םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

םינמיס
דרא ןיראק

 


יל חמש אל רבכ
ךתוא תבהוא ינאש בושחל
ןכ ינא ילוא
אל ינא ילוא
םיידיה לע ךל יתלכתסה םויה
יתניחבמ ןמיס הזש
ןשי ןמיס הז לבא
בל יתמש אלש תויהל לוכי
שפוחב יתייהשכו
.ונתשה םינמיסהרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

שלושה שירים
ץומא-ןב ימענ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא