םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
אמא תויהל~תוהמא~ישאר    
   

תודליה לא עסמ
עלס הימ

תודוסה לכ תא ול תולגל הלוכי ינא
אוה יכ .דחא ףאל הלגמ אל ינאש
םילויטהמ אוה .םשמ אוה .ילש תודליה
,רעי ומכ ונל הארנ היה דועשכ ,רעיל
השרוחל תורגובה וניניעב ךפהש ינפל
אוהש הבולעה


?קופד רתוי ימ


תא םיריכמ ונחנא ?ריכהל רשפאש המכ דע ,תמאב ונתוא ריכמ ימ
.הימ ינא םג .יל םג ,דואמ םיענ .הימ ינא דואמ םיענ .דימת אל ?ונמצע
.סעכה רשפ המ וא ,דחפה רשפ המ וא ,הזה תוישיאה לוציפ רשפ המ ולאשת
?סוריוה הפיאמ זא ,בוט .םעז ומכ רתוי הארנ ?הז סעכ הז
.םשמ הברה תרכוז אל ינא .תודליה לא םכתא חלשי לקשב גולוכיספ לכ
םיקיתה לכ .ילש תודליה לש ךלהמה ןורכיזה .ותוא יל שי הז ליבשב
אל דחא ףאש ומכ יתוא ריכמ אוה .הזה רשקה רשפ הז .ולצא םידעותמ
הז ותיא .ולש תא ינאו ילש תודליה תא ריכמ אוה .דחיב ונלדג .ריכמ
שיו .הכובמ ןיא .ריבסהל ךרוצ ןיא .רורב יכהו חונ יכה היהי דימת
.לודג קית וילע שי יל .ןעטמ שי חטב ,ןעטמ
םייאו ,תוכיסנ לש ,דיחי ןוטלש לש יצחו םייתנש ירחא אבש הזה דליה
היהו אב ךיא .ולש קיתה תא שי ול םגו .הזכ ףוצח .רתכה תא יל בונגל
,תורעהו ,תוארוה ףטחו ,(וישכע םג) ןטק יכה דימת ,ןטק הזכ
הזיאב דומעל ךירצ היה דימת ךיאו .םינטק םידלי לש לוצינו תויורמעתהו
,הנממ ולעפתה ךכ לכ םלוכש וינפל תקנופמ הכיסנ הזיא התיה דימת .ןקת
.העבק איהש יתוכיסנה ןקתב דומעל .בצקה תא קיבדהל ךירצ אוה םואתפו
לכ תא הילע ושע ךיאש דיגת הפ איהו .הזה ןקתה ול םיאתה אל ?אוהו
הברה ,וכרדב תכלל היה לוכי אוהו הברה ךכ לכ הנממ ופיצ ךיאו תויועטה
.איהש הממ רתוי
,רבכ םתסאמנ יד": דיגת ,התחפשמב םידליה בבסב הנורחא ,ילש תחא הרבחו
.לכה םילבקמו לכה םתלביק םתא .השק יכה םכלש םיננולתמ דימת .םירוכב
.ותוא האראו הב טיבא ינא ךיאו ."םיקופד יכה ונחנא


ןמזמ היה הזו םידלי ונייה


ונממ שקבא ינאו קרוי וינל דע ,דואמ רק הליל הזיאב וילא רשקתא ינאו
תודליה תא ינממ איבחמ התא המל .קותשי אוהו .ילש תודליה לע יל רפסל
?ינממ ריתסמ התא המ ?המל ?דלי ,אה .ילש
.קוחרמ יל רפסל לוכי אל אוהשו ,ךכ לכ וישכע קוחר אוהש עדא ינאו
.יל רפסי אלו .בורק אובי אוה זאו .יל רפסי אוה בורק היהי אוהשכ
םירוענה םעו ולש תודליה םע ולש שדוחמה שגפמבו ,ולש הבהאב קוסע היהי
תא קיזחמ הככ אוהש ,הז ןגוה אל הזש ימצעל בושחא קר ינאו .ולש
.ונינש ליבשב בגה לע הברה קיזחמ .ובילל בורק ילש תודליה לש םיקיתה
השוע ינא ?הככ דימת היה הז ילואו .וישכע םואתפ תורצויה וכפהתה ךיא
יתמ תמאב יל הלגמ אל .בגה לע בחוס טקשב אוהו םילוצליצהו שערה תא
עדוי אוה יכ .הז תא תעדל השק יל היהי הזש בשוח אוה יכ וב יתעגפ
.ימצע ינפמ ילע ןגמ .ותוא תבהוא ינאש
אוה יכ .דחא ףאל הלגמ אל ינאש תודוסה לכ תא ול תולגל הלוכי ינאו
ומכ ונל הארנ היה דועשכ ,רעיל םילויטהמ אוה .םשמ אוה .ילש תודליה
םש ויה ?השרוח .אוהש הבולעה השרוחל תורגובה וניניעב ךפהש ינפל ,רעי
היה אוה .םוסקה רעיה ונליבשב היה הזו .םיחיש העבשו םיצע השימח ךרעב
ול יתטבה קר .ותיא רבדאש היה רשפא םילימ ילבו .אוהה רעיב יתיא
יליבשב אוה ,בגה לע אשמ ונייה .םייניעב יל טיבה אוה קר .םייניעב
.בוהא לטנ .קותמ אשמ .וליבשב ינאו
הלוכי ינאו ,יתייהש המ יתייהש לע ,רחמ דע ילע סועכל לוכי אוהו
חא תויהל הז המ ןיבא אל םייחב ינא .הז לע קדטצהל וא הז לע רעטצהל
,הדלי יתייה ינאו דלי היה אוה .ותוחא תויהל הז המ ןיבי אל אוה .ילש
.םיב המלוצש איהה הנומתב ומכ .יתשגרה הככ .ול תיארחא יתייה ינא לבא
ול הקיזחמ ינא .םיה רבע לא םיכלוה המלצמל בגה םע םימורע םידלי ינש
אלש .לופי אלש .דיה תא ול הקיזחמ ינא .הזב תועטל רשפא יא .דיה תא
ךפהתה הז והשכיא .םלועה תא ול הארמ ינא .ותוא הכילומ ינא .דחפי
לאוש רפסה תיבב ילא אב והשימש הנושארה םעפב היה הז ילוא . והשיתמ
הז תא .םלה בורמ תונעל יתלוכי אל ינאו ''?לש תוחא אל תא'' :יתוא
?לש תוחא ינא ?לש תוחא .תרכוז ינא


םיניבמו םילדגשכ


.הזמ ןטבה יל הכפהתה ינאו .דימתל דימתל .קוחר קוחר עסנ אוה זאו
אל .רקו רזו דדוב .תובוחרב דבל םש דעוצ אוהש הזמ ןטבה יל הכפהתה
הרידב יתוא רקבל אב היהשכ הז ינפל םג .רדתסמ אוה ךיא ןיימדל יתלוכי
חתפמ ול תנתונ יתייהו ברעב אצוי היהו ,ביבא לת םורדב יתרג הבש
רבכו לייח היה רבכש תורמל .ןיבמ אלו ןטק אוה יכ החיש ול השועו
היה אוה .ןיימדל יתלוכישמ רתוי הברה האר רבכ אוהו םכשב ותוא ותיחשה
ןטק ךויח ךייחו בישקה .יתוא קיתשה אל אוהו .ןטקה יחא .יליבשב ןטק
,''םיערפומ םע רוזיא הז רהזת'' ,''םירז םע רבדת לא'' .הפה תיווזב
ךכ רחאו .ךלהו .קתשו ךייחו ךייחו קתשו .''םישנא ינימ לכ הפ שי''
היה הז .ותוא חנעפל יתיסינו .ןורכיזב יל עוקת ולש ךויחה םע יתראשנ
לבא .הפי דואמ ריע םכשש קר - םולכ רפיס אל אוה .טעמ בוצע ךויח
הממ וילע רומשל יתלוכי תמאב אלש הז לע אוהה בצעה היה ,ולש ךויחב
הממ ילע רמש .ילע רמש אוה יכ ,רפסל הצר אל םש הארש המ תאו .םש הארש
רמש אוה בוש .האר אוהש המ םע תויחל לכוא אל ינאש עדי אוה .עדי אוהש
.ילע
יכ .האר אוהש הממ .הקירמאב האר אוהש הממ ילע רמש אוה ךכ רחא
ולש םייניעה היה הז .וניניעב לודג קילג התיה אל םעפ ףא תואיצמה
וישכע .ילש םייניעהו ולש םייניעה הזש ונעדי ונינשו .ילש םייניעהו
ףא ונלש לדלודמה קנבה ןובשח .דמע .המ זא .וניניב סונייקואה םש דמע
ילש קנבה ןובשח .תויואיצמ איצמהלו תובר תועש רבדל ונל עירפה אל םעפ
עוסלו םייחה עצמאב ימצע תא זוראל יל עירפה אל םג אירבה ןויגההו
יתייה .לובסל יתלוכיש הממ רתוי היה םייתנש .והז .םישדוח המכל וילא
עברא .תויואיצמ יתש היה דימת הז יכ .ולש תואיצמה לא תצק אובל תבייח
ולש תואיצמה תא איצמהל לכואש ידכ ימצעב תוארל הכירצ יתייה .םייניע
.ימצעב
ינשו .םירגהמ לש הנוכשב םיעבצ ןומהב העובצש הרידב םיצר םירבכע
אוהש רורב היה הז םואתפ .םירדתסמ אלו םיבהוא .םיברו םיבהוא .םיחא
הז תא ריתסהל חילצה אל אוהו .הלודגה ותוחא ינאו .השלחה ינאו קזחה
היהש המ היהאש הפיצ תאז לכב ילוא .ינממ בזכואמ היה ילוא .דוע ינממ
.הקזחה היהאש ,םייתפש סמכ ולו .םינשה לכ ילש דיקפתה
.לק היהיש .לק .םינשה לכ ולש דיקפתה היהש המ היהיש יתיפיצ ינאו
.םש יליבשב םוקמ היה אלו .השקו קזח היה אוהו השקו השלח יתייה ינאו
ותואש החוטב יתייהשכ םינטק ונייהש היהש ומכ .דימת ומכ היה הז בושו
םג .יל רורב הז םויה .ותוא בוהאל לק רתוי היה .יתואשמ רתוי םיבהוא
.המכחה .הפיה .תחלצומה ינאש בשח אוהו .ותוא בוהאל לק רתוי םויה
.יל לק רתויש .תאזכ הריהמ


אוה הז ינא ,ינא הז אוה


יפואה רבד לש ופוסב .םימוד םג לבא .םינוש דואמ דואמ ונחנא תמאבו
םתוא םיבהוא ונחנא .חטשה ינפ לע קר הז לבא .ירמגל דגונמ ונלש
רשפא יאש הזה והשמ דועה תא שיו .םירופיס םתוא לא םיכשמנ ,םירבד
רשפא יאש הזה חונה תא .ריבסהל רשפא יאש תאזה הבהאה תא .ריבסהל
ינא ,םלועב דחא ףאל הלגא אל ינאש הז ,סומכ יכה דוסה תא יכ .ריבסהל
יכ .ילש תודליה אוה יכ .יתוא טופשי אל אוהו ןיבי אוה יכ .ול הלגא
ונחנאש דליה) םינפב ןטק דלי ותוא תא ןיידע שי םדאנב לכל ובש םוקמב
םיקדוצ תויהלו ,םחלהל םיכירצ ךכ לכ ונחנא יכ ,םיאיבחמ ןמזה בור
הנטקה הדליה ודיל תויהל הלוכי ינא .םש ףתוש שי יל ,(םיחצנמו םיקזחו
הנטקה הדליה ינא ותיא .תרחא הלוכי אל ינא םצעב .לוכי םג אוהו .איהה
םע םיה תפשב םיכלוה ונחנאו דיה תא ול הקיזחמ ינאו ןטקה דליה אוהו
לכהו .תונשי ןבא תוגרדמב וילא םידרויש ףוח הז .ץוחב ונלש ןטקה תחתה
.םש אוהו ינאו םילמעתמה םינקזה קרו רקובב םדקומ יכ םינקזו תפז אלמ
יכה םיסעכב םג .קתניהל םילוכי אלו ,וניניב םימייקמ ונחנא הז לכ תאו
לכתסמ אוהשכ .ילש תודליה אוה יכ .ינאו אוה הז .םיבלענשכ םג .םילודג
ינא המ עדוי אוה וילע תלכתסמ ינאשכ .האור אוה המ תעדוי ינא ילע
.האור
םה ךיאו המ קוידב םיעדוי ונחנא ונילע םילכתסמ םהשכש שי םישנא המכו
םהש ךיא תא םיבהוא ונחנא ונילע םילכתסמשכ םישנא המכו ?ונתוא םיאור
םישנא המכלו ?חוטב הככ םישיגרמ ונחנא םישנא המכ םעו ?ונתוא םיאור
ונחנא ימ תאו .ללכב םא טעמ ?ונמצע תא ריבסהל םיכירצ אל ונחנא
.ונמצעמ קר ?תיתימא הבושת לבקלו ונלש תודליה לע לואשל םילוכי
.ילש תודליה אוה יכ ,אוה הז ינאו ינא הז אוהו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
17/11/00 0:19
שודיח לש עגר :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הימ ,ךל ףיכ הזיאו
שודיח לש עגרל וביגה
 
17/11/00 0:49
קוד :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הפי הפי בושו הפיפי
תרגובה הפיה הלודגה יתוחא
העיגה הלילה עצמאב
לותח לש תועונתב ייסנכמ הטשפ איה
הדירוה יינותחת תא
קחשנ אוב
הרמא איה
דומלל הצור
?הרענו ןודלי לע
טבמ יתלפשהו העמכ יתקמסה
טא טא טא הדמצנ איהו
העיגה תרומשאשכ
עיצפה רחשה
רגובה ינאו
................הניבה איה
.2000-קוד
קודל וביגה
 
 
17/11/00 20:16
חיימשה ינוחמצה :תאמ
.הינשה תודליה לא עסמל הבוגתב
?ךתוחא תא הוולמ
והשמ יתוא דמלת איה ילוא
התוא ינא ילוא
הרקמ לכב תיגוגגדפ היווח יל עמשנ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
17/11/00 9:35
ןמרחו שיגר :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הזה טסקטה תא אורקל יתחלצה אל ,םכתיא הנכ היהא ינא
.םמעשמ ארונ םגו בוט אל דואמ בותכ הארנכ הז .אל טושפ
.אקווד תושעל אבש דחא אל ינאו
ןמרחו שיגרל וביגה
 
 
17/11/00 11:22
תיטסינגלב :תאמ
תוקנולא עסמל הבוגתב
!בר ןורשכבו רשיו יתימאו ןוכנ בותכ הז , אלפנ בותכ הז
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/11/00 20:27
ךיירנה :תאמ
תוקנולא עסמל הבוגתב
?אל ,שפיט הארנכ התא
.דלי וא


.ךליבשב אל הארנכ
ךיירנהל וביגה
 
 
19/11/00 18:48
השיגרו תינמרח :תאמ
תוקנולא עסמל הבוגתב
...קדוצ התא ילוא ,המל תעדוי אל ,ומות דע רמאמה תא יתחלצ אל
השיגרו תינמרחל וביגה
 
17/11/00 11:50
וג_ידניא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.ונממ ביגהל עגרכ רחא םוקמ יל ןיא יכ
.יתניחבמ הדוקנב רשי תעגפ
.ךכ לכ תקיודמ הרוצב יתואו יחא תא תבתכ
.ףףףוא
וג_ידניאל וביגה
 
 
17/11/00 18:37
ןהכ זעוב :תאמ
ןטבהמ הבוגתל הבוגתב
עלס הימ לש םיסקמה טסקטה תא בהאש ימ לכל ץילמהל הצור ינא
שולש ינפל אציש ,קיפ ילטנ לש "תורטממ תכלמ" רפסה תא אורקל
,תוחאו חא יסחיב קסועו - "דחואמה ץוביקה" תאצוהב םינש
הכז אלש רפס .םיעשתה תונש לש זיראפבו םיעבשה תונש לש הינתנב
ול עיגהש דובכל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
17/11/00 22:21
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
''תורטממ תכלמ''ל הבוגתב
היאלגא םע יתכלה !ןיוצמ טרס ."הנטק תוחא" טרסה ןבומכ זא
אוהשכ םינש המכ ינפל ןואיזומב ותוא תוארל הנבונאוויא
אל םעפ ףא .םיחא שי וניתשל .דאמ תוכובנ ונאצי וניתש .גצוה
...ה כ כ םהילע בושחל ונזעה
םיחא ןיב הרוק הז ךיא הארמ והשכיאו הזה טרסה אב םואתפו
וזו ,האנקב הוולמ רבכ הבהאה ךיא .יעבט דאמ רבד הז וליאכ
לע םיבשוח ונאשכ הילא ונלגרוה ונלוכש המימתה הווחאה קר אל
יכהש המ לע בושחל םרוגש טרס טלחהב .ונלש םיחאל ונלש רשקה
.בושחל הצור תייה תוחפ


?טרסה תא השע ימ -עדוי חטב התא ,זעוב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
18/11/00 0:01
יבא :תאמ
ןניקסע תוצלמהב םאל הבוגתב
תובידאב ,םיטרפה לכ
IMDB


http://us.imdb.com/Title?0115067
יבאל וביגה
 
 
18/11/00 11:08
ןהכ זעוב :תאמ
ןניקסע תוצלמהב םאל הבוגתב
יתיאר אל אקווד ינאו...שורדה קנילה תא ךל ןתנ לקאשה יבא
םייב ימ עדוי אלו טרסה תא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
28/5/05 2:07
קיפ ילטנ :תאמ
''תורטממ תכלמ''ל הבוגתב
קיפ ילטנל וביגה
 
17/11/00 12:17
rakefet :תאמ
עלס הימל הבוגתב
I live in London and miss my sister who lives in Tzahala
and it's Friday and on Friday it gets even worse. thanks
for your lovely writing. It was comforting to read, thanks
again
Rakefet
rakefetל וביגה
 
17/11/00 16:41
ימענ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הדיחי תב
לודג חא יתיצר המכ
ילש אמאל יתדנדינ המכ
?לודג חא...תאז לכב ילוא
והשמ...הנטק..ןטק זא בוט
לקהל
?המל לבא..יתלאש דימתו
הרמא אמאו
דוע רשפא יא ךיירחא
הרידא האמחמ התיה תאז םימעפלו
ברוצ ןובלע םימעפלו


ךלש םלועל יתוא תסנכה הפי... הימ
הדות
ימענל וביגה
 
 
23/11/00 19:18
לאינד :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
ףידע היה ילוא ,בשוח התאש (תוראח) םיחא הלאכ ךל שי םימעפל
.דיחי ןב תויהל
לאינדל וביגה
 
17/11/00 18:21
ןהכ זעוב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ףא 88 - שכ ,תבש ברעב הככ ,יל תאבה בלב הטיבצ הזיא...הימ ,יוא
תא ארוק ינאו "ןיי'ג טיווס" תא קוידב וישכע שיו וידרב םא
םואתפו תועמד דע ,רתוי דוע שגרתמו הינשה םעפב ךלש טסקטה
...ןופלט
תוארל םירוהל עסונ ינא !העש ינפל ןודנולמ הרזח הנטקה יתוחא
!התוא


עבש ךשמב "ךיסנ" היהש רוכבכ ,ינא המכו תבתכ םיסקמ המכ ,הימ
,םירוהה לש תוקוצמהו םיישקה לכ תא םינפהש דיחי ןב ,םינש והשמו
...ךתוא ןיבהל לוכי


תבתכ הפי המכ
ןהכ זעובל וביגה
 
17/11/00 20:25
תויראה הלגמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
? יכונא יחא םע תבכושה
תויראה הלגמל וביגה
 
 
17/11/00 20:29
חיימשה ינוחמצה :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
?קוד לש תוחא תא ,המ


.ילצא ומכ םמעשמ אל .החפשמב םכלצא םייח םישוע
?םמעשמ ילצא קר המל
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
17/11/00 20:32
חיימשה ינוחמצה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.היאמ ,תודליל ךתוא ריזחמ קר ךיחא המל ןיבמ ךכ לכ אל ינא
תרחא הפוקתב אלו ךתורענב אקווד תרכזנ תא ךיא ?דחי םתרגבתה אל
אל איהו ,הנטקה יתוחא םע םינש 6 לש לדבה יל שי ינא ?ותיא
.יתוא אל לבא הדלי רותב התוא ילוא ,תודליה תא יל הריכזמ
היגלטסונל ךלש רגירטה הז אקוודש ןיינעמ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
18/11/00 1:26
ימיש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
עדומ תתה םצעב והזש ,תבתכש המ תא ראתל םילימ הברה יל ןיא
.ויליאמ רורב וליאכ ומויק םצע רורבו עגר לכב ונילצא בשויש
.בותכ הפי ארונ
םינשב רתוי קזחתהו םצעתה הזו ,יתוחא תא בהוא ךכ לכ ינא
.תונורחאה
,דימת םייקה ךותמ ,הזכש םואתפ ומכ לבא ,םש דימת ומכ התיה איה
יביל תבוהאמ יתדרפנש רחאל דחוימבו םעפ-יאמ רתוי יל התיה איה
.רבעשל השיאה
,ןמזה לכ םש איהש ןיבהל רשפא יאש ומכ ידיצל הדמעו יתוא הניבה
.עמשתו אובת איהו דיגאש קרו
יתוחא
ימישל וביגה
 
18/11/00 10:29
תויראה הלגמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לע רבדל זעמ אל דחא ףאש וא ,הרק הז יל קר.......לזאזעל ודיגת
? הז
תויראה הלגמל וביגה
 
 
22/11/00 15:05
סדה :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
?ךל הרק המ
סדהל וביגה
 
18/11/00 12:53
רחש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הדות .אורקל םיענ יל היה
המכ ינפל יתדמלו ילש ןוימדב קר אוה לבא ,הזכ דחא שי יל םג
.םירחא םישנא דיל םר לוקב ותיא רבדל אל םינש


- תוטובב רתוי זא .ילש טנמטיטס-רדנאה ךרד םיארוק אל חטב םצעב
הזכ דחא יל היה וליפאו .ךכ לכ םג יתיצרו תבתכש הממ יתשגרתה
.רזח אלו ךלה אוה לבא םעפ


ףטושו אירקו םרוז ךכ לכ ארקנ תבתוכ תאש המש ךל ףיכ הזיא
יל ףיכ הזיאו .םירבד המכ דועו לולצו ןירקמו רורבו ןווכמו
.תוארתהל .הזמ אורקל יל אצויש
רחשל וביגה
 
 
18/11/00 13:56
קלע לכימ :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
תאבש דע ,ילא ץוחמ ראשנ הזה רמאמהו ,רזח אלו ךלהש היה יל םג
.םג ךכ לכ הצור התאש ךיא וזכ תוטשפב תאטיבו
קלע לכימל וביגה
 
19/11/00 2:25
הרוחשה השבכה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הדלי ,הדלי ,דלי ,אמא ,אבא
ךכ תוחפל .החפשמב הרוחשה השבכה .'ץיוודנס תדלי .עצמאב ינא
לודגה חאהו .רתוי םינתונ םהלש ,רתוי םיבהוא םתואש .יתשגרה
יתחכוותה ,םלוכ םע יתבר ,ינאו .םיבוט םירבח ויה הנטקה תוחאהו
.םלוכ תא יתאנש ,םלוכ םע
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
19/11/00 2:28
הילו'ג :תאמ
םונהיגה לא עסמל הבוגתב
?זאמ הנתשה והשמ ?וישכע המו ,ונ
הילו'גל וביגה
 
 
19/11/00 3:35
הרוחשה השבכה :תאמ
?םונהיגה ןמ הרזחבל הבוגתב
,ןגב .םירחא תומוקמל םג ואצי םעזהו סעכה .'ב קרפ הז ,הא
רבכ םויה .הדובעב ,הללכמב ,אבצב ,ןוכיתב ,רפסה-תיבב
.רשפאש המכ .יתיקנתה
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
20/11/00 18:36
הילו'ג :תאמ
?םונהיגה ןמ הרזחבל הבוגתב
רזע הז םאהו ?םעזהו סעכה תא תאצוה ,םינבומ הזיאבו ,ךיא
ךלש םיחאהו תא ךיאו ,"יתיקנתה" תרמוא תאז המו ?ךל
?ללכב םא ,םויה םירדתסמ
הילו'גל וביגה
 
 
21/11/00 5:35
הרוחשה השבכה :תאמ
?ךיאל הבוגתב
םישנאל םיכפוה םיסעוכ םידלי'' םעפ יל ורמא הככ
.''םיסעוכ םישנאל םיכפוה םירשואמ םידלי .םירשואמ
תוסעוכה םינפה .םיקנתמו םילבקמ ,םיניבמ ,םילגמ .ךפהתמ
.הבושח יכה החפשמהש םיניבמ .םייניעב קרבל תוכפוה
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
22/11/00 15:10
סדה :תאמ
ול ךפהתמ לגלגש ךיאל הבוגתב
,יוליג ,יוקינה םע הלועפ םיפתשמ אל םיחאה םא המו
?םתוא ןיינעמ אל הז םא המ .הנבה ,הלבק
לכ ירחא םג םא המ .ךיידעלב ןיוצמ םירדתסמ םה םא המ
םיניבמ ,םוקמ ךל םינפמ אל ןיידע םה םיבאכהו םינשה
םה םא המ .ךל רסחו ךל ץוחנ ןכא םלצא הזה םוקמהש
?המ .ךליבשב חכ םהל ןיא םא המ .םירוויע ןיידע
סדהל וביגה
 
 
22/11/00 20:15
הילו'ג :תאמ
ול ךפהתמ לגלגש ךיאל הבוגתב
הרוחש השבכ ,ונ .םידדצ ינש שי רופיס לכל ,תמאב
?הלועפ ופתיש ,ךלש םיחאה ,תירירמצו
הילו'גל וביגה
 
 
24/11/00 6:25
הרוחשה השבכה :תאמ
ןוכנל הבוגתב
יכה םירבחל ונכפה אל .הלועפ ופתיש ילש םיחאה
טלחהב לבא ,('וכו ןופלט תוחיש רשע) םיבורק יכה
וצרפנ םימוסחמהו תונגהה .רתוי םיבורקל ונכפהנ
.הבהא הברה םש שי וישכעו
הרק המ תעדוי אל ינא .ופוגל הרקמ לכ :סדהל
הביבסה םע יל רזע ימצע םע ילש ךילהתה לבא ,ךלצא
.הקוחרה תאז םע םגו ,יילא הבורקה
הרוחשה השבכהל וביגה
 
19/11/00 8:43
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
רבחה אוה םינש שולש רבכ ןודנולב רג אוה
םעפ יל רמא אוה לומתא,שפנב,ילש בוט יכה
,יתוא בהוא אוהש םינש 23 הזמ הנושאר
.יתיכב
.היאמ ךל הדות
וז הבוגתל וביגה
 
19/11/00 10:02
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
זאמ ותוא תרכוז ינאש זאמ . יצחו הנשב ינממ ריעצ , חא יל שי
הפוטע ימצע לש אוה ילש ןושארה ןורכזה . ימצע תא תרכוז ינאש
, הטימל םיעוצעצה תא יל איבמ יחאו , זוזל יל רשפאמ אלש סבגב
בוחסל ילש אמאל רשפאל ידכ הלגעהמ דרוי יחא תא תרכוז םג ינא
ןורכיזה ייטוח . יניצר יניצרו ןטק ןטק אוהו , סבגה םע יתוא
ינפל , ינשל דחא ךרד סלפל ונל ומרגש הלא םה ולאה םיארנ יתלבה
. םינש שולש
, באכו ןומא רסוח לש םיעקשמ וריאשה תירזכא תורחת לש םינש
זאמ הזש הארנכ , ינשל דחא םיבושח דואמ ונחנאש הארנכ ! םינוש
לש קלחב יחאו םירגובה לש קלחב ינא , םידליה ןגב ונייהש
הלודגה הקספהב לבא , ןגה יקלח ינש ןיב דירפמ רעש היה ,םינטקה
יחא םע ינאו , םלוכ םע קחשל ולכי םלוכ זאו , ותוא םיחתופ ויה
ינא , זוכיר תעשב רעשה תא םירגוס ויהשכש יל הרפיס ילש אמא .
, רעשה תא םיחתופ ויה עגרנש ידכ זאו , םיכוב ונייה יחאו
. . ינשה תועורזב דחא םיעגרנ ונייהו
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
19/11/00 14:18
יז ימאג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
. שגרו הבשחמ יקומעו םיישונא םכינש .יתיכבו יתארק . הימל
.תחצנמ הבהאה
יז ימאגל וביגה
 
 
22/11/00 15:11
סדה :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
?דימת
?הבהא םש התיה אל םעפ ףא םא המו
סדהל וביגה
 
20/11/00 4:49
דיבר :תאמ
עלס הימל הבוגתב
היעבה .םינש 4-ב ינממ הריעצ .בהוא דאמ ינאש הנטק תוחא יל שי
.ילש תורבחב אנקמ תרמוא תאז ,יל תיאנק איהש


איה ,יפלכ תונשוכר הזיא השח איהש הננולתה דימת הרבחה ללכב
דע .'ונילא' ברקתהל תחא ףאל רוסא הביבסב איהשכ .דחיב ילש אמאו
תחא הרבח יל התיהש ללגב ילוא .ילמרונ יל הארנ היה לכה םויה
.תיניצר


ףוחדל הסנמו ,םירבד ינממ הכירצו תרשקתמ איה םויב םימעפ עברא
החמתמ איהש קר ,התוא בהוא ינא .הלוכי קר איהש םוקמ לכל ףאה תא
.התויקינדונב
דיברל וביגה
 
20/11/00 16:01
bird :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הכוב ינא ,הימ
הכלהש ,ילשל תעגעגתמ םג ינא .עגונו ןוכנ ךכ-לכ ...ךכ-לכ
.רוזחל אל תרחוב איהש קיפסמ הל ביאכה והשמ .הרזח אל ןיידעו
...רוזחל יצרית השקבב - ילש המואת שפנ
birdל וביגה
 
21/11/00 16:03
Estee :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הפי דאמ תבתכ .הרקי הימ
רוכבה ילש חאו יתוחאו ילש חאו .הקוחרה איהה תודליה .תודליהו
תמש
רבכ רוזחי אלש אוהה םותהו
.הנוש הארנ ילש םינייחאה לש תוקותמה םינפב םותה וליפא
Esteeל וביגה
 
 
22/11/00 5:42
הרוחשה השבכה :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
.םיקוביחו תוקישנ .דאמ השק .חא דבאל...חחחחא
הרוחשה השבכהל וביגה
 
22/11/00 8:15
ילאר ונימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םדא לש וייחב לודגה בצעה
תולגל אוה
הנב םירשקה לכ תאש
םינוכנ אלה תומוקמב
בבותסה
האר
םעט
רזחו ךלה
.םיל רבעמ םג עסנו
.םיעבצה לכמ םירבא ןייזו ,םינטרס לכא ,םיגד גד
- רוזחל רבכ הצרש - זאו
ןאל ול היה אל טושפ
אמא אלו אבא אל
ול הכיח םוטא ריק קרו
.תוחאו חא תומדב
קוחר חאמ בורק ןכש בוט
כבירק - כרא'ג :תיברעב וא
.(ךבורק - ךנכש)
ילאר ונימל וביגה
 
 
23/11/00 17:53
סדה :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
?"תוחאו חא תומדב םוטא ריק"
...רכומ לצלצמ .ריבסת
סדהל וביגה
 
23/11/00 19:15
לאינד :תאמ
עלס הימל הבוגתב
רבח יל היה"
חא יל היה
הרצ תעב די יל טשוה
רבח יל היה
חא יל היה
...חכשת לא ךיחא ינא
".חא יל היה רבח יל היה
לאינדל וביגה
 
 
24/11/00 17:20
ולש אמא :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
, םייתנש טעמכ האושנ ,הלש 26 תדלומויב ,םישדוח המכ ינפל קר
(דימתכ תיטסינגלבו ןוירהב זא ינאו),תיאמדקא,תפומל תיב תרקע
.רגובמ םדא אלא הנטקה יתוחא אל רבכ איהש יתנבה
םיריש תבתוכש ,םירוהה םע הברש ,הרזומה ,המכחה ינא -םינשה לכ
אל דחא ףאש תחלצומ ןמ , תימדקא הריירקל האירממש ,םישיגר
השוע אלש הבוטה הדליה" ,הליגר הדלי איהו ,ןיבהל חילצמ
"תויעב
יתאניק ינא ,"תחלצומ וזכ אל ינא המל" ארונ האניק איה
.תוילמרונב
םש התייה איה .המשנב דבכ יל תויהל ליחתה םואתפ -םינש ורבע
.רזע הז לבא .ףוסה דע הניבמ אל לבא הבידנו הבוט,התלכי בטימכ
הלוכי הקזחהו הלודגה תוחאה םגש (טאל טאל) ונבה .וניתשל
.דבל רדתסהל הלוכי רבכ איה םגו ,םימעפל השלח תויהל
תצק ינא םויהש קר ,הקוצמו הרצ לכב ילא תרשקתמ איה םויה םגו
תועדוי וניתש םויהש קר .(םיעדוי םתא ,קונית) היונפ תוחפ
איה תחא לכש ,תולת ילב קר ,וילע ךומסל רשפאש והשימ שיש בוטש
.ומצע תוכזב םדא
רבדה ,םיערפומה ונירוה לע םיסעכהו תונובשחה לכ םע ,םויה דעו
.וז תא וז ונל ונתנ םהש אוה םהיפלכ הדות תוריסא יכה ונחנאש
הידעלב םויה יתייה הפיא תעדוי אל ינא
ולש אמאל וביגה
 
28/11/00 3:33
הרוחשה השבכה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןיב םיסחיב קסוע 'טושפ רופיס' 'ץניל דיוויד לש ןורחאה טרסה
וכרד תא השוע םיחאה דחא .םינש רשע ךשמב ורביד אלש םינקז םיחא
רבעש ויחאב שוגפל ידכ קר אשד תחסכמ לע תרכוז אל..ל הוויאמ
לבא 'ץניל לש ויטרס ראש ומכ אל) שגרמ...המלשהו הרכה עסמ .ץבש
.(ןיידע
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
6/12/00 11:00
סדה :תאמ
תודליה לא עסמל הבוגתב
.דאמ שגרמו אלפנ טרס תמאב
הברה תמאב הז םינש רשעו (...יל המדנ ,ןיסנוקסיוול הוויאמ )
הזכ והשמ שי החפשמ ךותב םיסחיב לבא םדא ןב לש םייחב ןמז
."תכלמ דמוע ןמזה"ש


ףקותב וליפא וא עקרב םיראשנ תודליה ןמ םיטקילפנוק ינימ לכ
...ירחא תובר םינש םג
סדהל וביגה
 
5/12/00 14:25
גרבנייו :תאמ
עלס הימל הבוגתב
. תעגנ הימ
.הדות
גרבנייול וביגה
 
5/1/01 0:13
יוב יטסיב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןטק יכה . םישבוגמ רפוס ונחנא .תויחא עבראו םיחא העבש יל שי
.יעיבר ינא 29 ןב לודג יכה 11 ןב
.םיחא תבהאב רשועל תורשפא םג שיש ועדתש יתיצר םתס
יוב יטסיבל וביגה
 
19/3/01 17:09
תירונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םימעפו -יחא תאו יתוא יתיאר -שגרמו קתרמ רופיס הזש הזמ ץוח
ינא םימעפלו -הנטק יתייהש וב תבהואמ יתייה ילוא ההות ינא
(..ץיחלמ תצק הזו)ילעב לש םשה םוקמב ולש םשב תלבלבתמ
לכמ רתוי יליבשב יתועמשמ כ"כ אוה המל יתנבה הזה רופיסב קרו
!תיטנתוא יכה הרוצב יבש הדליה תא ריכמש דיחיה אוה -םיחאה


הימ הדות
תירונל וביגה
 
28/3/01 20:56
יקציפל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םש יתוחא .ןיסנוקסיוול לילגהמ עסמל תאצל הצור ינא םג םימעפל
םירבגה ,ונתורגבתה ,ונתודלי תונורכז םע דחי...ןמז ןומה רבכ
רשקהו שדח חא ירוכב ינבל .לכמ םיאלפומה ונידליו ,ונייחבש
קינעהל רשפאש תיתועמשמ הנתמ שי םאו ,ויתומצועב םיהדמ םהניב
.םיחא הז םידליל
יקציפלל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא