םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

ףרוחה תנועב םיצלמומ םישנ ילויט
תכרעמ

 


ללכ ךרדבו םילויטה תרושב תא המיע האיבמ אקווד ואל ףרוחה תנוע
שפוחה תא םמיע תואיבמש ,םיגחה תנועו ץיקה ,רבעמה תונוע ולא ויהי
עוציבל תונורתי דואמ הברה םנשי ,הז ללגב אקווד ךא ,תויצקרטאהו
הפיל ףונה תא ךפוה ףרוחב ריוואה גזמ .םישנל דחוימב ,ףרוחב םילויט
.לארשיב םילייטמ רשאכ דחוימב ,הצוחה ארפהו עבטה תא איצומו רתוי
תוחפ הברה ללכ ךרדב םכל ולעי ,המחה הנועב אלש םילויט ,ףסונב
.םילייטמב םישודג ויהי אל םידעיהו
הנלכותו וללה תוביסהמ םלשומ תויהל לוכי תורבחה םע דחיב לויט ,ןכ לע
טושפו דחא ףאב לפטל אל ,ררחתשהל ןכל רשפאתש םישנ תרבחמ תונהיל
ןתינ םהילא םילויט לש ןווגמ םנשי .ןכל אבש המ תושעל תוישפוח שיגרהל
םילויטל דעו םלועה לש ינשה יצחב "בג ןטב"מ לחה ,ףרוחה תנועב תאצל
.גניפוש תועסמ וא םיירגתא


ףרוחב םייטוזקא םידעיל לויט - תופוזש ורזחת


שי ןכ םא אלא ,הב לייטל גוהנש וזכ אל איה לארשיב ףרוחה תנועש תורמל
םלשומ ןומזת ףרוחה תנוע הווהמ ןיידע ,םיפצוש םילחנהו ןומרחב גלש
שמשה וב יטוזקא דעיל סוטלו םיה דגב תא זוראל ,הדובעהמ שפוח שקבל
.תוהובג תורוטרפמטהו תדקוי
תלומה אלל ,םידעי ןווגמל תולוז תוסיט אוצמל ןתינ ףרוחה תנועב
תוביסמ ,ףוזיש ללוכה ,ןכלש תורבחה םע תוכיא ןמזמ תונהילו םילייטמ
הנלכות ,האנהו םיחונ םיריחמ דבלמ .יציקה ףונה לומ לא החונמ םתס וא
ותחנת רשאכ םלוכ תא עיתפהל ןבומכו ,לארשיב ףרוחהמ ןמז קספ תחקל
.ץיקה עצמא וליאכ שממ ,תופוזש


םלתשמו ףיכ - ףרוחב גניפוש


יבחרב םישנה בורל תרדהנ הרושב ותיא איבמ ףרוחה ,ריוואה גזמ דבלמ
,תוינוילעה ,םייפגמה ,תובכשה ,יתנפואה שובלה ןבומכ אוהו םלועה
םע לויטו ךלש ןוראה ינפב שדח םלוע חתופ ףרוחה .םיעבוכהו םיליעמה
עסמב ךתוא הכזי ,קרוי וינל וליפא וא הפוריא ירעמ תחאל תורבחה
.ירוקמו יתרקוי ,םמהמ גניפוש
אוצמל ןתינ אלש ,םיידוחיי שובל יטירפ אוצמל רשפא ולא םידעיב
ךומסב םייקתי לויטה םא דחוימב ,םיניוצמ םיעצבמבו םיריחמב ,לארשיב
ןבומכ ,גניפושה עסמל רבעמ .דחוימב םימלתשמ םיעצבמה וב ,דלומה גחל
םירתא תוארל ,םלועב תודחוימה םירעהמ תחאב תורבחה םע תולבל ףיכ יכהש
.עיצהל םלועל שיש הממ דחי תונהיל טושפו םייתונמאו םיירוטסיה


שפנל רגתאמ לויט - פי'גב וא לגרב


תישפנ הניחבמ םג ,תושמחתההו תוסנכתהה ןמז תא המיע האיבמ ףרוחה תנוע
םישח םיתיעל ,תמדקומה הכישחהו רדוקה ריוואה גזמ םע דחיו ,תילאטנמו
םיאצמנ רשאכ רבדה ןוכנ דחוימב .תישפנ הניחבמ םיסומע תצק וז הפוקתב
שארה תא תוקנל ,ןמז קספ תחקל םיכירצ טושפש וא םייחב תמוצ יהשוזיאב
.םירבצמה תא ןיעטהלו
ןורתיפה תויהל םילוכי ,םייזיפ םירגתא םיללוכה ולאכ ,םירגתאמ םילויט
רבדה ,םישנ תרבחב תאז םישוע םאו ,הזכש ימצע קוזיחל עסמ רובע םלשומה
ףרוחה תנועב לארשיב ריוואה גזמ יאנתו חטשה יאוות .םיילפכ ןוכנ
וא רבדמב םימי המכ לש ילגר לויטב רבודמ םא ןיב ,ךכ רובע םימלשומ
.ירגתא םיפי'ג לויטב רבודמ םא ןיבו ןופצה ילחנב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא