םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ימצע יומיד~קיש~ישאר    
   

םיעשת לע םישיש רטמ
הקנוליז לטיור

אל תא המל" הלאשל הנוכנ הבושת ןיא
תאצמנ ןמזה לכ ינא ."?הטאיד השוע
תורשע יתדרוה ייחב ."הזב"
ילטנמיטנס טנגמ ומכש ,םימרגוליק
תועובש יתלבס אל וליאכ ,יילא ורזח
הכילהו ןוטרק םעטב תוניבג ,תוקרי םע
ןופצמה ליבשב םירטמוליק לש תיביסאמ


,ימ וט קוט" :העדוה ריאשהו גנילפס ןורהא יילא רשקתה עובשה
םשגתהל דמוע ימולח ילואש הבשחמה ." דיקפת הלחא ךליבשב יל שי ,יבייב
.הרזח ותיבל יתרשקתה תדעור דיבו ,םירופרפו םישוגירב יתוא האלימ
"!יתוחא" "?וי פלה ייא ןק ואה ,ולה" ,הרמאו קד לוקב יהשימ יל התנע
."?וי רא ואה !לארזי םורפ לטיור תאז !הכלמה הנוד" ,תסכרפאל יתחרצ
אוה" ,יתמגמג ,"ךלש אפאפה תא" "?טנוו וי וד טאוו ,ןייפ" :התנע איה
וט סטנאוו לארזי םורפ קירפ םאס" ,החרצ ,"!ידאד" ."העדוה יל ריאשה
יל שי ,לטיור ,ולה" .הנע אוה זאו ,תוינש עברא יתיכיח ."!וי וט קוט
."?דיקפתה המ" ,יתרמא ,"!ןכ !ןכ" ."גניטסאק לופרדנוו ךליבשב
ילרבב םע המו" ."רנידרוא ארטסקא ,ינדיתע והשמ .ישונא 747 גניאוב"
לש גניטסאק הז" ,רמא אוה ,"ךליבשב אל הז" .יתבבי ,"?90210 סליה
."ירוס .תויסוכ


?תיארנ תא ךיא


ירוקמה לקשמל רוזחל הסנמ ינא םויה דע .ןמזמ היה הז .הזר יתייה םעפ
,זא .רשוכ ןוכמל םיימעפ יתכלה וליפא ןוכיתב .(ג"ק 2.850) ילש
יתוא קיסעה אל הז ,הרשע עשת ינב םילייח םע יתאציו תויורגב יתישעשכ
,עורג טיידמ תרזוח ינאשכ .תחכופמ רתוי הברה ינא ,םויה .ידימ רתוי
.ילש לודגה תחתב תוכנ וריכיש ליבשב ,ימואל חוטיבל תרשקתמ רשי ינא
ימצע תא תזרוא ינא ,חווט תכורא םיסחי תכרעמ ירחא רוחבמ תדרפנ ינאשכ
םיארוק דחא םש שי .ינומכ תכרובמ הריצי לע םיעגושמ םיאודבה .יניסל
.םילמג תואמ שמח ירובע תתלו דעל םינומא יל עבשיהל ןכומש ,דמחא ול
,תקחוצ ינא .ןייוצמ דבוע הז יל .הז לע קוחצל רשפא - הנמשה תויעב
םישנא שי ,םייתניב דחא ףא גרה אל דוע ימצע רומוה .תוקחוצ ילש תורבח
דומעל הלוכי ינא .רזוע דימת אל הז ,וניניב לבא .הריירק הזמ םישועש
הז בושחש המ" :ומכ והשמ םויב םעפ תואמ שולש ימצעל ןנשלו יארה לומ
םלועה תא םרגב הנשי אל הז ."ילכ קר אוה ךלש ףוגה ,םינפב שיש המ
םלועל םינמש םגו תונמש ירה .רעוכמ הז ןמשו הפי הז הזר ובש ,יביבס
ישגרו ימצע ןוחטיב רסוח ,לוכסית איה םהלש םויה תנמ .םיגירחכ וגצוי
לטכפשש ,תינקעצ ,הנמש רפוס הרוחב :"יראק ורד"מ ימימ תא וחק .תותיחנ
אצי םא קפס ,הלש םיידיל לופיש ןכסמהו .הינפ לע לושירב חורמ רופיא
גירח דוע ,המ ונ .טסיווסנרטה ?הב בהאתמ רבד לש ופוסב ימו .יח
.תיתרבח
ולא ,תוינחילצמה םג ןהו תוזרה ןה ,םייחהמ תונהנ תמאב תמאבש ימ
ןה ?תונמשה וליאו .אוה םג ןחילצמו סרוה גוזנבב תודייוצמ דימתש
הערה השיאה דיקפת תא תולבקמש הלא ןהו ,תורמרוממהו תולכסותמה
םידיקפת המכ שי תויכיספה תקלחמב זא הערה השאה אל םאו ,תגעלנהו
תוקורי תוינבגע"ו "יראזימ" םיטרסב סטייב יתאק) ןהילע םירופתש
.("ןטש השיא" טרסב רב ןאזור ,"תונגוטמ


?םיידיב ךמצע תא תחקול אל תא המל


בלה ,"לי'גו ק'ג" דיגנ ,תוינכותב הפוצו היזיולטה לומ תבשוי ינאשכ
שבלתהלו תואריהל הצור יתייה המכ ,ההההוא .םיצוויכ יפלא ול ץווכתמ
יתייה המכ .לי'ג וא וטרב ומכ םירוחב םע ןיידזהלו ,ק'גו ירדוא ומכ
תולועש הלאה תונטנטקה תויפוגה תא תונקלו םידגב תונחל תכלל הצור
לש הנפוא תותשרב םידגב הנוק ינאשכ שדחמ םעפ לכ סאבתהל אלו ,19.90
הנמש ינא"ו תותיחנ ישגר לש ינודזה לגעמה ךותל לופיל לק ארונ .תובאד
לופיטל תועיגמש תורוחבב תואלמ תואפרמה ידכב אל ."הווש אל ינא זא
תתחפהב החלצה רסוחמ ןואכד וא הימלוב ,היסקרונא ומכ תוישפנ תוערפהב
.לקשמ
.ולאשת חטב ,םיידיב ךמצע תא תחקול אל תא המל
.בוחסל יל השק .הדבכ ינא יכ
,תלכוא .תילינס תימלוב ינאש איה תמאה זא ,תעדל םיחרכומ שממ םתא םא
ילש תחתה .הבע רוע יל שי ,הנמש אל ינא .איקהל תחכושו תלכוא ,תלכוא
לקשמה ליבשב הכומנ טושפ ינא ,הנמש אל ינא .רצ ילש בגה ,לודג אל
?דוע םיצור .ילש
."?הטאיד השוע אל תא המל" הלאשל הנוכנ הבושת ןיא .תיניצר ינא ,אל
טנגמ ומכש ,םימרגוליק תורשע יתדרוה ייחב ."הזב" תאצמנ ןמזה לכ ינא
םעטב תוניבג ,תוקרי םע תועובש יתלבס אל וליאכ ,יילא ורזח ילטנמיטנס
והשמ היהיש עגרב .ןופצמה ליבשב םירטמוליק לש תיביסאמ הכילהו ןוטרק
.(הנומת לבקל םגו) תעדל םינושארה ויהת םתא ,רפסל שדח


?תילקשמ תרגתואמ


הזיא יתרכהש דיגנו .ייתורבחמ תחא םע באפ הזיאל דחא ברע יתאציש דיגנ
והשמ .ברעה ותוא לכ תרדהנ החיש ונלגליגש םג דיגנ .ברעה ךלהמב רוחב
םא םג ,ברעה ףוסב .חור בצמו רומוה הברה םע ,םיענו ילאוטקלטניא
רפסמ םע אצי רוחבה ,החישה ידכ ךות םשו הפ תורעה הקרז קר יתרבח
רתוי ישארב רבע "ינא אלו איה המל" טפשמה .ילש אל ,הלש .הלש ןופלטה
ךיא וא ,באוכ וא ןבצעמ רתוי הז ,(דבל) התיבה םירזוחשכ .תחא םעפמ
םינותנב ריכהל תאז תמועלו ,גוזנב ארונ ארונ תוצרל .הזל אורקל וצרתש
תעדוי תא ,הנמש תא םאו .תונמשל הרומשה היווח וז ,ךלש םייגולויזיפה
,הארמה לומ םירפאתמשכ ,רקובב ליחתמ הז .תרבדמ ינא המ לע קוידב
תאשכ םידגבה ןוראל ךישממ ךכ רחאו ,טקשב ךל תתואמ לופכה רטנסהו
הדימ םייסנכמו םיריתסמש םיליעמ ,םילודג םירדווס ךמצע לע תפטוע
.ששו םיעברא
הז .רוחב הזיא םע ןופלטב רבדל ךל אצוי הדובעב םויה ךלהמבש דיגנו
זאו .ישיאה ןוויכל תשלוגו הדובע יניינע לע הבוסנה החישב ליחתמ
םיעגר המכ לתפתהל הלוכי תאו ,"?תיארנ תא ךיא" :הלישכמה הלאשה העיגמ
?הלודג ?האלמ .ךמצעל תבשוח תא ,םעפה ישמתשת חנומ הזיאב .ינעתש ינפל
'ץנאפ איבי אוה ,םכח שממ אוה םא ?תילקשמ תרגתואמ ?הנמש ?הבחר
וז לבא ,קיחצמ קיחצמ ."...תעמשנ אל הז המ תא ,ואוי" :ןונגסב
.לילכ הדאתמ רוחבהש דע ,תיחדנ השיגפה ןאכמו .תואיצמה
ינא .רבד םושל יל םרות אל הז .עגפיהל אלש תרחוב ,ישיא ןפואב ,ינא
.הזר אל םנמא ינא .אל ינאש יפכו ינאש יפכ ימצע תא לבקל יתדמל טושפ
,יתפומ קיסוטבו ירוברב ראווצב ,תורמגנ אלש םיילגר גוזב יתנחינ אל
,יללכה ןזאמב .יב שיש םיבוטה םירבדל תעדומ טלחהב ינא ינש דצמ לבא
.ער אל אקווד הז
.תמלשומ יתייה ,הזר יתייה םאש רמא ילש אבא םימי המכ ינפל
.ותיא המיכסמ ינא םימעפל ?תמאה תא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      קוסמטיקה
אמנות הקניות     
    
םימורופל     
   
14/12/00 16:09
םתור :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
!רדהנ תבתוכ תא - לטיוור
!בוהאל המ הברה יל שי זא ךממ הברה שי םאו -ךב תבהואמ רבכ ינא
םתורל וביגה
 
14/12/00 16:10
ריש :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
ינאשכ ,רבשנ ילש בלהש םעפ לכב לבא דחוימב הנמש אל הרוחב ינא
רשי ינא הככ ןמז הברה רבכ הזו - דבל ינאש ןואכידב תפקתנ
םאו - לפונה תחתה ללגב , החופנהו הנמשה ןטבה ללגב הזש תבשוח
,ירמגל תרחא םיארנ ויה ילש םייחה לכ תרחא ויה ולאה םירבדה
.... ו רותב םידמוע ויה םירוחבה
!םילבה לבה לכה !תויוטש לכה
חכותהל ןיא םיפיסומ םה ,םיבוטו םילק םייחה תא השוע אל ןוזר
.םימלשומ םתוא םישוע אל לבא
רישל וביגה
 
14/12/00 16:19
המלעה :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
תונעוט ילש תורבחהו האלמ אל ,תרגתואמ אל ינאש רמואו חתפא
.ןנולתהל המ לע יל ןיאש ףקותב
..לבא
תויומד ומכ תוארהל החמש דואמ יתיהה ינא םג ,לודגה לבאה אב הפו
תונכומש תונב המכו המכ הריכמ ינא ,תינויזולטה היפוטואב תובר
לא דרנ יאוב לבא ,"לקיימ"מ קוביח ליבשב קר "הטיקנ" ומכ תוארהל
יאוב ללכב םא 18 ליג ירחא הככ תוארנ תמאב ונתיאמ המכ -"םע"ה
ןודנרב ומכ שממ םיארנ םינב המכ בושחנו תואיצמל הרזחב רבחתנ
הנודש דיימ רוכזנו ?? רחא ףויפי לכ וא לקיימ וא לי'ג וא
םירשעה רדחה תא הנממ הנב ביבח יטסלפ חתנמש ללגב קר הככ תיארינ
ונחנא המל .הלש ףוגב ירשפא קלח לכמ בכרומה ,ולש תיבב רבכ דחאו
?לובסל תוכירצ
יאוב לבא , תויניזיולטה "תונמשה" תא תחא דיב רופסל רשפאש ןוכנ
.ימימ אקווד איה רתויב הקיחצמה תישנה תומדה ירק ורדבש הדונ
ונחנאש ומכ תוארהל ונל ונת ,יפויה ילאידיא לכמ יתוא ובזעת זא
ןופלטב וא..רבב שפיטה לש ולוכ דספהה
המלעהל וביגה
 
 
14/12/00 17:47
רהוז :תאמ
היפוטואה הז ילרוובש הז הככל הבוגתב
קוידב אל הרוחבה םג ,רבהמ רוחבה קר אל הז ,יתמלע ,המלעה לבא
.ךכ-לכ יילע םיביבחה ,ילש םילפקה לע טבמ ףיעת
תררועמו הקיחצמ ,הבתכ לש יפוי ,דאמ דע יתוא תעשעיש ,לטיור
!תוהדזה
,רפורפ תישנ היעב הניא הנמשהש ןכל רשבל חמש ינא ,ראשה לכלו
ול תונתונ ןתאש םזגומה סחיה ,םינימה לכב תמייק ןמושמ הדילסו
דבלב ןכב יולת
רהוזל וביגה
 
 
14/12/00 18:21
:תאמ
!!!ול הבבסו ןמשל הבוגתב
.הנמשהל הטונש רבג םע תויהל תלגוסמ אלו הזר ינא .ןוכנ
שי !ינומכ םלוכ אל לבא .הילע רבגתהל הלוכי אל ינאש היחד
דחא לכו , םינוש םימעטו תויטנ םע םלועב םדא ינב ינימ לכ
!ת/דחא קר -תמאב ה/םיאתמ גוז תב/ןב ךירצ ונתיאמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/00 10:28
המלעה :תאמ
!!!ול הבבסו ןמשל הבוגתב
ללגב םישנא לסופש ימ .השיא וא רבגל רושק אל דספהה ,רהוז
ויתופדעה וא ונימ המ הנשמ אלו ולש ולוכ דספה - םילפק
.תוינימה
המלעהל וביגה
 
 
20/2/01 1:58
תחא :תאמ
!!!ול הבבסו ןמשל הבוגתב
.קנע רוחב סופתל תואיצמל םיאתהל זא ,ןוכנ
תחאל וביגה
 
14/12/00 16:40
Maggi :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
תונינשה תא ,ךבש תויבבסה תא ריבעהל תחלצה .הבוט שממ תא ,לטיור
.........לוכסתה חחחא ..לוכסתה תא םגו ,בוט חורבצמהו
לכל יתוא התנישו ב"י התיכב התיה הנמש יתשגרהש הנושארה םעפה
"האלמ תצק" כ אלא הנמשכ יתוא הרידגה אל םנמוא הביבסה .םייחה
.םייחה לכל תויביססבוא יל קפסל ליבשב קיפסה הז לבא
יבגל 'תונוב' תורעהב יתוא ץיצפה אבצב יל היהש טוידאה דקפמה
תוחכונב) ירבעל קעוצ היה אוה רוזיאב הגוע התיה םא .יפוג הנבמ
"תיארנ תא ךיא יארת" יכ הב תעגל אל (ם-ל-ו-כ
היהנ המ יארת , ךתוא הארנש עגר יבבותסת" יל רמא םג אוה םעפ
"ךממ
הזש הפוקת התואב (תיאבצ) 42 הדימ גג יתייה יכ ןייצל תבייח ינא
יתלכא אל טושפש יליבשב כ"כ ארונ היה הז לבא ,ודות ארונ הזכ אל
יל אצי אל אוה יתלכא אלשכ םג ןיידעו !!! םולכ !! שדוח םולכ
.דירוהמ
ינא ,ירחא םינש שולש, םויה (הבוגתה יל הכראתה ,ןכ) רוציקב
(תיחמומ ינא ,אשונב ןומה יתארק) רדסב תלכוא
םינפה") אמא לש המעטל ידימ הזר תצק םימעפל , בוט תיארנ ינא
.ימעטל קיפסמ הזר אל םעפ ףא לבא ("! ךל הפי אל הז ,תוזר ךלש
לע תועדוי תונבה בורש תעדוי ינא לבא ירמגל ףרוטמ עמשנ חטב הז
.תרבדמ ינא המ
עקרב דימת הז ,הנמשהה דחפמ ירמגל קתנתא םעפ יאש תבשוח אל ינא
.הטילשב הז לבא
אוה עטקה .רוצעל יתמ תעדויו ,תבהוא ינאש םירבד ףיכב תלכוא ינא
אל תיטאמוטוא זאו שארבש םירוסיאהו תולבגהה לכ תא דירוהל
."וישכע לכוא ינא המ" לע םויה לכ םיבשוח
? טייב גיב ןמז קספ קולחל הצור , לטיור
..תוקישנ
Maggiל וביגה
 
 
14/12/00 17:36
סומינ-ונא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.ארונ יתקחצו םורופב זא רבכ יתארק ךלש "תילינס תימילוב"ה תא
רבעמ לבא .גתומ רבכ תא זא .ןה רשאב יתורבח לכל ךתוא יתטטיצ
- ךכל
,הל בוט תמאבו ,הל בוטו הנמש איהש יל תרמוא יהשימ םא .יעמשת
.תומח תוכרבו רדהנו אלפנ זא
המ אל הז .תומוסרפה אל הז .םשא םלועה אל הז - אל םא לבא
ןיינע אל ללכב הז םצעבו .קיש ןיאורהה אל הז .וישכע ינרדומש
שיש המ תא יבהאתו הארמב ילכתסת תאש הז בושחש המ יכ .המשא לש
.(עמשנ הזש "הרקיה הלאינד"ה לע החילסו) םש
הווש .הווש ךכ לכ הז .אל רבכ םויהו םעפ התיהש יהשימ רותבו
וליק לכ םע שדחמ ךמצעב בהאתהלו טעמ לוכאלו הפה תא םותסל
.דרויש
.ןייצל שי ,ץימאו .אלפנ תבתכ ןפוא לכב
סומינ-ונאל וביגה
 
 
22/4/01 18:53
הנינרק לש הבוש :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
...יתדמח ,תצקמב ךמצע תא תרתסש תרמוא יתייה
ימצעב יתבהאתה ינא לבא ,הארמב תואור ןתאש המ תא ובהאת ןתא
???תמאב...ודרי םימרגוליקהשכ קר
טושפ -ילש לקשמל הכומנ אל ,האלמ אל ,הנמש יתייה דימת ינאו
... אשונל תיטמוטוא יתכייש ייתורצ לכ תאו ,הנמש
זא...הזר דואמ...הזר ינא םויה לבא -הרק הז ךיא , בושח אלו
םילוחה יתבב םיישדוח לש יוליבב יל הלע הזש המ
ךפה ,(!!!הוושש המ הז ,הזרה) ילש תחתה םא המ זא...םהינימל
ורשניש הפוקת יתדחפ םע המ זא ,םינימטיוה תוקירזמ תננסמל
הנמ לכ ירחא איקהל הצר ינא םא המ זא ,ייתורעיש לכ יל
,היסקרונאל יתעגה םא המ זא ,ינוניב ץע חופת הלדוגב תרבועה
םירשונ םימרגוליקה תא יתיאר -תרמוא תאש ומכ ,רקיעה
...יילעמ
אל -תודורווה םייפקשמה םע דחיב ורשנ םה ?המ תעדוי תא לבא
םע המלשה ילוא...השע אל הז יתוא...תרשואמ ךתוא השעי ןוזרה
יפויה ,םדאבש יפויה ירחא שופיחו ,הזכש ןטק ינוציח "םגפ"
ויהש םירתוימה םימרגוליקהש תעדוי ינא םויהל ןוכנ...ךבש
הכומנ לכב האנקמ ינאו...ילש קופיס יאל ומרג אל יילע
ינאו ,הבהאבו הנבהב המצע תא לבקל תעדוי רשא ,תאזכש הלקשמל
...יתלכי אל ינאש תרעטצמ קר
ןיא יתניחבמ לבא ,ינשה דצהמ הז ךיא תעדוי אל ינא ,בגאו
(-:תולילב קבחל ילשמ יטרפ יבוד רשאמ קותמ רתוי רבד
הנינרק לש הבושל וביגה
 
14/12/00 19:37
ןטקה ןר :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
קוביח
הקישנו


ןר
ןטקה ןרל וביגה
 
 
20/2/01 1:59
תחא :תאמ
לטיורל הבוגתב
(-: הזכ קוביח ליבשב תוכורא תוכורא םידי ךירצ
תחאל וביגה
 
14/12/00 19:37
טאירמ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
ןפואב דירוהל רבכ תוחילצמ ןכ ונחנאשכש איה תיזכרמה היעבה
לכ ונומכ גוהנל ךירצ םלועה לכו והזש ונל המדנ זא יתועמשמ
ןכ םירקרקהו תוקריהו ןמז הברה תכשמנ אל תאזה תובהאתהה .ןמזה
לכהו םהלש םירבח המכ דוע סולפ םימרגוליקה לכ םירזוח כ"חאו
"חילצא ינא םעפה" תאז לכבו ןלוכל רכומ ירה הז .הלילח רזוח
ומכ הארנ תחאל ןמושש ,הלחמב אלו םוטפמיסב רבודמש ןיבהל ךירצ
הז בוט רתוי שיגרהל ךירצ .(ןיינעה ךרוצל רחאלו) תרחאל דלש
!!!!חוטב
טאירמל וביגה
 
14/12/00 19:37
הנפד :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.ג"ק 15 ךממ הדירומ התיה םיירהצה רחא הפה תמיתס אלפנ םלועב
ןפואב) ךתוא םיכפוה ויה רשוכה רדחב םירוקיב ינש אלפנ םלועב
תינידנולב לכ וא ילק ,הנוד תמאותל ,(םדא די עגמ אלל ,יטמוטוא
.תרחא
םימלש םיימוי המצ תא םא םגו .הככ דבוע אל הז ץראה רודכב לבא
יל ויה .רשבב ךל ךתוח ןיידע סני'גה ,םלועב הפודש יכה השיגרמו
הטימה לע תבכשנ ,תואקהמ תפלועמ םהילא יתעגהש ישיש יברע ןומה
תויוכיאה תא השיגדמש תיאצח הזיאל קחדהל יתושפיטב הסנמו
.ילש תויקנטה
הניבג תגוע יעבר תשולשו םחל רכיכ יצח הזיא תלכוא יתייה זאו
רחממש ימצעל החיטבמ ,הלילב 12 - ב ןושיל תכלוהו רדחב אבחהב
.ןודעומ הזיאב ןהל וזזיפ תויסוכה ייתורבח לכש דועב ,הטאיד
תרוקיבה ימיאמ םעפ אל יתוא ליצה ילש אלפומה ימצעה רומוהה
.ימצעמ יתוא ליצמ אל אוה לבא ,תיתרבחה
םיפדועה םימרגוליקה םעו ימצע םע םולשב תויחל הצור דואמ יתייה
תולפשהה ירופיס .הזה סוסקולה תא יל קינעמ אל םלועה לבא ,ילש
יתחתיפש תימצעה האנשה ,םימייקש םיעיוזמהמ םה ימיע תאשונ ינאש
םירוראה ישישה יברע ,םינש 4 תעדל ימצע איקהל יל המרגשו
...וללה


לש תומוסרפב קר שי הפיו הלודג ,קיש ןיאוריהה תא לילאמש םלועב
,םיכנ םישנא שיש םירחאלו ימצעל תרמוא דימת ינא ."יל םיאתמ"
שי .ולש קיתה תא שי דחא לכל .םינמש םישנא שיו ,םילוחו םירוויע
הזו ,דירוהל רשפא רתי לקשמ לבא ןקתל רשא יא ןורויעש םירמואש
חוכ יל ןיא .הזה טפשמה תא תאנוש ינא .ןוצר חוכ לש ןינע קר
חוכ יל היהש ,יתיא םיחכוותמ םה זאו .דיגהל הצור ינא ,ןוצר
טושפ ינאו ,ילש םייחב םילודג רתוי הברה םירבד גישהל ןוצר
.תינלצע
.הפה תא תמתוס ינאו ,הזה סקודראפהמ יתפייעתה


.רבדל הצור אל ללכב ינא בלה תונורבש לע


.המחנ אצומ וניאו הפרמ וניאש באכ הברה קר .הטנאופ יל ןיא םג
םינכומ וב םישנאהש ןטק יא לע ףידע וא ,אלפ תפורת לע ועמשת םא
.השקבב ליימיא יל וחלשת ,תונמש תומלע םג לובסל
הנפדל וביגה
 
 
15/12/00 20:41
הקנוליז לטיור :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
ךל חולשל יתיצר ,ךלש תיטנתוא ךכ לכה הבוגתה תא יתארקשכש
לע ןיידע יתעמש אל יכ ,ךל בותכל המ יתעדי אל ,לבא .ליימ
תונמש תומלע ויתורושל םילבקמ ובש דחוימ יא לע וא ,אלפ תפורת
ועגנ ךלש תויווחהש ,ךל דיגהל יתיצר קר .םינפ אושמ אלל
.ימצעב הז תא תושעל יתבשח וליפא ,םינש שולש ינפלו ,יבילל
תמאב ילוא ?לכה איקהלו ןורגל עבצא ףוחדל תמאב יאדכ ילוא
האצותל עיגאשכ זאו ,טאל טאל םלעיהלו לוכאל קיספהל טושפ יאדכ
תוזפשאתמש הלאמ הקזח רתוי ירה ינא .קיספא ינא ,היוצרה
הבתכ וזיא יתארק זא לבא .הליכא תוערפהב תולפטמש תואפרמב
.המצע לש לצה ומכ תיארנו ,וליק 26 תלקושש הרוחב לע ןותיעב
ינא ,הזה םלועה ומאסוכ יתרמאו ,הירטסיהו דחפבב יתפקתנו
,וליק 26 תלקושש תחא רשאמ ,תרשואמו הנמש תויהל הפידעמ
.ארח השיגרמו
ימצע תא תנחוב ינאשכ ,םויה .ירעצל ,הטנאופ ןיא יל םג ,הנפד
יל שיש .םיבוטהו םיפיה םידדצה תא קזחל הטונ ינא ,ייח תאו
לע יתבהאנו יתבהא ייח ךלהמבשu ,תרדהנ החפשמו ,תומיהדמ תורבח
תדבוע ינאש ,(ןייצל תבייח ינא ,ללכב םיער אל)םירוחב ידי
הצור תמאב ינאש המ לע יל םימלשמו תיפייכו הבינגמ הדובעב
קינעהל המ הברה יב שיש ,ילש תומולחה תא המישגמ ינאש ,תושעל
."טאוו רטמ ונ ,הצור ינא ךתוא" דיגיו אוביש םיאתמה רוחבל
יאדכ תמאב ילוא .הזמ תועורג רתוי תורצ שי .הנמש ינא ,קאפ זא
,תבתכש ומכ ,יכ .בושחל ונל השוע "הנמש" הלימה המ בושחל
.הווש אל הז הנמש ,קיש ןיאוריהה תנפוא תא לילאמש םלועב
,ףרוטמ לאידיא הזיא .המכ דע חיכומ ,הנפואה ץורעל לילק פוזפז
?הא
יכ ,תמאב לבא ,ךמצע תא האור תא ךיא לש ןיינע לכה הז ,יתעדל
הפה תא םותסל תלוכיה רסוחמ אקווד ואל תעבונ הנמשה ,םימעפל
,בל יתמש ינא .קומע רתוי הברה והשמ הז םימעפל .לכוא תבהא וא
ימצע תא תרצוע רשי ינא זא .הבער שממ אל ינאשכ םג תלכוא ינאש
הטשוה דיהשכ ,עגר ותואב שארב יל רבע המ תקדובו ,תרתוומו
,יוציפ הז םימעפלש יתיאר זאו .םיקותמה לש ןוראה ןוויכל
םייחב יסיסב ךכ לכ רבד הז לכוא ירה יכ ,םומעיש הז םימעפל
.ונלש
הז .תימצע הלבק תניחבמ ,הנוכנה ךרדב ינאש תבשוח טלחהב ינא
הזה םלועה לע הניתשמ ינא" יתרמאו יתררועתה דחא רקובש אל
דומלל ליחתהל הז .תימצע הדובע הברה הז ."תויסוכ ףידעמש
אל ינא .וילא עיגהל הלוכי תאש וכונפיב יכהמ ,ךמצע תא ריכהל
םמצע ךותל קומע לכתסהל ,וזה הנתמב ונחינש םישנא הברה הריכמ
תתמ אל יכ אל ,רקובב םוקל .רקובב םימק םה המ ןעמל טולקלו
םישנאה לכ ןעמלו ,ךייחו ,ךמצע ןעמל ,רקובב םוקל אלא ,הלילב
לבקלו ךירעהל ליחתהל זאו .ךלש םייחה סוידרב םייחש םירדהנה
.טושפ ךכ לכ תאז םעו .בושח ךכ לכ הזו ,ךמצע תא .ךל שי המ
הקנוליז לטיורל וביגה
 
 
21/12/00 16:42
תילג :תאמ
איה תמאהל הבוגתב
ינא ,לטיור ךלש השיגה תא יתבהאש דיגהל הצור ינא לכ םדוק
תא תונוקש תוזרה תורוחבהמ אל םג ינא לבא הנמש הרוחב אל
יד הז תושעל המו הנמש רתוי יתייה םעפ ,19.90 -ב תויפוגה
עיגהל הלוכי תמאב ינא םא תוארל לקשמב תדרלש עטקה יביססבוא
זא ,(40 הדימב ינא םויה) 36 הדימל בוטה הרקמבו 38 הדימל
,תולמעתה בולישב דימתו השדח הטאיד הליחתמ ינא ןמז המכ לכ
ידו ,לקשמ ותוא לע דימת ראשנ לקשמהש ןבצעמ יד הז םג לבא
תרבשנ ינא רהמ
םוש וללגבש לקשמה תא םישאהל הכירצ אל ינאש יתנבה הנורחאלו
ךלוה היה לכה זא הזר יתייה םאש ,םיצורש ומכ ךלוה אל רבד
ינאש ומכ ימצע תא לבקל הכירצ ינא לכ םדוק ,תולקב רתוי יל
ילוא זאו ,ינאש ומכ יתוא לבקל ולכוי םירחא כ"חא ילוא
.רתוי יילא ךייחי םלועה
תילגל וביגה
 
 
30/12/00 15:01
יבג :תאמ
איה תמאהל הבוגתב
הרקי הנפדs
ךילא יביל יביל
םג ןמש אלש ימ לכ ,תרבדמ תא המ לע עדוי םש אצמנש ימ לכ
טפשמה ..."יזרת יצרית םא" הז המ ןיבהל ה/ול השק ילוא שארב
...הזה
תוומו שואי לש קנעה ןואכידה ךות לא העיקשב וליק 105 יתייה
יתש ירחא (השגרהב) טעמכ ינילק
ימצע יתממיסו יתקספה איקהל רבכ ,תיעקרקב םיאושינו תודיל
תכלוה ינאש יתטלחה .רטמ 1:55 לע הז לכו דלוקושבו לכואב
יתייה ינא ,ותוא יל וחד ינפל םימי 4 , הביכ רוציק חותינל
וחד יכ אלו ףךמצעל ראתל הלוכי תאש הממ תיעקרקב רתוי הברה
תאו .תומל חותינל תכלוה ינאב םלש בלב יתנמאה יכ ,ותוא יל
...ינילק תוומב יתייח אלממ יכ םש תומל יתדחפ אל ?המ תעדוי
םתוא תבהוא ינא המכ ילש םידליל בתכמ יתבתכו דחא הליל יתמק
המכ ךל יראת ....וילא תכלוה ינא השגרהה תורמלש יתטלחהו
הרומג תיטסיאטא ינאו לטוב אוה לבא .הקוצמה התיה הקומע
.םש התיה םיהולא עבצאש הנימאמ
יתסנכנש היה אישה .ודריו וחרב םה .דבל וליק 30 יתדרי
הזש האור אל תא ךליבשב אל הז" יל הרמא תרכומהו יל םיאתמל
םא הנממ יתשקיבו הילא יתברקצתה קר ינאו "?תולודג תודימ
איהו םר לוקב רתוי קר םימעפ המכ הז לע רוזחל הלוכי איה
דע יתרבע לבס המכ תעדוי תא " הל יתרמא זא ,ילע הסעכ שממ
תגלדמ םשמ יתאציו ...בוש הז תא דיגהל תבייח תא ?הזה עגרה
.יתשרגתה .ייח לכ תא תונשל חכ יל ןתנ הזו ....הלייאכ
הצור ינאש שיגרהל יךל רתומש ייחב הנושארה םעפב יתשגרהו
ומכ יטנמור לכה אלו םישק םייח םיאיבמ םישוריגה לבא .דוע
ןמז ןיא יל ינימתאת םינטק םידלי ינש םע ...םיטרסב הרקינש
םילושיבלו הסיבכל ןמז קר שי םירזחמל
לכבכ םחליהל רשפא יא ?המ תעדוי תאו הדובעו הדובע הדובעו
20 טעמכ יתלעה רבכ ינא - חוטב לבאו טאל הלוע לכהו תותיזחה
!!יתוא ףירטמ הזו 30 - ה ךותמ וליק
...תארינ תא ךיא זא ...:הלאשל עיגהל בושו תועיגפה בושו
הרישי ינאו ולאה תובושתהו תולאשהמ יל סאמנ ?המ תעדוי תאו
...וכו הכומנ הנמש
ךל ונתיש תיצר חטב תאו ילש הבושתב הפ דדועמ והשמ יל ןיא
לכב ...םישפיט תמחנ ילואו ?המחנ יצח םיבר תרצ ילואו חוכ
הז , ךלש גוז ןבה תא יאצמתו הריעצ תאש תבשוח ינא הרקמ
17 תב ילוא הרענ םש יתיארו הביסמל יתאצי לומתאש יל ריכזמ
היה תויביטקובורפב הדקר הכומנ וליק 90 ילוא הדקר רתוי וא
ךכ לכ ינאו יתימא ז"לבח ...ךיתח המ רוחב הלש רבחה הדיל
לכב יתמשאה ינאו הזכ רבח הל שי לקשמה תורמלש הב יתאניק
.םירשק רוציךל יתלוכי אל וללגבש לקשמה תא ילש םירוענה
םיפיה םירבדה תא ישיגדת ,ףוקז יכלת ,תחפוטמ יהת - הנפד זא
רמא אוה ילש סקאה תא יתרכיהשכש תעדוי תא , ךיינפ ,ךפוג לש
ינא םויה הארת :הככ ול יתרמא זא הנמש ינאש ול עירפמ הזש
תאז תוחפ וא רתוי היהא אלש ךל חיטבהל הלוכי אל ינא ,הככ
הלילה לכלו םויה לכ םלוע סימ םע ןתחתת םא המל ...ינא
ייח ךותב םיאור אל רבכ ןמז אוהש הזיאב ?הפי איה המכ הארית
...םירעוכמ ,םינמש ,םיפי ונחנא המכ םוי םויה
לע דחא םירזוע המכ ,גוז ןבה םע רבדל ונל חונ המכ םיאור
'דכו ינשה
יא . וא ארקינש המ שי תעמש ילוא םאו קוביח ילבק - הדלי זא
.יסנת .הרזע תצובק תאז יל רזע הזו םשל יתכלה םעפש
תוחפ וליק 10 םע .תא תאז .תעדל ךמצע ימוצת תאו יאיקת לאו
.רתוי וליק 10 וא
ייב
יבגל וביגה
 
 
5/11/03 12:49
ינא :תאמ
ךילא יביל יבילל הבוגתב
לש רחא שארב תוזריל םורופל יסנכית ילוא ןוירע יל שי
.םיאלפינ תונויער םילבקמ םש ? זופת
ינאל וביגה
 
 
20/2/01 2:02
תחא :תאמ
איה תמאהל הבוגתב
רתסבש ,םהבש םיידוהיה םג ,םידאמחאה לכ לע יבשחת ,ךל ערשכו
,תינרקודו הזר אלו ,הכרו הלודג השיאה תא םיצור ויה םביל
ודיגי אלש ,הרבחה ללגב םהל םיענ אל תושעל המ לבא
"רוחבה תוחונ שפחמ ,םימ ינורזמב בהואמ אוה ?םתיאר,ואוו"
תחאל וביגה
 
 
24/12/00 0:28
שימשימ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
לקשמבו (הזמ רתוי תצק) הבוג 190 ינא ,לטיוורמ ךופה ךרעב ינא
.וליק 76


(ג"ק 50 דוע) תצקו ,הבוגב תוחפ תצק יתייה םינש 8 ינפל
...לקשמב


:תויורשפא 2 יל ויה


,לקשמה ללגב יל בוצעו יל רמ-ש םלועה לכל תוכבל ליחתהל .1
- וא - 'וכו "ער אל הארנ הז"ש ימצע לע דובעל
.ךרדה ךרוא לכל - תרדוסמ הרוצב הז תא דירוהל .2


ןומה ,לוכסת ןומה ,םיבצע ןומה .הז תא דירוהל םייתנש יל חקל
אלו ררקמה ןוויכל לכתסהל אל קר - תימצע הקוסעת ןומהו תונלבס
.אמא לש 'גראל ארטסקא תוחוראה תא לוכאל


הדות החוטש ןטב ,תוחפ וליק 50 ינא םויה !יתחלצה ףוסב לבא
...יארב ימצע תא תוארל יל ףיכו - לאל


- ןושארה קלחה איה לקשמב הדרוה - םירקי םירבג/תורקי םישנ
הארמ לקשמהש עגרב .םבור לש היעבה הזו הזב םייתסמ אל הז לבא
וז ןאכו - םינסרה תא םידירומ דימ ,םימרגוליק המכ לש החינצ
!תועטה


רמוא הזש - תוחפ לקשמל םייחה תא לגסל ךירצ - הדרוהה ירחא
:ומכ םירבד
רדוסמ ןמזב הליכא
לכוא לש תרקובמ תומכ
דימת רשפא - בשחמה לומ וא תוחוראה ןיב תויוטש תליכא יא
...והשמ וא ירפ הזיא תחקל
- הלילה עצמאב ררקמה לע תופקתה ןנכתל קיספהל ץלמומו
!וטנ ןמושל תוכפהנ תוילילה תוחוראה


לקשמה לע רומשל חילצמ ינאו השוע ינאש םירבדהמ קלח םה הלא
ףידעמ ינא לבא ,ידמ הזר ינאש יל םירמוא םישנאהמ קלח .ילש
.ידמ ןמש רשאמ - ידמ הזר תויהל


ינומכ ןלצע דחא םא - דירוהל םיצורש םירחאה לכלו ,לטיור
ולאשת - שיש םילודג יכה םינלצעה דחא ינאש יל ונימאתו) חילצה
לכ ,(תחא םעפ יתכלהו הנשל יונמ םהל יתמלישש רשוכה ןוכמ תא
- הדמתה תצק ,תורבח/םירבחהמ דודיע תצק .חילצהל לוכי דחא
הז תא םג ורבעתו


.שימשימ
שימשימל וביגה
 
14/12/00 19:52
וג_ידניא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
,תיסחי דבוכמ ןותיעב יתארק אקוד הז תאו
.ןיממ האנהל רושקש ןומרוה הזיא שרפומ ןמושה תמקרב יכ
תא תועדוי ונומכ ימו ,קתומ ,שארב לכה .םיצורית תשפחמ ינאש אלו
ישעתש וא ,לוכסתהו ןמושה םע תויחל ידמלתו יענכיתש וא זא .הז
ןמושל יענכית ףוסבו ,ילעת ,ידרת ,ילעת ,ידרת ,תוטאיד ןומה
דירוהל םיחילצמש הלאמ ךומנ דואמ זוחא ,וניניב .לוכסיתלו
.םש ראשנ םג ,םלקשממ
דצמ - םירתוס םירסמב ונתוא ףיקמ יברעמה םלועה - תושעל המ ןיא
תומימחב ול ךפשנש דלוקושל תומוסרפ לש ,הכירצ תוברת דחא
תוגיצמש היזיולט תוינכת ינש דצמו ,לפאוו הזיא לע תיטוריא
,ל"נה דלוקושל םעפ יא םהל היהיש בורק יכה רשקהש יוקיחל םילדומ
יסקס שובלב םיבבותסמ םה הב תינכותה עצמאב תומוסרפב ותעפוה אוה
ונלש היעבהו .קחשל םיעדוי םהש םינפ םידימעמו תובבוש תוקורסתו
תא םימינפמ ונחנאש איה ,םייומס םירסמ לש םגו עדימ לש םינכרצכ
לכוא לש דימתמה יוריגה ןיב הזה טקילפנוקה רצונ זאו ,םלוכ
ןיבל ,(ונלש יאנפה תוברתמ לטובמ אל קלח אוה לכוא) הביבסב
,ויהי אל םהש ימ ומכ תואריהל ,ונתביבסמו ונמצעמ ונלש תויפיצה
תיחפמ הז - היזיולט האור אל לשמל ינא) רבאטוו ,ןודנרב ,הדנרב
.(וזה חומה תפיטשל ילש הפישחה תא תצק
ינאש תופוקת שי לבא ,(אלש םיאורו) םימסק ןורתפ יל שיש אלו
שיו ,תוירולק ילדו םיאירב םירבד קר לוכאלו בוט רומשל החילצמ
יתוא ורבש סוארטש לש תונוזה םיאובמרקה ,םיאובמרקה) אלש תופוקת
,(הנשה
- ינאש ומכ יתוא הצריש ימ .ליד גיב הזמ השוע אל רבכ ינא
ימו ,(ףוצרפה לע יליבד ךויח םע ךלהל יופצ אוהו) ,וילע ןייתחס
ךכ ,ימעטל אוה רבג לכ אלש ומכ .תמאב .תואירבל ול היהיש - אלש
.רבג לכ לש ומעטל תויהל הפצמ אל םג ינא
יא םינומורפ לבא ,(ימואל םוריח ירקמב קר) ףייזל רשפא תומזגרוא
.ףייזל רשפא
וג_ידניאל וביגה
 
14/12/00 19:57
ןלד :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
הזר ינא לבא ,יתוא וגרהת לא


וליחתה - רבב התיא יתבשישכש ,םעפ אל הרקו ,האלמ הרבח יל שי
התיא


הבוט יכה הרבחה איהש ללגב לבא ,רוביד תוכז יל ןיאש תעדוי ינא
םע תומחלנ ןהיתש ,האלמ ןכ םג ילש הבוט דואמ הרבח דועו ,ילש
.ןתיא ינאו ,םייחה לכ לקשמה


ונחנא םג ,ונתוא םיאנוש םתא/ןתאש תורמלו ,תבייח יתייה ,והז
ןיבהל םילוכי


תוקזח ויהת
ןלדל וביגה
 
 
14/12/00 21:13
:תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
ונחנא .האנק יטבמב ונווג תא ףורשל וקיספת לבא ,ןכ ,תוקזח
רזוע אל םגו אונש שיגרהל םיענ אל הזו ... ערה ןיעמ תודחופ
.םולשו הדות .םולכב ןכל
וז הבוגתל וביגה
 
14/12/00 20:33
תחרפת :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
שי ללכבו ,קיפסמ אלש תבשוח ןבומכ ינא .הזר ינא לבא יל וחלסת
ןיבהל יתדמל .א לבא ,יניעב ןח ואצמ אלש ילש ףוגב םירבד המכ
ימצע תא בוהאל יתדמל .ב ובהא םתיא יתייהש םירבגה הז תא קוידבש
תא תבהוא ינאש לככש םינעוטה שיו ,תיארנ ינאש ךיאל רשק ילב
אל ינא לבא ,םיעוט םה ילוא .בוט רתוי תיארנ ינא ךכ רתוי ימצע
ילואו הארמב בושח יכה רבדה אוה ךלש ימצעה יומידה יתעדל .תבשוח
.וילע עיפשמ ףא
אל המ םושמ לבא ,תיסוק ומכ תגהנתמ לבא הנמש ינא דיגהל דמחנ הז
ןיבת ילוא איה זא .הזב הנימאמ תמאב הרקיה לטיורש יל הארנ
.המצע םע המלש הזכ רבד קר שי .תמלשומ רבד הזכ ןיאש
תחרפתל וביגה
 
 
15/12/00 21:49
הקנוליז לטיור :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.הז תא יל םירמוא ןמזה לכ .תיסוכ ומכ תגהנתמש הנמש תמאב ינא
.ףיכ הז .הז לע קוחצל תבהוא םג ינאו
תא יארקת .ימצע םע המלש תויהל יבגל ךתיא המיכסמ ינאו
.תרבדמ ינא המ לע יניבתו ,לכימו הנפדל ילש תובוגתה
הקנוליז לטיורל וביגה
 
 
17/12/00 0:38
תחרפת :תאמ
.ךל תעבשנ .הככ תמאב ינאל הבוגתב
הריתסמ ךלש הנצחה-רבואה לבא ,והשמ וא בילעהל הצור אל ינא
הדיצה םתוא יקרזת אלו םתיא ידדומתש יאדכש םירבד הבוחב
הרבחה לע קורזל ךירצש המשא וזיא ןאכ שיש תבשוח אל ינא
ךמצע םע תא וז רבד לש ופוסב
תחרפתל וביגה
 
 
24/12/00 22:10
הטילקרפה :תאמ
.ךל תעבשנ .הככ תמאב ינאל הבוגתב
אלו הריכמ אל תאש םישנא תחתנמ תאש ינפלש תבשוח ינא
.קמועל ךמצע תא יקדבתש יוצר רבד יצחו רבד םהילע תעדוי
טעמ אל הלועש המ) הזונגאיד ןתונ אוהש ינפל גולוכיספ םג
קפסהמ תונהל תוחפל ולש לפוטמל ןתונ (תועש טעמ אל לע ףסכ
לבא בילעהל תנווכתמ אל ינא םג .תוסנל ךל םג יאדכ -
םירחא םישנא לש "הנצחה-רבוא"הש םינעוטש םישנא כ"רדב
אל םיריתסמ - דדומתהל םהל ידכ םתיא םירבד הבוחב הריתסמ
לע ךלש הראהל עגונב ,ןכ לע רתי .םתחתמאב םירבד טעמ
איה רשאכ עשפמ הפח התיה הרבחה םאה - עשפמ הפחה הרבחה
םינווגה ראש לכו םימודאה ,םיבוהצה ,םירוחשה תא התלפה
איהש ךוניחהו הרבחה יכ ךל רמול ינוצרב ,ןבל אל םהש
לש תותיחנ תושגר ללוכ םירבד הברהב המשא הבוחב תנמוט
ולאכ םתסו,ידימ םיכנ ,ידימ םירעוכמ ,ידימ םינמש) םישנא
חותינ"ב יתמכסה וילע דיחיה רבדה ,(קיפסמ םיבוט אל טושפש
ומצע םע ראשנ םדאה רבד לש ופוסב יכ היה ךלש "קימעמה
דחא לכ הילידיאבו ולש תימצעה הכרעה םע דדומתהל ךירצו
ךכ לכ אל - ?ךמצע תא תבהוא תא) ףוסב ומצע תא בוהאל דמול
לטיור יבגלו .(ילש קימעמה חותינה לע ךתעד המ - יל הארנ
שיש החוטב ינא ךכמ רתויו ךמצע תא תבהוא תאש החוטב ינא -
לכה ךליבשב תושעל םינכומו ןומה ךתוא םיבהואש םירחא הברה
.ריכהל החמש דואמ יתייהש םיסקמ םדא יל תעמשנ תא -
הטילקרפהל וביגה
 
 
28/12/00 2:02
תחרפת :תאמ
.ךל תעבשנ .הככ תמאב ינאל הבוגתב
יתרמייתה אל תיגולוכיספ אל ינא
םיגולוכיספ םה םיבוטה ידידימ המכש וליפאש יעדתש םתס)
,הילע ןעשהל ףתכב רתוי ,הזה עוצקמב הנימאמ שממ אל ינא
(הנשמ אל לבא
יתנווכתה אל תמאבו ,האור ינאש המ תרמוא טושפ ינא
.והשמ וא והשימ בילעהל וא ףוקתל
.ץופקל ךרוצ ןיא


,עוגפ וגא לבקמ םדא ,עוגפ וגא ףוטיל בורמ םימעפל
.םדוק ול היה אל םא וליפא
אקווד יל ,הנחבא דוע הנה,הרקי הטילקרפ בל ימיש זא
ודיגיש ךירצש דחא אלו ,קזח רתוי הברה םדא תיארנ לטיור
זא "וזה הערה השאל הריטס הנה ארונ אל ארונ אל" ול
תוגהנתה תצקו ,הזה קנוחה יתחפשמה עטקה םע קיפסמ ילוא
(: ?התוערל תמאה תא תרמואש הבוט הרבח לש
ומכ ימצע תא בוהאל יתדמל .יבגל ךתנחבהב העוט םג תא)
(םיבוט םירבחו החפשמ םיבהואש ומכ שממ .ינאש
תחרפתל וביגה
 
 
7/1/02 13:08
ריאמ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.תוניהל וליחתתו תוכבו וקיספת
.הטאידב איה התוא ריכמ ינאש זאמש השיאל יושנו ןמש רוחב ינא
ינא. םידלי ונל ודלונו,ונתחתה ,ונבהאתה ,ונרכה תאז תורמל
.םיפירטמו םינווגמ ,ונלש ומכ סקס ייח םירזה לכל לחאמ
רשפא לבא ,תומייוסמ תוחונתב ןיידזהל השק םימעפלש ןוכנ
.תופיו תורגמ תוחפ אל תורחא תוחונת איצמהל
.תוניהל וליחתתו ןכלש ןמושה לע תוכבל וקיספת זא
ריאמל וביגה
 
14/12/00 20:48
םילשורימ דיתעל ךתסיג :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.לטיור


!םייחהמ הלודג תאש ונרמא דימת


.(םיירשפאה הריבצה יבצמ לכב) דימת םיבהוא


.םימלשוריה
םילשורימ דיתעל ךתסיגל וביגה
 
14/12/00 21:42
ילק :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
,הרקיה יור


.ךומכ ןיא ,דובכה לכ


.תשגרמ יתואו תרדהנ ךלש הביתכהש ןייצל תבייח ינא


.....דאמ ךתוא תבהוא
ילקל וביגה
 
14/12/00 22:13
ילש :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
תחאכ תוזרו תונמש ,ןכמ תחא לכ לש ןוצרה חוכ םעש תבשוח ינא
עובשב םיימעפ סוחדל רשפא .תוזרל ללוכ הזו .לכה תושעל ולכות
הצרתש ימ זא בושח קיפסמ הז םאו ..הרבח םע הכילה וא יבוריא
םיבשוחש המו תוזרה תא ומישאת לא ןכב יולת לכה הז ..תאז השעת
יתייה אמגודל ינא .הרזח ךרד ןיאשו ןבלו רוחשב רבדלו תונמשה לע
ןטקב יתלחתהו תונובלעהמ יל סאמנ םינשה ךשמב .הנמש הדלי דימת
אל ילש ףוגה וישכע .יבוריאו תוכילהל םשמו רקובב ןטב תופיפכב
.םירבחהמ ןוגריפ הברהו תוארהל המ שי טלחהב לבא פוט פיט םלשומ
ןכלש םיידיב הז
ילשל וביגה
 
14/12/00 22:45
תימינומלא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
!הרקיה לטיור
,תבתכש הרושו הלימ לכמ יתנהנ
,דחאכ בוצעו קיחצמו ןונש הז
.ןוכנ ךכ-לכ הז יכ
...ךומכ ינומכ
(תא םגש יל הארינו) ינא לכה ירחא לבא
וא הטיסרבינואהמ וא באפהמ אוהה דחא םוי ...תימטפוא
תרחא תחא ףא לש אל .ונלש ןופלטה םע אצי רפוסהמ וא עונלוקהמ
.הככ תבשוח תמאב ינא לבא תיביאנ יל יארקת
בוט קר ךל היהיש
ינא
תימינומלאל וביגה
 
15/12/00 4:00
יהשימ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
לטיור לטיור
.(לוכסיתל ךייתויחא ראש לשו) ךחור בצמ תא םמורל יל ישרה
הסכמה תא שי ריס לכל .תונמש םיבהואש םירוחב טעמ אל םנשי תישאר
.ולש
םג טעמ אל וללוהתהו ןתח ואצמש תונמש טעמ אל תישיא הריכמ ינא
הרכשא) תוכיתח ,תוזר הריכמ ינא תאז תמועלו .הנותחה ינפל
ןאכ הרכזוהש) בינ לכימ ע''ע .ריעב דבל תובבותסמש (תוינמגוד
.(תובתכב
.תאש המ הז ךלש ימצעה יומידה
.םיידיב ךמצע תא תחקל ןכ ךל העיצמ ינא ,ינש רבדו
.תלגוסמ אל ,הלוכי אל רבד הזכ ןיא
24 ןמצע לע תודבוע ןהב האנקמו היזיוולטב האור תאש תויסוכה לכ
.תוארנ ןהש ומכ תואריהל ליבשב תועש
.םג ךמצע לע דובעל יליחתת
יהשימל וביגה
 
 
15/12/00 4:36
:תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
ידכ הממיב 24 ןמצע לע תודבוע תויסוכה לכש ןוכנ אל הז
ףוג הנבמ םע ודלונש הלאכ שי .קתומ ,הקיטנג .הככ תואריהל
םגו ,הברהו ,ףסכ הלוע הז -'וכו םידגב ,ןכש המ .םייוסמ
טושפ םימעפ הברה הז ?הרוגיפה לבא .בל תמושת הברה ךירצמ
!תמאה תאז !ןווכמ ץמאמ אלו ,הקיטנג
וז הבוגתל וביגה
 
15/12/00 7:58
הטאידבשוז :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב


יתריקי לטיור


קרו הפה תא םותסל יל םרג והשימש , הירוטסיהב הנושאר םעפ
.ךייחל


.קיחצמ היה הז ,בוצע היה אל הז םא ,וניניבו


.תוינגפוס ףלא , הללאי


.שוז
הטאידבשוזל וביגה
 
15/12/00 9:48
הזודמ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
תמאב
תעבשנ
ארונ אל שממ הז
םירבג תבהוא אל םג ינא הז ללגב ילוא .יתייה דימתו ,הנמש ינא
.םיזר
שממ יתייה אלשכ םג .ץוחב םגו תיבב םג ,ילע ודרי דימתש ןוכנ
.באוכ הזו .הנמש
...ןנושמ בהל םע דלח לא תדלפמ ןושלו ליפ לש רןע יל יתחתיפ זא
.םילקשמה לכלו םיעבצה לכל .םלוכל םירבג קיפסמ שי
הנמש תויהל הפידעמ ינא םויה ףוסב לבא .יתיכב אלש ובשחת אלש
.וישכע לוכאל המ לע תבשוח ןמזה לכו הזר רשאמ החמשו
הזודמל וביגה
 
15/12/00 11:24
קלע לכימ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
תונמשה תוחידב לכ ?אל ,בוצע רקיעב לבא ,ןיוצמ בותכ ,ןונש
ינאש הממ רתוי ילע תדרל חילצי אל אליממ דחא ףא ,תוננגמה ,הלאה
...ללכב וסנתש לבחש הככ ,ימצע לע תדרוי


,תימצע הלבק םש תארוק אל ינא לבא ,תויטופישה לע שארמ החילס
בוהאל תולוכי תונמש ,ןוכנ ,ןכ .לוכסתו באכ הברה םש תארוק ינא
ךותבשכ לבא .תמאב ןהש תומכ ןמצע תא לבקלו ןהש תומכ ןמצע תא
יתוא תלבקמ ינא" לש ימצע עונכשל תונויסנה לכ זא ,אל ןה ןכות
אל "םיבורמה יקלח לע יתוא בהאי יתוא בהאיש ימ"ו "ינאש תומכ
.םידבוע תמאב


ללחב ןאכ תפחרמש הכימתה תצובק תריווא תא לקלקל תרעטצמ ינא
ארח ,עירפמ אוהו) ,עירפמ ןמושהשכש תבשוח ינאש קר .ריוואה
םיזרלש םילגמ םייטסיטטס םיאצממ - תיביטקייבוא .םייח ארח ,םלוע
תמועל ,לשמל הדובעל הלבקב יוכיס רתוי שי יסחי ריבס לקשמ ילעבו
ירה תא - תיביטקייבוס .םיהז םירושיכ ילעב םינמש םידמעומ
תא דיגהל ךירצ ,דודיע ידי לע ותוא חיצנהל ךירצ אל ,(...תעדוי
.ךמצעל ךלש תוביוחמה .הטאיד .ךלש םיידיב אוה ,ןורתפ שי .תמאה


- ייאו םימורופ לש קוחש ןגולס ומכ עמשנ הזש תעדוי ינא ,יופ
.עמשיי הזש לככ יתאשילק ,םש הז לבא ."ךמצעל ךלש תוביוחמה" ,םא


,תדפורמה יתורחב ,הלגלגעה יתורענ זאמ םינמושב תקבאנ תכרבב
.תקמוצמה יתושישקו הנמשה יתורגבתה
קלע לכימל וביגה
 
 
15/12/00 21:29
הקנוליז לטיור :תאמ
לודג לוכסת רתתסמ הז לכ ירחאמל הבוגתב
יל היהיש לכ םדוק איה ימצעל ילש תיסיסבהו תינושארה תוביוחמה
,קחצא ינאשו ,ןמזה לכ ךייחא ינאש ,תרשואמ היהא ינאש .בוט
.תבייח ינא יכ אלו ,הצור ינאש םירבד קר השעא ינאשו
עבונ ילש לוכסתה .תימצע הבהא הברה שיו ,תימצע הלבק יב שיו
תינבת וזיאל יתוא תגלטקמ רשיו ,יינמשמ תא תנחוב הרבחה ךיאמ
תונמשל םירמוש ,עונלוק יטרסבש ,יתוא לכסתמ .המיאתמ אל
הרימא הברה ילב תוינמגודש ,יתוא לכסתמ .םייטמגיטס םידיקפת
תב ,ילש הדוד תבהש יתוא לכסתמ .םייתוברת םינוקייאל תוכפוה
.לדגתשכ יברב תויהל הצור ,עבשה


אל םהב םירקימ שרופמב תרכוז אל ינאש איה תמאה ,הדובע יבגל
וא םיינש םהב םירקמ ורק רבכ .הנמש ינאש ללגב יתוא ולביק
הפיא רוחבל הכירצ יתייה ינאו ,יתוא קיסעהל וצר תומוקמ השולש
הז .ףוריטב תרשכומ וא ,ןטק ןייטשנייא ינאש אל הזו .דובעל
אל דחא ףא ,וניניב .הדובע ןויארל האיבמ תא המ לש ןיינע לכה
.המטסופ וא ,הצוחל יהשימ קיסעהל הצרי
ארונ .תיחרזמ תאש ללגב הדובעל ךתוא ולבקי אלש דיגהל ומכ הז
.םייט גיב הזל רבעמ ינא .םיחילצמ אלשכ ןמושה תא םישאהל לק
הקנוליז לטיורל וביגה
 
15/12/00 11:32
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
, יפוא הלחא ךל שי תוחפל
(: תורעוכמ לש האצמה וז יפוא לבא
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
15/12/00 11:44
:תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
,תורעוכמ לש האצמה וז יפוא םא .ךומכש החוד טסיניבוש , יוא
...םירעוכמ לש האצמה וז "יניצרו בוט רוחב" םג זא
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/12/00 19:08
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
...םייטנג םיטקפד ינמ לכ , תורעוכמ , םירעוכמ
.םהל הסעב
.תורעוכמ לש האצמה וז , יפוא
, "דמחנ" והשימ םע טייד ךל תעבוק ךלש הבוט יכה הרבחהשכ
לע סנאנש ףוק ומכ רעוכמ אוה , ךל יעד - "קותמ" "םיסקמ"
...ינומכ םיפי םלוכ אל , תושעל המ , הטוממ ידי
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
16/12/00 5:01
:תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
.בוטה לאל חבשה ,ךומכ םיקופד אל םגו
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/12/00 14:35
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
.תרחא קופד דחא לכ
ינא , דש ומכ רשכומ לבא םדאנב לש ארח תויהל חמש ינא
, ןוכנ אל ינןיבת אלשו, םיטלובה תונורתיה תא הזב אצומ
, ינומכ תויהל וכרבתנ אלש םישנאה תא ללוש ינאש אל הז
ולש םייחה תא תויחל דחא לכ לש תוכזה דעב ינא , ךפהה
אל ינא לבא , "השעי ויניעב רשיה םדא" -ויניע תוארכ
הטימב הרוחב הצור אל , יניקיב םע תונמש תוארל הצור
יל םיקשנתמ םיאומוה הצור אל , יחש יתב תחלגמ אלש
הז תויבסלו םיאומוה לבא, ינימ וד ינאו) םינפב
. (ל-י-ע-ג-מ


, םישנא לע ילש תומלשה תא הפוכ אל ינאש ומכ
!ילע םהלש תויוקיפדה תא ופכי םהש הצור אל


!בוט עובש
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
16/12/00 18:31
:תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
תגליעה תילולימה תוקיפדה תא הפוכ התא המל זא ,יוא
?ונלוכ לע ןאכ ךלש
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/12/00 18:49
...רכוז ו'ג ילוא :תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
ג"ק שמחו םישימח ,םיעבש רטמ) יתוא קלסמ ךתוא הארנו
יתחליג אלש ינפמ קר ךלש הטימהמ (בוטחו יסקס ףוג לש
אל ,ףייל לירב) ...הללאי הללאי .יחשה תיב תא
(תוילאוטריו תורהצהב


םע ,ףרוחבש ודויש תוצימא המכ רבכ ןאכ ועיפויש ,ונו
,תוחלגמ דימת אל אל ,דימת אל ןה ,ןהלש עובקה רבחה
!הלאה םידובעישה לכ ןכ םג ...ול זיזמ שממ אל תמאבשו
...רכוז ו'ג ילואל וביגה
 
 
17/12/00 16:59
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
םיחוליגב הסאמש תיסקסהל הבוגתב
?ןורומיסקוא אל הז ?חוליגב הסאמש תיסקס


ךל תפכא אל םא , רפיש הידואלק ומכ יארתש , ידצמ
ידצמו , ךמצע תא רורגל תנמזומ תא תיארנ תאש ךיאמ
חוטב קחרמל , דחאב ריג דרא'צירו לבפמק ימענ ייהת
םידעצב טוקנל ץלאא ינאש ינפל , ילש הטימהמ
.םייטסרד
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
17/12/00 21:06
:תאמ
םיחוליגב הסאמש תיסקסהל הבוגתב
...ח - ט -ב
...יווג דרומב לגלגתמ יארפ קוחצ


רושק הז המ .תיארנ ינאש ךיאמ יל תפכא דאמ
התאש המ .לגרה .לגרה .לגרה לש ןיינע לכה ?ןיכסל
.תוארל ליגר אל וא ליגר
ידמ תוחפו תוירייארפ תורוחבה בור .םייח השעת
םע הלועפ תופתשמ ןה זא ,ןהלש תוישנב תוחוטב
...תאזה השירדה
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/4/10 15:20
תתתיממייינונא :תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
ההזנפפממיששל ההמוד התאש החחוטב ינא ??ששח התא ההמ
אל חוטב התא ??תורעוכמ לש האצמה תאז ייפפוא .. ךךךוממנו
??ךומכ םירעוכמ לש
התתאו ךךלש הבוגל לעמ ששח ההתתאש ףססכ ךךתיא המש יינאו
תתררעוכמ אאל ןייא אאלו ..יידימ רתוי רבדמש ףייפוק דווע
דלי'י ךךמצעל שייבבתת, תתויההל הבוורק אל ולליפאו
.. שחו לליעגמ
תתתיממייינונאל וביגה
 
 
24/12/00 1:29
שימשימ :תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
:עודיה ןגולסה תא ואיצמה םירעוכמ םירוחב ,אל


...'וכו יאפוריא ,יתוכיא רוחב


...הברהו הזמ איקהל ,איקהל


שימשימ
שימשימל וביגה
 
 
16/12/00 0:21
ימע :תאמ
...בלל עגונ , בוצע , בוצעל הבוגתב
.בוצע רבד םוש ןאכ ןיא לבא .תרטקמ תצק לטיור ילוא
הנמש איהש ללגב קר התוא ספספיש ימ שפיט
ינפל ןופלטב רואיתהמ עתריש וא ןופלט שקבי אלש ימ שפיט
טייד דניילבה
ןכלו וכונפבה תא תולגל תולקב רשפא ילאוטריוה םלועב אקווד
טלוב ךכ לכ דרוסבאה
.יחטש םע םה םירבגש אוה בוצע והשמ שי םא


םורופב קר אלו םיבתוכה ןיב ןאכ ךתוא תוארל יפוי ,לטיור
ימעל וביגה
 
 
16/12/00 15:04
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
חיטב אלו בוצע אלל הבוגתב
הפ םיבתוכש ךלש םירבחה לכו התא , הזמ ואצ ואצ ואצ , בייב
טנרטניאב "םינכ"ו "םישיגר" ויהת םאש הילשאהמ ואצ , תוננבב
.הפ תובבותסמש תופינוכה תא םכילא ךושמי הז
, זיטניינ לש עטק הז , םלועהמ רבע םישיגר םירבג לש ןיינעה
הז , רהמו , וחכפתת , הזמ ואצת , טריש יטו סני'ג ומכ
ילש הסיפת ןימ ךותמ האלמכ המצע לע הריהצמש ימל ופנחתתש
םכב קושחת איה והשמ אל איה םא ילואש , ןיבהל ידמל לק רבגכ
תחכופמ הפיאש ןימ וז זא , והשמ אל םתא םג , רמולכ ,
..תונמנמשה היתועורזב לברכתהל
םישפטו , םייטתפ , םירעוכמ , הליחב יל םישוע ךומכ םישנא
.ארונ


יל חולשל חרטת לאו , תוינוניבה תציבב הנהת , בוט עובש
.היולג
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
 
16/12/00 15:58
ימע :תאמ
חיטב אלו בוצע אלל הבוגתב
ןלוכב הפ תחטהש םייתודליה תונובלעל סחייתהל ילבמ
.(ךמצעב הארתו תיבה תקהל לש האבה העפוהל אוב ?תופנוכ)
תא לקלקל ךלש תימצעה האנשה לכ תא ךירצ ימ ,אובת לא םצעב
.חורבצמה
הז םא .יתניחבמ אל תוחפל ,הזופ אל םה םישיגר םירבג
.הבבס ,ךלצא יאנג יוניכ
יברעמה םלועב םישנאה בור .ללכב תופנחתה ןאכ ןיא
תורדסה תואב ךכ רחא .והשלכ לקשמ ףדועמ "םילבוס"
זא .תויפיחשו םיפיחש ןה יוקיחל ןהלש םילדומהו תומוסרפהו
הלאכ אל ונחנא
המ (וליפא םדגנ) םהילע תבתוכ לטיורש םישנאל המגוד התאו
.שארמ ,התוא שגופ תייה םא הב ןיינעתמ תייה אל ?ןיינעה
?הנמש (ןיינעה ךרוצל תרחא תחא לכ וא) איהש ללגב קר
?שפיטה ןאכ ימ
ימעל וביגה
 
 
24/12/00 1:40
שימשימ :תאמ
רחמ לש הכפהמה אוה זיטניינה לש ''עטקה''ל הבוגתב
ללגב ותוא תניינעמ התיה אל איה תמאב ילוא לבא ,החילס
?הנמש איהש


יוצרה רוחבה יבגל הרוחב לאשת םאש תנעוטש הדידי יל שי
חרבת טושפ - יפוי לע תחא הלימ איצות אל איהו
.םשמ (תילאוטריו)


יתוא !תרבדמ תוינוציחה םג לבא ,הפיו בוט רבד הז יפוא
ריכהל הצור ןכ ינא .הרוחבה לש הארמה ןיינעמ ןכ
הזר הרוחבב ןיינועמ םג ינא לבא ,בוט יפוא םע יהשימ
המכו ,הזר ינא יכ האלמב ןיינועמ אל ,בוט תיארנש
אל ,היזיולטב םיקיחצמ ידרהו לרול - הז תא ךופהנש
הרוחבו םונצ רוחב םתיאר םהב םירקמב ורכזית) תואיצמב
(?ךויח םכל הלע אל - האלמ


וא תואלמ תורוחב םיצורש םירוחב שיש חוטב ינא ,ןכ זא
יל וארת) "םינוכנה תומוקמב תואלמ" םויה ארקנ הזש יפכ
דפורמ םימעפ הברה אוה םש םג - ןוכנ אל םוקמ הז הפיא
.(ןמושב


לבא ,בלה לכמ - םייחב בוט לכ ךל לחאמ ינא - לטיור
תא ידיספת תא םג - הז לע ידבעת אל םאו בושח םג הארמ
.(הלאכ ןומה שיו) תואלמ םיצור אלש הלא


שימשימ
שימשימל וביגה
 
 
17/12/00 10:13
ןטקה ןר :תאמ
חיטב אלו בוצע אלל הבוגתב
עמשת
ךלש עטקה המ עדוי אל ינא
םכחותמ עמשנ אל התא לבא
םיבינג--מהמ עמשנ אל ,הסנמ התאש תורמל התא
תויוטש רבדמ טושפ התא
ליעגמ יד הזו
יכ ,ךומכ םישנא םג שיש תוארל ביבסמ םישנאל בוט םנמוא זא
רדסב יד אקווד התאש בושחל ךל םרוגו תויצרופורפ ןתונ הז
.ךומכ תוראח הפ םיבבותסמ םא
.טוידיא טושפ התא ,סלכאתב לבא
,הביבסל יתודידי רתוי םג תויהל לדתשת ילואו אירב הייהת
.ךל הנושארבו שארב רוזעי הז
ןטקה ןרל וביגה
 
15/12/00 11:45
ןטקה ןר :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
בוט
רחא והשמ בהוא דחא לכש דיגהל ןווכתמ אל ינא
...ריס לכל
...ללכב החוד אל הז ןמוש
קוחר לפונ אל חופתה
.םותחנה ןיאו
.העצה יל שי לבא
,הז ירלפופ רתאב םישלוגה ינוילמ ךותימ) יפלא תורשעמ שקבמ ינא
(ילריש ךילע ןטחס
ואצת ולה) .ורנא'זד וירב עגר רכזיהל ,ליזרבב ויהש םישנאה
(!!דיימ ,םייאה לש הלוזה לש ןורכיזהמ


הלאכ תונטק םיטוטרמס תוכיתח םע תובבותסמ םישנה לכ ,ץיקב ,וירב
...ףוגה לע
!ןלוכ
םישבוכה יאצאצו םייאה תונב ,תורוחש תונבל ,תורגובמ ,תוריעצ
.ן ל ו כ םינבלה
,עבש ,םייתש ,הדיל הזיא ןהילא ורבעש הלאכ םג ,תואלמה םישנהו
?תופשוח המ ,ןטב תופשוח תוצלוח תושבול ןלוכ ,ןהילע םיאורו
....ןטבל יציצה לש רוביחה תא תודרגמ תוצלוחה
...הפי הזו
הזש ללגב אלא ,לופיטויב דנא גיב לש טסישיטפ ינאש ללגב אלו
.ןהל יעביט
תוישפוח ןה יכ ,ןמצע םע בוט תושיגרמ ןה יכ הככ תובבותסמ וה
המ ןהל תפכא אל יכ (ישילשה םלועהמ סביטיינה ןכ ןכ) ןתבשחמב
סוסח ונבו סוידש המ םע בוט תושיגרמ ןה יכ ,תלוכמהמ שיאה רמוא
.ןהל ןתנ


.ליזרבל ,הפמ תואלמ תורוחב לש הזכ ןגרואמ לויט ןגראל עיצמ ינא
.דומלל המ הברה הברה ונל שי
...םייאב בשייתהל זאו .םש ליחתהל רשפאו
ןטקה ןרל וביגה
 
 
15/12/00 23:11
הנטקה הננר :תאמ
...הסנא ינא זאל הבוגתב
!יריקי
..ךגוסמ םירבג וראשנ דועש תעדל בוט
(...yeh,right) רטסמס תשפוחב ילוא..ליזרבל סוטל קשח יל תישע
?תודחוימ תוצלמה שי
.(תויפיפיה תוידוהה םישנה לע ץילמהל הלוכי ינא)


!"הרפ דלוקושל דדיה" תאירקב םייסא
הנטקה הננרל וביגה
 
 
17/12/00 15:46
תיציפ :תאמ
...הסנא ינא זאל הבוגתב
.אבצה ירחא לש לויטהמ ,ילש םירבח המכ ורזח ןמזמ אל
םיררחתשמו םינצקתמ ,20 ליגב קר םיסייגתמש ונלצא הז הככ)
(ףתכה לע הרובק תונורא המכ םע םינש 4-5 ירחא


.הקירמא םורדמ ורזח 2
.ודוהמ רזח דחא


.לאפנו ודוהמ תורעוכמה תורוחבה לע רבדל קיספה אל ,ידוהה
ליזרב תונב לע ריר ליזהל וקיספה אל ,םיאקירמא ןורדה
.הניטנחראו


(-: ?קדוצ ימו
תיציפל וביגה
 
 
17/12/00 22:43
catcat :תאמ
...הסנא ינא זאל הבוגתב
!?הרפ דלוקוש


?הז המ
?וננמוש תא חפטנ ךכה


.תוחפ אל .הינרמ דנרג םע ףידע .בהל לכימ לש רירמ
.הז ליבשב הניפ שאר דע עוסיל ךירצ םא םג


.יעדתו יסנ


טאק
catcatל וביגה
 
15/12/00 12:07
Estee :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
?אל ,תוברת לש ןיינע לכה לבא
."הפיהו הנמשה" תורחת תכלמ תא הנש לכ םירחוב בגנה תריב ש"בב
...תומיהדמ ןהיניב שי םימעפל ,םשל תועיגמ תופי הזיאו
ולעיש ידכ ןמש (!) תותשל תולכל םינתונ הידועסבש יל ריכזמש המ
...רהוזו ןשדו קלח היהי ןהלש םינפה רועו לקשמב
אלא ןטבה תוינדקרל תנווכתמ אל ינאו -ירצמה עונלוקב הצצה ינתו
תויפהפי ןלוכ -םייטנמורה םידיקפתב םש תובככמש תוינקחשל
...תונשד
תוזרה לכ .תואלמ תורוחב םיפידעמש םירבג שיש ירמגל רורב הז
ולאששכש ךל רפסל הלוכי ינא (?המ ,ךופה םלוע) ...הז תא תועדוי
הלאשה "הזר יד" ,ראשה ןיב ,יתינעו תיארנ ינא ךיא ןופלטב יתוא
המינב ?"ןוכנ ,ידמ הזר אל לבא" התיה דימת טעמכ תיטמוטואה
....הגאד לש הרורב ךא הלק
םינש יתייה הדליכ לבא ,הפיא ,ידמ הזר אל ןמזמ ינא ,אל זא
תלאוש ינא םויה .הזמ יתלבס ידו ךופהה ןוויכל תילקשמ תרגתואמ
המל זא ,םולכ יל רסח אלו ירמגל האירב יתייה ירה .המל ימצע תא
םייחלו םייתימא "סעקלופ" ןהל ויהש הלאה תודליב ךכ לכ יתאניק
....?תולוגע
תומייוסמ תויתוברת תומרונל םינתונ המכל תולובג םישל ךירצ
ליגב היסנפל דרופורק ידניס תא האיצומש תוברתב .ונילע עיפשהל
רשפא םיעשתה לש םינפה ומכ תבשחנ יפוי תורחתלשו ,עבראו םישולש
רתוי וא תוחפ ,הזש) ,14-21 לש ידרוסבאה םיאליגה חווטב קר תשגל
הלכ איה הרוחב ובש יל ריבסה יניסב דחא יאודבש חווטה םג
,אל ?'וכו הפי איה םא דיגנ ,ותוא יתלאש ,21 ליג ירחאו ."הווש"
ךתוא ןיבת אל איה הלודג רתוי איה םא ,תונלבסב יל ריבסה אוה
( (-: ...בוט
רבכ 22 ליגב ...יפוי תורחתל ידמ הנקז רבכ תא 22 ליגב ,רמולכ
...ץיחלהלו גיאדהלו עירפהל ליחתמש קתקתמ ןועש ךנזאל םידימצמ
גוס הז לבא ,אלש ירמגל רורב ,יפוי תויורחת לש הדיסח ינאש אלו
.ירה תויוטש לכהו ...תרשפאמ אל וא תרשפאמ הרבחהש המל רטמרפ לש
הברה תובר םישנ לצא ףקותב םיראשנ ירה תישנה תוינימהו יפויה
ומכ זא .םיניזגמב ןליג תונב תא תוארל רשפא יא רבכש ירחא הברה
ונחנאש תעדוי ינא ,תממתימ אל ינא ?לקשמה םג ךכ ילוא ,ליגה
ילוא זא .םירוענל םג תדגוס איה לבא ,ןוזרל תדגוסש תוברתב םייח
ופוסב ?ונילע טלתשהל הזל רשפאל םיבייח אל יטרפו ישיא ןפואב
...םינווגמ דאמ םימעט םע םירבגו םישנ ירה שי תואיצמב ,רבד לש
ךלש אבא ילוא זא , קיחצמו ןיוצמ תבתוכ תא ,רשק םוש ילבו
(-:...קדוצ
Esteeל וביגה
 
15/12/00 12:52
deeper :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.(((((-: ...תילינס תימלוב


!!!! תינחור תיקנע תא
deeperל וביגה
 
 
16/12/00 0:27
ימע :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
"תוצימאהו תופיה" לש אבה רודה תסרגל לטיור לע ץילממ ינא
ל"צז בינ לכימל הנממ היואר הפילחמ ןיא
...רקוב תחישב זראו בניע ,לטיור םכל וראת
ימעל וביגה
 
15/12/00 13:25
הכלהש איהה :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב


תא ארק לבוי וליפא .תעדוי אל וליפא תא ,קוחצמ יתוא תלפהש ךיא
.עמשמ יתרת אלו םייחהמ הלודג תאש רמאו רמאמה


חתפנש ינפל זא .דחאכ םיבוצעו םיכייוחמ בשחמה לומ ונינש וישכע
,ףטוע קוביח (םייתנב ,שייבתמ לבוי) ינממ יחק ,עגיימ גולונומב
דימתו ךתוא תבהוא טושפ ינא יכ ,דימת ךל תנתונ ינאש םהה ומכ
.ייהת דימתש ימ ללגב ,תאש ימ ללגב ,בהוא


וללגב-ש רבגה דלונ אל ,רמוא דימתו יתרמא דימתש ומכ ,קתומ
םיכיבסת לש םינש .רפאתהל ליחתא וא תרחא שבלתא וא הטאיד השעא
סחדיהל ידכ קר (םירבג לש היעב יל התייה אל םלועמש תורמל)
.תימצע האקלה וזיא ,הנפוא יווצל דובעיש הזיא ,וה .36 הדימל
,הזה לוכסתה ךותב ךתוא רובקל ,ךתוא תחקל לוכי הז קוחר ומכ
.הזכש ארונ יתרבח תוויעב דוביאל תכלל


אל ןה .םלועב שי תואלמ םישנ המכ יאר ,הבוב ,ךביבס יטיבה
ןה .ךלש תורדגההמ תחא לכ אלו ןלקשמל תוכומנ אלו לקשמ תורגתואמ
תואשילקל סנכיהל חוכ יל ןיא .תואירב םישנ ללכ ךרדבו םישנ
תעדוי ירה תאו הזה טפשמהמ איקהל רשפא ,"ןנובתמה יניעב יפוי"ש
.קאי .ןנובתמ .איק .תוחפונמ םילימל השיגר הביק יל שיש


לע םיטע םה הלחתהב .םירבגה דצמ רתוי טאל תולכועמ תומיהדמ םישנ
,הרפעכ יל ינימאתו) יברב תבוב לש הרדגהה םע תויתנוכשה תויסוכה
רתוי רחואמ ,(םיפוצח .תושירד םע םירועכ םה ללכ ךרדב ,ןק אל םה
וא הזופ םע בכשל רשפא המכו ,הזופ לש ןיינע לכהש םילגמ םה
ךכ רחאו םישוריג ,םינש שמח גג) ?הזופ בוהאל וא הזופ םע תויהל
.(םייחהמ יחל תריטס


,הנונשו המכח תא .ןטקה סיכב ןתוא תחקול תא ,ךמצע םע המלש ייהת
םיקרמדנל סאלחו) ךמצע תא יבהאת םאו תיטנגליטניאו הפי
תב ארח וליפא ,הנה .ךתוא ובהאי םלוכ ,הז תא ימינפתו (םית"לבבו
הז והשמו והשמ הז לבא ,הלודג האיצמ אל ,ךתוא תבהוא ינומכ םדא
.טעמ אל


י-נ-א" :לוקב ירמאתו ירחא ירזחת ,ילש הבוב ,הללאי
,דירטמ לקשמה םאו הניבמ תא ,תעדומ תא ראשה לכל יכ ,"ת-י-ס-ק-ס
בצמ תא םמורל ידכ (הצירק ?אל ,רתויש המכ) ס.ק.ס שרושה ומכ ןיא
.חורה


.תבהוא .ךתוא .םלועב יכה


.ךלש


.ב.נ


.רפע .ךיילגרל רפע
הכלהש איההל וביגה
 
15/12/00 13:55
ריקב ביגמ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
אל טעמכ ,יברק רותב ,ללכב ,ןוירשבו .ןוירשב יתתריש אבצב
םילייחה תא ךפוהש המ .םישנ םיאור אל טעמכ םג .התיבה םיאצוי
.השוב לכ ירסח םינמרח רדעל הגולפב
ההכ רוע לעב .לודג םדא טושפ .ןמש םדא היה ילש םירבחהמ דחא
.תויקנעו תומוח םיניעו
ויה םילייחה לכ ,רטפאל תאצל ונל ורשפיאשכ ,תועובש רפסמ ידמ
,םיריעצ ונייה .בוט וניארנ ,כ"הס .הביבסב הרוחב לכ לע םילפנתמ
םישנא ןוירשב םג יכ טושפ .םירירש ויה בורהו ,םיפוזש ,םידמב
.ידימת יזיפ ץמאמב םיאצמנ
לכ חילצהש דיחיה היה ,טלוב דואמ היה ולש לקשמהש ,הזה רוחבה
םיסקמ ,תומוחה ויניעב םהב עקוש היה אוה .הרוחב םע תולבל םעפ
טושפ אוה ,ןמש היה אוה םא הנשמ אל הז .עגורב ,ולש טקשב ןתוא
.תוירבג ןירקה
םג ןתינ ,םישנ םע ליחתהל לש ,וזה תונמוימה תאש יתנבה םינשה םע
לבא ,הז םע םידלונה םישנא שיש ןוכנ .תונמוימ וז יכ .דומלל
.ןמאתהל .הז תא חתפל םג רשפא
הברה ןאכ ךמצעל תרצי .בבלמו ןונש ,םכח םדא תא ךלש הביתכה יפל
תויהל ,החיש םירהל תלגוסמ תא םייחב םג ,ךתודע יפל .תוצירעמ
לבא ,ךתרבחב רחוב רוחבהש הביסה המ עדוי אל ינא .תנינעמו הנונש
.הז לע דובעל הלוכי תא ,הביסה היהת המ הנשמ אלש חוטב ינא
םג .הב דומעל םילוכי אל םירבגש תוינשוח התוא תא הצוחה ןירקהל
.הנמש תא םא
םיזר םישנא .ןורתפה אל הז רטשמל סנכהל .היזרה יבגל ,והשמ דועו
.תונשל לוכי הנוזתה ילגרהב דימת יוניש קר .תוחפ םילכוא טושפ
.הווש חרכהב אל הז זא ,בוצע םדא היהת תאש ךכל איבי חרכהב הז םא
ריקב ביגמל וביגה
 
 
15/12/00 13:59
:תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
ןכל ,םימייוסמ םייטנג םינותנ םע ודלונ םיזר םישנא .ןוכנ אל
ןמ רתוי הברה םימעפלו ,רתוי םילכוא םה םימעפל .םיזר םה
.תמאה תאז .םינמשה
הארנכ תוחפ ולכאי םאו ,עצמאב ירה םיאצמנ םישנאה בור לבא
That's life .תוחפ הברה אל ,םירקמה בורב לבא ,תוחפ ולקשי
.חצנל רסייתהל אלו ןהש יפכ תודבועה תא לבקל בטומ
וז הבוגתל וביגה
 
15/12/00 17:23
שירטנח :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
רבח .הברהמ רתוי הברה ךבצמ היהי דיתעב ,תימיטפוא ייהת ילטיוור
םושמ :ותבושת ?עודמ הלאשל .תורגובמ םישנ ףידעמ אוהש רמוא ילש
.קשנל םינפ חטש רתוי םהל שיש
.ךלש לאיצנטופב בהואמ רבכ אוהש יל רמא אוהו וילא יתרשקתה
שירטנחל וביגה
 
 
16/12/00 2:16
תטטושמ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
....ךמצע תא ריבסת ,שירטנח
תטטושמל וביגה
 
15/12/00 17:38
ינרוא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
ךילע םיקחוצ םידליה ראש לכו...הנטק הדלי תאשכ ליחתמ הז
.יאנג תומשב ךל םיארוקו
ידכ תורגבתהה ליגב יתישע ינא המ .תורגבתהה ליג אב ךכ רחא
.םירמואש המ לע ןיז יתמש אל ?ילש םיפדועה םימרגוליקה םע דורשל
זבזבל לבחו...תושעל המ ןיאשו...ינאש ךיאו ינאש המ ינאש יתטלחב
.תונתשהל תןסנל לע ןמזה תא
םיאשונב ללכ ךרדב לבא ,תויעב ןומהו תונואכד ןומה יל ויה
,רתוי וא ינומכ תונמש תורבחב ימצע תא יתפקה יכ טושפ ,םירחא
וא "תובודה תשולש" ונמצעל תוארוק ונייהו - עדומ אל ןפואב
ינא יכ ,םינבה םע םיניוצמ םיסחי יל ויהו..."תובודה תשמח"
םע יתלדג ,ונ...םתיא הפש יל שיו קוחצל תעדויו יזיאב לכה תחקול
...תיבב םילודג םיחא ינש


אוהש עגרהמ םיישדוח ךות .ילש ןושארה רבחה עיגה זא - זא לבא
ךות .ןמושה יפדוע ... םיקיתו םירבח ייח תא ובזע ,ייח לא סנכנ
יל תארוק התיה ילש אמא !וליק םירשע רבכ יתדרי םישדוח עברא
היצביטומ תוחיש יל תושוע ויה ייתורבחו "הרפאיב תדלי"
.הנמשו הנמשו הנמש יתשגרה ינאו...לוכאל
,ךלש ןבשיה תא יתבהא ךכ לכ" יל רמא רבחהשכ היה יתוא רבשש רבדה
רתוי יתייה המכ לע תורחא תורעה ינימ לכו "...סופתל המ היה
...הלגלגע יייהשכ הפי
הנבמהו ילש הבוגה םע!וליק הנומשו םיעברא ינאשכ ונממ יתדרפנ
.ךלהמ דלש ומכ יתארנ ילש


יתדרפנש ירחא .וליק שולשו םישימח יתייהשכ יתרכה אבה רבחה תא
.אבצל יתסייגתה הככו םיעבשל יתילע ונממ


.רשע יתילע אבצה ירחאו .הרשע שמח יתדרי אבצב


.הנומש יתדרי זאו


.שמח יתילע זאו


.שולש יתדרי זאו


.עברא יתילע זאו
ןכו הלעמו הדירומו הלעמו הדירומו הלעמו הדירומ ינא וישכעו
...האלה
תוחפ וליק ינאש םעפ לכו .תצחלנ ינא רתוי וליק ינאש םעפ לכו
תוחפלו ...דירוהל םיינש דוע תוחפל שי וישכע - הצורמ אל ינא
הסנמו ימצע תא תנחובו הארמה לומ תדמענ ינא עובשב םיימעפ
.הנימשה ילש ןטבהש תודוהל יגוז ןב תא חירכהל


אל םאו - לאל הדות ,תמאב יכ .שארב קר הנמש ינאש יל רמוא אוה
- םיבר םיישקב - ימצע לע רומשל החילצמ ינא - הדות קר זא ,לאל
אוה לבא - םשל וא הפל וליק שולש - םיינש ,יוצרה לקשמה חווטב
.היעבה תמאב וזש ןיבמ אל
תוילטנמה תא ול שי ,הזרמ אוהשכ םג.ןמש םדא ןב אוה ןמש םדא ןב
.וזה
ינא - ייחמ ילרגטניא קלח הז לכוא ךיא ול ריבסהל הסנמ ינא
לע הברה תבשוח ינא ,בוט לוכאל תבהוא ינא ,לשבל תבהוא
לכ...המ ול תפכא דימת אל ,םימעפל לכוא אוה .הזכ אל אוה...לכוא
.קינצוביק ,ונ .אנוש אוהש והשמ אל הז דוע


.םעפ ףא בזוע אל הז
תחמש יל שיו לכה תורמל הלילק ינא ,ןכ .יפואל יל םרת הז ,ןכו
םש הזש םואתפ תרכזנ ינ אש דע...ללכ ךרדב ימצע םע יל ףיכו םייח
לבא ,אובי אוה יתמ תעדל ןיאש .ףדועה ךלקשמה - יל הכחמ ,ץוחב
.אובי אוה


היהאשכ ילוא ?תיתצלפמו הנמש היהא ,דלאו ןתחתאש ירחא ילוא
אב אלו ,תנשעמ ינא ?יוצר לקשמ לע רומשל לכוא אל רתוי תרגובמ
תינטאידה .ןימשא ינא יכ ,הקיספמ אל לבא ,קיספהל התמ ,רבכ יל
.ףוגב םירמוחה ףוליח תא ץיאמ ןושיעש ,םעפ יל הרמא


ךרדבו ,ינאש ימ םעו שיש המ םע ימצע תא בוהאל תלדתשמ ינא זא
....תררועתמ הנמשה ינרוא םימעפל לבא .דבוע הז ללכ
ינרואל וביגה
 
16/12/00 2:30
תטטושמ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
ימימ םע ןיינעה לכ ילוא (?םשה תא יתרבעת ילוא) הקנוליז תרבג
הניאש םייח ונא הב הרבחה לש תוחיתפה רסוח לע דיעמ טייטסונרטהו
םיגרחה ינש ילוא .טייטסורטה תא אלו ןמשה תא אל לבקל תלגוסמ
לכל תארוקש הרימאה .הרימאה איה איה דחי םידחאתמש תיתרבח
ודגאתהש םישנו םירוחש לש תועונת ויהש יפכ קוידב דחאתהל םישלחה
.דחי
רסוח לע הדיעמ הזה חלצומ אלה רוביחה לע תמערתמ תאש הדבועה
.תונלבוס רסוחו תוחיתפ רסוח לע .רחאה תא ךלש הלבק
.טייטסונרטל תסחייתמ תא םינמשל הרבחה תסחייתמש יפכ קוידב
.דחא ןוויכל אל ,םידדצה ינשל דובעל םירומא תונלבוסו תוחיתפ
.הז לע יבשחת
הדיעמ הנמשה .הדבוע .םילכסותמ בורל םינמש םישנא....תפסונ הרעה
.ןוזיא רסוח לע
לוכאל תורכמתה .רחא רבד לע תוסכל ידכ דחא רבדל תורכמתה לע
.הקוצמו ימצע קופיס רסוחל ןממס םה סעכל ןואכדל לוהוכלאל םימסל
תטטושמל וביגה
 
 
16/12/00 2:41
תטטושמ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.תועטב חלשנ .החילס
.....םינמשה תא הלש הלבקה רסוחב הרבחה תא םישאהל ךל לא
השגרהה ףדוע לקשמ םע בבותסהל יתנפוא דואמ םויה היה םא םג
לע הדיעמ רתי תליכא יתרמאש יפכ .הנתשמ התיה אל ךלש תישיאה
תומייק ויה ןיידע ךמצע יבגל ךלש לוכסתה תושוחת ןכל .היעב
.תרחא וא וז הדימב
,תושוחכ רתוי .תונפוא ןנשי ייקוא .יתרבח ןיינע אל אוה לקשמ
אל םלועמ רתי תואלמ ,רתי ףדוע לבא 'וכו תוחוטש ,תוקצומ רתוי
תישיא הפדעההמ ועבנ םויה םהל םידע ונאש םירויצה .הנפואב ויה
.הדוקנ....תואלמ םישנ לש םיטרטרופל םירייצה לש
תחקרמ תיבל ,הבורקה תינטאידל ,בורקה רשוכ ןוכמל ךמצע תא יחק
ךמצע תא רסייל יכישמת לא קר ,בורקה םיקידצה רבקל ,בורקה
,הככ םג המוקע הפצירה .ךביבס םישנאב אוה םשאהש אווש תובשחמב
...ךמצעב רשייתהל יליחתת
תטטושמל וביגה
 
 
16/12/00 4:14
:תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
הרבחב אוה םשאה .ןימאהל אל .תטטושמ ,תבתכ תויוטש הזיא
רשאמ ץוח הברה תושעל םילוכי אל םינמשה בור . ךיא דועו
.םתוא לבקל הכירצ הדיצמ הרבחהו .םהש ומכ םמצע תא לבקל
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/12/00 4:42
חיימשה ינוחמצה :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
יקוחל תייצלמ ץוח) םירבד הכירצ שממ אל הרבחה ,הארת
.(םימעפל - הרבחה


.רתי תכירצ תאז ?הנמשה הז המ
םיסכמ םינמש םישנא כ"דב .הנמשה שיו הנמשה שיש ןוכנ זא
לע םארח אל .קייטס הזיאב "םוחינ"ו םהלש יפואב תויעב לע
םכל ושע ????ןהמ תוחפ לוכאל ףידע אל ? תונכסמה תורפה
(ארונ אל ,תינוחמצ האיצי ןאכ התייה בוט)?ער והשמ
הזיא לע ןאכ רבדמ אל ינאו - הנמשהש דיגהל אב ינאש המ
שממ הז - הלאכ ילעב םיבוטה יתורבחו ירבחמ המכ) ןוגימצ
םירבד "עולבל" ןוצרה .רתי תנמשה שממ לע רבדמ ינא ,(רדסב
ןוצר הזיא לע .והשמ הזיא םע המלשה רסוח הזיא לע רפכל אב
ירוקמה םכילדוגל רבעמ "לודג"ל


םינמשש ןיינעה .הרבחהמ קלח םה .םינמש לבקמ אל אל דחא ףא
יתשגפש םישנה בור ,ההת והשימ םא א"ד .ספות אל ןימ ילמסכ
הז ןוסח לבא .ירעצל ,םינוזר אל ,םינוסח םירבג תופידעמ
.ןמש אל
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
17/12/00 0:42
תחרפת :תאמ
שיו שיל הבוגתב
םירבג הפידעמ ינא לבא ריכמ התא ימ תא תעדוי אל ינא
ךירצש ומכ םילדוגמ ויהיש רקיעה ,תומצעו רוע םהש
(תנייוצמ המגוד אוה ירירש תוחפ תצק היה םא רגנצרווש)
םירייט םע םירבג םע יל םיענ שממ אל
יל (?שי) היהש תיתוחינ שגר הזיאל רושק הז ילוא
תחרפתל וביגה
 
 
25/12/00 20:39
ולש אמא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.עור םגו תויוטש
ולש אמאל וביגה
 
 
16/12/00 11:41
ינרוא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
םהב ך"נתה ימימ לחה .םעפ הנפואב ויה תונמש םישנש הדבוע וז
ךרד ,"ןשבה תרפ" התיה תכשומ השיאל תיביטמיטלואה האמחמה
הלכו ,בטיה תודפורמו תויכאלמ םישנ תוראתמש תוברה תונומתה
ונתוברתב םינוש םירבג לצאו תונוש תויוברתב ,ונא ונימיב
.תונשודמ םישנ םיפידעמש - ונא
ףדוע ףדוע תלעב תרדהנ הרוחב בורקמ הריכמ ינא ישיא ןפואב
הדובעב תדבוע ,םיסקמ רבגל רשואב האושנ ,לקשמ ףדוע ףדוע
לכב לבא ,תולקב אל.םייחהמ תינהנו ,בטיה תלמגותמו תניוצמ
.תאז
תמאב תוינמגוד המכ .הב םחליהל ךירצ אל לבא ,המשא ןכ הרבחה
??בוחרב הפ תובבותסמ
!תרדהנ תא .ינתשת לא ,לטיור
ינרואל וביגה
 
 
16/12/00 16:09
hantarish :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
המכו ,לכה לוכאל .%100 לש תחטבומ החלצה םע תחא ךרד דוע ש
.רבד םוש עולבל אל לבא .דועו דועו דוע ,םיצורש המו םיצורש
,ילש הינלופה הדודה תרמוא התייהש ומכ .הרקי הקנוליז תרבג
ילואו) .לודג הפ םג חתפתש הפוס ,לודג תחת הל שיש ימ :ינאפ
ןיא םייחב :תרמוא התייה דועו .(קוידב רכוז אל .ךפיהל
.םינפב םיטמק רשייל ליבשב היזח ילב םיכלוה אל .אלפ תופורת
ךיא .הומכ הינלופ ינאפ היהת אלו ןיא ,היקנוליז יל ינימאתו
.הלש קולקוא-פייפה תא התתש רשאכ תלגעתמ התייה הלש תרזהש
לש ךוניחה תוטיש תא תינרדומ תילארשיל םגרתל ךרטצא םא
רוכשל ךיילע :ךכ רמול לכוא ךבצמל ןמיאתהלו הרקיה הקנינאפ
םע אל .תבשוח תאש המ ליבשב אל) ירירשו לודג רז דבוע
הנוגה יחל-תריטס ךל סינכיו דימת ךיילא הוולתיש ,(הקנינאפ
יאפוריא ךוניח .תרתומה קינפורקה תסכממ תגרוח תאש תמיא-לכ
ןחה-תומלעל בגה תא רשייש הזכ .האמה תישארמ יטסיטיליא
.הנילפיציד ןהב רידחהו
.הבוגתה ףוגב אצמנ 'החידבה' ןורתפל זמרה .תטטושמה ךתלאשלו
hantarishל וביגה
 
 
27/6/01 1:31
הננ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
תואלמו תובעו תובחר םישנ העוט תאש המכ הרקי תטטושמ
תוינדלו תואירב רתוי םישנל ובשחנ
ובשחנ הירוטסיהה לכ ךרואל ןכלו דורשל רתוי לודג יוכיס םע
תוושל


םישישה תונשב השאה רורחיש םע השעמל ץרפ םויה לבוקמש ןוזרה
בוערל הרומתב לבא ףסכ חיורהל תולוכי ןתא אוה רסמהשכ
חטש בכר לע תגהונ הישפוהחו תררחושמה השאה לש הזה רסמהו
דואמו רורב דואמ יתנפוא רסמ אוה הבער הבער הבער 4X4
וישכע
46 הדימ השבל םלוכמ הלודגה ורנומ ןילירמ ךריכזהל
תוכייחמה תונמשה ונומכ שממ
הננל וביגה
 
 
16/12/00 11:49
הקנוליז לטיור :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
הילא תינבתה תא שיגדהל תנמ לע האבוה ,ימימ לש אמגודה
איה ,הנמש קר אל איה ימימ .הידמב הנמשה הרוחבה תא םיסינכמ
הריכמ אל ינא .המזגהו תונקעצ ,עור לש לודג דחא קית ללכב
ןמש ,יראק ורד ,התמועל .הומכ תורבדמ וא הומכ תוארנש תונמש
.וינמשמ לע ול םיחלוס ,הנבהב םיסחייתמ אקווד וילא ,ומצעב


אל םג ינא .תינוציחה יתרוצמ תלכסותמ ינאש ןויערהמ ידרתו
.ןוזיא רסוחמ תלבוס
ן/םכמ המכ איה הלאשה .יל שיש הממ יקולש-לוחא תקפוסמ ינא
לע םיבשוח םתא המו ,סנא'צ תונמשו םינמשל םינתונ תמאב
ידימ רתוי ונל השוע אל דחא ףא ,יתבתכש ומכ יכ .וניתומכש
.םיליעומ רוביצ יסחי
הקנוליז לטיורל וביגה
 
 
16/12/00 17:36
הילו'ג טולוסבא :תאמ
הנווכה התיה אל וזל הבוגתב
ןונגס בוציעב הפולאו ,םיגולטיקב הפולא תיאקירמאה היזיולטה
םיקרפה ומכ םיארנ אבצה ירחא םייחהש ובשח םלוכ םעפ .םייח
ןוכיתהשו "סיילפ זורלמ" לש (ןיידע ,םיילמרונה) םינושארה
םישנא המכ הריכמ תישיא ינא .סליה ילרוובמ הניצס ומכ הארנ
.עשעשמ .ןלידו ילק םהש םיבשוח ןיידעש


ונתינ דימת תויאקירמאה תורדסב תו / םינמשלש ןוכנ הז
טוידא רתוי דועו הז םע ליחתהש ימ טוידא .םינקיחצמה ידיקפת
םירבד שי ,הזה לבזה לכו טקרוק ילקיטילופ .הז םע ךישממש ימ
.םינתשמ אלש


?סנא'צ תונמשו םינמשל םינתונ המכ איה הלאשה
םייחה ןוויכל תיפיצפס הנווכה ומכ הארנ לכה המל איה הלאשה
םידגבה תויונחש הז ךיא ?המל .ןוזרה תללאהו היסקרונא ףס לע
םידגבש הז ךיא ,36 הדימל היצקלוקב תונייפאתמ ץראב םישנל
הקיקד 38 הדימ לע הלוע ,42 בותכ - היצטומ םה 42 הדימב
...דחוימב
תולגלגעו תואלמ ונחנא ,תינוכית-םי הנידמ ונחנא .רוזעי אל
,היזיולטב ,תויונחב םיאור ונחנאש המו תולודגו תונמשו
.הלודג תחא חומ תפיטש הז ,םינותעב


םגו הברה ךכ לכ יתקחצ ,ךלש הלימ לכ הניבמ ינא ,לטיורו
ינא לבא .רמאמה תא אורקל יתמייסש ירחא הקד הז תא ךל יתרמא
םייחהמ קלח הז ,ונתוא ףיקמ הז ,תרבדמ תא המ לע תעדוי
ריכזהל םיעדוי ונחנאש םינמז םירסח אל .ןאכ הז ,ונלש
,ףוגה תומלשו דגבה תדיממ רתוי הברהמ םייונב םייחהש ונמצעל
.חינז ךכ לכ הז


רקובה תינכתל ךתוא ףרצל האירקל תפרטצמ ינא ,תאז דבלמו
!ךיילע רופת הז ,"תוצימאהו תופיה"
הילו'ג טולוסבאל וביגה
 
 
16/12/00 18:16
:תאמ
הנווכה התיה אל וזל הבוגתב
?ינמור ?יסור ?יאקורמ ?ינלופ ?הפיאמ רמולכ ?הקנוליז הז המ
...תונרקסהמ ,םתס ?יוסח ?יסקר'צ
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/12/00 18:31
הקנוליז לטיור :תאמ
הנווכה התיה אל וזל הבוגתב
םוש תרבעל תנווכתמ אל םג ינאו ?בינגמ החפשמ םש ןוכנ
.ותיא יל בוט .רבד
הקנוליז לטיורל וביגה
 
 
16/12/00 19:50
ימע :תאמ
:) ךלש תונרקסה םע ה\תאל הבוגתב
ןפוא םושב סרסל/תרבעל ןיא
:-)
ימעל וביגה
 
 
16/12/00 17:39
הילו'///ג טולוסבא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
?אל ,תצק תפחסנ .אל וא הלש םשה תא תרבעל הצור איה םא
הילו'///ג טולוסבאל וביגה
 
 
25/12/00 14:50
הטילקרפה :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
החפשמ םש ?תתרבע ךלש החפשמה םש תא - בולע היה ךלש חיתפה רבכ
ךתוא האיבהש תיתחפשמה תרשרשל דובכו הירוטסיה ובוחב םלגמ
תאז אל לבא - ןובשחב תאז תחקל ךל יאדכ םלועל רבד לש ופוסב
הבתכ לטיורש רמאמה תא ןיבהל םיישקב תלקתנ יתכרעהל .הדוקנה
דקמתהל םוקמבש אבהל יוצר .אילפהל תלפלופמו תיניצ ןושלב
תלגוסמ ייהתש תבשוח תא) לולכמה תא ןיבהל יסנת תחא הרימאב
השוע הרבחהש שומישל תחא אמגוד קר הווהמ טסייוסנרטה .(?ךכל
ףיסונ ואוב ודבל קיחצמ קיפסמ אל ןמשה םא - רודיב ךרוצל ןמשב
םוש הפ ןיא ,ןכ לע רתי .חמש אהי ללכבש ידכ טסייוסנרטה תא ול
.(?הז תא תאצמה קוידב הפיאמ) דגאתהל םישלחל תארוקש הרימא
אל (תואכרמל בל ימיש) "המישרה"ש ךלש הינשה הבוגתה יבגלו
אוהש ומכ ןמשה תא תלבקמ התיה הרבחה וליא הנושארה וזמ תוחפ
ופוסב ירה - ומצע תא לבקל ןמשה לע לקמ היה הזש תבשוח אל תא
םימעפ הברה םה ב"צויכו האנש ,תותיחנ ,לוכסת תושגר רבד לש
גירחכ דגנכו לבוקמו יוארכ תחפטמ ונלש הרבחהש המ לש היצקנופ
.(!!!!!הז לע םג יבשחת - ןמזמ הז לע התלע היגולויצוסה)
ןיא םאש תבשוח אל תא - ךלש תוציעל תעגונ ךליבשב הנורחא הרעה
ךמצע תא גיצהל תרחב ובש ןפואה - קותשל ףידע רמול ליעומ והשמ
.המוגע ךמצעל תרציש תימדתה - ערוג אלא ךל ףיסומ אל


טייטסונרט אלו טסייוסנרט איה הנוכנה הביתכה תרוצ .ב.נ
.(תעדי אל םא תילגנאמ אב חנומה)
הטילקרפהל וביגה
 
16/12/00 10:41
myodea-ma :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
הלבס לבא ,הזה אשונב רוביד תוכז ללכב הל ןיא הרואכלש תחא רותב
ינא - הלימ ליחשהל הל רתומ ןכלו רבעב תורומח יד הליכא תוערפהמ
ינאו - ונמצע לע ונלוכ לש תולכתסהה .דחא רבד רמול קר הצור
,םירבגה לש םייניעה ךרד םיבר םירקמב איה - םישנל תנווכתמ
םיריכמ אל ללכב םהו ,ללכב תוריכמ אל ונחנאש םירבג רקיעבו
,רעושמ לקשמ ,רעושמ הבוג ומכ והשמ ונילע םיעדוי קרו ,ונתוא
דועש ,הלאה םירבגה ךמס לעו .לוכיבכ-תוישיאו ,תקרבופמ הלכשה
םילגוסמ אל םה לבא - םהלש סרכה תא לדגל וליחתי רבכ םייתנש-הנש
לע - םמצע לע םידיעמ םה ךכ ,תונמשו תואלמ םע םיסחי תכרעמ חתפל
.ונלש םייחה םילהנתמ הלאה םירבגה ךמס
םיצור ונחנא - תאזה הרהצהה תא וריהצהש םירבג הברהב יתלקתנ רבכ
,המל רורב אל תמאבו .םהלש הרטנאמה וז .תוזר קר .תוזר קר
,םה םגש םושמ ילוא .ףוגב ןמוש %10 ןיא םהל םגשכ דחוימב
וליפאש הלאכ דחוימב ,90210 סליה ילרווב ידמ רתוי ואר ,םירבגה
.םהלש הרוכשה הרידה לש דוקימה המ םיעדוי אל
,ץיקב םיל תכלל הדיפקמ ינא תולפרועמ תוזתופיה המכ ששאל ידכ
תוארנש ,סולפ 38 תונב םישנ האורו ,ןבומכ ,תיגולופורתנא תיפצתל
ןלזגה ירחא ץרש ,דחא לעב דועו ,ןדצל םידלי ינש םע ,ללכב ער אל
קר ,תוזר קר - אוה םגו .תלפתשמה סרכה ודצלו ,םיקיטרא תונקל
רבד םושל םוקמ ךל ןיא ,שארב הרטנאמ ךל שישכ ,עודיכו .תוזר
?הפ הרוק המ זא .רחא
ללכב (תרתוכ ואר) ילש תודימה ,ןזואה תא רבסל ידכ קר ,םויסלו
תומוקמב הזר סופיטב רבודמשכ דחוימב .םייחב יל תורזוע אל
הפיא ת/עדויש י/והשימ ןאכ שי זא .םינוכנ אלה תומוקמבו םינוכנה
םלועב םוקמ הזיאב תוחפל וא ?AAA הדימ תודפורמ תויזח םינוק
החילסו הדות ...??ןתוא םירציימ
myodea-maל וביגה
 
 
3/6/01 0:25
xanty :תאמ
עבראו םישימח לע םיעבש רטמל הבוגתב
.יל יעידות יאצמתשכ
xantyל וביגה
 
16/12/00 11:18
רפוע :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
...ינויסינמ דיעמ ינא ךכ לע
רפועל וביגה
 
16/12/00 14:21
תיטסינגלב :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
םהינש , שוגפל יל אציש םימיסקמה תוגוזה דחא , גוז הריכמ ינאו
אוה ןמש דואמ אוהש קר אל רבגה ! ם י י ק נ ע םה , םינמש אל
רטמ ותשאו קיחצמו םכחו לודג שיא , לודג שיא רוציקב , הובג םג
, תבשוח ינא תוחפל ךכ , תויפיפי םינפ םע , םיעשת לע םישיש
, המיסקמו המכח המח השיא תאזכ איהש ללגב הזש תויהל לוכיו
. תוינויקומ אלו , םייח תחמש תרדשמש
םיגנעתמ רתוי םה םילכוא שממ אל םה , םילכוא םתוא תוארל גונעת
תריתע הניבגמ קוקיל לכמו סיב לכמו , המיעט לכמ םיגנעתמ ,
. הדילג יררהו םידלוקוש , םירשב , םידחוימ םימחלו ןמוש
המ . הריחבמ םהב תעגל הזיעמ אלש טעמכ ינאש םיבוטה םירבדה לכ
םהש האנהב קר אל, אנקל רמאל אלש , ריר ליזהל קר הז יל ראשנש
רוביחב םג אלא , שממ תונמא תגרדל העיגמש הליכאה ןמ םיקיפמ
. ינשה תא דחאו םמצע תא םהלש הלבקבו הבהאב,
תיטסינגלבל וביגה
 
16/12/00 16:01
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
המ תלכוא ינא, תובמבהו דלוקושה םע , יעבט הככ ,דואמ ,הזר ינא
..םימרגוליק המכ דוע תולעהל כירצ וליפאו יל אבש
רתוי תינהנ איהש תבשוח אל ינאו יעבט םג ,דואמ הנמש יתוחא
.ינממ לכואהמ


הזר תאזכ תאצי תאש הז ךיאו ,סעכה תאו , האנקה תא השיגרמ ינא
לזאזעל ימו .םישיש רטמ ישוקב ינאו ההובג כ"כ תא ךיאו ,אל ינאו
חקל החפשמב הז לש ץורתה תא וליפאו , םינגה םתוא םע הככ קחיש
.הל
אתבסו אמיא םג שי , הז תא יתגצהש ךיאמ בכרומ רתוי הברה הז
םע תוגועו הליבשב תחלצב םיטבמו , הילע יארונ ץחלו עקרב הדודו
.יליבשב תפצק


.יתוחאל יניב םידירפמ ג"ק םישולשש הזב הצמתמ לכה לבא
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
16/12/00 19:53
תב-םיימש :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!המיסקמ הבתכ
רדהנ תבתוכ תא
םירמאמה לכ תא תמכסמו הצממש הבתכ ףוס ףוס אורקל ףייכ הזיא
.רתאב
!לקשמה תדוקנל עיגמ ףוסב לכה
לקשמ תויעבמ יתלבס אל ,אבצה דע ייח לכ ךשמב הברה יתחמשל
יל ויה לבא ,(ףדוע םע אלו יידמ הזר אל ףוגב תמלשומ יתייה)
דע ,היעב היה דימת ילש הזחה ,םירגבתמ יעקשמ לש תורחא תויעב
ףא אוהש ךיא ותיא יתמלשה תאז לכבו ,(יפוגל יידמ לודג) םויה
.הפצרב תעגל הצור אוה םדקתמה יליגבש יפ לע
פא וליק 5-7ה תא יתרבע ינא םג לבא ,קיחצמ עמשי הז ילוא םויהו
.םייחב תופוקת טושפ ,ןווכתמב אלו ,ןואד דנא
ןומה םע ,םעפ יאמ עורג יכה הארנ ילש ףוגה תונורחאה םייתנשב
לכבו ,תולדלדמ םיידיו ,לפונ תחת ,םיינתומב םיגימצ ,סיטילולצ
םג) יתייה אל םלועמש ומכ ,ימצעמ הצורמו המלש יכה ינא תאז
.(תימינפה השגרהה תא הניש אל הז ,שממ הכיתח יתייהשכ
,"שארב לכה" ,רמאנ רבכש ומכ איה רתלאל תשקבתמה הנקסמהש ןבומכ
שארב תוקיתעה תונכותה לכל יניצר טומריפ תושעל שממ ךירצ לבא
.םוקמב תושדח סינכהלו
ינא ,רתאב ןאכ תורבחה לכל דוגינב לבא ,רזומ עמשי ילוא הז
יתרדגוה ךכ) "תיסוכ" רותב ,הליחת הנווכ ךותמו העידיב יתנמשה
םירבגה לכל רתוי חכ יל ןיאש יתטלחה ,רבעשל (םירבג יניעב תוחפל
ההמכ ינא , 4 לע 4 -ו חתפנ גג םע 2001 לדומ םיצורש םירגפמה
םלוכ הככ ,בוט תארנש השיא הצור אל ינא": יל רמאש דחא ותואל
יגוחב םינוידל בוט טפשמ ילוא ,"דחפא ינאו ,התיא וליחתי
ילש הבוגתה תיטמוטואש תורמל) הז תא השע הז יל לבא ,היגולוכיספ
סנכהל חכ יל ןיא ונניב ,("?בוט תיארנ אל ינא המ" - התייה
םע תחתה לעו ,ןטבה לע יל לכתסמ ילש גוזה ןבש הזמ תויסרפידל
,יבש ימינפה לכ םע יתוא בהאיש יל אב אלא ,אל וא הנתשה אוה
תא וצר םצעב ,יתוא וצרש םירבגה ,םעפ לש תיסוכ רותב ,ינויסנמו
.הארנ םג הז הככו ,ןכותה תא אלו ילש הארמה
לבא
לבא - םעפ דועו
ךרעב שדוח ינפל תנקתמ היווח יתרבע
!השיא םע ןימ יסחי םייקל ,ייחב הנושארל יל אצי
(דרפנ ןויד שרוד הזש)
תא הריסה איהו ,התיבה ונעגהשכו ,אלפנ התארנ איה ךשוחבו
אל הב קלח םוש ,ארונ הארנ הז תמאהו ,הנמש התייה איה ,םידגבה
איה ילוא ,והשמ ונניב תונמשה לע דיעהל ךירצ הזש אל ,יתוא הריג
,םייחה לש תיסוכ איהש הדידי יל שיו ,הרגמ התייה אל םדאכ טושפ
םיצורש םירבג םתוא תא ןיבהל הלוכי ינא זא ,הרגמ דואמ איהו
הזשכ לבא ,הרגמ רתוי ילאוזיו ילאוסקס תמאב הז יכ ,הזר השיא
התוא תא תא רתוי בוהאל יל היה לק ,"הבהא" - יתימאה רבדל עיגמ
סופיט איהש תיסוכ הדידי התוא תא רשאמ ,(שארה ללגב) הנמש הרוחב
.(שארב).ייניעב החוד
:תוטאידה ןיינעלו
הטילחה איה ,ארונ הנמש אמאל (ןוצרמו -אל רבכ) הזר תב רותב
אלו לוכאל בוט המ ריבסמש רפס הזכ שי) םדה גוס ןיינע לע תכלל
לכ בוט אל שממ הלש םדה גוסלש התליגו ,(ךלש םדה גוס יפל ,בוט
ךותו ,(םיסקרובו תוציפ יטגפס ללוכ ןכ) םה רשאב חמקה ירצומ
!םיהדמ ,אמא יצח התייהנ איה תועובש השולש
החלצהבו - תוסנל תונמזומ ןתא
.םדה גוס תרות יפל ןתחלצה םע תויבויח תובוגת עומשל חמשא
(טירפת ול ואצמ אל דועש הארנכ זא ,ינבצע םד שי יל)
תב-םיימשל וביגה
 
 
16/12/00 22:55
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
היהאו הסחה תא לוכאל ךלא ינאש ,הניבמ ינא המ ,הזר ינא בוט
.טקשב
:תינלופ חורב ריעהל הצור ינא יתפזננש ירחא
.אירב אל הז הנמשה
לוכיו ,םיקרפמה לע סמועל איבמ הז , םדה ילכבו בלב עגופ הז
- קרפמה לש דוקפתב העיגפו םימויא םיבאכל רגובמ ליגב איבהל
.'וכו תרכס לע רבדל אלש,לשמל תושק םייכרב תויעב
וליפא איה ,לקשמ ףדועל תורושקש תויעבמ תלבוס כ"כ ילש אתבס
איהו תילעמ ןאכ ןיא יכ השדחה הרידב יתוא רקבל אובל הלוכי אל
..םייכרבה ,לגרב תומוק 4 תולעל הלוכי אל


ךירצ לבא ,הסח לע תססובמ הנוזתל רובעל ךירצש תרמוא אל ינא
םע ולש הלערהו, רחא ונל ןיא ,ונלש ףוגל םיסינכמ המ בל םישל
.ףוסב ונב םקנתת רכוסו ןמוש יפדוע
,תנמש תוניבג תלכוא אל ג"ק המכ תולעל הכירצ וליפאש ינא םג
.םויה לכ תוציפו, דלוקוש
ירכזת לבא ,יפוי זא ךמצע םע המלש תא םא ,הארמה תא יבזע
.וילע רומשל ךירצו םינש הברה דוע ךתוא תרשל ךירצ ךלש ףוגהש
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
17/12/00 5:26
O :תאמ
ןוצרמ הנמשהל הבוגתב
I am also thin, or just "normal for my height" ,and
yes, it does take up a lot of energy to maintain it. I
really hate to go to the gym when it it snowing /
raining and I rather stay at home and watch TV. Bue,
the benefit to my body is much to big to ignore. I
would say that it is all about choices. If you wish to
stay the way you are - great.But like others have said
before- it is all up to you. You have to make life
changes - like eating smaller portions, making time to
go to the gym or just to walk, not having food late at
night, eating light things and so on.
Oל וביגה
 
16/12/00 22:44
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
גוס יפל עבקנ םדה גוס - ידרוסבא ןויערה לבא ,הדומ , יתארק אל
.המודאה םדה תירודכ ינפ לע ןובלח לש דחא
?לוכיע תלוכיו הליכא ילגרהל הז לש רשקה המ
...ףסכ אלמ איבמ םהניב רשקלש הזמ ץוח- שיש יל הארנ אל
וא ,ךנייע עבצ יפל ןוכנ לוכא -רפס בותכל רשפא היה הדימ התואב
...ךלש םיילענה תדימ יפל
רטשמ לע רומשיו תומימחפה תומכמ תיחפיש םדא יכ חינהל ריבס
.ולקשממ תיחפי הטאיד


תרוצ יפל ןוכנ לוכא -רכמה בר תא בותכל ךלא ינאש תבשוח ינא
...ךלש ןזואה
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
16/12/00 22:49
:תאמ
ךלש םדה גוס יפל לוכאל הבוגתב
קוחצל הפי אלש ךל תרמוא יתייה ,ךומכ הזר רותב ,קתומ ימאמ
!תורחאל ורזעש תוטישמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/12/00 22:57
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
ךלש םדה גוס יפל לוכאל הבוגתב
י"ע םישנא לש תוקוצמ לש לוצינה תא המיגדמ טושפ, תקחוצ אל
."עדמ"ב שומיש
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
17/12/00 10:33
עגרל חרןא :תאמ
ךלש םדה גוס יפל לוכאל הבוגתב
,תאז .ךלש תעבטה יפ רטוק יפל לוכא :רמוא יתייה ,רבכ םא
.דראיליב ירודכ םילכוא ונניאש הביסה ,רבד לש ופוסב
עגרל חרןאל וביגה
 
17/12/00 9:04
יאמ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
ןוראהמ ואצי תונמשה לכ יוא יוא יוא
דעצמב ןתיא תכלוה ינא
אירב אל הזש הנימאמ ינאש תורמל
הפי דימת אל הז
:-) ונתיאמ רתוי הברה הייהיש השוע תאז לכב הז
תבתכש תא יתארקשכ תחנמ וליק 4 יתילע
אלמה ךמש תמיתח אלל םג ההזמ יתייה חטבל ךלש הביתכה תא
....התוא תקחיש
!םימי תוכיראו תואירבה ןעמל הטאיד לע הצילממ ןכ ינאש תורמל
ןאכ ךממ הברה דוע אורקל הווקמ חוכ רשי
יאמל וביגה
 
17/12/00 10:31
ינא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
,תוטאיד רבד ארח,תפרוטמ סקא רותב
54 לש לקשממ,לוכאל יתקספה 16 תב יתייהשכ
אל הז לבא,היסקרונא התייה אל תאז,42-ל יתדרי
יתקפד,םילוח יתבב םימעפ הברה יתייה,ילאמרונ היה
אל ינא(ירחא םינש עבש)םויה דע,ףוגה תא ימצעל
רבדל הלוכי ינא,ובזע לבא,ךירצש ומכ ןברחל תלגוסמ
.תועש הז לע
עונמל הכירצ ינאש הנימאמ אל,תוטאידב הנימאמ אל ינא
ליבשב,לודג יכה ןכ,םלועב לודג יכה גונעתה תא ימצעמ
ללגב אל,90-60-90תויהל
ינא,יתיא םיליחתמ הז ללגב אלו הטימב תרמוג ינא הז
תופוקתה יתשבו,תנומנמשו תנוזר יתייה רבכ,תעדוי
.רתוי הברה יסקס הז אלמ ללכב,ילצא ובכיכ םירבגה
ינאל וביגה
 
 
18/12/00 5:00
ינא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
...קינה תא יל תחקל .תא ,ייה
ינאל וביגה
 
 
18/12/00 9:09
ינא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
ךל יתחקלש ינפל הברה יל תחקל תא
שדחמ ותוא תונשל יתחכש לבא
ינאל וביגה
 
17/12/00 15:11
ידע :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
יתייה אל םעפ ףא ינא.ךלש שארה תא הנשמ טושפ הזש אוה עטקה
םימרגוליק המכ יל היה דימת לבא שממ הנמש יתייה אל םג.הזר
הלודג יתשגרה דימת זא ההובג ארונ ינאש הזמ ץוחו דירוהל
אלו) הנמש לש הרדגהל יתינע תמאבש הנושארה םעפה התיה אבצב.וזכ
ןוכנ זא,וליק 99 זא יתלקשו םינומש רטמ ינא ('דכו תנומנמש,האלמ
ירחא םייתנש.תרחא איה ךלש תוסחיתהה לכ לבא, ינא יתראשנש
ןוכנ זא.תוושהל המ ללכב ןיאו וליק 82 םויה תלקוש ינא רורחשה
דירוהל המ יל שיש תבשוח דועו הזר שממ השיגרמ אל ןיידע ינאש
אלש ןוכנ) םייסנכמ תאצומו תונחל תסנכנ ינאש הדבועה םצע לבא
לק רתוי הברה 42 םימעפלו 44 הדימ לבא תתאצומ ינא םוקמ לכב
(...יתיא ומיכסת 48 הדיממ
שארה תא יל וקפד ולאה םינשה לכש איה ילש הדיחיה היעבה
ןוחטבה תומכ תא וליפא ראתל רשפא יא לבא,ירמגל ימצעה יומידהו
!לכה הווש הז.הנורחאה הנשב יתלביקש ימצעה
ידעל וביגה
 
17/12/00 17:31
הית :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
וילע אשנ םישדוח העברא ינפל דע ,יצחו הרשע-עברא ןב ,ילש ןבה
וליק םירשע לש ףדוע ךרעב רמולכ ,םימרגוליק השימחו םיעשת
.(!ששו םיעברא םיילענ תדימ ,שמחו םיעבש רטמ והבוג)
ךשמ .הנומש ליגמ לבקמ אוהש יתפורת לופיטמ ליחתה ףדועה לקשמה
יאתו ,וראשנ תלוביקהו קשחה לבא ,הגפ רבכ הפורתה תעפשה םינשה
.ובחרתהו ובחרתה קר ןמושה
- "ףייל-א-ברה" לש הנוזת תטיש ליחתה אוה םישדוח העברא ינפל
תכייחמ וא ,וילע תארוק יתייהשכ האלה תפדפדמ יתייה דימתש והשמ
.ילא םינופ אשונל-םירנויסימה ויהשכ לוטיבב
וליק רשע-םינש רענהמ ורשנ ,הברה לובסל ילבו ,םולכ ומכ ,הככו
.(!)םירטמיטנס םישולשב ורצוה ויפקהו ,םישדוח העברא ךות
,ריהמ תוחפ הז ילצא .ויתובקעב ומיא הכלה ,הצרעהו תואתשה תזוחא
אלו הבער אל ינאו .םישדוח השולשב וליק העבש :יידמל דמחנ לבא
.הפו םשו .םשו הפ םיפיטח יפטחמ לע תרתוומ
- םיעייסמ הנוזת יפסותמ תעתרנ אלו ,ןמושה הל עירפמש ימ זא
.ןתצלמוה ,ואר
היתל וביגה
 
17/12/00 17:58
:תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
ינא המ לע תוננב לש שדחה ןולאשה לע יתינעש ירחא ,וישכעו
,הפל הסינכמ
.הדילמ הזר לש םוקמה ןמ םייתימא םירבד דיגהל יל קשחתמ ארונ
.הזר דימת
ילש אבאמ .לכואמ תינהנ ינא .לוכאל תבהוא דאמ ינא :הככ זא
םיגירח םיבצמ ויה .הנימשמ אל ינא הז ללגבו םיחבושמ םינג יתשרי
אל םעפ ףא .ףדוע ג"ק שולש לש ןפוד אצוי בצמל יתעגה םהבש ייחב
.הזמ רתוי
סחי הזכ ול שי יבקינה ןימה לכש הז תא תאנוש תאנוש תאנוש ינא
אלש ינפמ . ער ךכ לכ הארנ הז ,הז תא תאנוש ינא .לכואל רסייתמ
!ןיוצמ תוארנש תורוחבב םג אלא ,תונמשב קר רבודמ
ןובאיתב םש לוכאלו הדעסמל רוחב םע תכלל תבהוא ארונ ארונ ינא
תונימשמ יכה תונמה תא
.טלסב תוקפתסמש תורוחבל ליגר אוהש ינפמ ,האתשמ אוה ךיא תוארלו
םידירול ונל ופחד זא ינימ שפוח ונגשהש ירחאש הז תא תאנוש ינא
.לכואל תרסייתמ השיג
,קמאססס .... םלועב רבד םושמ תוניהל ונל רוסא רבכ וליאכ
???אל תורוחב המל זא ,ןובאיתב םילכוא םיריבס םידמימ םע םירוחב
ינא לבא .יל אימחמ תונמשה לש האנקב והשמש תודוהל תבייח ינאו
ונמצע תא תוביערמ ונחנאש ריבסהל תוליחתמ ןהש תבהוא אל דאמ
.הככ ונדלונ .ונמצע תא תוביערמ אל ונחנא .הככ תואריהל ידכ
?רדסב
לק רתוי ,םירבג לש םלועב רבג תויהל לק רתויש ומכ זא .יפוי
.םיזר בהואש םלועב הזר תויהל
!!!!תורחא תורצ ונל ןיאש רמוא אל הז ,המ זא
!!!םייחב תורחא תויעב ןיא תוזרה תויסוכה לכלש רמוא אל הז
ומכ ייחמ תיטוסבמ ינאש ריהצהל ןפואו םינפ םושב הלוכי אל ינא
. הריהצמ לטיורש
הנממ תרשואמ רתוי ינאש בושחל היושע איה יתוא הארת איה םא לבא
.הזר ינאש ינפמ קר
!!!אל ינא
רזוע אלו דאמ עגופ הז .האנק יטבמב ונתוא ףורשל אל השקבב זא
.בוש יתרזחש החילס זא ,הלעמל הז תא יתבתכ רבכו םולכב ןכל
וז הבוגתל וביגה
 
17/12/00 20:08
:תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
....לבא .סוש טלחהב הז תימלוב תילינס
המל הניבמ אל שממ ינאו ,סוש הזכ אל הז הנמש תויהלש יל הארנ
.תרמוא תאז ,תוחפ לוכאל .הפה תא םותסל טושפ תולוכי אל ןתא
הז גונעת הזיא ולגת ןתא םיפדועה םימרגוליקה לכ תא ודירותשכ
תצק הז ,תימצע האנישב הככ תויחל ,םייתניב .ךלש ףוגה תא בוהאל
ינא .תוזרל םכלש ץוריתה ומכ םינגב הזר אל ינאו ?אל ,זובזיב
,רתוי ימצע תא תבהוא ינא הככ יכ .הככ תויהל תצמאתמ ינא יכ הזר
ףיכ רתוי ,הככ ןיידזהל ףיכ רתוי .םייחה ימוחת לכ לע עיפשמ הזו
הנגהה תומוח ילב .ךמצע לש וטנה תויהלו ,הככ בוחרב תכלל
.םיצורית ...ראשה לכ .וללה תויבודה
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/00 20:16
:תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
הלוכי ילוא תא .עירכמ םרוג איה הקיטנג .תבתכש המ ןוכנ אל הז
רתוי תמאב הז תורחא לצאו ,תוחפ תלכוא תאש ינפמ קר הזר תויהל
.םלועה לכ לע ןמצעמ תוכילשמש הלא תא תאנוש ינא ךיא .ךבוסמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/00 20:30
:תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
(-: הרזחב ךתוא תאנוש ינאו .....ם י צ ו ר י ת
שיש רמוא הז . הקיטנג לש ןיינע שי .רמאיהל תבייח תמאה
תצק םיכירצ (ונחנא) ראשה לכ .םיזר תויהל םהל לקש םיזר
יפקתה יל שיו ,ךלהמ דלש אל ינא ןוכנ זא .הז ליבשב ץמאתהל
תשלוג אל ינא רמולכ ,איקהל תחכוש ינאו ,ררקמ לוסיח
ינא .םויה לכ טלס תלכוא אל םג ינאו הימלובל אלו היסקרונאל
אוהש ומכ הארנ ילש ףוגהשכ תבהוא םג ינא לבא .לוכאל תבהוא
טעמ םינרמתמ זא .ןמוש ילפמ ילבו םיגימצ ילב .תואריהל רומא
דיגהלו .דואמ טושפ .ןוצר חוכ לש ןיינע הז .הזל הז ןיב
תבתוכ ינאו .םוקמ םושל ןכתא ליבוי אל ןמזה לכ "הקיטנג"
תא הניבמ ינאו .תיעבט הזר אל ינא .אל שממ .זובב אלו הלמחב
דבל הניבמ איה ,הז תא השוע הנמש יהשימש עגרב לבא .ישוקה
היה הלש ףוגל סחיהו םינוש ויה הלש םייחה םדוקש המכ
,הככ הל בוטש המכ לע םירופיס המצעל הרפיס איהו .יתעווז
.םשמ הקוחר תמאה לבא .תוקרי ראשו ,רתוי תונהנ תונמששו
תוכירצ ,יתויחא-היתויחאו לטיורו .השק דובעל טושפ ךירצ
,ןמצע תא שינעהל קיספהלו ,ןמצע תא אונשל קיספהל טושפ
.....רתוי הנהנ ימ וארת זאו תוזרכ וניידזת .תוזרלו
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/00 21:02
:תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.ךלש גוסהמ אל ינא .תיעבט הזר ינא לבא ??? "ונחנא"
עפשב תלכואו ,תלכוא איהש המ לע ץוצק המשש תחא רותבו
-הקיטנגה תוכזב ,הנימשמ אלו ,הל אבש המ הלודג האנהבו
ינאו ,ירזכא יד טירסת הז עובק רטשמב םייחש תבשוח ינא
.ןהל םיאתמ אל הזש הלא לש ןבילל ןיבהל הלוכי
תא הנעמ יתייה אל ,םירחא םינג יל ויה םאש ,יל הארנ
ודוהב אל ,עפש תרבחב היח ירה ינא .עובק סיסב לע ימצע
לא לבא ,ךתוכז ,הזכ רטשמב תויחל םיאתמ ךל םאו .היינעה
ךלצא האקה ,רמולכ ?"איקהל תחכוש" הז המו .תורחא יטפשת
אל תא האיקמ אל תא םא ?אלמל ךירצש המישמ לש גוס איה
!רומשי םיהולא ?רדסב
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/12/00 12:51
תיטסינגלב :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
ךירצ אלו , בערמ עווגל ךירצ אל ???עצמאה לע םתעמש
?ןכתיא המ , םיררקמ לולזל
יידכ טעמ םילכוא תרחמל , הברה םילכואש םויב דואמ טושפ
ןזאל
היהנ אל תונמנמשו תונמש לבא , תוינמגודל ךופהנש אל
ומכ תגהנתמש תיסוכ אשונב רמאמ בותכת לטיור ...ןכו
(:...הנמש
...תעדוי ינא המ ,בוט רתוי הז ילוא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/12/00 21:07
הקנוליז לטיור :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
?הא ?ימצע תא תאנוש ינאש ןויערה תא תלביק הפיאמ
יתובוגת תאו ,בוש רמאמה תא אורקל ךתוא הנימזמ ינא
ינאש תבשוח תמאב תא םא הארנו ,ןאכ יל ובתכש םירבדל
.ימצע תא תאנוש
,ףוגה תאנש יל קיבדהל םע קאליחד ,תאיחב - ייערמ לכל זא
ילש דיחיה לוכסתה .'וכו תויסוכמ לוכסת ,(!?)תימצע השנעה
.ואל ותו .הנמשכ ,יילע םילכתסמ םישנא ךיאמ עבונ
לכלש יתרמא רבכ .ךב האנקמ אל ינא .ךל הבבס ?תיסוכ תא
בככל םילוכיש ףוג ינותנב תנחינש הז .ולש קיתה תא שי דחא
תאש תויהל לוכי .הטוסבמ תאש רמוא אל ,לאנרו'ז הזיאב
תוקיקד םישנ הריכמ תישיא ינא .ךל םיעירפמש םירבד הברה
הז .הדובעב ןהל ארחש וא ,םיסחי תכרעמ קיזחהל תולוכי אלש
.תוזר ןתויה תדבועל רושק אל
הקנוליז לטיורל וביגה
 
 
17/12/00 21:17
:תאמ
הלאש לואשל ליבשב קר ןאכ ינא ,החילסל הבוגתב
תאז ינא ."םיסומינונא" המכ ןאכ שי ?קוידב תינע ימל
.הכוראה הבוגתה תא הבתכש
ויה אל םירבדהו .ךמצע תא תאנוש תאש יתבשח אל עגרל
ובורש ,יללכ ןפואב ישנה ןימל אלא אקווד ךייפלכ םינפומ
.העובק תורסייתהב קוסע ולוככ
אל ינאש יתבתכ ירה .ולש קיתה תא שי דחא לכלש חטב
זא ,הריהצמ תאש יפכ ייחמ הטוסבמ ינאש ריהצהל הלוכי
,ינממ תרשואמ רתוי תאש קפס יל ןיא .החותפ תלדל תצרפתה
.רורב הז
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/12/00 9:45
הקנוליז לטיור :תאמ
הלאש לואשל ליבשב קר ןאכ ינא ,החילסל הבוגתב
הפי ייהת" לש ןיינעה לכ .העובק תורסייתהב קוסע ןכא
תחאכ ךיילא סחייתנ זאו םיחיטבמ םינותנ םע תקשחנו
יוליב תומוקמ :אמגוד לש יפוי יל שיו .סאבמ "ונלשמ
.ייסנכמ תדימ ללגב יתוא סינכה אל רוטקלסהש


הז המ ?תומש ןכל ןיא ?םיסומינונאה םע עטקה המו
הברה ךכ לכ אורקל יל אצי אל דוע ?הזה אבחתהלה
:) ....תויסומינונא
הקנוליז לטיורל וביגה
 
 
18/12/00 15:06
סומ ינונא :תאמ
ישנה ןימהל הבוגתב
םימורופ ןוילימל הכלה איה ךיא הרפיסש תאז אל תא
? המצע תא בוהאל דומלל ליבשב המ עדוי דשהו םא יאו
.הטאיד תושעל הכירצ תייה לכה ךסבשכ
סומ ינונאל וביגה
 
 
18/12/00 19:03
הקנוליז לטיור :תאמ
ישנה ןימהל הבוגתב
.המ עדוי דשה אלו םא יא אלו םימרופ ןוילמ אל
אל ,ןאכ םירחא ומכ אלש ,תוחפל ינא :ןושאר רבד
.תושולת תויוהז ירוחאמ תאבחתמ
דחא קר .ןוילמ אלו)קרמדנל לש םורופה :ינש רבד
םע דדומתהל םילכ יל ןתנ טלחהב (תמאה יל קיפסה
,דומלל המ הברה דוע יל שיש ,החוטב ינא .םייחה
אל חטב .ייח לגדכ םורופה תא יתפנה אל םעפ ףאו
.ןאכ
םישנא שיש תעדל בוט .קוזיחה לע הדות :ישילש רבד
.םיבוט
:) .יל וריאשת תוטאידה יניינע תא :תחא השקב קר
.הדות
הקנוליז לטיורל וביגה
 
 
19/12/00 1:06
אל :תאמ
.ייחב .םיבוט םישנא תבהוא ינאש ךיאל הבוגתב


רוזעי אל -הזר תויהל ליבשב ץמאתהל הכירצש ימ
.הל
םישנא ,הברה תולכואש לבא -תוזר םיבהוא םישנא
,ךמצעב תללעתמ תא ספרכו סחש תעדל םיצור אל
םה ,הזר תויהל ליבשב לכואב ךמצע תא הליבגמו
.והזו ,הזר ייהתש םיצור
דחא ןועגיש הז הטאידהו ,תוירולק לש הריפסה לכ
,םירחא ןבצעל ילב ותוא םירבוע אלו ,לודג
םירבוע אלש חטב םגו ,םילכהמ םתוא איצוהלו
ךתיא םקש והשמ הז יכ ,וילע רבדל ילב ותוא
?םויה לכוא ינא המ :ןושיל ךתיא ךלוהו ,רקובב
?הז תוירולק המכ ?תצק יל רתומ ?אל וא לוכאל
ינא ילוא ..תוירולק 50 הלוכ ,ארונ אל הז ,ונ
?ברע תחורא לע רתווא
רבכ םה ,ינש דצמו ,דחא דצמ םיאימחמ םישנא זא
,הטאיד לע תונולת עומשל וצרי אל ,וברקתי אל
לכ יתמצ ,החלצה הזיא ירהו) החלצה ירופיס וא
.(?אה ךיא ,םויה


הארמל תמרות איה לבא ,השק הדובע הז הטאיד
..ול קרו ךאו ,דבלב ינוציחה
ךלש סחיה לע ךמצע םע דובעל ליחתהל ףידע
יומידה לעו ,ךמצעל שכור התאש דובכה לע ,ךמצעל
םע םלעי אל אוה ,ךומנ אוה םאש ,ימצעה
.םימרגוליקה


תוזר לע ,תוחמש תונמש/תואלמ םיפידעמ םישנא
.תוכבסותמ
ימ ,תויהל רשפאש דיחיה רבדה אל הז םנמוא
.הל תואירבל זא ,ןייוצמ םזילובאטמ םע הדלונש
ןוויכב תועקשומש תויגרנאה לע לבחש תמאב לבא
..ןוכנ אלה


תילמרונ ,רדסב יתייה םדוקו ,דואמ הזר ינא
וא ,רזוע אל ילש ןוזרה -תעצוממ קוידב ,תאזכש
לש תושישת יל ףיסוה קר אוה ,םולכב יל רזע
,ינש דצמו ,ללכב תוטאיד וא ,חסאכ תטאיד ירחא
ילוא ןה ,ןתיא בוט לכה -תואלמה ייתורבח
,"םירתוימ"ה םימרגוליקה לע םשו הפ תולכתסמ
םג הזו ,הלודג תובישח הזל תוסחימ אל ןה לבא
.ןהילא םירחא לש סחיה לע עיפשמ אל


סחיב עיקשהל יאדכ שיש תויגרנאה תא ,רוציקב וא
.םויה שובלל יאדכ וליק המכב אלו ,ךמצעל


תורעה קרוז אוהש ינפל בושחי דחא לכש יאדכ
םיאורש המש ורכזי םלוכשו ,תואלמ וא ,תונמשל
ןהלש רוזחמהש תולוח תורענ הז ,הנפואה ץורעב
.םולכ לע תויח ןהו ,םימרגוליקה םע ךלה
םישועש ומכ -ללכבו ,העפותה תא רגמל ךירצ
םירצומ םע םג הככ ,הוורפ תורכומש תויונחל
,תושעל המ .תומונצו תושלח תורענ י"ע םירכמנש
.תוומל םרוג הזה לדומה


.יצמיאו יקזח ,אלפנ רמאמ


.השלחו המונצ
אלל וביגה
 
 
19/12/00 11:21
:תאמ
.ייחב .םיבוט םישנא תבהוא ינאש ךיאל הבוגתב
.דאמ תקדוצ


םיאורש תורענה ןמ המכש ןכתיי טלחהב יכ םא
תא .תואירבו תויעבט תוזר ןה הנפואה ץורעב
...ןייוצמ םזילובטמ םע ודלונש הלאמ ,תעדוי
ימ בור .הכופהה הנקסמל ץורל ךרוצ ןיא
ןה תרחא ,תויעבט תוזר ןה תונמגודב תוקסועש
שי לבא .םינש עוצקמב דורשל תוחילצמ ויה אל
זא .היסקרונא לש םישק םירופיס ןהיניב םג
!!!תוריהז
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/12/00 12:05
אל :תאמ
.ייחב .םיבוט םישנא תבהוא ינאש ךיאל הבוגתב
יקדבת םא ..ןטק דואמ קלח ילוא ,בורה אל
לקשמ אוהש יארת תוינמגוד לש לקשמ
םיטילחמ הככו ,הנפואה תאז יכ ,יטקרונא
.הלעמלמ םישנא
ןהש ,ןייוצמ ךכ לכ םהלש םזילובטמהש תונב
לכ ןה -לקשמ תתב תוראשנ תאז לכבו תולכוא
.תוטעמ ךכ
םע ןה תוינמגודה בור-ש יוכיס ןיאש ךכ
..ןייוצמ םזילובאטמ
.אל בורה ,ךפהל
.הז הככ -תוריהז לש ןיינע אל הז
אלל וביגה
 
 
19/12/00 16:10
:תאמ
.ייחב .םיבוט םישנא תבהוא ינאש ךיאל הבוגתב
שיש ומכ תויעבט תוזר שי .ךתיא המיכסמ אל
תוינמגודו .םייחה ולא ,תושעל המ .תובאד
יוניכה לבא ,תוזר תמאב ללכ ךרדב ןה
תאנקמש ימ לש המזגה יתעדל וז "תויטקרונא"
...ןהב
.םינכוסמ םייטקרונא םירקמ םג שי -בושו)
(.ונירעצל ,שיש יאדו
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/12/00 16:23
אל :תאמ
.ייחב .םיבוט םישנא תבהוא ינאש ךיאל הבוגתב
תלקוש ינא -אנקל המב יל ןיא ,תרעטצמ
קוידב החוטש ילש ןטבהו ,ןהומכ קוידב
לש אל םה ףוגה לע יל שיש םירההו ,ןהומכ
.תומצע לש אלא ,ןמוש
שממ שממ הנוזתה אשונ תא הריכמש תחא רותב
שממ לקשמ תתב ןהש ךל החיטבמ ינא ,בוט
?תויטקרונא ןהל םיארוק אל המל זא .לודג
,היססבואה תא ןיא ,יטקרונא לקשמה קר יכ
לקשמ טלחהב הז לבא .תישפנה הלחמה תא ןיאו
.אירב אל
דואמ לע תינמגוד ?דיק ידו'ג תא הריכמ
ירתאב תובככמ הלש תונומתה ,תמסרופמ
,הלש ידלשה ףוגה תא םיאורשכ -היסקרונא
קפרמה ,תוטלוב ןגאה תומצע ,ידלש-ידלש לבא
תוטלוב הזחה תומצע ,המצע דיהמ הבע רתוי
יתשכ תוארנ הלש םיילגרהו ,טסרוואה ומכ
.םירורפג
.תוינמגוד ינימ ראשו סומ טייק םג הככ


.לבחו ,יטקרונא לקשמ הז
אלל וביגה
 
 
19/12/00 16:29
:תאמ
.ייחב .םיבוט םישנא תבהוא ינאש ךיאל הבוגתב
ךל השוע הז םא ,ךל אבש המב ינימאת ,ישפוח
..בוט
ךכ לכ ןהלש םזילובטמהש תונב" תבתכ םדוקמ
"תוטעמ ןה ןייוצמ
ןה תוינמגודל תוכפוהש תונב ללכבו ,רדסב
?הריתסה הפיא זא .תוטעמ
אל שוריפב אוהש ,םלועב יעבט ןוזר שי
ינלוח
הזה ןוזרהש הטילחהש הפוקתב םייח ונחנאו
.ילאדיא אוה
הזר לכ אל ,םייוסמ ד א מ בצמ הז היסקרונא
.תיסקרונא איה
תעמוש םייחה לכש האירבו תיעבט הזר רותב
'וכו הימנאב הב םידשוחש
תוזר שי .עגריהל ןכל עיצהל יל אב טושפ
וכפה ןהמ קלחו .ירמגל תואירבו דאמ
.תוינמגודל
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/12/00 17:22
אל :תאמ
.ייחב .םיבוט םישנא תבהוא ינאש ךיאל הבוגתב
תוזר תוינמגודה לכש יתרמא אל ,סומינונא
שי טלחהב ,ןהלש ףוגל האירב אלש הרוצב
.תיעבט הרוצב תוזרש הלאכ םהניב
םזילובטמ -תאזה הנתמה םע ודלונש םישנא שי
.השעמל בוט יד ילש .ןייוצמ
ויה ,ןלוכ אל יכ םא ,תוינמגודה בור לבא
אל אוהו ,ןהלש לקשמה ליבשב דובעל תוכירצ
.דחוימב ןהל אירב
וחצרש תואלמ ויה ןהש רמוא אקווד ואל הז
ןהש רמוא הז ,הזה לקשמה ליבשב ןמצע תא
עיגהל ידכב השק ודבעש תוילמרונ ןבורב ויה
.בורל ,ןהל אירב אל דואמה לקשמשל


.תואירבל ?אירבש ימ
לכב םישנל וא ,תורענל םרוג הזה ןוזרה לבא
שממ ינאו ,םיאירב אל םירבד תושעל םיאליגה
.ודעב אל
םגש ןוויכמ ,ןמש לאידיא דעב אל םג ינא
.היסולכואה בורל אירב אל אוה
ומרגיש המ היהי לאידיאה ,רבד לש ופוסב
,יאדכ יכהו בוט יכהו ,אוהש ןימאהל ונל
המ היהי אוה םא ,רעוכמ היהי אל םג הזו
.אירבה חווטב לקשמ הזכ ,ילמרונ ארקנש
אלל וביגה
 
19/12/00 7:58
תובאדהמ תחא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.הדוותמו הדומ ."תובאד" ןתואמ תחא ינא
יינפ לע הלעש ךויחה םע דחיו הבתכה תא יתארק
.תועמד המכ םג וגלז םימעפ המכו המכ
יילע הבתכנ הבתכה וליאכ יתשגרה
.ימצע יבגל םייטנלוויבמא תושגר םתוא בוש יב וררועתהו
תורעה ןתוא לכמ תעגפנ אל תאש ךב האנקמ ינא
.הז םע יל השקו תעגפנ ןיידע ינא .בל יבוט םישנא םתואמ
?ונלש הארמה םע םולשב תויחלו ונמצע םע םילשהל לכונ יתמ
תובאדהמ תחאל וביגה
 
 
19/12/00 11:26
יאמ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
רווא טאוו תצצופמ ,הבאד ,הנמש ,רשב תבע ינא םג
הלכוי ינאש הפי יכה תשבלתמ ינאו הפי ינא םיסקס ינא
תונקל לוכי ףסכש הפי יכה
גניפמק דויצ תורכומ אלש תוינחב תאצומ ינאש הפי יכה ירעצלו
יתודימל םתוא ושעו תויסוכ לש םידגב וחקלש תוינח אלא
סלרג סייפסהמ תחא ומכ תוחפל תרפאתמ ינא
ינאש ןורדסמ לכב יתוא ואריש ידכ ירק ורדמ ימימ ומכ אלו
תרבוע
םיעבוכו םיפיעצ לש יפוי רעישב עבצ הלחא םיפי םיטישכת יל שי
ימצעל השיג האלחו
בבל בוטו חייימש םדא ןב ינא
אירב אל הז ןמושש תבשוח ןיידע ינא לבא
םייח תוכייא אל תאזו
תוגרדמב םילועשכ השק הז ,םימעפל ךיבמ הז
ךיילע רבדל הביס םישנאל ןתונ הזו
תבשוח ינא
הזר רתוי יתייה דיגנ םאש
רתוי החמש יתייה אל
לכוא תבהוא ינא יכ תוחפ ילוא
בוט רתוי השיגרמ יתייה תיזיפ לבא
תארנ ינאש ךיא תאו יתוא םיבהואש םינב הז יתיאש םינב
אלש הלאו
אל זא
הביסה המ הנשמ אלו
יאמל וביגה
 
 
19/12/00 12:03
תובאדהמ תחא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
,הרקיה יאמ


חמשא) הפי תשבלתמ ,תיסקס ,תופי םינפ תלעב ,ךומכ ינא םג
(תויונח לש תומש ךממ לבקל
.דואמ יל האימחמש הרוצב תרפאתמו
תאצוי ינאשכ ןוחטיב הנירקמ ינאו הפיו בוט הז לכ
יכ תלכסותמ ינא .תלכסותמ ינא יכות ךותב לבא
העווז יילע םיארנ תונקל הצור ינאש םידגבה
באכ ידכ דע הצור תמאב תמאב ינאש רוחבהו
.ןמושה ללגב לכהו ילש ןוויכל בושחי אל םייחב
ימצע םע המלש ינאש רמואו רקשא אל ינא .יל בוט אל טושפ
.עירפמש המ הזו תבהוא אל ינא .יל ץופקיש בהוא אלש ימו
תובאדהמ תחאל וביגה
 
 
19/12/00 12:51
יאמ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
הרקי ךמצע תא תבהוא תייה םא
ךתוא הצור היה ףוריט דע הצור תאש רוחבה זא
!לכה לעמ איה תימצעה הלבקה יכ
הפי אל הנתמה םא לבא ץוציפ תויהל הלוכי הזיראה
םיננוכתמש הווש המ
ךמצע םע םילשהל לכה לעמ תרמוא ינא ןכל
המלש ינא
יל דבכ לבא
דואמ םימעפל
להנתהל זוזל רתוי לק יל הייהי אלש דעש ךכ
תמלשומ אל המלשהה
,םרב ןושרג ,טרופקנרפ ןירוד ,תונוע ?תוינח לש תומש
טמש וטסירא הדש תירוד
דדדדדדדעו דועו
הנוכנה ךרדב תאש יל הארנ
:-) הז לע יבשחת
יאמל וביגה
 
 
19/12/00 13:14
תובאדהמ תחא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
תקדוצ תא ילוא
ימצע תא לבקא ינאש רוזעי הזש החוטב אל ינא לבא
.תלבקמ אל הרבחה דוע לכ
הרוחב םע אצוי ץוציפ הארנש רוחב יתיאר אל םעפ ףא
.הנמש
ומכ קטוקסידב והשימ םע ליחתהל יתזעה אל םעפ ףא
תוכיתחה ייתורבח
.םייניעב געלה טבמו הייחדה דחפמ
םויה רוחב לכו תויונפ םייונפה קושב תאצמנ עגרכ ינא
.הפיו הכיתח שפחמ
??38 הדימ םע תורחתהל הלוכי ינא ךיא
תובאדהמ תחאל וביגה
 
 
19/12/00 13:20
יאמ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
וליפא תאו תורחתהל הלוכי תא ךיא יייייייוא יוא יוא
תעדוי אל
הבוגתהמ תדחופ אל ינא יכ יל אבש ימ םע הליחתמ ינא
ךתוא תולבקמ אל ךלש תורבח םאו
?הריכמ תאש תונב הזיא אלו ?ךלש תורבח ןהש החוטב תא
תימצע הבהא
תלוזה תבהאל תמדוק
ךמצע תא תלבקמ תאש ךיא
ךתוא ולבקי גוז ינבו םירבח הככ
ךמצעמ יליחתת
ןמזהו םיבאשמה היגרנאה לכ תא ימישת םש
תאש םירבד ישעת ,ךמצע תא ינינעת ,ךמצע לע יכמסת
תבהוא
ךמצע תא יקבחת
ךמצע ךלש הבוט יכה הרבחה יהייתו
34 הדימב םג תורחתהל הלוכי תא ךיא יארת זאו
יאמל וביגה
 
 
19/12/00 13:49
תובאדהמ תחא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
,יתוא תולבקמ טלחהב ילש תורבחה
.המוקע ןיעב יילע תלכתסמ הרבחה ראש לכ
.המרונה הזו הפי הז הזר .םויכ בצמה הז
.רדייסטואאל בשחנ ןמש
ימצע תא תקנפמו דואמ ימצע תא תבהוא ינא
הארמה תא םלש בלב תלבקמ אל לבא םיכרד ינימ לכב
.ילש
תובאדהמ תחאל וביגה
 
 
19/12/00 14:00
a2d2 :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
לטיור םולש
תאו וליאכ "תומכח"ה ,תמאב תומכחה תובושתה לכ תא
תויווח לע רפסל יל ראשנ .ובתכ רבכ תואשילקה לכ
.תוישיא
ימ ."ופמט" קובקב ומכ התארנ איה .יושנ םעפ יתייה
דאמ הרוצ וז .הידפולקיצנאל ךליש הז המ ריכמ אלש
ימ םע היה אלו הרמגנ איה הזב לבא .תישנ דאמ ,הפי
.תויחל ימ םע אל חטבו רבדל
,הנמשו הריעצ השא התיה הירחא ילש הנושארה הקתפרהה
תודמה ףגאב יתראשנש ךכ-לכ יתינהנ .רב ןאזור לייטס
.תולודגה
ג"ק 20 ךרעב ,הנמש איהשימ םע אצוי ינא םויה םג
יל ףיכו (סליה ילרבב לש רפסה יפל) "םירתוימ"
לכאת איה הכונחבש התיה השדחה הטאידה תטלחה .התיא
לש הלבגימ היהתש ליבשב הז .תחא הינגפוס קר
תמאב רבכ הז ןהירחאש ,םויב עברא אלו םויל הינגפוס
.אירב אל
.הפי וז האלמ יניעב ,יתרמא רבכ ,יפוי לע
.ןימשמ רבד הז הטאידש ורכזת ,תעדה תוחידבב ,םויסל
.הטאיד םילכוא םינמשה לכ :הדבוע
a2d2ל וביגה
 
 
19/12/00 15:16
תובאדהמ תחא :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
ךלשכ םעט לעב קוור רבח הזיא ךל שי
(: ?יל ריכהל
תובאדהמ תחאל וביגה
 
19/12/00 20:13
myodea-ma :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
,תובוגתה ןווגמ תא אורקל םייניעה יל תובאוכ רבכש ןוויכמ
ינא - העיריה בחור תא קיבדמ וניא ילש הייארה רצוק יאדוובו
םעפ הרידגה יפכ ,היסקרונאל הרצק הרדגה ףיסוהל קר הצור
.רמושה לתב הליכא תוערפהל הקלחמהמ תחא תירוטקוד


םיזוחא 15-ב ךומנ לקשמ .1 :היסקרונאל םינוירטירק השולש שי
יפל ,הזר ףוג הנבמ לש לקשמל הנווכהו) הבוגל עצוממה לקשמהמ
םישדוח המכ ךשמב תסו םילבקמ אלשכ ,רמולכ .תסו-לא .2 .(תואלבטה
האור ,הארמב תלכתסמש יהשימ ,רמולכ .תוועמ ףוג יומיד .3 .םיבוט
ינא .טושפ ארונ .והז .דחוימב הנמש איהש החוטבו ,ךלהמ דלש
תובשחמ ינימ לכ ףיסוהל רשפא ישילשה ןוירטירקלש תבשוח
.'וכו לכואב תומזגומ תויוקסעתהו


הדות .לוכאל והשמ יל ןיכהל תכלוה ינא .רמול יתיצרש המ הז
.החילסו
myodea-maל וביגה
 
20/12/00 2:16
תרפא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
יילע ,(הזר אלל תיסחי ןידע חוסינ) האלמ איהש יהשימכ לטיור
ךתיא המיכסמ ינאש רמול
תוזרה תמועל ךורע ןיאל םישק תואלמה ייח ,ןיטולחל
תוזרל דוגינב ,תיפסכה האצוהה לע רבדל אלש טויס הז םידגב אוצמל
ןמצע לע תוקרוזש
ח"ש 20 -ב היפוגו סניג
ךתיא תאצלו ןכתסהל םיכסה והשימ םאו ,הדנמ הרבחהש רמול אלש
ךתוא שיגפהש ירחא
ףוסבל (..ול םורגי הזש הכובמה לע תובר בשחש רחאל) וירבח םע
זא ,(ןויסנמ ירעצל) "תיסוכ" אל תאש ול ורמא םירבחה יכ שוטני
ךתיא תויהל ףיכ ארונו ,תשעשמ , האנ , המכח תא ןכ
הדירפ ירבדבש םלהה תא ךל יראת) קיפסמ הזר אל תא ,ירוס לבא
(רתוי בילעמ רבד ןיא...ולא
!!!!!!הזר הזרו הריהב ובמיב תויהל ףידע ןכ זא
םע תאצל םבוטב םיליאומ םינמשה (יראק ורד) היזיוולטב וליפא
.....תוזרה
....לובסל ךישמהל וא ,הפה תא םותסל הדבועב ריכהל ךירצ זא
דבל ראשנ ןיידע דלאווג קועצל ךישמנש המכו
............תונמשה לש ירזכאה םלועה
תרפאל וביגה
 
20/12/00 3:53
הרש :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
תורבדמ ןכלוכש דימתמ רתוי וישכע תוחפל וא יל הארנ דימת
הנמש ינאש השוחתה היהת דימת יל לבא,תופתשמו תובתוכו
תלאוש ינאו םירתוימ 'גק המכ לע תוכוב םתס םצעב ןלוכש...ןלוכמ
... תוכוב ןה המ לע ימצע תא
????ןלוכמ תונמש רתוי ןתאש וזה השוחתה תא ןכל ןיא
אל ינא יכ תונכב הנוע יתייה 'לטב יתוא לאוש היה רוחב ותוא םא
תבשוח אל, ימ ומכ וא הנמש המכ לאוש היה םאו ימצעב תשייבתמ
יל רורבשכ ןלוכמ רתוי ינאש הביס התואמ יתאוושה רוקמ יל היהש
...המל גשומ יל ןיא, אלש
תויטסקרס םע יוניש םשל תונייוצמ תובוגת, תנייוצמ הבתכ
התיא תשפוטמ השוחת שי ןלוכלש החוטב ינאש, הווחא הרצונ,תרקובמ
תמייק איה לבא
!!!!!....אבה גנועה דע...
הרשל וביגה
 
 
20/12/00 13:19
Estee :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
רובידל ףרטצהל םהמ ענמ המו ?ןאכ ןיא םינמש םירבג ,ודיגת
...הזה יתווחאה
םינמש םע תויהל יתימא (יביטקייבוס) ישוק התליגש הזר רותב
אל הז .לורטנוק יימ דנייהיב היה הז ,החילס ,החילס ,החילס)
הז תאז לכבו .הכישמ לע תווצל רשפא יא לבא ,ידיצמ יתאפמא
יד , (ינממ םינוש םיברו תובר שי תאז לכבו ,יתוברת ןיינע
זא ...ול השקש רפסמש רבג לש רופיס ףא ןאכ ןיאש יתוא גיאדמ
?הנמשמ ןמש תויהל לק רתוי ,המ
Esteeל וביגה
 
 
20/12/00 15:44
הנד :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.הנמשמ ןמש תויהל לק רתויש רורב הז ,ךתיא המ ,יתסא חטב


("ןמוש רישע" התא םע דוחייב)


...האלה ןכו ,תרעוכממ רעוכמ תויהל םג רתוי לק ללכב


! ונרעצל
הנדל וביגה
 
21/12/00 3:30
ןילרבמ באוי :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.םיבוט םייחה תא השוע אל ןוזר
.םיבוטה םייחה תא סרוה לקשמ לבא
הז - הוושו הזר תא םא .ךכ הז לבא .דיגהל יל םיענ אל הז .רעטצמ
לקשמה לש גוחמהש הז ידי לע הסוכי ךלש ארחה יפואהש רמוא אל
ךל רוזעי אל ,ןואכדב תאשכו ,וילע תילעש הז לע שגרתמ ישוקב
,"ילע ואוו" דיגהלו הארמב לכתסהל
עדי ,רדהנ יפוא הז ,חתפל ךל רתונש המ זא ,הנמש תא םא ,ל-ב-א
תרדהנ יכה םייח תייפוסוליפו תפרוטמ היצנגילטניא ,םישרמ יללכ
קיחצמ ,רוחש ,ערפומ רומוה שוחו תונינש ףוריצב ,תויהל לוכיש
אל ,תמייוסמ הדימב לבא .תלוזל תגאודו תינוחמצ תויהל ,דאמ
םידידי תויהל וצרי םבור-בור .תמיוסמ הדימב תיתרבח היוחד ,הנטק
.(!תוחידפ !הצוחה תאצל אל) התיבה ךיילא אובל ,ךלש םיבוט ארונ
,תוחנה םייחב םינתונ אלו ,ם"קשה אל הז םייחה - תושעל המ ןיא
,גישהל םילוכי םהש בוט יכה רבדה תא גישהל םיצור םישנא כ"רדבו
,בורה אל וליפא ,לכה אל שממ הז ינוציח הארמ .תוירזכאב ,דחא לכ
ןבא בוחרב םיכלוה ונחנאשכ .םיאור כ"רדבש ןושארה רבדה הז לבא
אלמ ונידיל םירבועו ,ןילרבב םאד'וקב וא א"תב ם"קשה דיל לוריבג
חומב םינויצ םינתונ ,תיטמוטוא ,בל םישל ילב ונחנא ,םישנא
ךיא .הזל ןימאמ אל ימצעב ינא !ןמואיי אל .תירזכא יכה הרוצב
תא .םיקחרממ הלגתמ הירטמיס רסוח לכ ךיאו לעופ הקיטתסאה שוח
אל םעפ-ףא טעמכ יכ ,ללכב םא ,ןקתל ה-ש-ק - הזה ינושארה םשורה
.ינש סנא'צ ןתניי
ךיא םעפמ רתוי יתיאר ,עצוממהמ ינחור ומצע תא בשוחש םדא רותב
ןיב ,םישנו םירבגל ,בוט רתוי סחי םישנאל ןתונ םישמ ילב ינא
.ינוציח הארמ ןשארבו תושפוטמ תומודק תועד ללגב - רתיה
,םישנו םירבג ,ןכלו .םיקוחה וליא לבא ,םיהדהל ישפט הז זא - ונ
השק הזר רותבו) הטאיד תושעל ךירצ םאו ,לדתשהל דאמ ךירצ ונרעצל
רבד לש ופוסב ירה .הטאיד תושעלו לוכאל אל זא (דיעהל תמאב יל
בשוח התא םאו .רתוי םיזר םייהנו ,והשממ םייקתהל ךירצ ףוגה
רפוסל וליפא אצת לא זא ,תושדע םע חלוגמ תאצל ךל םיאתמש
התא םתיאש ךלש אבסה יפקשמ ,םייניעל תחתמ םילוגיע םע בורזולראב
הכחמ איה ילוא ,עדוי ימ .שמא לש םיפיזו הנישה ינפל אקפק ארוק
.!?הנקז דע ךמצע תא לכאת כ"חאו ילסיבה ףדמ דיל


לבא .אלפנ הזו ,תבתוכ תאש ךיא תאו ,ךתוא בהוא שממ ינא ,לטיור
'גו 'בו 'א ןהש הז לעו םיקופדה םינגה לע תונכייבתמש הלא לכל
.ןכל רוזעי אל הז לבא ,תוקדוצ ןתא .ןתמשא אל הזו
ךותב תויהל ,םיזגמ אל ינא ,םייח תמישמכ הז תא תחקל ,רתוול אל
ילבו ,תוזרל ידכ ,רשפאש המ לכו הביק ירוציקו תוטאיד תושעל ,הז
.רתוי בוט תוארהל ידכ :םלוכל ,רשק םוש


.תויראשב קפתסהל וצלאת זא - אל םא יכ
.לייגניטיינ סנרולפ לש תירבגה הסרגל תוכחלו הסה ןמרה אורקל וא


.הזרו הבוט הנשו הבהאב .(!!!!הנווכב .דאמ הבוגתב יתנצקה ,בגא)
.ןילרב .באוי
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
21/12/00 10:04
הכלהש איהה :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב


תנצקה ,ןכ .הזה גוסהמ "תואלפומ" תוצע תתל ךדצמ רואנ המכ
.ררועתתש ידכ ךתוא רענל יל קשחתמש ןטק ךכ לכ ,ןטק תאציו


בשוח התא ?םירבח הילא ןימזתו תיבהמ אצת אל הנמש הרוחבש המל
ופידעי ,תונמש לש םהירבח תויהל םירמייתמש םישנא םתואש
תולודג תורוחב םע םהירשק תא ריתסהל וליאכ ,רתסב הלאכ ראשיהל
?הרבחהמ געל עונמל ךכבו םידמימ


טעמ אל הריכמ ינא .ךל רמאל והשמ יל שי ,יבאוי ,עגר אוב
טעמ אל הריכמ ינא ,ןמצע םע ןיוצמ תושיגרמש ,תונמש תורוחב
םישנא תואמ הריכמ ינא בושח יכהו תונמש םישנ םיבהואש םירבג
.םירואנ תמאב אלא ,ךומכ םירואנ תויהל םירמייתמ אלש


ללגב קר תוטאידב הנימאמ אלו הביק ירוציקב הנימאמ אל ינא
הזש הנימאמ ינא .ינוציחה םארמ יפ לע םישנא תדדומ הרבחהש
ןיינע הז ןמש תויהל .םינוכנה םילוקישה ללגב ךממ אובל ךירצ
קר .רתוי אל ,הינש הלעמב איה הקיטתסאה ,ןושאר רבד יתואירב
.םירובידב עקתיהל אלו םישעמל תונפל יוצר ,ללכב םא ,זא


,(ם"קשה רוזיא) ילש םחתמב התאשכ ,בגאו ,בוט םוי ךל היהיש
,םש תובבותסמ תויסוכ ידמ רתוי ,הנירק דגנ םיפקשמב דייטצת
.הדימה לע רתי רוונתסת אל הלילחש
הכלהש איההל וביגה
 
 
21/12/00 10:51
ןילרבמ באוי :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
הנומש ךשמבש הז םושמ ולו .הנווכב יתנצקה .הכלהש יתריקי
עברא תחא - תצקו םישיש רטמ ךרעב ,תורבח 2 יל ויה םינש
.וליק 60 לע יצחו םינש שולש תחא ,וליק 65 לע יצחו םינש
ןתוא בהאש באוי םהל היהש הזו ,תולקמ אל לבא ,תובאד אל שממ
.ידיגת ,ידמל םירישע לש תורצ .ןהלש םילוכסתל רזע אל
.החמשו הנמש אנ ייה זא ,החמש תמאבו הנמש תא םא - זא
,עגרכ םיקסוע ונא הזב ירהו ,החמש אלו הנמש תא םא - לבא
.תוחנה ךמצעל ינתת לא זא ,ןבור הלאו
םיזבש םישנאב אלו ,םהילפמב םיחמש םישנאב תקסוע אל הבתכה
םיאצמנ ןכש םישנא אלא ,לילגב םהלש הפצמב הרבחה תומכסומל
םיצורו א"תב םיה ףוחב וא ,רבעשל יתיב לומ ,ם"קשה םחתמ דיל
םע תכלל םיצורש .דעצ לכ םע לוח תוחפ הברה תצק סוחדל
תוצור אלש ,רוטבוקניאב קוניתל תנויפוג ומכ תוארנש תויפוג
םירבד ינימלכ תויהל רתוי דוע ץמאתהל תוכירצ ןהש תעדל
.בויחב בל ןהילא ומישיש ידכ םימיסקמ
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
21/12/00 11:15
ןילרבמ באוי :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
:2 הבוגת ,בגאו
תונמש המכ יולת לבא ,תונמש םישנ םיבהואש הלאכ שי - תחא
אל שממ םג לבא ,(?ג"ק םירשעו האמ לע מ"ס םישישו האמ םג)
אל םה םירקמה בורב יצריתש הלא - דימת ומכו .הברה ךכ לכ
.הלאמ
1000 יפ לבא ,הז תא תובהואש תונמש תורוחב רפסמ ריכמ ינא
.הז תא תובהוא אל שממש תונמש-ךכ-לכ-אלו תונמש םישנ
יראשית ,הבבס" םירמואש ?םירואנ םישנא הז ימ - םייתש
???"!!הככ הפי תא !!!הנמש
הנמש תויהל הצורו הנמש תא םא" רמוא ינאש הרוצב רואנ ינא
אלו הנמש תא םא ,ל-ב-א ,הבבס ,יזוואב קייטס יעקתת יכלו ךל
ךל יעקתת לא ,הז תא בוהאל ןכ ךל דיגא אל ינא ,הז תא תבהוא
הכימת תוצובקו תושעל-המ-ןיאה לש ןשה לדגמב
אל %99 .בצמה הזו - ".והשמ ישע אלא ,םיימינונא-אל-םינמשל
%99-ו תוריעז תוצלוח םע תכלל תוצור ןכ %99 .הז תא תובהוא
.תונמש בהואש ימ אלו וילע ןהל אבש ימ תא תוצור
םירבדמ הז לע .תואירב לע ןאכ םירבדמ אל ונחנא - שולש
.םוק.תוננבב אלו םוק.םינתיאב
- םירפס לע הבתכ שישכ ,הז ללגב .סקס לע םירבדמ םישנא ןאכ
.תובוגת שולש הל שי
.ירלאג ם"קשב אל ,ןילרבב ינא - עברא
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
21/12/00 11:47
יאמ :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
דוס אל הז
!!!!!!תויסוכ םיבהוא םירבג
תא ה'רבחל איצוהל ידכ רקיעבו םייתרבח םיעוריאב ,הטימב
םייניע
רפע דע םתוא הסיממש סרוה יפוא םע תנומנמש העיגמש דע
תונשנו תורזוח תומזגרוא םהל תמרוגו תוומ דע םתוא הקיחצמ
הלילב םימעפ 10
...ןהמ הברה שיו תוכר ןה יכ
הל םשוביש הל בוטו הנמשש ימ התא תרמאש אוהו יתרמאש אוה
שי רבד לכל לוכסתב תופי יכה םינשה תא זבזבל לבח אלש ימ
ןורתפ
לברוסמ הזו חונ אל הז ,אירב אל הז ןמוש לבא
ישיא פואב הדיעמ ינא
!תמייק אל תומלשה ןכל
יאמל וביגה
 
 
21/12/00 11:52
הכלהש איהה :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב


באוי ,ןכבו ."וקלחב חמשה ?רישע והזיא" רמאנ הז לע
ךדיאמו הנמש יתייה אל םעפ ףא ,הנמש אל ינא ןילרבמ
.הלש ףוגהמ םילפונש תאזכ ,תפלעמ תיסוכ יתייה אל םלועמ
80 תלקוש איה םא םג תישנו תיסקס תויהל הלוכי השא
תרדשמ איה המו תשבלתמ איה ךיא לש הלאש לכה ,םימרגוליק
יפ תטנגממ תויסקס תורדשמש ,ינממ תונמש םישנ הריכמ ינאו
.תוטעומ אלה ייתונשב יתרכהש 90-60-90 תיסוכ לכמ ףלא


ללגב קר ,תאזכ תויהל הצור אל םגו םימרגוליק 80 אל ינאו
תויהל יניעב הפי אל הז יכ אל ,ןמש תויהל אירב אל הזש
?תנבה .ןמש


ךל היהישו הלה ךישמת ?בשוח אל התא .התצומ החישה ,הללאיו
.בוט
הכלהש איההל וביגה
 
 
21/12/00 17:02
:תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.תיסקס תויהל הלוכי םימרגוליק םינומשה תלעב ךייניעב
.אלש הארנכ ???םירבג ייניעב
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/12/00 1:22
ליבגנז עשוהי :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.ירמגל באוי םע םיכסמ ינא ...ההההא
ולכתסי אל םירבגה בורש ?וילע תלפנתמ תאש רמא אוה המו
ומצע אוהש רמא אל וליפא אוה !?הנמש ךכ לכ יהשימ לע
.הפידעמ הרבחהש אלא ,תוזר ףידעמ
!?העוט אוהש ?ול דיגהל הצור תא המ
םוי לכ ימצע תא רוכמל ךירצ ינאו ,יעוצקמב יאמצע ינא
הזש בשוח ינאש המ אל הז בוטו .בוט ינאש חיכוהל ,שדחמ
יפל ךלא םא .בוט הזש תבשוח הרבחהש המ הז בוט .בוט
דיגיו ,ילע םחרי אל דחא ףא .הדובע רסוחמ היהא יכרד
.קזח יפוא יל שיש
ךירצ - תושעל המ ,םיישיא םייחב דחוימב .ןאכ ל"נכ
.קוויש


.תוסחל ,הללאי
ליבגנז עשוהיל וביגה
 
 
22/12/00 16:30
ליבגנז עשוהי :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
?בגא ,הביק ירוציקב הנימאמ אל תא המל
,ןכ) מ"ס 155 לע ג"ק 130 לש בצמל העיגה ילש תודלי תרבח
,םלוע תעווז ןבומכ הז םע השיגרה ,(ההובגמ הבחר רתוי .ןכ
הז ,יליג תאפמ .הצצפ תיארנ ,50-ל הדרי ,הביק רוציק התשע
טאיפ התנק איהו ,הדליו לעב הל שי רבכ םויהו ןמזמ רבכ היה
.טיזנרטל תסנכנ התיה אל איה ןכ ינפלש ,וטנופ
!?ךיא הנשמ הז המ זא ,םייחב בוט הל השוע הז םא
ירטסיה ןמוש ףדוע םע ער השיגרמ יהשימ םאש ,בשוח ינא
- ראשה לע רבדנ אלו תואירבה תא רפשל הצורו ,(!ןלוכו)
לכ לע רמוג הז .לניגירוא תוביק רצקמ ליוגנז ר"דל ץורתש
.םינגה
ליבגנז עשוהיל וביגה
 
21/12/00 13:04
ילג :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
ונחנא וישכעו ,הטאיד ונישעש ,תונמש ונחנאש דיגנ ואוב ,ייקוא
.דיגנ קר .תויסוכ הרטלוא
.לכהו ונמצע תא תובהוא ארונ ונחנא וישכעו
?םינפבה תא תואנושו ונלש ץוחבה תא קר תובהוא ונחנאש רמוא הז
וא תונינשה תא ?םילאוטקלטניאהו ונלש םייתרבחה םירושיכה תא
?ישיאה םסקה
רמוא הז המו ?םינפב ןיא ןמצע תא תובהואש הלאכלש תרמוא תאז
לכונ לבא ?תומטמוטמל ךופהנ תויסוכ היהנשכש ?דיתעל תוזרה ונילע
ןוליוה לש טומה לע תויולת ונחנאשכ סקס תושעלו תוגרדמב ץורל
.היטבמאב
תויהלו םיזר ויה םה לכואל ףסכ היה אל םיינעה םישנאלשכ םעפ
.םלועב סוטטס למס יכהל בשחנ ןמשו רישע
אל םינמש תויהל וליחתהו רתוי לוז ךרצמ היהנ ןוזמשכ ךכ רחא
ןמז עיקשל .רתוי בטוחמ הארמ לע דיפקהל וליחתה םירישעה ,םירישע
תלוכיו ןמז םהל היה אלש םיינעהו ,שפונבו תואירבו רשוכ ינוכמב
.םמצע תא תוצפל ידכ לוכאל וכישמה ולאה םירבדל
.בוש םירישעה ומכ תויהל ידכ תוזרל וליחתה ךכ רחאו
.םירישעה לש הזה רהוזל ףאשנ דימת
תשינל ךפה קט-יההש זאמ תויתנפוא ויהנ םינונח לש םייפקשמ םג
.השדח םירישע
אל םא וא םיצור ונחנא םא םינמש תויהל לכונש יאולה יאולה יאולה
.הז םע ער ךכ לכ שיגרהל אלו בצמה תא תונשל ידכ ץמאתהל ונל אב
.םהומכ םירישע תויהל הצרנש םירישע םישנא ויהי אלש יאולהו
ילגל וביגה
 
22/12/00 0:33
sadie :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
,םולש לטיור
,ותוא יתארק םויה קר לבא ,עובש ינפל בתכנ ךלש רמאמה םנמא
.ןייצל יל רתוי םא ,הלודג האנהב
החילצמ קוידב אל ינא םג ,ךרמאמ לע וביגהש םישנהמ קלח ומכ
לקשמה לובג לע יתייה דימת .הראזב 38 הדימב םיסנכמל סחדיהל
וא ,"תונמנמשה" לכ םצעבו ,ינאו תאש ומכ לבא ,ילמרונה
.קיפסמ אל םעפ ףא הז ,תועדוי "תואלמה"
תרשואמ ינא ,תושק ימצע יומיד תויעבל הל םרוג הלקשמש תחא רותב
יתוא תודדועמש ,ךומכ םישנ שיש .הזל רבעמ והשמ שיש חכוויהל
,ילקשמ ביבס םיבבוס ייח הב תישפיטה הילשאהמ ררועתהלו רגבתהל
.םימרגוליק המכב םכתסמ ,ערלו בוטל ,ינאש םדא-ןבה לכ הב
קוסיעה אמש ,תוהתל יתלחתה ,תובוגתה לכ לע ךרעב יתרבעש ירחא
תמאב תושגרמ תובוגת אורקל .םזגומ אל אוה לקשמב ונלש יביססבואה
ביבס חתפתהש ישנ הכה חישה כ"הסב לבא ,אלפנ הז הנפד לש וז ומכ
םירוחב רתוי ןיאש לבחש םג המ .םיתיעל רתוימ היה ךרמאמ
הברה םילבוס לקשמ ףדוע ילעב םירוחבש עדוי םיהולא ,םיביגמש
."העפות" שממ םהו ,הזר םנימ ינב בורש ללגב ,ולאכ תורוחבמ רתוי

רתוי הברה זוחא שי לבא ,"ילמרונ" בשחנ הנמנמש השיא תויהלש אל
םילבקמ דוע ונתואש הככ ,םינמש םירבג רשאמ ,תונמש םישנ לש הובג
וז ,אמגוד רותב יראק ורד תא תתל וקיספת ,ידו .בוט רתוי הברה
.היזיולט תינכות קר
םיזנתה שיא ןונגסב םירבד אקווד ואלו ,וביגתש הכחמ ינא ,םירוחב
,רהוז ומכ םישנא םג אלא ,ריחמ לכב תויטתסאה ךרע תא שדקמש
.שגיר דואמ ישיא ןפואב יתואש
sadieל וביגה
 
22/12/00 14:44
אל :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
?םינמשל קר ךייש ןמושב קוסיעהש םיבשוח תמאב םתא ..והשמ דוע
38 ..ןה םגש חטב ?40 ?אל המל ,טלחהב ?44? 42 ..תוקסעתמ ?46
.תוקסעתמ ןה םג ..34 םג םימעפלו ,36 וליפאו
ןלוכ .הזב תוקסעתמ ןלוכו ,םיגוסה ל-כמ ונל שי ,יפוי הזיא
..הזה רפסמבו ,הזה רפסמב
,רתוי וא תוחפ ,ןהלש לקשמה תא תועדוי תונבה בורש החינמ ינא
יכה םגו ,רשפאש קייודמ יכה םימרגה רפסמ תא תועדוי וליפאו
.ןהניבש תופיחש


לבא ,בושח לוקיש אוה ,"ימצע םע יל ער" לש לוקישה יתניחבמ זא
.ער תמאב
יכה תויהל ךירצ תואירב לש לוקישה ..ךמצע לע דובעל ףידעש תמאב
תכיישש תוקסעתה תאז יכ ,תיארנ ינא ךיאה אלו ,בושח יכה יכה
.תודימה לכל הברה ונרעצל ילואו ,ירעצל
בותכ הככ ,ונתוא םידמלמש המ הז ,ונתוא םיכנחמש המ הז יכ
..םישנא םיקחוצ הככו ,םינותיעב


הנתשמ הארמה לבא ..דואמ בושח ?הארמ ,בושח הז תואירב .הללאי
קר ?תואירבהו ,םירחא יפלכ תוגהנתהה יפלו ,ונלש הבשחמה יפל
ללגב אלש ףדוע לקשמב וא ,לקשמ תתב התא םא ..תמייוסמ הדימב
.טילחי ףוגה רבד לש ופוסב לבא ,לקת הבוטה השגרהה ,ךעבט


.חמש גח
אלל וביגה
 
22/12/00 17:40
Ofra :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
For those of you who are not attracted to chubby guys. Would
it matter if the guy has money? what if he is not good
looking, skinny though, and does have money, would it
change anything?
Ofraל וביגה
 
 
24/12/00 0:32
לטיור :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
?תוניצרב תלאש
יתוא חולשל לכוי אוה ,ףסכ הברה ול שי םא .הנשי הזש רורב
תוחוראו םי'גסמ ,תונואס םע ,ובילאמב הייזרה ןוכמ הזיאל
.הל-הל-וא המרוג
ךיתח הזיא שובכאו ותוא בוזעא ינא ,תיסוכ היהא ינאש ירחא
.לי'גו ק'ג לש טסאקהמ
.(הזכ והשמ וא "הביבסב יתרבע" :ול דיגא ינא)
לטיורל וביגה
 
 
24/12/00 14:52
ןילרבמ באוי :תאמ
?האל הבוגתב
???הא
.הזרו ירירש ,הפי והשימ קר הצור לטיור .ןמואיי אל
??תלזונו הנמש יהשימ הצרי רחא והשימש המל זא
!?תוועמ לופכ רסומ והשזיא ןאכ ןיא .קושב טושפ תמאב ינא
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
24/12/00 18:12
לטיור :תאמ
?האל הבוגתב
,רומוה שוח ןיבמ התאש יתבשח אקווד
,םצעב לבא
?ןוכנ ,רבכ הנשמ אל הז
?ןוכנ ,ךלש יט ףוא פאקה אל ינאש ונמכסה רבכ
לטיורל וביגה
 
23/12/00 0:52
תיסקסש םירמוא ,תחא דוע :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.תרדהנ תא ,לטיור
.הצורמ יתייה אל לבא ,ידמל הבוטח םעפ יתייה
םיידש וא) םעפ יאמ רתוי ילש יציצה לע התמ ינאו ,יתיבעתה כ"חא
.הצורמ אל ןיידע ,ליגרכ ,ינאו ,(שקעתמש ימל ,
יא הזבש תששוח ינא לבא ,תימצעה הבהאה איה ךלש הלודגה הנתמה
.רוחבל רשפא
.קיפסמ יתרמא .והז
תיסקסש םירמוא ,תחא דועל וביגה
 
 
24/12/00 4:10
הזרה :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
.הרפ !הטאיד ישעת
הזרהל וביגה
 
 
24/12/00 21:46
:תאמ
תמאב ונל הבוגתב
-הזר ילוא תאו !!!הזה רתאב םירבדמ אל הככ !ןאכמ יפוע
!תיסקס אל ללכב הארנכ לבא
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/12/00 22:17
ילריש :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
.תיתוברת הרוצב םירבדמ ןאכ ,הזר
.ןבצעתא אל ינאש ,יעגרת זא


ילריש
ילרישל וביגה
 
 
25/12/00 0:06
הזרה :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
לש חיש בר ,תיתוברת הרוצ קלא ,ינבצעתת לא קר ,אל אל
דיגהל המ םהל ןיאש םישנא ,הפ שיש המ הז ,םישיא ילדח
םירשע לע הבתכה אשונל הרושק אל ללכבש תובתכתה םיררוגו
ץופקל ,ליגסהל ,םידאהל הלוכי תא ידיצמ ,ילריש ,תובוגת
,ינאו ,ךלש םה ךלש םיבצעה ,ךייתורעש תא טורמלו גגה דע
.ילש ןיזה לע
הזרהל וביגה
 
 
25/12/00 0:51
ילריש :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
םא .תמאה וז ןיא הארנה יפכ ךא ,הז תא ןייצל תחרטש הפי
ביגהל תחרוט תייה אל ךלש ןיזה לע ויה םלוכ תמאב
.םיבתוכ לש הליהק התואמ קלח תויהלו
יתבוחמ יל בושח ןכ ונלש ללוהמה רתאהש ,ינש דצמ ,ינא
.תויקינדונל םג ביגהל ''תירוביצה''


דואמ םיענ םגו ,הא
.םיציב םע הרוחב ריכהל יתחמש
ילרישל וביגה
 
26/12/00 18:06
פא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
הנבהב יתקחצ .הבבס תעמשנו רדהנ תבתוכ תא .הפי רמאמה -לטיור
.יתארקשכ
יתבשחה ןמזה בור ינש דצמ לבא ,לקשמ ףדוע ללגב יתלבס אל םייחב
םימיב) תרעוכמ םג םימעפלו "הפי אל"כ ימצע תא הבישחמ ינאו
ינאו םהלש ינוציחה יומידה יבגל תויעב שי םישנא הברהל .(םיער
.ךמצע םע םולשב תויחל ידמלתש ךל תלחאמ
לכבו תוזרו תוינידנולב ןהש תויעונלוקה תויומדה תא יחכשת לא
הקבר ,"םינכוסמ םיסחי"בו "ילרוג רוזיח"ב זולק ןלג :תוערה תאז
:תוערו תוזר רעיש תורוחשו ,"הסירעה תא תענענמש דיה"ב יינרומ
ערה תא קחשמ ןמינש ןוכנ ."הפישח "ב רומ ימדו "תלשוש"ב סיסקלא
םיקחשמש םיזר םירסח אל לבא ,ןושארה "הרויה קראפ"בו "דלפנייס"ב
.ןוששבו החמשב םילוונ
ב "ארונו םויא תוומ" 'ץנרפ ןוד לש עפומה תא ישפח ,הלוכי תא םא
ןהמ תוברו תונושמו תונוש תויומד ללש תמלגמ איה וב , BBC PRIME
איה ץנרפ ןוד-םלשומה חצרה תא תועצבמה ,תויטנגילטניאו תויסקס
.האלפנו םידמימ תלודג תיטירב תיאקימוק
אוה ,טסיווסנרט ותויהמ ץוח ,ימימ לש (!!!) לעב -החילס -רבחה
ריהצהלו ותבהא תא תוארהלמ ששוח וניאו שיגר ,רומוה שוח לעב םג
.ולש קיק דייסה לע תוליפאמש תונוכת -הילע
ייב
פאל וביגה
 
30/12/00 22:05
:תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
רחא והשמ היה הז ןמושה היה אל הז םאש דיגהל יתיצר
ןוחטב רסוח שוחל ול םורגיש והשמ היהי דימת םדא לכל
עדוי התא- ךל ודיגי המ הנשמ אל ומצעב חוטב שיגרמ והשימ םאו
הווש התא המ
ולש םיקאפהו דחא לכ :רמאנש ומכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
31/12/00 15:58
יטב :תאמ
םיעשת לע םישיש רטמל הבוגתב
םימיו תוליל תועמדב רסייתהל רשאמ הטאיד תושעל רתוי לק
לע ףסכ איצוהלמ יתעדל בוט רתוי "תירומ יזרמ" לע ףסכ איצוהלו
ךולה תועיסנ ללוכ אל ,העשל םילקש םישימחו םייתאמ) גולוכיספ
(רוזח
יטבל וביגה
 
31/12/00 16:22
ילכימ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
" ךמצע םע םילשהל" בושח המכ דיגהלו תוצע תתל לוכי דחא לכ
" ךמצע תא בוהאלו
ךכ ושיגרי תמאב םישנאםישנ םתואש דע רוזעי אל הז לבא
הז":ךמצעל רמוא התא ובש בלש וא הנפמ תדוקנ וזיא תויהל הכירצ."
הדוקנ-ינאש ימ
רורבב רשפאו הז תא ושיגרי םללווכ הככ שיגרת ת-מ-א-בש עגרבו.
םישנא הברה לצא הז תא תוארל
שממ אלא םויה לכ ךמצעל הז לע רזוחו רמוא התאש והשמ אל הז
ותוא שיגרמ
הפיל ךפהנ םלועה ךיא וארתו תמאב הזב ונימאת -םסק ומכ שממ הז
.עגר ןיב רתוי
ילכימל וביגה
 
3/1/01 1:30
לטימ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
תלצעתמ יתייה אל קר ול ,תילילה החוראה לע תרתוומ יתייה קר ול
ינאש המ לכ תא איקהל ץמוא יל היה קר ול ,רשוכה ןוכמל תכלל
.......ול ,תלכוא
הלאה תובשחמהמ תחא החומב הרבע אלו הז תא תארוקש הרוחב ןיא
,ק'גו ,ירדוא ומכ תורוחב , שי םצעב הא ,תוחפל ןורחאה עובשב
באפל תאצל סאבתהל הז ךיאו,יהמ הטאיד וניבי אל םלועלש ,הנודו
.ךל אימחיש שובלל רבד םוש ךל ןיאו וליק המכ תילעה בוש יכ
תויסוכה םלועל הסינכה סיטרכ םע ודלונ אלש הלא) וניטבמ תדוקנמ
לש ןמלוע הארנ (ותוא לבקל ידכ קבאיהל תוצלאנ אלא ,דיב
תמאב אוה ?המ תועדוי ןתאו,טושפ ךכ-לכ תילקשמ-תורגתואמ-אלה
לש היזיולטה תומלצמ לומו הארמה לומ דומעל רשפא .טושפ רתוי
,"סופתל המ שי" ,"ימינפ יפוי" לע רבדלו היימודו קייל יקיר
הז הזר" -םיעדוי ירה ונלוכ לבא ,רחמ דע "יסקס הז לודג"-ו
הברה הנודמלו ,(תויסוכו)" תוינידנולב םיפידעמ םירבג" ,"הפי
(..יליגב וא) הליגב היהי יל רשאמ םידגב תונחל סנכהל ףיכ רתוי
תואריהל תולוכי אל תונמשש תרמוא אל ינאו .ףסכה ללגב קר אלו
,םירקמה בורב דבל התיבה ורזחי ןיידע ןה ברעה ףוסב לבא ,תויסקס
?דבל התיבה תרזוח ירדוא תא ןכמצעל ראתל תולוכי ןתאו
לטימל וביגה
 
8/1/01 21:32
ה'לפצ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
!ךילע תמ ינא ,לטיור
ה'לפצל וביגה
 
8/1/01 21:32
ה'לפצ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
!ךילע הלוח ,תי'גני'ג
ה'לפצל וביגה
 
15/1/01 16:25
יליה :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
,הרקי לטיור
.הדיחפמ התיה תבתכש המ תא יתארקשכ יתוא הפקתש תאזה תוהדזהה
דעו לודגה תחתהמ ,וילע תרבדמ תאש המ לכ הניבמ ינא ירעצל
.חכשנ אל ,דובכב ,יתלעה םגו ,יתדרוהש םייפוסניאה םימרגוליקל
ונחנא וליפא ,תוזר םיבהוא םלוכ ודיגיש המ ודיגי ,תושעל המ
...תאזה תדוכלמל תולפונ תונמשה

.יליה
יליהל וביגה
 
23/1/01 9:38
ידוא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.תובוגתה תא םגו לטיור ךלש םירמאמה תא אורקל יתנהנ דואמ
עגתשהל טושפ רשפא ,ינומכ הלאה תויעבה לכ תא ריכמ אל דחא ףא
.הזמ
.לוכאל ךיאו ,לוכאל יתמ ,לוכאל המ םיבשוח ןמזה לכ
לוכאל הכירצ תא המל יל רמוא ןמזה לכ אוה ,יתוא עגשמ ילש רבח
הכירצ תא המלו ,םייחב חולמ תצק יל אב יכ ילוא ?תאזה הבמבה תא
.םייחב קותמ תצק יל אב יכ ילוא ?הזה דלוקושה תא לוכאל
לקמו ילש הבוגה ותוא ךרעב אוה ,ולש היעבה תא הניבמ ינא לבא
.ול עירפמ הזש בל םימשו ,ולש אמא ומכ תיארנ ינאו רקונס
?ךלש לודגה הפה תא רבכ ימתסת ילוא ,ימצעל תרמוא דימת ינא זא
,ךלוה אלו ןיא ,(הלב הלב הלבו תויוטש לוכאל קיספהל הנווכה)
!!!ךלוה אל טושפ
ידואל וביגה
 
20/2/01 1:57
תחא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.בחורל לבא - שי אקוד תורמגנ אלש םילגר
תחאל וביגה
 
22/4/01 11:05
קינצוביקה :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.תמלשומ רבכ תא
?בלה בחורל םיינתמה ףקיה ןיב רשקה המ
?רומוהה תוכיאל ןבשיה בחור ןיב רשקה המ
?רוברב לש חומ םע אבש רוברב לש ראווצ ףידע
!הברה ךתוא םיבהוא
קינצוביקהל וביגה
 
21/5/01 13:55
היאמ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
.תוזרל תוחילצמתולשכנתוסנמה לכל החלצהב לחאל הצור קר ינא
.חוטב לבא-טאל טאל,ירשפא הז ןויסנמ
.לכה אורקל גונעת היה הזמ ץוח
היאמל וביגה
 
19/6/01 11:46
םייחה לכ תלדתשמ :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
:תאז הבתכל םיביגמה לכלו לטיורל
.תורחא םיכרד תומייקש םכל רפסל יתיצר
אלו ,ןובס םעטב תוניבגו םייטטאיד םימחל לש הבערה תוטאיד אל
.ןוראב וא ררקמב םיחנש םימימתה םירצומה לכב ןסר-תרסח תוחלתשה
ילש תויחאה תשולשו םינמש יירוה .םינמש תחפשמל תב ,25 תב ינא
תבחרומה החפשמה לכ םג ןכ ומכ .וליק 100-מ הלעמל תחא לכ תולקוש
.הנמש ילש
ויה יתורגבתה ךלהמב ןכאו תחכומו הרורב איה הנמשהל ילש היטנה
דיהשכ תיתפומ תולקב ,ילקשמ לע וליק 20-כ יתילע םהב םינש יל
ןוצרו תימצע האנש לש תושוחת הברה םע ןבומכ ,היוטנ דוע התיה
.םלועה ןמ תודאתהל
אל ינא !הנמש היהא אל ינאש יתטלחהו יתרצע טושפ בלש אוהשזיאב
!תיתחפשמה הקיטסיטטסל תפרטצמ
.ךכ לכ אל עוציבה ךא הלק התיה הטלחהה
תובערה יתרבע .תונושמו תונוש תוטאיד םע יתלחתה 16 ליגמ
דחא םויש דע 'וכו 'וכו םירודכ לש ,תוריפ לש תוטאיד ,תוימצע
ךשמב תוריפ קר יתלכאש רחאל תוינש רפסמל היארה תא יתדביא
.תובר יתלמעתהו םייעובש
18 ליגמ ךא ,ןוכנה ןוכתמל יתעגהש דע ךרעב םייתנש דוע יל חקל
.םילכוא םיזר םישנא ךיא לכתסהל ךירצ םיזר תויהל ידכש יתנבה
,םיחרבוצמ םהשכ אל !םיבער םהשכ םילכוא םיזר םישנא ,ןכבו
.'וכו םייוחד םישיגרמ ,םיינבצע
הזו ,תנזואמ רכוס תמר לע רומשל ךירצ בערב טולשל ידכש ןבומכ
עמשנ הזש ןוכנ .םויב תוניזמו תולודג ,תורדוסמ תוחורא 3 רמוא
.דבוע טושפ הז ,יל ונימאת ךא ,אתבס לש הצע ומכ
םחנתהלו ררקמל ץורל ונתוא איבמש המ לע תיגולוכיספ הדובע
דוקפתה תורגסממ תאצל לגרתהש ףוגה לע תיגולויזיפ הדובע בולישב
.ולש ילאמרונה
הכישממ ינאו ,הדמתהב ןימשהל םיכישממ םלוכ החפשמב ונלצא זא
!הכיתחו הזר תויהל
ןהש יל באוכ ,ילש תויחאה םע תולודג תודימ תונחל תסנכנ ינאשכ
הקוצמה תאו תושח ןהש לוכסתה תא השח ינא .ינומכ תוזר אל
ךא .אל ןהו הזר ינאש ךכ לע המשא השיגרמ וליפא םיתיעלו תיתימאה
הרומת יהוז !!!לרוג תריזג אל יהוז!!!ש ימצעל הריכזמ ינא זא
:ייצמאמ לע הרישי
ינאש תוקריה לע ,םינש רבכ עובשב םיימעפ השוע ינאש תולמעתהה לע
הבשקהה לעו םירותיוה לע ,החורא לכב בלשלו ךותחל תלצעתמ אל
.ילש ףוגה לש םיכרצל
םיישפנה םיבאכה ןיב הדירפמ ינאו !!!ילש ףוגב תללעתמ אל ינא
עגפ/בילעה/ןבציע והשימש ךכ לע ףוגה תא שינעהל המל !לכואל ילש
?ונב
ומכ ןהילא תדמצנ .ילש תורדוסמה תוחוראה םע םינש רבכ ינא זא
,הדובע תומוקמל יתיא ןתוא תבחוס .ולש ןצמחה ןולבל דמצנש ןללוצ
.תושפוחל תאצוי ינאשכ םג תנרמתמ
קר !לכהמ תלכוא ינא !הליכאה תואנה לכ לע תרתוומ אל שממ ינא
.הנוכנה תעבו הנוכנה הדימב
השרמ ינא .םולכ הרק אל ,תובוט תוחפ תופוקתו תוליפנ שישכ םגו
הרעסה ךושבו ייפנע תא תחחושמ ,"הילע ךרוצל הדירי" עצבל ימצעל
.תרדוסמה הליכאל תרזוחו ישאר תא בוש המירמ ינא
ךרוצ ןיאש ןיבהלו ,םכלש ףוגל בישקהל ליחתהל םכלוכל העיצמ ינא
.שפנה תרבועש תואלת ללגב ותוא שינעהל
.דחא בלב וליפא יתעגנש הווקמ
ינממ
.תידימתה תדדומתמה
םייחה לכ תלדתשמל וביגה
 
5/1/02 15:41
לחר :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
באכה תא יתיאר.ונממ יצח ללכב ינאו-56 הדימב רוחב יתבהא םייתנש
םירבדה וליפאו -םידגב תונקל ישוקה ,יבמופב טשפתהל ישוקה-ולש
ןכ ומכו ףפוכתהל םתס וא םיילענה תא ךורשל ומכ-םיימוימויה
...תוקספנ יתלבה תופשפשה
עגר לכב-לכוא לע תובשחמהו-לכואל תיאלנ יתלב הבהא-ינש דצמו
.ןותנ
רבכ ינא.הלוכי אלו.קיפסמ-יד-ןמזה לכ ול דיגהל הצור קר ינאו
דוע אוה-הנושאר הנמ םייס קר אוהו האלמ ינא-לוכאל יתמייס
.ותוא תבהוא ךכ לכ ינאו.לוכאל בהוא ךכ לכ אוה.בער
לחרל וביגה
 
17/8/02 15:09
תמא רבוד :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
הנמש לבא .ינא םג .תואלמ םיבהואש םירבג שי .םירופיס ורפסי אלש
רבכ ןיא ןאכו ,ךלש תואירבה תא תנכסמ תא .אירב אל טושפ הז
וז .38 הדימל 42 הדימ ןיב טקילפנוקה אל הז .הקיטטסא ילוקיש
.תואירבה
.יביסנטניא ןפואב ותוא םישוע םא ,שיש הזרמ יכה טרופסה הז היחש
דע טרופס םוי לכ .רשוכ רדח + באלק ירטנקל יונמ ךל עיצמ ינא
.65 לקשמל
,בוט רבח לכל לחאמ יתייהש גוסהמ ,המיסקמ תמאב הרוחב תעמשנ תא
.ךמצע לע רומשל הכירצ אל תאש רמוא אל הז לבא
תמא רבודל וביגה
 
 
5/2/03 23:54
:תאמ
ףוחד הטאיד תבייח תא .םהל יבישקת לאל הבוגתב
.ותוא אנוש שממ שממ התא םא קר
וז הבוגתל וביגה
 
5/2/03 12:16
הנמש דוע :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
תמייקה הילפא יהוז .םייחב רתוי בוט םיפי םישנאלש םיארמ םירקחמ
לבקל ףידעי סוב לכ .רתוי םיחילצמו םילבוקמ םיפיה .הרבח לכב
וניא ןמש .םהילע לכתסהל רתוי ףיכ .בוט הארנש והשימ הדובעל
םיטעמ ,בר ימינפ יפוי שי םירעוכמלו םינמשל םא םג ןכל ,הפי
.ותוא תולגל וחרטי
"תזבזובמ ךכ לכ תא" הז תעמוש איהש עובקה טפשמהש הפי הנמשכ
הרירבהש תעדוי ינא ,(ללכב רושק אל םיטפשמב תיטנרטסמ ינאש הזו)
ילגרה לכ לש יתוהמ יונישו הטאיד ןיבל ןמש גוז ןב ןיב איה
.הליכאה
הנמש דועל וביגה
 
31/8/03 16:02
יוסח רבג :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
160 הבוגב ןתא רשאכ .ןקלח קר לבא ןוכנ .רתוי תונהנ תונמש
רדסב תושובלו,תוחפוטמ,המרופטלפ וא םיבקע לע תוכלוה,90 תולקוש,
ןתא רשאכ ךייחל שייבתמ אל .תוכורא ןכב ןנובתמ טלחהב ינא.
תא וטבמב הוולמ רבגש ןכל רזומ ךכ לכ המ.ךובנ טבמ יל תוריזחמ
!!שארב לכה .תיארקא החיש תומזוי אל ןתא עודמ .ןוינקב ןכפוג
תובהואמו, ןזואמ בצמב ילע תובכור ןה רשאכ ולאכ בהוא דואמ ינא
.הז תא םיריתסמ םקלח לבא, ינומכ םירבג הברהש חוטב ינא .יב
םע ןתחתהל םיזיעמ םיבר. תונמשו תואלמ םישנ םיבהוא הברהש חוטב
תונמשה תא וארו ביבס וטיבה תויפיפי .תומגיטסה לכ תורמל, הנמש
,ןיאושינה ךלהמב לקשמ תורבוצ וליפאש, רשואב תואושנהו תועפושה
בוהאל ןוצרו ,ןכמצעב ןוחטיב תצק.ןהב קשוח ןיידע לעבהו
שי .טעמכ הארמו הדימ לכב, תובוט םישנ םיצירעמ ונא...תמאב
םיינופלט םינמור להנל םכל יאדכ .דואמ תיתבשחמ םישימג ונניב
רחאל תואיצמב ןכתא לכה ושממי םיבר םירבג .לקשמ טרפל ילבמ
רבעהמ הדומחה השאה לע זטנפל, ןופלטב הדומח הנמש ריכהל ודמלש
עגרב לק םלה ןכתי ןוכנ .התיא ונהי ךיא ןיימדלו,וקה לש ינשה
הביבסהמ דדובמ םוקמב היהי שגפמהש וגאדת םא לבא .שגפמל ןושארה
ןזואמ בצמל ותוא ליבוהל תויביטרסאב ולדתשתו .רבגה לש תרכומה
תא הקושתו הבהאב לבקמו, ןכבש השאב בהואמ אוהש רהמ ולגת,
ןכתלבק ןחבמ תא רובעל היונפ ךרדה ןאכמ .האלפנהו הלודגה הזיראה
בוהאל יתלחתה ינא ךכ .ותחפשמו וירבח, הבורקה ותביבסל
רבג ךכ דוצל הלוכי תמכחותמו האלמ השאש חוטב ינא .תונמש/תואלמ
ולגת .30 ליג לעמ םירבג םע הליחת וסנ .ותוא תייבו םיאתמ
םלתשמ רגתאה, 40 לעמ וסניש ןכמ ולאל .רתוי םיהובג ןכייוכיסש
בהאתהל םישימגו תילכש רתוי םיחתופמ םירבגה .רתוי דוע הנהמו
...תויתוכיאו תויתימא תונמשב
יוסח רבגל וביגה
 
2/9/03 9:51
יויס :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
...ךלש הביתכה תא דואמ יתבהא
בורבו הזר ינאו (הנמשו ההובג)תועידה לכל הלודג ילש הרבח
שיש ?רמוא הז המ !תויומכב התיא םיליחתמ תואצוי ונאש םימעפה
...הסג הלימ אל וזו תונמש םיפידעמש םירבג (דואמ) הברה


הרואנה הרבחה יביתכת יפל)תויסקרונא תויהל תורומא םישנ רבכ םאו
???םינוויכה לכל חופתל רתומ םירבגל לזאזעל המל (!!!דבלב
יויסל וביגה
 
31/10/03 21:46
תירמיש :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
המזגה שיש תבשוח ינא ינש רבדו ,ייניעב המיהדמ הביתכה ,לכ םדוק
רותב ..לקשמה ללגב וקפדנ םינב םע ךלש םיטיידה לכש ךכב תיניצר
אל םעפ ףאש רמול הלוכי ינא ,םינש 'סמ רבכ תדרוי-הלועש יהשימ
ךלש תוישיאה םא .הב תוראשיההו "היילע"ה יעגרב םג ,דבל יתרתונ
אקווד ואלו ךתוא ובהאי דימת ,'בצויכו הקילדמ ,הבוט ,הציפקמ
המו ךלש תוישיאה תמאבש אלא תבשוח תאש המ הז םא ,םימחר ךותמ
ילכתסת ...הארת הנומתה ךיא ועבקיו וטלשי הצוחה הנירקמ תאש
...הקישנ !יילע
תירמישל וביגה
 
5/11/03 10:22
וטסירא :תאמ
הקנוליז לטיורל הבוגתב
ןתוא םיבהואלו תופיו תונמשל


http://forums.tapuz.co.il/bbw
וטסיראל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא