םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תודירפ~םיסחי~ישאר    
   

?ןאל וניסחי
בומרבא יתא

ןיזה אוה .חאה תא ןיזה אל ,הזה רבגה
תויונארפה תאו םיפפורה ייבצע תא
תויסקאה לע רבדל ליחתה אוה .ילש
הכירצ ינאש יל דיגהל ליחתה אוה .ולש
.ינדגוב אוהש .רחא והשימ יל שפחל
הדיגבה דע ןמז לש הלאש קר וזש
יילע לבחש .הנושארה


תוקסרתהה


הלחתהב .םוי םוי ולצא הנשי ימצע תא יתאצמ םואתפו ,שדוח רבע זאו...
.הליל ידימ דחיב ונשי .םש היה הז ,תרמוא תאז .ינרתח ארונ היה הז
,הלימ יתרמא אל ינא .גוז ונייהנ םואתפש שרופמב ריכזה אל דחא ףא לבא
אלו ומצעמ להביי ארונ ,הרוק המ טולקי אוה ,דיגא ינא םאש יתדחפ יכ
.רתוי ראשיהל ינממ שקבי
תמאב אוה ילואו ,בל םש אל טושפ אוה ילוא ,םירוחב לש םכרדכ ?אוהו
.בייחמ רבד םוש ,הזמ רתוי אל הלילחו סח לבא .בצמהמ הנהנ
תכרעמ ,ןידעו קד לבח לע תוריהזב דעצש ןיילול היה ילש רבגה ,השעמל
תיארנ הרטמ ול התייה אל .רבד האור אל ,המידק ךלה אוה .ונלש םיסחיה
והשמ םש שיש הייפיצה תא ,הנכסה תא בהא אוה לבא .ינא אל חטב ,ןיעל
תולכתסה ,דחא ןטק סוסיה :יתעדיו ,קוחרמ וילע יתלכתסה .לבחה הצקב
יתלוכי אלו .קסרתהו לפנ .לפנ ןכא אוהו .לפונ אוהו ,הטמ ןוויכל הנטק
באכה .ילש ויה תועמדה .ומצע םע ולש תוקסרתהה התייה וז יכ .ול רוזעל
.ירמגל .ולש התייה תוקסרתהה לבא .ןכ םג


רשועו רשואל רשקבו


יתעדי אל םעפ ףא ,ךיסנה רחא שופיחב העוקש יתייה םלועמו זאמש ןוויכמ
חוחינב הוולמ ,תרגסנ ןומראה תלדו ,ותוא םיגישמש ירחא הרוק תמאב המ
."רשועו רשואב םייח םה זאמו" :םילימה לש חיטבמה
לבא ,תויגוז הל התיה אל ןמזמש ימ רובע ?"רשואו רשוע" תמאב הז המ זא
עובש יפוס ,לילגב םירמיצל םגרתימ רשועה "השאל" ןומה תארוק איה
.רורב הז ,בוט ונ ...הז ?רשואהו .רקוב ידימ םיחרפו גארפב םיטנמור
רתוי עומשל אל ,םילפא םיראבב םירוחב רתוי שפחל אל ,דחיב ןושיל
חותמל תרשפאמש ,וזכש תומלש .'ינא הז ,תא אל וז' ומכ םיצלפומ םיטפשמ
.םייחה ונל ונמיזש תולפשהה לכמ עגריהל תצקו םילגרה תא
תולאשל רתוימ ןמז יתשדקה אל םלועמ ,שופיחה טהלבש ,הדומ ינא
הז לע ,ךיסנל תונעטב הנותחה ירחא האב היגלש םג םאה :ומכ ,תורתוימ
תוריק לע םיבצעב הספיט הלרדניס םג םאה ?רתוי התוא קבחמ אל אוהש
קוידב המו ?תועש ךשמב ולש תיסקאה םע רביד סנירפהש התליגשכ ,ןומראה
הככ" :היתונעט לע הבוגתב הל רמא ותלעמ דוהשכ ,השדעה לע הכיסנה התשע
?"תתל לוכי אל ינא הזמ רתויו ,ינא


השדעהו הכיסנה


הפ ןיא .אל .תלדה תא החתפ יהשימ .רצ קדס ידכל החתפנ ןומראה תלד
יתאב .יתסנכנו לגרה תא יתפחד .חתפב הדמעש ולש הפתושה וז .תותרשמ
.ןומראה ךותמ חוודל
,ילאיטנדוטס טוהיר .והילא די .םירדח העברא תריד .והשמ אל ?תמאה
ומכו ולצא ןושיל יל עיצה אוה .דחא ךיסנ ,הז לכ ךותבו ,רויכב םילכ
ןיעב ילש עגמה תשדע תא .השדע יתשגרה הלילה לכ ינא םג ,תיתימא הכיסנ
.םייניש תשרבמו תושדעל םירמוח יתיא יתאבה תרחמל .ארונ הקיצהש ,ןימי
.םייחל ול תרדוח ינאש שיגרי אלש .תובקע םוש יתראשה אל לבא
תשרבמ תא םש ריאשהל יתחלצה רשאכ ,שדוח ץקמ םשרנ ירוטסיה ןוחצינ עגר
.בל םישי אל אוה' .ימצע תא יתעגרה 'םייניש תשרבמ קר וז' .םיינישה
הער ןיע ךיילע תחנת םואתפ םא םגו .הרקי אל םולכ ,הפ התוא יריאשת
תשרבמ קר ,ןיידע וז ,םלועל דוע ורבדת אלו םייתעש דועב ובירת ,תיקנע
.'םיניש
לגד תא גנורטסמרא לינ עקת הבש הוואג התואב סוכב תשרבמה תא יתעקת
לבא ,ןוכנ הז ,תושונאל ןטק דעצ :יתשגרהו ,חריה תמדא לע תירבה תוצרא
תא דיגהל יתינהנ ךיא .ךיא .סומידב הקוור ,בומרבא יתאל יקנע דעצ
,המ'גיפהו ,םינותחתה םג ועיגה תשרבמה תובקעב .סומידב ,וזה הלימה
.קרמל לוביתה תויבוק וליפאו הנישה ינפל תארוק ינאש רפסהו
,דחוימב םיקתקתמ םיאקירמא םיטרסב םירמואש ומכ TWO WEEKS LATER
יתישע ,ךכש ךותמו .תיבב שיגרהל יתלחתה ,םירכומה ייצפח לכב תפקומ
לש טרסב היח אל ינאש יתחכש .יתחכש .הרימשב יתמדרנ .תיארונ תועט
ינאש תויהל לוכי אל הז ירה .םינברוחמ םייחהש יתחכש .סטרבור הילו'ג
קלודה חאה תא ןיזמ ילש רבגה דועב ,תחנב הפק יל התשאו ןולסב בשא
ינאש ידכ ,דחי ונחנאש אל .ןולס ונל שיש אל ,חא ונל שיש אל .ןולסב
.'ונחנא'ו 'ונל' דיגא
תאו םיפפורה ייבצע תא ןיזה אוה .חאה תא ןיזה אל ,הזה רבגה
יל דיגהל ליחתה אוה .ולש תויסקאה לע רבדל ליחתה אוה .ילש תויונארפה
דע ןמז לש הלאש קר וזש .ינדגוב אוהש .רחא והשימ יל שפחל הכירצ ינאש
בהאש וז םע םג .ןלוכ םע היה הככש .יילע לבחש .הנושארה הדיגבה
לכה תא יל רמוא אוהש ;הבהאמ לכה הזש ,ףיסוה םג אוה ףוסבו .דחוימב
.ידימ רתוי וילא רשקא אל ינאש ידכ .הבהאמ יתיא בכוש אל אוהש .הבהאמ
.ידימ רתוי יילא רשקיי אל אוהש ידכ
:ךסמל דעבמ יילע תקעוצ ,תארוקו וישכע תבשויש ןכמ תחא לכ .תעדוי ינא
תא ארוקש דחא לכ .'יחרבת' :ופיסוי דחוימב תויטנטילימהו 'טישלוב'
.'םימעפל הככ םירבדמ ונלוכ .ךתוא חרומ אוהש רורב הז ירה' :רמוא ,הז
הז ירה' תרמוא ,יזיפ ןפואב ,םייניעב הז תא תארוק ינאשכ ,ינא םג
.ךלש בלל תאז ירפס יכל .םירורב םירבדה ילש חומב .'רורב
,הלגמ ינא ךכ ,רתוי דוע השק לבא .תונולשיכב תודוהל השק .םש דוע ינא
.ךופה לכה השוע לבא ,ךתוא בהוא אוהש רמוא ךלש רבגה .םמיע תויחל
ידכ ,םימשמ תותוא ,םינמיס ,םיזמר תולדל הסנמ תא הזה ךופהה ךותמ
ךורא הליל ירחא רקובב םוקל הביס ןיא ,תרחא .ותוא בוהאלו ךישמהל
דע ונל רתונ דועש ןמזה תא תדדומ ,קזח-קזח ותוא יתקביח ובש ,שיתמו
.לואש ןמז .ותוא תדדומ ינא תוינש יאצחב .ףוסה
תרמוא ינא .תלזונמ ינא םא לאוש אוה .תועמדמ הקונח ינא .רשקתמ אוה
אלו ,וללגב הכוב ,וילע הכוב ינאש ,דיגא ינא המ .םתס הזש .ןכש
ןיבי אוהש הצור אל .רתוי דוע וילע קיעהל הצור אל ?ותוא ףתשל תלגוסמ
םתס אל אוה ,השעמל .ךליי אוה ,עדיי אוה םא יכ .יל בושח אוה המכ דע
אלשכ .ונלש תוחישה הפיא .הלחתהה הפיא .דרוסבא הזיא .חרבי אוה .ךליי
ונניא ךכ ,םיבהוא ,רתוי םיבורק ונכפהש לככ .טושפ היה לכה ונרכה
.הלימ רבדל םילגוסמ


תודיגבל ןוכתמ


.ילש םיסקאה לע יתבשח םואתפ .םירחא תומוקמל ךלוה חומה ,ולאכ םיבצמב
םהילע יתמלח ךכ רחאו םיינשל ילוא ,הלילל יתגשהש ולא לע רקיעב
םג םאה .אוושל תבהואמ יתוא וריאשהו תרחא םע ונתחתהש ולא .םינשל
לע ופידעה התוא ,םהלש השיאה םג ילואש וא ?ךכ שממתמ היה הז םתיא
רבגה םע תאצמנ אלו תאצמנ ,תרסוימ ,םינוא תרסח ,הלילב תבכוש ,יינפ
?הגישה ,הללק-הכרב לש גוסב ,איה אקוודו ,וצר םישנ הברה ךכ לכש
ןוכתמ אוה ,ןטבב רידא ךסח ,בלה לש הקיר הריעב ,םינוא רסוח ותוא
.תודיגבל ןיוצמ
וליאכ .הרזחב תעגונ אל ינא לבא .ילש ףוגב עגונ והשימ .םש תאצמנ ינא
.םש אל ינא ,תעגונ אל ינא םא
.םוקנל ידכ הפ תא .םשא אוה .ימצע לע תקעוצ ינא ,הזל יסנכית לא
הקוקז ינאש המ תא תתל ןכומ אלש ,וב :ימב יל רורב אלש קר ,ןכ ?םוקנל
.תינלגתסה השיאה דיקפתל סנכיהל תלגוסמ אלש יב וא ,ול
.וילא .התיבה ץורל לכוא ינאו רמגי הזש ידכ .עגרל קותשא ינא ,בוט
.החיטבמ
,ףוגל הריעבה יל רובעת 'םהה' םע בכשא ינא םאש יתבשח הלחתהב .ןכ
יתנבה ךכ רחא .יל תתל ןכומ אוהש המב קפתסאו ,טקשב ותוא בוזעא ינאו
הצור ינא .לערומ ץח ומכ תקיודמו תבאוכ .דואמ תיפיצפס איה הריעבהש
.ותוא
אוה .תוביבחב הנוע אוה .תמאב בוהאה ,ולש לוקה תא עומשל תרשקתמ ינא
.רתוי הברה יתוא רסיימ הז .ונל יתללוע המ עדוי אל


?המ וישכעו


הילא הריטה ומכ ,יינפב לוענו םותח .ןיידע - אוה םגו .הפ דוע ינא
,ובר םאה .תמאב םש םהל הרק המ עדנ אל חצנלו ,ותבוהאו ךיסנה וסנכנ
םאה .תורחא םע ךלהשכ התכב םאה ,הל ןתנ אלו תאצל התצר םאה .וקעצ םאה
.םדרנש ינפל וינפ תא הפטיל םאה ,בוט הילא היה
.ררחשמ אל לבא ,רגוא .רשואל ילש תונמדזהה תא וכותב רגוא ,ילש רבגה
סחש .םינפב קזח הרומש איה ,הבהא וב שי םא .הבורע ןבכ רשואב קיזחמ
.הצוחה ףולדת אל הלילחו
דחפמ אוה ךכ ,המלש ריע ליערת הנממ הפיטש תיביטקאוידר הנירק ומכ
.התומלשב השיא ליערת ותבהאמ הפיטש
."!תכלוה ינאש וא ,לבקל ירות וישכע" .קועצל הצור ינא "!ינא וישכע"
דבל ראשא חצנל .ידימ תובע .ידימ תוהובג תומוחה .ידימ רחואמ .ספא
.ולשב אוהו .ירדחב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
18/11/00 22:51
ןהכ זעוב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םדוקו ,םירקשמ םישנא ןומה .הבוצעה תמאה תא יתיליג םישולש ליגב
.םמצעל - רקיעבו - לכ
ליפהל ןווכתמ אל אוה .ותוא םישאהל אלש יאדכ תובר םימעפ ,ןכל
דואמ םיעמשנ ולש םירקשה ןכלו ,ומצעל רקשמ אוה .םינפה לע ךתוא
.ךיינזאב םיענכשמ


תוומ דחפ םידחופש םירבג לש - דחוימב םייתייעב םירקמ טעמל
תויגוז - תיתפורת תוברעתה תשרודש הזוכיספ לש המרב תוימיטניאמ
הז .ןמזה לע לבח - ןיא םא .ףרטא שי הלחתהב .טושפ יד ןיינע איה
אוה ילמיטפואה בצמה הז ליבשב .ךפיהל אלא ,רפתשיו ךליי אל
.ותומלגתהב ישוחה ףוריטה זא .םתקשנתה ובש ןושארה הלילב ןתחתהל
םהו ,הדגא אל םה םייחהו .תודגאב רשאמ ץוח ,ןבומכ ,הרוק אל הז
הילו'ג אל תא .תיתואיצמה םכרדב ,םיבוט םה .םיטרסל םימוד אל
לוכי אל הזש רמוא אל הז לבא ,ריג דרא'ציר אל אוה ,סטרבור
.ןמז הברהל וליפא ,המ ןמזל ףייכ תויהל


ינושחנ קוניז לבקל םואתפו שראפ ךכ לכ ליחתהל לוכי אל הז לבא
קדצ ,ךליבשב רבגה אל הזש ךל רמאש ימ .רשואה תלבט תגסיפ לא
אוהש השאב םג תוריהמבו תולילקב דגוב אוהש ךל רפסמש ימו .ןבומכ
םא יטילחהו ולש תונכה תא יכירעה .ול ינימאה - לכמ רתוי בהוא
.אל וא - הרקי הזשכ ,הביבסב ,םש תויהל תנווכתמ תא


ךכ-לכ רהמ המל .יתנבה אל ילושו ינכט ,ןטנטק ,דחא רבד קרו
?ןולסב ול לחנתהלו םיינישה תשרבמ תא ולצא םקמל תזרדזה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
18/11/00 23:25
תיטסינגלב :תאמ
םמצעל רקיעב .םירקשמ םישנאל הבוגתב
התומת ןבב אלו , "ךיסנ"ב רבודמש איה ךלש הלאשל הבושתה זעוב
םיניתנ ונל רוסא הכולמ ינבל רתומש המ . היעבה שרוש והזו
ול רתומ , דוגבל ול רתומ . סוחיו דוחי לכ ירסחו םיטושפ
וא , הרומתב רתכ תלבקמ יתא , ןופצמ ירוסי םוש ילב ביאכהל
םירתכ ול רושקל תרהממ התייה אל יתא םא. םיצוק רז קויד רתיל
דבכ ךכ לכ ריחמ תמלשמ איה ובש בצמל העיגמ התייה אלש הארנכ ,
. תקפקופמ ךכ לכ הבהא רובעב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
19/11/00 9:24
ןהכ זעוב :תאמ
קרמנד תכלממב בוקר והשמל הבוגתב
.תינלטק תויהל הלולע םיכיסנל הוואתה
הכלמל הוואתה ומכ
רשואה יננעב ףצ ,הלעמל התא עגר
ךראווצ לע חנומ רמסוממ יכיסנ/יתוכלמ ףגמ ,ןכ ירחאש עגרבו
ץובה ךותב קומע תועוקש ךינפו


.תוכיסנו םיכיסנ הז הככ יכ
טולשל ודלונ


לע ת/בכורה תא שפחיש .ול םשוביש - וב וטלשיש הצורש ימו
ןבלה סוסה


םע תולכואו ףוריטב תוניידזמ ,תויצרא ןתוא יתפדעה דימת ינא
םדא ינב .םיידיה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
19/11/00 14:06
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
תקדוצל הבוגתב
תולעתה - הבוט המזגרואו , תימיימש תוליעפ תאז ןיידזהל
תיתימא
תיצרא היווח , תאזה תיטאטסקאה תיתדה היווחב תוארל
! המשל תויטרוורפ תאז ,הטושפ
! ! ! שדוק לוליח רמאל אלש


תא רפשלו ביטייהל טעמב ולו , ךלו וליעוי ירבדש הוקתב
ךיכרד
תיטסינגאלב
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
 
21/11/00 18:11
גולויבויצוס :תאמ
זעוב יל חלסתל הבוגתב
?תבשוח תא המ ,תיטסינגלב ידיגת
ן.י.ז שרושה םע םילימ תרמואש הרוחב תאש ללגב קרש
תא תלבנמש הרוחב ,ואוו") אסיכהמ לופינ םירבגה ונחנא
.("!!הפה


.לאימרכ אל הז הפ !יתוחא ליטנו'ז קילאח


תורוחב לש הזה יביבא לתה עטקה
רבכ םירירש תושעל ליבשב "הטוב-רתוי-קר-רבג-ומכ-רבדל"
.דחא ףא םישרמ אל ןמזמ
דימת ,הטימל ןכתוא םיאיבמ רבכשכ ,רבד לש ופוסב
ינא ,עמשת"-ל ,הציצמ ,סוכ ,ןיז ,ןויזמ ףלחתמ ןוגר'זה
..."םדוק הז תא יתישע אל םעפ ףא ,רדסב הז םא תעדוי אל


זא - הז לע רבדל קר אלו ,םירבג ומכ ןייזל וליחתתשכ
.עמשמ יתרת - םינזואמ היהנו ,שגפינ
(-;
גולויבויצוסל וביגה
 
 
22/11/00 11:18
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
!ןיוואד קילחל הבוגתב
בשוח התאש הממ לודג רתוי הברה אוה ילש םילימה רצוא
השוע ינא ויתויטה לכ לע נ.י.ז שרשב שומישל ףסונ .
ו ק.פ.ד : ןוגכ םיפסונ םישרש ינשב המוד שומיש
קועצל תגהונ ינא הווה ןמזב םהיתויטה תאש , ע.ק.ת
. תומייוסמ דואמ דואמ תויצאוטיסב
הכרבב


תיטסינאגלב
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
 
23/11/00 17:25
וג_ידניא :תאמ
ויצוסל הבוגתב
,אנ ירמא
?יוויצל וא הווה ןמזל תנווכתה


תוקישנ
וג_ידניאל וביגה
 
 
23/11/00 21:47
תיטסינגלב :תאמ
תיחמומה תיאנושלה דיקפתבל הבוגתב
תא הטמ ,יפכ תא תקפוס , יכריב לע תערוכ ינא
...וינפל יתניח(ט)ת תא תשרופו רוחאל ישאר
תוקישנו םיכויח
תיטסינגלבל וביגה
 
 
23/11/00 18:45
גולויבויצוס :תאמ
ויצוסל הבוגתב
- הרקיה תיטסינאגלב
,הפ יתיארש הממ ששואתהל םיימוי יל חקלש ירחא
אמטה בתכהמ ורוונוסש ייניע רואמ ילא רזחש ירחאו
םישרוש ינש תוחפל שיש ריעהל חרכומ ינא ,ךלש
:ךלש ינניחה ןוגר'זהמ ודקפנש


י.ל.נ.א .1
צ.צ.מ.2


שרוש אל אוה ילנאש ץוריתב קמחתהל יסנת לא - בגאו
!!ןושלל הרומל האג ןב ירה ינא - ירבע


(-;
גולויבויצוסל וביגה
 
 
23/11/00 21:54
תיטסינגלב :תאמ
...םיינש דוע תחכשל הבוגתב
הטימל ךרדב ינא


ייב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
27/11/00 13:54
יצניו הד ודרנואיל :תאמ
יל תרכזהש בוטל הבוגתב
? ילש הטימל ךרדב תא
יצניו הד ודרנואילל וביגה
 
 
8/5/01 11:47
levisem :תאמ
ויצוסל הבוגתב
ןיינעל הבושת
levisemל וביגה
 
 
19/11/00 18:26
יבא :תאמ
תקדוצל הבוגתב
ןיב ןושאר" תיניטלב השוריפ ,ךיסנ הלימהש בושחלו
..."םיווש
יבאל וביגה
 
18/11/00 23:13
ינרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא ,ךל דיגהל הלוכי ינאש המ לכ לבא ,הבואכ הלאש ןאל וניסחי
!!! !האלה רובעל תבייח תא באכהו רעצה לכ םעש הז
המכ תעדויו ךתוא הייבמ ינאש תורמל ,הבהאה תורמל ,הזה רבגה יכ
.הבזכאו באכ קר ךל איבי אוה - האלה ךישמהל השק הז המכ המכ
?ךל המל ,המלו
הזכ רבג תויהל לוכיש ,םייק הזה רשואהש םלועמ יתנמאה אל ינא םג
,ערשכ םגש ,בוט - הלימה ןבומ אולמב בוט - ותיא בוט טושפ היהיש
לכה היהי בושו ,הפי רתפי הזש תעדוי ינא יכ ,תגאדומ אל ינא
.בוט
לבא,הלחתהב לק היה אל ותיא םג - הזכ בצמל יתעגהש דע םד יתקריו
.לק היה אלשכ םג ,בוט היה
דע - יל וביאכה ,יב ועגפ ,יב ודגב םירבג הברה ,ארח הברה יתלכא
המו - םייחב ובהאי אל יתואש ,יל עיגמ אלש יתשגרהש ךכ ידכ
???אל
ונחנא .ולש הבוהא ינאו ילש בוהא ,ידיל ,הפ אוה...הנה לבא
.ונחנא
שי ריס לכל ,הפפכ שי די לכל - תונוכנ הלאה תואשילקה לכש הארנכ
,ףוסב אוצמל הווש ,תוסנל ךישמהל הווש - הווש הזו ,הסכמ
- הז ינפל ךכ לכ לובסל הווש יל היהש תבשוח וליפא ינא םימעפלו
!וישכע יל שיש המ תא המכ יפ ךירעהל תעדוי ינא יכ
ינרואל וביגה
 
18/11/00 23:28
ירוקז יקוש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
! הרקי יתא
....םיינישה תשרבמב אלש יאדובו ,ךב וניא םשאהש ןבומ


ונאו ,ונערז תא ץיפהל םלועל ונאב .םירבג םה םירבג םה םירבג
דיל וא הרוחצ הפוחל תחתמ םשו הפ םיבכעתמ םא םג ,המישמב םיקבד
םיצור םירבג ,תייבל תוסנמ םישנ תורוד ךשמב .ללוע לש ותסירע
ןתאש תא םירמוא ונחנא...טעמב קר ונתשה-? תוקיטקטהו ,ןייזל
תאש השוע תא הפי.תונקל תושקבמ ןתאש תא םירכומ ,עומשל תושקבמ
ךרות םג ,הגאד לאו....ףוגה תפשב ,תועבהב ,םיסנאוינב הניחבמ
םיינש וא רושע ,םייתנש ,הנשל ךלצא בכעתיש אוהה תא שוגפל ,עיגי
תיתייפכה ותוחילש תא עצבל וכרדב ,
ירוקז יקושל וביגה
 
 
19/11/00 9:38
ןהכ זעוב :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
.ןיידזהל תוצור םישנ םג לבא .טלחהב ,ןכ
.דסמתהל םיצור םירבגו
.תוחפל ,םבור


םיסחי תוכרעמ ךותב םיצורמ רתוי םירבגש םיחיכומ םירקחמה לכ
.רתוי םייח םיאושנ םירבג .םיקוור םירבגמ ,תוביצי


תודירפהו םישוריגה בור .םישוריג רתוי תומזוי םישנ וליאו
םישנ תמזויב ויה םיעשתה תונשב


תויגולויב-ויצוסה תומגיטסה תא תצק ררוואל יאדכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
21/11/00 18:00
גולויבויצוס :תאמ
?ןייזל םיצור םירבגל הבוגתב
תוגוזהמ 1/3 :השקבב זא ?תודבוע הצור ?זעוב ,םירקחמ הצור
המל םירתונה 2/3 תא ריבסמש רקחמ אצמו אצ !!1/3 .םישרגתמ
דועו ,םידלי ,תוביוחמ ,החפשמ - הלגתו ,םישרגתמ א ל םה
תולע" תוארקנ תילכלכ-ויצוסה הגעבש תוביס הנהכו הנהכ
."העוקש
תוביסה ללגב אל םיאושנ םיראשנ םישנאה תיברמ - רמולכ
ריחמ .ןמזה תצורמב עקשוה רבכש המ ללגב אלא ,הנותחל ואיבהש
.לכה הז .תועיבקה ריחמל תיסחי הובג םהל הארנ יונישה
לע ךמתסהל ?תויגולויבויצוס תוירואית ררוואל ?תרמא המ זא
..?...םייעדמ םירקחמ
,םינמדזמ :םינרקש יגוס השולש שיש רמול הגהנ ילש אתבס
.םיאקיטסיטטסו ,םיגולותפ
גולויבויצוסל וביגה
 
18/11/00 23:31
תיטסינגלב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
. תשקובמ/שקובמ השיא/רבג הז המ ילוא יל דיגי והשימש
!!! יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייד


םמצע תא רוכמל םיעדויש םישנא שי , תוכיסנו םיכיסנ הזכ רבד ןיא
. אלש שיו , בוט
טושפ איה , המצע תא תקוושמ אלו המצע תא תקעוצ אל תיתימא תוכיא
. תאצמנ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
20/11/00 19:14
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
! םישנאו םישנ ולהל הבוגתב
אוהו ןיז הלחא ול שיו שב ששב חצנמש רבג רבג הז שקובמ רבג
ןובשח ילב ןייזמ
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
19/11/00 0:45
ימיש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ילש הרקי יתא
.ודרפנ םככרד יכ תשרה יפד לעמ דועו עומשל יל רצ
ךותל סנכיהל ללכב יידכ םאה ,םש יא אשונה הלעשכ ןמזמ היה אל הז
ךמצע תא תופכל הווש םאה המכ תחא לעו תאזה תיפיצפסה תלוברעמה
.םימייוסמ םיסחייב אלא ןיינועמ היה אל הליחתכלמש והשימ לע
.חכב אלו תויעבטב םורזל ךירצ לכה
.םעפ אל םירקי דואמ םירועשה ירעצלו רפס תיב םה םייחה
חקול םג הז םיתיעלו דחא לכ לש ורוט עיגי ןוכנה ןמזבש קפס ןיא
.ןמז
."הבוטל הבכע לכ" םירמוא ךכ לעו
.ךל דעוימ םהמ דחאו םיב םיגד ןומה שי
תא יכ הבוט תאש םירחא ענכשל לש ךרדב אלו ישיגרתש ילב עיגי הז
.םיעדוי רבכ ונחנא הז
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
19/11/00 0:49
וג_ידניא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
בורלש הז דמחנש המו ,םמצע לע ןומה דיגהל םילגוסמ םישנא
.םהש ךל םירפסמ םהש המ לכ םהש םיענכושמ תמאב םה
,רתויב ןכוסמ קשנ ןה םילמ .בישקהל ךירצ אל טושפש איה תמאה לבא
דחוימב
םיילולכנהו תעדמ םיילולכנה ,םינמוימה לש (םנושלו) םהידיב
.תעדמ-אלש
אל אוה םא .ךתוא בהוא אוהש ךל רמאי אוה םימעפ המכ הנשמ אל הז
גהנתמ
.אל אוה זא ,ךתוא בהואש דחא ומכ
"אוה הז תא אל הז" ,"רשקל יונב אל" ,"בכרומ" אוה שי םאו
,םישיבמה םהיבורקו
וא ,ךתוא אל .קיפסמ הצור אל אוהש ,רמול תמכחותמ ךרד טושפ וז
.ללכב אל
?הנשמ הז
לבא ,הנוילעה המוקב ןיוצמ תודבוע וללה תונבהה לכש תעדוי ינא
תושטשטימ
.הז הככ ,ןכ .בלה לש בחורה וקב םש יא
,באכו ןמז ןומה דועו ןמז דועו ןמז ירחא ,רבד לש ופוסב
,שדח טבמב ךלש סיפרטסאמה לע תלכתסמ ,רוחאל דעצה תא השוע תא
:ךמצעל תרמואו
?יתימאה רבדה אוהש יתבשח םעפש תויהל לוכי ?יתיצר הז תא ?הז


,םירצק רשוא יעגר ליבשב ןאכ ונחנא .קתומ ,יו הל הס
.קערדהסייש הז ראשה לכו
וג_ידניאל וביגה
 
 
19/11/00 9:32
ןהכ זעוב :תאמ
לסחו ,לסל וניסחיל הבוגתב
םילמה .םייחה תא תוקשחמש תורגסמה הלא יכ םילמב םיזחאנ םישנא
.ומצע רבדה אל .יעצמא ןה
,יתוא תבהוא תא םא .תוטס'גב אלא םילמב ןימאמ אל ןמזמ ינא
.הזל (תוישממ ,תויזיפ) תוחכוה הצור ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
19/11/00 10:37
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
לסחו ,לסל וניסחיל הבוגתב
.םיציצ אלו ,תשקעתה ,םיידש .הלימה תובישחב תרביד לומתא קר
ןימאמ אל רבכ התא רקובה וליאו .תנעט ,תובושח םילימה
.םילימב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
19/11/00 10:46
הילו'ג :תאמ
הינרפוזיכסל הבוגתב
םירבד ןיידע שמשה רואב םגו ,רקובב םק םדאנב ,םימעפל
.ער םיארנ
...הרוק הז םג ,תעדוי תא לבא ,יפיצפס ןפואב תרבדמ אל


((-: ...הרקיה היסטסנ
הילו'גל וביגה
 
 
19/11/00 11:28
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
שמשה רואל הבוגתב
יתנבה אל ללכב ללכב ...לבא תודוהל תשייבתמ תצק ינא
יל יריבסת ילוא .שולק גשומ יל ןיא .תנווכתמ תא המל
!?השקבב


םירומא םלוכש העש ,רקובב ןושאר םויש הז ךיא -הזמ ץוחו
לכ טעמכו ,םיבושח םירבד תושעל /דובעל /דומלל
הז המ ?תירתא -ךות תרושקת לע תדקוש תוננב תייסולכוא
יואיואיוא ?ונילע רמוא


:םימיירגוסו תודוקנ םע רויצ ךדובכל רייצל הסנא םג ינא
( ( (-O --- O-) ) )

/
U
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
19/11/00 11:30
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
...הרקיה הילו'גל הבוגתב
.םייפקשמ םע ךייחמ שיא תויהל רומא היה הז
....הנווכה רקיעה
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
19/11/00 11:42
הילו'ג :תאמ
...הרקיה הילו'גל הבוגתב
ןימאמ אל התא רקובה וליאו" - תרמא :ריבסא ינא
"...םילימב
שי ,תחרוז שמשהש וליפא ,רקובב םימעפל :יתרמא ינאו
תאז לכב תוקסרתמש תונומא


(-: ....רקוב ,תאז לכב .םתס .תופסלפתה םתס
הילו'גל וביגה
 
 
19/11/00 10:53
ןהכ זעוב :תאמ
הינרפוזיכסל הבוגתב
ןה םא תועמשמ םילמל שי .תושממהמ תוחפ תובושח םילמה
ןיזלו "םיציצ" םיידשל אורקל .תואיצמה תא תואטבמ
"ךתוא בהוא ינא" יהשימל דיגהל ומכ קוידב הז "לובלוב"
דואמ סופיט תא ,ךתוא בבחמ ינא) רחא והשמל ןווכתהל םצעבו
.(...לשמל ,ןיינעמ


תבהוא ינא" עומשל ףייכ .תמא ןהב שיש םילמב ןימאמ ינא
םילמה שולשל ישחומ ,ישממ ,יזיפ יוטיב שי םא ,"ךתוא
ףוטעתש לבא ,םילמה תא םעפ ףא דיגת אלש - ידצמו .וללה
קבחתו קשנת ,םוחב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
19/11/00 11:33
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
שממ אל ?הינרפוזיכסל הבוגתב
.אלימ ,ונ
הז םנמא ?והשמ ךל תוריכזמ ,"רופיס" ,"תונשרפ" םילימהו
...רכוז התא ילוא לבא ,הנש ינפל לוב ,הנש ינפל היה
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
20/11/00 19:16
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
שממ אל ?הינרפוזיכסל הבוגתב
יסינכתו הפה תא יחתפת רקיעה בושח הז המ םיציצ םיידש
ףוסה דע ןיזה לכ תא
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 18:30
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
םיציצ םיידשל הבוגתב
("הלילחו סח ?ןיפ" הז ךלצא אמש וא) !סח ןיפ
?ירורעז ךכ לכ אוה םא ףוסה דע עיגי ךיא
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
19/11/00 10:38
:תאמ
לסחו ,לסל וניסחיל הבוגתב
hear hear
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/1/01 20:36
המיטויד :תאמ
לסחו ,לסל וניסחיל הבוגתב
לע ךלש הבישחה ןפואבו..ךלש תובוגתב ןיינעמ והשמ שי..זעוב
הזה אשונה לכ
המיטוידל וביגה
 
19/11/00 1:04
םייסחי םיסחי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.םייחל םיאבה םיכורב ,ןכ
ןיאש יתבשח ינפל הקדש תורמל ,הז תא יתיווח ינא םג ירעצל
.םולח םה םייחהו ,ינממ תרשואמ
םדא רשאכ אוה לכמ עורגה .ךכב תודואל םהל השקו ,םינתשמ םישנא
,םיילוחה לכ רוקמ ןאכ ,יתייפכו ותביבסו ומצע יפלכ ,ינסרה היהנ
.'וכו תומילא
בורל םיגצומהש םיחנומהו םירבד וב םירוק ,ימניד רבד םה םייחה
ןיאו םיכיסנ ןיא אל .'וכו ךיסנה ,תודגאהמ וליאכ םה תרושקתב
ןכ םימעפל ,דמחנ הז דימת אלו ,םדא ינב שי ,תושעל המ ,תוכיסנ
.אל םימעפלו
ןיא םא ךא ,לבסהמ ענמהל םיסנמו רשפאו שישכ םינהנ ?םישוע המו
םירמוא בור יפ לע .רתוי בוט בצמל סנכהל ידכ לובסל יוצר הרירב
םג אוה יכ הז םיסחי תכרעמל סנכנ םדא םאו ,וגנטל םינש ךירצש
קר םימעפלו ולוכ םלועה תא הז םימעפל .ןתונ ינשהש תא תאשל ןכומ
.תויראשה תא
ול ןיא ,ןכלו ולש הטלחה הז (ער וא בוט) לבקל ןכומ ינשה דצה םא
.הריחבמ הז יכ תונעטב אובל ימל
,תעגהש בצמל תעגה המלו ,הרק המ יקדבתו יקתנ ,יבזע ?ךל בוט אל
.וב קלח ךל שי םתסה ןמ
םייסחי םיסחיל וביגה
 
 
21/11/00 18:29
גולויבויצוס :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
ןהש ליבשב - 'ץאק שי לבא ,ךלש בצמל קוידב תוצע יתש יל שי
רדסה יפ לעו ,ןהיתש תא אלמל ת ב י י ח תא תויביטקפא ויהי
.עבקנש
:רדסה יפ לע קרו ,ןהיתש קר :ירכזתו ,ןה הנה זא


.ימוק (1
.יכל (2


!האבה תכרעמב החלצהב היהישו
(-;
גולויבויצוסל וביגה
 
 
27/3/04 13:36
לכימ :תאמ
:תוצע יתש הנהל הבוגתב
(:....התא חתות
לכימל וביגה
 
19/11/00 1:39
ינרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
"םירבג םה םירבג םה םירבג" הז ץורית ןימ הזיא !תמאב ונ
????"ונערז תא רזפל םיכירצ"ן


יתעמש אל יגוז ןב םע ילש םינושארה םישדוחה יצחו השולש ךשמב
,יניצר תויהל ליחתה בצמה ."ךתוא בהוא ינא" תחא םעפ וליפא
םיינישה תשרבמ ,וירבחו ותחפשמ לכ תא יתרכה ,תיב תב יתייה
רסוח לש עגרב - םעפ .המוקמ תא הפילחה הינשו הקרזנ הנושארה
,עדוי אל אוהש רמא אוה .יתוא בהוא אוה םא ותוא יתלאש - תויפש
!באכ הז - וואו .חוטב היהי אוהשכ תעדל הנושארה היהא ינא לבא
ינא - תרחא השיגרמו "ךתוא בהוא" תעמושש ,יתאמ ךפיהל...לבא
ויה .ךלהמ לכב ,העיגנ לכב ,טבמ לכב ךתוא בהואה תא יתשגרה
"ךתוא בהוא ינא" ה ילב םג בוט היה .בוט היה לבא ,םישק םיעגר
- בהוא קר אל אוהש ןיבהש דע בהאו בהא טושפ אוה דיגהל םוקמב יכ
.דיגהל שייבתמ אל אוה זאמו - דואמ בהוא אוה
אל - דהלב ינויסנ יפל - ללכ ךרדב ידמ רהמ םירמואש הלא
.םינווכתמ
ןומט םשו ,תמאה הנומט םש .םילימל ףסומה ךרעה תא דימת ישפח
.לובסלו ראשיהל תבייח אל תא - ער םש ןומט םא .ערה וא בוטה
ינרואל וביגה
 
19/11/00 2:19
הילו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,"םיסחי"ה לש םדקומ ךכ לכ בלשב ליחתמ שפנ לעוגהשכ ....ייייוא
.שפנה לש התואירב תבוטל ,לעוגהמ רהמ רתויש המכ רטפיהל ףידע


.ייחב ,םדוק תחא העש הפיו
הילו'גל וביגה
 
19/11/00 2:22
קוד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?יל הבושח אל רבכ תא המל
?יבילל הרקי אל רבכ המל
?הלילב ךיילע בשוח אל המל
?םויב ךתוא האור אל המל
?תורחא תורוחב לע לכתסמ המל
?תועמד רתוי רבכ יל תוגלוז אל המל
.תכלה תאש ללגב ילוא
תראשנ אלש ללגב ילוא
תתמש ללגב ילוא
ילוא קרו ילואו
.תבהא אלש ללגב ילוא
1993-קוד
קודל וביגה
 
19/11/00 6:53
?הכיסנה,הניז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
! םיסקמ רמאמ
.םינש הברה רבכ הריכמ ינאש בוהא .םישדוח העברא הזמ בוהא יל שי
רמא אוהש המ לכ לבא ,ןמז הברה ינפל ותוא תבהוא ינאש ול יתרמא
."הז לע דבוע ינא ,ןיידע ךתוא בהוא אל ינא לבא ,שיגרמ ינא" הז
יתעמשש רתויב םיבאוכה םיטפשמה דחא אוה יתבתכש הזה טושפה טפשמה
באכהש דע ותוא עצופו יבילל ,ינזואל ויפמ רבועש טפשמ .ייחב
ךכ לכ ינאש גוסהמ "ןאל וניסחי" תחיש יתמזי זא .יזיפל ךפוה
? ןאל ימצעב תעדוי יניא ינא לבא ,תאנוש
?תכלל וא ראשיהל ,אל אוהו תבהוא ינא ? הזכ בצמב םישוע המ
וזכ הרוהט הבהא לע רבדל הברה אוה ,ינאו אוה ,םידידי ונייהשכ
הבהא הצור ךכ לכ ינא לבא ,הרומת םילבקמ אל םא םג דחיב םיראשנש
.הרזחב
.רתוי יל הביאכמ תרבועש הקד לכ לבא ,ןמז ךירצ אוהש רמוא אוה
תאנוש ךכ לכ ינאו "תרשפתמ תא" הבשחמה יחומב תרקנמ ןמזה לכו
.רשפתהל
?הכיסנה,הניזל וביגה
 
 
21/11/00 1:02
יקיימ :תאמ
הציע וצועל הבוגתב
,יל הרקש ומכ
ךרטציי אל אוהו ,הלאש-ןמיס-ילב-הכיסנ-הניז וזיא ריכי אוה
,ןמז
- הז לע דובעל וא ,קודבל וא ,תוהתל וא ,הזל בושחל וא
ומב יתיארש דע יתנמאה אלש תורמל יכ ,דימ התוא בהאי טושפ אוה
- יניע
.ןושאר טבממ הבהא רבד הזכ שי
.ןושארה טבמה תא ול הקפיס דוע התושפיט בורבש וז יתייה ינא
.הרבח הל יתארק דוע זא
ךכ רחא בהאי אל םגש הארנכ ,וישכע ךתוא בהוא אלש ימ
רתוי באכי קר הז ,רתוי יכחתש המכו
יקיימל וביגה
 
 
21/11/00 17:40
י'צניו הד ודרנואיל :תאמ
הציע וצועל הבוגתב
! הכיסנה הניז


.ךבילל ןיבמ ינאש המכ גשומ ךל ןיאו ,יתארק
טפשמה תא "תויגלש העבש"ב תויומדה תחא יפב המש רוניל תיריע
תא תלקלקמ תודידיה אלא , תודידיה תא לקלקמ אל ןויזה" : אבה
(...רדסה תא יתבליב םא החילסה ךתיאו) "ןויזה
הלוכי אל דימת (טעמכ) תודידי לש םיסחי תכרעמש איה הדוקנה
לש רשקהב יבקעו שקיע והשמ שי ,גוז ינב לש הבהאל חורפל
הזכ בצמל רשפאמ אלש םידדצה ינשמ דחאמ הב רשא "תא שובכל"
הארנכ הז , תרחא שיגרמ ינשהו ךכ שיגרמ דחא םאש ךכ ,חתפתהל
.דובא


ךירצ ןאכש תונכב ךמצעל ירמא ,הבבסב הסאבה ת יחק : ךל יתצע
םדאה לא ,האלה יכישמתו ,תודידיה םויס לש ריחמב םג ,רתוול
.בהזה ליגב אלו ,וישכע ךתוא בהאי רשא
י'צניו הד ודרנואילל וביגה
 
 
21/11/00 23:36
היגלש :תאמ
הציע וצועל הבוגתב
..."תויגלש יתש"ל יתוא הכפה איהש הז םע יל השק הככ םג


PLEASE


:-)))
היגלשל וביגה
 
19/11/00 9:02
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!ךיסנל םיעיגמש ינפל םיעדרפצ הברה קשנל ךירצ
(!תודפרק,םיעדרפצ המ)םיעדרפצ הברה יתקשינ
.ידיל תיריארפ סטרבור הילוג,ךיסנל ףוסב יתעגהו
,עיגי הזש ןימאהל םיבייח,תרמגנ אלש הדגאב ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/11/00 9:12
ילעי :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
..אוהשיתמ ,עיגי ךיסנה
ךכ לכה ןוויכב תעקשומש הבהאו היגרנא ,ןמז זבזבל לבח אל לבא
?ןוכנ אל
רתוי דוע עוקשל אלו ..האלה רובעלו ךותחל ףידע ,באכה לכ םע
..הזה ינעבוטה ץובב קומע
םיריכזמ הלאה םיצוריתה לכ ..ךתוא הצור אל אוהש תעדוי ירה תא
...שולש ןב דלי לש תוקמחתה תונויסנ
ידכ הלוכי התאש המ לכ תושעל הנכומ ,וילע התמ תא ,ןוכנ זא
ותוא ריזחהל הלוכי אל תאש ,והז לבא ,ךמצעל ותוא ריזחהל
תמתוימה םיינישה תשרבמ תאו ךמצע תא יזראת ,ימוק תא ...ךמצעל
...האלה ירבעתו ,ךלש
רטסלפ םידירומ ךיא תעדוי תא לבא ...באוכ הז ,תעדוי ינא ,ןכ
רתוי באכה תא ךושמל אל ידכ ...הריהמ ,תחא הכישמב ?באוכ עצפמ
...ידמ
תשרבמש הלאכ ..םירחא ואובי ....ךממ ותוא ידירות ,הללאי זא
ילואו ..ןמז רתוי תצקל היטבמאב םלצא לחנתת ךלש םיינישה
((:..דימתל וליפא
ילעיל וביגה
 
 
21/11/00 18:14
גולויבויצוס :תאמ
..לבא ...עיגיש רורבל הבוגתב
!!עבוכה תא דירומ ינא - ילעי ןייתחס


ךירצ תחא הקסיפב תואשילק הברה ךכ לכ רזחמל ליבשב ,ייחב
.יתימא ןורשיכ
םישנאה בורו (בגא ,16 תב איה) יתוחאל שיש גוסהמ ןורשיכ
."תורגבתה" יברעמה םלועב ארקנש ךילהתב ותוא םידבאמ


אל "16 דע 12" לש הזה ובמ'ג ובממה לכש רבכ וניבת יתמ ,יתמ
?תואיצמב דבוע שממ
גולויבויצוסל וביגה
 
 
22/11/00 11:20
סדה :תאמ
!!ילעי דובכה לכל הבוגתב
.ולש תואיצמהו דחא לכ ?קוידב תואיצמ וזיאב ?"דבוע"
דבוע אל יאדו ךלש היגולויבויצוסה לש ובמ'ג ובממהו
...רתוי
סדהל וביגה
 
 
19/11/00 9:21
ןהכ זעוב :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
דפרק קשנל אלימ


תובהואמה תויפכה תחונתב דפרקה םע ןושיל לע יבשחת
ןהכ זעובל וביגה
 
 
19/11/00 9:38
הזודמ :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
!יעמ ינב תא תפרושה תדקוי האנקב תודוהל תצלאנ ינא
.דאמ ירהזת .הדומח ירהזית קר
תא השע וליפאו רמא אוהו ,ילש ךיסנה תא יתאצמש יתבשח ינא םג
.םדאב תרשואמה יתייה ינאו םינוכנה םירבדה לכ
!ם-י-מ-י-ס-ק-מ םידלי ינש ונישע ,וננתחתה
.רתוי דוע םישעמהו תופרוש םילימה אוה -םואתפו
תולילב הכוב ינאש ול תפכא אל רבכו .ינא םגו הנתשה אוה
.ןיטולחל םטאנ ובילו ,וללגב
יתמלח אל תודיגבו תירזכא השיטנ וללכש ,רתויב םיעורגה יטויסב
.ישחומ כ"כ תויהל לוכי באכהש
.....והזו הז הככ ילואש וא ?בוזעל ךירצ ילוא
לע יכמסת .קוחרה חווטב םלתשמ אל הז ,םירבג לע ךומסל יאדכ אל
.רתוי אל .םייתש וא הרבח לעו ,ךמצע
רדהנ .ילש תודומח ןכליבשב out there םיכיסנ םנמא שיש הווקמ
.תחטובו תרשואמ יהשימש עומשל
הזודמל וביגה
 
 
19/11/00 9:47
ןהכ זעוב :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
???ךומסל רשפא םישנ לעו


םע ,חוטיב תדועת ןיאו .םינתשמו םימרוז ,םיימניד םה םייחה
תאז בותכאו ,םעפ ףלא האמ רבעב תאז יתבתכ .רבדבש רעצה לכ
.ןיא .תונוחטב ןיא .תויוברע ןיא ,ןיא ,ןיא :ךירצ םא בוש


המ לע ןיאו ךומסל ימ לע ךל ןיאש ,הזה דחפה ךותמ אקוודו
.רתוי םיבוט םייחל הביטנרטלאה רצוויהל הכירצ ,ןעשיהל


רבשמ יתיווח ,הליבחה תא הקריפ ייחב הינשה השאהש םויב ,ינא
טלחומ סואכו תלוברעמ ךות לא סרק ,וב יתנמאהש המ לכ .לודג
,ימצע םע תוחישו תודידב לש הפוקת ירחא .היווהה לע טלתשה
יכ ,ילש םיידיב קר היה אוה עתפל .ילש םיידיב הגההש יתנבה
הריאשהו ,הנממ הצפק איה .ייח תלגע לע התיה אל רבכ איה
.דבל יתוא


,תרחא השא יתאצמ .תוילשא ילב .ימצעב ,טוונל יתלחתה זא
תויהל ךישמיש הווקמ ,בוט םייתניב .תוילשא יל ןיא היבגלו
תנואתב םויה תומל לוכי ינא .חוטב אל רבד םוש לבא ,בוט
,םולכ יל חיטבמ אל דחא ףא .ןג תמר ןוינקב ץוציפב וא םיכרד
שיש הממ ןיינעו תואנה תקפהל תשדקומ ייחמ הקד לכ ןכלו
.עיצהל םייחל
ןומה עיצהל םהל שיו
עתפל ,דחא םוי הבהאה תא ודביאש (םישנו) םירבג קר אל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
21/11/00 16:44
Estee :תאמ
?םירבג לע ךומסל רשפא יאל הבוגתב
:In love, these days, it is a free market.
browse and buy, pick and choose, rent and reject, as
you like.
There's no sexual and social security.
everyone has to take care of themselves, or not.
Fulfilment, self-expression and 'creativity' are the
only values.
(Hanif Kureishi/ Intimacy)


שיגרהל ךירצ ,ללכב ליחתהל לכות הבהאש ידכ ,ןיידעו
...תרחא הז - ה ז ה הרקמבש
Esteeל וביגה
 
19/11/00 9:44
הזודמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הדיגבל רשקב תקדצ כ"כ
.ישפנ ךסחמ אלא ,ינימ ךסחמ תעבונ אל ,םעפ ףא טעמכ ,איה
.םישנ לצא תוחפל
.המשא תודידבה !הביסה אל איה תונמרחה
םיבהואש תוארהל ,שגר תצק ,תויתפכאו הביח תצק !םירקי םירבג
.םדוק תחא העש הפיו
הזודמל וביגה
 
 
19/11/00 10:16
ןהכ זעוב :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
הדלפ הרענ
םלועב שיא יתבהא אל ,יתייה הדלפמ הרענ
יתבהאש הז דבלמ שיא יתבהא אל
יתוא ךשמש הז יבוהא ,יבוהא
הנתשה לכה וישכע
יתוא בוהאל קיספהש אוה הז םאה
יתוא ךושמל קיספהש יבוהא
?ינא תאז םאה
הזמ ץוחו תעדוי אל ינא
?תונשל לוכי רבכ הז לכ המ


העורש ינא וישכע
הבהאה לש בוטרה שקה לע
ידבל ירמגל
תורחאה לכ םע
ידבל ירמגל
הדולח הרענ ,חפמ הרענ ,תשאוימ
יבוהא ,יבוהא ,וה
תמ וא יח
םעפ לש םימיה תא רוכזתש הצור ינא
ותוא יתבהאשו יתוא בהאש הז יבוהא


רוורפ קא'ז
1945
זיראפ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
19/11/00 11:09
הזודמ :תאמ
רוורפ קא'ז תאמ הדלפ הרענל הבוגתב
יסרמ
הזודמל וביגה
 
 
19/11/00 11:10
ןלצרופ :תאמ
רוורפ קא'ז תאמ הדלפ הרענל הבוגתב
םואתפ ךילע ץפק המ .ליפוקנרפ אל ליפולגנא התאש יתבשח
הזה רורפ קא'זה
ןלצרופל וביגה
 
19/11/00 10:24
חרוא רבוע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


.תוריעצ תובוהא ןכל םולש
,םיכיסנ ןיא .םיכיסנ ירחא הזה םטמוטמה שופיחה םע קיפסמ ,יד
.םיעדרפצה דעב אקווד ינא .הפי זרא והשימש תוקיר תופילק הלא
!תוכלמל ,אל .תוכיסנל תוכפוה ןתא דציכ וארתו םעפ םתוא וסנ
.החלצהב
חרוא רבועל וביגה
 
 
19/11/00 11:01
םאה הכלמה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
םוקמב יאבצ תורישב תנוריעצ הכיסנ יתויהב ,ןמזמ םעפ ,ינאו
תומהדנה ייניע דגנלו ,ןכ ,יתקשינ .עדרפצ קשנל אצי ,קשחנ
ףידעמש ךיסנל הכפה עדרפצה :העיווזמ הזופרומטמ העריא
...םיכיסנ
ותומכש יח-וד ול שפחל ,םיסיקרנה זוחמ ,הצבל ותוא יתרזחה
םאה הכלמל טועפ אל בל ןורבשו תראפתל םוגע הז היה לבא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
19/11/00 13:44
ןמגרא ךלמ :תאמ
!!!עדרפצ יתקשינל הבוגתב
.ךופה לבא
ובש בלשה ינפל, הער אל ללכב הרענ לש התרבחב ךורא ברע רחאל
תפסונ יהשימ רדחל הסנכנ,(מממ)הנושארה הקישנה שחרתהל הרומא
.םוב."יתגוז תב"כ הגצוהש
יתשעתהשכו,"זוא" אלכב ריסא ומכ םלוה יביל תא יתשגרה עגרל
ללחב תסמונמ תולצנתה תראשה ידכ ךות יתחרבו יילגר תא יתחקל
.רדחה
-"ראשנ אל המל,ראיירפ" םמצעל םירמואש םיגולומכחה לכל)
הדפרק שממ התייה "יתגוז תב"ה
(.יל ונימאת.בורקב הכיסנל ךופהל תנווכתמש תחא אלו
ןמגרא ךלמל וביגה
 
 
19/11/00 12:53
1העונ :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
תראפתל תצלפמ םג אוה ךיסנ לכ ,ךכ ךותמו תטלחומ תחא תמא ןיא
.ףגוממ ךיסנ םג איה הפחי תצלפמ לכו
תיווזב יולת
הארמב תופקתשהב יולת


Magic is all around us
All we have to do is
Learn how to see it
1העונל וביגה
 
19/11/00 12:57
הבושח אל שממ יהשימ םתס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
"?ךל יתרמא" ונכותש ,ןבצעמ שממ טפשמ שיש ןוכנ
,ןכבו
רחמ וא ,וז הבוגת תבתוכ ידועב ילואש ,השגרה יל שי המ םושמ


(הסריגה לע יקסרודמאל הדותו "הנש דוע שדוח דוע ,עובש דוע")


"?ךל יתרמא" ך מ צ ע ל רמאל יצלאת
םינפה לע שממ רמאל אלש ,סאבמ שממ הז
("ריקה לא םינפה םע ןושיל ךלוהו" יקסרפ יפר ירבדכו)


,יתא רוציקב
לטנ תא ךמצעמ ךוסחל ךל יאדכש יתיא ומיכסי םיברש השגרה יל שי
"ךל יתרמא"ה


םיבוט םימי ךל תלחאמ ןפוא לכב ינא
םידודנ ירסחו
(זורחה ליבשב היה םתס הז)


תדמוע ינא ,האלה יתכשמה ,יתקזחתה ירמאת הב ,האבה הבתכל הווקמ
יילגר לע הפוקזו הנתיא
הבושח אל שממ יהשימ םתסל וביגה
 
19/11/00 12:59
קלע לכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ונבל ינולפ לש ותב" תרמואו םיימשהמ לוק תב תאצוי דלונ קוניתשכ
יתיליג ינאו ,אתווצב ונאצי אוההו ינאשכש היהנ הככ ."ינומלא לש
חסנל יתדפקה הכש ילאדיאה רבגה תומישרל בורק יכה רבדה אוהש
לזמ הזיא .קלע ,ייו ,ייו" ימצעל יתרמא רשי ,םינשה םע ןכדעלו
ינומלא לש ונב רתתסה וירחאמש שולש רפסמ ןוליו תא אקווד תרחבש
."לוקה תב לש הזה יוויצה חוכמ ,םינש לכ ול תיכיחש


,שאר וב לקהל ןיאש ןינע הז םיימשמ תולוק ,תאז לכבש ללגב ,הככו
תיחצנה תויגוזה לע העידיה םא קפסה יל הלע םימעפלשכ םג זא
,ינומלא לש ונב לש וינזואל ללכב העיגה ,ונלש הלעמלמ תבתכומה
העורז אל ץראב ,רתויו הנש רבדמב וירחא יתכלהו ,וב יתקבד ינא
.וליפא


םינכתה םע יל רדתסמ אל ,הככ ,היה "ךתוא בהוא ינא"ה םימעפל
,קלע" תרמואו ימצע לומ תבשוי יתייה .ונניב םיסחיה לש םיישעמה
תולוקהש ומכ לבא ."?תעגתשה תא ?םייח ךרדכ "קלע" לבא ,החפשמ םש
הקיתשמ יתייה ינא ,תולוק םישוע ויה הזה הנעמהו ללוקמה קפסה לש
וכל .הפמ וכל ,הללאי ,הללאי" םהל תרמואו תמעור הפיזנב םתוא
לש ונבל ינולפ לש ותב ?םתנבה !לוק תב .תרחא יהשימ ףירטהל
,ודרמתה תולוקהש םימעפ ולא יא הזיא ויה "?!?שיפק !!!ינומלא
הזש החוטב יתייה ינא לבא ,תצרחנה םתעד תא אטבל ושקעתה שממו
חטב ,תצק דוע ץמאתא קר ינא םאו ,ןוכנ אל השוע ינאש והשמ חטב
.הרהנמה הצקב לוקה תב לש דהה תא עמשי אוה םג חטבו


םיינפקותו רתוי םינדרוט ויהנ תולוקה ,תויהל ונכשמהש לככו
.ךשמתמו רקע לבס םתס .תבהואמ תויהל ףיכ היה אל ללכב רבכ .רתוי
הריתע יתבתכו ,םילבוקמה תורוניצב הנולת שיגהל יתטלחה ףוסב
איהש ךיא לע הל יתפנחה תצק הלחתהב .לוקה תבל בטיה תחסונמ
רבג"ל ילש םילמסה לע הנועש דחאה רבגה תא קוידב יכרדב התרקה
,רשואב ונעגנ רבכ םא ,ךכ רחא ."תרשואמ יתוא השעיש םיאתמה
ןיא הדנרס לש םיגונע םילילצ ,רשוא ס'עפא ,תב ,יעמשת" יתפסוה
לש ונב תא תחקל הכירצ תא יתעד יפל .הצורמ אל שממ ינא .הפ
"ינומלא לש ונבל ,ינולפ לש ותב"ש ול ריהבהלו ,החישל ינומלא
יל ידיגת לאו .הזה זונגה רשואה תא יל קפסל תוירחא וילע ליטמ
הקיתשה אל םא הלאה םילימה ןה המ יכ "ךתוא בהוא אוהש רמוא אוה"
."םינפבמ יתוא תערוקש וזה


לע ,ימשרו רדוסמ הבושת בתכמ עיגה זאו ,םייעובש הזיא יתיכיח
וגולו ,תורפושב םיעקות םיגונע םיימש יכאלמ לש םירויצ םע ריינ
הככ "קלע םולש" ."ימסוק תומשנ םואיתל התומעה ,לוק תב" ירחסמ
הקידב רחאלו ,םילבוקמה תורוניצב הקדבנ ךתנולת" םש בותכ היה
ורוקמ ךידי לע תנעטנה המאתהה יא דוסיש ונל ררבתה ,הקימעמ
ןכא אוה ינומלא לש ונבש שיגדהל וננוצרב .ךממ תעבונה תועטב
תומושרב וניליגש אקע אד ,ינומלא לש ותבל דורו דיתעל לאיצנטופ
."בקעי וארק ללכב ךלש אבאלש ונלש


!הלאוו
קלע לכימל וביגה
 
 
19/11/00 16:34
הבושח אל שממ יהשימ םתס :תאמ
םוקמ םושל - ?ןאל וניסחיל הבוגתב
תודהיה תוכלהב קויד ךרוצל קר אלא ,תינונטק תויהל ידכ אל
"לוקה תב"
.ללועה תדיל םרט םוי 40 תאצוי
.יללכ עדיל םתס
הבושח אל שממ יהשימ םתסל וביגה
 
 
19/11/00 18:06
הבושח אל שממ שממ תמאב יהשימ םתס :תאמ
לוקה תבל הבוגתב
?בושח הז המל
הבושח אל שממ שממ תמאב יהשימ םתסל וביגה
 
 
19/11/00 18:09
תינונטק :תאמ
לוקה תבל הבוגתב
?אל ,דלוה תריצי םדוק םוי 40
םהל תויהל ךלוהש ועדי ולש םירוההש ינפל וליפא דוע ונייהד
?אל ,והשמ
תינונטקל וביגה
 
 
19/11/00 19:19
הבושח אל שממ יהשימ םתס :תאמ
לוקה תבל הבוגתב
.........אל שממ שממ שממ יהשימל םג הבוגתב
.תודהיה תוכלה ללגב ,עודמ יתבתכ


,תקדוצ ינאש יל המדנ קר ,תינונטק אל תא ,תינונטקלו
.עדנ אל םלועלש הארנכ - לבא ,ילע ודבעש וא
הבושח אל שממ יהשימ םתסל וביגה
 
 
19/11/00 18:34
קלע לכימ :תאמ
לוקה תבל הבוגתב
יתשקעתה ינאש ,אופיא ,אלפה המ .היגלותועט לש היגולונורכ
רבגה ,קלע לש רשואה תומישר ןאיש" ראותה לעב לע אקווד
רשואה" ןאיש םצעב המכ יתקחדהו ,"תרשואמל יתוא השעיש
?הווהב הללמוא הכ יתוא השוע ,הזה "ידיתעה ילאיצנטופה


.ןוקיתה לע הדות


(םכיתומוקמב םירמואש ומכ ,ךויח)
קלע לכימל וביגה
 
 
19/11/00 19:21
הבושח אל שממ יהשימ םתס :תאמ
!הז המ תיארל הבוגתב
?הז המ האור תא


.לדבהה תא םישועש ולא םה ,םינטקה םיטרפה


?ןמזב הז תא ונל םילגמ אל המל


תועמד הברה יתאל ךסוח היה םג הז


.הרזחב ךויח ,ןפוא לכב
הבושח אל שממ יהשימ םתסל וביגה
 
19/11/00 17:08
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!יתבוהא יתא


עדרפצה תא ,ותוא יתיאר םואתפו הציבב יתכלהתה ןמז המכ ינפל
יתבהאתה םייוכיסה לכ דגנכ לבא ךיסנ יתשפיח ןמזה לכ .ילש
.עדרפצב
עדרפצה ךא עדרפצלו יל המ יתנבה אל יתעדי אל יתיצר אל הלחתהב
.הבהא שי תמאבש הנומאה תא יב רידחהו רתיו אל
ךישמה אוה םנמוא ,ידעלב הציבב הברה טטושל ךישמה אוה ,םנמא
ךישממו רקובב םקו הלילב העשל עיגמ היה אוה םנמא ידעלב תולבל
הכחא םאש ןימאהל יתכשמה ינא , ינא ךא ידעלב החמשב ץפקל
טלשה ססונתי וניתלד לעו ךיסנל ךופהי הזה עדרפצה םג תונלבסב
....ו הכיסנה ןוששב םגו רשואו רשואב ויח םה זאמו
,תבהוא תאזכ הקישנ ול יתתנו עדרפצה דיל יתררועתה דחא רקובו
ךיסנל ותוא ךופהת הקישנה הנה הנהש הילשאל ותיא דחי יתפחסנו
. יכותב תמייקש יתעדי אלש תאז הבהא ןומה אלמתה יבילו ילש
תלצלצמ יחל תריטס תויהל הכפה הקישנהו הז תא ול יתרמא זאו
היהא אל םלועל יל רמאש הזכ עדרפצ ראשנ עדרפצהו רבוע אל באכהו
.הנימאהש....המינפ דבל הרג ןאכ טלשה ראשי ךתלד לאו ךלש ךיסנה
אלא עדרפצ אלו ךיסנ אל שפחל יתטלחה (ןמזמ הרק אל הזו) ,זאמו
.יתיא ךסכתסי אל ןכלו ומצע םא ךסכוסמ היהי אלש הזכ .םדא ןב
דוע לכ ךיסנה םע ןושיל יאדכ אלש ילש תמאב ןימאהל הכישממ ינאו
.הביאכמ לכ לכ השדעה
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנהל וביגה
 
 
19/11/00 18:37
little ran :תאמ
םוקמושל הארנכ ?ןאל וניסחיל הבוגתב
its starting to look like meir uziel's colum in maariv
with all that frogs
whats going on?
is meir replaced shirly?
and if so
WHY????????????????????????
little ranל וביגה
 
 
19/11/00 19:04
!!!המוסקה הכיסנה :תאמ
םוקמושל הארנכ ?ןאל וניסחיל הבוגתב
...זא
הברהש אלו ,םיעדרפצ םתוא ויה םיעדרפצה םלועלו זאמ זא
המכ םכותב ורגאו םהל ופלחש םינשה קר הלא ילוא ...הנתשה
....הציבה תכלממב וחלצ אלש םינטק םינשאר
הכלממב תויחש הלא ןתא ירה ,השיגה תאז ילש תורקי תוכיסנ
עדרפצ ןודא רחא שופיחב ןכשאר תוניכרמ הציבב םויה לכ תורבונו
ןורגה ךותב בטיה בשויש קיעמ ללח ןכל אלמיו רשוא ןכל בסיש
."...הככ םג יל בוט זא ...זא" לש יתימא ךויח ררחשמ אלו
שופיחב ןכל יד "םוקמ םושל תכלוהש" תא רקיעבו תורקי תוכיסנ
....אלש םירוקריקה תא עומשלמ ןתסאמ אל ירה , ןועדרפצ רמ רחא
!!!!רוברבה תרישל וכח
!!!המוסקה הכיסנהל וביגה
 
 
20/11/00 13:39
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
םוקמושל הארנכ ?ןאל וניסחיל הבוגתב
תושח אל םדו רשב םישנ , הביאכמ הנטק השדע תיתימא הכיסנל קר
תא הז תשגרה תאש המ . םינורזמ האמ תחת אלש חטב , תושדעב
םיסחי תכרעמ ךותב עלביהל בריסש הז , ךלש ימינפה ינאה
! תינסרה
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
 
20/11/00 16:33
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
השדעלו הכיסנלל הבוגתב


!תיטסינגלבל


יל בשיש הזה שוגה הז המ ןיבהל יל תרזעש הדות הדות הדות
.בלה
.הקיצמו הנטק השדע אלא שוג אל הז ךיירבדל


ומכ יל תארנ רבכ הציבה םגו סמסמתה אוה לומתאמ ,בגא ךרד
.ךישמהל תוחוכ יל שי בושו הפיו לוחכ םגא
.רבגתא רהמ המכ יתעדי אל לומתאש לבח
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנהל וביגה
 
 
21/11/00 1:45
תיטסינגלב :תאמ
השדעלו הכיסנלל הבוגתב
הזכ רבד ןיא , קוחצב אל וליפא , הכיסנ ךל ארקא אל ינא
הצור אל ינאש םלועל םיכייש םיכיסנו תוכיסנ , הריקי
, תויזטנפהו תומולחה םלוע לע תרבדמ ינא . וילא ךייתשהל
! ונתודידבב רקיעב ונתוא ריעסמ לבא , ריעסמ םלוע אוהש
. םייחה ןיבל וניניב ץיח רצוי , רתוי ארונש המו


םימעפל , םיינע םישיגרמ , םימעפל םירבשנ רבגו השיא לכ
ונתוא ןיחבמש המ הז ,חיטש םעפ , םילודג םעפ , םירישע
ונחנא . הנולבש ומכ תועובק ללכ ךרדב ןהש , תויזטנפהמ
יכ , ונל שיש הלודגה הוקתהו לזמה הזו , ןמזה לכ םינתשמ
. תויכשמה רמוא יוניש


תב תא ?? תחכש , הנטק השדע התייה אל , תשגרה תאש המ
ךל העירפמ התייה אל תימתסו הנטק השדע , תאזככ !שונא
והשמ , אוה ןושיל ונל ןתונ אלש המ . אל םלועל , ןושיל
םיישונאה ץמואהו חכה לע תרבדמ ינא , השדעמ קזחו לודג
םיענ ךכ לכ אלש המ לא םג טבמ רישייהל ונתוא םיפחודש
. וב טיבהל


ריכזמ הז , סמסמתמו ךלוה ךלש שוגהש החמש ינא הרקמ לכב
םימיב הדלי יתייהשכ ימצע םע תקחשמ יתייהש הזכ קחשמ יל
, םוחו לודג שוגכ ערה רבדה תא תניימדמ יתייה . םיער
םיבוהצו םינטק םינטק םיחרפל ותוא תררופמ יתייה טאל טאלו
לודג הדשב קר , םינויבס ויה יתניימדש םיחרפה , םיבוהצ
. םדרהל הנכומ יתייה רב יחרפ לש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
21/11/00 10:49
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
תלשושה תואלשלשבל הבוגתב


םיחרפ הדש ךותב תכלוה ינא רקובה רבכו ....ןוכנ
הזיאו םיבוט ילש םייחהש העידיב


הקוריה העדרפצה םע תויהל יתכשמה אלש יל שי לזמ
(קורי תאנוש ינא ...סכיא)


.הכורא ןושל םע הקלקלח רקיעבו הקיבדהו


וזמ הבוט השגרה ןיאו םיל הקרזנ השדעה ,השדעהו
.רקובה


יל עיגמש םושמ הכיסנ ינאש תבשוח ןכ ינא ,תמאה לבא
.תוכיסנל ומכ רתויב בוטה
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנהל וביגה
 
 
21/11/00 12:42
(ם"קשהמ) ןטקה סחנפ :תאמ
תלשושה תואלשלשבל הבוגתב
שי ם"קשהמ סחנפל ןוכנ הז ןכ זא תועוגר ויהתש ליבשב
עדויו םיקוקילב סרוק השע סחנפ הז ללגב לבא ןטק ןיז
סחנפ הז ליבשבו םינפה לע ךל תבשוי הרוחבש םישוע המ
הרוחאמ ביאכמ אל
(ם"קשהמ) ןטקה סחנפל וביגה
 
 
29/11/00 6:42
תינידנולבה השבכה :תאמ
סחנפ לש ןטקה ןיזה ללגבל הבוגתב
תבישיל היצטנזרפ ןמזב ,םויה ךלש םשה לע יתבשח
ןיפ < אצי המ הארתו םימרוגל ותוא יתקריפ ,הלהנהה
?םנמאה .סח
תינידנולבה השבכהל וביגה
 
19/11/00 18:09
ינרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןשי ןותיע יתארק - הרפסמב - רקובה לבא ,וננינעל רושק ךכ לכ אל
:רקחמ םסרופ ובש -הנש יצח ינפלמ -
לכככש ןוויכ ,תאז .הימגונומל אלו ,םירבג המכל תוקוקז םישנ
םינשיה םירקחמה !רבעתהל היוכיס ולדגי ךכ םירבג רתוי םע בכשתש
,םילעיו םיליא ,תואיבלו תוירא ןוגכ םייח ילעב רקח לע וססוב
!םדאה נבל רתויב םיבורקה םהש םיפוק לע ,לשמל ,אלו
ויוליב תומוקמל ועיגה ץויבה ןמזב םישנ יכ רקחמב ןחבנ דגוע
רתוי "תונכומ" ויהן ,רתוי תוכשומ וארנ ,רתוי תויביטקובורפ
.הלחתה תונויסנל
הליבקמ שי הדיגבל תקדוצ הביסכ ערזה תצפה לע ץוריתל ,רוציקב
,המל תעדוי אל ינא .הימגונומ םיצור ונלוכ - תאז לכבו ,תישנ
.קזח ונב עובטש יתרבח והשמ הזש הארנכ
ינרואל וביגה
 
 
20/11/00 19:12
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
רושק ךכ לכ אלל הבוגתב
(ילש תוחאו אמאמ ץוח) תוטומרש תורוחבה לכש יתרמא דימתש ,והז
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
20/11/00 20:36
ינרוא :תאמ
תוטומרשל הבוגתב
קר ,אבא וליפא - ארח םירבגה לכש יתוא הדמיל דימת ילש אמאו
.חירסמ תוחפ ארח אוהש
ינרואל וביגה
 
 
21/11/00 8:44
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
תוטומרשל הבוגתב
איבהל םיצור קר ,ונחנא תוראח .םידבוע ונחנא הככש ,והז
םייחב רשקתנ אל ךכ רחאו וטואב ונל וצצמתש ,תחתב ןכל
ונחנא םאו ,הככ םיגהנתמ ונחנאש תובהואו .תוטומרש ןתאו
הז לכו "םינונצ" ,"םינונח" ונחנא זא - אל
תורדתסמ ןה םישנא לש ארח םע קר - תוטומרש
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 10:54
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
תוטומרשל הבוגתב
?םקשה תא ורגס אל , יל דיגת


תקעוז ךלש תוטובה ןכלו ןטק 'ז תייעבמ לבוס התאש יל הארנ
.םימשל


ארונ אל בוצע הייהת לא
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנהל וביגה
 
 
21/11/00 12:38
(ם"קשהמ) ןטקה סחנפ :תאמ
תוטומרשל הבוגתב
שיגרמ ינא ,דחא דצמ .תקדוצ תא .לודג אל ןיז יל שי תמאב
לק רתוי ינש דצמ ,סיסבב ,הפ דואמ םילודג םירבג דיל תוחנ
.הזל םיעיגמ אל םירוניצה םע הלא יכ ,תחתב תונב ןייזל
המש סנכיהל םהל תושרמ אל תונבה
(ם"קשהמ) ןטקה סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 14:39
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
סחנפ לש ןיזהל הבוגתב


ןטובה םע םג רוחאמ סנכהל ךל תונתונ תונבש יל הארנ אל
. ךלש


.תאז לבקל עדתו ארבש ומכ ונתוא ארב םיהולא
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה ל וביגה
 
 
21/11/00 15:58
:תאמ
סחנפ לש ןיזהל הבוגתב
ומוקמ , ארח לכ ומכ , תחתהמ םיסנכנו תחתה ןמ םיאצוי
!תחתה רוחב ןטקה סחנפ לש
וז הבוגתל וביגה
 
19/11/00 18:19
הבושח אל שממ יהשימ םתס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
יתרמא") ,הלעמל תובוגת המכ ויבגל יתבתכש "ךל יתרמא"ה תרגסמב
,הנושארה הדיגבב םא ,ךמצע ןיבל ךניב ,עיגי יאדוול בורקש "ךל
(תמאה לע תודוהל םא ,ולש רחא חמשמ ערואמ לכב וא
.בושח רבד לואשל יתחכש
ךל עידומ ,ו"כו ךב דוגבי אוהש הז ,ךל רמוא אוהש המ לכ ירחא
דועו ,ול דיגהל תשייבתמ ,תיבב הכוב ,תראשנ דוע תאו ,שארמ
לש דחא ףועפע לכה ךסב ,שדוח רבע לכה ךסבשכ ,םירבד דחאו ןוילמ
שדוח ירחאו ,הלחתהה ,תובתכ יתש וילע בותכל תקפסה רבכ ,הכיסנ
תא ,ותניחבמ לחה אלש והשמ לש םויס ,ודיצמ םויס ומכ עמשנש המ
,ותיא האבש הליבחה לכ תאו ותוא הצור תמאב
?המ יהיו ,"דלי לעב ,הנותח"ה תא הצור לכה ךסב תאש וא
הבושח אל שממ יהשימ םתסל וביגה
 
 
19/11/00 19:08
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
:הליבחה איה יל הבושחש המ םאה :הברה הז לע יתבשח ינא םג
תיגוזה תוהמה וא ,(!תחכש) בלכ םג ילואו "דלי ,לעב ,הנותח"
אל וז :זמר) הבושתה תא עדוי תישיא יתוא ריכמש ימ .המצע
:יתוא םילאוש ,םינורחאה םישדוחה תשולשב ,הזמ רתוי .(הליבחה
םינוע ,הנותח ןיאש ,אלש תרמוא ינאשכו .הנותחה יתמ זא ,ונ
יל רוסא םישולש תב ינא םא ,וליאכ ?םש תא המ ליבשב זא :יל
זא .תוניצר יאל ןעוטש םדא םע ,תיניצר אל םיסחי תכרעמ להנל
אוהש דליל אל .וילא הבהאמ לכ םדוק םש ינא ,םלוכל הבושתב
םוי תביסמ ליבשב אל .יל השעת ולש אמאש הניחל אל ,יל השעי
.ותיאו הגוע ,םידלי השולש םע גוגחאש 35-ה תדלוהה
ינא ,יליג תונב ומכ אלש ,תוטעומ הכ ייתושירדש ללגב אקוודו
,דחיב םיישדוח היהנ םא םגש הצורו .םלשומ אציי הזש הצור
,חצנל ןתחתהל הצורש ימל ער רבד אוה לואש ןמז .בוט היהיש
.החוטב אלש ימל בוט רבדו
םישגפנ וב ןושארה עגרהמ ,החוטב דימת ינא .החוטב ינא ?תמאה
הזש .יתיעטש תעדל שדחמ םעפ לכב באוכ ךכ לכ הז ןכלו .םיטבמה
םולחל ,םישרהל ,תונושאר תושיגפ תווחל ךרטצא דועש ."דחאה" אל
.בוש קסרתהל ילואו
באודו באוכשכ רזוע אל לבא ,קדוצו ןוכנ הז "ךל יתרמא" דיגהל
יל םיאתמ רתוי והשימ םלועב שיש תויהל לוכי .וישכע ומכ .בלב
הז "אוהה" תא יתשגפ אל ינא לבא .שיש הארנכ ,תמאהו .ונממ
.תונורחאה תובתכה יתש אושנ תא יתשגפ ינא .יל םיאתמ יכהש
יתאל וביגה
 
 
19/11/00 19:32
הבושח אל שממ יהשימ םתס :תאמ
(1) תבתוכה תבוגתל הבוגתב
.הנושאר תבתוכ ץבוגת ,דובכה לע הדות ,תישאר
,ונניינעל
,םיאושנ ,תורבח ,םירבח ?הנותחה יתמ ךתוא לאוש ימ ,תישאר
םה קוידב המ ?ודגבש הלאכ ,ודגבנש הלאכ ,םישורג ,תואושנ
ךל ןתי אלו ,ולש םיניינעב קסעתי דחא לכש זא ?ךל םילחאמ
םירבד יבגל ,םירחא לש תולאשמ שגרתהל הכירצ אל תאו ,תוצע
.ךל םיעגונש
לכב ויבגל ,ןיידע וא/תייה תאש אוה הבתכהמ יתלביקש םשורה
םייניש תשרבמ) ,םייגוזה םילמסה לש ןיינעב רתוי ,ןפוא
.תויגוזה תוהמב אלו ,(ו"כו
.ונב םג בהאתה ,וב ונבהאתהש ונבשחש ימש תוצור ונלוכש רורב
וניוויקש המ אלו ונבשחש המ אל איהשכ תבאוכ תוחכפתהה דימת
תויהל םג הלוכי תא .(ןוכנ אל הז תא יתתייאש יל הארנ)
,והשימ ללגב הנשכ טעמכ ינפל ןטבב םירפרפ ויה ילש החוטב
המ ןיא לבא .תרחא שיגרמ אוהש תויהל לוכיש יתעדב יתלעה אלו
יתדמלו ,יתמדקתה - לבא ,ןיינעל דחא דצ קר הפ היה ,תושעל
םירבדה ךותמ םיבוטה םירבדה תא םיחקולש הלאמ ינא .ןויסינהמ
.םימיענ אלה
.תא ייהת .רתוימ - ו"כו םישרהלו תונושאר תושיגפל רשאבו
.אוהש הרקמ לכב
.האלה יכישמתו
הבושח אל שממ יהשימ םתסל וביגה
 
 
20/11/00 14:15
הליה :תאמ
(1) תבתוכה תבוגתל הבוגתב
...הרקי יתא
םש תא המל זא....ךתבוגתל םגו...םיסקמה ךרמאמל הבוגתב
?!?םצעב
ינא הרקמ לכב ,הריעצ ןיידע ינא ילוא תיביאנ ינא ילוא
...הבהאב הנימאמ ןיידע


בורמ ןטבב ךל תפרושש וזכ ,תיתימא ,תטלחומ הבהא
...םררטה לכו םירפרפה םע..תושגרתה
תא םאו..הצור תאש המ ךל ןתונ אל ביבחה ןועדרפצה םאו
?????????המל זא ,תבאוד ,תבאוכ ,תרשפתמ תאש השיגרמ
הללאי תכלל זא אל םאו....רשפאש בוט יכה ונלוכלו ךל עיגמ
...םדוק תחא העש הפיו בורדוא
ןיידזהל לכוא ינאש מ"ע קר הבהא תשפחמ אל ינא תרעטצמ
הבהא תושעל אלא...ףוריטב
(תועודיה תואשילקה...ןכ ןכ)
, תונתמ ,םיפוטיל ,תושיחל ,תוקישנ ,םיקוביח תשפחמ ינא
..השקבב יתוא ונקתתו?אל הבהא םיארמ ךכ ירה יכ םיבתכמ
...הנטקו תיסיכיאו ,תיטנמור ינאש םיבשוחש םיביגמה לכל זא
ה - ב - ה - א תשפחמ ינא...אל ינא
...עיגי אוהו....רתוי ךל עיגמ , יתא
הליהל וביגה
 
19/11/00 19:20
ילטיור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


,ירט ירט..ילש רופיסה תא רפסל ,הביס ,ץורית הכירצ יתייהש המדנ
:תעבשנ


וליפא ףיכ שממ ,ףיכ היה ,םישדוח 3 דחי ונבבותסה ירואו ינא
ישפוח אוה המכ םלועה לכל חיכוהלב קוסע היהו שרגתה קר אוהש
.יב דחוימב .יולת יתלבו
,יתוא הצריש יתיצר רקיעב ,רתוי יתיצר ינא ,תוחפ הצר אוהש לככ
?השגרה'ת תוריכמ
.רינלו ירואל ,יל :ףתושמ יוליב ונל ןמיז לרוגה
םינשב וגוז תבמ דרפנש ברעב קוידב ,ירוא לש רבח אוה רינ
.רומאכ ונתשלש ,דחי ונאצי ,תונורחאה
שארב יל דהדה הזה םילימה דמצ "!רוחבה הז" ,דימ לפנ ןומיסאה יל
םינוש םינחלב ,הלילה לכ
היה יתיצרש המ לכ ,הלעמל הפצ טושפ הימיכה .םיפלחתמ םיבצקמב
םרת קר ןייה ,םלעי ירואש
.ןיינעלו הכישמל
תויולתפתה ,ס'נליאב הת סוכ ירחא ,ונינש ונשגפנ כ"חא ברע
הרהצהה תא יתררחש ,םימוגמיגו
ךשמהה ."יניעב ןח אצומ ארונ התא ,תשגרתמ ארונ ינא" :ריואל
ברע ונינפ לע םיפלוחה לכל עודי
ונקספה אל -ךבילרק תניפ לוריבג ןבא 'חר ,רבעש ישימח םוי
..... קשנתהל
.יתשגרה הככ הללאו ?םתרמא סטרבור הילו'ג
,ינשהמ דחא םיידי ונדרוה אל ,אתווצב רקילופ לש העפוהל ונכשמה
.תרחמל םירהצב 12 דע
ואלו םישדח םיאיש השבכ תוימיטניאה ,הלילה לכש ןייצל רתוימ
םעפב) יתבשח ,המואת שפנ יתאצמ ,חבושמה סקסה ללגב אקווד
.(ייחב תישילשה
ול יתשגה הקספהב ,"ינא הז ,תא אל הז"ה תחיש הכרענ רבכ ש"צומב
,בלח םע יירג לרא
תא/רשקמ יתאצי/יתדרפנ קר :ומצע לע רזח יד ברעה לש ינשה קלחה
רוביחה/המיהדמ
.רשקב היהנ/וישכע אל/םתס ךתוא הצור אל/ןפוד אצוי ונניב
,המל יתלאשו תיעובשה החישה תא ימצע/םיהולא םע יתמייק ,ךלהשכ
הלאה םייחה המל לבא
רבכ ינאשכ וליפא המל ?תישארה תינקחשה ינאש טרס ומכ םיארנ
תאז לכב ינא ,ישארה ישנה דיקפתל םינשידואב לשכיהל תננחתמ
טרס הזיאל היהיש זא ,תלבקתמ רבכ ינא םאו ?תלבקתמ
...םייכרות םיטרסמ יל סאמנ ,דנא יפה םע יאקירמא


אל ינאש דיגהל הלוכי ינא ,םיסמונמ םינופלט לש עובש ירחא ,בגא
.ןימאהל הצור אל .ול הנימאמ
.הצור אל קר הריכמ .לוכי אל הזכ רבד ןיא
ילטיורל וביגה
 
 
20/11/00 15:04
יגולותימה סקאה :תאמ
ינא הז ,תא אל הז\?ןאל וניסחיל הבוגתב
םתסה ןמו תינלופ הבוגת בותכל ךלוה ינא ,הרקיה ילטיור
:הב ןימאמ ינא ?המ לבא ,תיאכרא


יכ ?םימי השולש ירחא הזה םואנה תא ךל ןתנ רינ המל תעדוי תא
.ךתוא טלק אוה


תא ףעפע דניה אלל תפעה הבש תיסיסבה תוניגהה רסוח תא טלק אוה
ותואש ורבח ןעמל ,םישדוח השולש ךשמב תיארתה ותיאש אוהה
.תוינש יתש ינפל קר תרכיה
איה הב ךרדה יהוז םא ,רתומ הל םא ,ייקוא ,ומצעל רמא אוהו
.לוב יילפ ס'טל :חותפ שרגמה ,היעב ןיא זא ,םדא ינבב תגהונ


תאש רמוחהמ לבא ,רופיסל םידבר רתוי שיש חוטב ינא ,קתומ
יפלכ ,הלפש רמאנ אלש ,תמייוסמ תונדגובב תגהנתהש אצוי ,תקפיס
תודוקנ הברה ךל ףיסוה אל רינ לא לילקה גולידה .הזה ירואה
הז תא םיאצומ אלא ,דחוימב הז תא םיכירעמ אל םירבג יכ ,ולצא
.אל ותו לק ףרטל לאיצנטופכ


ומכ תגהנתמ תייה םא ,קאלאוו ?תישאר תינקחש תויהל הצור
,וילא תפאוש תאש ריג דר'ציר ותואב הכוז תייה ,תיתימא תיראטס
...וטיו-הד ינדב תיכז זא ,תינבכוכ ומכ תגהנתה לבא


...הדובעב ארח םוי יל שי - ינפזונה ןוטה לע החילסו
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
20/11/00 17:38
ילטיור :תאמ
וג וט ןשאפ דלוא םיימעפל הבוגתב
.וזכ הבוגתל יתיפיצ אל שממ לבא ,שממ
םייניע ,ףתכה לע תודדועמ תוחפ'צ ,םילודג םיקוביח יתניימד
תינלופ תפזונ הבוגת אל חטב...תוניבמו תויולת תולודג
(!תרמא התא) תיסופיט


םיעודי אל םידברו קמוע דוע שי רופיסלש תרמאשכ תקדצ ,הארת
לככככב םכתא האלא אל ירה)
...ילש דצה תא/יתוא םיתרשמ קר יל ןימאת ,םה לבא ,(םיטרפה
המכ עידוהל חרט קר אוה ךפיהל ,תויגוז חיטבה אל םלועמ ירוא
.וזכ הצור אל אוה
,תניינעמ החיש -עדוי התא ,תורשפ ?םש יתייה תאז לכב המל
ףא וגרה אל ןייוצמ סקסו ןיי לש םירטיל ,הווש הדעסמ ,טרס
.יטטניס םוח ןומה ןומה....יתחכשו ,הא ...דחא


."הנואת" התוא ירחא תועש 48 "בבותסהל" יתרמג ירוא םע
רבע אוה ,בוצע אל אוהו .ללכב ער השיגרמ אל ינא ,אלו
.רותב האבה תיאוגידואל


.יתבלענ ,בגא
הדובעב םוי ארח שי יל םגו
ילטיורל וביגה
 
 
21/11/00 17:54
י'///צניו הד ודרנואיל :תאמ
וג וט ןשאפ דלוא םיימעפל הבוגתב
תא רשאמ יבהאת תוחפ דוע וישכע בותכאש המ תאש חינמ ינא
.... ןשאפ דלואה


יטילנאה דצה לע "םוהילע" השע טושפ ךכבש יטנמורה דצה םאה
?
רבג הז !!! אוה הז"ש ההימכה , ךלש ןוצרהש ןכתייה
תא תוארל ךל תנתונ אלו ךייניע תא תרוועמ "!!!! ייתומולח
? תוחוקפ םייניעב תואיצמה


תיב קדב תושעל עיגה ילואו .אל םדאה לבא ,תרוויע הבהאה
.אבה םעפב בוש יגשת אלש ידכ
י'///צניו הד ודרנואילל וביגה
 
 
21/11/00 19:25
ילטיור :תאמ
הייהת קר - םעפ יצח אל וליפאל הבוגתב


.תודוהל תבייח ינא ,ךירבדב והשמ שי
העודיה תישנה היציאוטניאה לע תכמוס ןיידע ינא לבא
.ימעפ דח והשמ םש היה :הצמישל


...תונידעה לע ,תאז לכב הדות
ילטיורל וביגה
 
 
24/11/00 6:17
הרוחשה השבכה :תאמ
הייהת קר - םעפ יצח אל וליפאל הבוגתב
,ולש הארמ תא .ימעפ דח והשמ םש היה - רבד הזכ ןיא
תדוכלמל תסנכנ הליחתכלמ תאש הארנכ .ךלש הארמ אוהו
.תוימעפ דח לש
םדא-ןב .תונב תמועל םינב אל אוה םעפה וישיאה
טולקל לוכי אל אלו ומצעב ידמ עוקש םיתיעל ''שפחמ''ש
לש הזה םוקמה .היצאוטיסב שחרתמ תמאב המ ןיבהל וא
רסוחו ןורוויעל תמרוג ''שפחמ'' לש סוטטסב תויהל
.תועדומ
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
21/11/00 1:19
תיטסינגלב :תאמ
וג וט ןשאפ דלוא םיימעפל הבוגתב
,ילש רבחש והשמ יל ריכזמ הזו , יליבשב שדח הז ? "לק ףרט"
ןאכ םירמואשכ םינווכתמ קוידב המל יתוא לאש ץראה דילי אל
הז לע יל התיה אל ?תנתונ איה קוידב המ ,"תנתונ" ץראב
?"תנתונ" הז המ סקא יל ריבסת ילוא , הבושת


תוינברוק תשוחת םישנ לצא תעבקמש היגולונימרט תאז יתעדל
התואב אל תוחפל , ןהב ץפח אל וב תוצפח ןהש רבגשכ , השק
. הדימ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
21/11/00 12:23
תלבקמו תנתונה :תאמ
???ףרטל הבוגתב
רבד ןיא טלחהב תקדוצ תאו ךלש תובוגתה תא דואמ תבהוא ינא
איה םא תחקלו תתל תעדויש הרוחב אלא ונימיב תנתונ הזכ
ןת-חקל םירושק אל םינויז ללכבו תחקל קר וא תתל קר הצור
םיינש ןיב הנהמ הלועפ ףותישל אלא
תלבקמו תנתונהל וביגה
 
 
22/11/00 14:12
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
הרקיה תיטסינגלבלל הבוגתב
( םלוכ אל ) םיינש וא רבג רתאב ןאכ שי ! הבר הדות
תוציצמה לכ ירחא , ריוא םעפ יידמ םהמ איצוהל דמחנש
?ןכ אלה , הפ םילבקמ םהש (הרופאטמכ ) םיקוקילהו
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/11/00 22:51
סדה :תאמ
הרקיה תיטסינגלבלל הבוגתב
תיחצנה תישנה הפונחה םע רבכ היהי המו .קוידב
םע המ ?ופוצרפ תא ןאכ הארמש רכז לכל וזה תממעשמהו
רתוי אל ???תידדה הצרעהו ןוגריפ ,תישנ תוירדילוס
???םלתשמ רתויו ףידע
הרזיגב םירתוימ וגא יחופינמ ץוח ,הזמ אצוי המ
.ונבה ,הללאי .ךלמ שיגרמ ןאכ דחא לכ ףוסב ?תירכזה
???אל ,ונמצעב תוכלמ שיגרהל ידכ ןאכ ונחנא
סדהל וביגה
 
 
21/11/00 17:41
יגולותימה סקאה :תאמ
???ףרטל הבוגתב
.ןמזמ רבכ ותוא יתחכשש 'ח התיכמ חנומ הז .הז המ עדוי אל


.אל ותו תובייוחמ לוטנ ,ריהמ ןויז לש ןבומב ?לק ףרט


?אל ,ךלש קזחה םוחתה הז הקיטנמס ,יל רוכזכ ,בוט


,םוקמ םושב "תנתונ" יתרמא אל ?רשקה המ ,קאבר ,לבא
לבא .ךלשמ םיגשומ םלועל תיביטאיצוסא תקרזנ תא ,ליגרכו
תא תענכש ןמזמ רבכ ירה תא העוט אל ינא םא .ליגר רבכ ינא
המזירפה ךותמ ,יתייפכ םישנ ןלצנ הזיא ינאש ךמצע
.ךלש שורגב תיטסינימפה


םאש ?תיטסינגלב אי ,ייניעב בושחש יתרמא ןכ אקווד המ לבא
ןויזב ומכ קוידב יכ .דבוכמ ןפואב יגהנתת ,דובכ הצור תא
.םילבקמו םינתונ דובכ -םיסחי תוכרעמב וא
המצע תא דבכמש ןפואב הגהנתה אל ילטיורש םשורה רצונ ילו
.הלש םירנטרפה תא וא


ריחמה תא ימלש קר ,היעב ןיא ?הלילק תויהל הצור תא
ךממ וחקי םירבגש אוהו תולילק םישנ םלשל תושרדנ םיתיעלש
תנוויכ ,ילוא ,תאש וליפא ,עגר ותואב וצר םהש המ תא קר
.רתויל


,תוהמל רתויו היגולונימרטל תוחפ יסחיתת םא ,םוכיסלו
.תיניינע הבוגת םעפ ךממ לבקא


הדוקנ וזיא ריאהל יתיסינ םתס .תבלענש יל רצ ,ילטיורלו
.יניע תא הספתש
יבגל םיוסמ ינושאר םשור םלצא רצונש םירבג ,תעדוי תא
ןונגנמ ןמ .תרחא וא וזכ תצבשמב התוא גלטקל םיטונ ,הרוחב
םע תרחא ךלש םיפלקה תא קחשל תרחוב תייה םא ,ילואו .הזכש
הזחמב תישארה תבכוכה ייהת ןכ זא ,אבה רבגה םע וא רינ
.ףוס ףוס


.הבשחמ .םתס


:"יארפ בל"ב ופיד םליו רמא ךיא
Sing. Don't cry.
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
21/11/00 19:34
ילטיור :תאמ
?תנתונל הבוגתב


.ךלש היומסה תולצנתהב יתלקתנו ,םויהפוס רבכ
ללוגל יל השק תצקו ,סנרפתהל ידכ...יתבתכ םויה לכ
םיטרפה לככככ תאו רופיסה לככככ תא (תובותכ) םילימב
.תספסיפ תצקש ךתוא ענכשל ידכ
ןמיס ריאשת ,הצרת םא .רתוי לק יל היהי הפ לעב לבא
.רבדנו


בגא ,דרשמב ןיידע ינא
ילטיורל וביגה
 
 
21/11/00 21:28
ירומיל :תאמ
?תנתונל הבוגתב
ןנכותמ ,שארמ בשוחמ קחשמ לכה ...סקא ,בשוחמ התא המכ
םירבג ןיא וליאכ .םלשל ךירצש םיריחמ שי תרחא ,הדיפקב
תוגהונ אלש תורוחבמ םג םהל םיאתמש המ קר םיחקולש
עשפ ןכא איה תולילק וליאכ וא (...) תעשופ תולילקב
התא ,יסחי הז "דבוכמו"ו ...ריחמ וילע םלשל ךירצש
.עדוי
יתודליו יתייעב ןונגנמ -גולטיקו ינושאר םשור יבגלו
?תאז ןיאה .תצקמב
ירומילל וביגה
 
 
22/11/00 10:52
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
?תנתונל הבוגתב
הז , דבלב הקיטנמסל סחייתמ ונתיאמ והשימ םא , רקי סקא
. תוהמהמ קלח םה היגולונימרטו הקיטנמס ינייעב . התא
. יתוהמהמ יטנמסה לש הדרפהה תא רצויש הז התא
חנומה . דואמ םייתוהמ םינכת לע לע העיבצמ הקיטנמס
, הז הרקמב ,טקייבוס ןויצל וב תשמתשהש "לק ףרט"
אל ןה םישנ לבא . השיא ןייצמ , ירקמ אל ירמגל ןפואבו
םהידחפ תא םיעיגרמ םימייוסמ םירכזש תורמל , ףרט
ויפ לע םילעופ םג םימעפל םג לבא , הזה חנומה תועצמאב
ינאש ןיבמ התאש, הווקמ דואמ ינא . םיסנא לש הרקמב ,
. םירחא העווז יישעמ וא , סנוא יישעמ ךל תסחיימ אל
תוניידזמ םישנ , ףרט אל םה םישנש ריהבהל קר יל בושח
המ קוידב הזו ,תויהל ךירצ הז הככ ןהל אב יכ
. התשע ילטיורש


םהש הז לע םימלשמ םישנא ריחמ הזיא תעדוי אל ינא
הובג רתוי אוהש תבשוח ינא, םהל קשחתמש ךיא םיגהנתמ
ןפואל דוגינב םיגהנתמ םישנאשכ רמולכ , ךופהה הרקמב
תכמוס ינאש , ילטיור לש הרקמב . גהנתהל םיצור םה ובש
ןדחפ רוחבב רבודמש יל הארנ , הלש תויציאוטניאה לע
בורק , ילטיור תא דיספה אוהש קר אל , תוירחא רסחו
יל הארנ אל לכה ירחא . רבח םג דיספה אוהש יאדול
...בושח והשימ הדיספה ילטיורש


גוס לכמ , לוצינב ךתוא יתמשאה אל םלועמ , והשמ דועו
אושה תומשאה . הז תא עדוי התאש תענכושמ ינאו , אוהש
. יניינע אל ןפואב , ךב יתחלתשה םעפש םושמ תועבונ ךלש
. ילש הנטק תוצצולתהל חור תוסגב תינעש םושמ הרק הז
ידיצמ תויניינע אלו תופסונ תויוחלתשהל תופצל לוכי התא
, תושעל המ יכ . חור תוסגב ילא ביגהל ךל קשחתיש הרקמב
...יל קשחתמש המ השוע ילטיור ומכ ינא םג


:)
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/11/00 11:06
סדה :תאמ
!יניינע אל םדא ןבל תיניינע הבושתל הבוגתב
(-: תרדהנ תא
סדהל וביגה
 
 
22/11/00 14:21
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
!יניינע אל םדא ןבל תיניינע הבושתל הבוגתב
(:הבר הדות
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/11/00 11:08
ילטיור :תאמ
!יניינע אל םדא ןבל תיניינע הבושתל הבוגתב
הכימתהו הנבהה ,היטפמאה לע םיקוביחו תוקישנ תודות
.תילאוטריוה
.ילש....הפש התואב םירבדמש םישנא אוצמל דמחנ


,עובשהפוס דע םומיסכמ הזל תנתונ ,םיעצפ תקקלמ ןיידע
םיעדרפצמ שפוח שדוח לע יתזרכה םגו
.םהינימל םיכיסנו
.רשקתה ירוא ,בגא
ילטיורל וביגה
 
 
22/11/00 11:58
יגולותימה סקאה :תאמ
!יניינע אל םדא ןבל תיניינע הבושתל הבוגתב
.ךלש היצזילנויצרה תא אורקל
.ךתוא ןיבמ ינאו לובלבמ עבונ הז לבא


?טמוטוא לע תמהלתמ תאש עדוי ינא ךיא תעדוי תא
.דואמ טושפ
,םיכופה ויה ילטיור לש רופיסב םידיקפתה ילעב םא יכ
אצי אוהש יהשימ לע רפסמ היהש ,רוחב התייה איה ,ירק
השולש רבכ בייחמ אל ןפואב ,םתס ,תעדוי תא ,התיא
הרבח םעו התיא אצי אוה ברע והשזיא זאו ,םישדוח
'וכו הרבחה םע היה רבכ אוה תרחמל םויו הלש תפסונ
תא תונגל ידכ תפרוטמ ומכ תצפוק תייה תא ,'וכו 'וכו
תוניגהה תא רסחו ןהל רקשמו םישנ לצנמש הנוזנבה
,הלב ,רותב האבהל הנופ אוהש ינפל ןיתמהל תיסיסבה
...הלב ,הלב


תא ,םייפכ ךל תואחומש תוביבחה תודליה לכלו ךל זא
אל ינא יכ ?ינא אוה הפ יתימאה ינויווישה המל תעדוי
םהינש .םירבגל תוחנה השוע אלו םישנל תוחנה השוע
.םדא ינב ומכ גהנתהל םיכירצ
.הככ תבשוח אל ,רוריבב ,תא
תוגהנתה התוא לע םישנו תוראח םה םירבג ,ךל חונשכ
ןיזבש המ תושועו תוררחושמו תולילק" ןה ,קוידב
.עטאמש-הל-הד-םזינימפ ."ןהלש


תרסח-תררחושמ-השא ,הזמ ץוחו
חלתשהל תנמזומ תא ,ךומכש-הלש-ןיזבש-המ-השועש-תובכע
...תוחוכ תמאב אל ירה הז ,ישפוח יב
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
22/11/00 12:05
הלגמ אל :תאמ
עשעשמ המכל הבוגתב
אל ינאש רורב ...תנמרחמ ךלש תונינשה ,סקא ה'נאב
...הלאה תויונינשה ,הפי הז לבא ,ךתיא המיכסמ
הלגמ אלל וביגה
 
 
23/11/00 13:25
הדובעבו הלוח תיטסינגלב :תאמ
עשעשמ המכל הבוגתב
???הלגמ אל תא ךמש תא המלו
רקוב ללכבו הארנכ םוח יל שי , הדובעבו הלוח ינא
...והשמ אל
ןוכנ הזש איה הינוריאה , ארונ יתוא תקחצה לבא
...תמייוסמ הדימב
תלוכי ילעבו םיטנגיליטניא םירבג המכ ןאכ שי
םיכסהל דואמ השקש םירברבג המכ םהיניבו , חוסינ
סקסה תא םהל סורהל קשחתמ אל שממ לבא , םתיא
((: ילאוטריוה ליפא
הדובעבו הלוח תיטסינגלבל וביגה
 
 
23/11/00 14:17
הלגמ אל :תאמ
! ךתומכש שפנ תבבושמל הבוגתב
(...םייתניב) ארונ אל ,הלגמ אל
םדבל םה קרו ,ןכ ןכא - "ילאוטריו ליפא סקס"
(-: תואיצמה ןיבל וניב רשקה המ םיעדוי
הלגמ אלל וביגה
 
 
22/11/00 12:52
יגולותימה סקאה :תאמ
עשעשמ המכל הבוגתב
יתייה דימת .םוקמושב חור תוסגב ךל יתינע אל םלועמ
.םירחא יפלכ חור סג
יתבגה וא ךילא יתינפ אל םלועמש הטושפה הביסהמ וזו
.תא דימת .יתמזוימ ךל


תיביטקלוק תובלעה וזיא םע םש תא ,ןמזה לכ והשכיא
האצוהו ארקנה תנבה רסוחמ רקיעב תעבונש השודק
.םרשקהמ םירבד לש תיטמטסיס


...ףוסב קימסהל ליחתא ינא ,יעמש
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
22/11/00 14:01
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
עשעשמ המכל הבוגתב
...(: יל ןיא ןיז ירהש , יירבד תא סרסמ התא בושו
, ילטיור לש הרופיס תא שדחמ אורקל ךל העיצמ ינא
אלו שרגתה קרש רוחבה , ירוא תאו הלחתהה תא דחוימב
ןמאנ תויהל הוושש והשימ קוידב אל .. בייחתהל ןכומ
םילוכי אל , בייחתהל םינכומ אלש רבג וא השא . ול
! תונמאנל םהלש םירנטרפהמ תופצל
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
19/11/00 21:52
ימימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,תויעדרפצה תא וב יתיליג יצחו שדוח ירחא ,הזכ דחא םג יל היה
תא לובסל יתלכי אל) וילא יתרזח ,ותוא יתקרז ,תוידפרק רמאנ אלש
אוה זאו (היזיולטב ,דלפנייס לומ תרחא יהשימ קבחי אוהש הבשחמה
...הרזחב קרזו וגאה תורערעתה תא לובסל לכי אל
אלו ןבצעמ אל ,דגוב אל ...יתימאה ךיסנה תא יתשגפ זא לבא
...הנש רבכ ול האושנ ינא ...ןבצעתמ
הנבל הלמישב ימצע תא יתיאר אל םלועמ ,לודג ךכ לכ ןוחצנ הזש אל
הז תינלופב) רקיעה הז-םירמוא םינלופהש ומכו ,תרשואמ ינא לבא
(ףוט רתוי עמשנ
ימימל וביגה
 
19/11/00 22:51
אשומהו אושנה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתוא תפפוא דימת זא רתאל סנכנ ינאש םעפ לכ לבא ,המל עדוי אל
םינוש םיעזג יגוס ינש ןה תונבהו םינבהש החונ אל השוחת התוא
.דחא תכל בכוכ לע םייח הרקמבש


.תמאה תא רמאנו ,ןחלושה םיפלקה תא ביצנ ואוב
? בשחמ ? היזיולט ? תוינוכמ - םיקחשמ הז םירבגה תא ןיינעמש המ
.םיקחשמ םלוכ
,הנק אוהש השדחה החדקמה לע ? םירדח ירדחב םירבדמ םירבג המ לע
("! תוארל בייח התא") בכרב ףילחה אוהש זוזגאה לע וא
- םירדח ירדח םתואמ דחא הזו - םירדח ירדחב תורבדמ תונבה המ לע
.תושוחת לע ,תושגר לע ,הבהא לע
.םישעמה לע תובשחמבו םירובידב ןתא ,םישעמב םיקסעתמ ונחנא
? רושק הז המ
וב עיקשהל הווווש רתוי םימעפלש ,ןיינעמ קחשמ תונבב םיאור םינב
אלש חטבו ) ול עיקשהל הווש אל שממ םימעפלו ( המל טרפנ אלו )
.( המל ריבסנ
רבג םע בכשל - הלודג יכה תועטה המ תועדוי ירה ןתא ,תונב
?המל .ןושארה הליל / השיגפב
ול רובעת תוקד המכ ירחא - ותוא הצור אוהש עגרב עוצעצ דליל ונת
.תובהלתהה
רתוי קיזחי - ול תופצל ,וילא ןנוכתהל ,עוצעצל ןיתמהל ול ונת
.ןמז
- תילאנבו תיסיסב הנבה קר .תוצע ןיא .לכשה רסומ ןיא
,םינפב ךא ,תינפוג תפטעמ התואב טעמכ םיפוטע םהינש ,תונבו םינב
- המלו לעופ אוה דציכ עדי אל דחא ףאש םוקמ ותואב ,םינפב קומע
.ןיטולחל םינוש םה
וקיספת - תונבה לכל ץעיל בייח ינא הבתכל אשומו אשונ אושנ רותב
.דנא יפהל היפיצה תא חפטל
הבוגתב ? המל .תויהל לוכי אל .םינרדומה םייחב דנא יפה ןיא
...האבה
אשומהו אושנהל וביגה
 
 
20/11/00 14:20
הליה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
....שיו שיו שי
...רמגנ הז טרפא אלש תוביסמ..ותוא יל היה...םש יתייה
שאיל ילב זא שי לבא
ךתומכ וא...ךליבשב תגרוע אל ..תמא'ת ךתואו
הליהל וביגה
 
 
21/11/00 23:07
אשומהו אשונה :תאמ
רקי אשומל הבוגתב
?רמגנ הזו רבע ןושלב רבודמ םא דנא יפה שי ךיא ,ךיא
אשומהו אשונהל וביגה
 
 
21/11/00 12:34
תלבקמו תנתונה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
?תועט
ברעב רבגה םע ובכשש תורוחב ןה ,ןתוא וקרזש תורוחבה לכ
?ןושארה


הככ בשוח התא םא ןכסמו ןרמש התאש המכ ,יוא
תלבקמו תנתונהל וביגה
 
 
21/11/00 23:09
אשומהו אשונה :תאמ
ןושארה ברעב בכשלל הבוגתב
אל ללמואה רבגלו ןוירהל הזמ וסנכנש תורוחב המכ שי ,ןכ
.ןתיא ןתחתהל אלא ,הרירב התיה
אשומהו אשונהל וביגה
 
19/11/00 23:28
אשומהו אשונה אושנה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןויעב אורקל הווש לבא - היפוסוליפ תצק
דח ,ימעפ דח ,יטסילטיפק םלוע - ינרדומה םלועב םייח ונחנא
עגרמ ךורצל ונתוא םידמלמ .ינכרצ רקיעבו ,דירחהל יתורחת ,ידממ
.םייחב ,םוסרפב ,היזיוולטב - ונדלונש
) ןילופב הנטק הרייעב בשי ונלש אבסה לש אבסהכ ,הנש 200 ינפל
אוה המ .לבגומ םייומיד םלועב ףקומ היה אוה ( וקורמב הרקמב ילש
,תואושנ ןקלח ,תונקז ןקלח ,רפסמב 50 - רפכה תונב תא ? ריכה
.תוניטק ןקלח ,םינוש םימומ ילעב תורחא ,דירחהל תורעוכמ ןקלח
הפכ ולש םיגשומה םלוע יכ רוחבל ץלאנ אוה םצמוצמו רצ רגאמ ךותמ
.םידלי ,הנותח - וילע
.הרזח ךרד ןיא יכ הרירב ןיא ? רשואמ תויה ללדתשת אל - תנתחתה
ימ ) תונכוסמ תודיגבה ,םילותק ןיאושינה - טעומ היה יותיפה
שלושמה םע בנראה לע הזרפרפבו ,הנטק הדיגב ללגב לקסיהל הצור
? ןטק רוחש שלושמ ללגב שארה תא דבאל הצור ימ - ןזואה לע רוחשה
(
- תויתימאה םישנל לווע השוע האווושהה .דימתמ בר יותיפה - םויה
וררבנש םישנ םיאור ונחנא ,תוצוחה יטלש לע ,היזיווולטב ,ןותיעב
יבוט ידיב וררנו ומלוצ ,ושבלוה ,ורפוא (םימעפל) וצפוש ,הדיפקב
.םינעוצקמה
- ןהל תומדהל תוסנמש םישנ םישגופ ונחנא םיבאפב ,הדובעב ,בוחרב
םויב הסח הלע יצח תולכוא - םיינרדומה םייוניעה ילכ בטימ עויסב
וא םיבקע לע ,פא שופב תורזענ ,(תובער אל שממ ןהש תונעוטו)
יעבצב תוחרמנ ,תרתוימ הרעש לכ תויביסירגאב תושלות ,המרופטלפ
םידלי ידגב ךותל תולחתשמ ,יחרכהה םומינימב תושבלתמ ,המחלמ
(? S הדימב ולאה תוקוניתה תוצלוח ךותל תוקחדנ ןתא לזאזעל ךיא)
תוניידזמ ןתא - םינייזמ אל רבכ ונחנא - יתודידי - לודג יותיפה
.ונתוא ( תונייזמ וא )
,םיינרדומה םייחה לש םייפוס ןיאה דייצה תודשב ענ ינרדומה רבגה
םימה ,תובורמ תורבזה .דוצלו דוצלו ,דוצל - האלמ היצמיטיגלב
.וילע בשוח ימ ? ףרוחה עיגישכו ,המימח שמשה ,םיקותמ
.וישכעה תא תויחל ונתוא םתדמיל
השדח היזיווולט הצור - הקדב םיכרצ קופיס לש - טנטסניא לש םלוע
התוא חק לבא םיוווש םימולשת 24ב דריש שדוח דועב יארשאב םלש ?
חק - תיבח הילע םישו הרודמ קילדת לא - חלקתהל הצור .וישכע
םיש (התיפב לצינש) הנכומ החורא איפקמהמ איצות ?בער .רומטא
דע קלד תצקו ח"ש םישימח םלש - ןייזל הצור .הקד הכחו לגורקימב
ץיפקת ,םינרדומה דייצה תודשב בבותסתש וא (אבה הרקמב) ךורב לת
ןשעת ,תירבג הזופב הריב התשת ,םידליה תבחרב קיסוטה תא תצק
אל ינא) שדחמ ךדיקפת תא רידגת ,תויטנלש ןונב םודא ורובלרמ
.בוטל הוווווקתו ,(םימ עוניש סדנהמ ינא ,רוטלטסניא
: םוכיס תמישר ? ונל היה המ זא
םזינרדומ טסופ ,טנטסניאב םיכרצ קופיס ,תינרדומ תונכרצ לש םלוע
אלא (תחא הנותח ,תחא הבהא ,תחא השיא) לודג ביטארנ רתוי ןיא)
.הריכמה ,יותיפה תונמאו ,םינטק םיביטרנ
,תדדוצמ רתוי הפיטעב םיאב ונקלח - םירצומ ונלוכ הזכ םלועב
לע לעופ עציההו שוקיבה קוש ,החלצה רתיב םמצע תא םירכומ םירחא
וא םילבתמ ונלוכ ,ףילחת שי ונלוכל .םירצומ ונלוכ לבא - ונלוכ
תונתשהה תקימניד - ןשוימ רבכ רחמ םויה יתנפואש המ ,םיסאמנ
םויה לש שדחה עוצעצה .דימתמ הזירז ינרדומה םלועב תושדחתההו
.רבעש ץיקה לש רבעשל תיתנפואה הלמשה אוה
ץורפ ינפל חלכה םהילע דבאש םיגשומ לע םילוענ תויהל םעט ןיא
םייחה הז - הרבח .ךיסנ ,הבהא ,תחא השיא ,תחא הנותח - םזינרומה
.תודגאה םלוע אל ,םייתימאה
,רחמ עיגיש המ .םויהו וישכעו ןאכמ םירשואמ תויהל הסננ ואוב
יתבוהאל ןמזה - וישכעו .ףולחי רבכ וירחאש םויבו עיגי רבכ
,הקיחצמ ,תולוחכ םיייניע ,תינידנולב : המרד (רחמ דע) תיחצנה
.ןטק יציצ םע
אשומהו אשונה אושנהל וביגה
 
 
20/11/00 0:13
יתא :תאמ
ךשמהל הבוגתב
תבכוכ ,ינא ?הליל לכב לובסל יילע המ תוניבמ ןתא וישכע !תונב
םירמאמ תרבחמ (?תירנוילימ יתייהנ אל םא המ זא) "תפסכה"
םימואנ עומשל תצלאנ 'וכו 'וכו ,הז רתאב החלצהל וכזש םינונש
התא םאה :תלאוש ינאשכ .ולעופו שיאה הז .ןכ .הליל ידימ ולאכ
:ההות ינאשכ .השאה לש םיביטארנה לע יל הנוע אוה ?יתוא בהוא
...המראד לע יתיא רבדמ אוה ?עגעגתמ התא םאה
לכעמ דוע אוהש רמא אוה רמאמה לע ותעד המ ותוא יתלאששכו
הברה הז ,לוכיעה ירחא הרוקש המ לבא ,תעדוי אל ינא ...ותוא
הז לעו .לודגבו -ארח הברה לוכאל תכלוה ינאש הארנכו .ארח
קוביח רבדב המו ,ילש שיא בגא ךרד) .ילש אבה רמאמב הארנכ
.(...הפה תא יל םותסל ידכ רתוי הברה יביטקפא ?הקישנו
יתאל וביגה
 
 
20/11/00 21:37
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
(2) תבתוכה תבוגתל הבוגתב
לודג ןיז םע הפה תא הרוחבל םותסל הז ,יתא ,יביטקפא יכה
לודג
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 1:36
יתא :תאמ
ם''קשהמ סחנפה תבוגתל הבוגתב
(...ישעמ יכ םא) ?ירגלוו הזכ תויהל המל .סחנפ ,וה
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 8:39
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
יתא תבוגתל הבוגתב
תוירגלוו קר ?הנפואהמ האצי תונידעהש תעמש אל ,יתא
סנכיל ינתו תחת'ת יחתפ' ,הללאי .תדבוע
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 11:18
יתא :תאמ
סחנפה תבוגתל הבוגתב
.הככ יילא רבדל הפי אל .האושנ השא ינא ,ייה ,ייה
ול שי ,ןפסלפ רפוס אוהש וליפא ,ילש רבחהש חכשת לאו
...םשו הפ םיאקורמ םינג
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 11:55
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
יתאה תבוגתל הבוגתב
ונחנא םיציבה לש תורעשה תא יל םיזיזמ אל םיאקורמ
ילב םיאקורמ םילכואו םיינבצע רתוי םיאטילופירטה
ףיעסה תא ונל םיאיבמש חלמ
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
23/11/00 20:47
הלגמ אל :תאמ
יאטילופירטה סחנפה תבוגתל הבוגתב
?יאטילופירט
לע ךל חלסינ ,ןכ םא ?עדוי התא תומורפמ ןיכהלו
.תוננבל תסנכהש תוימהבה
.רהמ חרבת .ןמזה לע ךל לבח ,אל םאו
הלגמ אלל וביגה
 
 
20/11/00 0:20
יתא :תאמ
ךשמהל הבוגתב
יציצ םע תינידנולב לע רבדל הככ ךישמת םאש ףיסוהל יתיצר קר
לאגי רזחוי :ימצע לשמ ןייפמקב חתפא ינא ,תומראד ראשו ןטק
.(םייתניב) ךלש .ליעפ תורישל
יתאל וביגה
 
 
20/11/00 0:45
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
(3) תבלענה תבתוכה תבוגתל הבוגתב
הז םזינרדומטסופה יגשומל הזה קיעמה ןוחנומה ,יתא ,המ
!לכש ןייז ךל תאצמ !ואוו ?אוה
טסופ לע םייביטרנ תת לכש ינויז !אשומ ,אושנ ,התא ,ייה
!?אל ...הסאפ הז המ הז םזינרדומ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
21/11/00 11:02
הקיסעמה :תאמ
(3) תבלענה תבתוכה תבוגתל הבוגתב
.קוסע .המשנ ,קוסע לאגי
הקיסעמהל וביגה
 
 
21/11/00 11:09
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
לאגי לש הטמה ןעמל הטמה
וא לאגי ,בוט רתוי ימ ידיגת ,הזה לאגיה םע רופיסה המ
ינא
ונילע אוה המל זא ,וילע שי םאו
לאגי לע ירבדת לא
לאגי לע ירבדת לא


יאלמ תריפס תושעל דוע יל שי ,ונ הללאי .תחת'ת יחתפתו
חבטמ ר"סרה רדסמו ם"קשב
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 11:28
יתא :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
לכ הווש ללכב םא תעדל .םיטרפ תוצור .םולש הקיסעמל
רקוב לכ ישפחתש יאדכ ,תא ...רשק לכ ילב םייתניבו .ןגלבה
ירהזית חטבו .ךלש הצלוחלו ,ךלש תינוכמל ,ךלש בלכל תחתמ
.תודידיב ךלש .ילש רבח רפסה םג יכ ,דנולבה לע
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 11:40
הקיסעמה :תאמ
לאגיו יתא ןעמל הטמהל הבוגתב
ןגלבה םא תעדוי רבכ תאש השוחת יל התיה המ םושמ ,יתא
...אל וא הווש
תינוכמל תחתמ רקוב לכ שפחל הכירצ ינא ,יתנבה אלו
?דנולב השוע ללכב ימו ?המ תא וא ?ימ תא ?ילש
.הקיסעמה ,תודידיב ךלש
הקיסעמהל וביגה
 
 
21/11/00 16:46
יתא :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
.תינידנולב אל תאש תעדוי ינא וישכע זא .קתומ ייקוא
.אל וא הווש לאגי םא תעדוי אל ינא ,אל .הפי רבכ הזו
ומכ ...רקובב ותוא ריעהל סנא'צ יל ןתנ אל אוה
...רתוי םיצימא ,םירחא םיאקורמ
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 17:07
הקיסעמה :תאמ
בישמ לאגיו יתא ןעמל הטמהל הבוגתב
ותוא ריעהל סנא'צ ךל ןתנ אל אוה םא ...עגר עגר
ריזחהל תנווכתה "ליעפ תוריש" הזיאל זא ,רקובב
?ותוא
הצצפ ?הצצפ) תינוכמל תחתמ קודבל תדרוי ינא ףכיתו
...(?םש רתתסמ המ ?תינידנולב
הקיסעמהל וביגה
 
 
21/11/00 23:03
יתא :תאמ
? לאגיו יתאל הבוגתב
תונבל םינב ןיב הזה קחשמל רמוא הז "ליעפ תוריש"
ןושיל התיבה םיכלוהו ברעה לכ םיניע םישוע ובש
.םימעפל ,הנהמ טלחהב לבא יביטקפא ךכ לכ אל .דבל
רבדה ,(וז הבתכ לש) "אשומהו אושנה" תא יתרכהשכ
לאגיל יניעב המוד דואמ אוהש היה ול יתרמאש ינשה
ךל שי חטב ,יפוי ?יאקורמ התא :היה ןושארה)
.("תוננב"ב הז לע יתבתכש המ ארקת אוב ,לודג
.המל הניבמ םג ינא ,םישדוח השולש ץקמ וישכע
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 11:52
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
לאגיו יתא ןעמל הטמהל הבוגתב
קוסע לאגי
ןיבי ןיבמהו
ץוצמל ךישמתו ןיבת הניבמהו
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 12:20
ססקרבאמ תאז :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
קוסע אוה המב דואמ הפי תועדוי ונחנא .חטב .קוסע חטב
ססקרבאמ תאזל וביגה
 
 
21/11/00 14:43
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב


?םויה עצמאב לאגי המ


.(םירבג םג) םלועהמ וספש םירבד שי ? הז המ


.ךיסנה יחי ךלמה ךלה
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה ל וביגה
 
 
21/11/00 23:15
אשומהו אשונה :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
תוליעפל תאזב םרתנ ןמוזמב ח"ש ףלא םישימח ךס לע ק'צ
.החמשב ןתניי תרחא הכימת גוס לכ .חילציש יאנתב הטמה
םינופאלפו םינופלט ,טנרטניאל השיג ,ליימ יא ,תבותכ
.'וכו 'וכו 'וכו "ץראה" ןותיעב םוסרפו בכרב תודיינ
אשומהו אשונהל וביגה
 
 
21/11/00 23:20
אשומהו אשונה :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
תויצלופינמ םע ?ינממ רטפיהל הסנמ התא הככ !לבז אי
לש תחא הקד וליפא ןיא .הלילל הכח הכח ?תולוז
.ןושיל
אשומהו אשונהל וביגה
 
 
21/11/00 23:46
תינטירופ הטומרש :תאמ
יתא ןעמל הטמהל הבוגתב
אשונל ביגמש אשומלו אשונל ביגמ אשומהו אשונה
'וכו 'וכו אשומלו
תינטירופ הטומרשל וביגה
 
 
22/11/00 11:15
יתא :תאמ
ןיינעמ ....ממממהל הבוגתב
בשחמ ותואמ הז תא יתחלש טושפ .ימאמ אל ,אל
ולאכ םירבד .ילש םשה תא תונשל יתחכשו ולש
ונחנאש החכוה ךל שי תוחפל .תעדוי תא ,םירוק
.דחי ןיידע
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 23:45
הקותמה יתאיל :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
?ססקרבא הז הפיא
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
22/11/00 11:17
יתא :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
תוינידנולב תרידחמ תדחפמ ינא לבא ךל הלגמ יתייה
.ךלש םיכרדב תולגל יסנת .םירוחבה תא םש יל ובנגיש
.יתוא קר שי .ירעצל .האושנ יתא ףא הפ ןיא ,בגא ךרד
יתאל וביגה
 
 
22/11/00 14:19
הקותמה יתאיל :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
תינידנולב אל ינא .1
?יל הלגי רחא והשימ .2
:-)
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
22/11/00 21:29
םג לאגיו אשומה אושנה ,יתא :תאמ
?הכייא ססקרבאל הבוגתב
לבא .ןימינב תלחנ תניפ 40 םולבניליל .בוט ,בוט
.דראיליבה ןחלוש דיל ונחנא .דחא ףאל ילגת לא
םג לאגיו אשומה אושנה ,יתאל וביגה
 
 
22/11/00 22:43
הקותמה יתאיל :תאמ
?הכייא ססקרבאל הבוגתב
הדות הדות
!!!ךיילע יתדבע ---ו
!ת י נ י ד נ ו ל ב ןכ ינא
:-)
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
23/11/00 10:59
יתא :תאמ
?הכייא ססקרבאל הבוגתב
?הרדחב לומתא ץצופתהש סובוטואה לע תעמש
.ךיילא ךרדב היה הז ,תינידנולבכ
יתאל וביגה
 
 
23/11/00 11:56
הקותמה יתאיל :תאמ
תינידנולבה הצצפה הקותמה יתאיללל הבוגתב
?רומוה יתיסינ ילוא .1
רמוא הז -תינידנולב ינא ,דיגנ , םאו .2
ךיבסת הזיא ךל שי ???הצצפ ינאש
... תוינידנולב
שממ הפו .תיכיספ תא -סובוטואה יבגל .3
.רומוהל םוקמ ןיא
.םולשו הדות
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
24/11/00 22:46
סאמחה תריקי יתא :תאמ
תירטסיהה תיאנקה יתאלל הבוגתב
?רומוה יתיסינ ינא םג םאו ייה ייה ייה
.תוינידנולב ךיבסת יל שי ,ןכ ,הזמ ץוחו
.ךלש .יקוח ירמגל ןיידע הזש יל הארנ לבא
סאמחה תריקי יתאל וביגה
 
 
29/11/00 18:05
תטטושמה :תאמ
?הכייא ססקרבאל הבוגתב
הילע םירבדמ םתאש תאזה הסיסקרבאל ונכלה לומתא
?לבח אל .רוגס היה רבכ עברא העש .םויה לכ
תטטושמהל וביגה
 
 
4/12/00 0:20
יתא :תאמ
?הכייא ססקרבאל הבוגתב
תושוב יל םישוע ...ולאה ה'רבחה !!!ןוכנ אל
.הפי העש וז הלילב תחא לבא .הנורחאל
.םוחב תצלמומו
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 23:18
אשומהו אשונה :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
הז עגרב אצמנ ינלוג תרייס יאצוי לש רחבומ הבוגת חוכ
ותאבהו ורורחישל תויאשח לש דבכ הטעמ תחת םדרטסמאל וכרדב
.ץראל לאגי לש תידיימה
.ב.נ
דימ ינידרוחשה רחשוי .א
לזוגה םטופי .ב
אשומהו אשונהל וביגה
 
 
22/11/00 2:47
הקיסעמה :תאמ
לאגי ןעמל הטמהל הבוגתב
.לאגי ותואב רבודמ ,ןכא
תאש ינשה רבדהו רוחב םע הליחתמ תאשכ ,המשנ ,יתא לבא
...הז ,רחא רוחב ךל ריכזמ אוה המכ הז ול תרמוא
.ךשמהב הלודג החלצה לע דיעמ אל ...ממממה
.יגיא לע תרבגתה ש-מ-מ אל דוע םא רקיעב
הקיסעמהל וביגה
 
 
22/11/00 11:01
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
לאגי -ה הזל הבוגתב
?יגיא


...תפחסנ אל ללכב
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה ל וביגה
 
 
23/11/00 11:08
יתא :תאמ
לאגי -ה הזל הבוגתב
ויה יכ ,םינינעב איהש הארמ קר הז .הפחסנ אל איה
.דראיליבה חול לע םתוח היה אוה הככש ולאכ םימי
והשמ ךל שי) .בל תמשש ,בגא הפי .הזכש יתריצי
.(??אשונב יל רפסל ןינעמ
יתאל וביגה
 
 
23/11/00 20:19
הבושח אל שממ יהשימ םתס :תאמ
לאגי -ה הזל הבוגתב
ביגהל לאגי תא ךושמל ךלכולמ ליגרת והשזיא הז םא
םכל ושייבתת - ןאכ


ןכל דיגהל הכירצ ינאש יל הארנ המ םושמו
הזולנ תוימהב תאז


תא רמאת - היהש בצמ ראתמ "תוירכה ךשונ" םאו
.ךמיש


והשימ לש ותביד איצוהל לק דואמ
הבושח אל שממ יהשימ םתסל וביגה
 
 
22/11/00 11:26
יתא :תאמ
לאגי -ה הזל הבוגתב
הז ,ילש בלה ערוק הרקמבש יל הארנ אקווד ,ברה ירעצל
.לאגי לע תרבדמ ינאש אשומהו אושנה תא עיגרמ אקווד
,ןושאר רבד .םינבומ המכב הווקת ול ןתונ הז ,יתעדל
ונממ חקול ןבומכ אוהו ,ייצחלל ענכנ אלש רבג היהש
תיניצר ךכ ידכ דע אל ינאש ,ינש רבד .תישיא אמגוד
ןבומכ עדוי אל אוה) ותוא עיגרמ ןבומכ הזו .ויבגל
החמומ ףרוצ לצא תעבטו ברו םלוא יתנמזה רבכש
דע -םימוד ויה תמאב םה הלחתהב ,הזמ ץוחו .(..תורדשמ
...דנולבל עבצ לאגיש
יל שיש זאמ יכ ידדה אוה טקפאהש הפי יכהש המ לבא
ירודכ תא קודבל קיספה תמאבו עוגר לאגי םג זא ,רבח
...םשו הפ יתנמטהש םידכלוממה דראיליבה
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 16:59
הקותמה יתאיל :תאמ
(3) תבלענה תבתוכה תבוגתל הבוגתב
תוהדזהל תונכומ ןתא ...חוטב תחאמ רתוי ?ןאכ שי 'יתא' המכ
???םילדבהה תא טרפלו
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
21/11/00 22:46
יתא :תאמ
(3) תבלענה תבתוכה תבוגתל הבוגתב
אושנהו לאגי ללגב תלבלבתה .ינא .הזה רתאב תחא קר שי יתא
יאובת .תינוג בר ינאש ללגב הז ?(רחא והשימ הזש) אשומהו
.לכה יניבתו ססקרבאל
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 23:50
הקותמה יתאיל :תאמ
תחא קר שי יתאל הבוגתב
???האושנ איהש הרמאש יתא ןאכ שי לבא
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
23/11/00 11:09
יתא :תאמ
תחא קר שי יתאל הבוגתב
.אצוי אל דוע הז לבא .הצור איה .אל דוע
יתאל וביגה
 
 
20/11/00 1:46
ישיפ :תאמ
ךשמהל הבוגתב
ףאו, (...תבבוחכ) םזינרדומ טסופב תניינעתמ ןמז הברה רבכ ינא
(...'וכו תחא השא) ולש תאזה תונשרפב יתלקתנ אל דוע םעפ
תא םעפ הנביש לזאפל הנטק הסיפ דוע,הבשחמל הדוקנ יל תקפיס
.ילש םלוע תסיפת
הדות
(-:
ישיפל וביגה
 
 
20/11/00 16:43
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
ךשמהל הבוגתב
?הצור התא המ , יל דיגת


?םויה עצמאב וזה היפוסוליפה וז המ


םע קחשל לש ןיינעה המ ?תושעל המ םירבג םע תוניידזמ תונבה לכ
?םיעוצעצ
!אל וא ןכ הצור


ינא .ינפוג ךרוצ טעמל םולכ םיסחי תכרעמ תליחתב ןיא ירה
אל תאז לכבו םגוז תב םע םיבכוש אל ןמזמ רבכש הלאכ הריכמ
- ה ראשנ עגממ רתוי הברה הז םהל ראשנש המ יכ התוא םיבזוע


ש ג ר
!!!!!!!!!!!!!!!


ראשי ראשהל הצורש ימו ךלי תכלל הצורש ימ ,רבכ קיפסמ הללי זא
.עוצעצה ירחא םג


.הבהאב
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנהל וביגה
 
 
23/11/00 10:01
סדה :תאמ
ךשמהל הבוגתב
היארה שוטשט איה היעבה ."םייחה" אל איה היעבה .יריקי ,עמש
טסופה םיקומינה .תיביבא לתה תיקוורה הניצסב ךייח ךל ומרגש
.יל חלסת ,טוטריח םה ךלש םינרדומ
הכורא וא הרצק תוקוור תפוקת רחאל ,םישנאה בור ,רבד לש ופוסב
בלה לכמ ,תחא השא בוהאל דאמ יאדכ הז ליבשבו ,החפשמ םיצור
.העקשההו ,המשנה לכ םעו
.הרובש תקוש םע םמצע תא םיאצומ םישנא תרחא
ךירצ לבא .חנומ המוקמב הדובכ תיביבא לתה תיקוורה הניצסה
וזה הניצסב תוארל ךל םרוגש יטפואה תוויעה ?אל ,םעפ רגבתהל
תחא הבהאו תחא השא תודוא ביטארנה תאו ,םייתימאה "םייחה" תא
םלוע לש ןשי ןויער -המשנה תא הב םיעיקשמו התיא םינתחתמש
יתיא םיכסת דחא םוי .יטפוא תוויע :אוהש המ קוידב אוה ,ןשי
.יביל יביל -אל םאו ,ללכב קפס יל ןיא ,דאמ
סדהל וביגה
 
 
25/11/00 23:38
אשומהו אשונה אושנה :תאמ
ךשמהל הבוגתב
םלוע לכמ דואמ קוחר ינאש הניבמ תייה יתוא הריכמ תייה ול
תאש הזה יביבא לתה תוקוורה
.וילא יתוא תכיישמ


םיוואמה לע אלא .םישוע םישנאש תויורשפתהה לע יתרביד אל
ליגב ונלוכש ,םיסומכה תונוצרהו
.םיקיחדמ רחא ליגבו ,ונמצעל םישרמ םיוסמ
.(יגולויב ןועש - ךרע יאר)
םיבככמ ונלוכ לבא ,םיצימאהו םיפיב בככל םיצור ונייה ונלוכ
.תרחא הרפואב
אשומהו אשונה אושנהל וביגה
 
 
17/12/00 20:07
סדה :תאמ
ךשמהל הבוגתב
?םיצימאהו םיפיב בככל הצור ימ
...........?ךשפנ תאשמ וז ,הזה ירקקירמאה לבזה ?הז
?"תויורשפתה" המלו
ךל בוטו ריכמו בהוא התאש הרוחב םע ךייח תא רשוק התא םא
?תורשפתהה הפיא זא -התיא
?ידווילוה בכוכ ומכ הארנ התא -ןיבא ינאש ,עגר
יהשימ םש ךל שפחתו דווילוהל עסית טושפ ילוא ,ןכ םא יכ
?ךלש הגילב
רטמרפה אוה ינוציח הארמ הבש ,וזה הגילה ,והשמ אל איהש
.דיחי טעמכה עבוקה
..ר'גייאניט לש הבישח תרוצ ומכ עמשנ הז יכ ?התא המכ ןב
.ייב הללאי
סדהל וביגה
 
20/11/00 0:19
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
טבמ תדוקנמו הנידע הרוצב הבהאב תועגונש תפומ תוריצי שולש יפל
ימ לע להנתהל הלוכי אל תמלשומה הבהאה ,(תוחפ ימ רתוי ימ) תישנ
.יצראה ונמלועב תוחונמ
לודגה יתאנק אשומ ,תיתימאה םתבהא תא ואצמש הטירגרמו ןמאה
.תאזה הבהאה תא שממלו ךישמהל תנמ לע ותמוה ,רתויב
איה ,היח דוע לכ .תוומ דע ןאי תא הבהא המיהדמה לינקמ סב
.השפנ בוהא תא ליצהל ידכ קיפסמ השוע אל איהש השיגרה
,הבהאה הילע האיבהש תודרח בורמ השפנ תא העדי אל הנינראק הנא
הבוהאה יתרומש ומכו .תילמשחה ילגלג ןיב אלא חונמ האצמ אלו
.טקילפנוק םיבייחמ םייחה ."םייח ןיא טקילפנוק ןיאשכ" :הרמא
.תוומ קר שי ורדעהב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
20/11/00 0:32
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
תוומה לא ??ןאל וניסחיל הבוגתב
בושקו שיגר ךכ לכש ,רבג אלש חטב ,םדא יתשגפ אל דוע
יוה .השפנ ךלהל ,הירוהריהל ,היתושוחתל ,השא לש היתובשחמל
!ןואג !יוהטסלוט
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
21/11/00 12:05
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
םירבגבש רבג -יוטסלוטל הבוגתב
ליחשמ אוהו ךורא דואמ ןיז ול שי יכ ?רבג יוטסלוט המל
?היסורב תורוחב
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 12:01
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
תוומה לא ??ןאל וניסחיל הבוגתב
ךתוא ריאשא תיכריה תא ךממ דירוא םש .תואנספאל ?ןאל וניסחי
תאשכ הפה ךותל קומע ןיזה תא ךל ףוחדאו הדלוג ילענ םע קר
םירומישה תואספוק זגראב ךיידיב תזחוא
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 12:45
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
??ןאל וניסחיל הבוגתב
ךתומכש גליע שפיט
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
21/11/00 12:54
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
שפיטל הבוגתב
ארוק אל ינא ,תיטנגילטניא ,ךומכ דמולמ אל ינא ,הללאוו
השוע הז ?המ זא .םיסור תומשב ימצעל ארוקו םיסור םירפוס
?תעדוי אל תאש םייח תמכוח יל שי ילוא ?גליעו שפיט יתוא
תעדוי תא ?השוע ינא החובטמ טלס לש יפוי הזיא תעדוי תא
?התיבה אצוי ינאש תותבשב ןיכמ ינא רשע הסקירפ הזיא
ןובטיס סירומ לצא םש ,'א ירחסמ זכרמל ,דודשאל םעפ יאובת
םימיעט יכה םירבדה תא תושעל םתוא יתדמילו בשוי ינא
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
20/11/00 4:58
דיבר :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אל אוה ,ךתוא הצור אל אוה .דימ ותוא יבזעת הככ גהנתמ רוחבה םא
הלוח ילוא .ךיילע הלוח אל אוה ,ךתוא ךירעמ אל אוה ,ךתוא בהוא
.ךממ


האוושמה .והזו .הצור אל אוה ,רבג אוהש ללגב קאינמ אל אוהו
קר ךכ תגהנתמו ,ותוא תפנפנמ תייה תא .הכופה תויהל הלכי תאזה
.וילע הרוגס תייה אלש ללגב


.הבוב ,רתוי ךל עיגמ רוציקב
דיברל וביגה
 
 
20/11/00 14:22
הליה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
!!!!!!!!!קדוצ..דיבר...הלאוו
הליהל וביגה
 
20/11/00 10:31
תרפא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תיתימא הבהא שי


ולש םיצוריתה תא עומשלמ רתוי ךל עיגמש יאדובו
תויגוזל םייונב ונלוכ אל


ךתוא ןיביש רחא אוהשימ ךל ישפח
הכירצ תאש לכ תא ךל ןתיו


החלצהבו הוקת ידבאת לא
תרפאל וביגה
 
20/11/00 10:32
סדה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?בוט הז ."בוט היהי ,דחיב םיישדוח היהנ םא םגש הצור"
סדהל וביגה
 
20/11/00 11:28
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךירצ ?המ זא ,ומצע םע תויעב ול שי זא .ישגירה לכ םע רבכ יד
לע םימייקתמש תוראחב אלמ םלועה לכ אל ?הז ללגב רסייתהל
....הלב ,הלב ,הלב "תא וז ינא אל הז" םיטפשמה
תיאצחה תא ישבלת ,חומב 'ציווס ישעת ,הפצירהמ ךמצע תא ימירת
.וגאה תא םקשל יכלו ,תיסקס יכה הייזחה תא ,הדומצ יכה
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/11/00 19:17
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
יעלבת טושפ טקשבו לכה יעלבת רקיעה
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
22/11/00 11:25
תעלוב אל :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
אי ,םימיענ ךכ לכ אל םירבד המכ עולבל ךל ןתא ינא ףכית
.ןורגב ילש תורעשה ךל ועקתי ןמא .היצרק
תעלוב אלל וביגה
 
20/11/00 17:49
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!העדוה


'וכו תוביזע תובהא םיסחימ םכתוא ובזע


!בושחה םויה היה הז לומתא


.תפשחנ יתא - תפסכה


לש העפוה האר אל לומתא תפסכב יתא לש העפוהה תא האר אלש ימ
.וייחב תיקנע תיראטס


דציכו יתא לש היתומצעת חכונל דחפו קשקיש יד לט זרא םג
אל ףוסב ךא , וילע התעפוהב הליפאה


.הליפעה אל ונירעצל


.הבהאה אלא ףסכה אל הז ונלש יתאל בושחש המ ,םצעב יכ


.תוננבב ךידידימ יתא ךל החולש הבהא ןומה זא
עדרפצה תא קשנל התצרש הכיסנהל וביגה
 
20/11/00 21:56
ירונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןורא ה תא החתפ איה
.עובק באכ סקט ןיעמב
םיניכסה ינשב הננובתהו,םילפוקמה םייסנכמה תומרע תא המירה
.םדב םילאוגמה
ואפקש ךכ ,הנומתה תא התבשחמב הפעפע,המצע הלועפה לע הרזח אלשכ
..תמאב םיניכסב הננובתה וליאכ הכותב היעמ
.דאמ הל ביאכיה התוא סיעכה ,התוא ליעגה ןורכיזה
?.תאז הל ללוע תוכז הזיאב
.הלפשהה לע.המצע לע הבשח ךא,באכב תוחרוצה ויניע תא התאר
.תודידבה לע .היה אלש סקטה לע םירקשה לע
?ותוא הבהא םאה
.הדובעל הילא רשקתה ישיש םויב
םויה ךות לא ולש ןופלטה תוחיש תא לבקל רבעב הבהא המכ הבשח
.הלש
.התיבה רוזחתש שקיב .התוא דירחמ לוצלצ לכ היה םימיה םתואב
.החונמה ירסחו םיכוראה עובשה יפוס תא יתאנש, יתיצר אל
הרוק המ שחנל התסינ התיבה ךרדב .םויב תועש 12דובעל חונ יל היה
.תעכ
.הטמל הל הכיח
.ךיידעלב תכלל יתיצר אל .ןיג תונקל יתיא יכלתש יתיצר
.הל רמא.ירשאתו יעדתש יתיצר
.ןוראב םיקובקבה תא ןמוט חכוותהל חוכ הל היה אל רבכ
.לופיטל תכלל ותותפל וא הינונחת לע רוזחל וא
.הינשה המוקבש םרדח לא תויוטיאב ספיט התיבה ורזחשכ
.דחוימב לדתשה םיירהצ רחא ותוא
.ךייח ףאו טעמ ףטיל
.ןושיל התסינ איה
.הפוגב ךכחתמ,תומוצע ויניע םוריע הילעמ רהג,הררועתהשכ
.הפקיז ול התיה אל
תחורא תא ןיכהל חבטימל הדריו טעמ הכייח.התכבו ותוא הקביח איה
.ברעה
.רויכב ויהש םילכה טעמ תא חידה רידנ הווחמב, אוה
.לוהוכלאה ידא תא ףידה רבכ ופוג
.בל ומישי אל םידליה ילוא המצעל הבשח איה
.השועמ הרגשב להנתה ברעה .וזואה ומכ חירסה אל ןיגה לכה ירחא
.וגהיל םלוכו ועדי םלוכ
. םיכייחמ
.עובקה ומוקמב הפסה לע בושי ותוא האצמ תרחמל הררועתהשכ
.רוכיש אוהו הפסה ירוחאמ אבחומ קובקבה
.לבח ,ול הרמא -לבח
?חרכומ תייה- הלאשו הפיסוה סעכב


וירחא ריאשיהש המהוזה תא טוטרמסה םא הזיזמ,הפק המצעל הניכהו
.הרגשבש השעמ
.םיחרואה יתורשל הסנכינ ךכ רחא
קיחדהל הטלחהה הפלח החומב.תבשיתמו ולש ןתשה תילולש תא תבגנמ
.וזה תבשה תא
.ןולסל הלש הפקה םע העספו, םיניש החצחצ םיימה תא הדירוה
.ךסמה ךותל המלענו ואדיווה רישכמ ךותל תטלק הפחד
לכות איהו,הרזחב ןושיל תכלל ויד רוכיש היה רבכ וזה העשב
.חונלו טקשב עגריהל
הקבד םלעתהל הרחבו,חבטמה תורגמב שפשפמ ותוא הטלק ןיעה תיווזב
.םויה תליחתמ הטלחהב זועב
לפסמ תויטיאב תמגול הפסה לע לוזנל ףוגל הנתנ, התוא באש טרסה
.הפקה
.התוולש תא ורפה אל הלעמלמ ועמשינש םימומעה הטבחה תולוק םג
ררקמה לא שדשדו ,הטמל דרישכ ,רתוי רחואמ
.היזיוולטה ךסמב קר קובדל דאמ הצמאתה
.הרוק והשמש יתנבה רבכ. זועב םעפש תפערסב שוגה לבא
.הפצירה לע הטבחב לפנ אוה
.ומצעל למלימ בער ינא
.ושארמ ,וידי יקריפמ לזנ םד
.וילא יתרהימ
.לולצו שדח סוקופ קומע תמשונ הטקש
.הארית אל הדליהש.הלעמל ותוא תולעהל.הלעמל ותוא תולעהל
.הנישה רדחל ותוא הררג הל אל חוכב .הלעמל ותוא תולעהל
תחרומ.םחל הרישפמ,תבחמל םיציב יתש תקרוז חבטמל הרזחב הטעש
תובידנב זנוימ
.הרזח הלועו
.םד תבגנמ
.איקה תילולש לע טעמ הקילחמ
.לוכאל ול תרזועו
.בושו
.בוביס דוע
.םדרינ אוה ישילשה בוביסה ירחא
.ןידסה לעו ויתועבצא ןיב ךעמינ ןיידע ךירכה ,לזונ ןיידע םד
ןמוש ימתיכ םג ויהי,ןתשהו םדה ימתכ ןיב זא .המצעל הרמא אלימ
.התוטשפב הבשחמה תעזעזמ המכ דע הבשח אלו
.הביבס ןנובתהל הלחה תעכ
.הפצירה לע םיניכס
.איק,םיגוסה לכמ העגרה ירודכ לש תוקיר תוסיפח,ןתש תוילולש
.בצועמה היטבמאה רדחבו ,הפיהו שדחה םרדחב חורמ לכה
ירונל וביגה
 
21/11/00 0:53
badulina :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ךתיא ינא ...............יתריקי יתא
.ךלמ אוהש ןיבה אל ןיידעש עדרפצה םע
.תויטסינרדומ-טסופ תוירואית הלעה וא ,הפ גגיהש ימ לכ םע
,רשואה תא קיזחמ אל אוה .בלב קר אצמנ רשואה ,הדומח ותוא יבזעת
.שפנ דוע םע ךלש רשואב קלחתהל היצפואה תא קיזחמ אוה םומיסקמ
badulinaל וביגה
 
 
21/11/00 8:49
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
הדגא םתס וא ידרפצ ,ךיסנל הבוגתב
?הלאה תויוטשה תא ךל רפיס ימ .בלה ךותב אצמנ אל רשואה
הז ללגבו .םישנ לצא םגו םירבג לצא םג .תחתה ךותב אצמנ רשואה
אל םה וליאכ לש תולוק םישוע לבא ,תחתב םיניידזמ םלוכ
תחתב םיניידזמ
תורוחבהו ךירצש הפיא לכ לע ץחול ,קודה .תחתב הז הרגמ יכה
דועש הלאו תחתב ןיז לבקל תובהואש הלא ,םיגוס יתשל תוקלחתמ
תחתב ןיז לבקל תובהוא ןהש תועדוי אל
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 11:15
יתא :תאמ
תחתה ךותב אצמנ רשואהל הבוגתב
?קתבמה ו'ג לש ושרוי התא םאה !סחנפ
יתאל וביגה
 
 
21/11/00 11:47
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
תחתה ךותב אצמנ רשואהל הבוגתב
קתבמה ו'ג הז ימ
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 12:43
סדה :תאמ
תחתה ךותב אצמנ רשואהל הבוגתב
ןתמש אל םאו ,קתבמה ו'ג םיתייאמ ךיא עדוי אל סחנפ
היפרגונרופ םתס ןה ןאכ ולש תובוגתה בל ( םתמשו)
.לובסל תוכירצ אל ונחנא רתאב ןאכ תוחפלש גוסהמ
סדהל וביגה
 
 
21/11/00 12:49
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
סחנפל הבוגתב
שי .םיטיפ היהנו ןטק 'ז יל שיש ידיגת ,הללאי ,ונ
המל בתוכ ינאש המב ער המו .ןטק ?רדסב ,ןטק ןיז יל
.הרוזנצ רשי .הפ םיבתוכ םכלוכ םתאש הממ בוט תוחפ הז
הז םע עטקה המו ל"הצב ףגא הז תוננבש יתעדי אל .רשי
תעדל ךירצ ינאש ללכב הז ימ ?תיייאל עדוי אל ינאש
ותוא תייאל
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
21/11/00 13:19
ינא :תאמ
ןטק 'ז יל שיש ידיגת ,ונל הבוגתב
?יאלמ תריפס תושעל ךירצ התאש תרמא אל


!!!טמניביק ךלו זג םיש הללאי
ינאל וביגה
 
 
21/11/00 17:21
סדה :תאמ
ןטק 'ז יל שיש ידיגת ,ונל הבוגתב
אל תלדתשמ ינא יכ ,ןטק ןיז ךל שיש דיגא אל ינא
,הליפשמו תירגלוו הליעגמ הרוצב םישנאל סחיתהל
תיטנולר ןיזה לדוג תלאשש תבשוח אל ינא הזמ ץוחו
תא יפחדת") ךלש תוסחיתההש אוה ןיינעה .ןיינעל
אל איה ("יעלבת ףוסה דע יעלבת" "יקתשתו הפל ןיזה
איהשכ לבקל הצור (רחא םדא לכ וא) השאש תוסחיתהה
.ללכבו הבילל בורקש ןיינע הזיאב התעד הווחמ
תויוסחיתהה ו'גמ לידבהלש איה תויאה יבגל הדוקנהו
רבד לכ וא הקיטורא ,ןודיע ,םוכחת לכ תורדענ ךלש
,ונייהד - הלוז היפרגונרופמ ןתוא ןיחביש רחא
ךרע ירסחכ (םישנ ללוכ הזש) םדא ינבל תוסחייתה
וא תילאוטקלטניא תלוכי ןהב ןיחבהל השקו - ישונא
.יהשלכ תישגר
ךל אבש המ רמוא התאש הז - הרוזנצ לש ןיינע אל הז
ךרע הל ןיאש רמוא אלו ךרע שי ךלש הרימאלש רמוא אל
תוישפוח אל ונחנאשו ,רחא והשימב עגופש ילילש
.הז לע ונתעד תווחל
אוה םג - ו'ג לש ויתוצירעממ ינאש עמתשי אלשו)
.ץראו םימש - ו'גו סחנפ לבא ,ימעטל םיתעל םיזגמ
.(?ארחו תחת - רמאנ אמש וא
סדהל וביגה
 
 
21/11/00 18:13
הקותמה יתאיל :תאמ
ןטק 'ז יל שיש ידיגת ,ונל הבוגתב
ךתוא ןייזל םיצור קרש םינמולגמ םינייז םהינש
.תחתב
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
21/11/00 18:14
יצניו הד ודרנואיל :תאמ
ןטק 'ז יל שיש ידיגת ,ונל הבוגתב
הביתכה תרוצו העקשהה לע ךל דובכה לכ ,סדה
קרוש הזה רודכה ,יתעד תוינע יפל לבא ,תדבוכמה
ךומנ המכ הנשמ אלו ,סופיטה לש ותחדפ לעמ הובג
.ינווכת


ינאו ,הביתכה רשועו טקלטניאהמ יתמסקוה ,בגא
,םילימה רוחאמש םדאה תא ריכהל ןרקס
....תנמזומ תא זא
יצניו הד ודרנואילל וביגה
 
 
23/11/00 13:45
הדובעבו הלוח תיטסינגלב :תאמ
ןטק 'ז יל שיש ידיגת ,ונל הבוגתב
! היצקיפ אוה ו'ג
ו'ג" תראופמה הישואה הגוה לש תרהצומה תיפורגה
" קתבמה
תוציצמ ) "ץוצמ"ל תוכזה רובע םעפה םלשל הצלאנ
(... ןבומכ הרופאטמכ
הדובעבו הלוח תיטסינגלבל וביגה
 
 
23/11/00 15:46
סדה :תאמ
סדהל הבוגתב
םולכ יתנבה אל
סדהל וביגה
 
 
29/3/04 3:47
ןוצל תדמוח :תאמ
ןטק 'ז יל שיש ידיגת ,ונל הבוגתב
חצמה לעבל-סגה ימהבה,תעדמ רעבנל ריבסהל
יל וחלסיו)חתופמ אלה יאטילופירטל,הכומנה


םתדעב עוגפל יתנווכ ןיאש,ילופירט יאצוי ראש
.(המיסקמה


.םדא ינבל סחייתהל שי דציכ


.הלטבל הכרב וז סחניפ לש הרקמב יכ םא
ןוצל תדמוחל וביגה
 
 
21/11/00 14:16
םאה הכלמה :תאמ
תחתה ךותב אצמנ רשואהל הבוגתב
תעדל הצור קר ינא ?"קתבמה ו'ג הז ימ" התיה ךתלאש
ןוכנ יתארקש
םאה הכלמהל וביגה
 
 
21/11/00 23:30
Estee :תאמ
!?קתבמה ו'ג הז ימ תלאשל הבוגתב
...?ךמולש המ
Esteeל וביגה
 
 
22/11/00 18:30
םאה הכלמה :תאמ
,םאה הכלמהל הבוגתב
הכלמה לש המולשב תוניינעתהה לע הדות .יתסא םולש
.םאה
.ןומראב הדובע הברה .דואמ הקוסע
בצמה ללגב ,הבוצע
הזה טסימ"קשה טוידאהמ תלעגנו קתבמה ו'גל תעגעגתמ
הניפ לכב ריר הפ ליזהל ליחתהש
םאה הכלמהל וביגה
 
21/11/00 12:15
ואימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דיגה המו רמוא המ
קירבמ רמאמ
םרוזו הפי בותכ
בלב תרתסנ הניפ לכב הגנ
וואו
ואימל וביגה
 
21/11/00 13:07
הילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הברמל ,ונלוכש סופיטל ההימכהמ דימתלו תחא למגיהל ידכש יל הארנ
,ירמגל הקיפסמ תחא םעפ .תנקתמ הייווח הצוחנ ,תוריכמ ,רעצה
.ןיינעה ךרוצל
בכרומו חלצומ והשימ לש ותומדב ,הארנכ ,עיגת תנקתמה הייווחה
סלכאמש הז) דוע המ עדוי דשהו אושנה ,אשומה ,הזה רבגהמ תוחפ אל
.(תואיצמה םע רשקה ילוטנו םיקיבדה וניתומולח בטימ תא
אלו ,םייתימא תושגר םע יתימא םדאנב היהי אוה ,ונממ לידבהל
לע ותוא ודמילש ,הבהא ילוטנ קרס ינויז ףלאמ ידמ טורש
םג אוה ןכל ."עגרל-םירצומ-ונלוכ-םהב-םיינכרצ-םיינרדומ-םייח"
אוה ,קשני אוה ,קבחי ןכ אוה .ידמ רתוי חומה תא ךל ןייזי אל
עדוי אוה םג יכ ,תכלל רהמי אל אוה -רקיעבו ,ותבהא תא רמאי
,התוא תוהזל עדיו ,שפיח אוה םג .בוחרב םתס תבבותסמ אל הבהאש
.אצמשכ
חצנה ילוא .ותוא יתשגפ .םייק אוהש ךל תעבשנ .םייק הזה רבגה
יתימא היהי אוה לבא ,םינש המכ ילוא ,םישדוח רפסמ קר ךשמיי
םיאבש ,הרהזא ירבדו תויולצנתה אל ,לע רוביד אל .ותויה ןמזב
.(ךלש אל ,ולש) בלה תומיטא לע ןנוגל
ירחא לבא ,תנקתמ הייווח אוצמל לק הזש אל .יתא ,ךל דיגא ינא המ
ףיקשמ-לבוסה-רקה רבגה תדוכלמל בוש לופיל יוכיס ןיא ,םיאצומש
.םירחא םירבד םישפחמ .ם"ואה
הילגל וביגה
 
21/11/00 16:49
*הנד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרקיה יתאל
!ץמוא ןגפמ הזיא .!וניויק ךיא ?תיכז אל ךיאו המל
דאמו- םלוכ לש תובוגתה תא תארוק,תוננבב םישדוח המכ רבכ ינא
.ךממ דחוימב ,תנהנ
,םעפה הפוקה לכ תא תחקל אל זא
לכה - שיא וא עדרפצ / הנוכנה הפוקה ,ךב םינימאמ ונחנא לבא
...עיגמ = שאה לע רבכ = עיגי
(ינממ ודמלת לא - םינש 3 ורבע ילצא) עזעזמה שארקה הרוק םלוכל
אבה בלשה עיגה ףוס ףוס לבא
NEXT!
*הנדל וביגה
 
21/11/00 17:15
הנטקה הכיסנה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
חפב הלפנ אל ונתאמ ימ...יתהדזה ךכ לכ,הפיפי רמאמ...יתא
ונלוכב ילוא עדוי ימ?הרובע ןוכנ תויהלמ קוחר יכה רבדב הבהאתהו
דימת םצעבש ונלביקש ךוניחה הז ילוא,ימצעה סרהה ןונגנממ טעמ שי
םישנ וא ךירענ תוחפ ךכמ האצותכו גישהל השק יכהש המ תא הצרנ
ןיכהל ליבשבש ןוכנ זא...עדוי ימ.תואיצמל םימעפלו םירבדל בל
יל הארנ ךלש הרקמב ונרעצל לבא,םיציב המכ רובשל ךירצ התיבח
...תובוט תונווכו ןוצר ידמ רתוימ האצותכ תשקשוקמ הציב ךל אציש
םלש רתוי רבד ןיא יכ ורמא ינממ םימכחו לשחמ גרוה אלש המ לבא
הקזח הזמ תאצל יחילצתש החוטב ינא .םחנמ טעמ הז ילואו,רובש בלמ
!ךתיא תוננבהו םיננבה יכ ירכזתו,רתוי תחכופמו
!WE LOVE U ETI
הנטקה הכיסנהל וביגה
 
21/11/00 17:44
י'צניו הד ודרנואיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
, יתא


- רבדה ותוא םירמוא םישנא הברה ךכ לכ םא" : םגתפה רמואש ומכ
. "ןוכנ רבכ הזש הארנכ זא


אוהש עידומ אוה םאו ,דחאמ רתויל הייונב העביטמ םיסחי תכרעמ
.חירב לעו לוענמ לע הרוגס תכרעמה זא , ץוחב


ךגוז-ןב בבותסמ הזה םלועב .האלה יכישמהו ,העמד יבגנ ,ןכל
םירבג קיפסמ שי ןיידע - תרקשמ הקיטסיטטסה םא םגו , םיאתמה
.הזה גוזה ןב תויהל םילוכיש
י'צניו הד ודרנואילל וביגה
 
21/11/00 19:00
תב-םיימש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתריקי יתא
תיתימא האלפנ טושפ תא
תהבאו תדהאב תיכז - רמאנ רבכש יפכ ךא - תפסכנה תפסכב תיכז אל
.להקה


םתס אל תאו - רתאב ןאכ תבתוכ תאש הלימ לכ אורקל תינהנ שממ ינא
,יתעדל הפי דואמ םג אלא המכח
,"בוט והשמ יל עיגמ אל" :לש עטקהמ תאצל - הללאי זא
.ללכב םייחב אלא תפסכב אל םעפהו הפוקה לכ לע יכל
תב-םיימשל וביגה
 
 
29/6/01 22:24
ןורי :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
המ םע םיכסהל רשפא ךיא , תואכודמה תצובקל תכייש תא םג
!!!רמאינש
ןוריל וביגה
 
21/11/00 19:05
תב-םיימש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!!! קנע התא סחנפ


,ןיא ןיא ןיא
סוש ךלש הלימ לכ
קיחצמ התא
תמא לע יתימא - לכמ יכהו
רתוימ טושליב ילב טושפ
ךדעב ינא
רגבתת - ךלש שורגב היפוסוליפה לכ םע אושנו אשונהמ הזלו
!!!!!!!רבכ


םוינלימה לש רטראסה אוה סחנפ
הצקה דע הצממ
תב-םיימשל וביגה
 
21/11/00 19:10
יטומ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
בומרבא יתאל
עדוי ינא אל - בשוח ינא
ךתוא בהוא ינא
םהירוחאמש תומדבו םיטפשמב יתבהאתה תמאב
וזכש תינוטלפא הבהא ןמ


יטומ
יטומל וביגה
 
 
22/11/00 15:51
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
בהוא יתוא ריכמ אלש ימש ןעוט אשומהו אושנהש תורמל !הדות
.תונבומ תוביסמ .רתוי הברה יתוא
יתאל וביגה
 
22/11/00 13:27
ראות םש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ךלמ התא ,סחנפ
ןפטסהטידב לכואו ינמחנב רגה רטייריפוקב רבודמ יתעדל
.יתא לש ףסונה טעה םש - ןיפוליחל וא
ראות םשל וביגה
 
 
22/11/00 13:37
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
יכ .ןפטסב תלכוא אל םגו .הככ תרבדמ אל ינא !החילס ,אל ,אל
...םשל עיגהל יילע ורסא
.רחא והשמ וסנת
יתאל וביגה
 
 
22/11/00 21:04
דוס :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
!יתריקי יתא


יתלב םה םיבושחה םירבדה ,ןטקה ךיסנה תא אורקל ךל הצילממ
.ןיעל םיארנ
ךכ טולשל רשפאש ןכתי םאה ,לבקל אל ךא ןיבהל תלגוסמ
.ךומכ תוישיאב
? ךל המל ךא הז תא ךל שי יתומשרתה יפל


?ןפטסב לוכאל תכלל ךיילע רסא ימ ,יתרקי יתיא בגא ךרד
דוסל וביגה
 
 
22/11/00 22:03
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
ןמ םייומס םיבושחה םירבדהש םושמ אקווד ,יתריקי דוס
(ייד וליפא וא) תצק אשומהו אושנהש הז לע הנוב ינא ,ןיעה
םג יתנעט התיה ,בגא וז .בטיה תאז ריתסמ טושפו יתוא בהוא
הרוק הז םגו ,יתיעטש יל חיכוה אוה לבא ,לאגי ייבגל
הקזח תוישיא ינאש ללגב ילוא אקווד .העוט ינאש - םימעפל
.ןינעמ יל היהי אל תרחא ,יב טולשיש והשימ תשפחמ ינא
תונבה לכש ירחא .ימ ישחנ ?ןפטסל אובל יל השרמ אל ימו
הצור אוה ,ןתוא לסחא ןפ ססקרבאב וילא ברקתהל תודחפמ
.דפשמה יטבמ תא שוחל ילב ,ונוצרכ רזחל לכוי וב םוקמ
יתאל וביגה
 
 
22/11/00 22:32
הלגמ אל :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
ךל עיגמש תבשוח אל תא ,ידיגת .ארונ עמשנ הז ,הנ'אב
והשימ ...תוטשפבו יולגב ,תונכב ,תמאב ךב בהאתיש והשימ
ןיא יכ ךתוא קרו ךתוא .יתא ךתוא הצור ינא .יתא :דיגיש
.ילש תחתה תא תוניינעמ ריעב תורחאה תובקנה יפלאו ךומכ
תויהל תוצרל ,םיהולא םשב ,המל .תיבב שיגרמ ינא ךתיא
,ימאמ ,הטילשו .הככ ריהצהל לגוסמ אלש והשימ םע
?תמאב הטילש אלא ,הטימב הטילש יקחשמ אל ...הטילש
לש רוריפ וזה הטילשהמ ראשי אל דחא םוי ?תעגתשה
ינטלתש ינשקע רכז קר אלא הקיטנמור
עירכמ דימת ולש תעדה לוקישו לכה עדוי אוהש בשוחש
???הצור תא םייח הלאכ .ךלש תמועל
הלגמ אלל וביגה
 
 
23/11/00 11:14
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
ינא ,המ ?תוטשפב יב בהאתיש והשימ הצור ינא םאו ,ונ
דיב ונחנא ?הנקסוט עצמאב י'צולוטרב לש טרסב תאצמנ
תולוק ילוקב הזכ והשמ וא דדח ימיש םע ,קתומ והילא
.והשמ הז םגש הארנכ ...םש ינא םאו .םירהצב ישישב
יתאל וביגה
 
 
23/11/00 11:46
הלגמ אל :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
והילא דיב .תומוקמ ינימ לכב תוטשפב םיבהאתמ םישנא
םילוח יתב לש תונורדסמבו הנומש תירקבו הירבטבו
ופיצ אלש טייד דניילבב וליפא םימעפלו םיסוטמבו
?ללכב הנקסוטו י'צולוטרבל רשקה המ ...םולכל ונממ
םיאצוישכ .הילטיאב ירפכ זוחמ ?הנקסוט וז המו
ךירצ םדא ןב ...תוינמח םיאור םג ביבאב תג תירקמ
ומכ ותוא ולבקיו ותוא ובהאיש ול עיגמש ןימאהל
םא .הנכ הבהאלו םיעוגעגלו הקושתל יואר אוהש ,אוהש
.םלועל הז תא אצמי אל אוה הזב ןימאמ אל אוה
תולהנתהב והשמ לבא ,ינורטפ עמשנ הז םא החילסו
היואר תויהל אל לש בצמב בהואמ יל הארנ ךלש העובקה
ילוא .החילס ,יל הארנ הז הככ .הטושפ תיגוז הבהאל
הברהל הארנ הז הככ לבא יבלעת לא ,ירמגל יתספספ
.ןאכ םישנא
הלגמ אלל וביגה
 
 
26/11/00 12:06
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
תא יתבהא רקיעב ,ךירבד תא יתלביק .יתבלענ אל
אל דוע ינא .תג תירקמ האיציב םיאורש תוינמחה
תחוראל הנמזהל הכחמ ןיידע .ןתוא תוארל יתיכז
רייצ ךוג ןאו וב םוקמה ,לראב וא) תג תירקב ברע
.(ולש תוינמחה תא
יתאל וביגה
 
 
26/11/00 13:35
הלגמ אל :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
וא תג תירקל םיעסונשכ םיאור תוינמחה תודש תא
ינא םא ,ןתוא םיאור אל שיבכהמ .תבכרב הנממ
ץרא ...הנוכנה הנועב ,ןבומכו ...ןוכנ תרכוז
!?תעדי אל .תחרופ םגו הפי לארשי
הלגמ אלל וביגה
 
 
23/11/00 18:12
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
ישימח םוי) ןור ימיש ותוא םיארוק רמז שי
(תוארל יכלת ,'סקילפ'ב
דדח יניפ ותוא םיארוק רחא רמז שי


!!!?דדח ימיש לבא
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
23/11/00 18:09
דוס :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
!יתקותמ יתא


לכש יטילחתש םויב ,ןויסנמ םגו ,המחו תישיא הצלמה
'וכו החמשה בצעה תא ומצעל רחוב דחא
.המידק ךישמהל הכירצ תאש יניבת
.היינש םג תויהל הלוכי תחא םעפ תיעט םאו
יפל ירה ,ךיילא ותבהא תא רריתסמ אוה עודמ הניבמ יננא
,יאנפו עגר לכב ול תשגומ איה יתנבה
.ריתסהל השק ילש םיגשומה יפל הבהאה תא
תא יאצימ ךא ,הז לע יכל יקוא ,ךב וטלשיש הצור ךניה
ונלוכ ןיינעבש תונקתפרהלו הזל רבעמ יכ ,ןוכנה טילשה
ודמליו .ונתוא ופטעיש ,קוביח תוצור ןיינע לש ופוסב
.תמאב ונחנאש ומכ ונתוא


הצור דואמ תא ילואש תומוקמל עיגהל ךיילע רסואש רוחבלו
.תורחא לע רסואו ,עיגהל
אלו ןכב ךכ טולשל ול תונתונ ןתא ךיא ,האחמב תאצוי ינא
.הרומת תולבקמ
.ןאכ הרומתה ןכיהו הרומת שי םינתונש רבד לכל


תוישיאב רבודמ יתומשרתה יפל לבא לאגי תא הריכמ יננא
השלח תוישאב אסיגמו ךדיאמ הקזח
.ךתבוגת תא ןת ולא תורוש אורק ךניה םא לאגי התאו
.ןיבהלו ריכהל חמשא
דוסל וביגה
 
 
23/11/00 9:37
אושנה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
- טוטיצב קיידנו םיינונטק הייהנ
.ןיעהמ םייומס םה תמאב םיבושחה םירבדה
אושנה ל וביגה
 
 
23/11/00 11:04
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
התצרש תאז" לש בשחמה לע תטלתשה םג וישכע ,רקי אושנ
לצבה קרמ תא ונל ןנכתל םוקמב הזו ?"...רפצה םע קשנתהל
אל םיצורית םושש הריכזמ ינא ?הטוקנפה תאו ???ברעהל
:יאקורמה ןימיב םכלצא םירמואש ומכ .הכרבב ברעה ולבקתי
.חלסנ אלו חכשנ אל
יתאל וביגה
 
 
23/11/00 16:32
אושנה :תאמ
חבטמל ?ןאל וניסחיל הבוגתב
?היהי המ ונ


?האנקמ תא ךלש תורבחב םג


אל הז םיאקורמש יתנבה רבכ ינא , אנקל המ ךל ןיא
.יליבשב


.תפרצ םורדמ לצב קרמ גג


.ברעב תוארתהל


.'ג םויב יתנהנ אל ?ססקרבאל אצנ ילוא
אושנה ל וביגה
 
 
23/11/00 18:18
דוס :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
אושנ התאו
לכ רדסב הז לבא ,תרגבתה אל ןיידעש ןיינעה לכ הז ילואו
.ולש בצקהו דחא
דוסל וביגה
 
 
22/11/00 15:10
יצניו הד ודרנואיל :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
טילחהש רטייריפוקב רבודמש ןיבו , תיתימא ל"נה העפותהש ןיב
ןיידע - רוציל ןתינש רתויב דודרה ףתושמה הנכמה תא שפחל
. הליחבמ העפותב רבודמ


םיטא'צב ךמצע תא שפח ךל , ךל םיארוקש ךיא וא , סקנפ ,הללאי
.ךלש תירגלווה תכופשתה תא אורקל ונל ךוסחתו ,


.החוד טושפ .ןונש אל ,קיחצמ אל
יצניו הד ודרנואילל וביגה
 
22/11/00 15:12
ראות םש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הדובעל תיטנדוטס ,הארמל תירבכע הרוחב אוה סחנפ ילואש וא
סגו ספסוחמ רבג הנממ ץרופ תולילב רשא יח לת תללכמב תילאיצוס
?חור
ראות םשל וביגה
 
22/11/00 17:58
תאיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,סחנפ
!רבדמה תא המ לע דואמ בוט עדויהו חבושמה לודגה קנעה התא
ינא תירוחאה תלדב סנכיהל ןמז טעמ אל רבכ הלש רבגל תנתונש ימכ
יכה תומזגרואה תאשו תאז תדחוימ השגרה הזיא רפסל קר הלוכי
.תילאנא הרידחמ יתיווח ילש תוקזח
תעדוי ינא רחא הזש המכ לע דרפינב תחאו תחא לכל רפסא ינא םא םג
ושיגרי אלשו תודסחתמש הלאכ שיש תושעל המ לבא רוזעי אל הזש
...יהמ תיתימא המזגרוא
תאילל וביגה
 
23/11/00 13:40
lonely wolf :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןכלש תוספרתהה תא יל ךוסחל מ"ע
ימוג ,ןפ ,םייניש תושרבמ שי דימת ילש םיפאיה תרידב
ושעת אלש מ"ע - תושדח תובגמ רשעו תוינותחתו םינופמט,רעישל
תשרבמ תא ףיעמ ינא לכה ךסב זא יתטיממ ןכתוא קלסמ ינאשכ ןיינע
םימודנוקה יאלמ תא שדחמ ,רוטרביוה תא אטחמ ,לבזל םיינישה
.תועובש רפסמ לש הפוקתל תסנכנ השדח הוורעו
וחכשת תיבה תודובעב רוזעל ,רתוי בוט סחיל יואר אל ןכבור ןכ
.תיב תרזוע יל שי הזמ
ליג תוביבסב תורוחב אלו הגשהל תושק ויהת יתוא תוצור ןתא
תויגוז לע תוצוחלה םישולש
.הרדש דומע תורסחו
lonely wolfל וביגה
 
 
23/11/00 14:03
הקותמה יתאיל :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
?הגשהל תושק
ךל ןגראל תולק וזכב לוכי התא םא ונתוא גישהל ץמאתתש המלו
בוט .לכמ רתוי ךילע דיעמש ,דחוימב החוד יוטיב)?תושדח תוורע
(.תיתימא הבהא ילב חצנל ראשיהל ךל עיגמו דדוב באז התאש דאמ
,םייתועמשמ םיסחיב עיקשהל ידכמ לצע התא .ךמצעל רקשת לא
ףוס שיש ינימה שפוחבו ,ונתפוקת לש תיסחיה תונריתמב זחאנו
.ךלש תילעוגה תוגהנתהה תא ץרתל ידכ םישנל םג ףוס
תויהל הצרת התא ,הב תבהאתה םא ?"תויגוז לע הצוחל" הז המ
תבהאתה אל םאו ,ךתיא תויהל הצרת איהש ומכ רתויש המכ התיא
.םיקחשמל רושק אל הז זא -הב
תויתוכיא תורוחבש ךל עיגמ אל אליממ .תיסופיט תיביבא לת המהב
.ךלש ןוויכל וניתשי
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
23/11/00 15:25
:תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
!הסיפתב הלק היעב םכל שי
ונחנא הרוק הזשכו,ונתוא וצרתש תוצור ונחנא
.ונתוא הצור אלש רחא והשימ תושפחמו ןויגיהב תואלמתמ
.תמאב תובהאתמ ונחנא...ש דע
?יח התא םלוע הזיאב הגשהל תושק
!!!םתא םגש ןמזה עיגה ונרגבתה
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/11/00 17:35
וג_ידניא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
?ךל שי האקה תויקשו


תרזכאתמ ןאכ היגולונכטה ,טפשמה ףוסב הלאש ןמיס הז©
"םיאשוטניקמל
וג_ידניאל וביגה
 
 
23/11/00 18:52
םאה הכלמה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
ראשית םתסה ןמו תייה דדוב באז
ןימה תביד האצי ךומכש םייבאזו םירופא םירבג ללגב
םיעדויש ,םייתימא םירבג םג שי .קדצב אלו ,הער ילארשי-ירכזה
ליג ירחא ,ךומכש לבמט) סקסב םג םיאטבתמש ,םוחו הניתנ ךירעהל
אלו תוקיתעה תויוטשהמו םינשיה םיכיבסתהמ םיררחתשמ םישולש
(אל וא ןושארה הלילב ותיא בכשלמ ןיינע םישוע
םאה הכלמהל וביגה
 
 
23/11/00 21:42
תיטסינגלב :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
םהל םינתונ םומיסקמ , םיניידזמ אל םיפאי םעש יתעדי דימת
...הבוט החורא לע םלשל
תיטסינגלבל וביגה
 
23/11/00 13:42
corona :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב

Dear Eti,

the "predicate" sounds interesting: mentally complicated
and
bright.a sense of humour would make him worth your heart
ache.
so i synpethise your choice and i identify because i know
how
it feels ...
regarding the brush test: if he offers one, but keeps
dissapearing the day after, where am i?
coronaל וביגה
 
23/11/00 13:47
lonely wolf :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יהשימ שי םא
רוחב םע רשקל סנכיהל הנכומש
הל העיגמ והילא דיב הפתוש םע רגש ןרפת
לכה
lonely wolfל וביגה
 
 
24/11/00 23:14
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
:ךתעידילו ?תויהל רשפא רמרוממ המכ דע ,דדוב באז
הז המ לבא ,תופתוש יתש הז ,והילא דיב תחא הפתוש אל וז .1
תודומח
ןומטה לאיצנטופה תא שוחל תבהוא ינא יכ םינרפת תבהוא ינא .2
בשוי אוהש ,ףסכב ץצפומ ולש אבאש ,ךומכ דחא ךמצעל ראת .םהב
?וייחב ףואשל ול שי רבכ המל ,רחא םוקמ לכב וא חותיפב ול
םיריעצ דוע ונחנאש תרמוא ינא ,בושח אל הז ףסכש תרמוא אל ינא
ינאש ימ םע תויהל יל עיגמ תמאב .ןוכנ :םגו .ונל היהי דועו
.םש ינא םללגבש ,ןיעה ןמ םיומס ,םירתסנ םירבד שי יכ ,תאצמנ
.הדותו החילס .ןאכ אל הז לבא "תוננב"ב רמאמ םיווש אל םהש אלו
יתאל וביגה
 
23/11/00 16:42
ישוט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...הריקי יתא
תא ...יטרפה ינמז רצוקמ הז לבא .ןמז הברה יל חקל ...תעדוי ינא
יל שי רשא תאו .ומצע רתאל יתסנכנש ינפל דוע "יתארק" בותכה
!טקה יביל לכמו תונווכה אולמ לכבו יתרמא רבכ ירה - רמול
תוקד 5-ל (...םידומילה...םידומילה) יתינפתה ףוס ףוס ,הרקמ לכב
ש - י - ל - ד טושפ תאו "תפסכה" יתיארש ךל רמול יתיצר קר זא
!!! ס -
דימת איה .התוא ביהלהל השק) ארונ ךממ הבהלתה ילש אמא וליפא
.(...םיריהי ידמ רתוי וא םיצוחל וא םה םירחתמהש תבשוח
ידכ דע תישיאה הבוגתה לע החילס רודמה יארוק לכל רמול יתיצרו
...םכתניחבמ תממעשמ


.הריקי ,תבשוח ינא המ תעדוי תא ,יתא


.תרשואמ ךמצע תא ישעתש ךל תלחאמ תמאב ינא
.תמאב
ישוטל וביגה
 
 
25/11/00 23:44
אשומהו אשונה אושנה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
ישוט - ישוט
....תיבב םש תא
הפ ינאו
...ךילע בשוח


? ןופאלפה ? ןופלטה תאצמה לע םעפ תעמש
? ליימ יאה ? סקפה


? רשקתמ אל התא המלו - ידיגת חטב וישכעו
הליגרה הבושתה
אשומהו אשונה אושנהל וביגה
 
 
26/11/00 12:24
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
המואה לכ ינפל םוקמהו ןמזה אל הז ילוא ,תמאה ???החילס
יל לקלקל תחלצה בוש ,ישוט) .י-ת-ב-ל-ע-נ ,לבא ,תילאוטריוה
.(ייתוכרב .ן-ב-ו-מ-כ ,ךתמשאב אלש ,בוש ,רקובה תא
ילוא ??תרשקתמ אל איהש הזב רסמ הל שי ילוא ,רקי אושנ ךלו
?ךבלב םוקמ תצק יל תונפל הסנמ ,יהשלכ םישנ תווחאב איה
ןמיס הז) - ): .הזכ רבד ךל ןיאש ונמכיס רבכ .בוזע ,םצעב
ינא .תנווכתמ ינא המל םיניבמ םכינש םא .יכבל ,הזכ
םילוכי (!) התא ,ןכ ,התא דחוימבו ,םכינש םא ,תנווכתמ
ליימ יאב םג המל ,ךתניבמ רצבנ הזש וא ,ולאכ םירבד ןיבהל
.(קוחצב אל וליפא ,םימיוסמ םירסמ םיחלוש אל
יתאל וביגה
 
25/11/00 15:20
לטיור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יל היהש אוהה םע יל באכ המכ ,"תפדור ןיד" לש ןוידב ,זא תרכוז
זא םג ?רתוי הצור אל אוהש טילחה דחא םויו ,וילע שארק הזכ
הז לכו "לבלובמ ינא" ,"ינא הז" לש ,תואשילקה ללש תא יתלביק
ורבע םה םיישדוח ינפלו וייח תבהא תא ריכה םייעובש ירחא ,הפוהו
לכו םינומא הל עבשנ אוהו תחרופ הבהאהו םהלשמ הרידב דחי רוגל
המ יל רפיס אוהו ,תצק ונרביד רבעש עובשו .ביבסמש הזה סאר'גווה
זאמ)ילצא ךלוה המ תיביטמרופניא יתנכדיע םג ינאו ותיא הרוק
לכו ילש יגולותימה סקאה אוהו הנש הרבע טעמכ ,השק ןיידע ,ךלהש
.(.הרוק .ולש םיילוסרקל ועיגה אל וירחא םתיא יתאציש הלא
המ ךיסנ .הלאה תויזטנפה לכ לע ,םימעפל רתוול ךירצש אוה ןיינעה
יתמלחו ,המיהדמ הפתוש םע םעפ היה יל םג והילא דיב ןומרא ,ךיסנ
לבשב .אל המו םיסיסר יפלאל יתקסרתהו המוסק תויגוז לש תומולח
רוכזלו תונורקע ךמסמ שבגלו תוירטוקה לע רתוול ךירצ םיוסמ
באכה לכ םע .רחא דחא ףא לש אלו יתא ,ךלש .ךלש םייחה תא תויחל
תא שדחמ יתרכה ,הדובע יתפלחה ,הריד יתרבע .יתכשמה דבע אל הזש
הבוטל יתוא ועיתפה קר ןורחאה ןמזבש ילש םיבוט יכה םירבחה
םוי דועו ,םועפל ךישממ רובש בל ,ןכו .דחא דחא םהמ יתמסקוהו
,םעפ דוע םיבהאתמו םישדח םישנא םיריכמו םיכישממו הליל דועו
.אל ילואו ."דחאה" היהי תמאב הז ילואו "דחאה" אוהש םיחוטבו
רשפא לוכסת המכ .הז ךותל לופיל אל הז ,יתריקי ,בושח יכה
ךמצעל תזבזבמ תא תויגרנאו םיבצע המכו הרוחש הרמ המכ ?בוחסל
ךורהו יפויה לכ תא יחק ?רוחב ירחא רוחב ,רמאמ ירחא רמאמ ,הככ
תוביוחמ הלימהמ דחופ אלש ,הווש דחא יאצמתו ךלש תובינגמהו
תלחאמ ינאש תמאב ,יאוולה .תרשואמ ייהתו ךל יבהאתו ךל יבהאתתו
לע עובשה הז תא יתדמל ,תעדוי תא ,םייחב הז הככ .הז תא ךל
תומכ תורמל ,יופצ אל יכה םוקממ הזוטש וזיא םואתפ םילבקמ .ירשב
םישנאה םע ךיינפל םימלש םייח ךל שיש תבשוח תא .ךל שיש תויפיצה
וז ילצא ,רוחבה הז ךלצא .םש אל רבכ םה םואתפו תבהוא יכה תאש
םיילגר םימש ,הרוחא םינעשנ ,םיעגר המכ םיבשוי זא .הנטקה יתוחא
קרפל םיכישממו הכורא המישנ םיחקול קנע הפק סנ םיתוש ,הלעמל
.םייחה לש אבה
לטיורל וביגה
 
 
26/11/00 12:29
יתא :תאמ
יתא ,ךלש הללא איל הבוגתב
המלו ,דיתע ןיא המל יניבתו ךילעמ תובוגתה שולש לכ תא יארקת
ךותחל תעדל ךירצ םימעפל .הקדצ איהש המכ ,וה .הקדצ בינ לכימ
ינא ,הניבמ תאש ומכ יכ ,יל גואדל המ ןיא .בושח אל) .ןמזב
.(ללכב וא .אישב שורפל וא ,ןמזב ךותחל יתעדי אל םלועמ
יתאל וביגה
 
25/11/00 23:15
catcat :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.חונל רובעי רדסמה
.תורחא תוריקיו ,יתריקי
!ןיא !ןיא !ןיא


הלש רבגהש הלגת ןכא ,הנתשיש הווקת ךותמ רבג םע ראשיתש השיא
אלש םירבדהו ,ויה אלכ ומלענ - וב הבהאש םירבדה .ןמזה םע הנתשה
...ורעתשהו וחתפתה ,ולדגו וכלה וב הבהא


יבישקת ,רמוא רבגש המל יבישקת לא :תחא לגר לע ,המכוחה לכ זא
.השוע רבגש המל


?הינשה לגרה תא דירוהל רשפא ושכע


טאק
catcatל וביגה
 
 
28/11/00 3:30
הרוחשה השבכה :תאמ
!בשקהל הבוגתב
קר אל ,ללכב םייחל הצע .םילימל רבעמ בישקהל ץלמומ ,תמא
.םיסחיל
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
2/12/00 10:10
catcat :תאמ
!בשקהל הבוגתב
,הרקיה יתשבכ
םירושק אלש םירבגל םג ןוכנ ןכא הזש יתיליג עובשה ?תמאה
.ונלש הרבחה ל"כנמ ,אמגודל .תיטנמור ךילא


.זא דע הז לע יתבשח אלש ייחב
?רשקה גוסל רשק אלל ,םה רשאב םירבג לש תוקיפד וז םאה


...הארנכ ,בלב דחאו הפב דחא תא ואיצמה םה םתס אל


.טאק
catcatל וביגה
 
30/11/00 15:58
תינליא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ייה יתא
תאירק תעב הכוב וליפאו ךתיא הבר תוהדזה השיגרמ ינא
,ךורא אוה רופסה ,םיישדוחו הנש רחאל רשק יתקתינ לומתא.תורושה
רוחבה םע רשקה , 29 תב היהא םיישדוח דועב ,גלזמה הצק לע קר
םיחוטב ויה םלוכ הלרדנס יתייה 'דוח 9 ךשמב תודגאב ומכ ליחתה
אוה קר ,החוטב יתייה ינא םג ןבומכו םינתחתמ ונחנאש
(הלועפ ףתשו םשו הפ קרז אוהש תורמל)...אל
זאמו ןידה יכרוע תכשל לש ןחבמב ןורחאה יאמ שדוחב לשכנ רוחבה
בורמ ,הצקל הצקמ התנתשה ולש תוגהנתהה לבא דחי ונראשנ ,לפנ לכה
דמליש ידכב םישדוח השלש ול יתיכיח תבהוא ןיידע ינאו יתבהאש
לומתא ,ירמגל רדרדה בצמה זאו שדוח ינפל לשכנ אוה ,ינשה ןחבמל
אוצמל יל לבח ,תלגוסמ אל ינא תישפנש תורמל ונממ דרפהל יתטלחה
....רתוי השק היהי הז זא ,וידעלב םייתנש וא הנש דועב ימצע תא
הנימאמ אל ינא ,החוטב ןיידע ינאו ייח תבהא אוהש החוטב יתייה
לובג שי רוכזל ךירצ דימת לבא ,תאזכ הרוצב תבהואמ היהא םעפ יאש
לכ םע תוקזח תויהל תוכירצ ונחנא ,רובעל תונכומ ונחנאש המל
.........באוכ תמאב הזו באכה
תינליאל וביגה
 
 
30/11/00 16:21
תינליא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
רדסב היהי
תינליאל וביגה
 
 
1/12/00 4:57
תטטושמה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
.הדירפ בוש רובעל הצור אל ינא םייחב
.הזב דומעא אל חטב ינא
.הקזחו הצימא תא באכה לכ םע ,הרקמ לכב
תטטושמהל וביגה
 
 
2/12/00 10:48
סדה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
.ער םא תכלל ידחפת לאו ךל בוט םא יראשית ...הזב ידמעת תא
והשימ םע יראשית םא לבס רתוי הברה ךל הכחמ ,יל ינימאת
שיא ,הדירפה באכ דחפמ םויה יראשית םא םגו . ךל ערש
םוי ךתוא בוזעי אל אוהש ,ךל ברע תויהל לוכי אל םלועב
ייה ,רוציקב ...ךתניחבמ עורג יכה ןומזיתב ,ולש תוביסמ דחא
שמתשהל ידחפת לא .ול תעדומ אל תאש חכ ןומה ךל שי .הצימא
.ךמצעל יגאד .ךלש אוה .ךל שיש חכב
סדהל וביגה
 
 
2/12/00 20:16
דוס :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
תינליא
םיבר לש באודה רופיסה והז - דרפהלו ,בוהאל,ריכהל,שוגפל
.בלו בל לכ לש ,ונתיאמ
המעטמ הב שי השדח השיגפ לכו ,התימ לש המעטמ הב שי הדריפ לכ
.םיתמה תייחת לש
.םדא לכמ הדריפ לכב יוניעה ןמ והשמו רורחשה ןמ והשמ שי
,רחא םוקמל ךרדב בלש קר אוה וב םיאצמנ ונאש םוקמ לכ
,רתויב בוטה חרואב תאז השענ םא םג ,םישוע ונאש המ לכו
.הנוש הייהיש רחא המ רבד תייישעל הנכה אוה
ךרד אוצמל לכונ אל םאש דע ריהמ הכ אוה םיעוריאה תמירז בצק
םע רשקב תויהל תופצל לכונ אל רחמה לע ונטבמ עובקל יהשלכ
.םויה
.הווקתה תונמא איה תונלבס
.רתוי בוט הייהי רחמהש ונל החיטבמו האלה תפחוד דימת הווקתה
.............והשמ דוע םש שי דימת המידק ילכתסתו הקזח ייהי
דוסל וביגה
 
 
3/12/00 21:16
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
לע הבוצעו ךבילל יתעגנש החמש .דיגהל המ תעדוי אל ינא
תחקלו םלועה לכ לש אמא תויהל רשפא יא ,ינש דצמ .תוביסנה
סקאה םאו .םהילא העיגנ ונל ןיאש םירבד לע דחוימב ,תוירחא
הנותח לע הנוב יתייה אלש תורמל ,רוזחיש החוטב ינאש) ךלש
?תושעל הלוכי תא המ ...ןחבמב ונולשכ תא ךיילע ךילשמ (םכניב
ינימ וא הלוח דלי םכל אציי הלילח םא היהי המ - המידק יבשחתו
?ךתיא המו ?רבשמב אוה יכ ךל םלעיי אוה זא םג ?תורחא תורצ
"םימי 7"ב ןפג תירונ לע הבתכה תא אורקל ןלוכל העיצמ יתייה
םירבגב ינלבס לופיטל עגונב תונקסמה תא קיסהלו עובשה לש
.הנש םישולש ירחא ונתוא ריאשמ הז הפיאו םייתייעב
יתאל וביגה
 
 
4/12/00 10:46
הגנ :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
,הזה ארחה ןתנוהיו .ףלאמ רועישכ ןפג תירונ לש רופיסה .ןכא
.ירמגל הקוחמו תישפנ הכומ תיבב השאה לבא טסינמוהו שיגר
םג .ןכמוקמב הז תא השעי אל דחא ףא ,תונב ,ןכמצע לע ורמש
.ןכלש בוהאה אל
הגנל וביגה
 
 
10/12/00 11:26
ינא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
.ןפג תירונ לש רופיסה תנייוצמ המגוד
.יתארק ינא םג
תובוהאה לע עומשל םייחה לכ הנכסמ - הלש תונכה לע דובכה לכ
תאזה הדוקנבו ?ןהב תורחתהל ללכב רשפא ךיא - ולש תוריעצה
קר הזה יטירבלסה םע וניידזהו וקבדנש תוריעצ ןתוא לע יתסעכ
ורצע אל ןהו ריש ובתכי ןהילעש םגו ןמצע תא םדקל ליבשב
.םידליהו השיאה לע בושחל עגרל
תונבה לכל תארוק ינא תישנה תוירידלוסה לע ןאכ ורביד םא
.סופת רבג םע תולבל אל םלועל
המ םושמ םירבג ןיב .דאמ דאמ תלבוסש השיא שי ינשה דצב יכ
אובי הזה קוחהש יאדכ ונילצא םג ,תאזה תוירדילוסה תמייק
.יוטיב ידיל
ינאל וביגה
 
 
13/12/00 20:29
Estee :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
דאמ דאמ דאמ ןוכנ
Esteeל וביגה
 
7/12/00 14:33
תאיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ךתוא הצור אלש אוהשימ תוצרל רשפא ךיא ,יתא ,תמאב ונ
?!?ךב עוגפל אל ידכ....ךתיא בכשל לוכי אל קלא
דע םד וקרי םהש תורמואש תונכסימה תונבה לש תובוגתה לכ הפ הזמו
השועש אוהשלכ רוחב..ןיניעה המ הניבמ אל ינא...הסכימה תא ואצמש
??המודכו םד קוריל ,לובסל המ ליבשב ,יכלתו ימוק ,ער ךל
תאילל וביגה
 
7/12/00 22:32
הרימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ןמזמ היה הזו יתאשנ ינאשכ ,םיליגה לכב תודומח תונב םולש
יתבשח םומיסקמ ,ייח זכרמ תויהל ךירצ רבגהש יתבשח אל םלועמ
יתורבח לכמ יתדמל .האושנ ןידע ינא ןכו ,וייח זכרמ ינאש
תאש רשאמ ךירחא ץורי אוהש ףידעש ,הברה הלאכ שיו ,תושורגה
.וירחא יצורת
תורמל ,ךיסנה אוה ילעבשו הלרדניס ינאש יתבשח אל םלועמ ןבומכו
.הדגאה תא יתבהא דואמש
תוצרל ןוצר יתארה דואמ תוקוחר םיתיעלו ,ינא יתייה דימת דימתו
.הבידנ תצק יתייה םימעפלש תורמל ,רחא רבג לכ וא יגוז ןב תא
.היופש השא םתס ינא .הפשכמ אלו תעשרמ אל ינא ,ןכו
.הצורמ ינאו ,םייחה םה הככ יכ ,תונובצע ויהו תוחמש ויהו
,יביטמיטלואה רבגה לע ,ןכייח תבהא לע לע בושחל תונב וקיספה
.יגולויבה ןועשה לעו
תא ולבקת .וכו ,תרצוי הביתכ ,הקימרק ,לוסיפ ,רויצ דומלל ףידע
.ןכמצעמ ןיאורהה
.ו נ מ מ ה ל י מ ג.............ןמז עיגה
םא םומיסקמ .ונימצע לש תוהמה ונחנא .ונלש תוהמה אל אוה רבגה
.ונידיצל היחי אוה דמחנ אוה
?תירוה דח תוהמא לע ןתעמש.............יגולויבה ןועשל רשקבו
ונתוא עיגריש דחא דלי קיפסמ
.ומצעמ אובי דמחנה רבגהש ידכב
הרימל וביגה
 
 
9/12/00 21:40
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
.הרימ יה
.הקירמא תא יל תיליג אלש ןייצל תבייח ינאו ךיירבד תא יתארק
שי ,לבא .'וכו 'וכו ימצע לש החלצהה דוס ינאש תעדוי ינא םג
.תונעל תנמזומ ןבומכ תא .ןהילע יבשחת םא חמשאש תולאש המכ יללכ ,ביבא לת ,הזה םוקמב לבא .הרג תא הפיא תעדוי אל ינא .1
וספתי אלש ידכ ,המכ דיגא אל ינאו) םיוסמ ליג לעמ ךרעב רבג
,ולש תויעבה םע דחא לכ .ךבוסמ ארונ תויהל ךפוה (הלימב יתוא
אלו ,עדוי אלו ,חוטב אל אוה זאו .'הטירשה' םירמואש יפכ וא
תורובחב לבוקמ ארונ םג הזו .'וכו םיסחי תוכרעמל יונב
'םיסחיב תויהל'ו 'הבהא' ,םימיוסמ בצמו ליגמש ,ולאה תוירבגה
.תוסג םילימל תוכפוה
םייותיפהו ,תויונפה תונבה ףדוע לשב ,ביבא לתב :קר אלו
זאו סביר ונאיק יל היהנ דחא לכ ,תויסוכהו תונטקה תודליהו
המ) קפוד ןועשה ול םגשו .תויצרופורפל סנכהל ותוא יענכשת יכל
דלי השע אוה ילואש ןילפ'צ ילר'צ לע רמא םעפ והשימ ..תושעל
אלו ותוא םירהל לוכי אל אוה םא הווש הז המ לבא ,םינומש ליגב
םלוכש סאבמ יכהו ,תאזה ריעה הז הככ ,רוציקב .(לדג ותוא הארי
הפה תא תחתופ רבכ תא םאו ,םימוטאו םירוויע התוא םיקחשמ הפ
.תרמרוממ הקוורל תכפה דימ ,הריעמו
דיגהל הלוכי ינאש המ .תנתחתה יתמו תא המכ תב תעדוי אל .2
האושנ תא םא םג .הרשעהו םיגוחב הקוסע תויהל יוצר דימתש ,ךל
תאש ןמזבש ,איה תואיצמהש תורמל .הסופת םתס וא הקוור וא
.םוי םויה תודרט ללגב ןמז תוחפ ךל שי ,םידלי ילב/םע תויגוזב
ךגוזנב דיל תבשל ךל אב םתס ,(ימיטיגל הז םגו) םימעפלו
ךרוע אוהש דיגנ) .ןיינעמ הז ךתוא יכ ,השוע אוה המ תוארלו
,וישכע .(רחא רבד לכ וא ,רפס בתוכ וא ,תיבב בשחמב םיטרס
הזיא יחקת יכל ךל ודיגיש ימיטיגל הז סולפ םירשע תב תאשכ
ינש יל שי .םישולש תב ,תושעל המ ,ינא .ךמצע תא יקיסעת ,גוח
הלאירא תיבב םיסרוקל םשריהל הנשה יתאב ,הטיסרבינואהמ םיראת
לזמ .(םיגוחב ינא 15 ליגמ) םלוכ תא יתחקל רבכש יתיליגו
,תרחא .טרופס תחקל תבייח ינא זא ,והשמ אל ילש ףוגה תוחפלש
.םיגוח תניחבמ ימצע םע תושעל המ רבכ יל היה אל שממ
השיגרמ ,הלש ןמזב תחא לכ ,םיוסמ ליגבש ,דיגהל הסנמ ינאש המ
דועב אלו ,םידליב ,רבגב .הצוחה אלו המינפ עיקשהל הצור איהש
תא רישעהל לוכי ,ןבומכ ןוכנה גוסהמ רבג םג .שפנה תרשעהל גוח
םיפוסוליפהו םינקיטרואיתה ברימש אלפ אל הזש תורמל .שפנה
.ודבאתה םהידלי/םהיתושנו םילבסנ יתלב םישנא ויה ,םילודגה
תמאב תאשכ קר ,רחא והשימל בלה לכמ תתל הלוכי תאש איה הדוקנה
המ ךל שיש ,תמאב אלא ,ףורצ םזיאוגאב האלמ אל .ךמצעב האלמ
,תא המו תא ימ תעדוי רבכ תאו ךמצעב תעקשה ךייח לכ יכ ,תתל
וזש תבשוח ינאו .ותוא רישעהלו רחא והשימל תתל ךל אב וישכעו
התוא ולכא ןהש בורמ .סולפ םישולש ליגב תוקוור ןומה לש היעבה
ףוסה דע הז םע וכלהו ,ןמצעב עיקשהל ,ךלש ומכ תוןצע ועמש ןה
?המשנה םע המו .תומכח ארונו ןדבל ןהש וליגו
יביטקניטסניא ןפואב החפשמה ןעמל תושוע תוריעצ ונתחתהש םישנ
םיאב םישולש תונב תוקוורל המל .תרוקיב הז לע תועמוש אלו
?בלה לכ םע תתל תוצור ןהשכ תונעטב
,רשקב :יל ורמא םירבד ינש ?תעדוי תא :"תתל"ה ןיינעבו .3
ינא ,וישכעו .ךמצעמ ידימ רתוי ינתת לאו ,תאש המ ייהת
זא ?ןובשח ילבו דחפל ילבו ,תתל הז ינאש המ םא המ יכ .המלידב
,רמאמה בתכנ וילעש ,הזה רוחבה ילוא הליעגמ יתייה םא ,ןוכנ
ינא יכ יתוא בהוא היה אוה םא ,ינש דצמ .יתיא םויה היה
זא ,הליעגמ יתייה םאש תויהל לוכיו .וליבשב לבח ,הליעגמ
.ונינש ליבשב לבח היה רבכ הזו .דחיב ןמז תוחפ דוע ונייה
וכפה םלוכ ונדרפנש עגרהמ :והשמ ךל רפסל הצור ינא ??זא
םיחמומ ,רוציקבו ,רבד יניבמ ,ןיאושינ יצעוי ,םיגולוכיספל
יתישעש תויועטה לכל תויחמומ יל ושענ ןלוכו ."יתא לש הייח"ל
היניינעב קסעתת תחא לכש אירב יכהש תבשוח ינאו .יתישע אלו
םיבצמב ללכ ךרדב .ול הצוחמו רשק ךותב היניע תואר יפל גהנתו
אלו .החכות םואנ אלו .הרבחמ בוט קוביח הז ,ךירצש המ לכ ולאכ
?תוכבלו ךייח לכ תיבב תבשל תנווכתמ תא ,המ זא" :ומכ תוצע
יארת ,ססקרבאל ונתיא יאובת בוט רתוי ?ללכב אוה ימ ?וללגב
השיגרמ ינאש ןמז המכ הכבאו תיבב בשא ינא ,ןכ זא ."םישנא תצק
יל רוזעי אל המרקמ גוח םוש ,יל ינימאתו .תאז תושעל ךירצש
רשקהבו .יל באוכ םא ,הז תא השעי אל רב םושש ומכ חור בצמל
רבג ,ייח תבהא לע בושחל יקיספה" האושנ השאכ יל דיגהל ,הז
םורממ .תקדוצ תא .ןכ .ןכ "...ונמצע תוהמ ונחנא ,יביטמיטלוא
תויהל ךמצע לע ירזיגו ,דבל הריד ךל יחק ?המ תעדוי .ךיאושינ
הז ,ךל רתומש המ .ךיידליו ךלעב םע רבדל ילב עובש ךשמב הב
,םיטרסל תאצל ,תורבח םע תויהל :'םייתימא' םייפיכ םירבד
שיש יבשחת ,וישכע ?ינהית תא םאה .הלילה ףוס דע םירב ,תודעסמ
אוה יכ ,תובהוא ןהש רבגל עובש ץקמ רוזחל תולוכי אלש תורוחב
הבהאה באכב זכרתנו ,עוגפה וגאה תא חכשנש החנהב .הצור אל
?הקימרק תושעל ךל אובי םאה ?םייוליבהמ ינהית םאה ,תבזכנה
לבא .ילש תוהמה אל אוה רבגה :המ ךל דיגא ינא .אלש הארנכ
ןיאו .ינאש המב הבוט רתוי תויהל יל רזוע טלחהב ןוכנה רבגה
.לוספ רבד םוש ,יתעדל ,הזב
.יתא ,ךלש
יתאל וביגה
 
 
13/1/01 16:34
תינחורה :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
תרובג ."ינא ימצע ינא" טרסה תא תוארל ךל הצילממ דאמ,דאמ
התדלוה םוי תא תגגוחש 30 תב תצרמנ תיאנותע הניה הלילעה
רבגל האשינ ול הרוק היה המ תובשחמב הקוסע איה .הפגב
רבדה עתפל .םינש 14 כ ינפל הלש רבח היהש רוחב .םיאתמה
...הל רשפאתמ
לע ונלש תולכתסהה תרוצב תושדח תויוז ריאמ טרסהש יל הארנ
.ונמצע םע הלקמ השיג רשפאמו םיבצמ
היצאוטיסהמ הכופהה הלאשל הנעמ יתאצמ 3 + האושנ השאכ ינא
"המויסכא םה םייחה" רמאנש ומכ תאז םע דחי .הב תאצמנ תאש
תרחא תיוז ךל העיצמ קר , ךייתושגר םע ההדזמ דאמ ינאו
.טרסה תועצמאב
תינחורהל וביגה
 
 
9/12/00 21:47
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
תוקדוצ ילוא תושורגה ךייתורבח :יתחכשש ןטק רבד דועו ,הרימ
אלו וייח זכרמ תויהל הכירצ תאשו ץורל רבגל תתל תתל ךירצש
ךירצ הזו ,רתוי בהוא דימת והשימ - תרמוא ילש אמא .ךפיהל
.וז הירואית עצבל יתלכשה אל םלועמ ,תישיא ,ינא .אוה תויהל
תעגופ םימעפל .הרויו - תנמסמ .תדייצ ינא .יתלוכיו יאולה
וייח לכל עוצפ ראשנ אוה םימעפל ,תמ אוה םימעפל .אל םימעפל
קרו .תאש ימ םע םילשהל בושח .אוה ותרואמל ךלוהו םילחמ וא
תירבג תוישיא תלעב תויהל השק הז המכ ,ךל רפסל הלוכי ינא
.םש אלו הפ אל תאו ..הזכש יטסינימפ 'וליאכ' אוהש םלועב
.םולש
יתאל וביגה
 
 
10/12/00 11:57
:תאמ
הרימל תפסות - ?ןאל וניסחיל הבוגתב
בהז הציע וזיא תעדוי אל תא .ביבא לת תא יבזע ,בומרבא
.םירחא תומוקמב תונוש תצק תוקימנידו תומרונ שי ...וז
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/12/00 17:15
יתא :תאמ
הרימל תפסות - ?ןאל וניסחיל הבוגתב
?ןומוקמ םש שי ?ה/ץילממ ה/תא ןאל
יתאל וביגה
 
9/12/00 14:33
ינתמיא אושיק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?חיחצ םויקל תנודינש יניבת יתמ ,בומרבא
ינתמיא אושיקל וביגה
 
 
10/12/00 12:00
:תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
התא ליעגמ הזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/12/00 17:06
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
.(..דירוהמו ןיכסה תאו) הפהמ םילימה תא יל תאצוה .הדות
יתאל וביגה
 
10/12/00 0:02
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דדצל תבייח ינא םעפה ךא ,דבכ בלב תאז השוע ינאו דואמ יל רצ
ןכש ,(אשניהל ןאממה אושנ רטסימ -רופיסבש רבגה :ירק) שלחה ןימב
הארנכ הרוקמש תוומ תלאשמ לש טוח רוזש יתא תוחאה לש הירבדב
,המכח ,היפהפי ,הקזח השא איהש יתא .תימויק לדחמ תרירבב
תחפש תויהיל תכפוה ,םייחרזאה םייחב תיטאמזיראכו תיטנאנימוד
הדיקפת תא אלמל תסייוגמ איה רשאכ תיתביבסה תישגירה היינתהה
רוחבה וליאו .םיסחי תוכרעמ תירקנש םדמ הבוקעה הכרעמה ךותב
יקוח יפ לע גהונ אוהש ךכ לע ותוא םישאהל רשפא דציכ רקיה
עגונ יתא לש תתושה הבל םד חירש עגרב וב ?שארמ םיעודיה לגנו'גה
ינפרוט עול רעופו תוסרוד םיינרופיצ ףולשל רהממ אוה ,ופאב
לע יטלמיה ,יתוחא יחרבת .תוגונ הבהא תולימ הל חושל םוקמב
תדבוע ךתמועל ינא לבא ךכותב ימצע תא ההזמ ינא ,יתא .ךשפנ
םירופיס בותכא ינא וישכעמ .היגטרטסאב יטסארד יוניש לע וישכע
ריינהש .םיתוועמ םיסחי לע רכמ-בר וליפא ילואו םירצקו םיכורא
לכוא רשא דע םורדניסהמ ןיטולחל ענמא תואיצמבו ימוקמב לובסי
דע יתוא תוקנפמש תוישגר תויופתושב םג רגתאו ןיינע קיפסמ אוצמל
.ידמעמב הכיסנל יוארה דובכה תא יל תונתונו םצעה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
10/12/00 0:38
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
ךיירבד תא יתארק זאו "אשומהו אושנה" דעב תאש תרמא ,הלחתהב
ןימ התיה וזש וא ,ךיא זא .ידעב תאש (לאל הדות) יתאצמו
לדחמ תרירב םה לגנו'גה יקוח םא ,ןיינעה םצעלו ?וזכ תויניצ
תוישגר תויופתוש שפחלו דובכ שורדל םעט שי םאה ,הרקית דימתש
םירבג םא ,ללכבו ?יתוא ףורטל הצור קר רבגה וב םלועב ,תוקנפמ
לכב ,יעבט לדוגב ,השאל דובכ תתל םילגוסמ אל ,םש םה רשאב
?םתיא תויהל םעטה המ זא ,םש איה רשאב ,לדוג
יתאל וביגה
 
 
10/12/00 8:51
הלגמ אל :תאמ
לבזל ?ןאל וניסחיל הבוגתב
דובכו .קנבה ןובשחו ןיזה :תובושת יתש הל שי .תנייוצמ הלאש
.תישנה תוירדילוסה יחת .היינשל תחא תתל תוכירצ ונחנא
,יעוצקמה קופיסהו . םידליהו החפשמה תבהא .תורבחה תכימת
ךל ויהי זאו תוניצרב ךכ לכ םתוא יחקת לא ,יתא .יתחכש
.תובזכא תוחפו תויפיצ תוחפ
הלגמ אלל וביגה
 
 
10/12/00 19:06
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
לבזל ?ןאל וניסחיל הבוגתב
,יתוחא תא ירהש ךדעב ינאש רורב ,יתריקי יתא יתרמאש והז
קרו ךא גהנתה ןכסמה רוחב רמ יתעדלש ךל רורב היהיש לבא
המכש ומכ רק ןודז תמחמ אלו תנכות אוה הבש היינתהל םאתהב
ךל) ותוא המישאמ אל ינא ןכלו .םתנבה רסוחב ונעט םיביגמהמ
תויאדכה רבדב המוגע טעמה ךתייהת ןיינעלו .(רתומ תאז תמועל
דובכ רסוחב םיגהונ םירבג קר אל :םיסחי תוכרעמ לוהינ לש
םישנ םג .שלחנ ובבלש ןברוק לש םד םלומ םיחירמ םה רשאכ
ןיב לידבמ אל רשא לגנו'גה קוח לש הקימנידה תאז .ךכ תושוע
תמרוגש איה וז הדבוע .קזחל שלח ןיב קר אלא תד וא עזג ,ןימ
עגרכ תששואתמ ינא םג) יתנייצ רבכש יפכ ,ולא םימיב יל
תויזטנפב דקמתהלו יתיבב רגתסהל (םדמ בוקע דיצ קבאממ
היזיוולט יטרסמ וא ,םיבוט םירפסמ וא ,ישאר ךותמ תועבונש
הווש ןיב תשדוחמ הכרעמל תאצל ידכ הקזח קיפסמ היהאש דע
.הכיסנל ךיסנ ןיב ,הוושל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
17/12/00 18:19
......ש יתאז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
............תונב תונב
יביססבוא שופיחב רבכ יייייייייייייייייייייידדדדדדדדד
!!!!get a life women...וירחא
me
......ש יתאזל וביגה
 
5/1/01 19:56
סדידע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הרקי יתא
.קוידב ארחה ותוא תא יתלחא (תורחא תובוטו תובר ומכ) ינא םג
.והשיתמ הז תא תורבוע ונבור
..היטבמאב ילצא התייה ולש םיינישה תשרבמ ילצאש קר
תא יתחקל ??המ תעדוי לבא .תכללו םוקל טילחה אוה רבד לש ופוסב
המכ םיענ אל בצמב יתייה ןכ .התוא ול יתרזחהו םיינישה תשרבמ
.ךתוא הווש אל אוה .הז תא הווש אל אוה .האלה יתכשמה לבא םימי
תא הווש הז .ךייחב יכישמהו רדחהמ יאצ :תיתודידי הצע ךל הנה זא
!הז
סדידעל וביגה
 
5/1/01 19:58
סדידע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתלבלבתה .ביתכה תאיגש לע החילס
תחא ףאל ארח הזכ תלחאמ אל ינא .ארחה ותוא תא (!)יתלכא ל הנווכה
סדידעל וביגה
 
2/3/01 0:16
הנוגיטנא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיסחיה תכרעמה לע ישארב תונורכז הלעה "?ןאל וניסחי" רמאמה
יתאצמ הנהש יתבשח ינא םג .שדוחכ ינפל המייתסנש ,ילש הנורחאה
תא יתדקפ ,םייחל ול יתקלעתה אל ינאש תורמל ,דיתעל יגוז-ןב תא
הראשנ דימת ילש םייניש תשרבמהו עובשב םיימעפ עצוממ ותריד
ץפמה' אב ראתל רשפאש יפכמ םלשומ ךכ לכ הארנ לכהשכ ....קיתב
,"ךתיא ןתחתהל ךלוה אל ינא" :רודכה תא ילא קרז אוהו ;'לודגה
המואת שפנ תא" "הז םע תושעל המ עדוי אל לבא ךתוא בהוא ינא"
דדומתהל ךיא עדי אל אוהש יתנבה רימאמ ריקחת רחא ...'וכו "ילש
הדעו םע לבק ןייכבתה אוהו ...וייחל הסנכנש השדחה תויגוזה םע
,םה ,םה .יתוא "עדיי"ל וחרטש ולש םיבוטה םירבחה לכ ינזואל
היה םגו ,םתיא רשאמ יתיא תויהל ףידעה דימת אוהש יל ורפיסש
המיסקמ הרבח ול התיה - הכורא תרוצב תפוקת ירחא ףוס ףוסש רשואמ
.המכחו
אל ךא העוגפ יתשח ,תאזה עדרפצה תא עולבל דואמ יל היה השק
אוהו ,בל ערוק יכבב הז תא ול יתרמאו ,וילע רתוול הנכומ יתייה
אל ....רשק לע רומשל הצור אוהשו ,רפסב יתוא תוצפל הסינו םלעתה
.לענה יכורשב יל יתישע רשקו ,תינוריע הירפיס שי !הדות
........יתחכשו יתרבגתה ףוסבל
,הבהאב םכלש
הנוגיטנא
הנוגיטנאל וביגה
 
14/6/01 17:36
?סופת םימודה ץע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרקיה יתא
םה וליאכ (ןללכב ,וז הבתכב קר אלו) תויגוזה ייח תא הגיצמ תא
.תורצ תורצ תורצב אלמ ןמזה לכ רשא ןבצעמו יתייעב רבד
ימכ תיארנ אל ללכב תאו הבהאה לש ערה דצל תוסחיתמ ךייתוביתכ לכ
לככ רוסמו בהוא ,רוחב םע םיסחי תכרעמב ךתויה םצעמ תנהנש
.ןורתיפ אלו היעב ךכב האור תא דימת ,היהיש


?רואה תא יארת יתמ
?סופת םימודה ץעל וביגה
 
 
18/6/01 23:36
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
םירוחבה תא תרחוב ינאש טושפ הז .םיסחי תוכרעמב תינהנ ןכ ינא
ינא .ער לכהש רורב ,זאו .תוומה תא יל םישועש םינוכנ אלה
ינא בוט המכ וארת זאו ןוכנה רוחבה רוציי לע וישכע תדבוע
...הביתכב ןירקהל הלוכי
יתאל וביגה
 
29/6/01 22:21
ןורי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיענכשמ אלה םיגולונומה לכ םע קיפסמו ,ףידע ןייכבתהל וקיספת
.ןכלש
אלש ,ןמז ךשמל םירבגה תא ךושמל ךישמהלב ץורח ןולשיכ ןכל שי
.יותיפ ילק ונחנאש רמול תוטונ ןתאש ומכ םיינש וא ברע לע רבדל
ןוריל וביגה
 
 
3/7/01 21:51
יתא :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
?לנוישנרטניא הנד התא הז .תבותכב ךל יתלכתסה
יתאל וביגה
 
4/7/01 5:51
רהס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לכ תא טעמכש רמול רשפאו..יתא ךלש רופיסה תא יתארק
.הליל דוע יל תחרומ םתס..תובוגתה
םיסחיה דימת יכ יל המדינ וישכע דע לבא באוכ הזכ הז
.ףוסל .םוקמ ותואל...?ןאל
תופיה םילימל ןימאהל תתפתימ םימעפ הברה ךכ לכ ינא
.םירקשל..םהלש
.תסנכב קר אל שי םיאקיטילופש יתיליג רבכ ןמזימ
בישקהלו ,רמוא אוהש המל ןימאהל אל ימצעל רמוא ינאש המכ
,םהלש קחשימה תא רבכ הריכמ ינא !ילש שארל,םידידיל ,תורבחל
הצור ךכ לכ תאשכ הז הככ לבא ,שארמ רוכמ קחשימ הזו ,םירבגה
.הז ךותב קומע רבכ תא .והז זאו .הרוק תמאב הז ףוסב ןימאהל
תא ימצעל ךוסחלו תכללו םוקל םוקמב ,ימצע תא יתלפשה םימעפ הברה
.לבסה
לולסמהמ קתנתיהל תדמול ינאש יל הארינ ,הז לע תדבוע ינא וישכע
תא תונשל ,ךותחל תדמול,דימת וב עוסנל הכישממ יתייהש ימצע סרהל
.ארח שיבכהשכ ביתנה
..דיתעל תיריילפ רמול רשפא ,םהלש קחשימב תקחשמ ינא וישכעו
םתוא הצור תאש יארתש המכש רבכ יתנבה .'השידאה' התוא תקחשמ
הלודג יכהה הפרותה תדוקנב תשמתשימו ,רתוי ךתוא וצרי םה תוחפ
ןמזה עיגה זא -וב םהלצא רמגינו ליחתמ לכה ירה .ןייזה..םהלש
.קחשימה לש םיקוחה תא עבקא ינאש
יידכ תאזה תיתימאה הבהאה תא הכירצ תמאב ינא יכ עגשמ הז לבא
יתוא השוע הזש המכ , 5 ליגמ רבכ הילע יתמלחש תאז ,המלש שיגרהל
ינאו..תקחשינ טאל טאל ילש תוימיטפואה דובא רשק לכ םעו...תיתטפ
אוצמיל הווקיתה תא דבאא ינאו םולכ הנמימ ראשי אל ףוסבש תדחופ
.דחאה תא
.םייתניב יתוא עינמש דיחיה רבדה הז יכ היעב היהת וזו
רהסל וביגה
 
 
2/9/01 16:23
לט :תאמ
?םוקמ ותואל םיסחיה דימתל הבוגתב
םישנ ,ןיזה םע םיבשוח ןכא םירבג .הילשא יל הצפנתה ןמזמ אל
.ןבלה סוסה לע ךיסנה תא ושפחי דימת
המיהדמ תלוכי שי תישיא יל ?ונמצעל הז תא תושוע ונחנא המל
אלו תישגר םיכנ םהש תואדווב תעדוי ינאש םישנאב בהאתהל
.בוהאל םיעדוי
ןויגיהה לבא,הזמ אצי אל בוט רבד םושש ימצעל ריבסהל יתיסינ
.הנורחאל תוועתה ילש
הלאב תרחוב דימת ינא לבא ,םש יא םיבוט םירוחב שיש תעדוי ינא
...בלה תא יל ורבשיש
לטל וביגה
 
9/9/01 16:09
(איה) רואיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אל אוה ,אל .תרחא םירבד תוארל םיליחתמ ךשמהב ,לבא !טסקט הלחא
לוכי אוה .ךברקב ותוא הקיזחמ תא .וברקב ךלש רשואה תא קיזחמ
וא דבל הלוכי םג תא לבא ,גארפלו םירמיצל ךתיא עוסל ,ךתוא חמשל
אל ,רשוא לש למס קר הז הכו הכ ןיב .ללכב עוסל אל וא ,ךתוחא םע
רמיצה לש תויווחה ךותב םיללמוא םישנא המכ תעדוי .תמאב רשואה
יכל .(ךל אל חטבו) םמצעל תאז ורפסי אל םייחב םהש קר ,ל"וחהו
תאש המ ךותל תחתפתמ אל תא תראשנ תא וב םוקמב .האלה יכל .םשמ
.ץוצר הנק תנעשמ לע ,תקרופמו הבוצע ,היולת תא .תויהל הלוכי
.אל ןיא .השלוח ךותמ ןתונ-אל אוה ,חוכ ךותמ ךל ןתונ-אל אל אוה
.ול היהיש הצור תייהש המ תא .ול שיש תניימדמ תאש המ תא אל ןיא
וליאכ הז ?הללמוא תא המל .קיפסמ אל הארנכ הזו ,אוהש המ קר אוה
אצמנ אל תשפחש תיבה יכ תוכבל יליחתתו הנוכנ אלה תבותכל יעיגתש
ךרדבו ,הריקי האלה יכל .ןוכנה םוקמב אל טושפ תא .רורב .םש
.ךמצע תא ילגת
(איה) רואילל וביגה
 
7/10/01 2:01
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רבועש המו ,ול תרצי תאש םוקמהו םשה אוהש רוכזיל דימת בושח יכה
רתוי שפיט וא שלח םדא תאש וא תוחפ הווש תאש רמוא וניא בלב ךל
הללק אלו הכרב איה הזש תומיהדמ תומצועב בוהאל לוביש םדא הלא
ךמצע לע יסעכת לעו ךמצע לע ידרת לא ותוא בוהאל תרחב תאשו
תא וז רבד לש ופוסב יכ ךבילל תושעל ול תנתונ תאש המ לע םלועל
.ףוסבל ונמימ ותוא יחכיתש וז תאו חוכה תא ול הנתנש
וז הבוגתל וביגה
 
8/10/01 17:03
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הזה רמאמל םיביגמ ןיידע
הנש הל הרבעש יתבשח
הנתשה לכהו
וז הבוגתל וביגה
 
2/5/02 2:38
תאיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לכסתמ רתוי הברה םימעפל ,באוכו שגרמ ,ןוכנ היה רמאמהש המכ םע
יאוב" שודנה טפשמב רמאש ומכ ,בהוא אל אוהש רמוא אוה המל תוהתל
.ןכ אוה וליאכ גהנתמ לבא "םידידי ראשינ


בהוא אוהש רמוא אוה םא .קיר דואמ רבד ןה םילימ ,תורחא םילימב
......םדוק תחא העש הפיו ,יתוחא יחרבת ,אל אוה וליאכ גהנתמ לבא
תאילל וביגה
 
9/11/02 13:49
היאמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הנש ינפל ההז בצמב יתייה ינא
תשרבמ ,םינותחת יתראשה ,הרוכשה הרידב םישרוש יתיכה טאל טאל
...םיפתושה לש הרבח ,רעישל םרק ,םייניש
ייחב ."ךתוא בהוא ינא" -יל רמוא אוה וטוטוא ,הנהש יתבשח
.(..יל ךליי אל הלילחו סחש) ותוא תוצרלב זוחא %200 יתעקשהש
ינאש הז היהי אל אוהש יל ריהבה אוה תונטקב .יתלפנ ינאש ךיא
תא" ,"ךב חוטבל יל המל" לייטס םיטפשמב הז םא .ותיא דסמתא
לע ךמוס אל ינא ,יל קר ןימאמ ינא" ,"?תעדוי תא ,רבח הכירצ
אל ,עובשיפוסל קר ונלש תושיגפ םצמצמ -םישעמב הז םא וא.."םישנא
.ולש (ןבומכ ,םיצאנה) םירבחה םע ונלש םישגפמ םזוי
.קזח יתלפנ
."ךתוא תבהוא ינא" -ול יתרמאש דע
.םימי 4 תב תומלעיה יתלביק
.יתכלה ,יתמק -יתנבה


.םשו הפ הלועמ ,(ןייצל רתוימ) סקסל יתרזח
.(יידמ ליעגמ יילא גהנתה טושפ אוה ,יחרוכ לעב) יתלמגנ הזמ םג


.ינומכ ושיגרתש ינפל וכלתו ומוק
היאמל וביגה
 
2/9/03 20:40
תינידנולב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הלילב יתשגרה ינאש ומכ השיגרה השדעה לע הכיסנה םא תמאב ןינעמ
,אוהה
ךל עוקת והשמ לבא ,תבהוא תאש השיגרמ תאש רבג לש הטימב בכשל
ילב,יילא בגה םע בכש אוהש העשב.יציפ,ןטנטק,ןטק.בגל תחתמ
ןימ יל התיה.ןושיל יתלכי אל ינא ןגזמה לש איפקמה רוקב,םידגב
.קתקתמ אל רבכ והשמש,דחיב ונלש ןורחאה הלילה הזש השגרה
,יתבשי אלש הפיא יכ.יתמשנב חטבל הל הנכש םג תאזה השדעה םימיב
תושדע .הקיצה השדעה דחוימב חונ היה ןורזמה םא םגו יתבכש וא
תחתמ םתוא לתוש והשימש תבשוח אל לבא , תונבצעמ יכה הלאכ תונטק
אל" ילש רבגה.ןתוא איצוהל תחא איה הנווכה...הנווכ ילב ןורזמל
אוהש הממ רתוי תתל לגוסמ אל,ןעט אוה ךכ,םיסחי תכרעמל יונב
יכ הז לע דובעי אוה לדתשי אוהו תוימיטניא םע היעב ול שי,ןתונ
המכ זא. ןכ ?ילע דבוע אוה ימ לע ."םלועב יתיא ול ףיכ יכה
תחתמ הבוהצה הנטקה השדעה םע היואר הכיסנ ומכ יתנשי תוליל
תא יתאצוה ןיחביש ילב טקשב טקשבו יתמק ישילשה הלילבו ןורזמל
הלילב בוטךכ לכ יתנשי אל םימי המכ ןוכנ זא.יתכלהו יתמקו השדעה
יבאכ אפרמ ןמזהש םירמוא לבא .השדעה םע ןושיל יתלגרתה רבכ יכ
תומדוק םיסחי תוכרעמב םגש יל רפיס ילש רוחבה.בל יבאכ םגו בג
וזש ול תרמוא יתייה יתוא לאוש אוה םא, היעב התוא תא ול התיה
ףא לבא , ןדחפ אוהשו םיציבה לדוג לש אלא תוימיטניא לש היעב אל
.השדעה לע הכיסנה קר ינא יתוא לאש אל דחא
תינידנולבל וביגה
 
11/12/03 21:10
יקינ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןיד" ךרמאמ םע רשאמ רתוי וליפא .ףוריטב יתיהדזהו יתארק
."תפדור
כ"כ םיסחי תכרעמ ותיא יל התיה -יתגשהו יתפדר ינאש רקו רקי דחא
!!!!!!!!!!!!!ךיירואיתל המוד
םיסחיה תוכרעמ תא -הז תא יתאצמה אל ינאש חכוויהל תמאה ףייכ הז
,ותמזויב ,עובש ינפל רמגנ הז ילש הרקמב .הלאה תישגר תושקה
.(חצר תסאובמ) .וירבדל קיפסמ בהאתה אלש


וניסחי רידגהל יתזעה אל :ינא םג ,ןכ .ךיירואית ועלק המכ
לבקא ינא יניצרל ךופהי הז םא חטב") וידי לע יתרהזוה ,וינזואב
,ונלש תורבחה תליחתב ,םיאולימב ודועב רמא - "תורק םיילגר
ינאשכ וקה לע תועמד ויה ילצא םג ,(sms ןוילימב רשק יתיא קדהמ
םירמיצ לע יתמלח ינא םג ,ונדבוא ששחמ הזש ול רמאל הלוכי אל
יתייה ינא םגו ,(אתבס לש ץוביקב רוקיב תוחפל וא) לילגב ותיא
(-: גנורטסמרא .נ


,השלוח וזש ףא .יתראשנ ינא םג .םש תראשנ ןכ המל הניבמ דאמ ינא
."םכח" אל
,ףייכ היה..יכו .דיתע לע תויזטנפו הווקת ,ספתייש תיכיח חטב תא
תומר ונל איבמש והשימ םישגופ םוי לכ אל ירה :רכממ םס ומכו
ונתוא ךפוהש והשימ ,הטסקא ירודכ 3 לש המצעב תויעגר רשוא
ותארקל תוחמש ת מ א ב ונחנאש ,(ונמצע יניעב קר םא םג) תוכיסנל
.(ונל יואר אקווד היהש , םדוקה רבחה םע ונל היה אלש המ) ,תלדב
ךל השוע .הז תא ךל השועש רקיעב הז אוה קחורמה יכ ילוא :יכהו
עותעתה .ותוא שובכל ךרוצה תא ,םלועב הלודג יכה היצביטומה תא
.שגרה תא סיסתמ -(םירבכעה יוסינב ומכ)
םג ךא ןח אצומש ימ קר=) .היעב יל שי..ןכש תעדוי ימצע לע ינא
- ץוצק םש
םינש) הכ דע ךא ,תעדוי ינא ,יוזב ."הז תא יל השעי"ש הז אוה
.תונשל כ"כ יתחלצה אל - (רופס ןיא
תשקעתמ אל .למגיהל .והז םעפהש דאמ יתטלחהש - כ"כ יתעגפנ םעפה
.הטאיד .הלא לע רתוי
.תיתוגהנתה - הנשא תוחפל זא ,ימינפה ימלוע יוניש אל םא -ונ


.ספתא אל רחא והשמלש אוה ילש ששחה


?הזה רוציה םע רופיסה ףוס המ ,בגא


.תובוגתל חמשא
.אל הז !??רושק הז המ) ."םלובגל םינב ובשו" :ב םייסאו
((-:
יקינל וביגה
 
11/12/03 23:21
יקינ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רמאמהשו ותיא ךל היהש המ - רמגנ הזש יתנבה וישכע קר ,הא..
(-: ..םינש 3 ינפל בתכנ
יוניש השיגרמ ?םינשה שולשב רבע המ -..ידיגת יצרת םא זא
.ןכש ךליבשב הווקמ ?ךייתוריחבב
.העוקת הכ השחש ,יתוא דדועל לוכי הז
יקינל וביגה
 
28/4/05 10:06
יבג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.יתא ,רדהנ
יבג ל וביגה
 
6/7/05 20:34
רעשב הביגמה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.םולש יתא
לש לק שגר ילצא רצונ הזה רתאב ךלש תובתכה בור תאירק ירחא
וא לזמה רסוח לע םימחרו הכובמ ןיב והשמ .ךיפלכ םזינוגטנא
היטפמיס ןיבל ,םינגאלב ינימ לכ ילב בוהאל טושפ ךלש תלוכיה
ינויגה היה אל הז טושפ .בוטה שארהו ךלש אירבה רומוההמ עבנש
הלאכ םילאנויצקנופ אל םירוחב לע תלפונ דימת תא ךיא יניעב
?תוחלצהה תא תרתסהש תויהל לוכי .ךל וזירבה דימתש
.רשואה תא תאצמש הווקמ ינאו ,הזה רמאמה זאמ ןמז רבע ,הרקמ לכב
רעשב הביגמהל וביגה
 
21/2/07 9:40
.א :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
- םכל תרמוא ינא ,תיביבא לתה םיטיידה תציבב בר ןמז הססובש ימכ
!הווקת שי
.תרחא םג רשפא
רשואב דחי םייח ונחנאו המיסקמו תרדהנ תויגוז יתאצמ הנשכ ינפל
.בר
ןכומ אלש ימו ,הז תא ושריד- םכל עיגמ המ םיעדוי םתא ,שואי לא
תישגר םהב ללעתהל םירחא ול שפחל ךליש תתל
.אל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא