םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

תרתחמה ןמ םימשר
בבוי יקימ

קפסל שקבמ ,תובירה רחא בוקעל יתלחתה
ינא .אלפנה ןארממ טעמ דוע יניע תא
ןנוויכל האלה יתכלהש לככש רכוז
תשגרהו תוביר רתויו רתוי יתיאר
הרבגתהו הכלה ילש רשואה


,םירקי םיארוק
םימעוזה םיבתכמה דחאב ונל ובתכ '!םכלש טסיניבושה ול ךפה יטויפ'
הז עצרנ טסיניבוש לש םיסגה ויגיגה' בתכנ רחא בתכמבו תכרעמל
דועו .'דקתשאד עריא תוחפל דקתשאד גלשש םג המ .דקתשאד גלשכ םיניינעמ
,החודל ךפוהש קר אל .הז טסיניבוש' ונלביקש םיבתכמהמ הנורחא המגוד
ערה לכל תצחומ המגוד םג אוהש אלא .בתכמל בתכממ רתוי הטוסו עובצ
.'םישדוחה תעשת תמחלמ לש םישנה חבטל איבהש
עדוי היה ול תחנ הוור היה ונלש טסיניבושה ןכא .רמוא המו ףיסוא המ
ותואש ןבומכ .ישילשה ףלאה תושנ רוביצמ תובר הכ תובוגתל הכזיש
תונלבוסה רסוח לעש יל המדנ םלוא ,רבכמ הז ונמיע יח וניא טסיניבוש
רסחו ךפכפה טסיניבוש ותואמ קר אל דומלל ןתינ ונתרבח סיסבב דמועה
,םירואנה יארוק ,םכיתובוגתמ םג אלא ותביבסבש המ לכ ףדגמה הרדש טוח
.טסיניבוש ותואל
ונטלחה ,ןמויב דחוימב םייארפ םיעטק םכממ ךוסחלו םכילע לקהל תנמ לע
וסנכוהש תוסינכ ןתוא תא טסיניבוש ותוא לש ונמוי ךותמ םיקלח ךותחל
.1999 רבוטקואל 17-24 -ה ןיב ןמויב


,בבוי יקימ
ינשה ףלאה תוינימב םירקחמ ,סומזיניגוו - ןוחריה ךרוע


4/11/99


.רבעש םירופב יל התייהש היווחב לומתא יתרכזנ
תושעל ךירצ יתייה המ רכוז אל ינא .םילשוריב הרטשמה תנחתל יתוא וחקל
לייטל יתלחתה .םירטושה םע השיגפה דע יונפ ןמז יל שיש רבתסה לבא םש
תובר תורשע האור ינא לייטמ ינאש ןמזבו רקובב רשעכ התייה העשה .לגרב
לש תוביהרמ תושופחתב םיליבשה ןיב ןהל תוכלהמ תוריעצ תוביר לש
.םיינתוואג םיסווט ומכ תוינועבצ ,תופשכמו תוכיסנ ,םירובד
.אלפנה ןארממ טעמ דוע יניע תא קפסל שקבמ ,תובירה רחא בוקעל יתלחתה
תשגרהו תוביר רתויו רתוי יתיאר ןנוויכל האלה יתכלהש לככש רכוז ינא
ינצינבו םיקותמה םינבשיב יניע יתעבשה .הרבגתהו הכלה ילש רשואה
לע ובס הכותבו טלפסא תבחר ינפב התלגנ טא טא .םיחתופמ אלה םיידשה
.ןתובבותשהב תוצפקמו תוקקחצמ ,תוריעצ תוביר ןתואמ תובר םמוקמ
תויצארגה תועקוב וכותמ ןקה תא יתיליג יכ יבשוחב הוודח יתאלמתה
רצע רשאכ ןהלש תרווכה לש היברה זכרמ ךותל סנכהל יתנווכתה .תוריעצה
.ישקובמל יתוא לאשו ספורו רגובמ םדא עתפל יתוא
תוארהל אלש תנמ לעו ,הז לש תרקדזה ותפצוחמ עגרל יתעתפוהש ןבומכ
,ותוא יתלאש דושח
'?הזה םוקמה הז המ ,החילס''
'?שפחמ התא המו' יל הנע 'רפס תיב''
אוהו (ןכל םדוק יתפלח הדיל) תשומחתה תעבג תא שפחמ ינאש ול יתרמא
.ינדשח טבמב םשל יתוא הנפה
יתיאר הפיא םואתפ יתרכזנ הריעצה הבירה לע יתמלחשכ ,הלילה ,ןפוא לכב
תעבג דיל םש ,םירובדל ושפחתהש תורענה תחא התייה איה .םדוק התוא
תיבמ יתחרבש ירחא .הלש קודהה קיסוטה םע םש התוא יתיאר .תשומחתה
.תשומחתה תעבג ןואיזומ תא ילש יונפה ןמזב רקבלו תכלל יתטלחה רפסה
לודגה הנבמל ליבומה רפעה ליבשב המ ןמז הז ידיל הכלה הבירה
תומודא תצק ויה הלש םינפה .ירחא איה םג הסנכנ וכותל יתסנכנשכו
םא יתוא הלאש איה .ןכל םדוק התכבש בשוח ינאש ךכ העוטק הלש המישנהו
.ןואיזומל הסינכה ימד ,םילקש השימח יל שי
יתוא הוולת םא קר סיטרכ הל הנקא ינא לבא ףסכה תא יל שיש הל יתרמא
:תונלבס רסוחב הרמא ףוסבו הלש ןועשב הטיבה איה .רויסה לכ ךרואל
.'רדסב ,בוט'
ךלהמב םיבר םירוקיבל הכוז אלש ןואיזומה לכב םידיחיה טעמכ ונייה
ונסנכנשכ .ונינשל םיסיטרכ ינש יתינקו הפוקב הבשי תחא תלייח .הנשה
הדבועב בשחתהב קזח יד ותוא ועמש ,ץוחב םשג תדרל ליחתה ןואיזומל
היה םשגהש בשוח ינא .ידמל םיניסח םיארנ ןואיזומה יקלח בורב תוריקהש
ץוחה תאצל ןוצר רסוחמ ,וזכ תויטיאב בוביסה תא ונישעש תוביסהמ תחא
.רעוסה ריוואה גזמל
לואשלו התוא בבודל יתיסינש רכוז ינא .הבירה הקתש הכילהה לכ ךרואל
איה לבא ,הלש תורבחה לעו םידומילה לע םירגובמ םישנא לש תולאש התוא
רויסה יקלח לכב תונלבסה תא ,לבא ,הדביא אל איה .םולכ דיגהל התצר אל
םיינכרא םיבתכמ הל יתארקהו םילפונה לש תונומתה לומ יתרצעשכ וליפא
.תוומל ורונש ינפל ןהלש תופודשה תובוהאל ובתכ ל"הצ יללחש םיינחרטו
יד םדא עמשנ אוה .ילש הדהאל הכז אקווד וללה םיללחהמ דחאש איה תמאה
אל אוה ינש דצמ .וילע יתרעטצה .המחלמב םחלהל אציש ךכב בשחתהב ,םכח
בתכמ ולש הבוהאל בתכ אוה .המחלמל ךלה אוה םא םכח ךכ לכ תויהל לכי
תומחלמ לע םהלש תועדה ,ורו'ת דיוידו ןוסרמא לע ינשגר דואמ
ולש הבוהאהש ךיא לע יתבשח .םינפבמ ותוא םיערוקש םיטבלהו םירוסייהו
היהש המכ לע ולש בתכמה םע תיבב םש הראשנ איהו גרהנ אוהשכ השיגרה
התנק איה המחלמה ירחא חטב .םלוש ומצע םע השעש םלועב תויהל דמחנ
סופתל דציכ תיב תרקעל תויעובש תוצע רשע םע םייט ןוחרי הזיא המצעל
הלש רבחה ומכ םישנא עבש גרוהש לרנג הזיא םע הנתחתהו חילצמ לעב
.רקוב תחוראל
רפסמ הקתשו יל התנע אל איה .םולש הריעצה הבירל יתרמא ,רויסה ףוסב
ידי תא תומימחהו תונטקה הידי יתשב תושגרתהב הספת עתפלש אלא ,תוינש
דואמ תורק ילש םיידיהו תועיזמ טעמו תומימח ויה הלש םיידיה .תינמיה
יל הספתשכ רוקהמ העתרנ איהש בל יתמשו ,םיסיכ יל ויה אלש םושמ
.דיב יל קיזחהל הכישמהו הז תא תוארהל אלש התסינ איה לבא ,םיידיב
רפסמ ךות תוחלחולמהו תונטקה הידי תא יתרריק יאדוובש בשוח ינא
.תוינש
אל איהש רכוז ינאו טעמכ הלש שארה הבוגב התייה ילש תטשומה דיה
תשייבתמ איה וליאכ ידיל היניע תא הליפשה אלא םייניעב יל הלכתסה
תא הבזע ,הרמא הככ .'םיבתכמה תא תארקהש ךיא ,הפי היה הז' .יב טיבהל
הלש שימגה קיסוטה תא תדנדנמ ,תוריהמב ץורל הליחתהו הבבותסה ,ידי
.הכרו תיטסלא תויציפקב
יתסנאו הירחא יתצר טעמכ ,עגר ותואב ןמרוחמ דואמ יתשגרהש רכוז ינא
...ינא המ וישכע קר .זא ולאה תובשחמל עדומ יתייה אל דוע לבא .התוא
ןיבמ ינאשכ ,וישכע לבא .ארונ ךכ לכ הזש יתבשח אל םעפ ףאש איה תמאה
דגנתמש ימ לכש שיגרמ ינאש אלא האג שיגרמ ינאש קר אל ,הזמ קלח ינאש
.שייבתהל ךירצ הזל
.ןימ יסחי םייקל םיריעצ םימלעו תוביר לע רסוא אוהש ךכב אלש ןבומכ
וז היהתו םתעד לע םידמוע םניא םבורש הדומ ינאו ,יקוח ילוא הז
ינא ,ינש דצמ .םירגובמ םע ןימ יסחי םויקל םתוא תונוהל לוועו תושפיט
תא םידבאמש ולאה םימימתה םיריעצה לע רבדמש ימ לכ תא אנוש םג
ינניאש דוסי תוחנה המכמ תועבונ וללה תובשחמה לכ .םהלש תומימתה
החנה וזש ,םימת אלו ךלכולמ אוה ןימש החנהה איה הנושארה .ןהל םיכסמ
םיעשורמ םיעשר אלו םימימת םה תורענו םירענש הינשהו .יל הרורב אלש
דחאל םיקיצמ םיריעצ הארש דחא לכ .יל הרורב אל רתוי דועש החנה וזש
םיחונ םא םג ןיטולחל רסומה ירסוחמ םירוצי םהש עדוי רחא םליג ינבמ
ךא .ןיע תיארמל תירסומ הרוצב לועפל םימעפל םילולע ןכלו ,עונכשל
איה ריעצה לש ותלועפ .תירסומ תועמשמ םלועל ןיא ריעצה לש ותלועפב
.היחה תלועפכ תועמשמ תרסח
לכב םייתימאה םימימתה םה םיריעצה ילעובש בשוח ינאש איה תמאה
ולא .ומצעל זובל ךירצ םהל זבש ימש בשוח ינא .סעוכ ינא ןכלו .רופיסה
ינב םע קחשל םהל חינהל םיברסמ ולדגש םירחאה םידליה .ולדג אלש םידלי
.םליג
הבהא ריעצה םלעה תא בהוא אוה ,חיננ ,םא ?הזכמ שי רתוי הפי רבד הזיא
תמרל עיגת אל םירומו תוהמא ,תובא ,םכיתובהאמ תחא ףא ירה הפיו המימת
.םירקשו רסומ ,תדב םתוא םירדגמש םתא ...ותוא לש הבהאה
היה םעפ יא םאה .דיגהל המ ללכב יל ןיא םהל - 'םיטוס' םירמואש ולאו
וזיא ?תוינימב ןויגיה שי םאה ?םמעשמה ילאוסקסורטהה ןימב ןויגיה
?הטוס והימו ילמרונ והימ טילחהלו תוכזה תא תחקל איה הפצוח
.עגרכ הז תא ריבסהל יל השק
םילאוסקס-ונומ םילאוסקסומוה םכלוכו ,םילאוסקסיב םלוכ
,םיליפודפ םכלוכו ,םיטסירואוזו םיליפואוז םכלוכו ,םילאוסקס-וטוא
םכלוכו ,םיליפויבסרפו םיליפרג םכלוכו ,םיטסישיטפ םכלוכו
ינא !לכהל םיכשמנ םכלוכו םיטסינויצביהסקא םכלוכו ,םיטסמוקוני'ג
ךשמהל םג לוכי יתייה תונוש תצק תוביסנבש חוטב ינא .לאוסקסילופ
בחר תויהל תלוכיה איה תינימ הרוצב לכהל ךשמהל תלוכיה .םיניינבל
.םעט
תברעמ אלש תוינימ שי םאה ?ןיפ-הבשחמ רשק ?תוינימה יהמ ךכ םא לבא
םירפסה יבגל ינימ שח ינא ךכ םא ?זטנפל םינהנ ונא וילע רבדה ?ןימ
.ילע םיבוהאה םיטרסהו


:םיפסונ םיקניל
????? ?? ?????? - ??? ?'
????? ?? ?????? - ??? ?'
????? ?? ?????? - ??? ?'
????? ?? ?????? - ??? ?'

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
2/2/01 8:12
הזודמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
הלאשב קפתסא לבא ,עגרכ שארב יל םיצצורתמ םימיענ אל םירבד ןומה
:תחא
םע קחשמ היה וללה "רגבתהל םינאממ"המ דחא םא שיגרמ תייה ךיא
?ךלש תבה
הזודמל וביגה
 
 
2/2/01 14:32
שיגרה שיאה :תאמ
how low can u goל הבוגתב
בוט רתוי תצצומ אמא
ותוחאל חאה רמא
תעדוי ינא
תוחאה הרמא
יל רמא אבא םג
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
5/2/01 5:36
joe :תאמ
how low can u goל הבוגתב
.תודליב תינימ תוללעתה תעגפנ ינא


.ילש תילאוטקלטניאה תונלבסל דואמ יניצר ןחבמ אוה הזה רמאמהו
.תובוגתהו רמאמה
ינא ןכלו ,ךסמה לומ רסייתהלו תבשל רתוי הצור אל ינא לבא
תוללעתה לע םיצופנ םיסותימ ,קניל םכל הריאשמו ןושיל תכלוה
.ונתיאמ םיברל תפלאמ האירק תויהל לולעש ,םידליב תינימ


םינועיטו תרדוסמ היפרגוילביב םע ,ילשמ הבוגת בותכא רבכ רחמ
תורירמ הברהב ימצעל ןייצל הלוכי קר ינא עגרכ .םייגול
.הדלי יתייה ינא זאמ הנתשה אל םולכ ,םולכש ,(הדומ)


,תוקחדהב ליגרת אוה ךלש רמאמהש ימצעל רמול הסנמ ינא :יקימ
,ןאכ ,ישיא ןפואב ךממ תשקבמ ינא .ידימ תיתייעב תיגול האלול
תינימ תוללעתהלו היליפודפל יבמופ יוניגב אצתש ,רתאה יפד לעמ
:תרבדמ ינא ימ םע עדא ינאש ידכ טושפ .(קפס רסה ןעמל) םידליב
דועש ימ םע ,ולחלחתהו וארקש ינומכ תועגפנהו םיעגפנה לכ םע
ןמזה וא םוקמה אל הז .םדא תויח םע וא ,קיפסמ עדוי אל טושפ
םג ךממ תשקבמ ינא לבא ,המיכסמ ינא יכ ,לכה רמול רתומש רמול
ךירצ הז ,רדסב הז היליפודפש בשוח תמאב התא םא .הדמע טוקנתש
שוטשט .הצריש יפכ שיא ביגי ךכ רחא ,רורב ןפואבו ,רמאיהל
להיחתמ ונלש הרבחה וב םוקמה קוידב אוה תונחבאהו םיווקה
.ושעיי אלש םישעמ יפלכ תוליבסו תונלבס תולגל


לבא .בוט קיפסמ לארשיב ילילפה קוחה תא הריכמ אל ינא ,בגאו
בקעמ וקידצי ןאכ ובתכנש תובוגת ןהב הפוריאב תוצרא שי
.הזה עדימה תא ףיסויש והשימ אצמיי םא חמשא .יתרטשמ


http://www.geocities.com/Heartland/Trail/5697/abuse/myths.htm
joeל וביגה
 
 
6/2/01 0:45
Estee :תאמ
ינאל הבוגתב
אלש ימ םע ...םיעגפנ םע "...ןאכ םירבדמ ונחנא ימ םע
.דאמ תקייודמ הלאש ."םדא תויח םע וא ,קיפסמ םיעדוי
רמאיי אל םא .םייתייעב דאמ יל םיארנ ןוידה םגו רמאמה םג
בתוכ ידי לע היליפודפל רשקב יעמשמ דחו ץרחנ והשמ ןאכ
.בעותמ היהי הז .יתייעבמ רתוי הברה היהי רבכ הז ,רמאמה
Esteeל וביגה
 
 
13/2/01 17:54
Joe :תאמ
ינאל הבוגתב
תוננב םורופב ההז חסונב םסרופ


ליג ינפל ילותב תא דבאל ,רדסב הזש יל ורמא .הדלי יתייה
אל .דואמ יתלבסש הארנכ .רדסב "הז"ש וליאכ שיגרה אל הז.שש
.רבד תרכוז ינניא ,יתשגרהש הממ .תרכוז ינא הרקש המ לכ תא
.םוקימ ,םויב העש ,ערז לש חיר ,תושחרתההמ קלח תרכוז ינא
יתייהשכ ,קספ לכהש רחאל הנשש דע ,ךכ לכ תיארונ הארנכ תמאה
םורגל היה לוכיש המ לכ תא ילש חומה םילעה ,הרשע עברא תב
.עגתשהל יל


וז תא רקיעב תרכוז ינא ,יתייה הדלי וזיא יתוא םילאוש
דוע יל התייה ןוראב .הבוט הדימלת התייהו ךייחל הכישמהש
אוה אל ,רז היה אל יב עגפש ימ .ןימ יקחשמ לש שגליפ ,תחא
שיא היה אוה .ךומנ ימונוקא ויצוס דמעממ ונאב ינא אלו
.ותיא טיידל תומיכסמ ונייה וניבורש רבג .בורק


ךל ןיא ילוא ,תומדוקה תורושה תא תארקש ירחא .תיתעווז תמאה
ךמלוע ךותב ,יתוא ךופהל הצור תייה ילוא .ךישמהל קשח םוש
,סקלפר םה השחכהו הקחדה .קוחר ,רז והשמ ."הרקמ"ל ,ימינפה
.תמחנמ החכש םה


,תוננב יאב ידי לע ורמאנש םירבדל הבוגתב בתכנ הזה רמאמה
ותוא םסרפל החמש יתייה .בבוי יקימ ידי לע םסרופש רמאמב
היצקיפה לומ אשונב תודבוע דימעהל ידכ ,ההז טמרופב רמאמכ
תורכה ךותמ הזה אשונב ןודל היהי ןתינש ךכ ,רבכ המסרופש
יל רהבוה ,רתאה תכרוע ,ילריש םע החישב .ותיא תילמינימ
םוסרפה ןמזש יתבשח ינאו ,שארמ בר ןמז עבקנ םירמאמה ןכותש
ןכל ,ןוידה ןמזל ךומסב אובת וזה הבוגתהש יוארה ןמ - בושח
.ןאכ ותוא תמסרפמ ינא


.םירפסמה
יזוחא .תיתייעב איה םידליב תינימ תוללעתה לש הקיטסיטטסה
יפ לע ,םיעגפנהמ תיצחמכ :דואמ םיכומנ תוללעתה לע חווידה
הרשע קרו ,תורחא תוכרעהה יפל שילשמ תוחפ ,תוכרעההמ קלח
םיחווד יבגל םג .רתויב תוחושקה תוכרעהה יפל םיזוחא
ןיאש םושמ ,הקיטסיטטסב םתללכה יבגל המכסה ןיא ,םימייק
,דאמ בחר העיגפה חווט) "תוללעתה" חנומה תרדגהל סחיב המכסה
ןימ ירביא תפישח לש םירקמב ומכ ,םידלי לש לק לוצינמ לחה
תינימ העיגפ דעו ,בוחרב רז ידי לע
תסיפת .(בורק םדא ידי לע תכשוממ הפוקת ךרואל תיזיפו
תומודק תועד ,םידלי לש דורי םילימ רצואו השימג תואיצמ
ףא םימרות הלא לכ ,הימדקאב וליפא ,תואיצמה תא לבקל ישוקו
תולבוקמה תוכרעהה ןה הלא ,תאז םע דחי .רקחמב תויתיעבל םה
:ב"הראב
ינפל תינימ תוללעתה ולבס םידליהמ 15% לעמו תודליהמ 38%
.18 ליג
אלו ,וקדבנש תונולת) תינימ תוללעתה ןיינעב קרסה תונולת
ללכמ 2%-4% תווהמ ,(טפשמ תיבב וא תיתרטשמ הריקחב וחכוה
.אשונב תושגומה תונולתה
םיחוודמ םניא םידליב תינימה הפיקתה ירקמ ךסמ 90% כ
.הרטשמל
שומיש השענ םידלי דגנ תינימה הפיקתה ירקממ שילשב קר
.תומילאב
ןיב ופקת 23%,העשתל דחא דלי ןיב ופקת ןימה יניירבעמ 70%
.4-40
שילשכ תונב ברקב .ףקותה תא דליה ריכה ,הפיקתה ירקמ בורב
16%:םינב ברקב ,םירכמ שילש ינשו החפשמ יבורק ויה םיפקותהמ
בורק ףקותהש לככש םיארמ םירקחמ .םירכמ - 44%ו םיבורק
תוללעתהה תא רוכזי אל דליהש יוכיסה בר ,דליל רתוי
.ותורגבב
.לארשיב קוחה
הנתינ םא םג ,סנוא הווהמ , םדא לש הליעב הרשע עברא ליג דע
תא הז ליג דע ןיטקל סחיימ וניא קקוחמה .ןיטקה לש ותמכסה
קוחל -4'א345 ףיעס) םיינימ םישעמ םויקל המכסה תתל תלוכיה
.(ןישנועה
הניא הריבעה םלוא הרוסא הניה הליעב לכ 14-16 םיאליגב
הילע ,המכסהב הרוסא הליעב לש הריבע םא יכ סנוא לש הריבע
. רסאמ םינש שמח וניה שנועה
רשאכ איהש ,המכסהב הליעב ןיב הנחבא הנשי ,16-18 םיאליגב
ןיבל ,לוצינ וא ,הייפכ ןיא וב בצמב ותמכסה תא ןתנ ןיטק
.ןיאושינל החטבה וא החגשה ,ךוניח ,תורמ לש רשק ךותמ הליעב
.(א)346 ףיעס) רסאמ תונש שמח וניה שנועה ולא םירקמב
עצבתה וב הרקמב אלא ,תילילפ הריבעל לארשיב בשחנ םודס השעמ
.םירגובמ ןיב המכסהב


...שפנ לעוגלו
אתב יתדמע 13 ליגב .יתשייבתה .םירפסמה ןמ קלח אל ינא
.ן"רעל תגייחמ ,בוחרהמ יתטקילש םינומיסא הסימעמ ןופלט
,הרקש המ לע באכו השוב תאלמ .הכובו תקתנמ ,תקתנמו תרשקתמ
יל שי םא ,ךכ שיגרהל הרומא ינא םא קפס תאלמ .הכובמ האלמ
םא הרקי המ ,לכב המשא םצעב ינא םא ,הרזעל קקדזהל תוכז
?אל םא המ ,יל ונימאי םא המ ,רבדא
איה .ינויווש רשק ךותב תישענ הניא דליב תינימ תוללעתה
וא ,דליה לשמ םירחא ויכרצש ,רגובמ ידי לע ללכ ךרדב תישענ
.םויא ךות וא היפכב רחא דלי ידי לע
םצעמש הדבועה לע םיכמסנ םידליב תינימה הפיקתה ירקמ בור
רגובמל סחיימו ,םיואמ שח דליה ,רתוי ריעצו ןטק ותויה
לע םעונ יכרדב דליה לש הלועפה ףותיש גשומ ןיפוליחל .תוכמס
לש ותומימת תא לצנמ ףקותה .השענה תא ותסיפת ףוליס ידי
טעמכ .תוינימל הביח ןיב ןיחבהל ותלוכי רסוח תאו דליה
.ןומא ןתונ אוה ןהב תורגוב תויומדמ דדובמ דליה ,דימת
ךכ לכ טעומ וז הביסמ
דליה לש תוליבס תגשומ ,תורידנ .ולא םירקמב תומילאב שומישה
.חוכב וא ,םירישי םימויאב שומיש ידי לע
יפלכ םירקמה לש םבורב תאז םישוע ,תינימ םידלי םיפקותה
אל וב םוקמב ,תדקפתמ אל תיתחפשמ הביבס לע םיכמסנה םידלי
.חוודי םא הכימתו רושיאל הכזי אל וא ,חוודל דליה לכוי
.ופרט תועיגפ תא ללכ ךרדב ההזמ ףקותה - רמולכ
,רגוב לש םיינימ םיכרצ םע דדומתהל לגוסמ וניא דלי - תחאב
המאתהה יא תייעב תא ןיימדל דימת ולכות ,תיזיפה המרב)
,(םילדגב
,ולש יתוחתפתהה בלשל המיאתמ הניאש תינימ תוליעפ םע וא
.רומג ליז - ךדיאו
.ותקוצמ לע דימת תתואמ ,תינימ הפיקת לש עוריא הווחה דלי
תיסחי ,תמזגומ תואיקב תנגפה לשמל םיללוכ ולאכ םיתותיא
תוקלדו םירבסומ אל םיבאכ ,(תוגהנתהבו רובידב) ןימב ,וליגל
ימואתפו ינוציק יוניש ,םוטקרהו ןימה ירביא רוזאב ,הפב
םדא וא םיוסמ םוקממ רבסומ אל דחפ ,החונמהו הנישה ילגרהב
לש תוגהנתה ,וביבסש םידלי וא םירגובמ תותפל ןויסינ ,םיוסמ
םינווגמ םימוטפמיסה .תמזגומ תוצילע ,ןואכיד ,ימצע סרה
,תמדוקה ,הליגרה ותוגהנתהמ יוניש דימת םיללוכ םה לבא ,דאמ
תויהל םילוכי םה .תוגהנתהה תמרב יהשלכ תוינוציקו דליה לש
.םש דימת םה לבא ,יוהיזל םישק


.ירחא הרוק המ
יתבזע הרשע עברא ליגבש בושחל היה רשפא ,ןיע תיארמל
םימוטפמיסה וחכשנ .לכה ימצעמ יתחכשהו הרקש המ תא ירוחאמ
םיבאכ ,םירבסומ יתלב יכב יפקתה) הדליכ יתלבס םהמ םישקה
לא הייהב לש תוכורא תועש ,זא םינצינ ויה אל דועש םיידשב
,רחא והשימ םהילע עדי ילואש םישעמה וחכשנ ,(ריוואה ךות
הפודר ,ידוסימ הער יתויהב תענכושמ ,האלה יתכשמה .אל ילואו
ילבו ,יעצמא לכב ,בצמ לכב ,ריחמ לכב ,ימצע לע ןגהל ךרוצ
.המל תעדל
.םתושחרתה םע םיחוודמ אל םידליב תוללעתהה ירקמ בור ,רומאכ
םישדוח תוללעתהה תכשמנ םיתעלש ןבומב ,הניעב תראשנ העיגפה
העיגפה תעמטומ ,תקסופ תושחרתהה רשאכ םג םלוא .םינשו
.תוישיאה ךות לא (המוארטה)
,םיעבקתמ םניא העיגפה יסופד ,ןמזב תלפוטמ המוארטה רשאכ
םירקמ .רצק ןמז ךות אלמ טעמכ ןפואב םידליה םימילחמ בורלו
ישיחכמ םיזחאנ םהב םירקמה הלא םלוא ,דאמ םיטעמ הלא
יתלב םיינימה םישעמה תויהל החכוהכ םהינימל תוללעתהה
.םיינסרה
,תוישיאה שוביג ןמזב תשחרתמש וזכ דחוימב ,תכשוממ המוארט
םיבצמל איבהל הלוכי ,ןמזבו יוארכ תלפוטמ הנניא רשאכ
טסופ תנומסתו תיביטאיצוססיד תוישיא תערפה םייורקה
ןיב ,ללוכו ,דאמ בחר הלא םיבצמב תויעבה חווט .תיטמוארט
ףוג יומיד ,ינאה לש תיתואיצמ אל הסיפת ,תימצע האנש :ראשה
תלוכי רסוח ,םזגומ ןומא ןתמ וא ןומא תתל תלוכי רסוח ,דורי
תורוהב תויעב ,(תודבאתהל היטנ) תונדבוא ,תוימיטניא תווחל
,ןורכיזב םירעפ ,(דועו הינימל תוללעתה ,החנזה ןוגכ)
ינאה תסיפתמ קלחכ תונז ,לוהוכלאלו םימסל תורכמתה ,תודרח
המכ תריצי - םיאלמ תוישיא ילוציפ םגו ,תורישל טקייבואכ
.הנועמ תחא שפנב תוסלכאתמה תויומד
המוארט ווחש לארשי תנידמ לש הינב בטימ ,בגא ,המוד ןפואב
טסופ תוישיא תוערפה לופיט ןיאב וחתיפ ,לארשי תומחלמב
תוללעתה ורבעש םידלי לש ולאל המוד ןקלחש ,תויתמוארט
.תינימ
www.macom.com:ילארשי רתאב אצמנ תירבעב בושח עדימ
:םירפסמה לא עגרל תרזוח ינא ,העיגפה תואצות תא שיחמהל ידכ
וא סנואל ןברק ולפיי ןתודליב תוירע יוליג תועגפנמ 68%
.ןתורגבב סנוא ןויסינ
תורהל שולש יפ לודג יוכיס ןתודליב סנוא לע וחווידש םישנל
.18 ליג דע
םימסו לוהוכלאב זרפומ שומיש לע םיחוודמ םידרושהמ 70%-80%
.םתורגבב
חיטשהל תלוכיו םינטק םילוציפ יל שי .תוישיא לוציפ יל ןיא
אל טושפ ינא .הנכס תוא טלקנש עגרב ילש ישגרה דענמה לכ תא
יל .ותוא םישיגרמ "םיילאמרונה" ,םתאש יפכ םלועה תא השיגרמ
וניאש רבד לכ חוכשל הייטנ יל שי .תלטסממ ,תכסממ העוב שי
השוחתה וז .המיאו .רבעה לש םיקזבה הווח ינא ,יל םיענ
.המיאה .יתייה ימ יתרכזנשכ התלעש הנושארה


.יתוברת-ישיא סקלפרכ הקחדהו השחכה
תא שוחל ומצעל תושרהל לוכי וניא תינימ תוללעתה הווחש דלי
וא עגתשהל לולע אוה זא יכ ,תמא ןמזב התיא םיאבש תושגרה
החכש ידכ דע תוללעתהה תא םיקיחדמה םידליה םיבר .טטומתהל
.םתורגבב תטלחומ טעמכ
םיבר םירקמב .ודבל דליל רומש וניא תמאה לומ םינואה רסוח
.דורשלו תמאב טיבהל םילגוסמ םניא ותוא םיבבוסה םג ,דאמ
(ויהיש לככ םיטלוב) םינמיסב תוניחבמ ןניא תובר תוהמא
.שחרתמה לע רבד ולו ועדיש תושיחכמ ,דבעידבו ,גיצמ דליהש
תוהמאה תוצמאמ ,תוירע יוליגב ומכ ,רתוי םיינוציק םירקמב
ודי לע התופ" ןגוז ןבש ינפמ ,דליה לע סעכ תובר םימעפ
תונשרפה תא תובסמ תוננג ,םימלאנ וא םימלענ םירומ ."דוגבל
התיכל םירבח לש םירוה ,דליה לש רתי תובבושל תורובחל
.םירסומ םהש עדיממו אשונב םהידלי לש םיתותיאמ םימלעתמ
השחכהה ןיינע תא האיבמש אמגוד איה ,דיורפ לש הירואיתה
טעמ אלב דיורפ לקתנ וכרד תליחתב .דרוסבא דע תיתוברתה
םימוסרפ .תוירע יוליג לש האצותכ ןחביא אוהש ,תוזוריונ
םינושאר
גוסנ אוה ,ןכ לע .הרידא תקולחמבו השחכהב ולקתנ אשונב ולש
לש ונוימד ירפכ תוירע יוליג לע ךיאו הז עגרמ ןדו םהמ
תוללעתהה לש המוארט תא קיחדה ומצע דיורפ ,השעמל .דליה
.(ןוסיימ ידי לע לשמל) תובוטו תובר בתכנ ךכ לעו ,ותודליב
תשרודו דואמ השק הנממ הציקיהש ינפמ תוללעתה השיחכמ הרבחה
תודדומתה :חווט תוכורא תועפשה לש בחר ןווגמ םע תודדומתה
םידלי) םימלש םירזגמ תרקפה םע תודדומתה ,הקיתשבש המשאה םע
.םוקישל םיבר םיילכלכ םיבאשמ תיינפה ,(לשמל תוצורפו
,זרפומ םהב שומישה רשאכש אלא ,יתנגה ךרוצ םה השחכהו הקחדה
,דדוב שגרמ קותינה - היצרניאל ,תישיאה המרב ,םרוג אוה
םוגפת ,דדוב ערוא תשחכה .השוחתה תלוכי לכב המיגפל םרוג
.ראשה לש ןורכזב
,יתראתש הלא ןוגכ הקחדה יכילהת ולחהש עגרמ ,תיתרבחה המרב
תיתרבחה הקחדהה .םהלש ץוציפה תרשרש תא רוצעל דאמ השק
תונברוקה םיכישממ ןיע תמצוע הביבסב - םיפקותה תא תתרשמ
תא םלשל הכישממ הרבחהו ףוקתל םיפרוטה םיכישממ ,לובסל
.ריחמה


.םילחהל רשפא
תונורכיז תלופמב ילא ורזח וב םויה לע עגרל תרעטצמ ינניא
םלוע לא הציקיה לע תרעטצמ ינניא .וילע החמש ינא ,יתודלי
ינא .תמא ןמזבו ,תמאב שיגרהל תחתפמ ינאש תלוכיה לע ,םייחה
תויחל תדמול ינא ,םלועה תא יתיאו ,ימצע תא :בוהאל תדמול
שי ,יתוא הווליש רחא רבד יל ןיא םא .ימצע תא תיחשהל ילבמ
הנטק יתייה וב ןמזהמ דוע הארנכ יפתכ לע תבשויש ,הווקת יל
.ימצע לע ןגהל ידימ
יתלבכ ךיניעב תוספתנש תודבוע לע תממוקתה האירקה םע ילוא
תונורכז תבאכ ילוא ,תלחלחתה ילוא .תוקייודמ אלכ ,תוירשפא
יבורק לש ,םיבוהא לש תונוכת שארב ריבעהל תלחתה וא ,ךלש
השעמבש ,איה יתווקת .לכהמ תצק ילוא .םירכמ לש ,החפשמ
,שדחמ לוקשל - ךממ ,תישיאה ,ילש השקבל תונעיה שי האירקה
קלח תויהל אל .תולטלטמה ,תוכיבמה ,וללה תולאשה תא לואשל
.הז לע רבדל ,םייניעה תא חוקפל ,הקיתשמה תכרעמהמ


.םירתא
תירבעב םירמאמ
http://www.macom.org/articles.asp
תילגנאב םירמאמ
http://www.movingforward.org/
םידליב תינימ תוללעתהו תוללעתה לע
http://www.ncvc.org/stats/cacsa.htm
םינבב תינימ תוללעתה לע
http://www.jimhopper.com/abstats/
םידליב תינימ תוללעתה לע תוקיטסיטטס דוע
http://www.syspac.com/casa/stats.htm


.תרצוקמ היפרגוילביב
םה תקולחמה ףס תא וצח רבכש םיחמומ
,(תיבב ליחתמ לכה) טוקיניוו דוו דלנוד
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0393306674/qid=981845022/sr=1-2/ref=scb2/104-0865958-2886328


עדי ,םידליב הרבחה תדיגב-עדומ היהת אל) רלימ סילא
.(תודליב תועיגפ םע תודדומתה-שרוגמ
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0385267622/ref=simbooks/104-0865958-2886328


http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0374525439/ref=simbooks/104-0865958-2886328


(תוירעה יוליג תמוארט - הממדה לש הינונקה) רלטב הרדנס
(תינימ םיעוגפ םידלי) רוהלקניפ דיוויד
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0029104009/qid=981844488/sr=1-3/ref=scb3/104-0865958-2886328


בא ןיב תוירע יוליג ,המלחהו המוארט) סיאול-ןמרה תידו'ג
(בל
(םיללעתמ םירוה) דרוורופ ןאזוס
(םידליב תינימ תוללעתה-רתויב רומשה דוסה) שאר סנרולפ
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0830639071/qid=981843436/sr=1-1/ref=scb1/104-0865958-2886328


תירואית תא דיורפ לש ותקחדה-תמאה לע הפקתהה) ןוסיימ ירפ'ג
(תונייתפה
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0671025716/qid=981843811/sr=1-1/ref=scb1/104-0865958-2886328


תוללעתה תודרושל ךירדמ-אפרל ץמואה) סיוייד הרולו סב ןלא
תינימ
.(תודליב
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0060950668/qid=981843156/sr=1-1/ref=scb1/104-0865958-2886328


תורענ ייחב תוירע יוליג-תידוסה המוארטה) לסאר הנאיד
.(םישנו
.רגיוורדנאו דליפקיוו ,רנדראג לע
ילואש הממ רתוי הצופנ איה םידליב תינימ תוללעתה תשחכה
.םיארוקה בורל המדנ
היגולוכיספ םוחתב ימלוע החמומל בשחנ ונניא רנדראג דרא'ציר
תויונש ויתועד .םידליב תינימ תוללעתהו םידלי לש תיתוחתפתה
תובשחנה תושיגמ תומלעתמ םירקמהמ קלחבו ,תקולחמב ידימ
םייניצרה תוללעתהה ישיחכממ דחאל בשחנ אוה .תוילטנמורטסניא
עיפומו םיליפודפ תויוכז ןעמל םיטקוודאהמ דחאלו רתוי
.הנגהה ןעמל דעכ םיבר ב"הראב םיטפשמב
http://www.join-hands.com/domesticrelations/richardgardner.html
הדילוה ןה תקולחמה לש הז דצמ םירחא םיבושח םירקוח
.רגיוורדנא ףלארו דליפקיוו
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0812692721/o/qid=981914934/sr=8-3/ref=apssrb13/104-0865958-2886328


ינור :תכרוע
.םרויו יתיא ,הלאינד ,ינורל הדות
Joeל וביגה
 
2/2/01 8:19
הטילול :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
טבמוה לש הקזחה ההימכה .'הטילול' רפסה תא הריכזה הבתכה יל
.הפיו הריעצ הביר ,סרולודל
הטילולל וביגה
 
 
2/2/01 14:36
שיגרה שיאה :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
דמוחש חא לע םיסקמ ריש (סלג סאימחנ ןתיא) סאימחנ ןומיסל שי
ותוחא תא
"תניידזמו תוחאו םא יל ייה"ב םייתסמש
רמוגו םיידשה תא ותוחאל ץצומש חא לע רופיס לייו יזועל שי
"בוט והשמ ךל הרקי בורקב" ארקנש רופיס - םייסנכמב
ותוא התפמ ותוחאש חא לע "ןוטבה ןג" םשב רפס ןאויקמ ןאיאל שי

ןיינע ותוא לע "תומוצע םייניעב" ארקנש טרס שי
םשב ותוא ואצמת תילגנאב
Close my eyes
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
2/2/01 17:20
"איג תימרכ" :תאמ
תניידזמו תוחאו םא יל ייהל הבוגתב
.המחלמ רוזא תא שי


...ןניקסע הרוטלוק יניינעב םא
"איג תימרכ"ל וביגה
 
 
3/2/01 11:52
שיגרה שיאה :תאמ
תור םיטלול הבוגתב
יתד רפס תיב
םיעבשה תונש עצמא
יטרפ דמלמ
םישימח - םידליו


שנעיי ררוסה
שקבי םימחר םא םג
שקעתי דמלמה
:ששוקל ותמות תא
חחרפ ,ייה"
תחשמ דש
"תחתה תא ןת
רמוא דמלמה
רעוב םוטקרהו
האמ עבר ירחא
המומע השוחתה
בר אוה דמלמה
בסו תסנכ רבח


רוויע קדצה
רבוע אל באכה
שיגרה שיאה םא םג
שיגרמ אל םולכ רבכ
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
3/2/01 12:32
תיטסינגלב :תאמ
תחתה תא ןת ,תחשמ דש ,חחרפל הבוגתב


אלכ תיבב לרנג םע בר רגו
סנא לע דמלמ ץבריו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/2/01 14:26
שיגרה שיאה :תאמ
תחתה תא ןת ,תחשמ דש ,חחרפל הבוגתב
לע םא ,לארשיב םירענ סנא לבקל לוכי רבכ שנוע הזיא
ימליח ול וארקש רשע ןב יברע דלי ,רשע ןב דלי לש חצר
תודובע הנש יצח ןמרוק םוחנ חצורה לביק ,השוש
.תוריש


.10 ןב דלי לש חצר לע .תוריש תודובע .םישדוח השש
ןריאב אלו היבמולוקב אל .לארשיב .הפ


?הז ירחא ,םייניצ היהנ אל ךיא זא
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
4/2/01 21:08
םח דש :תאמ
אלש ,והז זאל הבוגתב
ומכ םינבא
היה ןכל .ירבצ יש תאו רוכב ןא'ז תא וגרהש הלא
הכה םוחנ .שנעהל יואר
רסומ-ומישנהל הסינ םוחנ .ףלעתהו לפנ אוהו ותוא
.חילצה אלו -תוועמ
.םלועב קדצ שי
םח דשל וביגה
 
 
2/2/01 19:27
הטילול :תאמ
תניידזמו תוחאו םא יל ייהל הבוגתב
ןיב םיסחי לע תרבדמ ינא...יירבד תא תנבה אל הטעמה ןושלב
ןייעמ (הנומש םישולשו םירשע דיגנ) הריעצ הרענ ןיבל רבג
דאמ םילימה םע ןאכ אטבתמ התאש ךרדהו .הזכש טרבמוהו סרולוד
...תעגופ
רפסה םע ץרפנ יתעדל תוריעצ תורענל םירבג ןיב ובאטה
ןיב םיסחיהמ יתעדל םיעזעדזמ תוחפ ונחנא םויה .''הטילול''
.םעפמ רתוי החותפ םויה הרבחהש תבשוח ינא .םיינשה
.תיתרבח יוחד םדא ,דדוב םדא אוה טסיניבושהש תבשוח ינא
.הרבחב בלתשהל תלוכי רסוחה ומכ םישנ אל ןה תוירקיעה תורצה
הטילולל וביגה
 
 
3/2/01 10:52
תיטסינגלב :תאמ
תניידזמו תוחאו םא יל ייהל הבוגתב
ןיב םיאליגה רעפ ךמס לע קר םיסחי רקבל יתייעב תצק הז
הנוש תורגבה בצק םע םישנאב רבודמ כ"הסב . גוזה ינב
יתלכא " ינאש תורמל הז תא תרמוא ינא . םינוש םיכרצו
היה אוה . 40 ןב רבג םע 24 ליגב היהש רשקב לודגב "התוא
המימתו ידמ הריעצ יתייה , הכירצ יתייהש ןורחאה רבדה
ולש עוערה וגאה םוקישל בטיה הז תא לצינ אוהו וילא תיסחי
דחפמ אוהש םעפ יל רמא אוהש םתס אל הז . ינובשח לע
אוהש המל דואמ עדומ היה אוה , ותוא אנשא ינאו םוי אוביש
. םולכל יל ומרת אל יתרבשנש ירחא ולש םשאה תושגר . השוע
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/2/01 11:45
שיגרה שיאה :תאמ
הטילולל הבוגתב
הככו - 16 ןב "טילול" לע יכלת 40 תב ייהתשכ :הנקסמ
ותוא ילצנ ,טילולה תא ינייזת .תנקתמ היווח ךל ישעת
הבבסב ישיגרתו ,תינימ


תנקתמ הילפא ומכ ןיא .ןיא
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
6/2/01 8:01
הלה :תאמ
תניידזמו תוחאו םא יל ייהל הבוגתב
תא ץרפ הז ?טרבמוהו סרולוד ומכ הז ?הטילול תא תארק תא
?םירגובמ םירבגו תוריעצ םישנ ןיב םיסחיל עגונב רכסה
?ה פ ה ר ו ק המ


תחא תב התיה איהש יל המדנ ,םירשע תב התיה אל סרולוד
.קוידב תרכוז אל ינא ,ךלוה הרשע םיתש םג לבא ,הרשע
,העיגפ ןיידע ,השא רבכ הז םירשע) תוריעצ םישנ ןיב םיסחי
ןיב םיסחיל םימוד אל םירגובמ םירבגו (השא לבא ,יאדוב
.אל ללכב ,םירבגו תודלי
זאמ ויה םירגובמ םירבגו תוריעצ םישנ ןיב םילבוקמ םיסחי
.םלועמו
זאמ ןכ םג ויה םירגובמ םירבגו תודלי ןיב םינוגמ םיסחי
םע תרבוגו תכלוה קר עשפ לאכ םהילא תוסחיתההו ,םלועמו
לבא ,יטיא ךילהת) םינפהל החילצמ הרבחהש לככ ,םינשה
רשפאש עוצעצ אלו ,םדא ינב םה םידליש הדבועה תא ,(םייק
.שוכר אלו ,םדא ינב ןה םישנו ,וב שמתשהל


ףוס דע ארקש ימל ,גיצמ הטילול ,רכסה תא חתפ אל הטילול
.העוגפה הדליה לש הבצמ לש המוגע יד הנומת ,תוחפל ,רפסה
המדנ והשימל ?תרחא הז תא ןיבה והשימ ?תלבלבתמ ינא
שוקשקה הז המ ?סרולודל המרגנש העיגפב תעד לקמ הטילולש
?הזה
הלהל וביגה
 
 
6/2/01 12:01
עגרל חרוא :תאמ
?הנומשו םישולשו םירשעל הבוגתב
הזו ,אוהש המ קוידב הז .תלאוש תא "?הזה שוקשקה הז המ"
.תוינבגע ץימב תויוטש .הבבגו שק .שוקשק :אוהש המ לכ
אטרח .לכש ינויז .חור תוערו לבה .םח ריוא .יקירס יקוב
.םיציב יתופתפ .הטרב


םירבד םימעפ הברה ,תרמוא התיה הדליתמ הדודש ומכ
,תמאה) םיישפט תמאב םה ןושארה עגרב םיישפט םיעמשנש
אל ינא לבא ,םירוביד לע אלו םישנא לע הז תא הרמא איה
.(בילעהל הצור
עגרל חרואל וביגה
 
 
8/6/03 16:51
ילוד :תאמ
?הנומשו םישולשו םירשעל הבוגתב
םש יתייה
12 ליג
46 ןב רבג
םיהדמ הזו
וחכשי אלש תויווח
ראשמ המיסקמו תרגוב רתויהברה ,הליגר הדי אל וז הטילול
איה רשאכ םירבג לע שיש תוכלשהל תעדומו הליג תונב
אלה הפוג תורמל היפוגו םירצק םייסנכימ םע תבבותסמ
ללכב חתופמ
לש וזה תדחוימה בל תמושתהו םיטבמה לכמ תינהנ הטילול
הדלי קפס השיא קפס
הרקימב םש היה אל טרובמוה טרובמוה
שומימל ,ותוא הלצינ םג איה ,התוא לצינש דיחיה אל אוהו
היזטנפה
התמצוע אולמב תמשגתמ היזטנפשכו
םורזל תוליחתמ תועמדה


ילש טרובמוהה תא יתבהאו יתייה ,תעדוי ינא ,םש יתייה
ילודל וביגה
 
 
8/8/05 23:44
ילור :תאמ
?הנומשו םישולשו םירשעל הבוגתב
הז .יפמ םילימה וקתענ טעמכ וזה הבוגתה תא יתארקשכ
.יתוא ררמיצ
איה ינא ילואש יתחכשו תילוטסמ יתייהש החוטב יתייה
.הביגהש וז
השיגרהו הרבעש ינא וז לבא ,יתבתכש ינא אל וז .אל
םהה םינמזה תא תויחהל תחלצה .רבדה ותוא דחאל דחא
.םירושע ינשמ רתוי ינפלמ
תבו יפוא שלח בא ןיב ,תודלי לש םימימת ןימ יקחשמ
ינא םויה קר .ידדה לוצינו היזטנפ תמשגה .הצירעמ
.המיאתמ אל ידדה הלימהש הניבמ
תוכמסהו חוכה לש לוצינ ,ולש קר ,ולש .ינדיחי לוצינ
.ילש תומימתהו ולש
ללגב יגולוכיספ לופיטו םירוסיו לבס לש םינש ןומה
."תינימ היזטנפ"
םיעדומ ונא םאה ,םיינימ םירצי ונל שי הזה ליגב םאה
המ רדסב הז םאה ?םירגוב םירבג לומ םהלש תויתיעבל
?תירסומ הניחבמ הרקש
ילצא החיכש יכה תינימה היזטנפה םויה דע ןכש המ
לע שגד) לוכיבכ המימתה לע קזחה לש לוצינל הרושק
.(לכה תא ךבסמ קרש המ ,לוכיבכה
וא תמא ןיא .ןבל רוחש ןיא .תואיצמ וא ןוימד ןיא
.לבלובמ לכה .רקש
.ןימב הז הככ .םישטשטמ תולובגה
ילורל וביגה
 
 
4/2/01 21:11
םח דש :תאמ
תניידזמו תוחאו םא יל ייהל הבוגתב
חירסמ כ"כ תויהל ךל המל שיגרה שיאה
חירסת ךתלבנ בורקב ירה ?ךייחב
םח דשל וביגה
 
 
5/2/01 10:39
שיגרה שיאה :תאמ
םירופס ךימיל הבוגתב
טסישאפ םג
םימויאב גילפמ םג
םישנ אנוש םג
םידלי גרה קידצמ םג


?לובג ןיא
שיגרה שיאהל וביגה
 
2/2/01 11:29
myodea-ma :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תאזה הרעהה) ?םיליפודפ םה תולייח םידירטמש םילרנג ,ינתהמת
(םידוקיפה תשולש ףולאל םוחב תשדקומ
myodea-maל וביגה
 
 
2/2/01 14:30
שיגרה שיאה :תאמ
אשונל ל''הצ לש ותמורתל הבוגתב
לומתא יתייה
ר"צמקה לצא
הסיע אוה יידש תא
רבנ אוה יינותחתבו
רצע עתפל ךא
:רמא אוה ילאו
,הטמל ךל בוטר רבכ
?רמת
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
2/2/01 17:25
תיטסינגלב :תאמ
אשונל ל''הצ לש ותמורתל הבוגתב
הטבמ תא הליפשה זא רמת
הנפח איה וידיב ויכשא תא
: הרמא איה רצמקה ותואל ךכו


ירצמק רצמק ייה
יחבטמ לא יתיא אובל ךתעד המ
ערפתנ רוססורפ דופה םע
. עגשמ םיצייב ףצק ןיכנורמת לש קוחצה תא תא ןיבה אל רצמק
רשואמ דעצ אוה ללכושמה החבטמ לא
םירבגה ןיב ערו חא ול ןיא זאמו
.םיציב ילב רבג אוה אלה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
2/2/01 19:24
עגרל חרוא :תאמ
תיטסינגלב לש התבחרהל הבוגתב
:כ עודי אוה זאמו


.רצקה םע רצמקה
עגרל חרואל וביגה
 
 
3/2/01 10:31
שיגרה שיאה :תאמ
תיטסינגלב לש התבחרהל הבוגתב
!יתשפיח ךתוא
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
3/2/01 11:24
תיטסינגלב :תאמ
!ילש הרקי תיטסינגלבל הבוגתב


םיקתעה השולשב השקב שגה
תוננבל חולשל אנ בוהצה קתועה תא
םורופב בותכל לוחכה קתועה תא
ראדב חולשל ירוקמה ןבלה תא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/2/01 14:28
שיגרה שיאה :תאמ
!ילש הרקי תיטסינגלבל הבוגתב
םיספטו םיקתעה ,תויטרקורויב יבזע תיטסינגלב
,ךלש םירישה) טושפ רתוי יל הארנ ,ברעה השוע תא המ
(יבל תא םיסיממ .הז תא יל םישוע טושפ םה
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
3/2/01 14:45
תיטסינגלב :תאמ
ברעה השוע תא המ ,םיקתעה יבזעל הבוגתב
(: תוילמשחה לש העפוהב היהא ינא , םתס
תיטסינגלבל וביגה
 
 
11/2/01 23:54
חחרפ :תאמ
אשונל ל''הצ לש ותמורתל הבוגתב
.אל
.רחא גוסמ םיקאינמ םה
חחרפל וביגה
 
2/2/01 14:15
טקשב תדרמתמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ןיינעמ .תוברת הנתומ לכה תיעבט הכישמ ןיא .קדצ שי הזה עטקב
.הז תא ומינפה אל דוע םישנא הברהש
.תוברת לכה - תויטס ןיא


תדרמתמ
טקשב תדרמתמל וביגה
 
 
2/2/01 19:18
עגרל חרוא :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.יביטקיבוא ןויגה ילעב םה תוברתה לש םינייפאמ דאמ הברה
.תוירע יוליג לע ובאטה איה תיסאלקה אמגודה
עגרל חרואל וביגה
 
 
5/2/01 21:30
םח דש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
תיעטש יניבת ירגבתת רשאכו םא
םח דשל וביגה
 
2/2/01 14:27
שיגרה שיאה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ןכסמה חתפי
חנגו קנאנ
זיזה אל הז ךא
חפנה ףסויל
חתפ וירוחא תאש
חתות-ןיז םע
חדק ונבשיבו
ךפש
חנאנ
:חש רענלו
חתפי ,תוברת-יולת לכה
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
3/2/01 10:42
תיטסינגלב :תאמ
תועמשמו תויסחי ,תוברתהל הבוגתב
אלכה תיבב תוברת יולת לכה
אלפה טובנ תא שי ילו
סנאה לש ונבשי תא
חתופ ינא
קזחו טאל םשו
חדוק ינא
םילא סופיט אל
. םיסנא קר סנוא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/2/01 10:52
שיגרה שיאה :תאמ
תועמשמו תויסחי ,תוברתהל הבוגתב
תרפתשמ תא
תרבג
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
5/2/01 21:33
תעזעוזמ :תאמ
הפיו יטויפ .הפיל הבוגתב
??םיטסידס גוז םתא המ
תעזעוזמל וביגה
 
 
5/2/01 21:54
שיגרה שיאה :תאמ
?הפ ךלוה המל הבוגתב
אל תא) ולש דמלמה ידי לע סנאנו קרב ינבב לדגש ימכ
ךירצ ;(?ארקנה תנבהב תויעב ךל שי ?םיריש אורקל תעדוי
ינאש .ךופה לע ךופה ינאש .ינוריא ינאש רורב ךל תויהל
שיאה ינא .ךפיהל אלא שיגרה שיאה אל ינאש .טסידס אל
תדהש ןימאמ אל ינא .בוט םלועהש ןימאמ אל ינא .יניצה
םלועהש ןימאמ ינא .ךפיהל ילוא .רתוי םיבוט םישנא השוע
דדומתהל תוחלצומ רתויה םיכרדה תחא וז רירמ קוחצו ארח
ותיא


תוארתהל אלו םולש ,הדות
שיגרה שיאהל וביגה
 
2/2/01 17:33
vampira :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תא ןאכ םסרפל הטונ "שיגר שי" ותוא לש ותויפשב קפקפא לכה ינפל
,םייטאופה וירושיכ תא ךירעא תמאבש תורמל ,טעמ םייטסידסה ויריש
.ימצעב םיריש תבתוככ
כ"כ אלה התודליב תינימ תוללעתהמ הלבסש יהשימכש ףיסוא כ"חאו
םתואמ דחא ידיב הקוחר
ןימאהל הלוכי אל ינא ,ילש דודה לש ראותב הכזש "םילדוגמ םידלי"
יל שי והשלכ קלחש תורמל יתמשאב איה וזכש "הדמחנ" כ"כ היווחש
!ןברוקה ,אוהש ףקותב ןימאהל תברסמו הנימאמ אל ינא ךא הזב
לבא יתלכשה וליפאו יתנהנו יתקחצו תאזה הרדסב קרפ לכ יתארק ינא
ירעצל לבא רתוי םיאתת העירק ילוא ,האירקל ליעגמ רמוח טושפ הז
....................טנרטניא הז
.ליעגמ טושפ אוה הזה קרפה לבא דיגהל תרעטצמ זא
הנולת יתשגה אלש ןוכנ םגו םייחה לכל תומוארט יל ןיאש ןוכנ זא
שולש םייתנש הזיא יל חקל אוהש תורמל הז םע היח ינאש םג ןוכנו
?הזכ רבד ילע םיבוהאה םירתאהמ דחא ,תוננבב ארקל לבא םייחמ
.אל אל אל .......ירוס
הזש תרגובה םתפקשה תדוקנמ ורמאיש םינודאהו תוריבגה לכ השקבבו
.יל הז תא ודיגי , ףיכ הזו רדסב הזו יעבט
ורזת לא השקבב לבא דואמ ונממ תנהנ ינאו סקסמ העיתר םוש יל ןיא
םיאתמ רתוי ,קיחצמ טושפ הז הזכ רבד םיארוקשכ יכ םיעצפה לע חלמ
הזכש תוועמ טבמ לבקל לוכי רגוב םדא ןבש ןימאהל ,ינוריא רמול
תויזטנפה אלא וניא אוה הזה רופיסה לכ םאה ההות ינאו הרבחה לע
.תואיצמל ךופהל תולולע ןניאו רקיה רבחמה לש


קיפסמ שי רבכ ,וניברקב םיסנא דוע דדועל ונל אנ לא ,השקבבו
אל תמאב התא .יתרבגתהש ,ינממ רתוי הברה םילבוסש םישנו םידלי
ילוא וא ךתשא תא סונאי וא ךלש םידליה תא ןייזי והשימש הצור
?ןוכנ ,ךתוא וליפא


ומסרפת לא ,תוננב תא תוכרועש דואמ תומכח תונבכו GET A LIFE זא
.גניטיירה תא םכל דירוהל לוכי הז .הלאכ םירבד


.הדות ,ףוט
vampiraל וביגה
 
 
3/2/01 14:17
בבוי יקימ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
,הרקי תידפרע
ררוע רמאמהש תקולחמב תויונשה תושחתה לע בל ברקמ רעטצמ ינא
ילעו ,הרוזנצב םעט יתעדל ןיאש תודוהל ילע תאז םע .ךברקב
הנידע ןושלב ובתכנ ובתכנש םירבדה יכ יתנמאה יכ תודוהל
.הטעמה ןושלב ,תיסחי
הדימה לש הירוסי וא ןיטס'ג' תאירק תא יתמייס עובשה קר ,הנה
זיקרמה ןכאו .דאס הד זיקרמה קידצהו בוטה ונדידי לש 'הבוטה
,ולא םירבד הארמל העזעדזהש השיגר שפנש ,םירבד םש בתוכ
!18 -ה האמה לע םירבדמ ונחנאו .םארמל הפכב השפנ םישת יאדווב
!םינש לש תואמ שולש ינפל


:תורפס תוריצי הברה ךכ לכ ויה זאמ יכ יתוא םיהדמ הז
O לש הרופיס
לש תוריצי רופסניא דועו רוקלאוו ןילא ,םודס לש םימי 120
דאס הד
ךוזומ ןופ לש הוורפב סונו


הברה ךכ לכ דועו תגרוחה םאה יחבשב ,הטילול :טיילה ףנעבו
קר זמרנש רבד .םידלי םע םיינימ םיסחי וא סנוא וראיתש תוריצי
.הז רמאמ/רופיסב רתויב הנידע הרוצב


ינא .ירבדמ יב רוזחל לגוסמ יניא םלוא ,לצנתמ ינא ,רוציקב
ימ לצא רוציל הלולע וזכ האירקש באכה תא ןבומכ רעשל קר לוכי
תרבוע וז תרבג דציכ תאז םעו ,הייח ימיב הז גוסמ םישעמ הרבעש
לע תוטרופמ תועידיב אלמ ןותיעה רשאכ ,הז םלועב םימיהמ םוי
.(םירבגה םיארוקה תא תינימ ררועל ודעונש) סנוא
תדדועמ הניאש תורפס תריצי לכה ךסב יהוזש ריכזהל קר הצור ינא
.ףידע דימת אוה ןויד יניעב יכ זירכהלו .סנוא הרוצ םושב
דחא לע אקווד הנמנ ,אלפה הברמל ,ינא ,ךייתומשאהל הבוגתבו
יביטקא ,אוהש ןוויכ םושמ סנוא לע םיזטנפמ אלש םירבגה םתואמ
.יביסאפ וא


וא טופשל יואר יניאו יניינע םניא ,םתסה ןמ ,גניטיירה יניינע
.הז ןיינעב עובקל


שיאהו תיטסינגלב לש םיעשעשמה םירישל יתכרעה ,תאז דבלמ
.שיגרה


,הכרבב
בבוי יקימ
בבוי יקימל וביגה
 
 
3/2/01 15:07
תיטסינגלב :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
םייברע ןיב תעשב היה הז
ברק הרענ לא ,הרטשמה דיל
םיינש לע ךלוה
הבירל חס חירקמו ןמש
הקותמ יאוב
הירכוס ךל ןתא
רמגית אל םלוע דעש
חירסמה שיאה לא הרענה הכייח
ודיב הזחא
חישה לא רשייה ותוא הליבוהו
הראפ בר ץע תחת
הרמזמב הרמז
. הרענ המזפ , לזלז ול חנצ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/2/01 21:31
vampira :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
תשופתחב ןטנטק ליפודפ אל תמאב התאש תעדל דמחנ ארונ
.תוניצרב ,תויניצב אל ,תיתורפס
יתלב תואנותיע לש התבוטבו החוכב תקפקפמ ינא תאז לכב לבא
...הז ךא ,ילוא -תורפס ,תרזנוצמ


תויתורפס תוריצי םע היעב םוש יל ןיאש רמול תבייח ינא
לבא םידלי םע וא/ו סנוא ישעמ ,םיטרפב וליפאו ,תוראתמה
. "הנידע הרוצב תזמור" התיה ךתבתכב הביתכהש רמאת לא השקבב
..............ידמל הסגו הטוב הרוצב תאטבתה ,יתעד יפל


הדות ,ףוט ,בושו
vampiraל וביגה
 
 
3/2/01 21:35
vampira :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
<b>
שיא'ה לשו תיטסינגלבה לש םירישל ארקל ןתינ םאה ,תמאבו
???םיעשעשמ 'שיגרה


ןמזב שארה תא דירוהל אנ ' :םינודנה לע ,רקס השענו ואוב
....'העבצהה


</b>
vampiraל וביגה
 
 
4/2/01 21:21
םח דש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
לבא תרתוכה לע לצנתמ
.יב רוזחל לוכי ינניא
הביתכ ירושיכב שמתשמ
.הערל
םח דשל וביגה
 
 
5/2/01 1:14
ריקב ביגמ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.רקיה יקימ
אוה תואיצמה לא הנממ ךילשהלו תורפסה תא תחקל ןויסינה
תויורחתל הפטה הווהמ סוקטרפסש ןעטת טעמ דוע .לאונ ןויסינ
.יקוח אל ףורגיא
תטפוש איה ןיא ,םדאה שפנ תא רוקחל יעצמא הווהמ תורפסה
השוע תירסומה הריחבה תא .תירסומ הניחבמ םירבדה תא חרכהב
םדא .המויקל הפטה הניא העפותל תועדומה .ומצע ינפב םדא לכ
ותייארל םימיאתמה םירבדה תא רורבל ולש תלוכיב רכינ
םירבדה תא חקי לאונ םדא .תונמואהו תורפסה ךותמ תירסומה
.םייליצאה תודוסיה תא חקי ,ליצא םדא ,םיבעותמה
קר ,םמוקל הסנמו תאשנתמ ךלש הביתכה ,בגא ,תישיאה יתכרעהל
הפי וא ירוקמ ,םכח רבד םוש ךל ןיא ,השעמל .םמוקל ליבשב
לע םישדוקמ רשא הרבחב םימייוסמ תודוסי חקול התא .דיגהל
ינא .זיגרהל ידכ קרו ךא םהל זובל הסנמו ,תונוש תוביסמ הדי
ךלש םילכב שומיש השעא םא זא ,םירבדב ןימאמ התאש רעשמ
אל שוריפב התא ירה ,בתוכ אוהש םירבדה ךמס לע םדא טופשל
.םכח םדא
קרוי התאש תוטלחומה תותימאב ןימאמ התא וליאכ הארנ ,ןכ ומכ
."המחלמל ךלה םא םכח םדא היה אל אוה ינש דצמ": ןוגכ ,ןאכ
הצובק התוא לע הנמנ התאש דיגהל גהונ ינא ,ךומכ םישנא לע
.תחתהמ םכל חרוז םיהולאש םיבשוחה םישנא לש הלודג
םה ףוסבל ירה ,םילפטה םירבדה תיברמ ומכש איה הדיחיה המחנה
לילב ךותב תובישח תרסחו תירורפא הדוסיפא ןיעמ .םיחכשנ
.האיצומ אלימב תושונאהש יפוס ןיאה תויוטשה
התא .םירבדה תא םסרפל האור הזה רתאהש םעטה אוה רחא ןיינע
התא ילוא .אל ילוא ,םצעבו .הזה רתאל תוינע תדועת ןיעמ
דוגינב יכ .םירחאהמ רתוי בוט הזה רתאה תא גציימ םצעב
תוטושפ דואמ ךלש תויוטשה ,ןאכ תובתכנה תורחאה תויוטשל
.הנחבהל
היהת וז ,ךלש תונעטה םע דדומתהל חורטל הסנמ אל ללכב ינאו
.תויוכז שי םישקמל םג ,םהילע לבח .םישקמ לש התחשה
.םירבכעב העיבצמה האחמ תעונת לש םינושאר םינצינל בל יתמש
רתאה תא םירחהלו וז העונתל ףרטצהל דובכל ימצעל האור ינא
.הז
.ןאכ תושעל המ םכל ןיא !םירבכעב ועיבצה ,םישלוג
ידכ לכה םישועה ,םייחטש ,םיקיזמ םישנאל המב ןתונ הזה רתאה
.עוגפל ידכ קר עוגפל
ונל ןיא ,הפקיזה ישדקמ וירבחו יקימ לש וירבד ורסוי אלש דע
.ןאכ שפחל המ
רשק ילב ,ןאכ רמאמ לכ לע אובתש תיטרדנטס העדוה חסנא ינא
וב רוזחיש דע תוננב רתא תא םירחהל שי .םיבתכנה םירבדל
.הערה וכרדמ
ריקב ביגמל וביגה
 
 
5/2/01 2:21
בבוי יקימ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
,רקיה ידידי


רסוח לע שקשקל קספהו טסיניבושה ןיבל יניב רשק לכ ןיא
תריצי ךינפל תחנומ בל תמש אל םא .םייחל תורפסה ןיב רשקה
ןמזה עיגה תמאבו) וזככ הילא סחייתתש ןמזה עיגהו תורפס
התאש יפכ תלקולק איהש רמול ןמזומ התא .(םיק'לח 5 רחאל
.לקולקה אוה ךמעט .תואירבל .תרמוא ןכא


?הילע סעוכ התא המל !!!תומד אוה טסיניבושה


.הבר הדות ,בבוי יקימ ינא


אוהש שודקה רבדה תא הנוב ינא .םמוקמ תנמ לע םמוקמ יניא
וב ריכהל לגוסמ ךניא םאו .שודק רבד ותוא דימת טעמכ ומכ
.ך"שבד
ינא זא .דחא קרפ דוע .לכות אל דחא קלח דוע םא ,רמולכ
.ריכהל אל תמאב ךתוכזו .םיידי םירא
ונל ןיא .תושפוטמה ךיתומוצע תא ונתיאמ ךוסח ,הרקמ לכב
םיפדה תא אלמל המל .ךל ,תכלל ךנוצרב םא .ןהב ןיינע
.לבח .ךלש שארטב


,בבוי יקימ
בבוי יקימל וביגה
 
 
6/2/01 0:38
עגרל חרוא :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
יניב רשק םוש ןיא" תדמעמ ץפוק התאש ,םעפ ךל יתרעה רבכ
םה-דח אוהו התאש הדמעל ,ףקתומ התאשכ "טסיניבושה ןיבל
.היטפמאו םייהמיא םיקוביח ךל םיעצומ רשאכ


רוריבב עובקל רשפא דבלב תאזה תינדחפה תוגהנתהה יפל
ךלש טסיניבושהו התא םיישפנ םינייפאמ המכב תוחפלש
רמוחה ,קפסל םוקמ ריאשהל אל ידכ .רמוח ותואמ םיצורק
בוחרב וילע ךרוד ינאשכש רמוח ותוא אוה וילע רבדמ ינאש
.םיילענה תא בוט בוט תוקנל כ"חא ךירצ ינא
עגרל חרואל וביגה
 
 
5/2/01 2:46
ילריש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
אל וז ,קדצבו) ךיניעב ןח אצומ אל ?גולאידל ארוק התא
ןאכ םירמוא ?ןאכל אובל אל ארוק התא ?(רמאמב הנווכה התיה
דחוימב ,ביגהל ןמזומ התא ?עומשל ךל םיענ אלש םירבד
הדבועל ןיטולחל תעדומ ינא .תובוגתה תא שי הז ליבשב
םג יהוז לבא תוקולחמ םיררועמ םה בבוי יקימ לש וירבדש
.היפוטואב םייח אל ונחנא .דיחיה אל אוהו םישנא לש העיד
ןפואב ול ביגהלו תיטרקומד הרוצב גוהנל ךב הריצפמ ינא
יכ .''תויפ םותסל''ו תיטסישאפ הרוצב גהנתהל אלו יתוברת
.ודגנ החומ התאש הממ עורג רתוי היהת יזא
םה תוניטק הווארל םיגיצמש סקס ירתא ,ירעצלו ,ךתעידיל
ךכ לכ הרוצב והשמ בעתמ התא םאש עדת .טנב םייראלפופה ןיב
התא יכ ,ךמצעב קומע קומע לכתסתש יאדכ ילוא תינוציק
.ךלצא והשמ אנוש הארנכ
הנגמ ינאש ךל עדת ,דיתעל אמאו השיאכ ,הזל רשק ילב
אשונ לכ לע ןוידל םוקמ שי ינש דצמ ,העפותה תא ןיטולחל
ער ער הז דיגהלו םייניע םוצעל לוכי התא .הזה אשונה ללוכ
ולא תועפותש תעזעזמה הדבועל רע תויהל םג לוכי התאו ער
.ונתרבחב תוחיכש
רתאב אלו ריקה לע תאצמנ תבותכהש חכשת לא ריקב ביגמכ
?םלעתהל ךישמת .הזה
ילרישל וביגה
 
 
5/2/01 17:38
םח דש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
תרחב היטרקומדה םשבש לבח (א
.הילע ןגהל הצורש ימ דגנ אקווד םהלתהל
ךפוה ולצא ערש המ אנושש ימ (ב
.בוט םדאל
םח דשל וביגה
 
 
6/2/01 0:12
עגרל חרוא :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
םירחהל םירחאל האירקבו רתאה תמרחהב יטרקומד אל המ
העבצהה שפוח .ןירדהמל יטרקומד טקא יל הארנ הז ?ותוא
.תאז הניכ ריקב ביגמש יפכ ,רבכעב


םכתוכזב ךמות ינא .הנזאה תבוח ושוריפ ןיא רובידה שפוח
,םוסרפל יואר םכלש םינוירטירקה יפ לעש המ לכ םסרפל
תמרחהל אורקל ריקב ביגמ לש ותוכזב ךמות ינא הדימב הבו
והז .הבעות ירבד ןאכ םימסרפתמ ותעדל םא םכלש רתאה
.התומלגתהב היטרקומד - תועד ןיב ימיטיגל קבאמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
6/2/01 3:14
ילריש :תאמ
רובידה שפוחל הבוגתב
ףאל ןאכ השוע אל אוה תובוט ,רתאה תא םירחיש ידיצמ
,אוהש אשונ לכ לע ןויד להנל ולש תלוכיה רסוחו דחא
.עיגמ אוה הכושח הרעמ הזיאמ קר הארמ ,היהיש םמוקמ
תחתמ אטאטל ךרוצהו ,ולאכ םירקמל הרבחה לש תושידאה
.תממוקמש איה "תלבוקמה" המרונהמ הייטס לכ חיטשל
ילרישל וביגה
 
 
6/2/01 0:40
הדנרימ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
תא דירומ ,היצמיטיגל ןהל ןתונ ,הלאכ תועפות לע ןויד
ןעמל רתא אקוודש .תוננב תכרוע לש הרמ תועט .עוזעזה ףס
?ןיידתהל שי המ ?ךכ לע ןוידל תימיטיגל המב ןתיי םישנ
רבודמ ?היליפודפ לע רגנסל וא קידצהל ךרד שי םאה
לש לנאפ ךירצ .יעוצקמ לופיט הכירצמש תישפנ הערפהב
הריאשמש העפותב רבודמ .םילאיצוס םידבועו םירטאיכיספ
םישל ךייש המ .םהייח לכל תושק םיקלוצמ היתונברוק תא
וז יתעדל ?דגנו דעב ןיידתהלו הכודמה לע הזכ אשונ
.הזכ רמאמ םסרפל רתויב הסג האיגש
הדנרימל וביגה
 
 
6/2/01 3:26
תוננב תכרוע - ילריש :תאמ
הרמ האיגשל הבוגתב
תנתונ אל תויפ תמיתס .היצמיטיגל ןתונ אל ןויד
ןודל שי יתעד תוינעל .הקיחדמ טושפ איה היצמיטיגלד
לכתסהל לכונש תנמ לע ויהיש לככ םיבאוכ ,ולא םיאשונב
לכו לכמ הלילש לכ .םלוכ לצא קומע תנכושש תצלפמה לע
הל תנתונש וז איה םצעבו העפותה תא הקימעמ קר
.דרמ לש גוסכ היצמיטיגל
תוננב תכרוע - ילרישל וביגה
 
 
6/2/01 11:00
הדנרימ :תאמ
הרמ האיגשל הבוגתב
רבודמשכ .ןויד הזיא איה הלאשה .ךתיא המיכסמ אל
יתבתכש יפכ ,ןהיתונברקל תומרוגה ,הלאכ תועפותב
,ןהייח ףוס דע םיכיפה יתלב םיקזנו תומוארט ,הלעמל
המל" ומכ ןויד -תויהל םילוכי םיימיטיגלה םינוידה
םינויד ולא ."הז תא עונמל רשפא ךיא" וא "הרוק הז
רוסא הז המל" ומכ ןויד לבא .םיבושחו םיכרובמ
-דגנו דעב םינועיטל הוושו יואר םוקמ שי ובש "ללכב
.היצמיטיגל ןתונש ןכוסמ ןויד שוריפב אוה


הרבחב ילאטוט סוזנצנוק שי ,םירקחמ פ"ע ,ךתעידיל
ימ םג .הרוסא העפות איה היליפודפש הדבועה יבגל
יתדמע אל" לש םיקומינ תועצמאב ןנוגתמ ,הב אטוחש
,'דכו "יתישעש המ יתישע תמאב אל" "יותיפב
םצעב הזש דיגהל הסנמש תילאוטקלטניאה תולתפתהה
...הליחתכלמ רתומ תויהל ךירצ
הנגהה ינונגנמל אלא ,תואיצמל ךייש אלש והשמ איה
םילאוטקלטניא םג םהש םיטוסה ןיבמ ולא לש םיערפומה
.הרקמב
יתבתכש ומכ ןכלו ,הנגה ןונגנממ רתוי אל הז לבא
עיציש עוצקמ ישנא לש לנאפ תויהל ךירצ ילוא ,הלעמל
.הזמ ןנוגתהל וא הזב םחליהל רשפא ךיא


הלוכיש העפותב רבודמש תורשפאה תא עיצמש ןויד
היצמיטיגל קינעהל תנייוצמ ךרד אוה ,הרשכ םג תויהל
וליפאש ,תומייקש תוליפא יכה תועפותה תחאל
בשחנ הילע רבועש ימ ,יניירבעה םלועה לש היכרריהב
.םיניירבעה ןיבמ יוזבלו תוחנל


שי םא המ זא ונ .ונתוא לבלבל ךירצ אל טנרטניאה
הז -תוניטק לש תונומת ץיפהל ידכ םוידמה לש לוצינ
הלאשה יבגל ילאוטקלטניא ודואיספ ןויד רשפאל ךירצ
???לוספ ןיינע אל הליחתכלמ הז ילוא
הרמ האיגשו הסג תועט התיה וזש ,תבשוח ןיידע ינא
ךותל לכתסהל" הז המ .הזכ רמאמ םסרפל רתויב
תינימ הכישמ אצמיהל הלוכי ונלוכבש רורב ?"תצלפמה
ונחנא תומהב אלו םדא ינב ונחנא םא לבא .םיניטקל
םירומא ונחנאש ומכ ,וזה הכישמב טולשל םירומא
םישנא הארמל ונב תולעל הלולעש חצרה תוואתב טולשל
תויונח וא םיקנב דודשל לזגה תוואתב וא ,םילוונמ
.תורחא תויתייעב תוואתב וא ,םיטישכת
תותדה זא ,םייק היה אל ללכ הזה רציה םא
רוסאל ןוכנל תואצומ ויה אל תוישונאה תויוברתהו
ונחנא לבא ,ונקלח לצא םייק ילוא רציה .ובאטכ וילע
.םיעשופ ונחנא תרחא ,וב טולשל םיבייוחמ


םצעב ילוא -החיש להנל ליחתהלו הזה רציה לע לכתסהל
וז -לוספ אל אוה םצעב ילוא ,וב טולשל ךירצ אל
רתא אקוודש .היצמיטיגל ול קינעהל תנייוצמ ךרד
םילפאה םיעשפה דחאל היצמיטיגל קינעי תונב ןעמל
?רתויב
הדנרימל וביגה
 
 
6/2/01 0:52
ריקב ביגמ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
יררועמ םה ,תקולחמ םיררועמ אל בבוי יקימ לש םירמאמה
.הליחב
תרסוא לארשי תנידמ .תיטסישאפ איה תויפ תמיתס לכ אל
?תיטסישאפל הנידמה תא ךפוה הז םאה .תונעזגל טיסהל
לכ אל .תירסומ הערכה תלוכי ילעב םיבשוח םישנא ונחנא
אל .תיניצר הבוגתל יואר רבד לכ אל ,בתכיהל יואר רבד
תנינועמ תדבוכמה יתריבגש וא .המב תתל ךירצ רבד לכל
תורכזמ ןאכ וכרכמי רחמ ?ןבלה חוכה ישנאל םג המב תתל
?תויצאנ
.תויליפודפב םיכמותל המב תנתונ תא םייתנב
זא ,ילש םיגולוכיספה םיעינמה לע ןויד תחתפ תאש רחאמ
יאשונב ןוידב ךלש הכימתה םאה לואשל יתוכז וישכע
םע וא ךרבעב והשמ םע דדומתהל ךל רוזעל דעונ הילפודפ
לוכי ינא ,קחשל הצור תאש קחשמה הז םא .ךלש תוקושתה
יארת ,הנה .ךכלכולמ רתוי הברה .ךלכולמ רתוי ותוא קחשל
.הליבומ ךלש תוינידמה ןאל
תאש םושמ ךלש הריחב וז .םירבדה תא גיצהל רחב הזה רתאה
תבשוח תאש םושמ .ולאכ םיאשונב ןודל בושח הזש תבשוח
בותכיש ,םירבדה תא בותכל יקימ לש ותוכז .ליעומ הזש
המבה תא ול תתל ךירצ הזה רתאה אל .רחא םוקמב םתוא
םע תררועתמ תאש יאלפתת לא ,םיבלכל המב תתנ .הזל
.םישוערפ תוציקע
,תוינימ תועיגפו תוינימ תויטסב ןוידל םוקמ שי םא םג
תא ובש ןפואה אל ,יקימ לש רמאמה אל .ךרדה וז אל
תוכזה םדא לכל .ולש תועדל המב תתל םדא לכל תרשפאמ
תועדל המב תתל ברסל תוכזה רתא לכל ,ותעד תא עיבהל
.תומייוסמ
דדומתהל וכרטצי אל ךלש םידליהש הווקמ ינא ,דיתעל אמאכ
םה .םיוותמ ךלש רתאב םיבתוכהש ךרדב םידעוצה םישנא םע
ולכא םירוה ,ךדיאמ .השוע םהלש אמאש תויוטשב םימשא אל
אל ,רבודמ תורירמ וזיא לע .הנהקת םינב יניש ,רסוב
.טרפא
ךירצ אל .תועטב ריכהל תלוכיה אוה ילאוטקלטניא ץמוא
,תיעט םא .הנוכנ איהש תבשח םעפש םושמ קר ךרדב ךישמהל
קובדל יכישמת םא רשאמ דובכ רתויל יכזת .ןקתל ךתוכז
.תויוגש תועדב
תא ,ךל יעד .ליבוהל לוכי ןוידה ןאל אמגוד דוע ,הנה
ודעצי םישנא ,רתוי קוחר יכלתש לוככ .הטילשה תא תדבאמ
אל הזה רתאהו .קלקלחה ןורדמה .תיפצש המל רבעמ דחא דעצ
.סט אוה ,וב קילחמ
רשפאש םוקמ .דמחנ רתא היה תמאב הז .הזה רבכעה לע לבח
םיאשונל עיגה ןוידה םואתפ .םיפיכ םיאשונב ףיכב ןודל
יכ טושפ .ןוויכה תא ינש ,הגהה לע ךלש םידיה .םיליעגמ
.תושעל ןוכנה השעמה הז
הניעב ךכ תושעל םירחאל יתאירקו ,ירבכעב עיבצמ ינא
,ךלש םישעמה לש תוכלשהה םע דדומתהל יראשית .תראשנ
.דבל יראשיתש הווקמ ינאו
ריקב ביגמל וביגה
 
 
6/2/01 3:04
ילריש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
תוכמ שממל ןוידה תמר תא ןאכ הלעמ התאש החמש ינא
.ןכ השעא אל ינא לבא ,הרוגחל תחתמ
אל התאו ,היטרקומד ןכא וזש דיגהל הלוכי ינא ןכש המ
.רתאה לא עיגהל בייח
ןאכ םסרופ אל רמאמהש דיגהלו ףיסוהל הלוכי ינא
תולעהל ידכב םא יכ ,אוה ךופהנ ,גניטייר ילוקישמ
דוע תולעהל יתלוכיש ןבומכ .ןוידל םיבושח םיאשונ
.תובוגת תואמ לבקלו םיטייד דניילב לע תלפלופמ הבתכ
.ןאכ ולעוהש םיאשונה אוה ושיאה .ושיאה אל הז
םלעתהל תרחוב איהש יפכ תינרדומ ,ונלש הרבחהש םיאשונ
תטלוש אל רבכ היסנכה .תורעבה ןדיע םת .קיחדהלו םהמ
.םייטרקומד אל תומוקמב קר תמייק תויפ תמיתסו ,םלועב

לכב ןודל היהי ןתינ םהב תומוקמ ויהי ןיידעש יאדכ
םירבגו םישנ םתיא םירעובו םיבאוכ םיאשונ םג .אשונ
.דדומתהל םיצלאנ
לכל ל"נכ .ראשהל בייוחמ אל התא ?הז תא לבקל ךל השק
.ךיכמות
.החלצ ךרדו םולש
ילרישל וביגה
 
 
6/2/01 1:33
ריקב ביגמ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.ךלש תוינידמה המרג באכ המכ יאר
.הזה רתאל וסנכנש םישנא לש םאטח לכ
.הנורחא העדוה תמאב .והזו
ריקב ביגמל וביגה
 
 
5/2/01 17:34
הננב :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
גניטייר איבי הזש םתבשח
.לעוג קר איבמ הז לבא
הננבל וביגה
 
 
6/2/01 3:09
ילריש :תאמ
םתכלכל תוננבל הבוגתב
קפסב ינא ?תוגיצמה ןה המכ תונב ?הנורחאל תומוסרפ תיאר
יכ .2 ץורע יארת לא ילוא .18-ה ליג תא ורבע ןבור םא
תמאבש ימב ימחלתש יאדכ ילוא .העפותל די תנתונ תא
לע אשונב תועד ךל גיצמש ימ אלו ,ולאכ תועפות דדועמ
.ןיינעב ביגהל תונמדזה ךל ןתונו ,הריטאס ידי
.וזה תינחרטה תודסחתהה יתוא םמעשל שממ ליחתמ
ילרישל וביגה
 
2/2/01 18:27
תעזעוזמה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
הבתכה תא דירוהל ךרוצ שיש יל הארנ רתאב המרה לע רומשל תנמ לע
רתלאל
הלש תויתעווזה םע םיכישממש םיביגמ שיש םג המ
תעזעוזמהל וביגה
 
 
2/2/01 23:57
myodea-ma :תאמ
??????לזאזעל הצור התא המל הבוגתב
םילילפה ידומעב רקיעב ןהב םינדש העפות איה היליפודפ
םילופיטב םג ילואו ,םיטרסו םירפסב וא ,תונותיעב
וילע ורבדיש קיפסמ ביאכמו ץופנ אשונ הז לבא .םייגולוכיספ
ליבוהל לוכי ,הלתלתפה וכרדב ,רמאמה םאו .ירשפא םורופ לכב
.םויק תוכז ול שי יתעדל זא ,יניצר ןוידל
myodea-maל וביגה
 
 
3/2/01 0:15
תעזעוזמה :תאמ
?לוחב שארה תא ןומטל םאהל הבוגתב
????????????????אוהשלכ יניצר ןויד הפ חתפתמש ךל הארנ
בוצע םיהדזמ םישנאש הארנ ילש דיחיה רבדה
תעזעוזמהל וביגה
 
 
3/2/01 0:42
myodea-ma :תאמ
?לוחב שארה תא ןומטל םאהל הבוגתב
.יניצרה ןוידל םורתל ךתוא הנימזמ המ-עדוי-ימ
myodea-maל וביגה
 
 
3/2/01 19:51
סונו :תאמ
?לוחב שארה תא ןומטל םאהל הבוגתב
הבתכה תא וארקת ?ךכ - רחא המ לבא .דואמ הפי הז רבדל
לביקו תוינייחא שש סנאש דודה לע םימי 7ב עובשה העיפומש
םע םיאצוי םידירטמהו םיסנאה םירבדמש ירחא !םינש 10 כ"הס
...ידימ םילק םישנוע
סונול וביגה
 
 
3/2/01 19:56
טקשב תדרמתמ :תאמ
?לוחב שארה תא ןומטל םאהל הבוגתב
םיאצויש םישנועל העפותה לע םירבדמש המכ ןיב רשק םוש ןיא
המל ,ןכל ,שנועה תא ריבגמ רובידה ירה רבכ םא .םשמ
?תודגנתהה


טקשב .מ
טקשב תדרמתמל וביגה
 
 
3/2/01 21:34
סונו :תאמ
רשק ןיאל הבוגתב
תומסרפתמ אשונב תובתכ .שנועה תא ריבגמ דימת אל רובידה
טפשמה תכרעמ לבא ןייניעב םינד ןמזה לכו ןמזה לכ
הרבח רותב ונחנא םגש הארנכו םילק םישנוע תתל הכישממ
?אל ,העפותה ףקיה תא ןיטקהל םיחילצמ ונייה תרחא יכ
סונול וביגה
 
3/2/01 2:33
הרש :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
???? התקעצכה
הרשל וביגה
 
3/2/01 13:09
:תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תוניטנמלקה ץע יירוחאמ
יתוא ספת אוה
יבג יירוחאמ
הרוחאוהמידק תועונת
תוקרפתיהחתמ תשוחתו
הצלוחה בג לע םתכו
יירחא םינש קרש
ושוריפ המ עדא
לכה ונלוכ ןוכנ
לכה
תאז לכבו
ןייניעה םע דדומתהל הלש ךרדה תחא לכל
תונברוק ונלוכ תונברוק שי םא
תישיא
ןברוקב רתוי הנימאמ אל ינא
דוע אל
יל רזעש הממ קלח הז
בושח תוחפ אל רחא קלח
רבע הזש דע ןברוק שיגרהל היה
?רבע
?רבע הז
ךלוהו אב הז
ילש תמאה תאז
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/2/01 13:10
ימענ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
הלעמל ינא תאז
ימענל וביגה
 
4/2/01 0:00
רבוקרב .ש :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תוחוקל ומכה תורושה תא אורקל דואמ יתחמש עבשומ תוביר בבוחכ
תוישנהמו תוינויצ טסופה תורושהמ יתעזעדזה ךא .בבוי רמ לש ייחמ
,רטועמ רוביגכו ל"הצ הכנכ .םחלהל לוכי וניאש הזמ תמנפומה
תיברמ תא יתלכשו רתויב תושקה לארשי תוכרעממ שולשב קלח יתחקל
רשפ ןיאו רשק ןיא ?ןיציקה לכ ולכה ?לובג ןיאה ,בבוי רמ .ירבח
ןעמל םג ךלה ותנידמ ןעמל ךלהש רבגה !תוילאוסקסל תוימואל ןיב
ךא הנמאנ ראשהל !תרשואמ תויהל הילע ,ןכ לעו !ולש השיאה
אלש םירבגל תוביר קפסל הכירצ תריש אוה התוא הנידמהו !תרשואמ
תאז ושעי ןכא םהו ,תאז ושעי םה רשאכש ןעמלו ןיידע םמלועל וכלה
תופצמה םישנה ןתוא ומכ םירשואמ וכלי םה ,ןורש הלעי רשאכ
.םהיתבב
רבוקרב .של וביגה
 
 
5/2/01 20:02
םח דש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
תימוהתה האנשה יוליגמ לוכסתה
םירשי אל םישנאל םרוג תיברעה תונפקותהו
תא םישאהל רבו.קרב.ש וא בבוי ומכ
.תידוהיה תוימואלה
םח דשל וביגה
 
 
5/2/01 21:47
םח דש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
גדה המכ הארמ ,שארב דמועכ קרב.א
אסכ לע רומשל ידכ .בוקרו חירסמ
ונתוא רדרדי ,וביריש םייאמ ,עוער
אוהש המחלמהמ העורג רתוי המחלמל
ויהי םיברעה ,רחמו .איבה ומצע
ירה ,םיפדמ וחתפי אל םא םירייארפ תמאב
.ךכל הרורב הייפצ רצי ןרותה תחשומה
םח דשל וביגה
 
4/2/01 13:32
בייברפוס :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
?!?םתעגתשה ?תונקתמ תויווח ?תוטילול
תשפוחמ תנודלי לע רבודמ ,"ררושמה" ירבדכ
!הדלי .םיינתומל ול העיגמ ישוקבש םירופל
.ןוקית םוש הפ ןיא
.וטנ היליפודפ יהוז
לע ץופקי ,םישנמ דחופ ךכ לכש רבגש רורבו
אל דועש ,הנטק ךכ לכ תחא לע זטנפל תונמדזהה
.ותוא דיחפהל ךיא הדמל ירמגל
,יקימ אלו
.ךפיהל .הרוזנצ דעב אל ינא
םר לוקב וב ונודיש יוארה ןמ רומח ךכ לכ אשונ
שיש תורעילוכהמ םימימת םירוה ריהזהל ידכ קר ולו
.תוטועפה ןהיתודלי לע תופנוטמ תובשחמ תובשוחש ,םש
הזש תבשוח ,ינומכש ןימ תבבוח וליפא ,הזה רשקהבו
.ןיטולחל ףנוטמ
בייברפוסל וביגה
 
 
6/2/01 15:01
:תאמ
?םירבדמ םתא המ לעל הבוגתב
תעבוק תאש ינפל ןמויה לכ תא יארקת .14 תב הרענב רבודמ
.תודבוע
וז הבוגתל וביגה
 
4/2/01 14:50
וטיגוק :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
,םידבכנ םיארוק


תעפות ;אוושל אל תעמשומ הז םורופב ןוידה תמר לע םכתנולת
םוחתב בר רסחב הקול םלועה ירעצלו יניצר אשונ איה היליפודפה
,יכונא .יוארכ והורקחו והוחתינש םידיחי המכל טרפ ילוא ,הז
הווהו הוויה הז אשונש םכנעמלו םכינפל הדוותמ ,ןמאנה םכדבע
.יידי תחת שודנו שולנה יטרואית-קצב לש םינש


רואל ותאיצי םע ץרפנ היליפודפה רכס יכ הנעט ןוידה ףטשב התלעוה
תממוקמ הנעט - בוקובאנ רימידלוו תאמ "הטילול" רפסה לש
דבלב הז ןיא ;תואיצמהמ הקוחר הכ איהש הביסהמ אקווד ,ינובאדל
הפוקתב םיאצמנ ףא ונא ,העפותה לע רומח ובאט לח ןיידעש
ילוא .אשונל עגונה לכב תיטסידסו תסרסמ ,תירטסיה ,תידיאונרפ
ינא לוכי בבוי יקימ ןודאל ברוקמ רותב ךא ,תאז םיעדוי םכניא
:םילמה תא בותכל ףקות לכב וילע ורסא רתאה ילהנמ יכ דיעהל
תורחא תורפסו םילמ לכו 'הנטק הדלי' ,'הטילול' ,'ליפודפ'
יפכו םוטא בצמה ךכ ידכ דע ,ןכא .הרענ אלו הדלי ראתל תולולעה
בבוי רמ :תכרעמה ילהנמל) .ידרוסבא ךכ ידכ דע ;ךשמהב וניבתש
.(םיברב םכדוס תא ץיפא יכ עדי אלו בל םותב תאז יל רפיס


תידוהיה תדה ינב ויה היליפודפה תא וניגש םינושארה ,השעמל
םע ךכו ,םתנשמל תידוהיה הכלהה תא וקיתעהש םירצונה םהירחאו
לכב אטחה שגרו הייחדה השרשוה ,םלועב תורצנה תובחרתהו תוטשפתה
םע ןימ יסחי םויק ,הקיתעה ןוויב ,םינפל ירה .היליפודפל רושקה
,דואמ ץופנ םג ןכ לעו רתויב רוהטהו הלענה ןימל בשחנ םיניטק
המרונכ גהנמה תא תוירצונ אל תויוברתב תוארל ןתינ םויה דעו
קוחרה חרזמב םימיוסמ תומוקמ ומכ ,ילאיווירט גהנמכו תלבוקמ
.ברע תונידמבו


לש תינומה ההימכל םידע ונא ,תדה בקע רצונש ,רומחה ובאטה ףרח
םתייטנב וריכי ןעמל םימיקמ םהש הטקשה הקעצה לוקלו םיליפודפ
.םינויליבל תילולימ ןווכתמ ינא תינומה רמוא ינאשכו ,תינימה


יתש ןיבש הפוקתב הייטסכ ןיידע הבשחנש ,תמיוסמ תינימ תוגהנתה
תוגהנתהכ גולוכיספה ידי-לע םויה בשחיהל היושע ,םלועה תומחלמ
וא ןפוד תאצויכ הרידגהל איה הייטנהו ,רתוי וא תוחפ הריבס
הרומתל תיסאלקה אמגודה .הטוס וא תיגולותאפכ אקווד ואלו ,הנוש
שי .םירגובמה ברקב תוילאוסקסומוהה איה הרבחה תעדותב הלחש
םיאלוסמכ םיראתמ םירטאיכיספהש ,םילאוסקסומוה לש הצובק
םהש םושמ ,תיגולותאפ תבשחנ הניא םתוגהנתה .(compensated)
לפונ וניא םרשואו ,הרבחב םדיקפתל לגתסהל תרכינ הדימב וחילצה
ןוגכ תויטס םגו םויה קחרי אל יכ ,רעשל רשפא .םירחא םדא-ינבמ
דצמ הרכהל וכזי (exhibitionism) תוניירעו (voyeurism) תונלכתס
.םירחא םדא-ינבל קזנ חרכהב תומרוג ןניאש םושמ ,הרבחה


תילאיצוס ,תיגולותפ ,תיגולופורתנא הניחב ךורעל ונילע ןכ לע
,אכוד אל ןומהה ןוצר םא קודבתש ,אשונה לש תשדוחמ תיגולוכיספו
.תיגולואיתה הניחבה י"ע קר ,בוש


לש םירקמ לע םיעמוש ןיא םיניטק םע ןימ-יסחי תוריתמה תוצראב
ינפל אל םג ןכ-ומכ ,םיניטקל ךכ בקע םימרגנה שפנ-יחפמו תומוארט
היליפודפ תונגמה תוצראב אקוודש אוה סקודרפה .תורצנה תוטלתשה
רוקמ יכ תוארל חכווינ םנמואו ,אשונה ביבס םילוכסתה םיררועתמ
.ומצע ובאטהמ אקווד עבונ הערה


:ךכ תאז חסינ 'טלמה'ב ריפסקייש


"Nothing's either good or bad, but thinking makes it so."


תטילק) היצפסרפ ;ךכ תאז םיחסנמ הזילנאוכיספהו היגולוכיספהו
תלגוסמ אל תוישיאה םיתעלש חתמ תרצוי ,תכשוממו המיענ אל (יוריג
.הנגה םזינכמ וא ןונגנמ הליעפמ איה ךכ בקע ,ומע דדומתהל
ימוחתמ הקחדה :ושוריפש "הקחדה"ה אוה רתויב ילסרבינואה םזינכמה
ןיא הז הרקמבו ,הרכה-תתב הלוכ עצבתהל הלולע וז הקחדה .הרכהה
תוישיאה הלולע הזכ הרקמבו עצבתה הז ךילהתש ללכ תעדוי תוישיאה
תינימ תוללעתהל תונברוק ןכ לע .שפנ-יחפממ רתוי רחואמ לובסל
.עריאש תא םירכוז אל בורל


ופשחי אל וישעמש ךכל גואדל ךירצ תיברעמה הרבחה לש ליפודפה
אלש תוריהז-יכרדב שמתשהל ץלאנ אוה ןכלו םתוא העיקומה הרבחל
תא ךושמל וילע ;ןימה-יסחי תא םייקמ אוה ומע ןיטקל םימיענ דימת
,היהש תא דחא-ףאל רפסי אלש וב קוחדל ,רותסמ תומוקמל ןיטקה
םהילא םיוולתמ בורל ולא לכ תא חיטבהל ידכו ,רקשיש שורדל
ליפודפל תויטנוולר םניא ולא תולועפ תינריתמ הרבחב .םימויא
ינשל ףא היוצרו המיענ ,הבוט חורב להנתהל םילוכי םיסחיה ןכלו
.הנגהה ינונגנמ תא ליעפהלמ ןיטקה ענמנ ךכו םידדצה


(3 ליגמ) תילאפה הפוקתהמ רבכש תנעוט תיתוחתפתהה היגולוכיספה
לוכי אוה דלונ אוהש עגרהמו ,םיינימ םיפחדב דליה שיגרהל לוכי
םיינימ םישעמו תויסטנפב םיקיזחמ םידליהמ םיבר .המזגרוא תווחל
.'הטוס' וא 'הלוח' -כ גלטוקמ היה אוה ,רגובמל םיסחוימ ויה םאש
תפשחנ השרפהש עגרבו רגובמה תא התפמו םזויש הז אוה דליה םיתעל
.רגובמה לע לטות המזויה תמשאש ךכ םייבמ אוה


לצא קזנל םימרוג אקווד ואל םידליב תינימ תוללעתה ומכ םירקמ"
תונומסתל םרוגה תובורק םיתעל ;םינימאמ םיברש ומכ ,ןיטקה
ןידה-יכרוע ,הרטשמה תוריקח רקיעב ולא דליב תויתמוארטה
השיגב יולת ,ואל וא יטמוארט היהי השעמה םא עבוקה .םיטסיפרתהו
. "אשונל תיתרבחה


ילוא בשחנש ,(Richard Gardner) רנדרג דראציר ר"ד ןעוט ךכ -
הנוכ ףאשו ,דליה רקח םוחתב תובושחהו תוליבומה תויומדהמ תחא
החמומ ,םידלי רטאיכיספ אוה רנדרג . הז םוחתב "ורוג"ה
םידלי תירטאיכיספ לש ינילק רוספורפו ,םירגובמל הזילנאוכיספ
בתכו ,היבמולוק תטיסרבינואב היגרוריכו היירטאיכיספל 'גלוקב
Child Sex Abuse'' ורפסב .ולא םיאשונב םירפסו םירמאמ 250 לעמ
איבמ אוה ,1992 -ב רוא הארש ,"True and False Accusations of
גהנ ;4 תב הדלי לש ינימ-לוצינב קסועה ,לפיט וב הרקמ אמגודל
הרקמהשכ ,ויתועסונמ תחא תא תינימ-לצנל גהנ םידלי-ןג-סובוטוא
ערתה רנדרג .ותצעל לואשל רנדרג 'רדל דימ התנפ איה ,המאל עדונ
השעת הדליהש הביסהמ הרטשמב הנולת שיגת אלש ףקותה לכב הב
,ילילפ טפשמב ףתתשת יאדוול בורקו ,הרטשמה תוריקח י"ע ןברוקל
םאה הרתענ םנמואו .רומח יגולוכיספ קזנ הדליל םורגיש המ
תישפנ העיגפ וא קזנ לכ ןמתסנ אל .הנולת השיגה אלו ותרצפהל
.התורגבתה תעב הדליב יהשלכ
.(...Vampira ,ךבל תמושתל)


ףיסוא םכדי לע ורכזוהש דאס הד זיקראמהו בוקובאנ רימידלומ ץוח
םביל ישחרל יוטיב תתל וגהנ רשא םילוגד חור-ישנא רפסמ דוע
תא םימידקמה "םישדחה םייחה"ב הטנד :ןוגכ םהיתונמאב םיליפודפה
סמיי'ג ,"תואלפה ץראב הזילע"ב לורק סיאול ,"תיהולאה הידמוקה"
little school girl"ב סרטוו ידאמ ,"סיו'ג ומוק'ג"ב סיו'ג
הדלי"ב רגב ינמ ,"הרקמב ירמגל"ב לאירא ריאמ ,"good morning
םיליפודפכ ורכוהש םירחאו ,"הטסבב"ב ןייטשנילק ימר ,"םילדנסב
,ןלרוו ,ןלא ידוו ,רטראס לופ ןא'ז ,טנאק לאונמע :םהייחב
..דועו ופ ןלא רגדא ,יקסנלופ ןמור ,ריילדוב


:רנדרג ר"ד לש ףסונ טפשמ םע םייסא ןכ-ומכ


ןמ שי ונתאמ דחא לכב"
"ליפודפה
וטיגוקל וביגה
 
 
4/2/01 21:34
םח דש :תאמ
רשיה ךרדב ךלוה הטוסהל הבוגתב
התסה ורזנצת אל םא תוננב יכרוע
םילולע םתא ןימ תוריבעל תמכחותמ
תא רזנצל .תיטפשמ העיבת לומ דומעל
.רוזיאב םילוונמה וירבח לכו בבוי
םח דשל וביגה
 
 
4/2/01 22:19
תיטסינגלב :תאמ
רשיה ךרדב ךלוה הטוסהל הבוגתב
דוע ונל איבת ילוא ...ונ , חצורה תא םג שי ונתיאמ דחא לכב
עבקנ יתממ הזמ ץוח ? ענכתשנש ידכ חור ייקנע םיחצור לש הרוש
?רצויה לש תינימה לש ותייטנו ויפוא יפ לע הריצי לש הביט
???רשקה המ תורחא םילימב


ימלסומ וא ידוה אוה םאה , ודובכ יל רמאי , היליפודפ ןיינעלו
דחאל ךייתשמ אוהש יל הארנ אל , איבה ינודאש תואמגודה פ"ע ,?
תעפותש יתעמש , אשונ ותואב בגא . ריכזה אוהש םימעה ןמ
ץמאנ אל עודמ , םימייוסמ םיטבשב איה ףא המייקתה תוילאבינקה
? תוילאבינקה תא


??? הזה יניצה םזיביטלרה םע דוע ךישמא ינאש


הרמא לש היצח אוהש יוניכ םוש !קופד התאש איה תמאה
!הז תא הנשי אל תינאיזטרק
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/2/01 2:01
וטיגוק :תאמ
רשיה ךרדב ךלוה הטוסהל הבוגתב
קזנל םרוג חצר ךא ,רתסנ חצור ול ןכוש ונמעמ דחא לכב ןכא
.ואל היליפודפה ,רורב


ךשארב אוה ללוחל הלוכי תאש ידיחיה ןגלבהש הארנ ,תיטסינגלב
םיליפודפ שי תירצונהו תידוהיה תדה ינב ןיב םג ;דבלב
תורבחבש איה היעבה .תיעבט הייטנ וז ירה ,רופס-ןיא
תויושרה י"ע עשפכ היליפודפה תגלטוקמ תוירצונ/תוידוהי
יתלדגו יתדלונו ידוהי ינא םנמוא .םינימאמה י"ע אטחכו
,תומודקה תועדה ילעב ראש לכ תמועלו ךתמועל לבא לארשי-ץראב
,ונתוברת יב הקיבדהש תולפטה תופילקה תא ילעמ ףלקל יתמכחה
יתלוכי ךכו ,ולש הדותמה תרזעב השע טראקדש יפכ שממ ,ןכ
םינוזינ םתראשנ םתא .ובש תמאלו עבטה לש תויטנתואל רבחתהל
.ןכ-ירמאו םיאמוסמכ ,םכתוקנימ דוע םתלביקש תוועמה ךוניחהמ
העידיב ונלדג ונלוכ ;םזילבינקה תמגוד איה ךכל החכוה דועו
איה תמאה ךא ,םח-םד-םדא יפרוטו רזכא םע םה םילבינקהש
סקטכ ,רטפנ רשא םהיברוקמ רשב תא לוכאל אוה יתימאה םגהנמש
;תושק בער תופוקתב םליצהל לוכי םג הז גהנמ .תמה תשודקל
לימרת לויט עצמאב ,ךרדב תועות ךתרבחו תאש ךמצעל יניימדת
דחא םוי .ןוזמ אלל םיכורא םימי ןכילע םירבועו םשגה תורעיב
בורק .בערב התמ הלילחו תואיצמה ןחבמב תדמוע אל ךתרבח
ןכ םא ףאו התפוג תא לוכאל ןויער לע וליפא יבשחת אלש יאדול
לעגיהל ךחומ תא ונוויכש ללגב קר ולו ךכל תלגוסמ יהת אל -
תייה םילבינקה םעל תדלונ תייהו הדימב .ולא ןוגכ םירבדמ
םיכורא םימי דוע תויחל ךל רשפאמ היהש רחא ןוויכל הכוז
תאז לכב ךא ינוידב טעמכ טירסת הזש ןכתי .לצניהל ףא ילואו
וניא ער וניניעב הארנש המש הדבועל תפסונ המגוד הווהמ אוה
.תואיצמה לש תינדפק הקידבו הסיפת לש ןיינע לכה - ןכ חרכהבהקיזמ היליפודפהש חיכוהל ךא ,ללקלו רזנצל קר םיעדוי םתא
םכניא הזל יואר ןויד י"ע יירבד תא רותסל תוחפל וא
.םילגוסמ


םחוכב ןיא בובנ םדאמ תובובנ םילמ :הנורחאה ךתכרב ןיינעבו
חמשא רמול יניינעו בושח רתוי והשמ ךל היהישכ ,יב בולעל
.ותוא עומשל
וטיגוקל וביגה
 
 
5/2/01 18:23
עגרל חרוא :תאמ
רשיה ךרדב ךלוה הטוסהל הבוגתב
דוגינב ,ןיבמ התא .םילגוסמ ונניא אל ,םינינועמ ונניא
.הבוגתל יואר ימ טילחהל תורשפא שי ונל ,םינטק םידליל
עגרל חרואל וביגה
 
 
6/2/01 13:04
תיטסינגלב :תאמ
רשיה ךרדב ךלוה הטוסהל הבוגתב
ירסומה םזיביטלרה תא חקול התא , יניינע אל ללכב התא
, םילימ יררה ןאכ בותכל יתלוכי ינא םג , ותוא ןיצקמו
, ייתובשחמלו יישעמל רושיאו קודיצ תשפחמ ינניאש ןויכ ךא
הזכ טסקטנוקב תילאוטקלטניאה , תימדקאה הפשהש ןוויכמו
ףיסוהל ללכב ןיינע יל ןיא , תחת יוסיככ ןאכ תשמשמ
. ךילא ביגהלו


יביטלוקפסה דמימה ןיב דירפהל עדוי ושפנב רגוב םדא
םע תושיא ייסחי םייקש םדא לש םיסחיל היהי תוכלשה ולייא)
תומרונה ןמ קתונמב תישגרה ותוחתפתה לע רגובמ םדא
תויביטקייבוסה ויתוואת ןיבל ( תויתרבחה תוירסומה
ךלש תויליטנפניאה , לגוסמ אל התא . תויטרפהו תוישיאה
ייאב דצמ רושיא תלבקל ךרוצל שידקמ התאש ץמאמב םג תרכינ
.רתאה
. םיניטקל ךתכישמ תא םג הריבסמ ילוא ךלש תויליטנפניאה


לוכידחא לכ "...הימדקאה תודוא וירבדב ריקב ביגמ קדצ
הריכמ ינא בגא . " וחור לע הלועה רבד לכ טעמכ חיכוהל
יבתכמב הרוקמ ולש הזתהש יל רפיסש היפוסוליפל טנרוטקוד
.(: תיזיפאטמ ) תחא תינברס הבוהא לא חלש אוהש הבהא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/2/01 1:00
ריקב ביגמ :תאמ
רשיה ךרדב ךלוה הטוסהל הבוגתב
לע הלועה רבד לכ טעמכ חיכוהל לוכי דחא לכש ,הימדקאב הפיש המ
.וחור
םמצעב תאשונ םישנא לש תמייוסמ הצובקש הנעטש העונת לע יתעמש
.תושונאל םיקיזמ םיתוהמב םה ןכלו עור לש יטנג ןעטמ
תנמ לע םימורלו םינוויל הנפי םג דמולמה ינודאש רעשמ ינא
סחיהו םידבעל סחיה ,תורואנ ןוטלש תוכרעמ לע םהמ דומלל
.םישנל
ררועמ אוה זאו) יניצר וא אוה ךלש ןויסינה םא עדוי אל ינא
,הרקמ לכב .(לעוג ררועמו לפט אוה זאו) יביטקבורפ וא (לעוג
תורטמל הריחב תלוכי ירסח שונא ינבב שומיש תושעל ןויסינ לכ
לע רוסאל קקוחמה רחב וז הביסמ קוידב .בעותמ אוה ינימ קופיס
ןיב ןימ יסחי םויק וז הביסמ קוידב .םירגפמ םע ןימ יסחי םויק
וליפא .'וכו עגושמל לפטמ ןיב ןימ ,רוסא אוה לפוטמל גולוכיספ
?ןימאמ תייה ,הנגהל םיאכז לופיטל םיעיגמה םיליפודפ
,ןהב ןימאמ התא םאו ,תירסומ תובוקר תונעט ןה תאבהש תונעטה
לש תונעטו ,ךינפב ןנוגתהל הרבחה לע .הרבחל ןכוסמ םדא התא
תא תאבה .ךומכ םירקמב תולקתנ ןה רשאכ תורצענ יוטיבה תוכז
םצעמ לעגנ היה זיקרמהש חוטב ינאו ,אמגודכ דאסד זיקרמה
ךותמ ןימ יסחי םויקל ארק אל םלועמ אוה ,ךתעדיל .רוכזיאה
.לוצינ וא הלפשה
לוצינ אוה דלי םע ןימ יסחי םויק .ול ףיטמ התאש המ קוידב הזו
תוסיפת לע ססבתמ יתייה ינא וליא .רוחבל לוכי וניאש םדא
לודגה ךלזמ ,האור התא .הריזל ךתוא ךילשמ יתייה ,םיאמורה
.איהה הפוקתב יח אל התאש
םגו ,בבוי יקימ לש ןונגסה תא ריכזמ ןונגסה ,תכרעמל הכרעה)
ןב לש ומש תא ףושחל יוארה ןמו ותוא ריכמ יקימ ירה ,אל םא
קודבל יואר ,בגאו .ונממ רהזיהל הרבחה לכות ןעמל ,לעילבה
.(קוחה לע הריבע םירבדב ןיאש
ריקב ביגמל וביגה
 
 
5/2/01 1:30
הטילול :תאמ
רבודב לפטלו אולכל ,םירבדה תא איקהלל הבוגתב
.הלבנ היה ןושארה .םירוחבה םע בכשל יתלחתה יצחו 15 ליגב
ותוא יתרכה .םיטפשמל טנדוטס ,שמחו םירשע ןב היה רוחבה
רבד לש ופוסב .יירחא רזיח אוה םייעובש .א''תב ןודעומב
טעמ אל דוע ויה וירחא .חטשהמ םלענ אוה ירחא םויו ונבכש
קיפסמ תעדומ יתייה אלש איה היעבה .ןוצרמ היה לכה .םירוחב
ינא .שגר ללכב ילב םירוחב םע יתבכש םינש שולש .יתישעש המל
''לודג'' ייניעב היה אוהו ויניעב הביר יתייה ינאש תבשוח
הכישמ שי תוריעצ תורענל .הבכשהמ תוקוניתה ומכ אל
איה ןאכ לשוכש ימש תבשוח ינא .(?באה תומד) םירגובמ םירבגל
םירוחב םע בכשל לש תוכלשהה תא יתנבה אל ינא .ךוניחה תכרעמ
שי הרוחב לכ .דחא רבד קר ינממ וצרש םירגובמ דועו שגר ילב
וליפאו)הברהב הנממ רגובמ רבג םע םיסחי דרוקרה תליחתב הל
ונל תוצרהל םוקמב .השוע איה המ הניבמ תמאב איהש ילב (יושנ
תועמשמה המ תוריעצה תורענל וריבסיש יאדכ הנגה יעצמא לע
םע בכשל וא תוכחל ןהל יאדכ המל .םירגובמ םירוחב םע בכשל
תב ילש הדודה תב םייעובש ינפל...(רתוי וא תוחפ) ןליג ינב
תקספהל אצוי אוה .יושנ רבג םע הל שיש ןמור לע יל הרפיס 16
ינא .עזעזמ .ולש בכרב הז תא םישוע םהו הדובעהמ םיירהצ
איהש תעדוי ינאו הילע תלכתסמ ינאו .םש יתייה ינא יכ תעדוי
המכ .השוע איהש םירבדה לש תועמשמה המ הניבמ תמאב אל
.ןויסינ לעבכ םכח ןיאש הארנכ .ךשמהב הל וקיזי םירבדה
אל ינא .הרומח תועט איה ןאכ םירבגה תא םישאהלש תבשוח ינא
.השפיט כ''כ יתייה ךיא הניבמ אל ינא .םירבגה תא המישאמ
המ ליבשב ללכבו יתבזע אל המל .תמטמוטמ ומכ םש יתבכש ךיא
.הז לכ תא הכירצ יתייה
הטילולל וביגה
 
 
5/2/01 1:36
הטילול :תאמ
רבודב לפטלו אולכל ,םירבדה תא איקהלל הבוגתב
תורענ לצנל קיספהל םירבגל אורקל יאדכש תבשוח ינא
,םיטפשמל הזה טנדוטסה לע קר תרבדמ אל ינא .תוריעצ
....רתוי דוע הכורא המישרה
םה תומימת לצנמש ימ .םירבגה םה כ''דב תינימ לצנמש ימ
.םתיא יתייהש םירוחב םתוא לע בר סעכ יל שי .םירבגה
.םהיתורטמל יפוג תא םילצנמ םהש ועדיש
הטילולל וביגה
 
 
5/2/01 1:47
הטילול :תאמ
רבודב לפטלו אולכל ,םירבדה תא איקהלל הבוגתב
...הינש הבשחמב : חתופ טפשמ
הטילולל וביגה
 
 
5/2/01 1:39
הטילול :תאמ
רבודב לפטלו אולכל ,םירבדה תא איקהלל הבוגתב
אוהש ךיא יל רפיס ילש בוט דידי ןמזמ אל...הנורחא הרעה
תופיה תומואתל םינכשל רטיסיבייב השע אוה 17 ןב היה
התיה (10 תונב זא ויהש) תונבה תחאש יל רמא אוה .םהלש
רשפא יא .יתררמטצה .יתעזעדזה ינא .םינמיס ול תרדשמ
.תודלי ,תוריעצ תורענ םידמוחש םירבג לש העפותהמ םלעתהל
הטילולל וביגה
 
 
5/2/01 10:53
שיגרה שיאה :תאמ
רבודב לפטלו אולכל ,םירבדה תא איקהלל הבוגתב
.הדצב שנועש ,תילילפ הריבע וז


.םיאושינל הלשב רבכ ,ןוכנ ןיבמ ינא םא ,17 תב לבא


תשחש ילבמ םירבג םע םינש ךשמב תבכשש ןיבמ ינא ךיירבדמ
לע הריבעב םימשא םאה ?םימשא םאה םאה .קומע שגר םהיפלכ
לבא (ןוצרב םא םג ,םיניטק םע ןימ יסחי םויק רוסיא) קוחה
?ךתוא ולצינ תמאב םה םאה


םישאהל ךל תמרוגש וז איה ךמצע לע תסעוכ תאש הדבועה םאה
אל םאה ?ךמצע לע תסעוכ תא ,םצעב ,המלו ?םויכ םתוא
,םירבג םע םיסחי תמייק ןהבש םימעפה ןמ תחא ףאב תינהנ
?םירוענה ליגב


האלמ המכסה ןיבל המכסה ןיב קד לובג שיש עדי קקוחמה
ןכלו ,תעד לוקיש שממ ןיא םיריעצלש עדוי קקוחמה ,ןוצרמ
עיבצהל םג ומכ לוהוכלא תותשלו ןיידזהל ,גוהנל רשפא
תעדל ךירצ תאז םעו ( 17-18) םייוסמ ליגמ קר תוריחבב
.םינושה םירבדה ןיב ןיחבהל


,"ינימ לוצינ"ל ןועטל תולוכיש ,25 תונב םג ,םישנ שי
הלאשה .ןוצר ךותמו האלמ המכסהב ןימ יסחי ומייקש תורמל
םיתעל תררבתמ יוטיב ידיל אב אוה ךיאו ןוצר ותוא והמ
טפשמ יתבב תובורק
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
5/2/01 20:10
םח דש :תאמ
15 תב הרענ םע בכשלל הבוגתב
תיבלו קוחל דמציש ימ
הצורש הרבח .לודג לבנ תויהל לוכי טפשמה
הכירצ רחמ םג םייקתהל
.רסומל טרפה תוביוחמ לע תונבל
םח דשל וביגה
 
 
7/2/01 1:09
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
קוחה תושרב לבנל הבוגתב
?(ייניע :קויד רתיל וא)רקי דש ינזוא ינועטה םאה
ףוס ףוס עירמ התאו תואתשמה וניניע דגנל תמכחה םאה
תריסמל תארוק רשא תפרוג היכראנא לש הדוסייל תורכיכב
?לאודבדניאה לש וידיב תירסומה תוירחאה ןוטלש
?םולח יתמלח אמש וא תייהה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
7/2/01 16:18
םח דש :תאמ
קוחה תושרב לבנל הבוגתב
ךתיללצ תוארל בוט ,תישאר
.בוש הלפאה
דצל ירבד תא תחקל ירה ,תעכו
תכנחמ הניאש הרבחש התייה יתנווכ .ןוכנ אלה
,רסומל היתונבו הינב תא
תקפתסמו ,דסחו תוריסמ ,הרבחל טרפה תוביוחמ :ירק
איה ,קוחה לע הרימשל ךוניחב
לכמ טרפה תא תררחשמ איהש ןויכ תאז .הנכסב
הריואבו .תירסומ תוטבלתה
תוחיחז תחתפתמ תירסומ תוריהז תחתפמ אלש
,םזיאוגא ,תתחשומ
ךוניחה יניינע לכל רבעמ ,םנמא .תוירזכא...תושידא
הקיטנגה הקיטנגה ןיידע
ותוישיאב ירקיעה ביכרמה איה
דמלל ודיקפת ,ךוניחה ךא,םדא לש
תאו ומצע תא ןוחבל םדאה תא
.םיער וא םיבוט םה םאה וישעמ
ודוסיב בוט םדא לולע ורדעהב
.םיער םישעמ תושעל דוהאכ
,םה היכרנא לע םירובידה
תיליל ,תא םג יאדו .םייתודלי ,הליחמב
תכרעמ תוינויחב הריכמ,
המ .הדוסיב תיכוניח איהש קוח תפיכא
םויה תולכה וניניע תואורש
ללכושמ קוח לש תואיצמ אוה
הרבחל ליבקמב ללכתשמו
לכ רתויו רתוי םידבאמ הב םיטרפהש
הזו .רסומ=תלוזל תוביוחמ
וניתיצזיליוויצ דיתע תא ריחשמ
.הבוהאה
םח דשל וביגה
 
 
7/2/01 22:06
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
יתריקיל הבוגתב
ינש תופקשמ םלועל טעמכ וניתועדש הדבועה ללגב
להנל תרגתואמו החמש דימת ינא ,םידגונמ תווצק
.ךשאר לע הכרבה אובת ךכ לעו .גולאיד ךתיא
היתונבו הינב תא תכנחמש הרבח םויקל ארוק התאשכ
ונוטלשל ההימכמ ךירבד םיחירמ ,תובייוחמלו רסומל
םצעמ אוה ןוטליש לש הזכ גוס .'לודג חא' לש
םיימינפ תוירחאו רסומ לש םינצינ לכ רכוע ותרדגה
לש (תיגולויבה) תיעבטה ותלוכיל םוסחמ הווהמו
הדבועה םצעמ "ער"ל "בוט" ןיב ןיחבהלמ טרפה
אלו הנוילע תוכמס לש המעטמ ול םיבתכומ םירבדהש
לש תוביסנה רואל תישענש הריחב תרירב ךותמ
.תיעגרה תואיצמה
תתל הטונ ינא לבא ,תיביאנ יל ארקת ,קתומ תרעטצמ
ןימה לש תוירסומה תולוכיל טידרק רתוי הברה
,יתשיגב תויתודלי ךתעדל האטבמ ינא םאו .ישונאה
רתוויהל ףידעא יזא ,תימיספה ךתורגב תמועל
םדימ הכרה ישפנ תא תרמוש ינאש ךות) חצנל תקונית
.(תורחא תופרוט תויחו םהינימל םיליפודפ לש
םירומא םתפיכאל םיעצמאהו םיארוב ונחנאש םיקוחה
ונמנפה וניבורש תונבהה לש אצוי לעופ תויהל
.ךפיהל אלו םיילאודבידניא םיטרפכ
םירבג ןיבו םיינעל םירישע ןיב םירעפה תנטקה
בורה ןיב תדמועש היילפהה לוסיח םע דחי םישנל
תויורשפא תרבגהו םיבאשמ תאצקה תפסותב םיטועימל
השיגדמ ינאו) םלוכ רובע עדיו ךוניחל השיגה
תאז ומכ הרואנ תואיצמ ורשפאיש םה ,(ם-ל-ו-כ
.םיפאוש ונא הילאש
:ךביל תמושתל
םיריחשמש םה ונישאר לעמ םיפחרמש 'םילודג םיחא'
.הבוהאה וניתייצזיליוויצ דיתע תא
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
8/2/01 21:22
םח דש :תאמ
יריקיל הבוגתב
ךלש תוינמיה םילימהמ קלח
תא תשריפ .ןבומ ךיירבד ףרוט תאז לכבו וטמשוה
,הארנכ הרירב תילב ירבד
לש ב.ג.קה ןונגסב לודג חאל הפיאשכ
ןויכ הרירב תיל .יניימוח
תמר הבש הרבח הריכמ ךניאש
תעמשמהו תידדהה תוברועמה
.תוחתופמ טרפה לש תימינפה
הנשי ,אנ יעמש ,תיליל
שפוחל ונלש הפיאשה ןיב תושגנתה
לש הפיאשה ןיבו ילמיסקמ
.בוט םדא ,ירסומ םדא תויהל ונינב יבוט
תינויח "בוט םדא" תפסותה)
(רסומל הבוט אל הרדגה רציי ינוליחה יכ
ןויכ תושגנתמ תופיאשה
קר ימצע תא ליבגהל ושוריפ בוט םדא תויהלש
םירבדל
לע הער העפשה םהל ןיאש
תלעותל יצרמו יתונורשכ תא ןווכל,ךדיאמו םלועה
ותוא
תידוהיה תוברתה .םלוע
תמצמצמ ןכלו הנושארכ תירסומה הפיאשב תרחוב
הדימב
שפוח ותוא תא תמייוסמ
יוביגב ,טרפה לש תישיא הריחבב תאז - ילמיסקמ
תודסומ
אלל המלש תיתוברת תכרעמו
ךא בוטל ףואשל קר הרחב תורצנה .היפכ חכ
וא) .ירמגל תווצמה תא הקחמ
תוינוליחה .(תקתונמ תוריזנ הרצי ןיפוליחל
הפידעה
ינפ לע ילמיסקמה שפוחה תא
בוט שיגרהל ידכו .בוט תויהל תילמיסקמה הפיאשה
רסומה תא המצמצ המצע םע
"בוט השעו ערמ רוס" תמועל "תויחל ןתו היח"ל
לש
תומוא תמועל .ךלמה דוד
םישוביכ ראפב דימת םהיתוחוכ תא ועיקשהש םלועה

,ינכט לולכשבו ,תואטרדנאו
הזה םעה ילודג ועיקשה ,(ומצעלשכ יבויח רבד)
תא
תכרעמ תיינבב תויתריציה לכ
יסחיו טרפה ייח תא הרידסמה תטרופמו תללכושמ
וניאש ימ .הינומרהל שונאה
,בוטל ונתפיאש תא חפטמה הווצמ גשומה תא ריכמ
.םירבדה תא ןיבהל השקתי
םדאל העיצמ,תינידמה קוחה תכרעממ הנושב ,הכלהה
,וייחל םינוזיא לש תכרעמ
ףא .החמשב העצהה תא םיצמאמ םיברו
שבול םדא םא עדוי וניא דחא
חינמ אוה םאהו ותצלוח תחת תיציצ
דע ,םנמא .רקובב ןיליפת
אוה ,ולש הריחבה תא השוע ריעצהש
םלש אל אוהש תויפיצב דמוע
ךירצש שפוחה ריחמ והזו ,ירמגל ןתיא
.תיתימא תירסומ הרבחב םלשל
וניא רגובמהו ריעצה הבש הרבח
ולש שפוחהמ םלשל ןכומ
רדרדהל הלולעו רוכינמ לובסת ,ללכב
הרבח .תוירזכאל
הביטנרטלאה ,תיביטימירפ תיטסיניימוח
המדיק תאנוש ,תימאלסיאה
הליהקה לש לדומה .רסומ תאכדמ ןכלו תרוקיב םגו

תיפוריא חרזמה תידוהיה
ו'גו תינרדומה היסכודותרואה לש רתוי דועו
אוה ןמרביל
ןוזיאה ללגב ,רתויב רואנה
תוביוחמה ןיבל תיתבשחמ תוחיתפו טרפה שפוח ןיב

תוחפ איה םנמא .תירסומה
האוושהב ךא ,דומלתה תוברתמ תיתרוקיבו תיתריצי

הרבחה איה ביבסמ הרוקש המל
.(תויעבה לכ םע) .רתויב תירסומהו האירבה
בייח ינא לבא ,יתכראה
ףאושה ,יקרבה ךנורווע לע ,יתאילפ עיבהל
קרפלו ךישמהל
םואלו החפשמ יכרע תומכסומ
איבמ קוריפהש תוארל ילבמ (ןורהאו דוהא ומכ)
ירגבתתשכ :רבד דועו .ןברוח
םישפטו םינטק המכ ילגת (הרירב ךל ןיא)
.םישנאה
םרוג הזה שאיימה יוליגה
קופדא ינא ימל" : יכ ,רסומה תא שוטנל םדאל
ןובשח
וא םיטסיאוגאל םילבהאל
רשק ריעצ ליגמ םדאב חתפל ךירצ ןכל ."?םיעובצל

לע וחלס)םיקולאל
.ח"וד תתל הווש וילאו לודג אוה (תוירנויסמה
ץוח םלוכל בוט הליל
.םיליפודפלמ
םח דשל וביגה
 
 
8/2/01 21:44
בבוי יקימ :תאמ
תכיסנ ילילל הבוגתב
,םח דש
וז ךתעד ךא סעכת וליפא ילואו אלפתת ילוא
יתעד אל טושפ איה .יתועדמ תחאל דואמ המוד
,הרקמ לכב לבא .תועד רפסמ יל שי .הדיחיה
תחא יהוז השעמל .תובר ךתיא םיכסמ ינא
.םייחב תויזכרמה יתורטממ


,ךלש
בבוי יקימ
בבוי יקימל וביגה
 
 
9/2/01 0:15
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תכיסנ ילילל הבוגתב
םישוגל םלועה תא קלחל רחוב דימת התאש רחאמ
דחאה תיטאמגודה םתוהמב םילדבנש םידרפנ
לכמ ליכשהל תונמדזהה תא ץימחמ התא ,ינשהמ
תא גלטקל גהונ התא הבש תונטשפה .ךיידמלמ
,יתעדל ,ךממ תענומ םירבדהו םישנאה יגוס
בר לע האירבה לש היתואלפנ תא םינפהל
םג ,תורצנה םג .תיפוס ןיאה התוינוג
תולילכמה תורתוכ ןה תודהיה םגו תוינוליחה
,תויועט ,םירקש ,תותימא לש רופס ןיא ןכותב
,תוירוטסיה תודבוע ,םלוע תושיפת ,םימרז
תולעב תוימויק הלעפה תוארוהו םיקוח ,תונשמ
.תויפיצפס תוביסנב ייולתש ךרע רסוח וא ךרע
הייח' טפשמהש בשוח התא עודמו המל יל דיגת
רוס' הזארפל הריתסב דמוע ונה ,'תויחל ןתו
.יריקי ,ןוכנה אוה ךפהה ירה ?'בוט השעו ערמ
ינש תא תטברישש הדבועה םצעב ךמצעב התא
ינפ לע (הנווכ ילב הארנכ) וללה םיטפשמה
תמא וניניע דגנל ףושחל תלכשה ,הרושה התוא
ןמש תירסומ תוגהנתהל התונוכנב תינכפהמ הדימ
וא הרוקמ והמ רשק אלל .וניקייחל ץמאל יוארה
הגהש הז לש ומא תפש וא ,וידגב ,ורוע עבצ המ
.התוא
תויהל םצעב אוה ילאמיסקמה שפוחה לש ותועמשמ
התא סקודרפ .תיחצינה תוירחאה ילבכב רוסא
םיקוחה ראש לכ ומכ שממ סקודרפ חטב ?רמוא
קוידב הדימה התואבו םוקיה לש תולהנתהה ךרדו
.ןיאהמ רצונ ומצע שיהש ומכ
איה הלעמלמ םיבתכומש םיקוחל תופפוכתהה
.יטרפה רסומה לועמ תיביטאמיטלואה החירבה
שכרנש ימינפ יוויצ ךותמ תעבונש הווצמ םויק
לצ לכב הריבנו דומיל ,הצימא תונרקסמ האצותכ
לכ תא בייחמש ימויק חרכה אוה ,ןימז עדימ לש
תילאמיסקמ תועדומו תורע ךות םייחב רחובש ימ
.הנישו השחכה ךות אלו
תוברתה יכבנב איקב התאש ךב םיאור ןכא
ררועמו ומצעשכל האנ הזש ,םיידוהיה םיכרעהו
ידכב המל ןיבהל ןרקסמ תישיא יתוא .הכרעה
תיתרוסמה תידוהיה הנבותה יאלפ תא רידאהל
ראש לכ לש ןתשפכהו ןתלילשב טוקנל בייח התא
ןימה הגה רשא תומיהדמה תויוברתהו תותדה
הבשחמה ךחומב התלע אל םלועמ םאה ?ישונאה
םודק עדי לש תויומכ ןבוחב תורצוא ןה םגש
ףאשו תוירוטסיה תויוסנתה לש דועית ,םוצעו
תיעמקה תישונאה הפיאשה תא ןסיסבב תוליכמ ןה
ומכ קוידב ,רתוי בוט םלועלו הינומרהל עיגהל
?ךלש ךיתוהימכ
התא הממ ?ךתנומאב התא ןוחטיב רסח הכ םאה
?דש דחופ ךכ-לכ
רבכ ינא םג תושפטו תועשר ,חור-תונטק שיש הז
הנימאמ ינא ךממ לידבהלש קר ,ןמזממ תעדוי
תחאו דחא לכב ןומט תולדגל לאיצנטופהש
.(?תחכש םאה !ותומדבו ומלצב) ונתיאמ
רשק ריעצ ליגמ ומצעב חתפל םדא לכ ךירצ ןכל
ןיאה ושפנ תומוצעת םעו םיימינפה ויכרע םע
.(תוירנויסימה לע יל חלסו) םייפוס
ןיאה שפוחה ךותמ רחובש ימ לכל בוט הליל
בוט הליל ול היהיש הנותנה תושרה לש יפוס
.ער הליל אלו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
11/2/01 20:23
םח דש :תאמ
....ביבח דש ,קותמ דשל הבוגתב
וניניב המיענה תוערה
,חור תוער ךתטיש תא תונכלמ ינענמת אל
הנעטה ירהש
תולדג רבדב
ומוה לכל ךוניח-יולת-יפוסניא-לאיצנטופו
אוה ךפהה .וזכ הניה ,סנייפס
תוינוגברה ,ןוכנה
תולדג הקיפמ תינויצהו תינויצולובאה
תוגספב קר שפנ תומוצעתו
.תוינומעפ תומוקע לש
ןיא,ךוניחהו ,ךומכ יונב וניא לודגה בורה
רתוי תושעל וחוכב
לש תשופחת-הקיטמסוקמ
תוכיסמ תרסה ,ךופה וא ,ינרדומ םדא
ילעבמ תוציחמו
הובג לאיצנטופ
,ךייתונעט ןכל .חותפ תרייעל ועלקנש
,םיענ ןוטב דימתכ תועמשנה
אטוח ינא וליאכ
יתגצה ינא .ךיילא תורזוח ,תוללכהב
הזכרמבש תיתוברת תוינוגבר
,ך"נתה םע תוברת
םייוקיחהו ,םזיאיתונומה לש ירוקמה רצויה
תוחפה
.םיחלצומ רתויהו
ובש םלוע תגצה ,ילש הקותמה המשנה ,תאו
םלוכל
יפוא ותוא
.תואלפה ץראב תיליל לש יפואה ,ילאיצנטופ
אל ךתטישל
ורצונ עודמ ןבומ
.ןתוירסומו ןייפואב כ"כ תונוש תויוברת
ונחנא עודמ
םירקוח םינרקס
?םוקמ םושל רתוח אל יאודבהו םיפאושו
איה יתנעט
לש יטנגה ליפורפהש
איהש תוברתה יפוא תא עבקי היסולכוא
.רוצית
תדימש ,ןבומכ
ההובג דימת הניא תיטנגה תוינגומוהה
לוכי בולישהו
תבברועמ תוברת רוציל
תדחאתמ הפוריא הנה .טקילפנוקב הרבח וא
םלועה דגנמו
ףא לע ,יזנכשאה תוחפל ,ידוהיהו .ימאלסיאה
ותוברועמ
ברעמה תוברתב תיעבטה
אוהשכ לשמל ,איש יעגרבו ,רז דימת ראשנ
בחרמ לע םייאל ליחתמ ליחתמ
תעדות תצרפתמ יברעה וא יברעמה הייחמה
ידכל הנוש הנוש ןימ ותויה
לש ותלוכי יא .תיגולויב םינימ תמחלמ
ונוצר ףא לע ללובתהל ידוהיה
הירוטסהה תישארמ זעה
הנוש ותויה לע הארנכ הדיעמ תישונאה
,בושו .תיטנג
ןבומה תא שיגדמ ינא
םלועב תוללכה ומכ ,תוללכההש ,וילאמ
רבעמ ןניה ,יגולויבה
תונתשההו תושימגל
הז דצל םייטנגה םימרזל רבעמ ןכו תוידימתה
ןכתי .רחא וא
םזיאורטלאה תמרש
םידוהיה .םייפוריאה םידוהיה ברקב הגירח
אקווד םייחרזמה
םע ללכ ךרדב ורדתסה
הניא תונושה .בחרמב ובלתשהו םביבסש םימעה
קר
אלא ,ןבומכ טנמרפמטב
ומוה תוחפשמ לש תויביטינגוקה תולוכיב םג
סנייפס
,ונא ,םלוא .תונוש
םיענמנ פ"תש םסקמלו םיחתמ רעזמל ידכב
םילדבהב קוסעלמ
,םשטשטל םיחרוט ףאו
ינששוח .םדודיח תמוארט בקע תאז
הפורטסטקהש
,ונל תננכותמש האבה
אקווד רמולכ ,הזה דצהמ אובת ,תושונאל
שוטשטמ
,ףרוגה םילדבהה
לש תונפקות ינפמ וניתונריע תא שטשטמה
םימעו תויוברת
.םיאכודמו םילשחנ
.הפיה וניצראמ אקווד ליחתי הז ילואו
.תנתוכ ילב תדלומ
המכ תב ,תיליל ירפס
.ךתלכשה המו תא
בוט הליל
םח דשל וביגה
 
 
12/2/01 14:40
טקשב .מ :תאמ
הכושחהו הרקיה יתוחאל הבוגתב
,תוביהלמ ןבומכ .ךל שי דואמ תוקיחצמ תועד
םימיב ישונאה םונגה לש חונעפה אקווד לבא
ורמואב חכוגמ תצק רואב םתוא דימעמ ולא
תוחתפתהב הטעומ ךכ לכ תובישח שי םינגלש
.רבד הזכ ללכב ןיא ?ידוהי עזגו .םדאה
ולביק םה ?םידוהיה לע ןורחאה ןמזב תלכתסה
הסיידל וכפהו םוקמ לכב ולביק םהש המ
םלוע תסיפת שי .יפוא תרסחו תפרוטמ
עזג אל לבא ,קדוצ התא הזבו ,תידוהי
.יגולויב


טקשב .מ
טקשב .מל וביגה
 
 
12/2/01 18:49
םח דש :תאמ
הכושחהו הרקיה יתוחאל הבוגתב
אוה םונגה חונעפ
קר אוה ולא םימיב םייתסמש המ .העטמ חונימ
לכ לש םוכיס
,יטנגה "טסקט"ה
םהל שיש םיפצרה לכ וכותמ םינחבומ רשאכ
תועמשמ
תמועל תימיכויב
השוריפ תימיכויב תועמשמ .םהל ןיאש ולא
א"נד ףצרש אוה
תויהל לוכי םייוסמ
לוכיש ונימא תוצמוח לש ףצרל אתב "םגרותמ"
ןובלחל ךופהל
ונניא .ילנויצקנופ
טסקטה לש המוצעה תומכה תרטמ המ םיעדוי
."םיגרת" ונניאש
ףלא האמכ ךותמ
תועמשמ ילעבכ ונידי לע םיהוזמש םיפצרה
ונניא תימיכויב
היצקנופה תא םיריכמ
,תעכ .םכותמ םועז זוחא לש אלא תיגולויבה
עדנ רשאכ םג
יטנגה דוקה" תא
,ןג לכל םיאתמה ןובלחה והמ :ירק "ינשה
סיסב קר הז הווהי
דציכ רוקחל ליחתהל
םירוטקפהו םינובלחה ןיב היצקרטניאה
ךלהמב םינושה
תירבועה תוחתפתהה
.חמב םינוש םינבמ תורצווה ידיל םיאיבמ
לע והשמ עדנשכ
לכונ חמה תוחתפתה
היצאלרוקה לע תיגולויבוכיספ דובעל ליחתהל
םינבמ תת ןיב
תולוכי ןיבל חמב
.רבדנו שגפנ זאו .תויביטינגוקו תויתוגהנתה
םח דשל וביגה
 
 
11/2/01 21:11
םח דש :תאמ
....ביבח דש ,קותמ דשל הבוגתב
תמא וזיא יתנבה אל
.םיטפשמה ינש ףוריצב יתפשח תינכפהמ


םיקוחל תופפוכתהה"
לועמ..החירב איה הלעמלמ םיבתכומש
בוש -"יטרפה רסומה
ןועטל הלוקש ךתנעט ירה .קוידב ךפהה
ימדוקמ דומיל וליאכ
ימש איה תמאהו .תויתריצימ החירב אוה
חרובה אוה דבל ךלוהש
קוידב .תוירחאו תויתריצי םומיסקממ
ישונאה עדיהש יפכ
םימכח םישנא י"ע םדקתמ הקיזיפב
תאשל ידכו ,דחוימב
דומללו םינש 9 תבשל םדוק ךירצ ינא לועב
ךכ ,םהיתונקסמ תא
תירסומה תוירחאה לועב תאשל ידכב
לשו םילבגומה ייח לש
הרובחל ףרטצהל ילע הלוכ האירבה
תקסועש הדיחיה איהש
אל :ירק ,ילאוטקלטניא רשויב רסומב
דבלב םיפיפי םיגיגה
.תילאירה תואיצמב רסומה תיינבה אלא
טפשמה תכרעמ
טקשו תוחוכ תדרפהל תפאוש תיטרקומדה
יאדובו ,יתיישעת
םייחה ידבורב רסומ תיתשהל הסנמ הניאש
םהילא תקעזומ הניאש
.הרטשמה י"ע


,לפואה תכיסנ ,םויסלו
יפלכ ילש תויתרוקיבה
ןבות תונושה תויוברתה
.הירוטסהה רואל רתוי
יאדו ךדיאמו תאז םע
ןהילא ךייש ימצע ינא ףאש תחכונ
תישונא המקר ונלוכ יכ
.היח תחא

הבר תרוקיב הנשי :דועו
המינפ הנפמ ינא התוא ךא ידוהיה םלועה לע
.הצוחה אלו
םח דשל וביגה
 
 
12/2/01 4:01
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
?but shed y r u so madל הבוגתב
החמש ינא לכ םדוק ...Try to understand
ןייעל ךמצעל השרמ ןכ התאש חכוויהל
M.T.V ומכ תויביטנרטלא תוינוליח תויוברתב
תמייוסמ תואיקב ןהב הלגמו צ"לגלג וא
.תיטרפה ךתאנהל


ןאכ ףנפנמ התא הבש עזגה תרות תאז תמועל
ןייצל תבייח ינא ןכש ,טעמ יתוא העיתרמ
הז גוסמ תועיד לש ןצובציבו ןמויק יתעדלש
תא םיווהמש םיבותכה ךותבו ךירבד ךותב
המצע ינפב הווהמ תידוהיה תרוסמל סיסבה
המ :תלאוש רשא תיחצנה הייהתל תיקלח הבושת
האמה לש םיעבראה תונשב הפוריאב םש עריא
ךלוהש ימו יריקי לוגע אוה רודכה ?הרבעש
רקובב אלפתי אלש עזג תרות םע ןושיל הלילב
םינפ םושב ינאו .הדי לע דחכנ ררועתמ םא
לכ םא תא הלילח הפ הקידצמ אל ןפואו
ךינפב העיבצמ קר אלא ,האושה - תועווזה
ךותב םיעוטנש םינכוסמה םישרושה לע
לע תמייוסמ העפשה םהל שישו וניתשרומ
םירחוב ונחנא םא ןכל .הירוטסיהה תולשלתשה
לש םנויסנמ דומלל ונילע םיכחהלו חתפתהל
.התא תנייצש יפכ קוידב ונל ומדקש ולא
,תינכפהמ תמא תפשחש יתרמא אל םלועמ ינא
הדימ תמא) תירסומ תוגהנתהל הדימ תמא אלא
" .(תוקייודמה יתולימ ויה ולא -תינכפהמ
םהשכ "בוט השעו ערמ רוס .תויחל ןתו הייח
תנשמ יתעדל םירצוי םה הז דצל הז םידמוע
ראש תא .ישיא ץומיאל האנו תיראטנמלא רסומ
ץלאא ןכלו הנושאר האירקמ יתנבה אל ךירבד
םהילא סחייתאש םרטב תינש םהב ןייעל
רקוב תונפל יצחו שולש וישכע העשה .יירבדב
.התע תעל הייחד לבקי ןיינעהש ךכ
,המל) תצק דוע + םישולש תב ינא -ךתלאשלו
םתס התאש וא ,הזכ והשמ וא הלכ שפחמ התא
?המיאתמה ליגה תריגמב יתוא גלטקל הצור
רבכ ךממ םיבוטו םיבר דש ךתוא הריהזמ ינא
.השק שפנ חפמב ולשכנו יתוא גלטקל וסינ
תואנ הדימ הנק םושב תדמוע אל טושפ ינא
הלעתש המר וא םוחת ףאב חונ גולטיקל
עשת איה ילש תילאמרופה הלכשההו (ךנוימדב
עגרה הזבש ןוכנ,ךל יתרמא המ) דומיל תונש
גולטיקה תוריגמ לש תסטרכהמ ךל יתלפנ
,יתמייס אל ןוכית וליפא ?ךלש ןוספיאהו
ראות םע הדועת םוש יל ןיאו ילש המשנ
לש טירפת קר תואתשמה ךיניע דגנל ףפונל
יתב תאו יתוא תסנרפמ ינא עגרכ ןכש הדעסמ
תבשוח ינאש המ לכ תא .(הדעסמב תירצלמכ
ובתכש םירפס יפלא ךותמ יתשכר תעדוי ינאש
לע םתעשב וכמתסהש םימכחו םילודג םישנא
.םהינפל ויהש םילודג םימכח לש םדקומ עדי
ונתיאמ תחאו דחא לכבש תנעוט ינא הז ללגב
ינא) הלוכי ינא םא יכ תולדגה יערז םינומט
דחא לכ זא -(ימדקאה ןבומב יאופר סנ שממ
(-: הראפכ החונמ ליל !לוכי
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
12/2/01 19:43
םח דש :תאמ
?but shed y r u so madל הבוגתב
ותוא שדיח אל רבד םוש
םלועמו זאמ התייה םיעזג ןיב הנחבא .ררוצ
םירצמ)
,הקיתעה ןווי ,המודקה
(השדחה תעהו ב"המי לש הפוריא ,אמור
.םייחבו הירואתב
שומיש היה השע אוהש המ
.תילאטוט םינימ תמחלמ תריציל ,הנחבאב
המוארטה
םלועל האיבה השקה
הצורש ימ ,לבא .ונלש יעבט אלה םיגשומה
רדתסי דימת חוצרל
תיעדמה תמאה אלש יאדוובו
םיבוטה תוחוכה תאז תמועל .וכרדב דומעת
תושונאב
ותתיכו"ל האיבהל םיצורש
םירע תויהל םיכירצ "םיתיאל םתוברח
ןומטל אלו תואיצמל
לבא .םחה לוחב םשאר
הדמעה תא םיללוש ,תיליל ךומכ םישנא
לש תיטרקוטסיראה
קודבל ילב שארמ וטסירא
הינומרה תוחפ וא רתוי החיטבמ איה םאה
אמש ,םלועב
םיבשחנש םיטרקוטסיראה
וליפאו הערל םדמעמ תא ולצני ,רתוי
ששחה .הדמשהל
לכונ אלו יניצר הזה
ילב ,ןטבהמ הדמע תטיקנ םלוא ,ונממ םלעתהל
תנכוסמ ,בושחל
תננוכתמ תא .תוחפ אל
לדבה םא .אובתש וזל אלו התייהש המחלמל
םיעזג ןיב יטנג
ךל ףידע תמייק הדבוע אוה
ילוא .הקיחדהל רשאמ הב בשחתהל רגוב םדאכ
האבה תימלועה המחלמה
םירברב םימע תוטלתשה עקר לע הייהת
םיעצמאב
לע םייטרקומד םייפרגומד
אמור הלפנ ךכ אל םאה ?תויגולונכט תומצעמ
?הרידאה
ברקב םיוסמ קדצ שי ילוא
לע ישילש םלוע ימע תוטלתשהמ םיששוחה
-ילב-הפוריא
אלש םימע שי ילוא ?םידלי
םייטסינומוקה ךייצמאמו היטרקומדל םייונב
?ךיילע וסרקי
ןויווש תניתנ ילוא
אלא םבולישל םורגת אל לארשי יאניטסלפל
לכב המחלמל
תמחלמ - ונדגנ םיעצמאה
יאדכ אלש תולאש ןה ולא .ילוא ?םיחרזא
ןה תרחאש ,ןהמ םלעתהל
םישרושה" .דחא ןנועמ םויב ץצופתהל תולולע

םה ונתשרומב "םינכוסמה
תויהל םכחו םכחותמ םעמ תוירסומ תועיבת
תחקלו תפומ
,ולוכ םלועה לע תוירחא
לכוי אוהש ומצע תא תולשהל אל ךדיאמו
םימעב בברעתהל
האנשה לכש ןועטל .םעפ יא
ירהו .יניצר אל הז טסקט תיולת איה
היה סופיירד
לדומה .לודג טוירטפ
החפשמ םימעה לכ ובש הזכ אוה ךנתה עיצמש
םעהו תחא
הניחבמ ןוילעהו ירסומה
.םלוכל בא תומד ןיעמ הווהמ תיגולונכט
ונדמע אלש ןבומכ
,בלש םושב טעמכ המישמב
ץמאל תיברעמה תוברתה הלוכי לדומה תא לבא
יפלכ
ןיא .םיישילשה תומלועה
תיאמ םצמצל יחילצת אל םעפ ףאו ןויווש
.םירעפה ןמ זוחאה
.םילדגו םיכלוה קר םה
.תיגולויב תואיצמ יהוזו


הרוס תכרבבו בר דובכב
רוחש האלה ךשוח
דימת ךריקומה
םח דש


יוניכה תא אנוש .ב.נ
ידמ רחואמ רבכ לבא הזה
םח דשל וביגה
 
 
13/2/01 20:59
םח דש :תאמ
?but shed y r u so madל הבוגתב
תלאש רבכ םא
הלכ שפחמ ןכו 25 ןב ינא זא
םח דשל וביגה
 
 
14/2/01 20:25
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
?but shed y r u so madל הבוגתב
לע תוירחא תחקל לוכי אל דחא םע .רקי דש
אשייו ינגומוהל ךופהיש םרטב ולוכ םלועה
םצעמ תכרפומ איהש הלטמ ,ומצע לע תוירחאב
יפד יבג לע הבותכ תיעדמה החכוההו התרדגה
הדימה התואב .היארכ תישונאה הירוטסיהה
םלוע לע תוירחא תחקל דחא םדא לוכי אל
ךכב ותמורת תא םורתל קר אלא ,ואולמו
יושעש רבד ,ומצעל עדומו יארחא היהיש
לע עיפשמ אוה ובש םייוסמ ךילהת ליחתהל
לגעמה לע עיפשמש וילא רתויב בורקה לגעמה
.האלה ךכו וירחא אבה
בלה לכמו תישיא רתוי טעמ המינב וישכעו
תאיצמב החלצה ןומה ךל תלחאמ ינא :תמאב
ךל םורגי רשא רבד לכ תאיצמבו ךבל תריחב
the best for you .ךשפנ קושחת ובו רשוא
(-: only
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
18/2/01 21:42
םח דש :תאמ
?but shed y r u so madל הבוגתב
תיתימא הכיסנ תאש רבתסמ
(:
םח דשל וביגה
 
 
5/2/01 2:04
בבוי יקימ :תאמ
רבודב לפטלו אולכל ,םירבדה תא איקהלל הבוגתב
,ריקב ביגמ
ילב קרוז התאש םיזמרה .ךמצעב ךלש התסהה תא דימ קספה
ארקנה ןיבל יניב רשק םוש ןיא .סוסיב ירסח ,קודבל
ןיידע חוטב יניא ,ירכמ ןיבמ אוהש ןכתיש תורמל .'וטיגוק'
.רבודמ תויהל לולע ימב
,ותבוגתב םירמאנה םירבדהמ גייתסמ ,ןבומכ ינא ,הרקמ לכב
תופכל ךלש ןויסינל תינמז וב דגנתמו .ויתועדל ותוכז תורמל
.תויתרטשמ תוריקחב ליחתהלו ךלש ינטירופה רסומה תא


,בר דובכב
בבוי יקימ
בבוי יקימל וביגה
 
 
5/2/01 3:41
וטיגוק :תאמ
רבודב לפטלו אולכל ,םירבדה תא איקהלל הבוגתב
המכ דדחל יל ושרה סטרקוס טפשמל יתוא םינד םתאש ינפל
:תודוקנ


לע םירבועה ולאב דדצמ אל ינא .תיסמ ינניאו התסהב ץפח יניא
הרועמו םיכסמ ינא .קוחה לע הריבעל ארוק ינניאו קוחה
ללועל לולע ןימ-יסחי ךרוצל םיניטק לוצינ ונתוברתבש הדבועל
תוירואיתו תוזת ,תודבוע ןייצל ינוצרב .רחא וא הזכ קזנ םהל
ןוידל תויוארה תולאש ולעיו םייקה בצמב קפס וליטי ילואש
הניא תואיצמה יכ רוכזל בושח .אשונב קימעמו יניצר
:תונורקע השולשמ היונבו תיעמשמ-דח


יניעב םג ןכ היהיש בייחמ אל יניעב ינויגהו ןוכנש המ .1
.ךפההו ינכש
ןכל ,ןוכנכ והשלכ רבד זוחא האמב חיכוהל לוכיה םדא ןיא .2
ינא השעא קר אלא ינכש לש וישעמ תא טופשא אלו ינלבוס היהא
.יניעב חונה תא
(העפות םא ןיבו רמוח םא ןיב) םלועב רבד ןיא ,ןכ לע .3
.םויק תוכז ול ןיאש


.ןימה תא ונתסיפתו היוקלה ונתרדגה םע תחתפנ הרודנאפה תבית
רמגנו ליחתמ אוה יכ הנקסמל עיגנ תוינימה גשומ תא טשפנ םא
ול וסחיו ןימה תא ושדיק רחא העטמ םרוג לכ וא תדה .רמוחב
תוברת הרצונ ךכ ךות .ויפלכ תויטנוולר אל ללכש תויועמשמ
השובמ קימסמ הנב לכש תינימ-היונרפ וא תינימ-היבופב הקולה
תילאטוט תומלעתמ ךוניחה תודסומ .ריוואל הסג הלימ תקרזנשכ
ריבעיש ילרביל קיפסמ ס"יב םיאצומ םאו הז םוחתב דומילמ
םיחרפ י"ע ריבסמ אוה הייברה ךילהת תא ירה ,אשונב םירועיש
רופיסה לכ המ :הלאשה תא ותעדב ךכח והשימ םאה .םיקרחו
?םילוחכ םיעטק רזנצל שי עודמ ?ןימה אשונ ביבס הזה לודגה
ןולסב אלו םינשי םלוכשכ ירדחב ןנואל ךרוצ שיגרמ ינא עודמ
.ךכל תיתימא הביס אצומ יניאו שייבתמ ינא ?החפשמה לכ דיל
הנהמ םיפוג ןיב שגפמ - תמאב אוהש המ תא ןימב תוארל ונילע
.קיזמ אלו


הפק תייתש ומכ הבושח ןימ תיישעש אוה רמול הסנמ ינאש לכ
יסחי ןכ לע ,ןשייטסיילפב קחשמ וא ןותיע תאירק ,רקוב תעב
הרבחב לדגי דליה םא .ולא לכמ רתוי אל אוה םיניטק םע ןימ
ול םרגי אלש קר אל ,ץורפו ילאיווירט ןיינע אוה הב ןימהש
.ךכמ םינהנ םירגובמהש יפכ ךכמ הנהיי םג אוה קזנ


חצנתהל טילחמ התאש ינפל רתוי תצק ארקתש יאדכ ,ריקב ביגמ
תכחוגמ דאס הד זיקרמה ןיינעב ךתנעט .ךל םירכומ אל םיאשונב
הריסהל םיכרועהמ שקבמ יתייה ךמוקמב יתייה םאש ךכ ידכ דע
הדלונ דאס הד זיקרמה לש ומש יפ לע ,ךתעידיל .תידיימב
.וקוח םחל םה הלפשהו לוצינש ודאס הלימה
וטיגוקל וביגה
 
 
5/2/01 12:22
טקשב תדרמתמ :תאמ
רבודב לפטלו אולכל ,םירבדה תא איקהלל הבוגתב
.הלפשהו לוצינ ךות ןימ יסחיל ארק אל םלועמ דאס הד זיקרמה
לע גנעתהו וייח לכ הלאכב קסע אוה יכ רוכזל שי יכ םא ,ילוא
וירפסב םיקתרמ םינועיט ינומהב םתוא קידצהו ,דבלב ולא
.םינושה


טקשב .מ
טקשב תדרמתמל וביגה
 
 
6/2/01 8:37
הלה :תאמ
רשיה ךרדב ךלוה הטוסהל הבוגתב
קפס ילב איה םייתרבחה םידוקה תא ןתנבהש ,שולשה תונב לכל
אל הריקחש ,ןתוא ואר אל םיטיאופרתו ןיד יכרועש ,תיאליע
הרק קוידב המ תולגל חרוט וניא שיא יכ ןניגב שחרתהל הלוכי
אל תישגרה ןתוחתפתה ,הרצענ תיביטינגוקה ןתוחתפתהשו ,ןהל
רתוי הברה ושיגרי ןהש החוטב ינא .דעל הקפדנ ןתוישיא ,תמייק
.ךכ רחא בוט
הלהל וביגה
 
4/2/01 15:04
עגרל חרוא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
.וטיגוק ליפודפה םע הפוס םתרצק ,יקימ ןודאה םע


תא אורקל ידכ "יתרדס סנא לש ונמוימ" הרדסל חור רצוקב הכחמ
.עלס ינב לש ותבוגת


.וחילצהו ולע
עגרל חרואל וביגה
 
4/2/01 16:50
הילימא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב


!םתמשנ יקמע דע העזעדזהו עזעדזהש ימ לעל


השומימ ןיבל תוניטקו םיניטקל תינימ הכישמ ןיב ןיחבהל יאדכ
.התייפכו
םא החמש יתייה תוחפל ינא ,ןכו .יטויפו עשעשמ אוה בתכנש עטקה
...ךשמה ול היה
.שיגרמ והשימש והשמ לע אוה
.תושגר אל ךא - םישעמ רוסאל הלוכי הרבחה
תוכסמ תא דירוהל ךירצו רתומ םהבש תומוקמה םה הרישהו תורפסהו
תועזעדזה .ןזואה תא ונל וגדגדיש ,םישדח םירבד דיגהלו תועיבצה
חיש םירצוע םה :ךפהל .רבד םוש םימדקמ אל טנטסניא היחדו יוניג
.שגרו הבשחמ
תונטרפה וז יתוא ןבצעמ ןכ אקווש והשמ שי םא :ךופיהה ךרד לעו
ותיבל ןימזהל גהנ םשאנה : סנוא ישעמ םוי לכ םיחוודמ הבש הרתיה
לש םתב םע תבשל גהנ ןכש ...לש הנאותב םהינפב טשפתהלו םיניטק
אל הזו ריש אל הז ןאכ - ..הנימ ירבאל תועבצא סינכלהו םידושחה
הדלי הזיאל תמאב הרקש והשמ הז .והשימ לש היזטנפ וא רופיס
ינא םיששושביה םהיתולוקב וילע םיחוודמ וידרה ינרדששכו ,ץראב
.םישעמל םג ילואו היזטנפל רמוח ול ןתונ הזש ימ שיש החוטב
הילימאל וביגה
 
 
4/2/01 21:44
םח דש :תאמ
דעב אקווד ינאול הבוגתב
ילב ובאט יאשונב ץימא ןויד חותפל הצור תא םא
תירסומ הדמע תעבה תשרדנ ,קיזהל
,תוננבב הפ תצפומש ומכ תתחשומ אלו הרורב
םירגמ םירואית םירואית תתל אלש ,הזמ רזגנה ףסונ יאנתו
ןיבל עראש הרקמל ימינונא רואית ןיב לדבה ןיא .תא תתנש ומכ
ןויד
הדמעהש אוה רקיעה -יתורפס וליפא וא יתרואית
הלאו .דגנ -הרורב הייהת תירסומה
.וקתשוי תיטסינגלבו שיגר שיא בבוי ומכ
םח דשל וביגה
 
 
5/2/01 10:48
שיגרה שיאה :תאמ
ךלכש תא יליעפתל הבוגתב
תירסומ תלוכי ךל ןיא .ארקנה תנבהב תילמינימ תלוכי ךל ןיא
דליה חצרל עגונב ךתבוגת האר) תואיצמה תא הנוכנ טופשל
(!קידצמ התאש עשפנ השעמ ,ןמרוק םוחנ ידיב השוש ימליח


חצרו םישנ לוצינל עגונב תועשפנה ויתועד תא בתוכש טסישאפכו
הינוריאב ,בתוכש ימ לש הרוזנצל ארוק םג התא - םידלי
.תונוש תובוגת ,תורירמבו


,םימחר לוטנו חומ רצ ןימי שיאל םיאתמ ,הינש הבשחמב ,םצעב
ךל תוארנ ןניאש תובוגת לש הרוזנצל אורקל
שיגרה שיאהל וביגה
 
4/2/01 18:59
N.K.K :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
אוהש תרערועמ יתלבה הדבועב תויתייעב םוש אצומ אל בתוכה םא
?תונעטב וילא אובאש ינא ימ ,ילאיצנטופ עשופו דודר ,ליטנפניא
טסקט ירוחאמ יובחו ילאיצנטופ ,רשואמ ראשנ אוהש רקיעה
תדסחתמה תונצלפהמ תצק תאצל הצור יתייה ,תאז תמועל .יטנרטניא
יומיד) "הביר" התוא תא אקווד עגרל ןוחבלו (יוטיבה לע החילס)
הלצא םג יכ הריבס תורשפא שי :(ףוסוליפה יל חלסי ,שפוטמ
חכונל תומוד תויגולויזיפ יאוול תועפותו תושגר וליא יא וררועתה
הפכנ אלש החנהב ,השגפ התע הזש םדא תומדב "תירבג" הדיח התוא
,הריעצ ןיידע איה ןכש ,התוא םישאהל ןיא .ןבומכ חוכב רבד הילע
"ץרק" ןכא הנבשיש חינהל ףא ריבס .ידמ תיביאנו ןויסינ תרסח
םוסרפה תובקעב שכרנש ידמ דומצ דגב הזיא ירוחאמ בתוכל הוודחב
הברה הריעצ תירבג הדיח תותפל הנווכ ךותמ ,םידליה ץורעב יומסה
,הלאה תודליה ,תושפט ךכ ידכ דע אל ןה .תוחפ הברה תכבוסמו רתוי
יושע היהש תבשוח ףא ינא .ןלוכ ומכ םישנ יניזגמ תוארוק ןה
וליפאו ,(ןבומכ ,ינמז) ןוצרמ תרסמתמ איה התיה וב בצמ חתפתהל
ונמזב תושוע ויה ןה ונלצאש המ תוחפל הז .ה'רבחל רפסל הצר
ויה םהו) הזכש רייארפ ןהידיל לפונ היה םא ,(הרוחא הנש 10-15)
יאצוי םלוכ ויהש ,קוחה חורו באה ,חאה - ןבה ללגב ,םיטעמ
ורכז "םירבג" םתוא דועבש ,רוכזל שי ,תאז םע .(תורחבומ תורייס
האיפה תא אקווד תונב ןתוא תורכוז ,וגא תפטלמ היווחכ עוריאה תא
היזטנפה תוצפנתה לילצ תא :רמולכ ,וגא ותוא תא התסיכש תירכנה
תלוכי ילעב םירבג טעמ אל תובוחרב םיבבותסמ יכ ררבתה וב עגרב
,םיטמק אלל) חפוטמו רחבומ יגולויזיפ דויצ ,תישגר תלוכי ,הבישח
."הבירה" לש היביבחתו המש המ תעדל זע ןוצרו (םיצרשו םיפושפש
שי .המ ןמז רובעכ רשקה תא דסמל םיניינועמ וליפא םהמ םיבר
יכ ,לעוג וא ,השוב ,ןובלע לש לילצ היה אל לילצ ותוא יכ ריהבהל
הלא םה (םייליטנפניאה אל ,םירחבומה) םירבג םתוא .וטנ הבזכא םא
,(תויהולא רמול אלש) תורישע תוינימ תויווח תווחל םיכוזש
םג רמול זעאו ,הבהא ,קומע תורבח רשק ידכ ךות ,תונימזו תוקפסמ
ם/ןגוז תונב/ינב םע אתווצב רגבתהל וכזיש הלא םה .רשוא -
גארדו םילאוסקסיב ,םילאוסקסורטה ,םילאוסקסומוה) םהירבחו
םתוא לכ לע תבש יאצומב אתווצב קקחצלו ,(דחאכ ס'ניווק
לש תוקד שמחו "הביר"ב םכתסמ םהלש םייומידה םלועש םיליטנפניא
...תוננוא
N.K.Kל וביגה
 
 
5/2/01 2:08
בבוי יקימ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
לש גוס הזיאו) ךתנעטכ ,יומיד לש גוס םוש הניא הביר הלימה
ימ תוהתל ךישממו ההות ינא ,תויהל לולע הז תוועמ יומיד
:תינקת תירבעב השוריפ הביר הלימה .(יתימאה הטוסה ונניבמ
.הרוחב ,הריעצ ,השיא ,הרענ


ןיבל תרופיס ןיב לידבהל לגוסמ ךניא התא םגש ןבומכ יתוא רעצמ
,אחינ .בבוי יקימל טסיניבושה ןיב רשקל שקעתמו היגולואדיא
תוהתל ונל רתוהו ,רקי NKK הכושחהו תינטירופה ךתורובב ךשמה
.רימטה ךייוניכב תנווכתה המל


,הכרבב
בבוי יקימ
בבוי יקימל וביגה
 
 
15/2/01 1:12
NKK :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
רבודמ יכ ןיחבהל תישקתה ילש הבוגתה תאירק ךותמש ןיינעמ
!בתוכב אלו ,תבתוכב
עיבצמ אל אוה :ותוא הנכמ התאש יפכ ,רימטה ייוניכל עגונבו
ןבומכ ךא ,ימש לש תוביתה ישאר טושפ הלא .דחוימ רבד םוש לע
...וילאמ ןבומה תא ךתעדב תולעהל תלוכי אלש
NKKל וביגה
 
 
15/2/01 1:03
NKK :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
לודג החמומו ליכשמ שיא תויהל ךלש הרמויה ףא לעש ,הארנכ .א
קיפסמ עדומ ךניא ןיידע ,ויתורודל בותכה סקטהו הפשה םוחתב
תאז תמועל ינא ."םיטסקט חותינ" ארקנש בחרנ ימדקא םוחתל
תירבעב טסקט :ריהצהל ימצעל השרמ ינאש ךכ ,הז םוחתב תמלפודמ
יכ עדוי הרובד גשומל הביר גשומה תא (תחא םעפמ רתויו) דימצמש
תרחא ,היומס תועמשמ וזה תודימצל שי תיביטאיצוסא הניחבמ םג
קחרתיש יוצר ילוא ,ךכל עדומ וניא םא .תרחא הלימב רחוב היה
.תצק ליכשיש דע תיתריצי הביתכמ
יל רצ ךא ,וילאמ ןבומה תא יל שרפל תחרטש לע הדות .ב
,הנבהו תועדומ ,העידי ךותמ יכ ,ךרוצ לכ ךכב היה אל - ךבזכאל
,'א ףיעסב רבסה האר :יומיד .שפוטמה יומידה לע ךל יתרעה
תמייק תויהל הכירצ התיה אל וזה הלימהש בושחל יתוכז :שפוטמו
הז םא .תופולחה רואל הב שמתשהל הברמ יתייה אל ינאו הפשב
.'א ףיעסב הרעה האר - ךליבשב ידמ ךבוסמ
הדרפהה תא תונקל השקתמ ,םירחא םיבר םיארוק ומכ ,ינא .ג
םע הז לע דובעל הסנת ילוא .תומדה ןיבל רצויה ןיב תטלחומה
רוצעה םעזה רואל ,הזכ דחא ךל שיש הווקת ילוכו) ךלש לפטמה
םא ןיבו םייניצר םה םא ןיב ,ךלש םיטסקטהמ ףקתשמש יתודליהו
.(תובוגתה ללוכ ,םייניצ
...!םיכושח לע רבדמש ימ .ד
NKKל וביגה
 
4/2/01 21:52
םח דש :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ןימה ןיירבע לש ותפקתה תאירק ירחא
תודהיה לע,הרואכל בבוי לש ורבח,דמולמה
ןאכ תללוכה הדהאה רואלו ,תויליפודפ הללשש
דובכ תצק עיצמ ינא ,בבויל
ויד רגוב אל םדאהש הארנכ .תדלו תונרמשל
תירסומה תוירחאה לע ךומסל ידכ
םיקצומ םיכרעו תודסומ םישרדנו ,טרפה לש
.םייחה תצפח הרבחה דצמ
םח דשל וביגה
 
 
5/2/01 10:57
שיגרה שיאה :תאמ
תדל דובכל הבוגתב
?המ םשבו ימ םשב ,תדה דובכ לע רבדלו אובל ךמש ימ ,םח דש
רשע ןב דלי לש חצר קידצמ התא ירה
םישנ תלפשה לע ןסר תחלושמ תדלקמב רבדמ התא ירה


ינמי םג ,ןטק אל טסישאפ התא ירה (!םיהולא שי) םיהולא םשב
.תויפ םתוס םגו םילחנתמ דהוא םג ,יתד םגו


??התא ?רסומו דובכ לע הרימשל ארוק התא
שיגרה שיאהל וביגה
 
5/2/01 16:52
ריקב ביגמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ןיב לדבהה .הירבח לש יוטיבה שפוח לע םיגייס הליטמ הרבח לכ
התסה הרוסא ,לארשי תנידמב .תולבגהה קמועב אוה תונושה תורבחה
רבעמ) .הנידמה הליטהש תולובגה םה ולא .תונעזגל התסהו חצרל
.(הביד תאצוהו ערה ןושל לש םיגייסל
וניא רבדהש תורמל ,אמגודל .הלש תולובגה תא הל תעבוק הליהק לכ
ןוארב .א תאמ הבתכ ןאכ אורקל םיצור םתייה אלש חוטב ינא ,רוסא
.םדא ןמושמ יושעה ןובסב םימולגה םייטמסוקה תונורתיה תוכזב
םינינועמה םישנא הנטק הליהק .הנטק הליהק תמייקתמ תוננב רתאב
.תוינימ ילעב םיטרפ ונתויהל םירושקה םיאשונב ירבח ןפואב ןודל
םיספות םירבגו םישנ וב ןפואל םירושק ןאכ ולעוהש םיאשונה בור
.עגמב םיאב םה םתיאש םישנאה תאו םמצע תא
.תופתוש תמייק םינוידב םיפתושה םישנאה ןיבל רתאה יליעפמ ןיב
רתאה יליעפמל ,ךדיאמ .רתאל םימרות ךכבו ונתעד תא םיעיבמ ונא
.הליהקה תורטמ תא םימאות רשא םיאשונ ונל קפסל תוירחאה תמייק
ויהי ןוידל ואבויש םינכתהש ןיינועמ ינא וזה הליהקב רבחכ
תורסח תויצקבורפב ןיינועמ אל ינא .תונרקסו ןיינע יררועמ
םיריעצה םהיתופוג לומ לא ורביא חישקהל בבוי רמ לש ותוכז.םעט
המישרב םייק הז .הז לע אורקל ןיינועמ אל ינא ,לארשי תונב לש
אל .הז רתאב םהב ןוידב ךרוצ ןיא יתכרעהלש םיאשונ לש הכורא
דבכנ קלחב יתכרעהל םיעגופ םהש םושמ אלא ,םהב ןודל רוסאש םושמ
אלש םייתדה לש םתוכז תא דבכמ ינאש יפכ קוידב .תישיא יבו להקהמ
לע ןאכ רתאב אורקל ןיינועמ אל ינא ,םיילגרה ןיב תבשב םהל ועסי
תויווח תא לשמל אוצמל ולכות הרוחשה יתמישרב .םימייוסמ םיאשונ
םינוכתמו תומטיפ תשילתב גנועה ,חצרמ תויווח ,יתרדסה סנאה
ירתא קיפסמ שי .רחא רתאב ,השקבב הז תא .לותחו ףוק רשב תנכהל
.ולא םיאשונל םישדקומה ונרופ
ןוסאל םינש 4 ואלמש ינפל םיימוי המסרופ בבוי יקימ לש ותבתכ
הז ןוסאב לכשש רכמ םע יתרביד הבתכה תא יתארקש םויב .םיקוסמה
אוה המחלמב גרהנש ימש ךכ לע אורקל ךירצ ינא הבתכב .ויחא תא
.שפיט היה אל ,דיל תיב תמוצב גרהנו ריכמ ינאש םדאה ,אל .שפיט
קשנל יירבח ,אל .בל בוטו בידנ ,ץימא ,םכח ,קירבמ םדא איה אוה
,םיבידנ ,בל יבוט םישנא ויה םה .םישפיט ויה אל ןונבלב ולפנש
תולעהל בבוי רמ לש ותוכז .הלעמו םמכשמ םישנא .םירדהנו םיצימא
.םילפונה לש םרכזב עוגפל תוכז ףא ול ןיא ,ןוידל ולאכ םיאשונ
הלוכי תרוקיב .שפנ לעוג ןיבל תימטיגל תרוקיב ןיב רורב לובג שי
הרבחה לש סחיהו הנידמה יגהנמבש ףויזה ,לבאה ןחלופ תא רקבל
ולא לכ ,םיסקטב תונקירה תואטרדנאבש םעטה רסוח ,םילפונל לארשיב
אוה .הלבנ אוה ,םמצע םילפונה רכזב עגופש ימ .ןיטולחל םיימטיגל
לש םויאה םבאכ ןובשח לע המוהמ ררועל הסנמו םדאה דובכב עגופ
.םישנא
ןוצר דבלמ רבד הב ןיא .היצקבורפ הלוכ לכ איה בבוי לש ותבתכ
לש תונזל הדיריו העווזה לש היפרגונרופ יהוז .תובוגת ררועל
.וללה םירבדה תא גיצמה רתאה לשו בתוכה
אל ינא ,היליפודפה ץירעמ לש הבוגתה לשבו וללה םירבדה לשב
ןבומה תא ריבסהל ךירצ וב םוקמב .ןאכ בותכלו ךישמהל ןווכתמ
תויהל רומא הזה רתאה .תאז ריבסהל תוסנל ןווכתמ אל ינא ,וילאמ
אל .תועד ףילחהלו םיאשונ ןבלל תורשפא .ץרא ךרדו ןויד לש שדקמ
הז תא .תוחורה תא טיהלהל ותרטמ לכש ,חורה תוערו לבהל שדקמ
.איקהל דע קפסל םיביבה םילגוסמ
.סעכ ררועלו ךישמהל םתוכז ,םתוינידמ תא לוקשל רתאה יכרוע לע
רוכמל ולכויש תנמ לע רתוי ההובג םישלוג תומכל םיקוקז םה ילוא
,םכרד איה וז םא .םתוא בזכאמ הליהקה ירבח רפסמ ילוא .תומוסרפ
.וישכע שורפל ףידעמ ינא
.תוארתהל אלו םולש


.ב.נ
תא חק .ךינפב לצנתהל יתעד לע הלועש ןורחאה רבדה ,בבוי יקימ
התא .תוחורה לכל ךלו ,ךלש תדלקמה תא ,ךלש תועדה תא ,ךמצע
.תישיא הז תא ךל דיגהל חמשאו 924675 - 052 ילא רשקתהל ןמזומ

.ןומגא ןוא-םר
ריקב ביגמל וביגה
 
 
5/2/01 17:59
םח דש :תאמ
תוננב רתא לעו יוטיבה שפוח תולובג לעל הבוגתב
םסרפל ימיטיגל .ימיטיגלו רתומ לכה אל
םיליעומ ויהיש יוצרו,םיקיזמ םניאש םירבד
ךירצ ,שיגר אשונב ןויד ררועל םיצור םא
תא קזחל מ"ע הביתכה ןורשכב שמתשהל
.ערל בוט ןיב תונוכנה תוירסומה תונחבאה
שטשטל מ"ע ונורשכב שמתשמש ימ
שפחמש ,ער םדא הארנכ וניה תונחבאה תא
.םיער םישעמל הלטציא
םח דשל וביגה
 
 
6/2/01 3:56
בבוי יקימ :תאמ
תוננב רתא לעו יוטיבה שפוח תולובג לעל הבוגתב
?ךילא רשקתאש ללכב המל .ןופלטה תחיש תולע תא ינממ ךוסח
לש וילייח לש םנדבוא םע תוהדזה תולגל םג ינממ שקבת לאו
ידו) םמע םיחנומ םישעמל םהיקומינ .ןונבלב ילארשיה שוביכה
תעכ םמוקממ דומלל ןתינ םהישעמבש המכוחה תדימ לע ,(קומע
אבצב תוריש לש וז הקיעמ הבוחמ וטמתשהש ולא לש יסחיה םמוקממו
םע תוהדזהל ינממ שקבת לא ,הרקמ לכב םלוא .ילארשיה שוביכה
.םינונבלה יחא לש םילאה שוביכה


,הבורמ דובכב ךלש
בביימ בבוי יקוימ קימ קימ
בבוי יקימל וביגה
 
5/2/01 21:09
םח דש :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
יכרעש ונימיבכ רורב היה אל םלועמ
המגמה לע .םיימניד םה תוברתהו רסומה
םיינוציקה ןמ דומלל ןתינ דיתעל
תוצירפ היה םעפש המ .םויה לש "םיפרוטמ"ה
הזה בבויהש הארנכו ,תונריתמ םויה ארקנ
תולפשל רדרדנ בורקבש דמלמ
הזה רמאמה .םינוויה לש תירסומה
םיחקלו המהדתב יתוא וכה וב הכימתהו
שפוח לש תופי תואמסס -א .שי רפסמ
תוביוחמל ךוניח םע תושגנתמ ילמיסקמ
ובוציעל םיצוחנ ולאו ,ללכב ךוניח םעו
תוינוליחה -ב .ירסומ םדא לש
תא ףודהל החילצמ אל ןאכ תיטנגיליטניאה
הנכס איהש תירסומה הנכסה
תנבומ ,תאז רואל ,ךדיאמו ,תימויק
יכרע לע תרמושה תידרחה תורגתסהה
גהני ועבטב ער םדא םאה :הלאש -ג .רבעה
וא תררחושמ הרבחב רתוי בוט
לבקי אלש ועבטמ בוט םדא םאה-ד ?תינרמש
חילצי יהשלכ תוביוחמל ךוניח
children will be next-ה ?בוט ראשהל
if u tolarate(?)this than your
םח דשל וביגה
 
 
6/2/01 3:36
בבוי יקימ :תאמ
הנכסל הבוגתב
םיטיטרמ םירעש האממ ךלש הרומעו םודסה ירוהרה .יוי יוי יוא
.ילש ----- -- תורעש תא
תמלוח קר התייה ךלש האלפנה תידוהיה תוברתה ?םינוויב ער המ
תוינטירופה תויצפסנוקב יובש ךכ לכ התא .ועיגה םהש ןאל עיגהל
.רסומ לכל םדקומ יאנת ןהש ךל המדנש ךלש


?ללכב ךרצנ אוה המ םשלו ירסומ םדא והימ .א
םוסרפל רובעל הארנכ ןמזה עיגה .ךלש םמעשמהו יסחיה רסומה יוא
ליחתמ תמאב רבכ הזה ילותק-ידוהיה רסומה .םיאקירפא םירתאב
ידמ רתוי תויהל
דע החילצה תד הזיא .הנורחאל רמשל וחילצה םה המ ?םידרחה .ב
םייחה ךרדב האור ינא ,ןכ .ללכב םיריבס רסומ יכרע רוציל םויה
...דואמ הלודג תוירסומ תיקינס"שה
ךכ לכ תוריתסמש םילימ יתש .תרעוכמ הלימ הזיא ...רבעה יכרע
תילילש היגרנא הברה
םדא הז ימ ?רלטיה םע הנוכשב ?תלדג הפיא ?ועבטמ ער םדא .ג.
?ועבטמ ער
.הנשמ אל הז הרקמ לכב
לש תונוכשב תלדג ?סבוה וא וסור התא ?וישכע ועבטמ בוט םדא .ד
.הזה םלועב בוט ללכב ראשהל רשפא ךיא ?רואה ינבו לפואה ינב


סנאדקדב עוקשל ןת .הזה יתדה בודה קוביחב ונתוא ליצהל יד
.ךלש םמעשמה רסומב רשאמ רבד לכב עוקשל ףידעמ ינא .יטסינודה
.דבאתהל רבכ ףידע
בבוי יקימל וביגה
 
6/2/01 0:21
לטיור :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ינפל תובוצק תומישנ לש םיימוי ומכ והשמ ,יתחקל הכורא המישנ
הנושארה האירקבש ,ל"נה יפיצפסה רמאמה לע ןאכ ביגהל יתטלחהש
,רתוי הריבס יל התארנ תצק ,הינש האירק ,םולכ יתנבה אל ,ולש
.הכרה ןטבב הטיעב יל הנתנ תישילש האירקו
ןאכ שי הנה ,ילואש ,בושחל יתוא ואיבה ןאכ תובוגתה ללש םג
.תבשוח ינאש המ םיבתוכ םצעבש םישנא


הז תומימת לש הפי הזיראב התוא ףוטעלו היליפודפ קידצהלו אובל
.יליבשב 'ץאמ וט שממ
,הכורא המישנ יתמשנ ינא .הדוקנ רחא הדוקנ ךכל סחייתא ינאו
ךלש םילימה המל ןיבת ילואו ,תחא חקית ,בבוי רמ ,התא וישכע
.ךכ לכ יתוא ונבציע


םעפל םעפמ תלכתסמ ינא םג .ייניעב ימיטיגל הז תורוחב לע לכתסהל
הזיא וה-ואו ,אבצל סייגתה םרטש ,יתיא דבועש דחא שי .םירוחב לע
.דרשמב רקבל אב אוהש םעפ לכ םייניעל האנה טושפ .אוה ףרטמ יסוכ
,וילע זטנפל ליחתהל דעו ףיכ טושפ הז יכ ,וב טיבהלמ ךרדה לבא
אל םייחב ינא .והארמו והבוג תורמל ,דלי אוה .יריקי ,איה הכורא
אל ינא .םיבוט םישעמ וב ללועלו יקיחל ותוא שובכל לע בושחא
.ולש ךויחהמ תמסקומ טלחהב ךא ,ונבשיב ייניע העיבשמ
ומצעל רצוי דחא לכו ,הללאל שטשוטמ הזה קדה לובגהש תבשוח ינא
תחאו דחא לכ לצא םינבנ הלאה תולובגה ,ןכו ,ולש ויתולובג תא
.לביקש ךוניחה יפ לע דחא לכ ,ונתיאמ


יתוא יוולתש יאנתב ןואיזומל הסינכ ךיילע םלשא ינא" לש רופיסה
.יתוא סיעכה "רויסה ךלהמב
,רעוכמ לוצינו ,המימת הרוחב לש לוצינ חירמ הז ,ער חירמ הז
ינפל התכב איה יכ סרג ףא הזה ירנויצקיפה ןמויה בתוכו רחאמ
,הנהו ,"המודא הפיכ" תא שי יל קעצ הזה ןטנטקה עטקה .התוא שגפש
לצנל יטאתפה ונויסנב ערה באזה תומד תא התע שבל היצקיפ רמ
.הקוצמב הרוחב
הרוח לש הזה עוושמה לוצינה .רכומו עודי "המודא הפיכ" םורדניס
,רגובמ רוחב דצמ הרוק אוה רשאכ דחוימב ,יתוא סיעכמ הריעצ
איבת לאו ."בוט"ו ער" ןיב ןיחבהל לגוסמה םדא ןבכ ייניעב שפתנה
םיאובאט שי ."יסחי גשומ הז ערו בוט" גוסמ תוסחי ינועיט ןאכ יל
תא ואיצמהש הלא .ידכב אלו תוברת-יתת ןווגמב םיתתשומה םייתרבח
תיטסינוכיתה הרקמבו .שלחה תבוטל קרו ךא ואב ,הלאה םיאובאטה
םייק לדומ טלחהב איה ,םיידשה ינצינו ,יתפומה קיסוטה תיוטע
."שלח" טפסנוקל רירשו
םתוא םיעינמ חוכו ףסכש םירבג לע םירמאמ טעמ אלב ןאכ ונד רבכ
.("העדה לעב האמה לעב" ע"ע)ישנה ןימה יבגל םתשיפת תא םיבצעמו
,לדה ריחמה תורמל ,ןואיזומל הסינכ ימד ,םילקש השימח םג ,הנהו
תורענ תותפל תנמ לע םירנוילמ תויהל םיבייח אלש חיכוהל םילוכי
.תוריעצ


."המחלמל םחלהל אציש ךכב בשחתהב ,םכח יד םדא ןב עמשנ אוה"
םימעפל תומחלמ ,עדוי התא .דיגהל הצור ינאש המ הז .יובאו יוא
םע והשמ ךל שיש יתנבה ,ןכ .רוחבל םילוכי ונחנאש והשמ אל הז
דואמ רעפ שי ,ןאכ םג לבא ,ךתיא ינא ,הבבס ,הזו תומחלמ יטנא
םיגרהנש םילייח לע תינחרט ךכ לכ תרוקיב ריבעהלו אובל ןיב לודג
יתדביא ייחב .הנידמה יחרזאו יבשות לע ןגהל םתמישמב לילו םמוי
ךכ רחא ונכשמהו ידוסיב ידומילמ דוע יתרכהש ,התיכל םירבח ינש
ןוסאב גרהנ ינשהו ,הרישי העיגפב ןונבלב גרהנ דחא .דחיב ןוכיתל
גרהנ ,ףסונ בוט רבח .ןונבלל וכרדב ,םינש עברא ינפל םיקוסמה
.העקבב םינומיא תנואתב יצחו הנש ינפל
,םהמ דחא לכ .םימיהדמו םימכח ,םיקירבמ םישנא ויה ,םתשולש
,תשבוכו תינמחול תוינידמל רתוי דוע יתדגנתה ינא ,גרהנשכ
אנ לא .ונל םירקיה םישנא לש ךכ לכ באוכו דבכ "םולשת"ל תמרוגש
,םוקמה הז ןיא .ךלש תויצקיפב הלאה םילייחה לש םתוישיא תא ברעת
.םרכז תא ללחל םוקמ ןיא םוקמ םושב ,ללכבו


"םיבתכמה תא תארקהש ךיא ,הפי היה הז"
יל יכ ?בבוי רמ ,םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה .הלוז היצלופינמ דוע
ברעה לכב קסעש ,ןמז המכ ינפל דחא םע יתאצי .הככ הארנ שממ הז
ךשמב תוכורא ונחחוש ,עומשל יתיצרש המ לכ תא רמא .יתוא םישרהלב
,תחתב תיניצר הטיעב ירחא ,דבעידב קר .יתוא םיסקה אוה ,תועש
.רבתסה ,ולש עטקה הז .ולש הלימ םושל סיסב היה אלש יתנבה
,סיעכמ הזו .הקיטקט םושב לחב אל אוהש יל ןימאתו ,תונב םישרהל
,ךכ רחא םיימויו ,קילדמו ןחילצמ ,הווש רוחב ,יתבשח הנה יכ
.ןורגב יל הלע האקהה לש סקלפרהו ,יינפב הלגנ יתימאה ופוצרפ
רתוי תושקבמ ונחנאש ,הדעו םע לבק יל םינייכבתמ םירוחבה ךכ רחא
תא תוארהל וליחתתש יאדכ ילוא .םכתא תועגשמ ונחנאש ,ידימ
ונלש םילוקישה תא ליעפהל ונל ונתו ,הלחתההמ יתימאה םכפוצרפ
.ונליבשב בוט המ רוחבלו


הירחא יתצר טעמכ ,עגר ותואב ןמרוחמ דואמ יתשגרהש רכוז ינא"
שיגרמ ינא ...ארונ ךכ לכ הזש יתבשח אל םעפ ףא ...התוא יתסנאו
."שייבתהל ךירצ הזל דגנתמש ימ ...האג
סונאל הצרי ךומכ דחא םא ,ךל הרקי המ בושחל יתוא ןיינעמ .יפוי
םיקוח .ןהייח לכ ךשמל תיארונ תקלצ ןהב ריאשיו ,ךלש תונבה תא
אל ינא .תעד חסיהב ,םתס וקקוח אל ,ןימ תוריבע דגנ וקקוחש
,תישיא העד ףיסוא קר לבא ,ינפל ןאכ ורמאנש םיאבד לע רוזחא
םלועב והומכ הארנ אלש ,יארונ דרוסבאב לבוג ץראב השינעה ןיינעש
,תיטסילאיצוס הניחבמ ארונ בצמב תאצמנ לארשי תנידמ .יברעמה
רוחבש תבשוח אל ינא .רתלאל הנוגת וז ןוגכ הרימאש ,יוארה ןימו
יהוז ,ןכו)ותייטסל הקנפשוג לבקי םואתפ ,הזה רמאמה תא ארקיש
הליחב קר .ידימ קוחר ךלא אל ינא .תורוחב סונאל ךליו (!הייטס
המ ,םר לוקב ההות יתוא הריתומ הלאה תורושה ארקמל יב התלעש
.ארונ ךכ לכ רבד בותכל ךל םרג לזאזעל


םע ןימ יסחי םויקל םתוא תונוהל לוועו תושפיט וז היהת"
"םירגובמ
תויצלופינמה לכ ירה .ךמצע תא רתוס םצעבו ,בתוכ התא ךכ
תומימת תורוחב תונוהל תנמ לע ודעונ הלאה תוינחוכ-תוירבגה
לכ .ירעצל ,רבד םוש ןאכ שדחמ אל התא .תמיוסמ הקוצמב תויוצמה
.םויקב ותוא רמוש הזה רמאמהש לבח .שארמ עודי רבכ הזה קחשמה


."רופיסה לכב םייתימאה םימימתה םה םיריעצה ילעובש בשוח ינא"
וא ןהב וללעתה ,וסנאנש תורוחהב לכל הז תא רפסת ךל .חטב ,ןכ
אל תומילא עקר לע תוריבע םג .ינימ עקר לע קר אלו .ןתוא ופקת
יתוא םיסיעכמש םירבדה דחא .לכש'ת יל ןייזת לא .תומימתמ תואב
ךלהמב וא ,רצעמ תכראהל םיאבומו םיספתנ םיעשופהש ירחאש ,אוה
רפסל רכזנש ,עלס ינב ע"ע) הקושע תודליל םינעוט ,ומצע טפשמה
רפופ ימע וא ,ותודליב תינימ וב וללעתהש ךכ לע וטפשמ ךלהמב
םינש תורשע העבש חוצרל טילחה ןכלו ותוא וסנא םיברע יכ ןעטש
ןימ ,תוללעתה לש תויארונ תויווח ורבעש םישנא .(הרקמה ירחא
םה םואתפ ,םהל הרוק הז םואתפש אל הז .םמצעב ולפטיש יוארה
עדומ ,וייח ךלהמב השק הרקמ הווחש דחא לכ .םהב וללעתהש םירכזנ
הפירח הרימא הברה יל שי םג ןאכ .הווהב וייחב תורצונש תוכלשהל
.םירקמ לע חוודל וליחתת ,םישנא ."הקתשו העדיש" ,םביבסמ הליהקל
.הפה תא םותסל וקיספת
םירמאמ ררחשמ התאש ינפל םיימעפ בושחל העיצמ ינא ,בבוי רמ ,ךלו
,ןיידע לבא .הצוצמ היצקיפ אוה הזה ןמויה לכש יל רורב .הז גוסמ
,עגופ ,בילעמ הזה קרפה תא תאצומ ינא .הזה ןמויה תא בתכ והשימ
."רתומהו בוטה" תולובגל ץוחמ עורפו יטסיסקס
לטיורל וביגה
 
 
6/2/01 3:50
בבוי יקימ :תאמ
הכורא המישנל הבוגתב
,לטיור
.םעט בוטב ךל תונעל הסנא םעט בוטב תבגהש םושמ
.התוא יתגצה .היליפודפ יתקדצה אל .א
?לטיור ,ריעצ ףויפי ותוא לע זטנפל ךמצעל השרמ ךניא עודמ .ב
...זטנפמ ינא המ לע תעדי קר ול .לכה לע רתומ זטנפל
רעטצמ ינא .םתיא םיכסמ ינא .המחלמה לע עטקל עגונב .ג
אל .דיגהל ןתינ ,טרחתמ ינא .הריציל הזה עטקה תא יתסנכהש
תינונגס היעב יל שיש םושמ .ותיא תירסומ היעב יל שיש םושמ
היעב לכמ רתוי הברה רומח היעב גוס ,םתסה ןמ ,וזו) .ותיא
רבדהו תעלוצ הרוצב בותכ אוהש ןבומכ .(איהש גוס לכמ תירסומ
תא יתארק ,ךמצעל יראתת ילואש יפכ .יניעמ יתנש תא רידמ
הז תמאבו (םלוכל ץלמומ) תשומחתה תעבגב ריקה לע וללה םיבתכמה
ידכ תמייוסמ תוקיפד ךירצש בשוח ןיידע ינאו .יטתאפו בוצע היה
ןזורה לש ויתוריציל אבהל ינפת ךכל עגונב לבא .םחלהל תכלל
.ןיינעב יוטסלוט ואיל
סונאל הצור רכז לכ טעמכ ?המ זא ,סונאל הצור טסיניבושה זא .ד
ךכ ,חוטב אל ?שייבתהל םיכירצ םירחא .וייחב רחא וא הז עגרב
םה לבא .שייבתהל םיכירצ םידסחתמה ,הרקמ לכב .טסיניבושה בשוח
.השוב ירסח םה .םחוכ ךכבו ושייבתי אל םלועל


ומכ ךתוא וזיגרהש רמאמב םירבד הברה ויהש תבתוכ תא םצעב
.ךתוא זיגרה הזש חמש ינא ,יפוי .םילקש 5 -ב הדליה לש לוצינה
וזיגרהש םירבד יתבתכש ללגב ?יתוא אונשל ךל םרוג הז המל
?דבאתהל רתרול חינהשכ התג תא תאנש ?ךתוא
םירפסהמ קלח .תירסומ הדמע טוקנל ילעש שארמ החינמ תא המל
םא המו .תירסומ הדמע תטיקנ רסוחמ םיבתכנ רתויב םיבקונה
םעפ םא המו ?אל םעפהו תירסומ הדמע טוקנל יל קשחתמ םימעפל
םישנאהמ המככ םתוא יתרכהו םיליפודפ םירבח המכ יל ויה
%99 -מ םישיגרו םיאלפנ רתוי .ימימ יתעדיש רתויב םיאלפנה
זא ?רתויב תולצאנה תובשחמה תא םיבשוחו ?הזה םלועב םישנאהמ
?םהלש תושגרה תא ראתל רוסא זא ?םדא ינב אל םה הלאה םישנאה
ןיידע םה לבא .ועגפ םה .םישנאב ועגפ םהש יל ידיגת לאו
רבד םוש ןיבהל לגוסמ אל הז תא ןיבהל לגוסמ אלש ימו ,םיאלפנ
וליפא וא ,סנוא רחאל רסייתמ ליפודפ האר אלש ימו .תמאב בושח
.וימימ היליפודפ ןיבה אל ,הרק אלש סנוא
,ךלש
בבוימה
בבוי יקימל וביגה
 
 
6/2/01 10:31
לטיור :תאמ
הכורא המישנל הבוגתב
.תויתטישב גהלמ םתס התאש וא
.הזה ירנויצקיפה ןמויה לכ ךותב תמאב התא ימ טילחת ילוא
?ביגמה ?בתוכה ?רפסמה
?תמאב ?יקימ ,רתומ לכה
.וישכע תוניצרב
לש טקא לע זטנפמ התא םאו ?ןאכ רורב אל המ .רוסא הז סנוא
.דימו לופיטל ךלת ,סנוא
םיבוטה יירבחמ המכ" ?ןאכ רורב אל המ .רוסא הז היליפודפ
רבחה ,אבא" :דיגתו אובת ךלש הדליהשכו ?"הדלי לע םיזטנפמ
ןייז רוקיב לכב תוירכוס יל איבמש רדהנה חורה שיא ,ךלש
ארק אוה ,יתב ,בוט ,ונ" :דיגתו עוגר ראשת התא ,"יתוא
התא המ ,יקימ ,תמאב ?"רדסב הזש םירמואש םיבשחנ דואמ םירפס
???הביס רותב וזה תתוועמה תורפסה תא יל איבמ
תורומש םהיתוריצי .יל זיזמ אל דאס הד ,יל זיזמ אל התג
היצמיטיגל דחא ףאל ןתונ אל הז לבא .הבבס ,יתורפסה ןואתנפב
.ומצע תופכל וא ללעתהל ,סונאל
אל הזש ללגב קר זטנפא אל ינא ,יתיא דבועש אוהה רוחבה
לע זטנפל הפידעמ ינא .ינא אל הז ,ילאיר אל הז ,ןיינעל
.םירחא םירבד
םיחקולש ךתומכש לעו ךילע תמחרמ ינא ,ךתוא תאנוש אל ינא
היצמיטיגל ןתמ םשל ,םקופיס םשל התוא םיתוועמו תואיצמ
.םיבעתנה םהישעמל תתוועמ
,יאמורכ גהנתה אמורב .יביטקייבוס אוה ,יסחי אוה רסומה
יתורפס עדיב תרדהתהש התא ףאו .יקימ ,ינפל הז תא ורמא
ךותל טיבהל ,הפה תא םותסל ה'לפיט לוכי ,ןירדהמל יתוברתו
העיגפל היצמיטיגל ןתונש הזה רמאמב רדסב אל המ ןיבהלו ךמצא
םוקמב םיאצמנ ןיידעש ימ לכבו םידליב ,ישנה ןימב תנווכמ
ךירבח ?תמאב ?םימיסקמ .םהילע ןגהל קזח קיפסמ אלש
תא חצרש ןכשה לש לקשמ ותוא לע הז ?םימיסקמ םיליפודפה
הזכ היה אוה" :םירמוא םינכשה השעמה ירחאו ,וידליו ותשיא
??יתרמא רבכ ,דרוסבא ."ןמזב תיבה דעו םליש דימת ,דמחנ ןכש
תודליו םידלי םיסנוא םהש ירחא םישוע םה המ ??םישיגר
?ומדריש דע םתוא םיפטלמ ,הפי םתוא םיסכמ ?םינטק


הריד שפחל הכלה איה .תינימ הפקתוה ,םינש שולש ינפל ,יתוחא
תוקד שולש .ותריד תא ריכשהל הצרש רוחבל העיגהו ,ביבא לתב
הילע ןנואו התוא ספת ,תלדה תא לענ אוה ,הרידל הסנכנש ירחא
יכבו תוקעצ ידכ ךות ,וקופיסל עיגה רשאכ .תוכורא תוקד ךשמב
,הב השפנ דוע לכ םשמ החרב איה ."הדות" :הל רמא ,יתוחא דצמ
חכשא אל ינא ,ארונ הליל היה הז .הירטסיהב ילא הרשקתהו
יפ לעו ,וננולתה םה ,הרטשמה תנחתל התוא חקל ילש אבא .ותוא
הב וכמת תינימ הפיקת ורבעש םישנ לש עויסה דקומ ,יתצע
,הריקחה ךלהמב התוא התוויל םמעטמ תבדנתמ .ךרדה לכ ךרואל
הז יכ ןעט ךא ,השעמב הדוה ,הריקחל ןמזוהש ,הטוסה רוחבהו
ןויסינ הל היה אל ,הריעצ זא התיה יתוחא .התמכסהב השענ
ורטרט רשאכ ,טפשמה תכרעמו הרטשמה לע הסעכ איהש המכו ,ינימ
.'וכו תויודע ,םירוח םילשהל תנמ לע בושו ךולה התוא
לבא .הז םע היהי המ גשומ יל ןיא ,יקימ ,רגסנ אל דוע קיתה
תלעופ אלש תכרעמ תפסותב ,הלא גוסמ םירמאמש ,יל רורבש המ
יתוא ריתומ קר ,ןאכ לבקמ התאש תובוגתל ךיתובוגתו ,יוארכ
.אירב קר יל היהתש ,וב לגוד התאש המ הז םא .המומה


.ךלש תותוועמה תודמעה םע התא ,שייבתת
אובי הז דחא םוי .לוגע םלועהש הזב ,המראקב הנימאמ ינא
םירוענ רבח לש הווסמב תלדה לע קוט קוט השעי ,התיבה ךיילא
.ךלש תבה תא סונאיש יתוברתו דמחנ
ישפנ לופיטו טפשמ ,תוריקח ךלהמב התוא הוולמ ךתוא הארנ זאו
.ךרטצתש


סח וסנאי ריכמ וא בהוא התאש והשימש ךל תלחאמ אל ינא ,אלו
תונריתמב לגוד התאש הז .דחוימ אל התאש ,עדתש קר .הלילחו
,תומכסומה לכ תאו םילכה לכ תא רובשל םע ,איה רשאב תינימ
.גנרמובכ ךילא רוזחי קר
.זא םסרפת רמאמ הזיא הארנו
לטיורל וביגה
 
 
6/2/01 12:57
בבוי יקימ :תאמ
שפיט תכיתח התא ,הנ'אובל הבוגתב
יתוא הדירומ ןכמ רחאלו יתוא הכילממ תא הליחת ,לטיור
.ךכ לכ הליפשמ הרוצב יסכמ
לטיורל הלהל הבוגת' הטמ הבוגתב הלולכ ךילא יתבוגת ,אחינ
.'םלוכלו


,תוקישנ
.ייב
בבוי יקימל וביגה
 
 
6/2/01 17:03
תחרפת :תאמ
שפיט תכיתח התא ,הנ'אובל הבוגתב
.ליעל ןמויב תארק תא המ תעדוי אל ינא
,הריעצ הרענל ריעצ רבג ןיב שמומ אלש רצק ןמור יתארק ינא
הפוכה תיתרבחה תואיצמה דגנכ ויתוקחדהו הז לש ויטבל לעו
.ךומכ קוידב .ולאכ תובשחמ בושחל אל וילע
.סנואל ןוצר וליפא וא ,סנוא ןאכ היה אל
תויהל לוכי היה "התוא יתסנאו הירחא יתצר טעמכו" טפשמה
."הקושתב התוא יתלעב"ל הווש
ומכ קוידב תאז התצר הבירה ,הז תא יתנבה ינאש ומכ יכ
.טסניבושה
,ןכמצעל תורבוחמ קיפסמ אלו תוזטנפמ קיפסמ אל ןתא יתעדל
תורמוא ןתאש המ לכמ רתוי הברה יתוא ליעגמ הזה 'ץנילה יכ
.רפסמה לע וא בתוכה לע ןאכ
תחרפתל וביגה
 
 
6/2/01 20:11
לטיור :תאמ
...תכיתח תא ,הנ'אובל הבוגתב
ינאש יל ידיגתו יאובת לא זא ,ללכב יתוא הריכמ אל תא
.ימצעל תרבוחמ אל
.ןושאר רבד הז
רמאמהמ ול אבש המ ומצעל תחקל לוכי דחא לכ ,ינש רבד
אל ןמור הזה יפיצפסה ןמויב תיארש המ לכ םאו .הזה
.ךל בוטו ךיירשא ,הריעצ הרוחבל רגובמ רוחב ןיב שמוממ
יאצתו ,ביבס ילכתסתו םייניעה תא יחקפתש יאדכ ילוא
.ךלש העובהמ
.רורב היהיש ,תויזטנפ לע תרסוא אל ינא ,ישילש רבד
וא ,סנוא הז םא ןיב ,םילא טקאב תולבוגה תויזטנפ ,לבא
םע ,ונלש הרבחה .עונמלו םוקל הנושארה היהא ינא ,חצר
.תויזטנפ לע תרסוא הניא ,הלש תוקיפדה לכ
הפיפכב תודמוע ןהיאש תוינימ תובשחמ תסרסמ ונלש הרבחה
תויזטנפ תסרסמ ונלש הרבחה .המיכסמ ,ביטקלוקה לומ תחא
.הרוק הז המל יקדבתש יאדכ ילוא לבא .המיכסמ םג ,תולפא

,אוה לובגה .הבשחמ ללגב אלכל ךתוא סינכי אל דחא ףא
זאו)הרימא ידי לע לעופל האיצומ תא ךלש הבשחמה תאש
החילש וא ,םימיוסמ םירקמב ילהנמה רצעמה בלש עיגמ
תחיתפל דע רצעמ תכראה וא ,תירטאיכיספ תולכתסהל
ינא הז לע .הלועפב תטקונ תא ,וזה הרימאהמו ,(טפשמה
תרצויש הלימל התכיפה דעו הבשחמ ןיב חוורה .תסעוכ
.ןטנטק אוה הלועפ תטיקנל ךכ רחאו תואיצמ
.תדחפמ טושפש ,הרוחב לש םוקמהמ העיגמ ילש תומערתהה
דחאש דחפמ ,הלילה תועשב דבל בוחרב בבותסהל תדחפמ ינא
עגר קוידב ,בבוי רמ לש םייתוברתהו םירואנה וירבחמ
תויזטנפה תא שממל ןמזה עיגהש טילחי ,בוחרב דעצאש ינפל
.הביס התואמ בוחרב דבל ךלי ןטקה יחאש תדחפמ ינא .ולש
עגר" תא לרטנל תנמ לע ושענ םיבורמו םיבר םירקחמ
תא איצוהל טילחמ םדא וב ,ףלוחו ןטק עגר ותוא ."רגירטה
ותוא והמ רורב אל ןיידע .לעופל ולש תויזטנפהו תובשחמה
.לאודיביניא ,ומצע ינפב םדא אוה דחא לכו רחאמ ,רגירט
.'בויכו דדושל ,סנאל ,חצורל םדא ךפוהש רגירט ותוא הז
,רתוי דוע יתוא דיחפמ קר ,ליעל אבוהש הז ומכ רמאמ
.תיסאלקה תורפסה ןמ ןיכומיס רמאמל תונתינשכ דחוימב
ןוגכ טפשמל הדימ םושב הווש וניא "התוא סונאל יתיצר"
.הקושת לש דבור םוש ןיא סנואב ."הקושתב התוא יתלעב"
תויונשרפ יל ינתתו ,יל יבברעת לא .תומילא םש שי
.תוצוצמ


,אוה לדבהה .טרסה תא יתיאר ינא ,יטויב ןקירמא יבגל
התוא .הריעצה הרוחבה תסרג תא םג תוארל תלוכי טרסבש
ומכ" םתוא הקחישו ,"קחשמה יקוח" תא הטלק רבכ הרוחב
תא התצר בבוי רמ לש הבירהש תויהל לוכי טלחבה ."הלודג
.הז תא התארה אל רמאמב הלימ םוש לבא .והומכ קוידב הז
,תומימת ,השלוח תדמעב התיה ולש הבירה ,רמאמב אקווד
טרסב ,התמועל .יתטילול טקפסא םוש הב היה אל חטבו
הלש חוכל דואמ תעדומ התיה הרוחבה ,יטויב ןקירמא
.הלש תוינימב תונומטה תויורשפאל תעדומ התיה ,השיאכ
לטיורל וביגה
 
 
7/2/01 3:47
טקשב תטבלתמ :תאמ
יתוא יסיעכת לאל הבוגתב
הז התוא רזנצל .הבשחמה לש רישיה הכשמה איה הלימה
לא יקימ אל חטב הז תיצאנ הפ שי םא הנ'אוב .ךחוגמ
הלימ ןיב המ לדבה שי ןיידע .ישארה רוזנצה ,תא
.הלימל הבשחמ ןיב רשאמ רתוי הברה .השעמל


והשמ הניבה םש הרוחבהש ךל הארנ ?יטויב ןקירמאו
לבא .הזכ םשור רוציל התסינ קר איה ?קחשמה יללכמ
ילכ ןיידע איה המכ ריהבמ הלש םינואה רסח לוצינה
.הריחב תלוכי לכ רסח קחשמ


טקשב .מ
טקשב תטבלתמל וביגה
 
 
7/2/01 16:40
םח דש :תאמ
יתוא יסיעכת לאל הבוגתב
רסומה לש לגר תטישפ הפ שי
םייאמש ימ .ןיידע הזב םיניחבמ אל םתאו ינוליחה
שודקה שפוחה לע (ךוניח ומכ)והשמב
.יצאנ ארקנ ונלש עבטה ירחא תכלל
םח דשל וביגה
 
 
7/2/01 16:44
םח דש :תאמ
יתוא יסיעכת לאל הבוגתב
ושדיק שמי םיצאנה אקווד לבא
ךוניח ואנשו ישונאה עבטה תא
םח דשל וביגה
 
 
7/2/01 20:11
טקשב תדרמתמ :תאמ
לבאל הבוגתב
.השוע התאש המ םג הז .תוחומ תרטשמ וליטה םיצאנה
תולככו עבטה ירחא תכלל שוח שי תישפוח הנידמב
:עבט לכה ירה עבט אל אוה המ לכה


:ךרע יאר
http://www2.iol.co.il/communikit/scripts/forums/live/forumssingle25.asp?msgid=3750680&bck=
טקשב תדרמתמל וביגה
 
 
8/2/01 21:37
םח דש :תאמ
תויוטשל הבוגתב
ינא" :שמי רלטיה ףלודאמ טוטיצ
;ידוהי תויב תונש ףלאמ םכתא ררחשל אב
ךרד ונל ורידחהש רסומהמ
."ינוטבטה עבטל בושנ ;תורצנה


תרטשמ איה טקרוק לקיטילופ
.רודו רוד לכב הרבח לכב תמייקה תוחומה


.עבט םה חצרו תויליפודפ


חקפל ךירצ בוט תויהל הצורש ימ
.ועבט לע
םח דשל וביגה
 
 
8/2/01 22:37
הניז :תאמ
דואמ הרקי תדרמתמל הבוגתב
:ל דדועמ בבוי וליאכ םצעב הז
uber ales תונמרח
גרז לעומב הל עידצמו
הניזל וביגה
 
 
9/2/01 19:38
תחרפת :תאמ
יתוא יסיעכת לאל הבוגתב
.תמאב ךתוא הסיעכמ ינאש החילס יוא
?רוסא הז םג
יתסעכה יכ הבורקה הרטשמה תנחתל יתוא תחקל ואובי
?ךתוא


רכזנ רטשמהשכ םימעפל ,ונלש וז םג) תורואנ תונידמב
תונידמב .יוטיבה שפוח רבד הזכ שי (יטרקומד אוהש
,םייטרקומד אל םיקוח ענמתש הקוח םג שי תורואנ תמאב
רתומש רמוא יוטיבה שפוח .עגרכ הז תא בוזענ לבא
םא םג .םיבשוחש רבד לכ עיבהל רתומ םגו רבד לכ בושחל
יכ םיגייס הזל ומש וניתנידמב .םישנא המכ סיעכמ אוה
- הלעמל יאר) הזל סנכא אל ינא לבא ,הלשממ שאר וחצר
.(תעטרקמ היטרקומד ונחנא
המ .תישפוחה הבשחמה דודיע אוה יוטיבה שפוחב ןיינעה
רתויו יתבשחמ שפוח רתוי היהי םישנאלש לככ ?הנווכה
םמצע ליבשב בושחל ולכוי םה ךכ תונויערל הפישח
םטמוטמ הז יטילופ ןויער ןעמל חוצרלש אמגודל ,תעדלו
דאמ דאמ תוניטק לועבל וא ,(ךפיהה תא גישי כ"דבו)
קוקז ולאה תונוצרה לעב םדאהש הארמ כ"דבו ,ןהב עגפי
.ישפנ לופיטל ףוחד


םאש םירבד שיש הדבועה תא הקידצמ תאש אוה רומחש המ
דאמ דאמ דאמו ,ןוכנש המ) אלכל םיסנכנ םתוא םירמוא
- (תיטרקומד המצעל תארוקכ הנידמב בוצע דאמ דאמ דאמ
.םיירטילאטוט םירטשמלו תובשחמ תרטשמל ליבומש רבד
?ןכ תא ילוא וא ?ןוכנ הז תא םיצור אל ונחנא


קפדת אל םילטיורה תרטשמש הווקמ ינא .יתרמא ילש תא
,ןוראב אבחתהל םוקמ יל ןיא יכ שופיח וצ םע יתלד לע
םידגב ידמ רתוי םש שי
תחרפתל וביגה
 
 
6/2/01 17:50
:תאמ
שפיט תכיתח התא ,הנ'אובל הבוגתב
?הלילב םיזטנפמ םירבג המ לע תעדוי אל תא


.יארונ אטח...זטנפל םהילע תרסוא םג תא וישכע
וז הבוגתל וביגה
 
6/2/01 0:52
ש"לצ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
...התא תייה הז זא
תייה -- (6 ליגב) תומימתה תא ינממ תלטנ עודמ הניבמ ינא וישכע
.ךמצעל התוא ךירצ
אשונב קרפ ימעפ דח רועישב יתוא תמכחהש לע ךל הדומ תמאב ינא
.ןמז הברה דומלל חקול הז םירחאל .ןומאה


ילכה הז המו .שימגה יקיסוטל רשאב האמחמה לע םג הדומ ינא
? יפלכ ךכותמ ףלשנש דיחפמה
?ייח לע תמייא המלו
?רמאתש המ קוידב השעא אל םא
הז תא םג תרפיס אל --ביבחהו םימתה ןובבוי ,המל -- תמייא םאו
?םלוכ ינפל ןאכ


ןיאש הווקמ ינאש) ךתיב - הננערהו הריעצה הבירה םא היהי המו
?שימגה הקיסוט לשב עראש הרקמ לע רפסתו התיבל תרעסנ בושת (ךל


דדיה ךאיה -- ןמרח הכ התאש עומשל בל שבוכ המכ
תשומחתה תעבג לע תוניטקה שבוכ
ארבגה תוחוכל םיעגפנ ןיא
ש"לצל וביגה
 
6/2/01 6:16
הכלהש איהה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב


תינושארה הבוגתהו בבוי יקימ לש שדח והשמ .הזה רמאמה לע יל
הצור אל ינא ,אל .הדומ ."תומיש" התייה היתארק םרט דוע ,ילש
ומכ ,ילש תויניצה ,ילש תתוועמ יוטיב תרוצ קר תאז ,תמאב תומתש
.ךלש יוטיבה תרוצ םה ,בביימ ,ןאכ ךלש םירבדהש


רע ךניאשכ ,והשמ ביחרהל תוסנל רתוימ טושפ ,םילימב ביחרא אל
לכשכ ,םיבוטו םיבר דועו Joe לטיור ריקב ביגמ לש םירבדל
עבצא הנפמו שפנ טאש תררועמ תיתבישח תוינולבש לע םירומ ךינועיט
,בביימ .איה רשאב תרופיסל המישאמ עבצא תונפהל חונ המכ .תורפסל
,סנוא ,םיניטק לוצינ לע ובתכ (ךיניעב) םירפוסה ילודגש הז
ךניהש ,ךרבחו .היצמיטיגל ךירבדל הנקמ הז ןיא 'וגו תוירע יוליג
ןוחבאל םיקוקז םכינש ,התאו ,וניבל ךניב רשק ןיאש רמוא
המח הצלמה ,תבשוח ינאש יפכ ,ךרבח תא יתיהיז םאו) ירטאיכיספ
.( תופורתה ןונימ תא לידגהלו רטאיכיספ ףילחהל


ןיאש יתנבה זא רבכ .ןושארה (?) ךרמאמב דוע ךממ יתדלס ידכב אלו
םדאו הביתכ ןורשכ רסח ,סירביהב הקול התא ,ינובאדל .רבדל ימ םע
.בעתנ


ישנאמ ימל וא םולכ ךל תבייח אל ינאש ןוויכמ ,תוטושפ םילימבו
,םעזה ,באכה ,תויניצה ,םזקרסה לכ תא הליכמש ,תחא הלימ ,תוננב
.תומת - בביימ ,ךיפלכ בצעהו רעצה
הכלהש איההל וביגה
 
 
6/2/01 17:06
תחרפת :תאמ
ורפסשכ יתנמאה אל ,בוט יל היהי הכשל הבוגתב
?רבכ יכלת תמאב ילוא
.ךלש תוכושחהו תומילאה תובוגתהמ סאמנ יל
.יכלת זא ?תכלה
תחרפתל וביגה
 
 
6/2/01 18:39
הכלהש איהה :תאמ
לובג לכ רבע רבכ הזל הבוגתב


תבתככ ךא ,םירציה הפ וטהלתה המ לע יניבתש יוכס שיש אל
.רבעמו לעמ ךמצעל השרמ תא ,הלש עטקה תא התצימש ,םינומוקמ


יתמו ןכיה בותכאו ,ואל וא ךיניעב ןח אצומ ,ראשא ינא
ימי לע "אלפנ" רמאמ דועב יעיתפתש הניתממ דימת ינא .הצראש
.םייניעל הגיגח .םייביבא-לת ישיש


ירפ א סטיא .יארקת לא ?ךל סאמנ ,םירמוא המ תעדוי ירה תאו
,תויפ תמיתסל ןויסנ לע תמערת ךכ לכש ,תאו .יבייב ירטנואק
קר ךילע לבוקמ יוטיבה שפוח זא .ילש הז תא םותסל הסנמ
ןיא ,אלו .יטתאפ המכ .תא ךיירבדל ןירשימב עגונ אוהשכ
.ימעטל תרגתאמ קיפסמ אל טושפ תא ,אבהל ךל הנעאש יוכיס
הצמשהו הצאנ ירבד ףיסוהל םלועבש סייפסה לכ תא ךל שי ,ןכו
.ךומכ תויתרבח תויצקפניא םג ,לכה ליכמ רוחש בל ,ייפלכ
הכלהש איההל וביגה
 
 
7/2/01 0:31
לקמ לע הירכוס :תאמ
לובג לכ רבע רבכ םג הזל הבוגתב
ימ ?הלש גליעה ןונגיסה םע ?םינומוקמ תבתככ תשמשמ תחרפת
?תבתוכ איהש המ תא םסרפמ
לקמ לע הירכוסל וביגה
 
 
9/2/01 18:56
תחרפת :תאמ
לובג לכ רבע רבכ םג הזל הבוגתב
אלא ,םיבוט םירבד תבתוכ ינאש ללגב םימסרפמ אל םה ,הא
תא עולבל ילש ןוצרהו תומישרמה תוינפוגה יתונוכת ללגב
.םיקרוי םהש המ לכ
.יראשת ,ךתיא םיעטק
תחרפתל וביגה
 
 
11/2/01 20:08
:תאמ
לובג לכ רבע רבכ םג הזל הבוגתב
והז זא
תעלוב תאש הזש
קשחתמ ונלש רמוא אל הז
תקרוי תאש המ תא עולבל
סכיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/2/01 0:35
חיימשה ינוחמצה :תאמ
לובג לכ רבע רבכ םג הזל הבוגתב
תאש המ תא עולבל אב אקווד יל - יניע תבב תחרפת
תקרוי
ךפהה וא


?ךל אב
.ןאכ ילש ליימיאה
ןאכ תבתוכ תאש המ תא ךירעמ ארונו דמחנ דאמ ינא
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
12/2/01 14:28
לקמ לע הירכוס :תאמ
לובג לכ רבע רבכ םג הזל הבוגתב
ברועה לצא ריזרזה ךלה
לקמ לע הירכוסל וביגה
 
 
9/2/01 18:05
תחרפת :תאמ
לובג לכ רבע רבכ הזל הבוגתב
תלבלבמ תאש הארנכ ,ישיש םוי לע והשמ יתבתכש יל רוכז אל
.תרחא יהשימ םע יתוא


?ךל תיארנ אל תויפ תמיתס םואתפ !?הא
םישנאלו םימייוסמ םישנאל תויפ םותסל רתומ ?התקעצכה ?ןכתיה
?רוסא םירחא
.ילש הדוקנה תא יתרבעה
.הז לע יבשחת
תחרפתל וביגה
 
 
11/2/01 20:05
:תאמ
לובג לכ רבע רבכ הזל הבוגתב
הא הלאכ תולוק השוע דוע תא
תחתה לע תחרפת לכה ךסב תא רבכ ןאכ ךל וארקש ומכ זא
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/2/01 0:32
חיימשה ינוחמצה :תאמ
לובג לכ רבע רבכ הזל הבוגתב
המטסופהמ ימלעתת יחור אי תחרפת
חרופה ןמשה תחתהמ קלחו שימג רתוי ךלש תחתהש חוטב ינא
הלש ןק'צוחמהו
(איה ימ ןיבהל השק ךכ לכ אלש ,הזה סומינונאה לש החילס)
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
12/2/01 14:26
לקמ לע הירכוס :תאמ
לובג לכ רבע רבכ הזל הבוגתב
ענמיהל ךל רוזעי אירב קייטס הזיא ילוא ,ינוחמצ
ישיא ןפואב קודבל ךל אצי אלש םינבשי לע העיד תווחלמ
לקמ לע הירכוסל וביגה
 
6/2/01 7:25
הלה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ורבדיש ךירצ אשונה - אשונה ללגב אל .ילריש ,היעב תמאב ןאכ שיו
לכ הרוק הז - םישק םירבד ליכהל הלוכי אל היצקיפש ללגב אל .וב
.ןהל רתומ - ועמשיש ןהל רוסא תומיוסמ תודמעש ללגב אל .ןמזה
.בובריעב איה הפ היעבה


םשב םג ולו ,ויתולימ ירוחאמ דמוע ובתוכש ,רמאמ הלעמ תייה ול
לוכי היה חוכיוהו ,םש דמוע ותוא הצור ינא הבילצ םשל אל ,יודב
םירבד ויה ,אל וא ןכ היליפודפ - אדירג יתדבוע חוכיו תויהל
תייה ,ךלש רתאה ךותב היליפודפב ךמותה רודס רמאמ .תרחא םיארנ
בתוכה היה אל ,הזכ הרקמב ,תוחפל לבא .ןימאהל יל השק ?הלעמ
בשוח תמאב והשימ ."לכה תעלוב היצקיפ"ה תוביס לא חורבל לוכי
הז לע חכוותהל ןכומ והשימ ?רופיסה לכב םימימתה םה םיליפודפהש
תועגפנ אל תודליש תמאב ןועטל ןכומ והשימ ?ילג שירב ,תמאב
- האלהו ,היזטנפה תמרל רבעמ ינימ טקייבוא לאכ ןהילא תוסחיתההמ
והואיבה ?הזכ והשימ שי ?סנואמ - האלהו - ןהלש ינימ לוצינמ
.והעדנו ,ןאכל


אלש החוטב ינאו ,שממ רופיס - רופיס ,היצקיפ הלעמ תייה ול
לש ותוהמל דוגינב רופיס לש ותוהמ לע חוכיול ןאכ סנכהל ךרטצנ
ותואר תדוקנמ בתכנש רופיס .םינוש ויה םירבדה זא םג ,ןמוי
תא הלעמ ןכא ,היליפודפ לע זטנפמש ימ לש וא ,ליפודפ לש תינלוחה
ירחא בקעמ .ובש הפטהה רדעהב יעמשמ דח דאמ םג אוה לבא ,אשונה
םירבדה לכב קפס ליטמ ונניאש ,חיננ ,"ליפודפ לש שאר דבוע ךיא"
םתוא איבמ אלא ,הזה םוקעה ןמויה תא אורקל ךכ לכ םישקמש
אל לבא ,האירקל השק ,ןבצעמ ,םיענ אל תויהל לוכי היה ,םתיווהכ
.עגפנה ,רחאה דצה לש תושוחתה תותימא לע רערעמ היה


תעבה אוה ינש דצמו ,היצקיפ וליאכ אוה דחא דצמש ,הזה בובריעה
תורודס תודמע תעבה לע השקמו ,דאמ לבלבמ ,חוכיול האירקו העד
השק לבא ,"תכרעמ רבד" ןאכ םסרפ אל םנמא רתאה .ריבס חוכיוו
תוחפל ולומ תודמועש ילבמ ,םסרפתמ הזכ רמוחש ,הז תא לבקל
.םיביגמה םיארוקל ןיא וא שיש עדיב תולת ילב ,תוטושפה תודבועה
ןיא וא חוכיו שי .תממוקמ היצקיפה ץורת לא תאזה החירבה ,בושו
,יללכ ןפואב) םימיסקמ םה םיליפודפש תעבוקש העד שי ?חוכיו
תורמל ,יללכ ןפואב בבימה לצא הלוע הנעטה ,םירידא םיהולא
?הלומ דומעל רשפאש תאזכ העד ןיא וא ,(יטרפ וליאכה חוסינה


.דחא בוברע קר הזו


ףקותה לש ישוקה תא תוארל תלוכיה ןיב אוה ,ןאכ הרוקש רחא בוברע
,עבוקש ,ןועט תולעהל הסנמ והשימ םא .ףקתנה לש לבסה לוטיב ןיבו
םירסמהש ,םירמו םישק םהלש םייחהש ,םיללמוא םה םיליפודפש
דאמ תוריעצ בוכיכב תומוסרפה) דאמ םילבלובמ הזה אשונב םייתרבחה
,הרזע םיכירצ םיליפודפש ,האלה ןכו ,(תחא אמגוד קר ןה דאמ
,האלה ןכו האלה ןכו ,ירשפא אוה םא ,תלעות איבי םהלש םוקישש
,תופקתנהש ,ןועטה תא םג הירטימ התוא תת לולכיש הביס םוש ןיא
,ילוש ןהלש לבסהש ,הפיקתה הרקממ תולבוס ןניא ,תודליה ,תוריעצה
לוצינ לש םיטושפה םירקמב םג םימייקש ,םייחה לכ ךשמל םיישקהש
רתוי השק לוצינ לש םירקמב ןיטולחל םייחה תא םיסרוהו ,"לק"
.םימייק אל ,סנואו


ףקתנב הרכהה לש טלחומ לוטיב ןובשח לע ףקות לש לבס תרדאה
היה אלש המ רחאל וא ,סנוא רחאל יכבב ררמש ליפודפ .הדירחמ
בושחל ,ירשפא הז לבא ,השק הז .בלל עגונ םדא תויהל לוכי ,סנוא
לעופ אוהש עדויש ,הרזעל קוקז אוהש ןיבמש ,הלוח םדא רותב וילע
תוחפל ,ירשפא אל .הב לועפל קיספהל הצור היהו ,המויא ךרדב
ןיב םיניחבמ םניאש הלא) םהש לכ םיטפוכיספ םע תוהדזהל ,ירובע
ירשפא אל ,(םהלש םישעמה תואצותב ,רחחא לש לבסב ,ערו בוט
.וישעמ תואצות לומ בצינ אוהשכ ךחגמו ,עגופש דחא ףא םע תוהדזהל


רשאכ .םיכרד ינימ לכב תולעהל רשפא םהב ןודל בושחש םיאשונ
הדוקנה יהמ .םילעמ תמאב המ תעדל בושח ,ןוידל םתוא םיאיבמ
וא ןכ - היליפודפ ?הזה םויאה "ןמוי"ה םוסרפב תולעהל תיסינש
וא ןכ - ונמלועב היליפודפ םויק ?אל וא ןכ - היליפודפמ לבס ?אל
דאמ שיגר תויהל ךירצ ךכ לכ םישיגר םיאשונב .ןימאהל יל השק ?אל
.ןונגסב ,םילימב ,ךרדב


העיתפמ םיינימ םיטקיבוא ןתויה ללגב תודליל תמרגנש באכה תומכ
לוצינ התווח אלש ,תחא ףא טעמכ ןיא ,יביבס .שדחמ םעפ לכב יתוא
,רומח המכ דע לש ריצה לע םיענ םירקמה .הדלי רותב והשלכ ינימ
התוא איבהל יוארה ןמש העפות טלחהב תאז .םייק המכ דע לש אלו
,עדוי ונניא בורלו ,םישנב טיבמו ,םלועב בבוסש ימ לכ תעידיל
יפל) הזמ רתוי ילואו ,(הקיטסיטטסה יפל) ןהמ שילש תוחפלש
תורוחב םע תורכה ללוכ הז לבא ,יעדמ אל הז ,תישיא הקיטסיטטס
לש גגה תחת התוא םימש אל ללכב ונחנאש העפותמ ועגפנ ,(דאמ תובר
,בוחרהמ אוהה םגו ,לש לעופה ,לש דודה ,לש אבא .היליפודפ
,"ילמרונ" םייח חרואב םיכישממ ,ירמגל םיליגר םייח םימייקמ
םהש תורמל ,לופיט םילבקמ םניא יאדובו ,שיא ידי לע םינוגמ םניא
תדדוב תחא םעפ יהשימב ועגפ םא וליפא ,ימוימוי לבס םימרוג
םינועטה ,ינוציקה לא הכילהה .הזמ רתוי ושע םא יאדובו ,הרבעב
.תמאב ותוא םילעמ אלו ,אשונה תא םיסמסממ ,ןאכ ולעש לכה ילטוק


ביגהל דאמ השק יל םג .ןאכ םירבדהמ קלח ארקמל תדעור ינא םג
ךכ לע ,ילריש ,יל יחלסתו ,בבוי רמ אנ םוקי .הרודס הרוצב
הרקמב ,ןאכ ביגמהו ,ןמויה רבחמ ,אובמה רבחמ ןיב הניחבמ ינניאש
ימ םוקי ,םהיניב ןיחבהל ןיינע יל ןיאו ,תועדב אוה בוברעה הזה
דיגיו ,ךכ לכ קומע שגרב םיליפודפה וירבח תא ראתש ,היהי אל הזש
,"םימיסקמ" הלאה םישנאב האור אוהש ךכב םאה - יעמשמ דח ןפואב
לע הנגההש ןועטל ,םימרוג םהש לבסה תא קוחמל הסנמ תמאב אוה
םירבד הלא לכ ,תודליב העיגפ לכ ןיאש ןועטל ,תרתוימ תונברוקה
?הרימא רדעהמ םיעמתשמש םירבד אלו ,ולעש


?תולעהל תיצרש אשונ הז ?חוכיוה שוטנ הז לע םאה


.תספסיפ ,ימעטל
הלהל וביגה
 
 
6/2/01 12:54
בבוי יקימ :תאמ
ןמז חקול יל םגל הבוגתב
,בבוי יקימ
.תחסונמה הבוגתה לע ,הלה ךל הדות
ילאנויצקיפה בוברעב םג תמייוסמ תויתייעב שיש הדומ ינא ,ןכא
שיש הדומ םגו םירבדה לש (דבלב הרואכל ירמאמ ךא) ירמאמהו
העדות תומר םיווהמ ינא ,בבוי יקימו טסיניבושהש ךכב היעב
לע ןנוגל ךרוצ םיתיעל ילצא ררועתמש ןבומכ .םדא ותואב תונוש
ןיבמ יניא ןכלו תוירחא רסח אוה תורפס ומכש ,ילש עדומ תתה
יניב תוהז שיש תרמוא תאז ןיא םלוא .ותוא ףיקתהל ךרוצה עודמ
םוש וילע חקול יניאו ילש עדומ תתה אוה ילש עדומ תתה .וניבל
םוש ןהילע חקול יניא .ונממ קלח ןה ילש תויזטנפה .תוירחא
.תוירחא


עיפוהש ךרד רשי הטוס ותוא ,וטיגוק יכ בוש עידוהל ילע תאז םע
יכ םא) יל העודי הניא ותוהזש ןיטולחל רחא םדא וניה ,רתאב
.(ימע רשקל ןעט


.דואמ השק אוה םירקמ הלאכב ילאוטקלטניא ןויד ןכא
.לבח המכ .םזינרדומטסופה ברח תולגרמל בוש יתלפנש רעשמ ינא


קר םח דש וא ריקב ביגמ ןוגכ םישנא לש תומהלתמה םהיתובוגת
.םד תוואת יל תומרוג
ןבומכ .הכר תובצע יל תומרוג לטיור לש וא ךלש ומכ תובוגת
יקימ' םהש ,ילש דוסיה יווקל גוסא םאש שיגדהל הצור יתייהש
.סנואל ףקות לכב דגנתמ ינא ירה ,ילש עדומה אוהו 'בבוי
יניא םישנאה לכמ ינא אקווד ,םכתא אילפי רבדהש המכ דע ,השעמל
םוש ימצעב יתאצמ אל םלועמו סנואל ןוצר םוש טעמכ ימצעב אצומ
.ייחב יתרכהש םירבגהמ %95 -ל דוגינב תאזו .תודליל הכישמ


םיליפודפה םיעשופה לצא םגש לטיור לש התרמא םע םיכסמ אל ינא
םיקפדנ םה םש םגש ?הארמ הז המ .רתויב םיתוחנל םיבשחנ
?הברה יכה םילבוסו
.ינימ לוצינ רחאל קומע לבס תולבוס ןניא תודלי יכ םיכסמ יניא
םג ןכומ ינא םלוא .ןוכנ הזש ןימאהל הטונ ינאש איה תמאה
,ילאוטקלטניא עושעש םשל ולו וטיגוק לש ויתונעט תא לוקשל
דע תוחפל 'רתומ לכה ןכ' :(ימ יתחכש) תוארוקה תחא תלאשלו
םירבד המכ יל חיכוהל תוחפל ךרטצי אוהו תרחא יל חיכוי והשימש
.החכוהל דואמ םישק


סנוא ,ינימ לוצינמ ולבס רתויב םיבורקה ירכממ המכ הזמ ץוח
;-) םילוחיאה םע קיספהל םכל עיצמ ינאש ךכ ...ינא ףא ילואו
.רמול יל השרוי םא ,םייואר אל םגו .רבכ םיצוחנ אל טלחהב םה


ינאשכ תימויק תובצע תצק שיגרמ ינא ילאנויצקיפ ךרוע רותב
יב יולת היה רבדה םאו ,ילריש לש הדמעמבש תויתייעבה לע בשוח
חירבהל יתנווכמ וז התייה אלש םושמ ידמעממ רטפתמ רבכ היה
רתונש ןוויכמ .האלפנה ילריש לש הלעופב לבחלו רתאהמ םישנא
בתכנ אל ןיידעש רזנוצמ דחא קרפ דועו) דחא קרפ דוע קר ונל
טקשב הכחא ינא (הרקמ לכב םסרופי אל ,הפ תובוגתה יפ לעשו
.ינפל רחא השעש יפכ בולצו ןבומ יתלב הזה םלועה תא שוטאו


קר .היליפודפ וא סנואל אקנפשוגכ םירפוסב יתשמתשה אל םלועמ
.ולא םירמוחב קוסיעל אקנפשוגכ


,סנוא לש טקא לע זטנפמ התא םא' .ידמ הרומח תמאב תא ,לטיורו
היה סנוא לע זטנפמ היהש ימ לכ םא ,יתריקי .'דימו לופיטל ךלת
תעה לכ םהיתודג דע םיאלמ היגולוכיספה ינוכמ ויה לופיטל ךלוה
עפש תאפמ המינפ יכרד אוצמל לגוסמ יתייה אל ללכ ינאו
.ילשמ המכ יפ םירומח םהירקמש םילפוטמה


הלגמ קר ינא .יתדלי תא סונאל ירבחל רשפאמ יתייה אלש ןבומכ
םיליפודפ אל םה ילוא .יתרכהש םיליפודפבש דליה שפנל הבהא
ללגב קר האנש םהילא שוחל לגוסמ אל קר ינא .םייסופיט
לע זנטפל רתומ) תילכתב תורתומ יתניחבמש תוינימה םהיתויטנ
לארשי תנידמ יקוח יפ לע תילכתב רוסא ןשומימ יכ םא ,(לכה
,ילארשיכ לארשיב גהונ ינא ןכאו .םתוללכב םתוא לבקמ ינאש
שרוד ינא םלוא .ימימ ינימ קוח םוש לע יתרבע אלו לטיור תרמאכ
םיקשוחה לש םתקעז תא קועזל שרוד ינא רובידה שפוח תא
לש םיליפודפה לכ לש אל .םיזובמהו םיקפוסמ אלה לש םילפשומהו
ריכהל ילזמ לזמתה תורוהטה םהיתומשנ תאש םינכסמ םיליפודפ המכ
םע תצק רבדאש יל הארנ .רובידה תוכז לע רתוומ ינא לבא .טעמ
.הפ וררחתשהש תוערה היגרנאה תומצועמ עגרהל ידכ םירבח


.טסיניבוש לש עדומ תת יל שי .בבוי יקימ ינא .בבוי יקימ ינא
יניא .תחא השקמ אל ינא .םיעדומ יתת לש תוכרעממ בכרומ ינא
.תויצקורטסנוקב דומעל לגוסמ
רוזחא .(םדא יתיא רתווי םא) ןורחאהו אבה קרפל דע ,םכל םולש
.רתוי תינלבוסו תנדועמ הפוקתב םלועל


.םכמ דחא ףאל ער לחאמ יניא םלוכל הבהא
בבוי יקימל וביגה
 
 
6/2/01 20:24
לטיור :תאמ
םלוכלו הלהל לטיורל הבוגתל הבוגתב
שיא ,דמחנ שיא היה ,דחא שיא דלונ הרבעש האמה תליחתב
.ןגאלב תצק היה ולש הנידמב .תיסאלק הקיסומ בהא .תוברת
.ןגאלבב ולוכ היה רוזיאה ,םיילכלכ םיישק ,הלטבא
דואמ םיווק ול ויה .הלשממ תושארל ץורל טילחה הזה שיאה
תילכלכ הארבהל ולש הנידמה תא איבהל הצר אוה .םירורב
.גושגשלו
.ותוריעצב רטייריפוק היה םג אוה לבא ,םיעדוי אל הברה
.ולש הז-"תררחשמ הדובעה"
תרבגל תלד חתפ ,שיגר היה ,סמונמ היה ,רנגאו בהא ,בוט שיא
.ולש
?ריכמ .רלטיה


יל רורב ידש ,רסמה תא ךל ריבעהל חילצת ילש תויניצה ילוא
םיימויב ןאכ יתכפשש םילימה לכ תורמל ,ןאכ רבע אלש
.םינורחאה
ותוא תוכפוה ולש תוינמלטנ'גהו םרא'צהש רמוא הז ?המ זא
?ותוא םיניבמ אל טושפש רקי ,בוט םדאל תיטמוטוא


םילולעש םישנא עיקוהל םוקמב .הככ קוידב עמשנ הז יל יכ
,םהב לפטל םוקמב .היצמיטיגל םהל ןתונ התא ,םדא ינבב עוגפל
םהל ןתונ התא ,םהלש תולפאה תויזטנפה לש רוקמה תא טולקל
תאנוש אל ינא .בוש דיגא ינא ,םדוק רבכ יתרמא .הייחמ בחרמ
תולועפה יכ .חווט ךורא לופיט לע ץילמא טושפ ינא .םתוא
תוישיאב הקומעו הרומח היעבל םימוטפמיס קר ןה םהלש תומילאה
.םהלש
לטיורל וביגה
 
6/2/01 16:51
תחרפת :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
.השוב ילוכ
.וזה תילאוטריוה תויפה תמיתסל ןוצרה םוש לע ?המ םוש לעו
,תחא אל ,יב וררוע ןכא יביטקיפה ןמויב ורמאנה םירבדה
'ץניל רבדב תוכושחה םכיתובוגת תא יתיארש רחאל םלוא .תוממוקתה
.בבוי רמ לש ודיצ תא תחקל הלוכי אלא יניא ילאוטריו
,תומדוקה םימעפב ומכ .רופיס םכל רפיס .והז .העד עיבה םדאנבה
.בר ןחב התשענ רשיה ךרדמ "הטוסה" חומ ךותל הסינכה
תעזעוזמ ,םח דש ,ריקב ביגמ ,ןאכ םכמ קלח לש תובוגתה ינש דצמ
תורבדהל םכלש ןוצר רסוחה .רתוי ףא םעז יב וררוע NKK -ו
(תוציצמו םיטייד ומכ םיזילע םיאשונב קוסעל ךרוצה הארנכו)
תחא העש הפיו ,רתלאל הזה רתאה תא ובזעתש תוצרל יל םימרוג
,ארונ הז יוא ובאט הז יוא" .םכתא רבדל המ ןיא ילש תמאב .םדוק
- "דימ וללה טנרטניאה ידומע תא ופרשתו בתוכה תא ודימשת
.אל המל ,רפס הזיא ופרשת .16-ה האמל ורזחת .םכל ושייבתת
סל'ציפס םייא .םכל ושייבתת
תחרפתל וביגה
 
 
6/2/01 16:58
תחרפת :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
לכו ריקב ביגמ ,לטיור ,הלה) םכלש תוחומה תרטשמש לבח תמאב
.דווילוהל העיגה אל (רתיה
ןקירמא לש םיקתועה לכ תא רתלאל דימשהל םיארוק םתייה חטב
לעופו זטנפמה הדימעה ליגב רבג לע תועדה לכל הטוס טרס .יטויב
השוב תמא השוב .הריעצ הביר לע
.תועדה לכל ןייוצמ טרס .םירקסואב הכזש טרס
הדימ התואב תויביטקאב תטקונ הבירה ,ליעל רמאמב ומכ טרסב
.ןודל שי ךכ לע .הדימעה ליגב "הטוס" ותוא רשאמ (רתוי ףאו)


םיארוקה לכב השוב ינא ,קפס רסוי ןעמלו .םישנא םכב השוב ינא
.תויפ תמיתסב םיצורהו ילאוטריו 'ץנילל
.תיב קדב ושעת
תחרפתל וביגה
 
 
6/2/01 19:51
הלה :תאמ
יטויב ןקירמאל הבוגתב
הבוגתב תויפ תמיתסל ןוצר םוש ןיא .יתבתכש המ תא בוש אורקל
םירבדה םע תוששוגתה שי .חיטב אל וליפאו 'ץניל אלו ילש
לומ ,תישיאה העבהה וא ,"תונמא"ה אשונל תוסחיתהו ,םירמאנש
אוהש המ ללוכ ,ךלש ךיפ תא וליפא .הפטהו הרישי העד תעבה
,ךלש ארקנה תנבה לע ההות ינא .םותסל ןוצר יל ןיא ,קיפמ
ותעדב הלעה עגרלש (?תי) טוידיאה לע ההמת ינא ,הזמ רתויו
.תא איה ינאש וא ,ינא איה תאש


אל ,'ץניל איה ןוימ לשו הכירע לש םילוקיש לע תרוקיב לכ אל
תמועל ,תומהלתה .תויפ תמיתסל ןויסנ איה ןכות לע תרוקיב לכ
.ךלש םג טלחהב .תחרפת ,ךלש םג .דימת .החוד רבד איה ,תאז
הלהל וביגה
 
 
9/2/01 17:59
תחרפת :תאמ
ךתוא חולשל קר הלוכי ינאל הבוגתב
םשל ?ונניב האוושההמ תאמחומ תויהל וא בלעהל הרומא ינא
.תאמחומ ינא ןוגרפה


.החילס ךכ לע ,ךל אל המישרב ךתוא יתללכ ילוא


ךופה לע ךופהה בורמש הארנכו ,תינש ךירבד תא יתארק ןכא
.יתנווכ תא הניבמ תאש יתיאר אל
תחרפתל וביגה
 
 
7/2/01 17:02
םח דש :תאמ
יטויב ןקירמאל הבוגתב
תצעומ :תינוליח תויטמגוד
.רשכ תרגבתמ לוצינש הקספ דווילוה ימכח
םח דשל וביגה
 
 
9/2/01 17:47
תחרפת :תאמ
אמגודל המגודל הבוגתב
,םירשכה תתל הלוכי דווילוה ילודג תצעומש יתרמא אל הינשל
ינאש בשוח התא םא ,קודבת .סוזנצנוקה יבגל םיארחא םה לבא
.העוט
הווה - סוזנצנוקל עיגה וב ןד אוהש המו טרסהש יתרמאש המ
טרסה תא תוארל לכות קוחר אל םויב הדועסמ םגש רמוא
2 ץורעב (ןורגב הקילחמה הנבל הניבגל תומוסרפה ץבושמ)
.יתכלממה


תייה הז חבושמ רתא לעמ ירבד תא ארוק רתוי הפיט תייה םא
חנומהו דחאפא ילודג תצעומ תא תבהוא שממ אל ינאש האור
תרחא וז הלפא הרעממ רחא לפא חנומ לכל יניעב הווש רשכ
םלשל םיכירצ םינרציש ןשקטורפ ימדל יוטיב דוע הווהמו
תפכא המ ינא יכ ,הז תא בוזענ לבא .םייתדה םיסגלקל םויה
.םינטק אל םיקאינמ םה םג ,םינרציהמ יל
תחרפתל וביגה
 
 
25/2/01 22:52
N.K.K :תאמ
יטויב ןקירמאל הבוגתב
רשקה תא תדבאמו תעדל ךמצע תא תנשעמ תאש ינפל ,הדבכנ תחרפת
םע
יושע הז ,בבוי לש ותבוגתל יתבוגת תא ארקל יליאות תואיצמה
.ךל םג ליאוהל
הריציה" םע וא טרסה םע היעב םוש יל ןיא ,ינש רבד
,בבוי רמ לש "תיתורפסה
ונא הילע תיתרבח היעב התוא תא םיגציימ לכה ךסב םה
.םייליטנפניא םירבג:םינד
לש ותומד תגצומ (ןייוצמה) טרסבש תודוהל תבייח ירה תא
ףרשנש רבגכ יסייפס
יסייפס וליפא .טוידיא תויהל ותוא איבמש ןטק זויפ הזיא ול
לע רביד רשאכ ,ומצע
ל"נכ .ךכ תאז גיצה ,תורחא וא הלא תויונמדזהב ותומד
.יאמבהו יאטירסתה
ינא) ונתוכז לבא ,ומצע טסקטה םג ומכ ,ימיטיגל רומאכ ןוידה
(םירחאה םיצמשומהו
.ונתעד תא עיבהל
קר אל .רתאהמ תדרל והשימל ידיגתש הנורחאה תא ,ישילש רבד
ךייתועדש ללגב
הזה רתאהש םושמ קר אלו ,ןיטולחל תובישח ירסח ךמויק םצעו
ביגהל ונל רשפאמ
תאש םושמ רקיעב אלא ,ךל רשפאמ אוהש הביס התואמ קוידב
תאשל תרמייתמ
.יוטיבה שפוח לגד תא
N.K.Kל וביגה
 
 
7/2/01 21:15
םעפנו ןנובתמ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.םילימ הברה יד תכפוש תא סל'ציפס רותב
םעפנו ןנובתמל וביגה
 
 
9/2/01 18:58
תחרפת :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.ןושל עבטמ קר הז
?התא םג .ךופשל תבהוא ינא
תחרפתל וביגה
 
6/2/01 17:12
ש"לצ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ןבביה ןובבוי
ךכרדל ךל ךל
הנחמהמ ךתוא ונידינ
הדוקנ - יוצר אל התא


.ריחמה תא תמלישו - ירוקמ תויהל תיסינ
תוריתס הליכמה תיטסילאנויצר השיגב םעפ קדטצמ התא וישכע
דוע הארנ התא ךכו -- שלחו ןכסמ רייטצהל ןויסנב םעפו תוימינפ
.ןינעל אל רתוי
?המ תלהבנ
חצנל ךיפ תא רוכסל יתרבח סנוא ךתוא ונסנא


:ךתונקדצל רשאו
"תוירחא םוש וילע חקול יניאו ילש עדומ תתה אוה ילש עדומ תתה"
--
.וילא עדומ התאש המ ונל רפסמ התא - עדומ תת אל הז לכ םדוק
:הרוקש המ הז - רפסמ התאש המ לע תוירחא םוש חקול ךניא םאו


והשמ תושעל םיחילצמ אלש - ונתיאמ קלח לבא .ונלוכל שי תויזטנפ
םישרהל םיצור ארונ לבא יתריצי
.ץמאתהל ךירצ אל - םניחב הז -- הצוחה םתוא םיכפוש
.הרצוי תא תחבשמ אל וזכ הכיפש - האור התאש ומכ ךא


.יתרכהש םיליפודפבש דליה שפנל הבהא הלגמ קר ינא" ףיסומ התא
"םייסופיט םיליפודפ אל םה ילוא
תאש םינכסמ םיליפודפ המכ לש .םיליפודפה לכ לש אל ..."
"ריכהל יל ןמדזנ תורוהטה םהיתומשנ
בוהאל יוארש החינז הצובק תת קר הז - קדטצמ התא וישכע זא --
התוא
םירוהט הכ םהו
.םייתודליה םהיפתכ ןיב םחנתהו - םהילא ךל ךל


אלה לש םילפשומהו םיקשוחה לכ לש םתקעז תא קועזל שרוד ינא"
"םיזובמהו םיקפוסמ
תמיאמ םיכשחמב תויחש הלא לכ לש ןתקעז תא קועזל תשרוד ינא
חתפל וחילצה אלש .םדאב ןומא לכ ודבאש .שונא ינב םע שגפמה
הרבח ייחל תיסיסב תוישיא
.תויגוז לע רבדל אלש
תונכס דילומ קשחה יכ - קושחל וליפא ודמל אל ןה
.םדא לצ ןה


םלשל ילב ךלש קנפתמה ןשה לדגמ ימורממ רבדל ךל ונתי אל ןהו.
דבכ ריחמ


ךל ךל
ש"לצל וביגה
 
 
7/2/01 17:07
םח דש :תאמ
ךל ךלל הבוגתב
.םכחותמ עשר דגנכ הפיקת תרוקיב איה וז
הנידמה תטילקרפל ךתוא הנממ יתייה
םח דשל וביגה
 
7/2/01 3:04
ןלילחה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ןותיע ארוק
,םויה ףוסב
.ןושיל תכלה ןמזמ רבכ תא


- רוחאמ שחר
.רואב העיפומ
.רוגסל ןותיעה תא ןמיס הז


םדמדמ טבמב
ןנחתמ לוקבו
."םדריהל יל השק ,אבא" :תרמוא


הקומע המישנ
.הממדב העיפומ
."הטימל השקבב ירזחת" :שחול


- יפאפ לבא"
יתמק רבכ
."יטנדפ הכ תויהל לדח -


,תנותוכב סואמ-יקימ
.תנודלי ןיידע
.תלובישה ךותב עבוטכ ינאו


,ךרי לע תבשייתמ
ךייחמ הכובמב
."ךלא ןושיל ינא ,ןכ םא"


!לא ,יפאפ
- לפוקמ ישובל
.לסופמ יפוגש ךיא שיגרת


,םייפקשמ חינמ
.םייניעב םידא
.םימה ביבס הזחואל תלוביש ןיא
ןלילחהל וביגה
 
7/2/01 3:18
kornelius :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
beutifull
korneliusל וביגה
 
7/2/01 3:30
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ימיב םילא סנואמו התודליב ינימ לוצינמ הלבסש תחא רותב
ישרוש תנבהל ייחמ לודג קלח שידקהל הטונ ינא ,התורגבתה
תדמועש הזויבמיסה תעפות תא םיביכרמ רשא םיישפנה םיסנאוינה
טשפל יביטקניטסניאה ךרוצה .ףקותל ןברוק ןיב שגפמ לכ לש ודוסיב
תרתוכה תחת טרפ לכ תוצבשמש תוטלחומ תוחנה לש םתרזעב אשונה תא
ייתויהתל םלוה הנעמ יל קפסמ ונניאש ןמזמ רבכ ,עשר וא קידצ
םעפה יילע השקה בבוי יקימ לש ןודנה רמאמה .ןימויה תוקיתע
ררוע אל אוהש הדבועה רואל תאזו ןתומהמ הבוגת לש תידיימ הפילשב
לע ענש םיזע תושגר לש ןווגמ אלא ,יתודידי יהמיא שגר םוש יב
ינאש רחאמ .הדרחו המיא ,שפנ לעוג ,בועית ליכמה בחר םורטקפס
ינא הבש םלועה תסיפת תריחבב ילש לנויצרה תא םג ברעל הפידעמ
תאירקב יל וביאכהש םירבדה םה המ ןיבהל תוסנל יתרהימ ,תזחוא
תא יבגל םיווהמ רשא םיטפשמ השולש וב םימייקש יתיליגו טסקטה
:םה ולאו ,ותוהמ תיצמת
איה םא קר סיטרכ הל הנקא ינא לבא ףסכה תא יל שיש הל יתרמא" (1
".רויסה לכ ךרואל יתוא הוולת
".התוא יתסנאו הירחא יתצר טעמכ" (2
"רופיסה לכב םייתימאה םימימתה םה םיריעצה ילעובש בשוח ינא" (3
םירחבנ םיטפשמ השולש םיריבעמ רמאמה לש ותוהמ תיצמת תא קר אל
םיישונא ןיב םיסחיב דמועש יסיסבה תוויעה תיצמת תא ףא אלא ,ולא
,ןכ) ינאמוה אלו ינחוכ ,ינרמוח ,ינסרוד סחיל היצמיטיגל ןתונו
זא יתדלונ אלש קר ,ןהל ופלח ורבע רבכ זיטסקיסהש תעדוי ינא
יימ זויקסקא .ינא הייורש ובש ורטרב עקתהל יילע רזגנ ןכלו
.(םזיפיה
עוציבל הנימז תיעגר המצועב שומיש ראתמ יתרחבש ןושארה טפשמה-
.קזחב תולת לש בצמל שלחה תא רורגתש היצלופינמ
לע האנה תובוט תגשה םשל חוכה תדמע לש לוצינ ראתמ ינשה טפשמה-
(שממ לעופב אלו היזטנפל יוטיבכ קר יפיצפסה הרקמב) שלחה ןובשח
ךות ,םירומאה םישעמה לע תוירחא תחיקל יא םיגדמ ישילשה טפשמה-
לוצינה תא הרידאמש היגולואדיא תמיקר ידי לע תודבועה תקחדה
(יביטינגוק סננוסיד)
דשחנ ולש םוימויה ייחמ םיבלשה תשולש תא ההזמ אלש ימ לכ
.םדאה עזגל ותוכייתשה רסוחב תיטמוטוא יתניחבמ
?םישוע המ זא
םתיא רשא םיילוחה ולאשו וניעבט והזש זירכהלו הווקת דבאל םאה
קר וליאש ןיימדל רשפא ילואש וא ?ונייח לכ דדומתהל ונילע רזגינ
םישגפמה םתוא לכ ונתיאמ וכסחיו ןכתיי ,םיעדומ רתוי הייהנ
?םיעזעזמה םיבלשה תשולש תא םבוחב םירצואש
ןייצל תבייח ינא ןכש המ .םוקל ןמזומ עדוי ןכש ימו תעדוי אל
.ךרובמ יתעדל אוה ,לעוגהו באכה תורמל ,רמאמה לש ומוסריפ םצעש
לש םיילוסרקל עיגמ אל ןיידע ררועמ אוהש עוזעזהש רחאמ לכ םדוק
לכ לע יזיפ לוצינו תינימ תוללעתה ,סנוא) יתימאה רבדהמ באכה
.(ויתורוצ
וניעסמב ונתוא םדקמש הז אוה וללה תויגוסב ןוידה םצע תינש
םנמואש ,השינעל םיקוחה תקיקח אלו רתוי רואנ םויק רבעל ךוראה
ישרוש ןורתיפ אל ךא ,תמייוסמ תיחטיש הנגה תווהל םילוכי
.תישונאה הירוטסיהה ימי רחשמ ונתוא םיוולמש םיילוחל
זיקרמה לש 'ןיטס'ג' רפסה :ןטק רבד דוע קר ,יתמייס טעמכ הז והז
.םירפס הברה יתארקו יימימ יתארקש עורג יכה רפסה אוה דאס-הד
ןתוגהנתהו הליחב דע תוידמימ דח ,תונימא אל ןה וב תויומדה
הצרש םטוח בז דלי לש וחומב וגהנ וליאכ תישונא אלו הייופצ
תובאוכ ....חא והז .התיכב תורפס רועיש עצמאב יקקו יפיפ קועצל
.תועבצאה יל
םינקסע ,םיסנא ,םיישעמ םיליפודיפלמ ץוח םלוכל בוט הליל
.םיתחשומ ןוממ ילעבו םייטילופ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
7/2/01 7:57
ימענ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
וקיספתש תשקבמ שממ ינא
בושח אשונה
וילע רבדל ךירצ
הז לע בושחל ונתוא חירכמש ימ תא ףיקתהל לק יכה
הרבעש יהשימ לש תאזכ תחא אשונה לע הבתכ תבתכנ התיה םא ירה
תוללעתה
הרבעש םימויאה םיישקה תא תרפסמו
תוהדזה םיעיבמ ויה םלוכ
הזמ אצוי היה אל אשונב יתימא ןויד
בושחל אלו קיחדהל םיפידעמ טעמיכ םלוכש ושמ תולעהל רחב יקימ
וילע
ימצעל תראתמ ינא...תובוגתה םומיסקמ תא איצותש בשח אוהש ךרדב
רמול לק ךכ לכ
ייחל רשק םוש םהל ןיא תושונאב ולאה םיימויאה םיקלחה
יב םימייק אל ולאה םימויאה םיקלחה


םגו
םיעדוי םתייה םא המגוד רותב םתס...לשמל םיביגמ םתייה ךיא
לשמל
םיכרדה תחא תאזו תינימ תוללעתה הרבעש הרוחב אוה בבוי יקימש
הלש
!הככ ביגמ היה אל דחא ףא...הז םא דדומתהל


ינימה לוצינה וא תינימה תוללעתהה בורש ללגבש תבשוח ינא םימעפל
תונב לע רבוע
הז לע רבדל תוכז םירבגל ןיאש תובשוח ונחנא זא
םירבגה לע תולענ תושיגרמ ונחנא ונביל רתסבש תבשוח ינא םימעפל
ולאה םייביטימרפה
ולאה תוכלכולמה תובשחמה לכ תא םיבשוחש
םלוכ לצא םייק לכה
תרחא וא וז הגרדב
אל אוה וליפאש רהמ ךכ לכ חומב רבועש הבשחמ ביבש הז םא ןיב
טלקנ
סלכתב תויזטנפ לש שומימ הז םא ןיבו
םייק לכה
דחא ףא הקידצמ אל ינא
דחא ףא תטפוש אל ינא
םיטפוש רשאכ ספאל דרוי אוהשלכ בצמ ןיבהל יוכיסה
.
תוחפל תבשוח ינא הככ
ימענל וביגה
 
 
7/2/01 8:04
ימענ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
יל חילצהש הווקמ ינא
םגו
ןיבהל הצור ינא
לכה
יוצר
ימענל וביגה
 
 
7/2/01 8:22
ימענ :תאמ
ימצע תא חסנל ןמז הברה יל חקלל הבוגתב
וקיספתש תשקבמ ינאש יתרמאשכ
יתנווכתה
חגנתהל עגר וקיספת
בושחל ורצעתו


תאזה הבתכה תא דירוהל תואירקה לכל רשקבו
טסיניבושה לש ונמוי ךשמה תא אורקל הכחמ תישיא ינא


בבותסהל זיעי אוה םילפא תוזוחמ דוע הזיאב תעדל תינרקס
אלש ימ
ולש תובתכה לע גלדל ןמזומ טושפ
הזמ טושפ ןיא
וב עגופ ךכ לכ הז םא וא
רתוי ןאכל סנכהל אל טושפ
הזמ טושפ ןיא
דחפ לע דיעמ קר תויפ םותסל הז תמועל
תנכוסמ יכה הרוצב ביגהל ללכ ךרדב ונל םרוגש הז אוה דחפהו
תולענ ךכ לכ ונלש תובשחמהשכ
םילפש ךכ לכ ונלש םישעמהו
םג יתיצרו
קוביח תתל
ול באוכש ימ לכל
המישמל תיסכי תונטק ולאכ םיידי יל שי המל
?המל
ימענל וביגה
 
 
7/2/01 21:04
ש"לצ :תאמ
ימצע תא חסנל ןמז הברה יל חקלל הבוגתב
אלא ץמוא םוש הפ ןיא .ולש הזועתה תא ךירעהל המ ןיא
.היצקובורפ תושעל לוז ןויסנ


ןיכסב ךותחל ילש היסטנפה תא םיברב ףושחא ינאש ומכ הז
אוה המכ דע רברבתמו ברברתמש רברבג לכ וניז ילכ ינאפי
.ררבוגמ
שוביל תולתלו םיממדמהו םילופנה םיריישה תא תחקל זאו
.ריעה רעשב


ןהיתשו תוירטנצוגאו תויביסרגא תויסטנפה יתש
.לוז ריחמב תויביטקובורפ
( ןסחמב הלאכ ןוילמ יל שי)


םיכרצ שי וירבחו בבושה בבוילש ?הבתכהמ תדמל תמאב המ
?םיינפקתו םיינמרח
םיסחייתמ והומכ םירבג :דומלל רשפאש והשמ שי ילוא
.סנ לע םתוא םילעמו םהיכרצל תיטסיסיקרנ תונחלסב
רשפא -- םמצע לע םחרלו בהאלב ןמז הברה הכ םיעיקשמ םה םא
.ונניינעל תכללו םמצעל םתוא ריאשהל
ךרועכ דחוימב רשכומ אל וליפא אוה - ותוא חפטל ךרוצ ןיא
.ובירש - םיבלכל רשב קרוז כ"הסב אוה
. יתוא ןיינעמ אל אוה - בבויל רמול המ רתוי יל ןיא
ש"לצל וביגה
 
 
7/2/01 21:13
ימענ :תאמ
יםורע אוה ךלמהל הבוגתב
ותוא תנבה אל תאש בושחל יתוכזו
.
ימענל וביגה
 
 
7/2/01 21:18
ימענ :תאמ
הככ בושחל ךתוכזל הבוגתב
ןסחמב ולאכ ןוילמ ךל שי םא...בגא ךרדו
הזה ןוידל תינלבוס רתוי תצק תויהל הרומא תייה
?אל
ימענל וביגה
 
 
7/2/01 21:50
ש"לצ :תאמ
הככ בושחל ךתוכזל הבוגתב
ןסחמה יבגל
שי ונלוכל יתעדל
ינאו לשמל תוסג םילימ רגאמ ןורכזב יל שי םא לבא
?ץמוא תלעב ינאש רמוא הז תורורצב ןתוא טולפא
ש"לצל וביגה
 
 
7/2/01 22:38
ימענ :תאמ
הככ בושחל ךתוכזל הבוגתב
רבד ותוא אל הז
ימענל וביגה
 
 
7/2/01 21:47
ש"לצ :תאמ
הככ בושחל ךתוכזל הבוגתב
!תירוטסיה תוכז
דחוימב תיביטמרופניא אל ךא
ריבסהל תנמזומ תא
הניזאמ ינא
ש"לצל וביגה
 
 
7/2/01 22:41
ימענ :תאמ
הככ בושחל ךתוכזל הבוגתב
עגרכ תלגוסמ אל ינא
החילס
רחמ ילוא
ימענל וביגה
 
 
8/2/01 12:58
סומינונא :תאמ
יםורע אוה ךלמהל הבוגתב
אל רצוי ףא .םירבד ינימ לכ ובהאי אלש םישנא ויהי דימת
םינשוש ירז לש םינפ תלבק דימ לביק
וגרטיקש הלא ןיב םג ,םיטעומ אל ןאכ ויה ,תאז לכבו
תרדסמ הפירח האנה רבעב ועיבהש ,רמאמה תא םעפה
.וללה םירופיסה
ןועטל הלוכי תא .יתורפס ףקות םהל שיש יל המדנ ,ךכ םא
תוכוז ויה ןהש החוטב אל ינא לבא הלאכ הברה ךל שיש
עזעזל ידכ םג ,הזמ ץוח .ראשה ןיב תיבויח הדוהת וזכל
,ךכ לכ תוחלצומ ןה םא .תומיוסמ תויוכיא ךירצ תמאב
הרקיה תכרועל ןתוא חולשל תנמזומ תא .ךלש ןוילימה
.(תוינפ רסח טופיש ךילע ליעפהלו) אורקל חמשא ינא .ונלש
סומינונאל וביגה
 
 
8/2/01 21:48
םח דש :תאמ
הביתכל הבוגתב
התיה ובש קרפהמ יתנהנ תמאב
דחהו תמצמוצמה תירבגה תוינימה ןיב האוושה
המזגרואה לש תוילושחנל תידמימ
תא עיקוהש דיחיה יתייה ,םלואו ,תישנה
.םש התלגתנש תויליפורקנה
תואמחמהמ בר דודיע באש ןימה עשופש הארנכ
תא ףושחל ימצע ןוחטב לביקו
.הללמואה הלוחה ושפנ
םח דשל וביגה
 
 
8/2/01 22:30
ש"לצ :תאמ
הכיסמה הדריל הבוגתב
!יבויח קוזיח לבק


ךלש ןוילמל םימוד ילש ןוילמה : סומינונא יבגלו
םיליפה לש ןוילמל םגו בבוי יקימ לש ןוילמלו
."ריינ"ה לע לבחש ךכ (,ודכו -ורקנ -ודפ) םהנימל
ש"לצל וביגה
 
 
9/2/01 18:16
תחרפת :תאמ
ימצע תא חסנל ןמז הברה יל חקלל הבוגתב
"םוריע אוה ךלמה םוריע אוה ךלמה"
.תעגושמ ינא קרו םילמרונ םלוכש רבכ בושחל יתלחתה
:)


.םיענ רתוי הברה יופשה דצה
תחרפתל וביגה
 
 
7/2/01 9:15
הלה :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
יל בושח הז ,יתרמאש יל המדנ היהש המ תא בוש ריבסהל הסנא ינא
.הככ הז תא ריאשהל ידכמ
.יתייעבה ,הזה אשונה תא תולעהל םיכרד ינימ לכ שיש תקדוצ תא
.ןתיא חכוותהל רשפאו ,ןועטל רשפאש תונעט ינימ לכ םג שי


תויהל לוכי ,תישיא היווח ראתמש ,ןמויה לש ןושארה קלחה לכ
היווח ראתמ אוה הרקמ לכב ,הנשמ אל הז ,היצקיפ וא ,יתימא
,תובשחמ ,תויזטנפ לש אשונה תא הלעמ שוריפבו ,והשימ לש תישיא
.המר יהשזיאב דחא לכ לצא תומייק תויהל תולוכיש ,תויהת


תאש המ לע קוידב רבדל היה רשפא ,הזב רמגנ היה ןיינעה ול
היה רשפא וא ,דחא לכ לצא םימייקש םימויאה םיקלחה ,תרמוא
חכוותהל היה רשפא וא ,והשימ לש תישיא היעב לאכ הזל סחייתהל
טלחהב ,יוטיבה שפוח תניחבמ ,םירצענ םירבדה ובש םוקמה לע
.בושח ןוידל המב התיה


לש אלו תועד לש קלח ,ףיטמ קלח אוה ,תאז תמועל ,ינשה קלחה
:לשמל אוה הזל בל םישל בושחו ,וב בותכש המו ,היצקיפ
ךירצ הזל דגנתמש ימ לכ...ארונ ךכ לכ הזש יתבשח אל םעפ ףא"
"שייבתהל
םידבאמש ולאה םימימתה םיריעצה לע רבדמש ימ לכ תא אנוש ינא"
"םהלש תומימתה תא
םיעשר אלו םימימת םה תורענו םירענש..הרורב אלש החנה"
ריעצה לש ותלועפ...ןיטולחל רסומ ירסוחמ םירוצי...םיעשורמ
"היחה תלועפכ תועמשמ תרסח
אלש םידלי...רופיסה לכב םייתימאה םימימתה םה םיריעצה ילעוב"
"םליג ינב םע קחשל םהל חינהל םיברסמ םירחאה םידליה..ולדג
"שי רתוי הפי רבד הזיא"
םכלוכו....םילאוסקסומוה םכלוכו ...םילאוסקסיב םלוכ"
"םיליפודפ


:תואבה תושרופמה תודוקנה תא םילעמ ,הלאה םירבדה
.םדגנכ לועפל וא םיניטק םע ןימ יסחי רוסאל הביס םוש ןיא
.םייקש רתויב הפיה רבדה הז
עשפה אוה ומצע רוסיאה
,םייתימאה םימימתב תעגופ ,ךכ לע תרסוא איהש ךכב ,הרבחה
םיליפודפה
םיעשר השעמל םהש ,םיניטקה לע ןגהל הסנמ הרבחה
תוריחבו ,תוילאוסקסיב ,תוילאוסקסומוהל התוהמב ההז היליפודפ
.תורחא תוימיטיגל תוינימ


העבה תווהמ ןהו ,היזטנפה תמרמ שוריפב תוגרוח הלאה תודוקנה
עגרכ הגוהנה השיגה לע הפירח תרוקיב ,יתרמאש ומכו ,העד לש
.קוחב תאטבתמהו ,הרבחב


םע וא היזטנפ םע רבד םוש הל ןיא ,ךכ לכ הפירח תרוקיב תאלעה
סיסבכ ,ןבומכ ,תימיטיגל איה .דחא לכ לש וכות ךותב הרוקש המ
,תירשפאה רתויב הרורבה הרוצב תולעל הכירצ איהש אלא ,ןוידל
הז" לא בתוכה לש החירבה ביתנשכ .התיא ןגוה חוכיו רשפאל ידכ
יל ןיאו ילש עדומ תתה הז" ,"היצקיפ קר וז" ,"רופיס לכה ךסב
םילעמה ,םיחכוותמה םיראשנ ,חותפ רתונ "וילע ןגהל הנווכ םוש
.םתדמע תא חיכוהל תיתימא תורשפא אלל ,דגנכ תונעט


קר הנממ תולוע ,הבתכה ןמ תולועש רתויב תושקה תורימאהש רחאמ
ןיב לדבה ןיא ,םיריעצ לע ןגהל ךרוצ ןיא ,ונייה - ןיפיקעב
םירגוב ןיב המכסהב תינימ תוליעפ ןיבו ,תינעגופ תינימ תוליעפ
.רתוי דוע הפירח היעבה ,האלה ןכו


ןפואב ןהב ןודל ןתינ היהיש יוארה ןמ ,הלא ןוגכ תורימא
חכוותהלו ןהירוחאמ דומעל ןכומש ימ שי םא .רתויב שרופמה
תא ןוידל תולעהל רשפא טלחהב .הז תא תושעל רשפא ,ןהילע
:ןאכ תולועש תולאשה
םירגוב םע ןימ יסחימ םיריעצה םיעגפנ םנמא םאה
לש סחיה אמש וא ,תישפנה היעבה םרוג אוה דלי לש לוצינ םאה
היעבל םרוגש המ אוה ןימל הרבחה
תא לבקל קיפסמ הבוט הביס אוה םיליפודפה לש לבסה םאה
םה ותואש ,םידליה לש לבסה אמש וא ,תוימיטיגלכ םהלש תופדעהה
הרוסאל תאזה הפדעהה תא ךופהל הבוט קיפסמ הביס אוה ,םימרוג
.הזה הרקמב הפידע ימ לש ותוכז - וא ,שומימל


ןפואב תודוקנה תאלעה ,ימעטל ,תבייחמ אשונה לש תושיגרה
,שארה ךרד רובעל ילבמ ןטבה לא ורדחי אלש ךכ ,רתויב שרופמה
"בתוכה לש ושאר תא ופריע" ,ןוגכ תובוגת תולעהל םוקמבש ךכ
,"ש םיארמ םירקחמ" ,ומכ תובוגת ולעי ,(המ אלא ,ןטבהמ רשי)
בצמב" וא ,"עגופה לש וזמ הלודג דימת עגפנה לש ותוכז" וא
,"הלב הלב אשונ אוה ןימה ,םלועמו זאמ םייקהו ,םייקה יתרבחה
שרדנ ארוקש דחא לכ היה ,ךכ תולוע תולאשה ויה ול .האלה ךכו
,בבוי יקימ ללוכ ,ולש תובושתה תא אוצמלו ,תמאב ןהב רהרהל
.המודכו עדומ תת ינועיטל םילוע םיאשונהשכ דימ טלמנש


אל ינא .ןכותה תמרב איה ,בותכה לע ,יתבתכש ומכ ,ילש תרוקיבה
לע הבוחשו ,םיעגפנ םיריעצהש תבשוח ינא .תונעטה םע המיכסמ
אוצמל ךירצ ,היעב ול שיש ימש תבשוח ינא ,םהילע ןגהל הרבחה
םיליפודפהש תבשוח ינא ,םירחאב עוגפל ילבמ התוא רותפל ךרד
סורהל תוכזה תא םהל הנקמ אל הזו ,דאמ םיללמוא תויהל םילוכי
.םייח


,ןוכנ .אבומ הז ובש ןפואה תמרב איה ,םוסרפה לע ילש תרוקיבה
.ילש םיבצעה תוצקב עגונ אשונהש םושמ ,דחוימב יל הרוח הזש
יוארש אשונ תאלעה לכ יבגל הפקת התיה תאזכ תרוקיבש ,םג ןוכנ
.וב ןודל


תא םיסמסממ ,לכמ לכה תללכהו ,בוברעה ימעטל ,יתרמאש ומכ
.תמאב ותוא תולעהל םוקמב ,אשונה
הלהל וביגה
 
 
7/2/01 9:24
הלה :תאמ
ךדובכל ימענל הבוגתב
וישכע .תורדוסמ תודוקנ תושעל יתיסינש ללגב ןה תושגדהה
.אלימ .םישיגדמ ךיא ףוס ףוס יתדמל
הלהל וביגה
 
 
7/2/01 13:51
טקשב תדרמתמ :תאמ
ךדובכל ימענל הבוגתב
הרוצב והשמ בותכל רתומ והשימל ילואש םעפ תבשח ,דיגת
לע ןגהל ךירצ אל בתוכ ?וילע ןגהל שרדהל ילב תיתורפס
בותכל אשונ םכל ןתנ ילוא אוה .ולש תויומדה לש תודמעה
חוכיוב ולא תודמע לע ןגהלו ךישמהל בייחתה אל אוה .וילע
.הריציל ץוחמ אוהש םושמ
ימיטיגל קלח ןה תודמע ,רמוא התא המ הנשמ אל ,הזמ ץוח
ןיב לדבה םוש שיש תבשוח אל ינא .התסה אקווד אלו הריצימ
ןיבל ולשמ תודמע בבוי יקימה עיבה םהב םג םינושארה םיקלחה
וא טסיניבושה וא) תודמע עיבה םהבש םירחואמה םילחה
.(היהיאלשימ
אל ןיידע רמאמל הזחתמ רופיס םא .רמאמו תורפס לש ןיינע הז
.והומכ דקפתל ךירצ אוהש רמוא


טקשב .מ
טקשב תדרמתמל וביגה
 
 
7/2/01 16:20
ימענ :תאמ
ךדובכל ימענל הבוגתב
הריקי הלה
ףיטמ ותוא יתעמש אל ינא
ונתוא עזעזל הסנמ ותוא יתעמש
הבר החלצהב
בתכש המ לכ םע המיכסמ ינאש תבשוח אל חטב תא
בתכש המ לכ םע םיכסמ אל אוה םגש החוטב ייד ינא
ןפוא לכב הווקמ ינא
ימענל וביגה
 
 
8/2/01 10:05
הלה :תאמ
ךדובכל ימענל הבוגתב
הלימענ
ןיינעמ ךכ לכ אל בשוח אל וא בשוח אוהש המש ,איה תמאה
.יתוא
.רמוא אוהש המ תא םיארוקשכ הרוק המ יתוא ןיינעמ
אל המו ןכ המ םירחובשכ יתוהמ לוקיש הזש תבשוח ינא
.םימסרפמ
,הרמא ילרישש ומכ ,ןוידל אשונ תולעהל איה הפיאשה םא
.אשונה תא הלעתש ךרדב הז תא תושעל רשפא
,יניעב הומת הז ,אל ותו םיארוקה תא עזעזל איה הפיאשה םא
הזש קפס ןיאו) םרוג הזש באכה תא ןובשחב םיחקולשכ דחוימב
תאו ,הפיקת תועגפנל ,(תובוגתה תא יארק ,באכ םרוג
,םירבגב תוללעתה דעב וא ,םירבג דגנכ תויטוידיאה תובוגתה
תוחפל וא היתפמאה וא תופתתשהה תלוכי תא קפסב תודימעמש
תבשוח תא .הככ תוביגמש הלא לצא םירחא לש באכל היטפמיסה
.יל הארנ אל ?רתאב הלצא הצור ילרישש המ הזש


טסקטב בותכל רשפא :טקשב .מל םג הנעא ינא תאז תונמדזהבו
הזה טסקטה ,תובוגתל דוגינב לבא .קפס ןיא ,לכה יתורפיס
הרחב יהשימ .הטילש ילב ןאכל עיגה אלו ,הרקמב ןאכ לפנ אל
ינא ,יל הרקי תאזה יהשימהש הז לכ םעו .ותוא םסרפל
הזחתמש רופיס .תעדוי תא ,ןויד .הלש םילוקישה םע תחכוותמ
תויהל הלוכי תגליע הפש .ער טסקט םתס תויהל לוכי רמאמל
.םתס אל הרקמ םושב אוה הזה טסקטה .האיגש םתס


טלחהב תולוכי ןהו ,דאמ תויביטקובורפ תודמע שי טסקטב
לע ללכ תונעל בתוכה רחב אל ול .תומדה לש תודמע תויהל
,ןהמ רענתה וא ויתודמע לע ןגה ול וא ,ולש טסקטל תובוגת
טסקטל עגונב חכווהל ןכומ אל ינא ,רמול רחוב היה ול וא
ךלש תרוקיבה ילוא התיה ,הלאה םירקמהמ דחא לכב - אל ותו
,הנוע אוהו - הנוע בתוכה לבא .םימ קיזחהל הלוכי יפלכ
אוהש ,לשמל ,הנוע אל אוהו ,םיללמוא הכ םיליפודפהש ,לשמל
איה יתוא .בתוכה לש ,הריחב וז םג .היליפודפל דגנתמ
?ךתואו .הזיגרמ
הלהל וביגה
 
 
7/2/01 17:38
םח דש :תאמ
ךדובכל ימענל הבוגתב
.
םח דשל וביגה
 
7/2/01 12:46
לטיור :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ןפואב שממ ויתובוגת ללש לע ל"נה רמאמה תא יתחקל ךיא םיהדמ
תא וכפה ךכ לכ והשימ לש םילימש ,הזכ רבד יל הרק אל ןמזמ .ישיא
.םמויק לע יתעדי אל וליפאש םינוויכל ילש הבישחה


םיארוקש םירוחבש הז ,ןאכ רבכ ינא םא ,יל עירפמ דואמש דחא רבד
אקווד ,ביגהל ןוכנל םיאצומ ףאו ,רתאב םירמאמה תא תועיבקב
.הפה תא םותסל וטילחה ,תקולחמב ינוש ךכ לכ רמאמב
םיפידעמש םירוחב לע המערתה רשאכ ,בומרבא יתא לש ןורחאה הרמאמב
םיפידעמ םירוחבש ךכל הרופאטמכ ,םראפ רפוס תויאפוק
ןפואב וביגהו ללכ םיער אל םירוחב ומק רשי ,תושפיט/תוינלטב
.לילכהל הביס ןיאו ,הככ אל הזש ,ץרחנ


ןיב ,םימדוק םירמאמב ביגהל וליכשהש םירוחבל וישכע תארוק ינא
.ראשהו בומרבא יתא לצא םא ןיבו ,בבוי יקימ לצא םא


,הנביל דעיללו ,רהוזלו ,ןהכ זעובלו ,חחרפל תארוק ינא
,ימעלו ,ןטקה ןרלו ,קתבמה ו'גלו ,ןייטשנגטיולו ,קילומשלו
הדמע עיבהל ,םייוניכ תא תעכ יתחכשש ראשלו ,יבאלו ,ולש חונלו
.םירוחב העברא טעמל ,וילע וביגה ןאכ תוננבה קרש המדנש אשונב


.תובוגת םירשע האממ רתוי לודג ןויד הווש הז אשונ יתעדל


.הדותו םולש
.לטיור
לטיורל וביגה
 
7/2/01 18:24
:תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ןגה ידלי לע םחרמ םיהולא
םג תודליה לעו םידליה לע
אל בבוי יקימ
היליפודפ דגנ רורב והשמ דיגהל לוכי אל בבוי יקימ
םינפ יתשל עמתשמ וניאש רורב והשמ
ומצעל ררבמ דוע בבוי יקימ
אל ימ לעו םחרל ול יאדכ ימ לע
בושח רתוי המו
הדלי לש הפוגו השפנ
ולש ררועתמה קשחה וא
.המב ול תנתונ "תוננב"ו
.השוב וזיא .השוב וזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/2/01 22:37
ןלילחה :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
ןגב הפי יכה הדליה ,הנה
ןגב תובוטח יכה םיילגרה תא הל שי
ןגב קצומ יכה ןבשיה תאו
ןגב תואלמ יכה םייתפשה תאו
תכייחמ איהשכ
תרבוע יב הדער
הבוצע איהשכו
הטילש דבאמ ינא
םג קחשל הצורו
.ןגב הפי יכה הדליה םע
ןלילחהל וביגה
 
 
8/2/01 11:16
הדנרימ :תאמ
ןגה ידלי לע םחרמ םיהולאל הבוגתב
?"הז לע רבדל" ארקנ הז ?הזל המב תתל ?ילריש , תיצרש המ הז
.םתחלצה טלחהב הזב .עוזעזה ףס תא דירוהל -קר ארקנ הז
היצמיטיגל ןתממ דבל ,יבויח ךרע לכ ול ןיאש "רוביד" והז
.היטסל
תואיצמהש תולובגה תא ןיבהל והשימל רזועש "רוביד" אל הז
תבייחמ
.םתוא שטשטל קר אלא
הדנרימל וביגה
 
 
8/2/01 12:49
סומינונא :תאמ
ןגה ידלי לע םחרמ םיהולאל הבוגתב
.תיטסישפ תכיתח היטסב ער המו
ףחדהל םילוכי םכלש תיראטילטוטה רסומה תבהא םע םח דשו תא
.םש רתוויהלו ןוסדר'ציר לש רפסל
סומינונאל וביגה
 
 
8/2/01 13:07
הדנרימ :תאמ
ןגה ידלי לע םחרמ םיהולאל הבוגתב
?לאוש התא היליפודפב ער המ
הדנרימל וביגה
 
 
8/2/01 22:42
ש"לצ :תאמ
ןגה ידלי לע םחרמ םיהולאל הבוגתב
ואו
ךלש יוטיבה רשוכ יתוא םיהדה
?תוניצרב הביתכב קוסעל תלקש
?וישכע ךל לקוה םאה


......וישכע לבקא ינא הנמ וזיא ןיינעמ
ש"לצל וביגה
 
7/2/01 20:15
טקשב תדרמתמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ולש ינימה ופ גנוקה תולוכיב האגתמ יתאצמ ימ תא וארת בגא ךרד
.IOL -ב תוברת תרוקיב םורופב


!לוונמה הטוסה וטיגוק


!ודגנ תואירקב םורופה תא ופיצה


http://www2.iol.co.il/communikit/scripts/forums/live/forumsall25.asp?forumid=1714
טקשב תדרמתמל וביגה
 
 
7/2/01 23:06
ףכףכ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
!םורופה תא ופיצה !םורופה תא ופיצה


!לוונמה וטיגוק !הטוסה וטיגוק


!לוונמ המכ ואר ,בתכש תא םלוכ ואר


!ייח ותוא ופרש !דקומ לע ותוא ולעה !דחיב םלוכ


...


.ךועמל םיכירצש קו'ג תא ,טקשב תמטמוטמ
ףכףכל וביגה
 
7/2/01 21:44
החינג :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
. תודומח םלע יתיארו בוחרב יתכלה דחא םוי
האוג הגרע יתשח הרהמ דע .ויסנכמב הננער החיפתב יתנחבה עתפ
.ותחיפתב זוחאל
,תושגרתהה ףדועו הקימסמו ימצע ןיבל יניב תרהרהמ ינא דועו
:רמאיו רענה יפ תא לאה חתפוי
."בורוזולרא בוחר הפיא תעדוי תא ילוא"
.לבלובמ דאמ אוהש רכינ היהו ךרו ריעצ היה ולוק


.יתיאצח סיכב הצפקכ ידיו תרעוס הקושתל הכפה הגרעה
תוצצומה ידי תועבצא ןיב םימרוז םינבל םילפמ יתיאר יחורב
.תובלוחו
.תורעוב ולחה יתפשו


"?בורוזולרא בוחר הפיא תעדוי תא ילוא - תרביג"
.רוטיקכ יחוממ ץרפתהל ומיא םוחו רוק ילג


הכרד תנווכמו יסיכמ תאצוי הינשה ידישכ בוחרה ןווכל יתעבצה
.החיפתה ןווכל


וילא ןווכל םדקתמ לחה אוה .תוכרה ויניעב םואתפ רעפנ דחופמ טבמ
.ומדוקמ ץאומ דעצ לכו יתעבצה
.וירחא -- ינאו


.חרכהל ךפה ךרוצה
תפרוטמכ יתצר
(?כ)
. ינממ ריהמ היה אוה ךא
רמג ידיל יתואו ותוא איבהל תבייח ינא .ותוא גישהל תבייח ינא
הוא


.ןבאב לקתנ אוה
וילא יתרהמ


?החיפתה הפיא


היהש המ תא יתספת בושח אל
ןהיתובוראב ולברכתה ויניע
המצעב וגרז תא יתכ..שנו יפ תא יתרעפ
ההההההההא
חווצ אוה


הרטשמה תנחתב יתררועתה
החינגל וביגה
 
 
7/2/01 22:13
:תאמ
הרוחש היסטנפל הבוגתב
םיהדמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/2/01 0:53
שלבה שחשוח :תאמ
הרוחש היסטנפל הבוגתב
.תרדרדתמ תא ,תיטסינגאלאב
שלבה שחשוחל וביגה
 
 
8/2/01 2:52
? :תאמ
הרוחשה תירנויזטנפה תמולעתל הבוגתב
תיעט םעפה
?ל וביגה
 
 
8/2/01 2:15
םיגדל הדות :תאמ
הרוחש היסטנפל הבוגתב
רופיס הלחא
?יתימא
םיגדל הדותל וביגה
 
 
8/2/01 2:53
החינג :תאמ
הרוחש היסטנפל הבוגתב
הההההא
החינגל וביגה
 
 
9/2/01 18:43
חופת הרשעששןב :תאמ
הרוחש היסטנפל הבוגתב
.יבייב םייט ינא תנמזומ תא


.17 דע 13 ליגמ יחא לכ םשבו ימשב ןאכ רבדמ ינאש בשוח ינא
?אלש בשוח והשימ


תורטשמה םע םה) הז דגנ םיאצויש םירגובמה םירבגה קר הז
וניתחיפת םוש לע ונב םיאנקמ םה ,(םהלש םינטירופה םיקוחהו
.ונלש ץרפתמה ןואהו
.קלא .רוסא הז לבא ,הככ תובשוח תוביר םג יתעדל
חופת הרשעששןבל וביגה
 
7/2/01 22:33
ןלילחה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תא תונטקה ךיילגר תא
.בשה יקייחב החינמ
והשמ יל תרפסמ תא
.וישכע שיגרמ ינא ,בישקמ אל ינא
ירדגמ יתוא האיצומ ךלש הוולשה
.תונטקה ךיילגר ינרופיצ תא לכוא ינאו
החידב תרפסמ חטב תא
.תומודא הקל תויראש יניש לעשכ ,ךייחמ ינאו


ךיילגר תופכ תועבצא תא ףרוט ינא
חתמנה ךרשב תא סעולו ךרוע תא קקלמ
.הליגר ךא תעתפומ תא - הרפוה ךתוולש
.הריג יתוא הז ?רבדל תקספה המל
!הנטק הכ


ךלש תונטקה ךיילגר
בשה יקייח דבוכ תחת תוצחמנ
?בוט ,עדת אל אמאש
.וישכע הבהא רופיס הז
ןלילחהל וביגה
 
 
7/2/01 23:22
ש"לצ :תאמ
תונטקה ךיילגרל הבוגתב
?המכוח הברת םירפוס תאניק
הבר המוהמו
המואמ אל לע
ש"לצל וביגה
 
 
7/2/01 23:41
דחפלצ תונב :תאמ
תונטקה ךיילגרל הבוגתב
!יל השע אבאבה
!הרידח ובא
רמוא אמוז ןב
רומגו ליז
םיהלא עדיו
דחפלצ תונבל וביגה
 
8/2/01 0:39
שודקה לאה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
?םיקחשב םרה יבשוממ יתוא ררועמ הז ימ ?יל ארק והשימ
---
?יתעגה הפיאל הז המ
?םדאה תונבל ערא המ


םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםעעעעעעעעעעוווווווווווז יייייייייינא
רררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררב


?הנה דע ןתלוונ ךאיה


תושע ןתלווינו ןכתמות תא ןתאמיט יכ ןעי


םישק םימי םכמע לע ינא ליטמ הנה
םתעדי אל רשא
ןשע תורמתו שאו םד


ןטשה תא םכב חלשאו
ןכב רמעתיו ןכב ףסשיו


ןכתעוושל ןזוא תוטהל ןיהא אלו
הבר יכ ףא


ןכמעמ ימעז רסוי רשא דע
הנש םיעברא ץראה טוקשתו
שודקה לאהל וביגה
 
8/2/01 3:08
החינג :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תואנ תוביר
שודקה לאה לש וליצ תחת
תירוקמהו רתויב תיתריציה היסטנפה תורחת לע תאזב הזירכמ ינא
רתויב
(סופת רבכ הרוחשה היסטנפה לש ןויערה א"ז)
וצבירמ ןטשה תא דירחת רשא


?תוחבושמ קיפסמ תויסטנפ תונבה-- ונל שי םאה


?הינש די ירבג רמוחב שמתשהל ונילע וא


בבוי יקימ דגנכ תוננבה


ןתינ תואה
החינגל וביגה
 
 
8/2/01 12:32
? :תאמ
תוינועבצ תויסטנפל הבוגתב
?הילע הלוכי ימ .השמימ ףאו הזטניפ רבכ טיבוב הנרול
?ל וביגה
 
 
8/2/01 20:32
סיקריס תור :תאמ
תוינועבצ תויסטנפל הבוגתב
לצב תצקו הסח םע הז תא תושעל תבהוא ינא
הוא הוא
הז תא יל השוע הז ךיא
סיקריס תורל וביגה
 
8/2/01 15:01
הלייא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
,ןאכ תועיפומה תובוגתה תיברמ לש הקימעמ תיסחי האירק ירחא
ןתוריעצב ורבעש (תודלי שממ זא ויהיש) תונב 2 םע תוריכה ירחאו
:דחא רבד קר םכלוכל רמול הלוכי ינא ,תינימ הדרטה לש גוס
סנואו היליפודפ םילסופ הנידמב םישנאה תיברמש ןימאהל הצור ינא
םידליל תויחא / םיחא / תוהמא / תובא םהש ללגב ולו .לכו לכמ
תוקומעה תויפוסוליפה תוירואיתה יקמעמל םיסנכנ אל םהו .םיריעצ
הז תא םילסופ טושפ םה .היצמיטיגלה םשב ןאכ ולעהש תודמולמהו
תושגר ךותמ דלונ ללכ ךרדב ובאטו ,ובאט הזל םיארוק !והזו
רמשי הזה ובאטהש הווקמ ינאו .תיגול הבשחמ ךותמ אלו ,תושוחתו
יאדכ אלש תומוקמ שי יכ .םינשב תואמו תורשע דוע לארשי תנידמב
.םהילא תכלל ונל
הלייאל וביגה
 
8/2/01 17:37
ןהכ זעוב :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
:תובוגתהו רמאמה יארוקו יפתתשמ לכל ,בוש ץילממ ינא


םיהדמה רפסה .הנילומ סוינומ וינוטנא לש "אלמ חרי" תא ואריק
יחש דדוב חקפמב קסוע אוה .םייתנש ינפל "דבוע םע"ב אצי הזה
רפסה .ליפודפ רחא ףרוחה לש וכרואל שפחמו ,דרפס ןופצב ריעב
דעבמ םגו חקפמה לש ויניעל דעבמ םג ,טבמ תודוקנ המכמ ראותמ
הוולש תרכוע ,הדיערמ ,המיהדמ תפומ תריצי .עשופה לש ויניעל
תידרפסב םיבתוכה לודג ,ןמא-בר לש וידיב קתרמ ןפואב הבותכ
ורוקמב יפוסוליפ ןויד םג אוהש ,יגולוכיספ חתמ רפס .הלא םימיב
.ישונאה עורה לש


ךוניח ,היליפודפ לש םיטקפסא ינימ לכב םתקסעש םושמ אקווד
םיחרכומ םתאש רפס הזש בשוח ינא - םדאה עבטו תויסחי ,רסומו
אורקל
ןהכ זעובל וביגה
 
8/2/01 18:20
וטיגוק :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
,תסנכל וז לועיי תעצה חולשל יל ישרה !ןיוצמ טושפ ןויער ,הלייא
ירבח לכ תא ימצעל ראתמ רבכ ינא !םויה רדסל דימ התוא הלעתש
םויה ול אב המ רמוא ורותב דחא לכשכ ,לגעמב םיבשוי תסנכה
רוסאל וטילחי השוחת ךותמ םא ישעת המ םצעב לבא .קוחהמ איצוהל
תושגר ךותמ !םתוא לוספל טושפ ,תעדוי תא ?הנידמב םישפיטה לכ תא
לש קשנל ןברוק ילפת זאש הארנכ !תיגול הבשחמ ךותמ אלו תושוחתו
...ךמצע


בור ,הככ השיגרמש ,ספוא ,תבשוחש הדיחיה אל תאש הזב ימחנתת
,םינטק םישנא ראשיהלו בושחל קיספהל וטילחה הארנכ ןאכ םיביגמה
.תומודקה-םהיתועדל רבעמ רבד לבקל םילגוסמ אלש םינטק
.ב.נ


,םכלש אסיכה תא ,םכלש תדלקמה תא ,םכלש תועדה תא ,םכמצע תא וחק
םכלש דרווה תנכות תא ,םכלש ליימ-יאה תא ,םכלש הביתכה ןחלוש תא
ינא !!יתבלענ !םיעמוש םתא יתבלענ ינא יכ - !תוחורה לכל וכלו
םינמזומ םתא !יתיא הכוב יתבוב יבובו יתטימ תירכ לע בביימ
:ילא רשקתהל


!תישיא הז תא םכל דיגהל חמשאו ,"יל בוצע - 555"
םאס וגרא וטיגוק
(יטנוולר ךכ ידכ דע היהי ילש יוניכהש יתעדי אל)
וטיגוקל וביגה
 
 
8/2/01 18:58
הלייא :תאמ
השוחת ךותמ לוספלל הבוגתב
.ךילע בלה יל ערקנ
...תמאב
?ךב ונעגפ ?המ
...יוא
...יל םיענ אל שממ שממ
?באכה לע לקהל ידכ תושעל הלוכי ינא המ
?הילע ןנואל 15 תב הפי הדלי הזיא ךל איבהל ילוא
?דלי ילוא וא
.רחבת
הלייאל וביגה
 
 
8/2/01 19:18
הצירעמ :תאמ
השוחת ךותמ לוספלל הבוגתב
םינטק םינטק םישנא ונחנא
לודג לודג שיא התא
בושחל ונקספה ונחנא
ךתמכחמ רידאמ התאו


חומה םקוממ ןכיה הימוטנא ירפסב ןייע


חתפל תטלחהש רבאב תועט ךל התיה
אל זאו דבוכ בורמ - זוזל לכות אל לודג היהי אוה םא - רהזה
רתוי וב שמתשהל לכות


תחא םעפ יל ריבסת ילוא
ימ עודמ ?הזה ןורבאה תא ךכחל םיחילצמש ךכב הואגה רוקמ עודמ
?החלצהב ףאב טטיחש הזמ רתוי םכשה לע החיפתל הפצמ ךכב חילצמש


לעמ תויביטקובורפ תויצסנס איצמהל ךירצ אל החלצהב השועש ימ
טנרטניאה יפד
ךתוא ונספת
ןוא הקינילק -- ךל ונתצעו


ךלכלתהל קיספת ךלש תדלקמה זאו
הצירעמל וביגה
 
 
9/2/01 19:11
לטיור :תאמ
השוחת ךותמ לוספלל הבוגתב
.קתומ ,יטנוולר


.הפיאמ יתרכזנ םג וישכע


http://www2.iol.co.il/communikit/scripts/forums/live/forumssingle25.asp?rootId=2849582&msgid=2849582&freetxt=aaaaa


תונמדזה התואב קנירש ףילחת .ךיילא יל שי םימחר קר .גאדת לאו
.יל תונעל ץמאתת לאו
לטיורל וביגה
 
9/2/01 8:52
? :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
העדוה ןאכ התיה הלילב לומתא ,יתוא תועטמ ןניא תוהכה יניע םא
.תפסונ


יתייה .הנוכנ הטלחה איה התוא קוחמל הטלחההש תבשוח ינא ,ילריש
.ךלש םימודאה םיוקב ונתוא תפתשמ תייה םא החמש
?ל וביגה
 
 
9/2/01 10:50
:תאמ
? הרוזנצל הבוגתב
התיה וירחאו ,םייתרדסה וישעמ לע ליפודפ לש יודיו ןאכ היה
ינפמ ,ותוא ריגסהל אלו וילע תולעל אל בבוי יקימ לש הבוגת
.ןונבלב תרייסב ותיא היהש שפנ ןידע רוחב אוהש


תויושע דועש תודליה יפלכ הלמח תלימ ףאו ,ליפודפה יפלכ הלמח
דע וא ,עיצהש יפכ ,ומצעב לפטל קיפסי אוהש דע ונממ עגפיהל
.וילע ולעיש
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/2/01 10:52
Estee :תאמ
יתימאה יקימ תא הפשחש הבוגתהל הבוגתב
.הנורחאה ,ןאכ ילש הבוגת וז
Esteeל וביגה
 
 
12/2/01 0:36
חיימשה ינוחמצה :תאמ
יתימאה יקימ תא הפשחש הבוגתהל הבוגתב
וז לש השנועמ ונירטפש ךורב
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
11/2/01 5:16
ילריש :תאמ
יתימאה יקימ תא הפשחש הבוגתהל הבוגתב
תחא הביסמ ורזנוצ בבוי יקימ יקימו ליפודפה לש יודיוה
םה בבוי לש ותבוגת תאו ליפודפה יודיו תא בתכש םדאה .הטושפ
.(בבוי יקימ וניא אוהו) דחא ותוא


.הרוסא רתאב םיקינה תליאשו תוזחתהה


רובעל ץלאנ םירחא לש םיקינ ליאשהל וכישמי םישנאו הדימב
הבוגת לכל תכרעמ רושיא ןיפוליחל וא םירזוי תמישר לש הטישל
דספההו .תוידיימה תובוגתה תייווחב עגפיש המ ,דרפנב הבוגתו
.םכלש ולוכ היהי


.ןכ תושעל אל השקב לש ןושל לכב תשקבמ ינא


ילריש
ילרישל וביגה
 
9/2/01 17:03
בבוי יקימ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
הלועפ אוה הזה טנרטניאה ףדב ורבטצהש האנשהו ןומאה יא קוליס
יתדמע תא טעמ ריהבהל הסנא תאז לכבו ,תעכ ,ילוא ,תירשפא יתלב
םידקא ,ללכו ללכ תלפרועמ וא תיבויח הניאש) היליפודפה אשונב
וז ,םיארוקהו תוארוקה תובוגתמ קלחמ יתנבהש יפכש םושמ ,(רמול
תועטש העידמ ילואו התוא קינעהל יתענמנ יכ דחכא אל ןכאו ,תכרצנ
.הסיסבב


לוכיבכ ,לומתא ןאכ המסרפתהש הבוגתה יכ עידוהל ינוצרב לכ םדוק
,ירבח אוהש קומינב ,רתאב ליפודפ לש ויודיו לע הנגהו ,ימשב
ןיא םלוא ,רתאהמ הדרוהש ינפל התוארל יתקפסה אל .תיטנתוא הניא
.יניבל הניב רשק לכ


םיארוקהמ קלחב עגפ ילוא רמאמהש העיגפ לכ לע לצנתהל ינוצרב
ןימאמ ףא ינאו הביתכב םיזע תושגר רורגל יתנווכב שי .תוארוקהו
תדימ לע תמייוסמ היצקידניא ררוע רמאמהש עוזעזה תדימב שיש
ךכ וא) ולא םימיב תולקב ררועתמ וניא עוזעזש םושמ ,ולש החלצהה
םורגל יתנווכב היה אל ,תאז לכב םלואו .(התע דע יתבשח תוחפל
.טסקטב בתכנה םע תמייוסמ תורכה ושח ילואש תוארוקהמ תוברל לבס
תווקלו ,רבעב ןהל םרגנ ילואש לבסה לע ירעצ תא עיבהל הצור ינא
קזחל הצור ינא .ןהל םרגנש ףסונ לבסה דבלמ דוע רופיסהמ וקיפהש
תורחא וא ולא תוינימ תופיקתמ ועגפנש ןתוא לכ לש ןהידי תא
.ןהל הנושארבו שארב הנותנ האלמה יתוהדזהש ןהל חיטבהלו


הזכ השעמ ול חמש יתייה אל יאדווב .םייליפודפ םישעמל דגנתמ ינא
דחא לכב םעוציבל דגנתמ ינאו הנטקה יתבב וא יתוחאב עצובמ היה
.רחא
ינא ןכאש איה הבתכב רכינש ירסומה לופרעל יתוא האיבהש הדוקנה
יניינע כ"דב םג ןניאש ,תוכתוח תוירסומ תונחבא עצבל השקתמ
הששח ילואש ןכמ ימ ,תאז םע .ילאוטקלטניא ןויד ךלהמב ,ןושארה
ינא .התגש הלעמ וראותש םירבדה תא םשיימ ינא םוי םויה ייחב םגש
,ילכאירטאפ בואכמ לכמ םישנ לש ןלבס םע הלודג תוהדזה שח
שוחל ןתינ ישנה ןימל המוצעה יתבהא תאו ,ירבג םתס וא יטסיניבוש
.רמאמהמ םיקלחב ילוא


וטנ תוינימה םהיתויטנש םישנא המכ םע הבורקה יתורכיה םנמוא
יל המרג םהייח לש םירחא וא ולא םיקלחב יליפודפה ןוויכל
םתוינימ תא קיחדהל םהילע הווצמ הרבחהש םישנאה םע תוהדזהל
הכרה םידליה תבהאל הכרעה לש גוס םג שוחלו ,קופיס ירסח ראשהלו
ןבומכ תאזב ןיא םלוא ,ונתורכה תעב תובורק םיתיעל םהמ הפקתשהש
וא דלי לש הבאכ לע רפכי אל םלועב רבד םושש הדבועה לע ביעהל
,תאז םע ,הז רופיסב .םלועל וללוח םשפנו םפוגש םיריעצ הדלי
םא םג יגארטה ,ןושארה דצה לש לבסה רושקתב רקיעב יתניינעתה
הז לבס ימעטלש תויתורפס תוביסמ תאזו ,ולוכ רופיסה לש לוועמה
לע תויארפ תופקתה תבוטל חנזנו ,רבעב ידמ טעמ רכזוהו שחמוה
.ולא םינכסמ םישנא
יתתנו תינימ הפיקת לומ שפנ ןויווישב יתדמע אל םלועמ ,ןכ ומכ
.ונדידי תא ןיינעמ הז םא ,הקיתשבש יתמכסה תא הל


ימ לכל תודוהל ,םהל םרגנ לבסש ימ לכ ינפב בוש לצנתהל הצור ינא
ולוכ רופיסה תקולח תאפמש ןועטלו .(?'ןויד') ןוידב ףתתשהש
םוניהגה קרפ קרפ קר היהש המו ותוהמ טעמ םג השבתשה ,םיקרפל
,ומצע ינפב רסמ תויהל ךפה ,ךשמהב סיזרתקה לא רוביגה תא ליבומש
.ךכ ההי רבדהש יתנווכתה אלו
םיבאכמ הייחב ה/לבסש ימ לכל הנותנ הקומעה יתוהדזהו יתבהא
תא ולביקש ולאמ רקיעבו הנכ החילס תשקבכ וז העדוה ולבק .ולאכ
עיבמ ינאש ןיבהל תויעמשמ-ודה יתובוגת י"ע ולבלבתהו רמאמה
.ולא םישעמב הכימת


,בר דובכב


בבוי יקימ
בבוי יקימל וביגה
 
 
9/2/01 18:53
תחרפת :תאמ
תולצנתהל הבוגתב
.םימהלתמ םתוא לכל ןימאהל יתלחתה רבכ .יתוא תעגרה
יופש תאז לכב התאש החמש
תחרפתל וביגה
 
 
10/2/01 1:48
קלע לכימ :תאמ
תולצנתהל הבוגתב
לבא ,םשל םג הקתעוהש ליעל העדוהה לע םורופב ךל יתינע רבכ
.רדסה ןעמל ,ןאכ םג ביגאו בושא ינא


אל .בזוע קלע ,הדומ קלע ,ךלש תולצנתה קלעל הללאי הללאי
.תחלוס אלו תמחרמ


ךתנבה לע ,םייתפש סמ ,טקרוק ילקיטילופ םיטפשמ יצחו השולש
םא "חמשת אל") היליפודפל ךתודגנתהו ,תועגפנה םישנה בלל
הנגהה בתכ ךכ רחא דימו (ךתוחא וא ךתיבב הזכ השעמ עצובי
םהילע הווצמ הרבחה"ש םישנא םע תוהדזה .םיליפודפה לע עלבומה
,םתומכש םיללמוא ,וה "קופיס ירסח ראשהלו םתוינימ תא קיחדהל
תופקתה תבוטל חנזנו ,רבעב ידימ טעמ רכזוהו שחמוה" םלבסש
םמיע ךתורכהש הלאה םישנאה ."ולא םינכסמ םישנא לע תויארפ
הפקתשהש הכרה םידליה תבהאל הכרעה לש גוס םג שוחל" ךל המרג
..."םהמ


תבהאל הכרעה" הזה יוזבה הנגהה בתכ לש תרתוכה תלוג ,קפס אלל
םידלי תבהא וז ?הכר םידלי תבהא ."םהמ הפקתשהש הכרה םידליה
תבהא יהמ ללכב גשומ ךל שי ?הכרעה איהשזיאל תיאכזש "הכר"
רשקל ןיאו הילא הרושק אל תוינימ ?הכרעהל היוארש הכר םידלי
תוינימל תוכרו םידלי ןיב רושיקה .ןפואו ךרד םושב הילא התוא
השעמה תא ראתל ידכ "הכר םידלי תבהא"ב שומישה .דוסיהמ תוועמ
לאונ ןויסנ אוה ,וב ךורכה ישגרה טייטסה תא וא יליפודפה
העקוהל יוארו ירסומ וניאש השעמב תעטלו ,ץרשה תא רהטל שיבמו
.םייואר םייכרע םידמימ ,םייטלחה יוניגלו


.ךילע יפט .."הכר םידלי תבהא"


היה הליחתכלמש הזה לאונה רמאמה תא תבתכ אלימ .קלע תורפס
הסנתש המכו ,ךתוא תופשוח ךיתובוגת לבא ,יואר אלו רתוימ
קלעה םג ומכ ,ןויד ררועל ןוצרו ךיתונווכ תונכל ןועטל
יל ןיא .וידיב םיצרשו לבוט תראשנו תייה התא ,וזה תולצנתה
,עגרל ולו ,יתוא ררועל חילצת אלו ךלש תולצנתהב ןומא םוש
.םהילע ןנוגמ התאש םיללמואה םיליפודפה יהנב ףתתשהל


רתוויהלו םתוינימ תא קיחדהל םיצלאנ ,תמאב םינכסמ םישנא
.םהילע הרבחה לש תויארפ תופקתהל םתומכש ןברוק ,קופיס ילוטנ
שבתשה המ ?הזה ירסומה תוויעה תא איבמ התא קוידב הפיאמ ,דיגת
ןיבל "ןוכנ" ןיב ,"בוט" ןיבל "ער" ןיב הרירבה ךילהתב ךלצא
."ןוכנ אל"


וסה .יתודליב תינימ תוללעתה לע בל ערוק רופיס םוש יל ןיא
בצעב ועגנ אל ,ךיתובוגת םג ומכ ,ךלש תיתורפס הריצי דלוק
דצב םיעגופו ועגפ םה .םיישיא םיבאוכ תונורכז ולעה אלו ףושח
ןברקמה תכיפה דגנכ םמוקתמש ,ישנה אקווד ואל ,ילש ישונאה
עגופל היטפמא וא תוקדצה םוש לבקל ןוכנ וניאש ,ןברוקל
.לוועמלו


תנומסת לש והצק ספא ילצא רצייל חילצת אלש תמאב .חילצת אל
,ולש הערפהה תודוסי תאו הכמה רבגה תא הניבמש וז .הכומה השאה
.ויפלכ היטפמא הלגמ םג ומכ


היעב יל ןיא ...הלב הלבו רוביד שפוח ,היטרקוממש ,היטרקומד
ימל ,תובוגתה ךלהמ ,ןאכ ולעוהש ראותה ייוניכ לכב תונכתהל
,"תדסחתמ" בשחהל הנכומ ינא .המבל םייואר אל ךירבדש רבסש
...וצרתש המ ,"הכושח" "הרואנ אל" ,"תיצאנ" ,"תובשחמ תרטשמ"
,רוסאל רתומ ןיב תולובג לש הזכ שוטשטל האיבמ תורואנ קלעה םא
ללחל הלאכ תובוגתו הזכ רמאמ חלשל רתומ תורואנה םשב םא
םלוה ףילחתכ היליפודפ ביצהל ייקוא הז תורואנה םשב םא ,םלועה
הא ,תכמות הדמע טקונ אל) "םמעשמ ילאוסקסורטה ןימ"ל ירשפאו
יטנוולר אשונ איה היליפודפ תורואנה םשב םא ,(...בבוי ןודא
יל אוה דובכל "םיינימה תולובגה תקידב" איה ותרתוכש ןוידל
.הרואנ יתלב בשחהל


םייניעה תא תפשפשמ שממ ינאש הזה רמאמה לע תובוגת המכ שי
תמאב ?תעד לוקיש לכ םתדביא תמאב .ןתוא תארוק ינאשכ המהדתב
היליפודפל ףיטהל שפוחה תא םג ללוכ יוטיבה שפוחש םיבשוח םתא
לש ולבס תא "שדקל" וא/ו םיירסומ םיקודיצ הל תתל וא/ו
תא ומצעת ...םכליבשב ...השקבב ,הנה ?ךרע ול תתלו ליפודפה
ןב דלי וא ,דיגנ ,הנומש תב הדלי לע ובשחתו םייניעה
םינצינ ..קוידב ,הנכשה לש תבה ,םכלש חאה ...ןכ ,ןכ...רשע
!וישיאה הז ?םיניבמ םתא ,וישיאה הז .םיעיגפו םיכר


"האנשהו ןומאה יא" לע ,בבוי ןודא ,היכורככ חווצל לוכי התא
רוזחא ינא" תמדוקה ךתבוגתב םג ומכ ,הז ףדב ךיפלכ ורצונש
תודגנתההש הז לע זמרמ) "רתוי תינלבוסו תנדועמ הפוקתב םלועל
רסוחו תונלבוס יאל יוטיב איה תררועמ ךלש הפצוחהש הזעה
המשא שיגראו הניפב דומעא ינא ףכית...תמאב ...ייו .תונידע
השוע ...קלע תולצנתה ,(תנדועמה ךשפנ רופיצב ועגפ .תוקד שמחל
,ךלש םינכסמה םיליפודפהו התא .סחנפכ רכש שקבמו ירמזכ םישעמ
...לצאנה לבסהו ,םהלש הכרה םידליה תבהא
קלע לכימל וביגה
 
 
10/2/01 2:48
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
הללאי ,הללאיל הבוגתב
ומכ ,ךממ הענמנ תינימ תוללעתה תרבע אלש ללגב אקווד ילואו
בקע תלבקתמש תמייוסמה הראהה התוא ,הלפשההו לבסה םג
רבסה והשזיא ול קפסל בייוחמ חומהש באכ םע תודדומתהה
יארקת .המוארטהמ המלחה רשפאתתש תנמ לע העירי בחרו ילנויצר
ליפודפ לכל תחלוס ,יקימל תחלוס ינא לבא ,טסרה יטפ יל
ןכו .ומוקיש ךרד לע גולאיד להנלו ותייטנ תא ףושחל ןכומש
לצינ רשא חורה ןטקו םישיא לדח ללמוא ותואל תחלוס םג ינא
לכבו ידואמ לכב חולסל ילש תלוכיב תזחוא ינא .ותעשב יתוא
ילש החוטש אלה הנבהה ךותמ קרו ךא תרשפאתמ איה ןכש יתוחוכ
תונקסמ םא .ףרטנל ףרוט ןיב שגפמה לש תבכרומה ותוהמ תא
תא אצמא אל בוש ,תונוכנ ןכא ןה ילש תונבההו ילש רקחמה
.ןברוקה איה ינא ובש בצמב םלועל רתוי ימצע
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
10/2/01 6:27
קלע לכימ :תאמ
לוגע אוה רודכהל הבוגתב
תוסנתהה חכונש יתבשח ךלש הבוגתה תאירקל ןושארה עגרב
הזכ גולאיד ךרובע םאו ,הדימע תוכז יל ןיא ךלש הרמה
תא לבקל אלא יל ןיא ,ימוקישה ךילהתב אוהשלכ יעצמא הווהמ
.הז


ינוש האור ינא .תוישילשו תוינש תובשחמ ואב ךכ רחא לבא
ללש לע הזה רמאמה ןיבל וילע תרבדמ תאש גולאידה ןיב
.םילדבהה תא דדחל חילצא ינאש הווקמ ינא ,ויתובוגת


םע דדומתהל ידכ העירי בחר ילאנויצאר רבסה תשקבמ תא
תא ףושחל ןכומש ליפודפ לכל חולסל הנוכנ תא .המוארטה
תרמוא תא .ומוקיש ךרד לע גולאיד להנל ןכומו ותיטנ
תוררחתשההו המוארטה דוביע ךילהתב יחרכה בלש איה החילסהש
.ךתיא םיכסהל הלוכי ינא הלאב .הנממ


,ולש תובוגתבו יקימ לש "תיתורפסה הריצי"ב יתכפהו יתכפהו
.יתצקמ אלו יינימ אל יתאצמ אלו


ההדזמ אל אוה .רתויב םכחותמ לענ שקומ אוה יקימ ,ללכב
וא יביטקא ,אוהש גוס לכמ סנוא לע זטנפמ אל אוה ,ליפודפכ
םירבגהמ %95 -ל דוגינב ,טסינבושה הז אוה אל הז ,יביסאפ
הכישמ םוש ומצעב אצמ אל אקווד אוה ,וייחב ריכה אוהש
ךותמ םה םייוניכהו םיראתה לש םיטוטיצה לכ) ..תודליל
תימיטיגלה הלטציאה תחת אקווד ,הככו .(ולש תונוש תובוגת
םיליפודפהו היליפודפה תוכזב ולש םירבדה "תילאמרונ"הו
.ףקות הנשמ םילבקמ הרואכל


המימת הבהא ריעצה םלעה תא בהוא (ליפודפה) אוה חיננ םא"
אל םירומו תוהמא ,תובא ,םכיתובהאמ תחא ףא ירה ,הפיו
"(ליפודפ)...ותוא לש הבהאה תמרל עיגת


יא םאה.דיגהל המ ללכב יל ןיא םהל ,םיטוס םירמואש ולאו"
ןויגה שי םאה ,םמעשמה ילאוסקסורטהה ןימב ןויגה היה םעפ
?"תוינימב


.הככ שממ .היליפודפה יחבשב


םידחא לע בלל םיעגונה הנגהה יבתכ לכ ,ןבומכ ,ךכ רחאו
,הלאה םישיגרה םיליפודפה לכ...רתויב םיבוטה וירבחמ
,םילצנתמו םילצנמ ,םילליימו םיסנוא ,םיכובו םירוי
םתוינימ תא קיחדהל םהילע הווצמ הרבחהש הלאה םיללמואה
לע תויארפה תופקתהה םע וזה הרבחה .קופיס ירסח ראשהלו
תווח םיקהל ובשח אל ךיא ,תמאב .הרבח לש היופ .םינכסמה
הנחבמ תוירבועו ירבוע לש תואירב
.םיליפודפה לש םיינימה םהיכרצ קופיסלו תינימה םתחוורל
.(הזה בבויה יפלכ איה .תיליל ,ךיפלכ אל תויניצה)


תחתופ ,היפ לע הרעקה תא תכפוהש תכלכולמ היצלופינמ הפ שי
העפותל תנתונ ,ןוידל (היליפודפ) ןויד רב וניאש המ תא
היצמיטיגל דוסיה ןמ התוא לולשלו התונגל אלא ןיאש
םירתונ םיללמואה ,תממעשמ תוילאוסקסורטהל הביטנרטלא)
םיכרצה לש םתוימויקב ריכמש רודה הז וישכעו ..קופיס ירסח
תוישגרו תוירסומ ,תויכרע םינפ הב תעטונו (םיינימה
!ייחב) תורוהטה םהיתומשנ ,וכותבש דליה ,אלפנה ליפודפה)
.(םיהולאל םיכר םידלי ,קומעה רעצה (!ולא םילימב


םיעשת ?וייחב רחא וא הז עגרב סונאל הצור רכז לכ טעמכ
אל קר) תודליב םיקשוח ריכמ אוהש םירבגהמ זוחא השימחו
הזה לבזה סיסב לע ?(םיבוטה לש דצהמ אוה ..ןבומכ ,אוה
הלוז היגוגמדמ ץוח הפ שי המ ?ןויד הפ םייקתהל רומא
לש תיות תתל ול רשפאל ידכ םינותנו תודבוע לש ץוליאו
.היליפודפל תוילאמרונ


הרבחכו ,הניחב םושמ תימיטיגל הניא היליפודפ .יל רצ
דע התוא ףודרל ,דוסיהמ התוא לולשל םיכירצ ונחנא םיטרפכו
ןיבהל רוסא .תיתרבח ןהו תיקוח ןה התוא רוסאלו ,המרוח
ןיב לדבה שיו) .התוא לבקל רוסא ,העפות לש המרב התוא
,ךלש םוקישה ךילהתמ קלחכ ,ךב עגפש טרפל דבעידב חולסל
(שארמ חלסנש שקבמ בבוי ןודא .שארמ העפותל חולסל ןיבל


ךירצ .תלפרעמ תויפרומאה .יתרמא רבכש המ תא בוש דיגא ינא
.הנכשה לש תבה ,תוחאה ,תבה .הנומש תב הדלי .ישחומ בושחל
,םיכרה ,םייתודליה םירביאה לש יזיפ רואיתל יתסנכנ טעמכ
.וישיאה הז .ענמא ינא לבא ,תוינימ ינמיס לכמ טעמכ םיפחה
ןימ יסחי םויקל הנבה תוחפל וא ,רתיה וא היצמיטיגל ןתמ
לוצינה טנמלא לע םולכ יתרמא אלו) .תודליו םידלי םע
תמייקתמ הרואכל םא וליפא ,סנוא הז .הלאה םיסחיב חוכהו
.("המכסה"


רבד םוש ןאכ ןיא ,תשקבמ תאש רבסהה ןיממ רבד םוש הפ ןיא
תרבכה ירחא ,הילא עיגה אוהש תולצנתהה םג .הליחמל יוארש
יצחב איה ,תומדוקה תובוגתב תולצנתה יא לש תובר םילימ
תרבדמ אל רבכ ינא ...הביזעה תא בזועו ,בזועו הדומ ,הפ
םתוא ודימעהו םיעזעוזמב וטנס ןקלחבש ,ולש תובוגתה לע
...םידסחתמ ,םיינלבוס יתלב ,םיעוקת ,םיכושח ,םיתיסמכ


והשמ ,הזה רמאמל בוש יתסנכנ רבכ םאו ,םירבדה ילושב דוע
םירמוח תצפה לע יקוח רוסיא שי .יוטיבה שפוח לע
םייפארגונרופ םירמוח םג .םיניטק םיברעמש םייפרגונרופ
תולובגהש םגהו ,יוטיבה שפוח לש הרדגהה ךותב םיללכנ
םע םיטרסו תונומתל עיגמ הזשכ ,ןיידע ,וצרפנ םירעשהו
ןאכ שי הרואכל .םתצפה רוסיאל סחיב סוזנצנוק שי םיניטק
יתבלו קקוחמל תפכא רבכ המ .טרפה תויוכזב הטוב תוברעתה
תונומת לע ןנואי רתסב ליפודפ הזיאש ,הרבחכ ,ונלו ,טפשמה
תב הדלי לש הנומת לכ ירחאמש והז ?הנומש תונב תודלי לש
יניצ לוצינ הב השע והשימש ,וזה הדליה תא םג שי הנומש
.ותיא דדומתהל תישגרה תולשבהו תלוכיה תא הל ןיאש ,ליעגמ
הכירצו שי "יוטיבה שפוח" ןיבל הלאה םידליה תבוט ןיב
.דליה תבוט לש הרורב הפדעה תויהל


לדבהה תא ריהבהל יתחלצהש הווקמ ינא .בוט קר - תיליל ךלו
לצא יתארק ינאש המ ןיבל ,וילע תרבדמ תאש המ ןיב קדה
םירמאמל ךלש תובוגת טעמ אל יתארק ,הרקמ לכב ,בבויה
לע ךתוא הריקומ ינא ךלש הרמה תוסנתהה חכונו ,םינורחאה
.הזה באכה לכ תורמל ,הנותמו תויניצ תלוטנ ךניהש
קלע לכימל וביגה
 
 
12/2/01 2:35
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
לוגע אוה רודכהל הבוגתב
םיליפודפה תייגוסב ךייתועד בור םע המיכסמ ינא ןורקיעב
טאשב העפותה תא עיקוהל ךירצ .םהינימל ןימה יניירבעו
רבודמש רסמה תא ריבעהל תנמ לע תותיזחה לכב לועפלו שפנ
שומיש ךות תויסיסב םדא תויוכז לש םתרפהו ייוזב לוצינב
שוביכ םשל תוינסרודו תוינחוכ לש םידירחמ םיעצמאב
לש םתבוחמש שיגדהל בושח ינש דצמ .תלוזה לש הלפשהו
רשא תומייוסמ תונבהו םילכ םידליל קפסל םירגובמה
םידליכ ,םהייוכיס תא ןיטקהל ולכוי םה םתרזעב
הפיקת לש ילאיצנטופ ןברוקל ךופהל ,דיתעב םירגובמכו
םירוהל ושפנב אירב דלי .רחא לוצינ לכ לש וא תינימ
הנניאש הרורבה העידיה ךותמ לודגל רומא םשפנב םיאירב
ופוג לע תטלחומ הימונוטוא ול שיש םינפ יתשל תעמתשמ
םדא ףא םע ישפוחה ונוצר אלל וז תוכזב קלחתמ אוה ןיאשו
םע ,וירומ םע אל ,ויחא םע אל ,וירוה םע אל .רחא
ףא רומא אוה וז הנבה ךותמ .לוממ ןכשה םע וא ,וידוד
.רחא דחא ףא לש הימונוטואב עוגפל ותוכז וז ןיאש קיסהל


הכפהמה יכילהתמ קלחכ הגשוהש תמייוסמ יאוול תעפות
,תיתרבחה היצולובאה לש הז בלשבש איה השאה ןויווישל
(ירסומה אל יזיפה ןבומב) רתוי םירקפומ ונידלי םיאצוי
םהילע ןהיתוהמא תחגשה ןהבש תוכושחה רבעה תופוקתב רשאמ
,(יתוכיאה חרכהב אלו יתומכה ןבומב) רתוי הנימז התייה
םוקמ לכב אצמהל ןהילע היה רוסא יכ םש ויה טושפ ןה
ונחוורה דחא דצמ :םולשתהו חוורה סקודרפ בוש .רחא
ךא (םייתנב ,הרואכל תווש וא) תווש הקוסעת תויונמדזה
לכב ןגהלו םדיל םש תויהל תלוכיה תא ונדספה ינש דצמ
תא לצנל םירחשמש םיפרוטה םיבאזה ינפמ םמולש לע העש
ןיבנו םינפנש אוה ונלש תוחתפתהב אבה בלשה .םתשלוח
לש םסיסבב םידמועש םיתוויעה תא ןקתל לעפנו תאז הדבוע
םישענש תובאה/םירבגה םע דיב די ונלש תויופידעה ירדס
םיסרטניאה תרימשל הווש ףתושו ןיינועמ דצ רתויו רתוי
.םידליה לש םייתוחתפתההו םייכוניחה


לש םוקישה יעצמאו השינעה תרדגה ,העקוהה םע דבב דב
ץופיש לע בושחל םג ונילע ,םהיגוס לע ןימה יניירבע
.ךוראה חווטל עיפשתש המרב ונלש םילאידיאה
הניחבהמ תיגשיה הרבחכ ונימצע תא רידאהל קיספנ .א
תילאטנמ ,תילאוטקלטניא הלידג ןובשח לע תירמוחה
.תינחורו
ןכמ רחאל וחנזויש םידלי תובורמ תוחפשמ רצייל קיספנ .ב
תויגשיהל ךרוצהמ עבונש יונפ ןמז רסוח בקע םהירוה י"ע
.םיירטנמלא םיבאשמב רוסחמו ינוע תמחמ וא תילכלכ
לש םידקומ תוחפ ארבנו םיימונוקא ויצוס םירעפ םצמצנ .ג
.תישפנו תיכוניח ,תירמוח הקוצמ


-יתטאפה ליפודפה ,טסיניבושה -ונוימיד ריציו בבוי יקימ
םויא םוש םיווהמ םניאו ךשונ וניאש חבונ בלכ תקזחב םנה
ןהו תיזיפה המרב ןה .ונלש הרבחה יכרע לע יתימא
.תילאטנמב
(אוהש לככ ליחבמ) ירוגלא למס קרו ךא אוה טסיניבושה
אל ינא ןכל ,יוקל ימינפ רסומלו סואמ תויופידע רדסל
עצבלו רכיכב ותוא בולצל ןוצרל תקדצומ הביס םוש תאצומ
בורה עודמ הניבמ אל ינא .רחא וא ילאוטריו 'צניל וב
ריהצהל וא יבמופב לצנתהל בבוי רממ עבות הפ עירכמה
תולצנתהה יתעדל .היליפודפב ותכימת רסוח לע םימעפ יפלא
לע רסמ איבמש חילשה קר אוה ןכש תיטנוולר אל ללכב ולש
תפכיא ימל .ותאנהל איצמה אוה אלש תמייקו העודי העפות
תא םיגרוה ונחנא בוש ,המ ?ןודינב תישיאה ותעד המ
!?ולה ?הער הרושב אוה ולש רסמהש ללגב חילשה
רתאב ןאכ םתפישחו בתכל םירבדה תאבה םצע תאזמ הרתי
ופצינש רתויב םיקתרמהו םיבושחה םינוידהמ דחאל הליבוה
שדח םוי לכב חתפי הז גוסמ ןוידש יאוולה .יתעדל תוננבב
דומיל תתיכ לכ לש ,םירומ רדח תבישי לכ לש הדנ'גאה תא
הדעו לכ ,הדובע םוקמ לכ ,םידלי ןג לכ לש ,רפסה יתבב
ךכ קר .לארשי תסנכ ללוכ קוח תפכוא תושאר לכו תיגוגדפ
יערזש םיבוקרה הישרושמ העפותה תריקע תא זרזל לכונ
תמאב יכ ,ונתיאמ תחאו דחא לכב םיעוטנ המויקל תוירחאה
!שפנ ידכ לעוג דע םימ ועיגה רבכ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
12/2/01 2:41
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
לוגע אוה רודכהל הבוגתב
בורמ םילימה יל ולבלבתה .שפנ לעוג ידכ דע םימ ועיגה
.תושפנ תרעסו תובהלתה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
13/2/01 0:49
טקשב תדרמתמ :תאמ
לוגע אוה רודכהל הבוגתב
.תיליל דובכה לכ
םירבדה תא םכסל תבטיה


טקשב .מ
טקשב תדרמתמל וביגה
 
 
10/2/01 3:45
תעזעוזמ תנברקתמ :תאמ
הללאי ,הללאיל הבוגתב
!הזל הכח ,הזמ תעזעדזה םא
יארונ תויצקובורפ עובשב וליחתה ולאה םיטוסה תרוקיב תליהק
.םלוכ םיאובאטהו תושודקה תורפה תא ללחל ותרטמש


.םהילע היפ
תאז יארקתש הצור יתייה .הפ יתנברקתה וליאכ השיגרמ ינא ,
.הטוסה יקימל תישעש יפכ םמוקמב םתוא ידימעת ילואו .ןכ םג


http://www2.iol.co.il/communikit/scripts/forums/live/forumssingle25.asp?rootId=3793297&msgid=3793297


םיקלח השולשב הסרג הנה ,ךתחנ הז םאו


http://www2.iol.co.il/communikit/scripts/forums
/live/forumssingle25.asp?
rootId=3793297&msgid=3793297
תעזעוזמ תנברקתמל וביגה
 
 
11/2/01 22:01
םח דש :תאמ
הללאי ,הללאיל הבוגתב
ינא ,ךופה אלא םינויצ קלחמ ינניא
ש"לצ ,קלע לכיממ דומלל המ יל שיש שיגרמ
לע הרימשב תונריעו תויבקע לע הלהו
תיעבטה וניתייטנ .םידח םיירסומ םישוח
תמייק ,בגאש) לליימש ימ לע םחרל
ידיב חונ ילכל תכפוה ,(םייח ילעב ןיב םג
ףצחתמ אוה ךכ .םכחותמה עורה
םייאל הליחתמ תודגנתההש דע ער ללועמו
תדמעל סנכנ אוה זאו ישממ ןפואב
הרדסל עקרקה תא הרישכמש ןכסמה
.הזל ולפנ ימענו תיליל הנה .האבה
אקווד םיהדזמ םמצע םיאצומ םירחא דועב
שפוח םשב וילע םיניגמו ערה םע
םהל רתוול יזרדזת לא ,לכימ ,ןכבו .יוטיבה
יוטיבה שפוח ירה ,תורואנה תוא לע
המודבש ןורקע אוה אלא ,שודק ונניא
דודיעל ןווכמ ישפחה קושה תונורקעל
רחסהש םשכו .תויתרוקיבו תויתריצי
קידצהל שפוחה םג ךכ לבגומ םימסב
.לבגוי תולווע
יתוכרב
םח דשל וביגה
 
9/2/01 20:43
ויא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
(:םלוכל םולש


תייה אל ימעטלש קר !!!ךרופיס תא אורקל יתוא שגיר דואמ !יקימ
לע תצק דיעמ הז ,םימדוקה םיקרפהמ ןמויה הנבמ תא רובשל ךירצ
!ןומה ףיסוה אוה הזמ ץוחו ,לוזלז וא החירב


יל חקל .תוארל ץופקל יתטלחה זא הפ ךלוה המ יל הרפיס ילש הרבח
קלחש ןייצל תבייח ינאו רמאנה לכ תא אורקל יצחו העש הזיא
!!היואר הבוגתל וכז אלש תרעטצמ ינאו דואמ יתוא ועיתפה םירבדהמ
.בוש םתולעהלו םדדחל הצור יתייה


ןמזה תוכופהתו םזיניבושל היליפודפ ןיב רשקה


תאז לכבו בבוי רמ לש ויבתכב ירקיע אשונ הווהמ היליפודפהש הארנ
ונמוימ" אלו "טסיניבוש לש ונמוימ" ותריציל אורקל רבחמה טילחה
םכיתובוגת תרזעבו יבל תמושת תא הכשמ וז הדוקנ ."ליפודפ לש
ךשמנה ליפודפה .םהיניב רשקה תא ,תבשוח ינא ,ןיבהל יתחלצה
םישנב ותולת תא לטבמ אוה ךכבו ירקיעה ואשומל םכפוה םיניטקל
ןהילא סחייתמש יפכ שממ ,תויטנוולר ללכמ ןתוא איצומו
.טסיניבושה
ילע ריבעמ והשימשכ םיתעלו תרוקיב לש גוס ןמ איה וז הפקשה
דימו ואל וא הנוכנ איה םא תוארל וליפא הכחמ אל ינא ,תרוקיב
הז יפקתה/יתנגה טקניטסניא ךילשנ םאו .סוסיב לכ ילב תפקות ינא
תובוגתה בורש תוארל לכוי יביטקייבוא ארוק לכ עודמ ןיבהל לכונ
יקימ תאו) היליפודפה תא תועיקומ רשא ,ןאכ ולעוהש תומעוזה
ןכותל תוסחייתמ ןניאו ןכ תושעל שי עודמ תוקמנמ ןניא ,(בבוי
חרכהב אוה ובאטש וליאכ ,ומצע ובאטל תוסחייתמ קר אלא םירבדה
.ויליאמ ןבומו לבוקמ ןיינע


תא לטבמ םצעב (םיבר דוע לש הארנכו) בבוי יקימ לש "עדומ-תתה"
תואצמנ ונא ירה תוממוקתמ ונא ךכ םושמ ,13 הל ואלמ רבכש ימ לכ
.תכרצנ אלה הקיטסיטטסב
,ןודינב תושעל תולוכי ונאש רבד ןיאש אוה לוכסתה תא לידגמש המו
רעישמ תוקלח ונייה וב ,הרוחא לגלגה תא ריזחהל תולוכי אל ונא
.קצומ וננבשיו חותמ ונרועו ףוג


.הרפל התוא הכפה הרהש ירחא ויא ונא


הצור היה ןכ םג ליפודפה ,ךכמ תועגפנש תודיחיה אל ונא ךא
רחא אלמל לוכי וניא ,רגוב אוהשכ וישכע ;הרוחא לגלגה תא ריבעהל
.ושנועל אטחה ןיב ערקנ אוה ,וביל-ישחר


הקוחרה ןיסמ יודיוו


הצור ינא םג לבא םייודיוו אתל טעמכ ךפה םורופהש תעדוי ינא
ךכב המ לש ןיינע היה ןימה אשונ יתיבב .ןוזיאה ןעמל והשמ ףושחל
,ספתא ןפ ששח לכ ילבו תוישפוחב ןנואל יתלוכי ;לילכ ץורפו
ןכ ומכו ןימ-יסחי םימייקמ ונירוה תא תוארל ונלוכי ינאו יתוחא
.תובוט תושדח לע םירבדמש יפכ ןימ לע ונרביד
הילוגנומל ץראהמ ונרקע 11 תב ינאו 13 תב התייה יתוחאשכ
לע רקחמ ךורעל ותדובע םעטמ םשל חלשנ יבאש ןוויכמ תימינפה
ונלוכ ונלביק ותדובע םייסש ירחא .ןאח יאלבוק לש הירפמיאה
כ"הס .גנאי'גנישב ,םשמ קחרה אל תינוירוטסיה המישמ דוע ןוצרב
םיסחיב יוניש ותא איבה םוקמה יוניש .םינש שש הלוגב ונייח
יירוה םע תינימה םיסחיה תכרעמב קלח הספת יתוחא ;םייתחפשמה
עמשיהל הצור אל ינא .ינא םג יתפרטצה ךרעב יצחו 12 תב יתייהשכו
אל ,תמאה ןעמלו .תועורפ תויגרוא םש ולהנתה טלחהב לבא הטוב
םעו הצרא ונרזח םייתנש ינפל !םשמ היינש לע תרתוומ יתייה
(עדוי אוה ,אל) רבח הפ יתרכה ,החפשמה ינב ןיב ןימה ךעד ונתרזח
ונלש קר ,תעצוממ תילארשי החפשמ לככ ונייח תא םיכישממ ונלוכו
.קותמ ןורכיז ומכ וישכע תיארנ ןיס


היפרגואיגה תעפשהו ץראב בצמה


הידליל הבהא תוארהל תוגהונ תודימאה תוחפשמה ץראבש בל המש ינא
םרוג הזש תעדוי ינאו ,ישונא םוח י"ע תוחפו ףסכ לש תורטש י"ע
רבדב לבא ןצקומ סחי יתלביק ינאש ןכתי .םידליל תויעב טעמ אל
והשמ ןיאו םיבוט יכה םירבחה החפשמב ונא - החוטב ינא דחא
!םוחב םיאלמ יתבהא יירבצמו ןויסינ תדמולמ ינא !וניניב דירפיש
םילדגמ םהש הבוט םישוע םירוההש ,תוררופמ תוחפשמ הברהב ומכ אלש
.בקריהל תובא תיבל םתוא םיחלוש ףוסב םידליהו םהידלי תא


םיזיעמ ויה אל יירוה ץראב םיראשנ ונייה םאש הנימאמ טלחהב ינא
הביבסה תעפשהל דואמ םיעדומ םה .םהיתולועפב תיביטקא ונתוא ףתשל
ץראב ןוכיסה תא םיחקול ויה אל םהו ,יתועמשמו יטירק ךוניחכ
.םהישעמ תא תללושה


יתוא םיהדה יכהש רבדה


עגרבו דואמ םירכומ יל וארנ םה "וטיגוק" לש ויחוסינ תא יתארקשכ
היגולוכיספ הדמל ימיא !ייניע וחקפנ רנדראג תא ריכזה אוהש
םש ,(APA) יאקירמאה היגולוכיספל ןוגראב הרבחכ המשרנו ב"הראב
.ומע ירווד רשקב ונחנא םויה דעו רנדראג דרא'ציר ר"דל הרבח איה
,ןוכנה ךוניחה ירותסמ תא יירוה לש הנבהב תובר םרת דרא'ציר
אוה והשמו םיעבש ןב רבכ אוהש תורמל !רשק ילב םיסקמ םדא אוהו
תמאב םאו ותבותכ תא יבאמ יתחקל ;אשונב קקזנ לכל רוזעל ךישממ
!ןכ םג וילא רובחל םינמזומ םתא ןיינעב רוקחל םכתא ןיינעמ


Name: RICHARD ALAN GARDNER
Title: CLINICAL PROF
Dept: PSYCHIATRY
Mail Addr: 155 COUNTY RD P O BOX 522 CRESSKILL NJ 07626
Phone: +1 201-567-8989
UNI: rag3
EMail: No known email address


תחקל ריפסקיישמ טוטיצה תאש החוטב ינא ,וטיגוק ,בגא ךרדו
!ןמזה לכ ותוא דיגהל גהונ אוה !רנדראגמ
םיסרוסמ םה - םימחר יררועמו םינכסמ ןכא וימודו בבוי יקימ
לכל םייואר םה וז הרבחב םייח םה דוע לכש קפס ןיא ךא !םתרבחב
םיאור םתאש יפכ ךא .םממז עצבל וטילחי םא םהילע אוביש שנוע
ינא ךא והמ קדצ תעדוי ינניא ..םיבכרומ רתוי תצק םיניינעה
!שאר תדיפק ךות השעיי אוהש הווקמ


!םייתניב ייב
ויא
ויאל וביגה
 
 
10/2/01 4:39
ןרויא :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
. הלאכ חומ םינויז,ךתוחא םע םג,ךיירוה םע תניידזה זא יפוי
?ךלש הלילרשה אמאב קפתסה אל ךלש אבא םצעב המל
..המ וליאכ


ליגב ותיב תא סונאי ךלש ןבהו הננומש ליגב ילמגת ךלש ןבה תאו
, טקשב וניידזת טושפ ילוא..שולש
ןרויאל וביגה
 
10/2/01 3:33
:תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
http://images.maariv.co.il/cache/ART115079.html


ץורע תושדחב םיימויכ ינפל ורדושש סנואה ירודיש לע תרוקיב
.ןושארה


.ןכתעד תווח תא עומשל חמשא ינא ,הבתכה תא ואריק
וז הבוגתל וביגה
 
10/2/01 8:15
הזודמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
טפוכיספ לכל ללכבו ,םידליו םישנ הכמ ,חצור ,סנא ,ליפודפ לכל
דלי היהשכ וב וללעתה .קירה ןמ חמוצ אל עשרה .תולקמ תוביסנ שי
.הרזע םיכירצ םלוכו ,יופש אל םתס אוהש וא
!יל תפכא אל ?המ לבא
שמשהש ןכיה םתוא עוקתלו הלאה םיצוריתה לכ תא תחקל םילוכי םתא
.תחרוז אל
לבסל יארחאש םדא .ןידה תא תתל בייח ,המל הנשמ אלו ,עגפש םדא
לע רבדנ כ"חא ,הרבחה ןמ עקומ תויהל לכ םדוק בייח ארונ ךכ לכ
.םוקיש
תופי תויטרקומד וא תויתורפס תונאותב וליפאו ,היצמיטיגל ןתמ
ותואש ,ןברוקה לש ףוצרפב הקירי איה הלאה םיטוסה םישנאל שפנ
.ןיטולחל וחכש וירבחו גונעה יקימ
.והזו רוסא .ךכ טושפ ,םידליב עוגפל רוסא
אלש קועצלו םוקל םיבייוחמ ונא ןכלו םמצע לע ןגהל םילוכי אל םה
.ועדיו ועמשי םלוווכש קזח קועצל ,השרנ
,םיבאוכ םידלי יפלא םיבבותסמ ,ויא לש ומכ המיענ היווח לכ לע
ואוב םנעמל זא .אל קלחו ,טעמ רבגתהל והשכיא םיחילצמ םהמ קלח
שדוקה תכאלמב ונלשרתהש ריהבנ אלא ,ונלש "תוחיתפ"ב רדהתנ אל
.תוסנל ךישמנו רתוונ אל ונחנא לבא ,קיפסמ םהילע ונרמש אלו
,הזה רתאל םיעיגמש םידלי םג שי לבא ,הזל םיעדומ אל םתא ילוא
תעדל ידכ םיסונמ קיפסמ אל םהו ,הזה אילחמה טסקטה תא םיארוקו
!יטרקומד וא "יתורפיס" הזש
תוהזל םילוכי םידליה הלא תא לבא ,ונרופ ירתא יפלא שיש ןוכנ
הלטציאב הלאכ םירמאמ לבא .םתוא ריבסהל םג ןתינ ןכלו ,תולקב
רוסא ,תמאכ םידליה י"ע םישרופמ תויהל םילולעש ,תיתורפיס
!םויה רדסל םהילע ורבעיש
םהש םמצע תא םימישאמ תוללעתה ורבעש םידליה ךכ םגש קיפסמ אל
?העיגפל היצמיטיגל דוע ףיסוהל םיכירצ ונחנא ?תורקל הזל ושרה
ףוגה ?הזה דמחנהו שיגרה ףקותה תא וניבת :םהל םירמוא ונחנא
תוארכ וב תושעל םילוכיש םירגובמל אלא ,םכל ךייש אל םכלש
?םהיניע
לוכי ,ומצע טקאה אלו לבס םרוגש הרבחה לש ובאטה תמאב הז ילוא
.תוקפס יל שי יכ םא ,תויהל
?םידליה בג לע יונישה תא ליבוהל םיצור תמאב םתא לבא
הזודמל וביגה
 
10/2/01 14:54
חרוא רבוע :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
הנימ אל שיא םנמא :ןכבו .ילש ןימה לש הבוגת השקיב הפ יהשימ
ימצע תא גציימ ינאו הפ ינא תושעל המ ךא ,םירכזה תא גצייל יתוא
.דבלב
.קוחה לע הריבע איה היליפודפ .1
ןהשכ דחוימב ,תוימיטיגל ןניא םיניטק סנוא לע תובשחמ .2
.בותכ ךמסמ תויהל תוכפוהו תובשחמ תויהל תוקיספמ
םינייזמ אל םג םה .םיניירבע םה םיניטק םיתפמש הלא ,יתכרעהל .3
.ןויסנה ירסח תא םישפחמ םה הז ללגב בוט
לש םיידיל ולפית לבל ורהזה .תובעות ב"ויכו םיסנא ,םליפודפ .4
.יל המדנב קחשל ולכות אל רבכ הז ירחא .ינומכ םישנא
הלאכ םישנא תביבסב ,יקנ אוה םשונ ינאש ריוואה ללכ ךרדב .5
.םהדזמ ריוואה
.םהמ רהזהל ידכ םיעגפמה תא ןמסל דעב ינא ,הרוזנצ דעב ינניא .6
ואטיב ,הז עגרב רכוז ינניאש דועו ,לטיור ,הלה ,ריקב ביגמ .7
תרמושה ךא ,תדמולמ אלה יתעד תרמאנ הפ .תדמולמה יתעד תא בטיה
.םישלחה לע
תא ףלק .םימכחותמה םלוכ לע םילוע ךא ,ונמלועב םילבנה םיבר .8
.ןטק הטוס אצמתו םוכחיתה
חרוא רבועל וביגה
 
 
11/2/01 22:28
myodea-ma :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
םוסרפ תובקעב ,רתאה תכרוע דגנ לארשי תרטשמב הנולת השגוה
םיטרפ ."וטיגוק" לש הבוגתהו "תרתחמה ןמ םימשר" רמאמה
.ןהכ קילומש תאמ ,םויה םסרופש רמאמל תובוגתב
myodea-maל וביגה
 
 
12/2/01 5:58
חרוא רבוע :תאמ
רתאה דגנ הנולתל הבוגתב
לע אל ,עשפ עוציב לע םישיגמ הרטשמל הנולת .םיכסמ אל
.םימטמוטמ םירמאמ
חרוא רבועל וביגה
 
11/2/01 23:31
myodea-ma :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תכרוע ,יקסני'צל'צ ילריש דגנ לארשי תרטשמל הנולת השגוה ברעה
הנולתה .היליפודפל התסהל דשח ןיינעב ,"תוננב" רתא לש תישאר
תובקעבו ,בבוי יקימ תאמ "תרתחמה ןמ םימשר" רמאמה תובקעב השגוה
תוילאוטקלטניא תוקדצה ןווגמ ןתונש ,"וטיגוק" לש ותבוגת
.היליפודפל


ובאטהמ קר תעבונ םידליב העיגפה :"וטיגוק" לש וירבד רקיע
םיניטק םע ןימ יסחי תוריתמה תוצראב"ו ,היליפודפה לע יתוברתה
."םיניטקל ךכ בקע םימרגנה שפנ יחפמו תומוארט לע םיעמוש ןיא


,תובוגת רבעב ורזנוצ רבכ 'תוננב' רתאב" יכ ,הנולתב בתכנ דוע
תא אלו רמאמה תא אל רזנצל אל רתאה תכרוע הרחב הזה הרקמב לבא
.היטרקומדהו יוטיבה שפוח םשב תאז לכו ,תאזה תיתייעבה הבוגתה
לבוקמכ הקיתא יללכ םייקתהל םירומא טנרטניאב םג ,ימעטל
."תונותיעב


.בשחמ יעשפל הדיחיה תקידבל אשונה תא ריבעהל וחיטבה הרטשמב


אל רבכ הז .רוביצל ןיינע הזה אשונב ןיאש טילחת הרטשמהש ןכתיי
עוזעזה תמצוע תא שיחמהל הדעונ תאזה הנולתה .יתניחבמ הנשמ
תא עימשהל "וטיגוק"לו בבוי יקימל המב ןאכ הנתינ רשאכ יתשחש
אלש ,היליפודפ יעגפנ לש םהיתובוגת םע יתיהדזה דוע .םהינועיט
.ןאכ בתכנש המ לע גילבהל ולכי
(myodea-ma) ןנור יביר
myodea-maל וביגה
 
 
11/2/01 23:52
ילריש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
רבועה רבד בתכנ אל םוחתב םיחמומ םע רוריבו יתעד לוקיש יפל
.לארשי תנידמ יקוח לע


.םייקוח אלה םיטסקטה וקחמי תרחא יל חכוי םאב


תא ףרצל םג תלוכי וטיגוק לש ויתובוגת דגנ הנולת תשגה רבכ םא
עבק ךרדכ םש םימסרפתמ וירבד .ךלש הנטקה הביסמל לא.וא.ייא
דועו ,(הלימב הלימ תובוגתה ןתוא וליפא היליפודפה ןיינעבו)
לש הכירעה ילוקישש תבשוח תא אמש וא .רתוי הברה םירומח םירבד
?תוננב רתא לש ולאמ רתוי םיקדצומ לא.וא.ייא
,ילריש
תישאר תכרוע
ילרישל וביגה
 
 
12/2/01 0:08
ןימינב :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
לאוי תא עבתת איה םואתפ המ
.תורחא תויסקס תופורתו הנקא לע ץראהב תבתוכ איה
?םיסובה תא עבתת איה
התוא ורטפי
ןימינבל וביגה
 
 
12/2/01 0:26
חיימשה ינוחמצה :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
?רמוא התא ץראהב תבתוכ
.םירחתמהמ רטפהל םיסנמ לאוי ללכב ילוא
היליפודפ ורפ םירבד בותכל רתומ םלצא קר
רוסא םימודאו םידומח םירתאב
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
14/6/02 14:22
יקוב :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
ךל לבח .םייחב התוא ורטפי אל יתעד יפלו התוא ריכמ ינא
התאש הממ ןיטולחל םירחא םירשק לע ססובמ הז .ןמזה לע
לא זא .ןיינעב דיגהל יל שיש המ לכ הזו .ךתעד לע הלעמ
.הדובעל אצו קירל ךנמז תא הלכת
יקובל וביגה
 
 
14/6/02 14:24
יקוב :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
םירשק םש הל שי .ורטפי םואתפ המ רבעב יתבתכ רבכש יפכ
והשימל וא ךל ןיאו ךתעד לע הלעמ התאש המ לכמ םיגרוחש
לובגמ גרוחה ןיינע םהש הירוטיפל איבהל יוכיס ללכב רחא
לבקו תילכת םהב ןיאש םיניינעה תא בוזע רוציקבו .ירשפאה
.יקוב.קירל ןמז תולכל לדחו יתימאה לועה תא ךמצע לע
יקובל וביגה
 
 
12/2/01 3:02
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
קיפסמ ןיא הרטשמל ולאכש תוכושחו תושפוטמ אווש תונולת ללגב
תערכמ םתובישחש תונולתב לפטל תנמ לע םדא חוכו םיבאשמ
.םייתימא תונברוק לש םשפנ תוולשל
רשא םיקפוא תורצו םידחפ לש םחוכ תמצוע חכונל םלהב ינא
.תורשפ רסח יכרות סראמב רשיה לכשה תא וסיבה
ער םולח יתמלח קרש יל דיגיו דימ יתוא ריעי והשימש השקבב
רבכמ הז ןקורתהש אלפנ םלועב םייח ונלוכ ונחנא תואיצמבשו
.םיגיגהו תויפ יקיתשממו םיליפודפמ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
12/2/01 0:56
חחרפ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
לש ןימל רושקרה לכב יתדמע יבגל והשמ רמול בייח ינא ,תישאר
.תרחא ןבוא אל ,הלילחש ידכ ,םיניטק םע םיריגב


ילעב םיריגב ןיב המכסהב השענ רשאכ הרוצ לכבו ךרד לכב ןימ
ומעט דחא לכל יואר יקוח ,ימיטיגל הפי אוה ,ישפנ תורישכ
.ומע ישיאה


אלל וא/ו תישפנ רישכ וניא וא/ו ריגב וניאש ימל ריגב ןיב ןימ
.עשפ אוה םיכסהל תישפוח תלוכי אלל וא/ו המכסה


הפדעה ןיא ,בורל ,בגא ,םיליפודפל .הלחמו עשפ איה היליפודפ
.םיניטקה יבגל הרורב תינימ


- ןוטלפא םא וא ,תפומ תריצי אוה הטילול םא הנשמ הז ןיא
ונחנאו םה הז םה .סטרקוס דצלש םירענה תדמח תא ראתמ "התשמ"ב
ךכ לכ אל) םה שיו גרוהל סטרקוס תא ואיצוה םג םה .ונחנא הז
,םידוהי המדא ינפ לעמ וקחמ חור רקו יתיישעת ןפואבש (ןמזמ
.םירחאו םיאומוה ,םינעוצ


יאקיזומ וא יאטרופס וא ,ףוסוליפכ ךירעמ ינאש השימש הדבועה
,תרתומל ולש תבעותמ תוגהנתה תכפוה הניא ,המ עדוי דשה וא
.המ עדוי דשה וא תירסומ
.ילריש
.תרזניצ אל רשאכ ןוכנ תלעפש בשוח ינא
.םיקינ לש ףויזל ןויסינ תרזניצ רשאכ ןוכנ תלעפש ומכ קוידב


ןיא "וטיגוק" לש הכומנה תומכחתהבו התסה ןיא בבוי לש רמאמב
.ןכוסמ רבד םוש
ורמאמ זאמו ,המר לע אל ,הכומנ הביתכ בתוכ בבוי ,ימעטל
דודר ,םמעשמ טושפ אוה יכ ותוא אורקל יתחרט אל ,ןושארה
זא ,הז םע דחי .םסק וא ינונגס ךרע םוש אלל בותכ דחוימבו
!?המ
ותביתכ ילוא .םירחאה יניעב ןח םיאצומ ומעטו ותביתכ ילואו
.בורה יניעב ןח תאצומ
רזנצל לבא .תרגתאמ אלו הדורי ותביתכ ייניעב ךכ וא ךכ
???????????התוא
!?תמ ימ המל


רבח אקווד תויהל היה לוכי קמועה תניחבמ ,תמאב ונ ,וטיגוקו
אוההו דסחתמ הז ,םכחתמ אוההו םכחתמ הז .ריקב ביגמל בוט
תחפנמ םילבוס םהינש רקיעבו דודר אוההו דודר הז ,דסחתמ
השק הבוגת תרצויו תעבטה יפ ירירש תא בטיה הליעפמה תינורכ
.ףאה תוירירב


!ארקת לא ,הצור אל ,ארקת הצור .הריחב איה תומלעתהה תרירב


!?המ זא ,ונ .הרטשמב הנ/ןנולתה והשימ זא
?הריבע שיש רמוא הז זא
?ער והשמ הרקיש רמוא הז
?שי אוש תונולת המכ םיעדוי םתא


:ןיינעה תא ןחבנו תוניצרב ואוב ,יתובר
המרו ההובג המרו םעט תורס תורימאו תושק תויוחסנתה שי זא
.ומע ומעטו דחא לכ ..ראופמ וא יוקל ןונגסו הכומנ
?דרחהל המל
?יוטיבה ןפואמ שושחל המל


.ביבסמ קחשל אלו םהש יפכ .שרופמב םירבד רמול שיש ןימאמ ינא
1?המ זא .'וכו תינוציק ,הייואר אל ילש ךרדהש םיבשוחש שי
.םתוכז
םיתעל ,הדבוע .תופקתהה תא דבכמ ינא ,יתביתכ תא ףקותש ימ שי
םישנא רשאכ הייעב שיש בשוח אל תמאב ינא לבא .םהל בישמ ינא
.םיבתוכ


?לובג שי םאה
!שי
וא םידיחי לש חצרל תיסהל ןויסינ ,םדא תויוכזב ,תויטרב העיגפ
.םיבר


יתייה אל ,ייניעב תבעותמ האירק איה ,"םיברעל תוומ" לשמל
.התוא רזנצמ
תאז תמועל ,התסה איה "תרצנב םיברע גורהל תכלל וישכע םיבייח"
.וזה האירקה ת ארוקש ימב לפטיש קוח שיו
תאז תמועל ,הרוסא אל ךא םעט תרס האירק איה "חתור ןורש "
הב היהיו הרוסא הייהת "....ש ינפל ןורש תא חוצרל םיבייח"
.הלועפל האירקהו תישיאה הנווכהה ללגב .הריבעה םושמ
:היליפודפה ןיינעל בושו
םיאשר םניא ה/דלי ,הריחב תוכז לעב וניא ריעצ ליגב ה/דלי
טושפ ."ןורטפ" אלל תויחל םיאשר םניא ה/דלי ,קנב ןובשח חותפל
םינימאמ ונאש ןפואב םילוקיש לוקשל תלוכיה תא םהל ןיא יכ
.יואר אוהש


ינב לש םתוינימ תאו םיניטקה לש םתוינימ תא קיחדהל ונדמל ונא
אוה השומימש ינפמ אלא תמייק הניא יכ אקווד ואל ,ונלש החפשמה
.בעותמ אוה .עשפ אוה .לבסנ יתלב
םיכסמ דליש הדבועהו .םיקוח לש תכרעמ שי םידלי לע ןגהל ידכ
.המכסהל ותמכסה תא תכפוה אל
ימ) ..המכסהה רדעיה ללגב - םייח לעב םע בכשל רוסא םג ןכל
(ותוא ךשומ הזש


,םירתומ םה םויהו םילאוסקסומוה םיסחי ורסנ רבעבש הדבועה
ןיב המכסה שי םש .היליפודפ יבגל הווש הריזג תדמלמ הניא
.ריגבל ןיטק לש לוצינ שי ןאכו םיריגב
:ףסונ והשמו
תוריגב תורענ ןיב םיסחיל סחיב היליפודפ לע ובתכש ןוויכמ
.םירגובמ םירבג ןיבל תוריעצו


םיליג שרפה םהיניב שיש םיריגב לש םיסחי ןיב ימוהת לדבה שי
םיריגב ןיב םיסחיל תסחייתמ היליפודפ .היליפודפ ןיבל בר
.םיריעצל אל ,םיניטקל
- "תוביר" - תורענל ךשמנ אל ינא ישיא ןפואב) 18 תב הרענ
ונא ,הריגב איה (..חותמה ןרוע תורמל - ב"ויכו הרשע תונב
ןובשח חותפל ,גוהנל ,רוחבל ,םחלהל ןוישירו רשכה הל םינתונ
איה ימ םע הלאשב אקווד קסעתי והשימש המל זא ..'וכו קנב
ארח הל ויהי 19 ןב קאינמ לע לופית איה ם .ןיידזהל תרחוב
.םיסחי ארח הל ויהי 45 ןב קאינמ לע לופית איה םאו םיסחי
.ךפיהלו
להנת איה םא ,יפוי ,בוט והשימ םע םיבוט םיסחי להנת איה םא
איה לבא .ריחמה תא םלשתו דמלת ,לובסת איה ,םיעורג םיסחי
.התנבה יפ לע לועפל תיאשרו הריגב
חחרפל וביגה
 
 
12/2/01 2:10
:תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
רמאמל הבוגתב תמסריפש ךלש הבוגתה תא הרטשמל תיארה ידיגת
:ומוסרפב תכמותש


ךיראתב הלעמל האבה הבוגתה תא הבתכ המ עדוי ימ ,ןנור יביר
2.2
םילילפה ידומעב רקיעב ןהב םינדש העפות איה היליפודפ
םילופיטב םג ילואו ,םיטרסו םירפסב וא ,תונותיעב
וילע ורבדיש קיפסמ ביאכמו ץופנ אשונ הז לבא .םייגולוכיספ
ליבוהל לוכי ,הלתלתפה וכרדב ,רמאמה םאו .ירשפא םורופ לכב
.םויק תוכז ול שי יתעדל זא ,יניצר ןוידל
.עובצו ןרקש ,יטתאפ םדא תא


.הרטשמב הנולת ךדגנ שיגהל וא זפשאל וא יאדכ יתעדל
וז הבוגתל וביגה
 
12/2/01 0:59
חיימשה ינוחמצה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תואירק לכו ,ולאה תומטמוטמה תועיבתה םע ונקחצש ירחא ,בוט
ירבגה דצכ ןאכ ביגא ינא ,םוהילעה
רוסא שה שהב ןימאמ אל ינא תוחפל לבא ,אל ינאש עדוי ינא יופש)
(?םירעש האמב ונחנא המ ,הז לע רבדל


ימ רותב הנשמ אל .תמאב ,ןכ .ישפנ לופיטל קוקז התא !בבוי ןודא
םינעוט יכ םא ,םעפ ידמ טסיפארת הזיא תוארל ךל ףידע ,בתוכ התא
וא .קפסב ינא לבא ,קיפסמ הז ילוא זא ,תיטויפרת איה הביתכש
ךיא תמאב םהל דיגהל לכותש םיבוט קיפסמ םירבחל קוקז התא ילוא
וניארש תובוגת ינימ לכמ דחפל ילב) בשוח התא המו שיגרמ התא
םותסל ךלש תומדה ומכ/ךומכ םישיגרמש םישנאל תומרוג חטבש ,ןאכ
.(קיחדהל ךישמהלו רתוי םהלש הפה תא


םא ןיב ,םירחאה םיעשופה בור םג .תונברוק םה םיליפודפש ןוכנ הז
אוה לדבהה .הנידמה וא הרבחה םירוהה תוללעתהל תונברוק םה םג
.אלש ולא ןיבל ,םהירציב טולשל םיחילצמש ולא ןיב
אל אוה םש דדובמ םוקמב ותוא המש ,קדצבו ,הרבחה ,חילצמ אלש ימ
תולכתסה ,םיעגושמתיב ,אלכ) םידעומה ויתונברוקל קיזהל לוכי
םה .םיניירבעה אלא תונברוקה אל םה ולא םישנא ןוידה םשל .('וכו
לע ןגהל דעונ רומאכ קוחהו .הביסה המ הנשמ אל ,קוחה לע םירבוע
םיליפודפה תונברוקכ םידליה ,סנואה תונברוקכ םיסנאנה - םישלחה
םירבד ליבשב הנידמ שיש בוט .'וכו םיליפורקנה תונברוקכ תופוגה
.םיטבשבו תורעמב םייח ונייה אל םא ,ולאכ


ןימה יניירבע לכ וא ,םיליפודפ תויהל םישנא תוליבומה תוביסה
יכ תודליל םיכלוה .םידחפו תוקחדה לש םיגוס ללכ ךרדב םה םירחאה
ןה יכ ,תוניינעמ ןה ןידע לבא .תוחפ תודליו ,תודיחפמ םה םישנ
לכבש אוה הארמ בבוי םצעבש המ .תודיחפמ תוחפ לבא ,םישנ םצעב
אוהש תויהל לוכי .ןטק ליפודפ יובח "םישנמ ןדחפ" וא ,טסיניבוש
(?ןוכנ יקוח רבכ הז) יצחו 17 תונב תורענש עדוי ינומכ ימ .קדוצ
לש םיציצהש םג המ .22 תונב תורענ רשאמ הגשהל תולק רתוי הברה
ללכ ךרדב ינא לבא ,אשונהמ ןאכ הטוס ינא .םיפוקז רתוי תוריעצה
.בושח אל זא ,הטוס


,םיבהא התיא תונתהל ןתינש השיא תומד הזיא שפחמה יוצמ טסניבושכ
?ןתיא רבדל המ ןיא םא המ זא .תוריעצב םשקובמ תא ולא םיאצומ
ףאו ,יטאתפ שממ התא םא .תורענ םינייזמ .םירבח םע םירבדמ רבדל
שי - םישנ רבכ ןה ,ייה) ךתוא תודיחפמ (יקוחה ליגב) תורענ
.ךומנ רתוי תכללו קוחה לע רובעל רשפא דימת (דיחפמ הז - םיציצ
.טסניבושה ינמוי תא םכל יתיצימ הנהו


.ןהינימל תוניטק סוניאב וא היליפודפב קודיצ לכ ליעל בותכב ןיא
דגנכש םירבד תושעל ץילממ וניאו ,ןכ השעי אל ,ןכ השע אל בתוכה
,ןוראב תיטסניבושה וטבמ תדוקנמ םירבד לע רפסמ קר אוה .קוחה
.םייחל תופתושכ אלא הצרעה טקייבואכ אל ,םישנל ותבהא לע ריהצמו
.ו"שבז יתבתכש המ ןיבה אל והשימ םא
ביבאלתמ בוט ברעו הדות
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
12/2/01 1:03
חיימשה ינוחמצה :תאמ
הפיטקה ןמ םימשרל הבוגתב
.יוארכ ונבוה אל ירבד םא
דוע אורקל חמשא ינאו ,ןייוצמ בתוכ בבוי רמש בשוח ינא
.וירבדמ
לע ןאכ ואבוה וירבדש םיניבמ םתא ינומכש הווקמ ינא,ינש דצמ
.ארינו הארנ ,עדנש תנמ
הז לע רבדנש ידכ חטבו
שרגל ךשוח ונאב
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
27/2/01 1:15
בבויל :תאמ
הפיטקה ןמ םימשרל הבוגתב
הלוכי הביתכ המכ גשומ ךל ןיא בתוכש דחא רותב ,בבוי דיגת
המ קוידב ,ןכ .עימשהל רוסאש הנימאמ ינאש תועד שי ?עיפשהל
,תויזטנפה ירתסינב ,םירדח ירדחב בושחל רתומ .עמוש התאש
?תוימיטיגלל ןכפהל ךכבו הצורמ ךויח הזכב ןתוא בותכל לבא
.םדקתמ םוטמט תוחפל וא ,תוירחא רסוח ,תוילעוג שממ תאז
הז ךכו ,לכה לע רבדלו לכה חותפל םויה "ןיא" ארונש ןוכנ
ינא ,ןוכנ אל יתוא ןיבת אלשו .תנקותמ הרבח לכב תויהל ךירצ
בל םישל ךירצ התא בתוכ רותבש תבשוח טושפ ינא .הרוזנצ דגנ
המ אל הז וישכעש הנבותו תוירחא ךותמ ,תבתוכ ךלש דיה המ
ףא ילואו םישנא דועל עיגי אלא ,יטרפה שארב ךלצא קר שחרתמש
תמרוג איה .ךלש הביתכה ךרדמ תעזעוזמ ינא ןכל .םהילע עיפשי
הקזח הבוגת תררוע יכ - וישכע הצורמ התא ילואו .איקהל יל
.םתסה ןמ גישהל תיצרש המ ירה הזו ,תארוקב
תמאב םידלי יכ - םידליל ךשמהל הטוס ןכ הז - ןורחא רבדו
ןויסינ לכו ,תינפוגו תישגר ןימ יסחיל םילשב אל דוע תמאב
הייפכב םא ןיבו ןוצרב םא ןיב ,םתיא םיסחי םויקל רגובמ לש
םגש החוטב ינאו .חוכ לש הערל לוצינו תתוועמ הייטס אוה -
.הז תא עדוי התא
,דליל םיכשמנ םמצע תא םיאצומ השא וא רבג םימעפל םא וליפאו
םימלבה תא ליעפהל םיבייח םה ,טעמכ ףוריט דע הז םא םג
.עקשב די םיעקות אלש ומכ .םישוע אלש רבד טושפ הזש ןיבהלו
דע !וסרהי הזה דליה ייח ,םהלש יעגרה םירציה קופיס ללגב יכ
טלחהב ךלש הבתכה לבא ,ךל דיגהל תרעטצמ ינאו .דימתלו דוסיה
.הב יתוא ליהבמו ליעגמש המ הזו שאר ךכב הלקמ
קיסתו יתרמאש המ לע בושחת ,הפ דע אורקל תחלצהש הווקמ ינא
.םיחקל
בבוילל וביגה
 
 
1/3/01 2:50
בבוי יקימ :תאמ
?ןויגיהב עגר בושחת ילואל הבוגתב
.ךייתופטהמ להבנ יניאו יתארק
בבוי יקימל וביגה
 
6/3/01 22:55
?ןויגיהב עגר בושחת ילוא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
התאש הממ תוחפל יכ ,ילש תופטההמ תלהבנ אלש ןימאהל יל השק
,הרקמ לכב .יללכ ןפואב לבלובמו להובמ יד םדא עמשנ התא ,בתוכ
תובירל ךשמיהל ךישמתו ,השק ןפואב ילש תופטהה תא חקית לא
!ןוימדב קר לבא - (םידלוקוש הפידעמ ינאש תורמל)
.תוארתהלו הדות
?ןויגיהב עגר בושחת ילואל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא