םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

?םידלי ונחנא המ
יזנכשא הנולא


סקסה תא ול האור אל ינאש רבג
דעצ םושב טקונ אל םגו ,םייניעב
האמ יפ יתוא הרגמ ןוויכב ילולימ


התא םא" :האבה המכוחה תא רמא ןמדור סינד ירטנצסקאה ןלסרודכה
".םלעתת - ןתוא ביכשהל בייח התא םא .קחרתת - ןתוא ביכשהל הצור
רחאמ ךא .אחינ תרמוא יתייה ןמדור לש תיטרפה ותמכוח וז התייה אלימ
תדבוע הטישה לזאזעל עודמ קודבל ןמזה עיגה םיבר םירוחב לש םתטיש וזו
.חפב םילפונ אל ,תונב ,ךיאו
םהל ארקנ ןיינעה ךרוצל .הגוזנבו הרבח םע בקונ חוכיו יל היה עובשה
,התנעטל .תירבג הבישחב תדיוצמה השיאכ המצע הרידגמ ןורש .רחשו ןורש
תינויצולובא תנוכתמב תלעופ איהו ,הספוקה םלצא תלעופ ךיא תעדוי איה
םג ךכ ,םינויז רחא טוהל בלכש ומכ ,רמוא הווה .בלכמ תחתופמ רתוי אל
בשויה השע םירבגל ,חירה תובקעב ול ךלוהש בלכל דוגינבש קר .םירבג
דימ .תורחא םיכרדב הרטמל םיעיגמ םהו רתוי השק הדובעה תא םימורמב
(ונעגה ןאל וארת) םירבגה לע תננוגמש הדמעב ימצע יתאצמו הילע יתמק
שי .ןויז קר םיצור םל-וכש ןכתיי אל .הלאכ םל-וכש ןכתי אל יכ יתנעטו
.הלשב הראשנ ,ןורש ,יתרבח ךא .יתועמשמ רתוי והשמ םישפחמש םירבג םג
אוהש ינפל ותוא עלבת המדאהש הכיחו הניפב בשי ,רחש ,הלש קוזיחה ןקחש
.םירבדה ינפ םה ךכ ןכאש תודוהל ץלאי
בכשל ןיאש תנעוט "יתוא הצור אל יתוא הצורה" ינחבמ תא הללכשש ןורש
םג םאו ?תונבה ,ונלש רציה םע המו'' .םישדוח המכ ירחא אלא רבג םע
תמאב ךתוא הצורש רבג'' .התנע איה ,''הזמ יחכשת'' .יתלאש ''?אב ונל
תאש ךל חיכוהל ידכ לכה השעיו לכה לובסי אוה .הנש וליפא הכחי תמאב
ונחנא המ :ההימתב לאוש אוה םיימעפ ירחא םאו ,המישרב ןויז דוע קר אל
בוש .''הצוחה ךרדה תא ול יארתו תחתב ול יטעבת שורפל טילחמו ?םידלי
תונוצר ןיא'' ''?ךלש תונוצרה םע המו'' .הירואיתה תא לבקל יתבריס
,םדאנב רותב ותוא ריכהל לכ םדוק אוה ילש ןוצרה'' .ןורש הקספ ''!ךלש
אוה ותיא יתבכש םאש ,סקסל ללכב םירושק אלש הגאדו תורבח יל חיכויש
,וזכ ןכא איהו הכופה תויהל הכירצ האוושמה .ךליי אוה אל םאו ראשיי
םיתמ ,רבד לש ופוסב םירבגו .התוא ןיבהל ידכמ תומותס תונבה בורש קר
.''רתוי עיקשי ,תולקב ךמצע תא תנתונ אל תאש לככ רבג ירה .הילע
תא ןמז המכ םגו ,ההא'' .יתישקה ''?ול סאמיי םיוסמ בלשב םאו''
תאו ,יואר אצמנ רוחבהו שדוח רבע חיננ ,רבד דועו ?ןחבמב םתוא הדימעמ
תא קוידב השוחת וזיא םע ,ךל םלענ אוה םיימוי ירחא הנהו ותיא תבכוש
אוה ,תוניהל ךמצעל תישרה ףוס ףוסשכו תינהנ אלו תיכיח םג ?תראשנ
ליבשב קר םיילאנב ןומחית יטפשמ המכב הרכזנ זאו הבשח ןורש .''בזע
תא םאש (רחשו ןורש אבילא) םיטפשמה םה ולאו .הלש הירואתה תא חיכוהל
:לבגומ ןובריעב םתוא יחק ,שדוח דע עובש ירחא םתוא תעמוש
?הרהצה וזכב תאצל לוכי התא ךיא - יתרכהש המיסקמ יכה הרוחבה תא .1
.תינבצע יתוא תיאר אל דועו ,עובש יתוא ריכמ התא הלוכ
.?תעגעגתה קוידב המל ?םימי השולש ירחא - ךיילא יתעגעגתה .2
וז תויהל הדיתע איהש הרוחבל זמר - יניצר רשק וישכע שפחמ ינא .3
תואיצמו דוחל תורהצהש ךל ריהבי עגר ותואב ןויז .הלרוג הילע רפשש
.דוחל
בריסו אשונ רבכ רובענ ובש עגרל לחייש ,רחש תא החישל הפריצ איה ןאכ
שי ןכאש הדוה רחש .ולש רהוזה תפוקת תא ונינפב ףושחל ףקות לכב
קר סוסיה אלל םתוא ועימשי ןויזב םיניינועמה םירבגש םייזבנ םיטפשמ
.הינידס ןיב לא רודחל ידכ
יתנייצש ןוויכמו .רחשו ןורש לש תמאה וז יתנייצש יפכ ,וישכע
היעב לכ ןיא הל יזא - תיסופיט תירבג הבישחב הנחינ ןורשש הליחתכלמ
איה ךיילא יתעגעגתה עובש ירחא הל דיגי רבג םאש תרמוא תאז .הטישה םע
אוהש בשוח תמאב אוה" ,הבילב בושחתש וא :תויצפואה יתשמ תחאב טוקנת
םאו .הרעההמ םלעתת איה היוארה תוינניחבו ?הטימל יתוא סינכהל חילצי
אל ןויז ,בישקת" :ףוצרפב ול דיגת איה םימזגומ הל םיארנ םיטפשמה
םגו ,בוזעל הל םרוג אל הז לכ .''ךלש ץמאמה לע לבח זא ,הזמ ךל אציי
.קחשמה תא קחשל םיכישממ םידדצה ינש .הלש םירבגל אל
.תקסעתמ אל ללכב ןורש ןמדור סינד לש וזל ההז םתרותש םירבג םע ,בגא
.םלעתמ אוהו ,תמלעתמ איה .רבדה ותוא םייונב םהינשש ,הטושפה הביסהמ
.ןולשכ ?האצותהו
ול האור אל ינאש רבג ,וזמ הרתי .הרותה תא לכעל תלגוסמ אל ילש תמאה
יפ יתוא הרגמ ןוויכב ילולימ דעצ םושב טקונ אל םגו ,םייניעב סקסה תא
ררחתשהל ידכ השק יתדבעש תורמל ,ךכו .(!קאינמה ןמדור ,קדצ) האמ
רוזחל תנווכתמ אל ינאו הכורא הפוקתל יב הזחאש ירבגה ןימה תאנשמ
םע החישה התוא תובקעב יבילל הלחלח היונראפ לש הלק השוחת םואתפ .םשל
םירבגה םע המו ?יביטלופינמ רקש םצעב איה האמחמ םאה .רחשו ןורש
ולאו ןוחטיבה ירסח ,םינשייבה םע המו ?הקיטקטכ לכה םישוע ?םימלעתמש
תא הלעמ םנמא ההשומ סקסש המיכסמ ינא ?הנושארה םעפה לע םיצור אל םגש
שי .םירבג לצא םגו םישנ לצא םג תולובג שי לבחה תחיתמל לבא ,ההימכה
לכמ ךכל ונווכתה םהש תעדוי תא ,הבוט הלימ ךל םיקרוז םהשכש םירבג
?וזטניפ םה בלב םאו .הטימל ךתוא סינכהל ידכ התוא ורמא אל םהו .בלה
.רסוא קוחה ןיא הז לעש ירה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
19/1/01 3:27
וג_ידניא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
? םישדוח - שדוח לבא .וזה היגוסב תטבלתמ ינא
!והזו רזנמל ףרטצהל רבכ ףידע ??שדוח ?שדוח
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/1/01 3:33
וג_ידניא :תאמ
!היתפלט וזיא ,היתבל הבוגתב
הריזחמו ,ירבגה פיטואירטסה ,תחא השקמ םירבגה לכב האורש ימ
םהש םירבג םע - חילצת ילוא ,יתחסונ סחי ותוא תא םירבגה לכל
הצור ינא ?הלאכ הצור ללכב ימ לבא ."ירבגה פיטואירטס"ה ןכא
ומצעל רבוחמ דואמ ,רקיעבו ,הנושמו רזומו ידוחיי ירמגל ותוא
וניחבהש תיטירב רקחמ תחלשמ ירבח ונעט היאלמיהב) ויתושגרלו
(ולאכ םירבג ינש לש םישטשוטמ יתלבה םהיתובקעב
:)
.תופצל רשפא רבכ המל ,העפשהה תחת השא ,בוט ונ
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/1/01 9:07
החותפמ אל ךא-החור :תאמ
,תוטרופמ רתוי םילמב ואל הבוגתב
.המל שי םואתפו תוכחל יאדכו-ןוכנ בושו ןוכנ,ןוכנ
תומוהתל תוללוצו תווכנש ייתורבח תעמושו,ירשב לע הווח ינא
חפל ולפנ בושש רחאל,שואיה
םינידסה ןיב(הטיאל אל וליפאו)תגגופתמש,תוימיטניא-ומדה
םיזמור אלא דיתעל ךלעב לש וערז תא עגרכ םיליכמ אל הארנכש
דוגינב,םמתוח תא םינייחשה וריאשי ןפ,תוריהמב םסבכל ךל
.ול אל היילדמב הכזש.ישארה ןייחשל
הכירצ הבהא"-םעפ יתארקש הבתכב בושח טפשמב תרכזנ דימת ינאו
."הזה אלו הזה ןווכהמ עיגהל
.(דבל םינווכה תא אצמ)
החותפמ אל ךא-החורל וביגה
 
 
19/1/01 9:09
החותפמ אל ךא-החור :תאמ
םלוע ירדס ל הבוגתב
.ירבגה ןימל דבלמ ,דחא ףאל
החותפמ אל ךא-החורל וביגה
 
 
19/1/01 22:31
ימיש :תאמ
,תוטרופמ רתוי םילמב ואל הבוגתב
?.....ישימח םוימ לש העפשהה לע תרבדמ תא
(: ....ךכ םא והשמ והשמ
הברה תצק הז שדוחש ךתיא םיכמ םג ינאו
ימישל וביגה
 
 
9/2/01 19:41
ה'לפי :תאמ
!היתפלט וזיא ,היתבל הבוגתב
תששוח ינא...יוושכעו ןוכנ היילע תרבדמ הבתכהש המ לכ ןכא
. םויל םוימ שבתשי יגוזה בצמהש עגרל
הייוגש איה הבהא הארמש "תוקקלתה"הו ירבגה עונכישהו השירדה
םינותיעב אל םה םאש תובזכא לע םיעמוש םוי םויו. תיתימא אלו
ךניבל ךלש תורבחה ןיב איה הבורקה הביבסב וא
לע זמור אוה ירה ךתוא שובכיש רוכבה הז םואתפש הארנ םימעפל
...."הבהא" ךל ןתונו ךכ
.ןוכנ אל הז
כ"הסב לבא תצרענה שיגרהל הרוחבל םורגלו רבדל םיעדוי םירבג
תוטיש םמצעל ואצמ םה
.ןובשחב םתוא תחקל שי- תונוכנ תוציעהש תבשוח ינא
.ןכתנגהל
ה'לפיל וביגה
 
19/1/01 11:45
myodea-ma :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
לש םיאכנה תריווא הרוש וחור לעש ,רמאמה תאירקב תובר יתעגייתה
ךלמ" דעו יתומלאה "ילש דוסה הז"מ ,היזיוולטהמ םינועושעש םתוא
הבושתה תא אוצמל - הרטמהו .ללכב ול םיארוק ךיא וא "היווירטה
תויגוזלו ,ללכב םיישיא-ןיב םיסחיל רושקה לכב הדיחיהו תחאה
.טרפב
:תופסונ תולאש הלעמש ,דחוימב תעגיימ הלאש ?ןיינועמ אוה םאה זא
םאהו ?רשקה לש ותליחתב דחוימב ,תיעמשמ-דח הבושת ךכל שי םאה
?הבושתה תא תעדל םיבייח
שי ,תילאוטקלטניאו-תישגר-רתוי-חתופמה-ןימה תונב ,ונל םג םאה
םאה ?תוניינועמ ללכב ונחנא םאה ?תולאש ןתוא לע תיטלחה הבושת
רבג ותואל עגונב ,תיוויטמיטלואה ,תחאה הבושתל ונעגה ונחנא םג
אל ללכבו ,םישוחינה קחשמ תא ,ןמזב-וב ,קחשמ אוה םג ילוא ?ןרות
?תובשחמ אורקל סאמנ ול םג ילואו ?תובשוח ונחנא המ ול רורב
,תחא השקמ םייושע םניא ,םייופצ םניא םדא ינב ,םיללכ ןיא ילואו
ינש םאהו ?תונכתל םינתינ םניא ,תנוכתמ התואב םיבשוח םניא
תולאש קר ןבומכ הלא ?דחא דצ קר וא ,הטלחה לבקל םירומא םידדצה
.תונעל ךרוצ ןיא .תוירוטר
myodea-maל וביגה
 
 
20/1/01 0:57
קתבמה ו'ג :תאמ
תובשחמ םיארוקל הבוגתב
:ןוכנ יתארקש ןיבא ינאש קר
תילאוטקלטניא רתוי חתופמה ןימה אוה ישנה ןימה ךתעדל םאה
?תישגרו


ןאהוי ,ןמגרב רמגניא ,סיו'ג סמיי'ג ,ריפסקש ,סורמוה םאה
,ןפוש ,ןבוהטב ,יקסבייוטסוד ,רקייב ט'צ ,ךאב ןאיטסבס
'גרו'ג ,ןייטשנייא טרבלא ,דיורפ דנומגיז ,ךוג ןאו ,יוטסלוט
ןו'ג ,הנומ דולק ,ןונל ןו'ג ,ידרה סמות ,לימאה רטיפ ,לוורוא
,ןליד בוב ,רקרפ ילר'צ ,ןאיו סירוב ,לורק סיאול ,לייק
?םישנ ויה הלא לכ םאה ....וגוה רוטקיו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
20/1/01 1:14
ימיש :תאמ
??רתוי חתופמה ןימהל הבוגתב
?....םישנ ויה אל םה
.....הא
ימישל וביגה
 
 
20/1/01 1:26
joe :תאמ
??רתוי חתופמה ןימהל הבוגתב
?התא ?תויאליע אל םה םישנש ןעוט התא
.רובע ,תינש רומא
joeל וביגה
 
 
20/1/01 18:37
myodea-ma :תאמ
??רתוי חתופמה ןימהל הבוגתב
%99.999 יכ ,ףוס ןיא דע המישרה תא ךישמהל רשפא ,רקי קתבמ
,בוט .םירבג םדועו ויה םלועב םימסרופמהו םיבושחה םישנאהמ
.%99 קר ילוא
הירוטסיהה ךרואל םינימה ןיב תוחוכה יסחי תא ףקשמ קר הז
.הירוטסיהרפהו
וא ,ךאב-ןאיטסבס-ןאהוי לכל :יל רדתסמ אל דחא רבד קר
ועיגה ולש םינגהמ%50 ,רמולכ .אמא התיה ,היהי-אלש-ימ
?הז תא ריבסת ךיא .ותונואג העגפנ אל תאז תורמלו ,השיאמ


םירבגה תא תממוקמ תועמשמ תרסח הטנקה לכ ךיא םיהדמ ,בגאו
?ןאכ אקווד המל לבא ,םיסעכ ררחשל אירב ילוא הז .תוננבב
.השקבב ,וכישמה .ידמל הבוט היצמילבוס וז ,םצעב
myodea-maל וביגה
 
 
23/1/01 8:06
ה'גנג :תאמ
??רתוי חתופמה ןימהל הבוגתב
.תמאב ,תמאב ונ
הצר קר ו'ג .םירבדב הינוריאה תא טלק אל אוהש אל הז
.ןובנ אוה המכ ועדתש
ה'גנגל וביגה
 
 
28/1/01 16:01
םקשהמ סחנפ :תאמ
??רתוי חתופמה ןימהל הבוגתב
לע ותוא ודמילש רכוז אוהו ,רפס תיבב םפ דמל סחנפ וליפא
לכ תא ליכמו דבלב םישנ ידי-לע רבעומש ,הירדנוכרטמ
,הירדנוכסויניגה לעו ,םישנה לש תויליבדה תויוגהנתהה
לש תויוגהנתהה לכ תא ליכמו ,םירבג ידי לע קר רבעומש
'וכו תונמא ,הריציה
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
27/4/07 23:49
:תאמ
??רתוי חתופמה ןימהל הבוגתב
םינידזמ םידלי
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/2/01 2:36
הגוי :תאמ
??רתוי חתופמה ןימהל הבוגתב
תורפסה היפסוליפה חורה םלועמ תומשב ץיצפהל רבכ סאמנ אל
,ידמל רישעה ינחורה ךמלוע ראשו
תא בוחרה ןרקב וא יתנוכשה הפק תיבב תשגופ אל איה
'וכו השטינ,ךאב,ריפסקיש
םייוצמ םילארשי םירברבג ראשו ריפוא , יזח ,ןועמש תא אלא
םינמרחו
:ומכ םייתרדסו םיילאנב םיטפשמב םיציצפמ בורלש
יל תרכומ תא
םוקמ והשזיאמ ךתוא ריכמ אל ינא
?ןדע ןגמ תלפנשכ באכ אל
?ךליבשב וגרה םיכאלמ המכ
....?ךישמהל הכירצ ינאו
יניעי ו'ג יוא
?דמלל הכירצ ינא ךתוא
.ךומכש טנרטניא ןוקייט תמועל יתומכש הנטק
הגויל וביגה
 
19/1/01 13:56
Noa :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!!!וררועתת ,תונב ,תמאב ונ
רתוי אלו ןויז הז רוחבמ תוצור ןהש המ לכש תונב שי רבכ ונימיב
תמאב ךתוא הצור אוהש חיכויש רבגל תוכחל ךירצ דימת המל !הזמ
- ארבש ומכ ונתוא ארב עבטה !?הטימל ךתוא סינכהל ליבשב םתס אלו
ןח יאצמתו ול ימסקתו הנושארה םעפב ךתוא הארי רוחב םא םג
טקניטסניאב ,יניצר עטקל לאיצנטופ הפ האריי אוהו ויניעב
;ונדלונ הככו תושעל המ ןיאו !!!ךתוא ביכשהל הצרי אוה ינושארה
רשאמ רשקב תוביצי רתוי תושפחמ ,כ"דב השיגדמ ינאו ,כ"דב םישנ
עבטה םע "םורזל"ו שיגרהל ועדיי םישנה םגש אוה ןויערה .םירבג
ולביק אלו (עמשמ יתרת) "ונתנ" ןה ףוסבש דחפל ילבמ הזה ירבגה
.הרומתב רבד
Noaל וביגה
 
 
19/1/01 14:57
a2d2 :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
עגרל ובישקתש ןמזה עיגה ,תונב בוט
ינאש איה אצומה תדוקנ ,רדסב זא .ידימתה םשאה תויהל יל סאמנ
תדוקנש ,תורקי תונב ,ודותש ןמזה עיגה .ןייזל הצור דימת
ןויז לבקל ןוצרה לע תססובמ איה םג ,ןכלש ,ןכ ,ןכלש אצומה
ןימה ינב ונא ,ונסנכתנ ,ךכיפל .הקיפד םתס אלו ומשל יואר
תא ביכשהל הסנמ דחא ובש קחשמ קחשל ונטלחהו םינימה ינשמ
אוה ,"תנתונ" וא ,המיכסמ איה יכ חילצמ אוה רשאכו הינשה
סנכנ התטימלש תרבגה לש (!)ירסומ יתלבו לוז לוצינב םשאומ
.הליב התניגבו
אוהש ,ןויז ןאכ היה םאש ,בלה קמועמ הרהצהב הפ אצוי ינא ,ןכל
ירה ,היפכ אללו ףיכב םירגוב גוז-ינב ינש ןיב ינימ יוליב
.תונעטב אובל םהמ ימ לאו םישאהל ימ תא ןאכ ןיאש
.אל ידיגת - הצור אל תא .ןכ ידיגת ,ןויז הצור תא
.ינושל תקלח ללגב יתיא ןיידזהל תמכסהש יתוא ימישאת לא לבא
שי ךלו רסח ךלש המ שי יל יכ יתיא ןיידזהל תמכסהש ירכזת דימת
המ"ה ינש תא שיגפהל היה ףתושמה ונלש ןוצרהו רסח ילש המ
.הלאה "רסחש
םימעפלו דחא ןויז ירחא תוצורש ,ןכלצא אקוד הליחתמ תועיבצה
ףשנו ברע תחוראל םיחרוא 400 םע ןג תביסמ טוחסל ,וינפל דוע
בוש יתוא וארית אל ,םיימעפ התוא יתלכאש ירחא .םידוקיר
ןתחתהל ילב םג ,לבא .אמיכחל ידו .ולאכ תוביסמב הלאכ תוביסנב
שי ןכדיצמ םגו רחאמו תונמדזה לכב ןייזל חמשו םישנ בהוא ינא
תרחא וא תיפסכ ,תישגר תוביוחמ ילב ןיידזהל תובהואש ולאכ
תינהנ תחאה ,ןוכנ ךפיהה םג .הרסח הניא הינשהו הנהנ דחאה
.רסח וניא ינשהו
.ונל הנהמו םיענ סקסו םלוכל בוט לכ
a2d2ל וביגה
 
 
19/1/01 16:32
lara :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
!! עלסב הלימ לכ
ימ אלא הלאשה אל תאז םשא ימו תוניכבתההמ סאמנ רבכ תמאב
? הנהנ
? והשמב םשא תויהל ילב תוניהל רוסא המלו
ךל יה ושכע (?שורג) - יתחפשמה ךבצמב יתייה םא ת ןימאת
:-)) רפסמה ותואל ינממ ןופלט


תוביסמ ילבו ...ונליבשב םג תונהל ךישמת זא ונרמא םיכוב אל
... תורקי ןג
laraל וביגה
 
 
20/1/01 15:08
לוממ הנכשה :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
ולעש םישוריגו םיחרוא והשמו 400 םע תחא ןג תביסמ ירחא ינא
תביסממ רתוי הברה
.דוע אלש יתטלחה (ףסכב םגו תויגרנאב םג) ןגה
תאז לכב תומכח רתוי םישנש הארנכ זא
לוממ הנכשהל וביגה
 
 
22/1/01 13:37
תלצבח :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
טקייבוא תויהל לכה ינפלו לכ םדוק הפידעמ ישיא ןפואב ינא
,ינימ
לבלבתהל םיליחתמ םירבד שבתשמ הזה ןיינעהש עגרב ינויסנמ
.חורה תבשונ ןאל הארנ כ"חאו יב קושחי אוהש לכ םדוק
לכ ,ךל המדנ תוחפל הככש וא ךלש חומב קר ןיינעתמ רבגש עגרב
תא !?המ וישכעו .םינתשמ הכ דע םתוא תרכהש יפכ קחשמה יקוח
.קחשמה תא םיקחשמ ךיא תעדויו םינשיה םיקוחה תא הריכמ רבכ
?שבתשמ לכהשכ הרוק המ לבא
תא תוהזלו אל וא ןכ םא טילחהלהיצפואה יל היהתש הפידעמ ינא
.הטימל והשימ םע סנכהל יל םורגל םירומאש םינטקה םיקיטשה
תא קחשל יל אב אקווד םימעפלו אל הז םימעפלו ןכ הז םימעפל
הז .דיתע הזל היהיש ילב הטימל והשימ םע סנכהלו קחשמה
.ירמגל ימיטיגל
םיצור םלוכ רבד לש ופוסב ,ולאכ םה םירבגה לכ אל ,אל בגאו
וניא הז .רדסב היהי לכהש ונל ודיגיו ונתוא וקבחיש הבהאו םוח
.ישונא טושפ הז .ןימ יולת
תלצבחל וביגה
 
 
6/2/01 3:44
תינמואה :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
הז םינויזש םינבה םתא ,ונתוא םתכיח ,תושעל המ ןיא ,ןוכנ
.לוכה
ךל שי םתסש וא יתוא הצור תא ,לאשש והשימ יתשגפ ןמזמ אל לבא
?סקסב ךרוצ
תרחא הרטמל אמש ילוא וא ,יתטימ לא לבוה תועטבש בשח ל"נה
,םש ונסנכתה
תחתמ תושיגר תולגל בוטו לוכה ירחא םיטובור םכלוכ אלש רבתסמ
לבלבמ תצק הז המרונל ץוחמ דחא םיאצומש לבא םזיאו'צמה הטעמל
תינמואהל וביגה
 
19/1/01 15:06
הלותח :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.םילדבהה תא םיטלוק אל ןיידעו 21 - ה האמב ,םידמוע ונחנא הנה
הלא תא םגו ,סקסה ינפל הנתמהב תולגודש תוירואתה לכ תא יתעמש
םע יתהדזהו אדירג סקסב השיא לש ךרוצו םישנ תמזויב תוקבדש
.םלוכ
?םיכופה םירקמ םע המו
.הנושארה האיציב יתטימל סנכנש ,תופי םייתנש רבח יל היה
.תויתפכיאו תובייחתה ,הבהא ןומה םש התייהו
דע עובש יתוא ךשמ רוחבה ,ןמדזמ ץוטס קר יתיצרו הרק ,ינש דצמ
.ייחמ םלענ זאו תולכ דע וב בהאתהל יל םרגו הטימל ונעגהש
.לוכי רבג םג הככ .קחשל הלוכי הרוחבש ומכ ,רוציקב
.תואמגוד םתס אלאו
.ויהי אלו ןיא ?תונקסמ
השענ ,רבד לש ופוסב .תוחפ םקלח ,םיבוט םקלח .םיעגר םה םייחה
.עגר ותואב שיגרנש המ
.אל .אלש ימו ,םיאתי םיאתיש ימ
.םולכ לע טרחתנ אלו ונמצע תא בהאנש בושח יכה
הלותחל וביגה
 
 
7/8/01 14:25
jade :תאמ
םהניבש המו םירבגו םישנל הבוגתב
תונברודכ םילימ
jadeל וביגה
 
19/1/01 15:51
יניצ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
התייה ןמז ינפל - םיוסמ יודיו תמאב הז לבא תרתוכה הדבכ תעמשנ
בורק (...וצרת םא,ןיזב וא) ףאב יתוא הכשמש,(לכימ) הרבח יל
דובכה לכ םעש,הל יתרמא - יל רבשנ,ףוסב !!הנש יצח !הנש יצחל
דומעל יתלכי אל (!תמאב,התוא יתבהא ינאו) התוא יתבהא ינאש הזל
המיזגה (...הל םיארוקש ךיא וא) ןורש .התוא יתבזעו הזב
תוציבה שוביי םע טעמ אל המיזגה ילש וזה הרבחה םגו,תיארפ
ונימאת.(ןיטולחל הנוש התייה הנתנ אל לכימש הביסהש,תורמל)
אלש עדוי םג ינא לבא,התוא יתבזעש רעטצמ ןיידע ינאו יתרעטצה,יל
תויח ונחנא,תושעל המ ןיא...אל שממ,הזב דומעל חילצמ יתייה
אל םג,הז תא הנשי אל דחא ףאו,םייחהמ קלח הז סקסו,ונלש תוהמב
ליבשב רמג תניחב השוע וא םיקחשמ תקחשמ איהש הטילחהש הרוחב
אצמת ףוסב,תשביימש הרוחב,תושעל המ ןיא.הייח לש רבגה תא אוצמל
...ןאל םיעדוי םתא עבצאה תא תפחוד המצע תא
- הז לע וכלת,םכל םיאתמ !םכמצע ויהת - םיקחשמ קחשל םוקמב,זא
אל הז םיסחי תכרעמ - םיקחשמ וקחשת לא לבא.ושעת לא,םיאתמ אל
.שדח בוביס ןיא,םידיספמ םא - Play station
יניצל וביגה
 
19/1/01 16:33
רמוא אוהש המל ןווכתמש הז :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?בלהמ והשמ דיגהל וא האמחמ תתל טושפה ןוצרה םע המ
םייפלאה תושנ לע וטלתשה השדחה תוינטירופהו "םיללכה"
.הסבוה תישגר המצעל תרבוחמה תוירבגהו


?יתרמאו יתאב קפאתהל םוקמבו יתימא והשמ יתשגרהש תויהל לוכי אל
ישגרה דענמה לכ הז ? שפיט יתייהש וא (ןמרחו) ןמחת יתייהש וא
?ונל תוסחיימ ןתאש
רמוא אוהש המל ןווכתמש הזל וביגה
 
19/1/01 19:16
vampira :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
לבח
ורבע םימיב הב יתנמאהש תויביאה התואשו הרוקש המ הזש לבח טושפ
אל ינאש תעדלו ודיצל ןושיל לכוא ינא ילואש והשימ ,רחא גוס שיש
.טושפו םולכ לע בושחל הכירצ
.הנומתל סנכנ סקסהש עגרה ותואמ הכלהש תוטשפה
סקסל ביבסמ הרצונש המוהמה לכב הרבחה :המב םשא ה החוטב אל ינא
.וביבסמ הרצי הרבחהש המוהמב סקסה וא
אל רשפאו ,הלועמ וליפא ,רדסב הז סקסש ןימהל טונ ןיידע ינא לבא
ללכב רשפא ילוא .ונממ היצקנופל םיסחיה תכרעמ תא ךופהל
תא ךןפהל ךירצ אל לבא רתומ ,רדסב זא אב םאו ילב ,הככ ,ינוטלפא
.ילואה לע שגד .יעצמא ילוא אלא הרטמל הז


:יתבתכש רישו
דחא םולח
יבילב שי
ךתוא תוארל
לא םשונ
,יניע ךות
ריוואהש שיגרהלו
ילש אל אוה
ךלש אלו
ילש אלו
.ונינש לש אלא


.לבחש תמאב .לבחו .הככ דבוע אל הז הארנכש יתיליג ןמזמ אל
vampiraל וביגה
 
 
19/1/01 19:22
vampira :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
רישב הנורחא ינפלה הרושה תא וטימשת הנורחאה העדוהב
......ידמ רהמ יתבתכ ,החילס
:)
vampiraל וביגה
 
 
19/1/01 19:24
vampira :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
:תלבלובמ הזיא ,ןוכנ אל יתבתכ אלש בל יתמש ללכבו


דחא םולח
יבילב שי
ךתוא תוארל
ךות לא םשונ
.ךתנש תעב יניע
ריוואהש שיגרהלו
ילש אל אוה
ךלש אלו
.ונינש אלא


.דוע םכדירטא אל
.הדות
vampiraל וביגה
 
19/1/01 21:36
יתא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.(םלוכל םג ןבומכ ייהו ,עגר) ?ךמולש המ !הנולא יה
יליגב ,םויהו "תתל יתמ" םיטבלה קרפ תא יתרבע ינא םג ,םלוכ ומכ
תחא הנקסמל יתעגה ,ןויסנה לכ םעו (31 טעמ דוע םישולש) םדקתמה
רוחבה ,תניינעמו תיטמזירכ ,תפחוס תוישיא ךל שי םא :הדיחיו
םלועמ םירבד ויה רבכו .ןייזל םתס אב אוה םא םג .ךתיא ראשיי
.םינשל וראשנ ךכ רחאו ,תחא ךרדב ינממ ומשרתה םירוחבש
:ןלהל ונוכי ,יפיצפס ןפואב תרבדמ ינא םהילע םירוחבה ינש
תאו ,יצחו 17 ליגב יתשגפ ןושארה תא ."יאקורמה"ו ,"יגולותימה"
יתנשי םהינש םע .םישדוח השימחכ ינפל ,ןכמ רחאל הנש 13 ,ינשה
רורב היה יללכ ןפואבו ,הברה ייד דחי וניליב הלחתההמ .רהמ ייד
תיסיפה הבריקה תורמל .ליחתה הז הככש םגה ,ץוטסב רבודמ אלש
היה אוה יכ ,ןכ םגו) הנש ירחא 'יתתנ' יגולותימל ,הלודגה
,ךורא ייד ןמז ,יצחו םייעובש ירחא 'יתתנ' יאקורמל (ןושארה
םירוגמה םוסחמ תא וחלצ אל םירשקה ינש .ילש הדימה תומא י"פע
אל הז ,ןוסאפ יתקזחה םתיאש םירחא םע םג לבא .הנותחהו םיפתושמה
ןהש ןהילע םירמוא םלוכש) ילש הדימה תומא יפל יכ ,טושפ .רדתסה
רשפא םאו ,הטימל ותיא סנכהל הצור ינא ,הצור ינאש ימ (תוירבג
.םיישדוח וא םיימוי ול ורזעי אל ,אלש ימו .רהמ רתויש המכ
יתוא ץליאש המ ,ינומכ הז תא םיניבמ אל םירוחבש יתדמל רבכש אלא
ירחא קר .תידי'גירפ וא תילותב ינא וליאכ התוא קחשל םימעפ הברה
דחא לכ ,יאקורמה תאו יגולותימה תא יתלאש רשקה תליחתמ המ ןמז
ילב) יל ונע םהו ?לק ןויז ,ילצא תשפיח המ :ןבומכ דרפנב
תבכרומ השא תא ,ראשנ יתייה אל ןויז שפחמ יתייה םא :(םואית
יתאב :תירבעבו) .ןיינעמ דואמש םגה ,התיא תויחל השק דואמש
תצק םעש ?לכשהה רסומ המו .(תורישה ליבשב יתראשנ ריחמה ליבשב
.ולש ירוקמה ןונכתהמ םישדוח המכ דועל רוחב ריאשהל רשפא המזירכ
.הזמ רתוי אלש הארנכ לבא
התדמעב דיחיה ןורסיחה .תקדוצ דואמ ,הנולא לש התרבח ,ןורש ךכבו
אל החוטב טעמכה ךרדה יהוז ,רמולכ .חוטב לע תרמהמ איהש ,אוה
ךרדה וז אקווד ילואו .?תובהלתהה ?רומיהה הפיא לבא ,לשכיהל
האמחמה םע לבא רובש בל םע ראשיהל ינומכ אלו ,רבח םע תויחל
םיאקורמ םלוכ ,רבד לש ופוסב יכ ."תניינעמ דואמ השא ינא"ש
.הנותחה דע הלותב ךתוא םיצורו םתמשנב
עיגה דחא םוי :השקה ךרדב הז תא תדמול ,בגא ,דימת ומכ ינא
המכ רבכ יהשימ םע אצויש ולש רבח לע תובהלתהב יל רפיסו יאקורמה
,רבחה תא :םלוכ תא קילדה ארונ הזו .ול תנתונ אל איהו ,םישדוח
עובק ונבכשו שדוח ונאצי רבכ ונחנאו תויה ,וישכע .ללכבו ,ותוא
וא ,תוכבל וא ,קוחצל םא יתעדי אלו ,וילע יתלכתסה ,םייעובש
תישע ,המ ?םדוק תרמא אל המל ,ךלש לאדיאה הז םא ,רמולכ .רעטצהל
?יתלשכנו ,םילכ יוסינ יל
אל הזש ?רסמה המ :ותוא יתלאשו ןוסאפה תויראש תא יתסייג זא וא
רפסל יתיצר קר ,יאקורמה קעדזה !אל ?םייעובש ירחא ךל יתתנש בוט
רדרדתמ סקסה בצמשכ ,םיישדוח דוע וניסחי ונל וכשמנ הככו .ךל
בידנה עטק ףוסבש דע ,(תויוכיאב אקווד ואלו) תויומכב- ךלוהו
ירחא" :ש הנעטב ,תיפוס רשקה תא ("תובוט ילב" ירמאמ ע"ע) עודיה
."הרוחבב ןיינע דבאמ טושפ ינא םימעפ המכ ןייזמ ינאש
םירשע דועב הזש) הנותחה דע ותיא תוכחל הכירצ יתייה תמאב ילוא
.(...חצנה תמועל הז המ לבא ,ךרעב הנש
יתאל וביגה
 
 
19/1/01 21:58
הילו'ג :תאמ
הלאשה וז ,''?תתל אל וא תתל''ל הבוגתב
.יוא ,יוא ,יוא
ילש תועינצה תרוגח לש לזרבה חתפמב תוכשוממו תוגונ ההוב ינא
?התוא לוענל ןמזה עיגה םאה ,ההותו
רוחבה תלימג ,הזה לופיטה לע יתבשח אל םעפ ףא ינאש ,איה תמאה
.דעיה שוביכ כ"חאו סקסמ שארמ
.ןיינעמ
הילו'גל וביגה
 
 
20/1/01 17:42
תנתונ אל :תאמ
הלאשה וז ,''?תתל אל וא תתל''ל הבוגתב
רתוי ילואו) רהמ הינידס ךותל רוחב הסינכהש יהשימ הריכמ ינא
(...רהמ ידמ
ךותל ול אורקל הכישמהו השקעתה ץוטס קר היהתש הבשחש תורמל
אלפו אלפהו,התטימ
אוה ילואש וא ןיידע םיסינ שיש ילוא זא..התיא םויה רוחבה
השקעתה איה םתיא םגש הרבח המכ דוע ויה וינפל יכ רוויע
הבשחמל הדוקנ
תנתונ אלל וביגה
 
19/1/01 22:04
myodea-ma :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
לש םיישדוח ירחא קר תמאב ליחתמ סקסש (הרעשהה וא) הדבועה חכונל
אוה הלא םימיב ילש דעיהש ,םע לבק ,הפ זירכהל ילע ,םינויז
קבחתהל :לש תועמשמב - ותא ןושיל תכלל יוארש והשימ אוצמל
.ןושילו
ילב ,תיתימא רתוי דימת תיארנש הביח ,םח סחי :םימוצע תונורתי
ראשו תוביטר ,ךרוא תוקידב ילב ,עוציב תדרח ילבו העינמ יעצמא
חוטבה סקסה .תובזכא ילבו ,רצובמה דעיה שוביכ ילב ,םירטמרפ
.ילוא .גרדשל רשפא םיישדוח ירחאו .םלועב
.םישוחינ יאלמ ,םילפרועמ ,םינמדזמ םיסחיב יאדכ ףאו ץלמומ
."קוביח תרומת םיחטש !הרידחה האלה" :תוריחבה תמסיסב חנקנו
.רמאמה אשונל ,והשכיא ,רושק תויהל לוכי הז ךופה לע ךופהב


יפ לע תלעופו ,המישמב תדמוע המ-עדוי-ימש םיבשוח םתא םא :ב"נ
.ילוא .םיעוט םתא ,המסיסה
myodea-maל וביגה
 
 
19/1/01 23:53
הילו'ג :תאמ
םויה רדסל הרעה קרל הבוגתב
אלו ,םינשוש לש ןג לכהו ,דחיב תויהל םיליחתמש דיגנ

ל-םיבכו-
.תוננבב-יזנכשא-הנולא-לש-הבתכהמ-ןורש-לשהשדחה-הירואיתה-יפ
םישדוח השולש רבכו תחרופ הבהאהו יפוט יפוי לכהש ,דיגננננננו
םעפ לכ םימערו םיקרב ,הז לכו תושגר לש ףףףףףווווווריט
.םייניעה תושגפנש


!קוי - ו ,הטימל םיסנכנ ,זאו
הטונ ,ידימ ןטק ,ידימ לודג ,םכל חילצמ אל ,קפסמ אל ,דמוע אל
ונתיאמ ינימה קופיסהו ,ונזטניפש יפכ אל - רוציקב ,הלאמש
.ותוא םיאור שממ אל קפואב םגו ,האלהו
....ה ב ה א ה ,הבהאה לבא
) -: .... ס ק ס ה ,סקסה לבא)


בושח םרוג הלצא בשחנ סקסהש (...יפלא-תואממ) תחא רותב זא
אל וזה הירואיתהש תבשוח ינא ,םיסחי תכרעמ לכב הלעמב
.תיטנוולר


,ןילבת רותב רדהנ הז םיקחשמו ,קחשמ לש גוס דועב רבודמ כ"הסב
.םייח ךרד רותב אל


,ןושארה הלילב אל/ןושארה הלילב ןכ ,הלאה תויוטשה םע סאלאח
תא ,ידדה דובכ לש היצאוטיס תריצימ קלח תויהל תלגוסמ תא םא
.הלאה םיקחשמה תא הכירצ אל


!!!תואירב הברה
הילו'גל וביגה
 
 
20/1/01 0:12
banana :תאמ
תינכט הלאשל הבוגתב
ןוצרה וא ההימכהש שיגרמ טושפ אוה לבא ,ןכ ,ידדה דובכ
ןויז תא ...ךתוא ןייז אוהש ירחא דרוי ךתיא תויהל לודגה
חתפל ידכ הזמ רתוי םיכירצ םימעפל םירבג לבא ,אלפינ
,םימעפל ,דימת אל .ךורא חווטל רשקב עיקשהל היציבמא
ךורא חווטל םתוא הצור תאש ולא אקווד םימעפלו
bananaל וביגה
 
 
20/1/01 0:27
הילו'///ג :תאמ
תינכט הלאשל הבוגתב
?אל ,םייחב הז הככ לבא
.ךפיההו ךתוא םיצור אל ,םתוא הצור


המכ ךשמב (סקסמ ץוח) ךלוכ לכ תא תעקשהש דיגנ לבא
רדהנ ןויז היה רוחבהו ,תמאה עגר עיגה זאו ,םישדוח
ירחא שטנ תאז לכב אוה ,םתרבעש האלפנה הפוקתה תורמלו
העוגפ רתוי ישיגרת אל ,םיסחיה תכרעמל תימשר סנכנ סקסהש
הז לכש ינפל עובש קר ךלוכ לכ תא תעקשה םא ,דיגנמ
...?הרק
הילו'///גל וביגה
 
 
6/2/01 3:53
תינמואה :תאמ
םויה רדסל הרעה קרל הבוגתב
!!!!!ע-ל-ס-ב ה-ל-י-מ ל-כ
תינמואהל וביגה
 
19/1/01 22:10
tj :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.המליד ןכא
ליגמ תויגוז תוננש עשת םותב קושל יתרזחש ירחאש אלמ הפב הדומ
..קוש יתפטח םויה לש םיחנומב ספא
???ינממ םיצור םה המ
תלקוש ןכא ינאו , יתעדמ יתוא איצומ קחשמה לש הזה עטקה לכ
םייניבה ימימ הבוט הדלי ומכ היח ינא הככ םג םא ,רזנמב תויחל
.אבה םלועב תוכז תודוקנ רובצל תוחפל
.קיחצמ עטק יל היה תוכחל לש הזה עטקה םע אקווד
הרזחה ירחא ותיא יתאצי שממש ןושארה ,והשמו שדוח והשמ םע יתאצי
.ינימ ךוניח ירועש לש 'א קרפב וניהה ונחנאו שדוח רבע .קושל
ןמזה תא תזבזבמ תא המ לש רבש תוקעזב 'י יתרבח העיפוה דיימ
??זא המ ןויז לש ארח אוה ילוא
ןינעב ןודל ילש תודלי רבח 'ש תא יתסניכ דיימו קוש יתפטח
ילואש ןעטו ידיימב יתוא עיגרה 'ש .רופיסב קופד המ תוארלו
.??ינממ ול תפכיא שממ יוניש םשלש רבג יתשגפ
.אשונה תא יתלעה תינחיר הטספ תסילב ידכ ךות שדוח ירחא רוציקב
תא ןייזל הז לק יכה" יל רמא הלאשהמ תושק קנחנש ירחא שיאה
.רהמו ריווא יתשפיח ינא זאו ."ןויזמ הבושח רתוי
הקומע הנבהו םינויז השולש יצחו שדוח ירחא היה רופיסה ףוס
.ונממ תפכיא אל שממ ילו ינממ תפכיא שממ אל שיאלש
הצור - ןונגסב םירישי המכו ,םימחכותמ המכ ,דחא באז יתשגפ זאמ
.ןגל ירזחת ?קחשל
..טושפ ךכ לכ היה לכהש םימיל רוזחל הנכומ ינאו
.. רתוי יל תיארנ רזמה תיצפוא לבא
tjל וביגה
 
19/1/01 23:26
ימיש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...תונבה לכל בוט רקוב
תא הלביק אלש לארשי תונבמ ןכמ ימו רבכמ הז העיגה 2001 תנש
!!! הלק התיחנב הפצירל רהמו רבחתתש ךכ לע הרושבה
????הזה אטרחה המ
!!!וישכעו ותיא ןיידזהל הל אב
?הרק המ
? םלועה רמגנ
?םירצי ןכל ןיא
?ןכל טבוצ אל תוטבצנ ןתא םא ,המ
? תויושע ןתא הממ
המכו המל יתמ בושח אלו קפסל ךירצש םירצי שי ןכל םג ונומכ
ילבמ הז תא תושעל הז טושפ יכה ינימה רציה תא קפסל ךירצשכו
!!!ןובשח קופדל
זא ן י י ד ז י ה ל םיצורשכ םג זא םילכוא זא םיבערשכ ומכ
.!םיניידזמ
האציו ץוטס םשל הטימל הסנכנש הרוחב התוא לע תובוגתה תחאב ומכ
רצק ןויז קר שארב הל היה םייתנש ךשמל םיסחי תכרעמ םעו תבהואמ
.והזו
תורוגח םע םייניבה ימי לש תאזה תרגפמה הבישחה תרוצ יתוא תגרוה
רבכ תוחתפמה וכלשוהו תורוגחה לכ וצרפנ ,בגא ךרדו תועינצה
!ןמזממ
ולאה תויוטשהמ עומשל סאמנ
...בהזה ליג תיבב םישגפנ טעמ דוע ,תויחל וליחתת
ימישל וביגה
 
 
20/1/01 17:48
תנתונ אל :תאמ
?םירגפמ ונחנא המל הבוגתב
..יריקי ימיש
..בכשל ןיידזהל..ךומכ(... יולת םיבשוח וא) תובשוח םלוכ אל
תונב קופיסל עיגהל ידכ םיניידזמ םינב ךליבשב תושדח יל שי
םג תוצור אשונב ןתיא יתסקסדו יתלאש ינאש אלא , ללכ ךרדב
םא)ירחאש רקובבש תוצור דרא ןיראק לש היזטנפהמ אלא הבהא
ךתבהא לע ריהצתו ראשתש (םתחרב אלו רקוב תחוראל םג םש םתראשנ
תיחצנה
וארב לבא ךכ הזש לבחו תושעל המ ןיא ןוכנ הז דסחתהל ייד
.....רתוי תוישגר ונתוא
תנתונ אלל וביגה
 
 
22/1/01 3:46
לג :תאמ
?םירגפמ ונחנא המל הבוגתב
בר םולש
יצחו 19 ןב כ"הסבו קיבדו ךלו רועפו ריעצ םנמוא ינא
יתויוחו ולא יתונש ךלהמב יתרגא תמיוסמ םייח תמכוח לבא
תיסחי םדקומ ליגב וליחתהש תוינימה
הילא יתעגהש תחא הנכסמ קר שי םייתניבו
ענמנ יתלב אוה וב םיקחשמ ונלוכש "קחשמה"
אל ןה םא לבא תונמרוחמו תונינועמ הפיה ןימה תונבש ןוכנ הז
ונאש ירה תועמשמ תושפחמכ ןמצע תא וגיצי אלו קחשמה תא וקחשי
ונלש דיקפתה תא דבאנ םירבגה
ויהת חצנל םישנה ןתאו םיפדורה תויהל חצנל םיבייח ונחנא יכ
תונתונש ולא
עונת עונ לכה תורמלו
הדות
לג
לגל וביגה
 
 
10/2/01 21:40
הילוי :תאמ
?םירגפמ ונחנא המל הבוגתב
היעבה תועינצה תרוגח דגנ ישפוח גוהנל דעב ינא הלחא ועמשת
רתוי הז םהל םירבגל ומכ םיכרצ לש םג ונלש תורמלש הפ הדיחיה
וא עדומ תתב בורל דחי הבהאו ןימ תוסחיימ ונא יכ - המל לק
!תונב התוא ונלכאש ךכ עדומ תת אלב
הילויל וביגה
 
19/1/01 23:30
ימיש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
בושח ךא ןטק טפשמ דוע ףיסוהל יתכחש
,הנולא
.םיבלכ אל ונחנאשו הלש הפה לע רומשתש ךלש הרבח התואל ירסמת
.הכישנ ינממ לבקת איה אל םאו
ימישל וביגה
 
19/1/01 23:39
ינטירב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!תונב
:יל רמא םעפ םכח רבג
"רהמ ךלוה ,רהמ עיגמש המ"
...זאו ודמלת ,ולכתסת ,וקדבת ,וכח - הנקסמהו
ןוירטירקב "דומעל" לוכי אוהש האריש םינוירטירקה לכב דמע םא
!!!ףסונ דחא


...הז לע ובשחתו
ינטירבל וביגה
 
20/1/01 0:15
ןהכ זעוב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םג .ביגמ אל ינא .והז ,ידש יתטלחה רמאמה תא יתארקש ירחא ?תמאה
.תולובג ול ויהיש ךירצ ינומכש יתייפכ-ביגמ
,ביגמ התא .רזוע אל הז ירה ,בצעב ימצעל יתבשח ,הזמ ץוח
תא איבמו ,בר ןויגיהב חתנמו ,תוישיא תואמגוד ןתונו ,ריבסמו
לש תללוכה היארהו תוחיתפה תא סייגל הסנמו ,אמגודל ךייח ןויסנ
לכ - םינש 37 ךשמב דבכ דומיל רכשבו למעב תרבצש המ לכ ,םירבדה
הסיפתל דמציהל תושקעתמ ,ןכלשב ןתא .טשינרוג .הדאנ .םולכו ,הז
ןמז הברה ותוא ךושמא ינא םא" לש תמטמוטמה ,תנבואמה ,תנשוימה
."חצנל ילש היהי אוה ,ןושארה ןויזל דע
םגו
"ןייזל קר םיצור םירבג"
:יתא הפיסוהו
"...הנותחה דע תולותב ונתוא םיצורו ,'םיאקורמ' םלוכ"


ינאש יתידוה רבכ) רבד לש ופוסב ,קפאתהל יתלוכי אלו
תובוגת ררוג דוע אלפה הברמלש) הזכש רמאמ יכ (יתייפכ-ביגמ
לש הריווא הרוש ובש הלמ לכ לעמש ,בוצע רמאמ אוה (!תוהדזה
.תכשמתמו הלודג תימויק תובילע ,תובילע


תמטמוטמ-ךכ-לכה הירואתב ,ןאכ יוצמ םינימה יסחיב ערש המ לכ
לכש וליאכ .תיפוסה הרטמה תגשה םשל ,תעדומ תורזנתהב תלגודש
יצח ירחא קר וז םע הז ובכשש הלאכ םה רשואב םיאושנה תוגוזה
וניידזהש הלא לש םקלח תנמ םה ןישוריגה ירקמ לכש וליאכ .הנש
.תורכה תוקד שמח ירחא


ידכ תאז תושעל אל לבא ,והשימ םע בכשל תוצרל .היצלופינמ .1
,רתוי רעוכמו ךלכולמ רבד ןיא ,(?הנותח) םהשלכ םיגשהב תוכזל
- קפסמ ,הפהפי ,שגרמ ,םיהדמ רבדמ סקסה תא ךופהל .יניעב
תיארנ רבכ ,היפוגב םימלשורי םידיקפ לש הלוז תונקסע .הרחסמל
.בוט רתוי


,יתעדי ?יתוא בזוע התא וישכעו ,ךתיא יתבכש" .תישגר הטיחס .2
קר םיצור םירוחבש יל הרמאש ,אתבסל בישקהל הכירצ יתייהש יתעדי
."דחא רבד


ינאו .לוענש שארה הז ,תורוגסש םיילגרה אל הלא .תונרמש .3
האמב רזנמב תילותק הרענ לש םלוע תסיפתב רצבתהל הצורש ימ :רמוא
אוה יפויה ,םירצק םייחהש בשוח ינא .הל םשוביש - 18 -ה
תוקושת תווחל םיישפוח ,20-30 ינב רתוי היהנ אל םלועל ,ףולח-רב
בושחתש ,ןבלה סוסה לע ריבאל תוכחל הפידעמש ימ .םייעבט םירציו
."ןוסידמ זוחמ לע םירשגה" תא הארתש .50 ליגב המצע לע עגר
הצמחהה תשוחתב םיקסועש םירפס יפלא םתואמ דחא םינפתו ארקתש
הצק תא תבשחמ איהו הירוחאמ הלש רהוזה ימיש השא לש הדבכה
.רוחאל


לכמ תפדונה תונכסמה תשוחתמ דלוס ינאש המכ ,יוא .תוינברוק .4
תא םא "?הזמ יל אצי המו ותיא יתבכש" .תאזה הדוסחה השיגה
תינפוג היווח קולחל ליבשב אלו ,תקדוצ שיגרהל ליבשב תניידזמ
,בושח אל הז ,עובק וא יערא) ךלש גוזה ןב םע תפתושמ תישפנו
.העווז .ינלופ המכ .ול יובאו ךל יוא (הזה ןיינעה ךרוצל


רבגב תואורש ,תויטסינבוש ןתא .םזינבוש .ןכ ,ןכ .םזינבוש .5
ןכל ריכזהל .תוקוורה ירוסיימ ןכתא לואגל רומאש ,ןוילע רוצי
?םישימחה תונש לש םירגפמ םיטפשמ
ליבשב סקס תנתונ השא - סקס לבקל ליבשב שגר ןתונ רבג" :השקבב
...(איקהל ךלוה ינא ,הינש) "שגר לבקל


.יתרזח
,ילש תוינרמש ,ןכתא הריזחמ תאזה השיגהש וניבתש זא ,ייקוא
תונשמ םתדמל המ .תיטסינימפה הכפהמה ינפלש עגרה לא קוידב
,הנודמו ןדירפ יטב ,ידיירפ יסננו גנו'ג הקירא ,םיעבשהו םישישה
ןתא ,הז לכו הפוג לע השאה לש התוכזו םזינימפ תונש 40 ירחא םא
,תורחא םילמב ,הזש) "תנתונ השאה - חקול רבגה" תאוושמל תורזוח
אוה תוירנטרפ הבורמ רבג ,תניידזמ הנוז איה םירנטרפ תבורמ השא"
(חתותו לקאש ,ןאו'ז ןוד


םילבהה תפוסא תא חתנלו ריבסהלו םילמ ריבכהלו ףיסוהל רשפא
םיישדוח דועב ירה ?םעטה המ - בוש לבא ,ןאכ וידחי הל הצבוקש
לכ םע וניעט הפיא ההותו ןנוקמ ,הזכ רמאמ דוע ןאכ הלעי בוש
לכו ןייזל קר םיצורש םירבג ,ונלביקש המ הז םא ,הזה םזינימפה
הזיאו ,הפוחל תחתמ לא רבג סינכהל ליבשב תושעל ךירצ המו ,הז
...ןבמקל ךירצ תוניבמוק


.שאיימ .בולע .בוצע
.תמאב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/1/01 0:34
הילו'ג :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
.ךלש הלימ לכ םע המיכסמ
הילו'גל וביגה
 
 
20/1/01 0:45
יטב :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
םיגשומב תובשוחו תוקופד םישנה לכ אלש עדתש קרו םוקמב הלמ לכ
הז לכו ,'תנתונ' ,םייניבה ימי לש
תודסחתמ אלו סקס תובהוא , תוילמרונ תונב םג תאזה ץראב שי
יטבל וביגה
 
 
20/1/01 0:49
וג_ידניא :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
.יתרמא ינאש המ אל חטבו !ונרמא ונלוכש המ אל הז
םא ,ץלמומש תבשוח ןכ ינא לבא .יללכ ןפואב "םיללכ" דגנ ינא
.הטימל ותיא תסנכנ תאש םדאה תא םדוק תצק ריכהל ,הבוח אל יכ
.םש תרצונש טנטסניא-תוימיטניאב יתימא רתוי והשמ שי זא יכ
תורזנתה דעב אל ינאש יאדו לבא .תושעל המ ,ילצא הז הככ תוחפל
.ינולבשו םטמוטמ םידיקפת קחשמ רותב
וג_ידניאל וביגה
 
 
20/1/01 1:04
ןהכ זעוב :תאמ
?הנשה תובילעה תא חקול ימ ייה ייהל הבוגתב
תאטיב םגו תרחא תבשוח תאש עדוי ינא .הרקי וגידניא ,ןוכנ
.הפי ךתעד תא


ןיאו םיקוח ןיא ,תויוברע ןיאו םיללכ ןיאש םיעדוי ונינש
ףלאו ןוילימ ונרמא רבכ .הניבל וניבש םיסחיל עגונב תונוחטב
החיטבמ אל םינמזומ 500 -ו בר םע הנותח םגש םעפ תואמ שמח
תוחנאל התוא בוזעיו םוקי אל רבגהש תחא ףאל


תישפט החסונ יהשוזיא לע םישקעתמו םירזוח המ םושמ לבא
ינש ןיב סקסבש יפויהו תוימיטניאה תא תקתנמש ,תכרפומו
םיסנמו םיינושארה שגרהו םיטקניטסניאה ,םירציהמ ,םישנא
אוה ,רהמ יניידזת") רחש-רסח סקדוק והשזיא ןיינעה לע ליחהל
('וכו ,"רהמ חרבי


ןמדור סינד תא תחקל ,הרקי הנולא :רמאמה בגא ,והשמ דועו
םישנאה דחאב רבודמ .רזומ תמאב הז ,ינחור הרומ לש גוסכ
שיאה אוה ןמדור .טרופסה עדיש רתוי םיחודהו םיערפומה
םינושמו םינוש םיאשונ לע םוטמיטב אטבתהש ,ומצעב בהואמש
ןויז איה הנודמש תרושקתל רפסל ץר הנוגמ תויטרקסיד רסוחבו
???םייחל תוצעו אקנפשוג ונממ תחקל םדא ןב הז .ארח
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/1/01 0:57
תיור :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
ןהכ זעוב ךומכ םירבג דוע םנשי הפיא הפיא
תודבוע גיצהל קר הלוכי ינא יכ דחוימו דיחי התאש קר לבח
חטשהמ
בכשל םע היעב יל ןיא ןכו ה'רבחה לש לוחכה שארה תבשחנ ינא
הנושארה םעפב
הז תא תושעל לישמי ינא ןכו סקס לע תפרוטמ ינא ןכו
............................. לבא
תנתונ אלש ילש הרבח הלילב םויהו דבל ןשיי ינא הלילב םויה
ןשית רהמ
התוא בהואש הלש רבחה תועורזב
םגש ךל דיגא אל ינאו םישטונו םישבוכ םריבגה בור תושעל המ
םירבגל הז תא יתישע אל ינא
ללגב הז תויהל לוכי דבל ןשיי ינא םויה יתרמא רבכש ומכ לבא
??????"רהמ תנתונ" ינאש
תיורל וביגה
 
 
20/1/01 1:12
ןהכ זעוב :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
..."םירבגל הז תא יתישע ינא םג"ש ךמצעב תבתוכ תא :בל ימיש


,םיקאינמ םירבג ןיב תימוטוכיד הקולח ןאכ ןיא :רמולכ
,תונמאנ ,תומיסקמ םישנ ןיבל םיקרוזו םינייזמ ,םישבוכ
?קדוצ ינאש וא קדוצ ינא .תוכלשומו תונתונש ,תושבכנ


ללכ הרושק הניא הלילה דבל הנשי תאש הדבועה .יתריקי ,אלו
תופוקת ,יתנשי ינא םג .והשימ םע אל וא רהמ תבכשש ךכל ללכו
.תורסמתהה תוריהמל רשק םוש ילבו ירמגל דבל ,ייחב תומייוסמ
ךישמהלו ןתוא לבקל תעדל ךירצו ,הלאכ תופוקת שי טושפ
.המידק


הפיערמ ,וילא הבוט ,ותוא תניינעמ איה םא השא םע ראשיי רבג
,םתוהמב םידייצ םהש םירבג טעמל .בוט תניידזמ ,םוח וילע
ןיא .הבהא תוצור םישנש ומכ קוידב הבהא םיצור םירבגה בור
יתלב סקס תוצורש םישנ שיו .תאזה היגוסב ,םינימה ןיב לדבה
לכ שי .סקס םע האבש תובייחתה םיצורש םירבג שיו בייחמ
םינימה ינש ברקב ,ינימ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/1/01 1:47
joe :תאמ
תיורלל הבוגתב
.זעוב ךירחא ףיסוהל רתוימ טעמכ


רוסאש ,תוינלופ ינימ לכ יתוא וריהזה דימת םייחה לכ
יל הנוק אלו ילע םלשמ אל רוחבה םאשו ,הנושארה הישגפב
.יאדכ אל זא - אלו אלו אלו


הלודג הנווכב ,ןרפת םע הטימל יתסנכנ ?הרק המ ףוסבו
הבהאו יצחו הנש ירחא יתאציו ,דחא הליל לש קסע הזמ תושעל
ינפל ושאר תורעשמ הרעשב יתעגנ אלש אוהה לע רפסנש .הלודג
תונמדזהה לע רפסנש ?תועטב ירמגלו ,ירמגל םיבהואמ ונייהש
ורוע לע ימש תא עקעקל ןכומ היה דליהו רקובב יתמק הב
רפס לש םייתנש לע רפסנש ?יתאלפתה שממ ינאו ,עבק םותחלו
?ללכב תוביוחמ הצר אלש רבג םע רתויב (תילולימ אל) הרפמ
.בלה תא יתרבש םג ,יאדוו


.םישנא לכה רבד לש ופוסב .האשילק לומ האשילק


רתווא אל ינא ,טיא-הד ,סקסל תונמדזה דיל תחתמ יל שי םאו
!םיכרצ יל שי ,הילע
joeל וביגה
 
 
20/1/01 9:53
םאה הכלמה :תאמ
..הככ שגפהל קיספהל םיבייח ונחנאל הבוגתב
,ןימה לע דחוימב) בתכ זעובש הלמ לכ םע המיכסמ ינא
(הככ יל ןתת התא ,הז ךל ןתא ינא ,הלוז הרחסמל ךפוהש
"תתל" הזכ רבד ןיאש ןתיא תדבוע ינאש תונבל הריבסמ ינא
.ותיא יבכש ?הצור .ךלש יתימאה ןוצרל תורבחתה קר שיו
.רורב הככ ,טושפ הככ .ותיא יבכשת לא ?הצור אל


ןתא :"תוננב" תכרעמ .ביגהל הלוכי אל יתסאש לבח המכו
.ישיש ימיב םירמאמ תולעהל קיספהל תוכירצ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
20/1/01 11:46
תבה הכיסנה :תאמ
...הככ זאל הבוגתב


ירהרהתו ךלש בשחמה תא יקילדת לא תוירדילוס תואכ זא
.תבשה תאצ דע יתסאב
בשחמה לא וידחי ןכיתש ואוב ,תבשה לש התעיקפ םע
ישיש םויב ובתכש תועדוה ללשמ ונהתו
םיתיצמ ,םמש חמייש ,םירפוכ םינוליח ,לארשי יירכוע
םע תבהלושמ היצקרטניאמ םינהנו בשחמה לומ הירגיס
.ץראה לכמ םישלוג


.הללאי
תבה הכיסנהל וביגה
 
 
21/1/01 3:49
לטיורו הכלהש איהה :תאמ
...הככ זאל הבוגתב


.הככ ךלוה הז


,ונ) תצווכתמ ןטבה .ונשבכנו ןושאר טבמ .ונבהאתה
.תושגרתהמ (תיטסלא ןטב ונל שי ,תילילש ייהת לא


עשפה ,לפואה תוחוכל ףרטצהל תישיא הנמזה תאזב יאר
תקלחמב ,םורופב עשרהו
."יאוו-דוג-הד-ןיא-דטנוו-טסומ-תוננב'


.בייב ,ךל תוכחמ
לטיורו הכלהש איההל וביגה
 
 
20/1/01 2:23
banana :תאמ
תיורלל הבוגתב
זא ?"םתוהמב םידייצ םהש םירבג טעמל" בתוכ התא ,זעוב
.חכשת לא .הלאכ ןומה שיש ,והז
bananaל וביגה
 
 
20/1/01 13:55
ןילרבמ באוי :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
?ןהכ זעוב ומכ םישנא שי הפיא
םישנאשכ ,הזכ םורופבש ,איה תמאהו .בל תמש אל לבא .שי
בשחמה לע ריאמש הרונמה רואל תחתמ ,דבל םתויהב ,םיבתוכ
םישנא םיכירעמ זא ,תנגנתמ הקיזומו הפק סוכ ודילשכו ,תיוזב
.ןהכ זעוב ומכ יבמופב םירבדמש
- הנושאר השיגפב וא באפב ,םישנא ינשמ רתוי לש םימורופב
הזיא ,ואוו"כ תולבקתמ ךכ לכ אל כ"רדב הלאכ תועדש בשוח ינא
."הצור אל - הגשהל לק ילואו יניצר אוה" אלא - "םיהדמ רוחב
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
20/1/01 17:21
וג_ידניא :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
אל ןהש המו ,םוקע רדוסמ ןהלש שארהש תונב המכ שי ,ןוכנ
?רכומ עמשנ .ןתוא ןיינעמ אל וירחא ףודרל תוכירצ
ןמצע ןיבל ןניב החוור תחנא וטלפי תונבה בור יתעדל לבא
,םימטמוטמ םיקחשמ קחשמ אלש הזכ ,יתימא רבגב ולקתיי ןהשכ
,לוק תאצל ידכ רשקתמ אוהש ינפל םימי המכ רפוס אלש הזכ
.םישנ ךירעמו בהוא תמאבשו ,ותביבס םעו ומצע םע הנכש הזכ
,םיסופת בורל הזה גוסהמ םירבג לבא ,בל תמש םא תעדוי אל
,הביבסב תומכח תונב המכ שי דימת - הטושפה הביסהמ תאזו
.בוטה ןזהמ םירבגל חתופמ חיר שוח םע
וג_ידניאל וביגה
 
 
20/1/01 15:23
יתא :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
דיגהל הלוכי ינא ,זעוב תא הריכמ ינאש ןויכמ ,יתבוהא תיור
ולאכ םירבגש אלא (!בוטה ורבח ימיש םגו) דחוימו דחא אוהש
יוכיס שי דועש ןימאהל ונל םינתונ םה יכ ,ונתוא םילקלקמ
םצעב הפ םלוכש דועב תאז ,תאזה ריעב םילמרונ םישנאל
הז הככ ???תושעל המ ,זעב ,ןכ) םתמשנב םיאבחנ םיאקורמ
.(...תרוסמל המדיקה ןיבש םלועב יח התאשכ
םג ,ןכש .יתחצינש תבשוח ינא ,דבל רתוי הנשי ימ תורחתב זא
השעא םג ינא :תאז קר אלו ,הלילה דבל ןשא ,תיור ךומכ ינא
סושה לבא .(תיבב דבל יל בוצע ארונ יכ) ילש אמא לצא תאז
הנוכמה יביל בוהא ,ןולסב הפסה לע דבל ןשא ינאש דועבש אוה
המכ הזמ דבל ןשי אל רבכ ,"יטנתואה יאקורמה" הז רתאב
ףינס) םראפ רפוסב תיאפוק וזיא רשואב קבוח אלא ,תועובש
ן-ב-ו-מ-כ-ש ,(ימשב ףינסה תא ץצופל ןיינועמש ימל תובוחר
.ול תנתונ אל
וא תתל אל לע והשמ ודיגיו םימכחה םירוחבה לכ ואוביש וישכע
.תתל ןכ
יתאל וביגה
 
 
20/1/01 15:37
תבה הכיסנה :תאמ
?םראפ רפוסהמ הרוחב תועורזב הלילה ןשי ימול הבוגתב
,יתא


?"םראפ-רפוסב תיאפוק וזיא" דגנ ךל שי המ


וז איה "רדלוש דנא דה" ופמש תשכור תאשכ .דובכ הל ינת
.ךתוא תתרשמש


.תא ןכ םג הללאי


החיטבמ ינא זאו .םישקשק םע ימוקת ילוא .הלילה דבל ינשת
.יארשאה תא ךל ץהגת אל תחא ףא ,ךל
תבה הכיסנהל וביגה
 
 
20/1/01 16:07
הננב :תאמ
?םראפ רפוסהמ הרוחב תועורזב הלילה ןשי ימול הבוגתב
?בומרבא יתא דגנ ךל שי המו
הננבל וביגה
 
 
21/1/01 13:05
יתא :תאמ
?םראפ רפוסהמ הרוחב תועורזב הלילה ןשי ימול הבוגתב
הז תא יתחקל ןפוא לכב ינא .ידגנ איהש תבשוח אל ינא
.ס'רדלוש דנא דהב תשמתשמ תמאב ינא ,בגא ךרד .רומוהב
םע גד םע אלו ,םישקשק םע אל רקובב המק אל ןכלו
.ללכב םע אלו ,םישקשק
יתאל וביגה
 
 
21/1/01 3:43
הכלהש איהה :תאמ
?םראפ רפוסהמ הרוחב תועורזב הלילה ןשי ימול הבוגתב


! ! ! ה כ ל מ
הכלהש איההל וביגה
 
 
20/1/01 18:14
ליוגנז עשוהי :תאמ
?םראפ רפוסהמ הרוחב תועורזב הלילה ןשי ימול הבוגתב
וליפא ינא .םישנא ינימלכ לש ןוראהמ האצוהה דגנ שממ ינא
לכו 'ב'י ,םיטנתואה םיאקורמה לכ .(???המקנ) המל ןיבמ אל
.תובוחר ףינס םראפ-רפוסב תויאפוקו םירחאה תוביתה ישאר
?המ ליבשב


תומישרב םעפ ףא עיפוי אל .ז.י םשהש הווקמ שממ ינא
.קשקשל ליחתמ וישכע רבכ ינא .ךלש תורוחשה
ליוגנז עשוהיל וביגה
 
 
21/1/01 13:17
יתא :תאמ
?הככ המלול הבוגתב
ארונ אקוודש (אלפתת) םישנא שי ?ילילש התא המל ,המל
הז תא םיאצומ םהו ,םהילע תויוסחייתה אורקל םיחמש
בקע) יטמולפיד קתנ לש םינמזב דחוימב ,עשעשמו ןיינעמ
(םראפ רפוסה ןוויכמ תוחוכ תרידח
תושפנה לכ תא תישיא ריכמ אלש ימ - "הפישח"ל רשאב
םא םג .השרפב םיברועמה תא תוהזל לוכי שממ אל ,תולעופה
...ךכ לכ אל הז ,יפיצפס ארונ עמשנ הז


.ןייתחס לבק ,ןכ םא ?יתימאה ךמש הז ,ליווגנז ,בגא ךרד
וליפא הנכומ שממ ינא ,עודיה רפוסה לש בורק התא םאו
,ןנחתת םא וליפא) םלועל ךיילע בותכל אלו ךתיא ןתחתהל
.(ןנחתת דוע התאו
יתאל וביגה
 
 
20/1/01 9:33
דמלמ לעי :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
.קנע התא - זעוב
דמלמ לעיל וביגה
 
 
20/1/01 10:17
myodea-ma :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
אשנתמה ןוטה םע ,ךלש תובוגתה תא אורקל יל השק ,זעוב
םזינימפ הז המ עדוי יתימא רבג קר" לש ןונגסב ,דסחתמהו
,תויתימא תועד ,םייטנתוא תושגר אטיב ינחרטה רמאמה ."יתימא
רבכ סאמנ" חסונב ,די יחמב לכה לטבמ התאו .תונכ תויוטבלתה
,תויתייפכב יתבגה ,ןהב יתעקשה םינש .הלאה תויוויטימירפהמ
יל תוקרוי ןה ?ףוסב המו ,םייטרפה ייחמ תואמגוד יתפסוה
תוכחמ ןיידע ןה .ריעזה ןחומב טלקנ אל רבד םוש .ףוצרפב
קוידב הככ זא ."50 ליגב ,ףיוזמ יקלטיא אטבמב תורבדמו טנילקל
.בוט האור אל ינאש דיגת לאו .תננובתמה יניעב לבקתמ התא
היילימה תא תוגציימ ךלש תויטסינימפ-הרטלואה תועדה ,תאז דבלמ
ךותב םג ילואו - ךלש םצמוצמה לגעמל ץוחמ לבא .ךלש בורקה
,תרחא םיטבלתמ ,תרחא םיבשוח ןיידע םישנא - הלילחו סח ,לגעמה
.רעשב ףיטהל אלו הנבה תולגל ףידע .תרחא הרוצב תוטלחה םילבקמ

.תורחא תועדל םג חותפ תויהל רומא ,ריכזהל שי ,יתימא טסינימפ
.הרואכל-תורואנ תוחפ תצק
,םירבג שיו .תגשומ יתלבב ,גשומ יתלבב ךשומ והשמ שי ,בגאו
הנתמהה תיירואית םלצא .הזה גוסהמ םירגתא םיבהואש ,םישנ םגו
.רבד םוש ?ךכב ער המ זא .תדבוע
myodea-maל וביגה
 
 
20/1/01 10:26
banana :תאמ
השקבב תויצרופורפ - ןהכ זעובלל הבוגתב
תקדוצ ךכ לכ תא ,המ-עדוי-ימ ,ןוכנ
טסינימפ ארטלוא אל חטב ןהכ זעובו
האנה ארטלוא הצורש רבג ארטלוא ילוא קר
םירבד המכ דוע לע רבדמ םזינימפ לבא
bananaל וביגה
 
 
20/1/01 11:42
םאה הכלמה :תאמ
השקבב תויצרופורפ - ןהכ זעובלל הבוגתב
תוחפ ,תורחא תועדל חותפ תויהל רומא יתימא טסינימפ"
.תבתוכ תא "...תורואנ


הלילב תבכושש השאש ?םישנמ רתוי םיווש םירבגש ?לשמל המ ומכ
טסינימפ" רומא תורואנ תוחפ תועד הזיאל ?"הלוז" איה ןושארה
?חותפ תויהל "יתימא


תויהל הרטמ םוש םזינימפל ןיא .תויוטש תבתוכ תא לבא ,החילס
"תורואנ תוחפ" תועדל "חותפ"
םאה הכלמהל וביגה
 
 
20/1/01 13:01
banana :תאמ
יתימא טסינימפל הבוגתב
איהש ינפמ אלו ,ריהמ סקס םיאתמ תחא לכל אלש העידל חותפ
?ייק וא .תיטסינימפ אל
bananaל וביגה
 
 
20/1/01 18:51
myodea-ma :תאמ
יתימא טסינימפל הבוגתב
ירה .ןמויקב הרכה רמולכ ,תורחא תועדל תוחיתפ - הנווכה
וניניעב תובשחנש תועד ינימ לכ די רחאלכ לטבנ םא םג
םלעיהל ןהל םורגי אל הז ,"הרואכל-תורואנ תוחפ תצק"ל
םישנא .ךזנג הזיאב תורמשנ אל הלאה תודמעה .םלועה ןמ
לולשל רשפא .ןהייח תא ןהיפל םילהנמו ,ןהב םישמתשמ
ןה .ןהלשמ םייח ןהל שי לבא ,תומיוסמ תוגהנתהו הדמע
.םש טושפ
לש ינפיטמהו אשנתמה ןונגסה יפלכ רקיעב יתממוקתה ינא
.יתימאה טסינימפה
myodea-maל וביגה
 
 
21/1/01 0:48
וסנופלא :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
! יתיכיח הזל ! וא


םירבדה לכ יבגל רזומ תצק שיגרמ ינא ,הזה גוסהמ םירמאמה לכב
.םירבגו םישנ ןיב לדבהה יבגל דחוימב ,םירמאנש


ינאו תיעוצקימ הרוצב םירבדב רדס השועו ,זעוב ול אב זאו
.הלקה שיגרמ


ןהמ ךורעתו ל"נה אשונב ךלש תובוגתה לכ תא ץבקת ! ךייחב זעוב
תא תוארל ךירצ תמאב ךיא האריו תולאש הברהל הנעיש רמאמ ןמ
...'וכו םירבדה
וסנופלאל וביגה
 
 
21/1/01 1:22
הריש :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
/טסינמפ אל/טסינמפ אוהש ןעוטש דחא דוע שי זא.. עגר
?ינויוויש
.....ןתחתאו ילש אמאל תחנ השעא ןכ ינא ףוסב ילוא זא ונ
הרישל וביגה
 
 
21/1/01 11:55
:תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
הז הככ"ש רמוא אל דוע הזו ,בשוח ןהכ זעובש המ הז לבא ,ןכ
םלוכ ליבשב "תמאב
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/1/01 10:51
בייברפוס :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
?ןתעגתשה ?ןכל הרק המ תונב
.תאזה הבתכה םע תוהדזהל רשפא ךיא
הנש יצח קפאתהל הלוכיש ימ די םירתש
.וילע הל אבש והשימ םע הטימל תסנכנ איהש ינפל
!ךילע תמחרמ ינא - די המירהש ימ
ןושארה טיידה לע הטימל םתיא יתסנכנש הלאכ ויה
.םישדוח דחי ונראשנו
םתיא יתראשנ אלו םלש עובש יתקפאתהש הלאכ ויה
.ךכ רחא הינש וליפא
.הנש יצח ותיא תא :אבה טירסתה תא וניימד - תונב
.ךב עיקשהל ןכומ תמאב אוהש הארנכ .קפאתמ אוה
.ךתוא בהוא שממ ,וליאכ
.דעוימה ןתחה הזש חוטב
רבודמה רוחבהו לחוימה עגרה עיגמ הנש יצח ירחא
!!!א-ר-ח ןויז טושפ
?ןמז הברה ךכ לכ תיכיח המ ליבשב ?זא המ
.הז לע יכל - ךל אב
.ךירצ אל אב אל
םירקמ המכו המכ יל ויה :םזיניבושה תא רובשל ליבשבו
אבש המ הז יכ ןושארה ברעב רבג םע הטימל יתסנכנ םהב
אוה ,ףוא] ולש ףוצרפה תא תוארל יתיצר אל ךכ רחאו יל
ןופלטל הכיח ,בהאתהש הז היה אוהו [!ןושיל יל עירפמ
.וביל וילע רבשנו
.ןומה .םישנ ןיב םירבג ןיב םילדבה שי ,ןכ
.הלאה םילדבההמ דחא אל אוה ,ןימ תוצרל אל לבא
- תונב לבא ,ולש תא שרודו דמועש ןיז שי םהל ילוא
.םייחב שפחמ אוה המ ול רורב יד ונלש ןגדגדה םג
בייברפוסל וביגה
 
 
21/1/01 17:55
הנד :תאמ
רבדמ אוה המ לע עדויש רבגל הבוגתב
- האור ינאש ןוילימה םעפה רבכ וז ,לבא ,ישיא שממ אל
"!!! ןויז ארח אוהו..."
הצצפ ןויז אוה "ןויז ארח" לכ...הלאה תויוטשה הז המ
! היצנטופב
תצקו תרושקת תצק תרזעב ןויז לכ ,ןויז ארח הזכ רבד ןיא
! םייחה לש ןויזל ךפהיהל לוכי ןוצר


! רבכ וניבת....שכרנ רבד שממ הז ןויז


(םיאלפ ןויז לכ גרדשל םילוכיש םיינכט םירזיבא לע רבדל אלש)
הנדל וביגה
 
 
22/1/01 15:37
בייברפוס :תאמ
רבדמ אוה המ לע עדויש רבגל הבוגתב
.יתריקי ןוכנ היה הזו יאוולה
.העושי ילוטנ םירבגב יתלקתנ רבכ
קרוי וא ,ךר וא ,ןופצפ םהל היהש הלאכ
.םתלחתהש תנבהש ינפל דוע
,דובעל רשפא םיינימ םיסחי לכ לעש ןוכנ זא
ץונממ ליחתהל סיסב ךירצ לבא
,סיסב לוטנ רבגב תלקתנ םרט תא םאו
.ךל בוטו ךירשא
...האנק ילוכ
בייברפוסל וביגה
 
 
23/1/01 17:38
הנד :תאמ
?!?ארח ןויז ןיאל הבוגתב
? המל האניקה המל..זא בייברפוס תא םא


: - )
הנדל וביגה
 
 
24/1/01 10:36
בייברפוס :תאמ
יתריקיל הבוגתב
cause i'm a super girl
and super girls dont cry


רזע אלש םירבג לש לטובמ אל רפסמ ירחא ,דצב קוחצ
םולכ
ינא ,ידצמ השק הדובע תורמל ,ארח ןויז וראשנ םהו
האנקמ
ןויז לכש ןימאהל םותה תא ךב שי ןיידעש יתריקי ךב
לוכי
.בוט תויהל
...םייחב לזמ ךל היהש רמוא הז
בייברפוסל וביגה
 
 
24/1/01 17:06
הנד :תאמ
לזמה תרב הל'הנדל הבוגתב
,יתריקי


- המת ךכ לכ אל רבכש ללגב - ןוכנה אוה ךפיהה
.םיאלפ םירפתשמש םישק םיבצמ שיש תעדוי


...לזמ טעמ אל יל היה הארנכ ,תקדוצ ,לבא


םירפתשמהמ והשימ ךל ריכהל)..םלועבש בוטה לכ - ךלו
( - : (!?
הנדל וביגה
 
 
25/1/01 11:00
בייברפוס :תאמ
...המת ךכ לכ אל הל'הנדל הבוגתב
!ןכ טלחהב
רפושמ והשימ ילש םייחל סנכייש ןמזה עיגה
.תינימה הניחבהמ קר אל לבא
?תילנויצומא היצולובא םג רבעש והשימ ךל שי
...עומשל חמשא
בייברפוסל וביגה
 
 
25/1/01 17:17
הנד :תאמ
?המק הנדל הבוגתב
?רבדנ ךיא ,שי
...יחכונה םורופב םיאתמ אל


...לארשיב גוז םעפ יתנתיח ,בגא ךרד
(םיינש + רבכ םויה)
הנדל וביגה
 
 
28/1/01 14:03
בייברפוס :תאמ
םרמע הנלהל הבוגתב
?רבדנ ךיא ?ךיא ?ךיא
ךרדה תא יל יאצמת וישכע
הככ שגפיהלש רבתסמ יכ
ונל קיפסמ אל
בייברפוסל וביגה
 
 
19/4/01 0:42
ןורש :תאמ
רבדמ אוה המ לע עדויש רבגל הבוגתב
יל בוצע תמאב תנתונהטומרש ךל םיארוק תירבעב...תמאב...לבח
ךומכ םישנ תוארל
ןורשל וביגה
 
 
6/2/01 4:05
ירש :תאמ
תכשמתמו הלודג תובילע .תובילעל הבוגתב
םיימ ןחוט התא לבא ,זעוב ,החילס
תוסועל תואשילק סעול
לש הנושה הבישחה תרוצ תא ונשי אל 400 וא םזינימפ תונש 40
םינימה ינש
ושפחי םירבגו הייוטיבמ דחא אוה סקסש הבהא ושפחי םלועל םישנ
כ"רחא אובת הבהאה ילאו סקס
הז ךכב םיצור םידדצה ינש דוע לכ ופוגל הרקמ לכ ,הרקמ לכב
תוכחל ףידע ןיינעה םע םלש אל רחא וא הז דצ םא ,רדסב
ירשל וביגה
 
20/1/01 1:55
םיכרדב תמחולה סונו :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
לזלזל וקיספתו וררועתת תונב ןכל דיגהל יל שיש המ הז זא
ןכלש תוינימב לזלזל עורג רתויו םירכזה לש היצנגיליטניאב
תא תובילעמה תורגפמ תויטסינבוש תויוטש לש בובג אוה זה רמאמה
ונתוא ריזחמ הזש ךכ לע רבדל אלש לודגב תוחפל ילש היצנגליטניאה
..... עגר קר םלועה ןמ הספש עגרל יתבשחש תועיבצל הכשחל
קאפ זא ותיא ןיידזהל ךל אב םא ? 21ה האמב אל ונחנא....ולה
תויצלוכלכ תושעל ילבו םשא תושגר םוש ילב תאז ישעת טושפ טיא
תאזה תויתטניסה לע תרתוימ היגרנא זבזבל ןמז ךושמל לבח תורתוימ
אלו םירוחב שביינ םאש בושחל רגפמ טושפ הארנ הזו ןמז חיורהל לש
יהוזו יממע רפס תיב לש םיגשומל ונרזח ...בל ומיש) " ןתינ"
וראשיו ונלגרל םידודש ולפי םה םהל(הזה רמאמה לש ותמר ךרעב
תא שי רוחבל םאו .דיימ וניידזה אלש ללגב קר תוכורא םינש ונתיא
דיימ ןיינעה לע תולעל ףידע ןויזה ירחא ןיינע דבאל לש גאבה
תבהאתמ הלילח וא / תרשקנ/דיימ רתוי וב העיקשמ ללכב תאש ינפל
דיימ הטימל סנכהלב םוצע ןורתי םג שי
וא שדוח יובא וא םייעובש עובש ךשמב תקפאתמ תאש ךמצעל יראת
םיענ אל ךילע ןטק ועמשמכ וטושפ ונירוחבהש הלגמ תא זאו רתוי
תחתפמ רבכ תאש ירחא ....ןטוב טושפ וא הבמב/הימב/סוגרפסא תולגל
רוציקב ....רחא רמאמל רופיס רבכ הז תשלוג ינא הפ לבא תויזטנפ
חכשנ לב ןכתלוכי יפכ וניידזת םייחהמ ונהתו םיקוח ןיא תונב
ןבלה סוסה לע ךיסנהשכלש תענכושמ ינאו .....הזמ תונהנ ונחנא
ועלבת וא וצצממת ותיא וניידזת םא םג ראשי אוה ןכייחב עיצפי
דיגהל ולכותו הנושארה םעפה לע םג (תוטובה לע החילס) ןכתאנהל
םיליחתמש םיסחי יכ םיקחשמ קחשל ךרוצ ןיאש ךכ לע לאל הדות
םיסופד ןוויכ ותואב ללכ ךרדב םיכישממ םינפ תודמעה לש תכסמב
הברה עדנ אלש ונלוכל תלחאמו החלצהב זא םתונשל השק םיסופד םניה
הנושארה םעפה לע ןהל תתנ יכ דחא ןויז ירחא םיחרובש םיטוידיא
רכזנה גוסהמ טוידיא םע תויהל עיגמ םירגפמ םיקחשמ תקחשמש ימו
ליעל
םיכרדב תמחולה סונול וביגה
 
20/1/01 2:18
םיכרדב תמחולה סונו :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תאפמ םישנ םירבג לש קחשמב הקיתו רבכ ינא בוט רישעה ינויסינמו
ותיא יתניידזהש רבג לע רפסל הלוכי קר ינא ...32 גלפומה יליג
ראשהל שקעתהו םלש ברע יתיכיח אל וליפא ןכ ןכ הנושארה העשה לע
המ ןיא הרקי הזש יתנווכתה אל שממו .... תובר םינש ךשמל יתיא
ךירצש המ ןנכתנ םא םג ונתוא םיליבומ םייחה םיקוח ןיא תושעל
ולכות יידמ רתוי בושחל וקיספתו ןכל וגנעתת זא הרוק תורקל
יריקי זעוב בגא םתס .....ונתחתתש ירחא םג תוינלופ קיפסמתויהל
םיחבושמ םירבג וברי ןכ ץמאו קזח תבתכש המ תא ךכ לכ יתבהא
.....ךומכ
םיכרדב תמחולה סונול וביגה
 
20/1/01 9:37
יאמ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
יכונא תבקונמ ירה תעדויו הריכמ ינאש ומכ
הקיטנמור תצק תוצור תונב
תונשרפל תנתינ הקיטנמורו
תודורו תועיקש שי
הפצירל שטיק בורמ קבדיהל רשפאש םיחרפ שי
םיבהוא םהש המו דחאו תחא לכ
ילש םדק ימי לע םימעפל ץיקהב תמלוח םתס ינא
הניקז תאזכ ינאש אל
"המקיש" ילוטיחו רטטק אל ןיידע הז 28
לבא
רתוי םיפי םימי םעפ ויה
םסק םע והשמ היה םיטיידבש
תועמשמ התייה דיה תא קיזחהלש
רחא םעט היה הנושאר הקישנלו
לשמל ילש ינשה רבחב תרכזנ ינא םימעפל
19 ליגב
רקובב ןושאר םויב ילש הצלוחה תא חקול היהו ינכטב דמלש
תבש יששמ ילש חירה תא יל היה יכ
עצמא דע יתוא ףינסמו הלילב התיא ןשי אוה ךיא יל רפסמ היה אוהו
עובשה
ילש תוליבחהו םיבתכמה תא לבקל ץר היה אוה ךיאו
הכימש תוביכש 4356 םהליבשב השועו
ןולחל תחתמ יל קרוש היה אוה שפוחל אב היה אוהשכ ךיאו
וילע תצפוקו התמל הצרו וילע הציצמ יתייה ינאו
םכסה ונל היה ךיאו
עובשה לכ םיקוחר ונחנאשכש
הלילב ןושיל םיכלוה ונחנאשכ
.םולחב ינשה תא דחא םינימזמו ינשה לע דחא םיבשוח ונחנא
הננב קיטסמ הפל תפחוד תא םירקמה בורב םויה
החוטב תאש העונתב םייתפשה תא תבברשמ
רומ ימד ומכ תארנ תאש
התייבה ןוויכ וספתתש רבכ תללפתמ
םאמ ויקנט םאב םאוו ------ו
..."םויה רשקתא אל ינאש חינמ ינא"
ספ לע העיקשה רבעל בכרלו דחיב הריד רוכשלל ךישממ הז םשמש וא
בחר
YES םילבכב היזיולט לש MTV שי עקרבשכ
רוציקב
רבוע ןמזהש לככ
ליגב םירגבתמו
םיטוטריח יטטרחה לכו רוזיח ,תורבח ,הבהא
רחא חירו עבצ ןווג םילבקמ
םעפ םאו
ילש רבח םע םיב הבהא יתישע 15 ליגב
טסוגוא עצמאב רקובב עבראב
ונתוא דירטהש דיחיה רבדהו
רפס תיב שי רחמש הז
סדייא תקידב ינפל דחא ףא םע בכשל לוכי אל התא םויה
...ןויערה תא םתנבה חטב רוציקב
יאמל וביגה
 
 
20/1/01 9:47
דמלמ לעי :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
ירסח ,םייניצ רעונ ינב ,16 ליגב םג םיטנמור םניאש םישנא שי
םהש םישנא שיו .םייחה לש תיטרקנוק דואמ הסיפת םע תונידע לכ
בהזה ליג תיבב םג .ליג לכב םיטנמור
דמלמ לעיל וביגה
 
 
20/1/01 9:51
יאמ :תאמ
רשפא ליג לכב :הקיטנמורל הבוגתב
:-) יל רצ תצק קוידב הז לעו
תרחא היה הז ילש הפוקתב יכ
דוביאל ךלה תצק לכהו
יאמל וביגה
 
 
20/1/01 11:33
יזנכשא הנולא :תאמ
רשפא ליג לכב :הקיטנמורל הבוגתב
! ייתוריקיו ייריקי
דחא לכ , ןאכ םימסרפתמה םירמאמה ןמ דחא לכב ומכ ,ירעצל
וא חלצומה ונויסנמו ולש יטרפה םוקמהמ תונשרפ ןתונו ארוק
תנווכ תא םאות חרכהב אל ךא ,ןבומכ ימיטיגלש המ .םוגעה
יתוא אילחמ "תנתונ" יוטיבה .(ינא הז הרקמב) .תבתוכה
הניתנ ןאכ ןיאש תעד רב לכל רורב ןכש ,הלימה ןבומ אולמב
םירגוב םישנא רותבו תוידדה ארקנש דחא רבד שי .החיקל וא
איהש הבורע ןיא תוידדהל םג ,בלש לכב הטימל סנכיהל ורחבש
המש ךא ןורש הנוכמ רמאמבש) יתרבח .ןישודיקו הפוחל ליבות
,ינברוק םוקממ אל הזה יוטיבב תשמתשמ (ברימ אוה יתימאה
.אל ילצא .דבוע הז הלצא (התעדל) .הטילש לש םוקממ אלא
וזה הניחבהמ דבוע הז ,וניה .קייודמ שממ אל הז םגו
דע םימי רופסל ליחתהל לע הבשחמה קר והשימב תקשוח ינאשכש
ךא ,תעזעזמ יל תיארנ ןיידזהל "םלוה" היהי הזש עגרל
,יתוא האור אוהש עגרב יתיא בכשל ןיינועמ אלש רבג ךדיאמ
יתוא ריכהל ידכ קר ינימה חתמהמ ןיטולחל םלעתמ וליפאו
.םיחלצומ ןבשיו הזח תלעב הנוסרפכ כ"חא קרו , םדאכ םדוק
רבכ יילע בגועש רבגמ רתוי הברה יתוא קילדהל חילצמ
הארנ (ראשנ אוה כ"חא ןמז המכ הנשמ אלו) הנושארה השיגפב
ךכ תוהתשהה הרגמ יתואש ומכש יל רמול התסינ ברימש המש יל
לע התעדל עגונב .ינשה ןימה ינב לצא םג דבוע הז
םג שי ,ירעצל .ןויז טוחסל קר ודעונש תוישגר תויצלופינמ
,בגא .םירחא םג שיש הנימאמו הווקמ ינא ? המ זא .הלאכ
םידליו םירוה ילוא דבלמ) תישונא היצקרטניא יל תרכומ אל
והשמ גישהל הסנמ אל םידדצה דחא הבש (חוטב אל הז םגו
אל איה היצלופינמ ,ונעי .ושקובמל עיגהל ידכ לכה השועו
.ילילש רבד חרכהב
עובש ילש וידרה תינכותב החראתה ברימ ,יתריקי בומרבא יתא
םיחוטב ויהש ,ןפלואל םישנא השימח תוחפל ורשקתהו ,ךיירחא
..ךכ תבשוח השיאש ןכתיי אל יכ רבגב רבודמש
יזנכשא הנולאל וביגה
 
 
20/1/01 13:05
סומע :תאמ
םילימ תלוטנ יתראשנל הבוגתב
עיגהל ךיא" ל תחצנמה החסונה תא אוצמל ןויסנה
וזיא היהתה םג ומכ , "תוליעיבו תולקב הפוחלהטימל
יניעב םיחיכומ ,ימ לעו רתוי בוט דובעת היצלופינמ
.ונמצע לש תונומאב םייובש,דחאכ םישנו םירבג ,ונלוכש
- " תניידזמ" ," יתימא רשק" ,"דייצ" ," תנתונ"
חדוקה םחומבו ,ךובנה רמאמל תובוגתב בושו בוש םיעיפומ
םיאושנ ,םירגובמו םיריעצ , השיאו רבג לכ לש
,ןימל ,הבהאל םיקוקז ונלוכ.םיפיו םירעוכמ,םייונפו
לכ םיקוקז .ןויז םתסל םגו...הבוט הלימל ,ישונא םוחל
תאז לכבו ,ךכ
,םיענמנ ,םיסנמ ,םיססהמ ,םיטבחתמ ,םירסייתמ
.םימישאמו םימשא ,םיעגופ,םיעגפנ
,םדב "שבכנ" ש המו ? ךרע רסח דימת אוה תולקב אבש המ
םירפסה רפסל סנכהל יואר "תונוכנ" םילימ לש םיררהו עגי
?


.בוט ךכ לכ.....םימעפלו ,עגר םתס אוה ןויז םימעפל
.ןורכז קר וא ,ךשמה שי םיתיעל


? המ זא
סומעל וביגה
 
 
20/1/01 15:36
יתא :תאמ
םילימ תלוטנ יתראשנל הבוגתב
?ןכ .ןוויסל תנווכתמ חטב תא ?ברימ
יתאל וביגה
 
 
21/1/01 15:42
יתא :תאמ
םילימ תלוטנ יתראשנל הבוגתב
.יתנבה .הרזחב יתלאש תא תחקול ינאו בוש יתארק ייה
.יתא ,תוקישנ
התבוגתמ יל הארנ ,בגא ךרד ?ונלש תינכתה םע המו .ב.נ
םיוניכה יפל) ונלש תינכתה תא העמש איהש סונו לש
.("ןטק"ל
יתאל וביגה
 
 
20/1/01 17:57
תנתונ אל :תאמ
םילימ תלוטנ יתראשנל הבוגתב
....וידר תינכת וזיא
..תפסכב התיהש וז ימו
הנורחא לכה תעדוי דימת ינא ףוא
יכ...ביילב הלאה םיאשונה לע חחושל רשפא יאש לבח קר
....ט'צל םיסנכנ אל םעפ ףא םיבוטה
תנתונ אלל וביגה
 
 
21/1/01 12:56
יתא :תאמ
םילימ תלוטנ יתראשנל הבוגתב
לש וידרה תינכתב החראתהש וזו ,"תפסכה"מ הרוחבה ינא
,הנה .םייעובשכ ינפל ,הפיח וידרב "תוננב" הנולא
.תעדוי תא םג וישכע
יתאל וביגה
 
 
20/1/01 13:54
הילו'ג :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
."ונתשה םינמזה"


הזיא שיש בושחל שגיר יתוא םג םעפ .םתיא ונחנאו ,ונתשה ,ןכ
בתכמה תא לבקל ליבשב הכימש תוביכש תואמ שש תושעל ךירצש לייח
.םידקפמ לש תוללעתה לש גוס םתס יל הארנ הז םויה ,ילש
םהל וסינכה םה ,םירגפמה ויגהנמ םע אבצב ,םש ילוא ,יעדת יכל
הלאה הכימש תוביכשה םע "ץמאתהל ךירצ גישהל ליבשב"ה תא שארל
יל ינת"כ ונל םימגרתמ םה כ"חאש ,ךלש הרבחהמ בתכמ תרומת
."ךתוא גישהל ליבשב ךדייל תורפרופ תושעל
אוה ץמאמה , surprize surprize - לבא ,ץמאמב ךרוצ שיש ןבומכ
לש םתליחתב וא ,ילאנויצר ץמאמב רבודמ םא איה הלאשה .ידדה
.םיקחשמ תאאאאאנוש ינאו ,סקסהו הבהאה ש"ע הדאיפמילואה יקחשמ
הנוע ינאש השיגרמ ,וזה הניטורה תא ליחתהל הכירצ ינאש תאנוש
םייחהמ םיצור םה המ םיעדוי אלש םישנא לש םירגפמ םיכרצל
.עיגמ רבכ הזשכ םידחפמ וא ,םהלש


אל ינא ,תושעל המ ,םויה םג שי תודורו תועיקשו הקיטנמור
ינא והשכיא .קוידב ךליגב ינא ,בגאו .הז לש תבהלנ תינכרצ
רבכ םה םויה ,ורבעש םינמזל תעגעגתמ אל ינא ,תיגלטסונ תוחפ
.יל םימיאתמ אל
עבצ .רתוי רחואמ ליגב רחא עבצ םילבקמ תורבחו הבהאש רורב
.רגוב רתוי ,ןבומ רתוי ,דורו תוחפ ,רורב רתוי


?םיב ךלש רבח םע הבהא תישע 15 ליגב
....םדקומ תלחתה ,ןייתחס
הילו'גל וביגה
 
 
20/1/01 14:59
היגלש :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
.הדות


.תרומרמצ יל תישע
היגלשל וביגה
 
 
21/1/01 8:28
יאמ :תאמ
...יאמלל הבוגתב
:-) םויה תא יל תישע
יאמל וביגה
 
20/1/01 13:45
ןילרבמ באוי :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
יניקב םיבבותסמ םא .םישפחמ המו םיבבותסמ גוח הזיאב יולת הז
.ךפיהלו ,דומח המלש למג כ"רדב םש ואצמת אל ,םייביבא-לת תוערצ
םישנא לבקמש ,ןודעומל ךייתשהל הצור אל אוהש רמא רבכ ןלא ידוו
תא תוצרל ,ישונא-ללכ יד ךיבסת הזש חינמ ינא ןכלו ,ותומכ
שי הדימ התואבו ,ןייזל קר םיתמש הלאכ שיש ןבומכ .גשומ-אלה
...הא ,ללכב הנרשקתת אל כ"חאו) ךתוא ןייזל תוצור קרש תונב
הלאמ בוט רתוי .ןהל עידצהל בייח ינאו .(...עמשת ...ןכ ...התא
.ודיבילה ןהל רעובשכ ,אלש התוא תוקחשמש
אל ןיידעש וא) עטקה תא ורבע תמאבש ,םינבו תונב שי ינש דצמו
.רעוב אל תמאב זאו ,(וילא וסנכנ
,תיתימא ,הבהא םע ותוא תוושהל רשפא ךיא לבא - ןויז יפוי יכ
ףא םש םתייה אל ,ודיגת .הז ךותב הזו הז לע הז תולכתסה לעו
םתבשחו ,םדא םתשגפש ,םכל הרק אל ?המ וא קופד ינא !!??!???םעפ
אוה כ"חאו ?תויפוסניא תוחישל ותיא עוקשל רשפאשו ,םיהדמ אוהש
!?הרק יל קר הז המ ."?ינא םג" תבשוחו תכייחמ איהו רפסמ
םאהו ,עובש דוע וא הנושארה השיגפב סקס זאו .םייק הזש םכל עבשנ
ירה יכ .ללכב חומב הלאש אל הז ,אל וא כ"חא יתוא בוזעי אוה
!?בוזעיש המל זא ,ול בוטש רורב


ףרטומ תויהל ךפוה םלועה לכש יל הארנ הנשל הנשמ .עדוי אל ינא
וז המ ,םיצור תמאב םה המ ,םיעדוי אל וא םיחכוש םישנאש .ירמגל
.הבהא תמאב
.םירבח ,יתוא םתבצעה .םולש
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
20/1/01 13:55
:תאמ
?םירגפמ ונחנא המל הבוגתב
םילהבנ םה יכ םימעפל ,םיבזוע םה תאז לכבו םהל בוטש הלאכ שי
תואמגוד ינימ לכ שי .םמצעמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/1/01 13:59
הילו'///ג :תאמ
?םירגפמ ונחנא המל הבוגתב
אל וא היה םאל רשק םוש הזל ןיאש ה/חוטב תויהל לוכי ה/תא
.הנושארה השיגפב סקס היה


,אליממ םמצע םע םיבחוס איה/אוהש םיניינע ינימ לכל רושק הז
.םינפב והשופיא
הילו'///גל וביגה
 
 
22/1/01 22:05
:תאמ
ומצעמ להבנ והשימ םאל הבוגתב
.המ זא ,םינפב והשמ ונתיא םיבחוס ונלוכ אליממו
לצא תמייוסמ תויתייעב רצוי תולהנתה לש םייוסמ גוס
תוניחבמ לישבה אלש רשקב הריהמ תידדה תורסמתה .וניבור
...ןהמ תחא איה ,תורחא
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/1/01 18:18
3תירוא :תאמ
?םירגפמ ונחנא המל הבוגתב
םג ,דאמ םכח םג ,דאמ הפי םג התאש יתעמש .באוי ,ךומכ ןיא
.דאמ ס'תימסה תא בהוא םגו דאמ שיגר
.דאמ .רהמ ץראל רוזח
3תירואל וביגה
 
 
21/1/01 14:26
עגרל חרוא :תאמ
?םירגפמ ונחנא המל הבוגתב
.ןלא ידוו אל ,סקרמ ו'צוארג היה הז
עגרל חרואל וביגה
 
 
21/1/01 15:13
Yoav aus Berlin :תאמ
סקרמ ו'צוארגל הבוגתב
You are right, of course
It was Woody Allen quoting him in "Annie Hall".
Yoav aus Berlinל וביגה
 
20/1/01 15:18
היגלש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ינאש הלגמ ינא (!קאי) "קוש"ל ץוחמ תובוט םינש המכ יתייהש ירחא
דבל ראשאש יל הארנש ךכ ידכ דע .שפוטמה קחשמה יללכ תא הריכמ אל
.דעל


יבגל .ליד גיב אל תמאב .ןיידזהל קר םימעפל תוצור ונחנא םג ,ןכ
אלש ,כ"חא רוכינה תשגרה ,ןויז הלחא היה םא םגש יתיליג ,ימצע
קופיס לכ עגר ךות ילצא תקחומ (תוקד לש ןיינע) אובל תרחאמ
.ויהש האנהו
קימעהל יאדכ הז ליבשב "קר"ש תבשוח ינא לבא ,ינא קר וז ילוא
.תורכיהה תא םדוק


(-: רזנמה לש היצפואה הפידע תמאב ילואש ךכ


וא שומימל רשק ילב - יל רדשי אלש ימ - םייניעב טבמל רשקבו
יתיא ןמזה לע ול לבח - "םידגבה תא ינממ עורקל" תמ אוהש - אל
...ללכב
היגלשל וביגה
 
20/1/01 18:16
ריקב ביגמ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ןויער ןאכ תולעהל הצור יתייה ,תובוגתהמ דבכנ קלחב ןויע רחאל
.יביטקבורפ
?ינשה דצה םע הזה אשונה לע רבדל אל המל
ןימ םיסחי םייקל םאהו יתמ לש ,וזה היגוסב ןודל רשפא יא עודמ
?חותפו יולג ןפואב
?םידחפמ קוידב הממ
ילב םיסחי תכרעמ ססבל רשפא םאה ?הנכ היהי אל ינשה דצהש ךכמ
?גוזה ינב ינש דצמ תונכ
תכרעמב םעט שי ללכב םאה ?םיסחיה תוהמ תא רידגהל ךירצש ךכמ
תושירדהו םיכרצה ,תויפיצה תא םירידגמ אל םידדצה ינש הב םיסחי
?םיסחיה תכרעממ
םדא ףא .םירקע ירה םה תוצובק יפל םישנא ןייפאל תונויסינה לכ
םאתהב תויוגהנתה ןווגמ שי םדא לכל .תרדגומ תינבתכ דקפתמ אל
.ןותנה ןמזב ובצמל
אוה הטימל סנכיהל שי יתמב ןוידה םצעש ,דיגהל הסנמ ינאש המ
תרושקתה תייגוס .רתוי הברה הבושחו תבכרומ ,תרחא היגוס ביבס
לע העיבצמ ,"יתמ לגשמה" תלאשב תוטבחתהה םצע .גוזה ינב ןיב
.םיסחיה תכרעמ דיתעב ןוחטב רסוח לע ,תרושקת תויעב
לכל קזנה לאיצנטופ םג ,םידדצה ינשל תורורב וללה תורדגההש עגרב
םאה ,ןחלושה לע םירבד חינהל רשפא ,ןכו .רתוי ןטק םהמ דחא
המכסה תמייק דוע לכ ,לוספ ןיא הזב םג ?דבלב ןויזל ןה תויפיצה
.םידדצה ינש ןיב
ריקב ביגמל וביגה
 
 
20/1/01 23:36
myodea-ma :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
.ךתא המיכסמ ינא לבא ,ריקב ביגמ ,יל רצ
myodea-maל וביגה
 
20/1/01 18:31
תיטסינגלב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
23:00ב ישיש םויב התייבה ילא יתנמזה ילש יחכונה רבחה תא ינא
וניניב היה תועש שולש ץקמ .ןיי קובקב ךרדב הנקיש יתשקיב םגו
בורק רבכ ךשמנ הז . הטימב וניליב תבשה לכ תא , יארפ סקס
אל ייח לש רבגה , חוטב דחא רבד . םייביסנטניא םישדח השולשל
סנא'צ ןיא הזה גוסה ןמ םירבגל , םיקחשמ קחשמש הזכ תויהל לוכי
תא םימשיימ םהש דע... תועש שולש ךות תניידזמ ינא ירהש יתיא
הבבס , הז םע תויחל עדויש ימ .ירחאש הירגיסב רבכ ינא, הקיטקטה
(:הנולא לש הרבחה םע ליחתהל ןמזומ אלש ימו ,
תיטסינגלבל וביגה
 
20/1/01 18:53
Estee :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...םאה הכלמה ליבשב הז ,בוט


,רחא דחא ףא וא ךתוא זיגרי אלו דיגהל הלוכי ינאש דיחיה טפשמה
"ילאודיוודניא דאמ הז"ש הז
...םיללכ תמאב ןיאש ירה םיעדוי ונחנא


ןטבמ הככ ,אילפהל קמונמהו יבקעה ,ןהכ זעוב תא תארוק ינאשכ לבא
.תרכומ השוחת יב הלוע


שש ליגב אנפלואב אורקל יל ונתנש רסומה ירפסל המוד הז המכ ,יוא
...ךופה קר ,רבד ותוא קוידב ...הרשע


דאמ חתופמ חיר שוח יל שי ,תויפרגויב תוביסמ ,ינא ,םיניבמ םתא
...תוירנויסימל


אוהו "... דבכ דומיל רכשבו למעב יתרבצש המ לכ" בתוכ זעוב
דאמ םיישיא םינותנב םג רושקש ,ולש יטרפה ןויסינהש ענכושמ
,םיילאודיוודניא
...ם-ל-ו-כל יטנוולר


ךותמ םתוא בתכ םהה רסומה ירפסב םיטסקטה תא בתכש ימ םג זא
עדי הנש םייפלא ךמס לע ,ןבומכ) עדוי אוהש קומע ימינפ עונכש
יפל הניבל וניב" לע (...)תורשואמ תוידוהי תוחפשמ לש רבטצמ
("הרותה
דאמ ער" המ ,ןבומכ , םגו "ךליבשב בוט המ ,יליבשב בוט המ"
"...םכליבשב ,ךליבשב ,יליבשב


ךופה קר רבד ותוא


ער וא בוט המ עדוי אל דחא ףא :תימשרו תיגיגח העדוה ירה זא
יל הארנ ,ןוויכ לכל ,הזה יטופישה סחיה ןכלו .רחא והשימ ליבשב
.הומת דאמ


השק תחקל אל ,ןוידה תא דדחל ידכ לכה הז ,רקיה זעוב רוכזית קרו
(-:ןאכ יתבתכש רבד םוש
Estee ל וביגה
 
 
20/1/01 19:21
תיטסינגלב :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
ךתוא עומשל ףכ דימת...ןאכ תעצפהש יפוי
קנע קוביח
תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/1/01 22:03
Estee :תאמ
המכחה יתסא ייהל הבוגתב
הרזחב קנע קוביחו ...הדות
Esteeל וביגה
 
 
21/1/01 14:59
קרב ינבמ תולכ ךירדמ :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
הרקי הקניתסא
?הבוט הציעל הקוקז ןיידע תא םאה
הליגרל אציש) םקשהמ סחנפ ,ילש ףתושה תא וא יתוא הפידעמ תא
.(עובש לש
קרב ינבמ תולכ ךירדמל וביגה
 
 
21/1/01 16:54
Estee :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
ףס לע יתייה ...ךתוא יתאצמש לזמ הזיא !?ןכומ התא ...ךתוא
שואיי
Esteeל וביגה
 
 
26/1/01 8:56
ןהכ זעוב :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
.םינויד םידדחמשכ בהוא ינא
הריבע ירבדל תיסמו חידמ ,קאינמ ינלאמש ינאש ןוויכמו
ירחא זא (עודיכ ,תרושקתה לע ונטלתשה ירה ,םינלאמשה ,ונחנאו)
טבמ"ב רחמו ,תרדושמ תינורטקלא תרושקתל ןמזה עיגה טנרטניאה
לוטנו ריהמ ,ישפוח ןימ ןעמל בלצה עסמ תא ךישמא ינא "ישנ
...תויצלופינמו המשא תושגר


.ב.נ
'א םויב רזוח רודיש שי :תווצמ ירמושל הבושח העידי
ןהכ זעובל וביגה
 
20/1/01 19:51
badulina :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.באודה יבילמ תוינלופ תיוורו תכשמתמ החנא םואתפ הל הצרפ ,יוא
........ךיאו יתמ ,בכשל אל ,בכשל ןכ
(עקרב םייטנמור תורוניכ) .....םעפ היהש המ אל אוה "קוש"ה
לש הזב םגו א"ת לש "תוערצה ןק"ב םג 2001 תנשב בצמה השק
.םילשורי
.....לבא
ןח אצומ והשימ םא ,םימי תרפוס אל ינא ,תושיגפל תאצוי אל ינא
ינאש איה תוריבסה ,דובכ רחא יתטימ תא קולחל ןמזוי אוה יניעב
ילבו ,הלילה ותואמ הנהא ינא לבא ,כ"חא ותוא תוארל הצרא אל
.םשא ישגר
היהי הז םא ,תוארלו ךישמהל הצרא ןכ ינאש עיגי דחא ותואשכו
ןיייייייייייייייוצמ ,ידדה
.האלה ךישמאו בלה לע רטסלפ דוע בושחא ינא זא ,אל םאו
ךשמתמ בל באכל חטבומ ןוכתמ הז סקס לע ריחמ תיוות םישל ,יניעב
.הברהב
(: בוט עובש תלחאמ יהא םלוכל םיבורמ םינויז ילוחיאב זא
badulinaל וביגה
 
20/1/01 19:52
badulina :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.באודה יבילמ תוינלופ תיוורו תכשמתמ החנא םואתפ הל הצרפ ,יוא
........ךיאו יתמ ,בכשל אל ,בכשל ןכ
(עקרב םייטנמור תורוניכ) .....םעפ היהש המ אל אוה "קוש"ה
לש הזב םגו א"ת לש "תוערצה ןק"ב םג 2001 תנשב בצמה השק
.םילשורי
.....לבא
ןח אצומ והשימ םא ,םימי תרפוס אל ינא ,תושיגפל תאצוי אל ינא
ינאש איה תוריבסה ,דובכ רחא יתטימ תא קולחל ןמזוי אוה יניעב
ילבו ,הלילה ותואמ הנהא ינא לבא ,כ"חא ותוא תוארל הצרא אל
.םשא ישגר
היהי הז םא ,תוארלו ךישמהל הצרא ןכ ינאש עיגי דחא ותואשכו
ןיייייייייייייייוצמ ,ידדה
.האלה ךישמאו בלה לע רטסלפ דוע םישא ינא זא ,אל םאו
ךשמתמ בל באכל חטבומ ןוכתמ הז סקס לע ריחמ תיוות םישל ,יניעב
.הברהב
(: בוט עובש תלחאמ יהא םלוכל םיבורמ םינויז ילוחיאב זא
badulinaל וביגה
 
 
20/1/01 21:08
ירוא :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
לכ תישיא םיריכמ אל םא םג ,גיגה ןאכ ליחשהל רתומש הווקמ
.....יתאו זעוב


לש םיקחשמב ןאכ רבודמ ,םיסחי תוכרעמב הרוקש ומכ ,לכה ךסב
.הטילש


תוחפל וא םינייניעב תטלוש - םיילגר'ת תרגוס וא תחתופ
....הסנמ


.....רשקה קשיי ויפ לע - ירחאש רקובב וא ינפלש ברעב רשקתמ


וקנחיש ,יתוא ושטניש ,יב וקשחי אלש .ה ד ר חמ ל כ ה ו
.....וקחרתיש ,וברקתיש ,יתוא


וא לבח חותמל אלש השקש ,ךכ לכ קומע ונב תועובט תודרחה
ירחא רוכינה תשוחת תא תוליעפמש םג ןהו .תויצלופינמ ליעפהל
.םייביסנטניא םיישדוח ירחא סואימה וא ,ימינונא ןויז


.ילב רשפא יא ,םע השק
ירואל וביגה
 
 
23/1/01 23:18
םח דש :תאמ
.......ןורחא טלושש ימ טלושל הבוגתב
?הדרחמ עבונ סואימהש בשוח התא המל
םח דשל וביגה
 
20/1/01 21:29
The Reformed Sharmuta :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
Well, all I can say, that since moving to the other side of
the fence, meaning, since I stopped jumping in and out of
beds, left and right, I am much more successful. I even got
married, that is, after letting the guy wait for a while. I
am not trying to be a prude, however, the male way of
thinking is still the prevalent one, what can we girls do?
The Reformed Sharmutaל וביגה
 
20/1/01 23:39
רוא-יל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תא םישגופשכ ,םיקחשמה לכ םע ...םידלי ךיא דועו ,םידלי ונחנא
םיקוחה לע םיגלדמ אוה םגו תא םג .םולכ רוזעי אל םיאתמה והשימה
עובש ירחא לבא הנימב תחא ינא ילוא .םכל בוט יכהש המ םישועו
.הטימל ונצפק רשיו ןומיסאה ונינשל לפנ םואתפ והשימ םע תורכיה
...םינש 4 ראשנ אוה ,םלענ אל אוה תרחמל ,אלו
רוא-ילל וביגה
 
21/1/01 12:14
תי'גני'ג :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הנושארה השיגפב יל ןתונש רבג
!!!תינשב יתטימ תא דוקפי אל םייחב
תי'גני'גל וביגה
 
 
21/1/01 12:36
:תאמ
.תנתונ אל תנתונ ןכל הבוגתב
!!!תנייוצמ תא תי'גני'ג
וז הבוגתל וביגה
 
21/1/01 12:40
:תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תי'גני'גה תארשהבו


ןיינע יתדביא ,ותוא יתנייז


ןלוכל ןתונ יל ןתונ ,הז ןתונ הז


ול שי ץצומ לש םייתפש הזיא לבא


הגשהל השקה תא קחשמ היה קר םא
(-: רתוי ותוא הצור יתייה חטב


.ןויוויש וישכע .ןייוצמ
?האלה המו
וז הבוגתל וביגה
 
21/1/01 15:03
בניע :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הככ .הטימב לכ םדוק ליחתהל הכירצ םיסחי תכרעמ לכש תבשוח ינאו
לש תכרעממ ךמצע תא ליצהל ןיא םאו המאתה שי םא תעדל רשפא
."תרסמתמ" תאש ינפל ןיתמהל ישפט הז יתעדל .תובזכאו תויפיצ
ענכהל הכירצ הבקנהש וליאכ "תרסמתמ" הזה יוטיבה הז המ ללכב
תונבל םג םכליבשב תושדח יל שי .הצור אוהש המ תא ול תתלו רבגל
תועדוי ןיינע תוניבמ תמאבש תונבהו תוקושתו תונוצרו םיכרצ שי
.תונלבסב ןיידזהל קר אלו םינב ןייזל םג
בניעל וביגה
 
 
21/1/01 15:11
:תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
תויפיצ הזיאמ זא ?ןברוחמכ ררבתמ ראשה לכו םיהדמ סקסה םאו
תובזכא לש דחא טס תפלחה טושפ ?קוידב ךמצע תא תלצה תובזכאו
.םדא ןבהמ תבזכאתמ תא סקסהמ בזכאתהל םוקמב .רחא טסב


סקס ,והשמ אל םדא ןבה םאו .םלשומ אל דחא ףאש ,אוה עטקה
.ךורא חווטל רשקב ,הצפמ אל חבושמ
ןוצר שישכ חבתשהלו רפתשהל לוכי סקס ,חבושמ םדא ןבה םא ,לבא
?הככ אל .הבהאו תויתפכאו בוט
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/1/01 19:19
Yoav aus Berlin :תאמ
הילו'גלו בניעלל הבוגתב
exactly! After a while, you know better how to make him
feel better, and he knows how to make you feel better,
and the most important, when you love someone, every
touch of him on your back could make you hypnotised.
Yoav aus Berlinל וביגה
 
 
22/1/01 1:39
הילו'ג :תאמ
הילו'גלו בניעלל הבוגתב
.הטימב הלודג החלצה אל אוהו ,תמאב םיבהואש והשימ
.םיבהוא יכ ,גנועל בשחנ ותיא םינידס טומיק לכ לבא
חבושמ סקסל תוושהל המ ןיא לבא ,םירפתשמ םירבד ןמזה םעו
...ןיא טושפ ,רחא
...הבהאה ,הבהאה ,תאז תורמל
.דמעמ קיזחה אל הז ,תאז תורמלו


תידדצ דח הבהאו ךורא יזיפ ןמור קר ,םש היה אל "ךורא חווט"
ל"נהמ רבד םושש הדבועה תא הנשמ אל הז לכ לבא (רבכ התבכש)
.הנושארה םעפב ותיא יתבכש אל וא יתבכשל רושק אל


?וס .ונרכיהש ירחא םייתנש הרק הז ,בגאו


Didn't matter one way or the other
הילו'גל וביגה
 
21/1/01 16:37
ןועמש לש הואנ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תוטעמ ,רשואמה םע ונתחתה המל תורבח םילאוש םאש בל יתמש
.ללכב םא ,תירקיע הביסכ תינימ הכישמ תונייצמ
רבג ןתסנכה םימעפ המכ : תונכב השקבב ונעת -תורקי תוננב
ףוריטו תיתייח הכישמ אקוד היה אל ןכתא עינהש המשכ ןכתטימל
ןתכשמנ קוידב אלש רכז םע םג ןיממ ןתנהנ םימעפ המכו ? םישוח
ךפה סקסהש דע ףירטמו ךשומ םע רשק תליחתמ רבע ןמז המכו ?וילא
? יתרגשו םימשמל


.אל ילואו .תונקסמ קיסנ ילואו ,ונעת ,ובשחת
ןועמש לש הואנל וביגה
 
21/1/01 20:10
הלותב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ונייהד ,ורבע םימיל רוזחל טושפ אוה ,יתעדל ידיחיה ןורתיפה
דחיב טילחהלו דחאתהל ,האמה תליחתל וא ,תינאירוטקיוה הפוקתל
.סקס ןיא הנותחה דעש


חיוורנ קר ונחנאו .דומעל לכוי אל רבג ףא וזכ תפתושמ הטלחהב
.הזמ
.הרירב םהל התייה אלש םושמ טושפ ?ונתחתה םירבג ורבע םימיב המל
םה םויה םגו .הפוחל םג עיגהל וצלאנ םה סקסל עיגהל וצר םה םא
.תונותח םיאנוש םירבג .הרירב ןיא יכ םינתחתמ
םימיל םירזוחש טילחהלו םלועה תושנ לכ דחאתהל איה הנקסמה
.םירחא םירבד לע רבדנ ךכ רחא ,ידומח הנותח םדוק .םהה םיבוטה
הלותבל וביגה
 
 
22/1/01 1:43
הילו'///ג :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
- השדח הבתכ ןאכ הארנש דע חקי ןמז המכ
הלותב - ץראה לכב טשפתהל םייאמה תיביבא לתה הציבב שדח דנרט"
"...!!!הז לע םיסורה םינבה ...תונבו !הנותחה דע


. . . . ה ה ה ה ל ל ל ל ל א י
הילו'///גל וביגה
 
 
22/1/01 22:07
:תאמ
ןיינעמ תמאבל הבוגתב
... י א ל פ ת ת
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/1/01 22:50
וג_ידניא :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
אוההמ ץוח) םיקידמאראפה תאו םישבוחה תא ונפיש ,עגר ,החילס
.עגרל יתקנחנ קר .ייחב ,םולכ הרק אל .סנלובמאה תאו (לתלותמה
םייחב רבכ ינא וישכע ,יל ייאוו ,יל ייאוו ??הנותחה דע הלותב
.רדסב אל והשמ יתישעש יתעדי .טיש .ןתחתא אל
לכב הנותחה דע ןילותבל רשאב יתעד תא חסנל הסנא ינא ,ןכבו
דימת ולכי םירבג .א :הלוכ תצווכמ ילש ןטבהש תורמל ,תאז
יתב תחירפ לע תעמש אל .תינאירוטקיוה הפוקתב םג .סקס גישהל
םירבג םגו ,ןכ ןכ ?איהה הכושחה הפוקתב םיינודנולה תונוזה
דעש ,תרוסמ ךכ לכו ,םידבוכמ ךכ לכ ,ךפיהל .םש וליב םידבוכמ
תכלל םיוסמ ךרוצ םישח תומיוסמ תוגלפמ טנמלרפ ירבח םויה
.םהיתובא תובקעב
.ונניינעל עגר רוזחנ .הנשמ אל
תוגונעתמ דחא תא היסולכואה לש דבכנ זוחאמ לולשל העיצמ תא
אלש ימ :הלאש םע קר ינא לבא ירות אל הז ,החילס ,מממא) םייחה
יתלב ןמז קרפ ךשמל ,רתויב םילודגה (?םילותב ותומי ונתחתי
,ןכ ?ןיאושינה ליג תדיריל ליבוי םג הז ךתעדל אמש וא) טלחומ
,םיבוטה םימיב ומכ ,16 ליג תוביבסב אשניהל רוזחנ אלש המל
ונדמעמל םאתהב ,ונירוה ורחביש ךודיש ידי לעש םג יוצרו
םג רוזחנ ילוא ,הז לע םיבשוחשכ ,םצעבו ?ילכלכהו יתרבחה
אל ?םיאולימל אצוי לעבהשכ ,תואושנ םישנל תועינצ תורוגחל
יכ ,ןתחתהל םירבגה תא חירכהל ידכ הזה זא'גה לכו ,(??בינגמ
םישנ לש הדיחא היצילאוק לומ ודמעי םה ,הרירב םהל היהת אל
?תודוסחו תולותב
.תמאה תאז .ליחתהל הפיאמ תעדוי אל ינא .םיהולא ,יוא
.האלמה ךתוכז וז ,הנותחה דע הלותב תויהל תרחוב תאש הז ,יארת
ריבס ליג יל הארנ הז ,21מ רתוי אל תב תאש ךתבוטל הווקמ ינא
סקסש םישנ שי - תרמוא אל ם ינאו .הלותב וב תויהל ילובג דע
אלא ,ול קקותשהל שיש והשמ אל ,םייאמו דיחפמ רבד אוה ןליבשב
רבגה תא תוצרל ליבשב התוא לובסל שיש הסואמ הבוח ןימ וזיא
.אשונה םע תישיא היעב וזיא ןהל שייכ םתס וא .ותיא ונתחתיש
רודחי ימ הנעבקת ןתא קרו ,ןכלש ףוגה הז ,ולדאפת ,תרמוא ינאו
.תוביסנ וליאבו ,יתמ ,וכותל
תאצוי ינאו תצצולתמ חטב תא,רמולכ ?היגולואדיא הזמ תושעל לבא
?אל ,תונעל יתחרט ללכבש תרגפמ
סקס תלחאמ ינא ךלו .תימיטפוא לבא .תרגפמ תמאב ינא ,יבזע
לכ ךל היהת אל יכ ,אלפנ היהי אוהש יווק) ךביל ריחב םע אלפנ
(...תוושהל ךרד
וג_ידניאל וביגה
 
 
23/1/01 0:19
עגרל חרוא :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
:ןעטש היסנכ וזיא לש רקיטס קרוי-וינב תיתחתב םעפ יתיאר
Being a virgin is a blessing
.As long as you give good head :די בתכב הטמל ףיסוה והשימו
עגרל חרואל וביגה
 
 
25/1/01 16:27
יגידע :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
.ןילותב אל / ןילותבל רשק םוש אלל ,הילא רוזחל דעב דימת ינא
!םדוק (םצעב תועש הברה) העש הפיו
יגידעל וביגה
 
21/1/01 22:01
baby :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!?וזה ןורשה תיד'גירפ תעמשנ
babyל וביגה
 
22/1/01 5:45
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
גולאיד להנל הרוצ דוע אוה סקסש ןמזה לכ יתרעיש ימותל ינאו
רבכ ילואו .ונמצע םע רבדל םוקמב ףתוש םע רשקתל תפסונ ךרדו
םעטה תרסח תונסקנפה לוהינו םינובשחמה תפילשמ לודחל ןמזה עיגה
?םיישונא-ןיב םישגפמב טוקנל םיברמ ונחנאש םידחפה תיוורו
לזאזעל המ ,וישכעו ןאכ יל ריבסיו ילא דמחנ היהי והשימ ילואו
יהשזיא וא המוזר והשזיא קפוד הז םאה ?דבל ןושילב עזעזמ ךכ לכ
תעדומ ינניא רשא תוביסנ םהשזיאב גיצהל הבוחש רשכה תדועת
תירכהו םיתיעל ידומלגו ימומגע הפיט הז זא .ייק.וא ?םמויקל
ואש אצוי ונתוא גרוה אלש המ ירה .םייתש וא העמד דוע גופסת
.ונלש אבה רכמ ברה תא וילע בותכל לכונש וא ,ונתוא קזחמ אוהש
?ער הז המו
וז לבא- הסועל תאזכ האשילק יבמופב איקהל תלצנתמ ינאו -ןכ ומכ
גישהש ימ קרש (םירחא םיעדמו הקיטסיטטסה עדמ) תיעדמ הדבוע
ביהרמו יתימא טרצנוק קולחל הכוז ,תודידבה תונמואב תויזואוטריו
םלועה תא קלחל ףידעמש ימ תאז תמועלו .רחא זואוטריו םע דחיב
ןיב לפונ ומצע תא אצומ אוה םא אלפתיי אלש תובובנ תוצבשמל
.םיצירחה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
23/1/01 23:32
םח דש :תאמ
give me the words, give me the words that tells me nothingל הבוגתב
הקומע יכה המרב היצקינומוק=סקס
.שפנב שפנ ,םישובל ילב ,תיתימאו
םח דשל וביגה
 
 
24/1/01 11:33
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תיליל םיאנ םירבדל הבוגתב
,היצקינומוק ךרוצל אוהש גוס לכמ גולאיד לכ .רקי דש ,הדות
?אל ,ןאכ ונסנכתה הז ליבשב ירה .יניעב הלענו ךרובמ אוה
(-: (ראשה לכבו רתאב ,םלועב)
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
23/1/01 1:51
ינור :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ךיא ונחנאש חוכיו ןיא זא םיקיינמל ונתוא ךפוה ןויזל ןוצר םא
.םיקיינמ ם...ל...ו..כ קרב רמוא
םיבלכל דוגינבש אוה ללכה(תידיימ יב דושחל אלו) יתדידי לבא
.םיללכ ןיאש
דימתש עטק וב היהו יתיאר ומש תא רכוז יניאש טרסו יתייה דלי
.רוכזא
ןכמ רחאלו ינשוחו יארפ ןימ-רדחב תמליא השיגפ- רבדמו רדוח טבמ
תא רוסמיל םג וליאוה
הל החרפו הרצונ הבהא וליפא רבד לש ופוסבו(:ינשל דחאה תומשה
םיקוחה קוידב ןכיה זא,םש
.טרס קר הז,בוט התנגהלו ירופיסל ןעטית יאדובש ןורש ךתדידי לש
ןמ םירזגינ םיטרסה םאה ףסונ ןויד אשונל יסנכהו הילע ישקה תאו
?ךופה וא םייחה
ינורל וביגה
 
23/1/01 9:18
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ןורמיתהש הנקסמל יתעגהו הבשחמ לש תחא היינש דוע ןיינעל יתשדקה
לוכי ,רחא רבד לכ תרומת וא חווט יכורא םיסחי תרומת סקס בקעל
אל .האנה תובוט תרומת םירביאב רחס לש הרדגהה תחת טקשב ףנטצהל
וליפאו תיטוריא הקימאניד אל ,תיטנמור היצקארטניא אל ,גולאיד
!תונז טושפ אלא ,המשל תוינלופ אל
הבוגתב שרפש הזתב ןייעלו רוזחל םלוכ םילוכי יתניחבמ וישכעו
רוחבה ןוכנ תרכוז ינא םא .ןילרבב וניבתכ -רקיה באוי רחא רמאמל
םיטטייד לש הווסמב תונז לש העפות ינפמ ולוכסית תא ונינפב חטש
תינלופ תונמדזה דיספמ התא ?התא הפיא באוי ייה .םיסחי וא/ו
ךירבדל הבוגתכ הקעצב ךיילע ומקש ימ לכל "םכל יתרמא" :רמול
לש המויקל תקהבומ החכוה קפסמ ל"נה רמאמה .תקולחמב םייונשה
שי .דבלב םישנ ברקב השופ איהש ןועטל ףחסינ אל ואוב קר .העפותה
םישנל וטנגמתי הז גוסמ םירבגש ףידעו .תאז םישועש םירבג םג
,היצקינוימוק להנל ךרדכ סקסב םיניינועמש ונחנא ךכו תומיאתמה
רשבה תסרובב ופוג תא קיפנהל הצורש ימ .הייטסב לקתיהל ץלאינ אל
הפידעמ ינא .ול םשוביש ומצעל בקנש הנתשמ וא ביצי ךרע יפ לע
טקירטסיד טייל דרה וא טירטס לווה ימוחתל ץוחמ סקס שפחל
.סנזיבל סר'זלפ ןיב חצנל לידבהלו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
23/1/01 19:17
Estee :תאמ
ומשב רבדל ארקנ ואובל הבוגתב
ללכ ךרדבו ,ךיירבד רחא תבקוע ינא בר ןמז ,דאמ הרקי תיליל
.דאמ םתיא ההדזמ
תונש יפלא ךרואל -והשמל ךביל תמושת תא בסהל םעפה יל ישרה
הווש קלח תחקל הווש תונמדזה התיה אל םישנלשכ ,יתוברת יוכיד
,טרפל ךרוצ ןיאו ,םהינימל םימוחתה לכב ,ןתיבל ץוחמש םייחב
םא תובוהאכ םא .ןפוג היה ןכרע דדמנ וב דיחיה רטמרפה
...טרפל ךרוצ ןיא ןאכ םג .תונוזכ םא תולככ םא .תוהמיאכ
םייניב בלש ןימב תואצמינ ונחנא וישכע ?המ וישכעו
קר ונחנא לבא .רחא קחשמ קחשל םיסנמ ונחנא ובש ,ינויצולובא
.חוסינה לש םיינושאר םיבלשב
ץלאינ ,יתימא ןויוויש לש בצמל עיגנש דע םאה ,איה הלאשה
?תונוזל וניניב הלבקהה תא בושו בוש עומשל
רחא והשימל תיארנ אלש השא לש תוגהנתה הבש תלבסנ יתלבה תולקה
המכ הז לע יבשח ...הנוז הל אורקל תורשפאה תא הריתמ
...םיעגר
לכ ,םיימיטיגל םלוכו ,םיקחשמ ינימ לכ שי םישנל םירבג ןיב
.ידדה הלועפ ףותיש שי דוע
גשומ יתלבה ןיב רשק שי ,םינימה ינש רובעש םיעדוי ונלוכ
...קשחנל
תויהל םירומא םיקחשמה ןוכנה רנטרפה םעש תבשוח ימצע ינא
וזכ המרב םדאה שפנ תא חנעפל ונחלצה אל ,ןיידעו .םירתוימ
...קשחנל גשומ יתלבה ןיב רשקה תא קרפתש
דיגא המ ...תונז ל"נה גוסה ןמ תוקימניד תונכל ,הרקמ לכבו
...יתומצע הנפחרת ...ךל
.םולשת תרומת ינימ טקא הב עצבל רבגל תרשפאמש ימ איה הנוז
.גשומה לש תוירחא תרסחו תעשופ הבחרה וז ...רחא רבד לכ
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 0:59
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ל הבוגתב
םדוק .הכלהכ ונבוה אל יירבדש השגרהה ךותמ תוחמל הצור ינא
אלא ,רדנ'ג לש ךויש םוש אלל תונז הלימה תא יתנייצ לכ
םאה .והשמ תרומת ןימב רכמ-רחס לש תוגהנתה גולטיקל תרתוככ
אל םא ?הלימה לש תקייודמה הרדגהה אל וז תיטנאמסה הניחבהמ
יל השק בורלש הדומ ינא תינש .הרזחב יקיחל התוא עלבא ינא
ךא ,הטשפהב ול םיאטוחו בכרומ רבד םיחקולש הדבועה םע ימצעב
תורמל תאזו ימיטיגל הז םעפהש יתשגרה ןיידתהל תלוכיה ךרוצל
הדיבכמ היצטונוק שי המצע תונז הלמלש הדבועל תעדומ ינאש
הלמ לכ םע המיכסמ ינא .תירוטסיה תישנ טבמ תדוקנמ הנועטו
םישדשדמ ונחנא ובש ינויצולובאה םייניבה בלש לע תרמאש
בלש' :םשב וליפא ותוא הנכמ יתייה תאזמ הרתי .עגרכ
םש יא ול ןכוש ףסכנה דעיהו ךרדה הכורא דוע ןכש 'םילותיחה
הפ ןכתסא ינא .ןנעב תשקל רבעמ וא ,קפואל רבעמ קחרה
בייח םדא יתעדלש ןויערה תא ךינפב שורפל יאובב המ תוגליעב
אוהש ךרע) ומצע ךרעב הרכהו תימינפ תוחתפתה רובעל לכ םדוק
אוביש םרטב(ותוא בבוסש םוקיב רחא רבד וא רוצי לכל הווש
ךחוגמ רתוי רבד ןיא ירה .הביבסהמ םיכרעה ייונישל השירדב
ריחמה תא עיציש ימל קר ילש ףוגה תא ת/ןתונ ינא זירכהלמ
וא םייניש תושרבמ תפלחה ,חווט יכורא םיסחי ,הנותח) םלוהה
היצאיצוסאה תררועתמ רחא והשימלשכ בלעהל זאו (המ עדוי דשה
חקו ןת לש לוקיש לע רבוד אל ל"נה רמאמב יכ .תונז הלמה לע
!אל .םיווש ןיב שגפמ לש השוחת ךותמו גולאיד ידכ ךות ידדה
תתוחנ שארמ השחש יהשימ לש הלועפ תטיש הלעמ רמאמה
עיבצהל הסנמ ינא תאז המוגע הדבוע לעו .הריזב תויונמדזה
תולכתסה לש טבמ תדוקנמש ןיימדל החילצמ אל טושפ ינא .ןאכ
לש שגפמב רבודמ םא הנשמ אלו) גוזה ןב לא םייניעה הבוגב
לכות (םינש םיכשמנש םיסחיב וא םייתעש לש ןויזב ,תוקד רשע
םויב ררועתהל תמלוח ינא םג .תאזכש הקיטקט ןימ תווהתהל
תואיצמל יתמקש ילש הפק סנה תייתש ידכ ךות תולגלו דחא ריהב
,תומודק תועיד אלל םירשקתמו םילעופ ונלוכ הבש תיפוטוא
רשא םיווש םירוציכו ונתיאמ הנושש המ לכמ םיטורוונ םידחפ
םישלח םיטועימו םיטרפ תסימרבו תינטפוש האוושהב םיקסוע אל
,תילכלכ ,תינימ המצוע ,ישיא חוכ ,םיסכנ דוע רובצל תנמ לע
ןיב לידבהל תעדוי םג ינא לבא ,תמלוח ינא .תרחא וא תימואל
אל תיטסינימפה הכיפהמה םג .(ירעצל ,דימת אל) תואיצמל םולח
רבכ הלחה אלמלא ,םשב ארקיהל אלש חטבו שחרתהל הכוז התייה
ךילהתמ קלחכ ,יונישב ךרוצל תועדומה וניכותמ עובנל
תבשוח ינא .תעכ שממ םירבוע ונחנאו ונרבעש היצולובאה
ךובסו םלש ךרעממ תורישי תעבונש יאוול תעפות וז לשמל תונזש
תא תרדסמש הקיתע השיפת התוא .תישונא תימויק םלוע תשיפת לש
חתפתנ אלש דע .תיכראריה הדימריפ תרוצב ונלש ישחומה םלועה
םיבאשמ תקולח לש הרוצב ונלש םויקה תא להנל לכונש הגרדל
םימצע לועבלו סכנל ךרוצה ןמ ןיטולחל תללושמ היהתש תינאמוה
םיוושכ ונימצע תא גרדל לודחנ אלש דע וא ,םירחא םדא ינבו
אל םגו תאז העפותמ רטפינ אל -םירחא תמועל תוחפ וא רתוי
החילצמ ינא םעפהש יתסא הווקמ ינא .םירחא םיבר םיאולחתמ
ינאש הדבועה תורמל תאזו רוריבב רתוי ייגיגה תא ריבעהל
(?אל םיאור) .השקתמ טלחהב
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
24/1/01 7:34
Estee :תאמ
הרקי יתסאל הבוגתב
הריזב ,תיפוטוא אל תואיצמב תולעופ ונלוכ ,הריקי לבא
ונא ,םירקמה בורב ...תמאב תווש תויונמדזה תרשפאמ הניאש
תשחכתמ תעב הבו םישנ הלפמש תילסכודרפ תואיצמב תולעופ
...וזה היילפאל
וא ינא תאז -הלאשב ןמזה לש דבכינ קלח תוקוסע וניבור
םייקה יתרבחה רדסב והשמש וא ,ילצא רדסב אל והשמ ?תכרעמה
?ןגוה סנא'צ יל ןתונ אל
...ןמצע תא םישאהל תינורכ היטנ שי םישנל אליממו
קוסיע ללכבו ,הכומנ תועדומה הבש תילארשי תואיצמב טרפבו
דימת ..."בצמ"ב בשחתהב ,"סוסקול"ל בשחנ תוישנ תוקוצמב
לש םיבאכהו ,ימואלה םויה רדס לע םיפוחד רתוי םיניינע שי
...םיירטוזיא בשחיהל םיכישממ היסולכואהמ יצח


הרוצב גהנתמש רבגל םיארוק ךיא לבא ?ינימ לע גשומכ תונז
הנוז תויהל לוכי אל אוה ..."הנוז ןב" !!!ןוכנ ?תיתונז
ירענ שיש ןוכנ) ...ללכב וזכ היצקנופ ןיא ...ומצעב
בצמב רבודמ אלש םיעדוי ונחנא ...המ זא ,יוויל
(...ירטמיס
יתנבהש הנימאמ ינא ,דאמ הפי ךייגיגה תא ריבעהל תחלצה
םלועב םייח אל ןיידע ונחנא לבא ,תנווכתמ תא המל
...יפוטוא
תינפוגה המרבו ,השאו רבג םיאצמנ סרתמה ידיצ ינשמ םא
רתוי םילבגומ םיבאשמב קיזחמ דחא דצ -לשמל ,דבלב
הברה הברה בצקב קתקתמש ישנה יגולויבה ןועשה ,אמגודל)
- תועשרב הניכ דחא טסיניבושש המ ,אמגודל ,ריהמ רתוי
עשורמ חוסינ ..."רתוי םירצק ףדמ ייח" שי םישנלש הדבועה
םייח אל םירבגה תיברמש הדבועה תא אטבמ אוה לבא ,דחוימב
דצל רשפאמש המ ,ןכ ךפיהל לבא ,םהמ תורגובמ םישנ םע
(...הלודג רתוי הברה תוחונינ ירבגה


ילש ףוגה ...םייח ונא הבש תיפוטוא אלה תוברתב ,רוציקב
ןפואב ,ולש תוינימהו ,הרצק רתוי ולש תוירופה ,עיגפ רתוי
וזל דוגינב)םינשה םע תללכתשמ איהש ףא לע ,ילסכודרפ
. ינשה ןימה ידי לע ןמזה םע תוחפ תכרעומ (תירבגה
תולעופ תובר םישנ המל םיקדובשכ הז לכ תא רוכזל ךירצ
ןתוא טופשל םירהממש ינפל ,תולעופ ןה הבש ךרדב
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 12:14
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
לבא ךתוא הניבמ ינאל הבוגתב
הטיפשש הדבועה לע ךעיבצהב דואמ תא תקדוצ ,דואמ ןוכנ
.הנבהו גולאידל תורשפא לכ תקתשמ רשא תרהמנ הלועפ איה
אלהו תיפוטוא אלה תואיצמה ןיינעב תנייצש םירבדה לכ
,םינוכנמ םינוכנ רתוי םה ,םייח ונחנא הבש תינויוויש
,תרמוא ינא בוש ,םלואו .םהמ תעמתשמש שפנה תמגוע לכ לע
תישיא תוירחא ךותמ קרו ךא שחרתהל הלוכי תיתימא הכיפהמ
רבעל תכלשומ תויהל ןכמ רחאל קרו לאודיבידניאה לש
.םי/תולחיימ ונלוכ הילאש תפרוגה תיללכה העפשהה
םשב ארקיהל בייח וניא תיתונז הרוצב גהנתמש רבג
הצור אל ללכב ינא ירה ?םשב ול ארקאש המלו .יתניחבמ
ךתוא יתנבה אל ילוא -יגולויבה ןועשל רשקבו .אובי אוהש
םלועב יטסניבושו יאכרא יכה רבדה יל עמשנ הז לבא ,ןוכנ
תא תודבאמ ונחנא ,רתוי תוירופ ונחנא ןיאש עגרמש חינהל
הנוכמ ינא המ ,יגולויבה ןועשהמ תפכיא ימל .ונלש ךרעה
תורחאה הריציה תולוכי לע המו ?אל ותו תויציב רוצייל
עגרמ ץוח ,ןתוא רוצעל קתקתמ אל םלועבש ןועש םושש ילש
חכונל ,תכרעמב וא יב אוה םשאה םאב הייהתל רשקבו ?יתומ
תקלחתמ הבושתהש חינהל ריבס -תוימוימוי תולוועב תולקתה
הייאר לולכל תבייח איה ןכש םיפיעס תתו םיפיעס הברהל
הריחבה תויורשפא לולכמ תנבהו תואיצמה לש תילנויצר
ירה .הייוצר האצות תגשה םשל טוקנל ונילעש הבוגתהו
:ןימויה קיתע טפשמה ונשאר לעמ ףחרמ םניחל אל ,יתסא
."הנותנ תושרהו יופצ לכה"
שי ,תולובג שי ,םיגייס שי ,תולבגה שי ,תואיצמ שי
תורשפאה תמייק הז לכ ךותב ךא ,םילושכימ שי ,םיצוליא
תלוכיה ידי לע ,יביטאמיטלואה שפוחה תא גישהל תיחצינה
היתואצותב תאשלו המיאתמ יכה הריחבה תא עגר לכב רוחבל
דלונש ימ -לכה תורמלו ןכ יפ לע ףא ןכלו יפויה לכ הז .
!חיוורה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
24/1/01 9:54
עגרל חרוא :תאמ
ל הבוגתב
ינימ טקא הב עצבל רבגל תרשפאמש ימ איה הנוז" :תבתוכ תא
הברהל רוקמה איה תאזה תמצמצמה הרדגההו ,"םולשת תרומת
גשומה תא םיפילחמש עגרב .ןאכ ויהש םיחוכיוו תונבה-יא
ףסכה םג יכ ,יתעדל ,תקדצומ הבחרה) "האנה תבוט"ב "םולשת"
םיאור ,(האנה תובוט תשיכרל לצונמ תלבקמ "תיתימא" הנוזש
תונורתי לש קדצומ לוצינ ןיבל תיתונז תוגהנתה ןיב לובגהש
.דח תוחפ הברה תויהל ךפוה םייעבט םיישנ
עגרל חרואל וביגה
 
 
24/1/01 10:00
Estee :תאמ
היגולונימרטל הבוגתב
ופוסב ,עבונש) "םייעבט םיישנ תונורתי לש קדצומ לוצינ"
רקיעב םירושקש םייביטקייבוא םיישנ תונורסחמ ,רבד לש
(תרשפאמ היגולויבהש המל םגו ,הב םייח ונחנאש תוברתל
.תונז אל וז
.דח ירמגל ירמגל ,דאמ דח לובגה


תא םילצנמ םירבג זא ,ךלש ןויגיהה םע םיכלוה םא ,ךדיאמו
םגו םייגולויבה םג ,סוסיה ילב םייעבטה םהיתונורתי
.תיתונז הנוכמ אל םתוגהנתה המ םושמו ,םייתוברתה
?המל
Esteeל וביגה
 
 
24/1/01 18:17
יקצופופ ףרג :תאמ
היגולונימרטל הבוגתב
ירה .םולשתו תונז ,סקס יבגל חוכיווה תא ןיבמ אל ינא
אוהש הרוחבמ ףסכ שקבמ אל ינלופ ליצאש םיברב עודי
םידמולמה םיחוכיווה לכ המ לע זא .התיא בכשל ליאוה
הרוגא שקבנ אל ונחנא תוילילו תוכלממ וליפא .הרואכל
ןהידי בג תא סומינב קשננו הדות ריכנ טלחהב לבא ,הקוחש
.קלתסנש ינפל
יקצופופ ףרגל וביגה
 
 
24/1/01 22:41
עגרל חרוא :תאמ
היגולונימרטל הבוגתב
לוכי ינאש םירקמה בורב - .ייק .וא) םירקמה בורב יכ
יעצמאכ אל ןימ יסחי םימייקמ םירבג (עגרכ יתעדב תולעהל
,ןטק יד אוה ס'ולוגי'גה רפסמ .המצע ינפב הרטמכ אלא
,עבונ הז .הבקנ ןיממ תונוז ןיבל םניב לדבה ןיא יניעבו
לוכי וניא רבגש הטושפה תיגולויבה הביסהמ ,ראשה ןיב
.הפקיז ףייזל


תחשומ תויהל לוכי םירבג י"ע םירחא תונורתי לוצינ
הניא "יתונז" לש הלאשה ינימ וניאו רחאמ לבא ,םמוקמו
.קרפה לע הלוע
עגרל חרואל וביגה
 
 
24/1/01 22:45
עגרל חרוא :תאמ
ןטקה לדבההל הבוגתב
בורב ,םישנש ןעוט ינא וליאכ ירבדמ עמתשהל לוכי
םינפ םושב .יובא .יעצמאכ ןימ יסחי תומייקמ ,םירקמב
הזה ןוידה טושפ ,תאזכ תוטש דיגהל יתנווכתה אל ןפואו
םינמזב ,תומיוסמ םישנ םהב םירקמ םתוא לע אוה
.תאז תושוע ןכא ,םימיוסמ
עגרל חרואל וביגה
 
23/1/01 22:33
הנאזניז :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םא !םימילשמ םיסרטניא -קחשמה םש תא םתנבה אלש הארנכ,ה'רבח
םא .הזמ יחכשת,רתויל הפצמ תאו "דנאטס טיינ ןאוו" הצור רבגה
הז תא ושעת םא הנשמ הז ןיא ,דיתעב יניצר רשקב םיניינועמ םכינש
אל םירבג לצא הבהאו תינימ הכישמ,תמא'ת....שדוח דועב וא וישכע
תא םא קר ךתיא בכשי בהוא רבג.ונלצא ומכ,הלחתהה לע דחיב םיכלוה
!!!!יצרת
הנאזניזל וביגה
 
 
25/1/01 8:20
םקשהמ סחנפ :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
וא ,(?תילגנאב סחנפ ךיא) הדימעב דחא הליל :יטילחת הנזניז אי
לכ בכשל וא , הדימעב הלילה לכ ןייזל ול תפכיא אל סחנפ ?בכשל
ונל ןייזת הבקנהש ילבמ טקשב ןושיל תכלל ףוסב רקיעה .הלילה
רמוג סחנפ .(הלאכש תובהא ינימ לכ דועו) יצומש-יצופב לכשה תא
.ןשי סחנפ -
םקשהמ סחנפל וביגה
 
24/1/01 15:40
תירש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!ןכ
,היח יתוא לוכאל אל השקבבו
.ריבסהל תרמוג ינאש ע תוחפל ,דצב גלזמהו ןיכסה תא וחינת
.הברה השוע ,יביבח ,הבהאה ינפל םיבוטו םיבר הפ וריבסהש ומכ
.אל וא הצרנ
יכ ,רמול הלוכי ינאו).הלותבה העיצהש םייחה תרוצב םוצע סולפ שי
(םג יתיסינ
החוטב תאש ירחאו - הרוהט ,תיתימא הבהא לש הפוקת לע ובשחת קר
- אל וא וצרת יכ .ףלא יפ ףיכ זא - ךתוא אוהו ,ותוא תבהוא תאש
תא ךיא הניבמ אל ינאו .רוביח ןפוא לכב איה תיזיפה הלעפה
....רררב .םכניב רשקב החוטב אל תאש והשימ םע ירמגל תדחאתמ
?תדחפמ תא הממ
?ץוחב םלשומ אוהש ומכ הטימב םלשומ אל אוהש ילגתש
.הטימב םירמגנ אל םייחה
בהוא רבג יהיש םינוילימ יפ בושח יניעב לבא ,בושח עטק הז ,ןוכנ
.םדאנב ,בשחתמו
םירפתשמ םג םיעוציבהו ?ונרמא רבכ ,הבהאה הסכת םיעשפה לכ לעשו
.גוזל םתוא םימיאתמ ,ןמזה םע
ךלש אוהש תעדוי תאשו , תאו אוה - אוהו תא קרש עטקה - לכה לעמו
,וב הזכ ןומא ךל ןיא םאו) תרחא יהשמ םע רחמ לגלגתי אלו חצנל
.יניעב ןומה הז - (?ול תאשנהמ
ותוא הריכמ תא יכ - דחא ףא לש םיעוציבל ותוא הוושמ אל תאשההזו
!!!סולפ קר הז - ותוא קרו
ידליל וליפא ,דבל בהאתהל רתומ , ךודיש יפל ןתחתהל ךירצ אל ,אל
לבא - (ועגרת ,דושחל וקיספת) ןינעב הפ ןוחתפ שי םויה םידרחה
.תחא הבהאב הפי והשמ שי
.םירחאב ילזלזת לא לבא , תבייח אל תא - ךל הארנ אל םא
םומיסקמ הביגמ ינא כ"דבו ,הכורא הליגמ תמאב וז יכ) םויסלו
(םילימ יתשב
:תישיא הפיט המינ
.ואלפתת ,תוינמ יל ףיסוה קר הזו ,הלותב ןתחתהל יתשקעתה
.ונומכ ןומאבו רשואב םיאושנ ויה םישנא הברהו יאוולהו
.ןולימב קר םיארוק ונייה ןישוריגה לע
.אשונב תוצימא המכ דוע עומשל חמשנו ,יתעד וז ,והז
תירשל וביגה
 
 
24/1/01 18:23
םקשהמ סחנפ :תאמ
!!הלותבה דעב ינא !!ןכל הבוגתב
אל ןיידזהל ,תמטמוטמ תכיתח .השפיט יתאצמו ,הליגרהמ יתרזח
.תנייטצמ תא לכשה תא ונל קופדלב לבא ,תניידזה
הדמיל הרמיזל הרומהש רכוז אוה ,רפס-תיבב דמל דוע סחנפש םפ
תושוע תוער תורענו ,ןדע-ןגל תועיגמ תובוט תורענ :ריש
.ןדע-ןג
דמללו תחתב ךתוא קופדל אוביש סחנפ תא ישקבתש ךל לחמ ינא
.והמ זונעת ךתוא
.תיטסימקשה הקבר תא ילאשתו
םקשהמ סחנפל וביגה
 
24/1/01 19:22
a2d2 :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
קחצי יול לש ומכ וצרית םא ,ןוריחמ עיצהל אלא יל רתונ אל
תושמושמ תוינוכמל


םניחב - םניח תבהא
שארמו ןמוזמ ,לופכ םולשתב - תפיוזמ הבהא
ריעהמ שוריג - המזגרוא ףויז
טלחומ יודינ - תישגר הטיחסכ הלגתמש ןויזל הנמזה


?ירמגל םתעגתשה ,יל ודיגת
םע םיכסמ ינא יונש םשל .םכלש שארב המ ושעתו ףסלפתהל וקיספת
.הקבר תא לואשל ילב םג ,םקשהמ ליבדה
תורישי ילא י/בותכת ,ךמעטל ידמ הטוב ילש חוסינה םא ,.ב.נ
לא"ודל
a2d2ל וביגה
 
 
25/1/01 4:13
םקשהמ הקבר לש ד"ועה :תאמ
ןוריחמל הבוגתב
תועדה םע הבורמ האנהב המיכסמ םקשהמ הקברש םכל רוסמל יתשקבתנ
ומש המ ןוריחמהמ ליבדה ולש רקיה רבחהו םקשהמ ליבדה לש
...a2b2c2d2 לארשיב
"חחרפ"המ רתוי וליפא םיעגיימ ןאכ לכשה ינויזש קפס ןיא
םיליבד תוריהז דוהא" רמאמה לע תורעהב םלוכ תא ףירטמש
".ךירוחאמ
תועמשמ הפ םילבקמ םינויז וא סקס ומכ םילימ םירקמה בורב
תועמשמ ינש דצמ וא חלצומ ןפואב םיקו'גו םיקרח החודו הליעגמ
.לאל המימתה התבהא תא הריזנל אכדל הלוכיש תממעשמ תיפוסוליפ
םקשהמ הקבר לש ד"ועהל וביגה
 
 
25/1/01 8:15
םקשהמ סחנפ :תאמ
ףואל הבוגתב
יתקרז ,םמעשמ הללאי .ד"גבא :דחא לש רפס יל הנתנ הקבר םפ
? abcd וארקי אל םינוריחמ םסרפמל המל זא .דחא דומע רחאל
םינותחת - םיחחרפה לכו ,םינותחת לישפהל תורוחבה לכ וישכעו
.דחפ השבי התייהש ,הליגרה רחאל הללאל ןמרח סחנפ .רוחאל חתפ
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/1/01 11:26
רקבמ :תאמ
ףואל הבוגתב
,דבכנ רצוי
אלא "דחא דומע רחאל יתקרז" רמוא היה אל םקשהמ סחנפ
תא םיכפוה הלא ןיעמ םיקויד יא ."דחא דומע ירחא יתקרז"
.הנימא יתלבל תומדה
רקבמל וביגה
 
 
25/1/01 18:41
םקשהמ סחנפ :תאמ
ףואל הבוגתב
ול איביש בשוחש והשימ שיש הלגמו דובעל וישכע רמג סחנפ
ינא ?רפתשהל לדתשמ אל ינאש ,ךל בשוח 'התמ .הנטקב התוא
לכ איהו תשבוחה הילג לצא הצוצמ תירבעב םירועיש חקול
יופ תא אורקל יתרמג וליפא לומתא .יתוא תרפשמ ןמזה
.בודה
דובכ ןתונ אל התאש ,ךומכש סרברב עלוב-אי ךל שייבתת זא
.םיקופדל
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/1/01 22:23
ר"סרה דרשממ הנפד :תאמ
ףואל הבוגתב
.ילא רבע הלש ספרהה ךיא תעדוי ינא וישכא ?הה הילג
ר"סרה דרשממ הנפדל וביגה
 
30/1/01 3:53
...תמאב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ךכ-לכ ?ונתוא םינייזמ םה ?םינפ דימעהלו קיספהל ןמזה עיגה ילוא
הינשה יניעב דחאה ןח םיאצומ םישגפנ םישנא ינש .רבכ יד .יתודלי
.הזל םיארוק ךיא הנשמ אל , סקס תושעל ןימ יסחי םייקל םיצור ,
תוכחמ ןתא ?תוכחל המ ליבשב ?שי המ ?????הרק המ המכסהב הז
ןכמצע תא ושבייתש הזב ושכרת הז תא ?דובכל ?ןיאושינ תעצהל
?םישדוח
יכה םירבדה דחאב רבודמ כ"הסב .תישפנ תורגב תצק , םשה ןעמל
?היעבה המ םיגנעמ
...תמאבל וביגה
 
30/1/01 14:42
ףסא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םירבג םג שי .ןויז קר םיצור םלוכש ןכתי אל" -הרמאמב הבתכ
."יתועמשמ רתוי והשמ םישפחמש
שי" ,יתעדל ,היהי עלוק רתויש חוסינ .תיתייעב ,ספא ,הללכהה .1
םהש סקסהמ ץוח) "יתועמשמ רתוי והשמ םג םישפחמש םירבג םג
.(הידעלב וא תועמשמ םע םיכירצ
"יתועמשמ רתוי והשמ" לש תועמשמה תא ביחרהל םג יוצר .2
"הדוקנ הלש גנועה תרטמל יהשימ גנעל הז רדהנ הזיא"ל
...זוזל ךירצ ינא ,בוט .(!תוניצרב)
ףסאל וביגה
 
30/1/01 15:02
טסינבוש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!חבטמל ורזחת תומטמוטמ םישנ
!ךורא לקמ תוצור תוחירסמ תויטסינימפ
!ךשוחב ודבעת ,םידגבה תא יל וסבכת ,לכוא יל וניכת
!!תושבי תוננב לש הרובח ןתא
טסינבושל וביגה
 
30/1/01 20:13
הנול :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...וו ה'ז הד לש השגרה םימעפל יל שי
.וישכע יל שיש השגרהה תאז
הפהמ םהל אציש הנושארה היינשב יתוא ושבכש םיבה ,יילא רזוח לכה
"המיסקמ ךכ לכ תא"ה
ךיא תעדוי אל תא" וא "יתרכהש המכח יכה הרוחבה תא"ה וא
"ךיילא יתעגעגתה
דבוע הז ?תמאה
םא םגש ךכ ,הז תא ונל ודיגיש תותמ ונחנא יכ הזב תולפונ ונחנא
תאזה הדבועה תא ונמצעל תוצרתמ ונחנא רוחבה לש ורשויב קפס םייק
.הככ בשוח תמאב אוהש ונמצע תא תוענכשמו
אלש גוזנב המצעל תלחאמ קוידב הרוחב הזיאש הז עורג יכהש המ
'וכו ןימאו הנכ אוהש וליפא ?ל"נה םירבדהמ דחא ףא הל רמוא
?םהידעלב השענ המ ,הלאה וגאה יקוזיח לע תויח ירה ונחנא ,'וכו


םג ,תושעל המ-ש הדבועה תא חכשנ אנ לב ,תורקי תונב ,ףסונב
ךירצ דימת זאו (םר לוקב הז תא יתרמא ,הנה) !סקס תובהוא ונחנא
לכשל ,ןויגיהל ןוצרה ןיב הלאה םיקסופ יתלבה םילגעמב עונל
?םייתעש ירחא וא םיישדוח ירחאו ,רשיה
ךלש הלימ לכ םע המיכסמ ינ ,ירעצלו תויגוזה יח םה םישק ,ןכא
,ךל הנוע םג לבא הנולא
.םידלי תמאב הארנכ ונחנא ,ןכש
הנולל וביגה
 
31/1/01 1:01
םיהולא סימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
:רתוי טושפ ןורתפ יל שי
לע ןופלט ילבקת אל םא הארנ - יכלתו ותוא ינייזת טושפ
.....רקובה
םיהולא סימל וביגה
 
31/1/01 23:40
ש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!םיבלכ םירבגה בור ינויסנמ ,םישנה ןכל דיגהל תרעטצמ
ירחא ונדרפנ ,ןבומכו ,ץחלל יתענכנ אלו ץחלו ץחלש ,רבח יל היה
אל ינא ,םיכרצ יל שי , רבג ינא" שודנה טפשמה יילא עיגהש
!םיכרצ שי יל םג !?תמאב .."לוכי
..ךלוה אל הז ,ותיא בכשא ינאש יל דנדנמ םוי לכ והשימשכ לבא
ונחנא יכ ,תוכחמ ןתא ןמז המכ הנשמ אל ,ןכל תרמוא ינא ,הבוגתבו
ירחא ,ןפוא לכב יתוא בזוע היה אוה ,הנש יצחמ רתוי דחי ונייה
!יתוא בהוא אוהש יל היה המדנ המכ הנשמ אלו ,ותיא תבכוש יתייהש

!!!ם-י-ב-ל-כ םינבה
של וביגה
 
1/2/01 15:59
םות :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.הדוקנ .תיטסיכוזמל תבשחנ ידמ רתוי המצע תא הקיזחמש השא
,רוחבה תא הצור רבכ תאש תעדוי תא םא ?ידמ רתוי תוכחל ךל המל
םמחתהל -ותוא םמחל ,ךתוא םמחל ,הטימה תא ךדצל םמחל ול ינת
.דחיב
...ףרוחה לש םירקה םימיל רבג קר אל הז
אלו הדימב...םירבגה) לארשי ינונב ןיבמ ןפוד םיאצוי שי ילוא
שיגרמ אוה אוה ידמ רתוי ראשיי אל רבג לבא(..הליחתכלמ םתנבה
.וב םיקחשמש
לכל ינימ טקייבואכ ןכתא ותייארל רבעמ .תוועמ שאר שי םירבגל
םידלי דיתעב ןכל איביש ,הזכ ותוא תוארל םכממ הפצמ אוה ,רבד
בוט רבד ןיא יכ ילש איה -הרהצהה םע רקובב ררועתמש הזכו םלועל
ינא םגו...שפחל ךלתש זא שיש תבשוח איה םאו -יתימאה רבדהמ רתוי
?המ ליבשב זא -דבל בוש ונינש זאו..שפחל ךלא
וא ,םירחא תומוקמב שפחל ךלי ,תמייוסמ הפוקת לבקי אלש רבג
...ךלש תובהאתהל ךרדב ךתוא בוזעי
..שארב ול ינתו ול ינת
...סוכו ןיז לע םויכ יונב םלועהש ונעט ןמזמ
..הרמואל עידצמ ינא
ליימ יאב וא הלעמל ליימ יאב לבקל ןתינ תובוגת
idophir@yahoo.com
םותל וביגה
 
2/2/01 17:28
לאוקי יקימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
!!קאלאוו
תונב-ןכל הארנ ,המ לבא,רבג רותב וז הירואת לע םיכסמ ינא
יונב הככש-תויליטנפניא


?ירבגה ונמלוע לכ
לע ססובמ אלש רוהטו קומע רשק םיצורש םישנאה םלועהמ וספ םאה
?דבלב תויסוכ ינויז


גלפ
לאוקי יקימל וביגה
 
3/2/01 23:10
יבוהא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
והשמ ךל תתל הצור ינא לבא !ךל םגו יל םג זוחא האמ אוה סקסה
יחצנ והשמ .ךיבגל יתוא תוולמש תויסטנפה ולא -- ךילא ינממ
.(אבה הלילה וא הלילה קר אל) ןמז הברהל בוטב ךתוא הווליש
יתוא תודימעמש-- הזה גוסהמ תויסטנפה תא רסח התא ללכ ךרדבו
,ןיבהל יתוא איבמ התא .םימי ךרואל בוט יל תוננכתמו זכרמב
ףקומ התא .הדות רמול עדוי אל וליפא התאש םינשםימי.תועשה ףולחב
...ךמצעב רקיעב
תאז לכב ינאש - ןושארה -- תוחפל םירבד ינש הזמ תדמול ינא
ילש ןוצרל יכרעה תעבה תוחפל -- ןיינעה לכב ימצעל והשמ יתיצר
קוקז אל התאש ינפמ וא הזו לבקל עדוי אל התאש - ינשה .קינעהל
- קינעהל יתצפח הכש המל
ןיל-ןוא "הבוגת-יוריג" לע רתוי יונב ךלש ןונגנמהש ינפמ וא
תא הווח התא לבקל אלו תחקל קר עדוי התא ןכלו (עמשמ יתרת)
.(עמשמ יתרת) תקפסמ איהש הממ תיתועמשמ תוחפ עקר תומדכ קינעמה
לש חומ לוביז טושפ הארנ כ"דב הז ךלו -- יל לבח הזו
יתוא ושע אלש לבח .תנקורמ רתוי דוע יתוא ריאשמש המ "השיא"
!ךומכ


ינא זאמו (ץמאמ שרד הזו) ןמז המכ ינפל ךומכל ימצע תא יתכפה
אל התא - תפכא ימל ךא - הדודרו תממעושמ תנקורמ ימצע תא הווח
קפסל םינכומ םייחהש םומיסקמה הז .סקס יל היהיו .רתוי יל ביאכת
.הארנכ
יבוהאל וביגה
 
3/2/01 23:35
וי'גרו'ג :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
לכשה תא ונל תונברחמ תונבה !הזה רתאה תא לסחל ךירצש בשוח ינא
.שארל ןהל תוסינכמ ןהש םישוקשיקה םע םיציבה תא תולבלבמו
בישקהלב ןמז םיזבזבמ םתא המ-- םתא הפיא-- םירבג .ןמזה לע לבח
?אל וא םירבג םתא ?םהל תונעל דועו םישוקשקל
הטימל ןתוא םיסינכמש עגרבש םיעדוי ונלוכ-- הרבלפ הרבלפ
. ןהלש גנועה תוחינג טעמל-. טקש ףוס ףוס שי - ןהל םיסינכמו
אל ונחנא יכ קר םה םירובידה לכו תוצור ןהש המ הז ירה
ץוח ?םישנ ונחנא המ .ןהל בישקהל םיסנמ אלא דימ ןהל םיעקות
ונתוא ךופהלו ונתוא סרסל תוצור ללכב ןהמ לטובמ אל קלח ,הזמ
.יולג דוס הז - ןהלש לודג יכה קופיסה הז .םיטנטופמיאל
הז -- דעיה תא םיגישמ םגו םיענ רתוי םירוביד ילב - יל ונימאת
.שממתהל הסומכה התפיאשמ עונמלו המוקמב השיאה תא דימעהל ןוכתמה


!תמאב םירבג םהש םירבגה לכ לש םמכש לע חפוט ינא
הבוגתה תא הבתכש תשאוימ השיא התוא הבתכ הז תא - בגא ךרד
(יבוהא) תמדוקה
רסמה ןבוהש הווקת ךותמ
וי'גרו'גל וביגה
 
11/2/01 18:46
םולש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אלו תומכל ההימכ הז רדשל תוסנמ ןתאש המ .תושאונ תונב בל ומיש
םצע .ףלוח ןויז ויהת אמש :דחא קר אוה ןכלש לודגה דחפה .תוכיאל
הפיא לבא .המצע ינפב תשדוקמ הרטמ איה ןכיפלכ רבג לש הדמתהה
המשש תנקתמה היווחה ירחא שופיחה הפיא ?תוכיא ירחא שופיחה
רבג לש תוסחב תולת ילב השיאה לש תימצעה המשגהה הפיא ?הקיטורא
ןמורהש ןמזה ךרוא :ךרואה הז עבוקש המ ןכלצא .ןכ .ןמז ךרואל
םא הנשמ אל רבגכ יל .בלכה רובק ןאכ .הזל רבעמ רבד םוש .ךשמנ
ןתאש המ לכו עולבל הנכומ תא םא ,תצצומ תא םא ,תנתונ תא
.המכה אלו המה הז בושחש המ ילצא .'ןמזה לכ הזה רתאב תועימשמ
בוט יכ ראשנ ינא - תדדומתמו תיתוכיא ,תיאמצע יהשימ האור ינאשכ
יל הרשפא איה יכ ןמז ךרואל התוא םחנל הצור ינא יכ אל ,יל
ןכמצעב תואור ןתא דוע לכ .תוצור ןתאש המ הז םע ושעת זא .ןויז
לכ םע ,ןכלש .ןכמצע תא תוקפוד קר ןתא - ףסכנ רבג לש תוילסו
.ש (...הו)בלה
םולשל וביגה
 
20/2/01 0:29
ינומלאמ בתכמ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
??? קוידיב המל תוכחל
. הקירמא תא ןתליג,סקס םיבהוא ונחנא ןוכנ
לכה אלו לכה בושח ףיכ, בוט הז סקס
ותיא בכשילב דחוימ ךכ לכ המ
ותיא רישל ותיא באפל תאצל ותיא רבדל ומכ הז סקס
. ותיא בכשל
עיקשהל הביס ול היהי אל סקסה ירחא םא הדוקנ
ותוא תוכירצ ןתא המ םא
ירבגה םסקה דוס הזמ ואצ
רקובב רחמ לש תוכלשהה לע בושחל ילב עגרה תא םייח ונחנאש הז
םירבגל ןישנ ןיב לדבההש רמא והשימ
ךתוא תבהוא איה ךתיא הבכש הרוחבש ירחאש הז
הפק תיבב ןושאר ברע ירחא תובהאתמ אל ןתאש הווקמ דאמ ינא
. יתוא הריכמ אל תא יכ
.הפק תיבב השיגפ ומכ ול עיגמה דובכה תא ול ונת סקס הככ
. םילבלובמ תוחפ םייח ןכל והי םייח יל ונימאת
ינומלאמ בתכמל וביגה
 
 
28/2/01 2:40
הריש :תאמ
בוט דימת סקסל הבוגתב
.יודיוו ינפב םירקי םירבג ןכבו
ןמזב דוחייב) תופוקת ףא ןנשיו םכומכ קוידב סקס תוצור ונחנא
ליגרהמ תוינמרח רתוי וליפא ונחנא ןהבש (...רוזחמה
.הלילה ךותל טהול סקסל תוקקותשמו
טקא,בוט שאר םע תומרוז תויהל הסננש המכש,הזכ אוה ןיינעה
.םתנייז ?םתישע רבכ המ םתא .ונתניחבמ יתועמשמ דואמ הרידחה
הז .תומלש רצויש םיהדמ רוביח הזב שי, ונילא םתרדח םתא לבא
והשימ םע הבהא תושעל ומכ ןיא לבא .טישלוב ילוא עמשנ
זא לבא .םוקמ לכבו תוטישה לכב,תוחונתה לכ םע .םיבהואש
תואמצ לבא תישגר תויונפ ונחנא ןהב שבויה תופוקת םע ונראשנ
לובגל דע רתויש המכ תונהל ףידעא ינא הזכ בצמב...יתייח סקסל
.הרידחה, םייוסמ
ןכש וא,רוחבה תא הארא אל רבכ ינא רקובב תרחמלש תעדוי ינאשכ
םולש הפי דיגהל, שבלתהל הפידעמ ינא,דבלב סקס תורטמל הארא
יתכסחו עגר ותואב יתפחסנ אלו ימצע תא יתקזחהש ןוחצינ תשגרהב
.ךוראה חווטל הקעומ
םורזל תולוכיו רשקנ אלש סופיטהמ ןתא םא - תונב,לכשה רסומ
אל םייחה כ"הס.םירוצעמ ילב תונהל ישפוח ושיגרת,בוט שארב
.עיגי ןוכנה רוחבהש דע, ןכמצע לע ורמשת קר.םיכורא הלאכ
ובשחת לא לבא,תמייקש תינואג יכה האצמהה וז סקס,ןוכנ- םינב
לאכ היילא סחייתהל אלו הרוחבה תא דבכל בושח יכה .ןיזה םע קר
...ןויז דוע
הרישל וביגה
 
14/3/01 19:48
can'tbelieveit :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.ירה אשונה אל הז לבא ,םידלי ונחנא ,ןכ - לכ םדוק זא
תעדל תונינעתמ (תובוטו תובר ןתאו) תונבה יתודידי תמאב םא זא
זא (םיבוטה ירבחמ המכו ינא לבא ונלוכ אל בוט) םיבשוח ונחנא המ
.הנרעטצת אלו עגר וזכרתת


אל ינאו ,הנוז איה רמאמה תבתוכ ומכ םינויזב תרחוסש ימ לכ
םע היעב םוש ןיא ישיא ןפואב יל ,הלימה לש ערה ןבומב ןווכתמ
אוהשמ אלו םינתונש אוהשמ אל הז ןויז - טי סייפ לבא ,תונז
הרומתב לבקל ידכ םינתונש אוהשמ אל חטבו םיחקולש
.בל תמושת/הבהא/סחי


בכשל יל הנתנ איהשמש םעפ לכבש ןכל דיגהל לוכי ינא ינויסנמ
תונב ויה תאז תמועל ,ייחב תובישח רסחו עורג ןויז היה הז התיא
.ןתוא חכשא אל םלועל יל ונימאתו יתוא וניזש


,הרוגס הרוחבאיה (גצייל התצרש המ וא) רמאמה תבתוכש קפס יל ןיא
!!! תינימ תקפוסמ אל - בושח יכהו ,תרזוחמ אל ,ימצע ןוחטב תרסח
תויוטשה לכ תא ךל האיצומ התיה תחא תיניצר המזגרוא - יתביבח
.שארהמ הלאה


םתוא ונייז ,םתיא ופייכ ,םתיא ורבד ,םירוחב וריכה ,ולב ,ואצ
דחי ויחת םג זא םכינשל ,םכל םיאתמ םא הזמ ץוחו ... לודגבו
?אל םייחה הלא .'וכו


יל בישקי אוה םא" ,םינויז םע תורחוסש תונב שיש תעדל בוצע
םייתנש יתיא רבדיו םייעובש תודעסמל יתוא איצויו םיישדוח
רודחי אוהשו בגה לע בכשלו תוצרתיהל םיכסא ינא ילוא .....זא
"...ילא
רשאמ ,רתוי הברה ,רתוי תווש ןתאש תועדוי ןתא ירה ,תונב ,תמאב
תא ךושמל הלא הל רתונ אל תמאב ילוא - רתוי הווש אלש ימו ,ןויז
תחא התוא ,ןויזה ירחא דימש קפס ןכמ ימל שי םאה לבא ,ןיינעה
???שטנת אל ,רבעמ הווש אלש


רתוי האור ינא ייחל םישולשה תונש עצמאב וישכע קרש לבח ,םויסל
ליבשב ,אל ללכ ,םינב ומכ אל ,יעבט ןפואב תוגהנתמש תונב רתויו
אבש ימ םע ןהל אבש המ תושועו בוט תויח טושפ ,םינב קיפסמ שי הז
.ןהל אבש יתמו ןהל


.הז לע ובשחתו .... םירשואמ רתוי םינב המכ םג תושוע ךרדבו
can'tbelieveitל וביגה
 
 
13/6/01 3:08
תוצצונה תוצעויה :תאמ
!ןכ - ?םידלי ונחנא המל הבוגתב
: can'tbelieveit דובכל
הלימ לכמ ונינהנש תולגל יאדו עתפות ,תונב ונתויה ללגב
.תבתכש
.ךלש תעשעשמה הביתכה תא ונבהא
.םירבדה לע לכתסמ התא הבש ךרדה תא ונבהא
(: ךתמכוח ינינפמ דוע אורקל תווקמ
תוצצונה תוצעויהל וביגה
 
19/4/01 0:34
ןורש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תאזה הבתכה לש קנילה תא יילא החלש ילש הרבחו ןורש יל םיארוק
הז !הפ בותכש המ םע המיכסמ כ"כ ינא ,יילע רבודמ םא יתוא הלאשו
!ןורשל חוכ רשי !ייח לכ תרמוא ינאש המ
ןורשל וביגה
 
 
22/4/01 19:55
השודק הרפ :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
! חכ רשיי ןורש
יפל קוידב ךתוא חתנל תעדוי ינא , תיגולופרג ינא , יעמשת
בתכמה
רבח ךל שי
?ןב ול םיארוק הרקמב ...הזכ רוחש
ואובי הבבס היהי יגאדת לא לבא !...וישכע שנועב םג תא ןכ ההא
540-ב) תונגרואמ ויהי תועסהה זא תואמצע קורל םישנא קיפסמ
!יאודב גהנ ילב וליפאו (ח"ש
דובכה לכ !!הנוכנ איהש קפס ןיא הבתכ הלחא , רשק ילב , םתס
(-: !!(יבהלתת לא תא אל ןורש) תיתימאה ןורשל
השודק הרפל וביגה
 
22/11/01 14:38
גונע :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
טושפ איה ,ירבגה חומה דבוע ךיא לע ימינפ עדימ ןיא ךלש הרבחל
הל עיגמש הארנכ .(לעוג לש דחוימב ןינרמ בוליש) תינצחשו השפט
ןמזב הניפב ץווכתמש הז ומכ שפנ בולעו עונכ רוצי םע תויהל
.בלכל ותוא הוושמ ותגוזש
גונעל וביגה
 
13/2/02 8:03
דרו :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תאצוי ינאש רוחבה ,החכוהלו םדא ינב םה םירבג םג , תויוטש לכה
ידמ רתוי בושחל ילב הרוצה תא ול תקרפמ החמשב יתייה עגרכ ותיא
וארת .תוכחל הצור אוה לבא ,בוזעי וא ךכ רחא ראשיי אוה םאה לע
.םייק הז םגש רבתסמ ,ולש ןיזה ידי לע קר טלשנ אלש רבג ,וארת
תואלח םלוכ אל םה ,טידרק תצק ירבגה ןימל םג ונת ,תונב ,תאייחב
דרול וביגה
 
 
14/2/02 2:22
לעי :תאמ
?םידלי ונחנא המל הבוגתב
.........קתומ ,דרו
תויהל לוכי אל
.חירסמ הפ והשמ !!!יחכפתת
המ רהמ תררבמ יתייה ךמוקמב ינאו
.ךלש רוחבה לש היעבה
לעיל וביגה
 
14/2/02 11:01
ימחוש תינור :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הדבועה אוה ןימ יסחי לש םדקומ םויקב ונממ ומלעתהש דחא טמלא
חרכהב םהש
ןמז חקול ללכ ךדבש דחי לש השוחתלו תמיוסמ תוימיטניאל םיאיבמ
.התוא תונבל
דע ותוא ץיחלי הזה דחיה ,תיגוז 'עמב היה אלש םדאב רבודמ רשאכ
,ותמשינ יקמע
.דואמ לודג אוה כ"חא תוקד 'סמ עינמ ולש בכרה תא עומשל יוכיסהו
ןויכיחה אקוד ,הזכ בצמב
ןכלו ,קסעב דחא םדאמ רתוי םש שיש ךכל םידדצה תא ליגרהל יושע
.דעב ינא
המגיטסה ,םייחב ודוי אל םהש וליפאש ,הלא תא שי דימתש הזמ ץוח)
םהו עדומ תתב קומע קומע םהל העובט "םלוכל תנתונ-רהמ תנתונ" לש
.(ןיניע ךב ודביא םה המל וניבי אל וליפא
ימחוש תינורל וביגה
 
5/9/05 22:15
יליה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.התצה לש ןיינע .ימצע תא עשעשאו ביגא ינא זא ןשי הזה רמאמה
,הישפוח תויהל תרמייתמש תחאכ ,הז תא תבתוכ ינאש הנימאמ אל
יל וחרב םירבגש אל .תקדוצ ןורש ,הלאוו לבא ,תינריתמו תילרביל
םהל תושוע ונחנאש יל הארנ לבא ,הנושארה םעפב םתיא יתבכשש ירחא
,םיעבש ,םיסרוסמ ,םיקנופמ םירבג איה האצותהו ידמ םילק םייח
תא ןהל תושיגמ ונחנא יכ טושפ ,רוזיחב עיקשהל ךרוצ םישיגרמ אלש
טקניטסניא תא ודביא םהו הנושארה הכרעמב רבכ המחלמב ןוחצינה
םע ןיממ תינהנ תמאב תמאבש הרוחבה ימ ,וניניב ,הככ םג .שוביכה
,וזה תינרתימה הזופל וענכנש לבח ?תורכה לש תוקד המכ ירחא רבג
.אתבס ימיל רוזחל ןמזה עיגה .לגרב רודכ ונמצעל ונירי יתעדל
יליהל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא