םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

!גגהמ וצפקת ,םיעגושמ
ולש חנ

שפוח תא רוזגל קיספנ וב ןמזה עיגה
ותועפשומ תדימ וא ותונלבוסמ יוטיבה
רובע םוק םדאל רמואה םג .עמושה לש
ןיירבע .תוירחאב אשונ וניא ,הריבע
םא םג .וישעמל דיחיה יארחאה אוה
ירבעה טפשמב .'תסוה' םא םגו חלשנ
"הריבע רבדל חילש ןיא" הזל םיארוק


המוד םייתניבו .רכיכב חושל אצי בוש םעהו ,ול ךלה ףלח רושע יצח
תדועת לע וידה שבי םרט דוע לחה רשא 'רימע לאגי רוהיטל עסמה' יכ
םשאה םיחיטמ ןימימ .םצעתהש אלא עווג אלש קר אל ,ןיבר לש ותריטפ
לאמשמ וליאו ,וב התשפש תיביטרפסנוק החנזה לש תונוש תומרבו כ"בשב
חצרל עקרקה תא רישכה ותתסה ירבדב רשא דגנתמה הנחמב המשא תחטינ
אוה םכסומ ,דחא אשונ קר יכ המוד ךוותבו ןאכמ הלאו ןאכמ הלא .בעתנה
רוסא ,הזע תיטילופ תודגנתה :תורחא םילימב וא תיסהל רוסא .םלוכ לע
.םיישיא םינויפאבו תושק םילימב ןיפואתש הל
רבעמ םלוא .טקרוק ילקיטילופ הרוזנצ לש וז הטישל םיארוק ב"הראב
תויצקנס לש יפוא םג תאשונ הרוזנצה לארשיב ,תיטילופה תויטקרוקל
ךרדב תטקונ הריכב תינידמ תוישיא יכ בשוחה םדא ,לשמל ךכ .תוילילפ
,קוחה תרגסמב ,לכוי אל ,ותנידמו ומע לע ןוסא טימהל היושע רשא
- ומשב דליל אורקל םא וא .בשוח אוה רשא תא תוישיאב חיטהלו ןיגפהל
ןויערב ,וירחובב ,וצראב ,ומעב דגוב לארשיב הלשממ שאר יכ בשוחה םדא
המוד !?יוטיבה שפוחו .דגוב ול אורקל לוכי וניא - ותשיאב וליפא וא
שפוח - רמואה רמאי .ןיכפוה הל ןיא רשא ןבאכ םש יא ול חכשנ יכ
.םיטלחומ אלו ,םה םייסחי תויוכזהו םישפוחה וימוד ראש ומכ - יוטיבה
תויטקרוק םאה ךא .םהמ םיבגשנה תורטמו םיכרע ינפמ םה םיגוסנ םימעפ
בצמ הז ןיאה !?לעילב ןב חצרמ ינפב גוסיתש הל יואר תיטילופה הנגפהה
!?וילע םירבועבש םיעורגה יפ לע קוחה ומצע רשימ וב ןכוסמ
שחרתהל הלשממה שאר חצר היה יושע םאה - קודבל ףא ילואו חכוותהל ןתינ
תיטילופה הביבסה לש התעפשה קוידב איה המו ,תרחא תיטילופ הריוואב םג
הלאש יוארה דובכה לכב םלוא .הרויה לש והשעמ לע הנטשה תאלמו תבקונה
תירוביצ תיחפהל וטנ םהב רבעה ימי םה םיקוחר אל .תיטנבלר הנניא וזכ
אלוליאו םייביטקובורפ םידגב השבל אלוליא" :תונעטב סנא לש ותוירחאמ
ישעמ רפסמ יכ תויהל טלחהב לוכי ןכא ."תסנאנ התייה אל ,דבל הבבותסה
תושנ תמגוד םיעונצ םידגבב וניתושנ ובבותסה וליא םיענמנ ויה סנוא
הלעי יכו !?המ זא .םיברה תושרב ןפגב תוהשל אלש ודיפקה וליאו ,ןרהט
שפוח תא ךא !?םישנ לש ןשובלו ןתעונת תא ליבגהל ותעד לע והשימ
אלל יכ תקפקופמה הרעשהה םוש לע תאזו ,האג לגרב סומרל ןתינ יוטיבה
הנחמו .וממז תא עצבמו עשר רזוא חצורה היה אל ,םימיוסמ םייוטיב
שארב אוה בצינ ,תוילרבילה םדאה תויוכז תא ולגד לע תרח רשא ,לאמשה
םתמיתס תא רשא תויפה םהמו .תויפה תמיתס רבע לא הז עסמב הנחמה
לודיש ירבד ראש וא לבח ךל ,גורה םוק םירמואה תויפ אל ?ונא םישקבמ
םימעפו תיניינע אל ,הסג ,תבקונ .הדמע םיעיבמה תולוק אלא ,התסהו
תא הריבגמ ,םדאה תויוכז הנחמ לע תולכתסה .הדמע ךא - תבעותמ ףא תובר
.שקבמ אוה דבלב ויתויוכז תא יכ השוחתה
עוריא ךלהמב תיתונמוא 'עוגפל' עבש תב תקהל לש התוכזל ונא םידרח
שפוחו יוטיבה שפוח ידיסחש םוש לע תאזו ,ונבש םייתדה םימרזב ,יתכלממ
ירוחאמ לא ןיקסוס הנאיטט תא וקרזשכ ונייה הפיא לבא .ונא תונמואה
אל ונאו ,תיטסישפ תלחנתמ איה ,ונלשמ אל איה בוט !?חירבו רגוס
שפוח םרג םיעוגיפ המכל םג וארית ,הזמ ץוחו ,הכרדל ללכ םימיכסמ
ןירהנ דהוא תא דימעהל םיצילממ ויה ונתאמ המכ ןיינעמ .הלש יוטיבה
םיביגמ הדוגא ינודיקפ ויה ינויצילאוק רבשמב םייאל םוקמב םא ,ןידל
.עבש תב תקהל לש הנכשמ ץוציפב ,לבויה ינומעפ תוערואמ לע
ןמזה עיגה יכ המודו ,ינשה ףלאה ףוס ינפל םיישדוחמ תוחפ ונא םיאצמנ
לש ותועפשומ תדימ וא ותונלבוסמ יוטיבה שפוח תא רוזגל קיספנ וב
ןיירבע .תוירחאב אשונ וניא ,הריבע רובע םוק םדאל רמואה םג .עמושה
ירבעה טפשמב .'תסוה' םא םגו חלשנ םא םג .וישעמל דיחיה יארחאה אוה
הרדגהה יכ המוד דימת ומכ ךא "הריבע רבדל חילש ןיא" הזל םיארוק
רמוא היה אוה םאו'' :'ג התיכמ הרש הרומה לש וז איה רתויב ךכל הבוטה
."!?ץפוק תייה ,גגהמ ץופקל ךל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
5/11/00 19:46
?ימ המ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
תא ךכ רחא ופרשי אלש ? בתוכ הככ התאש סקופ איג םוי דובכל הז
.חמש יד סקופ איג .םישאהל ימ תא עדנ ונחנא יכ ? אה טנמלרפה
?ימ המל וביגה
 
5/11/00 20:31
Estee :תאמ
ולש חנל הבוגתב
ולסוא ידגנתמ לש תונגפהה ,יניעב םג .ךירבד בור םע המיכסמ .ןכ
םתוכזב ושמתשה םיניגפמה .איהש ךרד םושב חצרה השעמל תורושק אל
הארנש ינידמ ךלהמ ינפמ םתדרחו םתודגנתה תא עיבהל תיטרקומדה
.ןכוסמ םהל
ול :םימלועל בוטה ימש תא ןכסאו הצימא שממ שממ היהא ינא וישכעו
להנמ ,םידגנתמה יפלכ לוזלז תוחפ טקונ חצרה ינפל לש לאמשה היה
םוקמב ,ומצע חונמה ןיבר ול ,"ןובשחב םתוא חקול" ,גולאיד םתיא
,םהל בישקמ היה ,לוטיבב םהילא סחייתהלו"םירולפורפ" םתוא תונכל
.ילוא .שחרתמ היה אל חצרה ילוא - 'וכו ,םתיא שגפנ
.בהלשמ אלו ןנצמ טנמלא יל וארנ תונגפהה אקווד -ךדיאמו
,סעכו הגאד יכומ ויה םישנא
התיה םלוכבש היזיולטב ופצו וידרל ובישקהו םינותיע וארק
בורמ םשפנ תא ועדי אלו ,הלשממה יכלהמ םע תוהדזה לש הירופוא
.לוכסית
הבשקה ,ךומכ םיבשוחש םישנא םע תוחכחתהה ,תונגפהה אקוודו
,ךמעזל ,ךיתושוחתל תוחפ וא רתוי חלצומ יוטיב םינתונש םימאונל
הנגפהמ התיבה ורזח םישנא .בהלשמ אלו עיגרמ טנמלא ויה -ךידחפל
-בושיה ןמ םישנא ,םהומכ תעד ירב דוע שיש .דבל אל םהש ושיגרהו
.םימילאה םיטאנפה תא קר וארה היזיולטבש ןוכנ .םתומכ םיבשוחש
םבור ויה ,וללה תונגפהב תורככה תא ואלימש םיברה םיפלאה לבא
,ירמגל םייופש םישנא םלוככ
.ער םכסה אוה ולסוא םכסהש ובשח טושפש
.הלשממה םע םיכסהל םיבייח אל .םיעדוי םתא ,היטרקומד
וראת .יגוגמד אוה חצרל תיארחא ל"נה האחמהש ןועטל ןויסינה
תמחלמ ןמזבש,לשמל ,םכמצעל
שאר לש ותיב לומ תונגפה לש םיבר תועובש רחאל ,82-ב ,ןונבל
חצור ןורשו חצור ןיגב תואירק וארקנ םהב ,ןיגב םחנמ הלשממה
תויודעה תא תולגלו תונותיעה ינויכראל תונפל םינמזומ םתא)
(וללה םיטלשל תומלוצמה
דחא שיא םק היה
שואייב ,וביל רמבו ,בהא רשא ודיחי ונב תא דביאש ,לוכש בא ילוא
ןורש תואירקה תא בושו בוש עמושש ,דיספהל המ ול ןיאש םדא לש
.השעמ תושעלו םוקל טילחמ ,חצור ןיגב חצור
ןימאהש ינפמ .ןורש לאירא תא חצורו -דחא הליל וחדקא תא לטונ
רחא ומצעב הרוי וליפא ילואו .ונב תומל יארחא אוהש םימתבו תמאב
.ךכ
תוחפ תוביס ללגב םידבאתמו םהל רקי והשימ םיחצור םישנא הנש לכ
...תויטמרד
???רמוא היה הז המ זא
?תימיטיגל התיה אל 82-ב ןונבל תמחלמ דגנ וישכע םולש לש האחמהש
?ןיגפהל םהל היה רוסאש
ךכש וויק םה אלה ? חצור אוהש ונימאה םא חצור ןורשל אורקל
...םילייח ייח וליצי
,תימיטיגל דימת האחמ .חנ ךתא המיכסמ ינא .הרורב הבושתה
.םדבל םיעשופה םיארחא םיעשפלו
Esteeל וביגה
 
 
5/11/00 21:03
joe :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
,םחלהל ילש תונוכנה" איה היטרקומדש םעפ רמא יאקירמא יאנידמ
..."יתוא לסחל שיש רמאל ךתוכז לע ןגהל תנמ לע ,גרההל ףאו
ןוכנ ."תסוה ימ ולאשת ,תיסה ימ ולאשת לא" :לאכימ ימס רמאו
ויה םה ,םיניגפמה תעדל תונלבוס רתוי הלגמ ל"ז ןיבר היה ולש
ענמנ היה חצרהש חינהל ןוכנ אל .רתוי בוט םישיגרמ קפס אלל
.זא
,ךנחמ ךילה ראשה ןיב איה היטרקומדש ןיבהל בושח הרקמ לכבו
יובא ,תוירחאב םיכנחמכ םדיקפת תא ועצבי אל םיגיהנמ םאשו
וגרה ןכא 82-ב ,המחלמ התוא ביבסש םכל הריכזמ ינא .ונלוכל
,ימשורבא הנויו .גייוצנירג לימא ול םיארוק :הנגפהב םדא
ךנחמה רוביצה וא ,גיהנמה םק אלש ינפמ תאז השע ,שפנ וחצרש
דח יוניגב אצי אל ינוציק ןימי ותואש ןכתיי ךיא .ותוא ןסריש
עיקוהל םק אל שיאש ,(ןונ-ןב לאוי ברה טעמל) ןיבר חצרל יעמשמ
חצרנ הב הנגפה התואבשו ,תידוהיה תרתחמהמ םיעוגיפה יעצבמ תא
רשל ךפה םימילש ,ומש יבגנה יחצ ,ערפתמ רצענ גייוצנירג
.החומו םק אל דחא ףא ,דחא ףאו .לארשיב םיטפשמ
לש םתוכז ,האחמב לגדה תא ףורשל םילארשי םיברע לש םתוכז
ועוציב עגרמ ךא ,יצאנ ןיברל אורקלו ןורא תאשל ןימי יניגפמ
אלל ,תויוגייתסה אלל .ותוא תונגל תוחפל שי ,הזכ חצר לש
.תופילק ראשה לכו .ראש אלבו םינוקית
joeל וביגה
 
 
6/11/00 8:29
יבא :תאמ
תוצירפל היטרקומד ןיב לדבהה לעל הבוגתב
,יתפרצ אלא ינקירמא אל
,ףוסוליפ אלא יאנידמ אל
.םזילרביל ךותמ הז תא רמא אל אוהו


.1983-ב אלא 1982-ב חצרנ אל גיווצנירג םג


,תוננוגתה תדמעש היהש םושמ ןיבר חצר תא הניג אל ןימיה
,ויתוכמ וב ואילפהש םירטוש וב הסיש ןיברש םושמ
,"םירולפורפ" ול וארקש םושמ
.סוזנצנוקל ץוחמ לא ותוא ואיצוהש םושמ
.תועדה לכל ,תוקיפסמ תוביס
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 20:31
joe :תאמ
םלועל הלואגל הבוגתב
לע גרהנ גייוצנירגש יתנווכתה) םינוקיתה לע הדות .1
אל םעפ ףא ינאו ,גל"ש עצבמ הל ארקא אל ינא ,82 תמחלמ
(: .(המ רמא ימ תרכוז
הזו ,חצרה תא וניג אל ןימיה יגיהנמ המל תעדוי אל ינא .2
בצמב הקיתשבש רושיא הקידצמ אל הביס םוש ,יטנוולר אל םג
,םניינע :תונגל אלש ורחב ןימי יעיבצמ םא .ינוציק ךכ לכ
הזו .תודגנתה טעמ אל ילצא םיררועמ תאז ושע אלש םיגיהנמ
ימ ,םירטוש אוהשימב "הסיש" ןיברש רמאל ןוכנ אל טושפ
.הדוקנ .םירטושל ןיינע אוה הנגפהב ערפתמש
.הרוחב ינא ?בל תמש ילוא .3
joeל וביגה
 
 
7/11/00 0:55
יבא :תאמ
םלועל הלואגל הבוגתב
So?
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 9:12
joe :תאמ
.3ל הבוגתב
אלש יל דמחנ רתוי םתס !?!?!?!? SO תרמוא תאז המ
יתוא ואריש ןוצר םתס ,םזיניבוש םוש) ןב יל םיארוק
.(ינאש יפכ
joeל וביגה
 
 
7/11/00 9:21
יבא :תאמ
.3ל הבוגתב
.החילס זא ,ןכ םא
.הזכ עורא יל רוכז אל לבא
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 9:57
joe :תאמ
?רכז ןושלב ךילא יתינפל הבוגתב
ןוידל רשקב בוט ךכ-לכ חור בצמב ינא לבא ,ןכ
קר ,תולצנתהל הקוקז אל ,הנשמ אל ללכב הזש ,הזה
!הדות .קוידל
joeל וביגה
 
 
11/11/00 13:39
תמא :תאמ
םלועל הלואגל הבוגתב
ח י ר ס מ :ירק-וישכע םולש לש
תמאל וביגה
 
 
5/11/00 23:47
חחרפ :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
.ותוא תנכסמ אל ללכו ללכ בוט םש הל ןיאש ימ ..אלפה המ ,ונ


,ומהבתהש םישנל תמרוג םתרבחש עובק ןפואב םירבג המישאמ תא
.םהבתהל
:תרמואש הנגה ךותמ םיסנא לש שנועב תוליקמש תוטפוש הקידצמ תא
.ןביבסמש תירבגה הרבחהמ תועפשומ טושפ ןה
םזינבוש) לשמל ומכ תוטעמ אל תוינעזג תונעט רבעב תנעט רבכ תא
."םימוחתה לכב םירבגמ רתוי תווש םישנש רורב ירה" :(ישנ
תורמל ,םוקמ לכב הילע םחלהל ןכומ יתייהש תוכז .ךתוכז יהוזו
בשוח ינאש תורמל .תרמוא תאש הלא לכמ תחא הלימל םיכסמ יניאש
.תורחאו תויטסיסקס ,תוינעזג תודמע "המיענ" תוסכב תאטבמ תאש


.דגוב הלשממ שארל ארוקש ימ ןידל דימעהל ךירצ אלש בשוח ינא
םיעגופ רשאכ אקווד הז םיילובג םירקמב ןידל דימעהל םא)
(..תוחמל היציזופואה לש התוכזב


,ןוחטבה תכרעמ לש ,כ"בשה לש הירטסיההש ,חנ ומכ שממ בשוח ינא
.היטרקומדה תוישואב לכמ רתוי תעגופש וז איה "םילרביל"ה לש


לש הנוחטב תא ןכסמ יכרדב ינאש ודיגיש יל עירפמ אל שממ
.םתוכז .יל עירפמ אל שממ .הנידמה


אל ,יתסא ,ןיבר חצרל םדקש ,הלעמו התסהה שדוחב עריאש המ
.חכשיי אלו חלסיי אלו אטוחי אלו הקניי
ןיברו לאמשה םצעב היפלו תבעותמ הדמע הגיצמ ךנושל תקלחב תא
ןימיה לש העודיו העובק הדמע וז .םשא ןברקה .ותחיצרב םימשא
םילמה םא ןיבו הלאה םילמב התוא אטבמ אוה םא ןיב ,םהלתמה
.תוימהב אטבתמ אוה ןהבש


וז ..ךנושל לבזמו ךביל עורמ ץיפהל ךתוכז לע םג םחלא ינא לבא
!!!תולפטבו בל עורב תבלושמ תומיטא וז ,הריבע אל


תא ףיקתה הז ירחא דימו שרגנ ןיבר תא שאו םדב רמאש ימ
וכרדב רש לש תינוכמ ףקת ,תסנכה לע תולעל הסינ ,םירטושה
שחש הזכ היה אל ,דמחנ היה אל תאז השעש ימ ..תסנכה ןכשמל
עוגפל הסינ תאז השעש ימ..תופתושו הוולש ויערמ רבח תרבחב
עורזה חכב עונמל הסינ ,תיטרקומדה הטישה לש תוימיטיגלב
לע לועפל ויגיצנו ןוטלשה לע חצר ימויאב ,ןכ ..חצרב םימויאבו
.םהלש טדנמה יפ


ןפואב גרח םהמ קלחו .התסה ירבד ויה הלאו םיתיסמ ויה הלא
.יוטיבה שפוח לש םוחתהמ יתועמשמ


.םיברעל תוומ אל םג ,התסה אל וז םידוהיל תוומ רמול
םע םדקתהלו ,הזו הז יברעל וא ,הזו הז ידוהיל תוומ רמול
.התסה וז ,ותיבל םידיפל
.ןווכתה חנ הלאל אל ,יתסא תיעט .יצחו התסה


ילייח ינפב םישקומ חינהל שי יכ םיעידומ ש"וימ םינבר רשאכ
םהילע ןיד יפ לע יכ םיפיסומו םילחנתמ תונפל ואוביש ל"הצ
לע לח יכ םיעידומו םיפיסומ ,הלא םינבר רשאכו הדוקפ ברסל
האירק ,דרמל האירק אלא ,העד תעבה אל וז ,ףדור ןיד ןיבר
.בורסל
לבא ,ינופצמ סיסב לע הדוקפ ברסל וארקי םינברש לבקל ןכומ ינא
תרוכשמ ונממ לבקלו דסממהמ קלח תע התואב תויהל ולכוי אל הלא
(!ןכ ,ימואל חוטיב) .היסנפו


םה .ןיבר חצר היה הפוסש התסהב וקסע (םלוכ אל) ע"שי ישנא
תא עצבל ונממ עונמל ןתינ ךיא הלאשב ונד םה ,וילא ונוויכ
.םימילא םיעצמאב הטיקנ ללוכ - ותוינידמ


ושע םה הלאה תוקעצה ידי לעש תבשוח יאדווב ,יתסא תאו
וחינהש םיידוהיה םיטסירורטהש תבשוח םג יאדווב תאו ,הנסאפיו
,יוואבריח ל"הצ ןלבח תא וצצופו םייברע םיסובוטוא תחת תוצצפ
.םידמחנ םירוחב םה ,תימאלסיאה הללכמב םיטנדוטס וחצרו


הדמחנ אל תאו םידמחנ אל םה


.המב לכ לע ,םש ,הפ .ךיירבד תא רמול ךתוכז לבא
תאטבמו היטרקומדה תא תלצנמ תמאב ךביל יריקיל דוגינב ,תא יכ
.התיסמ ךניא תא .ךביל לע רשא תא


םג תבעותמ תויהל ךתוכז לע םחלא ינאו .ייניעב תבעותמ טושפ תא
...ראשה יניעב
היציזופוא קיתשהל ןויסנה .הבושח הדוקנב תעגנש תמאב ,חנו
חצרמ תוחפ אל היטרקומדל תנכוסמ תוילילפ תומשאה תועצמאב
.יטילופ


האנו קייודמ ,טוהר תבתכ


...םהלתהל אלא יל רתונ אל ,ךירחא


ןהכ קילומש
(1992 ,"ןיבר ןעמל םיחרזא" ןייפמק להנמ)
חחרפל וביגה
 
 
6/11/00 6:46
הימ :תאמ
תבעותמ תויהל ךתוכזל הבוגתב
המש יל הארנ יכ תאלפתמ יד ינא ? אל תצק תפחסנ .חחרפ ואוו
ינא ,לוכיבכ) יתסא לש לוכיבכ תוינמיה אל הז ךתוא ץיפקהש
אלא ,(תויטילופה היתועד תא יתעמש אל םלועמ יכ תרמוא
םדאנבמ אקוודו .תונמדזהל תיכיח שממ .הלש ילקידרה םזינימפה
אלש חטבו .םזינימפה ינפמ ארי תויהל הפצמ יתייה אל ךומכ
תרכזנ ינא ,ינורכיזב תשפשפמ ינאשכ יכ םא .הככ חלתשהל
יתסאל הפ תבתכש המש תמאהו .הזכ והשמ וא סדייא ו'גל תלחיאש
םזגומ טעמ אל הז .הל ארוק התא "תבעותמ" .רבד ותוא יל עמשנ
ךלצא עיגמ הז ךיא ?היתועד םע םיכסמ אל התא ? לכה ךסב המ ?
.יואר אל דואמ הז יניעב ? הביא תאזכל
םחלהל ןכומ התאו ,הב תחלתשה קר םנמא ,חנ לש הבתכל רשקהבו
הל םותסל ידכ ךתלוכי לככ תישע םצעב לבא ,עמשת התעדש ידכ
לככ תוילקידר היתועד תא בותכל דוע זיעת אלש ידכ .הפה תא
דע יתמשרתהש ומכ .ךכב חילצת אלש דואמ הווקמ ינאו ,ויהיש
םדאנב שיש חכוש םימעפל התא לבא .הרקי אל הז ,יתסאמ הכ
רחאל םיקידניאה תא וב תירי התאו םדאנב םש שי .קינה ירוחאמ
.םודאב ,עצמאב ךלש הרטמה תא תנמיסש
התסהו תומהלתה לע בתוכ התאשכש הנקסמל יתוא ליבומ קרש המ
דואמ בוט םהלתמ התא יכ ,אכמס רב ךב תוארל רשפא ןימיה לש
.יתוא עיתפמ דואמ התא .ךמצע ינפב
הימל וביגה
 
 
6/11/00 11:29
חחרפ :תאמ
התא עיתפמ דואמל הבוגתב
הניבמ ,רוחאל יירבד תא תחתנמ םג תא וישכע ,הימ תמאב
..קתרמ הז ,הז תא השוע תא קוידב ךיא ,יעינמ תא הריכמו


לבח ,הלש םזיסקסה ללגב םלועמ ,יתוא הציפקה אל ,יתסא
הז ןיינעב היתובוגתו איה ,יתעדל .ךתוא הציפקה אל איהש
.רחא םוקמל הז ךא ,יטסינימפה ןיינעל תוקיזמ


ישנ םזיסקס דגנכ םמוקתהל השאכ הכירצ תייה תא אקווד
.ירבג םזיסקס דגנכ לכ םדוק םמוקתמ רבגכ ינאש יפכ קוידב


:הטושפ הדבוע איה יתסא דגנכ יתוא םמוקש המ


תאו ותוא המישאה ,ןיבר חצר רחאל םינש שמח ,וזה 'בגה
.רימע לאגי ידיב ומצע חצרב תוינידמ


.רתויב בעותמה תא םג ,לכה רמול שפוחה אוה יוטיבה שפוח
.הנידע האחמל וא םייפכ תואיחמל תוכז וניא יוטיבה שפוח
לער והז רמול יתוכז ,הלש לערה תא ץיפהל התוכזש יפכ שממ
םניא ,יניעב םיבעותמו לער םה הירבדש רמול ,אלו .בעותמ
?התע יפ תא םותסל הסנמ תא םאה ..תויפ תמיתס


תודמע ןיבל ןויוושל תוכזב הרכהה יא ןיב רשק שי ,יתעדל
תוחרזאל ,האלמ תואמצעל רחאה תוכזב ריכמ וניאש ימ .ןימיה
רחאה תוכזב ,ןויוושל תרחאה תוכזב ןימאיש המל ,האלמ
.ןויוושל
לש תונמואלה ןיבל יתסאה לש םזיסקסה ןיב רבועש וק שי
ךיא םיצורית םיאצומ הלאו הלא .היעירמ רבח "תעדה ירב"
.םירחאה לע ןיילעתהל


יאב הרכהה .תחא הדוקנב תרצענ הניא ןויווש יאב הרכהה
.םלוע תסיפת איה ןויווש
ילוחכ/םינידנולב/םירוחשה ותעדלש ימ
ול אצומ דאמ רהמ ראשהמ םיבוט םיניס/םירבג/םישנ/םייניע
.םלצ ןדבאל דע הערל תולפהל ידוהי/יברע/רבג/השא/ישוכ
תודמע תלעב ,יתסאה ,איההש ייניעב אלפ הז ןיא ןכל
.תינמואל תיטסינבוש הניהש יפכ שממ תוישנ תויטסינבוש
.תומוקמה ינשב המוד תואיצמה תא תוועל הכרדו


ךותב ףדרנ ןבומכש) ןונ-ןב ברה םג שי םילחנתמה להק ךותבו
ילוש טועימ םהש - םולש תוביתנו לטנקנרפ קחצי תאו (מע
םיתיסמ םניאש םיבר םג שי ,"ימואל-יתדה הנחמ"ה ךותב
.םש ץורפל הרעסל רשפאמש טקשה םה ,םיערופו


"קותשת אל"ב ןימאמ ינא


קתוש אל ינא ,הלווע האור ינא רשאכ
ביגמ ינא ,תונעזגב לקתנ ינא רשאכ
תא יתרמא ונימ וניאש ןימב עוגפל הסנמ ו'גש יתבשח רשאכ
(ךלש תרצוי הבישח וז סדייא ול יתלחיא אל) ירבד
,ותחיצרב לאמשה תאו ןיבר תא םישאהל התסינ יתסא רשאכו
"ייניעב תבעותמ תא ירה" ירבד תא יתרמא


בעתל התוכז וז יכ ?המל .היניעב בעותמ תויהל ןכומ ינאו
...יתוכז וזש יפכ שממ ,הצרתש ימ תא


ףוקתא אל ינא ,תוישנ תויטסיסקס תודמע גיצת איה רשאכ לבא
.בזכאתא אל ,ןכ ישעת אלשכו .תאז ישעת תאש הפצא ינא


הדמע רשאכ םויה רדסל רובעל ןכומ אל ינא ,תושעל המ זא
הניה העימשמה םא וליפא .ייניע דגנל תרבוע תבעותמ
דעבמ תוארל החילצמ והשכיא תא םא וליפאו תישנ תיטסיסקס
.ייניעמ וליפא םירתסנש םיעינמ ז לכל


..הזכ אוהש ללכב עדי אל אוהו ,ןותיעב וילע ורמא
חחרפל וביגה
 
 
6/11/00 11:42
Estee :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
הבוגת העיפומ הטמל רתוי תצק .ךמצעב טולש ,חחרפ
התאש ילאוטריוה "יפואה חצר" .ךלש םירבדל ילש תיניינע
.ירמגל יטתאפ ,ןאכ יל תושעל הסנמ
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 1:23
חחרפ :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
....יתבתכ ינא אל ,הז תא
20/8/00 21:06 Estee :תאמ


רודבלסל הבוגתב


דוס ךל רפסא אוב


קחשמ לכה הז


-םינפב םינפב


םינבה לכמ תוקזח רתוי תונבה לכ


ןורחאה ןמזבו


םינפ דימעהל ונל סאמינ תצק


...םימייואמ ושיגרת אל םתאש ידכ


םינתשמ קחשמה יקוח


,םייתניב לבא


םישדחה םיקוחל לגרתנש דע


,תושעל המ


....םישק םינמז


!!!סייק יימ טסר ייא
חחרפל וביגה
 
 
8/11/00 9:15
Estee :תאמ
!!!סייק יימ טסר ייאל הבוגתב
...רומוה שוח ןהל ןיאש תויטסינימפ םימישאמ ךכ רחא
תונויער ןיבהל תלוכי וא םוכחת לש גוס םוש ןיא ךלו
...םיבכרומ
דחאל דחא ,וטושפכ ל"נה תא ןיבהל
.ןוכנ אל טושפ הז
תתל םישנ לש ךרוצה לע והשמ דיגהל ןויסינ היה הז
,דימת "םיקזחה" שיגרהל םירבגל
שי ןכש תלוכיב תודוהל םימעפל ןהלש ששחה לע םגו
.םייואמ שיגרי אל אוהש ידכ ,ןהל
ןיבי ,רודבלס ןיבל יניב גולאידה לכ תא ארקיש ימ
(.הווקמ ינא) הז תא
.חחרפ ,ינממ דר
ץמאתמ התא ךלש ינוירבה ןונגסה לע לצנתהל םוקמב
.קדוצ התא המכ חיכוהל
Esteeל וביגה
 
 
6/11/00 16:21
Estee :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
.הטמל רתוי העיפומ ילש תיניינעה תוסחייתהה
יתוא ההיז אוהש חחרפל המדנש עגרב -ףיסוהל יתיצר קרו
לכה דיגהל רשפא -"ןוכנ אלה" יטילופה הנחמל תכיישכ
, ישיא ...ןסר רסח ,חלתשמ ,ילנויצומא ,ירציי ....לכה
.ינעגופ
.יופצו
יפיטואירטסה לזאפל םיאתיש חנומב תרחב ?םזיסקס ]
....ךלש
קמונמ דאמה םזינימפה םע תודדומתהמ רטפיהל הלק ךרד
ילש םיטרדנטסה .ונממ םייואמ שיגרמ הארנכ התאש .ילש
רבג" התאש עומשל ליגר התאש תשחנמ ינא .ךלשמ םינוש
םיטרדנטסה ןכ לע ...םירחא םיאו'צאמל תיסחי "דחוימ
םימזגומ ךל םיארנ יתימא ןויווישל הגיצמ ינאש
דגנו םזיניבוש דגנ ינא ,םירבג דגנ אל ינא ...םימייאמו
יפלכ ןגוה אל אוהש ,םייקה יתרבחה רדסל סחיב ןורוויע
ינשש הנימאמ ינאו ,תילקידר ינא הזה ןיינעב .םישנ
[.יונישהמ וחיוורי םינימה


לבא .רמאנ רבכ לכהש ינפמ ,יתאשילק עמשי ףיסואש המ לכו
המכ ,ולש "תוסחייתהה תצובק"ב .םימשרתמ אל וגוסמ םישנא
תא ול םימתוסש המכו ,בוט רתוי ,"רחא"ה תא םיזיגרמש
.בוט רתוי ,קזח רתוי הפה
Esteeל וביגה
 
 
6/11/00 17:47
הימ :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
,ארונ הזכ אל הזו ,םירבד ןומהב ךתיא המיכסמ אל ינא
רמוא התאש המ תא רמוא התא לבא ,חכוותהל היה רשפא
.םעט האור אל ינאש ,חור תוסג תאזכב
הימל וביגה
 
 
7/11/00 23:57
Estee :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
.הלעמל םג יניעב דאמ םיקייודמ םירבד תרמא .ךל הדות
הוקמ ינא .ןטבב ףורגא ומכ איה חחרפ לש חורה תוסג
ףא וזכ הפקתהל הכזי/הכזת אל תוננבב דחא/תחא ףאש
תויתדה ,תויטילופה ויתועיד/היתועידל רשק ילב .םעפ
.תורחאה וא
Esteeל וביגה
 
 
6/11/00 8:46
םיטקש םימ :תאמ
תבעותמ תויהל ךתוכזל הבוגתב
,ךל בוט רקוב , תישאר


שארכו םדאכ ןיבר קחצי לש ויתודיסח םע תנמנ ינא ןיא
...הלשממ
,תומייוסמ תועדב "ינוציק ינמי" ארקנה םרזל תכייושמ ינא
.וז הרדגהמ תגייתסמ ינאש תורמל
,רופס ןיא תויועט השע הלשממה גיהנמכ ןיבר יכ תבשוח ינא
אל םלוא ,םיענמינ יתלב םניה םולשה ןעמל הריתחהו םולשה
...עצבתיו עצבתמ ,עצבתה הז הב ךרדב
ןילופל תחלשממו ןוכיתב ימימ ינורכיזב הלועה השק יכה הלאשה
"?ודגנתה אל םה עודמ ,?חבטל לבומ ןאצכ וכלה םה עודמ":איה
הילא םוהתה תא תוארמ ונניע תא םימצוע ונא ,םויה ףא ילואו
.םילבומ ונא
.םיטלושה ונא ,םיקזחה ונא םעפה םלוא
.וזה הגלבהה תוינידמל ומיע קרב לש ויתוביס יכ ןכתי
קחצי םע המיכסמ אל ףאו קרב םע המיכסמ אל ינאש תורמל לבא
!ונלשיב ונחנאש הסיידה יהוז ,וכרדו ןיבר
,הלשממ שארל ןיבר קחציב ונרחב םעכ -ונחנא
.קרב תא ונילע ונכלמה ,םעכ ונחנא
רוזח שיגדהל הדיפקמ ינא ,קלח תלטונ ינא וב ןויד לכב
.שגדהו
ימיטיגל הז הנוש העד
תוכז ןיא הנוש העד התוא םשב ,דחא ףאל ,תאז תורמל םלוא
.ושוכרל קיזהל וא וב עוגפל ,רחא ייח תא לוטילו אובל
.ףדור ןיד וניה תרכזה ותוא ףסונ רבד
רפסמ ןייצל ינוצרב "לארשי תבשחמ"ב המוצעה ךתונעדי רואל
םירבד


הרותל םינפ 70


בר ךל השע


.ןותנ בצמל ולש שורפה תא שי דחא לכל
תא הרוי רשא דחאל דמצנ אוה , וכרד תא ול רחוב םדא רשאכ
.תורמימהו תועדה יוביר לשב ,וכרד
,הרותב ,וכרדב תכלל רחבת רשא הז תא תאצמ רשאכ ,םלוא
ותו ברה תקיספ תא שי ,הינש העידל םוקמ ןיא ,האופרל דוגינב
.אל
תואבומ תאבה ידי לע ברה תעד תא תונשל תוסנל ילוא ןתינ
ברה תקיספ םלוא ,ארמגה ילופליפל המודב ,םירחא תוטטיצו
.םדאה תא תבייחמ ןאכל וא ןאכל
יפל םניה תויולחנתה יוניפ דגנ אצוהש הכלהה קספו ףדור ןיד
,ונמאי יתלב רשא תועטו תוטש ,הרוקמב תיסכודותרואה ,יתעד
וצ יפל םהל ןוכנה תא וטילחי יכ ונילייח לע ךומסל םוקמב
.רחא לש ונופצמ וצ תא םהילע םיפוכ םנופצמ
יידלי ךוניח תא ףא תיתשא וילעו ,ךוניחב יסיסבה ןורקיעה
תא םהינפב שורפל ,תודדומתהל םילכה תא םהל קינעהל אוה
םהל חינהלו ,היתועדו היתורוקמ ללש לע תיתכלהה הייגוסה
.םנופצמ וצכ בותכה תא שרפל םהל תתל .םמצעב םכרד תא עובקל
.אבצב ותרש אל "םיסודה" לכ אלו םיטאנפ םייתדה לכ אל
.ןכוסמ רבד הז תוללכה
.ופוגל םדא לכ וטפש
וישעמ יפ לע
.ולש תרתוכה יפ לע אלו
...ץראב םולש רורשיו ןתי ימו
ימינפ -בושח יכהו ינוציח
םיטקש םימל וביגה
 
 
6/11/00 16:56
תאיל :תאמ
!קילומשל הבוגתב
םימשאומ-םימשא ,ןימי-לאמשה ןינעל ללכב תסנכנ ינאש ינפל
ינש לע עבצאה תא םישל עגרל יל ושרה,תויומהלתה ראשו
:דחוימב הפ יתוא וממוקש םיניינע
ארונה סותימה לע ,החינמ ינא ,בל םתב ,םיטקשה םימה תבתוכ
ךכ רחא אבש שקיהה .חבטל ןאצ :וליצב ונכנוח ונלוכש אוהה
אוה םא ןודל תנווכתמ אל ללכב ינאו ,טלחהב יל רורב
קועצל ךרוצה תא תאצומ ינא תאז םע לבא ,אל וא ומוקמב
:םר לוקב
!?ה ח י ל ס
?חבטל ןאצ
בצמב ואצמנש ,תוומ דע םתוא וביערהש ,ולאה םישנאה ,רמולכ
וחצרנ וסנאנש ,תכלל תלוכי רסוח דע םישוח תוהק לש
ומק אל םהש הז לע ?םתוא תטפוש תא קוידב המ לע ,ולפשוהו
.םישנא לש תויללצ ,םיכלהמ םיתמ ויה םה !ולה ?דורמל
יוא :םיחנאנו בשחמ לש ךסמ לומ לא םיבשוי ,הפ ונחנאו
.השעמ תושעל ומק אל ךיא ,יוא
תאשכ דצב הזה םמוקמהו אילחמה טפשמה תא ימיש ,אנא זא
.האוש לע תרבדמ


:חנל דחאו
םיענמנ ויה סנוא ישעמ רפסמ יכ תויהל לוכי טלחהב ןכא"
תושנ תמגודכ םיעונצ םידגבב וניתושנ ובבותסה וליא
"...ןרהט
.ךכ בושחל תרעצמו תירזכא תועט ,תועט
,רופיאל ,םידגבל וא הכישמל רשק לכ סנוא השעמב ןיא
ורוקמש רוהט תומילא השעמ והז .תיפיצפסה השיאל ,ללכבו
,ירמגל ירקמ טעמכ אוה תוינימלו ןימל רשקה .וב קרו סנאב
וא שבלת השיאש המל רשק םוש ןיא ןכלו חכ אוה הפ ןיינעה
.שבלת אל
ויה סנוא ישעמ רפסמ ןכא ,םש תבתכש ינשה רבדה יבגל
ובבותסה אל וא ,ןדבל ובבותסה אל םישנ ול ענמהל םילוכי
קרו ךא רושק ןיינעה ,ןאכ םג .ןינעה ךרוצל ,ללכב
וניתועדש יל המדנ ןאכו ,עשפ עצבל עשופה לש תונמדזהל
.תוקולח ןניא
תאילל וביגה
 
 
9/11/00 14:22
ישיפ :תאמ
ונימ וניאשב ןימל הבוגתב
...םיללצ תנווכתה
:-)...ןוידל ץוחמ יריאשת ךלש רופיאה ילכ תא
ישיפל וביגה
 
 
6/11/00 10:06
יבא :תאמ
תבעותמ תויהל ךתוכזל הבוגתב
וקסעוהש םישנא ויה הז תא רמאש ימ ,טפשמ תיבב ררבתהש יפכ
.ןימיה תא שיפכהל היה םדיקפתו ,כ"בשה ידי-לע
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 10:41
תיציפ :תאמ
תבעותמ תויהל ךתוכזל הבוגתב
".ןיבר חצר היה הפוסש התסהב וקסע (םלוכ אל) ע"שי ישנא"
(םש ,םש ,חחרפ)


"לילכמ אל" וליאכ אצויו םלוכ אלש רמוא התאש ךל הדות תמאב
.ללכב


אל םה לשמל רהצי וא הכרב רה עברא תירק ומכ תומוקמ ,ןוכנ
םיבשוי ע"שיב תומוקמה בורב לבא "תונלבוס תוממח" קוידב
התיה אל ןמזה ותואב םהלש הבשחמהש םיילמרונ םישנא דאמ הברה
אלא ,"תויטרקומד אל םיכרדב הלשממה שאר תא רוצענ דציכה"
םולשב ורזחי םידליה םאה ,התיבה םויה עיגנ םא עיגנ דציכה
השיגפה ינפל תועש 3 םילשוריל עוסנל םאהו ,רפסה תיבמ
הזיא היהי ילוא יכ (העש חיננ אוה ליגרה העיסנה ןמזשכ)
.שארמ עודי יתלב ןמזל עקתינו ,ךרדב שיבכה לע "דושח ץפח"


ילש םירוהה ,הריחבמ ירמגל אל) תולחנתהב הנש 20 יתייחש ינא
טעמ אלב ןיבר חצרל המדקש הפוקתב יתחכנ ,(םש רוגל ורחב
,בצמה לע ונד םהב ,םיתב המכו המכב "תבש ןחלוש" לש םינויד
ילב ,םישק םירבד םג ועמשנ ,ןכ .םיעוגיפה לעו ,הלשממה לעו
אל תוחפל) םירבדמש םישנא יתעמש אל םלועמ םלועמ לבא ,קפס
.הלשממ שאר חצר ומכ םילא ןורתיפ דעב (הבורקה יתביבסב


?םש היה ןכ המ
תיבהמ תוקד 5 וחצרנ םהלש םירבחש הדבועהש םישנא םש ויה
לודגה ץחלהו (הנורחאה תורגבה ירחא עובש ילש התיכ תב ומכ)
אל דחא ףאלש השגרההו ,התיבה ךרדב הרעבת יקובקבו םינבא לש
ןומא תוחפו תוחפל םהל המרג ,םירולפורפ ונחנא יכ תפכא
.הלש םיגיהנמבו הלשממב


תא איצוהל םאה לודג חוכיו היה יתללפתה וב תסנכה יתבמ דחאב
ישיא ןפואב ינא .הליפתה חסונמ "הנידמה םולשל הליפת"ה
.תאזה הביסהמ םש ללפתהל יתקספה (והשמל יטנוולר הזש אלו)


בושיב הזירכה תכרעמש םעפ לכב חתמ תיוור הריווא התיה
.הצעומה תבחרמ תואצויש הנגפהל תועסהה לע הזירכה


םא 93 ץיקב ,םידרווה ןגב עובש לש הלודג הנגפהב ,תחא םעפ
ינומה גנינפה ןמ ,גח לש הריווא ןיעמ םג התיה העוט ינניא
.ךכ הזל אורקל רשפא םא היטרקומד לש


תוריש תבכ ךכ רחאו ןוכית תדימלת רותב יל רוכז יכהש המ לבא
ונחנאש .ונתוא םיאנוש טושפש המויאה השגרהה התיה ,ימואל
ךכב םימשא ונחנאש ,ןאכ שחרתמש קנע ךילהת לש םילגלגב לושכמ
.קותשל םיכירצ ונחנאשו ,עזעזמ רורט ונדגנ לעפומש


?בעותמה חצרה ירחאו
.לודגב יתעדל ולשיפ ןימיה יגיהנמ ,ןוכנ זא


םירבדה ,תונפלואבו תובישיבו םינוכיתבו רפסה יתבב םג לבא
.הנגמ תשרופמ הרוצב ורמאנ


סובוטואב ףקתוהש יתדה רוחבה בשוח המ עומשל ללכב והשימ תא
?ומצע חצרה לע ,ןיבר חצר ירחא השולש םיימוי


םילחנתמ לש תחא השקמ ונלוכ , ע"שי יבשות ונלוכ , אל
םידגב ,הקודה תחפטמ וא ,ףתכה לע יזוע םע םייאבצ םינובודב
.תורוחבל םיקנוח םייברגו םימאות אל


.תמאב ונ
תיציפל וביגה
 
 
6/11/00 14:25
noe :תאמ
ךירצ תייה אל ,תמאב הדותל הבוגתב
,תרמוא תא .ןאכ שחרתמש קנע ךילהתב לושכמ םתאש םתשגרה
הלא םה ןיאש םיניבמ םילחנתמה לכ אל ירעצל .ךכש חמש ינאו
םבור םויה םתוא ילאשת םא .ןאכ שחרתמש ךילהתב לושכמ
ךופהנ ,םהילא תורושק אל ללכב תונורחאה תומוהמהש ורבסי
.ןכרד תקדצ תא תוחיכומ ןהש ובשחיש שי אוה
תנמא תוארוה לע הסג הריבע .המחלמ עשפ ןה תויולחנתה
ןושלב ארקנש המ ,תווהמו ,הילע המותח לארשי רשא הבנ'ז
םצעל איה הדיחיה ותמורת רשא סכנ .דיבכמ סכנ ,םינטפשמה
.שיאל יאדכ וניאו דבכ וריחמו ומויק
noeל וביגה
 
 
6/11/00 14:31
יבא :תאמ
השגרהה התוא ןינעבל הבוגתב
?המחלמ עשפ
?דיבכמ סכנ
תא הבנ'ז תנמא ךותמ טטצ - בושח יכהו ,קמנ ,טרפ
.םייטנוולרה םיפיעסה


.הז לע עמוש ינאש הנושארה םעפה וזש תודוהל בייח ינא
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 0:51
noe :תאמ
?המחלמה עשפ ןיינעב טרפל ןכומ התאל הבוגתב
The Occupying Power
shall not deport
or transfer
parts of its
own civilian
population into
the territory
it occupies.
היסולכוא לע הנגה רבדב הבנ'ג תנמאל 49 ףיעסל אפיסה
.1949 טסוגוא 12 םוימ ,המחלמ ןמזב תיחרזא
:אלמה חסונה
http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/6756482d86146898c125641e004aa3c5?OpenDocument


.רתוי םירהדה םילק רבכ ןאכ ,דיבכמ סכנ םתויהל רשאב
הלא םיבושיב ןיא ,םולשל לושכמ םתויה ןינעל רבעמ
םימיה םידמלמש יפכ אוה ךופהנ ,תינוחטב תלעות
םה רתוי םיעוגר םימי ףא ודמילש יפכו םינורחאה
.דבכ ינוחטב לטנ םיווהמ
חקינ םא םג ,יהשלכ תילכלכ המורת םימרות אל םג םה
שפנל רצותה ,ןקרב ב הישעתה רוזא תא ןובשחב
ימוחת ךותב םילכלכתמ םבור .יספא אוה תויולחנתהב
רתויב תולודגהמ םש שפנל האצוהה ךדיאמ ,לארשי תנידמ
- הלימב יתוא סופתת לאו - ינעטמ וניא ינורכיז םא)
םיעבונ הלא םימוכס (שפנל הנשב ח"ש ןוילימ יצחכ
תובטההמ ('וכו םיפקוע םישיבכ) ,תורקיה תויתשתהמ
תועקרק ןתמ םירשפאמה םינמשה םיקנעמהמ רקיעבו תונושה
.םיסימה ימלשמ ראשו ךנובשח ,ינובשח לע הינב יקנעמו
- תואצות יתשל איבהל לוכי תויולחנתה ןתואמ תורטפה
יפ לע תוחפל - ךמעטל ,תושלח תויסולכואב העקשה ימעטל
.םיסימה לטנב התחפה - יתרעשה
noeל וביגה
 
 
7/11/00 1:01
יבא :תאמ
?המחלמה עשפ ןיינעב טרפל ןכומ התאל הבוגתב
םיבשותה 300 ללגב קר אל םירצנב בשוי ר"יח דודג
.ןג תמרב םיבשותה ףלא 200 ללגב אלא ,םש
.תירוזא םיקחשמ ונחנא
ךתוא רוטפאו ,הסנכה סממ רוטפ ?תישיאל רובעל הצור
.יאבצ תורישמ
.ןיינעב יתעד המ עדוי התא ?רמוא התא המ


.בישאו רחמ ארקא ,הבנ'ג יבגל
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 8:46
noe :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
ר"יח דודג שוריפב אוה ,םירצנב בשויה ר"יח דודג
.ןג תמר לש ףטושה הנוחטב לע ןגהל תוחפ
קמוע .לארשיל יגטרטסא קמוע תנתונ הניא םירצנ
.ותוליעיב קפס ליטהל יל השרה ןתינ וליא םגש
יבשות תחטהב קרו ךא קסוע םירצנב ר"יח דודג
תונויסנבו ,הנממו םירצנ לא ךרדה תחטבאב ,םירצנ
.דבלב ובשומ ימוחתב ע"חפ תעינמ
ףרטצהל לוכי היה הזה דודגה םע דאמ חמש יתייה
לע הרימשה לטנ תא תיחפהלו ,זראב בשויש דודגל
.וקה
םולכב תומרות ןניא הדגב תויולחנתהה ישוג םג
הברה ןג תמר לע ןגהל לוכי ל"הצ .לארשי ןוחטבל
.וקהמ בוט רתוי


רופיסמ ןתנהל הלוכי ,הז ןינעב הרופאטמ יצח
:ךלשו ילש רבח רפיס דימתש
היה תיפצתה דיקפת .סנוי ןאחב תיפצתב ובשי םה
.תיפצתה תרזגב רדסה תרפה לש םירקמ תופצלו תוהזל
ויה הרזג התואב ורקש םידיחיה רדסה תרפה ירקמ
.תיפצתה לע םינבא תקירז
noeל וביגה
 
 
7/11/00 9:25
יבא :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
חנ
םינבא תוקירז הילא תכשומ סנוי ןאחב תיפצת
םתוא וקרזי אל םינבאה יקרוזש תנמ לע קוידב
.ןג תמרב
תנמ לע קוידב הילבי'ג פ"מב ש"טב ונישע ונמזב
קחרמב אצמנ אוה ןותנ עגר לכבש פ"תשמ לכ עדיש
.ל.ה.צ לש רויסמ תוקד 10
.ביבא לתל ונירחא ואב םה - הילבי'גמ ונאצישכ
.םירצנל ונירחא ואב םה - חיפרמ ונאצי
.ןג תמרל ונירחא ואובי םה - םירצנמ אצנ


.תישיא הנגהל רבעמל רשקב יל תינע אל
הבוח תורישמ אלמ רוטפ ללוכ הזש ךל רורב
.ל.ה.צב
?ןורתיפה תא ץמאמ אל התא המל
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 9:45
noe :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
ביבא לתמ ואצי םיברעה הילבי'גמ ונאצישכ
התחפ םתחוכונ םג .ץראה יקלח ראשו םי-תב
.ותחפ רורטה תולועפ ךכמ בושחו רכינ ןפואב
ןמזב תואינכסה יימי תא חוכשל םיטונ ונבור
.רימש לש הנורחאה ותלשממ
קר אלו .ונקוח םחל זא ויה רורט תולועפ
G"ע) זא ויה םיצצופתמ םיסובוטוא םג תואניכס
הדירי שוריפב רצי ךוכיחה רדעה (הלופע
הרש הרומל בוש קקזהל יל השרוי םאו .תומילאב
שולע תאו יתוא הבישוה טושפ איה ,'ג התיכמ
המכ .ונבר אל רתויו ,התיכה לש תווצק ינשב
.טושפ
noeל וביגה
 
 
7/11/00 9:58
יבא :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
ארקנ כ"חאש המ לע ןודל תונוכנה התיה םדוק
.ולסוא
הריקד ירקמ 17 םע 1993 ץרמ שדוח אב כ"חא
.וחצרנ םידוהי 17-ו ,םינוש
.הילבי'גמ ונאצי כ"חא
.1995-ב קר ואב םיצצופתמה םיסובוטואה
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 23:31
noe :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
ועצפנ םיחרזא 15 וגרהנ - 1993 ץרמ שדוח
םיעוגיפ םישולשמ רתוי היהש המב .םירחא 24
.םינוש
לארשי תנידמב ריכמה ןיברל תאפארע בתכמ
ןוחטיבב םויקלו תימצע הרדגהל התוכזבו
רחאל הנש יצח 1993 רבמטפסל יעשתב בתכנ
ף"שאב לארשי תלשממ הריכה ויתובקעב .ןכמ
שולשבו יאניתסלפה םעה לש ימיטגלה גיצנבכ
.תונורקעה םכסה לע ומע המתח רבמטפסב הרשע
וחיריו הזע םכסה לע המיתחל ליבוהש םכסה
.1994 יאמל יעיברב הליחת
ץצופ עבראו םיעשת רבוטקואב רשע העשת םויב
רכיכ דיל שמח וקב סובוטוא דבאתמ לבחמ
הלופעב יתרביד וילע סובוטואה .ףוגנזיד
.ןכל םדוק הברה ץצופתה
noeל וביגה
 
 
7/11/00 9:59
noe :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
.קמחתמ אל יא ,תישיא הנגהל רשאב
תא ובאשש ב"הראב סנאירטרבילה וליפא
ראשו םזביטקיבואמ ראשה ןיב םהיתונויער
תא ומש ,תוינוציק תוילרביל ןימי תושיג
.ידכב אלו ROADS & ARMS - ב לובגה
לע רתוי בוט ושעיש םירבד שיש בשוח ינא
.קוש חכ ידי לע אלו יתלשממ חוקיפ ידי
לע םיססובמה וא םיכרוצה םירבד דחוטימב
.ףקיה תבחר תיתשת
?םישקומ תודש הנבי ימ
?םישקומה תא תונקל הרבח הזיאמ עירכי ימ


ילשכ םימייק םירחא םיאשונב םגש בשוח ינא
חרכהב אל ישפוח קוש לש תוחוכו ,קוש
םיאשונמ דחא ,רתויב הבוטה האצותל םיאיבמ
.רחא אשונ תמאב הז לבא ,תוברת אוה הלא
noeל וביגה
 
 
7/11/00 10:10
יבא :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
םינאירטרבילה" תא ריכמ שממ אל ינא
."ב"הראב
העוסש הרבחבו תגלופמהנידמב ,יתעדל ,לבא
היהי תישיא הנגהל רבעמ ,לארשי ומכ
.רתויב בוטה ןורתיפה


:הלאש ךתוא לואשל יל השרת
תלבגומ המחלמ לע זירכמ הירוס אישנ רחמ םא
יפוס רדסהל העגה תייפכ התרטמש לארשי םע
השוע אוהו ,1967 תולובגב פ"שרל לארשי ןיב
םיירוס םילייח 100,000 תרבעה י"ע הז תא
התיהש יפכ הטקש ןלוגה תמר) פ"שרב A חטשל
,(תונורחאה םינשה 27-ב
?ודגנ םחליהל אצת התא םאה
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 10:14
יבא :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
םיקויד יא הלגמ ינא יתטיש ןפואב ,בגא
.תודבוע גיצמ התא וב ןפואב םייתועמשמ


?והשמב דושחל ךירצ ינא
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 11:48
חחרפ :תאמ
חנ ,יואל הבוגתב
אלא ג"רב תוחפ דודג קר וניא םירצנב ר"יח דודג
.לשמל....ןלוגב תופסונ תודגואל הביסה םג אוה
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 13:01
יבא :תאמ
יבא ,יואל הבוגתב
?תעמש אל
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 7:30
יבא :תאמ
?המחלמה עשפ ןיינעב טרפל ןכומ התאל הבוגתב
.הככ דובעל רשפא יא
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 11:45
חחרפ :תאמ
השגרהה התוא ןינעבל הבוגתב
הז םע דחיו ,םולשל לושכמ םה תויולחנתהש הז םע דחיו
הז םע דחיו םינודאכ (םלוכ אל ,בוש) םיגהנתמ םילחנתמהש
שי םש םידלילש ירה ,הבנ'ז תנמא לע הריבע איה תולחנתהש
ונימיב הרהמב ריהמה םייוניפל דע םייחלו הנגהל תוכז
.ןמא


תוצובקב םתוא ובישוה םהיגיהנמ ןכ ,םולשל לושכמ םה,ןכ
ךותמ םהייח ןוכיס ךות םירוזפו םידדוב תומוקמב תונטק
.םולש רדסה לכ לע ושקיש תודבוע עובקל ןוצר


תא םינכסמ םהש םיעדוי םהשכ םשל םתוא וחקל םהירוה ,ןכ
וכמס םהיגיהנמו םהירוה ,המ אלא .תמייוסמ הדימב םהייח
לע וכמס םה ."לארשי ץראמ םידוהי תונפל" השקיש ,ךכ לע
תמר לש םייח תמר לע ורמשי ל"הצ לש םינגוממ םיפי'גש ךכ
רשאכש ךכ לע וכמס םה .ג"י ןורמוש לא זיטב 'ג ביבא
בטימ םע ל"הצ םש היהי םיקובקב וא םינבא םהילע וקרזיי
לע וטלתשי םה רשאכש ךכ לע וכמס םה .םינבה בטימו קשנה
.םהילע ןגהל םילייח וחלשיי ,םינווארק וביציו םחיטש


לש השוחת התייהו שי םידלילו םהבש םימימתל ,הז םע דחיו
טועימ םהש םישבוכ דימת םישח הככש ןוכנ .ןוחטיב רסוח
םתקוצמ ןיידע ,תשבכנו תלצונמ תימוקמ הייסולכוא ברקב
.הקוצמ


ךרוצ שי .םייוניפל דע ריחמ לכב םהילע ןגהל ךרוצ שי זא
.ונייח ןעמל םתוא תונפל
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 13:36
יבא :תאמ
השגרהה התוא ןינעבל הבוגתב
הינשה םלועה תמחלממ םיפי'ג םג םינש הנומש ינפל
.וקיפסה (םיס"פ'ג)
.םיבור םהל םתננ זא לבא
Go figure...
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 11:37
Estee :תאמ
תבעותמ תויהל ךתוכזל הבוגתב
יתיסינ ,םיסנא לש שנועב תולקמש תוטפוש םישנ הקידצמ אל ינא
ןהיתימע ומכ קוידב גהנתהל ןהל םרוגש ןונגנמה והמ ריבסהל
ילש רבסההש תבשח םאו .לודג לווע םימרוג ולאו ולא .םירבגה
.ותיא דדומתהל תוסנל תלוכי ,יתואיצמ אל
...םימוחתה לכב םירבגמ תובוט רתוי םישנש יתבשח אל םעפ ףא
, םירבג דגנ אל אוה ילש םזינימפה .קיחצמ הז
ותוניגה רסוח תדימ יבגל ןורוויעה דגנו ,םזיניבוש דגנ אלא
.םייקה יתרבחה רדסה לש
ויה םישנ ול .םינימה ינשמ םדא ינב דעב אוה ילש םזינימפה
קבאמב ךרוצ היה אל ,םיווש םדא ינבכ ןהיפלכ וגהניש תוכוז
.השקה תואיצמה ןמ תעבונ ילש תוילקידרה .יטסינימפ


םיטוהר" חנ לש וירבד תא אצומ התאש ,בגא ,דאמ ןיינעמ הז
...םיבעותמ ילש תאו "םיקייודמו
אלו גיצמ אוהש ןורקיעה םע םיכסהל ךל לק המל רורב יד יכ םא
ותואל ,יתאבה ינאש אמגודה םע
.ומצע ןורקיע
הריואש ןועטל םיסנמ רבכ םא לבא .ןברוקה תא המישאמ אל ינא
,אוהה ןוסאל הליבוה תמייוסמ תירוביצ
תוינעל.םינוויכה ינשמ איהה הריואל םימרוגה תא קודבל רשפא
הדהו,דחמ הרהויהו לוזלזה,יתעד
אל סעכו לוכסת ישגר ורצי ,ךדיאמ,האחמל התשענש היצמיטיגל
.ןימימ םיינוציקה לש תויומהלתהה ןמ םינכוסמ תוחפ


עשופה לע וא םימילאה םיטאנפה לע ןגהל ןיינע םוש יל ןיא
.ומצע
לכש יל עירפמ .הלוכ האחמל היצמיטיגל הד התשענש יל עירפמ
. םילא טאנפכ טפשינ האחמ עיבהל הצרש ימ


תירציי ,ירמגל תילנויצומא ,ןטבהמ התיה יפלכ ךלש הבוגתה
...ןסר תחולשו
תילאוטריוה תוחכונה ...הקיטילופ םג ,תד םג ,םזינימפ םג
...םידשה לכ תא ךממ תררחשמ ילש
.ףוט,ונ
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 14:44
הדובעהמ תיטסינגלב :תאמ
תבעותמ תויהל ךתוכזל הבוגתב
לימא חצר ןיבל ןיבר קחצי חצר ןיב ןוימד אוהש הזיא שי
. תוזחל חילצה אל דחא ףא וללה תוחיצרה יתש תא . גיווצנירג
הגיצה אל תרושקתה חצרל םדקש ןמזב םירקמה יינשבש תבשח ינא
םעה םשב הביגה אלא ,םעב תוחורה ךלה לש תיתימא בצמ תנומת
םג רמאל ןתינ רבד ותוא .םולשה ךילהתב תיתימא הכימת ךותמ
תיפוטוא בצמ תנומת לש גוס וגיצהש לאמשה ינוגראו תועונת לע
םינורחאה תוערואמהו ) ונחתפל רחשמה אלפנו ללוכ םולש לש
ותועיבצ תא ופשח , קלע םיבזכואמה םינלאמשה תבוגת דחוימבו
(לאמש - וניתומוקמב קר יורקש המ לש ותונדחפו
ינוציקה ןימיהו ןימיה לש שואי ואטיב לכהמ רתוי תוחיצרה
ךכל המרג חצרה ישעמבש היצקובורפה תמייוסמ הניחבמ . טרפב
. םהיתועדב ןיינעתה אל שיא כ"דבש םישנאל בל תמושת ןתניתש
יתעדלש םושמ , חחרפ לש ותעדלו חנ לש ותעדל תפרטצמ ינא
םג היצמיטיגל תתל תורשפא התיה םא תדרוי התייה תומילאה תמר
. םיגליעו םימילא םה םא םג םירחא תולוקל
יא בל ישחר לבא , תיטרקומד הרוצב רקבל רשפא תומילאה תא
! המדאב רובקל רשפא
הדובעהמ תיטסינגלבל וביגה
 
 
6/11/00 0:16
ןהכ זעוב :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
והשיתמ רבודישכ ,ןאכ תבתכש םירבדה תא ירכזתש שקבמ ינא ,יתסא
.םזינימפו םישנ יניינעב ,דיתעב ,ןאכ


הפ ןוחתפב רבודמשכ ,ךייניעב ,שודק ןכא אוה יוטיב שפוח םא
אהישכ םג ךייניעב שודק תויהל בייח יוטיבה שפוח זא ,ןימיל
תעגופו הטוב תרוקיבב ,םישנ לש ןנובשח לע עורפ רומוהב רבודמ
הנהכו הנהכ דועו תומוסרפב ,םישנ לש הארמ לע


ףדור ןיד תאצוה לשב אלכב תבשל הביס טוידא בר םושל ןיאש םשכ
םושל תוירחא םוש ןיא (רימע לאגי לע קר איה תוירחאה יכ)
הריוא םוש ןיאו תומוסרפב םישנ הליפשמ הרוצב גיצמש יאמוסרפ
ותו ,םישנ יפקותו םיסנא קר שי .םישנ תפיקת וא סנוא תדדועמש
אל


קר תויוכז שורדל ,הבר הנובתב בתכ וילש חנש ומכ ,רשפא יא יכ
(רקיעבו) םג הנבהו תוחיתפ ןה הנבהו תוחיתפו םייוסמ דחא דצל
ךבלל רתויב בורקה אשונב רבודמשכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/11/00 8:56
םיטקש םימ :תאמ
יתסא ,ךלש םירבדה תא ירכזל הבוגתב
!זעוב
.הכלהה קספ לש ופקות יבגל ךניע תא ריאהל יל השרה
דמולמו הרותב לודג ,בר רשאכ ,בייחמ רבד וניה הכלה קספ
השעמ לש תוכלשהה לכ תא ןובשחב תחקל וילע ,הכלה קספ אצומ
.הז
קספ תחת התוא םחותו תרחא העד וא וז העדב רחוב בר רשאכ
.הז הכלה קספל בייוחמ וירחא ההונה רוביצה ,הכלה
קלחו רחא וא הז בר לע וידי תא ךומסל אלש רחב רוביצהמ קלח
םינווכומ וישעמ רשא ,הרותב לודג לש ותעד לע ךמתסהל רחב
.םיימשה ןימ
!חצור וניה רימע לאגי
.םדב תולבוט ףדור ןיד יאיצומ ידי ףא םלוא
.תוירחאמ םתוא תוקנל ןתינ אל
.היצמיטיגלה ןתמ םצעב םימשא םה ףא


.רבד לכל הרות ןידכ ועמשמ הכלה קספ יתדה רוביצל
רשא תא וקספיו ,הכלהה תא ועדיש םהילע הקזח םיקסופהו
.תיהולא הנווכה תרזעב וקוספי


ידי ףא םלוא ,םדב תולאוגמ רימע לאגי ידי יכ קפס ןיא
.ךרדב וכלכלתה ויחלוש
םיטקש םימל וביגה
 
 
6/11/00 10:55
תיציפ :תאמ
הכלה קספל הבוגתב
?ףדור ןיד קספ איצוהש ברה תא הריכמ תא ,םיטקש םימ
.סותימ דוע הזש וא


תתוועמ הרוצב םירבד שריפש ףרוטמו בעותמ חצור רימע לאגי


?ףוצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה
תיציפל וביגה
 
 
6/11/00 12:54
םיטקש םימ :תאמ
?ותוא חלש לזאזעל ימל הבוגתב
....םוקמה ותואמ תואב תאו ינא
תרגוב (בותכה תא יתנבה ךותמ תוחפל)ךילא המודב ינא
.ימואלה תורשב ימע תא יתתרישו הנפלוא
.ירבד תא ןוכנ אל תשריפ
יב ףא "םתישע םתא" לש תוילבולגה יבגל ךתיא המיכסמ ינא
ידומיל תאש הדבועה רואל דחוימב ,המישאמ עבצא וחיטה
.ןליא רב תטיסרבינואב יתדמל
.יל רז וניא החטההו םתא גשומה
ללכ הליעומ הניא "ונדיצמ" תושחכתה ,ןיבהל ךילע םלוא
ןיד ואיצוה רשא םינבר םנשי ,תמאב ריכהל ונילע ,ללכו
.וישעמ תא רימע לאגי ךמס םהילעו ףדור
אל ינא ?ףדור ןיד קספ אצוה אלול ענמנ היה חצרה םאה
.ךכב החוטב
.ןאצמי תוביס שפחמה םדא
:ןיבהל ךילע םלוא
אמגוד תווהל בייח אוה ,בר הרדגהה תחת ללכנ םדא רשאכ
אוה התוא היסולכואה לע וישעמ תכלשה תא ןיבהלו תישיא
.גיהנמ
.הז בושח חקל ודמל אל ןיידע םימייוסמ םינבר
רחא ילילש יוניכ לכו חצור וניה רימע לאגי יכ קפס ןיא
תא לבנל תגהונ ינניא ללככ ינא) .ול דימצהל ירחבתש
.(יפ
אלש הדעה יגיהנמ לע הקזח ,םירבדה תא ותנבה יבגל םלוא
.םינפ ינשל םיעמתשמה םירבד םהיפמ ואצי
ךכמ לודחל םהילע ,יעמשמ וד רבד םירמוא םה רשאכו
.תשרופמה םתנווכ תא ריבסהלו
קחצי לע ףדור ןיד קספ אצוה ןכא ,העונצה יתנבה בטימל
וזיא "וגרוהל םכשה , ךגרוהל אבה" הרותה רמאמכו ,ןיבר
?רימע לאגי לצא התייה תתוועמ הנבה
.אצוהש ףדור ןיד קספ לש האלמו הנוכנ הנבה התייה ותנבה
קספ איצומ ינברה ךרעמה לש תועט ןאכ תמייק יכ קפס ןיא
.תילאטוט תוירחאמ םתוא לולשל ןתינב ןיאו הז הכלה
.ינומכ םיבשוח םניא םה ילואו
:הנורחא הרהבה
ינאו הייתדכ ימצע הבישחמ ינא ןיא םהב םינש רבכ
תרהצומ תינוליח
םיטקש םימל וביגה
 
 
7/11/00 21:40
ףסא :תאמ
יתריקי תיציפל הבוגתב
איצוה בר הזיא יל ירמאת םא ךל הדוא ינא ךומכ ש"לתדכ
.רסומ וא ףדור ןיד


.תודוהל בייח ינא יתוא ןבצעמ יד הזה שוקשיקה


אנא ,רסומ וא ףדור ןיד איצוהש בר לע תעדוי אל תא םא
הסיעה תא סועלל יכישמתש ךכב 'ה לוליח ישעת לא
.רסומ וא ףדור ןיד לש תאזה תיטוידיאה


הנחמבש חוטב ינאו .התסה דגנכ תועיבתב םיעפושמ ונחנא
הדבועה .םיינש וא דחא בר הזיא דפשל םיחמש ויה לאמשה
ןיד קספ איצוה והשלכ ברש םוקמ םושב חכוה אלש איה
שוקשיקב רבודמ המכ דע הארמ קר ,רסומ וא ףדור
.שקשוקמ


הבישי וזיאב ם"ר הזיא היה םא םגו ,המ תעדוי תאו)
הצובק הזה הרקמב םג .רסומ וא ףדור ןיד לע והשמ רמאש
חטבל .הב םיטרפהמ דחא לכ לע תיארחא תויהל הלוכי אל
םיארוק םתסש דחא אלא ,המוק רועיש לעב ברב רבודמ אל
דמצומ בר ראותה .םולכ וב ןיאש דובכ ראותכ בר .בר ול
םייתד םניא םה םא םג םייתד םישנא הברהל תיטמוטוא
.(רקיעו ללכ
ףסאל וביגה
 
 
7/11/00 23:35
תיציפ :תאמ
יתריקי תיציפל הבוגתב
.יתוא רידגהל ןויסנה לע ךל הדומ ינא לכ םדוק
תא דודמיש רטמותד יל רוכמל הסינש ןורחאה רוחבה
ילע ויחולש םעו םלוע לש ונוביר םע ילש רשקה תדימ
.רהמ יד שאייתה ,תומדא


והשלכ רשק םהל שיש םישנאב אלמ תוננבש בל תמש ,בגא
('בויכו תדה ירגוב ,םיש"בזח ,םיש"לתד ,םיירזגמ )
?רזגמל


אלו ,םיטקש םימל יתבוגתב יתנייעו יתבש ,ונניינעל
קספ םוקמ והשזיאב בר והשזיאש ךכל רוכזיא םש יתאצמ
.חונמה ןיבר קחצי לע לח ףדור ןידש


.קילח ?'ה ילוליח םע ונלחתה ?המו


המכחה ימאש ומכ ...םינבר םניאש םינבר יבגלו
תרבג ידיגת" התוא םילאוששכ רמול תגהונ (הקידצהו)
יתרוה ימא הנוע זא וא "?בר ךלעב ,תיציפ לש אמא
(-: "ותשא םע בר רקיעב אוה ?בר"


ירלפופה יוטיבה ןיבל המשאה ןיב יתוהמ לדבה שי
."שפנ ןובשח"
הצובק לכו ,דיחיכ דיחי לכ יתעדל ךירצ שפנ ןובשח
הפיא ,הזה רופיסב יתייה ינא הפיא .ךורעל הצובקכ
ריעה בר לש ותבוגת הפיא .ילש תוסחייתהה תצובק
הניג אלש ( (-: ריע וזיא תעדל הצור אל התאו) ילש
.יבמופב אל יאדווב ,חצרה תא (ירעצל)
.אנפלואה וא הבישיה שאר הפיא ,רפסה תיב להנמ הפיא
תושעהל היה ךירצ שפנ ןובשחו ןויד תאזכ הצובק לכב
.השענ ןכא םירקמהמ דאמ לודג קלחבו


רשאב םייתדה לכ ?ןיבר תא חצר ןימיה לכ ?המשא לבא
תא וחצר (םולש תוביתנו דמימ ישנא םג ,ןכ ,ןכ)םה
?ןיבר
יבשות לכ תא םישאהל ומכ ךרעב יניצר עמשנ הז
.חצרב הילצרה
תיציפל וביגה
 
 
6/11/00 15:15
Estee :תאמ
יתסא ,ךלש םירבדה תא ירכזל הבוגתב
...הקומע המישנ חקא ינא ,בוט
.יתחקל
יתמסרפש הבוגתה לע רבכעה םע יתצחלש ינפל תועבצאה יל ודער
...ברעב לומתא ןאכ
הזמ רוגס הזה אשונב חוכיוהש תעדוי ינא ,תמטמוטמ אל ינא
.בר ןמז
עקומ ,תרחא םירבד חתנל הסנמש ימ . "חצרל הליבוה התסהה"
.ןכוסמ ינוציקכ דימ
תרוצל ףשחיהל החמש יתייה ,ןאכ םישלוגה ןמ קלח םוקמב ,ינא
.תרחא תולכתסה
םירבד רמול הוצמש םשכ" .ללכב הז לע רבדל יל אצי אל םינש
"...םיעמשנ םניאש םירבד רמול אל הוצמ ךכ ,םיעמשנה
םרג חנ לש םירבדה לש ילאוטקלטניאה רשויבו תוטשפב והשמ לבא
תויהל הנכומ ינאו ,רקוב יהיו ברע יהיו .ל"נה תא בותכל יל
.ילש ירבד יפלכ םג תיתרוקיב
יתבתכש המ םא .חצרב ןברוקה תא םישאהל יתעדב הלעמ אל ינא
ינא .יתשגרתהש ינפמ ילוא .עורג היה ילש חוסינה ,הככ שרפתה
,הפוקת התואב ץראב התיהש השקה תירוביצה הריואלש ,תבשוח ןכ
.דחא ףא רוטפ אל שפנ ןובשחמו .ןימיה םגו לאמשה םג םיארחא


"...שחרתמ היה אל חצרה זא ילוא"ש בותכל ידיצמ ןוכנ היה אל
.ידמ העורפ היצלוקפס וז
לוטיבו לוזלז לש הבוגתל םיכוזש סעכו לוכסת לש תושגר לבא
םייתרבח םיקבאממ הז תא םיריכמ ונחנא .ץפנ רמוח םה ,הקתשהו
.םירחא םייטילופו


הירופואה .ןודז תונווכמ עבנ ל"נהש תבשוח אל וליפא ינא
.ןיטולחל הנכו תיתימא התיה תילארשיה הרבחה לש דחא קלחב
םכסהה ידגנתמ !ןאכ רבכ אוהש המדנ היה .לזאזעל ,םולש וניצר
םהילע ובתכנ םימויא םירבד הברה .םולשה ידגנתמכ וספתנ
-ולסוא םכסהמ בהלתמ אל התא םא .רקפה היה םמד .םימי םתואב
...םד אמצו המחלמ רחרחמ ןעזג טסישפ התא


רשוכ לש הניחבה תא רבע אל הזה םכסההש ,םישנאה לכ ושעי המו
אלו , תאפארע לע ,וילע ולכתסה םה .םהלש יטרפה טופישה
.וב ונימאה אל ,ול ונימאה


?ודגנ תוחמל םהל היה רוסא םאה


םבורש טרפב) תונגפהב אל םא תיטרקומד הנידמב םיחומ ךיאו
(...תיללכה הירופואב שבכנ תרושקתה ילכ לש עירכמה
בוחרה .תונמזה םע וילא םיאבש רוגס סנכ הנניא רככב הנגפה
וזה תימיטיגלה האחמה לע .הסינכב םירוטקלס םע ןודעומ ונניא
פמרט וספת
.םיבעותמו םיילילש םימרוג הברה
י"ע אל .ןוכנ הכרעוה אל םהמ היופצ התיהש הנכסה ,תמא
.ןימיה י"ע אלו לאמשה


ןפואב יתמגמ םימעפ הברה היה וללה תונגפהה לש רוקיסה לבא
.יולג
ב"הראב םיאנותיע לע בתכנש תרוקיב רמאמ ןמזמ אל יתארק ]
התיה הנעטה ....םיעבשה תונשב םייטסינימפ םיקבאמ ורקיסש
הלכי אלש ךרדב ותוא ורקיס ןויערה תא ונייעש םיאנותיעש
...רוביצה לצא תוהדזה ררועל
רייצל םיסנמש תילמרונ השא ומכ .םכסהה ידגנתמ םג ושיגרה ךכ
לש תושוחתה לע והשמ ...הרועכו הריעש תפרוטמ תיבסלכ התוא
ונלוכ הלאה םימיב םיעדוי ,תנגוה אל ךרדב רקוסמש ימ
[...תורז היזיולט תותשרב םיננובתמ ונחנאשכ


השעמה לש המזירפה ךרד הנחבנ האחמה לכו .חצרה שחרתה זאו
.אוהה


הדיצמ איהש .עירתהל חנ הסינ הילע ,הנקסמל ונעגה הככו
.היטרקומדל רחא גוסמ הנכס הווהמ
.ותיא המיכסמ ינא
לע םג יב חלתשהל המיאתמכ וזה תונמדזהה תא אצמש ימו
תודדומתההש הארנכ ...ךכ לע דיגהל לכוא המ ,םירחא םיאשונ
...םירפסמ הברהב חחרפ לע הלודג יתיא
זא ,"ןוכנ אל"ה יטילופה הנחמל תכייש ינאש ול המדנ םא
הזה םזינימפהש טרפב )...ידמ דבוכמ םש הז ילקידר םזינימפ
ולצא רצונ (...ילקידרה לאמשה םע אקווד כ"דב ההוזמ לארשיב
!"םזיסקס" הלימב רכזינ אוה זא לבא .יביטינגוק סננוסיד
םמעשמהו יפיטואירטסה לזאפה !לוב םיאתמ לכה וישכע ,והז
!ןוכנ הארנ
.ךכ לע ול יתינע רבכ אליממו .ינטשפו בולע המכ


ןורקע -םירחא םירבד לע םדוק יתבתכש החילסו ,זעוב, וישכעו
םלוע תפקשהב קיזחמש ימ לכל השק ןחבמ ןכא אוה יוטיבה שפוח
.הקצומ
לע עורפ רומוהל רשפאמש יוטיבה שפוח ותוא -ךבתסנ אל אב זא
יל רשפאמ ,םייקתהל,'וכו תויטסיסקס תומוסרפ ,םישנ ןובשח
.ןהמ ילש שפנה טאשו ןובלעה תא עיבהל
.(רחאו ילכלכ) חכ רתוי םהל שיש ללגב ,םיחצנמ םה םייתניב
.להק תעדב ילוא רושקש ,רחא חכ רוציל תוסנמ תועדומ םע םישנ
.חותפ יטרקומדה קחשמה
המכ דע םיעדוי וב םיקסועה דימת אל ,לשמל ,רומוהב םיקסועשכ
הבתכש ומכ .רוויע תמאב םימעפל םזיאו'צאמה .עגופ תמאב אוה
הב שמתשהל םיברמש הבוט הפורת אוה רומוה" םאה הכלמה
..."הערל
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 7:35
ןהכ זעוב :תאמ
ייייאל הבוגתב
אל םא ,תיטרקומד הנידמב םיחומ ךיא" תבתוכ תא ,יתסא
..."תונגפהב


דגנ דבכ הכ יאבצ חוכ םיליעפמש יתיאר אל ינא :הככ זא
שיבכב םירטוש לע םינבאו םיאוצ םילותיח םיכילשמש םידרח
יבתכו םירטוש םיכמו םיערפתמש ןימי ישנאו ןליא רב
היזיוולט


ןויווש שיש הנידמ אל איה .תיטרקומד אל הנידמ איה לארשי
אלו תובוחה ןתוא תולטומ םלוכ לע אל .היחרזא לכל הב
.תויוכזה ןתוא םלוכל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/11/00 9:47
Estee :תאמ
??תיטרקומד הנידמ ?לארשיל הבוגתב
רסוחו תולוועו םירעפ הברה הב שיש הנידמ איה לארשי
.קדצ


המכ דע בלל עגונ .תיטרקומד תויהל הצור התיה ארונ איה
.ךתיא המיכסמ .תברקתמ אלו הצור איה


תונגפה ימיבש תרכוז אקווד ינא :הרטשמה תומילא יבגלו
.םירטושה תומילא דגנכ תושק תונעט ועמשנ ,םיטנדוטסה
ומשרנו ,ודעותו) ועמשנ ןימיה תונגפהב םגש ,יתרכז זאו
.הלאכ תונעט (תונולת


.ןכ ןכ .םיילגרו םיידי ורבש לבא .םהב ורי אלש ןוכנ
ייברע לש תונגפהה ןמזב הרטשמה תוגהנתה .קדוצ התא
יניגפמ ,תאז לכבו .םישק הלאש ינמיס תררועמ לארשי
אל ,םידרח יניגפמו ןימי יניגפמו םיטנדוטסה תונגפה
לופיל הצור אל ינא לבא .םירטושה לומ םח קשנב ושמתשה
םגש תשחנמ ינא .םיטרפה תא יתרקח אלש ינפמ ,הזה חפל
.אל התא
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 13:40
יבא :תאמ
??תיטרקומד הנידמ ?לארשיל הבוגתב
,םידוהיל םיידי רובשל הרטשמה תא ךניחש ימ
.םיברע םיחרזא כ"חא םיחצור םהש אלפתי אלש
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 10:09
ןהכ זעוב :תאמ
טושפ ארונ הזל הבוגתב
.יתוא ןיינעמ דואמ הז יכ
.תמאב
!?םידוהיל םיידי רובשל הרטשמה תא ךניח ימ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/11/00 11:27
joe :תאמ
?ביחרהל השקבב ןכומ התא ,יבאל הבוגתב
?תמאב ימ ,ןכ
לע ךתעד תא עומשל הצור יתייה ,ןהכ זעוב בגא
.ןמזומ התא ,(הטמל האר) יבא ןיבל יניב ןוידה
joeל וביגה
 
5/11/00 23:24
סלרא'צ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
םינברה ןיבל ןירהנ דהוא לש תוסיפתה ןיב ימוהת לדבה םייק
תדב רפוכ ןירהנ דהוא .חונמה ןיבר לש ושאר לע ףדור ןיד ורשיאש
הרוזנצה .לעופב סרהו גרהל םיארוק םינברה וליאו יתונמא עפומב
ןתנתש ןכתי אל .היטרקומדה לע הרימשל תינויח ולא םירקמב
ואינ תועונתל אל ,תוינוציק תויתד תועונתל אל ,התסהל היצמיטיגל
ישארבו םיחרזאב לעופב עוגפל תשקבמש תרחא העונת לכל אלו תויצאנ
המחלמ-הדאיפיתיאב םילחנתמה םינברה וחקלש תוירחאה .הלשממ
קר םהיליעפ ברקב תוניתמל וארק םה .חבשל ןויצל היואר תיחכונה
.ןיבר חצר תובקעב חקלה ךותמ
סלרא'צל וביגה
 
5/11/00 23:24
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
.תורובטה לארשי תונב , ןכל בוט רקוב
ילש שארב תשבגתמ תבקונו השק הלאשו , הלעמלש רמאמה תא ארוק ינא
ינא , ךכל יא , ןוציחה םלועהמ ינפ תא הריתסמש היפכל תחתמ ,
- ריוואל ידי תא ףינמ - בוקינ'צלקה תא חינמ
!?םכלש ינויצה חמב שבתשה לזזעל המ - עמשי םלועה לכש קעוצו
?םתקפדנ , המ , ודיגת
עמשי אוה ילוא , םיזנתה תשרוממ קיתוו קיתע רופיס יל ריכזמ הזו
- םינויצ לש הרובח , ונל םתבנג תשרומה תא םג יכ , םכקלחל רכומ
:םידמ ישבולו- צ"פכש ישבוח- םידלי יחצור


, רתא ול ארקנ , םוקמ , טנרטניאה הארקנש המוסק ץראב , היה היה
רכוז ינא לבא , ומש תא רוכזל ינממ רצבנש , דחוימו םוסק
."תוננב" בותכ היה הסינכבש
.םשינ אלמ היה , הזה םוסקה םוקמהו
, םאדס לייטס םפשהו םינפה לע הלערה םע , תוליגרה םישנה אלו
הלעמו ןמכשמ םישנ , הבותכה הלימה לש תונוזמא , תומוסק םישנ
, םירמאמ םסרפלו תופירחב אטבתהל עודיש, םלועו םעמ תוממורמ
תחנהל ירי עוגיפ ןיב האירקל םידמחנ דימת לבא , םימעפל םיממוקמ
, הניבל הניב , הניבל וניב - םלוע לש ומורב םיאשונב, ןעטמ
.דועו , יניבל הניב
דחא םוי , עתפלש דע , הבבס הנכמ יתייה ינאש המב ולהנתה םייחה
ותואל סנכנ , תחא תיקידצ תיחישמ רורחש תעונתב , דחא ליעפ ,
!ירבג קינ ססונתה םתחתמש תובתכ יתש ליגו , םוסקה םוקמה
םיכרד ינמ לכ דועב הילס העיבה אוה , קרי אוה , סכיא רמא אוה
תונב דיל לבא טאנפ יברע ינא ילוא) ןהל הפי אל תיחכונה המבהש
.ארקו , הניג , רמא, (ןמלטנ'ג ינא
.ארקו
.ןבצעתהו
, ארקו ןבצעתהו ןבצעתהו ארק , ארקו ןבצעתה , ןבצעתהו ארק
םלועה ללח לאו ןטבה ךותמ קעצו בוקינצלקה תא ודיצל חינה , זאו
(הליל היה) ךושחהו רואנה
.ונייה רבכ הזה טרסב לבא


:םיזנתה פ"ע , ךמצעב תאז ישע תניפל וישכעו
, ביבא לית הל םיארוק םהש םינויצה לש ריעל יכל , עובשפוסל יכח
תופוע ינמ לכו , םיחמש םיאומוהו , הקיסומו , תויאשמ ויהי
זאו, םפש םע הנטק ץראב היח תאש עגרל חוכשל ילכותו , םירזומ
תא תבש לש ןימחה ידאל דעבמ יארתו , םיסמ ימלשת , התיבה ירזחת
רבד לע רמאמ בתוכו בשחמל ץר שפנ טאשבו םיאולימ וצ לבקמ ךלעב
.ןיבהלל בורק אל אוהש המ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
5/11/00 23:32
ה'צחנ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
יוטיבה שפוח לש אמאה ,ינולא תימלוש לש התאיצי הייארלו
.ןיוולב םיפרגונרופה םיצורעה דגנ ,םזילרבילהו
ה'צחנל וביגה
 
 
6/11/00 8:32
יבא :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
.םיטועימ תאנש לע המלש תיטילופ הריירק התשע
יבאל וביגה
 
6/11/00 0:33
ןהכ זעוב :תאמ
ולש חנל הבוגתב
הצור ינא .ןוידל ילומ חנומ יוטיבה שפוח אשונשכ ךובנ דימת ינא
תמאב עדוי אל קר ינא ,רבד לכ רמול דחא לכ לש ותוכז לע םחליהל
.לובגה תא םישל ךירצ הפיא .לובגה הפיא


יתכלה ,ונמזב ,אנהכ ברה יפלכ הזעה יתאנש תורמל :ישיא רופיס
תונש עצמאב ,הוקת ינגב םיברע דגנ תיסמו םאונ ותוא תוארל
.םיבוקר תוריפ וילע וכילשי יירבחש יתמכסה אלו ,םינומשה
םיברע חסכל הרטמב סנכהמ ואציו וענכתשה םיעמושהמ קלח ילוא זא
,ינשה דצל רתוי םיקזוחמ םשמ ונאצי אקווד יירבחו ינא .םינמדזמ
תיתרטשמ תומילא דגנ ונמזב הלעפש התומע - "םודא רוא"ל ונבדנתהו
םיטועימ ינב דגנכ


לדתשמ ינא .ךכ וא ךכ בושחל םדא לש ותוכזש בשוח ןיידע ינא
קוחר ינא - יל חילצמ דימת אל .ןתינש המכ דע לרביל תויהל
לע דואמ יתסעכ ,ןיבר חצר ירחאש םימיב םג לבא - םלשומ תויהלמ
יהשוזיאב רמאש הפיכ םע ריר ליזמ לכ ירחא רצונש ףרוטמה ףדרימה
,רמא זא ,רמא ."ול עיגהש המ לביק ןיבר"ש תירורהס תוזחאה
ותבוגתב ,בתכ חחרפש ומכו .תוגרוה אל םילמ .ייבבוסל ינא יתרמא
תטלשהבו םישעמב אלא םיטלשבו םילמב םכתסה אל התסהה שדוח ,ליעל
.המיאו הדחפה תריווא תריציו רורט


ברה לש וחתפל םירחשמש םיטוידאה לע ןבצעתמ דימת ינא ךכ םושמ
,םיטטצמ ,ויפמ אצויש לבהו תוטש רבד לכ םיטטצמו ףסוי הידבוע
ונלוכ לכונש ידכ קר תונותיעב קנע תורתוכב םימסרפמ ,םיטילקמ
?ברה רמא המ םתיאר ,יוא ,יוא ,יוא :וננושלב קצקצל


תא ןיבמ אל םג ינא .בשוח אוהש המ הז .טמיניביק ,רמא זא
לש םירתא ליפהל הרטמב םימיו תוליל םילבמש םיבהלנה םיטוירטפה
יב ררועמ ללכב ונלצא תוריחב תפוקתב הרוקש המו הללאבזיחה
יקיבדמל םיציברמ הלא ,הלא לש םיטלשה תא םיערוק הלא .הליחב
דדוב דחא עיבצמ וליאכ .ןיינעה תמאב הזב וליאכ ,הלא לש תועדומה
השרומ תמוצב הקבדוה וא השלתנש העדומ ללגב ותעד תא הנשי הנידמב


םיבשוח אלש םיבר שיש עדוי ינא .םישעממ תונוש םילמש יתבשח דימת
תומילא ןיבל תילולימ תומילא ןיב דח ןפואב יתדרפה דימת .ינומכ
זא ,תולובג ןיא םא יכ ,תאזה הדרפהה תא היהתש יל בושח .תיזיפ
בצמ הזו (ינשה דצל) רתומ םצעב לכה ,רוסא לכהש םוקמבו רוסא לכה
וב דורשל הלוכי אל היטרקומדש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/11/00 8:10
יבא :תאמ
תויפ תמיתסל הבוגתב
.תיסיפל תילולימ תומילא ןיב רשק שי
ףוטחל ןווכתמ אוהש הדעו םע לבק עידומ הללאבזיחה ל"כזמ םא
רשפא ,לארשיב םיאולכה וישנא תא ררחשל ידכ .ל.ה.צ ילייח
.הז תא השעי אוהש ךכל תופצל טלחהב


הלשממה שאר הארנ םהב םיזורכ םע םישנא חלוש כ"בשה םא
.ותוא חצרי םג כ"בשהש תופצל ןתינ ,.סא .סא ידמ שובל


,טושפ יגול רשק אוה תיסיפל תילולימ תומילא ןיב רשקה
.רפסה תיבב דוע וילע ונדמלש הזכ


:הידבוע ברל רשקב הנטק הרעה
גשומ םהל היהיש ילב בורל תאז םישוע ותוא םיטטצמש םיאנותיעה
שולק
.םירוב םתס םה .םירבדה םירמאנ וב רשקהה לע
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 10:17
ןהכ זעוב :תאמ
ךופה ןועיט לע בושחל לוכי ינאל הבוגתב
"הריטס ךל ןתא ינא" ןיב ללכ רשק ןיאש רמוא אל ינא ,יבא
ןיב לדבה שיש ןעוט קר ינא .ןכמ רחאל האבש הריטסה ןיבל
.המצע הריטסה ןיבל תילולימה הרהזאה


ילולימה ןיבש רורבהו הבעה םודאה וקה תא םילטבמ ונחנא םא
.ןוסא ונמצע לע םירזוג ונא ,יזיפה ןיבל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/11/00 16:17
noe :תאמ
ךופה ןועיטל הבוגתב
ןיבו ,הריטס ךל ןתא ינא : םויאה ןיב םילידבמ אל םכינשו
תקתונמ ימעטל רשא .הריטס ךל העיגמ : ישילש דצ לש הרימא
.הריטס תתל תמאב לולע והשימש הדבועהמ ןיטולחל
noeל וביגה
 
6/11/00 1:07
סדה :תאמ
ולש חנל הבוגתב
,םירחאה לכו זעב
הבוגתב דחא לכ לש הרימא לכל סחיתהל םילוכי םלוכ אלש איה היעבה
.'וכו הידבוע ברה ירבדל סחיתמ התאש יפכ "רמא זא"
,הוקמ ינא ,ונלוכ .בשוח אוהש המ לכ רמאי דחא לכש ,יתניחבמ
םעט ירבד ןיב ,ערל בוט ןיב לידבהל םילגוסמו ,םיבשוח םישנא
.םעז ירבדל
לטבל םילוכי םניא םישנאש אוהשימ אוה רבודה רשאכ ,הליחתמ היעבה
הנומאה ,םיריבס םהל םיעמשנ םניא םירבדה םא וליפא .וירבד תא
תעדה לוקיש ןונגנממ רתוי םהילע העיפשמ -רבודה לש וחוכ/ותמכוחב
ןוכנו ,תסומה לע הלח המשאה טפשמה תיב יניעבש ןוכנו .ישיאה
בר ימ עדת ךלו ,רורב אלו שטשוטמ אוה התסהל העד תעבה ןיב וקהש
...חוצרל וכלי וירבד תובקעבש
.תעדה לוקישמ הקזח םתנומאש םישנא שי ,היעבה וזו -לבא
םהילע אל לבא ....ץורת םישפחמ קרש הלא תא םג דימת שיש ןבומכ
.יתרבד
סדהל וביגה
 
 
6/11/00 3:23
חחרפ :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
ב"ויכו ...הכלה קסופ ,תוכמס לעב ,ינחור גיהנמ רשאכש יאדווב
ב"ויכו ..וישנא ינפב דמוע תיאבצ יצח היצילימ לש גיהנמ וא


וליאכ .םיתיסמ ויהי ..םוכילשת שאל ,רמאי םא ,הז וא הז
.עוציבלו רשקל םיפתוש ויהי םה .םמצעב שאה תא וריעבה


רשאכ ,התסה לש םידמימ שי ,םימייוסמ םיאנתבש ירמגל רורב הז
.וידיסח להק לא םייוסמ יפוא לעב גיהנמ לש רוביד שי


שפוח תבוטל ותוא תחקל שי דימתו קד אוה לובגה ךכ וא ךכ
...טועימ לש תודמע אטבמ אוה רשאכ רקיעב ,רובידה


ןכל .םלוע רסאמ רסאנש עשפמ ףח רשאמ ץוחב םיחצור הרשע ףידע
.ריבס קפס לכל לעמ המשא החכוה רשאכ אלא םיעישרמ ןיא
.םידושח םירקוח רשאכ םייוניעב טוקנל רוסא ןכל
(..תמאב היה ךכש יאוולה) הליבק הניא םיצחל תחת האדוה ןכל


אל הז תוחפל .אל הז זא ,אל וא התסה וז םא קפס שי םא ,ןכל
.ילילפ


רוחש לגדש תודוקפ שיש םסאק רפכ תשרפב רמא ןוילעה ש"מהיב
ןהילעמ ססונתמ
תמאב לגדהש בייח ..ןהילעמ ססונתמ רוחש לגדש תורימא שי ךכ
....רוחש היהי
רוביצה תוכזב ,יוטיבה שפוחב עוגפל םיליחתמ זא ,רופא אוה םאש
!!!רתוי השק ןוסא םפוסש תעדל
חחרפל וביגה
 
 
6/11/00 8:37
יבא :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
רוטפ לבקמ וניא ולש תעדה לוקיש לע תרבוג ותנומאש םדא
.וישעמל יטמוטוא
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 7:44
ןהכ זעוב :תאמ
תעד לוקישו הנומאל הבוגתב
,קוחל תייצל ונוצר לע תרבוג ותנומאש םדאו .ןיטולחל םיכסמ
םרוג "ינכמה זופתה"ש ונמזב ורמא .םולכמ רוטפ וניא םג
התיה הז ךיא ריבסה אל דחא ףא לבא ,רעונ ינב לש תומילאל
עונלוקה ואצמוהש ינפל הברה ,תוחפ אל תפרוטמ תומילא
היזיוולטהו


רחא וא הז רזגימל חסכל המל תוביס רשע עגרכ אוצמל לוכי ינא
תא חוצרל רימע לאגיל םרג "ףדור ןיד"ש דיגהל .הרוצה תא
ץורפל האיבה םיכרד תנואת התואש רמול ומכ הז ןיבר
1987 -ב הדאפיתניאה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/11/00 8:11
יבא :תאמ
קוחה תרימשו הנומאל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 12:02
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
השע אלש ימ לע השעמל תוירחא ליפהל ןיא ןורקיעה תמרבש ןבומ
ןיינע סנכנ ןאכ תמאב לבא .'וכו ותושעל דדוע קר אלא ותוא
:הדוקנה תא דדחל ידכו .וילע תרבידש תעדה לוקיש
אל הרימאה םא לבא .ןיברב הריש דיחיה אוה רימע לאגי ,ןוכנ
הז !?הרוק היה אל חצרה ילוא ,תוינלוחה וינזואל העיגמ התייה
,םילעה תא ליערמש שרושב לפטל ףידע ילוא לבא רוהט אלו יקנ אל
םחצרמש הלא םהש תורמל ,םילערומה םילעב קר לפטלו תוכחל רשאמ
.שרושה אלו ,לעופב


,םיאומוה) םיטועימל סחיה לע חישה ייבגל ספות רבד ותואו
('וכו ,םירבג ,םטיירטס םג הנורחאלו...םיברע ,םישנ
ייב הלי
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
6/11/00 1:39
ישיפ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
..דיגהל םירבד הברה ךכ לכ ,ךכ לכ יל שי


תונויערה לכ הביתכה םצעל עיגא ינאש דעש ,ירה,תעדוי ינאו
...ישארמ םהל ופפועתי
:רתוי ימצע תא ריהבא ינא תודוקנב ילוא זא
,תוריהבב תחסונמ ,תיניינעו הבוט הבתכ-ולש חנל,לכ םדוק.1
...ח"ח לבק זא.רסמה תא הריבעמו
יתסאל ךלש הבוגתה-(...ךשמהב סחייתא דוע?ןהכ קילומש) חחרפ.2
הז םיכובסה םייתרושקת םיניפסב ,הפוס דעו התליחתמ ,הפוצר התיה
.רכיה ילבל דע הזב
םינפ םושב ,הסנמ הניא איהש ךכב הירבד תא הגייס ירה יתסא
תא ןיבהלו תוסנל קר אלא ,חצרב ןברוקה תא םישאהל ,ןפואו
... .טלחהב ימיטיגל ,תעד רב לכ םיכסי,הז.ךכל ואיבהש םימרוגה
התויהל םיזמר יתשפיחו ,בל תמושתב יתסא לש התבוגת תא יתארק.3
אל לבא.תמאב ,יתצמאתה ,יתיסינ."םהלתמה ןימיה" תיניכש הממ קלח
.יתאצמ
המודק העדמ עבונ התוא ךיישמ התאש יטמוטואה ךוישה ילוא זא
,יתסא ,בל ימיש)?האב איה ונממ יתרבחה עקרל תעגונה איהשלכ
ינניאו,תעדל ידכ ךתוא הריכמ ינניא.ירבד חוסינב דואמ יתרהזנ
(.ימצע לע תרבדמ ינא ,יצרת םא.תעדל תרמייתמ
-האבה הדוקנל יתוא איבמש המ
?וזה האנשה ןכיהמ ,קילומש .4
הרעהל בל ימיש,בוש) יתסא םשב תבלענ ינא.תבאוכו האור ינא
.(...הלעמלמ
וספתת לא ,ךירצ םגו ,רשפאש רורב ,רשפא) םולש לע רבדל רשפא ךיא
תולודג תויומכ השיגרמ ינאשכ ,(...הקירוטרה םשל הז ,הלימב יתוא
?תימינפ האנש לש כ"כ
?ילרביל ארקתמה הנחמה והז םאה
?"רפוכי אלו חכשיי אלו חלוסיי אל"
?ימל
.רימע לאגיל קר ןווכתמ התאש יל הארנ אל יכ
?םייתדל?ןווכמ הז ימל זא
ךותב ימצע תא יתיהיז אל ךיא.וניתומכש םיטסישאפ תרובח.ןבומכ
...קילומש ,יליבשב תארבש תאזה הרורבה הנומתה


םה.םידמחנ אל םה םידוהי םילבחמש ןבומכ,קילומש,אל:ףסונ ןיפס.5
.םימיה לכ ףוס דע אלכב בקריהל םהל עיגמ.םידמחנ אל ללכב
ישיפל וביגה
 
 
6/11/00 1:46
ישיפ :תאמ
ל הבוגתב
אל תאו םידמחנ אל םה") ?םכותב יתסא תא לילכהל דעו ןאכמ לבא
...תמאב ,ונ("...הדמחנ


תומשנ טושפ םה ילוכו ,םיזנת ישנא ,םיקינסאמח ,בגא ךרדו ,הא
...תבש ברעב םלועל ודריש תורוהט


?ףוסב המיתחה רשפ המ .6
יתוא סופתל אל) ..דחוימב קומע טספינמ ךדי תחתמ תאצוה וליאכ
ינניא לבא ,ידי תחתמ הזכ יתאצוה אל ינא םג ,בוש הלימב
(...ךכל תרמייתמ
?ךמצעל תקנעה ותוא "ראותה"ו
?והשמ חיכוהל הסנמ התא
?"תמ אוהש ינפל דוע ןיבר םע יתייה ינא"
?ללכב רשקה המ
:תימיטפוא המינבו
,לארשי לכ לעו ונילע םולש השעי אוה ,ימורמב םולש השוע"
"ןמא ורמאו
(:-)...םדוק הז תא רמא ימ ורכזת ,םולש לע םירבדמ םתאשכ)
ישיפל וביגה
 
 
6/11/00 3:15
חחרפ :תאמ
...ספואל הבוגתב
..והשמ דועו


לע הנגה םע ןימיה לע הפקתהה תא תחא הפיפכב תמש המל תבשח
?םיזנתה


:ףיסוהל קר שי הז ירחאו


רומג ליז ךדיאו ,'וכו םולש השוע
חחרפל וביגה
 
 
6/11/00 3:12
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
ןה המ יארקתש יואר היה ,(תורחא) םירחא תטטצמ תאש ינפל
..ובתכ
המוד והשמ בותכ הפיא יתאצמ אלו יתכפהו יתכפהו יתכפה
...הירבדב תוגייתסהל


..תובושח אל תמאב תודבועה ,הנכומ הדנ'גא םע םיאבשכ לבא


.םג בותכ הזש יל המדנ ..םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד


ךברקב רגה רגלו חרזאל היהי דחא ןיד ,םגו


(ידוהיה תא אל ,םדאה תא) ותוא ארב םיהולא םלצב ..םגו


....הזמ ץוחו


אוה םולש ,המחלממ ךפיהה אוה ,םולש .םיבייוא םע םישוע םולש
.הבהא אל
.בייואה םניא םה יכ .םולש תושעל ךירצ אל התא ,ךמע ינב םעו
.ךלש םילוונמה םה זאו ,םילוונמ םה םיתעלו אתגולפ ירב םה לבא
.יארב ךילא תפסונש תומדה םה


דחי אנהכ באז ןימינבו דירש יסויו יתסאו תא ,יארב טיבמ ינאשכ
ומכ שממ עצפו הרובח הארמ אוה .םימסק יאר אל אוהו .יארב יתא
.םש לכה ,רתכו רזנ


וז ןברקה תא םישאהל .התוכז וז ,תינוציק תינמי הנה יתסא
..תומהלתה
....רזגמב אלש הארנכ לבא


?האנש
?האנש איה םר לוקב תקולחמ
?האנש איה םיצרחנ םירבד לש הרימא
!אל


האנש וז שאו םדב
האנש וז ףדור ןיד
רתוי םיכר םירבד רמול שיש בושחל תחא הביס םג ולו יל ןיא
.דחאכ םיינוליחו םייתד ,ןימיהמ הירוטסיהה יתוועמ דגנכ
.םהינימל...ישיחכמ


..ישיפ ךכ לכ אל הז ,ונ ..המיתחה יבגלו
חחרפל וביגה
 
 
6/11/00 8:48
Estee :תאמ
יארקתש יואר היהל הבוגתב
.םלועמ יתייה אלו תינוציק תינמי אל ינא ,ןהכ קילומש
.עיתפמ אל המכ .תורדרדמו תוכלוה ךלש תומהלתמה תועיבקה
לש היצמיטיגל הדו תויפ תמיתסל ןויסינ לש האלפומ אמגוד
.ךלשמ תונוש הבשחמ תורוצ
Esteeל וביגה
 
 
6/11/00 9:00
:תאמ
יארקתש יואר היהל הבוגתב
:זא ,רועישל ץורל תבייח ינא לבא,טורטורפב לכהל הנוע יתייה
?תינוציק תינמי?יתסא.1
.שדוחמ ןונווכל תוקוקז ךלש תורדגהה
תלימ איה "ילוא",תועיגמ תוינושלה יתועידיש המכ דע.2
...תוגייתסה
ומכ הדימה התואב קוידב תוחנ הז "רזגמה" לא סחייתהל.3
...םילוגע םייפקשמ םע שפנ יפי םה "םינלאמססססה" לכש ןועטל
יאוולה.וניניב םולשל םיקוקז ונייה אלש ,יאוולה ,יאוולה .4
לככ תושק ,תוטקולחמ תורמל ,דחא םע תויהלךיא םיעדוי ונייהש
.ויהיש
.אל ונחנא לבא
.ךסכוסמו עסושמ ,הלוח םע ונחנא
יתוא תבצה התא.ךלש תבייואל יתוא תכפה ,חחרפ,התא
.התא וניא אוהש והשמכ,"רחא"כ
."רחא" םע םישוע םולשו
..חחרפ ,ןאכ ליעות אל השעמ רחאלש תודסחתה.5
.תישיא העיגפ לש המינ קהבומב וטקנ יתסא יפלכ ךירבד
וניא "םהבתמ" והשימל אורקל ,יניעב לבא ,העוט ינא ילוא
.יוארה חוכייוה תולובגב ללכנ
ךרטצת אלש ידכ ,ךלש אתגולפה ירב תא שיפכמ התא ילוא
???םילעמ םהש םייתימאה םינועיטה םע דדומתהל
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/11/00 9:02
ישיפ :תאמ
יארקתש יואר היהל הבוגתב
...הביבסב אל ילש בשחמהשכ הרוקש המ הז
ישיפל וביגה
 
 
7/11/00 11:09
תמלענ :תאמ
....ןבומכ ,הז תא יתבתכ ינאל הבוגתב
הטמל יתבתכש הבוגתל תרתוכה יהוז
...דיל ןאכ שממ ..התוא בותכל יתחכששו
.ז"כב התוא ףוחדלו םכחתהל והשכיא הסנמ
תמלענל וביגה
 
 
7/11/00 23:35
Estee :תאמ
....ןבומכ ,הז תא יתבתכ ינאל הבוגתב
.ישיפ ךל הדות
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 12:10
חחרפ :תאמ
יארקתש יואר היהל הבוגתב
.יתוא ןיבהל אל תבטיה


.תארקש יפכמ ךפיהה קוידב לבא ,קוידב יתבתכ


םעה ינב םע אל ,םיבייואה םע םישועש רבד אוה םולשש יתבתכ
.ילש


באז ןימינב םגו דירש יסוי םגו יתסא םגו תא יכ יתבתכ
םיכמות וא ילש אתגולפה ירב ,ילש םעה ינב םה אנהכ
,םולש תושעל ךרוצ ןיא ילש םעה ינב םע ,הלא םע .יתופקשהב
.המחלמ אלו תקולחמ שיש ןוויעמ


ךיחח תא ייחתש הצור ינא .םימוד הייהנש הצור אל ינא ,אל
יפ לע ייח תא הייחא ינא וליאו ךתנבהו ךתפדעה יפ לע
ינאו ילע ךכרד תא יפכת תאש הצור אל ינא .יכרדו יתנבה
ןיינועמ ינא .ךיילע יכרד תא תופכל ןוצר יב ןיא
.םינוש לש היצילאוקב
תלעב הייהת (טרפל דוגינב) הנידמכ ,הנידמהש ןיינועמ ינא
רחא יפוא שי ,ילוא ,תאו ייניעב ףידעש םייוסמ יפוא
תוגלפמל עיבצנ ,תוריחבב ,ןכל .הנידמל הייהיש יפידעתש
םוחתל סנכית הנידמהש ךכל דגנתמ ינא הז םע דחי .תונוש
.הז תא עונמל ןתינש תיברימה הדימב - םייטרפה ייח


רתוי םילארשי די לע עצבתמ 'ץניל רשאכ לודג אוה ילש באכה
עצבתמ אוה רשאכ .םיאניתשלפ ידי לע עצבתמ אוה רשאכ רשאמ
הלאה םדאה תויח ייניעב םיבעותמ םה םיאניתשלפ ידי לע
ידי לע עצבתמ הזכ 'ץניל םא .תונברקה לע באוכ יבלו
ינא יכ ,רתוי בר באכה - תונברקה לע באכל טרפ - םילארשי
תוברעה ןיינע תא תורוקמב יאר) .הזמ קלח ירשבו ימצע
(תידדהה


שייבתמ אל ינא ,הנוגמ השעמ עצבמ יאניתשלפ רשאכ ,ןכל
םעה ינב ידי לע עצבתמ הז רשאכ לבא .ינא אל אוה ,ךכב
השעמה עצבמ ,םדוק יתבתכש יפכ יכ .שייבתמ ןכ ינא ,ילש
.הילא טיבמ ינא רשאכ ,הארמב ףקתשמש הממ קלח אוה הזה


םעל תוכייש לש תמייוסמ השוחת שח ינא ןוויכמ ,הזה ןבומב
לארשי ייברעש ירה ,הלוכ לארשי תנידמל םגו ולוכ ידוהיה
ןורחאו דרופסכואמ םילאוטקלטניא רשאמ רתוי ילא םיבורק
לאוטקלטניא רשאמ רתוי ילא בורק םידוהיה םירובה
.הנידמל יפתוש םה ,ילש םעה םה יכ .יאניתשלפ


יב ,םינוגצ םישעמ יב יעצבת םא םג ,יתוא יצאנת םא םג ןכל
וליאו ,אתגולפ תרב אלא ילש בייוא אל תא ,רחאב וא
ךתיאו םולש השעא םתיא .ילש םיבייוא םה הללאבזיחה
.ןיידתא


.ךל ןבומ הז םעפהש הווקמ
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 12:34
תמלענ :תאמ
יארקתש יואר היהל הבוגתב
.ךירבד תא בטיה יתנבהו
םיביוא םע השעת םולשש יתנבה
,עגפמ ונכותמ והשימשכ םייתעביש רומחש יתנבהו
,ינשה יפלכ דחא תוירחא יהשוזיא םיחקול ונחנא יכ
..הזל הז םיברע (..הפ םייחש) לארשי לכ ,היהי אלש המו
רתוי אוהו ,יניטסלפ רשאמ ךילא רתוי הבורק ינא ןכל
.יטירב רשאמ


.ךרדהו ןוטה אוה יל עירפהש המ לבא
יתסא םע תרביד הבש הרוצה לבא .ןיידת יתיאש תרמא
.תרבדמ ינא המ לע ןיבמ התאש החוטב ינאו .הדיחפמ התיה
,רמוא קר .תינש ירבד לע רוזחא אל
.....ןויד הזיא לבא ,ןויד והז ןכאש


ונלוכ אלש תרמאו תרזחש תורמל ,יל עירפהש והשמ דועו
,הלאכ
.תחא השקימ לש םשורה רצונ
.םירבדה םה ךכ אלו
.ולש ךרדהו .ולש תמאהו תחא לכ ,תחא תמא ןיא
יתדמל ןמזמו
בוט דימת אל ,בוט אוהש המש
ער דימת אל ער אוהש המו
,ער אוהש בוטו בוט אוהש ער שיו
םהל םישטשטמ תולובגהו
,םיבברעתמ ןבלהו רוחשהו
.םירופא לש םינוש םינווגל םיכפוה ונלוכו
תמלענל וביגה
 
 
7/11/00 13:18
חחרפ :תאמ
יתארק םג יתארקל הבוגתב
ךתבוגתל .ךיילא אל ,ישיפל התנפוה תבשה הילאש הבוגתה
..ךשמהב הכרעכו תוכיראב יתבגה
סחייתמ וליאכ עיפוי הזש ךכל םרג רתאב םירבדה רדס קר
.אוה ךכ אלו ,ךיירבדל
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 10:43
תמלענ :תאמ
יארקתש יואר היהל הבוגתב
.ליחתהל המב תעדוי ינניא
.יביל לע רשא התא הנרבסתש תונוכנ םילימ אוצמל השק כ"כ
.תובוגתה רקיעב .תובוגתהו הבתכה תא יתארק הלילב לומתא
.ינא היוצח ינאו .הדיחפמ כ"כ ,האנישה השק כ"כ
,ילע וצבר םהלש תויועמשמהו םילימה ,זא ביגהל יתלוכי אל
.םתיא ןושיל יתכלה ךכו


הנבהו היאר תלוכי ילעב םידיחי םתואמ דחא אוה התא ,קילומש
,םיקומע
השקו ,ךלש הבחרה היצנגילטניאהו יוטיבה רשוכ תא ךכל ףרצנ
.ךינפב דומעל
,תוניינעמ דימת .ךלש תובוגתה לכ תא תארוק) ךימסקב םג
,ךירצשכ-תועשעשמ
םיכחמ ונלוכש המדנ .רחא ןפ םע ןוידל תומרות רקיעבו
ןוידה תרחא יכ ךתבוגתל
.ךסעכב רקיעב ,רמוא אמש וא ,ךסעכב םגו ,(ןויד ותוא וניא
לבא ,תרחא יהשימ ינא כ"דב .הלעמלש םשה תא יל יתרחב ןכל
הדוותמו הדומ ינא
ומכ קוידב ,בוט םש יל שיו) הפ רמול תכלוהש םירבדה רואלש
,יתסאל
ךלשמ תוחוור תוחפ ילש תועדהש וליפא ,ימשל תששוח ינא ,ןכו
,(רוביצב
.תמעתהלו ךלומ דומעל תלוכיהו תוחוכה תא יל ןיא


,"םיערמ-רבח" םתואמ דחא היה יבאשכ החפשמ ךותל יתדלונ ינא
"יחישמ"
.ךרד התואל יתכנוחו יתלדוג ."םינומא שוג" ישנאמ
דחא-ורבו וכות ,תומדא-ילע יתרכהש רתויב רשיה םדאה היה יבא
.םה
ףסכ דובכ רחא הפידר תפיט אלל ,רוהט טסילאידיא היה אוה
.הרכהו
ימ לע די םירה אל םלועמ .והזו וכרד תקדיצב ןימאה אוה
.ול דגנתהש
ותוא התחנה ולש תימינפ תמא התואו ול הריהנ התיה וכרד
.ךרדה לכ ךרואל
,יתסא לא ןאכ תרביד (חחרפ) התאש יפכ רביד אל םלועמ
.ורביד ע"שי ינברש תנעטש יפכ רביד אלש חטבו
.ךומכ קוידב ,ונחנא םילשורימ ללכב ,יתחפשמו ינאו
.תיקוחו תיטרקומד ךרדב לכה לבא ,םזיו ןגריאו לעפ אוה


חצר לע ןיפרק לאכימ לש טרס אצי ,ינמודמכ םייתנש ינפל
.ןיבר
ויהש יל המדנ) ןייד הנליא לש "הדבוע" תינכתב גצוה אוה
וטמשוהש וב םיקלח
.תוחובשיתו םיבר םיסרפב הכז טרסה .(טרסה לש וכרוא ללגב
,התימאל תמאה תא ריכמש ימ לבא
תרושקתהו לאמשהש יפכ קוידב .ןיטולחל טוועמ היה טרסהש עדוי
,ודיצלש
תאו ללכב תואיצמה תא גיצהל (וחילצה ףא ,ירעצלו) וסינ
.טרפב ןימיה
,איה תמאהש העשב ,ןיבר חצרל םיליבומהמ דחאכ גצוה יבא
אוה ,קיידנ םאו ,ןיבר חצר ינפל םינש שולש רבכ גרהנ יבאש
רטפנ
.ןוטלישל ןהב הלע ןיברש תוריחבה רחאל םימי רפסמ
תויטילופה ויתועד םאה ?????ןיבר חצרל ליבוהל לכי אוה דציכ
??חצר ידכ דע םינומהה לע ועיפשה ,יח דוע לכ ,ןימאה ןהבש
תאו ,יצאנל ןיבר לש ותאוושה תא םג ןימי יליעפל וסחי טרסב
,'חצור ןיבר' תואירקה
ןוגריא תא דסיי ףאש) כ"בש חילש ותואש תוחכוהה תוברש העשב
,(ל"ייא
ידיב םתוא ץיפהו תויצקובורפה תא ןגריאש אוה ,ביבר ישיבא
םישעמה לש הנשינו רזוחה סוחיה .לכש-יפר םימטמוטמ ץמוק
ל"נה
,ןאכ תאז תושעל תיסינ בוש התאו .החודו םמוקמ ולוכ ןימיל
,חחרפ
.תרחא חכוה ,חצרה תוריקחב םגש תורמל


.ןיבר לש ולוקל בישקהל יתלוכי אל םהה םימיב ,הדומ ינא
דוחיבו בר רוביצ י"ע האונש יתשגרה ,תלפשומו היוחד יתשגרה
י"ע
.םהמ תרחא יתבשח קר .רבד יתישע אלש תורמל ,ויגיהנמ
.ךממ תרחא בשוחש ימ תא כ"כ בעתמ התא עודמ גשומ יל ןיא
.ינמי והשמ ןהב שיש תועד גציימ רבודה רשאכ דוחיב
.'ץניל עצבמ שממ התא ,תפרוט היחל ךפוה התא םואתיפ
לבא ,רבסומו קמונמ עמשנ התא םנמא
,ךלש הריהבו הדח היאר התוא המ םושמ
.ךלשמ םהל ףיסומ .ורמאנ אלש םירבד האור התאו תאמתסמ
.יתסא םע הרק הזו תנע םע הרק הז
הצירעמ ינא .הינשל תנע םע יתמכסה אל ,עגרל ןיבת אלשו
קפס יל ןיא ,םיהדמ םדא אוה .ולש תולוכיה תאו ,דמחא תא
.ךכב
לבא ,תילולימ םנמא .תומילא יהוז ,תנעל תישעש המ ,לבא
.היקנ תומילא
.תועד עיבהלו רבדל ךרד שי .יתסאל םג הככ
ךתיא יארב האור התאש רמוא התא ?וזה האנישה הפיאמ
ךא .ןימי ישנא ללוכ ..ןויצב םיבשויה םידוהיה ראש תא
,ידימ תובר םיתיעל
הברה בהואו ,רתוי הברה ןיבמ ,רתוי הברה בורק עמשנ התא
רתוי
יהוז ,םיאנוש הככ ......ןימיה תא וליאו .ךלש ביואה תא
.הלחתהה
שמתשהל יל רצו) תומגיטסה פ"עש ,יתד תיבב תלדג ללכב התאו
(ןהב
התא ילואש ךכ ..לאמשל רשאמ ןימיל רתוי בורק תויהל רומא
.ןימיב םירחאו םיבוט םישנא בורקמ ריכמ ןכ


רוזאל ונלש אבא םע םידליה ונעסנש ,הדליכ ינרוכז
.ןויצע-שוג
,התיבה הרזחה ךרדבש תרכוז .הנגפה יהשוזיא םש התיה
תינוכמהמ אצוה יבא .לאמש ישנא לש תידגנ הנגפהב ונלקתנ
,(ףלשנ)
.הקספה אלל ,םימחר אלל וב הכמ ןומהה רשאכ
תב יתייה ילוא) םינטק םידלי השולש ,תינוכמב םיבשוי ,ונאו
,(תוחפ ילוא 10
אבאה דציכ תונולחהמ םילכתסמ ,םיחרוצו םיכוב ,םיירטסיה
ונלש לודגה
ולש םייפקשמה .וב תוטעוב םילגרו ץובב ססובתמ ,לפשומו הכומ
ופע
תא ספת ,בוט שיא-םכותמ והשימ םיוסמ בלשב .םיסיסרל וצפנתה
בצמה
יל ןיא .תינוכמל ותוא סינכהו םדימ יבא תא איצוה והשכיאו
ךיא גשומ
,ךרדה תא האור ישוקב יבאשכ התיבה עיגהל ונחלצה
.קתוש אוהו ,יכבב םיררממ םיבשוי ונאו
זא ,ןכ םאו ,תונגפהל םידלי איבהל ךרוצ ןיאש הנימאמ ינא
בושחל
.תרחא .יתכנוח ינא ךכ ..לבא .ינפל בטיה


לש תובר םינש תובקיעב ,יוניש יב לח תונורחאה םייתנשב
.שופיחו הבישח
חחרפ ,ךתייאר יפל חטב ,תינמי ינא ןיידע ךא ,ונתשה יתועיד
הברה ךירבדב שי .וישכע ךכל סנכהל הצור ינניא ,תדל רשקהבו)
תד לע תמאהמ
.(םעפהל ידימ ךורא הז לבא ,יתינתשה םגו
סנכהל תיסינ ?םעפ יתדכ א"ת ריעה תובוחרב ךלהל תיסינ םאה
?באפל
בועיתהו האנישה ירה ?הפיכ םע ףוגניזידב תונקל תיסינ
.ריואב שגרומ
הז םיישדוח ינפל ."לחנתמ חא יל ןיא" :יטיפרג םש יתיאר
.היה
תכייש אל כ"כ תינוציח תיארנ ינאו .ונתוא תפרוש המגיטסה
.המגיטסל
:םירמוא םימעפל .תרחא ינאש הלגתמ רשאכ הזב השח ז"כבו
."םירחא םיינמי ,םירחא םייתד םג שיש תוארל םיענ המכ"
,ךומכ קוידב ונייח תא םייח ונא .ינומכ םבורש ,ךל עד לבא
.ךומכ ונכרד תקדיצב ןימאהל ונתוכזו


תניינעמ הדובע יל העצוה הנש ינפל .והשמ יל ריכזמ הז
.הבושחו
םע יהשימ שפיחש רכמ ול היהש רבח ךרד יל העצוה הדובעה
םירושיכ
...ילש ומכ
...ןופלטב םדא ותוא םע יתרביד
ידכב רתוי רחואמ יתיא רבדל שקיב אוהו הבוט הימיכ התיה
קתתשה אוה ילש ןופלטה רפסמ תא יתרמאשכ .השיגפ עובקל לכונש
.תוארתהלו הדות רמאו
ןופלטה רפסמ תא עמש אוההש עגרבש ,רבחהמ יל עדונ םוי ותואב
,ילש
,"תלחנתמ" ינאש "םישובכה םיחטשהמ" ינאש ןיבה רשי אוה
.םשמ ינא יכ ,יתוא קיסעהל לגוסמ אל אוהש רמאו
.ןיבר חצר זאמ ,הזה רוביצה םע דדומתהל לגוסמ אל אוה
יטסילאידיא ,יתוכיא ובורש רוביצ והזש עדוי אוהש דוחיב
.רשיו
.ונתוא אנוש כ"כ אוה ןכל .ונתיא רתוי דוע ול השק ןכל
!!רמא ךכ .ןיבר תא ונחצר ונחנא ,הלא לכ תורמל יכ
.תינויגה אלו המגיטסמ תעבונ רוביצל האנישהש הדוה אוה
.תונתשהל לוכי אל אוהו ,בצמה הז לבא
אוהו .בוטו אלפנ םדא אוהו .דיחיה וניא אוהש החוטב ינא
תוחפל
.סיסב הל ןיאש עדויו ,וז ותשלוחב הדומ


,םע ותוא ונאש באוכ המכ .ונעלקנ הזה בצמלש בוצע המכ
יפלכ דחא האניש הברה כ"כ םעו תויעב םתואו םיבאכ םתוא םע
.ינשה
.תרוועמ האנישהו


ןויגיההמ ,ןטבהמ ,בלהמ ןאכ תרבדמ ינא ,הרורב ינאש הוקמ
ילואש
הכירעמ וליפאו ,תאנוש אל כ"כ ינא ,חחרפ ךתואו .םש ראשנ
,תבבחמו
.יל המוד םג לבא ,ירמגל ינממ הנוש התאש תורמל
.....םיריכמ אל ללכב םצעב ונחנאו
.יניעב וישכע תולוע תועמד
.בוט קר חחרפ ךל תלחאמ ינאו יביל לע רשא תא יתאצוה
.תקתושו ,תובר םימעפ ךתיא ההדזמ .הרקי יתסא ךל םגו
תמלענל וביגה
 
 
7/11/00 11:51
Estee :תאמ
ל הבוגתב
תאש ךכמ ,תגאדומ וליפאו דאמ ינא הבוצעו ...ךל הדות
ןאכ תושעל חילצה והשימ ...ךלש עובקה םשב עיפוהל תששוח
.דאמ ער והשמ
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 12:59
תמלענ :תאמ
ןכל הבוגתב
.תארקש
םע ההדזמ אלש יב קופד והשמ ילוא ,עדוי ימו
.ינא וזכ תיטקפד .עובקה םשה
תמלענל וביגה
 
 
7/11/00 13:33
Estee :תאמ
הדות ךל םגל הבוגתב
ינא .ךייפלכ הנעט התיה אל וז ,ךב קופד אל רבד םוש
.ךתוא הניבמ ינא המכ דע יתוא ביצעמ הזו .ךתוא הניבמ
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 13:14
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
םג ,הטוהר םג איהש ,ךלש הביתכה לע ךל הדומ ינא תישאר
אלל רשפאש לככ קייודמ הנעאו .בלל תעגונ רקיעבו הנכ
.תרתוימ הבחרה


טלחהב ינא .התסהב ןימיה לכ תא םישאמ אל ינא ,תישאר
אל קלח ,הזה רוביצהמ קלח ידי לע ושענש םירבדה ןיב ןיחבמ
.ולוכ רוביצה ןיבל ,ןייצל שי ןטק


קלח שי ,םילחנתמה לש הגהנההמ קלחלש בשוח ןכ ינא ,תינש
.םדה תרתה תריוואל ,ןיבר חצרל המדקש התסהב


תורהטמ אל ןימי ישנא ידי לע תושענש תולווע ,תישילש
הכיהו בכרהמ ךיבא תא ףלש אוהד ןאמ םא .לאמשה לש םיצרש
לאמש שיא לש הדמע ךותמ תאז השע םא ןיב לוונמ אוה ותוא
.ןימי שיא לש הדמעמ תאז השע םא ןיבו


ןכתי .הייירוב לע ןייד הנליא לש הבתכה תא ריכמ יניא
,רוכזל שי ,תאז םע דחי .תועטמ הפח אל איה ,התעט איהש
.םשמ םיאור אל ןאכמ םיאורש המ םיתעל


קודיצ שיש ,םויאו ארונ ףוג אוהש בשוח ינא ,כ"בשה יבגל
וב שי .ביבסמש רתוי השקה תואיצמה ללגב קר ותוליעפל
רקיעב ךא ,וב םכרד תליחתב רקיעב ,חינמ ינא ,םיבוט םישנא
םג םיתעלו תונחוכ ,תולכס ,תומיטא לש םינונגנמ וב םילעופ
ןוליג ימרכ וליאו תחא אמגוד אוה ארזע ןועדג כ"ח .ןודז
ךותמ רשאכ עשפ לע אטח ףיסוה החטבאה לדחמל יארחאהיהש
שאייע תא דירוהל הארוה ןתנ ,םיישיא םייטסיריירק םיעינמ
שיאל רושק אלו קיזמ אל ,הרואמב רבכע ומכ הזש ועדויב
ומרגיי הזמ האצותכש ועדויבו (כ"בשה לש פ"תשמה ךרד אלא)
ומליש שיא 100 ..םישק םיעוגיפ םיבר טקש ישדוח רחאל
םורבא ןבומכו .וז ותוליווא לע םימי שדוח ךותב םהייחב
.רסוניגו םולש


וליפא וא "םילחנתמ" לש תוזח ילעב לש הייחדה תשגרה יבגל
השח תאש המש ענכושמ ינא .ןוכנ הז ,ןכ זא ...םידרח לש
םא שארמ ךתיא ררבמ אל שיא ,ךכמ עורגו .ןוכנ אוה
םג ,ירעצל .םש ךתוא גייתמ דיימ אלא ךתוזחכ ןה ךייתודמע
.ךכב אטוח םיתעל ינא
...לבא
הרוחס לכ יתמרחה ,םילחנתמ רקבלמ יתענמנ 1992 תנשל דע
.טושפ היה ימעט .תויולחנתהב רקבל יתברס ,םיחטשב הרוקמש
בשוחש ימ לעו ילע םכרדו םתדמע תא תופכל םיצור םה םא
קלח ותוא ברקב םיימיטיגל אל ושוחי םהש הצור ינא ,ינומכ
ןוטלשה תועצמאב םג ,םתעד תא תופכל תיסנמ םה וילעש םעב
רורב היה רשאכ ,ןוטלשה ףלחתה םע דימ .םתוסח תחת היהש
ולסוא םכסה רחאל דחוימבו םכרד יפ לע ךלוה אל ןוטלשהש
לש בצמב ויה םה ,התעש ןוויכמ ,ילש יטרפה םרחה תא יתרסה
םמולח םה רשאכ ,םתקוצמל ןיבהל ךרוצ היה התע .הקוצמ
םהש ששח םבילב םייקתמש וא םהמ קלחל רורב רשאכ ,ץפנתמ
1992 רחאל ןכאו .םתנומא םע דחי םהיתב תא דבאל םילולע
באמ הגש ןיבר ,יתעדל .םילחנתמ ףאו תויולחנתהב יתרקיב
היה םהלש ךרוצה .םילחנתמה תייסולכוא םע גולאידה לוהינב
ןכל ,העט אוה .המיאתמ אל התייה ולש הקיטקלאידהו ישונא
התסהל הקדצה םוש ךכב התייה אל לבא .הקוצמב רתוי ושח םה
.התסהה ידמימלו
התסה .אל יחרזא ירמ .ןכ תונגפה ,ןכ תודגנתה ,ןכ האחמ
.אל םד תרתהו
ןברקה לע המשאה תלטה ,יתסא לע יסעכ אצי ןאכו ,דחוימבו
.ותחיצרב
חצר .יתניחבמ םיווקה תא יתסא התצח הבש הדוקנה התייה וז
קחשמה לש םיללכה לכ תריבש אוה ,הלשממ שאר לכ ,הלשממ שאר
.תועד יקוליח ידכ ךות דחיב תויחל ונל רשפאמש יטרקומדה
האבש הירטסיהל אקווד סחייתהש חנ תא הניבה אלו התעט יתסא
ויה אל לאמשהו ןיבר וליא יכ רמול התסינו .ןיבר חצר רחאל
אל ןיבר ,תרחא הקיטקלאידב םיטקונ ויה ול ,ךכ םיגהנתמ
.חצרנ היה
ךותמ אל ןיבר תא חצר יכ ריבסה לומתא קר ,רימע לוונמה
יכ אקווד ,ןוחטיב רמ ,רשי שיא היה יכ אקווד אלא ,האנש
.םכסהה תא ריבעיש שיאה ןיברש ול רורב היהו דוהא היה
הדמעה התייה וזו .ותחיצרב ןיבר תא המישאו הפחסנ יתסא
וז הדמע הקיזחהב ןכלו .ינוציקה ןימיל תינייפואה תבעותמה
.ייניעב תבעותמ התייה איה


,ןיבר רכיכב ,ןיבר חצר רחאל םייתנש ןימיה תנגפה תארקל
ןויסינ לש בטיה ןמוממו ןגרואמ עסמ ,םיישדוח לש עסמ רחאל
לש אמאה לע ,לאמשה לע ,כ"בשה לע ןיבר חצר תמשא תא ליטהל
יטלש יטרפה ינובשח לע יתמסרפ ,ומצע ןיבר לע םגו לאמשה
:בותכ היה םהילעו ביבא-לתב תוצוח
...ףתוש היה ימו ,חצרנ ימ ,חצר ימ חכשנ אל
ועיגה יתיבל ?הבוגתה התייה המ ההמת תא םא .יתחכש אל ינא
יבתכמ ,הבור רודכ םע תיקש התלתנ יתלד לע ,חצר ימויא
התייה אל וז .םה ףא ועיגה בורקה יחצרה לע תועדוהו הצאנ
תויונח תפירש לע יתיחמ רשאכ היה הז ןכ ינפל ,הנושאר םעפ
לע ומיא זא םג .םילשוריב םירכובה קושב םיברע וקיסעהש
.יתששח אל .יתפצפצ םירקמה ינשב .ייח
תוכזב ע"שי ינבר תואטבתה רחאל ,ןיבר חצר ינפל םיישדוח
אוביש ימ לע יריו םישקומ תנמטה דעבו הדוקפה בורס
.םילשוריב ברה זכרמ תבישיב "תולחנתה" יתמקה ,םתונפל
םינוידל םינכומ ויה םה .הל יתארק םולשו רסומ תולחנתה
ןוידה תא עומשל ולכוי אל הבישיה ידימלתש וריבסה ךא ,יתא
....ךכ ךרוצל םילשב םניא םה ןכש
וז" תונווכ תא תונותיעל הנושארל ףשחש הז םג יתייה ינא
יתנולתו םהלש הדובה תינכות יידיל העיגהש רחאל "ונצרא
.ןיינע רסוחמ התחדנ ךכ לע הרטשמב
זכרמל יתכלה ,יתקתש אל .תמייוסמ הדימב םשא שיגרמ ינא
יתשגה יביבה דגנ םג ,ונצרא וז דגנ הנולת יתשגה ,ברה
ןוכנ רתוי ,התסהה תרמוחל קיפסמ רע יתייה אל לבא הנולת
ךיא ...וזה המשאה יב תננקמ דוע םעפל םעפמו .התוידיימל
.התסה תמייקש יתנבהשכ קיפסמ יתישע אל ךיא 1?יתנבה אל
רככב וירבחו יביב ידי לע תסוהש ןומההשכ תסנכב יתייה ינא
ץתנמו םירטושב עגופ ,הילע תולעל הסינו תסנכל עיגה ןויצ
.ילוא .קיפסמ יתיחמ אל ינאו .."דאופ" לש ותנוכמ תא


יפלכ רחא ךר שגר וא היטפמא ,תוכר םוש יל ןיא ,אל זא
.ייניעב םיבעותמ םה ,ןיבר לש וחצרהב לאמשהו ןיבר ימישאמ
וז התמשאהמ הב הרזח ,יתסאהש תוארל יתחמש םייתניב)
אלל ךכל השלג ןייצל בושח .ךךךכל השלג איה יכ התדוהו
(.ידצמ אל חטב ,היצקובורפ


,הדחה ,תיעמשמ-דחה ,יכרדב ךישמאו ךכ לע התוא יתפקת
אנהכ ישנא דגנכ רתוי השק יתלעפ .ךכ אטבתיש ימ לכ ףוקתל
ןימאמ ינא ,קדוצ ינאש ןימאמ ינא .םירודכמ יתששח אלו
תא םירישכמ היטמיסו הנבה ,טקש יכ ,קותשל רוסא הז חכונלש
יח םהב רכינ קלחש לארשי יבשותמ 12% ש ,אבה חצרה
םילסופ םניא יכו קדצומ היה ןיבר חצרש ןימאמ תויולחנתהב
אל ינא .קותשיש הצורש ימ .דיתעב רחא הלשממ שאר חצר
.קותשא


...תנע יבגל
םהיפלו טנרטניאה לש םייסיסבה הקיתאה יללכ תא הרבש תנע
ךותמו ןודזב הז תא התשע איה .םישנאל גניטואא םישוע אל
לש אושנהו תומיטאב םג הז תא התשע איהש הז ,בל עור
רתוי ץוחנו רתוי שגרמ הז תא השע קר דמחא היה גניטואאה
.תידיימ הבוגת ךרוצל


תושעל זעמ היהש ימ לכ ףקותו ךלש תויטרפה לע ןגמ יתייה
.הדימה התואב קוידב ,גניטואא ךל
,הילע רומשל ,תויטרפ לע רומשל ץפחש ימ לש תוכזה יכ
יבגל םא םג) ונל ףתושמה תא להנל ונתלוכיל תיסיסבו הבושח
יללכ תרימש ךותו ריבס ןפואב (בר אל אוה ונתיאמ קלח
.קחשמה


.םתוא הרבש איה


..והשמ דועו
ךוניח לש עקרמ םיאבש םישנא לש תויואטבתהב רושקש והשמ שי
תבתוכ תאו ,האנש לע הבתכ תיציפ ,האנש לע הבתכ יתסא .יתד
רתויב ראופמה היהש דסומב םג יתכנחתה ינאו) ...האנש לע
תא רקבמ והשימ רשאכ (..ריאמ ביתנ - תיתדה תונויצה לש
.האנשב םשאומ דימ אוה תדה תא וא םייתדה
ןושלב ,השק תרוקיב התייה וז .האנש התייה אל וז ,אל
.בייואל התנפוה אלש תקמונמ תרוקיב ,הפירח
.האנשל םייוארש םיבייוא לא הנפומש בושח שגר איה האנש
ומויקל תוביסה םא וקיספהל ןתינו הזה שגרה קמונמ אוה
אלו תיטנגלא איהש םניח תאנשל דוגינב ןבומכ הז ..תורסומ
(הביס הל ןיא יכ לוטיבל תנתינ
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 14:25
Estee :תאמ
ל הבוגתב
.הליחתכלמ ךכל יתנווכתה אל אלא "ךכל יתשלג" אל
לאמשה לש העובקה הנעטה איה ,רבכ םא ,היצקובורפהו
וז .האחמה לש היצמיטיגלה הד .חצרל תיארחא האחמהש
.תכשמתמה היצקובורפה
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 16:03
תמלענ :תאמ
ל הבוגתב
.יתפכא .ותוא בבוסש המב דואמ ברועמ שיא התא
יכרדמ ירמגל הנושש ךכרד תא ןיטולחל תלבקמ
.ןימאמו ךלוה התא הבש
םכרד תקדיצ לע םימחלנש םייתפכא םישנא תוארל םיענ
,ונא ונימיב
,םילאידיאה ורמגנש םימעפל המדנ רשאכ דוחיב
,םייטרפה וייח תא יח דחא לכש
.והזו ,ולש תיטרפה הריירקה לש החלצהל ךרדה לע בשוח
הנשמ אלש םינימאמ ,ונירוד ינב ,םיבר םיריעצ
ףסכ השעתש רקיעה .םש וא ,ץראב ןאכ ,ררוגתמ התא ןכיה
...ךמצע תא םישגת ךכו
,ונצרא דעב תומל בוט אלו ,התובישחמ הדביא ונצרא וליאכ
.םיכלוהו םיזרוא ,הללאי זא ,תותדה תמחלממ סאמנו
?ללכב הז המ ?ראשהו !ולש תיטרפה רצחה ךותב דחא לכ
.."םיכרע" הלימל ןולימב ךרע היהי טעמ דוע ??םיכרעו


תובר םימעפ ימצע תא תאצומ ,בושחת אלש
,רשפאה לככ קוחר ,תכלל ,חורבלו םוקל הצור
.רחא דחא ףאלו יל רוזעי אל הזש תעדוי לבא
המדאל היבגרל וזה ץראל םיכייש ונחנא ,ימצע רקש והז
.םדלו
וריכזי רבכ םה ,רוכזנ אל ונחנאשכו ,ךייתשנ דימת
...ונל


,תבתכש המ יבגלו
תיטרפ הדיבא היה ןיבר חצר תישיאה ךתניחבמש הניבמ ינא
רקי היה אוהש הניבמ .מ"ר לש יתעווזה חצרל רבעמ
,דואמ ןועט חצר ותואל רושקש המ לכו .ישיא ןפואב ךל
.סעכו ןדבוא לש םיישיא תושגר .םישק תושגר אלמו
םשא תושגיר שיגרהל ךירצ התאש תבשוח ינניא ךא
...יד תישע אל ,התסה תשחש תורמלש ,חצרה יבגל
לע תבותכה תא ארק שממ אל ונתיאמ דחא ףאש תבשוח ינא
!!ריקה
יתואיצמ הז המכ ןיבמ היה והשימ םאש ,ינחוטב ירהש
,בורקו
,לאמש אלו ןימי אל .זא ונגהנש יפכ םיגהנתמ ונייה אל
.םשמו ןאכמ - לארשי ךמע אלו םינבר אל ,ןוטליש ישנא אל
.זא ישונאה לכשב ןבומו הארנ יתלב כ"כ היה הז ירה
???ונילצא תורקל לוכי הזכ רבדש ןימאה ימ
?עונמל םיחילצמ ונייה ,םיעדוי ונייה וליא ,הזמ רתויו)
(.דחא ער שיא י"ע רבד לש ופוסב השענש חצר והז ירהש
עורפה ומולחב ןיימיד אל ,וזה ץראב רגש ,יופשה וניבור
.תורקל ךלוה הזכ והשמש
הב תויחל ךישמהל הצור יופש בור ותואש יל הארנ
.(..רתוי וא תוחפ) דחא אוהש םע .םעכ תחנבו הוולשב


.תוררופתה שיו
תצרופה האנשה םא ההות ינא .ןיבר חצר ינפל הלחה איה
,ירבדב דואמ רהזהל הצור ינא) וימיב הלחה אל
,םיוסמ והשימ לע וזה הדבועה תא הליטמ אל
,םולכ השע אל דחא ףאו ,הלחה זאש תנייצמ לבא
.םייטילופ םיסרטניא םודיקל ושמתשהו התוא וביל קר
,תיביאנ המימת ינא ,ודיגת .(הזה שומישב םישח םויה דע
התוא תרכוז אל ינא לבא ,'וכו האניש התיה דימתש ודיגת
ןכ ינפל
.עצבתה חצרהש אוה ארונש המ .ולאכ םידמימב
.םימלש םירוביצ ןיב השק הריוא תובקיעב עצבתה אוה
,השק תרוקיב רדגב אל הז ןמזמ רבכש המדנ ,חחרפו
תויהל אלש רהזהל םיכירצ ונא .הזל רבעמ הברה אלא
,םיינוציק
הנבהו הרשפ םושל עיגהל לכונ אל תוינוציק םע ירהש
.ונמצע ךותב
.יללכ ןפואב םג אלא ,תישיא ךילע תרבדמ אלו
לבא ,ןכ ילואו ,רושק אל הז ילוא
,"יתסאה") העידיה 'אה-ב םישנא לע רבדמ התאש יל השק
("יביבה"
..השק תרוקיב קוידב אל וז


ונא דציכ בושחל םיכירצ ונא ,םויה ומכ םישק םינמזב
הנבהל םיעיגמ
תובקיעב ,םויה ירהש .לאמשל ןימי ןיב רתוי הלודג
,םישקה תוערואמה
.תויטילופה תועדב הזוזת שי ,הרבע לארשי תנידמש
דחפ באכ םע תוהדזהל תוחפל לוכי ,רבד ולצא זז אלש ימו
הקוצמ וא
,הקזחתה קר תיטילופה העדה ,חחרפ ךלצאש תעדוי .רחאה לש
םע תוהדזהו היטפמיא שי םיבוטו םיבר לצאש תבשוח לבא
דגנמש דצה
האור אלש תורמל זא .(םיניתשלפה לע עגרכ תרבדמ אלו)
ןורתיפ
(כ"כ בוצעש המ הזו) הפ שחרתמש המל ינויגה
,םעכ ונלש םיחקלה תא קיפהל תוסנל םילוכי ונא תוחפל
םינושה םידדצה ןיב תורבדיהו הנבה יהשוזיאל עיגהלו
.וניכותמ ורבדי האנישהו סעכה קר אלו


.רמוא התאש המב והשמ שי .תדו האניש יבגל
םע יתרבידו הב יתשגפו .האניש שיש תבשוח ז"כב לבא
.ירמגל תורחא תועד םע ילש עקרהמ אלש םישנא המכו המכ
,יתדה אשונה תא הפ חותפל ,עדוי התא לבא
,תויניצב וב םישמתשמ םישנא דציכו ,השוע אוה המו
הטוחס ינאו ךורא הז ,ונ ......תדה םשב םישוע המו
.אליממ
,יוא .בורקמ "ברה זכרמ" תא הריכמו
םישנאה/םירוחבה/םידליה שפנ לע ןגהל יניפוא המכ
.ןועטו ךורא הז ,בושו ...רדעב ךלוהה רוביצה לש
,לבא
.םשו ןאכ רדע אוה רדעו .עודיכ םוקמ לכב שי רדע


םישפיט םידלי כ"דב םה ,ךילע םימייאמהש תבשוח ינא
וא הרבחמ וא תיבמ םילכסותמ .םירקימה בורב ,םיטסינוכית
.ס"יבמ
.ביבר ישיבא תמגוד .הלאכ םיבוזע המכ ריכהל יל אצי
.ןמזמ םכרד םהל הדבאש הלאכ
לע אל וליפאו ,ינמיה רוביצה לע ךכמ ךילשהל רשפא-יאו
.לכשו חור-ןטק ,שפיט ץמוק והז .וכותמ םינטק םיקלח


"ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ" תרמא
ךתוא ענכשא אל ינא .ןוכנ הז זא
הבושח לבא .םיסנמ אל ונינשו .יתוא אל התאו
,רמול הברה כ"כ דוע שי .ךיאהו ךרדהו הפשה
.חכ יב רתונ אל לבא
.יתועד ולא .ורמאיש ..תספרתמ ינאש ורמאיש ולאכ שיו
.והזו
:תונטק תודוקנ יתשו
"הדבוע"ב גצוהו ןיפרק לאכימ לש אוה טרסה .1
.םייוהד-ןאמ הברה .םיבר ויה יבא תא וכהש והד-ןאמה .2
תמלענל וביגה
 
 
7/11/00 14:17
Estee :תאמ
ל הבוגתב
.ול ומיאתיש ידכ יתבתכש םיבכרומה םירבדה תא טשפמ חחרפה
אוה רימע לאגי .דרוסבא הזיא .ותחיצרב ןיבר תא יתמשאה אל
קבאמל ונלוכ ונעלקנ ובש ,הזה יגרטה רופיסב דיחיה חצורה
,דחמ םולשל הנכה ונתהימכמ עבנש ארונו םויא ימינפ
.ךדיאמ ,ונלש קפקופמה רנטרפהמ םינכה וניתוששחמו
לדחמ הז זא ,תרחא שרפתהל לכי ילש ינושארה חוסינה םאו
,חחרפהו ,םימעפ קיפסמ ןאכ ימצע תא יתרבסה רבכו ,ילש
דשוח אוה םא םישנא לש יחטש טופישל ותייטנב הדוה רבכש
.אורקל חרט אל הארנכ ,"רחא"ה הנחמל םיכיישכ םהב
Esteeל וביגה
 
6/11/00 1:46
ירוא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
שפוחל יכ המוד םיתיעל ןכה ,םינוכנ ךירבד ללככ ,יריקי חנ
דעב טלחהב ינא ,ןימיל לאמשמ , ירטיס דח לולסמ לארשיב יוטיבה
הייברע סרפ לש אמאש ,קאיינמ קרבש זועב קועצל ולכוי ןימי ישנאש
רחוס" אוה יביבש םלוכל רפסל חמשא ידצמ ינא דגוב ןיברש וליפאו
ןאכ דע , (הז תא יתרמא הנה) "דצהמ ליחשהל בהואש בעותמ םיטיהר
םאה ךתומכש הנקת רסח טסילרולפ , יריקי חנ ךא , הפיו בוט לכה
המצע לע ןגהל הכירצ היטרקומדה וב םוקמ ןיא םאה ? תולובג ןיא
תוירחאמ תוקנל תמאב ונילע םאה (רמייו תקילבופר לע הלימ ףאו)
רבודמ םא הנשמ אלו) "תסומה ןומהה" תא תיניצ הרוצב תיסמש ימ תא
םאה תפסונ הלאשו (ןיינעה ךרוצל הווקתה תנוכשב וא הבייטב
ךל עודיכ ? הכלה קספ לש הווסמב האבש התסהמ םלעתהל וניילע
ןפואב תייצל דיסחה לע הנידמ קוחכ הומכ הטוש דיסחל בר לש הארוה
לש ישפוחה ןוצרה תא תובר םימעפ תלרטנמה) וז הדבוע םאה ,רוויע
רתוי תבכרומ הנומתהש ששוח ינא חנ ? הנומתה תא הנשמ אל (תסומה
תמייק הנורחאלש םיכסמ ינאו) יוטיבה שפוח לע רומשל שי ןכא ,
(םייתיעבו םיטעמ , םירידנ) םירקימ שי ךא (תויפ תמיתס לש העפות
קועצל לכונ רחמ םגש ךכ , רדג םיקהל ונילעו סונמ ןיא םהב
.הנוז ןב יביבו ומוה ןילייבש
ירואל וביגה
 
6/11/00 2:59
noe :תאמ
ולש חנל הבוגתב
:זא ןוכנ יתנבוה אל םא
רבדה םא דחוימבו ,ותוא לואשל אבה והשימל ,השעמל הכלה קסופה בר
קוידב ינוז .חצרל ףתוש אוה .חוצרל שי יכ םירדח ירדחב השענ
.חצור=חצר עוציבל רשק רשוקש ימו ,רשק תרדגה
עצבל ול רמול לוכי וניא ,לכש הפר לע העפשה לעב אוהש ימש םשכ
הכלה הרומה בר אוה ךכ ,ולש הריחבה שפוח תא ללוש ותויהב תומילא
וידחי ןונכת ידכ הלועה תופתוש שממ רבכ יהוז ,םדאל תיטרפ
.(הבילעמה האוושהה לע תווצמה ירמוש יחא יל וחלסיו)


אלא הרימאב וניא יוטיבהש םושמ יוטיבה שפוחל ןינע אל רבכ והז
.ןגומ וניאש ןבומכ הזכ יוטיב .םילאה השעמה עוציבב
םה יוטיבה שפוח תא ליבגהל שי םהב םירקמהש בשוח ינא ךכל רבעמ
הבלא ברה ומכ םדא ןבש ךכ לע המגודל שוב ינא :םיינוציקו םיטעמ
שי םאש קפס ןיא .בעותמ םדאב רבודמ קפס ןיא .רהוסה תיבב בשוי
תביתכ לע לבא .םונהיג שריל הז םדא לש ופוס - הלעמל םש םיהולא
אל - הכלהל אלו דומילל סרטנוק :וילע ןיוצמ ףאש ,יטרואית רפס
םיליעגמל םג ימדקא יוטיב שפוח שי .רהוס תיבב תבשל םירומא
ןיאש םירבדב ,יוטיבה שפוח לש יתימאה ותניחב ןאכ .םיעיווזמלו
.םהמ החונ וננזוא ןיאו עומשל םיבהוא ונא
noeל וביגה
 
6/11/00 8:35
יבא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
יבאל וביגה
 
6/11/00 8:52
יבא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
יא לארשיל היהש רתויב עורגה הלשממה שאר היה חונמה ןיבר קחצי
.םעפ
הגהנהל קר הינש 70-ה תונשב הנידמה תא ולש תינבבוחה הגהנהה
.90-ה תונשב הנידמה תא ולש תינבבוחה
.רבדל ימ םע ןיאש םשורה תא םעה יצח לצא רצי ןיבר קחצי
הנכס הווהמ ולסוא ךילהת םעה יצח יניעבש הדבועה תא עגרל בוזענ
.לארשי תנידמל תישחומ תימויק
,רבדל המ לעו ימ םע ןיאש היה םעה יצח רובע ןיבר ןוטלש לש רסמה
,ולסוא ךילהת םע ןודל ןתינ אלש
,חכוותהל ןתינ אלש
.םירמאמ בותכלו ןיגפהל וליפא ןתינ אלש
םייחרזא םידגבב םירטוש ןימיה יניגפמב חליש ןיבר ,םכריכזהל
.רטוש תודועת אללו
איהו ,הליבק הניא ךתוא הכמה רטוש ינפמ תימצע הנגה ,עודיכ
.קוח יפ לע השינע תררוג
אשונ וניא אוהש םושמ ,הכמ רטוש לע ןנולתהל ןתינ אל ,ךדיאמ
.יוהיז יעצמא


ךילהת תא םע יצח לע תופכל ידכ לארשי תנידמ יקוח תא רפה ןיבר
.ולסוא


לוכי אל לארשי תנידמב חרזאש איה ןיבר תשרוממ ירקיעה חקלה
לש הדיתעלו שפנ חוקיפל םירושקה םיאשונב הנידמה לע ךומסל
.יוטיבה שפוח ומכ "םיטועפ" םיאשונב רמוחו לק ,הנידמה


.ןיבר קחצי אוה ,ונימיב תילארשיה הרבחה תוקרפתהל ירקיעה םרוגה


,םעב בוטיקה תרבגה לע םינותיעב םיארוקשכ
ידעצב םיברקתמ םיינעה דועב ,רתוי םירישע םישענה םירישעה לע
,ישילשה םלועל קנע
,ל"וחב לבא - םילארשי ידי-לע תוקזחומש תורזה תועקשהה לע
,תיבהמ םירופס םירטמ תללוחתמה המחלמה יבגל תויתפכיאה יא לע
.ליחתה הז לכ ךיא רוכזל ךירצ
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 10:56
חחרפ :תאמ
ןיבר ןוטלשמ םיחקלל הבוגתב
הרשפ לש ןוויכל הנידמה תא ןיבר קחצי ליבוה רשאכש ,ןוכנ
.קומע רבש שח ילארשיה רוביצהמ 35% - כ ,םולשו תירוטסיה
הסינ הז טועימ ,םינש ךשמבש ךכמ האצותכ דלונ הז רבש לבא
תיברמ .ןכמ רחאל ורשכוהש םייקוח יתלב םיעצמאב וכרד ת תופכל
.חטשב תודבוע תבצהו תועקרקל השילפב וליחתה תויולחנתהה
לש םיטדנמה 61 תלשמ ידי לע ומקוה תויולחנתהה ברימ ,ףסונב
,הטלחה לכ טילחהל וזכ הלשממ לש התוכז - 1981-1984 ןיב ןיגב
,תורקל ךכל ןתי אל ינשה דצהש העידי ךות ,המשב ץרש ימש לבא
:רמאיו ךכ רחא הכבי אלש ,וילע תיפכנש תואיצמה םע םילשי אל
"התינח ומכ ונחנא ,םעה םשב םשל ונכלה


םשב וסינ ,םינומא שוג לש םיל"דרחה ידיב םיגהנומ ,םילחנתמה
ונתוא ואיבהו ולוכ ילארשיה רוביצה לע םכרד תא תופכל םתנומא
ןתינ אלש טעמכ יברע ילארשיה ךוסכסה .טעמכ ירשפא יתלב בצמל
.םללגב ןורתפל


והזו ךרעמה ןוטלש ימיב התייה תולחנתהה תליחת אקווד ,ןוכנ
.הז ןוטלש לש דבכ אטח


סויפ לש ותליחתל איבה ולש היינשה היצנדקב ןיבר רשאכ
םהיערמ רבחו םינומא שוג לש תינמואלה תויחישמה ,ירוטסיה
הקיטקלאידב טוקנל ןיבר קחצי היה לוכי .קומע רבש ךותב התייה
.הב טקנ אלש לבח ,תרחא
ימ םהיחלושו םידמחנ םירוחב םתוא םה הלא רבשל םרגש ימ לבא
הייסולכואב ועגפו וערפתהו ,קשנ יאשונ תיברעמה הדגב ובבותסהש
.םידבע םע ךותב םיכלמ ינבכ וגהנתהש הלא ,תימוקמה


לכהש המ תא ,השעיש רמאש המ תא השעו ףלחתה ןוטלשה ,וכב םה זא
ךפיהה תא אלא םינומא שוג תוינידמ תא עצבי אל לאמשה - ועדי
.הנממ


םה לאה םשב .תובוחרל ואצי םנורגב לא תוממורו םדיב קשנ ,הלאו
(...החמת החמ) קלמע ןיברש ועידוה
ףדור אוהש ועבק םה ונצרא םשב
.סאמח וקעז םה בוריסה תיזחל םהיפתוש ומכ


.בורה לעו היטרקומדה לע םמצע תא תופכל םתלוכיבש לככ ושע םה
.60% מ הלעמל לש רועישב הכימת ולסואל התייה הנותנ תע לכב


העבצהב ופתתשי אל םיברעה לארשי יחרזאש ךכל םורגל וסינ םה
.הערכהבו


ללפתה םהמ קלחש המ תא השע ,בעותמ ץרש ,רימע לאגי ,ףוסבלו
.ודגנכ רבד השע אל בורהו ונעמל לעפ קלח ,ול


לומ תבשל יתכלהו םילגדה תא יתחקל ,םילשוריל יתבש ,חצרה לילב
הרשעכ רמזב רישב וגגח םשו הדעסמ דיל יתרבע ךרדב - אישנה תיב
.חצרה תא תופיכ ישבוח


היהי הזה חצרה המכ דע םהל רורב היה אל ןיידע ,תעה התואב
.לאמשמו ןימימ - רוביצה תיברמ יניעב בעותמ


וניבהו ותשעתה םהו םוי רבע ,ודקרו וחמש תוטעמ אל תויולחנתהב
.םתחמש תא ןיגפהל ןיטולחל ימיטיגל יתלב הזש


םהמ 93% ,ןיבר חצר תא םינגמ אל לארשי יבשותמ 12% ,םויה םג
.תופיכ ישבוח


אוה ,גיהנמ היה אוה .אל ללכו ללכ ,םלשומ שיא היה אל ןיבר
ןימאה אוהש יפכ ,הנידמל רתויב בוטה תא הצר אוהו רשי שיא היה
.הליבשב רתויב בוטהש


תכימתב ןיבר לע רימע ץרשה םק ,ררוצ וילע םקש ,הילדג ומכ
.םיבעותמה ויעירמ


.םינומא שוג יאנק - ןיבר לע - וילע ומק לילגה יאנק ומכ


....םולשה רחא הפידרה אל ,גוליפל ואיבה תויחישמהו תולחנתהה


לע םירציווש םיתבב היחה תקשוע הרובח רתונו היה םינומא שוג
ןורגב םצע ,תמוקמה היסולכואה ןורגב םצע ,תיברעמה הדגה תוגספ
!קומע לועיש לעתשהל טעמ דוע ךירצ .םולשה
חחרפל וביגה
 
 
6/11/00 11:25
יבא :תאמ
תרחא תורבדמ תודבועהל הבוגתב
.לאמשה לש היצמיטיגל-הדל הנווכ אל ןימיה לש הלועפ ףא
אקווד היה סרק בלצ ףוריצב ומש לש יטיפרגל הכזש ןושארה
.ןורש לאירא
הז - 1977 תוריחבב ךרעמה בתכ יול דוד לע תוחידבה רפס תא
.הכירכה לע ךרעמה למס םע ,ספדומ .רפס שממ היה
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 7:54
ןהכ זעוב :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
?הז רפס סיפדהו קיפה ךרעמה םנמאה
?חוטב התא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/11/00 9:30
יבא :תאמ
יול דוד תוחידב רפסל הבוגתב
.יתיאר יניע ומב
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 13:38
חחרפ :תאמ
יול דוד תוחידב רפסל הבוגתב
הברה וליחתה יול דוד תוחידבש ,העוט אל ינאו ,יל המדנ
..רחואמ רתוי


.ללכב וישיא היה אל יול דוד 1977 תנשב


יול דוד תוחידבש קפס םג יל ןיא ..בטיה קודב ,יבא
תגלפמ לש והשלכ ימשר םוסרפ לע ועיפוה אל םלועמ
תוינעזגה תוחידבה אל חטב ..ב"ויכו ךרעמ/הדובעה
תיברמ תא) יול דוד תוחידבל ורמוהש תוינלופה תוחידבהו
(...קאלופ ..םינלופה לע ב"הראב ורפיס תוחידבה


ילוקיש ךותמ וליפא אלא שפנ יפימ אקווד וואל ,בגאו
...ליעוי אלו קיזי הז ירהש .םייסיסב ןייפמק


לע תועיבצמ תודבועה ,עוגר תויהל לוכי התא ,זעוב זא
..הנוש תואיצמ
חחרפל וביגה
 
 
8/11/00 10:42
ןהכ זעוב :תאמ
יול דוד תוחידב רפסל הבוגתב
םיעטקב ,סננוסידב דימת ינא .עוגר אל םעפ ףא ינא
תא דימת יתאנש ינא ,הקוצמ תנוכש אצוי יחרזמכ .הלאה
ויה ויתועדש ימכ .ןללגב יתבלענ .יול דוד תוחידב
םע היעב יתשגרה ,הלאקסה לש דואמ ילאמשה דצב דימת
לע רבדל אלש וירבחו יול לש תיתרבח תיטילופה הסיפתה
רזייח יתייהש ,םילוגעה םייפקשמהו אתווצ יריבא
םהיניעב


ומצעבו ,םייתד דואמ דואמ םיתבמ ואב וירוה ינשש ינכו
לאמשה תדמע לכ יל הנושמ ללכב ,רהצומ ינוליחל ךפה
...יתד אוה רשאב יתד דגנכ


רוציקב ,ןגלב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/11/00 11:20
Estee :תאמ
יול דוד תוחידבל הבוגתב
לומ ,ונלש הלודגה הוקתה ילוא םה הכובמו סננוסיד
...םמצעב םיחוטבו םירהצומ תווצקל תקלחנש הרבחה
אקווד לשמל ילש ילקידרה םזינימפה -לאמשה ןיינעבו
ןוויכ ,ילש םייתדה םירבחה לצא הלודג הנבהב לבקתמ
םייטמרד דאמ םייוניש תרבוע תימואל תיתדה הרבחהש
יוטיב לביק אל ןיידע הז .השאה דמעמ לש אשונב
.םיקתרמ םירבד דאמ הברה םירוק חטשב לבא ,יטילופ
לעפא תמרב וב יתייהש יטסינימפ סנכב אקווד ,הנהו
דאמ תיתפיטנאו תננוצ הבוגת התיה םינש המכ ינפל
תויתד םישנל םירושקה םיאשונב ןודל ןויסינל
םואנל דוכילה ןמ תסנכ תורבחל תתל תורשפאה ןיינעבו
תיטסינימפה תוליעפה לש "השקה ןיערג"ה ...םש
תינלאמש תיטילופ תועדומ תולעב םישנל ךייש ,לארשיב
לכב תומחלנ ןמצע תא ואצמ ןהש דע ,תיטאנפ הכ
םע תוהוזמש וא/ו תויתד םישנ םע הלועפ ףתשל תורשפא
...ןימיה
הכ ןהל הארנ יתד םזינימפ הזכ רבד שיש ןויערה
הבישח תוינבת הברה ךכ לכ לש הריבש ךירצהו ,ךרפומ
ןמ ןמצע רוטפל ךרד לכ ושפיח טושפ ןהש ,תולבוקמ
.וזה תודדומתהה
לכהש וא ,צרמ העיבצמ תאו תרקפתהש ןהל יעידותש וא
םלועב םירבד תונשל ףואשל ימיטיגל אל וליאכ .ףולב
ילבו .יללכה ןויערה לע תרבדמ ינא) םינפבמ יתדה
(ימצע לע םייפיצפס ידמ םירבד דיגהל
.תבאוכ הצמחה וזיא ,תלוויא וזיא
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 9:32
noe :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
.זא ןימיה תולועפל ןוכנ שוריפ אל הזש ששוח ינא


לאשת םאו ,היצמטיגל-הד שוריפב ןה ,דגוב ןיבר תוקעצה
.חצור הלימב רשאמ היצמטיגלהד רתוי שי דגוב הרימאב יתוא
היצמטיגלהד תיישע התיה תינמיה האחמה לש תוננווכתהה לכ
ןיברל ןיא" :ומכ םיטפשמב לחה ,יתלשממה ךרעמל
הלכו (הנגפהה ינגראמ יפל רסחה תא םלשה)...טדנמ
.םעה ביואכ ולמסל םיאבה םידגבב תונושה ויתונומתב


ןיגבו חצור ןורש קועצל 82 -ב תובוחרל ונאצי ונחנאשכ
םתלועפ לע וניחמ .םהלש היצמטיגלה לע ונרערע אל ,חצור
ותוכמס לע םלועמ רערע אל דחא ףא .התוא תונשל םהמ ונשרדו
םעפ ףא ול רמא אל דחא ףאו ,וזה המחלמל תאצל ןיגב לש
םייואר םניא ויתוטלחה וכמסנ םהילע תסנכה ירבחמ קלחש
.ויתוטלחהל ירסומ ףקות ןיא ןכלו ,עיבצהל


לש ותיירפסב לבא ,יול דוד לע תוחידבה רפס תא יל ןיא בגא
תאצוהב "לוכשא יול תוחידב לכ" הרצק תרבוח יתאצמ יבא
רפס ףאש םשכ קוידב היצמיטגיל הד ול וז .לארשי תורח
.היצמטיגל אל אוה תוחידב
.ךתוינידמ תא עצבל יאכז התא ןיא דיגהל הז היצמטיגל הד
וז .'דכו ,תיתקוח תוכז ךל ןיא ,תירסומ תוכז ךל ןיא
.ולסוא תובקעב ןימיה תואחמ לש 'האצמה'


,תושק תואחמ לש הלא םיעוריא ינשבש ,אוה בוצע רתויש המ
תורושמ אקווד אב חצרמ ,לאמשה לש םעפו ןימיה לש םעפ
.לאמשה תורושמ שיאב אקווד עגפו ,ןימיה
noeל וביגה
 
 
7/11/00 10:05
Estee :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
,ידמ רתוי הז לע ןעשיהל אל ךל העיצמ ינאו .בוצע חטב
לוכי דחא שאוימ שיא ,הלחתהב יתאבהש אמגודב ומכש ינפמ
םילדבהה לע תודמולמו תוכורא תוירואית ןהיפ לע ךופהל
.םיגלפה ןיב
ידרח ידוהי ?תעמש ןאה-הד חצר לע :הירוטסיהל רשקבו
תגהנה י"ע לסוחו םייברע םימרוג םע מ"ומ להנל הסינש
םימיל ,יבצ ןב קחצי ןתנ וב תוריל הארוהה תא .בושייה
הפצמ תמאב ינא ,חנ ךלש הרקמבו .לארשי תנידמ אישנ
תונותיעהש ,הזה הרקמל סחיב ילאוטקלטניא רשויל
אצמינ רמוחהש תורמל , וב רכזיהל אל הדיפקה תילארשיה
.ןיטולחל שיגנ ,םינויכראב
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 10:35
ןהכ זעוב :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
.יטדנב וירמ לש "הגופהה"
דיקפ לש רופיס ."דבוע םע"ב םינש עברא ינפל אציש רפס
ליחתמו תואלגמל תאצל דמועש ,המוטנס ןיטרמ ,ןמלא
,םילודגה וידלי םע ולש םיסחיה .ימיטניא ןמוי בותכל
ןמזמ הרטפנש הבוהאה ותשא ,ויתונורכז ,תיבה תא ובזעש
.ןידע הבהא רשק ותיא תרשוקש הריעצו הפי השאו


?ןוידל רושק הז המ
האירקה תיווחב והשימ ףתשל יל קשחתה לבא .רושק אל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/11/00 10:41
Estee :תאמ
...תא אורקל םכל ץילממל הבוגתב
.יתמשר ...זעוב ,ךילע הרפכ
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 19:13
noe :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
רשא ןאה הד חצרל ריכמ ינאש תואסריג שולשמ תחא קר וז
.תימשר חנעופ אל םלועמ
noeל וביגה
 
 
7/11/00 19:39
Estee :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
...ןעוט התא ,תימשר חנעופ אל םלועמ ןאה-הד חצר
איה (הרואכל) תומימעה ,הזה הרקמב ...עודמ ןיינעמ
,םיטרפה לע ןוידל ןאכ סנכינ אל ...לודג הלצה שרק
...תושוב הזיא .ןלוכמ הקצומה איה וזה אסריגה לבא
הז ןכל .רשפא יא ...ללכב הז םע דדומתהל רשפא ךיא
אל ןמית ידלי תשרפ תא םג ."תימשר" חנעופ אל
הז תאש זא ...הנש םישימח רבכ חנעפל םיחילצמ
...וחנעפי
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 16:31
noe :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
התוא יתעמשו תלבוקמכ ריכמ ינא התוא הסריגה
ריאמ ביתנב ןוכיתה להנמ רניטסוק רממ הנושארל
:"טוטיצ" ןמקלדכ איה
ךכ] םזילאוסקסמוהה עגנב עוגנ היה ןאה הז רמ"
םא ןיב .הז עקר לע האב ותחיצר יכ ריבסו [רוקמב
םא ןיבו השוב ודמעמב הארש יטילופ שקנתמ הז היה
."ילילפ עקר לע חצר הז היה


רמ ,רתוי רחואמ םירחא תורוקממ יתדמלש יפכ
רורב טלחהב .ןכו .הירואיתה תא איצמה אל רניטסוק
ביבס תומימע ךסמ רזפל התסינ לארשי תדוגא המל יל
.הז אשונ
noeל וביגה
 
 
8/11/00 18:46
Estee :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
תדוגא הב התצרש תומימעל אלש ןיבמ התא בטיה
...יתנווכתה לארשי
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 10:06
יבא :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
.תרחא תורבדמ תודבועה ןכא
.הגלפמ התיה אל רבכ תוריח ,הלשממה תושארל ץר לוכשאשכ
.חנ, תודבועה תא קודב
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 11:31
חחרפ :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
.העוט ןבומכ התא
אלו דוכילה תמישר המקוה רשאכ םג הגלפמ התייה תורח
איה .םילרביל תוריח שוג אוהש ,ל"חג תמקה ירחא קר
המישרב םילרבילה םע ףתושמ יטילופ שוגב הצר טושפ
.תסנכל


םילרבילה םע דוחאה םכסה רחאל קר םייקתהל הקספ תורח
...םילרבילה לש םיסכנה יניינע רודיסו


.לוכשא ימיב תמייק התייה םג התייה תורח זא
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 13:43
יבא :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
.העונת אלא ,הגלפמ התיה אל תוריח 1964-מ לחה
ןפואב םימוסרפ איצוהל הלכי אל איה ,הרקמ לכב
הל ועיגה אל טושפ .ל"חג תחת קר אלא ,יאמצע
איצמה קרבש ינפל היה הז) תיאמצע הלומעתל םיביצקת
.(תויקוח אלה תותומעה ןיינע תא
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 19:18
noe :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
היח העונת איה תורחה תעונת ?תוגלפמל רושק הז המ
.םויה דע תמייקו
התיה תורחה תעונת בגא ,הלשממ שאר היה לוכשאשכ
.תסנכב העיס המיקה תפסונ הגלפמ םע דחיב רשא ,הגלפמ
רחאל תוריחבבש ,ילרביל תורח שוג ל"חג וארק העיסל
.תילרביל תורח תגלפמ ל"חמ הארקנש הגלפמל ךפה ןכמ
noeל וביגה
 
 
8/11/00 11:01
ןהכ זעוב :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
יבגל תוחפל ?רבכ וטילחת ילוא ,םירידא םיהולא
...סוזנסנוק הפ היהיש תודבועה
?הגלפמ התיה אל וא התיה
?םכוס המ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/11/00 12:53
noe :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
בותכ יתיארש תרבוחה לע .אשונל הנורחא הבוגתו
העונת איה תורח .תורחה תגלפמ אל לארשי תורח תאצוה
התייה וזש יתרמא אל .העונת התייה זאש יאדוו
יתנעט תא קזחל התייה יתנווכ ךפהל ,תוריחב תלומעת
ןווכמ וניאש היצזופוא לש ימטיגל יעצמא הזש
.היצמיטיגלהדל
:רגסומ רמאמב
אלו זא אל הגלפמ ףא ליבגה אל דחא ףא ,וזמ הרתי
התצר ,הלומעתל הגלפמה ביצקת םע תושעל המ ,םויה
התצרו תוריחב ירפס סיפדת התצר ,קנע יטלש סיפדת
ןומימ קוח ,וזמ הרתי .םירחא םיטקינומוק השעת
ףיעסה .1973ב קקוח ,תומורת תלבק רסואה תוגלפמ
82 תנשב הנושארל ןקות 8 ףיעס תומורתב וב קסועה
תנשב התנושש תיחכונה ותרוצל דע תונתשהל ךישמהו
וא תותומע תלאשל תובישח לכ ןיא ןכל .1994
.בוצקת תויורשפא
בוצקתמ תונהל םויה םג תיאשר העונתו הגלפמ לכ
לידבהל) םידיחי לש תומורתמו ,רבח ימדמ וא תוגלפמ
יטנבלר אל ללכב הז לכ יתרמאש ומכ לבא .(דיגאתמ
.ןוידל
noeל וביגה
 
 
7/11/00 14:00
חחרפ :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
היצמיטיגל-הדה תלאשב ןודל ןאכ תלחתהשכ חנ תישע בוט
.תרוקיב ןיבל הניבש הנחבההו


תוטובב םיתעל ,השק ךרדב תושעיהל הלוכי תרוקיב םיתעל
תרוקיב הייהת איה ןיידעו רועיכבו םעט רסוחב םג םיתעלו
לש וקיחב אל םא םג ,תוימיטיגלה לש םחה קיחב ןוכשתו
.הקיטתסאהו םעטה בוט
.תמיטיגל תרוקיב הייהת איה ןיידע


השעית םא םג בייואה םע הלועפ ףותישב דחא דצ לש המשאה
תרוקיב הייהת אל םלועל לארשי תבהא אולמבו הכר ןושלב
.רחאה דצה לש היצמיטיגל-הד אלא


תיקוח אל איהש קר אל תולחנתהה תוינידמש בשוח לשמל ינא
לש הנוחטב תא תנכסמ םג איה אלא תנגוה אל איהש קר אלו
העדב קיזחמש ימש לבקמ ינא תאז םע דחי .לארשי תנידמ
תויהל לוכי - הנידמה םויק תא תנכסמ רומאכ יתעדלש -וז
םא םג םיימיטיגל םה ויעינמש לבקלו ילארשי טוירטפ
.תנכוסמו הייוגש ותדמע


לע רתוול ילש תונוכנהש בושחי ןימי שיאש לבקמ ינא
תעגופ ,לארשי לש הנוחטב תא תנכסמ 67 ב ושבכנש םיחטש
אוה דוע לכ 'וכו ,ידוהיה םעה לש םיירוטסיהה םיסרטניאב
הדמע ךותמ הז תא השוע ינא יתדמעב קבד ינא רשאעש לבקי
אוה הז תא לבקמ אל אוה םאש .איה ףא תיטוירטפ תימיטיגל
.ילשו יתדמע לש היצמיטיגל-הד השוע


הז ,קוחה הז .אלכב בשייש יואר הנידמ קוח לע רבועש ימ
.קחשמה יללכ הלאו טפשמה
םיללוש אל לשמל .קוח לע רבועש יממ תוחרזא םיללוש אל
.םיחצורל תוחרזא


,תומילא םיכרדב קוחה ןוטלש תא רערעל התנווכבש הלועפ
לש םיסרטניאב עגופש עדימ בייואל םיריבעמ הבש הלועפ
ותועמשמכ בייוא םע הלועפ ףותיש לש הלועפ איה הנידמה
.קוחב


ףתשמ אוהש רבדה שוריפ ,דגוב אוהד ןאמש םיעבוק רשאכ
םאו .בייוא וליאכ ומצעב אוה ןכ לעו בייואה םע הלועפ
,ותיא המחלמ בצמב ונא זא בייואה םע המחלמ בצמב ונא
ןבומכ איה הדיגבב המשאה ןכל .המחלמב ומכ ,המחלמבו
.היצמיטיגל-הד


ךירצ המ עבק אוה ,קלמע םה םיאניתשלפהש עבק אנהכ רשאכ
המ טילחמש אנהכ אל הז זא ,קלמע םה םא יכ .םהב תושעל
ןיאו םלוע ארוב ידי לע ןמזמ עבקנ םניד אלא ,םניד
.ךכ לע רערעל
אל איה קלמע אוה אוהד ןאמש אנהכ לש ותעיבק לבא
לכש טילחמ םג ברכ אנהכ תא ול םששמו אתיירואדמ
םהינבו םה המדאה ינפ לעמ תוחמהל םניד םיאניתשלפה
,היצמיטיגל הד קר אל וזו ..'וכו םפטו םהישנו םהיתונבו
...התסהו תונעזג וז


,קוח שי .םיללכ שי היטרקומדל .היכראנא הניא היטרקומד
ינפמ םג היטרקומדה לע ןגהל םיכרד שיו דוסי תויוכז שי
ןוטלשל היצמיטיגל-הד לשמל ןכל .התוא לסחל ץפחש ימ
טולשל ןוטלשה לש היצמיטיגל-הדב קסועש ימו רוסא קוחה
היצמטיגל-הד השוע ךכ םשל בחר רוביצ ןגראמו טילחהלו
עובקכ ונידש יחרזא-ירמב השעמל קסועו ויתודמעלו ןוטשל
קוחב


הרדגה ךותב תלעופ לארשי תנידמ ,םייקה בצמה יפ לע
אל הזכ בצמב יחרזא ירמ לש וניד "םוריח בצמ" לש תיקוח
.רקיעו לכ טושפ


תולועפו תונגפה ,תוינידמה הגנכ תינומה האחמ הז םע דחי
תא רערעל תנמ לע תולעופ ןניא דוע לכ תורחא האחמ
יד םיללכ תרגסמב ןה דוע לכ תוימיטיגל ןה ומצע ןוטלשה
.םיעובק


ול םג לבא ,הקוח רדעיהב אנגמ אטרכה אוה ןוילעה ש"מהיב
םימרוג 'סמו תואמצעה תליגמ ,דוסיה יקוח םהו תולובג שי
.רוביצה ןומאל קקזנ ש"מהיב םג .םיפסונ


אל הז םגש ידכ ,הנעת התאש חנ יואר ,ןאה הד חצר יבגלו
.ישיאכ ספתיי
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 13:34
חחרפ :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
,הליחבמ ,תרעוכמ ןורש לש ותנומתל סרק בלצ תדמצה ,תישאר
.תבעותמ - שפנ טאש תררועמו
ןאכ םגו האושה ןורכזב תעגופ םג איה .חוכיו ןיא ךכ לע
.תומיטאבו תועשרב הקול איה


תא גפסו "וישכע םולש" לש הכרד תליחתב היהש ימכ ,לבא
ךתוא ןקתל יל השרה ,םימויאהו תוצאנהו תוללקהו תוקיריה
.אל ללכו ללכ ..הזב ליחתה אל לאמשה :רמולו


:ירוטסיהה ןורכזה ךרוצל םתס ילואו
?ךל רוכז ...תסנכל ןומיר קרזש קאוד
?ךל רוכז ...תסנכה לע םימוח םידמ ישבוח שארב הלעש ןיגב
(םימולישה רחאל)


דודל םדק ?ךל רכומ .."לוכשא תוחידב לכ" ..תוחידב םאו
הלעמו רושעב יול


םינויצ :היה רישה ם-יב הליש םינבל ת"ת ס"היבב ונלצאו
'וגו ...םירורא םיצאנ םינויצ


לש ותיבב הנכשש "הקיתש דגנ םילייח" תעונת המקוה רשאכו
תעה התואב קשמד-תורייב שיבכ לע ול שלוג היהש ,ריעצה יחא
התייה וז ,םיפתתשמ תטועמ ,הנגפהלו רטפאל אצי יחאו
ול ורמא םג ב"ויכו םינבא תוקירז ,תוקיריל טרפ ,הלחתהה
ינפל היה הז ..ןונבלב םתגרהנ אלש לבח ..םירחאלו ילו
.םירצונה ידיב אליתשו ארבס חבט תא רשפיא ןורשש


...העטת אלש ,יקנ אל לאמשה לבא
...דועו תומילא ויה לעופה תוגולפ


יקנל ודגנ תיסמש ימ תא תכפוה אל עשופ ןורשש הדבועה
..לשמל התסהמ


השעמ ףא הקידצמ אל לאמשמ אלו ןימימ ואב תויריהש הדבועה
.לאמש דצמ ץרש לש
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 13:45
יבא :תאמ
?תרחא תורבדמ תודבועה םנמאהל הבוגתב
יבאל וביגה
 
6/11/00 12:52
יבא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
:1791-ב לבקתנ ,ב"הרא תקוחל ןושארה ןוקיתה
Amendment I


Congress shall make no law respecting an establishment of
religion, or prohibiting the free exercise thereof; or
abridging the freedom of speech, or of the press; or the
right of the people peaceably to assemble, and to petition
the government for a redress of grievances.
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 12:54
יבא :תאמ
תיללכ הלכשהלל הבוגתב
.ךפהתה תורושה רדס ,ונ בוט
:אורקל ךירצ
Amendment I


Congress shall make no law respecting an establishment of
religion,


or prohibiting the free exercise thereof;


or abridging the freedom of speech, or of the press;


or the right of the people peaceably to assemble,


and to petition the government for a redress of
grievances.
יבאל וביגה
 
6/11/00 14:54
:תאמ
ולש חנל הבוגתב
?המ זאו
םכמ תחאו דחא לכ המל ,הללאל יתסאבתהו ,םכיתובוגת לכ תא יתארק
הזה דצל הדוקנ םימשורו םיבשוי ,םיקדוצ ךכ לכ תויהל םיבהוא
'וכו ונסנכתה המ םשל ,בגא ךרדבכ ,םיחכושו ,ינשה דצל הדוקנ
.'וכו 'וכו
,תומחלמה לכ .םדא לכב יסיסב רצי .ףיכ ךכ לכ הז ,םיקדוצ תויהל
ויהי ןה דימת ,היהי אל הזש המ וא ףסכ ,תד ,ןתוהמ המ הנשמ אל
,קדוצ רתוי ילש םיהולאה ."ךלש ךרדהמ תקדוצ ילש ךרדה" .קדצ לע
המ עדוי ינא ,יל ובישקתו הפה תא ומתסת .תקדוצ רתוי ילש הלכלכה
.ליחתה לכה הככ .הירוטסיהה לכב הז הככ .םכליבשב בוט
המ ולכתסתו .וקתשת תמאב לבא .עגרל וקתשת םכלוכש העיצמ ינא
עגר וחקת .הנידמב ,ריעב ,הנוכשב ,םכלש תיבה ךותב .ביבסמ הרוק
,ענכיהל רמוא אל הז רתוולו .רתוול םילוכי םתא המ וארתו טקש לש
.םיקדוצ םלוכ .תחא תמא ןיא יכ .קדוצ ינשה דצהש חיכוהל וא
םינמאהו םיאקיטילופהו ,םירישעהו םיינעהו ,םיינלאמשהו םיינמיה
הככ קר ,"תויחל ןתו היח" דעב יתייה דימת .םיינליחהו םייתדהו
ןיא "ךליבשב בוט המ" עדוי דחא לכ הבש הרבחב לבא .דובעי הז
.אל המו תומחלמו םיסעכו ,תויומהלתהמ סונמ
םילאוטיר ץירהל .רבא וס טאוו .וצצופתת .םכלוכ וצפקת תרמוא ינא
קר .הכ דע דחא ףאל בוט ושע אל ,"תלחתה התא" ןונגסב םיינחכו
.ונל איבה הז תורתוימו תודבכ תודבא
,יל תוחיכומ קר םכלש תוקדוצהו תורסוימה ,ןאכ תובוגתה ,הנהו
.רבדל ימ םע ןיא ןיידע ,דצ הזיאב הנשמ אלש
?אל ,לבח


:תימיטפוא המינב םייסאו
.סנא'צ הא סיפ ביג זיא גנייס רא יוו לוא
.רבד לש ופוסב והשמ הזמ אצי ילוא .ומינפת ,וזמזת ,וננשת
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/11/00 15:32
יבא :תאמ
תצפוק ינא ,הנהל הבוגתב
?םישנא םע ןויד םייקל תחרוט ללכב תא המל זא
?ונתיא קר המלו
?ןויד תמייקמ תא ,ךמצע םעו
?ךתוא עינמ המ
?ללכב ךל הנשמ הז
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 17:14
לטיור :תאמ
?תחא תמא ןיאל הבוגתב
םוקמב ,בישקהל םוקמב ,רבדל םוקמב םיקעוצ םלוכ יביבסמשכ
הסיפתה לכ .תעטומ תיתוברתה הסיפתה לכש הניבמ ינא ,דומלל
עבוק ינאו קדוצ ינא עמשמ רתוי בוט ןיבמו קזח ינא" לש
לכל ,םדוק יתבתכש ומכ יכ ,הסיפת ארח ,יבא ,הזו ."םיללכ'ת
ילש םירבחשכ .היוגשכ המצע החיכוה איה הירוטסיהה ךרוא
ינא םיחרזאב םירוי םירטושו םילייחשכ .הכוב ינא ,םיגרהנ
ונש םייפלא ונלחי הזל אל ,דיחפמ הז ,באוכ הז .הזמ תעגתשמ
...'וכו תולג
להנל תחרוט ינא הזה םוקמהמ אקוודו ,יבא ,תחא תמא ןיא
הביטנרטלא ןאכ העיצמ ינא זא ?ריכמ ,תועד יוביר .ןויד
,קדוצ חחרפ םגו ,תקדוצ ימענ םג ,יבא ,קדוצ התא .תיתסיפת
יתרמא .םיקדוצ םתא .הנה .קדוצ ולש חונ םגו ,תקדוצ ינא םכו
חיש וד להנל ליחתהלו ,בירל קיספהל רשפא וישכע .הז תא
וישכע .םויק וד לע רבדל רשפא וישכע .תוילמרונ תובטקואב
דחפ ילב הללאמרל סנכהל ,ילש תויביאנה לע יל חלסתו ,רשפא
תוקוצמה תאו ,ינשה דצה תא יתטלק ינא יכ .ךפוגב וחבטיש
דיגהל ,החילס שקבל לכוא ינאש תקפסמ הנבהל יתעגהו ,ולש
תספרמל תחתמ היצזילמרונ לע רומשלו םיידי ץוחלל ,"יתיעט"
החילס שקביו ,ישפנ תלודג תא הארי ינשה דצהו .ילש תיבה לש
הז .דחיב היחנו .רקובב תבשב הפק סוכל יתוא ןימזיו ,אוה ףא
.הנוכשב ,ונלצא םג .ינוכית חרזמה רושימב קר אלו .הז דצל
לע ,תושלחה תויסולכואהמ החילס שקבל .ונלש וזה ץראב
דומעל םהמ ושרד קר ךכ לע ,םהילע ותחנוש תויטטישה תועיגפה
.םאולמב ולביק אל םהיתויוכז תא ךא ,תוימואלה םהיתובוחב
,חותיפה תורייע יבשות הז םא ןיב ,םישדח םילוע הז םא ןיב
שפוחב תויחל םהלש תיסיסבה תוכזהש םישנאב רבודמ םא ןיבו
רשגנו ,תינומה החלוס השענש ירחא ,זאו .םהמ החקלנ רשואבו
.וקסיד היהיו ,םיריית ואוביו ,חרפת הלכלכה ,רבדל ליחתנו
.ללוכ םולש .קדוצ םולש אל .םולש היהי
םע)הזה םולשה תאש ,רמא אוה ,ולסוא ימכסהב ,ןיבר לש םואנב
םידכנל םה הזה םולשה .וידלי אל םג ,שיגרי אל אוה (ןיטסלפ
.בצעו הרוחש הרמ ידימ רתוי שי ,יבא ,ךלשו ילש רודב .ונלש
הפיט לכתסנו "ונל וגרה ,ונב ועגפ" לע תצק רתוונ םא לבא
וא ,היזיולט הקילדמ ינאש םעפ לכב הז תא השוע ינאו ,המידק
יחא לע תבשוח ינא ,סובוטואב וא בוחרב םימהלתמ םישנא האור
הלא לכ לע תדחפמ ינאו .אבצל סייגתמ םינש הנומש דועש ןטקה
ץוצמק ולו יל ןיא .ונדבאו תחא המחלמ דוע יכ ,אבצב רבכש
ינא זא .תפסונ המחלמל איבי הזה קזחה ילש קדצהש ןוצר
.תויחל תרחובו .ילש קדצה לע תרתוומ
לטיורל וביגה
 
 
6/11/00 17:22
יבא :תאמ
ידימ קוחר תכלהל הבוגתב
:תותימא יתש ךינפל
.תידוהי הנידמב ןאכ תויחל הצור ינא .1
לכ תא הצור - ולסוא ימכסה לע המתחש תורמל - פ"שרה .2
.לארשי ץרא
.תורתוס תותימאה יתש ,ךיניע תואורש יפכ
?הריתסה תא יבשיית דציכ
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 18:07
לטיור :תאמ
יתענכתשה אלל הבוגתב
הז .ןאכ תושעל יתיצרש המ הזש וליאכ "יתענכתשה אל"
הז ,בוש ,ענכשל .דחא ףא ענכשל הצור אל ינא .ןיינעה
ךירצש תבשוח ינאש המ תושעל ךתוא ענכשל .תקדוצ ינא ומכ
.תושעל
הנידמב תויחל לע ךתעד המ ??"תידוהי הנידמב תויחל"
תאשנתמה הרימאה לבא ,ידוהי בור ןאכ שי םנמא ?תילארשי
הנידמב שי .םייתרבח םירעפ רתוי דוע ונל איבת קר וזה
םילועה תקוצמ)םירמרמתמ רבכש ,םידוהי-אל קיפסמ וזה
היהיש הצור ינא .(םירזה םילעופה תקוצמ ,םידוהי-אלה
אל ,יהמ תונלבוס ודמלי ילש םידליהש ,יטסילרולפ ןויבצ
ךותמ אלא ,תוחרזא ירועישב סיסב תורסח תורימא תועצמאב
לש ןויערה לכ .'וכו עזגו תד לש םילדבה ילב ,חטשה
טסופה .יתעדל ,ינעזגו אשנתמ ןויער אוה "תידוהי הנידמ"
המצע תא החיכוה רבכ ךייתורימאב תחכונש וזה תונויצ
הנידמ" .ונלש תיתרבחה היצולובאל הנטק אל הלשאפכ
הנידמב ער המ הניבמ אל ינא ?רמוא הז המ ?"תידוהי
.הז תא יל ריבסת .תילארשי
םג .םירבד הברה הצור תיניטסלפה תושרה ,היינש הדוקנ
.םירשפתמו ,םירבדמ זא ?המ זא .םירבד הברה םיצור ונחנא
הז הככו ,הברה יכה םילבוס םידליה ,םיבר אמאו אבאשכ
הז לש םידליהו ,םיזגורבב םיקחשמ דוהאו תאפרע .ונלצא
םלוכ .םיחצנמ ןיא וזה המחלמבו .ינשה לש םידליב םימחלנ
.אל המו יתרבח לארומו ,ףסכו ,הכימת םידיספמ .םידיספמ
תושעל רשפא ,ןוממ תקולח תושעלו ,הפי שרגתהל רשפא זא
לש תואמגוד קיפסמ שי ,תוביטנרטלא הבמי שי .םירבד הברה
דחיבה םהל רדתסה ףוסבש ,ץראל ץוחב תונידמ ןיב הביא
ינא .םייתסיפתהו םייתרבחה םירעפה תורמל ,םהלש הזה
םו ,םיאניטסלפ םקלח ,לארשי ייברע םקלח ,םיברע הריכמ
ליכאהל ,ףסכ חיוורהל םיצור םהש .טקש םיצור םהש ורמא
המ קוידב הז ?ןוכנ ,טושפ המכ .טקשב תויחלו החפשמה תא
,ונב םיעגפמש ,"םיער" םיברע שיש ומכו .הצור ינאש
םיטאנפה תא שי ונלש דצהמ םג ךכ ,םיפטוחו םיגרוהו
דואמ םיארנ ונלש םייחהש ,אוה לדבהה .םיחצורו םיגרוהש
בויבה ,שדוחב לקש םייתאמ ףלא החיוורמ אל ינא .םיבוט
ןיאו ,רפס תיבב םידמול םידליה ,תיבל תחתמ יל םרוז אל
תא .ילש תודרשיהה לע תמחלנ אל ינא .תויניצר תויעב יל
ינא םא .םיניטסילפה לע דיגהל הלוכי אל ינא ,ירעצל ,הז
התיבה ונילא םיסנכנ ויה םירטוש ,םישובכ ונייה התאו
אל םא ,תוכמ ול סינכהלו אבא תא ריעהל הלילב םייתשב
םג ,םירמרמתמ ונייה ונחנא םג ,לוכאל ףסכ ונל היה
ויהת םדוק" :דיגהל לק ארונ .םיללותשמ ונייה ונחנא
דבוע אל טושפ הז ."הרומתב םכל תתל המ טילחנ רחא ,טקשב
.הככ
לטיורל וביגה
 
 
6/11/00 18:48
יתנ :תאמ
הז תא השוע התא םעפ דועל הבוגתב
תנדס לש שדוחל תפארעו קרב תא הסינכמ תייה םא םג
יפעוצמו עורז יבולש הנממ םיאצוי ויה םהו ,םיקוביח
התיה אל ךרדה לבא ,המידק דעצ קר היה הז ,םייניע
זגורבהש ריבס םהינשב קר יולת היה הז םא .תמייתסמ
.ןמזמ רבכ רתפנ היה
םיאקיטילופ שי םביבסמ .םהב קר יולת אל םולשה
תרבדמ אל םהלש תיטירקה הסאמהש םימע ינש םיגציימש
.(היצנטופב םהלשו) ךלש םילימב
תוחפל וא וייחל ששוח תפארע .חצרנו רהמ ץר ןיבר
ןיא ול םגש עדוי קרבו ,םילשורי לע רתווי םא ודמעמל
םילשוריב (...באוכ) רותיוו לש ךלהמ ריבעהל יוכיס
(תוחפ םגו) רתוי .תויולחנתההמ לודג קלח יוניפו
םא םג רובעי אל דיוויד פמקב ןתנ רבכ אוהש הממ
םישוע םיאניטסלפה הזמ תוחפ לעו ,דורשת היצילאוקה
.הדאפיתניא
פ"למל וא תסנכל ורחבייו ,ךלש הפשב ורבדי םימעהשכ
זא דע .םולש ןאכ היהי ,םולש יפדור לש ץחומ בור
וא הז גיהנמ לש וביל ץמואמ קר רזגית םולשל היצפואה
דחא ףא .ולש םעה בור תדמעל דוגינב םיכלהמ השעיש רחא
בצמב הזכ דעצ תושעל לגוסמ אל עגרכ םיגיהנמש םיינשהמ
.תוכחל ךרטצנש הארנכ .יחכונה
.ךלש הלימ לכ םע םיכסמ ינא ,הזל רבעמ
יתנל וביגה
 
 
7/11/00 0:17
ילחר :תאמ
הז תא השוע התא םעפ דועל הבוגתב
!תמאב ונ ,"אשנתמו ינעזג ןויער איה תידוהי הנידמ"
?תאזה הנידמה תא ומיקה המל תרכוז תא
םגו תוימשיטנא ,םימורגופ ,ל"וחב ןגאלב תצק היה
.האושה
תויוכז םיעיגמ לארשי ייברעלש רמאל ןיב לדבה שי
ןיב תומלוה םדא תויוכז םירזה םידבועלו תווש תויחרזא
.הנידמה לש ידוהיה ןויבצה תא לטבל
!ןכ ,תידוהי הנידמ
ךרד היהת םידוהילש תנמ לע המקוה תאזה הנידמה יכ
.הדמשה תונויסנ ינפמ םמצע לע ןגהל
תצעומ לש תילרבילה החור ךמס לע אל ןאכ םייח ונחנא
השיש לש תונועמה םהיתופוג ללגב ןאכ םייח ונא ,ם"ואה
.םידוהי ןוילימ
ילחרל וביגה
 
 
7/11/00 9:15
לטיור :תאמ
תידוהי הנידמל הבוגתב
ךרד יל ביתכמש והשמ אוה ,יליבשב ,ידוהיה ןויבצה
וקב תדמוע אלש תמיוסמ תוגהנתה יילע הפוכש םייח
ליחתמ הז .שפוחב תויחל ילש תוכזה םע רשי
,"םיגוניע יתב" לש רשכהל ךשמנו ,תבשב םיסובוטואב
,םישדח םילוע לש היילפאו ,םייסקודותרוא ןיאושינו
הדימב ,רייגתהל ליבשב םתוא םיריבעמש רפס תיבהו
ןיינעה ,ומצעשכל בוצע רבכ)םתודהי תא וחיכוה אלו
.(וישכע ,אשנתמ אל הזש יל ידיגת וישכע .הזה
ךלש תוכזה תא עובתלו אובל .ילש הדוקנה וז אל לבא
ופסנש םידוהי ןוילמ השיש ללגב תידוהי הנידמל
אל ינא .ןאכ ינא ךכ םשל אל .יתוא ביצעמ הז ,האושב
,תופוגה תא רופסל ,ףלא םישולשה םעפב ,ליבשב הפ
ונייז"ה לגד תא ףינהל ךישמהלו ,יוטיבה לע החילס
."יל עיגמ זא ,יתוא
םידוהילש תנמ לע המקוה תאזה הנידמה" :תבתוכ תא
."...הדמשה תונויסנ ינפמ םמצע לע ןגהל ךרד היהת
.דימת .ונלש תודהיה ללגב .ונתוא וגרה תד ללגב
ללגב ונתוא ולפה ,תודהיה ללגב ונירחא ופדר
ךישמהל ומכ הז ,הלאכ םיטפשמ דיגהל ךישמהל .תודהיה
ומחרי םלוכ .לק ךכ לכ הז יכ ,ןברוקכ להנתהל
ונתיו .תקדוצ ינאש ודיגיו םנושלב וקצקציו ,ונילע
,ברק יסוטמ המכב ורפ'ציו .הנכסמ ינא יכ ,ףסכ יל
יתסנכנ רבכ ינא םאו .םיגחל םידחוימ םיקנעמו ,קשנו
ךלמ/אישנ/רש/רירגש לכש ןבצעמ יתוא ,הזה אשונל
רויס ז"ולל ול םיפחוד רשי ,רקבל עיגמש ץראלצוחמ
,ןכ .ונלש תוינברוקה לש טייל ייהה הזש ,םשו דיב
תשיחכמכ יתוא ונכיו יילע ופועי ףכית ,תעדוי ינא
ופרשנ ילש אתבס לש החפשמה לכ .אל ינא זא .האוש
לכ לבא .ץיוושוא תא דרש ילש אתבסה לש רבחה ."םש"
,םוקמב ונתוא ריאשמ האושב הזה יניצ ךכ לכה שומישה
הנידמכ ונלש תוחתפתהב הרוחא ונתוא חקול וליפא
.תינרדומ
לבא .תונורתפה ילש תרמוא אל ינא ,בכרומ לכה
תונחמ ןיב תויומהלתההו ,יתדה ןויבצהו ,האושה
,םיחטשהו ,אבצהו ,קשמב דדמהו ,לאמשהו ןימיה
תורייען ,םילוחה תופוק לש תובוחהו ,הגהנההו
םילעופל ריפחמה סחיהו ,םילועב לופיטהו ,חותיפה
דיבו םי תבבו וכעבו ופיב תויוערפתההו ,םירזה
יריהו ,ןיבר חצרו ,הקרב לש תורהצההו ,והילא
.ינשל דחא רושק לכה - ראשה לכו תיבה רהו ,םיחרזאב
לבקל םוקמב זא .הללאל ול ךבתסהש רמצ רודכ ומכ הז
,העיצמ ינא ,סורהלו עורקל ,םיטוחב ךושמלו ,זירק'ת
אל .רדס השענ .תונידעב ,טוחמ טוח דירפנ ,בשנ אוב
םירשקה זא יכ ,רחא ןוויכל ךושמי דחא לכו ,תחא תבב
?רילק ףלס ימ קיימ ייא דיד .רתוי םיקזח ויהי
לטיורל וביגה
 
 
7/11/00 10:38
Estee :תאמ
ילחר ,םשל ילפית לאל הבוגתב
האושהש תבשוח ינא ןיידעו .ךיירבד םע המיכסמ ינא
וניא הב "שומישה" .רמ ירוטסיה חקל התיה
אבא ילואו ,ידמ רצק ונלש ןורכיזה ילוא .יתאשילק
תישחומ רתוי תימוימוי תרוכזת םה ילש אמאו
רבכ םעפ יל ויהיש םידליה ילוא .אתבסה לש החפשממ
ורפיס םיעבראה תונש לש טשפדובב לבא .תרחא ובשחי
תא ינשל דחא הנממ תכלל ןאל םהל היה אלש םידוהי
תא תונקל שקבמו תונחל סנכנש ידוהיה לע רופיסה
:ול הנוע אוה ,תחא ול גיצמ רכומהשכ .םלועה תפמ
ץראה רודכ לע ,ןאכ יכ .יליבשב תרחא ךל שי ילוא
.יליבשב תחא הניפ ףא ןיא ,ןאכ רייוצמש


ינא ...ןושאר עזעזמ יודיו רמול םוקמה ןאכו"
תבישל יחרכה אוהש ילכ איה תימואלה הנידמהש בשוח
הנידמה ןויער .הזה ילכב בהואמ ינניא לבא .ןויצ
לש תחנ) "סעחאנ םייוג" יניעב אוה תימואלה
המכ וב שיש םלועב תויחל חמש יתייה .(םייוג
יפ לע תחא לכ תוחתפתמה תויצזיליויצ תורשע
ןיאש לבא ,תידדה הירפה ךות ,הלש ימינפה סומתירה
אל ,טרופספ אל ,לגד אל :תחא תימואל הנידמ ףא וב
ךכ-יא תורושקה תויצזיליויצ קר...ןונמה
.ןיז ילכ ילב םגו "הכלממ ילכ" ילב ,ןהיתומדאל


הכורא ,תאזכ דיחי-תגצה השע רבכ ידוהיה םעה לבא
,םייפכ ונל אחמ םיתעל,ימלועה ,בחרה להקה .דאמ
...ןקחשה תא טחש םג םימעפלו ,םינבא הדיי םיתיעל
הפוריא ידוהי חצרב המתחנ תאזה המרדה יליבשב
".רלטיה ידיב


("1982 ויתסב לארשי ץראב םשו הפ",זוע סומע)
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 16:46
noe :תאמ
:הרקיה לטיורל הבוגתב
:ל"ז ונימכח ונרמא רבכ ךכ לעו ,הפי טוטיצ
דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא "
" דבלב תויכלמ
ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
noeל וביגה
 
 
7/11/00 13:58
הילו'ג :תאמ
ילחר ,םשל ילפית לאל הבוגתב
עגרהמ ןאכ תובוגתה תא תארוק קר ינא .הלודג החנא
ךיא בוט בוט יל ריכזמ הזו ,ןהבש הנושארה התלעש
ץק יתמש ינא ,ןוטלשל יביב הלעש ירחא םישדוח המכ
דעו ןהבש הלודגהמ ,ילש תיטילופה תוליעפה לכל
ינא םויהש ךכ דכ דע - ןהבש תילמיסהו הנטקל
החילצמ אל ינא ללכ ךרדב .םינותיע אורקל תטעממ
.תלדתשמ לבא ,ידימ רתוי קפאתהל
תיחרזאכ יתשגרה תא דואמ םאות ,לטיור ,תבתכש המ
בכרהב ץראל התלע ילש החפשמה .וזה הנידמב
ינא ןיידעו - האושה ירחא ,םתסה ןמ ,םצמוצמ
תצק הזה ןומילה תא םיטחוס םימעפל ונחנאש השיגרמ
,םישנאה תא יילע המיקמ דימתש העד וז .ידימ רתוי
םייוגה ירתימ לע ונלש תקסופ יתלבה הטירפה לבא
שי םימעפל .הליחב יב תררועמ ,ןכסמה ידוהיה םשב
,תוכזב אלו דסחב תמייקתמ וזה הנידמהש השגרה יל
לע ינאו .םימחרה תוכזב זא - תוכזב רבכ םאו
.שארמ תרתוומ הלאכ תויוכז
ההדזמ ינאש םירבד הבתכ לטיור יכ ביחרא אל ינא
וזה הבתכהש רמואו ףיסוא קר .ןיטולחל םתיא
,תישגיר ןועט ךכ לכ עובשב ,הירחאש תובוגתהו
וזש יתנמאה אלש הלאה םילפאה םימיל יתוא תוריזחמ
יתלב קבאמ הזו ,השק הזו .היח ינא הבש הנידמה
שאיימ .שאיימ םג הזו ...רקיעב בוצע הזו ,קסופ
תחלפמ ןאכ תויחלו ךישמהל םא הלאשהש ךכ ידכ דע
.היהיש יתבשח ךכ אלו ,ידימ הבר תורידתב חומה תא
הילו'גל וביגה
 
 
7/11/00 11:26
חחרפ :תאמ
תידוהי הנידמל הבוגתב
,תונויצה .האושה ללגב ןאכ םייח אל ונחנא ,אל
.האושל המדק ,ילחר


ותדלומ יהוזש הטושפה הדבועה ללגב ןאכ םייח ונחנא
לעב יאמצע םע היה הזה םעה רבעב הפ ,ידוהיה םעה לש
ךישמהו רשק לע רומשל ךישמה הזה םעהו ,תינידמ תושי
ץראל ונתוכז .הב תבשלמ לדח אלו הילא אובלו בושל
.האושה אלל םג ,תוכזה התוא איה וזה


..לבא


םג .הדיחיה תוכזה אל איה ץראל ונלש תוכזה
.היבשות םהש וזה ץראה לע תוכז םיאניתשלפל
קוחבו תונויצבש הדבועה םצעמ רבד הנשמ אל הז ,םגו
לש הרדגהה ךותב בר ישוקב םייחש םיביכרמ שי תובשה
עקר לע הפדעה לש םיטנמלא םג םהב שיו היטרקומד
תובשה קוח - יעזג/יתד


ןתינו יטרקומד אלו ינעזג אוה וסיסבב תובשה קוח
איה הליחתכלמ לארשי תנידמש ךכ ידי לע קר וריבסהל
שי ידוהי לכל ךכ ךותמו ידוהיה םעה לכ לש ותנידמ
.חרזא תויהל - חכב תוכז - הליחתכלמ תינקומ תוכז
חרזאה לש ותוכז תא ךפוה וז הנעט יפ לע תובשה קוח
וא תוחפ ,הזמ םיאצוי הככ .לעופב תוחרזאל חכב
.רתוי


תא טעמ םיפפוכמ םהבש םיאנת שי םיתעל ,ןכאו
ינא .םהבש עורגה אלו םירקמה דחא והז .היטרקומדה
תורמל תובשה קוח דעב ינאש רמול ןכומ לשמל
.םייביטמיטלואה ןויוושה יכרע םע ולש תושגנתהה


לע תססובמ בורל איה תונידמ לש הריגה תוינידמ
תלוכי לעב התא םא ,לשמל .תוילכלכ כ"דב .תופדעה
םיחרזאל הקוסעת תורוקמ רוציתו ,תמייוסמ תילכלכ
..תוחרזאל הכזת ,ב"הראב םיימוקמ
הלכלכל יוצר קסוע התא ובש עוצקמה םא ,לשמל
תוחרזא ךל ורשפאיש חינהל שי ב"הראב תימוקמה
.תיאקירמא
תוחרזאה יקוח יפ לע אל תוחרזא תרשפאמ לארשי תנידמ
..וזה תויתיעבה תעבונ ןאכמו דחוימ קוח יפ לע אלא


תנידמ לש הריגהה תוינידמ םע תויעבה תחא ,לבא
תישונא אל ףאו לילעב תינויווש יתלב איהש לארשי
.ידוהי וניאש ימל עגונ הזש לככ


ל"הצב ותרש ףאש - תיסור היילע ינב ץראהמ ושרוג ךכ
.םידוהי םניאש ררבתהש ןוויכמ
תונעזגמ עפשומ הלש םינפה דרשמש לארשי תנידמל יכ
וראת .תוישונא רסוח לש תוינידמ שי ,תיטסילקרלק
םניאש ימ לש תוחפשמ דוחיאל םיסחייתמ דציכ םכמצעל
.םיברע םהש ימל ,ךכמ עורג וא...םידוהי


.םיינעזג םינממס םג הבשי לארשי תנידמ ,ןכ זא
חחרפל וביגה
 
 
7/11/00 7:34
יבא :תאמ
הז תא השוע התא םעפ דועל הבוגתב
שארש בוקינ'צלקה תנווכ ךרד ךתיא םירבדמ הפ םישנא
הלשממה
.םהל ןתנ ךלש (ד"יה ,רבעשל)
ןויגיהב בושחל ת ב י י ח תא תויחל הצור תא םא
.היח תא הב תואיצמב תומייקה תוריתסה לכ תא רותפלו
.תרחא תורשפא םוש ןיא
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 8:43
לטיור :תאמ
?"קרמדנל"ב םידמלמש המ הז ,ידיגתל הבוגתב
,םינש רבכ הככ תרבדמ ינא .אל שממ .קרמדנל אל ,אל
ער" :תמגוד םיאשונב םירוביח יתשגהשכ ,ןוכיתב דוע
תסנכל יתוא ץירהל הצר ילש הרומה ,"!והשמ השעת ?ךל
.ילש הרימאה תוכזב
,"ךלש הלשממה שאר")"ךלש םישאמ ינא"ה םע ,יבא ,התא
ימ"בו ,תוינונטקב קסעתהל ךישמת ,(?המ וליאכ
,ינא ."ךל סינכא ינא זא תלחתה התא"ו ,"קדוצ
תכללו ,םולש לע רבדלו םולחל ךישמא ,ידיצמ
.ותוא טולקלו ינשה דצה תא ריכהלו ,םולש תויוליעפל
יכ אל ,םיברע םע ילש םיסחיה לע רומשל ךישמא ינאו
יכ .תעגונ אל ילש הקיטילופה ןאכ יכ ,תינלאמש ינא
סחייתהל קיספנש עגרבו .םישנא ונחנאו ,םישנא םה
סחייתהל וקיספי םה זא ,'ז גוס םדא ינבכ םהילא
.טלושו שבוכ ץירע לשממ לאכ ונילא
.הרזחב ףוחדא ינא םימעפל .לופא ינא יתוא ופחדי םא
םיליפשמו םיסמורו םיפחוד .םייח םה הככו .הז הככ
םידמול הדפיתניאה לש םידליה .םינש תורשע םתוא
םהלש אבא תא ואיצוה ךיא םירכוז םה .תיז ריבב םויה
םה .החפשמה לומ תוכמ ול וסינכהו ,רקובב שולשב
ךיא ,םהלש אבאה לש דובכה תא וסמר ךיא םירכוז
,םהב םיכמ ויה ךיא .םימוסחמב םתוא וליפשה
רבדתו אובת ךכ רחאו ,"םלצב" תוחוד ארקת .םיגרוהו
.קדצ לע יתיא
לטיורל וביגה
 
 
7/11/00 9:50
יבא :תאמ
?וליאכ הזכ 'צואאל הבוגתב
אלל איהש תומכ תואיצמה תגצה לע החילס שקבמ ינא
.תימצע האנוה וא/ו תופיפיתה
יבאל וביגה
 
 
9/11/00 18:23
:תאמ
הז תא השוע התא םעפ דועל הבוגתב
Dear Revital,
unfortunately i know only one justification (and
i'll be glad if somebod tells .
about more) for us to live here specifically in
ERETZ ISRAEL.. this justification is
religious-historical. so untill we find better
justification for our existance specifically in
ERETZ ISRAEL, we have to keep this state jewish.

there are many more good reasons why our state
should be jewish state, but let's keep few things
for later.
וז הבוגתל וביגה
 
6/11/00 15:19
יתנ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
הלש סוכינה היה ש"צומב ןורכזה תרצעב יתוא בזכיא יכהש רבדה
הברה םקוממ תיטילופ הניחבמש ימ רותב אקווד ,"םולשה הנחמ"ל
,חצרה ירחא םינש שמח ,םויה םג ,הנה .הדובעה תגלפממ הלאמש רתוי
רתויו ,"םיבוטה ונחנא" לש ףייפייתמה םזיסקרנב קוסע דוע לאמשה
םיפצמ ללכב ךיא .םעהמ תיצחמ לצא רוכינ רוציל ךישממ - עורג
תינכותב "ןיבר לש ותשרומ" לע קפרתי ינשה םעה יצחש לאמשב
???םולשה תמבמ םעפ רחא םעפ ותוא םיקחודש ירחא םידומילה


תא םישאמ לאמשה .(באכ דע) רכומו לודג דחא טלסל שלג ןאכ ןוידה
,םיחלתשמ ,םישתכתמ ,םלוכ תא םלוכו ,לאמשה תא ןימיה ,ןימיה
חוטב אל דוע לאמשה םג יכ ?המלו ...םיוורנה לע הטילש םידבאמ
,תויולחנתהל היצמיטיגלה תא ןתנ אוה .ינמי רבע שי ול םג ,ומצעב
דוסיה ןמ תוועמ ןאכ והשמש הדאפיתניאה ךלהמב קעזו םק אל אוה
."םיידיה תא םהל רובשל" הרוהו לידגה וליפא ןיבר .ונלש הסיפתב
רחא םינש המכ קר ונממ הצור ןיבר המ ןיבה אל ןימיהש אלפה המ
?תיתימא ?המלש התיה איה ,התיה תאז הזופרומטמ ןמ וזיא .ךכ
לשב היה אל םעהו ,תמדקומ התיה איה !אלו אל ,אל ?בטיה תרבסומ
,תונעזג ,תונוילעב ברועמ דחפ לש םינש הברה ךכ לכ ירחא הילא
.באוכ וישכעו הלוח הרבח ונייה .דועו דועו תודימה תתחשה ,שוביכ
.ינרדוח לופיטב הז הככ


דמחומ .עובשה קר הנתינ התסה יהמ הרדגההה לש תויתייעבל אמגוד
ריבב המבה לעמ הדאפיתניאב ףתתשהל לארשי ייברעל ארק ש"דחמ הקרב
ןעוט אוה .(ןלצל אנמחר) סאמחהו ח"תפהמ םיגיצנ ודילשכ ,תיז
סויגל הליבקמכ הזל סחייתהל רשפא ילוא .תומילאל הניא האירקהש
דחא לכ - ב"הראב תידוהיה הליהקה ברקב לארשי ןעמל םיפסכ
אוה ךיא ,ללכב ןיבהל םילגוסמ אל ונחנא לבא .ולש םיעצמאהו
קוחל תדגונמ ולש הרימאה םא הנשמ אל !!!ישימח סייג הז ???לוכי
קר .סויפה ךילהת לש באוכה הצקה תא ליבומ אוה יניעב) אל וא
ןקת לע אל ושיגרי לארשי ייברעו םיישפוח ויהי םיאניטסלפהשכ
הז אל לבא ,טקש ונל םג היהי ,םילפומו "םיידיימ םידושח"
אל לאמשהש ומכ קוידב .ןיבהל םילגוסמ אל ונחנא ,(...ןיינעה
תלוכיב וא תנבהב םג הקולש) לאמשה תא ןימיהו ןימיה תא ןיבמ
םיצפוק םלוכ זאו ,(ולש םיקהבומה םיינמיה םיטנמלאב ריכהל
."!!!התסה !התסה" הירטסיהב םיקעוצו


?תיטרקומדו תידוהי הנידמ הזכ רוצי ןיאש הזל שחכתהל לכונ המכ
דחפה םע קיספנ יתמ ?ונלש הדימה תומא לכ תא תוועמ הזש ןיבנ יתמ
ונחנאש ןיבנ יתמ ?תינחוכ תונצחשב רותפ אל סננוסידב לוהמה
???םיליגר


הז .רחאל האריי אל ,תאזככ דחאל הארייש המ .התסהל תולובג ןיא
שיא םגו תועדה לכל הלועמ ןטפשמ ,ןייטשניבור םיקיילאש הרקמב אל
תא ןיבהל לגוסמ אל טושפ אוה .הקרב דגנכ םיכלהמב חתופ ,רשי
.אב אוה םשמ .הלוגסה םעל ןב ירה אוה .עקרה תאו ,רשקהה


איה .ונלש תיטילופה הבישחה תולובגל דימת תרשקתמ ונלצא התסהה
ילוא .הנתשמ איה .התוא רידגהל השק ןכלו טלחומ ךרעכ תגצומ אל
.ןורתפל סיסבה הז ,ירוביצה חישה תוכיא לע דובעל יאדכ
תא ורתיי םהלתמ אלו קמונמ ,לוקש רוביד לש םישדח םיטרדנטס
.תילושה התסהב תוקסעתהה
.ונמצעמ םיחרוב ונחנא
יתנל וביגה
 
 
6/11/00 15:42
יבא :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
.קוחה לע רבוע כ"חש ךל הנשמ אלש אורקל יתעתפוה
תייצל בייח ,תסנכ רבח רמוחו לק ,לארשי תנידמ לש חרזא לכ
.הנידמה יקוחל
?הקרב כ"ח יניעב ןח אצומ אל ילארשיה קוחה
.םייקה קוחה לוטיבל קוח תעצה שיגהל לוכי אוה


קוחה ןוטלש תוליז לביק "םלצבו צ"גב ילב" ע"שי תא הצרש ימ
.לארשי תנידמ ךותב
.וניד תחאו ,עשופ אוה הקרב כ"ח


.וידי ומב קוחה ןוטלש תא סרוה ךכל שידאש ימ
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 15:56
יתנ :תאמ
?הנשמ אל םנמאהל הבוגתב
לע יל ריבסת התא ילוא לבא ,ןושל עבטמ התיה תאז .ילש תועט
?הנידמב הדיגב ?התסה דגנ קוחה ?רבע אוה קוידב קוח הזיא
ונל השק םא םג דגב אל םגו תיסה אל אוה יניעבש רמול יתיסינ
תנידמ לש קוחה תרגסמבש תויהל לוכי דואמ .הז תא ןיבהל
ינאשכ ןווכתמ ינא קוידב הזל לבא ,םשא הקרב אציי םידוהיה
םיווש אל םינוירטירקה .ודוסי תוויעב הזה ןוידה לכש רמוא
תויתקוח אלה תויועמשמבו הזה קוחב שמתשמ דחא לכו הליחתכלמ
תיטילופה העדהו סרטניאה םודיק תבוטל ,וב רופחל םודרקכ ולש
.ולש
תרחא הנידמבש ול ריהבהל חרט רבכ יתונדאה ןמרביל רודגיבא
,"לזאזעל ךל"ב ביגה אוה ,םירוי תתיכ לומ ותוא םידימעמ ויה
.תותפשא ימב שלפתהל ךישממ ונלש ירוביצה ןוידהו
וא התסה - תילולימ תומילאו - ידדהה גרהה - תיזיפ תומילא
םלשל עדומב אלש םירחוב ונחנאש ריחמה הארנכ םה - תוצאנ םתס
.ןמזה םע ונתוא רשיית תואיצמה קרש הארנכ .טקשה לא ךרדב
תואיצמה תא תוארלו הז לכ לעמ תולעתהל תלוכיה תא ונל ןיא
אל ונחנאו ךרדב ץפנתהל םירומא תומולח ידמ רתוי .החוכנ
...םהילע רתוול םיצור
.תורגבתה הזל םיארוק תישיאה המרב
יתנל וביגה
 
 
6/11/00 16:27
יבא :תאמ
...הנשמ ,הנשמל הבוגתב
םה וב סנכב םאנו לארשי תנידמ יביוא לא רבח הקרב כ"ח
.לארשיב ןיוזמה קבאמה ךשמהל וארק
.לארשי דגנ המחלמל ףרטצה דבכנה כ"ח ,תורחא םילימב
שנועל וילע הריבעב םשאנש ימ ןודל ןתינ ,קוח ןושל יפ-לע
.תוומ
.ןמרביל כ"ח לש ותאירק תעבונ ןאכמ
?יתונדא
.קוחה ןוטלש לש ותונדאב ריכמ ןמרביל כ"ח !יאדווב


אוה רגובמה לש םיקהבומה וינממסמ דחא - תורגבתהל רשקב
תוירחא תחיקל
.וישעמל
דומעיו ,והשעמ לע תוירחא חקיי הקרב כ"חש ןכ םא עיצמ ינא
.לארשי תנידמ לש טפשמ תיב ןידל
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 16:43
יתנ :תאמ
Carthago delenta estל הבוגתב
ךלהמ ,תינויער) ס"ש יעיבצמל ש"דח יעיבצמ ורבחי זאו
,"רואנה ןוטלשה" ינמאנ ,ונחנא קרו ,(ליחתה רבכ בגאש
תא השודק תוגרדל הלענו םמורנו ונכרד תקדצ לע גגומתנ
תאזה םיטילפה תנידמ תמקה עקר לע ונקקוחש םיקוחה
.הילא םיוולנה הסיפתה יתוויעו


!!!ףוצרפב ונל ץצופתי הז לכ זא ...זאו
ונחנא הז םע ??תומיע תונש המכ דוע ןהמ ?הא ,ונילע ןטק
.ןיבהל תוסנלמ טושפ רתוי הברה ,דדומתהל רבכ םיעדוי
...ונייה דימת .ךכ לכ םיקדוצ ונחנאש רקיעה
יתנל וביגה
 
 
6/11/00 17:26
יבא :תאמ
...אלכל סנכיי אוה ילואל הבוגתב
קוח תנידמ לש המויק אללש ,יתנ ,ךינפל םושרת
תיביטקייבוא
ןמ אצוי אלל היחרזא לכ לע קוחה ןוטלש תא הליחמה
ללכה
.הזה ןוידל ללכב םעט ןיא
לכ ןיינעב עונכשל וא ,יהשלכ המכסהל העגהל םעט ןיא
תועמשמ ןיא םא ,אוהש
."יביטקייבוא קוח" גשומל
,בגא
.הכילהב םיחצנמ ונחנא ,חכב ןורתיפל םיכלוה ונחנא םא
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 18:18
יתנ :תאמ
ךכ לכ םיקדוצ ונאש רקיעה ,ןכאל הבוגתב
יל הארנ לבא ,יביטקייבואה קוחל ךלש תוסחייתהל
.ידדצ לבויל ונשלגש
ןגמ ותויה ללגב הקרב לע חתרתה אל ןמרביל רודגיבא
יביב תא תונגל חרוט היה אוה הזכ היה אוה םא .קוחה
.ודידי
תונמואלה ,ולש תונמואלה ללגב טהלתה ןמרביל
בייואהשכ רקיעב ,לכה (טעמכ) רתומ המשבש תרוועמה
.יברע אוה
טושפ ונחנא ילוא .ץק ןיא דע הפייעל סמלפתהל רשפא
וא ,ינחוכ ןורתפב "הכילהב ןוחצינ" הזיא םיכירצ
ליבשב ,תרחא הסרגב חכה תולובג לש שדחמ דומיל
היה הז ךכ .ונלש תוסחייתהה תא רבד לש ופוסב תונשל
םייתניב .ךשמיי םג הז ךכ ילואו ,םויה דע ללכ ךרדב
.םיחיסמ ינימו התסה לע חכוותהל ךישמנ
יתנל וביגה
 
 
6/11/00 18:52
noe :תאמ
ךכ לכ םיקדוצ ונאש רקיעה ,ןכאל הבוגתב
.קוח םוש לע רבע אל הקרב כ"ח ,תישאר
כ"ח לכ ומכ תיתוהמ תוניסחמ הנהנ הקרב כ"ח ,תינש
רבוע היה וליא םג הרסהל תנתינ הניאש תוניסח ,תרחא
.הריבע
תועדה קושמ קלח איה הקרב דמחומ דדיצ הב העדה
ףסה לע התוא לוספל הביס םוש ןיאו לארשי תניידמב
.תוימיטגלה תועדה תשקמ האיצוהלו
היושע וז תמועל איה הקרב דמחומ ארק הל ךרדה
,ותאירק תא ולבקי ןכא םא ,הישוע דצמ ,בשחהל
קילאל יכ - ןבומכ םייח) וספתי םאו ,קוחב תעגופל
(רהוסה יתב תופיפצל םייתריצי תונורתפ שי ןור
.םשנוע תא וצריו ןידל ודמעי
ירמל האירק - הנידמה תרותב הנוכמ וזכ האירק
ירמב םירייכמ היטרקומדה יידדצממ םיבר .יחרזא
םיכרד תולכבו םיינוציק םירקמב ימיטגל ילככ יחרזא
.תורחא
- יצחו שמחכ ינפל לבא ,ינונטק תויהל ץפח ינא ןיא
לע החיש ונלהינו - יבא - התאו ינא ונבשי ,םינש שש
תדדיצ התא .ונצרא וז תעונת לש הז .רחא יחרזא ירמ
יא יבגל תחא תינקדצ הלימ ולו תעמש אל ינממו .וב
םנמא ינוציק ילככ ולש תוימטיגל יא וא ותויקוח
תורטמל יתדחיי החישה רקיע תא .תיטרקומד הרבחב
.ןתקדצלו
.ךממ המוד סחיל תוכחל ימצעל תושרהל לוכי ינא
noeל וביגה
 
 
7/11/00 1:05
יבא :תאמ
ךכ לכ םיקדוצ ונאש רקיעה ,ןכאל הבוגתב
ירי ןכש לכ אל ,"סנכה"ב 'צלק תאישנ ללוכ וניא
.םישנא רבעל
.ח"תפה לש סנכב םירבד אשנ הקרב כ"ח


.ךלש הבושתב שוב ינא ,חנ
יבאל וביגה
 
 
6/11/00 20:52
joe :תאמ
ךכ לכ םיקדוצ ונאש רקיעה ,ןכאל הבוגתב
המכ ונססיבש תבשוח ינא ?עצמאב םכל עירפהל רשפא
:הכ דע םיבושח םירבד
.םירישי אל םיעצמאב ברה ןוטלש .1
.םיחרזאה לכ תויוכזל ןוטלשה תובייוחמ .2
.קוחה ןוטלש .3
ןימי ונניא ןוידהש (יל םילשת:יבא) רמאש ימ רמאו
ץאל וא ןכ היטרקומד אלא ,הזה ןיינעב לאמש וא
אלבש יל המדנ ."תסנכ וא חישמ" : תורחא םילימב
זאו היעבב תמאב ונחנא ,"תסנכ" לע תפרוגה המכסה
.תיטרקומד אלו ,תידוהי אל איה ,הנידמ הפ ןיא הכניב
joeל וביגה
 
 
7/11/00 1:06
יבא :תאמ
ךכ לכ םיקדוצ ונאש רקיעה ,ןכאל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 9:08
joe :תאמ
םיכסמל הבוגתב
,ביבא-לת תא שובכנש ?וישכע המ .םימיכסמ ,בוט
?(: םיכסהל םלוכ תא חירכנו יחרזא להנמ ןגראנ
joeל וביגה
 
 
7/11/00 9:18
יבא :תאמ
so now whatל הבוגתב
תונוש תועד ילעב ,םדא ינב ונלוכש ןוויכמ
טילחהל םילוכי ונחנא ,םינוש תויופידע ירדסו
.רתויב םצמוצמה ףתושמה הנכמה לע
.ךכ ומיקה ב"הרא תא ,בגא
.ןהיניב ורחתהש תותד 4-5 הב ויה התמקה ןמזב
.הנידמהמ תדה תדרפה טושפ היה ןורתפה


תא ,לשמל ,דירפתש הנידמב תויחל חמשא
.הנידמהמ ןוחטיבהו ךוניחה ,החוורה
ןיינעב חנל יתבושת יאר) בצמה היה הז ול
המ לע תוחפ הברה ונל היה ,("תירוזא הנגה"
.בירל
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 9:51
joe :תאמ
טושפ הז המ הזל הבוגתב
הקוחה תא בותכל חקל ןמז המכ עדוי ימ
בתכנ אלש) אטרכ אנגמה תא המכ ?תיאקירמאב
ךירצ ךכ לכ יתוהמ ןויד ?(תיפותיש הטישב
םצע לע המכסה ךירצו ריווא ךירצ ,ןמז
ןמ דחא ףא ונל ןיא ,טנבלב הפ .ומויק
.םיאנתה
הנגהה ןיינעב ףרוג ןפואב המיכסמ אל ינא
רתויב תנכוסמה הנגההש םויה רורב .תירוזאה
רשוכו םולש "ףידע רתוי" ,חכב שומיש איה
ןורבחב םוי לכ ,העונצה יתעדל .העתרה
,תינש .ונלש העתרהה רשוכ תא קחוש ,לשמל
הנידמ םושו) ךוכיח דקומ רצוי אוה
תומיצע ךומנ ךוכיחב דומעת אל תיטרקומד
.(ןמז ךרואל הזכ
הקחדה ךות ,םש ונלש הבישיה :בושח יכה
ךות ,ונתיא םש םייחש םישנאה לש תטלחומ
תוגיהנמה תחת הריתח ,באכ ידכ דע םחופיק
ךות ,הריעצה תוגיהנמה קותיבו תיתרוסמה
הרופא היטרקומדב םתויקוחש םיעצמאב שומיש
,חופיס יווצ ,יתלהנמ רצעמ ע"ע) דואמ דואמ
התיחשמ וזה הבישיה ,(רצעמ יקוח םויק-יא
.ונתוא
יתלב חוכב תשמתשמש הנידמב לדגש דלי םוש
ךלהו לדגש דלי םוש ,רחא םע שוביכל ריבס
תא רפהל יאשר תלדב טעוב לכ ךיא הארו אבצל
הנבה חימצי אל ,םיחרזא לש םהייח תוולש
,רומח רתויש המו .היטרקומדה לש הקומע
LAWLESSNESS :ה תא איבי אוה ,רתוי הברה
.התיבה ,ןאכל הזה
,האשילק וניא "תיחשמ שוביכה" !םשמ תאצל
תיתייעב תירסומ הדמעב ונתוא םש אוהו
ללגב" יחרזא בושיי םויקל הקדצה ןיא .ידימ
רוזיא םויקל הקדצה ןיא ,"םיקדוצ ונחנאש
םיחוכיווב עקשנש ונל בוט רתוי .קוח אלל
תנידמ וא היחרזא לכ תנידמ לע םייפוסוליפ
.םידוהיה
joeל וביגה
 
 
7/11/00 10:28
יבא :תאמ
!וגניבל הבוגתב
:םיכסמ ינא
,ונלש םיסימה יפסכ תא ונל ונת ,םשמ ואצ
יפ-לע תידוהי הנידמ םש םיקהל ונל ונתו
.ונתנבה


,בגא
.דידמ יביטקייבוא גשומ אוה "העתרה רשוכ"
יתדבוע יוביג אלל תועמשמ םוש ןיא "ךתעד"ל
.תיגול הקמנהו
.העתרהב ,רזומ המכ ,יולת העתרה רשוכ
רבד םוש םזי אל .ל.ה.צש םינש רבכש ןוויכמ
,הגולפ תמרל רבעמ אוהש
.דבוא ולש העתרהה רשוכ יכ אצמנ
לש העתרהה רשוכ 1988 תנשמ לחה ,ללככ
.תילאיצננופסקא דרוי לארשי תנידמ
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 10:45
joe :תאמ
!וגניבל הבוגתב
.אלו ,המיכסמ
ונלש העתרהה רשוכ תא רמשל מ"ע :תיתדבוע
,יניערג קשנב םיחווידה יפל ,הקיזחמ לארשי
ענכשמ ריוואה ליח .יניוול רקחמ תמדקמו
.ןוירשה ל"נכו ,דואמ
םילקתנ ונחנא םיחטשל עגונש המ לכב לבא
בירי ונניאש ימ לומ .חוכב שומישה תולבגמב
הכניב ונא ,ךכ לכ ונילא בורקהו ,ינידמ
לומ רתומש המב שמתשהל תלוכיה תא םידבאמ
.תרחא הנידמ
ומכ םיטפשמ וגהנ וגהנ םיאניתשלפה לומ
רשפא יא היהש המ תאו ,"ומחרי הללא"
םינכשהמ דומלל ןכומ התא םאה .תונשל
םאה ?םיחטשב "רוחש רבמטפס" הזיא םירהלו
םיזוחא 8 לעמ ךופשל ךישמהל ןכומ התא
400 דוע בירקהל ןכומ ?ןוחטיב לע ג"לתהמ
תורייב שוביכל קי'צנועצבמ הזיא לע םירבג
הנידמב תויחל ילוא ןכומ ?ועדי םלוכש ידכ
?(דאהי'ג ובא) טפשמ אלל םישנא תלסחמש
תומיע לש בצמב וא ,שממ לש תומחלמבש ןוכנ
תיאבצ המצע שממל ןתינ ,המחלמ אלל
םיחטשב בצמה וניא הז .(םלוהכ וא ,עיתרמכ)
רבעמ רבד םוש םזוי אל ל"הצש הביסה וזו
ןיאש טילחנ רקובב רחמ םא ,ןכא .הגולפל
ןאל) םייתזעה תא רפסנרטל תירסומ היעב ונל
םע שי יל .היעב םוש היהת אל ,(?םיל ?בגא
.ךל םגש הווקמ ינא ,היעב הז
םלוכל רורבש הווקמ ינא :ופורפ-או
רשוכש קר ,ונתיאמ םידחפמ ןכא םיאניתשלפהש
תא םדאמ ענמי אל םלועב םיהדמ יכה העתרהה
.הילע םחלהל ונוצר תאו ,תוריחל ותוכז
joeל וביגה
 
 
7/11/00 11:05
יבא :תאמ
!וגניבל הבוגתב
הלאמ הנעט ףא םע םיכסמ ינניאש ןוויכמ
ךל תפכא המ ,ךלש הנורחאה העדוהב תנעטש
?ע"שי תא יל תתל
.'וכו ,יניערגה קשנה תא ךל יחק
.ינוצרכ תושעל יל ינת
יל שי ינא .ובוסוק םש היהת אל ,אלו
.םלשל אתנכשמ


:ךלש םינועיטה בגא
?ןוירשה ליח םע עטקה המ
?ימלו ,ומצע תא חיכוה אוה הנורחאל יתמ
(.וב ןיבמ תצק ינאש אשונ םתס)
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 11:36
joe :תאמ
!וגניבל הבוגתב
"?םירובשה םילכה תללק" תא אורקל ךל אצי
רדוסמ אל ,ןוירשה .תרבדמ ינא הז לע
םימעפב ומצע תא חיכוה ,היהישכ יאכראו
עונל ול םירשפאמה םיאנתב םחל ןהבש תוטעמה
ןופצ ע"ע) רטוזה לגסה תוכזב רקיעב ,תואיכ
.(86 רחאל ןונבלב ל"ותה תשמגה ,73 ג"המר
לבא ,ןורמת תייעב שי ,תירפסמ היעב ונל שי
הז .פ"ומ תייעב ןיאו דוקיפ תייעב ןיא
קולחי דלוו מ"לאו ,העיד לש ןיינע ןבומכ
יאדווב התא ,תודבועה ןתואב שומיש י"ע ילע
עיתרמ חוכ אוה ןוירשה ,הרקמ לכב .ןכ םג
,ותמצוע הז ,המחלמ יניינעל ,קרו ךאו ,קר
.ותשלוח וזו
תא ינא ,םיחטשה תא חק ?בירל המל לבא
המכ לע םותחל לכונש החוטב ינא ,הלפשה
תא םלשנ ונינשו רוציי תוידעלב ימכסה
:בגא .תונוכשה םוקישל םורתנ םגו ,אתנכשמה
ןנכתמ התא קוידב המ ,םיחטשה תא לבקתש םעפ
?רפסנרט :תלאוש ינא בושו ?םש תושעל
joeל וביגה
 
 
7/11/00 11:58
יבא :תאמ
!וגניבל הבוגתב
:תודבועל סחייתהל בייח ינא ,בוט
,וירפס תשולשב ,דלוו ר"ד ל"את
ןוירשה ליחב םיטעמה וטקנ וב וקה תא ךישממ
התיהש
.םי"פמ סרוקל רבעמ תיאבצ היאר םהל
םימעפ לש בר 'סמ חיכוה ל"ז אבכוכ רב ףולא
היצילימכ דקפתמ .ל.ה.צ לש ןוירשה ליחש
לודג חכ תלעפה ,רמולכ .ןגרואמ אבצכ אלו
ןוגריאה ללגב תלעותמ קזנ רתוי תמרוג
.יוקלה
התואמ םידודג ינש ומחלנ ג"לשב ,אמגודל
לשרתה הביטחה ן"מקש ללגב קר ,הביטח
.ודיקפתב
ד"גמ ללוכ ,םיטסיקנט 14 וגרהנ הזה ברקב
.דחא
לכו ,ם"ידגמה ,ט"חמה לש היה ןולשכה
םי"פמה
.םלאמשמו םנימימ שחרתמ המ ועדי אלש
לארשי ףולאה ורבח אבכוכ רב ףולא לש ותעדל
,החלצהב תיתדגוא-לע תרגסמ לע דקיפש ,לט
םיחרס ולש הדגואהמ קרזש ןורש לאירא ףולאו
םיפדוע
תוליעיב וב טולשל היה ןתינ אלש המ לכו
אל וליפאש ,תיניסה הווחב 890 'דג ע"ע)
דחא הליל םש םחלנש דודגהמ עדימ לבקל חרט
.(ןכל םדוק
,םלועה לכב םידמלנ ןורשו לט לש תוברקה
.ידכב אלו


לע ךמוס א ל ינא המל רורבש הווקמ ינא
.ןוירשה ליח


,םשמ ואצתש ירחא ע"שיב השעייש המל רשקב
.רשקהה תא ןיבהל יל השק
ילב" תנירטקוד דעב םעפ םתעבצה םכלוכ ירה
."םלצבו צ"גב
?םכל תפכא המ
.רפסנרט היהי ןורתיפהש חינמ ינא .ןכ
רטוח וריבעי תאפרע לש םיאבורה 40,000 ,ןכ
.םהלש םי'צאלקה לע וכדזיו
יבאל וביגה
 
 
7/11/00 13:39
joe :תאמ
!וגניבל הבוגתב
,ףוקתל הסנמ אל ינא .סועכ עמשנ התא ,יבא
,אוהשמ דומלל ילוא ,ךתעד תא עומשל קר
אנמחר) ענכתשהל ילוא ילואו ,ענכשל ילוא
.(ןלציל
הנקסמהש קר ,המוד אוה רמאל יתיסינש המ
רשפא יא ןוירשה תאש תבשוח ינא .הנוש
ינפמ ,'שב 'ש וניאש סקטנוקב ליעפהל
ןוירש וב םוקמב אקווד .תוינלטק תואצותהש
תחלמ .ומצע תא חיכומ אוה לועפל לוכי
הרטמ ןיב םאתמ רסוח לש הרקמ איה ןונבל
רבועה טוחה ,בגא .םיחטשה ל"נכו ,יעצמאל
םידקפמש הדבועה אוה ןוירש לשכ יעוריא ןיב
תעל אבצל ורזח ליעפ תורישב ויה אלש
וחמתה אלש תוחוכ לע לבקל ועבתו ,המחלמה
רשפיאשכ המוד תועט העט ןורש םג .םתלעפהב
יבחרב דמלנש הממ קלחו .82 :ב וזכ תושחרתה
ףידע ילואש ךכ ,תקולחמב ןיידע יונש םלועה
.תיפוס טילחהל זאו האמ יצח דוע ןיתמהל
,םיזיגרמ השיגב םילדבהה םא תרעטצמ ינא
םיעגונה בור רובע דואמ ןועט ירה אשונה
.וב
הלימ לכ לע םתוח התא םא :רפסנרט יבגלו
ינא לבא .רבד ךילע יל ןיא ,וילש ןופצמב
רתאה יפד לעמ ,תונגפהב ,יפלקב - דגנתא
יא הזיא שח אל התא םאה .רחא םוקמ לכבו
ש"ויאב היחש היסולכואהש הדבועה םע תוחונ
לכותשו הייארה הדשמ הל אצנש הצור טושפ
תויולחנתההש ךל עירפמ אל ?המצעב טולשל
םייחה םיברעמ ועקפוהש םיחטש ח"ע ונבנ
ךל עירפמ אל ?םלועב םיפופצהמ םהש םירוזאב
קוח ןוטלש רסוח םיחטשב םימייקמ ונחנאש
השוע הזש הממ דחפמ אל התא ?םינש רבכ
תמאב ?ונידלי לש הדימה תומאלו ונלש הרבחל
?אל
joeל וביגה
 
 
7/11/00 13:52
יבא :תאמ
!וגניבל הבוגתב
120 ינפל תוקיר ויה הלאה תומדאה ,עודיכ
תומוקמ ורצי תוילעה רשאכ קר וסלכואו ,הנש
תריווא תא עיגרה יטירבה טדנמהו ,הדובע
.19-ה האמה תליחת ןמל ןאכ הרשש רקפהה
יח אל טושפ דחא ףא הנושארה הילעה ינפל
.ישימחו ינש לכ חצריהלו דדשיהל ילבמ ןאכ


,ליעל רומאל ףסונב
1947-ב םהל ועצוהש תורשפה תא וחד םיברעה
.והשמ יתחכש םא החילסו ,1922, 1937,
המדאמ ושרוגו ,ודיספה ,המחלמב וחתפ םה זא
.תורוד 2-3 וקיזחה הב
עובתל םילוכי םה תירסומ תוכז וזיא ?המ זא
?םמצעל


תוימשיטנא .ביוא םה םיברעה יתניחבמ
ךוניחמ קלח איה םיצאנל םידוהי תאוושהו
.םהלש הבוחה
יכ טושפ ,םתיא תתלו תאשל ןיינועמ אל ינא
.קלחו דח .םדא ינב אל םה


,ינלבסו קזח תויהל ינממ שרוד הז
.ינלבסו קזח ינא זא
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 14:02
ןהכ זעוב :תאמ
ע"שי יבשות םיברעל רשקבל הבוגתב
איה ,ןיסולכוא תרבעה ונייהד ,רפסנרט
.ידמל תכבוסמ הלועפ
ידכ ,יבא ,בירקהל ןכומ היהת תונברוק המכ
?התוא עצבל


...םקשנמ םייאניתשלפ םיאבור ףלא 40 קורפל
?יבא ,הז תא השעת ךיא
תא עגרל בוזענ אוב ,תינכט - ןווכתמ ינא
?תאז תושעל ירשפא ךיא ,ירסומה ןוידה


וניניב תטלחומ הדרפה הצור יתייה ינא םג
קרו ,קדוצ יבאז םעבחרש חיננ .םניבל
טקשה תא איבי תויסולכוא ןיב עגמ-רסוח
חיננ .רוזאב לחוימה


סנכיהל ילבמ ,רפסנרט םישוע קוידב ךיא לבא
ינשמ םימד תוכיפשו תועווז לש םונהיגל
תא דביא ל"הצש ךמצעב בתוכ התא ?םידדצה
לוכי עצבל הצור התאש דעצה .העתרהה רשוכ
םלועה לכ תאו ןוכיתה חרזמה לכ תא קילדהל
תימלועה להקה תעדו .םוקמ לכב ,ימלסומה
ךדגנ הטוב ןפואב .ךדגנ איה .ךתיא אל
קוידב אל שדחה יאקירמאה אישנהו (ידגנו)
- תובורקה םינשה עבראב ,ונתוא רפ'צי
יתכרעהל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/11/00 15:01
יבא :תאמ
!?רפסנרטל הבוגתב
רבדה תא השוע התאש העידיה איה תונויצ
.ןוכנה רבדה תיישעו ,ןוכנה
תונברוק תואמ םע םילשמ התאש ןיבמ ינא
רורטה
.תונורחאה םינשה הנומשב םיילארשיה
חרוא הז אל .הז םע םילשהל ןכומ אל ינא
.ףאוש ינא וילא םייחה


.ךמצע תא חירטת לא ,ו'גל יתרמאש ומכ
.הבוחה תוריש לוטיב דעב ינא


.ותוא עצבל ,ול בושח רבדהש ימל ןת
יבאל וביגה
 
 
9/11/00 9:55
ןהכ זעוב :תאמ
רפסנרטל הבוגתב
,תאז עצבת ךיא תעדל ןרקס ינא ןיידעו
.ךכ לכ אל ןורתפ .יבא ,הטושפ הלאש .תינכט
לא שיא יצחו ןויליממ הלעמל ריבעת ךיא
םתוא ריבעת ןאלו ,לארשי ץרא ימוחתל ץוחמ
?קוידב
רטנקל ידכ אלו תוניצרב לאוש ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/11/00 10:22
ןהכ זעוב :תאמ
רפסנרטל הבוגתב
תונברוק תואמ םע םילשמ התאש ןיבמ ינא"
.בתוכ התא ,"תונורחאה םינשב רורטה
הז תא תחקל הפיאמו ?הז תא ןיבמ התא ךיא
!?אבצב תוריש לע רתוול הצור ינאש
ןאכ היה םא ,יב ךרוצ היה אל םא חמש יתייה
לע רתווא אל ינא - ןיא דוע לכ לבא ,טקש
.ימעו יתחפשמ לע ןגהל יתבוחו יתוכז


ןיאש ךומכ קוידב בשוח ינא :ןיינעלו
ךומכ קוידב בשוח ינא .רורט םע םילשהל
,עדוי אל קר ינא .ןורתפה איה הדרפהש
.הז תא םישוע ךיא ,ךילא דוגינב


.הז תא םישוע ךיא :יבא ,בוש לאוש ינאו
תא עצבל םינכומש שיא ףלא 40 ךל שיש החנהב
תונפל םתיא דחי לכות ךתעדל םאה ,הדובעה
יצחו ןויליממ הלעמל לש תיחרזא היסולכוא
?םיחטשב םיברע
םישנב וריי ?השעת המ ,ודגנתי םה םאו
וססרי םיקוסמ ?םיתב םהל וצצופי ?םידליו
המדאה ינפ לעמ םיבושיי קחמת ?םירפכה תא
- יבא ,1942 -ב הנבלה היסורב םינמרגה ומכ
אלפנ ןורתפ אוה ךלש ןויערהש החנהב םג ירה
םושב ותוא עצבל תורשפא ןיא (ידוהיה םעל)
יתעדל ,ןפואו םינפ


אל םה ,חטשב םעצבל ןתינ אלש תונויערו
ןחבמב ,הנותחת הרושב - םיבוט תונויער
האצותה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/11/00 10:11
ןהכ זעוב :תאמ
!וגניבל הבוגתב
החילצהש הנורחאה תחלצומה העתרהה ,יתעדל
תנשב איה רוציל לארשי תנידמ
1981
רוכה תא ודימשה ריואה ליח יסוטמשכ
.יקאריעה
םע המייתסהש) ןונבל תמחלמ ונל ויה זאמ
םג הנותחת הרושבו םיגשה ילבו םיגורה הברה
םילייח ףטוחו חטשב טלושש הללאבזיח םע
ןופצב ,ןיידע ,ןוחטב רסוחו םילארשי
(לארשי
,אבצה תא שיתהל החילצהש) הדאפיתניא
(ינידמה גרדה לע םג ןירקהלו ותוא שילחהל
יליט 40 ונפטח הכלהמבש) ץרפמה תמחלמ
אלו םימ וניתש ,םינוליינב ונפטעתה ,דאקס
,דדגב ןוויכל דחא רטמילימ דחא לייח ונזזה
טלוש ןיידע ןייסוח םאדאס הנותחתה הרושבו
(םויא הווהמו
:וישכעו
םח קשנ םע) רתוי העורג ,2 הדאפיתניא
תיספא העתרהו םיחרזא יתב לע תוירי ,םהלש
רשפא יא ופיב סומוח וליפאשכ (ל"הצ לש
בוחרב שארב ןבא לבקת ילוא יכ ,בגנל עוסנל
הבארע וא ,תרצנ וא וכע לע רבדל אלש ,תפי
ןורכז דילש סידארפ וא ,תיררה הפצמ דילש
בקעי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/11/00 14:44
Estee :תאמ
!וגניבל הבוגתב
קוינק םרוי לש טוטיצה תא אורקל תנמזומ תא
.הטמל יתאבהש
הביאה בל שוביכה קר היה אל םלועמ"
םילארשיה לש ליפשמה םסחי .תיברעה
,קבאמל החונ עקרק םנמא הווהמ םיניתשלפל
"שוביכה ןמ רתוי הקיתע הביאה ךא
,קיתו לאמש שיא ,קוינקש ינפמ ילוא הזו
תצק הביטקפסרפ ול שיו ,םיעביש ןב רבכ
.הבחר רתוי
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 17:49
joe :תאמ
םישובכה םיחטשה ןמ רטפינ םע רמגיי אל הזל הבוגתב
תוחפ תויואר ילש תועדהש תזמור תא רשאכ
העיריה בחור תא םהב ןיאש ינפמ תוסחייתהל
דואמ רבד השוע תא ,םיעביש ןב םדא לש
אל טושפש הווקמ ינא .הזה ןוידל ןכוסמ
.הנוכנ ךתוא יתנבה
יאשר אוהו ,קוינק לש ויתועד תא הריכמ ינא
.ןתיא המיכסמ אל ינא תונמוזמ יתיעל.ןהל
הדיחיה תורשפאה הניה ולסואש תבשוח אל ינא
ינפ תא רייצלמ יתנוטקו ,רתויב הבוטה וא
ףיש :תצלמומ האירק) היתוביסו הדפיתניאה
לכב טוטיצה לע ךל הדומ ינא .(ירעיו
.הרקמ
הנווכ םוש יל ןיאש אוה ריבסהל יתיסינש המ
בשחתהל הצור ינאש ינפמ םיחטשהמ תאצל
םשמ תאצל הצור ינא .םיאניתשלפב ךכ-לכ
.םילארשיל ,ונל השוע הזש המ ללגב
ןכלו ירוטסיה קדצ הזיא גישהל הסנמ אל ינא
תא ולביק אל םהש וא ,"וליחתה םה"ש ןועטל
יתוא דירטמ רתוי ,'וגו הקולחה תינכת
תקלחב םימעה ינש לש תפתושמה הבישיהש
תיאניתשלפ תושי רוציל הרזע וזה המדאה
,ונלכשה אלש יתוא דירטמ רתוי .ונל תניוע
בצמל סנכהל אלש ,דחאכ לאמשו ןימי תולשממ
תויחל ונל םרוגו ונידי תא ףנטמש ,הזה
.רבג םילאד לכ לש הריוואב
ונחנא :תולעהל רחא ןיינע יל שי לבא
חיטהלו םינמזה לכ ץק דע ןאכ תבשל םילוכי
ןיד יקספ ,םירקמ ,םיכיראת הזב הז
לבא .םיינזואה ונל ולפיש דע ,תויונשרפו
,תרחא תצק תיווז סינכהל תוסנל יאדכ ילוא
אל רורגי הזש תרעשמ ינא ,וצרת םא ,תישגר
AWAY) יתניחבמ רדסב הזו ,םזינוגטנא טעמ
,קדוצ ימ בושח תוחפ ירה יכ .(SHOOT
ובש םוקמב רתוי תויחל םיצור אל ונחנאו
רשפא ילוא .עורזה חוכב קרו עבוק קזחה
,רומאכ) וישכע םישוע המ בושחנו ונל בשנש
םינועיטב שומיש י"ע אלו ,עורזה חוכב אל
הרשפ .(ןאכל וא ןאכל שרפל רשפאש םיירוטסה
הזש תבשוח ינא .ילוא ?םימת .הזל םיארוק
,יבא) םינש המכ ינפל קריעו ןאריא ושעש המ
(?העוט ינא) ונחנאו םירצמה ,(יתוא ןקת
הינמרג וליפא ,תואירוקה יתש וליפאו
.(םלועהו הינמרג :וצרת םא וא) הפוריאו
joeל וביגה
 
 
7/11/00 18:27
Estee :תאמ
ךל טאלל הבוגתב
אבא םג .םיעבש ינבל בישקהל תבהוא דאמ ינא
תא תדבכמ דאמ ינאו .םיעבש ןב ילש
תדוקנ שי ורוד ינבלו ול .םהלש הביטקפסרפה
םה םא םג ,םישולש ינב םינשרפל ןיאש טבמ
.הנידמה יעדמב טרוטקוד ושע
הימדקאה יגוחבשכ ,ולא םיפורט םימיבו
חורה איה "תונויצ טסופ" תונמאהו תרושקתהו
םינלאמשל תעגעגתמ ינא המכ ,הנוכנה
םגו עשהי .ב.או זוע סומע ,ןכ ...םינשיה
...םהלש רודה ןמ םירחאו ינולא תימלוש
ינפמ ...םינויצ טסופ אל םהש ינפמ
,דומלתב הלש עדיה םע ינולא תימלושלש
לע ריעצ קינח"מלפ היהש קוינק םרוילו
האוש ילוצינ האיבהש םיליפעמ תניפס
לש םג יח ירוטסיה ןורכיז הזיא שי,ץראל
היתפמאה תא רתוס אלש,ידוהיה באכה
טסופה רובידה תא תעמוש ינאשכ .םיאניתשלפל
יל אבו ,יתודבאתה יל עמשנ אוה ינויצ
תוננואה םע וכישמת -םהל דיגהל
םא ,םיצור םתאש המכ םכלש תילאוטקלטניאה
םירובידה תא ךישמהל ךרטצנ ,םכלש ךרדב ךלנ
.תולגב הלאה
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 18:53
Estee :תאמ
ךל טאלל הבוגתב
,ינויגה הז הרשפ .ןיוצמ הז הרשפו ,ןכ
.יארחא ,רגוב
...הרשפ ליבשב םידדצ ינש ךירצ לבא
:תכשונה תואיצמה ןמ קזבמ ,םייתניבו
םיאצמנ תלחוימה הרשפל ונלש םירנטרפה
.םהלש רורחשה תמחלמ לש המוציעב
הלילה לכו םויה לכ רבדל םילוכי ונחנא
םה לבא,ינחוכ תויהל לוכי אל ןורתיפהש
לש יוצימו הקידב לש בלשב םויה םיאצמנ
ריהבהל ףוחד םהל .אקווד תינחוכה היצפואה
ינפל תוומה תא ונל תושעל םילוכי םהש
אל .תורשפ לע בוש ןיידתהל םבוטב וליאויש
םש םה .הזב ונימצע תא םישאנ םא ונל רוזעי
ינא לבא ,הנכסב אל ילוא הנידמהו .וישכע
תנכס .הלודג הנכסב ,םיטרפכ ונלוכו תאו
.םייח
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 12:59
noe :תאמ
ךל טאלל הבוגתב
ןורגב תחא די םע והשימ סופתל השק תצק
ינחוכ אל ןורתפהש ול דיגהלו םיציבב הינשהו
noeל וביגה
 
 
8/11/00 19:15
Estee :תאמ
ינחוכ אל ןורתפל הבוגתב
םיטושב ונימצע רסייל ךישמנ הבה .ןכ ,וה
ונחנא .הרקמ לכב םימשא ונחנא .םיברקעבו
.הרקמ לכב .תונברוקה םה ,םיינחוכה
.ףוט ,ונ
םינוירוטסיה"ל םעפ בתכ קוינק םרוי
:רורחשה תמחלמ לע ובתכש "םישדחה
אל םג לבא ,םיבוט יכה ונייה אל ילוא"
"םיער יכה ונייה
,ןייוע יברע רוזיא בלב תידוהי הנידמ תמקה
התיה ,הרקמ לכבו שארמו הליחתכלמ ןייוע
המישמ
.חרכהב תכבוסמו תירזכא ,השק
...םישתומ ונחנא ךיא הארת
הנידמ איה לארשיש חוכשל רוסא לבא
איה הרדגהב ,תרוקיבה לכ םע .תיטרקומד
.וזכ ןיידע
הצרש המ כ"דב ושע היתולשממ ,ןכ לעו
.הלש רוביצה
בור ול היה אלש והשמ התשע תחא הלשממשכ
תונעזגב יתוא םישאהל אלו .ידוהיה) רוביצב
היואר הרטמ רתונ ידוהי בור תאז לכב יכ
הזיא ונלוכ וניאר -ילארשיה (וניבור יניעב
.הזל היה םויאו ארונ ריחמ
רוביצהש המ ושע לארשי תולשממש ןוויכמו
לאמשה יריבאל רתונ אל ,תושעל ןכומ היה
,םייוושכעה אלפה תונורתפ לעבו לכ-עדויה
ןמ ,םמצע ולאשש המ םמצע תא לואשל אלא
ונחלצה אל עודמ -םילחנתמה -רחאה הצקה
...!?תובבלב לחנתהל
רוביצה בור תא ענכשל םיחילצמ םתייה םא
התיה וז ילוא זא ,הנש םישולש ינפל םככרדב
ןיבר ימי דע .םתחלצה אל .הליבומה ךרדה
.טועימ םתרתונ ,ולסואו
תבייוחמה הלשממ לארשיב שיש ,ולא םימיבו
,ונעגהש ןאל ונעגה תאז לכבו , ולסוא ךרדל
ונלש רנטרפה ןוויכל םג ץיצהל הווש ילוא
לכב ילוא .ולש שרגמב חירסמ המ קודבלו
.םימשא ונחנא קר אל ,הרקמב ,תאז
,הרקמ לכב ביריה תא הקידצמה וזה השיגה
בוהאל ונילע רזגנ וליאכ .דאמ יתוא האילפמ
םידליה תא רשאמ רתוי םינכשה לש םידליה תא
עדוי אלש ימו .ילמרונ אל הז לבא .ונלש
םינכשה ידליל םג בטומ -ולש וידליל גואדל
.ונממ ורהזיש
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 19:35
joe :תאמ
ינחוכ אל ןורתפל הבוגתב
יתרמאש המ תא שיגדהל בוש הצור ינא ,יתסא
,םיחטשה ןמ האיציב ילש ןיינעה :לומתא
יאדווב ,דלי םושל תגלפומ הבהאב אל ורוקמ
תבהא ,ימצע תבהא אוה רוקמה .יאניתשלפ אלש
תבהאו ,בוט ונ) ילש הנידמה תבהא ,ילש םעה
הצור אל טושפ ינא .(ודלונ אל דועש ידלי
ףנוטמ ןיינע הזש ללגב םש תויהל רתוי
תמאב ינאו ...ךכ לכ תחשומו תיחשמ ,ךכ-לכ
ףטפטמ םש םיעבוק ונחנאש למרונהש תבשוח
ליערהל ךישממו ליערמ ,וניכות לא םינש רבכ
.(ביחרהל חמשא ינא תואמגוד יצרת םא)


?םידלי םכל שי :םיחכונה לכל הלאש וישכעו
יתימאה קזוחה םימעפלש םהל רמאל םכל אצי
?היפל ךרעהלו השלוחב ריכהל תונוכנה אוה
םתאש הווקמ ינא ,יל ורמא ילש םירוהה
ןיינעה תא ונמנפה ונלוכשו ,םכידליל
.הזה יתוהמה
joeל וביגה
 
 
7/11/00 19:09
joe :תאמ
ךל טאלל הבוגתב
גיאדמ הזו ,ךב יתיעטש יל תרמא אל ןיידע
ליגמ קרש :תרמוא תא המ זא .דואמ יתוא
עיבהל םדא יאשר ,תיסחי רגובמ ,םייוסמ
תיאנותאה היטרקומדה תא יל ריכזמ הז ?העיד
.(האימחמ האוושה אל)
לש הזכ רקיעב ,םייח ןויסנש המיכסמ ינא
רוכזל בושח לבא .הביטקפסרפל םרות ,םינש
האשונש ללגב קר העיד םוש לטבל רוסאש
אוהש ינפמ םא :וניניעב ןח אצומ ונניא
לכ וא רבג,השיא ,יתד ,ינלאמש ,רוחש ,ריעצ
,בישקהל חמשא ינא :רמוא בושו .תרחא הרדגה
אל לבא ,ענכתשהלו ענכשל ,אוהשמ דומלל
וא תונעזג לש אלו,תואשנתה לש הריוואב
.גוס לכמ םזיניבוש
איהש תבשוח ינא :תונויצ טסופה ןיינעב
םא ןיבש .שארמ יופצ יד ירוטסיה ךילהת
.העינמ רב ונניא אוה ,אל וא ותיא םיכסנ
ויה דיפלה יאשונ םא רתוי תימיטפוא יתייה
םישייבתמ םניא םויה םיבר םיברש םיניבמ
."םימעה לככ"ב ךרוצב ,רמוחה תופייעב רתוי
תפטה םוש ררועת אל ונניבש םיפייעתמה תא
.היצזיטילופ-א תצקל םיהמכ טושפ םה ,רסומ
:יבשתש יאדכו ,ימצעל רשאב
,והז .תוטשפב ,ןכ .תעדוי אל דוע ינא
.הז תא יתרמא
יניב םינש המכ הז להנתמש ךורא ןויד הז
איה תוטבלתה .םירכמה גוחבו ,ימצע ןיבל
רמוא היה דימת ילש אבס .יניעב בוט רבד
םע קר ,הבושת שפחמש ימ םע היעב ול ןיאש
,עדוי אוהו .התוא ואצמש םיענכושמש ולא
ךרוצה תא יתקני ינאש ךכ ."םש"מ אוה םג
תונשלו ענכתשהל הנכומ תויהל ,קפס ליטהל
ימ יתוא ןיינעמ אל :יתרמאש ומכו .יתעד תא
.הרשפ אוצמל הצור טושפ ינא ,רתוי קדוצ
joeל וביגה
 
 
7/11/00 19:21
Estee :תאמ
ןורתפה הניא םג תואשנתהל הבוגתב
תינהנ ינא ימל יתרפיס .תואשנתה םוש
תוחפ םהל םיבישקמ יתעד יפל .המלו בישקהל
.יתעד קר וז לבא .ידמ
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 19:50
joe :תאמ
ןורתפה הניא םג תואשנתהל הבוגתב
םימעפל ךירצ ןוידש ךיילע לבוקמ .יק.וא
?ול בישקהל םיענ אלש ימ םע םג להנל
אוה עדימל ילש דיחיה רוקמהש ןוויכמ
בחור לע תכמוס שממ אל ינאו ,תושדחה
תעדוי ינניאש רמאל הפידעמ ינא ,העיריה
הקיטילופ ילוא ,שאל הביסה המ קוידב
...פ"ושרה לש תימינפ
המחלמ לארשי תנידמ לע זרכות םא ,הרקמ לכב
םחלהל סייגתא ךומכ ,ינא ,תרחא הנידמ י"ע
דע .חצנל מ"ע םחלא ,ךומכו .הפ יתייהש לע
אשמב המחלמה םויא תא ןתמל הפידעמ ינא ,זא
ילש דצה דוע לכו תויריה לצב םא םג ,ןתמו
.הרקמ לכב חצניש הז אוה
,םולשו סח ,המחלמ היהת ןכא םאש ,םג המ
חוכ בוש ליעפהל םעט םוש ןיאש תבשוח ינא
דע השומח) תיחרזא היסולכוא לע יאבצ
קיזחהל מ"ע ,(67 -ל דוגינב ,םיינזואה
יל הארנ הז ,הזעב םיבושיי תועבצא םיינישב
...ךכ לכ רתוימ
joeל וביגה
 
 
8/11/00 8:18
יבא :תאמ
ןורתפה הניא םג תואשנתהל הבוגתב
חונל תכלל ןמזומ ,ול השקש ימ ,בושו
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 9:27
joe :תאמ
םיינישב םיקיזחמ אל ונחנאל הבוגתב
ןכומש אוהשימ רבכ שוגפל הצור יתייה ךכ לכ
רמאל ןכומש ,ק-ו-י-ד-ב עדוי וניאש תודוהל
.שדחמ לוקשל ךירצ ילואש ,ףייע תצק אוהש
לע אל תתשומ טפשמה ןויער ,םיעדוי םתא
ןוידל תונוכנ לע ,קוח םושיי לע אלא ,קדצ
,תוללכה תושעל ילבמ .המשל תונקפס לעו
ילאמשה דצב רתוי הצופנ תונקפסהש יל המדנ
.לבחו ,הפמה לש
ילש תוינלאמשה ,ESTEE תעידילו ,ךתעידיל
,ינויער חתמ יל רסחש ןפוא םושב תרמוא אל
ןיאש אלו ,לגרה תא הטשפ ךוניחה תטישש אל
תא םכדצל תונבלו םכדצל םחלהל חוכה יב
לכ ,סועל ךכ לכ הזה ןועיטה .וזה הנידמה
היהש ומכ קוידב ,םויה שולת אוהו ,שודנ ךכ
,לאמשה תושנ ,ונל אורקל וליחתה רשאכ
הזכ הזש וליאכ) "םיברע םע תוניידזמ"
.(ןובלע
joeל וביגה
 
 
8/11/00 9:44
יבא :תאמ
םיפייפיתמה םינלאמשה ןכ ,ןכל הבוגתב
יהשימ לע רמוא ותוא יתעמשש ןורחאה
"םיברע םע תניידזמ"
בוט חבט אלו ,ילש םיאולימ דודגב חבט היה
.דחוימב
(.לבז וטוא גהנ אוה תוחרזאב)


ןוילימ ינשב טולשל חכ ונל ןיאש ןעוטש ימ
,ןאכמ םתוא רפסנרטל וא ,םיברע
יכרצ יפ לע םחליהל חכ ונל ןיאש ןעוטש ימ
הירוס ,ןדרי ומכ תועשפנ תורוטטקידב העשה
,םירצמו


תודבועה תא בוט קיפסמ ריכמ וניא
.ןהל שחכתמ אוהש וא


.הרוצ םושב ךנחל וא ףיטהל אב אל ינא
,ינוצרכ ייח תא בצעל ןיינועמ ינאש ןוויכמ
ילארשיה לאמשה לש תונתסובתהש ןוויכמו
,יכרדב תדמוע
.םולשל דרפיהל םכל עיצמ ינא


ץראב םכל םייוצרה םיקלחה תא םכל וחק
,לארשי
.ראשה לכ לע תונוביר ונל ונת
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 9:57
joe :תאמ
?הפל םילימ יל הסינכמ תא המלל הבוגתב
(-: בוש ריבסנ
תא ללוכ) דחא ףא רפסנרטל הצור אל ינא
תרחוב ינא יכ .חוכ יל ןיא יכ אל .(ימצע
רבדה יל הארנ הזש ינפמ ,הזל ררגהל אלש
.תושעל ןוכנ אלה
ינפמ אל המחלמל ררגהל הצור אל ינא
ינפמ אל ,הב דומעל יתלוכימ תששוחינאש
אלא .חצנל מ"ע שורדה יל ןיאש יל המדנש
אלב םלשל רקי ריחמ יל הארנ הזש ינפמ
.םדב רתוי הלוז ,תרחא תורשפא לכ יתיצימש
.תרחא תורשפא לכ :רוזחאו
תרתוימ הכרעה יל ןיא :םירקמה ינשב בושו
םולח םוש .ונתוא םיבבוסש ימל וא ,המל
םע הקומע תודידיב ןד אל ילש ינוכית חרזמ
,ךומכ .הינר הכיסנה וא ,דסא וא ,טלבנ'וג
יתייעבה ונידמעמל המיא דע תעדומ ינא
לע םיעדוי םלוכש ,קזוח קרש ךכלו רוזאב
.םיניכסה ןיבל ונניב ץצוח ,ומויק
ךרד הנשי םא ררבל הצור דואמ ינא :לבא
לע חוכב ןוטלשו ,רפסנרטו המחלמ דבלמ תרחא
יניעב ספתנו יל םסוק אל םישנא ןוילימ 2
לש ינעזגהו הלפמה שוביכה רקיעב .הבעותכ
.(...ךרעשב רשא הנמלאלו רגל ?רכוז) םויה
,םינתיא םיילכלכ םיסרטניאש תענכושמ ינא
ואיבי תוצראה לכב רוצייה ךרעמ רושרשו
ינא ,המיא ןזאממ רתוי הלודג תוביציל
םדילי 3 ,אתנכשמ ול שיש ימש תענכושמ
קורזל אציי אל ,8-17 הדובעו אטיסרבינואב
.תולקב כ"כ םינבא
יתש ליבקהל יתיסינ ,"תוניידזמ"ה יבגל
,לכה הז .לאמשה שוג לע (תוגניטס) תומגיטס
.ילע תולבוקמ אל ןהיתשו
םירבדה ועיגה םאה :םיצינה תדרפה יבגלו
תא ,ונתוא גלפל הצור התאש ךכ ידיל
.השקבב בחרה ,תניינעמ הדוקנ וז ?םינויצה
joeל וביגה
 
 
8/11/00 10:24
יבא :תאמ
?חוכ ןיא ימל וישכע תבשוח אל ינאל הבוגתב
:תרמא 19:50 העשב לומתאמ ךלש העדוהב
חכ בוש ליעפהל םעט םוש ןיאש תבשוח ינא"
תועבצא םיינישב קיזחהל מ"ע ...יאבצ
לכ רתוימ יל הארנ הז ,הזעב םיבושיי
."...ךכ
?הז תא שרפל הצור תא קוידב ךיא
.ל.ה.צ לע הבוח לארשי תנידמ יקוח יפ לע
.םה רשאב הנידמה יחרזא לע ןגהל
,ןג תמרב םהילע ןגהל המכוח אל שממ וז
.תויעב שיש הפיא םהילע ןגהל איה המכוחה


:"םימע ינשל תונידמ יתש"ל רשקב
לש תיביטקא הלועפ איה תונויצה ,יתעדל
ץראב ןתינש המכ דע החוטב תידוהי תובשייתה
.םימייקה םיישקה תורמל לארשי
וניא רבכ ץראב לאמשה ,ילש הרדגהה יפ לע
.ינויצ
תונויצה ןיב הריתס תמייק ,תאזמ הרתי
.תינלאמשה תונויצ-אלל
דרפיהל עיצמ ינא ,ינשל דחא עירפהל םוקמב
.םולשל


:הרעה
ןויער אוה "רוצייה יווק רושרש" ןויער
אל טושפ םניחב והשמ לבקמש ימ .יליווא
.ותוא ךירעהל עדוי
םינשה הנומשה ע"שיה הישעת ירוזא ונמקה
םיישדוחב וזזבנו ותצוה םלוכו ,תונורחאה
.םינורחאה
.ונדיצמ האב העקשהה לכ יכ ?המל
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 10:49
joe :תאמ
?חוכ ןיא ימל וישכע תבשוח אל ינאל הבוגתב
היהת םאש יתרמא :בוש ארקת .יתרמא ןכא
תיטקט) ןוכנ אל הזש תבשוח ינא ,המחלמ
םישוגה ביבס הנגהל סנכתהל (תיגטרטסאו
ונופ ג"המר יבושיימ קלח .הזעב םיידוהיה
תעב םש םמויקש ינפמ ,73 - ב ונופ םג
.ןרמתל אבצה לע השקה המחלמ
דוע לכש תבשוח ינא ,"חחרפ" ומכ
לכו ,המחלמ ןיא דוע לכו ,םש תויולחנתהה
לע ןגהל שי ,תסנכב ךכ לע ונעבצה אל דוע
.וניתושרל דמועה יעצמא לכב ןהיבשוי ייח
לבא ,לארשי יחרזאכ םייח ילוא םה ,בגא
,ואולמב לח אל ילארשיה קוחה וב רוזיאב
.םידדצה לכ רובע הנטק אל היעב וזו
השולשמ האב היישעתה ירוזיאב העקשהה
:יתעידי בטימל םיירקיע ןומימ תורוקמ
לארשי תנידמ ,(ולסוא ימכסהב) ןפיו ב"הרא
תאז התשע לארשי תנידמ .הב םייטרפ םיפוגו
הניטקמ איה ךכש ינפמ ,לומרנה ןועיט ללגב
יתעדלו ,היתובוחרב םיאניתשלפה זוחא תא
תועיבת המצעל תכסוח איהש ינפמ ,העונצה
.םוי אובב םייוציפ
דועל יתנווכתה אל "רוצייה יעצמא רושרש"ב
רכשמ תוחפ םלשמש םירומישו תוזירא לעפמ
:אמגוד) םולכ גישי אל תמאב הז ,םומינימ
תא ופרשש םירשכ םיידוהי םילעופ טעמ אל שי
יכוסכס ךלהמב האחמב םהלש םידבעה יתב
,תמאב רשרשנ םא ילוא .(ןירוטיפ וא הדובע
םירדח דוע ,בוציע ילעפמ דוע ויהי זא
תוריש יזכרמ דוע ,הנכות יתב דוע ,םייקנ
ףותישו ,עדימ יתוריש דוע ,םיינופלט
.יאטיסרבינואה רקחמב יתימא
רחואמ אל םא תטבלתמ שממ ולא םיעגרב ינא
. ידימ קזח תרעוב שאה עגרכש וא , ידימ
םיטרפכ ונלוכ לש היעבה ילואו ,ודיגי םימי
.תחשומה יאניתשלפה לשממה איה
רחא םדאש ינפמ קר ,תישאר :תונויצה אשונב
,ךירצש בשוח התאש יפכ התוא םשיימ וניא
םזיטמגודה .ינויצ וניא אוהש רמוא הז ןיא
:תינש .(תודהיה לע ןוידב םג) רתוימ הזה
םישנא טעמ אל םימייק (ןימיבו) לאמשב
תא םישוע אל טושפ םה .תובשייתהב םיקסועש
םג הזב םיברועמ םימעפלו םיחטשב הז
הרוגחו ,לשמל תישמש) םייטרפ םיסרטניא
:תישילש .(התיא םימקש םיבושיי לש המלש
ךילהת תא :ךל בוש רמואו יתסאל יתרמא
.רוצעל ןתינ אל ירוטסיהה PRIVATIZATIONה
,וילא תונויצה תא לגסל הסננש יאדכ לבא
.רבעב הלגתסה תונויצהש ומכ
תיניצר ףגנ ןבאל תכפוה קר וזה המכסהה יא
עדוי התאו .םיחטשה לע חוכיווה ללגב ךכ לכ
רתוול יאדכ ,ךכ לכ ונתוא גלפמ הז םא ?המ
רצבתהל ןכומ התא םא :ןיינעל לבא .םהילע
אלש המ תא גלפל םיכסתש ךכ ידכ דע ךיתועדב
םג לבא ,רקיעב תירוזא הניחבמ) וגלפל ןתינ
םע חוכב שובכל ןכומ התא םא ,(תינויער
ןיא םהבש םיחטשה םע תויחל ןכומ ,רחא
יתלהנמה רצעמה םע תויחל ןכומ ,קוח ןוטלש
דירפמה בר תמאב ילוא זא ,וצ אלל שופיחו
.ונניב
joeל וביגה
 
 
8/11/00 11:15
יבא :תאמ
ת-ו-נ-ל-ב-סל הבוגתב
:ידמל הטושפ הדרפהה
?ע"שימ תאצל םיצור םתא
תתלו ,קוריה וקה םוחת תא בוזעל ןכומ ינא
.וילע האלמ תונוביר םכל
?עמשנ הז ךיא


,דירפמה ברל רשקב
תאש ךכמ יתועזעדזה תא ףיסוהל לוכי ינא
."ירוטסה ןוצר" גשומב תשמתשמ
.תיטסילאיצוס תאש שחנל ןכומ םג ינא
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 11:24
joe :תאמ
דירפמה בר ןכאל הבוגתב
הארנכ ?יתמ ?ירוטסיה ןוצר יתרמא ינא
ךילהת יתרמא .(הנטק היפרגסיד) יתלבלבתה
םזילאיצוסב אל :תרעטצמ ארונו .ירוטסה
םזילטיפק םע קסע ךל שי ,ןניקסע
רבס היה הזש תבשוח ינא) יטסילאיצוס-טסופ
םע דחי אשונב ןיינעמ רמאמ בתכש רקצולפ
.(ל"ז ונורב
ךכ ידכ דע םהלתמ תויהל ןכומ התאש יל לבח
אלש ימ תא חירכהל רשפא יא לבא ,דירפהלו
םה המ ?םע לאשמ :עיצמ התא המ זא .הצור
רמוא המ ?ןורמוש תנידמ לש דוסיה יווק
!ביחרת ,ביחרת ?םש רוגיש ימ לע ךלש ןוזחה
אל התאש הווקמ דואמ ינא :םייניב תרעהכ
ארוק אל התאש ,םייחב תולקב ךכ לכ עזעדזמ
.לעשו דעצ לכ לע םש םג םייליוא םישנאל
אנ :תיאבצ ןושלב ,ונניב לדבה שי הלוכ
יתסא ירבדל ךתוא הנפמ ינא .עיגרהל
ךירבדל םגו) ץרא ךרד אשונב "תמלענה"ו
.(ךלש
joeל וביגה
 
 
8/11/00 13:29
חחרפ :תאמ
דירפמה בר ןכאל הבוגתב
ךרעה תא ףידעמ טלחהב יבא ,תנחבה אל םא
."לארשי תנידמ" ךרעה לע "לארשי ץרא"


יאניתשלפה םעה תא קיזחהלו ךישמהל תנמ לע
תנידממ דרפהל ןכומ אוה ,וצראב םידבע םעכ
לארשי ץרא םוחתמ קלחב ראשהל ףידעמו לארשי
ילבח םתוא לא רתוי רושק אוה .תירוטסיהה
.ילארשיה םעה לא רשאמ ,לשמל ץרא


עובקל הסינו ומצעל עבק ימואל יתדה הנחמה
ארוק אוה םהלש םירחא םיגשומ םירחאל םג
דע תונויצכ עודי היהש המ םוקמב תונויצ
.תאז תעל


לע לארשי םעל לארשי ץרא :םהיגשומ יפ לע
.לארשי תרות יפ


לארשי ץרא הפילחמ לארשי תנידמ תא
לארשי םע ףילחמ לארשי תנידמ יחרזא תא
הפילחמ תואמצענ תליגמו הנידמה יקוח תא
לארשי תרות


.ירקמ אל הז


לכב בשייתהל שיש םלועמ העבק אל תונויצה
האב תונויצה .ןוכיסה תדימ יפ לע םוקמ
ץרא ךותב ידוהיה םעל ימואל תיב םיקהל
.לארשי
םתעד תא ונתנ םלועמו זאמ תונויצה תובא
שי יכ וניבה דימתו תימוקמה הייסולכואל
םהל הארק ףאו אלמ יחרזא ןויוושל תוכז םהל
.החותיפבו ץראה ןיינבב קלח תחקל


תפמ שרפ םינומא שוגש תעד רב לכל רורבו
שי אלא ןוחטיב םע רשק הל ןיאש תובשייתה
בצמל עיגהל םנוצרל יעמשמ-דחו רישי רשק הל
.ךכמ רומח ךא ,םתוא תונפל היהי ןתינ אלש


לש תילמרונ תולהנתה לע רומשל תנמ לע
םיירקע הרובחת יביתנ לע רומשל שי הנידמ
.םיחותפ
הדגב שיבכ לכש ךכל המרג תובשייתהה תפמ
ירקיע הרובחת ביתנ תויהל ךפה תיברעה
הרובחת חיטבהל ךרוצ היהש הדבועה ףקותמ
ןיבל םניבו םמצע ןיבל םניב םילחנתמל
אקווד הלא ויה םניחל אל .לארשי תנידמ
תליחתב ,םיפקוע םישיבכל וברסש םילחנתמה
....ךרדה


הייהת לארשי תנידמש תעבוק ונלש תוניצה
,(תידוהי הנידמ אלו) ידוהיה םעה תנידמ
איה ,רורב ידוהי בור לע רומשל תגאוד איה
הנידמ הייהת םידוהיה תנידמש תעבוק
.לכל אלמ תויוכז ןויווש שי הבש תיטרקומד
הלוכי אל ידוהי בור םע תיטרקומד הנידמ
."לארשי ץרא" חטש לכב םייקתהל


:הזה שלושמב םיביכרמה דחא לע רתוול שי
ידוהי בור תלעב הנידמ
תיטרקומד הנידמ
המלש לארשי ץרא


םע תיטרקומד הנידמ איה לאמשה לש הריחבה
.ידוהי בור
אל הנידמ - ןימיב םיבר לש הריחבה
.לארשי ץרא לכ ינפ לע תיטרקומד


ונימיב רידנש ילאוטקלטניא רשויב ןיגב ינב
:רמא (דחאכ ןימיו לאמש)
בורה ןדבא לש ןוכיסה תא תחקל ןכומ ינא
היהי םא םג םיחטשה לכ לע םחלהלו ידוהיה
.המחלמ תונש האמב ךרוצ


אל םיברעה :רמאש ידי לע הז תא רתפ יבא
ימ תא תללוכ אל ןבומכ היטרקומד) םדא ינב
(םדא ינב םניאש


ולש תונויצה וז


"םינלאמש םינויצ אל" ארוק אוה ונלו


םדאה תחפשמ רדגב ןיידע ונחנאש לזמ
חחרפל וביגה
 
 
8/11/00 14:56
יבא :תאמ
דירפמה בר ןכאל הבוגתב
דמלמש ימ םע ,ליעל יתנעטש יפכ ךא ,יל רצ
תיצאנ תוימשיטנא
ינאו ,םירבדו ןיד יל ןיא ולש רפסה יתבב
.ילצא ותוא הצור אל
תיטרקומד-ךא-תידוהי-אלה לארשי תנידמב
.תויתלשממ תואטיסרבינואב םזיצאנל םיכנחמ
םוקמל בורקה היפוסוליפל טנדוטסה תא לאש)
(.ךירוגמ
.תויחל ןכומ אל ינא תאזכ הנידמב
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 18:27
חחרפ :תאמ
םדא ינב אל םיברעהל הבוגתב
אל תואטיסרבינואבש ןיבמ ןבומכ התא
.םיכנחמ
.םיכנחמ אל ..םילטבתמ ,םירקוח ,םידמלמ


ביחרהל רתיה ןיב הטיסרבינואה לש הדיקפת
.עדמה לש ודיקפת הז - ישונאה עדיה תא


רוקחל שיש הייוזב העפות איה םזיצאנה ,ןכו
.התוא םג
?םזניוורדואינל רשכה ןתונ התא םאה ,בגא
?תיטנאווק הקיזיפ לשמל רישכמ התא םאה


?ךתסיפת יפ לע רוקחל רוסא דוע המ וליאכ
חחרפל וביגה
 
 
8/11/00 18:47
יבא :תאמ
םדא ינב אל םיברעהל הבוגתב
היפוסוליפה לע םיניגמש םיצרמ לע רבדמ ינא
.םהלש הריירקה לכ תא הילע ושעשו ,תיצאנה
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 19:01
joe :תאמ
"רקחמ" לע רבדמ אל ינאל הבוגתב
םישקה םינייפאמה דחאש הבתכ ןבארה תימלוש
.תולגה ישרוש אוה שדחה ידוהיה לש רתויב
רשפא יא לבא ,םשמ ונתוא רוקעל רשפא רמולכ
תא רוקעל רשפא יא .וניכותמ התוא רוקעל
תנתונ איהש הקדצהה תאו ,ןברוקה תשוחת
תא רוקעל רשפא יא ,ונישעמל
ןומאהו הדהאה רסוח תאו תוירנויציזופואה
תותיוועה תא רוקעל רשפא יאו ,ןוטלשל
...וניפלכ הדהא רסוח לש ץמש הארמל
הריירק ונבש םישנא דואמ טעמ הריכמ ינא
ןיימב םתנומא לע תירמאמ אטיסרבינואב
ןוידהו .יתוא ןקתל אנ :הלאכ שי םא .ףפמאק
אוה ולש ינויערה עקרבו םזיצאנה תורוקמב
.בושח
תא בושחל ךישמנ יתמ דע ?וניפוסב היהי המ
תא תטטצמ בוש ינאו ?ךכ לכ םישלחל ונימצע
..."יניערג קשנ ןיא ימלס ףאל :ןבארה
joeל וביגה
 
 
8/11/00 16:58
noe :תאמ
דירפמה בר ןכאל הבוגתב
עובקלו םיכמסמה תא ןיכהל רשפאש יל הארנ
.המיתחל ברעה
הביס םוש ןיאש ןורבח םכסה ינפל דוע יתנעט
ל"הצ .ןורבחמ ידוהיה בושייה תא תונפל
ץא ץמאל ןכומ ינאו ,םשמ תאצל טושפ ךירצ
רבעמ תויולחנתהה ללכ יבגל ןורתפה ותוא
.קוריה וקל
,םכסהב תולודג תויתואבו בטיה סינכת קר
תוינורט םוש עומשל כ"חא ןכומ אל ינאש
לע ןגהל הנידמה לש התבוח לע תויוניכבתהו
םתא .םיאצמנ םה ובש םוקמ לכב היחרזא
םיצור םתא ,קוריה וקל וסנכ - הנגה םיצור
.םתיא שארה תא ורבשת ,ןיטסלפל רגהל
noeל וביגה
 
 
8/11/00 17:07
joe :תאמ
םולשל דרפהלל הבוגתב
ינא .הטמל ,ןוידה ךמהב ילש הבוגתה ,םינב
םשל ופרטצת םא חמשא
joeל וביגה
 
 
8/11/00 17:41
יבא :תאמ
םולשל דרפהלל הבוגתב
יל ןת ,רמולכ .תטלחומ הדרפה הצור ינא לבא
,תטלחומ תינידמ תואמצע
.םלשמ ינאש םיסימה יפסכ ללוכ
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 18:16
joe :תאמ
הבבסל הבוגתב
ויה אל םיחטשה יתקדבש הנורחאה םעפב ,םההא
הצור התא םא :תמאהו ?רכוז םתיתל ונלש
קר :חונ רמאש ומכ .השקבב :םש רוגל רובעל
ץתורתוימ תויצקובורפב םשל יתוא רורגת לא
joeל וביגה
 
 
8/11/00 18:35
חחרפ :תאמ
הבבסל הבוגתב
,תמאה


.ןכומ אל ינא םיסימה ללגב קר


םהיסימ ילב הייחנ הפ ונחנאש ?המ המל
זיטב רוגל םיצורש הלא לש ךכ לכ םיהובגה
?ןורבחב וא ןורמוש לא


םיעיקשמו םיעיקשמו םיעיקשמ ונחנא םינש
לע רתוול זא ...םד ,תויתשת ,אבצ ,םיסימ
?????????ל-כ-ה תא דיספנש ינעי ?םיסימה


וחקת לא קר ,םיסימ ילב ,המ עדוי התא בוט
.....םידלי םכתיא
חחרפל וביגה
 
 
8/11/00 18:45
יבא :תאמ
הבבסל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 18:49
joe :תאמ
הבבסל הבוגתב
תא וחק .רתוי קוחר תכלל הנכומ ינא
םה ירה ,םכלש) םידליה תא וחק ,םיסימה
לא לבא .וצרתש המ לכ תא וחק ,(םכתוירחאב
אלש מ"ע ,הצוחה ךרדב רותיוו םותחל וחכשת
.רדגל רבעמ הרקיש המב ברעתהל שרדינ
ישפנ הפייע ,םשמ אצנש הצור טושפ ינא
.םיגרוהל
joeל וביגה
 
 
9/11/00 15:03
ישיפ :תאמ
ךל טאלל הבוגתב
האמחמל הנווכתה ללכב יתסא תיאו'ג
..."הנש םיעבש ןבכ ינא ירהו":תירזגמב
םירבד םישל תמלוח יתייה אל תיתסא ,תקחוצ)
(:-)ךיפב
ישיפל וביגה
 
 
9/11/00 15:11
ישיפ :תאמ
...האמחמ ללכב התיה וזל הבוגתב
?יל ואציש םיפ'תה לכ הז המ
ישיפל וביגה
 
 
9/6/01 17:11
לגיס :תאמ
םיכסמל הבוגתב
?הפ ךלוה המ םיאור אל םתא .םכלוכ םיעגושמ םתא
הפ תושעלו םוקל ךירצ ונהשימ ?בל םימש אל םתא
-תרמוא ימצע תא עומשל תרעטצמ ינאו -רדס
.תומילאה תא ךירצ םימעפלש
?הידעלב םישוע םתייה המ


ךירצ -לשמל רימע לאגי ומכ םירקמבש תבשוח ינא
.תוומ שנוע


הנידמ לע עמש ימ -הקופד הנידמ וסיט וארת לבא
רש תויהיח קוחה יפל אל רוסאש והשימש ,תמחלוממ
,םירפכ יינשב חבט ענמ אלש והשימ ,ןוחטיב
שאר השענ ,םיוודב תוראב ליערהש והשימ
.םילימב חצורש והשימ ????הלשממ
.עמשמ יתרת -םילארשי תנידמ וז
לגיסל וביגה
 
 
7/11/00 11:05
חחרפ :תאמ
Carthago delenta estל הבוגתב
דחי .יתוא גציימ אל אוה ,הכרב כ"חל היטפמיס יבלב ןיא
לש המחלמ תזרכה לעו ,המחלמ םוש זירכה אל אוה תאז םע
.ךתעידי בטימ יפל אל םג תוומ שנוע םוש ןיא יטרפ םדא
עדימ תריסמל ,קוחב ותרדגהכ ,בייוא םע הלועפ ףותישל
כ"חל ול תדמוע ךכ לעש אלא .קוחב ףיעס שי בייואל
.תיתוהמ תוניסח


אישנל עדימ ,תסנכה ןכוד לעמ רסמ ,והינתנ יביב כ"ח
.רבואטש ךמסמ תא וינפב ףשח רשאכ ,דסא לא זפאח הירוס
יכ עידוה ש"מעויהו לארשי תרטשמל הנולת יתשגה ךכ לע
ריבסה ץ"גבב .תיתוהמה ותוניסח והינתנ רמל תדמוע
רקשמ התא ול רמא סרפ ןועמשש זגרתה והינתנ יכ ש"מעויה
תא ףשח רזוחה ומואנבו בוש םואנל תושר שקיב הבוגתבו
ימינפה עדימה תא "בייוא"ה ינפב ףשח ךכבו רבואטש ךמסמ
.רוסמל היה ןתינש רתויב


רחא הבהא רופיס הז ,הלשממל יטפשמה ץעויהו יביבה לבא
.םיכשמהב


חרזא אוהו יאניתשלפה םעה ןב יאניתשלפ אוה הכרב כ"ח
תורדתסהל אלו הנידמה יקוחל בייוחמ אוה .לארשי תנידמ
אוה םש,םיחטשב וקלחב יוצמ יאניתשלפה ומע .תינויצה
כ"חו םיעצפנ וינבו גרהנ ומע .תואמצע תמחלמ ינימ להנמ
אוה ןכש ןיירבע וניא ךא םעט רס ןכא אוה םעטה רס הכרב
םירבד רמא וליא םגו ,לארשי תנידמ יקוח לע רבע אל
השענ רבדהו כ"חו רוביצ שיאכ לעפש ןוויכמ ,הלאמ םירומח
הדמעש יפכ שממ תיתוהמ תוניסח ול דומעתש ירה םואנ תעב
...יביבל


.הריסהל ןתינ היהי אל
חחרפל וביגה
 
7/11/00 11:31
חרוא רבוע :תאמ
ולש חנל הבוגתב
.םכל םולש
.לדה יקלח תא םורתל יננהו תובוגתה תאו המישרה תא ןיינעב יתארק
התא קוחה לע תרבע םאש תעדל ךירצ קר .לכה דיגהל רשפא היטרקומדב
םא בושח הז ןיא .םומיסקמו םומינימ ישנועב בותכ םולשתה .םלשת
"חצור ןורש" יקעוצ תא תוארל הצור יתייה .לאמש וא ןימי התא
לע ורבע םהינשש יאנתב .טפשמב "דגוב ןיבר" יקעוצ דצל םיבשוי
חצרה (הז םע אלו הז םע אל םיכסמ ינניא ימצעלשכ) .קוח הזיא
,ללכב .הנוכנל (?וזכ שי) ותנשמ תא ךפוה אל ןיבר לש בעתנה
ץראב םייחש םישנאה בורמ םינוש לאמשו ןימי לע ילש םיגשומה
רדעה .ץוביקהמ רדעה .םירדע :עיצמ ינא לאמשו ןימי םוקמב .ונלש
.יברעה רפכהמ רדעה .תוידרחה תורצחהמ םירדעה "תמחולה החפשמהמ"
.יזנכשאה רדעה .יחרזמה רדעה .רבעשל מ"הירבמ השדחה הילעהמ רדעה
ןוממה תלוצאמ רדעה (םימצמטצמ םינורחאה םירדעה ינש יתחמשל)
ונלצא הנוכמש המ תכרבב ,ןוטלשה יניטעמ הקיקשב קנויה) תילארשיה
ןיא דע םירדעל ונלש הרבחה תא קלחל רשפא (.דחאכ לאמש - ןימי
ליעפהל אל דחא לכ לש ותוכז ,לכה תורמלו .וכרד י"פע דחא לכ ,ץק
ול םיארוק םא םג ,בר ירחא תוהנל וליפאו , וחומו ותנובת תא
הזיא לע ,ןיבר לש ותשרומב םירבדמשכו .ל"ז ןיבר וא הידבוע
הדפיתניאב םילגרו םידי רובשל ילע התוויצש וז ?קוידב
תארוקו תסעוכש וז ילוא וא ?םיפוצה רהב םואנה לש וז ?תמדוקה
ולשכשכ וירבחל וליפאו ,ותיא םיכסמ וניאש ימ לכל יאנג םשב
?ןיבר תרבגה םאה ?םינמאנה ותשרומ יגציימ ימו ?תסנכב העבצהב
הליחתה אל םולשל ההימכה :הנטק תרוכזת ?קרב ילוא ?סרפ םאה
לארשי ייברעל ןה היינפ שי תואמצעה תליגמב רבכ ,ולסוא ימכסהב
.םולשל ונינכשל ןהו
םע םדא אוה .רגובמ םדא אוה הכרב כ"ח .הכרב דמחומ .רחא ןיינע
ם"יכחה תשולשמ דחא יתעדל .המישרמ יוטיב תלוכי םעו םלוע תפקשה
לע רבע אוה םאה .תוניסח ול שי לכל ףסונבו .רתויב םיטוהרה
רחא כ"ח לכ לע םילעפומש םיכילהה וילע ולעפוי ,ןכ םא ?קוחה
.המכח אל וז ותיא םיכסמ התאש ימל ינלבוס תויהל .בצק ותואבו
.ךלשמ תונוש םהיתועדש הלאל ינלבוס תויהל איה המכחה
םיאניטסלפה לש םתוכז דעב יחוכ לכב םחלא לאמש שיאכ ינא :םויסל
תא יל סורהל הסנמש ימ לכ דגנכ ךכמ רתוי דועו .םהלשמ הנידמל
תונבל ונמייס אל ןיידעש היעבה .דחאכ יניטסלפ וא ידוהי ,תיבה
ובש םוקמ לכ ללוכ תיבה הז עגרב .יניעב תיטנבלר הניא תוריקה תא
.יניעב םינינצל ותבישי םא םג ילארשי חרזא בשוי
חרוא רבועל וביגה
 
7/11/00 11:31
Estee :תאמ
ולש חנל הבוגתב
ריקחת תרגסמב ,קוינק םרוי רפוסה תא ןייארל יל אצי 89 תנשב
."יניטסלפ ילארשיה םירצויה דעו"ב זא רבח היה אוה .יאנותיע
,דאמ הריעצ אנפלוא תרגוב ,יל ורייטצה זא ונממ יתעמשש םירבדה
םע דחי חסינ אוה םייוסמ בלשב).דאמ ילקידר לאמש םע םיהוזמכ
(.ולסוא םכסה "תטויט"כ בישחהל רשפאש ךמסמ יביבח לימא
תיוז תא םג ךכיר ,וירוענב קינח"מלפ היהש ,קוינקו ,םינש ורבע
.תילארשיה הרבחה בור לש הזמ ךופה ןוויכב ילוא ,ולש היארה
:בירעמב ולש םירבד יתאצמ רקובה


דגנ תחא די ושע ,תיטולוסבא תמא ולסוא ךילהתב םיאורה הלא"
תיתימאה ןיבר תשרומ ...קרב לש "תויניבר"הו תוחוכנה ויתוכובמ
לע חמש דוקירו ןבלה תיבה תאשדמ לאדיא הניא ,הכישממ קרבש
תא שפחמה ימיטפוא חמו ,םולשב הצורה דבכו ינדשח בל איה .םולשה
.ול סיסבה
תא תונפל הצור היה ,ןוירוג ןבו ןיבר לש םדימלתכ ,קרב
.היעבה לכ תא רותפי אל יוניפה םגש עדוי אוה לבא ...תויולחנתהה

.תיברעה הביאה בל שוביכה קר היה אל םלועמ
החונ עקרק םנמא הווהמ םיניתשלפל םילארשיה לש ליפשמה םסחי
.שוביכה ןמ רתוי הקיתע הביאה ךא ,קבאמל
ךפה ...ימואל קבאמל חילצמ סיסב איה תדש יתפומהמ דמלש ,תפארע
קר וניא םיתיזה רהש עדי ןיבר קחצי ...ךוסכסה דקומל םידגסמה תא
הקיתעה ריעה תא שובכל ךלהו ,םינש יפלא ינב םיעוגעג אלא םירבק
...ןוירוג ןב תארוהל דוגינב 48-ב


חכונ לק וניא אוה םג ,קדוצ אוהש לככ ,לאמשה לש יאלפה ןורתפה
...הרמה תואיצמה
ליפמ לאמשה ,קרב ןעמל והינתנ תא ליפה ןימיהש יפכש המוד ...
...והינתנ ןעמל קרב תא התע
,ןאלצ לופ לש ויתולמכ ,תוומה ךישמי ,התיבה תכלל ץלאי קרב םא
רבעמ רבכ היהי ךוסכסל חכופמ ןורתפו ,ץראב "ןמא בר" תויהל
"...תויורשפאה חווטל


ליגב וב יתייהש םוקמ ותואב תאצמנ אלש ,ינא םגו ,ורבע םינש 11
ימיטפוא יכה הזו .קוינק לש וירבד חור םע ההדזמ םואתפ ,18
.ריחמ לכב תחא תינויער תמא םע עקתיהל אל תורשפאה .יניעב
Esteeל וביגה
 
 
7/11/00 11:40
תמלענ :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
(ךרעב) ףדה עצמאב ,הלעמל םכל יתבתכ
.ישיפ לש הבוגתה ירחא
?התוא וארקת
תמלענל וביגה
 
 
8/11/00 18:59
תחא םתס :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
לש וירבדמ רבד ןיבהל אל תבטיהש ןוויכמ טושפ הזש יתבשח ינאו
.קוינק


בוט ךכ םג היחי ץעסוס ,אחינ
תחא םתסל וביגה
 
 
8/11/00 21:15
noe :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
.העוט אוהש בשוח ינא ,קוינק רמל דובכה לכב
.םללגב אקווד אלא ונויסנו וליג תורמל אל ,ירעצל העוט אוה
סוחייב תועטה לש השרוש .הלא םימיב איה הצופנ תועט ,ותועטו
רתוי קומע ןכא אוה היעבה שרוש .היעבה שרושל ירשפאה ןורתפה
.1967 שוביכב אקווד ץוענ ךוסכסל ןורתפה תאז םע .1967 שוביכמ
ישרושב ןורתפה תא שפחלו תוסנל .םולשה ךילהת לחה וסיסב לעו
םייסל רשפא יא ,הרורב הבושתהש ינפמ ,הלק הכאלמ איה ,ךוסכסה
.תחא ץראו םימע ינש ןאכ שי .וישרוש סיסב לע ךוסכסה תא
ומיכסה הילעש תחא הדוקנ לבא ,ןמז חקי הביאה תא אפרלו ןכתי
תוטלחה סיסב לע היהי ןורתפהש איה ,םיינש עבש ינפל םימעה ינש
םויה םגש ןייצל בושח .1967 שוביכ םע רשקב ונייהד מ"ואה
םינמנאנ םה .וז םתמכסהמ םהב םירזוח אל םיאניתשלפה
החסונב םיקבד ללכה ןמ אצוי ילבמ פ"שרה ירבוד לכו םתובייחתהל
תידוסיה הרפהה תורמל תאז ,1967 תולובגב תיאניתשלפ הנידמ לש
רדסהל מ"ומב יכ וב שוריפב רדגוה השעמלש תורמלו ,םכסהה לש
.םייניבה ימכסהב םהיתומכסהב םילובכ םידדצה ויהי אל עבקה
noeל וביגה
 
7/11/00 15:28
יבא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
http://news.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=0&id=27903


.תונגפהב םידליב שומיש לע פ"שרהדגנ וננולתה
יבאל וביגה
 
7/11/00 15:45
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
תמ ידוהי דחא
תמ יאניטסלפ דחא
תמ לחנתמ דחא
גרהנ ילארשי תחא
וגרהנ םיאיניטסלפ השולש
וגרהנ תולחנתמ השיש
וחצרנ םילארשי םידוהי םירשע
וחצרנ תויאינטסלפו םיאניטסלפ םיעבש
וחצרנ ןורמושו הדוהי יבשות השישו םישולש
ורקדנ םייחרזמ םידוהי הרשע הנומשו ףלא
וגרהנ םיאיניסלפ םיפלא תנומש
וגרהנ םיבשייתמ ףלא םיעבש
וגרהנו וקנחנ םידוהי םילארשי ןוילימ
ודמשוה םיאניטסלפ ןוילימ ינש
וחצרנ םילחנתמ ףלא תואמ שש
ותמ ןוכיתה חרזמה יבשות ןוילימ םישולש


טקש תצק רבכ רשפא וישכע
רדסב רדסב
םלוכ ןעמל ופוג תא בירקי דמחא
טקש תצק רשפא וישכע זא


ףוהנייאמ הקירלוא תא טטצל הצור יתייה המכ יוא
ינא םג טקש לבא
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
7/11/00 15:56
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
םואלו רפסמל הבוגתב
ורבע תוקד הנומש
טקש היהנו
תאזה השקבה הווש התיה
ןטק אל גשיה הז תוקד הנומש
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
7/11/00 19:12
הננב :תאמ
דמחא אי ןייתחסל הבוגתב
.רדס תושעל םוי לכ אובת הללאשניא
הננבל וביגה
 
7/11/00 23:54
קלע לכימ :תאמ
ולש חנל הבוגתב
יתארק אל .תובוגתה ןיב רובעל יתלחתה ךכ רחאו ,רמאמה תא יתארק
הרה אשונ ,םילימ דואמ הברה ,תאז לכב ,תובוגתה לכ תא ןיידע
תחאה איה םהלש תמאהו ,םיעדוי ךכ לכ םלוכו ,ימויקו לרוג
.הדיחיהו


וזכ הלאשה אל וז רבודמה רשקהב הירי) ןתומהמ הנושאר היריבו
םילימהו ןהלש טהלה לע ,הפ תובוגתהמ ןטק אל קלח (..הא ,הבוט
תטלחומה תוכזה אלמלא רמאהל תולוכי ויה אל ,ןהל תוולתמה תושקה
לככ ,תמהלתמ/םילימ תשק/המיענ יתלב/תיראלופופ יתלב ,העד תרימאל
.היהתש
קלע לכימל וביגה
 
 
8/11/00 8:16
יבא :תאמ
!גגהמ וצפקת ,םיעגושמל הבוגתב
םיעובקה םיפתתשמה בורש תרעצמה הדבועל בל ימיש
.יטילופה ןוידה דובכל יוניכ ףילחהל ורחב ןאכ
תררוג תינמי העד תעבה "תיטרקומדה" תילארשי תנידמב
.תויצקנס וליפאו תושק תובוגת
.ןאכ ןיאש יאדווב יוטיב שפוח
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 9:40
joe :תאמ
לבא ,ןוכנל הבוגתב
תווהדזהל וצר אל םישנא םללגבש תוביס דוע ילוא שיש ..
םיטרפ הברה הפ םירסמנש לשמל ומכ ,םהלש םיליגרה םיקינב
שמתשמ התא רשאכ ,ןאכמ ימש .םיילאוטריו תונורא יררוואמ
םיטרפ ןיבל ,עובק קינו ל"אוד תבותכ ןיב רשקל יושעש עדימב
.ענטצהל ףידעי ךממ קלח ,םיטוב םייפרגויב
לככ תילברוו ,וזה הליהקהש ינפמ רקיעב הז תא תרמוא ינא
םיעדוי היפתתשמ לכו תילרביל דואמ איה ,םיתיעל היהתש
ףתתשמ תמרחהל לשמל איה הנווכה) שושחל הממ םהל ןיאש (ברל)
.(הרקי אלש המ ,רחא ןוידב ינמיכ ההדזהש
joeל וביגה
 
 
8/11/00 10:06
Estee :תאמ
םיכסהל אלש םיבייח אלש םעפה םיכסתש הווקמ ינאל הבוגתב
התדוה ןאכ יהשימ .חילצה עיתרהל הסינש ימ .תועט ךל שי
.חחרפה םע תומיעל ששח ךותמ "תמלענה" המצעל הארקש שוריפב
יתייה אל ,ודיצמ וזכ הפקתהל הכזאש יתעדי ול ,ינא םגו
.םעפ ףא ולש הרטמ תויהל ךל תלחאמ אל .יתימאה ימשב ההדזמ
.תנע תא ילאשת
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 10:17
joe :תאמ
םיכסהל אלש םיבייח אלש םעפה םיכסתש הווקמ ינאל הבוגתב
םירבדה לע תרעטצמ ינאש ךל רמאל תונמדזהה וישכע
,ידי לע אל םא םג ,ןאכ "תמלענ"לו ךל ורמאנש םיעגופה
ינא .ךכש בוטו ,ךתוא קיתשהל וחילצה אלש האור ינאשו
הטוב תויהל ותוכז ,הרקמ לכב .קותשל אל יכישמתש הווקמ
הסניש ךכב הדוה ירה אוה .סמונמ אל דואמ םא םג ,ךכ לכ
.ךתוא קיתשהל מ"ע תוטובב שמתשהל
ורמאנש םירבד הברה םע אלו ,וזה ךרדה םע המיכסמ אל ינא
יתופתתשה לע תישיא ךיינפב תלצנתמ ינאש בוש רמואו ,ןאכ
.ךיילע ןגהל יתמקש ילבמו הזה ןוידב
םיבר רובע דואמ ישיא אוה הזה ןוידהש תבשוח ינא
םע יטנמור רשק תקלוח וא ,האושנ תא םא ילוא .ונתיאמ
תומוארטב ךכ לכ ןועט ןויד רשאכש תעדוי תא ?רחא םדא
.חוכב ררחתשהל לוכסתל תתל היטנ םימעפל שי ,טהלתמ
.לכה הז
joeל וביגה
 
 
8/11/00 12:54
תמלענ :תאמ
יתלהבנ ינא םגו ,יתארקל הבוגתב
תומיעל ותיא עיגהלמ יתענמנ .עגפ אל חחרפ תישיא יב
.השק
םע רופיסה רחאל דוחיב ,דגנמ דומעל יתלוכי אל ךא
.תנע
.וילא יתינפ ןכל


תוישגיר ןה ,בל יאדוב םתמשש יפכ ,יתובוגת לכ
.ןיטולחל
.הפ להנתמש דמולמה גנופ-גניפל הפ תפרטצמ ינניא
...רקע והשמ וב שי לבא ,'וכו רישעמ ,ןיינעמ אוה
הדבוע שי הדבוע לכ דגנכו ,ענכתשי אל דחא ףא ירה
.תרחא
תאז תמועל
אצומה םא םג ,ףתושמ שגרה םיתיעל .ונלוכל שי תושגר
.הנוש
,ןוכנו .ןיבהל לוכי דחא לכש והשמ ןה תושגר
.םתיא חכוותהל דואמ השק
שגר רתונש ,בכרומו ןועט כ"כ ןוידה אליממ םג ,לבא
.ונלוכל ףתושמ אוהש הווקמ ינאש
,ןאכ םג ,םימעפ רפסמ רבכ יתלקתנ
אל םה .שגר ותואמ רענתהל םיפידעמה םישנאב
.הנבהו תוהדזה תולגל ןפואו םינפ-םושב םינכומ
.תוינוציק הזל םיארוק
,הזה םעב הרשפ םלועל היהי אל םיינוציק םישנא םאו
.םימעה דחאכ הפ תויחל ונלוכ לכונ הבש הרשפ


.םוקמ לכב םיאצמנ ,וללה םישנאה
לואשל תונמדזהה וז) הדובעב ,בוחרב םהב יתלקתנ
?הדובעל יתד והשימ לבקמ יתייה םאה ,ךמצע תא
?ילש באפל יתד גוז סנכנ היה םא חמש יתייה םאה
.הפ םג .םוקמ לכב .תסנכבו ,םיבושיב (.ךפיהלו


?ונתוא ריעי המ ?יתמ דע ?ןכיה דע :תלאוש ינאו
תמלענל וביגה
 
 
8/11/00 17:37
?תמלאנ :תאמ
םיכסהל אלש םיבייח אלש םעפה םיכסתש הווקמ ינאל הבוגתב
.רחא םש יתרחב ינא םג
?אבחתהל המלו.תורחא תוביסמ
?ךייתועד לע דומעל ךתוא דיחפמ םאה
?ךלש לע דומעל ךל השק םאה
?חוטב אל,וא
תא םירהל,רחא והשימ חולשלו,אבחתהל ףידע ילוא וא
.חדקאה וא,ןבאה
.תאבחתה אלש בוט
ימ לומ הדימע תשרדנ םא םגו .םדא ןבכ אל,העד תלעבכ אל
.החצ ונושלו,תוקצומ ויתועדש
.תצק יצמאתת םומיסקמ
קודבל ךל ומרג,תמא יציח, םיקיודמה ויציחש רכינ.הדבוע
בושחל קיידל.ךמצע
?תמלאנל וביגה
 
 
8/11/00 17:44
?תמלאנ :תאמ
תמלוהל הבוגתב
.םיכומה ןימיה ישנא לכלו
סניגו טרישטווסב תינוליח תויהל נז ךיא םתבשח
?קרבינבב
האמ תא תועטב התצחש לע תינוליח וכי הפיכ ישבוח ךיא
?םירעש
אל תואנקו לודיב ".הזוזמ ופילחה אל" יכ ותמש תוליח
.םינוליחה ידי לע ורצונ
םכל םיענ אל ."תדה םשב"."תדה ישנא" ידי לע אלא
.תושעל המ ?םיגירח תויהל


.השק


.םכל השק
.ךומכ ךערל תבהאו:בותכ הרותבו
.ךיילע אונשש המ ךרבחל השעת לעו
?תמלאנל וביגה
 
 
8/11/00 22:15
תמלענ :תאמ
תמלוהל הבוגתב
.רחא םש יתרחב המל קוידב יתרבסה
.תנבומ קיפסמ ינאש תבשוח
.רתויב רורב ןפואב יתועד לע יתדמע
חחרפ לש םיקייודמה ויציח תא הכירצ יתייה אלו
.בושחל ליבשב
םג קיידלו ימצע תא קודבל החילצמ ינא ,לאל הדות
.וידעלב
.ילש תוצמאתהה יבגל לנכ .ךיידעלב םגו
סני'גו רשטווסב תרבוע ינא םג ,ךל יראתו
.....קרב-ינבב


,בל תמש אל םאו
,םידדצה ינשב תושק תושוחתהש יתרמא
תא לבקל םילגוסמ אלש םיינוציק שי םידדצה ינשבו
.הנושה
.יונישל םוקמה ןאכ
.המיאתמה ךרדב לכהו הרשפה ,ףתושמה תאיצמ
תמלענל וביגה
 
 
9/11/00 20:00
?תמלאנ :תאמ
תמלוהל הבוגתב
.ךיילא אלו יתסאל יתסחייתה ינאש קר
.תעגפינ םא.תמאב יל רצו. שרופמב
?תמלאנל וביגה
 
 
8/11/00 18:41
Estee :תאמ
תמלוהל הבוגתב
יתרחבש םילימה יפלכ תיתרוקיב תויהל הנכומ יתייה ינא
בוש רוזחל הנכומ ינא וילעו .ןויערה יפלכ אל .הלחתהב
םג יארחא חצרה ינפל ץראב התיהש השקה הריואל :בושו
.ןימיה םגו לאמשה
.הלעמל ןייעל רשפא ,המל יתרבסה רבכו
ךרטצא ינאש :דחא רבדל קר המרג חחרפ לש הפקתההו
םירחא לאמש ישנאו אוה לבא בושו בוש ימצע תא ריהבהל
.וזה הנעטה םע דדומתהלמ קומחל ולכוי
הברה .תוניצרב הילא וסחיתי םהש ימצע תא הלשמ אל ינא
ינא םואתפ המ ,בוש יתוא ופיקתי םהש ינויגה רתוי
סעכהו לוכסתה ישגר .הזיעמ ינא ,ןכבו .תוושהל הזיעמ
וגפסש סחיה תובקעב ולסוא ידגנתמ לצא ורצונש ארונה
ןמ ןכוסמ תוחפ אל ץפנ רמוח ויה ,ויגיהנמו לאמשה ןמ
.ןימיה יגיהנמ לש תויומהלתהה
םה "רתוי ונישע אל המל" םילאושו םזח לע םיכמ םהשכ
אלו ...םידגנתמה לש רתוי ץחומ יוכידל םינווכתמ
הד התשענ המל ,יואר גולאיד םתיא להונ אל המל הלאשל
ןיב ןיחבהל ילב ,האחמה לכ ,האחמה לש היצמיטיגל
.תיתימא התסה ןיבל - תימיטיגל האחמו תיניצר תרוקיב
.יוכידל יואר היה תודגתה לש גוס לכ -זא םהיניעב
.תיטרקומדה לארשי תנידמ תראפתל
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 19:11
תחא םתס :תאמ
תמלוהל הבוגתב
.ךיירבד רחא יתבקע
.תואיצמה תא תתוועמ תא


ךפיהה ,ןימיל תויפ תמיתס התייה אל ןיבר חצר ינפל
.ןוכנה אוה
רעוכמה קבאמה תא הפ הלהינ "ונצרא וז" תעונת
לכ ומליש אל ,וקתישו וסרהו ורבשש הישנאו ,רתויב
.ריחמ
ומסחו םילשורי תורככל ועיגה ,ונתרחב ןוטשל ישנא
רבד םהל השע אל שיאו ,רוזחו םוסח ןתוא
םעפ לובגה תא ורבע םיניגפמ ,ל"ז ןיבר לש ותיב לומ
.םדעב רצע אל שיא ,םעפ רחא


ועגפו םיחטשב וללותשה םילחנתמה ,ןיבר חצר ינפל
םתשובלו יתשובל קתשו דמע ,דגנמ דמע אבצהו םיברעב
.םילפשומה לש


הסיכמו תמאה תאו תואיצמה תא יתטיש ןפואב תוועמ תא
.תויארונ תורימא בגא ךרדב


יכ - "תימשר אסרג ןיא המל ןיינעמ - ןאה -הד חצר"
,תילארשי הרטשמ התייהש ינפל תובר םינש היה הז
לוכי - םיטירבה ץראב וטלש וזה האמה תליחתבש ןויכמ
וא ,תימשר אסרג ואיצוה אל םיטירבה ןכלש תויהל
?.....ש


לכל רורב וליאכ ,הומת הכ ןפואב תפריצש ןמית ידלי
(י"אפמ) הלווע ישנא ידי לע ופטחנ ןמית ידליש
,תימשר אסרג שי - "תימשר אסרג ןיא" רזומ ןפואבו
ךתסיפתל המיאתמ אל איה .תובר הריקח תודעו ויה
ןאכ שי - רתיה ןיב - םתוכזבש הלא תא תתוועמה
.הנידמ
....לכמ בושחה לבא


ללמואו רזכא דחא טפשמ לש עקר לע ךתוא ףקת חחרפה
:תבתכ תאש


.ילוא .ענמנ היה חצרה ילוא


אטח לע יכהו ןיבר רבקל ילע
ךתוא עבתל ידכ ןאכ אל יבצ ןבש ךכ לע יחמש כ"חא
.טושפ הככ - חצרב ותמשאה לע ןידל
המכב בל ימיש .םירבדה תאו תמאה תא תתוועמ תא
..חחרפה תא תיניכ םייוניכ


:חחרפל הלימו


הביאכה איהו ,הביאכמ איהו השק הלימ איה תבעותמ
:טושפ רמול הלכי אל איה ןכל ילואו ,הל


.יתיעט
תחא םתסל וביגה
 
 
8/11/00 19:19
joe :תאמ
תמלוהל הבוגתב
.הדות
joeל וביגה
 
 
8/11/00 19:31
Estee :תאמ
תמלוהל הבוגתב
.רבד םושב יתיעט אל
:ןאה הד חצר יבגל
םירבדה ?ללכב ותוא תקדב ?םעפ יא אשונה תא תדמל
."םיינויגה אל" ךל םיארנ טושפ יתבתכש


ידגנתמש הדבועל ללכו ללכ תעדומ אל תאש הדבועה
הפוקתב םהיתויפ תא םימתוסש ושח ולסוא םכסה
לע הדיעמו תינייפואו הבוצע איה ,חצרה ינפלש
.תונחמה ןיב ארונה קתנה
להנתמ םהב ,ץראב תרושקתה ילכ לש תוניגהה רסוח
תויבקעב ברסמ לאמשהש והשמ איה ,ירוביצה חישה
.השגרהב לכ םדוק רבודמ ןאכ לבא .וילא בל םישל
םימתוסש שיגרמ אוהש קעוז לודג ךכ לכ רוביצ םאו
הווש יאדו הזו ,שיגרמ אוהש המ הז זא ,הפה תא ול
.הקידב


תילארשיה תרושקתה הכורא דאמ דאמ הפוקת ךשמב
,ולסוא ךילהת יבגל הירופוא תשוחתב תפצומ התיה
.תודגנתהל וא תרוקיבל יוטיב הנתנ אל טעמכו
הנידמב תונותע לש ןושארה דיקפתהש וחכש ה'רבחה
תימיטיגלה האחמה .ןוטלשה תא רקבל אוה תיטרקומד
.תתוועמ ךרדב עובק ןפואב הרקוס
הזש השח ינא ךיירבדמ לבא ,ךישמהל הלוכי ינא
.דבל אל רבכ חחרפ תוחפל .ידיצמ רקע ןויסינ
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 19:54
joe :תאמ
תמלוהל הבוגתב
ךרד אוצמל םיבייח :הליחתמ ללכב ינאש ינפל
השק שממ רבכ ,הזה ןוידה תא דעתל רתוי תרדוסמ
.בוקעל


אל ינא .הפ םג הנעא ינא ,יתסא הלעמל ךל יתינע
אל ויה ויעינמש קר ,ןאה-הד חצר לע יד תעדוי
הריקחה הלחהש עגרמ הכניבשו םיינויצ ןיטולחל
.םיניינעה ךלהמ תא ביתכהש אוה יטירבה ןוטלשה
יחכונה ןוידל הזה הרקמה תסנכה ,הרקמ לכב
םניא ןמית ידליש םשכ ,יניעב תיטנוולר הנניא
.(?ללכב רשקה המ) הזה ןוידל םייטנוולר


רסוח אוה יתנייצ ותוא םגו ,יטנבלר ןכש המ
אל רבכ ונחנא ,יתסא .לשממב ןומא תתל תלוכיה
ידוהי טועימ לומ היציזיווקניא הפ ןיא ,תולגב
קינמיאולימה יבאו ,ינאו תא הז "הנידמה" .ףדרנ
הסנמ תא המ .תואירבה דרשמב דבועש סומינונאו
הלוכי אל ינא ?תולגב ונחנא הפ םגש ?רמאל
תויהל אל תלדתשמ ינאו ,תרעטצמ ,ךתיא םיכסהל
אלש ךכמו ןוטלש לכמ יארונ דחפ י"ע הפודר
ינא ,שיא תבהאב היולת אל ינא ,יתוא ובהאי
?תרכוז ,תויוכז תווש תיחרזא


אל טושפ ינא .ןימיה לש "תויפ תמיתס" יבגלו
ויה םא לבא ,תוערואמה ורקש ןמזב הפ יתייה
תויפ ומתס שממ אלש הארנכ ,תונגפהב תויוערפתה
תונקל היה לוכי ןימיה :ןכ םאו .ךכ ידכ דע
,ןוידל םימורופ חותפל ,םיטלש תולתל ,תועדומ
,(ומק גניקטנ חצרה ירחא דימ) םירתא םיקהל
םג "תרושקת"הו ?םיעצמא םירסח ...םיצ"גב שיגהל
תובר תועיד ועמשנ הב םגו ,תחא השקמ הנניא איה
םוש הרקמ לכב .(זא יתארק םינותיע אקווד)
קידצמ אל הפ השענש ח-ו-פ-י-ק ם-ו-ש ,חופיק
.ןאכ התיהש ומכ חצרל הקיתש קידצמ אלו חצר


התוא .הדיספה םעה תיצחמכו יטרקומד ךילה היה
יעצמא םושב הלשממ תא ליפהל החילצה אל תיצחמ
םע ךל בוט אלש ?הנעטה םצעב המ זא .יטרקומד
לככ יכ ,השקבב בוש יל יריבסת ?יטרקומדה ךילהה
.ןיבהל השקתמ ינא ךראתמ ןוידהש
joeל וביגה
 
 
8/11/00 20:01
Estee :תאמ
?הבוגתל הבוגתב
לע רתוול יסנ ,ןמז ותואב ןאכ תייה אל םא
?םירתא םיקהל).ךיאו הרק המ ריבסהל הרמויה
וד להנל הצור תא םאו (...93-ב םתחנ ולסוא
ילש םשה לע ץוחלל ךתוא הנימזמ ינא ,הנכ חיש
.םודאבש
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 20:16
joe :תאמ
?הבוגתל הבוגתב
אלל םג .תיב ירועיש יתישע לבא ,יתייה אל
תונורתפ יד םנשי ,טנרטניאהו גניקטנ
רשאכ ,תוהמיא 4 תא ילאשת ,האחמל םייופש
.סוזנצנוקהמ דואמ קוחר ויה ןה וליחתה ןה
תיטרפ האחמכ ומקש םיפסונ םייקוח םינוגריא
םישנ ,וישכע םולש :סוזנצוקל ץוחמ הלחהו
םדא ,םלצב ?דוע הצור .קוריב םישנ ,רוחשב
.ןוטלשה תוכיאל העונתה,ןידו עבט
ןוגרא ,תולובג אלל םיאפור :םיימואלניב
קר המל .יטסנמא ,םהינימל םיקוריה ,GNU
רוחבל םיבייח ויה לארשיב ןימי יעיבצמ
ףוסבל חצר ,תומילא לש תלבוקמ אלה תורשפאב
?חופיק לע תוקעצ :לכל ףסונבו
.בותכא תמאב ינא ,תקדוצ תאו
joeל וביגה
 
 
8/11/00 19:58
חחרפ :תאמ
תמלוהל הבוגתב
ןבומכ חוכשל רוסא
ומלוע יכ .רעס ןימיה ןיבר חצר ינפלש
האג .המשאב הדומ ,ןוכנ .וילע ברח יגולואידיאה
.תודבועב


יארחאש -דחא לוק קר ילוא- ןטק קלח יל שיש חמש
םכסה ,התנתשה תוינידמה ,הנתשה ןוטלשהש ךכל
.הז ללגב רעס ןימיה ....ןכו ..םתחנ
.הדומ


ןגהלו תיסהל ןבומכ ול רתומ ,רעוסש ימ שי רשאכו
:רמול וא דמחנ רוחב לע


.םיטוש םיבשע הז
חחרפל וביגה
 
 
8/11/00 22:08
תמלענ :תאמ
תמלוהל הבוגתב
.רחא םש יתרחב המל קוידב יתרבסה
.תנבומ קיפסמ ינאש תבשוח
.רתויב רורב ןפואב יתועד לע יתדמע
חחרפ לש םיקייודמה ויציח תא הכירצ יתייה אלו
.בושחל ליבשב
םג קיידלו ימצע תא קודבל החילצמ ינא ,לאל הדות
.וידעלב
.ילש תוצמאתהה יבגל לנכ .ךיידעלב םגו
סני'גו רשטווסב תרבוע ינא םג ,ךל יראתו
.....קרב-ינבב


,בל תמש אל םאו
,םידדצה ינשב תושק תושוחתהש יתרמא
תא לבקל םילגוסמ אלש םיינוציק שי םידדצה ינשבו
.הנושה
.יונישל םוקמה ןאכ
.המיאתמה ךרדב לכהו הרשפה ,ףתושמה תאיצמ
תמלענל וביגה
 
 
8/11/00 22:20
Estee :תאמ
תמלוהל הבוגתב
יניב ןטק לובלב הזיא ןאכ ךל היהש יל הארנ -ייה
אל ינא יכ ,"?תמלאנ" המצעל הארקש יהשימ ןיבל
...ל"נה םירבדה ןמ דחא ףא ךיילא יתינפה
Esteeל וביגה
 
 
8/11/00 22:39
תמלענ :תאמ
תמלוהל הבוגתב
.תעדוי ינא .ןכ
.םורופה יאלפמ הז
דומצב הבוגת התוא תא בוש יתקתעה ןכל
."תמלאנ"ל
....םיארוקה יל וחלסיו
.ןוגב ןאכ שי לבא
תמלענל וביגה
 
 
8/11/00 13:03
חחרפ :תאמ
לבא ,ןוכנל הבוגתב
?םנמאה ...םהלש עובקה קינב םישמתשמ םניא םיפתתשמה בור


אל וז "תמלענ" איה ,התנעטל ,הלש קינב תשמתשמ הניאש הדיחיה
הארנכ הימעטו ....הזה קינב תשמתשמ איהש הנושארה םעפה
..הפשח התואש הרובעב הטושפ אל דאמ הדבועל םירושק


!םהלש םיקינב שמתשהל אקווד ודיפקה ראשה לכ


תקייד אל ןבומכש - יול דוד ימוסרפ יבגל קיידל ךירצ אל לבא
ךכב
...הלאה תונעטה תא ךישמהל ידכ ךכ רמול קיפסמ - ךירצ אל


דאמ ,תודח דאמ תודמע הנושארל אל ,הפ תאטיב ישיא ןפואב התא
.תישיא ךתוא ףקת אל שיאו תורורב


הייואר "םדא ינב םניא םיברעה" יבגל ךתנעטש ןייצל שי יכ םא
...םירחא םינמזלו תורחא תויוברתל היינפהלו דרפנ ןוידל
דמצוהש "קלמע" יוניכה יבגל תמלענל יתבתכש המ תא הארו)
(םיאניתשלפל


רהזייש יואר םדא תת אלא םדא אל אוהש רבעב רמאנ ומע לעש ימ
....הלא םייוטיבב רתוי
חחרפל וביגה
 
 
8/11/00 15:50
קלע לכימ :תאמ
לבא ,ןוכנל הבוגתב
לבא .יפילח יוניכב שמתשה והשימש בל יתמש אל "תמלענ" טעמל
ילוא .ןווכתמ התא המל הניבמ ילוא ינאש הקמקמח השוחת יל שי
ילש םירבחל יתרמאש ,תונורחאה תוריחבה ירחאש הפוקתב ומכ
,יביב ועיבצה םעהמ יצח טעמכש הז ךיא הניבמ אל תמאב ינאש
.ההדזמ אל דחא ףא לבא


העד ילעב דגנכ שממ לש תויצקנסב הבורקה יתביבסב יתלקתנ אל
ילש יתרבחה היילימה יכ הז ילוא .תרחא וא וזכ תיטילופ
לאמש יליעפבו דחמ םיטסינהכב ךכחתמ וא/ו ליכמ וניא אליממ
רוגל הרבעש ץראה לש תבתכה סה הרימא תמגוד ,דיגנ) ינוציק
תוניקת" לש גוסהמ ןה תובוגתב יתלקתנש לככ .ךדיאמ (הללאמרב
לע תורואנה סוכינ לש ןבומב ,(יס.יפ ךרע ןייע) "תיטילופ
ךותמ ומצע הנוסרפה לע תונקסמ תקסה םימעפלו ,לאמשה ידי
ךרעה לע ידגנ סוכינ שיש ינמוד ,תאז םע ,דגנמ .ויתועד
.ןימיה ידי לע "תונמאנ"


השוחתה וז ,הפוטחה האירקה ךותמ בוש ,יתוא ליהבמ יכהו
רשפא .םכרד תלוז תרחא ךרד ןיאו ,םיקדוצ ארונ םלוכש הדבכה
ןועיט ידבכ םירשנמ חסנלו ,םיכורא םימי תונלבוס לע רבדל
ןאכ ןיאש תיסיסב הנבה הזיא ןיא םא .דעבה דגנו דגנה דעב
רבודמ אלא ,רבד יצחו רבד הירחא ןיאש ,תיטולסבא תחא תמא
דחא םעכ וז דצב וז תויחל תוכירצש תונוש תותימא לש ץבקמב
תונלבוס דלוק וסל ךרע לכ ןיא ,תדחאמ תימויק הרטמ ול שיש
,םעכ ,ונחנאו ,ןבל ריינ לע הקיר הלימ תראשנ איה ,וזה
.םישלחנו םיכלוה
קלע לכימל וביגה
 
 
8/11/00 16:21
קלע לכימ :תאמ
לבא ,ןוכנל הבוגתב
גשומל םימיכסמ םתא םא קר ןבומכ הז ...החילס ,ןכ...הא
קיזחמש ףתושמ הנכמכ תידוהיה תוימואללו "ידוהיה םעה" הזה
.ףתושמ לרוגב ונתוא רשוקו ,דחי ונתוא


קפס תלטה איהשזיא תובוגתה תחאב הזמ הלעמל יתיאר יכ
לטוביו ,תילארשי הנידמל האירקו תידוהיכ תידוהיה הנידמב
לע רשועבו רשואב היחנ הככו ,תוהזה תדועתב םואלה ףיעס
.ונלוכ תמדא


"רזגמ"ה תרגוב) 16 ליג זאמ תטלחומ תינוליח ,ינאו
הווצמ איהשזיא םויק ןיבל הניב יחכונ רשק לכש (סומידב
יתלבה תוילארשיל הינשל התפתמ טלחהב ירקמ אוה תיתד
קושב 1987 - ב ךיא תרכזנ ינא זאש קר .וזה תימואל
םייטנמור םילוסלס םע ,הנבל הנתוכ תצלוח תדדומ ,ייסרמב
הבישמ ינא לארשימ ינא םא תלאוש תרכומהשכו ,הילושב
אל ינא ,הדות ,אל" הזשכ רתוי רחואמ תוקד יתשו .בויחב
תוקעצב תחצופו םיצומק םיפורגא ילומ תפפונמ תרכומה "הנקא
םיכורא םיבר םירטמ דוע יתוא תוולמש "ףיאו'ג ,ףיאו'ג"
.ישאר לע ךתינה תוללקה רטמ תחת הנממ תקחרתמ ינאשכ


לש םינש יפלא לש הירוטסיה .יחרוכ לעב הידוהי הארנכ ינא
םג .תימואל תיתדה ותוכייתשה ןיגב קר ףדרנש ,ףדרנ םע
םהל רוכזל חרטש ימ היה ,חכשהל וצמאתה וא חוכשל וצר םהשכ
תללובתמה הלכשהה תעונת לכ .ןובשח םמיע אובלו הז תא
ךבכשב ידוהי התא .לפנ רופהשכ םהל הרזע אל הפוריאה
.ךאובבו ךתאצב ,ךמוקבו


םינוילמ השש חוכמ הזה םעל תחא ץרא ונל העיגמ .טלחהב .ןכ
תינתאה הצובקה ונחנאש הדבועה חוכמ םגו .האושב ופסנש
אל האושה .ישונאה ןימה לש הירוטסיהב רתויב תפדרנה
תא האיצמה אל איה .םתודהי ןיגב םידוהיה תפידר תא האיצמה
תילאטוט הדמשה תלועפ לש הלעמל םתוא הקקיז קר איה .האנשה
ידכ םד תולילעו םירופיסו םיצורית םיאיצממ אל וליפאש
לכש הדבועה חוכמ םג .טלחהב .ונל עיגמ .התוא קידצהל
םיכושח םירציל תחיינ הרטמל ונתוא הכפה תרחא הביטנרטלא
בתכ והשימ ,תונברוק לש תונכסמ .תינומדק האנש ייוליגלו
היעב םוש יל ןיא .הז םע היעב יל ןיא !רדסב ,הללאי ?ןאכ
....הז םע


ףא ,תמאב ,יכ .םימה םע קוניתה תא ךופשנ אל ונחנאש קרו
ונחנאש ומכ ונתוא שילחהל וחילצה אל עוגיפ םושו םיזנת
.ונמצעל הז תא תושעל םיביטימ
קלע לכימל וביגה
 
 
8/11/00 17:28
joe :תאמ
לבא ,ןוכנל הבוגתב
רצקל הסנא ינא זא ,הזה ןוידה יפתתשמל רמאל ןומה יל שי
.תובוגת הברה הנייהיתש הווקמו
םהלתמו טהול ,ןויד ינפמ דחפל ונל רוסא :הנושארו תישאר
םניא ל"ז ןיברו םיחטשה לרוג לע המכסה רסוח .היהיש לככ
ונימצעל ןבלל םוקמ-ה אוה ןויד :אברדא .גוליפל םרוגה
ףילחהל ,םילוכסית ררוואלו םיסעכ עיבהל ,תונוש תויגוס
.םיבוט םירבד ןומה דועו עדימ
ומכ םירקמב רקיעב ,ידימ קוחר טעמ תכלל היטנ הנשי
ימצעל החיטבמ ינא ,ןאכ בתכנש המ (?רואל) רואל .ונלש
ימ שמתשי אוהשזיא תוננב ןוידב רשאכ קותשל אלש
תקפאתמ שממ ינאו) תרתוימ תילולימ תוטובב םיפתתשמהמ
,רחא אוהשימב וא ,יב לזלזל ןויסנ םוש .(תומילא רמאלמ
וא תוחפ תימיטיגלל התוא ךופהל ,ותעד ךרע רסוחל זומרל
,תרחא הביס לכ וא םזיניבוש ,תונעזג ללגב םא :וקיתשהל
.ילא ףרטציש ימ שיש הווקמ ינא .ידי לע לבקתי אל
חוכיווה דימת אלש ילש השוחתה תא האטיב רבכ "תמלענה"
תודבוע שרפל רשפאש ינפמ ,ןורתפל םורתל לגוסמ יתדבועה
,ילאוטקלטניא ןוידל םוקמ שי .ןאכלו ןאכל תוירוטסה
קדוצ ימ יל תפכא אל .רתוי ישגרו יטמגרפ ןוידל ודיצלו
,םויהו ןאכ ,ןורתפ אוצמל הצור טושפ ינא ,ליחתה ימו
.עוגיפב וא אבצב יל תומי אל ילש דלי םושש מ"ע
המ טילחהל בושח ,הזכ ןויד םיליחתמש ינפלש תבשוח ינא
,שודקה שולישה תא הלעמל יתעצה .ונלוכ לש ףתושמה הנכמה
ברה ןוטלש :םיצוציק וא תופסות לע ןויד להנל חמשא ינאו
ויחרזא לכ תויוכזל ןוטלשה תוביוחמ ,םיפיקע םיעצמאב
.קוחה ןוטלש ,(ויתחת יחש ימו)
שוחל הליחתמ ינא ןכלו ,רבדל המ לע ןיא תמאב ,ולא אלל
,םיחכונהמ קלח םע חכוותהל המ לע יל ןיא ,ילוא ילואש
.יתיעטש ררבתי עיבצנ םאש הווקמ ינא
אוה יוטיבה שפוחש םימיכסמ ונלוכש תבשוח ינא :םוכיסלו
.ץופחיש לככ הטוב תויהל יאשר םדא לכשו ,ןוילע ךרע
תוירחאב רועיש ןאכ ונלביק :יניצר לבא הפ שיו ,לבא
ןפואב דגנתנ ,הרבחכ ,ונחנא םא קרש וניה חקלה .תירוביצ
זא קר ,הקיטקרפבו תילולימ תוינוציקל ימוימיו ליעפ
חוטבו ,ותעד תא עיבהל תמאב חוטב ונתיאמ דחא לכ היהי
.רחא לש ותעדמ
תאש רתיב תאז תוירחא הלח םיגיהנמ לעש םיכסנ םג ונלוכ
.ןיבר חצר ירחא וניקלח תא ובזכיא םהשו ,וליפא
תא ךישמנש ונל תלחאמ ינא ,םיסקטה םיליחתמ וטוטוא ,והז
עדנ אלשו תפכאש ןמיס ,םיניידתמ דוע לכ יכ ,הזה ןוידה
.רעצ דוע
joeל וביגה
 
 
8/11/00 17:46
יבא :תאמ
יבויח רבד איה המכסה יאל הבוגתב
םורופב ןוידה תא ךישמהל ןיינועמה לכ תא ןימזמ ינא
:ילש


http://forums.ort.org.il/scripts/showm.asp?whichforum=178
יבאל וביגה
 
 
8/11/00 17:46
יבא :תאמ
םוקמה רסוח תאפמל הבוגתב
...ןבומכ


forums.ort.org.il/scripts/showm.asp?whichforum=178
יבאל וביגה
 
 
10/11/00 5:01
ילחר :תאמ
לבא ,ןוכנל הבוגתב
.בתכנש ךיאו תבתכש המ לע
ילחרל וביגה
 
8/11/00 8:17
יבא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
9/11/00 10:39
ןהכ זעוב :תאמ
שארב ול ןת ,שוב הללאיל הבוגתב
...אלש ,והז זא
לק אלו םיענ אל ,טושפ אל דואמ בצמהו קוחר הארנ ןורתפה


דוע דורשל ליבשב קזח קיפסמ אל רבכ ל"הצ ,ילש השוחתב
וארת .תומיעה תא ליכהל ליבשב ןוסח קיפסמ אל םעה .הדאפיתניא
לא סרוק ביבא לת לביטספ ...לכה לע ןאכ הרוש םיאכנ חור וזיא
םיפידעמ םישנאו ,םילוטיב דועו ,םיעפומ לש םילוטיב ,ומצע ךות
םוי והז ,תועפוהלו םיטרסל תאצל אלו ,היזיולטה לומ תיבב תבשל
םלועמו זאמ לארשי תנידמ לע רבעש רתויב ךוראה םירופיכה


תונורחאה תומוהמהש תורמל ,ןורתיפה המ תעדל רמייתמ אל ינא
םיברע ,םיבוט םירשקב תויהל לכונ אל םלועלש השוחתל יל ומרג
םה ,םימעה ןיב הדרפה אוה ול ףואשל ןתינש םומיסקמהו ,םידוהיו
קשנ תתיבש ,רק םולש ,תומילא-יא לש בצמו ,הפ ונחנאו םש
וצרתש ךיא הזל ואריק - תכשמתמ


תומילאה רבכ קספיתש קר
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/11/00 11:31
joe :תאמ
שארב ול ןת ,שוב הללאיל הבוגתב
תא ,ךתוא דדועל מ"ע רמאל יתלוכיש דחא אוהשמ היהו יאוולה
.(?רזע ,"הילוג" :שי ילוא בוט) ונלוכ
:לבא ,ףוצחכ ספתיי אל הזש הווקמו ,ןאכ השדח תצק ינא
HERE GOES NOTHING


םייסנכמה םע ונספתנ ונלוכו ,םימעפל ףוקז שאר לע רומשל השק
,ונחנא םג ,םהייח תא םייח םישנא :ביבסמ ולכתסת לבא .הטמל
םינהנו םיקקפב םיללקמ ,םידליב םילפטמ ,הדובעל םיכלוה
,רדסב לכהו הלחה תיאטיסרבינואה םידומילה תנש .תרוצבהמ
.להנתמ ןוידהו
לגוסמ ל"הצ ,ךיא דועו חוכ ונל שי תלכתסמ ינאש הפיאמ תוחפל
םג :ךרוצ תעלו (הדפיתניא דוע היהת אל) תומיע דוע רובעל
אלו תצק ונרגבתה טושפ .תודדומתהל תוחוכ לדגי הפ רוביצה
ונבה ,םיילגרהו םיידיה תא םהל רובשל ךכ לכ ונל ףוחד
.ירה ונל הבושח איהו ,המשנה תא תצק ונצמעל םירבוש ונחנאש


קפתסנ ונלוכ ,רדסב הז .םיקבחס םלועל היהנ אל תמאב ילוא
,תושעל רשפא יא דוע תטלחומ הדרפה םג .חרקמ רק םולשב םג
אל םלועלש הווקמ ינא .הילע טילחה אל דוע םידדצהמ דחא ףאו
םרוג איה ,םיתיעל היהתש לככ תנכוסמ ,הברקה יכ ,היהת
ילוא .קוידב המ תעדוי אל ינא םג ,םישק תונורתפה.ןתממ
אל" םסקה ילימ תא דיגהל ונחתיפש תלוכיב הנומט העושיה
.םיעדוי ונחנא דימת אל ,ןכ ."םיעדוי


יאדכש .רדסב היהי דובעל ךישמנ םאש ,ןכ הא ?רמאל יתיסינ המ
חותפל הווש ילוא ,וב קזחתהלו ונשי דועש המ לע ךרבל דמלנש
...םלוכ תא ררחשי הז ,סקס לע ןויד
."עוסנל ךישמת הריישהו חובנל וכישמי םיבלכה" תאדאס רמא ךיא
joeל וביגה
 
8/11/00 14:26
תידוהי :תאמ
ולש חנל הבוגתב
הדיחיו תחא םעפ ריכזהל ילב ויתובקעב תובוגת םייתאמו םלש רמאמ
צ.צ.מ לעופה תא
ילאנא ןימ וא/ו


תרחא םג רשפאש ררבתמ .דובכה לכ
תידוהיל וביגה
 
 
8/11/00 14:34
הילו'ג :תאמ
רפוסי יכ ןמאיי אלל הבוגתב
רמאמל איהה תירוחאה הלימהו רבודמה שרושה תא הסינכהש וז איה
?וזה הרעהה םע קפאתהל תלוכי אל .ןמאיי אל .הזה
.רתויב תקהבומה ותרוצב דרוסבאה
הילו'גל וביגה
 
 
8/11/00 23:23
(Ben (NY :תאמ
...תידוהי אקוודול הבוגתב
ITS TIME FOR ANOTHER CATFIGHT!!!!!!!!!
I PUT MY MONEY ON JULIA!!
(Ben (NYל וביגה
 
 
9/11/00 1:46
הילו'ג :תאמ
...תידוהי אקוודול הבוגתב
התאש ,דואמ רקיה ,התאש ימ וא ,ןב ,ךל הדומ תמאב הילו'ג
םיאשונ שי לבא .ןוחצינ לוכיבכ יל אבנמ ,ףסכה תא ילע םש
.וזכ הבתכ תרגסמב אל חטב ....קוחצ םהמ השוע אל הילו'גש
רבודמש החוטב אל ינא ....מממממה ....?הלותח ?תידוהיו
.וזה היגוסה תא ררבנ וז תרגסמב אל לבא .הלותחב אקווד
.ןאכ אל שממ
הילו'גל וביגה
 
 
9/11/00 2:02
(Ben (NY :תאמ
....הילו'ג אקוודול הבוגתב
WELL- I ENJOYED THE FIRST FIGHT. WHERE WAS IT? ON
THE WINE-NO-FUCK ARTICLE? YOU WERE
JUICY, JULIA!!
SO WHERE IS THE NEXT BATTLE, IF HERE IS NOT THE
APPROPRIATE PLACE? I WANT TO COME AND WATCH. I BET
WE WIN...
(Ben (NYל וביגה
 
 
9/11/00 3:05
הילו'ג :תאמ
....הילו'ג אקוודול הבוגתב
תונמדזהב ....הז לכו יסו'ג .ןוחצינ ןוחצינ ןוחצינ
.תרחא
הילו'גל וביגה
 
 
9/11/00 10:25
ןהכ זעוב :תאמ
ןוחצינל הבוגתב
הכיסנה הילו'ג לע ,תחא המירעב ,םינוטי'זה לכ
תמחולה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/11/00 19:10
:תאמ
הילו'ג לע רומיהל ףרטצמל הבוגתב
00
וז הבוגתל וביגה
 
9/2/02 3:45
הלאירא :תאמ
ולש חנל הבוגתב
.תוגגהמ ץופקל רבכ וקיספי
הלאיראל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא