םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

?שפחתהל המל
ןתוד הלא

חימצה רבש הזיא ?רפוע ךל הרק הז ךיא
רוחש ליעמב ךתוא שיבלה ,עורפ ןקז ךל
ךילע שבח ,ןיסמחה עצמאב ללבודמו
וכילוה תומוהת וליא ?םיאבס עבוכ
לא ךתוא וליבוה ,הבישיל דיב די ךתוא
םירבועה תא לדשל ,ןוינקה לש הכרדמה
?םיבשהו


עבוכו ךורא רוחש ןקז חומצ ,ריעצ קינד"בח "?ןתוד הלא ?הלא"
.יל ארוק ,םאות םיאבס
-ידכ-ןוינקב-ריבשמל-תכלל לש ישישה ימימ ,דחא ישיש םוי היה הז
ינא וב עגרה קוידב .םיגחה-וריתעהש-רתוימ-יתחפשמ-םשוב-הזיא-ףילחהל
טבמ ףיעזתש ,הקיטמסוקה תקלחמ תלהנמ לש םידונדינה לע ימצעל תרפסמ
"?ןתוד הלא" .ישפטה םשובה תא ףילחהל תבייח ינא המל תעדל שורדתו
,ןוינקל הסינכבש תופצרמה לע תוכורא םיילגר עטונ ץלועה קינד"בחה
הנומא םכתיא וחק .ותלוכרמ תא עיצמו םיבשהו םירבועה לא טבמ סירתמ
.םניחב הז ,םכל יאדכ .התיבה תחא
.הדות אל תמאב ?תימויה תא ילע תושעל הסנמ תוהולא םולה הווצמ חילש
.יל הארנ אל ?ןיעה תיווזבש םיטוטמקה תא חיטשי ולש הזה םיהולא ,המ
םע טייד יל שי ,ינא .תמחנמה םימרקה תכלממ לא המינפ יל יתרהד זא
.הקיטמסוקה תקלחממ תינריטה
,ינא .תוריהמב חכשנ אוה לבא ,רזומה דמעמה תא יתלגלג דוע התיבה ךרדב
.םיסוד הריכמ אל יכה ,תעבשנ םיהולאב


"?ןתוד הלא ?הלא"
סודה בוש .ןוינקל הסינכה בוש ,םיירהצב ישיש םוי בוש .ורבע םייעובש
.תידיתע החוקל הארמל ךייוחמו טוהל ,ןקז ללבודמו הובג .אוהה ןשקעה

"?יל םיארוק ךיא עדוי התא"
התיכב ,רמולכ ,םייניב תביטחב ךתיא יתדמל ?יתוא ההזמ אל תא ,המ"
"?יתוא תרכוז אל תא .רפוע יל םיארוק .הליבקמה
?ךמולש המ זא .הנשמ אל .התא ימ גשומ יל ןיא ירמגל לבא ,בלעית לא"
"?וזה תשופחתה ךותב השוע התא המ
."םיעונצ םידגב הלא"


המ ?ךתוא ריכמ אוהש שקעתמש ימל ,אוה ימ גשומ ךל ןיאש ימל םירמוא המ
תאש תופיקתב ןעוטש ,ותיא תרביד םעפ יאש ןושארה הבושתב רזוחל םירמוא
הלא ,םיירנויסמה םילופלפל םינענ ?ולש תינוליחה הסרגה תא הריכמ
םילקתנ םהש תמיא לכש הלא ,עמשיהל ידכ אלו רמאיהל ידכ םירמאנש
,ותנומאב רפחתמ אוה הנה ?דנדנמ גהל ידכל םילגלגתמ תרצובמ תוינוליחב
ינא ,יל בישקהל קקותשמ תמאב אל ירה אוה .ילש תא תררוואמ ינא הנה
.ותוא עומשל הסנמ אל וליפא


"?ךל בוט ,דיגת"
אל המל יל חיכוהל םיצור םהשכ ,הז תא יתוא םילאוש םיינוליחה דימת"
."הבושתב רוזחל םהל יאדכ
התא .תעדל הצור אקווד ינא .םולכ ךל חיכוהל הצור אל תמאב ינא ,אל"
הז יכ םתס .ךל בוטש עומשל יל אב ארונו ,םעפ יתרכיה הארנכש והשימ
."יתוא חמשי תצק
היהיו אובי טעמ דוע חישמהו ,תושעל םירבד הברה ךכ לכ שי ...ההההא"
."הז לע בושחל ןמז יל ןיא .ונלוכ לע םולש
ליחתת לאו .ינאש ומכ תרפוכ ,הככ יל דמחנו ,הז לע יתבשח אקווד ינא"
."ךל בוטש תעדל יתיצר קר .חוכ יל ןיא ,םכלש הלאה םיחוכיוה לכ םע
"?'ץיבבולמ יברה לש הנומת םע ךרדה תליפת הצור ...מממא"
."ילע התוא זבזבל ךל לבח"
,שממ לש השקב אל ירה וז ,ולש הזרכהה "?תבש תורנ יקילדתש יחיטבת זא"
.תוגרדמה הלעמב תדהדהמ
."ילע הנבת לא"


תולבלובמה םינשב .החילצמ אל לבא רכזיהל הסנמ ינא ?רפוע הז ימ ?רפוע
קר ןורכיזב תברצנ תילוש תומד לכ ,תורגבתהה ליג לש ומוציעב ,הלאה
?רפוע לבא .ךכ רחא םינש המכ חכשיהלו קחדיהל ידכ
יביבא לת דלי .רוזחמה רפסב ולש דומעהמ ךויח יצח רישיימ .רפוע הנה
,תונבל והומכ ןיאמ ןמאנ דידי ,ולש םיפוצה טבשב םיכורכ וייח ,שיגר
תביטח יהלשב רגבתמ קרש קותמה ירותסמה ליפאב ףופא ,הזכ דימעו הובג
.רצייל לוכי םייניבה
ליעמב ךתוא שיבלה ,עורפ ןקז ךל חימצה רבש הזיא ?רפוע ךל הרק הז ךיא
תומוהת וליא ?םיאבס עבוכ ךילע שבח ,ןיסמחה עצמאב ללבודמו רוחש
לדשל ,ןוינקה לש הכרדמה לא ךתוא וליבוה ,הבישיל דיב די ךתוא וכילוה
,ךלש תוינוליחה תא הרימה התלב ןיאש תונקיר וזיא ?םיבשהו םירבועה תא
?קנראב תמה ר'ציבבולה לש הנומתב ,רודיסב ,ןיליפתב ,ונלוכ לש


החינמ ינאש ללגב ילוא .הבושתה תא תעדל הצור אל ןיטולחל ינא לבא
ללגב ילוא .הייובשה תקוניתה ,יילע תיפוסניא הלמחב התוא בברי אוהש
הפש רבדמ אוה תאז לכב לבא ,ילש םילימל ךכ לכ תומוד ולש םילימהש
ידכ דע םימוד ,ךכ לכ םימוד ונחנאש תולגל הלולע ינאש ללגב ילוא .הרז
םלועל אוהש ללגב ילואו .ילש ךרדה תויהל הלוכי התיה ולש ךרדהש ךכ
.ילש םיהולאה אל אוהש םיהולא ,דחא םיהולא הזיא לש לייח יניעב היהי
.הארמב תלכתסמ ינאשכ רקוב לכב ילש םיהולא תא האור ינא ,ינאו


תונלבוס ,תוחיתפ תאלמ ,תיטסיכוניח הנקסמב םותחל הרומא יתייה ,תעדוי
אל ינאש ,והז זא ?אל ,םדא ינב ונלוכ תשופחתל תחתמ ירה ,יה .הלבקו
יכה ינא .ינקיצמו קינדונ סוד דוע םתס אוה יליבשב .הככ תבשוח ךכ לכ
הפטעמל תחתמ ,םש השוע יתרכה-טעמכש רענה המ ןיבהל החילצמ אל םלועב
אוה המל הניבמ אל .ןיסמח םוי עצמאב ומצע לש העיזב קרמתמ ,הרוחשה
ןוכנ המ ,ער המו בוט המ ול וריבסיש םינברו םיקסופ לש םידודגל קוקז
ךפה תחא החבאב ךיא סופתל החילצמ אל .העוט ימו קדוצ ימ ,יוגש המו
ססובמ ,וכויחב ץחור .ןוינקהמ ןלדתשה סודל יתרכז ישוקבש רגבתמה
.ןמזמ רגפתהש בר לש סיכ תנומתב ףפונמ ,רואה תא הארש ימ לש תונקדצב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
9/11/00 19:58
וג_ידניא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
היה ,הזה רמאמב אטבתהש יפכ ,הבושתב הרזח לש ,הזה אשונב לופיטה
תנכותמ זוב לשו ,ץוחבמ תוננובתה לש ןבומב יחטש .ימעטל יחטש
םוש הל ןיאש המצעב הדומ תבתוכה ,ןכ .הנוש אוהש המ לכל שארמ
תוסחייתהבו וזה הבתכב םגפהש תבשוח ינאו ,"תויכוניח" תונקסמ
ותוקחרתה םע תבתוכה תדדומתמ הליחתכלמש ךכמ רקיעב עבונ ,אשונל
ךילהתה לכ ןכלו ,וילא הבורק התיה אלו הריכה שממ אלש םדא לש
.הל ןבומ יתלבו רז רבעש
והשמ ,םהל רסח והשמש םישנא םה .םהילע הקצומ יד העיד ונל שי
ושע ךכ רחא ,הנופב ותוא ואצמ םה םדוק ,המ ןמז רבכ םישפחמ םהש
.רחא וא הז יבר לצא ורצע ףוסבו ,תוישיאה תיינבל אנדס וזיא
תעבונ ,םישופיחה ךרד ףוס איה יברה תנחת בורלש הביסה יתעדל
אל ,םינוויכה לכמ םייחה תא אלממ הז :העיצמ תדהש ללוכה ןורתפהמ
.ןטבב םייאמה קירה םע דחא עגרל םיראשנ
לש ןיינע רקיעב הזש תבשוח ינא ?ינא אל המלו ,םה המל זא
לע רתוול ןכומ התא םא ,ידמל השק בצמב תויהל ךירצ התא .תושאונ
.ךמצעב טילחהלו בושחל תוכזה :םדאה לש תולודג יכה תויוכזה תחא
לומ ונתוא תודימעמש ,הלאה תולאשל תובושת ?הרומתב םילבקמ םה המ
הלאשה רקיעבו ,םימעפל תודיחפמו םייחה לש םייולגה םינפה
.טרס הילע ושע רבכ ןוטייפ יטנומש ,הלודגה
חרואב ,הפשב ,שובלב תוינולבשל ספתיהל .ץוחבמ הז תא תונגל לק
רבד לכ ומכ ,םצעב לבא .םהל ךיישל םיליגר ונחנאש ,הבישחה
םייושע םניא הבושתב םירזוחה .תבכרומ רתוי הברה הנומתה ,םייחב
שי .םהלש ינחורה העורה ירחא ןאצכ םיכלוה םלוכ אלו ,תחא השקמ
ריכהל וא ,קפקפל ,תולאש לואשל םהלש תלוכיה לע םירמושש םהיניב
,תמאב ונתוא זיגרמ םצעבש המ הז) תטלחומ הניא םהלש תמאהש הזב
שיש החינמ הבושתב םירזוחה בור לש הסיפתה לש תוילאטוטה ,יתעדל
,ונלש תמאה תא םיללוש םה ךכבו ,ןבומכ םהלש איהו תחא תמא קר
תמאה ןקת לע תחרוז ונלש תמאה תא שיגרהל םיבהוא ירה ונחנאו
םיריכמ ונחנא ,ינלבוס רתויה הרקמבו ,תוחפ אל "תיתימאה"
,ונלש דואמ יטרפה םוקיל תלבגומה התונוכנבו הלש תויביטקייבוסב
שיש ,וזה הבשחמה םצע .(םירחא םישנא לש תותימאה תא םג םידבכמו
,ימעטל הקצומ ידמ רתוי תצקל התוא השוע ,"תמא" ,הזכ רבד
.הלש הקמקמחה תוהמה תא השיחכמו


השוע אל הז .םיהולאה לא וכרד תא חוטב לבא טאל השועש חא יל שי
ןימאמ אוה ,ןכ לבא .ולש תוהמה תא הנשמ אל הז .םוטא ותוא
אוהו .החפשמב ונלצא תינשדח יד הסיפת וזש ,םיהולא לש ומויקב
ךותמ אל לבא ,תומיוסמ תווצמ םייקמו ,וכרדב לבא ,תבש רמוש
ולש תוקמנהה תא תדבכמ ינא ,ךפיהל .יטמוטוא ןפואב אלו ןורוויע
.םלתב העד תרסח הכילהמ תועבונ אל ןהו וישעמל
ינא .חא תדבאמ ינא ,יובא ,תרמוא אלו ,וילע תלבאתמ אל ינא ,אלו
אוה .ול הנוכנש תמאה תא אצמ אוה .רשואמ אוה יכ ,וליבשב החמש
עודמ יל רפסמ אוה ,םוקמב .הדיחיה ךרדה וזש יתוא ענכשל הסנמ אל
לדגמש ,ןבל שבול חא יל שי ,ןכ זא .וליבשב הנוכנ יכה ךרדה וז
חרוז לודג רואו ,םינושמ םירבק ינימ לכ לע תוליפתל עסונ ,ןקז
.רשואמ תמאב אוה .ותוא הריכמ ינא .ףייזל רשפא יא הזבו) ויניעמ
רשואב רוחסל תוסנל אל ידכ וכרדבו ומצעב ןוחטב קיפסמ ול שיו
.ילש ביתנה וניא רחב אוהש ביתנה יכ ,ילע םייאמ אל הזו .(הזה
.הז תא דבכמ אוהו
התא ובש ,תלוזה יפלכ ךל שיש דובכב רמגנו ליחתמ לכה ירה יכ
בוטש המב רוחבל תימונוטואה ותלוכי תאו םייחב וכרד תא ךירעמ
.אוה אל התא יכ ,ולש תוריחבב ברעתהל םוקמ ךל ןיא ךכ ךותמו ,ול
(דירחהל יאשילק אצי הז םא החילסו)
וג_ידניאל וביגה
 
 
9/11/00 20:12
תימולש :תאמ
תשופחתל תחתמ רתתסמש המל הבוגתב
הבתכה הז יאשילקש המ .ירמגל ךתיא המיכסמ .ללכב יאשילק אל
םיזב ונחנא .םירזייח לאכ "םיסוד"ל סחייתהל האשילק הז .תאזה
ונחנא םצעבשכ ,םהלש סיכב איה "תמאה"ש םיבשוח םהש הז לע םהל
ךכב השק ךכ לכ המ .ונלצא איה תמאהש בושחל ,תוחפ אל םיריהי
?ונילע םייאמ ךכ לכ הז המל ?ולש ךרדה תא רחוב דחא לכש
תימולשל וביגה
 
 
9/11/00 22:24
חיימשה ינוחמצה :תאמ
תשופחתל תחתמ רתתסמש המל הבוגתב
?תא ?ולצא איה תמאהש בשוח קוידב ימ
.ולש תמאהו דחא לכ .תחא תמא ןיא
ירעצל ןהו ,הזה םלועה תא תועינמש תותימא המכ שי ינש דצמ
,תויתוא שולש םע תחא הלימב תואבומ (יטסילטיפק הזכ םלועב)
דימת ארונ יתוא רעצמ הזו
ףסכ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
10/11/00 0:08
ןהכ זעוב :תאמ
תשופחתל תחתמ רתתסמש המל הבוגתב
.תילסרבינוא ,הפורצ תמא לש גוס אוה ףסכהש בושחל ךל חונ
ףסכש ,םלועב תונושמו תונוש תורבח שי .רבדה אוה ךכ אל
הנקת אל .ויתובקעב תכלל שיש שא דומע ,תמא הווהמ וניא
ףסכ דואמ הברה תרומת אל םג ,ףסכב םתוא


הילא וריזחהל השרד הבוקש דליה ,סלזנוג ןאילא לש ויבאל
קר .הקירמאב קנע תורבחמ רלוד ןוילימ 13 ועיצה ,ימאיממ
תועסמל וב שמתשהל היהי רשפאו ,ב"הראב ראשיי דליהש
.בריס אבאה .טרופס ילענו רקוב ינגד ,סיוויל לש םוסריפ
תוברתל ,ולש תדלומל ,הבוקל ולש דליה םע רוזחל הצר אוה
.אב אוה ונממש דדובמהו ינעה יטסינומוקה יאל ,ריכמ אוהש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/11/00 20:54
:תאמ
??? תמא = ףסכל הבוגתב
Boaz -can u pls look at the reply I wrote to u
concerning the article "hashavtem laavod al ze?",
because I am waiting to your reply, but I guess u
never checked it..
Thank you!
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/11/00 1:25
ןהכ זעוב :תאמ
??? תמא = ףסכל הבוגתב
יתארק וישכע .יבל תמושת תא תינפהש בוט ,סומינונא
.יתבגה ףאו
הדות
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/11/00 19:45
לטומח :תאמ
תשופחתל תחתמ רתתסמש המל הבוגתב
ייה
,תונוחמצה לש עטקה םע ההדזמ ינא לכ םדוק
תיטסילאיריטמ הרבחל ונכפה ,טלחהב קדוצ התא-ינש רבד
חיוורמו קט-ייה תרבחב דבוע אל התא םאו תיגשיהו
..םייק אל התא-םינוילימ
????המשנה ליבשב המו
לטומחל וביגה
 
 
9/11/00 21:38
ישיפ :תאמ
תשופחתל תחתמ רתתסמש המל הבוגתב
...ונומכש םיטסירזגמ ,ונמויקל םיסחייתמ ףוס ףוס
!?הככ לבא
םישוע םניא הבושתב םירזוחה לש טלחומה םבור יתעדל ,לכ םדוק
,תוקוצמ ךותמ אלא ,םלוע ארובב המלש הנומא ךותמ תמאב תאז
,הרורב איה םתעדלש ,ךרדב רוחבל םהל תומרוגש ,דואמ תוישונא
.תנחבומו ,הרוגס
רבד איה םהלש הנומאה יכ ."תשופחתב" כ"כ םיארנ כ"דב םה ןכל
.דבלב ינוציח
הבושתב םירזוח םע היצקארטניא שי םינוליחה בורלש ,איה היעבה
תויהל םיטונ םה ,ךכ םושמ ,"םייתימא" םייתד םע אלו ,דבלב
,ןמצעלשכ תועטומה ,הבושתב םירזוחה לש תוסיפתהמ םיעפשומ
לעו ,םתנומא לע ,םייתד לע תללוכ הנקסמ וזיא ןהמ קיסהלו
.םיגהנתמו םיבשוח םה וב ןפואה
.ךכ אלו
םיביבח םינוליח,יל ושרה ,(...)הדוסחו העונצ היתד הרוחב רותב
:םירבד המכ םכל ריבסהל (...םואד ךונח בותכל גהונש ומכ)
.םטא וניא ,(...הריכמ ינאש גוסה תוחפל) םייתדה לש םחוה .1
תיכוניחה הסיפתה י"פע .םילאוש םה .םיטבלתמ םה .םיבשוח םה
תוינומא תולאש לאוש וניא רשא יתד ,ינא יתלדוג היכרב לע רשא
."יתימא" יתד ונניא
,לבא
הנומאהמ קלח .וגידניא ,ךיחא תראתמ תאש ומכ וניא "בוט" יתד
,ללגב ילואו,תורמל ,ןיררוע אלל תווצמ םייקל אוה תיתדה
רדעל ונתוא תכפוה אל דוי לש וצוק לע הדפקה .םילודגה תוקפסה
.תורווע םישבכ
תרגסמ ךותב םימייקמ םלוע ארוב םע ונלש חיש-ודה תא ,ונחנא
.הכלהה
.לוספ אוה אוהש גוס לכמ תוקדצה וא םיקומינ שפחל ןויסינה
והשמ ןיבמש ימ לכ ינפ לע ךויח הלעמ ,וגידניא לש ,תאזה השיגה
ילואש יפכ ,םידרח לע הפ תרבדמ אל ינא) תינרדומ היסכודותרואב
.הבש ךוחיגה ללגב ,(ילש הרבחה לע אלא ,בל םתמש
ידכ םתס הז תא תרמוא אל ינאו ,תמאב ,ריבסהל ךבוסמ הז
ןמזומ תוקמונמהו תוטרופמה יתועדב ןיינועמש ימ לכ .קמחתהל
ףא ריזחהל הסנמ אל ינאש יל ונימאה ,אלו)... תע לכב יל בותכל
לכ ףוס דע םיצקושמ םינוליח וראשית ידצמ .הבושתב דחא
(...תורודה
איה ,םיינוליח םע יתוחישב יתוא םיזיגרמ רתויש םירבדה דחא.2
."..בוט יכה לכה םיעדוי ונחנא" לש ,םהמ תלבקמ ינאש השוחתה
לכ המ םושמ לבא ,ןזב וא ,םזיהדובב ןיבהל תרמייתמ ינניא ינא
שמחב ,יל ריבסהל ןמוזמו ןכומ תשגופ יהנאש ליחתמ ינוליח
שונאה תויוכז תא ימצעמ תללושו ןיטולחל העוט ינא המל ,תוקד
קטוקסידה לא ,ךליאו התעמ ,דועצל ליחתהל יילע המלו ,תויסיסבה
.תבש ברע ידמ יתיבל בורקה
תדב תמאב ןיבמ אלש ימ לבא ,"יתעד וז" דיגהל רתומ-השקבב זא
תתל לוכי אל ,דומיל לש םינש ירחא קר תגשומה הנבה ,תידוהיה
תעדוי אל ינא וליפא ,בגא ךרדש) הביטל רשאב תוינקספ תונקסמ
(...דואמ קמקמח רבד הז "תודהיה" .קוידב אוה המ
םיינוליח לש תועדל היצמיטיגל הד תושעל הסנמ אל ינא ,בל ומיש
.תויצרופורפל םתוא סינכהל הסנמ קר ינא.תדה יבגל
תא לבקל םינכומ אל הלאשב םירזוחש ךכ לע תבתוכ וגידניא.3
.םהלש תמאהמ ץוח תמא שיש הדבועה
.םזינרדומ טסופו תד לש היעבל ,ןבומכ ,תנווכתמ איה
טקילפנוקב ולא םימיב תאצמנ תודהיה ,..ילש תיטרפ האצמה אל וז
ןודנבתישיאה יתעד .םזינרדומ טסופה ןיינעל רשקב המצע םע קומע
קר אלא ,םזינרדומ טסופ ןיבל תודהי ןיב הריתס לכ ןיאש איה
,ןפוא לכב .םייתדהמ קלח לש רצה םחומ ןיבל םזינרדומ טסופ ןיב
...םכל עידוא ינא ,הבושת יל היהתשכ
יד התיה איהש םושמ תאזו ,המצע הבתכל יתסחייתה אלו טעמכ .4
רתוי הברה יב ולעה וגידניא לש הירבד .ישממ רסמ תרסחו ,הדודר
...תובשחמ
תא וארקיש םיינוליחה םיננבהש ,תויהל לוכי-ןורחא רבדו .5
הימוטוכידה לע ."םתא"ל "ונחנא" ןיב הנחבהה לע ומערתי ,ירבד
ץוריתב שמתשהל אלא יל רתונ אל לבא ,תרעטצמ ימצע ינא וזה
...הז םע םתלחתה םתא"לש קוחשהו יתודליה
ישיפל וביגה
 
 
9/11/00 22:06
joe :תאמ
!?תשופחת וזיאל הבוגתב
.תבתכש המ לע ישיפ ךל הדות
החידב) ירביא ח"מר לכב תינוליחכ ,רמאלו גייסל קר הצור ינא
תינחור הריחב ךותמ תאז םישועה הבושתב םירזוח םנשיש ,(הנטק
םייחה תנשמבו ידוהיה הולאב "תובהאתה" ךותמ ,המלשו תיתימא
םכו ,םתס םג םנשי .המכ הריכמ וליפא ינא ,תיתדה הליהקה לש
.הריכמ ינא ולאכ
שיו םייחטש םיסכודותרוא שי ,םימכחו םישפט םיינוליח שי
לכב .םייטסינימפ םירבגו תויטסיניבוש םישנ שי ,קמוע יאלמ
.רבכ תוללכהה םע יד :ףלאה םעפו םיגוסה לכמ שי הצובק


לע ולביק אל םהש איה הכלהה יקסופ םע ילש הדיחיה היעבה
.להק תולבק וא ,ןירדהנס ןידכ תסנכה יקוח תא םמצע


:(הלאשב הרזחה אל) םלוכל תצלמומו תניינעמ האירק
/http://www.hofesh.org.il
joeל וביגה
 
 
9/11/00 22:11
ישיפ :תאמ
ןאכלו ןאכל שיל הבוגתב
...תוללכהה םע קיפסמש תבשוח ינא םג
:הזמ ץוחו
..."אניד אתוכלמד אניד".1
איבה רבכ לארשי תבשחמל ונלש הרומה הזה רתאהמ ףד ,ןכ.2
..הרבעש הנשב ונל
...ןייצל תבייח ינא ,עשעשמ דואמ היה הז
ישיפל וביגה
 
 
9/11/00 22:34
joe :תאמ
...תקדוצל הבוגתב
,תודהיה לש ינגרוא עפומכ תסנכה תלבקל תנווכתמ ינא .1
קוח תא תוידוהי תוליהק ולביק םלועמו זאמש ינפמ אל
הצור ,ולאה תויולפלפתהה תא הנוק אל .ויח הב הכלממה
.הדוקנ .לארשי תנידמ קוחל תובייחתה
ינאש ןוויכמ לבא ,ןכש יל המדנ ?תואשנתה תעמוש ינא .2
ךכ לכ המ יריבסתש תשקבמ ינא תועטב הפקתה רגשל הצור אל
.עשעשמ
joeל וביגה
 
 
9/11/00 23:38
ישיפ :תאמ
אלש ,אוהז זאל הבוגתב
םשור אוהשזיא ךלצא ורצי ירבד םא יל יחלס אנא ,יאו'ג
.תואשנתה לש
.הנווכה התיה אל שממ שממ וז
.עשעשמ הלמב ילש שומישה הארנכ הז
."ביבח"ב התוא ףילחהל הלוכי תא ,ךל העירפמ איה םא
תא אורקל יתינהנש דיגהל התיה ילש הרטמה ,רוציקב
.(:-)( רקפתאש ששח לכ אלל ,ןבומכ) רתאבש םינכתה
תמאה .ןודנב העד יתעבה אל ."...'וגו אניד"ל רשקבו
.עובקל ידכ הכלהב קיפסמ הניבמ אל טושפ ינאש ,איה
...דימ יל הלעש יביטצאיצוסא רבש קר היה וז
:-)?הרורב ינא וישכע
ישיפל וביגה
 
 
10/11/00 2:28
..יתימא - תחא םתס :תאמ
אלש ,אוהז זאל הבוגתב
לש ינגרוא עפומ הייהת תסנכהש םואתפ המ ,יובאו יוא
....ןירדהנס הב ויהי זא הייהת איה םא ?תודהיה


.תדהמ הדירפהל שי וזככו ינוליח טאראפא איה הנידמה


.היחרזאב הנידמהו הנומאב קוסעת תדהש


קוחש ,ותועמשמש ,אניד אתוכלמד אנידש ולבקי הלאשו
.הדוקנ .קוח אוה הנידמה
..יתימא - תחא םתסל וביגה
 
 
9/11/00 22:14
וג_ידניא :תאמ
!?תשופחת וזיאל הבוגתב
תא עומשל ןיינעמש םושמ ,ישיפ ,ךתבוגת תא אורקל החמש ינא
,"ינשה דצה"
תובקע ההזמ ינא ךתבושת ךותב םג :ןאכ ריעהל תבייח ינא לבא
,יחא לע ךתרעהב תאזו ,"תחא איה תמאה" חסונב הבישח לש
ינפ לע ךויח הלעמ (ילש) ..וזה השיגה"שו ,"בוט" יתד ונניאש
הז ירה ,השקבב - "תינרדומ היסכודותרואב והשמ ןיבמש ימ לכ
ךרד ,לאה תא דובעל הנוכנ תחא ךרד קר שיש הנומאה :ךינפל
תודהיה"ש הריהצמ תא רחא ףיעסבש תורמל תאזו ,ןימאהל תחא
תמינש תמיוסמ תואשנתה ההזמ דימת ינא ."קמקמח והשמ איה
,םייעזג ,םיישרוש ,םיקיתו) "םייתימא" םייתד לש לוקה
לש םקלח ,ןוכנ .הבושתב םירזוחל םיסחייתמ םה רשאכ (הדילמ
אל לבא .וזה ךרדה לא ןורוויעב םיכלוה הבושתב םירזוחה
תאזו ,'וכו ...םידמוע הבושת ילעבש םוקמב - יניעבו .םלוכ
יכ הב וכישמהו הילא ודלונ אלו ,וזה ךרדב ורחב םהש םושמ
םילודג יכה תוחוכה דחא איה היצרניא יכו םיריכמ םהש המ הז
.ונתוא (םיעינמ אל וא) םיעינמה
אל שממ הז .יחא לש "תויתד"ה תדימ לע הפ תרגנסמ ינאש אלו
אוהש יל תפכא .בוט יתד אל אוה ךיתורדגה יפל םא יל תפכא
.תמכל יתוא ןיינעמש והשמ אל איה ותנומא תדימ .רשואמ
תננולתמ תאש ומכ ותוא טופשל הטונ תא םגש בל ימיש - לבא
אמגוד רותב ותוא יתתנ ןבומכ ינא .ךתוא םיטפוש םיינוליחהש
םניא הבושתב םירזוח ,יתנייצש יפכו ,ןיטולחל יטרפ הרקמל
.אל םיינוליח םג .אל םייתד םג .תחא השקמ םייושע
יהמ רשאמ ילומ דמוע םדא הזיא יתוא ןיינעמ רתוי ,יל רשאו
.ותנומא
וג_ידניאל וביגה
 
 
9/11/00 23:45
ישיפ :תאמ
?"בוט" יתדל הבוגתב
.תואכרמל "בוט" הלמה תא יתסנכה הרקמב אל
."בוט" יתד הזכ רבד ןיאש ןבומכ
ןכלו ,ללכו ללכ ךיחא תא הריכמ ינניאש ,ןבומכ רתוי דועו
.םיהולא םןע ולש רשקה גוס המ טופשל יל אל
היסכודותרוא:ירק) ילש םרזבש אוה ,רמול יתנווכתהש המ
.קיחצמ תצק הזכש הבישח ןפוא ,(תינרדומ
!לבא
?ינרומ סכודותרוא ךיחאש רמא ימ
שיגרמ אוה דוע לכ ,ובל ץפחש המ לכ תויהל לוכי אוה ידיצמ
.הז םע בוט
ומכ,"ינשה דצה" תדמע תא איבהל אוה תושעל יתיסינש המ לכ
.הזל תארקש
יתושוחת לעו ימצע לע קר בותכל תלגוסמ ,יתא ימיכסת ,ינאו
("...הלמנ םלועכ ימלוע רצ")


:ןטק והשמ דועו
,לבא ,תומיכל ןתינה רבד ונניא אוה הנומאש ,המיכסמ ינא
תדימ ,(...דבלב תישיאה יתעדל ,השיגדמ ינא ,בושו) יתעדל
,והשמ איה (תווצמ םויק רמולכ) הנומאל ךלש תוביוחמה
...בר בוריקב לבא ,קיודמב תמכל ןתינ אל ילואש
ישיפל וביגה
 
 
9/11/00 23:47
ישיפ :תאמ
...תואכרמל בל ימיש ,וגידניאל הבוגתב
,ךלומ דמועש םדאה והימ ןיינעמ ךתואש ךכמ תרשואמ ינא
רבדל ובריס םינוליח המכ יאלפתת לבא ,ותנומא יהמ אלו
...היתד ינאש םושמ קר יתיא
(...המגוד האיבמ קר ,תוללכה השוע אל ינא)
ישיפל וביגה
 
 
10/11/00 10:50
תיציפ :תאמ
...תואכרמל בל ימיש ,וגידניאל הבוגתב
והשמ איה הנומאל ךלש תוביוחמה תדימ תאש תרמוא תאז המ
?ותוא תמכל ןתינ טעמכש
?קוידב המ יפל
תונובשחה תקלחמב םידבוע םהש םיחוטבש םירבח המכ יל שי
הווצמ לכ הווש המכ קוידב םיעדויו ,אוה ךורב שודקה לש
.הרבע לכ הלוע המכו


.הנימאמ יתייה אל ךיילע ,ישיפ קילח
םיימעפ תללפתמ לבא, םייסנכמ םע תכלוה איה םא ,המ זא
םע הנשי לבא ,קושהמ הלש אמא לש םילסה תא תבחוסו ,םויב
לבא לכואה ינפל םיידי תלטונ איה ישילש דצמו ,הלש רבחה
תנתונ לבא ,םלועה לכ לע תלכרמ ,ןוזמה תכרב תכרבמ אל
?התוא ירידגת ךיא זא .רתסב הקדצ


רמאמכ) "תודינ לעובו םיצרש לכוא" אוה םא ,םאו
רקבמ אוה רקובב תבש לכ לבא (העוט ינניא םא הידבוברה
תא םירוויע ריבעמ ,תובאה תיבב ולש הנקזה אתבסה תא
ןוגרא הזיא םתסב וא תויחל תויחל ונתב בדנתמ ,שיבכה
?ול ןתי ךלש רטמותדה ןויצ הזיא זא ,דסח


לבלבמש קירט ךתוא דמלל הלוכי ינא, ישיפ יצרת ארונ םאו
(-: קושב םייקש רטמותד לכ


תרכוז אל שממ ינאו) ינממ םימכחו םילודג ורמא ךיא ירה
(-: המלשה הלואגל בוכיע דוע הסעב - טוטיצה רוקמ תא
(?אל רוקמב הז הככ) "בבלל הארי 'הו םייניעל הארי םדאה"
תיציפל וביגה
 
 
12/11/00 0:35
ישיפ :תאמ
?רטמותדה םע תא וז ,האל הבוגתב
םיסנמש םעפ לכ תקעזנ ארונ תאש ,תיציפ ,בל יתמש
....תדה תא "תמכל"


,יעדתש םתס ,ימצעב ינא),רטמןתד תונבל יתיסינ אל
וב ןפואה תא רידגהל יתיסינ ,(...םייסנכמ םע תכלוה
.ילש הנומאל ילש תוביוחמה תדימ תא תדדומ ינא
ישיפל וביגה
 
 
12/11/00 0:49
ישיפ :תאמ
...תורדגהה ךל תובושח כ"כל הבוגתב
רכש םהל קלחאו,םישנא רידגאש ,םיהולא ,ינא ימ
?שנועו
םיעטקו םיקזח םיעטק שי דחא לכל ,םלשומ אל דחא ףא
.םישלח
עיגהל ףאוש התא ןאל ה ,הנומאה וז הנשמש המ לבא
...רבד לש ופוסב
ג"ירת לכ תא תמייקמ,לשמל ,ינאש תבשוח תמאב תא)
(!?תווצמ
ישיפל וביגה
 
 
10/11/00 2:25
..יתימא - תחא םתס :תאמ
?"בוט" יתדל הבוגתב
הלא יבגל תבתכש םירבדהמ קלח לע תקלוח ינא ,וגידניא
המדנש יפכמ ןיטולחל הנוש רבדל הנווכתה הלא ,יתעדל .ןתוד
:רמול התצר אקווד איה .הנווכתה וילאש ךל
אל ,ינטשפהו ינוציחה לא אקווד סחייתהל יל חונ םיתעל
הקיטקלאיד ךותמו הלמח לש טבמ ךותמ יתוא וררגיש ןתא דימת
.םהילא סנכהל קשחו םעט יל ןיאש םיחוכיול תונוילע לש
האמה ףוסב הינלופב הלוצאה ינב לש םשובל יכ הארנ הלאל
זא .הדיחיה תשופחתה אל וז .הזכ אוהו .תשופחת אוה 16-ה
.המ


.ישיפל ךתבושתל סחייתהל יתיצר אקווד לבא


אל םיסכודותרוא םהש ,םידרחה הלא אל איה ,וז ישיפ
,הבושתב הנורחאל ורזחש הלאמ אל םג איה .אל אל ,םיינרדומ
?םיניבמ םה המ ,הלא םואתפ המ
,יניצר ,חותפ ,ליכשמ אוהש הנחמהמ איה .הטילאהמ איה
....לכה עדויו ןיבמ ינדמל
?ישיפ דיל םיווש םה המ ,ללכב םירחאה סעקערדה לכ םה ימ


םתס תא תרחא - תובר םינש דומלל שי ,תודהי ןיבהל ידכ יכ
.היניעב ךוחיג תררועמו תרבדמ
...ןוכנה הנחמהמ תויהל שי ישיפ לש היתומא 'דב תויחל ידכ


ןב עשילאו .היובא ןב עשילא רשאמ תוחפ טעמ תעדוי ישיפ זא
.רקיעב רפוכ אוהשכ ונממ אצי ,סדרפל סנכנש ,היובא
ללכל עדיה לכה םע תאצלו תודהיה יבגל שיש לכ תעדל ןתינ
.וזה היצפואהמ תמלעתמ ישיפ לש תודהיה ,לבא .רקיעב הריפכ
!םינפבמ תררבמ איה היניינע תא ,תיטסינומוקה תדה ומכ שמ


לש הנחמל םיכייש םניאו םיינרדומ םניאש םיסכודותרוא שי
.דאמ דע םיחותפ ,דאמ דע םיליכשמ ,דאמ דע םימכח םהו ישיפ
הרומחבכ הלק לע דיפקהש שיא ,'ץיבובייל רוספורפ היה הזכ
.םימטמוטמ שיו
,םירפוכ ,םיינוליח ,םירחא תומלועב םג םייק רבדה ותוא
.'וכו םירצונ ,םיטסיהדוב
.הנומאל המכוח ןיב רשק ןיא
.הנומא ןיבל תויטאנפ ןיב רשק שי
.הנומא ןיבל תונעזג ןיב רשק שי
הנומא ןיבל ןוצרה תלבגה ןיב רשק שי


.ירשפא רשק קר אוה 0 יחרכה וניא הזה רשקה


ךכבו .הנומא ןיבל תאשנתמ תויטמגוד ןיבש רשקב הרחב ישיפ
!!!ןפוד תאצוי הניא איה


לכו .ישיפ לש הכרד יפ לע הנומא איה ,תיתימא הנומא
.םיגדה םע ןושיל וכלי .....ראשה


לע טילחי אוה ןכ םא אלא ךיחא תא ידבאת אל תא ,וגידניאו
לזלזל אלו םינושהו םירחאה לש םתוכז תא דבכל ונתבוח .ךכ
ןיב ,הנוופל ןיבו חרזמל הנופ איה ןיב ,םכרדב הז אוהכ
תא וליפא .תיסכודותרוא איה ןיבו תטלחומ הריפכ איה
.דבכל שי תינרדומה היסכודותרואה


םיסינכמ םה יכ ,רהזהל שי ינמואל-יתדה הנחמה ,הלאמ ,לבא
,הלואגד אתליחת םה .םייתדה םיבושיחה ךותל הנידמה תא
םהל שיו .הכלהה יפ לע ,ץוחה תויניד תא ונווכי םהינברו
.םיבור םג


וליאכ הנידמה לא וסחייתיש הצור איהש הרמאשכ JOE התעטו
.הזה ירזגמה הנחמה םישוע הככ - יתד טראפא איה
הניא וזה הנידמהש ורמאש םעפמ םידרחה לש םכרד אקווד
םה וליאו קשנ םהל ןיא .תוחפ רהזהל שי םהמ אקווד ,םהלש
.אניד אתוכלמד אניד וטקנ


אנידש םיבשוח ,תיסכודותרואה הנרדומל ישיפ לש הירבח
רתוי וליפא ןכוסמ הזו .אתוכלמד אניד איה אתיירואד
.הנממ הנושש ימ לכב ישיפ לש לוזלזהמ
..יתימא - תחא םתסל וביגה
 
 
10/11/00 2:29
..יתימא - תחא םתס :תאמ
ישיפ ךכ לכ הזל הבוגתב
ישיפ יתחכשו הא


.קטוקסיד אל הז הנומאמ ךפיהה
....הזוניפש לשמל הז
..יתימא - תחא םתסל וביגה
 
 
10/11/00 2:39
:תאמ
ישיפ ךכ לכ הזל הבוגתב
םורוטנ-הרוטנ" דואמ ןימאה אקווד הזוניפש
.תבהואו הלודג הנומא תכיתח םה ולש "הטרוטנ-הרוטנו
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/11/00 11:18
הכלהש איהה :תאמ
ישיפ ךכ לכ הזל הבוגתב
,יתימאה ובצמ תא ונובירמ דומלל םדאה לעש ןעט לקסאפ
לקסאפ רובע םיהולא .םיהולאל בישקהלו ול עודי וניאש
אלו בלה אקוודש ,בורקו יח ,ישיא לא רשאמ רחא אל אוה
טפשמ לע ססבתמו וילא םדאה תא ברקמש הז אוה לכשה
םדאה .לכשה אלו בלה וב שיגריש םיהולא יכ הנומאה
,תויעראו תומיגפ ,תונטקכ ילסקודרפה ודמעמב ריכמ
םלשל ךפוה םדאה ויתושלוח לכב ריכיו הדימב םלוא
תואדווה תא "ינא"ב האר טראקד וילא דוגינב .רתוי
התפמ םדאה לש תילאיצנטסיסקאה ותקוצמ רשאכ הנושארה
ומויקל תובושתה תא אוצמל ךכבו זכרמ תושעהל ותוא
,בשוח ינא ,םייק ינא" העידיה ךותמ .ומצע ךותב יעראה
העושיה "?יל הצוחמ והשמ םייק םאה לבא ,הצור ינא
,ינוציח םרוגב אלו םדאה יככותב הנומט ןכ םא תימצעה
ףוס-ןיאהש עדומ ומצע טראקד דועב תוהולאה גשומ ירק
.יהולא גשומ אוה


לצא .עבטכ םיהולאה תא גיצה ינידמה ורמאמב הזוניפש
לע .םוקיה לכב ירק ,םוקמ לכב אצמנ םיהולא הזוניפש
דרפנ ,םלועל יטנדנצסנרט אוה םיהולא ,תודהיה יפ
"שי"ה לעמ תמרומו הנוש תושיי ,ןיטולחל ונממ לדבנו
אוה הזוניפש לש ותסיפתב "שי"הש דועב ,(םוקיה)
יסיסבה ףתושמה הנכמה תעפות תא הנגמ אוה .םיהולאה
םישנא דחאמש רבדה ,הנומאה איהו םדאב םייקש רתויב
,תמאכ םיכרע לולכמל עיגמ ךכבו תחא הפיפכ תחת םיבר
אלל םג םימייק וללה םיכרעה .דועו תועמשמ ,תומלש
ןיאו (הזוניפש ייהולא) םוקיהמ תדרפנ תושייב הנומא
.תועמשמ וא הרכה ,חפנ ולבקיש תנמ לע םתוא ןגעל ךרוצ
וב קזחהו תודרשהה תמחלמ אוה ירצייה ףחדה ,ומלועב
תטלושה היחה ,עבטב ומכ שממ ,סמרנ שלחה דועב דרוש
ומצעמ םייקתמ "שי"ה .תדחכנ השלחהו תדרושש וז איה
.לכו לכמ וכותב ליכמו


.תוהולאה אשונ לע הרצרצק הריקס


,יתעדל ,הנווכתה אל הלא .רמאמה לע תיללכ הרעהו
םהמ ןיבהל התסינ אל ףאו הנממ הנושל לוזלזב סחייתהל
.דיחפמה אוה הנושהש ימיטיגל .הרכמ תא ונישש םימרוגה
לפטל השק .רז ,רכומ אל והשממ תיעבט העיתר שי
העיגמ הניא תודדומתהה ,םהמ קלח וניא םדאהש םירמוחב
ףכל םיתיעל ,תרוקיב ךותמ אלא ,תישיא העידי ךותמ
וזה םילימה תסמ תא האור יתייה אל ,לכה ךסב .הבוח
ןיאש ,תיביטקיבוס טבמ תדוקנמ ישיא ךמסמכ אלא ,רמאמכ
תודמועש תויאמצע םילימ קר ,תילסרבינוא הרימא הב
.ןמצע ינפב
הכלהש איההל וביגה
 
 
10/11/00 12:19
חחרפ :תאמ
.היפוסוליפ תצקל הבוגתב
.הבתכ הלאש המ יבגל תקדוצ םג תאו ...האלמ ךתלגע
לכ וז ןיא .םיארוק שממ אלו םיביגמ םיביגמה ,םיתעל
אוהש ,הזה םוידמה לש ועבט הז אלא ,םתמשא ךכ
...ינפרפר


ראשיש ...וימחר ילב םג ורדתסי ןגה ידלי הרקמ לכב
,םהב אלמ
חחרפל וביגה
 
 
10/11/00 3:08
joe :תאמ
ישיפ ךכ לכ הזל הבוגתב
הנחמל תכייש ישיפש החוטב אל ינא לבא ,המיכסמ דואמ ינא
.(קיפסמ יתעמש אל דוע) רבדמ התא וילעש


:יתנווכתה המל ריבסהל רשפא םא
אל ןתינ "הניד אתוכלמד אניד" לח דוע לכ ,ןיבמ התא
.םינבר םיעבוק םתוא ,םיגירח םיירסומ םיניינעב תייצל
.תוכייש לש אלו תואשנתה לש תויצ אוה תויצה ןפוא לכב
:תועמשמב) ונימי לש ןירדהנסה איה-איה תסנכהש עבקיי םא
טפוש ףוג וניה צ"גב :וחוכ אבש ,ןוילע קקוחמ ףוח
קספית ,להק תונקת ןה היתונקתש ןיפוליחל וא ,(ןוילע
אוצמל הסנמ קר.תסנכה תוכמס תחת הריתחה קספתו הריתסה
לע הבשחש הנושארה אל ינא ,הנידממ תד תדרפהל ןורתפ
.שי םא םיפסונ םייתריצי תונויער עומשל חמשא ינא ...הז


לע ם"במרהו ל"זח רמאמ תא ריכמש ימכ עמשנ התא ,הזמצוחו
םושמ) אל יתדה רוביצה ברש קר ,ינא םג ,התלואגד אתלחתא
תסנכה יקוחל לכה תא רגסמל ךכ ךכ בושחש הביסה וז .(המ
?אל
joeל וביגה
 
 
10/11/00 3:32
חחרפ :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
..הרקי ו'ג .א


.וילא הנווכתה "..ימא תחא םתס" המ ,גשומ יל ןיא
:לבא


לש םינונגנמלש ןבומב ,הנידמל תדה ןיב רוביח לכ
שי הנידמה לש היתורטמלש וא ,תיתד תועמשמ שי הנידמה
.ןכוסמ אוה הלאכ תויועמשמ


הרשפיא יתסיפת יפלש הכלה וז ,אניד אתוכלמד אניד
יקוחל הריתס םהב התייהש ךלמ יקוח םייקל םידוהיל
,הרז הדובע ומכ םירקיעל עגנ אל רבדהש ןבומכ .הרותה
..דועו תוירע יוליג


איהו הנושי משש אל הז ,תיתד תועמשמ הייהת תסנכל םא
.הייעבה םשב אלש ,ןירדהנס ארקית
יפכ ,הכלהה יפ לע קוספת איה ,ןירדהנס הייהת איה םא
.התוא ושרפי הבש ןירדהנסהש


הכלהה רוביחמ תועבונ ונלש תורצהמ תובר הכ ירה
יל המדנ לבא ,ישיפ תבשוח המ עדוי יניא .הנידמל
תוביתנ" לש רזגה אל אוה תרבדמ איה וילעש רזגמהש
.העוט ינא ילואו "םולש
ומכ תרמוא איה ירהש ,ל"דרח אל םג אוה הלש רזגמה
...םעפש


םא .הנידמל ער הנידמל תדה לש רוביח לכ ,ןפוא לכב
.תדל םג ער אוהש בשוח יתייה ,יתד יתייה


אמגוד בא .הגירח .תחא אמגוד איה ןאריא
חחרפל וביגה
 
 
10/11/00 3:37
joe :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
(-: ?'ב ףיעס הפיא .א


תא גזמל איה (הרוקמ תועטב ילואו) ילש הנווכה .ב
תוימיטיגלה רסוח תא טטומל ךכבו ,תיתקיחתה תושיה
אוהשמ ןבומכ הז .םימייוסמ םישנא יניעב תסנכה לש
טסיכלה םושש ינפמ ,וילע בושחת ינומכ תרקפתמ קרש
לא ,"לארשי תנידמ" חנומה תא קיפסמ דבכמ אל
.ינמודמכ יקסבלכר לבוי) "רומח" לש טסקטנוקב
joeל וביגה
 
 
10/11/00 3:44
חחרפ :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
.אל אל


a.joe ..ליימ יאה תבותכל ןבומכ סחייתה .א


?ןהיניב ברעל המל ,תד וז תד ,הנידמ וז הנידמ
יקוחל היצמיטיגל קינעהל ןוכנל אצומ אלש ימ
.ךכב ולפטיש קוחב םיפיעס שי ,הנידמה
ףוחמ םימה תא התשיש ,ויניעב ןח אצומ אל םאו
.ילע-אנדיס


?הז המ ,טסיכלה


?םרז הזי יפל
?יסכודותרוא
?יזנכשא
?יביטברסנוק
?ימרופר


הלאכ שי ,ולזלזיש הלאכ שי ,ולבקי אלש הלאכ שי
:ודיגיש ינומכ ,הלאכ שיו וררואיש
...ולבקי אלש זא
חחרפל וביגה
 
 
10/11/00 3:49
joe :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
.ןווכתמ התא המל גשומ יל ןיאש הדומ ינא .א


תא ראתל ילש תיניצ ךרד ןימ וז טסיכלה .ב
ינפ לע הכלהה תא ףידעמש ימ לכ תא ,םל-וכ
ול שיש תופי םילימב ןעוט וא) תואמצעה תליגמ
הז .(יניצר רתוי הז הכלהה לבא ,דובכ ןומה
."טסילבק"מ רזגנ
joeל וביגה
 
 
10/11/00 3:53
חחרפ :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
,ןבומכ ונ


.התחנהל ,המרהה תא לצנל יתיצר קר


.הנוש תצק ינא .הנבהו בוט ןוצר ךלוכ ,תאו
!חחרפ ינא יכ
חחרפל וביגה
 
 
10/11/00 3:56
joe :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
ינא) הזה םורופב יתוא םיריכמ אל דוע ,ופ
הווקמ ינא ,בוט .(םיפוצ תפונ כ"כ דימת אל
.ולגתש
joeל וביגה
 
 
10/11/00 18:42
noe :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
היקוח לשו תסנכה לש יתכלהה הדמעמ יכ ןייצל בושח
ארקנש המ בור יפ לע) ירבעה טפשמהמ קלח לשכ אוה
תסנכב האור תינויצה השיגה תאז דבלמ (הליהקה תונקת
ארקנש דמעמ הל םייק תאזככו ,לארשי תוכלמ לארשי
רבעמ לארשיב םילכמל .ךלמה טפשמ ירבעה טפשמב
םיסימ ינינעב רקיעב ,הקיקח תויוכז ויה םהיתובוחל
רוביצה תוגהנה ראשב םג םלוא ,םיילאקסיפ םינינעו
םוחתב תויוכמס תומייק ךלמל .ילילפה טפשמב ולי[פאו
.עוציבהו השינעה םוחתב ,הטיפשה םוחתב ,הקיקחה
וא ותקיקחב גורחל רתומ ירבעה טפשמה יפ לע ךלמל
.הכלהב עובקה ןידה ןמ וטופישב


הז ללכב יזכרמה ןינעה ,הניד אתוכלמד אניד ןינעל
הז ללכ ןכלו .תדרפנ תיטופיש תכרעמ לש המויק אוה
- םדוק תיאליטרע םייק היהש ףא לע) תולגב םק
םיארומאה ינושארמ ,לאומש יפמ שבוגמ ללככ הנושארל
תיטופישה הימונוטואה תורמלש םוש לע תאזו (לבבב
,תומוקמה בורב םינמזה בורב םידוהיל תמייק התיהש
תפסונ טפשמ תטיש לש המויקמ םלעתהל ולכי אל םה
אניד ללכ לש וישרושש םירבוסה שי .םבשומ םוקמב
.ךלמה טפשמ ןורקעב םיצוענ אתוכלמד
תידוהיה - תירוקמה היטרקואיתה יכ םג שיגדהל בושח
,והיתתמ ןב ףסוי ידיב הנושארל תראותמ איהש יפכ -
האצמוהש תירצונה היטרקואיתהמ ןיטולחל הנוש איה
ינהוכ לש ןוטלש תללוכ איה ןיא םלועל .ןכמ רחאל
אוה הנינע לכו ,םנוטלש תא איה תרסוא ףאו תדה
ןורקע ,ולש קדצלו ויתונורקעל ,לאל ןוטלשה תופיפכב
ןורקעל ןיטולחל ההז תיטקארפ הניחבמו ,דאמ המודה
תועצמאב .תיתפרצה הכפהמה סיסבב דמעש יעבטה טפשמה
תד ןיב הדרפה תמייקתמ םינהכהמ הדרפההו ךלמה טפשמ
תודהיב תוהדה יגוהמ ןטק אל קלחש הדרפה, ,הנידמו
.תידוהיה הנידמהמ יתוהמ קלח איהש ובשח


םידחופמ םיינוליח לש רקיעב האצמה איה ,הכלה תנידמ
םירולפורפ המכ לש םג ילואו ,(ל"ר תונעזגל יאנת)
.תודהיל הרושק שממ אל איה .ןליא רב תטיסרבינואמ
noeל וביגה
 
 
10/11/00 19:48
joe :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
.הבחרהה לע הדות
יקוח דמעמב דימתמ םוסריכ שיש תאצומ טושפ ינא
םיכישממ םיבר םיקסופש ינפמ קוידב צ"גבהו תסנכה
?ךתעד .םימייק םניא וללה םיינשה וליאכ גהנתהל
joeל וביגה
 
 
10/11/00 21:54
noe :תאמ
יתוא םיניבמ ףוס ףוסל הבוגתב
לשב רקיעב צ"גב דמעמב לודג םסרכ שיש בשוח ינא
גהנתהל ויטפוש קלח לש הלדגו תכלוהה םתיטנ
םינבר םתואל םירושקה םימיוסמ םירוביצ וליאכ
.תומייק ןניא היסולכואב תורחא תובכש םתואל וא
ומצעל לטונ ןוילעה טפשמה תיב תורחא םילימב וא
םדוק ןהב רהזהל גהנ אוהש תויוכמס רתויו רתוי
.ןכל
,קוחה לש ושוריפ ןניא הלא תויוכמסמ תובר
,קוחה לש ותעיבק אלא תיטפשמ תכרעממ הפוצמכ
ןיא רשא יכרע דמימ ןהב שיש תועיבק דחוימבו
היסולכוא תוצובקב םיעד תומימת וב הערכהה יבגל
.תונוש


תוירואיתב תנייפואמ ללכ ךרדב תונעזג
ינפמ הנכסב בורה תא םידימעמה םיקומינבו
םה םידוהיה .תודלי יסנוא םה םישוכה .טועימה
ללכבו תילכלכ תיטילופ תוטלתשה תמיזממ קלח
תוירואיתמ לטובמ אל קלח .ונדגנ םירתוח םירז
םא וא .ץראב תוינעזג תוסיפתב םג םלוגמ הלא
צרמ הסנמש היצמטיגל הדב ,ומשב דליל ארקנ
תושעל תיסופיט תאשנתמ תואנקבו תונלבוס רסוחב
ס"של


תחת הריתתח לש ןייפאמ םוש הב ןיאש הגלפמ ס"ש
רשפא יא ירעצלש המ .קוחה ןוטלש תלבק יא וא
ילכ לאכ קוחה ןוטלשל תסחיתמה ,צרמ לע דיגהל
אלשכ ותוא סומרל הל תפכא אלו היתורטמ םודקל
.הל הארנ
noeל וביגה
 
 
10/11/00 21:56
joe :תאמ
יתוא םיניבמ ףוס ףוסל הבוגתב
(הפוגב םירואיבו) תואמגוד
joeל וביגה
 
 
12/11/00 6:36
חחרפ :תאמ
?ריבסהל רשפא !ולהל הבוגתב
(םירבד רפס) םיטפש תשרפב
ז"י קרפ 'כ קוספ
ןימי הוצמה ןמ רוס יתלבלו ויחאמ ובבל םור יתלבל
וינבו אוה ותכלממ לע םימי ךיראי ןעמל ,לאמשו
.לארשי ברקב


ןימי ונממ תוטסל רוסש והשמ יפל טפש אוה הככו
.הכלה - לאמשו
רומג ליז ךדיא ...ךלמ = ארשי תסנכ םא


....טעמ םחיר ,לאמשל רטמילימ ךלה ,ןכסמה לואשו
........הכולמה הכלה
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 0:44
ישיפ :תאמ
ישיפ ךכ לכ הזל הבוגתב
תייה ,יתועד רחא הקיפסמ בל תמושתב תבקוע תייה םא
.םירחא לע יתועד תא ךילשהלמ דואמ תרהזנ ינאש הניחבמ
,אל .תבתוכ ינאש המ אורקל שממ תחרוט אל ,תא לבא
תסיפת תא עובקל תנמ לע םיטפשמ ירבש םיקיפסמ ךליבשב
קוידב יל יריבסת ילוא) ללכבו ,תיתדה ,תינחורה ימלוע
(...הניבמ אל דוע ימצעב ינא יכ ,איה המ
.ךפיהל.אל שממ.הניבמו תעדוי ינאש תבשוח אל ינא ,אל.1
יתואר תדוקנ תא איבהל אוה ,תושעל הסנמ ינאש המ
.ילש הנומאה תא תספות ינא וב ךרדה תאו,תיטרפה
לבא ,תויטמגודה ןמ טעמ הב שיש תויהל לוכי ,ןגכ.2
תויטמגוד תצק ,םויה ררושה ינרדומ טסופה ןגאלבב יתעדל
....יל אל יאדווב ,קיזת אל
?ןוכנ ,םינכוסמ ונחנא.3
...ךתסיפתמ עמתשמש המ קוידב הז
ןיבהל רשפא יא ,םילבלבמ ונחנא ,םיימומרע ונחנא
(...הטמל ,טוריפב הז לע יתבתכ)..ונתוא
הנחמל ךייש היה אל ץיבוביל והיעשיש קוידב ךל ןיינמ.4
?ילש
ישיפל וביגה
 
 
2/6/04 1:08
הבושתב רזוח :תאמ
!?תשופחת וזיאל הבוגתב
.הבושתב םירזוח לע ךלש תורעוכמה תוצמשהה תא רעצב יתארק
תוקוצממ תאז םישוע טלחומה םבור"ש תרמוא תא תוכז הזיאב
?תוילכו בל תנחוב תא ?תיחטיש םתנומאשו ,"תוישונא
אוה םדאהש עודי רשאכ ,יטטס בצמ איה הנומאה םג ךתטישל
.ינחורה ובצמ תא תונשל לוכיש םוקיב דיחיה רוציה
הבושתב רזוחל וביגה
 
 
10/11/00 18:10
noe :תאמ
תשופחתל תחתמ רתתסמש המל הבוגתב
ללגב .העוט תאש בשוח אוה םא םג .ךכרד תא דבכמ ךיחא ,ןכ
- םיינרדומכ םידרח ,םייתדהמ הברהל שיש המ ,וב שי הארנכש
.תינוליחה הרבחב ירעצל םירסח הכש םירצומ .תונלבוסו םזילרולפ
םימעפ איבמ אוהש דע לודג ךכ לכ אוה הנושה ,רחאה ינפמ דחפה
ותייאר םצע .וב לוזלזל רתוי םינדועמ םירקמב וא ,ותאנשל תובר
הברה יכהו ,הנממ הנוש שובל אוהש הל עירפמ .ןתוד הלאל הקיצמ
לכב אוה ילוא ,ההומכ םעפ היה אוה יכ התוא דיחפמ .התוא דיחפמ
.הל םג "תורקל" לוכי היה הז ילוא סחו הלילח וא !?םדא תאז
ללכ ךרדב אוה ,תונעזגה םורדניס לש תורחא תועפות-תת הברה ומכ
ימש רמאי לשמל ןכל .תודבועו תוירואית תריצי ידי לע הבולמ
.ולש הריחבה שפוח לע רתיוו ,ידוהי תווצמ רמושכ תויחל רחבש
תכרעמל אקווד ומצע תא סינכה אוה ילוא ?רחב טושפ אוה ילוא
לכה םוי לש ופוסב יכ ,םוי לכב תוריחב רתוי הברה ונממ תשרודש
םושמ ,תושק רתוי הברה ויתוריחב התעמ אקווד ילוא ?וב יולת
תומיוסמ תורטמ שפחל וילע .ןובשחו ןיד תיישעמ רוטפ אוה ןיאש
.םלוכ םישוע ךכ - רמול דוע לוכי אוה ןיא םלועל .ןהיפל גוהנל
טושפ אוה יילואו .בוטה רחא רותלו בושחל אוה הווצמ בלש לכב
אוה רת ךכ לשבו ויהולא ןוצר תא םייקל וילע הבוח יכ ןימאמ
.בוטה רחא
noeל וביגה
 
 
11/11/00 14:56
וג_ידניא :תאמ
רחאהל הבוגתב
וניב ,בשוח אלו ,יכרד תא דבכמ יחאש תבשוח ינא ,תאזמ הרתי
.העוט ינאש ,וניבל
איה תרחב הב ךרדהש תעדל אוה יתימא םזילרולפ ,יניעב
לע התוא ליחהל תוסנל אלו ,דבלב ךלו ,ךל רתויב המיאתמה
.םהל רתויב תומיאתמכ םהלש תוריחבה תא דבכל אלא ,םירחא
יל שי ,אלפ הז ואר ,הרקמב שממשו) תחא תמא ןיאש ךכב ריכהל
הניחבהמ ."העוט" תלוזהש בושחל אל ךכו ,(!הילע הינומגהה
ןכש ,יניעב היוזב איה אוהש גוס לכמ תיתד תוירנויסימ ,וזה
לכ תדבכמ ינאו ,"רואה תא ואר אל"ש הלאב לוזלז הב עמטומ
הנומאה וזש יתוא ענכשל םיסנמ אל דוע לכ ,הנומא לכו םדא
ןהנהל הליחתמו בישקהל הקיספמ ינא וב בלשה הזש) ."תיתימאה"
(תונבצעב
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/11/00 18:50
חחרפ :תאמ
רחאהל הבוגתב
....םולחל תואיצמה ןיב לבלבתמ התאש לבח המכ
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 2:36
חחרפ :תאמ
רחאהל הבוגתב
..ידרחהו יתדה םלועב תונלבוסו םזילרולפ


.בקעיב עשפ יבשלו לאוג ןויצל אבו


.יתוא תענכש וישכע
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 16:26
חחרפ :תאמ
רחאהל הבוגתב
....תמאה ךרוצל ילואו


.ומצע רבדה ותוא ייניעב ןה ,הלומעתו הרבסה
ונחנא ונמצעל הז תא םיסחיימ ונחנא רשאכש אוה לדבהה
וחנא הב םישמתשמ םירחאה רשאכו הרבסה הלימב םישמתשמ
ידכ הב שמתשמ ינאש הרימא איה וז .הלומעת הזל םיארוק
"יכרע" טקפא גישהל ידכ םילמב םישמתשמ ונחנא ךיא שיחמהל


."תשופחת"ל תוסחייתהה תויהל התייה הלוכי הככ


.ישיא ןפואב ךכ לע ביגהש ימ לש קזחה דצה אל רומוה לבא
השק ...."הלומעת" ול יתסחיי סחו הלילחש ךכמ עגפנ אוה
....המ םושמ ,הז םע ול היה
חחרפל וביגה
 
9/11/00 20:30
םתור :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
. הצומו סעלנ הזה ןוידה
, םייתדכ םיינוליח - ונתיאמ דחא ףאל ירה
. תחתהמ תטלחומה תמאה תחרוז אל
, ( לוכיבכ ) "רוחבל תורשפאה" וא ,הריחב = תוינוליח
.קפסב הריחבה תד - תד וז םג
םתורל וביגה
 
9/11/00 20:50
לכימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
:רפוע לא הנופ איה רשאכ אבה טפשמה תא ןתוד הלא תבתוכ


"?וזה תשופחתה ךותב השוע התא המ"


תועדה תא ,ץראב תונלבוסה רסוח תא ירובע למסמ םצעב הזה טפשמה
םילבקמ אלש ןתוד הלא ומכ םישנא שיש תרעצמה הדבועה תא ,תומודקה
.ונלשמ הנוש הרגשב וייח תא תויחל רחובש ,הנושה הז תא ,רחאה תא
.תיטרקומד הנידמ יהוז יכ .רחב אוה הככ יכ


םדאה לע אל .תשופחתה לע .םירוחשה םידגבה לע תלכתסמ ןתוד הלא
.ויתושגר לולכמ לעו
.ארונ בוצע .תאזכ הנידמב תויחל בוצע
לכימל וביגה
 
 
9/11/00 22:20
חיימשה ינוחמצה :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
רוחשה שובלה המ .תושודק תורפ םע ליחתמ תונלבוסה רסוח יניעב
חלוגמ שאר םע םותכב שובל היה אוה םע לדבה שי ?שודק אוה
?הנשירק יראה הנשירק יראה קעוצו
.ןיא


.תשופחת
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
10/11/00 0:18
ןהכ זעוב :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
ללכה ןמ םמצע תא םידירפמו םמצע תא םידחיימ תוצובקו םירזגמ
םע תאז םישוע הינרופילק יפוחב םישלוגה .םיינוציח םיעצמאב
חוליגב הנשירק יראה ינימאמ ,תומייוסמ תוקהוב תוצלוח
,םיכורא םירוחש םידגב םע םירעש האמ יבשות ,םותכ דוגיבו
םע םילוקו םיקילדמ ,םיבונג םיטסינוכיתו זנכשא תודהי חסונב
רעישה לש יביטקלס ןוצמיחו המטיפב וא הבגב ,ןושלב גניסריפ


היכרעלש הליהקל ךייתשהל ןוצרב אלא ,תושופחתב רבודמ אל
לש גוס אוה ינוציחה הארמה .בורק שיגרמ התא הייח ךרדלו
וא ,ינוליח אלו דרח ינא - תינלדב הרהצה ,םלועה יפלכ הרהצה
...םישולש ןב בצועמ יפאי אלו ,גניסריפ םע ריעצו בינגמ ינא


היקלח לש ינושה תא ליכהל התלוכיב תדדמנ הרבח ,הרקמ לכב
,תילארשיה הרבחה .רחא וא הז הארמל תונלבוסב ביגהלו םינושה
תונוש םע דדומתהל התלוכיב דואמ הקול ,ןיינעה ךרוצל
.רבד לכ (עצוממ :ןושלמ) עצמל איה היטנה .דוחייו


רש ןפג ביבא דחא עגר :דחי םג ךחוגמו הנושמ והשמ הרוק ךכו
ינרתחל בשחנו ,"הלשממה שאר הז ,רוכיש ךלוה םש הז ימ"
םע קבחתהל רככל ןמזומ אוה הז ירחא הקד יצחו ,ידסממ יטנאו
למסל ךופהלו ,"ךל תוכבל" תא רישלו שממ הלשממ שאר ותוא
...שממ ימואל


ןכל .םיעצוממ יתלב םישנאו םיגירח תלבוס אל תילארשיה הרבחה
קלחל ךופהל םתקושת תא ךרד לכב םיעיבמ םייטרפה םידיחיה םג
,קיבדו םח ,םימשמ םירטסניימ ותוא ,לודג עצוממ ותואמ
קבחל ינוימד זכרמ ותואל םינתונ םה תונמדזהה םהל תנתינשכו
ובל לא םתוא ץמאל ,םתוא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/11/00 2:33
..יתימא - תחא םתס :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
הז םע דחיו רחא תויהל ותוכז תא רמולכ ,רחאה תא לבקל רשפא
?הריתסה הפיא .תשופחת וזש בושחל


.הלא לע הנטק תא
..יתימא - תחא םתסל וביגה
 
 
10/11/00 14:14
יתא :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
!?םשובל יפ לע םישנא םיכיישמ אל הנידמ הזיאב ןיינעמ


....תושפנ ירקוח לכה יכ תויחל בוצע אך ךכ לכ הפיא ןיינעמ


תא ןמסל ידכ םידמ םישבול םישנאש יאדווב .לכימ הזמ ץוחו
.םכרד
ךרדל תוכייש ןמסל ודעונש םידמ םה ליגעו עורק סני'ג םג
.תמייוסמ


?ךכב ער המו
יתאל וביגה
 
 
10/11/00 18:57
noe :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
.יוטיבבש תונלבוסה רסוחב אוה ערה


,המרונה איה ילש יתנפוא םהיפל םירבדהמ קעוזה לנויצארה
.ערה הזב .תשופחת איה ךתנפוא ,תלולוגמ הינפשכ תמאה
noeל וביגה
 
 
11/11/00 18:54
חחרפ :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
.הלומעתב התאו הרבסהב קסוע ינאש עודי הז לבא


:תוניצרבו
ךפוהש םייוסמ רבד גצייל הדעונ איהש ןוויכמ תשופחת וז
תשופחתש ןוויכמ ,יוהיז םע םדאל יוהיז אלל םדאמ ךתוא
..ליגר הזש יפכמ יוניש תלמסמ


..תואשנתהו תוחלתשה התייה אל וז ,אל
חחרפל וביגה
 
 
11/11/00 21:27
noe :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
?המל ךכ לכו .ךיתורעהל תונעל אלש יגהנממ גרוח ינא
המ טבחתמו ,תבתכש לבהה ירבד ארוק ינא ,ילגרהכש םושמ
תונלבוס רסוח םתס וא ?היגוגמד ?תוריהי ,רתוי ךב שי
םכח אל טושפ התא ילוא .הבשחמה יב התכה זאו ?תונלבסו
זא ,ירבד טשפמ ינא ןיאש לע יב איה המשאה ילוא !?קיפסמ
דחוימבו ,םויה דמחנ שיגרמ ינאש ללגבו ,ללכה ןמ אצויכ
:החצנ לעופהש ללגב


ךפהה אוה ,הצובקל םדא ךיישמה דגב לע תרבסהש המ
תא ריתסמה שובל איה תשופחת .ךיישמ שובל אוה .תשופחתמ
.תוכייתשההו תוהזה
,'לכ' הלימה ירוחאמ בוש דומעל ןכומ ינאו ,אוהש דגב לכ
הריהז םימעפ תיטלחהו הטוב םימעפ .תמיוסמ הרימא וב שי
.תונשרפל תנתינו תנדועמ


הלאש םדא רשאכ .רדסב לכה - ידרחכ שבלתמ ידרח רשאכ
לעב ףא ילואו ,םיינרק ,בנז רדענ "ילמרונ"כ הריכמ
.שפחתמ אוה - תאז השוע תוישונא תויוכיא


.תינעזג הרימא וז


לש תויגוגמדה תורימאהמ טיעמהל קילומש ללכב לדתשת
תאיצמ ,ריבסאו הפי שקבת ?תנבה אל .הרבסה לומ הלומעת
םג ןח אוצמל יאדכ םימעפל ,הדמחנ איה ןומהה יניעב ןח
.םיינינעה םיחכותמה יניעב


.בוט לכו בוט עובש
noeל וביגה
 
 
12/11/00 2:20
חחרפ :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
התא וליאו לכש רסח ינאש אוה ןיינעהש ןבומכ לבא
.ןומירכ אלמ תאז תמועל
.....ראשה לכב התאו לבהב ינא


.ןיבת ילואו סעלת ,ארקת
חחרפל וביגה
 
9/11/00 21:49
הירמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
שי הבושתב םירזוח ףלא לכ לע יתעדל לבא ,תוקיטסיטטס קודבל יאדכ
.הלאשב םירזוח םיפלא תשולש
.הלימ לכ םע יתיהדזה
הירמל וביגה
 
 
10/11/00 2:35
..יתימא - תחא םתס :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
םיפרטצמש הלא רשאמ תדהמ םידרפנש רתוי הברה שי .תקדוצ תא ,ןכ
ךרואל י"וגא לש םיטדנמה 'סמ תא ןחביש ןימאמ אלש ימ .הילא
....םש םידליה תואבציק תורמל - םינשה
..יתימא - תחא םתסל וביגה
 
 
10/11/00 3:48
חחרפ :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
7:0 הז ..לשמל ונלצא ,תקדוצ
חחרפל וביגה
 
 
10/11/00 10:59
תיציפ :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
.תיבב ונלצא היהי המ ןיינעמ
רשפא יא םעפ ףא לבא 7:3 ומכ והשמ היהי הזש יל הארנ
.תעדל
תיציפל וביגה
 
 
10/11/00 11:02
תיציפ :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
.תיבב ונלצא היהי המ ןיינעמ
רשפא יא םעפ ףא לבא 7:3 ומכ והשמ היהי הזש יל הארנ
.תעדל
תיציפל וביגה
 
9/11/00 22:00
תחא םתס :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ךלש םיטוטמקהו ךלש םידגבהו ךלש םימרקה םע תא
וא ,הבושתב הרזחה אשונל תוסחייתהה לכ םג ךכו !תונקיר וזיא
םימלקדמש םינמלקדה אשונל וא ,וננמז ינב םידובא םיריעצ אשונל
תא חותפל ילבמ תרחא וא וזכ הרות לש הנולבש ץומיא ידכ ךות
הזה בולעה רמאמב ןיא םולכ ,םולכ .שארה
החילס
תחא םתסל וביגה
 
9/11/00 22:18
חיימשה ינוחמצה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.השקבב יל וחלסת
סייג רותב ןמזה לכ םיגהנתמש וניתנידמב םישנא לש הצובק שיש הז
.אלימ הז .ישימח
םיגאודש תסנכב םיגיצנ יל ןיא תוחפל .אבצ יתישע אל ינא םג
.יתומכשו ילש םיסרטניאל


םידובאה םיריעצה תא םישפחמש "םיסייגמ" שי יתטיש ןפואבש הז לבא
שובלה םע יתוז ,ןכ) תאזה תכהמ קלח תויהל םתחפשממ םתוא םיחקולו
.םזגומ רבכ הז (םינברל ספוא ,םינושה םיאורוגל הצרעההו קיחצמה
שממ לבא ,שממ הז ,הפי ןיעב הז תא םיאור דועש םישנא הפ שיש הז
.יל עירפמ
אל ?ואבצו ה"בקה לש טנרטניא ןוצחיי ?םכל סאמנ אל ,הז םע סאלח
.ץקושמ אוה טענרטניאהש יתבשח ימותל ינאו ?םזגומ רבכ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
9/11/00 23:52
ישיפ :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
ןיא תמאב ,תובוגתה לע תויתטישב תטלתשמ ינאש לע יל רצ
ינאש דע ,יתומצעב רעוב אשונהש אלא ,דרטמל ךופהל יתנווכב
םיעמוש אלש תבשוח ינא ,הזמ ץוחו) יתעד תא עיבהל החרכומ
(...בושח הזו ,ינומכ םישנא לש תועדה תא קיפסמ


-רקי חיימש ינוחמצ
.לבלבמ תצק התא
,אבצל םיסייגתמ אל םנמואש) םידרחה ןיב ,ימוהת ,לודג לדבה שי
ןיבל ,(...יל ןמאה ,ךיניעבמ תוחפ אל יניעב לוספ אוהש רבד
.קחצי ןונמא תמגודכ ,םהינימל הבושתב םיריזחמה
.םהב הארנ התאו ינאשמ תוחפ אל זוירוק הלאב וארי םידרחה בור


לע תרבדמ אל רבכ ינא) םידרחה לכל תאזה תוסחייתהה יל העירפמ
,לודג ,(...עמשמ יתרת) רוחש דחא שוג ןימכ (...םייתדה לכ
.ההוזמ יתלבו
...םינווג יתת יתת וליפא שיו ,םינווג יתת שי ,םינווג שי
ישיפל וביגה
 
 
10/11/00 0:03
ןהכ זעוב :תאמ
...ביגהל החרכומ ינא לבא ,החילסל הבוגתב
ןהכ רואמ ,יקסרודמא ףסא ,רדיל ירבע ,ןפג ביבא ,ףושיפ דהא
ל"הצב ותריש אל - םיבוטו םיבר םירשכומ דועו


דבלב םידרחה תלחנ הניא אבצב תורישמ תוטמתשהה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/11/00 3:38
חחרפ :תאמ
ל"הצב ותריש אלל הבוגתב
םוש ךכ לע םילבקמ אל םה ,המהמהא ,ןוכנ הז זעוב ,ןכ
.דועו םהידומיל רובעב םימלשמ םה .הבציק


(ימואלה חוטיבה ידי לע ותרדגהכ) ינועהש ןוכנ הז ,בגא
הז .םידרחה ללגב ץראב םילודגהמ אוה םילשוריבו קרב ינבב
רשאכש ןבומכש .שפנל הסנכה יפ לע דדמנ ינועהש ךכמ עבונ
.הסנכה יטועמ םג םהש םירכתשמ טעמ ,תושפנ הברה שי


.םכרדב ורחב םה ,לכמ בושחה לבא


ברקב תרשל ץפח אלש ימ תא בייחמ יתיה אל ,תישיא ינא
תורישלש היצפוא תיינב ףידעמ יתייה .סייגתהל םידרחה
אל טושפ ,ימואל תורישל ךלי אלו תרשי אלש ימ .ימואל
.אבצ יאצויל תודעוימש תובטהמ הנהיי


!בגא ,םיברעל םג ןיד ותוא
חחרפל וביגה
 
 
10/11/00 2:37
..יתימא - תחא םתס :תאמ
...ביגהל החרכומ ינא לבא ,החילסל הבוגתב
.םיזנכשאה םידרחל תנווכתמ ןבומכ תא
קחצי ןונמא יבגל הנוש םיבשוח חרזמה תודע ינב םידרחה יכ
..לשמל ס"ש תא יאר .וירבחו


?רזגמב הייומס תונעזג יתיהיז םאה
..יתימא - תחא םתסל וביגה
 
 
16/11/00 2:38
חיימשה ינוחמצה :תאמ
...ביגהל החרכומ ינא לבא ,החילסל הבוגתב
השמ ותד ביבס בבוסה סואתפה היה וילע יתרבידש ןיינעה
.וניתנידמב לארשיו
עוסל וא הז ללגב ריזח לוכאל לוכי אל ינא לבא ,קוחצ קוחצ
.תבשב סובוטואב


םהל שיש םיבשוחש הלאכ שיש קיחצמ) םידוהי ונלוכש הפי
קרב ינבל סנכנ אל ינאש ומכ לבא ,(תאזה הרדגהה לע הקנפשוג
ריעב עוסיל םישנאל תתל אל יתמו לוכאל המ םישנאל רמואו
ירודכברש הצור אל ינא הככ ,"םהלש"
ינובשח-לע-ינממ-בוט-רתוי-אלכב-לוכאל-יאכז-אוה-יאכז-אוהו
הצור ינא .תירובצ הרובחתב עוסל יתמו ,לוכאל המ יל ודיגי
ידמ רתוי תצק םע םישנא שיש הארנכ לבא ,תיטרקומד הנידמ
תצק תועדו (?ןוכנ יתרביד ףסכ לע) תאזה הנידמב העפשה
םיפסכהמ הברהש ענכושמ םג ינא .(ולאכ הרואכל וא) תוכושח
תד לכש םירבד לע ברה ידובכ לכל םיכלוה הנידמל םלשמ ינאש
הזיאב ןכתסהל הצור אל ינא לבא ,םיאטחכ םתוא הרידגמ התיה
.ןאכ קיספא ינא זא ,תוכמ יל תתל אוביש לאה חילש


חיימש ךכ לכ אל עגרכ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
9/11/00 23:53
תימולש :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
טספינמה תא ןתונ ךכ רחאו ,תושודק תורפ דגנ רבדמ התא תחא תבב
הזיאב הבשנש ןכסמ אוה הבושתב רזוחש ימש רמואש יטמגוד יכה
תוינוליחה .השודק הרפ איה םג תוינוליחה .ישפוח ןוצר רסח .תכ
הפידעמ ינא לבא ,הילע תינמנ לוכיבכ ינאש ,תילרבילהו הרואנה
.ךתומכש ללגב אקווד .םשל יתוא וכיישי אלש הלא םימיב
תימולשל וביגה
 
 
16/11/00 2:46
חיימשה ינוחמצה :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
וליאכ םיגהנתמ הרכשאש יתשגפש םירזוח המכ לע עדוי ינא
.שמשה תחרוז ,יברה החילס ,םהלש ורוגה לש תחתהמ
.לבחו ,םכרד תא ודביא םתס ,םינכסמ אל ,יב רוזחא ינא


תילנויצנבנוקה תדה ,םירצונה תריפסל ישילשה םוינלמה תליחתב
אלש ימ ,ןכסמ םגש הארנכו ,לבמט .חלקה וילע דבאש רבד איה
.הז תא ןיבמ
.םארח


תומד הרקמב אוהש םדא חצר קידצהל לוכי הפיכ שבוח שיאש ומכ
ןוילכ תמחלמ קידצהל םילוכי םימלסומ תובברש ומכ ,תיטילופ
ובתכנש םיקוח ץמוק ירוחאמ דומעל ןויגהה הככ ,רחא םע לע
(םתוא םיריבסמש םירואנ הכ-והה םישנאהו) םינש יפלא ינפל
היפוסוליפ לידבהל וא ,תינרדומ היפוסוליפ תצק דומלל םוקמב
יקוח תא דבכל םתס וא ,(קוחרה חרזמה ע"ע) הקיתע רתוי תצק
.יח התא הב הרבחה
ןווכתמ ינא המל ןיבה אלש ימל ,היצקפירולג םע תכ=תד
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
9/11/00 23:57
ןהכ זעוב :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
תא ךפהש םוידמ תועצמאב תוכיסמו תושופחת לע רבדל ךחוגמ תצק
אל התא טנרטניאב .יתנפואו לק הכ ןיינעל תוזחתההו תושפחתהה
יצח לש ךרואב ןיז םע ףפותמו ינידנולב םג התא ,סייט קר
...רטמ
ןיינעה אל הז .תוכיסמהו תושופחתה תא בוזענ זא


רעטצמ אל ינאש םייתנש ,הבישיב םייתנש שי ירבעבש ןוויכמ
,יירבד תא רמול אכמס-רב ןכ שיגרמ ינא ,עגרל אל ףא ןהילע
.תואשנתהו תורוב ,תויחטשב דשחאש ילבמ


תידרח הנוכש דיל רג ינא .םייתד ריכמו תדה תא ריכמ ינא זא
,םהייח ךרד םע היעב םוש יל ןיא .תובר םש בבותסמו (השמ חמשי)
ןוצר םוש יל ןיא ."םיסוד" אלו "םירוחש" םהל ארוק אל ינא
רתוי םישפוחמ אל םה .םכרד תא דבכמ ינא לבא ,םתומכ תויחל
השעו חורפא-בוהצב ורעיש תא עבצש ןורשה תמרב קינקנ הזיאמ
ה'רבחה יניעב בינגמ תואריהל ידכ הבגב גניסריפ


לש וסיכ לע ץחלהו רונשה ,ריכזהל םיבהוא דימתש ןיינעל וישכעו
תויח תוידרח תוחפשמש תעדל יאדכ ,הככ זא .םיסימה םלשמ
רתויב הינעה תידוהיה ריעה איה קרב ינב) הבר תילכלכ תועינצב
לכש םהל שיש הדבועהו (שפנל הסנכה לש בושיח יפל ,לארשיב
איה ,הלשממ תבכרהל מ"ומב בטיה םתוא וגצייש םיגיצנב רוחבל
יבבוח םיינלאמש םיינוליחלש יאוולה .םתונגל אל .םתוכזל
הזכש חלצומ גניבול היה תבש ברעב םייוליב


(ןוירוג ןב) רומג ינוליח היה ל"הצב תורישמ םידרח רטפש ימ
דוהא) ריאי-בכוכמ ,ןכ םג ינוליח אוה םתוא רוטפל ךישמהש ימו
יאו ונראווצ לע םידרחה לש ילכלכה לועה לש ןיינעהש ימ .(קרב
ימוטל האבה םעפב עיבצהל לוכי ,ול קיצמ ךכ לכ ל"הצב םתוריש
20 ויה ימוטל תרחא ,הלאכ םישנא הברה ךכ לכ ןיאש הארנכ .דיפל
השיש אלו םיטדנמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/11/00 0:19
ישיפ :תאמ
םירחא תוקריו תוכיסמ ,תושופחתל הבוגתב
...לבא ,ןורקיעב ךתא המיכסמ ינא
?"תדה" תאו "םייתד" ריכהל רמייתמ התא הבישיב םייתנשמ .1
...ךתחתמאב רשא לכ םה ,םידרח דיל םירוגמו , הז םא
תרשל אל םידרחל רשיא ןוירוג ןבש דיגהל תוממתה תצק וז .2
.ל"הצב
רוטפ ןיבל ,'50-ה תונשב השענש ,תואמל רוטפ ןיב לדבה שי
..םיפלא(...תרעטצמ ,םירפסמה תא תעדוי אל ינא)(?) תורשעל
.םידרחל סחייתהל ,המ םושמ םינוליחל לק ארונ .3
.תרחא גהנתמ הז ,תרחא שבלתמ הז ,רזומ הז ,הנוש הז
םשב) ילסקודרפ ןפואב ,םג רתוי לקו ,ףוקתל רתוי לק ךכ
.םהילע ןגהל (...תונורטפה
יכ "ונחנא"ל תורדגה ינממ ושקבת לאו) ונחנא ,תאז תמועל
םא,"ימואל יתדה רוביצה םעפ היהש המ" הז רתויב בורקה .ןיא
.יתייעב רוצי ונחנא ,(...ידמ תללוכ הרדגה וז םג יכ
ישימחה סיגה ונחנאש םיבשוח םינוליח םימעפ הברהש יל הארנ
.יתימאה
םיינרק ילב וליפא ,םיליגרה םדאה ינב לכ ומכ םיארנ ונחנא
...ילמרונ םיעצמשנ םג ונחנאו,..בנז וא
,ול אב הז הפיאמ ןיבמ ןכסמה ינוליחהש ילב ,םואתפ לבא
תויגולואדיא ינימ לכב הכימת עיבהל םיליחתמ ונחנא
...תד ומכ ,תויטסינורכנא
...ונתא דדומתהל השק רתוי הברה ,קפס ןיא ,ןכ
ישיפל וביגה
 
 
10/11/00 1:46
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
...תירוטסיה תועטל הבוגתב
םה ימ תעדוי ינא קר" לש סו'גינה םע קיפסמ ילוא ,ישיפ
הככ להנל רשפא יא ."ורמייתת לא םינוליחה םתא ,םייתדה
הז תעדוי ינאש המ לבא םייתד הברה הריכמ אל ינא .ןויד
ונילע ולפנ םצעב הצקא-לא תדאפיתניא וא ץראב השקה בצמהש
יפכ ,םיהולאמ שנוע .אלכל יערד תא ונסנכהש הז לע שנועכ
.רמאנש
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
10/11/00 2:41
..יתימא - תחא םתס :תאמ
יד ילוא ונל הבוגתב
:-)


!?המ אלא ,חטב
..יתימא - תחא םתסל וביגה
 
 
12/11/00 0:55
ישיפ :תאמ
יד ילוא ונל הבוגתב
לבא,"םייתדה ולא ימ תעדל ינא קר" יתרמייתה אל םלועמ.1
הייאר תיווז שי ,הרבח ךותב אצמנש ימלש ,יתיא ימיכסת
(...הלילשל םג ,ןוכנ)...הל הצוחמ אצמנש יממ הילע הנוש
?שרשומו יתטיש םיגשומ לובלב ההזמ ינא יכ הז ילוא .2
שנוע איה הצקא לא תדפיתניאש תחא םעפ תרמוא יתוא תעמש
!?!?!?אלכב יערדש ךכ לע םיהולאמ
...ךחוגמ כ"כ הז
ישיפל וביגה
 
 
12/11/00 12:54
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
יד ילוא ונל הבוגתב
ינא זא ,עמתשמ ךכ םאו ,ךיילע גלגלל יתנווכתה אל
יתבשח ,החידב קר הז יערד םע ןיינעה .החילס תשקבמ
ידכ התייה אל חטב איה ,ךתוא םג קיחצהל הלוכי איהש
.ךיילע גלגלל הלילמ וא ךב עוגפל
לכב טעמכ .העדוהה תליחת היה ךיילא הנפוה ןכש המ
םייתד קר"ה חור תבשונש יתשגרה ךממ יתארקש העדוה
תמייוסמ היסולכואל ךיישש ימ ."םייתד לע רבדל םילוכי
תוארלמ ענמנ םג ךא ,היתוכילהב איקב רתוי םנמוא
לש טבמה תדוקנמ דומלל לוכיו ,ץוחבמ םיאורש םירבד
םדאש ומכ שממ ,תאזה היסולכואל תוכייש ןניאש תוירבה
םישנא םגש ךירצ .חצמה לע ול בותכ המ תוארל לוכי אל
ילב ןבומכ .םיאור םה המ ודיגיו ולכתסיי םירחא
תא םיצעמ קרו םעט רסח הז יכ ,עוגפל ילבו בילעהל
.הבהאה רדעה תאו סננוסידה
ימצע תא יתרהבהש הווקמ ינא
דמחנו םיענ עובש ךל היהיש
היסטסנ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
10/11/00 2:42
..יתימא - תחא םתס :תאמ
...תירוטסיה תועטל הבוגתב
ישימח סייג ונחנאש םיבשוח םתאש ןוויכמ יתייעב רוצי םתא
.הירוטסיהה יארב
.ויתורודל לארשי םע תא םיגציימ םתאש םיבשוח םתא


לילגה יאנק םגד תא הז ,ילוא םיגציימ םתאש המ
..יתימא - תחא םתסל וביגה
 
 
12/11/00 0:57
ישיפ :תאמ
...תירוטסיה תועטל הבוגתב
לכב תעפעפמ ייפלכ ותאנשו ,ומצעל קר בישקמש ימ םע
...ןודל המ יל ןיא תמאב ,וירבד
....לבח
ישיפל וביגה
 
 
12/11/00 10:02
Estee :תאמ
...יבזע ,המ תעדוי תאל הבוגתב
לא ,תונכב םיבתכנ ךיירבדו ,הריהזו המכח הרענ תא
שי ...ןגוה גולאיד םייקל םילשוכ תונויסינמ ילהבית
"ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ" םילהנמ םהש םישחש ימ
אתגולפ רב ןיב ןיחבהל םיחכוש םה ברק ילא םנוששבו
,קפס םוש ילב ,תאש ינפמ .םהלש דספה .ןוגה אלל ןוגה
.רתויב ןוגהה גוסל תכייש
Esteeל וביגה
 
 
23/12/01 15:45
תוגורסה תופיכב האגה רומ :תאמ
...תירוטסיה תועטל הבוגתב
!הרקיה ישיפל
יתדה רוביצה" םעפ היהש המ הז ,ונחנאש תבתוכ תא המל
"?ימואל
םדק תוניכמל םיכלוהה ,רעונה ינב תובבר םתוא לכ ,המ
אל ,תונבל תושרדמלו ימואל תורישל ,רדסה תובישיל ,תויאבצ
םידיחיה םה ,םויה ?ימואלה יתדה רוביצה ארקהל םייואר
תא םיליבומ" תמאב רשא (הארנ הז הככ תוחפל וא ,טעמכ)
,ץראה ןינבב ,ןלוגה תמרבו ע"שיב תובשיתהה לש "לגדה
.הנידמלו הרבחל תיכרע המורתבו
אביקע ינב המל רבסה ךל שי :רעונה תועונת תא לשמל ,יאר
?רתויב הלודגה רעונה תעונת איה
םג ,ונחנא .הזה אלפנה רוביצהמ קלח ונאש שיבתהל המ ןיא
,"תוגורסה תופיכה רעונ" ,יתד-ינויצה רוביצה םויה
!ךכב םיאג תויהל םיכירצש
תוגורסה תופיכב האגה רומל וביגה
 
10/11/00 2:49
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?יממה ןןןןןבש ימולש לש "קירא" לש פילקה בינגמ הזיא םתיאר
זיובואק ידגבב קירא תאו ןבש תא םיאור ףוסב .יתיאר וישכע
םיקשנתמו םיקשנתמ םה....זאו....ברקל םיננוכתמכ הזל הז םיברקתמ
קירא לע ירבדת לא קלע .הרעסב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
10/11/00 3:34
חחרפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.המירז לשו הפש לש יפוי .רמאמ הלחא ,הלא


ירהבתש הווש .הנוש ןפואב ךתוא וניבה םירקבמבהמ קלחש יל המדנ
.םהל


,ילצא .םיהולא האור ,הארמה לומ לא יטיבהב המ םושמ ינא םג ,ןכו
?ינפ לע םיהולא ינש שי ,המ זא .השיא אל איה
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 17:10
ןתוד הלא :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
.יהולא ץוצינ ךב יתיהיז הלחתההמ .יריקי ,הדות
.רבסה הנה זא ,ירמגל ריהנ אל טסקטה ילוא
ימלוע תסיפת תא ליחהל הסנמ אל וליפאו ,ןיבהל תרמייתמ אל ינא
.םיסודה לע .םהילע
םגו טקרוק ילקיטקילופ אל ,יטנרלוט אל ארונ הז ,תעדוי
תבשוח אל ינא ?תמאה .יתוא םיניינעמ אל םה לבא ,יביטקובורפ
הנומאה לש תידיתע החוקל רותב אלא ,םתוא תניינעמ ינא םגש
הצור אל ,ונחנא אלו) ינאו םה הז יניעב ,ןכו .םהלש תקמונמה
ימיטיגלה דחפה תא תוהזל ביטיה חונ ,ןכו .(ןאכ יתוא ולקסיש
וא .תמלשומ היהא דחא םוי .יל םג הרקי הז ילואש ,אוהה תופעות
.אלש
תאשנתמה יתוינוליחב תרצובמ לבא ,יתיא םיכסהל בייח אל דחא ףא
אל .ןיבהל הצור אל ינא ,תויטנרלוטה תורמויה תסומע ,םיתיעל
והשמ הזש תבשוח ינא .יתוא םילבקמ אלש ומכ שממ ,לבקל הצור
לכל הריתסב דמוע אוה יכ ,וב תודוהל םישקתמ םיבר םינוליחש
תא ונמצע לע ונלביקשכ ונמצע לע ונלחהש םיאלפומ םיכרע םתוא
,הליחמב ,יל ושרה ?ינקיר .שיחכא אל ?יחטיש .תינוליחה תדה
זזפל והשימ יתחכה אל םלועמש יל המדנ .ילש קירה תא גוגחל
.ןוינקה לא יתיא
שפוחמה ,יחכונה רפוע ןיבו יניב יתוהמה לדבההש תבשוח םג ינא
תופכל הסנא אל םלועל ינאש אוה (?רדסב ,יניעב קר ,יניעב)
לבא ,ותוא תלטבמ וא תלסופ ,תללוש אל ינא .ילש תדה תא וילע
ינא ,רחאה אוה .ידדה הזו .ימלוע לא ותוא קבחל הסנמ אל םג
.םייתניב ,הז הככ .תרחאה
ןתוד הלאל וביגה
 
10/11/00 3:35
ןילרבמ באוי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הבה ,לבא .הטנאופ הב ןיאשו תיחטש הבתכהש דאמ ךתיא םיכסמ ינא
"רחא"כ תוחותפ תועורזב ונתוא םילבקמ שממ אל םידרחהש בל םישנ
.ורעבל שיש רז עגנכ רקיעב אלא "ובשנש תוקונית"כ אל םגו
ר"תיב םשב תידרח תולחנתה לע 1990 רבמטפסב ,רידסב םעפ יתרמששכ
ויבא תא לאש ןודרחהו ןודרחה ונב םע ידרח ידיל רבעו ,הנשה שארב
ידוהי אל אוה ,יוג אוה יכ" רמא אבאהו "הפיכ ול ןיא המל"
ןינוקיא םע ילצא םיבברעתמ לארשי ישדוקש ןוכנ זא ."ונומכ
יאדווב לבא - רויפיפאהמ תוחפ ילע ביבח ףסוי הידבועשו ,ירצונ
.םהילע רומשל היצביטומל יל המרת אל וזה הרמיאה
תייזכרמ תא ונל ןיקתהל אב דחא םויש קרוי וינב יתבהא דאמ
סיכב םיליהת אשנ אוה יאדווב .ידרח שיא ונלש תכבוסמה "טנסול"
,היזכרמ ןיקתהל אב ,דובעל אב אוה לבא ,והזחב םיהולאו ותצלוח
"רחא"כ לבקל לק דאמ יל היה הזכ שיא .דמחנו יעוצקמ היה אוהו
ואבש םיפרוטמל לבא ,הביחב וליפאו תונלבוס-רפוסב וילא סחייתהלו
לכל וא "ונילא הבוש ,יחא" תואירקב תולילג תמוצב לומתא ילא
םיבשוח התוכזבו הרות לש הלהואב םהל םיפפותסמש םירוציה םתוא
ג"בתנבו ןוינקב יל דומעלו תחלצל יל סנכהל תוכז םהל שיש
ישיש םויב ןיליפת חינהל יתוא ענכשלו היטרקומדה םשב ןיקנישבו
ול יח יתייה ןמז המכ ןיינעמ .היטפמיס םוש יל ןיא םיירהצב
םשב הנשירק ירופיס םע קרב-ינבב אביקע יבר בוחרב דמוע יתייה
תוינש-ונאנב דדמנ היה הזש (דאמ הנושמ) השגרה יל שי ,היטרקומדה
תלבקו תידדצ-וד איה תונלבוס זא .'ץניל יב םיעצבמ ויהש ינפל
.ןכ םג רחאה
םייעובשב דאמ יל םתמענ ,תולילג תמוצב ולא םתואל טרפ ,םלוכלו]
[ןילרבב בוש ינא ןושאר םויב .ץראב ינאש ולא
ןילרבמ באויל וביגה
 
10/11/00 11:31
יקיימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןיינע איה "תשופחת"הש רמאשכ ,םילימה תא יל בנג רקיה זעוב
.הצובק לש רכיה תואו ,יתוברת רשקמ םרוג ,ןייפאמ ירזגמ
םירוחש םידמ ,ץוחב תויציצ ,תוחפ וא רתוי תולודג תופיכ ןה הלאכ
ןה הלאכ ;תוגרדו תותוא יאשונ םינבל/םילוחכ/םיקורי םידמ םג לבא
.ונלוכ םה הלאכ ;םלוהה בצעמה לש ןועשו תובינע+תופילח םג
םימעפל .הברה ונילע דיעמ ינוציח הארמ ובש םלועב םייח ונחנא
.ונווכתהש הממ רתוי הברה


יתייה ,ינפל תועובש .םירופ היה ילע בוהאה גחה הנטק יתייהשכ
אתבסו אמא תרזעב וא ידבל ,תבכרומ תשופחת לע דובעל הליחתמ
,םיאתמ רופיאב םויה רקובב תועש העיקשמ יתייה .ינממ ףא תורשכומ
...המחלמ יעבצב תועבתצהל תועש לש תונלבס יל שי םויה דעו
יהשימ/והשמ תויהל תונמדזה ךל שי הנשב םעפ ,הנהש התיה השגרהה
,היפל םלועמ התשע אל תעקשומה תשופחתהזש ,איה תמאה בלא .ת/רחא
הז .העיגפו השלח ,הנטק יקיימ התוא יתראשנ .ןמוורפוסל וא הכיסנ
רמגנ דימת טעמכו ,רתוי החמש אל וליפא ,רתוי הפי יתוא השע אל
.תועמדב םירופ


םירזוח רקיעב ,םידרח לצא הלא הילע העיבצמש היעבה םג ילוא תאז
םיאור ונחנא .(ונתיאמ המכ תוחפל) םינוליחה ונרובע ,הבושתב
םדאה לע רמושש והשמ ףייוזמ והשמ ,רידגמ והשמ תאזה תשופחתב
.ןילוחה וא םוי-םויה םע תודדומתהה ינפמ ,םינפב ןכושש יתימאה
תכרעמב ריכהל ,אבצב תרשל ,דובעל תכלל אוה הזה ןילוחה םא ןיב
.הנידמבו טפשמה יתב
םינוליחה ונל וליפא ,השודקבש םיניינעב קוסעל תוצרל דאמ הפי הז
,ירובעו - דאמ םהב םיאג ונאו ,הלאה םימוחתה םיקסועש ימ שי
םיאשונ םג םניה השודקבש םיאשונ ,הקעז לוק ומיקתש ינפל
קוסעל לוכי דחא לכ אלש ,איה היעבה .תונמאו תורפס ומכ םייתוברת
הליהקש םושמ ןה .ןילוחב קוסעל םיבייחש ימ שיו השודקבש םיאשונב
ןהו ,המצע לשמ םימ יבטוחו םיצע יבאוש אלל םייקתהל הלוכי אל
.שדוקב תמאב קוסעל תלוכיב ונחינ ונלוכ אל ,ונרעצלש םושמ
ונלוכ אל ,בותכל םיעדוי ונלוכ אל ,חתנל םיעדוי ונלוכ אל
םייארקמה ומכ םיבכרומ םיטסקט םע תילאוטקלטניא דדומתהל םילוכי
,םירחא תועוצקמ ונמצעל ונרחב ןכלו ,"םיידוהי"ה םיטקטה ראשו
.הסנרפ תורוקמ קר ,םימעפל םניהש


ישיפמ - "תושפחתה" לש תונוש שפוח תוגרד תואצמנ תווצקה ינש ןיב
ומכ ,תשופחתה לע קר לכתסמש ימ לבא - זעוב דעו ו'גמ ,יתסא דעו
ונחנא .ןקנקה ךותבש המ תא םיתעל ספספל יושע ,ישיפ העיצהש
ולש שובלה ונרובע ןכלו ,םישח ונאש המ תא רחאה םדאה לע םיכילשמ
.רחא ,רתוי קומע והשמל ינוציח ןממס אלו ,תשופחת קר אוה


םינממסה ידי לע ענומה ךילהת תובר םימעפ ןכא איה ,הבושתב הרזחה
שגד םישל הייטנ םהל שי שארמש ,םישנא םיכשומה םהש ,םיינוציחה
וליב םרוי רוספורפו הדוהי ןב ןמחנ רוספורפ .ינוציחה לע
,םינש רבכ הבושתב הרזחה אשונ תא םירקוחש ,תירבעה הטיסרבינואהמ
םהילע ,הבושתב םירזוח לצא םימוד םינייפאמ שי יכ םינעוט
.הבושתב םיריזחמה"םיתייבתמ"
לש היפוי תא ורובע ושיגדי - תיתייעב תיתחפשמ תרגסממ ואבש ימ
"תידוהיה החפשמה"
םינפ םיעבש לע ול רפסנ - תורגסמל תובייחתה םע היעב ול שיש ימ
.הריחבה שפוחו ידוהיה סומלופ לעו ,הל
ימסשב ובשנו ודוהב ויהש ימ ןהבש תועפות םיאצומ ונחנא הככו
םג ,הלא יכ .הבושתב הרזחה ימסקב ובשנו ץראל ובש ,הנאסאפיוה
אלו םהירוחאמ ןיאו דוע לכש ,םיינוציח םינממס קר םניה - הלא
ונבש הלע תא תוחפל וא ,םינוליחה ונתוא ךיבהל וכישמי ,םולכ
.תוהמב ,ןכותב םיקסועש
יקיימל וביגה
 
 
10/11/00 19:19
:תאמ
דועו ,תושופחת לעל הבוגתב
."םיסחי" לע רוט אל ףוס ףוס, ןכותל רשק ילב
וז הבוגתל וביגה
 
10/11/00 20:16
הילט :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
רתוי םלועב יהשמ ןיא הבתכה לע הדות ןתוד הלאל דיגהל יתיצר
םירזוח יבגל הלש סחיל עגונב תעכ המיע תוהדזהל החילצמש ינממ
. הבושתב
ילש הבוט יכה הרבחה לש הנותחב יתיייה עובשה ישילש םויב
םינעטמ הברה ךכ לכ יל שי הבושתב ינוציק ןפואב הרזחש ןוכיתהמ
ועמשמכ טושפ הבוצע התייה הנותחה ... ליחתהל יל השקש אשונב
השוע איהש ושיגרה הנותחב םלוכ, קחשמ תקחשמש 22 תב הדלי תיאר
. וירחא ןבומכ איהו הנש ינפל הבושתב רזח הלש רבחה תועט
. החירב לש םוקממ העיגמ הבושתב רוזחל םהלש הריחבהש תבשוח ינא
ורחב ,יתימאה םלועה םע תואיצמה םע דדומתהל ולכי אלש םישנא
המ, טילחהל וישכע םיכירצ אל םה בושחל םתוא חירכת אלש ךרדב
ימצעה ינאה תא ושממי םה הרוצ הזיאב רוחבל הרירק הזיאב דומלל
עצבל הז םהל רתונש המ לכו בותכ שארמ עודי רבכ לכה, םולכ םהלש
םדאנבל תוינע תדועת ןיעמ הז בוצע דואמ הז ינייעב , תווצימה תא
עיגה םהלש תבה ךא םיעדוי אל םה םיבוצע ךכ לכ הלש םירוהה ,
תיטסיאתא הרוחב רותב התיא רשקתל תלגוסמ אל רבכ ינא .הזה בצמל
עמשנ הזש תעדוי ינא ,ךרדה תאזש הנימאמו ימצעב קר הנימאמ ינא
תוחפל ,הנוכנ רתוי ילש םיייחה ךרדש תבשוח תמאב ינא לבא אשנתמ
םע םג ילש יתימאה ינאל עיגהל תלגוסמ ינא םהב םיכרד רתוי שי יל
תוריחבה תוחפל הכורא רתויו תלבלבמ רתוי, תבאוכ רתוי תאזה ךרדה
. רחא םרוג םושמ תונתינ אל םהו ילש םה ילש
הילטל וביגה
 
 
10/11/00 23:29
noe :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
יתש הנורחאל םמצע לע ולביק הגוז ןבו ךתרבחש הלוע ךרופיסמ
,רמול שי םייצתש תוחפל ,תוצימא דאמו תוילרוג דאמ תוטלחה
.תושעל הצור אל םתס וא הזעמ תייה אל תאש והשמ


ויה םהלש הנותחב םג .הירצונ הרוחב םע ןתחתהש רבח םעפ יל היה
תא שממל ורחב םה הבש ךרדה םע ומיכסה אלש ,םיבוצע םישנא הברה
.םהלש תוימצעה
אצוי אלל ,לבא ןלוכ .תונווגמו תובר םינפ םזילנרטפלו תונעזגל
.תוכושח ןה ,ללכה ןמ
noeל וביגה
 
 
11/11/00 7:15
הירמ :תאמ
טילחהל ךרוצהל הבוגתב
ללכ עבקתה אל - תוחיתפ הליג אקווד הירצונ םע ןתחתהש רבחה
תידוהיה תוהזה ילבכמ וידלי תא רטפ הזמ רתויו .ותודהי לע
ררחשמ אוהש לכב תושונאל הבוט השוע ללובתמש גוז .הזה הרקמב
רתיל הרבחה תא םדקמו םיקיעמה תדה ילבכמ ויאצאצו ומצע תא
הרזח שי וב בצמ ראותמ תאז תמועל הבתכב .תורואנו תוחיתפ
.םינומהל םויפוא איה תדה - קדצו רמא ינממ םכחו תדל
הירמל וביגה
 
 
11/11/00 7:35
הירמ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
לע רמשש ללגב קר לומתא גרהנ ןכסמה לייחה - הזמ רתוי
,םימלסומ םייתד .דבלב םייתדל שודק - שודק רבק הזיא
,לתוכב רקבי תאפרעש .יתניחבמ רבדה ותוא ,םיידוהי םייתד
ןוינקב בבותסי תאפרעש .תיבה רהב רקבי טוידאה ןורש קיראש
.קיפסמ יד .םילשורי חרזמב סומוח לכאנ ונחנאש ביבא תמר
.תאזה תנברוחמה תדה ללגב קר ןגאלבה לכ
םייתדה ןמ םיבר) ל''הצב תרשל וכליש טמיניביק ןכו
הרוחשה הדובעה תא השענש ופצי אלש .(תעדוי ינא ,םיתרשמ
אצמנ אל חטבש ףסוי רבק לע וגרהנ םילייח קיפסמ .םליבשב
.חיטב אלו ףסוי אל םש
הירמל וביגה
 
 
11/11/00 21:00
חחרפ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
ךורא ימואל ךוסכס ןאכ שיש ןויכמ גרהנ אוה ,אל
.םיימואל תושגר םג וב םיברועמש


תאו תדה תא םילצנמש ,םינקיניצ םילכס שי יכ ,גרהנ אוהו
(?רצ םולהי לואש) .תורצה םהיתורטמל הילמס


לכהש רדסהל עיגנש ינפל םיבר דוע הפ וגרהיי ירעצלו
ינפל המחלמ הייהתש םינכומ םירחאהו והמ םיעדוי קוידב
.תיללכ ןברוח תמחלמ הייהתש וא ןכ
.לבח המכ
חחרפל וביגה
 
 
11/11/00 21:47
Grace Kelly :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
םיעבונ ,ללכב תונמואלהו ,ונרוזאב ימואלה ךוסכסה
דצמו תודהיה דצמ ,תיתד הנומא לש תורוקממ םבורב
םייתד םיזחאנ םהב "םינגוע" םתוא לכ .םאלסיאה
םה ,לחר רבק וא ףסוי רבק ומכ ,םהינימל םילחנתמו
,םילייח םתוא לכו .דגנכש דצה יניעב תויצקובורפ רדגב
לע םירערעמ ףאו יאנג ייוניכב םינכמ םידרחה םתוא
רומשל םהלש היצביטומה ןיאמ ללכב יל רורב אל ,םתודהי
.בוטה הרקמב קפסב םילטומ ,םישדוק םתוא לע
טעמכ ומכ ,ונרוזאב ימואלה ךוסכסה ןיב רישי רשק שי
םינוציקהו .תד ןיבל ,םלועב רחא ךוסכס דקומ לכב
.רתויב םינפקותהו םירזכאה םג םה םתנומאב רתויב
Grace Kellyל וביגה
 
 
12/11/00 1:21
חחרפ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
'וכו םייתד תורוקממ םינוזינ םהש תקדוצ תאש יאדווב
.סומלוק תאיגש הלעמל יל התייה
תושגר וב םיברועמש ךורא ימואל ךוסכס יתבתכ
:בותכ תויהל היה ךירצ .םיימואל
.םייתד תושגר וב םיברועמש ךורא ימואל ךוסכס


..דועו םיקיסה תא ריכזהל רשפא ןכו


דאמו םיירזכא ויה לשמל 'זור ראמחה רוכזל בושח לבא
.םיהולאב ונימאה אל


תויגולואידיאמ ןוזינ הזשכו ,םדאב הרוקמ תוירזכאה
הז ,םזיקצורט ומכ ,םזיצאנ ומכ ,תד ומכ ,תוינוציק
.לכמ ארונ תויהל לוכי


ןהבש תויגולואידיא קר םה תידוהיה תדה םגו ,תותדה
.ערל םיירזכאהו בוטל םינמחרה ,שומיש םישוע
.הדות
חחרפל וביגה
 
 
11/11/00 21:05
noe :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
.םימטמוטמה םה תדה םשב גורהל ךירצש םיבשוחש םישנא
.וזכ תד ריכמ אל ינא תישיא


הז לש ותרות םשב ותמ םישנא המכ רופסל םעפ תיסינ
?םויפואה תרופאטמ תא ילשמהש


.ריקה לע םיוק דוע ןמסמ חטב אוה ,םימעה שמש תא ילאשת
noeל וביגה
 
 
11/11/00 21:12
חחרפ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
"קלמע רכז תא החמת החמ"ש יתבשח ימותל ינא ,עדוי אל
.םע חצרל תיעצבמ הארוה אלא הרופאטמ אל וז
?העוט ינא ,המ
חחרפל וביגה
 
 
11/11/00 21:33
joe :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
ימ שי דועש תוארל דמחנ ...םירנויציזופוא דמצ
:השתהב ומכו .יסיסע יטילופ חוכיוומ תונהל עדויש
.("ונינפל םירענה וקחשי") חצנמ ןורחא דמועש ימ
םאה :תולאשה תלאש תא לואשל ןבומכ רשפא :בגא
?ך"נתה תא בתכ םיהולא
joeל וביגה
 
 
12/11/00 1:11
חחרפ :תאמ
!חונו חחרפל הבוגתב
:ארקנש הזכ רבד שיש םיבשוח םה וליפא .אלש רורב
..וינעב תועמדו בתכ ..השמ תמיו
1?המ זא ,םיהולא ןיא םא


תודהיה ךיא לש האלמ תולשלתשה תובא תכסמב שי
.ורבע םיניינעהש תנעוט


'וכו ..הרסמ השמ


.םיטעמ אל ותמ תויתד אל תומחלמ םשב ,בגאו
.תויתד אל תועונת ויה םזיצאנהו םזינומוקה


םשב ,תדה םשב ושעש הממ טעמ ולו טיעממ אל הזש קר
."לא ןיא"ה ונרמשי .לאה
חחרפל וביגה
 
 
11/11/00 22:36
noe :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
םה תדה םשב גורהל ךירצש םיבשוחש םישנא" :יתרמא
"םימטמוטמה
,"ךמות"ל תבשחו התא תמקו רצה ספב םיטיבה ושבי םרט
ךניאש ךכב אלא ,התא אקווד הניא הלודגה היעבהו
המ םושמש תוצרא ימע ןומה םימייק .ידיחיה "םת"ה
עדימ יסיסר ךמס לע ,הכלה קוספל םילוכי םהש םיבשוח
..םתודוא בושחל םהל חונש םיתוויעו


"החמת החמ" בותכ אל םוקמ םושב :תונטקב ליחתנ זא
"החמא החמ" תחא םעפ בותכ .ךלש תיטרפ הריצי וז
םעפ בותכ (תומשבש יל המדנ) ה"בקה לש ורבד - ףלאב
.(םירבדבש יל המדנ)."החמת" תרחא


םע המחלמ םישוע ןיא :םיכלמ תוכלהב ם"במרה רמוא
תושרה תמחלמ דחא .םולש ול ןיארוקש דע םלועב םדא
העבש לבא ..." אוה ךישממו "הווצמה תמחלמ דחאו
ומילשה אלש [רזוח ינא] ומילשה אלש קלמעו ןיממע
תיחמ תווצמ ם"במרה יפ לע וז "המשנ םהמ םיחינמ ןיא
רמול ...רשפאש" :הנשמ ףסכה ותוא שרפמו .קלמע רכז
ןהילע ולביק םאש תווצמ עבש תלבק אוה ומילשה ללכבש
קלמע ללכמו ןיממע תעבש ללכמ ואצי ירה תווצמ עבש
"םירשכה - חנ ינבכ םה ירהו
ןינעה לע ,קלמע ןינעב ןוידה לש ותישאר קר וז
לעו ,ואל עמוש התא ןה ללכמש ם"במרה יפל יתימאה
רוסא םימילשמ ןניאש ףא ןיממע ראש דגנ המחלמבש
(הפוקתה התואב ןפוד אצוי רבד) ףטו םישנ גורהל
.ביחרהל םוקמה ןאכ אל םלוא תובר דוע רמול ןתינ
התואב ףדור ןיד תא שריפש םדא ןב יכ דוע ןייצא
היה רבכ קלמע תייחמ תווצמ תא התא תשריפ הב תורוב
אל םיקלמעש ךכ לע תודוהל אלא ונל ןיא ,ונל
.ונניב םיבבותסמ
דמלל ליחתת ילוא .ךישמת ,קילומש ארונ אל לבא
?ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה יפ לע תודהי ונתוא
noeל וביגה
 
 
12/11/00 1:05
חחרפ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
תורמל קייודמ אל הזש לבח המכ ,ענכשמ עמשנ הז
.ם"במרה יפמ ןיטוטיצ


טנ קרפ םירבד "קלמע רכז תא החמת" בותכ םג בותכ
.'טי קוספ
םירבדב וליאו "החמא החמ" בותכ תומש רפסב ןוכנ
."החמת"


התא .קדוצ ינאש עדוי התא ,הצרתש המכ הז תא ססוס
םג עדוי התא .םע חצרל הווצמ התייה וזש עדוי
.הכולמה תא דיספה לואש עודמ


.ונ ונ ..ןיקלמע ןיא רמוא התא וישכע


?אל ,קלמע ערזמ אוהש ורמא רבכ ןמה לע
ורמאש ימ ויה ונימי םצעב ,הנורחאל אל םאהו
?קלמע ערז םה םיאניתשלפהש


התא לבא .דוי לש וצוק שפחלו םמתהל לוכי התא זא
םג וגרהש ךל באוכש באכה לכ םע ,ינומכ שממ עדוי
.טוריפ שי תודהיבו לאה םשב וגרה


?ךל רוכז - ןידמ ינב לשמל
?יעהו
?םלועמ בתכ אל עשוהי רפס םאהו


.הללאי הללאי


םגש ,"ןיממעה עבש" תא יתרכזה אל הרקמב אל ,בגאו
ונחנאו .הרירב תמחלמ אלו הווצמ תמחלמ םתמחלמ םה
,םהל ורתונש תויצפואה המו םניד המ םיעדוי
:ךתומכש םינמחר ןב ןמחר ,וישכעו
הז זא ,חנ ינב תווצמ עבש תא םירמוש אל םה םאו
?םתוא תוחמל רדסב
וליפא התא םיהולאל עגונ אל הזשכ .יניצר הייהת
!!ער אל לדתשמ
....הבוגתל יואר אל - "תורוב"ה ןיינעבו
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 1:31
noe :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
התא ןהילע תועדוהה תא ארק .ביגהל ךאובב תישאר
.קלמע רכז תא החמת בותכ אלש יתרמא אל .ביגמ
החמ" בותכ אלש םג יתרמא .בותכ ךכש יתרמא
ילוא .ךחור ירפ האצמה הראשנו התיה וז ,"החמת
דע שיגדהל הב שיש אלא ,דבלב תיטנמס התועמשמ
םהב םימוחתב ,עדויו יקב גהנמ גהונ התא המכ
.הבחר הניאש יאדוו הקומע הניא ךתעידי


יתעמש אל ?קלמע ערזמ םה םיאניתשלפש ורמאש הז
יתרמאשכ ילש הטנאופה התיה וז ,טלחהב לבא
.ידיחיה םתה ךניאש


התיה אל וז ךכל קקותשמ דאמ התאש ףא לע ,אלו
תוברתה התיה וז אוה ךופהנ ,םע חצרל הוצמ
.רוסאכ םע חצר העבקש הנושארה


ורמשי אל םא המו לאוש התא, ,ךתויחטשל ךשמהב
רומשל םה ושקבתנ אל םלועמ .חנ ינב תווצמ עבש
שי .ןלבקל אקווד אלא חנ ינב תווצמ עבש תא
.הלבק ןיבו הרימש ןיב םוצע לדבה
לארשי תנידמב קוחה ןוטלש תא ילע לבקמ ינא
עסא םילשוריל יכרדב רחמ יכ ריבס תאז םע דחיו
.תרתומה וז לע הלועה תוריהמב


ומכ םיטפשמ תרוצב ךלש היגוגמדב בוש ךישממ התא
התאש עדוי יניא אל ,ןכבו .קדוצ ינאש עדוי התא
רשוי תפיט רוזאת םאש ינא חוטבו ,קדוצ
.קדוצ ךניאש עדת התא םג ירה ,ילאוטקלטניא


םשב וגרהש עדוי ינאש יב חיטמו ךישממ התא
יתנוויכ ךכל אלה ,עדוי ינאש יאדו ,תודהיה
ונורגב לא תוממור רשא דיחיה ךניאש יתרמאשכ
.ודיב תויפיפ ברחו


המדנו ,קלמע ןידל ההז םניד ןיממע תעבשל רשאב
םינכומ םה םא .יתעדוהב תאז יתטטיצ ףאש יל
יכ דימת שגדומ ןאכ םגו .םהב םיגרוה ןיא םולשל
לכבו ,םניד הז ,קלמעו הלא ןיממע העבש אקווד
וינפ ןיאש ביוא םג םיגרוה ןיא תרחא המחלמ
.םולשל ןכומ וניאשו םולשל


התא םרט עגרה .ךל יתצע לע רוזחל אלא יל ןיא
התא ןהילע תועדוהה תא ןיבהל לדתשה .בתוכ
ןמאנ היה .רבסה שקב ךילע רבדה השק םאו ,ביגמ
לבקנ ונלוכ אל יכ ,רבדמ התא םמשב תורוקמל
תארק םעפ יאש ךל המדנש האצמא לכ ןורוויעב
.היתודוא
noeל וביגה
 
 
12/11/00 5:27
חחרפ :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
:קיידנש ידכ
וישכע ,חנ ינב תווצמ תא ולביק אל םה זא
!?םדימשהל יואר


לואש לע דקפ לאומש ,רכוז ינא םא ,הזמ ץוחו
"..החמת" תווצמ רחא אלמל


םדקש עגיימו ךורא מ"ומ רפסל לוכי ןבומכ התא
.חנ ינב תווצמ עבשב ןויד ללכש "..החמת"ל
.ךחור לע הלועה לככ רמול לוכי ןבומכ התאו


הנשי אל םג הזו ,ך"נתב בותכה תא הנשי אל הז
בוטה ךער"ל לואשמ הכולמה תרבעהל הביסה תא
ילוא ,תרחא טעמ בותכ הז ילואו) ."ךממ
(ןיינעה זכרמ ןבומכ הזו ,הנוש דוקינה
!!!לכה תא דימשה אל לואשש התייה הביסה


הרק המ םש רבכ וניאר ירה ונ ,ךלמ ינידו
...איבנה יפ תא הרמהש ךלמל


...םיצורית לש הנש 2000 יכ ,בושח אל הז לבא
.םיאתמה ץוריתה תא ךל אצמת יאדווב


לדבה ןיאו ,ןורכזהמ רשי ףלוש ינא ,ןכו
החמא החמ דחא םוקמב בותכש הז ןיב יתוהמ
.החמת רחא םוקמבו
רובידב רוכזו רומש"ב הז תא ץרתא אל ינאו
(..הלא םירפס ינשב ורוקמ הז םג) "דחא
ךלי אל הזשכו ם"במרל ביבסמ ךמצע תא בבוסת
ךרד קוק ברל םשמו ובייוא ד"בארל ביבסמ
תאו וזה הווצמה תא הנשמ אל הז ...ל"רהמה
.העוציב ךרד


ימיב היהיש אלפנה רהוטה לע תודגאב ןכו
יאמש תיב ויהי םלוכ םג ללכב זאו .חישמה
..תודגא ראשו


אובתש דע ,הארנכ .תודבועה תא הנשי אל הז
עגפתש צרמ תמועל היטרקומדה תא דדועתו ס"ש
(הז רמאמב חנ) הב
טפשמ תיבב רתוי בר ןומא היה אל םלועמ
הקיספל וחוכ תא באוש אוה ןאכמו ןוילעה
.ךכש בוטו "תיתקוחת ןיעמ"


לש ןדיעב אל ונחנא ,באכיש ?םייתדל באוכ זא
ךלמ ןוטלש = תסנכ
.ךכב םיצפח דאמ ונבו קוק ברה םא םג
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 5:56
חחרפ :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
ירהש ,רשי תורוקמל תכלל אלא הרירב ןיא בוט
:תמא רבוד התא הרואכל


:הנה זא
'י קוספ 'כ קרפ ,אצת יכ תשרפ םירבד
הילא תארקו ,הילע םחלהל ריע לא ברקת יכ
(?הא ,בוט הארנ) .םולשל
א"י קוספ
םעה לכ היהו ,ךל החתפו ךנעת םולש םא היהו
.ךודבעו סמל ךל ויהי הב אצמנה
(םידבעכ ראשהל היצוא םהל שי ,ןכ)
:ךישממו
תרצו ,המחלמ ךמע התשעו ךמע םילשת ל םאו
תא תיכהו ,ךדיב ךיהולא ינודא הנתנו .הילע
המההבהו ףטהו םישנה קר .ברח יפל הרוכז לכ
,ךל זובת הללש לכ ריעב ךל היהי רשא לכו
ךיהולא ינודא ןתנ רשא ךבייוא ללש תא תלכאו
.ךל
אל םא ,םידבע םתאש וא .רדסב הרואכל הנה)
ללוכ - םידבע רתיהו םירכזה לכ תא קר גורהנ
(םידליו םישנ
ימל אל הז ,הזה םולשה לכ ...תועטל אל לבא
תא ביחרהל עתפל קשחתמ םא קר הז .ןאכש
.םיקוחר - םירחא תומוקמל תולובגה
:הנה
"ו"ט קוספ
רשא ,דאמ ךממ תוקוחרה םירעה לכל השעת ןכ"
".הנה הלאה םייוגה ירעמ אל
:ז"ט קוספ - םיממעה תעבשל םיעיגמ ונא ןאכו
ןתונ ךיהולא ינודא רשא הלאה םימעה ירעמ קר"
"המשנ לכ הייחת אל ,הלחנ ךל


ונחנא םולכ .םירוב דאמ םירבד רפסו ונא זא
וא ,םלוגב לבא .םיעדוי אלו םיניבמ אל
!!רחא והשמ רבכ הז ..ל"רהמה


קיפסמ ,טטוצמ קיפסמ ,קייודמ קיפסמ היה הז
?טאל
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 7:31
noe :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
,םירועישב ןאכ ךתיא לחא אל ,יתרמאש ומכ
םג חטב התא) הרותהמ תורישי הכלה דומיל לע
התיה אל םלועמש (?אל םיררוס םינב גרוה
םישנא יפמ הרות דמול ינא קר אל .הכלה רפס
,העטמו העוט התא .היתודוא ובתכש םינברו
אשונל אשונמ םיצופיקהו ךלש םיקוידה רסוחו
ימעטלו תועגימל ךיתויעט תרבסה תא םיכפוה
ךניאו לכ עדוי התאש םושמ ,תוירופ יתלב םג
.דומלל ץפח תמאב


ד"בארה תא ךתרדגה אקווד יניעב תנינעמ
.ונלצא םירמוא אתגולפ רב .ם"במרה ביואכ
,תודהיב ביואל בשחנ אל ךממ תרחא בשוחש ימ
,יבא ,ךיניעב .תלערומה ךשפנ יקמעמ רבכ הז
תא םיאתמ וניאש ימ לכו יכונא ,יתסא
ךניא .ביוא אוה תומהלתמה ךיתומחגל ויתועד
וז ילוא .תקולחמ לש התועמשמ ןיבהל לוכי
.ילאוטקלטניא רשויב גהונ ךניאש הביסה םג
ונא ךיניעב .םיחכוותמ ונא ןיא ךיניעב
םירחא םיללכה המחלמבו ,המחלמ יהוז םיביוא
"המחלמ ךל השעת תולובחתב" :בותכ אלה


ןאכמו .המחלמב ץפח ינא ןיא ינא יאמ אלא
תומלעתה לש הטקשה ךרדל יל רוזחא ךלאו
.תעלל תעמ ןאכ הרוז התא רשא עלבה ירבדמ
ףוגב ילא תונפל ףידעתש האבה םעפה דע ילוא
ילואו .תינינע יתלבו תיגוגמד הרוצב ינש
.רחואמ רתוי דע


.םולש היה
noeל וביגה
 
 
12/11/00 9:24
joe :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
אל .םת תלאש לואשל תמאב הצור ינא ,חונ
.הלאש טושפ ,הלישכמ אל ,תמהלתמ


אוהשמ יתלאשו תוקד המכל לומתא יתצפק
המכ דע :הזה ןוידה ישרושב אוהש יל המדנש
ותושי תעיבק םע תכלל םינכומ ונחנא קוחר
אוה םאה ?ידוהיה הולאה לש ("שי" ןושלמ)
תכל תקיחרמ המכ דע ,ןכ םאו ?הרותה תא בתכ
דיקפת המו ?ךיניעב תונשרפה תויהל הלוכי
?ךכ םא תדה ינהוכ


.םינימאמ םתא המ עומשל חמשא ינא
אובמ תויהל רומא אל הז ,תיביטקייבוס
וסחייתת םא םכל לקיי ילוא .שדח חוכיוול
."ת"הזמב תונומאל ו'ג רקס"כ הז לא


!תוחמשב
joeל וביגה
 
 
12/11/00 10:03
noe :תאמ
?םידרוש שיל הבוגתב
יתרריב םרט דוע ?תלאוש תא תישיאה יתנומאל
רבכ ךכ לע דקוש ינאש תורמל ,ימצעל התוא
.הנש םירשעכ
היוצח הכאלמבו ,ךיראהל ןאכ ילע השקי
.קוסעל בהוא אל ינא תקיודמ הניאש
וזל ,יניעב דאמ המוד יתנומאש רמאנ יאוב
םינברה בורש אלא ,ויבתכב ם"במרה גיצמש
זא .רפוכ ינאש בושחל םייושע ם"במרה ידמול
ינאו .הולא שיש ןימאמ ינא ?ונל היה המ
גשומ ללכ ךרדב אוה שי .שי הלימה תא גייסמ
ןימאמ ינא .ןמזבו ללחב הסמ וא היגרנא לש
,ןמזבו ללחב םניאש ואש םירבד איה תוהולאש
ונתסיפתב ונאו םש םימייק םה ןיפוליחלש וא
,ןמזב תוידממ דחה תלעבו םידמה שולש תב
.םספותל םילוכי םניא


תוזחל וא תופצל ןתינש ןימאמ אל ינא
הילע קיסהל אל םגו ,תיהולא תוגהנתה
רמול רשפא יחטש תויהל םא םלוא ,תונקסמ
ינבש בשוח ינא .תיטרפ החגשהב ןימאמ יניאש
לע םיטילחמה םה הרקמה די םג ומכ םדאה
דאמ הז ,בוש לבא .םוקיה לרוג לעו ונלרוג
הז לע םתוח יתייה אלו ,קיודמ אלו יחטש
.ילש ינומאה טספינמכ
noeל וביגה
 
 
12/11/00 10:31
joe :תאמ
?םידרוש שיל הבוגתב
.חונ הדות


אל םיהולאה םא :דוע תושקהל הצור ינא
םע דבל ונחנאש ירה ,"ףתכה לע ונל בשוי"
ירה ,הז תא הז גורהל אלש חרוכהו תוירחאה
.ם"במרה יבתכ תא אלו הרותה תא בתכ אלש
שיגרמ ךניא :ךתוא יתנבהו ןוכנ הז לכ םאו
זא יכ ?רקע טעמ ,רמאל ךיא ,אוה הז ןוידהש
םתונשרפ לע םיבר ונחנאש תורוקמ םתוא לכ
,םינש יפלא ןב יטפשמ םידקת תקזחב םה
קקחנש ןוויכמ קפסב תלטומ ולש תויטנבלרהש
?העוט ינא .יטרקומד אל טסקטנוקב
joeל וביגה
 
 
12/11/00 11:45
noe :תאמ
המ וישכעול הבוגתב
םירבדל תסחיתמ תא םא ,וישכע ונלש חוכיוה
תווצמ תודוא וניא ,חחרפ ןיבו יניבש
ויוטיב םוחת והזש ףא לע ,תודהיבש המחלמה
.תעכ חוכיוה לש


.ותוכיאו ןוידה תוברת תודוא אוה חוכיוה
לומ תויחטש לע ,הרבסה לומ היגוגמד לע
.תילאוטקלטניאו תימדקא הרשוי לעו הנבה


םמצעל םילטונש ,חחרפל יתנווכו ,ונניב שי
תורוקמ ירבדו םירחא ירבד תוועל תורח
םיאתיש ןפואב ךמתסהל םיצור םה םהילע
חוכיו אל תיתוברת העפות יהוז .םהיכרצל
אוהש תורוקמ ירבד ףלסמש ימש םושמ .ינינע
ופוס ,ותוא וקדבי אלש הוקתב םהילע ךמתסמ
ול תפכא אל םגו ,לגרהל הז ןינע ךפוהש
תא דדועת ס"ש :יתרמא ינאש בותכל
תורמל ,הב עגפתש צ"רמ תמועל היטרקומדה
תוארלו פא לורקס תושעל לוכי דחא לכש
.יתבתכ ינא המ קוידב


.םזילרולפ והמ םיעדוי םניאש ונניב שי
,איה הבחר תועדה תשק יכ םיבשוח םניא
ןיב לדבהה תא םיניבמ םניא לכמ בושחו
ןיבו תיתבשחמ וא תיגולואדיא תובירי
ביוא אוה ד"בארה ויניעבש שיא .תוביוא
םאש דחא םוי טילחהל טלחהב לוכי ם"במרה
ול תיארנ אל ,יתסא לשמל ,והשימ לש ותעד
אל ,המצע איה .תבעותמ איה חרכהב ירה
.ביואה איה ,הרבד אל ,היתועד


.ונלש חוכיוה לכ הז לע
לכו םוי לכ ונא םיווצמ ,ןינע לש ופוגל
ןיב .ושפחלו רותלו בוטה יפ לע גוהנל העש
ירפ םא ןיבו ונל אוה יתד הז יוויצ םא
.תיתימאה הבושתה וזו ,אוה וננופצמ
noeל וביגה
 
 
12/11/00 12:03
joe :תאמ
המ וישכעול הבוגתב
ריבסתש יתשקיב הלעמל צ"רמו ס"ש ןיינעב
םג רשפא) רטשה תא ערפת םא חמשא ,טרפתו
.(ל"אודל


םוקמה הניה וזה המבה :ןוידה תוברת אשונב
םע ףותישב וניתועד תאו התוא ונמצעל שטלל
אקווד איה המכסה יאש יתרמא רבכ .םירחא
רמאלו ביחרהל הצור ינאו יניעב יבויח רבד
.הכרב םג םה ןונגס ילדבהש


הווקמו הטוב טעמ תויהל תכלוה ינא ןאכו
וניא ירעצלש המ :ךמעז תא ילע ררועא אלש
שיא שיאש אוה םיפתתשמה ןיב עגרכ לידבמ
.והער לש תוימיטיגלב תיחפהל הסנמ וכרדב
אוהש ינפמ וא ,"בעתנ אוה"ש ינפמ םא
אל וז ."ףלסמו םזילרולפ ןיבמ ונניא"
.ךרדה אל וזו ,ךרדה


היהי ?םויה רדסל העצה איבהל רשפא ילוא
המכוחה תא עגר קורפל לכונ םא רדהנ
תולטציאמ רטפהל ,ונלש הנובתהו
תעגפ" :טושפ רמאלו םילאוטקלטניאה
הניהו ,םיכסמ ינניא" וא ,"יתושגרב
..":הביסה


.דגנ תפקתהל הנכומ ינא ,והז
joeל וביגה
 
 
12/11/00 17:35
noe :תאמ
המ וישכעול הבוגתב
.ךל הנעא
יניעב יכ תא תעדוי .םידקא חתפא םרט ךא
,דחא לכ לש ותוכז תא תללוכ היטרקומד
תובישח .ותעד תא רמול טועימ ןב אוה וליפא
,םיזיגרמה םירבדב אקווד איה יוטיבה שפוח
תעדוי אל תא םא .ונתוא םיממוקמו ,םיליעגמ
יפכ אשונב יתעד תא אורקל תנמזומ תא ,וז
.ןמזמ אל וז הינסכאב העיפוהש


עיגמ ס"של םג יכ ינא בשוח וז תרגסמב
תוטלחה רקבל הז ללכבו .אטבתהל שפוחה
אל רשא ,םהיתונעט לע ןועטל וא ,תויטופיש
.םנכותב העד עיבהל םוקמה ןאכ


ןוטלש תחת תרתוחכ ס"ש לע תולפנתהה רקיע
איה םתוא םינושה םינייפמקהמ עבנ קוחה
.יערד הירא לש ותעשרהל רשקהב הלהינ
לחה ,תונוש תונעט ולעוה הןא םינייפמקב
רשא ,תויטופיש תוטלחה לע הליגר תרוקיבמ
תסחימה תרוקיבמ הלכו תועטמ תופח ןניא
םצעלו ןידל הדמעהה םצעל םירזל םילוקיש
לש תולהנתהה איה לכמ הבושח .העשרהה
יערד .יערד ,ומצע ןודינה לשו ןייפמקה
.קוח יפ לע ולעפ ותולהנתה לכ ךשמ וידיסחו
אל ,קוחה ןוטלש תחת םירתוחה םישנא
חכב וילא םיאבומ םהשכו .םטפשמל םיבציתמ
טופשל ותוכמסב הרכה יא לע םיזירכמ םה
דחוימבו ס"ש .ס"ש לש הכרד הניא וז .םתוא
לכב ותופח תחכוה ןעמל לעפ יערד הירא
תכרעמה ךותב ןה ,ול רשפא קוחהש םיעצמאה
ליעי שומיש ושע רשא ןייפמקב ןהו ,תיטפשמה
םיעצמאה ראשבו תונושה תויגולונכטב םדקתמו
רמול שיש שומיש .ירוביצ ןוידל םירוסמה
ועדי שדח וא צרמו יאוולה .וב אנקתמ ינאש
.היגולונכטבו הידמב בוט ךכ לכ שמתשהל


םינייפאמה לכ תא הללכ יערד לש תולהנתהה
השקב ,רוערע ,טפשמ .קוח יפ לע הכילה לש
שנועה יוצירל תובצייתה ,ףסונ ןוידל
תפלאמ אמגוד יהוז .הנינח תשקב תליקשו
בציתהל אלש לכי יערד .קוחה ןוטלש תרימשל
ההש אוה ותעשרה רחאלש עודי, ,ורסאמל
ליעפהל היה לוכי יערד .ל"וחב הכורא הפוקת
םכשה םיצבקתמה םיטושה וידיסח להק תא
קיספהל םהל אורקלו ואלכ תורדג לא ברעהו
ורורחשל תולועפב לחהלו תימיטגלה האחמה תא
אוה .תאז השועע אל אוה .אלכה תיבמ חכב
תא וילע לבקמש יממ הפצמ יתייהש םשכ גהנתמ
יאכש אוהש בשוח אוה .קוחה ןוטלש תורמ
תא וילע לבקמו ,אוה ךכש םילכה לכב קעוצו
.הל םאתהב גהנתמו העוט ותעדלש תורמה


אמגוד קר ןתא יתכראהש ןוויכמ .צרמ ןינעלו
.תחא
היתודוא עודי ילש ,הדיחיה הגלפמה איה צרמ
אלש הנידמה תויושרל הארקש (דוע שי ילואו)
תובאה ?יתנווכ המלו .קוח יפ לע גוהנל
וז תרגסמב .םיטסילאיצוס ויה םידסיימה
םיקוח .הדובע יאשונב םינוש םיקוח םה וקקח
- הדובע תומרונ תומייק םהיפ לע רשא
םא םגו ןהילע תונתהל ןתינ אל רשא תומרונ
.ףקות םתמכסהל ןיא םלטבל םימיכסמ םידדצ
תשפוח םירידסמה םיקוח לע רבודמ ראשה ןיב
לע םולשת ,הדובעב הילפה רוסיא ,ןוירה
ןכו ילמיסקמה ןפקיה תרדהגו תופסונ תועש
יורק וללה םיקוחה דחא .ןירוטיפ ייוציפ
עובשש רידגמ אוה .החונמו הדובע תועש קוח
טעמלש עבוקו ,החונמ םוי לולכי הדובע
הז םוי היהיי רשה רושיא םהילע אבש םירקמ
רש לע ופצקו ואצי צרמ .תבשה םוי םידוהיל
תוארוה תא םייקל זעהש לע ישי - הדובעה
םה .תושעל התיה תיקוחה ותבוחמש רבד .קוחה
הז קוח לש ומויק תא חגנל המב לכ ולצינ
ימ גהונ אל ךכ .תוצוח שארב ותרפהל ופיטהו
.ובילל רקי קוחה ןוטלשש
היראמ דמל ?לוספ ?ער קוחהש בשוח התא
םדא לכל םילכ ןתונ קוחה ןוטלש ,יערד
םע דדומתהל םילכ תסנכ ירבחל דחוימבו
תא ופיצה .קוחה יונישל הנגפהב ואצ .קוחה
ורתיעו ,גירח רושיאל תושקבב ישי ילא
בור ופסא ,(ברסי םא) ברסישכ צ"גבל ודגנכ
יערד גהנש םשכ שממ .קוחה תא ונשו תסנכב
דגנכ ויתוגשה לעו תופחל ותנעט לע םחלנשכ
יטילופ ןוה המ םלוא .ץרמ ולכי ךכ ,קוחה
,יטיא יונישבו צ"גבל םישנא תחילשב שי
םיצוליא ללגב) חוטב אלו עגיימ
תאצל לק רתוי הברה .קוחה לש (םינויצילאוק
.קוחה לש ותרפה ןעמל ירוביצ עסמב
הרימאה .קוחה ןוטלש תחת הריתח יניעב ןז
יתודמע תא םאות אוהשכ קר םייקל שיי קוחש
.תנכוסמ איה ,יתעד תאו
noeל וביגה
 
 
12/11/00 12:55
יתא :תאמ
המ וישכעול הבוגתב
לכ רסח ינונטק ןטלרש התא ,חונ יל רצ
.יטינגיד


ןיבהל היה ןתינ הרואכלש המל דוגינב
תורוקמה תא קפיס אקווד חחרפה ,ךירבדמ
.םיינונטק םיצוריתב תזחאנ התא וליאו


רוב אוהש וילע בתוכ התא ?הא ,רוביד תוברת
דועו לכס אוהש "םכח אל" אוהש ,ץראה םעו
...דועו
לש וירבד תא ךממ ךופה אקווד יתנבה ינא
חרט וליפא אוה .רומוהב היה הז .הלומעתה
"תוניצרב וישכעו" בתכשכ שיגדהל ךכ רחא


קסוע התאש בתכ אוהש תבשח יכ תעגפנ זא
!ךומכש דלי הא ,היגוגמדב


,דוי לש וצוק םוקמ לכב תשפיח התא יתעדל
שפחמ התא רכינ ןמזש ךממ רכינ דוע
ךמצעבש יפכ - ילוא ךל העירפמ ,תונמדזה
ילש דלי חונ .חחרפה לש תוירלופופה - תדעה
.ןטק
יתאל וביגה
 
 
12/11/00 13:02
יתא :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
.םהלתמ גוגמד יל הארנ התא ,חונ תמאה


.ךכ גהנתמ התאש הנושאר םעפ אל וז


.לאוטקלטניא וליאכו אשנתמ ,ריהי התא


.......ןטק שיא התא יתעדל
יתאל וביגה
 
 
12/11/00 21:25
תעתפומ הננב :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
רורב וישכע ...תי"שלתד תאש הטמל תרפיס זא
תישפנה היצביטומה תא שי חחרפלו ךל המל
םתקרז .תעשורמו תילילש הרותהש חיכוהל
םנמא .המל ריבסהל םכל ףוחד חטב זא ,התוא
האנש ייוור םתאש תודוהל םירייארפ אל םתא
,רואנ קיפסמ בשחנ אל הז ,םואתפ המ -תדל
לכ לבא "תודהיה תא םיבהוא דאמ םתא" ,ונעי
,הללאי .ילילשה ןוויכב דבוע םכלש שגרה
.ןויערה תא ונבה
תעתפומ הננבל וביגה
 
 
12/11/00 22:25
יתא :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
רמול הלעמלמ תלביקש הארוה וז םא ןיינעמ
תריאמ ,האלפנ תודהיהש בשוח אלש ימ לכש
.האנש יוור האריו הבהא תאלמ ,םייניע


יפ לע רשיימ אלש ימ ,הנפלוא הפ התייהנ
.הליקס - םלתה


לש םיארוקה םורופ ירחא -ןמאיי אל טושפ
וב רוסאש ףסונה םוקמה הז "תוננב" "הפוצה"
ילב תודהיה לע תרוקיב יהשוזיא עימשהל
.שארה לע ףוטחל


םיינוליחה אל םה ףוטחל םינושארהש ןבומכו
ימ אקווד אלא "ובשנש תוקונית" ירה םהש
.תמאה תא ןכל רמול הלוכיש


המיענ דימת אל ,תמא ומכ,תמאהו
יתאל וביגה
 
 
12/11/00 22:33
תעתפומ הננב :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
...!?ךיידיב איהו תמא שי ,ונעי ?"תמא-ה"
תעתפומ הננבל וביגה
 
 
12/11/00 22:59
יתא :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
.תעתפומ יתסא אל


.......ךיידיב אל יאדווב איה לבא


?ונעי ,ךמשב ההדזמ אל המלו
יתאל וביגה
 
 
12/11/00 23:10
תעתפומ הננב :תאמ
תעתפומ יתסאל הבוגתב
.תאמחומ טלחהב ינא לבא ...תועט וזיא
תעתפומ הננבל וביגה
 
 
13/11/00 0:34
יתא :תאמ
,והל הבוגתב
האימחמ תא וישכע ,יתסא ,ןמואי אל טושפ
.ךמצעל
?"הפוצה"מ תלביקש תוארוהב םג הז


תמשרתמ ינא הככ ,הלודג ךכ לכ האמחמ אל וזו
יתאל וביגה
 
 
13/11/00 12:42
דאמ תעתפומ הננב :תאמ
ךמצעל האימחמ םג וישכע ,והל הבוגתב
לש קחשמה יללכ לש ילאטוט הנבה רסוח
םימשרתמ ונלוכ .אלימ ,ונ ...הזה םוידמה
.תוקומע
דאמ תעתפומ הננבל וביגה
 
 
12/11/00 15:24
חחרפ :תאמ
טאל םעפהו ,ןורחא ןויסנל הבוגתב
.תעובמו דחופמ חונ


יפכ - םרמוא יפמ - םירבדה תא חיננ אוב
.םהש


םינוליח לש רקיעב האצמה איה הכלה תנידמ"
םג ילואו (ל"ר תונעזגל יאנתכ) םידחופמ
"ןליא רב תטיסרבינואמ םירולפורפ המכ
קרש האצמה איה "הכלה תנידמ"ש ןבומכ)
לכהש, .םיינלבוסה םייתדל םיסחיימ םינעזג
אל ללכב - םהמ דחא ףא - םייתדהש םיעדוי
םהו ילארשיה קוח לע הכלהה תא תופכל םיצור
.(םעונ יכרדב םיכלוה קר


הריתח לש ןייפאמ םוש הב ןיאש הגלפמ ס"ש"
יא ירעצלש המ .קוחה ןוטלש תלבק יא וא תחת
קוחה ןוטלשל תסחייתמה ,צרמ לע דיגהל רשפא
הל תפכא אלו היתורטמ םודיקל ילכ לאכ
"הל הארנשכ ותוא סומרל
הלילחו סח ,ליטהל היה לוכי תמאב ימ ,ס"ש)
והשלכ יפוד הימכחבו ס"שב ,םולשו סח
קוחה ןוטלש תחת תרתוח איהש היפלכ ןועטלו
- ןוילעה טפשמה תיב ללוכ - ונוטלש תלבקו
השועש צרמ אקווד וזש עדוי תעד רב לכ ירה
ס"ש לע רמול םילוכי ךיא ,תמאב ונ ..ןכ
(הלאכש עלב ירבד


בשוח אוה םא םג ,ךכרד תא דבכמ ךיחא ןכ"
שיש המ וב שי הארנכש ללגב .העוט תאש
- םיינרדומכ םידרח ,םייתדהמ הברהל
"תונלבוסו םזילרולפ
םייתדהש בושחל לוכי תמאב ימ ,תמאב ונ
בורב .םיינלבוס ,םייטסילרולפ םניא
תא םיפיצמ שממ םה םזילרולפו תונלבוס
תופכל וסינ אל םלועמ םה ,םיחרפב תורכיכה
םימרופרה תא ,םירחא לע רבד
,הבהאב דימת םימדקמ םה םייביטברסנוקהו
הלהקמ תרישב דימת הוולמ םתאחמ וליפא
תרוטק תוציפמ תודוסחה ןהישנו החונינ
טלוב רבדה - םיבבוסל םיענהל תינחיר
.םירעש האמ תא םיצוחשכ דחוימב
אל תסנכה תיבמ ושרג םה לטנקנרפ קחצי תא
חירמ לובסי אלש ידכ קר אלא ויתודמע ללגב
.דחוימב שיגר אוהש וליג םה הילאש העיזה
תא םג - לכה תא תענכשש קפס ןיא
.ןומהה תא קר אלו "םייניינעה םיחכוותמ"ה
....ךכל בל ונלוכ ונמש אל ךיא ,תמאב
= ראשה ,חונ = םייניינעה םיחכוותמה)
(?אל ,ןומה


העפות איה םירבדה תא ךכ תוארל ןויסינה
תא םייקל וקיספהש הלאמ םיבר תנייפאמש
לש םיהולאב ןימאהלמ וקספ אל ךא ,תווצמה
תשלוח םע ,םכמצע םע םכל השק .תודהיה
תא םימייקמ םכניאש הדבועה םע ,ןוצרה
וליאכ םתא .ןהב םינימאמ םתאש תווצמה
םיצלחנ םתא .םייתד לש ףוג ךותב םיינוליח
,םימייקמ םתא ןיא התואש הכלהה לע ןגהל
קבאמב םכילע לקי הזש םיווקמ וא םינימאמ
יתייה - םכיניעמ הניש רידמש םכלש ימינפה
םוחתה אל הז לבא ,לופיט יכרד לע ךל ץילממ
.ילש


,תורואנ ,תונותמה ךיתויואטבתהמ המכ הנהו
:יפלכ תוינלבסו תויונלבוס


וא תונלבוס רסוח םתס ,היגוגמד ,תוריהי"
"קיפסמ םכח אל ,תונלבס רסוח
ןיבהל לדתשה ,עגרה ,"ריבסא ינא הפי שקבת"
"רבסה שקב השקתמ התא םא
תמועל - ןומהה יניעב ןח תאיצמל ןויסינ"
"םייניינעה םיחכוותמה
,"תורוב ןיגפמ" ,"תוצראה ימע"מ ,"םת"
."עלב ירבד" "תלערומה ךשפנ"


,?חונ ךתוא ץיפקה המו
חצרל המדקש התסהה תא יתסחייש הדבועה םאה
התא ךשפנבו תאב ונממש בחר רוביצל ,ןיבר
חלתשהל רתומ ךל קר לבא) וילא ךייש דוע
(?וב
תוירחאה תא ןיברב ליטמש ימש בשוח ינא ןכו
.בעותמ אוה ותחיצרל


לכ התאש תידוהיה תדב יתעגנש הדבועה םאה
הכותב ךבסותמ) ?הכותב ךבוסמ קומע ךכ
(?חונ ,רתוי םיאתי
,תיטמגוד איה תותד הברה ומכ תידוהיה תדה
.תינעזגו תאשנתמ ,תינלבוס יתלב ,תינעבות
תידוהיה תדהמ ריסת םאש עדוי התא םג
םיצוריתה תא םג ותאו םיהולא תא התרותמו
ומכ תיארונו הכושח הרות איה - םילפלופמה
התפוקת תונב תויארונו תוכושח תורחא תורות
טעמ החתפתה איה זא .ךכמ תוחפ טעמ ילואו
ימיב םש יא הרצענ איה לבא .הרצענש דע
!םייניבה


אל תדמולמ-ודבספה ךתואשנתהש הדבועה םאה
םא םגש הדבועה םאה ?ןויגהה ףס תא הרבע
רמאנל ביבסמ הפ לעבש הרותה תא בבוסת
ץרתל חילצת לכה תא אל ,בתכבש הרותב
?תופיילו


לכ תאו םירבסהה לכ תא בטיה ריכמ ינא ,ןכ
יתדמל ינא םג ,חונ ןיבמ התא .םיצוריתה
.םש
תודהיה תא בהוא ,ךל דוגינב ינא חונו
לבא ,קנוי ינא הנממש תוברתכ התוא האורו
אוה לארשיב הרקש המ .םיהולאב ןימאמ אל
תא וסיאמה םירחאו תויתד תוגלפמ ,םייתדש
ללגב םיינוליחה לע תידוהיה תוברתה
ילב םידוהי ונחנאש לבקל םכל השק .הייפכה
.םיהולא


קרש הנוילעה הנבהה תגרדמל יתעגה אל םנמא
םירחא טעמ יתמו ("יניינעה חכוותמה") התא
,ינומכ "םימימת" םג לבא ,שממ ,הב םייוצמ
םהו "תלערומ םשפנ"ש ,"תוצרא ימעו םירוב"
"םימכח אל" םגו "תונלבוסו תונלבס ירסח"
דוע ונתוא דמלתש םיצפח ןכ לעו ,םישקתמ
.דועו


היהאש ,הפי גהנתאש חונ ךל חיטבמ ינא
ינא ,השקתאשכו ,הבג םירתשכ עיבצאש ,עוגר
ךרואב יל ריבסתש סומינב ךממ שקבא דימת
םותב ,תוינרסומ אלל ,תואשנתה אלל ,חור
התאש רמוא אלו ,אלפנ שיא ,ךכרעכ תחנבו
....דוי לש וצוק לש ןחרט ןיד ךרוע
םג גאדא ינא ,תוירלופופב הצפח ךשפנ םא
.ךרובעב תודדועמ תלהקמל
:דוע חיטבמ ינאו
ינא "םדא ינב אל םה םיברע"ש ודיגי רשאכש
.ךדסחב תוכזל ידכ קר ,קותשא
,םודא ינא ,ותחיצרב םשא ןיברש ורמאי םאו
.ךנעמל ,ךומכ
ינא ןוילעה טפשמה תיב לע ולעי םידרח םאו
.םישפוחמ צרמ ירבח הלאש דיגא
וניא רוחש לגדש הדוקפ עצבי ל"הצ לייח םאו
ידכ "עגפמ" ול ארקא ינא ,השאר לעמ ססונתמ
אוהה סייטה חונ ןכ !חונ הוא - ךתוא תוצרל
...עגפמ ול םג ארקא
אלש ך"נתב םיקוספ אצמא סחו הלילח םאו
הרואנ ,תמדקתמכ תודהיה תגצהל ומיאתי
ךממ שקבא אלא םיברב םציפהל זעא אל ב"ויכו
.תונשרפ םגו תושר
לע םרחוה ם"במרהש שיחכהל בייחתמ םג ינא
(בייוא ופורפא) ונמז תודהי ידי
הזיתל םמיאתהל רוחאל יטוטיצ תא הנשא םגו
יחרזאו ימע ינבש יתבתכש תורמלו ,ךלש
ליבשב ,אתגולפ ירב אלא ביוא םניא יתנידמ
.יתרמא ךכש שיחכא ינא ךנוצר תא עיבשהל
תוינרסומה ךיתודמע תא ריכזא אל םג ינא
תא ,תיטנטסיסנוקה ךתואשנתה תא ,תורחאה
- "תויניינע אל תוחכוותמ"ב תעגפש תועיגפה
.ךנושלב ןומה


יוא ךיפא ךראו ךדסחב תוכזל ידכ קר לכה
ךתונוכנב ,ךתומכש תמאו דסח בר רקי שיא
ךיתודיממ .ךלש ברה עדיהמ יל קינעהל
!!םיאנת אלל - תולענה


אוה ...הזמ ץוחו ,םואתפ המ ?קחוצ ינא)
(?אל ,ליחתה
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 20:42
ריאמ הדלוג :תאמ
םמצע דעב םירבדמ םירבדהל הבוגתב
התא .תוחחרפל ער םש איצומ הרכשא התא
ךיתופטה ,ךיתועיד ,ךתנשמ ,ךתרות לכ ,ךלוכ
-
.םדאנב ,עוקת התא .קיני"אפמ לכה ךסב
התא ,ינפיטמ התא .בושחל היינש רוצעת
ףיטמ התא ,קדוצ התאש חוטב התא ,םהלתמ
ינעזג התא .םייקמ אל ךמצעב התאש םירבדל
ירמגל שריח התא .םהלתמו ינקעצו ,אשנתמו
,ינמוה התאש בשוח התא .רחאלו ,הנושל
...טושפ התא ,הז לכל תחתמ לבא ילרבילו
םהל ורבשת"ה רדתסמ הז ךלצא םג .קיני"אפמ
תורואנה םע ...."םיילגרה תאו םיידיה תא
םיבהוא ונחנא וישכע .ןכמ רחאל האבש
ירה םתא .םיקינס"ש םיאנוש לבא םיברע
ילוא ,תצק קותשת ."רחא"ה תאניש לע םתינבנ
ךל שי טלחהבש םישנא המכ הפ שי .והשמ דמלת
.םהמ דומלל המ
ריאמ הדלוגל וביגה
 
 
12/11/00 22:19
חחרפ :תאמ
?הז חחרפ הזל הבוגתב
.רואנו יניינע ןבומכ התאו


:הזמ ץוח
תא דבלו םמצעב ומיקה ל"דפמהו ס"שש תורמל
יתייה ול ,האג יתייה ינא ,וזה הנידמה
.קיני"אפמ
,וזה הנידמל ורקש םיבוט אלה םירבדה דחא
!הפ אל רבכ ,הב ויהש תויעבה לכ םע י"אפמש
חחרפל וביגה
 
 
13/11/00 8:24
noe :תאמ
?הז חחרפ הזל הבוגתב
:םירמוא שידייב
העיצארוקעד הרדנא נא טימ קערד העבלעז עד


:-)
noeל וביגה
 
 
14/11/00 1:34
תיתימאה תחא םתס :תאמ
י"אפמל הבוגתב
?לבסנ יתלב התאש שיגרמ אל התא


?רוח לכב ץפוק התא המ
תיתימאה תחא םתסל וביגה
 
 
12/11/00 1:16
חחרפ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
...ףטו םישנ ,ןכ הא


!!!ןייצל תחכש ,שיא תולועב אלש םישנ
תינענכ לכש ,ל"ז וניתובר לע לבוקמש תחכש דועו
...שיא תלועב 3 ליגמ


?3 ליגמ תולותב קר רמולכ
?הא
.םייתנש ליגב תולותב אלש הלאו


.לכשה ם"ללז וניתובא .ובשח םה הככ ,יתובר ןכ ןכ


?םתפוקתל הנשמ ללכב הז המ חונ בגאו
אלו תוילסרבינוא ןה ויתווצמ ,םיהולא שי םא
ונימיבו זא םדקתמ היה אל אוה המ ,ןמזב תויולת
?רחא רבכ אוה


םעה ,תעה התואב ,םירחא םימעל סחיב ,המ אלא
יכה היה אל ( ,םיהולאל רשק אלל) ויתווצמו ידוהה
.ארונ
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 1:53
noe :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
תודהיה תיפוסוליפ לכ תא ךתוא דמלל לוכי יניא
ןמז יולת טלחהב אוה רסומ םלוא תחא לגר לע
ךלוה ישונאה רסומה יכ איה תודהיה תשיג .םוקמו
דמוע אוה וב םוקמ לכבו .ןמזה לכ ,ללכתשמו
וז השיג .וילא המצע םיאתהל הרותה הכירצ
הרדגוה ,גארפמ ל"רהמה יבתכב רקיעב היוצמש
דיתע רסומה יכ הזח רשא קוק ברה ידי לע בטיה
ןלוכ תווצמה לכש ההובג ךכ לכ הגרדל דע חתפתהל
םיימואלה ,םייטרפה םירדסהה לכו הנלטבתת
ישונאה רסומה יפ לע ומייקתי םיילסרבינואהו
.דבלב


,ןהילע וניווצש יפכ תווצמה ,ןכ - ךתלאשל זא
תעבש הרקמבו .םויה רשאמ תומדקתמ תוחפ זא ויה
שוריפב תאז ליבגהל הרותה התאר ,קלמעו ןיממעה
ותוא ללכה .אבל דיתעל תומחלמל אלו הלא םימעל
המרל הפיאש אוה ןלוכ המחלמה תווצממ דמל התא
.םינמזה םתואב תגהונה וזמ רתוי ההובג תירסומ


תארק אל בוש , ףטו םישנ לע ךתונשרפל רשאב
דבלמ םירחא םימע לע יתבתכ יתבתכש תא .בטיה
דבלמ .תינענכל רשק םוש ןיא .ןיממע העבשו קלמע
וא הלועב תינענכל תועמשמ התייה םא םג ,תאז
וא ,המחלמב גורהל רתיהל הרושק איה ןיא ,אל
הרישי תקולחמב התא ךכ בשוח התא םא הרקמ לכב
םיגרוה המחלמב יכ תושרופמ עבוק רשא ם"במרה םע
לע בושחל יל השק .םילודגה םירכזה תא קרו ךא
םירכז תרדגהל תסנכנש שולש תב תינענכ הדלי
יל קפסל לכות התאש חוטב ינא לבא ,םילודג
.הזל םג "רוקמ"


!?אה דמול אל התא ?היהי המ
noeל וביגה
 
 
12/11/00 5:15
חחרפ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
ינבל רשקהב םיילרבילה וניתורוקמ תא ארקו שג
.לשמל ,ןידמ
.הליקמ תונשרפ יאדווב ךל הייהת ךכל םג לבא
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 5:43
חחרפ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
ימ םהל רמוא אל אוה המל ,יל יתבשח עגרלו
םה ימו ,םעשפ היה המו םיממעה תעבש הלא
..קלמע לש ועשפ היה המו םירחאה


:ןיידמ ןיינעל תישאר לבא
- ז"י קוספ 'אל קרפ ,תוטמ תשרפ ,רבדמב
תעדוי השיא לכו ,ףטב רכז לכ וגרה התעו"
ועדי אל רשא םישנב ףטה לכו .וגורה רכז בכשמ
".ויחה ,רכז בכשמ
רמאיו" ורמאב םעה לע סעכ השמש רחאל תאז לכ
ויה הנה ןה ?הבקנ לכ םתייחה ,השמ םהילא
....לארשי ינבל
.הליכשמה ךדיב תרחא הרות םג שי ילוא לבא
ויחש םימעה לכ טושפ םה םיממעה העבש
..גורהל ךירצ םתוא קר ןכל .וזה הירוטירטב
ירה....םידבע ויהיו וענכיי ןכ םא אל
רחאל ,םולש ותרכו םהילע ומירעהש םינועבגה
יבטוחו םימ יבאוש תויהל םהל וריתה סעכה ךוש
..םיצע


ףקתו ומצע לע ןגה אוה וילע ולע רשכ ,קלמעו
ךופהל וצר לכה ךסב .םיעשופ שממ ...ףסאמהמ
..וברס םהו םידבעל םתוא
...בוט הז תא ריבסמ קוק ברה חטב לבא
חחרפל וביגה
 
 
12/11/00 12:45
יתא :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
ימ לכל רורב היה הז .חורטל ךירצ תייה אל
.רבדמ התא המ לע עדוי התאש ושארב םייניעש
.יעדת יכל ,היינש הבשחמבו


תורחאה תוארוקה םג ינומכש תענכושמ ינא
תלוכי ,בחר עדי גציימ התאש תועדוי
לככ .ההובג היצנגיליטניאו תילאוטקלטניא
ךרוע - ינונטק שיא -חונל עירפמ הז הארנה
.םולכ לש ןיד
יתאל וביגה
 
 
12/11/00 14:44
תעתפומ הננב :תאמ
רורב היה הז ילל הבוגתב
תאש הרות הברה תדמלש בורמ הז ,יתא הללאי
תא זא ?יניצר רתוי םהמ ימ עובקל הלוכי
הז המ ,חנ תא תבהוא אלו חחרפ תא תבהוא
.תכלכל ?חוכיול רושק
תעתפומ הננבל וביגה
 
 
12/11/00 16:18
יתא :תאמ
קלא ,רורבל הבוגתב
תיטסינבושה תדוכלמה תלפנ תא םגש לבח המכ
.וזה


הייואר תוחפל יתוא תכפוה השא ינאש הדבועה
.תעתפומ הננב - ךייניעב
רפסה יתבמ דחא תדימלת ,רזגמהמ ינא םג
יתדמל .לארשיב (רבעשל) םייתוכיא רתויה
.וירחאל םגו רפסה תיבב תובר


דימלת היהש ילעבו תובר תועידי יל שי
ינאש ןעוט (יוליע ,ןכלצא יורקש) הבישי
.ולש "תותורבח"ה תיברממ האיקב


תוריגסהו תואשנתהה תא יל ריכזמ וירבדב חנ
איהשכ החונ הרותה .יתלדג הבש הרבחה לש
הכופה הכלה .םיפילחת שי אלשכו תרדתסמ
הכלהכ רתויב רחואמ תויהל תכוה רזעלא יברמ
לע קולחל לוכי רחואמה ןיאש תורמל ,ותומכ
.םדקומה


אלל תד לש םינפ גיצהל חילצה חחרפה
הסינ חנש יפכ אלו םירבסה אלל ,םיצורית
ירקיעב אלא טשפב קסעתה אל חחרפ .ןועטל
.יתעד יפ לע הככ .תונווכה


םע המיכסמ תא ןיא ילוא ,העוט ינא ילוא
רסוח ?העידי רסוח יל סחייל לבא ,יתדמע
?עדימב


.תולוכיו תויואר ,תעתפומ הננב ,םישנ םג


.התוברת תא תבהואש ש"לתד
יתאל וביגה
 
 
12/11/00 18:52
תעתפומ הננב :תאמ
קלא ,רורבל הבוגתב
הלא לכמ רבכ סאמנ ?תיש"לתד תא םא המ זא
הללאי ,ךכ רחא םגו) ןוכיתב הרות ודמלש
(רדסב
וכישמי הלאה תוצונה םייחה לכש םיבשוחו
הנידמה .ןנערל ךירצ עדי םג .םתוא טשקל
תורובהמ הריירק ושעש םי"שלתד האלמ וזה
רוכמל רשפאש ,תינוליחה הביבסה לש תיסחיה
תומירע לש הווסמב שקול לכ הל
..."םשמ אב ירה ינא"...םיטוטיצ
תעתפומ הננבל וביגה
 
 
12/11/00 22:31
יתא :תאמ
ןוידה לע טלתשמ חחרפל הבוגתב
יל רוסא זא ךומכ תבשוח אל ינא םאש ןבומ
.אטבתהל
תממוקמ ,תעדוי םג ינאו יתדמלש הדבועה
.ךתוא
תפריצ אלש לזמ ,ןנערתהל יתוא תחלש וליפא
...םייפנכ םע תוינותחת יל
תא תעתפומ הננב .הרקי תירזגמ ,ךל השק
ידכ ןמז קיפסמ ןאכ אל ינא .ךמצעל תארוק
תייה םאש םשור יל שי .תמאב תא ימ תעדל
.תעתפומ התייה אל תחא ףא ,ךמצע תא תפשוח


?יניינע היה אל תרמאש רבד םושש בל תמשו
השאכש בושחל םיטסינבושה ןורחאכ תכשמהשו
?רבד הניבמ אל הארנכ ינא


הז תא ךל הרוה אל רזגמה יכ ,בל תמש אל
.שרופמב
יתאל וביגה
 
 
13/11/00 1:22
תעתפומ הננב :תאמ
ןוידה לע טלתשמ חחרפל הבוגתב
,תעדוי תאו תדמל תא .שודק םעז הזיא ,הפוה
הרוצב תגהנ ולו ,תעדוי ינאו יתדמל ינאו
תמושתב הכוז תייה אל ,הליחתכלמ תיניינע
.ללכו ללכ ילש תעתפומהו תיננבה בלה
תעתפומ הננבל וביגה
 
 
13/11/00 4:12
ילריש :תאמ
,הפוהל הבוגתב
,םירקי םירבח
.ןויד םמצע ןיבל םניב םילהנמ חחרפו חונ
םתא ןוידל םורתל בושח והשמ םכל שי םא
הז דצל יבול תושעל ליחתהל לבא ,םינמזומ
עיגרהל השקבב זא .רתוימ טלחהב הז ,רחא וא
.תוחורה תא
ילרישל וביגה
 
 
11/11/00 21:52
הירמ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
.םזיסכרמה ןמ הטסש לודגה חאה ללגב קר ותמ
הירמל וביגה
 
 
11/11/00 22:42
noe :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
תד ינהוכו םיאקטילופ םתוא ללגב םג ותמו .קוידב
םייתדה תונורקעהמ וטסש םיערו םיינונטק
.בוטה שופיח לש םיילסרבינואה
noeל וביגה
 
 
12/11/00 23:50
ירונ :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
.חונ ךל שי דחוימ םש


.תועמשמ בר
.התוא תלכא ךכש ןוויכו
תינוליחה ינממ איקב התא יאדוו .המל עדוי התא
.תואובמה ןמ טוטיצב [ופט] הרובה
.הינמרגב דלונ ילש אבא, עדוי התא
.השק שיא .האוש לוצינ אוה םצעב
.םיצאנל דגוס
לכ] םילוצינה לע םיבתוכ היגולוכיספה ירפיסב
.ףקותה םע םיהדזמש[,םילוצינ ינימ
תאו .ותוא יל ריכזמ התא לבא, המל תעדוי אל ינא
םיבעותמה,םיפרוטמה ולש הנגהה ימואנ
.יצאנה םעל ויחבשב טעמכ "שדוקה יללחמ"
.וילע תרבדמ ינא-ךל הריכזמ ינא
ינוליחכ הארנ התא ירהו .ותוא יל ריכזמ התא, ןכו
.הזככ עמשינ םג ןמזה בורו,רומג
סחיב ותוכזל רמוא,ותוא תבהוא אל ינאש ףא לעו
תוברת שיא רתויו, יתריצי רתוי תוחפל אוהש,ךילא
.ךממ
תורוקמהמ תוטטיצו תועיבצ,תורובב הלוהמ,חור תוסג
.םיטפשימל רפס תיבו
הפיא תרכוז אל .לסופ ומומב לסופה,חונו .חאיה
.םיאתמ יל הארינ לבא,הז תא יתארק
הברה ינפל ךתיא,ןכ-ןכ ךתיא החיש, תרכוז ינא
.םיבהוא ונינשש םוקמב חש חול ירבע ינשמ םינש
.טנדוטס תייה
בטימכ םיאשונ ןומה לע תוכורא תוחיש זא ונלהינ
.םוקמה לש תרוסמה
.דחוימב יל הרוכז תחא
.תשופחת לעו שובל לע תרביד
.רשי תייה תוחפל זא,ידידי חונ
תיבל אובל רשפא יא ךיא לע, תומכסומה לע תרביד
םילתלתו םירצק םייסנכמ,תולבוזמ םיילענב טפשימה
,םתוא תיניכ ךכש-םיסודה ידמ לע,.לושירב םיפוסא
.ןקדצ תייה אלו
....וקוספ לש עבצאה ללגב ילוא
?היטרקומדו סש? חונ
?םזילרולפו םידרח
יתפטחש ינא !םמצע לע ךכ םינעוט אל םה וליפא
יפמ הנוז ינאש לע יאנג ייוניכו תוקירי,םינבא
ידמב יתייהש ללגב קר םירעש האמב רעונה בטימ
.להצ
.רוהט םזילרולפ
לבא, תבש ברע תורינ ידיל בוחתל התסינש תרבגה וא
....ןקניש הל יתעצהשכ החרב
?ןוכנ ליעגמ
.רוסא ילו רתומ הל
תונחמ ילש הרבח ושרגש תרכוז םג ינא.םזילרולפ
.םייסנכימב התייה יכ,קרב ינבב
תונלבוסה רואית לע זבזבל ןמז הברה יתלוכיו
.תיתדה
תדובע תגרדמל תדה הדרי לארשיבש תבשוח ינא ללכב
תמאב תופיה תודוקנהמ תטלחומ תומלעתה ךות.םילילא
.תדב


. תיטסילרולפ תויהל תרמיתמ הניא ונלש תדה
.תרוסממ קתונמ,ינוליח תיבב יתלדג ינא ןוכנ, בוט
תיטסיאטא יתויה ףאלע ,יתונב ודלונשכ
םיפי םה יכ,תרוסמ יכרע יל יתצמיא,הרומג
ומכ וא ךומכ םיקוספב האיקב יניא םג .םיבושחו
.והשמ ןיבהל יתחלצה תאז לכב לבא,יתאו,חחרפ
.יניעב רדסב הזו.היקוחל רבסה תנתונ אל תדה
ןויגיה,רבסה שיש יל ריבסהל םיסנמש רדסב אל
.תונלבוסו
.תיוויסרגא הגלפימכ המצע האור סש
.םרומ שארבו םר לכב הז תא םירמוא םה[צוחב אצת]
רסחו,ןטק התא המכ?םהמ הז תא חקיתש התא ימ
התא ללכב תנבה אל ילוא ךל המדנש םעפ לכש,ןוחטיב
.ץצןפתמ דימ
ילוקב םיחבונש םינבצעמה,הלאה םינטקה םיבלכה ומכ
.והשמ םה וליאכ,תולוק
.
תולבותמ,תורדהנה תובוגתה תא יתבהא אקווד ינא
התאש הממ ףלא יפ יתימא םזילרולפו לכשו רומוהב
תרסח,ןסרה תרסח תוחלתשהל רשאו.יתא לש לגוסמ
תורגבה תרסח,תילולימה תוברתה
אל יכ םירחאל קיצמש,ןגב םטוח בז דלי יל ריכזמ]
רוזעי םיהולאש ונ,חחרפ לע תלבוהש{וילא בל םימש
.ךל
.קיחצמ הז יתוא
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 6:56
הימ :תאמ
הביתהמ שרוגמל הבוגתב
לכא חנ המ תעדל תניינועמ דואמ םג יתייה
התואב ורעיש םאהו ,שבל אוה המו םתחחוששכ
רוזפ אמש וא ,סוס בנזב ףוסא היה הפוקת
וליאבו זא הרודסה ותנשמ התיה המ .ררחושמו
הז תא ירפסת יאוב ?םכיכרד ודרפנ תוביסנ
דואמ הזו ,יואר דואמ הז .קוידב הזה םורופב
.בושח
שיש דחוימה ףקותה לעו ךתובישח לע הארמ םג הזו
.שוחינ יל שי .םייפכ החומו עירמ להקה .ךירבדל
תוסגב ,הככ ךמצעל השרמ תאש אוה ילש שוחינה
אל םלועל חנש תעדוי תאש םושמ ,תוניגה רסוחבו
.ונלש ירונ לע ונל רפסל לש תאזה המרל דרי
הל םגש תאז .תואיצמהמ ירונ .תיתימאה ירונ
,ירונו .אל םלועל .םיינישב היליזורטפ תעקתנ
ומומב לסופה :אוהה טפשמה םיאתמ תמאב ןאכ
.הז םע םיכסי חחרפ וליפאש השוחת יל שי .לסופ
.הזה גוסהמ תונגה ךירצ אוהש הנימאמ אל ינא
הימל וביגה
 
 
13/11/00 8:42
ירונ :תאמ
והשמ תחכש - ירונל הבוגתב
.הימ
.ךיידיב תועט ןכבו
לש םיבותכ אלה םיקוחה תא רפא אל םלועל,ינא
.טנרטניאה
.תושעל המ
םוקמב,חונ תא יתפשח הפיא יל תוארהל יסנת,
.יטרפ
התייה אל ללכש החישמ םיטרפ,ול יתרכזיה ינא
.יטרפ םוקמב אל ףא, תיטרפ
סחייתהל יל ריתמ קוחה וליפאש יל המדינ
הב יתרמאש.הב תחכונ יתייהש החישל יבמופב
.רבד
ינא .ירמגל תרחא רבידו,םש היה חונ םג,ןכו
זא לש חונ ןיב ספתנ יתליבה רעפה לע ההמת
.םויהל


אטבתהל ידכ ,שיא לש רושיאל הקוקז יניא
.ןיידע תיטרקומדה ונתנידמב
.חונ םג,אל תא םג
לש ותנגהל יתצלחנש החוטב אל וליפא ינא
.חחרפ
יאדווב,ומצעב ללכה ןימ אצוי רדתסמ תמאב אוה
.עדיי,תוברת,הפשל רושקש המ לכב
.תו נ ל ב ו ס ו
?תאו
העד העיבמ תאש וא ,?ךתכימתל קוקז חונ
?תיאמצע
.היליזורטפל יתסחייתה אל,בגא ךרדו
.הלאשהב אל וליפא
.הוורמ וא םוקיליזבל טאל םג
.שובלה תוברת לש טושפ יומיד יתחקל
.ךל ריבסהל ךירמש יל רצ
.סחייתאש יואר אל ילואו
,בוט יקי תיבב יתלדגש וליפא יעדתש ,דוסבו
םימעפל,הזה םויה םצע דע שיאל יתרמא אלשו
.םיתורשל תכלוה םג ינא
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 7:59
noe :תאמ
הביתהמ שרוגמל הבוגתב
חזרמ תיבב ונייה םיבושי .דחא ברע ינרוכז
.גארפ וז התייה אמש וא ,ןילרב לש החרזמב
בלשב .יכונאו ,רלטיה ,סלבג ,םש ונייה םימעושמ
םש רבע םתס אוה .םייהדלוו טרוק עיגה םיוסמ
ףארגוטופל ראשהל טילחהו ךלמנ ךא ,הרקמ ךרד
ולאמשל ,ונלומש ןחלושל היה בסימ ,ה'צודה .רצק
תוקוניתכ ןזוא םיטמ םהו וזוראק ולומל ,וטיט
לע המ רבד טבריש רשא פוז ונידל ןבר תיב לש
ילכ תא ידיב יתללומ .הנטקה השגהה תפמ
אל .םמיע קחשל יתייה טוהל אל םלועמ .יקוקשיאה
לכ תונשל רתומ היה םהל .םישדחה םיללכה זאמ
תורשפאה םהל הנתינ םג .תע לכב ,יכלהממ דחא
דחא לכ לש וכוליה ךרדמ תונשלו וצפחי תע ךלמהל
,ורינ הד טרבור .םואתפ ךכ .םילכה ןמ
ולאמשב ש"יי תונחלושה בוביס תא לחה ,יאקדנופה
.ץופחי רשא לכל גזומ אוה ונימיב רכיש ןקנקו
.תלדה דילש הז קחורמה ןחלושה דיל דמענ אוה
,חיבצ ול וארק דוע דדגבבש הז ,ג"רמ הקיבצ
,רכומ אוהש 'ץיוודנאסה לע םאדאסל ריבסהל הסינ
ףנפנ .ומש לע ול םיארוק רבכ ץראה לכב רשאו
- קארע איבמ אל טרבור .קארע וצר םה .ודיב
ונל גזמ ,ונרות עיגהשכ .םיתוש אל םה .פיצנרפ
וניקחשמ התא רכוז" :ינלאשו ,הבידנ דיב טרבור
"השתהה אל" יתהמת "םאנטיוו" "?המחלמה ינפלמ
.חולה הצקב וחינה .ידימ שרפה תא חקלו הנע אוה
.םיקזבה .תוקעצ תצק ויה םיאנותיעה ועיגהשכ
איבהל םאדרטסמאל ץפק תומוהמ היה אנושש ןאהויו
לש וסוס תמ רבד לש ופוס .פייפה וב םטפל והשמ
.העוט זגפל ןברוק אוה לפנ חזרמה תיבו ץירפה
.םלטצהל לכשה וב היה ךיא טרוק תא יתלליק ינאו
"לאמשמ ינשה ןחלושב ינא" ,םיתיעל ינא הסנמ
טרוקל ןתנש הז" .הארנ ךכ ןורכז לכמ יתחרפ לבא
יחיש ןב ךא .בוש הסנמ ינא "הנומתל םידגבה תא
תופייעה ילע הלפנשמ .וכרדל הנפ ןמזמ רבכ
ףלודא לייה גיז .ילהואל בושל רמוא יתרמג
דירוה רלטיה .תיליפרעה תומדה לא תושולח יתארק
הארנ" .וניד לא הרזח וקרזו ןטפקה טרס תא ודימ
יזוק'ג םע ,ןטק רקנוב .ינא םג שורפאש יל
ה'להווא יאוב .רתוי ךירצ ימ - םירפסו
"...םיכלוה
noeל וביגה
 
 
13/11/00 8:32
הימ :תאמ
?תיבה לעב ?הביתהמל הבוגתב
:-))))))
:רוציקבו
who the fuck is alice ???????????
הימל וביגה
 
 
13/11/00 10:43
תחא םתס :תאמ
?תיבה לעב ?הביתהמל הבוגתב
רחא םש יל ןיא .רורב הז ,תחא םתס ינא
.וליפא
הימ תאו
חונ לש הרבחה
יתסא לש הרבחה
םהו תא
םיקוקז
דאמ םיקוקז
הנגהל
םכמצעמ קר הנגהל םיקוקז


םישענו םיכלוה םתא
םיכלוהו םישענ
םיבולע
םייח ילב יבולע
ףורצ עור
תפטונ תולוויא
יטתאפ קוחצ
םירבח לבא
הככ
םיגהנתמ הככ
הריבה יפתרמב ומכ
םר לוקב םירש
םהה םירישה תא
תומהב אל םתא יכ
םתא םתא
קיפסמ השק הזו
.םכמצע םע רדתסהל
תחא םתסל וביגה
 
 
13/11/00 10:52
חחרפ :תאמ
?תיבה לעב ?הביתהמל הבוגתב
.התנגהל קוקז אל ינא .אל
.םכלש ילושה ץצחה ינפמ אל


יתנגהל הקוקז הניא םג איה
.ךיינפמ אל יאדווב


תא לבא
תבשח םאה
,הער ךכ לכ תא המל
?הילא
חחרפל וביגה
 
 
13/11/00 8:47
ירונ :תאמ
?תיבה לעב ?הביתהמל הבוגתב
.חונ יפוי
.יפוי
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 10:56
ןוקיחמיטנא :תאמ
?תיבה לעב ?הביתהמל הבוגתב
חונ ,רמול המ ןיאשכ
.םיקתוש
ןוקיחמיטנאל וביגה
 
 
16/11/00 3:05
חיימשה ינוחמצה :תאמ
ןיינעל שממל הבוגתב
לסופה לע ןאכ רוזכא אל ינא ,רקיה יטנא
םצעו ,רבכ הז תא ורמא יכ ,לסופ ומומב
והשמ תמאב ךל ןיאש , ךל הנוע ינאש הדבועה
ול ןיאש רחא והשימ לע רמוא התאו ,דיגהל
.המצע ינפב תילסקודרפ איה ,דיגהל המ
וטיט-סלבגה שגפמ לכמ יתינהנ אקווד ינא
.רדבמ דאמ .הזה
.םיפוצרפל תומש םיאתהל ךירצ קר וישכע
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
 
16/11/00 13:10
tzachi :תאמ
תולדבה יפלא ףלאל הבוגתב
Dear Maria,
the one and only one reason for us to stay here is
religious historical. so the soldier that NAFAL
while protecting holy place (and btw, according to
judaism there is not such thing "holy" object, the
only one thing that is holy is God it self and
anything else gets its holiness from working God,
it has nothing holy by itself)
that means that this soldier protected our only
right to stay here in israel from both direction of
the green line
tzachiל וביגה
 
 
11/11/00 21:10
חחרפ :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
םדא .תואשנתה אל וז .רתוי הבוטו תקדוצ ךכרדש בושחל ךתוכז
ךרדב רוחבל !?המ אלא .רתוי הבוט איהש ןימאמ אוהש ךרדב רחוב
?וזכ איהש םינימאמ אלש
ינא םגש ינפמ קר ךכ בשוח ינא .רתוי הבוט ךכרדש בשוח ינא םג
.וזה ךדב יתרחב


יפ לע תויחל תורחא םיכרדב ורחבש ימ לש םתוכז ,תאז םע דחי
אל וליפא םהו .ונתריחב לע הפידע םתריחבש בושחלו םתריחב
.הייואר הבושת איה הככ וליפא .המל ריבסהל םיכירצ


יפ לע גוהנל םירחא לע הפוכש והשמ םישוע םה םאה איה הלאשה
תא םהילע תופכל יתוכז הז ןיאש יפכ שממ םתוכז וז ןיא .םכרד
?יתרמא רבכ ,ייניעב הפידעה .ייח ךרד


.שיאל ןובשחו ןיד תתל ילבמ ךרד לכ רוחבל םיריעצ לש םתוכז
םהש ךרדה וזש קיפסמ ,םיקימעמו םיאיקב תויהל םיביח םה ןיא
לולשל ימיטיגל אל לבא .ימיטיגל םג הז ,ךל בוצעו .םיפידעמ
.םתוכז תא םהמ
םירבדו ...דועו םהירוה תיבב ,ךתיבב ולכאי אל בוש םה ,ןוכנ
תודבועה .הבבס ,הייפכב השענ אל הז דוע לכ .ונתשי םיפסונ
אל הז לבא .הייפכ לש תונויסינ שי םיבר םירקמב .תרחא תורבדמ
.הב םיכלוהה לש םייפואל אלא ,ךרדל רושק


תא התניש אל איהו הכרד תא הניש אלו היירצונ םע ןתחתהש ימ
ימ הז ,ול בוצעש ימו .הבטימב תונלבוסל אמגוד הארה וכרד
.וילא םיעגונו ול םיכייש ולש הרבחב םירחאה םירבחה לכש בשוחש


תא יקחמ) .הזל הז םיברע הינמרג/םירצמ/היסור/ןיתשלפ/לארשי לכ
(רתוימה
חחרפל וביגה
 
11/11/00 22:22
Estee :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הלילה תומב תרמזמ הרוחש רופיצ"
ףועל ידמילו הלאה תורובשה םייפנכה תא יחק
ךייח לכ
םמורתהל הזה עגרל תיכיח דימת
הלילה תומב תרמזמ הרוחש רופיצ
תוארל ידמלו הלאה תועקושה םייניעה תא יחק
ךייח לכ
הישפוח תויהל הזה עגרל תיכיח דימת
יפוע הרוחש רופיצ
הרוחש רופיצ יפוע
רוחשה הלילבש רואה ךות לא
הלילה תומב הרש הרוחש רופיצ
ףועל ידמלו הלאה תורובשה םייפנכה תא יחק
ךייח לכ
"...םמורתהל הזה עגרל תיכיח


Lennon / Mc Cartney


,הבושתב הבושת אצומש ימ
,הלאשב הבושת אצומש ימו


ולשמ תמא וזיא אצומ
ושפנל הנוכנש
ולש םוקמלו ןמזל הנוכנש
.ברעתהל רוסא
הקמקמחו הריבש איה אצומ אוהש תמאה םימעפל
.חוטב אוהש דע םינש תורבוע םימעפל
חושק תויהל ץלאנ אוה םימעפל
.הילע ןגהל ידכ


לע טכרביל ןויבס הבתכ "ןאל עדי אל ומצעב ,ול תארוק וכרד"
.הדירפ


תרחאב םירחובו ךרדמ םידרפנש םישנא
םירידא םיניינב םכותב םירבוש
.םתדלוה םוימ םשפנ ךותב תונבל וצמאתה םירחאש
תונבל םהל ונתו רובשל םהל ונת
םמצעב
.םהל בוט םא ,הלא ,םתוא ילאשת לאו
ךלש ןומזיתל ,ךלש הפשל המיאתמש הלאש וז
תעדל תיצר תא ,הטושפ איהש תבשח תא
?תעדל הכירצ תא המל
?בוט ךל
?חיכומ הז המ ,ןכ םא
?חיכומ הז המ ,אל םאו
"ךתעד תא רבסל" ךירצ אל רבד םוש .תויחל ול ינת
.ומצעמ החונ ולש ותעדש קיפסמ
.אוהשכיא
Esteeל וביגה
 
 
12/11/00 23:11
joe :תאמ
תונלבוסל הבוגתב
תמאב הזו היחי ותנומאב שיאש רקיעה .יניעב תקדוצ ךכ לכ תא
.ךכ לכ בכרומ
ןויד הפ להנל רשפא יא המל !!!!טמיניביק :ראשה לכל הזו
תא ררחשל רשפא םא "םיסחי" לע רבדל ךירצ ללכב ימ !?!?!תברותמ
?ינשה לע דחא םירציה לכ


רהמש ולאה םיחוכווה תא תאנוש !!!!???!!!!סאמנ !!!!!!!!!!יד
יא המל םירואנ ךכ לכ הפ םלוכ םא ." תואמחמ"ל םישלוג דואמ
תיבב םימואנ ע"ע) םימעפל טנמטייטסרדנאב שמתשהל רשפא
?(םידרולה


.רבע ,יתררוויא ,הזירקה יל האב ,והז
joeל וביגה
 
 
13/11/00 0:22
ירונ :תאמ
יתסא הדותל הבוגתב
יתדמח םש םג?יתימאב קוחר קוחר וא ?תסנכה?םידרול הזיאל
.....יריפסקייש אטבמב םע םג,הפה תא םילבנמ
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 0:31
joe :תאמ
?םידרולל הבוגתב
הרק המ .סנגלאב :הממא ,ךלש אמא-םאה לע םיכלכלמ המש םג
!לזעזעל הינוריא תצק ?ונלש רומוהה שוחל
joeל וביגה
 
13/11/00 7:41
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הלמנה לש המלוע תמועל ימלועו תושעל המ
הלשמ רצ רתוי הברה
איש תונטשפל ינא בייוחמ ןכלו
תושחול םילחג איה יליבשב תובכרומה
עעעעעב
ןיינעלו
םכתרות לע ןייתחס
םינש יפלא תואמ הככו הככ דמעמ םתקזחה הפי
םתא םישנא םירזואניד
םתאבה רפס הלחא יתעמש םג םשו הפ
שארמ עובק םג הליפתה ןוויכו תווצמ םיקוח
םכמויק תיראש לכל רשוא יתניחבמ
הנומא לש םינש לש םינוילימ םע חכוותא ינאש ינא ימ
ילע ןטק
ןיטולחל םיקדוצ םתא
המ לבא
חוכ
חוכ םיבתוכ לבא חונ ומכ
םיינומה תיב יגוח לש תרגסמב היה הז דוע לכ
םכלש תורחאה תרימש ןעמל םייקתה הז דוע לכו
תוומה תא םכל ושע רשא תונידמב
תופיסאל עיגמ םג יתייה לוכי יתייה ול
ינא םידסמימ לע תופקתה בבוח
םה רשאב
תוומ ירואית אלמ םד אלמ ירזכא רפס ריכמ אל תמאב ינא
םלוכמ םייארונה תפות ישעמו תוחיצרבו תוטיחשב סומע
הזה ךנתה ומכ
קדוצ ךיא קדוצ המל קדוצ ימ יל תפכיא אלו
ותקדצהב קדצ אלמ שי וליפא חצר הז חצר
יקנע ןעזג ינא ןכ ןכו
םינעזג בעתמ יכהש ןעזגה ינא
דגנ תונעזגב ריזחהל ךירצ םימעפל תונעזגלש תושעל המ
הזכ יללכ הזכ היה לוכה וישכע דע
תאז הנידמ ונמקה המ ונמקה רמא ןוירוג ןב ןודאהש עגרבו
םידוהיה תנידמ רמאו
תיטילופ הניבמוק התיה הלוכ
תויטילופ תוניבמוק לוכה םידסמימב הז הככ
חוכ הז הקיטילופב םיטלוב יכה םירבדה דחאו
תויולחנתהה תא םיקהש ימל חלסא אל הינשל
ןיברל ללוכ
אוה תמ וליפא תוללק לחאמ רבכ םינש ינא קוק שודקה ברה ןודאלו
קאלע םילופליפ
תוומ דועו תוומ דועו תוומ
המ לעו
הערו תפנוטמ תנייוזמ המדא לע
קדוצ אל ימו קדוצ ימה לכמ אצוי המו
תוומ םגו םדו םדו םדו םד דוע
ןורתפ לע יתוא ולאשת
הנה
הינשה תא תחא ודימשי תותדהש דע הכחא הוולשב
םתושפיטב םישנא םיימש םשל ךיא הארא יקנע ךויחב
םשפנ תא תתל םינכומ
יתרמא רבכ ןעזג
םלועל םכל חלסא אלו
הנומא לש השוחנ חצמב ךיא
םינש יבג לע םינש יל וכלה
איה השודק המדאה ךיא עומשלב תופוג תוארלב םדב
תוארל הכחא ינאו
רובה ךותל סנכומ םכבש ןורחאה תא
לוחב ותוא הסכא ינא ידי ומבו
ינומכש שפיט לצא וליפא ספתנ ןויגה היה אלימ
תובא ץרא לע השודק המדא לע חכוותת ךל לבא
תאזה המדאל תיהולא תוכז ןתמ לע
ותיא חכוותהל רשפאש ןויגה םוש הזב ןיא
םולכ
םירצונו םימלסומ םידוהי ללוכ הז רורב היהישו
דחיב םלוכ
הלש רורב יכה יוטיבהש תינוליחה תדה ללוכ
אבצה תד הז
לודג לודג ינא ןעזג ןכ
דחא ףאל םולכ יתישע אלש ינאו
רבד םוש
הז ללגב התוא לוכאל ךירצ יתייה
ינא ןידע הכו
הלא םירבדמ עגפנש יממ החילס שקבא רשיש
הלאש ןמיס חונ אל תיטפשמ הניחבמ הסוכמ םג ינא הככ
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
13/11/00 8:58
noe :תאמ
הזמ ינטשפ רתוי ןיאל הבוגתב
אל ,ךילע ןגא יפוגב אלה ?תיטפשמ הנגהל קוקז ?התא דמחא
?רובידה הז ?ךל בייח ינאש רכוז אל ינא המ .יתולימב


:ךכב המ םלוא םיכורא תצק ,םיינש ךל שידקהל הצור ינאו


Whoever we are / Wherever we're from
We shoulda noticed by now / Our behavior is dumb
And if our chances / Expect to improve
It's gonna take a lot more / Than tryin' to remove
The other race / Or the other whatever
From the face b / Of the planet altogether


They call it THE EARTH / Which is a dumb kinda name
But they named it right / 'Cause we behave the same...
We are dumb all over
Dumb all over, / Yes we are
Dumb all over, / Near 'n far
Dumb all over, / Black 'n white
People, we is not wrapped tight


Nurds on the left / Nurds on the right
Religous fanatics / On the air every night
Sayin' the Bible / Tells the story
Makes the details / Sound real gory
'Bout what to do / If the geeks over there
Don't believe in the book / We got over here


You can't run a race / Without no feet
'N pretty soon / There won't be no street
For dummies to jog on / Or doggies to dog on
Religous fanatics / Can make it be all gone
(I mean it won't blow up / 'N disappear
It'll just look ugly / For a thousand years...)


You can't run a country / By a book of religion
Not by a heap / Or a lump or a smidgeon
Of foolish rules / Of ancient date
Designed to make / You all feel great
While you fold, spindle / And mutilate
Those unbelievers / From a neighboring state
TO ARMS! TO ARMS! / Hooray! That's great
Two legs ain't bad / Unless there's a crate
They ship the parts / To mama in
For souvenirs: two ears (Get Down)
Not his, not hers,(but what the hey?)
The Good Book says: / ("It gotta be that way!")
But their book says:
"REVENGE THE CRUSADES...
With whips 'n chains / 'N hand grenades..."
TWO ARMS? TWO ARMS? / Have another and another
Our God says:
"There ain't no other!" / Our God says
"It's all okay!" / Our God says
"This is the way!"
It says in the book:
"Burn 'n destroy... /'N repent, 'n redeem
'N revenge, 'n deploy / 'N rumble thee forth
To the land of the unbelieving scum on / the other side
'Cause they don't go for what's in the / book
'N that makes 'em BAD / So verily we must choppeth them
up
And stompeth them down / Or rent a nice French bomb
To poof them out of existance
While leaving their real estate just where we need it
To use again
For temples in which to praise
OUR GOD
("Cause he can really take care of business!")


And when his humble TV servant
With humble white hair
And humble glasses
And a nice brown suit
And maybe a blond wife who takes
phone calls
Tells us our God says
It's okay to do this stuff
Then we gotta do it,
'Cause if we don't do it,
We ain't goin' ride up to heaven!
(Depending on which book you're using
at the time...Can't use theirs... it don't work
...it's all lies...Gotta use mine...)
Ain't that right?
That's what they say
Every night...
Every day...
Hey, we can't really be dumb
If we're just following God's Orders
Hey, let's get serious...
God knows what he's doin'
He wrote this book here
An' the book says:
He made us all to be just like Him,"
so...
If we're dumb...
Then God is dumb...
(An' maybe even a little ugly on the side)


תועבצא קיזחמ ינאו .זיא וי טאוו רא וי ךותמ ,הפאז
.הז תא יל ךופהי אל גנידוקנאהש
noeל וביגה
 
 
13/11/00 9:18
noe :תאמ
הזמ ישונא רתוי ןיאל הבוגתב
יכ ,םדאה לש יעבטה רסומה תא קחדתש םיימש תאריל הל רוסא"
הרוהט םיימש תאריל ןמיס .הרוהט םיימש תארי דוע הניא זא
הלועו ךלוה ,םדאה לש רשיה עבטב עוטנה יעבטה רסומהשכ אוה
םא לבא .הדעלבמ דמוע אוהש הממ תוהובג רתוי תולעמב יפ לע
ויה ,םייחה לע התעפשה אלבש תאזכ הנוכתכ םיימש תארי ריוצת
םירבד לעופה לא איצוהלו בוט לועפל םיטונ רתוי םייחה
,אוהה לעופה חכ טעמתמ התעפשה יפ לעו ,ללכלו טרפל םיליעומ
"הלוספ הארי איה וזכ םיימש תארי


.שדוקה תורואל המדקהה ךותמ קוק ה"יארה
(המבה תורוא אל ,שדוקה ,שדוקה)
noeל וביגה
 
 
13/11/00 10:13
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
?אל דחא דוע יתחטבהל הבוגתב
הלודגה גרהה תגיגחב תיזיפ ףתתשמ יתייה ול
שארה לע ברה לש טובנ יל עיגמ היה ןכא
אל ינא לבא
תילולימ וליפא והשימב העיגפל ףיטמ יתייה ולו
שארה לע םיילפכ יל עיגמ היה
אל ינא לבא
יטציפצאפ םזישאפכ ירבד תא ןשרפל רשפא ןכאו
המ עדוי ימ הז לע חכוותה אל אחינ
קוק ברה םע יתשיגפ בטיה יל הרוכז
םילשוריב ונועמב
רדחל םישנא רפסמ ונסנכנ
רדחהמ ואצי רתיה לכשו ודיל בשאש שקיבו יב טיבה אוה
ימיא לש התחפשמ םש תא יל רמאו ידי תא חקל
תורוד ירודמ ונא החפשמ יבורק רמא
יתחפשמו ותחפשמ לש םהידי ומב הנבנ גארפב תסנכ תיב
יל רמא ךכ
ויה םינומא שוג ימי םימיהו
עודמ יבר יבר יתלאשו
רבד לש ופוסב תיחשי חוכש רוריבב התא עדוי ירה
ולש התה סוכמ ברה דיגהל שי םר לוקב ול םגל
ךל ינא חלוס רמאו יב טיבה
יתכשמה יבר םינומא שוגו
יתנבה הנממש הקיתש ברה קתש
יל היהי בוט רתוי הככ רדחהמ אצא ינא רהמ רתויש המכ
רבוצק זא היה ישיאה וריכזמ
ףיסוהו תוארתהל יל רמאו בגה לע החפצ יל םש
ינוליח םע דבל בשי אל ברה םינשש עדתש
דבל יתנבה הטנאופה תא
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
13/11/00 12:30
תינור :תאמ
ינא עדומל הבוגתב
?ינוליחה יתימאה יברעה דמחא התא זא
תינורל וביגה
 
 
13/11/00 13:50
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
ינא עדומל הבוגתב
הז בוט םש ןכ ןכ
םירפס רכומ ינוליחה יתימאה יברעה הלדמחא
תובית ישארב אצויש המ
סמהההא
הז לע דיגיש ימ היהיו
סאמחהמ חטב אוה הא
ןורחאה ןמזב ילרביל םיזנת ללכב ינאו
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
13/11/00 14:57
ירונ :תאמ
תינורל הבוגתב
?הלוכי ינא םג זא,הלאוו
גג הלוכי [!תינפי היירטיא לש גוס וזש] ?ירונ ,ינא
?תימיזנת תויהל


?תילרביל דועו
םזילרולפ אוה ,ןורחאה ורטרהש יתנבהש וליפא
.ינכולמ


?הלוכי תאז לכב
?בוט
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 15:46
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
?הלדיימחאל הבוגתב
סיטרופ לש ןושארה
אל תא אל תא
ילא הבוט אל תא


ינשהו
תילרביל תימיזנת תויהל הצור תאש הרקמב הז
יעדתש
תופיסאב םירש ונחנאש
לגדו סנ הנויצ ואש
הדוהי הנחמ לגד
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
13/11/00 16:21
ירונ :תאמ
םייטוטיצל הבוגתב
.תולוק ינשב הרש ינא, ללכב
.יתש וא
.ךירצש המ
.רקיעה
.תויהל יתיצר דימת,דימת
?רדסב זא
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 16:25
ירונ :תאמ
.רקיעה,דיגתש המל הבוגתב
,םגו
?הבוט אל ינא המל
. תוירטיא םע הז הככ .יתנבה אל
לגדה ונל תפכא אל ללכב,םילרבילה ונלצא,םגו
.ןונמיהה וא
.רקיעה


.רקיעה המ תעדוי אל בוט


?תילרביל תימיזנת לבא
.ו א ו ו
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 16:30
ירונ :תאמ
.רקיעה,דיגתש המל הבוגתב
לבא,םוקמה אל הזש וליפא,ןורחא דחא דועו
.יל תפכמ,
:רש יפסכ יתמו
.שיו שי רשואל ףוס ול ןיא בצעה
ףףףףףףףףוס ווווווול ןיייייא בצעעעעה
ששששששששששיו שששששששי רשואל
.בצצצצצצצצצצצצצעםג רשפא
?הלוכי ינא זא
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 18:40
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
.רקיעה,דיגתש המל הבוגתב
הז זעלב ריש ללכב הז
הז ורילזרב הז
הלוכי תאש דעב ינא
העבצה ושע םימיזנת לבא
תיינדי הריפסב םה וישכע
ךז ןתנ לש ורישמ עטקל ךתוא הנפהו


םוז םוז םוז


קודבל ךירצ אל הז
ורישמ הרוש הז תוירחאב
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
13/11/00 19:53
המחנ הדוד :תאמ
ירונל הבוגתב
,עלדיימחא
לע בושחל אלש הלוכי אל ינא ,עיידוי התא
אוהש בשוח התא .בתכ רקיה ןתנש רחא ריש
?ונלש ליחאיונל ןווכתה
לבא ,הזורולקסה ללגב החוטב ךכ לכ אל ינא
תביישוח ינא
..םב םב ידיב וא ...... הככ הזש


ייזימ ץוחייו
םיכירצ ל'קירונו התאייש תביישוח ינא
גלפתהל
לארעביל םיזנתה דחייא
.יאמצע לארעביל םיזנתנ יניישהו


?ןיוש
המחנ הדודל וביגה
 
 
13/11/00 19:58
ירונ :תאמ
ירונל הבוגתב
ידכ דע, ךיילע האלפתמ ינא, המחנ הדוד
....הההמהדת לש תוקנתשיה
?גוליפ רבכו תולוקה תא ורפס אל דוע
ההפ
אל],תלזונ תאש בושחל אלא יל ןיא
.האניק בורמ [!תלזונ-תלזנ
.ךליגב
דמחא תא הצור תאש יתעדי ףכת ישיבתת
.ךל השעי ינא המ יארית יכח תיאנק,ךמצעל
רשפא יא הפ הרוקש המ לכ רואל, ידיגת
?תירוביצ תוירחא טעמל תרגוב השיאמ תופצל
?הינלופב ךתוא ודמיל הככ
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 20:07
המחנ הדוד :תאמ
!!!!!!!!!!!!ךל ירוגל הבוגתב


?ל'קירונ ךל שיי המ ,תיאנקמ ינא
.ךל יעדתש .הנושאר עלדיימחא יתיאר ינאייו


תדכ גוליפ השעיש דחא ליחאיונ חלשי ןושיק
.ולש ערה רציי לכ םע ןידכו
.עלאקציפה ןיד ךרייוע אוה


םבםבידיב יוא ...
המחנ הדודל וביגה
 
 
13/11/00 20:22
ירונ :תאמ
ירונל הבוגתב
הצובק וז םיזנת תמאב הרקי המחנ הדוד
הבושח
דאמ
.דאמ דאמ
.דוקיר אל הז
.ללכב רחא והשמ הז,ץנאט
השרוו אל הז הפו
.לעטייטש אל םג
.ךלפערק ילכאת יכל
זאו
.יל םג יחלשית זאו
אל ינא ?יקמחתיתש תבשח המ ?הזמ ץוחו
המ .םוקמ לכל חונ תא תפחוד תא המ הניבמ
דמחאמםיידיה תא ידירותו ?ולש אמא תא
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 20:30
המחנ הדוד :תאמ
םינלופה יוהל הבוגתב
המ ,לארעביל ןעאמיזנת ,לארעביל ןעצנאט
?שיי
?תצייפוק תא המ ?לדבהה המ
לש רפכב הרוקש הממ חתיימב תאש תעדוי ינא
.תויפלקה םע דמחא


?עלאדיימ הבייער תא ,ל'קירונ הזמ ץוחייו
תא קקלל רשפאייש עטליפעגו ךאלפערק יל שיי
.תועבצאה


תא תפייחוד אל ינא .המיישא אל ינאייו
ןיד ךרייוע עלאקצפהש יתיאר ,ליחאיונ
.םירוחה לכב דבל ומצע תא ףייחוד


םבםבידיב וא .....
המחנ הדודל וביגה
 
 
13/11/00 20:39
ירונ :תאמ
םינלופה יוהל הבוגתב
הריבסמ ינאש הנורחא םעפ,לארעביל ןעצנאט
םיפינמו תורושב םידמועש הזה דוקירה הז,ךל
...הטחממ םיקיזחמ םגו הלעמל םיידיה תא
םע תודורוו תוחופנ הלאכ תולמש שי תונבלו
.תולודג תונבל תודוקנ
תולוק םיאיצומו םיילגרה םע םיעקור םינבהו
םירזומ
אל,םצעב רחא והשממ הז תולוקה ילוא,ספוא]
[רקיעה, בושח
.רחא והשמ הז ילארבילה ם י ז נ ט ה
תחא םעפ הל ריבסת דמחא, תשתומ ינא
אל,תובא תיבמ רבכ אובי והשימש,דימתלו
?תאזכ העשב ןושיל םש םיכלוה
.ךאלפערקל רשאב,הקנימחנ
?ץוצק דבכ םגהיהיו,האב ינא רחמ,רחמ
?תלוכמהמ םיצומח םינופפלמו
?הלחו
תאש הניבמ אל תא ומצע תא ףחוד חונ םאו ונ
?הכישממ תאשכ,ללכב ול תרזוע אל
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 20:46
המחנ הדוד :תאמ
םינומהל הקלופל הבוגתב
לדבייהה ייז זא ,הא
תא םיפינמש הז יאמצע לארעביל ןעצנאט
תולוק תושוע תורוחבהו הלעמל םיילגרה
?םירזומ
םיילגר יל ויה הריעצ יתייהיישכ ינא יכ
הריכזמ תאש הקנימחנ םג .ורמא םלוכ .תופי
לאשינ ?הקנימחנ התוא וז םא ןיינעיימ .המש
ןמזה לכ אוה .עיידוי אוה ילוא ,עלאקציפה
אל אוהשכ םיצוריית ול שיי םגו עיידוי םג
.עיידוי
יל שיי םויה םג ,יעדתש ל'קירונ לבא
לכ אל םייה תובא תיבבש קר .תופי םיילגר
תעדוי דוע ינא לבא .ףינהל םילוכי ךכ
.תולוק עמשהל


ץוח ןושיל םיכלוה םייה הפ .יגאדת לאו
.םיריעצ ויהשכ םיטאקוודא ויהש הלייאמ
לבא .עירפהל םיכישממ םיטאקוודאה םייה
םבםבידיב.....ףינהל לע םירבדמ קר םייה


?ץוצק דבכ יתרמא ינאו
?בוט אל רבכ המחנ לש עטליפעג ,שי המ
!תחנ יל היהי רבקב קר


.יתימא לארעביל ןעצנאטל תעדוי ינא ,דמחא
.תולוקה לכ םע
המחנ הדודל וביגה
 
 
13/11/00 21:17
ירונ :תאמ
יאמצע לארעביל ןעצנאטל הבוגתב
.תומא ינאש
.רתוי חוכ יל ןיא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הז אל הז
,תנווכתמ תאש המ
?לובג םוש ךל ןיא,ךליגב דועו,לאה ינרמשיי
םש תרמא תאש המ ,יארית תונידעב, טאל, בוש
,םינבה הז .ללכב ללכב רחא והשמ הז
?תעמוש.םינבה
םיילגר יל הפינמ תא המו
?בל תפקתה לבקל הצור תא
.םידירווה לכ םע דועו
חוקיפ הז,תובא תיבב חוודל החרכומ ינא
.שממ שפנ
!תא וז הקנימחנו
הזורלקסה יוא
תושעל המ ןיא ונ
...םוקת הביש ינפמ
...בשת וא
....בכשתוא
?םיטקוודאהו
?תובא תיבב שי ללכב
......תעדוי תא.....םג םהו
....םיילגר ......תויפמ ....תופנה
?תואירקו
?הניבמ תא.דמחאמ ידרת,יפוסו
ךל איבי ינא ףוסב, הנקז תאש יל תפכיא אל
...הפעש הפאכ
הבישחמב לבא, חונל יחינת םגש רמאל יתיצר
הצור תא םא ךלש ולוכ חונ ךל הנה הינש
דמחא תא יבזעת קר
?רורב
,רדסב לכואהו
.םג הצורש יתרמא קר
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 21:25
המחנ הדוד :תאמ
יאמצע לארעביל ןעצנאטל הבוגתב
.דלאוועג יוא
בה הפיא
יאוו יוא ....םינב המ .ילש םינב
דיגת ,ליחאיונ .הפי יתגהנתה ,ךאלרעדניק
אוה .טקוודא ליחאיונ ,םיאור םתא הנה.םהל
ץוח - לכה רדסי אוה לבא טאקוודא עלאקציפ
.עלאדיימחא הז םיפינמ .םיפינממ


דחיו ולש תעתפומ עלאנאנב ול חקייש אוה
.קראפל וכלי


.הקנימחנ הז .בל תפקתה ןיאו
..סעפא ללכב םבםבידיב....ו הקנימחנ ילוא
?תבשוח תא


.טקוודא ,ןיוש ונ


םידמלתמ ילש םינב ינפל ןושיל תכלוה ינאו
.הפי אל רבדל
המחנ הדודל וביגה
 
 
13/11/00 21:36
ירונ :תאמ
?ילש םינבה הפיא ,םינב המל הבוגתב
.המחנ יעמשת
תצק,ודגנ וא חונ דעב תא יל יריבסת ילוא
.יתלבלבתיה
דמחא ןייניעבו
בוט המ בוט בוט עדוי אוה החוטב ינא .א
.וליבשב
.אטבימ םע תינפינמ הנקז אל הזו

.וישכע ךיילא האב ינא תעבשינ ינא


תיארחא אל ינאו
?תוישיא לוציפ םע תא ללכב ילואו
תא וז הקנימחנ[...לוציפ-תוישיא עלציפ אל]

?ךל הרוק המ
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 21:46
המחנ הדוד :תאמ
?ילש םינבה הפיא ,םינב המל הבוגתב
.ליחאונ דעב ינא חטב
טקוודא אוה
שטנעמ עלאקציפ אוה
םבםבידיב .... אוה
ךלש הקנימחנלו ךל םיאתמ אוה


תוישיא לוציפ אל אוה .ותוא תחקל הלוכי תא
והז.תוישיא עלאקציפ אוה
המחנ הדודל וביגה
 
 
13/11/00 21:51
ירונ :תאמ
ודעב ינא ?ליחאונל הבוגתב

הההא
ההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
.רתוי הללללללללוכי אאאאאאאאאאאאאאאל ינא
.תוישיא לוציפ תא- תא
.חונ אל
.ךלצא ותוא יריאשת זא, ודעב תא םאו
ותוא יל תחלוש תא המ
םולכ
.הניבמ אל תא םולכ
ירונל וביגה
 
 
14/11/00 1:42
תיתימאה תחא םתס :תאמ
ודעב ינא ?ליחאונל הבוגתב
ירהזית הדוד
.הזה חנה ןכוסמ אוה


קוק ה"יארב התוא ךל איבי אוה
.היקוק תינברב אל םאו
:החרצש איהה
איבי אוה ןכ ..ילש תורוהט ,ילש תופי
םלועבש וקוקה לכ לע עדוי אוה ,םתס אל אוה
תיתימאה תחא םתסל וביגה
 
 
13/11/00 20:02
ירונ :תאמ
ירונל הבוגתב
????עיבצהל ךירצ קוידב המ לע
?תוילרבילה ללכב הפיא ,הניבמ אל ינא
?היירטיא ינאש ללגב הז
?השיא ינאש ללגבהז
הככ הלוכי אל ינא יד
הההההההההההההההההההההההשקב
. החרכומ ינא
םירוהל יתרפיס רבכ
לללכככההה לכה השעי ינא
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 20:13
ירונ :תאמ
ירונל הבוגתב
םידמה לע ,תמלוח רבכ ינא ךיא ךיא
יוה . שארה לע םימשש הזה טוטרמסהו
הההא
תופיסאהו,דוביכה לע םגו
תולילע םירפסמו דחיב םיבשוי םלוכ ךיאו
יכה םירופיסה תא שי דמחאל חטב,הרובג
יכה
.םיאלמ ,םיאלמ הז תא דיגהל ךיא
ףוא
םע המ. הככ יתוא ריאשהל לוכי אל התא דמחא
?.תואצותה
הדירולפב ומכ היהי אלש קר
ירונל וביגה
 
 
14/11/00 0:42
הלעדיימחא :תאמ
ההימכהל הבוגתב
דצב בשיית התא יל ורמא
תואצות לע טילחהל ןאכ ונל ןתית התא
חותפ סומוח יתלאש
ךלה םינפב ךעלדנייק ומש ואב םידוהי ורמא
סומוחה
ריעב יל טטושמ דדוב ימצע תא יתאצמ הככ
אספוקב תחקל המ בשוחו
רבצ וא הלחא
םהיתש יתחקל ונ
יתרמג טלאוט ריינ לש םילילג םישולש
ןטב יל הכלה
ילש הליזנ לש עצמאב
לארביל םיזנתהמ יתשרפ
ידמ םיכורכר
בוט רשק וישכע יל שי
ןטרקומד ןדאלל
ץראל ץוחל תועיסנ אלמ םע אב םג הז
הלעמל םכלש םיילגר ללגב הכלה ילש ןטב יוא
ןאכ אל ינאש םישוע הככ
תוחיש בורמ יתכלה ךכ רחא דוסב הזמ ץוחו
קוק לע
ילש ףאה יוא יצפאה יצפאה
הלעדיימחאל וביגה
 
 
14/11/00 13:17
ירונ :תאמ
קסעה קפדנל הבוגתב
.הז הככ,בוט
ןיינעב אל ינא םגו .םולחה ךלה- דחא דצמ
ידימ ינמרג יל עמשינ.ןדאל.החילס.ןבל לש
.קיפסמ תיבב יל היה הזימו
.דובכ םא לבא,הירטיא ילוא
עגר יאצת המחנ ........... ייה .ממה
לע תבשוח תא המ יל ידיגתו,ךלש המרקמהמ
.הזה ןבלה
.דמחא,תאז לכב,ינש דצמ
.השדח היצפוא לע יתבשח זאו
, היקוק תינברהו,קוק ברה שי םא
.היירטיא תינברה היהא ינא זא
הקמחנ הדוד,דמחא . השקבב
.תובוגת
ירונל וביגה
 
 
13/11/00 13:17
noe :תאמ
ינא עדומל הבוגתב
דועשכ ינא םג .ןבה קוקמ הככ שיגרהש דיחיה אל התא .ןכ
המ ארוק אל אוה המ ,םעפ אל ימצע תא יתלאש םייחב היה
סחיתה ולש אבא ךיא רכוז אל אוה המ ?בתכ ולש אבאש
?םינוליחל
ועסנ רועישב תויהל םוקמבש ,םיטושה םידימלתה לכ אלימ
.ןמז ול היה ?אוה לבא ,הדגה תועבג לע דקרל
זא ,קוק ברה לש ודימלת תויהל ןעוט אוה םג אריפש ברהו
?םהל הרק המ


.אבאה בתכ המ יתנבה אלש ינא הז ילואו
,אוה םג קוק ברה לש דימלת .ילש הבישיה שאר עיפוהש דע
,םינומא שוג םע םיעבשה תונש תליחתב ההוזמ היה רשא
ךירצש רורב םולש תרומת םיחטש לש תורשפא שי םא :רמאו
ץרא רתוי רשאמ ץרא תוחפ לע םע רתוי ףידע .ריזחהל
תדעו תמקהל וידרב האירקב אצי אוהש דעו .םע תוחפו
לע הלעי אלש םושמ ,אליתשו הרבסב חבטה תוביסנל הריקח
.וחבטיי וניתוירחאב םישנאש תעדה
.ןוכנ יתנבה הארנכש יתנבה זא
,ולש אבא יתייה םא לבא .ריבסהל עדוי אל ינא ?ןבה קוקו
יתייה ,ךלש אבא יתייה םאו .וינפ לע רטוס יתייה חטב
חקפי םיהולא םעפ ילוא .תיסינ .ארונ אל :רמואו ךייחמ
.וינייע תא
.אל ילואו
noeל וביגה
 
 
13/11/00 15:53
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
ינא עדומל הבוגתב
יל תושעל תונמדזהה תא םיהולאל התיה עובש ינפל אקווד
םייניעה תחיתפ לש הזה םסקה תא
ןיטולחל וב לשכנ אוהו
הווצמ רב השע רתויב יל בורק והשימ
שארה לע הפיכ יל םישל וחילצה לבא ןימאת אל
תילט ףאו
חונ תשרפ לע לפנ הז קוידב
ןזחה לש האירק ידכ ךות םשל הפמ
םילימה ורמא
ודוסימ ער םצעב אוה םדאהש והשמ
תקייודמה הלימב יתוא סופתל ילב
רמוא םיהולאה עמשנ הז
אוה ער םדא ןבה ועדתש
ךכ רחא דימ אב טפשמ הזיאו
ץראה תא ואלמו וברו ורפ
ךתוא לאוש ינא ונ
הלאש ןמיס םיליד תושעל רשפא הזכ םע
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
13/11/00 19:34
noe :תאמ
הז המ הארתל הבוגתב
ער םדאה בל רצי יכ" :היה תעמשש המש בשוח ינא
לובמה תא איבה םיהולאש היה םש הרקש המ ."וירוענמ
המ ללגב הז לכו ,חמוצהו יחה ללוכ םלועה לכל שנועכ
.ערמ בוט תועדוי ןניא תויחה יכ .השע םדאהש
הביתה ןמ תאצל חנל םיהולא רמא לובמה רמגנשכ
ובריו ורפיש ידכו וצרשיש ידכ תויחה תא םג איצוהלו
.ץראה לע
בירחהל הסני אל אוה רתויש םיהולא רמא ךכ רחא דימ
ער םדאה בל רצי יכ ,םדאה לש וישעמ ללגב ץראה תא
.וירוענמ
."ערה רצי" לש ומש דמלנ הזה קוספהמש בותכ ארמגב


הזש חוטב אל ינא לבא .ער רצי םע םידלונ ונלוכ ןכא
השעמל איה רסומ לש תועמשמה לכ .ומצע ינפב ער רבד
אוה ןויערה .בוטה לא הפיאשהו בוטו ער ןיב הריחבה
ןיא ער רצי רדעהבו, ,ער ילב בוטל הרדגה ןיאש
.הריחב


בוטה ןעמל לועפלו טילחהל ךרוצה אוה ףסונ ןורקע
.לדחמה תרירב היהי אוהש אלו


.הריחב תרסח היח ומכ תויהל הצור ינא ןיא לכה ירחא
בוט והמ יל רמוא ילכשש ללגב בוט לועפל הצור ינא
רוחבלו ץמאתהל יל רמוא יבילש ללגבו ,ער והמו
.בוטב


.ונמיה לודג ורציי ורבחמ לודגה לכ בותכ דומלתב
רידגמש ילואידבדניא רבד אוה ערה רציש ,הנווכה המל
ךירצ אוה ןהבשו דחא לכ לש תוישיאה תומלידה תא
ינפב דמע אל םלועמ ,לשמל ,ןבה קוק ברה .טילחהל
דימת ונוזמ .אל וא תלוכמהמ לכוא בונגל םא הטלחהה
וייחב תלוכמל עיגה אוה המכ דע קפסב יאו ,ול קפוס
תונמדזה ולש ערה רצי ול קפיס הז תמועל ,םירגובה
,ותיבל אב ,דובכ ול קלחש םדאב גוהנל ךיא טילחהל
.וביל לע רעובה ןינעב םילימ ותיא ףילחהל ץפחו
לע רבגתהל ןתינ הב תרחא תירסומ הלאש ביצמה ןינע
.רציה
אוהו ,רציה לש הז ןחבמב לשכנ אוה עדוי ינאש ומכ
לשכהל ומצע לע רזג ךכבו .תאשנתמ תונדא גהנמ גהנ
תימואלה תוטלתשהה ןחבמ ,רציה לש ינשה ןחבמב םג
אל תומלידו תולאש םא לבא .הב שיש תודימה תתחשהו
םעפ ףא וניייה אלש םג ריבס ללכ ונל תררועתמ ויה
.האירק וא הלאש ןמיס אל .םולכ םילאוש
noeל וביגה
 
 
13/11/00 20:10
noe :תאמ
הז המ הארתל הבוגתב
קוקל חקפי ילוא יתרמא ינא ,םייניעה תא חוקפל ךל
תוחיתפב האג ינא ?ךל חותפל שי המ .םייניעה תא
ךביל רשא תא רמול ךלש ץמואבו ,וילא תאבשכ ךלש
ונדידי גהנש יפכ םינפ אושמ אללו ארומ אלל
.רמול ירנבאה
noeל וביגה
 
 
13/11/00 10:45
חחרפ :תאמ
?אל דחא דוע יתחטבהל הבוגתב
.חונ יתוא תענכש
.לטקה תודש לא בושל רשפא תעכ
חחרפל וביגה
 
14/11/00 1:07
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
המ קויד רתילו) ?בהז יגד לודיג יניינעב יל רוזעל לוכיו רע ימ
םיצורו ,ודלונ ךאש תוקונית םינוגיגד םואתפ םילגמ םא םישוע
(....ותמ רבכ קלח...?םתוא ליצהל
שארמ הדות
הגואדה היסטסנ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
14/11/00 23:49
זפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יב התלעו ,ןלוכ תא אל הדומ ינא ,רמאמל תובוגתהמ קלח יתארק
יתלאשש תויהל לוכי .ןאכ התוא תולעהל ךרוצ השיגרמ ינאש הלאש
ררועת איהש ןכתי ךא שארמ הדומ ינא הב ,תודהיב יתורוב תא ףושחת
-וזכ איה הלאשהו .יהשלכ הבשחמ
תרשע תא םהילע ולביקו םירצממ ואציש לארשי ינבמ הרצונ תודהיה
רמוש יתד ידוהי תויהל ידכ םויה םג .'ה יקוחל תויצו תווצמה
היעבה ןאכו .תווצמה לש אלמ םויקב שי ,ישיפ הרמאש ומכ , תווצימ
.ילש
,תוילאיצוס ,תוירסומ תווצמ ןה ,ךנתב ןהש יפכ תוחפל ,תווצמה
תורושקה תווצמ תואירבה לע הרימשבו הניגהב תורושכה תווצמ
.הנהכו הנהכו ןוירפב תואלקחב
לש םיגשומב הרומג תרפוכ ףאו ןיטולחל ינוליח םדאכ ,ינא רשאכ
תרמוש ינאש תאצומ ינא םייטרפה ייח תא תנחוב ,"תווצימה ירמוש"
.ך"נתבש םיקוחהמ %99 לע
ונלוכו םיברעמה הרבחה לכ המצעל הצמיא םיקוחה םתוא תא ,ללכב
.םמשב םהל אורקל ילב םהיפ לע םייח
ינא ,תוחפ האיקב ינא ןהבש ,רתוי תורחואמה תויונשרפל עגונב
ינא םאו ךנתב ונתינש םיללכה םיקוחל טוריפ ןה ןבורש תעדוי
.רואנ יברעמ םדאש תמייקמ ינא םבור תא םג זא תקדוצ
לדבהה המ ברעמה תוברת תבכ ולאה םיקוחה לכ תא תמייקמ ינא םאו
?םייתדה ןבל יניב
תבשב החנ ינאש ?ילע עיפשהל המדקל יתתנ ןכש ?רתוי תינרדומ ינאש
ילש רבח םע תבכוש ינאש ?בכרב םהילא עיגמ לבא ילש םירבחה םע
םה ולא םירבד ירה (םידליה ינפל תדסמתמ לבא) הנותחה ינפל
.רקיעה אל הז תודהיה יקוחבש םיילושה
םג ינאש רמוא םא לבא..לאב הנומאה אוה רקיעהש ודיגיש שי
חכ הזל וארקת ,עבט הזל וארקת ,םיהולאל הזל וארקת ?הנימאמ
.רבדה ותוא אוה רבדה ,ונתיתש םש הזיא ,ןוילע
םהילעש ונניב םילדבהה המב לאשא םא וניבת ילוא תאז לכ רחאלו
םירבדמ םתא
זפל וביגה
 
 
19/11/00 9:07
בל ךירנייה :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
.תווצמ לע רומשל חטב ןכ
יברה יכ ילוא ?) םשה שודיק ןעמל חוצרל לבא ,תבשב עוסנל אל
רדסב הז זא (רורב הז ךנתה יקוח תא ףקוע יברה ירה -רמא


תויוטשה לע תוחפו תווצמה חור לע םידיפקמ רתוי ויה םיסודה םא
םויה התיה ילוא ,םירמוא םהלש םינברה אל הא ,םיאקיטילופהש
ונלש הזה םעב היגרניס רתוי
בל ךירנייהל וביגה
 
 
28/11/00 3:40
הרוחשה השבכה :תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
םזיניבוש ,ןובשחו ןיד ,תויטנאפב העוגנ תווצמה חור םג
.גרדשל ןמזה עיגה ןמזמ תווצמה תא .'וכו
ינפל הבושתב רזח יצחש בוט רבח םע םיימוי ינפל יתרביד
ךכ לכ םיברעה תאנשל (ובר לשו ולש) םהלש םיקומינהו םייתנשכ
שודיק ןעמל חוצרל רתיהה ןתינש אלפ אלש תיאכראו תינעזג
הל םיוולנה םיקומינהו שדוקה תמדאל תיטאנפה הזיחאה .םשה
תויוכזל עגונש המ לכב תעוושמ תורובו ןיחומ תורצ לע םידיעמ
.(םידוהי אל ,םדא) םדא
הרוחשה השבכהל וביגה
 
28/12/00 20:54
ינרדומ ידרח :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
דוע םהל שי לבא ןונגסה תא םימיאתמ םהו תויתד םייתד הברה הפ שי
.םלוע
ינרדומ ידרחל וביגה
 
28/12/00 20:56
ינרדומ ידרח :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
."הלא תא ריכהש סוד" ןונגסב תוניועב רבדל אל
ינרדומ ידרחל וביגה
 
28/12/00 21:46
ידוהיה דוסה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םיעזגהו תודעה םימואלה וא ומלעי תותדהש בשוחש ימ לכ לכ םדוק
.ברה ןב סקרמ ומכ העוט
וחתפתה היצולובאה תרגסמב .םיווש ודלונ אל םדאה ינבש ןויכ
לומ הפוריא האר .תונוש שגרו לכש תומרב םדא לש םינוש םיגוס
תולצפתהל שרושה איה תאזה תיטסימ תיגולויבה תמאה .הקירפא
תיגולויבה תרגסמב לבא היצולובאה לש אישה םה םידוהיה .תיתוברתה
.םיחחרפ לש הצוחה האיציו םירג לש המינפ המירז ידימת בוברע שי
ברקב הובגה רסומלו וידליו ותשא תא ףרשש ןהכ ותואל רבסהה הז
רוד המצע לע הרמש הנטק תידרח הצובק .תונוש תויברעמ תוטילא
וטלפנ םינימה תמחלמ לש םישקה םיאנתבו םירגב ןתחתהלמ רוד ירחא
םיטלופ הלאה םידוהיה םעפ ידימ .הזוניפש ומכ םיבר םיחחרפ הנממ
ןיבהל ןתינ תעכ .םינפב םש שיש תומצועה לע זמרמש ןואג הזיא
לש תדה תורצנה תינורשכ תירסומה הטילאה לש תד איה תודהיהש
םייחרזמה םיקופדה לש םאלסאהו הבהא האנש ילעב םיחחרפה
תיב ןברוח .לארשיו ב"הרא לגד .תומדוקה יתש י"ע םימייואמה
ודווספ לש הקזח המירז תאצות םה ילאוטקאה ישילשו ינש ןושאר
אלש םידרוסבאל םימרוגו םינפבמ ידוהיה םעה לע םיטלתשמש םידוהי
םיחפסנה םיזחתמה לכ הגרדהב םיטלפנ תולגב .הנידמ םויק םירשפאמ
ויה םיעונצ רתוי תצק ויה םאש םירשכומ םיחחרפ ונינובאדל םגו
.תודהיה תא רפעמ םימיקמ
ידוהיה דוסהל וביגה
 
19/2/04 18:08
לילצ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
...שפחתהל המל יל ןיאש הייעב יל שי לבא יתנתנ דואמ ינא,בוט
..יל אב ךכ לכ אלו םידרומהמ הימל שפחתהל יל ועיצה ילש תורבח
(םירזיבאה המ)???ךיאו שפחתהל המל תועצה יל וחלשת זא
..תועצה רתויש המכ
..בוט רתוי
לילצל וביגה
 
 
17/3/04 20:43
:תאמ
?שפחתהל המלל הבוגתב
ירוקמו הפי יכה הז תיטסיקנאפ
וז הבוגתל וביגה
 
27/11/07 13:25
לג :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
וא "תיתד תונקירב תוינוליחה תא ףילחה המל" םילימה תא יתנבה אל
ןכות םיאלמה םה םייתדה אקווד יל עודיש המכ דעו תויה ,הזכ והשמ
ךיא םישפחמו תימוהת תונקירב םיאלמ םיינוליחה ונחנאו םהייחב
ךופהל חכ יל ןיא םא םג זא םייחל ןכות םוש אלל ןמזה תא ריבעהל
דאמ םתוא הכירעמ אלא םייתדב תלזלזמ אל ינא ייח תא
לגל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא