םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

קמאס ,ישיש םוי
דרא ןיראק

ברע תוחורא לע בושחל הליחתמ ינאשכ
תעדוי ינא ילש אמא לעו תויתחפשמ
ינאו תוריהמב רדרדמ יבצמ הנהש
רמגיהל הליחתמ


הניחבמ ,עובשב ול השק יכה אוהש םויה תא שי דחא לכלש החינמ ינא
םיבשוי יכ דמחנ ארונ אקוד רקובב ישיש .ישיש םוי הז ילצא .תישפנ
יכ הדמחנ גח תריואו ,ץוחב םישנא הברה שי ,םינותיע םיארוק ,הפק תיבב
חור בצמב יונישה לע רשבמ אל ןמיס םוש ,הדובעל םוקל ךירצ אל רחמ
.ךכ רחא תועש המכ שממ שחרתמש
.עברא העשב ישיש םויב הליחתמ העווזה
תכלל םיבייח .הרירב רתוי ןיאו תורגסנ תויונחה ,ןקורתהל ליחתמ בוחרה
וא .ןבומכ ,עובק גוזנב ול שיש ימל עגונ וניא הזה ןינעה לכ .התיבה
לע בושחל הליחתמ ינאשכו .הילא ןנוכתהל ךירצש תיתחפשמ ברע תחורא
רדרדמ יבצמ הנהש תעדוי ינא ילש אמא לעו תויתחפשמ ברע תוחורא
.רמגיהל הליחתמ ינאו תוריהמב
,םדוקמ יל ראשנש ןותיע לדב הזיא דוע וא ,רפס תארוק ,התיבה הלוע ינא
ןיב ישיש םוי ןואכיד םע דדומתהל םדאל העודיש ךרד םוש ןיא לבא
,סאמנ םיקסידהמ .רוזעל הלוכי הקיזומ :ימצעל תבשוח ינא זאו .םייברע
?ןוכנ ,העש עבר לכ תומוסרפ עמשנ אל ?הנחת וזיא .וידר ?ראשנ המ זא
.צ''לגלג קר ראשנ .וורנ'ת איבמ הז
השוע ,הלכ תולמש שבול ,ולש תויטסה םע יאנב רתיבא הלחתהה לע רשי
ינא .הז תא לובסל רשפא ,תוקד שולש רישה ךרוא .תועשפמו יחש ,תובג
,הבוט הדלי ינא ."ןולח חתפת" :הדוקפ תלבקמ זאו דודמו קומע תמשונ
ינא זא ,הירטסיהל יתוא סינכמ תושעל המ ,הזה רישה לבא .ןולח תחתופ
זא תומל רבכ םא יכ תננגוסמ שאר תציפקל תננוכתמו ןולחה ןדא לע תדמענ
.תוליצאב הז םע רומגל
טבלתמו ןולחה לע יתיא דמוע םג ןיכוד ידקרא םואתפו םיידי המירמ ינא
.אל וא תויחל ךישמהל הצור אוה םא
,"תוזרל יתחלצה תוחפל ינא ,בוט רתוי יבצמ ,בוט" :ימצעל תרמוא ינא
12 תב אל איהש תרפסמ בוש הטיר תא עומשל ידכ קר ,המינפ הרזח תסנכנו
תא רוגסלו ןינעה לכ לע רתוול הטילחמ ינא הזה בלשב .הפי שממ אלו
.יאר שי וידרל ךרדב ,רדחב ילצא !יובא ךא .וידרה
השוע ,דצהמ ןטבה תא תקדוב .תוזופ השוע .יארב ימצע לע תעקתנ ינא
.תיתימאה הגאסה הליחתמ זאו ,ימצעל תכייחמ ,ליפורפ
הדומח הזיא ,יתוא הצור אל אוה המל ?יתיא אל אוה המל ?דבל ינא המל"
?םיירהצב ישיש םויב יארה לומ דבל הפ תדמוע ינאש זובזב אל הז - ינא
תורעש יל וחמציו םיציצה יל ולפי חטב ,30 תב רבכ ינא טעמ דוע
תוללק םרז) "?הז המ ?הככ הלבמ ינא ילש תופיה םינשה תא .םיינזאב
וישכע םיירהצ דחיב ןושיל ונלוכי" (בוחרב קוידב רבועש ימל ןווכמש
תויהל לוכי היה ףיכ הזיא ,ברע תחורא לוכאל ולש םירוהל תכלל ךכ רחאו
- דבל אל ,אל .תוכבל הליחתמ בוש "!דחיב ונל
:המויא הניקב ילא ףרטצמ וידרה
I'm liying alone with my head on the phone.
לש רוחב ילע הציצמו תדמוע ענרב ךליל ?כ"בשה םתא המ םכלש אמא סוק
?תמא ןמזב הלש הקיזומה תא תכרועו רשק רישכמ םע תלדה
.לוממ קוידב הנכש יל שי ,דחא ישיש םוי ליבשב קיפסמ אל הז וליאכו
.םעפ יא יתשגפש שיגר אל יכה םדא ןבה איה לבא ,הנכשה םע היעב יל ןיא

םע תבש גנוע םייקל הטילחמ איה םלועב דבל יכה השיגרמ ינאש םעפ לכב
איה אלמ רואב !אל .והשמ ,הלפאה םע ,הלילח הנישה רדחב אלו .הלש רבחה
המוטא ,ןיטולחל ןופצמ תרסח ,ןולחה דיל ,םייניעה לומ יל תניידזמ
לופב תינשוח תידרפס הקיזומ םע םתוא הוולמ רחא ןכש דועב ילבסל
םידחוימ םיטקפאו הלש םינפה לע הלאכ םיטופס המש אל איהש בוט .םוילוו
.תמאב הדות ,המזגרואב םימערו םיקרב לש
לש בטיה הכורעה םירישה תרשרש ,ןכ ינפל העש םימיא ןואכידמ יתססג םא
.תוומה תכמ .שארה תא יל תכתוחש הנורחאה ןזרגה תפנה איה תאזה הנחתה

.הז אלימו
םייניעה" :רידשת שי ,שילש תועמדב תבבימ רבכ ינאשכ ,םיריש המכ לכ
םע דומחה קוניתה תא סרוד וטוא םיעמוש זאו ,"רקובב םימק םהשכ םהלש
."םייחב םימלשמ שיבכב תויועט לע" .חרוצ קונית ,הקרח ,תופיה םייניעה
?קוידב םירבדמ םתא םייח הזיא לע ,החילס

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
8/12/00 3:30
2bx :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
GADOL!
AHAVTI.
2bxל וביגה
 
8/12/00 3:39
הילו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
(: תובר יתקחצ ,אורקל היה ףיכ הזיא


תא עימשהל אל החיטבמ ,ברעב-ישיש-םוי תחוראל תנמזומ תא ,ןיראק
Air Supply
הילו'גל וביגה
 
8/12/00 3:40
a2d2 :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
גנילרד ןיראק
.יושנה דצה ,רחאה דצה לש הנומת ךל רייצאו יאוב
רדסב גוזה ינב ןיב םיסחיה :'א הנומת
אמאל דחא ישש םויו ולש אמאל דחא ישש םוי תכלל לש הרגשל םיסנכנ
ךתוחא תא תלבוס אל ינא ,ךלש אמאל בוש :םירוטיקה םיליחתמ .הלש
אמא כ"חא .המ קוידב בושח אל ...ה ןינעב ילע דרוי ךסיגו
ןימזהל םעעעעעעעעעעעעעפ םילוכי אל םתא ,שי המ :תרמוא ולש/הלש
םתוא תא תורמוא תוהמאה יתשש אוה בוטה ?ברעב ישש םויל ונתוא
.הנוש םיתיעל םילימה תריחב יכ םא ,םירבדה
המ עדוי ימ אל גוזה ינב ןיב םיסחיה :'ב הנומת
םיכירצ ונחנא .ארוק הבוחה שגר ,אמממא ,התיבה רוזחל ךל אב אל
....לש אמאל ברעה תכלל
.םינומ המכ לפכומ הבוחה שגרש ירה ,םידלי רבכ שי םאו
יברעה טרסה לומ ת/בשוי איה/אוה זא ,םירוהל םיכלוה אל םאו
לקתיהל רשאמ בוט רתוי הז ,אמממא ,תוארל הל/ול אב אל ללכבש
.הלש/ולש טבמב
.ןותיע םע ינשהו היזיולטה לומ דחא זא
רתוי ךל אב אלש והשימ םע םיאצמנשכ תודידבה שגר ,יל ינימאה
.דבל תויהל לש תודידב שגר לכמ לודגו םוצע ,ותיא תויהל
בוט רתוי הז" יכ םיסחי תכרעמ ךותל שאר יצפקת לא ,ךל יתצע ,ןכל
המ םע תויחל ידמלת .דבאתהל ליבשב שאר יצפקת לאו "דבל ראשיהלמ
.בצמ לכמ בוטה תא קיפהלו שיש
.ינש ןויסנ יתישע וליפא .ןינעה תא דומלל ןמז הברה יל חקל
היה בלכה יכ ,יב התיהש הבהאה לכ םע בלכה תא יתפטילש םימי ויה
יראתו .עיבהל םיעדוי םיבלכ קרש ומכ ,הביח ינמיס יל הארהש הז
.תיבב רשאמ בוט רתוי היה הדובעה םוקמ לש חבטמב לכואהש ךמצעל
.הזכ תיב ךירצ ימ זא
.הליבחה תא יתקריפש ךל רפסא םא יעתפות אלש חינמ ינא
.זאמ םירשואמ רתוי םידליה םג ,בגא ךרד
a2d2ל וביגה
 
 
20/12/00 13:07
ילש :תאמ
קאפיכה לע ,ישיש םויל הבוגתב
.תמאב .בלל תעגונ ךלש תונכה
המצע ינפב ןיאושינה תרגסמש ללגב הז -תעדל דואמ יתוא ןיינעמ
אל ךלש גוזה תב ןיבו ךניב תיפיצפסש וא ,תעגיימו תינולבש
?הזכ בצמל עיגמ הז ךיא ?המאתה התיה
ילשל וביגה
 
 
9/1/03 21:32
ידייל :תאמ
קאפיכה לע ,ישיש םויל הבוגתב
.הליבח קרפל טושפ ךכ לכ אל הז ,ץמוא ןומה ךל שי
הפידעמ ינא - םייחה יבגל ילש הירואיתל םיאתמ הז ,בגא ךרד
...דחי לובסל רשאמ דבל תויהל
ידיילל וביגה
 
8/12/00 10:22
xr2 :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןכ . רקובב תבשב תלייטה לע ינלופ בוביס...היהיש זא דבל רבכ םא
! קודב הז .
. רעיש'ת ךל רזפמ . םינורייונ'ת לייכמ
xr2ל וביגה
 
8/12/00 10:44
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
קר ?םתנבה אל דוע .ןואכידב היהיש ול עיגמ - צ"לגלגל ןיזאמש ימ
רותפכה תא וקיבדתו 88FM ל הלאקסה תא ונווכ .םיקסעל ךרדה לוק
זוזי אלש ,ולגרפוס םע


צלגלגמ ונתוא רומשיש םיהולא ....הטיר...יאנב רתיבא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
8/12/00 19:32
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
צ''לגלג עמושש ימל הבוגתב
יתלאש תובתכה תחאב ..שדוח הזיא ינפל) ינממ תמלעתהש תורמל
(תגיוסמה) יתכימת תא עיבהל תבייח ינא ,(...הלאש ךתוא
ץילמאו ביגאש יתעדי ,הבתכה תאירק ךלהמב דוע יכ -ךירבדב
.צ"לגלגמ אובת אל העושיה יכ ,88FMל הלחתה רותב רובעל ןיראקל
:תויוגיתסה יתש לבא
האלפנ השיגמ איה ענרב ךליל-
!!!!!!אלפומ רצוי אוה יאנב רתיבא-
!םולש תבש
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
9/12/00 0:08
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
!רקי ילגנא םידופיק ץעל הבוגתב
אלפנ רצוי ןוסירומ ןאו
אלפנ רצוי ןליד בוב
אלפנ רצוי גנאי לינ
אלפנ רצוי היה ךאב ןאיטסבס ןאהוי
אלפנ רצוי רקייב ט'צ
?יאנ-ב ר-תיבא
Come on baby
Give me a break
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
9/12/00 0:22
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
יואל הבוגתב
"אלפנ" אלו "אלפומ" יתבתכ .א
הרושה תא תורתוס ןניא ךלש תונושארה תורושה שמח .ב
(יתרפס ,ןכ ,ןכ) ילש תיעיבשה
?םורופה תא תישע יתמ זא .ג
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
9/12/00 9:57
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
יומש יואל הבוגתב
,לולסמה תא השוע ןיידע ינאו ?הפל קרמדנל לש רשקה המ
...בושח הז המ לבא .רמוג טעמכ ,בגא


תולתל לבא .ןכ .םיבוט םיריש המכ ול שי ?יאנב רתיבאו
..הא ?תכל יקיחרמ הכ םיביטלרפוס וילע
- יתגוז וליפא .הנובנ הרוחבכ תיארנ תא .יזירפת לא
התיה אל - רתיבא לש תועפוה שולש-םייתש הזיא התארש
ט'צ , ןוסירומ ןאו ירחא תחא הרושב ותוא םישל הזעמ
.ךאבו רקייב
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
9/12/00 10:21
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
הרבעש הנשב ,םעפל הבוגתב
(!?הרבעש הנש רבוטקוא ףוס) !?דחי ונישע ילוא זא ,ונ


.םולכ יל תורמוא אל תורוש ,תחא הרושב יתמש אל ינא
,אמגודל ,גנאי לינו ןליד בובש הזש תנעוט ינא
םירבד םישועש םישנא לע רבד םוש רמוא אל ,םיניוצמ
.רתיבא ומכ םירחא
בושחא ינא -ידצמ .הז תא ריבסהל יל םמעשמ רבכ הז לבא
.יל תפכא אל .הככ בושחת אל התאו אלפנ רתיבאש
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
9/12/00 17:02
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
הרבעש הנשב ,םעפל הבוגתב
?םורופה תא דחי ונישע ילוא
ילוא
אל ילואו
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
10/12/00 7:36
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
ילואל הבוגתב
הז םאה .םינפ ריאמ אל ךכ לכ התא המל ןיינעמ
!?ילש שארב קר הז אמש וא ?רתיבאל רושק
ילוא
אל ילואו
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
10/12/00 8:09
:תאמ
המל ןיינעמל הבוגתב
תא תנבה אלו ותגוז לע ךל רפיס אוהש ללגב הז
זמרה
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/12/00 12:05
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
המל ןיינעמל הבוגתב
.רושק הז ךיא יתנבה אל
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
12/12/00 11:33
טורפיש ןב תוער :תאמ
וישכע וליפאל הבוגתב
תא ראמא אוה יהישמ ול שי ,ךבוסמ ךכ לכ המ
זא .הניבמ אל תאו הז
?הניבמ תא המ
!יניבת ,ונ
טורפיש ןב תוערל וביגה
 
 
21/7/03 16:41
רומ :תאמ
צ''לגלג עמושש ימל הבוגתב
FM וידר עמושש ימ ומכ םמעושמ אלו !ןואג אוה צ"לגלג עמושש ימ
88
!!!!םיבוט םיריש םש שי..צ"לגלג קרו ךא עומשל......ילש הצע
!!!םיבוט םיריש םש שיו םירוביד תוחפ יכה הב שיש הנכתה וז
רומל וביגה
 
8/12/00 10:50
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךרד וז ,ונ ?םיציצה ולפיו .ימיזגת לא .שי םינבל קר הז .אל
תא המ ,םויה ומכ דומעי קוידב אל םישיש ליגב ונל םג .םייחה
,סרכ םגו ,שארה לע - ללכב םא - רעיש תוחפ ונל היהיו תבשוח
,תונכסמ רתוי אל םישנ ?ךישמהל .הזחה לע תונבל תורעישו ,הארנכ
רבג .עקוש - עיקשמ אלו רמוש אלש ימ...תורגבתהה לש הזה ןיינעב
25 ינב םינב שיו בוט שממ תוארנש םישמח תונב םישנ שי .השא וא
שממש םיחופנ םייסנכמו םינפה לע םיליגע ינימ לכ םע ארח םיארנש
הכמ ללכב הזש - םינפה לע םינקו'צח וא ,םיאימחמ אל
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
8/12/00 11:48
קתבמה ו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינפל תושדח ןותיעב םסרופ "םיגחב דבל" ארקנש ןדיבא דוד לש רמאמ
לע (עיתפמו יתפומ לש ינדיבא בוליש) עיתפומ רמאמ .םינש רשע
.דרא ןיראק ,תראתמ תאש תנומסתה


,ללכב הצוחל ,תויתחפשמה תצוחל ,תילארשיה הרבחב םייחה םה הלאכ
,"קוור" .ןוכנ אלו ןוכנ ןיב םיצוחה םיוקה תא תרמשמו תינרמש
."ןוכנ אל"ה לש דצב יוצמ ,ונניינעל


םילשורי ר"תיב דהוא תויהל ומכ ,קאינמ ינלאמש תויהל ומכ לבא
ומכ ,(ןימיל תוכיישה ללגב אל ,סיסקובאו ינאבו'ג ללגב) לגרודכב
ומכ ,תיאקירמא תבשוחו תרבדמש הנידמב םייתפרצ םיטרס בבוח תויהל
יברע תויהל ומכ ,דדח תירש אלו ילגנא קור ףידעמש יחרזמ תויהל
?ןיראק ,הניבמ תא ...עצוממ ידוהי לכמ רתוי בוט תירבע רבדמש
השוע אלש הנידמב הכנ תויהל לע רבדמ ינא .תוגירח לע רבדמ ינא
יתב/םינורטאית/תודעסמל עיגהל רתוי לק היהי הלש םיכנלש ידכ שממ
עונלוק
סוזנסנוק אל אוהש והשמ תויהל לע רבדמ ינא
רבדמ ינא המ לע ,ירה ,תעדוי תא
המכ רומגלו גוז ינב ףילחהל השאה תוכז לע רבדל הז גירח תויהל
ול ףילחהלו .רוטרביו תונקלו .הז לע רבדלו .הלילב הל אבש םימעפ
,תיטסיאו'צאמ הרבח ךותב הז לכ .עובשב םיימעפ תוירטבה תא
תוהובג רתוי תורוכשמב הנימאמש .תינעזג .תינמי ,תיתד ,תינרמש
הז תד היניעבש .תושוע םישנש קוידב דיקפת ותוא לע ,םירבגל
הנידמ" הז ןורתפהש תבשוחש ,"הקיר הלגע" איה תוינוליחו "םיכרע"
הווש םהלש םדהש ,םיברעמ רתוי םיבוט םידוהיש החוטבש ."םידוהיל
,"םידגוב" םה םינלאמשו ,לארשי ץרא תא םיבהוא םיינמיש ,רתוי
שאר רותב רזוח ףכיתש ,יביב ירבדכ) "םידוהי תויהל הז המ" וחכשש
(םיטויסל ףוס ןיא וליאכ ,הלשממ


לש השא תויהל לע תרבדמ תא - (בהז הווש) דרא ןיראק ,רוציקב
ריחמ .ריחמ םלשל רמוא הז תרחא תויהל .םי ישנא יפלא ןיב ףרוח
תונושה


רתוי ילוא .רתוי הפי דימת איה הנושה ךרדה .הפי הז הנוש לבא
דימת .תניינעמ רתוי דימת לבא ,תכבוסמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/12/00 11:58
ןטקה ןר :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
ןיזיפשוא המכו המכ םשבש ןימאמ ינאו ,הפ תוחמל הצור ינא
תוננב לש םיעובק
הנורחאל הפ ךירבד טועימ לא
הילו'ג טיירייפוק) םדוק תחא העש הפיו ,קב םאק הזיא ץיברת
(2000 מ"עב םיגיגה רומ


,םיינחיר סקנילק תונקלו תלוכמל רהמל ךל ץילמהל יתיצר םג ןכו
ןמזה לכ םהילע רבדמ רחשש הלאכ םירודכ המכו םייניעל הליטס
,ןואכידהו םיבצעה תגפהל


ךלש םיבוהצה םירבחה ,תושקה םילימה לע יל וחלסתו ,רחמ יכ
סח םד לע רבדמ אל ינאו ,םייניעב םודא הברה תוארל םיכלוה
הברה רחמ םכב עצבל םיכלוהש ותקהלו המאוט לע אלא !!!!!הלילחו
!!!!!!המכסהב םינוגמ םישעמ


טיטרמ םאופב םייסא


ןורג חוצחיצ-->


לעופ---ה ל(אאאא)ש ךל(א)מה אוה ךל(א)מילא
2X


רחמ םירעש אלמו ןגוה הפי קחשמ תכרבב
ןטקה ןר
ןטקה ןרל וביגה
 
 
8/12/00 12:14
קתבמה ו'ג :תאמ
רקיה ו'ג ןודאל הבוגתב
.םיצורמ ויהי םלוכ הככ - 2:3 חצנת ר"תיבו
וחילצי ךלש םינצילהש ןימאמ תמאב אל התא ,לודג-ךא-ןטקה ןר
תא עדוי התא המינפ ךבל ךותב ?ןוכנ ,קחשמהמ הדוקנ םע תאצל
?ןוכנ ,תמאה


הלללאשניא המעוט לש הלועמ קחשמו ר"תיבל םייתש שולש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/12/00 18:13
.ש רמת :תאמ
דמצ םישי המעוטש יאוולהל הבוגתב
רבצש םיבוהצה ללש ללגב קחשי אל רחמ המעוט ירעצל לבא
.(הרובש די םע טנושיפו ,יניפ ל"נכו)
.ש רמתל וביגה
 
 
8/12/00 18:40
קתבמה ו'ג :תאמ
המחלמ לעופה הללאיל הבוגתב
םג ילילב ?םילפא םיניינעב קוסע קפא ?קחשמ אל המעוט
?אל
.םימודא םילעופ ,תחת'ת םכל ערקנ םתס זא .הבבס
0:3
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/12/00 18:58
.ש NOEו רמת :תאמ
תחת'ת םכל ערקנ םתס זא ,בוטל הבוגתב
ונחנא) הפקל ונילא ןמזומ התא ,קחשמל רחמ אב התא םא
םא םגו ינויע ונילע ושיט ,דליפמולבמ םיקוחר אל שממ
דע ךרדה תא ריבעהל ליבשב הככ תותשל והשמ הצרת
.םילשוריל


ןולוחלו דודשאל לוג בונגל םתחלצה אלימ ,םיזגת לא
לע הפ רבדמ התא ,םכילעמ תוגיל יתש וקחיש םהש תורמל
םע תאצל םכל רשפאי רסחה לגסהש ללפתתו עגרית לעופה
םע הרבעש הנשב ומכ אלו 1:0 ,דובכ לש הנטק הסובת
.הישילשו היעיבר


.ופט ופט ופט ןבומכ ערה ןיע לע םכילע אל) ופטופטופט
.ש NOEו רמתל וביגה
 
 
8/12/00 19:31
ןטקה ןר :תאמ
רקי ו'גל הבוגתב
חא
....הבוט הרבחב תויהל בוט המכ
ןטקה ןרל וביגה
 
 
8/12/00 19:58
קתבמה ו'ג :תאמ
רקי ו'גל הבוגתב
הדות !!!האלפנ הנמזה וזיא !!!דובכ הזיא ,וה
,תמאב םכלש םיחרואה תסנכה תא לצנל לולע ינאו)
המ זאו ,באוכה דספהה לשב ,חור בצמ ילב ויהת םתאו
(?היהי


המל .יטילופ רמאמ הזיא דוע םע המ - Noe - ו
שי ךל לבא ,םתס ,ינא אלימ .תדלקמה תא רצונ התא
.דיגהל המ הברה


וישכע דחוימב


!?ונ


קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/12/00 8:43
.ש NOEו רמת :תאמ
!!! חנ לש רמתל הבוגתב
דלונש הז היה ,םעפ יא וב וניכזש קותמ יכה ראותה
.הנודארמ לש ינחורה הרומה ,ןכ .יליג לש ודימ


הז וחצנתו בוט קחשנ םא - תוזחל תבטיהש ומכש ךכ
אל ,קותשא ינא ךכש ןוויכמו .חמש רתוי היהי קר
קורבאמ .ונתוא םתנייז :קר רמואו ,החמשה תא הבלא
.יחא
.ש NOEו רמתל וביגה
 
 
10/12/00 16:45
ןטקה ןר :תאמ
!!!!קיספת לא !רהמ רתויל הבוגתב
.......בל'ת םהל םילכואש םידהואה םינכסמ הזיאו
ןטקה ןרל וביגה
 
 
10/12/00 17:57
קתבמה ו'ג :תאמ
!!!!קיספת לא !רהמ רתויל הבוגתב
תונבל אל שארמ םכל יתרמא ,םדוקה בוביסב ומכ
םכל איבה ינאבו'ג זא .תוילשא חתפל אל .תויפיצ
היה הזו 1:0 םכתא סיבה שאמאת לומתאו התוא
ללכ עיתפמ אל םא םג ,חמשמ


ומכ ,ר"תיבל 3:0 רמגנ אלש הדיחיה העתפהה
ץוחב דחא רעש םג לבא ,ילש תירוקמה האובנה
תוגרדמב םירפוס ףסכה תאו תודוקנ שולש הווש
דחא ןכסמ רעש תווש אל תורוק רשעו


דיספת תאז לכב ר"תיבש יל הארנ .רדסב היהי לבא
הפיח ןוינב יבכמל תופילאה תא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/12/00 12:19
SARIT :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
בוצעו .ןוכנו .תבתכש המ םמהמו...יל תרסח
SARITל וביגה
 
 
8/12/00 13:26
Estee :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
,רצוי תויהל תוסנל וא
והשמ דיגהל תוסנל .דרח /לחנתמ /ינמי/יתד התאשכ תוברת רוציל
.רשכה ול ןתונ אל "רואנה רוביצה"ש
לאכ אלא ל"נל סחייתהל לגוסמ אל הלש תוברתה םלועש הנידמב
תולוק םה םתוא גציימש דיחיה לוקהש ,"םירחא"ו םיגירח
לע דיפקמ הלש תוברתה םלוע יכ ,בוחרה תולוקו םיאקיטילופה
."רחא"ל רכונמה סחיה לש ותוכיא


:(דבלב לק רשק םע וא) רשק ילבו
.בירעמ לש "עובשפוס"ב קינק םרוי לש רמאמה תא אורקל יאדכ
Esteeל וביגה
 
 
8/12/00 13:27
Estee :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
.ןבומכ ,קוינק
Esteeל וביגה
 
 
10/12/00 11:30
ינא :תאמ
תועט ,ספואל הבוגתב
?ותוא הריכמ תא ?קוינקמ ךל שי המ ,יתסא
ינאל וביגה
 
 
10/12/00 19:40
Estee :תאמ
תועט ,ספואל הבוגתב
ךורעל ץמואה תא הכירעמ דאמו .םינש טעמ אל .הריכמ ,ןכ
תונשל ץמוא ונלוכל היהו יאולה .יטילופ שפנ ןובשח
.הזכ רשויב (גוס לכמ) תועיד
Esteeל וביגה
 
 
11/12/00 17:26
ינא :תאמ
תועט ,ספואל הבוגתב
.לוגד םדא ,ןכא
ינאל וביגה
 
 
8/12/00 18:04
יטב :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
לע לבח בתוכ טושפ התא הככ םלעיהל האב םפ זיעת אלש קתבמה ו'ג
!לודג .ןמזה
יטבל וביגה
 
 
9/12/00 1:46
ריקב ביגמ :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
רקיה ךתוקיתב דוה
הרבח ןיידע וז .הזכ ןפואב תילארשיה הרבחה תא לילכהל רשפא יא
.םינפו םינווג תבר ,ןויזיווראב התוא גצייל לניסקוקל הנתנש
.תויחטשל ליבות חרכהב הזכ ןפואב הללכה
הרבח ףא ןיא .לבסל חרכהב האיבמ ,הרבח לכב ,תוגירח לכ
ןיב רשק ןיא לבא .ףסכ לש שגמ לע רשואה תא גירחל הקינעמה
לבס ,ישיא לבס אוהש ,ןיראק לש לבסה ןיבל בתכ תבתכש םירבדה
הל שיש הטושפה הביסהמ .וילא המצע תא האיבמ ,יתעדל ,איהש
.הרירב
לכ התאש ,וזה הרבחהו .הרבחהמ קתנתהל תוכזה תדמוע דימת טרפל
.יתוברת ןוקייאל ןיראק תא הכפה ןיידע ,לטוק ךכ
טנמלא רסח תטטיצ התאש המב יתכרעהל יכ ,ןדיבאל סחייתא ינאו
ריכמ שממ אל ינא) םדאה תבהא וזו ,לודג רצוי לש ינורקע דואמ
,לוגוג ,ןודנול ,רנקופ ,יקסביוטסוד .(הזורפ ףידעמ ,הריש
ךישמהל רשפא ,תואמגוד טעמ) סיסא יד ודשאמ ,אשאש ודרנואל
לק הז תא .לטוק טושפ ,הזה רמאמב ,ןדיבאו .םדא יבהוא םה (דוע
.הפי והשמ תונבל רשאמ והשמ סורהל לק רתוי הברה .תושעל דואמ
הליעומ ,הלכשהה ,השעמל ,הירוטסיההש ןעטש ,השטינב חנקא ינא
םג ןכ לעו ,ןדיבא לש םירבדבו .םייחל הליעומ איה רשאכ קר
.םייחל תלעותה ןמ ןיא ,ךלשב
ריקב ביגמל וביגה
 
 
9/12/00 11:02
קתבמה ו'ג :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
המ בור םע םיכסמ .היצו רבדמב ךלוהל םימכ םיפיה ךירבד
?יתוברת ןוקייא ,דרא ןיראק) תולק תוגירח טעמל ,תבתכש
...ילוא ,ביבא לתב ןיקנישב ?הפיא
ללכו ללכ הדיעמ הניא ןויזיווריאל ה/חלשנ הנדש הדבועה .2
(ירמגל רחא םוקמל ךיישש ןויד הז לבא ,הרבחה לש התוחיתפ לע


רשואמ תויהל םדאל הליעומ איה םא םעט הב שי ןכא הלכשהה
ןייטצמה דימלתה ,15 ןב רענ לע יתעמש רבעש עובשב קר .רתוי
הובגה ויק ייאה .ןוסא .דבאתהש ,הלועמ הרטיג ןגנ ,ותתיכב
הווחש הנושארה תבזכנה הבהאה לומ ול ועייס אל הברה ותמכוחו
.ארונ .וייחב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/12/00 18:05
Estee :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
תררושמ לש ריש טטצל יל השרתו .הפי תבתכ ,רקי "ריקב ביגמ"
הבתכשכ םירחא םירבד לע הבשח ילואש ,ץומא ןב ימענ םשב
:המ םושמ ,רבחתמ אוה ילצא לבא ,ותוא


הכירבל הסינכה ינפל ףטשיהל אנ
םיישיאה ךנייפאמ לכ ךס תא רהט
םלוכ םע םימל ץופקו
רכיה ןמיס אלל


("הצוחהו המינפ" ךותמ)
Esteeל וביגה
 
 
11/12/00 23:51
תיטסינגלב :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
"...םיניינעמ םייח ךל ויהיש " תינפיב תאזכ הללק שי
תיטסינגלבל וביגה
 
 
14/12/00 3:42
תחרפת :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
ןייוצמ הז הנוש תויהל ןכא
לכ ומכ םצעב התאש ןיבמ לבא הנוש התאש עדוי התא דוע לכ
תויהל םיסנמ אל לבא ם-ל-ו-כ ומכ םהש וניבהש ולא - םינושה
םלוכל םימוד


םישנא םישנא ונלוכ
וררועתת
ראשהמ םימכח רתוי תצק הלאכ קר שי


ירזממו בחר ךויח
תחרפתל וביגה
 
 
14/12/00 8:15
ימענ :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
?שארה לע םתלפנ
םינוש ףוסנייאמ בכרומ הזה דחאהו דחא ונלוכ
ןיינעמ ליגרת
הז לע בושחלו םישנאה לע לכתסהל סובוטואב עוסנל
הזכ םינוש ןומה דחא ונלוכש
וסנת
קתרמ
ימענל וביגה
 
 
14/12/00 8:16
ימענ :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
לש אשונל אלא ךיילא ןווכמ היה אל הז תחרפת
קלא ינאו דחאו ונלוכ
הרזחב לודג ךויח
ימענל וביגה
 
 
14/12/00 9:17
תיטסינגלב :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
((: ...ךכ לכ ךכ לכ תא
תוקישנ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
10/1/03 18:07
לעי :תאמ
םיגחו תותבש גגה לע דבלל הבוגתב
םולש ו'גל
םה וליאכ יתשח ,יתמחנתהו ךירבד תא יתארק ,עזעזמה ךמש תורמל
.חכ רשי .ילא קוידב םינווכמ
לעיל וביגה
 
8/12/00 11:48
ןטקה ןר :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לודג
ןיראק הז תא יל השוע טושפ תא
םייברעה ןיב ישיש םויו
.....המוסק המוסק העש
ל"וחב וילא םיעגעגתמ יכהש םירבדה דחא הז
וישכע ונתוא םיארוקש םש םישנא המכל קשח ןומה תישעש חוטב ינאו
םעטה תא תצק םועטל קר ,ךלש הזה רופיסה ךותב תויהל
צ"לגלג םע הליבחה לכ תא וחקי ןהש חוטב ינאו
םיקסיד קר עובש ףוס הזמ ץוחו
הזה ןייניעב קוח קקוחל ךירצו
?????התוא ךירצש יקסנ'זוג רמת הפיא


ןיראק ,יפוי רקובה תא יל תחתפ
הדות
ןטקה ןרל וביגה
 
 
8/12/00 17:50
הילו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
םיאצמנשכ וילא םיעגעגתמ יכה יכהש םירבדה דחא הזש ןוכנ הז
שממש ימו) ןותיע םינוק - ףילחת שי רבד לכל לבא .ל"וחב
הפק תיבב הניפ וזיא םיספותו (...ילארשי ןותיע הנוק עגעגתמ
,עוגעג שי ןיידע םאו בוחרה לע םילכתסמו םיבשויו ,יאזירפ
ןכרדב תוינוכמה לכשו ,אמגודל ,לוריבג-ןבא הזש םיניימדמ
.ברעב-ישיש-םוי-תחורא-ינפלש-צ"החא-תנשל התיבה
ה/תא ךל ןיאשכ - םייחב רבד לכב הז הככש ומכ ,ל"וחב הז הככ
.רבדבש הלודגה תא ה/ןיבמ אל ה/תא ךל שישכ ,ת/עגעגתמ


.דבע דימת אל הזו ,הז תא יתיסינש איה תמאהו
,חתפב תוריחב וא השדח תיתושדח היירטסיה וזיא שישכ דימת לבא
ימצע תא תלאושו הזב תרכזנ ינא ,עיגהל ןאממו וחיטבהש םשג וא
ישישה םא ,זירפב צ"החא ישישל תונמדזה קיפסמ יתתנ םא
(: ...עוגעגה תא הווש תמאב ץראב הזה תויתחפשמ-ץוחלה
.םדוק תחא תבש הפיו ,םולש תבש
הילו'גל וביגה
 
8/12/00 14:02
קיציא םתס :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךילע הדיבכמש הקומע תודידב לש םוגע בצמ תראתמ תא ,ןיראק יה
?תואיצמה חרוכ לש ןיינע הז ךלש תודידבה תמאב םאה ,המת ינאו
אל ,רמאנ יאוב תצק איהש הילשא ןימ ךל שיש תויהל לוכי םאה
הרוחבש חינמ ינא ?םיסחי תוכרעמ יבגל תינויגה אלו תיתואיצמ
םאה .םיבר םירבג ידי לע תרזוחמ ךומכ בוט תיארנש תיטנגיליטניא
ךל שי ללכבו ?םייחב תשפחמ תאש המ אל אוה הלאה םירבגהמ דחא ףא
?רשקב תשפחמ תא המ גשומ
קיציא םתסל וביגה
 
 
8/12/00 14:09
:תאמ
םיטרדנטס לש הלאשל הבוגתב
המב הל ריהבהל הסנו לאוד חלש .קיציא ,ךומכ דחא תשפחמ איה
(-:םירומא םירבד
וז הבוגתל וביגה
 
8/12/00 14:41
חישק חילש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןירק ןירק
...ךתיא יביל
...הזל עגעגתהל המ ךל ןיאו רתויב קיעמ רבד איה ש"פוסב תויגוז
.דבל זא חונל רבכ םאו-חונל תנמ לע ש"פוסל םיקוקז םידבוע םישנא
ךילע רבועש המ תא רובעל ול עיגמ תמאב זא צ"לגלג עמושש ינ
...ושנועו רכש לש ןינע
:-) לודג התא ו'ג


חישק חילשל וביגה
 
 
8/12/00 18:29
קתבמה ו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
ךל הדות
(-:
קתבמה ו'גל וביגה
 
8/12/00 14:55
תיסומיקסא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תוכבל וא קוחצל םא תעדוי אל ינא
.רבד ותוא קוידב אוה ילצא ישיש םוי לכש ללגב
.רבדה ותוא הז הארמב הטיבמ ינאש םעפ לכו
?הכימת תצובק חתפנ ילוא
תיסומיקסאל וביגה
 
 
8/12/00 20:23
הילו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
....ףאה תאופק יתדידי ,ןאכ שממ הז
הילו'גל וביגה
 
8/12/00 17:29
shoko :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
..ער אל ןויער אקוד ..מא... הכימת תצובק
אלש הלאמ ינא... could'nt agree more..םלוכ ומכ ינא םג ןכ
,ש"פוס תא םיבהוא
,ךפיהל ,תמייק אל איה ילצא ?ברעב תבש הסאבה תנומסת תא םיריכמ
,ישימח תסרגב תמייק איה ילצא לבא , הז לע םתעמשש חוטב אל
תאו הדובעה תא תבהוא ינאש ללגב םג .תמאב ..הדובעה םוי ףוסב
תבשב ןכלו .עיגמ תודידב לש ש"פוסש תעדוי ינאש ללגב םגו םוקמה
..ילוא ? והשמ יטתפ .החמש יד רבכ ינא ברעב
תצק ,תבש לש תרתוומ יתיהש דיגנ ואוב , ןצקומ הפיט הז ילוא
ידמ ךורא הז ש"פוס ?יללכה ןויערב לבא ,ךירצ תאז לכב שפוח
.יליבשב
shokoל וביגה
 
8/12/00 17:40
םתח רואיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תניידזמ אל תא ישיש םויב 4-7 ןיב זא ?תלליימ תא המ ,ןיראק
ךל הגישמ רבכ תא תוצח תעש תברקתמ רשאכש חוטב ינא .ליד גיב
?אל ,ןגוהכ תקפדנ ךכ רחאו והשימ
םתח רואילל וביגה
 
8/12/00 17:42
ימענ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןאכ קוחצל יקוח הזש הווקמ ינא
ןיראק יתוא תקחצה דואמ דואמ יכ
הדות
ףיסוהל ושמ יל ןיא זא םוי ףא םע דחוימ ןייניע יל ןיא
}{
ימענל וביגה
 
 
8/12/00 18:26
קתבמה ו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
העציבו הלש אבא לש קשנה תא החקל ינש ימי תא הבהא אלש תחא
."סטר ןואטמוב" לש רישו יתימא רופיס .רפסה תיבב חבט


הברה ."ןושאר םוי ןואכיד" ארקנש הזכ רבד שי ,בגא ,הילגנאב
םינמזה לכ לש םירישה ריש ללוכ ,הז לע ובתכנ םיריש דואמ
Everyday is like sunday
דיחיהו דחאה יסירומ קירטפ ןביטס לש


"ןושאר ימי" המצעל הארקש הקהל שיו
THE SUNDAYS
:אקווד ,ינש םוימ ושקיב תובאהו תוהמאהו
Monday monday
Be good to me


:ישיש םוי תא אקווד דואמ םיבהוא רויקהו
Friday i'm in love


:םהלש םיפי יכה םירישה דחא תא ואיבה הנשה "סיזאוא"ו
Sunday morning call
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/12/00 20:27
David Bowie :תאמ
ינש ימי תא תבהוא אלל הבוגתב
Monday morning feels so bad
Everybody seems to nag me
Coming Tuesday I feel better
Even my old man looks good
Wednesday just won't go
Thursday goes too slow
I've got Friday on my mind...

(Pin-Ups)
David Bowieל וביגה
 
 
8/12/00 22:55
1העונ :תאמ
ינש ימי תא תבהוא אלל הבוגתב
- מ איהה
I don't like Monday
?בוחרב םיבשהו םירבועב התריו ןולחב הדמע אל


- תא תבהוא יכה ,ןפוא לכב ,ינא
Ruby Tuesday
.םינבאה לש
1העונל וביגה
 
 
9/12/00 8:17
ימענ :תאמ
ינש ימי תא תבהוא אלל הבוגתב
יידנאמ קייל טנוד ייא יוו ימ לט הז
?אל
םעפ הזה רישה לע תעגושמ יתייה
}{
תעדוי רבכ ינא
ימענל וביגה
 
 
9/12/00 9:51
קתבמה ו'ג :תאמ
ינש ימי תא תבהוא אלל הבוגתב
ימענ ,הככ קוידב
....שגרב רתוי וישכעו
Tell me why
I don't like mondays
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/12/00 9:58
ימענ :תאמ
ינש ימי תא תבהוא אלל הבוגתב
שגרב הל יתתנ אקווד
הז תא יתרש ךיא תיאר אלש לבח
בלה לכמ
}{
ימענל וביגה
 
 
9/12/00 17:11
קתבמה ו'ג :תאמ
ינש ימי תא תבהוא אלל הבוגתב
הרש ךתוא יתעמש אלש ,ימענ ,לבח תמאב
אלפנ הרש תאש חוטב ינא
,םעפ ,הפ ךיילע ורמאש ומכ) לייטס ,ןילפו'ג סינ'ג
(ןמזמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/12/00 20:03
ימענ :תאמ
...ימענ ,לבח תמאבל הבוגתב
םר לוקב הרש אל ללכב ינא
ילש שארה ךותב קר
םימעפל שיש הובג יכה םוילוב
ימצע לע יתרמא הז יילע ורמא אל הז
יל היה םא סינ'ג תויהל הלוכי יתייהש
בצק שוח
ילוא
יתצוושה םתס...תמאה יל הארנ אל
ימענל וביגה
 
 
13/12/00 14:04
!סאמנ :תאמ
ינש ימי תא תבהוא אלל הבוגתב
רשפא יא רבכ ,רזחמו רוזח הלש תובתכ תרזחממ טושפ ןיראק
,רבכ םיימעפ תוחפל הבתכנ הלש הבתכ לכ ?ירוקמ רמוח שורדל
!סאמנ ,יד ,זופתב הל היהש רודמב םגו ריעהב םג
!סאמנל וביגה
 
 
14/12/00 8:18
ימענ :תאמ
תרזחממה ןיראקל הבוגתב
ןושאר רבד
ןייוצמ רבד הז רוזחימ
ינש רבד
?ןוכנ יילא הנפומ הרקמב הז
ימענל וביגה
 
8/12/00 17:44
סילא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךיילא יל תועצה יתש.תבתכש המ אורקל יתינהנ ויראק
16מ שונא ןורי לש ב תשרב הביבח תינכות שי תבש ברעב וידרב.1
.18 דע
.תצלמומ דואמ ימעטל הקיסומה
םהש תוחוראה לע םירפסמ םישנא 17 תושדח רחאל תינכות התואב.2
תונ/םיניכמ
.תונויער המכ םשמ ךל יחק
.28 ליגב קר יתנתחתה:תואנ יוליג
סילאל וביגה
 
 
8/12/00 18:07
קתבמה ו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
םא ףא 88 וידרב טיורלפא לג לש "לוחה הצקב" תארקנש תינכות
וידרב הבוט יכה הקיזומה
תוירחאב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/12/00 21:42
Ofra :תאמ
צ''החא 15-17 ישיש םויל הבוגתב
Gal is so great! take it from a neighbour. Can you
listen to him over the internet?
Ofraל וביגה
 
8/12/00 18:02
חיימשה ינוחמצה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
קיעמ צ"החא ישיש םויש ימ לכלו) ךל ןייוצמ ןורתפ יל שי ,ןיראק
(וילע
םינותיע המכ וארקת ,םירחואמה םירהצב ומוקת .ונשת טושפ
קיצמ תוחפ תצק הז לבא ,תורחאה תויעבה תא שי וישכע .הליל .ףופ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
8/12/00 18:19
קתבמה ו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דוע .תודליהמ .דימת םיירהצה רחא ישיש ימי תא יתבהא ינא
םינוברב יל המש התיה אמא הלודג תימלשורי התיפ ךותבש הפוקתהמ
םתא .תורחואמה םיעבשה תונש ,הינבגע יחלפו ספי'צ םע םינגוטמ
שמח העשמו "ש-ד-ח לג ל"מיג תשר" לע חותפ היה וידרה .םיעדוי
"םוקמ לכבו םש ןאכ" בקעי ןב תידוהי לש תינכותה הליחתמ התיה
ףא 88 וידרב ,תופיצרב הנש 25 רבכ ,זא ומכ שממ ,תרדושמ םויהש)
(םא


ןיא .םלועה לע דרויש הזה יפויה .תובוחרב טקשה .ישיש ימי
.םירועישה תנכה תא תוחדל רשפא .רחמ רפס תיב ןיא .הלומה
ןיטסוא ביטס ליבשב ,ןדריל םידדונ םימעפל) 1 ץורע לש היזיולט
ריזחהל חילצה ןוקיחמ-יטנאהש עבצ ,ןבל רוחש (ןמוו רדנוו וא
,ישיש םוי ,םירהצה רחא לש יברע טרס ."רוקמא" היזיולטה ייחלל
,ילאכימ הקבר םע הביסמל הביס ,ברעב הנומשב ןהכה רודיבא ברה
,דבל םיכלוהשכ ,ישיש םוי לש תוביסמה .ולש ריאמ םע הבוט העש
הווקתו .םסק לש השוחת יהשוזיא םע ןיידע לבא ,דבל םירזוח


יפל ,רטרטל רוסא .םיירהצה ירחא ישיש ימיב רדסב היה אבצב וליפא
ךלהש ימו .ונשפנל ונל חינמ היה קאינמ יכה למסה םג .קוח
תרותל דובכ השועש ימל דובכ םישוע .םירפו'צ לביק ללכב ,ללפתהל
סיסבה לש ברה תדוקפב .ל"הצב השודקה לארשי


,והשלכ םויל רקיעו ללכ הרושק הניא ,דרא ןיראק ,תודידבה תייעב
וז דבל תויהל .ךדיל םיאצמנ אל וא םיאצמנש םישנאלו והשלכ ןמזל
םמצעל תושרהל םילוכי אלש דואמ םיבר םישנאל הרידא היגליבירפ
."תודידב" אל הז דבל ."דבל" לש תחא הקד


ךותב אקווד ,והשימ תרבחב אקווד שיגרהל לולע םדא ןב דדוב יכה
.תימינפ איה לבא .הדיחפמו הלודג יכה תונקירה םש .ןאוס ןומה
,החפשמ ,גוז ןב םוש .יולימלו יופירל קוקזש לודגו רוחש רוח איה
םע בבותסמ םדאשכ רוזעל םילוכי אל ןודעומו ה'רבח ,ברע תוחורא
" .תינורכ תודידב תשוחת


דארנוק ףזו'ג בתכ ,"ונדבל .םימלוח ונחנאש יפכ םייח ונא:
.םירשעה האמה תליחתב


רפסה רבחמ ,ראואהנפוש רותרא לש אוה ,קזח יכה טפשמה וישכעו
:בל ימיש .ינואג היפוסוליפ רפס ,יניעב - "תונויגה"


ולוכ תויהל ול ירשפא ,ודבל אוה םדאהש העשב קר"
.ומצע אוה
וילע הביבח הניא תודידבהש ימ
.וילע הביבח הניא תוריחה םג
ןירוח-ןב םדאה ןיא ירהש
"ודבל אוהשכ אלא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/12/00 20:06
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
קמא-מא סוכ ,ישיש םויל הבוגתב
רבכ םוקאו היהש בורמ !תרזח ףוספוס .הזה עגרל יתהמכ המכ מכ כ
אלו !!!!םשגה ירחא תוירט תוינמחלכ ךלש םייוקיח ץוצל וליחתה
?ןמז הברה ךככ לכ הככ תמלענ ןאל !!!!ל ו ד ג ב אלא-תרזח םתס
יתילע ןאכ ךתוא אוצמל ליבשב קר .י ת ע ג ע ג ע ג ע ג ת ה
.םקיר יינפ תא בישחהש רתאל םעפ ידמ


לע הרביד ןיראקש יל המדנ לבא .דדוב אל הז דבל...ןכ...ןכ
םלוכ" תשחלמו םדה ילכב תלחדזמש תאזה היונרפה לעו .דדוב
,(!!!יממה) טיורלפא לג ,ענרב ךליל .דדוב התאש םיעדוי
."הנש 20 לש קחרממ לכתסמ ,ךילע עדוי ןונל ןו'ג וליפאו


ןובנ בד -הז לע קוידב "תירמאקה הישימחה" לש אלפנ ןוכרעמ היה
ריבסמו דבלב קדס ידכל תלדה תא ול חתופ יביבא יש .הציפ חילש
בייח אוהו ,תונמרח בורמ הללותשה ךכ לכ הנישה רדחב הרוחבהש
ןובנ בד הדי הדי הדי .הציפ ןימזה ןכל -הפל והשמ סינכהל
:הנוע
!דב-ל דבל התא ?ךלש םירקשה תא לכוא ינאש בשוח התא המ ,דיגת"
רמגנ לבא ךישממ הז כ"חא ."דבבבבבבל דבבבל -חצמה לע ךל בותכ
.חוכה יל


הזיאל א"תל עיגמ התאש יתנבה ,תרזחש ןיוצמ -ו'ג םינפ לכ לע
?שגפינ ילוא זא -לגרודכ קחשמ
,תבהוא
היסטסנ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
8/12/00 20:08
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
!תרזחש בוט המכ -ו'ג ,והל הבוגתב
"בישחה" אצי הזש ךיאל לבא "םקיר יינפ תא בישה" יתנווכתה
!?רמוא התא המ ,תניינעמ תועמשמ אקווד שי
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
9/12/00 17:10
קתבמה ו'ג :תאמ
!תרזחש בוט המכ -ו'ג ,והל הבוגתב
.לוהוכלא ילב .תוירגיס ילב .הת ילב .הפק ילב .שדוח רבכ
םויב םימעפ 7 םיחתור םימב הירט ענענ קר
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/12/00 8:20
ימענ :תאמ
קמא-מא סוכ ,ישיש םויל הבוגתב
קוידב
ימענל וביגה
 
 
9/12/00 14:43
קלע לכימ :תאמ
קמא-מא סוכ ,ישיש םויל הבוגתב
...ימאי
םיירוטמרופסנרט םיבצמ


בהזל לוח ךופהל הימיכלאב ומכ"
ךירצש והשמל ומצע ךפוה םדא
שגר הנשמה לעה תארשה בצמ
שממ היגולויב הנשמה לעה תארשה בצמ
םיקורי םיקרוע יככותב םיעבצ םירזמה
רכומ אל רקחנ הנוש גוסמ שגר םירזמה
םדא ינבל ומצעל סחיו העד בצעמה
תורוניצב בוט רבד לכו החילס ריבעמה
םילימל תויכשמהה םעונ לכ ריבעמה
יעדמל יחצנל אפרמל שגר לכ השוע
ספאל ערל ףאוש ער ןותנ יסיסב בצמ
ףוסניאל בוטל ףאוש ירוטמרופסנרט בצמ
ישגר רבעמ שחרתמ קד עגר ותואב
המיהדמ תומכב דודמה ירשפאה הלועפה חוכב
תיפוסניא הלועפ תושי וא םיהדמ חוכ לש
רק רופאמ עבצ רתוי רבעמהש הפיא
שפנה יטישכתל תוינרוצה תויורשפאה לכ לע
יבויח בצמ ירוישכ ומצע רקוחו רקחנה רוזאב
שממ ורשפאל ידכ רקחנ יונישה רושפיא
התיה
התיה
התיה
התיה
התיה
"...התיה


ךלוו הנוי
קלע לכימל וביגה
 
 
9/12/00 17:22
קתבמה ו'ג :תאמ
!קב-םאקה ,ו'גל הבוגתב
םייחב .ךלוו הנוי לש ריש םע יל םינועש בוט המכ .ךל םולש
דיגא ינאש דיגנ .תורקל לוכי אל םייחב הז םייתימאה
:יל הנעי אוהו "?םיניינעה המ ,הפ ינא ,ייה" ,והשימל
םידבעכ יב ודרמ םישוגירה לכ
םוסחמ םהל יתמשש
"חירבו רגוס ירוחאמ םיתיניעש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/12/00 18:16
הילו'ג :תאמ
!קב-םאקה ,ו'גל הבוגתב
Now my heart is full
Now my heart is full
And I just can't explain
(so I won't even try to)


Morrissey


....קבמאק
and stay!
הילו'גל וביגה
 
 
9/12/00 21:59
קלע לכימ :תאמ
!קב-םאקה ,ו'גל הבוגתב
םייח"ב .תורקל לוכי אל הז םייתימאה םייחב ,ןכ ,ןכ
"?םינינעה המ ,הפ ינא ,ייה" רמוא והשימשכ ,"םייתימאה
,"הבבסו הלחא" לש הבושת לבקי אוה האמ ךותמ עשתו םיעשתב
קוידב הזה יבבסהו יאלחאה םימי םתוא םצעב קוידב םא םג
םימושר םיבתכמ ול חלוש קנבה ,ולש גוזה תב ידי לע שטננ
שדוח ול שי ,םודיקה בבסב וילע וחספ בוש ,טפרדרבואל רשקב
.םינוק'צח השולש ול וחמצו ףסוי רבקב םיאולימ


.םיעדומ/םידידי/םירכמ ןיב ,הזכ החיש דוק ןמ ומכ הז
.ידימ רתוי קיעהל אל .שארמ "תמכסומ" תוימתס םילימ תפלחה
המ" .ריחמה תא םלשל אל .תולגתהל אל .ידימ רתוי ףושחל אל
"הלחאו הבבס" "?יחא ךלצא ךיאו .הבבסו הלחא" "?יחא ,עמשנ
.(ןיבמ התא ,ןווגל םיחרכומ)


יל וראשנש הבבס רשע םיינשו הלחא הנומש יתחתמאב שי
םישוגירה לכ" ,דיגנ ,תרומת הפלחהל ,רבמבונ לש הבצקההמ
.ךרע יווש וא "םידבעכ יב ודרמ
קלע לכימל וביגה
 
 
10/12/00 3:15
ילחר :תאמ
!קב-םאקה ,ו'גל הבוגתב
03 גויח רוזיאב הפ
ישוקב תיסומינו אילפהל תילאנבה הלאשל הככ
"?ךמולש המ ,םולש"
ב תונעל וליחתה םישנא ידמ רתוי
"רדסב ינא לבא ,היהי אל רבכ םולש"
ילחרל וביגה
 
8/12/00 20:28
הזודמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.רקבל יתאבו ,םידליה תא יתבכשה ,אמאמ יתרזח עגרה
!אמא לצא ברע תחורא אל קר לכה.......יתקחצ ךכ לכו
בשחמה ילגרה לע ,ילש היפצה ילגרה לע ,ילש לקשמה לע תוחישה
!הבהאמ הז לכהו.....ילש
ךל האיצומו המשנל ךל תסנכנש תאזה הבהאה לכ ,גרוה יכהש המ הז
.רורוואל םיקשיקה תא
.הדומח ,ךלש שפוחב יחמשת
הזודמל וביגה
 
8/12/00 21:43
שונונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אוה ישיש םויש ןוכנ .הלימ לכ םע יתהדזה ,30 תב הקוור רותב
.עובשב תודדוב יכה תועשה ןה ולא לבא עוגרו דחוימ
שונונל וביגה
 
8/12/00 22:19
לוממ הנכשה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םישל יתיצר םירפמו םיבוט תונכש יסחי ןעמל קר ,יתריקי ןיראק
םקויד לע םירבד
לא לבא ,םיירהצה רחא תועשב ישיש םויב תגנעתמו תגנעמ ינאש ןוכנ
,עובשב יל שיש םידיחיה םיקותמה דסחה יעגר הלא .האנקמ יקירות
תועשב ישיש םוי לכ אובל לוכיש ילש יושנה בהאמה הז ,הניבמ תא
זאו דחיב םייתעש ךרעב ונל שי .הלש אמא לצא ותשיא זא יכ ולאה
םגו ,רתוי הברה לבא ,ךומכ קוידב ,דבל תראשנ ינאו .ךלוה אוה
ךוראה עובשה ךשמב יתוא קיזחמש המ לכו ...רתוי הברה תלכסותמ
ינאש חטב זא .צ"החא תועשב אבה ישיש םויל היפיצה הז עגיימהו
,והשמ שי יל םגש וארי םלוכש ,חטב ,חותפה ןולחה לומ הז תא השוע
קתומ ןיראק ילע האנק לש תויגרנא יזבזבת לא לבא
קורי ןכשה לש אשדה דימת ,הברהב בוט ךבצמ עובשה ימי רתיב
....רתוי
לוממ הנכשהל וביגה
 
 
8/12/00 23:50
:תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
לש תירוחא רצח תויהל םיכסהל המל ???המל ?יושנ רבג לש תבהאמ
(רוניל תיריע הבתכש ומכ) ?רבג אוהשזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/12/00 0:15
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
....רוניל תיריע הבתכש ומכ
!?!?תאז ימ יל ריכזת


רונילתיריע
קלע
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
10/12/00 19:34
הגנ :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
!תידגאה רוניל תיריע
הגנ ל וביגה
 
 
10/12/00 21:42
קתבמה ו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
"תידגאה רוניל תיריע"
תידגאה (2 רוניל תיריע (1 .טפשמה תא קרפנ וישכעו
עירית לינור האגדית :הלחתהל ףוסהמ וישכעו
"רוניל תיריע תידגאה :ףילחנ וישכעו


שממ יל הארנ ,הז לע לכתסמ אל ינאש ךיא .עדוי אל
םאו ."תידגאה רוניל תיריע" הזה טפשמה יארפ ןורומיסקוא
ינוט ?ףלוו היני'גריו - לשמל - המ זא ,תידגא איה
?ןוסירה ןירתק ?ןוסירומ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
11/12/00 3:15
הילו'ג :תאמ
תפחסנ אל ללכב ,הללאוו ?תידגאל הבוגתב
.קנע התא ,יוא
הילו'גל וביגה
 
 
14/12/00 10:00
Estee :תאמ
תפחסנ אל ללכב ,הללאוו ?תידגאל הבוגתב
?רוניל תיריע דגנ ךל שי המ
רותב אקווד ואלו ,םינייוצמ םירבד הילע תבשוח םג ינא
,םייוסמ רנא'זל תכייש הלש תיתורפסה הביתכה !תרפוס
אל ללכב הרקמ לכב הזו ,הזה רנא'זב הער אל ללכב איה
םא !ףלוו היני'גריול וא ןוסירומ ינוטל האוושה רב
תוושהל רשפאש רמוא הז ער אל בתוכ ןרוא םרש דיגא ינא
.תמאב , ונ ???רטסוא לופל וא זוע סומעל ותוא
םירבד דיגהל ץמואה תא הבוטל תרכוז ינא רוניל תיריעל
לש ירוחאה דומעב הלש בינגמה רוטב ,ובשח קר תורחאש
ינפל הברה הברה .םיעשתה תונש תליחתב דוע ץראה ףסומ
ץמואה ,הלש תולהנתהה לכ ..."תוננב" לש תוצימאה לכ
ץ"לגב וידר תינכות וליפא) םייתרגש תוחפ םירבד תושעל
הרוחב ...ןבומכ ,תישנה תוירדילוסה (ךברוא ירוא םע
,ראופמה ו'ג ,םג הילע קלדיהל בייח אל התא .יבבלכ
.ירמגל תכרפומ ךלש האוושהה לבא
Esteeל וביגה
 
 
15/12/00 13:39
םאה הכלמה :תאמ
תפחסנ אל ללכב ,הללאוו ?תידגאל הבוגתב
ןוסירומ ינוט :תורחא םילמבו .קדוצ קתבמה ו'ג
.תואלפנ תורפוס .תורפוס ןה ןוסיראה ןירתקו
םגו ,ןכ ,הא .לכה הז .רכמ יבר תרבחמ רוניל תיריעו
הבושח הקיטסיצילבופ הבתכ איה םינש רשע ינפל םעפ
הבוט הפשב היתועד תא תוצרהל התלוכי לע ."ץראה"ב
םירפס רצייל התלוכי לע .הכרעהל היואר איה תרושקתב
היואר איה ,םיה ףוחל וא הסיטל םינוק םישנאש
.האניקל


.תרפוס הניא רוניל תיריע ,יתסא לבא
ותוכזל,רמייתמ אל םג אוהו) פוס וניא ןרוא םרש ומכ
("רפוס" ארקיהל ,רמאיי


תוכירכב תודגואמש תולילע םיבתוכ לכה ךסב םהינש
.בחרה רוביצל תוקוושמו
םאה הכלמהל וביגה
 
 
15/12/00 13:50
Estee :תאמ
תכרפומ האוושה ,ןכאל הבוגתב
תיריע"ש רמא אוה .תידגא איהש הרימאל געל ו'ג
איה ,ןכבו .יארפ ןורומיסקוא הז "תידגאה רוניל
,םירפס הבתכ איהש ללגב אלו יניעב םג תידגא
וליאו הלעמל יתרכזהש םירחא םירבד ללגב אלא
תובושח תורפוסל התאוושה י"ע התוא ךחגל ןויסינה
.ללכב ןיינעל אל אוה ,תמאב
Esteeל וביגה
 
 
17/12/00 10:05
םאה הכלמה :תאמ
תכרפומ האוושה ,ןכאל הבוגתב
הירולג ,טסרהקנאפ ןילמא ,הטנורב טולרש
ינוט ,ןדיירפ יטב ,רמייהטסו תור ,םנייטס
"תידגא" ראותה תא לבקל תולוכי הלא .ןוסירומ
(...חוטב שממ אל ,ןכ םג ?המ תעדוי תא)


התוא לע תדמוע אל ,דובכה לכ םע ,רוניל תיריע
הגרדמ
ארקיהל ,התרמוי וזו) תרפוסכ אל חטב
הניב לדבה ןיאש ,ירה ,תנעוט איה..."תרפוס"
ןיבל
(תמאב ,ונ ..ןמסורגו עשוהי .ב.א ,זוע סומע
םאה הכלמהל וביגה
 
 
17/12/00 12:57
Estee :תאמ
ארונ אל לבא המיכסמ אלל הבוגתב
!!!תרפוס רותב יניעב תידגא אל איה ,הריקי


אל ינא ,ןורחאה ןמזב יל הרוק והשמ ,יאוו
...תנווכתמ ינא המל ריבסהל החילצמ
תורפוסל התוא תוושהל ןיינע םוש ןיא
םא !וזכ הרמוי םוש ןיא המצע הל !תויניצר
ןמ איה וללה תואוושהה תא תארוק התיה איה
!קוחצמ תצצופתמ התיה םתסה
דאמ דאמ רנא'זל םיכיישש םירבד הבתכ איה
יברל ךופהל וחילצה םהש דמחנ יד הזו ,םייוסמ
.רכמ
הלש תוישיאהש המ תא הז הכירעמ ינאש המ לבא
תולהנתהה תא ,ץמואהו תואמצעה תא ,תגציימ
ידה) תויתרושקתה תויואטבתהה תא ,הלש
!!! תישנה תוירדילוסה תא ,הלש (תונווגמ
עיגנ אל וידעלבו ,וניתומוקמב רידנ ךרצמ)
(םוקמ םושל
ללכבש הזש ,בושו בוש דיגהל יתיסינש המ
וז ,תמאב תובושח תורפוסל התוא תוושהל םיסנמ
ימ .הב לזלזל תיניינע אלו תכפוהמ ךרד
היני'גריול התוא תוושהל זיעה הליחתכלמש
(דוג יימ וא !) ףלוו
ךרד לעו י ל א ט ו ט הנבה רסוח לע דיעמ
לכל השא לכ תוושהל רשפא היפל תדספנה הבשחמה
יניעב קיפסמ תינתעד קר איה םא ,השא
....הביבסה
Esteeל וביגה
 
 
20/12/00 13:56
ילש :תאמ
ארונ אל לבא המיכסמ אלל הבוגתב
הניבמ אל ינא ,יתורפסה ךמעטל דובכה לכ םע
תיריעש תבשוח שממ ינא .לצנתה ךירצ המ לע
תונחבה תאלמו תעשעשמ דואמ הירפסב רוניל
לכ לש ודובכו ,תונונשו תומיהדמ תויוקדו
אבש בוט יכה רבדהו .חנומ ומוקמב רפוס
איה םאו ,סאימחנ רומיל התיה היתובקעב
תאצוי ינא ,יירבד תא תארוק ת-ו-ע-ט-ב
."!!! רפס דוע יבתכ ,אנא" הניחתב
ילשל וביגה
 
 
31/1/03 2:41
ןנקויב יזייד :תאמ
תפחסנ אל ללכב ,הללאוו ?תידגאל הבוגתב
Oh Joe

You so full of shit
ןנקויב יזיידל וביגה
 
 
13/12/00 14:18
ראות םש :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
."סיטאמ"ב ריצק תידוהי הז תא הבתכ
ראות םשל וביגה
 
 
9/12/00 13:26
ריקב ביגמ :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
.הרקי הנכש
םג היושע תא ,היסראפב הז תא תושעל תבהוא תאש רחאמ ,לכ םדוק
.םישורג המכ הזמ חיוורהל
.ימלעתת ,תעשורמ הרעה םתס
םלצא החוראהש ולאכ יאצמת .דחאב תקפתסמ תא עודמ ןיבמ אל ינא
בוט יכ םיימעפ םלצאש ררוס ,יעיבר םויל דחא ,ישימח םויב איה
דחאו (ינש ימיל) עובשה לכ יונפו תלייד ותשאש דחא ,בער ררועמ
.עובשה לכ תונהל ילכות הככ .ןושאר םויב יונפו רמוכ ותשאש
ריקב ביגמל וביגה
 
 
9/12/00 18:09
לוממ הנכשה :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
ז"ולב ךתוא ץבשל לכואש םתס ?יונפ התא םוי הזיאבו
לוממ הנכשהל וביגה
 
 
12/12/00 14:44
רטכיר :תאמ
?ץבתשהל הצורל הבוגתב
...תורחואמה צ"החא קר לבא ,עובשה עצמאב יונפ ינא
רטכירל וביגה
 
9/12/00 0:44
ריקב ביגמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תא איבהל לוכי םדא לכ .רחא םוקמב אצמנ אל רשואה .יתביבח ןיראק
אוצמל ךירצ רשואה תא .וידעלב וא ,גוז ןב םע .רשואמ תויהל ומצע
רפסב ,בוט לכואב ,הבוט הקיסומב ,םימב ,ריוואב ,םינטקה םירבדב
.בוט
המ החמשהמ ץוח ,כ"הס .םתוא בוהאל םירחאל םימרוג םירשואמ םישנא
אלש תווקתה ?ליגה ללגב ?םיזובש ?םיבוצע תויהל ?ונל ראשנ
תושעל ךירצ זא ,םיחמש תויהל אל תוביס הברה ךכ לכ שי ?ומשגתה
הכישמהו יותיפבש תולקה לשב אקווד .םירשואמ תויהל ידכ ץמאמ לכ
,רבד הנוב אל בצע יכ .ודגנכ לועפל שי ,בצעהו ןואכדה ןוממש לש
.סרוה קר
ריקב ביגמל וביגה
 
9/12/00 9:44
myodea-ma :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
סופיט הזכ אוהש ,ילש דידי ,םיירהצה רחא ישיש םויב ,לומתא
הריכמ ינא םא יתוא לאש ,םוריע ךלמהש רמוא דימתש לוכיבכ-םימת
ףא יל התיה אל לבא .הלאש וזיא ,חטב ,יתינע זאו .םירשואמ םישנא
ליגר םדא ןב ,םלוכ יניעב רדסב תאזכ איהש ,תחאב יתרכזנ .המגוד
איה לבא .ןבומכ םידלי ינש םע האושנ ,םיכיבסת לש ךומנ ןונימ םע
.תעדוי אל רבכ ינא ?תרשואמ
המכ ינפל ןתחתה אוה יכ ,רשואמ תויהל לוכיבכ-לוכי ילש דידיה זא
תא הצור רבכ תרשכומהו הריעצהו הפיה ותשא ,המ לבא .םישדוח
וזיאל עיגהל וליפא הסנמו ,המצעל הלש םייחה תאו הלש שפוחה
ששוח אלש םדאל ותוא וכפהי םיאושינהש בשח אוהו .רוזח-לא תדוקנ
,רבד םושמ
רחא ישיש םויב לבא .םוקמ םושל ונממ ךליי אל דחא ףאש חוטבשו
.תורצה לע רבדל ,םידידיל אובל ןמזה קוידב הז םיירהצה
הצור ,ילצא היהש ןמזב העש יצח לכ וילא רשקתהל החרטש ,ותשא לבא
רוזחי אוהש התצר רבכ איה הנורחאה ןופלטה תחישבו .הלש שפוחה תא
.רמא אוה ,תא ירחבת ,הזיא הנשמ אל .טרסל וכלי םהו התיבה רהמ
.היינש הגצה
!יתוכז ?המ זא .דימת ומכ ,דבל יתראשנ ינאו
myodea-maל וביגה
 
 
9/12/00 12:07
ריקב ביגמ :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
םישקתמ םישנא הברה ךכ לכ םצעב עודמ ,הלאשה תלאשנ ,ןאכו
.רשואל עיגהל
י"ע תעבקנה תמרונה תכרעמ םאה ?יגשיהה ךוניחה הז םאה
?תרושקתה
םהש איה םירשואמ םניא םישנאש תירקיעה הביסהש בשוח ינא
רשאכ .האלמ ןטב לש תויעב ןה ןאכ תולעומה תויעבה לכ .םיעבש
קוסע התא .רשואמ התא םאה בושחל ןמז ךל ןיא ,בער התא
הכ תומכ הב הנושארה האמה איה 20-ה האמהש רחאמ .תודרשיהב
םיעדוי אל טושפ םישנא זא ,בערה תמיאמ הררחוש םישנא לש הלודג
.הזה יזיפה עפשה לכ םע תושעל המ
םיקוסע םישנא םש ,חרזמה תא םיבהוא םישנאש הביסה םג וז ילוא
הווהמ ,התוא תוארל םיכוז םהו תחרוז שמשהש רקוב לכ ,דורשלב
.רשואל הביס םרובע
,םייח םתאש הזמ םירשואמ תויהל .םינטקה םירבדה ,יתבתכש ומכ
.יתועמשמ ןפואב םייחה תא םכל רפשי
ריקב ביגמל וביגה
 
 
9/12/00 17:00
קתבמה ו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
שי ,1999 רבוטקואמ ,תודחואמה תומואה לש ןורחאה ח"ודה יפל
- תורחא םילמב וא ,םיעבש םישנאמ םלועב םיבער םישנא רתוי
םישנאה רפסמל הווש לקשמ ףדועמ םלועב םילבוסש םישנאה רפסמ
בערמ םיתמש
םעפ דוע ןורחאה טפשמה תא וארקת
:הנה
םישנאה רפסמ = לקשמ ףדועמ םילבוסש םלועב םישנאה רפסמ
בערמ םיתמש םלועב
קתבמה ו'גל וביגה
 
9/12/00 16:18
lihi :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,דבל תא םא המ זא ,םייחהמ תונהל יליחתת לבא ,תיניצר הסאב תמאה
םוקמ םושל םימדקתמ אל םירחא לע םילכתסמש עגרב
lihiל וביגה
 
9/12/00 16:38
יאמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
???????הצור תא המ וליאיכ
!רהמו הבוב םייח יאצמת
יאמל וביגה
 
 
9/12/00 17:35
קתבמה ו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
ינפל דימת רומג"
רומגא אלש
םעפ ףא


דיגתו
תורמוג אל םישנש
"ףלאמ תחא וא


"עפומ" ךותמ ,ךלוו הנוי
אלש םישנ ןיא" טפשמל רתויב ןיייוצמה ירילה רבסהה הז ןיאה
!?"ןייזל םיעדוי אלש םירבג שי ,תורמוג
קתבמה ו'גל וביגה
 
9/12/00 16:57
הרימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,תוקוור ןידעש תואלפנהו תומכחה תומיסקמה ,תודומחה תונבה לכ לא
בושחל הנלחתת ,30 ליג לעמו ,תועוצפ ,תוחונז ,ילב תושורג
ילב ,ערזה קנבמ לבקל אנ ערז) .תירוה דח תוהמא לע תוניצרב
.(תומחלמ ילבו תובוט


םיסוקסיד ,הכימת תוצובק) תוקותמ ןכדי לע לכועי ןויערהש דע
,יפוס טעמכהו ילאידיאה ליגה הזש 35 ליגל אלימב הנעגת ,(וכו
המ-ןכליבשב קר דחא דלי תוחפל תדלל ,(הירפה ילופיט ילב)
.(םייחל תיטסיאוגא השיג ץמאל םוחב ץצלמומ) .ןתעמשש


.תויתחפשמה תשוחתלו םייחב תועמשמל ,רשואל ,המשנל בוט הז אצאצ
- םירהצה ירחא ישיש ימי לש יכידה תייעב תא רתופ םג הז ,בגאו
לצא ישיש תחורא ינפל תי/אצאצה םע דחי הדנוטשפאלש תושוע ןתא
.(ולש אמא ןיא ,עובש לכ ןכתוא לובסל הכירצ הנכסמ) ךלש אמאה


.תינרמשה לארשיב םג .החפשמ תוארקנ ה/דלי+ ןתאש הנרוכזת
קר הז (ןבומכ ןונח אל) ןכליגב רבגל םירושקש םירבדה ראש לכ
לע רתוול ןידע ןכומ אל טושפ אוה .יגוז רשק לש הווסמב ,םינויז
.ולש - ילנומרוה ןינע םג הזו ,דוע


ילב/םע ,ךיסנה תא שוגפל ןמז ןומה ןכל היהי החפשמ הנייהתשכ
,תוזטנפמ ןתאש המ לע קוידב ,יתימא רשק הצור+לשב תמאבש םידלי
.ץחל ילבו


לכ תא רבצש ירחא קר יגוז רשקל לשב (הווש) רבגש וליג םירקחמ
םינויזש - 24 ליגב רבכ תוניבמ ןתאש המ ןיבהו םינויזה תסכימ
ןיאושינ /תורבח/תוקוור) ךרדה לכ תא רבעש הזכ וא .לכה אל הז
רשקל תולשב/דחוימב תללוהתמ תוקוור/ןישורג/םידלי/1 'סמ
.40 תוביבסב הרוק הז םהל .(היצפוא-2'סמ םיאושינ/יתימא


ץמאל םג ץלמומ .אצאצל רשי וכל ,רבגל וחינה זא
םג רגוא .תיתחפשמה הנומתה תמלשהל שחנ/הנאוגיא/יכות/לותח/בלכ
.בוט


ידכב ,תינמז וב תוירוה דח תוחפשמ הנמקת תויונפ תורבחש בוט יכה
רטקל ימ םע םג היהישו ,לודיגל תונושארה םינשה לש לטנב קלחתהל
.תורזומ תועשבו תויומכב - ןופלטב


ויהי חטב םה יכ ,ןבומכ םיאצאצה -םהיניב ונתחתי םה 22 ליגב
.םינונח
הרימל וביגה
 
 
9/12/00 17:31
קתבמה ו'ג :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
םיכפוה םהש דע םינויז תסכימ םילשהל םיכירצ םירבגש תנעוט תא
?רשקל םילשב
?ןוכנ יתנבה
?המכ ?200 ?תורוחב 20 ?"םינויז תסכימ" התוא ,קוידב ,יהמ
?אל םירבגו 24 ליגב "הז תא תוניבמ" תורוחב ,ךתעדל ,המלו
סולפ 30 תונב ,ריכמ ינאש תורוחבה יכ ?קוידב ,תורוחב הזיא
וחכש טעמכ ןהש תורמל הזה ןויערה תא ומינפה אל שממ ,סונימ
עבראו םירשע תונב ויה ןה יתמ


.ב.נ
אלש םישנל ןורתפ איה תירוה-דח תוהמאש בשוח ינא רשק םוש ילב
לוכיש אוה ינא אל ?םידליל השוע הז המ .םייחל רבג ןהל ואצמ
.רמול
ךלש אבאו המיסקמ ךלש אמאש העידיב לודגל לק אלש חינמ ינא
הנחבמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/12/00 18:16
:תאמ
לכה אל הז םינויזל הבוגתב
???תילארשיה הרבחה לש תונרמשה לע הלעמל ןייכבתהש התא הז
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/12/00 18:59
קתבמה ו'ג :תאמ
לכה אל הז םינויזל הבוגתב
שי .תילארשיה הרבחה לש תונרמשה לע ןייכבתהש ינא הז .ןכ
?הז םע היעב ךל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/12/00 8:33
:תאמ
ןכל הבוגתב
.קתבמה ו'ג ,התאש המ הז ,עטאמש הל הד לאוטקלטניא
רוחבל תורשפאהמ קוחצ השוע לבא ,ןייכבתמ אוה תונרמש לע
.תוירוה דחב
רומא אל תונרמשמ גייתסמש ימ .ו'ג ,הביטנרטלא ןאכ שי
השא תייה םא .הריחב שפוח תוגציימש תוביטנרטלאל גועלל
.וזה הביטנרטלאה לש המויק תא ךירעהל עדוי תייה
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/12/00 13:23
ינא :תאמ
?תוירוה דחל געל ימל הבוגתב
לע הרימש אלא תונרמש לש ןיינע אל איה תוירוה דח
.תויפש
םירבדה ץוחבמו רשע ןב דליל תירוה דח םא איה יתוחא
.המ עדוי ימ םיארנ אל
חטב .האמה לש יטסיאוגא יכה השעמה איה תוירוה דח
ןיא לבא ,תונלבוסהו תוחיתפה םשב ,ןאכ יילע וקלחי
את יצחב םלועל דלי איבהל רמוא הז המ גשומ לכ םכל
.יתחפשמ
ץמאל תורוהל תואמצ ןכש תוקוורל העיצמ ינא תאז תמועל
םח תיב םישפחמ קרו םיחנזנש םיבר םידלי םנשי .םידלי
.ץמאל תוקוורל םג רשפאמ דסממה םויה .בהואו
ינאל וביגה
 
 
10/12/00 13:38
:תאמ
?תוירוה דחל געל ימל הבוגתב
אל ינא ."ינא" הרמא .יטסיאוגא השעמ איה תוירוה דח
.ו'ג רמא םידליל השעי הז המ עדוי
,ןכבו
?אמאב דגוב אבאש םידליל השוע הז המ
ןתחתמ ?שטונ ?אמא תא קרוז אבאש םידליל השוע הז המ
אל ?םלענו ןוירהל סינכמ ?המחלמב תמ ?תרחא םע
?תוהבאב ריכמ
יפלכ םיעשופו ועשפ םירבג הירוטסיהה לכ ךרואל
םימעפל ,םתמשאב אל ,הנווכ ילב םימעפל .םהיאצאצ
.תויתודלימ םימעפל ,תוירחא רסוחמ
איהשכ -דלי םלועל איבהל השא לש תישפוח הריחב
השעמ יל תיארנ ,תואיכ ויכרצל גואדל תלגוסמ
םיירבג םישעמ ללשמ רתוי הברה ירסומו ימיטיגל
.םיצופנ
,תבשוחמ תישנ המזויב רבודמ ןאכש,אוה דיחיה לדבהה
לע תשטננ איהשכ הרוקש יפכ -ןברוקל התכיפהב אלו
,תבשוחמ תישנ המזויל תורשפאהו .דליה יבא ידי
תרסח תירבג המזוימ רתוי קתבמה תא הארנכ הדיחפמ
.הצופנ לבא תוירחא
וכפה לארשיב תוירוה דחה בור-ןיידע- ל"נה תורמלו
.תישפוח הריחב ךותמ אלו ל"נכ תוביסנ לשב הלאכל
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/12/00 13:56
תיציפ :תאמ
?תוירוה דחל געל ימל הבוגתב
תרגסמה אל איה תוירוה דחש רורב םלוכלש יל הארנ
."תילאדיא"ה
םירוה וא ,אמאב דגובש אבא ףידע םא תמאב רורב אל
ןישיב ןיערמ ראש לכו ,םהניב םירדתסמ אלש
.תויגוזב תויהל םילוכיש


םימרוגש ,םיקאיינמ םירבג הברה שיש ןוכנ םגו
.ירוה דח יתחפשמ את להנל הריחבמ אל תובר םישנל
םא םהבש םירקמ שי .םיכופה םירופיס םג שי ,לבא
רתוי הברה ול היהי ,םאה אלו דליה תא לדגי באה
תנידמב תויושרה תא אל ?ןיינעמ הז ימ תא .בוט
םיזוחא 99מ רתוי הברהב ,הרקמ לכב טעמכש ,לארשי
רתוי ול היהי םא םג ,םאה לצא דליה תא תוריאשמ
.אבאה לצא בוט
תויגוזב ףידע יכהש רורבו ,םידדצ ינש שי רבד לכל
,'וכו םשפנב םיאירב םירוה ינש םע
תולעהל הליחתמ ,אמאה לצא דלי לש תויטמוטואה לבא
.ףיעסה תא יל
תיציפל וביגה
 
 
10/12/00 19:14
קלע לכימ :תאמ
?תוירוה דחל געל ימל הבוגתב
הזיחא הל הנוקו תכלוה - תישאר .קיודמ אל הז
םירקמה בורב - תינש ."תפתושמ הקזח" לש העפותה
תקידבל םידדצה תא ש"מהיב הנפי באה תשקבל
תרומשמה תלאש תא תנחובש ,תירוה תולגוסמ
םירוהה ינש םאש ןוכנ .דליה תבוט יארב תיקוחה
תא ןתי ש"מהיב ,םילוכיו םילגוסמ ,םירישכ
ש"מהיבל חכוי םא םלואו ,םאל תיקוחה הקזחה
.םאתהב עירכי אוה ,ויבא לצא דליה תבוטש
קלע לכימל וביגה
 
 
10/12/00 19:07
קלע לכימ :תאמ
?תוירוה דחל געל ימל הבוגתב
יכה ןיידע .טספינמל לדחמה תרירב תא יכפהת לא
דחא םע ,המחו תרדוסמ תיתחפשמ תרגסמ םידליל בוט
,תקרפתמ תיתחפשמה תרגסמהשכ םג .אמא תחאו אבא
ךותמ שארמ תמייק אל איהש וא ,לשמל ןישוריג ללגב
אבא דחא םהל שיש םידליל בוט יכה ןיידע ,הריחב
.דחיב םייח אל םהש םגה ,אמא תחאו


תבשוחמ תישנ המזוי" אוה ערזה קנבש העיבקה
איהשכ תירוק איהש יפכ ןברוקל התכיפהל דוגינב
גוסמ היגוגמד יל תעמשנ "דליה יבא ידי לע תשטננ
אלו הנניא תורוה .תרבג ,החילס .דחוימב לוז
ןימה דגנ תישנ האחמ תלועפ םעפ ףא תויהל הרומא
יארחא ,לוקש השעמ ירפ תויהל הרומא איה .ירבגה
תבוט תא ,הנושארבו שארב ,ןובשחב חקולש ,ןובנו
.דליה


אלשכ ,הנורחא לדחמ תרירב תויהל ךירצ ערזה קנב
תורוה .םירחא תונורתפ שיו .םירחא תונורתפ ואצמנ
תויחל אלש שארמ םירחובש גוז ינב ינש לש תפתושמ
.לשמל ,דחיב


ודגבש םישנ םג שיש העומש יתעמש - םירבדה ילושבו
הנליצת םיינזוא ,וליפאו ,םתוא ושטנ ,םהילעבב
יפל ,םידליל השוע הז המ .םירחא םע ונתחתה ,שממ
ןיגב תוהמאל תוכזה תא םהמ תללוש תייה ?ךתעד
ומכ טהל ותואב ,ןתוישיאבש שטונ/ינדגובה דוסיה
?םירבגל סחיב תאז השוע תאש
קלע לכימל וביגה
 
 
10/12/00 19:31
:תאמ
?תוירוה דחל געל ימל הבוגתב
איהשכ דלי םלועל איבהל תרחובש םא לע יתבתכ
לוקש השעמ .ויכרצל תואיכ גואדל תלגוסמ
.ןיטולחל
,הנורחא לדחמ תרירב ןכא וז םירקמה בורב
איה תוירוה דחש הרימאל סחיב התיה יתבוגתו
לש רחא גוס לכמ רתוי אל -ןכבו .יטסיאוגא השעמ
יכ םידלי םלועל םיאיבמ דימת םירוה .תורוה
.דלי םיצור םה
תייה ,יתבגה םהל םירבדה תא תקדוב תייה םא
תא היצרופרופל סינכהל ןויסינ ויה םהש הניבמ
.ךלש הלוכ היגוגמדה ןכלו ,םהל םדקש המ
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/12/00 16:57
ןטקה ןר :תאמ
?תוירוה דחל געל ימל הבוגתב
.תירוה דח םא לש ןויערל געל הפ היהש בשוח אל ינא
תירוה דח החפשמ לש םירקימ םג םנשי ,יריקי בגא ךרד
....רבג םע
יוצרש הדבועה יבגל ו'ג םע םיכסהל אל השקש בשוח לבא
.םא תומדו בא תומד םע החפשמב לדגי דליש
רנימס לש רגוב אל ינאו ,היגולוכיספ יתדמל אל
םיצוביקה
ומיכסי ןינעב םיניבמ תמאבש וליאש השגרה יל שי לבא
..יתיא
אל תירוה דח החפשמב ולדגש םידליש רמוא אל הזש ןבומכ
תלעב "הניקת" החפשמב םילדגש וליאמ םיקופד רתוי ואצי
(תצק םיקופד ונאצי ונלוכ ירה ףוסבו) אמאו אבא
.םירוה ינש תלעב החפשמ איה יתעדל הפיאשה לבא
מממה
םע החפשמב לודגל הז בוט יכה יתעד יפלש יתרמא רבכ
?אמאו אבא
ןטקה ןרל וביגה
 
 
10/12/00 17:46
םאה הכלמה :תאמ
?תוירוה דחל געל ימל הבוגתב
רבד םושל געל אל קתבמה ו'ג
םאה הכלמהל וביגה
 
 
10/12/00 0:39
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
לכה אל הז םינויזל הבוגתב
םא תויהל ליבשב הנחבמב ךכחתהל ךירצ אל ךתעידיל ,הראפכ ו'ג
יסיסעו לודג ןיז לע גנעתהל טלחהב יוצר ףאו רשפא .תירוה-דח
ךנטב ירפ תא הרתי הוואגבו דבל לדגל ףאו (המכ ןיפוליחל וא)
םג :םיזנכשאה ונלצא םירמואש ומכ .לארשי תנידמ תראפתל
.הזרו תיסוכ ראשיהל םגו הגועה תא לוכאל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
10/12/00 2:47
שירטנח :תאמ
לכה אל הז םינויזל הבוגתב
לבחש ללגב :ספאל ףאוש הזר תיסוכ םגו םא םג תויהל יוכיס
ליבשב ןוירהב ונלכאש ללגבו ,דליה לש לכואה תא קורזל
לש יכבהש ללגבו ,העברא ליבשב ונלכאש רבתסה ףוסבלו םיינש
.'וכו 'וכו ןושילו עגרהל ליבשבו ,ןבצעמ דליה
םעו םידלי םע תוילארשיה םישנה ןה תוטעמ .תושעל המ ןיא
. בוטח תחת
.סמסירכל ינפי טובור ,הזכ ילאוטריו דלי בוט יכה זא
שירטנחל וביגה
 
 
12/12/00 13:05
תיטסינגלב :תאמ
לכה אל הז םינויזל הבוגתב
לודגלמ הברהב ףידע , תילאמרונ תירוה דח החפשמב לודגל
והשימל האשינ השיא ןהבש תוביסנמ האצותכ הרצונש החפשמב
שיגרת איה . הבבלכ רבג אל לבא , בוט אבא ילוא אוהש
אצאצה רובעב הלש םייחה לע הרתיו איהש שיגרת איה , תלכסותמ
, םינש ןומה תאזה לוכסתה תשוחת םע תויחל ולכי םישנ םעפ .
.תושרגתמ ןה םויה ,אל םויה
תוירחאה תא ליפת אל תירוה -דח החפשמ םיקהל תרחובש השא
תענכושמ ינא . אצאצה לע לע ,תויגוזבש קופיסלו רשואל
החפשמב לודגל םיפידעמ ויה םישורג םירוהל ןב/תב לכ טעמכש
רבעמה לש העפשההש קפס יל ןיא תישפנ הניחבמ . תירוה-דח
הברה הברה םישורג תובעב תירוה -דח החפשמל הליגר החפשממ
!תירוה-דח החפשמב םייחה רשאמ , השק קתוי
תיטסינגלבל וביגה
 
 
9/12/00 21:28
הגנ :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
תגרדל עיגהל ךירצ העיצמ תאש ומכ בושחל ליבשב .הרימ ,חחחא
,תויושחרתהה לש ןוכנה רדסה לע ליגרה םולחה ןמ וזכ שואיי
...םישולש ליגב רבכ הילא עיגהל השק תצקש
הגנל וביגה
 
9/12/00 21:15
תנע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דרא ןראקל הבוגתב
a2d2 לש ובתכמל תפרטצמ ינא
רתוי קורי ןכשה לש אשדה דימת
ךלש בתכמה תא תארוק ינא םידלי ינשו ןיאושינ תונש 12 ירחא
יתייה ינאו יאולה תוחורה לכל הצור איה המ קבאר,ימצעל תרמואו
וישכע המוקמב
ןיא ואיצות יאיבת ךל םירמוא אל הממד קר שארה לע דחא ףא ןיא
םיצצרקמש םיטוטעז
םילגרה ןיב םיבבותסמו ךל
ולש הליבחה תא ול שי דחא לכ יתריקי
םייח ישעת םיטאצל יסנכ טנרטניאל ירבחתת בלכ ינקת
רשפתהל ילב,עיגי אוה עיגי אוהשכו
(:ינהת
תנעל וביגה
 
9/12/00 22:29
שירטנח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.אלפנ היה ישיש םוי םג םצעב ,תרדהנ תבש יל התייה
רשואה לע ,ץיקהב יתיזהו דיב סניג סוכ םע ראבה לע יל יתבשי
.םג תרבג לעו רבג לכ לע תורשהל לוכי רמ לוהוכלא לש טנייפש
ילבו םינויז ילבו ,םידלי ילבו ,םירוה ילב ,ףיכב תבש יל התייה
המחלמל תאצל תישפנ הנכהו ,זילע ףוחיר לש תבש .םינויד
,םירמ דוק ילוא ,הההה , ולש יתאה דוקבו ,יללכה הטמה שארב
,דחא דוע איבת ,יתרמא , השיומ הללאי .בושח הז םצעב המ
ףוגניזיד לכ תא תכלל יל שי דוע ינאש המל ,יצח הז השעת לבא
.דיב טלשה םע ןלפק דע
בוט חטב ?ךל בוט אל ,השיומ יל קרז , שירטנח-אי ךל הרק המ
.ןהלש םידוקה לכבו םירמבו יתאב םחלהל בייח ינאש אלא ,ול יתינע
.ןושיל ךל , תינומ ךל ןימזנ ,םינפה לע ,רוכיש התא הללאי
,תבשה לע ,לוטוסה לע ,ףיכה לע בשוח ,התיבה יל סנכנ קר ינאו
?דיב תושעל רשפא יא ,המ זא ,םינויז ילב
היזיבלט'ת ,הנשוש לש הרידהמ , ריקה ךרד עמוש ינא זאו
,בשוח ינא קד ריקה ,הללאוו .תומצעה ךותל יל תסנכנ תולוק-ילוקב
דחי זטנפמ ינאו קזח לוקב תרמוג הנשוש יכ ,סעוכ אל ינא לבא
.התיא
דונ'ת הצור ימ .הלשממה שאר הזה ומשמה יל סנכנ , םעפה לבא
אי חא .ףותה רוע תא יל ערוק אוה לבא .אלפנ ףיכ לש תבשב הזה
הנשוש
.הפרמ אל ,קאינאמה אל לבא ,ךל ערוק אל ינא המל
םש ינאו ,קעוצ אוה הככו קפוד אוה הככ ,הפי ינא ,לודג ינא
רטפתמ ינא ,חרט-םוב זאו.ןושיל וישכע יתיצר לכהכס ,שארה לע רכ
קעוצ אוה
.טקשב לבא הצור הת'ש המ הש'ת קאינאמ אי ,ךל ,קעוצ ןכ םג ינאו
הנשוש םע דחי רומגל יוכיס יל ןיאש עדוי רבכ ינאו ולשב אוהו
.ברעה
האור ינאש ךיאו טנרטניאה יתחתפ זא ,רשפא יא .........ןושיל
,ןיראק
םירמו יתא םגו הנשושמ איה הבוט רתוי ,תושגר'ת הזמ יל האב ינא
.דחי
הזיא ,הבבס תבש יל התייהש ,ךל רמול יתיצר לכה ךסב זא
ןמזה לכ ידוסיב ןובשחב וליפא ינא ,עדוי ינא המ ,עברא וא טנייפ
.יתלשכנ
....ייב הללאי זא
!!!!!!!!!!!יח הרוואג ה'צ
שירטנחל וביגה
 
10/12/00 0:23
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םימגד לע םיננואמו החמש לש תונטק תונומת ירחא םיפדור ונלוכ
תודגא ךרד חומב וניתוריעצב ונל וליתשהש רשוא לש םינטקומ
דווילוהמ םיטרס ,םירגובמ לש םיאשנתמ לכש ילוביז ,םידלי
הרוק היה המ תוהתלו תוכבלב םיקוסע ונחנאש ןמזבו .תומוסריפו
םהל םיפלוח םייחה ,ןכשה לצא ומכ קורי היה ונלש אשדה קר וליא
?לבח אל .רואה תוריהמב ונידיל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
10/12/00 8:06
(קוהיפ( :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב


.תוחפ ףא תובוגתה


.ןיוש
(קוהיפ)ל וביגה
 
 
10/12/00 14:23
שירטנח :תאמ
ינוניב רמאמל הבוגתב
הזמ ףרצו הפ'ת רעפ ,(יניצר דחאו וילע וטיבת =שידיאב) ןיוש
.הזכ וליאכב םיניינעמ םירבד
אלש החמשה תיבשמ םע דחי ךמוקמ ,ךומכש לוגד תונמוא רקבמ הללי
.חלצ
!!!!!!!יח הרוואג הצ ,ןיוש םיק ןייושמש אי ,חכשת לאו
שירטנחל וביגה
 
10/12/00 9:34
ימת :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םוי לש חור יבצמ םתואמ הארנכ ישיש םויב הדבאתה ל"ז בינ לכימ
חטבו םייחה תוהמ לע תויפוסוליפ הברה סולפ ףרוח תפוס סולפ ישיש
קוידב ושיגרהש םישנא המכ דוע ויהש החוטב ינאו תוביס המכ דוע
רשוא ירחא הזה ץורמה לכל ףוס םישל הזה ךרוצה תא םוי ותואב
ןכ ינפל םינמיס הברה הנתנ בינ לכימ .םישוגירו םייוריג םיקופיס
וא הקיסומ לע רבדל יל אב אלש תמאהו הז םע הליחתמ ןיראק וישכעו
תירטסה תעמשנ ינא ילוא. הז תא רוצעל תוסנל טושפ אלא לגרודכ
יאדכ המ לש םשרמ תתל תנווכתמ אל םג ינאו תאזכ תינגאד ןמ םגו
רתוי דוע הז יכ הבבסב הסעבה תא ריבעהל ידכ ישיש םויב תושעל
רמול הצור ןכ ינא דחא רבד לבא ןואכידל סינכמ
םימעפל ינקירו םמעשמ םלוכלו רתוי קורי אל תמאב ןכשה לש אשדה
ונל ונתינ םייחה. ןנובתמה ייניע וא יתחפשמה םבצמ הנשמ אלו
יהשמ םעפ, בושח הז תימצע הבהא תויצרופורפל סנכהל ךירצו הנתמכ
אל שממו" ימצע תא יל שי יכ יל םמעשמ אל םעפ ףא"- יל הרמא
םלש הזש המכ םיהדמ הזו ןכ וישכע לבא תרבדמ איה המ לע יתנבה
יכ ךכש בוטו דבאתהל ונילע םירסוא תידוהיה תדב זא .ףייכו ןוכנו
בורמ םדאה םימעפלו םימלש םייח רוצעל רשפא ןואכיד לש דחא עגרב
תושעל טלחומה שפוחה זא סקודרפה הזו ומצע תא גרוה תומל דחפמש
רבד לש ופוסב יכ להקה תעדב בשחתהל ילב םיצורש ךיא םיצורש המ
הז תא ונל תחקל לוכי אל דחא ףאו ונלש הז
קיזי אל םג םינויז תוחפ תצק, םוחב תצלמומ ענענ תטילח-ב.נ
הבהא הברהו שפנהו ףוגה ןויקינ
הבהאב
ימתל וביגה
 
 
10/12/00 9:44
יאמ :תאמ
םוסקה ישיש םויל הבוגתב
הרבשנ בינ לכימ הממ עדוי שממ דחא ףאש החוטב אל ינא
הראווצל לבח קדהל הל םרג המו
המכחו הנונש המיהדמ השא
טילחהל הל םרג המ רבסה ללכב ןיאו
יאמל וביגה
 
 
10/12/00 17:51
םאה הכלמה :תאמ
םוסקה ישיש םויל הבוגתב
השודק הקידצ רכז בינ לכימ המל - גשומ לש ץמש - גשומ ךל ןיא
!!!!!!הדבאתה הכרבל
ןיאש םירבד לע רבדל המל .תודידב ללגב אלו ישיש םוי ללגב אל
..גשומ ךל
םאה הכלמהל וביגה
 
 
10/12/00 19:18
ינא :תאמ
!!!בינ לכימ לע ירבדת לאל הבוגתב
?תמאב המל
ינאל וביגה
 
 
10/12/00 21:36
םאה הכלמה :תאמ
!!!בינ לכימ לע ירבדת לאל הבוגתב
הבורק התיהש הרוהט שפנ .דואמ בוט .בוט התוא יתרכה יכ
יבלל
םאה הכלמהל וביגה
 
 
11/12/00 18:29
ימת :תאמ
!!!בינ לכימ לע ירבדת לאל הבוגתב
בינ לכימ תא תרכה זא ייק וא? רדסב אל והשמ יתרמא ?החילס
בורקמ ל"ז
רבדל ימ לע יל ידיגתש תא ימ םגו הדוקנה התייה אל תאז לבא
תורמלש ,היה לבח ךכ לכש יתרמא ךפיהל ער רבד םוש יתרמא אל
התינכותב םאו םיבורקה הירבחל םא לכימ הנתנש םינמיסה לכ
ןפואב התוא יתרכה אלש תורמל התוא יתעמש ינא םשש וידרב
ברברתהל םוקמב ןכלו וידרה ךרד תורכה התיא יל התיה ישיא
ךל םירדשמש תותואל ךל םירמואש המל היינש יבישקת םהלתהלו
הז תא תושעל תעדוי אל תאש דאמ לבח, לבח ךתביבסב םישנא
.דאמ לבח תמאב
אל דחא ףא חטבו התודבאתה תביס יבגל הדבוע םוש יתעבק אל
לע הרביד איה ןפוא לכב יתבתכ םג ךכו ק ו י ד ב תעדל לוכי
.הדוקנה תא תנבהש הווקמ. הברה הז
התא םא םגש אוה ןיינעה. םיבשוח םישנאש אוה ןיינעה לכ
םיכסח םע םדא ןיידע התא וכו יאטירבלסת םסרופמ וא ימינונא
דעבמ םג םישנאה תא ןיבהל בושח םיווש ונתוא השועש המ הזו
.הכיסמל
ימתל וביגה
 
 
14/12/00 3:47
תחרפת :תאמ
!!!בינ לכימ לע ירבדת לאל הבוגתב
םינש הברה הלש רבח היהש והשימ םע יתאצי ינא לבא יל יחלסת


םא לבא ,הייח תא החקל איה המל תעדוי אל ינאש איה תמאה
הנושארה הלמהש יארת "הכרבל הנורכז" טפשמה לע בוט ילכתסת
תא הייחמ אוהו ,בוט אוה רוכזא לכ ונייהד .הנורכז איה
.וננוימדב טק עגרל וליפא רטפנה


?ונימלועמ הכלה איה תמאב המל
תחרפתל וביגה
 
 
14/12/00 8:21
ימענ :תאמ
!!!בינ לכימ לע ירבדת לאל הבוגתב
קזח הז ואוו
הככ הכרבל הנורכז טפשמה לע יתלכתסה אל םעפ ףא
ןוכנ ךכ לכו ןייוצמ הז
והשמב יל תרזע... הדות
ימענל וביגה
 
10/12/00 12:11
סונו :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םינפבמ ,ךתוא תלכוא איה תודידבה
.המשנב קומע , םינפבמ יל שיש רוחה לע םורופב הפ יתבתכ רבעב
יל שי,דבל אל ינא .םלועב דבל תשגרה לש ,תבאוכ תודידב תאז לבא
לש הילשא קר שי ,הבהא ןיא לבא) םירזחמ שי ,תבהואו תקבחמ הביבס
.הריעצ ינדועו םיבוט םייחה (הבריק


.קומע . הפ והשמ יל רסח תאז לכב לבא


רשאכ םג יכ ,ימצע לע דובעל הכירצ ינאו יב יולתש והשמ הז לבא
.הדדוב יכה שיגרהל הלוכי ימעפל ינא ותיא גוז ןב שי


היהת אל םעפ ףא איהש םעפ הל הרמא הלש הרבחש ןאכ הרמא יהשימ
?ינא תאז ילוא זא ,המצע תא הל שי דימת יכ דבל
.יתוא .יתוא שי יל יכ דבל היהא אל םעפ ףא ינא
.תונורסחהו תונורתיה לכ םע .הברה הזו


הפי רתויו םכח רתוי והשימ היהי םש יא דימת ,ביבסמ לכתסהל ידו
םדאה יכ ,הנשמ אל הזו .ונחנא אל אוה לבא ,המ תעדוי אל..רתויו
.םירחאל ותוא תושהלו ותוא דימעהל םע סאלחו ומצע ינפב דמוע


,םייחבש ערה תא אוצמהל יד , יד - הפ רמא והשימש תבשוח ינאו
לע ךויח םילעמש םינטקה םיסנאוינהמ ףיכהמ ,בוטהמ דומלל ךירצ
תניידזמ איה -השקבב .אל ינאו תניידזמ הנכשה םא אל .םינפה
.הכובו


.ישיש םוי


תרחא ךתוא האור ינא ילוא .עובשב הלאה תופיהו תואלפומה תועשה
,םינופלט ןיא .טקשה תועש הלאו .ישישב תיתחפשמ החורא ןיא יל יכ
תא אנושו ישיש םוי תא ןאכ אנוש ימ ילואו .יתוא קר שי ,שער ןיא
.ומצע ךותב קומע לכתסהל ךירצ תודידבה


.םיה


.ןואיזומל ץופק היונפ העש ךל שישכ -תיקנע הזרכ שי ןיבר רכיכב
.תאז העש וזיאב הנשמ אל .םיל ץופק -היונפ העש ךל שישכ
תכלל ,תלבסנ יתלב םימעפלו השקו הקיעמ איהש תאזכ החורא ירחא
.םיל


היווחה תא ךישמהל תולוכי ןניא יתולימו תלפופמ הניא ינושל
ךיא וארתו םיל וכלת טושפ .תישיא ךכ לכ םג איה ,תמלוהה הרוצב
.תרחא ושיגרת
"םייחה לא ,חזמה לא םיצרפתמ ונחנא ,םילגה ומכ" - האשילקהו


?ינאו
.....הקוחר הכ היהא ינא ,רחמ"
".יתוא ושפחת לא
"יתבהא לע יל לחמי ,לוחמל עדיש ימ
.תובאודה ךייתולימב גליעה שומישה לע הווח החילסו
סונול וביגה
 
 
10/12/00 14:26
שירטנח :תאמ
תודידבהל הבוגתב
םיצפוק ונאן ןכיהו הפיא ונל ירמאת קר ,םילגל ךיירחא ,סונו
.םירעוסה םילגל
שירטנחל וביגה
 
 
15/12/00 13:44
םאה הכלמה :תאמ
תודידבהל הבוגתב
ומכ" תא הבתכש תררושמה ,אריפש לחרמ שקבל ךיילע החילסה תא
ןמייה םוחנ ןיחלהש רישה תא הרשש ןייטשרבלא הוחמ אלו ,"רב חמצ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
17/12/00 9:49
venus :תאמ
אריפש לחר תאמ ''רב חמצ ומכ''ל הבוגתב
thank you and sorry.

i learned that later on during the week.
what can i do sometimes the words just "jump" to that
white squre with no thinking before
venusל וביגה
 
10/12/00 16:51
רדמס :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רבכ הזה רמאמה .לודגבו תרזחממ ןיראק !ידימ רתוי תמאב הז וישכע
.קתומ ואולמב םסרופ
רדמסל וביגה
 
 
10/12/00 17:04
יאמ :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!תונברודכ םילימ לרג וג
יאמל וביגה
 
 
10/12/00 18:19
YULI GREEN :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
Sunday bloody sunday
but you'r here again
Joe

I love you
keep going like you do on & on
you are the best of the best

YULI
YULI GREENל וביגה
 
 
16/12/00 5:43
:תאמ
JOE IS BACK IN TOWNל הבוגתב
?"ריעה" םיארוק אלש םישנא שיש ןויערה ןכתעדב הלע םאה
.עבש ראבב םירג לשמל
.דסומה םעטמ הדנגואב המולע תוחילשב םיאצמנ לשמל
.לשמל
.ןוירטירקה תויהל ךירצ הז קר ,אל וא בוט רמוח
.(יתנוטקש ףא) יתעדל
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/00 9:57
YULI GREEN :תאמ
?רזחוממ םא המ זאל הבוגתב
Are you talking to me?? I don't remember that i have
mentioned
H'a-Ir

Yuli Green, U.K
YULI GREENל וביגה
 
 
10/12/00 19:52
םתור :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
.ןיינעמ עטק ןתא ובתיכ -לוטקלו רקבל םוקמב ,יאמ,רדמס
ךישמהל לוכי- אלש ימו,ןיראק תא םיבהוא ןאכ תוםישלוגה בור
.האבה הבתכל
.רחא םוקמ ןכל ושפחת וכל- סחנלו ללייל םוקמב זא
םתורל וביגה
 
10/12/00 19:36
ולש הרבח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
??????שארה לע םתלפנ ,ודיגת
!!!!ישיש םויב םייברע ןיב תעשב ךבוהא םע תולבל ףיכ ךכ לכ
התואבו םויה ותואב רקיעבו ךייבוהא םע תולבל ףיכ .תקדוצ ,ןיראק
.העשה
.תונלבס תצק ,ךיילא םג עיגת הבהאה
ולש הרבחל וביגה
 
10/12/00 20:29
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
:האלה ריבעהלו ומצעל םושרל אנ ,והשמ לע הלע אוהש בשוחש ימל
לע) דחאמ ץוח םעפ יא תוננבב םסרפתהו םסרפתמש ילש רמאמ לכ
ינא .רחא םוקמב םעפ רבכ םסרופ (רופיכ םויל הוחמ -ןטשהו םיהולא
ונניב שיש םכסהה הזו ,תוננבל יפיצפס ןפואב תבתוכ אל
תא ללמאל תעשורמ המיזמ םוש הפ ןיא .םיילכלכ םיישק תאפמ
הנושארה םעפבש הז רמאמב םיימעפ לקתנ והשימ הרקמב םאו םיארוקה
הזה רדסהה .ארונ אל זא ,םייתנשמ רתוי ינפל טנרטניאב םסרופ ולש
לכ תא ןאכ םסרפל ליחתנש תויהל לוכיש םידדצה לכל חונ ךכ לכ
.וישכע דעו הלחתההמ "הלודגה ריעהו סקס" ירוט
.הדות ,םעפה תובוגתה תא אורקל ףיכ יל היה
ןיראקל וביגה
 
10/12/00 21:18
תור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
- תוזופ השועו הארמה לומ תעקתנ
- הארמה ךיבסתה לע ה בתכ ןאכ המסרופ .ןוכנ ךכ לכו רכומ ךכ לכ
למגיהל יאדכ ןכש המ .רדנ'גל ללכב רושק הז םא תעדוי אל ינא
.השגיר ונל השועש הזה ךיבסתהמ
ידיגת (םישולשה יאליג תוביבסב) םיציצה ךל ולפנ אל םאו ,הא
.הדות
....ןמזמ רבכ וחנצ םה ונבורל
תורל וביגה
 
 
15/12/00 4:09
יהשימ :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
ינפל דוע וליפא....ישילשה רושעב רבכ ונב דגוב יציצה .קיודמ
.ךלש ןושארה יניצרה רשקמ תודיגבה תא הווח תאש
יהשימל וביגה
 
10/12/00 21:28
תעדויו תעמוש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
כ''דב טולקל רשפא יאש תוניוצמ וידר תונחת ןנשי טנרטניאב
הז טנרטניאב עומשל רשפאש תובוט רתויה תונחתה .ץראב םירדתב
הלאכ תונחת יפלא דועו תילגנאה רודישה תושר - יס.יב.יבה
יאדכ ןיידע לבא ,תלבגומ ןיידע טנרטניאב רודישה תוכיא .תורחאו
.הזה יבווה לגרהה תא ץמאל
תעדויו תעמושל וביגה
 
11/12/00 17:24
יתא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הטנאופ שי ילוא .יתעדב יתכלמנו .ןויעבו בוש יתארק ,ןיראק
.יתא ,ייב .יתשגרה תעבונ ןאכמו ידימ רהמ יל רמגנ טושפ אוה ילוא
יתאל וביגה
 
11/12/00 21:23
הנופי ןב בלכ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,םולש תוינמופמינהו םינמופמינה לכל
,שגרמה רמאמה תא יתארק
: תאזכ איה ילש היעבה
ימצע תא ףושחל שייבתמ ינאו הלאמש הטונ יניפ
תורוחב ינפב
ידבל ראשהל יל פםרוג הז רבד
.דיב ןיזה םע ישיש ימיב
: הפיה ןימה תונבל איה יתלאשו
היה ןכגוז- ןבל םא ןכל עירפמ היה הז םאה
?הלאמש הטונש ןיפ
בלכ ,בהוא
הנופי ןב בלכל וביגה
 
 
11/12/00 23:45
תיטסינגלב :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
ןימי דצל הטונ וניפש רוחבב לקתהל יל אצי, ךתעד חונת
.דחא ךשא לעב , רחא רוחבבו
.ןימי דצל הטונ וניפש רוחבה תודוא רופיסב יתמחינ ךשאה דח תא
.ךשאה דח תודוא רופיסב יתמחינ ןימיל הטונ וניפש רוחבה תאו
בר דובכב
תיטסינאגלב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
13/12/00 14:37
:תאמ
דבכנה בלכ רמל הבוגתב
...תיטסינגאלב ,הלודג תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/12/00 9:27
תיטסינגלב :תאמ
דבכנה בלכ רמל הבוגתב
(: הדות הדות
תיטסינגלבל וביגה
 
 
12/12/00 1:33
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
תפכיא לזאזעל ימל ....לאמש דצל ....חחחא ,ןימי דצל ...חחחא
,לע לא ןרותה ףקזוי דוע לכ !?ךלש ןיזה לש תויטילופה תויטנהמ
ותוא רשא לגדה לש ויפואל תרתוימ בל תמושתב תוינונטק היהנ אל
ידכ תונוסחה ךידי יתשב שמתשת םא המכו המכ תחא לעו ףינמ התא
חונגל ונתוכיסנ דוהל םורגת הבוטרה ךנושלבו הגרעב ונפטלל
.הכישחב
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
12/12/00 15:07
רטכיר :תאמ
בלכ ,זועב ךלגד ףנהל הבוגתב
.ךומכ תונב לע ונעמש ,תיליל
וא וניתועבצאו וננושל ,וניתועורזב טטהלנ המכ רוזעי אל
הניאש בלה תמושת ,תוביוחמה לש קלחה עיגי דואמ רהמ ,ללכב
שגרב קיפסמ אל לבא קיפסמש וא קיפסמ אל לבא ןכש וא המוקמב
ינפב המל לבא גנימיטבש וא ןוכנה גנימייטב אל לבא שגרבש וא
דואמ הצורמ תמאבש תאז עיפות יתמ- - םלוכ ינפב אל וא םלוכ
?אל ותו הכישחב חונגל הל םימרוג םא
רטכירל וביגה
 
 
19/12/00 2:01
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
בלכ ,זועב ךלגד ףנהל הבוגתב
הבזכאו בל ןורביש ,תורירמ המכ .ילש ללמוא קותמ וה
יתייה .תבתכש םירופסה םיטפשמה ךותמ םילוע םיסחי תוכרעממ
תשחולו ךפוג לכ תא תפטלמ ,יתועורז ןיב ךתוא תלסרעמ
ולו .המיאהו רעצה לכ תא ךממ וחיכשי רשא םילימ ךנזואב
.עגרל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
13/12/00 17:47
יתאק :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
הזש המל זא ,הרוחאמ הז תא םישוע (תובלכו) םיבלכש יתבשח
??עירפי
יתאקל וביגה
 
13/12/00 2:06
דדלא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
, ישיש םויב אל איה היעבה לבא .תקדוצ תא .בהז הלימ לכ ,גנילרד
ילוא ,םצעב) צלגלג אלו ענרב ךליל אלו ,םייברעה ןיב תועשב אלו
וז .פיצנרפה תא תנבהש תבשוח ינא ,בוט ..ו יאנב רתיבא אלו ,(ןכ
(רבסהה עיגמ הנה) .תוניחבה לכמ תאש ימ םצעב .היעבה תא .ןכ ,תא
תורשפא הנשי דואמ תובורק םיתיעל ונינפב הייח תא תפשוחש תחאכ
הז הפו ליחתמ הז הפ .קחשמה םש ןה תויניצו תורירמ .המינפ ץיצהל
האור אוהש םייחה תא היחי אל יניצ םדא ןב תושעל המ ןיא .רמגנ
בותכלו רמרוממ רתוי דוע תויהל הביס וז ,ותניחבמ .םירחא לצא
היגלווירפה תא שי םלוכל אל .בוטה הרקמב הזו) .ןותיעב םירוט
אל"ה וא םינצמקהו תוקד 45-ל לקש 300 םיאיצומש הלאכ שי .וזה
.(םיקחוד וא םימינפמ "םיעדומ
בוט םלוכ לצאש בושחלו הצוחה לכתסהל הז רומרמה םע םייחהמ קלח
,הליכשמ ,בוט תארנ ,ימצעל תעדומ ינא ירה ,הצור םג ינא :רמולו
הז תא יגישת םא יכ .קיפסמ אל הז יבייב אלש והז זא .'וכו הנונש
זאו עיגי אוהש חוטב אלו אבה רבדה תא הצרת םיוסמ ןמז רחאל זא
.הלילח רזוח הז
תא םיבייחו הרוצ םושבו םוקמ םושב םיצורמ תויהל אל - הזה דחפה
הביבסהמ אלו תוישיאהמ קלח אוה - ייהב ונתוא קיזחיש אבה רבדה
וז צלגלגש םיבשוחו םירוהל ישיש םויב םיכלוהש ולא ,"הליגרה"
.םלועב הבוטה הנחת
ינאו ילעב ,םייסל תביייח ינא החילס .יתוא תנבהש הווקמ יא בוט
.ברע תחוראל ולש םירוהל םיכלוה
דדלאל וביגה
 
 
13/12/00 4:06
תטטושמ :תאמ
תא וז ,ישיש םוי אל הזל הבוגתב
.יפוא לש ןיינע אוה ידימת קופיס רסוח .ךכ ןכא
םירשואמ םישנא ריכמ התא ,ונינפב תפשחש המיהדמה הדבועה דצל
???זוחא האמב
תטטושמל וביגה
 
 
15/12/00 13:52
איבהל ךלהש וסיס :תאמ
תא וז ,ישיש םוי אל הזל הבוגתב
ה'רבחה םע םיירהצה ירחא .בוט רבכ .ישיש םויב םידבוע אל
הלילב .ער המ .םירוהל םיכלוה ךכ רחא .םיקחוצ .םיתוש .םיב
.ידוסי .בוט הככ .םינייזמ הברה הברה .םינייזמ םגו םיאצוי
11 -ב םימק .םימדרנ תבשב רקובה תארקלו .םינוויכה לכמ
תוארל םיכלוה ךכ רחא .ופיב טרוגוי םע סקרוב לוכאל םיכלוה
.דליפמולבב קחשמ
םיימוי הזש קר לבח .תבש ישישב םיקותמו םיבוט הז המ םייחה
.עובשב
איבהל ךלהש וסיסל וביגה
 
 
16/12/00 0:06
תטטושמ :תאמ
קותמה ישיש םויל הבוגתב
תולעהל יאדכש אבה קוחהש יתביבסב תילאריו יתצפה ןמזמ
וא ישילש םוי .החונמה ימי תכראה אוה ירוביצה םויה רדסל
.עדוי התא .הזכ ךורא דנאקיוו .ןושאר
.יט ףוא פאק יימ טונ רא דליפמולבו סקרובה ,םיקוחצה
.ירוס
.ילטנפד .יט ףוא פאק יימ רא הבוט החוראו טרס ,םת הפק
....העיקשב תלייטה לע ,ךרדה עצמאב שגפנ
תטטושמל וביגה
 
 
15/12/00 22:25
דדלא :תאמ
תא וז ,ישיש םוי אל הזל הבוגתב
לכ הזב םירבונו הזב םיקסעתמ םלוכ אל ,לבא -א ל איה הבושתה
אל םגו ,םירפסמ אל טושפ םישנאש םירבד שי .העש העש ,םוי
םלוכ אל .(גוזה ןב תא אל םג םימעפל) ךכב םירחאה תא םיפתשמ
ךל יראת .םהילע רבועש רבד לכ חתנל םיסנמו עגרל םירצוע
.זא םייח ונייה ןברוחמ םלוע הזיאב .ךכ ויה םלוכש


םולש תבש
דדלאל וביגה
 
13/12/00 5:26
הרימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,םיחפוקמ ושיגרי אל םה תוירוה דח תוחפשממ םידלי הברה ויהי םא
.םינוש וא
.דליל םיבוט םה םירוה ינש דימת אל
היולת אלש תררחושמ השא לש הצימא הטלחה תאז תירוה דח םא תויהל
.הרשואל םירבגב
.םהידלי םג םתסה ןמו ,תורשואמ תוירוה דח תוהמא הברה יתרכה
.ךכ רחא ףרטצהל לוכי (באה אל) רבגה יתנייצ רבכש ומכו
YESב םוקטיס יתיאר
........ירחא ,םירבגה לש םימודנוקה תא ףוסאל תגהונש השא לע
.םתוא איפקהלו
(:....רזוח שומישל
דע תא הז תא תושעלו ,ןוויכב בושחל ליחתחל הכירצ 30 תב הרוחב
.ךרעב 35 ליג
הרימל וביגה
 
 
15/12/00 13:26
ןהכ זעוב :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
בורל) רצוע לש גוס ויה תבשו ישיש ימישכ ,םעפ ךיא רזומ
,טנרטניא ,בשחמ יקחשמ ויה אלשכ ,(יטרפ בכר היה אל היסולכואה
תא ריבעהל ,ןופלט היה אל וליפא םיבר םישנאל) םיניוולו םילבכ
(ןמזה
שב שש םיקחשמ ,תספרמה לע היפוגב םיבשוי ויה ,זא אקווד
תירגלוב הניבג םע חיטבא םילכואו
,ץימ תגועו םח וקוש םע ,טפנה רונת לומ תיבה ךותב םיסנכתמ וא
טרסה תא םיאור םומיסקמ ,'א תשר םיעמוש ,"רבד"ב םילעלעמ
"םיאבה םיכורב" תא ברעבו ישיש םויב צ"החא יברעה
(ןבל רוחשב)


םויקה .םיימויק םירוהרהו תוגונ תובשחמ הברה ךכ לכ ויה אל
ןיינע ואצמו ,דורשל ליבשב ויח .תוטעמ תויורשפאה .השק היה
.ןיינע וב אוצמל היה רשפאש המ לכב


םינומשו ינורטקלאה ראודהו ויקיסייאה סרימהו םינופאלפה לכ םע
.םויה םלועב םידדוב יכה ונחנא - המניס םוהו ןיוול םיצורע
תא םיעמוש אל ביבסמש רבוגה שערה לכ ךותב אקווד .םויה אקווד
ונלש ןטקה לוקה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
19/12/00 2:06
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
םישישה תונש ףוסל הבוגתב
תינרקוד ןיאש תויפיפ ברח םנה תעדלו בושחל שפוחה ןכא
ונחנאש תועמדהו םדה תורמלו ןכ יפ לע ףאו .הנממ תירזכאו
.ונירשא ,םיריגמ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
24/12/04 0:37
ילאה :תאמ
םישישה תונש ףוסל הבוגתב
תאו .םידדוב תירבע ירבוד המכ וראשנש תולגל ףיכ - תיליל
.ךיירשא .םהיניב ןיראקו
ילאהל וביגה
 
 
20/12/00 0:55
דדלא :תאמ
םישישה תונש ףוסל הבוגתב
רבג םינשה ךשמב יכ "לע תוינש 60" הניפב צ"לגב יתעמש םויה
האוושהב ,יטסרד ןפואב רעונ ינבו םיריעצ םיאצמנ וב ץחלה
םויכ רדגומש המ יכ ונייצ הניפב .60-הו 40 , 50-ה תונשל
אלש ,תוחתפתה לש םיילמרונ "ץחלו תויגולוכיספ תויעב"
םיריעצ .ילמרונ אלכ 60-ה תונשב בשחנ ,לופיט םיכרצמ
לופיט ולביק הפוקת התואב תויעב ןתוא לע וחווידש
.שפוחלו המדקל ריחמה ןכא הזש הארנכ .יגולוכיספ
דדלאל וביגה
 
17/12/00 12:58
הירכוס :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רתויו !!!לודג ,ןתוא יתבתכ ינאש יתבשח עגרלו תורושה תא יתארק
.ןוכנ הזמ
הירכוסל וביגה
 
23/12/00 2:39
תבשה תלמשו הנח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןורגב םצע ומכ ול בשייתהו יתלד לע שקנ ישיש םוי דוע
עובשה ליחתמשכ .עובשה ליחתיש דע תוינשהו תוקדה תא תרפוס ינא
.שארמ עודי תוומ לש הקינורכ .דנקיוול הכחמו תללקמ ינא
תבשה תלמשו הנחל וביגה
 
 
23/12/00 16:03
יושנ :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
הככ ערו הככ ער יל ינימאת
המ הז יטנמור ךופהל לוכי ןייניעה הככ דבל ער בוט יכה יתעדל
תוקוורהמ רכוז ינא
!!!!????ךמצע םע רדתסמ התא םא דבל תויהלב ער המ
יושנל וביגה
 
 
24/12/00 20:08
תבשה תלמשו הנח :תאמ
קמאס ,ישיש םויל הבוגתב
.דבלה לש הסעבה לכ תא איצוה דנקיווה בוש ,בוט
.(יל) ףידע דחיבש הארנכ


היצקרטניאה תא םיצור דימת דבל תויהלו תויחל םידמולש המכ
.לכה ירחא תויתרבח תויח ונחנא .הביבסה םע
תבשה תלמשו הנחל וביגה
 
26/12/00 1:36
Basquiate :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןיראק יחילצהו ילע
Basquiateל וביגה
 
24/4/02 23:54
RED HEAD :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תועמד ילוכ אי
......יתקחצ המכ
!ת-י-ק-נ-ע טושפ תא ןיא
RED HEADל וביגה
 
25/4/02 5:29
ישונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תעלוקו הרצק-ןיראק .ךכ לכ ההדזמ-בוצע
ישונל וביגה
 
22/6/02 17:50
ןייעמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
, ירעצלו , עשעשמ ךכ לכ רמאמ יתארק אל ןמז הברהש ןייצל תבייח
...ןוכנ ךכ לכ םג
: ) ךרעצב תפתתשמ ...ןיראק
.ןייעמ
ןייעמל וביגה
 
11/2/03 11:00
סנרפ רגה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םוי תחורא דועו .היסקרונאה ןועגש הז ???תוניבמ אל הפ םישנ ךיא
..םירוהה םע ישיש
...הווקתה יל הדבאו םינש 8 רבכ בלוח ינא ,רדסב תאש הווקמ ינא
סנרפ רגהל וביגה
 
24/6/03 12:57
jenny :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ההדזמ יד םג ינאו ךלש רמאמה תא אורקל יתנהנ דואמ !ןיראק ייה
ינא !ךלש םירמאמה ראשבו הזה רנאמב תונכה לע ךל דובכה לכ .ךתיא
!םתוא אורקל תנהנ דואמ
jennyל וביגה
 
24/12/04 0:31
ילאה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הפורצ האנה טושפ - ןיראק
הטושפ תונכו ,ביתכ תואיגש אלל ,הטוהר תירבע ,תונברדכ םילמ
."םייחה" ול םיארוקש המ לע תטשפומו
תובוגת בותכל םישנא תררועמש הדיחיה תבתוכה תאש ,בל תמש ,בגא
(תירבעב,ט'צ) "חיש-ריעז"ל םיכפוה ךיירמאמל תובוגתה ?ינשל דחאה
.ינניא ,הרומ ומכ תעמשנ יאדו ינאש תורמל .ךייארוק ןיב
.םייגולוכיספהו םייתורפסה ךיירושיכ תא הצירעמ קר
!ךתוא אורקל גונעת
ילאהל וביגה
 
24/12/04 3:35
הרדנסק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיראק
תרשכומ דואמ תיתימא דואמ הפיקת דואמ תייה ךלש ןושארה רמאמב
.הצוחה ךלש םזינימפה תא ךלש תונומאה תא ךלש שגרה לכ תא תאצהו
.םדא ותוא אל וליאכ תא רתוי הפיקת אל רבכ תא.תנפתשה זאמ
תויהל יוארש רתויב בושח יטסינימפ רמאמ היה ךלש ןושארה רמאמה
.ראבוב הד לש הירפסמ םסרופמ רתוי תויהלו תופשה לכל םגרותמ
.תולעמ 360 לש ךפהמ תחקלו תטרחתה תא לבא
.תדחפמ תא המ.יל לבח
ומכ תישפנ הניחבמ ונרופ תעגפנ ךתויהב סקס לע הביתכה ילוא
.םזיניבושה יפלכ סעכה לכ תא איצוהל ךל םרג ונלוכ
ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא לש דרא ןיראקש בושחל הליחתמ ינא
.תמייק אל
לע םיננואמש הלא ומכ קוידב םיווש םה ונרופ תאש ובשחש הלאו
םישנאש המ ללגבש יחכשת לא.ךכ לכ םיבאוכה ךלוו הנוי לש םירישה
.תעלוק ךכ לכ התיה איה ונרופ הל וארק
םייקל לוכי אלש הכנל םלשל חוטיב תרבחל הרוה טפשמ תיבש הז םאה
ןיאש הז ךיא לע בושחל ךל םרוג אל עובשב םיימעפ הנוז ןימ יסחי
.ינימ ךוניח
אל ללכבש הלא םג תולותבה םג ונרופה יעגפנ ונלוכש תבשוח ינא
.תולצונמ ונלוכ.סקס לע תובשוח
.הז לע החומ אל דחא ףאו
.ול תפכאש םדא ןיאש הז ךיא
תבתוכ תאש םלוכו ינולא תינור יירד רוטקודמ הבוט רתוי הברה תא
לע.קדצ לע תבתוכ תא ינימ ךוניח לע תבתוכ תאשכ.ינימ ךוניח לע
.קדצ רסוח
.ילזלזת לא
?ךשמה רמאמל הילע ץוחלל דעב ימ הרבח
הרדנסקל וביגה
 
30/12/06 13:27
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יתנבה אל
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא