םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

טקשב ןושיל ונת
ןתוד הלא


תא תורערעמ תורופס תוקדש ךיא םיהדמ
יכה תובשחמה תא תולטלטמ ,םייחה תרגש
םירציהש ךיא דירחמ .תוסומכ
םדא תועווז ינש לש םיבהלושמה
ןוחטיב לש םלש םקרמ תחאב םיבירחמ


,רקוב תונפל ,םימעפל .יל תוחינמ אל וללה תוקעצה תועובש המכ רבכ
תששובמ .שדחמ ימצע תא זוראלו תשעתהל הסנמ ,תתעובמ תררועתמ ינא
תודהדהמש תומויאה תוקעזה תא ,הציקיה רחאלש תונושארה תוינשב ,תוהזל
.ךונתל ךונת ןיב
."וליצצצצצצצצה .יתוא םיסנוא .וליצה"
םינכשה לש ןגזמה קר .םמוד בוחרהו ,וישכע רקוב תונפל יצחו עברא
רוגרגב הוולמ .המוה דימת אוה ,ויתס ,ביבא ,ץיק ,ףרוח .וכרדכ ןחרטמ
תושבולש ,ןהה תומויאה תוחרצל ףרטצמ ,הלילהו םויה תרגש תא יפוסניא
.תוגגופתמ זאו ,תררועתמ ינאש ירחא תצק הרוצ
."יתוא םיסנוא .יתוא וליצת ,השקבב"
ילש הלילה תנש תא הלטלט ךאש וז ,איהה תינידנולבה הרענה ,םימעפל
המכ ינפל ,אוהה הלילב ומכ .םולחה לא החילבמ ,תודירחמ תובביב
.םינוא ירסח םירטוש ינש הביבס ,רדגה לע תדעור תבשוי איה ,תועובש
ייח תוולש תאש .םלועל חוטב היהי אל רבכ ילש ילילה בוחרהש יל הריכזמ
,םלאא אל םאש .תוגרדמה רדח תכשחב םיברוא יל םגש .החבאב רפהל רשפא
.חרצאש וז ינא
."יתוא ליצי והשימש .סנווווווווווא .וליצה .וליצה"
תוקדש ךיא םיהדמ .ךלש םייחהמ קלחל ךפוה ןיטולחל רז םדאש ךיא רזומ
.תוסומכ יכה תובשחמה תא תולטלטמ ,םייחה תרגש תא תורערעמ תורופס
םקרמ תחאב םיבירחמ םדא תועווז ינש לש םיבהלושמה םירציהש ךיא דירחמ
.תחא לכל תורקל לוכי הז ,טעמכ םתס ךכש ךיא תימצמ .ןוחטיב לש םלש
.סנוא
המכ ינפל בוחר קחרממ ילש הלילה תנש לא ושלג וללה תוארונה תולליה
תוקיפדה תא ,ןופלטה לא םילבלובמה םישושיגה תא וויל ןה .תועובש
תינדקומה לע תוינעבותה תוחווצה תא ,הפתושה לש הרדח תלד לע תולוהבה
.תוגרדמה דרומב הזופחה הצירה תא ,הרטשמב
הנישה רדחב דהדהמ ,בוחרל רבעמ שממ הרוק אוהו .סנוא .הזכ רבד שי ,ןכ
.תושדחב אל ,היזיוולטה ךסמ לע אל ,ימויה ןותיעה יפד לעמ אל .ילש
תוחרצה .הלצנ ,הייחל לע תולזונ רופיא תויראש ,ילש תינידנולבה הרענה
.םיסנאה תא וחירבה ,םנמונמ םינכש גוז ךא וקיעזהש הלא ,תובקונה
ימ תא תוניימדמ ללכ ךרדב ונחנאש ומכ םינוא ירסח ,ועיגהש םירטושה
ינש .םתוא שפחל ולחהש דע תוקד המכ סומינב וכיח ,ונילע ןגהל םירומאש
םירטושה וראיתש ומכ "תיניזורג תוזח ילעב" ,םיבזכואמה םיסנאה
בוט .םיילגרה ןיב לפוקמ בנז ,הלילה תלפא לא םהל ופדנתה ,םיצימאה
.ךומסל ימ לע ונל שיש
אל תא ,המ ?תעתפומ ךכ לכ תא המל" ,וצפקי יאדווש ימ שי ,"ידיגת"
לע תעמוש תאש הנושארה םעפה וז ?תושדח האור אל ?םינותיע תארוק
"?סנוא
.סנאיהל הלוכי ינא םגש יתנבהש הנושארה םעפה וז לבא .אלש ןבומ ,אל
הסחייתהש וז ,רקוב תונפל שמחב התיבה הבשש וז יתייה ינא וליאש
חוטבל הפידעהש וז ,תוילאטורבב המלועל רודחל לולע והשימש ךכל לוטיבב
העידיהש עגרמו .המוקמב ,םש תויהל הלוכי יתייה ,םיטקשה תובוחרב
הרענה לש הלוקל השבגתה ,העדותה יתכריב ,םש הצבר דימתש תעזעזמה
תומימחב יתוא םדקמ אל רבכ ילש בוחרה .הנתשה והשמ ,איהה הצימאה
.תמייאמ הרוצ םישבול םיללצה ,ינממ עקפוה ילש תוגרדמה רדח ,תרכומה
תרזעב ותוא רצבל ,וילע ןגהל ךירצש דעיל וכפה ילש םיסומכה םירביאה
.הרידל ךרדב םירבחל ןופאלפ תחיש ,עימדמ זג לש לכימ
עוזעזל תופתושל יתכפהש ,ילש תורכמלו תורבחל ןכתא ףרצל הצור ינא זא
לכב ודהדהי איהה הצימאה הרענה לש תואיפקמה תובביהש הצור ינא .ילילה
,םש יכ .הסינכה תלד לש חתפמה תא תושפחמ ,התיבה תובש ןתאש םעפ
.ןיוזמ אוהו .ונתוא שפחמ םדא תאלח ,בוחרב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
14/1/01 18:33
ריקב ביגמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
,קרב תכמ ,םתס תולחמ ,הנקיז תולחמ ,ןטרס ,םיכרד תונואת ,סנוא
.דוש ,חצר
דוס םכל הלגא ינאו .םייחב ונל תופצמ תובבלמ תועתפה הברה ךכ לכ
.עשעשמ ךכ לכ אל םג הז כ"דבו .ףוסב םיתמ םלוכ .טקשב טקשב
.ונעי .תומל
אל םייחהמ דחפב יחש ימ .םייחהמ דחפב תויחל םאה ,בוש איה הלאשה
.וייחב ומצע תא רבוק אוה .יח
בצמ םע ,יוצרו .האלה םיכישממש קר .באכהמ םימלעתמש רמוא אל הזו
.בוט רתויש המכ חור


http://members.iol.co.il/1984/
ריקב ביגמל וביגה
 
 
14/1/01 18:55
ןורש :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
?סנוא םע דחיב ןטרס ?דחיב ךלצא םיפרטצמש הלאה תונוסאה לכ הז
ללגב ,בובח ? םיימשמ תתחינה תאזכ הכמ ןימ הז םישנ חצר םג
הלאה תונוסאה ,ןוסאל ןוסא ןיב םילידבמ אלש ךומכ םישנא
דגנ םירבג לש תילטורב תומילא הז סנוא .ונילע שגרתהל וכישמי
אל הז .םיימשמ הכמ אל הז .ותשיא תא חצורה רבג םג הככ .םישנ
הז יכ .אל איה לבא .ןקתל תוסנל הכירצ הרבחהש והשמ הזו .ןטרס
?תפכיא ימל זא ,םישנל הרוק
ןורשל וביגה
 
 
14/1/01 19:01
םח דש :תאמ
התא טוידיא תכיתחל הבוגתב
:ןורתפ יקיפא ינש שי
תולילב ובבותסי אלו עונצ וכלי תונבהש וא
הכישחה תועשב ואלכיו וסרוסי םינבהש וא
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 19:04
םח דש :תאמ
רדסל העצהל הבוגתב
היה רמולכ יביטקובורפ הכלהש הרוחב סונאל םעפ יתלקש
המ הזש עגרל יל המדנ
ירחא יתכלמנ לבא אטבל ךיא תעדוי אל איהו הצור איהש
הב עוגפלעוגפל לולע ינאש יתנבהש
.תושונא
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 19:24
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
יודיול הבוגתב
שקיבש ,טהולה דשה תא תחתב ןייזל םעפ יתלקש ינאו
, ךל תרחב הלימ וזיא) תיביטקקקרפה תיטסימקה תא סונאל
.(ךומכש סרברב לכוא ,קאינאמ אי
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
14/1/01 19:44
םח דש :תאמ
ילש תחתב - יודיול הבוגתב
טסימקשל יל הזחתמ ימדק ךוליהב עלובי ינלאמשי
קעלא
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 10:55
ונילע תסאמינ :תאמ
הזחתמיל הבוגתב
וישכע ךתוא עקות סחנפ םח דש
ונילע תסאמינל וביגה
 
 
14/1/01 21:38
joe :תאמ
ילש תחתב - יודיול הבוגתב
לכ אל ןונגסהש תורמל) הכימתה לע הדות דיגא ינא םא
וא בילעמ טפשמ הזיאב יתוא ףוקתת התא ,(םיענ ךכ
?"המ דעב ןיא" דיגתש
יל אב אל לבא ,וניבי םלוכש ךירצש תבשוח שממ ינא יכ
...בלב רוק יל םישועש םירבד ולאכ יל בותכתש
joeל וביגה
 
 
15/1/01 0:18
םקשהמ סחנפ :תאמ
סחנפל הבוגתב
תירבעהו רפצ תיב יתרמג אל יכ ליעגמ ילש ןונגסה
המכ עדוי ימ אל ילש


אל לבא טושפ םדא סחנפ .עשר ינאש רמוא אל הז לבא
ער םדאנב
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
15/1/01 0:47
joe :תאמ
JOE דובכלל הבוגתב
.סחנפ הדות


תומדוק תורעהמ ועגפנ דואמש םישנא שי ,ךממ אנאו
ןעמל אל קר לכות םא ,דחא רבד ה הטוב ןונגס ,ךלש
םימעפלו עגופ טושפ הז ,םישנאל תיפיצפס ותוא
העדוהה תא ךל בותכל וליפא תקשקשמ יד ינא) דיחפמ
.(וזה


.בוט הלילו
joeל וביגה
 
 
15/1/01 1:13
םקשהמ סחנפ :תאמ
זאל הבוגתב
וישכע דע העגפנש ימ לכמ החילס שקבמ סחנפ
,קרב דוהאל עיבצהל ךלוה וליפא סחנפ .ונממ
ינא םקשל JOE תרביג יאובתו ?םינימאמ םתיאה
םע הינמחלב היקינקנ ללכיב ףסכ ילב ךל ןתיא
הלוקו טסיווט םגו פו'צטקו לדרח


ךל םג בוט הלילו
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
15/1/01 1:15
joe :תאמ
JOE תרביג ,החילס זאל הבוגתב
...תינוחמצ ינא


בל הברה ךירצ ,סחנפ הדותו ,יתקחצ יתקחצ לבא
.הככ לצנתהל ידכ


.ןורש םיעיבצמ רתויב םיבוטה ידידימ קלח ,בגא
joeל וביגה
 
 
15/1/01 14:36
םקשהמ סחנפ :תאמ
בלעית לאל הבוגתב
םע הקיתילופה בברעל רוסא ונלש אבצב
ינאש המ דיגל יל רוסא ללכב זא תויאבצה
תויהל עוסיל ילש ןיזב אל שממ לבא רמוא
תורייבב טסימיקש


םיטסיווט רוכמל הפ יל םיאתמ יכה ינא
ד'"הבב תולייחל סומוח םע תותיפו תולוקו


קוחר ונתוא ריאשי קרב דוהא קר .דוהא קר
יתאזה החירסמה ןונבלמ
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
15/1/01 18:10
רורד :תאמ
.אל .אל .אל ?ןורשל הבוגתב
רהבו םיפוצה רהבו הליגב לבא החירסמ ןונבל
ןייכ לולצ םירה ריווא שי םיתיזה
רורדל וביגה
 
 
17/1/01 14:51
המענ :תאמ
זאל הבוגתב
ךכ לכ אשונב סונימ תומרל םידרוי םתאש לבח
.בושח
,דוד ,חא ,באמ עגפיהל יוכיסהש רוכזל ךירצ
וינפמ שושחל םירומא אלש והשימ ,רוציקב - ןכש
הזה ימצעה רוטשימה ןכלו לודג רתוי הברה אוה
וא ,בוחרב רקוב תונפל 4:00 ב בבותסהל אל לש
ץוחו העטמ אוה הפק סוכל טיידה םע תולעל אל
.ונילא תוירחאה תא קורזל ךירצ אל הזמ
המענל וביגה
 
 
12/2/01 0:15
ףלא :תאמ
תוניצרו תורגב תצקל הבוגתב
....לבא תקדוצ תא ,המענ


לודג אוה תיבה ךותב עגפיהל יוכיסה םא םג
בבותסהל תורוחבל ץילממ אל ןיידע ינא ,רתוי
לצא הפקל תולעל וא רקוב תונפל עבראב דבל
.םייתעש ינפל תרכה קרש והשימ
,המשא הניא תסנאנש הרוחב הרקמ לכבש רורב
םא בושח תמאב הז הסנאנ איהש ירחא םאה לבא
תוחפ זא המשא אל איהש ללגב ?אל וא המשא איה
?רתוי הנטק הלש העיגפהש וא הל באוכ


,תוסנאנה לע המשאה תא קרוז אל ינאש תמאב זא
תאזה תיתרבחה הלחמה תא רותפנש דע לבא
יתייה ןיידע ינא םישנ דגנ תומילא תארקנש
.רתוי תורהזנ ויה תונב םא חמש
ףלאל וביגה
 
 
18/1/01 1:42
ונונעו יא הנשוש :תאמ
JOE דובכלל הבוגתב
ירילה סרעה אוה ונלש השקוט םולשה אוה סחנפ
ירוקמו טנגיליטניא יכה רבדה ונניבו יביטמיטלואה
ךירחא תבקוע ךילא יביל תורושה ןיב ןאכ חילבמש
!!!!ךתוא הצירעמ םייחהמ לודג התא !!!!המשנ
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
17/1/01 20:10
םח דש :תאמ
יודיול הבוגתב
תיביטימירפ היצקובורפ התייה וז
ישממ םויא אוה סנואש יתדמל תובוגתהמ .תעגופו
אשונ תפיקתל וב שומישה ןכל .תובר םישנל דיחפמו
ינפב לצנתמ ינא .תועט היה ,תונריתמ-רחא
.םלוכ
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 19:11
i am the princess :תאמ
רדסל העצהל הבוגתב
תוכירצ ????תומשא תונבה .הרצ ךכ לכ הבישח ךותמ רבדמ התא
תא וחקת אל םתא יכ ,הצרנש ךיא ךלנ ונחנא ?עונצ תכלל
המב ןימאמ תמאב התא םא ספא התא .םכל אבש המ תושעל תוכזה
.(קיחצמ אל הז םגו) .תקחצ םתסש הווקמ ינא .תבתכש
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 19:25
םח דש :תאמ
רדסל העצהל הבוגתב
הביס ונת הביס ינת
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 19:27
Hmmm :תאמ
רדסל העצהל הבוגתב
,תיביטקובורפ תועד תעבה קר הזש הווקמ דואמ ינא
.תויתימאה ךיתובשחמ אלו
הזכ רבד קידצהל לגוסמ התאש בושחל קר עזעזמ
Hmmmל וביגה
 
 
14/1/01 19:41
םח דש :תאמ
עזעזמל הבוגתב
וליאכ הלחלח שממ עזעזמ
םח דשל וביגה
 
 
21/1/01 12:20
ןרק :תאמ
עזעזמל הבוגתב
אל יתעדל ,ןאכ גיצהל רחוב התאש גוסהמ תויצקובורפ
,םמעושמ רוחב התאש הנימאמ ינא !!הרטמה תא תותרשמ
השוע ,ולש הליגרה הרבחה םע ,ולש הליגרה הרידב רגש
דבוע ,תועובק תוחונתבו םיעובק םימיב ,ליגר דואמ סקס
םיליגרה םירוהה לצא ישיש תחורא לכוא ,הליגר הדובעב
רואב התא םואתפ ןאכו ,ךלש םיליגרה םירחאה םע ,ךלש
ולו חילצמ התא ךלש תומודמה תויצקובורפבו םירוקרזה
ךלש םיליגרהו םירופאה םייחהמ ררחתשהל טק עגרל
...רשוא יעגר טעמ אוצמלו
ןרקל וביגה
 
 
15/1/01 21:56
חחרפ :תאמ
רדסל העצהל הבוגתב
.ךממ שפנה טאש תא אטבל תנמ לע ,קיפסמ הער הלימ ןיא


וניא אוהו ינימ עשפ אל אוה .תומילא לש עשפ אוה סנוא
.השובל ןפואל וא תסנאנה הארמל רושק


קרו ךאו קר ,ול יארחאלש ינלוחו דעותמ עשפ אוה סנוא
.סנאה


1ןטש אל וליפאו דש אל התא


וליפא ויהיש תויוכיא ליכהל קיפסמ הובג רבד ךב ןיא
.תוילילש


סנואב המשא תסנאנש ותעד לע תולעל תמאב לוכי םדא ךיא
הנמזה אוה הרגמ שובלש בושחל ךירצ בעותמ חומ הזיא .המצע
.סנואל


רתומ המ"ה תמרב תוחפל ,הלאכ תונבות רבכ שיש יתבשח .טיש
"םתוא רמואש האלחה תא ופיעיש ילבמ םר לוקב רמול


.והז
.ביגהל ביח יתייה
:ןטק והשמ דועו
וטבמ תא ריבעיו הקוצמב יהשימב םעפ יא לקתי והשימ םא
.סנאהמ יניעב עורג אוה ,הקוצמהמ םלעתיו
רסוח ךותב ףתוש םלעתמהו קתושהו ,קאינמו הלוח סנאהש
.תוישונא
חחרפל וביגה
 
 
26/4/01 12:39
'לימב םיקירע דכול :תאמ
קיפסמ הער הלימ ןיאל הבוגתב
הז לבא ישונאה ןימה תאלח אוה סנאהש םיכסמ ינא ,ןוכנ
.רהזהל תוכירצ אל תונבהש רמוא אל
ימ לבא סנואב הרוחב םישאהל רשפא יא ,רבדל המ ןיא
םירלודב האלמ הפוקש הדווזמ םע הלילה עצמאב בבותסמש
.דדשנ אוה םא אלפתי אלש
.רומח טושפ אוה ,םשא אל אוה
'לימב םיקירע דכולל וביגה
 
 
16/1/01 8:38
דמחא :תאמ
רדסל העצהל הבוגתב
.ההגמ שפוחל ךתוא ואיצוהש לבח .לבח
.הליל לכ תחתב ךתוא ןייזל דמחנ היה אקווד
.רוזחת טעמ דועש חוטב ינא .ארונ אל ,בוט
.ךליבשב הברה יל שי ,ןנוכתת
דמחאל וביגה
 
 
16/1/01 12:19
הננב :תאמ
עגעגתמ ינאל הבוגתב
ןייתחס !?יתימאה יברעה דמחא
הננבל וביגה
 
 
16/1/01 16:53
דמחא :תאמ
עגעגתמ ינאל הבוגתב
םיררחשמ םעפ ידמ .ההגב ללמוא טנייצפ כ"הסב םח דש
.הרצק תוררוואתה תשפוח וזיאל ותוא
.ותוא ןיבהל ךירצ .הזה דומחה ,רזוח דימת אוה לבא
חומה .לגרב אב אל הז חומל תוילמשח תודורטקלא ילופיט
םוטמט לש בצמל םיעיגמו תאזכ הרפרפא הסיע ןמ הייהנ
.יללכ
.ןוניס ילב הככ ,הפהמ תויוטש םימעפל ול תואצוי זא
.ןיכסמ
לכ דמחא לש מ"ס 27 ןיזה ילב לוכי אל אוה ,הזמצוחו
.תופורתהמ קזח קזח םיפרוח םלוכשכ הליל
תאזה תיביטקובורפה המ'זיפה םע .הז תא שקבמ שממ אוה
דנדנמ ,לכה םיאורש ,תאזכ הפוקש .ןמזה לכ שבול אוהש
שקבמ אוה !?הז יתמשא הז ?המ .ןורדסמב ולש תחת'ת הככ
.ךכ רחא תונולתב אובי אלש זא .הז תא
דמחאל וביגה
 
 
16/1/01 23:00
עגרל חרוא :תאמ
ינממ יתימא רתוי ןיאל הבוגתב
וילע ןבומב) השלח היסולכוא הנגהה םשב וישכע
השלח היסולכוא לע טבלתסהל רשפא תחא (ןאכ םירבדמ
.תרחא


תוחפ אל עגופ שפנה ילוחב לוזלזה תא אצומ ינא
אשונ אל אוה ECT .םישנ ינינעב םח דש לש ויתועדמ
חומה ,בגאו .תוינימ תודרטהמ גולגלל ימיטיגל רתוי
לש ינמז ןדבא דבלמו ,ויתובקעב הסיעל ךפוה אל
.תוקיזמ תועפשה ול ןיאש הארנ רצק חווטל ןורכזה
עגרל חרואל וביגה
 
 
17/1/01 16:56
ןטקה ןר :תאמ
יפוי ,ואל הבוגתב
,יאולה תועפות וליא םא זא
טניו'ג הזיא לגלגל הווש רבכ
ןורכיזה ךלה רבכ םא
הנהנש תוחפל
חומל למשח תוכמ תתלש ענכשיש רטאיכיספה םוקי אלו
יביטקפא לופיט הז
ינעדמ קוחצמ םהילע וצצופתי הנש 30 דוע חטב
.דיתעה
ןטקה ןרל וביגה
 
 
18/1/01 12:37
עגרל חרוא :תאמ
ונל הבוגתב
רתוי הליעי תילופיט הרודצורפ היהתש דאמ ןכתיי
אלש ךל לחאמ ינא ,זא דע .תינילק היסרפדל
לש ורשב וא ךרשב לע תאזה הלחמה תא הווחת
.ךילא בורק והשימ


אוה ECT ,תופורתל םיביגמ םניאש םילוחהמ קלחל
אבשו ,ול אציש ערה םשה .ןורחאה הלצהה שרק
ומכ הילא יתבגהש תירוקמה העדוהב יוטיב ידיל
םיבר םישנאל םרוג ,ןאכ ךלש תעשעושמה השיגב םג
אורקל רשפא םהמ קלח לע .לופיטה תא לבקל ברסל
.ןותעב כ"חא


יטנא תונוכת לעב וניא ויתורוצ לכב סיבנק
.הכופה העפשה אקוד שי לוהוכלאלו ,תויביסרפד


Tough shit.
עגרל חרואל וביגה
 
 
17/1/01 17:12
ילריש :תאמ
עגעגתמ ינאל הבוגתב
.(יברעה יתימאה דמחא אלו) דמחא אוה דמחא


וליחתיו הדימב :(םקשהמ סחנפל םג) תפסונ הרעההו
,תובוגתב םירזוי םושירל רובענ םיקינ ליאשהל םישנא
תישיאה םכתבוטל .תובוגתה תחילש ךילהת לע קיעיש המ
.םימייקה קחשמה יללכ לע ורמש
ילרישל וביגה
 
 
3/3/02 20:54
ןריש :תאמ
רדסל העצהל הבוגתב
.עונצ תוכלוה אל ונחנא יכ אל הז
תאזה השוחתה םא יתייה התיכל "רבח" םע ס"היבב יתסנאנ ינא
יתוא ףדור הזו ס"היבב הרק הז הלילב הרק אל הזו ןמז הברה
הזיא םהל שיש םירבגה לכש העיצמ יתיה ינא זא וישכע דע
ךושחו רוגס רדחב םייחה לכ ראשיהל םילוכי םה זא ןימ תיעב
יתוא סנא אוהש יתמ יתישע ינאש ומכ
ןרישל וביגה
 
 
14/1/01 19:05
i am the princess :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
החמש ינאו ןייוצמ רמאמה .?דחיב לכה תא בברעל לוכי התא ךיא
לא לבא ,םלועב לבס הברה שי .הזה אשונה תא התלעה תבתוכהש
הצעיי אל איהו ,בושח אשונ התלעה תבתוכה .לכהמ שמשימ השעת
לוכי הז דחא לכלש תעדלו םיינריע תויהל אלא ,תאצל אל ונל
תויחל לש רשקה המ לבא ,יל הרק הז ,ןטרס שי יל ,הנה .תורקל
.דחפב תויחל רמא אל דחא ףא ,םירבדל םיעדומ תויהל ךירצ .דחפב
:םייניעה תא הפיט ךל חקפיש IOL-ב הזה םורופל סנכית ילוא
http://www2.iol.co.il/communikit/scripts/forums/live/forumsall25.asp?forumid=1136
i am the princessל וביגה
 
 
17/1/01 15:05
המענ :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
?"םיסחי תוכרעמו סקס"ב אצמנ הזה רמאמה םואתפ המ
סקס אל הז סנוא
םיסחי תכרעמ אל םג אוהו
...םכביל תמושתל


סנוא ,דבלב "םילוח"כ םיסנאל סחייתהל קיספהל ךירצ הזמ ץוח
לש היצקנופ אוה ,הרבחב םישנה בצמ לש טסקטנוקב ןיבהל ךירצ
.םירחא םייתרבח םירסמ ןוילימ
המענל וביגה
 
14/1/01 19:02
ןהכ זעוב :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
העווז
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/1/01 19:07
םח דש :תאמ
?רשפא ךיא - טקשב ןושילל הבוגתב
רבד םג אוה םירבג לש םזינימפה לבא סנואה העווז תמאב וז
(סנואל ותוא הוושמ אל ינא) זולנ
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 19:13
ןהכ זעוב :תאמ
?רשפא ךיא-טסינימפ ןהכ זעובל הבוגתב
.בגא ,םזינימפב יתדשחנ אל םלועמ ינא
.טסינויווש טלחהב ינא לבא


ינאש המ תא דחא לע רוסאל אל ,הזכ תויהל ףאוש תוחפל ינא
רחאל ריתמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/1/01 19:27
Estee :תאמ
!??זולנ המלל הבוגתב
םיבר םישדוח רבכ ןאכ םירבדמ ונחנא המ לע ,יריקי זעוב
הנוש והשמ הז םזינימפש ךל המדנ םא ...ךכ לכ
,תוינויווישמ


,תוהדזהל חנ ןכ לעו ילרטיינ רתוי םש ךל תיארנ ילואש


,םזינימפ הז המ" ,ןיזור ילט לש הרפסב ןייעל לוכי התא
."םולכ וילע תועדוי אל ונחנאש הרק ךיאו


,תנווכתמ ינא קומעה ןבומב .לדבה םוש ןיא ,זעוב לדבה ןיא
.יתפייע .ייב הללאיו .יטסילופופה ןבומב אל
Esteeל וביגה
 
 
14/1/01 21:20
ןהכ זעוב :תאמ
!??זולנ המלל הבוגתב
הזש בשוח קר ,הלמהמ דחופ אל .טסינימפ ינא זא ,ייקוא
10 לע תגרודמ תא הבש םזינימפ לש הלאקס לע .ילע לודג
םירבד הברה יב שי ... 6 -ה תא גדגדמ ישוקב ינא
,ףאוש ינא .דחא םויב קוחמל לוכי אל ינאש םייטסינבוש
טסינימפ תויהל לוכי ינא דימת אל .ןויוושל ,ףאוש תמאב
חנומה תא תורידגמ תוילקידר תויטסינימפש ןבומב
דוע ינא ,תויטסינימפה בור רובעש ענכושמ ינא .טסינימפ
ירבג (ןיידע לבא ,עורג תוחפ תצק ילוא) יטסינבוש ריזח
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/1/01 18:34
ריזח שאר :תאמ
יתסאלל הבוגתב
רמוא הז הלקסב 6 הגרד ?יטסינמפ-ירבג קוידב הז המ
ונל ןת הללאי ?ןגדגד תחתיפ אל ןידע ךא םיציצ ךל שיש
,ריעש) ונומכ רבג התאש וא .ךלש תופיפיתהמ החונמ
םישנ .(סחנפ רמוא ומכ) תרביג התאש וא (ץילפמו חירסמ
רובע ההובג הלימ וז ןויז םצעב .דבלב םינויזל ודעונ
םיביב תקרוהל רוח .....תובקנ .תווש םצעב ןהש המ
,המ-המ-א .ןורטסוטסט יפדוע יוניפל הנחבמ ,םיירכז
אלש ,הלאכ ,דחוימב תורגמ תובקנב לקתנ התא םימעפל
ןה .ןהלש אמא-מאה תא קופדל ליבשב ןהל זומרל קיפסמ
יכה) הלאכ שיו ,יצומשו יצופ לש םילמ המכ תוצור
.ןתא רבדל וליפא ךירצש (תורגמ יכה םג לבא ,תועורג
תויצנגלטו םידודיח לש רפס יל יתינק ?תושעל המ
תאו ,דחא דצמ ,לכשה תא ןהל ןייזמ ינא הככו .תובורמ
לש ףוצרפה תא האור ינאשכ םימעפלו .ינשה דצהמ בקנה
,דובכה תא ול ןתונ ינא ,ןכודה ירוחאמ ץיצמ סחנפ
.הרוחאמ ףוקתלו הפיקע השיג לש היגטרטסא עצבל
.ךלדנחה םע קיספתש ןמזה עיגה ,יריקי זעוב אי ,והז
ריזח שארל וביגה
 
 
15/1/01 23:36
narksist :תאמ
יתסאלל הבוגתב
.הככ קוידב !הז והז
....ךתוחאל ,ךלש אמאל ושעש ומכ
בשוח התא ...חירסמה הזה בקנה ותוא ,ללכב ייאוו
???קבדמ הזש
?אל תאצי םשמ םצעב יכ
....ןכש יל הארנ
narksistל וביגה
 
 
12/2/01 0:34
ףלא :תאמ
יתסאלל הבוגתב
םיאטבתמ הבש הרוצה םע תצק רהזיהל ךירצ ,עמשת
ךלש תויתימאה תועדה אל םה תבתכש םירבדה םא וליפא
(אלש הווקמ ינאו)
,החידב וא היצקובורפ רותב בתכנ הז םא וליפאו
הרוצב רבדלו בותכל םמצעל םישרמ םישנאש הדבועה
םירבד ןומה דוע םע דחיב ,םימרוגה דחא איה תאזכ
.תכלהמ הרטמ ןה םוקמ לכב םישנש ,ןבומכ םיפסונ
ךבדנ דוע איה בתוכ התאש ומכ בותכל רשפאש הדבועה
םא ירה ,םישנ דגנ תומילא לש תורוצ רופסניאב ןטק
אי הנה יאוב ייה" הל דיגי והשימו ףוחב ךלת השיא
ול סינכת /בלעית איה "ןורטסוטסט ןוקירל בקנ תכיתח
(קדצב םתשולש) תינימ הדרטה לע הנולת שיגת /הריתס
תוניצרב יל הנעת ?רתומ הז טנרטניאב המל זא
המכ םע הפק תיבב םג הלאכ םירבד רמוא תייה םאה
?החידב רותב וליפא ?ןחלושה ביבס םישנ
,טנרטניא רתאב הככ בותכל ךמצעל השרמ התא המל זא
הבתכל הבוגתב דועו ,םישנל רקיעב דעוימש דחא דועו
םירבג םגש יוארו) וילא תושיגר דואמ םישנש אשונב
(ויהי


התא םאו תורצב ונחנא ,הככ בשוח התא םא ,תמאב זא
.ךלש רומוהה תמר תא רפשל השקבב הסנ ,הככ בשוח אל
קיחצמ היה אל הז
ףלאל וביגה
 
 
12/9/02 23:01
ןורש :תאמ
יתסאלל הבוגתב
םיאב ונממ םוקמהש תבשוח אלו,הסנאנש תחא רותב
אלו תוילטורבב םישוע סקסשו ,"בקנ" םתס אוה םידלי
התאש ךל רמול יל השרת ,תידדה המכסהו הבהא ךותמ
זעוב ומכ "תרביג" תייהש יאוולהו,יתימא טוידיא
.ןהכ


.ךומכ תואלח אלו יתימאה רבגה אוה
.םישעמל תוליבומ םילימ-רוכזו


.ךממ לובסת וא הלבס,תלבוס אל תחא ףאש הווקמ
ןורשל וביגה
 
 
17/1/01 1:11
תחא םתס :תאמ
!??זולנ המלל הבוגתב
ףרוחה תולילב ויתועורז ןיב לברכתהל ילשמ זעוב הצור ינא
םג המ ?יטאמגינא אוהש דחא זעוב קר שי המל .םיננוצה
הנניא רשא תחא לזמ תרב לש היתועורזב לברכתמ אוה יאדווש
.הקלחב לפנ רשא רצואל תעדומ
תחא םתסל וביגה
 
 
17/1/01 16:59
ןטקה ןר :תאמ
!??זולנ המלל הבוגתב
םיקסידה תא לבקל חמשא ינא זא
:)
ןטקה ןרל וביגה
 
 
18/1/01 0:41
תחא םתס :תאמ
זעוב תא םיטירפמ רבכ םאל הבוגתב
לדה יעוצי תא םמחל זעובמ הריעז הסיפ .ךל םיקסידה
שוגהו ישילשה םלועה לכל הוושב קלוחי ראשהו
לכל ילכלכ עפשו ללוכ םולשל הרומתב רבעשל יטסינומוקה
ןיינועמה
תחא םתסל וביגה
 
 
18/1/01 13:33
הילו'ג :תאמ
זעוב תא םיטירפמ רבכ םאל הבוגתב
ךתוא קיפנהל םיליחתמ ונחנא הינש דוע ,זעוב
.הסרובב
(?םירמוא םתא המ ,סיב'תוס-ב ותוא רוכמנש וא)
הילו'גל וביגה
 
 
14/1/01 19:15
םח דש :תאמ
?רשפא ךיא-טסינימפ ןהכ זעובל הבוגתב
תימיספה ,יתעד תא עיבמ כ"הס ינא .הקותמ הססנירפ
תסעוכ תאו .היעבלהיעבל תונורתפ ינש קר םנשיש ,ילוא
.המשא איה היצולובאה לע יסעכת ?ילע
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 19:20
i am the princess :תאמ
הקותמ הססנירפל הבוגתב
ינא המל יל רורב וישכע לבא ,היצולובאה לע תסעוכ אל ינא
,שיש ימיטפוא יכה םדא ןבה ינא .ךתיא המיכסמ אל ךכ לכ
ונאש ךכ ,ןתוהמב תונוש ונלש הבישחה יכרד זא ,ימיספ התאו
.ןוידל דיתע ןיא=הנוש הרוצב לכה םיאור
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 19:27
םח דש :תאמ
הקותמ הססנירפל הבוגתב
הביס ונת הביס ינת
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 19:38
i am the princess :תאמ
תוימיטפוא הפיט ינתל הבוגתב
לבא ,יעבטמ תאזכ ינא ןורקיעב ?ימיטפוא תויהל תוביס
:שקעתמ התא םא
קוביחה ,הנטקה הקישנה ,םילוחכה םילגה ,םיה ,שמשה
,בוהא םדא לש עגמה ,רשואמ והשימ לש הארמה ,ףטועה
,enya לש שדחה קסידה ,םייחב והשמ לש הנבהב הראהה
.הכורא המישרה .'וכו 'וכו
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 19:49
םח דש :תאמ
תוימיטפוא הפיט ינתל הבוגתב
תאז לכב ינא לבא הינא תא ריכמ אל
איהאיה םולה דע ונתאיבה היצולובאה םא יכ ימיטפוא
.האלה םג חילצת
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 20:17
i am the princess :תאמ
הקותמ הססנירפל הבוגתב
?הההא....הווקת שי זא
.הווסמ טסימיטפוא התא
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 19:24
םח דש :תאמ
הקותמ הססנירפל הבוגתב
לש םזינימפ .יטסיכוזאמ ודאס והשמ הז םישנ לש םזינימפ
.יטסיכוזמ אוה רבג
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 20:38
הננב :תאמ
זעוב םזינימפל הבוגתב
תחתב ךתוא ןייזמ יתימא יברע אקווד ףוסב ,םח דש ,המ זא
הננבל וביגה
 
 
15/1/01 11:10
עגרל חרוא :תאמ
?רשפא ךיא-טסינימפ ןהכ זעובל הבוגתב
הארנ אוה ?וב זולנ המ ,יתסאו ןהכ זעוב ול םינתונש תועמשמב
רשאכ ןה םזינימפה םע ילש תויעבה .וילאמ ןבומ והשמ ומכ יל
ןיב םילדבהה שוטשט ימוחת לא ןויושה ימוחתמ גרוח אוה
.םינימה
עגרל חרואל וביגה
 
 
15/1/01 20:41
םח דש :תאמ
''םירבג לש םזינימפ''ל הבוגתב
םיזעוב המכ שיו ןיפ תאנק שי .הפ ךלוה המ ןיבת זאו
םינשדה םיזוגאהו תואירבה תוננבה .םחר תאנק םע
םיסנמ אלו ולביק םהש שפנהו ףוגהמ דחא לכ םיצורמ
םישנו יללכב רתוי םייטננימוד םירבג .תוותשהל
םיטלוש םישוכש ומכ .םימייוסמ םימוחתב תוטלוש
םיאנקמה לכ .היחשב דחא רוחש ןיא לבא לסרודכו הצירב
םישנה תא םיחיטשמ םירבגה תא םיסרסמ תואנקמהו
.תורצ םישוע רוציקבו
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 0:38
עגרל חרוא :תאמ
חרזאתת חרואל הבוגתב
יפכ ,םגו) םינימה ןיב םייטנג םילדבה םנשיש הדבועהמ םא
ושוריפ רבג תויהלש עבונ ,(םיעזגה ןיב קדצב תנייצש
.השיא הארנכ ינא ,ךומכ שיגרהלו בושחל


.תושדחה לע ביגת ילש הרבחה ךיא ןיינעמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
14/1/01 19:15
וטינגוקניא :תאמ
?רשפא ךיא - טקשב ןושילל הבוגתב
הזיא ?דבוע התא ימ לע ?התא טסינימפ התוא קחשמ התא המ
ידמ סנוא לע תויזטנפ ךל ןיאש יל דיגהל הצור התא ?"העווז"
?םעפ


םידסחתמה םה םיעורג יכה
וטינגוקניאל וביגה
 
 
14/1/01 19:26
חיימשה ינוחמצה :תאמ
ןקדצה זעוב- הללאי ,הללאיל הבוגתב
סנאהל איה םהלש היזטנפהש תואנ תורוחב יתש יתעמש ינזוא ומב
ןקוזמ יאמי ידי לע (רוחאמ)


ילש אמאב םכל עבשנ


תחקל היזטנפ היהת אל ונל ךיא ,ןהלש היזטנפה תאז םא ,וישכע
שי ילוא לבא ,ילאיצוס קוידב אל הזש ןוכנ ?הנוצר דגנכ השיא
? תועיבצ יהשוזיא ןאכ
םג יל הארנ ? םיגניקיוה םע הזה ןיינעה לכ םעפ היה המ
םהלש םירוויחה םינגה תא םיבייח םיינידנולב םידוהי הברהש
הארמ תבוט השא דמחש גניקיו הזיאל
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
14/1/01 19:28
םח דש :תאמ
ןקדצה זעוב- הללאי ,הללאיל הבוגתב
תולוחכ םייניע םע י'גני'ג רבכ היה ךלמה דוד
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 19:32
ריזח שאר :תאמ
לכש'ת ןייסת לא ינוחמצל הבוגתב
?רמוא הז המ זא ,י'גני'ג אוה סנרפ ןועמש םג
ריזח שארל וביגה
 
 
14/1/01 20:05
םח דש :תאמ
לכש'ת ןייסת לא ינוחמצל הבוגתב
?אצומ הזיאמ סנרפ
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 21:22
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
?אוה הדע הזיאל הבוגתב
רוהט ידרפס ,ט"ס אוה סנרפ ןועמש
תיקאריעל יושנ אוהו
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
14/1/01 19:33
i am the princess :תאמ
ןקדצה זעוב- הללאי ,הללאיל הבוגתב
!!!!לודג רעפ שי השומימל היזטנפ ןיב
ךא ,לעופב הרקי הזש םיצור שממ אל ךא תויזטנפ שי םימעפל
םוחתב ןיבמ תייה תצק םא .םיסחי םויק תעב ןהילע םיבשוח
הז היזטנם שיש הזש עדוי תייה (הניבמ ינאו) היגולוכיספה
שממ היזטנפ ןיא תחא ףאל יכ ,ששומת איהש םיצורש רמוא אל
םתא ,םינב .רורב הפ תויהל ךירצ הזו ,!!!!!!!!סנאיהל
היזטנפ ןיא תחא ףאל ,בוט בוט הז תא ןיבהל םיכירצ
והשימ םע לבא חוכב שומיש לש תויזטנפ שי ילוא .סנאיהל
הצור שממ אל תחא ףא לבא ,'וכו רבחה ומכ ,וב חוטבל רשפאש
!!!םימותס שממ םתא ,הז תא םיניבמ אל םתא םאו ,סנאיהל
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 19:54
םח דש :תאמ
ןקדצה זעוב- הללאי ,הללאיל הבוגתב
הסנא ךמולח ךות לא הבהא לש םילימ רזפא
ךייתועמד תא טוחב רוזשל
.ךראווצ לע קנע ומישאו
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 20:14
i am the princess :תאמ
princessל הבוגתב
(: .אקווד הדמחנ התייה יכ ?היזטנפ התייה תאז
i am the princessל וביגה
 
 
22/12/04 23:56
תירמש :תאמ
princessל הבוגתב
...ער הזש אל ?רוטקרטה תמקנ לש רישל המוד תצק אל הז
תירמשל וביגה
 
 
14/1/01 21:28
ןהכ זעוב :תאמ
ןקדצה זעוב- הללאי ,הללאיל הבוגתב
לש חוכב שוביכ לע םיזטנפמש םירבג שיש םעפ יתארק .ןכ
םיטבשב ומכ .םינסובה ומכ .םיגניקיוה ומכ .םישנ
.םירברב םיאקירפא


לע היזטנפה םגו דוצל היזטנפה םג יניעב לבא ,החילס
ןוצרה ומכ .תיביטימירפ !!!תירברב איה חוכב השא תחיקל
.ירברב .םייח לוטקל ,תטלמנ היחב תוריל ,דוצל
.רעוכמ .יביטימירפ


.יתוא וצרש םישנ םע קר בכשל יתיצר דימת ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/1/01 22:26
יננא :תאמ
!דבלב .תוצורש םישנ הצורל הבוגתב
..! יתבהאו - יתארק
יננאל וביגה
 
 
14/1/01 23:26
יטב :תאמ
!דבלב .תוצורש םישנ הצורל הבוגתב
םישנ םג םא היה בוט המכ .תבתכש המ ןוכנו טושפ המכ
...ןתוא הצורש ימ תא קר תוצור ויה
יטבל וביגה
 
 
15/1/01 9:29
תיטסינגלב :תאמ
!דבלב .תוצורש םישנ הצורל הבוגתב
ףא ! תואיצמה לש םילכב טפשיהל הלוכי אל היזטנפ
תומילא תועצמאב אלא , ןוימדה תועצמאב תסנאנ אל השיא
איהש היזטנפ לע דיגהל . תואיצמב הילע תלעפומש תיזיפ
רסומ יקוח הילע ליחהל הז , תילילש הנווכב תירברב
ןילמוג יסחי הב םימייתמש הרבחב הפי ונתוא םיתרשמש
, יביטקייבוסהו ישיאה יטרפה םלועב לבא , םישנא ןיב
דיחיה לש ושארב תאצמנ היזטנפה . תועמשמ םוש הל ןיא
.
הסיפת םע ?ןאכל דיגהל שי המ ונ ...הקיטתסאל רשאבו
תיחכונה הארוהב םייק היה היה אל שטיקה גשומ תאזכ
, זעוב ךלש הסיפתה יפל, ךפוה היה אוה אלא , ולש
, ןוימדהמ ןוזינ אוה םג שטיקה . תבגשנו הלענ תונמאל
םיפאוש ונאש רסומהו יתרבחה רדסה יקוחש ןוימד לבא
. המר דיב וב םיטלוש תואיצמב םמשייל
תאמ "הידגרטה תדלוה " רפסב םיפי רתויה םירואיתה דחא
ותוירציו ותוירזכא לע סוסינויד ןחלופ תא ראתמ השטינ
ךכ לכ הרוצב , וכלהמב תשחרתמה םירציה תוחלתשהבו
אלמלא בתכיהל לוכי היה אל הזה רואיתה . תשבוכ
דצמ . הארנה יפכ , וב ןחינ השטינש " ירברב"ה ןוימדה
, תועד הגוה , ףוסוליפ אלא , סנא היה אל השטינ ינש
!ררושמ ...ייניעבו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
15/1/01 17:29
חיימשה ינוחמצה :תאמ
!דבלב .תוצורש םישנ הצורל הבוגתב
ןוכנ אל יתוא וניבת אלש
הצור ינאש המ הז םג
םש יתרכזהש ןיינעה תא שי ינש דצמ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
16/1/01 14:06
ימת :תאמ
!דבלב .תוצורש םישנ הצורל הבוגתב
...בטיה תרכוז ינא .ןוכנ הז .ןכ .ןכ


...תונורכזהו ןמזה בחרמל דעבמ ,הקוחר ריעמ תוקישנ
ימתל וביגה
 
 
15/1/01 9:07
תיטסינגלב :תאמ
ןקדצה זעוב- הללאי ,הללאיל הבוגתב
תענכושמ ינא .סנוא ןיבל סנוא לע היזטנפ ןיב לודג לדבה שי
בשוח אל , סנוא לע זטנפמ םעפ יידמש ותעדב יופש רבג לכש
לע היזטנפ ןיב לודג קחרמ שי . תואיצמב התוא םשייל עגרל
קרו ךא תמייקתמ איהשכ היזטנפה . ישממ סנוא ןיבל סנוא
אלו תואיצמה ןיבל הניב ןיחבהל עדויש זטנפמה לש ושארב
, היזטנפל םיפתוש םניאש םירחא השיא/רבג הכותב תאלוכ
!שיאב תעגופ הניא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
15/1/01 11:06
עגרל חרוא :תאמ
ןקדצה זעוב- הללאי ,הללאיל הבוגתב
סנוא לע תויזטנפ םלועמ ול ויה אלו ול ןיאש דחא רותב אקוד
.טקשב ביגהל לוכי ינא


.רנוילמ השענו קנב דדוש ינא ךיא לע תויזטנפ םעפ ידמ יל שי
םוי ררועתאש יוכיסה ומכ ךרעב אוה ןתוא שממל הסנאש יוכיסה
דוע) הטימב ידיל רפייפ לשימו רגניסב םיק תא אצמאו דחא
.(היזטנפ
עגרל חרואל וביגה
 
 
15/1/01 13:00
הילו'ג :תאמ
תויזטנפל הבוגתב
?וזכ הבתכב תויזטנפל שי ללכב םוקמ הזיאו ,תויזטנפ לע


הלחלחה לכ םע .ןיטולחל ישיא רבד ןה תויזטנפ ,תישאר
הז ,סנוא לע ת/זטנפמש ימ םג שיש ימצעל תראתמ ינא ,הזבש
ומכ קוידב , Wishful thinking חרכהב היזטנפה תא השוע אל
שי ונלוכלו ,םילא וא ידיברומ יפוא תלעב ,תרחא היזטנפ לכ
.הלאכ
ןיבל תומייק הלאכ תויזטנפש הדבועה םיב רשק ןיא ,תינש
לש האצות אוה ,היזטנפ לש האצות אל אוה סנוא .ומצע סנואה
.המשל תוירזכא לשו תישפנ היטס
םג לבא "ישונא אל" ומכ םילימב םג שמתשהל יל קשחתמ ארונ
רתוי ישונאה ןימה תא םיחבשמ ונחנא םימעפלש יל המדנ ךכ
.ול עיגמש הממ


יתאציש עגרהמ .הלילב יצחו תחאב התיבה יתרזח לומתא
הבשי ,(רטמ 50 לש ןיינע) תיבל הסינכה תלדל דעו ,בכרהמ
הלאכ תועשב התיבה יתרזחש םימעפה יפלאו ,הבתכה שארב יל
םיכושחה םירטמה 50 תא תאנוש ןיידע ינאו ,הנממ תורחואמו
.הלאה
חוכה הל היהי ללכבש החוטב אל איהש יהשימ ןאכ הרמא
.והשמ הרקי הלילחו סח םא ,קועצל
.ןוכנ הזו


וא ,היזטנפ אוה סנוא םאה אוה ןיינעש תבשוח אל ללכב ינא
ואצמי םיצורית דוע הזיא עדוי דשה וא היצקובורפ לש רצות
.הזל
אל -רמוא חומה ,ןכ -רמוא בלה ...םיסנא סוריס ןיינעב
.תעדוי
םלועל בלהש םירבד לע טילחהל חומל םינתונשכ הרוקש המ הז
.םתיא םילשי אל
הרידחמ רומח רבד ןיא .סנואמ רומח רבד ןיא ,יתעד תוינעל
יכה רבדל תחלסנ יתלבו תסרוה ,הפוצח ,תירזכא ,תילאטורב
.תובשחמל ,ףוגל - ונלש יטרפ
רשואהמ בוש תונהל לכוי אוה םאה - חומה לבא ,םילחי ףוגה
?בוהא והשימ םע ןימ יסחי םויקבש
םירבדו תוקונית ,םידלי סוניא לע הלימ יתרמא אל דועו
.ןיבהל השקתמ תעדהש


לש םטופיש תרוצ וא םהיפ תויהל לכונ אל םלועל .יתנוטק
.תמאב סנוא ורבעש הלא


תוריעצ תורענ לש תורגפמ תויזטנפ לע ןוידה םג ןכלו
...רתוימ שממ םינקדזמ םיאמיו
הילו'גל וביגה
 
 
15/1/01 14:01
תיטסינגלב :תאמ
תויזטנפל הבוגתב
(: ? חרוא רמוא התא המ , "ןיס"ב וא ןישב תשקשק
תיטסינגלבל וביגה
 
 
16/1/01 0:47
עגרל חרוא :תאמ
תויזטנפל הבוגתב
.ךלש דודיחה תא יתנבה אלש רמוא ינא
ןישב) תשקשק ירבדל ארוקש ימל תונעל םעט ןיאש רמוא ינא
.היגלוטואט טעמכ תאז .(תינמי וא תילאמש
עגרל חרואל וביגה
 
 
16/1/01 2:51
הילו'ג :תאמ
?רבדא המו רמוא המל הבוגתב
טושפ ,"עגרל חרוא" ,ךילא םינפומ ויה אל םירבדה
לש אסקובה ,אצי הז םשו ךלש הבוגתה לע הרקמב יתרצע
.ילש הבוגתה


(: ?רדסב
.החילס זא
הילו'גל וביגה
 
 
16/1/01 9:06
תיטסינגלב :תאמ
?רבדא המו רמוא המל הבוגתב
(: ...תועמשמ םוש...תועמשמ םוש ןיאש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/1/01 1:43
ליבגנז עשוהי :תאמ
ןקדצה זעוב- הללאי ,הללאיל הבוגתב
לבא ,סנוא לע תויזטנפ םלועמ ויה אל יל אקוודש ךל יעדת
.ויה ןכ יתרכהש םישנ הברהל
םישיו ןתוא רושקיו תונשי ןהשכ ןולחה ךרד אוביש והשימ לע
.ריהמו דח ןתוא סונאיו טוטרמס ןהיפ לע
הצור התיה אל ןהמ תחא ףאש חוטב ינא .היזטנפ קר וזש ןבומכ)
(שממתי הזש
.הקיטסיטס לע תוינש 30 ויה ולא
ליבגנז עשוהיל וביגה
 
14/1/01 20:42
.הצור אל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
לכב דחפל הנכומ אל .ףרטצהל הצור אל ,ךתושרב לבא יתזעדזה יתארק
.תלדל בגה םעש ,תוחתפמה תשפחמש ,שמחב התיבה תרזוחש םעפ
.דחפב תויחל הנכומ אל
.תצלפמה תבוטל הלילה לע רתוול הצור אל
.תפרטצמ אל
.הצור אלל וביגה
 
14/1/01 20:47
תיציפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?ןאכ ךלוה לזאזעל המ ,תורבח ,םירבח


שפוחו תישפוח הנידמ וזש תעדוי ינא) ולאה תובוגתה לכ הז המ
דיגהל ,קועצל םק אל דחא ףא .םיסחנפהו םידשה לש (לכהו יוטיבה
?רחא והשמ
םירמוא םהש המ לע ביגהל ךירצש אל
,הדרטה לש תונויסנ ינפב תחא םעפ ולו הדמע אל ונתיאמ ימ לבא
?באפב ,הדובעב ,סובוטואב
.הז תא םירמוא אלש ךיא וא ,הלזמ ךרוביש אלש ימו
.לאל הדות ,שממ לש סנוא רבע אל עירכמה ונבור ,ןוכנ
ךשמב תויביבא לת הברה לש ןתלחנ היה תראתמ הלאש הזה דחפה לבא
טעמכ ןמז תפוקתל חלשנ ףוס ףוסש ,יתרדסה סנאה ללותשה תע בר ןמז
.אלכב היואר


חוטב קיפסמ םוקמה םא ,הריד ןתרבעש ינפל ןתבשח םימעפ המכ
?הלילב
?םעפ יא תאזה הבשחמה תרבוע עצוממ רברבג לש וחומב םאה


הלילה עצמאב תינומה וא סובוטואה ןמ תודרוי ןתא םימעפ המכ
?ןכירחא ךלוה אל דחא ףאש תוקדובו


הביבסב תורוחב המכ דועו הלא קר וז ילוא
שדוחל רלוד 150 דוע םלשל הפידעמש ,תידיאונרפ םתס ינא ילואו
"החוטב" הנוכשב רוגלו
הנומשב םימעפ המכ רבכש ,ןאכ הרג ינאש ירחא הנש יצח תולגלו
.בורקה רפוסה ןמ ורזחש םישנ ןאכ ופקת !!!ברעב


?תונב ונחנא הפיא
.םינב םגו
תיציפל וביגה
 
 
14/1/01 20:58
ןילרבמ באוי :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
יתלב אוהש) תוומ שנוע וליחי םאש בשוח ינאו ,העווז הז .ןוכנ
.םיסנא סוריס ליחהל םג המישנ התואב ךירצ (ךיפה
הזש תורמל .דחפה ללגב תויחל אל הכירצ תאש ,בשוח אל ינא לבא
לייטל עוסנל אל ומכ הז - תיטקרפ הניחבמ ,םיימשמ הכמ אל
ללגב תוחפ תויחל הז .הירלמ ףוטחל אל הלילחו סח ידכ ,חרזמב
.דחפה
יד ינפל ,א"תב ט'צלמ בוחרב והשימ הזיא םעפ תינימ ףקת יתוא
עוגר היה לכהשכ ,ויתס ףוס לש דחא ישיש םויב ,םינש הברה
תיבב ורש םישנא ,תוספרמהמ םישנא לש םיקוחצ ועמש ביבסמ .הפיו
תוחורכ ורבע סנלובמא לש תוקחורמ תולליו י"שר בוחרב תסנכה
דיל רבוע ינאשכ זאמו .םורדל ןופצמ דלישטור תורדשב םיאפר
.רכזנ ינא ,הזה בוחרה
.המיענ אל שממ תרומרמצ ףטוחו בתוכ ינא וישכע םגו
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
14/1/01 21:23
i am the princess :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
.דודיעל חרפ ךל תחלוש .רעצמ הז
i am the princessל וביגה
 
 
15/1/01 0:51
joe :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
רקי באוי


.ץמואהו בלה יוליג לע ךל הדומו ,עומשל ךכ לכ תרעטצמ ינא
.ךל בוט הלילו
joeל וביגה
 
 
18/1/01 2:09
ונונעו יא הנשוש :תאמ
באוי באויל הבוגתב
המיכסמ בלה יוליגו תוחיתפה לע םג הדומ ךתיא יביל יבאוי
ולבקי ןימ יניירבעו םיסנאש ןמזה עיגהש לע טלחהב ךתיא
השינעה תכרעמב םויה הרוקש הממ םיכחוגמ תוחפ הברה םישנע
וא יתוא סונאי והשימ םאש ןמאי אל טושפ הז ץראב
רוציקב . הדימה התואב שנעי וטואה תא יל בונגי היגולאנאב
ךות חתור ןמש תבחמ לע םיסנאה יציב תא ןגטל ןמזה עיגה
תוקולשו תונכומ ןהשכ כ"חאו ןהילעב לא תורבוחמ ןהש ידכ
לע החילס.............(ןובאיתב) הלבנה תא ליכאהל בטיה
יב םיררועמ םיסנאו קדצ רסוח ומכ םירבד ךא תומילאה
.......ידמל ןסורמ דוע הזו הלאכש תובוגת
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
14/1/01 21:12
ימענ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
דחפה..םלועב דיחפמ יכה
ןיטולחל רתוימ יל הארנ העש העש םוי םוי דחפ ךותמ תויחל
תימצע הנגה דומלל יכל העוגר רתוי תויהל הצור תא
םוי םוי ולאה תוחרצה תא עומשל ונלוכל תארוק תאש ןימאהל יל השק
העש העש
לע הילע ומתחי ץראב םישנה לכש המוצע ינגראת והשמ תונשל הצור
רימחהל תנמ
םינושה םהיגוסל ןימ יעשופ לש םישנוע
םולכב ךל רוזעי אל דחפב תויחל
תבשוח ינא הככ
ימענל וביגה
 
 
14/1/01 21:19
joe :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
:ינש בוביס


http://www.latetyad.org/atsumainx.shtml
.בותכל ןמזומ םיפסונ םיטרפב ןיינועמש ימו
joeל וביגה
 
 
14/1/01 21:22
joe :תאמ
םלוכ ,םישנ קר אלל הבוגתב
אשונב ןישנועה קוח יוניש ןעמל המוצעה תא ץירמש רתאה
:םעגפנה םוקישו ןימ תוריבע
http://www.latetyad.org/


"המוצעה לע םותח" הטמל הינפה םש שי
joeל וביגה
 
 
14/1/01 21:25
i am the princess :תאמ
יתעדיל הבוגתב
!וישכע רתאה לא תסנכנ ינא ,קנילה לע הדות
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 21:28
ימענ :תאמ
יתעדיל הבוגתב
הדות
וילע עגרהל ןויער הלאל קפסל יתבשח
שדח ושמ לע בושחל ךרתצא ינא וישכא
בוט
עיגהל ןמז תצק דוע הזל ןתא ינא
ימענל וביגה
 
14/1/01 21:43
i am the princess :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
העדוה יתאצמ הנה זא .קפאתהל םילוכי אל םתאשו שובל יבגל
:קנילה הנה .םורופמ תיטנוולר
http://forums.nana.co.il/showmsg.asp?id=365867


.וארקת
i am the princessל וביגה
 
14/1/01 21:45
ןנגה ילירא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.ער יל הייהנ .יתארק
לוכי סנא .עצוממה סנאה לש גציימ ליפורפ ןיא םצעב ,יתבשח כ"חא
,יחרזמ ,יזנכשא .עלס ינב תויהל וא "תיניזורג תוזח לעב" תויהל
.םירבג םלוכש הזמ ץוח .גציימ ליפורפ ןיא .יסור
?"תוסנא" ,הזכ רבד לע לעפ םתעמש .תוסנא ןיא
רקיעב תנייפאמש שפנ תלחמ לש גוס הז סונאל הקושתהש הארנכ
אל ןה לבא ,םירבג סונאל תוצור ויהש םישנ המכ שי .םירבג
.דויצה תא ןהל ןיא .תולוכי
ליפורפ ןיא שפנה תולחמ בורלש עודי ירהו ,שפנ תלחמ וז םאו
?אבה סנאה תא רתאנ ךיא ,גציימ
הז לבא .ארונ היהי הזו .סנאיהל וכישמי םישנו .רתאנ אלש הארנכ
.ענמנ יתלב היהי
דבאתיש אבה יכיספה תא רתאל םילוכי אל ונחנאש ומכ קוידב
,שפנ ילוח םה םיסנא .הביס ילב חצרייש עגושמה תא וא ,הציפקב
.םתוא רתאל ןתינ אל הלאככו
.וילאמ רורבה ןורתפה דבלמ ןורתפןיא הייסולכואב םישנל ,ךכ םא
לע םחליהל הכירצ ,םיינפשוח םידגב שובלל שפוחה תא הצורש ימ
ןיכסו עימדמ זגב השומח בבותסהל רמוא הז םא םג .הלש שפוחה
לגנו'גה קוחו .דחאכ םישנו םירבג ,לגנו'גב םייח ונחנא .תינפי
.היצולובא וז .ומחלית ?דורשל תוצור .חצנמ קזחה :דחא אוה
ןנגה יליראל וביגה
 
 
14/1/01 21:53
joe :תאמ
?םיסנוא םירבג םצעב המלל הבוגתב
:תוקייודמ דואמ תוקיטיטטס וילע ןיאשו דעותמ אל טעמכ חטש
םישנ ללכ ךרדב ,םידלי ללכ ךרדב ,תינימ תופקות ןה םג םישנ
אל דואמ אשונה :בושו .םימסל תורוכמ וא תויטסילוהוכלא ןהש
תברועמ בורלש קפס ןיאשו,רתוי םירבגש קפס ןיא .עגרכ "רוקח"
.תעדוי אל ?המל .תומילא רתוי םג


.תימצע הנגה ירועישב קר רמגנ אל הז לבא


.רתוי ינרדומ ינימ תוניח םג הז
.ולאכ תוריבעב עשרומש םדא לכל יעמשמ דח יתליהק יוניג םג הז
.ותדידיל שיא ,והערל שיא תידדה תוברע םג הז


ךכב ריכהל ןכומ היהי ונתיאמ דחא לכש ךכב יתעדל ליחתמ הזו
ןיבל וניב בייחתיו ,וזכ תמאב איה םייח ונחנא הבש הרבחהש
.תולודגהו תונטקה םיכרדה לכב קותשיי אל אוהש ומצע
joeל וביגה
 
 
14/1/01 23:49
קתבמה ו'ג :תאמ
םירבג קר אלל הבוגתב


םדא ומכ .זוירוק לש ןקת לע ןה תוסנואש םישנ ,JOE ,ייה
הלוח הזיא ,הנש םישימחב םעפ ,הלאכ םירקמ שי) בלכ ךשונש
קרוי וינ ןואט ןואדב תיכיספ תממוסמו ,ולש רסקובב סגונ שפנ
(הירטוזאב רבודמ לבא ,תינימ ותוא תלצנמו 14 ןב דלי תרשוק


םשב רשפא יא .ולש דקומהמ חוכיוה תא טיסהל רשפא יא
ידיב םיסנאנ םירבג םג"ש רמול םזינימפהו "תוינויווש"ה
"םישנ


הנידמה םא .ףסכב רושק היעבה ןורתפמ קלח לבא ,רמול בוצעו
והשמ) אלכה יתבב םיסנאל יתפורת לופיט ןממל המיכסמ התיה
אוהש יפכמ הברהב בוט היה בצמה (סנאל שדוחל לקש 1000 ומכ
עגרכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/1/01 0:08
joe :תאמ
???תוסנוא ?םישנל הבוגתב
.תמאה םשב ילוא


הלוכי תינימ תומילאש ריהבהל תנמ לע קר ,קיידל תנמ לע קר
אוה יניעב תוחפ אל ףקת ןויד .תומוקמ ינימ לכמ אובל
לש) הלעב ידי לע תסנאנ התיב רשאכ תקתושש םא םאה הלאשה
םאה ,םהידלי תא תוכמ תובר םישנ .השעמל הפתוש איה (םאה
תובר םישנ ?רוסאש תומוקמב םיידי חינהלמ תוחפ עורג הז
?החנזה וז םאה ,םהידלי תא םיכמש םילעב תברקב תוראשנ
?הריבע רבדל תופתוש


.תודבועה לש הדימלהו הנבהה אוה תוחכפתהה ןמ לודג קלח


.ןימל רשק םוש ןיא סנואלש הנבהה אוה הרבח לש שדחמ ךוניח
םירחאו ולא םיאשונב החותפ תויהל הליהקה לעש הנבהה אוה
ימ לש יתרבחו יעמשמ דח יוניגו ונשל תידדהה תוברעה אוה
.תינימ דירטמ וא סנואש
םירבג רואיתמ תוקתנתהה אוה רתוי ינרדומ ינימ ךוניח
.םיטלשנ יתלב םירצי ילעבכ
וא ,םירבג קפסל תנמ לע ןאכ תואצמנ ןניא םישנש הנבהה
.תורחא םישנ
אלו תויטקלפ תונוקיא לע רותיוו וניניב ינושה תלבק
.תוישונא


לבא ,רישי ןפואב אל ילוא ?סנואל רושק הז םא םילאוש םתא
לכ השינע תרשפאמש הרבחל רושקו ,סנואל תקתושש הרבחל רושק
.ףקתנהו ףקותה לש יספא םוקישו תינחלס ךכ


הפידעמ יתייה ,לדחמ תרירבכ סרסל ךירצש תבשוח אל ינא ,אל
םיפקות לש תומשו םינפ לש הפישח הפידעמ יתייה ,לופיט
תיתרבח תועדומ הפידעמ יתייה ,םיקיסעמה תא עדייל בויחו
ןידה יקספ תא ודמליש הפידעמ יתייה ,רתוי ההובג
תחאו דחא לכש הפידעמ יתייה ,תוחרזא רועישב םייטנוולרה
וניניב תויחש ימ לש םייודיוו םירמאמ המכ וארקיי ונתיאמ
.תויבמוזכ


.ונידלילו ,ונל רתוי חוטב םוקמ ,ןמזה םע ,ורציי ולא לכ
joeל וביגה
 
 
15/1/01 0:39
קתבמה ו'ג :תאמ
םולכ םשב אלל הבוגתב
.בהזב םלקשמ - ךיירבד לכ .טלחהב ךתיא םיכסמ ,תישאר
.יונישל חתפמה אוה ךוניח


ירקמ זוחאש הלגמו ימלועה העישפה ח"וד תא קדוב ינא
,קרמנד ,הידבש :היבנידנקס תונידמב דחוימב ךומנ סנואה
תוחוטבה תונידמה שולש הלא .םלועב ךומנ יכה .היגוורונ
.םישנל רתויב


םיקוחה תא וקקוחש תונידמה הלאש ךכל רשק שי םאה
רשק שי םה ?תודבוע תוהמאו םישנל עגונב רתויב םירואנה
רואנו ישפוח אוה וללה תורבחבו תונידמב ןימל סחיהש ךכל
תטלשנה ,תיביטימירפה לארשי תנידמב ,לשמל ,רשאמ רתוי
לוק" הל שיש ימכ השאה תסיפת ,תועמק ,םינבר ידיב
ןיאש ימכ ,שרגתהל האובב ןיד יתבב התוחנש ימכ ,"הוורעב
?הנימ תונב ידי-לע תסנכב םלוה גוציי הל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/1/01 1:04
joe :תאמ
2 קלח JOE - תרבגלל הבוגתב
םיכסמ התא םא היציזופוא סייגל הלוכי שממ אל ינא
..יתיא
?היליפודפה ירועיש המ
היסולכואב תומילאל האוושהב םידליו םישנ דגנ תומילא
?תיללכה
?חווידה ירועיש המ


?ףוקש היהנ התאש וא ,ינא הז ,הזמ ץוח
joeל וביגה
 
 
15/1/01 1:20
קתבמה ו'ג :תאמ
תינורקעל הבוגתב
ומכ זוחא ותוא לע תדמוע היבנידנקסב תומילאה
,םירז תאנשמ האצותכ תומילא םש שיו ,תורחא תונידמב
לבא ,החפשמב תומילא שיו
בושח הזו
,בכר ילכל תוצירפ ירחא .םלוסה תיתחתב אצמנ סנוא
.חצר ירחא ,ןייוזמ דוש ירחא


:הלילב בבותסהל םישנל ,תיסחי ,חוטב יכה םוקמה
.ןגהנפוק וא .ולסוא וא .םלוהקוטס


?םישנ דגנ תומילא .םימס םג שיו ,תורכיש הברה שי
יברעמה םלועב ךומנ יכה זוחאה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/1/01 7:08
joe :תאמ
לבא ,שיתמו ךורא ח''ודהל הבוגתב
דירפהל תלגוסמ הקיטסיטטס םאה ,בבוסמו הביס
?םהיניב
ינפמ רתוי םיכומנ סנואה יזוחא היבנידנקסב םאה
?םימלוה גוצייו הקיקח שיש
דמעמ הליחתכלמ יכ םיווש גוצייו הקיקח שי םאה
?תוחפ לבוס םש השיאה
.םילדבהה םיעבונ ןבומכ ,הפיאמו
?ירטנמלרפ הנבממ
?תוריחב תטיש
?הריגה יזוחא
?םירבג-םישנ יזוחא


תומילאה םאש ןימאהל דואמ השקתמ ינא :ו'ג ןבומכו
תורחא תונידמב הרועישל םיהז בוחרב החפשמב
,תיתועמשמ םיכומנ תוירעה יוליגו סנואה ירועיש
השיא ,ללכבו .תונמוזמ םיתיעל ינשב בולש דחאה
תרב בויחב אל ימוימוי סיסב לע היבא-יבאב תפטוחש
.בוחרב תחא םעפ הסנאנש יממ רתוי לזמ


?קניל הזיא ךל שי
joeל וביגה
 
 
15/1/01 20:51
םח דש :תאמ
לבא ,שיתמו ךורא ח''ודהל הבוגתב
??ימלועה ח"ודה לא םיעיגמ ךיא ו'ג
םח דשל וביגה
 
 
18/1/01 0:04
עגרל הביגמ :תאמ
םולכ םשב אלל הבוגתב
סנא ותוא לע תמחרמ רתוי ינא לבא ,יתנפוא אל הז ילוא
.תסעוכ רשאמ
.ומצעב ןברוק םג אוה
םירבג דימתש ומכ ...ומצעב תינימ תוללעתה רבע ילוא
.קדבנ הזו .םיכומ םידלי םעפ ויה םיכמ
ואר םהש המ הזש תעדויו ,םיכמ םירבג ,הלאכ הריכמ םג
..םהילאו אמאל סחייתה אבאש ךיא ,תיבב
.ךירצ אלש ימ לע ןגהל האב ינאש אלו
.םהלש תוירחאב הליקמ אל
.תרחא היאר תיוז תוארהל הסנמ קר
ךרדב ,םיבאוכ ,םילוח ,םיללמוא םישנא םה המכ ןיבהלו
םיכפוה םהישעמ לע םיעדוישכו ,הרבחהמ םידונמ םג ללכ
.םיצקושמ תויהל
םהל עיצהל םוקמב...םינש המכל רגוסמ את הזיאל םיקרזנ
.םידלי דוע םהשכ םתוא ליצהל תוסנל ,תישפנ הרזע
םילבוסש םידלי םתואב עיקשהל בושח ךכ לכ הז ללגב
ויה םהלש םירוהה םג יכ .הבהאו םוח םילבקמ אלש ,םתיבב
קתנל םהל רוזעל ךירצו..םהלש םירוהה לש םירוההו ,הלאכ
.תרשרשה תא
תישונא הלמח תצק
קיזמ אל
הבשחמ
עגרל הביגמל וביגה
 
 
15/1/01 12:08
תיטסינגלב :תאמ
???תוסנוא ?םישנל הבוגתב
... ךתומכש תיארפ היזטנפ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
14/1/01 22:39
הכלהש איהה :תאמ
?םיסנוא םירבג םצעב המלל הבוגתב


תועידיב תועש 24 לש עצמאה דומעב הבתכ המסרפתה םינש המכ ינפל
תורעיב תורוחב יתש ידי לע סנאנ יכ ןנולתהש רוחב לע תונורחא
יד החכשנש ,וזה היישרפה תא דוע רכוז והשימש רמאל השק .למרכה
.רוביצה ןיינעמ רהמ


טרסה תא חכשש והשימ שיה .םירושימה ינשב תמייק תינימ הדרטה
ינאש אל) ?סלגאד לקיימ תא הדירטמה רומ ימד םע אוהה יארונה
סנואה עוציבל דע תינימ הדרטהמ ךרדה .(וב האצמ איה המ הניבמ
.איה הרצק


םיגולוכיספ לבא ,סנא יבגל םיקייודמ םיליפורפ ןיא ,ןכא
םיבוטו םיבר ומכ) םיכסחמ עבונש טקא אוה סנוא יכ םיסרוג
םירבד תחקל ,תוינחוכ עיבמ סנואה ,םיתיעל .(םדאה יכיבסתמ
.ןסר לכ אלל ,היוטנ עורזב םהב קשוח התאש


רכוז והשימ) תונורחאה םינשב הצואת לבקל ליחתמ סנוא ,ינובאדל
ףא לעש ,םשור לבקתמ .(?םינש םישולש ינפל לש תוקיטסיטטס
םרוג ןיא ןיידע ,אשונל םינשה םע תרבוגו תכלוהה תועדומה
,עשפה גוס תא תמלוה הניא השינעה .םיסנא 'עיתרמ' וא 'ןנצמ'
רסוח תא ,עגפנה לש ובלב הריתומ איהש המוארטה תא תמלוה הניא
.'?ינא אקווד עודמ' לש הלבקהו הנבהה


םש וררועתי ,דחא םויש ,הווקת ילוכ .קפס אלל ,הרועכ העפות
םיסנאב גוהנל דציכ ,התיא דדומתהל דציכ ועדייו תקקוחמה תושרב
.ימוקיש אלכ תיב עיגמ אל סנוא לע ,הרקי תקקוחמ תושר ,קתומו)
.(?תנבה


לש סחיה .ס"בשה ילתוכ ךותמ והשמ ,תמתוח ינאש ינפל עגרו
יפלכ ןימ תוריבע לע רקיעב ,סנואה יריסאל םירחאה םיריסאה
.רתויב םייארונה ןמ אוה םידלי
הכלהש איההל וביגה
 
 
15/1/01 0:45
joe :תאמ
.יתארק - רמאל היהי רתוי ןוכנ ,יתעמש ינאל הבוגתב
.הקיטסיטטסה םע היעב שי
ירקמב הז םגו ,חוודמ םירמ השולש לכמ דחאש םיכירעמ םויכ
.תורגוב םישנב תינימ הדרטהו סנוא
?הנש םישולש ינפלו
תיתאוושה תויהל הלוכי הקיטסיטטסה הב םידיחיה תומוקמה
חווידה ירועיש םהב תומוקמה איה תואיצמל רתוי הבורקו
קלחכ ,רתוי םיכומנ הפיקתה ירועיש םג םהבו ,רתוי םיהובג
...הקיקחו תוחיתפ לש םייתרבח םיכילהתמ


.הזכש םותס יובמ ןמ
joeל וביגה
 
 
15/1/01 1:39
קתבמה ו'ג :תאמ
יתריקיל הבוגתב
רמול יל שי בושח והשמ דועו
הלילה תנשל יל שורפאש ינפל
עורג םישנה לש זעונה שובלה איה סנואל הביסהש ןעוטש ימ
לש ותושקעתה ללגב הרק ןיבר חצרש "ריבסמ"ש ימ ומכ יניעב
תאלחש ללגב אלו ,םולשה ךילהתב קובדל חונמה הלשממה שאר
ויתוביסמ חוצרל טילחה ,בעתנה רימע לעגי ,ישונאה ןימה
ולש


לע המשאה תא ליטהל רשפא הבש ךרד םוש ןיא :תורחא םילמב
ןברוקה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/1/01 20:56
םח דש :תאמ
JOE יתריקיל הבוגתב
שי ןיברלש קפס ןיא לבא ןוכנ הז חצר לאגיש הז
םיחרזא לש תושקבל העש אלש ךכב תוירחאב קלח
םרורחש תאו םיחצורל קשנה תריסמ תא קיספיש המיא יזוחא
.יביסמה
םח דשל וביגה
 
 
15/1/01 22:01
חחרפ :תאמ
רימע לאגיל הבוגתב
.הב ךתוא תונכל קיפסמ תרעוכמ הלימ ןיא
.האלח
!בעותמ
חחרפל וביגה
 
 
5/4/02 22:16
תתעובמה :תאמ
רימע לאגיל הבוגתב
תובוגתהתא איצממ טושפ התאש וא יתימא התא ,יל דיגת
ררועל ידכב אוצמל רשפאש רתויב תויזבנהו תומטמוטמה
םישנ סונאל הצור התאש וניאר וישכע דע ?ןיינע
ויתועידש ימ לש חצר קידצמו יביטקובורפ תושבלתמש
םינקזמ בונגל ילוא ?אבה דעצה היהי המ .ךלשמתתונוש
ףסכה תא םישל לכש םהל היה אלש לע םתוא שינעהל ךכו
שג .ךלש ךרדב ונכתיש םידלי ךל ןיאש הווקמ ינא ?קנבב
.לופיטל
תתעובמהל וביגה
 
 
15/1/01 1:13
ליבגנז עשוהי :תאמ
.יתארק - רמאל היהי רתוי ןוכנ ,יתעמש ינאל הבוגתב
הבתכהש ומכ קוידב .םישנמ םידחופ םיבר םירקמב םיסנא ,יתעדל
רבגש הז י"ע הטילשה תא לבקל ןוצר .םישנמ דחפ .תרמוא ןאכ
.קזח רתוי תיזיפ
ליבגנז עשוהיל וביגה
 
 
15/1/01 11:31
הכלהש איהה :תאמ
.יתארק - רמאל היהי רתוי ןוכנ ,יתעמש ינאל הבוגתב


?בוחרב דבל בבותסהל שושחל ליחתהל הכירצ ינא


?ירחא ךלוה התא אמש יבג ירוחאמ טיבהל


.לאמש לגר לע ליגרכ יתמק ,השק יתוא חקת לא .םתס .םתס
הכלהש איההל וביגה
 
 
14/1/01 22:42
.הצור אל :תאמ
?םיסנוא םירבג םצעב המלל הבוגתב
.הרהבה
.ינימ השעמ שממ אל םג .ינפשוח דוגיבמ עבונ אל סנוא
.חכ לש הנגפה אוה סנוא
האמב תולכה סנא לע וא 80 תב לש סנוא לע עמוש תייה אל תרחא
.םירעש
.הרהבה
.הצור אלל וביגה
 
 
14/1/01 23:30
תינטירופ הלילרש :תאמ
?םיסנוא םירבג םצעב המלל הבוגתב
ךושמלו תיסקס תויהל ידכ הפושח תכלל הצור תא ירה
ףושחב בוט ישיגרת אל םא לבא .בוט שיגרהל ךכבו םירבג
תכללו ינטירופ רתוי שבלתהל ףידע אל זא לנסרא םע יאצתו
?גוז ןבה םע קר תיסקס
תינטירופ הלילרשל וביגה
 
 
16/1/01 9:22
יקיימ :תאמ
?םיסנוא םירבג םצעב המלל הבוגתב
ירובע םג ידימ רתוי רבכ הז
עשופל תתל הז ,קודיצ ול תתל הז ,שפנ תלחמ סנואל אורקל
.שנועמ קומחל ילכ בעתנ
נ תנגהל ןועיטככ (בגא אל וא תינמז) תויפש יא לע םעפ תעמש
?לשמלחצר טפשמב םשא
רופיסה לכב ןברוקל ומצע תא ךופהל ילכ והשימל תתל ירה הז
.בוטל ער ןיב לידבמ וניאש הלוח םדא אוה יכ חצר אוה .הזה
.אפרמה תכושח ותלחמ ללגב סנא אוה
תומוארט ןיב דירפהלו ,הזה יוטיבב שומישהמ ענמהל ךירצ
ותודליב סנאה הווחש תויהל לוכיש תורחאו הלאכ תויגולוכיספ
,האלחה ןורחאה יתרדסה סנאה ןעוטש ומכ)
(המב ול העיגמ אל יכ ,ןאכ ריכזא אל ומש תאשו
הכזמו לקמ םרוג םג אוהש ינילק בצמ אוהש הזיא ןיבל
ןיטולחל םייופש םישנא םה ,םיסנאה בורש ,איה הדבועה
תנבה ךותו ,הליחת תנווכ ךותמו הלולצ העידב םיעשופש
,ליעל רכזוהש האלחהו) םהישעממ עמתשמה לכ
.(תאז חיכומ קר
הלחמ םוש ,תויפש יא םוש ,טלשנ יתלב ףחד םוש
ץורית שמשלו ,וזכ תוגהנתה קידצהל הלוכי אל
.וזה תוגהנתהל זולנ
רבכ ינא םא לבא ,ךילא תנווכמ אל םנמאש הרעה תאזו
:יתקיתש תא הרפמ
םיקוחצ לש ,תויניצ לש ,רומוה לש הלטציא םוש םג
סנואב הלקה םלועל יניעב קידצת אל
עשפל בשחנ ןיידע הז ונלש הנידמבש הדבועבו
.דחוימב רומח אל
חסונב ,הלעמל ןאכ להנתהש ןוידה לכ
יתוא קיחצמ אל ,סנוא הז קוחצ הזיא םירבג הללאי
חורסו לקולק רומוה טושפ הזש םושמ קר אל
םילוכי ונחנאש בצמל ונעגה אל ןיידעש םושמ רקיעב אלא
.ןיינעה לכ לע ןחב קוחצל ונמצעל תושרהל
הירטמה םע תישיא תורכיה ול תלחאמ ינא ,תרחא בשוחש ימו
קיחצמ תויהל לוכי אל הזש המכ ןיבהל ידכ קר
.רחא םוקמ םושמ אל םגו ,ינש לוקמ אל ,תישיא אל
קיחצמ אל הז
תרחא הז תא דיגהל ךיא תעדוי אל
יקיימל וביגה
 
14/1/01 22:41
:תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
לכ ,סנאית ,יתחפשמ תונבמ יהשימ לע רבדל אלש ,ילש הדידי םאש
המ תא שחנל השק אל .תוומל םמדי סנאהו חפל ךליי ילש םזיפיצפה
.ןיינעה הז אל לבא .ול ךותחא ינא
"רתוי ינרדומ ינימ ךוניח" לש תלוכיה יבגל קפוסמ דואמ ינא
.סנוא עונמל
תאלמ הייפצ ויה ינימ ךוניח ירועיש ורובעש ימ רותב ,חינמ ינא
וכל ...םיקינצוביק םירומ יל ויה)"םיבהואל ךירדמ"ב הכובמ
סנוא .םהלש תוינימה לע רעונ ינב דמלל רומא ינימ ךוניחש (וניבת
לש גוס דוע טושפ הז סנוא .קפוסמ ינא ?תישונאה תוינימהמ קלח הז
,םילוח םה םגש םישנא לע םילוח םישנא םיליעפמש תינלוח תומילא
טושפ הז סנואה ירקמ יובירו ,הלוח הרבחה.הלחמה התואב אל טושפ
תואמגוד םדוק ןאכ ורכזוה .םוטפמיס
קלח הז םש .תויביטימירפ תויוברתב סנוא "ייומד" םיגהנמל
לבא ,םיתברותמהו םייברעמה ,ונרובע ,ילוא ,ליעגמ קלח .תוברתהמ
.ןיינעל ךייש אל הז ,אל
תא ץמאל אוה דיחיה ןורתפהש ,עמשיי הזש לככ ימיספ ,בשוח ינא
"לגנו'גה תפקשה"
היהי .םחליהל אלא הרירב היהת אל ,רבד לש ופוסב ,עבטב ומכ
.חוכמ עבונש ןויוויש .דחא םוי ןויוויש
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/1/01 22:49
i am the princess :תאמ
עדוי םיהולאל הבוגתב
!תרמאש המ לכב קדוצ התא
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 23:40
םח דש :תאמ
עדוי םיהולאל הבוגתב
םכמצעל ורטסת םכמצע תא םירתוס םתאש ינפל ,םישנא
םח דשל וביגה
 
14/1/01 22:46
ןנגה ילירא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.םיחושק םישנא תוקוחר םיתעל םה םיסנא כ"הסב יכ
.ןכ אלכה יבשוי בורו
ןומהל םייואר םה .םוקישל םייואר אל תמאב םיסנא .תקדוצ ,א"דו
,םירחא םירבד
.אל חוטב םוקישל לבא
ןנגה יליראל וביגה
 
 
14/1/01 23:24
היגלש :תאמ
םיסנאנ םייהנ םיסנאה אלכבל הבוגתב
!הז דובכל התשא ינא
.ןיע תחת ןיע


!דימתלו תחא קשנה ילכ תא דימשהל - סוריסה דובכל םגו


ללכב םהשכ - בוטה הרקמב הזו) אלכהמ םיאצוי םהשכ םג יכ
ולאכל םייח המכ דוע םיסרוה .םהלשב םיכישממ םה (!וילא םיעיגמ
.םישנ ודלונ ןהש איה "ןתמשא" לכש
היגלשל וביגה
 
14/1/01 23:05
וג_ידניא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תברסמ ינא לבא .הזה ארונה רבדה לע בושחל דואמ יתוא דיחפמ ,ןכ
תויהל לוכיו .ייח לע ביעהל הזה דחפל תתל תברסמו ןברוק שוחל
דימת יתיא תאשונ ינאש תינפיה ןיכסל שומיש היהי אל ,תישעמש
,(רוקדל יאדכ הפיאו ךיא לע קיודמ יד ימוטנא עדי יל שיש תורמל)
תילאטוט רמשיהל ךרד ןיא ירהו ,ילש ןוחטבה תשגרהל םרות הז לבא
.תחא לכלו םוקמ לכב תורקל לוכי הז .סנואמ
יהשימ י"עו ,תיבה ילתכ ןיב םישחרתמ ,בגא ,סנואה ירקמ בור
רשאמ ךלש םידידיה תא רורבל תוחפ אל בושחש ךכ ,הריכמ תסנאנהש
.תבבותסמ תא םהב תובוחרה תא
.האיו ןגוה שנוע ומכ יל עמשנ םיסנאל סוריסו
וג_ידניאל וביגה
 
 
15/1/01 11:18
עגרל חרוא :תאמ
תויחל אל הז דחפב תויחלל הבוגתב
הבוט תינפי ןיכס לבא ,תימצע תוננוגתה ךתוא דמיל ימ עדוי אל
הריקד ןויסנל .הריקדל אלו (תונמוימ ךירצמ הז םגו) ךותיחל
סנאו רובש בהלב םייתסהל םייוכיסה לכ שי תאזכ ןיכס תרזעב
.רתוי םילא


םישנל תועצומש תוננוגתהה תוכרע ,םצעב ,עודמ הלאשה הלוע ןאכו
תציחלבש רישכמ הזיא איצמהלב השק המ ? תומכחותמ אל ךכ לכ ןה
אל) תוינורטקלא תוקעצ תקפה םע עימדמ זג תזתה בלשי רותפכ
?100-ל ידיימ גויח םעו ("וליצה" תוחרצל יוקיח אלא ,הקעזא
.ןויערה רובע םיזוחא שקבמ אל ינאו ,קוש הזל היהיש חוטב ינא
עגרל חרואל וביגה
 
 
15/1/01 13:40
Estee :תאמ
תואניכסל הבוגתב
.תניוצמ הלאש
רסוח שי ,םישנ לש תוקהבומ תוקוצמ ןהש תוקוצמב רבודמשכ
לש גוס ןה וללה תוקוצמה וליאכ .םיאשונ הברה דועב םוכחת
.ודגנ תושעל המ ןיאש ילסרבינוא ישנ לרוג וא עבט תריזג


,םיניינעתמ אל טושפ םיחתפמהו םייתריציהו םירקוחה תוחומה
?ונחנאו .םירבגל םישדח םיעוצעצ ינימ לכ איצמהל םיפידעמ םה
תויהל השק המכו ,רדסב אל ונחנא הפיא בושחלב תוקוסע ונחנא
."ידוהי תויהל השק" םירמוא ויה תולגב םידוהיש ומכ ,השיא
Esteeל וביגה
 
 
15/1/01 14:10
עגרל חרוא :תאמ
םיטנטפ ונל איצמי ידוהיה שארהל הבוגתב
הז םא ול תפכיא אלו ,חתפל הצריש ימ היהי ,קוש הזל שי םא
לכל טעמכש דוע המ .םילותח וא םידלי ,םישנ ,םירבג רובע
ובילל תורקי םישנ שי (חלאנ טסיניבוש אוה וליפא) איצממ
.(?תב ,השיא ,םא) סנואמ ןגהל הצור יאדו אוה ןהילע


,היפרגוממ תקידבמ םרגנש באכה יבגל םישנמ תונעט יתעמש
רתוי הבוט הטיש ואצמ אל דועש הז ךיא יתיהתשכ םש םגו
תוביסהמ יתוא ענכש אל הז םש םגו ,המוד ןפואב יתינענ
.יתאבהש


.המת ראשנ ינא
עגרל חרואל וביגה
 
 
15/1/01 15:09
Estee :תאמ
הנוק אלל הבוגתב
התאש ינפמ ילואו יביאנ התאש ינפמ ילוא ...הנוק אל התא
...ינויגה םלועב יח התאש ןימאהל הצור


אל ינאש היפרגוממה לש ןיינעהמ אמגוד תאבה וישכע ,הנה
הקידבה תא ךירצש ימ ?קוידב הזל היהי קוש הזיא) .יתרכה
המישרל תפרטצמ איהו (תבאוכ איה םא םג התוא השעי
אלש ,םישנ לש תוקהבומ תוקוצמ ןהש תוקוצמ לש הכוראה
ןדיעהש תופצל היה רשפאש םימכחותמה תונורתפל תוכוז
היהי וב םייח ונאש תיגולונכט- הניחבמ -םכחותמ-הכה
.עיצהל לגוסמ


ןוויכב םיבשוח אל .הז לע םיבשוח אל טושפ םה ,עמשת
ןויגיהב תורושק אלש תובושת שי הזל ,אה ?המל .ללכב
.וב םג םימעפל לבא ,אקווד ילכלכ


ןכש םינושארהש דיגהל רשפא ,ילכלכ ןויגה שיש הפיא
הפיא .ללכב קפס םוש ילב ,"הפוק ושעי" ,ןוויכב ובשחי
רתוי ויהי אלש דעש דיגהל רשפא ,ילכלכ ןויגה תוחפ שיש
ןמוקמב גאדי אל דחא ףא ,םימוחתה לכב ,חכ ידקומב םישנ
.ןהלש תוקוצמל
Esteeל וביגה
 
 
15/1/01 18:41
םאה הכלמה :תאמ
הנוק אלל הבוגתב
תעינמל םירבגל תוליעי תולולג םיחתפמ אלש עודי ירה
ןטרס תולוחל םיידש תורכל םירהממ םיאפורו ,ןוירה
להקהש ינפמ קר - םיפסונ םייארונ םירבד דועו
םישנ ןה ילאיצנטופה


ןיב תומלוע תמחלמ שי ?םישנ יפלכ יתפמא ימ ,םישנלו
,תויטרפה תודליימה ןיבל םילוח יתב ילהנמו םיאפור
םכח ,הז תא תעדיה ?תודלוי יתבל סנכיהל תושרומ אלש
תונחתב םיסחייתמ ךיא עדוי התא םאה ?ךומכש הלילב
תונועמל םיסחייתמ ךיא ?תינימ הפיקת תועגפנל הרטשמ
?םישנ יפלכ רכש תיילפאל םיסחייתמ ךיא ?תוכומ םישנל
?ודגבש םישנל םיסחייתמ םיינבר ןיד יתבב ךיא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
16/1/01 0:31
עגרל חרוא :תאמ
!הככ קוידבל הבוגתב
לבא ,תוירוטר ןה ילא תינפהש תולאשה םא עדוי ינניא
םכח םע גולאיד להנל תנינועמ תמאב אל תאש רורב
תויהל ךל רתומ ךכל יאו תסעוכ תא ,אל .ינומכ הלילב
head" תרמוא ךתוא עומשל יתלוכי טעמכ .תיטפיטנא
."Off with his


.תואשנתהב יתוא םימישאמ כ"חאש הז הפיש המ
יתרביד וליא לבקמ יתייה תובוגת וליא ןיינעמ
.ךלש ןונגסב
עגרל חרואל וביגה
 
 
16/1/01 3:42
ברימ :תאמ
הלילב םכחל הבוגתב
לכמ תיארש המ הז ...סועכל תונייוצמ תוביס הל שי
?"הלילב םכח"ה תא ,הלש םילימה
בצמל רבחתהל הסנ .םייתוהמה םירבדל ביגהל הסנ
,דאמ סעכת התא םג ,חילצת םא .תראתמ איהש
יוניש ףוחדל חילצי הזה סעכה ילואו
ברימל וביגה
 
 
16/1/01 10:01
עגרל חרוא :תאמ
הלילב םכחל הבוגתב
ששאל הסנמ ינא .יתוברת ןויד םייקל הסנמ ינא
הסנמ ינא .םיינויגה םיקומינב ילש תונעטה תא
טקרוק ילקיטילופ - איהש יפכ יתדמע תא ריהבהל
םירמוא םירחאש המל בישקהל הסנמ ינאו ,אל וא
.יל


הלש הפשאה חפ תא ןקורל הטילחה םאה הכלמה
תוניוצמ תוביס הל שי" יכ ,ילש שארה לע אקווד
תא קידצמש הל יתישע קוידב המ ?ילע ."סועכל
ןח תואצומ אל יתועידש הדבועה דבלמ ,הזה סעכה
ימשש םשורה תא הלביק ןאכ יהשימ םא ?היניעב
,עלס אוה ילש החפשמה םשו ינב אוה יטרפה
.העטומ םשור והז יכ ןכעידוהל ינוצרב
עגרל חרואל וביגה
 
 
16/1/01 10:25
ברימ :תאמ
הלילב םכחל הבוגתב
עמשנ ךכ רחא הפי ירבד םדוק ...ירבגה וגאה
?המ זא ,קדוצ התא ...ללכב דיגהל ךל שי המ
אל סחי לביקש ךלש וגאה תא עגר זיזת
הרמא איהש םירבדה תא בוש ארקתו ילמיטפוא
ברימל וביגה
 
 
16/1/01 11:45
םאה הכלמה :תאמ
הלילב םכחל הבוגתב
,עגרל חרוא


.ךשאר לע ךפשיהל ןווכמ היה אל הפשא חפ םוש
.ךילע סעכ ןיא םגו יירבדב תויתפיטנא ןיא


וא ךיתועד וא ךירבדמ עבונ אלש ,באכ יב שי
.תיתימא תישנ הקוצממ עבונ באכה .ךנונגס


שג ,דבלב תחא םעפ ,תחא םעפ - עגרל חרוא
טבה .וב תובשויה םע רבדו תוכומ םישנל ןועמל
.שיגרהל הסנ :ןוכנ רתוי .ןיבהל הסנ .ןהב
םע תויחל הז ךיא .תפדרנ היח תויהל הז המ
םייחה דופיק וא הלפשהה ,יזיפה באכהש השוחתה
.תימוימוי תורשפא שממ םה


.םירבג תאנש יב ןיא .ךיפלכ תונייוע יב ןיא
,ןאכ וליפא שי .םישיגרו םייתפמא םירבג שי
םימיהדמ םירבג ,שממ הזה רתאב
םאה הכלמהל וביגה
 
 
16/1/01 12:15
עגרל חרוא :תאמ
עגרל חרוא דובכלל הבוגתב
.תושיגרה תאו הקוצמה תא ןיבמ ינא ,רדסב
.ףלח הזה טנדיצניאה ידיצמ


ילש םיגולאידה תרדיסב יתוא םיהדמ יכהש המ
םיחוכיו ןאכ םילהנתמש אוה הזה אשונב
הנותחתה הרושבש םישנא םע םירמו םיבקונ
וליאכ .םיישממ תועד יקוליח וניניב ןיא
קר אטבתהל רתומ רבגל הזה יפיצפסה אשונב
לש הלימ לכ םע םיזוחא האמב םיכסמ אוה םא
תיטמוטוא ךיושמ אוה תרחא ,הרובחבש םישנה
.וימודו םחה דשה לש ותדעל
עגרל חרואל וביגה
 
 
16/1/01 12:31
Estee :תאמ
וישכע (? ינמז) םולשל הבוגתב
וא "םתיא םיישממ תועיד יקוליח ךל ןיא"
.הזה הרקמב ,ןתיא
.ןכ
ךומתל לוכי ,השא וא רבג ,תעד רב הזיא יכו
?םיסנאב


תא תושוע תויוקדהש הארנכ ,תאז לכבו
.לדבהה
ןיב ,ישחומ סעכל ינורקע סעכ ןיב לדבהה
ףוגל ןושאר ףוג ןיב , דחפל ינורקע יוניג
לש וז ומכ) תיביטקא תוליעפ ןיב ,ינש
.תויביספל (םאה הכלמה


בצמה רומיש ןיבל יוניש רוציל יוכיסה ןיב
.םייקה


התואב אצמינ אל ,תינורקע הנגמש ימ
לוכי אל הז .דחפמש ימ לש תישפנ היצאוטיס
רשפאל הכירצ וזה הדבועה לבא ,תרחא תויהל
.הוונע לש גוס הזיא ילוא
ןויווישו םזינימפ עגרל ובזע ,הזמ ץוחו
תינויוויש אל ,תיתרוסמ הרבחב םג .הז לכו
בושחל לבוקמ ,תירסומ הרמוי תלעב לבא
םישנ לע ןגהל םיפאוש םינוגה םירבגש
.םידליו
ילעב םתס ,םיטסינימפ אל ?םתא הפיא זא
?ןופצמ
Esteeל וביגה
 
 
16/1/01 13:23
הניבמ אל :תאמ
הלילב םכחל הבוגתב
ןתייה א םהלתהל וקיספת ?ונממ תוצור ןתא המ
אוהש תואור ןתייה ולש תובוגתה תא תוארוק
.רקי עגרל חרוא ךתיא המיכסמ ינאו .ןכלש דצב
הניבמ אלל וביגה
 
 
16/1/01 13:38
Estee :תאמ
הלילב םכחל הבוגתב
"...ונלש דצב" אוה תעד רב רבג לכ ,הריקי
ומכ תוזולנ תויואטבתה .הברה רזוע אל הזו
םירבגל תורשפאמ לכה ךסב םח דש לש ולא
םה יכ םמצע םע ןייוצמ שיגרהל םיילמרונ
.גהונ וגהנמכ םלוע ,םייתניבו ,"והומכ אל"
Esteeל וביגה
 
 
16/1/01 14:28
עגרל חרוא :תאמ
הלילב םכחל הבוגתב
הדות .היטפמאה לע ,"הניבמ אל" ,ךל הדות
.הכרעהה לע תיטסינגלבלו ןהכ זעובל


הפ'ת םותס ,לייח :יתסא ,רסמה תא יתנבה
.יחרזאה רמשמל בדנתתו


הזה ןוידה תא ךישמהל הצור י/והשימ םא
יל הארנ .תפרוצמ ילש ליימה תבותכ ,יתיא
.יבמופב רתוהו יד יתאטבתהש
עגרל חרואל וביגה
 
 
16/1/01 14:31
Estee :תאמ
םיידי םירמל הבוגתב
???תנבהש המ תמאב הז
Esteeל וביגה
 
 
15/1/01 21:01
םח דש :תאמ
הנוק אלל הבוגתב
רבג היהת תוננבל ןחנחתת לאו חרזאתת חרוא
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 12:16
הננב :תאמ
טסינימפ דועל הבוגתב
שפחמש ,םח דש ךילא דוגינב ,םישנ בהוא יתימא רבג
ןתוא ליפשהל
הננבל וביגה
 
 
15/1/01 15:28
וג_ידניא :תאמ
תואניכסל הבוגתב
.קוחרה רבעב םש יא ,ידומיל תעב יתשכרש תונמוימ הרקמב אוה
ןיאש ךכ ,יעוצקמל תכיישה תונמוימ אוה תינפי ןיכסב שומישו
תיתימאה הלאשה .תיניצר העיצפ םורגל הלוכי ינאש קפס יל
ןיכסה תא ףולשל יל רשפאיש בצמב אצמא ללכב םאה ,איה
אוה רבג - ימצע תא הלשמ אל ינא דחא רבדב ןכש ,הב שמתשהלו
ללכב עיגא אלש לודג יוכיס שיו ,הרקמ לכב תיזיפ ינממ קזח
ינאו ןוחטב לש תפיוזמ השוחת יל שיש אל הזש ךכ .ןיכסה לא
הצור לכה ךסב ינא .אל .תוכושח תואטמסב יתאנהל יל תבבותסמ
הזל אורקל רשפא םא) "הנכומ" יתייה ידיצמ ינאש השגרהה תא
.רשפאה לככ (הככ
וג_ידניאל וביגה
 
 
14/6/03 13:42
תינומלא :תאמ
תויחל אל הז דחפב תויחלל הבוגתב
העוט תא זא החוטב רתוי ישיגרת ןיכס םע יכלתש הזב ןושאר רבד
הכירצ תאו םיבצמ ינימ לוכ תורקל םילוכי םייחב יכ דואמ
םה םיסנאו לרוג לוכה הז יכ רהזיהלו ךמצעב החוטב שיגרהל
לופיט םיכירצש שארב םילוח םישנא
תינומלאל וביגה
 
14/1/01 23:17
היגלש :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ליגב "ופקות גפ" חטב סנוא ינפמ דימתמה םויאה/דחפהש יתבשח םעפ
יתעמש זא לבא "?50 וא 40 תב השא סונאי ימ" :יתבשח .םיוסמ
שובלל רושק אל חטב הז זא !!!ולש אתבס תא סנאש דכנ לע תושדחב
.שפנה הלוחל הנשמ אל שממ הז - ינוציח הארמל וא ינפשוח


תקתושמ שממ יתייה הלילב דבל תכלוה יתייהשכ הלותב הרענ רותב
הז םויה םג .רתוי עזעזמ רבד יתעד לע תולעהל יתלוכי אל .דחפמ
ללכב רשפא ךיא ןיבהל יל השק הרקמ לכב - םייאמ תוחפ יל הארנ אל
.סנואמ ששואתהל
יתוא קתשת טושפ המיאה תאזכ היצאוטיסבש אוה רתויב לודגה דחפהו
.חילצא אל חורצל וליפאו
היגלשל וביגה
 
14/1/01 23:18
םח דש :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
התוינימ םג ךכו בברועמ השיאה יפוא .שפנו ףוגמ בכרומ םדא
םירבדה רבגה לצא .הדרפהל תנתינ יתלב תישפנ תינפוג היווח
תישפנ תושגרתה םוש ילב המזגרואל עיגהל לוכי אוה רתוי םירורב
קופיס דמוע רבגה תוינימב ישפנה דצה זכרמב .יזיפ גנועמ קר
הנהנ אוהש ומכ .הקופיסב ותחלצהמ עבונ וקופיס .השיאה
תלבקמ השיאה .בוט הל השעיו קיחצי אוהש הצור איהו התוא קיחצהל
ילילשה ישפנה דמימה יכ סנואמ הנהי אל אירב רבג ןכל .ןתונ רבגה
ןיאש הרמאש ימ תא עיגרהל ידכ הז-יזיפה גנועהמ רתוי הברה קזח
.אירב רבג ונניא סנאה .אבה סנאה אובי הפיאמ תעדל
םח דשמ הססנירפל םח שד .הננכתמו היצולובאה תמכחמ לעפתמ ינא בוש
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 23:23
תינטירופ הלילרש :תאמ
ןימל הבוגתב
.םימח םיידש ינש שי יל
תינטירופ הלילרשל וביגה
 
 
14/1/01 23:24
תינטירופ הלילרש :תאמ
דשל הבוגתב
?ןימי דצב תוקחמנ םילימה לכ המל
תינטירופ הלילרשל וביגה
 
 
15/1/01 18:26
םאה הכלמה :תאמ
דשל הבוגתב
!תמאב .הזה גוסהמ תובוגתל םוקמה אל איה תאזכ הבתכ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
14/1/01 23:38
ןהכ זעוב :תאמ
ןימל הבוגתב
תא "תינימ הדירטמה" רומ ימד וזכרמבש "הפישח" טרסה ,תישאר
ילקיטילופ ,דסחתמ ,עובצ ,ירקש ,עורג טרס אוה ,סלגאד לקיימ
רטמאראפ לכב בעותמו טקרוק


תדמעב השאה תא םיאצומ תינימה הדרטהה ירקממ 99.4 :תודבוע
.תפקתומה .ןברוקה
ודרטוהש ,םירבג לש םיחוויד םה םירחאה םיזוחא 0.6
תא חיכוהל םיחילצמ שממ אל םירקמה בורבו) םישנ ידיב תינימ
(הז


םירבג ידיב םיסנאנ םה לבא ,ןוכנ הז ,םיסנאנ םירבג םג :סנוא
.םירחא
וק רשייל ןויסנ לכ .םירבג םיסנוא םירבגו םישנ םיסנוא םירבג
.ךרפומ אוה -


םיסנוא אל םירבג .סקס ןיבל סנוא ןיב רשק םוש ןיא :ןבומכו
םירבג .הילע טולשל םילוכי םה ןיאש ,תרבגומ תינימ הוואת לשב
ןיא .תונפקות וז .תונחוכ וז .הרומח תישפנ היעב לשב םיסנוא
.רבד םוש "תינימ הקושת" ןיבל הלא ןיב


שרק דירוהל רשפא .תינלבח ,המילא הפיקתמ רתוי אל אוה סנוא
םירבדה ינש ןיב לדבה ןיא .ותוא סונאל רשפאו ,שארה לע והשימל
לשב ,רתוי תושק תוישפנ תוקלצ ריתומ סנואש הדבועה טעמל
רתויב הרומחה הריבעה טעמכ אוה סנוא םניחל אלו ,ךפוגל הרידחה
(חצר ירחא)
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/1/01 23:45
i am the princess :תאמ
דבלב םירבג :סנואל הבוגתב
םימכחו םינוכנ ךכ לכ םירבד רמואש רבג עומשל ףיכ הזיא
!וברי הכ .הטוהר הכ הרוצב רבדמו
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 23:46
םח דש :תאמ
דבלב םירבג :סנואל הבוגתב
התא וליאו התאש המ תויהל תוסנמ ןה ?זעוב אב הז הפיאמ
??םחרה תאנקו ןיפה תאנק .ןהמ תחא תויהל הסנמ
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 23:50
תינטירופ הלילרש :תאמ
טסינימפ ןכ התא זאל הבוגתב
רבג הלחא
תינטירופ הלילרשל וביגה
 
 
14/1/01 23:54
םח דש :תאמ
םח דשל הבוגתב
הלילרש הלחא
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 10:30
ברימ :תאמ
תינטירופל הבוגתב
תא דחא וחק .םיימשמ גוז .תינטירופ הלילרשו םח דש
.הפמ וכלו ינשה
ברימל וביגה
 
 
15/1/01 0:14
ןהכ זעוב :תאמ
טסינימפ ןכ התא זאל הבוגתב
שלחש ימ יפלכ חוכב שומישל דגנתמ ינא .תוירזכא בעתמ ינא
םחר תאנקל רושק אל הז .םיינע ,םישנ ,םידלי ,תויח .ךממ
תומילאמ הקומע הדילסל אלא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/1/01 21:12
םח דש :תאמ
טסיפיצפ .טסינימפ .טסילאיצוסל הבוגתב
לוכי שלח יפלכ חכב שומיש עובצ אי זעוב
תויוערפתהב לופיט לשמל בוט רבד םג תויהל
בוט שומיש הז ןוסיח ךלש בלכל קירזהל םג .תויאניתשלפה
ךממ קזח יפלכ חכ תלעפה וליאו .שלח יפלכ חכב
תוללעתה וא הליג לע תויריה לשמל תירזכא תויהל היושע
תירוביצ תוישיאב םיאנותיע וא הרומב םידימלת
דיסח היה דסחתת לא .םהילע הבוהא הניאש
םח דשל וביגה
 
 
15/1/01 23:42
קתבמה ו'ג :תאמ
ירזכא וניא חכב שומישל הבוגתב
םע עשר וא םלשומ טוידא התא םא טילחהל השק :םח דש
לע לופינ ,עבטמה תא קורזנ אלש ךיאש הארנ .המולפיד
.ךתיא םינפה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
14/1/01 23:47
i am the princess :תאמ
ןימל הבוגתב
הווקמ ינא ?זוא לש הנועה הרמגנש ןואכיד הזיא.....הרזחב ש"ד
.הרדיסה תא ריכמ התאש
i am the princessל וביגה
 
 
14/1/01 23:52
םח דש :תאמ
ןימל הבוגתב
???זואמ כ"כ םינהנ ונחנא המל
םח דשל וביגה
 
 
14/1/01 23:56
םח דש :תאמ
הקותמ הססנירפל הבוגתב
תוססנירפ לצא וליפא תויסרגא שיש הארנכ
םח דשל וביגה
 
 
15/1/01 0:01
i am the princess :תאמ
הקותמ הססנירפל הבוגתב
הרדיס איה זוא ,מממממה...תויסרגא יל שיש לבומכ
עור יבגל תולאש הלעמ איה .תניינעמו תיפיכ ,תנייוצמ
זא ,ןימ לע םירבדמ רבכ םא ,ןפוא לכב .לשמל עור ךותמ
.יתשלג תצק ,בוט .הז תא יל השוע טושפ יליירוא ןייאר
i am the princessל וביגה
 
 
15/1/01 21:14
םח דש :תאמ
הקותמ הססנירפל הבוגתב
.יתנבה אל
םח דשל וביגה
 
15/1/01 0:32
ןהכ זעוב :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
"אלמ חרי" רפסה תא גישהל ,הזה ןוידה ופורפא ,םכילא הנופ ינא
םע"ב אציש ,הנילומ סוינומ וינוטנא ןואגה ידרפסה רפוסה לש
ןיב) רודחל הסנמ רפסה יכ 1998 -ב ,םינש שולש ינפל "דבוע
סנא לש ושארל (רתיה


תא שגופ יקסבייוטסוד .םיהדמ .קירבמ יגולוכיספ חתמ ןמורב רבודמ
,תידרפס ןופצ ריעב הרטשמ חקפמ לע אוה רופיסה .רלדנא'צ דנומייר
קדוב רפסה .הדליב ללעתהש הטוס םייפרוחהו םירקה תובוחרב שפחמש
םישנ ףוקתל ךרוצה ,ישונאה עורה תוהמ תא ,ףוריטהו תויפשה תא
םדא ותוא הז םימעפל) דיחפמ םדאל דחופמ םדא ןיבש לובגה .תונטק
(קוידב


ףוסב ,ותוא אורקל יתמייסש ירחא םישדוח יתוא בזע אל הזה רפסה
.זיראפב ,אופק עובש


היתובקעב חתפתהש ןוידלו הלא לש הבתכל דואמ יטנוולר אוה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/1/01 0:45
i am the princess :תאמ
...ואריק ,אנא - ''אלמ חרי''ל הבוגתב
עמשנ .םיטויס יל השעיש יוכיס יל שי לבא בוט רפס עמשנ ,מממה
....דיחפמ
i am the princessל וביגה
 
 
15/1/01 1:28
ןהכ זעוב :תאמ
...ואריק ,אנא - ''אלמ חרי''ל הבוגתב
אלו - "ושנועו אטחה" ,לשמל ,רשאמ םיטויס רתוי ךל השעי אל
יול ןועדג לש יתרגש חוויד לכמ םיטויס רתוי ךל תושעל רומא
םישובכה םיחטשב השענה לע "ץראה ףסומ"ב


םיעטק וב שי .ינואג .יתפומ ןמור אוה הנילומ לש "אלמ חרי"
השא לש האלפנ תומד םש הנב אוה .תמאב .תועמד דע םישגרמ
לכ ,תישארה תומדה - חקפמהו .הב בהאתהל ,הנסוס םשב המיסקמ
ןכ םג יתייעבו הבהאל קוקז ,םישרמו עיגפ ,ףודר ,ענכשמ ךכ


לארשיב ירטסיה טיהלל ךפה אל דואמ הנושמ הרוצבש אלפומ רפס
"ךכ לכ ןבל בל" המ עדוי ימ אלה ןמורה (תוחפל) ומכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/1/01 9:44
תיטסינגלב :תאמ
!םיהדמ רפס - ''אלמ חרי''ל הבוגתב
...רפסה תא תונקל הצר
תיטסינגלבל וביגה
 
 
15/1/01 11:22
i am the princess :תאמ
!םיהדמ רפס - ''אלמ חרי''ל הבוגתב
...ותוא הנוק םג ינא ,בוט
i am the princessל וביגה
 
 
15/1/01 17:44
םאה הכלמה :תאמ
!םיהדמ רפס - ''אלמ חרי''ל הבוגתב
,ןובסילב ףרוח ,ולש רחאה םגו .ללכה ןמ אצוי רפס .ןכא
(...הבהא לע ללכב אוהו) קזח
םאה הכלמהל וביגה
 
 
15/1/01 21:20
םח דש :תאמ
!םיהדמ רפס - ''אלמ חרי''ל הבוגתב
םישועמה םימחרב .ירמגל תוועמ ךלש רסומה
.תוגספ לע אלו הללאמר לע םחרמ .סווטכ ףטעתמ התא ךלש
םח דשל וביגה
 
 
15/1/01 21:22
םח דש :תאמ
!םיהדמ רפס - ''אלמ חרי''ל הבוגתב
המכ הפצירת ףוטשל הפ ךל ונתנש ןיבמ ינא
גאדת לא הרזח ךתוא רשיינ ונחנא םישדוח
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 10:54
ונילע תסאמינ :תאמ
תונמלאה לש סירסה זעובל הבוגתב
תחתב ךתוא ןייזל אב םקשהמ סחנפ הנה ,םח דש עגרית
ונילע תסאמינל וביגה
 
 
16/1/01 19:20
רבג :תאמ
תונמלאה לש סירסה זעובל הבוגתב
ילש הנקסמה בהז .ומוה וא הבקנ וא
רבגל וביגה
 
 
16/1/01 22:00
םח דש :תאמ
? הבקנ - ןהכ זעובל הבוגתב
בחרמב דחא אירב רבג ףוס ףוס
ליחתהל רשפא .תונמלא םיתרשמש םיסירס ובורבש
.תוריחבל ךרעהל
םח דשל וביגה
 
 
18/1/01 2:33
ונונעו יא הנשוש :תאמ
!םיהדמ רפס - ''אלמ חרי''ל הבוגתב
סירוב לש ןכירבק לע קריא דוע תא וארקת תונמדזה התואב זא
המכ אוהש רוביגה וזכרמבש ררמצמ ןאמור ןואגה ןאיו
וצור טושפ םילימ ריבכהל לבח יתרדס סנא ........ירוקמ
םיאלפומ םלוכ רפס המכ דוע ול שי אורקל
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
15/1/01 14:00
עגרל חרוא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
סנוא ןיב רשק לכ ןיא" תויצאירו הברהב רזוחש ,הזה טפשמה .1
הבינג ןיב רשק לכ ןיא" הנעטה ומכ ךרעב ףקת יל עמשנ ,"סקס ןיבל
תיפיצפסה הרוצה לבא ,תומילא לש טקא אוה סנואש ןבומכ ."ףסכל
יטנרהניא קלח איה אלא ,תינשמ הניא הז הרקמב תשבול תומילאהש
לש םמויקל תוביסה תא ררבל ידכש בשוח ינא ,ןכ לע רתי .השעמהמ
,העפותב המחלמל םיכרדה תא םג ןהיפלו ,םיסנא לשו סנוא ישעמ
ינא הז לע) טקאה לש םיינימה םיטקפסאה תא ןובשחב תחקל הבוח
.(ידמ תוכורא תועדוה חולשל אל לדתשמ ינא לבא ביחרהל לוכי


המשל תומילא ןיב תויהל הכירצ הדרפהה תומילאב םינדשכ ,ללכב
ומכ ,הרטמ תגשהל יעצמאכ תומילא ןיבל ,תויסרגא קוריפ ךרוצל
לפונ סנוא כ"דב .(ףסכ איה הרטמה םש) םילא דוש לש םירקמב לשמל
סנוא לשמל ,דבלב יעצמאה תמאב אוה םימעפל :תוירוגטקה יתש ןיב
קופיסל עיגהל םיסנאה לע תפדעומה ךרדה אוה םימעפלו ,רהוסה יתבב
השעמ אוה םירקמה ינשב .ומצע ינפב הרטמל ךפוה אוהש ךכ ינימ
.ינימ


ןויערהמ יניעב תונוש ןניא ,םיסנא לש יזיפ סוריסל תואירקה .2
םה הלאכ םישנועש יתבשח .םיציצמ יניע רוקעל וא םיבנג ידי תורכל
אוה סנוא ןכיניעבש הארנכ לבא ,תורואנ תונידמב ובאט תניחבב רבכ
תאו ,םירחאה םיעשפה לכמ יתוהמ ןפואב הנוש ,ןפוד אצוי עשפ
?העתרה ?סוריס לש ןויערה המ .ןיבמ אל ינא תאזה הנושה תוהמה
ןיבל םלוע רסאמ ןיב הרירב ?עשפה לע רוזחלמ סנאה תעינמ ?המקנ
םיסנאל ריבס רתוי הברה והשמ ומכ יל תיארנ ירטנולוו סוריס
.עשפה לע רוזחל םידעומש
וא "זעונ" שובלש תורשפאה תא הלעמ והשימש םעפ לכ המל .3
םיצפוק םלוכ סנואה תושחרתהל והשמב ומרת תיביטקובורפ תוגהנתה
אוה סנאהש בשוח ינא ?המשאה תקולח םושמ תאזה הרימאב שי וליאכ
תצק תלעפה ןיבל הז ןיב הריתסה תא האור אל ינא לבא ,םשאה דימת
קנרא םע םלרהב יל בבותסמ יתייה אל ינא .ןברוקה דצמ רשי לכש
םוקמה יבשוי לש םתוכזש ללגב אל הוארל גצומ סקלור ןועשו חופת
.ןחבמב םתוא דימעהל הצור ינניאש ללגב טושפ אלא יתוא דודשל


וא) םיטפושמ הרמוח תוחפב םיסנא שינעהל תוטונ תוטפוש המל .4
.(סותימ קר הזש


ירחא הז תא ושעת ,חתור ןמש ילע ךופשל תוצור ןתא םא ,ןכמ אנא
.תיטמוטוא הבוגתכ אלו הלק הבישח
עגרל חרואל וביגה
 
 
15/1/01 15:02
ןהכ זעוב :תאמ
ןיבמ אל ינאש םירבד המכל הבוגתב
.תובושת עומשל ןוצרה לעו תונכה לע ןייתחס לכ םדוק ,יריקי
רקיעב םיצור ,תוטעמ אל םימעפ ינא ללוכ ,םיביגמה בור
...עימשהל


:תומילאו סנוא ,סקס ןיב רשק
םילאוסקסומוהכ (םישנ יאנוש) םינגוזימכ םילגתמ םיסנאהמ םיבר
.סקסל יחרכה רשק ןהל ןיאש ,תוכובס תוישפנ תויעב םע םישנאכו
,םילוכי םה התואש ,םישנ ינפמ הקומע הדרחמ םילבוס םיבר םיסנא
םיבר .םישנ יפלכ תוירזכאו תונפקות ידי לע עיגרהל ,הרואכל
רעצה הברמל - תוננולתמ אלש ,םהיתושנ תא לבא ,םיסנוא םהמ


ינש לש - הטילשב דימת איה ,ינימה קחשמהמ קלחכ ,תומילא
('וכו תורישק ,תוגוז ןיב וזאמ ודאס) םיקחשמה םידדצה
.ונוצרל דוגינב ,ינשה דצה לע הטילש תחקל ןויסנ אוה סנוא
.ינשה דצה לש תונפקות לומ דחא דצ לש הטילש ןדבוא אוה סנוא
.היזטנפ לש שומימ הזב ןיא .קחשמ הזב ןיא


שובל ןיב רשק הלגתה אל .םיירקמ םה תונברוק הברה :והשמ דועו
םלראהב "סקלור" םע תכלל ץלמומ אלש ןוכנ .סוניא ןיבל ררועמ
דואמ דואמ דואמ םג לבא (בגא ,ביבא לתב תיזכרמה הנחתב אל םג)
,ינימ תיאצחב השובל ,תופושח תועורזב תכלל השאל ץלמומ אל
קרב ינב וא םירעש האמ תנוכשב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/1/01 21:26
םח דש :תאמ
תוירשפא תובושת המכל הבוגתב
יכ טנטופמיא תייהנו "יריקי" תישנ ןושל ךל תלגיס
וסריס .תיבויח הרוצב שלח לע חכ ליעפהל עדוי אל התא
.ןכסמ אי .ךתוא
םח דשל וביגה
 
 
15/1/01 22:01
ברימ :תאמ
רבג היהת זעבל הבוגתב
רתאה תא תוכלכלמ ךלש םילימה ,ןאכמ ףוע ,"םח דש"
ברימל וביגה
 
 
15/1/01 23:50
ןהכ זעוב :תאמ
רבג היהת זעבל הבוגתב
םע היעב יל ןיא .ידצמ ,ךל אבש המ לכ רמול לוכי התא
.ןוכנ ימש תא תייאמ התא דוע לכ ,םיחטומ תונובלעו תוצמשה
.זעוב
.זעב אל


.םיעבשה תונשב רבכ הסאפל ךפה רסח ביתכ


ךל הדות
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/1/01 1:10
עגרל חרוא :תאמ
!!!זעב אל !זעובל הבוגתב
?ןהוכ זעוב אלו ןהכ זעוב המל ,הסאפ אוה רסח ביתכ םא
עגרל חרואל וביגה
 
 
15/1/01 15:27
joe :תאמ
ןיבמ אל ינאש םירבד המכל הבוגתב
הירגלו תויסקסל ,סקסל רושק תויהל לוכי המ בוש יל ריכזת .1
םשה ןעמל המ ?םינומש תב וא ?הרשע תחא תב םיסנוא רשאכ תינימ
איהו רועה תא הכותמ תפלקמש תומילא וזכב השיאל רודחלב הרגמ
,דחופמ ףוג ךותב תוננוא סקסל רושק המ ,חרוא לאזעזעל ?תממדמ
אל הז ,יסקס אל הז ,סקס אל הז ,ףלאה םעפב בושו ?םלאנ ,ץווכמ
לכ לאש .תאמטמו תכלכולמ ,תרעוכמ ,התיחשמ :תומילא וז !ינימ
ןדבוא דע וכוהש ולא ,ונבאתהש ולאו ודגנתהש ולא ,הסנאנש השיא
המכ רובשל תנמ לע דגנתהל אלש רקה בושיחה תא ושעש ולאו הרכה
ףוגהש 11 ןב דלי לכ ,הנומש תב הדלי לכ לאש ,תומצע תוחפש
םהל הנתנש ילבמ ,הריחב םהל היהתש ילבמ ,םינפבמ ערקנ םהלש
יסקס המ .ינימ אל הז ,ףיכ אל הז ,ידדה אל הז .בוריסה תוכז
קוידב ינימ המ ?עברא תב הדלי לש ןימה רביאל םיצפח תרדחהב
?ףתושמ יוליבמ ךתיא הרזחש היותש הדידי לע ךמצע תייפכב
,רכומ םדא דידי לעו תיבב םיעצבתמ סנואה ירקמ בור ,ךתעידילו
!רשק םוש ,רשק םוש ןיאש ךכ
,תופוג ןויז ידי לע ינימ קופיסל םיעיגמש םישנא שי
המכ :השדח האוושמ תולעהל רשפא ךלש לאנויצרה יפל ,םיליפורקנ
ולאכמ עונמל ידכ ןהיתומא תופוג תא בירקהל ומיכסי ונתיאמ
ךתשיא תפוג תא םורתל םיכסת התא םאה ?קופיס ךרוצל גרה םיטוס
ךלש תעבטה יפ תא ?יגולותפה ןוכמב הרידחל םימיה ןמ םויב
רשפאל ידכ וזה הרבחב םישלחה תא םיבירקמ ונחנא המל זא ?ךמצע
.םייח םישנא לוא ,םדאנב םיתמ אל ולאו ?םיסנא לש קופיס
,ןימ תריבע אל אוה סנוא ,הרדגהה תא טושפ הנשנש ןמזה עיגה
םירצי לע ןאכ גהלל וקיספי זא ילוא .הדוקנ .תומילא אוה
ןיינע אוה ןימ ,סקס :תחאבו .תיקלח היצמיטיגל לעו םיירבג
תורעהה תא ינממ ךוסחו .סקס אל אוה ןכל ,ונניא סנוא .ידדה
םיטנרטניאה םימורופה ןמ המכ אורקל ךלתש בוט רתוי ,תודמולמה
ןויגיה אוצמל םיסנמ דוע ךכ רחא םינשש ימל בישקת ,אשונב
.הלאשהב וב םייח דועו הזה םלועב
לכ םא ילוא .ךנחל שי ,סרסל רוסא .ךתיא ינא סוריסה ןיינעב .2
ונייה ,סנוא לש ותועמשמ אולמל םיפשחנ ויה ונתיאמ תחאו דחא
תא הז םיוולמ ונייה ,םירמוא ונחנאש המב רתוי םיריהז ונלוכ
ידידי לע דחא םייניע עבשב םיחיגשמ ונייה ,שממ תלדה ףס דע הז
לכ לעו תחצרנש תפסונ השיא לכ םע תובוחרל םיאצוי ונייהו רחאה
.ףסונ יטגולופא ןיד רזג
ךל רמאי אוהו לבמט לכ לאש ?תוחפ תורימחמ תוטפוש המל .3
ודמעמל ששוחו עיגה דסחבש ימ ,תינשו ,םוקמ לכב שי םימטמוטמש
.ותקיספ תא םג הנשי
?םאה הכלמה הפיא
joeל וביגה
 
 
15/1/01 16:40
עגרל חרוא :תאמ
ןטבהמ הז ,חרואל הבוגתב
ינניא ,םיסנא בבוח ינניאש ךל חיטבהל יל ישרה ,יתריקי ו'ג
בשוח ינא ,םיסנאל היטפמיס לש ץמש יב ןיא ,םיסנא קידצמ
.בגא ,םישנ יכמו םינקז ידדוש םג .האלח םה םיסנאש


הביסהמ ,תגצהש תולאשה ףסוא לע ךל תונעל עדוי אל ינא
םינקז אל ,תודליו םידלי אל .הרגמ אל תמאב הז יתואש הטושפה
המ .תויוג אלו תומהב אל ((-: ילש הרבחהמ ץוח) תונקזו
.ןירדהמל (אוושב 'ח) ןונחו עבורמ רוחב ןימ ינא ,תושעל
רכזומה לכמ תינימ םירוגמש םישנא םג ליכמ םלועה ,ירעצל
םקלח לבא ,םימייק םה לבא ,המל גשומ יל ןיא .דועו ,ליעל
.סנוא תועצמאב ינימ קופיסל עיגמ


םג .הרטמה תא איטחהל טושפ הז סנואבש ינימה ביכרה תא לרטנל
תשבול תונפקותהש הדבועה ,ןברוקה תניחבמ םגו ףקותה תניחבמ
תא רבסל ידכ קר .ןיינעה סיסבב איה תאזה תדחוימה הרוצה תא
('דכו "ינא"ה תולובגל הרידח) סנוא לש םינויפיאה לכ ,ןזואה
איה ,לשמל ,ןיכסב העיצפ :םירחא הפיקת ירקמב םג םימייקתמ
לש המוארטה לבא ,(?) רתוי יאדו תבאוכו תוחפ אל תינרדוח
םיטנמלאה ללגב קוידב רתוי הברה הלודג כ"דב סנואה
דאמ רושק סנואה תייעבמ ןטק אל קלחש בשוח ינאו .םיינימה
,תוברתהל ךרדכ ןימ לש ילאיבירטה ןבומב - ולש ינימה טקפסאל
תרמוח תא ךירעהל לכונש ידכ אקוד ךכב ריכהל ונל בטומו
.היעבה


םעטהמ הזש חינמ ינא ,הככ רבדל םויה "ןיא" אל הזש עדוי ינא
,סנואל היצמיטיגל יהשוזיא ,לוכיבכ ,םינתונ הלאכ םירובידש
.רחש ךכל ןיא יתעדל לבא


תויוג תקפסא דעב ינאש הנקסמל העיגמ תא הז לכמ ךיא
יל המדנש אלא .טאל רתוי הברה יל ריבסהל יכרטצת םיליפורקנל
.דאמ רהמ רבדל הטונ תא ילאש
עגרל חרואל וביגה
 
 
15/1/01 19:49
joe :תאמ
יתרוגי רשאל הבוגתב
ךל רמול הלויכ ינא .רהמ ךילא הביגמ ינא תמאבש ןכתיי
ןכ לעו ןיטולחל תישגר הבוגת לש האצות התיה הז םויהש
להנל תלגוסמ אל ינאש םיאשונ םנשי ."ןטבהמ הז" :המש
םיאשונ םנשי ,אשנתמו ךייוחמ ילאוטקלטניא ןויד םהילע
המב .תיטירב תוישושבי ךרד םתוא רותפל רשפא יא יניעבש
תוננאש הברהו ,םהמ הברה ,תועטב ילואו ,יתיהיז תבתכ התאש
.תוחיחזו


היה אלו ןיא סנואלש םויה עודי ,הרוהטה תיתדבועה המרב
,"ןימ אל וא ןימ" תלאש .תפקתנה תשבולש המל רשק םוש
.העיד לש ןיינע הניה םג ךא ,דואמ תמדוקה הנחבאב תברועמ
ינאו) ידדה רבד תויהל רומא ןימ :יתעד תא ךל רמוא בוש
ינש לע םכסומ תויהל רומא אוהו ,(הנהמ תרמוא אל הנווכב
טושפ סנוא .םייופש םירגובמ ינש לש תישפוח הריחב :םידדצה
.וזה הרדגהב דמוע אל


תא וקמוע אולמל ועדי אל םיסנאה בורש בושחל הטונ ינא
,הבחר המכסומ וז םויהש תורמל ,םהיתונברוקל ומרגיש קזנה
בוחרב םדאה ןמ .לימב אל ,םהל תפכא היה אל - םוקמ לכמו
וז רחמש ינפמ ,תויתפכאל הפצמ ינאו ,עדייש הפצמ ינא
וא ,הדידי וא ,הרבחה וא ,ותשא וא ,ותיב תויהל הלולע
יניעב שרפתה תמשרש המו ,בוחרב םדאה ידידל התא .תוחא
.תקדצומ אל ןיטולחל תואשנתהכ


השעמ תא ןיטקהל תונויסנ עומשל דואמ דע יל השק ,השקו
וניאש המל ותוא ךיישל וא ינימ והשמ וב שיש רמול ,סנואה
איה ינימ ןיינע לאכ סנוא לא תוסחייתההש השח ינא .ךייש
.ןטבהמ התייה ילש הבוגתהש ,ןאכ ,בוש הדומ ינאו .הניטקמ
הרומח המכ דע ךל תוארהל ןויסינ היה היליפורקנב שומישה
ינא .סנוא איה "תינימה םתפדעה"ש םישנא שיש הרימאה יניעב
.תעגפנ םא תלצנתמ


לכש קר ,םיסנאה תעפות תא קמועל רוקחל שיש המיכסמ ינא
רשפאש הרורב "תסנוא תוישיא" ןיאש וארה הז אשונב תולחתהה
השעמל ררגהל םילוכי השעמל םירבגה לש םוצע רפסמ .ןייפאל
ונניאש ינפמו תאז תרשפאמ הרבחהש ינפמ הארנה לככ ,הזכ
.הביטנרטלאל םיכנחמ


תושיכ םירבגה תא םילבקמ הב הרבחב ?תנווכתמ ינא המל
בושחי אל ריעצ רבג ,םיטלשנ יתלב םיכרצ ידי לע תענומש
םג תרחא ובשחי אל ,ול תברסמ ותדידי רשאכ תרחא
שי הב הרבחב .םיאנותיעהו ןידה יכרוע ,םיטפוש/םיעבשומה
הסיפתו םישנ יכרצ לש החטשה תרצונ ,םישנ לש היצביטקייבוא
םלועה תא תוספות םישנ) ילכ לאכ ןהילא סחייתהל תרשפאמש
הרבחהש ךכל םינממס דוע .(ולאככ ןתוא ספות םלועהו הזככ
יצמאמ איה ,השינעה איה ,סנוא לש תואיצמה תא תרשפאמ
םיעגפנ םוקישל םיבאשמה תיינפה רסוח איה ,םישולקה הקיקחה
תוישיאמ תוחפ רקחנ אשונ הז ,יל ןמאהו) העיגפה רקחלו
.(םיתיעל םיללעתמה


הרטמ וז לבא ,ללעתמה תוישיא תא רוקחל שי יתעדל ,רמולכ
ילבמו הרבחה לש וישכעו ןאכ יונישמ הבושחו הליעי תוחפ
.יטנגה יופימה תואצותל ןיתמהל


ינא רבד לכ אל ,תישגר איה ילש הבוגתה :רמוא בוש .והז
תופפכל דעבמ להנל רשפא ןויד לכ אל ,הוולשב תאשל הלוכי
.םיחתנמ


היתודידיו ךלש הרבחה םע חחושל םוחב ךל הצילממ בגא ינא
המכ ,הלפמ סחי וגפס םהמ המכ ,יתצלמהש יפכ ,תמאב לואשלו
טעמכ וליהבה תואצותה .שממ ופקתוה המכ ,תינימ הדרטה וגפס
יכהש םירבדה דחא ,ןכאו .הזה ןטקה רוריבל יתחלשש רבג לכ
חוכ לש הובג הכ דמעמב םה םירבגש הדבועה איה יל םיביאכמ
אוהש ,שלחה תנבהל םמצע םיחירטמ םה ןיאש דע ,הז ןיינעב
...היסולכואה תיצחמ טעמכ
joeל וביגה
 
 
16/1/01 0:21
עגרל חרוא :תאמ
?יתרוגי רשאל הבוגתב
,תיטירב תורירק אל יב ןיא ,יל תסחימ תאש המל דוגינב
,ילש ןונגסה .תעדומ) תואשנתה אלו ,סנואל תושידא אל
הז לבא ,תובוגתהמ דמול ינאש יפכ אשנתמ הארנכ ,ירעצל
,יתבתכש המב ךיוחמ רבד םוש היה אל .(הנווכב אל תמאב
.דבלב ךנוימדב תמיק ילצא תיהיזש תוחיחזה םגו


תורבח םע תחא אל יתחחוש ,ידמ תוברה ייח תונש ךלהמב
םתוחיכש לע הקיטסיטטסה תא תצק ריכמ םג ינאו ,תודידיו
ןיא ,יתרמא רבכש ומכ .הדרטה לש תוריבעו ןימ יעשפ לש
ןיא יתעידי בטימלש תורמל תאזו ,םיסנאל היטפמיס ץמש יב
הארנכש ךכב הדומ םג ינא .תסנאנ ףא םע תישיא תורכה יל
סנואה לש תיגולוכיספה תועמשמה אולמ תא ןיבא אל םלועל
קפס םוש יל ןיא לבא .ינש ילכמ אלא תסנאנה לע
ינא ןכלו ,םינמיהמ השעמבש תויטמוארטה לע םיחווידהש
.יניעב םיבעתנה םישעמה תמישרב הובג הזה עשפה תא גרדמ
י"ע םיקספנש םילקה םישנועה יתוא םיעיתפמש הביסה תאז
אל רומאכ - ריכמ ינאש םישנה לכ טעמכ יכ ,תוטפוש
יתבשח ימותל .רימחהל שיש ןתעדב תוצרחנ - סנוא תונברוק
תולק רתיב תוהדזהל הנלכות ,םישנ ןתויה ףקותמ ,תוטפושש
םג ,הז ןיינעב יתילעהש הלאשה ומכ .הזה ישנה דצה םע
,יל םינבומ אלש םירבד לע תמאב םה יתלאשש תולאשה ראש
.תוינרטנק תולאש ןניאו


ןבומכו ,המכסהבש רבד תויהל רומא ןימש תבתוכ תא
יא לבא ,תויהל רומא אוה ךכ .ךיילע קלוח ינניאש
תא קר אלא סנואה לש ינימה ןייפאמה תא תללוש אל המכסהה
ירבדמ תנבה והשכיא םא .ינימ השעמכ ולש תוימיטיגלה
אל תנבה ,ותרמוחב וא וירוחאמש היגולותפב טיעממ ינאש
וב םיברועמש בשוח ינאש ללגב אקוד ,ךפיהל .ןוכנ
וב םחלהל שיש ןימאמ םג ינא םייסיסב דאמ םיטקניטסניא
ברסנ םא תיביטקפא היהת אל תאזכ המחלמו ,המרוח תמחלמ
.תחכופמ הניחב אשונה תא ןוחבל


.עבטב תוזנפמיש לצא םג ופצנ סנוא ישעמש תעדוי יאדו תא
אלל אדירג תונפקות לש טקא אוה טקאה םש םג ךתעדל םאה
ןייפאמה אוה ינימה רשקהה יתעדל .אל יתעדל ?ינימ טקפסא
עיבצמ אוהש הדבועה ללגב קר אולו ,סנוא לש רתויב בושחה
ול תויהל לוכיש ךכל - יניעב דאמ הריבסה - תורשפאה לע
תתחפה אל , הקדצה אל .רבסה .יטנג (? יקלח) רבסה
."תושעל המ ןיא"ש הנקסמה אלו עצבמה לש תוירחאה


ינאו ,תוקזח תויצומא הלעמו ןועט אשונהש ןיבמ ינא
יפכ סעכ ךל םימרוג ,יתועד וא ,ילש ןונגסה םא רעטצמ
המב לוספ אצומ ינניא ,תאז תורמל .ךייתובושתמ הלועש
.יתבתכש
עגרל חרואל וביגה
 
 
16/1/01 1:51
joe :תאמ
המשאה תא שיחכמל הבוגתב
אשונב ןכא ,םירבסההו תולצנתהה לע ךל הדומ ינא תישאר
ףאש ןכתיי .תופיטה ןיב תכלל דואמ השק ךכ לכ בואכ
ינא ךכ לעו ,םרושאל םירבדה תא עומשל יתישקתה ינא
.תרעטצמ


תורומח יכה תויעבה תחאש תבשוח ינא םימעפל ,עדוי התא
ןמ תאצל דואמ תושקתמ וסנאנש םישנש הדבועה איה
םע תושעל המ םיעדוי אל דוע ,הרבחכ ,ונחנא .ןוראה
ללכ ךרדב תועגפנהו ,"תינימ הפיקת ןרוק" וזה היחה
תאצל םישפנה תוחוכה םיאצמנ אלש םוקישב ךכ לכ תוקוסע
.קבאיהל ,ףשחהל ,תירוביצ תוליעפל


שממ ,ריכמ היה ונתיאמ תחאו דחא לכ םאש תענכושמ ינא
דוקפתה תאו ,היארמ תאו ,וזכ יהשימ לש הינפ תא
םאש תענכושמ ינא .תרחא הארנ היה הז ,הלש ימוימויה
,ונלוכל רורב היה ןוראב ךכ לכ קומע ויה אל תודרושה
ריכמ תייה ולש החוטב ינא .לקהל ןיאש ,םיטפוש ללוכ
םישנא םנשיש הרימאהמ לחלחתמ תייה הסנאנש יהשימ
.רשכהכ טעמכ תספתנש ,סנוא ידי לע םקופיסל םיעיגמש
תאו תיתרבחה הריואה תא האורש תדרושש המל ינש דצמ
,םדוק אב המ ?ןוראה ןמ תאצל הצרת םישנועה תולק
...תלוגנרתה וא הציבה


אלש הצור יתייה דואמו רומאש המ תויהל רומא ןימ
אצמנ אלא ,יוצמ אוהש ללגב קר יוצמה תא לבקנ
.הביטנרטלא


יניעב ספתנ הז ,רמולכ .השוע הזנפמישה המ יל תפכא אל
הנשנש יתשקיבשכ יתרביד ךכ לע .יוצמה לש הרשכה דועכ
הבוג אוה ,ינימ ןיינע אל אוה סנוא .ונלש תורדגהה תא
גרדמ ונשי וינפל הברה .ינימה דוקפתה חטשב תונברוק
ןורסח ,םישנ לש היצביטקייבוא :םישנ תונברוק לש םלש
לש תוננווכתה רסוח ,יוקיחל םיינויוויש םילדומב
הרבחה תקיתש ,םישנ יכרצל תיטפשמהו תירוביצה האופרה
השיא לכ לש התועיגפ ,תורוגס םייתלדב הרוקש המל
תורעה ,הדובעה םוקמב םישנ תיילפא ,בוחרב תכלוהש
.תויטסיסקס


אישב תלאוש ינאו ?םישוע המ ?יל דיגת ,םישוע המ זא
ךילהת לש ואיש אוה סנוא ירובעש ינפמ .תוניצרה
.התקיתשבו התוסחב ,הרבחה ךותב השענש היצביטקייבוא
רובע רתוי חוטבל הזה םלועה תא םיכפוה ךיא ,ךתעד המ
תא אלו ,ףקותה תא םידנמ וב בצמ רוצינ ךיא ?םישנ
?ונברוק
joeל וביגה
 
 
15/1/01 17:42
םאה הכלמה :תאמ
ןטבהמ הז ,חרואל הבוגתב
.םד תתוש יבל .היתובקעב תובוגתה תא .הבתכה תא תארוק ינא
.דילקהל תושקתמ ידי


םיעשרהו םימטמוטמה בור .הרבח לכב שי םיעשרו םימטמוטמ
לכ .םירכז :תורחא םילמב .ןורטסוטסט ףדועב םינייטצמ
תיילע ןיבש רשקה לע םכל ריבסי יאמיכ-ויב וא גולונימירק
.תומילאל ךומנ הבוגת ףסל םדב ןורטסוטסטה תמר


םע וק תורשיימ םישנ-תוטפוש .ךרד לכב ןנוגתהל תוכירצ םישנ
ספתיהל אל .םדקתהל ןנוצר לשב ,לארשי תנידמב ,םירכז-םיטפוש
.הילפא-תורצויכ .תוגירחכ


.טפשמ יתבל תינימ הפיקת תועגפנ תובורק םיתעל הוולמ ינא
חרואה קדוצ - ןה אקווד .תוטפושהו םיטפושה תא הריכמ ינא
.םיסנאה לש םנידב תולקמ םיתעל תוטפושה םישנה אקווד - עגרל


.םירבג םיסנא לש םנידב ורימחי םישנ תוטפושש תופצמ םישנה
,יחרזמה טפושה ,חמצ בקעי לע ונב ס"ש יעיבצמ .הרקי אל הז
,םילשוריב יערד הירא לש חא להנמש תסנכה תיבב ללפתמש ,יתדה
ליצי אוהש - תושגדומה ת"יחהו ן"יעה םע - חמצ בקעי לע ונב
.עודמ ןיטולחל רורב הזו הרק אל הז .ס"ש גיהנמ לש ורוע תא
.לארשי תנידמ לש טפשמה תכרעמ ךותב הקימנידה וז


ונחנא .תיטילופה הריזב ךרעיהל הכירצ איה :המחלמל הרזחבו
המכ ,לארשי תסנכל ,ונלש םיקקוחמה תיבל סינכהל תובייח
,דוכילה ,הדובעה - בושח אל ,תוגלפמל דקפתהל .םישנ רתויש
ונל הנייהתש .םישנב רוחבלו ,רבחה יסימ תא םלשלו - יוניש
תוגיצנ


.לארשיב דובעי אל הזש הביס םוש ןיא .הידבשב דבע הז


תוכירצ םישנ .תיבקע ,הפוצר ,תבאוכ המחלמ .המחלמב רבודמ
אל .ןיע חוקפל .בל םישל .העש העש םוי םוי ןהלש לע דומעל
תישנ תוירדילוס קר .רשפא קרש המ לכ תושעל .הרימשב םדריהל
.יחכונה רומחה בצמה תא ונשי םוקמ לכבו הרוצ לכב


.תלבסנ יתלב איה םישנ דגנ תילארשיה הרבחב תומילאה יכ
םיקתוש ונתיאמ המכ .ונביבס שי תוכומ םישנ ףלא 100-מ הלעמל
?חצר תוכמ תפטוח הכומסה הרידב השאהש תואדווב םיעדוי םהשכ


לוק"ש םיכסיש יאקיטילופ לכ דגנ .תונברה דגנ .תומילא דגנ
- םיידי ונת .תיקינס"שה הייפכל ודי ןתייו "הוורע השאב
.המלש הצובק אל .רובשל ןתינ םייתש וא תחא יכ .ייתויחא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
15/1/01 18:16
Estee :תאמ
םיעשרהו םימטמוטמהל הבוגתב
(-: ךבוש ךורב ,םאה הכלמה
Esteeל וביגה
 
 
15/1/01 18:23
םאה הכלמה :תאמ
הוקת ונל ןתת תישנ תוירדילוס קרל הבוגתב
,הרקי יתסא
גציימ (...רבגה) זעוב וליפא .םעט ירבד הפ םיבתוכ םיבר
תסנכ תורבחו תוטפושמ הברהב בוט ישנה סרטניאה תא
תובר (...םישנ)


,רתוי םיחלצומה םיבתוכה תא םותרל ךיא בושחל הסנמ ינא
.תישממ הלועפל ,הפ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
15/1/01 21:38
םח דש :תאמ
תישנ תוירדילוסל הבוגתב
,ןמש יפל .יתסאו םאה הכלמה
.ןוראב תויבסל הארנכ .טולשל ירבגה ןנוצר הלגתמ
.ןהלש הריירקל יטסינימפה םזירטילימב תושמתשמ ןה
האנשה יובילב שמתשמ לוונמה השמאהדש ומכ קוידב
לכו (זעב אל)אירב רבג לכ .ישיאה ומודיקל םידוהיל
.תאזה תנייוזמה המחלמהמ םידלוס האירב השיא
אמיא תוחא רבג לכל ןיא המ ?םימע ינש הפ הז המ
יד ?םידלי אבא לעב השיא לכל ןיא ?הבוהא
םרות םולשה רחוש טסיפיצפה זעוב .םזירטילימל
.תאזה תרתוימה המחלמה תבוטל ונוא תיראש תא
םח דשל וביגה
 
 
15/1/01 22:07
ברימ :תאמ
םזירטילימל םיזב םירבגו םישנל הבוגתב
? ןאכמ םלעית ילוא ,ךומכש לכסותמ טנטופמיא -םח דש
ליבד אי ,ךללגב ריווא ונל ןיא
ברימל וביגה
 
 
16/1/01 14:02
םח דש :תאמ
םזירטילימל םיזב םירבגו םישנל הבוגתב
ןוראב תויבסל ןה יתסא םגו םאה הכלמה
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 14:52
joe :תאמ
ןוראב תויבסל - םאה הכלמהו יתסאל הבוגתב
?הלילחו סח וסנאיי ןה םא תוחפ ןהל באכיי הז


םיימעפ םירבד תא ארקו הקומע המישנ חק ,דש אנא
היווח וזו ,סנוא לע אוה הפ ןוידה .הנעתש ינפל
תובוגתה ,תישאר .ךכ טושפ ,םדא סורהל הלוכיש
םיש ,הזכ םוקמב תצק תויתייעב ןה ךלש תומהלתמה
סנוא לע םישנ ובתכ הטמל םיעוביר המכש בל
הפיקת תעגפנכ ימצע לע דיעהל הלוכי ינא .ורבעש
ינפל דוע יתוא שאיימ ןאכ בתוכ התאש המש תינימ
בוש יל ריהבמ ,הבוגת בותכל הליחתמ וליפא ינאש
הרבחה המכ דע ,ילש תודדומתהש דבל ינא המכ דע
.המוטא איה יביבסש


ארח איה םא םג ,תמפושמ השיא םא םג ,תינש
וא םיימש ומוש תיטסינימפ איה םא םג ,םדאנב
הל עיגמ אלו .סנאיתש הל עיגמ אל ,תיבסל
עיגמש ורמאיו הדיצל ודמעי אל םירחא םישנאש
הנש בשי וא ,הכוזי סנאהש הל עיגמ אל .הל
תוחפ הברה םדאל ךופהת איהש הל עיגמ אל ,אלכב
.הרבעש סנואב הדות םא לבוקמ


םע ןתמה אנא ,דש םירחא םינויד ןאכ ויהי
םוקמה הז ,םהילא תוטובהו םיינימה םיזמרה
ומכ תויואטבתה םע דדומתהל הצור ינא וב ןורחאה
ןונגס תא בוש לוקש אנא ,ןפוא לכבו .ךלש
.ךלש רובידה
joeל וביגה
 
 
16/1/01 15:08
Estee :תאמ
ןכ םאול הבוגתב
דאמ דאמ ךיילע הרפכ ו'ג תבתכש המ לכ חטב
םג רתויב ירקמ הרקמב ירמגלש קר ,ןוכנ דאמ
תומפושמ אל הדוה םורי םאה הכלמה םגו ינא
תואירב לחאל יל ושרת וישכעו .תויבסל וא/ו
וניתויחא לכל ,ן-ל-ו-כל ישיא ןוחטיבו םולש
תופיל ,תוריעצלו תונקזל ,רפכבו ריעב תורקיה
,םלצב וארבנש םדא תונב ונלוכ ,תורעוכמלו
לבח ,םח דש התאו .טקשב תויחל עיגמ ונלוכלו
רהמ חרבת ,ךילא ךרדב ד"גמה םרבא ,ןמזה לע ךל
Esteeל וביגה
 
 
18/1/01 15:55
ןטקה ןר :תאמ
ןכ םאול הבוגתב
הוועש יניינעל ץעוי רותב
קיסוט ומכ הקלח יתסאש דיעהל בייח ינא
.קונית לש (ינחיר ינחיר ינחיר)
??????????רורב
!!!!רחמ ןחבמ
ןטקה ןרל וביגה
 
 
22/1/01 21:37
Estee :תאמ
!!!!םואתפ המל הבוגתב
תא םיריכמ םלוכ אל ...ןר ,תמאב ונ
ובשחי םה המ ...םורופהמ ונלש םירובידה
!?וישכע
Esteeל וביגה
 
 
16/1/01 22:20
םח דש :תאמ
ןכ םאול הבוגתב
הצור ינא תאזכ הפיקת תרבע םא
אל ינא .קזחתהלו הילע רבגתהל ךתוא דדועל
םיגהונש ומכ) הביס ילב לצנתהל בהוא
תרוקיבה : תאז לכב לבא (םירבגמ הפ טוחסל
אל יטסינימפה םזירטילימה לע ילש
תועד תעבהש עיתפמ .יהשימ סונאל ךירצש רמוא
תוענש תובוגת תררועמ תונוש
חיורי הזה רתאה .תורוב דעו םירז תאנשמ
יכ הנתשי הז םא הירפה
םה הפ םיאצמנש םידדובה םירבגה םייתניב
.לבחו .םיטוטרמסו םיטופש
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 22:10
םח דש :תאמ
ןוראב תויבסל - םאה הכלמהו יתסאל הבוגתב
(ברימל) הנורחאה הבוגתה תא
.ימשב בותכל לודג דובכש הארנכ .יתבתכ ינא אל
ךיא יתטלחה אל דוע ברימ יבגל יבגל
טילחאשכ .תונוש תועדמ הלש הקינאפל סחייתהל
.יל הארתש ךרדבו רחבאש ןמזב .ביגא
.הדות
םח דשל וביגה
 
 
17/1/01 0:44
.ק ןנור :תאמ
ןוראב תויבסל - םאה הכלמהו יתסאל הבוגתב
תאצל רשאמ ןידה םוי דע ןוראב תויחל ףידע
ךומכ םירוצי םייח ובש םלועל
.ק ןנורל וביגה
 
 
16/1/01 9:32
תיטסינגלב :תאמ
ןיבמ אל ינאש םירבד המכל הבוגתב
לע רבודמ סקס לע רבודמשכ . םינוש םירבד ינש םה סנואו סקס
ןמ קלח אוה םירנטרפה ןיב רשקה . םידדצה תמכסהב םייקתמש רשק
.( בוט סקס דחוימב) , סקסה לש תוהמה
ךרדבש םושמ , ינימ השעמכ סנוא רידגת אל תילאמרונ השיא ףא
תניחבמ . םירבג רשאמ רתוי , םיסחי לע שגד תומש םישנ ללכ
. תינימ אל איה סנואה לש ותוהמ םישנה


אל םלועמ רבג . םיוושו םינוש םימוד םייונב םישנו םירבג
אל ינאו , רבג י"ע השיא לש סנואה תיווח תא ןיבהל חילצי
העיגפ תאזש םושמ , םירבג י"ע םיסנאנש םירבגל ןאכ תסחייתמ
תא זכרמב תומש םישנ ! הנוש לבא , התמצוע תניחבמ המוד
. תוחפ םירבג , גוזה ינב ןיב היצקרטניא


. זעוב ךילא שחורש הכרעהל הפתוש ינא , עגרל חרוא
תיטסינגלבל וביגה
 
15/1/01 18:34
יניצ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
(ןוסא הזיא הנשמ אל הזו) ןוסאה ךל ארוק אלש דעש עודי הז,הלא
לע לכתסמ,ינא םג - חריה ומכ ךילא תובורק םינותיעה תורתוכ
לכב שחרתמש הלוועה ראש לכו דוש חצר,סנוא לש תורתוכה
םא וא,אבה ףדל רבוע טושפו (...ץראב קר אל) םלועה לכב ע ג ר
...טרופסה רודמל,רשפא
תושעל ךירצ,םאה הכלמה ינפל ןאכ הבתכש ומכו,ארונ הז,ביצעמ הז
.אשונב והשמ
ןילביר יבור לש קוחה תעצה תסנכל הלוע םויה,ינוריא דואמ ןפואב
תוגהנתה לע רסאמה שנועמ יצח יוקינ יבגל (..."שפנ ריקי" דוע)
למלמ חטבש יפכ,םהל בוטו םיקידצ,םהל ערו םיעשר שממ...הבוט
...אלכב יערד ומצעל
רתוי - ןכוסמ םע םה םירבג,תועדוי אל ןיידע ןתא םא,תונב
םירבגהמ קלח ???רבג הסנאש השיא לע ןתעמש הנורחא םעפ יתמ,הזמ
"...ילע יאוולה" ודיגי דוע
תתחשומ הרטשמה םא - רקפהל וכפה ץראב םייחה - תירקיעה הדוקנלו
?קוחה לע ורמשי ןכא םישנאש תופצמ ןתא ךיא,תתחשומ הקיטילופהו
וא וחצריו קוחה לע ורבעי (...וניינעב םירבג וא) םישנא םא םגו
תא וכי,ישפוחל בוש ואצי םה םינש שולש ירחא ?המ זא וסנאי
םה,אלכל בוש םתוא וסינכיש דעו (...םתוא וחצרי אל םא) ןהיתושנ
.תוומהמ ץוח םתוא איצוי אל רבכ רבד םושו תובא תיבב ויהי רבכ
אל ינא לבא - תושעל אלו רבדל,הלילב םכח ינאש ודיגי ילוא קלח
תא יל ןיא - "תסנכ" תארקנש תאזה הניחצמה הציבל סנכיהל ךלוה
.ךכל הביקה
ליבשב םתס,תאזה הבתכב וציצי וליפא םקלחש) םיסנואה םירבגלו
- םילימ ינש (תונרקסה
!ןמא ופרשית
יניצל וביגה
 
 
15/1/01 21:40
םח דש :תאמ
!!!טקשב תויחל ונת ??טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
תסנכל יכל
םח דשל וביגה
 
15/1/01 19:38
ה'לרב :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!םישנה לש חוטבה ןמלועל םיאבה םיכורב
!תיבב םירוק סנואה ירקממ %50מ רתוי ?תדחפמ תא בוחרב קר
!ףקותה תא הריכמ ןברוקה סנואה ירקממ %80-ב ?תדחפמ תא םירזמ קר
העש לכב הווש ןפואב םישחרתמ סנוא ירקמ ?תדחפמ תא הלילהמ קר
!םויה תועשמ
- האיפק איה רתויב החיכשה ןברקה תבוגת ?תדחפמ תא תוחרצמ קר
!םלאו םלה
ה'לרבל וביגה
 
15/1/01 19:41
ה'לרב :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םיינשל םא התיה איה .הטוח ביגש הלעב ידי לע החצרנ הטוח הנשוש
רקדו הכיה אוה .ולש אל דליהש דשח אוה .הנוירהל יעישתה שדוחבו
תא ףטשו חלקתה ךכ רחא .םחל ןיכסבו םילצינש שיטפב תוומל התוא
.חבטמה ילכ
םא התיה איה .קינמיספ ןורהא הלעב ידי לע החצרנ קינמיספ הילטנ
דרפיהל התצרש ךכ לעו תיטסי'גסמכ הדבעש ךכ לע םעז אוה .ןבל
.םירלדנס עצרמב הנב תא תושק עצפו תוומל התוא רקד אוה .ונממ
.ןושיל ךלה ךכ רחא
.העבראל םא התיה איה .דנבלג ינור הלעב די לע החצרנ דנבלג הלהצ
אוה .םהישוריג תרגסמב ויפלכ תויפסכה היתושירד לע הב םקנ אוה
רשקתהו תיבה תא רדיס ךכ רחא .ןולינ תיקשב תוומל התוא קנח
.וניד ךרועל
תבל םא התיה איה .ןמטוט היבוט הלעב ידי לע החצרנ ןמטוט הנח
התוא ףרשו םילחג תרעבהל רמוחב דייוצמ התיבל עיגה אוה .ןבו
.דבאתהל ידכ םירודכ עלבש ןעטו רקיש ךכ רחא .תוומל
.ריקה לע התיה תבותכה ,ןבומכ ,ןלוכ לצא
לש תינלוח האנק ייוליג רחאל הירוה לצא רוגל הרזח הטוח הנשוש
ילכלכה םבצמ תורמל ,תיבל ץוחמ דובעל הל תתל בריס אוה - הלעב
.ותוא בוזעת םא דבאתהל םייאו ,השקה
הלעב דצמ תומילא לע הרטשמב םיימעפ הננולתה קינמיספ הילטנ
.ןישוריגל יטפשמ עויס לבקל ידכ החוורה יתורישל התנפו
לביק הנושארה םעפב .הרטשמב םימעפ שולש הננולתה דנבלג הלהצ
אוה תישילשה םעפב .זנגנ קיתה הינשה םעפב .יאנת לע רסאמ הלעב
.ועישרהל ידכ תטפושל הקיפסה אל הלש התודע - קפסה תמחמ הכוז
וחלש םירטושה .םימויא לע הרטשמב םימעפ שמח הננולתה ןמטוט הנח
אל ןיידע ךא - םיילילפ םיקית וחתפנ .תוחכוה איבהל התיבה התוא
.םושיא יבתכ ושגוה
.שארמ עודי תוומ לש תוקינורכ עברא ,תוהמיא עברא ,םישנ עברא
תשקבמ ינא .רבשנ יבלו - יתבתכש תורושה תא בושו בוש תארוק ינא
.םילימה תא תאצומ יניאו - ביגהל
לע ?םישידאה םירטושה לע ?ורצענ אלש םיכמה םירבגה לע בותכא םאה
אלש םיביצקתה לע ?תוטפושהו םיטפושה ונתנש םיכחוגמה םישנועה
?םויה רדסל הרבעש תרושקתה לע ?וקלוח
ילגלגמ לכ ירה .רמאנ רבכ לכה ירה .האשילקל ךפה רבכ לכה ירה
ןושלב םיקצקצמהו םייפתכה יכשומ ,םישארה ידינמ ,םייניעה
ךותב ונתוא חוצרל םיכישממ ןיידעו .םהירבד לע ורזח רבכ םהינימל
.הלצה ונל ןיאו ,ונתחפשמ ברקב ,ונתיב
תולגמ ונא ,טאל טאל ,תונורחאה םינשב .היסולכואהמ תיצחמ ונא
לע דומעל ונל רתומש תולגמ ונא .יטילופ-ירוביצ חוכ ונל שיש
לע עיפשהלו תוסנל ,וניתויוכז תא עובתל ,ונלוק תא עימשהל ,ונלש
.הנממ קלח ונאש תואיצמה
העונתה ןבומכ היה תונורחאה םינשב םישנה תונגראתה לש האיש
תורשע .ןהינב ייח לע םוחלל ואצי םישנ תורשע ."תוהמא עברא"
תורשע .הקדצהו הביס אלל ןהינב םד תכיפשל "דוע אל" ורמא םישנ
.הל ולכיו - תכרעמה דגנכ ומחלנ םישנ
ונא םג ונבצה ונלש תויופידעה רדס שארב .רסמה תא ונמנפה - ןכא
ונתוא איצוהל ,ונתוא דחאל חילצהש דיחיה רבדה .ןוחטיבה אשונ תא
רתוימה םתומ אוה - תירוביצ האחמ תוליעפל ונתוא םותרל ,תובוחרל
.תומחלמב ונלש םירבגה לש
רסח ,בולעה ,יתרגשה ונתומ ?ונלש רתוימה ונתומ לע המו
ונא ןיא עודמ .םידליל לעבה ןיב ,חבטמל ןולסה ןיב .תויאורהה
לע תומחלנ ונא ןיא עודמ ?ונלש ונתומ לע "דוע אל" תוקעוז
?ונייח
אורקל ךירצ ונכות .ףוגה עיגהל רומא וישכע .החיתפה ןאכ דע
ןכותל םוקמ ןיא 2001 לדומ לארשיב לבא .יונישל ,היישעל ,הלועפל
ךילהת :לרוג תורה תולאשב קר םיקסעתמ 2001 לדומ לארשיב .הזה
קבאמה הארנ םלומ .תוברקתמה תוריחבה ,תוברתה תמחלמ ,םולשה
ונחנאו .םימשמו רוויח - ישיא ןוחטב לע ,ימצע דובכ לע ימוימויה
ונחנא ןכלו .הזה תוועמהו ףלוסמה תויופידעה רדס תא ונמנפה
תומלעתהה ינפבו תיבב תוכמה ינפב - לפקתהלו לצנתהל תוכישממ
,הנגהו בל תמושתל קעזנ אל הארנכ םעפה םג ןכלו .ץוחב תפרוגה
סעכנ אל הארנכ םעפה םג ןכלו ,ןתוא לבקנ אל הארנכ םעפה םג ןכלו
ונילאשו םהב קוסעל רתוי םירעובו םיבושח םיאשונ שיש ןיבנ יכ
,רתוי םיילושה ,"םירחאה" םיאשונב קוסעל ןמז רתוי היהישכ ונפתי
תאו ריקה לע תובותכה תא אורקל ךישמנ םייתניבו .תוחפ םירעובה
,תרושקתהמ ,דסממהמ - היצמיטיגל לבקנש דע .ןותיעב לבאה תועדומ
.ונמצעמ לכ םדוק לבא - רוביצהמ
ה'לרבל וביגה
 
 
15/1/01 21:46
םח דש :תאמ
תוהמיא עבראל הבוגתב
קר איבמ ירבג יטנאה ןונגסהש רורב ירה
הז ירהו .עודי ךשמההו םינימה ןיב תורזל הכופה האצותל
השמאהד ומכ .תוצור תויטסירטילימה תויטסינימפהש המ קוידב
תורירמה תוננבה םא אלפתא אל .לוונמה .לוונמה
.תוריחבב ולשכנש תולכסותמ תויאקיטילופ ןה הלאה תולערומה
םח דשל וביגה
 
 
15/1/01 22:03
ברימ :תאמ
תיאקיטילופ דועל הבוגתב
ליבד אי ,הזה ןוידהמ קלתסית
ברימל וביגה
 
 
15/1/01 22:46
ה'לרב :תאמ
תיאקיטילופ דועל הבוגתב
!?םינימה ןיב תורזל איבמש ירבג יטנא ןונגס
!?"תירבג יטנא" ינא ילש םייחה לע רומשל תשקבמ ינאשכ המל
תויהל=םישנ דעב תויהל ויפלש ,הזה רושיקה תא השוע התא המל
!?םירבג דגנ
דובכ תשקבמש ,ינא - םינימה ןיב תורזל רתוי איבמ איבמו
םישועו םהלש אלש םייח םיחקולש םירבגה וא ,םישנ לש ןהייחל
!?םהלש ךותבכ םהב
- הקיטילופב אטבתמ אל ילש יטסירטילימה םזינימפה,ךתעידילו
,רפס יתבב ןויוושל ךוניח ידי לע - תונשל ןויסנב אקווד אלא
םהבש םיסרוק תרבעה ידי לע ,םישנ םודיקל תוגלמ סויג ידי לע
אלש ןהמ חקלנשו ןהל שיש חוכה לעו ןמצע לע תודמול םישנ
.םישנ ןהש ןויכ קר ,קדצב
ונחנאש ללגב קר ונתוא םיחצור יכ הרירמ ינאש תמאב יל חלסתו
תישנו הקותמ,תסמונמ תויהל לדתשא תמאב ינא האבה םעפב .םישנ
.רתוי
ה'לרבל וביגה
 
15/1/01 22:23
סומידב תי'גני'ג :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.יתררמטצה,יתארק
ינאש םואתפ טילחי והשימ יכ רמשמה לע דומעל ךרטצא ינא םייחה לכ
?האבה
?השיא תויהל ,דבוע הז ךיא
סומידב תי'גני'גל וביגה
 
16/1/01 0:32
טקשב הנשי אל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
וסנא יתואש ללגב אלא טרסב יתיארש וא ןותיעב יתארקש ללגב אלו
ילע ץפקש רז םדא הז היה אל ילש יפיצפסה הרקמב .14 תב יתייהשכ
םדא ןב .וילע יתכמסש רכומ םדא ןב אלא ,הכושח הטמסב רקוב תונפל
דבלב םיזוחא 20-30 .הפוקתה התואב ייחמ קלח היהו בוט יתרכהש
תדחפמ אל ינא .םירז לש םהידימ םירוק תינימה הפיקתה ירקממ
םירבגמ דעל המיא תכומ ינא ,ךפיהל .םילפא תובוחרמ אלו ךשוחהמ
וילאש ןודעומה ותואל עובק ןפואב םיכלוהש הלאמ וא יתיא םידבועש
תא םיביכרמש הלאכמ וא ,תירוביצה היירפסה התואל וא ,תכלוה ינא
לש טקפסא ברועמ ןכ סנוא לש טקאב ,ןכ ומכ .'וכו יירכמ גוח
.ונברוק לש םינואה רסוחמ הרגתמ שוריפב ףקותה יכ ,ינימ יוריג
עקר והשזיא ול שיש ןברוק ףוקתל רחבי םלועל סנאה תאזמ הרתי
:הדבוע .וינפב ופשחנ רשא הענכהו ימויק ןוחטיב רסוח לש םדוק
איה יכ ,ילאמיטפוא ןברוק התוויה אל רמאמב הבכיכש תינידנולבה
ךופהלמ התוא הליצה ינברוק אל טקא התייהש הלש הקעצה .הקעצ
תוללעתההו סנואה ירקממ םיזוחא העשת קיספ העשתו םיעשתב .תסנאנל
לכל תתוועמ םנמוא) םיסחי תכרעמב ומכ ומצע טקאה הנבנ ,תינימה
תא שבול דחא דצ רשאכ (ןילמוג ייסחי לש תכרעמ ןיידע ךא ,תועידה
אל האוושמה םא .ףרוטה דיקפת תא -רחאה דצהו דוצינה תפילח
םמצעב םה םיסנאה בור .תלטבתמ תוללעתהה וא רמגנ סנואה -תמייקתמ
עזגהש תונפקותה .רחא גוסמ זויבא וא תינימ תוללעתהל תונברוק
ףאב יתוגהנתה םידקת םוש הל ןיא ,וכותמ םיטרפ יפלכ טקונ ישונאה
השינעב ןויד ידי לע היעבה ןורתיפ תא טשפל .רחא יגולויב ןימ
קר .םוקמ םושל -חתפתהל הצורש עזגכ ונתוא םדקמ אל (לשמל סוריס)
ונתוא םדקל לוכי , ונלש תויופידעה רדס ךרעמב ילאטוט יוניש
רשא הרבחכ םירציימ ונחנאש יאוולה תועפותו םיאולחתה לוטיבל
.ונתיאמ םישלחב הטילשל המצועו דמעמ ,שוכר ,חוכ ירחא תפדור
טקשב הנשי אלל וביגה
 
 
16/1/01 1:17
i am the princess :תאמ
ינא םגל הבוגתב
ךל הקיזחמ .ךרופיס לע יל באוכו הצרעה תררועמ ,המיסקמ תא
!בוט דיתעל תועבצא
i am the princessל וביגה
 
 
16/1/01 9:30
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ינא םגל הבוגתב
ינא לכ םדוק .תמאב בושחש המב יתעדל ,תעגונש יהשימ ףוס ףוס
טרסב יתייה ינא םג ,תיווחש המויאה המוארטה לע ךרעצב תפתתשמ
ךשוחה ךותמ יילע תחנ אלש ילש סנאה תא יתרכה ינא םגו הזה
יאש הנימאמ ינא םג ךומכ .תימינונא תומילאב שומח הליפאהו
ללחב שחרתמש (ירוטקו) יווק עוריא לעכ סנוא לע לכתסהל רשפא
סואכה תרות תא םיריכמ .ותביבסמ ןיטולחל שולת אוהו קירה
הינשה ייפלכ תחאה תוביגמש ןילמוג תוכרעממ יונב לכהש תנעוטש
םג ךכ ,סואכה ומכ ןכבו ?ףוס ןיא דע (םיקיקלחכ) ןמצע ךותבו
ךירצ םייח ונא הב רשא הביבסה תא רוקחל םיאב ונחנאשכו .םייחה
דוע אל .לולכימל ולש םירשקהה תא ןיבהלו קיקלח לכל סחייתהל
אל .הירוטסיההמו היגולוקאהמ תומלעתה ידכ ךות הימוטנאה רקח
,םיימואל ןיבה םיסחיה תרות יכבנב הנבה אלל הלכלכב ןויד דוע
ונלש םלועה לש הנבההו הלבקה .הריפסומטאה רקחו היגולוכיספה
תנתונ ךא ,םזינימרטדה תיילשא תא תצפנמ םנמוא ,יטואיכ לולכמכ
.םוקיהו ונימצע תנבהל רתוי םיבחר םיקפואו םישדח םילכ ונל
הרבחבש הדבועה ןיב רישי רשק לע עיבצהש 'עגרל חרוא'ה קדצ
הדבועה ןיבל םישנה לש ןתבוטל תלעופ הלוכ תכרעמה תמייוסמ
ירזגב אלו סוריסב אל .ןורתיפה השינעב אל .תוחפ םש םיסנואש
תימלועה תישונאה הטישה לכ לש ףרוג יונישב םא יכ תוומ ןיד
םילאודיבידניא םיטרפכ לכ םדוק ,ונחנא .(?תמלוח ינא בוש)
ליחתנש תנמ לע תיתבישח היצולובא רובעל םיבייח עזגכ ךכ רחאו
לכ .יגולואדיא רוגיפ לש םיריאממ םילודיג וניבריקמ ריסהל
םישנ ןיב) לושמו דרפהה סנ תא הלגד לע תטרוחש תדו תוברת
םימלסומ ןיב ,םירישעל םיינע ןיב ,םינבלל םירוחש ןיב ,םירבגל
ןיב ,םיטנורבל םינידנולב ןיב ,םיריעצל םירגובמ ןיב ,םידוהיל
תומיטאב ונלוכ תא תעבקמ (....'וגו םירצלמל םיטקטיכרא
םיליעגמ ,םידיחפמ) םיסנאל היצזינומד תושעל .תומילאבו
הטישה תא החיצנמש הלועפה קוידב וז ,(ויהיש לככ םיביאכמו
תושועש תויח םה םיאניטסלפהש זירכהל ומכ שממ .םתוא תרציימש
תתלו ןתמו אשמ םתיא להנל ברסל ןכ לעו (!?אל ונחנאו) םי'צניל
החשנ יתמ דע :תלאוש ינאו .תילכלכו תינידמ תואמצע םהל
סנאנ ,גרהנו ונימצעל ונארבש ינטפושהו םיקפואה רצ םוטמיטב
וניתורוב לשב תרציימ ונלש הרבחהש םירצות ידי לע הכונו
?םייפוס ןיאה ונידחפו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
16/1/01 12:03
עגרל חרוא :תאמ
ינא םגל הבוגתב
העוט איהש רבתסמ "עגרל חרוא קדצ" תרמוא רבכ יהשימש דע ,הה
(-: יוהיזב
.ינא אל ,קתבמה ו'ג היה הז
עגרל חרואל וביגה
 
 
17/1/01 0:27
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
םרמוא םשבל הבוגתב
השרוי םא ,םיטידרקה לש סואיכב רדס עגר השעא ינא ייק וא
.יל
יונשה ןוידה תא םויה רדסל ותולעהב 'עגרל חרוא'ה קדצ
.סנואל סקס ןיב (תוועמה) רשקה רבדב תקולחמב
הרבח ןיב םייקש יטסיטטסה קנילה לע ועיבצהב 'קתבמ'ה קדצ
תדירי ןיבל םינימה ןויוויש תבוטל םינקותמ םיקוח םע
.תינימה העישפה יזוחא
.המויק םצעמ- הקידצה JOE הקדצו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
16/1/01 22:33
םח דש :תאמ
ינא םגל הבוגתב
איבת תותדו םיעזג םינימ ןיב הנחבא וליאכ הזתה
הרבחב םאה תואיצמה ןחבמב תדמוע אל ןויוושו ללוכ םולשל
לכ תא הרבשש הרבחבמ תומילא רתוי שי תיכראריה תיתרוסמ
תונריתמהו החפשמה דסומ תריבש אקווד ילוא ?תורגסמה
תמר תא םילעמ יטסיאוגא רוכינ תבוטל הליהקה קוריפו
?תומילאה
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 22:38
םח דש :תאמ
ינא םגל הבוגתב
םולשל איבת 'וכו םינימ ןיב הנחבאה תרסהש התייה הזתה
ןבומכ .אמייק רבו קדוצ ללוכ
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 23:52
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תועט ןוקיתל הבוגתב
לאודיבידניאה תרדאהו םינוש ןיב יכרע טופיש לע רותיו ןכא
ליבוהל םילוכיש םידיחיה םידעצה םה ,ןוילע ךרע תגרדל
רואה די לע היצולובאה הצקב הארתנ .רתוי רואנ םלועל
(?התאו .רוחש שבלא ינא) הרהנמה הצקבש
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
17/1/01 19:05
םח דש :תאמ
תרזוח םלועל תועטל הבוגתב
הליבומ ךלש תויכיסנה-לפואה תכיסנ
םישנא ןיב יכרע לדבה היה אל םא .לפואל יתעדל
,השיא-רבג , דלי-רגובמ:ירק) הנוש םונג ילעב
היה םלועה יזא (ישילש םלוע שיא-טנגליטניא
תגספכ תשחרתמ יאדוב התיה תולובגה תרסהו םמעשמ
לאודיבידניאה תרדאה הרקמ לכב .היצולובאה
טרפה תא םגו ,ללכה תא -תיתרבחה תוברועמה תא תסרוה
םלועה היהי הרהנמה הצקב הארתנשכ .תחשומל ךפוהש
היכראריה אלא יתוכאלמ ןויווש ןיא הבש החפשמ ומכ
.םינטקל םיגאוד םירגובמה .תידדה תוברועמ םע
.ןבל שבלא ינא .וטסירא לש היטרקוטסירא
םח דשל וביגה
 
 
17/1/01 23:31
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
םילילהו םידשה תוחורה לכלל הבוגתב
אל דוע לכ דעל ורמשיי ,והנשמל דחא טרפ ןיב םילדבהה
תיטנגה הסדנהה רושימב הדימה לע רתי ללותשנו בהלתנ
.(ןאזוס ןילק'ז :תאמ 'וגראי' :האר)
הרהמב םשה תרזעב םלעית תיטסינימרטד תיכרע הטיפש
השיגה תובחרתהו ישונאה עדיה תוחתפתה םע דחיב ונימיב
.שרוד לכל םדקתמ ךוניחל
התרוצב םייקתת תיתימאו תללוכ תיתרבח תוברועמ
וניא רשא טלחומ ןויוויש לש בצמב קר תילאמיטפואה
.רעיש עבצ וא ,ליג ,תד ,ןימ ,עזג לש עקר לע הלפמ
יחת .חתופמ אל םלוע לש יאכרא רדס אוה היכראריה
אלא ,רדס רסוח לש ןבומב אל היכראנא) !!!היכראנאה
ןוטלישהו תוירחאה :ירק .יגולואדיאה יסאלקה ןבומב
.(םודיבדניאה דיב םיאצמנ
שממ אל לודגה רואל לאמשמ הרהנמה הצקב :יריקי םויסלו
תמר הייהת המ אלא ,ץיצפנ הבורדרג הזיא םע יל הנשמ
ףידע ידיצמ .םוקיה תאו ונימצע תא ןיבנ הבש השיפתה
.םימורע ונלוכ היהנש ללכב
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
18/1/01 12:10
עגרל חרוא :תאמ
םילילהו םידשה תוחורה לכלל הבוגתב
.ישילשה םלועה שיא לומ טנגילטניא


.הז אלו הז אל ,לשמל ,התא
עגרל חרואל וביגה
 
 
17/1/01 19:33
םח דש :תאמ
תרזוח םלועל תועטל הבוגתב
לש סנוא אוה ךלש לאידיאה
טושפש תיטסינומוקה הכפהמה ומכ .(הלאשהב) תואיצמה
קר לבא תולובג תותד םימע תודמעמ לטבל הננכת
ודלונ אל םדא ינב יכ .לבסו סרה האיבה
דואמ תודדומתה .תאזה הדבועה םע דדומתהל ךירצ .םיווש
ומכ תידממ דחו תינטשפ אלו תבכרומ
ןתינש בושחל .שדחה יטרקומדהו יטסינומוקה לאדיאה
תא ןיבהל אל הז הטלפל םלועה תא חיטשהל
יוטיב ידיל םיאבש םייחה לש המוצעה תוינוגברה
תוברת םירצויש םינוש םייגולויב םינימו תוחפשמב
אל םלועל םיברעה .הזמ הז םינוש םיכרעו
םיבר םייביטימירפ םירוביצש ומכ .היטרקומדה תא ומינפי
ןבל-לוחכ .התוא םימינפמ םניא ברעמה תונידמב
ינאש םיכרעה תא איבהל וסינש םידוהיה ונלש לגדה הז
תיתוברתה הסירקה םויה לבא .ןאכ אטבל הסנמ
הפיאשה תא םיבזוע .תילאטוט טעמכ תירסומ
םיסרטניאו תותימא ירבש תבוטל תטלחומה תמאה יכרעל
.הז תא הז םיעצופש
םח דשל וביגה
 
 
17/1/01 23:55
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ןבל לוחכל הבוגתב
ותוא קוידב םירמוא ונחנא ירה ?דש ךתיא הרוק המ
,יפוט יפוי קאלאוו .הזמ הז םינוש םדאה ינב -רבדה
תא סונאלו דבעשל ךירצ דחאהש חרכהב רמוא הז םאה לבא
וא היפרגואיגה וא היגולויבהש ינפמ קר והנשמ
לע יזיפ ןורתי הווהמש ינושב ותוא וננח היצולובאה
יתמלחש וא המהבה ןימ םדאה רתומה !?ולה .ונכש ינפ
?םולח
ריכהל תלוכיה קרש ןיטולחל ךתיא המיכסמ ינא ,ןכ ומכ
תא שופתל ךרדה וז תוינוג ברבו תובכרומב ,ינושב
המ לע זא .תמאב איהש םשכ ונלש תימויקה הביבסה
התאש תטלחומה תמאה לע ?הפ םיחכוותמ ונחנא לזאזעל
?רבדב םייולת ךייחש וליאכ ,המויקב זחאנ
:הרמה הרושבה תא ךל תרשבמש וז תויהל יל רצ ,קתומ
םוקימל םאתהב הנתשמ איה יכ תטלחומ תמא הזכ רבד ןיא
רשא םינתשמה םיכרעה לש םתעפשהבו האוושמב ךלש
רפיס הז תאו !יסחי לכה .שדחמ םעפ לכב התוא םיביכרמ
.העורג תרופסת םע ןקזו םכח שיא הזיא ןמזמ רבכ ונל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
17/1/01 19:37
םח דש :תאמ
תרזוח םלועל תועטל הבוגתב
יתבשח"ש היצקובורפ יבתוכב יתיעט
.עגפו יביטימירפ היה הז ."עוגפל יתששחו סונאל
.םלוכ ינפב לצנתמ
םח דשל וביגה
 
 
18/1/01 23:09
ישיפ :תאמ
ינא םגל הבוגתב
תירופאטמה הפשה תא תבהוא ינא ,הפי שממ תבתוכ תא-תיליל
:-)ךלש
ישיפל וביגה
 
 
18/1/01 11:34
תיטסינגלב :תאמ
ינא םגל הבוגתב
םינש המכ הז תא לכעל תלגוסמ יתייה אל, 17 ליגב , םש יתייה
ינא !ןברוק יתייהש הז םע םילשהל יתברס , יתשחכה , תובוט
ןיידע הנכומ אל םג ינאו , ןברוק יתייה אל , ןברוק אל
. וזכ שיגרהל


אל הז הרבחה יניעב , םירחא םישנא יניעב ןברקכ יתספתנ םא
!סנאה ...הזב רחב אוהש ללגב אלא , הזב יתרחב ינאש ללגב
.הז םע םילשהל הנכומ אל ינא ןכלו
ליבשב , סנוא ישעמל היצזילאנויצר םוש קפסל הנכומ אל םג ינא
לש םשנועב הלקהה תא םיצרתמש תוטפושו םיטפוש , םירוגנס שי הז
ילע קיבדתש היצזילאנויצר קפסל הנכומ אל חטב ינא . םיסנאה
. יתוא סנאש חלאנ רוצי ותוא אלא , אב יתרחב ינא אלש , תיות
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/1/01 12:45
Estee :תאמ
ינא םגל הבוגתב
תחלושו ,תבתכש הלימ לכ םע המיכסמ ינא ,דאמ הרקי תיטסינגלב
יקנע קוביח ךל
Esteeל וביגה
 
 
19/1/01 1:34
חחרפ :תאמ
ינא םגל הבוגתב
.הרקי תיטסינאגלב


.הרקי ךתיא יבל


תושעל זעהש ,ךייח תויטרפלו ךפוגל רדחש ,ךב עגפש חלאנ ותוא
ול לחאל שי ,חלאנ ותוא - ךתבהאו ךנוצר יפ לע אלש השעמ ךב
.םלועבש רסיימהו באוכה לכ תא


,ךב עיבטה אוה ,רמולכ .תעגפננ תאו עגפ אוההש ,בוצע המכ
תא ,הנורכז תא אלא העיגפה התוא תא רשאמ רתוי ,ךחוכ לעב
.הריחב יפ לע אלש ,ךרבעב טרפ איהש הדבועה


העיגפ קידצמש םלועב רבד ןיא .סנוא קידצמש םלועב רבד ןיא
.ותושר יפ לע אלש ויתומא 'דל הרידח ,םדאב


.המשא לש בוטרוק וליפא הב ןיא העגפנש ימ ,םלועל


סנוא .תומילא לש עשפ אוה סנוא .ןימל רושקש השעמ וניא סנוא
םשא קר וב שיש ינלוח עשפ אוה סנוא .הטילשב רושקש עשפ אוה
.לקמ קומינ םוש אלל .עצבמה .דחא


.ול חינמו קתושש ימו דירטמה ,סנאה


.עשפל םידיחיה םיפתושה הלא


.הלמחו קוביחו הבהא קר ,תאו


...תומישו
חחרפל וביגה
 
 
20/1/01 19:34
תיטסינגלב :תאמ
....ןגלב ,ןגלבל הבוגתב
ךלש תושיגרהו תומכחה תובוגתה תא בתוכ ..ןאכ אצמנ התאשכ
ךתוא שיש תעדל חוטבו םימח יל השוע הככ הזש ךל עדת ,
.םלועב ךתומכשו
תיטסינגלב
תיטסינגלבל וביגה
 
16/1/01 2:54
הילו'///ג :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םילועו םיצצ ,סנוא לע ,השקו הבושח ךכ לכ הבתכב אקווד ךיא
הרוצב םהלש תויפה תא םיחתופו ,םיבתוכה ןיבמ תולודג יכה תואלחה
.טרפב וז ןוגכ הבתכבו ללכב םוקמ הל ןיאש


.רעצמ
הילו'///גל וביגה
 
16/1/01 3:06
.....ךותמ תחא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הז םע קיפסמ
....הז םע םימיכסמ אל
....אוהה םע םימיכסמ אלו
-םכמ שחא לכ ,שממ -תויצאוטיס םיחתנמ ,םיקקוחמ ,םישרפמ
סומידב גולונימירק
דוע -ולא תורוש תבתוכ ינאש ןמזב .ןמזה לע לבח .הז םע קיפסמ
.ת/עגפנ ה/שיא ,ה/דלי
.תישפנ ,תיזיפ
הז .והשמ ךל הרוק אלש דע ...לבא .תעזעזמ הבתכ ןכא ?רזוע הז המ
.עזעזמ רדגב
?ונזעדזה -יפוי .עזעדזנ ונלוכ ואוב .עזעדזנ זא
?רזוע הז המ
?םיעזעדזמ דאמ ונחנאש ןמזב -חצר תוכמ תפטוחש השיאל רזוע הז המ
הטימל וישכע הל םיסנכנ יהשימ/והשימש הנטק הדליל רזוע הז המ
?רופיס הל רפסל ליבשב אלו
?יל רזוע הז המ
תוקעצ ןמז המכ דוע וגאדת לא -טקשב ןושיל הלוכי אל תבתוכה זא
....םימומע ויהיש דע ורזחי (לאל הדות) תסנאנ טעמכה
רודמל ךופהתו םלעית וב ועגנש דליה לע ןותיעב הבתכה
....יעובשה היגולורטסאה
.הז הככ
תומילאה אשונב רוא תדוקנ ןיא .יל רצ .םולכ השוע אל -הפ הבוגת
.ץראב
.םדא ייחל ךרע ןיא
.....ךותמ תחאל וביגה
 
16/1/01 11:58
רבג :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םיאיהנו םמצע תא םיליפשמש הלאכ תוארל יתוא ליעגמ שממ הז
אוה לשמל ןהכ זעוב .תוננבה יניעב בוט תואריהל ידכ םיטסינימפ
.לניסקוק םיארוקש המ םג אוה ןקדצ קר אל


םולכ רוזעי אל ,השא ומכ בושחל לוכי אל יתימא רבג
רבגל וביגה
 
 
16/1/01 12:11
הננב :תאמ
לניסקוקו ןקדצ - ןהכ זעובל הבוגתב
לכסותמ טנטופמיא התאו יתימא רבג ןהכ זעוב
הננבל וביגה
 
 
16/1/01 22:47
תינטירופ הלילרש :תאמ
לניסקוקו ןקדצ - ןהכ זעובל הבוגתב
המכ לש חור תונחטב תשאונ המחלמ :םזינימפה
רבכ תכשמנש תוישנ כ"כ אל ,תונידעב רמול ךיא ,םישנ
.ישנה סרטניאלו תוישנל םישנל הקיזמ קרו ,ישילשה רודה הז
הסנרפה לע יארחא היהי אוהש הצור .רבג תויהל הצור אל
התמ םידלי תבהוא םידליב לפטא ינאו ילע ןגי אוהו
לכל היהש םולחה יל הארנ הזו .םידלי הברה תושעלו ןתחתהל
תויטסינימפה תוזאקימקה ואבש דע האירב השיא
.תורחתו םיסרטניא אל תויגוז הבהא םיצור .תורמרוממה
.ייב
תינטירופ הלילרשל וביגה
 
 
17/1/01 1:01
טקשב הנשי אל :תאמ
הכמ :םזינימפהל הבוגתב
השקבב ?ךתוא סנרפי רבגש הצור תא
תואירבל ?םילגרהמ תורעישו םפש דירוהל הצור תא
הז לע יכל ?תישנ תויהל הצור תא
?ךגוז ןב תא רוחבל הצור תא
?הטיסרבינואב דומלל הצור תא
?ךנוצרכ המזגרוא תווחל הצור תא
?חריל ףועל הצור תא
?שוכר תלעב תויהלו דובעל הצור תא
םירבד תוצרל ללכב ולכי אל םישנ םינדיעו ןדיע ינפל םעפ
םזינימפ הלימה .רוחבל הלוכי תא םויה .םתריחב יפ לע לועפלו
תודמועש תויורשפאה לש רשקהב היצאיצוסא יהשוזיא ךב תררועמ
ךתוכז וז) ?הז לע בושחל אל תרחוב תאש וא ךתושרל םויה
(בגא ךרד ,תימיטיגלה
טקשב הנשי אלל וביגה
 
 
16/1/01 22:51
םח דש :תאמ
לניסקוקו ןקדצ - ןהכ זעובל הבוגתב
,הפ םכח יכה יתעדל אוהש ,םח דש םע המיכסמ
ןיב לושמו דרפה לש תיטילופ המסס הז תישנ תוירדילוסש
ןחבאל תועדוי אלש תומימת תוננב שיש לבחו .םינימה
םיקותמ תומולח .בוט הליל .םזיאורטלא הווסמב םזיריירק
.ייב.ונלוכל
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 22:58
םח דש :תאמ
והשמ דועול הבוגתב
.יתפשחנ
םח דשל וביגה
 
 
16/1/01 23:02
תינטירופ הלילרש :תאמ
טישל הבוגתב
דש ךתיא ינא תאז תורמל
תינטירופ הלילרשל וביגה
 
 
18/1/01 16:14
ןטקה ןר :תאמ
טישל הבוגתב
.....ספא תכיתח
יתקתש וישכע דע
.השק תצק וישכע לבא
.בולע ןרקש התאש רורב םג הזש וישכע
ליעפ" לש וילוגליגמ דחא אל םג התא םא הנוז ןב ינאו
"םיזנת
חינהל ריבס ,םישנ לע םעוז ךכלכ טושפ התאש ,בשוח ינאש המ
.....ןתיא ךל ךלוה אלש ללגב
רמוא התאש המ תא בשוח תייה תמאב םא םגש ,דוע המ
.שפיט התאש הארמ היה קר הז
שרוד התאש ומכ םירבג םע תוגהנתמש ריכמ התא תורוחב המכ
?וגהנתיש
:תויצפוא יתש שי זא
טושפ התאו ,הרוחב םע תייח אל דוע טושפ התאש איה הנושארה
.דבוע קסעה ךיא ןיבמ אל
..."קיתע" טושפ התאש איה הינשה
קוידב אל איה ,ךתיא תויהל םיכסתש השיאה ,הרקמ לכב
לש תיתרבחה הביבסב וא ,הפ תובבותסמש םישנה לש הלוכסאהמ
.הפ םישנאה בור
ןטקה ןרל וביגה
 
16/1/01 14:12
םקשהמ סחנפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
די תתל לש המוצעה לע םתח סחנפ
םינכסימ םידלימ םכל תפכיא םיאו תומיתח 9480 םש שי וישכע
םש םתא םג ומתחת זא םתוא םיסנואש תורוחבו
JOE תרביג תוכזב םשל יתעגה ינא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
16/1/01 14:23
joe :תאמ
תומוצע לע םתוחה סחנפל הבוגתב
ירחא ,האלה המוצעה תבותכ ת אתרבעה ,אנא .תמתחש הדות סחנפ
ונחנא ,(ראורבפב םש יא) תסנכב ןיינעה הלעי הכורא הייחד
.המיתח לכל םיקוקז


(-: !תרבג יל ארקת לאו
joeל וביגה
 
 
16/1/01 22:56
ררבג :תאמ
תומוצע לע םתוחה סחנפל הבוגתב
היהנ ם"קשהמ יתרדסה סנאה ךיא .הז תא הנוק אל
?אל .לושיב הזיא הפ שי חטב .םואתפ קידצ ונל
ררבגל וביגה
 
 
17/1/01 0:05
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
יתרדסה סנאהל הבוגתב
ןברוק אוה ףקותהש הזתל תקהבומ אמגוד הווהמ רקיה סחנפ
הנישש ירטנמלאהו ריעזה רבדה .תקדוצ תויהל ףיכ המכ .ומצעב
אל הבשקהו הבהא לש בוטרוק היה םוקיל טסימקשה לש ותשיג תא
.הקידצה JOE לש הידימ ףסכ לש שגמ לע ול השגוהש תאשנתמ
סוריסש (המ תונחרטב ןכתסאש ךות) רמואו רוזחא בוש ינא ןכלו
ןכש ונלש הרבחב תומילאה דגנ ןורתיפ אל םה תוומ ןיד רזגו
אלו יתדוקנ םוטפמיס לורטינל יחטש לופיט קרו ךא םיווהמ םה
לש ןמזב שמש יפקשמ תשיבחל לושמ רבדה .המצע הלחמה לש יופיר
.תיניערג הצצפה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
17/1/01 0:49
שלבה שחשוח :תאמ
יתרדסה סנאהל הבוגתב
.סחנפ לש ותוהז אלא סחנפ לש ותשיג אל אוה הנתשהש המש
םויה .הזה םשב םימתוחש םינוש םיבתוכ השולש תוחפל םנשי
.תברותמ רתויה סחנפה לע ונלפנ
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
17/1/01 1:07
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ינששוחל הבוגתב
יתדמעש ינפל הינש קוידב הזתה תא יל סורהלו ,ןושוחשוח
לע חורמ ןוחצינ לש ךויחשכ ילש ישמה יעצמ ןיב לברכתהל
?הפי הז -ייתפש
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
17/1/01 16:27
שלבה שחשוח :תאמ
ינששוחל הבוגתב
:ןוטלפא לע


.רתוי יל הרקי תמאה לבא ,יבילל הרקי תיליל
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
17/1/01 1:47
הכלהש איהה :תאמ
ינששוחל הבוגתב


.םתס םישנא לע שפר ךילשהל ךל סאמנ אל ?היהי המ


םג .אל ןה ךא ,תוקצומ הנייהת ךלש תועיבקהש תוחפל
תררגו הלוז היצקובורפ ררועל תיסינ הימ לש רמאמב
םמעז ררועל ידכ םיעצמאב לחוב ךניא בושו םישנאמ תובוגת
.תוננב ישנא לש


,םיל סובוטוא סופת ,םילקש הרשע חק ,הנה ?רגבתת ילוא
,אליממ .יניטוח םע תויסוכל קיצת ,לוחב תונומרא הנבת
הפי הקיתשהש םוקמב יתוברת ןויד להנל ויד רגוב אל התא
תויוטשל םוקמה אוה הזכ שיגר רמאמ אלש חטבו חטבו ,םהל
.ךלש


.רגפתת
הכלהש איההל וביגה
 
 
17/1/01 9:56
שלבה שחשוח :תאמ
?התא בושל הבוגתב
תרעס ךל םורגת סחנפ לש הפישחהש ישפנב יתרעיש אל
אוה ךנונגסש יל הארנ תושגרתה בורמ .ךכ לכ הזע תושגר
תרשע לע ץפוק ינאש ינפלו ,ילמיטפואמ הטמל תצק
יל ריבסהל אנ יליאוה ,ךבוט בורב יל תקנעהש םילקשה
:טפשמה רשפ תא


הקיתשהש םוקמב יתוברת ןויד להנל ויד רגוב אל התא"
."םהל הפי


לש ךכ לכ םישרמ ףסוא הז ןטק טפשמל סוחדל תחלצה
םיסחנפה וליפאש ,תויגול תוריתסו קודקד תואיגש
תצלמומ הזופ אל תאזו - הפ ירועפ ורתונ הרובחבש
.תיארונ הפקיז םע םהירחא ףדור ד"גמה םרבאשכ םרובע


םיל תכלל יל הצילממ תא םא יל רורב ירמגל אל ןכ ומכ
.ךופה רדסב תאז תושעל וא כ"חא רגפתהלו םדוק


.הלס ,םישנא הברה רובקל יכזתשו האירב ייהתש
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
17/1/01 11:44
שלבה שחשוח :תאמ
מממהאל הבוגתב
תחת בתוכ דחא םדאש והשימ ןעט עלס היאמל תובוגתב
.תומש הברה
.דחא םשב םיבתוכ םישנא הברהש איה ןאכ ילש הנעטה


ינומכ ליטנפניאל רתומ םא ,הנעט התוא קוידב אל
.תונטקב קדקדל
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
18/1/01 9:16
ןדפקה חיגשמה :תאמ
תינינע תחא הרעה םגול הבוגתב
תקדוצ לפואה תכיסנ - ם"קשהמ סחנפ ןיינעב .1
התבוגתש קפס לכל לעמ רורב .התנחבאב אילפהל
יונישל הליבוה JOE לש תואשנתהה תלוטנו תיחקפה
וא היגולוכיספב םיקסועש עוצקמ ישנא עיתפמ אלש)
(בוחר תורובח יכירדמ וא ,לשמל ,היגולונימירק


הימ :ךכ םושמו .הנוכנ םדא לש ומש בותכל שי .2
בתכנש יפכ אלו ,עלס


םלוכל בוט םוי
ןדפקה חיגשמהל וביגה
 
 
18/1/01 9:24
שלבה שחשוח :תאמ
עלס היאמ אל .עלס הימל הבוגתב
.הח .1
.הלס הימ 'בגה ינפב לצנתמ ינא .2
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
22/1/01 21:35
ברימ :תאמ
?התא בושל הבוגתב
.דאמ םיערו םירעוכמ ךלש "תומת"הו "רגפתת"ה ,תרבג
בל ערו לער הסינכמ תא ,הככ ןאכ רבדמ אל דחא ףא
.ללה תויואטבתהה ילב דאמ בוט ורדתסי תוננבב .ןוידל
.הז תא לובסל םינכומ םה םא ,ךלש םירבחה םע ךכ ירבד
ברימל וביגה
 
17/1/01 10:56
eskimo dog :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
המ ןיא .הדבוע וז .תסנאנ לע רבוע המ ןיבהל םילוכי אל םירבג
.תושעל
.ןיבנ אל תמאב ןיבהל לבא עוזעז/היטפמיס תולגל םילוכי ונחנא
.ונלש יתרבחה רדסה לע םויא אוה סנא ונתניחבמ
!התמכסהב איהו השיא םע בכשל תחא ךרד קר שי ונלש הרבחב
הבו הארמ ונלומ םש אוה .יתרבחה רדסה לע םויא אוה סנא ןכל
תואיצמ
הז .ןכוסמ הז .התפמ הז .הזה ינדפקה יתרבחה רדסב הריכמ הניאש
.םייאמ
תכפשנש תפרוטמה היצומאהו הבתכל תובוגתה לש המוצעה תומכה ןאכמו
.םהמ
eskimo dogל וביגה
 
 
17/1/01 16:50
princess :תאמ
סנואו םירבגל הבוגתב
חוכבו העתפהב ,ןבומכ ךתמכסהב אל ?תחתב ךתוא ועקתי םאו
princessל וביגה
 
 
17/1/01 17:09
עגרל חרוא :תאמ
?ןיבהל םילוכי אל םירבג המלל הבוגתב
.תסנאנ השיא רובע ומכ ךכ-לכ יטמוארט היהי אל הזש בשוח ינא
עגרל חרואל וביגה
 
 
17/1/01 19:57
joe :תאמ
?ירבג סנואל הבוגתב
רבג אקווד ילוא .ולאכ םיבאכ תמכל ןוכנ אל ןפוא לכבשו
"תישנ" ,"הלביס" הדמעב ותדמעה ללגב רתוי השקתמ סנאנש
?רבגכ ונממ הפוצמל דוגינב הרואכל
joeל וביגה
 
 
18/1/01 0:25
i am the princess :תאמ
?ןיבהל םילוכי אל םירבג המלל הבוגתב
.הפצוח ????יל הזחתמ הז ימ
i am the princessל וביגה
 
17/1/01 21:35
הירמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תירגוטקב םיללכנש םיטנדיסניא טעמ אל יתרבע תיסחי םירצקה ייחב
.''תינימ הדרטה''
וליאכ ובכר תא רצע דחא הטוס .הקוחרה תודליהמ ינשהו ןושארה
ןבומכ .ןנואמ אוהש יתיארו םיינפואה תא יתרצע ,הלאש לואשל
ןכשה .תודליהמ אוה םג ינשה הרקמה .יב ישפנ דוע לכ םשמ יתחרבש
אוה תונמדזהה התואב ,ייתויחא לעו יילע רמש ונילעמ המוקמ רקיה
.םירוענה ליגב שחרתה ישילשה הרקמה .ונימ רביא םע ונלומ ףנפנ
דחא ,ילומ וננוא בושש םיטוס ינשב יתלקתנ זיראפב השפוח ןמזב
תורבחה םע יתאצי רתוי תצק םדקתמ ליגב .בוחרב ינשהו קראפב
םידגב יתשבל הפוקתה התואב שדוקב ילגרהכש ןבומכ ,58 יבנלאל
רישע ,ןויבסמ רוחב) ינפל תצק יתרכהש הפהפי דחא רוחב .םיינפשוח
ייתורבחלו יל עיצה (ה'זנרבב םיעודי יד םירוה לש ןבו חרוקכ
ונשיע ,ונבשי .םתיא ונכשמה .ביבא לתב הרידל ולש הרובחל ףרטצהל
השפיט ומכ .חבטמל עגר אובל יל הרק יתרכהש רוחבה .ונרביד ,תצק
הצלוחל םיידי יל סינכהלו יתוא קשנל לחה אוה םשו יתכלה
יתזזה םעפ בוש .ולשב היה אוה לבא , ותוא יתזזה .םייסנכמלו
תא לפיק אוה חצנכ וכשמנש תוקד המכ ךרעב ירחא .חוכה לכב ותוא
לע לצנתהו רשקתה אוה תרחמל .ישפנל יתוא בזעו םיילגרה ןיב בנזה
לש ןקלח תנמ בורל ןהש תופסונ תודרטהב יתלקתנ זאמ .הרקש המ לכ
.םישנ
הירמל וביגה
 
17/1/01 23:14
חרוא רבוע :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.תורקי ןכל םולש
םיבתוכה בורש יל המדנ לכה ךסב .ול תובוגתה תאו רמאמה תא יתארק
םכלוכ .אוה ונונגסב תאז השוע דחא לכ םא םג םימוד םירבד םירמוא
לכב םיאורש הלא םה םייתימא םירבג יתעדל .סרתמה לש דצ ותואב
עמשמל תדדונ םתנשש הלא םה .הבוהאה ,תבה ,תוחאה ,םאה תא תסנאנ
הל עבשנ םעפש "רבג יומד"ל ןברק הלפנש תחא דוע לע העידיה
...הבהא
.ךוניח אוה םיכירצ ונאש המ .ונל םיצוחנ תוכומ םישנל םיטלקמ אל
אוה (ןיינע לכב) ןוידהשכ .הבהאל ךונח .םיינויווש םייחל ךוניח
דיספמ התאשכש אלפה המ ,"חוכיוב חצנל" ךירצ דימתשכ ,ינחוכ
ןיינעב דיספמ התאשכ ביגמ התא ךיאו) ?תומיזמ שרוח התא חוכיוב
(?רחא
ךירצ אל םאה .החפשמב םישחרתמ הפיקתה הרקמ בור :ףסונ ןיינע
"םייתרוסמ"ה םידיקפתה לע חלכה דבא אל םאה ?החפשמ ייחל םג ךנחל
.ךוניחל םיעיגמ ונא בוש ?החפשמב םירבחה לש
אוהש המ הזש ןמיס הז ,בתוכ אוהש יפכ בתוכ זעוב םא :םויסלו
.התא יחא ,זעוב ?ושפנ תוליצא לע ותוא הנגמש שיאה ימ .שחו בשוח
.םירבגבש רבג
חרוא רבועל וביגה
 
 
18/1/01 0:14
חרוא רבוע :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
ירקמ :בותכ תויהל ךירצ הנורחא ינפלהקסיפב :תועט ןוקית
.בתכנש יפכ אלו הפיקתה
חרוא רבועל וביגה
 
 
18/1/01 0:15
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
רבגה לש ןכודה לע דובכ לש םוקמ ךמצע- ךל םג רומש יתניחבמ
.רקיה זעוב לש ודצל םירבגבש
תובוגתה ללש תא ןאכ אורקל גונעת טושפש ףיסוהל הצור ינאו
ןיב םישנל םירבג ןיב םירבגל םירבג ןיב םיניינעמה םיגולאידהו
שוגפל הברמ אל ינא ירעצל .םישנא ןיב רוציקבו םישנל םישנ
הפ םיאטבתמש םירוחבהמ המכ ומכ (ןכ אקווד םישנ) םירואנ םירבג
לש גציימ םגדמ הווהמ אל ןאכ ןוידהש לבח .תבבלמ תוטיהרב
ןפוא לכב .םייתימאה םייחב םוימויב ונלש תוניידתהה תלוכי
ינלבוס רתוי םוקמ תויהל חתפתמ ונלש םלועהש הווקת ילוכ
ןמאנה ירבחש ומכו .םיטועפה ונדלי רובעו ונירובע יטנארלוטו
תוחפל לבא ,תיכיספ ןיידע ,ארונ אל :דימת יל רמוא יצופ
((-: .תימיטפוא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
18/1/01 20:22
םח דש :תאמ
תויחל תויחל ונתו טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
םיעבונה ךלשכ םיפי םיגיגה
םיזוחא םישיש לש םתלחנ םה םילצאנ תושגרמ
זוחא םירשעמ תוחפ הווהמה יברעמה םלועה תייסולכוא ךותמ
והשמ רמולכ .םוקיב סנייפס ומוהה רפסממ
המ לע םיניבמ אל וא םה םלועה ישנאמ %85 ומכ
םימיכסמ ונינש .ךלש םיכרעה תא םיאנוש וא תרבדמ תא
אל ןויווש היהי אל דוע לכש הארנכ
ןכלו םלועל היהי אל ןויוושש בשוח ינא ,המ קר .םולש היהי
העיצמ תא .היטרקוטסירא אוה ילש לדומה
ררועתנ תמאב זאו תואיצמה לע ןויווש'ת סונאל
תוראשנ םדא ינב לש הלאה תורידאה תוסמה יכ .היכרנאל
םירוטטקיד תובהוא .םירז תואנושו תוינמואל
םלועהמ %85 לש ךוניח .המחלמ הזיא םעפ ידמו
תאזו .חלצי אל ,קזחו ןטק טועימ י"ע ,%90-ה ןוויכל הברתמש
רתוי םייסיסב םירבדל םיקוקז םהש ןויכ
תינרדומ רתוי ןאריא .םחל :לשמל .תונלבוסל ךוניחמ
הלודג ,תיליל ,ךייכרעל הברקב האנשה לבא ברע תונידממ
אקווד םיליכשמה ןדריבו םירצמב םג ךכ .רתוי
בושחל אל .רהזהל רמוא ינא ןכל .םילארשי יטנא יכה
.תואיצמה אוה תוננבב גולאידהש
םח דשל וביגה
 
 
18/1/01 23:11
:תאמ
יטסטנפ אל ילאיר םולשל הבוגתב
...ךל יפוי ,סבוה תא ריכמ התא זא
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/1/01 8:52
ןהכ זעוב :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
הדות


ךוניח תמאב איה המיאה ןזאמ תא תונשל הדיחיה ךרדהו
ןהכ זעובל וביגה
 
18/1/01 10:07
חרוא רבוע :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תונמוסמה תודליה" לע ץראה ףסומב תררמצמה הבתכה תא ארוק ינדועב
ותשא תא חצר רבג דוע" :וידרב האבה העידיה העמשנ ,"ץוביקה לש
."םימותי ינש וראשנ .דבאתהו
חרוא רבועל וביגה
 
18/1/01 12:59
לכימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.דחפה הז - ררמצמ .זעזמ .ליחבמ
...ףוגב תיסרא תעלות ומכ לחוזש
די גישהב הקיזחמ ,אלפב תרבדמו התיבה תכלוה ,השוע ינאש המ הז
.עימדמ זג
.דיחפמ טושפ
לכימל וביגה
 
18/1/01 15:30
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.םילמ יל ןיא
ןיא לבא , ללכב הרוק אלו טעמכ הז , השעמל , הברה הרוק אל הז
.םילמ יל
השיאה דמעמל רשקב תונרקסמ תוגשה יל שיו , לודג טסינימפ אל ינא
, וידרב עמוש , םינותיעב ארוק ינאשכ לבא , םשלו הפל תובשחמו ,
רתונ ינאו תחאב םיסמנ לכהו םזקרסה לכו תויניצה לכ - היזיולטב
.םילמ אלל - םורע


.סנוא
ךכ רתוי החיכש תייהנ תמייוסמ הלימש לככש , ןושלב ןיינע שי
.עמושה לע הלש טקפמיאה תחופ
ןיעב םיפרפרמ ונחנאשכש , סנוא לע םיעמוש ונחנא הברה ךכ לכ
תטלופ היזיולטהשכ וא , הדובעב ךורא םוי ירחא ןותיעה לע הליצע
, הנממ םימלעתמ ונחנא , םשו הפ העיפומ וזה הלימהו תושדח
.ס-נ-ו-א .סנוא הז לבא , הל םישידא , התוא םיקיחדמ
תויוכזה לכ לש הלילש וז .םישדוקה שדוקל הקומע יכה הרידחה וז
ךותב תויחל ןברקה תא ריאשמ הז יכ , חצרמ רתוי עורג הז .ןלוכ
הברהו , ףרוטפ לגעמ ןימב תמצעתמ קר ןברק ותויה הבש תואיצמ
םייחה לכש , הריעצ הרענ לש חומב רבוע המ בושחל יתיסינ םימעפ
לבקמ המצע לש לצל התוא ךפהש הז תא האור איהו , הינפל דוע ויה
הממ הרבחל רתוי קיזמ עשופל ותוא ךופהיש םוקמב , םינפב םייתנש
.וילא סנכנש היהש


.תוומ שנוא - יקלח , ןורתפ שי
בושחי אוה לבא , סונאי , סונאל הצורש ימ , העיתרמ אל תכרעמה
ילב , יטמוטוא תוומ שנוע אוה סנוא לע שנועהש עדי םאב םיימעפ
וב ץענתש ולזמ ערתיש עגרב , םולכ םוש ילב , יטפשמ ןויד םוש
דיתו עיבצת איה תושגר תרעסלו המדל דעבמשו , הרענ לש תמעוז ןיע
, ריעה רכיכב בערמ תומל םינותחתב ראשיו בלציי אוה , "אוה הז"
שיש , וניניב תובבותסמש תורחאה תוצלפמה לכ ואריו וארי ןעמל
רוסא , רוסא , רוסאש םירבד
.תחקל
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
18/1/01 16:51
עגרל חרוא :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
?"חצרמ רתוי עורג הז"
?"יטפשמ ןויד םוש ילב"
עגרל חרואל וביגה
 
18/1/01 20:01
העגפנו טעמכ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
אורקל יל השקש קפס ןיא .םתס אלו .ביגהל ןמז הברה יל חקל
.תועגפנ ירופיס דצל תוקיסיטטסו תובוגת
.הבתכב וז ומכ , טעמכהמ קלח יתיהה הברה יתחמשל ינא
תנחתב יתדמע ,טסוגוא היהש תורמל םירצקצק םידגב יתשבל אל אל
, םהל עירפה אל הז ילש אבא םע דיינב יתרביד ,תראומ סובוטוא
ץופקל םהמ דחאל עירפה אל ,רוחאל יארפ סרוור תחקל םהל עירפה אל
רצי הז המ תעדוי ינא זאמ .הלילב רשע א"ת .יילא בכרה ךותמ
יתטלמנ יתצר אל ,ינומכ ץר היה אל תורחת ףאב ןצא ףא ,תודרשיה
.ישפנ לע
.יתרזעל אב אל דחא ףאו


.תבתוכ ינא הז ללגב אל לבא
ינא)בל ףקתה ףס לע היהש אבא ,הניש ילב הליל ירחא ,ירחאש םויב
ענכיש (ילש תוחרצה לוקל שארב ול רבע המ בושחל וליפא החילצמ אל
,חוודל ךירצש יתיא שקעתה אוה .הרטשמב ןנולתהל תשגל יתוא
.תעדל הכירצ הרטשמהש
.יתכלה ינאו
.יתיכז ול עזעזמה סחיב ביחרא אל ינא
יכל .יב ועגפ אל םצעב יכ הנולת ינממ תחקל-ומיכסה אל םה
אלש רמוא אל הז םממז תא יב ועציב אלש הזש תרטושל יריבסת
.יב ועגפ
תא המל לש השודג הנמ , רסומה תפטה היה עורג יכה עטקהו
.(ישאר בוחר א"ת ,סובוטוא תנחת תרזוח) הלילב דבל תבבותסמ
תחקל וצר אל םה ינממו .יתרדיסה סנאה לש רופיסה םסרפתה כ"חא
לש ןורכיז יקיקלח ,ינורכיזב קוקח ונדועו היהש רואית ,הנולת
.ריווא תא ם ו ל כ בכרה 'סמ


הנולת השיגמ שולשמ תחא קר המל םיניבמ אל כ"חאו
העגפנו טעמכל וביגה
 
 
18/1/01 20:56
הילו'ג :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
טפשמה יתב אלו לארשי תרטשמ אל הומת ןפואבש ךתיא המיכסמ ינאו
םידירטמהו םיסנאה םע ןידה תא תוצמל תנמ לע קיפסמ םישוע
.םיינימה
ךרטצנ ,"סוריס אל וא סוריס" הלאשב המכסהל עיגנש ינפל הברה
.ל"נה ההומתה המלידה תא רותפל םדוק


לע ךומסל וליפא רשפא יא רשאכ שנוע קוחב עובקל ירה רתוימ
.הקיקחה יעצבמ
הילו'גל וביגה
 
 
18/1/01 21:34
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
ךכ לכ רבכ ינאש תורמל תאזו ירוע תא ררמיצו עזעיז ךלש רופיסה
הרוצב םיסנאו תוסנאנ לע יתועיד תא אטבלו ןוחבל תלגרותמ
יתשגרהש רתויב הקזחה הבוגתהש הנושמ .תילנויצרו תיטילאנא
תושגר אקווד המל ןיינעמ .םידבכ םשא תושגר איה ךירבד תובקעב
רחאל ןברוקה םורדניס תא יכותב הייחמ ןיידע ינא םאה ?םשא
םיעבונ ילש םשאה תושגר רקיע .ילוא ,תעדוי אל ?תובר הכ םינש
סנואה רבדב הרטשמב תימשר הנולת יתשגה אל םלועמש הדבועהמ
טפשנו רתוי רחואמ ספתנ רוחבה ותואש יל עדונ ןמזמ אל .יתרבעש
יתלכי םאה .תרחא השא לש סנואב םשא אצמנש רחאל רסאמ םייתנשל
הנולת השיגמ יתייה קר וליא ,רמה הלרוגמ תסנאנ התוא תא ליצהל
לומ ףוקז דומעל זא ילש תלוכיה רסוח םאה ?יתעגפנ ינאש רחאל
ינולפ לש ותמשא אלא ,יתמשא אל הזו יב ועגפ דיגהלו םלועה
תעדוי קר ינא .תעדוי אל ?רחא ןברוק םלישש ריחמ התבג -ינומלא
ויה הפוקתה התואב סנואה לע יתרפיס םהלש םידיחיה םישנאה ינשש
וא/ו דיגהל אלש יילע וצחל םהו סנאל םגו יילא םג םיברוקמ
יאדוו .םינש 10 הזיאל הפה תא יל םתסש המ ,ןודינב םולכ תושעל
לומ דומעל המוארטהו תועיגפה לכ םע זא תלגוסמ יתייה אלש
לע םיינרדוח םיטרפ יטרפב םהל חושלו םיטארקורויב םידיקפ
ילוא ?וישכע ןאכ השוע ינא םצעב המו .יתרבע ךא הזש המוארטה
יתשלוח תאפמש ךכ לע הללמוא הרוחב התוא ינפב תלצנתמ ינא
.הנוסא תא יתענמ אל ,יידחפו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
18/1/01 22:23
joe :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
תא םחלהל ןכומ תייה אל הארנכ תא ,ולשמ ןועש שי דחא לכל
ידימ הקוסע תייהש ינפממ הזש החוטב ינאו ,זא איהה המחלמה
הב שיש הכימת תצובקב תפתתשמ ינא ?תוחכוה הצור .דורשלב
.רבדל הנש םישולש לעמ םהל חקלש םישנ
קיתה תא םירגוס ויה לוחכב םישנאה ילואו ,ליצהל תלוכי ילוא
תצלאנ תייה ילוא .רוביצל ןיינע רסוח וא ,תויאר רסוחמ
ילוא הברה שי .ךתוא רבוש היה הזו םידעה ןכוד לע דומעל
.ולאה םירופיסב
ךלש חומהשו ,ףרוטמ בצמב תילאמרונ הבוגת וזש ךל רמוא םאו
,םתיא דדומתהל תלגוסמ תאש ןויגיהה יללכ תא רמשל הסנמ טושפ
דחא םה םשאה ישגרש םיארמ םירקחמה לכ יכ ?רתוי בוט ישיגרת
ןיא וב בצמב הטילש לש השוחת תריציל םיבושח יכה םינונגנמה
.הטילש םצעב
הזו םימעפ ןוילימ הז תא ךל רמול רשפאש ,תעדוי ינאש חטב זא
סנכיי והשמ ילוא ,תאז לכב תרמוא ינא לבא ,םולכ הנשי אל
.המינפ
?רוזעי ,קוביח
joeל וביגה
 
 
19/1/01 0:21
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
טקשב ןושיל הלוכי תאל הבוגתב
לכמ זע קוביחו הדות זא ,רזוע קוביחש חטבו .תעדוי ינא ןכ
רזועש המ הנושארבו שארבש םשור השוע םלואו .הרזחב בלה
קזחלו ךמצע תא קבחל תלוכיה תא םינפבמ חתפל הז לכמ רתוי
הריחבהו םויקה תוכזב ריכהל ךל רשפאיש בצמל דע ךמצע תא
דעל ררחתשהל ךכו תינדור וא תללעתמ תואיצמל ץוחמ ךלש
תא רזחמלו רזחשל תיעבט היטנ ול שיש ןברוקה םורדניסמ
.ומצע
תא חראמ ןדיימ יבוק תא 2 ץורעב תוקד המכ ינפל האר והשימ
הב ללעתה (!!!) רטושה הלש אבאש (המיהדמ המשנ) ולש יתור
?13 תב התייה איהשכ הנואתב גרהנ זאו םינש 10 ךשמב תינימ
ותומשגתהב הייפצמ רוהט גנוע לש היווח דיספה האר אלש ימ
לכ דגנ וליאכ ,חרפש תונמקנ תוואת לכ ללושמ יטאופ קדצ לש
.ילאטוט םיכרע תוויעו ןובקיר לש היווה ךותמ ,םייוכיסה
.יפוי הזיא .תושגרתהו יכב בורמ יתדער
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
19/1/01 0:24
העגפנו טעמכ :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
,הכיסנ
הרטשמל יתכלהש ירחא םג .ונלש הביבסבאלא ,ךב אל המשאה
ןנולתהל המלו רופיסה המ לע וניבה אלש םישנא ןומהב יתלקתנ
?חורטל המל זא םולכ היה אל םצעב יכ
םא ךומכ תגהונ ,תרחא תגהונ יתיההש ךל דיגהל הלוכי אל ינא
תכלל ץחל .ךילע לעפוהש הזמ ךופה ץחל יילע לעפומ היה אל
.ןנולתהלו
החפשמ) הבורקה הביבסה לש הכימתה אללש קפס יל ןיא
.הזב תדמוע יתיהה אל (םירבחו
תועיבצ וזו) ךלש ומכ בצמב יתוא ןיימדל וליפא הלוכי אל ינא
תבשוח אל הבורק יתיההש ינא יכ ךתוא הניבמ ינא בותכל יתעדל
.(ןיבהל רשפא יאש םירבד ולא -הניבמ ינא בותכל תוכז יל שיש
.יתיהה םא ,הככ השוע יתיהה םא -ןופצמ הז ונלש תויעבה תחא
דובעל ןופצמל תתלו .ונלש היעב אלוז ,ונב יולת אל הז
תואלחל עיגמ אלש תוכז תדוקנ דוע וז
העגפנו טעמכל וביגה
 
 
19/1/01 11:45
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
טקשב ןושיל ונתל הבוגתב
דחא לכל ומכ םייחב תופיאשו תומולח הברה יל שי תעדוי תא
רבכ יכותב ןנקמש יתועמשמו שקיע יכה םולחה לבא ,תחאו
תיב שוכרל ליבשב ףסכ קיפסמ יל היהי דחא םויש אוה םינש
תונולח ןומהו תוהובג תורקת םע םיראומ םירדחב אלמ יקנע
תא .(ילוא םיה דיל) תחוורמו הקירומ רצחב ףקומ היהיש
,םיגוסה לכמ הניגנ ילכב רזבאא ינא יקנעה הריט/תיבה
.בוט לכמ לכואב אלמ םוצע חבטמבו רויצל םידבו םיעבצ
םילפטמו םיטסיפרת תורשע ל"נה תיבב וקסעוי ינוימדב
,תונושמו תונוש םוקישו יופיר תוטיש תורשעב םיחמתמש
לע וקפדייש םיכרצינהו םיקקזנה לכ תונפל ולכוי םהילא
םולחה ךותב .הריקח וא הלבק יאנת לכ אלל ולבקתיו תלדה
סנאו יב עגפ רשא םדא ותואש היזטנפה הייובח םג ילש הזה
שקביו דחא ריהב םויב םואתפ םש עיפוי,םינש ינפל יתוא
הנפאו תלדה תא ול חתפא ימצעב ינא זא וא .המינפ סנכיהל
לופיטה לכ תא ול וקפסי רשא םייעוצקמה םישנאל ותוא
.ומצע תא םקשיו אירביש תנמ לע םישרדינה הרזעהו
םוטפמיס קר אוה הזה םולחהש ימצעב דושחל תבייח ינא םאה
קומע רגש ידימתה ןברוקה תומדמ עבונש החצנהה טקייורפ לש
הנוכנה ךרדה ןכא םה הלמחהו תונחלסה אמש וא ?יכותב
,השנעהמ לידבהל ,וניכותמ האנשו תומילא לש םיעשפ רוגימל
?ועשפש ולא לכ לש וניברקמ תפרוג האקהו העקוה
לע לצנתהל ךרוצ והשזיא השיגרמ ינא :םיילוש תרעה דועו
הדבועב תאז ריבסהלו הזה ןוידב ילש תיביסאמה תוחכונה
תבייח ינא .(עמשמ יתרת) ימדבו ישפנב אוה רבודמה אשונהש
איה ,רתאב הפ םינורחאה םימיב תכרענש תוניידתההש ןייצל
םע תופוצר תושיגפ המכ לש ןותרמל ירובע ךרע תווש
םויה רדסל התלעהש ןתוד הלאל הדות זא .ילש תיגולוכיספה
הנהו .םיביגמו םימייק םתאש םכלוכל הדותו בואכה אשונה תא
וענעניש תוטלחומ תותימא שפחמש ימ לכל ימויק סקודרפ דוע
הווהמש טנרטניאה הנה (םימח דש התא םג ,ןכ ,ןכ) ותוא
ילכ שמישש טנרטניאה ותוא תמועל יטיופארת ילכ יליבשב
באשנש ןולקשאמ רענה לש םוגעה הרקמב דירחמ חצר עוציבל
.עזעזמהו ירזכאה ותומ רבע לא טא'צב המימת תורכיה י"ע
!?םלוע הזיא !?םלוע הזיא ...חחחא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
19/1/01 19:09
השא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הלא לכל) החישל עשעשמ אשונ שממ הזש יל הארנ אלש ,רמאמל רשקב
אל םישנה המ םושמו תחא לכל תורקל לוכיש רבד הז ,(תרחא םיבשוחש
אל הז כ"דבו ילמרונ םדא-ןב אל אוה סנואש רבג .הז תא תוניבמ
ןכ ,תצק דחפלו הנכומ תויהל ךירצ ,ןכל .תמיוסמ הרוחב לא יפיצפס
דחפב תויחל רמוא אל הזו !!דחפל
עיתפהל לכוי אל אוהש ידכ רבד לכל הנכומ תויהל ,רמוא הז אלא
תחקל וא םהב שמשתהל ידכ דיב קזח תוחתפמה תא קיזחהל .ונתוא
חטב ,ילע ןגי אל דחא ףא .חורצל קר וליפא וא תימצע הנגה ירועיש
רבחמ שקבל םג ילואו) ךמצעל גואדל הכירצ תא ןכלו ,הרטשמה אלש
!!םתוא חירבהל לכונ הככ קר יכ .(הלעמל ךתוא הווליש
השאל וביגה
 
21/1/01 14:34
ליוגנז עשוהי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
'רדסב הז' ורמאו ףסכ ולביק םירוהה ,הסנאנ הדליה


ךרוצל ,התריכמבו ותבב תישפנו תיזיפ תוללעתהב עשרוה 47 ןב בא
ערכוה םרט םילקש םישימחל הרומתב ונכשל ,ןימ יתוריש. תקנעה
ןכשה לש וניד
ץיבול דרו'


12-ה תב ותב תריכמב-(א) םויה עשרוה ,ץראה זכרממ ,47 ןב בא')
טפשמה תיב .הסנאל לכוי הזש ידכ ,םילקש 50 ל הרומת ונכשל
,עשפל רשק תרישק ,עשפ תעינמ יאב בא תא עישרה ביבא לתב יזוחמה
ןימ תוריבע ,ןיטקב הנוגמ השעמ ,תורסרס ,תורימחמ תוביסנב סוניא
םינוגמ םישעמ ותבב עציב ומצע באה ןיטקב. תוללעתהו החפשמב
גהנש ךכב עשרומ םג אוה .םילקש הרשע ךכ לע הל םליש הרומתבו
ישעמ הילע ליטהש תיבה תודובע תא. עצבל הברסשכ ,התוכהל
םייונישב הניחבהש ,התרומ ידי לע ופשחנ הדליב תוללעתהה
הדליה הל הרפיס, הרומה םע תוחישב .תחנזומה התוזחב התוגהנתהב
התוא סנואש ןכשה לע
ורצענ ,יול בקעי ,ןכשהו. באהו הרטשמב הנולת השיגה הרומה
םישימח תרומת ותב תא "קופדל ול עיצה באה יכ ,יול רפיס ותודעב
הדליל באה הרוה החפשמה תיבל יול עיגהשכ .םיכסה אוהו "םילקש
אוה רדחב הדליהו יול והששכ .ונימוד יול םע םש קחשלו רדחל תכלל
םאהו הדליה הקעצ םימעפה תחאב םושיאה בתכ יפ לע .התוא סנא
תא הקיעזה". םאה .םימוריע יול תאו התוא התארו רדחל הסנכנ
תא באה ינפב יול עיבה הרקמה רחאל רדסב הז"ש הל רמאש ,הלעב
,גאדת לא" םירבדב ותוא". עיגרה באהו ולגתי םישעמה יכ ,וששח
סנואה ישעמ יכ ,יול רפיס הרטשמב ותודע ךלהמב רדסב היהי
םעפה רחאל .הירוה תוחכונב, ושענ הדליב םינוגמה םישעמהו
רובעכ .אבה עובשב, אוביש באה ול רמא בוש אובל שקיבשכ הנושארה
םירוהה תוחכונב בוש ,תיבה ןולסב, זאו יול בש עובש
תא הדליה העיבהשכ .הדליה לש הנימ רביאל ויתועבצא תא רידחה
התודגנתה
ינשה סנואה השעמ רחאל הרדחב יול םע קחשל תכלל היבא הל הרוה.
באה לביק
.םיפסונ םילקש 50


(ynet)


יזוחמה טפשמה תיבב להנתמ יול לש וטפשמ
הערכה הלבקתה םרט .ביבא לתב.


(13:04 , 21.01.01
ליוגנז עשוהיל וביגה
 
21/1/01 14:47
עגרל חרוא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תוסחיתה םג הנשי 8 ץורעב "ןימה עדמ" הרדסה תרגסמב יעובשה קרפב
.סנוא ישעמל
.ץלמומ .צ"הנפל 11:20 העשב 22.1.01 ינש םויב רזוח רודיש
עגרל חרואל וביגה
 
28/1/01 0:36
רוא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יילע ורבעש תוישיא תומוארט טעמ אל ילצא הררוע הבתכה ,הדות
.ךל הדות ,בושו .םינשה ךשמב תוניפב וקחדנו רבעב
רואל וביגה
 
4/2/01 1:29
החתפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
לגדה לא האירק
לעו תומוארט לע תורבדמ ונאשכ תומעשמו תושלחכ תורייטצמ ונחנא
...ב"ויכו םידחפו םינוא רסוח
?םיטפושה ?הרטשמה ?ונל ימ ונל ונא ןיא םא


לש היצפוא רתוי ןיא - לסח - רמאנ הבה .השעמ השענ ואוב
י"ע ימ דרשמב ימו רעיב ימ תוגרדמה רדחב ימו התיבב ימ- ונסוניא
...רז י"ע ימו החפשמ ןב


תושוחנ רתוי ףא תוקזוחמ ונא ונצחלו ונסעכבו ,חוכה ונל שי
.דובאה ונדובכ תא בישהל


דחפה רוגימל איבנו חוכו הנובת בלשנ ונאו חוכ קר םיניבמ םה
.רוגמהו


!!תוקופדה תדפיטניאב חתפנ הבה - לגדה לא ןכלוכ תא תארוק ינא


. הזועתבו ץמואב ונדובכ תא בישנ הבה


:תוצימאה תוסייגתמל תינכתה ריצקת הנהו


תא תולגל ץמאמ לכ ושעיי תוסייוגמה -- סנוא הלגתמש עגרב ,התעמ
.ורורחש רחאל םאו אלכב םא - ורתאלו םיהזמה ויטרפ
ןיא .)תרחא הרוצ לכב וא) םירודכ תבקונמ ותיווג אצמית ,דחא םוי
.הליחמ ןיאו החילס


, קשנ ולבקיו תרתחמב ןומיא ורבעי תוצימאה תוסייוגמה
הלפשש ימ לכ גישת הכוראה ןדי .תובקע וריתוי אל-- תוינעוצקמכו
.שפרה תגרדל וחור


םיקתבמו םיכר םידליב םיעגופה חורה ילפש ולבקי הנושאר תופידע
.םיקוקז הכ םה הל תומימתהמ םתוא


ונתמישמ לש התחלצה םשל -- וז האירק תרתחמב ורמיש אנא
ונדלילו ונל טקש איבהלו תואלחמ ונירע תא רהטל
)ונלוליח ירחא םידלי איבהל תולוכי ונלוכ אלו)


ונלוכ םשל תחאו תחא םשל ונלוכ
החתפל וביגה
 
12/6/01 18:14
!סנאהל הצור אל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
קזח רמאמ אוהש...רמאמה תא יתארק
המאורטל תסנכנ תא םאש בושחל תדחפמ ינאו ...רופיסהמ יתעזעדזה
...וישכע הרענה לש הלרוגב הלע המ...ולאה תוחרצה תובקעב
םישנאהמ המכ לש תויתודליה םהיתובוגת לע ביגהל הצור םג ינא
תודירי םורופל םוקמה תא םתכפה הלחתהכ....ןאכ וביגהש
ףיעתהל ינומכ םישנאל םרוג םתסש ישפיט ארונ רבד...ידדה
רתוי תצקש םישנא לש תובוגת אורקל ךישמהל אלו םכלש תושפיטהמ
םהל תפכא
!הלוח התא....ןייצל תבייח ינא םחה דשל
ותוא ורידגיש הברה שי ...יל אימחמש שובלב בבותסהל תבהוא ינא
תועשב האיצימ התיבה תרזוח ינאש םג הברה הרוק יביטקבורפכ
לככ תרהממו תדחפמ ינאו...בוחרב טקשו ךושח םימעפל...תורחואמ
ןיכס םג הילא תפרתצמ םימעפל)...ילש עימדמ זגה תא הקיזחמ רשפאש
ךומכ םישנאב לקתיהל אל הווקמו (הנטק חבטמ
!סנאהל הצור אל ינא...אל
ךל תארינש הרוצב השובל האור התאש תרחא הרוחב לכ אלו ינא אל
!הנימזמו הפושח השפיט
הצורש סנאהל הצורש הרוחב ןוימידב ךל תולעל לוכי ללכב התא ךיא
?!?!?וזה המוארטה תא רובעל
תישונא אל ךכ לכ הרוצב םיגהנתמ םישנא םימעפל המכ יתוא םיהדמ
סנכמב שובל ...םיה ףוח לע ץיק םויב ץוחב ךל בבותסת דחא םוישכ
ילוא ברעה דע םירבח םע בשת...הצלוח ילב םג ילואו רצק
תייח הזיא רובעי ...ךרדה עצמאבו ךתיבל רוזחל הצרית זאו...ףוחב
בשוח לבא...ןוראהמ תאצל דחפמש לאוסקסומוה רבג ילוא....םדא
ךומכ
הזש ןימאיו ךומכ בושחי אוה וליפא ילוא..ךשומ ייד הארית ותעדל
....הצור התאש המ
תינידנולבה הרענה התוא תא סונאל וסינש םירוחב ינש םתוא ומכו
הנכסמה
התייה איהו בוחרב השובל יהשימ תיארש דיגתו אובתש הצור ינא
הצור איה וליאכ תארינ
...ךלש תועצהה יבגל...הרקמ לכב
ללגב תוכושח הליל תועשב בוחרב בבותסהל וקיספי אל תונבה אל
!ךומכ תוצלפמ
םתוא לכ תא סרסל טילחי והשימו אובי םויש הווקמ ינאש הז ןכש המ
םגו....םיצור םהש המ תא דימת לבקל םהל רתומש םיבשוחש םירוחבה
המ הזש עגרל ךל המדנ היה...ירה יכ ידימ רתוי בושחל...בושחל
?ןוכנ...הצור איהש
!סנאהל הצור אלל וביגה
 
8/11/01 18:41
המימתה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תא הריכמ תא םא בושח אל ומויב םוי ידמ ונל םירוק תונוסא הברה
.אל וא םדאה
םיימוי לכ ךרעבשכ תובוחרב בבותסהל ולא םימיב דחפ השיגרמ אל תא
ךומכו ינומכ םישנא לע םירויו ירי תונוכמ םע םיבבותסמ םילבחמ
דיחיה רבדה אל הז לבא תוחפ אל ארונ סנוא םנמוא .הככ םתס
.הזה ןמזב הזה םלועב ,ירעצל ,דיחפמש
המימתהל וביגה
 
10/11/01 9:54
ןמקרמ ןרוי תימע :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.רמאמה לע הדות
סנואה טפשמ לש ותחיתפ םע אשונה תא יתיליג לבא ,יתסנאנ אל ינא
תריגס ,ויתוכופהת לכ לע טפשמה תא יתייח ,םיטויס יל ויה .תרמשב
.העשרההו רוערעה ,יוכיזה ,שדחמ ותחיתפ ,קיתה
םידליל ךוניח -תחא תבב םירושימ המכב ליחתמ הרבחה ןוקית
,םתומילא תועצמאב תושפנ םיחצורה םירגובמל הרומח השינע ,רעונלו
.רוביצה םגו ,תסנכל םישנו םירבג לש הווש סחי לש הריחבל קוח
העפשה חוכ ןכל שי !ץראב הייסולכואהמ תיצחמ ןתא ,תורקי םישנ
וליפא ילואו ,םיקינצוביקהמ רתוי ,דחיב םידרחה לכלמ רתוי !רידא
תוחיטב תרייס ומיקה !תונגפהל ואצ !םיינלאמשהו םינמיהמ רתוי
תאו קוחה תא וחק ,םתוא שינעתו םיסנאה תא דוכלתש א"ת תובוחרב
!םכידיל םכנוחטב


םירשע ןב ינא .טסינימפכ ימצע תא רידגמ ןכ ינא ,ןטק והשמ דועו
תועגפנ םישנל זכרמב תבדנתמ איהש המיהדמ השיאל יושנ ,שולשו
םיפדורש ,הלילב ןושיל יל םינתונ אלש םירופיס עמוש ינא .סנוא
לודג הכ אוה תואלח םתוא לע ילש םעזה .םויה תועש לכ ךשמב יתוא
ילב סנאה תא לסחמ יתייה ועוציב תעב הזכ עשפב לקתנ יתייה םאש
.הינש הבשחמ


,הרזחב םויהו הלילה תא וחק
,םיידיב ןכמצע תא וחק


תואלפנו תוקזח ןתא


ןתא
!םלועה תא תונשל תולוכי
ןמקרמ ןרוי תימעל וביגה
 
11/11/01 22:42
יתא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
וללה םיטיצב ךירצש ומכ םילימ ףוס ףוס ,תרביד הפיו התבתכ הפי
אל םישנ ,ועגפנש םישנאל תומלוה אל תויסחיתהו הפ ילובינ אלמ
לכש םילוח םירבג לש םינוגמ םישעמל תופושח םישנ ,סנוא תונימזמ
"םיסנא" םעהמו תוברתהמ עיקוהל ךירצ ,םייח סורהלו קיזהל םלוע
.תוומ ןיד רזג םהל תתל ךירצ
איה הלפשהה , הטויטרפל הרידחה ,התמ השא איה סנוא הרבעש השא
השא ךל אצמת ,םדאה תושגרב םיבשחתמ אל םיסנאה עודמ ,תינסרה
הרענ חקול התאש הזב גישמ התא המ ,חוכב אלו הבהאמ ךתוא קפסתש
התוא ייחב תוילרוג ןה ולא תוקד המכ ,ךלש םיכרצל התוא סנואו
אוה סנוא - סנוא ירחא םלועל ומקתשה אלש םישנ הריכמ ינא ,השא
.חצר ומכ
!םיחצור םה םיסנאה
יתאל וביגה
 
5/4/02 22:09
תתעובמה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןושילונת" איה רמאמה תרתוכש תורמל .ךיידי תא קזחל הצור ינא
ינאו ,הרטשמלתלצלצ ,הפתושה תא תרעה .ןושיל אל תרחב תא ,"טקשב
"תתעובמ" יתרחב המל הז .שי םיסנאו סנוא יכ .בושחה הזש תבשוח
תושעל םידחפמ ויה םיבר .הז םע תושוע ונחנא המ איה הלאשה לבא
םדא תואלח םתוא םינבנ םתומלעתהו םדחפ לעו ,םמצעב עגפהל ,שער
תדרל,הרטשמל רשקתהל,השעמתושעלתוזיעמש ונתיאמ ולא .םיסנואש
תוארמ ף,םיב הפיט וז םעפ לכ םא םג ,רוזעל הצוחהתאצלו הטימהמ
אלו םינואה רסוח לומ תייה תא יכ ,יחילצהו ילע .תומיטאה הנספש
.ול תענכנ
תתעובמהל וביגה
 
6/11/03 19:30
תי'גני'גה היאמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יתיאר אל לבא יתספסיפ ילאו תוביסו םיצורית ינימ לכ ןאכ םתננ
אשונה תא ורקח הקיטנגו היגולויבל םינעדמש הדבועה תא וריכזהש
.ןימ לש הייפכל הנוחתה תא אשונש ןג הרואכל וליגו
תויוטשו קזח יטננימוד שיגרהל חרכומ רכזהש ללגב אוה ויפכ ןימ
אלו .תעדומ אל הרוצב הזה ןגה תא ץיפהל הצור אוהו.הלאכ תורחא
םיסנוא עשתו הנומש ינב םינב םג !ועדתש.םיסנוא םירגוב םירבג קר
תא אולכל טושפ (וקדצ םינעדמהו הרקמב) העיצמ ינא .תונטק תודלי
השיג לכ םהמ עונמלו םלוע רסאמ םהל עיגמ הככ םגש םיסנא םתוא
לככ הטעומ הטילש גישהל לכונו םלעי ןגה ילוא הככ ישנה ןימל
.וזה העפותה לע היהיתש
תי'גני'גה היאמל וביגה
 
28/1/05 0:57
תור :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!!!!תושעל לוכי םםדא ןבש ליעגמ יכה רבדה הז סנוא יתעדל
רבד הזכ איהשימל תושעל בל הזכ םכל שי ךיא םינבה םכל וישכעו
הרוחב םתסנאש הזה ןופצמה םא תויחל םילגוסמ םתא ךיאו תמאב
?????ך-י-א הצצפ תארינ התיהו בוחרב הכלה לוכה ךסבש הנכסמ
תוצצפ שבלתהל דוקרל םינודעומל תאצל םג תוצור תונבה ונחנא
!!!!תודחפמ (םבור םלוכ אל)ונחנא לבא םםלועבש בוט יכה תואריהלו
תאצוי אל איה ךישחהל ליחתמש ירחאש הרבח שי ילש םיעדוי םתא
תותלד תונולח תרגוס תיבב רבכ איה 4-ב לללכב ףרוחבו תיבהמ
התיא ןודעומל תאצל הצור ינא םא תוומ דחפ תדחפמ איה יכ ??המל
התיא תדרל .תולעל הילא ילש וטואה םא תכלל הכירצ ינא אוהשמ וא
ינאו ןיינבל הצרו תאצוי איה תורזוח ונחנאשכו ,וטואל סנכינשו
ילא המירמו תסנכנ איה זאו םש אל דחא ףאש לכתסהל הכירצ
ינא ןכסמ תויהל תמאב הזו הנכסמ איהו !!!"הההתיבה יתסכנ":ןופלט
יילע ןגמש דיחיה רבדה הזו וטוא יתינקש דע הומכ יתייה םג
םיליהתה םגו .םיליהת רפסב הקיזחמ ינא הלוע ינאשכ תוגרדמבו
!!!םירזוע ארונ
םכלש האנהה הבבס רדסב תונהלו תויחל תוצור םג ונחנא וניבת םינב
סונאל םיכירצ םתא המל םתוא שי המ ליבשב תונוזל וכל זא סקס הז
ןודעומ וא הביסמ הזיאל תכלל וצר לוכה ךסבש עשפמ תופח תונב
הנידמב סנואהש הווקמ ינאו בלל הז תא וחקל םינבה לכש הווקמ ינא
ע-ב-ר לכש אציו ?סנוא שי ןמז המכ לכ רקס היהש םיעדוי םתא.קספי
הז תא וחק ןפוא לכב זא םזגומ הז ה-ע-ש ע-ב-ר לכ יקוא !!!ה-ע-ש
םהשו םכלש םירבחל הז תא השקבב השקבב השקבבב וריבעתו בלל
האלהו האלהו האלה .....רובעל ךישמי הזשו םהלש םירבחל וריבעי
הז יכ ילש בלהמ הז תא איצוהל החרכומ יתייה יל םתבשקהש ההדות
ינאו יתאצוהו הזה רתאה תא יתאצמש דע בלב יל דמע ןמז הברה רבכ
ריע לכבש הנוכש לכבש בוחר לכבש םינבה לכל רובעי הזש הווקמ
לכש ועגפית לא םינב רובעי הז םלועה לכלש רוציקבו הנידמ לכבש
הנתשי בצמהש הצור לוכה ךסב ינא הלאכו םםינב םינב יתרמא ןןמזה
ייב הבו ההדות ההדות זא
תורל וביגה
 
9/6/07 12:53
:תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןיידזיהל הצור
וז הבוגתל וביגה
 
9/6/07 12:54
:תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןיידזיהל םיצור ןושיל המ
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא