םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

תובוט ילב
בומרבא יתא


.בידנה לש תירקיעה היעבה אוה ןופצמה
לוכי אל אוהש בוט ךכ לכ בל ול שי
,םיידיב ול טטומתת הרוחבהש לובסל
,וה .יפוסה "אל"ה תא עמשת איהש עגרב
רופיסב עשרה תויהל ןכומ אל אוה .אל
הבוט ךל תושעל ןכומ אוה ןכל .הזה
דמעמ ךתא קיזחהלו


וקסידה תסרג - עודיה בידנה


.דלישטור אוה ותחפשמ םשש דחא יתשגפ אל םלועמ .הדוותמו הדומ
,םיעודי םיפורטנליפל םיבשחנ רשא ,דואמ םיבר יתשגפ ,תאז תמועל
ולכוי ךכ רחאש ידכ קר ,תורוחב הברהל 'תובוט' הברה תושעל םינכומו
המע יתישע (י-נ-א :בושו י-נ-א) ינא .תחא םתס ?איה" :הוונעב םכסל
הפיא זא ,בוט .יבל בחורמ לכה הז .הדות תרכה שפחמ ינאש אל .דסח
די תנוכשל עיגהל חקול רבכ ןמז המכ ??םיש"לצה תיאשמו םודאה חיטשה
."?והילא
בידנה ןלהל הנוכיש סופיטה אוביו הלעי םויה םיחותינה ןחלוש לע
גוס הווהמה טפשמ ,'הבוט הל יתישע' טפשמה אוה וייח לש וטומה .עודיה
.תוקבדב חפטמ אוה התוא ,שממ לש היגולואידיא .תימויק היפוסוליפ לש


?תמאב דבוע הז ךיא - עודיה בידנה


,סופת ,תישגר יונפ ,קוור :הריבצ יבצמ רפסמב עיפומ עודיה בידנה
תוהזל השק דואמש תויסיסבה תויעבה תחא .םהיניבש המ לכו דורפ ,יושנ
ירחאש אלא .םימלשומ ייד םיארנ םיסחיה יכ ,הלחתההמ ותוא
,תופייע ינמיס תוארהל ליחתמ רשקהשכ ,הזמ רתוי תצק וא השולש-םייעובש
רמוא אוה ,ךייטבלב ותוא ףתשל הליחתמו 'הרוק המ' ךמצע תא תלאוש תא
.ןוכנ תנבה אל ?םימי השולש רבכ רשקתה אל אוה .תניימדמ תאש .םולכש
ירחא ,תוצחב ביבא לתל הפיחמ ךלש הטנרטב 'תסט' .רשקתהל תחטבהש תא וז
תא המל ?רבח םע רבב הלבמ ותואו ,הלוענ תלד תאצמו תשרופמ הנמזה
(עברא-שולש-םייתעש ךות) ףכת לבא ,חכש אוה .הנבה יא התייה וז ?תסעוכ
עשת רבכו הנומשב ךלש םירבחה לכל החורא תננכת .ול יכח .עיגמ אוה
רבודמש הניבמ אל תא ,תסעוכ תא המל ?ותנשמ ררועתה אל דוע אוהו ,ברעב
?ףייע םדאב
תנתמ אוה ,עודיה בידנה לש היגולואידיאה יפל יכ ?ומצעל השרמ אוה המל
תתמ תא ךילע זבזבל ןכומ אוהש הדות דיגהל הכירצ תאו .תושונאל לאה
.לאה
:ליבקמ ןפואב םיבלשה ינש תטיש יפל תדבוע עודיה בידנה לש היפוסוליפה

ןורתפ :אבה בלשל עיגהל ידכ קר רבשמ םירצוי - הנידמה עדמ תטיש .1
אוהש ךכב ,ותובידנ תא חיכוהל בידנה לש זפה תונמדזה וז .םיכוסכס
.(!ןבומכ ,רצי אוהש ךוסכס לע) ןתמו אשמב ךתא אובל ןכומ ללכב
ףייעמש תונב שי .שדחתמה רשקה לש םישדחה םיאנתב םג אטבתת 'ותובידנ'
וזש תוניבמ אל ןה .ךותחל תוטילחמ ןהו ןמזה לכ סייפתהלו בירל ןתוא
םיעיגמ ונא ךכו הפיצ אוה הזל ,עודיה בידנה לש היגטרטסאה קוידב
.קרב דוהא תטיש ,האבה הטישל
בידנה לש היגטרטסאה יפל ."ונהיי ןלווווכש" - קרב דוהא תטיש .2
קלחל הצור אוה ןכל .ותובידנמ ינהית תא קרש רייפ היהי אל הז ,עודיה
הנוב אוהש הביסה וזו .תונב רתויש המכל התוא
עיגמ תורחאל םג .ישיא ןפואב הז תא יחקית לא .דעומ ירצק םיסחי לע
.תונהיל
תוישיאל ,שממ לש תיגולותימל תיסקא לכ ךפוה אוה וביל בחורב ,הגאד לא
דיימ ,וזכל יכפהת תא םג .רותב האבה ינזואב המש תא ראפל שיש תצרענ
.הליהתה לכיהל יסנכתו םש ייהת אלש ירחא


.יל דבאתת דוע איה יכ ?הנממ יל רמגנש הל דיגהל ץמוא יל ןיא המל"
(עודי בידנ .'פ .'א) "?ילש ןופצמה לע הז תא ךירצ ינא המ


בוט ךכ לכ בל ול שי .בידנה לש תירקיעה היעבה אוה ןופצמה .ןופצמה
תא עמשת איהש עגרב ,םיידיב ול טטומתת הרוחבהש לובסל לוכי אל אוהש
אוה ןכל .הזה רופיסב עשרה תויהל ןכומ אל אוה .אל ,וה .יפוסה "אל"ה
בוט ללגב קפדנ בוש אוה .ןכ .דמעמ ךתא קיזחהלו הבוט ךל תושעל ןכומ
.ולש בלה
הסנמ ,וילא תרשקתמ תא (חצר תלבוס תאו) ,םתדרפנש ירחאש הרוק ךכו
אל ינא לבא ,יל הרסח דואמ תא' :לש הבושתב תלקתנו וילע רבוע המ ררבל
רשקהש עמתשמ הז לכמ .'ךתשקב תא דבכמ ינאו ,ינממ תשקיב יכ ,רשקתמ
ורוא לומ דומלגו ירירע וישכע בשוי אוה ךללגבו ,ךללגב קר רמגנ
.תושק לבאתמו יצרא המלש לש וילילצל ,רונתה לש ימומגעה
ולש םיאנתה לכל הנכומ תא .ןכ .ורזחתש תשקבמו ,יכבב תררממ תא ?ףוסהו
הדידי' רשפא ,םצעב .ולש הדידי תויהל וליפא .(הנידמה עדמ תטיש ע"ע)
?'סולפ
ךלוה הז הככו ,לבא ...תובידנ תובידנ .בידנה תא תלקתה ןאכ .ייק.וא
'אל' הלימה ירהש בידנה רמוא ,'הז לע בושחל יל ינת' :עגרה ותואמ
הייכוב השיאש רבדל אלש .תובשחתהו בל בחור ימעטמ ולש ןוקיסקלב הניא
אולמב לבא ,דעור בלב ול תרמוא תא ,'שייבתת לא' .בלה תא ול תרבוש
'אל' םג .היהתש לככ השק ,תואיצמה לומ דומעל תדחפמ אל תא יכ ,הנווכה
לא' ,בידנה קעדזמ '??אלש יתרמא ינא ,עגר ,עגר' .תימיטיגל הבושת וז
.'הפל םילימ יל יסינכת
אוה םצעבש יפוסה רושיאה תא תלביק וישכע .לזמ הזיא .החוורל תמשונ תא
לכה ,הנה לבא .ןופלט ךל םירהל ץמוא ול היה אל טושפ .רוזחל הצר
רבכ תא ךחור יניעבו .םיסחיה תא שדחל ןכומו הבוט ךל השע אוה .רדתסה
.ןולקשאב ןובנוב ימלואב הניחה תא האור
בבותסמ ,רשואמ תחרוז תא דועב אלמלא םלשומ תויהל לוכי היה לכה
.םתס הז" :עומשל ןכומש ימ לכל חסו (שיחכהל המל) סורה יידה 'ךסורא'
."הנממ יל רמגנ ייד ,םצעב
יתרמא קר ינא" .ךיינזאל תועיגמ ףוסבש תועומשה םע ותוא תמעל םעט ןיא
."?םהלשמ תונשרפ םירבדל ונתנ םהש תושעל לוכי ינא המ .רמגנ הזש םהל
?םייפכה תואיחמ הפיא ,ונ ?ונרמא רבכ .ןיילול


ינא .םייעובש דועמ לחה קרו ךומנ ןונימב לבא ,רוזחנש ןכומ ינא"
(עודי בידנ ,'פ.'א ותוא) ."עגריהל ידכ ןמז הכירצ תאש בשוח


תלבקמו ול תחלוס תא .רוזחל ךתשקבל םיכסהל טילחהו הבוט ךל השע אוה
,איה תיניצר רתויה היעבה .ףורש קינדוכיל אוה םא םג .אוהש ומכ ותוא
,לשמל :והינתנ יביב לש תוקיטקטהמ המכ םינפהל טילחה אוה קינדוכילכש
אל םגו .ומצע לשמ תושגר ןיא עודיה בידנל .גאדומ חרזא אוהש הז
.הזה יפיצפסה הרקמב ,תא ,תלוזה ןמ קר גאדומ אוה .תונוצר
בוצע ינא ,תרמוא תאז .ונדרפנש בוצע ינא םגש ןבומכ" :דבוע הז הככו
באוכ אל םולכ .קזח ינא .רדסב ינא .אל .השיגרמ תא הככש ך-ל-י-ב-ש-ב
תאש בשוח ינא לבא ,רוזחנש םיכסמ ינא ,בוט .יב עגונ אל םולכ .יל
תא שבגנו ,םייעובש דועב בוש רבדנש עיצמ ינא ןכל .עגריהל ןמז הכירצ
."שדחה רשקה גוס
הרזחה לש הדירפה תא ,הרזחה תא ,הדירפה תא :ךילע לכה ליפי אוה הככו
הכחמה טוח לע הבוב אוהש םשורה תא ךל ןתיי אוה .הדירפהמ הרזחה תאו
איצוהל ידכ לכה השעיש ינבצע ןילמרגב רבודמ ,השעמלש דועב ,הב וטלשיש
רשאמ ,תיבב דבל הבוצע תויהל ףידע :תענמנ יתלבה הנקסמלו .ךתעדמ ךתוא
.תיבב דבל םג ,תינבצע


ילכותש רקיעה ,עיגהל אלו ילש דראיליבה תריירק תא בירקהל ןכומ ינא"
.(ףסונ עודי בידנ .'א.'ב .'י) "ךלש תיבה רבב טקשב תולבל ךישמהל


.הימיכ המשרנ דימו ךלש תיבה רבל ותוא תאבה ,תויגוזה תורהצהמ קלחכ
ינא ,ןכ") תירצלמב ןיינעתהל ליחתה אוה ובש עגרה דע ,תיטוסבמ תייה
םעש אלא .("?היישילשל התוא ונל גישהל הלוכי תא ,הבוט הל תושעל ןכומ
ףולא .תפצרמ התוא לע םכינשל םוקמ ןיאש רורב היה תוברקה ץורפ
תדרפהל שרדנ ךלש תיבה שרגמב םישדוח השולש ןמאתהש שדחה דראיליבה
ותובידנ בורב .תא הזיאבו עיגי אוה םימי וליאב טילחהל שקבתהו ,תוחוכ
ידכ קר תאזו ,(לשמל עובש ףוס) םיבוטה םימיה תא רוחבל ךל ןתנ אוה
,אוהו ,תירוטקלסה םע אצוי ולש רבחהש ילגת ,רתוי רחואמ םימי השולשש
.שדחה גוזל רנה תא קיזחהל בייח ,וירבחל דוחייב עודי בידנ ומכ
שפנ תווש ייהתש הפציו .'ךלש' םימיב םג ,םוי לכ םש ץורשי אוה ?ףוסה
ינממ אמגוד יחקת .ךלומ ,תירצלמה םע ליחתהל םייטתפה ויתונויסינל
?שי המ .הבידנ תצק ייהתו


הגמ-רפוס .'ע .'א) "ונל היהיש סקסה ירחא הדות יל יחרצת דוע תא"
.(הרוחב ביכשהל הסנמ ,עודי בידנ


םישכור אקווד אלא ,םיסחי תוכרעמ ךותב קר אל םילהנתמ םיעודי םיבידנ
לק רתוי הברהש קפס ןיא .הלודגה ריעה לש חותפה ריוואב םתלכשה תא
העשה דע תופקת ולאש לכל רורב רשאכ ,תוחטבה רזפלו עודי בידנ תויהל
.גג ,רקובב עשת
אל חטב ,תורחא .תומטמוטמ תורוחבל הרוק הזש ריעב הרבס וזיא תבבותסמ
אל םלועלש רורב .ןלוכל הרוק הז .תועט זא .ןכיתורבח אל םגו ןתא
םיבידנ ירה .'הבוט הל יתישע' םילימה תא ץוטסל ןכגוז ןבמ ועמשת
םתובידנ תא שממל םיצור םה .םיבשוי םה וילע ףנעה תא ותרכי אל םיעודי
ןיגפהל סנא'צה תא םהל תונתונש ולא םע דחוימב ,רשפאה לככ תובר םימעפ
םיצורש םיעודי םיבידנ .תורבחל םג ירפסתש רשפא םאו ,תובידנה תא
.'רתוי הלוע הז םהל' יכ ךל יאדכש ךל חיטבהל ידכ לכה ושעי ביכשהל
םה םיטפשמ הנהכו הנהכ דועו "םיימשה דע יחרצת תא" "לודג יל שי"
תאש הבידנה הנתמל רשאב המודא הרונ קילדהל םיכירצש םירבדה קוידב
בידנה ותוא םלוכמ לידגהו .לואשל הכירצ תא ?ריחמה המ .לבקל תכלוה
.'תבהוא תאש ומכ ,םיקבוחמ ןשינו יאובת ,ונ' :יתרבחל רמאש .'י עודיה
יל ןיאו ,ךל ץוצמא ינאש הצרת התא םדוק לבא' ,יתרבח ול התנע ,'ןכ'
הל ריזחה ,'תמאב ונ' .'םייתעבג דע וטואה תא זיזהל אלו ,הזל אל חוכ
.'רהמ רומגל חיטבמ ינא ?הדובע תוקד רשע ךליבשב הז המ' :ותובידנ דוהתשקבתמה הנקסמה


האור ול וכסח ,הדובע ול ואצמ ןה .ךלש תורבחה םע ברע תוחורא לכא אוה
ומע וצעייתה .הללכמל תודובע ורובע וסיפדה .הרוצה תא ול ערקיש ןובשח
ןתיא קחיש ,הפק יתבב ןתיא בשי ?אוהו .ןהלש תויגוזל עגונב בל יוליגב
.הנוכש וחתפ ,רוציקב ."תוננב"ב וילע ובתכש הזמ שגרתה .דראיליב
,תוקד רשע דועל ךתא ראשנו הבוט ךל השע אוהש ירחא הינש ,םואתפו
תורבחהו תא" תויהל ןתכפה םואתפ ,(ע"ע) ול ידבאתת אלש רקיעה
."ךלש תולכסותמה
,יילע הפערוהש וזה תובידנה לכמ םואתפ ךיא .יתייה ינא םג ?םלהב ןתא
?תינונטק הרעה קר הראשנ
רבכ םה 'תובידנ' בורמש איה םיבידנה לש היעבהש .תונב ,והז זא
רשע תולובגמ יגרחת אלש ידכ ןכלו ,ןתוא לצנל תוצור ןלוכש םיענכושמ
ךתוא דימעהל חרוט רשי אוה ותרבחב בידנה ךל ביצקהש עובשל יוליב תוקד
.תלבגומה ותובידנבו ויתונווכב ,וב יעטת אל הלילחש ךמוקמ לע
תורבחב המצע הפיקמה תלכסותמ הרוחבל הבוהאמ יתכפה םואתפ ךיא
ובש בלשה והזש יתנבה ןאכ לבא ,רחא רמאמל אשונ רבכ הז ?תולכסותמ
לכה .אבה טקייבואה ןעמל דובעל ליחתהלו תומורת לע תויחל קיספהל ךירצ
םישולש תב הקוור ינאש ללגב ,תלכסותמ ינאש הז לבא עומשל הנכומ ינא
.ילש תובידנל םג לובג שי .הנכומ אל ינא !?ןוכנ אלה סופיטה תא יתבהאו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
30/12/00 0:18
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ובש קרפה-הלודגה ריעב סקס) טולרש קוח יפל ,הדירפה לע יל רצ
םתייהש ןמזהמ 1/2 דוע ךל שי (הנושארה םעפב גיב תא תבזוע יראק
.רדסב היהי לכה כ"חאו סאבתהל דחיב
המכ יסאבתתש ידכ תצק ךתיא היה אוה , תובידנל אמגוד דוע הנה זא
.תוחפש
ורבע רבכו בטומל רוזחל םישדוח 16 דוע שי יל -הפי הדות ידיגת
(: ... 10
היהנ הנש 30-40 ךות ,למגהל תוכירצ ונחנא ,םתיא רשפא יא ,םינב
.ןפג תירונו ץכ יזו'ג ומכ
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
30/12/00 0:21
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
הארנ םגו הנושאר תויהלמ יתשגרתה,הבוגתה, תגליע תצק יל האצי
.םוח יל שיש יל
.יתאל קוביח
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
31/12/00 18:22
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
םילופכה םירסמה רדשמ םיעיגמ םינבצעמה תורחתב ינשה םוקמל
תויהל הצורש הזל דומצ,
..ךלש דידי
םלוכל הבוט הנש
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
31/12/00 19:56
יתא :תאמ
יתא והשמ תחכשל הבוגתב
תלוטנ) ךל םג הבוט הנשו .קוחצמ יתקנחנ .ךילע הלוח
.(םירתוימ םיסופיט
יתאל וביגה
 
30/12/00 0:25
וג_ידניא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אלא .בקונו קיחצמ תבתוכ תא .תמאב .ךתוא אורקל תינהנ ינא ,יתא
קחרמה :היעב יניעב שי ,תמדוקה לש התוחא איהש ,וזה הבתכל ?המ
ןכאש קפפס יל ןיאו ,ושחרתהש םייתימאה םיעוריאה ןמ יספאה
יתא אל יל הארנ ,תובית ישארב םא םג ,םיפתתשמה טוטיצ .ושחרתה
ינב טלחהב םהש החוטב ינאו ,תונוז ינב םה םא םג .(בומרבא)
.םיקאינמ תונוז
ימלואב הניחה לע ,הז ןכ ,ךלש אוהה טפשמב ליחתמ הז יניעב
לע התמ ינאו) .תיניצר-הז-המ תא לבא ,קוחצב וליאכ .ןובנוב
,תונותחל לבגומ תויהל בייח אל הזו ,הניחב תרייצמ םגו ,הניח
םתס אוהו הנותח לע יתינב רבכ ינא" לש ,וזה תורירמה .(אל טלחהב
יונב אלש (הללאל תעשעשמ הרוצב תראיתש ,ולש וכרדב)ש קאינמ דוע
.'וכו "ןמזה תא יל זבזב ,ילע דבע ,רשקל
,םייחל ךל בנגתמ והומכ סופיט הזיאשכ הז ארח המכ תעדוי ינא
.םש יתייה .קלתסמ זאו "?אוה הז ילוא-ילוא" לש השגרה ךל השוע
.םש יתיכב
.טוידיא לכמ קסרתהל תבייח אל תא .ךכ תויהל בייח אל הז ל ב א
הוושכ םלועב ךמויק תא ירידגתשכ ,ךמצע םע בוט קיפסמ ךל היהישכ
אל הז ,םש יתייה) הבותכה ,אוהה םטמוטמה ריינה ילב םג רדהנו
םיקיזחמש םירבד דוע ןיא םא רשק קיזחמ אל םג הזו .ליד גיב הזכ
.(ותוא
תונוז םירבגה לכש לליילו תבשל לבא .יטופיש עמשנ הז םא החילסו
םהמ הפצמ תא םא קר תונוז ויהי םהו .תיטסיטטס קיודמ היהי אל הז
.הנשמ תמאב אל הז .םיצור אל וא .ךל תתל םילגוסמ אל םהש םירבדל
תוראח ךכ לכ םירבג שי .ךלש םיוסמה קאינמה לע הנגמ אל ינאו
.(ולאכ םישנ םג שי לבא) .טיבוב הנרול תא םימעפל הניבמ ינאש
ייהת אל תא ,ןברוקה לש היציזופב ךמצע תא ידימעת אל תא םאו
.רבד לש ופוסב ,ךלש הריחבה וז .ןברוקה
ינא .םיקאינמ לש םיגוס ןומה שי .ךרעצב יתופתתשה ,הזמצוחו
.דחא דחא םלוכ תא תופמל ךל אציי אלש ךל תלחאמ
אובתש ,םה .םיקאינמל אל לבא) ונלוכל הבוט תיחרזא הנש היהתשו
.(םיבלכל ותוא קורזתו בלה תא םהל שולתתש ימ
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/12/00 0:45
וג_ידניא :תאמ
רדעה לכ תא קופדנ ,הבוט הבוטל הבוגתב
:יחומ תא םיפפואה םיליפרעה תעפשהב םיהק תצק ויהנש
לסחל תוחפ אל הריהבו רתוי הרישי ךרד איה םיציבב הטיעב .א
.תונובשח
.ךילע קיינתהל ול תרשפאמ תאש ימ אוה קאינמ .ב
.הזמ בוט רתוי ךל עיגמ .ג
.לאמש יחל לע םימוחינ תקישנ .ד
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/12/00 1:52
וג_ידניא :תאמ
,ירבד תא דדחא ינאו ,האל הבוגתב
ירחא הדות יל יחרצת תא" ?הזכ טפשמ רמא תמאב יתימא םדא
??"ונל היהיש סקסה
(?הנוזנב ,סקשובדנמה לע הדות :ילוא)
(?טסיפאדנטס אוה) ???ףוריטב קיחצמ אל הז
שישו העט (?) ןייטשנייאש חיכוהל ךירצש רורב אל ,המ ,וליאכ
דחא םיפנפנמ הב תוריהמה וזו ,רואה תוריהממ הלודגה תוריהמ
??הזכ
.ייחב .הזמ יתעגרנ אל דוע ינא
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/12/00 18:46
יתא :תאמ
,םיקלחב יל אב הז ,בוט ונל הבוגתב
ול שיש רבתסה זאו ,תוחרצ חיטבהש הזכ דחא היה .ןכ ,תישאר
,םויה דע הזמ העגרנ אל דוע יתרבח ...סוגרפסא הז המ
.םיחקל המינפמ אל איה ירעצלש תורמל
ראתל (תיעוצקמ הקיתא ןושלמ) יתא אל הז ילוא ,ינש רבד
םאש תורמל) ולאכו תובית ישאר םושרל וא ,1:1 תויצאוטיס
הנשמ שממ אל הז ,ןלוגה תמרב וא הנומידב ול בשוי והשימ
.(םייודב תובית ישאר תתל םג יתלוכי ןיינעה ךרוצלו ,ול
ילש םייחה םייושע םהמ םירמוחה ולאש אוה ןיינעה לכ ,לבא
ייתוארוקל םורגלו תיטנתוא תויהל יתלוכי ךכ קרו (ירעצל)
ילצא .וללה םיבורקימה דגנ הלועפל תאצלו יתעד ףוסל תדרל
אל ינאש וא ,ףוסה דע והשמ תרמוא ינאש וא .עצמא ןיא
.ללכב תרמוא
ךכזמה יגולוכיספה ךילהתה תא ןיבהל תבייח תא ,הזמ ץוח
תא איצוהלבש (ןוכנ הז לבא ,תונצלפה לע החילס)
המכ ןיבהלו דצהמ ןהילע לכתסהל זאו ,הצוחה תויצאוטיסה
תירטסיה תורשפתה ךרד רשק םקשל יתוסנב תכחוגמ יתייה
הארנ הז עגרכ ףדה לע .ייכרצב תובשחתה רסוח ידכ דע ידיצמ
הדומ ינא תואיצמבש תורמל ,יודב רמול אלש קיחצמ הכ
.רופס ןיא תועמד היצאוטיס לכ ירחא יתלזיהש
המכ .תיניצר יתייהש חטב .ןכ ?ןובנוב ימלוא ינינעבו
םישנא שי זא ,םינשמ אל םייתד םיכמסמו הבותכש ידיגתש
םהל תפכא תמאבש (.לימב ילש עודי בידנ ותוא ומכו ינומכ)
תודוהל תבייח ינא .םיגציימ םהש המ לכמו תדמו םיכמסממ
םיפי םיעגר םג ויה יתיווחש םיערה םירבדה לכ ןיבש
לעו ,םייחה לעו ,תויגוז לע םיפי םירבד ןומה יתיליגו
הנותחש בשוח ןיידע והשימש דמחנ הזו .תויגוזב םייחה
.המשנה ליבשב אלא ,תודודה ליבשב םתס אל הז תיתרוסמ
דחא ףאו .וזכ ינא ,שיש תיביבא לת יכה ונעי ינאש וליפאו
וילע רשפתהל הנכומ ינאש דיחיה רבדה .תרחא יתוא ענכשי אל
.תג תירקב ,ינמודמכ ןמגרא וא) ןולקשאב ןובנוב ימלוא אוה
לומ"ב לכה תא הצור ינא רוקמב יכ (םעפ ונמכיסש המ הז
.הירסיקב "םיה
יתאל וביגה
 
 
31/12/00 2:30
ההות :תאמ
יתוחא וגידניאל הבוגתב
החוטב ינא ?ךמצע םע ,םתיא אל ?ךמצע םע תכבתסמ תא ךיא
.ךל קר הכחמו ,םש םייק דיחיהו דחאהש זוחא האמ
ונעגה ילש תורבחהו ינאש תונקסמה .הקיטקרפל וישכעו
אל .תיסוכ התוא קחשל הכירצ תא הקוור תאשכש םה ןהילא
ומכ גהנתהל ,ול תוכחל אל ,סאבתהל אל ,יכבב ררמל
םתוא םע תחא הרבח הכירצ תא הז ליבשב .תיסוכ
ךלש דידי תחקלש תרמאש הבוגתה תא תרכוז .םינייפאמה
בבותסהל .רבדה ותוא קוידב ?...ה תכאלמ תא ךתוא דמליש
וז ,הארמ קר אל הז תיסוכו) תיסוכ לש התציחמב םלש םוי
יל ינימאת .םידוקה םתוא תא ךמצעל ץמאלו (המלש הרות
.תרדוסמ תא שדוח ךות
ההותל וביגה
 
 
31/12/00 20:15
וג_ידניא :תאמ
יתוחא וגידניאל הבוגתב
?תכבתסמ ?ינא
.אל רבכ
הנורחאל הפ הפצנ יתרוק לצב חראתהש ןורחאה קאינמה
הלא ויה ,זא םגו .יל המדנ ,רבוטקוא ףוס תוביבסב
אל .וימסקל הניסח יתלב יתוא ושעש ונתורכיה תוביסנ
תכבתסמ אל טלחהב ינא ,יתלמגנ ינא .עגרכ הנשמ
לש ןיינעב וישכע ינא .םתיא תכבתסמש יתא וז ,"םתיא"
וזמריש תולוק השעי קרש ימ לכ .הדוקנ ,בוט והשמ
רזחוי ,ימצע םע ער שוחל יל םורגיש והשמ לע בוריקב
.ולש ןרציל דובכ רחא
ךרוצ לכ השח אל ינא ,תיסוכ התוא תקחשמ אל ינאו
ילש ינאהש ימו ,ינא ינא ,אל ינאש והשמ "התוא קחשל"
.ילש אל ,ולש היעב רבכ וז ,ותוא קפסמ אל
,הלודג הדלי רבכ ינא ,יד ,וליאכ .םיקחשמ דגנ ינאו
.הטימב קר תבהוא ינא םיקחשמו
:))
רתויב הבוט הנש ונלוכל היהתשו
וג_ידניאל וביגה
 
 
1/1/01 3:45
עצמאב תברעתמ :תאמ
יתוחא ההותל הבוגתב
''ךבתסהל'' לש תאזה היגולונימרטה .תונב יל וחלסת
תולחתהה לכ .הדוסימ היוגש ''יתלמגנ'' ''תכבתסמ''
!סטניפמ רתוי אל ןה םישדוח המכ לש ולאה


הצר אל אוה ,םישדוח המכ םתאצי ,רוחב תרכה ,בוט ונ
,החפשמ הסרהנ אל .םולכ הרק אל .רמגנ .תיצר ןכ תא
ךתוא הריאשהש תובוט םינש המכ לש תורבח הקרפתה אל
תרכומה האשילקה האוושמל תסנכנ ןאכ .םולכ ילב
םהשש ןמיס זא ,ורמגנ םירבד םא'' לש והשמ הנוכנהו
.''רמגיהל םיכירצ ויה
בל באכמ .והז .םישדח םירבד תדמל קר .םולכ הרק אל
.תמ אל ןיידע דחא ףא


.הבתכה תא המכיס יתאש ומכ רותב אבה ,הללאי
עצמאב תברעתמל וביגה
 
 
1/1/01 10:52
תישונאה :תאמ
יתוחא ההותל הבוגתב
. NEXT תרמוא ינאש ומכ וא


והשמ לע םג רתוול תעדל ךירצ םימעפל הרירב ןיא
. םיבהואש
תישונאהל וביגה
 
 
1/1/01 14:19
יתא :תאמ
יתוחא ההותל הבוגתב
.(ססקרבאב לומתא וניאר םגו) .ךיילע ונעמש
יתאל וביגה
 
 
1/1/01 14:23
תישונאה :תאמ
יתוחא ההותל הבוגתב
. תיאר אל דוע תיארש המש תעדוי תא


.תעדוי תאש יתבשח דחא ותואל אל הנווכה


?הנטק רטסווליס תקישנב ער המ הזמ ץוח


אל ינא יתוא םיקשנמ םא ?תושגר יל ןיא המ
?תקשנתמ
תישונאהל וביגה
 
 
16/5/02 22:16
הכלמה :תאמ
יתוחא ההותל הבוגתב
אל ינאו חירסמו ליעגמ הז יכ ביגהל המ יל ןיא
הז תא תבתוכ תא המל תעדוי
הכלמהל וביגה
 
 
31/12/00 20:23
וג_ידניא :תאמ
יתוחא וגידניאל הבוגתב
,םיסוגרפסא לע והשמ ןאכ ריעהל תבייח ינא ,יתריקי יתא
ןמ עגרל סוגרפסאה תא קתנל יל ישרהו ,ךירבד רואל
:סחוי וילא קאינמה


.ליצא קרי אוה סוגרפסא .א


וז ?ןתשה חיר תא הנשמ סוגרפסא תליכאש בל םעפ תמש .ב
תא ןוכנ תרכוז ינא םא ,תשרפומש תיגרפסאה הצמוחה
המכ יוא) הרבעש האמה לש םינומשה תונשב םש יא ,ידומיל
(הקיתע ינאש


תת וא יטרדנטס דויצ םע רבג הברהב הפידעמ ינא .ג
שיגרהל יל םורגל עדויש לבא ,יטרדנטס
(תבשוח ינא ,רורב ןורקיעה) הטימב בוט-בוט-בוט-בוט-בוט
םאש בשוחש תובידנב דיוצמ ןצחש ריהי הזיא רשאמ ,ללכבו
.תרחא ךרד לכב ץמאתהלמ ותוא רטופ הז ,דויצה ול שי


.יתעד קר וז לבא
.םל-וכל המח הבוט הנש תקישנ
}{
וג_ידניאל וביגה
 
 
1/1/01 18:07
ריקב ביגמ :תאמ
,ירבד תא דדחא ינאו ,האל הבוגתב
לכ .תנכוסמ הצע איה קיינמתהל ינשה דצל תתל אל ,וזה הצעה
השלוח .השלוח אוה הפישחו ,הפישח תבייחמ םיסחי תכרעמ
תורשפא תא םג םירגוס ,הפישחה תא םירגוס םא .העיגפ תרשפאמ
.הכימתה
יחרכהה ןומאה תא ססבל תרשפאמ קיינמתהל תורשפאה תחיתפ
גהנתמ ינשה דצהו עגפנ הזה ןומאה רשאכ .םיסחי תכרעמב
יקמעמב םיילענה תוצק תא דדחל ןמזה עיגמ זא וא ,תוקיינמתהב
.בלה לכמ תמאב ,שגרה לכ םעו ,גוזה ןב לש וכיח
ריקב ביגמל וביגה
 
 
1/1/01 20:21
וג_ידניא :תאמ
קיינמתהל םהל תתל םיבייחל הבוגתב
םויה תרהזנ קר ינא .תמאב ברקתהל םיצור םא הבושח ןכא איה
התואב יתארקל דעוצ ינשה דצהש םדוק תאדוומ .הזב רתוי
.no more .חירצב הפושח דוע אל .הדימ
וג_ידניאל וביגה
 
30/12/00 1:11
לגיס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םע תישגר ךבתסהל זיגרמ הז המכו ךתוא יתנבה המכ .יתא .יתא .יתא
... יתודלי קינקנ ,הזכ ןיילול
לובסל יכישמת אלש ?םצעב המש ...ש ךליבשב הוקמ קר ינא .שאיימ
.רומג רדסב תאו ארח אוה .ןמז הברה דוע ,השגרהבו הבשחמב ,וללגב
?אל ,הז תא תעדל והשמ םג הז
לגיסל וביגה
 
 
1/1/01 14:26
תישונאה :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
.דחא רבגמ רתוי לע רמאמב רבודמ ,ןתנבה אל הארנכ


.דמחנ רבד הז םירבג הז תורמל לבא
תישונאהל וביגה
 
30/12/00 11:08
myodea-ma :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תאז לכב יל שי לבא ,הזה טרסב יתייה רבכ יכ ,רמאמה תא יתארק אל
ןלהל .הזה ןונגסב םירובידהו םירמאמה לכל המיאתמש ,תחא הבוגת
:הבוגתה


םהל םימיאתמש םישנאל םיכשמנ םהו ,םידדוחמ םישוח שי םדא ינבל
תא אקווד אוצמל ונל תורזועש תונטנא שי ונלוכל .עגר ותואב
תונטנא שי םימעפלו ,םינדגובה ,םייתייפכה םינרקשה ,םיקאינאמה
,ונמצעל תורקשמ ונחנא םיבר םירקמב .םירחא םישנא אוצמל תורחא
לכל ,וגנטל םיינש ךירצ .הלאה תוריחבל תוירחא ונמצעמ תודירומו
.םימיאתמ םימגתפה לכ ,קופד הסכמ שי קופד ריס


הריחבה סופד - יתילכת ןפואבו ."ןברוקה תמשאה" ןונגסב ןאכ דע
אלא ,ןרותה קאינאמה לצא אלו ,ישיא תיב קדב דימת שרוד הזה
.המצעל תרקשמש תאז ,"ןברוקה" לצא אקווד


רתויל תרשפאמ הארנכ ונלש הרבחה - יגולויצוס רתוי תצק דבורבו
."ןברוק"ה תא קחשל םישנ רתוילו ,"םיקאינאמ"ה תא קחשל םירבג
וליפא ,ןמז ידמ רתוי תכשמנש רתוי הברה הכובס היעב רבכ וזו
.ירוטסיה הדימ הנקב
myodea-maל וביגה
 
 
30/12/00 11:13
לגיס :תאמ
הזה טרסב ונייהל הבוגתב
.ןוכנ
-ראשיי םאו) ןברקכ םש ראשיי אל אוה .תיקיינאמה תא קחשל יסנ
.(...וב יצרת אל
לגיסל וביגה
 
 
30/12/00 12:01
ריקב ביגמ :תאמ
הזה טרסב ונייהל הבוגתב
.המ-עדוימ לש הירבד לע ףיסוהל הצור ינא
לש ןבאכ תא תוגייצמ ןאכ תובתכה ,שח ינא ,יתמגמ יד ןפואב
ינב םה םירבג םג ,הנעא ,םישנל רתא הז ,ודיגת .דבלב םישנה
ולש תלוכיב תעגופ ,םישנ לש רתא והז היפל הסיפתה ,השעמל .םדא
םירבג ןיב ,וזה הקולחה םצע .רתוי האלמ הנומת גיצהל רוזעל
לש תושגרה ןיב לדבה שיש החנהה תדוקנ .המוגפ איה םישנ ןיבל
,ןכ .תיטסינבוש איה םיסחי תכרעמ יבגל םישנ לש תושגרל םירבג
.םירבג יפלכ םג תויהל לוכי םיזינבוש
םאה ,רתויב תינורקע הלאשמ הדבועהמ תבתוכה תומלעתמ ,המ םושמ
תלאש .םישנל סחייתמ אוה וב ןפואהמ רשואמ ןאכ גצומה רבג ותוא
רבגה םאה .תיטירק איה ,ולש תוגהנתהה תא האור רבגה וב ןפואה
?יח אוה הב הרבחה לש ילוא וא ,ומצע לש ןברוק אוה
יאל הליבומ ,ןברוק ומצע תא האורה דצה לש באכב קר תודקמתהה
תרמוא ריזחכ גהנתמ רבגהש הדבועה םאה .םיסחיה תכרעמ לש הנבה
יפכ תוגהנתה יפל הסיפתה ,יתכרעהל ?ישגר רזייח אוהש םג
.תואיצמל תאטוח ,דבלב םירבגל תינייפוא הזה רמאמב תגצומש
םירבגה וליאו תוניבמו תושיגר ןה םישנה לכ וליאכ הארנ
תקפדנ םיסחי תכרעמ רשאכש הרכההה קר .ןשפנבו ןפוגב םיללעתמ
תרושקת רשפאל הלוכי םתביבס לשו םמצע לש ןברוק םה םידדצה ינש
וא ,םשא ינשה דצהש הסיפתה םצע ,תורחא םילימב וא .רתוי הבוט
תכרעמב יתייעב סיסב תריציל איבמ ,םימשא ןאכ שי ללכבש
.םיסחיה
.חכשנו השקבב
ריקב ביגמל וביגה
 
 
30/12/00 12:48
myodea-ma :תאמ
הזה טרסב ונייהל הבוגתב
,"ןברוק"ה :םיבצמ ינשב םיאצמנש םירבגל סחייתהל הצור התא
תא קחשמש טסיטואה ותמועלו ;יפיטואירטסה ישנה בצמב אצמנש
.חלצומה יוטיבה תא ךממ ליאשא םא - "ישגרה רזייח"ה
םיירבגה תונברוקה לכל תארוק ינא .ןמזה תמאב הז זא
,םמצע לע והשמ בותכלו תדלקמ זיחשהל םיישגרה םירזייחהו
.םש םוליעב יוצר
myodea-maל וביגה
 
 
30/12/00 19:13
יתא :תאמ
הזה טרסב ונייהל הבוגתב
ונחנא .תונב רתא והז ,ןכ :תישאר לבא .ךיירבדב קדצ תדימ שי
היטפמא םינתונ לכ םדוק ןאכ לבא ,תושגר םכל ןיאש תורמוא אל
ואצ ,ןיפולחל וא םכלשמ רתא ושעת ?היטפמא םיצור .תונבל
ינא .םירבגל תוננווכתהו היטפמא םיאלמ תובוחרה .בוחרל
רבכש ןויכמ ,םינבה ייחאל אלו תונבה ייתויחאל תבתוכ ,תישיא
תצק יהשימ .היטפמא וא הנבה אצמא אל ינא םכלצאש יתנבה
?תבהוא איהש תרמוא יהשימ .רתוי הילע םיכרוד םתא ?השלח
תוגרד המכ לע תנבותמ םכלש חומה ,והז .הלצא קופד והשמ
יתיצר םעפ .יתנוטק ?ינאו ,טקניטסניאו שגר לש תולבגומ
.עגפיהל ילב דורשל הצור קר ינא וישכע .םלועה תא תונשל
ךותב קומע םיאבחומה ויתושגרל תתל הנכומ ינאש דובכה ןיינעב
הנכומ ינא .רוחבל השק אל הדירפ תעבש תרמוא אל ינא :וביל
אוהש ןיבהל הנכומ ינאו ,ישגר יוטיב תויעב ול שיש ןיבהל
הנכומ ינא .אוה וכרדו דחא לכ .תקעוצ ינא ובש םוקמב קתוש
לעופ והשימש עגרב לבא ,רשקה ךותב יתיא אוהש והשימל רוזעל
זא וא ,רשק יומד אוהש והשמב ,תונכ רסוחו רשוי רסוחב ידגנ
ינא .תויוטבלתהה ראשו ולש תוישפנה תויעבה יתא תונינעמ אל
.המחלמב ומכ המחלמב ?םירמוא ךיאו .םיצוקה לכ תא ףולשא
והשימשכ ,ןכ .הקיתש לש דבכ הטעמ תחת םירתתסמ םירוחב הברה
הלימב ןרבדה תא סופתל לק דואמ הז ,רבדמ ינשהו ,קתוש
ינא ,לעופב .'יתוא תנבה אל' דיגהל םגו לכה וילע ליפהלו
ןמצע יפלכ תובידנ רתוי תצק תויהל תוכירצ םישנש תבשוח
תא עיבהל םהל השק הכש ,'םינקתש' םתוא לע ןגהל קיספהלו
והשמ דיגהל םיצור תאז לכב םהשכש תועדוי ונלוכ .םהיתושגר
.דואמ הפי םמצע תא עיבהל םיעדוי םה
יתאל וביגה
 
 
31/12/00 1:29
ריקב ביגמ :תאמ
ריקב ביגמל הביגמ תבתוכהל הבוגתב
יבגל ,ךלש הביתכב תויללכה תוסיפתה ןיב הדרפה השענ יאוב
רתאש ינתלכשה דמימה ןיב .ךייח תא םמיע תקלוח תאש םירבגה
אוהש ,ישיאה דמימה ןיבל ,גצייל םג רומא ,רעשמ ינא ,הז
.םייחה ,תואיצמה
דעש םירבג םנשי ,םוח קינעהל םילגוסמ םניאש םירבג םנשי
םג שי .תובאוכו תועוגפ םישנ לש לבוש וריאשי םתנקיז
,הכרעה ,הביחה ,םוחה אולמ תא וקינעיש םירבג שי .םירחא
םנשי .תרשואמל םהלש השיאה תא ךופהל תנמ לע קר הכימתה
התוא וסנרפי ,התוא ודבכיש ,םהלש השיאה תא וצירעיש םירבג
.יאנת לכב הב וכמתיו
אל ,רחא םש הזל ןיא ,תולפנתה וזו ,ילע תלפנתה ובש ןפואה
שי םא ,םדא ינב םיראשנ םדא ינב .הדוקנ םושל ליבומ ליעומ
אוה רשאב הביחלו הלמחל יאכז םדא לכ .תולחש וא םיכשא םהל
אל ?ונלש הטימל ותוא סינכהל םג ךירצש רמוא הז םאה .םדא
.רחא םוקמב זיקי ולש תויעבה תאש .אלו
לכמ ותוא ףיעהל ךירצ זא ,ישגר רזייח אוה רבגה םא
תא םאש ןייצל קר ,ךלש באכב שאר לקהל יתאב אל .תוגרדמה
הדבועל סחייתהל יוארה ןמ זא ,ןיינעמ רמאמ בותכל תרמייתמ
,תושיגר רסח ,לכשב קופד וא) בכרומ ינשה דצה תויה תורמלש
רסח ,תימצע תועדומ רסח ,ליטנפניאו טסיאוגא ,ירטנצוגא
בוטכ םיגשומה תא רוחבל תנמזומ תא - תישגר עוגפ ,תובשחתה
ילש הרעהה .תאז ןייצל יתכרעהל שי ןיידע ירה (ךילע ךמעז
תא לולשל ןויסינ ךותמ אל ,דבלב תימדקאה המרב התיה
.ךבאכ לשו ךמעז לש היצמיטגלה
.ךבסותמו לבוס םדא םא יתוא ןיינעמ אל ללכ ,תישיאה המרב
המכ ,רהמ רתויש המכ .עגמ קתנמ ינא ,יפלכ ינסרה אוה םא
אל וליפא ינא ?המ תעדוי תא .טרחתהל ילבו ידימ רתויש
המכ ינימאת אל .תוגרדמה לכמ םתוא ךילשמ טושפ .הזמ לבוס
.םימעפל טושפו לק תויהל לוכי הזש
ריקב ביגמל וביגה
 
 
31/12/00 13:43
תלאוש :תאמ
הביאה לש םיבולשה םילכה קוחל הבוגתב
?ךילשמ
רבכ םאו ,אלפנ סקס התיא ךל היה םאו -הלאש וישכע זא
אלו ,םצעב המלו ,ילוא"ש שיגרמ התא םאו ,תישגר תרשקנ
?תולק וזכב תוגרדמה לכמ ךילשמ התא זא םג "?לבח
,ךילשהל לק אלשכ .יל המדנ ,ןאכ םירבדמ הז לע יכ
'וכו ,םירשקנשכ
תלאושל וביגה
 
 
31/12/00 19:14
ריקב ביגמ :תאמ
הביאה לש םיבולשה םילכה קוחל הבוגתב
בצמב .םיסחי תכרעמ תליחת לש בצמל יתסחייתה ירבדב
לק .קתנל ךירצ תוללמואל םרוג ינשה דצה רשאכ ,הזכ
םדאה םע םג תושעל רשפא בוט סקס ,תישגר רשקיהל דואמ
.שגרה תרזעל ןאכ אובל ךירצ לנויצרה ,ןכל .ןוכנ אלה
םא םג ,הבהאה לש אלפומה יותיפה לע רבגתהל תלוכיה
.תורגבה יניעב וז ,הנוכנ אל איה
לע רבודמ רשאכ ,לודגה לדבהה אב ןאכו ,הז םע דחי
ויהיש חינהל ךירצ ,ןמז ךרואל תינבנה םיסחי תכרעמ
תלוכיה אקווד איה תורגבה ,ןאכו .תוללמוא לש תופוקת
.ולא תופוקת תורמל םיסחיה תכרעמ תא םקשל
ןכלו םיסחיה תכרעמ לש ןושארה בלשב עגנ יתא לש רמאמה
.םירבדה תא יתבתכ
ריקב ביגמל וביגה
 
 
30/12/00 18:52
יתא :תאמ
הזה טרסב ונייהל הבוגתב
לע ךל ספטל והשימל תנתונ תא המכ לש ןיינע הפ שיש קפס ןיא
ינאש יתטלחה םצעב רמאמה תא יתבתכש עגרבש ךכב ימחנתה .שארה
וא ףוגב ,רחא םוקמ לכ לע וא שארה לע יל וספטיש רתוי הצור אל
דחא םויב האב אל תועדומה .ןמז חקול הז ,תונלבס לבא .שפנב
יכ הקופד ינא" דיגהל .התוא םשייל ןמז חקול הז האב איהשכ םגו
המצעלשכ 'תינברוק' הבשחמ וז "ןברק יתוא תושעל והשימל יתתנ
ןפואב .האבה םעפב ההז היישעו ,ךמצעל רותיו רמוא הז יכ
ךל תושעל אבה והשימל תתל אלו םיעדומ תויהל ךירצ טושפ ינורקע
יצחו השולשל 'תונברוק' תונש הנומשמ יתדרי ינא .רבד ותוא תא
יצח לע לכתסהל ךירצ .תאז לכב והשמ יתדמלש הארנכ זא .םישדוח
.האלמה סוכה
יתאל וביגה
 
 
30/12/00 19:09
ריקב ביגמ :תאמ
הזה טרסב ונייהל הבוגתב
.יתא םולש
םיקינעמ םיסחי תכרעמ לכב .יתייעב גשומ הז שארה לע ספטל
תונתהל ןיא ךא םומיסקמה תא קינעהל שי ,יתכרעהל .םיליבקמו
חווטל הלבקה איה הלאשה .רצקה חווטב אל תוחפל ,הרזח הלבק
שי דימתו הנוש ןפואב םינתונו םיקינעמ םישנא יכ ,ךוראה
.הביטקפסרפב םירבדה תא ןוחבל
ינש המכ דע .תורזייחה וא ,תוריזחה וז יתכרעהל הלאשה
.ינשה לש דחא רשואל גואדל תנמ לע תונתשהל םילגוסמ םידדצה
תרצונ זא יוניש ןיאו ינשה דצה תושגרמ םלעתמ דחא דצש עגרב
.היעבה
םימייק ץמאמהו בוטה ןוצרה לכ םע .טאל דואמ םינתשמ םדא ינב
חור רוקב םירבד ןוחבל שי דימת ןכל .הטילשל רבעמ םהש םירבד
רבד לכ ומכ .תיביטקיבוס ןבומכ איה לובגה תלאש .ןמז ךרואלו
.םיסחי תכרעמב
תא איבהל שי .תרושקתה אוה רתויב בושחה רבדה ,יתכרעהל
םידדצה ינש ידי לע םינבומ םיגשומה וב בצמל םיסחיה תכרעמ
דצה לש תויושיגרה תא ןיבמ אל דחא דצש עגרב .המוד ןפואב
.תסרוק םיסחיה תכרעמ ,ינשה
ריקב ביגמל וביגה
 
30/12/00 11:15
קתבמה ו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אוהשכ םג ,התה לפסל םייחקלמב רכוס חתנ םשש הז ?ןמלטנ'ג והימ
"רדחב ודבל אצמנ
ואוש דרנרב 'גרו'ג


"המקנהמ רתוי תלצאנ דימת תובידאה"
ריפסקש םאיליוו


:תונקסמ
,בוט יד .ןקחש אוה .ןמלטנ'ג תמאב ונניא ךלש עודיה בידנה .1
.ןקחש לבא - ותשרב תובוטו תובר ליפהל חילצהש ןוויכמ ,ילוא
אל ול םג לבא ,בוט אל ךל .יתא ,עגריהל הלוכי תא .רוטלופינמ
םהיתולובגש ,םמצע םע םימלש םניאש םישנא םע הז הככ .בוט היהי
.תמא רמולו "אל" דיגהל םיעדוי םניאש ,םירדגומ םניא
....קאינמ-אוה-המכ בושחל ,ןבשחתהל ,תינונטק תויהל ,םוקנל .2
תוחפל וא !תא תאז .אוה אל תמאב הז :יניבת ?בוט הז המ ליבשב
ךירצ אוה .ינימ-ןיבה תוחוכה קחשמלו וגנטל םיינש םיכירצ .םכינש
ןורמיתל תנתינש הבקנ ,םיילגר בוגינל חיטש ,הטופש ,ךתוא
- "תוננב"בו באפב ,ךכ-רחא ה'רבחל ןייכבתהל תכלוה דועו תולילקב
יעוצקמ ןמיסקמ ,עודי בידנ לש רועב קאינמ ,ותוא הכירצ תאו
רתוי דוע יעוצקמ ןרקשו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/12/00 18:38
banana :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
?תקדוצה היפה שיגרהל ידכ ול הקוקז איה םאה :סקודרפה ןאכו
חכ הברה הז ?רומג רדסב איה זא ארחה אוה םא -ןאכ ובתכש ומכ
אלו ,יתא הז לע יבשחת .ארחה תמועל תירדסבה שיגרהל ,הז
,עדומ אלהמ ונלוכל שיש םייומס םיכרצ הלא יכ ,תונרטנקב
םישק יד םייח ונל םירדסמו
bananaל וביגה
 
 
31/12/00 16:59
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
תא ,בצמ רואית הפ האיבמ ינא םא לבא .תקדוצה ינאש יתרמא אל
ימ רורב היהיש ידכ תמיוסמ הדמע טוקנל יילעש הניבמ חטב
הבוט יתוא השוע אל ארח אוהש הז .ןוכנ .םיערה ימו םיבוטה
בושח הז המ ,םצעבו .ארח ותוא השוע חרכהב אל הבוט ינאש הזו
ןחבמ בושח - הלשממב וישכע םירמואש ומכ ?בוט ימו ער ימ
.האצותה
יתאל וביגה
 
 
30/12/00 19:22
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
יל השועש ימש וזכ הירואית ןימ יל שי .ול אימחת לא .אל .אל
תישענ םתכאלמ םיקידצ) ינממ אל םא וליפא ,ארח לכאי דוע ער
םדאש הנימאמ ינא יכ ?המלו .תינויגה הירואית םג וזו .('וכו
,ול ריזחהל השלח תצק ינא ילוא זא .וייח לכ אוהש יפכ ראשנ
וז וא הז אובי ףוסב רבד ותוא םלוכל גהנתמ אוהש ןוויכמ לבא
.הבמובה תא ול ועקתיש
קר שי .אל ?המקנ הלימה תא רמאמב תיאר התא ?המקנ ,וישכע
םע ייתושגר תא קולחל יל רתומ .תואירבל הפי קוחצהו .םיקוחצ
רדגב אל הז .ללכב וא תוננבב וא רבב םיבשויה יילא םיבורקה
ןיאו העיגנ ונל ןיא .שיאה לש וייחמ םידרפומ ייח ןכש ,המקנ
.םירחא םיניינע וא םיטקיורפ ול לקלקל וא בכעל תונווכ יל
םתש ןיינע יבגל ,ימיטיגל םיצחל רורחש רדגב לכה הז ,יתניחבמ
.תיחכונה ותנוכתמב םלשנו
יתאל וביגה
 
30/12/00 13:23
עגרל חרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,(לכימ החילס) קלע תיאמצעהו הנונשהו הנובנהו המכחהו הרקיה יתא
תאש וא ,האור ךניא תמאבש ןכתייה ,תדלקמה תזירזו ןושלה תדח
?םינפ הדימעמ


םלוגה וא ןייטשנקנרפ ןימ ,ךיידי השעמ אלא וניא עודיה בידנה
לבא ,טוידיא לשו תצלפמ לש תונוכת וכותב בלשמ אוה ןכאו - גארפמ
.ותוא תרציש ,ךב אלא וב אל םשאה


השיא םע תיפייכ םיסחי תכרעמ ,אתוחינב ,חתפל ?הצר כ"הסב אוה המ
,ידדה ןוגרפבו האנהב הטיאל הלישבמש תויגוזמ תונהל ,האנו המכח
םישנא ןיב .לגלגתהל םינינעל תתלו ,ךמלועו ומלוע תא רישעהל
תא שרופמב רידגהל ךרוצ ןיא ףתושמ יתוברת עצמ םע םייטנגילטניא
תונבומ ןה ןכש ,הזכ רשק לש וסיסבב תוחנומש דוסיה תוחנה לכ
םירבדה לש םעבטמש העידיה תא תוללוכ הלאה דוסיה תוחנהו .ןהילאמ
ינש דוע לכ קר וכשמיי םהשו ,הנותחל וליבוי אל הלאה םירשקה בור
.המיכסמ תאש חוטב ינא .םהב םינינועמ םידדצה


לש הרשעההמו הברקבש יפויהמ ,תוברקתהבש ףייכהמ הנהנ ודועבו
םדא םע תימיטניא תורכה לש ךילהתהמ קלח דימת איהש ינחורה ומלוע
ןושארה דליל םש תריחבבו הלכ תלמש תריחבב הקוסע רבכ תא ,שדח
.םכלש


חכונ ,ןופצמ רסח טפוכיספ אל םג לבא עודי בידנ וניאש ,אוהו
המרדבו ,תופתושמ ויה אל דוסיה תוחנה לכה תולככ ירחאש עתפל
דיקפתב אוהש בשח אוה דועב לבנה דיקפת ול קנעוה םכלש הנטקה
אוהש הזו - הלודג החטבה וזיא אלממ אל אוה םואתפ .בוטה רוחבה
אלא ,ךכב המ לש בחטבה אלו .ללכב הנשמ אל התוא חיטבה אל םעפ ףא
.ןלוכמ הלודגה החטבהה - תוחפ אל -


אוה ,םיכרעו תונורקע רסח ןאו'ז ןוד ונניא אוהש ללגב אקוד ,ךכו
אוהו ,יחרכההמ סרה רתוי וירחא ריתוהל ילב חורבל םיכרד שפחמ
האיגש תאזש ןבומכ .ראתל תבטיהש "אל לבא ןכ"ה קחשמב ךבתסמ
.הרהוי אל ,תושפט אוה דיחיה ואטח לבא ,ודיצמ


.ןטק ןיז ול שיש ךכב ימחנתת
עגרל חרואל וביגה
 
 
30/12/00 13:27
:תאמ
? אהל הבוגתב
?וילע רגנסל תרהימ ןכל ,ךמצע תא וב תיהיז ,הרוק המ
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/12/00 14:11
myodea-ma :תאמ
? אהל הבוגתב
חרוא ,ךתעידיל זא ."תופתושמה דוסיה תוחנה" ןה חתפמה תולימ
קידצהל אבו ("ארוק לוק" ואר) יתאירקל עמש ומכש ,עגרל
,"תופתושמ דוסי תוחנה" הזכ רבד ןיא - םיישגר םירזייח
.יתוברת עקר ותואמ ואבש םיטנגילטניא םישנא ןיב רקיעבו
וקב הכילה אלו ,תועד לש ןווגמ שי הלאכ םישנא לצא אקווד
ןה המכ דע םיעדוי אל ,תוחנהה לע םירבדמ אלש דע .שארמ עודי
.תופתושמ ןניא
ינא ?ונימיב ןתחתמ ללכב ימ ,ריכזמ התאש הנותחל עגונבו
םישנא ירה .םהלש הנותחה תייבופב לפטל םירבגה לכל תארוק
םיזוח לע םימתוח ,םישדוח ךשמב וא ,םינש ךשמב דחיב םייח
.ןיסירפקב םינתחתמ רתויה לכלו ,ןיד ךרוע לצא
myodea-maל וביגה
 
 
30/12/00 14:18
עגרל חרוא :תאמ
? אהל הבוגתב
לש ןווגמ"ו תופתושמ דוסי תוחנה .תויוטש ,יל יחלסת םא,הז
.הריתסב םידמוע םניא "תועד
םא הומתל לוכי קר ינא ,ילש "תישגרה תורזייח"ל רשא
תאז עובקל הלוכי תא וב בלשל רבכ ועיגה ונניב םיסחיה
ךל זומרל ליחתהל ןמזה הז ילוא ,ןכש תבשוח תא םא .תואדוב
...םיבורקה תועובשב קוסע ארונ היהא ינאש תונידעב
עגרל חרואל וביגה
 
 
30/12/00 14:28
ריקב ביגמ :תאמ
? אהל הבוגתב
המ .המ-עדוימ םע םיכסהל אלא יל ראשנ אל .ביבחה יריקי
קר אלש התאש ןבומב ,תירזייח הסיפת אוה גייצמ התאש
תורטמהו דוסיה תוחנהש רשקב תויתיעבה תא ןיבמ ךניאש
בצמ הזב האור התאש אלא ,םידדצה ינשל תורורב ןניא ולש
.יעבט
קוידב איה תוסיפתל ףתוש תויהל ךירצ ינשה דצהש החנהה
,וילאמ ןבומ אל רבד םוש .הרבחה לש ןברוקכ יתרדגהש המ
תכרעמ חתפל תנמ לע .םיסחי תוכרעמ לש תוינבת רבד ןיא
תרושקת אוה רתויב בושחהו יחרכהה ,ןושארה דצה ,םיסחי
דצב יל םרוג המויק יאל ךלש הקדצהה םצע .תישיא ןיב
רתוי הברה קוסע היהתש בל ברקמ םייבבל םיילוחיא
.שממתהל וז הכרב לש תלוכיב קפקפל םג ,םירופס תועובשמ
יל יובחש טושה תא ןסרל דואמ ךירצ יתייה ,והשמ דועו
תרסחו תאשנתמ איה ךלש הביתכה יכ ,תדלקמה ישקמ ןיב
לכ ומכ הבושח איה ,ךתעד תא דיגהל ןמזומ התא .תושיגר
ןאכמ (הבושח איה העד לכ טושפ ,קלע ילב הזו) תרחא העד
אוה קחרמה ,הביתכה תלוכיבו בתוכב תישיא העיגפ דעו
.לודג
ריקב ביגמל וביגה
 
 
30/12/00 14:54
עגרל חרוא :תאמ
? אהל הבוגתב
ינאש יל םירמוא םיינש םא עודיה םגתפה ירבדכ ,בוט
.תיסוכ דוע תותשל ןמזה הז רוכיש


לכ תא טרפל ךרדו ןמז ןיא בצמ םושבו ,םעפ ףאו ,םלועל
ירה הז .שומישבש םיחנומה לכ תא רידגהלו דוסיה תוחנה
םיתשו ןוילמ שי תישונא היצקרטניא לכב .ילאיבירט
הלאשהו ,תומכסומ ןהש םיחינמ םידדצה ינשש תוחנה הרשע
תוגרוח עגרכ םיקסוע ונא ןהבש תוחנהה םאה איה הדיחיה
.הזה םוחתהמ


העידיה ,תאצמנ בומרבא יתאש יתרבחה היילמבש בשוח ינא
דירפי תוומהש דע"ל םיכילומ םניא םירשקה בורש
ךכב ךרע דאמ טעמ האור ינא .םוחתב תלפונ ןכא "וניניב
גוזה תב תא עגייל חרטא יגוזה רשקה תוחתפתה ךלהמבש
ןוילממ תחא אלו) אוה ותרכזה םצעש דוע המ ,הזה עדימב
,תילילש תועמשמ ול הקינעמ (תורחאה תוחנהה רשע דחאו
וא הז תא אקוד ןייצל דחוימ ןפואב יל בושח וליאכ
םאש ןבומכ .יבילא ןיכמ רבכ ינא וליאכ :תורחא םילמב
תא ריתסמ ינניא תונמדזה יהשוזיאב הלוע ןיינעה
.לכונ אל ינא רומאכ יכ ,וילא רשקב יתעדו יתשגרה


,יתעד תא עיבהל יל ןתונ התאש תוכזה לע הדותו
תלוכי םושבו בתוכ םושב יתעגפ אל .היהתש לככ תירזייח
לש תחא תמיוסמ העד לע קר יתעד תא יתיויח ,הביתכ
,הבושח איה העד לכש ךתיא םיכסמ אל םג ינא .תבתוכה
רבכ הז לבא ,תרחא העד לכ ומכ הבושח העד לכ אלש חטבו
.רחא ןיינעל ךייש
עגרל חרואל וביגה
 
 
30/12/00 14:58
:תאמ
? אהל הבוגתב
תאצמנ יתאש יתרבחה היילמב םג ?הזה שוקשקה הז המ
ןוכנ .חווט יכורא םירשק תושפחמ תורוחבה בור ,וב
.עדוי התא ,םישפחמ .הזל םיליבומ םירשקה בור אלש
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/12/00 15:12
עגרל חרוא :תאמ
? אהל הבוגתב
םירוחבה םג ,תורוחבה קר אלש רמוא הזה שוקשקה
תא בשחל ליחתהלו םהייח תבהא תא אוצמל םיוקמ
אל תורוחבה םג אלא םירוחבה קר אלו ,אתנכשמה
.הקלחו הדח הרוצב רשק תא תומייסמ דימת


הזיא םייקתהל לוכי ךניבל יניבש יל הארנ אל לבא
הנורחאה העדוהה תאז ןכלו ,תועמשמ לעב גולאיד
הלימה תוכזב תנינועמ תא םא .הז ןינעב ינממ
.go ahead ,הנורחאה
עגרל חרואל וביגה
 
 
31/12/00 18:53
:תאמ
? אהל הבוגתב
הנורחא
וז הבוגתל וביגה
 
 
31/12/00 1:16
ריקב ביגמ :תאמ
? אהל הבוגתב
תא ררבל ךירצ םא אלא ,תאשנתמ התיה ךלש הביתכה
םא ."קלא" הלימה ירוחאמ תודמועה דוסיה תוחנה
.יתולצנתה תא לבק ,יתיעט
םישנא ןיב תוסיפת ירעפ ויהי דימתש רורב ,הרקמ לכב
איה םיסחי תכרעמב הדובעהמ קלח ,הז םע דחי .םינוש
אל ,ןאכ אבוהש הרקמב .וללה דוסיה תוחנה רוריב
תכרעמב רתויב תויסיסבה דוסיה תוחנה לע רבודמ
תובישחה ,תובשחתהל תועגונה דוסי תוחנה .םיסחי
לש תויביסנטניאה תדימ ,םינוש םיעוריאל תקנעומה
,תוזיזיב רבודמ םא ןיב .דעוימ אוה ןאלו רשקה
לכב ,ןיאושינ וא עובש ףוס לש םיסחי תכרעמ ,תודידי
לכ לע םירורבו םילבוקמ תויהל םיכירצ םירבדה הרקמ
איהש וזיא ילש םירבדב שיש בשוח אל ינא .םידדצה
?תרחא תורשפא שיש ךל הארנ .ללכהמ תאצוי הרימא
ריקב ביגמל וביגה
 
 
30/12/00 17:03
myodea-ma :תאמ
? אהל הבוגתב
.הרואכל תמכחותמ תומולהמ תפלחהל החישה תא ךופהל לבח
ףוריצ תא - ריקב ביגמ - ינממ םילודגמ יתטטיצ קר ינא
הזש שיגרמ התא םא ."ישגר רזייח" ידמל האנה םילמה
- ינממ םילודג ורמא רבכ זא ,תישיא ךילא הנפומ אקווד
ףוקתלו ןנוגתהל קיספת .עבוכה רעוב בנגה שאר לע
.ןמזב-וב
myodea-maל וביגה
 
 
30/12/00 14:13
עגרל חרוא :תאמ
? אהל הבוגתב
.ןכ
עגרל חרואל וביגה
 
 
30/12/00 14:20
עגרל חרוא :תאמ
? אהל הבוגתב
.סומינונאל הבוגת תויהל הרומא התיה תאז
עגרל חרואל וביגה
 
 
30/12/00 14:53
:תאמ
? אהל הבוגתב
רגנסל תרהימ ןכלו ךמצע תא יתא לש קיינאמב תיהיז ,ןכ
.הלאכ םירבד ןיבהל בושח דאמ יכ .יתנבה ?וילע
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/12/00 15:01
עגרל חרוא :תאמ
? אהל הבוגתב
יל רכומש ישונא בצמ הראית יתאש המב יתיהיז ,ןכ
רומשא ינא ,קאינאמ יל אורקל תיאשר טלחהב תא .ירשבמ
.ךל דימצמ ינאש םיראתה תא ימצעל
עגרל חרואל וביגה
 
 
30/12/00 15:20
:תאמ
? אהל הבוגתב
...תובשחתהה לע הדות תריסא ינא ,ךדיצמ הפי המכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/12/00 19:59
יתא :תאמ
? אהל הבוגתב
רשקה לש םינטקה םיסנאוינב ךתוא האלא אל ינא
ינשב םקלח לע אורקל לוכי התא) ילש ךשמתמה
תא תובוגתב םש אוצמל ףאו ,םימדוקה יירמאמ
םש ארקתמה עודיה בידנה לש םייחה תייפוסוליפ
המלו .("יאקורמה" וא "אשומ אושנ" - םינוש תומשב
.הזה רמאמה תביתכ ידכ דע ,יתשגרהש יפכ יתשגרה
םינכמ םיברש המ אוה ןושארה ךבתכמב תראיתש המ
טפשמ ,הידגרטה ףאו דרוסבאה הברמל ."םורזנ יאוב"
תלהנתמ וזש וא ,המירז ןיא רשאכ עיפומ דימת הז
.הרושכ אלש
הארנו םורזנ יאוב" יל דיגי והשימ םעפ דוע םא
תשרבמ תא זוראא דיימש תבשוח ינא "ליבומ הז ןאל
יל הנתינש תיסקאה לש התצלוח תא לפקא םיינישה
יכ ?המלו .תותימצל הרידה תא בוזעאו ,המ'גיפכ
יגולויב רצע ןועש יל שיש אל הז .14 תב אל ינא
םיעדוי םירגובמ םישנא ,ינורקע ןפואב לבא קתקתמ
לכו ,ךלוה הז ןאל תורכיה ישדוח המכ ירחא ךרעב
אל ינאו .תימצע האנוהו םיימ תניחט םתס הז ראשה
והשימ ןמחתל תלחות רסח הז יכ ,ןמז זבזבל הנכומ
.ול האושנ ימצע תא אוצמל ליבשב קר ,תויצלופינמב
.ףייעמ םג הזו
ןיבמ והשימשכ :עדונה טרסב ילאסל רמוא יראהש ומכ
וליחתי םייחהש הצור אוה ,םייחב הצור אוהש המ
רוחבל הכחמ אל ינא ןושארה טיידב .ןוכנ זא .דיימ
ימש הפצמ טלחהב ינא לבא ,תעבטו בר ,ילש אמא םע
יילא סחייתיו דובכה לכ תא יל ןתיי ,יתיא אצויש
אל .יניצר רשקל תדמעומ :וילא תסחייתמ ינאש ומכ
.14 תב אל ינא יכ ,בוש ?המלו .ןויזל תדמעומ
תא ןייזל ףייכ יל היה (24 ,בוט) 14 תב יתייהשכ
יתתנ .תשקבתמה תולילקב ייחל יתסחייתה .םלועה לכ
יתיצרש המ םתיא יל הרוק אל ילואש םישנאל טידרק
ילוא יכ 'םורזא' ינא לבא ,הליחתכלמ יתנווכתה וא
30 ליגל יתעגה הככו ייקוא .שדח והשמ דמלא ינא
עקתהל יל אב .רתוי םורזל יל אב אלו ,31 טעמ דוע
?םירבג דיחפמ הז .יידלי תשמחו ילעב םע תיבב
םא לבא .םידיחפמ םייחה ?דיחפמ אל הז יתוא ,המו
,םיערה אל .םירבדה ונל ורקי אל חטב דצהמ דומענ
וזכש םלוע תפקשה אקווד ילואו .םיבוטה אל םג לבא
ןמז המכ ,וניניבו .םימיאתמ אלה תא ונרובע הפנמ
םיבשוח םתא ?םיקטוקסידו םינודעומב בבותסהל רשפא
.אלש .םכליבשב תועתפה יל שי ?הזמ םינהנ תמאבש
ונימיב ןיאושינה דסומש ללגב אקווד :והשמ דועו
הממ הניבמ אל ינא ,ודוסימ עוער הכו חותפ הכ אוה
,יהשימ םע רוגל רובעל טילחמ התא רשאכ שושחל שי
.ןתחתמו תומרונל ענכנ -םיימש ומושו הלילח וא
ונת לבא ,שרגתהל ידכ ןתחתמ אל דחא ףא ,תמא
הרק אל ??שי המ זא - חילצמ אל אוה םאו ,סנא'צ
.ירה םילותק אל ונחנא .םולכ


תצק (ולו) יל ןת ,בוט .ןטקה 'זה ןיינעב קר
.(המחנ ןיא ,ןיא)...יאקורמ ,תאז לכב .טידרק
יתאל וביגה
 
 
31/12/00 0:33
עגרל חרוא :תאמ
!רקי עגרל חרואל הבוגתב
,יתריקי


וליפא ויה ,םיעגר ויה .יתיסינ תמאב ,יתיסינ
תא .תואדוב תעדל לוכי ינאש יתבשח םהב ,םימי
ךיילע יתלכתסהשכ םיימעפ אלו םעפ אל ,תעדוי
,ךכ-לכ החונינו ךכ-לכ הולש ,ידיצל הנשי
לכ יתיא תוארל הצור ינאש הנומתה תאזש יתשגרה
ןולמב ,איהה רקובה תחורא תא תרכוז תא .םייחה
ומכ ןולחה ןדא לע םש הדמעש הנויה תא ,היצנוב
שחול יתייה יניצ תוחפ יתייה םא ,ןכ ...םיטרסב
ינא יכ ,יתקפאתה לבא .הלודגה הלאשה תא םש ךל
.לבנ ינניאו ,ימצע תא ריכמ


,ימצע תא יתבזכאש יל רצ ,ךתוא יתבזכאש יל רצ
ףקותב ןיאושינמ רתוי תצק עיגמ ונינשל לבא
."םולכ אל וא לכה" לש הרורב אל השגרה וזיא
ךנושלכש רשקמ ךתוגיתסה תא ןיבהל לוכי ינא
:הלשכמה קוידב תאז לבא ,םוקמ םושל ליבומ וניא
אוה ךייניעבו ,הרטמה אוה ומצע רשקה יניעב
אלש םיעדוי ונינש "רשק" רמוא ינאשכו .יעצמאה
.םינויז לע קר רבודמ היה


ל"חב תא יאצמתשכו ,בוט קר ךל לחאמ ינא
אוצמל הפיא תעדוי תא אתנכשמל ברע יכרטצתו
,יתוא


,הבר הבהאב ךלש


.עגרל רזייח
עגרל חרואל וביגה
 
 
31/12/00 9:51
:תאמ
הרקיה יתאלל הבוגתב
?ומצעבו ודובכב בידנה יאקורמה הז ?אוה הז זא
וז הבוגתל וביגה
 
 
31/12/00 12:09
עגרל חרוא :תאמ
הרקיה יתאלל הבוגתב
יתעדב הלע העדוהה תא יתחלשש ירחא קר
יתייה ,לצנתמ ינא .ךכ תאז ןיבהל רשפאש
.רצוויש םשורה הזש תעדל ךירצ


יתא תא יתשגפ אל םלועמ יתעידי בטימל
יהשוזיא התיא יתלהינ ןכש לכ אל ,בומרבא
יהשימל דעוימ בתכמה .הבורק םיסחי תכרעמ
ידכ יתאל לוכיבכ ותוא יתינפהו ,תרחא
בתכמכ ,טקילפנוקה לש תויללכה לע זומרל
ירשפא שוריפכ ,הילא יתא לש סקאהמ ירשפא
היה אל .ולש הדמעה לש רתוי תצק יטפמאו
.בוט ןויער
עגרל חרואל וביגה
 
 
31/12/00 12:53
יתא :תאמ
אל אל אלל הבוגתב
תרכוז אל ינאש יתבשח ינא םג עגרלש ,והז
לבא היצנוב יתייה יתעידי בטימל יכ .בוט
.ידיצל ןשיש והשימ יל רוכז אלו הרבח םע
אל לבא ,ןכ אמורו הצנריפב ,תרמוא תאז
.היצנוב
ץפק ילש בלה םג .הפי הבשחמ ,סומינונא
בידנ קיפסמ היה אל יאקורמה לבא ,עגרל
תונוריטמ תוחפ ולצא .היצנול יתוא תחקל
.שפונ ארקנ אל הז ינלוג
,יהשימל דיגהל והשמ ךל שי םא ,עגרל חרואו
?הז תא הל דיגתו דחפל קיספתש יאדכ אל
יתאל וביגה
 
 
31/12/00 12:56
יתא :תאמ
אל אל אלל הבוגתב
יתייה .וילא תיטפמא תויהל הצור אל ינא -
.יידימ רתוי היה הז םגו ,םישדוח השולש
לאו .ינא וישכע :תרמוא רגרב הנדש ומכ
קשנתהל ימ םע הל ןיאש וז איה ינאש חכשת
.תוצחב םויה
יתאל וביגה
 
 
31/12/00 14:34
עגרל חרוא :תאמ
:והשמ דועול הבוגתב
לע ךלש יטרפה סעכה םע היעב יל ןיאש רורב
קר ולו ,תרבדמ תא וילע יפיצפסה הרקמה
לש תקפסמ העידי יל ןיא השעמלש הביסהמ
ינמיס תולעהל אוה יתשקיבש המ לכ .םיטרפה
תרתתסמש תילסרבינואה תמאל רשקב הלאש
םירזייחהו "םיקאינאמ"ה יבגל וירחאמ
תרחא טבמ תדוקנמש תוארהלו ,םיישגרה
.ןיטולחל הנתשמ תונשרפה


יתעמשנ םא .הזה ןויסנב יתלשכנש ידמל רורב
תא בבחמ דאמ אקוד ינאו) ךייפלכ ןיוע
הרכהה תתבש שחנל לוכי קר ינא ,(ךתביתכ
תא .ךלש תרחא הבתכמ עוגפ ןיידע ינא ילש
ןיב קחרמהש םירבג םתואמ דחא ינא ,הניבמ
אל אוה םהלש דיה ףכ שרושל המאה עצמא
.לודג המ-עדוי-ימ


,תימיספ ייהת לא - תוצחב הקישנה יבגלו
.ריעצ דוע םויה
עגרל חרואל וביגה
 
 
31/12/00 17:12
יתא :תאמ
םכסומל הבוגתב
תצק ילוא .תוניוע יתטלק אל .רדסב הז
יטאפא בלשב ינא .רדסב הז לבא ,תויניצ
וליפא .ףטלמש ימל קר תברקתמ ינא ובש ייחב
יל איבמ אלו ידי לע דמוע םתסש ימל אל
.םיקוביחו םיפוטיל קר - עגרכ .שארב
,תילסרבינוא ןכא איה היצאוטיסה ,ןפוא לכב
,ךל הרוק הזשכ לבא - חוכיו ונל ןיא הז לע
םגש דיגהל תבייח ינאו .הז לע בשוח אל התא
םימעפלו תויגרנא ךירצ והשימ ךילשהל ליבשב
ךל ןיא הז תא םגש רשקהמ סורה ךכ לכ התא
.תושעל חוכ
יתאל וביגה
 
 
2/1/01 2:50
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
? אהל הבוגתב
,םדא לכ רידגהל המל .ראותה תומש לע החומ ינא
י"פע המיאתמה הריגמב ותוא קייתלו תרתוכ ול אוצמל
ישגיר רזייח המלו תקדוצ לומ קאינמ המל ?ב"אה רדס
יוטיבה ללש לכ תא ךופהל המל ?תיתרדס תינברוק לומ
תויגולותאפ תורדגה רורצל ישונאה ןווגמה םויקהו
דסח יעגרבמ ץוח ,טעמכ ןמזה לכ) הרוק ירה ?לזאזעל
דחא והשמ םיצור ונחנאש (םהילע ךרבל ונילעש םירידנ
הרוקו רחא והשמב אקוד קשוח ונילומ דמועה הזו
םע רתוי חונ ינשלש העשב אל דיגהל טושפו לק דחאלש
םישרק שפחל רשי ,המ זא .ץקה תייעשהו תמאה ךוכיר
לש תרתוכה תחת רכיכב והשימ בולצל ליבשב םירמסמו
לגדב ףפונמש רתאב לבא החילס ?ותמשאו ועשפ
ןתמ רתויל הפצמ יתייה םזינימפהו םזינמוהה
םא וליפא םמושיי יכרדו תודגונמ תועידל היצמיטיגל
תאטוח ינא םג הנה לבא .ךמצע ךלש ולאמ םה םינוש
ומכ תיטנארלוט הבישח םע שגפמל תוזולנה ייתויפיצב
תויפיצ :רמוא היה םולשה וילע ילש אבאו .ימצע ילש
בוט הליל .תוירכל בוט הז ,קתומ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
2/1/01 20:43
יתא :תאמ
? המלל הבוגתב
תא השוע יטתסאה קחרמה םימעפלש קר .ךתיא המיכסמ
םילרביל תויהל םיצור ונלוכ .תרחא תצק םירבדה
דימת אל הזו .םיעודי םיטסינמוהו םיטנרלוטו
.םיישיאה וניתושגרב רבודמשכ דחוימב ,ונל חילצמ
יאוולה .ךפיהל .תמלשומ ינאש יתרמא אל ללכב
תא לבא .תואיצמה םע המילשמו תילוק רתוי יתייהו
יניב רשקה םתסה ןמ ,תילוק יתייה םא ?המ תעדוי
המ קוידב הז יכ םייקתמ היה אל עודיה בידנה ןיבל
לכו הזה רמאמה לכ היה אל זאו .וב ןיאש יב שיש
הז לבא .םיממעתשמ ארונ םתייהו 'וכו 'וכו ראשה
.תמאב .ףואשל ןאל שיש הפי
יתאל וביגה
 
30/12/00 14:54
ילינ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!יתא םולש
ללכב ןטק אל רפסמ בורקמ תוריכמה ,ייתורבח גוחבש יעדתש קר זא
תלעב םג איהש הסואמ יכה הירוגטקל סנכנ ךלש בידנה ,םיקיינאמ לש
רבודמ רמולכ "קיינאמ תויהל ול םיענ אלש קיינאמה " :ךורא יד םש
) הז תא השוע ס'לכתב לבא ךב עוגפל הצור אלש בהז רוחבב תמאב
הרוצב (תוינניחכ וניתומוקמב םיתיעל תספתנש תויקוב תפסותב
קר אוהש ןוויכמ וילע סועכל וליפא ךל רשפאמ אלו ,רתויב העורגה
..ךתבוטב הצר
ןמז טעמ אל רבכ הז לע תודבוע ונחנא -ךשפנ ירמש ,יתפי ,רוציקב
...תואצות תוארל תוליחתמש הלאכ שיו
ילינל וביגה
 
 
30/12/00 15:03
:תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
?םהינפמ היינשה תא תחא ריהזהל ךרד אצמינ אלש םצעב המלו
יתרכהש ךל תרמוא יתייהו ,ךלש הבוט הרבח יתייה ,דיגנ ,םא
תייה אל ילוא .רכומ קיינאמב רבודמש ההזמ תייהו שדח והשימ
אוה המ תעדל יל תנתונ תייה םתסה ןמ לבא ותוא בוזעל יל תרמוא
...ךלש תרחא הבוט הרבחל השע
תובבוסש ימ לש רבטצמה ןויסינהמ תלעות הזיא קיפהל ךרד שי
.היופ ודיגיו םינקדצה וישכע ואובי אלשו ?יתרבח היילימ ותואב
.דאמ לודג היופ הז הככ בלה תא יתאל רובשל םג יכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/12/00 20:01
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
םירומש תוביתה ישאר לש םיאלמה תומשה .יתריקי יגאדת לא
.ןוכנה היילימב ול בבותסמ עדימהו .תכרעמב
יתאל וביגה
 
 
31/12/00 14:20
תישונאה :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
ירחא רוחיאב העיגמ םכותב שיש לבזה תומכ לע עדימהש היעבה
.ךלשמ עדימ ףיסוהל הלוכי קרו לכה תעדוי רבכ תאש
תא ףוסב" לש אוהה ) הגמ רפוס עודיה בידנה לע בגא ךרד
.יתעגפנ אל ןכלו הלחתההמ יתעדי("הדות יחרצת
רבכ זא דראיליבה ךלמ עודיה בידנה ירחא היה אוהש הזמ ץוח
.תנסוחמ יתייה
תישונאהל וביגה
 
 
1/1/01 18:00
ריקב ביגמ :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
.םיישגר םיעשופ לע עדימ רגאמ תמקה לש ןויערב יל יתעשעתשה
איה/אוהש תוריבעה תא קוידב לבקמו ,םש אלממ ,רתאל שלוג התא
תויעמשמ דח תורדגה ןיאו תטלחומ תמא ןיאש רחאמ לבא .ועציב
לוכי היה לבא .שממתהל לוכי אל ןויערהש רורב ירה ,רבד םושל
םיסנא ןומיס ,הבשחמה לע ובשיח קר .ליעומ דואמ תויהל
עדמ רופיס הז לע בותכל רשפא ילוא .תורזייח תמחמ םיצקומכ
.והשמ וא ינוידב
כ"הס ינא ,יניצר אל ינא .תוניצרב וסחיתת לא .הבשחמ םתס
.ריקב ביגמ
ריקב ביגמל וביגה
 
 
2/1/01 20:48
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
הכ סוידרב םיבבותסמ ונלוכ ירה ?ךתעדל הזה רתאה הז המו
,תואבחתמה תוביתה ישארו םייודבה תומשה .עודי לכהש ,ןטק
,בטיה לכתסהל עדויש ימו ,ןיבמ- ןיבמש ימ .תוענטצה קר םה
.תובקעה תא דיימ ההזמ
יתאל וביגה
 
30/12/00 15:03
li :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינא םג ןכ....ביגהל תבייח יתייה לבא הפ תבתוכ ינאש הנושאר םעפ
תומכ לע יתננולתה דימתו הזמ רתוי ףאו תראתמ תאש המ לכ יתרבע
יתאצמש םוקממ וישכע.א"תב דוחיבו םלועב שיש םיקאינאמה םירבגה
ומכש ךל דיגהל הלוכי ינא ירמגל רחא גוסמ רבג םע תיתימא הבהא
אל םהו םהלש היעב וז םיקאינאמ םהש הז יינפל םיבתוכה ורמאש
הז הרוקש המ יתעדל .םש תויהל תורחוב טלחהב ונחנא לבא ונתשי
ןבומב תורווע תושענ ונחנא תווח ונחנאש םיקופד םיעטק בורמש
.םחו יתימא רשק לש ותוהמ המו ונל עיגמ תמאב המ תוחכושו םיוסמ
ונחנא ילואש בושחלו ונימצע תא םישאהל תוליחתמ ונחנא עדומ תתב
האשילקה ומכו ךכ אל הזש איה תמאה לבא 'וכו ,ידמ תורישי תוצחול
הארנ לכה םואתפו הז תא תעדוי תאו אב הז ןוכנה רבדה אבש העודיה
תא םואתפ לבא תויגוז לכב ומכ םיישק ןיאש אל הז ,ןוכנו יעבט
לש ןבומב תויהל ךירצ דימתש תבשחש המש הנימאמ אלו תאלפתמ טושפ
לכה לע רבדל רשפאש הלגמ תא םאתפ ןוכנה רבדה ןכא הז לבקל תתל
אלו הרוגס וזכ תא המל" ךל רמוא דוע אוה ,ךפההו ץיחלמ אל םולכו
דוע תאו "ךתוא בהוא תמאב ינאש יל הנימאמ אל תא המלו תחטוב
דוע וליפאו תויעבט וזכב הז תא ךל רמוא אוהש הזמ קושב ללכב
םירבד הפ תרבעש ןיבהל הליחתמ תא םואתפ . ...ול תרמאש ינפל
רשק הז המ ןיטולחל תחכשו "תוטירש" ארקנש המ ךלצא ורצי טושפש
תא תמאב הז תא הניבמ תאש עגרב .רגובו יתימא םדא ןבו בוט
אלו הלחתההמ רשי קאינאמ לכ תוהזל ילכות האלהו םויהמש תעדוי
המ העידיו תימצע הכרעה לש ןיינע לכה .סנאצ עבר וליפא הזל תתל
.תמאב הווש תא
liל וביגה
 
 
30/12/00 18:33
banana :תאמ
הרקיה יתאלל הבוגתב
םינייוצמ םירבד תבתכ ,יל
bananaל וביגה
 
30/12/00 15:12
ילינ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הדמלש הרבחה הדלונ אל דועש ,רקי סומינונא ,ןאכ הלודגה היעבה
.היתורבח ןויסינמ
.(בוטה הרקמב ) ישיאה וננויסינמ דומלל לש ןיינעב ונחנא
ידכ םיקיינאמה יגוס לכ תא ירשב לע רובעל תבייח ינא -ילש הרקמב
...רובעי אוהשיתמ הזש הווקמ ינא .םש יתייהש תעדל
ילינל וביגה
 
 
30/12/00 15:17
:תאמ
סומינונאל הבוגתבל הבוגתב
םהב שיש םירוחב שי .ךתיא המיכסמ אל ינאו ...אוה אלו איה ינא
המל ,הזה עותעתה לע התלע רבכ יהשימ םא זא -דאמ עתעתמ והשמ
הז םהיניב תורקל בייח הז םא ,יארת ?םלועל ותוא הלגת אלש
התיהש וזכ היצמרופניאב תוחמש ויהש טעמ אל שי לבא ,הרקי
לומ השפנל ,הדבל היהת תחא לכש המל .ןשפנ רומשל ןהל תרזוע
.םיעגר המכ דוע הז לע ובשחת ?רזומ עמשנ ?םיקיינאמה
וז הבוגתל וביגה
 
30/12/00 15:46
תילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרק הז יל םג אלש רשפא ךיאו ,הבתכה תא יתבהא טושפ
יל םרג אוהש ,בצמה היה םצעב הזש הניבמ ינא וישכע קרש קיחצמו
.רשקה תא הסרהש ,הערה שיגרהל
,הנוש הרוצב םירבדה לע לכתסהל יל תמרגש ךכ לע הבר הדות
היצרופורפב םירבדה תא תחקלו
תילגל וביגה
 
 
2/1/01 20:49
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
.השוע יתייה אל ינאש םירבד רתוי ישעת לאו .השקבב
יתאל וביגה
 
30/12/00 16:34
לנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
.תולאש המכ לואשל תבייח קר ינא .המיסקמ הבתכ ,ןושאר רבד
תאש וא ,והדיי תדלקמה לע תויתואהש םיווש תמאב הלאה םיספאה
? תאזה תדוכלמב לופינ אל ונחנאש ידכ ,ונתוא ריהזהל הצור
(......םירבג תארקנש)
לבא ,םיסחי תכרעמ וליאכ התואל םעפ דוע לופיל הצור אל ןבומכ תא
רדסב םיארנ םירבדה ירה ?םתוא יהזת ךיא ?הז תא ישעת ךיא
רופיסהש ידכ ישעת המ זא ,םתוא תוהזל השק ,תרמאש ומכו ,הלחתהב
?ומצע לע רוזחי אל


ןוחטיב םע םהש םייוכיסה בור ,יפוא ילב ,םיספא ,יתא תמאב לבא
םה םא ,וישכע תויהל ומצעל תושרהל לוכי קרבש הממ תוחפ דוע ימצע
ךכ לכ םה המל זא ,ךתיא רשקב ךישמהל וא ,ךב םיניינועמ אל ךכ לכ
תעדוי םג תא ?םהיעוציב תאו םמצע תא חבשלו ללהל ראפל םיחרוט
םינוע ,הברה םירבדמש הלא בורו ,ךשונ וניא חבונ בלכש
םוקמל םיאב םה המל ,רסחב הקול ימצע ןוחטיב לש םינוירטירקל
ומכ ,הנ הנ הנ הנ הנ תושעל ידכ ?המ ליבשב ?תכלוה תא וילאש
?ןונגב םידלי


יכ ,ססקרבאב תשגפ וללה שיאה ילדח תא םא לואשל תבייח קר ינא
...הצימשמ םתס ינאש וא .הרקמה הז םא םשל עיגא אל ינא
לנל וביגה
 
 
30/12/00 20:10
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
ינאש דע ,ויה תוחפל וא .םיבוט םישנא םג שי ססקרבאב ,אל
וזה הרצל ונילגר ומב ונמצע תא ונסנכה תולקולקה ייתורבחו
שגפמ ,דראיליבה ןחלוש םע ולאה םיאקורמה םי'חיישה תא ונשגפהו
.ונתניחבמ ,ןוסא הרהכ הלגתהש
,דבל ךל הנעת עגמב ותיא האבש יתרבח ..הזה יפיצפסה סופיטה
.החינמ ינא
אל לבא דואמ רהמ םתוא םיהזמ ,יארת .םדקומה יוהיזל רשאבו
תתל רשפא זא .היעבה וזו .םשמ םיכלוהו םילגרה תא םיספות דימת
םיטפשמ תעמוש תאש ירחא םיסנא'צ תתל אל אוה קירטה .םיסנא'צ
ילש תויגוזה" ,(?ןכ ,28 ןב דליה) "יתבהאתה אל םלועמ" ומכ
ךילהת הז ,ונעי) "הז תא יל הרמא ילש תיסקאה םג ,תנברוחמ
תא תנבה) הנהכו הנהכ דועו ,(אוה הז ,תא אל הזו .ךשמתמ
ךירצ ןאכו .ךל יופצ דועש המל ומורפה קר והז .(פיצנירפה
רשקה דעש ךל החיטבמ ינא לבא ,המכח ינא וישכע ,בוט) .ךותחל
.(!הנואג שממ היהא ינא אבה
יתאל וביגה
 
 
30/12/00 21:16
וג_ידניא :תאמ
!לנ רידל הבוגתב
לכב - המ לבא .תויועט לע םירזוח אלו ,םידמול םימכח םישנא
וישכעש ריהצהל דמחנ הז זא .ירמגל תושדח תויועט םיעוט םעפ
יבל לכב ךל תלחאמ ינאו) ילפת אל רתויו חקל תדמלו המכח תא
תנסוחמ אל םעפ ףא תאש ,יתדמל ישיא ןויסנמ לבא ,(היהי ךכש
גשומ ךל ןיא לבא ,ץלמעה ישירכ תא תוהזל תדמל זא .תמאב
םילמב וא ,ריפנסה ינבל םישירכה לש םהיתונכס יבגל שולק
.בהזה גד לע יכל .שירכ לע יכלת לא האבה םעפב ,תורחא
וג_ידניאל וביגה
 
 
31/12/00 13:33
לנ :תאמ
!לנ רידל הבוגתב
,ךתבוגת לע הבר הדות
םעפה לע עומשל םיכחמ רבכ ,יתומכשו ינאש החוטב ינא
!!!!האבה
םלוכמ רתוי הברה הזל הכחמ תאש הז ,החוטב רתוי דוע ינאש המ
!!!!!!החלצהב זא ,הפ
לנל וביגה
 
 
31/12/00 10:38
תישונאה :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
!הרקי לנ


.ןונגב רבודמ ןכא ןכ


.(...שבוכ אוהו),דעיה תא שובכלב קוסע דליהש ררבתה
.אבה דעיה ךכ רחאו


ןיידע ךא רתוי רגובמ םנמוא לייח אוה דליה תקדוצ תא ןכ ןכ
. לייח


םימעפל תולפונ ילש תומוחה םגו רצובמ דעי אל ינאש ןוויכמ זא
.יתלפנ הדומ זא ,


?ינפל רבכ ורמא ךיא ךא


.לופית אל הדצמ תינש
תישונאהל וביגה
 
 
31/12/00 13:54
לנ :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
,הרקי תישונא


הרוק המ םיאור ונחנא לבא ,ידמ תיטילופ עמשהל אל הסנא ינא
,הנידמה תא םילהנמ אבצ ישנאשכ
המ תא ?וניצר לכה ךסב המו ,ונתוא להנל םיסנמ ןכש לכ אל
?ונל םיחיטבמש
,ןכותמ תוקיר םילימ .הבוט החידב
תוקיר םילימ !!!!!םלוווווווווכמ תושעל םילידגמ ןונגבש הלא
תוירבגמ םיפח םירבגו ,ןכותמ


,והומכ המכ דועלו ,זוע סומעל האירקב תאצל ךירצש תבשוח ינא
ססקרבאל עיגהל וליחתיש


.הדותו םולש ,ונבה ,סיסבב רצק בוביס


הממו ,םש תלייח יתייה אל ינא ,תונבה יא הנייהת אלש קר)
(ץלמומ אל שממ הז ,הפ תעמוש ינאש


ךתיא ינא - הדצמל רשקב
לנל וביגה
 
 
31/12/00 16:16
תישונאה :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
!והז זא
ידמ רתוי ול אימחנ אל יאוב
תצק יתדביא םימעפל ילוא .ולש תלייח יתייה אל םלועמ .א
תולפשה תצקו םירוטרט יתרבעו ידובכמ
.הרזח תוריל םג יתעדי הלועמ ר"יח תכירדמ רותב לבא


ודועי הזש יל הארנ אל םלועה תא להני אל אוה ! אל .ב
אוהש םושמ תונידעב הנוע ינא .םייחב
.(חוטב הז) רמאמה תא ארקי דוע


לכ זא "ךלש תולכסותמה תורבחהו תא" ונל םיארוקש הלאמ אוה
יתוא חוכשל ךל רזועש המ הז םא .םייחה לע ולש תמאהו דחא
ךמצעב םחלנ ןיידע התאו (בוט ךכ לכ והשמ בוזעל השק יכ)
.השקבב זא טרחתהל ןתונ אל וגאה יכ
.(תותבש תושעל אל םג) רתוי עיגמ אל אוה םאה סיסבלש רקיעה
תישונאהל וביגה
 
 
31/12/00 18:11
לנ :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
הפ הביגהש ,יתאל םגו ,ךל םג הנעא ינא ,הרקי תישונא


ונממ שקבנ ,אבצב תושילשב תרשמש והשימ שפחנש תבשוח ינא
םילויט ספוט


םיאתמה םדאל (ותוא וחלשת וא) ותוא חלשנו
וחמשיש תונב המכו המכ הנייהת ,הניבמ ינאש המ יפל)
(הכורבה תוחילשה תא תושעל


(וזה הבתכל תועסמ קיפסמ הזש תבשוח ינא)
לנל וביגה
 
 
31/12/00 17:15
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
ערה לכ תא םיגציימה .םילאוטקלטניא םילייח :עורג יכהו
.םינונחבש ערה לכ תאו אבצבש
יתאל וביגה
 
 
31/12/00 18:22
תישונאה :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
.לאוטקלטניא תויהל ךירצ אבצב תרשלש רמא ימ
:ימצעל יתרמאש םילייח ויהו םיניצקל רפסה תיבב יתתרש
.לוכי דחא לכ םיניצק םה םא


.לוכי דחא לכ אל יל יואר תויהל לבא
תישונאהל וביגה
 
 
31/12/00 20:00
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
,לאוטקלטניא תויהל אל יוצר אבצב תויהל ליבשבש
םילאוטקלטניא םיניצק ועיגה ןאל םיעדוי ונלוכו
...יידימ
יתאל וביגה
 
30/12/00 20:40
a2d2 :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,תונב םולש
.עגפנה דיקפתב םימעפל ,עגופה דיקפתב דימת אל ,םש יתייה ינא םג
רפסמ תא גציימ הל תובוגתבו יתא לש הבתכב ושרפנש תועדה ןווגמ
ףא :חוטב ,דחא קר ,דחא רבד .הלאשה לע תונעל תונוכנה תויורשפאה
.הרקי אל הז יל :דיגהל ה/לוכי אל תחא/דחא
לש תוישחנמו תויולכונמ ,תויועטמ ןיסח אל דחא ףאש םושמ תאז
.ינשה ןימה תב/ןב
שי םישנל .םירבגל עורה לכ תא וסחיית לא :שקבמ ינא תחא הבוט קר
.דבוכמ אל םא םג ,דבכנ קלח עורב םג
תובתכש ירה תו/םירחא לש ן/םנויסנמ דומלל תו/םיצור ן/םתא םאו
ךרד ,ריפסקשב רובע ,ך"נתב לחה ,רבעב ובתכנ יתא לש וזל תומוד
.'וכו 'וכו 'וכו עשוהי ב"א
רתוי הברה ויה וילא תובוגתהו הזה רמאמה לכ תילגנאב ,בגא ךרד
לק רתוי םג .רבד ותוא עמשנ איהו אוה םש ןכש ,האירקל םיחונ
.הז תא בותכל
.ךמותו םחנמ קוביח + דהואו בחר ךויח ולבק
a2d2ל וביגה
 
30/12/00 22:34
catcat :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אל דועש הלא םג ,ןכו) יתדספהש םיקרפה לכב םויה לכ יתיפצש ירחא
.ףצרב "הלודגה ריעהו סקס" לש (ונרקוה


.רמאמה תא אורקל ילש סקאה תא תחלוש ינא


!יתשפיחש םילימה תא יל תאצמ ,יתוחא ,יתא


טאק
catcatל וביגה
 
31/12/00 0:30
תיטסינגלב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יל הלעש ןושארה טפשמה . באכה תמר ללגב , דיגהל המ תעדל השק
הפיאמ " אוה תומדוק תובתכ רואלו , הבתכה תאירק ידכ ךות שארב
ינא ינא םגש יתרכזנ זאו "...הלאה םירבגה תא הלירגמ איה לזאזעל
. " בידנ ", הזכ דחא יתשגפ םינש המכ ינפל
המרגש תיטנמורה יתויליטנפניא לע ימצע תא תוקלהל יתרמגש ירחא
םוקמב . וילא יתכשמנ ןיידע , ייח לש רבגה הזש , בושחל יל
יתכפה בידנה תא . "רודימ" הל םיארוק הטיש יתאצמ לקסתתהל
המרקמ אלל המרקמ גוח ) "גוח" הזל תארוק ידניאש ומכ וא , זיזיל
תא . ייתורבחו ידידי לכמ תופיקתב ךא תונידעב קחרוה בידנה .(
יתייה אל.ותטימ - דחא םוקמב ןיגפהל ול יתתנ הברה ותובידנ
ףקותמש םיעוראל םגש ןבומכ , יתטימל וסינכהל ןפוא םושב הנכומ
דע הז ךכ , ןמזוה אל אוה , ונימזהל ילע היה ונתורכה ןמז
, ילא וכרד תא ששגל הנורחאל ליחתה אוה וישכעש אלא ...םויה
המ תא הניבמ ינא ... ךכ לכ םיינולמג יל םיארנ ולש םישושיגה
אל אוה תוימיטניא רוציל לגוסמ אל םדא - ןבה זא יתנבה אלש
לגוסמ ללכב אוה םא , ההות ינא ! ןכסמ אוה , קאינמ
!יתיא אלש ןבומכ ...יתיא אל...תונתשהל
בורקש , בהואו בוהא גוז -ןב םע רחא ירמגל םוקמב רבכ ינא
, יל בוט לבא , ( םינש 9 ב ינממ ריעצ ) ול אשנא אל יאדוול
היצפואה םא ,(: תרמוא ילש אמאש ומכ)... םלועה טאמיניביקו
הארנ , הרקמ לכב . ינאש הפיא טלחהב יל בוט זא ,רטקל הז הינשה
ןוכנה רבגה תא תשגפש ינפל ןתחתהל תוצרל אירב ךכ לכ אל יל
, םיאתמה םדאה עיגי רשאכש החינמ ינא .ךייח לכ תא ותיא תויחל
!ןכ ינפל תחא הקד אל , ןתחתהל הצרא ינא זא קר
תיטסינגלבל וביגה
 
 
31/12/00 2:22
Estee :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
(-: ךל היהיש בוט קר ,ךתומכש המכח תיטסינגלב
Esteeל וביגה
 
 
31/12/00 9:16
תיטסינגלב :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
תעגעגתמ "ראודה תבית" , סווט ומכ חפנתהל יל תמרוג תא
.... ךממ םיבתכמל
:)
תיטסינגלבל וביגה
 
31/12/00 11:16
תי'גני'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתבשח לבא,רמאנש ומכ,דיאל חומשל הצור אל
םיבוטה,םיידיב םהל תלפונש הדיחיה השפיטה ינאש
תחלשנ תאש דע לא תתמ םהש םיבשוחש הלאה
תדמול אל ינאש(קלע)קיחצמ יכה,טמניביקל
,תואיצמל תודגא ןיב דירפהל,תומלשומ תובהא ןיאש,ןויסנהמ
!דבל ףועל תדמולו ימצע לע תקחוצ רבכ ינא םויה
תי'גני'גל וביגה
 
31/12/00 12:59
היופש הרוחב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םלועה תקולחב שבחבתהל וקיספתו םייח םכמצעל וגישת ילוא ,תונב
תיארנ תיטתפ המכ ורכיז - "תולצונמ םישנו םיקאיינמ םירבג"ל
...םינגרובהמ הנינ
היופש הרוחבל וביגה
 
 
31/12/00 13:35
:תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
וזכ התוא ורצי (םירבג) הרדסה יבתוכ יכ תיטתאפ תיארנ איה
וז הבוגתל וביגה
 
31/12/00 14:13
ישוט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...הרקי יתא
.הבוטה יתרבחל יתארקה ףאו ,בוש יתארק
...אלפ הז הארו
...הז תא יתבתכ ינאש הבשח ללכב איה
."בוצע המכ" לע ךלא ינא ?בוצע אמש וא .עשעשמ המכ
יתלכשה ינאש םעפ יאמ רתוי בוט ,וזה תוישיאה תא חתנל תלכשה הפי
.ןכ תושעל
.םימעפ הברה כ"כ יתיסינש יל ינימאתו
.העפותל רחא םכח ץורית יתאצמ םעפ לכו
ימצע תא יתמשאה ןכא ,הכומה השאה תנומסתב ומכ שממש ,אוה םיהדמה
...רתי תונצחלב ילואש וא תושיגר רסוחב םעפ לכב
...םירומא םירבד המב תעדוי ירה תא
לדתשא המכו םירבדה תא בבוסא ךיא הנשמ אלש תעדל יתחכונ ,ךכו
דועו ,יתשפיחש המ קוידב הזש ימצע תא ענכשלו ימצע תא םיאתהל
אל הז ,שפיח אוהש המ הזש ןיבי אוה םג - ףיעראש הבהא תנופיט
.הרזחב יתוא בהאי אל אוה .םלועל הרקי
..."הדידי רותב יתוא בהוא ארונ" אוהש וליפא
ןכומ אוהש תולקהמ המומה יתייהש ירחא ,ינא םגש תעדוי ירה תאו
תא יתעמש,"???לוכי התא ךיא" ותוא יתלאשו ,םחלהל ילב ילע רתוול
אל יל תרמא םאו תרחבש המ תא דבכמ טושפ ינא" תחבושמה הבושתה
בוטש המ הז יכ הז תא תושעל ןכומ ינאו הז תא ךירעמ ינא ,לצלצל
."ךליבשב
.ותוא תעדוי רבכ תאש .והשמ שיגדהל תבייח ינא
םימי ויה - תבתכש ומכ .םתס אלו .םוצע היה ייחב שיאה לש וכרע
...םיפי
.יבילל רתויב רקיה סכנה היה אוה
...לבא
.ינממ םיבוטו םימכח רמול וליכשה - ףוס שי רבד לכל
.וקדצ םהו
םגו תינבצע רשאמ הבוצעו תיבב דבל תויהל ףידע - ךתרימאב תקרבה
ולש תא השוע ןכא ןמזה - עמשי הזש לככ יתאשילק ...תיבב דבל
...ילש תא םג - ילזמלו
יצחו רבד םישדוח 10-כ ינפל יתייה וב בצמה ןיבו יניב ןיא םויהו
.רבד
?רתוול ןמז הברה כ"כ יל חקל הז המל - תשקבתמה ההימתהמ ץוח
?טידרקה תא תתלו ךישמהל יתמכסה המל
תוחוכה תא בתנלו םדוק םיידי םירהל המכח קיפסמ יתייה אל המל
???יביטקודורפ רתוי והשמל ילש
...םיימש ידיב - הבושתה
((-:....עוצקמה ישנא ידיב וא)
ישוטל וביגה
 
 
31/12/00 14:27
banana :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
דוע שי,דוע שי יכ ?ותוא ןתיצר ךכ לכש יאקורמה ןיזה ללגב הז
(-:הנוכשב הלאכ ןומה
bananaל וביגה
 
 
31/12/00 15:12
ישוט :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
...הז ללגב אל שממ הז
(...תעדוי תא ,הזה רבאה) .ותומכ םיבר דוע שיש יל עודי
הבר יכ יתמכחבש ,תובידנה תמרב - ותומכ םיבר שי םג לבא
לבקל תכלוה ינא הז לעו וירחא םג רדאר ומכ רתאל יתחלצה
...לארשי סרפ תא בורקב
תא תתל ילוא וחילצי עוצקמה ילעב קרש - רמאנ רבכ הז לעו
???תחפה לא חפה ןמ תכלוה ינא המל - הבושתה
ישוטל וביגה
 
 
31/12/00 15:55
םקשהמ סחנפ :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
תחפה לא חפה ןמ רשאמ תחתה לא חפה ןמ תכלל בוט רתוי
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
31/12/00 15:21
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
ןיתשמו הפכ שבוח ינאש הדבועה םע ער שיגרהל יל תומרוג ןתא
םילמב .םיידיה לע תורעשו םיילגרה ןיב ןיז יל שיש ,הדימעב
יתויה לשב תותיחנ ישגר שיגרהל יל תומרוג ןתא :תורחא
!!!רבג
םדא ינב לאכ ןכילא סחייתמ ינא ,תודבכנה ייתוריבג ,החילס
אלו תוללכה השוע אל ינא .דובכהו תוניצרה אישב .רבד לכל
תאזה השיגה תא בהוא אל ינא ."תויקאינמ" וא "ןתא" רמוא
תונוכת (ונל) םהל סחייל רשפא ךכ םושמו "םע" םה םירבגש
תורחאו הלאכ תוילילש


!תועגפנ דואמ ןתייה ,ןאכ תאז השוע היה והשלכ רבג םא ירה


םיחראתמש םירבגה בורש רובס ינא .תושיגר טעמ ,ןכמ השקבב זא
תושיגר תדימ התואב ונחינ םהו םיקאינמ םניא "תוננב"ב ןאכ
סחנפ ומכ הלאכ שי .ישנה ןימה יבגל תקפסמ תונרקסו תילמינימ
,טנרב ימע) הלאכ שי םג לבא ,ערפתהל םיצור םתסש ,םקשהמ
דואמ םינובנ םירוחב (המכ דועו קתבמה ו'ג ,ןילרבמ באוי
םיאימחמ אלה םיפיטוירטסל םינוע םניא תמאבש
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
31/12/00 16:23
ישוט :תאמ
!ןכמ אנא ,תודבכנ תוננבל הבוגתב
.םולש רקי ןויצ
...ה רעוב ...ה שאר לע לבא יל רצ
וא "םיקאינמ לש םע"כ םירבגל רוכזיא הפ תרכוז שממ אל ינא
- ךכב ןיחבהל ידכ קיפסמ שיגר תייה אל םא .המוד רבד לכ
תוננבה תוכפוש וילע ,םייוסמ דחא םדא אוה הבתכה אשונ
,תוהדזמ הפיה ןימה תונבמ תובר רשאכ ,תרוקיב תונוטיק
ומרגש םימוד םיסופיטב תחא אל ולקתנ ןה םגש השוחתה ךותמ
קיפסמ ויה ןה בוש יכ וא "ןהילע ודבע" בוש יכ שוחל ןהל
דוע הזל תתל ידכ ,ובהאו וצר קיפסמו ,ןימאהל ידכ תושלח
.םיסנא'צ דועו
.ךירצ םא - בושו .בוש ארק - ךל יתצע
.תובוגתה לע רובעו
.ףוקש הכ ךמצע תא איצוהל קיספת ילואו ונילא רבחתת
?שייבתהל המ לע ךל שי תמאב ילוא - ףיקמ תיב קדב השעת
ישוטל וביגה
 
 
31/12/00 19:51
banana :תאמ
!ןכמ אנא ,תודבכנ תוננבל הבוגתב
.ישוט דאמ תקייד ,דאמ ןוכנ
תורחא תונבל ריכזהש ,דחא קיינאמ לע הבתכ וז ,ןויצ
םירבגה לכש רמאנ אל םוקמ םושב לבא .םיפסונ םיקיינאמ
הפיאמ .ןאכ םירקבמה םירבגה וא ללכב םירבגה ....םיקיינאמ
???הז תא תאצוה
bananaל וביגה
 
 
1/1/01 21:37
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
בשחתהלו ןיבהל רשפאש ץורית תוחפל היה הז זא יכ ,יאוולה
חינז .חינז אוה ,ישוט יתתימע הרמאש ומכ ,'ז-ה ןיינע .וב
.תנווכתמ ינא המל הניבמ רבכ תא .דחא תרמוא תאז .תחא 'ז םע
יתאל וביגה
 
 
31/12/00 20:54
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
,הרקי ישוט
תא וילא ןודעומה ותואל ךייתשהל יל אוה (קפקופמ) דובכל
רשקב תשפחמ ןיידע ינא :תמאה וז לבא ,דיגהל השק תצק .תכייש
תויהל רשפאש הנימאמ אל ינא יכ ,'ץאקה תא ,ךלשו ילש ;ונלש
המכח תא ילוא לבא .ךמוקמב 'הז תא' התשע טעמכש וז לש הרבח
בוט םדאה עבטש הנימאמ םתסש תחא הארנכ ?ינא וליאו ,ינממ
דוע ונלש םירובידה לכמ ףוסבש דע ,יב ידגבת אל ןכלו ,וירוענמ
.םכתנותחל תציוצמ הנמזה לבקא
"ראוני תרענ" יתייה םא יליבשב החמש תייהש ןימאהל יל השק
ליבשב אלו ,ךליבשב החמש יתייה אלש תעדוי ינא יכ ,(?תרכוז)
תחתמ בכשלו ,אוהה בוהצה רדחב הטימה תא םמחל עיגת דועש ימ
לבא ,רנה תא יתמרת ידיצמ ינא) .תאבה םעפש רנה לש דנטסל
רנה לש ורואל ותיא םש ןיידזת אל דחא ףא .הרזחב ותוא יתחקל
.(!ילש
,חילצי הזשו ןוכנה רבדה תא השוע ינאש יתנמאה רשקה ךשמ לכ
תוישיאה ,(ולש) ליגה תנובת .תרחא רשפא יא יכ טושפ ..טושפ
םיסחיה תא םדקל םירקע תונויסנ םתוא יל םירכומ .(ילש) תשבוכה
.תולכ דע הבהא ךותמ ואבש ,באכ דע םימימת םיעצמא ינימ לכב
יל ןתרכזהו ישאר לעמ ןתדמע "איהה"ו תא ,ךלה אל הזש םעפ לכבו
םירופיסה .עיגהל הצור אל ינא ןאלו ,תויהל הצור אל ינא המ
,תעדוי תא .הניבמ אל תאש םימייאמ ךכ לכ ויה ןכילעו ןכלש
םגש תבשוח ינאו - וסעכבו וסיכב ,וסוכב רכינ םדאש םירמוא
וילע דומלל הלוכי תא ,ןהילא גהנתה אוהש ךיאמ .ולש תויסקאב
זעה ונוצר תורמל ,הזה שיאהו .הדירפה ירחא םהיסחימ םגו ןומה
,יתוא ;ונלוכ תאו םיסופד המכמ ררחתשהל חילצמ אל (החוטב ינא)
קר ןכש ,תינבת התואל סינכמ אוה ,תואנוש וניתשש וז תאו ךתוא
רבכ אוה רצוי אוהש םיסיסיירקה תא יכ .דדומתהל לוכי אוה ךכ
דיגהל המ עדיי אוה ךיא ,תורחא ויהי תויצאוטיסה םא .ריכמ
?גהנתהל ךיאו
םיטפשמ םתוא לע תרזוח ימצע תא יתאצמ ברה ירעצל הככו
תא יל ץיפקמ היה הזו ."איהה"מו ךממ עמש אוה םתוא ,םישמושמ
תובירמה םגש יתוכזו ,תידוחיי הרוחב ינא ,יניעב יכ ,םיזויפה
אוהש יוהד טייגאלפ הזיא אלו ,ןמצע לשמ ךרע תולעב ויהי ילש
.םינש המכל תחא יהשימ ינפב םלקדמ
,םוהתה לא ומצע תא ליבומ תבהוא תאש םדאב תופצל היה עורג יכה
וליפא ,בישקהלו עגר רוצעל ןכומ אל אוהו .עדומ ןפואב ,החמשבו
ולש וכרדב .בהא ןכ אוהש תבשוח ןיידע ינאו .ךתוא בהוא אוהש
.(ץורית הזש אל)
רומגי אוהש ירחא ,ךלש ,ילש ;הזה בתכמה תא ארקי אוהשכו
הכבי חטב אוה ,ויניע דגנל וייח תא תושרופ ונחנא הככש זגרתהל
לכש .הסינ אוהשו .תוניבמ אל ונחנאש ,רתוי לבוס אוהש
םילבגיהה לע יארחאהש והשמ איה וניניב וזה היצקודורפ-וקה
סנכיי אוה םא ,ףוסבו .לופונומה קוח יפל ,לוספי דוע םייקסיעה
הרוק ?יתישע רבכ המ :דיגי חטב אוה ,דחוימב יזבינ חור בצמל
.םיבהאתמ אלש
.תוננב לש תוקחאדהו תויניצה תא ואיצמה הז ליבשב זא ,בוט
.דדומתהל והשכיא .דדומתהל הזל םיארוק
יתאל וביגה
 
 
1/1/01 16:13
תינרקס :תאמ
ןייכבה בידנהל הבוגתב
,ישוטו יתא
הז אוה ,םדא ןב ותוא לש תויסקא ןכיתש - ןיבהל הסנמ ינא
דוע לש גציימ רותב קר אוה ןבומכ) ,ןאכ האימחמה הבתכל הכזש
לש תויסקאה ןכתויה ףקותמ ןתרבחתה ןתא ,(והומכ םיביבח המכ
םיילילש םיעקשמ ריאשה ןכיתש לש הרקמה ,תודומח םלע ותוא
הניבמ ינא ?תורבח ןתאו ,תויסקא ןתייה אל תרחא ירהש ,ןכלצא
תרבחמ םג הילא ןכלש "הביחה"ו ,תישילש סקא תוריכמ ןתאש םג
,ןכתא
ןיב יניצר ץוציפל חוטב ןוכתמ הזש וליאכ הארנ הז דצהמ
.וזה הביבסב םירחאל םג ועיגי םיסיסרה יאדובו ,ןכיתש
תינרקסל וביגה
 
31/12/00 15:16
platipoos :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הריקי יתא
?ךמצע לע וא וילע תסעוכ תא
ול תוכחל הכירצ תייה אל ךיירחא ךורכ היה ךכ לכ אוה ול ירה
תשובב
אוה ךמצע לע ךלש סעכה יכ הארנ
!הז אל הז יכ תא תעדוי םינפב קומע ירה
איבהל אלו תיבהמ ותוא שרגל היה חוכיוה יכ ירה הז הז היה ול
.םשל ותוא
ךלש השלוחה לע ,ויפלכ ךלש השלוחה לע םצעב אוה סעכה יכ הארנ
.(הלאכ שיש החנהב) תוגרדמה לכמ ותוא לגלגל תלוכיה יאב
עגרב יכ ןיבהל תלגוסמ אל היהת אל וזש ימ וא איה וא תא המל
רבכ םירבדה לש הקינורכה זא יכ ירה הלאה םינימסתה םיעיפומש
?הזה רובב בושו בוש לופיל ךיילע המל ,שארמ העודי
?הזה םוקמל סנכיהל אל חוכה תא ךב ןיא המל
המל ,ןברוקכ תרדגומ תא ןיא זאו ונממ תינהנ תא ללכב ילוא וא
?תוביסנה לש רצותה אלו םרוגה תויהל הלוכי תא ןיא
ונייפואי ךייח זא יכ ירה הז תא תושעל ידמלתש עגרב יכ הארנ
.םיכויח רתויב
הזה קחשמה יבגלו
קדצבו שלחה ןימה תונב ואיצמה ולאה םיקחשמה תא ירה
ותושרל םידמועה םילכב שמתשמ דחא לכ ירה
שלחה ןימה תונב יפלכ תיתוהמ השלוח לעב קזחה ןימה תויה ללגב
ןכומכ ימו ךפהלו שלחה ןימה תויהל השעמל אוה ךפוה זא יכ ירה
.וז הדבוע לצנל תועדוי
ןוצר ךותמ םתס אלא באכ וא ןובלע ךותמ אל העמיד תלזהש הרק אל
והשמ גישהל
ותוא ןרמתל תנמ לע תרחא וא וז היצלופינמב תשמתשה םימעפ המכ
?הצור תאש ןאל
שי ,ותוא םיווח םלוכו םלועב קיתעה קבאמה אוה הזה קבאמה ירה
.תוחפ בוט ותוא ודמלש ולאו רתוי בוט ותוא ודמלש הלאכ
הטמל םעפו הלעמל םעפ - הז הככ תושעל המ
האבה םעפל חקלה תא דומלל אוה תושעל ךל ראשנש לכ
החלצהב
platipoosל וביגה
 
31/12/00 16:02
ילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרקיה יתא
שפנ ןובשח תושעל ןייוצמ ןמז הזו השדח הנש ינפל ברע םידמוע ונא
תויהל תיצר םצעב יכ םכיבמו םישק םיבצמ םתוא לכל תעגהש ןיבהלו
רפסל ונל ויהי תויווח הזיא תרחא םש תויהל תוצור ונלוכ םש
?ןתחתנשכל םידכנלו םידליל
ידכ םיעקתנהו םיאכלחה לכ תא עדומב ונמצע לע תואיבמ ונחנא
ילואו תוילטאפה תויועטהמ והשמ דומלל לכונ ונמצע לע םחרל לכונש
.םיעדוי אל ןיידע ונחנא הפוס תאש ךרדב תצק םג תונהל
דגנ הז םא םג םורזל ךישמהל ירעצל הז ךל לחאל יל רתונש המ זא
אללש ילגת דועש תויהל לוכיו היצרופורפב לכה תחקל םרזה
םיילנאב דואמ ויה ונלש םייחה רעצהו תולליה,תויכבה ,םישוגירה
ןיא)ילאידיאה רבגה תא וא "תמא תבהא" אצמנ םא ירה .ןיינע ירסחו
ירהו ידמ יופצ היהי לכה ותוא הצרנ אל רבד לש ופוסב (הזכ רבד
.תחא םעפ םייח
Byt what ever lies behind the door there is nothing much to
do Angel or devil i dont care for in front of that door
there is you
ילגל וביגה
 
31/12/00 16:07
תישונאה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ונלש ילג תאז
תישונאהל וביגה
 
 
31/12/00 17:23
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
.הילע ןייתחסו .ןכא ןכא
יתאל וביגה
 
31/12/00 18:59
גארפב באוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הז דיגהל יל שיש המ לכ , (...ררררב) האופקה גארפמ
.תוביזכמ אל םעפ ףא תויציאוטניאש
."יתעדי ...ךוא" םירמוא כ"חא םעפ לכו ,םהל םיבישקמ אל םעפ-לכ


.הבוט הנש
גארפב באויל וביגה
 
 
2/1/01 2:47
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
.עומשל בוט ."יבאוי" ךל םולש
יתאל וביגה
 
1/1/01 5:04
קלע לכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תילאוד ,ילש שארב הזה רמאמה םע תבבותסמ ינא םיימוי ,םיימוי
ףרטצהל םוקמבש ,ןמז הברה הזמ ,תבשוח ינא ,הנושאר םעפ .ןיטולחל
בגא תופייע איהשזיא יתשח ,הווחאה לש "םיקאינמ תארתה" תלוליהל
רמא םגו תולק ההדזה ולש יגולותימה תא ול היה רבכש דצה .האירקה
,ינשה דצה לבא ,"...םושרל וליחתת ,ותומדל םיווק - קאינמה !הא"
.םרטב דוע ףייעתה ,רתוי עדומה ילוא ,רתוי חכופמה


תוסחייתההמ יל סאמנ .םהלש גויתהמ יל סאמנ .יל סאמנ ,יתא ,ייחב
יל סאמנ .םהיתונווכ תונכב תונדשחהמ יל סאמנ .ביואה לאכ םהילא
תומהלתהו (הפ לעבו בתכב) םתונגב םיטסקט לש תרבטצמה העפשההמ
יל סאמנ רקיעב .לבגומ םע הזיאכ םירבג לע תישנה הווחאה
ןיבהל רוטזילטק יל תייה תא .ילש תויניצה .החינמ ינא ,תויניצהמ
.הז תא


ינאו ,הככו הככ רמא אוהו ,הזכו ,זאש ,אוהה היה יל םג ,ןכ
טקאקרפ - תצקו הנש םותבו ,הככ ללכב היהנ ףוסבו ,הככ יתבשח
ןווכתה אלש הז ,עדומ יתלבה קאינמה ול יתארק םימיה ץקב .םלש
יכ .תרמוא תאז ,יתיא אצי .אצי לבא ,קאינמ אצי אוהש בשח אלו
יהשימ םע ה'לטאט היה אוה הככ ,יתיא "קאינמ" קלע היה אוהש ומכ
הרומג "תיקאינמ"ו ,ותיא ה'לטאטה תגסיפ יתייהש ומכ קוידב .תרחא
אל ינאש ומכ ,תטלחומ תויקאינמ שיש תבשוח אל ינא .םירחא םע
.תילאטוט תוקידצ שיש תבשוח
,ומצע םעטמ םישנל םיהולא תנתמ ,.פ.ש ןורכזב וישכע יל ףצ ךיא
תונועמה ינינב לכב תויטנדוטסה תא םגדש ,ןמצע םעטמ רקיעב לבא
אל המוק ףא ,חפוק אל ןינב ףא .תירבעה הטיסרבינואב קינזר םש לע
.ךרעל שדוחל עובש ןיב וענש םיסחי ללכ ולש עצוממה .תדספנ האצי
הדבועה תא ריכזהל ידיצמ ינונטק קר הזו !ייחב !קאינמ דחאוו
,וביל תריחב םע תירבה תוצראל אירמה אוה הינשה הנשה ףוסבש
התיא תושעלו הצרא רוזחל ,סקטו רדה בורב םש אשנהל ידכ ,הרברב
.םימלש םייחו םידלי העברא


הז .אוהשיתמ םיבשייתמ םמצע תא םיאצומ םלוכ טעמכ ,רבד לש ופוסב
ןינעה רקיעב הזו ,תמיוסמ תולשב לש ןינע הז ,גנימייט לש ןינע
.הנוכנה השאה לש


המכו ,הנוכנה השאה יתייה אל הארנכש הז םע ןיכסהל השק ארונש קר
הלימ לכ יתשריפ המכו ,יתיוויקו יתלחיי המכו ,יתתנ המכו ,הבהא
ולש םירבחה תא ריכהל) ,ךלהמ לכל תובישח יתסחיי המכו ,רמא אוהש
תא הריכמ .תוביוחמ וז החפשמה ינפל תגצומ תויהל ,תימשר הרכה וז
.אדאנ ףוסב .אדאנו (?וזה תואנובשחה


ריתכהל תורהממ ונחנא ,והשמ רדוק ןוגיבו בר יד רעצב ,ןבומכ זאו
הז ילצא ,עודיה בידנה הז ךלצא .וללה ראותה תומשב דבעידב םתוא
אוה לבא ,חונ רתוי השענ שואיהש אל .עדומ יתלבה קאינמה היה
לבא ,תומימתב המשא ילוא ינאו ,ולש תוישיאב םימגפמ עבונ תוחפל
...אוה הז ,ינא אל וז תוחפל ,ינש דצמ


תישונאה תולהנתהה לש סומסוקורקימ םה ,תעדוי תא ,םיסחי
תויפיצה ןעטמו ,םהב תכרכנש שגרה תמצוע ללגב קר ,התוללכב
תוסחייתה לבקמ ,ללכ ךרדב ישונאכ תולבקמ ונחנאש המ לכ ,םיכרצהו
ןוימד ,עודי בידנ ,הזחתמ ,קאינמ ,ןרקש ,יאמר" .ןיטולחל הנוש
."ןבומכ .תישגר םוגפ .םוגפו .עורפ


,תויוקד הברהו ,םהיניבש םינווג לש תשק קר שי ,ןבלו רוחש ןיא
תטלחומה תמאהו ,תויופעתסהו ,הנשמ יקרפ שי ישאר רופיס לכלו
.ןמזמ רבכ הלטוב


הנוכנ ינא יניבל יניב ,תעדוי תא ,ילש עדומ יתלבה קאינמהו
.ותוא יתבהאשמ תוחפ יתוא בהאש ,ןיוצמ רבג לכה ךסב אוהש תודוהל
,תורחאו ולאכ תולוכיו ,תורחאו ולאכ תוביס ינימ לכ םש שי ,ןכ
םש ויה "עוגפל יל םיענ אל"ה תנומסת ללגבו ,םירחאו ולאכ םימגפו
קוחר היה אוה .המכ יפ עגפ אוהו ,םילבלובמו ,ולש םילופכ םירסמ
,וניסחי לש בחרה טסקטנוקב ,הנותחתה הרושב לבא ,קידצ תויהלמ
!!!!קאינמ .רתוי יתבהא ינא .תוחפ בהאש ןיוצמ רבג


רומוהה ךיא ,וזה תויניצה ךיא ,יניבל יניב ,תבשוח הככ ינא
ונב אקווד םיעגופ הרהזאה ינמיסו םינימסתה ךיא ,הזה זחשומה
,םינמיס תושפחמ ,תוינדשח תויהנ ונחנא ךיא .רבד לש ופוסב
םיאנת תומש ,תוחקמתמ ,תונבשחמ ,ברק הדש ומכ םיסחי םתיא תולהנמ
תומשב םתוא תוריתכמ ,חילצמ אל הז םאו ,דבעידבו בגאו שארמ
.םהב ןימאהל תוליחתמו ,ראות


הגיפס תוננוכב ,אילפהל תודחו תוזחשומ ,אילפהל תויניצ ,הככו
הלאה םיציחה לכ תא תורויו ,םלועב ונל תובבותסמ ונחנא ,הפיקתו
והשמ םייהנ םיסחי .ונילא תורישי םירזוח ,גנרמוב ומכ ,אוהשכיאש
אל ונתוא .םיחנומ ןולימו קיודמ ז"ול,רצע ןועש םע םילהנמש
יבגל תורורב תורהצהו םישדוח השולש .תונכומ יתלב בוש וספתי
תוריהז בורמו תרבטצמה תויניצה לכ לצב ךיא .הרוי ינאש וא דיתעה
תונבל ,תויהל ,םורזל םוקמב .יזכרמה וישיאה םייהנ םיסחיה ,יתבר
םה הפיא םהל ריבסהלב ,ןנוגתהלב םיקוסע םייהנ ,םיפתושמ םינכמ
רמוא הז המו ,ינא ,התא" תויואדוו םינמיס שפחלבו ,םיעוט
."ונילע


רתוי םע היה הז לומתא לבא ?יתוא בהוא התא המכ ?יתוא בהוא התא
...םיננע


בורקב) יזנכשא הנולא ,ימצע םעטמ יתוחא ךרעל תועובש השולש ינפל
יבגל הלש וידרה תוינכותמ תחאב יתוא הלאש (הניבמ ינא ,ךלצא
,ונ" .תובר םינשב ינממ ריעצ רבג םע יתלהינש הכורא םיסחי תכרעמ
וז .אל ,הלאוו ?"סקסה ללגב קר םש היה אוהש ךל רורב אל ,תמאב
הנש - תוטולח תויאר יתטריפ םג ההותה תנייארמה ןעמל .הבהא התיה
ינא .הכוטמסה לכו ידלי ,ירענהו ,ינא ,םיפתושמ םירוגמ ,דחיב
.הניבמ תא ,ינממ תיניצ רתוי וליפא איה .הענכתשה איה םא קפסב
תצק תולילצה ,העש אל העשה .יטנרהוק הזמ והשמ םא גשומ יל ןיא
לבא חמש - בוצע םוקממ תבתוכ ינא .רטסבליס לש לוהוכלאמ תעפשומ
וז ילוא .אל וא ,רמאמל רושק אצי הז םא תעדוי אל ינא .דואמ ךר
קר .בושח אל .תעדוי אל .תורחא םג ילוא ,תא םג וז ילוא ,ינא קר
םירצוי קר םה ,תורדגהו םייוניכ ,םיראתמ ךתוא יבזעש בושח
המכ ,וזה הכוטמסב תייה תא הפיא ישפחת .תימינפ הלערה איהשזיא
ןימאהל תיצרש םירבדה ולא הזמ המכ ,אוה תמאב הז הזה ןוברחה לכמ
םהב ןימאהל ךמצע תא תענכש וא ,וילע תכלשה וא ,ול תסחייו םהב
הזל עדומ/הדומ אל אוהש תורמל ,יתוא בהוא אוה וכות ךותב")
רכומ "בוהאל דמליו הנתשי אוה ילצא" ?הזה טפשמה ךל רכומ "ןיידע
םיטפשמ הלא - השדח הבהא הכירצ תא - ה לכ" ?הזה טפשמה ךל
תואמגוד - ?הזה טפשמה ךל רכומ "יב תורגתהל ידכ רמוא אוהש
.תיניצ ייהת לא .ךמצעל יחלסת .תילאיר ייהת .(יתורבח יווהמ


.םותה ימי רכזל .קוידב הככ .םותה ימי רכזל םגו
קלע לכימל וביגה
 
 
1/1/01 17:29
הנד :תאמ
תרחואמ הליל תעשל םירוהרהל הבוגתב
! ךלש תחא רפסמ הצירעמ
!!! תרדהנ תא


...האלפומו תרדהנ ,ןבומכ יתא םגו
(:...ער אל ללכב לופ קחשל תלחתה םג ,יה


! השדחה הנשל ה'ליתא ךל רשוא ןומה
הנדל וביגה
 
 
1/1/01 23:18
קלע לכימ :תאמ
הפורצ תונואגל הבוגתב
.ףוגב םיענ תושוע תואמחמ .הדות
קלע לכימל וביגה
 
 
1/1/01 21:03
וג_ידניא :תאמ
תרחואמ הליל תעשל םירוהרהל הבוגתב
.ןוכנ ךכ לכ .תבתכש המ םע יתיהדזה דואמ
,ונל םיבסמ םיער םיסחיש ,הלאה םיבאכהש ,רמול הצור ינא לבא
.רתוי םייניצ ונתוא תושוע חרכהב אל ,שפנב ריאשמ הזש תוקלצה
ימל תרסמתמ ןיידע ינאש השיגרמ ינא .רתוי םיריהז קר ילוא
המכח תצק ינא .תומדוקה םימעפב ומכ הדימה התואב עגרכ יתיאש
ינא .ילש תויזטנפה לע ימצע חוקיפב רקיעב ,רתוי הריהזו רתוי
םוקמב ,םוי רחא םוי ,םהש ומכ קוידב םירבדה תא תחקלב הקוסע
הריהז לבא .תיתוכאלמ הרוצב ייח לש ץבשתב ותוא םקמלו תוסנל
ילש ישגרה ןעטמהש השיגרמ ינא .ךפיהל .ךה ונייה ןניא תיניצו
,רקי ץפח ומכ אוה (םיירירבשו םייביאנ דואמ םיקלח וב שיש)
דובכב וב גוהנל ילעש ,גנימ תלשוש תפוקתמ הזאו דיגנ
םימעפהו .ול יואר תמאבש ימ יניעב קר ודיקפהלו ,תוריהזבו
יתוא ושע אל(ש הווקמו תבשוח ינא) ,בלה יל רבשנ ןהב תומדוקה
רהזיהל ילע םהב תומוקמל תעדומ דואמ קר אלא ,תיניצו הרירמ
לבקל ךיא עדיי תיב דצש יתשח/יתטלחהש ינפל ימצע תא ףושחלמ
.הז םע דדומתהלו
וג_ידניאל וביגה
 
 
1/1/01 23:14
קלע לכימ :תאמ
ןכל הבוגתב
תנדסב היצזיבורפמיא ליגרת תרגסמב ,ךרעל םייתנש ינפל
וש .תוחמש תובהא רזחשל ונשקבתה ,הב תפתתשמ ינאש ןורטאית
ורמגנ ייחב יל ויהש הבהאה ירופיס לכ ירהו ?תוחמש תובהא
ונמזי ונינש ,הדירפ םזי אוה ,הדירפ יתמזי ינא .אוהשיתמ
.תויצאירוה לכ .התרק איה לבא הדירפ םזי אל דחא ףא ,הדירפ
?הא ,ומייתסהש תובהאב חמש רבכ המו


ויה אל םעפ ףאש הבשחמה םע יל יתבבותסה ,יעשמל הבוצע ,הככו
.תוחמש תובהא יל


רחא ליגרת ,אנדס התוא ,ןמז קרפ הזיא ינפל יכ .אלש והז
הנש ןיב) ייחב םייתועמשמה םירבגה תמישר תא ףיצהש ,ןיטולחל
םרוגל חרכהב רושק אל יתועמשמש םגה ,םיסחי לש םינש רשעל
,ןיטולחל תרחא הנבות ,ילש םייחב רחא ירמגל םוקממו ,(ןמזה
ךרע הזיא .םהמ דחא לכמ יתחקל/יתלביק המ לש תומישרה םג ולע
ויהנ םהש ירחא ראשנו ,םתיא דחיב עיגהש ילש םייחל ףסומ
.הסאפל


רתוי הברהו תסיופמ יתוא השוע תונחלסה ,וגידניא ,תונחלסה
ייחב .ןכרדב תוחמשל ויהנש תויתועמשמו תוכורא תובהא .המלש
.ןילהל המ יל ןיאש


יביוא לש תומישר .וזה תויניצה ,תבשוח ינא ,הזכ דנרט ןמ הז
לק אוהשכיא ,תוכיא השוע תומכה .םתומדל םיווקו תישנה המואה
,ונניב ,עשעשמ ארונ הז ,וזה לטקה תגיגחב ףתתשהלו ףחסהל
,באוכ הז קיחצמ הזשכ ,ןושל ידודיחו םייוניכ תאצמה תורחת
.תוחפ לבא


תנבה ךותמ .ךפיהל .תויטופיש ךותמ הז תא תרמוא אל ינא
דניימ ףוא טייטס הז .ריחמל תועדומ ךותמ םג לבא ,הרומתה
,וב םינימאמש והשמל אוהשיתמ ךפוהו ,אוהשכיא לחלחמש
.ורואל (ןינעה ךרוצל ,תירבגהו) תישונאה תושיה תא םיטפושו


,ינאפי וא קיתע יניס םגתפ .תלקוש ןיידע ינא תוריהזה תא
םיאשונ ונחנאש סנפה אוה ןויסנה"ש רמוא ,שדוחמו שידח שדח
הפידעמ ינא ."ונרבע התוא ךרדה תא רקיעב ריאמש ,ונבג לע
בשק ,תואיצמל רוביח ,תועדומ ,תוילאיר לעכ הז לע בושחל
,תונוצרהו םיכרצה לש םיימינפה תולוקל קר אלו אסיג ךדיאל
.ךמצעל רתוול אל ,ךמצע לע רתוול אל םג לבא


תמאב איה הבטימב .תבשוח ינא ,תויניצה תא ררחשל לק אל
איה ,רחאה לע חוכ אוהשזיא תנתונ איה ,הנונש ,הדח ,תעשעשמ
לבח - תימצעה תויניצה תא הריכמ תא) רחאה לומ חוכ תנתונ
םעו תויחמומ רתוי הברהב הז תא השוע ינא ,ילע תדרל תוסנל
קלחכ תעמטנ איה ,(טקייבואה םע םינש בר ןויסנ רתוי הברה
ינא וישכע זא ,עגר ,עגר ,תימצעה הגצההמ ,תישיאה "הזופ"המ
םיננושמ םיטסקט םע קוחצמ ילש םירבחה תא לגלגל לכוא אל
?...ש אוהה לע םידחו


תירוביצה המבהמ ךתיא דרוי ,שיגרהל ילב ,הזה טסקטהש קר
ךתיא ךלוהו (בהלנה להקה לש תורעוס םייפכ תואיחמ ירחא)
םינוגמ םישעמ ךב השוע אוה ,הלילב ,הלילבו ,ןושיל התיבה
תאש המל ,תאש ימל םיקוחצ גולונוממ תויהל ךפוהו ,תילכתב
.וב הנימאמ


גולונומל םיאתמה רבגה תא ץבשל קר ראשנ ,תעדוי תא ,ךכ רחאו
..."וגוסמ" םדא ינבל יוארכו האיכ וב גוהנלו םיאתמה


ינאש םגה ,החמש ארונ םג ינאו ,תוכרו ,השיגרמ ינא ,תונחלס
הזה יליפרעה קודה תא ילע האיבמ רשי תורהרוהמו ,תרהרוהמ
.םייניעב


.םותה ימי רכזלו
קלע לכימל וביגה
 
 
2/1/01 3:11
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ולב םינדל הבוגתב
אלו תיתימאה הסובתה איה תויניצה ןכא .עלס ןמאו ןמא
אלש הבהאה איה סרפה ?סרפה והמ ?סרפהו .תבזכינה הבהאה
והשמ רובעב אל הצוחה םינפבמ תעבונש וז ,םולכב הייולת
םימדקומ םיאנתל הפיפכב אלו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
2/1/01 20:55
יתא :תאמ
תרחואמ הליל תעשל םירוהרהל הבוגתב
ךישמהל הצור קר .דחא ףא לע תסעוכ אל .ףיסוהל המ יל ןיא
.ייחב
.קוביח
.ולאכ םירחא ואובי דועש הווקתב ,םותה ימי רכזל
יתאל וביגה
 
1/1/01 10:08
תיטסינגלב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!המכח םג תיתימא , ךלש הבוגתה
תיטסינגלבל וביגה
 
1/1/01 16:58
Estee :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(-:...?ךמולש המ .יתא ןלהא


םירוחב"ל קר טעמכ יתברקתה םינש הברה יד ,ינא ,תעדוי תא
םקלח ,םימרוג ינימ לכ הל שיש וזכ היינתה התיה וז ."םיבוט
,הארנכ תודלי תמוארט םג וז הזמ קלח . םיינויגה םבור ,םימולע
היפהפיל דימת הבשחנו ,םינש הרשע םיתשב ינממ הלודגש יתוחאמ
םירוחב םע ךבתסהל ןפוד אצוי ןורשיכ הל היה ,המ קר ,המיהדמ
לברטל תיסאלק הכישמ ...דחוימב תונטק תוכיתחל בלה תא הל ורבשש
ינא םירשע תב התיה איהשכ) הנטק הדליכ תרכוז ינאו .סרקיימ
תלכתסמ יתייה .הז תא ןיבהל יתחלצה אל ךיא (הנומש תב יתייה
הז ךיא -הנומש תב הדלי לש יתודלי ןויגיהב ,ירמגל תמהדנ הילע
המיסקמהו היפהפיהו תרשכומהו הלודגה יתוחא ,הזה ראופמה רוציהש
בשוח ...אל וא רשקתה טוידיא הזיאש ינפמ קר בולע טוטרמסל תכפוה
ןיטולחל ספתנ יתלב יל הארנ הז הדלי לש ןויגהב ...תרחא וא הככ
.תוומ דע בולעו
קחרתמ התא ידיג" ץישפיל ןורש לש הזה רישה תא תרכוז תא
הזה ינייכבה "ול ודיגת"ה "...ול ודיגת ,אל ידיג ....ינממ
לש זכורמ יוטיב ,תומדא ילע תישנה תובילעה תיצמת יל הארנ
תבשל הבהא דאמ איה יכ ,ןכ ,הלש תורבחהו יתוחא לש וזה תונלליה
...אתווצב ללילו הלש רדחב ןתיא


םירבד המכ יתנבה ,ימצעב השא ךכ רחאו הרענ יתייהנ ,יתלדג ףוסב
תא יתישע ,םיכיבמ תומוקמל ימצעב םג יתעגה ,ונמזב יתנבה אלש
קר אל רושקש ,סרקיימ לברטל הזה םזינוגטנאה לבא ,ילש תויועטה
לולצל ילבש -תדל םג אלא ,יתודלימ יתרכזש קומעה ןוהמיתל
ירק ,בוט ףוסל ליבוהל תויושעש תוגהנתהו הבישח תדדועמ -םיטרפל
ןבומכ םגו ,םידובא םירשקב תוכבתסהל אלו ,אמייק רב רשק
אל ינא ,המכחה הדליה ינא - ילש ימינפה בוציעב והשמו םזינימפה
...יתוחא
הברה המיכחה אלו ,השרגתה ךכ רחאו ,םידלי האיבה ,הנתחתה זאמש)
(...םירבג םע היסחיב


.םיעדוי ונלוכש ומכ ,ךבוסמ רתוי םינימה ןיב הזה קחשמה ,המ קר
םהיפלכ םזינוגטנאה ,קוחרמ "סרקיימ לברט" החירמ ינא ,ןוכנ הז
דיל תינבצע תייהנ ינא ...ותוא םיהזמ םמצע םהש ןפואב ילע טלתשמ
ינא יכ תינבצע תייהנ ינא ...תגגופתמ ילש תומיענה ,הלאכ םירבג
אל ירה ינא יכ םגו ,ירוענב ,ימצעמ םג םיער םירבד םהמ תרכוז
היהאש יל ברע ימ ,תוביס ינימ לכמ ךשומ דאמ אוה םא ,תנסוחמ
...ותוא ףנפנל הקזח קיפסמ
ךרדב קיזחמ היה אל הז ...ךיא דועו תפנפנמ ינא םירקמה בורב לבא
םוקמב תויהל יתיצר אל טושפ יכ...םייתעש לש טוטרילפמ רתוי ללכ
םייחב םירחא םיישק יל ויה טושפ ,יתנובתב הציוושמ אל ינאו .הזה
יל היה אל טושפ דהוא רנטרפ תויהל לכי אלש ימו ,תונורחאה םינשב
.וליבשב חכ


המכ רבכו םלוע תסיפתל סרקיימ לברטל ילש בועיתה תא יתכפה הככו
ינפל ,קוחצ הזיא ,הנהו .הלאכ םע ךבתסהל יל אצי אל תובוט םינש
הז ,םיטרפל סנכיהל ילב ,הלאוו ...יל הרק ןכ אקווד הז ,שדוח
.ןפוד יאצויה םה םהינימל םיבוטהש יתרכזינ בוש .עזעזמ היה
המל זא ,םיבוט םידליל קר דימת תקבדנו המכח וזכ תא םא ,ילאשתו
העיגמ ינא וישכעו ,לכה אל הז "בוט רוחב" יכ ?םויה האושנ אל תא
.הטנאופל
תוביסמ דחא לכ ,םהמ דחא ףא םע ןתחתהל יתיצר אל יכ ,יתנתחתה אל
הזכ אוה םא .ינורקע ןפואב ןתחתהל יתיצר ןכש תורמל ,תורחא
,תורחא תויובכרומל ,םירחא םידדצל יאנפ ךל שי זא ,"רדסב"
קיפסהל הצור תא המו .תמאב הצור תא המ ךניבל ךניב תוטבלתהל
.החפשמ המיקמ תאש ינפל
רתוי הברה ,וילא תכשמנ תא לבא רקיימ לברט אוהשכ ,םייוסמ ןבומב
הליבח יל תיארנ ולש "הליבח"ה ,ןכ .הטושפו תיטלחה תויהל לק
.םיכסי קר אוה םא -הילע רמהל הנכומ ינא ,תינויגה
?םיכסי אוהש ידכ תושעל המ ?םיכסי אוה
יכ םא) ותיא ךבתסהל ימצעל יתתנש הזה תורצ השועה ,וישכע הנה
!!!יתיצר .טלחומ תוטבלתה רסוח לש בצמל סנכיהל יל םרג (תורצק
לבא ,הזה בלשב הנותח לע רבדל ךייש היה אל .הדוקנ ,יתיצר
יתלב יל הארנ וילע רתוול ןויערה .ותיא תויהל יתיצר ,תיתדוקנ
...לבסנ
דדומתהל תויגרנא יתאלמתה .תומל ילש םיסוסיהל המרג ולש תונקמחה
.לק םדא ןב אל אוהש יתיהיז ,םויאה תא יתיהיז יכ .םויאה םע
שיו תוימיטניאמ דחופש חורפאה אוה .םואתפ יתייהנ הקזח הזיא לבא
אוהש חוטב אל אוהו ,םירשק םע הבוט אל הירוטסיהו בלב ריק ול
ינממ ולעפתהש ינא ... תויהל לוכי הז ךיא ??? יתוא .יתוא הצור
תרזוע רבכ ינא ,הנה ?המיהדמ ינא המכ האור אל אוה המ ,הככו הככ
...תוארל ול
םירוביד קר רבדל תעדויו בוהאל הצור קרש המדא אמא יתייהנ רבכו
...תובחר םייפנכ חורפאה לע שורפל הנכומ יתייהו םיראומ
הז לבא .רהמ םשמ יתצלחנו ,םיזגה אוה ילזמל .תויוטש הז זא
ריכזה הזו ,והומכ םירבג ןומה שיש,דאמ חיכש הזה םגדהש יל ריכזה
התיה הכ דעש ,בומרבא יתא לש םירופיסה לומ העונצ רתוי תויהל יל
,הלש ימצעה דובכה הפיא ,הז המ -בושחלו םתוא אורקל הייטנ יל
והשימ הצור איה םואתפ המו ,התוא הצור אל אוהש םלועה לכל רפסל
.ונרמגו טאמיניביקל ותוא ףיעתש ?הככ הילא גהנתמש
אמא שיגרהל השאל תמרוג תישגר לבגומ רבגל תוברקתהש .והז זא
שגר תעפוש תא לבא תובייוחמו תכשוממ תוימיטניאמ דחפמ אוה .המדא
ךל ,הדיצה םיקחדנ ךלש "ךאלאקפ"הו .הבהאל טושפו הנכ ןוצרו םוחו
אוהו הטושפ תא .ותיא תויהל תוטשפב הצור קר תא ,םיסוסיה ןיא
'וכו ,קיינאמ אוהו הבוט תא ,ארח אוהו רומג רדסב תא ,ךבוסמ
.'וכו
ילוא ונלש עדומ אלה .תוקותמו תוטושפ ונחנא רקיימ לברט אוהשכ
?וללה תומוקמל (ונתיאמ קלח) ןווכמ
ינא ובש קחשמ קחשל יל אב יכ ותיא ימצע תא יתלקתה ינא ילוא
וב שיש הנוש דיקפת .ול הליגר ינאש הזמ הנוש דיקפת האלממ ימצע
תאש וליאכ קר הז ...םוצע חכ ןתונ ,ירמגל ךפוהמ חראבש והשמ
וז ינא -הקזחה השיגרמ תא ןמזה לכ יכ ...המצע תא הליפשמש הבקנה
חרובש הז אוה ,םיבוטהו םינוכנהו םירגובה םירבדה תא הצורש
חרוב אוה ....הבהאה לע שקעתהל תוחוכ הב שיש וז ינא ...םהמ
...הקזח ןכלו תשקעתמ ינא ,שלח ןכלו
והשמ יכ ...יטרפב ךל יתרמאש םירבדה תא רתוס אל הז לכוו
לברטל ךופהל םירבג רתויל םרוג םוקמה לשו הפוקתה לש תומרונב
הלאכ סרקיימ
ו
Esteeל וביגה
 
 
1/1/01 20:27
ןהכ זעוב :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
ךכ ,ןרות ןד רבגה בתכ ץישפיל ןורש הרשש "ידיג" לש םילמה תא
..קחרתמש רבגל תוסחייתהה תדוקנ תא ריבסמ הז ילואש


תא בזעש רבח לע .בוהא לע אלו רבג-רבח לע בתכנ רישה ,תינש
ל"וחל עסנו ץראה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/1/01 20:54
Estee :תאמ
''ידיג''ל עגונבל הבוגתב
...?הזה רישה לש ינלליה ןוטה תא רכוז התא לבא ,תויהל לוכי
...וזה תשאונה תישנה תונלליה ...עטקה הז
...דבל בהוא אל ינומכ אוה םג ....ךילע רבדמ לותחה ידיג"
..יתיא היהי המו יתוא ביצעמ המ ,יתוא םילאוש םינכשה ידיג
,אל ידיג ..ףוסה היהי המ ....ךתוא (הבקנ ןושלב) הצור ינא
"...הפמ עסית לא ידיג ,ול ודיגת


הברהלש החוטב ינא לבא ,רבג לע הז תא בתכ ןרות ןד ילוא
הז ילואו ...םישק יכה לפשה יעגרב ןמצע תא ריכזמ הז תורוחב
רבודמשכ םינוש ךכ לכ אל םישנו םירבגש הז לע והשמ רמוא
...בוהא םדאל עוגעגב
Esteeל וביגה
 
 
2/1/01 21:03
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
.ךממ עומשל בוט .הדומח ייה
,הנה זא .ומוקמל עיגתש דע םדא ןודת לא ?'םכלצא' םירמוא ךיא
שי דועש ןימאהל הצור ינא .יידעלבו יתיא .םייחב תראשנו .תעגה
,דחא םוי ותוא שוגפל הווקמ ינא .יל קר הכחמש םיסקמ והשימ
,תורחא םימעפבו םעפה ,יתיווחש הבזכאה יננע לכש ימצעל תלחאמו
שפנה ,תעדוי תא םימעפל .ותוא תוארלמ יניע תא ורוועי אל
ימצעל השרמ ינא ןכל .תיטפקסו תספסוחמ ...תצק תויהל תכפוה
דחפמש ימו .תויחל הז שיגרהל יכ .בוט אל רשקב םג ,ףחסיהל
תמחרמ ינא ?ולאכ םישנאו .ךירצש ומכ תויחל דחפמ ,שיגרהל
.םהילע
יתאל וביגה
 
1/1/01 20:16
ןהכ זעוב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ושגפנ ןה .הנושארה יתשא לש הבוט דואמ הרבח איה תישילשה יתשא
וז תורשקתמו הפקל תושגפנ ןה זאמו .הינשה לע תחאה וקלדנו הרקמב
!תורבח שממ ....וזל


,"יתלשכנ ינאש הפיא החילצה איה ,הנה"ש השיגרמ אל הנושארהו
'וכו ,"םדוק התיה איה ,יוא" תבשוח אל תישילשהו


(...הנהנו) רשקה רשפ תא ןיבהל הסנמו דצהמ טיבמ ינאו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/1/01 14:55
יתא :תאמ
תקתרמ םישנ תווחאל הבוגתב
רבסהה ,תבשוח ינא ,טלחהב תגציימ תישנ טבמ תדוקנמ ןלהל ,זעוב
קלח הריכמ ינאש ללגב ,םצעב .ךלש תויסקאה ןיב בוטה רשקל
לאשא קר ינא ,ידימ רתוי ףושחל הצור אל ינאו תולעופה תושפנהמ
:ךמצעב ןיבת םתסה ןמו ,תולאש יתש
?ןושארה רשקה תא רמג ימ .1
?ךתבהאב החוטב תישילשה ךתשא המכ דע .2


המקרתהש תישנה הווחאל הבושתה תא ךל ןתית תובושתה יתש ףוריצ
ךתשא םע ,דיגנ אלו ,ןהניב אקווד הרק הז ךיא הלאשל הנעמו הפ
.היינשה
יתאל וביגה
 
1/1/01 23:18
בצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רבתסמ לבא,רמאמה תבתוכ ןיבו יניב רשק שי םא קפסב ינא,בוט
םתילע....,םיענ אל,ילע בתכנ אוהש שיגרמ ינאו רמאמה תא יתארקש
(: .שדחלו תוקיטקט ללכשל,תרתחמל תדרל ךירצ וישכעו ,ונילע
תומר שי לבא,םיגילפמ םירואיתבו הבר המזגהב בתכנ רמאמה יתעדל
אלו תוינמולגמ ךותמ אלו ,בל םותמ הז תא םישועש םישנא לש הלאכ
(: ...בל עור
בצל וביגה
 
2/1/01 1:00
ישוט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
התדמע לע קולחל תבייח ינא ,תכרעמב לבקתהש שדח עדימ רואל ,ןכבו
דובכ לש םוקמ רומש תיסקא לכלש רמאמב הרמאש ,יתא הרצל יתוחא לש
.הליהתה לכיהב
תפלוחש תחאו תחא לכ םע ןודנה להנמש םייטמולפידה םיסחיה תרגסמב
,תוקד רשעל קר ולו ,השגרהה תא הל תתל חרוט אוהש רבתסמ ,וייחב
ןובשח לע תאז השוע אוהש ןבומכו ,דחוימ דואמ והשמ הב שיש
,"רמול חונ"ש םירבד תיסקאה לע תעמוש תיחכונ לכ ,ךכו .תיסקאה
."עומשל חונ רתוי הברה"ו
ינא" :ןוגכ םיטפשמ יתעמשש דועבש ,יתמהדתל יתיליג ,הנורחאל שממ
בהוא ארונ ינא" ,"ךתיא רבדל בהוא ארונ ינא" ,"ךתוא בהוא ארונ
תורחא תוקרבה םיבבוסה לכ ועמש ,'וכו 'וכו ,"ךתיא תויהל
הדובע ןתונ ינא ,םייעובשב םעפ האב איה ?איהה ,ההא" :ןונגסב
."ןופלטב תויטוריא תוחיש םילהנמ ונחנא ןמזה ראשבו
לע הז תוידדהה תויוכפתשהה ,שפנה תוחיש לכש תולגל אלפומ המכ
תוחיש"ל תחאב וכפה ,קיבדה יצומ-יצופהו הביחה תומש ,הז לש ופתכ
תא הפ יל שיש תבשוח ינא דועבש ררבתמ ,הנהו .אל ותו "תויטוריא
הצר קרש ימ לכל הז תא רפסל תגאודו ,ולוכ םלועב יל הרקיה שפנה
תחפנתמ הבובכ ,רקיה שיאה לש וירכמ לכ ינפב יתרייטצה ,עומשל
.056 תינפלטו
ול היה יתיאש הרקיה יתרבחל ריבסהשכ בלסרבמ קידצה תושעל לידגה
םוש היפלכ יתשגרה אל"ש ללגב קר ,התיא רשאמ ,בוט רתוי הברה סקס
ךייפלכ וליאו ,הצור ינאש המ התיא תושעל חונ יל היה זא ,רבד
."חתפיהל יל השק זא ,שיגרמ ינא
ומכ םיטפשמ ינא יתלכא ,תויפיזיס םינש שמח ךשמבש אוה קזחה עטקה
xxx-מ יתדרפנ"
הזה ןמזה לכ תאו םיבכוש אל ללכב ונחנא ,התוא בהוא אל ינא יכ
בוט הזכ ירה אוהו ."בוזעא אל ינאש הננחתה איה יכ דחי ונכשמ
.ראשנ אוה זא ,בל
התוא :עצמאב ולבלבתת אלש הווקמ ינאו ןייל 'ץנאפל עיגנ וישכעו
היה יתיא סקסה המל לע חולדה ץוריתה תא העמשש ,ילש הרקי הרבח
, xxx םע ומכ קוידב הז" תומדב קוזיח תפסות הלביק ,בוט רתוי
."םיקומע תושגר יל ויה היפלכ םג
וילע תרתוומ ינא ,הליהתה לכיהב יל רומשש דובכה םוקמ הז םא
תלאשנ ,שיא ותוא לש תורתוסה תויואטבתהה ףצר יבגל .החמשב
.םיסרפ ולרגוי הנוכנ םירתופה ןיב ?קוידב ןימאהל המל ,הלאשה
ישוטל וביגה
 
 
2/1/01 2:44
יתא :תאמ
...העתפה ובוחב ןמוט םוי לכל הבוגתב
,(ראשה לכו) רקי בצ
בשוח ןיידע התא ,ישוט לש בלה יולג הבתכמ ירחא ,וישכע םאה
םירבדה קר ולא ,יל ןימאתו ?ולעופו שיאל ונתכרעהב ונמזגהש
.רומוה הברהבו תכייוחמ המינב ובתכנ ,םה םגו ,וישכע וניליגש
וניליגו ,עדימ תצק ונבלצה ובש םויה ינפל היה הז טושפ יכ
םג וזו ...םיכובנה ויכויח יירוחאמ דמוע המו שיאה ימ וניתש
.ןוסא הרה הל עמשנ ישוט ןיבל יניב רשקהש הרמאש ימל הבושתה
הז הככ יכ ,רקיה ונסקאל ןוסא הרה אוה רקיעב .תקדוצ תא
.ןמזה לכ םלוכ תא רקשל רשפא יא ירהו עדימ םיבילצמשכ
םיטרפ העמשו ,םימי המכ ינפל דחא רקוב המק ישוטש ומכ ,רוציקב
יתמק ינא םג ,(וזכ איהש העדי אל ללכבו) המצע לע םיפרגויב
יתשייבתה ארונו .ייחב רקיב יטנמרש לכונש יתיליגו דחא רקוב
יתוא שייב אוהש הזמ עורג רתויו .תודוהל תבייח ינא .ימצעב
קרש ,םישנא ינפל יתוא שייב אוהש תולגל היה ,ימצע יניעב
תרגפמ ינאש יילע בושחל םלוכמ וענמ ,םיפנעה םייתרבחה יירשק
.המרב
תא חומב יתצרהו ןובשח יתישע ,ימצע לומ ץמואב יתבשייתה זא וא
,(לעופב היה םצעבש ןותעווזה תא ךכ תונכל רשפא םא) םיסחיה
והשמ ליבשב היה הז ,יילא דמחנ היה שיאהש םעפ לכבש יתיליגו
לבח ?"תפסכה"ב ףסכ הברהב תוכזל תדמעומ יתייה .יפיצפס דואמ
ןייצל רתומל .ןויז וליפא .יתלביק םיקוניפ וליא ןמזה לע ךל
וליחתה םואתפו (ןבומכ ,יתיכז אלש רחאל) ופלח םייעובש קרש
.םיילוש ,םירבד ןומה לע תוינונטק תובירמ
ךירצ ירה והשימ ?םיאולימהמ םירבחל ברע תחורא ןגראל הצר אוה
וליפא .םש וצר תויופנחתה הזיא וה-וה - זאו .לכה תא לשבל
בוט רתוי הז .דרפינש יאדכ תמאב ילוא"ש יל רמאנ םדוק םיימויש
ילוקב תעמוש התיה אל ילש תיסקאה םא תעדוי תא .ךליבשב
התיה איה .שדח רבח הל תאצומ התיה אל םייחב איה ,תבזועו
."תלבוסו ,הטימב ךמוקמב הפ ,הזה םויה םצע דע תבכוש
,וואוו ?ולש ישיא טקיורפ הזיא תנכהב רוזעל הכירצ יתייה
.יילא םיעגעגתמש יל ורמא .יתקשונ ,הלילה לכ יתקבוח .ואוו
הצור ינא םא ולאש .םירסח דואמ םויה ךלהמב ילש םינופלטהש
.אל המו יל םחו יל רק םא .הגוע/הת/הפק
וינפ וננעתה םואתפ ,ביבא לתל ונבשש ירחא ,(!) הקד לבא ,הקד
(הלוז הרופטמ אל ,קיודמו יתימא רואית הז ,ךל תעבשנ) שיאה לש
תוארל ןמז ול היהי יתמ עדי אל אוה ,קוסע היה אוה םואתפו
,ןכ) ילש תורבחה םע תורנ תקלדהל אובל הצור אל אוה ,אל .יתוא
.יילא רשקתי דוע אוה .(ל"וחמ יקסיו ול ואיבהש תולכסותמה ולא
ינא .(ךכש בוטו) המרב ולוק עמשנ אל םויה דעש ןייצל רתומל
אוה .ילגרהכ תרשקתמ אל ינאש יל הרק המ ןיבמ אל אוהש החינמ
השעת איהש המ הזש הרמא ולש תיסקאהש ומכ .יתדבאתהש רובס חטב
אלו שארהמ בושחל יתלחתה טושפ .קתומ ,אל זא .ורמגי םה םא
,הנה .ןימאמ אל התאש םיענ ךכ לכ הזו .יל הרקש המ הז .בלהמ
.הלחא ?תמאהו .תושגר תרסח .ךומכ יתייהנ
םיימויבש יל רבתסה .עיגה לבא ,המ-רוחיאב עיגה הז ,וה ?סושהו
,טלחומה ירטנלווה ונוצר יפל רשקב ונייה םהבש ולאה םירצקה
םויס ךרוצל יתוא לצנל ידכ היה הזש הניבמ ינא דבעידב)
ונל היהש בורמ הדובעל םוקל רקובב חילצה אל אוהשכ ,(טקיורפה
המכ לצא םיידוס תיב ירוקיב ברעב עציב אוה ,הטימב בוט
היהש המש ןהל רפסל ידכ לכה .הפיח דע ןיפצה וליפאו ,תורוחב
אל תומומהה תורוחבה .רוזחנ אל םלועלשו ןמזמ רמגנ וניניב
,ןיוצמ הז תא יל ריהבה אוהש ,קידצה ףיסוה זאו .רמול המ ועדי
ינשמ ,הלילב םיכשמתמ םיטנמור םיקושינמ םאה .תירשפא ךרד לכב
,םירהצה עצמאב םיגרועו םיקשוח םיטבמ ןומהמו ,םויל םינופלט
,ער רחוש ,ינויב חומ יל היה םא ילוא ?רמגנש ןיבהל הרומא ינא
.ילש רנטרפה לש חומה ומכ ןלצנו
תנתונו םישנא לצא בוטה תא אוצמל הסנמ ,תושעל המ ,ינא לבא
תברסמ ינא - ועיצה רבכ טעל ייתורבחמ המכש ומכו .םיסנא'צ
.ילש תמאב האלה ךישמא ינא .וירוענמ ער םדאה עבטש ןימאהל
.םינפ אושמ וא ארומ ילב םג לבא ,םיעקשמ ילב
יתאל וביגה
 
 
2/1/01 10:28
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
...ראשה לכלו בצל בתכמל הבוגתב
קתומ ,יתא
.עזג רוהט יברע סוס ומכ אוה שגרה
וירירש תוגרתשהבו העורפה ותריהדב וב תוזחל גונעת טושפ
.העונתב אוה רשאכ םימלשומה
ויפ ךותל תשבחש ילבו ףוליא לש םיכלהמ המכ אלל םלואו
,היהיש לככ הפי ,הזה סוסה -תוילנויצרה לש ןסרה תא ףיצקמה
.םוקמ םושל ךתוא אשיי אל
((-: .יתוחא ,ךתיא םעה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
2/1/01 13:00
קלע לכימ :תאמ
...ראשה לכלו בצל בתכמל הבוגתב
לכמ ךתוא יבזע ,יטקרפה דצהמ ,הלעמל יתבתכש הממ קתונמב
ויתועגפנ ןוגרא .תויסקאה ןודעומ לש הזה םטרומ טסופה
אל" "הככ רמא אוה יל" תוחיש לש ףתושמ הנכמ םע ןהיתורודל
אוה .ןכל קר רבד לש ופוסב קיזמ "הככ רמא אוה ילו !ןימאהל
,אשונ .םכלש םייחב קי'צנלוגה לש ותוראשה תא חיצנמ קר
ןוחצנה תשוחת ,דיאל החמשה .חכונ לבא דקפנ ,אשומ ,אושנ
ץותינ וליפאו ,גרוהל תויבמופה תואצוהה ,"ותוא ונפשח" ,קלע
,ייו" לש לבוש קר םיריאשמו הרהמב םיגגופתמ ,היצזילאדיאה
,ברוצ באכ םש שי ."תמטמוטמ וזכ תויהל יתלוכי ךיא ,ייו
םיטרסה תרשע תא יארת ,יכבת .םילימה לכ ירחאמ ,ירה
הלמש ינקת ,םיבוצע םיריש יעמשת ,םינמזה לכ לש םייטנמורה
לע היצמרופניאמו ,ולש היחמה בחרממ יקחרתת .דוע יכבת ,השדח
,ותיא ישבחבתת תוחפש המכ ,ךנמזבו ךינפלו ךירחא ויתואצומ
חפנה תסיפתו ,וב יעיקשתש תישגרה היגרנאה תומכ תחפת הככ
תאש ירכזתו ימוקת דחא םוי זאו .ןטקתו ךלת ךלש םייחב ולש
אוהו ,וליבשב תועמד ךל ןיא רבכש ילגת לבא ,תוכבל הרומא
.ךרבעב עוריאל ךפה
קלע לכימל וביגה
 
 
2/1/01 16:26
:תאמ
יתאל הבוגתב
.יתודלי דואמ דואמו (הקיתא) יתא אל 'ותוא ונפשח'הש םג המ
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/1/01 16:38
יתא :תאמ
יתאל הבוגתב
,ה/רקי סומינונא
ומכ ונחנאו וב תושמתשמל יתודידי רתא אוה הזה רתאה
ךרוצ ןיא ןכל .חווט יכורא םירשק הפ תומייקמ :החפשמ
ריעהל ידכ ,"סומינונא" ומכ םייוניכ ינימ לככב רתתסהל
ךל שי םא .יתעד תא תומאות קוידב אל ןה םא םג ,תורעה
לכמ םיחפוקמ םירבג לש תויוכז לע ןגהל וא ,דיגהל והשמ
זא (עיגת וז ןיעמ הבוגת םגש רורב יל היה) אוהש גוס
שי יל .והשלכ םשב תוחפל וא .אלמ םשב ,המ קר .המידק
זא .רבד םושב תשייבתמ אל ינאו ריתסהל המ רתוי הברה
?ךל
.תרעטצמ לבא .יתא אל הזש תויהל לוכי ךתרעהל רשאבו
םיינישה תשרבמ םע םש יא יתראשה ילש הקיתאה תא ,ינא
ונפשח אלש דעו .בגא ,תועטב ,ולש הרידב יתחנזש השדחה
םייחב ,הז תאו .דחא לכ תויהל לוכי הז ,אלמה ומש תא
תורמל ,קחשמה יללכ םירורב יל םגש ללגב ,השעא אל ינא
תבוטל םתוא יתחנז וליאכ תואריהל לוכי הז ןושאר טבמבש
.הטילש ןדבא ידכ דע אל לבא ,תינבצע ינא .אל זא .המקנה
.הרק איהשכ לוכאל שי המקנה תא ,ךל רוכזכו
יתאל וביגה
 
 
2/1/01 20:04
יש :תאמ
גואדל אל ,הטילשב לכהל הבוגתב
ורקימה תא לבקמ ינאו ,ורקמ לע אורקל יתאבש יל עירפמ
תויסקא שגפמב חכונ תויהל יתוא ןיינעמ אל .(?עצבמב)
קר אל יתרמאש ומכ .רשק לכ רוחבלו ןהל ,יל ןיאש יטרפ
ינימאת .תיתודלי תיארנ החישה ץוחבמ ,יתא אל ןיינעהש
,תוירזכא תורוחב לש הכורא המישרב דיוצמ ינא םגש יל
חולסל ףידעמ ינא לכה ךסב .ןהב םקנתהל חמש יתייהש
.ימצעלו ,ןהל
ישל וביגה
 
 
2/1/01 21:13
יתא :תאמ
גואדל אל ,הטילשב לכהל הבוגתב
.יש םולש
ץחה ובש ,תדלקמה לש ןימי דצמ הזכ ןטק רותפכ שי
הלילגב ריבעהלו וילע ץוחלל ןמזומ התא .הטמל הנפומ
בייח אל התא .תובוגתב ישוט לשו ילש קלחה תא
לא זא ,ךל אצוי רבכ םא לבא .עדוי התא ,אורקל
ונלש ךרדה וזו ,אוה וכרדו דחא לכ יכ .ןבצעתת
.תויגרנא תצק איצוהל
תא םיש ,(םילרנימ) םיימ סוכ ךל חק ,בושח יכה
רבד לכ וא) םינגרובה תצק הארתו הלעמל םילגרה
.םיפי םייחה .עגריתש רקיעה .(רחא
יתאל וביגה
 
 
2/1/01 17:18
עגרל חרוא :תאמ
...ראשה לכלו בצל בתכמל הבוגתב
ךשומ וב תאצמ המ ההימתה הלוע זאו לבנ תמאב רוחבהש וא
היצטרפרטניאל ךתוא ךילומ ךלש עוגפה וגאהש וא ,ךכ-לכ
.תוערואמה לש תידיאונאראפ
עגרל חרואל וביגה
 
 
2/1/01 18:34
Estee :תאמ
ש וא ש ואל הבוגתב
םישנא שי ...עותעת שי ...ש וא ש וא ...הככ ךלוה אל הז
?םהילע תעמש אל ...עתעתלב םיחמומש
Esteeל וביגה
 
 
3/1/01 0:17
עגרל חרוא :תאמ
ש וא ש ואל הבוגתב
אל ,םיעתעתמהמ היה אל אקוד רבודמה רוחבהש יל המדנ
ולש הירוטסיהה י"פעש ריהצה וליפאו חצנ תבהא לע ריהצה
.רשקה תויעראל תופצל רשפא


והשימ לע רוגנסל םישמ ילב ןאכ ךפוהו ךלוה ינא לבא
.רוצעל יאדכש יל המדנו ,ריכמ אל ינאש
עגרל חרואל וביגה
 
 
3/1/01 0:45
יתא :תאמ
יתוא העטמ וניא ינורכז םאל הבוגתב
תוצור ארונ ,תוושה דחוימב ,תונבה ונחנא לבא .ןוכנ
הברה םירבדמ םירבגו .תרחא היהי הז ונלצאש ןימאהל
ךישמהלו תוביבחב ןהנהל אלא ,םהל בישקהל ךירצ אל לבא
ירה .'וכו קנפל ,בישקהל - בוט יכה תושוע ונחנאש המב
הז ול םגו .םינתחתמו םירבשנ םלוכ רבד לש ופוסב
:ילגרהכ אלש יתגהנתה אקווד ,הזה הרקמב ינא .הרקי
יתכייח ,אילפהל הטסובלבו הביבח יתייה ,סייפס יתתנ
תומוהמ רבעב תוררועמ ויהש תויצאוטיסב יתקתש ףאו הפי
,ןיפוליחל וא רבגה תא טיפשהל םוקמב תאז .תונטק אל
םעפבש הדומ ינאו ,םעפה יל ךלה אל זא .קורזלו ןייזל
וירשק לע םירבד ינימ לכ יינזאב ריהצי והשימ םא האבה
בוזעאו ןמז זבזבא אל טושפ ינא ,רבעב םיקפקופמה
.טקניטסניאה יפל ,רבעב יתישעש ומכ ,רהמ-רהמ
תבשוח ינא יכ .ולש רוגינסה תויהל לוכי התא ,ינש דצמ
תרמוא תאז המ) .הזכ דחא ךירצ אוה ,יילא רשק ילבש
.(תאזב קפתסנ .םיטרפ דוע לאשת לא .תעדוי ינא ?תבשוח
תורוחבל תושיגר לע תוארמ ךלש תובוגתה ,ןפוא לכב
.הדות זא .יניעב הביבח דואמ איהש ,טרפב יילאו ללכב
יתאל וביגה
 
 
3/1/01 10:33
עגרל חרוא :תאמ
יתוא העטמ וניא ינורכז םאל הבוגתב
לככ .םינימה ינשל ןוכנ הזש בשוח ינא ,ןכ
,(ךלש הרקמב ,ףוליאל וא) הגשהל לק תוחפ טקייבואהש
ךליבשב הווקמ ינאו .םילובב ומכ שממ ,הלוע וכרע ךכ
ישיגרת אל תיחכונה המוארטהמ תצק יעגריתש ירחאש
יטפמיס ךכ-לכ-אלה ןמזב תלביקש תוטלחהה י"ע הלובכ
הלאכ םנשי - ופוגל הרקמ לכ טופשל יאדכ יכ ,הזה
.סנא'צה תא םיושש


ךרוצ ןיאש ךכ טלחהב יתוא הנהמ ךתיא גולאידה
יתוא תלאוש "טנרטניאב אצומ התא המ") יל תודוהל
ינא "תויטנגילטניא םישנ" .םעפ ידמ ילש הרבחה
הנפיש רוגינס ךירצ רוחבה םא לבא ,((-: הל הנוע
.תאזה תצבשמב חונ אל שיגרמ רבכ ינא ,לטפשל
עגרל חרואל וביגה
 
 
3/1/01 14:40
יתא :תאמ
רכומ עמשנל הבוגתב
.רקי (?עגפ לכ האור) עגרל חרוא
סופת התאש תישאר :םירבד המכ הניבמ ינא ךתבוגתמ
בוש יינפב ששיא ףאו ,דואמ יתוא רעיצ ןבומכש המ)
םוחתב התאש ,תינש .(םיסופת םיבוטה לכ :טפשמה תא
לטפשב הריחבה יכ ?ןיד ךרוע אמש וא טפשמה
הנבה לע הארמ ,רוגינס אוהש עדוי התאש הדבועהו
וב אקווד תרחבש יתוא קיחצה הזו .אשונב תיסיסב
(רחא דחא לכב וא יאבילב וא ,ינורכזב אלו) םלוכמ
תקולחמב םיונש ייד םישנא לע ןגמ לטפש דחוימב יכ
,קוינאמיד ןוויא לש וגוסמ ולאכ ,הטעמה ןושלב
...זא .יערד הירא לש ותנגהל אצי םג אוה וישכעו
עודיה בידנה תא ריכמ אל התאו ,הלפאב תירי םא םג
.עוגפל תחלצה ...ילש
יתאל וביגה
 
 
3/1/01 16:50
עגרל חרוא :תאמ
רכומ עמשנל הבוגתב
"םיסופתה םיבוט"המ ינאש בושחל םג ,יתא ,ייה
תא .ידמ רתוי תצק הז ד"וע ינאש בושחל םגו
ןכא לטפשב הריחבה לבא ,ריכמ אל ינא ךלש בידנה
.תירקמ התיה אל


הדיחב המגדהל ןתינ ןיד יכרוע לע בשוח ינאש המ
:(םנמא ,ןקז תלעב) האבה


יסרא שחנ ,בער רמנ םע לוענ רדחב תאצמנ תא
תא המ .םירודכ ינש םע חדקא ךל שי .ןיד-ךרועו
?השוע
.םיימעפ .ןיד ךרועב הרוי : הבושת
עגרל חרואל וביגה
 
 
8/3/01 19:51
יטנוולר אל :תאמ
יתוא העטמ וניא ינורכז םאל הבוגתב
.העישרהו הטפש ,רוגינס התנימ רבכ הנידמה ,רדסב הז
.םיצורמ ויהי םלוכ זאו ןידה קספל םיכחמ וישכע
היילתב גרוהב האצוהל וויקש תונב ןתואמ ץוח )
.(ססקרבאב ןטק 'צניל םומינימ וא ,רכיכב
יטנוולר אלל וביגה
 
 
11/3/01 16:13
"ץראה" לש השדחה היונמה :תאמ
יתוא העטמ וניא ינורכז םאל הבוגתב
תאש יתעמש יכ ,אל ?הרק המ המל ?ססקרבאב ?'ץניל
.דחוימב תודחוימ תויזטנפל רמוש התא ססקרבאה
?םיתורישב רומיל תא ןייזל ...דיגנ
"ץראה" לש השדחה היונמהל וביגה
 
2/1/01 13:42
הית :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לוכי ילואש והשמ יתיליג ,(ןבומכ ,רחואמבו) ןמז ןומה ינפל
.תוננבה יתויחאל פיט תויהל
הלאל רוזעי אל ,ןבומכ ,אוה .יידמל קודב לבא ,טושפ פיט הז
עייסי ילוא לבא ,ןמצע םע "תרוויע הרפ" קחשל ךישמהל הנשקעתתש
:תיביטקיבוא תוננובתה תפיט-פיטל תלוכיב וננוחש וניניבמ תוטעמל
דימת אלא ,אוהש ומכ ,וטנ אב אל אוהשכ ,"ךתוא בהוא ינא" טפשמה
דיעמ ,יוניכ וא יוטיב וא הלימ יהשוזיא ףוריצב טלפנ (!!!דימת)
.וטלופ לע
,ת"לשב) וב יתתרישש ץוביקב :קוחרה ירבעמ רזחשא ףלאמ תחא אמגוד
לא יתוא ףחסש ,יתימא הפהפי ,דחא היה (תיל"הצה יתפוקתמ קלח
,הליל לכ טעמכ ותטימבו ותרידב יתוא חריאו הפופצ םיסחי תכרעמ
ףרטצה דימת ."ךתוא בהוא ינא" יל רמוא היה אל םעפ ףא לבא
וא ,"תישוטשוט ,ךתוא בהוא ינא" חסונב ןבצעמ ןובנז ,חפס והשזיא
.הלאכו "ךתוא בהוא ינא קתומ"
(םיאתמה ליגב) תורחא תונב ויה אל דוע לכ דמעמ קיזחה הז
,הקוחרה ביבא-לתל התיבה יתאצישכ .חווטב יתייה דוע לכו ,הביבסב
ולו ונממ יתעמש אל ,(יבא תומ לע םישולשה םות דע) הכורא השפוחל
לש שדח רוזחמ עיגהש ררבתהו ,(לבאב תופתתשה לש אל םג) דחא ץויצ
עדונ דוע .רחא דעי לא דואמ רהמ דדנ ל"נהו וצוביקל תויקינת"לש
ייצפח תא איבהל חלשנ רשאכש ,ימוקמה תיאשמה גהנ יפמ ,יל
לדוג לע חוודל רוחבה ונממ שקיב ,ותעשב ,ץוביקה לא ירוה-תיבמ
.החפשמה לש רעושמה ילכלכה הדמעמ לעו הלהצב שרגימהו תיבה
....ררררב
אוה ילוא .רורב - הווקמ ינא - פיטה לבא ,תופסונ תואמגוד שי
תויצקידניא טעמ אל דוע שיש ןבומכו ,יידמ ינללוכ הארנ
ינא"ה תנומסית - (בר) ןויסנמ - לבא ,תיתימא תונווכתה-יאל
ילוכו "הרפכ /דמוח /תישוטשוט /הבוב /קתומ /הלקצופ ךתוא בהוא
.יסיסב טנמלאכ תרערועמ יתלבו תיאדו איה
היתל וביגה
 
 
2/1/01 21:46
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
.טלחהב תיעבט איה הלהצב שרגמב ךלש קינצוביקה לש ותוניינעתה
תצק ןיבמ היה אוה םיסנניפב הנבהמ ץוח םא ,תעשעשמ וליפאו
הליבח תקסיע ןימ התיה וזו ,תישגר תובייוחמבו ,בלה יקסיעב
יורקש לולכמה לכב (חינז יוצרו) טנמלא דוע אוה ךפסכ הבש ,וזכ
ייד לאינד רמוא הבש "ןוטגנישו רכיכמ המלעה" טרסב ומכ ."תא"
תבהואמה הרישעה ךא תרעוכמה הרענל ,הפייפיה ךא ,ינעה סיאול
ייפוי" :הפסכ תא קר הצור אוה אמש ,ותיא תויהל תדחפמו ,וב
המל זא ?הפי יתייה אל םא יתוא תבהוא תייה םאה .ךפסכל לוקש
יתלב קלח הזש ומכ ,ךממ קלח הז ?ךפסכ אלל ךתוא בהואש הצור תא
."ינממ דרפנ
המש ,אוה ןיינעמה לבא ,הקדל תיטסיניבוש תצק תויהל יל ושרה
דעוימה לש קנבה ןובשח תא קודבל ,לשמל - תושוע תונבש לבוקמש
םינב רשאכ ליחבמ שממ תויהל ךפוה ,רישע לעב שארמ שפחל וא
עזעזמ ייד עמשנ "ףסכה ללגב התיא ןתחתה אוה" .רבד ותוא םישוע
(הזה ןקזה םע) הנתחתה (הפיו הריעצ) איה" רשאמ לבוקמ תוחפו
."ףסכה ללגב ,רישע
יקסיע שוח םע םישנא הקידצמ אקווד ינא (זיירפוס זיירפוס) זא
,תיביאנ אל ינא ירה) םידדצה ינשל דבוע הזש יאנתב ,חתופמ
,תרצותהמ תינהנ ינא םגש יאנתבו .(חקו ןת לש ןינע הז םיסחי
.יתעקשה תוריפ תא תרצוקש תרחא יהשימ אלו
המ ,"ךתוא בהוא ינא" םיריהצמש םישנאב הנימאמ אל ינא ,ללככ
"ךתוא בהוא ינא" יל רמא אלש םדאנבב קוידב בהאתהל יל םרגש
סחייתמ אוהשו יתוא דבכמ הזש יתבשח .הביח תומש יל איצמה אלו
ףוסב .םילימב אלו םישעמב תדדמנ הבהאשו ,יניצר םדאכ יילא
ךכ .תועמשמו ךרע הארנכ שי ,הדימב ,וזה תוקיבדלש יתיליג
ינא ,הלימ לכ םע המיכסמ ינאו ,ךרופיס תא יתבהאש תורמלש
וא "תישוטשוט ךיילע תמ" יל דיגי והשימ םא חמשא אקוודש תבשוח
.בלה לכמ יתימא היהי הזש יאנתב קר !לבא .המוד והשמ
יתאל וביגה
 
 
3/1/01 17:33
התינח :תאמ
היתלל הבוגתב
,יתא
(יטילחתש יפכ ,בוהא וא) רבח יל שי
םשב וזל הז ונארק ,(םייתנש ינפל) ,ונשגפנשכ הלחתהב
הברה ךשמל ראשנ הז ךכו ,ונרכהש עגרב ,הינשל דחאה ונאצמהש
ונארק אל ,ןמז הברה ךשמב ,כ"חא ,"קתומ"ל ונרבע ,כ"חא .ןמז
,(םימי המכ ינפל שממ היה הזשכ) כ"חא ,ללכב םשב וזל הז
יל ארקש םשב יל ארק אוה עוריאה ךלהמב ,הטימב ונייהשכ
ינא" לש הנושארה המישנה תא רמא אוה ,כ"חא דימו ,ונרכהשכ
הז ונלצא .תועמשמ שי ,ו"כו םייוניכ תומשלש ךכ ."ךתוא בהוא
,םר שממ לוקב "ךתוא בהוא"ה תא הכירצ יתייה אל .רורב דואמ
םואתפ .םר לוקב ,עיגי דוע הזו ,םש היה הזש תעדוי ינא
ךלהמ תא יתיאר םואתפ ,הית לש וז תאו ךתבוגת תא יתארקשכ
ונלוכי אל ,קימעה רשקהש לככ .םייתנשה ךרואל ונלש םייוניכה
."ךתוא בהוא"ה זאו .םשב וזל הז אורקל
תרדגהש יפכ חקו ןת לש םיסחיהו ,ךלש יקסיעה שוחל רשקב
אוהה תא הקידצמ תאש תרמוא תאז ,יקסיע שוח הקידצמ תא ,םתוא
ויכרצל הנוע התייה איה םאו ,הלהצב הלש שרגמה תא קדבש
תאשכו ?רדסב הז זא ,"בהוא ינא" הל רמוא היהו ,םיילכלכה
תאש תרמוא תאז ,ךלש העקשה לש תרצותמ תונהל הצור תאש תרמוא
ולש שרגמה תא קודבל ליבשב ובאטל ךלתש וז תויהל הצור
ינא" ידיגת זאו , (המגודה ךרוצל קר) הלהצב (הזה הרקמב)
,שרגמה תא אצמתש וז תויהל הצור אל תאש ללגב ,"ךתוא תבהוא
?התלחנ תא וב הנבת תרחא יהשימ ףוסבו


.ירובע ,בהזמ תורקי ,ילש הרקמב ,םילימה
התינחל וביגה
 
 
4/1/01 12:47
יתא :תאמ
''ךתוא בהוא ינא'' ל רשקבל הבוגתב
המכ דע הארמ קר (סונימב לבא ,ףלא םירשע) קנבב ילש הרתיה
ךמות תשפחמ אל ינא המכ דע םגו ,םיקסעב הניבמ אל ינא
ינא .ןוירטירק היה אל םלועמ ףסכ .אוהש גוס לכמ בידנ
יוניכ ותוא םעש היעבה .םילעופה דמעמ תא יתבהא דימת
תומוסרפה יוור) ונחומב רייטצמה (םילעופה דמעמ) יטנמור
,עורק סיוויל יוטע ,ירירש והשימכ (2 ץורע לש תובצועמה
דלש לע יארפ סקסל החטבהו ,זירגב תומתכומ םיידי םע
תוחפ תונוכת םג תועיגמ ,חדינ היישעת רוזאב תינוכמ
תיבמ םתוא איצותש הרוחב ירחא שופיח ומכ :תויטנמור
םילעופה תנוכשמו ,סובה לש רועה תסרוכל רשייה ,הכאלמה
.דיל דומצ וטוא ללוכ .הלהצב שרגמל רשיה
אל וליפא ינא ןכלו ,ינרמוח םלועב םייח ונחנאש תעדוי ינא
תא תדבכמ וליפא ינא .ףסכ דוע גישהל הצורש ימ םע תחכוותמ
ינפל םיימעפ בושחל אלו ,בוט תויחל הצור ינא םג יכ ,הז
אל הז לבא .ילש ישילשה סלאינד ק'גה תא רבב הנימזמ ינאש
בהוא ינא" םוש ...ומצע תא רכומש ימו הבהא םוקמב אב
?םייחה לכ רקשב תויחל .הז לע ופחי יצומ-יצופ וא "ךתוא
.ןמזה לע לבח
אל הז ליבשבו ,תישגר העקשהל יתנווכתה "העקשה" יתרמאשכ
יכהו ,המשנב רישע תויהל ךירצ .םיסכנ ריתע תויהל ךירצ
הצור יתייה אלש יתנווכתה יירבדב .ךחורב בידנ :בושח
בשח אוהש המ לכש תולגל ףוסבו ,בלה לכ םע והשימל גואדל
-חילצמ שיא תויהל ךפוה אוה ךיא הז ,יתיא היה אוהשכ
רבכ אוה הילע ,האבה יהשימב לכה עיקשהל ידכ קר ,יתרזעב
.תולילב םלוח
יתאל וביגה
 
 
4/1/01 13:02
התינח :תאמ
''ךתוא בהוא ינא'' ל רשקבל הבוגתב
,יתא
יתשריפש "העקשה"ה ןיינע יל רדתסה ךכ לכ אל תמאב
,תישגרו תינחור ,תישפנ "העקשה" אלא ,תילכלכ "העקשה"כ
.הילע תבתוכ (דימת וא) ללכ ךרדב תאש
.יל ורדתסה םירבדה וישכע
הרהבהה לע הדות
התינחל וביגה
 
 
4/1/01 13:19
Estee :תאמ
''ךתוא בהוא ינא'' ל רשקבל הבוגתב
הז רבד לש ופוסב ,רקש לש תורשפאמ ענמיהל יאדכ ילואו
תרמוא התיה ידמס לש אמאש ומכ


...םיניכ םע םיניכו ףסכ םע ךלוה ףסכ


:-)
Esteeל וביגה
 
 
4/1/01 20:08
יתא :תאמ
''ךתוא בהוא ינא'' ל רשקבל הבוגתב
םע ןושיל ךלוהש ימ :הריכמ ןכ ינא לבא .הריכמ אל
.םישוערפ םע םק אוה רקובב םא אלפתי אלש םיבלכ
יתאל וביגה
 
 
3/1/01 10:02
עגרל חרוא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
תאז תמועלו תירבעב "ךתוא בהוא ינא" דיגהל השקתמש והשימ םאה
?תאזה הירוגטקל סנכנ ןכ-םג תויעב ילב ול אצוי הז תילגנאב


enquiring minds want to know
עגרל חרואל וביגה
 
 
3/1/01 14:46
יתא :תאמ
הרהבה תלאשל הבוגתב
ללגב ,םיאקורמש איה הדיחיה היעבה) .רדסב הז תיאקורמב םג
.(רחא אשונ רבכ הז לבא ,ולאכ םירבד םירמוא אל ,וגאה
יתאל וביגה
 
 
4/1/01 1:01
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
הרהבה תלאשל הבוגתב
תבהא ותוא יתבהאו ילגנא רוחב םע תחא םעפ יתנתחתה לשמל ינא
הדוותמו הדומ ינאו .ותוא בוהאל יתקספהש דע ץק ןיא
םהיילעש םיטרסב ומכ ho baby I love you דיגהל תורשפאהש
לוכי חפונמ קנב ןובשחש המצוע התואב יל המסק ,יתכנחתה
.םי/תורחאל םוסקל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
2/1/01 18:28
הירמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הכז רהמ רומגי אוהש חיטבהו הציצמל ןנחתהש רחא עודי בידנ
אל תגאוד תישיא ינא .''רהמ רמוג התא דימת'' תידיימה הבושתל
ירחא השגרהה לבא ,הלאכו וגא יקחשמב רבודמ םנמוא .תבייח ראשהל
.תככזמ שממ
הירמל וביגה
 
 
4/1/01 13:24
טטושמה קדחה :תאמ
הרוגחל תחתמ הכמל הבוגתב
עודיה בידנה ,יגולותימה 'י אוה ינא םינמיסה לכ יפ לעש תויה
תבייח תראשנ אל םעפ ףא תאש תויהו ,בומרבא יתא לש היתונורכזמ
אל ךלש הרקמב חיטבמ .קדחה לע ןחבמ תעיסנל ךתוא ןימזמ ינא -
תועש יבג לע תועש ךנושלב וילע גנעתהל ךל רשפאלו רהמ רומגל
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
4/1/01 14:38
JR :תאמ
הרוגחל תחתמ הכמל הבוגתב
םיקיינאמה תא אקווד ךשומ המ :תוננבה לכל הבושח הלאשו
?ונירתאל
לש תוראח הזיא -םיפלחתמ םייוניכ תחת ךא ,טרפל ילבמ
!םירוחב
ןפואב בל ומיש ,םיינש וא קידצמ וישכע יתוא ובזעו)
(...יללכ
JRל וביגה
 
 
4/1/01 14:58
יתא לש הרבחה :תאמ
הרוגחל תחתמ הכמל הבוגתב
התא .ייתונעט תא חיכומ התא בושו ?הא ,תולובג ךל ןיא ,התא
ךלש המורתה הפיאו ???ךל תדרלמ תונהל יתרבח תא ןימזמ
ןה .רחא והשימל תדרלמ תונהנ אל תורוחב :הככ זא ?ןיינעל
אל .תואצמהו םידודיח םשו הפ םע ,ילמרונ ,יעבט סקסמ תונהנ
ונל אימחמ הז ,ןוכנ .םירבגה םכתא קפסל ידכ םלועל ונעגה
אל תונבה בור יכ) בוט תודרוי ונחנאש ונילע רמוא והשימש
לכב תובוט תויהל תובהוא ונחנאש ללגב אמש וא ?הז תא תושוע
.רקיעה אל הז לבא ,(הלשמ הבושת תחא לכל ?תושוע ונחנאש המ
תיטמוטוא ךתוא השוע אל הז ,לודג ךל שי םא םג ,הרקמ לכבו
רמוג אל םגו ךל ודריש קר בהוא התא םאש ומכ ,"בוט סקס"ל
.ישממ קיעמל ךתוא השוע הז - רהמ
יתא לש הרבחהל וביגה
 
 
5/1/01 1:05
הירמ :תאמ
הרוגחל תחתמ הכמל הבוגתב
ינא ?יתרמאש המ תא תנבה אלש קדחב זכורמ ךכ ידכ דע התא ?המ
.קיטסלפמ קדח םע ןיוצמ תרדתסמ ינא .תמאב ,תובוט הכירצ אל
הירמל וביגה
 
 
8/1/01 0:52
טטושמה קדחה :תאמ
הרוגחל תחתמ הכמל הבוגתב
ידמ רתוי םירסמתמ םישנאש ,השודקה הירמ ,ונרוד תכמ וז
קוביחה םירעוב הפיאו בלה םעופ הפיא םיחכושו ,קיטסלפל
םירמוג" אל תמאב םה יכ ,םירוטרביו םע יכישמת .ףוטילהו
,ךמצע תא תרמוגו תכלוה תא ,הביבחה הירמ ,ךרדב לבא ."רהמ
תב יתוחא ךיילע יל רצ .דואמ בושח והשמ תדבאמו תכלוה
.קדחה ,ךלש .ךיידספה לכ לע יל רצ ,ינשה ןימה
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
8/1/01 4:17
הירמ :תאמ
הרוגחל תחתמ הכמל הבוגתב
תא דיפסת אנ לא לבא .קיטסלפ ףידע ,קדח ,םיתיעל
שי תונב טעמ אל ,שמשמ קיטסלפ ותוא .רהמ הכ קיטסלפה
.טטושמה לצא ןיא טליב קדחהש םימיב םג ,ןייצל
.םיבהואל עוצעצ אוה ,הזה הרקמב ,קיטסלפהו
הירמל וביגה
 
 
11/1/01 16:07
טטושמה קדחה :תאמ
הבהא=קיטסלפל הבוגתב
דיקפהל הצרא אל .קיטסלפמ בל םג איה קיטסלפמ הבהא
,םד,רשב אוהש,יבל תא ,ךתומכש הרוחב ידיב וא ,ךיידיב
.תושגר הברהו
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
14/1/01 2:59
הירמ :תאמ
החירב=קיטסלפל הבוגתב
סקסל תושגר הברה ןיב ,ידידי ,הריתס לכ ןיא
קשחה תא ריבגמ ,הבהא ררועמ קיטסלפה .רזבואמ
.ולש תא השע ,ונרעצל ,קדחהש םירקמב גנעמ רקיעבו
הירמל וביגה
 
3/1/01 1:31
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לש םילפאה םירבב יל םיכחמ םיקאינמה לכ ,ךרדה תליחתב קר ינא
. רועישבו הירפסב , 480 וקב , קטמניסב, םילשורי
...דימ חמש והשמ רפסת יהשימש
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
3/1/01 13:08
חיימש והשמ :תאמ
תודיחפמ ארונ ןתאל הבוגתב
.(הנולא לש) םדוק רמאמ לע הבוגתב ,חמש והשמ יתרפיס רבכ
םשל ףדפדל תשקבתמ "תעדוי-אל-ינא-יכ"
:-)
חיימש והשמל וביגה
 
 
3/1/01 13:16
הית :תאמ
תודיחפמ ארונ ןתאל הבוגתב
החילס ,ספוא
.יוניכב יל הפלחתה תמדוקה העדוהב תרתוכה
ךביל תמושתל ,תעדוי-אל-ינא-יכ
היתל וביגה
 
 
3/1/01 20:12
JR :תאמ
תודיחפמ ארונ ןתאל הבוגתב
םיקיינאמ תוחפ שי .בוט רבכ הז םילשוריב תאש הז :חמש והשמ
היהי .תוחפ שיש אלא ,ללכב ןיאש אל .םיביבא לתמ םימלשורי
...רדסב
JRל וביגה
 
 
4/1/01 1:40
תירורהס :תאמ
תודיחפמ ארונ ןתאל הבוגתב
!הרקי תעדויאלינאיכ
קב-שאלפ הזכ יל תאבה
םיסופיטל תפשחנ חטב ימוימוי סיסב לע 480 וק תא השוע תא םא
...יגולוכיספ ןולימ ףאב הרדגהל וכז אלש
.ללוקמ וק
רתוי ףא ירזכא 400 וקש תעדל ילוא ימחנתת
םיסופיטש ןיינעה תדימ ,ונינפ לע םינשה ףולח םעש דוע המ)
(הנטקו תכלוה ונב םילגמ ולאכ
תירורהסל וביגה
 
3/1/01 19:27
tamara :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
great article!!!!!!!!
tamaraל וביגה
 
4/1/01 13:31
טטושמה קדחה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ףשחנ ולש קדחהש ,יגולותימה 'י אוה ינא ,ןכ ןכ :תוארוקה לכל
קר האבוהש תויה .תוצוח שארב בומרבא יתא תבתוכה ידי לע ןאכ
,תומימתה תוארוקה ברקב ףירח סומלופ הררוע וז הסריגו ,התסריג
ונהיתו וסנ .רהמ רמוג אל ינא :ריהבהל קר שקבא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
4/1/01 14:52
banana :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
גישהל ידכ עיגהל ךירצ תייה ןאכל דע ,הרוק המו ?הא ,השוב ןיא
ץוחש ,תירייארפ דוע ,גרדושמ ןויז שפחמ התאש וא ?םינויז
ומכ ,הפמ ףפחת הללאי ?האנה תובוט דוע הנממ ךל ויהי םינויזמ
םכלצא םירמואש
bananaל וביגה
 
 
4/1/01 15:32
רוירפוס רדאמ :תאמ
ומצעל אימחמש דחא דועל הבוגתב
יתייה ידיב רבדה היה םא ?ירותסימה טטושמה קדחה אוה ימ
הילע בותכש אספוקל הסינכמ ,הנטק הלוספקכ ותוא תצווכמ
םינב ,תורקי תונב .ךירצשכל ןויז רותב וב תשמתשמו ,לומקא
םהל שי םא ,ךדיאמו ,תושגרל םייואר אל תישגר םייונפ םניאש
ןוועב םעפ ידמ רצעיהל הנכומ ינא ,טטושמו הבע ךורא קדח
תמועל ,לומקא .תעפשל הפורת אל איה הקיטויביטנא .תוטטוש
ךרד ,שאר באכב לחה ,םייחב תויעב הברה רתופש רודכ אוה ,תאז
גנילראד קדח ,ךתבוגתל הכחמ .הדובעב םיצחלל דעו רוזחמ יבאכ
רוירפוס רדאמל וביגה
 
 
4/1/01 15:49
ןוריל :תאמ
ומצעל אימחמש דחא דועל הבוגתב
םיטסינבוש םירבג לש הזה םטמוטמה עטקה םע רבכ קיפסמ ,קאבר
םתס 'קדח'ה .(תויטנטילימ) תויטסינימפ םישנו (םינייז)
תוריש ול השוע תא - הננבו ,(וינפל םירבג הברה ומכ) רציווש
תזגרתמ תאש הזב
ןורילל וביגה
 
 
8/1/01 1:05
טטושמה קדחה :תאמ
ומצעל אימחמש דחא דועל הבוגתב
ךב עגפ והשימש הארנ .הננב ,ךב הרוצא תורירמ הברה ךכ לכ
יל תארוק תא .דואמ רצימ ינא ךכ לעו ,רבעב דואמ השק
יתעצה ינאש העשב הב ,דואמ הלודג תוטובב תאז השועו ,ףפחתהל
בל םע רבג רתתסמ תוחדבתה לכ ירוחאמש תחכוש תא .האנהו הבהא
.בהואו עיגפ ,שיגר
הווקת שי ןיידע ,ךיילא דוגינב ,יל יכ ,ףפחתא אל ינא ,אל
,המ םושמ ,תאש תפתושמו המח םיסחי תכרעמ התוא ,הבהא טעמל
."גרדושמ ןויז" הל תארוקו ךכ לכ תרעזממ
תא יכילות ןאלו ?לודגה םעזה רשפ המ ?הננב ,תאב הפיאמ
יפכ - ךתוא בוהאל אקווד הצור ,אל וא ינימאת ,ינא ?ךתפרח
תובוטה תויגרנאה םע ,הז םעש הארנ .ףפחתהל אלו - !תאש
.דדומתהל תעדוי שממ אל תא ,(?ךדבלמ) םדא ןב לכב תונומטש
המיתכמש תימינפה תפזהמ הרהמב יקנתתש ךליבשב הווקמ ינא
.ךכ לכ ךתוא תמהזמו
.קדחה ,ךלש
טטושמה קדחהל וביגה
 
4/1/01 16:07
תישונאה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...רמול הצור


סיכ ןולימ םע דימת בבותסי ותובידנב אלפנה יאקורמ עודי בידנ
:ודי לע בתכנש


"ךתוא בהוא ינא"


:ושורפ


.יתוא בוהאל ךל השרמ םג ינאו ימצע תא בהוא ינא
תישונאהל וביגה
 
 
5/1/01 2:42
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
ןיינע לכה הז ירה .םייחב םיקאינמ יתשגפ אל ינא הז ללגב ילוא
םאו תבהואמ תויהל היגליבירפ תמאב וז יתניחבמ יכ ,השיפת לש
(הבהא תררועמ הרוצב גהנתמ :ירק) ותוא בוהאל יל השרמ והשימ
טקייבואה .תיתימא הרוכמ ומכ סוסיה אלל הז לע תכלוה ינא
יל םיאתמ אוה יכ וב תרחוב ינא .ילש האוושמב X אוה יתבהאל
הלוכי ינא ותא ילש םיסחיה לש הקימאנידה ךרדו עגרה ותואל
אוה םא ןכלו .הצוחה ץרפתהל הצורש ילש תימינפה הבהאה תא אטבל
רחא םוקמל יל ךלא דימ ינא הבהא תררועמ הרוצב גהנתהל קיספמ
ינאש תרמוא אל ינא .תחנב יתבהא תא ףיערהל יל ושרי ובש
ןדבואמ םיעבונ ילש םיבאכה לבא הדירפ לש בל יבאכמ תנסוחמ
יל חקל ,יל השע והשימש ךכמ אלו בוהאל תוימיטיגלה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
4/1/01 17:13
ילול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...תמאב ונ
ילבל ורבע ייחמ תומלש תוקד שמח .דחוימב תיתטאפ יתשגרה עגרל
:אוה (ךכ ותוא תונכל ללכב רשפא םא) רסמהש "רמאמ" תאירקב בוש
לבא) תרוקיב לבקל הנכומ אל ינאו יתוא וקרז ,םישולש תב ינא
.(התא הז ,ינא אל וז -היעב םוש יל ןיא התוא ריבעהל
הל שיש המ לכש םירבגב בהאתהל תינהנש השא הארנכ איה תבתוכה
איהשכ תוכבל תינהנו םלועב קיתעה ףדמה רצומ תא אוה םהל עיצהל
המל לבא .ימטיגל ירמגל הזו ,הנממ וצרש המ לכ הזש ףוסבל הלגמ
??תשרה יפד לעמ המב הלאה תוינונטקה תויוניכבתהל תתל המל
הנהו ,םירשב תוואת טעמ אוה ושפיח רשא לכש םירבג םתוא לע המו
??הזכש החכות בתכמב עיפומ םמש לש תוביתה ישאר
םגש (האנהב חרצנ אל םא) הדונ םישנה ונאש יאדכ םייפלאה תונשב
.ומשל סקס תובהוא ונא
יאדכ ,רביא לע תוגנעתמ ןהש םעפ לכב תישגר הלתמא תושפחמה ולא
.חבטמל ורזחיש
ילולל וביגה
 
 
5/1/01 0:06
עגרל חרוא :תאמ
hlulita@hotmail.comל הבוגתב
ךל חלוש ינאו ,רמאמה תא תבהא אל תאש רדסב ירמגל ,ןבומכ ,הז
תואמל הכז רמאמה לבא ,ךייחמ ודבאש תוקדה שמח לע ימוחנת תא
םישנא לש ויה תובוגתה בור .ןינע ררוע קפס אלל רמולכ ,תובוגת
.ונהנש


רמאמה תא םסרפל ןוכנ היה אלש הנעטה תאזה הקיטסיטטסב בשחתהב
עונמל ןוכנ היה תוקדהשמח ךל ךוסחל ידכ ךתעדלש ,םצעב ,תרמוא
.הז תא ןיבמ ינא םא יתוא יגרהת .האנהה תא םיארוקה ראש לכמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
5/1/01 14:20
ילול :תאמ
הנושמ תרוקיבל הבוגתב
?עגרל חרוא התא תמאב םאה ,עגרל חרוא
הקיטסיטטסל ןאכ סנכהל ילבו ,תובוגת הברה ררוע רמאמה ,ןכא
.המצע תבתוכה ידיב ובתכנ תובוגתהמ םיזוחא 40 -כ ,תקייודמ
יאשונ לש תובוגתל ררגנו רדרדתהל ךישמה הזה םיכשמהב טא'צה
דע (...טעמ אל תבגה התא םג) תבתוכה לש היתורבחו רמאמה
תימגדמ האירק .דחוימב ער םעטב תישיא תוחצנתה ןיעמל ךפהש
.ינומכ ובשח םיארוקהמ םיברש הארמ תובושתה לש
תמאב התאו יתוא העטמ הניא ילש תישנה היציאוטניאה ןכא םאו
אישהל יל השרה ,תבתוכל ואו תכרעמל תרחא וא וז ךרדב רושק
:תיתודידי הצע ךל
אשונה תחת טא'צ וא םורופ להנל ןוכנל תאצומ רתאה תכרעמ םאב
,"תובזכא לש םישרמ דרוקר םע ,והשמו םישולש תונב תולכסותמ"
לש תדבוכמה תוסכב ותוא ףוטעל םוקמב הזכש ץורע חתפתש בטומ
תורוקיב'מ וענמת ךכ ."תובוגת 150 מ הלעמל םע רמאמ"
ימו (תובוגתה תחאב ןייוצש יפכ) םיארוקה תופייעתה ,'תונושמ
היתורבחו תבתוכה ולכוי לכות הז גוסמ ץורעב ילוא ,עדוי
דע ול קקליש הפה אצמי 'קדח'הו 'ןוכנה רבג'ה תא אוצמל
???םימיה תירחא
ילולל וביגה
 
 
5/1/01 14:43
banana :תאמ
רתוי דוע הנושמ תרוקיבל הבוגתב
ליגב םג שוגפל רשפא הלאכ םיקיינאמ :הבושח הרעה קר
םימעפלו .ליג לכב .שמחו םירשע וא .הרשע הנומש וא .םירשע
ןכל .ןויסינמ .העיגפ רתוי וליפא תא הריעצ רתוי תאשכ
לש םתולהנתה ךרד וליאו ,ילוש טרפ אוה תבתוכה לש הליג
.וניתומוקמב בטיה רכומו יזכרמ רנא'ז אוה םימייוסמ םירבג
אלו הבותכ טושפ ,תיסאלק תונב תחיש וז ,ןאכ תיארש המ
.תוננב םייק הז ליבשב קוידבו .תרבודמ
bananaל וביגה
 
 
5/1/01 21:33
יתא :תאמ
רתוי דוע הנושמ תרוקיבל הבוגתב
ילש דיחיה ששחה .תרוקיב לבקל תדחפמ אל ינאש איה תמאה
תבככמ ינאש ידיגת ,וז יתבוגת י"ע םאה ,היה ךל תונעל
,תאז לכב ,הנהו .םיעבראב םוקמב ,תובוגתהמ זוחא םישימחב
.תונעל תוסנלו ןכתסהל יתטלחה
ידכ דע תיסראו תיביסרגא ,והשמ המילא התיהש ךתבוגתמ
וז תא אקוודש תשחנמ יתייה ,תוישיאכ יתספת ינאש תודירי
,ריקב ביגמה אלו - תא ,ןפוא אוהש הזיאב יילא הרושקש
,הז ימ וליפא תעדוי אל ינא .וילא רשק םוש ,בגא ,יל ןיאש
.הרבח ול שיש קר .השוע אוה המו אוה המכ ןב
'תרכומ' ךכ רחאו ,ייתובוגתב רמאמה תא תחפנמ ינאש תרמא
הפ יירמאמ ,ךל עודיכ ,ןכבו ."תובוגת 150 םע רמאמ"כ ותוא
אל הז" תא היה רבכו ,םמצע ףקותמ גניטיירה אישל םיכוז
,ןיינע הזמ השוע אל ינאו .תובוגת 322-ל הכזש "סוש הזכ
רתויל םיכוז "ביבא לת" ןותיעב ילש םירמאמהש ללגב ילוא
ינא ,תבתוככ .ןייל ןוא םהילע הביגמ ינאש ילב ,גניטייר
הזמו .יתבתכש המ לע םירבדמש הזמ קופיס תבאוש טושפ
דועו .םניבל םניב ןיינעמ חיש בר ידכל םירבחתמ םישנאש
?חפנל רשפא רבכ המכ - חפנל יתיצר םא וליפא :ןטק רבד
םישנא ,תישאר :תופוכתה ייתובוגתל יתימאה רבסהה ןלהלו
אל) בתוכ לכ ,תינש .םהל הנעאש סומינה ןמ זא ?יל ובתכ
יעבט ךא הזו ,ולש רמאמל רושק ארונ (תעדוי תא םא רורב
יכ םא) םירחא תומוקמב רשאמ רתוי ביגא ינא ,ילש רמאמבש
.(ןמז רתוי יל היהשכ ,רתאה תליחת ימיב הרק הז םג
.רדסב לבא ,יתקדב אל ?ךומכ וביגה םישלוגה בורש הזו
תחיש יהוז ,הרמא הננבש ומכו יטרקומד רתא והז .םתוכז
םינוירטירק יפל התוא ןוחבל ךירצש תבשוח אל ינאו ,תונב
ינאו .תובוגת םידדומ הככ אל .ידעב המכו ידגנ ויה המכ לש
םייקתמ ,לודגב לבא ,םיזיעלמה ןמ אקווד ליכשהל החמש דימת
.וילא רבחתהל לק םיוסמ ליגב תומיוסמ תונבלש ,חיש בר הפ
םג .האלה ישליג .הלחא ?תרבחתה אל .תיניצ תויהל ךרוצ ןיא
ימ םע ייתויווח תא קולחל ךישמא ינא ,אל םא םגו ישלגת םא
.עומשל הצורש
איה ,תולכסותמה םישולשה תונב לע ךלש הבוגתה
היה הז 24 תונב ונייה םאו .תיסופיט תיטסיניבוש-תירבג
תב ינאש הז ?ץוחב םיקיינאמ הברה שיש ןנולתהל רדסב
רוסא ,המ ?תיטאתפ יתוא השוע (טעמ דוע תחאו) םישולש
,יתחמשל ,תעדוי תא ?הפ אל םא רטקנ הפיא ?תצק ןנולתהל
יתחקל ןאכ .תוננבמ ץוח תומוקמ המכ דועש בכרומ ילש םלועה
הלוכי תא לבא .התוא יתמצעהו ,ייחב הנטק היצאוטיס
קיפסמ אל םהש קר ,םידמחנ םירוחב םג תשגופ ינא .עגריהל
.םירמאמל םיניינעמ
קיתעה ףדמה רצומ תא העיצמ') הנוז ינאש ךייתוזימרל רשאבו
.לצנתהל תכלוה ינאש אל - סקסב תרחוס תוחפל וא (??'םלועב
דואמ ינאש ףא לעש ,םיעדוי רבעשל יגוז ןבו םיהולא לבא
ידכ לכה ,ךכ לע רתוול יתמכסה ותיא אקווד ,סקס תבהוא
לע רקיעב ,'רחא והשמ' לע תססובמה םיסחי תכרעמ םייקל
ירמאמב עיפומ רבדה .(הנשמ אל הז לבא ,וילא ילש) הבהא
םלועמ .תובוגת 322-ה םע הז ,ןכ ,יחכונה רשקה לע ןושארה
וניניב ויה .תאז הצר אל אוה םגו סקס קר ונממ יתיצר אל
תעדוי אל רבכ ינא יכ) םויה ריבסהל יל השקש םירבד הברה
ןועיטהש ךכ .םש היה אל סקס לבא ,(אל המו יתימא היה המ
.ספות וניא ,יתרכמ המו ואצמ המו ילצא ושפיח המ ךלש
.תרעטצמ
,תוביתה ישארב יניצה שומישה ,ילש הקיתאה תויעבל רשאב
ינימאת לבא ,יטפשמ ןועיט הפ ךל ןיאש בושח אל .המודכו
היה אל הז ,וירבחו יירבח ינזאב יתוא שייב אוהשכ ,יל
הרבחהמ עומשל ליפשמ רתוי הברה היה הזו .תובית ישארב
.ונממ תורישי הז תא עומשל םוקמב ,רמגנ רשקהש ילש הבוטה
קר היה ךירצו ,הנכומ הלאשה םע וילא יתאב רבכ רשאכ רקיעב
זא םגו ."יפוס הזו הצור אל" דיגהלו קיפסמ ץימא תויהל
הכלהכ ותוא הניבה אל איהש רמא ,יתרבח ירוחאמ אבחתה אוה
.תמאב ,הבר הדות ."ךתוא תבהוא איהו תובוט היתונווכ לבא"
יתאל וביגה
 
 
6/1/01 14:27
עגרל חרוא :תאמ
..הטילול ,תמאהל הבוגתב
.ישייבתת ????ריקב ביגמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
6/1/01 22:30
יתא :תאמ
יזנכשא הנולאלל הבוגתב
.תינבצע ארונ ינאשכ יל הרוק הז .יתלבלבתה !החילס
.ןפוא לכב הירוגינסה לע הדותו .םדקהב ךתוצפל החיטבמ
(???אל וא ד"וע ןכ התא זא)
יתאל וביגה
 
 
6/1/01 17:20
ךלש הרבח :תאמ
..הטילול ,תמאהל הבוגתב
יתא
תבותכ תא הבתכ הטילול לבא ,בל תמש םא תעדוי אל ינא
(ינמודמכ) הנושארה התבוגתב הלש ליימ יאה
התייה תבותכה
"hlulita"


=


"הטילולח"


=


"הלולח"


=


תינקיר


ךבל תמושתל םתס
ךלש הרבחל וביגה
 
 
5/1/01 23:01
ילריש :תאמ
רתוי דוע הנושמ תרוקיבל הבוגתב
,הרקי הטילול


םיבתוכהש ךל עירפמ ?ךל ןיינעמ אל ?החומ תא קוידב המ לע
והשפיא הבתכנש תרכוז אל ינא ?ןוידב ליעפ קלח םיחקול
אל ונחנא) ןוכנ אל המו ןוכנ המל טנרטניא תנמא
ךמצע תא תחקל תנמזומ תא תאזל םאתהבו ךכל יא .(רפס-תיבב
ךיירוקיב תא ותיאמ יכסחת קר ,םירחא תומוקמל שולגלו
םיקחשמ שרגמ ךמצעל יאצמת הככ ילוא ,עדוי ימו .םיפייעמה
.ךליג ינבלו ךל םיאתמש
ילרישל וביגה
 
 
6/1/01 14:49
עגרל חרוא :תאמ
רתוי דוע הנושמ תרוקיבל הבוגתב
.הזה יוטיבה תא יתנבה אל דימתמו זאמ


אל ,ריכמ אל .ילש ררולפסקאה ךרד קר הזה רתאל רושק ינא
ינא .םורופבו ןאכ תובוגתל רבעמ םולכב ברועמ אל ,עדוי
הזו) םירכוז אל ילש קינה תא וליפאש ךכ ידכ דע הצונ לקשמ
יתבשחו רלוד ןוילמ 10 יתשרישכ וישכע קוידב ,לבח אקוד
ןיווקב םלועה ביבס לויטל םירמאמ תבתוכ וזיא ןימזהל
.הילע ושע םימיוסמ םירבגש םשורה תא תצק ןקתל ידכ טבזילא
ילרישל תורישי תונפל ךל בטומש ךכ - (never mind ,הא
.תוצעו תונולתב


תלאשב ךתיא חכותמ אל ינא :ןינעל רוזחא ,ךתושרב ,וישכע
הזש רמול ךרוצ ןיא - רמאמה לש תובישחהו תויטנבלרה
השיגה תא ןיבמ אל קר ינא - ותוא רקבל טלחהב ימיטיגל
,ומסרפל אל היה בטומ ךחורל וניא הזה רמאמה םאש תרמואש
דעוימ אוהש הרהזא תרעה וזיא תחת ומסרפל ןיפוליחל וא
ןה הלאכ תורעה .תוארוקו םיארוק לש םיוסמ דאמ רזגמל
תויהל לולע םהלש ןכותהש םירמאמל ,בוטה הרקמב ,םוקמב
הירוגטקב לפונ יתא לש רמאמהש בשוח אל ינאו ,דחוימב עגופ
.תאזה
עגרל חרואל וביגה
 
8/1/01 23:39
תב-םיימש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתריק יתא
,דיגהל יל סאמנ רבכ המיהדמ הרוחב תאש הז
,וניינעל
ךלש ןופלטה תא יתדביא רבכ ירשקתת
ינאש יניבת חטב ,רתאב ילש יוניכה המ תעדוי תאש ירחא הנהו
םיזוחאה ןוילמב ךב תדדוצמ
תומיסקמ םג ךלש תורבחה
תואשילק ןתוא לע רוזחא בושו
רתוי הברה הרה ךל עיגמ
ךדיל םש שממ אוהו
הכחמש בוטה תא לבקל םיכסהל ידכ שארה לע הברה דובעל ךירצ לבא
ונל
ההובגה זוכירה כ"רדבו ,םיקאיינמ אוה לודגה בורה ןכא ,ירעצלו
םיראבב אוה םהלש
תורגפמה ןה ונחנא ללכ ךרדבמ רתוי לבא
,קסיד דראה גורדיש ,טומריפ ,ןורכנס
םילוכסיתה לע דחא םוי עשעתשנ םשה תרזעבו
הבהאב ךלש
תיטסימה
תב-םיימשל וביגה
 
14/1/01 8:07
לרוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...יתריקי יתא
רופישל) הבהאו םוח אלמ ק נ ע ינובוד קוביח....לכ םדוק
.(חורה בצמ
לבא ..."תפדור ןיד" ךתבתכל ייתובוגת זאמ יתמלענ ...תעדוי ינא
תובתונמו ונילרוג - יכרד ובלטצה םאה ....ההות ,הפ ינא ,הניה
התייה המש וא !? תויווחה ןתוא תא ונחנא תווחו לולסמה ותואב ןה
םירזייח" יפלא הירחא הריתוהש ,תרקוסמ יתלב ,תירזייח השילפ
...הביבסהו א"ת זוחמב "םיבידנ


יקחש"...) וליא םיפדל םכרד וחליפש םיסותימ רפסמ רובשל תנמ לע
תא ונלא תונימזמ ונחנא...אטבתהל םהל השקש םירבג..."תיסוכ התוא
.תואבה תורושה ובתכנ (...'וכו...םיסופיטה


שחרתה ,תבכוכ דמעמל יתוא קינזהש ,יתפתתשה וב ןורחאה םוירנסה
ודיקפת לע ושקעתהש םירבח ךרד טירסתל סנכוה רוביגה ...הנורחאל
.(םיבאפ תרצות וניא אוה בל -ימיש...תב- םיימש) ...ישאר ןקחשכ
ןבכ" חספ לש הדגאב גרוח ןבכ ףרטצהל לוכי תולקבש ,הלועה בכוכה
יתבתכ ...ןכ)...תרושקיתה םלועמ עיגה ,"...אטבתהל עדוי וניאש
הטוהר תואטבתהב ןייטצמ אוה ,ןייצל שי ,םוי םויבו ...(תרושקית
.תרושקתה ילכב תרזפתמה תיניינעו


ךותמ חוקלכ היה ,תועובש רפסמ ךשמנש ,יאקפקה טירסתה גולורפ
.םלועל רמגי אל יכ המדנש יטסילאירוס הזחמ

,תיביבא-לת תיפאי הרוחב ,תישאר תבכוככ ,ינא
היואר איה המל קוידב תעדויש ימצע ןוחטיב תלעב ,תיטנגיליטניא
"תיביבא -לתה תיסוכה" יינוניג לכב יתרדהתה ,שורדל םג תעדויו
.דעיה תא שובכל יתחלצהו (...ינוציחה הארמב םילפונ םניאש...)
לש הליצ התארנ...קוק'ציה לש היטבמאה תנצס ךותמ ומכ...זאו
לע הזירכהו....ןופלטה טוח לע רשייה התחנ רשא תמייאמה ןיכסה
אל "תיביבא-לתה תיסוכה")... םיימוי ... םוי .טוח-לא תממד
םימי השולש ינפל...הפ הרוק המ...עגר)...השולש...(חפב תלפונ
ןודיפוקש ,ימיימש הבהא טקאב ,רקובה ךות לא םיקבוחמ ונררועתה
ריאשנ,בוט...(...ךתבהא לע תרהצהו ,וילא לגרוה רבכ
ליחתמ)....העברא...(ןופלטל הנוע אל אוה ןבומכ)...העדוה
םימימת םימי השימח...(...הבושת ריזחמ אל וליפא אוה ...דיחפהל
הרזא ,םיבכוכ לש קבאל הכפה םייתנבש תבכוכהו ...םהל ופלח ורבע
תויולצנתה םרע ישארה ןקחשה .תבקונ ןופלט תחישל היתוחוכ לכ תא
תכרעמ םויסב האלמה יתרזע תא לביק ןכלו "שובלב שוקשיק" תמרב
ראותה תורמל גיצהל ול השק היהש רבד ,תרגוב הרוצב םיסחיה
.םיטפשמב
...ןרזפ וליפאו בידנ תויהל וניעדוימ לחה הז עגרמ
גאד - םייארקא םישגפמב
טקא עצבל השולחה ודיל רזע אלש רבד ,עגעגתמ אוה המכ דע רפסל
.טושפ ינופלט
"ןיירשל"ו ויעוגעגב יתוא ןכדעל גאד - ךשמהב םזיש ןופלט תוחישב
.תושיגפ
ויתושגר המכ דע ןייצל גאד ... םיינע עבראב שגפמ םייקתה ןכשכו
םיסחיה תכרעמ תא קימעהל ול רזע שממ אלש רבד ... םיקומע
.וניניב
רשקתה ימ ושחנו....ץק יתמש תאזל םג ...שפנ דע םימ ועיגהשכ
!?...םויה
....א"תב םירזייח ןיאש יתוא ענכשל וסנת זא
לרוקל וביגה
 
 
14/1/01 22:57
:תאמ
...תילרוג תובלטצהל הבוגתב
!!!!!!יובאו יוא
יתמש אל וליפאו ,"בידנ" םע םיסחי תכרעמ יתלחתהש יל הארנ
....בל
וז הבוגתל וביגה
 
2/2/01 22:52
רוג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
- הככ זא
ינא
רוגל וביגה
 
 
3/2/01 15:29
יתא :תאמ
תובוט ילבל הבוגתב
?המ התא
יתאל וביגה
 
21/2/01 10:25
חונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
. ינא טושפ הז םיענ אל
,הגלוקה לשו ילש תונמואה תא ןתיליגש רעטצמ טושפ ינא
םלג רמוח טושפ - תושעל המ ןיא - ןתאו םינמוא םצעב ונחנא
.יתוכיא
ןייניעה תא םירגוס ,ונמצע ךותב ,ונאש : וניה ףסונ ןטק ןותנ
ונתחונמ לע קיעמ שממ הז - תושגר עיבהל תוליחתמ ןתא רשאכ,
.ונל הרקי ךכ לכש , תישגירה
:םויס תלימ
. ךיתורבח תאו ךתוא ,בהוא
חונ
חונל וביגה
 
 
22/2/01 16:05
יתא :תאמ
םיהדמל הבוגתב
לצא קנפתהל םיבהוא םהינש ,הרקמ לכב ?רוג וא ,חונ התא זא
...הז לע תבשח אל חטב .קיחב תורוחב
רורבו .סוריס תדרח הזל םיארוק .יל ןבומ ךירבד לש ןויגהה
תא םגו יתוא םג בהואש ימש דיימ ריגסה ךלש םויסה טפשמש
ןגלב תצק רוציל ומכ ןיא ירה ?אל ,הככ ללכ ךרדב הז) ייתורבח
.תחא ףא בהוא אל םצעב ,תחא תבב םייתש בהואש ימ ,(תורבח ןיב
יתאל וביגה
 
28/12/03 14:48
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תמסרופמ היהי ינא והש יתמ
וז הבוגתל וביגה
 
28/12/03 14:49
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ישי ןדרי ךילע הלוח
וז הבוגתל וביגה
 
12/6/04 13:35
םגא הנד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(-: הלועמו עשעשמ רמאמ
םגא הנדל וביגה
 
25/4/05 11:09
איהיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.בוצע לבא קיחצמ
איהילל וביגה
 
11/11/06 23:55
יעור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אורקל הרקמב יל אצי ןיידע לבא םינש שש ינפלמ הבתכה םנמוא
,התוא
תגווסמ איה יכ תיתמגמ טעמ תאזה הבתכה יתעד יפל ,ןיינעל וישכעו
ינא (םיבידנ לוכיבכ) םיקאיינמכ םירבגה לכ רמאנ אלש בור תא
עטקב אלא הזה ןבומב אל ךא בידנ ינאש ימצע לע דיעהל לוכי רבגכ
היהת ולש השיאהש ליבשב לכה תושעל הסנמו בהואמ תמאבש דחא לש
תרשואמ
יעורל וביגה
 
13/6/09 6:57
סקס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
סקס ירחא ךלש ערזה תא תעלוב דימת ,הרזע םוש ילב
http://nax.blogtur.com/
סקס
סקסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא