םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

?הצור אל ינא םאו
רומ הילו'ג

בוהאל הצור ינא .םייחל רבח הצור ינא
,ישפנו יפוג לכב ול רסמתהל ,ותוא
ילב ול תתל ,רשפא קרש המכ וב קושחל
הארנ לבא ,הרזחב םג לבקל...ו ןובשח
ינא םינש רשע ירחא תאזה הבהאבש יל
וא הצור ינאש המ לכ תא לבקא אל רבכ
דחאה ותואל תתל הלוכי


?ןתחתהל הצור אל ינא םאו
?םיחרואו בר לומ הקירבמ הלמשב טשקתהל הצור אל ינא םאו
?םלוע דעו התעמ דחא קר הצור אל ינא םאו
עקרהו הרואפתה .אלש והז זא .הלדג הדליה תיב הזיאב םיבשוח חטב םתא
לע םירוהה .הצרא דואמ ינאש תופצל היה רשפא ןכ המל םיריבסמ אקווד
םיבהוא ,םיעקשומ םיציק םישולש םידעותמ תוחוכה ךרעמב ;לאידיאה לובג
,הקתקתמ הילידיא םניא םייחה .ןפוד יאצוי םירבשמ ומשרנ אל .םימחו
רתונ אלש בצמ ,הרואכל .המיענ תוביצי .קד לבח לע םידנדנתמ אל םג לבא
.אמגוד ונממ תחקל אלא
תאצומ ינא ,םישולשה תנש ןיבל יניב תודירפמ תצקו הנש קרשכ ,תאז לכבו
החנ רשאכ המל ?הז תא תושעל המל - הלאשב תרהרהמו תרזוח ימצע תא
תודרח תפקתנ אל ינא הנותחל הנמזה הכותבו הפטעמ ילש ראודה תביתב
תחתמ הקומסה הלכב תננובתמ ימצע תא תאצומ אלא ,"?ינא יתמו" חסונ
."?המ ליבשב" ,ההותו הפוחל
,םישולשה תונב בור לצא הסומכ הלאשמ הווהמ ןיידעש הזה הזוחב שי המ
.םלוה ןורתפ רחא תשפחמ ,הככ יתוא ריאשמש וב ןיא המ ,קיידל םא ,וא
דעו התעמ דחאה ותוא םע ,יתטימ תא םגו ,ייח תא קולחל לש ןויערה המל
הצובק ונחנא ,ןכ ןכ .תורחא תובר דועלו ,יל ?יל םסוק וניא םלוע
.השדח תיתרתחמ
.דואמ דואמ .תויגוז דעב דואמ אקווד ינאו
.קתרמ היה .''תיגולוכיספ'' הל ארקנ ,המכח השיא לצא יתרקיב םייתנש
תכעומ ,תבשוי ,העיגמ יתייה :וזכ הקימניד ונל התייה .הברה ונרביד
ףולשל יתוא תצלאמו הלאש וזיא תלאוש התייה איה םעפ ידמ ,תרבדמ ,תירכ
םעפ ףא ,םעפ ףא לבא ,תוניינעמ תונקסמל ונעגה דחי .םיקמעמה ןמ הבושת
,ומת תושיגפה .לבקל אלו קינעהל אל - הבהאב רוסחמ לש ףיעס היה אל
.היהת דימת .עפשב ןאכ שי הבהא .תונקסמה וראשנו
תושעוג ויה ילש תובהאה .םימעפ רפסמ התוא יתמשייו יניעב תרכממ הבהאה
.יתכשמהו - יתקסרתה ,תומצועה לכב ןכותל יתללצ ,תוצרפתמו
?וילאמ רורב ןיינע ןה תונמאנ תונש 50 - ש הרבסב ןויגה שי
בייחתהלש םג יל רורב ,ילש היהיש דחאה תא בהוא ינאש יל רורבש תורמל
.יביאנ טעמ ,רמול ךיא ,הז תורסמתהו הקושת ,רשוא לש הנש םישימח לע
ךיא לבא .םישוריג דוע ויהי אל חטב תכרעמהמ הימגונומה תא איצונ םא
תילאטוט תויגוז .ןויגההו שגרה םהל ובברעתי דימת הז תא בבוסנ אלש
אל םלועל ןויגהה הצור שגרהש המ יכ ןועטל רשפא ?רבד הזכ שי ?תחטבומ
.ול ןתיי
שמשה רוא םע דחי הלוע - שדחמ רקוב לכ דמועש חצנ לש הזה ןויערה
וא ,ימתס ןויז לע תחאב קרפתהל הלוכי הליבחה ירה .ותיא םג עקושו
תחאו ףלא תוכזב םימייקתמ םיסחי ?הליבחה תא קרפל הככ .תימעפ דח השרפ
הז לע ולכתסת .ךתטימב רחא וא הז רביא לש ותוחכונ ללגב קר אלו תוביס
תכרעמ םג ומע איבמ ךתטימל עלקנש ירבג רביא לכ אל - ינשה דצהמ
.םיסחי
אל :קועצל תדיינ םיחלוש םתאש ינפלו ,רכיכב המבה לע תולעל הצור ינא
הנש םישימח ינפל ילש אתבסל םיאתהש המ !שיש המ לכ הזש תעדה לע הלעי
לע רוזחל םעטה המ .ופקות גפ יתניחבמ ,הנש םישולש ינפל ילש אמאלו
רשייה הירוה תיבמ תחקלנה השא ?תוחפו תוחפ ןמצע תא תוחיכומש תוינבת
?שקעתהל המל זא .הסאפ - ותיבלו ןתח תועורזל
יפוג לכב ול רסמתהל ,ותוא בוהאל הצור ינא .םייחל רבח הצור ינא
םג לבקל...ו ןובשח ילב ול תתל ,רשפא קרש המכ וב קושחל ,ישפנו
תא לבקא אל רבכ ינא םינש רשע ירחא תאזה הבהאבש יל הארנ לבא ,הרזחב
.דחאה ותואל תתל הלוכי וא ,הצור ינאש המ לכ
םירבדה דוע לכ םיפתושמ םייח לש סיסב לע ילש רבגה םע תויחל הצור ינא
,ילש אוה .ילש שפוחה תא םג הצור ינא לבא .םימייקתמ םיצור ונחנאש
תאזה הטושפה הדבועה ךותמו תוקושת יל ויהיש תעדוי ינא .ותא יתדלונ
תאזכ ,םיקותמ םינוכיסו םישוגירב ךרוצ םגו םייותיפל םוקמ םג היהי
.חוכיו ןיא הז לע .ינא קר אלו ,ינא
הקיתשבש-המכסה-טעמכ לש הזה ןיינעהו יטטסהו םומעשה םג אוביש העידיהו
לע םילעמ ללכב ונחנא המלו המ לע זא .םייק םג םייק םיסחיל ץוחמ סקסש
ותוא דצל ,םימלש םייח לש האמ יצח ,הכורא ךכ לכ תכרעמ לעפתל תעדה
?דחאה
,הנותחה תא תוצור תונבה ,ונחנאש םיניבמ אל םתא'' :הרמאש ימ הרמא
''?םיאושינה תא אלו
תא ינפב םוסחל הצור אל .הגיגחה לע תרתוומ ינא .אלש ,והז זא
אל ועטת אלשו .הפוחל תחתמ דומעל ליבשב קר םישוגירהו תואקתפרהה
יכ .רפורפ םיאושינה ולא .'םיאושינה ןובשח לע הריירק''ב ןאכ רבודמ
הזה ןויערהש ?ללכב דוע ףקות ול שי הזה ןויערהש יל בורעל לוכי ימ
הזה ןויערהש יל תוארהלו תלדה תא חותפל לוכי ימ ?םלועהמ ןמזמ גפ אל
?תרכומ ךכ לכה תנוכתמב קתקתמ
,םירמוא םתא המ .קושל הנושאר הזה ןויערה םע תאצל יתטלחה ,הככ זא
?יתומדב יברב קיפנו טנטפ ילע םושרנ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
23/11/00 22:42
1העונ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
,דואמ הרקי הילו'ג
ינא הפיא דע תעדוי אל ינא .ךמש לע טנטפ םושרנ יאוב ,הללאי
- תאז לכבו ...ךתיא המיכסמ
ינא םואתפ ,המ :הלאכ תוליבקמ תובשחמ יתש יל ויה הדלי יתייהשכ
םא ,המ !תויהל לוכי אל ?םייחה לכ ותוא בהואו דחא שיאב בהאתא
אל ?ותוא בהוא אל םואתפש תויהל לוכי ,דואמ דחא שיא בהוא ינא
!תויהל לוכי
לבא .אל ךכ-רחאו ארונ יתבהאש םישיא ינמ לכ ויה םייתנב ...ונ
.והזו דחא בהוא דחא םוי ילוא
1העונל וביגה
 
23/11/00 22:44
יבא :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
יפלכ תוביוחמה אלא ,גוזה ןב יפלכ תוביוחמה הניא היעבה ,יתעדל
.ךמצע
יאדווב ,הנש םישימח דועב היהי אוה המ שולק גשומ ןיא םדאל םא
.זא תויחל הצרי ימ םע גשומ ול ןיאש
.ודובכ םדא לש ונוצר תא רתוס וניא הז לכ
.ךליבשב חמש ינא .הלחא ?ךכ ךל בוט
יבאל וביגה
 
 
24/11/00 23:03
Yuli Green :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
no one knows what is going to be 50 years later but you do
the things you want to do
and you are saving a pray that you are going to make it

i think that i am not going to be married
but than again
WHO KNOWS? great article Julia
Yuli Greenל וביגה
 
 
24/11/00 23:14
הילו'ג :תאמ
No Oneל הבוגתב
!ןירג ילוי הנה !ייה
החוטב יתייה אקווד (ילשמ ריעצ תצק אוהש) ךליגב יתייהשכ
ןויערה ,יתרגבתהש לככש ,רזומ .הדיחיה היצפואה איה הנותחש
.ךופהה ןוויכל אקווד ךלה
.תויגוז-תירופואל יתכפה ,דוסימ-תצוחלל ךופהל םוקמב
(-: ...תוטעמ ןיב תחא אל שממ לבא שממ שממ ינאש הפי לבא
הילו'גל וביגה
 
23/11/00 22:52
ףסונה יתנפואה גוזה :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
,הילו'ג


.תויסוכ 4 ןוגרא תא יתדסייי לזאב בוחרב
.ייתורבח דמצו ינא ונגהש הזל ןיטולחל ההז ךלש רשנמה
.השייוא םרט תיעיבר הדמע .ףרטצהל תנמזומ תא


:ילש םירוהה לש םיאושינה לע רמא דימת ילש אבסש המב םותחנו


.םהיניב העקבו טיבמ רה לא רה
ףסונה יתנפואה גוזהל וביגה
 
 
23/11/00 23:08
הילו'ג :תאמ
?יל אב אל ישילש םויב םאול הבוגתב
."םיידדהה םירותיוה תונמוא" םה םיאושינש
הילו'גל וביגה
 
 
24/11/00 10:51
רחש :תאמ
?יל אב אל ישילש םויב םאול הבוגתב
.דואמ יתכייח
.ןיייוצמ הז .'טיבמ רה לא רה'
רחשל וביגה
 
 
9/3/07 10:46
לבנע הניע :תאמ
?יל אב אל ישילש םויב םאול הבוגתב
הזה בוצעה טפשמב יפוי המכ.רמא ךלש אבסש הממ יתלעפתה
לבנע הניעל וביגה
 
23/11/00 23:30
ןשייבה :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
אוה םוי לכ .רזומ יל הארנ הנש םישולש ,םירשע ,רשע לע ןוידה לכ
דע התוא/ותוא בהאתש (תאז וא) הז תא שפחל ךירצ .שדח םוי
םג אל םאו יפוי זא הרקי הז םא .םכממ קלחל וכפהי אוה/איהש
אל ? הנותח ? םיאושינ .הליכשמו הרישעמ היווח אוה שופיחה
רופיסל יטנוולר
ןשייבהל וביגה
 
23/11/00 23:31
Estee :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
ירחא תלביקש הממ רתוי הברה הברה ילבקת םינש רשע ירחא ילואו
אלו ,םינורחאה םיקרפה דע רפסה תא אורקל ומכ הז ילוא ?הנש
ןמזה אקוודש תויוכיאו קמוע שי ילוא .ןושארה קרפב קפתסהל
?הנקמ


?תושעל עדוי ןמזהש דיחיה רבדה הז הקיחש


אל ?םיאושינו .אל ללכב .הנותח תניינעמ אל יתוא םג ?תמאה
הז,תוימגונומ תבייחמ ילש םלועה תסיפתש ינפמ אקוודו .תעדוי
תויהל ידכ .דיחפמ רתוי יל הארנ הז ,תושעל המ ,יניעב שודק
זא .תטלחומ הזופרומטמ רובעל ךרטצא ינא והשימב דוגבל תלגוסמ
רתוי .ןורחאה תמאב תמאב אוה הזה דחאה שיאהש ?רמוא הז המ
.ןבומכ ,דיחפמ
תרבחתמ דחא דצמ ינא .ךלש םירבדה יפלכ תיטנלוויבמא השוחת יל שי
.ירמגל תממוקתמ ינש דצמו דימ םהילא
ןוויכ ...םירשע ליגב הנותח לע תוצוחל ויה ילש תויתדה תורבחה
,ןמזמ יתפעה הזה עטקה תאש
אל תויגוז םג .תורחא יליג תונבמ ,יל המדנ ,הברהב החונינ ינא
םינש הברה יתייה .יל ףוחד אל רבד םוש .יל הפוחד אל "תנתוחמ"
והשמ אוה הזה קרפהש הנימאמ ינא לבא . תויגוז תוכרעמ ךותב
סחיב ןיטולחל תימיטפוא ינאו ,וילא רסמתהל יל םיאתי ףוסבש
.הנש םישימח הלש תוינויחה לע רומשל הלוכיש תויגוז שי .וילא
שגרמ ,דאמ התוא בהוא אוהו םיעבש ןב אוה .וחילצה ילש אמאו אבא
.םויה םג ותוא תנרקסמו ותוא תניינעמו ול הבושח איה ,המכ תוארל
.ימעפ דח אוה םישנא לש ףוריצ לכ לבא .ןבומכ ידדה הזו
אל ונלש רודב םישנא ילואש הברקה לש גוסב םג ךורכ הזש ,יל המדנ
הפיאמ -תיחרכה אל איה םאו .תיחרכהכ הילא סחייתהל רתוי םילגוסמ
.יל היהי םא תעדוי אל ינא ?הליבשב חכ היהי
Esteeל וביגה
 
 
24/11/00 18:29
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
דוע אל הז .יתימאה רורחישה תא תאטבמ הילו'ג לש הבתכה ,יניעב
ילב אבש ימ םע ןיידזהל תלוכיה תוסגה םילמה תוכזב טספינמ
המב הריחבה וז .המהב רבג לכ ומכ חור תסג תויהלו ןובשח קופדל
םישנ םג וישכע :הנה זא .ירמגל תיעבט איה םירבג הברה יבגלש


(יכרד אל איהש תורמל) ךכרד תא דבכמ ינא .הילו'ג ,דובכה לכ
ץמואה לע ךל עידצמו
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
23/11/00 23:41
noe :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
.יבייב ירטנואק ירפ א ס,טיא


אלא ךל העירפמ תויגוזה אל תרמא םגש ומכ זא ,ןוכנ קרפל םא
.רטפא רבארופ :לש יטנמורה ןויערה
םנמא .םיידוהיב תוחפ ,םיילותק םיאושינב אקווד שגדומש ןויער
ומכ לבא לדחמ תרירבכ ןויערה לע םירבדמ םיידוהיה םיאושינה
"םייונישל סיסב איה תינכות לכ" אבצב םירמואש
.םייפוס חרכהב םניא םיאושינ
החותפ ךרדה זא םגו .םידלי ןינעב רתוי איה יתחפשמ את לש תויפוס
.םייונישל
היה יטנמורה טנמלאה דבלמ תודהיב ןיאושינה רקיע ?המ אלא
הלא תונגהמ םויכ .תינויווש אל הרבחב השיאה תנגה לש םיטנמלא
.תיטנמור השגדהל טנמלאכ וב םירחוב םיבר ןכאו דבלב סקטה ראשנ
לארשי תנידמב תיגוז תכרעמ םייקל ןתינ .םיבייח אל שממש אלא
םגשכו .השודק לע לופונומה ילעב לש תיטנמור הקנפשוג לבקל ילבמ
,םיאושינה ךרעמל דוע רושק וניא תיסנניפ תילאיצוס הנגהב ךרוצה
ירחב ,יצפחתשכ תויגוזב ירחב .לילכ םהילע רתוול ןתינש ירה
.יצפחת ךכב םא תוריידת תפלחתמ תויגוזב ירחבו ,יצרתשכ שפוחב
,דרפהל םיינש לש ןוצר תבייחמ ,תידוהיה תויגוזה :ףסונ ןורתי
םוצע ןורתי והז .ראשהל םיינש לש ןוצר תבייחמ תישפוחה תויגוזה
.ויבגל יחרכה וניא יטנמורה םתוחהש ימל
noeל וביגה
 
23/11/00 23:49
וסנופלא :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
.ןמזמ אל ןותיעב יתארקש רחא רמאמ (תצק) יל ריכזה הזה רמאמה
תויופידעה רדס יוניש לש המגמ הל תנמתסמש ךכ לע םש רפוס
הפוקת ךשמב םא : (יברעמה) ימלועה יללכה (ילאיצוס-יתרבחה)
םוקמ תאש הארנ התע ,תויופידעה רדס שארב התיה החפשמה ,הכורא
.תוילאודיבדניאה סופתל הליחתמ החפשמה
דמעמ ןכ ומכו ,ןתחתהל םירהממ אל םיריעצ םישנא רתויו רתוי
רפסמ הינטירבבש םש רמאנ ,העוט אל ינא םא) הלוע םיקוורה
.( םיאושנה רפסמ לע הלוע םיקוורה


יאדוו הילו'גו ,שדח ןדיע לש ותליחתל םיעיגמ ,תמאב ונחנא ילוא
לע אשונה תא האיבהש תונושארה תוימוקמה תויצולחה תחאכ בשחת
.בתכה
ןיידע אשונה תנוטנטקה ונתנידמב ? אל ,ץמוא טעמ הפ שורד היה)
( ? ןכ אלה ,שיגר
וסנופלאל וביגה
 
24/11/00 1:02
תרחובה :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
דצמ לבא ,ךתיא ההדזמ ךכ לכ ינא 30-ה תונש עצמאב האושנ השאכ
הנכומ יניאש ,ייאושינ תונש 10-ב םירבד יתמקהו והשמ יתישע ינש
דחא .תויגוזב םייחה לש תויחונהו ,לשמל םידלי .םהילע רתוול
וא ,םייחה לכל אל ויה םיאושינו יאוולהש םעפ יל רמא ייבהאממ
קרפ הז .קוידב םינש 10 לש הפוקתל אלא - תלבגומ יתלב הפוקתל
שפחל ,ללכ ךרדב ,םיליחתמ םישנו םירבג וירחאש עצוממה ןמזה
לבא .בצייתה ילכלכה בצמה ,ולדג םידליה ,תעדוי תא .תואקתפרה
- ?טנטפ הילע םג איצונ ילוא - תלעופ אל ןיידע וזה הטישהו רחאמ
,הדיגב הזל םיארוקש שי .דצהמ םירבד ינימ לכ םישוע ונבור זא
.ישונא-אל הז םייחה לכל תוימגונומ .ישונאה עבטה הארנכ הז לבא
הז תא יחכשת לא .בוצע וליפאו ער הז דבל ןקדזהל םג לבא .הדוקנ
.ךיילוקיש לולכמב
תרחובהל וביגה
 
 
24/11/00 1:47
הילו'ג :תאמ
...ךבוסמ רתוי הברה הזל הבוגתב
?יילוקיש לולכמב ,הז תא חוכשל רשפא ךיא
....המלידה תא םיצעמ קר הז
הילו'גל וביגה
 
 
2/12/00 14:23
ימייא :תאמ
...ךבוסמל הבוגתב
הנקז תעל תויוליעפ ףוס ןיאו ןגומה רוידה, תובאה יתב םע
תורבח יסחי רוציל רשפא רגובמ ליגב םג...דבל ןקדזהל ףידע
..םיאלפומ
ימייאל וביגה
 
 
24/11/00 10:50
רחש :תאמ
...ךבוסמ רתוי הברה הזל הבוגתב
תלחותשכ רדגוה םיאושינה דסומש רמוא םכחהו רישעה יזרא יפא
.תיתועמשמ הרצק התייה םייחה
המחלממ וא הלחממ ותמ יכ - דחי םינש רשע קר ויה ןכא םישנא
.(בל םש ינאש הנושאר םעפ ,המחלמ ,הלחמ ,הלאכ תומוד םילימ)
.שדחמ ןתחתמו שרגתמ אוה ךרעב םינש רשע לכ ןכאו
.ינתרובס ןמזמ אל תיעיבר םעפ
רחשל וביגה
 
 
24/11/00 22:57
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
...ךבוסמ רתוי הברה הזל הבוגתב
ינפל "ץראה ףסומ"ל ןויארב ,הנוש תצק הז תא רמא יזרא יפא
דוע לכ תנייוצמ האצמה וז םיאושינהש רמא אוה .םייתנשכ
ףאו ,םישולש ןב םדא לש םייח תלחותל תדעוימ איהש םיניבמ
םינש רשע דמעמ קיזחהל רומאש והשמש םיפצמ ךיאש רמאו ףיסוה
.ירשפא יתלב הז .הנש םישימח ירחא םג דקפתי ,םומיסקמ


הבהאהש רמא ץומא ןב ןד םג .דיחי אל חתותה יזרא יפא ,ןכאו
ןכלו םינש שש םומיסקמ רמולכ ,תמייק הקושתה דוע לכ הקיזחמ
אל ללכב ,בוטה ורבח ,יבהז ןתנו .םינש שש לכ ףילחהל ךירצ
הז תא וניבהש םישנא דוע שיו .ל"נכ ,זפוט ודודו .ןתחתה


,תוביס ינימ לכמ םיאושנ תויהל םיצור םישנאש אוה ןיינעה
אל איה הבהאה םגו התמ הקושתהש םירקמה בורב םהל תפכיא אלו
המכ עדוי ימ
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
24/11/00 13:18
ןילרבמ באוי :תאמ
...ךבוסמ רתוי הברה הזל הבוגתב
עודמ הביסה ,יתעדל ,קוידב יהוז .תרחוב אי ,ךל דובכה לכ
תא תצק ריכזמ הז .תיזוח תובייוחמב םמצע תא םימש םישנא
זאמ תידדה הנגהל ודעונש םירחא םימכסה וא ,יפוריאה דוחיאה
:באחא ימי
,הרותה תא םיעדוי ונינשו םיפי ונינש ,םיקזח ונינש םויה
דחאלש הארנכו ,תוחפ היהנ ונינש ,םינש סקיא וליא יא דועב
,רחאה ינפל אובי הז ונתיאמ
.םדוק אובי הז ימל תעדל רשפא יאו
םיעדוי ונחנא ונתודלימש ןוויכ םג תידדה הנגה םכסה השענ הבה
.ךומסל המ עדוי ימ רשפא-יא םידלי לעש
יתיארש םירשואמ דאמה תוגוזה לש םבור בורש דיגהל בייח ינאו
םיצולפ גוז ותוא ומכ ,םהיאושינל ןושארה שדוחב וא ויה ייחב
שבד חרימ ורזח קרש ,ביבא-לתב םייעובש ינפל רטנסה דיל יתשגפש
,םיינכייח ,םיפי ,םיאלפנ תוגוז וא ,ןוויב שרשורמו שקשוקמ
.סולפ 70 ינב םשפנב םיריעצ
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
26/11/00 22:49
ימימ :תאמ
...ךבוסמ רתוי הברה הזל הבוגתב
חצנל ותוא בהוא ינא
ימימל וביגה
 
24/11/00 1:10
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
...."םדא ינבב םיאושינ דגנ ינא" רמאנ הז לעו


למלמלו הפוחל תחתמ התוא תוארל לש ןיינעב ךתא ההדזמ ךכ לכ ינא
"!?המ ליבשב" :ףאל תחתמ


לש ומכ הבהא אוצמל היזטנפה תא יל שי ינש דצמש ןבומכ ןיידעו
תרכזנ ינאש םעפ לכב טעמכ ררועתמ ןואכידהו ...הטירגרמו ןמאה
.הרקי אל הארנכ הזו תודגאב היח ינאש


הדות -רוציקבו
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
24/11/00 3:08
הצור אל םג :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
,הילו'ג הדות
אלש תבשוח ינא יכ יתיא רדסב אל שממ והשמש בושחל יתלחתה רבכ
םיסחיימ יכ הז לע ידמ רתוי ילע םידרוי אל עגרכ -ןתחתהל ךירצ
החוטב ינא .תצקמב ינדרמה ייפואו (24) ריעצה יליגל הז לכ תא
תא ךותחל הסנת ילש אמא ךכ בושחל ךישמא ינאשכ םינש המכ דועבש
ילנויצנבנוק אלה ייפואל הז תא וסחיי וצילמי תורבחהו םידירוה
תרבדמ הרוחבשכ םויהש בילעמ אל הז .ירמגל תינויגה הדמעל םוקמב
תא הנשת איהש םיחוטבו ףלוח בלש הזיא לא ומכ הזל םיסחייתמ הככ
? 30 ליגל ברקתת איהשכ התעד
הצור אל םגל וביגה
 
 
24/11/00 4:09
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
יתרכזנ (ןבומכ ,יפוי תנש) ןושיל תכלוה ינאש ינפל הינש ....
עבראב ינממ ריעצש רוחב- והשימ יתיא בשי ,םויה רתוי םדקומש
ןועשהש יתוא ענכשל הסינ וליפאו הנותח םע המ יתוא לאשו ,םינש
הזמ תלבוס ינא חטבשו ,הזל תשחכתמ חוטב ינאש ,"קתקתמ" ילש
תילילש השיגב ,ןבומכ ,רמאנ הזו - 'ןוסכלאב הנשי' ינאש
.ןיטולחל
העשו ...שארמ ומצע תא ענכיש רוחבה .ול היהיש ,יל יתבשח ,ונ
.התלע וזה הבתכה כ"חא
הילו'גל וביגה
 
 
24/11/00 16:54
ימע :תאמ
...עשעשמל הבוגתב
המ ?הנותח םע המ ?ה/רבח םע המ .הצחלה לש תוברת איה לארשי
הברה ךכ לכ ,ןאכ שי ןנמז םרט תונותח הברה ךכ לכ ?םידלי םע
עמשנ יוטיבה ."קתקתמ ןועשה" יכ ןאכ שי תוירוה דח תוהמא
ימ .המשל תואשנתה תאז .ותוא םירמוא םירוחבשכ רקיעב ליעגמ
?רבד ותוא תוצרל םיכירצ םלוכש רמא
תאו הנותח לש הווארה עפומ תא .ונל םיקיפסמ תויגוזו הבהא
"םלוכ"ל ריאשמ ינא ינברה דסממה
ימעל וביגה
 
 
24/11/00 18:41
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
...עשעשמל הבוגתב
אלש םהל םירמואש הז םירבג ןמרחמ יכהש תעדוי תא ,הילו'ג
ותוא ךל איבה ותיא תבשיש אוהה רוציקב ?םתיא ןתחתהל םיצור
יתוא ןיינעמש המ הז ?ףוסב
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
24/11/00 23:18
הילו'ג :תאמ
?ותוא ךל איבהול הבוגתב
...המשנ ,סחנפ
םיסופת ויה םיתורישה .ףוסב ותוא יל איבה אל ,אל
...קוידב
?םויה תרפס רבכ תיטרוט המכ ?הלאשה לע ךל הנע
הילו'גל וביגה
 
 
24/11/00 23:23
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
?ותוא ךל איבהול הבוגתב
?וילע תבשי אלו ותיא תבשי
תושעל הככ םאארח אל ?םינפה לע ול תבשי אלו ותיא תבשי
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
24/11/00 23:37
הילו'ג :תאמ
?המל ,הילו'ג ,המלל הבוגתב
לש גוס תויהל רומא הז ...ולש םינפה תא יתבהא אל
?אל ,לוקיש
....סחנפ ,תאייחב ,ובמרק איבת
הילו'גל וביגה
 
 
12/1/10 14:24
הרדנסכלא :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
בילעמ תמאב הז -ךלש הרעהה תא יתבהאו הילו'ג םע המיכסמ ינא
(: יוניש ןיאו םישולש ליגל תברקתמ ןכא ינאו !!
הרדנסכלאל וביגה
 
24/11/00 5:46
:תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
julia, more
וז הבוגתל וביגה
 
24/11/00 7:03
ימענ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
יתריקי הילו'ג
ףיסוהל יתיצר לבא ךתיא המיכיסמ ינא
השיג הז הנותח
םלש ונחנא וישכא ינשה יצחה תא יתאצמ יצח יתייה
םש אל רבכ ינאו םש יתייהש יירחא םויהו
תרחא הז תא האור ינא
אלש דע םלש דחיב ונחנאו םלש אוה םלש ינא


והומכ ןיא הווהה
}{
ימענל וביגה
 
 
24/11/00 12:14
יאמ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
....תבתכש המ תא דואמ יתבהא יוא
םייחב ונלש תוריחבהש תבשוח ינא
ונמצעב תושעל ונל רתונש דיחיה רבדה הז
....תוליקמ אלה תוביסנה לכ םעו
תויגוזו הבהא םלועמ רידגה שממ אל דחא ףא לכה ירחא
!הריבצ יבצמ הברה ךכ לכ הל שיש הדבוע
לש םינותיע הפסא קר איה הדלונ איהש םויהמש הרבח יל התייה
הלכ ןתח
.םירחא לש תונותחמ םיחרפ ירזו
הלש הנותחה םוי שארב הל היה דימת
.דחאה תא האצמש דע שפחל הקיספה אל איהו
תא החירבמ לבא...דבל תויהל תלגוסמ אלש הרבח ינש דצמ יל שיו
..."דבל"המ הלש ץחלה םע םלוכ
בקונמ וא רכוזמ אוה םא הנשמ אלו םדא ןב םא
זאו םיאנת ילב ומצע תא בוהאל ,דבל תויהל תעדל לכ םדוק ךירצ
.רתוי האירבו הלק םייחל םירחא לבקש החינמ ינא
םירוגמ ירחא אבה דעצה הז הנותחש םלועמ עבק שממ אל דחא ףא
םיפתושמ
ליג לש....אוהה רודהמ םהה...ונלש םירוהה וליפאש החינמ ינא
םילותיח םע 22
.ןניקסע הנתוחב אלש...וניבה רבכ
םולש תבש
יאמל וביגה
 
 
24/11/00 14:32
חרוא רבוע :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
.תוריעצ תובוהא ןכל םולש
ףאו תתוועמ תויגוז לע ונל רפסל הסנמ והשימש הז ךיא ודיגת
ינא המל ?םמוקתמ וניא םדאה ינב לע הנגהה ינוגראמ דחא
תמוסרפ הל תצצורתמ הלא םימיב .ןכל דיגא ינא ,וא ?ןווכתמ
ישנ לוקב תרבדמ תמוסרפה .ץראב למשחה תויונחמ תחא לש תבעתנ
אוה םייחב הניינע לכש הבוב השא ונל תוארהל שקבמש קנפתמ
תילעוגה תמוסרפב םידיקפתה תקולח .לעבה לש ופסכ תא זבזבל
ףסכה תא איבמש הז ,סנרפמה ,ןורטפה רבגה :תאזכ איה וזה
תרסח" השאה יכ ,ותוא רומשל גאוד םג הארנכ אוה ,התיבה
לאוש אוה .חתמב אוהש תרפסמ םיזובזבב הניינע לכש וז ,"תעדה
ונממ הדמלש ימכ ,חצנמ לוקב איהו .תזבזבמ בוש איה םא התוא
המ ".יתכסח ,יתזבזב אל" :הנוע םייחב רדתסהל ךיא ףוס ףוס
לע ?ןכתא המ .תמוסרפ וזכ עומשל בלענ ינא ?ןכל דיגא ינא
דצמ וא ידצמ וליפא םולחל המ ןיא וזה תשרה תויונחב הינק
.ידידי
חרוא רבועל וביגה
 
 
24/11/00 14:56
יאמ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
ינאפיט לש תודחה םיילענה תא לעבהמ איבחהל עטק ןמ שי יכ
....ןיבת ךל
שדוחל ח"ש 13000 החיוורמ ינא םא לבא
?"לקש ךל שי" הז דיגהל ילעבל ןתא ינאש דיחיה רבדה
יאמל וביגה
 
 
24/11/00 18:23
ימענ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
טעמיכ היזיוולט האור אל ינאש תמאה
תאזה תמוסריפב יתלקתינ לבא
החוד ןכא איהו
הז תומוסרפהמ החוד רתויש המ
םישנא ןומה שיש
םהילא תרבדמש הפשה קוידב תאזש
החוד אל בוצע הז םצעב
רוציקב
ךתיא המיכסמ ינא
דואמ הצילממו
הברה היזיוולט תוארל אל
ךויח
ימענל וביגה
 
 
24/11/00 20:55
noe :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
הז הנושארב .הרדסב הינשה קר איה ,תוניגהה ליבשב לבא
יתזבזב אל :ץרתמ ותלקלקב ספתנ תויומכב הנוקש לעבה
.יתכסח


.הירואיתה הכלה .טיש
noeל וביגה
 
 
24/11/00 18:19
ימענ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
ךלש טפשימה תא יתבהא דואמ
בקונמ וא רכוזמ
םג הפיסומ יתייה
תבקונמ וא תרכוזמ
ריכהל םיענ
די תציחל
ימענל וביגה
 
 
26/11/00 9:55
יאמ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
:-) דואמ םיענ
יאמל וביגה
 
 
24/11/00 16:47
ימע :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
העדל תומיכסמש םישנ םג שיש תוארל חמש .הבתכה תא דאמ יתבהא
דחפ" לש ירבג ןיינע הזיאב רבודמ אלש תרמוא תאזו תאזה
.תשק לזמ לצא תלבגומ אלה שפוחה תבהא וא "תובייוחממ
ותשיאו רבח לצא רוקיבב דנלריא .צב םייעובש ינפל יתייה
יכ ןתחתי אלש זירכה םירשע ליגבש םדא ןב היה הז .(המיסקמה)
.שאר ותואב יהשימ אוצמל ורובע יוכיס ןיא
תילגנאב םיינישה תא רבש ,תחא הרוחבב לקתנ ,ודוהב ול בבותסה
ינשה יצחה תא אוצמלב רבודמ םא זא .ולש ינשה יצחה תא הליגו
זא ,תידימת הרשפב ונבור לבא .היעב ןיא (וחילצהש לזמה ינבל)
?המל
הבהא" .בושח יכה רבדה איה הבהא .יחרכהו בושח רבד איה תויגוז
לובכל ילב קר . the the -מ ןוסנו'ג טאמ םעפ רש "תווממ הקזח
לכ המ ליבשב זאו וקיזחי אל םילבכה תמאה עגרב הככ םג ,
?םררטהו םיק'צה ,רקיה לכואה ,עוריאה
תקדוצ הילו'ג - רוציקב
ימעל וביגה
 
 
24/11/00 18:25
ןהכ זעוב :תאמ
ינשה יצחה הז תמאב םא קר - הנותחל הבוגתב
לע םחלא ינא ,םיאושינהו תונתחתהה תכאלמ לע ןומאש ימכ
םיאושינ ייחו הנותח ,לכה ךסב .האנה ךתרות תא ץיפהל ךתוכז
,קשח ךותמ הריחב לש ןיינע תויהל םיכירצ ,ללכב דחיב םייחו
.יתרבח ץחל ךותמ אלו
לארשיב יכ ,"הקוור"מ ףידע דמעמ הז "השורג"ש םירמוא
לש גוס לאכ "הקוור"ל םיסחייתמ
םירגובה ייח בור ,תישיא .ייניעב בוצע הז .תיחלצוי-אל
תונורתיל עדומ ינא לבא ,הדומצ תויגוז ךותב תויחל יתפדעה
.דבל םייחה לש םג ומכ ,תיגוזה היצאוטיסבש תונורסחלו


ןאכ רוציל הלוכי ,תרחא תויחל רחבש ימ יפלכ תונלבוס תצק
דגנ אל תא ,ןוכנ יתנבה םא ,לכה ךסבו .רתוי הבוט הרבח
ךורכש ןגאלבה לכו תובייוחמהו תויסקטה דגנ קר אלא ,הבהא
"האושנ תויהל"ו "הנותח"ב


הנש םירשע ואלמי םימי המכ דוע .רקיעה ,ירה ,איה הבהאו
:פופב הבושח יכה הרושה תא בתכש ,ןונל ןו'ג שודקה לש ותומל
ALL YOU NEED IS LOVE
ןהכ זעובל וביגה
 
 
24/11/00 20:41
noe :תאמ
םימעפ המכו המכ ןתחתהש ימכל הבוגתב
:תוחפ אל הבושחה הרושה תא בתכ םג אוה ןינעה ךרוצל
And in the end
the love you take
is equal to
the love you make.


תוכיא לע רביד אוה .תוכיא השוע תומכש ןווכתה אל אוהו
(-: רפורפ
noeל וביגה
 
 
24/11/00 20:44
noe :תאמ
םימעפ המכו המכ ןתחתהש ימכל הבוגתב
(-: ינא אל
noeל וביגה
 
 
25/11/00 14:52
הילו'ג :תאמ
םימעפ המכו המכ ןתחתהש זעוב הזל הבוגתב
?חונ ,התאו
הילו'גל וביגה
 
 
24/11/00 23:28
ןהכ זעוב :תאמ
םימעפ המכו המכ ןתחתהש ימכל הבוגתב
אלו ,ינטרקמ לופ בתכ "דאור ייבא" לש םויסה ריש תא
תמאב "באל זיא דינ וי לוא" ,לכה ךסבו ...ןונל ןו'ג
ירחא .םיחרפה ידלי ירחאש םלועה לש תויתייעבה תא הצממ
.זיטסקיסה לש הלודגה הביסמה ירחאש רקובב .תוחכפתהה
ינפל רבכ חצרנ ןונל ,םיפאיל וכפה םיפיההשכ ,וישכע
,םהלשו ונלש ,םישנא ןמזה לכ םיחצרנ םיחטשבו הנש םירשע
- םידדצה ינש לש תישגרה תומיטאה לשבו האנשה םשב
ש שיגרמ ינא דימתמ רתוי וישכע
ALL YOU NEED IS LOVE
ללכבו םלוכו ינאו םתא


ןיזגמב היפהפיה הבתכה תא ארקיש ,"סבולג" שיש ימלו
,ונלש הילו'גל ףוסב הווחמה ללוכ ,ןונל ןו'ג לע "ףסכ"
...ונסנכתה וללגבש ,הזה רמאמה תרבחמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
25/11/00 7:44
noe :תאמ
...המשנ ,חנל הבוגתב
THE END תא ובתכ םה (םדקתמה יליג יוא) ינורכז בטימל
.דחיב
גיצמ אוהו ,הקהלכ וטילקה סלטיבהש ןורחאה עטקה והז
ולוסב ליחתמ וגניר .ולוסב םירבחה תעברא לכ תא םג
רדסה יפל כ"חאו (סלטיבה תוטלקה לכב דיחיה) םיפות
הרטיג ולוס תוינש הנומשכ דחא לכ ,ןהו'גו 'גרו'ג לופ
לוק םנמא .םויסה תולימ תואב זאו (-: םילור ינש)
הז לבא .בתכ אוהש רמוא הז ללכ ךרדבו ,לופ לש ןושאר
.ןאכ חרכהב אל


דחוימב ,הבהא םיכירצ ונלוכש רורב ,ןינע לש ופוגל
.הבהא תתל םיכירצ ונחנאש אוה רסמה לבא .בצמה רואל
הבהאה ,ףוסב יכ .ונל ונתיש תוכחל קר אל .הבהא תושעל
(-: השק הפש תירבע וא) ןתינש הבהאל הווש איה חקינש
noeל וביגה
 
 
25/11/00 9:24
ןהכ זעוב :תאמ
(-: ךתוא בהוא ינא - זעובל הבוגתב
הז ךיא" רש יאנב דוהאשכ .היפהפי לבא השק תירבע
.רמכנ בלה - "םיעדוי םלוכ ףוסב רמגנ


יתעמש עובשה - "ABEY ROAD" ןאכ רכזוהש רזומ הזו
םוחינל המורד יתעסנשכ ,תובוצע תוביסנב ותוא
ןושארה טילקתה םצעב הזש יתרכזנ בושו ,םילבא
ילע עיפשה אוה המכ דעו עבש ליגב ,םייחב יתלביקש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
25/11/00 15:41
וג_ידניא :תאמ
(-: ךתוא בהוא ינא - זעובל הבוגתב
ילארשיה רבגהש רמולו םכסל הלוכי ינא תיריפמא לבא
עצוממ-אלה
אל .ירעצל ,םיעצוממ יתלב םתוא תרחוב דימת ינא)
(ןבומכ ,תיזיפ
.תתלב רשאמ תחקלב הברהב בוט
ומכ ,ןמזה לכ םיקוסע ושגפנ התע הזש תוגוז בורלשו
לש רישב
לש םינזאמב .תודידמב ,ןלפק ימרי
טרסל ןימזי ימו וישכע-לצלצל-ימ-רות
,שיגרמ אוה המ ןושאר דיגי ימו
.םהיפל קחשל םירומא ונחנאש םימטמוטמה םיללכה ראשו
יפל יקחש ,ךל םיאתמ אל ,רמול םילוכי םתא ,ןכ
.ךלש םיללכה
יתאצמ םרטש הארנכ לעופב לבא הירואתב דמחנ הז םג
תא
דחא םוקמ דועב םייק אוהש החנהב ,הלוגסה דיחי
,ינוימד ונניאש תוחפל
אבשכ וילא תרשקתמ ינא םא להביי אלש .הז תא ךירעיש
אלו יל
,םטאיי ,םלאיי אלש .בבסה יפל ימשרה ירות הזשכ
םלעיי םג ףוסבלו
ינאש יל המדנ" ןזואב ול שחלאשכ (יתימא הרקמ)
"ךב תבהואמ
יתיצרו אלפנ היה הזו עגרה ותואב יתשגרהש המ הז יכ
.עדיי אוה םגש
.ילש תויביאנהמ תומל
התוא קחשלבו .הירואתב םיבוט ארונ םירב ,רוציקב
.םיפיהו םיצימאה
אוצמל םיפידעמ ויה םבור - תושגרל עיגמ הזשכ לבא
הנישה קשב עפצ
.םתיא דדומתהל רשאמ ,רבדמה עצמאב םהלש
יאדובו ,הלאכ םניאש םירבגה תשולשמ שארמ החילסו
םימערתמ
.ילש תומויאה תוללכהה לע
:)
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/11/00 16:20
הילו'ג :תאמ
דבוע הז הירואתבל הבוגתב
.דואמ תקדוצ
ברסל יתלחתה בלש והשזיאב אקווד ,תעדוי תא לבא
רתוי הברה ןה תובוגתהו הלאה םיקחשמל ררגיהל
זא .יתחמישל ,הבג-תומרומ רשאמ הלועפ-תופתשמ
השולשמ רתוי תצקב רבודמ הארנכש ןובשחב יחקת
.וניתחמשל .םירבג
הילו'גל וביגה
 
24/11/00 17:34
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
.םישדוח המכ דוע ןתחתהל תכלוה , הריכמ
תוהדזהל הלוכי ינאש יהשימ לש הנושארה הנותחה היהת וז
הבורק אל וליפא) הייתד אל( 21 תוחפ תצק) יליגב ךרעב,התיא
.ןתחתהל וטילחה םתס,ןוירהב אל,ללכב הילע םיצחול אל,(תדל
הריד םהל שי ,רתוימ כ"כ יל הארנ הז, תנתחתמ איהש יל ורמאשכו
הלמש םג ךירצ המ ליבשב ,הבהא שי, תפתושמ הבלכ שי ,הדמחנ
.הפוחו
.רשקה לש תוכיאה ביטל תמתוח אל תאזש רורב ירה


?םלואבו הלמשב םוקמב וזב הז תויגרנאה תא עיקשהל ףידע אל
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
24/11/00 18:18
קתבמה ו'ג :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
לפכשל ץלמומ היה ,רתוי םימצמוצמ םימורופב ,רבכ יתרמאש ומכ
ץראה יבחרב םיקתוע יפלאב ץיפהלו ,הילו'ג ,ךתוא
תנידמ תא יתדסיי לזאב (בוחר)ב םנמאה :ףסונה יתנפואה גוזלו
?תוידוהיה
קתבמה ו'גל וביגה
 
24/11/00 18:43
לטיור :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
תיבב הפ בבותסמ ילש סקאה ,ןורחאה עובשב ,"תויתחפשמ תוביסמ"
.דואמ ותוא תבהוא ינא ,םיהדמ רוחב .קבחמ ,ךמות רזוע ,םוי םוי
םיכחמ קר םלוכ אבאו אמאו ,אבסהו אתבסה םגו ,תודודהו םידודה לכ
יתיאר םואתפ .הפוחל ךיראת רדסנ ,חארט ,הללאיו I DO דיגא ינאש
,םדוקמ יתבשחו .םיהדמ .ילש החפשמה לש יגולותימה סקאה אוה המכ
החפשמהו ינא קר הזו רתוי קיר תצק תיבהו ,ךלה אוהש ירחא
הצור ינא .ןתחתא אל ינא ןותמ ץחל ללגב ותיא ןתחתהלש ,תיניערגה
הצור ינא ,לבוי יצח תרגוס וטוטוא ,רגבתמה יליג ימורממ .רוחבל
ללייל יל םורגתש תאזכ ,םישוחה לכ תא יל ריעסתש וזכ הבהא
,לודג דחא םוב ומכ ןה הלחתהב ,הלאכ תובהאש תעדוי ינאו ,רשואמ
אל ינא .ןתחתהל הצוחל אל ינא ,אל .ןמזה םע ררקתהל ןעבטמו
אתבסה לש ולולולולולולולולהו הבותכה ,ףוע עברה תא הכירצ
רחבנש ,ףתוש היהיש ,יתוא דבכיש והשימ הצור ינא .ילש תיסרפה
תוגאוד רבכ תודודה .הצרנ םא החפשמ םיקנש ,ונלש םיייחה תא דחי
הז םגש תעדוי ינאו .וקצקציש תרמוא ינא זא ,ןנושלב תוקצקצמו
לכל היהי הזש ךכל תוברע ןיא ,הז לכו ולש ינאו ילש היהיש
ימואלה חוטיבל דחי ונימצע רורגנ הנש םיעברא דועבו ,םייחה
רוחש םחלו זוחא שמח הניבג הנקנ התיבה ךרדבו הנקז תבצקה ליבשב
,יליגל תיסחי "םירגובמ" ,תוגוז הריכמ ינא .ןכ ילואו .סורפ
די םיכלוהו תיתפרצ םיקשנתמ ןיידעש ,םהלש םישימחה ליג תוביבסב
לדומ שממ ,רדהנ דחיב םהל שיו הפוריאב שפונל םיעסונו ,דיב
הנש ירחאש הלא תא שי ,בצמ לכב ומכ ,ךדיאמו .הצרעהו יוקיחל
הפוחה לא דועצל םתוא האיבהש תיקנעה הבהאה תורמל ,םישרגתמ
.םתומ דע הינשב דחאה ולפטיש חיטבהלו
לכו ,תויוברע ןיאש הז ,הזה ןורחאה עובשב יתדמלש והשמ שי םא
השוע דחא לכש בוטו ,לאודיבידניאה יחי לכה ירחאו ,ופוגל הרקמ
לא ,םיאתמ אל .התריחבב הילו'ג תקדוצו .רחובו ,הצור אוהש המ
.קפס ןיא זא קפס שישכש יתרמא דימת .ושעת
לטיורל וביגה
 
24/11/00 19:24
הילו'ג לש חאה :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
."םיבשוח" ישעתו עגרל ילוא ירצע ,(םידע ךכל שיו) הרקיה יתוחא
תעל ,אתורבח ליבשב אלא ,הפוח תחת םיסנכתמ סקסה ללגב אל ירה
.הנקיזה לש האוב


לאו הבוט הביס טלחהב לבא ,הז ליבשב קר שממ אל הז , ייק.וא
.הדמולמה ךתעד תא לסופ ינאש בושחל יעטת


?תוטבחתהה המ זא ,רבודמה סקטה ךל בושח אל ךכ-לכ םא
אלש הזל טנטפ םושרל ךירצ אלו ןיינועמש ימל היצמיטיגל ינת
.ןכומ


תרחא ירהש ,תורבח לע רומשל בותכ םכסה ךירצ אלש ךתיא םיכסמ ינא
ראש ליבשב (ףד וא ,תרבחמ קר ילוא וא) רפס םיקיזחמ ונייה
בוזעי הלילח םא ,הנש 30 דועב אשונה לע רבדנ יאוב םלוא ,םירבחה
(טתפהמ קר אלא ,לחאמ אל ינאש ןבומכ) שאוימה ךגוז ןב ךתוא
תכרעמש בוטש יבשחת זא םג םאה - הרובשו הדדוב ךמצע יאצמתו
?"הרגסומ" אל םיסחיה
.ךכל רבעמ אלו יתעד קר וז


"ןדרמה" ךיחא
הילו'ג לש חאהל וביגה
 
 
24/11/00 21:45
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
.םיסקט ןברס ילש הזה חאה םג לבא ,יתרמאש יתוא גורהי אוה


ץמאל םילקוש ילש םירוהה .תונותח יניינעב אל ונינש ונחנא
,ןתחתהל תונווכ םהל שיש ,30 -ה יאליג תוביבסב ,רוחבו הרוחב
.תחנ תצק ואיביש
...תויחצנה תולאשה םע אתבסאבסה לע םולכ יתרמא אל דועו
".....?....ונ"
הילו'גל וביגה
 
 
25/11/00 2:41
יקיימ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
???הביבסב והשימ לש ותוראשיהל הבורע הז הבותכו
רשקה לע תיניצר רתוי הדובע ו/יהשימל החיטבמ עבצאה לע הבייש
???אוהה דצהמ וא הזה דצהמ
ונימיב .הרתה רב אוה ,ןיד ךרוע לצא ןיאושינ הזוח וליפא
.םילותק םיאושינ אל רבכ םה ,םילותק םיאושינ וליפא


תויגוז רמשלו רומשל חילציש גוזה וניניבו ונימיב יחש חיננו
.רתויו הנש םישימח ,םישולש לש
תונתשהו ,תושמגתה תלוכי אלא ,ווק סוטטס ללגב אל ירה הז
לכ וא ,תונברהמ הפמטס לש רצות אל איה ןהמ תחא ףאש ,תפתושמ
.רחא ינויקיק דסומ
,םילבוס םלוכו ,םישוריגמ ששחה לשב קר דחיב םיראשנש םישנא שי
.ךוותב םידלי שי םא דחוימב
??תובדנתהב םודריטרמ ,הז המ


.דחיב תוראשיהל אל םגו ,רשואל הבורע אל אוה םותחה ריינה
לש ורדעיהב ,הריחבמ אתווצב תוראשיהל אקוודש הלעמל רמא והשימ
םירחא םיקבד לש תמייקהו הרירשה םתוחכונב לבא ,ילאגיל קבד
.ףקותו תועמשמ רתוי שי ,(..ונילע אל הבהא ,הריד ,םידלי)


םיבבוסה לש םהיאושינב עושעשב תברועמ ההימתב תלכתסמה ,ינא
,ןכ .תיחכונה הפיגמה תא הניבמ ןכ ילואו ,הניבמ אל ,יתוא
וליפא ילואו ,םירוהה ליבשב ,ןוכנ .הביסמהו סקטה ליבשב
(לשמל ,ב"הראל הזיו) םיינכט (אתנכשמ) םיילכלכ םיצורית
םירוה םע םג םולשב תויחל םילוכי םהש תורמל ?םידלי) םירחאו
לצא דחוימבש ההומת דוע הז .תאז לכבו .(עודיכ םיאושנ אל
ודרש םה םא ירהש .םינש המכ לש הביצי תויגוז םע תוגוז
?הנותח וישכע אקווד המל זא ,םולה דע הטיסרבינוא-אבצ-ןוכית
לולסמה ןמ קלח הז יכ .יופצ הז יכ .לבוקמ הז יכ .גהנמ הז יכ
אוהש הפיא םאה לבא .ונתיאמ המכל םייחרכהש םיינגרובה הרטנמהו
??והשימל והשמ חיטבמ הזה דעצהש בותכ
אוה ,(ומצעשכל ליחבמ אשונ) הבותכב חטבומה ףסכה וליפא ירה
זא ,רלוד ןוילימ םש םשר אוה םאו .יוסיכ תרסח תרתונש החטבה
?ךל תתל ול היהי רחמ ודרפת םא


וא הבותכ - ךופה םג רבג ותוא ןבומכו ?הראשו ?התנועו ?התוסכו
,תודידב ,דבל תוראשיה דגנ חוטיב תדועת אל םה ןיאושינ הזוח
ןוחטב .ןוחטב לש הילשא תונקמ קר ןה ,הבוצעו הדדוב הנקז
.הצרא םייפא טטומתהל ,תוטש לש היערק לע ,רחמ לוכיש ,ףייוזמ


הדוגאלו ,הבושתל ,האירקל ,הלאשל תפרטצמ ינא ,ןכלו
יקיימל וביגה
 
24/11/00 19:59
היגלש :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
םע תויהלמ דחפהש יל הארנ ,הטמלמ םישולשה תא תדרגמ םגש ימ רותב
תורמל .ותוא אוצמל תוסנלמ וליפא יתוא קתשמ "חצנל" דחא ותוא
,יתימא בד-קוביחל תעגעגתמו "הליבח"ה לכ תא הצור ינאש השגרהה
הארנכ הככו .ןטבב םירפרפו םישוגיר ילוטנ םייח יתוא םידיחפמ
.ןיאושינ ייח ייניעב םיארנ


.הלב ,הלב ,הלב ...םישורג םירוהל תבכ ,הזמ ץוח


דעו .עדא ינא ,יתימאה שיאה אובישכש יל הארנ - הזמ ץוח תמאבו
?ץחלה המ ,זא
היגלשל וביגה
 
24/11/00 20:34
:תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
!הלימ לכל המיכסמ
םינטנטק םירותיו םע דחיב תויהל הפידעמ ינא ןיידע לבא
.תינשקעו דבל רשאמ
וז הבוגתל וביגה
 
24/11/00 20:44
קלע לכימ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
(ןדיבא דוד)


ןוצרה .תונוכנ אל תוביס הרשע הנומשמ) תנתוחמ רבכ יתייה ינא
תוביסהמ) תשרוגמו (ןהמ תחא התיה אל ןתחתהל ליבשב ןתחתהל
.םתריחב יפלו ,םביל ונבדי רשאכ השאו שיא ימעטל (תונוכנה


םע קר זא ,תבשוח ינא ,םיכשמנ םיסחי רבכ םא ,תאז לכב ,הככ ,קר
תורמל .ייח תיראש תא ותיא תולבל הצור ינאש בושחא ינאש והשימ
תויוברע ןיאו ,תילאיצנטופ הקיחש לש הקינורכ תוילאנויצארש
.תיתלחתהה תונווכתהב והשמ .תאז לכבו ,תונוחטבו


םימי ,תעדוי תא ,תרחא יכ .וזה תיתלחתהה תונווכתה ,הבושח איהו
,האלה תכללו הליבחה תא קרפל לק המכו ,תרושקת םוקמב תרוצקת לש
.ודקרי חצנלש וחיטבה אל םה ,ודיבוקס


.ןינעה םש אל ,רחא וא הזכ ילובמיס סקט וא הנותח אקווד ואל
לש הקינורכ ,חצנל אל הזש ימדקמה "ימצעה עונכש"ב אוה ןינעה
.שארמ העודי תוינמז


תינכות לכש םגה ,שארמ ןווכמ חצנ לש הקינורכ דעב אקווד ינאו
.ךרוצה תדימב יונישל סיסב איה
קלע לכימל וביגה
 
 
25/11/00 9:39
ימענ :תאמ
םדא לכל תרתומ תא ירהל הבוגתב
םישיגרמו ןמזה לכ םיבשוח םא אקווד ילואו
וי
ןורחאה עגרה תויהל לוכי הז
תויגוזה לש
הבהאה לש
םייחה לש
תיתימא תורשפא ןתונ הז אקווד ילוא
המ םושמ םישפחמ םלוכש אוהה -דימתל -ה לש
וי
הנניא ינאו שארה לע הרקתה יל תלפונ הינש דוע
?אל לולצו דחל םויקה לכ תא השוע
ימענל וביגה
 
 
25/11/00 11:12
קלע לכימ :תאמ
םדא לכל תרתומ תא ירהל הבוגתב
תיראש לש ןורחאה םויה אוה םויה .אלש תבשוח ינא ,אל
דחל םויקה תא ךפוה אל הז ?יל הרקיהו תצפחנה ונתויגוז
הדרח ךותמ ביגמו םייקתמו יחש םויקל ותוא ךפוה הז ,לולצו
.םויאו


ןהמ יניבל יניב ההות ינא ,וזה תרהצומה תינמזה תויגוזה
םישוע ?ףתושמ שוכר םירבוצ ?םידלי םידילומ ?היתולובג
התאשכ םייתנש דועב" - דיגנ ?ךורא חווטל תופתושמ תוינכות
רוזחאו הדובעהמ שפוח הנש חקא ינא ,טקיורפה תא םייסמ
?"רטסאמה תא םילשהל


העקשה תבייחמ הבוט תויגוזש ,ינמוד ,יתבר המכסה הזיא שי
?תוינמזה ות וב עבטנ הליחתכלמש המב יעיקשת תמאב .הדובעו
שיש תבשח ול תנתונ תייהש תומכ הדימ התואב ךמצע תא ינתת
?עיפשהל ךחוכבו ,וזה הניתנל תילכת


ןמזה לכ םיטטומתמ םייאדוו םיחצנ ?הילשא איה וזה תויחצנה
םיקקזנ ונחנא ,ןיידע .ילוא ?םיפלק ינינב ומכ ונלומ
ידכ ,הנומא ,ןכ ,הנומאל ,תינושארה הנווכל ,וזה "הילשא"ל
.תואלמב תתלו רוצילו תויהל ךישמהל
קלע לכימל וביגה
 
 
25/11/00 12:41
ימענ :תאמ
םדא לכל תרתומ תא ירהל הבוגתב
?הדרח
?הדרח המל
הדימ התואב ימצע תא עיקשא ינאש רורב
יחצינש תבשוח ינאש המבו ינמזש המב
לכה תא וא לכה תא וא
ינא תאזכ
הרזח םיימעפ ךויח
ימענל וביגה
 
 
7/12/00 16:25
ןודיפוק :תאמ
םדא לכל תרתומ תא ירהל הבוגתב
סקסה םאו .בוט סקסב הנושארבו שארב היולת הבוט תויגוז
רחא ןכות קוציל ידכ השק דובעל תמאב םיחרכומ זא ,שראפ
.השק .השק .השק הזו - רשקה ךותל


םתס ?דואמ וילא םיכשמנ אל רבכש והשימ םע תויחל םעטה המ
ריעהו סקס" תוארל ימ םע היהיש ?דבל תויהל אל ליבשב
יכ ,היזיוולטה תא םיבכמש ירחא סקס תושעל ילב) "הלודגה
?(ינשה םע דחא םמעשמ רבכ


אלכ םה םיאושינה ייח- םישוגיר לש ןמוקרנ אוהש ימ לכל
סאבמו בוצע
ןודיפוקל וביגה
 
 
25/11/00 11:13
קלע לכימ :תאמ
םדא לכל תרתומ תא ירהל הבוגתב
תיראש לש ןורחאה םויה אוה םויה .אלש תבשוח ינא ,אל
דחל םויקה תא ךפוה אל הז ?יל הרקיהו תצפחנה ונתויגוז
הדרח ךותמ ביגמו םייקתמו יחש םויקל ותוא ךפוה הז ,לולצו
.םויאו


ןהמ יניבל יניב ההות ינא ,וזה תרהצומה תינמזה תויגוזה
םישוע ?ףתושמ שוכר םירבוצ ?םידלי םידילומ ?היתולובג
התאשכ םייתנש דועב" - דיגנ ?ךורא חווטל תופתושמ תוינכות
רוזחאו הדובעהמ שפוח הנש חקא ינא ,טקיורפה תא םייסמ
?"רטסאמה תא םילשהל


העקשה תבייחמ הבוט תויגוזש ,ינמוד ,יתבר המכסה הזיא שי
?תוינמזה ות וב עבטנ הליחתכלמש המב יעיקשת תמאב .הדובעו
שיש תבשח ול תנתונ תייהש תומכ הדימ התואב ךמצע תא ינתת
?עיפשהל ךחוכבו ,וזה הניתנל תילכת


ןמזה לכ םיטטומתמ םייאדוו םיחצנ ?הילשא איה וזה תויחצנה
םיקקזנ ונחנא ,ןיידע .ילוא ?םיפלק ינינב ומכ ונלומ
ידכ ,הנומא ,ןכ ,הנומאל ,תינושארה הנווכל ,וזה "הילשא"ל
.תואלמב תתלו רוצילו תויהל ךישמהל
קלע לכימל וביגה
 
 
25/11/00 11:18
קלע לכימ :תאמ
םדא לכל תרתומ תא ירהל הבוגתב
.תרמוא תאז ,םיימעפ


ךויח
קלע לכימל וביגה
 
24/11/00 23:32
יקיימ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
דחא עגר
ףוס ףוסש לע ךרבל תבייח ינא לבא ,תחא הלימ וליפא יתארק אל דוע
!!!!!הרק הז
הנושארה אל שממ שממ ינא - הילו'ג האור תאו


ולולוללולוללולולולולול
בושא ףכית ,אורקל יתכלה
יקיימל וביגה
 
 
25/11/00 2:48
יקיימ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
....המצעל הביגמ


לפנתהל תורומא ויהש םלועה לש תוילטימה לכ הפיא ,האור תא
???ךיילע
ןיינעמ ןאכ היהיש ידכ הילו'ג לש היביוא תידיימ ורזוחשי


???םלוכ לע ןאכ החנש וזה רובידתוברתה הז המ
.םייחב םולכ הניבמ אל איהש המכ הל וריבסת ,הילו'ג לע וקעצת
םידמחנ ויה ,(תומש ריכזהלמ סה) ןאכ םייתרדס םינתחתמ וליפא
הילו'ג לש םירבח םה יכ
.יילע לבוקמ אל


אל הילו'גש ידכ ,תובילעמ תובוגת קיפנהל ליחתהל תשרוד ינא
ךרה ליגל ךוניחל הדיחיה הפיא .אוושל היה הצמאמש בושחת
הילו'גש ?תוירוביצה תורוסמהו םיסותימה תריבש לע קעדזתש
הנבהב התעד תא ולבקי םומיסקמו ,הפ םלוכ תא הככ ענכשת
.תינלאמש תוילרלבילו
.עזעזמ


"םדוק תחא העש הפיו" תוהובג תונליאב תולתיהל םאו
יקיימל וביגה
 
 
25/11/00 2:56
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
ינא םגש איה תמאה ?וזה ברקה תאירק הז המ !רבכ ןושיל יכל
,יגאדת לא לבא ...תללוכה תוירדילוסה תא תולגל יתעתפוה
יביסנטניאו ןיינעמ ךל היהיו ןוחוכיו הזיא חתפתי ףכית


...חחחחחפ ........ילש םירבח םה יכ םידמחנ ויה ,קלע
(-: (םדוק תחא העש הפיו) ....ןושיל יכל ,הללאי
הילו'גל וביגה
 
 
25/11/00 7:34
יקיימ :תאמ
....יקיימ !יוהאל הבוגתב
...םייבויח רתוי הברה םירבד יתבתכ הלעמל לבא
יקיימל וביגה
 
 
25/11/00 12:03
תיטסינגלב :תאמ
....יקיימ !יוהאל הבוגתב
...חחחחחפ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
25/11/00 12:44
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
...תבשב אל ,בוט ,בוט !!?????????תידוהי היא
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
25/11/00 0:35
הצור :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
ןתחתהל 17 ליגמ םיצחול ילע
הנש לכ דרוי ילש ךרעה
תבייח השיגרמ ינא
ילש םירוהה םע יתרדתסה אל םעפ ףא
םהמ םח סחיו הבוט הלימל האמצ יתייה דימתו
הל ולחיי ךכ לכ םהש הבוטה הדליה היהא ינא - הנותחב קרו
הצורל וביגה
 
 
25/11/00 2:51
יקיימ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
.ךיירוהל ימוחנת
(הבורק הרוקממ לבא ,ילש אל) ישיא עדימו ,הלאכ םירוה הריכמ
.הנותחה ירחאו ןמזב ,םינונכתה ךלהמב םג םתעד תא םינשמ אל םה
.ינורכ בצמ הז


הסינכה תניחב תא רובעי וליפא אוהו ,והשימ יאצמתש חיננ
- החפשמל
תודורו תויפמ הלילח וצרת םאו ?רחא םוקמב רוגל וצרת םאו
?הנותחב
יקיימל וביגה
 
 
25/11/00 12:39
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
רוזעל לוכי גולוכיספש יל הארנ הפ הלעמ תאש היגוסה ליבשב
.ןתחמ רתוי הברה
תולובג ימישתש עגרב הלעי ךלש ךרעה -שורג עברב היגולוכיספ
ראשלו םירוהל הסינכ ןיא ,יטרפ םוחת" טלשה בצומ םהילעש
תולעהל ידכ ךיירוה תא קפסל לש ךרדב תרחוב תא םא יכ ."םיקיזמ
חונימה תא תאנוש ינא) "ךלעב" תא קפסל אוה אבה בלשה ,ךכרע תא
תולעהל ידכ (ירעצל ,םיאתמ אקווד אוה הזה טסקטנוקב לבא ,הזה
?הזה רופיסה לכב תמלענ תא ןאלו .ךכרע תא
!החלצהב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
25/11/00 0:39
13.ש :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
תונב הברהש המ תפשחו "ןוראהמ תאצי"ש הילו'ג ךל דובכה לכ ,ןכא
...דיגהל תוזיעמ אלו תובשוח
.םכח היהת קדוצ היהת לא - רמואש טפשמה תא שי ,ןכ יפ לע ףא
ןיידע הרבחה ,ןהכ זעובל הזה ןיינעב תפרטצמ ינאו ,ברה ירעצלו
"הנכסמ" ,"תיבסל") תנתחתמ אלש ימ תא"המוקע" ןיעב האור
.(ב"ויכו
תוקוורש תעדוי ינאש ישוק הז לבא ,ןתחתהל הביס אל ןבומכ וז
לע םלשל ךירצש רקי ריחמ הז .שאר וב לקהל ןיאו וב תולקתנ תובר
...ריחמ םימלשמ םיחלצומ אל ןיאושינ לע םג לבא ,תוקוורב הריחבה
,ינש דצמ .הלק אל הריחבהש תעדוי ינא ןמזמ אל הנתחתהש ימ רותב
תנתונ ןוכנה םדאה םעו ןוכנה ןמזב האב איהשכ ,ןתחתהל הטלחהה
.תומלש לש המיהדמ השוחת
ונל רתונש לכ םייתניב ,לודג םיהולא ?הנש םישימח דוע יהי המו
...בוטל תווקלו תונהל אוה
13.של וביגה
 
 
25/11/00 1:14
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
תא ררבל יתיסינ ינא ,הקוור תויהל הצור ינאש יתרמא אל ינא
אל .ומצעלשכ דיחפמ ןיינע הז .הנשה-םישימח-תויגוז תייגוס
....תולגה ךרואכ ,ןמזה ךרוא .ןמזה ,תויגוזה


םא ,םינשה ןחבמב דמוע ןיידע הז םא ,ילאיר ללכב הז םא הלאשה
םיכפוה םיאושינש המ לכל ,הקיחשל ,הדיגבל חוטב ןוכתמ אל הז
.םואתפ תויהל
הילו'גל וביגה
 
 
25/11/00 9:40
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
...ןוקיתל הבוגתב
וישכע .הסבלחב הלעמל םיאובמרקה ונמש יאלמ תירפסה ונרמג
לש ד"הב תוחפל לבא ,הרימש ,הרימש .םיטוסבמו שב שש םיקחשמ
ץראה זכרמ תונב
ןתחהתל תודחפמש הילו'ג ומכ הלא לכל והשמ עיצהל יתיצר ינא
םתוא דיחפמ םיאושינהו


,םיטוסבמ והיהי םירוהה םג ?ער המ .דצהמ וניידזתו ונתחתת
ה'רבחה ,ןלוג לייא לש םיריש ,החמש ושעת ,םיק'צ ולבקת
רכז רוכב ןב ,החמש דוע הנש ירחאו ,הלאכו הנבל הלמש ,ודקרי
םלואב עוריא םעפ דועו םירוהה תחמשלו לארשי תנידמ תראפתל
המל ,זנוימב עוגיל אל קר) םיק'צ םעפ דועו "ןמגרא ינשוש"
םע המדא יחופת טלסה לע םיכיפשמ םירצלמה םיעוריא תומלואב
(זנוימ בטורה לש עבצה הזמ .ועדתש .זנוימה


ץוצמל וליחתת םמעשמ תויל ליחתמו החפשמו תיב שי םגש ירחאו
םהל םיעיצמשכ אל םירמוא אל םעפףא םילייח) םילייחל דהצמ
לע ובשת ,ןכ םג םיקוקיל ולבקתו (םניח הציצמ וא תיטרוט
19 ןב לייח ומכ ןיא .םינמרח םיקינבו'ג ינימ לכל םינפה
כהלא לכ ,רשששע ,רשע הז 35 - 40 תב תניידזזמו הלשב השאו
ואובת ךכ רחאו ונתחתת - ליטנ'ז קילח ,ןתחתהל הפ תודחפמש
דוג חייטבמ סחנפ ,ם"קשב אל ם"קשב ןכ ,סחנפמ קוניפ לבקל
תואושנ תורוחבל םייט


ונתחתי םידליהש םיחמש ויהיש םירוהל דובכ תתל ךירצ םג יכ
ןיז ,ול עיגמש המ תא לבקל ךירצש סוכל דובכ תתל ךירצ םגו
תואירבל םיבוט ןושלו
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
27/11/00 2:44
הילו'ג :תאמ
רוגס ם''קשה .תבשל הבוגתב
המ לע בחרנ הזכ עדי ךל שי הפיאמ ,ם"קשהמ סחנפ ,דיגת
?םיעוריאה תומלוא לש המדא-יחופת טלסה ךותב הרוקש
הילו'גל וביגה
 
25/11/00 7:09
Ofra :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
I am amazed by the fact that you have to apologize for the
fact that you would like to explore and enjoy couplehood
without having to get married. People do get married for
the wrong reasons, one of which is the so stupid will to be
a bride. then you wake up and there is this man at your
side. now what. You wake up tp such emptiness, no more
wedding plans, no more going together to other people's
wedding to taste the food, no dress shipping/ fitting, no
hair consultations, no more high! now, the only sub can be
real drugs? right?!
Ofraל וביגה
 
 
25/11/00 7:44
יקיימ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
,ךילהתה ,ומצע סקטהש םסקל םיעדומ םלוכ אלש ,איה היעבה
ילאשת םא ,םינתחתמש םישאה בור .םהילע םיכלהמ 'וכו תונכהה
אלש המ ,"דחיב תויהל תוצרל" לש םיעינממ הז תא םישוע ,םתוא
.הילו'ג העיצהש יפכ ןיאושינה ןויערל ףפוח חרכהב
.ינממ הריעצ איהש ,יתורכממ יהשימ הנתחתה ,םינש שולש ינפל
יכו ,"הז הז" יכ הרמא איהו ,"?המל" הבר תוטשפב התוא יתלאש
םיצור אל ,חצנל ותיא תויהל םיצרוש םדאנבה הזש םיעדויש עגרב
המכו ,ואיבי םיק'צ המכב יולת הזה חצנהש וליאכ .רתוי תוכחל
הלכה לש הלמשה היהת החופנ


"חצנ"ב םינימאמ ןכא םה שי יכ הדבועה קוידב איה היעבה
ךרדה לכ ןאכמ ,הז והזש העידיב םינתחתמ םה .הזה יטתניסה
חכפתהל ךירצו ,רמגנ חצנה םואתפשכ העיגמ הליפנה .הדיריב
הלחתהבש הבהאב עיקשהלו דובעל וננכת אל םה .ררועתהל ,םולחהמ
.תולקב םהל האב
יקיימל וביגה
 
25/11/00 7:37
הימ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
ןבומב הנותח דגנ תא .תיטיא תצק ינא ,הילו'ג טאל יל יריבסת לבא
בייוחמ אל ןמזמ הז יכ ? הז לכו ברהו הלמישה םע אוהה סקטה לש
תאש תרמוא תא יכ .יתעמש הככ הסאפ יד אוה .אוהה סקטה תואיצמה
ביבסמ תעבט הל ימישת םא הנשמ אל ,תויגוזו .תויגוז דעב אקווד
תרמוא תייה םא .םירבד ינימ לכ הל תושוע םינשה ,אל וא הטאוליסל
היה הז תאזכ תחא םיסחי תכרעמ ךל םיאתמ אלש ,תויגוז דגנ תאש
רבוקש עטקה אל הז סקטה -הנותח לבא ,יגולו ינויגה יל הארנ
ער תויחל הלוכי תא .ללכ ךרדב ןתוא רבוק ןמזה .םיסחי תוכרעמ
,הז לכו םידלי םכל שי לבא ותיא תנתחתה אלש רבג םע הנש םישימח
תורמל , תאצל אלו תאזכ תכרעמ ךותב תויהל םישנא רשוקש המ יכ
.תעבטה אל הז ,ער הזש
אל והשמ הזב שיו ,ןמז ןומה הז הנש םישימחש ךתיא המיכסמ ינא
הפידעמ טושפ ינא לבא .תקדוצ תא תיטסיטטס הניחבמש חטב .ינויגה
....ואיבי ,םייחה םתיא ואיביש המ .ךומכ תחקופמ ךכ לכ תויהל אל
רתוי קסרתא ינאש תויהל לוכי ? הז תא תויחל הכירצ ינא וישכעמ
תוקיטסיטטסהמ יל תפכ' המ ,וישכע לבא .הרקי הזשכ ךממ קזח
? ללכב הבהאל ןויגה ןיב רשקה המ ? ףורצה ןויגההמו
הימל וביגה
 
 
25/11/00 9:53
םאה הכלמה :תאמ
םולכ יתנבה אלל הבוגתב
הנבל הלמש םע יתוא וספתי םעפ יאש םלועבש סנא'צ ןיא ,תישאר
יתדה סקטב (םיציצל הפי ףושחמ םע הרוחש םומיסקמ ,סחיא)
...רשכ ידוהי בר םע ,הזה יליבדה
סנא'צ ןיא ,השאה תא דבעשל ןויסנ דוע אוה הזה סקטה דוע לכ
וא ייאוגארפ יאושינל אל םג :תועתפהל וישכעו .די ול ןתא ינאש
,ןתעדי םאה .םייחרזא םיאושינ אלו סקאפ יאושינ אל ,הלאוצנו
?תונברב שרגתהל שי םייחרזא םיאושינמ םגש ,תורקי תונב


לע דוקרא אל ,הזה הביעותהו תותיחשה ןינבב ךורדת אל ילגר
םייח םכסה" אוה ילע לבוקמש דיחיה רבדה .תונברה תוגרדמ
דיחיה ינויוושה רבדה אוהו ,ןיד ךרוע לצא השענש "םיפתושמ
םייח םכסה" םיכרועשכ .לארשי תנידמב םייקה בצמב םייק ןכאש
לע שארמ םישדוח השולש גוזה תב/ןבל עידוהל רשפא "םיפתושמ
.שוכרה ןיינע תא רדסמ רקיעב הזו םכסהה תא ריתהל ןוצר


"םיפתושמ םייח םכסה"ל תוסנכנ ןתא םא .אתנכשמ :בל ומיש וישכע
ןיידע ןכל בותכ .לארשי תנידמ יפל תואושנ תובשחנ אל ןתא
ליג לעמ) םיקוור םישנא ינש רותב לבא .תוהזה תדועתב "הקוור"
...תפדעומ אתנכשמ ולבקת (םישולש
תוחפ תמלשמ תא תירוה דח םא רותב .ןגל ךלוה דליה :והשמ דועו
אל דליה לש אבאה םע היח תאש הדבועה .ו"ציו וא ת"מענ-ל ףסכ
םג ןכלו תירוה-דח םאו הקוור תא םתניחבמ .תויושרה תא תניינעמ
רתוי םיכומנ ויהי םימייוסמ הרגא ימולשת


.איהש הרוצ םושב ןתחתהל אל רתוי בוט ,תילכלכ הניחבמ :רוציקב
תיחרזא אלו תונבר אל


היזיולט דחיב תוארל האנהו הקושת שי דוע לכ ךירצ דחיב תויהלו
.הלילה ירחא ריעב רקוב תחורא לוכאלו ברעב


הווש הניא הבותכה .לודגב העוטש ,הילו'ג לש חאל הרעה דועו
וליצי אל םיכמסמ םושו םילמ םוש .וילע הבותכ איהש ריינה תא
ונייחב םישנו םירבג קיפסמ וניארו .התמש הקושת ,העווגש הבהא
םא םג ,םידלי רבכ םהל ויה םא םג ,רישעו רדוסמ תיב םג ובזעש
.רבד לכמ רתוי קזח בלה יכ ,דחיב הנש םירשע ויה םה
יתעדל
םאה הכלמהל וביגה
 
 
25/11/00 17:30
יקיימ :תאמ
רמול והשמ יל שיל הבוגתב
.קוידב
!!!!קוי-ד-ב


םייקל הביס ןיא תמייק איה דוע לכו ,היופ הז תונבר
.תונברב היולת דימת התרתהש ,תינמז היגולוסקט
םינכומ אל םינתחתמה בורש הזב איה היעבהש ,יל המדנש אלא
,(המצעשכל ההובג איהש) תיטסיטטסה תוריבסה תא שארמ תחקל
.םימיה ןימ םויב הזה רוראה דסומה יתורישל וקקדזיש
םה ?המ יכ ,ןיאושינ ימכסה םישוע אל ףסכ םע םישנא הז ללגב
דחא רקוב קרו ???הבהאה לש םילגלגב לקמ םמצעל םיסינכמ שארמ
ובשחש המ לע קוידב םהימי תא םילכמ םהש תולגל םיררועתמ
...םהל הרקי אל םלועלש


םייח הזוח וא ,םיאושינ םכסה השוע ינא - דיגהל ליבשב
תויפוסב תודוהל ידכ רגוב קיפסמ תויהל ךירצ ,םיפתושמ
,לזמה ירב םנשי ילוא .םיסחיה תוכרעמ בור לש תענמנ יתלבה
תורמל ,חצנל ךשמת םתויגוזש ,םמויק לע ההות ליעל הילו'גש
הפידע םויכ םייחה םישנאה בורל לבא ,םיימדקמ "םא המ" ימכסה
.הזל םג שארמ הנכה ךכיפלו ,תויגוזה לש התויפוסב הרכהה
תדבועב םיריכמ אל ,הנורחאל ונתחתהש הריכמ ינאש םישנאה
תודבוע ריכיש ימ תא אצמא אל דוע לכו ,ל"נה הטושפה םייחה
...הלש תוגרדמה לע וא ,תונברב שפחל המ יל ןיא ,ינומכ
יקיימל וביגה
 
 
26/11/00 7:19
םאה הכלמה :תאמ
רמול המ ןיא ,הכלמל הבוגתב
היצנגילטניאה תדימל ילואו תישפנ תורגבל רושק הז ילוא
חוטיב םישועשכ לבא .ילוא .אל םצעב .תקחוצ ינא ...ךלש
םירבשב הקימעמ הנבה ךותמ הז םאה ,המדא תודיער דגנ
ץרא יחטשב המדא תודיער לש הקיטסיטטסה תרכהו םייגולואג
?לארשי
םאה הכלמהל וביגה
 
 
26/11/00 7:32
םאה הכלמה :תאמ
ויק ייא ילוא ,תורגב ילואל הבוגתב
תשטשוטמ םאה הכלמהו ,רקובה לש רוחש הפקה ינפל דוע
םכסה וא ןוממ םכסהש אוה רמול יתיצרש המ ,ןפוא לכבו
לש םיילמרופה םידדצה תא רידסמ טושפ םיפתושמ םייח
אוה) יתד ספוט לכמ המואמב הנוש אל אוהו ,דחיב םייחה
םישנאשכו (הבותכהמ הברהב השאל בוטו רתוי ינויווש קר
הפיאשב ,דחי תויחל רובעל ומכ יטמרד דעצ תושעל םיכלוה
זא ,םהינש לש וא ,םהמ דחא לש תוומה דע היהי תמאב הזש
אלו תרגפמ הנעי תב ומכ לוחב שארה תא ןומטל רשפא יא
.ןיד ךרוע לצא םושיר .רתויב טושפה "חוטיבה" תא תושעל


םכל ויהיו ןמאנ היהיו ךתוא בהאי אוה ,בוטה הרקמב
.םירשואמו םיפי םידלי
תב ייהת תאשכ ,םירשע תב תיגרפ ול אצמי אוה ,ערה הרקמב
תושעל לכוי אל ,הרידהמ ךתוא לשנל לכוי אל לבא ,םיעברא
,ךב קחשל לכוי אל ,ינברה טגה ליבשב תוומה תא ךל
ךרד םושב ,רוציקב
,ירעצל ,דימת אלו .הברהו .םירקמ שיו ,םירקמ ויה רבכו
ףסכב קר רמגנ הז
םאה הכלמהל וביגה
 
 
28/11/00 1:23
יקיימ :תאמ
תשטשוטמ םאה הכלמהל הבוגתב
.בוש
הלימ לכ םע
יקיימל וביגה
 
 
25/11/00 11:58
תיטסינגלב :תאמ
םולכ יתנבה אלל הבוגתב
םיכפוה םישנא המל הניבמ אל ינא םינשש בותכל יל קשחתמ דואמ
ןכ ינאש איה תמאה . טספינמל םהלש םייחב תמייוסמ הזאפ
,םיררבממ לידבהל ) םיריהצמ םישנאש הניבמ ינא ...הניבמ
, םינויז , תויגוז ,הנותח אל/ןכ לע (... םישוע וא םירבדמ
ות םמצעל קיבדהל ידכ ערה הרקמב , רושיא לבקל ידכ בוטה הרקמב
.(...ךפהה לע קוידב דמלמש המ ) ידוחי תוכיא


וסנכנש גוזה ינב ומכ קוידב תיארנ , בר ילב/םע תויגוז
לכ תויהל הלוכי השיאו רבג ןיב םיסחי תכרעמ , ןכל !!! הילא
םינפב שיש המ לכ תא , ץוחבמ םיאור אלש ףיסוהל םג בושח !רבד
!
ףרוג !!!אאאאאאל קועצל תוועמ ייד יל הארנ , תרחא וא ךכ
הזש תויהתה לע רבדל אלש , םיווח וא םיריכמ אלש והשמל טלחומו
...הרימאהו רבודה לש תויטנטואה יבגל ררועמ


ירמגל הז (גוז-ןב תספות ינא הככ קרו ) םייחה לכל יתימא רבח
םינתשמ , םיימאניד םירוצי םה םדא ינב ...וילאמ ןבומ רבד אל
םהשכ, םמצע תא םיהזמ םיהדמ ןפואב תאז לכבו , הצקל הצקמ
םהש תילכתב הנושה םדאה תא (...תרחא וא תאז הרוצב) " םישגופ"
. םעפ ויה
יוהיזהש הארנכ לבא ...טושפ וא לק הז הזה יוהיזה דימת אל
!בושח רבד אוה הזה
טושפ דואמ והשמ הזה בכרומה רבדה הז לע דיגהל יל שי , וישכע
:


ןמיס , ךלש תויונתשהה לכ ךרואל ךדיל ראשנו ךתיא ךלוהש םדא
! ךתוא בהוא שממ שממו ךלש רבח תמאב תמאב אוהש


לע לבא , הפי הז תומרד , השקבב תונכ תצק ???ףידע המ זא
תא ןמצעל תורקועש תויומדה אלו םיפוצה ונחנאשכ , המבה
! םייניעה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
25/11/00 12:01
ד"גמה םרבא :תאמ
((((-: ''תיטיא''ה הימל הבוגתב
תנווכתה המל ,רשפא םא ,הרצקו הטושפ הרוצב יריבסת
דיגהל הצור תא המ ןיבהל יתחלצה אלו ,יתיסינ
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
25/11/00 12:08
תיטסינגלב :תאמ
םולכ ןיבה אל ד''גמה םרבאל הבוגתב
ךל הנעא ינאו ליימ יל חלש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
26/11/00 7:36
םאה הכלמה :תאמ
םולכ ןיבה אל ד''גמה םרבאל הבוגתב
?הבוטה הרושבב וא ,הערה הרושבב ליחתנש :ד"גמה םרבאל
יכה אל התא .רקובה לש גונעתה ליבשב ,הככ ,הערב ליחתנ
(דואמ רורב הבתכ איה !?ןיבהל הפ שי המ) ?המ ,םכח
ךלש לכשמה תנמ הרצקש הדומו הנכ התא תוחפלש איה הבוטהו
ןיבהלמ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
26/11/00 11:45
הדובעבו הלוח תיטסינגלב :תאמ
םולכ ןיבה אל ד''גמה םרבאל הבוגתב
תמאה ןעמל תינמרח תצק
הדובעבו הלוח תיטסינגלבל וביגה
 
 
26/11/00 12:33
םאה הכלמה :תאמ
םולכ ןיבה אל ד''גמה םרבאל הבוגתב
?ךל המל
םאה הכלמהל וביגה
 
 
26/11/00 22:41
תיטסינגלב :תאמ
?ד''גמה םרבא לע תינמרחל הבוגתב
אל ... הטימב לבא , םימעפל עשעשל לוכי תמאב םרבא
!אל שממ שממ ,
תיטסינגלבל וביגה
 
 
26/11/00 22:21
תיטסינגלב :תאמ
םולכ ןיבה אל ד''גמה םרבאל הבוגתב
! יתבתכ ינא אל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
26/11/00 18:25
IQ ינויצ תקלחמ תאש ינפל :תאמ
םולכ ןיבה אל ד''גמה םרבאל הבוגתב
..ןכ םא יכ ,הנכ אוהש םדא לע םירמוא אל תירבעב
...תירבע לש עגר ,ונ וי
IQ ינויצ תקלחמ תאש ינפלל וביגה
 
 
26/11/00 22:02
םאה הכלמה :תאמ
...ש םיעדוי כ''דב םימכח םישנאל הבוגתב
(קורושב) בוטר אלו (םלוחב) בוטר םירמוא ללכ ךרדב
אלו (קורושב) יל בוטר ,םשג ילע דרוישכ ,ינא לבא
(םלוחב) יל בוטר


תירבע לש עגר...ונ וי
You Know? ze be ivrit. ken? ken o kene
םאה הכלמהל וביגה
 
 
26/11/00 22:25
תיטסינגלב :תאמ
...ש םיעדוי םיקינדונ אל םישנאל הבוגתב
....ךתוא הכירעמו תבהוא ינאש המכ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
27/11/00 20:39
ולש אמא :תאמ
((((-: ''תיטיא''ה הימל הבוגתב
!יתוחא ,החס
ולש אמאל וביגה
 
 
27/11/00 23:00
תיטסינגלב :תאמ
((((-: ''תיטיא''ה הימל הבוגתב
???ימ לש אמא תא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
28/11/00 8:47
ולש אמא :תאמ
יתוחאל הבוגתב
אל םויה דעש ,טעמכ הנש יצח ןב דומח דלי לש אמא ינא
,תיב ותואב םייח ונאש תורמל ,ולש אבא םע ןתחתהל יתחרט
ונל קשחתה אל יכ רקיעבו ,ןאכ ונודנ רבכש תוביסהמ תאזו
.םררטה לכ
םוקמב אל המ םושמ העיפוה "החס"ה תבוגת , הזמ ץוח
הרימא לכ םיכפוה םישנאהמל ופורפא ל"צ היה .יתנוויכש
.לגדל
תאש המ בור אורקל תבהוא יד ינא .בוט םוי ךל היהיש
.תבתוכ
ולש אמאל וביגה
 
 
28/11/00 15:22
תיטסינגלב :תאמ
יתוחאל הבוגתב
תא תבהוא תייה םא , דואמ דואמ תגאדומ יתייה , יתוחא
(((((((((: תבתוכ ינאש המ לכ
!הדותו , ןטנטקל ינממ הקישנ
תיטסינגלבל וביגה
 
25/11/00 11:44
הילט :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
םלועב הדיחיה אל תאש תעדל ףיכ ךכ לכ הדות ןומה דיגהל יתיצר
תידוהיה תדהש יטסניבוש ךכ לכה סקטב ימצע תא ליפשהל הנכומ אלש
םוש ךא יתוא אילפמ םישנא הברה ךכ לכל שדוקמ ךכ לכה סקטל תקפסמ
, תכרובמ איה הכרב הזיאב תטלוק אל הפוחל תחתמ תדמועש הרוחב
הווש התייה הלכה יתיההש הנורחאה הנותחב , ףסכה ןיינע לכ םדוק
תושעל הכירצ התייה איה המ ןיינעמ הווש שממ הפי ,לקש ףלא 230
איה ןושאר ראות םע יהשימ ליבשבילוא ףלא 500 הווש תויהל ליבשב
תועמשמל סחייתהל ילב ללכבש ארונ ךכ לכ הז .רתוי תלבקמ התייה
ינא ,רמול המ הברה יל שי הז לע םגש 'וכו ןיאושינ הנותח לש
םהלש רבגהש ידכ קר לכה לבקל תונכומ תונב ךא הניבמ אל טושפ
הרטמה תא וגישה םה יכ םיימשב ןהו תשדוקמ תא דיגי הכרב אירקי
םיליפשמ ךכ לכ םיעצמאהו , םיעצמאה תא תשדקמ הרטמהש ןבומכו
תרבדמ אל ינאו םיאושינה סקט לכ הלימ תרמוא אל הרוחבה , ינייעב
םינפה תא םיאור אל וליפאו תוסוכמ הלכה ינפ םהב םיסקט לע וליפא
ןתא הבש ךרדל בל תמושת תצק, וררועת תונב רמול יל שיש המ .הלש
דובכה לכ תא ןכל עיגמ תודעוצ ןתא ךא בוט וקדבתת ןבומכו תודעוצ
ןכל רתומ םיאושינ ךותל תפרוטמה קומעה תציר ךותב םגו ןויווישהו
. םדוסיב םיתוועמ ןכל םיארנש םירבד לבקל אלו עגר לכתסהל
הילטל וביגה
 
 
25/11/00 14:20
הילו'ג :תאמ
הפוחל הבוגתב
:ןטק רבסה
,בל ומישת םא .הלאש ביצהל ידכ רקיעב וזה הבתכה האב שארמ
.תעדוי אל תמאב ינא יכ ,הפוסב ןורתפ ןיא
לע רתוול םג רשפאו םיימרופר םיאושינב ןתחתהל רשפאש ןוכנ הז
ינפלש תונכהה לכ םע) יל ץרוק אל ומצעלשכ סקטה .סקטה לכ
(...תורבחמ םהילע יתעמש רבכש םיעזעזמה םייתחפשמה םיבירהו
םילספ תניג וא ,עצעוצמ םלואב תבבותסמ ימצע תא האור אל ינאו
ינימ לכ םע תמלטצמ ,ץראב בשומ הזיאב
כ"חאו ...?החפשמ-יבורק-תמאב-םה-המ-םייחב-םתוא-יתיאר-אל
אל .יוכיס ןיא .המכ איבה ימל תונובשח השועו םיק'צ תרפוס
לודגב ילש םירוהה תא בזכאל תדמוע ינאש השגרה יל שי ,תעדוי
.הנותחה סקט ןיינעב
םא תמאב איה הלאשהו .המלש םייח תכיתח דוע שי סקטל רבעמ לבא
.הדרח ףקתה ףס לע ,ירחאש רקובב תררועתמ ימצע תא אצמא אל ינא
םייתרגיש ךכ-לכ םהש ,ץראב ןאכ םייחה הלא םא תעדוי אל ינא
.הקינאפ-ינימל יתוא םיסינכמש ,םיתיעל ,תותוועמ תורוצב
דימתש הלאה םינכשה ,תינגרוב-ימס הנוכש וזיאב רקובב םוקל
ךנחל םיסנמש וידרב הלאה םירידשתה ,הדובעל םיקקפה ,םתיא םיבר
םיעוגיפה ,שיבכב גהנתהל ךיא דעלג ירבא לש ףיטמה ולוקב ךתוא
הרגישב ,ירעצל ,תרכומ ךכ-לכ היצאוטיס תויהל וכפהש הלאה
םא ,םייתנשב םעפ תוריחבהו ...התיבה ךרדב םיקקפהו ,תימוימויה
ינאו) םיהולא ,תבשוחו הז לכ לע לכתסמ ינא .םיימיטפוא ונחנא
חוכו ןמז ,קשח ראשנ הז לכב הפיא ,(םיהולאב הנימאמ אל
?האירב תויגוזל
הככ םג הלאה םייחהש אוה ןיינעה לבא ,יביאנ תצק הזש ןוכנ זא
הז לכ םע דחיו ,המכו המכ תחא לע הנטקה וניתנידמבו םיקחוש
/ תונברב האושנ / השורג / הקוור תא םא ךתוא םיטפוש דוע
! יד ,יד ...תיטסיכוזמ / תיטסינימפ / ד"וע לצא האושנ


תוהזל רשפאש ,ךכ לכ הרורבה העידיה םע םישוע המ איה הלאשה
ךותל תלחוזש הרגיש לש ,רוריבב התוא תווחלו הילע עומשלו התוא
טעמכ ךתוא תחלושש הרגיש אלא - המיענ הרגיש אל לבא ,םיאושינה
תודיגבש וזכ המרב ,םייק הרכשא הזו .ץוחב םישוגיר שפחל דיימ
תוכפוה ןה .םוקמ םושל תוכלוה אלו ,ןאכ ןה םילופכ םייחו
.וילאמ תורורבל
ילש הנטקה הבתכה תנכה ךרוצלש ןייצל הצור ינא וז תונמדזהב
תא רפסל םיבייח" - ןהכ קילומש לש תובוגתבו הבתכב יתרזענ
,תיגוזה םייחה תכרעמל ץוחמ םיסחיו תודיגב לע הרבידש ,"תמאה
- םינתחתמ ונחנא לש הזה ןיינעה םע האלה תכלל יתיסינ םשמו
סקסה ,הארנ הזש ומכ יכ ,אתהו תויחונה ןעמל הארנה לככ לבא
םדא ותוא םע חרכהב אל לבא - ןמז ךרואל םיכישממ ןכא הבהאהו
.תואבה םינשה םישימחל ול ונבייחתהש


???ונ
הילו'גל וביגה
 
 
25/11/00 14:29
הימ :תאמ
הילטלו הימל הבוגתבל הבוגתב
תמייאמ הרגישה .ןוכנ תויהל לולע םצעב וא ,ןוכנ לכה
טושפ ינא .האלה ןכו תודיגבהו תויגוז ןיאב םג ומכ תויגוזב
.ןכתסהל הושש הרובס
םעפ ףא םהש הווקמ ינא - םיאושינ אלל תויגוז וא םיאושינו
.תרחא םיליחתמ םה .'וכו "ןוחטבהו "אתה" ליבשב םיליחתמ אל
.תוומל םתוא תקנוח הרגישה יכ םימייתסמ תובר םימעפו
.האלה םיכישממ זא ? המ זא
live dangerously .
הימל וביגה
 
 
25/11/00 16:46
13.ש :תאמ
הילטלו הימל הבוגתבל הבוגתב
,הרקי הילו'ג
רשפא הפיא ?ןהכ קילומש לש ורמאמ רבדב םיטרפה תא לבקל רשפא
?ותוא אורקל
...ןיינעמ עמשנ
13.של וביגה
 
 
25/11/00 17:23
הילו'ג :תאמ
הילו'גל הבוגתבל הבוגתב
,ה/רקי 13 .ש


תרתוכל תחתמ ןימימ םישיקמו ,תיבה ףד ,תוננבל םיסנכנ
.והז ...."?תמאה תא רפסל םיבייח" רמאמה לע "םירחבנ"
Enjoy
הילו'גל וביגה
 
 
9/2/03 20:44
buttercup :תאמ
הילטלו הימל הבוגתבל הבוגתב


תויגוזב םיקסועו תוננבב םימסרופמש םירמאמ ידימ רתוי
אוצמל הזה ץחלה .אנפלואל יתסנכנ וליאכ שיגרהל יל םימרוג
.עזעזמ שממ .דבל תויהל אל רקיעה ,ןתחתהלו והשימ
לש ילוקה בלשב ןיידע תא יפוי ?הקוור ?שמחו םירשע תב תא
...מממ ?27 תב תא .תוקוורה
ךל שי .ןלציל אנמחר ?30 .ןתח אוצמלו תחת'ת זיזהל יליחתת
????םייח
.ער .....רוציקב


תוחפל םש יכ אנפלואבמ עורג רתוי וליפא הז ?המ םיעדוי םתאו
רובעו ילרביל תויהל רמייתמש רתאב ,ןאכו ימ דגנ ימ םיעדוי
ןפולצב ףוטעו ןיפיקעב ,םינפבמ עיגמ .ינרתח שממ רסמה תונבה
.(בומרבא יתא ךרע ואר) ןורשיכו םוכחת רומוה לש


םיקידצ ןיידע שי .הנוש היה הזה רמאמה - הנותחת הרוש
.םודסב


הילוג הדות
buttercupל וביגה
 
25/11/00 13:33
ישוש :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
ךירצ אל ?הצור אל
םייח ישעתו הקוור יראשת
.עגר לכ ילצנתש הווקמ
םידליה םע תואושנב תצק אנקמ תאש חוטב......לבא
םידלי הז הקוור וא האושנ- השיא לש הנוצר לכ ירה
..קפוד ןועשה...הרבח ץר ןמזה
,םיריעצ ןתחתהל ףידע הריעצ אמא לש ןויסנמ
םהשכ םירבח םהל תויהל..ףיכב םידלי לדגל תוחוכה תא שי ךכ
.ולדגיי
לכ תא תאצימ..תמאבשכ ,40 ליגב ינתחתת ךתבשחמ אל וז םא ךא
םייחה
תויעב....זאו....דלי יצרת ובש עגרה עיגי
..תוקידב..תורצ..תוילאנומרוה
..הלאשה אובת.........זאו..ןוירהל סנכיהל תולבגמ ינמ לכ דועו
דלי יל איבהל יתלוכי......םויה דע יתכיח המל.......יאוו
.......תוחפל
.תוכחלו,תוכחל,תוכחל אלו
ן/םהייח תא תאצמל ועדיש הווקמ.......ךתריחבב תולגודה לכל זא
.רחואמ היהי אל םעפ ףאש...יוארכ
היהי המ יבשחת לאו....םויה תא ייח........םיבוט םייח ךל תלחאמ
,הנש 50 דועב
!!רחמ היהיי המ עדוי ןיא יכ
ישושל וביגה
 
 
25/11/00 14:05
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
???????תואושנב האנקמ
??????םידלי אוה השא לש הנוצר לכ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
25/11/00 14:33
הילו'///ג :תאמ
!יובאו יואל הבוגתב
םע תואושנה ייתורבחב האנקמ אל שממ ינא - היסטסנ הרמאש ומכ
איה ךיא הניבמ אל דועש תחא הרבח יל שי ,אוה ךופהנ .םידלי
רחאלש ןואכיד הרבע אל איה .דדלי + האושנ בצמל עתפל העלקנ
לעבה םעו .הלש דליל רבחתהל החילצמ אל ןיידע איהו ,הדילה
- ואשינ םהשכ "הז" היה אוהו ותוא הבהא ךכ לכ איהש ,הלש
.דליהו םיבירל דעבמ תרשקתמ ישוקב איה


- ןאכ וילע ורביד םישנאש המ תא קוידב תרמא ,ישוש ,הנהו
תאש המש ךל ריבסיו אוביש והשימ היהי דימת תילארשיה הרבחב
האנקמ חוטב תא .תבשוח תאש המ אל ללכב הז תבשוח
הככ תויהלו הריעצ םא תויהלו םידלי הצור חוטבו ,תואואשנב
ירעטצת תא םינש המכ דוע וצ-וצ-וצו יגולויבה ןועשהו הככו
.יפוי הזיא "....ךל ונרמא" ודיגי םלוכ זאו תיכיחש
הלילה יתנשיו .הלאה םייוטיבה לכו קפוד ןועשהו ץר ןמזה
?המ זא ,םעפ דוע ןוסכלאב


הבחר תלד םיחתופש ינפל תולאשה לכ תא לואשל ףידע יתניחבמ
.םימלועל םש לחנתהלו הצירב המינפ סנכיהל תויועטל םינתונו
םהשכ ךלש םידליה לש הרבח תויהל" לש וזה האשילקה ,בגא ךרדו
שי .דבוע שממ אל הז ...."הריעצ םתוא תדליש ללגב ולדגי
זא ,''70 -ה תונש ףוסב ודלונש םישנא ןיבל יניב ימוהת לדבה
.הנש 30 לע רשגל ךל יראת
הילו'///גל וביגה
 
 
25/11/00 16:40
13.ש :תאמ
....ישוש ,אל שממל הבוגתב
ךלש תלוכיה תא הצירעמ שממ ינא .הילו'ג ךל דובכה לכ
.ישוש ומכ "תויגרפ" תויטנגלאב ףודהל
םהו םידלי םהל שיש הלא הז רתויב ילע םיאונשה םירבדה דחא
תויהל בייח ךל םגשו םוקיב םייקש ידיחיה רבדה הזש םיבשוח
...םייח אל םה ךייח תרחא דלי
הבשחמה םע תויחל םילוכי אל הארנכ םישנא ,תושעל המ
תרחא םייחו םיבשוחש הלאכ שיש (םיאנקמ תצק םג םה ילואו)
.םהמ
אלו תולאשה תא לואשל תעדל .רבד לכ יבגל תוקפס דעב ינא
.וילאמ ןבומכ םירבד תחקל
...הילו'ג ךכ יכישמה
13.של וביגה
 
 
25/11/00 16:02
וג_ידניא :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
ליגב הז תא יתרמאשכ .םידלי תוצור אלש ,הלאכ םישנ םג שי
םינש רשע .ךל אובי םינש רשע דוע ,ארונ אל ,יל ורמא ,םירשע
.(חור רצוקב שממ אל לבא) הכחמ דוע ינאו ורבע
הצור אל ינא יכ השיא תוחפ רטמילימ וליפא השיגרמ אל ינאו
?אה ,רזומ .םידלי
?ילש יגולויבה ןועשה לש הירטבה תא ףילחהל ךירצ ילוא
וג_ידניאל וביגה
 
 
25/11/00 17:39
יקיימ :תאמ
?םידלי הצור אל ינא םאול הבוגתב
הבושתב רוזחל וא
ךל רסח המ ךל תוריבסמש ,םלועה לש תוישושה םע םיכסהל דיימו
םייחב
עדנ אלש הנכס התיה דוע תרחא ,האב ישושש לזמ הזיא


:-)
יקיימל וביגה
 
 
25/11/00 18:19
סדה :תאמ
?םידלי הצור אל ינא םאול הבוגתב
לבא .ךתוא םמוקמ הבתכ ישושש המ המל ןיבהל רשפא ,יקיימ
םינויד ןאכ וחתפתי אל זא ,תישיא תונלטקל תרבוע תא םא
.םיינטלתש "תונוחצינ" םומיסקמ אלא ,םיישפוח
סדהל וביגה
 
 
25/11/00 20:57
יקיימ :תאמ
?םידלי הצור אל ינא םאול הבוגתב
חוטב ,ןאכ גהנתהל ךיא יל ורמאיש ימ ויה אל םא .ןכ
.קימעמ ןויד חתפתמ היהש
יתוא עשעש אלא יתוא םמוק אל ישוש הבתכש המ
רומוהב הל יתינע םג ןכלו
תכלוה דיימ ינא ,ןאכ ןוידה תמר תא דדרמ רומוה םא
תוניצר רתוי םע רוזחל החיטבמו
יקיימל וביגה
 
25/11/00 18:02
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
,ישוש
רבכ ילש אבא ,36 ליגב יתוחא תא 34 ליגב יתוא הדלי ילש אמיא
.40 ליג לעמ היה
םתיא ירבחו יפייכ תוחפ רשקב וא ,תחפוקמ יתשגרה אל םעפ ףאו
.ילש םירבח לש רתוי םיריעצ םירוהל תיסחי
םירוה ומכ ילע וננוג אל ,םירטסיה ךכ לכ ויה אל םה ,ךפהל
םהל ויה םגו.תולובגו תורדג ידמ רתוי ומשש ילש תורבח לש םיריעצ
םגו) ,ךירצש המ תויעב ילב ונל תתל ידכ םיילכלכ םיבאשמ קיפסמ
(...ךירצ אלש המ
10 הרג ינאש תורמל 10 ליגב הנושאר םעפ קראפ הנולב יתייה זא
.הקושע תודלי -ונממ העיסנ תוקד
וצר ארונ םהשכ ,ךכ רחא קרו וליב ,ונהנ םהש ןימאהל הצור ינא
.הצמחה תושוחת ילב ,ונאב ונתוא
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
25/11/00 18:11
יטסימ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
תבייח תויהל ילב ,רבג םע תויחל ףיכ ךל הארנ הז ילוא וישכע
.ןובשח קופדל ילבו ,ותיא ןקדזהל
קוידב המ הניבמ תאש יל הארנ אלו ,בוט תיארנו הריעצ תא וישכע
.ןיאושינ ירוחאמ טפסנוקה
בורב הרוק אלש רבד) רשוא לש הנש םישימח קר אל הז ןיאושינ
אל ,ןמז אלמ אלמ דוע םגש תעדל הז והשימ םע ןתחתהל .(םירקמה
היהיש לעב ךל שי ,ךל באכי םאו ,םינודעומב םירוחב שפחל יכרטצת
.(םכיאושינ ףקותמ ותבוח וז ירה) בישקהל ןכומ
אל רבכ ןימה ייח םגו ,תכעוד תצק הבהאה םינש הברה ירחא תא םגו
ךל וראשי אלש ירחאש החוטב תויהל הלוכי תא דימת ,םעפ ויהש המ
לכ תא רוכזיש והשימ היהי ןיידע ,הנטק תנביג ךל חמצתו ,םייניש
.ךדיצל היהיו ,םכל ויהש תובוטה םינשה


הנש 50 דועבש החוטב ךכ לכ אל ינא לבא ,ךתיא המ תעדוי אל ינא
!שארמ וישכע והשימ סופתל ףידע זא ,יתוא הצריש רבג היהי
יטסימל וביגה
 
 
26/11/00 7:01
ימענ :תאמ
ךירצ אל ,הצור אלל הבוגתב
המל
בהאתהל םילוכי אל םירגובמ םישנאש תבשוח תא
הלאש ןמיס
ימענל וביגה
 
 
26/11/00 14:46
הילו'ג :תאמ
ךירצ אל ,הצור אלל הבוגתב
:יטסימ
הניא םיאושינ .בגא ךרד ,אל השיא םג .בישקמ דימת אל לעב .א
.ונירעצל ,תישגיר הכימתל חוטיב תדועת


םא וא ..."תובוטה םינשה" תא יל ורכזי םא תמאב איה הלאשהו .ב
...דגנמש דצל רוכזא ינא


זא ,םימייקתמ אל הלאה םיפיעסה ינש םא יכ .ןיינעה קוידב הזו
....אליממ ןאכ חתפתהל הלולעש תאז תמועל ,תיזיפה תנביגה יהמ
הילו'גל וביגה
 
 
27/11/00 13:23
יטסימ :תאמ
...תנביגל הבוגתב
ךל הווש והשימ אוצמל
ךל עיגמש ומכ ךתוא בוהאל עדיו ךב ךומתיש
יתימא רבח ךל היהיש
יטסימל וביגה
 
25/11/00 19:25
ישיפ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
וליפא יתאצמ אלו,יתשפיח,תובוגתה תא יתארק ,הבתכה תא יתארק
...הנותחל דחא רשוי ץילמ
םישנאה יפוא לש תרזגנ הזש הארנכ לבא ,תמאה ,יתוא םיהדה יד
לש םייתד םורופב תקדוב יתייה םא) "תוננב"ל הליחתכל םיעיגמש
(..."זופת"


לש ןויערה יתעדל לבא ,הריעצ דוע ינאש ללגב הז ילוא ,תעדוי אל
ואשל םא) "וניניב דירפי תוומהש דע" ,דחא והשימל תובייוחמ
והשמ ,דואמ יבויח והשמ וב שי ,(...ם"וכע לש תונותוחמ תונויער
.שונא ןבכ ,ומצע לע חקול םדאש תישיאה תוירחאה לע דמלמש
םכח רתוי הברה והשימ רמא רבכ הז תא,"המבה ןמ םדאה רתומ"
.הפ ןודנל הרישי תוסחייתה הזה טפשמב האור ינאו,ינממ
,ונחנאש אוה הניבל וניניב לדבהה לבא ,םירצי שי המהבל םג
לע הטילשהמ קלח.וילע טולשל םיחרכומו םילוכי ,םימיוסמ םירקמב
םייותיפל תונעיהל אלו ,דחא והשימל בייחתהל תלוכיה איה רציה
.ונכרדב םירקנה םיירקמ
,ינימ קופיס ירסח םיאושינ םה םיימגונומ םיאושינש רמוא הז ןיא
המכוח ןהב שיש ,הדינ תוכלה ומכ םירבד שי הז ליבשב
...הרידא תישונא-תיתרבח


םיאושינ."דחאה" תא תאצמ תמאב רשאכ קר אוה ליעל רומאה לכ ןבומכ
העינכ לש םייחמ רתוי וליפא םיעורג יאדווב םה תישגר תורשפתה לש
...םירציל
ישיפל וביגה
 
 
25/11/00 20:05
Estee :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
...ישיפ ,יוא
השיגרמ לשמל ינא .םינוש תומלוע לע רבודמ תמאבש תבשוח ינא
.ליבקמב תומלוע המכב היח ינאש
ילש קסיד דראהב אצמינש תידוהיה השיגה לש הזה ןעטמה דחא דצמ
הלוכי יתייה אל .המיסקמ תוטשפב ותוא ריכזהל תשייבתה אל תאשו
ןיאש תיתצובק תולפנתה ששחמ ,ןאכ ימצעב הדינ תוכלה תא ריכזהל
יתיסינ אל םעפ ףאו ,ןיידע יתאשינ אל םנמא ...הליבשב חכ יל
.ענכשמ דאמ דאמ הארנש והשמ ןהב שי וינפ לע לבא .ימצעב ןתוא
םע דדומתהל תונולשכב לולכ ,יל הארנ ,ןהלש המכחהמ קלח
הז תעגל השאו רבגל רוסא םא ,רמולכ ...םישחרתמ יאדוש,רציה
זא -שדחמ שדוח לכ שדוחב םייעובש -דחי םהש ןמזהמ יצח וזב
אצמנ "וקתמי םיבונג םימ"ה ...תכרעמה ךותב אצמנ רוסאה שוגירה
...םהיניב
הז זא -ךדיאמ דימתמה "שודיח"לו ,דחמ אטח לש םעטל קוקזש ימ
עוגעגו קוחיר ויתובקעבש -דוחיאבו עוגעגב ,םהיניב,םש אצמינ
...שדוחמ
.קפס םוש ילב ,הקיתע הנובת וזיא םש שי
לש אצוי לעופ איהש הבהאה ?ילש קסיד דראההמ ףלשינ דוע המו
...רלסד ברה ...הניתנ
אל םינש ?הזה טסקטה תא תיבב םכל שי -חנ ילוא ,תיציפ ילוא
התאש המ תא בהוא התאש ךכ לע רבדמ ולש ןויערה .הז תא יתארק
...הבהאה לע רומשל ךרדכ תדמתמה הניתנה ,הניתנב וב עקשומ
...וישכע הבוצע יתוא תישע ?תוננבב הלאכ םירבד ריכזהל רתומ
Esteeל וביגה
 
 
27/11/00 11:13
תיציפ :תאמ
הניתנו הבהאל הבוגתב
.השק הזש המכ יתסא יוא
הגוס וא ,םיצוקה םע הנשושה לע ונל ורפיס ,ןוכיתב יתייהשכ
לע תרבוח וזיאמ ילוא ,הפיאמ קוידב תרכוז אל ינא) םינשושב
,קחרמהו הדינה לש תוינחורה תוריפסה לכ לעו (החפשמו תושיא
ייחו םיאושינה ייח תא רפשמ הזש המכו םייעובשה לש קותינהו
.תושיאה


היה רשפאש ולא תא הביבסב יתרקחיתו יתלדג תצקשכ ךכ רחא
.התנתשהו ןיינעה לע יתעד הכלה ,רקחתל
דאמ דאמ הזש יל הרפיס ,רתויב הקודא השא איהש לשמל ילש אמא
.םישועש המ הזו הכלה וז לבא ,השק
קזח קוביח ילש אמאל עיגמ אל םא ותוא יתלאשש ירחא ילש אבא
חותינמ תששואתמ הבכשו הנטקה יתוחא תא הדלי איהש ירחא קזח
שי דחיב הנש 20מ רתוי ירחאש יל הנע ,תמדמדמו תממדמ ,ךבוסמ
.תורחא תרושקת יכרד םג םהל


הז ,הז לע רבדל תונכומ אל ,ילש תוקידצה תורבחה ןמ קלח
.םסקה תא הארנכ ןהל סרוה


הרוצב תיגוזה תרושקתה תא רפשמ הזש יל הרמא תחא הרבחו ,הא
.ןמאית אלש


םג איהש בר לש השיא וזיא םע יתרביד הנורחאל קרו
הז ,ולאה תויוטשה לכמ ךתוא ובזעיש" יל הרמאש ,תיגולוכיספ
תא השוע ינאו ,תויגוזל םולכ יל םרות אל הז ,הללאל השק
.הז תא תושעל ךירצ יכ קר (שפנ תוריסמב)


הטימ תונקל םאה םיטבלתמ דוע ונחנא ?םישוע ונחנא המו
וא ?הדינה ןמזב םיקוביח .הווקמ אל ,הווקמ ןכ .אל וא תדרפנ
?תוקישנ קרש


דבאמ ,היפיצהו תושגרתהה ,תוברקתההו קוחירה ןינע לכ ,ללכבו
."האמט" ינאש עגרב ,ול תויהל ילוא לוכי היהש םסקה לכ תא
" ?ער ונישע המ ,המ"


.םחוננ ןויצ ןינבבו
תיציפ
תיציפל וביגה
 
 
27/11/00 18:36
Estee :תאמ
הניתנו הבהאל הבוגתב
???וטושפכ הזה ןיינעה תא תחקול אל תא ,יבזע ???"האמט"


וחיטבה אל םלועמ" .יתואיצמ חוטב תראיתש המ ,ןפוא לכב
יתבתכ רבכ !?ןכ אקווד-הזה הרקמבש וא) "םידרו לש ןג ונל
...םלוכמ ירזכאה אוה יתדה םולחהש ,רחא ןוידב ,םעפ ןאכ
שייבתמ אל אוהש ינפמ -ידווילוה טרס לכמ רתוי ירזכא
הז זא -םלש אל הז םא ?המ זאו .ת-ו-מ-ל-ש .תומלש חיטבהל
(??? רדסב אל ה/תאש ינפמ קר
םירמואש ימש תויהל לוכי םאה -יב התלע תפסונ הבשחמ קרו
ךרד וז םא ,רמולכ ?דבוע הזש םיחיכומ םצעב ,השק ארונ הזש
יפל םייח ויה אמלמא ילוא זא ,תומת אלש הקושתה לע רומשיל
?תחצנמ התיה הקיחשה ,הז
דוע ללכב ימל יכ "...תעגל אל הללאל השק" היה אל זאו
...םינש תורשע לש רשק םינחובשכ טרפב ...תעגל ףוחד
Esteeל וביגה
 
 
26/11/00 7:53
םאה הכלמה :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
(!דימת) שמשמו ןיטולחל יביטקיפ אוה "רציל העינכ" הזה גשומה
לע רובגלו רוביג תויהל טילחמש רבג .םייתד םימרוג ידיב רישכמ
,הפ תויהל הטלחה תאז .הטלחהו תועדומ ךותמ תאז השוע ,ורצי
ךיירצי תובקעב תכלה םא .העינכב רבודמ אל .םש אלו
.תאז תושעל הכירצ תייה הארנכש ירה ,ךייתוקושתו
תספתנ העינכ יכ .ילילש רשקהב דימת הז "רציל העינכ" םירמואשכ
.םייאמ רבדכ רציו ער רבדכ


הקותמ ,הז לע יבשחת
םאה הכלמהל וביגה
 
 
26/11/00 14:34
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
תרמוא תאז המ ,תנכדועמ אל תמאב ינא יכ ,השקבב ,יל יריבסת
תישונא-תיתרבח המכוח ןהב שיש ,הדינ תוכליה ומכ םירבד"
ןיינעמו אשונה תא הריכמ אל ינא .תוניצרב ,קוחצב אל ."הרידא
.עומשל יתוא
הילו'גל וביגה
 
25/11/00 20:01
הנטקה הכיסנה :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
תובוגתהו תובתכה תא תארוק כ"דבש הנטקה הכיסנה רותב
תרבוע אל ילש תישיאה תרוקיבה ךא ,ךלש תא רקיעב,הקיקשב
המכ ריעהל ןוכנל תאצומ ינא,ימצע ןיבו יניב תראשנו,תדלקמל
םירבדה תא תנייצ תא,רבד תשדיח אל תא ךתבתכב,הילו'ג...םירבד
הלוכי יתעדש המכ דע,תבשוח ינא,םיעדומ ונלוכ םהל תויעבהו
ןוכנו ןותנ בצמ תנייצ תא,ןוכנ זא.רתויל הפצמ ינא ךממש,בשחהל
קוידיבש המ הז לבא,ולש טוח הצק ולו ןורתפ תתל תרמייתה אלש
תטיקנ םתס,רבד םוש תשדחמ אל,תיליווא תויהל ךתבתכל םרוג
םע היהתש הווקמ ינא האבה ךתבתכבש הז דיגהל הסנמ ינאש המ.הדמע
םיעדומ ונלוכ ול בצמ רואית םתס אלו,קמועו ןכות רתוי טעמ
.ונמצע תא ונלאש ונלוכ וא ונבור ןתואש הלאש ינמיס תגצהו
....ךביל תמושתל םתס
הנטקה הכיסנהל וביגה
 
 
25/11/00 20:58
הילו'ג :תאמ
,הילו'גל הבוגתב
הרכשא ,דחא דצמ ...תוכבל וא קוחצל םא תעדוי אל תמאב ינא
דחוימב ביגהל תאבו תדלקמה םוסחמ תא תרבש דועו .יל תאמחה
הקומע יתייה אל ,יתשדיח אלש תנעוט תא ...ינש דצמו ,יליבשב
הרומא ינא המ ,ונ ...תיליווא יתייה וליפאו ןכות יתתנ אלו
.ןגוהכ יתוא תלבלב ?וישכע שיגרהל


ךתיאו ,תויפיצ רחא אלמל ליבשב הפ אל ינא .רבד דוע .ןכ ,הא
...ךביל תמושתל םתס .החילסה
הילו'גל וביגה
 
 
25/11/00 21:12
יקיימ :תאמ
,הילו'גל הבוגתב
לש תוילאוטקלטניאה היתולוכי תא הכירעמש יהשימ ונאצמ
!!הילו'ג
יתאירק תובקעב ,ועיגה םימיכסמ אלה לכו ,תבשה הרמגנש לזמ
(-: .ליעל
.םדוק רתוי הברה םמעשמ ןאכ היה ןכא
רורב אל ךל רורבש המ לבא ,םירורב םירבד הרמא הילו'ג ,ןוכנ
השוחתה תורמלש ,תולגל ידכ הלעמל תצק יציצתו ,םלוכל
.הילו'ג םע םימיכסמ םלוכ אל תמאב ,תינושארה
תא םישיו "םורע ךלמה" קעציש הזה דליה תא ךירצ ,םימעפלו
.הנוכנה היארה תיוזב ,דימ ונלוכ
ףרטצהל תנמזומ תאו ,םיצירעמ דוע שי הילו'גלש תעדל חמשמ
,הלש םיצירעמה ןודעומל
הפצמ ינא ךממ" ?'ג התיכמ הלש הרומה תא המ - תמאב לבא
!הח ..."רתויל
,רורב ארונ אוהו םיעדוי רבכ םלוכש והשמ ונל הקפיס הילו'ג םא
ךרוצ ושיגרהש םישנא הברה ךכ לכ שי המל זא ,תבש וישכעש ומכ
???רקבל וא םיכסהל - ביגהל
יפתשת ילוא זא ,וללה הלאשה ינמיס תא ךמצע תא תלאש רבכ םא
!?ריעהל םוקמב וניניע תא יריאת ילוא ,םישיאה ךייאצממב ונתוא
..ךלש תישיאה הפדעהבו הריחבב ונלוכ תא יפתשת
םג ילואו ,יתוא תבזכא םג לבא ,ךתוא הבזכא הילו'גש לבח
.ןויד ןאכ םישפחמ תמאבש ,םירחא


יתלוכי אל רבכ םעפה לבא ,ךנחמה תעש לע החילס ,םירחאה לכלו
!!קפאתהל
תעבשנ - הנורחא םעפ
יקיימל וביגה
 
 
25/11/00 22:18
תיטסינגלב :תאמ
,הילו'גל הבוגתב
אלש לבח , הקלח תמאב תאזה הבתכה לש הרידחה ??? ןילזו
!םולכ םישיגרמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
27/11/00 19:56
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
...הארנכ רתי תוינונמשל הבוגתב
םינימאמ םתייה .יאבצ ןילזו ,"צ" םע ןילזו רכומ ינא הרכשא
לש תחתהו םילייחה לש םייתפשה ליבשב הז ,אבצה לש ןילזו שיש
בהוא יכה אוהש יל רמוא הפ ילא לבא ףורשי אלש תולייחה
ןילזו א לו הלונק ןמש םע דובעל
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
28/11/00 13:43
הילו'ג :תאמ
וילע ''צ'' םע ןילזול הבוגתב
רדחה ותואב ךתיא תויהל הצור אוה םא ילא תא לאשת ,סחנפ
...םכינש תא וזפשאישכ
הילו'גל וביגה
 
25/11/00 22:58
וסנופלא :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
.םירמאנ םירבד הברהו ,ןאכ לגלגתהל ליחתמ קסעהש האור ינא


? ןורתיפ והשימל שי םאה : הייהתה תא תולעמ ,דחי תובוגתה לכ
? המוד והשמ תוחפל וא
.םידליה אשונ איה , ןאכ (יניעב) תיתייעבה הדוקנה
םתוא איבה והשימש םושימ ,םויה ןאכ םיאצמנ תוננב יחרזא לכ
.(...היגולויב רועיש ןאכ ליחתהל הנווכ יל ןיאש תמאב) םלועל
,םינש 10 ,רמאנ זא ,הכורא הפוקת טלחהב םה הנש 50 ,ייקוא ,זא
,? גוזה ןבל ףסונב ,בוהאל ולכות ותואש םדא ןב דוע ? דלי םיצור
םירבוע ...רמגנ whatever ובש בצמל םיעיגמש ירחאו .ןכש רמאנ
םע הרוק המ ,וישכע ...המ ודיגת םתא ,תרחא ,השדח םיסחי תכרעמל
? דליה
? ןיאש וא ? היעב ןאכ שי ,םצעב ,םאה
... ? הימגב ? דחיב ולש םירוהה תא תוארל הצרי דליה


תולאש תא הארי והשימ םא דואמ חמשא ,ישארב ולעש תולאש םתס ולא
.הנעמל תויוארכ הלא
וסנופלאל וביגה
 
 
26/11/00 7:47
םאה הכלמה :תאמ
...ייקואל הבוגתב
.יוניש תרבוע תיניערגה החפשמה .יוניש רבוע םלועה ,וסנופלא
.הנתשמ והשמ לבא .טעמ .טאל .םירבד הנשמ תיטסינימפה הכפהמה
ךותב תויוכז-תווש תויהל תינרדומה השאה לש הנוצר אוה םהמ דחא
םינפ םושב תיתד תרגסמ ךותב תורקל לוכי אל הז .יגוזה אתה
ימיב עוקתש ןשוימו קיתע דסמימ ךותב תורקל לוכי אל הז .ןפואו
.םדוק וליפא וא ,םייניבה
אוהש בושחל הסנמו הווקמ ינא ,שדח םלוע ךותל םידלונ םידלי
ומכ זא .םינוש םירבדל הנבה רתוי וב שיש .רתוי בוט םלוע
,גוזכ ,דחי דלי לדגל תולוכי תויבסל יתש םאה לע חוכיוה
םע לודגל לוכי דלי הככ זא ,ייניעב - ןכש ןבומכ איה הבושתהו
תא ריתהל םינש רשע ירחא טילחמ םהמ דחא םא םג ,םירוה גוז
.גוזה ןבל רתוי הבהא וב ןיא יכ ,הליבחה
הנבההו הלודגה הבהאה .הבהא .חתפמה תלמו קחשמה םש איה הבהא
ןיא םא .תוקפאתהו תונלבוס ,תונלבס םג דילוהל תולוכי רחאל
םירוהה ינש ןיבש החפשמ ךותב לדגש דלי .קודיצ םוש ןיא ,הבהא
בהואש ,דחא הרוה לצא לדגש דלימ רתוי קופד דלי אוה ,הבהא ןיא
אלש) תוכמו תוקעצו תוחרצ ול ןיאו םוח וילע ףיערמו תמאב ותוא
.(עדנ
היהי המ עדוי (לובג שי לבא ,הכלמ הכלמ) ינא אל םג ,דחא ףא
ילוא .אל ילוא .ושרגתי תוגוז רתוי ילוא .הנש םירשע-רשע דועב
,םייתניב .ילוא .הדירי היהת זאו ,איש והשזיאל עיגי ךילהתה
"םיאושינ ייח" ךותב דיספהל המ רתוי הברה שי םישנל ,רורב הז
אשונה ביבס תוררועתה הלח םואתפ תונורחאה םינשב םתס אלו
דהוא דה םהל םיאצומ דועו "השאו לעב" ,"הבהא ייח" ומכ םירפסו
.תובר הכ םישנ ברקב
הז יכ ,היעב לבא ,ילוא הבוט היעב ,קפס אלל ,היעב םה םידלי
תובייוחמ שי ."תוארתהל אלו םולש" ול םירמואש גוז ןב אל
,הירוטסהב תונוש תופוקתב ולדגו ודלונ םידלי לבא .רתוי הלודג
הב לודגל םידלי ליבשב רתויב הערה חרכהב אל תאזו
םאה הכלמהל וביגה
 
 
26/11/00 10:05
Estee :תאמ
ריבסהל הסנא ינא ,ייקואל הבוגתב
תונויער תודוא הבשחמל יתפתוש ,דאמ הדבכנו הרקי םא הכלמ
השאש הבשחמה :םישנ יפלכ םינקתמו םיינויוויש םיקדוצ םיבר
תעבונ -יתד םלוע ךותב תויוכזו ךרע תווש תויהל הלוכי אל
רבוע ומצע יתדה םלועהש :דחא רבד ןובשחב תחקול אל תאש ךכמ
"יתד םזינימפ" -תאזכ היח שיש .הזה אשונב םייטמרד םייוניש
תררועמו הננער ,תיטמרד ,תקתרמ העפות איה יתעד תוינעלשו -
.הוקת
.הככ םשרתהל תינוציח הביס םוש ןיידע ךל ןיאש דאמ ןוכנ הז
ןוכנ הז ."םיימינפ" ןיידע םהש םיכילהתב רבודמש ןוכנ הז
תוינכותב םתוא וגיצה אלו םינותיעב םהילע ובתכ אל דועש
יוטיב םהל ןיא ןיידעש ןוכנ הזו .היזיולטב םייט םיירפ
.רורב דאמ דאמ ןוויכב םדקתמ הז לבא .יטילופ
יסקט םויה שיש ,דבלב אמגודכ ,ךל רפסל החמש ינא ,ןפוא לכב
,ינויוויש קלח תחקול הלכה םהבש (!םיסכודותרוא) הנותח
יסקטה יוטיבה .הלש הירבד תא תרמואו "הפה תא תחתופ"
תרוסמב ןגועמ אל אוהש ןוויכ ,התריחבל ןותנ יפיצפסה
דאמ תופי תואמגוד המכ יתיארו .תיוושכע הריצי אוה -תבייחמ
.תורבח לש תונותחב ולש
תארקל" תנדס -םילשוריב "לולא" םשב םוקמ -םיניינעתמל
םגו רשכ ידוהי םג .םייביטנרטלא תולולכ יסקט -"תולולכ
תא החמשב םיצמאמש םיסכודותרוא םינבר יד שיו .ינויוויש
.רבד םוש תיתכלה רתוס אל אוהש ןוויכ ,שודיחה
איהש ...תימוקמה תונברב ואצמת אל וללה םינברה תא !הרהזא
םג הלפמו ,ינויוויש אל ,"עוקת" ,םוגפו יתייעב דסומ ןכא
.ירמגל ירמגל ירמגל ךתיא המיכסמ ינא .יניעב
.יתוהמ יוניש הז ."יטמסוק" יוניש אל הז תראתמ ינאש המ
חתפתמו םייק אוה לבא ,יתדה םלועה לש "דרגנווא"ה הזש ןוכנ
.ול ןגרפל ךירצו
יתיצר ףסונ דחא רבד קרו ,לכה ןאכ תונמל הלוכי אל ינא
תאש ,תיסכודותרואה תודהיב ושפנ הצק תאז לכבש ימ -ריכזהל
-ןהשלכ תוביסמ לבא ,ידמ הבר תויטיאב תצמאמ וללה םייונישה
ןיינועמ ןכ -תורחא וא תויטסירולקלופ וא תוילטנמיטנס
הביטנרטלא .םיביטברסנוקה תא קודבל ןמזומ ,ידוהי סקטב
ףוסה דע ינויווישה ןיינעה םע וכלה םה .יניעב דאמ היואר
.דחפ ילבו
תונורתפ הליכמש -תיוושכעו המכח ,תנכדועמ הבותכ ללוכ
לש תויעב שארמ ענומש הזכ חסונ .תוידיתע תויעבל "שארמ"
.לשמל ,תוניגע
.הזה חסונה תא תצמאמ אלש תונברה לע תסעוכ דאמ דאמ ינא
ונכדע טושפ םה זא .קיתע ןוממ םכסה לש גוס םצעב איה הבותכה
.ותוא


רשפא -םייביטברסנוק םיאושינב הריכמ אל תונברהש ןוויכ -בגא
יניעב "הקוור"כ בשחיהל ךישמהלו היוחה ליבשב םתיא ןתחתהל
...תרכזהש תונורתיה לכ ללוכ ,תויושרה


ךרדה הכורא,ןכא .םשור השוע ,ןברוחמ קסע ?תונברב םישוריגו
יאדו תאש ומכ,םיינוליח םידסממב םג ...תוריחו ןויווישל
,םינפבמ אבצה תא תונשל הסנמ ינוליחה םזינימפהש ומכ .תעדוי
-טפשמה םלועב וא הימדקאב תמייק ןיידעש הילפאה תא וא
םנמא .םינפבמ יתדה םלועה תא תונשל תוסנמש ימ שי ,םינפבמ
,האלמה ךתוכז .לזאזעל לכה ףיעהל ךרוצה תא ןיבהל השק אל
.ימניד הזה קסעה םגש יעדתש יתיצר קר .יאדוב הכלמכ
Esteeל וביגה
 
 
27/11/00 11:20
תיציפ :תאמ
ונתכלמל הבוגתב
,תסנכה תיב תא יתאצמ אל ןיידע
,הפוחל סנכיש ינפל תבשב הרותל הלעי , ילש שיאהשכ לבא
םג הלעא ,תויהל םג לכוי אוהש ידכ הינפל תחא תבש ילואו
םע קקחצא קר אלו ,יסקודותרוא תסנכ תיבב הרותל ינא
.(-: תוקוורה לש הנורחאה תבשב יתורבח


?יסקודותרוא םיאושינ סקטב הפה תא םיחתופ ךיא
תיציפל וביגה
 
 
27/11/00 18:19
Estee :תאמ
הלכ תבשל הבוגתב
.דובכה לכ ,תיציפ ,הרותל ילע
םינש שמח ינפל -הנושארל ,הרותל יתילע אלש דע ינא םג
תנוכשבש "הידידי"ב ךכ רחאו ,"רקי תיב"ב םילשוריב
אל ( תירבה תוצראב יביטברסנוק תסנכ תיבב םגו) ,העקב
ץוחמ" היה הז ונליבשבש ,רבודמ לווע הזיאב יתנבה
..."תינכותל
תסנכ יתבב הוצמ תב יסקטב הרותל תולועש תודלי שי םויה
תעגהשכ ךלש השרפה התיה המ תעדוי תא .םיסכודותרוא
.אל ינא םג ? תווצמל
ילש אמאו ,ילש םירוהה תא םג יתחקל דחא הרות תחמש לבא
אל איה ךכ רחאו ,יליבשב הווחמכ הלחתהב ...התלע םג
ןבומכ היה הפי יכהו ...תושגרתה בורמ רבדל הלכי
...ילש אבא לש ילאטוטה ןוגריפה
הנותחב הז תא יתיאר הנושארה םעפב .תונותח :ונניינעלו
...הרוחא םינש שש הזיא ,ןכ םג..."טבש"המ והשימ לש
סקטב בלש אוהשזיאב ...שדח ךכ לכ אל שודיחהש ךדמלל
הרמא ,שגרנו לולצ לוקב ,איהו ,הלכה לא רבע ןופורקימה
בל יתמש אל ,םלה בורמ .םייוסמ עטק האירקה זאו והשמ
שגרמ ןכות הזל היהש ורמא םישנאש תרכוז קר ינא.םילימל
:ןבדבודל וישכעו ...דחוימב
ןייטשנטכיל ןורהא ברה ?הפוחה תא ךרע ימ תעדוי תא
לש תולבקתההו תוימיטיגלה לע והשמ ךדמלל ..."שוג"המ
.ןיינעה
הריצי וז ,הזה ןיינעב תרוסמ ןיא ,יתרמאש ומכו
םלוה הל הארנש רבד לכ ?רמול הלוכי הלכה המ .תיוושכע
תורוקמה ןמ רחא וא הזכ עטק תויהל לוכי הז .דמעמה תא
תא ...םימיסקמ םימידקת שי ...ולו הל המיאתמ וחורש
הצור תא םאו ,הלעמל יתרכזהש "לולא"ב ןיינעתהל הלוכי
(-:...ליימ יחלש , הריכמ ינאש ימ םע רבדל
Esteeל וביגה
 
 
27/11/00 19:51
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
הלכ תבשל הבוגתב
יתסא הללאל תיניצר לבא - הלאש יל שי ,קאלאוו


ירחא ןווכתמ ינא ?תבשב ךלש השאל איבהל רתומ
וא ,ותוא הל איבהל רתומ ,הזו הרותל הילעהו תסנכתיבה
רוסאו שודק םוי תבשש


,הפב ןתמב םג לבא רתסב ןתמב ןימאמ ינא םא - יללכבו
?הניבמוק הזיא יל רדסי ?םיהולא תניחבמ לכוא הז
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
27/11/00 21:58
הילו'ג :תאמ
הלכ תבשל הבוגתב
םג .הניבמוק ךל ורדיס רבכ יתעדל ...קותמ ,סחנפ
בצקב םיטסיווט קתקתמ ,תובמבל בורק) טסימ"קש
תועיגמ תולייחה לכש הפיא ,12 ד"הבב םגו (ינחצר
אל םא בוט יכה ןתוא דמלי ימו ,אבצ הז המ דומלל
....ךכ לכ הטושפה ,ולש םייחה תמכוחו סחנפ


לע רוזחא ינאו ,רבעב ןאכ יתרמא רבכ ...המשנ ,סחנפ
,"תבשב םיאיבמ"שכ - קסעב שדח התא יכ ךליבשב קר הז
.תואירבל ךל היהיש ...הלופכ הווצמ לע רבודמ


- ןופצמ יניינעב ,י/והשימב יתעגפ םא שארמ החילסו)
(ולש ונופצמו דחא לכ
הילו'גל וביגה
 
 
27/11/00 23:53
תיציפ :תאמ
הלכ תבשל הבוגתב
,הככ זא
הנושארה םעפבו ,העקבב "הדידי"ב הרותל יתילע תחא םעפ
דצמו ,דחא דצמ ילש גח םג אוה הרות תחמש ךיא יתשגרה
לש תסנכה תיבב רשאכ "גנירה"ה תמחלמ תא יתמחלנ ינש
ינאש רפסל ונילע אל יתזעהש ירחא) ההתש ימ ההת ירוה
ךותיח תונרותמ יתרדענ עודמ (הרותל תולעל תנווכתמ
הנש ידמ תסנכה תיב תונב לש תיתרוסמה לגיקהו גנירהה
.הרות תחמש לש שודיקב


תא ענכשל רשפאש יתבשח ,המימת רתוי יתייה דועשכ םעפ
יתבמ דחאב ,םישנ לש הרותל היילע רשאל בושייה בר
.הכלהה יללכ לכ יפל העונצ הרוצב תסנכה
ילב ."ןמזה לע יל לבח"ש יתדמל ברה לש ותשאמ
אל השא ףא ,ןמזה לע לבח תמאב יל היה ,ולש "רושיא"ה
.הזכ ךלהמל םתרהל המיכסה
.יתחמשל לובג היה אלו הידידיב הרותל יתילע זא


...הנותחב הפה תחיתפ יבגלש ,והז זא
לש וכישממ לש םרזה) ירמגל תיטסיאואט החפשממ ןתחה
שממ שממ אוהש תורמלו ,(ואט ברה ,הדוהי יבצ ברה
הפה תא חותפל ץמואה יל היהיש החוטב אל ינא ,ינומכ
(-: "רומה רה"ו "זכרמ"מ םינברב האלמ הנותחב
.תולק ץבתשי ילש אבאש תששוח ינאש םג המ
השבכה ,התיבה יתד רוחב האיבה איה תוחפל ,בוט)
( )-: ילש הרוחשה


החופשמה לכ תא זיגרהל ילב טקשב טקשב הלכ תבש זא
דוע ראשנ .רבדנ דוע ראשה לע ,הרותל היילע לולכת
וזו .שדקי אל (אוהה ןכ ,ןכ) רואיל ברהש םתוא ענכשל
)-: הלק המישמ אל שממ


.תוחמשב קר
תיציפל וביגה
 
 
28/11/00 16:31
ישיפ :תאמ
הלכ תבשל הבוגתב
ךרדש) הידידיב תויהל ךל ןמדזיש האבה םעפב-תיציפ
,הרות תחמשב הרותל היילעה לש תרוסמה תורמל ,בגא
םטלפמ תויהל ךפוה,םינש המכ רבכ םייקל הדיפקמ ינאש
(...ילש התה סוכ קוידב אל ,םייאקירמא םירזומ לש
.ךלפל יעיגתו ,הדוהי בוחר לע תכלל יכישמת ,רוציקב
םגש חינהל ריבס ,תונבל ינרדומ יסכודותרוא ס"יב
....ץראב בוט יכה ס"יבה
ישיפל וביגה
 
 
28/11/00 16:26
ישיפ :תאמ
הלכ תבשל הבוגתב
,הלש הווצמה תבב הרותל התלעש ,תאזכ תחא הדלי-יתסא
...וישכע ךל תבתוכ
ישיפל וביגה
 
 
28/11/00 16:40
?היהי המ :תאמ
הלכ תבשל הבוגתב
הלכ תבש לע הזה ןוידה רושק המ ?היהי המ ,ונ
?וזה הבתכל הרותל היילעו
.לאודב ,םכיניב הזה ןוידה תא ומייקת
?היהי המל וביגה
 
 
28/11/00 16:46
Estee :תאמ
הלא לכו הלכ תבשל הבוגתב
סכיאה לע .תונותח לע ןאכ ורבד ,ית/יריקי
אלה םיידוהיה םיסקטה ללגב ראשה ןיב תונותחמ
אל ה/תא םאו .רתויב רושק הז ןכל .םיינויוויש
.י/גלדת -ת/ןיינעתמ
Esteeל וביגה
 
 
29/11/00 15:42
!םיסוד אנוש :תאמ
...הלא ל כ ,ןכל הבוגתב
!סחיא ?לארשי תדוגא וא ס"ש לש םורופ ,הז המ
לעו אוהה ברה לע חומה תא ןייזל תוצור ןתא
,השקבב ,ןכיניב הז תא ושעת ,איהה הרותל הילעה
תא הפ ושביית לא .ליימ יאב וא ויקיסייאב
יכרדב לש הלאה םיליעגמה ךעלעדנייחה םע רתאה
הזה לבזה לכו םימרופרו הרותל הילעו םעונ


תחתב םינויז לע םינוידה ורזחוי !סחנפ קדוצ
!!!!!םיקוקילו
!םיסוד אנושל וביגה
 
 
30/11/00 19:45
Estee :תאמ
םיליעגמ םינויד הזיאל הבוגתב
?"םיסוד אנוש"
ךל תונעל יל אבו .תיסוד אל .יתסא ינא .םולש
ידיצמ יליצא רתוי הברה היה יאדוש תורמל
.םלעתהל
ךל תוסרוה ונחנא .סעוכ התא המל תעדוי ינא
."האנשה לש תלבסנ יתלבה תולקה" תא
םייומיד המכ .הלק איה קוחרמ האנש ?תולק המל
טושפ לכהו ,ישונא ךוכיח םוש ילב ,םייטקלפ
,םיביטימירפהו םירואנה ,ןבלהו רוחשה .רורבו
.םיעוטהו םיקדוצה
תורבדמש םילימ הזה הרקמבו -ישונא ךוכיח לבא
הנומת םישוע - תוקפס לע םגו םייוניש לע םג
.תבכרומ רתוי ילוא
ונלוכ לש ומכ -ךלש הטילקהש תשחנמ ינא
םייושעש םירבדל בל תמש אל יאדו -תיביטקלס
תא תולמסמש םילימב תזחאנ אלא ,הבשחמ ררועל
לעוג אלמתהל ךמצעל תתנו ,בעתל ליגר התאש המ
...תצרפתהש דע
דעב התאש ךמצעל רפסת לאו ןכ היה קר .ךתוכז
םתסה ןמש המ לכ -תוינמוהו תונלבוס תורואנ
,ךלש םלועה לש םיידעלב םיכרעכ ךל רייטצמ
."לפאה" יתדה םלועה לש רומגה ךפיהכו
Esteeל וביגה
 
 
2/12/00 12:34
םאה הכלמה :תאמ
םינויד הזיאל הבוגתב
.יתבהא .תינעש הרוצב תינעש הפי
חוכה תא ןתונש ימש תבשוח ינא תישיא
ןוויכמ לבא ,הלמה תא תבהוא אל) "םיסוד"ל
םיאקיטילופ םה (...זא ,הב שמתשהל םתלחתהש
דומע ירסחו םישיא ילדח ,םיניצ םינוליח
םיארוקש םיפייוזמ םתוא לכ ןבומכו הרדש
.אל שממ שממ םה לבא ,"םיינוליח" םמצעל


םה .םלוכמ םיעורגה םה םיפייוזמה םינוליחה
,'וכו תובישיל םיפסכ תאצקה דגנ םיקעוצ
תרומת היגולואדיאה תא רוכמל םינכומ לבא
םינוליחה .םהל םיאתמש ןויער וא תוחונ
םויב םימצ םהש םירמואש הלא םה םיפייוזמה
,תיבב 'ץיבדנסה תא םיקפוד לבא ,רופיכ
םיפתשמש הלא לכ םה ,האור אל דחא ףאשכ
ןבואמ םישנ ןייוע ינבר דסמימ םע הלועפ
םתא - תונברב םתנתחתהש עגרב) תחשומו
?תונברל הרגאה תא םתמליש .הלועפ יפתשמ
וא םתננולתה אל ?הרשכ הדעסמב םתלכא
םח בלח םכל איבהל בריסש ןולמ םתמרחה
דועל ,תורשכ חיגשמ דועל רשכה םתתנ ?תבשב
אוביש ,ינבר ןיד תיבב השאב ללעתיש דיקפ
(תואמגוד דועו דועו ,שרגתהל המוי


הכמ רבגה םכדיל הרידבש תעדל ומכ קוידב הז
לבא .רפסל אל .חוודל אל .קותשלו ,ותשא תא
לע הכיס םישל ,תומילא דגנ םויב ,הז ירחא
,ןופצמ קורימ .לקש 20 םורתלו דגבה שד
וליאכ


לובג הל ןיא .תילארשיה תועיבצה .תועיבצה
אל יטמסוק יוניש םושו .רועיש הל ןיאו
- םלשומ יתעדות ךפהמ ללוחתי אל םא .רוזעי
תונברה תמרחה ,שממ לש ,תילקידר הכפהמ
ומצעמ קיזחמש םדא לכ דצמ הב המרוח תמחלמו
לע יתיא ורבדת לא - בוט חרזאו ינוליח
'וכו תיתד היפכ


.תאזה "היפכה" םע הלועפ םיפתשמ םכבור יכ
םרובע םתעבצהש םישנאה ללגב ,םכללגב איה
ימוטל חוכ קיפסמ םתתנ אלש ללגב ,תסנכב
.תסנכל םישנ רתוי םתפחד אלש ללגב ,דיפל
םכללגב


לק דימת .לערומ טושפ ,םיסוד אנוש ,התאו
הז התאש ןיבהל םוקמב רחאה תא םישאהל
חוכה תא ול ןתונש


ךרובמו םולש תבש
םאה הכלמהל וביגה
 
 
2/12/00 18:18
Estee :תאמ
יתסאלל הבוגתב
?"הרשכ הדעסמב םתלכא"
?ונחנא תורשכ ירמוש םא ,לכאנ הפיא אלא-


תורשכה יחיגשמ תא ליעפמש ןונגנמהש הדבועה
ןפואב ךירצש תרמוא ,יתייעב ןונגנמ אוה
דחפ ילבו .ולש תויתייעבב לפטל ףוחד
רמוא אל הז לבא .םיילקידר םייונישמ
.תרתוימ המצע היצקנופהש
Esteeל וביגה
 
 
3/12/00 16:42
םאה הכלמה :תאמ
יתנבה אל .דחא עגרל הבוגתב
?תלפטנ הרשכה הדעסמל אקווד ,הרקיה יתסא
(-:
ךיפ .היתד תאש ןוויכמ העובצ אל תא ,הקותמ
ךלש רשויה תא הכירעמ ינאו םיווש ךבלו
לוכאל ךתוכז לע םחלאש ןבומכו יבל קמועמ
טאלג תיות םע ,ןירדהמל תורשכ תודעסמב
...הרמוחל דיפקמש חיגשמו רשוכ


שוג ותוא לכ לא יירבד תא יתנוויכ
- ינעי ,"ילרביל" ,לוכיבכ ,"ינוליח"
ךשמהל (שממ השעמב וא הקיתשב) ודי ןתונש
הנידמב תיתדה הייפכהו הטילשה


,םייתדה םע היעב םוש יל ןיא ,הרקי ,יניבה
ישבוחו םירוחש םידרח ,םיסוד אל וא םיסוד
םימחלנו םכרדב םינימאמ םה ,תוגורס תופיכ
םעו םיעובצה םע היעב יל שי .הילע
דעב שפנ ףוריחב םימחלנ אלש םיינוליחה
בעותמה דסומה תברחהו הנידמהמ תדה תדרפה
"תונבר" יורקה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
3/12/00 18:05
Estee :תאמ
דואמ הרקיה יתסאל הבוגתב
.הז תא האור ינא ךיא ךל דיגא
יאר) "תונחמ"ל הקולחה ,טושפ ךכ לכ אל הז
.("תואשילקו תוריגמ" עלס הימ לש התמישר


אל םה םילארשי דאמ הברה ,הברה הברה
אל םה אליממו .םייתד אלו םיינוליח
.םיעובצ םייתד אלו םיעובצ םיינוליח
םייוהיזהש םירבודב ןייפואמ ירוביצה חישה
ןמזה לכ ינא ,תואיצמב לבא .םיקהבומ םהלש
טעמו -תוקהבומ אל תואמגוד דאמ הברה האור
"הנחמ" לכ לש ,תוקהבומ תואמגוד דאמ
(.םיבבותסמ הפיא םג ,ןבומכ ,יולת)
רשק םייקל םישנא לש םתוכז .רומג רדסב הזו
יפל קוידב קוידב םהלש תרוסמה וא תדה םע
אל םהו ,ישיא ןפואב םהל םיאתמש ןונימה
.דחא ףאל ותוא קמנל םיכירצ


,לשמל ,ינא .ןיוצמ ?תלבלבתמ הביבסה םאו
.רתויש המכ הביבסה תא לבלבל תלדתשמ
םהלש אוה תויות תקבדהב םהלש ךרוצה
ריכמש ימ אליממ .םמצעב ותיא ודדומתישו
ומכ ךתוא דבכל דמול ול הרקי תאו ךתוא
...ול תפכא אלו תאש


איה ,יניעב הלודגה הידגרטה ,וישכע
םהלש תרוסמה םע רשק םייקל םיצורש םישנאלש
, תוניהל עיגמ היה ,םהל םיאתמש ןונימב
סחימ ,ןיינעל םירוסמה םימרוגה דצמ
,געלינ אל יאדובו הלפמ אל ,ןגוה ,ינמוה
םירקמב םויה אוהש יפכ ,ירזכא ףאו יטתאפ
.םיטעמ אל


.הנוש תויהל ךירצו לוכי אוהש הנימאמ ינא
אל ולש םוגעה יחכונה בצמהש הנימאמ ינא
"תודהיה" לש העבטמ יתוהמ ןפואב בייחתמ
םינפ םיעבש אלה ?קוידב ,העבט המו)
ומיקהש המוגפה תכרעמה לש העבטמ אלא(...הל
. ץראב תדה ינקסע
רשאמ רתוי בוצע יניעב ילוא ,דאמ בוצע הזו
תוטשפב ןימאהל הלוכי תאש ינפמ .ךייניעב
תעדוי ינא לבא .ילאטוט םרח אוה ןורתיפהש
ינא .ןורתיפ אל הז םילארשי ינומה יבגלש
.ךובנ דאמ םהמ לודג קלחש תבשוח
.קתניהל ול השקו תוהדזהל ול השק
?הנידמהמ תדה תדרפה אוה ןורתיפה םאה
לבא ,ךייבגל קוספ ףוס היהי הזו .ןכתי
ןכש םילארשי ינומה יבגל רבד ותוא ראשיי
...בר םע ןתחתהל וצרי
הז ."חכפתהל" םהל םורגל תוסנל יאדכ אלו)
םג תוניהל ךירצ,יטרקומד אל הז ,ינורטפ
הרוצב טפשיהל ילבמ תדב רוחבל שפוחהמ
(.תילילש
ץפחש ימ אוה ,יניעב ףתושמה "בייואה"
םאו .קוידב תיחכונה התרוצב תכרעמה רומישב
םיניבמ
ףתשל םילוכי םיינוליחו םייתד זא ,הז תא
שיש תרמוא תאשכ ,ירמגל תקדוצ תאו .הלועפ
םיפתשמ לבא דחא דצמ םירטקמש םיינוליח
םעו תמייקה תיתדה הנוקסעה םע הלועפ
.תועיבצ ןכא .הלש החירסמה הקיטילופה
םייתד םישנא לש םתועיבצ ומכ קוידב
קסעב ךומתל םיכישממ לבא ינומכ םיבשוחש
.תיחכונה ותרוצב
Esteeל וביגה
 
 
3/12/00 19:26
םאה הכלמה :תאמ
,יארתל הבוגתב
רוזעת הנידמו תד ןיב הדרפה קר
.תותדה דרשמ לוסיח םגו .ןכ
הקוקז הניא ,םוקמל םדא ןיבש ,תיתימא תד
הנוקסעל
םאה הכלמהל וביגה
 
 
28/11/00 16:41
Estee :תאמ
הלכ תבשל הבוגתב
יכה ...ךב יתדשח:ךלפ יבגל ...דובכה לכ ?הלאוו
(-:תירציווש ?ץראב בוט
לארשיו םילשורי יבחרבשכ ,יתריקי :הידידי יבגל
ורשפאיש תסנכ יתב לש לודג רתוי רחבמ היהי הלוכ
תויהל לכונ (ןמא ונימיב הרהמב) וזה תוכזה תא ונל
...ףדעומה התה גוס יבגל םעט ינינא רתוי
Esteeל וביגה
 
 
29/11/00 2:25
ישיפ :תאמ
!הוצמ תבב הרותל התלע ישיפל הבוגתב
:-)ןוכנ
ישיפל וביגה
 
 
29/11/00 7:41
תיציפ :תאמ
....ןוכנש המל הבוגתב
הזיא ךל שי ,הז תא "התשע"ש תחא רותב ,ישיפ
?יליבשב ארקמה ימעטל הרומ
,הנותחל יפוס ךיראת ןיידע ונל ןיא ףוחד אל)
(ץיקב והשופיא
בוט יכה אוה םא תעדוי אל ינא .ךלפ יבגלו
רוזחל (ונילע אל) הכירצ יתייה םא לבא ,ץראב
יתייהש קפס יל ןיא ,המימשמה ןוכיתה תפוקתל
יתייה הרבעש הנשה ףוסב ,ןמזמ אל .ךלפב תרחוב
תיבל יתסנכנש ךיאו ,תואצרה תרדס וזיאב םש
תמאב הז .וב דומלל ףיכש םוקמ הזש יתשגרה רפסה
?ץוחבמ הארנ קר הז הככש וא ןוכנ
תיציפל וביגה
 
 
29/11/00 13:08
הילו'ג :תאמ
הרותב האירקו ךלפל הבוגתב
תא ןאכ אקווד להנל תופידעמ ןתאש הז ךיא לבא
?רתוי בוט יתד ןוכית רפס תיב הזיא לע ןוידה
,יתנבה אל דוע ,הבתכה אשונל רושק הז ךיאו
לע ןוידל רבעמ הברה שלג ןמזמ רבכ הז יכ
םתסה ןמ שי תוישיא תולאש ליבשב ,םיסקט
.לאוד


ןיינע לע יל תונעל תחרט אל וליפא תא ,ישיפו
.הלעמל תובוגת המכ וילע יתלאשש הדינה
ןכ אקווד הז יכ ?בל תמושת רסוח וא תומלעתה
וילע רבודש אשונל היצטונוק יהשוזיא םע היה
.ןאכ
הילו'גל וביגה
 
 
29/11/00 13:54
תיציפ :תאמ
תיציפלו ישיפל העירפמ ינאש החילסל הבוגתב
.הרקי הילו'ג
יגול רשק דימת שי תוננבב םאה ,לכ םדוק
.(-: ?תובוגתה ןיבל רמאמה אשונ ןיב


ונרביד ונחנא .הנותח לע תרביד ,הזמ ץוחו
.סקטה לע
.סקטהמ קלח הז ,הלכ תבשב הרותל היילע
.תוחפל יליבשב
איה םג ,הפוחב הפה תא חתפא ינא םאה הלאשה
.סקטל הרושק


.הדינה יבגלו
תא חתפל רשפא יצרת םאו רוציקב יד זא
(-: אשונה


אל ינא ,םיקדקדמה לכ םע החילס שארמו
תורדגהב זוחא האמב תקיידמ ינאש החוטב
.תויתכלהה
עגרמ ,תיסקודותרוא תידוהיה הכלהה יפל
ליגב םש יא) הנושארה תסווה תא תלביקש
,תרחא חכוה אלש דע הדינ רדגב תא (12-13
.הווקמב ילבטת אלש דע רמולכ
הנקת ןימ ונקית) לובטל וגהנ אל תולותב
תעב ןיינעה ךרוצלו (לובטל ןהל רוסאש תאזכ
יפל אל תוחפל) ויה אל םירבדה תביתכ
ןניאש תוקוור םישנ (ימשרה לוקוטורפה
.תולותב ןלציל אנמחר


תרתומ תישענו תנתחתמ הקוורהש ינפל זא
הווקמב לובטל הכירצ איה ,דבלב הלש שיאל
.הדינה תאמוטמ רהטיהל ידכ
יסחי םייקל הל רתומ תלבוט איהש ירחא קר
.הלש שיאה םע ןימ
וא ,רוזחמ לבקת איהש האבה םעפה דע הז לכ
םומידה ךשמ לכ הלעבל הרוסא בוש איה זא
ללגב ופסוה בגאש) ךכ רחא םימי העבש דועו
ירמגל תויכיספהו) תוינקדצה לארשי תונבש
םימי 7 ןמצע לע ולביק (יתוא ילאשת םא
.(םומידה ימיל תפסותב "םייקנ"
הלוכי בוש איה םייקנה תעבשו תסווה ירחא
.הלעבל תרתומ בוש איה זאו הווקמב לובטל
םייקל רוסא קרש םתבשח םולכ - המ המ,הא
.אל וה ?ןימ יסחי
שיאה לש תוטימה ןיב םידירפמ , םידיפקמה
.הדינה ימי לכ ךשמל השאהו
(ללכב לבא) ,ללכב ינשב דחא םיעגונ אל
רוסא לשמל) םיטרפ יטרפו תוכלה ללש דועו
תאפמש (היתש סוכ הלעבל גוזמל השאל
הז םא לבא ,םהב האיקב ינניא יתוקוור
.ךל רפסל בורקב לכוא ינא ,ךתוא ןיינעמ


םלוכ אלו ,עצמאב ינימ לכ שיש ןבומכ
.הרוצהו הדימה התואב םידיפקמ


.האבה םעפב - םסקה יבגלו


.ןגוהכ ךתוא יתממעש אלש הווקמ
תיציפ
תיציפל וביגה
 
 
29/11/00 14:55
הילו'ג :תאמ
העירפמ אל תאל הבוגתב
שדחמ יתוא םיהדמ דימת .המהדת ,םומעיש אל
אל ךכ-לכ ינא ,הלאה םיקוחה תא עומשל
- םהבש יסיסבה ןויערה ללגב ,םהילא תרבחתמ
.שדוחה לש םימי המכ ךלהמב האמט איה השיאש
.םיימ סוכ תגיזמ ידכ דע
.רחא ןוידל אשונ הז לבא


ןפואב תורושק תובוגתה דימת אל ,ןוכנו
הצור בוש ינא ,ינש דצמ לבא - רמאמל יגול
,איה היעבה - סקטה הניא היעבהש ריכזהל
יוניכה תחת הבתכש ימ תא טטצא ינא ןאכו
- הבתכ איהו ,הטמל - "יתטלחה אל דוע"
המ תמועל טועפו ינשימ ךכ-לכ אוה סקטה"
."רבעמ שי תמאבש


.הדינה ןיינעב רבסהה לע הרקמ לכב הדותו
הילו'גל וביגה
 
 
29/11/00 15:32
Estee :תאמ
יתוא תממעיש אלל הבוגתב
הילו'ג הילו'ג
הרוק הז .אשונהמ הייטסה אל איה הדוקנה
אל םירבדהש ,איה הדוקנה .ןמזה לכ תוננבב
דה ךב םיררועמ אלו ךלש םלועל םירושק
.המ זא .תוהדזה לש ימינפ
.ןיינועמש ימל חותפש רתא תוננב -לכ םדוק
לכל רשפאל לוכי אוהו , ולש םסקהמ קלח הז
ריכמ אל אוהש תויואיצמ שוגפל וב רקבמש ימ
.םייטרפה וייחמ
לכב םישנל תויונמדזה ןויווישב תומדקתהו
אשונ טלחהב אוה ,תסנכה תיבב םג -םוקמ
."ןמצעל תושרמש תונבל" רתאל יטנוולר
החמש יתייה הדילמו ןטבמ תינוליח יתייה ול
ויהש םימוחתל תוצרופ תויתד םישנש עומשל
אל הז ,לשמל "הוצמ תב" .ןהינפב םירוגס
.תוגגוח תויתד קרש והשמ
הלעי ןבהש םיצור םינוליח םישנא הברה
יושע םהמ קלח תוחפל .הוצמ רבב הרותל
םירחא .הלוכי םהלש תבה םגש תולגל חומשל
זא ,רדסב .הזב אלו הזב אל םיניינעתמ אל
?המ
לכב ןייוע סחיב לקתיהל תוליגרש ימ רותב
יתבשח ,יתדה םלועה לש תואיצמל רושקש המ
ןוגריפ ןאכ היה םא םיסקמ תויהל לוכי היהש
.וללה םייונישה לע


תבייח אלו ןגרפל תבייח אל תא לבא
.ןיינעתהל
יממ טעמ אל -םירבד ינש ןובשחב יחקת קר
םהלש רבעב וא הווהב םירושק ןאכ םירקבמש
ןיינע אוצמל םייושע םהו ,הזה םלועל
הליבומש תימינפה הקימנידב םגו םירבדב
.םהילא


םינוידב ךתוא ביהלמש המ לכ אלש -תינשו
-םירמאמל תורישי רושק אל טלחהבו - םירחא
תוהדזה לש ימינפ דה וא ןיינע ררועמ דימת
.הבשחמל רמוח .םירחא םישלוג לצא
Esteeל וביגה
 
 
29/11/00 18:27
הילו'///ג :תאמ
תוהדזה רסוחו תוהדזהל הבוגתב
ינא קוידב הפיא יל יארתש השקבב הצור ינא
?ןיינע רסוחו לוזלז יתנגפה
הז ?"השקבב יל יריבסת ,ישיפ" טפשמב ילוא
?ךתניחבמ ןיינע רסוח


.ךפיהה קוידב הז יתעדל


םייתד םיינוכית ס"יתב ןיב האוושה ,ןכש המ
ינאו ,הזה רשקהב ןיינעמ ךכ-לכ אל תמאב הז
.ךב עגופ הז םא שארמ תלצנתמ
הילו'///גל וביגה
 
 
29/11/00 22:21
Estee :תאמ
העירפמ אל תאל הבוגתב
-םישנא ,תיציפ ,בוט
הזה רופיסה קמועל הז תא דמל אלש ימ ליבשב
.עזעזמ הארנ תמאב הדינ לש
תא גיצהלש -רמול הלוכי ינאש דיחיה רבדה
ירוחאמ יכ .לווע תצק הז ןאכ הככ הז
רתוי והשמ רתתסמ וללה תושביה תוכלהה
ויהת .הז תא דיגהל יתיצר .והז .קומע
(-:...םיאירב
Esteeל וביגה
 
 
29/11/00 22:46
תיציפ :תאמ
העירפמ אל תאל הבוגתב
.אשונל רוזחל יל ודיגיו
לש תישושביה הרוצב הז תא יתגצה ,ןוכנ זא
.קוחה ןושל


םג חטבו ,קמועל הז תא יתוא דמלל וסינ לבא
הנותחה ינפל וליפא קמועל רתוי הז תא דמלא
,


.יפוי הזב אוצמל יל השק ןיידע לבא
.דחא םוי ילוא


בוש ודיגי אלש) .הערפהה לע החילסו
( "םיסוד" הזיא עמשיש ימ) "םיסוד"הש
.(ןלציל אנמחר תוננב לע םיטלתשמ
רתא דגנ קוח ומזי תוידרחה תוגלפמהש םתעמש
(-: ?"תוננב"
םיסימה םלשמ יפסכ לע םידרחה תוטלתשה
.ולש יוטיבה שפוחו
תיציפל וביגה
 
 
29/11/00 23:01
ישיפ :תאמ
רדסל יתוא וארקיש ינפלל הבוגתב
ונתא השק תמאב ,םיסודה ונחנא ,ןכ.1
...םימעפל
יתמלעתה אלש יל ינימאה ,אנא-הילו'ג.2
יתסא טושפ,איהשלכ ןודז תנווכ ךותמ ךתלאשמ
םגו ,הלעמל תועדוה המכ אשונה לע הבתכ
שממ אל ינא אליממו ,וילא הסחייתה תיציפ
םינש המכ דוע יל שי) אשונה יטרפב הניבמ
(...אשונל שרדהל ךרטצאש דע
לכמ רתוי) הליגר יתלב הרוצב ףיכ-תיציפ.3
לא..ששש) :-)(...חוטבש המ הז ,תינפלוא
םינוכית תוושמ ונחנאש דחא ףאל ילגת
(...וסעכי אלש ,םייתד
ישיפל וביגה
 
 
29/11/00 16:33
הדובעבו הלוח תיטסינגלב :תאמ
הרותב האירקו ךלפל הבוגתב
תבתוכה אוה אשונה , אשונהמ תוטסל וזיעת אלש
הל "רוזעל" םירומא ןוידב םיפתתשמה לכו ,
) ...הלאשה תאז, ןתחתהל אל וא ןתחתהל
לכימ תרמואש ומכ , קלאע , טלמה לע הזרפרפב
(...
הדובעבו הלוח תיטסינגלבל וביגה
 
 
29/11/00 18:40
הילו'ג :תאמ
! הרטשמ , תוריהזל הבוגתב
תיטסינגלב ,הלוח תיטסינגלב ...ןכ ,ןכ
.םיינזואהמ ןשעה אצוי תיטסינגלבל ,הדובעב


ךל באוכ המ ונבה ןמזמ רבכ ונחנא ,יתריקי
ךל באוכש המ ,(!?הלוח תא הז ללגב ילוא)
יכ ?תעדוי תאו ,בוצע שממ הז .הילו'ג הז
אל ,יבראבב יתיא טפטפלו יתוא ריכהל תאבשכ
תלדתשמ תאש הזה יטנאה תא ךיילע ואר שממ
.ןמזה לכ ןיגפהל
וחגנתיש תיוויק ארונ ארונ תא ,תעדוי ינא
זא ,הרק אל הזו ,ןגוהכ יב וסנכייש ,יב
םגו ,"ידימ הקלח הרידח" לש עטקה לע תכלה
תישיא היעב ךל שי ,יתריקי ...ךלה אל הז
קר ,יהמ תועדוי תא םגו ינא םג ,יתיא
קיסעמ הז ךתואו ןיינעמ אל שממ הז יתואש
עירפמ המ ןמזמ רבכ יתנבה ינאו .םייט-רבוא
תראתמ תאש הממ רתוי הברה יתנבהו ,ךל
....הפוקש ארונ תא יכ ,ךמצעל


הזה רסמה תא ךל בותכל יתיצר אל ארונ ארונ
תושעל המ לבא ,טרפב תוננבה לעמו ,ללכב
!תלביק זא ,הז תא תשקבמ טושפ תאו


תורמלש רבתסמ ."תבתוכה" אל אוה אשונהו
....הבתכה תא תנבה אל ,לכה
הילו'גל וביגה
 
 
30/11/00 0:17
תיטסינגלב :תאמ
!תיטסינגלב ,תוריהזל הבוגתב
קר .. ךל הנוע רבכ ינא , הילו'ג הילו'ג
טאל. ...ילש םינומיל התהמ הנטק המיגל דוע
ילש תיתנשה תעפשה ןמ האירבמ ינא חוטב לבא
הז לבא ,םיינזאהמ יל אצי אל ןיידע ןשע .
ירזחמת ...ער אל תמאב ןכ,ןכ...הפי יוטיב
! הזב הבוט תא , הילו'ג ותוא


באוכ המ םיעדוי רבכ ןמזממ םתאש יתנבה
ימ גשומ יל ןיא ! םיקדוצ , ןורגה - יל
םעפ יידמ םירבדמ םתאש הפי תאז לכבו , םתא
תעדוי יניאש יפ לע ףא , הילו'ג לש הנורגמ
הטולו ךכ לכ יאשח לכה ,ביגהל ילע ימל
ילוא ???ןכ אלה , יטויפ שממ , לפרעב
תלפה טנמלאו?.ב.ג.קה יפטרמב תלדג, הילו'ג
. ךל רכומ יטייבוסב רטשמה חסונ המיאה
, המלש הדגוא תדמוע הילו'ג ירוחאמ ילואו
!דבל אל הילו'גש בושח יכה


ךיירוחאמ םא , אלפתא אל ינא , תמאה ןעמל
הז לע תדבע לכה ירחא , המלש הדגוא תדמוע
תדקור הילו'ג , תנתחתמ אל הילו'ג , תמא .
לא העיגמ ינא ןאכו ...תונותח המכ לע
תררחושמ השא ןיע תיארמל, הילו'ג ךתונטלרש
, ןתחתהל הצור אל , תניידזמ , תובקעמ
לאה ???תיטסינימפ לבא. 'וכו תיאמצע
הילו'ג תא וגלטקי אל קרש !!!רומשי
הז עודיה המסק ךכב אלהש , תיטסינימפכ
תחכוש אל הילו'גש , תוננב ירברבגל רבכמ
םהילא תרגשמ , הכר ןושלב םהב לפטל םלועל
רמאל אלש ), ןויצל היואר תונדקשב םיליימ
רקיעב סיעכהל אל דואמ תלדתשמו (ןויזל
! םתוא


םושמ אלו , הביבח יתייה יבראבב תמא
החנהה ךותמ אלא, קשנ תתיבש לע יתבשחש
ןיבל טנרטניאה ןיב רעפ םייקש ,ילש הליגרה
כ"דב םישנא ?הילו'ג ירחא תבקוע .םייחה
תא, יכ םא !!! םיבכרומ םירוצי םה
אל תויונחנחתהה לכו , ךכ לכ אל , הילו'ג
, ןבומכ אלא) !טרפא אל ...רתויו ,ורזעי
.( הז לע ישקעתת םא


הקיסעמ תאש תנעוט תא , הילו'ג אבה ףיעסלו
תא , תקדוצ תא הילו'ג ןכבו , יתוא
דע , תוטבחל תימיטיגל ייד הרטמ יתניחבמ
המ לבא , תעדוי ינא , ירזכא עמשנ הזש המכ
ינא לבא ! תונטלרשל תיגרלא ינא ?תושעל
תובוגתה תאו , ךמצע תא רשאמ ץוחש החינמ
שיאש ךכ לע הדפקה ךות ,תבתוכ תאש םירבדל
אל, וב ןודל תרחב תאש "אשונ"המ הטסי אל
הפיעמ תייה םא ירהש , אורקל ךל אצוי שממ
ילש םירצרצק אל םיטסקטש הלגמ תייה , טבמ
תמאה ןעמל) .ךתארשהב אקווד ואל ובתכנ
לכ ךל השעי הז םא תעדוי אל ינא , הילו'ג
(...בוט ךכ


'ץנילל רשאב "תוצפונמה יתוקת"ל רשקהב
.רתאה ייאב י"ע התבתכו הילו'גל השעיש
ישקתתש ןכתי יכ , בשק בור אנ יבישקה
םישנא טעמ אל םג לבא , הברה אל שיש ןיבהל
תא חינהל ןוצרה ךותמ אקווד ואל , םיבתוכש
( היילו'ג לש הנושלב ונתעד , םתעד) ותעד
םישועו םיבתוכ םישנא םימעפל .והשימ לש
הככ , ןכ ןכ , םמצע תעד לע םירבד
םתוא ןיינעמ אלש קר אל , והשמ דועו...הז
םיחקול םה , וביגי םלווווווווכ ךיא תעדל
.םישוע םהש המ לע קרו ךא , תוירחא
התואל ךייתשהל האג דואמ ינא ???רורב
ידיצמ , הילו'ג יעגרת, ןכלו , הצובק
ךל תפכא המ , תודנרס ךל ורישי םלוווכש
?אל ינאש


תאש תבשוח ינא , הילו'ג תופיקשל רשאבו
םיולמש םישנא טעמ אל... דחוימ והשמ תמאב
המ תלאשב םיהות ןיידע , םינש ךשמב יתוא
תחרוט אל ינאש ינפמ קר ולו , ינא ימו ינא
ריחמ שי תויטנרהוקל , תויטנרהוק לע רומשל
לע יפיקשת םאו ...םלשל הנכומ אל ינאש ,
, "תוריגמ" תודוא הימ לש הבתכל יתבוגת
???ףוקש...ךל םג ףקתשי הזש החוטב ינא


לע תבשוח ינאשכ םצעב , הילו'ג תעדוי תא
הבתכל ביגהל הכירצ יתייה אל תמאב , הז
ש"ד...המצע דעב "תרבדמ" איה , ךלש
ןכ אלה תבייחתמ השגדהה "ונחנא"ל
?הילו'ג


ילש םינומילה הת תא יתמייסשמ וישכעו
.תחלקמה לא תחנבו יפושב יל שורפא,
תיטסינגלבל וביגה
 
 
30/11/00 1:43
הילו'ג :תאמ
...ןישיב ןיעירמ ראשו תונטלרשל הבוגתב
.ךלש הלימ לכמ יתינהנ ,תיטסינגלב
הילו'גל וביגה
 
 
30/11/00 2:41
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
...תיטסינגלבו תונטלרשל הבוגתב
?תורעשב ךושמל המל
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
30/11/00 4:05
הילו'ג :תאמ
םלוכל ובמרק קיפסמ שיל הבוגתב
?סחנפ ,יתוברת הייהנ התאש תועשה הלא
הילו'גל וביגה
 
 
30/11/00 12:18
הדובעבו הלוח תיטסינגלב :תאמ
...תיטסינגלבו תונטלרשל הבוגתב
... הברה ינהת דועו ...סחי תצק דועמ
הרתי בל תמושת ךל קינעהל ךישמא ינא
, םייתימא שפנ תולדגו בל בחור ךותמ,
!םייתימא םיללמואל ימיע רומשה
הדובעבו הלוח תיטסינגלבל וביגה
 
 
30/11/00 12:43
הילו'///ג :תאמ
,הילו'ג תינהנש רורבל הבוגתב
הילו'///גל וביגה
 
 
30/11/00 12:51
סולינה תכיסנ :תאמ
....?הא ,באוכ ןיידעל הבוגתב
תא אל -תחא ףא חפקל ילבו -ךלופיטל ,סחנפ
תרטושה תא אלו תיטסינגלבה
סולינה תכיסנל וביגה
 
 
30/11/00 13:31
הילו'ג :תאמ
(((((((((:-ל הבוגתב
תוגונעת לכ לע תרתוומ הילו'ג ,הווחמכ
...הנהתש ,תיטסינגלבה תבוטל ם"קשהו סחנפה
הילו'גל וביגה
 
 
30/11/00 13:39
םאה הכלמה :תאמ
(((((((((:-ל הבוגתב
,הריקי רומ הילו'ג ,יטרקוטסירא רתוי הברה
.ךתבתכל ביגמש ימ תא שותכל אל
םא םגו התוכז תאזו הבהא אל תיטסינאגלבה
אלו תוישיא ןה התבהא רסוחל תוביסה
לע רומשל ךיילע ןיידע ,תויניינע
רמאמה תבתוככ ךלש יטירגטניאה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
30/11/00 21:41
הילו'ג :תאמ
םאה הכלמהמ הילו'גלל הבוגתב
טלחהב הז יללכ ןפואב .ןבומכ ,תקדוצ תא
.ןוכנ
םיסנמשכ םיניבמ אלש םישנא שיו תושעל המ
.הזל תארקש ומכ ,"היטרקוטסירא"ב םהב גוהנל
הילו'גל וביגה
 
 
30/11/00 22:19
הרטסלח ו'זו'ז :תאמ
םאה הכלמלל הבוגתב
וא תיפלפל איה ,יתאזה הילו'זה ,ודיגת
םוש הל ןיא ,הקוצמ הזיא ,ילש אמאב ?תיסרע
יצחו ,רמאמ הבתכ .יתאז יטירגיטניא
!המצעב הביגה וילע תובוגתהמ
הרטסלח ו'זו'זל וביגה
 
 
2/12/00 12:16
םאה הכלמה :תאמ
ייאוו ייאוול הבוגתב
ינא ,הרטסלח ו'זו'ז תרבג ,ךל באוכ המ
לע היגרנא תזבזבמ תאש לבחו תא ימ תעדוי
תייסיטרכ ןיא יל עודיה לככ .תויוטש
בחרמהו בקנל הכירצ הילו'גש תובוגת
אל לבא ,קלע) לובג ןיאל חותפ ילאוטריוה
(הבוט הרופאטמ ןעמל םישוע אל המ ,בושח
םייתרחמ דעו הפמ ביגת איה הצור איה םאו
הלש הבתכל םיביגמ םירחא םישנאש המ לע
תואיצמל הבוגת המצעב איהש


?ייקוא .גנילרד ,רחא ץע לע יספט


יייב הללאי
םאה הכלמהל וביגה
 
 
2/12/00 15:39
תיטסינגלב :תאמ
?המ המלל הבוגתב
!ינא אל תאז , הרטסלח ו'זו'ז
(: !ראשא םג תאזכו ) ינא תיטסינגלב (((((:
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/12/00 16:34
םאה הכלמה :תאמ
!הכלמל הבוגתב
ךיילא ןווכתה ימ ?החילס ,ךיילא הנפ ימ
?ללכב
םאה הכלמהל וביגה
 
 
4/12/00 10:06
הדובעב תיטסינגלב :תאמ
!?תיטסינגלבל הבוגתב
(: ! דסח תבר הכלמ ...ךפאב אנ לא
הדובעב תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/12/00 0:47
רוזחמב םאה הכלמה :תאמ
...ףוט, ףוטל הבוגתב
םגו תינבצע םג .םינפבמ תרעוב םאה הכלמהו
תינמרח


ינא הזה ישדוחה ןיינעה ללגב םימעפלו
תא איצוהל ליבשב ,הבבסב ,הככ םישאר תפרוע
םיבצעה


?שיפק
רוזחמב םאה הכלמהל וביגה
 
 
5/12/00 13:21
הדובעב תיטסינגלב :תאמ
שדוחב םעפ הרוק הז םג ,ןכל הבוגתב
(: תיתוכלמה ךתוממור דוה
הדובעב תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/12/00 17:16
סוד יסד :תאמ
!תיטסינגלב ,תוריהזל הבוגתב
םיאשונל חתפתמ תוננבב ןוידה תובורק םיתעל
,ירקיעה ןוידל וא הבתכל רשק םוש םהל ןיאש
קרמל םינוכתמ לע תוחישב הפ יתלקתנ רבכו
תחתופ הילו'ג שממ ןאכ הנהו ,הזב אצויכו
םע ישיא ךוכיח הזיא ןיינעב ןויד
םגו םא והמ גשומ יל ןיאש) תיטסינגאלב
דימת ינא תישיאש תורמל ,יניינעמ ונניא
וניאש (תעשורמ טרפבו ,תוליכרב תניינעתמ
,םלוא םרב .לער תצק טעמל ,ןוידל םרות שממ
תוננב המכ רשאכ הגוז ןבו םלועה לכ וקעזנ
תובישח תוחפ ול ןיאש ןיינעמ ןוידב וחתפ
םיקרמה תויגוסמ תיטיסינימפו תירוביצ
םירבדל עגונ םלוא ,תחתב םינויזהו
ימ שיו ,תויתד תונבכ םתוא םיקיסעמש
."םיסוד אנוש"כ ומצע רידגהו תושע לידגהש
?ןהלש םג אל אוה הזה רתאהש רמא ימ ,המל
קיסעמ המ אורקל ןיינעמ דאמ תישיא יתוא
םיניינע דחיב סקסדל םגו תויתד תונב
.ונל םיפתושמה


הרהוטו האמוט לש תוסיפת - הדינה ןיינעבו
האמטכ השאה תסיפתל תורושקה הלאכו ללכב
תוידוחיי ןניא הלש ישדוחה רוזחמה ימיב
.תויוברת הברהב תוחוור ןהו תידוהיה תדל
שיש תושיגרמ ןניא תויתדה תונבה ןתא םאה
?התוחנכ השאה תסיפתל יוטיב ןאכ
סוד יסדל וביגה
 
 
5/12/00 17:38
Estee :תאמ
תוננבל יטנוולר המל הבוגתב
.אל
ללש ללגב ,"םיאמט" םיבשחנ םירבג םג
הנקסמל יתעגה רבכ ינא ,ןפוא לכב .תוביס
ןיינעה תא איצוי ןאכ הז לע רבדל ןויסינש
.הרקמ לכב םוקע
אל ,בגא ,ינאו .ךל אב םא ,ליימ יחלש
הוקמ שממ ינאו ."היתד" םג ימצעל תארוק
הז הככ .ןיוצמ ...ירמגל לבלבמ הזש וישכע
.ער הז תויות .תויהל ךירצ
Esteeל וביגה
 
 
5/12/00 20:17
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
תוננבל יטנוולר המל הבוגתב
אכדל ליבשב ואצמוה ללכב תותדה לכ ,יניעב
לצא ןגדגדה תא ןהל ךותחל .השאה תא
םידוהיה לצא תוחפשל ןתוא ךופהל ,םימלסומה

ינויווש אל הז .ער הז תד
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
26/11/00 11:41
a2d2 :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
גנילרד הילו'ג
לש תוכושמה לולסמ תא ורבעש ולא לכ םיריכמ הזה טנטפה תא
."ת/נתחתמ אל םעפ דוע ינא" כ"חא םירמואו ןישוריג -ןיאושינ
האנ היה אל הז לבא ,דמעמ קיזחהל השק היה ונלש תותבסל םג
.שרגתהל
ןשיה םגתפה תא ריכזמש המ ,תורחא לש ןנויסנמ תדמל טושפ תא
.חקיפל םכח ןיב לדבהה רבדב בוטהו
.המכח תא ,םוכיסל
וריבסהש ירחא רהמ יתנבה .ינשה בוביסה ירחא קר לכש יתלביק ינא
.םיימעפ יל
?ילע רמוא הז המ
a2d2ל וביגה
 
 
26/11/00 12:47
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
((( -: ....המכח רבכ תא םג זא ,לכש תלביק םאש
הילו'גל וביגה
 
26/11/00 17:15
eskimo dog :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב


לכ אלש תימראב טסקט םע הלאכ דחוימב .םיסקט בהוא ומצע ומיקסא
.ןיבהל לוכי דחא
: איה םירבדמ ונחנא וילעש הזה סקטה לש ותועמשמש םושמ
ייח לש השיאה תא יכ ריהצמ ינא הז עגרב וישכע
(חטבוהש המ אל םייחה ירה יכ) לועב תאשל ןיינועמ ינא ךתיאו
ילש אבסו ילש אבאש ךרד התואב קוידב הז תא השוע ינא ,רקיעבו
.ושע תורודה לכ ףוס דע ולש אבסו
תא הז אוהכ הנשמ אל תרחא שיגרא םינש 10 דועב ילואש הדבועה
.סקטה לש הלודגה ותועמשמ
םישרמ אוה םגו ןישוריג ול םיארוק .ידגנ סקט שי הז ללגב קוידב
.תימרא אלמו דואמ
גגח אוה תובושחה וייח תונחתמ תחא לכ תאש הדבועב האג ומיקסא
ידוהי סקטב
תויונמדזהב ומצעל ריכזהל האג אוהש הטושפה הדבועה ללגב רקיעב
ס"ש םע ךתוא ההזמש הנושמ הייטס)ידוהיה םעהמ קלח אוהש הלאה
.(יטמוטוא ןפואב
הלאו תישגר תודידרב יניעב םידושח םיסקטב םילזלזמש םישנא
ללכב ימו .תוריהיב יניעב םידושח םהלשמ יטרפ סקט םהל םיבצעמש
רבודמש בשח ומותל ומיקסא ?הבהא לש ןיינע הז ןיאושינש רמא
.ףטפטמ לובלובהו לפונ יציצהש ירחא הברה תראשנש תפתושמ תוירחאב

.רחא םוקמ םושב אוצמל רשפא יאש הזכ פישרנטרפ ןימב
תתל ךישמת ותשיאש בושחל רמייתמ ללכב והשימ ?הקושת ?םינויז
חצנל טייפ
?םיילגרה ןיב הפ ונל תובבותסמש 16 ה תונב תושדחה תוילו'גל
.ותשיאב לודג רתוי ןיינע אצמי דצהמ ןייזי אלו קפאתייש ימ
.םירצי םע תודדומתה לשו הטלחה לש ןיינע הז
אלש ימו .םויה לכ תנשיע אל םא הבוט רתוי הירגיסהש ומכ הז
קפודו קפאתהל לגוסמ
.אירב היהיש רקובה לש הפקה ינפל דוע אספוק יצח
.היגולואידיא רותב הז תא ונל רוכמי אלש קר
eskimo dogל וביגה
 
 
27/11/00 2:41
הילו'ג :תאמ
!ךירצ אל הצור אלל הבוגתב
...תרחא ירמגל תעמשנ תויטרפ תוחישבש ,ןיינעמ
הילו'גל וביגה
 
 
27/11/00 11:46
eskimo dog :תאמ
...הצור אל חטבל הבוגתב
.יטנרהוק תויהל אל תוכזה תא ומצעל רמוש ומיקסא לכ םדוק
הלמישה וא סקטה אל אוה ךל עירפמש המש םשורה יל שי ינש רבד
(םימעפל תיטוידא תמאבה)
הזש יוכיס םוש ןיאש הבשחמה .רבגל בייחתהל תלוכיה אלא
םוקמ הזו .וישכע רבכ וילא בייחתהל ךממ תענומ הנש 30 קיזחי
.היגולואידיא אל דחפ לש
.הז תא הוושש דחא תאצמ אל דועש ללגב םג ילוא
אל דוע דונ ךל חרוב םימעפלש הז : תרמוא ילש אתבסש ומכ
.קי'צנובמורטל ךתוא ךפוה
eskimo dogל וביגה
 
 
27/11/00 12:04
הילו'ג :תאמ
הילו'ג ישיא לכהל הבוגתב
ןבומכ .דחפב רבודמ ןכאש תודוהל היעב םוש יל ןיא
יתימא רתוי הברה רבד אוה דחפ ?המ זא .דחפב רבודמש
.היגולואידיא תונבל ןויסנמ
יתיסינ אל םגו ,היגולואידיא לע הלימ יתרמא אל ינא ,בגאו
אשונ יתדמעה אלא תונורתפ יתאבה אל ירה - תחא תונבל
.ול וביגי םישנאש הממ דומלל המ היהיש החנהב ,ןוידל
. הז תא הוושש והשימ יתאצמ אל דוע תמאב ,ןוכנו
ףידע .ללכב םא ,הזכ דחא עיגיש ינפל םירבד ררבל הסנמ ינא
רבש תוקעזב חורבל אלו ,תיזוח םירשקנש ינפל דחפב לפטל
.ףסואב םיפסונ םידחפו תוקלצ המכ םע ,רצק ןמז ירחא
הילו'גל וביגה
 
 
27/11/00 12:45
eskimo dog :תאמ
???ישיא ל-כ-הל הבוגתב
םוש יתנבה אלש וא ?ןיאושינה דסומ דגנ תאצי תא ,עגר
?תבתכש הממ רבד
eskimo dogל וביגה
 
 
27/11/00 13:01
הילו'ג :תאמ
(תישיא) תשובחתה וליפאל הבוגתב


.ןוכנ
הילו'גל וביגה
 
 
27/11/00 14:20
םאה הכלמה :תאמ
!ךירצ אל הצור אלל הבוגתב
םידושח םיסקטב םילזלזמש םישנא" :תבתכ המ בל םיש ,גוד ומיקסא
דע טילחתש התא המו התא ימ לבא ,החילס ."תישגר תודידרב יניעב
םינבואמ םיסקט ןיבל םניב רשקה המו ילש תושגרה םיקומע המכ
?וחיט ימימ
המ ןיבל "ןוכנ"ש המ ןיב וק הריבעמו תאשנתמו הריהי ךלש השיגה
."ןוכנ אל"ש
םאה הכלמהל וביגה
 
 
27/11/00 14:32
הילו'ג :תאמ
םיסקטב םילזלזמש םישנאל הבוגתב
,דיגנ ...דודר תמאב םיסקטב לזלזשמ ימ ל-כ םא איה הלאשה יכ
,תומשנ תאלעה וא םיינטש םינחלופ לש םיסקטב תלזלזמ ינא םא
םיפוג ינימ לכ לש הלאה םיסקטב וליפא תלזלזמ ינא םאו ,קלע
סקט םייקל םייטוידיא םיצורית ינימ לכ םיאצומש םייתלשממ
םיצע תעיטנ סקט וא ,צ"חיה םשל תודועת תקנעה
שאה סקטו ,יפויה תכלמ תריחב סקטו ...'וכו ...הלב-הלב-הלב
וא תוחפ ייניעב םיכחוגמש ,םירחא םיסקטו ,רעונה תועונת לש
...ליעל םירכזומהמ רתוי


?ךישמא ינאש


תצמאמ ינא זא ,גוד-ומיקסא ,ךיניעב תישגיר תודידר וז םאו
...ישפוח ,תישגיר הדודר ינא זא .םוחב ךלש הנחבאה תא
,ןישוריגה יסקט ,תונברה לש םיסקטה לע םולכ יתרמא אל דועו
.אמגודל
הילו'גל וביגה
 
 
27/11/00 14:45
eskimo dog :תאמ
םיסקטב םילזלזמש םישנאל הבוגתב
אשנתמ םגו ריהי םג ינא .ןוכנ תרמאש המ לכ
.ןוכנ אלל ןוכנ ןיב ישפח ךתוח םגו
הקד ךל יחק ךייניעב ןח אצומ אל םאו
.הפוצמ יאצו תחתל יל יסנכ
eskimo dogל וביגה
 
 
27/11/00 19:15
םאה הכלמה :תאמ
תוקד יתש וחקל הבוגתב
התא הבש תויטתאפב זוב ררועמ ,התאש המ הז ,שירשמ ליוא
.שפרה יוור ךנונגסב הקומע הדילס ררועמ ,ךינועיט תא ןעוט
ךתרזעל סייגמ התאשכ רתוי תכחוגמל תכפוה קר ךתוריהי
.שמח ינב םידלי לש ןג-יריש
התא ךכ ידכ דע .ליבד ,םאה הכלמה תא סיעכמ אל וליפא התא
רצנ אלש רגפמ רקפתמ ,ןיי ןב ץמוח ,היניעב הבולע תישופיח
ךנחתה הילעש תדה תשרוממ רבד
םאה הכלמהל וביגה
 
 
27/11/00 20:58
דצהמ הפוצ :תאמ
תוקד יתש וחקל הבוגתב
ינא", "םאה הכלמה" תארקתמה חופנה ןולבהמ רבכ סאמנ ,יד
.(היהתש לככ הבושח) היגולואדיא לש הווסמב "יספאו
טעמב הנושה רבד לכב עגרל ולו רהרהל תלוכי רסוחו תונחוכ
קר יתעדל) םייוגב ץיפהל תשקעתמ איה התוא ,המלוע תסיפתמ
תויתואה הארמ ,ונלש הרקמב וא ,הלוק תעימשבש האנהה םשל
.(ךסמה לע תובהבהמה
.באוכו לודג קיר רתתסמ ולא לכ ירוחאמש קפס יל ןיא
דצהמ הפוצל וביגה
 
 
1/12/00 13:04
הפיחמ דרו :תאמ
!ךירצ אל הצור אלל הבוגתב
(ךלש םינושארה םירבדל תנווכתמ ינא) .םידומח םירבד תבתכ
דעבו ותשאל תונמאנ דעב בתוכש רבג לש םירבד אורקל ףייכ דימת
התא םא) התוא הקחיש ךתיא ןתחתתש ימ .דצהמ ןייזל אל קפאתהל
((-:רבדת קר אלו גהנת הככ
הפיחמ דרול וביגה
 
26/11/00 18:25
הנטקה הכיסנה :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
המכ ינוצרב שי ךא ,וביאב ודועב ןוידה תא קיספהל הצור ינניא
אלו תוכבל אל הכירצ אל תא ינממ הילו'ג,ריהבהל הצור ינאש םירבד
הנושארה הרושהמ לאוטקלטניא התא םא םג,תטבלתמ דוע תא םא קוחצל
תאזכ אל ,יתנייצש יפכ יתעדלש,הבתכ וזיא טברשל לוכי התא
תישיא אקוודש,ךלש העדה ביבס להנתה ןוידהש תבשוח ינא.תחלצומ
תא ןוכנו .דוחיי םוש הבתכב האור אל ינא ןיידע ךא.תלבקמ יד ינא
הפו ןמטיח יזוע אל ינא,דחא ףא לש תויפיצ הפ םישגהל הכירצ אל
ןכותהו המצע הבתכה יתעדל,תושעל המ ."םכילע םולח" אל חטב הז
.והשמ אל הלש
.ינא קר וז ילוא יתוא וגרהת
הנטקה הכיסנהל וביגה
 
26/11/00 20:33
חחרפ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
,יתריקי הילו'ג


...ביגהל ךירצ ימצע תא יתאצמ אליממ ,ילא תינפש ןוויכמ


,תורוה וא ,הנש 50 ,םייגוז םייח ,הנותח לש תולאשהש בשוח ינא
.המצע הלאשה התוא ןניא
,וזה האמה לש םיששה תונש דע רקיעב ,םהל ונלגרוהש יפכ םייחה
:המוד סופד תולעב תורבחה בורב ויה


ילמרופ ילכלכ רדסה םויק ךות ,םדקומ ליגב ,השאו רבג םיאישמ
.דעל םיפתושמ םייחל הייפיצו
דע - ודוהב "דירפי תוומה רשא דע" ועמשמכ םילותקה לצא ,דעל
תואיתו התוא שרגל ול ושיש דע םידוהיה לצא ,הלכה תא ופרשיש
הל דיגיש דע םימילסומה לצא ,(רתוי וא תוחפ) טגה תא וידימ לבקל
."תשרוגמ תא" םימעפ שלש
םיוולנה םיכמסמב ,סכטה עוציב ןפואב םינוש ויה ןיאושינה ירדסה
םגו תילמרופ המיתח ידיל אבוה הזה רדסהה ובש ליגב ,וילא
.םיעינמב
ףא טעמכ ,תישפוח הריחבמ ונהנ אל דמעמ ילעבו הלוצא ינבו םיכלמ
ךותמ וכרענ אל ןיאושינה ,בורל ,תחא אל הפ יתבתכש יפכו םעפ
.תוחפשמ ןיב רדסה ךותמ אלא ...הבהא


םג לבא תוידגרט ונל וניכה דימת ויה הכישמו הבהאש הדבועה
וזה האמב רתוי תוישפוח תויהל וכפהש תורבחבש ,ךכל וליבוה
ןבומ רשק ורצי ,יברעמה םלועב םיששה תונש תכיפהממ לחה דחוימבו
.תורוהלו ןיאושינה דסומ לא םרוביחו םיפתושמ םייחל הבהא ןיב


ןיאושינ אלל םיפתושמ םייח לע לע בושחל העינמ םוש ןיא
.םיפתושמ םייח אלל ףאו ןיאושינ אלל םידלי לע בושחל העינמ ןיא
אללו םיפתושמ םייח אלל ןיאושינ לע וליפא בושחל העינמ ןיא
(..לשמל הז תא הסינ ןלא ידוו) םיפתושמ םידלי
!!חצנל ןיאושינ לש תרגסמב םיפתושמ םייח לע בושחל העינמ ןיאו


.תישפוח הריחב ךותמ תישענ איה דוע לכ תימיטיגל םיכרדהמ תחא לכ


ןוחטב תא ,תבחרומה החפשמה שוכר תא ורידסה רבעב ןיאושינה ירדסה
םנמאו ,"ערזה רוריב" תא ,(השק בצמב ויה ךכ םגש) הדמעמו השאה
ללגב הבוט תואירב ךות אלש יאדוובו תובר םינש וכשמנ אל םה בורל
.הבוט תואירבבו תובר םינש ויח טל טושפ םישנאש תיאזורפה הדבועה
(טועימ ויה הלא ךא - ןפוד יאצוי ויהש ןבומכ)
ויה אל ,תיעבט ךכ לכ היצפוא ויה םייגוז םייחו ןיאושינ םא
םישנועה ...ףואינ לע םידבכ הכ םישנועו םייתרבח םיקוח םיצוחנ
המכ םידיעמ קר דימת ויה תרגסמל ץוחמ םיסחיש הדבועהו םידבכה
אלל תוימגונומ תורגסמב תויחל תוכרעמה תא ץלאל היה השק
.דחוימב םישק ס'יטלאנפ


יעצמאכ ןה - האלפנ הייצר וז ןימ תוצרל .בוט אוהו רצי שי םדאל
הלעתש ךרד לכבו הייבר יעצמאכ ןה ,יטסינודה יעצמאכ ןה ,תרושקת
םיצורש ימו .דאמ קזח ,קזח רבד םה םירצי ,המ אלא .ךחור לע
.םירציב םישקתמ םכרד יפ לע יתרבח רדסב טולשל
םיקוקז םה ,םהל "םיענכנ" ונא ,"םיימהב" םה םירצי ןכ לע
"יסיפס"ב יתוהמ רצויה ביכרמה םתויה םצעמ לבא .הרקבלו לורטנוקל
.הלק ךכ לכ ךרדב הטילשל םינתינ םניא םה ,ונלש


דוע לכ - תיגוז תכרעמ םייקל ךלש ןוצרה ןיב ייניעב הריתס ןיא
הלוכי תא הז םע דחי .אשנהל ךלש ןוצרה רסוח ןיבל - ךל ףייכ
ךכ לע עידוהל קר ךירצ ,חצנל דחי ראשהל הנווכ אלל םג אשנהל
.םיאנתה תא םכסל םגו שארמ


.ומצעל חונ קיפא רוחבל רחא םדא לכ לש ותוכז ומכ ,ךתוכז


םויה תרשפאמ ,תמייוסמ הדימה תילארשיה היתובקעבו תיברעמה הרבחה
.תרגסמב אלשו תרגסמב תויחל םיכרד לש םינוש םיגוס
יכ ילמרופ יתחפשמ את תונבל לשמל תילכלכ הניחבמ לק רתוי ,ןוכנ
.הריחבל ןיינע הז לבא ,הכימת רתויו תופתושמ תוסנכה רתוי שי
,םינוש םיניממ םירוה ינש הב שיש תרגסמב םידלי לדגל לק רתוי
לע בושחל רשפא .היח ונלש הרבחה הככש ןוויכמ קר הז לבא
.תופסונ תויצפוא לש ןתוחתפתה
- כ קר םויכ ליכמו ידמל רחואמ ןיאושינה ליג ,לשמל ,היבנידנקסב
אלל םיפתושמ םייח וא ,תוירוה-דח לש היצפאה .היסולכואהמ %70
תא םיאור אל בוש םיירוה--דח םירוהל םידליש ךכ לכ תלבוקמ תרגסמ
.םיגירחכ םמצע


ךל החונש הנימאמ תאש וזל טרפ הפידע היצפוא םוש יתעדל ןיא
.םעפל םעפמ ךתעד תא תונשל םג ךתוכזו .ךייח ךרדל המיאתמו


הקדצ איה .דעל ןתחתת אל איהש 16 תב התייהשכ הריהצה לשמל יתוחא
תב התייהשכ - עיתפמה - אשניהל הטילחהשכו ,היתונוצרבו הכרדב
אלש ךכ רחא הטילחמ התייה םאו .הדימה התואב ,הקדצ זא םג ,34
...תקדוצ זא םג התייה ,וז תרגסמב ךישמהל


וא תורחא תורגסמב םייחה ,םייגוזה םייחה תניחבש בשוח אל ינא
יחרכה רשקב הרושק (חצנל הכוס לקשמ לע) "חצנ יאושינ" תרגסמב
חינהל שי ,הנש 20 ירחא םיימגונומ םניאש ימ .תוימגונומה תלאשל
...ןכ ינפל םג הלאכ ויהש
השק דאמש םיכסמ ינא .דבוכמה ומוקמ תא שי ינימה רצילש בשוח ינא
יתעדל לבא .רבעב רשאמ רתוי ,תוימגונומ לע רומשל החותפ הרבחב
ךרא חווטל םירחא םיפתושמ םייחו ןיאושינ קיזחהל השק רתוי
תונוש ירמגל תוביסמ


תוחוכה יסחי .םינוש םינוויכל םיחתפתמ םישנא .םינתשמ םישנא
אל ינימה רציה םגו .םירחא םיסרטניאה .הנתשמ תרושקתה .םינתשמ
..היהש המ
םי גוז ינב ליבומש לוקישה,הבהא ךותמ ןיאושינבש רוכזנ םא
תונש 50 לש היצפואה לש תיניצר הניחב וכותב ללוכ אל אשניהל
דחי וזה תרגסמה תא קיזחהל השק ךכ לכ המל ןיבנ ,םיפתושמ םייח
.תונתשמ תוביסנבו בר הכ ןמז ךרואל


סקטכ ,יתד-ידוהי סקטב רחוב יתייה ילוא ,בוש אשינ יתייה וליא
רחוב יתייה אל .תישגרו תיתוברת הניחבמ רבחתהל לוכי ינא וילאש
אל וזש ךכ .ןפואו םינפ םושב תוולנה תויתדה תושירדה ללגב וב
.סקטה לש הלאשה
ינבלש הזרכה זירכמ אוה תיתוברת הניחבמש ןוויכמ קר בושח סקטה
.הנידמל םג .בושח אוה םתחפשמ ינבלו גוזה


.םיפתושמ םייחל אל


"אשניהל אל" לש היצפואב רחוב יתייהש דאמ ןכתי השא יתייה םא
"הרוה תויהל אל" לש היצפואב רחוב יתייה ףא יואו םלועל


לש וזכ הניאש טבמ תדוקנמ םלועה תא ןיבמו בשוח ינאש ןוויכמ לבא
םא בשוח יתייה מו יל הרוק היה המ גשומ יל ןיאש תמאב - השא
.השיא יתייה


:רמול לוכי קר ינא רבגכ
םא ,המצע הדימה התואב יע תלבוקמ רשוא והשימל בסתש היצפוא לכ
.תלוזה םןובשח לע אל איה
חחרפל וביגה
 
 
27/11/00 2:50
הילו'ג :תאמ
תובר תויצפוא םיליכמ םיינובתה םייחהל הבוגתב
! ה ד ו ת
הילו'גל וביגה
 
 
27/11/00 19:46
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
:חחרפלל הבוגתב
תוננבב םיעטק חויה םעפ חממש היה


ישפוח תוצר ויה תוקחאד


ה"רבחל רמוא יתייה .הלאכו םינויז לע םילמ םיקרוז ויה
תוננבהמ ןמרחתמ הז המ לבא ,ןייזמ אל ינא קאלאוו ,ם"קשב
ןיזו םיקולקיל לע ןובשח ילב יששפוח םש תורבדמ תורוחב ,הזה
?וישכע לבא תחתב


,םתא אל ,אבצב ינא קאלאוו ףייע הללאל .ףייע בצמה
תוינש םישולשהללאי הללאי .םיניינעה תא רעיעהל והשמושעת
ההלאכו תחתב םיגאלפו תוציצמ לע ףופצ רובידב ם תייה
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
27/11/00 20:58
a2d2 :תאמ
םיעטק הפ ויה םעפל הבוגתב
.התלע רתאב םינוידה תמר ,בל תמש אל םא
.רחא םוקמל ךל ,הז םע ךל חונ אל םא
תוארתהל אלו הדות
a2d2ל וביגה
 
 
27/11/00 21:03
השס :תאמ
םיעטק הפ ויה םעפל הבוגתב
דמחנו רצק היריעב ונתחתה םלוכ ןאכל יתעגהש ינפל היסורב
הברה ןיא ינשה ליבשב דחא תויהלו ךומתל בוהאל תובייחתה
אל ונחנאו ןמז הברהל םיסנמ תונש 50 ל םיננכתמש םירבד
םילוטק
המל יתמ יתמ םילאוש םלוכ לארשיב הפ קיספהל דימת רשפא זא
ךיא
בושח אל הז לבא
?אל המל זא ןתחתהל בוט םאו בוט היהי וישכעש בושח
השסל וביגה
 
 
27/11/00 22:02
הילו'///ג :תאמ
םיעטק הפ ויה םעפל הבוגתב
!!!!סחנפ


...ןרותה רנויקחאדה אוה סחנפ
רובעל אל רהזית קר ,הזה דיקפתה ,רדהנ ךילע רופת אקווד
.קתומ ,ךתוא וזפשאי אלש ,תועטב םילוח תיב הזיא דיל


....תוניבמוק רבכ םא ?ם"קשב גאלפ-טאב םירכומ אל המלו
הילו'///גל וביגה
 
 
27/11/00 23:12
תינטירופ הטומרש :תאמ
םיעטק הפ ויה םעפל הבוגתב
!הלילחו סחנפ


ךלו (!ריאשהל לוכי התא םצעב ןתוא) ךלש תובמבה תא חק
וא ךתוא עשעשל אב אל הפ דחא ףא .רחא םוקמב םיעטק שפחת
תואיגש לע רבדל אלש, ךלש לילעב הקיחצמ-אלה חורה תוסג תא
.תינויגה אל תומכב תומרוצ ביתכ


!!!זוז ,תוינש 30
!היוללה .עדוי ימ ,ןיבת ילוא ,ךלש הפשב
תינטירופ הטומרשל וביגה
 
 
28/11/00 13:23
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
!!!!יד יד ,ידל הבוגתב
אל הזש ימלו ןמז הברה הפ ראשיא ינא יל הארנ אקווד
תחתל ובמרק ףוחדיש ויניעב ןח אצומ
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
 
29/11/00 2:21
הילו'ג :תאמ
אל אקוודל הבוגתב


....והשמ ינבצע סחנפ
הילו'גל וביגה
 
 
29/11/00 15:35
ם"קשהמ סחנפ :תאמ
...יאוו יאוול הבוגתב
םפ ףא סחנפ םיילענ הזיעו ינבצע עזיא ,אאאאאאל
איבמ אוה םא ינבצע תויהל ול שי המ .ינבצע אל
םויה לכ םיאובמרק לכואו תולייחל
ם"קשהמ סחנפל וביגה
 
27/11/00 23:14
ןילו'ג :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
תיתימא תובייחתה תויהל הלוכי םאה :םינוש םיאשונ ינש הפ שי
.סקט ללכב המ ליבשבו ,הנש םישימחל דחא םדאל
תא יתיאר יכ הנימאמ ינא ,דמעמ הקיזחמש תויגוז שיש הנימאמ ינא
ןיאושינ תונש םישישמ רתוי ירחא אתבס לע תונכב לבאתמ ילש אבס
ילש םירוהה תא האור ינאו (ותיא תויחל לק םדא התיה אל איהו)
קלח ילוא תעדל רשפא יא ,חטב זא .םירחא תוגוז הברה ךכ לכ דועו
.הבהאה תא םקלח לע תוחפל תוארל רשפא לבא ודגב וא םידגוב םהמ
המ .םינש רשע לש הגופת ךירעת שארמ ןיאושינל םישל עיצה והשימ
וא תישימחה הנשב רבכ תישעו תעדי אלש תירישעה הנשב שדחל ךל שי
?םתרכהש ירחא שדוח וא הינשה
תותימצל רעיש תרסה לבא ,"תותימצל" הלמהמ ,תובייחתההמ דחפ שי
ראשי הזש הנווכ ךותמ היה הז - אורקל ונדמלשכ ?אל ,בוט הז
ולש םידחפה ןזאמ תא תושעל ךירצ דחא לכ תמאב זא .תותימצל ונתיא
םע חצנל עקתהל - יתוא דיחפמ רתוי המ דחא דצמ .ולש תווקתהו
הלוכי ינאש הנימאמ ינא םאה ינש דצמו ?דבל עקתהל וא והשימ
שדח והשימ אוצמל לכואש הנימאמ ינא םאה ,הכורא תויגוז םייקל
?הצראש יתמ ותיא תויהל
תמ אוה .םידלי ילב ,ןמז הברה יד רבכ שורג ,45 ןב ,רכמ יל שי
.טושפ הזכ אל הז לעופב לבא העינמ ןיא תיגולויבו ולשמ םידליל
דיגהל ךירצ הז המו תבכרה תא רחיא אוה םא ימצע תא תלאוש ינא
.יל


הזש ןוכנ .םירבדמ םיסקט תישיא ילא .סקטה אשונ אוה ינשה אשונה
לבא ,ךוחיג םיררועמ קרש םייזופמופ הלאכ שי סקטב ןבומכ יולת
רזוע הזו ,תועמשמ םהל ונסחייש םילמס לש האלעה אוה סקט לכה ךסב
.האושה םוי :המגוד) .שגרל סנכהלו תוולנה תויועמשמב רכזהל יל
,העווז תוררועמ םידלש תויווג לש תונומת ,יל םיזיזמ אל םירפסמ
(לבאה תא חתופ ראנופ לע רישה לבא
תא קר בוהאל והשימל ומרגיש הבותכב וא תעבטב םסק םוש ןיאש רורב
דיעהל ידכ אב סקטה .יתדל םדא ןב תכפוה אל הפיכהש ומכ .וגוז ןב
תובייחתה .םיסחיה תכרעמלו הינשל דחא ונלש תובייחתהל הרבחה תא
תוסנל םינכומ היהנש תובייחתה לבא ילוא ריחמ לכב אל דחיב ראשהל
םויה םיפקומ ונחנא .תצק רבוע שודיחהשכ םג דחיב רשוא אוצמל
ונתוכזש ונדמל .אבה רבדה תא תוצרל ונל םורגל תוסנמש תומוסרפב
בל םימש אל ונחנא שופיח בורמ ילוא לבא ונלש רשואה תא שפחל
אוצמל ךירצ ילוא .חצנל הירופוא אוהש הזכ רשוא ןיא ירה ?ונאצמש
אל ינאש תודוקנה לעו ,הז םע הצורמ ינא הב םירמואש הדוקנה תא
?דובענ ןהמ הצורמ
ןילו'גל וביגה
 
 
29/11/00 2:32
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
הנשב שדחל ךל שי המ" היה תבתכש המב יתוא ספת יכהש טפשמה
שדוח וא הינשה וא תישימחה הנשב רבכ תישעו תעדי אלש תירישעה
...."?םתרכהש ירחא


שדוח" ןיב תוושהל המ ןיא שממ לבא ןיאש החוטב ינא ,תישאר
ירחא שדוח .םיאושינ לש רושע ירחא ןיבל "םתרכהש ירחא
....ןיטולחל ירופוא בצמ לע רבודמ םירקימה בורב ,תורכיהה
!יאוולה ?םינש רשע ירחא
התאש ירחא רתוי הברה םדא לע דמול התאש הדימ התואב קוידב
המו .רושע ירחא רתוי הברה דמול התא ,םייתנש ותציחמב הלבמ
ידיל דימת אב הז םגו ,ךמצע לע דמול התא ,וילע דמול אל התאש
םירבוע םישנאש ךכ לע רבדל אלש .גוזה תב / ןב לא ךסחיב יוטיב
.תוושהל המ ןיא םתסה ןמש ךכ .ןמזה לכ ,םייוניש ן-ו-מ-ה


ביצי ,חטבומ ,חוטב לכהש םיחוטב םינש שמח ירחאש םישנא שיו
ןמזה עיגהש םיניבמש םימעפל הרוק רושע ירחאו ,חצנל ןאכ היהיו
לע ,ןימה ייח לע ,תושגרה תעבה לע ,םיסחיה לע דובעל ליחתהל
.חצנל םש וראשי ןכא םירבדש ידכ ...היתורוצ לכב תוימיטניאה
דובעל ךרטצת םעפ ייאש ךמצעל ראתמ התאש רבד אל טלחהב הזו
וא ,הנושארה הנשה ,ןושארה שדוחה תיירופואב התאשכ ,וילע
.תונושארה םינשה שמח לש תוחונה
?אל


תא םיריכמ אל הנושארה הנשב םגש הלא לע הלימ יתרמא אל דועו)
("תושעל" חנומה
הילו'גל וביגה
 
 
2/12/00 12:38
םאה הכלמה :תאמ
הילו'גמ ןילו'גלל הבוגתב
םסרפתמש ןפג תירונ םע ןויארל ןכלוכו םכלוכ תא הנפמ ינא
לע תרמוא איהש המ .תונורחא תועידי לש םימי7 ףסומב תבשה
םיננערמ ךיאו תכרעמה ךותב רבג לש תויטננימוד ,םיאושינ ייח
(...בהאמ םיאצומ) םיאושינ ייחב סקסה תא


ומינפהו ואריק
םאה הכלמהל וביגה
 
29/11/00 9:38
יתטלחה אל דןע :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
ךינפב הדירומ,ליגרכ הלועמ הביתכ,לכה ינפל לכ םדוק
.עבוכה תא
ינא יעבטמ,ייח לכל דחא ותוא םע תויהל היונב אל ינא
ךיא,תינטטרלפ
,ילש םייעבטה,ןכ, םיכרצה לע רומשל הרומא ינא לזאזעל
הלוכי אל,תובייוחמ ילב ילש םיאנתב תתל הצור ינא?םייובח
םיסחי תכרעמ הצור ינא,ללכב ינויגה רבדכ יל ספתנ אל הז
,הדגאכ ךשמנ ןיידעו ליחתהש,םיסחי תכרעמב רבכ ינא םצעב
,תומייק ןהש ןימאהל רשפא יא םייחבש הלאה תובהאה גוסמ
.הרוק ןיידע הז,טיש,יל הרק הז זא,הרוק הז םייחב םעפו
ףתשל טושפ ,יתריקי הילו'ג?הז תא תרפסמ ינא לזאזעל המלו
אל,םינומא רומשל,ןתחתהל,עדומב,רידא ןוצר רסוחב ךתוא
,'וכו ברה םע ישעמה סקטל איה יתנווכ אל ןתחתהלו,תלגוסמ
תא יל השוע אוהו יל בוט יכ ותיא תויהל הצור ינא דחא דצמ
ההימכב ימצע תא תאצומ ינא ינש דצמו,םינבומה לכב הז
...ש ינפל,דוע תושעל תיתימא
ינא,הזכ בצמל עיגא ינא(לודג םאן)םא,יתדה סקטל סחיבו
התואש,ימיא תשקבל םאתהב םיללכה יפל ותוא השעא
טועפו ינשימ ךכ לכ אוה סקטה לבא,םייחב בזכאא אל ינא
.רבעמ שי תמאבש המ תמועל
יתטלחה אל דןעל וביגה
 
30/11/00 4:56
שורגב יטנמרש :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב


.ךיינפל דירומ ינא הדסקה תא .הילוג ,תרמא הפי


הבישב הרבע ,חלכה הילע דבאש האצמה םה םיאושינ - רברבל שי המ
.תדסוממ תוללמוא דעב ,הבהא יטנא םה םיאושינ .םלועה ןמ הבוט


םיכמסמב ןגועמו ןגרואמ ,ףתושמ לבסל תפדרנ הלימ איה םיאושינ
.תיתצלפמה תונברה תוסחב ,םייטפשמ


.אלו אל ,אל - םיאושינ


קאלב ריד - הבוהאה יתבו ,ללכה ןמ אצוי שי ללכ לכלש ןבומכ :ב"נ
...לארשיו השמ תדכ אשנת אל םא
שורגב יטנמרשל וביגה
 
30/11/00 5:10
שורגב יטנמרש :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
.ךיינפל דירומ ינא הדסקה תא .הילו'ג ,תרמא הפי


הבישב הרבע ,חלכה הילע דבאש האצמה םה םיאושינ - רברבל שי המ
.תדסוממ תוללמוא דעב ,הבהא יטנא םה םיאושינ .םלועה ןמ הבוט


םיכמסמב ןגועמו ןגרואמ ,ףתושמ לבסל תפדרנ הלימ איה םיאושינ
.תיתצלפמה תונברה תוסחב ,םייטפשמ


.אלו אל ,אל - םיאושינ


אלש ,הבוהאה יתבל ,הל רסחו ,ללכה ןמ אצוי שי ללכ לכל :ב"נ
...לארשיו השמ תדכ אשנת
שורגב יטנמרשל וביגה
 
 
30/11/00 14:26
ןהכ זעוב :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
םהבש תומוקמה תא קודבל "ריעה" לש בתכ אצי 1996 תוריחב ירחא
םשו הפ םיבושי .והינתנ יביבל םיזוחא האמ לש העבצה המשרנ
יבגל דואמ תובוצע תונקסמ הלעה םישנאה םע רובידה .לארשי ץראב
ללכ ךרדב הז לארשיב) עיבצהל ימ דעב םיבר םישנא לש םיעינמה
וא והשימ יפלכ יטנאב דימת ןה תועבצהה .עיבצהל ימ דגנ רתוי
לע הלע קרב טושפ ,והינתנב םואתפ ובהאתה וישכעש אל הז .והשמ
(המוגע החידבכ הארנ ולסוא םכסהו םיבצעה


,ס"שו יביב יבושיב םישנאהמ םיברש ,וא ?ןאכל רושק הז לכ המו
רוכזו ,תרוסמ ירמוש אל וליפא ,םייתד אל ללכב םמצעב םהש ודוה
ךלוה אל ,םירעשו םיריש עמוש ,תבשב ןשעמ ?ינא" :רמאש דחא יל
םהו יתד ןגל יתחלש םתוא ?ילש םידליה לבא .םייחב תסנכ תיבל
"םיכרע םהל ויהיש ידכ ,הפיכ םישל םיחרכומ


התוכזב תובהל יבצוח םימואנ םיאשונ םישנא :קוידב ןיינע ותואב
היה דחא תוחפל לבא .םיאושינה דסומו יסקט דגנכו הילו'ג לש
אוה ,ןתחתהל הצרת ולש תבה םאש תודוהל ליבשב קיפסמ רשיו ץימא
תדכ ןישודיקו הפוח בר םע ידוהי סקטב תאז תושעל הילע הפכי
...ןידכו


םישנא .לודג לובליבה .תילארשיה הרבחב ,הארונ איה תועיבצה
םהש הממ רבד םמצעמ םישרוד אלו םמצע לש םיוקה תא םיצוח
,םמוקמו סיעכמ ,בוצע ךכ לכ הזה סננוסידה .םהידלימ םיעבות
המ"מ דחפה איה היעבה םאה .קזח רואב ותוא ריאהל םיחרכומש
הסינכה (?ןתחתהל ילב והשימ םע היח ךלש תבה ,המ) "?ודיגיש
הדבועה רקיעבו תונלבוס רסוחו תלוזה ייחל תילטורבה
ידוהי) םמצע תא רידגהל םיעדוי םניא םיבר הכ םידוהי-םילארשיש
לא .האלה םיליבומ םה רבשה תאו (?רתוי התא המ ?ילארשי וא
תא תישהל םהל םרוג המשאה שגר לבא ,םנוצרכ םייח םה .אבה רודה
.םהידלי לע ריחמה םולשת


ידכ" אלא וצר םהש ינפמ אל ונתחתה יביבס םישנא הברה ךכ לכ
..."םירוהל תחנ תושעל
ןוצר לשב אל םלועל םידלי םיאיבמ יביבס םישנא הברה ךכ לכ
...יתרבח ץחל לשב אלא ישפוח
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/12/00 9:11
שורגב יטנמרש :תאמ
םייסנכמ ול שי ןמלזל הבוגתב
.דאמ דע תקדצ - (?רתומ) יחא זעוב


- השק המכ קאבר חוא - השק ךא ףיטהל לק ,שורדל האנ ,ןכא
תויכרע-ודב תודוהל ךובנ טעמכ ,דאמ דע עדומ ינא ,ןכ .םייקל
תא לטבל ילש הנכהו תיתימאה האירקה םע לק אל שיגרמ .ילש
עוגנ רבכ ,יתונוועב ,ינאש הארנ ךא .הזה רוראה דסומה
ךלהמב יתרבעש המשנהו שארה תפיטשמ ררחתשהל יל השק ,הלחמב
ףיסואו ןכתיו ,תבכרה תא הארנכ יתרחא רבכ ינא ,ינא .םינשה
יתדלי תא ףרצאו - לדה יחוכ יל דומעי אל םא - עשפ לע אטח
אל הז הלש היופש יתלב הווקת ךותמ ,םיעוגנה לגעמל הקותמה
.ןיאושינה תלחמל הלשמ ןוסיח חתפת איהש ,הרקי


רסוחב יתוא םישאיש ימ היהי ילוא ,יטתפ עמשנ ינאש ןכתי
םוי ילוא ילזמ יל לזמתי אל םא .טסיאוגא יל וארקי ,תוירחא
.םישק םירבד יב חיטת איה וליפא דחא


.ילוא


תויפש ילא רוזחת ,ןמזב חכפתא ,(!ןתי ימ) עדוי ימ ,ילואו
.לצנת איהו יתעד


ךורעאש תראופמה הנותחב ינאו איה דקרנש המכ יוא ,זאו)
(...הל
שורגב יטנמרשל וביגה
 
 
14/12/00 13:31
הילו'///ג :תאמ
םייסנכמ ול שי ןמלזל הבוגתב
יידידי ברקבש ?שדחמ םעפ לכ יתוא םיהדמ המ םיעדוי םתא
ימ ,ריעצ ליגב דחוימבו ,ןתחתהל רתוי םיטוהלש ימ ,יירבחו
הלא - דסמתהלו גוז תב אוצמל ךרוצ לע םיריהצמ תמאבש
.םירבגה
לש ןויער םה הלאה םיאושינה לכש (: "דשח"ה תא ריבגמש המ
קר םה תורודו םינש הזמ תאז תורמלו ,דבלב םירבגו ,םירבג
בושחל םישנל םורגל ידכב תונטק תויצלופינמ ינימ לכ םישוע
דועש הלאכ שיו ,השיא לכ לש יסיסבה הנוצר איה הנותחש
...הז ללגב תומשא תושיגרמ
Well... duhhhhhhhhhhh!
הילו'///גל וביגה
 
 
1/12/00 20:35
יטב :תאמ
םייסנכמ ול שי ןמלזל הבוגתב
לכש תורמל ץוחלל וסינ םג ילש םירוהה .תבתכ קנע זעוב קנע
ל תאו הצור תאש המ תושעל הלוכי תא"ש יל "וריבסה" םייחה
ולשכנ םה ןחבמה עגרל עיגה הזשכ "תונברב ןתחתהל החרכומא


לדגית איהשכ ךלש חותפה שארהמ הנהית ךלש הדליהש הווקמ ינא
יטבל וביגה
 
 
2/12/00 12:23
םאה הכלמה :תאמ
םייסנכמ ול שי ןמלזל הבוגתב
תואיצמה ןחבמב דומעת םא הלאשה .התא רדסב התא = ןהכ זעובל
טלחהב ךלש שארה הרקמ לכבו ןכש תויהל לוכי .םינש המכ דועב
ילארשירבג ןייפאמ אל


.רשק ילב םירבד ינש ןיב לבלבמ התא ,יריקי = שורגב יטנמרשל
ךורעת ךלש תבהש הביסמב תופיצרב תועש רשע דוקרל לוכי התא
דחא גוז ןבל התובייוחמ לע טילחת איהשכ


?? םינברלו םיסקטל רושק הז המ לבא


תדה לש הקיטילופה םע הלועפ ףותיש דעב אל ,תוביסמ דעב ינא
'וכו תונברה לש תוצירעה


תוביסמל "ןכ"ו תונותחל "אל" ורמיא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
2/12/00 20:24
שורגב יטנמרש :תאמ
יטנמרש ןודאלו זעובלל הבוגתב
,םע יטושפו םיליצא ,תוכלמו םיכלמ ,תורבחו םירבח


רבודמ רשאכ ן/םכלש הפקשההו אצומה תדוקנ תא ןיבהל לק
,ריעצה רודה ,העורפ החנה חינהל יל השרוי םא ,םתא .ן/םכב
,דסמימה דגנכ הנומאבו טהלב ןועטל לק .ןדרמ יתרמא טעמכ
הפקשהה תדוקנש ,תאז תמועל ,ןכתי .המרונה ,תרוסמה
התיה םכידיבו םירוה םתא םתייה ול הנוש התיה תינמחולה
.(תי)אצאצה לע - תופכל אל - עיפשהל תורשפאה


,זעובל (!קדצומ) ש"לצ תקליח רשאכ ,םאה הכלמה ,תישע הפי
דומעת םא הלאשה .התא רדסב התא") הריהזה תוחסנתהה םע דחי
םא ודיגי םימי ןכא .("םינש המכ דועב , תואיצמה ןחבמב
תעש עיגת םויה אובב רשאכ ,ו"שלצ תא רשויב רוחבה חיוורה
.(סגה חוסינה לע החילס) הקריפל עיגת ותבו ןחבמה


םינדרמ ונלחתה ונלוכ - םידמולמה יתוברו יתוריבג ,ןכ
תא הנשנש (םכלש םירוהה םג ,ןכ ןכ) ונמאה ,םיטעובו
ונאו ,םהלש תא םישוע םייחה תולבגמו ןמזה ךא .םלועה
תונשל םלועל םינתונו ,תודקירבהמ םידרוי ,והשמ םידסמתמ
תרזוח "הרשפ" הלימה םואתפו .והשמב תוחפל ,ונתוא
.לעופל םיאיצומש ינפל תפסונ הינש םיבשוח ונא ,ןוקיסקלל


,םכתעד תא עיבהל ,ךירצ םא הילע םחלאו ,האלמה םכתוכז
לש ופוסב ,םשמ אב ינא ,ייה .ענכשל תוסנלו הילע םחלהל
םלוע ןעמל יתמחלנ ,תוירולקו היגרנא יתכפש ינא םג .רבד
םייט-לופב אל .תאז השוע ינא ןיידעו .רתוי יופש ,קדוצ
אשונבש אלא .ידדצ קוסיע ןימ .יבוהכ אלא ,םעפ ומכ ,בו'ג
הלאמ אלא ,ךרדבש םירוההמ אל עומשל דאמ ןרקס יתייה הזה
.קרפה לע םלצא איה הלאשהש


רוא תונשש עדוי ינא ,ןכ) רוא תונש קוחר ןיידע ינא
אל ןיידע הטוטאזה .הטלחה תלבקמ (ןמז אלו קחרמ תונייצמ
היהי תיסקאל םגו ,ירבגה (!) ןימה תואלפינ תא התליג
אובב ,טילחתש וז איה המלעה ,לכל לעמ .רמול המ יאדוב
םג ,התחמשב חמשא אלא ,התטלחה תא דבכאש קר אל ינאו ,םויה
.ילשמ הנוש היהת הכרד םא


.תוחמשב תוארתהל
שורגב יטנמרשל וביגה
 
 
4/12/00 2:02
קלע לכימ :תאמ
יטנמרש ןודאלו זעובלל הבוגתב
לש קתוו תונש הברה םע ,לעופב הרוה - הקיטקרפה ןינעב
ןיידע רצעה תשרוי .השעמה ייחל הירואיתה ןיב תומיעה
.ינשה ןימה תואלפנ תא התליג רבכ לבא ,הנותחמ הקוחר
םיוסמ תוקסרתה לאיצנטופ שי תוירואיתל ,קדוצ התא ,ןכ
תותמעתה תבייחמ תורוהו ,תישממה תואיצמה ינפ לומ לא
- דיגנ) "ינאש בושחל הצור ינאש השאה" ןיב תדמתמ
,קליחד"ה ןיבל (תיטפמא ,תלבקמ ,תיטופיש אל ,תיטנראלוט
,הילעו הילא הגאדמ אצוי ירה יבילו !!!ילש תבה וז לבא
תונבה יל שי ,תאז לכבו ,תשרוד ינא התבוט תא קרו
הסונמ ,רתוי בוט תעדוי ינאו ,השכר םרט איהש תונבותו
"....טרפבו ללכבו ,רתוי


תיצמ ודועב ךיא ,ילש אבא .םימעפל לופכ רסומ םג שיו
ינא" תנשעמ ינאש הז לע יב ףזונ היה ,הירגיסב הירגיס
לש םינש ידימ רתוי" רמוא היה אוה "קיספהל לוכי אל רבכ
."ינומכ ירכמתתש ינפל יקיספת תא ?...תא לבא .ןשע
םישקעתמ םהו רסוב ולכא תובא !ינויגה חטב !ינויגה
.םייניש אפורל םידליה תא חולשל


וזה הפיחדהו ,ונלש ףוקישכ םיספתנ םידלי םימעפלש ךיאו
ארונ םהשכ יכ ,רדסב ארונ תויהלו ,תויונייטצהו םיגשיהל
חטב !חטב .ונלש "תוירדסב"ה לע םג והשמ רמוא הז ,רדסב
סיסבבש חטב .תוניצק סרוקל תכלל רצע תשרויה תא יתדדועש
איהש יתבשח יכ היה הז סיסבבש חטב .התצר איה יכ היה הז
הז סיסבבש חטב .ללכב םייחב התוא ושמשיש םילכ םש לבקת
חטבו חטב םג לבא .דוע םש לדגת איהש יתנמאה יכ היה
.תרדהנ הדלי !ןכ ?איה" לש גוסהמ תיהמא הוואג םש התיהש
,ןינעה ןיממ אל ללכב הזש "..םיעדוי םתא ,ךוניח תניצק
הזל םיעדומ דימת אל םא םג ,טלחהב ונינעמ לבא ,ונניב
.הזב םידומ וא


,ינש דצמ .יתניחבמ יחרכה אל ,אל ?לאוש התא ,הנותח זא
ןב םע הייח תא רושקל רחבת איה םאש תודוהל הכירצ ינא
לכ לע דוקרא"ו ,ןיטולחל תילאוד היהא ינא ,יחכונה הגוז
."תונותחה
קלע לכימל וביגה
 
9/12/00 12:22
(?רבג ינא םא המ זא)דוד :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
דובכה לכ
:)
? יתיא ןתחתהל אל ךתעד המ ?הילו'ג
תועצמאב המצע תא רידגהל הכירצ אלש השא תוארל דמחנ טושפ
!!!!רבג
ךתוא ריכמ אל ינא
לבא
ינויסנמ
בושח יכהו ,ךמצעב החוטב ,תניינעמ ,תיטנגילטניא תאש חוטב ינא
.ךמצע םע המלש
,םזינימפל דובכ האיבמש תיתימא תיטסינימיפ תאש הז בושח תוחפ אל
!בושח יכהו
(: רבד ותוא םיבשוח ונחנא
תמכסומה תדוכלמל תלפונ אל ינומכש השא שיש תוארל בוט יל השע
יפלא לע ססובמשו םילבקמ ונלוכש עורגה ךוניחה ונתוא ףחוד הילאש
:ןוגכ תויעט תונש
.רבגל הינש תגרדמל התדרוהו השאה לש יוכיד
.תונשוכרו הבהא ןיב בובריעו הפלחה
תועצמאב קר ןמצע תא םישגהל תולוכי םישנ וליאכ תיעטומ הסיפת
ךרדה וליאכו הדיל
רבג תשרודה תיתחפשמ תרגסמ תועצמאב איה תאז תושעל הדיחיה


םיבוט םייח ךל ויהיש זא
:)
לשבל ךלוה ינא
(?רבג ינא םא המ זא)דודל וביגה
 
 
9/12/00 17:52
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
.םיבוט םייח ךל םג ויהיש ,הדות .א
...?לשבמ התא המ .ב
הילו'גל וביגה
 
12/12/00 12:41
תירימ :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
!תאכדמ הבתכ
האושנ ינא .הבהא ןומהבו רשואב םיאושינ ייח םג שי ,דואמ תימיספ
רשואב הנש 12
תירימל וביגה
 
 
13/12/00 18:13
:תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
םירשע ירחא םירשואמש הלאכ םג שיו !הז תא תבתכש ףייכ הזיא
הכיראמש הבהא ,םלועב הבהא םג שי -םישנא ,ייה .רתויו הנש
.םינשו םימי
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/12/00 13:19
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
שי לבא .הנש םישולש ירחא םג םלצא םימי ךיראמ הזש הלאכ שיו
.אלש הלאכ
הבשחמב םיאושינ תכרעמל סנכיהל אכדמ רתוי הברהש תבשוח ינא
.םייתנש ירחא ףוצרפב הגועה תא לבקלו קתקתמו דורו לכהש
הניא ,םיכשמנ םיאושינהו תמייק הבהאהש הדבועה ,תאז דבלמ
.ימגונומ ןיינעהש החיטבמ
םיארנ םהלש םיאושינהש תוגוז השולש-םיינש הריכמ תישיא ינא
ילב ,דצהמ םינמור להנל ליחתה םהמ דחאש זאמ בוט רתוי הברה
.ןבומכ ,ינשה תעידי
?הז תא םיריבסמ םתא ךיא
הילו'גל וביגה
 
 
14/12/00 13:31
:תאמ
סומינונאלו תירימל הבוגתבל הבוגתב
םוש הזב ןיא ,ךומכ םישנ ויה דימת .ךתמשנב הטומרש תאש
.שודיח
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/12/00 13:36
הילו'ג :תאמ
סומינונאלו תירימל הבוגתבל הבוגתב
?...ו ,ונ
הילו'גל וביגה
 
4/2/01 20:03
N.K.K :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
תמועל .הסאפ תצק רבכ הז לצנתהל וליפא ,ךירצ אל - הצור אל םא
תרבדמ אל ינאו) ?הצור אל תמאב תא םאה תוהתל םוקמה הז ,תאז
.(העפות ןיידע לבא ,הצופנ - העפותכ ךיילע אלא ,תיפיצפס ךיילע
ילבו הבוט החפשממ ואבש הלאכ תורסח אלש תודוהל תבייח ירה תא
םושמ קר תוצור אלש ,םידידי/םיזיזי/םיחא/םירוה תבהאב טפרדרבוא
לייטס םיסופיט קר הכ דע ושגפ ןהש וא ,עיצה אל דוע דחא ףאש
םיבאשמה תא לצנל רשפא ןיידעש וא ,"יגולואיכראה טסיניבושה"
(סיטילולצ לוטנ ןבשיו םיינכייח םיציצ רמולכ) םייעבטה
אל הז .תובייחתה אלל םיפתתשמ תובר תואירב תוינימ תואקתפרהל
יל הרקי אל הז םלועלש יתבשח ינא םג .ךל אובי אלש רמוא חרכהב
תויהל תוצרל תוביסה לכ תא יל ויה יכ ,(ינייכב אל ,ףיקת ןוטב)
תא הנשא םואתפ םא םלוע תודידבמ דחפל תחא הביס אל ףאו הישפוח
תא יתשגפ ,תושדח תונבות וא ליגל רשק אלל ,םואתפ לבא .יתעד
לבא ,עיתפמ היה הז .חצנל וילע יל אב ןכ אקוודש הזה והשימה
תאצל רהמל אל :הנקסמ .(דיתעל הווקת + תוחפל הכ דע) דאמ חלצומ
םישדח םירבד תולגל הלוכי ןיידע תא 80 ליגב וליפא יכ ,תורהצהב
,זורח יל קלפתה) !תרשואמ תאש רקיעה - תרחא וא הככ .ךמצע לע
.(...החילסה ךמע
N.K.Kל וביגה
 
 
20/2/01 18:03
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
,דיתעב היהי המ - "דיתעל הוקת + תוחפל הכ דע" - תבתכש ומכ
.ררבל הסנמ ינאש המ הז
תולוכי דוע תולודג תועתפהשו חוטב אל רבד םושש הדבועה ,רמולכ
?עדוי ימ ,ודיצמ םג ,ידיצמ םג ,עיגהל
הילו'גל וביגה
 
8/7/02 6:07
ךלמה איג :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
תורלוחה םייחרזימה לכל םולש
רוהטה עזגה הז םיזנכשאהש םיניבמ אל םתא
הדובעל וכל םירוחש הלללאי זא
ךלמה איגל וביגה
 
8/7/02 6:10
ךלמה איג :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
! ךלמה ינא םעפה דוע ןכ ןכ
??? םיאקורמה תא ךירצ ימ
??? םינמייתה תא ךירצ ימ
! תורלוח םה לבא דמחנ הז ןונחנגו סוקסוק ןוכנ
לארשי םעל ךולכיל
םכל המל זא יזנכשא תויהל הצור יאקורמ יזנכשא תויהל הצור ינמית
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! םתאב הנמימש םכצראל ופוע חרזימ תודע
ךלמה איגל וביגה
 
 
8/7/02 9:33
תאיל :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
"ךלמה" איגל
אל םייחב ינא לבא - ךומכ רוציב תלקתנ ינאש הנושארה םעפה תאז
! יזנכשאמ תעתפומ היהא
ךלש רוויחה אצומה תא ןיבהל רשפא - ךלש הבוגתה תא אורקלמ קר
הנפת ילוא - ביתכ תואיגשה תא ןקתל ןמזה עיגהש תבשוח ינא
טלחהב ינא . ('א התיכמ ךלש הרומה) ץיבוניבר 'בגל תונולתב
הלענ רוצייל תאז לכב לבא - רוהטה עזגה הז םיזנכשאש הניבמ
.טילפ השוע החמשב יתייה ךומכש
תוארל הפידעמ ינא - בוט ךל םישוע ןונח'גהו סוקסוקהש ןיינעמ
ןימחה ירחא ןטב יבאכמ לתפתמ וא השורק לגר לע קנחנ ךתוא
.תבש םוי לש עקשיקהו
המרה תא תולעל וגאדי ךידליש - בלה לכמ ךל תלחאמ ינא דחא רבד
םיאקורמו םיזנכשא תויהל םיצורש םינמית אר ואיביש תאזב ךתיבב
.םיזנכשא תויהל םיצורש
!!! תמ ךלמה
!!! השדחה (הינמיתה) הכלמה יחי
תאילל וביגה
 
 
27/9/02 23:23
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
.תאב ונממש רוחל השקבב רוזח
.םדוק תחא העש הפיו
הילו'גל וביגה
 
8/7/02 11:41
השיא םתס :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
ןוידל ןנתסהש יתיאר םואתפ לבא תובוגתה לכ ירחא יתבקע אל
תישאר זא ,יטנוולר אלו רעוכמ ,החוד ,ינעזג חוכיו הזה ןיינעמה
םירוצי ינש שפנ לעוג "ךלמה איג"לו "תאיל"ל דיגהל יתיצר קר לכ
.םכתומכש םיטסינורכנא
התאש דיגהל יתיצר "הטומרש" איהש הילו'ג תא םישאהש סומינונאל
הנימאמ אל טושפ איה תדגוב איהש םלועמ הרמא אל איה !טוידא
עמשנש ןועיט ,הנש 50 ךרואל םדא ןבה ותוא תא בוהאל רשפאש
חור סג םדא התא .ונניבש רתויב םייטנמורל וליפא ,דואמ ינויגה
הנעטש תוניצרב ןודלו תבשל םוקמב םירעוכמ םייוניכל רבועש
,םהילע ונלדגש םיכרעה לכ תא תרערעמו הליהבמ םא םג ,הבושחה
.התלעה הילו'גש
,יתנתחתה ,יתבהאתה ,רוחב יתרכה - דיגהל יתיצרש ןורחא רבדו
םואתפ .רמגיי הזש יתניימד אל עגרל ,םייחה לכל היהי הזש יתבשח
,רתוי יתבהא אל רבכ םינש 6 ומכ והשמ ירחא ולב הד ףוא טואא
הליחתכלמ ילוא .יתשרגתהו רחא והשימב יתבהאתה םינש 9 ירחא
רשועו רשואב היחא ינא יחכונה םעו הנוכנ התייה אל ילש הריחבה
קרו happly ever after הז תילגנאבש בל םתמש) הזה םויה םצע דע
טושפ ילוא לבא ,(םיירמוח ונחנא המכ "רשוע"ה תא ופיסוה תירבעב
.םייחב רחא רבד לכ ומכ ,תרמגנ בלש והשזיאב הבהאו רבד הזכ ןיא
השיא םתסל וביגה
 
 
9/7/02 13:52
יתשו :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
.חצנל ,"םלוע דעו זאמ" רתוי הז ever after
תיניצ היהת) הזה םויה םצע דע - ןמזב ליבגמ לבוקמה םוגרתה
ול ףולחי רחמ אמש .בייחתהל הצר אל םגרתמהש ןכתיה - העמק
.(?רשואל הרקי המ יעדת יכל זאו רשועה
יתשול וביגה
 
 
27/9/02 23:36
הילו'ג :תאמ
?הצור אל ינא םאול הבוגתב
אל יכ ,"טעמכ"ה לע השגדהב .הנימאמ ינא ךכ .השא לכ טעמכ תא
.הככ הז ןלוכ לצא
םינשה לש םיטסיטטסה םינותנה רואל רקיעב ,הנימאמ ינא לבא
בורה לצאש ,ץראב ןישוריג לש הלוע זוחא לע םידיעמש תונורחאה
ומכ תוביסמ דחיב םיראשנ םישנא .תמלענו תתחופו הבאה תכלוה
ץוחמ הרוקש הממ דחפה ,הרגישבש תוחונה ,החפשמ ,אתנכשמ ,םידלי
...תרגסמל
תוגוז הברהש הדבועה תא םג ריבסמ הז .תונוכנ אלה תוביסה לכ
רבכ אתנכשמהשכ ,תיבה תא םיבזועו םילדג םידליהש ירחא םידרפנ
דצה ןמ םידמוע םניא רבכ (םיבסה) םירוההשכו קבד הניא
.םנושלב םיקצקצמו


הז םא .תונוכנה תוטלחהה תא תושעל ונל ראשנ ?ונל ראשנ המ זא
יתואיצמ רואב ןוחבל הז םאו ונלש רשקה תא יתואיצמ רואב ןוחבל
ינא .ךורא חווטל תובייחתהה אשונ לכ ,ילאיר הז םא הלאשה תא
הלאשה תא ימצע תא תלאוש ינאו ,םייתנש הזמ יגוז רשקב תאצמנ
ץונצינה תא האורו םייניעב יגוז-ןבל תלכסתמ ינאש םעפ לכ וזה
ינא םא ,שדחמ םעפ לכ ההות ינא .ןהב ףקתשמ ולש ךויחה לש
ךופהי אל הזש ,םש היהי דימת הזש ,םימתבו תמאב ,תווקל הלוכי
אל ינא .אתנכשמל בייוחמ ,יתדבוע ,בחסינ .רחא והשמ תויהל
.תבייחתמ אל ינא ןכלו ,הלוכי
תוירחסמ תויומכב תונתחתמ יביבסמ ןלוכ ,ילש חא תא יתנתיח
.ילשב ינאו


.אצמנב הניא ןיידע ,םייתנש ינפל הפ יתגצהש הלאשל הבושתהו
.ונלוכ תא ףתשל ןמזומ ,הבושת ול שיש ימו
.םדוק תחא העש הפיו
הילו'גל וביגה
 
21/6/05 13:27
יהיל :תאמ
רומ הילו'גל הבוגתב
תעזעדזמו םינש שמח לש תרחואמ התצהב הזה רמאמה תא תארוק ינא
הזש תעדוי יתייה םא .רתכה תא יל ובנגו ינמז תא יתמדקהש תולגל
:) .הפוקה לכ תא תחקולו ייגיגה תא תמסרפמ יתייה סוש הזכ היהי
.המא ןטבב דוע תעבשומ הקוורמ
יהילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא