל שיל הבוגתב
ידייה


םיפלאל ירזחת


החירסמ תירציווש אי
?:ךמשול וביגה
 
12/2/01 13:23
...וליאכ הזכ ןיקתיומ תחא :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הרבחה לכו הלא יה
, קרוי וינ -א"ת תונש 6 ירחא . טיהל אוה ביבא הפצמ לש ןויערה
רפכה , א"תב בוחרה אל - ןיקתיו), תיסחי בורק רפכל יפגב יתרבע
(...
המוצע החמשל תילטוט תונפרחתה ןיב הענ , םישדוח 5 רבכ הפ ינא
ןינעב -בגא . יתרבעש לע
ןיא הפ - רבדמב הווש הרוחב יתויהל םוצע ןורתי שי - םירוחבה
םיילנלפ תוניצרו הדמתהב איה ,בל תמושת שישכ !!! ינומכ ףלא דוע
לש הפוקת וז לבא םירבחלו ילש תויביבא לתל תעגעגתמ . םייואר
אל ריעה לבא , והשמ םייוליב ןיא . ןמזה לע לבחש שאר יוקינ
לש ןינע אל הז רוחב אוצמלש ןכלוכל ןייצל תבייחו , הקוחר
םיניינועמ רפכב םירבגהש רבתסמ , תונכומ לש אלא היפרגואיג
חמשא ינא - ןכש המ . קודב - םיינוריעה םהירבחמ רתוי תוביציב
יל תורסח ..... ףוחה תא עורקל דחי אצנו , ידיל רוגל ואובת םא
ףוסב..... ףרוחה יברעב םיקוחצ תושעל תובינגמ תוקוור תורבח 2-3
החיטבמו יתבוהא ביבא לתל רוזחל וא הפ ראשהל םא טילחא וזה הנשה
ןופצב אמא-אבא לצא ש"פוסב ינא םימעפל - הלא . תואצותב ןכדעל
!!! יב הללאי .... ינא םג ןועמשל אובא ילואו
...וליאכ הזכ ןיקתיומ תחאל וביגה
 
12/2/01 14:41
Estee :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
והשמ ןיבא ינאש ,עגר
ינש קר שי לארשיבש בושחל רשפא ,ןאכ תובוגתה תא םיארוקשכ
.לילגהו ביבא לת :תויצפוא


...העקבב ,הברעב ?ןלוגב ?בגנב ?םילשוריב םייחש םישנא ןאכ ןיא
לתב תורצק תודוזיפא ללוכ ,םילשוריל בגנה ןיב ילש םייחה לכ ינא
...םינבומה לכב .רחא םלוע ,םישנא ,רחא םלוע ...ביבא
Esteeל וביגה
 
 
12/2/01 18:16
ףלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
הרקי יתסא
ונחנא ,םטושפכ לילגהו ביבא לת לע םירבדמ ונחנאש אל הז
לכ תא הפ תגציימ ביבא לת .(ונומכש םייחטש) תואמסיסב םירבדמ
תואלמ ,הריעצה היגרנאה תועפוש ,םייחה תואלמ ,תוססותה םירעה
םייתוכיאה יוליבה תומוקמ תוסומעו ,םישפחמה תוקוורהו םיקוורה
('א חפסנ יאר ,האלמ המישרל) .לארשיב תומייקה
םע ,םיטקשה ,םיוולשה תומוקמה לכ תא גציימ תאז תמועל לילגה
טלחהב .םהב ץבורה לע תועגרתהו הוולש םירשמה ולא ,הפיה ףונה
.הלאכש םירוזיא דועו הברעה ,העקבה ,בגנה לע םג רבודמ


םירבדמש םייטקלפ םישנא ונחנא ,תוניצרב ונתוא יחקת לא זא
."לילג" ,"ביבא לת" :תואשילקב
.םירחא תומוקמ שיו שי
םייתניב ייב ,הללאי
.ביבא לת :'א חפסנ
.ןיקניש
.ןיקניש םחתמ
.'גרו'ג גניק תניפ יבנלא
ףלאל וביגה
 
 
13/2/01 21:10
ד"גמה םרבא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
'ץיבדנס ןוטסג םע עבש ראב לש בוחרדמה םע המ ,בגנה םע המ
םע הקאראב ןודעומ םע הקיתעה ריעה םע קורי לפאלפ םע יאסינוט
ר"תיבו יו'ג ןודעומו תובער תונב האלמה ןוירוג ןב תטיסרבינוא
הגיל הלוע ףכיתש עבש ראב
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
13/2/01 21:51
ףלא :תאמ
?ותיא המ ,בגנהול הבוגתב
'ץיוודנס ןוטסגל וכלייש ?תובער הטיסרבינואב תונבה
.יאסינוט


עקתנ ינא םיאולימל עסונ ינאשכ דימת ?תמאב עבש ראב םע המ
יצחו העש הזיא
אלו עונצ שיא וליפא ,ךל דיגא ינא המו םש תיזכרמה הנחתב
יתומכש יידמ ינברוא
הצורמו הפיחב רג ינא הייארלו ריעמ תושירד הברה יל ןיא)
קשח לבקמ שממ אל (הנממ
.עבש ראבב רוגל
םגו תינוריע היגרנאב רוסחממ תלבוס רעצה הברמל עבש ראב
תירפכ הוולשב רוסחממ
.ףונו
תיחטש תורכיה ךמס לע הז תא רמוא ינאש תודוהל בייח ינא
.יתוא ונקת אנא ,תורחא תודבוע ריכמ והשימ םא זא ידמל


האור ינא ?םיאולימל ךרדה ךמס לע עבש ראב תא ריכמ התא םג
תאש הווקמ ינא ,םיאולימ הברה השוע חטב התא זא ד"גמ התאש
אכדמ תוחפ סיסב לע התוא ריכמ


םייתניב ייב הללאי
ףלאל וביגה
 
 
14/2/01 18:33
ד"גמה םרבא :תאמ
?ותיא המ ,בגנהול הבוגתב
תודלימ
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
14/2/01 21:40
ףלא :תאמ
האג יעבש ראב ינאל הבוגתב
!ןכסמ ,ייא
ףלאל וביגה
 
 
15/2/01 7:35
Estee :תאמ
האג יעבש ראב ינאל הבוגתב
תורכיה אלא ריעה תא ריכמ אל התאש תרמאש יל המדנ
הנחתה פ"ע טפוש תייה םג ם-י וא א"ת תא) דבלב תיחטש
!?ןכסמ אוהש עובקל רהממ התא המ זא (!? הלש תיזכרמה
Esteeל וביגה
 
 
15/2/01 14:42
ףלא :תאמ
תויחטשל יובאל הבוגתב
?בוט תיניצר ךכ לכ ייהת לא ,הרקי יתסא
קוחצב התיה ןכסמ אוה םרבאש הרימאה
והשימב יתעגפ םא לצנתמ ינא


ינאש ילש תומדוקה תועדוהה תחאב יתבתכ רבכ
תיחטש תורכיה עבש ראב תא ריכמ
ינא) ןהלש תויזכרמה תונחתה יפל םירע טפוש אל ינא
(ללכב םירע טפוש אל
םשור ארוק ינא טופיש ךייניעב הארנו יתבתכש המלו
ינושאר
ותוא לבקל לוכי ינא ינושאר קר אוהש ןוויכמו
תיזכרמה הנחתב הייהשמ
(םימעפ המכ יתרקיב םש םג ,ןוינקבו)


טושפ ,ךייניעב תיחטש תיארנ יתבוגת ינא םא יל רצ
ימצעל השרמ ינא ןהבש םימייוסמ םיאשונב תובוגת שי
.קוחצב םירבד בותכלו לילק הפיט תויהל
םא לצנתמ ינאו םרבא תא בילעהל יתנווכתה אל ,בוש
.עגפנ אוה


הרקי יתסא תצק יכייח זא
ךייחמ ינא


ייב הללאי
ףלאל וביגה
 
 
15/2/01 15:17
Estee :תאמ
תויחטשל יובאל הבוגתב
ותוא לואשל ךירצ ...םרבא לבא ,אליממ תכייחמ ינא
(-:
Esteeל וביגה
 
 
15/2/01 17:43
ףלא :תאמ
!?תיניצר ימל הבוגתב
בלענ אל אוהש הווקמ ינא
לצנתמ בוש ינא זא ןכ אוה םאו


םישנא בילעהל אנוש ינא
אנוש דואמ


תבלענ םא החילס ,םרבא זא


ייב
ףלאל וביגה
 
12/2/01 19:42
ילע ןטק :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ךיא לש תמיוסמ הדוקנל סחיתאו יתחטבהש ומכ יתארק ,הלא הלאוו
הווקמ ינא .םוקמ ותואב ונאו ילש דצהמ םירבדה תא האור ינא
רוזאב םייח ךיאו םייוליב אוצמל לע תצק תרביד.ינא ימ יניבתש
.והשמ ןקתל הצור יתייה לבא םירחא תומוקמב ךיאו
אוה ןכיה הנשמ הז ןיא ולש קרו ולש ימצעה תא ןיבהל חילצמ םדאשכ
ונל ביבס םישנא המכו ונאב עקר הזיאמ הנשמ אל ,דימת יכ ,אצמנ
תרשרש תאו ינשה תא דחא םיביכרמ ונלוכ םנמא ...'וכו ונתדובעו
וא המחלמה הפו דבל ראשינ דימת ,ונמצעל ךא וניביבס םיעוריאה
.תיתימאה הלבקה
קנפל חילצנ םא לבא םחנתנ םהילעו םש ויהי דימת הכלמ וא ןועמש
ךרתצנ אל וניכרצב ונמצע תא
שיו תונבהו תילכת לש שופיח .הליחתמ תיניצרה היעבה הפו םתוא םג
דמללו וב קובדל םלש דחא. דחא םלוכמ תונבל תוסנל קר ךירצ עפשב
ליחתמ לכה.רחא וא הז םוקמב אלו ונכותב אצמנ רסוחה לכ תא.םירחא
13=הבהא.בויחב הצוחה איצוהל ליבשב ונמצעל םדוק הבהאב רמגנו
דחא ומכ םה (ימינפה ימצעו ינוציחה ינא) גוזהשכ .13=דחא םגו
.ךבוסמ אוהו ןינעה לכ הז תיתימא תומלש.הבהא הנשי
ילע ןטקל וביגה
 
 
13/2/01 0:46
הלא :תאמ
דימת דבלל הבוגתב
?הראפכ עמשנ המ .דבכנה רצעה שרוי רוינו'ג ןלהא
יריקי קדוצ התאש ןבומכ
עוצפ סוסהו עודי לכה :הינלופב הרייעב רבכמ הז ורמאש ומכו
רתוי קימעמ ןוידל .המוד והשמ וא .הרוי אל ילש חדקאהו
you .יעיבר םויב הדובעב יתוא רקבל אובל ןמזומ התא ,הייגוסב
see
הלאל וביגה
 
12/2/01 20:00
tj :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
..תיביבא לתה העובה סותימ תא ץפנל יל רצ
אל ינא ילוא ,תאזה ריעב הרג ינא רושעל בורק המשאב הדומ ןכא
לש תורדגהה תחא תחת עיפומשיפכ ייוצמה יביבא לתה יפאיה סופיטה
לת תיפאי םימעפל הנוכמ וליפאו תיביבא לת ינא לבא ,יתסא
.העובמ רתוי אל איה א"ת יל רצ לבא .תיביבא
ישיש םויב ?תמ ימ המל ?שארה לע לפנ ימ ?תאצל הלילב ישיש םוי
זוזל רשפא יאש הטושפה הביסהמ קר ולו תיבב ראשהל הווצמ הלילב
םוי ברעב תינומה תוסנכתהל המוד הלילב ישיש םויב א"ת .ץוחב
..שעור ינומה ץופצ ..תסנכ תיבב רפיכ
תורשע א"ת תובוחר לע םיטשופ הלילב ישיש םויב .הבוט יל ושעת
תושובלה ,םינומהל הנינפ לש תומדקתמל רופיא סרוק תורגוב תודלי
רוינו'ג סרע םינועמיש תורשע םתיאו ,םיעזעזמו םיטנטק םידגבב
.לבסנ יתלב ביישרטפא לש זע חוחינ םיפידמה
.םהב ולקתת וכלת אלש הפיא
רשא םדא יליחנב הפייעל םיסומע םינצחוימ תוחפ תומוקמ םג
.םוקמ ספא דע םיסחדנ
..הזופה לע רבדנ אלש
ולקתת דיימ , בוט תיסחי םוקמב םתלקתנו םכלזמ לזמתהש חיננ
םה המכ לע תולוק ילוקב ורטקיש םלועה יאכודמ לש תיתעובה הזופב
.קרוינ/זירפ/ןונולב וישכע תויהל םיצור


,יתרקי הלא
לט גיצהל ביטהש יפכ ,םינצחי לש האצמה אלא הניא "תססות"ה א"ת
.ולש םיאלפומה ץנומ יעטקמ דחאב ןמרב


הביסה ללגב קר ןאכ הרג ינא ,םכנומהב יתוא םיחבוט םתאש ינפלו
.תרוכשמו הדובע תוחונ הל םיארוקש הטושפה
?ימוחתב הקוסעת ןיא לילגב ולאה םיפצמה לכבש תושעל המ
?ער יל השוע הגיהנש תושעל המ
.חונ .ירובע ילאדיא ןורתפ הז א"ת


22 ליג תא תרבע םא ..ישיש ימיב תושעל המ ןיא הפ םג תמאה זא
.הזופ תאנוש תאו
?סור ר"דב ער המו
tjל וביגה
 
 
12/2/01 20:31
הנד :תאמ
הילשאה תא ץפנל ןמזה עיגהל הבוגתב
.םימי העבש שי (יתקדבש הנורחא םעפ) עובשב
- החונמל דעונ ,תוחפל ,םהמ דחא
.הרטמל יסאלק - ישיש םוי - רמוא הווה


תאלמ ןכא ,הבוהא ריע ,א"ת ,עובשה תומי ראשב
.רתויב םיווש תומוקמ


ישיש םויב םג תאצל דימת רשפא םילצעתמ שממ אל םאו
.(יטראפ רטפא ע"ע) רקובב תבשל שלוג רבכ אוהשכ קר
הנדל וביגה
 
 
13/2/01 0:29
הלא :תאמ
הילשאה תא ץפנל ןמזה עיגהל הבוגתב
ונדדנ ךתעדל המלו .הרקי יי'ג יט ,רבכמ הז הצפונ היילשאה
,אל ?הזכ וליאכ םיטסיכוזאמ ונחנאש ללגב ?קוחר הכה ןופצל
אל רבכ הזופהו תינאברואה הנצסה תא התע תעל וניצימש הארנכ
םישועיבה ריוואו טעמ ונקדזה םגו רבעבש ומכ ונילע תדבוע
חוכ ונל שי דוע רטקל ?המ לבא ,תושמושמה וניתואר תא קינחמ
תודוהל םא ,ףיכבו ץרמב תאז םישוע ףאו םישוע ונחנאש המ הזו
סוכ קוידב אל אוה ינולק 'גרו'ג :דבוכמה ר"דל רשקבו .תמאה לע
ןיא םילימ ןיא ....חחחא ותמועל יליוו חונ לבא ,ילש התה
.םירוחה לכל דעבמ ץירפשמ טושפ ולש ליפא-טנגיליטניאה .םילימ
(-:
הלאל וביגה
 
 
13/2/01 3:00
הלא :תאמ
הילשאה תא ץפנל ןמזה עיגהל הבוגתב
םישואיב=םישועיב
ליפא-טקלטניא =ליפא -טנגיליטניא
יל שייבתאו ץבושמה לנלפה תא שבלא דימ יתומכש הרוב היירפכ
םיריסהו תותבחמה דיל הניפב
הלאל וביגה
 
13/2/01 17:41
תב :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הלש תוילאיולה לע תי'גני'גב האג ינאש תורמלו ,תימלשורי ינא
,המרב ןודעומ רדסב) ןמואהמ ץוח לכב התיא המיכסמו
אל הז ?םשה ןעמל זוזל םוקמ ןיא המל לבא בינגמ,הבבס,הלחא
(יתוברת
ונחנא םג ,ןכ) הב תויחל בוט יכהש ריעה ,םילשוריש ריהבהל ךירצ
,םילשורי לבא ןוטגניזנק טסוו ןודנולב הנש ונרבעה
הרידב הרג ינא .םירישב ראותמש המ אל רבכ איה(...םילשורי
טושפ ןוכנ אלה ןולחה תא םיחתופ הלילח םאש קר תרדהנ הנוכשב
הלילב ותוא םיחתופ םא ,ירמגל תילולימ ,סנכנש ריואה תא םיאור
תוירגיס ןשעל ונקספהש לע רעטצהל םיליחתמו תואירב רוח םילבקמ
(?זא דע תונהל אל המל זא תואיר ןטרסמ תומנ אלימב)
דימת לבא ילרוטספה ןופצל רובעל המ ןמז רבכ תוניצרב תבשוח ינא
ליבשב םייתעש ישיש יברעב עוסנל ירה םומעישה לושכמב תלקתנ
תוינטנופס רתוי תצק ילש תוטלחהה ,יליבשב ילאיר אל הז יוליב
לרומו םילרנימ םימ,םיציוודנס ןיכהל האיציל םלש םוי ןנוכתהלמ
הגיהנל הרשכ יתליב םימעפה בורב יתוא ריאשמ ומצע יוליבהו הובג
עזעזמה רקובה רוא ינפל ןושיל הפידעמ ינא ,תרחא הקוסעת לכל וא
.הפישחל ןתינ יתליבה תא ףשוחה
בוט תמאב המ תבתכ אלש לבח תאז לכב לבא דואמ ךתוא הניבמ ינא
ףלא יפ םיאירב רפכ ייחש יל הארנו הנטק הדלי שי יל םג ,רפכב
.החירסמה ריעהמ הליבשב
םימוחתהש ללגב טושפ ילוא ,םימוחת הברהב ?רגפמ רפכה דימת המל
לש יזכרמה בשחמה תאז לכב לבא ?הזכ םוקמב םיצוחנ אל הלאה
ומכ הארנ טושפה םדאהש העונתב סילופורטמ הזיאמ להנתמ םלועה
.הכותב םיפוסכ הלוב םע תססוג הלמנ
תבל וביגה
 
 
15/2/01 0:17
הלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
תולמע םילמנ לש ליחנ אל םא ונחנא המ ,יתריקי תב ,תקדוצ תא
תואלמ ,תורומהמו םירוח ולוכש ןטק לת לש ובג לע תוצצורתמה
וניתלעותל קרו ךא םייק סומסוקהש תוחוטבו ונימצע תובישחב
.תישיאה


!ןיז- ?הלמנה ןמ םדאה רתומה
.(חורה תוסג לע החילסו)


תויחל רוחבל םאה הלאשל תמלוה הבושת ירבדב תאצמ אלש תרעטצמ
תדוקנ קפסל רמייתמ וניא רמאמה .תאש ןכיה ראשיהל וא לילגב
םייחה גראמ לע וא םייטרפה ייח לע העירי תבחרו תימרונאפ טבמ
תיפיצפס דואמ הדוקנ לע הפוטח הצצה וז הווהמ אוהש לכ .רפכב
לשו טרפב ייח לש תיפוס ןיאה תובכרומה ללש ךותמ ןמזב האופקו
יתשגפ .ןאכ תויהלב רוא תודוקנ הברה טלחהב ןנשי .ללכב םייחה
,הייח ינא הב הנטקה הליהקהמ קלח םיווהמש םיאלפומ םישנא הפ
.ימואל ןיב ףאו יצרא ללכ הדימ הנקב ףוריטב םירשכומ םישנא


ןיטולחל הרז איה 'רוכינ' הלימהש הדבועה תא יתרכזה אל
דימ הכוז ןאכ תרצוי תאש יבויח רבד לכשו ירפכה ןוקיסקלל
וא תיטילופ היצלופינמ לכ ירסוחמ םייעצמא יתלב םיביטלרפוסל
.ךתמוק תא הניטקמש תירמוח


הדליהשכש הדבועב אטבתמו הפ םייקש םוצעה ןורתיה לע יתרביד אל
לש תונטקה תועשה דע ץוחב תבבותסמו ישיש ברעב תאצוי ילש
ידעב ענומ אלש המ) הטקש תויהל הלוכי ןיידע ינא ,הלילה
התייבה תרזוח איה יתמ התוא לואשל ידכ העש לכ הילא רשקתהלמ
ףיכב הל תבשוי איה יאדווש תעדוי ינאש ינפמ .(ER יתיא תוארל
הניגב הדנדנה לע וא ,ראודה דילש םילזרבה לע הלש 'הרבח'ה םע
ומייאי ליפודפ וא יתרדיס סנא הזיאש הנכס םוש אלל תיתנוכשה
.הירבח לש לע וא התוולשו המולש לע לע


די אלמה חריה רואל לויטבש םסקה תא תוכפתשהב יתראת אל ןכ ומכ
לש וכרואל (ןבומכ ןועמש אל) ןרותה ךשפנ הבהאש הז םע דיב
ישילשה ןייעמל דעו ןשיה תורבקה תיבמ טנפהמה הניפ שאר ידאו
.םימיה הפצמ לש םיקוצה תולגרמל


.םיער םגו םיבוט םג ,םירבד הברה לע יתבתכ אל
לע אל םגו תירזכאה הלטבאה לעו הקוסעתה תקוצמ לע אל
םיימוקמה םיירוביצה תודסומב השופש עיווזמה םזינורכאנאה
לע רבדל אלש ,20 -ה האמה לש המרל ןאכ וגרדתשה אל םיידעש
.21 -ה האמה


,(תמייק ינא עמשמ תמלוח ינא) דיתעב בותכאש רכמה-ברב ילוא
םסרפתיש ךשמהה רמאמב ילוא וא ,םיטרפ יטרפב לכה לע רפסל לכוא
"רפכב םיפי הכ םייחה" :ארקייו 'תוננב'ב
התא רשאב םייח םה םייחה" :וא "רפכב םיבכרומ םייחה" :וא
(רתוימה תא קוחמל אנ) "יח
peace and love :-)
הלאל וביגה
 
 
3/3/01 16:23
ידע :תאמ
םילמנ-לתל הבוגתב
םירזומה םירוציה ראשו םייתרדסה םיחצורה לכש יעדתש קר
םומעשה הז יתעדל.םיעוגר קלאו םיטקש תומוקממ כ"רדב םיאצוי
...םתוא ףירטמש
ידעל וביגה
 
13/2/01 21:07
ןהכ זעוב :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הזה ידימתה טקילפנוקה תא יח ינא ייח לכ


יביבא לת תויהל יתמלח ,היצניבורפב יתלדגשכ


חורבל יתיצר זאו - םינש רשע יתינהנ ,יביבא לת יתייהשכ


עגעגתמו אלפנה חירה תא םשונ ינא ,קוריו חרופ הדש לומ ,וישכעו
יצח עוסנלו וטואל סנכיהל ךירצש הזכ אל ,תיבל תחתמ הפק תיבל
הטמל ,ןיינבב ,ןודנולב יל היהש ומכ והשמ .וליבשב העש


ןוצר תועיבש .קקותשהל המל שישכ .עגעגתהל המל שיש אלפנ הז לבא
ןמאה לש וביוא איה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/2/01 21:13
הלא :תאמ
רפכה רבכע ,ריעה רבכעל הבוגתב
תיביטאמיטלוא הריחב ןיא ,רקיה זעוב ,ןיינעה קוידב והז
קקזנ אל םדא ובש טלחומ עבוש לש בצמ ןיאו רכש קר הדיצבש
םיצעהמ ונתוא הדירוהש הנוכתה איה וז ירה לבא ,רבדל
והז ונייח לש תויוכיאה תא רפשל םיהמכ הייהנ דימת .הליחתכלמ
אל ונחנא דוע לכו .תדמתמ היצולובא רובעל ונל םרוג רשא רבדה
וניאובב תלוזה ייפלכ םיינסרודל םיכפוה וא םירחא םיחפקמ
.הבבס לכה יזא ,וניימויק תא חיבשהל
יתונמוא יוטיבל ףחדה ןיב רישי רשק שיש תאצומ ,ךומכ ,ינא םג
אל .המשנהו ףוגה לש בערה לדוג ןיבל תרבגומ הריצי תלוכיו
תופורתב בורל שמתשהל םיגהונ תונמואב םיקסועש םישנא הברה םתס
(םישקו םילק םימס ךרע ןייע) ינפוגו ינחור בער תואכדמ
הלאל וביגה
 
 
14/2/01 23:52
זעוב :תאמ
רפכה רבכע ,ריעה רבכעל הבוגתב
ןמא אל ינא


ילש הוואת םוש אכדמ ינניא


ללכב אלו ןוזמל אל


הלילחו סח .רותסי הללא ?תואכדמ תופורתו
זעובל וביגה
 
 
15/2/01 1:56
הלא :תאמ
טישל הבוגתב
לש ןושל לכב השיגדמ ינאו) רתסב ךב תבהואמ ינאש הז ,זעוב
ףושחל בייח התאש רמוא אל הז ,(רתסב -הלימה תא השגדה
םימגפה תרסח ךתומלשומ תא וידליו ותשא ,םלועה לכ ינפב
(-: .םינפ יתשל תעמתשמ הנניא רשא
הלאל וביגה
 
 
15/2/01 3:47
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
דידניא טישל הבוגתב
ןושל חצו דסוממ ריע רבכע לכב האורש הארנכ ,בערומש ימ
,הנשד החורא -וסומלוק ייגיגהמ סנרפתמו םימס חקול אלש
,ךל ןובאיתב .תונמ שולש לש םימגפ תרסחו תמלשומ
(-: .יתוחא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
14/2/01 18:52
תוחאה לש ףתושה :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ח"ש 37.5
842 וק
העיסנ יצחו םייתעש
ח"ש 4.80
5 וק
העיסנ תוקד שש
הפק סוכ
דנלירפ
ססקרבא
בוט רקוב , בוט הליל
םי
םישנא
םידוקיר
םימס
ח"ש 4.5
שמח וק
העיסנ תוקד שש
הנתמה העש יצח
ח"ש 37.5
העיסנ יצחו םייתעש
חצ ריוואו קורי
הכילה תוקד 10
תלד
ER ו סוילוי
That 's It Darling
תוחאה לש ףתושהל וביגה
 
 
14/2/01 21:39
הלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
You make it
sound so simple
and maybe it is
or maybe it isn't
is it really
הלאל וביגה
 
 
15/2/01 0:38
תוחאה לש ףתושה :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
Ho bUT iT iS
תוחאה לש ףתושהל וביגה
 
15/2/01 14:04
הללאי :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
? םיטבלתמ ללכב םתא המל
םיממעשמ יללכ ןפואב םייחה


המ עדוי ימ אל ריעב םייחה םגו קודב הזו םיממעשמ רפכב םייחה
םיניינעמ
'וכו.../לילק יוליב/ידיימ קופיס/ןיינעמ והשמ םישפחמשכ,לבא
רפכב רשאמ ריעב ותוא אוצמל רתוי לק


ריעב רוגל רתוי בוט ןכלו
הללאיל וביגה
 
18/2/01 9:16
ץראוז :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.םלוכל םולש לכ םדוק ,בוט
החישב לומתאש ירחא ,הנושארל רקובה ןאכ םירבדה יפוליח תא יתארק
.ןיינעה תא התלעה איה (ישיא ןפואב םיריכמ ונחנא ,ןכ) הידקש םע
,םויהל ןוכנ ןיעידומב רג ינא) הווהב ינוריעו רבעשל רפכ שיאכ
אוצמל ןתינ יתעדל ,(...ףרוחב לנלפ תוצלוח םע ךלוה ןיידע לבא
...םישפחמ המ טושפ איה הלאשה - רפכב םגו ריעב םג ןיינע
- םשה תא קודבל חרט אל םכמ דחא ףאש) "ביבא הפצמ" לש ןויערה
(...ןילבעאל הרמט ןיב ,ןותחתה לילגב ...הזכ םוקמ םייק רבכ לבא
?? תיביבא-לת הריווא םע לילגב ירפכ בושי םיקהל ...חילצי אל
בצק םע דחא הנקב תולעל םילוכי אל םיילילגה הילרוטספהו טקשה
! דחיב ךלוה אל טושפ הז - ריעה לש ףרוטמה םייחה
תוינכט תוביסמ ,יאבצה יתוריש תפוקתב זכרמה רוזאל יתרבע ינא
ףאוש ןיידע ינאו יתפאש דימת לבא ,('וכו תיתרובחת תושיגנ)
רתוי ינא הככ םגו יתוא םיציחלמ תופיפצהו שערה .הנופצ רוזחל
.םדא-ימוה הפק יתבו םינודעומ שיא רשאמ יתיב סופיט
ורבעת - המינפ ץוחהמ ןנובתהל םיסנמו טקשה תא םישפחמ םתא םא
ףונהו ריואה גזמב יולת ,רחא ירפכ רוזא לכל וא ,בגנל וא) לילגל
םוטפמיסהמ םילבוסו) תויתרבח תויח םתא םא לבא ,(םכילע םיפדעומה
ןנוכתהל שרודו "קוחר םוקמ"כ הננער תא רידגמה ,ץופנה ינוריעה
לילגב יכ ,ביבא-לתב וראשת - (םימי 3 םומינימ םיילשוריל העיסנל
,הטילק וב ןיאש םוקמב הרקי הזש תויהל לוכיו) דוביאל וכלת טושפ
.(...רוזעי אל םכלש ירלולסה םגש ךכ
ץראוזל וביגה
 
19/2/01 14:26
יתרדס איקמ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ץראוז
והשימ ןיינעמ התאש בשוח התא
תודוותהל הייסנכל ךל
יתרדס איקמל וביגה
 
 
20/2/01 10:37
ההות :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
.גלדת ,םירחא לש תובוגת אורקל ךל האנ אל
ההותל וביגה
 
25/2/01 0:33
david :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
there is only one place to live- New York.
davidל וביגה
 
 
25/2/01 3:17
הלא :תאמ
רפכב םילק אל םייחהל הבוגתב
רבעמ ללכב הז ילוא וא ?םהל הצוחמ וא קוריה וקה ימוחתב
קרוי וינ .בוטה םעטה תולובגל רבעמ וא ילש םימודאה םיווקל
(-: יל האריו דיב די יתוא חקיי והשימש ?הז הפיא
הלאל וביגה
 
26/2/01 0:01
המגרפואיד הניר :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.... המיזגמ אל ינאו יחרבת הל ימאמ יחרבת
המגרפואיד הנירל וביגה
 
3/3/01 3:25
תינוסוכ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
הרפ םיטסיניבוש לש תורעהמ ימלעתת .תמאב ,תויוטשמ ךתוא יבזע
לכ םע זכרמב .םיילאיצנבורפ םיאולחת הנהכו הנהכ דועו םיירוטסיה
םיזוזגאה ריווא ,םיעורג רתוי הברה םירוחבה וליאכ הזכ תומדקתהה
יתעמש ...ןופצל האלה .םילפת לובית יבשעהו חומה תא שבשמ
.המישנ תרצוע וישכע החירפהש
תינוסוכל וביגה
 
6/3/01 11:02
karni :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
Ella, reading your artical here in ozland made me home sick,
your writing skills are simply the best! maybee puting up
with the shimonim is the price you have to pay! give us
more of that good staf i hade a sick afternoon thanks to
you and your sense of humer. we want more and more! by the
way, if you feel like blonde shimones, come to australia
you might not be able to talk with them about the i
Israely-palestinian conflict, but baybe they are sexy
mothers and know the work! love you sista
karniל וביגה
 
26/3/01 2:40
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
, תורעיה הבעמב , םיצעה ןיב
,תודגאה תורמוא ךכ , םירופיסב בותכ ךכ
הממשה תא חירפהלו הבהאב זוחאל - המישמ ול עבקש טבש ול יח
ברע תעל לילגה יכרדב ידדנת םא
ןוצרו הבהא ךותמ יבישקתו
ינוטונומ ןוגינ לילצ ךנזא זא טולקת
ןוסאפב הליחת ךל בשייתי אלש
לכסותמ טסיקנאפ לש ויתולימ יחק ךא
ינורטקלא-וכיספה תוודח תא הליגש
סנארט תביסמל עיגהל יסנ
ינומכ ישיגרתש קפס יל ןיאו
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
24/7/01 3:21
הלאג :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
...ליגל טרפ ...ךתיא ההדזמ ינאש המכ גשומ ךל ןיא
.םורדב ץוביקב םג הרג ינא
הלאגל וביגה
 
11/10/01 22:15
ןופצהמ תחא :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
אל יכ ןיינפב ןייצל יילע ,תובורק םיתיעל םוקמה תא תדקופש תחאכ
, תואיצמ םג שי .הפרח ידכ דע םירישי םלוכ אלו "םינועמש" םלוכ
.םיצוביקה ינב רקיעב םהו
.(םיינחמ ץוביקב "בוקעי םלוס" תא יסנת)
ךל המל יכו , תבהוא דואמ ינא ,הזור הליוה לש בוציעה תניחבמ
?ןנולתהל
סקסה תריוא יאלמ ,םיביבא לתה ייוליבה תומוקמ תא השרחש תחאכ
םזינימפהו ינימה שפוחהש תואדווב תעדוי ינא ,תונריתמהו
ולא םימיב קרו ,םנמונמה לילגה תא ודקפ אל ןיידע ,ילרבילה
תאש הזור הליוה אוה הבשומ םוקמש תויבסלו זייג תצובק הל תשבגתמ
.תבעתמ כ"כ
.םוקמה תוכזל רמאיי הז זא
.הווקת שי
זא וא ךייניע תא חוקפל יליכשת ילואו ךלש ץרחנה יטנאהמ יאצת םא
.ובש םישנאהו םוקמה יפוי תא ילגת
ןופצהמ תחאל וביגה
 
30/10/01 10:26
יקיק :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
תצק םוקמל רובעל רשפא דימת לבא , ןונש םנמוא ? אל יתטפ תצק
איה באפב דבל תבשויש הרוחב ביבא לתב םג הזמ ץוחו . יזכרמ רתוי
םיעזוימה םירכזה דחאמ הסג האמחמ /הציצמ/ ןויזל תדמעומ דימ
םוקמב םיאצמנה רירה יריגמו
יקיקל וביגה
 
8/1/02 1:07
ןדיירד :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ריעצ תמ לסרפש לבח המכ
ןדיירדל וביגה
 
7/9/03 14:42
תעפי :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
.הלימ לכמ יתינהנ ,םיהדמ הביתכ ןורשכ ךל שי ,הלא
תעפיל וביגה
 
11/11/03 19:51
suggqbqbe :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
....םילבכה לש םיריממה לע תבשל םיבהוא םילותחה לכ ךיא םיהדמ הז
suggqbqbeל וביגה
 
17/2/04 17:04
הקיס'ג :תאמ
ןגד הלאל הבוגתב
ךכ לכ אורקל וצרי אלו אלו דומעה ןמ ןטק קלח וקחמ םכממ הנא
תורתוכ הברה
ןושרג הקיס'ג הדותב
הקיס'גל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא