םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

תרתחמה ןמ םימשר
בבוי יקימ

.תילקימיכ הטנוירמכ איה רוזחמב השיא
הארנ אל םימחר ררועמ הכ הזחמ
'רד בזע זאמ בר ןמז וניתוזוחמב
ןיב הענ השיאה .ריעה תא ירגילק
.הבולע הקשורטפ תבוב ומכ ץראל םיימש
תסנכנ איה ,דחא ףאב תחטוב אל איה
אל איה ,ךתוא המירחמ איה ,ןואכדל
זכרתהל תלגוסמ


תא שיפכהל וזעת לא .םיתמל םלוע ןוארידו דובכ :ייתוברו יתוריבג
!םמש
תושופעה תורעמה ןיב םש אצמ הממור ינויכרא תא קרסש יגולואיכרא תווצ
ןיב יחה ,תרתחמה ןמ ינרתח יטסיניבוש ינויכרא רבג לש םודק ןמוי
.'99 דע '67 םינשה
!ןכתונלבס לע ורמש אנא ,השקב לש ןושל לכב ןכמ שקבמ ינא ,יתוריבג
ןונגסב בתוכו ,דואמ דע תוכושחו תושק תועדב קיזחמ ,דחכא אל ,הז רבג
תאז לכב םסרפל הטילחה ונלש ןוחריה תכרעמ םלוא ,וליפא רתוי דוע עורג
ךמסמ יכ ינחוטב .ולש יגולופורתנאהו ירוטסיהה ךרעה םושמ הז השק ךמסמ
םזיניבושה תייגוס תא שדח רואב ונלש ןוחריה יארוקל ריאי הז רידנ
.תירצונה הריפסל ינשה ףלאה ףוסב
ןושל לכב תנמזומ איה ירה הנולת שיגהל תשקבמ ןכמ יהשימ םא ,ייתוריבג
!אנא .תפסונ םעפ שקבל וז תונמדזהב יל ושרהו .ןכ תושעל


,בבוי יקימ
ינשה ףלאה תוינימב םירקחמ ,סומזיניגוו - ןוחריה ךרוע


14.7.99


םישנ דואמ הברהב םיאלמ ,יללכ ןפואב ,תובוחרה ?ףידע המ תמאבו...
יתשגפ לומתא .תירבגה הילפאה ןדיעב ןלרוג רמ לע לליילב תוקוסעש
איה .דואמ הנימשהש יתנייצו הרוק המ התוא יתלאש .בוחרב ילש הדידי
.ןוירהב חטב איה .יתיא רבדל הצור אל איהש הרמא
רוזחמה :ארובה יפלכ תוירקיע תונולת יתש שי יללכ ןפואב םישנל
רשקב תועבוק ןה 'הזכ דחא םויב םידמוע םתייה אל םתא' .ןוירההו
,עבצאל ןהל סנכנש ןטק ץוק ללגב יכבב וררימש רחאל תורמוא .רוזחמל
.ןונבלב דצ ןעטממ דחא דיו םיילגר ינש דביאש ינלוג לייחל תורמוא
םערמ הקתוש תינמיה ונזואש םושמ ןהילא ילאמשה ודצו חנומש לייח
יתמ דע ?ןייד ןיאו ןיד ןיא !םלועב שי קדצ יא המכ ,םיהולא .ץוציפה
?םירבגה לוק שירחיו םזינימפה טולשי


25.7.99


,הז תא ןכל דיגי והשימש ןמזה עיגה .תוקנופמ ךכ לכ ןתא ,תונב ,יוה
.תרתחמב תויחל בייח ומצע תא דבכמש טסיניבוש םויה .ןבומכ םש םוליעב
תגלפמב ומלגתהב םינש עברא לכ רזוחו אבחתמ םזיניבושהש הזכ אוה ןמזה
.החפשמב רבגה תויוכז
דמעמ םודיקב שדוק תדובע השוע החפשמב רבגה תויוכז תגלפמ ,בגא ךרד
דוד ,תסנכל םהלש דמעומה תא לומתא יתשגפ .הנטנטקה ונצראב םירבגה
םינווכתמ םהש יל רסמ אוה .דיתעל תוינכותה המ ותוא יתלאשו ,לטיבא
ירבח ,האלפנ הגלפמ .תואלמ םינש שולשל םישנל יאבצה תורישה תא ךיראהל
רטייריפוקה .ץראה יבחרב יטיפרג רויסל ברע ידמ םיאצוי הלש תסנכה
יביב ומכ ,וטלקיי םהש דע בושו בוש םירסמה לע רוזחל םהל רמא םהלש
.ןופלט רפסמו 'החפשמב רבגה תויוכז תגלפמ' םירסמ ינש םהל שי .קרבו
.רפסמה תא יתחכש לבא םהילא רשקתהל יתיצר לומתא


26.7.99


לש הפצוח .רתויב הלודגה הפצוחה הז םוחהו ,הפצוח הז תאזה ץראב לכה
.םיהולא ילב ץרא


27.7.99


תורוחב םעפ ידמ חראמ ינאש ןבומכ .הרוחב לש עגמל עגעגתמ ינא םימעפל
םעשה תוחול לע תויולתה תובתכה תא תואור ןהש עגרב ךא עונצה ינוטיקב
םע רשק םייקל ןנוצרב ןיאש יל תועידומו ןבור תועתרנ ,םייטקפמוקה
תומודק תועד תולעב ןה תובר תורוחב יכ שח ינא תובר םימעפ .טסיניבוש
.דואמ דע יתוא דירטמ רבדה .םיטסיניבוש דגנכ


(ברע) 27.6.99


ןהמ תחאל ףחדהלו םעש חול ומכ יטקפמוק תויהל הצור יתייה םימעפל
.סוכל
עינמה והזשו לאוסקסומוה ינאש דשחש רבח יל היה ,רקיה ינמוי
.ךתיא יולג תויהל ילע ,דואמ ךכמ ששוח ינא .ילש םזיניבושל
.דואמ יתוא דיחפמ םזילאוסקסומוה
למס הזש בשוח התא םאה .ילש תעבטה יפל סנכנ קקמש יתמלח הלילב לומתא
?אקפק ץנרפ ידמ רתוי ארוק ינאש ךכל וא םזילאוסקסומוהמ ילש ששחל
.יבוהא .רקיה ינמוי


28.8.99


אל םינבהש תוכירעמ ןתאשכ תוקנופמ ךכ לכ טושפ !תוקנופמ ךכ לכ ןתא
.תונועמ תושודקל ןכתא ךפוה רוזחמהשו רוזחמה תא לובסל םילוכי ויה
שי םירבגל ,ןכליבשב תושדח ונל שי !תוקנופמ טושפ ןתא ,יתוריבג
.וילא בל םישל וקיפסה אל ןידע טושפ םה .רוזחמ
הארנ אל םימחר ררועמ הכ הזחמ .תילקימיכ הטנוירמכ איה רוזחמב השיא
ןיב הענ השיאה .ריעה תא ירגילק 'רד בזע זאמ בר ןמז וניתוזוחמב
איה ,דחא ףאב תחטוב אל איה .הבולע הקשורטפ תבוב ומכ ץראל םיימש
אב התאשכ .זכרתהל תלגוסמ אל איה ,ךתוא המירחמ איה ,ןואכדל תסנכנ
ולאכ שי .'ןיטולחל ילקימיכ הז לבא' :ההז דימת הבוגתה תונולתב הילא
תוערה תויגרנאהו תויסרגאה לכמ תוקנתהל תורשפאה אוה רוזחמהש תונעוטש
תוקנתהל תורשפא םירבגה ונל קינעה אל םיהולאש לבח .ףלוחה שדוחה לש
ויה םא .הז תא תולבוס ויה םישנהש בשוח אל (הנכ ןפואב) ינא לבא ,הככ
.ןוירהב םישנ םילבוסש םירבגה ומכ תואלח ויה ןה ,הז תא תולבוס
רבחה ,רוזחמה לע שפוח תולבקמו ס"היבב וא אבצב אפורל תואב תונבה זא
תוכוז דוע ןהו ,ףלואמ בלכ ומכ ןהלש האירק לכל ץפוקו ןהל גאוד
.הבושת ימי תרשע ןונגסב תוככדזה תפוקתל
ןיא ןכלש הז לע תוננולתמ ןתייה חטב רוזחמ היה םינבל םא ,רוציקב
לע ןנולתהל םילוכי ונחנא רוזחמה תונולת לש ןויגה ותוא יפל .רוזחמ
.םיציבב הכמ םיפטוח ונחנא םימעפלו ןיז ונל שיש הז
םינבה םתא הנושארה שארבו תונבה ןתא ,םכלוכ יתוא םיליעגמ םתא
ותרטמ לכש באוסמו ןוונמ ילעוג קחשמ הז .תונבה לש קחשמה תא םיקחשמש
.םינוגמ םידסחב תוכזל


29.8.99


.תודידבה .ילא ,ילא


1.9.99


!רקיה ינמוי
?םישנה םה םירוצי לש גוס ןימ הזיא ,ןיינעה לע בושחנ םא ,יללכ ןפואב
רושק השיאב לכהש םימעפל בשוח ינא .רזומ ןפואב םיקתרמו םיחוד םירוצי
יפלכ השיאה לש תוירקיעה תונולתה המ .בוש הככ הז תא לאשנ ואוב .סוכב
דוביא ,רוזחמה ?השיא תודלותב םיבושחה םיעוריאה שולש םהמ ?ארובה
תויוליעפ ןתשולש םג .סוכב םירושקה םירבד תשולש .הדילהו םילותבה
םד אוה ןושארה !וקחרתה - םירבגה ונל תורמוא ןתשולשו ,דואמ תוממדמ
ירפה לש ומד אוה ישילשהו ץעה ןמ הפיטקה םד אוה ינשה ,ירפה תולשב
.בקרנה
הילע לאשתש ןושארה רבדה תמיוסמ השיא ריכהל ןיינועמ התא המגודל םא
תא תלביקש רחאלו '?ישדוח ןפואב הילגרמ םדה ליזמ רבכ םאה' אוה
רחאלו '?ישדוח ןפואב אלש דחא הליל םג םדה לזנ םאה' התא לאוש הבושתה
.'?הירפ תא םדה םיתכה םאה' לואשל קר רתונ תאזה הבושתה לע ךל םינועש

רושנל ךלוה אוה וליאכ ןהלש סוכה יבגל ןמזה לכ תוגאוד םישנה תמאבו
לכב .הביס ןהל התייה דועשכ םעפ אלימ .םיילגרה ןיבמ עגר דוע ןהל
ונל שי .סוכ םע דדומתמ רבג ךיא קודבל םילוכי רבכ ונחנא םויה ,ןפוא
עפשב ונל שי םהמ םילאוסקסנרט םתואמ המכ .םילאוסקסנרט עפש םויה
םהמ דחא וליפא יתעמש אל םלועמ .רתויב םיבוטה ירבחמ ,השעמל ,םניה
.ולש סוכה לע ןנולתמ
רתוי ,רמול ךיא ,ןה ונלש תונולתה .ןיזל רשקב תונולת ןיא רבגל
ירוהרהב יחור תא דבאמ ינא .הסרובב תוינמו Weltschmerz .תוינחור
וז ,ידילש הרוחבהש תולגל ץלאנ לבא סואזת ןוגיו סוטילופיה לש ותומב
המכ ,תונב וה .םינפבמ םדמדמ הפוג יכ תאכודמ בוש ,דואמ דע יתבביחש
,ךרכז הזו ךמש הז - ץוצר הנק' :טלמה ירבד תא ורכז !תויזבנ ןתא
.תונב םע בוש רבדא אל םלועל יכ םויה יתעבשנ .'השיא


(ברע) 1.9.99


םומידה תא רוצעל ןתינ היה קר ול תואלפנ הכ תויהל תולוכי ןתייה
ותוכימסש שח ינא ?ועמשמ המ הזה םומידה .םינפבמ הזה קסופ יתלבה
.יברקמ תעבונ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
26/12/00 12:18
eskimo dog :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תוביבחה ייתוננב
?הזה רתאל תכרוע הננב שי ?ןכילע רבוע המ
..טנרטניא תאז לכב ?ידו ונרופל ורבעת טושפ ילוא
eskimo dogל וביגה
 
 
26/12/00 12:23
ילריש :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
,ימואלה דיפסמה ומיקסא
ןאכ תצפהש תועידה רואל ?רמאמה תא בוש ארקת ילוא ?היעבה המ
תוהדזהל רומא ,םלוכמ רתוי ,התא אקוודש השוחת יל שי הליחתב
.םירבדה ןכות םע


,ךלש
(-: תכרועה ילריש
ילרישל וביגה
 
 
26/12/00 13:27
קלע לכימ :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
רתויה דגנכ החומ אוה ,ומיקסא תא הניבמ ינאש ומכ ,ילריש
לש הליחבמה היצקובורפהו ,תורושה ןמ ץבצבמש םזישיטפ ץמשמ
."ךרדה"


חטבומכ ,ונתוא "ררועל" הדעונש וז ,קלע היצקובורפל סחיבו
?הז תא דיגא ינא ךיא - ופוג ןינעל סחייתהל ,רמאמל אובמב


דוע דיגת ,הדיצה ךל .דלי ,ךתוא ונבה ,דלי ,רדסב ,הללאי"
ףוטשת ךכ רחא ,רוזחמו ןיז סוכ ,יפיפ ,יקק םימעפ הנומש
םדא ןב ומכ דיגהל ךל שיש המ תא דיגתו ,הרזחב רוזחת ,םינפ
."סחייתנ זאו
קלע לכימל וביגה
 
 
31/12/00 2:45
ילריש :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
,(קלע) לכימ ייה


?אל .הבוגת לש גוס הז םג ,בוט


ילריש
ילרישל וביגה
 
 
1/1/01 5:17
קלע לכימ :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
....לש גוס


.ךויח .הנולאמ ש"ד .הבוט הנש
קלע לכימל וביגה
 
 
2/1/01 4:47
ילריש :תאמ
.ןוכנל הבוגתב
(-: ךל םג
ילרישל וביגה
 
 
26/12/00 13:32
eskimo dog :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
..םםמה .הל תוזירז תועבצאו תכרוע הננב שי זא .ההא
?תוהדזהל רומא ינא המ םע ,ררפנומ ילריש
סואימה תשוחת םע ?תחתל סנכנש קקמה לע םולחה םע
?ללכבו רוזחמב םישנ יפלכ שח רבחמהש
?םהלש ןיזה םע תויעב ןיא םירבגלש תצרחנה הרימאה םע
.לבגומ תצק ינאש תנבה רבכ חטב הזה בלשב ירה .יל ירזעת
.יגוסמ םירבגל 'זאמוה תבתכב םצעב רבודמש יל רווחתמ םואתפ
.רביא ייושקו לכש יפר
..?תאז לכב ונרופ אל המל ,ילריש זא
eskimo dogל וביגה
 
 
28/12/00 6:14
ילריש :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
םה לבא ,תיהדזה אל םג הפורשה לש םירמאמה םעש החינמ ינא
דצמ .ךלשמ הנוש הבישח תרוצל ךיניע תא וריאה תאז לכב
תא ןיצקמ רמאמה) ינשה דצה תא ןיצקמ ,טסיניבושה ,ינש
.(תוינגוזימה
יפכ קוידב .''ולש'' סרתמל ךייש התא ,ץלפומ עמשנ הזש המכ
ומיכסה אל םא םג) הפורשה תא וניבה ,ןיינעה ךרוצל ,םישנש
.רדנ'ג ותואל התוכייתשה םצעמ (המע
ילרישל וביגה
 
 
28/12/00 10:04
eskimo dog :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
,הביבח ילריש
יתוא רידגהל יסנת אל תא .קסע השענ יאוב
יל רבדל תורמייתמ אלש תובתכה תא םג אורקל חיטבמ ינאו
.ןורגהמ
טסניבוש לש וטבמ תדוקנ איהש הבתכ תולעהל רדסב שממ הז
,דחא
???יתוא גצייל הרומא תאזה הדמעהש ןועטל לבא
ירשא - הלש הרקמב .רחא והשמ הז הפורשה ,הזמ ץוח
.רורפגה
יבשחת ונרופה לש היצפואה לע ץילממ ןיידע ינא ,רבכ םאו
.הז לע
.ךל היהיש םינשוש רקוב
eskimo dogל וביגה
 
 
30/12/00 22:37
ילריש :תאמ
הכמ יטוכיספ ויצוסה ךותיחהל הבוגתב
,רקי ומיקסא
תבייח ינאש פ''עא) ךתוא רידגהל ןויסנ לכ ןאכ ןיא
ןיינעמ טקייורפ תויהל לוכי אקווד הזש תודוהל
הרקמבש ,''טסיניבוש'' לש העיד איבהל קר ,(ומצעשכל
.ךלש רדנ'גל ךייתשמ
?ןווכתמ התא קוידב המל ,ונרופ רמוא התאשכו


,ךלש
ילריש
ילרישל וביגה
 
 
26/12/00 17:01
הינוברב :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
!קדוצ ומיקסא !?םיטסינוכית לש םירמאמ םסרפל לבא
הינוברב ל וביגה
 
 
26/12/00 22:48
יאוו_יוא :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
,היצקובורפ ןתיצר ,ייק וא .ןכותהמ תעבונ אל רמאמב היעבה
...הפורשה לייטס


!!!חלמה םימ רתוי ךומנ .המרה איה רמאמה לש הייעבה


.תלקולקו תגליע תירבע
אלו תודידרו תוגליע תועמשמ םזינבוש רמול הצר והשימ ,ילואו
!!ךכ


לע תניילעתמש םלוע תסיפת גציימ אוהש ינפמ לוספ םזינבוש
םינעוצ תאנש ומכ ,םירז תאנש ומכ ,םזיצאנ ומכ - תלוזה
.האלה ןכו םירוחשו


רומוה אלמ ,הארשה ררועמ ןפואב בתכיי םא םג ,לוספ םזינבוש
..'ודכו


תכיפהמ ינפלש ןדיעב ,הקירפא םורב רויסל יתנמזוה םעפ
קראלקהד/הלדנמ


:יתינע
ביהרמ ףוח ייניעבש ןוויכמ עוסנל לוכי אל ינא הקירפא םורדל
ףוח תויהל לוכי וניא whites only טלש בצומ ובש לוחה לעש
!!!!הפי


םושמ אלו הדורי ותמרש ןוויכמ זנגייש יואר הזה רמאמה זא
.וינכת


!םדוק תחא הקד הפיו
יאוו_יואל וביגה
 
 
27/12/00 1:27
!יתיליג :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
...רזח חחרפה
!יתיליגל וביגה
 
 
26/12/00 12:52
ןטקה ןר :תאמ
תלופמה תא ורציעל הבוגתב
.רוזחמה לש הזה רופיסה
...ךלכולמכ ספתנ אוה תונוש תויוברתב המל ןיינעמ
.הז לע םיבשוח םא תידוהיה תוברתב םג ,םצעב
.תוביס המכמ הזה עטקה רזומ ארונ יל הארנ


הזכ שיו ,באכב הוולמש ךילהת הז םישנהמ הברה לצא ,לכ םדוק
.םיבוהא לצא באכה לטנ תא גיפהל תוסנל קבחל,תעגל טקניטסניא
.יתיא דחי םג באוכ יתבוהאלש האור שממ ינא באוכ ילשכ
,היטפמיסה ,קוביחה ,עגמה תא הל תתל ךממ תענומ תודהיהו
...עגמ ילב הילא רובעל םיבייח


םע תשגנתמ תצק ןטבה ירפלו הדוליל תדגוס ךכלכ תודהיהש הדבועה
.רוזחמה יפלכ תרצוי איהש הדילסה


.ןהלש רוזחמל הככ תוסחייתמ תורוחב הברהש אוה עטקה
?תויתרבח תובכע
"?הככ הרמא אמא"
(!!!אל הז) ?חירסמ הז


.תוישנ לש קזח יכה ביטומה ילוא הז יניעב
.םודאב תמתכומ הנבנבל רמצ תסיפ התוא
....תוישנה איש
ןטקה ןרל וביגה
 
 
26/12/00 13:11
Estee :תאמ
קתרמ אקווד הז יתואל הבוגתב
ילוא לבא ,תצמשומה תודהיה לע ףסלפתהל התפתא אל ינא ,בוט
וינב םידיליה לצאש ןמזמ אל יתארקש תעדל ונלוכ תא עיתפי
.השודקל תבשחנ רוזחמב השא דנליז


...ךורכ אוה תויגלווירפ וליאב ןיינעמ .ןיוצמ ןויער


.ונממ תיטוסבמ שממ אקווד ,ינפשוח יודיו וה ,בגא ינא
,תורחאו תויתסו םדק תונומסת יל רדיס אלו ילע םחיר םיהולא
אל ?המל .ייחב .ןיינעהמ תינהנ יד ינא םיבאכ תלוטנש הככ
אל יכ וישכע תינימ הקושת לע רבדנ אלו .תעדוי אל ,תעדוי
,הזה ןיינעל .יאמק רתוי והשמל יתנווכתה .יתנווכתה הילא
טקש ןבומב .תעדוי אל ?ןבומ הזיאב ...ךמצע לש ףוגב לפטל
ונחנאשכ ,עדוי ימ ?ילוא עבטל תורבחתה לש הזכ ןבומב ,םולעו
הז תא ראתל ונתיאמ תופצמ קרש תויושחכתה תופצומ
ןלוכל תואירב .סואמ אלו דרטמ אל :ייחב זא .סואמ דרטמכ
.םלוכלו
Esteeל וביגה
 
 
26/12/00 14:47
ה י ל ו '///ג :תאמ
קתרמ אקווד הז יתואל הבוגתב
...תובוגתה תא לבא


.המיהדמ הבוגת ,התוא תקחיש - ןר
((( - : ?הא ,עיתפמ .ךלש הלימ לכ םע ההדזמ - יתסאו
ה י ל ו '///גל וביגה
 
 
26/12/00 15:34
ןטקה ןר :תאמ
רמאמה תא יתארק אל דועל הבוגתב
!!!!ךמצעב המיהדמ תאש
ןטקה ןרל וביגה
 
 
26/12/00 22:55
יאוו_יוא :תאמ
קתרמ אקווד הז יתואל הבוגתב
.יתוא תקחצה
?????????תוישנה איש רוזחמ


ףוגה הבש העפות אוה .םישנ לצא קר םייקש עוריא אוה רוזחמ
.הצוחנ יתלב המקר ונממ שירפמ
.ןוירה לע םג עיבצמ ורדעיהו ,תוירופל רושק רוזחמה


ןתינש רבד הזש חינמ ינא .תוישנה איש אוה המ עדוי יניא
ידי לע תורחא תורודגהלו תונוש םישנ ידי לע הנוש הרדגהל
םירבג


אל םירבגה תיברמו םישנה תיברמש עבשהל ןכומ ינא םלואו
.תוישנה איש אוה רוזחמש ומיכסי


.הדילל ,ןוירפל רושק אישהש ודיגיש שי
הקנה תועצמאב תוקוניתה תנזהל רושק אישהש ודיגיש שי
תולותב וספת םיבר םימע) רוזחמה םרט םילותבהש ודיגי םירחא
(...תושודקכ רוזחמ ועדי םרטש תוריעצ


שי ,הניקת תיגולויב תכרעמ לע רשבמ םיבר םירמב רוזחמ
השאה ףוג ןכ ינפלש וליאכ)..ןויקנל ןמיס וליפא וב םיאורש
!ךלכולמ היה


?תוישנה איש


!ףלוו היני'גריו לש הלשמ רדח ילוא
יאוו_יואל וביגה
 
 
27/12/00 1:26
:תאמ
קתרמ אקווד הז יתואל הבוגתב
.רבכ םא ,הלשמ רדח אל ,ךלשמ רדח
?אל ,ותוכז זא ,תוישנה איש תא הזב האור והשימ םאו
???ללכב חכוותהל ךייש המ
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/12/00 1:55
יאוו_יוא :תאמ
קתרמ אקווד הז יתואל הבוגתב
ןוכנו .........ןוכנ
יאוו_יואל וביגה
 
 
28/12/00 5:22
ימע :תאמ
קתרמ אקווד הז יתואל הבוגתב
(קדוצו) רמוא ןרש המ תא דדחל ,דחא רבד קר .טלחהב
בל תאצמנ ,ליעגמ הז רוזחמש ודמיל ןכלש ךוניחבש הז ילוא
.היעבה
.תרחא וילא סחייתהל ךירצ ,תוישנה איש אוה רוזחמ םא
אל חטב ,ירמגל תרחא הרוצב המצעלל תסחייתמ האירב תוישנ
.הדילסב
תוישנ לש אישב רבודמ ןכאו חירסמ אל הז ,ליעגמ אל הז
איה תיתסו םדק תנומסת יכ םינעוט םיבר םירקחמ ?תעדיה
?תירבג תוברת לש האצמה
ימעל וביגה
 
 
29/12/00 16:01
קלע לכימ :תאמ
תוישנה אישל הבוגתב
יקימ ,הזה שירשמה ליוואהמ ןכוסמ רתוי הברה התא ,תמאה
שארמ דדומתהל תעדוי ינא םלועה לש םיבבויה םע .בבוי
...לבלבמ התא ,תאז תמועל ,התא .דבעידבו


רתוי אלו תוחפ אל איה תסו ,יתדבועה רדסה ןעמל ,לכ םדוק
.ידיתע שומיש תרסחו ןקוזמ הלב תיציב לש השרפה רשאמ
.ול םיצוחנ םניאש םירחא םירמוח שירפמ ףוגהש ומכ קוידב
השעת לא אוב ,ארחמ היגולואדיא השוע אל התאש ומכ
.ישדוח רוזחממ היגולואדיא


וא חירסמ ןינע איה תסוש בושחל יתוא ךניח אל דחא ףא
תוצע יל ונתנו ,אוביש םויל שארמ יתוא וניכה .ליעגמ
וזש יתיליג דבעידב .עיגי הזשכ הזב לפטל ךיא תוינינע
הקוזחת ירודיס הל תושעל יתוא תבייחמש ,תיתימא הדרט
,המיענ הנניא היופצ יתלב תפטפטשו ,םויב םימעפ המכ תפטוש
.תינחיר וא תבבלמ


עוריאהש בושחל יל הביתכמ ךלש תורואנ קלעהש יתוא ןבצעמ
איש" אוה ,םיבאכב ךורכ םיתיעלש ,הזה ידמל דירטמה
ישדוחה עוריאה ידי לע תדרטומש ,ינא םאו ,ילש "תוישנה
הז זא ,יתבר החמשל הביס וא בולבל םוש וב תאצומ אלו ,הזה
.יוקל ילש תוישנה תסיפתבו ילש ךוניחב והשמ יכ חטב


ךלש תיחופלשהו דירטהל ליחתת ךלש הטטסורפהש םויב ,המ
הטטסורפש ינפמ ,תירבגה ךתולשב אישל ףוס ףוס עיגת ,גולזל
לש םימוטפמיסב תיחמומ אל ינאו) ?תירבג העפות רקיעב איה
.(החינמ ינא ,הרהבוה הנווכה לבא ,הטטסורפ


התא המ ?תירבג תוברת לש האצמה איה תיתסו םדק תנומסת
תוליעפה בקע תונבצעהו ,ינפלש םיבאכה לכ זא ?!?..רמוא
!ייחב ..שששפ ?תיטאמוסוכיספ ללכב איה הרעה תילנומרוהה
.האצמהל ןמצע תא ומיאתה םישנו ואיצמה םירבג ,הז המ הארת
תויניצב םישמתשמש הלא םה םירבגש זמרל ןווכתמ התא םא)
הל שי חטב ,ונ ?תינבצע איה המ") הזה תנומסתב
תושפוטמ תורעה יתעמש רבכ ...ןוכנ ,ןכ זא ,("...רוזחמ
תניחבב ,וזה תנומסתה לש המויק תא לולשל לבא .הלאכ
ללושו ,וללה תויליבדה תורעהה תא הבגמ קר ,"תירבג האצמה"
.(העפותהמ תלבוס תמאבש יממ היצמיטיגלה תא


יל ןיאו םיעבראה תא יתרבע רבכ ,עדתש קר זא ?תוישנה אישו
ןתינ וא שי םא קפסב ינא .תוישנה איש והמ קורי גשומ
הזיתל םייבקע היהנ םא .ללכב הזכ איש אוהשזיא רידגהל
וספתיי חטבל הדילו ןוירה זא ,תוישנה איש איה תסוש
?הלאוו ,הא .תוישנה לש םינמזה לכ לש םיאישה אישכ ךיניעב
ךיניעב ספתית איה ?השא הניא תורהל אלש תרחובש השא זא
ראותל היואר אל חטבו חטבו ,התוישנ תא האטבמ אלש ימכ
?אוהשלכ תינאיש


ונחנא ...חטב ונ ,הא ?הריחבה תוכז םע המו ,עגר ,עגר
ךומכ םירבגש םיאישה ידי לע תובצועמ תויהל תוכירצש םישנ
!!!דימו ,וישכע הדולי .ונל םיביתכמ


אל .יתרחב ינא הככ יכ .םיימעפ .בגא ,תוינדלווהמ ינאו)
.("עיבג" אוהשזיא לע יתירחתה יכ


ייוניכב היוניכב ,תסוה שודיקב תאטבתמ אל תורואנ ,רוציקב
לבקתש הזב תאטבתמ איה .שדחמ ונכוניחב וא ,םירתוימ ראות
ישדוחה רוזחמל סחיב ךלומש השאה לש תויתימאה היתושוחת תא
וא ןינעה לש היצזיגולוכיספ םע חומב הל לבלבת אלו ,הלש
.תורתוכ
קלע לכימל וביגה
 
 
31/12/00 12:33
ןטקה ןר :תאמ
...ונדבאו הזכ איש דועל הבוגתב
אלש יתוא הדמיל אמאו ,ימעל ךירבד תא תנפהש ןוכנ זא
:לבא ,םיצרפתמ


;רוזחמה יבגל


,תפטוש הדובע ,קית אוה ךתניחבמ רוזחמהש ךירבדמ יתנבה
הלב הלב הלב
הזה רופיסה רורב יד הז ,ייקוא
קיפ רוזחמב םיאורש םישנא שיש הדבועה תא רתוס אל הזו
.ישנ
תוביבחה תוכאלמה ןמ אל איה תורעיש תדרוה םגש חינמ ינא
,ריהצמש רבג לש ונוויכב תכחגמ אל תא לבא ,ךילע
.ותוא קילדמ יכהש ישנה רביאה ןה תוקלח םייכריש
איה הנותחת ןטב התואש (םשפנב םיאירב וליפאו) םישנא שי
?תושעל המ ,םהלש סונאוה תעבג
הז ,ךנופמטב םיגפסנש הלש אצמהו תיציבה לש רופיסה תאו
....ידוסיב ונחנא םג ונדמל
לבא ,יתייעב ךכלכ ךלש רוזחמה רופיסש יל רצ תמאב זא
הז תא האור תאש ללגב םירחא םישנא לש תובשחמ הככ לולשל
?תרחא
.....טיהל אל
ןטקה ןרל וביגה
 
 
1/1/01 5:14
קלע לכימ :תאמ
הרקיה (קלע) לכימל הבוגתב
ךלש הבוגתהמ יתמלעתה ידכב אל .אתרופ תקד אל .יל רצ
יתרחבו ,ךרע ןייע - "תוישנה איש" תא םלועל האיבהש
.ימע לש םירבדה לע ביגהל


.הבוט תיחרזא הנש תכרבב


.ודעסתו וחברת
קלע לכימל וביגה
 
 
28/1/01 16:46
הבאיוג :תאמ
...ונדבאו הזכ איש דועל הבוגתב
..................ואוו
הבאיוגל וביגה
 
 
31/12/00 23:24
Estee :תאמ
תוישנה אישל הבוגתב
...אל ללכב ללכב ,תירבג האצמהב רבודמ אל ,קתומ אל
,וזכ עבט תריזגל בשחנ הז בר ןמזש ,ךופה אוה ןיינעה
תוליעי םיכרד אוצמל וסינ שממ אלו ,רוזחמהמ תולבוס םישנש
וזש תורמל.הנורחאל קר תונתשהל ליחתה הז .הז םע דדומתהל
יאופרה רקחמהש תעדוי ינא ,םעפ ףא ילש היעב התיה אל
תויאופר תויעב המכ דוע ומכ ,בר ןמז הז תא חינזה
םג לבא ,תעדוי ינא ,עומשל םיענ אל .םישנל תוקהבומש
רקחמ ךמס לע תרמוא ינא הזו .היילפא תמייק יאופר רקחמב
.הז תא קדבש רחא יעדמ
Esteeל וביגה
 
 
9/10/02 10:54
יריש :תאמ
קתרמ אקווד הז יתואל הבוגתב
הזו ןוירהמ ךפהה םצעב הז רוזחמ לבא....ןיבמ שממ אל התא
ימל קר ילוא).....ךרובמ יכה רבדה אל לבא סואמ רבד הזכ אל
.(...ןוירהל וסנכנ אל םהש תולגל םיחמש ארונש
!בוט םוי
ירישל וביגה
 
26/12/00 13:14
רהוז :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
לבא ,"רוזחמ" בושו "רוזחמ" "רוזחמ" לש עטקב ונפחסנ תצק םנמא
םינבה הנושארבו שארבו" טפשמה תוכזב קר ולו ,םיהדמ לכה-ךסה
"...'וגו הז .תונבה לש קחשמה תא םיקחשמש
תא התוא םיקחשמש םירבגמ ןכל סאמנ אל ,תונב תמאב ?אל ,המ
הריינמ לכל וביגיש ?םהלש ישנה דצל םירבחתמ קלעש ?םישיגרה
?דבלב םישנל תלבגומש ןויגיה תרסחו תשפוטמ
בורל ןכש ,תודידב=םזינבוש האוושמה תא הז יתבהא אלש המ
תיעב ןיא (טעמ אל ריכמ ינאו) ריכמ ינאש םיינוציקה םיטסינבושה
ללגב ילוא ,ןמזה לכ ןהילא תוכשמנ םישנ ,ךפיהה אלא תודידב
םהלש םזינבושה
שרפתמ םישנ אנושש רבגו המכחכ תשרפתמ םירבג תאנושש השיא המלו
?יודינל יוארו בעותמ טסיניבושכ
רהוזל וביגה
 
 
26/12/00 13:23
:תאמ
!!קירבמל הבוגתב
הלאכ ידמ טעמ שי יכ ,םישיגר םירבגמ ונל סאמנ אל , אל


הרקמ לכב המכח הנניא האנשו
םינבומ רתוי םינבלה לע םיסעוכש הקירמאב םירוחשה המל לבא
?םירוחש םיבעתמש םינבלמ
think about it
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/12/00 13:45
רהוז :תאמ
!!קירבמל הבוגתב
םירבג תאז תמועל ,תידגנ האנש וז םירוחשה לש הרקמב יכ
תאנש !!!דימתמו זאמ ןתוא וצירעה םה ,םישנ ואנש אל םעפ-ףא
איהו ,דבלב םיאצמנ ונא הב תמייתסמה האמה תלחנ איה םישנה
,ןתיא איבה םישנה רורחשש םיאלפנה םירבדה לכ םע יכ הלחה
,םירבג דגנ תאזה הצרעהה תא לצנל ליחתהל םישנל םרג םג אוה
(הקירמאב םירוחשה ע"ע) האנש תדלונ לוצינמו


ירבוד הארנכ םה םיינוציקה םיטסינבושה ,הככ הז לע ילכתסת
,(םירהצומה םינעזיגה םע אתווצב) ונלש הרבחב םידיחיה תמאה
הלפמ וא אנוש אלש דחא-ףא ןיא לבא ,ןח אוצמל תבייח אל תמאה
.הבשחמב וליפא


שממ אל םה יכ ,םישיגר םירבגמ ךל סאמנ אל תמאבש חינמ ינאו
אל חטב לבא שיגר ינא -תושיגרל םישנה תרדגהב תוחפל) םימייק
םישועש םירבג הז םוי לכ האור תאש המ ,(הצור תייהש ומכ
םישיגרה םירבגה לש הניש ךות םגו ברעה דע רקובהמ תוגצה
men ארקנש המ ,םהילע זא קרו םלומש םישנה לע םיבשוח םדוקש
המדאה ינפ לע רתויב לעוגה יררועמ םירוציה םהש ,women's


!הז לע יבשחתו
רהוזל וביגה
 
 
26/12/00 14:20
joe :תאמ
!!קירבמל הבוגתב
.ךחגל אלא יל רתונ אל עגרכ ןאכ תמשרש ךשוחה תבבג לומ
ךרד לא םיפכנ םירבגה לכש השוחתב יח התאש דואמ לבח
ידכ וא םישנ תותפל ידכ "השיגר" םינכמ ונחנאש תוגהנתהה
רתתסמ השעמלש ןמזב ,תויטסינימפ לש תופקתה םמצעל ךוסחל
.ראשה לכו טובנה םע תורעמה שיא ותוא םינפב


םנמא .םירבג םג תררחשמ תיטיסינימפה הכפהמה ,ךתעידיל
תויהל ךרוצהמ ,לשמל .םירבגה תא םג לבא ,םישנה תא רתוי
,יללכ ןפואב תושגר אטבל אל ךרוצהמ לשמל ,םיעדויו םיקזח
לשמל ,(םיירקיע וא) םידיחי םיסנרפמ םתויה לועמ לשמל
הכפהמה התוא .תירוהה הדיחיבו תיבה קשמב יתרוסמה םדיקפתמ
%49 דוע הפיסומ איהש ינפמ הלוכ הרבחה תא תמדקמ שממ
.םדוק םש ויה אלש 'וכו יאמדקאה ,ירקחמה ,יתריציה ץמאמל


.ונחנא ימ טילחהל ונלוכל תרשפאמ ינפמ תיטסינימפה הכפהמה
םויה םיאשר ונחנא ,תושונאה רחש זאמ הנושארה םעפב ילוא
לש םיקלחל דמצהל וא ,ךירצ םא שדחמ איצמהל ,תמאב רוחבל
תובוגתל תוביסה תחא הארנכ וזו ,דיחפמ ןכא הזו .ןשיה
.תופירחה דגנה


תועמשמ תא םינפמ תייה קר ול .םישיגר םירבג ןיינעבו
ונלוכ ."שיגר רבג" וזכ היח ןיאש עדוי תייה ,םזינימפה
תמרל דוק םש לכה ךסב הז .תורחאו ולאכ תומרב ,םישיגר
דוק םש הז .םהל תופצמ ןאכ תובתוכהש םזינרדומהו תושיגרה
יקנע ןווגמ היהי ןיינעה קמועל דרנ םאש החוטב ינאו ,יללכ
.תחאל דחא ןיב ,תחאל דחא ןיב תויפיצו תושירד לש


אוה ,םינעזגבו םיינוציק םיטסיניבושב יתימאש ידיחיה רבדה
ךפוה ונניא הז .םישיגרמ םהש המ לע תמאה תא םירמוא םהש
ןועטל הסנמ התא םא .רתוי הנוכנל וא ,תימיטיגלל התוא
תא "לצנל" ולחה םנש יכ תקדצומ איה תינרדומה םישנה תאנשש
הנש ףלא םינומש הזמש ךל ריכזהל השקבב יל ןת ,ןרורחש
םישנ תאנש ,תמאב ונ ?םירבג תאנש קידצמ הז .תולצונמ םישנ
.םירשעה האמה לש האצמה אל איה ,דימת היהתו ,דימת התייה
תיטסינימפ לכש המ איה ,רכוז התא ילוא םא ,םירבג תאנש
ןויסינה לש םימחר ררועמ ןממס דוע ,וב תדשחנ תנצחומ
.רוזח לאה תדוקנ תא רבעש יוניש עונמל


טסיניבוש ףשוח ,"ךופה לע ךופה" עצבמ לכה ךסב ומצע רמאמה
םישנ ספותה ,ידמל געלנו דחופמ ,ילאנא סופיטכ דחא םיוסמ
תויבופה תוזכורמ וב לודג דחא פיטואירטסכ (םלועה תוא)
התא םא .רוטזילטק הווהמ אוה ,חלצומ רמאמ לכ ומכ .ולש
לכב חילצהל ןוצר וא ,תרוקיבמ דחפ ללגב שיגר התוא קחשמ
לש ופוסב רומגת םתאש םישנהש ךל חיטבהל קר יל רתונ ,ריחמ
ןמצעב תויטסיניבוש וא ,בוטה הרקמב תושפט טעמ ויהי רבד
.תואירבל היהיש .עורגה הרקמב
joeל וביגה
 
 
26/12/00 14:41
ןטקה ןר :תאמ
...לפאל הבוגתב
:לואשלו חנאהל קר ראשנו


?תיתימא איה םאה
?םקשהמ סחנפ ומכ היצקיפ ללכב איה ילוא


.ו'ג םעפ רחא םעפ חותפ הפ םע יתוא הריאשמ תא
.בובז הזיא עלבא ינא ףוסב
ןטקה ןרל וביגה
 
 
26/12/00 15:58
לטיור :תאמ
!!קירבמל הבוגתב
תונעזג ?תמא הז םזיניבוש ?רבדמ התא קוידב תמא וזיא לע
?תמא הז
תועד (םירמאמו םירפס ןוילירט הז לע ובתכ רבכו) ירה לכה
.והזו תומודק
יתוא סינכהל ליבשב שיגר התוא קחש .קחשמה תא תטלק ,יפוי
.הלאכ םיינש תוחפל ריכהל יל אצי .ןויערה תא ונבה .הטימל
םייניע'ת םיבגנמ ,תונב טרסל םיכלוה ,ףעוצמ טבמ םע םיאב
םיעגונ "הרקמב" ,ןורשה תמרב יטפמיס הפק ךכ רחא ,לוורשב
,יתוא המיעפמ תא" לש תורהצה תופע רבכ וטואב ,םיידיה םע
תוצוצינה ,"הלב הלב הלב םעפ ףא ךומכ יתרכה אל ,תשגרמ תא
ירחא ,תרחמל רשקתהל חרוט אל אוה ,םייניע'ת םירוונסמ
וליבשב הבוט הפוקת אל וזשו ,קוסע אוהש ריבסמ אוה םיימוי
הז !ןויז ???םיסחי תכרעמ לע רביד ימ)םיסחי תכרעמל סנכהל
.(!םש היהש המ לכ
,חבטמהמ תאצל ונל "םתתנש" ירחאש ,םירוחב ,םכתיא היעבה
הזיא םכב סנכנ ,ןוינכטב דומללו ,הטימב תויארפב לגתשהל
תא השע ישוכה ,והז .רמגנ םכלש דיקפתה וליאכ ימוהת דחפ
.היטבמאב ןנואל תכלל לוכי ישוכה ,(!השע ךיא דועו)ולש
תא קורזנ .םיקלחל השיאה תא קרפנ ואוב ,הנה ?םישוע המ זא
ראשנ המ ,('בויכו הלש לכשה ,הלש תועידה)בושח אלש המ
!!!סוכה אצמנ שולש 'סמ ןוליו ירוחאמ ,ייתובר ,ןכ ?ונל
,םכמצעל םיעדומ קלעא ויהת המכ רוזעי אל .םתלפנ ןאכ ,הנה
הרושב ,הזה ישגירה סאר'גווה לכו םישיגר ,םייתפמא
רשאמ רתוי םכתוא קיסעמ הז .the kus rulls הנותחתה
וט דראה-רוזיחה יקחשמ תא ךישמנ ונחנאו .הארנכ ,ונתוא
תא קחשל וכישמת םתאו ,ונלש ןופלטה תחיש לע םיחותינ-טג
.םכלש םיקחשמה
,קחשל וכישמת םתא .לופי אל םייחב הזה בצקב ,תוננב רתא
ונחנא המ-םיבשוח םתא המ לע םירמאמ בותכל ךישמנ ונחנא
.יירוה פיה פיה .תובשוח
.סוכה ,הזה הרקמב וא .ןיזה רבשנ ?תמאה
לטיורל וביגה
 
 
26/12/00 16:16
הינוברב :תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
אצמנ עברא 'סמ ןוליו ירוחאמ :םהל לומגל תחא ךרד קר שי
!ןיזה
.ןיז יקחשמ ?םתוא ןיינעמש המ לכ ילוא הזו
.םישרמו הבע לודג קיפסמ טנמורטסניאה םאה
.ןייזנ / םינייזמ / ונייז ימ תא
יתא לש הרמאמל םתוא תונפהל אלא ונל רתונ אל -ןכ לעו
דע ונלוכ חכווינ וב -לדחמה תרירב לש הקיתאה : בומרבא
יתימאה לוכסתה שרוש אוה המו ,לדוגה אוה עבוק המ
.ינשה ןימה ינב ונידידי לש םהייחב
http://www.bananot.com/article.html?article=94
הינוברבל וביגה
 
 
26/12/00 16:48
רהוז :תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
ינניא ,םכלש עדימה תלבק תוטולבב יוקל והשמ .א
יל םיפי םייחה ,תוררחושמ םישנש יל הבבס ,טסיניבוש
א הז .דחא-ףא אנוש ינניאו
שממ אל הז ,השיא וא שיא ה/תא םא עדוי ינניא ,ו'ג .ב
רמואש ומכ הז .תכחוגמ ךלש הבוגתה ,יתוא ןיינעמ
אוהו ,גשומ ול ךיאו חומה תא ול ופטשש יכיספ הזיאל
ירה ,תיאמצע ותבשחמשו חומה תא ול ופטש אלש יל עבשיי
אל חומה תא ול ופטשש ימ .תוניצרב ביגהל ותלוכיב ןיא
.השקבב םימעפ 3 ןורחאה טפשמה תא י/ארקת .הז תא עדוי
,הזכל ותוא ךפוה אל הז "ךשוח תבבג" והשמ י/הנכת םא
ןויד תולעהל לכונ זאו ,ךירבדל םיכומיס י/איבת
.יניצר
םישנא הז ללכב םיררחושמ םישנאו םיררחושמ םירבג
ויהש יפכ גוהנלו םחור לע הלועש המ רמול םילוכיש
ןעזג תויהל ימיטיגל ,םלועב דבל ויה םא םיגהונ
,הזכ התא םא ךיתונומא תא שממל ימיטיגל אל -יצאנו
לכ ,תמא לבא ,םנמא ,החירסמ תמא ,תמא ירבוד םה ןכו
הברה ךכ-לכ םירקשמ 10 ליג לעמ םישנו םירבג ,ראשה
.הליחתמ תמאהו םייתסמ רקשה הפיא םיעדוי אל רבכ םהש
רבכ םהש םתוישנ יבגל הברה ךכ-לכ םירקשמ םירבג
איה לבא ,תקדצומ םישנ תאנשש יתנעט אל .הזב םיענכתשמ
תדרל הסננש יאדכ םייקש ער רבד לכ ומכו ,תמייק
ליחתה אל אוה ,אלו ,ליחתה אוה הפיאמ ןיבהלו וישרושל
.תושונאה רחשמ
.רתתסמש יאולה ,תורעמה שיא םינפב רתתסמ ילוא .ג
דועש ליגהמ ,םידלי תורשע םע םויה לכ תא יתיליב םויה
תובוב תובהוא תמאב תונבש יתיארו ,רקשב וב םייח אל
תוקעצ קשנ שער םיבהוא תמאב םינבו דורוו םירויצ
הז לבחש המ .תמאב ימ אוה ימ םיאורש ליגה הז ,תוכמו
םישנו םיישנ תויהל םיסנמ םירבג רחואמ רתוי ליגבש
ןאכו ,ולש ויתוביסמ ןימ לכ ,תוירבג תויהל תוסנמ
םישנש רמוא אל ינא ,אלו !ןגאלבהו האנשה ,רעפה ליחתמ
לושמל םיכירצ םירבגש אלו ,דחא-ףאל תייצל תוכירצ
י/השעת ,איהש ךיא הנומת רייצמ טושפ ינא ,דחא-ףאב
הצור התאש המ התיא
.לשמל ןר .ד
ינאש הז בוצע שממש המ ,יתרבידש המל תמלשומ אמגוד
אוהש ,ומצעל לגיס אוהש הזופב ןימאמ שממ אוהש חוטב
,ררועתת ןר .בשחתמו שיגר ,ןידע ,הזכ אוהש חוטב שממ
לכהש הלגת רחואמ ליגבשכ בוט אל רמגיי הזש וא
םקשהמ סחנפ ומכ ,ןכ .היצקיפ
הינוברב/לטיור .ה
תא קזיח קר ןתרמאש המ לכ ,ןכתיא חכוותהל המ יל ןיא
יירבד


בוט הליל
רהוז
רהוזל וביגה
 
 
26/12/00 16:55
:תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
דומלל ךל .תושונאה רחשמ הלחה ןכ םישנ תאנש
השאה תינוויה היגולותימה פ"עש תעדי םאה .הירוטסיה
ןמ שאה תא בנגש ללגב) רבגל שנוע רותב הארבנ ללכב
טרפמ סודויסה ררושמה .(הרודנפ רופיס האר ?םילאה
לכב רבגה רובע השאה איה הרורצ הרצ וזיא תוכיראב
.הייח יבלשמ דחא
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/12/00 18:15
רהוז :תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
טוטיצ איבמ אוה המירמ רפסורפ לש ןמרכל החיתפב
,רבגל תחנ השיאה האיבמ הייחב םיימעפ קר": ינווי
רפסה לכו "רבקה לא התדר ויבו היתולולכ םויב
התייה וז ,םישנל תילאטוט הדיגס לע םצעב רבדמ
השיאהמ אובת אלש וניבה ,תומודקה תותיעב הבשחמה
לבא (רבגהמ הלואג השיאל אובת אלש ומכ) הלואג
.הל ודגסו התוא וצירעה תאז לכב
המודש האנש ,םויה םיריכמ ונחנאש ומכ האנש
יוושת לא ,ירמגל השדח איה םירז תאנשלו תונעזגל
!הווהל הקיתעה תעה תא
רהוזל וביגה
 
 
26/12/00 18:24
:תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב


רבדל ףייעמ המכ .הירוטסיה דומלל ךל ,ןשקשק
...ריהי הככ רוב המכ .ךתיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/12/00 12:28
רהוז :תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
ךייתובוגת לכ תא אורקל המולע הביסמ יתחרט
.בוצע תמאב תמאבו ,הז ףדל
,היזיולט לש תויטסינימפ ,ךומכ תויטסינימפ
ובאש תועונתה לע ןהיתועידי לכ תאש
ןה ךיא לע שארב הנומת ןהל התנבנש ,תרושקתהמ
הממ ירמגל הנושש תויטסינימפכ תויהל תוכירצ
הלא ןה ,םדא-ינבכ תויהל תוצור ויה ןהש
.תיטסיניפה העונתל ער םש ואיצוהש
םיינש וא רפס תארקש הז :לוקוטורפל קר
רמוא אל (הזמ רתויש יל הארנ אל תמאבו)
ףסוא אורקל אל הז ןויערה !תארקש המ תנבהש
הלימ ןיב רשק שיש ןיבהל אלא ,םילימ לש ךורא
ןיב ולפנו וקילחהש םירבד הברה םגו ,הלימל
,ןתוא םירהל הכירצש וז איה תאו ,םילימה
אצי ןיגפהל יסנתש עדיהו ,רבד יניבת אל תרחא
םילימ לש בוביגכ -וישכע אצי אוהש ומכ


השיא תויהל ,ךמצעל קזנ ימרגת אלש ,יררועתת
תעדל יאדכ םירקמה ינשבו ,םדא-ןב תויהל הז
!בישקהל
רהוזל וביגה
 
 
27/12/00 12:56
:תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
לש בוביג ?"בישקהל תעדל ?םדא ןב תויהל"
?םילימ
תלחתה ,הירוטסיהו .!!!םדוק ךמצע תא קודב
?דומלל
.תינצחש איהשכ תרעוכמ יכה תורובה
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/12/00 14:26
רהוז :תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
?םייוקיח ?אבה בלשה המ
רהוזל וביגה
 
 
26/12/00 17:15
לטיור :תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
.ןהל םינוקש המ הז יכ ,תובובב תוקחשמ תודלי
םינוקש המ הז יכ ,תויאשמו םיאוטואב םיקחשמ םידלי
.םהל
.תלכת םישבול םינבו דורו תושבול תודלי
ליגמ בקע ילענ תוצור ,רעישב תויקוק תומש תודלי
.קיטספיל אמאל תובנוגו ,יצחו שולש
ותיא םיאור ,וטואב בוביס אבא םע םישוע םידלי
.תלשבמ אמאש לכואה תא םילכואו לגרודכ
ך ו נ י ח


רבכ הז םש .םולכ רוזעי אל .םידלי ינגב בבותסת
אמא ,הדובעב אבא" .םידלי ירפס תצק ארקת .עבוקמ
םע הדובעהמ רוזחי אבא ךכ רחא ,לצינש הניכמ
בשת אמא ,(םילגלג העבראו ףונמ הזל שי :זמר)הנתמ
."ףיעצ גורסתו ןולסב ותיא
םיקפוד קוניתלש עגרהמ עיגמ םזיסקסל הזה ךוניחה
לק-לסב הככ ול בשוי אוה .הכביש ליבשב תחתב הריטס
ואדיו תוטלק האור ,לוחזל ליחתמ ,ולש םילייבומה םע
לע וא "הסייד הניכמ אתבס" לע תורשש תוינמגוד םע
ועיגה םהש ינפל דוע הרוק הזו ."םלוס שי ילש אבאל"
.ללכב ןוטועפל
םיעיגמ רבכ םה ,הבוח וא הבוח םורט ,םידלי ןגב
.העיד ישבוגמ
.דורו תושבול תודלי
.תלכת םישבול םידלי
.תובוב םע תודלי
.תויאשמ םע םידלי
.הזה בצמב תונשל ביוחמ התא המ הלאשה .הז הככ
לטיורל וביגה
 
 
27/12/00 11:10
עגרל חרוא :תאמ
סדודליל הבוגתב
םא ,יביאנ םזינימפ) םזינימפ לש הזה גוסהש יתבשח
רבכ ורבטצה .םלועהמ ול רבעו ףלח רבכ (יל רתומ
תיתוברת-תיתרבחה היטהל ףסונבש ךכל תוחכוה הברה
םגו) תוישיאה הנבמב םייטנג םילדבה ןכא םנשי
ןיב (יטנבלר הז המכ רורב אל לבא ,חומה הנבמב
ןיידע תאש ,לטיור ,ךילע אלפתמ ינא .םישנו םירבג
תאש ינפמ הז ילוא .הזה ןונגסב תבשוחו תרבדמ
םע םישנ לש ןטקה זוחאה לע תינמנ תמאב
רמאנ אל הז) "תירבג" תוישיא/תושגר/הבישח
אשונב ךלש תודמעהמ ,לשמל ,הלועש יפכ (הלילשב
.ןימ


קזנ איבמ אוה ,יוגש אוהש קר אל יביאנה םזינימפה
ןויערב זכרתהל ךירצ .םזינימפה ןינע לכל הבורמ
שוטשט לש ןויערב אל לבא ,םינימה ןיב ןויוש לש
םילדבהה (רקיע וא) לכש החנהה .םהיניב םילדבהה
תוחפ אל תכחוגמ םייתוברת םה םייגולוכיספה
ודדוע יכ םישנמ רתוי רהמ םיצר םירבגש ןויערהמ
שיש עדוי ינא ,ןכו .ריעצ ליגמ הזב ןמאתהל םתוא
.תולקב הצירב יתוא תוגישמש םישנ הברה
עגרל חרואל וביגה
 
 
27/12/00 11:29
עגרל חרוא :תאמ
?םיעבשה תונשל הרזחל הבוגתב
איה יביאנה םזינימפה לש ותומל תוביסה תחא
וסינ םיעבשה תונשב ךומכ ובשחש םישנא הברהש
םיעיצמכש תעדל וחכונו תרחא םהידלי תא לדגל
םע קחשמ דליה כ"דב ,הבובו רוטקרט הדליו דליל
.דאמ ריעצ ליגמ תאז .הבובה םע הדליהו רוטקרטה
עגרל חרואל וביגה
 
 
26/12/00 17:21
ןטקה ןר :תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
.תרמאש םירבד הברה םע םיכסמ ינא לכ םדוק
.רתוס אל ו'ג םע יתמכסהש הז
םישנאש םירבדהמ קלח םע םג םיכסהל רשפא ,עדוי התא
.הליבח תקסיע אל תאז ,םירמוא
ינאש ללגב אל ,תכרפומ איה ,ךלש הזיתהמ קלח יבגלו
.הככ הזש ללגב אלא ,ךכ בשוח
ולאכ?םישיגר םירבג רידגמ התא ךיא איה הלאשה
ולאכ ןוכנ רתוי וא ?םישנל םמצע תא םימיאתמש
...אלש
?םויה לכ ץברגמ :ש רבג הז (ומצע םע) "יתימא" רבג
םניא םיטרס?לשבי אל םלועל ?בורק בורק חדקא קיזחמ
?ןושיל בבותסמו רמוג ?ותוא םישגרמ
.....ןיבמ אל טושפ ינא יכ
תאז לכבו ,ימצע םע יתימא דואמ תויהל לדתשמ ינא
הריטס הל דירומ אל ינא ילש הרבח םע בר ינאשכ
הככ קר יכ ?המל ,אשונה תא ןבלמ אלא תלדהמ אצויו
תוחפ" יתוא השוע הז ,היעבה תא רותפל רשפא
?"יטנתוא
זא הדובעו םידומיל לש םוימ תרזוח ילש הרבחשכ
חוכ הל ןיאש האור ינא יכ ?המל ,לשבמ ינא םימעפל
?"יטנתוא תוחפ" יתוא השוע הז .תויחל
םיקי'צנלוג לש הגולפ וזיאל תכלל ךל אב ילוא
,םיכוב היוולהב !!ומלוצו ןונבלב רבח הזיא ודביאש
םהל רוסא םצעבו םמצע תא םישוע םהש םהל ףיטהלו
לש תונוצרל םמצע תא םימיאתמ קר םה יכ תוכבל
.....םישנה
לש הפיט ןיאו ,רהוז ךמצע םע תכבתסה תצקש בשוח ינא
.ירבדב תויסרע
.ילש תוירבגה םע חונ דואמ שיגרמ ינא
,םילדג ךתיא תוושהל םג ןכומ ינא ,הצור'ת םאו
.לודג רתוי ילשש ךתיא ברעתמ
:)
ןטקה ןר
ןטקה ןרל וביגה
 
 
26/12/00 23:04
joe :תאמ
????תמא ירבודל הבוגתב
(ה-ש-י-א ,עודיכ ינאש ,'ה -ה לע שגדב) המירמ ינא
ףאו םישדח םינועיט ללש םע ךילא רוזחאו ,הפפכה תא
ןבומכ .עיגא לבא ,ןושיל תרהממ ינא ךומכ .תוחכוה
ינאש ןיבתש תנמ לע וזה העדוהה תא ךל הריאשמ ינא
טעמ ילולפא םא םג ,ןוידל ידמל ןוגה ףתוש ךב האור
,תמלעתמ ינאש בושחתש הצור אלו ,(רחמ רבדנ הז לעו)
.יתחרבש וא


.(?) ההובגה ןוידה תמר לע רומש ,םייתניבו ,הארתנ
joeל וביגה
 
 
28/1/03 17:09
ריפוא :תאמ
!!קירבמל הבוגתב
dgsdf
ריפואל וביגה
 
 
26/12/00 17:00
הינוברב :תאמ
!!קירבמל הבוגתב
!ומצעב "בבוי יקימ" אל אוה הזה רהוזה םא יתוא וגרהת
הינוברב ל וביגה
 
 
26/12/00 18:06
רהוז :תאמ
ו נל הבוגתב
רבג לע הידוראפ תווהל איה רמאמה תנווכ יכ קר ולו
.תוניוצמ תונבות המכ ואצי תועטב קרו ,טסיניבוש


,הניחב םושמ ןיינעל אל הז ,ןר ,הלוקש ינלוג תדוקפ סינכהל
ינאו ,ךחוגמ הז םישנ ירחא תוקחתהל והשימ לש תומ תוושהל
םינורחאה םירבדה םה הלא הלאכ םיעגרבש ןימאמו הווקמ תמאב
.שארב םהל םירבועש


המ ,רתוי הברה ,לודג רתוי ךלש ,יל םיאתמ ,לכ-םדוק זא
?יל תפכיא
קשנ בעתמ ינא ,ןשעמ אלו תוריב התוש אל ,ץברגמ אל ינא ,אל
אל ינאו .בוש הצור ללכ-ךרדב ינא רמוג ינאשכו ,גוס לכמ
םילשבמה ילודג דימתמו זאמ ,הפ סנכנ לושיבה ןיינע המ ןיבמ
תאזה תלוכיה תא סכינ ימ גשומ יל ןיאו ,םירבג ויה םלועב
האנה וז ימצע לע םיירנילוק םייוסינ ךורעל .דבלב םישנל
יתנכהש והשמ םועטל תחא-ףא הנעא אל ינא לבא ,ירובע המוצע
!התיבחמ רתוי יניצר אוה םא
הריטס דירוהל הז ירבג תויהלש ,בגא ,םיבשוח םתאש המ הז
רפסל האג ינא ,תויוטש הזיא ?ךתוא תנבצעמ איהשכ ךלש הרבחל
אל ,3 ןב יתייהשכ וליפא ,ייחב בלש םושב ,םלועמש םכלוכל
ךפוה אל הז ,יילע די םירה אל דחא-ףאו דחא-ףא לע די יתמרה
.אל ללכב ,רבג תוחפל יתוא
,םלומש םישנל םמצע תא םימיאתמש הלא אל פה םישיגר םירבג
םהל ןיא יכ ,רתויב לוזה גוסהמ תושגרה יהק םה הלא ,ךפיהל
הצור התייה איה המ לש קחשמ הז לכה ,םהלשמ םייטנתוא תושגר
.םלצא בושחאש
לכב הלדגו תכלוה תאזה תפיוזמה היסולכואה :הרהזא תפרוצמ
ןתאו ,הלאה םילימה תא בתוכ ינאש תוינשב וליפא ,ףלוחש עגר
אלש ,יתימאה רבדה ומכ ואריי םה ,םעפ-ףא ןיחבהל ולכות אל
םה ,דבלב םינויז ירחא םיפדור אל םה ,אלו !!םצעב ללכ םייק
ךרדה איה הגצההש םינימאמ םהו ,םימעפל יניצר רשק םיצור
ןתרמא ןתא ,םיקדוצ םהש ענמנה ןמ אל .הז תא גישהל הדיחיה
!םצעב תושפחמ ןתאש המ הזש
תא שי םירבגלש איה תיזכרמה לבא ,הדרפה תודוקנ הברה שי
תרמגנ יתלבה היתפמאה תא שי םישנלו תרמגנ-יתלבה תונרקסה
(תושיגר םע ןמזה לכ םילבלבמש תאז)


רתוי דוע ןטקה רהוז
רהוזל וביגה
 
 
26/12/00 18:15
:תאמ
בבוי יקימ אלל הבוגתב
רחא והשימ תוארלש דע ,ךלש תושגרה ןמ קתונמ התא המכ
ךל הארנ םהילא רבחתמו השועמה תירבגה הזופה לע רתוומ
קר ינא .ךומכ םירוחבב לקתיהל שאיימ המכ ...דבלב הגצהכ
. דאמ םיריעצ םירוחבל ינייפוא דאמ הזש ךל דיגהל הלוכי
,ןבומכ םלוכ אל ,בוט) .םיככרתמ םירבג םיעברא ליג ירחא
םה ,הזופל םיקוקז תוחפ םה ,םימרוז ,םיחתפנ ( םיבר לבא
יהבאה עטקה הזו -םהייחב םישנל שיש חכל ןגרפל םיעדוי
םתלוכי קר ול .תוריעצ תורוחב םימעפל םהילא ךשומש אלפנה
.םדקומ רתוי בלשב ולאכ תויהל
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/12/00 18:18
הינוברב :תאמ
בבוי יקימ אלל הבוגתב
לבא ,תרמגנ יתלב תונרקס יב שי - ךליבשב תושדח יל שי
הז םגו ,ייחב םישנא דאמ טעמל קר ,תלבגומ יד היתפמא
הללכה וזיא ?דיגת המ .רתויב תישנ השא ינאו .דסח יעגרב
תישע תלחות תרסח
הינוברבל וביגה
 
 
27/12/00 11:20
עגרל חרוא :תאמ
בבוי יקימ אלל הבוגתב
תושעל םיבייח הזכ ןויד לכב ,ןינעה םצעל סנכהל ילב
ןניא תוללכהה ן/םרובע הלאכ ויהי דימתו ,תוללכה
.תוספות


לש תוגלפתהה ףרג תא םירייצמ םאש איה הנעטה יללכ ןפואב
לשו םישנ לש (הזה הרקמב היטפמא רמאנ) תרבודמה הנוכתה
הז םא םיינאיסואג םינומעפ - םיפרג ינש ולבקתי םירבג
ןיאש רמוא אל ןיידע הז .קהבומב םילדבנ (והשימל בושח
חוכיו ןיא תונוכת הברה יבגל .תמיוסמ הפיפח םהיניב
בצמל תוביסה לע אוה חוכיוה ,הזכ ןכא אוה בצמהש
.ותוא תונשל תורשפא/ךרוצה לעו (תויתוברת תמועל תויטנג)
עגרל חרואל וביגה
 
 
26/12/00 18:27
ןטקה ןר :תאמ
בבוי יקימ אלל הבוגתב
.םולכ תרמא אלו ןומה תרמא זא
קמנל ו'גמ תשקיבש ומכ
םיטרדנטסב דמוע התאש החנהב ,ךילא םג אובא השירד התואב
.שרוד התאש
.ימצע תא םיאתמ ,ךתעדל ,ינא המב ,השקבב יל ריבסת
?השחכהה הפיא ?ימצעה רקשה הפיא
.הז לע בושחלו בישקהל חיטבמ ינא
."ירבג" רתוי ,ימצע םע יתימא רתוי תויהל יל רוזעת
.ר י ב ס ת ,רהוז ריבסת
ןטקה ןרל וביגה
 
 
26/12/00 18:35
:תאמ
ונל הבוגתב
הז יכ ?רהוז םע הזה גולאידה ךתוא ןיינעמ ,ןר המלו
?ךלש תוירבגב קפקפי והשימש לבסנ יתלב
הרורב ךתוירבג ?ךחגמ וירבד תא ארוקש ימ לכ םא וליפא
הפיסומ קר ךלש תישונאה תושיגרה .חנומ המוקמב הדובכו
דובכ הל
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/12/00 18:40
ןטקה ןר :תאמ
ונל הבוגתב
?אל הפ ונחנא הז ליבשב
.גולאידה ליבשב
ינאש ללגב קרו ךאו ,בשוח רהוז המ דואמ יתוא ןיינעמ
.העוט אוהש חוטב
ןטקה ןרל וביגה
 
 
26/12/00 18:47
רהוז :תאמ
ונל הבוגתב
סומינונא ךיילע יביל יביל
ינימ לכ סינכהל תרהממש תמעוז ךכ-לכ השיא תוארל בוצע
םע ןמצע תא ךבסל אל ידכ תורדגה ינימ לכל םישנא
?אל ,לועב םיקוח שי ירה .רורב היהי לכהש ידכ ,ןמצע
?ןיא המ ?ויהי אל םא השעא ינא המ ?אל ,תויהל םיבייח
תא תאצומ אל ינא ?ןכתיי הז ךיא ,תויהל לוכי אל
,תוינבתו ,םיקוח ,תורגסמ יל ונת ,םיילגרהו םיידיה
םלועה תא יל וריזחת ...םלועב המירז תויהל הכירצ
הההההההההההא .ילש תואיצמהמ קתונמהו ןטקה


.תאז השעאש חיטבמ ינא ,ימצע תא יתרהבה אל םא ,ןרו
7ב רחמ ךסמל רבחתאו וישכע ףועל בייח טושפ ינא .רחמ
.קוידב
יתיא היה
רהוזל וביגה
 
 
26/12/00 18:35
בבוי יקימ :תאמ
בבוי יקימ אלל הבוגתב
תא יתבתכ ינא אל .רמאמה תביתכל שחכתמ ינא ,לכ םדוק
יניא .רמאמה םסרפמ ינא .ידי לע םסרופ קר אוה ,רמאמה
רבכש יפכ אצמנה תא םסרפמ קר אלא ,םוסרפה לע תוירחא חקול
.'שפועמה הממור ןויכראב' בתכנ


ללכ אוה רמאמה .םזיניבוש לע הידורפ וניא רמאמה .ינש רבד
.בוצע -השעמל אוה רמאמה .יניצר דואמ רמאמה .הידורפ אל


.רופיס והז .רמאמ אל והז ,ישילש רבד
רהממו ךכ ידכ דע טושפ טסיניבושהש בשוחש ימ .יעיבר רבד
ךכ לכ אל אוה .םיאבה םיקרפל הכחיש ,טסיניבושכ ותונגל
.הרזעל קוקז אוהש יל הארנ ,השעמל .הארנ אוהש ומכ ארונ
בבוי יקימל וביגה
 
 
26/12/00 18:38
:תאמ
בבוי יקימ ינאל הבוגתב
?הרזע
הז לע התמ ינא ,יוא
ןייועש ימ יפלכ תיהמיאה ןכתלמח תא וסייג תונב ואוב
...ןכתא
רתוי הברה ותוא ספאתש תחתב הנוגה הטיעב ול תתל םוקמב
רהמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/12/00 20:37
בבוי יקימ :תאמ
בבוי יקימ ינאל הבוגתב
,יתריקי


תאש ללגב קר תיביסרגאו המילא תויהל הכירצ אל תא
.ומצעב ןטק אל טסינימפ אוה טסיניבושה .תיטסינימפ
יקימ ינא .םיירבגה הלועפה יסופד תא תצמאמ תאש לבח
.םולכ רוזעי אלו ,טסינימפכ ללכ ימצע לע זירכמ ,בבוי
.םילא (תוחפל הכ דע) היה אל טסיניבושה ,ךבל תמושתל
לא ,אנא .תוישיאה ויתובשחמ תא ךמע קלוח קר אוה
שיש םשור השועש םג המ .וז הרצק חור תרוק ונממ יענמת
ול רוצילו וב טועבל המל .ומצע םע תונטק תוקולחמ ול
.שבגתהל ול תתל אל המל ?תידימת המוארט


הלגנה בר םיתיעל .יתוריקיו יריקי ,חור ךרוא תצק לבא
.רתסנה לע


,הכרבב
בביימה בבוי
בבוי יקימל וביגה
 
 
26/12/00 20:45
םקשהמ סחנפ :תאמ
בבוי יקימ ינאל הבוגתב
ילב גאלפ טאב ףוחדל רשפאשכ תחתב הטיעב המל
?ןילזו
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
27/12/00 7:57
רהוז :תאמ
בבוי יקימ ינאל הבוגתב
המ ןיבהל ץמאמ תישעש חמש ינא ,ו'ג ,לכ םדוק
טפשמ הזיא תבהא אל יכ תידימ תללש אלו ,יתבתכש
וב יתשמתשהש


יתספסיפ המ םושמש הזמ ליחתא .םינועיט ,בוט
,וב יתייהש םידליה סוניכ לע יתרפיס .לומתא
ןפואב .ךוניח לש רצות לכהש עובקל הרהימ לטיורו
התלתו רתויב הטושפה הירואיתה תא התנב איה יעבט
לע רתוי תצק טרפא ילוא זא .הילע הלש ןועיטה תא
,3 היה םש עצוממה ליגה לכ םדוק זא .אוהה סוניכה
ויה םש םידליהמ רתויו זוחא 90 ,תינש .רתוי אל
םע קרו-ךא םילדג םהש רמואש המ ,םיירוה-דח
אל דע תיספא םהילע תירכיזה העפשההו ,םהיתומיא
םש ויהש תורמלו .ןגב אל דוע םג םבור !תמייק
העיקשמ םמיאשו ,תודורו תוצלוחב ושבלוהש םינב
לש םיקחשמל וכלה םה ,רקוב לכ העש םתוא קרסלב
.םינבה


ארונ השק לכ םדוק ?םהילע יתרבידש םירבגה םהימ
םייטנגיליטניא םירבג םהיניב שי ,םתוא רידגהל
טרפ לכ ורקח םקלח ,תוצרא-ימע םהיניב שי ,דאמ
םירחאה ,םהייח תכאלמל ושגינש ינפל השיאה יבגל
םירבג ,חוטב הז לבא .םיללכ ןיא ,םינייקח םתס
!םתוא תוהזל םילוכי
ולא הז םא ,רתוי בוצעה גוסה והמ עדוי יניא
לע םירסיתמו הלאכ םניאש םעדויב הגצהה תא םישועש
הז .םה ימ וחכשו הלאכ םהש וענכתשהש הלא וא ,ךכ
תא שי ןושאר רבד .םיבולע םהינש ,הנשמ שממ אל
רוחבהשכ דימ הנתשמ רובידה ןוט ,רובידה ןיינע
תונווכ ול ןיא םא הנשמ אל ,השיאה לומ דמוע
30ב ונממ תרגובמ איה םא וליפא ,היבגל תוינימ
ךותמ הזו .התיא רבדמ אוה הככו השיא איה ,הנש
טפשמהמ ובלענש הלאכ שיש חוטב ינא) .וליאכ ,דובכ
ןתאשכ בלעיהל תוכירצ ןתא הככ "'וכו השא איה"
(!ןכלש םיכרצה לכל הנועש רבג תואור


ךירצ רבג ךיאל תאבהש תואמגודה לכ .ןר ,ייקוא
תסריג ,עדוי התאש ומכ ,ןה םישנא יניעב תואריהל
רבגכ יתוא בילעמ הזה פיטואירטסהו ,פיטואירטסה
איהש םירמואשכ בלעיהל הכירצ השיאש ומכ קוידב
וזו ,ןוכנ אלו שפוטמ הז ,חבטמב ראשיהל הכירצ
וניא םילאש ימ .רבגה לש רתויב התוחנה הסריגה
!תוחנ רוצי אוה םילאש ימ ,רבג
לש ןיינעה איה תאבהש תוסחיתהל היואר ןכ אמגוד
,לשמל ,הז .התיא תבכשש ירחא הרוחבה תא קבחל
תא םישוע םישנאש שפוטמ רתוי דועו ,ירמג שפוטמ
רהממ ינניא לבא ,הזכ אל ,יתרמאש ומכ ,ינא .הז
.הזכש ימ תא לולשל
תיגולויזיפ הבוגת ,ףייעתה רבגה :רופיסה הז
תוארל וטילחה םישנה לבא ,בער ומכ קוידב ,הטושפ
היה אל אוה םאש ,רבגה לש לוזלזל קיעמ ןממס הזב
לכ רע התיא ראשנ היה אוה התוא ןייזל קר הצור
ינא -ףףיע ינא םא ???רשקה המ .התוא קבחמו הלילה
הז תא שרפמ אל ינא ,באוכ הל םאש ומכ ,ףייע
הז תא ואר םירבגש איה היעבה .הלש רוכינכ
בורמ האור אל רבכ ינא םא המ זא :ורמאו ,ומינפה
רע ראשנ ינא "שיגר" תויהל ךירצ ינא ,תופייע
.(ולש ישפנו ינפוג ךרוצ לכל דוגינב)
םדא הז םאה ?ררחושמ רבג והז םאה :ךתוא לאשא
איהשכ ,הישפוח ולש השיאה םאה -ךכמ רתויו ?ישפוח
הלביק השעמלשכ ,התצרש רבה תא הלביק איהש הנימאמ
?הגצה
םישנא ,תאזה הבוצעה העפותל םיברמ דחא ןממס הז
,םהלש תורדגהל םיניינעה תא סינכהל םיבהוא
אל ינא םא ,הככ אל הז ,קיחדמ =שידא ,ןשגר=שיגר
,ותוא בהוא אל ינאש רמוא אל הז ילש רבח תא קבחמ
לבחו ,יתעגפנ אלש רמוא אל הז יתיכב אל םאו
תוסמנ ןיידע םישנש בוצעו .הז תא םיאור םלוכש
הכוב רבג תואור ןהשכ


רתוי הברהל ןיינעה לכ תא השוע יתייהש חינמ ינא
םעפ לכ םהונו ידטב עובק רקבמש דחא יתייה םא לק
תמייק ןכלו ,,אל ינא לבא ,רודכב עגונ המעוטש
תושינ ןיאו תורדגה ןיא יתרמאש ומכ יכ ,הריתסה
םמצע תא םינשמש םירבג בעתמ ינאש הז ,םישנאב
ינא ,םישנ אנוש ינאש ללכב רמוא אל ,םישנ ליבשב
םימלענ םהש תוארל יל לבחו םירבג בהוא ארונ טושפ
םלועהמ


יל ןמס ,וילע יתבגה אלש ,ןר ,ינטרפ והשמ שי םאו
השקבב ותוא
הדות
רהוז
רהוזל וביגה
 
 
27/12/00 10:48
ןטקה ןר :תאמ
תטרופמה הבוגתהל הבוגתב
..........רהוז תמאב ונ יוא
?רבסהה הז
?םיקומינה םה וליא
?ןויזה ירחאש קוביח
......ךל דיגהל המ עדוי אל
?תאזכ הקזח הבהא ?רהוז הרוחב םעפ תבהא
?תיתימא
םיקוקז םירבג םג ,ךליבשב תושדח יל שי
.הבריקמ ,הבהאמ ,םוחמ םינהנו
.יתוא וחירכה אל ,אל
.תורוחב ביכשהל ידכ שבול ינאש תומד אל הז ,אל
.....הזמ הנהנ טושפ ינא
.אמגוד שממ אל ינא ,יכבה יבגל
ירה יכ ,ירבג אל הזש ללגב אלו ,הכוב אל ינא
הרקמב ,ואריש ילב םיצור םא דבל תוכבל רשפא
.ארונ בוצעשכ םג .תודרוי אל טושפ תועמדה ילש
חוטב ינא ,עדוי אל ינא ילוא ,יתחכש ינא ילוא
ררחשמ היה הז םעפ יידמ תוכבל עדוי יתייה םאש
.המשנהמ ארח הברה יל
םירבג ,תודלי ירבח ,םיבוט םיבוט םירבח יל שי
....םיכובש ,םירבגבש
יכ םיכוב אל םה ,ןוכנ .םימעפ המכ יתיאר וליפא
בילעה סובהש ללגב וא ,קנראה תא םהל ובנג
....תויצאוטיס ורק לבא ,םתוא
תומילאה לע תמדוקה הבוגתבמ ךל יתבתכש המ יבגל
הפ התייהש ןיבמ התא ,רהוז תמאב ונ ,חבטמהו
התייה תאז ולה ,םיפיטוירטס לש השגדהו תויניצ
.הרטמה לכ
.ןיטולחל ךתיא םיכסמ ינא ןגב םידליה יבגל
אל םה ,םישנל םירבג ןיב םירורב םילדבה שי
הנהנ ינא ,ןויז ירחאש הדבועב יוטיב ידיל םיאב
.אל הלאוו ,התיא םדריהלו יתבוהא תא קבחל
:םוכיסלו
.ידטמ ךתוא בוזע
.םש םירבג אל תמאב םה
.7 רעש ,דליפמולבל אוב
.ןגאלב ילבו תומיהנ ילב ,הפי ךתוא לבקנ
.חיטבמ
.ןטקה ןר
יל תתנו ןשקא תצקל יתיכיח ,רהוז ךייחב
ןטקה ןרל וביגה
 
 
27/12/00 10:52
ןטקה ןר :תאמ
הבוגתל הבוגתבל הבוגתב
....קשממה לש הביוגה תצק הקפדנ יל הארנ
ןטקה ןרל וביגה
 
 
27/12/00 10:52
ןטקה ןר :תאמ
הבוגתל הבוגתבל הבוגתב
....קשממה לש הביוגה תצק הקפדנ יל הארנ
ןטקה ןרל וביגה
 
 
27/12/00 11:30
רהוז :תאמ
הבוגתל הבוגתבל הבוגתב
קר אוה קוביחה הרקמש תנבה התא םגש חינמ ינא
.הלחמה אל ,יתרמאש המל ,ןממס ,אמגוד
בוהאל לוכי ינא ,הנוש הז דחא לכ לצא :יתרמא
תויהל םיכירצ ונינש ,אל ינש ,קבחתהל
ותואב םישיגרמ ונחנאש המ תושעל םילגוסמ
אל" "שיגר" תוקבדמ ונילע ומישיש ילב עגרה
.השעמה םע דימ "שיגר
,טרפאו קמנאש הצור התא המ ןייצתש יתשקיב
קמנל המ יל ןיא הז ילב
רהוז
רהוזל וביגה
 
 
27/12/00 13:08
joe :תאמ
הבוגתל הבוגתבל הבוגתב
,רקי רהוז


בטימכ ביגא ינא ,הכורא המישנ ,ןכבו
ילש תומכסהה יא אשונב ףיעס ףיעס יתלוכי
רדסל תורעה רפסמב ךתושרב ליחתנ .ךתיא
.םויה
גציימ ןאכ דיגהל תדמוע ינאש המ לכ ,תישאר
,וללשיש שי ,התיא ומיכסיש שי .יתעד תא
רחאל תועיגמ האיבמ ינא ןתוא תודבועה
דיעמ ןאכ וניתויה םצע לבא .ילש תונשרפה
דומעל המכסהו תועיד תפלחהל ונינוצר לע
.ןויד ורשפאיש סומינה יללכב
ירמואב ךתוא יתזגרה םא תלצנתמ ינא ,תינש
ינפמ תאז יתרמא .םיכושח ךירבדש ךילע
חנומל ,םישנ תאנשל עגונב ךלש תויואטבתההש
םזינימפהו (ינרדומ טסופה) "שיגרה רבגה"
הלפמו תינויווש אל םלוע תפקשהמ ןלוכ תואב
ןיאו) תיכררייהה םינבה תרבח לש וז ,לעופב
אלא ,"םינבה ןודעומ" יוטיבל הנווכה
.(םינב-תרבח ,חנומל


איה .ילש היארה תיווז ,ןיינע לש ופוגלו
,התיא םיכסנ ונינשש הדבוע לע תכמסנ ןבומכ
תויוכז ןויוושל קבאמה וב ןדיעב םייח ונאש
ןה ,שדח אישל עיגה תיברעמה הרבחב םיטועימ
.םיגשיהב ןהו המצעב


תושגר
ונינשש ומכ :יבמופב תושגר תנגפה
ינא םגו התא םג .םישיגר ונלוכ ,םימיכסמ
תנצחה ךא ,רעצל תודע ןניא תועמדש םיכסנ
,שדח ןיינע איה יבמופב םירבג לש רעצ
,תיטסינמוהה הכיפהמהמ הארנה לככ עפשומש
ורמאש ויה .םזינימפה :רקיעב היקלחמ דחאמו
לבא .יוצרש ורמאש ויה ,יואר הז ןיאש
.שדח אוהו ,ונשי םוטפמיסה
ונלוכ :דיחיה תושרב תושגר תנגפה
םע םיבהא םינתמש םירבג םנשי .םישיגר
תיזיפה תופייעה ףא לע ,ךכ רחאו םהיתושנ
םיצור םה םתוא ,םינוש תושגר םיאלמתמ
תאז וניגפיש שי .םגוז תונב םע קולחל
אל) רבג התאר רבכ הנמאנה ךתחפש ,קוביחב
םג םנשי .הבהאה השעמ ירחא הכוב (לותב
תופייעהש ולאכ םנשי ,םהל תפכא אלש ולאכ
תושגר ןיא םהב םיבצמ שי ,םהילע תטלתשמ
ובור בורב .ירחא תומדרנש םישנ שי .םירימט
םישחה םירבגב רבודמ ,םירקמה לש לודגה
.תיזיפ תופייע
תויחל הצורש ימ :תלוזה תושגרב תובשחתה
רפסמל בייוחמ ,רשקמ קלחכ וא ,הרבחמ קלחכ
ראשב עוגפל אל תובייחתהלו סומינ יללכ
הכיפהמה םא ,הז רשקהב .םיפתתשמה
תא אטבל תומייוסמ םישנל הרשפא תיטסינימפה
,"עולבל" ךרוצהמ ןנוצר תועיבש רסוח
םירקמהמ קלחב ןתמו אשמ ,ןויד רשפאתה
קלח םהש םישיגרמ םידדצה לכ וב בצמ תריציו
םיקסע שיא לכ ךל רמאי .תמלתשמ הקסעמ
,תוחלצומ תויופתוש תורצונ הככש ליחתמ
ךל אבש ללגב קרש תננג לכ ךל רמאתו
קפאתתש ךרוצ ןיאש רמוא אל ,ץילפהל
.םימעפל


יתילעהש םישיחרתהמ דחא ףא :ילש הנקסמהו
יכה רבדה .תועיבצ וא ,ףויז ללוכ וניא
תיטסינימפה הכיפהמהש ידיחיה ילואו ,בושח
וב ,שדוחמ חיש וד תריצי אוה וילא תפאוש
דואמ הווקמ ינא .תובשחנ םידדצה לכ תועד
בר אל ןמז ינפל דעש ךל חיכוהל ךרוצ ןיאש
ןתלוכי הרכוה אלש וא ,הבשחנ אל םישנה תעד
.הרודס הבישחל
םיעובצ .ןקת תויטס דימת ויהיו ןנשי ,ויה
יסג םישנא םתס וא םיטסיניבוש ,םיגוסה לכמ
שפחמש ימ) םישנ שי ,םירבג ולאכ שי .חור
המכ ולהינש גולאידה תא אורקל ןמזומ אמגוד
תובקעב תונב" רמאמה לע ןוידב םיפתתשמהמ
ונינש .(רחא לש וישובמ ןיינעב "ןלרוג
חופיק לש ךשמתמ בצמ ללגבש םג םיכסנ
ינפל דע ויה םישנ ,ןתלוכיב לוזלזו
עירכמה ןבור בור תא גפסש דצב הנש םישימחכ
תושיגר קידצמש המ ,ולאה תויוגהנתהה לש
ןהמ ילש הקומעה הבזכאל םרת :בגאו ,רתי
הבהאש תא קבחל יאשר התא .יתנייצש רשקהב
םג יאשר התא ,ידיצמו ,ןויז ירחא ךשפנ
הטימה ףסל רבעמ לא תונדעמ התוא ףוחדל
וליפא הנכומ ינא .ךלתש סומינב שקבלו
לש תרעוס הניגנב ברעה תא ומייסתש
אל ולאה תויוגהנתההמ תחא ףא .בונינמחר
לכה .ירקש דלי וא ,יתימא רבג התאש תרמוא
דוע לכו ,ךמצע תא רידגהל רחבתש המ יפל
,קוחה תולבגמ ךותב תדמוע ךלש הריחבה
.ךלש םיפתושה לע תלבוקמו תיתרבחה המרונה
תוכייתשהו יבמופב ןתעמשה ,תוינוציק תועד
םיינוציק םינוגראל
.וז היגוסל ושרדנ םיבוטו םיבר טפשמ יתב
לש ותוכזש ונלוכ םימיכסמ ןורקיעה תמרב
תא עימשהל ותוכזו ,רחביש המ בושחל םדא
ויתויוכז תרגסמב ןגראתהל ףאו ותעד
.לודג לבא עיגמ ןאכו .חרזאכ תויסיסבה
,םהילא תוכייתשהה םצעמש םינוגרא םנשי
לש תורחא תוצובק םינכסמ ,םש םתויה םצעמ
בצמב .הדובכב היטרקומדה תא וא ,היסולכואה
,םייחל תוכזה לע ןגהל קקוחמה בייח ,הזכ
איהש ,היטרקומדה לע וא ,לכל הנושאר איהש
.ויפ לע םייח הרבחה יחרזא לכש רדסהה


יטסיניבוש ןוגרא םוש יתעידי בטימ יפל
תוצרא םנשי ךא ,הזככ זרכוה אל רהצומב
תיטסיניבוש הקיקח לע תוצוח שארב ועקוהש
תונידמה לגעמ לא ןתסינכ הרתוה אלו
םינוגרא .(ןאריא ,רי'גלא) תויטרקומדה
לחה ,עפשב םימייק קוחל ץוחמ לא ואצוהש
.ח"כ דעו ןאלק-סקולק-וקהמ


הנשמ ילעב םייתרבח םינוגראל ףסונ גייס
תונגראתה איה תינויווש יתלב וא ,הלפמ
ללגב ,ינאו התא ,רמולכ .דגנכש תיתרבח
אל ,תנקותמ הרבחב םיצורה םיחרזא וניתויה
ורבח י"ע הכומ תויהל רחא חרזאל רשפאנ
ורבעש םישנא תיתרבח הדננ ונחנא ,הנגפהב
ףיענ ,לשמל) םיטושפ םיירסומ םיווצ לע
םירמוש וניתויהב MIRC יתרשמ םינדירטמ
.קיפסמ רורב זמרהש הווקמ ינאו .(תונרןתב


ךוניח
םא תואדווב עובקל תנמ לע עגרכ ידימ םדקומ
.תועיפשמ ןה המכ דעו ,ןהמ ,תוינתה שי
בושחש המו ,םיעצבתמ רופסמ םיבר םירקחמ
תוססומתמ תוינתההו הנתשמ הרבחה :רתוי
הדלי םא ןיטולחל רורב אל ,בגא .ןטיאל
תויהל הלוכי אל יברבב הקחישו דורוו השבלש
השאש ,חוטב לבא .םוטא תינעדמ ךכ רחא
דסממה םא יאמדקא ראות לבקל לכות אל הנובנ
לזומזמ) םישנל הסינכ תא םסוח יאמדקאה
,ןתומדקתה תא בכעמ וא ,(יריק יראמו ןמר'ז
םידחוימה םיישקב הריכמ אל הרבחה םא וא
.(לשמל ןוירה) השיאל הביצמ הימוטנאהש
םא בוט רתויש איה הדיחיה הנקסמה ילוא
ונידלי תא ךנחל לדתשנ ,שירחנ טושפ ונלוכ
קותשנ אלו ףסכנה תויונמדזהה ןויוושל
.םירחא וא ונתוא םילפמ רשאכ


לבא ,ךישמא ,םזינו'גסמ ,םישנ תאנש אשונבו
.רע והשימ דוע שי םא ,לקה תשירדל קר


.תוחמשב
joeל וביגה
 
 
27/12/00 17:43
וג_ידניא :תאמ
!ררועתהל םלוכל הבוגתב
תשרוד ינאו ,תילהק ינא ,הרע ינא
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
27/12/00 13:31
Estee :תאמ
הבוגתל הבוגתבל הבוגתב
םירבד לש בוריע ךלש םירבדב שי .רהז יוא
...בלל תעגונ תונכ םג לבא דאמ דע םיממוקמ
תונוצרל תונעיהל םיסנמ םירבגש ךל עירפמ
?םיישנ
...יוא ?הגצה ךל הארנ הז
-םינימה ינש דצמ הרוק הזש ןיבמ אל התאו
המאתהל ןוצר ?ידגנה ןימב םילקתנ םהשכ
ךיא בל תמש םאה ?ןח תאישנו תוברקתהו
?רבגב תולקתנ ןהשכ הנתשמ ישנה רובידה
יתלב הז ?ןמצע תא םיאתהל תוסנמ ןה ךיא
.םינימה ןיב קחשמה תוהמ וז ,רהוז ,ענמנ
דחא םיאב םידדצה ינש -תוניגהב םיקחשמשכ
םג םישדח םירבד םידמולו ינשה תארקל
ןימהמ בוהא םדא לש תונוצרל תונעיההמ
הסינ קותמהו ןטקה ןרש ומכ) .ינשה
התאש ינפל הז לע בושחל הסנ(...ראתל
ישעתש הצור אל ינא" ןונגסב הבוגת ץירפשמ
"...הז לכל ינממ יפצת לאו יליבשב הז תא


ירשפא רוביחהו ,םינוש ןכא םינימהש ינפמ
.ל"נה תונוכנה ללגב קר


םישנש שדח יד הז ...שדח יד הז ,עמשתו
לכ ךרואל ...הז תא עובתל תועדוי ללכב
הללכהב ...ךופה יד היה הז הירוטסיהה
,תמייוסמ רוזיח תפוקת ילוא איצוהל .ןבומכ
ןהיתונוצר שוביכ לע תונומא ויה םישנ
ךרואל ,ירבג תויופידע רדס תבוטל םייעבטה
.הככ ןיידע הז ?ןוכנ ,םמוקמ .ןהייח לכ
ינויוויש םלועב םייח אל ןיידע ונחנא
תוממוקמ ךכ לכו תראיתש תונטקה תוטס'גהו
שגפמ" לש םוקמל ללכב תוברקתמ אל ,ךתוא
."עצמאב
Esteeל וביגה
 
 
27/12/00 13:49
ןטקה ןר :תאמ
הבוגתל הבוגתבל הבוגתב
עגר האוושמהמ םיאיצומ םא
(לילאה) ןהכ זעוב ומכ םייעוצקמ םישנא
אמגודל
הרוצב םיחסנתמ הפ םישנאש אצומ ינא זא
.המיהדמ
?תואטבתה תלוכי תאזכ םילגסמ ךיא
.......ךל ןיאש וא ךל שיש עטק הזש וא
ןבומכ רשפא יא סומינהו תועינצה יללכ תאפמ
תאזכב חסנתמש תחא וא דחא לכל ןגרפל
.תוריהב
"אנקתמ" טושפ ינאש םישנא ןאכ שי לבא
.םהלש תוחסנתהה תלוכיב םימעפל
ימצע ןוחטיבב "הקול" יתייה אל םא ילואו
לילעב זרפומ
.הזמ זבשנ םג יתייה
םכילע ןטחס
...קפס אלל
:)
ןטקה ןרל וביגה
 
 
27/12/00 14:32
םקשהמ סחנפ :תאמ
ןטק גיגהל הבוגתב
.יל קקלל קיספת
םיענ יד הז קיספת לא םצעב
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
27/12/00 16:32
רהוז :תאמ
ןר עמ'צל הבוגתב
רבכש ימ .יתיסינ תמאב ,םכל ריבסהל יתיסינ
לכ ןיא -םתאו ,וב רוזחל לכוי אל ענכתשה
תא תוטהל תוסנלש ךכ ,ןמזמ םתענכתשהש קפס
רסח יל הארנ יזכרמה ןוידה ןיינעב םכתעד
םעט ןיא .הסנא אל ןכלו ,ירמגל םעט
עצבל חילצאש דע טפשמ ותוא לע רוזחאש
ןויערה ,ןויערה אל הז ,תידגנ חומ-תפיטש
םתאו ,ונרכה אלש תונויערל ונתוא חותפל הז
חתפיהל -בגא ,תורורב תוביסמ -םיברסמ
:הנורחאו תחא םעפ קר תאז דיגא זא .םהילא
םישיגר/םיבשחתמ/םינידעה םירבגה בור
יתסאש האור ינא םצעב.םתוהמ לע םירשפתמ
ונחנא המל ,יל ירמא זא .המצעב הז תא הבתכ
ומכ יתוא ילבקת אלש המל ,רשפתהל םיכירצ
ינא םא המלו ?תאש ומכ ךתוא ינאו ,ינאש
וא הלפמכ םשאומ ינא יתוא ילבקתש הפצמ
?אכדמ
ונינינעל ,הנשמ אל


יהשימש העינמ םוש ןיא ,ו'ג ,תקדוצ תא
תורמלו ןוסירומ ינוט וא םוטא תינעדמ היהת
דירחמ ,הלש הארמב םוי לכ העש עיקשת תאז
האוושמה תא וכרעש תויטסינימפ שיש תוארל
יסיסבה טסיניבושל םצעב וענכנ ךכבו ,תאזה
.השפיט תויהל הכירצ תא הפי תא םאש ןעוטש
.ללכב רתוס אל הז
,יקוח ןוגריא אוה ןאלק-סקולק-וקה :ןוקית
ונמ םיעורגש םימושרו םייקוח םינוגריא שי
הארנכ תא ,הימודו ארובה תייסנכ ומכ
יאקירמאה ןוילעה לש הקיספה ללגב תלבלבתמ
ךא הנגפהה תא הרשיאש ,ןאלקה תנגפה יבגל
םאו .ןיעל םייולג ויהי םיניגפמהש הבייח
תוזימר יל זומרל ךל אבש קיצמ ךכ-לכ ינא
םיירסומה םיווצה תא השקבב יטרפת -תומייאמ
(יילא הנווכה םא) יתרפהש
"םידוהי אנוש ינא" דיגהל רתומ :הככ זא
,"םידוהיה לכ תא חוצרל ךירצ" דיגהל רוסא
ןיינעה לכ הז


בור םע םיכסמ ינא :תושגרה תנגפה אשונב
לכש ,ילצא קר הז ילואו ,המ קר ,ךיירבד
םמויקל םישחכתמ םתאש ינרקשהו םיעובצה
ןיעמ ,ימצעב ףיוזמ תויהל יל םימרוג
,ינשה דצל תוויעה תא ןזאל דעונש רוטקאפ
ןוילימ ליזהל לוכי ינא ימצע תושרבש ךכ
לבא ,"תודלות הלא" לש םויסה לע תועמד
תועמדמ קונח שממ ינאשכ םג ,םישנ תוחכונב
השוע ינא וליאכ שיגרמ ינא ,הכוב ינאו
.תוגצה
תבבג יירבד תא תיניכשכ יתסעכ אל ,אלו
לכה ייבגל תונקסמ תקסה אל דוע לכ ,הלפא
,דחא םוי תונתשהל תולולע ילש תועדה ,רדסב
טלחהב ,םכומכ םעפ יתבשח אלש רמוא אלו
לכ תא תקדוס איה -תואיצמה לבא ,יתבשח
,קבא יננע קר ןהמ הריאשמו ונלש תונומאה
.התלגתה ילש תמאהו .תמאה תרתתסמ וירוחאמש


חמש גח
רהוז
רהוזל וביגה
 
 
27/12/00 17:22
Estee :תאמ
ןר עמ'צל הבוגתב
רבג אל אוה "בשחתמו ןידע שיגר" רבג רהוז
שקבמש רגוב םדא אלא ..."ותוהמ לע רשפתמ"ש
השע םיהולאש ינשה ןימה םע ןגוה קחשמ קחשל
.ונממ הנוש תצק ותוא
קוידב קוידב ינשה תא דחא לבקנ אלש המלו
דאמ יאדכש רורב לכ םדוק ?אוהש תומכ
לבא .אוהש תומכ ינשה תא דחא לבקל לדתשהל
תא לבקמ דחא דצמש םוקמב רשפאתמ רוביחה
.ותארקל אובל ןכומ ינש דצמו ינושה
ינאו יתושגר לע סוחת התא .וב בשחתהל
הככ .לכוא קרש הדימב ךיתושגר לע סוחא
הלוכי ינאש בושחת התא םא .ןומא םינוב
םתס יכ הז תא השוע אל לבא רתוי ךב בשחתהל
קדצב קיסת זא ,ךב בשחתהל אל יל חנ רתוי
.הדרי ךיפלכ ילש תויתפכאה תמרש
דצה ליבשב תויהל לוכי התאו הלוכי ינאו
וא ילש ירוקמ ךרוצ םניאש תומוקמב םג ינשה
םאו ,םתוא דילוה וניניב רוביחה לבא ךלש
.ררופתי רוביחה זא םהב בשחתנ אל
והשמ ילואו ,רהוז ריעצ ארונ התא ילוא
דע וילאמ ןבומ הכ ךל הארנ תישנ תולדתשהב
לכ ךרואל םישנ .ללכ ותוא ההזמ אל התאש
תומחג קפסל ידכ ןעבט תא ותוויע הירוטסיהה
םינונימב ,הז תא תושוע ןיידע ןה .תוירבג
תוטס'גה ךתוא תוממוקמ המכ הארת .םינוש
םיעגר המכל הסנו ,תראיתש תולקה תוירבגה
ךלומ ...ךלומ תודמועה לש םיילענל סנכיהל
הבשחמה תרוצל דמצינ התא דוע לכ ,ךתיא אלו
...וזה
Esteeל וביגה
 
 
27/12/00 17:53
רהוז :תאמ
ןר עמ'צל הבוגתב
בשחתהל ,רשפתהל אל הז תתל ,ורשפתת לא אל
לע רשפתהל אלא ,התאש ימ לע רשפתהל אל הז
.הצור התאש המ
,תוישנ תויורשפתהב ןיחבמ ינא ,יאלפתתו
לדתשמ ינא ןויגיהה לובגמ תואצוי ןהשכ לבא
ימ היהתש ידכ ,תתוועתמה השיאה תא רענל
ונרשפתה ונחנא ?הזכ שנוע ןימ הז המ .איהש
?םכרות וישכע -הנש 10000
תא ?אב אוה הפיאמ -ךלש ןורחאה טפשמהו
ינשה ןימל רבחתהל תלוכיהש תבשוח תמאב
התאש המב קר ,אל שממ םה ?ךיתועידב היולת
ךל תוארנ ילש תועדה םאו ,ינשה דצל רדשמ
,ימיע רבחתהל זעת יהשימש ידכ ידמ תוכושח
,דימת ומכ טעמכ ,ביבס יטיבתש בטומ ילוא
,יניחבתו ,בוט שממ שממ ילכתסת םעפהש אלא
תקדקודמ הניחבו םיצמאמ לש תועש ירחא
קוחר ינאש -קחשמ ילכ רותב אל -דצהמ
.הככ בשוחש דיחיה תויהלמ
תועטל הלולע תא -יתוא יארת םאש יל חיטבמו
תורמל ,יתיניג ךכ-לכש םירבגה דחאכ יב
קד המכ גשומ ךל ןיא .םהומכ אל שממ ינאש
.ינשה ודיצל קילחהל לק המכו לובגה
םיינרופיצב זחאנ ינא
רהוזל וביגה
 
 
27/12/00 20:45
Estee :תאמ
ןר עמ'צל הבוגתב
הבוגתה לש רוזחיש איה תחתמש הבוגתה ,בוט
העיפוה איהש יתבשחש ןוויכ) ילש תמדוקה
(ךופה
לש הבוגתה תא ןובשחב החקל אל איהו
לכה לע יתרזחש הארנש הככ ...רהוז
ירוס ,תרושקתב רצקו הכוטמס ...םיימעפ
Esteeל וביגה
 
 
27/12/00 18:20
Estee :תאמ
ןר עמ'צל הבוגתב
,רהוז
ךל םיארנ women's men ש הלעמל תבתכ
...תומדא ילע רתויב לעגה יררועמ םירוציה
?רתוי ינויגה ?ליבקמה הרקמה לע ךתעד המו
....?חיכש ?חנ
ןח תאשל תישנה תולדתשההש תויהל לוכי םאה
הז ,גנילרד ?הארמב עיקשהל םוי לכ העש)
אלא ידעלב ירוקמ ישנ ךרוצ אל הרקמ לכב
.תוירבג תויפיצ םע קודה רשק ול שיש והשמ
(.ןבומכ ימיטיגל הזו
ךל תיארנ וזה תולדתשההש תויהל לוכי םאה
?הב ןיחבמ אל ללכ התאש דע הילאמ תנבומ הכ
ךרואל םישנ ...לקה קלחה אוה הארמה ןיינעו
םימוחתה לכב ןעבט תא ותוויע הירוטסיהה לכ
ולא .תוירבג תומחג קפסל ידכ תומרהו
ירמגל הז םע קיספהל וסינש ןהיניבמ
םזינימפה לש םיינוציקה תווצקב -ירמגל
תוצורש ןהמ ולא ...רתויב תומייאמכ תוספתנ
םיירוקמה םיכרצל קרו ךא תונמאנ תויהל
םיירבגה ולא תא ןובשחב תחקל ילבמ ןהלש
קרש גוסה ןמ תוירנטרפכ תוספתנ -ללכו ללכ
...ומצעל לחאי ףרוטמ
תוכז ןהל שי ,ירבגה םלועל היצקאיר רותב
תועדומ ןה ללכ ךרדב לבא .ןבומכ םויק
םושמ ,ךל .רוביח רשפאמש םוקמ אל הזש ךכל
םיכרצל קרו ךא תונמאנש רורב אל ,המ
ולא תא ןובשחב תחקל ילבמ ךלש םיירוקמה
.רוביח ענומש והשמ הז ללכו ללכ םיישנה
?סיסב הזיא לע ?רוביח ןמ הזיא
רבג אל אוה "בשחתמו ןידע שיגר" רבג
שקבמש רגוב םדא אלא ."ותוהמ לע רשפתמ"ש
השע םיהולאש ינשה ןימה םע ןגוה קחשמ קחשל
.ונממ הנוש ותוא
בלש לכב אלו) וב םיצפח ונחנא םא ,רוביחהו
רשפאתמ ( ! וב םיצפח ונחנא ונייח לש
ינש דצמו ינושה תא לבקמ דחא דצמש םוקמב
םיכרצה .וב בשחתהל ,ותארקל אובל ןכומ
סוחת התא לבא -םיהז אל ילוא ונלש םיישגרה
הדימב ךיתושגר לע סוחא ינאו יתושגר לע
.ןומא םינוב הככ .לכוא קרש
לבא ךב בשחתהל לוכי ךלש רנטרפהש השוחתה
הלוכיש) ,ול אב אל םתס יכ הז תא השוע אל
הנקסמל איבהל הלולע (היוגש םג תויהל
ךיפלכ ולש תויתפכאה תמרש ידמל תינויגהה
.הדרי
ינשה ליבשב תויהל לוכי התאו הלוכי ינא
ךלש וא ילש ירוקמ ךרוצ םניאש תומוקמב םג
אל םאו .םתוא דילוה וניניב רוביחה לבא
.ררופתי רוביחה םהב בשחתנ


תוסנל ילבמ לבא ,ריעצ ארונ התא ילוא
,ךלומ תודמועה לש םיילענל סנכיהל
תא ספא ליגמ חמב ןהל הלתש ונלש תוברתהשו
ןה ,םכילא ןמצע תא םיאתהל לדתשהל ךרוצה
...ךתיא אלו ךלומ דומעל הנראשית
Esteeל וביגה
 
 
27/12/00 18:29
Estee :תאמ
....התא ,השק הרקמל הבוגתב
העיפוה הנושארה הבוגתה ...ןגלב הזיא יוא
רזחשל יתיסינ זא ,לאמשמ ,ךפוהמ רוטב
...התוא הנקית ילריש םייתניב לבא ,התוא
.הנשמ אל
תוירנטרפ אוצמל לכותש קפס יל ןיא , רהוז
רתוי תועידב קיזחת םא םג ףוס ילב
םירבג םע תויח םלועב םישנה בור .תוממוקמ
....םיטסיניבוש
"רוביח" לש םיגוס ינימ לכ רוציל רשפא
זחאנ התאש תרמאו ...תוכיא הזיאב הלאשה
אלה תוברתה יכ ,יאדו ונ ?םיינרופיצב
ךל רשפאל הלוכי הב םייח ונחנאש תינויוויש
ףוטחל אלו "םהומכ" תויהל ךופהל תולקב
ךיא איה הלאשה .היצקנס לש גוס םוש טעמכ
תויחל הצור התא תמאב
.ימ םעו
Esteeל וביגה
 
 
27/12/00 18:33
רהוז :תאמ
....התא ,השק הרקמל הבוגתב
?הנווכב הז םדוקה בתכמה לע הרזחה


"הטומרש" םצעב הנוכמש המ הז men's women
?תנווכתמ תא הזל ?אל
וטילחה ןהש וא :םירקמ ינשמ דחא הז זא
וא ,םידנדיביד לבקל ידכ ןתוינימ תא לצנל
.םהילע םחרל ךירצו תושפיט םתס םהש
םדקתהל ידכ ךלש תוינימה תא לצנל ימיטיגל
גהנתהל ימיטיגלש ומכ םירבג גישהלו םייחב
.םישנ גישהל ידכ תמאב התאש הממ תרחא
.ןפוא-לכב הליחב ררועמ לבא -ימיטיגל
,הארמה לומ העש עיקשהלב היעב האור אל ינא
רורב ,םירבג לש הישאב תנווכתה הזל םאו
תבשל םע היעב ןיא .ךתנווכ תא יתנבה אלש
דחא ,אמגודל ,לודגה יחא ,הארמה לומ העש
ימיב עיקשמ היה ,םהילע יתרבידש םינקחשה
יצח תוחפל תיבהמ האיצי לכ ינפל ותוקוור
,ןכלש תושירדה ,ולש ינוציחה הארמב העש
הזש עדוי ינאו ,ללכב תוכומנ אל ,ךתעידיל
.ונלש תושירדה תובקעב דלונ


ןיאש הליחתכלמ יצרבסה ,השק הרקמ אל ינאו
התייה אל הגצהה םא ,ןכתא ענכשאש יוכיס
םאו ,תמייק התייה אל איה ,ירה ,תחלצומ
ןיא (דאמ תחלצומ איהו) תחלצומ ןכ איה
ועדתש ךרוצ ןיא דוע לכ הז לע ועדתש יוכיס
ןתאש הז ילש הניפהמ האור ינאש המ .הז לע
תויהל ךירצש יתבשח דימת ,תואיצמהמ תודחפמ
ונלש הגצהל בל םישל אל ידכ השפיט יד
יכוהל ןתחלצהש המ לכ ,תטלוב ךכ-לכ תיארנ
וליפאש תחלצומ ךכ-לכ תאזה הגצההש הז יל
ולפנ ןכתומכש תויטנגיליטניא תורוחב
.התשרב


בוט הליל
דצל היהי אל םלועלש לוממ רהוז
רהוזל וביגה
 
 
27/12/00 18:50
Estee :תאמ
....התא ,השק הרקמל הבוגתב
יתבשח יכ ,םיימעפ אוהה בתכמה לע יתרזח
יתיסינ זא ,הנושארה םעפב עיפוה אל אוהש
יתפסוה םגו ךופהה בתכה ןמ ותוא רזחשל
גולאיד ןיאש הפיא ,בוזע לבא .הלחתהב והשמ
.ןיא זא
Esteeל וביגה
 
 
27/12/00 21:58
joe :תאמ
ןר עמ'צל הבוגתב
ןבומכ התא ,ןאלקה אשונב ןוקיתה לע ןח ןח
רוביצב התדוה השיאש ךמצעל םושרת ,קדוצ
.(טעמ ךב תטנוס ןבומכ ינא) העוט איהש


הליהקה תובצייתה לע ילש הרעהה ןיינעב
לא התיה הנווכה :היתונורקע לע ןגהל
דע עיגה ועמשש החוטב ינאש ,סחנפכ םיסופיט
םינדירטמ ,םיפלא ותומכ שי - אל םאו ,ךילא
התא ,ךילא יתנווכתה אל .חור יסגו םעט ירס
.ק"מתה תא ןספאל וא ,טלקמהמ תאצל לוכי


.תקפסמ בל תמושתב ארקאש ירחא ,דוע ךישמנו
joeל וביגה
 
 
8/5/01 22:35
תחא :תאמ
הבוגתל הבוגתבל הבוגתב
לדבהה המ .הנכ יל הארנ םצעבש דיחיה רבדה
םירירש תרזעב תושיגרה תא ריתסהל ןיב
,תומככותמו תופי םילימ תרזעב וא ,םינמושמ
,תוררחושמ אל ןיידע ךא ,םנמוא דואמ תומכח
.בר עדימ ץוח הברה תוכפוש אל
רעוסה ןוידל ימצע תא תכיישמ אל ינא
רוא תצק ךופשל קר אלא ,םכלש ילאוטקלטניאו
םיווקב תרדגומ אל איה תוירבגש ךכ לע
אקווד תאטבתמ דחא רבג לש תוירבגהו,םיטלוב
קר .םהלש (ישנה אלו) ישגרה דצל רבחתהלב
ינאו ,הנודנה ינאש םושמ עצמאב יתסנכנב
אצמל יתיכזו דועב ,דואמ תרמאש המל תרבחתמ
תבהואש ,ונלוכל ומכ תולצ םע ,םייח תבהא
המכו .יל בישקהל שממו ,ףתכה לע יל תוכבל
תא ליבגמ אלש ,יתימא רבג הז ,הרמאה הקוחש
אלא ,םידילחמ םיירוטסיהירפ םיווקב ומצע
םייתימא םירבד אצומו ומצע ךותב שפחמ
הנבה ,הנבהל איבמ רזוחו ,ותוא םיקזחמה
.ןויווישל האיבמ
תחאל וביגה
 
26/12/00 14:18
ילרוא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
??וזה תודסחתהה וז המ ,דיגת
?תעפשב הלוח רבג םעפ תעמשו תיאר
תויטאתפה תגרדל הוותשמש השיא ףא ןיא
.ןיגפמ הלוח רבגש םיימצעה םימחרהו
,ימאמ יל ירזעת ,תומל דמוע ינא ,ןכסמ ינא ,יוא"
"??בוט ,הת ישעת
ילרואל וביגה
 
 
26/12/00 14:53
:תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
לבא בוט אל תושיגרמ ןהשכ םג תודקפתמ םישנ .הככ קוידב ,הלאוו
.םיפרוג םייהמיא םיקוניפ דימ שרודו תומל ךלוה תעפש םע רבג
ה-ל-ו-ח אוה .ללכב והשמ השעיש ונממ תופצל המ ןיאו
ןטבה תכפהנ םימי העברא רבכ ךלש ול ירפס יכלו ?האור אל תא
.ליגרכ הדובעלו םידומילל תצר לבא םיבאכמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/12/00 14:58
ילרוא :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.תמכיס הפי
We rest our case
ילרואל וביגה
 
26/12/00 15:10
בייב רפוס :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
,ויגיגה םוסרפל יואר ךבסותמ לכ אל
םהב העיפומ סוכ הלימה םא םג
.םימעפ שולשמ רתוי
בייב רפוסל וביגה
 
26/12/00 15:10
וג_ידניא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
.ילש תודגנתהה תוטולב תא ררועל ידכב םכחותמ קיפסמ אל הז ?תמאה
ילאודיבידניא דואמ ןיינע הזש ,רוזחמה יבגל ןייצל יתיצר קר לבא
הזש איה תירקיעה יאולה תעפות ,לשמל ,ילצ)א .השיאו השיא לכ לצא
ונחנא "תוילקימיכ תוטנוירמ"ו ,(ףוריטב תינמרח יתוא השוע
םירטימסנרטוריונ המכ ידי לע םיטלשנ ,הנשה תומי לכב ,ונלוכ
.ונלש תוספניסה תוצק לא םהל םימרוזש םיביבח
וג_ידניאל וביגה
 
26/12/00 15:43
לטיור :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
סנכיהל הז ,ךל עיצהל יל שיש המ לכו
http://www.vox.org/misc/killcreek/kcreekad.jpg:ןאכל
.הנומתב רדסב אל המ ןיבהלו
.הדי הדי הדי הנוכנ םירתופל וקלוחי םיסרפ
סוכל רישי ןפואב םירושק אל ייחב םילודג יכה םיעוריאה ,ינש רבד
םלוה אל םזיסקס .קוחצב הז תא בותכל וליפא תעשפנ החנה וז .ילש
(ךתוא יתארקשכ יל תרכזהש המ הז - רשב ביבסמו סוכ ?השיא הז המ)
שממ (תרחא םיבשוח םירבגש ןימאהל הטונ ינא)תויליטנפניאב לבוגש
.29.8.99 ע"ע .תובר דוע םגש החינמ ינאו ,יתוא ןיינעמ אל
לטיורל וביגה
 
26/12/00 16:24
המלעה :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
???...ו
לע יגולותימה רודמב יתרכזנו) תובוגתה תא םג יתארק ,יתארק
..ו יתארק בושו .(?םייק דוע אוה .תונב לעו םינב
?דיגהל אב ודובכ המ
? סוכ תייאל עדוי אוהש תיסיסבה העידיה דבלמ הטנאופה המ
.תושק יתבזכאה
תוחפל זא (עודיכ םויק תוכז םהל םגש) טסיניבוש םיאיבמ רבכ םא
ךירצ אל אוה .ינשה דצה תא האריש דחא ,והשמ דיגהל הצורש דחא
.קיחצמ וא ןונש תויהל
?והשמ לבא
.קנח תגוע לוכאל ומכ הז
??היגלופורנא וז םאה
ודובכ לע ןגהל םוקיש דחא טסיניבוש תוחפל ופ בבותסמש החוטב ינא
.הזחתמה ינפמ
המלעהל וביגה
 
 
26/12/00 16:34
לטיור :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.היגלותומסוכ
.הנוש לבא ,המוד
.היגולוטומרשל הטלוקפב הזה סרוקה תא םיחקול הז
לטיורל וביגה
 
 
26/12/00 16:49
הינוברב :תאמ
היגולופורתנא אלל הבוגתב
תילאימוטקר היגולורוח סרוקה תא םג שיו
יקסבונייז ץופ 'פורפה לצא
םקשהמ סחנפ - לגרתמה לצאו
-םימדקתמל רנימס
.קתבמה ו'ג ,חיטבמהו ריעצה טנרוטקודה
םיפוצה רהב תוארתהל
הינוברבל וביגה
 
 
26/12/00 17:17
סורקיא :תאמ
היגולופורתנא אלל הבוגתב
קורי
סורקיאל וביגה
 
 
26/12/00 17:10
עגרל חרוא :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
?הז טסיניבוש הז
.םזיניבוש לע - תחלצומ אל דאמ - הידוראפ תאז ,בוטה הרקמב
.תושפט טושפ הז ערה הרקמב
עגרל חרואל וביגה
 
26/12/00 16:41
ימור :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
?אל ,הזה רמאמה םמעשמ תצק
ימורל וביגה
 
 
26/12/00 18:17
ןילרבמ באוי :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.דאמ
ןילרבמ באויל וביגה
 
26/12/00 19:38
תירורהס :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
(.ס ?) ןכתא ררועתש הרדסב ןושאר קרפ" :המדקהה ךותמ טוטיצ
."ןכתנשמ
!?ונינפל דוע ךשמההו ןושארה קרפה הז זא ,עגר
?םרח אל
.רחא תיב ושפחיו הדווזמה תא וזראי םישנא
םיארוקל וריאשתו 'םזיניבוש' ומכ תרתוכ ובתכת טושפ האב םעפ
...ןכותה תא אלמל


.טעמכמ םולכ בוט רתוי
תירורהסל וביגה
 
26/12/00 23:40
יל :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
.הזה רתאב תויוטש בתוכ ול םמעשמ תצקש דחא לכש איה היעבה
תוירגיסה יל ורמגנש םכל תרפסמ ינא זא םמעשמ ארונ,אמגודל, יל
הקוברד לע םינגנמ (ןוינכטהמ םירזומ םיטנדוטס) ילש םינכשהשו
.תוצח ינפל תוקד 20,ושכע שממ
םייחה המכ,רוחס רוחסב,ונלוכל רפסמ אוה םמעשמ יקימ ונעדוימלשכ
.ותוא וצר אל תורוחב הברה כ"כ יכ םיללמוא ויה ולש
.הסאב
ילל וביגה
 
 
26/12/00 23:58
טילפס הננב :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
?הלילה עצמאב הקוברדב םינגנמש םינכש שי ךל םג,המ
טילפס הננבל וביגה
 
 
27/12/00 11:28
בבוי יקימ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.הרבח יל שי הרקמב
.ימצע לע דיעהל יל רוסא ילואש וא .לכסותמ אל ינא הרקמב
.םישנמ אל לבא .לכסותמ ןכ ינא השעמל .לכסותמ ינא הרקמב


אל אוה טסיניבושה .טסיניבושה לש וינמוי תא םסרפמ כ"הסב ינא
אוה טסיניבושה ,םישנה יפלכ הנפומ אל טסיניבושה .טושפ ךכ לכ
ףיקתהל ךירצ אל .ףקשמ קר טסיניבושה .ומצע יפלכ הנפומש חתות
.טסיניבושה תא
בבוי יקימל וביגה
 
 
27/12/00 16:01
יל :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.ןכסמ טושפ התא, יד,יד
?ךתיא היחש תעגושמה ימ
ילל וביגה
 
26/12/00 23:42
ידע :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
לע םירמאמ םסרפל וקיספתש יאדכ ילוא ונתוא ררועל םתיצר םא
?ןורש יליה תא ןאכל וריזחתו םיכ'צ םירפוס
ידעל וביגה
 
 
27/12/00 1:34
וג_ידניא :תאמ
רתאה תווצלל הבוגתב
"תויכ'צ תורענ ךנחל" לע רמאמה ףוגב יתבגה אלש הדיחיה הביסה
,העד וילע תווחל רתוימ יל הארנ ןכלו ,רפסה תא יתארק אלש איה
ירחא ,תונמדזהב) ותוא אורקל קשח יל השע טלחהב רמאמה םלוא
.(ילש תיחכונה םירפסה תמירע הלודג האנהב רגומתש
קר םה הפ םירמאמה לכ אלש חמשמ אקוד יתוא
חמשא ,ךפיהלו .הלילח רזוחו תונב-םינב-תונב-םינב-תונב-םינב
רמול המ תחא ףאל ןיא המל) ,תוכורעת לע םירמאמ םג ןאכ אורקל
,(?לשמל ,ביבא לת ןואיזומב ןוטוינ טומלה לש הכורעתה לע
יסחי וא תוישנה תייגוסל םירושקש ,םימובלאו ,תוזחמ ,םיעפומ
.תחא ףא גורהי אל הז .תיתונמאה תיוזהמ - םישנ םירבג
וג_ידניאל וביגה
 
27/12/00 1:03
myodea-ma :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
השא לכ התעמ - רוזחמה האלה .הלמה תאז ,תסו - יתוברו יתרבג
.הלמה תאז .תסו ורמאי ,השא לכ דבכמש רבג לכו ,המצע תא תדבכמש
.רמאמהמ תחא הלמ יתנבה אל ,הזמ ץוחו ?יתרמא רבכ
myodea-maל וביגה
 
 
27/12/00 1:19
:תאמ
?הז רוזחמ הזל הבוגתב
???רוזחממ הבוט רתוי הלימ תסו המל
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/12/00 8:49
myodea-ma :תאמ
?הז רוזחמ הזל הבוגתב
יכ ,הרצקבו) המל ןתוא ילאשתו תויטסינימפה ךייתורבחל יכל
.(הלמה וז
myodea-maל וביגה
 
 
27/12/00 13:48
Estee :תאמ
?הז רוזחמ הזל הבוגתב
הניקת הלימ ומכ יל תעמשנ רוזחמ ?םזינימפל רושק הז המ
,ןיינע לכב ,הלימ לכ ?אל ,ירוזחמ ןיינעב רבודמ .ירמגל
,ונתעדוימ "תיסוכ" ,ןלהל) תינעגופ אל הלש תועמשמהש
שגנתהל הכירצ אל ( ךלהמ ןימ רביאל םדא תבמ ךתוא תכפוהש
...םזינימפ םע
Esteeל וביגה
 
 
27/12/00 11:23
עגרל חרוא :תאמ
?הז רוזחמ הזל הבוגתב
- .ת.ס.ו לעופה ןיבל "תסו" הלימה ןיב רשק שי םא ןיינעמ
י"ע ומצע תא תסוומ השיאה ףוגש התיה הסיפתה םאה רמולכ
ןווכה לע ,ילוא ,עיבצמ הזל רשקתמש האמוטה ןיינע לכ .תסוה
."םילער" תשרפה לש הזה


?םינשלב ןאכ שי
עגרל חרואל וביגה
 
27/12/00 7:36
ימענ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ולאה תודרפהה לכ
ולאה תורדגהה לכ
אצומ אלל ךרד
תבשוח ינא הככ
ינשה םע דחא םדא ינב ויהת
םכילא וגהנתיש םיצור םתייהש ומכ ינשה םע דחא וגהנתת
םייק לכה
תווצקה לכ
תויהל ףייכ יכהש הארנ תישיא יל
ןנעב תשקה לש עצמאב קוידב
םינוויכה לכמ ףטוש רואהש
ינש דצמו
תויהל םיצור ונחנא ימ םיעבוק ונחנא הככ
תויהל םיצור אל ונחנאש ימב רבעמ ךרד
"וננא..ינא רשא הז אל ינא רשא רבדה ותוא ןיאב"
ינויח הז זא
הזב םכתסמ אל לבא
ימענל וביגה
 
27/12/00 14:50
eskimo dog :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
אקווד ,רחא םדא לכמ רתוי םרת אלש ,ומצע ומיקסא יכ
המכסה שיש יאנתב היעבה קמועל הרידחמ ומצע תא ענומ אל
רמול אלש תושעל בייח והשימ םימעפל תכלכולמ הדובע םג .תפתושמ
.הצור
?הככ אל .ךכ לכ שגרומ אל םג הז ,ופוסב וא רוזחמה תליחתבו
eskimo dogל וביגה
 
 
27/12/00 22:30
:תאמ
?םיידיה לע םד תצקב ער המל הבוגתב
ו מ י ק ס א ,איקב התא ונבשח !שגרומ יכה הז הלחתהב
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/12/00 10:14
eskimo dog :תאמ
?םיידיה לע םד תצקב ער המל הבוגתב
לוחו לוח קר ביבסמ
לוע לכ קורפנו יאוב
לובסל ךכ ונל המל
לוחכמהו תאו ינא
לובטאו יניחינה
לוחכ םולח םישגנו
לועבל ןמז עיגה יכ
eskimo dogל וביגה
 
 
28/12/00 10:45
Estee :תאמ
רוזחמה רישל הבוגתב
/ וילע הרוש דוע ל"זח חור ךא / תודינ לעוב גוד ומיקסא
...וירוענב הנשש יפכ ,ומצעל רמוא אוה / "תרפרופשב לוחכמ"
Esteeל וביגה
 
27/12/00 16:04
ידע :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תסו ןיב םימיה לכ .םד שי םהבש םימיה איה תסוה :הלכשהל םתס
רוזחמ םיארקנ,(שדוחה ראש א"ז) תסול
?."תלבקמ תלייא" ןאכ ארק אל דחא ףא ?המ
ידעל וביגה
 
 
27/12/00 22:35
myodea-ma :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.ועדתש קר .תסו יל שי - רמול אוה ןורחאה יטסינימפה דנרטה
אל ,"יתלביק" אל .וישכעמ הז הנה זא ,דנרט אל ןיידע הז םאו
רבד לכ תנייצמש ,תיללכ הלמ הז "רוזחמ" .רבד םוש אלו "רוזחמ"
.םילגר שולשלו םיארונה םימיל תוליפתה רפס דעו יפסכ רוזחממ -

,והשלכ לגרה :םירבד ינש הנייצש ,ל"זח תפוקתמ הלמ איה "תסו"
ןוויכמו .הדינה םד לש תישדוחה השרפהה תאזש ,םישנ חרוא םגו
,זעונ ארונ הל הארנ הז יכ ,תסו דיגת אל םייחב 13 תב הדליש
.החילסו הדות .רמול וליחתי 33 תונב םישנ ילוא זא
myodea-maל וביגה
 
 
28/12/00 10:02
:תאמ
תסו לע הנורחא הלמל הבוגתב
אל איה תסו םג ,הריבסמ תאש ומכ ....שוקשק הזיא !?"דנרט"
יתוא תקחצה ....?הנשמ הז המ זא ,תידוחיי תידעלב הלימ
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/12/00 21:17
וג_ידניא :תאמ
תסו לע הנורחא הלמל הבוגתב
וז םא אל םג .ילש רוזחמל אורקל ךיא יל דיגי אל דחא ףא
הז .םלועב תיפייה יכהו טקרוק ילקיטילופ יכה תיטסינימפה
!יל עבקי אל (תחא ףא םגו) דחא ףא :רורחש לש ותועמשמ
וג_ידניאל וביגה
 
27/12/00 16:27
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
.גייתסמ ינא .....ממממה
ןתא - הפורצ תמא לש םרגמ רתוי וכותב ליכמ , הלעמל בותכש המ
תוירטנצסקא , ןכמצעב תוקוסע , תוינייכב לש הבולע הרובח
רבג םע םעפ ידמ סנכהל ףידע המל תחא אל ריבסמ הזו , תויטתפו
וליאכ תכרפומ הלתמאב רוזחמבו םדב ינלוחה קוסיעה לחבא , הטימל
אל הבולע איה , םיישנה םיאולחתל תורופאטפ ןיעמ םישמשמ םה
.תוחפ


.םלשומ ינאש לזמ הזיא - םלועב םיבוצע םירבד הברה שי
!חמש הכונח גחו , השיא ינשע אלש ךורב
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
27/12/00 18:04
ןטקה ןר :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.ס"יבב תוכמ הברה ופטח םה יכ בל תמושת םישפחמ םתס םה
...ליעפ - והשמ ךל רמואו יגהנממ גורחא ינא
.....טוידיא טושפ התא
הכרבב
ןטקה ןר
ןטקה ןרל וביגה
 
 
28/12/00 5:32
ימע :תאמ
...םיתמ אל םירוטקובורפל הבוגתב
וילע ןטק הז טוידא
.הזה םיזנת ליעפה
וישכע דע ביגה אלש עיתפמ היה
תלפטמ העוערה ונתלשממש תוטקשה םיכרדב וב לפטל ךירצ ילוא
?םיזנת יליעפב
קינדונ ,רבכ ךל
ימעל וביגה
 
 
28/12/00 13:33
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...םיתמ אל םירוטקובורפל הבוגתב
תילאוטריו תדרל םיכישממ םכומכ םיבולע םידסחתמש יל בוצע
תוירבגה תא דצב םישל , ונייה , םיריכמ אל םהש תונבל
, רחא וא הז תופמ םיבזש הנמדמה ימב שלפתהלו םהלש דובכהו
ינפב םכמצע םיליפשמש , םכלש ןימל ךייתשהל שייבתמ ינא
ןה וב הלוגס תודיחיש , תומטמוטמה תורפה לש הזה םעה
ןה תורצוי , ללככ לבא , תומדא ילע םיבגשנה םירוציהמ
חטבו קזח ךכ לכ אל , הפי ךכ לכ אל ןימל תוכייתשה תצובק
.םכח אלש


לש ביירדהש , םכלש םיבולעה םיצמאמהש קר הווקמ ינא
םכל איבי םיימש ירעש דע ונממ חרוצ םכלש סרוסמה ודיבילה
וטילחתש דע תוחפל , הנש 40 ץראה טוקשתו , ןויז הזיא
םידדצ" ינמ לכ תולגלו "םיבשחתמ"ו "םיניבמ" בוש תויהל
...."םיישנ


עזגל ןגורטסא אלמו בולע ץורית םתא , םירבג אל םתא
, םדא לש וינב לש ראופמה
, םכמויק לע רצמו םכל זב ינא
םלועה תא רתופ יתייה , תורשפאהו םילכה יל ונתינ קר םא
.הקיעמה םכתוחכונמ ילש הפיה
לע עוגיפל םיללח ולפת וא וסרדיתש הקומעו הנכ הווקת ךותמ
,(יפלכ ינמוה) ינמוה עקר
.םיבולע םייח ךשמהו , חמש גח
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
28/12/00 13:50
:תאמ
...םיתמ אל םירוטקובורפל הבוגתב
,וואאוו
ןמ תאצל םייומסה םיטסיניבושה לכל םרוג הזה רמאמה
.בושח דיקפת אלימ אוה רבכ ...ןוראה
.םימלועל ונתדהא תא תדספה ,ךומכש בולע םיזנת ליעפ
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/12/00 14:10
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...םיתמ אל םירוטקובורפל הבוגתב
, יאנג תלימכ םזיניבוש הלימב שמתשהל רתלאל וקיספת
?םזיניבוש הז המ ללכב תעדוי לשמל תא
ררבל יכלתו ךלש תולחשה תחדקמ ףאה תא עגרל יאיצות םא
ללוכ םש הזיא אל אוה םזיניבושש לקנב יאצמת , ןולימב
הילפה אוה םזיניבוש , וכו יאנג ראות , םישנ תאנישל
.יניינע וניאש סיסב לע


התוא בוחתל , ןימי די תא תחקל ךממ שקבמ ינא , קתומ
תולקולקה תועדהש הווקת ילוכו) םינותחתלו סניגל תחתמ
הנייגה רסוח לש ץרפ ותואל ךתוא תופחוס אל ךלש
םידגב שובלל אלו חלגתהל אל לש לוכיבכ יטסילהינ
רקחה תועסממ תונכסמ יקיפתש ירחא , וישכע , (םינותחת
רבדה ותוא תא תושעל ךממ שקבמ ינא , ךלש דיה לש
ימעש חוטב ינא ) ךידיל לופייש לזמ שיב רבג הזיאל
דויצהש יכחוותש ששוח ינאש ףא לע , בדנתהל וחמשי ןרו
( ךלש הזמ ידמ הנוש אל םהלש
!שי -? םילדבה שי - וישכע


.טלחומ אוה םישנו םירבג ןיב ינושה
יביטקרטסבא גשומ אוה ןויווש , ןויווש ןיא - הזמ ואצ
ןיאש תורחא שפנ תופי תויוטש ינמ לכ ומכו שפוח ומכ
.םייח ונא הבש תואיצמב הזיחא וא שממ לש םויק ןהל
רמוא ינא , םיתוחנ הלאש וא תותוחנ ולאש רמוא אל ינא
םירבג הברה ןיאש ומכ , םישנ הברה ןיא , םילדבה שיש
ינא ןכל , השיא וא רבג םה םא רשק ילב , יל וותשיש ,
תישונא האוצב ילש םיידיה תא ךלכלל דובכ תותיחפ האור
אקווד אלמש , הזה םוקמב ירחא ךרכהל תשקעתמש וז ומכ
הפיא) םירבג המכבו תומכח םישנב תואתשה ררועמ ןפואב
, הלעמו םמכשמ (?דמחאו ו'ג
תיטסילטנמדנפ תואנקב ןגהל וקיספת , לכה תולככ לבא
םאו , ןכלש םיבובנה תונורקעה לע תמטמוטמו תרוויע
ארקא ינאשכ ושגרתת לאו ואלפתת לא , תוניגמ רבכ ןתא
."תויחה תווח"ב יאצמת הרופאטמה שרוש תא , תורפ ןכל
(אל וא) .תוארתהל
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
28/12/00 14:42
:תאמ
...םיתמ אל םירוטקובורפל הבוגתב
אל םילדבההש הלא .םילדבה ןיאש ועמשמ ןיא ןויוויש
.תיניינע אל הילפא םירצוי
הרבחה ידי לע ,יניינע אל ןפואב תולפומ םישנו
.הב תויח ןהש תיטסיניבושה
םירבדמו תורבדמ ונחנא הז לע קר יכ ?הזל בל תמש אל
.ןמזה לכ
ןאכמ םלעיתש םיוקמ ונלוכו תיליואו הסג המהב התאו
.םימלועל
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/12/00 16:13
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...םיתמ אל םירוטקובורפל הבוגתב
.הדות , ךלש סחיה דואמ יל אימחמ , הליחת
קדצ ןיאש ללגב ולו , קדצב הז , תולפומ םישנה םא
אל רבד םוש ,ם ייניעה תא יחתפת, קתומ , םלועב
....רייפ
םילבקמ אל םישנא , םילפמ םלוכ תא , םיקפדנ םלוכ
םיצצופתמו סובוטואב םיעסונ םירחא םישנא , הנידמ
.shit happens - קפס ןיא ,
הבוט השיא לכ ומכו , הז םע דדומתהל ךל השק םא
אובל הז ךלש תורצוצחה לע לקמש המ בוט ינלאמשו
יחיוורת - ברעו םכשה לכשה תא הז לע ונל ןייזלו
תא םיחקול אלש םישנאב לזלזמ ינא לבא , קתומ
.םיידיב םהלש םייחה
תא ישממ , ילע ןנולתהל יכל - ךל עירפמ ינא
ךלש שפנה יפיש תוכזה תא ירכזת קר , ךלש תוכזה
דע הב שמתשא ינא , רובידה תוכז , ךכ לכ םיללהמ
םיינזואהמ ךל ץופקי לש ןגורטסא לוכא ןורוינ לכש
.ךלש הלגומה תובזו תוריעשה םייחלה לע לזיו


רועיכה לע הסכיש פא קיימה אצמויו ןתיי ימ
,םינפבש
,הברה הברה ךתוא אונשל בהוא
.ליעפ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
31/12/00 16:14
ןטקה ןר :תאמ
...םיתמ אל םירוטקובורפל הבוגתב
הברה ךכלכ אנוש תייה אל םא ילוא
.רשואמו עוגר רתוי תייה
.יבויח רבד םוש אצי אל האנישמ
....ץצופתהל ,סרדיהל םישנאל הפ לחאמ התא
....תויעב ךל שי ,םדא ןב
.םהב לפט ךל
ןטקה ןרל וביגה
 
27/12/00 19:32
תיג'ני'ג :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תומדב האבש ידמל הלוזה היצוקובורפל םיביגמ םתא המל יל רורב אל
.ל"נה הלדה הבתכה
םיליחתמ םתאו.....רסחב הקול תואטבתה רשוכ ,והשמ אל תונויער
....."to be or not be -רוזחמ"...אשונב שודל
.הבוגתל םייוארש םירבדל וביגה , ידמל םיטנגיליטניא הפ ן/םלוכ
תיג'ני'גל וביגה
 
28/12/00 1:10
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
הרוחב םע בכש אוהש רפיסש (בגא ,רתויב יסקס) והשימ םעפ יתשגפ
...שדחמ דלונ אוה וליאכ שיגרה אוהו ,רוזחמב התייהש ןמזב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
28/12/00 1:17
ריקב ביגמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
היעבה וז אל .םייביבל הייוארה הסיפתכ םיזינבוש גיצהל דואמ לק
היעבה .םייביב ינכושמ עיגמ אוה רשאכ עירפמ אל םיזינובש .הרבחב
ילעב לש תוסחייתהל ,הקיקחל עגונ אוה רשאכ איה םיזינובשה םע
רשא ולא ברקב אקווד איה רתויב הרומחה היעבה .הרבחב העפשהו חוכ
.םהלש םיזינובשל םיעדומ םניא וליפא ךא ,םירואנ תויהל םירמייתמ
תא ןמסמ אוה יכ .ןכוסמ אל אוה ןאכ רברבגה תוחפל וזה הניחבהמ
.ומצע
תלוכיבו םהיתושגרב םילבגומ םישנא לש הסיפתכ םיזינובשה תגצה
רוביצה תוסחייתה תא התיסמ איה .ןיינעה םצעב תעגופ םהלש העבהה
יפלכ הטושפ תואשנתה לא תנכוסמ תמאבה תוסיפתב יינינע ןוידמ
.תלעות הזב ןיא .הניב תרסחו הללמוא תומד
רזומו ,הזכש "רמאמ" ךותב תילוש תמאב איה רוזחמה לש היגוסה
קוידב ץוריתכ ןאכ שמשמ רוזחמה .תונריע וזכב הביבס בוסנ ןוידהש
.עצב יפדור םידוהיו םינלצע םירוחשהש הנעטה ומכ
ריקב ביגמל וביגה
 
 
28/12/00 13:21
בבוי יקימ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.ךבוסמ אלא ותעדב לבגומ וניא טסיניבושה


וריהבי ,הווקמ ינא ראשה .ןושארה קרפה קר והז ,ךביל תמושתל
.תיללכה הריתחה תאו ותומד תא רתוי בוט
בבוי יקימל וביגה
 
 
28/12/00 18:40
ריקב ביגמ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.תואשנתה לש תושוחת ררועמ הזה רוחבה ,לבגומ אל וא לבגומ
בשוח אל ינא .הכרעה ,הביח ,היטפמא לש השוחת םוש ןאכ ןיא
.תומדה םע תוהדזהל הצורה והשימ ןאכ שיש
ןייעו אצ ,םיהובג דואמ תונוליאב ןנובתהל ךל ןתא ינא
םהש הנשמ אל הז .יקסיביוטסוד לש "תוומה תיבמ תונורכז"-ב
ירבסחו םע יטושפ םהש הנשמ אל הז ,םידדוש וא םיסנא ,םיחצור
תומדהו .הביחו תוהדזה יררועמ םה .םדא ינב ןיידע םה ,הלכשה
הניאו הליעומ הניא איה ,ילוא ךכב .אל טושפ איה ,ןאכ ,וזה
ןאכ ןיא .תוסחייתהל היואר שממ אל ,יתכרעהל ,ןכלו ,הדירומ
.והזו ותוא םיבעתמ ,תוטבלתה םוש
רוביגה םע אוהש גוס לכמ תוהדזה אוה הבוט הריצי לכל סיסבה
.בשוח ינא .הז תא ןיא טושפ ןאכ .ישארה
.החילסו הדות
ריקב ביגמל וביגה
 
 
29/12/00 1:19
בבוי יקימ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.ייק.וא
הזכ וניא טסיניבושהש הלגת ילש תורעהה תא ארקת םא
המכ רמא קר אוה .ךכ לכ רהמ העד וצרחת לאו .טסיניבוש
םא המ זאו .םיצפוק םלוכ רבכו םיטסיניבוש תצק םירבד
?טסיניבוש ול םיארוק


דדועמ אוה יתניחבמ לבא ,הביח ררועמ אל ילוא טסיניבושה
.רתוי דוע ררועיו תוהדזה ררועמ
בבוי יקימל וביגה
 
 
29/12/00 10:00
joe :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.םייניב תרעה


ןאכ ואבויש םיפסונ םיקרפ ,םיייק ומצע ןמויהש חיננ םא
ימכ וילע יתבגה רבכש) "טסיניבוש"ה לש ותומד תא וחתפי
המזירפ ךרד ולוכ םלועה תא האורה םדא לש םשור השועש
םיכילהת ינש ןאכ ורקי ילבקמב .(םידחפ לש דואמ הרצ
םדא לש עגמ לכב םצעבו ,רמאמ לכב טעמכ השעמל םירוקש
.תואיצמה םע ןרקס


ויהי ,ובהאיש ויהי .ומצע רמאמה לע ןויד להנתי ,ןושארה
,ולש תונבצעה רצי תא גדגדמ בותכהש ימ היהי .ואנשייש
,םי ינימ קומע ,רתוימ ,קיחצמ אוהש בושחיש ימ היהי
םייתעבהה םילכב ןויד היהי ....דודר ,ןכוסמ
.ביטראנל רושקש המ לכבו ,תיטילופה תוימיטיגלבו


ןותנ אוההו רתוי טשפומ היהי ,רשב לכ ךרדב ,ינשה
התיה ,הזה בוביסב .םיבתוכה לש תויצאיצוסאה ןווגמל
ןויד חתפתה ןכלו םיקסוע ונחנא םזיניבושבש תטלשה העידה
וספתנ המ םושמ הילא ,תסווה לע בוסנ ףסונ ןויד .וילע
תוברתה לכש ןכתייש שיטפל ,בגא תמכוחמ הרעה) םיבר יניע
תומוסרפה ךרע ונייע ,תויוחד תומקר ןתוא לא תאשונ ונלש
.(םינופמטו תושובתחל


תטלחומ הגירח ללוכ ,תורקל לוכי לכה יביטאיצוסאה ןוידב
.ויפוי הזו ,רמאמה ימוחתמ


,םיכוראו םירצק ,םיגיש דועו דוע דימת ןבומכ םנשי
לכל םילצפתמו םיגלפתמה םיבורמו םיפתתשמ יטועמ
.ךראתמ ןוידהש לככ םינוויכה


ןודעומ לאכ ןאכל ותוכייתשה תא ראתל ביטיה ןהכ זעוב
,רוע תואסרוכב העיקשמ רתוי טעמ יניעב ןאכ שיו ,יתרקוי
הריצי לש השעמ םג ןאכ שי .הינשב ידנרבו תחאה דיב רגיס
תרצונו ,ונתיא םיאצמנ םיבתוכה םירקמהמ קלחב ירהש ,שממ
תווהל תולוכי ןמצע תובוגתה ,ןקלחב .תינוויכ וד העפשה
.םידרפנ םירמאמ


ימניד ןפואב תקסועה הליהקל ךייתשהל דואמ בוט יניעב
.םתריציבו םבוציעב ,םינכתב ,חטשה ינפב


.םולש תבשו - ןכ ,הא
joeל וביגה
 
 
29/12/00 13:09
יאוו_יוא :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
...ץופקל ךרוצ ןיא שממ ,קדוצ התא
.בושח אלו גליע ,יחטש והשמ לכה ךסב
!?ץופקל המל זא
יאוו_יואל וביגה
 
 
29/12/00 13:12
יאוו_יוא :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
.חירטת לאו חרטת לא ,אנא
.."טסינבושה ןמוי"ל רחא בתוכ סייגת ןכ םא אלא
ץמאמ וא ,העירק ,הארירק ,הכירעל יואר אל ,ןאכש הזש ןוויכמ
.רחא
יאוו_יואל וביגה
 
28/12/00 1:58
תחא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
(ליגב) תומדקתמ תוקוור לש תובתכ וא..הזה רתאהמ היהנש המ ייחב
ךוותבשכ תוריד ירבעמ לע םינומומעש וא תובינגמו תוניידזמ ארונש
יתסא ,ימענ ,יעוצקמה ןקדצה ןהכ זעוב ,םיביגמ םיממעשמ םתוא בוש
םיממעושמה רתיו
המ לע היה םא ,רמולכ
הפ םסרפתמש הז ומכ לבז הזכ לבא
ת/ךרועה הפיא תמאב
תחאל וביגה
 
 
28/12/00 2:21
ילריש :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
שולגל תנמזומ תא ,ךל ומיאתי קוידבש םירתאל םיקניל ונל שי
ראשנו היה תוננב .ךל םיאתמש המ תא קוידב אוצמלו םהילא
.תוננב
ךרוצה תא יל תוריכזמ ךלש ומכ תויחטשו תוממעשמ תובוגתו
תאו םיפייעמה ךיירוקיב תא ונתיאמ יכסחת .תובוגתה תכירעב
םירתאה דחאב א''ד) םולכ לע דיגהל המ תמאב ךל ןיאש הדבועה
.(החלצהב .תוממעושמל השילג לולסמ אוצמל םג ילכות
ילרישל וביגה
 
28/12/00 2:09
תחרפת :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
.אלפנ
ןאכ יתארקש םינונשו םייריטאס רתויה םיטסקטה דחא


!הפורשל ףילחמ שי יתובר
תחרפתל וביגה
 
28/12/00 2:15
תחרפת :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
?!!?וזה הביתכהמ ונבצעתה שממש םישנא ןאכ שי
הבוט דאמ הריטאס םג !הריטאס וז יתובר


םהלש הבישחה התיה וזש םירבג המכ ריכהל יל אציש לכמ ארונהו
ליבשב תומוחה תונגהה לכ תא םהמ ףלקל ןמז ןומה יל חקל ינש דצמ
םיבשוח שממ םה הככש ןיבהל


!ילריש דובכה לכ
הרדסב ךשמהל םייניע ןוילכב הכחמ
תחרפתל וביגה
 
28/12/00 19:28
לבוי :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
.עגר לכמ יתנהנ שממ .רוט לש יפוי
לבויל וביגה
 
28/12/00 23:45
גחל הנתמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
"ןיינעל תועגונ אלש תועדוה" תירוגטקב ישיא איש רובשל הצור ינא
התגא תא חצר ימ םיעדוי םתא , תונבו םינב , םידלי , לואשלו ,
?גרוקסלאפ
הברה ינאש בל םתמש , א"ד> חילצמ אל ןבומכו) רמאל הסנמ ינאש המ
וארקש הקהל הפ התיה םעפש וחכש םישנאש הז (<?הלילב דמחנ רתוי
.והזו .....ו....ו , הקיסומ הלחא ושע םהו , תעבגמה יאשונ הל


?תיסרא היצקובורפ הכותב ליכהל תבייח ץילפמ ינאש תוטש לכ
:)
גחל הנתמל וביגה
 
 
28/12/00 23:48
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
תרתוכה תא אלו םשה תא יתיניש , טוידא הככ - דמחנ המכ , אי
(:
(: םכלוכמ םלשומ רתוי , ןיידע לבא , רגפמ הרכשא
!החונמ ליל , יריקי םכמצע תא וגרדש
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
31/12/00 16:10
קתבמה ו'ג :תאמ
תרתחמה ןמ םימשרל הבוגתב
הבוט יכה תימלשוריה הקהלה ,תעבגמה יאשונ תא חכש אל דחא ףא
םינמזה לכב
קתבמה ו'גל וביגה
 
29/12/00 9:15
הזודמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
....םעפ ידמ תישגר תרוחרחס לע םילוע אל םירבגהש וליאכ
!היגולויזיפב ןגועמ תוחפל הז ונלצא
.תודדומתהה לע לקמ םג ןכלו יופצ ,והזו שדוחב םעפ
לכ אללו הרהזא לכ אלל ,ןיאמ שי םיצצופתמ תאז תמועל םירבגה
.הביס
ןימה םויק ךשמהל יארחא ול ונתת אלש םש לכ וא תסו/רוזחמה
תצק .ביגהל ידכ ןאכ םיאצמנ ונלוכש תירקיעה הביסה םגו ,ישונאה
!עבט אמאל דובכ
הזודמל וביגה
 
 
29/12/00 11:13
myodea-ma :תאמ
תובוגתו םימומידל הבוגתב
םירבג" רפסב .תוילנומרוהה תועפשהה ןיינעב תויצרופורפ תצקו
,םישנל המודב ,םירבג יכ בתכנ ,דנומאיד ד'ג תאמ ,"רבעמה ליגב
בצמ ,םתוינימ לע םיעיפשמה םיבכרומ םינומרוה יבצקמ םיווח
ןורטסוטסט ירוזחמ השימח ואצמ םירקוח ,המגודל .םגזמו םחור
:םירבג לצא םינוש
.העשב םימעפ עברא דע שולש תויבצקמ תודונת
ההובג ןורטסוטסטה תמרש ךכב םיאטבתמה ,םיימוימוי םייוניש
.םיירהצה רחא הכומנו רקובב
.רבגל רבגמ תונושה ,תויבצק תוישדוח תודונת -
ההובג ןורטסוטסטה תמרש ךכב תואטבתמה ,הנשה ינפ לע תודונת -
.לירפאב הכומנו רבוטקואב
.רבגה לש רבעמה ליג בלשל תרשקנה ,ןומרוהה תמרב הדירי -
תוילנומרוהה תודונתל תוישגרו תוינפוג תובוגת םיחתפמ םירבגה
ןיב (...) םישנ לצא תיתסו-םדק תנומסתל המודב ,שדוחה ינפ לע
חור יבצמ ראשו תונזגר ,היגרנאב היילע וא הדירי רתיה
.המודכו לובלב ,שאר יבאכ ,הניש רסוח ,בג יבאכ ,םיילילש


םייאופר םירקחמ לע ססובמ רפסה .רפסהמ טוטיצה ןאכ דע
אורקל ןמזומ ומצע תא דבכמש טסינימפ רבג לכש ,םייגולוכיספו
.השא לכ םגו .ריכהלו
myodea-maל וביגה
 
8/1/01 8:39
הית :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
יבילל ועגנ אקווד בבוי לש תובביה
היתל וביגה
 
22/1/01 10:08
kornelius :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ahhh, the loneliness...

the hardest part of being humman.

that was the best part of the article
korneliusל וביגה
 
8/5/01 22:04
תממדמ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
תא לביק ?ותוא םיבבוסה תא לביק וליא דדוב ךכ לכ היה אל ילוא
?תולילצ ונל םיפיסומ םהו ,ןכות םירבגל תופיסומ ונא הב הרוצה
?תוישנל,תוגהנתה גוסו יפוא תונוכת ןיב רבחמ היה אל םאו
לע קועצל קר ותוא םיאיבמה םימגפה תא ומצעב אצומ היה זא ילוא
?ונילעו םלועה
ול םורגי רבד םוש אלו,םירוביד אל,קוחה אלש ,בוצע יכה יכהש המו
.םביבס יפויה תא תמאב תוארלו םהיניע תא חותפל והומכ םישנאתו
!תוממדמ ונחנא ,ןכו
.םייח תומירזמ,תואלממ,תונקורמ,תובאוכ,תוכוב,תומרוז
םילשמ יכהש רבדה תא תוארל חילצמ אל-וייח לע ןנולתמה אוה ילוא
תוירבג תונוכתל ףרצמ ,ותוא
תויזבנו ,תואיצמה םע תודדומתה רסוח ,דובכ רסוח ,תויכונא
.השבי
.תודיספמה אל ונחנא
תממדמל וביגה
 
4/9/01 7:38
ןמרדפ היא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
.הז תא יתבהא ךכ לכ.קנע טושפ!!!!קנע
השימח םמדמש רבדב חטוב אל ינא" קראפ 'תואסמ טטצל םג ןאכ רשפא
"תמ אלו םימי
םילבוס אל םירבגש תרמוא אל ינאש ללגב .עשעש הז יתוא ןפוא לכב
ויה םה םהלש ןיזה ךרד חיטבא ףוחדל םיכירצ ויה םה םא לבא
.םימודנוקל דוגסל םיליחתמ וא ןיטולחל סקסה לע םירתווצ
ןמרדפ היאל וביגה
 
11/10/01 21:42
הנינ :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
1!!!!!!!!!!!!!!!יטתפ המכ
הנינל וביגה
 
28/2/02 12:10
יקיל :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
םיטרס לכוא התא
יקילל וביגה
 
3/4/02 14:04
ינ'גו תירוא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
,יריקי בבוי יקימ
,רוזחמה םע ךלצא רשוקמ םזינימפ-םזינבושה ןיינע לכש הדבועה
.תורתוימ הנייהת תופסונ תובוגת ןכל -תורוב לע הארמ
ינ'גו תירואל וביגה
 
13/8/02 12:03
:תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
nigaz you Need to Get Laid
All of You
וז הבוגתל וביגה
 
16/9/02 17:13
תאיל :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
היעב ךל שי .ךתודליב םא תומדב יניצר ךסח ךל היהש יל הארנ
רשק רוצילו ותוא לבקל הסנתש םוקמבו ךב ישנה דצה םע תיניצר
םילוכי רוזחמ יבאכ .המרוח דע ותוא ףוקתל ףידעמ התא ותיא והשלכ
באוכ ןיידע םינפוריונ 2 רחאל םגש תונב שיו תפות יבאכ תויהל
ןימאת אבצב םיעגפנל רוזחמ יבאכ ןיב ליבקהל םוקמ םוש ןיא .ןהל
םירבחלו ונלש םינבל ונלש םיחאל ונלש הגאדהו ונלש הדרחהש יל
!קוניפ ךותמ אל הזו רוזחמה ללגב אל הז אבצב םימחלנש ונלש
החכוהש תיגולויב הדבוע וז) תוגהנתהה לע םיעיפשמ םינומרוה !ןכו
יל ןימאתו םינומוה ןומה םיברועמ רוזחמה לש ךילהתב .(םייוסינב
םלוכ לע תנבצועמ שדוחב םימי 4 עובק ןפואב תויהל תינהנ אל ינאש
םינבצעמ כ"כ םלוכ המל ןיבהל יתחלצה אל טושפ הנורחאל דע)
(תומייוסמ תופוקתב
תאילל וביגה
 
20/2/03 20:46
ןוריל :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
השקבב סואמ יקימ לש הנש תוחול יל ואצמת
ןורילל וביגה
 
1/3/03 3:19
ךליל :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ירבגה ליבקמה הזש רורב .תמאב .ףוריטב קיחצמ .ינואג ?תמאה
.ינשה דצהמ םג אב הזש ךירעהל ךירצ .תינצקועה תשאונה הקוורל
לע דרוי ןכלו ותוא הצור אל תחא ףא המל ןיבהל הסנמש דדוב שיא
קר בלעיהל תוכירצ .רתומ ונל קר אל .קדצב ידש תמאהו .ישנה ןימה
'תואס"מ ןמטרק תא םג תוניצרב תוחקול רשא רומוה שוח תורסחה
אל אוהו רחאמ םישנ לע ךמוס אל אוהש יתומלא טפשמב רמאש "קראפ
.תמ אלו םימי 5 םמדמש רבד םוש לע ךמוס
.קיחצה הז יתוא
ךלילל וביגה
 
13/5/03 15:17
ןגד-גד :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
אוה יכ הזה רמאמה לע ידמ רתוי ביגהל םיחרוט אלש החמש ינא
..תוסחיתהל יואר אל טלחהב
ןגד-גדל וביגה
 
27/10/03 23:22
תבזילא :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
!!!החוד טושפ אוה חחחחיא
!החוד-דאמ טושפ
!השא הלש ישדוחה רוזחמהמ השע אוה טררס הזיאו ליבדו יתודלי אוה
...םייחב רחא רבד לכמ רתוי ילש סוכל תגאוד אל ינא
!טרסה רמגנו ןופמט םיפחוד-רוזחמ שי הזמ ץוח
!ליד גיבה המ
השע אוה טטרס הזיא ייד לבא..באוכ..רוזחמ סאבמ תצק הז ייק וא
!הזמ
יתרכה וא יתארק וא יתעמש אל םייחב םלהב ינא קופד םדא-ןב הזיא
!הטירש וזכ
!ילעוג םדא-ןב טושפ חייא
הזמ דחפ אוה... ןוראהמ טושפ אצי אלש ומוה היה אוה יתעדל
...ומצעב
תבזילאל וביגה
 
12/3/04 15:15
oro :תאמ
בבוי יקימל הבוגתב
ייה
ןפעאמ תכיתח היה אוהו "טושה תא חק השאה לא ךתכלב רמא השטנ"
.תחא השא ןייז אלש


רדסב הז םיקופד םירבד המכמ ץוח התואנ הרוצב בותכ ,בוט עטקה
.ףחוסה םמזימינפל הער אל הרטנוק תאזו,


השא ןיבת אלו ןיבמ אל, טנטופמיא התאש יל הארנ םויה ףוסב לבא
?רכוז השטנ ומכ,


ךליבשב רוטרביבו השא אלימימ ? בוט רוטרביוב תצק עיקשת אל המל
.רבד ותוא
oroל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא