םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

ןלרוג תובקעב תונב
יזנכשא הנולא

גוזנבל יכבב יתקקותשהש תופוקת ויה
.עיגה אל הז ,חטבומכ ,זא םגו ,בהוא
ינא המ תעדוי אל ינאשכ םויה וליאו
המ זא .עיגמ אל הזש ינויגה ,הצור
?ונל ראשנ
יפל םילהנתמ הנורחאה הנשב יתרכהש םיאלפומה םישנאה ןמ לודג קלח
םתוא םה המ םינייצמ ,דעי םיביצמ :רמוא הווה .םידעיו תורטמ לש תינבת
םה ,ןומא ינוב םידעצ תרדס לע וטילחהש ירחאו ותמשגהל ךרדב םידעצ
.ךרדבש תונטקה םייניבה תורטמו הרטמה תמשגהל ץרמב רותחל םיליחתמ
יארחא םדאהש ךכב תלגוד הרקיעבש תיברעמ דואמ השיג איה וז השיג
תודמוע דגנמ .ותונשל תלוכיה םג וחוכבו ותוא רצויה הז אוה .ולרוגל
דנדנתמה בשע ומכ אוה םדאה יכ תוענכושמה תומודק תויחרזמ תושיג ןהל
,אצמנ :םש רבכ אוה .םייקתהל ידכ רבד תושעל ךירצ אל בשעה .חורב
ןוויכל םאתהב ותיווה תא הנשמו חורה םע םרוז טושפ אוה .הווה ,חכונ
.המירזה
םיגשומב תמכל ןתינ רבד לכ ןכא םאה ?םלועה לש הזה לזאפב ינא הפיא זא
תויציאוטניא ,תושוחת םע המו ?תואצותו הלועפ יכרד ,םידעי ,תורטמ לש
?ךרדב םיתחונש םייופצ אל םירבדו
החיג ,תרפושמ תינוכמ :ןנווכתהל רתוי לק תוירמוח תורטמ לע ,וזמ הרתי
ךירצ םלוכב :םירורב םידעיה הזה הרקמב .טפארדרבואה םוצמצו םיל רבעמ
איה הבהאה םאה ?םיישגרה םירבדה םע המו .האצותל עיגהל ידכ ךוסחל
תא איבהל ידכ תולועפב טוקנל שי םאה ?הרטמ איה תויגוז םאה ?דעי
ןייע) םירוק טושפש םירבדה גוסמ הז אמש וא (ברעמה תשיג ןייע) ריבאה
?(בשעה תשיג
.הבהא יהמ תיחצנה הלאשב תחא אל תרהרהמ ימצע תא יתאצמ ןורחאה עובשב
,ייח ירופיס תא םיטרפ יטרפב תחתנמ .דצהמ הפוצ ומכ השיגרמ ינא םיתעל
תושגרש רשפא/ךירצ /ןתינ םאה :הרורב יתלב ירובע תראשנ תחא הלאש ךא
.הרטמל וכפהי
הצור אל התאשכ" ,הב יתרכזנש הרמיאב התייה עתפל ול ףצ אשונהש הביסה
תא יתבתכ .םיריכמ חוטב ?םיריכמ ."ךממ קחרתי הז ץמאתתש לככ ,אובי הז
ויה !!!טישלוב :יב התלע תחא הלימ .וב יתטבהו רוחש שוטב טפשמה
.העיגה אל ןכא וזו ,ןפוא םושב ייחב תירבג תוחכונ יתיצר אלש תופוקת
אל הז ,חטבומכ ,זא םגו ,בהוא גוזנבל יכבב יתקקותשהש תופוקת ויה
.עיגמ אל הזש ינויגה ,הצור ינא המ תעדוי אל ינאשכ םויה וליאו .עיגה
?ונל ראשנ המ זא
ךרעה תאזל םאתהבו ךכל יא .תיברעמה השיגל ףרטצהל הטילחה ,לט יתרבח
ןה הלש םייניבה תורטמ .גוזנב תאיצמ אוה הרובע דעיל ךפהש ןושארה
:ןמקלדכ
היונפ איה יכ הירכמו הירבח ,היתורבח ברקב יביסאמ םוסרפ .1
.רשקב תניינועמו
םימעפל ,םויל דחא עצוממב) שדוחב םייטיד דניילב תורשעל הכילה .2
.(םיינש
.135 -ה טיידה ירחא םג שואיי רסוחו ,הרטמל תשקיע תודמציה .3
םושמ םהילע תחונ טושפ הזו םולכ םישוע אלש םישנא תשגופ ינא ,התמועל
:אבה חסונב דיתעה רודל ורפוסי ללכ ךרדבש םירופיסה םה הלא .םוקמ
,היצוציפב תוירגיס תונקל הלילב םייתשב יתדרישכ ךלש אמיא תא יתרכה"
איהו בולע רסקוב יתשבל ינא .דימע בלח תונקל העיגה איה הרקמבו
יתעדי ,הפוקב קיטסמ תליבח תשקבמ התוא יתעמשש עגרב לבא ,טרשיט ישוקב
םדוק .ילצא םישחרתמ אל הלאכ םירופיסש ןייצל םוקמה הז ."..איה וזש
םייתשב תויצוציפל תכלוה אל ינאש חטבו תוירגיס הנוק אל ינאש ללגב לכ
ךלש אבא" :ךכ עמשיי עבטמ ותוא לש ינשה דצהש ןכתיי ינש דצמ .הלילב
יתדרי תוינטנופסבש בשוח אוה .ותוא יתספת ךיא עדוי אל םויה דע
שדוח ךותש דעי יתבצה .ןמז הברה תנווכה לע ילצא היה אוה לבא ,תלוכמל
.ול יתברא הככו ולש תועשה המ ,הלבמ אוה הפיא יתררב .ותוא תשבוכ ינא
לע יו יתנמיסו םשל יתעגה (קלע) תוינטנופסב ינא ,היצוציפל דרי אוהשכ
".הרטמה
םיבוטה םירבגה לכש אוה ימצעל העימשמ ינאש םייטתאפה םיצוריתה דחא
םתסה ןמ חטב םה ,ןכ .םתוא אוצמל יוכיס ןיא ןכלו ריעה תא ובזע רבכ
ינאש םכל רורב .דבל ומקמתה אל םהש איה תורבתסההו םירברפב ומקמתה
המש ןימאמ ןיידעש ינופצמ תא טיקשהל ךרד קר וז .העוט ינאש תעדוי
תדבוע בגאש) תרפא יתרבח ,העוט ינאש דבלב וז אל .הרקי תורקל ךירצש
ןאכ שממ םימיהדמו םיקשחנ םירבג ,הירבדל ,םוי לכ תשגופ (היצוציפב
.ףאל תחתמ
ונאש לרוגה תורה תויגוסל עגונב תפרוג הנקסמ םע םכסל הצור יתייה
לכב ומכ ,ילואש יל הארנ .הבושת יתאצמ םרט ירעצל ךא ןאכ תוסקסדמ
ךל דובא ,הרטמל תרכמתהש עגרב .הבושתה שרוש אוה ןונימה ןאכ םג ,םוחת
תוננווכתהב ולו) הרטמ ךל התייה אלש עגרב .ךרדבש ףונה תא תדביא יכ
לוכיו ,חלוש םוקיהש ימ לכל תרוויע ייהת יזא (בלה תא תחתופש הנטק
הינפ לע יפלחת תאו ,היצוציפל דחא הליל עיגת המואתה ךתמשנש תויהל
יבא תא תספספש תעדל ילב ,דיתעה לע תוגונ תובשחמבו ההוהמ טרשיטב
.ךיידלי
יל עבקא ,לרוג וא הרטמ - הבהא יהמ טילחאש דעש יל הארנ ,יילא רשאב
:המשגהל רתוי לק םייניב דעי
.בלכ תצמאמ ינא שדוח ךות

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
22/12/00 10:00
סורקיא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ישגפתש ךל חיטבמ ינא הלילב 2ב םויה תוירגס תליבח ישכרת םא
ותוא
לותח יצמאת זא ,אל םא
סורקיאל וביגה
 
 
22/12/00 15:45
הצילפמה יתור :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
קוטסיפ הפידעמ תישיא ינא) םירבד הברה תונקל רשפא תויצוציפב
(םידאנ רציל רזועש יבלח
הצילפמה יתורל וביגה
 
 
23/12/00 22:15
:תאמ
תוירגיס קר אל הז תויצוציפל הבוגתב
יתור ןלהא
...ןאכ ךתוא וניאר אל ןמזמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/12/00 16:48
הצילפמה יתור :תאמ
תוירגיס קר אל הז תויצוציפל הבוגתב
ןמזמ שממ .ןמזמ הללאוו
הצילפמה יתור ל וביגה
 
 
25/12/00 21:58
באוי :תאמ
ינשה ימש הז םידאנל הבוגתב
-'תושו םיילאנאה םינצלפה - סחנפל ךתוא ךדשנ ילוא
מ"עב הרבח ומיקת
באויל וביגה
 
 
7/7/03 20:32
קיציא :תאמ
ינשה ימש הז םידאנל הבוגתב
כגוטעלח
קיציאל וביגה
 
 
23/12/02 15:48
הוודא :תאמ
תוירגיס קר אל הז תויצוציפל הבוגתב
...ךילא ונגעגתה לבא מזה לע לבח תעגושמ תא
הוודאל וביגה
 
22/12/00 10:49
ימור :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אצי אל יתעדלו םיטייד דניילב תורשעל האציש יהשימ םעפ יתרכה
לע תעבוקמ כ"כ התיה יכ אקווד, ולאה תושיגפ ןוילימהמ םולכ
ללפתהל ליבקמבו שפחלב ער רבד םוש ןיא זא.הזה ןויערה
דניילב הברה כ"כל תכלוה תאשכ לבא היצוציפב ותוא ישגפתש
,ןיינעה לכב דואמ רהמ ןומא תדבאמ יד תאש הדבועהמ ץוח,םיטייד
קר,תחא השיגפ ירחא אבל רובעלו תוסנל לש תדוכלמל תלפונ םג תא
םיאור ונחנאש הבהאה לש תימדתל םיאתמ אל הזה רוחבהש ללגב
.םיבלשב םג םימעפל העיגמ הבהאה.ןמזה לכ םיטרסב
ימורל וביגה
 
 
8/12/02 17:53
ףוציל :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
תילכתה/הרטמה דוביאל םורגל תולוכי תורוויע תושיגפ יתעדל םג
ילש אבא םע רמגנ הזש ירחא ןמז הברה התכח ילש אמא - המ לבא
.היחיש הלעב תא האצמ איה ףוסבו תורוויע תושיגפ הברה הל ויה
ףוצילל וביגה
 
22/12/00 12:07
רפוע :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...תרחא ריעב ךל הכחמ תומולחה רבגש ןכתיי
.םהימודו "ינשה יצחה" וא "ןודיפוק" ומכ םירתאב וב שוגפל ילכות
רפועל וביגה
 
 
22/12/00 15:51
ר תיגח :תאמ
?תרחא הצבב ךיסנ שפחל תיסינל הבוגתב
םירבג רקיעב שי ,םינומוקמב "תונב/םינב"ב ומכ ,הלאה םירתאב
ןייזל קר םיצורש
ר תיגחל וביגה
 
 
22/12/00 16:02
קתבמה ו'ג :תאמ
?תרחא הצבב ךיסנ שפחל תיסינל הבוגתב
שי באלק ירטנאקבו קור תועפוהב ,תואטיסרבינואב ,םיבאפבו...
תכורא תובייוחמב קר םיניינועמש .ןייזל םיצור אלש םירבג
...יתועמשמו קומע רשקבו חווט
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
22/12/00 18:21
רבגה :תאמ
?תרחא הצבב ךיסנ שפחל תיסינל הבוגתב
לכואש יהשימ הצור ינא !החילס ,ןייזל קר הצור אל ינא
לע התיא חחושל היהי רשפאש ,הנישה ינפל הריש הל אירקהל
.תיסאלק הקיסומ לעו ןורטאית לע ,הקיטילופ לעו םזינימפ
תיטנמור יהשימ ,התמכוחב יתוא רישעתש תילאוטקלטניא יהשימ
ינאש בושחתו גולגיל עיבת איהש ילבמ םיחרפ הל תונקל רשפאש
יוטיבכ - ןהש יפכ ייתווחמ תא שרפל עדתש ,ידמ "יכורכר"
םוח קינעהל ןוצרלו הכרעהלו הבהאל


רשפא ןויז ?ןויז .ןויז הנממ גישהל הלוז הקיטקטכ אלו
טויפו תוינחורו קמוע .תויוטש .ןויז הז המ .ףסכב גישהל
!!!!!םייחב בושחש המ הז - שגרו
רבגהל וביגה
 
 
22/12/00 23:13
יאמ :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
????????יקסבייוטסוד .?????התא הז יקסבייטסוד
יאמל וביגה
 
 
22/12/00 23:34
הקימ :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
Are you for real??
.שיא ,ינפ לע ךויח תילעה
(: יפוי הזיא ...הנישה ינפל הריש הל אורקל
המ .ירמגל קדוצ התא ..ךירבדל תנווכתה ןכא םא ..קדוצ התא
..........ןכ ..קמועהו תוינחורהו ,שגרה הז םייחב בושחש
? (: ןתחתהל הצור
.הקימ
הקימל וביגה
 
 
21/1/01 19:26
yoshko :תאמ
רבגה-לל הבוגתב
mika

don't belive to the "man" he just have a smart
strategy
to get you girls to the bed.

sorry about the english but im in slovakia and the
girls here are amazing.

yoshko
yoshkoל וביגה
 
 
9/12/02 9:42
םערו זיזח :תאמ
רבגה-לל הבוגתב
דיחפהל הסנמו תמייאמ םתס תא
.יתלהבנ אל םיחרפ הנורו הריש ארוק רותב


ךתוא הארנ וישכע
םערו זיזחל וביגה
 
 
23/12/00 1:03
הרש :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
!!!! ךתוא הצור....ןכ ינאו
הרשל וביגה
 
 
23/12/00 15:21
hantarish :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
.לכש ןייז התא לכ םדוק לבא ,רבג םג ילוא התא
hantarishל וביגה
 
 
25/12/00 16:53
רבגה :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
ינפ לע ףידע הז .לכש ןייז ינא ,שירטנה ןודא ,ןוכנ הז
אל ותו ףוגה תא קר םינייזמש םילקנ םינייז
רבגהל וביגה
 
 
18/1/01 23:58
ורד :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
?? התא ימ
??? תרתתסה הפיא
??? ךומכ םלוכ אל המל
ורדל וביגה
 
 
9/12/02 9:45
םערו זיזח :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
עיגמ הנממ קופיסהש השקה ךרדה וזש ןויכמ והומכ םלוכ אל
.רתוי רחואמ


ןויכמ ונתוא ספספל תוטונ ןתא לבא ,דיחיה אל אוה .אל
.ריהמ קופיסל תולקה םיכרדב תורחוב ןתא םגש
םערו זיזחל וביגה
 
 
29/11/02 11:11
תיננב :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
?יונפ התא רבג
תיננבל וביגה
 
 
8/12/02 17:59
ףוציל :תאמ
!אל ינאל הבוגתב
הברה םיניינעתמ דימת אל םא כ"רדב םינב המל זא הככ םא
?םיינחור םיעטקב רשאמ םיינפוג םיעטאקב רתוי
ףוצילל וביגה
 
 
23/12/00 11:55
.ל תעפי :תאמ
?תרחא הצבב ךיסנ שפחל תיסינל הבוגתב
.םיהדמ רמאמ ןאכ יתארק םימי המכ ינפלו ,קדוצ


http://bananot.com/article.html?article=111
.ל תעפיל וביגה
 
22/12/00 12:26
תיציפ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םולש הנולא
םיענ דימת הזו ,בוט הבותכ םגו תניינעמ םג ,הבתכ הלחא ,לכ םדוק
.הככ םיבותכש םירבד אורקל


תמאב וז םימעפלו ,םוקמ םושמ ךילע לפונ הז םימעפל ,הזמ ץוח
.ללכב ךלוה אל הז םימעפלו הדובע הברה
ונחנא תצקו ילש שיאה תא יתאצמ תצק יכ קחשמהמ יתאצי ילוא
,הז לכו ץיקב םינתחתמ
.יל אובי הז הככש יתנמאה אל ילש םייחב לבא
סובוטואב םיטהול םיטבמ ונפלחה אל םגו ,היצוציפב ונרכה אל ,אלו
.הזכ והשמ וא
אל ,דמחנ היה .טיידניילבל ונאצי ,ונניב הריכה תפתושמ הרבח
.ללכב םיהדמ
.הבהא דחאוו . הבהא החמצ ךכ רחא


תבשוח ינא םא ותוא יתשגפש ינפל םיימוי יתוא תלאוש תייה םא
"?תעגתשה" ךל הנוע תואדווב יתייה ,בורקב עיגי והשמש
ולשמ תוינכות שי הלעמלש הזלש הארנכ לבא


הזש הנימאמ ינא ,המצע תא החיכומ ידש תימיטפואה השיגב ,וישכעו
.םלוכל ףוסב עיגי
רוזעל לוכי המירז הברה תורטמ תצק לש בוליש
.החסונ םוש ןאכ ןיא ,ןיא לבא


םולש תבש
תיציפל וביגה
 
 
22/12/00 15:54
יטב :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
?אלפ חרואב רפתשה םג סקסהו .בר ןמז ירחא ,עתפל ,הבהאה החמצ
תכשמנ אל םאו ידיימ יביטקניטסניא ןיינע איה תינימ הכישמ יכ
?ןמז המכ ירחא הרק המ זא ,ןושארה טיידב וילא
יטבל וביגה
 
 
23/12/00 15:23
hantarish :תאמ
הבהאה החמצל הבוגתב
יטב יאדכ ןכל .תחתב ול חירהל םיענ אל ילוא ןושארב טיידב
.היינש תונמדזה דימת ינתתש
hantarishל וביגה
 
 
23/12/00 22:31
:תאמ
הבהאה החמצל הבוגתב
?הכישמ
הלחתהה ןמ רורב זוחא האמ הז דימת אל ,תעדוי תא
חתפתהל לוכיש והשמ םג הז
.תוחפל ילצא
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/12/00 12:06
תיציפ :תאמ
הבהאה החמצל הבוגתב
(-: הכישמה וה
,ןושארה הלילב םיבכוש אל (רזגמב ונלצא , וה) רזגמב ונלצא
.הנותחה ינפל אל םג ללכ ךרדבו ,ינשב אל םגו


םירבדה םאה תוארלו שארהמ ליחתהל רדסב ירמגל וליאכ הז זא
.ולש תא דיגהל ףוגל תתל ךכ רחא קרו ,םימיאתמ ללכב


םירבדל עיגהל ןמז הברה יד דועו ,קשנתהל שדוח ונל חקל
.םירחא
טעמכ ,בוט) בוט רתוי הז םעפ לכו ,יפוי הזו יל םיאתמ הזו
(םעפ לכב


רשי םתיאש םירבח יל ויהו ,תואחסונ ןיא יתרמאש ומכו
.הז לכו הכישמ התיה הלחתההמ
ילש שיאה הזו ,יל בוטש המ הז וישכע
םיסקמ הזכ שיא ןלוכ לע יאוולהו


חמש הכונח
תיציפל וביגה
 
 
25/12/00 16:52
םקשהמ סחנפ :תאמ
הבהאה החמצל הבוגתב
דע רבע ןמז המכ זא ?םתקשנתהש דע ש-ד-ו-ח םכל חקל
?תחתה תא וינפב תחתפש
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/12/00 18:23
:תאמ
???םתקשנתהש דע שדוחל הבוגתב
!האסה תא תשדגה ,ןאכמ ףוע ,ליעגמ אי הללאי
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/12/00 21:26
םקשהמ סחנפ :תאמ
???םתקשנתהש דע שדוחל הבוגתב
עובק ינא זאמו דלי יתיאהש תחתב יתוא וסנא סחנפ ינא
ןמזה לכ הזמ קר הנהנ


הז תא יל רמא ן"בקה םג
תונבה לש אל ילש תחתה תא חותפל ךירצ ינאש קר
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/12/00 21:47
םקשהמ סחנפ :תאמ
???םתקשנתהש דע שדוחל הבוגתב
םויה לכ עוקת תחתב גאלפ טאב יל היהי םא ילוא םגו
ירמגל אפרתא ינא
הכוזהו זרכמ השאי ינא ?ותוא יל ףוחדל הצור ימ
לודגה סרפב הכזית


איהש םויב םימעפ המכ גאלפ טאב תחתל סחנפל ףוחדל
אצרית
םקשהמ סחנפל וביגה
 
22/12/00 13:37
םאה הכלמה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תאש המ תא שפחל יעדת ךיא זא ,"הבהא" רידגהל תעדוי אל תא םא
?אוצמל הצור


לע תבתוכ תא לבא ,הלילח - םכחתהל הסנמ אל ינא ,הרקי הנולא
תורטמהש אלא ,יללכ ןפואב ןוכנ הזו ,ןהילע תייבתהל ךירצש תורטמ
תנווכל לכ םדוק קוקז ףלצ .תוקייודמו תורורב תויהל תוכירצ
הרטמה תא חווטל ידכ סוקופב


.קשנב שמתשהל תועדוי ןהש ינפל דוע הרטמה תא תונמסמ תונב הברה
דחא דועו טייד דניילבל תאצל רשפא יא .ףוסהמ תוליחתמ :רמולכ
...ללכב םישפחמ המ תעדל ילבמ ,דחא דועו


ךרד איה ךרד לכש תבשוח קר ינא .תצעוי אלו תיגולוכיספ אל ינא
היהיש ,הלילב םייתשב היצוציפ היהיש .הבהא גישהל ליבשב הבוט
טנרטניאב היהיש ,טייד דניילב היהיש ,הטיסרבינואב ךלש הצרמה


החלצהב
םאה הכלמהל וביגה
 
 
24/12/00 0:31
עגרל חרוא :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
ינב תאיצמ לש הזה םוחתב אקווד ,םייחב םיבצמ הברהל דוגינב
ןוחבל הסנמש ימ .ידמ קייודמ ןפואב הרטמה תא רידגהל רוסא גוז
ת/קסוע שארמ תרדגומ םינוירטירק תמישר וזיא יפל ת/דמעומה תא
.exercise in futility :(תילגנאמ םימגרתמ ךיא עדוי ינניא) ב
תונעל הכירצ הרוחבה וב "רנייד" טרסהמ הנצסה תא רכוז והשימ
הז ?התיא ןתחתהל םיכסי רוחבהש ידכ לובטופב היווירט ןחבמ לע
רסח אוה הניחבה אשונש םושמ קר לוכיבכ ,יטתאפ ךכ-לכ הארנ
הלוכיש ןויערה לכש םושמ השעמל לבא (תוחפל יניעב) תובישח
.ךרפומ אוה תופקת תמר יהשוזיא םע תאזכ הניחב תויהל


םה תויגוז תריציל ונלש םייוכיסהו ,גוז ינבל ונלש הכישמה
תרדגהל םיסייגמ ונחנא התואש תעדומה המרל רבעמ הברה
ראות ול ןיא ,ססילוי תא ארק אל אוה .הלאה םינוירטירקה
תא ארק אל אוה ילוא .טישלוב ...הובג קיפסמ אל אוה ,יאמדקא
םע תחא הרושב ותוא דימעתש הריצי בותכל דמוע לבא ססילוי
ידמ קוסע אוה יכ הטיסרבינוא רמג אל אוהו ,סיו'ג סמי'ג
הזה דחוימה והשימה יבגל ילואו ,תינומרהליפל תוריצי רוביחב
אל ,םצעב ,תאז לבא ...ךל בושח תמאב אל הבוגהש ךשמהב ילגת
תנתינ הניא םדאה שפנש איה תירקיעה הדוקנה .תירקיעה הדוקנה
י"ע רקיעב תעבקנ איה יכ ,הזה גוסהמ םידדוב םיביכרל קוריפל
הזכ קוריפ לכש ךכ ,םהיניב היצקרטניאהו םיביכרה לכ לש ליהמתה
לש תימיכה הניחבה תועצמאב םדאה לע דומלל ןויסנל לושמ
.בכרומ אוה םהמ םימוטאה


,םיעדומ אל היצקלס ינונגנמ לע ךמתסהל אלא הרירב ונל ןיא ןכל
ךרוצל םיער אל םינונגנמ וחתיפ היצולובא תונש ינוילמש החנהב
םיימגונומ-יזאווק ח"עב לצא גוז ינב תריחב לכה ירחא - הז
ונלש םינגה תלחנהל רתויב תובושחה תוטלחהה תחא איה ונומכ
.םיאבה תורודל


חינהל אוה טייד-דניילבל םיאצוישכ תושעל םילוכי ונחנאש המ לכ
םילוקישב ידמ םהל עירפנש ילב לועפל הלא םינונגנמל
שיש רתויב ההובגה הלשכמה .ךרדה תליחתב רבכ םייביטינגוקה
איה השיגפה תרטמש העידיה ונייהד ,setting-ה תלשכמ איה רובעל
,תיתוכאלמל השיגפה תא תכפוהש העידי התוא ,גוז-ת/ןב אוצמל
םאה" ) ינשה דצה תניחבב תעב הב אצמנ התא .תלכסתמו תצלואמ
ךתוא ןחוב ינשה דצהש העידיה תחתו , (איה תויהל הלוכי תאז
ינאשכ .ןולשכל דעומ ןכא קסעה לכ הלאה םיאנתבו ,המוד ןפואב
םומעה ןפואב הרטמה תא יתרדגה סטייד-דניילב יקסעב יתייה
תא תיחפהל ידכ קוידב (תונינעמ םישנ ריכהל) יתלוכיש רתויב
.דבע הז ילש הרקמב ,בגא .הזה חתמה
עגרל חרואל וביגה
 
 
24/12/00 2:53
לפואה תכיסנ -תיליל :תאמ
הענ הרטמל הבוגתב
ךיפיעצ דבוכ שורפ ,םידוד-ליל ,וה
,טאלב םישלובה לש םהיניע לע
ואימור יתועורז לא דמציו
.ןזואל םוטאו ןיעמ יומס
םהינפ-רואמ םיד םיבהואל
.םימיענב וסלעתי ןעמל
,תרוויע הבהאה תמאב םא
.הלילה ןמ הל האי גוז-ןב דוע ןיא
,ליח-תשאכ חכופמ הליל אוב
,םירוחש תפוטעו שובל תעונצ
דיספמה וב ,קחשמ אנ ינדמל
ויווש רשא ,ןובריעב הכוז
/ריפסקייש (קנעה) םאיליוו .ןרהטב תולותב תושפנ יתש
הילויו ואימור
לפואה תכיסנ -תילילל וביגה
 
 
25/12/00 16:55
םקשהמ סחנפ :תאמ
?ואימור התא ןכיהל הבוגתב
יכ ,ןרהטב הז םא דחוימב .!הילוי לש תחתה ךותב ?ואימור
תחתב םינייזמ - םילותבהו דובכה לע רומשל ליבשב םיסרפה
םורקה לע תורמוש תורוחבהו םינהנ םה הככ .תורוחבה תא
שודקה
םקשהמ סחנפל וביגה
 
22/12/00 14:55
וג_ידניא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הצור ןכא ינאש העידיה דבלמ :תמלשומ תיטסינימרטד הארנכ ינא
תבצהש הנימאמ אל ינא .הברה השוע אל ינא ,הבהאל וישכע הלשבו
"הז תא גישהלו תאצל" ןוצרה ללכב וא םירצובמ םידעיו תורטמ
יתוא חולשל םהל תנתונ ,םייחה לש םימרזב יל תפחסנ ינא .ודבעי
אל םג ינא ,ינש דצמו .(הלאכ הברה שיו) תודחוימה תוניפה לכל
םלועב דחוימב ,רשקתמ דואמ ,חותפ דואמ בצמב תאצמנ אלא ,תיתאפא
ומכ שממו ,תומוקמ ינימ לכב תבבותסמ - ללכב םג לבא ,ילאוטריוה
וא) םתוא תגרוה זאו םיניינעמ םישנא תשגופ ,יאקירמאה אבצב
הזמ תאצוי םימעפל .(ילש יסייאה תמישרל םתוא תפרצמ תוחפל
ינא - הבהא טעמכ םימעפל ,חלצומ אל טייד םימעפל ,האלפומ תודידי
יכרדב םינמוזמש םינומיא ןיעמ םה הלאה טעמכה םא תעדוי אל דוע
טרדנטסב היונבו) אובי אוהשכ רשקל היונב שממ רבכ היהאש ידכ
תויונמדזה הלא ילוא וא ,(יזכרמ גוזימו םילופכ תונולח םע ,הובג
.ימצע לע הרוגס קיפסמ יתייה אל יכ יתספסיפש
ינא .תרהממ אל ינאו ,אוהשיתמ הרקי הז יכ .הנשמ תמאב אל הז לבא
יל רסח אלש ךכ ,חונ יד םייחה תא ימצעל יתרדיס יכ תרהממ אל
,זמירפוסה ורמאש ומכ לבא ,הבהא דבלמ ,רמולכ .םולכ
u can't hurry love
ןיא טליבש רמוא הז ,אובי הזשכ םאה ,איה יתניחבמ תיתימאה הלאשה
?םסק ומכ דובעי הז
יפלא םע ,אובי אוהשכ בוט רבד םג לקלקל חילצא ינא אמש וא
?ילש תוששחהו תויוגייתסהה
,וימדוקמ הנוש היהי קפס אללש ,ילש אבה יגוזה רשקה האריי ךיאו
?זאמ יתרגבתהו יתינתשה יכ
ריבכ יוסינ היהי הז יכ .דואמ וליפאו ,הז יבגל תינרקס ינא
.הדש יאנתב
,תחלקמב ימצעל הרש ינאש ומכ ,וא
someday he'll come along, the man i love
he doesn't have to be big and strong, the man i love
and when he comes my way
i'll do my best to make him stay
(םזינימפ ימעטמ ךשמהב ונוש רישה תולימ בור)
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/12/00 15:42
םקשהמ סחנפ :תאמ
תונבה תובקעב לרוגל הבוגתב
.בינגמ עמשנ הז הלליאוו ?ךלצא ותוא ריאשהל םומיסקמת ישעת
ומכ טוסבמ רבגה תא ריאשהל ליבשב תושעל ךירצ ההמ עדוי ינא
"טנושיפ" ול םיארוקש סיסבב ילש רסקובה
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
22/12/00 16:17
וג_ידניא :תאמ
?םומיסקמת ישעתל הבוגתב
.ללכב טעמ אל אוה ילש םומיסקמהו
.תיב דצ תא םג בייחמ הז לבא
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/12/00 17:33
םקשהמ סחנפ :תאמ
והואל הבוגתב
!םינפב ינא תחת'ת םג ללוכ "םומיסקמה" םא
תושירידה לכב דומעיו םומיסקמה תא השעי ינא םג
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
22/12/00 20:17
וג_ידניא :תאמ
םינפב ינא תחת'ת ללוכ הז םאל הבוגתב
,(היעב לכ ותיא יל ןיאש) תנייצש ףיעסה ללגב אלו
.םיגליע םירבגל תכשמנ שממ אל ינאש םושמ אלא
וג_ידניאל וביגה
 
 
22/12/00 23:24
םאה הכלמה :תאמ
ץוחב התא קתומ ,יל רצל הבוגתב
י-ת-ו-ח-א


!הלודג תא


...יתקחצ המכ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
23/12/00 0:05
וג_ידניא :תאמ
קתומ ,יל רצל הבוגתב
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
23/12/00 15:29
hantarish :תאמ
ץוחב התא קתומ ,יל רצל הבוגתב
: (ףוסה דע זא םיגליע םיגליע) םירבגה תווחא םשב
רמול תיצר ,תבתכש המ לש הנושארה הרושל ירזח
,טסימקשל הייוארה הבוגתה .תיטסינמרטד אלו תיטסילטאפ
לידבמ אלש ,שפיט והזיא :ל"זח ורמא וילעש .הקיתש איה
.וירוחא אצומל ויפ אצומ ןיב
hantarishל וביגה
 
 
23/12/00 19:04
וג_ידניא :תאמ
ץוחב התא קתומ ,יל רצל הבוגתב
םייחה תייפוסוליפ תא ןאכ טרפל תונווכ יל שיש אל
חוכו הביס שיש הנימאמ ינא ,ןכ לבא ,ילש האלמה
ןכלו ,"לרוג" ול םיארוק ונחנאש המ ירוחאמ םינווכמ
,תמאב ,לבא .תיטסילאטפ רשאמ תיטסינימרטד רתוי ינא
הווחא ןיגפהל רתוי םייואר םירבג ךל תאצמ אל
ןיבל ךניב תיטמוטוא תמייקתמ םירבג תווחא ?םהיפלכ
?הסינכ ףס ןיא ?ךומכ דויצ ותוא םע דלונש ימ לכ
?יתווחא-םורט ןוחביא ןיא ?םינחבמ ןיא
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
23/12/00 23:23
hantarish :תאמ
ממממהל הבוגתב
.םודיי איהה תעב ליכשמהו
hantarishל וביגה
 
 
24/12/00 9:40
םקשהמ סחנפ :תאמ
ממממהל הבוגתב
ךירצ ליכשמה המ דיגהל ךדיצמ דואמ הפי הז
תוצעה תא םיכירצ אל ילוא םיליכשמה לבא ,תושעל
הז תא וארק רבכ םה םתויליכשמ םצעמ ,הלאה
.רוקמב


יתרמג ישוקבש ,ינומכ ליכשמ-אלה תושעל לוכי המ
אלה תירקתה ירחא ס"יבמ יתוא ופיעהו תותיכ 9
רצ תחת הזיא ,יייא) להנמה לש תבה םע המיענ
םרותו תוצע ןתונ אל התא המל ?(הל היה םחו
תמאבש הלא ,ינומכ םישנאל רוזעל ידכ ךתמכוחמ
רתוי גישי ינא הפיא ?תומכחה ךיתוצעל םיוקוקז
שי וב רתאב ןאכ רשאמ ףפוכתהל תונכומש םישנ
?ארחל ביבסמ םיבובז רשאמ םישנ רתוי


.בוט קסע יל עמשנ .ןייזי ינאו םודי ליכשמה זא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
24/12/00 13:57
וג_ידניא :תאמ
םירחאהול הבוגתב
לכ תא תספסיפ .אקוד יב בולעל ןווכתה אוה
ךות לא תואשנתה הנוט תסיחד לש תבשחמה תכאלמ
.("םודיי איהה תעב אשנתמהו") דדוב טפשמ
וג_ידניאל וביגה
 
 
24/12/00 14:08
םקשהמ סחנפ :תאמ
קתומ סחנפל הבוגתב
אל ינא ,אלפ אל הז לבא ,יתספספ יתספספ
רביד אשנתמהש ןיבהל ליבשב ליכשמ קיפסמ
םג אלא אשנתמ קר אל אוה יכ ילא אלו ךילא
רבדי אלו םימעפ ףלא םודי אוה ןכלו ליכשמ
םייברגה תא הווש אלש ינומכ דחא לא
אובתש דע הסיבכל קרוז ליכשמהש תוחירסמה
.אל סבכל הליכשמ אלה תרזועה


סחנפ .םותס סחנפ .ןיבמ אל םקשהמ סחנפ
יכה עדוי אוה תחתב ןייזל ,המ לבא .רוב
.(ללוכ) תובוחר דע ץראה םורדב בוט
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
23/12/00 22:24
לפואה תכיסנ -תיליל :תאמ
ץוחב התא קתומ ,יל רצל הבוגתב
ומכ הארנ שירטנחהש תואדווב תעדוי יתייה קר וליא
יתפיטקה ורוע ףידמש חירהשו (ארקנ) עמשנ אוהש
,םייכרב קיפל יל םרוגש חוחינה ותוא אוה םימחהו
.ותוא אוצמל ידכ םלועה לכ תא תכפוה זא יתייה
לפואה תכיסנ -תילילל וביגה
 
 
23/12/00 23:05
hantarish :תאמ
עגרל יתבהאתה בושל הבוגתב
תנמ-לע םימל ץופקל םיכירצ .הרירב ןיא םיתעל
חיטבהל תירוירפ-א ךרד ןיא ,תויגוזב .תווכיהל
םא .תושעל המ :דמחומל רהה רמא הז לעו .החלצה
?הכחאו בשא ינאש זא ,ילא אב אל רבכעה
hantarishל וביגה
 
 
24/12/00 2:32
לפואה תכיסנ -תיליל :תאמ
עגרל יתבהאתה בושל הבוגתב
לככ םירוכע ,םיקומע םימל ץופקל ...שירטנח לבא
הבש היעבה .הנמוזמו הנכומ דימת ינא ,ויהיש
?הקיר אל הכירבהש םיעדוי ךיא איה תטבחתמ ינא
לפואה תכיסנ -תילילל וביגה
 
 
24/12/00 8:54
םקשהמ סחנפ :תאמ
עגרל יתבהאתה בושל הבוגתב
.עדוי ינומכ גליע וליפא הז
ךלש ןטקה חומה לכו צצצצצצצצאלפ םיעמוש םא
.םימ ויה אלש ןמיס הכרבה תפצר לע חרמנ
?שיפאק
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
24/12/00 14:43
hantarish :תאמ
עגרל יתבהאתה בושל הבוגתב
יקפתסת ,המ זא ?הלילה תכלמ ץמואה הפיא
?םקשל יצפקתש וא י'גנבב
וליפא .םישירטנחל ןיתמהל םעט ןיא הזמ ץוחו
.ושנס תא ףידעהו םתוא הצר אל הטוחיק ןוד
םישנו םידאמב םירבג שי .בולע ןז ונחנא
לע םינכוש ישוקב ונחנאו (ךפיהל וא) הגונב
.םש יחוכש םידיאורטסא
hantarishל וביגה
 
 
26/12/00 0:47
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
עגרל יתבהאתה בושל הבוגתב
ביגהל ךכרד וז םאה ילש רקי שירטנח
לבא יל המדנ קר הז ילוא ?הבהא לש תורהצהל
זא הדבעמ רבכעל תכפה ,גאוש יראמ עתפל
םילהנמש םיבולע םינדחפ םתס ונלוכ ילוא
חטבל רתתסהל רשפאשכ קר םיביהרמ םיגולאיד
?אל בוצע תצק )))-: .םייודב תומש ירחאמ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
28/12/00 14:05
hantarish :תאמ
עגרל יתבהאתה בושל הבוגתב
םדא ןיבהל ךירצ המ .ילש הלפא השיא ,תיליל
:ומכ והשמ ?יאנת לע הבהא ול םירדשמ רשאכ
הרקמב .....זא ... עמשנש ומכ הארנ םא
רמאל אלא ,ישירטנחה רכזל ול רתונ אל הזכש
םימל ץופקל הצורש ימ ,יתכלמ .תמאה תא
רוקמ הפיא תמדוק תנחוב אל ,םירעוס
וא םיחושש וא ,זאו ... םיצפוק .םוהיזה
םא םיראשנ לבא .(הרילוכ) ערילוח םיפטוחש
רחאמו .ונימצע םא םירשי ונייה - קופיסה
ךל קפסל בייח יתייה ,ךייד הצימא תייה אלש
הגיסנ ךרד ךל רשפאל ,תותואנ תויצרופורפ
תא תישע ,יתכלמ , ךל רמאלו אובל .דובכב
.ןוכנה דעצה
תכישנל ןוכנ ,יראווצ תא טשופ ינא ,תיליל
.הלילה תכלמ לש תבאוכה דפרעה
hantarishל וביגה
 
 
9/12/02 10:27
םערו זיזח :תאמ
עגרל יתבהאתה בושל הבוגתב
:טושפ דואמ הז


תיעקרקל םיעיגמשכ םיעמושש לילצה יפל
םערו זיזחל וביגה
 
 
23/12/00 21:22
םקשהמ סחנפ :תאמ
ץוחב התא קתומ ,יל רצל הבוגתב
?גליע הז המ
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
23/12/00 22:28
לפואה תכיסנ -תיליל :תאמ
החילסל הבוגתב
לע רפכל ליבשבו ןטק ןיז ול שיש והשימ הז גליע
ילמרונ סקס לע ילאנא לגשמ ףידעמ אוה תאז הדבוע
-ו .רצ רתוי תחתה לש רוחה .א :תואבה תוביסה יתשמ
לש שגר ףוגה לכב טשפתמ הרוחאמ יהשימ םילגשמשכ .ב
?שיפאק .הטילשו המצוע
לפואה תכיסנ -תילילל וביגה
 
 
23/12/00 22:37
,יעמשת :תאמ
ונחלסל הבוגתב
(-:...דחוימ והשמ תא ,תיליל
,יעמשתל וביגה
 
 
24/12/00 0:04
םקשהמ סחנפ :תאמ
ונחלסל הבוגתב
האג גליע ינא ,גליע םתס אל ינא ךכ םא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
24/12/00 2:21
לפואה תכיסנ -תיליל :תאמ
הדותל הבוגתב
הלמחבו הבהאב ךתוא יל השרוי םא ,העוג גליע
םייפוס ןיא
לפואה תכיסנ -תילילל וביגה
 
 
24/12/00 2:24
לפואה תכיסנ -תיליל :תאמ
תואירבלל הבוגתב
יתנווכתה ךתוא ןקתל
לפואה תכיסנ -תילילל וביגה
 
 
24/12/00 8:50
םקשהמ סחנפ :תאמ
תואירבלל הבוגתב
.ינממ בוט רתוי הניבמ חטב תא תויעגב
ווווווווווווווווווווומ
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
23/12/00 22:35
Estee :תאמ
החילסל הבוגתב
ד"גמה םרבא תא לאשת
חוטב ךל ריבסי אוה
ןיבתש דע
...ש"ד ול רוסמתו...דימת .םרבאל ,תונלבס ול שי אוה
Esteeל וביגה
 
 
24/12/00 9:28
םקשהמ סחנפ :תאמ
החילסל הבוגתב
תא תחתב יתנייזש זאמ יתוא שפחמ ד"גמה םרבא
.םולכ יל ריבסי אל אוה .ולש תוחאה
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
24/12/00 10:42
Estee :תאמ
ךל הרק המל הבוגתב
...םולכ ךל ריבסא אל ינא םג וישכע .קדוצ
אצמי אוהשכ השעי םרבא המ ןיינעמו
(...ךתוא שפחמ אוהש תרמא יכ) ךתוא
Esteeל וביגה
 
 
24/12/00 10:51
joe :תאמ
ךל הרק המל הבוגתב
המכ .והשמ םכל תוארהל הצור ינא ,הינש ואוב
ישוביש הפיא ?סחנפ לצא תועיפומ ביתכ תואיגש
תואיגש דואמ טעמ :הבושת ?םילעפהו תויטהה
עודיש המש הפיא רקיעב תויטה ישוביש ,ביתכ
.שבשמ "לארשי אחמע" רותב


,ףוריטב ליכשמ ונניא ילוא שיאה :ילש הנקסמה
שממ אלו ,תיבפלנא אל ,שפיט אל חוטב אוה לבא
,טאפויצוס אוהש ?וילע רמוא הז המ .אחמע
ןקיריטאס אוהש ,רוטקובורפ אוהש ,הטוס אוהש
.אל - שפיט .םלוכ ילוא ,חנעופמ יתלב


תועצה ולע רבכ ?תושעל םירומא ונחנא המ
לכוי אלש ימ אצמיי דימת לבא ,םלעתהל
ררבל העיצמ יתייה PC תוחפ טעמ ןוטב .קפאתהל
יתרדס ןדירטמ הזיא חולשלו אמא ול שי םא
הככ ,םי'ז'זבה תא הל ףטליש ,והומכ
םע קושהמ תרזוח איהשכ ,ישיש םויב ,סובוטואב
ילוא .הנממ ותוא ףוחדל הלוכי אלו םילסה לכ
?ןיבי סחנפ זא


.ךל בוט עובש :יתמשנ יתסאו
joeל וביגה
 
 
24/12/00 14:01
וג_ידניא :תאמ
..עגר עגר ה'רבח ה'רבחל הבוגתב
,ןיוצמ תירבע עדוי שיאהש הארנ ללכב יל
תמושתל) והשמ החוטשה תומדה ךרוצל לבא
(!סחנפ לש "וליעפמ" ,ךבל
.רשפאה לככ תוגשל ץמאתמ אוה ,הנב אוהש
תמאב ןיא ירה .תוחפל יל המדנ הככ וא
?אל ,והומכ םיסופיט
וג_ידניאל וביגה
 
 
24/12/00 14:14
םקשהמ סחנפ :תאמ
(יא)ו'ג והל הבוגתב
תואיגשב טיעמהל יתלוכי לככ לדתשמ ינאש דע
ןקתל ר"סרה לש הדיקפה הנפדמ שקבמ וליפאו
השוע ינאש תרמואו האב תא תואיגשה תא יל
.לוכי ינאש תואיגש הברה יכה


הדלפ יבצעמ יושע סחנפ לבא .בילעמ תמאב הז
םויה הרימש תונרות תראשנ הנפד הזימ ץוחו
.ךומנ תויהל לוכי אל ילש חור בצמה זא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
24/12/00 14:59
עגרל חרוא :תאמ
(יא)ו'ג והל הבוגתב
דחא בתוכמ רתוי שיש רורב ידש בשוח ינא
ןונגס ילדבה םנשי .םקשהמ סחנפ רותב םתוחש
.םירורב יד


אוה ,םדא-ןב אל אוה סחנפ :תורחא םילמב
ומכ ,העונת יקקפ ומכ ,שאר באכ ומכ .העפות
.שולש העשב תבשב תוריק חדוקש ןכשה
עגרל חרואל וביגה
 
 
24/12/00 22:39
וג_ידניא :תאמ
םיסחנפל הבוגתב
ןמוימ דואמ אל אוה לבא ,דחא קר שי ילוא
.ילש הירואיתה וז .תויבקע תואיגשב
לש דענמה ירהש ,םמעתשמ אוהש םג יל המדנו
.שארמ תצק םצמוצמ סחנפ ומכ והשימ
ףיסות טושפ ילוא ,ער שיגרת לא ,סחנפ זא
לע ךל) יסיסע ןועביק הזיא דוע ראוטרפרל
ךלת ילוא וא (יל ער וא יל בוט ,ילארוא
רושק רתוי ,וליק השימח אל) ראופמ שיטפ לע
יבקעמ הינפמש תייתשל חיננ (ישמ יברגל
ךל ףיסוי הז ,י'צוג תורענ לש וטליטסה
לכתסת לא קר) הפ ןוחתפלו םינורמתל בחרמ
וא הפה ןוחתפ ןיינעב יתבדנתה אל ינא ,ילע
(רחא ןיינע לכב
וג_ידניאל וביגה
 
 
28/12/00 0:56
םקשהמ סחנפ :תאמ
סחניפ יכחולל הבוגתב
דענמ ומכ תוינופצ םילימ םע ילע האב תא המ
ריכמ אל ינאש בלעי ינאש תבשוח תא ?ןועבקו
טנגילטניא אל ינא ונעי ,הלאכ םילימ
אל תחתב ןייזל ליבשב ,יל ינימת ?קיפסמ
הז ןיבמ ינאש ומכ ילרוא .הז תא תעדל ךירצ
ךירצ ינא ילש ןינעה אל הזו הפב יל םישועש
םהלש הפב ילש ןיזשכו תוקעוצ םתוא עומשל
הרמגל ותוא םתוס אלו ןטק אוהש וליפא
לודגה ןינעה לכ ללכב .תוקעוצ אל םה ןיידע
הדעב תלבוקמ אלש העצמה הז תוציצממ םישועש
תספות םואתפ הרוחבה םא ההיי המ םגו ,ילש
קסעה לכ סחנפ ליבשב אל ?סיב תנתונו םיבצע
.הזה
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
28/12/00 21:06
ףשוחה :תאמ
סחניפ יכחולל הבוגתב
----,קתבמה ו'ג ,םרבא ,סחנפ
הרדסב יעיברה םשהו תחא תואטבתה דוע
לבמט ,התא ימ םיעדוי .עיפוי
ףשוחהל וביגה
 
 
9/12/02 10:35
םערו זיזח :תאמ
סחניפ יכחולל הבוגתב
ץימב הבוט הינפמש תתחשה לבקל ןכומ אל ינא
.תוגונע י'צוג יברג הלא וליפאו םיברג


? זאונפמש לע רשפתנ
םערו זיזחל וביגה
 
 
24/12/00 20:37
Estee :תאמ
..עגר עגר ה'רבח ה'רבחל הבוגתב
...ךל אלפנ עובש ,גנילרד ו'ג
?ולש אמא לש ?תרמוא תא םיז'זב לבא
,המשא איה המ ...PC אל תמאב הז חחחחחחחא
,הזמ ץוחו ...הזכ אצי טישכתהש ,הנכסמה
יפצת לא ,םרבא לש תוחאמ ול תפכא אלש דחא
יושע אוה יכ םא ...ידמ רתויל ונממ
...יל הארנ אל ?סחנפ ,ונתוא עיתפת .עיתפהל
Esteeל וביגה
 
 
25/12/00 18:14
םקשהמ סחנפ :תאמ
..עגר עגר ה'רבח ה'רבחל הבוגתב
,המידק תצק יפפוכתת ,םייניע ימצעת ,יתסא
םינויברגה תאו בגה לע תיאצחה תא ימירת
ךירצ אל - טעמ הטמל ילישישפת םינותחתהו
ירמגל דירול


םיידי יתשב םינבשיה תא יקשפת וישכעו
םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב ידיגתו
לוגנורטשה ירפ ארוב


עלודג העתפהב .ךל חיטבמ .העתפהב אובי הז
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/12/00 21:40
םקשהמ סחנפ :תאמ
םייניע ימצעת ,יתסאל הבוגתב
יתמזגהש רעטצמ ינא החילס
הככ הכרב'ת יתרמאש םג
החילס תמאב
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
26/12/00 12:58
Estee :תאמ
,יתסאל הבוגתב
רבכ ונעגנ .קיפסמ לבא ...בולע התא
.תיעקרקב
Esteeל וביגה
 
 
25/12/00 23:02
םקשהמ סחנפ :תאמ
םייניע ימצעת ,יתסאל הבוגתב
ןילזות םויה ימצעל םישל יתחכשש הז טושפ
גאלפ טאבה תא יל הפחד איהשכ


םיבאכ הזיא ףוריטב םויה לכ יל ףרוש הככו
הז
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/12/00 17:04
םקשהמ סחנפ :תאמ
..עגר עגר ה'רבח ה'רבחל הבוגתב
םירפוס לש םיינצלפ םירפס ארוקש דחא
?םייסור
?םירפס לש הלחא שי זוע סומעלש בשוחש דחא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/12/00 17:09
םקשהמ סחנפ :תאמ
..עגר עגר ה'רבח ה'רבחל הבוגתב
אל .םולכ .םיניבמ אל םולכ םיזנכשאה םהתא
.תורוחב לש טנורפב אלו לופ םע סומוחב


םי'ז'זב אל !!ם-י-ז-ז-פ !םירמוא םיזזפ


דאחאוו ,תילוינפסב ,הזש) םינודיב םגו
,םולשה הילע ,ילש אתבס לש ומכ - םיזזפ
הל ספות היה אבס ישיש םויב הליפתה ירחאש
(םחרל ילב הרוחאמ הל איבמו םתוא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
26/12/00 0:39
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
..עגר עגר ה'רבח ה'רבחל הבוגתב
תרדאהל שדקמ ומיקה םלועב םוקמ והשזיאב םא
ילאוטריו רנ םש קילדהל חמשא ,ךתנובת
יתשגפש יטנגיליטניא יכה םדא-ןבה טושפ תא
! sister דובכה לכ .ןורחאה ןמזב
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
13/7/02 3:42
buttercup :תאמ
..עגר עגר ה'רבח ה'רבחל הבוגתב
ךכ לכ השינע תרוצ לע תבשח ללכב ךיא
?תתוועמ


ןוידל יואר אל רוצי ול בברתשה זא .רדסב
?אמאל רשקה המ .ונלש ילאוטריוה
יהשימב תעגל תוכזה תא ךמצעל תחקל ךיאו
!!!החוד ?שנוע רותב
buttercupל וביגה
 
 
24/12/00 11:10
םקשהמ סחנפ :תאמ
ךל הרק המל הבוגתב
ותוחאל יתישע ינאש המ יל השעי אוהש רמא אוה
ינש ,דיחפמש עטקה הז .םוי 70 יל סינכי זאו
.תחא תוחא ליבשב תוסנכה


.ךליבשב תואיגש תצק דוע יתפסוה joe האור תא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/12/00 17:06
םקשהמ סחנפ :תאמ
ךל הרק המל הבוגתב
ךירצ אוה ותוחא לשו םרבא לש םהלש הדעב
דובכה תא ריזחהל ליבשב יתוא עוקתל


םקשה לש רויכה ךותב שארה םע יתוא ףפוכל
םע ילש ריעשה תחתב ותוא יל איבהלו
ל"הצ לש "צ" וילע בותכש יאבצהןילזוה


דודג דקפמה םרבא תא יל-םיאתמ-אל-הז-המ ינאו
ילש ןטקה תחתה ךותב
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
25/12/00 18:10
Estee :תאמ
יתוא עקתי ד''גמה םרבאל הבוגתב
:יתטילשל רבעמ היה הז ,יתקחצ ,יתקחצ
...ינשה דצב תויהל תורשפאב רהרהמ סחנפ
ףוסב ,יד ונ (...?joe אל ,והשמ םג הז)
דוע לבא ...ךתוא תדדועמ ינא אקוודש אצוי
...רדס ןאכ השעיו עיגי םרבא טעמ
Esteeל וביגה
 
 
25/12/00 22:52
ד"גמה םרבא :תאמ
יתוא עקתי ד''גמה םרבאל הבוגתב
!!!!!סח-נפ
תא ףיקתו וישכע הבימש תוביכש 30 יל ןת
הצירב םקשה
םירהל
םיילגר
הבוגל
םיציב
לאמש ןימי לאמש
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ת ל ק ת נ
דיגת חבטמל שג - סססססססחחחחחחחחחחחחנפ
םיריסל ךתוא יתקתירש ןוששל
תא ףושחאש וא הפ ךלכלל קיספת
!!!!!!!!!!!!!ךתוהז


תויפ םותסיל םלוכ'
יתרמא תויפ םותס'
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
26/12/00 14:34
ה י ל ו 'ג :תאמ
ךתוא עקתי ד''גמה םרבאל הבוגתב
המאתה וזיא ...קפס ןיא ,דחי תויהל םתדעונ
(: ינניח שפנ לעוג שממ ,תבבלמ
ה י ל ו 'גל וביגה
 
 
25/1/01 19:33
22לכימ :תאמ
תונבה תובקעב לרוגל הבוגתב
..יתריקי וגידניא
.ךיירבד ארקמל יתגנעתה ךיא גשומ לש ץוצמק ףא ךל ןיא
תורמל םורזל הסנמ תאז םע דחי.לרוגב הנימאמ ךומכ ינא םגש ירה
הללאיי " ומכ טפשמ יל ורמא םמע יתאציש םירוחבשכ , תחא אלש
?רהנ ינא םאה? םורזל" ימצעל יתיהת - "..ימרזת ,
?רהנ הזיא - ןכ םאו
"?וב המירזה בצמ המו
ינא.םי אלו , רהנ יניאש הנקסמל ינא העיגמ שדחמ םעפ לכו
.גוז- ןב יל תשפחמש תושגר םע הרוחב
הבהא לש הפיט הצור ינא ןיידע ךא , תיסחי ריעצה יליג םנמוא
.ייחב הקיטנמורו
םע יתאצי אל ןמז הברה רבכש תורמל ) םורזל תלדתשמ ןכא ינאו
תרודח - ילוכ דבב דבו , תועצהל החותפ ינא לבא (..והשימ
םע אלא ךכ םתס םירוק םניא ונייחב םישחרתמש םירבדש הנומא
ךלאו אצא אל וא םויה אצא םא םג עיגי יטנמורה ילרוגו הביס
(!?!!!!....ןוצר יהי ןכ ןמא).. אל וא וזה דניילבל
יתוא תעמושש םיהולאל הנטק הליפת םע , ןאכ ונלוכ לשו ךלש
- לתוכל ילאוטריו קתפ תחילש םעו ,
22לכימ
22לכימל וביגה
 
 
9/12/02 10:07
םערו זיזח :תאמ
תונבה תובקעב לרוגל הבוגתב
.יתוא תלקתהש רמול בייח ינא


? ןוירהב טעמכ לש הדוד תבה וז ילוא ? הבהא טעמכ הז המ


הזמ אצי ילוא תויח תומגדה םע רשפא םאו ,םירבסה הצור ינא
.יתימאה רבדה
םערו זיזחל וביגה
 
22/12/00 15:47
יטב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.תדבוע איה הבש היצוציפב םימיסקמ םירבג תשגופש ,תרפא ךתרבח
םינייוצמ םירבג תשגופ איה ,םש תדבוע איה ?ךשמהה המו ?...ו
םישגפמ םוש תמזוי אל איה ?הלאה םישגפמהמ האצותכ םולכ הרוק אלו
?םיימיטניא
יטבל וביגה
 
22/12/00 15:49
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.בלכ ץמאא שדוח ךות :םילמב בלל תעגונה ךתבתכ תא תמייסמ תא
.םייחל גוז ןבל .רבגל ףילחת וניא םייח לעבש אלא


רוצי ,םיעושעשו דמחמ תייח לאכ תויהל לוכי אל ךלש רבגל סחיה
בוהאל ילכותש ידכ - בטיה ףלואמו בנזב שכשכמש עברא לע םיסקמ
.ותוא


הבלכ הניא השאו בלכ וניא רבג
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
22/12/00 16:28
וג_ידניא :תאמ
רבגל ףילחת וניא בלכל הבוגתב
הזש הנימאמ ינא .תיבב היח לדגל םירחוב דבל םייחש םיבר םישנא
ונלוכב ירהש - והשימ בוהאל ,ךייחב והשימ ףתשל ךרוצה ךותמ
יתרזח עגרה וליאכ תעמשנ ינא םא החילסו) ולאכ תויגרנא תומרוז
ןה םאו ,עגמב ךרוצ לשו הבהא לשו םוח לש (אל אקוד .ודוהמ
.בואכל טושפ ליחתמ הז אצומ אלל ףוגב ןמז ידמ רתוי תומרוז
לכמ קלח לעתל ךלש תלוכיה ,עדומב אלש וא עדומב ,ןכלו
הבהא םהמ לבקלו) ,םיבוהאה ךתלותח וא ךבלכ לא תויגרנאה
.רבדב םיעגונה םידדצה לכל תוניוצמ ןה (הרזחב


,בלכ לדגמש רבגב דימת יחטבת ,תרמוא התיה ילש אתבס ,ללכבו
(?!) .לותח לדגמש רבגב אלו
שיש יתיליג ,תיריפמא ,ינש דצמו ,רתוי םילותח תבהוא אקוד ינא
.אתבס לש הירבדב והשמ
ןהש ללגב קר אלו ,תוישונא דמחמ תויח הפידעמ תישיא ינא לבא
.דניירט-סואה
וג_ידניאל וביגה
 
 
23/12/00 15:32
hantarish :תאמ
רבגל ףילחת וניא בלכל הבוגתב
.יתוחא תא ריכמ התייה םא הככ בתוכ תייה אל ,ידומח
hantarishל וביגה
 
 
8/12/02 18:19
ףוציל :תאמ
רבגל ףילחת וניא בלכל הבוגתב
הבלכ הניא השיאו בלכ וניא רבגש עדויש ימל דובכה לכ
ףיכ הזו ןמאנו דומח רבד הז בלכ לבא
ףוצילל וביגה
 
22/12/00 16:00
קתבמה ו'ג :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תא ללוש אל לבא ,השק הדובעב ןימאמ ינא .תוריפ אשונ ץמאמה
?הזל סחייתהל ךיא .תולקב ךידיל לופיל םילוכי םירבדש תורשפאה
.תולהנתהה תא ביתכתש םייחל השיגה רבכ וז .וא


םאש ןוויכמ - "ךממ קחרתת הרטמה ,ץמאתתש לככ"ש ןוכנ אל הז
דואמ רועיש שי הטרקב .ךיירוחאמ ךרדהמ יצח ,הרורבו העודי הרטמה
אצמנש טקיד חולב תוכהל םהמ םישקבמ .םיליחתמ םידימלתל בושח
.רטמ לש קחרמב אצמנ אוהש ןיימדל לבא ,םהמ רטמיטנס 20 לש קחרמבקחרמב אצמנש והשמ רובעב םגש איה הזה בושחה ןומיאה לש האצותה
חוכה .רתוי השימח יפ קוחר אוה וליאכ ץמאמ השעת ,ךממ די ףכ
"חולה"ו ,םירידא ויהי הבורקה הרטמה תגשהב עיקשתש היגרנאהו
.שערבו תולקב ץפנתי (ןיינעה ךרוצל ,םוסחמה)


אצמנ .הגשהל לק ,בורק ,וילאמ ןבומ לאכ רבד םושל סחייתהל רוסא
ליבשב תושעל רשפאש םומיסקמה לע בושחל דימת .מ"ס 20 קחרמב
אוהה רועישהו םייח ךרדכ הז תא האור ינא .םומינימה תא גישהל
ירחא יתשרפו ,תוטיעבו תוכמל דואמ עורג דימלת יתייה) הטרקב
בושח והשמ יתוא דמיל (רכוז ינא אוהה רועישה תא לבא ,םיישדוח
םיגשהו םייח לע רתויב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
23/12/00 2:28
.ש רמת :תאמ
םירזומה ויתוריפו ץמאמהל הבוגתב
םא ךל ורקי םירבד .תודהיה תשיגל דאמ המוד ראתמ התאש המ
.ץמאתת
וא "םלוא לש וחתפכ חתפ םכל חתפאו טחמ לש ודוחכ חתפ יל וחתפ"
.תולדתשה :ידוהיה גנלסב ארקנש המ


תלבקתמ יטסימה דמימה תא וזה האוושמהמ םיאיצומ םאש בשוח ינא
תובלתשה םע דחיב - תורטמ תגשהו הדובע הנווכ .הנוכנה החסונה
תוינכותה יפל ךלוה אל רבד םושש ונלוכל רורב ירה יכ םיעוריאב
השענש ילב הרוק אל םולכש םג ןיטולחל רורב ,ןהילע ונזטניפש
תוצמאתהה תא םיאתהל .םרזה םע תוחשל ידיחיה ןורתפה - ותוא
יאוותב רזעהלו םימרז סופתל ,םרזה דגנ םיחוששכ םגו .תואיצמל
לש תוטלחהב םייובש תויהל אל םעפ ףא ,בושח יכה יכהו ,חטשה
(-: רתוי הברה ךוראו רחא רופיס תמאב רבכ הז לבא ,ונמצע
.ש רמתל וביגה
 
 
23/12/00 22:44
Estee :תאמ
ץמאמו תובלתשהל הבוגתב
?תולדתשה


גנלסה ןמ) הזה גשומב שי בוט ןוצרו תומימת המכ !תולדתשה
?תרמוא תא ,ידוהיה
(...ןכ,ונ


.תולדתשה
רסוח :עיגמ הז ,זא לבא .היישע ,תולדתשה .הנומא ,תולדתשה
הריזג -םינואה
.םימשמ
היה אל הז .יתעגרנו .ברה יל רמא ,"ונלש םיידיב אל הז"
.ילש םיידיב
.יתלדתשה לבא
?רמת ,הריכמ
Esteeל וביגה
 
 
24/12/00 0:35
.noe :תאמ
ץמאמו תובלתשהל הבוגתב
.החילסהה התא זא
לע ךומסל רוסאש ותועמשמ תודהיב תולדתשה גסומה לבא
.השעיש םיהולא


םוימ וילע תרזגנ םדא לש ותסנרפ .הסנרפ לע רבודמ רוקמב
אלא .תיחרזמ ןאכ הנוכמה השיגה וז .רופכ םוי דעו רופכ
ץמאמ השעי אל םא ול רזגנש המ תא לבקל הכזיי אל םדאש
םג ךלוה הז ןאכמ .תולדתשה םיארוק הזה ץמאמל .ודיצמ
הענכהב לבקל תודהיה יפ לע ,לוכי אל םדא .םירחא םימוחתל
וז .ולרוג לע עיפשהל תוסנל ילבמ וילע רזג םיהולאש המ תא
תושרהו עודי להכ :אוה הז לש רחא דצ .תולדתשהה תבוח
לוכי םדא לכ ,םדאה ,תיטנמס קר אל איה תושרה .הנותנ
הממ ךופה קוידב איה תולדתשההו .ולרוג לע עיפשהל ביוחמו
דחא לכ לש םיידיב םינותנ ןכ םירבדהש הנעטה איה .תראיתש
.ונתיאמ
.noeל וביגה
 
 
24/12/00 10:41
Estee :תאמ
רמת אלו ינא יתייה הזל הבוגתב
אל רבכ הזש דע ,ונלש םיידיב הז .םייוסמ לובג דע
.ונלש םיידיב
.הזה עגרב ריכמ אלש ימל יובאו יואו
.הריזג ןאכ שיש .ולש םיידיב אל רבכ הזש
.ינפוס הלוח ליצהל םיסנמשכ ,לשמל
.בוט םוי
Esteeל וביגה
 
 
24/12/00 14:03
.חרוא רבוע :תאמ
ץמאמו תובלתשהל הבוגתב
אוה םא אלא ,שדחמ וקרפ תא תונשל ךלש ברה תא חלוש יתייה
.הזה ת"לבבה לכו "יחישמה חתמ"ה םע ,הלאה םישדחה םינברהמ
הדח ברח וליפא" ,ךפיהה .וניתורוקמב 'הרזג' רבד הזכ ןיא
ןאכמו "...םימחרה ןמ םדא שאייתי לא וראווצ לע תחנומ
ונממ ןיאש רבד ןיא .םייחה ימוחת לכ לע ךילשהל רשפא
הריזג .(ה/דקינ אל איה/אוה) הימת וא המת ה/קדצו .הרזח
הזו ,ןיוולק ךכ רחאו רתול לצא שי יונישל תנתינ הניאש
םעפ לכב תרמוא תנושישקה יתוחאש ומכו .ידוהי אל יאדו
דע ,יואר היהי תמאבש הז אובי ףוסב" :רחא רבג תקרוז איהש
".םייברג םוקמב םיחתות ,זא
.חרוא רבועל וביגה
 
 
25/12/00 8:08
ימענ :תאמ
םירזומה ויתוריפו ץמאמהל הבוגתב
והשימל ףורגא םינתונשכ םגו
ףוג'ת ול םירבועש ןיימדל בוט הז
והשימ םיצורשכ םגו
?אל
ימענל וביגה
 
22/12/00 16:40
joe :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.ליחתהל הפיא תעדוי אל וליפא ינא ,פפפפפפפפפפ


םהש רדסב הז ילוא זא ,תבתוכה לש םיישיא םירבח הפ םלוכ םא
םילהנמ םירבח הזיא ינש דצמ) רמאמה תא אלו התוא חתנל םיסנמ
קוידב המל זא ,הנולא תא םריכמ אל םה םא ,(טנרטניאב הזכ ןויד
?םדאנב ןיבהל םילימ ףלאמ רשפאש ונל המדנ


הזיא שיש הרמאשכ םאה םכלמה הקדצש יל המדנ .ומצע ןיינעה יבגלו
דחא ץורימל םלועה לכ תא םיכפוהש ינפל .דוקימ רסוח לש היעב
ינב םיררועתמ תמאב תרחא ,הרטמה המ ןיבהל יאדכ ילוא ,לודג
.םעפ ירחא םעפ רטוקה ותוא תא םיפיקמ ונחנאש םילגמו םישולש
ןיבהל ןויסנל (בוש) ונעגה "תושגר םה המ" לע ןוידמ ךיא ,לשמל
?רבג איה ,תבגשנה ,הנוילעה ,הרטמ-ה יתממו ?תכשמתמ תוקוור
ומכ ,רתוי העוגר ,רתוי תיללכ הרטמ לע בושחל הפידעמ יתייה
םה םירבג םג ,תושעל המו ,םידמחנ םישנא רתויש המכ ריכהל ,לשמל
.םדא ינב


לאכ ץוטס לכל סחייתהל יתוא ודמיל יתרכהש תושקובמ יכה תוקוורה
(ולש םייקלח םיעפומ םא םג) רחא םדא שוגפל תימעפ דח תונמדזה
אוה המכ :שגפמה לש תוימעפה דח לא שארה דבוכ אולמב וסחייתהו
וזה "תיטסינודה"ה השיגהמ אקווד .ןקלחב הלפנ תוכז וזיאו ,רדהנ
,ןתחתהל תשאונ ,28 תב ,הרבח םעפ יל התיה ...םירדהנ םירבד וחמצ
ןיואשינה דסומב ללכב הנימאמ אלש ,ינאש תויהל לוכי ךיאש הרטיק
אל .הקוור ,"בייחתהל" הנכומ ךכ לכש ,איהו ,תועצה תלבקמ רבכ
חירי םלועב דמחנ יכה רוחבה וליפאש ריבסהל יתיסינש המכ רזע
רתומל ."יניצר רמוח" אוהש אדוול הלש ךרוצה תא רבד לש ופוסב
גלזמ ילב תולכוא ויה תורחאש םירבג ףסה לע הלספ איהש ןייצל
אל דוע ,"זויה תא ארק אל ,"ססילוי תא ארק אל" ,"ידימ ריעצ")
תמישר תא ורבע ןכש טעמה .(..."ידימ םימת" ,"הטיסרבינוא םייס
תמישרב והשופיא ודבאנ ,םב םחור דוע לכ וחרב ,הלש תושירדה
ךיא ןנובתהל סאמנ יל וליפא רבד לש ופוסב .הלש הכוראה תוינקה
התיה אל איהש יל המדנו ,הכרד לע הרקנש יוכיס לכ התיחשמ איה
ןדבוא .הטילש דבאל הנכומ איה המכ דע :בושח יכה רבדה לע הרוגס
...הזכ ונתיאמ דחא לכל ,הלש סליכא בקע היה הטילשה


ונלוכ .טקניטסניא איה .יניעב לרוג אלו ,הרטמ אל איה הבהא
המו .ךכ טושפ ,דורשל ידכ ,התוא לבקלו הבהא קינעהל םיקוקז
ןתונש ימ ךדיאמ .הארנכ ולאכ םה יללכ ןפואב תושגר :רומח רתויש
.ללכ ךרדב טאפויצוס ,רמול ךיא ,אוה טקניסניא תקזחב ראשהל םהל
.הדימה התואב םהמ קתנתמ תולכ דע םתוא חתנמש ימ


הברה .הזיתניסב :עצמאב והשופיא תאצמנ העושיה ,ליגרכ
קמע לא עיגהל ונלש תונויסנה לע םמחל תא םיחיוורמ םיגולוכיספ
לע םימלש םייח ריבעהל לוכי םדא גולוכיספ ילב וא םעו ,הוושה
רמוא ינא יתוא ילאשת םא .םויסה וקל עיגהל ילבמ הנורחאה תרושיה
לק המכ םיהדמ .תויונמדזהל הבושק תויהל לבא ,לגלגתהל בוט יכהש
.הקיטנמורב קר אל ,לכהב ,םיתיעל ןתוא ספספל


דוע ינא יכ העוגר תויהל ימצעל תושרהל הלוכי ינא ילוא ,ךדיאמ
...גח לכב ןנושלב תוקצקצמ תודודהש ליגב אל
joeל וביגה
 
22/12/00 17:39
קלע לכימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...ימצע םעטמ יתוחא


,תופייעו תוירגיסמ דורצ לוקב התוא יתששחיל .תעדוי תא יתעד תא
ףא 107.5 ,הפיח וידר ,הלילה תוצח ירחא דימ ,רבעש יעיבר םויב
.ךלש העובקה תיעובשה הלילה תינכותב ,םא


..ןוכנ חוסינ לש ןינע קר איה היומס תמוסרפש חיכומו רזוחש המ


םיחסנמ אל וא ,אלמ הפב הז תא םירמוא אל םא םג .הרטמ איה הבהא
.דהדהמ ,םש ןיידע הז ,ישממ דעיכ הז תא


תימויק הבהאש תבשוחש ,ינאו ?"ת/שפחמ אל ינא" -ה תא הריכמ תא
.הזה "ת/שפחמ אל"ה לע ההות ,ריווא ומכ ,ןוזמ ומכ ,הניש ומכ
הז "שפחמ" וליאכ .הבהא שפחלב ןיטקמ וא הזבמ והשמ שי וליאכ
.והשמ תותיחנל רכיה ןמיס וא ,ןיק תוא הזיא


טלחהב ינא ,ןכו .בל תרימכמו הכרו הבוט הבהא תשפחמ ינא ,ןכ זא
ברה הדובעה תינכותב תורטמ יתש ןה "תויגוז"ו "הבהא"ש תאצומ
,תוינקל רפוסל תכלוה ינא הבער ינאשכש ומכ ,ןכו .ילש תיתנש
ינאשכ הככ ,וילע ערתשהל ךר עצמ תשפחמ ינא הפייע ינאשכש ומכו
תורקהל הל רוזעל הכירצ ינאש הנימאמ ינא - הבהא - הרטמ תנמסמ
.יכרד לע


.ישיא ןונימ לש הלאש רבכ וז ,ךיאו ,רוזעל המכ


ויה ,הלש האלנ יתלבה םיטידניילבה עסמב החצפו הרטמ הנמיס לטשכ
הובגה ןונימה ,חונ רתוי השעיי אל שואיה םאש יתששחש םיעגר הזיא
ןינעל "ךרעו הרטמכ תויגוז"ה ןינע תא ךופהי ,הלש תיסחי דואמ
ןולשכו רסחב םידימתמ םייחו לוכסת םדקמל ךכיפלו ,הייחב ידיחיה
דניילב ןיב ,האלפומה הכרדבו ,לט איה לט איה לט לבא .ירשפא
,הדובע לש םיאלמו םיפסונ םייח תלהנמ איה ,והנשמל דחא טייד
הברה ךכ לכ הבו הל שי .תרבועו הריבעמ איהש תואנדסו ,םירבחו
המכ גשומ יל ןיא - ה טייד דניילבה ירחא רבכ איהש תורמלש ,רבעמ
הווש םויק הל ןיאש השוחתו ,ןטבב רוחש רוח םע תבבותסמ אל איה -
.ידעלבמ


םרט תאו) הריכמ ינאש תרחא יהשימש ינפמ ,שגדוה הז לכו
זוחא םינומש רבכ המגדש ,תססותו הפי ,הריעצ השא ,(תוקיפסא
תויגוז" לש הזה ימצעה חפב הלפנ ,ןודיפוקב הליג ינב םירבגהמ
.תגשומ אל הרטמהשכ ,ךשמתמ רסחבו דימתמ לוכסתב היחו "לע תרטמכ


המצע תא הרידגמ לטש הזמ עבונ ןהיניב יזכרמה לדבההש תבשוח ינא
התואש דועב ,תויוסנתה לש ןווגמ היחו תורדגה לש ןווגמ ךרד
וא שי - תויגוז ךרד המצע תא הרידגמ הבר הדימב ,תרחא יהשימ
.הילע רמוא הז המו ,ןיא


?תרמא בשע ,תיעבטה הטישב הכורא הפוקת יתלגד ינא םג אקוודו
תיחרכה המלחה תפוקת ירחא ,רשקל בערה בוש יב רצונשכ ,הככו
יתשבל ,םיסיר יתעבצ ,רעיש יתלסלס ,הרדופ יתמש ,יגולותימהמ
יתבשייתה (ןיטולחל טואא הז םיסיכ תטשוקמ .תמאב ,ונ) הלמש
היה הזש קר .עעונתי בשעהש יתיכיחו יתיב ןולסב ירמגל תטשוקמ
יל שקנ אל בשע םושו ,עז אלו ענ אל ריוואה ,דחוימב ןוחש ץיק
."תרהוזה העיקשה רבעל רוהדל ךתוא תחקל יתאב ?קלע" רמאו תלדב


תירבעה טיסרבינואה לש חצנל םיתות תודש תוריהמב ששקתמה יליגב
תשגופ ינאש םישנאה ,ילש התה סוכ אל םה םיבאפ ,קוחר ןורכז םה
ןיא תויצוציפו ,יגוזה ןינעה תטולב הצק תא יל םיעינמ אל הדובעב
ךרדב ,רוזמרב ילא ךייחמש רבג עיצפמ םשו הפש ןוכנ .יתומוקמב
הרוק דימת הז אליממ לבא ,המ םושמ םייחה לש ריעצה דצהמ ללכ
דצבש הלגמ ינא השישקמ ינאש לככ .קוריל ףלחתמ רוזמרהשכ אקווד
בשעה דצמ תוחפ יל תונמוזמ תוישממ תולחתה ,םיעבראה לש סולפה
,םיטייד דניילב ללכ ךרדב .הליחת הבשחמב השעמ ףוסה דצמ רתויו
אוהשכיא םתישארש םיטייד דניילב רקיעב תונורחאה םינשב
ואיבהו םינוש םימורופב יתמסריפש םיעטק וא םיטא'צ ,טנרטניאב
.ליימב תובוגת


הבשחמב השעמ ףוסה לש בשעה דצמ אוה יכ ,בגא ,טנרטניא אקווד
םיקפסמש ,תויארקאו תוינטנופס לש טנמלא אוהשזיא וב שי .הליחת
ומכ ,"יעבט" הרקי הזש ,ילש והשמ םייק ןיידעה ,התופה ךרוצה תא
זיא טסר הד דנא ,הלר-גניקאפ-ידניסב שגפ דחא ךיסנ ,תודגאב
.ירוטסיה
קלע לכימל וביגה
 
 
22/12/00 18:14
ןהכ זעוב :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
...קורפורפ דרפלא 'ג לש הללמואה ותבהא ןיינעב


הדבכה ונתמונתמ ונריעהל תוחכופמה תונובתה הנאובת דחא םוי
,הטושהו
.דואמ ריהב ןותבש רקובב חתות-יחטמ וליאכ


ונירע לא קורפורפ דרפלא 'ג לש הללמואה ותבהא עסית ונירחא זא
- וניראוצ ביבס טקטב גוחי רשא ,הנתשמו ךורא לולסמ ינפ לע
תעה אובב הווהת איה םשו
םירחואמ תונורכז לש בטיה קזחומ ךזניג ןיעמ


,חקליהלו תחקל ונאמי וניריש לבא
קהבומ ןמיס היהי הזו
ונירוענל


ןדיבא דוד
ןהכ זעובל וביגה
 
 
26/12/00 22:58
ןילרבמ באוי :תאמ
הללמואה ותבהא ןיינעבל הבוגתב
...יפוי הזיא
,ןהכ זעוב אורקל אנוש ינא
.תירבעל םיעוגעג ידמ רתוי יל רצוי אוה
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
27/12/00 15:25
יטב :תאמ
הללמואה ותבהא ןיינעבל הבוגתב
שממ ןהכ זעוב וא JOE ומכ םיבתוכ .ךתוא הניבמ ינא..ןכ
םתביתכב הצרעה יב םיררועמ
יטבל וביגה
 
22/12/00 17:55
תילג :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.הפי שממ הבתכ הנולא ,יתבהא
.הבתכב רמאנש המ לכ םע טעמכ יתהדזהש דיגהל הצור קר ינא
- אוהש יתמ אובי הזש רמוא יביבסש ימ לכ ,םוקמ ותואב ינא םג
ךיסנהש תויהל לוכי - הזב ןימאהל רבכ הקיספמ ינא םימעפל תמאה
.רחא םוקמל ךלהו לבלבתה טושפ ילש
ריכהל לוכי אל םדאה תרוויע השיגפב - טיידניילבב הנימאמ אל ינא
םיעיגמו םישגרתמש ולאכ שי - ךכל הביס יל שיו - ינשה םדאה תא
ינשה דצה זאו ץחלה ללגב םירחא םישנאכ םיגהנתמ םה לבא השיגפל
.םימיאתמ יד םהש תויהל לוכיש תורמל ,ףסה לע םתוא לסופ
תילגל וביגה
 
22/12/00 18:30
ןהכ זעוב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
"תיחרזמ"ה השיגה .הנולא ,ךרמאמב תשרפ תושיג יתש ןכא ,לכה ךסב
השיגה לומ ('וכו ,לזמ ,לרוג ,המראק ,שארמ עובקו םותח לכה)
וישעמב םדא היפלש ,תינוליחה ,תיביטרסאה ,תיטקרפה) "תיברעמ"ה
(ביצמ ומצע אוהש תורטמה לא ויכרד תא ללוס


רזגנש אוה לרוג ןכאש הנימאמ תא םא .הנומאב רבודמ ,תישאר זא
תובקעב תונב" :ןויערה תא תמאות ךרמאמ תרתוכ ןכא זא - הלעמל
הזע םיהולאב םתנומאש (םייתימא) םייתד םידוהי םג לבא ."ןלרוג
חתפ ,ךתלד לע שיקמ לזמהשכ"ו "לזמל רוזעל שי"ש םיעדוי ,הקזחו
."התוא


שי - תלדה תא חותפל תכללו םוקל ,הטושפה הלועפה תא :רמולכ
תושעל אלש םירחובש םיבר םישנא


ףידעמ ינא .יתוא תשאיימ לרוגב הנומאש ינפמ ,היישעב ןימאמ ינא
תקיפס ינפ לע ,ייח לש תשקיעו השק ,תימוימוי הריציב ןימאהל
- בוש - תאזו "?ירזע אובי ןינמ" :לע לא יטבמ תאישנו םייפכ
תוהולאבו ןוילע חוכב ןימאמ יתויה ןיב הריתס ןיאש תורמל
ייחב םיבצמ יונישל תויונמדזהה תריצי ןיבל (תינחורה תועמשמב)


תדועת ןיאש םיניבמ םהש ךכמ עבונ םיבר םישנא לש ימויקה שואייה
אשיי אוהש רמוא אל הז ןושארה ברעב ותיא יבכשת אל םא .חוטיב
רמוא אל הז ,המכחו הפי ייהת םא ,ךתוא ךירעי וא/ו השאל ךתוא
הצרי אל אוהש רמוא אל הז ,תונברב ינתחתת םא ,תרשואמ ייהתש
'וכו 'וכו 'וכו ,םינש שמח ירחא ךממ שרגתהל


הזה ןיינעה לכב הפיש המ אקווד הזו .תויוברע ןיא .תונוחטב ןיא
שיאו םולכ חיטבמ אל רבד םוש .וישכעו ןאכ ,תומדא ילע ונייח לש
ומצעל שיא שיא .תועמשמו ןיינע רצייל רשפא לבא ,היהי המ עדוי אל
ןהכ זעובל וביגה
 
22/12/00 18:51
עגרל חרוא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םיבלכ םא אלפתי אלש ,חורב בשעכ וייח תא תויחל הצורש ימ
הברה םהל האיבה תמאב תאזה תיחרזמה היפוסוליפה .וילע םינברחמ
.עדוי ודוהב רקיבש ימ לכש ומכ ,תלעות
עגרל חרואל וביגה
 
22/12/00 23:18
יאמ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הפי
רמאמ הלחא
תובוט םינש יל ויהי הככש ייחב תןרוויע תושיגפ יל ויה
ךכ רחא רוועתהל יתיוויקש תושיגפ ויה
תרוייע יתייה הארנכ יתרמאש תושיגפ ויהו
דלפנייס לש "יצאנ פוס"ה ומכ
הרטמה תגשהב החלצהל אלפ תחסונ וזיא שי ילוא
הרטמ םינייצמו אוצמל םיצוחלשכ ןויסנמ
זע ןוצרו ץחל םירדשמ
לוק התוא םיקחשמשכ
עיגמ הז
הלילב םייתשב היצוציפב הז םא םג
תסנכ תיבב ךלש אבס לש ןכשה לש דכנה ללכב ילוא הזו
תתתתתכבוסמ ךכ לכ תויהל תבייח תא המל הבהא וווווווה
יאמל וביגה
 
22/12/00 23:25
joe :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...הככ דובעל רשפא יא !תקולחמב יונש והשמ ודיגת
joeל וביגה
 
 
23/12/00 18:18
עגרל חרוא :תאמ
!!והשימל הבוגתב
?בורוזולרא תא חצר ימ


.תלביק ,תשקיב
עגרל חרואל וביגה
 
23/12/00 7:57
המת :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?חרזמה אוה ןכיה .1 .ברעמו חרזמל תשפוטמה הקולחה ןיינעב
,ןימאת תאצמו תעגי" :תרמואה םינשה יפלא תב תיחרזמה הסיפתב
הסיפתה אוה ברעמה םאה .2 ?"ןימאת לא תאצמ אלו תעגי
סותאה" :רבו האר ,תיברעמה הבישחה םא איהש) תיטנטסטורפה
אטחה ןמ רזגנ לכהש תרמואה ("םזילטיפקה חורו יתנטסטורפה
םישעמבו הליפתב אל וליפא .המואמ תונשל ךתורשפאב ןיאו ,ןומדקה
ךלרוג לע זמר לבקת ךכ ילוא ,חילצהל הרטמב השק הדובע קר .םיבוט
ומצעל שקבמ םדאהש המ לכל סחיה לכ עבונ ןאכמ 'וכו רזגנ רבכש
הבתכה תעמשנ םנורגמש םיאקירמאה ןיינעה תא וניצקהו .םוחת לכב
ןמ הזיא :דועו .תאז תעדוי תא אלו םה אלש וליפא .וזה תכחוגמה
?ברקתת איה קחרתת םאו ,קחרתת איה ברקתת םא יכ תרמואש וז השיג
לש יברעמה חסונב םייניע ול ישע ,רבג יצרת םא :יתריקי יעמש
שפחמ אל אוה .םכחותמ ךכ לכ אל רבגה .תויאקירמאה לבזה תורדס
אוהש ללגב הז ,ריש ךל ארקי אוה םאו .הרבח שפחמ אוה .טקלטניא
.רהמ רתוי הטימל ךתוא סינכי אוה ךכש ספת
ובתכנש תובתכה בור :חצנל ןכמלועמ גומנ ינאש ינפל הנורחא הרעהו
"בוט תבתוכ תא" "רמאמ הלחא" :ומכ םינויצ ולביק הז רתאב הכ דע
,תודודר יד ויה ןבורש דועב ,םיביטלרפוס הנהכו הנהכ דועו
וא תחא לע קרש יל המדנ .תוינוניב רתויה לכל ויה ןהבש תובוטהשכ
.בותכל וכישמה תאז תורמל .שממ תובוט ןהש בותכל היה ןתינ םייתש
.םולש תבש .ןכלש תונמוימה תא רפשת הבר הביתכש חינהל שי
המתל וביגה
 
 
24/12/00 20:26
:תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
אל ,ללכו ללכ ונתוא המישרמ אלש ,ךלש הביתכה ,ךומכש ןצלפ אי
אלש יל הארנ ,ללכבו ...תורחא רקבל הלוכי איהש וזכ הגרדב
םייטרפ םירוט אלא "תובתכ" אל ולא ...רתאה תוהמ תא תנבה
םבורו .םייוסמ בצמ לע תיטרפ היאר תיוז וא העיד םיעיבמש
!רוזחת לא ?תינהנ אל !אלפנ בותכ לודגה
וז הבוגתל וביגה
 
23/12/00 16:10
ןילרבמ באוי :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תחא השיגפב יתייה ייח לכב יכ ,דיעהל לוכי שממ אל ינא ,בוט
.תרוויע
םג םהב םיבבותסמש תומוקמב בבותסהל יתלדתשה טושפ ,ראשה לכבו
,ינא םג יכ ,תויצוציפ אל הז ילש הרקמב .בהוא ינאש גוסהמ םישנא
וא יל קיימ לש טרסה לע רבדל ףידעמ יתייה ,דומחה רבגה ומכ
לש וירישמ תוארל רשפא ךיא לע וא ,םדוק וניארש בוקלכימ הטיקינ
.אופקה יפיסיסימה לע קסרתהלו ץופקל ךלוה םדא-ןבהש ,ןמירב ןו'ג
תורוויע תושיגפ לש תורידא תויומכב טושפ הל החצפ לטש בשוח ינא
השקו ,תוושהל השק .שוטשטה אב תומכהמ .ידמ רתוי תונתונ אלש
90 ויה וינפל םא םדא-ןבל בל תמושת תמאב תתל השקו ,קתנתהל
תושיגפ ןתואב תרבדמ איה המ לעו .21 דועל רות רבכ שי וירחאו
אל הז .וינפל השגפ איהש ימ לכ לע אלש הווקמ תמאב ינא ?תורוויע
.םרות שממ


הלש הבלכה םע הבבותסה איהשכ ,בוחרב דחא םוי יתשגפ ןאכ יטאק תא
התוא שגופ יתייהש יל הארנ אל .סולואפ-לטסופאב היסנכה דיל
.לאטאפ הפק דיל וא היצוציפ דיל בצמ והשזיאב
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
23/12/00 17:54
היגלש :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
...ךל בוטו ךרשא
דחא אקווד התא (ןוויגו) יוניש םשלש תרמוא אקווד "העומש"הו
(-: .היינש השיגפ הוושש


השיגפל םג וכשמנש ילש תורוויעה תושיגפה ויה תורידנ ךכ לכ
...היינש
היגלשל וביגה
 
 
23/12/00 20:26
תבשה תלמשו הנח :תאמ
!?תחא תרוויע השיגפל הבוגתב
?םנמאה ,באוי...העומשה התוא תא יתעמש ינא םג
תבשה תלמשו הנחל וביגה
 
23/12/00 21:31
העמשש תחא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
יעדוי ןיב ישפוח תבבותסמ ךלש הנומתש יתעמשו יתבהרה דוע ינאו
.רבד
.רתויב הווש התאשו
?תעדויה יהשימ שיה ?ותנומת םסרופתה ?םאה
העמשש תחאל וביגה
 
23/12/00 21:35
לפואה תכיסנ -תיליל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
לזאזעל הפיא .ההותה ךבלל הניבמו ינא ההדזמ המכ ,הנולא וה
ותיאש ןוטרקה תיתחתב תחנומ תויהיל הרומא התייהש רבסהה תרבוח
תרזוחה העפותה איה לכמ רתוי םיהדמ יתואש המ ?םלועל ונעגה
ןבל הזע תוקקותשה תפוקתב תאצמנ ינא רשאכ םעפ לכבש ייחב תינשנו
תויצוציפב ,בוחרב תטלחומ תומלעתהל הכוז ינאש קר אל ,גוז
יתוא שוטנל םיטונ רכז ןיממ םינוטלפאה יידידי םג ,םיבאפבו
ינאש םימיב תאז תמועל .םתעדותמ קקזנה ימויק תא קיחדהלו
בל תמושתב ןיטולחל הייולת יתלבו תיתריצי ,תימיטפוא ,תרשואמ
םויקה תרוצ וז ימצע םע דבל תויהילש השיגרמ ינאש םימיב ,תירבג
רדגב שממ אוהש םיהדמ רבד שחרתמ זא וא ,יליבשב תיתוכיא יכה
הזירכמ ינאש רחאל דיימ ליחתמ הז ללכ ךרדב . X-FILES תמולעת
ךכ יל בוטשו יתרמג םירבג םע ינאש (הבורק הרבחל וא יחומ ךותב)
תרשעה םשל בורקב יטביט רזנמל ףרטצהל לוקשא וליפא ילוא ינאשו
לע ומכ ,יטביטה רזנמה ןיינע הלועש עגרב וב .ילש ינחורה םויקה
יל םיריבעמ םה .םהינומהב רשקתהל םיליחתמ םה ,םכסומ ןמיס יפ
תא יתחכשש םיפתושמ םירבחמ יילע םיעמוש םה ,תודעסמב םיקתפ
םימלעתמ םהשכ ,יתוא ריכהל ליבשב םהיבכר תא םירצוע םה ,םמויק
תינלטק הנואתב םינכתסמ ,ףלחתמה רוזמרהמ וא תנאוסה העונתהמ
המ רבג אוהש ילש בוט דידי יתלאש זא .יתוא ריכהל ליבשב לכהו
וא םיב ,תיבב הדדובו הייכוב תבשוי ינאשכ ירה ?לזאזעל הזה עטקה
דחא ףא -םימח טוטרילפ לש בוטרוק וא קוביחל התמ יתנוכשה באפב
ילש דבלה םע יל בוטש עגרבש הז ךיא זא ,ילש ןוויכל קרוי אל
לכ זאש הז ךיא ,הריירקל תורזנתהה תא ךופהל תבשוח רבכ ינאו
הדמתהב יתוא רתכל םיקעזנ אלש ולא םגו יתרכה םעפ יאש םירבגה
טושפ הז" ?יפוג תאו יביל תא גישהל איה םתרטמש שקיע רוזיחבו
אוה "רתויב ידוס עדימ שוריפב הזו" רקיה ידידי יל הנע "דואמ
ללכה תירבגה הדקפמה לש םייאשחה םיעצבמה הטמבש יל רפיסו ףיסוה
עגרב .םלועה לכ לש תטרופמ הפמ םצעב אוהש םלש ריק ונשי תימלוע
קושמ שורפל הבשחמה תא השארב הלעמ (םוקמ לכב השא לכ) השאש
המוקימ תא הארמו תבהבהמש המודא הרהזא תירונ דימ תקלדינ ,רשבה
לש הזירכה תכרעמב .תררוס השא התוא לש סובולגה לע קייודמה
תילוק הערתהב הוולמש תדרויו הלוע הנריס ליבקמב תעמשנ הדקפמה
עגרה ותואמ . ATTENTION ATTENTION WE ARE LOSING ONE :ןמקלדכ
םירג םתסש וא תבותכה תא וא ןופלטה 'סמ תא םהל שיש םירבגה לכ
הטמה וצב םיסייוגמ םיכפוה ,תוקירעל תדעומ השא התוא לש התביבסב
בצמב (םישנה) ונלוכ תא רומשל :איהש הלענה הרטמה ןעמל יעצבמה
הייצריפסנוק ןכא .םיירבגה םסקלו םוחל הגרעב קקדזנ דימת ובש
((-: .התיעבמ
לפואה תכיסנ -תילילל וביגה
 
 
26/12/00 0:15
.ק ןנור :תאמ
?היינונק וא לרוגל הבוגתב
לע תילע .שממ ינויצסנס ךלש פוקסה .הלפאה תכיסנ ךל דובכה לכ
שי ,המ קר .וניתוימומרעבו ונימורעמב ונתוא תפשחו היינונקה
הארנה יפכ) ךדידי ידי לע ךל רסמנש עדימב תיתועמשמ תחא תועט
תירבגה הדגירבה לש לוגירה תדליגב תרשמש לתשומ לופכ ןכוס
הנוכנה הדבועה (בוטה םעטהו רדסה תרימשל תימואל-ןיבה
ךרוצהמ קתנתהל הנוצר לע הזירכמ רשא השא לכ אלש איה תיתימאהו
הקעזאה תאו תומודאה תוירונה ןונגנמ תא ליעפהל הכוז םירבגב
.הלוגס תודיחיו תוטעמ קר אלא ,תרפיס םהילעש תדרויו הלועה
לש הכרד וז יכ הדות הפי ידיגתו לזמ תרב ךמצע יאר ןכלו
.הבושח תאש ךל תוארהלו ךתוממור דוהל עידצהל הדגירבה
.ק ןנורל וביגה
 
 
26/12/00 0:31
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
פוקס ןכאל הבוגתב
יתוא וצריש הצור ינא האמחמה לע דובכה לכ םע שוננור לבא
י"ע ורחבנש ןוכנה םוקמבו םיאתמה ןמזב אלו הצור ינאש ןמזב
!הדות אל לבא החילס זא .ךלש הדגירבה דקפמ
יתימא ןפ רטיפ ןכא .תורופטמה ךותב הייחשה לע תוכרב .ב.נ
חצנל ךתוא תבהוא (((-: םדוק שגפמב יתנעט רבכש ומכ התא
םיאנת אללו
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
26/12/00 0:55
.ק ןנור :תאמ
הצור אלו הצור אלל הבוגתב
?תואיצמב תודגא תבברעמ תא םעפה דוע ?ןפ רטיפ ?םיאנת אלל
רמגהל לולע הזו יררועתת ףוסב ?הכיסנ ךתא ףוסה היהי המ
הרזחב ינממ הבהא ןומה ןפוא לכב .ערב
.ק ןנורל וביגה
 
23/12/00 23:58
לטיור :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תינכותל יתרשקתה ,הרגש תריבש תינכותמ קלחכ ,םינש שולש ינפל
ךרעב ,הלילב רחואמ יתרזח .דעלג ירבא םע "תוכדשמ הליל ירופיצ"
לע וידר תינכותל רשקתהל ומכ ןיא .הדובעב תניידזמ תרמשממ ,תחאב
.רודישל יתילע םייתשל הרשעב .תוימויה תורצה תא חיכשהל תנמ
ינאש ,תוננב ,רבתסמ .ץמואה לע ימצעמ קוחצמ העורקו ,טעמ תשגרתמ
דעלג רמ םע יתרביד .הליל ותואב וידרה לומ הבשיש הדיחיה אל
ךיא יתראית ,ימצע לע יתרפיס ,קיחצמ ארונ היה ,תוקד שמחל בורק
הצקוהש רסמלט אתל דוק יתלביק תרחמלו תשפחמ ינא המ ,תיארנ ינא
תואמ שולש יל וכיח תרחמל ,אל וא ונימאת .םימי עובשל יל
יתינק ,רפוסל יתדרי ,תרפופשה תא יתחנה .יליבשב קר .תועדוה
.בישקהל הרזחב יתילעו הלוק טאיד יצחו רטיל
המ .םלש רמאמ בותכל יתלוכי הלאה תועדוהה לע קר ,ההההההההוא
םיטסינוכית ,םיאושנ ,םישורג ,םינקז ,םיריעצ ,םינמרח .םש היהש
יכרוע ,םינמא ,תורוחב יתש ,קיקה ליבשב תרגובמ יהשימ םישפחמש
היה .ונשגפנ וליפא ,ןכ ,ןכ)דחא רירגשו םיגולוכיספ השולש ,ןיד
(.יפוי
ירחאש שדוחב .הטרח לכה יכ ?הז לכ תא םכל תרפסמ ינא המל .וישכע
ובשח הרידל ילש םיפתושה .תושיגפ לש ףרטא יל היה תינכותה
לכמ קוחצמ וערקנ ילש תורבחה ,הסנכה תמלשהל תידדצ הדובע יתחקלש
תא זא היה .היח ומכ יתינהנ ?יל תפכיא המ ?ינאו ,רופיס
.רתוי הפי התארנ אל הילצרהו ,םייארפ ויה םירוחבה ,לאידנומה
שגרב והשמ ,םדוק ןאכ בתכ באויש ומכ יכ .הככ ?הטרח לכה המלו
ףוחהמ אוהה תא היה .הפיאו ךיאו ימ דגנ ימ יתרכז אל רבכ .ההקתמ
ןצמקה תא היהו ,תיבב קנראה תא חכשש ןאריא דגמ הקחיש ב"הראשכ
חתפש ןמלטנ'גה תא היהו ,הטוסה תא היהו ,פיטה לע יתיא ןבשחתהש
רבשנ ףוסבו .....ו ימלשוריה תא היהו ,חרפ יל הנקו תלדה תא יל
.ימצעל יתרסמתהו ,חפל םינופלטה לכ תא יתקרזו ,קי'צפו'צה יל
רוחב יתרכה םייעובש ירחאו .רבד םוש דובעי אל חוכבש ,יתבשח
הנוז ןבהש דע)דחיב לש יפוי ונל היהו ,םיפתושמ םירבח ךרד םיסקמ
היהו ,(רחא רופיס רבכ הז לבא ,הקירמא םורדב ומצע תא שפחל סט
המכל קותמ הבהא רופיס הזמ אציו לביטספב יתרכהש דחא דוע וירחא
.ילש םייחב תובוט יכה ויה הלאה תושיגפה ,יתעדלו ,םיבוט םישדוח
ללותשהל אל ,קאליחד לבא ,תויגוזל ןוצר ךותמ תויחל ,תרמוא תאז
.שיש המ לע יתכריב זא ,ןיאש הממ בזכאתהל םוקמב .הז םע
ינא זא .ראשי אוה ,והשמל דגנתנש לככש תרמואש תיתפרצב הרמא שי
ילש תוקיתשב םיסקמ והשמ שיש יתיליג .ילש דבלל דגנתהל יתקספה
םייח יל תרצוי ינאשכ םמהמ והשמ שי ,עובש יפוסב ימצע םע
לע יתיליג םואתפ .גוזנב ןיא וא גוזנב שיל רשק ילב ,םיקילדמ
אוהשכו .גוז ןב לומ דדמיהל ךרוצה ילב תויוכיא לש יפוי ימצע
.עדא רבכ ינא ,ילש דעוימה ,עיגי
לטיורל וביגה
 
 
24/12/00 14:29
hantarish :תאמ
.םיעטק .ויל הבוגתב
?וצראל רזחוה םייתניבש הזה ןיעידומ ןיצקה םע תא וז זא
hantarishל וביגה
 
 
24/12/00 14:33
hantarish :תאמ
.םיעטק .ויל הבוגתב
החידבה תא ךל רפסל חכש הארנכ והשימ .יתחכש הזמ ץוחו
רפה לע ,(תיטסינימפה היצקזנטה תא תא ישעתו) העודיה תירבגה
אלו תחא תחא םיקפוד תונהל ליבשב ,הדומח .ןקזה רפהו ריעצה
.תחא תבב ןלוכ תא עולבל םיסנמ
hantarishל וביגה
 
24/12/00 1:05
ישיפ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
,תודידבה תא יתשגרה םויה
,תישחומ כ"כ התיה איהו
.יתקנחנ טעמכש


,יגולונורכה יליגמ הלודג תינחורו תישגר תורגבב יתנחנ דימת
.ההובג תימצע תועדומבו
תפכא המ .וארקיש."תוננוחמ" הזל וארק 'ג התיכב םינחבמב)
(?רופיצל


כ"דב הב םישמתשמש,"רבח" הלמה) רנטרפל ההימכה .טושפ אל הז לבא
זאמ טעמכ יתוא הוולמ (...תשפוטמ לכ לכ יל תימדנ ,ועפה יליגב
םימוד םירבד שיגריש ,יתוא ןיביש והשימ .יתעד לע דומעל יתלוכיש
.החיש ותיא להנל רשפא היהיש ,השיגרמ ינאש המל
.ןיאו


?,16 ליגב קר הככ םה ילואש וא
.ורגבתי םהש תוכחל חוכ יל ןיא
.דבל תויהל רבכ יל סאמנו
.ךמצע תא אוצמל קיפסמ אל הז
.ךתוא אצמיש והשימ םג היהיש ךירצ התא


?םזינרדומ טסופב ןיינעתמש דמחנ טסיעיבש הזיא ילוא םיריכמ םתא


(.בגא ,טנרטניאב ונרכה) 21 ןב והשימ םע םעפ יתאצי ,ןכ
....יליבשב ידמ יתודלי היה אוה
ישיפל וביגה
 
 
24/12/00 12:32
תיציפ :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
?רוזעל לוכי קוביח
רתוי םילודגה תא יסנת
הזיא שי הז ינפל ,םמצע םע םירדוסמ רתוי תצק םה אבצה ירחא
הזו (םיינש ילוא) דחא רבד לע קר בושחל םהל םרוגש הזכ לער
.אבצ רקיעב
.ליגהמ ידחפת לא
?והשימל ער והשמ תישע ?םינש 8ב רגובמ אוה םא המ זא
הזש וקעצ םלוכ .הנש 15מ רתוי לש שרפה םע גוז ןב םעפ היה ילו
.רלחא היה ונלו ,ירמגל ףרטומ
ם"שבז


םיקוביח
תיציפל וביגה
 
 
24/12/00 20:19
Estee :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
אל אל אל
רתוי םילודג אל
...16 תב קר תאשכ
..."םייניעה הבוגב" תויהל הכירצ הבוט תויגוז
"ךתוא בצעמ"ש לודגה חאל ךופהי אלש לבא ...חטב ?רנטרפ
...בוט רתוי לכה עדוי טושפ לבא ,ךתמכחל ןגרפמ
...םיקוחרה ירוענב ,יל היה הזמ םג


לבא
(-:..דבל רדתסת איה .תוציע הל םינתונ ונחנא המ ,תויוטש
Esteeל וביגה
 
 
25/12/00 12:14
ישיפ :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
:-) הדות
(...ללכבו ,הכימתה לע ,קוביחה לע)
ישיפל וביגה
 
 
25/12/00 12:15
ישיפ :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
-תיציפו יתסא
:-)הדות
(...ללכבו ,הכימתה לע ,קוביחה לע)
ישיפל וביגה
 
 
27/12/00 16:29
Estee :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
םירוענה ליג לש וזה תודידבה
?השק ךכ לכ איה המל םיעדוי םתא
טלחומל עוגעגה איה יכ
ןיידע ונמעט אלש המל
וליחתה שממ אל דועש םייחל עוגעגה איה
התווחו תעדוי רבכ שפנהש המ
םיינושאר תונויסינ קר ולא
?םיינשב הבהא ?הבהא
הרשע שש תב תאשכ היזטנפ לכה
יל המדנ ,תיתד הרשע שש תב תאשכ חטבו
םיריש םירישה
םיטרס םיטרסה
םישודקה םירפסב םילימה
... םירוהה ליבשב תאש הוקתה
...תורבחל ךמצע הוושמ תאשכו
תודלימ תויהל תשקיבש המו
...'ג התכ זאמ תויהל השקיב תננוחמה הדליהש המ
הרכהל בערה םג הזו
ףוס ףוס עיגי "אוה"ש
דחא בהואמ רענ לש ויניעבו
וביל םוחבו
...בהוא םויקל ףרטצי לכה ...רבחתי לכה
םישולש וא שמחו םירשע ליג לש תודידבה
תמייק איהשכ
.תבשוח ינא ,הלק רתוי
דיתעה ךותב תוחותפ תותלד תוחפ שי ילוא
תוריחב המכ ונישע רבכ יכ
והשמ ונייח םג לבא
.הביטקפסרפ וזיא ונל שיו
ליגב רשאמ הרשע הנומש ליגב ,לשמל,םידבאתמ םישנא רתוי
...םישולש
םיטלחומ םירוענה יכ
םהלש םיבאכה םגו


(-:.... קבשאלפ הזיא יל תישע ,ישיפ ,םתס
Esteeל וביגה
 
24/12/00 8:08
ילרוא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הלש תורוויעה תושיגפה לכ לע רפס בותכל הלוכיש תחא רותב
דיעהל הלוכי ינא (!!רכמ-ברל ךפהיי חוטב אוהו)
!!אב אל טושפ הז ,ידמ תיביססבוא תא םאש
טושפ ינאש בצמל יתעגהש דע םויב םייתש וא השיגפ ויה יל םג
.ןבומכ תישפנ הניחבמ .םירוחב רתוי שוגפל תלגוסמ אל
!!שיתמ טושפ הז ,םהינימל םיסקטה ,תובזכאה ,תויפיצה לכ
השולש םע ילוא יתשגפנ םינורחאה םישדוחב .תישפנ םגו תיזיפ םג
םירוחב
היה אל םייתניב .רבד לש ופוסב היהי ,תויהל ךירצש המש יתטלחהו
ןבומכ םולכ
הרטמ לע הלוענ תויהל אלו "היהי המ תוארלו תוכחל" םגש יל הארנו
השק דובעל ךירצש תרמוא ילש אמא .תוישממ תואצות םוש בינמ אל
לזמה ליבשב
??תקדוצ איה ילוא לבא הז תא תאנוש ינאו
!!!הנוכנה ךרדה לזאזעל יהמ תעדוי אל טושפ ינא
(: ... בוט רוחב רבכ שוגפאש קר השעא המ יל תפכיא אל
ילרואל וביגה
 
24/12/00 10:54
בייב רפוס :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תחא הדוקנ .תרבדמ איה המ לע תעדוי איה ,באוכ הנולאלשכ ,חא
- לפרעב תראשנ
?ךייחל םיצרופ הלאה םיקשחנה םירבגה לכש ירחא הרוק המ
,תורזומ תועשב היצוציפה תא םיפיצמש תורשעה
,הדובעה ךרד יריכתש תואמה
.טייד דניילבל ךתיא תאצל םיכחמ קרש םינוילימהו
?what happens next
,יל םיכחמ תמאב הלא לכש ןימאהל המימת קיפסמ יתייה םא וליפא
,םתוא אוצמל ןיב קחרמהש תעדל ידכ רועב תויווכ קיפסמ יל שי
לודג אוה [בשחנ אל השולש-םיישדוח ,אל] תויגוז םתיא רוציל ןיבל
.ספתנה ןמ
.יל םג הרקי הז דחא םויש ןימאהל קר רתונ
בייב רפוסל וביגה
 
 
24/12/00 15:13
ןילרבמ באוי :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
:הנטק הלאש יל שי
,הנוב תויגוז תוצורש תורוחב םיפל'תעבש םורופב קר ןאכ שי םא
הלב-הלבו תונכ ,תוידדה ,ףותיש ,ןומא תאלמ ,תבהוא
.ל"נכ םירוחב םיפל'תעבש ןאכ שיו
!?יבנלאב אלו ןאכ אל ?םולכ הרוק אל המל
תועד ,םיפויז ,תוזופ ,םיניוואד םיאבחתמ םלוכ ירוחאמ יכ !!הא
ינימלכ דועו םיצור המ יבגל חמב ןועבק ,תויואשנתה ,תומודק
.ןוטה הזב ראות תולימ
םיזיעמ ,םירישי ,הז םע הז םיכר תויהל ת-מ-אב םעפ הסננ ילוא
?ונב שיש המ לכ םע ,ונחנא תויהל רקיעבו הלחתההמ םידמחנו
???אל ,דובעל הלילחו סח וליפא דוע לולע הז
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
24/12/00 15:18
בייב רפוס :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
???יילא הנפומ הזה םעזה לכ םאה - יבאוי
בייב רפוסל וביגה
 
 
24/12/00 15:24
(םעוז אל) ןילרבמ באוי :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
.יללכב אלא ,ךייבגל אלו - תויהת טושפ .םעז הלילחו סח
?יתרמאש המ לע תבשוח תא המ - יללכבו
(םעוז אל) ןילרבמ באויל וביגה
 
 
24/12/00 15:32
בייב רפוס :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
באוי
.הרמ תועט העוט התאש דיגהל יתלוכיו יאוולה
ךתבוגת - בגא ךרדש] תינושארה יתבוגתב יתרמאש ומכ לבא
[בל םישת םא יילא תורישי תינפומ
תונבל חילצהל אלא ,[קר אל] םישנא שוגפל אל איה היעבה
.דחיב והשמ םתיא
.תאזה הדוקנה תא שיגדמ ןכא ,תבתכ התאש המו
תחתה לע םינגמו תומוח ירוחאמ ,םיטורש ךכ לכ רבכ ונלוכ
,ונלש
המכ ורבע רבכש םישנא ןיב רבחל ירשפא יתלב טעמכ הזש
.ווכנו םייחב םירבד
.תרביד הילעש םינפה תדמעה לכ ןבומכ הז ,הזמ קלח
בייב רפוסל וביגה
 
 
24/12/00 15:42
גלשב באוי :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
ינא ,שדחמ הסנמ ינאשכ ,ןפוא לכבו ,יתיווכנ ינא םג
.םינגמו תומוח ילב ,חכה לכב הסנמ
?והשמ גישהל רשפאש הדיחיה ךרדה וז יכ
?לוג סינכהל רשפא ךיא - ןמזה לכ םינגמ םא יכ
,שארמ ןולשכ םיחינמ ירה - הדסקב שאר םע םיכלוה םא
?תרחא תויהל לוכי ךיא זא
?םיחילצמ ךיא - םיסנמ אל םא


.םינש 10 ירחא ןבל סמטסירכ .ןילרב לע גלש
גלשב באויל וביגה
 
 
24/12/00 15:45
בייב רפוס :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
חוכה לכב הסנמ ינא םג
ךלוה אל ןיידע
רמגנ הזו השולש םיישדוח
...גלשב האנק ילוכ
בייב רפוסל וביגה
 
 
24/12/00 16:42
תישונאה :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
?היעבה המ עדוי התא


ילואו םהל הכחמש רתוי בוט והשמ שיש םירבגל הארנ ןמזה לכ
רתוי הבוט הירכוס יל הכחמ זא וזה הירכוסהמ יתמעט םא
.ךשמהב
םיקפתסמ אל םהו תוירכוס שפחל קיספהל השק םירבגלש לבח
.םתיאש הקותמב
תישונאהל וביגה
 
 
24/12/00 18:27
תיציפ :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
תמאב ונ
הלאכ םישנ שיו ,ולאכ םירבג שי
רמוא באויש המ םע המיכסמ ירמגל ינאו
תומוח תאו תופילקה תא דירוהל ,השק דאמ הז תאז לכבו
.הנגהה
רבעה ןויסנמ דומלל המ שי דימת דחא דצמו
.ירמגל תרחא הז םעפ לכ ינש דצמו


רתוי תתל ,הנגהה תומוח תא דירוהל תצק תוסנל תוחפל רשפא
.הללאל השק הז .סנא'צ
.הווש הזו חילצמ הז םימעפל לבא
תיציפל וביגה
 
 
24/12/00 20:43
גלשב באוי :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
!?השק םואתפ המ
שי עצמאב םואתפש ,וזכ תידוה הירכוס הז םא םג ,השק אל יל
.ילי'צ תצק עצמאב
(...הטמל קדוב) ?רבג אל ינא זא
גלשב באויל וביגה
 
 
25/12/00 13:27
בייב רפוס :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
?יבאוי האור התא
תחא הירכוס םע גלשומ יטנמור עקר לע חיש ודב תחצפ
.תרחא הירכוס תמעטו הפהמ התוא תקרי זואמ רהמו
ךל םיעטש הווקמ


...גלשל םיעוגעגב
בייב רפוסל וביגה
 
 
25/12/00 17:04
תישונאה :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
ןפולצה תא דירויש ימ .ינומכ הירכוס ןיא יל ינימאה
.תונהל לכוי בהזה תפיטעו


תובקעב באוי לע תיניצר היזטנפ יל שי ...בגא ךרדו
."סונו ןמיסב" יתארקש ןורחאה רפסה


.םוחב ץלמומ


.םינפב יל ץצופתת אל היזטנפהש הווקמ ינא
תישונאהל וביגה
 
 
26/12/00 11:37
בייב רפוס :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
.הרקי תישונא
תוביס המכמ באוי אשונב ךלש תויזטנפה לכ תא יעיגרה
:תובושח
תגלשומה ןילרבב קוחר אוה .א
קחרתי אוה ,רתוי זטנפנש לככ - רבג לכ ומכ .ב
.רתוי
...םדוק יתייה ינא .ג
בייב רפוסל וביגה
 
 
26/12/00 11:54
הינוברב :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
?ןרות קתבמ ?שדח קתבמ ?ןתנפרחתה ,ןתא ןכל שי המ
היהנ רבכ ןאכל עיגמש רכז לכ הלאוו
תורחתלו (אלימ הז) תויזטנפל אשומ -ראטסרפוס
(!!!סכיא)
דוג) םיקייודמ םינותנ קפסל שקבמ יאנילרבה
תוננב תצעומ ('וכו יבוע, ךרוא ,הבוג ?גניקול
המ רבכ הארנו ,הירטסיהה תא הווש אוה םא טילחת
. ותיא השענ
הינוברבל וביגה
 
 
26/12/00 11:57
הינוברב :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
.בתכנש יפכ אלו שקבתמ יאנילרבה -תועט החילס
of course ר'זרטה לש -'וכו יבוע ךרוא)
ןמז זבזבל תוצור אלו תוירייארפ אל תוננבה יכ
(...םימוקעו םינטק לע


???ןוכנ
הינוברבל וביגה
 
 
27/12/00 1:02
וג_ידניא :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
,המוד תואטבתה לע רבג לבקמ היה תרוקיב המכ
.רומוהב םא םג
תועט םעפ הארנכ השע ןכסמה רוחבה ,ללכבו
תא דבכל העדי אלש יהשימל ולש הנומת רסמו
ריבעהל המר-תתו רעוכמ יל הארנ .ותויטרפ
ךיא .ינימ טקייבוא ןקת לע והשימ לש תונומת
?ךל הז תא םישוע ויה םא השיגרמ תייה תא
?ךנוצרל דוגינ (החינמ ינא)ב ךתוא םיפשוח
אוה ,בתוכ ומצע באויש המ יפלש ,םג המ
לע ביגהל םדאנבל רתומו ,ל"וחב אוה ,סופת
ותיא וליחתיש ילבמ םג אוהשלכ רמאמ
?ונממ םיצור המ זא .וזכש תויביסרגאב
וג_ידניאל וביגה
 
 
27/12/00 15:32
יטב :תאמ
ןיינעמל הבוגתב
גלשב באוי לש הנומתה םא יתוא ןיינעמ קר
תא ול םיאור םא ,םוריעב איה ןילרבב
תונב לש תונומת יכ) אל וא הפיה קיסוטה
תנווכתמ ינא ,םיציצה תא תוחפל תולגמ דימת
(םהלש "הז"ה לש תונומת םיבדנמ אל םינבו
יטבל וביגה
 
 
27/12/00 16:10
הינוברב :תאמ
ןיינעמל הבוגתב
ונחנא המ ,ונתוא ןיינעמ ךכ לכ אל קיסוטה
?תחתל גאלפ טאב ול ףוחדל הצרנש ,סחנפ
ר'זרטה תא תוארל תוצור ונחנא
הינוברבל וביגה
 
 
27/12/00 21:29
joe :תאמ
ןיינעמל הבוגתב
תרתוימ תפסונ הלימ לכ
joeל וביגה
 
 
28/12/00 11:40
בייב רפוס :תאמ
ןתמזגהל הבוגתב
.תקדוצ ו'ג
?תונב ונשלג ןאל
גלשומו םיענ חיש ודב יתניחבמ ליחתה לכה
באוי םע
תושירד יילא הבוגתב האור ינא םואתפו
תונומתל
.רוחבה לש תוימיטניא
.החילס ,באוי
.הרק ךיא תעדוי אל ינאו יתנוויכ םשל אל
,וננכשמל הוולשה תא ריזחהל הווקתב
אקווד ואל הקזח השיא תויהל ייניעב יכ
.הפה תא לבנל רמוא
בייב רפוסל וביגה
 
 
22/1/04 15:53
Fuck You :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
הנוז ןב
Fuck Youל וביגה
 
 
24/12/00 20:43
הילו'ג טולוסבא :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
.םישנ לצא םג תמייקש העפות וז
הצורו בשוח ,שיגרמ םגש יח רוצי לכ לצא תמייקש העפות וז
.םיצור ונלוכש ומכ תויחל
הילו'ג טולוסבאל וביגה
 
 
24/12/00 23:41
:תאמ
...ךתוא עיתפהל יל ישרתל הבוגתב
...ךלש םידגבנה םירבגה לע םארח
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/12/00 11:36
הילו'ג :תאמ
...ךתוא עיתפהל יל ישרתל הבוגתב
Yeah Yeah...
הילו'גל וביגה
 
 
25/12/00 11:51
Estee :תאמ
סומינונאל הבוגתבל הבוגתב
?רופיסה המ זא
?וליאכ ,רורחשה הז
?הלאה םינבומב םהומכ תויהל
רורחש תויהל לוכי םהל ילואש הדוי והשימ יתמו
הזכ
עיתפמ ,ךופה
ישונא
המידק םידעצ המכ
תוישונאב
ונומכ תויהל וסני םה םא
?םימדוקה םינבומב
try to understand
:-)
?וז תוותשה וז
?ירטס דח שיבכב תעסונ תויונויווישה לכש
סבייב ,ןשיה םזינימפה הז
עבטמל םישדח םידדצ שי
וישכע ימענ הפיא
ףוחד התוא הכירצ ינא
Esteeל וביגה
 
 
25/12/00 13:35
הילו'ג :תאמ
הילו'גל הבוגתבל הבוגתב
.הפל םילימ יל יסינכת לא ,יתריקי יתסא
םירבג קר אל - טושפו רורב דואמ טפשמ יתרמא
םישנ םג ,"רתוי הבוט הירכוס" שי םא םיהות
.תוהות
ונחנאש דע ,רתוי בוט והשמ שפחל היטנ שי ונלוכל
.בורק והשמ תוחפל וא ,ותוא םיאצומ
רבד םוש הזב ןיא ,ינויגה ארונ ,טושפ ארונ
.רחא וא הזכ יטסילאידיא וא יטסינימפ וא ינכפהמ


םיבשוח ןמזה לכ םירבגה" ומכ ינללוכ והשמ דיגהלו
.לולחו יחטיש הז "...ש
ךופהי אוה ,"ביוא"כ והשמל םיסחייתמשכ ,ללכבו
?לבח אל .תמאב ביואל ןיינע לש ופוסב
הילו'גל וביגה
 
 
25/12/00 14:55
Estee :תאמ
יתסאל הבוגתבל הבוגתב
הפל םילימ ךל יתסנכה אל
ןפואו םינפ םושב ןאכ יתרמא אל םגו
"...םירבגה לכ" ומכ לולחו יחטש רבד םוש
בל תמושתב ירבד תא תארקש הדותו
םיסקמ םוי
Esteeל וביגה
 
 
25/12/00 15:18
הילו'///ג :תאמ
הבוגתבל הבוגתב
םיבשוח םירבגה לכ" הרמאש ימ ,יתריקי יתסא
הבוגתב יתסחייתה הילאש "תישונאה" איה "...ש
תסחייתה תא איהה הבוגתה ללגבשו הנושארה
.ילא
"לולחו יחטיש"ה הנפומ היה ,ךיילא אל ,הילאו
.וילע יתרבידש


בל תמושתב םירבד תארוק אל תא םגש הדבועו
...ףולשל תרהממ תאש ינפל
.ךל םג םיסקמ םוי
הילו'///גל וביגה
 
 
25/12/00 17:24
תישונאה :תאמ
בל תמושתב אורקל ופורפאל הבוגתב
....בירל אל תונב
תישונאהל וביגה
 
 
24/12/00 23:04
וג_ידניא :תאמ
...תויגומש תויגוזל הבוגתב
.אלש ,והז
השולש םיינש ילואו ,תואלפנו תומיסקמ תונב ן ו מ ה הפ שי
,םירבג
.ידמל םיסופת םה םגו
דואמ טעמ ,תוגייד ןומה :הירבטב ומכ איה ןאכ היעבה ,השעמל
.םיגיגד
ומכ יכ ,תויורכיה רתאל ךפה אל הזש יניעב דמחנ אקוד הז לבא
הארמה לא לוזפל ילבמ ,תחנב ןיידתהל ונל רשפאתמ וישכע הזש
תויורכיה ירתאו ,םש דוע קיטספילה םא קודבלו תוקד שולש לכ
.תשרב םירסח אל ,תאז תמועל ,
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/12/00 22:59
םקשהמ סחנפ :תאמ
תויגוז תויגועל הבוגתב
תחתב ןיידזהל תנווכתה חוטב
אלו
תחנב ןיידתהל
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
26/12/00 0:11
וג_ידניא :תאמ
?תחנב ןיידתהלל הבוגתב
תא םיפחודשכ הרוקש המ הז ."תחנב ןיידתהל" יתרמא
,וללה ?עמוש התא ,ודעונ אל םהילא תומוקמל סגאלפטאבה
?עמוש התא
.עמוש אל התאש חטב
אל םגו חונ אל הז ,םיינזואהמ הז תא איצות ,סחנפ
!דחוימב ינייגיה
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/12/00 3:59
ןילרבמ באוי :תאמ
?תחנב ןיידתהלל הבוגתב
המ אשונב ם"קשהמ סחנפ לש תויואטבתהה ירחאש יל הארנ
,תחתל ףחוד אוהש
...םיפוצמ ולצא ןימזהל אל ינויגה ךא הז היהי
ןילרבמ באויל וביגה
 
24/12/00 15:31
a2d2 :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תונב יה
םיאושינ ירחא ,יצחו הנש ינפל םיטייד-דניילבה "קוש"ל יתרזח ינא
.םיפיטואירטס יפל יתלעפ יכ םכותל יתלפנש ,םינברוחמ
:ךכ רמוא וזה הרושה ךותמ אורקל ךירצש המ
לש בשוחה דצה לע תבשל ךירצ ,הבהאה תא תאצמש ת/בשוח ה/תא םא םג
רמואש הז ,רקשמ אלש הז ,םינפב שגרה רמוא המ בטיה קודבלו ףוגה
.תמאב איהש יפכ תמאה תא
,יכ
סינכהל הנודינ יוצמה םע םימידקמ םינוירטירק לש האוושה תלבט
.םכמצעל םילחאמ אלו םיצור אל ם/ןתאש הלאכ ,לבזב םייחל םכתא
אשניהל הצור איהש הטילחהו דלי םע הראשנ ,הנמלאתהש הריכמ יל שי
תומדכ תירבג תומד היהת דלילש ,ןוגכ ,תונוכנה תוביסה לכמ תינש
.'וכו 'וכו יוקיחל
דוג וט ,שממ ,%100 -ב תושירדה תלבטל םיאתהש אוהשימ האצמ איה
.ורט יב וט
ינפמ התוא דיחפמ,הייח תא ררממ ,רוהט לבז אוה שיאהש רבתסמ
.אוהשמ ונממ דמלי הלש ןבהש הצור אל איהש חוטבו ונממ ןישוריג
.ןטק והשמ אל וליפא
אוה הלילב םייתשב היצוציפל עיגמש ימ לכ אלש ורכזתש בושח ,ןכל
המ ,(ל"חק ןלהל) יליל-דח-רשקל דמעומ ןכ אוה .יניצר רשקל דמעומ
ךל ורמגנ קוידב יכ הטימלו הרידל ךילא ותוא ןימזהל לסופ אלש
תא םימישאמש הזכ ,יפייכ ,יארפ .ןויז ךל קשחתמ ,ןכו תוירטבה
המ הז ןותנה עגרב לבא ,שארב םהל שיש דיחיה רבדה הזש םירבגה
.ןכל םיאתמש המ הזו שארב ןכל שיש
שי יכ ,ןתינ קרש המכ םייחהמ ונהית .ןכל ןגרפמ ,ידיצמ ,ינא
אל ,לשמל ."דחא"ה תא ואצמתש ירחא תושעל ולכות אלש םירבד ןומה
.ל"חק אוצמל ידכב היצוציפל הלילב םייתשב תדרל ולכות
"דחא"ה םאו םינכשהמ תרוקיב לבקמ ,ירסומ אל ,הפי אל היהנ הז
.םייגולותימה םיסקאה תמישרל סנכי אוה הז לע עמשי
:םייח-לעב לע הלימ דוע
.תלעותה ןמ תולודג ךייחל סינכמ אוהש תוביוחמהו תולבגימה
שי םכינשל םאו םייח-לעב ןינע "דחא"ה םע יסקסד ,ידסמתתש ירחא
םירסח אל .דחיב וזה תוביוחמל םג וסנכית ,הזכ רבד קיזחהל ןוצר
יכ וא "היגרלא יל השוע לותח" יכ רשקה תליחתב ךתוא ובזעיש ולא
,הנממ לוכאל רומא ינאש תחלצמ לכוא בלכ וא לותחש לבוס אל ינא
,בוט .ספ ריאשמ ינאו יל םיאתמ אל טושפ הז .בטיה הפטשנ וליפא
.ינא הז לבא
זניקפ תונקל ומצעל תושרהל לוכי אל אוה יכ אוהשימ יאצמתש ןכתי
אקוד ,ךנובשח לעו ךלצא ,ךתיאש ךכ ,יוארכ ותוא לדגל בייחתהלו
.ראשיהל ותוא ךושמיש המ הז
?בלכל הבהא לע ססובמ ?הצור תאש רשקה הז
a2d2ל וביגה
 
 
24/12/00 22:54
וג_ידניא :תאמ
םייחה לכל רבגו בלכ ,ל''חק לעל הבוגתב
םגו ,םייק אוה םא םג .תימלוע ללכ היצריפסנוק אוה "דחאה"
.רבד ונל חטבומ אל ןיידע ,אצמיי אוהש דואמ קוחרה הרקמב
וניניב רשק לכ ןכלו .ינשה דצה םגו .םינשה םע םינתשמ ונחנא
ימ ,ןכלו .הבוטל הז דימת אלו ,אוה םג חרכהב הנתשמ רחאה ןיבל
ילש "דחאה" חרכהב היהי אל ,םינש שמח ינפל ילש "דחאה" היהש
שי ."דחא" ללכב ןיאש ךכ .אלש יל רורב ,תמאה ןעמל .םויכ
ינא יכ ,םיבבותסמ םה הפיא דוסב יל הלגי והשימש קר .םידחא
..רטסבליסה דע דחא יל גודל הצור
םאו ,השדחה הנשב םג גופי אל יפקות .ןוסא הזכ אל ,תמאה ,בוט
.עדרפצל ךופהא אל תוצחב קשונא אל
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/12/00 5:10
ליבגנז עשוהי :תאמ
תאזמ הרתיול הבוגתב
לכ .ךלש יטרפה רטסבליסה תויהל לוכי םוי לכ .ןוסא אל שממ
רטסבליס תוקישנל תובוט העש לכו םוי לכו .ריכהל בוט םוי
.תוכורא
ליבגנז עשוהיל וביגה
 
 
25/12/00 16:34
וג_ידניא :תאמ
תאזמ הרתיול הבוגתב
.רטסבליס ול ארקאו
תוקישנל הבוט העש לכ ,ינעטמ וניא ינורכז םא ,ןוכנ
תא רענל הכירצ ינא לבא .תוכרו תומימח ,תוחל ,תוכורא
ירירש תא תנמאמ ינאש לזמ .ינתששוח ,הזה טירפה לעמ קבאה
יניצר ששח םייק היה תרחא ,ץק ןיאל םירובידב ילש ןושלה
.םטיאל םהל ונוונתי םהש


אל ינא אל) ?יעבט םעטב וא רכוסמ אב התא ,ליוגנז ,דיגת
קותמ רכוסמ ליווגנז לע תעגושמ טושפ ינא ,ךתיא הליחתמ
(הזכ טהול
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/12/00 0:02
םקשהמ סחנפ :תאמ
לותח ץמאא ילואל הבוגתב
תעבטה יפ לש םירירשה תא ינמאתש וג ידניא ךל ףידע רתוי
רהמ רתוי הברה ךלש דחאה תא אוצמל ךל רוזעי םגו
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
26/12/00 0:14
וג_ידניא :תאמ
לותח ץמאא ילואל הבוגתב
?עמוש ,םהילע תעמש אל וליפאש תומוקמב םירירש יל שי
...עמוש אל ןיידע התא ,יתחכש ,הא
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/12/00 4:16
ליבגנז עשוהי :תאמ
לותח ץמאא ילואל הבוגתב
לש םש דמצומ הנשב םוי לכל ,(ש"מי םייוגה לצא) תורצנב
31-ב לח אלש ,ילש תדלוהה םויב .השודק לש םשו שודק
חטב איהש יתמלח דימתש) הנאירמ הטנס תדמצומ ,רבמצדב
אל הזש ,רבמצדב 31-ל .(הטמל םינותחת ילב תכלוהש הריזנ
.םשה ןאכמו ,רטסבליס שודקה דמצומ ,ילש תדלוהה םוי
!רטסבליסב תוחלצומ תוקישנ
הסחמ יושע םצעב ינא לבא ,דלוקוש םעטב אב ינא)
.(הטאידל ןייוצמ ינא .תוירולק-תלד
ליבגנז עשוהיל וביגה
 
 
26/12/00 14:48
וג_ידניא :תאמ
רטסבליסל הבוגתב
תובתכ לג םג שי רטסבליס לכבש ןבומכו ,הז תא יתעדי
ונחנא םצעבשו ,רטסבליס היה ימ ונל ריכזהל דעונש
שודקה לש וגח תא אלו ,השדחה תיחרזאה הנשה תא םיגגוח
לותחה רטסבליס תא אליממ הפידעמ ינאו ,רטסבליס
.ריוצמה
לד לבא דלוקוש םעטב התא :ןיינעמ תמאבה טירפה
??הטאידב ינאש יתנייצ רבכ ?תוירולק
:))
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/12/00 18:15
ליבגנז עשוהי :תאמ
רטסבליסל הבוגתב
?עידומה ?תארוק תא המ ?ןותיעב הבתכ שי הנש לכ
ליבגנז עשוהיל וביגה
 
 
26/12/00 21:21
וג_ידניא :תאמ
םרג 100-ל תוירולק 30ל הבוגתב
ןיא םגו ,וידר תעמוש אל ,םינותיע תארוק אל ינא
.היזיולט יל
לארשי לע םיליט תפקתה לש הרקמבש הווקמ ינא
טנרטניאב םג הקעזא ועימשי
:)
וג_ידניאל וביגה
 
24/12/00 16:34
תישונאה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.שדח לכ ןיא שמשה תחתו ברעמב יתייה ,בשע יתייה


םע דחיב םירברפל ובזע אלו וזה תיתציבה ריעב וראשנש הלא לכמ
.(םיטסיסקרנל) םיסיקרנל אקוד תקבדנ ינא , יתורבח


טפשמהש הלאל דוחיבו ידעלב םג םילוכי ךא יתוא םיבהוא דאמש הלא
.םלגד לע תורח "ינא הז תא אל הז"


?אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא זא
תישונאהל וביגה
 
25/12/00 7:54
ימענ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תרמאש המ לע יתבשח
ךפההו עיגה תיצר אל רשאכש
תולקב דואמ ריבסהל רשפא הז
םיצור ונחנאש םיעדוי ונחנאש םירבד שי
תוישיאה לש תורטמ לשמל
םיצור ונחנאש םיעדוי אל ונחנאש םירבד שיו
המשנה לש תורטמ לשמל


תבשוח ינא הרוק הז הככ
דואמ תניינעמ הבתכ
הדות
ימענל וביגה
 
 
25/12/00 10:09
Estee :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
?המשנה לש תורטמ
?םיצור ונחנאש םיעדוי אל ונחנאש םירבד
דוע יריבסת
?
Esteeל וביגה
 
 
25/12/00 11:54
ןטקה ןר :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
?הזה יפוס ןיאה חוכיווה םע םכל סאמנ אל
.פול הרכשא
םיתמו םיהמכ םיצורש םירבג ן ו מ ה שי ,תוללכהה םע יד
.תויגוזל
תב הדלי םע וישכע אצויש ,ילש םיבוטה םירבחה דחא תא ולאשת)
ומכ םהל ךלוה אל המלו ,הב בהאתמ אל אוה ךיא ןיבמ אלו ,20
(....ךליש הצור אוהש
:העצה םג יל שיו
,םירבגה לע תאזה תינללוכה הבשחמה שארל ןכל אבש םעפ לכ
הז ,ןכ) ןכלש םלשומהו םיסקמה חאה לע ,ןכלש אבא לע ובשחת
תפטעתמש הלילרשה תצלפמה םע השוע אוה המ תוניבמ אל ןתאש
.("ולש הרבח" :ראותב
ךורא יניצר רשק םישפחמ םלוככ םבורו ,םיבוט םירבג ןומה שי
.הרפמו הרופ


הנורחא תייה טושפ ,ךילא הבוגת אצוי הזש יסעכת לא ,יתסאו
...רותב
:)
ןטקה ןרל וביגה
 
 
25/12/00 12:24
Estee :תאמ
ודיגתל הבוגתב
סעכא ינא חטב
םירחא םירבד ימענ תא יתלאש ללכב ינא יכ
הזיא תוללכה הזיאו
רחא גוסל ירה תוכייש ילש (תוירקמ אלהו) תועובקה תוללכהה
...ירמגל
םיסקמ תמאב ,בגא ,ילש אבאו
אבא רותב םיסקמ אוה לבא
דצהמ הככו
לק םדא ןב דימת יל הארנ אל אוה גוזנב רותב
האיצמ הזכ יל הארנ אל ילש חא םגו
הזה ןיינעב
םירבד וילע ובשח דימת תוננבש תורמל
הזו הזו םיווש
הזו הזו םידלי ול שיו ןתחתה אוהש תורמלו
המ זא
בורקש ימ לכ אל ,בוזע
...תוללכהה תא רותסל לוכי
Esteeל וביגה
 
 
25/12/00 18:46
ימענ :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
תרמוא תאז
חיננ ילרביל רבג הצור תאש תבשוח תא דיגנ
ןיחומ רצ רבג םע תמעתהל הכירצ תאש תעדוי ךלש המשנה לבא
-אבא-ונייחב ןושארה רבגל חיננ םירושקה םירבד רותפל תנמ לע
שי הז ללגבו הלידגו החימצ איה ללכ ךרדבו הרטמ שי המשנל זא
בחרנ ךכ לכ רעפ
אלמל...ונ...תועיבקה...תוחונה...הצור תוישיאהש המ ןיב
םירסוח
תוריע תשפחמ איהו םימידרמ םירבד םה ולאש תעדוי המשנה לבא
החימצו
ונחנאש המ תא ונילא ךושמל תנמ לע הלוכיש המ לכ השועו
הז ליבשב םיכירצ
הנימאמ ינא הזכ ושמ
ימענל וביגה
 
25/12/00 13:06
platipoos :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ךרדה ללכב איה ךלצא הרטמה יכ הארנ
ומצע ףדרימהמ עבונ ךלצא שוגירה רקיע יכ ירה תויביססבואה יפל
?יאצמתש ירחא היהי המ
!גנעמה ףדרימה רמגיי
היהי רבכ לכה ירה ,ןאל יתמ ךיא הפיא המו ימב תוססובתהה קספית
עודי
רבכ זאו רמגיי הזה לבסה לכ הזה הנעמה םישופיחה עסמ לכ רוציקב
.ףיכ ךכ לכ היהי אל
platipoosל וביגה
 
25/12/00 13:32
תונב יתוא ןתניינע :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?באוי לש הנומת םיגישמ הפיא זא
המשגהל השיג ורצו העומשה תא ותמא אנא
תונב יתוא ןתניינעל וביגה
 
 
26/12/00 11:58
תנכדועמ אל שממ :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
?תובגשנה ויתולעמ המו ?באוי הז ימ ?העומש וזיא תעדל רשפא
.תנכדועמ אל שממ שממ ינא
תנכדועמ אל שממל וביגה
 
25/12/00 13:41
middleage :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
,יתריקי הנולא
יל הארנש ךיא יפל .םייחב תולאשה תלאש איה ךלש הלאשהש יל המדנ
ךישמהל לבא ,םיצור המ תעדל,םורזל תעדל לבא ןנכתל איה המכוחה
יפוי הריכמ ינאלבא ילוא המכח תעמשנ ינאו טושפ עמשנ הז .שפחל
אלרבד םוש הצוחל יתייהשכ המכו ,םיטייד דניילבה לש הניצסה תא
הזכ והשמיידמ רתוי ויה יכ יתרתיו םימיהדמ םישנא המכ לעו הרק
ברסל יתטלחה יתפייעתהשכ .יתפייעתהש דע רחא והשמ יידמ תוחפ וא
,תנודלי תיארנ ינאש תורמל יכ ,יילא ומרזש תורכהה תועצה לכל
ינממ הריעצה יתוחאו ןנושלב תוקצקצמ תודוד ןהבש ליגב יתייה רבכ
אלש ,ןתחתהל הדמעו םינש והשימ םע התיה רבכ תובוט םינש המכב
ץורימה תא קיספהל יתטלחה טושפ ...ילש חאל דלונש דליה לע רבדל
אקו םא תעדוי אל .הבהא ,אב הז זא אקוודו ,המלו םאו המ לואשלו
דניילב היה הזו ונניב ריכה רבח אקווד ,קיפמש יתטלחהש ללגב
יפיצפסה רבחה לע יתכמסש ללגב קרו ול םיכסהל יתענכושש טייד
רחא לפנ הזיא םיימוי לכ יל עיצה אל אוהש ללבו םיכודיש יניינעב
הנכומ יתייה עגר ותואב אקוודש ללגב ילואו ילש תודודה ומכ
ילואו דימתמ רתוי רשקל החותפ יתייה זא ונשגפנשכ תרחמלו תוסנל
םירוהריההוםיצוטסה לכו ןכ ינפל יתייחש םייחה לכש ללגב
דמעש והשימב רוחבל הנכומ היה ובש עגרל יתוא ואיבה תובזכאהו
שממתובושת יל ןיא ....אוה םג הצרו ןימז היהו ער ותואב ילומ
םא הככ םתס ךרדב תכלל רשפא ,תרתוימ ךרדהש יל הארנ אל לבא
המ םצעב הז ,ךרדהמ תוניהל בושח לבא הרטמל תכלל רשפאו םינהנ
םירבד רשאמ רתוי ךב יולת תמאב רבכ הזו רבד לש ופוסב בושחש
...הבושחלבא ,הטושפ אל המישמ .םירחא
middleageל וביגה
 
25/12/00 19:49
לודג בל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הז םע ךלנ אוב לבא "דחא"ה יבגל תקדוצ תא ,תיסקסה וג ידניא
ויה אלש םיכרצ קופיס ילגרהו םוצע עפש ונל תנתונ הנרדומה .האלה
םויה לבא התיה דימת םנמא תמלשומה תחאה תאיצמל הפיאשה .םלועמ
גגומתת דימת היזטנפהש הארנ לבא .השומימל םיפצמ תמאב ונחנא
םאות כ"כ אלש המ ,תובייוחמ ךותמ תילאיר הבהא אוה לודגה רגתאהו
תילאירה הבהאה יכרע תא קזחנ םא ילואו .םויהד החירצה ילגרה תא
.תו/םידמעומ רתוי הברה תחא/דחא לכל ויהי ילאירה רשואהו
ויה אל םישנאהו תומדוקה תואמב התייה תורשפתה המכ עגר ובשחת
.םויהמ םידדובו םיאכודמ רתוי
.יתימא בשע - ונכט ןוזיא הז
לודג בלל וביגה
 
 
25/12/00 20:59
וג_ידניא :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
...קנעב ךילע דבע ?תיסקס ינאש רמא ימ
:)
אקוד המכ דעו עפשה תרבח ונל תנמזמש המ יבגל ךתיא המיכסמ ינא
ךתיא המיכסמ אל ינא לבא .ונתוא לבלבמש המ אוה תוריחבה ללש
אל יכ רקיעב םירשואמ ויה תומדוקה תואמב םישנא .הרשפה ןיינעב
תומתש תעדי ,תרשמ תדלונ .רחא בצמל תויליבומ םהל הרשפאתה
ןיא ןיידע ,חיננ ,ולואפ ןסב וטגב דלונ התא ,םויה .תרשמ
המכל רושק חרכהב אל בגא הזש) ,רנוילימיטלומל ךופהתש העינמ
יברעמ לכש םיאנתב םישנא םייח ודוהב,ןוכנו .(היהת רשואמ
,רתוי וליפא ילואו םירשואמ תוחפ אל םה לבא ,םהמ עזעדזמ
לש תיברעמה חומה תפיטשל תידימת םיפושח אל םה יכ ,יתעדל
,רתוי רתוי רתוי ,קזח רתוי ,הפי רתוי ,לודג רתוי :"רתוי"
.יאקירמאה םולחה תא תויחל ,ךורצל ,תונקל
הככ יכ ,קיפסמ אל םעפ ףא ,רבדמוש רסח אל הרואכלש ,ונלו
רתוי וטוא ,לודג רתוי תיב ,הסינכמ רתוי הרשמ .ונתוא םיכנחמ
תשטשטמש וזה תינלמעה תרווכה ךותב ונתוא רמושש רבד לכ ,םישרמ
ונתוא ץירמו ,(רשוא) הרטמה ןיבל (ףסכ) יעצמאה ןיב לדבהה תא
תא ,שדח יכה עוצעצה תא בוש םינוק ,םיקפוסמ יתלב ,האלה דימת
.היהי אלש המ ,הנורחאה אסרגה
ןה תוללכה לבא ,ןאכ יתישעש תוללכהה לש אמא-םאה לע החילסו
(((: תונוכנ ללכ ךרדב


לע רשפתהל ךירצ אל יתעדלש רמול יתיצר .דוביאל יתכלה ,ףוא
םייחה ךותמ דבל רבכ אובת הרשפה .ותריחבב אל ."דחאה"
תויאמצע תויושי יתש םיסחוד םואתפ ונחנא ירהש ,םיפתושמה
םייקתת וזה תרגסמהש רשפא יאו ,תחא תרגסמ הזיא ךות לא תונושו
איה ,יניעב ,הלאשה .תונטנטק תויווז המכ לע רתווי דצ לכש ילב
םעו ,רשק ךותב ךתואמצעו ךתוהז לע רומשל ךיאו תופפוכתהה תדימ
הנידע תכרעמ תשרפתמ ןאכו ,ךייחב ךלש גוזה ןב תא ףתשל תאז
היח הילע רומשל אוה רגתאהו ,םינונוויכו םינוזיא לש דואמ
קיספת איה זא יכ ,הרגשה ךותב אופקל הל תתל אלו ,תמשונו
אל רבכ התאו ךלש רנטרפהש הלגמ התא דחא םויו ,ןנווכתהל
,הל םיאתמ אל רבכ אוהש הרוצב םתינתשהו ,םתינתשה יכ ,םימיאתמ
םייק הזה םינוזיאה ךילהתשכ םג תורקל לוכי הזו .ךפיהל וא
ירחא םג ,תאז םעו) הנתשמ אוהש ,ישונאה עבטה הז יכ ,לעופו
(ג&ס םירשש ומכ ,רבדה ותוא םצעב ונחנא ,יוניש יבג לע יוניש
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/12/00 5:20
גלשב באוי :תאמ
...ממהאל הבוגתב
,ורצונש םייקנעה םיטרסה דחא תא תוארל הצורש ימו
ואס לש וטגהמ תמאב ואבש םינקחש םע ולואפ-ןסב רצונש טרס
,ולואפ
תיזגוטרופב י'צושיפ הגהנ) Pixote טרסה תא רהמ חקיש
.(תיאליזרב
.התייהשכ ראשת אל םלועה תפקשה כ"חא
גלשב באויל וביגה
 
 
26/12/00 14:44
וג_ידניא :תאמ
ולואפ ואסב וטגל הבוגתב
תיזכרמ הנחת"מ רתוי הברה .ןיוצמו קזח טרס ןכא הזו
.חיננ "ליזרב
וג_ידניאל וביגה
 
25/12/00 23:41
ןיינעה ךרוצל םש םולע :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
והשמ אל .הנולא לש הבתכל תובוגתה ראש ןיב ,והשמ ןאכ יתבתכ
יתבתכש העדוהה .והשמ לבא ,יתועמשמ ארונ והשמ אל ,קומע ארונ
.תחא הבוגת הלביק


,הזכ והשמ וא תועדוה הרשע שמחכ חטב הנומ םקשהמ סחנפ לש הסראפה
הש המ עדוי אל ינא .םייטנגילטניא םישנא המכו המכ תופתתשהב
ספסוחמו חושק רבג יתייה אל םאו .בוצע השוע הז יתוא ,םכל השוע
.בילעמ :םג רמוא יתייה
ןיינעה ךרוצל םש םולעל וביגה
 
 
26/12/00 0:20
םקשהמ סחנפ :תאמ
םיגונ םירוהרהל הבוגתב
ילש אמא ייחב הרותה תמאב ,תחתה ךותב דאמ בוט ןהל השוע הש
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
26/12/00 0:24
וג_ידניא :תאמ
םיגונ םירוהרהל הבוגתב
תמאב הזו ,גניטייר רתוי םילבקמ דימת םירוטקובורפ .קדוצ התא
ללגב ילוא .רישה ותוא תא ןמזה לכ רמזמ סחנפש םג המ .ןגוה אל
.קדוצ טלחהב התא .הזל יתררגנ ,תיטנגיליטניא ארונ אל ינאש
.'וכו ספסוחמ רבג התאש תורמל ,הבוגת תלביק םג ,הנהו
וג_ידניאל וביגה
 
 
26/12/00 1:03
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
םיגונ םירוהרהל הבוגתב
.תוריש ונל השוע רקיה סחנפ ןכש רקיו הגונ םולע בלעת אנ לא
אוהש הרואכל התוחנה היצקובורפהו רפכה הטושו רצחה ןציל אוה
ונל הארמש תלדגמ תיכוכז וא הרומק הארמ ומכ איה רציימ
.ונימצע לש יפויה תאו רועיכה תא םיזרפומ םידמימב
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
28/12/00 14:57
עגרל חרוא :תאמ
םיגונ םירוהרהל הבוגתב
ןיערג וב שיש תורמל ,רבסההו ,ןכלש תובושתה לע תצק יתבשח
.קפסמ יל הארנ אל ,תמאה לש


הרידגמ היצקובורפ הלימה םאה קודבל ךירצ לכ םדוקש בשוח ינא
לש וגוסמ םישנא םה םירוטקובורפ .סחנפ לש ותוליעפ תא ןוכנ
אוה סחנפ לבא ,קתבמה ו'גו רהוז תמיוסמ הדימבו םיזנתה ליעפ
הנכמ יתייה םורופבו ןאכ ותוליעפ תא .ךכל רבעמ הברה
תא אמגודל וארו ,ילאוטריו סנוא וליפא ילואו תינימ הדרטה
םויק החוד תוירויצבו שוריפב ראתמ אוה הב יתסאל ותעדוה
םע םימוד םירבד השע אוה םורופב) התיא םיילאנא ןימ יסחי
ןאכ שי ,התמכסהב השענ אל הזש ונלוכל רורבו רחאמ .(תורחא
.סנוא וא הנוגמ השעמ


- ינימה ןדירטמה לש השינה תא ,אופיא ,ןאכ אלממ הטוסה סחנפ
דימת טעמכ הז םייתימאה םייחב וב םילקתנשכש רוצי ותוא
,םינוא תרסח השיגרמ ןברוקהו חוכה לעב אוה הב היצאוטיסב
ןכלש םיטויסב עיפומש סנאה ותוא והז .תדחפנו תלכסותמ
.דחפמ תוקתושמו תולהובמו תושלח ןכתא ריתומו ןכלש תודרחבו


,ןכלש תיעבטה הביבסב ,ןכלש שרגמב קחשמ דיחפמה סנאה עתפל
רדעה זכרמל ול לגלגתה םויאה באזה .דבל אל טלחהב ןתאשכו
הלמח ררועמ טעמכ אוה ,ךפיהל .ללכב םויא אל הלגתמ אוה הנהו
.םילימ :ןאכ םיגוהנה קשנה ילכב שמתשמ אוה הב תוילאימולשב
תא וילע שממל תולוכי ןתאו יטתאפהו שלחה אוה ףוס ףוס
גליעב תצק ללעתהל ,טיבוב הנרול וא זיאולו-המלת תייזטנפ
- ול תושעלו ,'ד התיכב דלי לש םילימה רצוא םע הזה בולעה
ולש יתימאה ליפכהש העשב ןכמ ענמנש המ תא - תילאוטריו
ןתא .םיה ףוח לע ןכתא דירטמ וא סובוטואב ןכילא דמצנ
,ותוא תוסמור ,וב תוטעוב :חסיפ רבכעב לותחכ וב תועשעתשמ
.הזה קחשמהמ תונהנ יד - ודות - םגו ,תוכשונ ,תוטרוס
רכשמ ךכ לכ הזה ימואתפה חוכה ,תכשומ ךכ לכ תאזה היזטנפה
(ןבומכ רומוהב) העצהה דע תפחסנ (!!!!) joe דחא עגרלש דע
אמאה ךרד וב םוקנלו םייתימאה םייחב םידיקפת ותיא ףילחהל
תינימ הדירטמל הכפה joe :עגר הז לע בושחל ורצעת .ולש
.joe .היצנטופב


םאו ,סחנפ vs תוננב לש הקימנידה לע בשוח ינאש המ הז זא
.דאמ תיבויח הרטמ ןאכ תרשמ םצעב סחנפ ןוכנ ילש חותינה
.ונלש ןטק טסימקש ,חוכ רשיי
עגרל חרואל וביגה
 
 
28/12/00 20:43
:תאמ
רוא תונב תמחלמל הבוגתב
?תבשוח ינא המ עדוי התאו
.םדא ןב ותוא הז .קתבמה ו'ג=ד"גמה םרבא=ם"קשהמ סחנפש
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/12/00 22:27
עגרל חרוא :תאמ
רוא תונב תמחלמל הבוגתב
.ילוא


םא תויהל לוכי היה הז עשעשמ המכ בשוח ימצעלשכל ינא
.ימע רשאמ רחא אל אוה טסימקשה סחנפש ףוסב ררבתמ היה
ושפנ ךותמ הצוחה םעפ ידימ ול ץרופש דייה רטסימ ?אה
יאדו תואיצמה ירעצל לבא ...ליק'ג 'רד לש תנגוהמ דאמה
.רתוי הרופא


הזו ,תלחות רסח אוה טנרטניאב תוהזה תלאשב קוסיעה לכ
,היהי אלש ךיא .םורופבו ןאכ םינוידבש ערה םגו בוטה םג
ןיינעמ ןפקותל ןברוקה ןיב םידיקפתה ךופיה תא אצומ ינא
דוחיב ,(fascinating-ל רתוי בוט םוגרת רדעהב)
תא האנהב גופסל ןכומש תובדנתהב ןברוק אוה ןברוקהשכ
- "ןיז"ו "תחת" רמול ול םירשפאמ דוע לכ - תוללעתהה
.תוללעתמהמ תירסומ הבכע לכ ריסמ ךכבו
עגרל חרואל וביגה
 
 
28/12/00 23:06
ףשוחה :תאמ
רוא תונב תמחלמל הבוגתב
לש תנגוהמה ושפנמ ץרופש דייה רטסימב טלחהב רבודמ
.והומכ ןגוהמ לבא .ימע אל .לקיי'ג ר"ד
ףשוחהל וביגה
 
 
29/12/00 17:02
וג_ידניא :תאמ
רוא תונב תמחלמל הבוגתב
ילא דמציהל ןתינ היה דוע ילוא ,14 תב יתייהשכ
םויה הרוק הז םא .םינוא תרסח שיגראשו סובוטואב
תא תחלוש טושפ ינא (םייתנש ינפל עריאש יתימא רופיס)
הטיבצ תטבוצו םיוסמה ךוכיחה רוזיאל הרוחא דיה
ןדרטב םייאמ רבדמוש ןיא ,ןכא ,סחנפ ןיינעב .הנוגה
םג המ ,ילאוטריו ראשנ הז דוע לכ .יניעב ילאוטריו
קוידב אל אוה סחנפ ירוחאמ דמועש ימש ידמל יל רורבש
אל ינאו ,אל) .התיבה ךרדב הלילב יל בוראיש סופיטה
(תרחא העורפ הרעשה יל שי .קתבמה ו'ג הזש תבשוח
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/12/00 0:33
םאה הכלמה :תאמ
תודרטה לע והשמל הבוגתב
,בוט :הכלמה תורישב תנייטצמ תישלב ,סמלוה וגידניא
לכל רורב יד הז ,קתבמה ו'ג אל אוה םקשהמ סחנפש הז
העורפה הרעשהה) ךתעדל ימ לבא ,אורקל עדויש ימ
ינת .םשה תא ידיגת לא ?טסימקשה ירוחאמ דמוע (ךלש
םדאנבה לש םינייפאמה תא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
30/12/00 1:27
וג_ידניא :תאמ
סמלוה וגידניאל הבוגתב
והימ יתיליגש ומכ ,וילע יתילעש תבשוח ינא
רבכ) םיזמר תפסוא ןיידע ינא לבא ..קתבמה
יל ריאשה אוהו ליוורקסב ינב לש םבלכ תא יתנייאר
ומכ ,ינש דצמו .(חיטשה לע ללכב הדמחנ אל הנתמ
ליעפמל ריאשהל ךירצש תבשוח ינא ,ו'ג לש הרקמב
תויוהז טושפלו שובלל ילאוטריוה שפוחה תא ולש
.גניטואא דגנ ינאו ,תופסונ


ירוחאמ דמועש םדאל :ןייצל תבייח ינא דחא רבד
ספא לבא ,תוילאנא תויזטנפ הברה ילוא שי סחנפ
ךכסמ ןמזה לכ אוה ,היארלו .םוחתב הנבהו ןויסנ
ןילזאו ?!?ןילזאו ?ןילזאו .ןילזאוב תילאוטריו
תנזהלו םיקרוח תותלד יריצ ןומישל רמוח הלחא הז
?"סחנפ" ,הז תא תעמש התא .רוע ילענ
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/12/00 1:35
וג_ידניא :תאמ
יתריקי ,ירטנמלאל הבוגתב
רבח וליפאו) ו'ג תא בטיה ריכמ סחנפ יתרעשהל
(ולש בוט
.ןורשכ תוחפב ותוא הקחמ לבא


זאו ,(יל הארנ אל) ךופה לע ךופהב הז םא אלא
ו'גל (דיגנ) דובכה לכ
לע (ותוא ףושחל הנווכ יל ןיא ,ןיידעש)
.תנמדזמה ותוגליע
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/12/00 8:50
ףשוחה :תאמ
ןיש ןיע ,תיב ןונל הבוגתב
ןוכנה ןוויכב תא ?"ךופה לע ךופה"
ףשוחהל וביגה
 
 
30/12/00 10:39
קתבמה ו'ג :תאמ
ןיש ןיע ,תיב ןונל הבוגתב
ימ גשומ לש ץמש יל ןיא לבא ,אל וא ונימאת
"םקשהמ סחנפ" הז
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/12/00 10:56
ףשוחה :תאמ
אל וא ונימאתל הבוגתב
תוגליעה לע יבמופב הדותש ?המ אלא
,אל וא ןימאהל אלא ונל רתונ אל ?תנמדזמה
ךירבדכ
ףשוחהל וביגה
 
 
31/12/00 12:38
קתבמה ו'ג :תאמ
אל וא ונימאתל הבוגתב
ימו .יתרמא ילש תא ינא .אל וא ןימאת םא
- 'וכו סחנפו םרבא תא ילע לופטל שקעתמש
ול םשוביש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/12/00 19:49
םקשהמ סחנפ :תאמ
יתריקי ,ירטנמלאל הבוגתב
ךל שי םא רוע ילענ תנזהל בוט ילוא ןילזו
םינויזל בוט אוה דוחיב לבא תולכואש םיילענ
אל .תורתוימ תוקירח ענומ אוה זא םגש ,תחתב
םירכומש םיצצופמה םינמשמה לכ תא תונקל ךירצ
תרוכשמה תא םירמוגשו ןיקניישב תחקרמ תיבב םכל
ןפואב ךל חיחוהל ןכומ היהי ינא הז .תיאבצה
ישיא
םקשהמ סחנפל וביגה
 
 
29/12/00 9:39
ןהכ זעוב :תאמ
רוא תונב תמחלמל הבוגתב
ויהי קתבמה ו'גו םקשהמ סחנפש םלועבש תורשפא םוש ןיא
ץילממ ינא) םיטסקט חונעיפל החמומ לכ ילאשת .םדא ותוא
(הזב תונייוצמ שממש ,וגידניא וא הילו'ג ,ESTEE לע
ןהכ זעובל וביגה
 
 
29/12/00 21:55
תינפשחה :תאמ
םיטסקט חונעיפל הבוגתב
.ךילע ונעמש ,הללאי ,הללאי
תינפשחהל וביגה
 
 
29/12/00 23:33
ןהכ זעוב :תאמ
תוישיא ילצופמ חונעיפל הבוגתב
?המ
?"הללאי הללאי" תרבג ,ילע תעמש המ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/12/00 11:00
קתבמה ו'ג :תאמ
רוא תונב תמחלמל הבוגתב
שממ לבא
אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/12/00 11:07
ףשוחה :תאמ
אל שממל הבוגתב
?םיעמוש םתא ,סחנפ אל שממ שממ ינא ,אל שממ שממ שממ
הז, ינא אל הז ,אלללללל ,אל שממ שממ
.ינא אל .אל ....ינא אלללללללללללללללללללללללללל
(-: ?םואתפ המ
ףשוחהל וביגה
 
 
31/12/00 12:20
קתבמה ו'ג :תאמ
אל שממל הבוגתב
אקווד ,"ףשוחה" ,התא !ןכ אקווד התאש בשוח ינאו
"םקשהמ סחנפ" ,טלחהב ,ןכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/12/00 1:15
joe :תאמ
רוא תונב תמחלמל הבוגתב
תרוקיבו הבשחמל םוקמ שי ,רמולכ .תבשוח ינא .קדוצ התא
.תימצע


םירבדב יתכפהו יתכפה ינא ?היצנטופב הדרטה וזש בשוח התא
לוכי לבא ,הריטאס םהש יתשח רבד לש ופוסבו םמוסרפ םרט
.היסרגא לש ץמשמ רתוי םהב שיש תויהל דואמ


,ןברוקה ותויהב סחנפ לש הרכה אללש ילש המדנ ,בגא
?אל ,תיתייעב טעמ תכפוה ךלש הירואיתה
joeל וביגה
 
 
29/12/00 9:53
ןהכ זעוב :תאמ
רתויב ןיינעמל הבוגתב
.דמגל .הלש טסימקשל הקוקז הליהק לכו הרבח לכ
בוצע הז ."יל יבשת יאוב - יליב"ל ."הנה אוב י'גני'ג"ל
דחוימב - ונחנא הבש היצאוטיסה וז לבא ,דחי םג ישונאו
- התוהמ םצעמ תישגר המוטאהו תינחוכה תילארשיה הרבחב
.הב םייח ,םדא ינב


,תבשב סיסבל ךתוא קתירש קאינמה תא ךירצ התא אבצב
ךל רמואש יאנספאל ,ףדועב ךתוא קפודש ארחה טסימקשל
תא שפחמ התא הדובעב ."וישכע ןמז יל ןיא .רחמ אובת"
,תוישיאה רסח ןפנחה תא ,הלעמל ףאה םע ,תיבונסה תיסוכה
.רייארפה תא


לגעמל ץוחמ לא םיצקומ םייביטמרונ-אלה ,םינושה ,םישלחה
םהל גועלל ,ונתיאמ הנושב םתוא ןייפאל לכונש ידכ
,ונחנאש ימ ןיב לדבה שי המכ שיגרהלו (ונבלב וליפא)
םניבל


.םיקדוצ אל "םה" .רדסב אל "םה" .םש םיאצמנ "םה"
.םיקדוצ "ונחנא" .רדסב "ונחנא" .ןאכ "ונחנא"


אוהש שיגרמ ןברוקה םגש ןוויכמ .עתעתמ לולעת והזו
.םיעוט םלוכו - "קופד" אוהש ,"קדוצ"


ןוויכמ ,הליזנ דואמ איה ללעתמ-ןברוק לש היארה תרוצ לכ
ךותב הרוק הז .תונתשהל לוכי םידיקפתה קחשמ רהמ דואמש
הזו ,םירבח ןיב הרוק הזו ,השאל רבג ןיב ,תיגוז תכרעמ
סחנפ ןיבל תוננבה ןיב הרוק הזו םידליו םירוה ןיב הרוק
.תורקוד ןה םעפו ףלוש אוה םעפ ,םקשהמ


םיינש ול םישורדש ,הזכ יטסיכוזמ-ודאס קחשמ


תא 'םוקמ ךל שי' רישב בתכ ,יבל בוהא ,יקילבב יסוי
תא / ךולכילה תא בוהצ שוט םע תנמיס תא רקובב" :טפשמה
תוילאוטריו תוליהקב ."ותוא תנמיס תא :תעדוי
רשפאש הז תא אלא ,אקווד ,רוטקובורפה תא אל םישפחמ
.ותוא ןמסל היהי


םינמסמ םעפ ,"האלח" הל םיארוקו יתסא תא םינמסמ םעפ זא
זעוב תא םינמסמ םעפ ,"גליע" ול םיארוקו םקשהמ סחנפ תא
אל ,הנתשמ הרטמה ."יעוצקמ ןקדצ" ול םיארוקו ןהכ
.תנומסתה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
29/12/00 10:26
joe :תאמ
טסימקשל הקוקז הליהק לכל הבוגתב
רתוי הברה אוה סחנפש חרואה םע המיכסמ ינא
הרבח םג .יתרדס ןדירטמ אוה סחנפ ,רוטקובורפמ
.םינדירטמל הקוקז הניא הנושה יפ לע המצע תא הרידגמש


הצובקל תכיישמ ינאו) ומש דיעיו ,רוטקובורפ אוה ו'ג
ןמסל חונש המ םיתיעל איה יתסא . (הפורשה תא םג ולש
תולקב גייותמ םתסה ןמ ,זעוב התא .הפקתה רגשלו הנושכ
,הנושמ ןיינע אוה םיזנתה .ונישפנ אונש ,"דסממ"כ
יוה ,סחנפ לבא .שפנ לעוגל היצקובורפה ןיב ךרדה יצחב
יתעדל יתוא לאשת םא .רחא אוהשמ אוה ,ןטקה סחנפ
הגילב תחנעפמ אל ינא לא .הלוח טעמ םדאב הפ רבודמ
.תיצרא


יואר הל תוימיטיגלה תדיממ הנהנ סחנפש תבשוח אל ינא
יתייה ,רטלשה םע שיאה ינא יתייה ולו ,רחא ףתתשמ לכ
.תרשהמ תקחומ ,ןאכ ותוחכונ תא המילעמ טושפ


לע הרדגההש הרובס ינא זעוב .ונמצע תא ונתרדגה יבגלו
עצוממהמ הברהב םיריעצ םיאליגל תינייפוא הנושה ידי
לא עמטומו ומצע םע םלש ,רגובמ םדא ירה ?ןכ אל ,ןאכ
תא רידגהל ידכ ינושה תדימב רזענ ילוא הרבחה ךות
בצמל ידכ םיבירו "תומרח" תלעפהל קוקז אל לבא ,ומצע
ילוא ינושה תדימ ,םירקמ הברהבו .ולש תונחבאה תא
ןיב רשקל רתויב ןתיאה סיסבה תא הווהמ לבא ,תרדגומ
תורחא םיכרד םג תודמוע םירגובכ וניתושרלש .םירגוב
תומכחותמ ,רתוי תונדועמ ,תוכייתשהו תימצע הרדגה לש
.רתוי


תגהנתמ הלוכ תילארשיה הרבחה וב דיחיה םוקמה ילוא
הריזה איה ,הרשע-שש ינב םירענ לש הרובחכ ןיידע
תודלייתההש ךויחב ימצעל תנייצמ ינא ,בגאו .תיטילופה
הכומנה תיטילופה ןוידה תוברתל הביסה ילוא איה וזה
...ךכ לכ
joeל וביגה
 
 
29/12/00 12:42
Estee :תאמ
טסימקשל הקוקז הליהק לכל הבוגתב
ןהכ זעוב ,ךתעידיל
סחנפ לש שפנ לעגהו ונמזב חחרפה לש התיעבמה הפקתהה
תא תלאוש ינאו יתלאש ןהבש תומוקמ טלחהב ןה ,םעפה
.וזה תמהוזמה תילאוטריוה היוחלו יל המ ימצע
ונמיס אל לבא ,יעוצקמ ןקדצ וארק ילוא ןהכ זעובלו
סנוא וב ועציב אל םגו ,יתוא ןמיס חחרפהש ךרדב ותוא
הז םא ןאכ ראשנ היה אוהש החוטב אל ינא .ילאוטריו
החוטב אל .השידא תראשנ התיה וזה "הליהק"הו הרוק היה
,ןהכ זעוב .הפקתהה ללגב אל ,תושידאה ללגב .ללכב
.םמוד ראשנ ,יתרכזהש םירקמב ,לשמל
הז ם"קשהמ סחנפו קתבמה ו'גש תורשפא םוש ןיא" יבגלו
?םנמאה ."םדא ןב ותוא
Esteeל וביגה
 
 
29/12/00 12:52
joe :תאמ
א''בבות תוננב תליהקל הבוגתב
סחנפ לש וירבדמ יתלחלחתה ינא םגו ךבילל הניבמ ינא
ידסחל תרקפוהש רמול ןוכנ אל .ללכבו ,ךיילא
יתולצנתה ךל הנתנ םייוסמ ןוידב לשמל ,הליהקה
יתבכעתהש לעו םירחא לש תואטבתהה ןפוא לע תירוביצה
.התוא רקבל


דבלמ ,סחנפ אשונב תושעל רשפא המ תעדוי אל ינא
רמאנש המ לכש ןיבהל בושח ךא .ברעתהל ילרישמ שקבל
,יואר אל ,סג ,הטוב .ילאוטריו אוהו ,רמאנ קר הפ
.הריואה רשאמ רתויב עוגפל לגוסמ אל לבא


יפוא לע םינויד להנל יתנווכב תחטוב תאש הווקמ ינא
.המוד הנווכ ךל שישו דיתעב םג הפ ןוידה
joeל וביגה
 
 
29/12/00 14:32
Estee :תאמ
יתסא יתסאל הבוגתב
זא יתקלתסה אל ךתוכזב ילואו ,ו'ג ,ןכ
Esteeל וביגה
 
 
29/12/00 20:53
הילו'ג :תאמ
יתסא יתסאל הבוגתב
.העונצה יתעד תא אטבל יל ושרת


וייח לכש רוחב .םתס .בבוש םתס אוה ם"קשהמ סחנפ
התיה תננג לכש םיכלכולמ םירובידו ילסיבו הלוק
.תוכורא תועשל ,םללגב הניפב דומעל ותוא תחלוש
ךויח םע ןאכ בבותסמ םתס אוה ,רוטקובורפ אל אוה
אל ינאו ,תרגפמ ייד המרב גניזיט השועו לבמט לש
.ונממ תשגרתמ תמאב יהשימש הנימאמ
,ויתויטה לכ םע פ.ח.דו תחתו סוכ רמוא ,םתס
.םיכחוגמ םישוקשיקו םי'ז'זבו םיזזפו
הזה דליה ומכ ,תובהלתה םתס וז ,היצקובורפ אל וז
- תומצב ונל ךשומ היה דימתש ןגב
וליפא אוהו ,ןושלב ונל ךושמל הסנמ לכה ךסב אוה
.השוע אוהש המ הזש ןיבהל ליבשב קיפסמ םכחותמ אל


אוהש הירפמיאהמ תקחוצ ,תכייחמ ,תארוק ינאש ךכ
.האלה תרבועו ,ם"קשב ומצעל רדיס
.ונילע ןטק ,הזכ דחא שי דימת
,רופיס ונממ תושעל ךירצש תבשוח אל ינא ןכלו
וא/ו "ותיא תושעל המ" לש המרב ונממ שגרתהל
."ברעתהל ילרישמ שקבל"
הז םגו ,ןזואב םוזמיז םתס אוה ,ונממ םיעורג שי
.ישוקב


לבא ,תויוקדב ןיחבהל םתחלצה םא תעדוי אל .ב.נ)
סחנפ םשב םיבתוכש םיינש שי ,יתיאר ינאש המ יפל
((:...בירל וליחתי םהש הכחמ ינא .ם"קשהמ
הילו'גל וביגה
 
 
30/12/00 1:39
וג_ידניא :תאמ
סחנפ אשונב תושעל רשפא המל הבוגתב
םיאתהש המ ,םוקמ אלממ היה הזש יתבשח ינאו ,הא
...הירואיתל יל
וג_ידניאל וביגה
 
 
29/12/00 13:28
ןהכ זעוב :תאמ
א''בבות תוננב תליהקל הבוגתב
.ךתנגהל יתאציש םיימעפ תוחפל רכוז ינא ,תישיא
תודבועב תקיידמ אל תאש ךכ .םיימעפ תוחפל


הזו .םדא ותוא םניא קתבמה ו'גו םקשהמ סחנפ ,תינש
קפס לכמ הלעמל רורב


םולש תבש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
29/12/00 13:38
Estee :תאמ
א''בבות תוננב תליהקל הבוגתב
.תקתש התא ,ןהכ זעוב ,תוילטורבב ערפתה חחרפהשכ
.הרוחא ףדפדל רשפא
תא קיזחהל השק תצק קר .קותשל ,ןבומכ ,ךתוכז
.ויתוצק ינשמ לקמה


תנייוצמ תבש
Esteeל וביגה
 
 
29/12/00 23:42
ןהכ זעוב :תאמ
א''בבות תוננב תליהקל הבוגתב
.ולש הצק םושב לקמ םוש קיזחמ אל
והשימש היפיצ םוש יל ןיא יתוא םיפיקתמשכ
ילע ןגי ,יתמחלמ תא םוחלל אציי תוננב ישלוגמ
- ביגהל רחוב ינא .'וכו ,תרחא וא תאז ךרדב
אל ינא ,יל אב אל םאו .ימצעב - יל אב םא
.ביגמ


עגונב תונסקנפ להנל הביס אצומ אל ינאש חטב
ופקתשכ ,זא קתש אוהה" וא "זא ילע ןגה הז"ל
'וכו ,"יתוא


ךחוגמו יתודלי יל הארנ הז
ילש יתעד קר ןבומכ תאז לבא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/12/00 18:26
Estee :תאמ
הזיא לקמ הזיאל הבוגתב
ינאש ןיינעל תנגוה הבוגת ךל תיארנ וזו
לכה תא סמסמל ?הלעמל וילע ונרביד ו'גו
? "תונסקנפ" לש תכחוגמה הניפל
יתראשהש הבוגתה תא בוש אורקל לוכי התא
."א"בבות תוננב 'ק" תרתוכה תחת הלעמל
ןפואב תוילטורב תופקתה לע יתרביד אלה ינא
ףשחנ אל ומצע ןהכ זעובש ,ינוציק
ןתומכשל ףשחנ היה םאש יתבתכ רבכו,ןתומכשל
הנימאמ אל ישיא ןפואב ינא ,תושידאב לקתנו
םילימב יל תונעל ןכ לעו .ןאכ ראשנ היה אוהש
.המוד שממ אל הז -"...םיפיקתמ יתואשכ"
תרכוז ינא לבא ,רכוז שממ אל התא ילואו
יתלביקש םיברה םייטרפה םיליימה תא םג ,בטיה
.עוזעז יאלמ ויהו
ךל יתיארה ינאו ,תקיידמ אל ינאש תנעט התא
ודיצמש לקמה ?הז לקמ הזיאו .ןכ ינא עודמ
תינעגופו המילא תוילטורב חכונ הקיתש דחאה
ךיאש ...רוביד רחאה ודיצו ,ינוציק ןפואב
ישונא םוקמב תויהל רמייתמ ...ותוא רידגא
...יתליהק רוביד ףופאו בוט רחושו דהואו
תולשלתשהה תא בוש ארקת הצרת םא ,זעוב בוזע
,אל ילואו ןכ ילוא , ןיבתו ,ןאכ תובוגתה לש
ךלש הבוגתה לע יתלכתסה עודמ ,אלש תשחנמ ינא
,ילאוטריו ןוידב ,םיעגר שי :יתבשחו וישכע
םישנא ?ןמזה לע לבח אל ,ךמצע תא תלאוש תאש
לכב םמצעמ םיצורמ תויהלב םיקוסע אליממ
.ריחמ
,וישכע יתבתכש המ לכ תא יתבתכ תאז לכבו
.הנבה לש גוס םושל הפצמ אל שממ ינאו
יפלכ ןהכ קילומש לש התיעבמה ותפקתה בגאו
יל ודריו ,םורופב םויה והשמ יתיאר :ונמזב
ינהכ לכל בוט עובש זא .םינומיסא המכ
הרפמ אלה ןוידה ןמ יל שורפא התעו ,םילשורי
.הזה
Esteeל וביגה
 
 
31/12/00 12:44
ןהכ זעוב :תאמ
הזיא לקמ הזיאל הבוגתב
"ריחמ לכב םמצעמ םיצורמ"
"המילא תוילטורב חכונ הקיתש"
"...ישונא תויהל רמייתמ"


?המשאהה בתכב םיפיעס המכ דוע שי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/12/00 13:21
Estee :תאמ
?היהי המל הבוגתב
תא קר ילש הבוגתה ןמ גודל תחלצהש ןבומכ
התאש קר ...הרזח התוא ףודהל ךל רשפאיש המ
אל") יפלכ ולאכ "םיפיעס"מ ךמצעב יקנ אל
"יתודליו ינונטק","תונסקנפ" "תקיידמ
("המשא בתכ"-םעפהו
,אוהש המ אוה דחא לכ ,בוזע ,בוזע לבא
,וזה תולשלתשהה תישארב ךילא יתינפשכו
.תיניינע רתוי תוסחייתהל הליחתכלמ יתיויק
היה אל הזה גולאידה ,הל הכוז יתייה םא
.הככ רדרדמ
דימתו יניינע דימת התאש דיגת וישכעו)
לכלו ךל חמש ףרוח .ןייוצמ ...ןבומכ ,ןגוה
(ךיבוהא
Esteeל וביגה
 
 
31/12/00 1:31
ילריש :תאמ
א''בבות תוננב תליהקל הבוגתב
,הרקי יתסא
:םיינשל תקלחתמ הבושתה


:תושידא .1


אלו םויה דע ילוק תא יתעמשה אלש תלצנתמ ינא תישאר
םירחאה ינפב םגו) ךיילא סחנפ לש הבוגתל יתבגה
.(ילש תישיא תוברעתה ושרדש תובוגת ומסרפתהו הדימב
''יאוולה'') ךפיהל ,תושידאל ללכ הרושק הניא הביסה
איה הדיחיה הביסה .(תושידא התייה תיתימאה הביסהו
לש ףטוש קוזחתב שארל לעמ דע קוסיעו ןמזב רוסחמ
םירחאו הלאכ םירופישו םיגורדישו רתאה םודיק ,רתאה
לבקתת םכדיצמ הרזע לכ יכ ןייצל שי תאזה תונמדזהב)
םימי (ינאו זעוב) ונדבע ןורחאה עובשב קר .(הכרבב
לעו (רומג אל ןיידעש) שדחה טא'צה לע תולילו
תולעמ 40 לש םוח םע הז לכו .םויה הלעש ,ןויכרא
,ידיחיה ןורתפה .(דצב םעפה ריאשנ הז תא לבא)
,רוציקב .(תקחוצ אל ינאו) יתוא לפכשל אוה ,הארנכ
ןמזה תא יל שי דימת אל לבא ,תובוגתה תא תארוק ינא
.עגרה ותואב ביגהל


ללכב תובוגת רוזנצו ,סחנפ רוזנצ .2


דומעל תסנכנ ינא .תמאב .תובוגת קוחמל יל לק דואמ
.הבוגתה תא המילעמ רותפכ תציחלבו היצרטסנימדאה
,הלע רתאהשכ ,הליחתבש הדומ ינא ,ןכאו .תולק ילק
םיבתוכב ועגפש תובוגת ןאכ וקחמנ ,הז ירחא םגו
השקבב יילא תישיא היינפ לכ ,ןכ ומכ .םיביגמבו
הכירצש הלאשה לבא .בויחב התנענ בורל הבוגת תקיחמל
.תובוגת תקיחמ לש תועמשמה המ איה לאשיהל
איה תובוגת תקיחמש הנקסמל יתעגה תובר תובשחמ ירחא
.הרומח תועט שוריפב
אלו ,רתאב םוקמ אל הל ןיא הז גוסמ הרוזנצ
.ללכב טנרטניאב
ישיא ןפואב יב עגפתש הבוגת וב םויה קוחר אל ירה
ץוחמ המצע תא אוצמל לכות (טעמ אל ,הלאכ ויהו)
תמיתס שוריפב איה תובוגת תקיחמ ,הזמ רתוי .ךסמל
םויכ ןפואו םינפ םושב הנכומ אל תישיא ינאו ,תויפ
רתויב תוינעגופ תובוגתב רבודמשכ םג ,די הזל תתל
. (סחנפ ע''ע)
הרקמב קר איה הבוגת רזנצל יוארש ידיחיה םוקמה
.הדוקנ .גניטווא השענו
יל תיארנ היהיתש לככ הבילעמ הבוגת תקיחמל תורשפאה
תמייק קוידב הז ליבשב ירה ,ןיטולחל תכרפומ
.ביגהל תורשפאה
תאז יתעדל .ותוא םילענש העיצה ו'ג .סחנפ ןיינעלו
ונחנאש ןימאהל הצור ינא .הרומח תועט היהית
,תוכושח תועיד םע םג דדומתהל םילגוסמו תולגוסמ
ןאכ םילהנתמ ,יתעדל ,לכה ךסב .תויחטשו תוינעגופ
תא ול איבמ רחא וא הז בתוכש ימו םיקתרמ םינויד
ותוא לש תובוגתה לע גלדל לוכי שוריפב אוה ףיעסה
.ול תונעל ול םיאתמ אל םא ,דחאה


,ןייוצמ עובש םלוכל היהיש
ילריש
ילרישל וביגה
 
 
29/12/00 11:00
עגרל חרוא :תאמ
רתויב ןיינעמל הבוגתב
,תוחפל ,ינא לבא ,תימצע תרוקיבו הבשחמל םוקמ שי דימת
אל ינא .אדירג ירשפא רבסה תתל אלא רקבל יתנווכתה אל
,רתוי תוקזח ןתא ילאוטריוה םלועבש ךכב לוספ לכ האור
יבקנה םזיאו'צאמה םג .ילאטורבה ןימל ,תוותשמ תוחפל וא
ךופיהב יתוא עשעש באוי לש םוריעה תונומת ןיינעב
ןהוכ זעובש ומכ .יתימאה םלועב ריכמ ינאש הממ םידיקפתה
adults ןיב השענ הזה יטסיכוזאמ-ודאסה קחשמ ריעה
אל לבא ,ותוחכונ תא הפוכ םנמא טסימקשה) consenting
םוקמ שיש בשוח אל ינא הזכש רותבו (תובוגתה תא הפוכ
תלקתנ תייה תמאב םאש חוטב ינא רבד לש ופוסב .תולצנתהל
הבישי םוקמ הל הנפמ תייה סובוטואב סחנפ לש אמאב
...םילסה םע הל תרזועו


תובהלתהבו ןוצרב קחשמב ףתתשמ תולפווה שיאש הדבועה םאה
לבא ,ןכ ןכא תמיוסמ הדימב ?ילש הירואיתה תא תרערעמ
לע םיציח תיירימ םג תיטסידאס האנה קיפהל רשפא
.האונש תומד לש התנומת
עגרל חרואל וביגה
 
 
29/12/00 12:25
ןהכ זעוב :תאמ
רתויב ןיינעמל הבוגתב
?םכשפנ אונש דסמימה תא גציימ ינא
?????????ינא


?המלו הז ךיא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
29/12/00 12:44
joe :תאמ
רתויב ןיינעמל הבוגתב
.םכינשל ,ןטק .בוט


תרוקיבל הכז רבכ באוי ןיינעב חיש ודה :חרוא
אוה - תחאב ,םוקמ דוע ול ןתא אל ינאו ול היוארה
.(ינממ לביקש) יוניגל יוארו לכו לכמ לוספ


םינפומש יאנג ייוניכל עגונב הרעשה יתילעה :זעוב
ויה אל ידסממכ ספתנ תייה אל םא .םהל הביסלו ךיפלכ
אל הכניב ינא לבא .יעוצקמ ןקדצ אקווד ךתוא םינכמ
.יוטיבה לש ונכות םע אלו ןונגסה םע המיכסמ
joeל וביגה
 
 
29/12/00 13:13
ןהכ זעוב :תאמ
רתויב ןיינעמל הבוגתב
לש תומחלמ ירחא ,הז תא אורקל חמשי דואמ ילש אבא
ילש תונדרמה לכ דגנכ םינש


.קחצי םג אוהו
ארונ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
29/12/00 13:44
,עגר :תאמ
ידסמימה ןהכ זעובל הבוגתב
?ךלש אבא המכ ןב
?התא המכ ןבו
?ידסמימו ןקדצ ךל ארוקש ימ המכ ןבו
.הארנכ ,הבושתה תאז
,עגרל וביגה
 
 
29/12/00 15:52
joe :תאמ
ידסמימה ןהכ זעובל הבוגתב
.תוטס'גה לכ ללוכ .סיכב ינגרוב שי


:-)
joeל וביגה
 
 
29/12/00 23:47
ןהכ זעוב :תאמ
ידסמימה ןהכ זעובל הבוגתב
םינש 37 יל ואלמ יצחו עובש ינפל
קחצ דואמ דואמ ןכא אוהו - 62 ןב ילש אבא
ול יתרפיסשכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/12/00 0:46
,עגר :תאמ
ידסמימה ןהכ זעובל הבוגתב
ךייש טושפ ידסממ ךתוא הניכש ימש הארנכ זא
אוהו ךירחא רוד שי ?תנבה וישכע .אבה רודל
ריבסהל .ךיבאב ןנובתמ התאש יפכ ךב ןנובתמ
?בוש
,עגרל וביגה
 
 
30/12/00 10:31
ןהכ זעוב :תאמ
ידסמימה ןהכ זעובל הבוגתב
אל יכה .ראשנו היה טסידרגנווא ילש אבא
רתוי אוה 62 ליגב .םלועב ןרמש אלו דסוממ
22 ינב הברהמ בינגמו חותפ ,ינלאמש ,קורז
ילי'צ טוה דר עמוש ילש אבא .ריכמ ינאש
קותמה בשעה תוודח םגו דוקרל בהואו זרפפ
ול הרז אל


לע אוה ןוידה .רחא ללכב אוה ןוידה לבא
אשנתהל ירה .םירבד לש הרצ היארו םזיבונס
שיש ימ :רמולכ .םוקמ לכבו ךרד לכב רשפא
ךלה אלש ימ לע תחת סופתי ינש ראות ול
לע הלענ שיגרי ריעצש ימו ,הטיסרבינואל
ימב לזלזי רישעש ימו ,רתוי רגובמש ימ ינפ
לוכי יזנכשאש ימו ,הרוכש רדח תרידב רגש
יחרזמש ימ לע ןוילע שיגרהל


םישקבמ םישנאש הדבועה .יתעדל ,ןיינעה הז
םה םניאש ,םירחא םישנאמ םיבוט רתוי שיגרהל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/1/01 9:23
.םעפה ,וטינגוקניא :תאמ
...אלש ,והז זאל הבוגתב
.זעוב ךתוא ףושחל תרעטצמ
ו'גו ןהכ זעוב - עדוי אל דועש ימ לכל
.םה דחא קתבמה
איצוהל חילצמ דחא םדאש םיסקמ הז ייניעבו
תויוגהנתהו תוישונא תונוכת לש תשק ומצעמ
תובוגת הברה ךכ לכ - תונב ןכמו ,תונווגמ
.תונושמו תונוש
!זעוב ץמאו קזח
.םעפה ,וטינגוקניאל וביגה
 
 
5/1/01 1:15
תינפשחה :תאמ
...אלש ,והז זאל הבוגתב
רתתסמ אוהש תומש המכ דוע וליפא שיו
.םהירוחאמ
.םהילע הלוע ךתוא הארנ
תינפשחהל וביגה
 
 
6/1/01 10:52
םעפה ,וטינגוקניא :תאמ
''םיסקמ'' שממל הבוגתב
.רורב הז ,הילו'ג םגו היסטסנ םג אוה זעוב
?אל
םעפה ,וטינגוקניאל וביגה
 
 
7/1/01 10:45
ותוא וניליג :תאמ
''םיסקמ'' שממל הבוגתב
םירבג קר אוה םישנ אל אוה
ותוא וניליגל וביגה
 
 
8/1/01 12:58
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
''םיסקמ'' שממל הבוגתב
זעוב ,הילו'ג


םיבשוחש ,יקניק תצק הז תא םיאצומ אל םתא
?דחא ונתשולשש
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
8/1/01 20:45
ותוא וניליג :תאמ
''םיסקמ'' שממל הבוגתב
לבלבל הסינש הזמ ץוח הככ בשוח אל דחא ףא
יתימאה יוליגה תא
ותוא וניליגל וביגה
 
 
11/1/01 8:13
הילו'ג :תאמ
''םיסקמ'' שממל הבוגתב
.תא ימ םיעדוי ירה ונחנא .א


קיפסמ הפ שי ,ילש תוהזל תגאוד אל ינא .ב
,םינפ לא םינפ יתוא ושגפש םישנא
.תוהזה תדועתב םג ילצא םושר "הילו'ג"ו


ךלש דיקפתהמ תינהנ תאש הארנ ,הרקמ לכב .ג
.אליממ ,ךל קשחתי קרש המ םלוכל יקיבדתשו
גניטואאו .טנרטניא רתא הז ,ךריכזהל
שמתשמל יתודידי יתלב השעמ ןאכ בשחנ
.הביבסלו
תואצותב יאשית םויה אובבש ךל החיטבמ
.ךיישעמ לש


.םולשו הדות .ד
הילו'גל וביגה
 
 
11/1/01 18:37
ברימ :תאמ
הרקי תינפשחל הבוגתב
???המקנב םימויא
ברימל וביגה
 
 
11/1/01 19:09
הילו'ג :תאמ
הרקי תינפשחל הבוגתב
ופוס ,יקקב קחשמש ימש הל ריכזהל יתיצר קר
...ךכ חירהל
...?אל ,המ
הילו'גל וביגה
 
26/12/00 1:58
תירורהס :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?אל ,תובוגתל רמוח קפסל ךירצ והשימ


ויה ,ןכש המ .תומדוק תואמב רתוי םירשואמ ויה םישנא םא קפסב
דיקפת תחא/דחא לכלו ,תב וז תבו ןב הז ןב .תוחונ דאמ תוינבת
.אלמל שיש
ןושארה דעצה תא השוע רוחבה
ךור אלמו םייאמ אל ךויח הניגפמ הרוחבה
הרוחבהו ,יטמגינאהו םוסקה רוציב בהאתי רוחבה ,קתקתמ לכה םא
.(הבהא חרכהב הניא וזו) ןוחטיבה תשוחתל רסמתת
בורהש האור ינא וזכ שיש הז לעו) םויכ היעבהש תבשוח אלנא
ךוניחב אלא ,תינרדומה הכירצה תוברתל תורישי הרושק (םימיכסמ
...הינוריאה הברמל ,ימצע שומימל


ךירצש יתרוסמה דיקפתה ןיבש הריתסה םע םילשהל ךרד יתאצמ אל דוע
,תינרדומה הרוחבה לש תומדה ןיבל םיסחי תכרעמ תליחתב אלמל
.תויהל יתחמצש 'דבל ןייוצמ תרדתסמ'הו תיאמצעה


:עבטמל םידדצ ינש
'רבג תסיפת'ל םישרדנה םירושיכה תא יתחתיפ אל םלועמ לכ םדוק
...הקותמ תונשייב ,קותשלו ןהנהל תלוכי ,םילגלגתמ םיקוקחיצ ומכ
תוינומדק תוביס ללגב יב םיבהאתמש םירבג ,תושעל המ ,ינש דצמו
,המ' ,'!ינא ימ ללכב עדוי אל דוע התא לבא') יטנא ילצא םירצוי
(...'!ילש םייחה תורוק לע טבמ תפעה אל ללכב
! ה - י - ע - ב


המ לכב הפקת ןיידע ךא ) תיתרוסמה הרדגההמ יתקחרתה תצק ,רוציקב
,הדיחיה אל ינא .'?יהמ השיא' לש (םיסחי תוכרעמ תריציל עגונש
אל רבכ הז .'The Rules' רפסה רבוח םניחל אל .הארנכ
יתייה םא טילחהל איה תפסונ היעב .תונב ,ונלוכ לש םיטקניטסניאב
איה ונלש תיחכונה אסרגה ילוא וא built in ולאכ תולוכי הצור
...םייק אל קזחה ןימה דצמ קבדיפהש קרו ,תרפושמה


ובש בלש .ינויצולובא םייניב בלש לש ומוציעב ללכב ונחנא ילוא
.עבוקמ דוע רבגה יניעב הלש יומידה לבא ,התנתשה רבכ השיאה


:םיירפ סומיטפוא תא טטצל אלא יל ראשנ אל ,םירבג ,הזה ןיינעבו


Autobots, TRANSFORM!!! l
תירורהסל וביגה
 
 
26/12/00 2:38
Estee :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
הידגרטה קוידב וז
ונירוחאמ םירגפמ םה
ונינתשה
.אל ןיידע םה לבא
"םירגפמ" םהש תרמוא אל ינא ,אל)
ונרבע ונחנאש םייונישהש אלא
שממ םתיא םימאותמ אל
טעמכ רבד ותוא ראשנ יתרבחה רדסה ירהש
טעמ ךא ונתשה םירבג
...ונינפלש רודל ללכב ללכב תומוד אל ...ונחנא וליאו
(...וינפלש הז לע רבדל אלש
םירתוס םירסמב תופצומ ונחנא הככו
תושגנתמ תויפיצו
...וניתעד תא תופירטמש
?רהמ רתוי ונינתשה ונחנא המל
יונישהמ חיוורהל המ רתוי ונל היה יכ
תועטב, המדנ ךכ -יונישהמ חיוורהל המ תוחפ שי םהלו
תועט וזיא וה
ונממ וחיוורי םה םגש ינפמ
...ןומה וחיוורי
וישכעו
דאמ ךבוסמ םייניב בלש
קפס אלל
תולבלובמ תובוגת םידדצה ינשמ איצומש
(-: םינוידל אלפנ רמוח קפסמו
Esteeל וביגה
 
 
26/12/00 3:45
וג_ידניא :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
.תוינתלגתס .רתוי תושימג ןה יכ ,רתוי רהמ תונתשמ
the rules ומכ םירפסש רמול קר הצור ינאו
בתכנ אל דועו ,לאודיבידניא ינא .סואימ תמחמ יניעב םיצקומ
הלוכי ימצע ינא םא קפס .גהנתהל יל ןוכנ ךיא ביתכיש רפסה
.ימניד הז ירהש ,הזכ דחא ימצעל רבחל
יללכו העונתה יללכ יפ לע גוהנל הכירצ ינאש עורג קיפסמ
שארמ תבתכומה תיטמוטוא תוסחייתה לבקל הצור אל ינא .סקטה
אל הז ,תוקירבמ םג ויהישו) תורגפמ תויאקירמא גוז ידי לע
.ןיא טושפ .םיללכ ןיא .המוד סחי הריזחמ אל םג ינאו (הנשמ
רבג םאו .ול הנמאנ תויהל הכירצ ינאשו יל ןוכנש המ שי
.רבדל המ לע ןיא אליממ ירה ,ינאש המ לשב יב הצרי אל אוהשלכ
וג_ידניאל וביגה
 
 
27/12/00 14:15
הית :תאמ
םישנל הבוגתב
האמה לש םיעבשה תונש םג ויהש ,ילש םירשעהו הרשעה תונשב
עיגה - ץוטס רמגנ .םייעובש וליפא דבל יתייה אל ,הרבעש
,וקסיר ,ורבש ,ומיסקה ,וגניע ,ואב תובהא םגו .דחא דוע
דחא דידי ,והשימ עקרב היה דימתו .תורחא ואבו וכלה
,רכומו רקי חא ומכ ןימז היהש ,וילע ךומסל רשפאש יתעדיש
ןכלו ,החלצ אל (םירשע ליגב וניסינש) תיתימא תורבח ךא
רזוע היה אוה .(םיזיזי אל וליפא) םידידי-םיסקא ונראשנ
יתייה ותיא ,םירבד ןקתל אב היה אוה ,הריד רובעל יל
.הירחא האבש וזל הרבשנש הבהא ןיב תוגצהו םיטרסל תכלוה
.שמש לש ,תויתימא ,ןכ ,תויווכ .יתיווכנ ,דחא םויש דע
,ילש תויווכב תונידעב לפיטו ותטימב יתוא ביכשה אוהו
.תכלוה ינא וילע :יתטלחהו ותנשב וילע יתלכתסה רקובבו
רבכ הריכמ תאש ,דחא ךל הנה :ימצעל יתרמא .שוריפב ,ןכ
,ךבש תוריתסה לכ ללוכ ,ךלוכ ךתוא לבקמו ריכמ אוהו םינש
,םכחו ,הובגו ."הפי" ןקדזיש רורבו ,בוט הארנ םגו
ןוווווומהב ףתושמ םעט םכל שיו ,רשכומו ,ןידעו ,קיחצמו
!לגרודכ אנושו) ךלש יטילופה דצהמ וליפא אוהו .םימוחת
ירמגל ,יתצחלו .(!ולש אמאל הפי סחייתמו !םידלי בהואו
- רזומ עמשנ הזש תורמל - הפוהו ,המשנב שטיווס לע ,עדומב
ירחא ,וישכע .דיתע וילע ןנכתלו וב בהאתהל "יתטלחה"
בהאתהל רשפאש תעדוי ינא ,(ותיא) ןיאושינ תונש םירשע
,רקיעב ילואו ,םג ףקת הזה טנטפה ,בגא .(יתרת) "עדומב"
םוש יכ .ןמזה לכ ,שדחמ ,עדומב בהאתהל .ןיאושינה ךותב
,הנתשמו לישבמו חתפתמו זז לוכה ,עבוקמו אופק אל רבד
תשרוד ,דחיב-יונישלו הלאה הגרדמה-תוציפקל תולגתסההו
תובהאתה"ה התשעש המשנב "שטיווס" ותוא תא קוידב
.ילש "תננכותמה
אצמנ ,ךכ-לכ ול תוכחמ ןתאש אוהה םימעפל - תוננב - זא
רבכ תא יכ "ןובשחב אב אל"ש ימ אקוודו ,ףאל תחתמ שממ
אוה אקווד - ךל-חאכ-דידי אוהו םינפלו ינפל ותוא הריכמ
.תוסנל הווש .שדחמ הקידבל יואר
היתל וביגה
 
 
27/12/00 16:04
:תאמ
םישנל הבוגתב
.הית וישכע ונל תרפיס הפיו ימיטפוא רופיס הזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/12/00 16:40
וג_ידניא :תאמ
םישנל הבוגתב
.הפי רופיס תמאב
םייונב אל תמאבש םירידנהמ אוה לבא ,הזכ דידי יל שי
.רשקל
.לבח ןכא
וג_ידניאל וביגה
 
 
27/12/00 18:53
הית :תאמ
שיואל הבוגתב
?רשקל יונב אל ???ידניא ,החילס
.הזכ רבד ןיא
ךולה ןאכ ונחטנ הלאה "רשקל-םייונב-אל"הש תורמל
רבד ןיא :תרמואו תרזוח ינא ,ירשפא ןויד לכב רוזחו
.הזכ
,רשקל יונב אל וליאכ הארנ םגו ,ומצע לע ריהצמש ימ
.םייתרחמ ,רחמ יונפו יונב היהי
.וישכע רבכ ילואו
ידניא ,ול ילג .ןיידע עדוי אל ומצע אוה וליפא ילואו

:-)
היתל וביגה
 
 
28/12/00 17:14
וג_ידניא :תאמ
שיואל הבוגתב
יונב אל" הזש יל רורב ,הז תא רמוא םתס רוחבשכ
רקי םדא ,ל"נה ידידי לש הרקמב ."ךתיא רשקל
תעדל ידכב םינש קיפסמ רבכ ותוא הריכמ ינא ,םיסקמו
.הככ תמאב הזש
וג_ידניאל וביגה
 
 
8/12/02 18:31
ףוציל :תאמ
שיואל הבוגתב
תעדל ליבשב םינש קיפסמ ילש דידיה תא הריכמ ינא םג
הככ הזש
ףוצילל וביגה
 
 
8/12/02 18:27
ףוציל :תאמ
שיואל הבוגתב
רשקל יונב אל תמאב אוהו הזכ דידי שי יל םג
ףוצילל וביגה
 
 
31/12/00 17:04
לטיור :תאמ
םישנל הבוגתב
.רופיס לש יפוי
.בלה תא יל תממיח
.הדות
לטיורל וביגה
 
28/12/00 0:11
לודג בל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אלא ונתשה תוננבה לכ אלש יל המדנ לבא העוט ינא םא יתוא ונקת
.ךבוסמ םדוקה םוינלימב םג היה אליממש ןהמ ןטק זוחא קר
ןתוא האיצומ אל לבא תוננבה ראש תא תלבלבמ תאזה הצובקהו
.תיתרוסמה החונתהמ
לודג בלל וביגה
 
 
28/12/00 10:11
:תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
...תקדוצ תאש תויהל לוכי טלחהב
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/12/00 20:27
לודג בל :תאמ
ןלרוג תובקעב תונבל הבוגתב
.רכז
.רכז לש לודג בל
?שיפק
לודג בלל וביגה
 
28/12/00 20:33
לודג בל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
...וגידניאמ יסקס רתוי םש יל ינת


איהש הנימאה אל איה לבא הייפויב המיהדמ תחא םעפ יל התייה
.תאזכ


זוגא רכזו ילאירהמ תוחפ תצק המצעת ךירעת הננב דימת :ללכה הז
.הסרובב ויוושמ רתוי תצק ומצעת ךירעי אירב
לודג בלל וביגה
 
 
29/12/00 16:55
וג_ידניא :תאמ
WOMENNNNNNל הבוגתב
?וגידניאב יסקס ךכ לכ המ לבא ,ייכיבסת ח"נ ו יירבא ח"מר לכב
(ךלש שארב הז .לוחכ אוהש הרקמב הז) .עבצ לש םש הז
:))
וג_ידניאל וביגה
 
4/1/01 22:05
לודג בל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?ךל הרק המ ?ותוא הבכמ תא ךממ קלדנ והשימש דע
לש ןבומב תינאידניא יל תעמשנ איה יכ תיסקס וגידניאש יל הארנ
תזעונ הרוחב
לודג בלל וביגה
 
7/1/01 6:11
קיש ןיאורה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תוראההו תורעהה יפוליח ןיב) לרוג לע םירבדמ רבכ םא
אוהש ,ןמדזמ חרוא לכל השוחת תוריבעמהו כ"כ תומיסקמה,תוישיאה
ומכ הז -דצב תויטסילאטפ חיננ ואוב זא (ןמדזמ חרואמ רתוי אל
.סותימבו םסקב יותיפה תורמל ,הצונ לע בכרל
סנש יותיפ דוע) 17 ןמואב רעוס ברעב שחרתמ ילש רצרצקה ןורופיסה
,תיזיפו תישפנ היונפ ינאו (וינפב דומעל ןיאו ונמז רבע ,וחיל
ףוריטב תדקור ,רתוימ םרגוליק וב ןיאש ףוגל אימחמ דגבב השובל
איבתו שפנב יל רופחת הקיסומהש קר ,והשימ לע תבשוח אל ,םישוח
תא יל חקולו םוקמ םושמ עיפומ אוה ,תוחורה לכל ,תינמז הלואג
ותואו ימצע תא תאומ ינא הרצק תוקבאה ירחא .דיהמ הירגיסה
.ךל םיארוק ךיא , א.ד :תוקד שמח ירחא ,הכוראו תרעוס הקישנב
וניניב שגפמה .תויגרנאהמ , הקיסומהמ ,יתטלק אל םשה תא וליפא
לע אוהש יל רפיסו התיבה דחי רוזחנש עיצה ובש בלשב אלא ,ךארתה
ינאו ןופלטה תא שקיב רבד לש ופוסב .שבתשהל וליחתה םירבד ,קוק
התמ ינא .חכש חטב אוה היה ובש בצמבו םשר אל אוה ,ול יתרמא
םיבצמ ,תושעל יתלוכי המ ?לרוגל הז תא יתראשה םואתפ המ ,רשקתיש
.תואיצמה תא םיביתכמ
םילשורי דע עוסל הכירצ יתייהו א"תב ילא ליבקמ בוחרב רג אוה
,ייח תבהא תא יתספספ ילואו רשקתי אל יאדוו-ותוא שוגפל ידכ
גשומ יתלב ,הילשא רדגב ראשנ אוה הככ .םיכשמהב רופיס הזש רבתסמ
םויה אובב זא ,ןיידזנ ,שגפינ ,רשקתי םא .חצנל קשחנ םג ןכ לעו
....תידדה וא יב אוה וא וב סאמא
קיש ןיאורהל וביגה
 
29/11/02 11:05
תיננב :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
רתסנה תרותו הלבק ומכ תוינחורב רתוי קסעתהל הכירצ תא יתעדל
ךלש תויהתל תובושת ןומה הב שי תודהיה
תיננבל וביגה
 
9/12/02 9:39
םערו זיזח :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.םירוורפהמ רשייה ךילא דע יתעגה לבא ,ןמז תצק יל חקל


.הז םע ישעת המ הארנ ,ךרות וישכע
םערו זיזחל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא