םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

םשג דרוי
דרא ןיראק

 


םשג דרוי
דבל ינאו
שמשה הלעת טעמ דוע
(רבעמ תנוע הז)
דבל היהא ןיידע ינאו
בל המש ינא וישכעו
דבל יתייה דימתש
תונועה לכב
םידמחנ םירבח יל ויה אלש אל
קחשל יתיצרש םעפ לכ
םיינוימד םירבח ויה םה לבא
תויעב םע םידלי םיאיצממש הלאכ
.םיבושח תורגבתה יכילהת רובעל ידכ
.םיבושח דואמ דואמ
דבכל םיצילממ םיגולוכיספ
םיוסמ ליג דע דליה לש ינוימדה רבחה תא
תיגולוכיספה יתריבג
ילגת םא ,ידיגת המ ,יל ידיגת
ךלצא לפוטמה דליהש
?רחא והשימ לש לפוטמ לש ינוימד רבח םצעב אוה
?אה
ילגתשכ ידיגת המ
ךלש ינוימדה לפוטמהש
תיכוכז תלדב תופקתשהמ רתוי אל אוה
םילכ םע הנירטיו לש
?והשימ לש תיבב
תורגנ דומלל יכלת
הבוט ונל ישעת
הכירצ תאש תרמא דימת
.םיידיה םע והשמ תושעל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא