םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רשוכו תואירב~קיש~ישאר    
   

הנוזת
רכב הנידע


target="_new"> align=right nowrap class="boldtext10">םורופל תונפהל שי תופסונ תולאש
הטאידו הנוזת target="_new">


רתוי םינימשמ היתש תונוכממ ('וכו וני'צופק) םימח תואקשמ םאה
?בלח תקבאב םישמתשמ ילואו הנוכמב םיעיגמ םהו רחאמ

רתוי הליכמ איהש בלח תקבא םיליכמ ל"נה תואקשמה ,ןכ איה הבושתה
רתוי דועש תנמש ףא םהב שי םימעפלו ליגרה בלחהמ תוירולקו ןמוש
.הנימשמינאש תעדוי ינא .55 ילקשמו יצחו 1.62 יהבוג .15 תב הרענ ינא
וליק 8 יתדרוה הנורחאה הנש יצחב .עצוממל לעמ תצק תלקוש
יתקספה וישכע .יתישעש הטאידה םע דחי תינפוג תוליעפ םג יתבליש.
לוכאל םימעפל ימצעל השרמ ינאו העובק תינפוג תוליעפ תושעל
.אוהש ומכ ראשנ ילש לקשמה .הטאידב לוכאל ימצעל יתתנ אלש םירבד
יל הצילממ תא המ .םויב תוירולק 1200-1600 םויב תכרוצ ינא
?וליק השימח דוע תדרל ידכ תושעל

הפידע היצפוא -תינפוג תוליעפב בוש ליחתהל ןיב רוחבל הכירצ תא
םייוניש ינש תישע .ךלש תוירולקה תכירצב התחפה ןיבל יתעדל
תישרה םגו תוירולקה תפירש תא תנטקה םג - לקשמב תולעל ךל ומרגש
אוה תינפוגה תוליעפב ןורתיה .טירפתל תוירולק ףיסוהל ךמצעל
תפרוש תא החונמב םגש ךכ יסיסבה םירמוחה ףוליח תא הלעמ איהש
.ירעטצת אל ,ןמז ךכל תונפל יסנ .רתוי

(הנוזת ףסות) תויעבט תולולג לע םימוסרפ ועיפוה הנורחאל
לדוגל עיגמ הזחה ךכבו בלחה תוטולב תלדגה י"ע הזחה תא תולידגמש
?םוסרפב תמא שי .(ןוירה בצמב ומכ) ולש ילמיסקמה

שממ ןה יכ ןהילע ץילמהל הלוכי אל ינא ךא ,תולולגה לע יתעמש
ןנויסנמ ידמלתו יכח ,הנושארה תויהל ךל הצילממ יתייה אל .תושדח
יאוב .ךכ לע עדנ ונחנא תוליעי ןה םאש ךל החיטבמ ינא .תורחא לש
.הארנו הכחנ

?תמיוסמ הנוזת תועצמאב ישפנ חתמ תיחפהל ןתינ םאה

ןהש ןוויכמ ,ונלש חורה בצמ לע תיבויחה ןתעפשהב תועודי תומימחפ
,בוט חור בצמל חומב םרוגה רמוח ,ןינוטורסה תמר תא תולעמ
,הטספ ,ויגוסל םחל לע רבודמ .עיבשמו הניש תויעב רתופ ,עיגרמ
םג) םינגדה יגוס לכו תוינטק ,םיסירג ,תוירטא ,זרוא ,א"ופת
םרוקמ חתמ תגפהל םיבושח יב ינימטיו ךכל טרפ .(ויגוסל סכלפנרוק
.םיילע תוקריב ןכו בלח ירצומו םיציב ,םיגד ,ףוע ,רשבב רקיעב
םאו 12 יב ןימטיוב רוסחמ שי םא םד תקידבב ררבל יאדכ ןכ ומכ
.תוסומכב לוטיל חרכה שי רוסחמ שי ןכא

.האירב תיארנו םייתשו םישימח לקשמ ,1.72 הבוג ,תחאו םירשע תב
.ףוגב ןדיס יל רסח .בלח ירצומ לוכאל ירמגל יתקספה ךרעב 3 ליגמ
ןוירהה תפוקתמ תששוחו םידלי איבהל בורקה דיתעב תנווכתמ ינא
?ןיינעל ףילחת שי םאה ."ןדיס תחירב"מו

,ךל םולש


ןוירה תננכתמ תא םא דחוימבו ךליגב ןדיסל תיברימ תובישח שי
בוטה רוקמה .םויל ןדיס ג"מ 1,500 תכירצ לע דיפקהל ךיילע ןכלו
ירצומ ךורצל תקספה עודמ תנייצ אל .בלחה ירצומ אוה ןדיסל רתויב
בלחמ רסחה תא םילשהל ךיילע ןכ םא ,ןיטולחל תענמנ תא םאהו בלח
-כ) היוס ינדעמ ,(דחוימב םיעט אל ,ןדיס ג"מ 260 סוכב) היוס
יפסות לוטיל םג רשפאו םינידרס ,ופוט תוניבג ,(ןדעמל ג"מ 200
ג"מ 500 םיליכמה הציצמל ןדיס ירודכ ראגלוס תרבחל שי - ןדיס
םיארקנש ןדיסב םירישע םיקיטסמ םנשי ןכ ומכ .םויב דחא -דחא לכל
2 לוטיל הלוכי תא -ןדיס ג"מ 200 שי קיטסמ לכב ,"+ םויצלקיטסמ"
ןימטיוה תטילקל בושחה ,יד ןימטיו םג םהב שיש ןורתיה ,םויב
.םצעב

.50 - 54 ןיב םינשה לכ ענ ילקשמו 1.64 יהבוג ,30 תב ינא
ינא תוקרי תבהוא ינניאש תורמל - רתוי וא תוחפ הריבס יתנוזת
הזמ ץוח .רשב תלכוא אלו טעמכ .ירפ ,םויב םעפ טלס לוכאל תלדתשמ
םיימעפ םיציב ,םישבי תוריפ ,תוניבג ,הניחט ,(אלמ) םחל הברה -
יטלומ תלטונ ינא םינש ךשמב .סקלפנרוק ,בלח ירצומ ,עובשב
לש V75 -(תוקריו רשב קיפסמ תלכוא ינניאש הדבועה לשב) ןימטיוו
תנווכתמ ינא .ראגלוס לש טרטיס םויצלק םג יתפסוה הנשה .ראגלוס
ינא ךכ לשב .הבורקה הנשה ךלהמב ןושאר ןוירהל סנכיהל תוסנל
לכב) ןושאר ןוירהל "יפוג תא ןיכהל" וישכע רבכ ליחתהל תניינועמ
:ןה יתולאש (...ריעצ יכה אל ליגב ןושאר ןוירה הז - תאז
,הבורקה הפוקתב "שגדה תא םישל" יל יאדכ תונוזמ הזיא לע .1
תא םומינימל םצמצל תוחפל וא) ענמיהל יל יאדכ תונוזמ וליאמו
?(םתכירצ
אוהש הזיראה יבג לע בותכ - תלטונ ינאש ןימטיוויטלומה יבגל .2
םישדוח השולש ךלהמב ןוירהל סנכיהל תונווכתמה םישנל ץלמומ וניא
?וישכע רבכ ותליטנ תא קיספהל ילע םאה ?רמוא הז המ .ינפל
ינפל םישנל דואמ תצלמומ תילופ הצמוחש יתארק - ךכל ךשמהבו .3
איה הרוצ הזיאבו ?התליטנב ליחתהל יל יאדכ יתמ .ןוירה ךלהמבו
תאש םיפסונ םינימטיוו שי םאהו ?('וכו תוסומכ) תצלמומ יכה
?רתוי בוט ףוגה תא ןיכהל הרטמב ,ןוירה ינפל םתליטנ לע הצילממ
הנורחאל ?הז רשקהב הצילממ תא תינפוג תוליעפ לש גוס הזיא לע .4
תצק כ"חאו םיינפוא + ןוכילה העש יצח ,רשוכ רדחב ןמאתהל יתלחתה
?בוט הז םאה .םירירש יליגרת

,םולש הרואיל
םימומ תענומ רשא תילופה הצמוחל תובישח שי ןוירהה ינפלש הפוקתב
שי) תוסומכב התוא לוטיל ךיילע וישכעמ רבכ ןכל ,םיבצעה 'עמב
םינימטיוה יבגל .תקפסמ הניא ןוזמב הכירצהש ןוויכמ ,(ראגלוסל
ומכ תורה םישנל םידחוימ םינימטיו שי ,םתוא לוטיל יקיספה
תא ןדיס .ומצע ןוירהל תוכחל םילוכי םה ךא ,"הנרטמ" וא "לטנרפ"
הניא ונלש ןדיסה תכירצ םג יכ ,ללכב דעו וישכעמ לוטיל הלוכי
.תקפסמ
יליגרתו הייחש וא הכילה עצבל הלוכי תא תינפוגה תוליעפה יבגל
אל ומצע ןוירהב ןכ ומכ ,תולוקשמ תמרה לע הצילממ אל ינא .בוציע
.תוגרדמב סופיט עצבל ץלמומ

ינא םויכ ,לופיט יתרבעו הימילובמ םעפ יתלבס ,יצחו 16 תב ינא
.הצורמ אל ןיידע ינא לבא ,וליק 20 יתיזרש ירחא ינאו 69 תלקוש
םחלה תטאיד לע יל וצילמה ,ןוכנ הז תא תושעלו תדרל הצור ינא
ףוע ,הקד הבכש חרממ םע םויב לק םחל םיכירכ 6 דע 5 לוכאל - לקה
הטאידה .עובשב םיימעפ תוכילה השוע םג ינא ךכל ףסונב .ירפו
?תחלצומ ךכ לכ תמאבו ,האירב תאזה

ךל םורגת םגו תנזואמו האירב איה - הטאידה תא תושעל הלוכי תא
.תיתימאה הדיריה וז לבא ,יטיא בצקב יכ םא ,לקשמב הדיריל
ןומה תדרי רבכש ךכ לע יבשח ,תוילאיר אל תורטמ תבצהמ ירהזיה
יראשתש ףידע ,םיירשפא יתלב םיצמאמ ךממ שרוד הז םא ,לקשמב
הרזחב ילעת רבד לש ופוסבו תינוציק הטאיד ישעתש רשאמ הזה לקשמב
.תדריש המ לכ תא

1700 כ תלכואו עובשב טרופס תועש 4-5-כ ךרעב השוע ,15 תב ינא
תוירולק המכ ?ןימשא ינאש הביס שי םאה .םויב תוירולק 1500-
?(52 ילקשמו1.62 יהבוג) לקשמב הלעא אלש ידכ ךורצא ינאש יאדכ

,םולש
לוכאל הכירצ ךלש ומכ תוליעפ תמר םע ךליגב הרוחב םירפסה יפל
תלכוא תא םא ,לעופב ,לקשמה לע רומשל ידכ .םויב תוירולק 2000
תא םא .ןימשהל אל ידכ הכירצ תאש המ הז ,לקשמ לע תרמושו 1,700
.ךתוא ונימשי םויב תוירולק 1700 -ש ףא ןכתי תוטאיד תדומל

יתילעו יתארבה ךכ רחא .םישדוח המכ ינפל דע תיסקרונא יתייה
תצק שיגרהל יתלחתה זאמ ,רהמ יד ילמרונ לקשמל יתעגהו לקשמב
.תוליחבה לש ןיינעה ףסונ תועובש המכ ינפלו ןובאית רסוח
רבד םוש סינכהל יתלוכי אל יכ ג"ק 9 טעמכ יתדרי ולאה תועובשב
לכ ינא יכ ןושיל החילצמ אל םג ינאו ,תאכודמו תשאוימ ינא .הפל
הסנמ ינא םא .תוליחבהמ רטפיהל רזוע אל רבד םוש לבא הבער ןמזה
ילש אפורה .עגר לכב איקהל תכלוה ינאש השיגרמ ינא והשמ לוכאל
דגנ יל ןתנ אוהש המ לכ יכ ,הלודג תחא היצלופינמב רבודמש בשוח
(היסקרונאה) ילש רבעה ללגב יל ןימאמ אל דחא ףא .רזע אל תוליחב
ינא יכ יל רוזעל ילכות תאש הווקמ ינא .םתוא המישאמ אל ינאו
.לקשמב תולעלו תוליחבהמ רטפיהל הצור תמאב

,םולש
היעבה תא רותפל ךיילע ךא ,תוליחבה לע ולקיש םיפיט רפסמ ךל ןתא
ישקבו רחא אפורל יכל ןורתפ ול ןיא םאו החפשמ אפור תרזעב
אוה תוליחבה רוקמו ןכתי טלחהב ,גולורטנאורטסגל היינפה
תא עדומ תתבו ףוגה יומיד םע ךל השק ןיידעו ןכתי - יטמוסוכיספ
הדירטמ העפותב רבודמ ,ןפוא לכב .תוירולקהמ "רטפיה"ל ךרד תאצומ
:ךיילעו
הביקה יצימ תא גפוס לכואה - הנטק החורא תועש 3 לכ לוכאל .א
.לקמו
.הליחב העיפומשכ ביטרק וא חרק יצצמ .ב
,ןולמ ,הפק ,לינו ומכ הקזח המורא ילעב תונוזממ יענמיה .ג
.הננב
.םיפירח םינילבת ,םיפיטח ,דלוקוש ,ןגוטמ לכואמ יענמיה .ד
.בקעמב הלצא תויהלו תינטאידל תונפל ךל הצילממ ינא ןכ ומכ

ןב קונית רובע ילאידיאו ןזואמ טירפת לע יל ץילמהל ילכות םאה
המו רתומ המ יבגל תונוש תושיג שי ?קצומ לכואל רבועה ,הנש יצח
םיצלמומה ןוזמה יפוריצ יבגל תעדל םג הצור יתייה ...יתמו רוסא
הדות .ול

,ךל םולש


לכואל הגרדהב קוניתה תא ףושחל אוה קצומ לכואל רבעמב ןורקיעה
אוה םאש ידכ םגו םימעטל טאל טאל לגרתיש ידכ םג םירגובמ לש
.המל עדנ ,(םחל) הטיח וא הציב ומכ ,םיוסמ לכאמל תושיגר חתפי
רובעל ךכ רחא קרו ףועהמו תוקריהמ ליחתהל יוצר ללכ ךרדב
לש קותמה םמעט תא םימעוטש תוקונית הברהש ןוויכמ ,תוריפל
תוריפ תתל ץלמומ אל בגא) ,תוקריה ןמ םועטל םיברסמ תוריפה
הלוכי תא םישדוח7 ליגב .(היגרלאל ששחמ וגנמ ומכ םייפורט
ששחמ ףוסב םיפיסומ םינגדה תא ,םינגדו םחל םעו הציב םע ליחתהל
םעטש רחאל .ןטב יבאכו םילושלשב תאטבתמש ,םחלבש ןובלחל תושיגרל
,םחל :ןוזמה תוצובק לכמ ןווגמ לכוא אוהש יגאד תונוזמה לכמ
.רשבו בלח ירצומ ,תוקרי ,תוריפ ,םינגדו זרוא

תצלמהב ,יתלחתה .לוכיעה תכרעמב רתי תויצמוחמ תלבוסו 37 תב ינא
םרגנ םא תעדל יתיצר .יל העייס ידש ,ןידיטומפ תחקל ,ןבומכ אפור
בצמה תא רפשל לכוא םא םגו ילש לוכיעה תכרעמל ךיפה יתלב קזנ
.הדות .ךייתוצלמה אנא .הנוכנ הנוזת תרזעב

,םולש
קר ךא טשוה לש תירירב קזנל םורגל הלולע לוכיעה תכרעמב תויצמוח
תונטק תוחורא לוכאל בושח ,המיאתמ הנוזת יבגל .םיחינזמו הדימב
לש עגמ ענומו הביקה תא "דפרמ" לכואהש ןוויכ תובורק םיתיעל
.הצמוחה םע הביקה תיריר
תונוזמ .םיעייסמ דועו םימינצ ,םירקרק ,םחל ומכ םישבי תונוזמ
,תוינבגע ,םיזופת ,דלוקוש ,ןגוטמ ןוזמ :םה םהמ ענמיהל שיש
.הפקו הת ,לוהוכלא ,ףירח

תליחת ילוא) םינפה רועב תופפורתהמ תלבוס ינא הנורחאל ,28 תב
םיביכרמ שי םאהו הנוזתל רשק שי םאה (?םיטמק לש םתעפוה
?רועה בצמ תא רפשל םילוכיה םימייוסמ םייתנוזת

,ךל םולש


:ורזעי םירבד ינש
.ריעצ הארמו תויטסלא רועל םינקמ םימה -הבורמ הייתש .1
םיהכ תוקרי ןכ ומכ ,םיגדבו םיציבב ,בלחב אצמנ - A ןימטיו .2
תא םיליכמ הטטב ,תעלד ,ירלס ,רזג ,הסח ומכ םיבוהצו םיקורי
.ןימטיול ףוגב ךפוהש ןטורק אטבה - ןימטיוורפה

8 יתדרי הנורחאה הנש יצחה ךלהמב .52 תלקושו 20 תב ,1.65 יהבוג
,תימנא ינאש ןעט אפורהו תויללכ תוקידב יתכרע עובשכ ינפל ,וליק
ןכמ רחאל .תילופ הצמוחב רסוח יל שי ןכ ומכו ףוגב לזרב יל רסחש
םע םידליל םרוגו ןוירהב עגופ תילופ הצמוחב רסוחש יל ררבתה
?תושעל רשפא המו רבדה ןוכנ םאה ,םימומ

,םולש


םיבצעה תכרעמב םימומל יוכיסה תא הלעמ תילופ הצמוחב רסוח ןכא
.תוילבטב תילופ הצמוח לוטיל ךיילע ןכל ,םיקזנ דועלו רבועל

?החורא רחאל תוריפ לוכאל אירב םאה

םולש ידוד
יפכ ןובקירל וא הסיסתל תמרוג הניא החורא רחאל תוריפ תליכא
שיגרמש ימל רוזעל יושע הז ,ירפב חנקל רתומ ,תורמוא תועומשהש
קותמב ךרוצ

שי יכ יל עודי .םעפ ידמ םינימטיו תופסות תחקל תגהונ ינא
.םימיוסמ םיבולישבו תועשב םתחקל ףידע רשא םיפסותו םינימטיו
תתל ילכות םאה .'וכו יס ןימטיו םע דחיב ברעב ןדיס ,אמגודל
?תחקל שיש םיחיכשה םיפסותהו םינימטיול תויחנה

,םולש הליה
החוראה םע לוטיל שי םילרנימהו םינימטיוה תיברמ תא
,לזרב ,ןדיס ,םינימטיויטלומ)
םישנל םינימטיו -םוינמואל טרפ ,(םירחא םינימטיוו ןגלשא ,ץבא
ןימטיו ןכ ומכ ,לכוא ירחא רודכה תא לוטיל שי -ראגלוס 'בח לש
רישכת .הנישה ינפל לוטיל ץלמומ אל יס
הביק לע לוטיל שי םייעמ יקדייח ליכמ רשא "סוליפודיסא" ארקנש
לוטיל רמולכ) יס ןימטיו םע דחי לוטיל ץלמומ לזרבו ןדיס ,הקיר
לוטיל ץלמומ אל ןכ ומכ .(קרי וא ירפ הליכמש החוראב רודכה תא
.בלח ירצומ םע דחיב לזרבו ןדיס
היצמרופניאה ,םיפסותהמ דחא לכ לש ןולעב אורקל ךל הצילממ ינא
ךל רוזעת םשינפל דע .ג"ק השימחו םישימח ילקשמו 1.58 יהבוג ,24 תב ינא
םייתנש ינפל לבא ,ג"ק 48 לש לקשמב הזר הרוחב יתייה םייתנש
העבש יתנמשה זאמו ,(זוטקל)בלח ירצומל תושיגר ילצא התלגתה
תוניבגהו ןמושה ילד םיטרוגויה לכ תאש ךכמ העבנ הנמשהה .וליק
יכ - םחלה לע הלוזאמ ןומהו תופאל ,םיקינקנב יתפלחה - תוזרה
ילש תושיגרהש ןייצל בושח .ילש הדיחיה "הוורפ"ה תייצפוא תאז
םילושלישו תוליחבל יל תמרוג איה ךא ,ההובג דואמ הניא בלחל
ינא .ויגוסל בלח תכירצמ ןיטולחל ענמיהל הפידעמ ינא ןכלו ,םילק
לש ןימשמ ףילחת המש ינא הפקב לבא ,סקלפנרוקל "ורפלא"ב תשמתשמ
הלוכי אל ינאו ,ארונו םויא םעט הפקל ןתונ "ורפלא"ה יכ ,'ץיר
אלל ןמוש ילד םיטרוגוי קושב ןיא ,יל עודיש המכ דע .הפק ילב
דגנ ינא יכ זוטקלה תא םיקרפמש םירודכ תחקל הצור אל ינאו ,בלח
םהילאש םיטרוגויהו תוניבגה ילב ,ינש דצמ .םירודכו תוסומכ
םימרגוליקה 48 - ל רוזחל יל השק דואמ - םינשה ךשמב יתלגרתה
תורמל) אירב אל ייח חרואש השיגרמ ,דואמ תלכסותמ ינא .ילש
חונ אל דואמ השיגרמו (תוריהמ תוכילהב הברמ ינאש תופוקת ןנשיש
המ .הנמשהה ינפל לש הפוקתב יל עירפה אלש רבד - רואב סקס םע
חרואל רוזחלו יל ופסונש םימרגוליקה תא דירוהל ידכב תושעל יילע
ןוזמ ירצוממ וזה תוענמיהל לגרתהל רשפא ךיאו ,הזרו אירב םייח
תא הברה הריכזמ תא ךייתובושתב :תפסונ הלאשו ?ךכ לכ םייסיסב
תא המ לעו ,תאז םישוע ךיא .הסיפתו הבישח ילגרה תונשל ךרוצה
?הבער אל תאש תורמל לוכאל ךל אב ארונשכ תבשוח

:רכב הנידע


,םולש
בשוחמ ןפואב תאז תושעל םיבייחו תכבוסמ איה בלח ירצוממ תוענמיה
רוסחמל רקיעב איה ילש הנווכהו ,יתואירב קזנ םורגל אל ידכ
ענמיהל תנווכתמ תא םא ןכל ,ךליגב יטירק ךכ לכ אוהש ןדיסב
לע הצילממ) ןדיס לש ףסות לוטיל ךיילע בלח ירצוממ ןיטולחל
2 + היוס סיסב לע ןדעמ + םויל 1 (ראגלוס לש טרטיצ םויצלק
לוכאל ךל הצילממ ינא ,םינידרס תלכוא תא םא םויל "+םויצלקיטסמ"
.םויל םינידרס 2
המרטספ לוכאל הלוכי תא ,לקשמב הילעה ,ךתוא הדירטמש היעבה יבגל
וא סומוח וא ,הנירגרמ םוקמב "לוקיו"ו ,ןמש קינקנ םוקמב ודוה
ירצוממ תוענמיהל יתעדל תורושק אל תופאלה .םיליצח טלס וא הניחט
הז המ זא ,תנמשה אליממ יכ שואי בורמ ןתוא תלכוא תא ילוא ,בלחה
ידכ הליכא-םשא ישגר-הליכא ?הזה לגעמה תא הריכמ תא ,הנשמ
וא רפוסל יכל ךממ אנא זא .ימצע תא שינעהל ידכ וא םחנתהל
.אלמ םחל ינקו הייפאמל
םנמא םה ,םויב דחא לוכאל הלוכי תא ,היוס סיסב לע םינדעמ יבגל
.הובג וניא םהב ןמושה זוחא ךא תוירולק טעמ אלו רכוס םיליכמ
םצמצל יסנ ןכלו ןמושו תוירולק הברה ליכמ טלחהב ץיר לש ףילחתה
.םוקמב הלוק טאיד וא ,םיחמצ הת תותשל יסנ .הפקה תכירצ תא
הניבג טעמ ךלש טירפתל סינכהל תוסנל ךל הצילממ יתייה ןכ ינא
הנטק איה זוטקלה תומכ תושקה תוניבגב -הזר תירגלוב וא תיתפצ
.תיסחי
ךלש הרטמה לע ןמזה לכ יבשח הסיפתה תא תונשל ידכו ,תכלל יכישמה
היצביטומה ףואשל המל שישכו הווקת שישכ יכ ,םש ךמצע תא יניימדו
אל לוכאל תדמוע תאשכ וא ,לכוא לע תבשוח תאש םעפ לכבו הלוע
תמשגה תמועל עגר ותואב ידיימה קופיסה לע יבשח ,בער ךותמ
יאצ ,הגועה תא וא הפאלה תא לכוא "טעמ דוע" ךמצעל ירמא .הרטמה
וא םימ סוכ יתש םייתנב .העש 1/2 יכחו לכואה רוזאמ וא חבטמהמ
ןיינע לכה .תיכיחש ךמצע תא יכרבת קר תא העשה יצח םותבו טאיד
ףוסב ילכות דימת ,לכואה לע ילפנתת לא ,בצקה תא יטאה ,ןמז לש
,םוצל יסנת לאו לוכסתו םשא תושגרל יסנכת לא ,תלכא םאו לוכאל
.תרקובמ הרוצב ילכאו האלה יכישמה טושפ

הזש תעדוי ינא .וליק 59 תלקוש ,םיעבש רטמ ,תחאו םירשע תב ינא
תעדומ ינא ,וליק 3 -4 דוע דירוהל הצור ינא ךא ריבס לקשמ
תלכוא ינאו) הברה יתלכאש תעדוי ינאשכ לבא הימלובלו היסקרונאל
לבא ,םימעפ 3-4 קר ןורקיעב הז תא יתישע ,איקהל הסנמ ינא (הברה
ינאו ,םשא תושגר יל םיררועתמ זאו ןומה תפטוח ינאש בל המש ינא
ךיא ,הרקמ לכב (תיטפמיס הלועפ אל) ,איקהל הצור תמאב אל םג
?כ"חא וילע רומשל ,הזמ רתויו לקשמב תדרל

:רכב הנידע


,םולש
ישיא טירפת ביכרהל תנמ לע תינטאידב רזעיהל ךל הצילממ ינא
.ךירצש ומכ הז תא תושעל ידכ בקעמב תויהל תבייח תא .ןזואמו
הרזעל ינפ תלגוסמ אל תא םאו ,דימ קיספהל ךיילע תואקהה יבגלו
.תיעוצקמ

םצעב והמ ?ןוכנ הז םאה - םלועל םלענ וניא סיטילולצש םירמוא
תדרפה - דימתלו תחא ,תפסונ הלאשו ?רעוכמ סיטילולצ ותוא
?(ללכב םא) הכרע המ ,תומימחפו םינובלח

:רכב הנידע


,םולש
יבשחת ,יטטסא אל ןכא אוהו רועל תחתמ ןמוש םצעב אוה סיטילולצה
תותשל ,ןמושה תכירצ תא תיחפהל אוה ןורתפה .םינפבמ הארנ הז ךיא
תא המילעמ ,תוחיתמה רקיעב ,תינפוג תוליעפ .למעתהלו םימ הברה
.ךפוה הז המל יבשחת סקרוב ךל םיעיצמש םעפ לכ זא .סיטילולצה
תמרוג איה ,יעדמ סיסב הל ןיא - תונוזמה תדרפה תטאיד יבגל
הבש החוראב רשבה לע םירתוומ םא יכ) תוירולקה תכירצב התחפהל
הדיריל הדיחיה הביסה וזו (תוחפ םילכוא םצעב זא ,הטספ םילכוא
לבקל תמאבו םילגרה תונשל םצעב הז חילצהל ידכ בושחש המ .לקשמב
.תיניצר הטלחה

לע B סקלפמוק גוסמ םינימטיו תחקל (םישנ תאפורמ) הצלמה יתלביק
ךשוממ שומישמ האצותכ שבתשהל תולולעש) לוכיע תולועפ רידסהל תנמ
ןייצא) השק תוריצעמ יתלבס םתחיקלב יתלחתה וב עובשב .(תולולגב
יתקספה ןכלו ןטב יבאכו ,(תובורק םיתעל תויוריצעמ תלבוס ינא יכ
םתוא לש העפשה וז התיה ןכא םאה לואשל ינוצרב .םינימטיוה םע
םתוא לש םתלועפ לע רתוי תצק תעדל חמשא ןכ ומכו ,םינימטיו
?לוכיעה יכילהת לע םיעיפשמ םה קוידב ךיאו םינימטיו

:רכב הנידע


,םולש
ףוגב םירמוחה ףוליחו םיבצעה תכרעמ דוקפתב םתובישח יב ינימטיו
אל םה ןפוא לכב ,לוכיעה תכרעמ דוקפתל רשקה ןאכמ ילוא ןכלו
תחקל ךיילע ןוירה תעינמל תולולג תלטונש ימכ .תוריצעל םימרוג
הלוכי תא ,םינימטיוה לע ירתוות לא ןכלו ,םינימטיו לש ףסות
תישעש יוניש לע בושחל יסנ .תרחא הרבח לש םינימטיו תוסנל
?הפקה תכירצ תא תרבגה ילוא :תוריצעל םורגל היה לוכיש הנוזתב
?הליעפ תוחפ תייה ילוא ?התוש תאש םימה תומכ תא תנטקה ילוא
יקדיח -"סוליפודיסא" אוה תוריצע לש םירקמב רוזעל יושעש רישכת
1-2 לוטיל ץלמומ - תחקרמה יתבב אפור םשרמ אלל ןתינ -םייעמ
.הקיר הביק לע םויב

.הלודג תחא םוקמב תונטק תוחורא רתויש המכ לע הצילממו תרזוח תא
.הבער רתויו רשוכ רדחב תנמאתמ .עצוממב םישיש תלקוש 1.65 ינא
רוגסא אל ינא סקלפנרוק וא רקרק וא ,ךירכב םויה תא חתפא ינא םא
אלו הדובעל םיכירכ השולש איבהל הלוכי ינא .םויה לכ הפה תא
ינשה ,רקובב רשעב ןושארה תא יתלכא םא לבא .ברעה דע םתוא לוכאל
וז .ינשה ירחא דחא םתשולש תא םייסא טושפ ינא ,םיירהצל הכחי אל
רבכ ינא םא לבא ,םוצל היעב יל ןיא .תונטק תוחורא םע ילש היעבה
ינא לבא .היעב וזש תעדוי ינא .הרידא איה ילש תלוביקה - תלכוא
ןוכנ הז .צ"החא תועשב - םויב תיקנע תחא החורא לע תויחל הלוכי
ינא םא השיגרמ ינא עורג רתוי לבא ,יבטימב אל ינא םוצה ןמזבש
יבויחה ילקשמל עיגהל הצור ינא .תונטק תוחורא תשנשנמ םויה לכ
.וליק העבשו םישימח ןורחאה

:רכב הנידע


,םולש
הז תא ןיבהל הלוכי ינאו תובורק םיתיעל תומוד תונולת תעמוש ינא
תא םא לבא ,תחא תבב םיכירכה לכ תא לוכאל ךרוצ השיגרמ תאש
,ירשפא הזש ילגת תא תננכתש יפכ לוכאל תחא םעפ החילצמו הטילחמ
תאו ומצע לע רזוחש סכט ןיעמ וא ,לגרה ןיעמ הז תראתמ תאש המ יכ
ךל רתומ ןהבש תועשה תא שארמ ןנכתל ילוא ,ןורתפ לע בושחל הכירצ
.םושיר לע הצילממ דואמ ינא ,תותשל תוחוראה ןיבו לוכאל

תדרל הצור יתייה ,1.70 הבוגבו ג"ק העשתו םישימח תלקוש ינא
החילצמ ינא לודגה שפוחה תפוקת יהוז וישכעו רחאמו ג"ק 2-3 ךרעב
םלוא ,תיביטרופס תוליעפ עצבלו רתוי וא תוחפ ןזואמ ןפואב לוכאל
היעבה ,סומע ילש םויה רדסו הקוסע דואמ ינא םידומילה תנש ךשמב
תוריפו תוקרי תבהוא ינא .הנוכנ הטאיד לע השקמ הזש איה הדיחיה
תנש תארקל .רהמ יל סאמנ הז יכ םתוא קר לוכאל הלוכי ינניא לבא
תחקל לכוא םתוא תונוזמל תוצעל הקוקז ינא הברקה םידומילה
הלוכי יניא לשמל םיציוודנס -םידיבכמ אלו םיעיבשמ רשאו ס"היבל
תויכירפ ומכ אלש תודבכ תשוחתל יל םימרוג םהש ןוויכמ תחקל
יל יתיניפ רבכש ןייצא .ןטבה לע םידיבכמ םניאש תוקריהו זרואה
יתחלצה הנורחאל קר .תינפוג תוליעפל עובשב םעפ לש ןמז תרגסמ
דוע יל ויה ללכ ךרדבו ילש םיאירב אלה הליכאה ילגרה לע רבגתהל
הנשל הרושכ ךרעהל הסנמו סורהל הצור אל ינא .םיפדוע וליק השולש
.הבר היגרנאל קקדזאו הליכאה ילגרה לע רומשל יל השק הב השודג

:רכב הנידע


,םולש
תינפוג תוליעפו הליכא ילגרה שוכרל ךליבשב בוט ןמז טלחהב הז
ךל היהי ,רדוסמ לוכאלו למעתהל ילגרתת םא .לקשמב תדרל ךכ י"עו
ןגראתהל ךיילע .םידומילה ןמזב תרגסמ התואב ךישמהל לק רתוי
,תוקרי ,תוריפ ךתיא יחק ,תרחמל םויה תא ברע לכב ןנכתלו םאתהב
תודבכ השיגרמ תא םא ,םיכירכ לע הצילממ ינא ןכו זרוא תויכירפ
תחקל םג הלוכי תא .םירמש ליכמ וניאש ןופיש םחל יסנ ,םחלמ
לש תויפסירק ,יופא ופורפא ומכ םיפיטח ,סקלפנרב וא ,סקלפנרוק
שי םא .(ףיטחל תוירולק 50) יתסא תרבח לש זרוא ףיטח ,רשנד תרבח
תויטטאידה תודילגה תא תונקל הלוכי תא ,תונקל תורשפא ךל
.החלצהב .(דועו זופת ורלוס ,סטוש ורלוס ,לדילג ,טאידילג)

.דרשמב תדבועו אבצב ינא .ג''ק 58 תלקושו עבשו םישיש רטמ ינא
"הדובע ידכ ךות" םימעפ הברה תלכוא ינא דרשמב תדבוע ינא רשאכ
,לכוא רדחב תלכוא ינניא .הברה םיעיצמו ,יל םיעיצמ םא תשנשנמו
המח הנמ-ל תולבגומ תוירשפאה ךא תיבהמ לכוא איבהל תלדתשמ ינא
ןוינקב תלכוא ינא םימעפלש ךכ ונידיל אצמנ ןוינקה .ץיוודנס וא
ינאש השגרה יל שיו קומע לוכסתל יל םרוג רבדה .קנא'ג לש החורא
םימעפ 3 רשוכ רדחב תנמאתמ ינא .לכואה ןיינעב ימצע לע תטלוש אל
הלוכי ינא המ תועצה ךל שי םאה .ןכ םג דרשמב ןומה התושו עובשב
?דרשמב לוכאל
לש עובש עובש לע תססבתמ רשא "ןומרח" תטאיד לע יתעמש,רבד דועו
.דבלב רשב וא תוקריו דבלב תוניבג לש עובש ,דבלב םימחל תליכא
?ףוגל קיזמ אלו ליעי הז םאהו יביטקפא הז המכ דע

:רכב הנידע


,םולש
הברמ תאו תלמעתמ תא :השוע תאש םיבוטה םירבדהמ ליחתנ יאוב
ללכה ?רתונ המ זא .הטאידב לזרב יללכ העבראמ םיינש ,הייתשב
רתוי ןיא הז עגרמ רמולכ ,רדוסמ לוכאל אוה בושח יכהו ןושארה
הזו ןנכתל הכירצ תא ןוכנ ,תורדוסמ תוחורא שי לבא ,םישונשנ
,בוט שיגרהל ,בוט תוארהל) תונורתיה לכ לע יבשח לבא ,ןורסח
,ימצעה ןוחטבה תא תולעהל ,תואירבה תא רפשל ,תואמחמ לבקל
תא ןנכתל הליחתמ תא םויהמ .(?ךישמהל .ןוחצנ תשוחת שיגרהל
תאש חיננ לבא ,התיבה תרזוח תא יתמ תנייצ אל ,רחמ ילכאתש לכואה
2 -ו תוקרי ,םיכירכ 3 ךתיא תחקל הכירצ תא ,17:00 -ב תרזוח
תיבבו 16:00 -בו 12:30 -ב ,9:00 -ב ויהי ךלש תוחוראהו תוריפ
אוה תושעל ךיילעש ףסונ רבד .תוחורא 2 דוע לוכאל הלוכי תא
םייותיפ שי ,הטאידב ןורסח דוע ןוכנ -דופ קנא'גה לכמ ענמיהל
תאבהש אירב לכוא ךל שיש אוה ךלש ןורתפה לבא ,ויהי דימתו ךביבס
,םייותיפה לכל "אל" דיגהל הלוכי תא היצפוא ךל שיש עגרבו תיבהמ
.תונורתיה לע יבשח םעפ בוש
,רבעב הבחרהב יתינעש ינמודמכ ,ןומרח 'רד לש הטאידה יבגל
,אלפ תטיש םוש ןיאו ךרד ירוציק ןיא ,אל טושפ ,ךל רמוא הרצקבו
.החלצהב ךל היהיש

,לק לקשמ ףדועמ 8 ליג זאמ הלבסש תודלי תרבח שי 14-ה תב יתבל
םיבר ג"ק הרבחה התזר ןורחאה ןמזב .תודיריו תוילעל היטנ םע
תוליעפ ללגב ומצעמ הרוק טושפ רבדהש תנעוט איהש ךות ,רצק ןמזב
תלבוקמ תויהל הנושארל הכוזו ילאמרונ לקשמב איה םויכ .הבר
איה הריירק ישנא םה הירוהש םושמ ."תופיה" תונבה תחאכ הרבחב
תלכוא הניא איה ונלצא .ונתיבב םג ,תיבל ץוחמ תובר תועש תאצמנ
תורמל ,ללכ תלכוא התוא התאר אל ןורחאה ןמזבש תרפסמ יתבו ,רבד
םא המא תא יתלאש .ונלצא תלכוא איהש המיאל תרפסמ התוא העמשש
,תגאדומ הניאש התנע איהו ,לקשמב התב לש הדיריהמ תגאדומ הניא
העיגה ףוס-ףוסו הברה תלמעתמ הדליה ןורחאה ןמזבש תעדוי איה ןכש
גשומה תא העמששכ הקחצ ,ןכ ומכ .אימחמ ילאמרונ לקשמל
איה יתלאש .םזגומ ןוזר איה היניעב היסקרונאש םושמ ,'היסקרונא'
הדליה לש הלקשמ םא םג היסקרונאכ וזכ העפות רידגהל ןתינ םאה
?"ילאמרונ" רדגומ

:רכב הנידע


,תגאדומה םאל
םירוההש לבחו התרבחו ךתיב לש ליגב שיש תונכסל תעדומ תאש הפי
לש םינמיס הלגמ טלחהב הדליה .בל תמושת ךכל םישידקמ םניא הלש
הבערהב ךישמת םאש ירה ,עגרכ לקשמ תתב הניא םא םג ,היסקרונא
טלחהב ינא .בצמה לע הטילש דבאלו ךומנ לקשמל תדרל הלולע איה
בצמהשכ רשאמ תעכ בטומ ,ולאכ םירקמב יגולוכיספ לופיט לע הצילממ
.םירוהה תא ענכשל יחילצתש הווקמ ינא .רימחי

םיעבשה תא בבוס ילקשמו םינומש רטמ יהבוג ,םירשע ןב רוחב ינא
לכל 3 ךרעב הלעמ וא דירומ ינא םא בל םש שממ אל ינא) וליק
תומכב הדח היילע הפוצ ינא הבורקה הנשה יצח ךשמב .(ןוויכ
שארמ ךרעיהל ןיינועמ ינאו ,יורש היהא ובש חתמבו ילש הדובעה
,דואמ הובג ןוצר חוכ יל שי .םיירשפאה םיקזנה תא תיחפהל ידכ
ןמז לכ אוהש רבד לכ לוכאלו טרופסב קוסעל היעב םוש יל ןיא
םע היעב יל ןיא .ידמ בר ןמז לוזגי אל וללה םיאשונב קוסיעהש
תומכ לע רומשל יל בושח לבא ,הארנ ינא וב ןפואה וא ילש לקשמה
היעבמ לבוס ינא ,ןכ ומכ .ץמאמה תארקל תודחו היגרנא לש ההובג
וא ררקמ ןיא ילש הדובעה תביבסב .בגב םינועצפ לש האבו תכלוה
,תוריפ ומכ) םימי רפסמ דמעמ קיזחהל לוכיש ןוזמ - םומיח יעצמא
ילכות םא חמש יתייה .ףידע ('וכו םירומיש ,םינגד ,דימע בלח
םהמש םיאכדמ תונוזממ ןכו ,היגרנא יריתע תונוזמל רשאב יל ץעייל
?םיאירב םניא םירומישה לכ חרכהבש ןוכנ הז םאה .ענמיהל

רכב הנידע


,םולש
ינא ,הנוכנ הליכא לש הרגישל סנכיהל ךרובע בוט ןמז טלחהב הז
לע רומשל תנמ לע תועש 3-4 לכ החורא לע דיפקהל ךל הצילממ דואמ
אלל הליכאלו דופ קנא'ג תליכאל יוכיסה תא ןיטקהלו היגרנא
הרקמבו תבכרומ המימחפ לוכאל ךל הצילממ ינא החורא לכב .הטילש
.תוריפו תוקרי ,(ךירכ רמולכ) םיאתי םחל קר ךלש
םימב הנוט לשמל .םהב רזעיהל לוכי טלחהב התא ,םירומיש יבגל
םוקמב) ןוויגכ אספוקמ סרית וא םיירהצב ךירכלו טלסל תפסותכ
םה) םיקיזמ רשאמ םיליעומ רתוי הברה םירמשמ םירמוח .(םחל
לע חוקיפ שיו (יתנוזתה וכרע תא םירמשמו ןוזמה לש לוקלק םיענומ
.החלצהב .תויומכה לעו םירמשמה םירמוחה יגוס

רטמ יהבוג .בורק ןוירה תננכתמו הדיל ירחא יצחו הנש ,28 תב
ליחתהל הצור ינא .ג''ק העבראו םישימח תלקוש ינאו שמחו םישימח
אל ךיא תוצלמה לבקל ןכו ג"ק העברא סונימב שדחה ןוירהה תא
18 -כ יתילע ןושארה ןוירהב) ןוירהב ג"ק 12-13 מ רתוי תולעל
תורשע אל) ילש ומכ ןטק ףדוע לקשמב םאה ןכ ומכ .(ג"ק
?לקינסקב שמתשהל הלוכי ינא (םימרגוליק

:רכב הנידע


,םולש
ינחוטבו הנוכנ הנוזת לע רומשל ךליבשב בוט ןמז הזש תבשוח ינא
תא לקשמב תדרל השק המכ תיווחש רחאלו ךלש ןושארה ןויסינה רחאלש
איה ג"ק הרשע םייתשכ תולעל ךלש הרטמהו רתוי ידיפקת רבכ
לקשמב הדירי ןיאש דבלבו ןוירהב הטאיד תושעל רתומ .תינויגה
תא ןנכתל ידכ תינטאידב רזעיהל ךל הצילממ ינא ,ןוירהה ךלהמב
.ןוירהב תכרוצ תאש ןדיסה תומכל לשמל תובישח שי ,טירפתה
שמתשהל רוסאו ךלש ומכ לקשמ ףדועל דעוימ אל אוה ,לקינסקה יבגל
.החלצהב ,ךליבשב אל הזש ךכ ןוירהב ובםאה .ג''ק השולשו םישימח תלקוש ינאו שולשו םיעבש רטמ יהבוג
הז םאה חורה בצמב םייונישמ תלבוס ינא הנורחאל ?רדסב ילש לקשמה
ףוג ירוזאב תורעש יל ועיפוה ילש היזרהה תובקעב ?ילמרונ
תלבוס אל ינא .ןטבב ומכ תורעש כ"דב םהב ןיאש תומוקמב
שי םאה .ג"ק 8-10 ךרעב יתיזר לבא הליכא תויעב וא היסקרונאמ
?יתויעב םע רשק הזל

:רכב הנידע


יפל .םד תוקידב עוציב ךרוצל החפשמה אפורל תונפל ךל הצילממ ינא
םיילנומרוה םייוניש ךלצא ולח ,הטאידה תובקעב ,תראתמ תאש המ
ןימה ינומרוהו סירתה תטולב דוקפת ןיבל הטאיד ןיב רשק שי .ףוגב
.הז גוסמ היעב תמייק םא רתאל ןתינ םד תוקידב י"עו

ג"ק הנומשו םיעבשל שמחו םיעבש ןיב ענ ילקשמ םיישדוחכ ינפל דע
תליכאמ ענמהל יתטלחה םיישדוחכ ינפל (..תלייח יתויה תפוקתמ)
יתיארשמ 73 לש לקשמל יתדרי רשא דע םימ קר תותשלו "תויוטש"
העש לש הכילה)טרופס םג יתפריצ בר ןמז הז לקשמב "העוקת" ינאש
ינאו ג"ק םיעבשב העוקת בוש ינא תעכ .( עובשב םימעפ עבראכ יצחו
?הצלמה שי - ונממ תדרל החילצמ אל שממ

:רכב הנידע


ליעפמ ףוגה השעמלו ,ךילהתהמ קלח איה הריצעהש ןיבהל הכירצ תא
תאש המכוחב השוע תא .לקשמב תדרל אל ידכ םינונגנמה לכ תא
חקי הז לבא ,םירמוחה ףוליח תא תולעהל ךל רוזעי הז יכ ,תלמעתמ
ךירצ הטאידב ,תינלבס ייהת .טקפאה לבקתיש דע שדוח דוע תוחפל
ףוליח יכ ,תוחפ לוכאל יסנת לא ,הנומאו תושיחנו תונלבס ןומה
לכ יבשח .רתוי תיתועמשמ היהת הריצעהו תדרל ךישמי ךלש םירמוחה
תא) םיפקיהב םייונישל בל םישל יסנו ורשנ רבכש ג"קה לע ןמזה
(זז אל לקשמה םא םג םיפקיהב הדירי שיש חכוויהלו דודמל הלוכי
לאו הקזח ייהת .םישנאמ תלבקמ תאש תואמחמל בישקהל הלוכי םג תאו
.תגשה רבכש המ לע ירתוות

יתישע יצחו םייתנשכ ינפל .עבשו םישימח רטמ הבוג ,ג"ק םיעשת
(ג"ק 104 יתלקש) ג"ק 34 יתדרי,תינטאיד םע יאופר חוקיפב הטאיד
הוואת יתחתיפש ידכ ךות ,הרזחב ג"ק 20 יתילע הנורחאה הנשב .
ךא ,ילש תינטאידה לא יתרזח .ןכ ינפל יל היה אלש המ ,םיקותמל
תרסח יל תיארנ איה םגו ,הזב דמעמ קיזחהל החילצמ אל טושפ ינא
תאצמנו תוילנומרוה תויעבמ תלבוס ינאש ןייצל שי .והשמ םינוא
דבלמ ,תופורת תלבקמ אל ךא ,גולונירקודנא לצא יאופר בקעמב
ןואכידבו תשאוימ יד ינא .(p.c.o:ארקנש המ יל שי).תולולג
=37.5-םירופס ג"ק יל םירסח ,המיאתמ אל ינא הביק רוציק חותינלו
תעדוי ינא ?ליטקודר הפורתה לע והשלכ עדימ ךל שי םאה .bmi
.יל רזוע אל טושפ הז ךא ןתועצמאב הזרנש תופידעמ תוינטאידש

:רכב הנידע


,םולש
תדרוי תאש יטילחת טושפ ,שאייתהל ךל לאו תשאוימ יל תעמשנ תא
תחכוה רבכ ירה ,תינלבס ייה ,הלחתהב ךלי אל הז םא םגו לקשמב
תורמל ,םעפה םג יחילצת אלש הביס ןיא ןכלו הלוכי תאש ךמצעל
שי - יטסרד והשמ וא חותינ לע יבשחת לא ,ךלש תינירקודנאה היעבה
תאש ךל הארנ םויה ילואו חותינה תובקעב יאוול תועפות הברה
הלוכי ינא ,םילפוטמ לש םנויסינמ לבא ריחמה תא םלשל הנכומ
יכ בצמה תא רימחמ ףאו רזוע אל חותינה ,הטלחה ןיא םאש ךל דיגהל
וילע הצילממ אל שממ ינא ,ליטקודרה יבגל .תיתואירב היעב תפסונ
יקיספתש עגרבו תולת תחתפמ איהש ןוויכמ אלא ,תונרמש ךותמ אלו
ךורא חווטל שומישב ךכל טרפ .ןואכד חתפל הלולע תא ,התוא לוטיל
תוקיספמ חומה לע תולעופ םצעב רשא ,ליטקודרה גוסמ תופורת
לקשמב הדיריל תופורתה ןיבמ ,הכופה הרוצב תועיפשמ ףאו עיפשהל
,יעמב םינמוש תגיפס ענומ רשא לקינסקה לע קר ץילמהל הלוכי ינא
רחאל םיפלוחש םילושלשו ןטב יבאכ) רתויב תולק ןה יאוולה תועפות
תלעופ אלא ,םדה רוזחמל העיגמ אל איהש ןורתיהו ,(םימי רפסמ
בצק תא הריבגמ איהש אצמנ ובש ףסונ רמאמ יתארק הנורחאל ,תימוקמ
רוציקב ,הרקמ לכב הטאיד םג תושעל הכירצ תא .לקשמב הדיריה
.הצור תאש המ יגישת תא ףוסב ,ךוראה חווטה לע ילכתסה
רזעיהל הלוכי תאו םחל רתוי ילכא - קותמב ךרוצה יבגל הלימ דועו
.םשרמ אלל תחקרמה יתב לכב רכמנ רשא טנילוקיפ םורכ ארקנש רישכתב

וישכע וב ינאש הזל םדוקה ןוירה .ןוירהל ינימש שדוחב ינא
ןוירהה .ףדוע יכה ואלב היהש ,לקשמל וליק הרשע שמח יתפסוה
הזבשכ ,ןוירהל בוש יתסנכנ דימו יעיבשה שדוחב קספנ ןושארה
שמחו םישולש לש ףדועב עגרכ ינא .וליק הרשע שמח דוע יתפסוה
ףדועהמ רטפיהל יל רוזעל היושע הטאיד וזיא ,וליק םיעברא וליפא
ילש ילמרונה לקשמל רוזחל ידכ השוע ינא המ ?הדילה רחאל יארונה
?םישיש לע דמועש

:רכב הנידע


לודג ךכ לכ לקשמ ףדועל תעגה ךיא ןיבהל הלוכי ינא ,ךל םולש
תדרל שרדי ןמז קרפ ותוא ךרעבש ןובשחב יחק ,הרצק תיסחי הפוקתב
ןמזה לקשמב םידרוישכש תעדוי ינא ,ילפוטמ לש םנויסנמ .לקשמב
תא םיקלחמ םה םאש הז םילגמ םהש המ לבא חצנ הארנ הזו טאל רבוע
לש הדירי ךמצעל ירידגה .םהל לק רתוי הברה ,םיבלשל םהלש הטלחהה
ינא .שדח דעי ךמצעל יעבק כ"חא ,רבמצד דע ןושאר בלשב ג"ק 10
םיתיעל תונטק תוחורא לוכאל ומכ םייללכ םיפיט ךל תתל הלוכי
המ לע הטילשה תא ריבגהלו םירמוחה ףוליח תא תולעהל ידכ) תובורק
םצמצלו למעתהל ,(םויב םימ ותוסוכ 10) הברה תותשל ,(תלכוא תאש
תאש תבשוח ינא עצבתת ךלש הטלחההש ידכ לבא ,םינמושה תליכא תא
יכ תינטאידמ ןזואמ טירפת לבקל הכירצ תא .תרגסמב תויהל החרכומ
הכירצ הטלחהה תולמעתהה אשונב םג ,הליעי היהת הטלחהה ךכ קר
('וכו תורידת וזיאב ,יתמ ,תולמעתה לש גוס הזיא) תיפיצפס תויהל
רחאל .חורבל לק הזמ ,"למעתהלו תוחפ לוכאל לדתשא ינא" אלו
טירפת :לקשמב תדרל ידכ תושעל תדמוע תא המ תיפיצפס תרדגהש
הדירי) ךלש תומדקתהה רחא בוקעל הכירצ תא ,תולמעתה תינכותו
לכ יבשחת .(ינש דצמ ךמצעל תבצהש םירגתאב הדימעו דחא דצמ לקשמב
הדיל ךל תלחאמ ינא ,הייזרהבש חוורה לעו ךוראה חווטה לע ןמזה
.תואירב ןומהו הלק

שיש איה יתייעב .53 ילקשמו 1.73 יהבוג ,םינש 10-כ תינוחמצ ינא
ינאש םילכאמל תורישי ביגמ אוהו ןמשל הטונ ףוגו םינפ רוע יל
יתיצר .ףוגב םגו םינפה לע םג עצפל םורגי רשי דלוקוש -תלכוא
לכ תא םהב שי םגו םיאירב םג םהש לוכאל יאדכ םילכאמ הזיא לואשל
?"ררועתהל" ירועל ומרגי אל ןבומכ םגו ןוזמה תובא

:רכב הנידע


םינימטיו טרפבו רוע תויעב םע הביטמ ,יללכ ןפואב תנזואמ הנוזת
,תעלד ,רזג ומכ םימותכ תוקריו תוריפב יוצמה ןטורק אטב ומכ
ץבא ומכ םילרנימו הנירטקנ ,קסרפא ,הטטב ,היליזורטפ ,ירלס ,הסח
תוריפ תלכוא תא םאש ךכ .םיזוגאו תוינטק ,בלח ,םיציבב יוצמה
הנוזת השעמל) םיזוגאו תוינטק ,בלח ירצומ ,םיציב ,תוקריו
,ןגוטמ ןוזמ ,דלוקוש) ןמושב םירישע תונוזממ תענמנו(תנזואמ
תא (םיפיטחו תויגוע ,תוגוע ,םילפו ,הציפ ,סקרוב ,םינוסאורק
.רועב רופיש שיגרהל הייושע

?תושעל רשפאש הריהמ יכה הטאידה יהמ ,ג"ק 96 תלקוש 61 רטמ ינא

:רכב הנידע


תדרל ידכ לבא תרעטצמ ,הריהמ הטאיד םוש לע ךל הצילממ אל ינא
לש ךילהת רובעל הכירצ תא ךלש םיגשיהה לע רומשל םגו לקשמב
רוציקבו םייחה חרואב ,הליכא תוגהנתהב ,הבשחמב יוניש :יוניש
עובשב םיפדועה םימרגוליקה תא תרבצ אלש החינמ ינא .השק דובעל
ירידגה .הרצק הפוקתב םתוא לישהל יחילצת אל םג ןכלו םייעובש וא
ינא ,(90 -המ תדרל הלחתהב ,לשמל) תוילאירו תונטק תורטמ ךמצעל
לע ,יתצובק וא ישיא לופיט לש תרגסמל סנכיהל ךל הצילממ דואמ
לא .ךמצעל תרדגהש םידעיב תדמוע תאש אדוולו בקעמב תויהל תנמ
ךותש ךל החיטבמ ינא ,שדוחב ג"ק17 הדריש הרבח ףאמ אמגוד יחקת
לכש ןוויכמ תאזו רהמ ולעי ,רהמ ודריש םימרגוליקה םישדוח רפסמ
רתוי תפרוש רירש תמקר ,םירירש דוביאל תמרוג תינוציק הטאיד
תפירשב תעגופ תא ,םירירש תדבאמ תאשכ ןכלו ןמוש תמקרמ תוירולק
תפירשב הדירי תובקעב :וי-ויה לגעמ ליחתמ ןאכו ךלש תוירולקה
היילעהו לוכאל ונל תמרוג הבזכאה ,תרצענ לקשמב הדיריה תוירולקה
עוקשלו ךילהתהמ תאצל ונל םרוג לוכסתה זאו הריהמ איה לקשמב
לוכאל ךירצ לקשמב תדרל ידכ ,האבה הטאידבו ,הכורא הפוקת הנמשהב
תונקל יחכשת לאו ךירצש ומכ הז תא ישעת זא .הלילח רזוחו תוחפ
.החלצהב ,הרטמה תא המישגמ תאש םעפ לכב סרפ ךמצעלחותינ רובעל לוכי אל) םייכריה ןגאב רבש םע 65 ןב ילעב לש ויבא
הקשמה םאה .ןובאית אלל ,דבכב תמחשו (שלחה יתואירבה ובצמ בקע
דוע המו ?ןובאתה תרבגהב רוזעל לוכי (קיישידנקס) וילע תצלמהש
?קזחתיש תנמ לע ןובאיתה ריבגהל ידכ תושעל ןתינ

:רכב הנידע


ולכות ,יב ינימטיו לש רישכת לע םכל הצילממ ינא ןובאתה תרבגהל
םע םויל דחא אוה ץלמומה ןונימה .תחקרמה יתבמ דחא לכב שוכרל
חפנב תוירולק הברה ליכמ אוהש אוה קיישידנקסה לש ןורתיה ,לכוא
.ןובאתה תא ריבגהל יושע ןכלו םינימטיו ליכמ אוה ןכ ומכו ןטק

וליק 15 יתיזר .58 ילקשמו 1.60 יהבוג .הנמש דאמו 18 תב ינא
בוש יתילע וישכעו הרזחב םתוא יתדרוה וליק 10 יתילעה םהמ
יאו הנמשההו היזרהה לש לגעמב ינא ןמזה לכ .וליק 5 דוע יתדרוהו
,תוריפ תלכוא ינא .תלכוא ינאש המב המיזגמ ינאש דיגהל רשפא
הלוכי ינא תאז לכבו הפל םיקתממ הסינכמ אל טעמכו תוניבג ,תוקרי
?תושעל ילע המ .רתוי הזר םוי ירחאו החופנ שיגרהל דחא םוי

:רכב הנידע


תאצמנ ריעצ הכ ליגמ תאש עומשל יל רצו הנמש דואמ אל תא ,יתריקי
תוטאיד תושעל קיספהל ךל העיצמ ינא .הנמשהו הייזרה לש לגעמב
תאשכ קר לוכאל לשמל ומכ םינוכנ הליכא ילגרה לגסל הז םוקמבו
הליכאב זכרתהל ,תינבצע וא תממעושמ תאשכ וא קשחתמשכ אלו הבער
תא חינהל ,טאל לוכאל ,לשמל היזיולטב הייפצ ידכ ךות לוכאל אלו
ירחא קר ,תלכוא תאש תויומכה תא ןיטקהל ידכ בטיה סועללו גלזמה
העבש שיגרהל ילכות טאל ילכאת םא ןכלו עבושה עיגמ תוקד 20
הליכא ןמוי םושיר ,תחלצב לכואה רמגנש ינפמ אלו לוכאל קיספהלו
תא תחנה םאה ,החוראה םויס תעש ,תלכא הבש העשה תא ינייצת ובש
ירכז .עייסל יושע ימ םעו תלכא ןכיה ,תויראש תראשה םאה ,גלזמה
דע ?דיחפמ ךל עמשנ ,ךמצע תא טופשל ילבמ לכה לוכאל הלוכי תאש
הליכאה תא דומלל ידכ ןמז שורדש ןובשחב יחק .יעדת אל יסנת אלש
.החלצהב .ןולשכ אוה רבשמ לכ אלו תעדומה

חווטב ונה ילקשמ יכ יל עודיש תורמל .49 לקשמו 158 הבוג ,25 תב
לכ תורמל ,םלוא .ג"ק 2-3 תיחפהל דואמ תניינועמ ינא ,המרונה
תובר םינש ךלהמב יכ ןיייצל שי .תוזרהל החילצמ אל ינא יצמאמ
ידגב לכ וישכעל ןוכנ .יתנמש הנורחאל קרו ,45 ה תוביבסב יתלקש
םאב ךל הדוא .בר לוכסתל יל םרוגש המ ,ילע םילוע אל םינשיה
תועיבקב תלמעתמו תינוחמצ ינא יכ ןייצל שי .היזרהל הצע יל ינתת
.עובשב םימעפ 3-4

:רכב הנידע


,םולש
םיתיעל תונטק תוחורא לוכאל אוה תוזרל הצורש ימל בושח יכה פיטה
,תועש 3 לכ ילכא ןכמ רחאלו רקב תחורא לוכאל ידיפקה .תובורק
,?עודמו תולודג תוחורא 2-3 אלו םויב תוחורא 5-6 כ"הס רמולכ
םא ןכלו ונלש תימויה תוירולקה תפירשב בושח קלח ןוזמה לוכיעל
תפירש תא הניטקמ םצעב תא החוראל החורא ןיב תועש 4 לעמ המצ תא
תא יכ) הלדג תוירולקה תומכ האבה החוראב ךכ לע ףסונו תוירולקה
.ןמושכ תורגאנ תוירולק רתויש ךכ ,(רתוי הבער
תותפתהל םייוכיסה תא הניטקמ תובורק םיתיעל תונטק תוחורא תליכא
תומכ ליכמש לכוא ?ןימשמ לכוא והמו .ונתוא בבוסש ןימשמ לכואל
,תויגוע ,תוגוע ,םיחוציפ ,םיפיטח ,םינגוטמ :ןמוש לש הלודג
,האמח ,הנירגרמ ,תונמש תוניבג ,םילפו ,דלוקוש
םחלה תא יכפה :ףסונ פיט דועו .םיעוריאו תודעסמב םילישבת
,ןמוש דואמ טעמ תוליכמ תומימחפה ,ךלש ירקיעה ןוזמל תומימחפהו
דוגינב תולקב תופרשנ ןה ,קותמב ךרוצה תא תוענומו תועיבשמ ןה
לש דוקפתל תויחרכהו בוט חור בצמל תומרוג ןה בושח יכהו םינמושל
.ונלש חומה
לועפל בטומ ךל קיצמ רבדהו הנורחאל תילע םא ,ךומנ ךלקשמש תורמל
תונטק תורטמ ךמצעל יביצה .םירתוימה םימרגוליקה תא תיחפהלו תעכ
.החלצהב,אובל ורחאי תואצותה םא םג ישאיתת לאו תוילאירו

תלקושו 1.71 ינא ,םישדוח 4 ינפל תולולגה תא יתקספה 28 תב ינא
דחא םוי - םילזונ ןומה תרגוא ינאש תחא היעב יל שי .וליק 54
רטפיהל ידכ תושעל רשפא המ ,לודג אוה דחא םויו הלוע אל סני'גה
ללכ ךרדבו עובשב םימעפ 3 תוחפל תלמעתמ ינא ?םיעוקתה םילזונהמ
עודיכ םילזונה תריגאל רזוע ללכ ךרדבש המ לכואל חלמ הפיסומ אל
.יל

:רכב הנידע


,םולש
תלעופ תא ןכלו ,(חלמ) ןרתנ תכירצ םע הרושק ןכא םילזונ תריגא
םיבר תונוזמ יכ ירכז .הטאידב חלמה תכירצ תא תמצמצמ תאשכ ןוכנ
,םיקינקנ ,תושק תוניבג ,םיחוציפ ,םיפיטח :םהו ןרתנ םיליכמ
ומכ םיבטרו ןשועמו רמושמ ןוזמ ,םהנימל םינילבת ,םיצמחומ תוקרי
ריבגהל ךל הצילממ ינא ןרתנה תכירצ םוצמצ םע דבב דב .היוס בטור
רטפהל ףוגל םרוגו ןרתנהמ ךופה לעופ רשא ןגלשאה תכירצ תא
,המדא חופתב דחוימבו תוקריו תוריפב יוצמ ןגלשאה .םילזונהמ
ומכ םיקורי תוקריו תוקרי קרמ ,רדה ירפ ,הינבגע ,ודקובא ,הננב
.'וכו היליזורטפ ,ירלס ,רמוש

רשפא ,סניקטא תטאיד לע רפסב יתלקתנ .ג"ק 43, 167, 74 תב ינא
.םויב ר"ג 20 לוכאל רתומ תומימחפ .תומימחפמ ץוח לכה לוכאל
לע ךתעד המ .הזב דומעל לקו ןובאיתה תא םתוס תמאב הזו יתיסינ
,ןמז ךרואל התוא תושעל רשפא םאה ?תיתואירב איה םאה ?הטאידה
?תחקל יל יאדכש םיפסות שי םאה

רכב הנידע


,םולש
הניא איהש ןוויכמ ןמז ךרואל הטאידב ךישמהל ךל הצילממ אל ינא
תמרוג איהש ןוויכמ ,תיביטקפא אל איה ךוראה חווטלו האירב
רתוי הריהמ איה לקשמב הדיריה רירש םידבאמ רשאכ .םירירש דוביאל
תובקעב - לדלודמ הארמל תמרוג איה ךא םנמא
לקשמב הילעה ןכל םירמוח ףוליחב הדירי הלח םירירשה תמקר קוריפ
לע סימעמ םג םירירשה קוריפ ,הריהמ איה לכוא טעמ םיפיסומ רשאכ
ינא .דבלב הרצק הפוקתל וזכ הטאיד תושעל הלוכי תא ןכלו תוילכה
קוקז ונלש חומהש יחכשת לא ,תנזואמ הטאידל רובעל ךל הצילממ
תא ומצעל רציימ אוה ןוזמב ןתוא םיקפסמ אל ונחנא םאו תומימחפל
.םירירשהמ רכוסה
לוטיל ךל הצילממ ינא ,תרחא וא וז הטאיד ןמזב ןוזמ יפסות יבגל
.םויל 1 - ןימטיויטלומ לש רישכת

שיא םע תוצעייתה רחאלו ךתצלמה רואל ,ןימטיויטלומ תחקל יתלחתה
השענ ןתשה ,זאמ .ונימא תוצמוח םג טירפתל ףיסוהש ,עוצקמ
4 דע התוש ינא יכ ןייצל שי .רזומ חיר לעבו ינחרז קרקרי/בהבהצ
חיר ילבו ןיטולחל ףוקש ןווג ןתשל היה םויה דעו ,םויב םימ רטיל
םאהו ,יטסרדה יונישל הביסה המ ךא ,םירודכל רשקה יל רורב .ללכ
?ןמזה םע ףולחת וז העפות

:רכב הנידע


לטונש םדא לכ לצא תמייקו תילמרונ איה תראתמ תאש העפותה
המו ךירצ אוהש םינימטיוב שמתשמ ףוגהש ךכמ תעבונ איה ,םינימטיו
חיר םג םהל שיו ןתשה תא םיעבוצ םינימטיוה .ןתשב שירפמ אוה אלש
.התוש תאש םילזונה תומכל רשק ךלצא ןתשה עבצל ןיא ,ינייפוא
,ןתשבש םייונישל תובישי סחיל ילבמ םינימטיוה תא לוטיל יכישמה
.םינימטיול בוש רוזחלו הקספה תושעל הלוכי תא םעפ ידמ

,חאסכ תטאידב יתחתפ םינש שולש ינפל .62 תלקושו 16, 1.78 תב
,ידימ הנמש השיגרמ קר ינא וישכע .היסקרונא לש המרל יתרדרדהו
לעשכ ןזואמ טירפת לע רומשל הלוכי ינא ךיא תעדל הצור יתייהו
?שדחמ םוי לכ תרבשנו רומשל החילצמ אל ינא תינטאידה לש טירפתה

:רכב הנידע


ינא ,הנמש השיגרמ תאו ג"ק 62 ךלקשמו 1.78 ךהבוג םא ,יתריקי
התייהש היסקורנאל רשקתמ הזו ףוגה יומידב היעב ךל שיש תבשוח
בוטיח וא יבוריא ירועיש ומכ טרופס תושעל הכירצ תא יתעדל .ךל
ףוגה תא בוהאל ידמלתש רקיעהו טעמ תוזרל ילכות םג ךכ ,בוציעו
ךל השק םאו תינטאיד לש בקעמב תויהל ךל הצילממ דואמ ינא .ךלש
דימת ילכא לשמל .הליכא ילגרה תונשל יסנ ,הטאיד לע רומשל
הייפצ ידכ ךות לשמל ילכאת לא) הליכאב יזכרתה ,הבישיב
הליכא י"ע ,תויומכה תא ימצמצ לבא הצור תאש המ ילכא .(היזיולטב
עבושה טאל םילכואשכ תוקד 20 ינפ לע החורא ךושמל יסנ ,תיטיא
בער ךותמ קר לוכאל םג ידיפקה ,לכוא לש הנטק תומכ ירחא עיגמ
אל ידכ הייתשב ירזעיה .קשחתמ יכ וא תושגר לע יוציפכ אלו
.ךתעד תא חיסיש והשמ אוצמל םג יסנ ,לוכאל

ירבד ,תוינטק רקיעב תלכוא ,םינש 5 ל בורק תינוחמצ ,27 תב ינא
םינימטיוב רצוויהל לולעש רוסחמל תעדומ ינא .'וכו בלח
לוכאל יילע םילכאמ הזיא .12 B ןימטיוב דחוימבו ,םימייוסמ
.ךתבושת לע ךל הדוא ?הניקת תואירב לע רומשל ידכב רקיעב
.רשב ןבומכו תופוע םיגד ,תלכוא ינניאש ןייצל בושח

:רכב הנידע


,םולש
אצמנ בוט יכה ןובלחה ,התואנ ןובלח תכירצ לע דיפקהל הכירצ תא
לכ לוכאל ךל הצילממ ינא ןכלו (הינבל שמשמ רשא ןובלח) הציבב
םינוחמצל ץלמומ םדב לורטסלוכ תומר ןוזיאל םג ,בגא ,הציב םוי
,הטספ ,א"ופת ,זרוא) םינגד לש בוליש םג ,םויב הציב לוכאל
.הטאידב ןובלחה תוכיא רופישל ץלמומ תוינטק םע (סרית
ןכלו לזרבו ץבא ,B12 :םה תונוחמצה בקע רצוויהל םילולעש םירסחה
שיו הדימבו (םד תוקידב) הנש 1/2-ל תחא בקעמב תויהל ךיילע
,תופיע :םה רוסחמל םינמיסה .םירודכ י"ע םילשהל רוסחמ
תא ןקתל דואמ השק .זוכיר יישק ,תונבצע ,השלוח ,תורוחרחס
לע הצילממ ינא ןכלו תינוחמצ הטאיד דחוימבו הטאיד י"ע רוסחמה
.םיפסות

שיו הנורחאל בר ינובאת .ןוזיטרוקב תלפוטמ ינאו הנורחאל יתילח
ינא .ג"ק 5 יתילע ךכמ האצותכ ,הקיתמ ירבדל ידימת ןוצר יל
תושעל ילע המ .ג"ק 25-כ םינש שולשכ ינפל יתדריו תוטאיד תדומל
?תוזרהל ידכ

:רכב הנידע


הילעהמ קלח ,לקשמה לעו ןובאתה לע העפשה לעבכ עודי לוזיטרוקה
םילכאממ יענמתש בושח דואמ ןכלו םילזונ תריבצמ עבונ לקשמב
ןוזמ ,היוס בטור ,קרמ תוקבא ,ןחלוש חלמ :ומכ חלמב םירישע
.דועו םיקינקנ ,חולמ גד ,תושק תוניבג ,םיצמחומ תוקרי ,רמושמ
לכו הביר ,שבד ,רכוס :םיטושפה םירכוסה תכירצ תא ימצמצ ןכ ומכ
יפיטחב רזעיהל הלוכי תא ,םחל רתוי ילכא .ףילחתכ םתוא ליכמה
ידיפקה ןכ ומכ .(לסרפושבו םראפרפוסב גישהל) יתסא תרבח לש זרוא
המ לע הטילש רתוי ישיגרת תא ,תועש 3 לכ ילכאת םא ,רדוסמ לוכאל
טלסל היליזורטפ יפיסוה .םירמוחה ףוליח תא יריבגתו תלכוא תאש
.םילזונהמ רטפיהל ידכ קרמלו

ךרד אקווד תשפחמ ינא לבא - הגירח תצק ילש הלאשהש תעדוי ינא
ןיב ענ ילקשמו מ"ס 160-כ יהבוג ,20 תב ינא .לקשמב תולעהל
תניינועמ ינאו ,המל תעדוי יניא ,הזר יתייה דימת .ג"ק 46-47
תוציפ ומכ םינימשמ םילכאמ לוכאל תלדתשמ ינא .וליק 2-3 ןימשהל
תיארנ ינאש תבשוח טושפ ינא .ןימשהל החילצמ אל לבא םיסקרובו
?ךתעצה המ .ידמ הזר תצק

:רכב הנידע


החרכומ ינא לבא ,תובר םישנ לצא האנק ילוא ררועת ךלש הלאשה
ךל העיצמ יתייה ינא .ןימשהל השק ,תוזרל השקש ומכ קוידבש ןייצל
יתייה אל לבא ,תושעל הסנמ תאש ומכ םינמושה תכירצ תא ריבגהל
חורמל ,לושיבלו טלסל ןמש ףיסוהל אלא סקרוב לוכאל ךל הצילממ
,םיזוגא ,םינטוב ,םידקש ,םיתיז לוכאל .םחלה לע הניחטו ודקובא
ןכ ומכ .(?תוירולק 600 שי םיחוציפ םרג 100 -בש תעדי) םינעירג
םינוש םימעטב הקבא -"קיישידנקס ארקנש תחקרמ יתבב רישכת שי
םג הליכמ איה ,תוירולק 600שי סוכ לכבו בלח הל םיפיסומש
םג ןייצל שי ,אפור םשרמ אלל תרכמנ איהו םילרנימו םינימטיו
.המיעט איהש

המלחה יבלשב ינא םויה .םינש 10 ךשמב הימלובמ יתלבס .28 תב
תמקשמו ףוגה תא הניזמ ינא ךיא תעדל יתיצרו ,(ימצע תוחוכב)
.ילמיטפוא בצמלו דוקפתל עיגהל הרטמב ,ותוא:רכב הנידע


יבגל ררבלו םילוח תפוקב תינילק תינטאידל תונפל ךל הצילממ ינא
הלאשב ךל ץעייל ידכ ךיילע םינותנ קיפסמ יל ןיא .הכימת תוצובק
ידכ תרגסמב תויהל ךל יאדכ דואמש תבשוח ינא ,תיללכ ךכ לכ
.החלצהב .ךמצעל הרידגמ תאש םידעיב ידמעתשםוי טעמכ תיבוריאנאו תיבוריא תוליעפ לש םישדוח רפסמ רחאל
םיימעפמ רתוי רשוכה רדח תא דוקפלו ךישמהל ינממ רצבנ תימוי
םעפב תיבוריאנא וא תיבוריא תוליעפ ףידע המ איה יתלאש .עובשב
תועידה .ןימשהל אל - ןבומכ הרטמה .העיגמ ינאש םיימעפ וא
?רירש תסמ לע הרימש וא םינמוש תפירש :תוקולח

:רכב הנידע


1/2 -ו יבוריא העש 1/2 ןומיא לכב בלשל ךל הצילממ יתייה ינא
,לקשמב ילעת אלש ידכ ,רתוי תלמעתהש ןוויכמ .םירירש בוציע העש
רשאכ בגאו ,תיבוריא תוליעפ עצבל רמולכ ,םינמוש ףורשל הכירצ תא
ןמזב םג םינמוש תפרוש תא יבוריאה רחאל בוציע יליגרת השוע תא
.בוציעה

איה השגרההו לכואל הנופ ינא דורי חור בצמ יתוא ףקותש םעפ לכ
תשגרה םוש אלל תלכוא ינאש השיגרמ ינא םימעפל .יתוא םחנמ אוהש
- רתוי בוט שיגרהל ידכב קר (הברה שממ תלכוא ינא םימעפלו) בער
יל שי םאה .ךכ רחא רתוי ער השיגרמ קר ינא - הרוק אל ןבומכש המ
האיקמ אל ינאש ףיסוהל הצור ינא ?ילאמרונ הז םאה ?הליכא תוערפה
.ןכמ רחאל

:רכב הנידע


לצא תמייקש העפות וזו ,תערפומ הליכא תארקנ תראתמ תאש העפותה
דואמ עבושו בער ינונגנמ ול שי ,דלונ קוניתשכ .םישנאה בור
,המחנכ םג שמשמ לכואש םירגובמהמ דמול אוה הרהמ דע ךא ,םירורב
לכואו ףוגל בישקמ אל אוה רגובמכ ךכו תושגר לע יוציפכו הקוסעתכ
הבריק שי ונלש חומב בגא .בערב תורושק ןניאש תורחא תוביס ךותמ
ןכלו הליכא תסוומש רוזאה ןיבל תושגר לע יארחאש רוזאה ןיב
םיסנכנ ונחנא בער ךותמ אל םילכוא ונאשכו .םילבלבתמ ונחנא
תאש יפכ קוידב םחנתהל ידכ הליכא בושו המשא ישגר לש לגעמל
.תראתמ
תא םא רמולכ .לוכאל ונל תמרוגש הביסל תועדומה אוה ןורתפהמ יצח
בושחל יסנ ,בוט אל חור בצמ לע יוציפכ שמשמ לכואה ךלצאש תעדוי
היטבמא לשמל) לכואב הרושק הניא ךא ,ךיילע לקתש הלועפ לע
לא .(הבוט הרבח םע ןופלט תחיש וא ,ץוחב ילגר לויט וא ,תקנפמ
םע ךלש תושגרה תא ימתסת לאו ךיילע תרבועש השוחתהמ חורבל יסנת
לבא דיחפמ הזו התוא שיגרהל תבייח תא ףולחת השגרההש ידכ ,לכוא
תושגרה ןויצו תלכוא תאש ןוזמה לש םושיר .ירבגתת תא ךכ קר
הליכא יסופד לע תולעל ילכות ךכ ,ךל רוזעי דואמ ךכל תוולתמש
אוה חורה בצמ רופישל רוזעל לוכיש רבד דוע .םוי לכ םירזוחש
םא ,רוזחמ ינפל דחוימבו םחלה תכירצ תא ריבגהל יסנ .תומימחפה
.השק הפוקת וז

ןיב םוי לכ טעמכ תדקורו תיאטרופס .וליק 54 תלקוש ,34, 1.60 תב
תדרפה תטיש יפל תלכוא ינא םינש 10-כ .תועש שולשל העש
זאמו ,תונושארה םינש שולשב וליק 15 יתדרי .םינובלח/תומימחפ
רעיש תרישנ איה היעבה .עובק לקשמ לע רתוי וא תוחפ תרמוש ינא
יניאו תפרחומ איה תומייוסמ תופוקתב לבא ,ןמזה בור תמייקש
תטישל רשק שי םאה ?ךכל םרוג המ .ירעש תא ךיראהל החילצמ
תויתפוקת תוקידבב ?םייוסמ ןימטיוב רוסחמ יל שי םאה ?הנוזתה
תופורת ינימ יתיסינ .(ןותחתה לובגב ךא) ןיקת ילצא לכה
?וז העפות עונמל ןתינ דציכ .ליעוה אלל םייעבט םירישכתו

:רכב הנידע


וא 12 יב ןימטיוב וא ,לזרבב רוסחממ תעבונ רעיש תרישנ ללכ ךרדב
םירוסחמ רצוויהל םילולע תנזואמ אל הנוזתב .ןובלחב וא ץבאב
הז ללגב תלכוא אלו תומימחפב רוחבל רתוי הטונ תא לשמל םא ,ולאכ
.ל"נהמ דחאב רוסחמ ןכתי תירשב הנמ
:ךל העיצמ ינא
.12 יב -ו ןיבולגומה ,לזרבל םד תקידב עצבל .א
.ןימטיויטלומ לש רישכת תחקל .ב
.ןזואמ טירפת תמאתה ךרוצל תינילק תינטאידל תונפל .ג

.1.63 וניה יהבוג 56 עגרכ ילקשמ ,(הנש יצח) הדיל רחאל ינא
לע יל "בשוי" ףדועה לקשמה עגרכ ,וליק54 יתלקש ןוירהה ינפל
לש הטאיד יתלחתהו ןטב תופיפכ תעצבמ ינא .דבלב ןטבה רוזא
החופנ ןטבה ןיידע רזוע אל הז לכ ,םויב דבלב תוירולק 800-1000
?החוטש תויהל ידכ תושעל ילע המ .דואמ

:רכב הנידע


תאש המכוחב השוע תא ,םישדוח רפסמ היופר תראשנ הדיל רחאל ןטבה
תולמעתה םג תושעל ךל הצילממ יתייה .ןטבה לע תדבועו תלמעתמ
.ןטבה תא םיסכמש םינמושה תא ףורשל ידכ תיבוריא
ומצעל רמוש ףוגה םיקינמשכ ללכ ךרדב ,הקינמ תא םא תנייצ אל
הטאיד לש בוליש ,לקשמב הדירי הלח הקנהה תקספה רחאלו תוברזר
ףא הארת ךלש ןטבה ותרזעבו חצנמה בולישה אוה תינפוג תוליעפו
,תמלתשמ תונלבסהו ןמז חקול קר הז ,ןוירהה ינפלמ בוט רתוי
.יצמאו יקזיח

ינא (165 אוה יהבוג ,60 תלקוש ינא ) לקשימב תדרל רשפא ךיא
?תושעל המ .יל עירפמ רבדהו האלמ ינאש תעדוי

:רכב הנידע


ךל ןנכתתו ךתוא ךירדתש תינטאידל תונפל ךיילע לקשמב תדרל ידכ
תרמוש תא םאש םיללכ 4 שי יתעדל .ךייכרצל םיאתיש ןזואמ טירפת
3 לכ ,רדוסמ לוכאל אוה ןושארה ללכה :לקשמב תדרוי תא ,םהילע
תויומכ לוכאלו תבערומ החוראל עיגהל אל ידכ הנטק החורא תועש
חילצמ אל ףוגה יכ תונימשמ תולודג תוחורא ,לכוא לש תולודג
תוחורא ,םירגאמל ךלוה ףרשנ אלש המ ,תוירולקה לכ תא ףורשל
,לק אל ,אלמ םחלמ ךירכל ךרע הווש) תוירולק 250-300 לש תונטק
םיתיעל םילכוא ונאשכ ,תולקב תופרשנ ,(ירפ + והשלכ חרממ םע
אלו תעד לוקיש ליעפהל םילוכיו הטילשב דימת ונחנא תובורק
תא הלעמ םג תונטק תוחורא תליכא ,ונכרדב ארקנש המ לכ לע לפנתהל
תא ריבגהל אוה ינשה ללכה .(%40דע) תרכינ הרוצב םירמוחה ףוליח
ללכה .עובשב םימעפ 3 תוקד 40 תכלל לשמל -תינפוגה תוליעפה
אל ,םויל תוסוכ 10 תותשל -הבורמ הייתש לע דיפקהל אוה ישילשה
םימהש ידכ םימ קובקבל דמציהל הצילממ דואמ ינא ,הפקו הת ללוכ
םינמושה תכירצ תא םצמצל אוה יעיברה ללכה .םינימז ויהי דימת
תונמש תוניבג ,הקיתמ ירבד ,סקרוב ,הציפ ,םינגוטמ םילכאמ)
.החלצהב ,בקעמב ייהתו ץועיל ינפתש בושח דואמ ,(דועו

,םולש הנידע


הטאיד תועצמאב לקשמב יתדרי הנשכ ינפל .ג"ק 62 תלקושו 1.63 ינא
ןמזה םע .(56 ףוסבל יתלקש) םישדוח המכ לש הפוקת ךרואל ,תרקובמ
רחאל ,םויכ .יתייה וב בצמל יתרזחו ,ילקשמ תא בוש יתילעה
הליחתב ךא , (רקיעב היחש) עובק ןפואב טרופס השוע ינא ,היילעה
.הנוכנ הנוזת לע רומשל יתרזח תעכ .הנוכנ הנוזת לע יתרמש אל
יניא ךא (רירש הנבנ) בצעתה יפוג טרופסה תובקעב יכ איה יתשגרה
ןורתפ וא הטאיד הזיא לע .(םיפקיהב אלו) לקשמב תדרל החילצמ
תדרל ךא בוציעהו רירשה תיינב םע ךישמהל ורשפאיש ,הצילממ תייה
.לקשמב

:רכב הנידע


ןתינו ,לקשמב הדירי היהת אל רירש תיינב תובקעב ובש בצמ ןכתי
לבא ,לקשמב ףא הלוע תייה הטאיד לע תרמוש תייה אל םאש חינהל
ילכות ,לקשמב הדירי אובל הכירצ םישדוח רפסמ לש הפוקת רחאל
הדובעב וא תיבב הז םאו התושו תלכוא תא המ לש טוריפ יל חולשל
.יתעד המ ךל דיגא ינאו16 תב יתויה לע תבתוכ ינא הב הלאש יתחלש יצחו שדוחכ ינפל
תליכאב תוברהל יל תרמא ךתבושתב .םרגוליק80 טעמכ תלקושו
.תופייעה תא טיאהלו טרופסל קשחה תא ריבגהל ידכב תומימחפ
,תומימחפ ידמ רתוי תלכוא ינאש הז םע אקווד התייה ילש הייעבה
תחא םעפ קרו ,הפאמה ירבד לכ תאו םחל שדוח לוכאל אל יתטלחה ןכל
,דופ קנא'גה תליכא לכ תא קיספהל םג ףסונב .תוינטיק עובשב
ילגרה לכ תא יתיניש וכלהמבש שדוחכ רבע זאמ .םיקתממהו םיפיטחה
תאז לכבו .'וכו תודיעמ ,תויטס םוש ילב ,ןיטולחל ילש הליכאה
לודג ךכלכ יוניש רחאל ילקשמב ןטק דואמ יוניש השיגרמ ינא
ףוגה יתישעש תוטאידה לכ בורמ ילוא ?תויהל לוכי הז ךיא .לכואב
?הז תא הנשמ ינא ךיא ?לקשמב דירוהל ילבמ תוחפל דואמ רהמ לגרתמ
שיש ןייצל בושח ?תינפוג תוליעפל היצביטומה תא הריבגמ ינא ךיאו
ינפלמ דוע) ללכב רידס אל ילש רוזחמה ,הבורמ תופייע יל
היה אל הזש ,םינפב הריעש רתוי הברה יתייהנ ףסונב ,(הטאידה
?תונפל יאדכ ןאלו הרוק הז המל .ןכ ינפל ללכב

:רכב הנידע


הדיריה בצקל ךלש הטאידה תונויסינ רפסמ ןיב רשק שי טלחהב
ףוליח תאלעהל רתוי בוט ןויער לע בושחל הלוכי אל ינא .לקשמב
םאה :תונהל הייושע תא הממ בושחל יסנ ,תינפוג תוליעפמ םירמוחה
ינא ?רשוכ רדח וא דוקרל וא תוחשל וא ,לגרב תכלל תבהוא תא
ילש םילפוטמ הברה ,הזל סנכיהלו ליחתהל ךל השקש ןיבהל הלוכי
םידימתמו םיטילחמ םה רשאכש וליג םה לבא רבד ותוא קוידב ושיגרה
ינא .הז תא בוהאל םידמול םגו הלודג הרומת םילבקמ םה טרופסב
אלו ךיירוחאמ היהי הז ךכ , רקובב תוליעפה תא תושעל ךל הצילממ
םיקוסיע שי ברעל תולמעתהה תא םיחודשכ םימעפ הברה .הזמ יחרבת
.רתוולו תגסל ונל םימרוגש םירחא
הטאיד לכ יכ תומימחפו םחל לוכאל הכירצ תאש תבשוח ןיידע ינא
.םירמוח ףוליחב הדירילו רירש דבאל ךל םורגת תומימחפ אלל ישעתש

ןכתי טלחהב ,םישנ אפורל תונפל ךיילע רוזחמב םייונישה יבגל
תא .הטאידה םע יפחסית לא ןכל ,רוזחמה לע עיפשת תינוציק הטאידש
ןיבולגומה ,לזרבל םד תקידב תועצמאב ררבל ךיילע תופייעה אשונ
החפשמה אפורמ ישקב ,הזה אשונה תא יחינזת לא ,12 יב ןימטיוו
.םיכיפה יתלב תויהל םילולע 12יב רסוחמ םיקזנה .היינפה ךלש

רחאל הנש םויכו 56 יתלקש ןוירהה ינפל .הדיל ירחאו 23.5 תב ינא
םילאוש םלוכו תאז יתישע ךיא גשומ יל ןיא .52תלקוש ינא הדיל
ךיא ?הבושתה המ ."?ןויריהב תילעש ג"ק 14-15 תיזר ךיא" :יתוא
.הבושת יל ןיאו ימצע תא תלאושו תרצוע וישכע ימצעב ינא ?יתיזר
האבה הדילה רחאל םאה ?הברה ךכ לכ תוזרל אירבו ילמרונ הז םאה
הלאשהו ?יתיזרש "סנ ךרד" התואב תוזרל םג חילצא ינא םשה תרזעב
.הקנהה רחאל מ"ס 4-5 ב לעמכ ילצא דרי הזחה ףקיה :תבאוכ יכה
תא בצייל רשפא םאה ?דוע דרי הזחה ףקיה דיתעב בוש קינאשכ םאה
? הזחה ירירש

:רכב הנידע


,ךל םולש
בקע םירמוחה ףוליחב הילע אוה ךלש לקשמב הדיריל דיחיה רבסהה
שי םתסה ןמו תיבב קונית ךל שי .ךלש תימוימויה תוליעפב הילעה
םאו 'וכו קוניתב לופיט ,תיב תודובע :םעפמ הקוסעת רתוי הברה ךל
תפירשב תרכינ הילעב רבודמ ללכב זא תולילב וילא המק םג תא
תמרוג איה םג הקנה ,תקנה םאה תנייצ אל .ךלש תימויה תוירולקה
ןוירהה יבגל .הגאדל הביס ןיא בוט השיגרמ תא םא לקשמב הדיריל
ףא ,ךדוסימ הזר םדא תא יכ לקשמב ידרת וירחא םגש תרעשמ ינא אבה
תעדומ ייהת ןכש יאדכש ךכ םיסינ לע תכמתסמ יתייה אל ןכ יפ לע
.וירחאלו ןוירהב תלכוא תאש המל
לכ תושעל המ ,תבאוכ איה הבושתה ,ךלש תבאוכ יכה הלאשה יבגל
רפסמ ידי לע רשפא ןכו ,ותרוצבו הזחה ףקיהב םיעגופ הדילו ןוירה
.דשל ביבסמש םירירשה תא בצעל םיליגרת

לקשמל עיגהל ידכ תדרל הכירצ ינא המכ .172 יהבוגו 69 תלקוש ינא
יטיא הייהנ הדיריה לש בצקה ,הזרמ ינאש עובש ירחא עודמ ?יוצרה
?רתויב

:רכב הנידע


ונתיאמ תחאו דחא לכל ךא ,ךהבוג יפל ןיקת השעמל אוה ךלש לקשמה
ךומנ יכה לקשמה אוה ךלש ילאידיאה לקשמה .ולש ילאידיא לקשמ שי
הכירצ תאש תטלחהש לקשמ אל הז ,תונורחאה םינש שמחב וב תייהש
.וב תייה םעפש לקשמ אלא ,וילא תדרל
ןיאש הטאיד לש ךילהת ןיאש ןיבהל תבייח תא היינשה הלאשה יבגל
דוביאמ תעבונ לקשמב הדיריה ןושארה בלשב הטאיד לכבו הריצע וב
ךכ לכ אלו האירב אל ךא ,הריהמ הדירי וזו םילזונו םירירש לש
רשא ןמושה קוריפ ליחתמ הטאיד תועובש השולשכ רחאל .תיתועמשמ
הז בלשב .טאומ הדיריה בצק ןכלו רירשה לשמ ךומנ ילוגסה ולקשמ
יוצרו אירב ךילהת והז ,שדחמ רירשה תיינב לש ךילהת םג שחרתמ
ןיא ובש בלשב אקוודש בל ימיש .ול תופצלו ותוא ןיבהל בושחו
ספות ןמושהש ינפמ הזו ףקיהב םייוניש םילח לקשמב לודג יוניש
חכוויהלו םיפקיה דודמל הלוכי תא ,רירשה לשמ רתוי לודג חפנ
ףוליחב הדירי איה הדיריה בצקב הטאהל תפסונ הביס .םייונישב
תכירצב הדיריל ביגמו הטאידל דגנתמ וליאכ ונלש ףוגה .םירמוח
.ןאכ תעייסמ תינפוג תוליעפ ,םירמוחה ףוליחב הדירי י"ע ןוזמ
הייושע הריצעה ,תינלבס ייה ,תנזואמ הטאיד השוע תאש הווקמ ינא
יאובת ףוסבש יארת תא ,תשאייתמ אל תא לבא תועובש רפסמ ךשמיהל
.ךרכש לע

תא ריבסמה רפס םאהו ?תיביטקפא ןכא םד גוס י"פע הטאיד םאה
?ךמסומ םדאב ךרוצ שיש וא וזכ הטאיד תושעל ידכ קיפסמ תונורקעה

:רכב הנידע


תוחכוה ןיאו קימיג רשאמ רתוי אל איה םד גוס י"פע הטאיד
ךותמ דיעמ התוא איצמהש ימ םא םג .הנוכנ וזה הירואתהש תוירקחמ
תונורקע ,קיפסמ אל ןיידע הז הליעי איהש וילפוטמ םע ןויסינ
ינא ,םיססובמו םיינילק םירקחמ ךמס לע םידמלנ הנמשהב לופיטה
.החלצהב ,ךמסומ ןטאידל תונפל ךל הצילממ

לע .םידרוי םניאש בגה לע םינועצפמ םינש 'סמ תלבוסו ,17 תב ינא
םיעיפומ םה שי רבכ םאו ,םינועצפ הברה יל ןיא ,בגא ,םינפה
ההובג המר יל התיה הנש ינפל יתכרעש םד תקידבב .רוזחמל תוכימסב
תונשל ילע דציכ?תועפותה ןיב רשק שי םאה .םדב םידירצילגירט לש
תלכוא ינאו ללכב תלמעתמ ינניא ?קספי הזש ידכ ילש טירפתה תא
הדיפקמ ךא ,אוהש גוס לכמ הטאיד לע תרמוש ינניא .תומימחפ ןומה
םירהצו (%3 בלחב דלוקוש םע רקוב ינגד) רקוב תחורא תליכא לע
.(תופסותו רשב)
דחוימב הפודש יתייה אל םעפ ףא - לואשל יתיצר הילעש תפסונ היעב
דע ןוילעה ןקלחב דואמ ובעתה ילש םייכיריה תונורחאה םינשב ךא
יתחתיפו ,תורצ דואמ םיינתמ יל שיש םושמ היצרופורפ רסוח ידכ
תא הדירומ ינא דציכ .קלוצמ טעמכ הארנ םש ילש רועה -"סיטילולצ"
?ולאה םיפקיהה

:רכב הנידע


שי םא ,םידירצילגירט ןיבל םינועצפה ןיב רשק לע יל עודי אל
הלד הנוזת ידי לע םידירצילגירטב לפטל ךיילע החפשמב בל תולחמ
,הביר ,שבד ,רכוס) םיטושפ םירכוסב
סוכ דע -בלח ,תקתוממ הייתש ,"רכוס אלל" םיקתממ ללוכ ,םיקתממ
רוזחל ךיילע .(םייעבט תוריפ יצימ אלל ,םויל 3 דע -תוריפ ,םויב
.תינטאידו אפור בקעמב דימת תויהלו םישדוח 3 דועב םדה תקידב לע
ךיילע ןוירה תעינמל תולולג תלטונ תאו תוקידבב רופיש ןיא םא
הילעל םורגל תולולע תולולג ,ךלש םישנה אפור םע ץעייתהל
.םידירצילגירטב
תוליעפ .טרופס י"ע קר התוא רותפל ןתינ ,היינשה היעבה יבגל
תוליעפ ןכ ומכ ,סיטילולצה תומלעהלו םיפקיה תרצהל תמרוג תינפוג
.םידירצילגירטה תא הדירומ תינפוג

םימעפ 4-כ תנמאתמ ינא .ג"ק100-כ תלקושו 26, 1.60 תב ינא
.יבוריא העש וכותמש רשוכ רדח םיימעפו גניניפס םיימעפ ,עובשב
ידימ רתוי אלל תנזואמ הליכא לע תרמוש ינא .שדוחמ רתוי רבכ ךכ
ירחא .עובשב תחא רשב תנמ םע םויב תוחורא 3 לש (כ"דב) תוממחפ
יתישע .(שדוחב ןמוש%1+ג"ק 1) לקשמב תדרוי ישוקב ינא תאז לכ
יל ןתנ אוהו יאנוזת לצא יתייה .ןיקת לכהו תוילנומרוה תוקידב
.רזוע שממ אל הארינכ הז םג לבא תוינטקו תוקרי לע ססובמ טירפת
?תושעל הלוכי ינא דוע המ

:רכב הנידע


,ךל םולש
רמולכ ,םויב תונטק תוחורא 5 לוכאל הז ךל עיצהל הלוכי ינאש המ
םג ידיפקה .םויב תוחורא רתוי ינפ לע תוימויה תוירולקה תא קלחל
,ןמשה תכירצ תא םומינימל ימצמצ ,ךלש הטאידב םינמושה תכירצ לע
תוניבגו ןמש רשב ,הפאמו הקיתמ ירבד ,הנירגרמ ,האמח ,םיפיטח
םימ תוסוכ 10 תותשל יסנ -הבורמ הייתש לע ידיפקה ןכ ומכ .תונמש
.תוזרל ךל רוזעת הייתשה ,םויב
ריבסהל לוכי הזו תוטאיד תדומל תאש החינמ ינא לבא תנייצ אל תא
ילבמ ךישמהלו תינלבס תויהל הכירצ תא ,לקשמב הדיריה בצק תא
ג"ק 1 לש בצקב תדרוי תא םא ,ךוראה חווטה לע יבשח,שאייתהל
אוה בושחש המ .ג"ק רשע םינש ידרת תא הטאיד הנש רחאל ,שדוחב
.ןמז ךרואל הב דימתהל ילכותו ךל המיאתמ תעכ השוע תאש הטאידהש
הטאיד םישוע םא יטיא ךכ לכ בצק אל אוה שדוחל ג"ק 1 לש בצק בגא
.תנזואמ

םייעמ" תעפותמ תוענמה תרשפאמה,ןתינש המכ דע הנוכנה הנוזתה יהמ
?ענמהל יוצר הממו ,ךכ םשל לוכאל ףידע המ?"םיינבצע

:רכב הנידע


רגינ בלח ירצוממ יענמיתש יוצר :תויחנה רפסמ לע דיפקהל ךיילע
תויומכ לוכאל הלוכי תא .(תוכר תוניבג ,ןויויר ,ןבל ,בלח)
יכרצתש ץלמומו (תיתפצ ,תירגלוב ,'גטוק) תושק תוניבג לש תונטק
-סוליפודיסאה לע הצילממ ינא ןכ ומכ .םויל 1 ורפ ויב טרוגוי
ץלמומו םראפרפוסב ותוא שוכרל ןתינ ,םייעמ יקדיח לש רישכת
םיביסב םירישע תונוזמ .הקיר הביק לע םויב תחא םעפ ותוא לוטיל
ךל םורגל םייושע םיירט תוריפו תוקרי ,תוינטק ,אלמ םחל ומכ
יענמיה םיזג וא םילושלשמ תלבוס תא םא ,בל ימיש ןכל ,לושלשל
,תעלד ,םיאושיק ,רזג ומכ םילשובמ תוקרי לוכאל הלוכי תא .םהמ
ךורצל ץלמומ אל .הננב וא ץע חופת ומכ תוריפו המדא יחופת
לכואהש םג בושח .לוהוכלא ,ףירחו לבותמ לכוא ,םינגוטמ תונוזמ
עונמל ידכ ידמ רק אלו ידמ םח אל רמולכ ,רדחה תרוטרפמטב היהי
.ךכ תובקעב םילושלשו םייעמה לש תויתעונתב הילע
לע דיבכהל אל ידכ תובורק םיתיעל תונטק תוחורא לוכאל ץלמומ
םירמש אלל םחלל רובעל תוסנל ךל הצילממ ינא ןכ ומכ .םייעמה
םג בל ימיש .םיזגו תוחיפנ עונמל ידכ ,(רואש וא ןופיש םחל)
.םהמ יענמיהו תוחונ יאל ךל םימרוגש תונוזמלתססובמו הרידס אל דואמ ילש הליכאה םידומילבו תיטנדוטס ינא
דע 16 ליגמ ענ ילקשמו 'מ 1.72 אוה יהבוג .תוממחפ לע רקיעב
.(תויוטש רקיעב) ןומה לוכאל הליגר ינאשכ ,59-63 ןיב םויה
אלש היעב) לקשמב הילעב אטבתמ ילש ןובאיתה הנורחאלש איה היעבה
החילצמ אל שממ ינאו תוטאידב תיבקע אל ינא לבא .(םויה דע התיה
אל טושפ ינא .(ןמז יל ןיא ללכב טרופסל) ילש ןובאתה תא ןסרל
?תושעל המ .העבש תויהל הז המ תעדוי

:רכב הנידע


דיגהל ידכ ידמ הריעצ תא ,?"טרופסל ןמז יל ןיא" תרמוא תאז המ
הלוכי תא םג זא טרופסל ןמז אצומ ןוטנילק רמ םא .הזכ טפשמ
יל ןיא" תרמוא תאשכ .תויופידע ירדס לש ןיינע קר הז ,ןמז אוצמל
לככש בגא תעדוי תא ."בושח קיפסמ אל הז" רמול ומכ הז ,"ןמז
ןימשה אל תלכא םעפש המ ןכלו דרוי םירמוחה ףוליח ,םירגבתמ ונאש
תכירצ תא םצמצל השקתמ תא םא .הנוש בצמה םויה וליאו ךתוא
ריעצ ליגמ ךמצע תא יכנחתש בטומ .טרופסה ןוויכל יכל ,ןוזמה
ייהת זא יכ ,םייחב רתוי רחואמ יליחתתש רשאמ תינפוג תוליעפל
בל תמש םא לבא ,ןיקת םנמא ךהבוגל סחיב ךלקשמ .הקוסע רתוי דוע
.םינטק םהשכ םיפדועה םימרגוליקה תא גורהל בטומ לקשמב הילעל
תא םאה :הליכאל תוביסה ןהמ קודבל יסנ רבגומה ןובאתל רשקב
םניאש תונורתפ אוצמל יסנ ןכ םא ,?חתמ וא תופייע ךותמ תלכוא
דימת לוכאל יסנ ,רוזעי ןוזמה תכירצ םושיר ומכ לכואב םירושק
םירועיש תנכה ,היזיולטב הייפצ ידכ ךות וא הדימעב אלו הבישיב
טאל לוכאל ךיילע תלכוא תאש תויומכה תא םצמצל ידכ ןכ ומכ .'וכו
תליכאל םרוג הזו עבושה תא השיגרמ אל תא ,רהמ תלכוא תאשכ .רתוי
הליכאל ןמז ינפו ךמצעל ינגרפ ,ןמז ךוסחל יסנת לא .רתי
הברה עיקשהל יכרטצת רבד לש ופוסב תאז ישעת אל םא ,טרופסלו
.החלצהב .םיפדועה םימרגוליקה תא דירוהל תונויסינב ןמז רתוי

רשק םוש אלל ,ןטבב םיזג לש תורבטצהמ תלבוס ינאש תובר םינש רבכ
המ .(תוקרי וא בלח ירצומ ירחא קר אל רמולכ) יתלכאש המל טעמכ
?תושעל ןתינ

:רכב הנידע


םילעופש םייעמ יקדייח - סוליפודיסא ירודכ לוטיל ךל הצילממ ינא
ןוזמה תויראש תא םיקרפמ םיערה םיקדייחה ."םיער"ה םיקדייחה דגנ
יתבב גישהל ןתינ םירודכה תא .םיזגה םה קוריפה ירצותו יעמב
,םויל 1 לש ןוניממ יליחתת ,אפור םשרמ אלל םראפרפוסבו תחקרמה
יסנ רופיש ןיא םאו (לכוא ינפל רקובה לע רשפא) הקיר הביק לע
תא ינק -ר'גני'ג -רוזעל לוכיש ףסונ רבד .םויל 3 וא 2 תחקל
םויב םימעפ 3 תותשל יסנ -הת ונממ יניכהו םינילבת תונחב שרושה
ריוא תעלוב תאש ןכתי ,רהמ תלכוא תא םא ,ןכ ומכ .לכוא ירחא
קוריפש ידכ בטיה סועלל ,רתוי טאל לוכאל יסנ ,םיזגל םרוגש
הצילממ ינא .סגה יעמל תויראש הנעגת אלו רתוי בוט היהי ןוזמה
לבקל הווש - גולורטנאורטסגל היינפה החפשמה אפורמ שקבל םג ךל
.החלצהב .החמומ לש העד

הצור יתייה הדיל תשפוח רחאל הדובעל הרזחש האלמ הרשמב אמאכ
רחאל רתונש ,לקשמב הדירי ןיב ןידעה ןוזיאל עיגהל דציכ תעדל
ףידע ילואש וא ירשפא הז םאהו .האירב הנוזתב הקנה ןיבל ,הדילה
?תרקודו הזר רשאמ החמשו הנמש תויהל

:רכב הנידע


אוה הזרו רשואמ אוה ןמשש סותימה תא הליחת לולשל הצור ינא
רפסמ דדומתהל תוכירצ םישנה ונחנא .ןוכנה אוה ךפיהה ,בוצע
ןובשחב חקינ םאו הדילו ןוירהל הוולתמש הנמשהה םע ונייחב םימעפ
םע םג דדומתהל הכירצ ימ זא םידלי לודיגב םיכורכה םיחתמה לכ תא
לככ ,דימו םיפדועה םימרגוליקה ןמ רטפיהל הכירצ תא ?לקשמ ףדוע
םוש ןיא ,הקנהל רשקבו .רתוי השק היהת המישמה ןיינעה תא יחדתש
לוכאל ידיפקה .הקנהה ןמזב ,ןבומכ תנזואמ ,הטאיד תושעל העינמ
,(םייניב תוחורא שולש -םייתשו תוירקיע תוחורא שולש רדוסמ
ןכתי .הבורמ הייתש לע ידיפקהו הטאידב םינמושה תכירצ תא ימצמצ
ומצעל רמוש ףוגהש ןוויכמ תיטיא היהת הקנהה ןמזב לקשמב הדיריהו
תוריהמב ודרי םימרגוליקה קינהל יקיספת רשאכ לבא ,הקנהל תוברזר
.ץמאתהל הווש ,ךרכש לע יאובתוםויב תוירולק המכל .ג"ק 59 ילקשמ .'מ 1.61 יהבוג .47 תב ינא
?ילקשמ לע רומשל ידכ הקוקז ינא

:רכב הנידע


,ךליגל תוירולק תכירצל הצלמהה .תבכרומ טעמ ךתלאשל הבושתה
ךרע והז ,20% סונימ סולפ םויל תוירולק 1,900 איה ךלקשמו ךהבוג
תוחפ יכרטצת רבעב תוטאיד תישע םא .םיעצוממ לע ססבתמה בשוחמ
תאז תמועל טרופסב תקסוע תא םאו לקשמה לע הרימשל תוירולק
ךורעל הלוכי תא .לקשמה לע רומשל ידכ תוירולק רתוי יכרטצת
תומכ המ ךירעהל הז יפלו תכרוצ תא ןתואש תוירולקה לש םושיר
.עובק לקשמ לע ירמשת ןתוא יכרצת םאש תוירולקה

.םישיש רטמ ךרעב אוה יהבוג .םרגוליק םינומשכ תלקוש 15 תב ינא
תא יתילע לבא וחילצה ןבורו תוטאיד ןומה יתישע ,ונלוכ ומכ
.רהמ שממ תשאייתמ לבא הסנמו הסנמ ינא הנורחאל .הרזחב לקשמה
ךכל ףסונב .םלענ טושפ הז...ןוצרה חוכו יל היהש ץרמה תא יתדביא
סינט תינקחש יתייהו רודכ יקחשמ דחוימב טרופס תבהוא דואמ ינא
יחור בצמ הנורחאל לבא ..דועו לסרודכ הצובקב יתייה ,תיעוצקמ
אל וליפא ינא .הקיספמ ינא הליחתמ ינאש טרופס לכו דורי דואמ
58 ןיב יתלקש הנשכ ינפל .רשוכה רדחב יונמ שדוח םייסל החילצמ
אל טושפ הזו תיתועמשמ הרוצב ןימשהל יתלחתה הנש ךות ךא 60ל
םורגל תולוכיש תוילנומרוה ,תויתואירב תויעב הזיא ןנשי .קיספמ
?הזל

רכב הנידע


ינא ךליג יפל .חור יבצמל ילנומרוה בצמ ןיב רשק טלחהב שי ,ןכ
לע םיעיפשמ יאדוובש םילנומרוה םייוניש ףוגב ךלצא םילחש תרעשמ
הנוכנ הנוזת .תורגבתהה לש יעבטה ךילהתב םירושק םה ךא ךחור בצמ
רמולכ תומימחפ רתוי לוכאל הכירצ תא .חורה בצמ רופישב רוזעת
תולעמ תומימחפה .'וכו רקוב ינגד ,המדא יחופת ,הטספ ,זרוא ,םחל
עיגרמ אוה ,בוט חור בצמל םרוגש רמוח והז ,ןינוטורסה תמר תא
םיעוציבה תא ורפשי םג תומימחפה .קותמב ךרוצ ענומו עיבשמ םגו
יסנ .טרופסב קוסעל ץרמ רתוי ךל שיש ישיגרתש ןכתיו טרופסב ךלש
ןודעומל הייונמ תא םא .ךל םמעשי אלש ידכ טרופסב ןווגל םג
רדחב דובעל וא ,בוציע וא יבוריא ירועישל תכלל הלוכי תא ,רשוכ
.תוחשל וא םיריהב םימיב ,ריוואב ,ץוחב תכלל םג הלוכי תא .רשוכ
םינודעומה דחאכ בשחנש סיילפ סמלוהה לע ךל ץילמהל הלוכי ינא
טושפ ,םעפ ףא ישאיתת לאו תועדומה לע ךל דובכה לכ .ץראב םיבוטה
.הייזרהה ךילהתמ יעבט קלח םהש םירבשמ שיש יעדו םחלהל יכישמת
.הזה ברקה תא חצנל הלוכי תאש אלמ ןוחטבב שדחמ ליחתהל הכירצ תא
.החלצהב

יתישעש תוטאידה לוכב . הבוגב 1.73 ,וליק 95 תלקוש .33 תב
ינא הטאיד רחאל דימתו רצענ הז דימתו וליק 5 כ עצוממב יתדרי
ירחא .םימי העברא דע השולשב םירסחה םימרגוליקה תא הלוע
השפיט השיגרמ ינאש וא םמעשמ הז יכ טרופס השוע אל ינא .הטאיידה
הכילה הברה . תיסיפ הדובעב דובעל יתלחתה וישכע ,דבל תושעל
םה הדובעה תועש לוכאל יל הצילממ תא המ .םידבכ תואשמ תמרהו
.15:30-17:30 מו 8-11:30מ

:רכב הנידע


ילגרה תאו םייחה ילגרה תא הנשמ תאש הטלחה ללכל יעיגתש בושח
וב דימתהל ילכותש והשמ תויהל בייח הז .ךורא חווטל ךלש הליכאה
ןושאר ללכ .תראתמ תאש ומכ תרמגנו הליחתמש המישמ םתס אלו
ןיא ךמצע תא יביערת םא ,הבער תויהל אל אוה תחלצומ הטאידב
תלכוא תא המ ברע לכ ךל יננכת ןכלו בר ןמז הזב ידמעתש יוכיס
הניבג) והשלכ חרממ םע ךירכ הדובעל תחקל לשמל הלוכי תא .תרחמל
תחורא לוכאל הלוכי תא תיבב .(דועו הניחט ,סומוח ,ודקובא ,הזר
-המימחפ לש תפסות םע ,ףוע הזח ומכ תירשב הנמ תללוכש םיירהצ
בושח צ"החא תועשב ,תוקריו סרית וא תוירטא וא זרוא תופכ 6 לשמל
המ לע הטילשב ייהתו התיבה יעיגתש ידכ ירפ םע ךירכל ךל יגאדתש
יוצר) םחל תוסורפ 2 לוכאל הלוכי תא ברע תחוראל .תלכוא תאש
.טלסו הציב ,הניבג תופכ 2 םע (אלמ
תפסוהמ יענמת ךא ,טלסב םויב ןמש תויפכ 2 ךל ויהיש דואמ בושח
.םחלה אלו ביואה אוה ןמושהש ירכז .לושיבל ןמש
םא םגו שאייתהל אל ידכ תוילאירו תונטק תורטמ ךמצעל ירידגה
,דודיע ךכמ בואשלו םידגבב יונישה תא שיגרהל יסנ עוקת לקשמה
.החלצהב

ינאש הטאידב ומכ םיירט תוקרי הברה כ"כ יתלכא אל ילש םייחב
.םיעצפ האלמתה ילש ןושלה וישכע אקוודו ,םייעובש רבכ השוע
,ףדוע ג"ק 10) יבצמל המיאתמו ,יתעדל ,תנזואמ דואמ ילש הטאידה
לק םחל ,תוקרי ןומה :(דואמ םיהובג לורטסלוכו םידירצילגירט
.םימ הברהו הניחט ,ףוע ,טייל תוניבג ,האלמ הטיחמ
המ .םינימטיוב הלד הנוזת לע םידיעמ ןושלב םיעצפש תעדוי ינא
?ילש הטאידב רסח ךתעדל

:רכב הנידע


יס ןימטיו רסוחב םירושק תויהל םייושע ןושלב םיעצפ .תקדוצ תא
רוסחמ ךל שי תאז לכבש הארנכ לבא ,תלכוא תאש תוקריב אצמנה
םייושע ןושלב םיעצפ .תנזואמ הניא השוע תאש הטאידהש ןכתיו
,תוינטק ,בלח ,םיציבב אצמנ רשא ץבאב רוסחמ םע םג םירושק תויהל
י"ע רצוימש ןימטיו אוהש ןיטויבב רוסחמ םע וא םירמשו םיזוגא
תוקרי ,תוינטק ,םיציב ,דבכמ עיגמ אוה ןוזמבו םייעמה יקדיח
יוצמ רשא ןימטיו -ןיצאינב רוסחמ ,בלחו םינטוב ,םיזוגא ,םיילע
אוה םג יושע םירמש ,םינטוב ,ההכ םחל ,םירמש ,םיציב ,דבכב
.ןושלב םיעצפל םורגל
ךל הצילממ ינא םיפלוח םניא םיעצפה םאו ןזואמ לוכאל ידיפקה
.אפורל תונפל

הכירצ םאה ?הנוזתב םינובלחל תומימחפ ןיב סחיה תויהל ךירצ יהמ
רבג ינא) ?תיתייעב איה (הטאידל רשק ילב) םינובלח לש ההובג
.(תומימחפ בהוא כ"כ אל 25 ןב אירב

:רכב הנידע


%55-60 רמולכ ונלש הטאידב ירקיע ביכרמ תווהל תוכירצ תומימחפה
-םינמושו תוירולקהמ %15-20 תווהל םיכירצ םינובלח .תוירולקהמ
תוכירצ רשא תוילכה לע סמועל םורגת ןובלח תכירצב הזרפה .%30 דע
ומכ ןוזמב תומימחפל תורוקמ אוצמל הסנ .תלוספה ירמוח תא שירפהל
,תוירטא ,הטספ ,זרוא ,םירקרק ,תוריפ לשמל
םיבצעה תכרעמו חומה יכ עד .דועו סרית ,סקלפנרוק ,המדא יחופת
ץמאתהל יאדכ ןכלו םתוליעפ ךרוצל תומימחפ קרו ךא םילצנמ ונלש
.תומימחפה תכירצ תא ריבגלו

ינא .עורג רשוכב ךא האירב ,(ג"ק 51 ,מ"ס 170) ההובגו הזר ינא
ינא .טעמ אל תלכוא םגו םויה בור תבשויו ללכב טרופס השוע אל
ןובשח לע אל ןפוא םושב ךא תלוביסה תאו רשוכה תא רפשל תנינועמ
החיקל ךות) לקשמב תולעל וליפאו למעתהל ךרדה יהמ !!לקשמה
?(הברה תלכוא ינא אליממש ןובשחב

:רכב הנידע


תולוקשמב הדובע לשמל ומכ רירש הנובש תולמעתה לע ךל הצילממ ינא
רירש הנוב הז גוסמ תולמעתה .ףוגה בוציע ירועש וא רשוכ רדחב
םושמ תואירבל הפיסומ איה .םימרגוליק2-3 לש הילעל תמרוג ףאו
תולמעתה עצבל ךל הצילממ ינא טלחהבו ףוגה בכרה תא הנשמ איהש
.ןוונתהל אל ידכ עובשב םימעפ 3 הז גוסמ
הניחט ודקובא ,ןמש ומכ םיאירב םינמוש לוכאל יסנ לכואה יבגל
.(תוירולק 600 שי םיחוציפ םרג 100-ב) םיחוציפ זנוימ םיתיז

יתייה ןכ ינפל) ג"ק 20 יתלעה תונורחאה םינשה 3-ב .38 תב ינא
הטאיד לע תרמוש ינא ,םיידיב ימצע תא יתספת וישכע .(הזר דואמ
תבהוא אל ינאש איה היעבה .ברע ידמ העש תוחפל תכלוהו תינדפק
ינדעמ) לשאו תוניבג ומכ בלח ילכאמו םיגד ,ופוט ,תוריפ ,תוקרי
רקיעב) םולכ תלכוא אל טעמכ ינאש אצוי .(...דואמ תבהוא ינא בלח
שממ שיגרהל יתלחתה םינורחאה םימיבו ,(ןרוקפופו סבוכמ ףוע
ינא לבא ,הכ דע לקשמב הדיריהמ הצורמ דואמ ינא .תורוחרחס
םאה .תלעותמ קזנ רתויל םורגל הלולע תאזה הטאידהש בושחל הליחתמ
האירב השא ינא ?הטאידל ומיאתיש םיפסונ תונוזמ יל עיצהל ילכות
.ןיטולחל

:רכב הנידע


בור תא תלכוא תאש ןוויכ ךלצא הרומח דואמ היעב האור אל ינא
,זרוא ,םחל תלכוא תאש החינמ ינא לבא תנייצ אל .ןוזמה תוצובק
אלש הטאיד .לוכאל יליחתתש דואמ יאדכ אל םאו הטספ ,המדא חופת
.דמעמ ןמז הברה הב יקיזחת אלו תואירבב תעגופ תומימחפ הליכמ
לוכאלו טעמ ןווגל יסנ ,בלחה ינדעממו ףועהמ תלבקמ תא ןובלח
,הזר קינקנ אוהש ודוה המרטספ ,הזר רקב רשב וא ודוה םימעפל
לוטיל ךיילע תלכוא תאש ירפ וא קרי ףא ןיא םא .וכו םיציב ,הנוט
.םויב ןמש תויפכ 2 יכרצתש םג בושח ,ןימטיויטלומ לש רישכת
ןימטיו וא לדרב רסוח ךל שי ילוא קדביהל ךיילע תורוחרחסה יבגל
הז שדחמ לוקשל ךיילעש המ .הטושפ םד תקידבב תאז ררבל ןתינ B12
.החלצהב .ידמ תינוציק הניא ךלש הטאידה םאה

לוכאל המ ?זא המ ?לשבל תאנוש ינאו עובק םוי רדס יל ןיא םא המו
?אירבו ןזואמ היהיש הככ

:רכב הנידע


.לוכאל ןמז אוצמל הכירצ תא לבא ,לשבל ןמז אוצמל הכירצ אל תא
הצור תא םא לבא ,לשבל םיבייח אלו םיכירכ לע תויחל רשפא טלחהב
םויה לכ תרחא הקוסע תאשכ םג הליכאל ןמז תונפל תבייח תא תוזרל
אלו לוכאל יבשת ינפתתשכו םירמוח ףוליח דירומ םוצהו ימוצת
םג ךלש םויה תא ןנכתל יסנ .םינימשמ ךכו חבטמה תא בוזעל יחילצת
םע ךירכ רקובב 10:00-ב לוכאל לשמל הלוכי תא .לכואה תניחבמ
,טלס ברעבו ףסונ ירפ צ"החא ,ירפו קרי םע ךירכ םיירהצב ,קרי
,סומוח ,הזר הניבג רשפא ?ךירכב חורמל המ .הציב ,הניבג ,םחל
.החלצהב .וכו שבד ,הביר ,ודקובא ,םיליצח טלס ,הניחט

ךא ,תונזואמ תוטאיד ללוכ ,תירשפא הטאיד לכ םיסנמשכ תושעל המ
?החלצה אלל

:רכב הנידע


אל ידכ תוילאירו תונטק תורטמ ךמצעל ירידגה ,שאייתהל ךל רוסא
ךירצו ךשוממו ךורא ךילהת איה הטאידש ןיבהל הכירצ תא .בזכאתהל
תויהל הכירצ ןבומכ הריחבה .םילושכמה תא רובעל ידכ תונלבס ןומה
ישוקה .הרטמהמ ךתוא קיחרת קר תינוציק הטאיד יכ ,תנזואמ הטאיד
הליחתמ תא הטאיד לש בוביס לכב ,תוטאיד תדומל ךתויהמ עבונ ךלש
רזוח םירמוחה ףוליח .הטאידהמ עבונש,רתוי יטיא םירמוח ףוליח םע
םירמוחה ףוליח רופישל ךל ץעייל הלוכי ינאש המ .הנש רחאל ומצעל
תועש םוצל הסנמ תאו ןכתי .הנטק החורא תועש 3 לכ לוכאל אוה
ףוליח דירומ םוצ יכ ,תאז ישעת לא - תוירולק ךוסחל ידכ תובר
בושח .לקשמב ידרת אלש ךכל הבוט הביס תויהל הלוכי וזו םירמוח
וא עובשב םעפ דוע ףיסוהל יסנ תלמעתמ רבכ תא םא ,למעתהל םג
תייתש בגא .ישוקה תגרד תא תולעהל וא תוליעפה ןמז תא ךיראהל
תותשל ץלמומ ןכ ומכ ,םינמושה תפירש תא הלעמ תולמעתהה ינפל הפק
ךל רוזעיש ןטק פיט דוע .תוליעפה ינפל העש 1/2 םימ רטיל 1/2
םושירה ידי לע ,תלכוא תאש המ לש םושיר ךורעל אוה דדומתהל
.תונורתפ אוצמל תוסנלו תושק תועש רתאל ילכות
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ןיאו ךרד ירוציק ןיאש ירכז
.החלצהב

בלשמה ןומיא ,עובשב שולשל םיימעפ ןיב רשוכ רדחב תנמאתמ ינא
ןוזמ יגוס תליכאל תוצלמה שי םאה .תולוקשמו תיבוריא תוליעפ
יכיליהת תא ריבגהל תנמ לע תינפוג תוליעפ ירחא וא ינפל םימיוסמ
ןמז חווט הזיאב ןכ םא ?רירשה תיינב יכילהתו םינמושה תפירש
?רבודמ

:רכב הנידע


,הרקיה תלמעתמל
ןפואב למעתהל תגהונ תאש ךכ לע יתכרעה תא עיבהל ינוצרב תישאר
לעו ונלש תואירבה לע הרישי העפשה שי תינפוג תוליעפל ,עובק
.יפויה
רשוכה ןיבל ןוזמה ןיב קודה רשק םייק טלחהב ,ןכ .ךתלאשל תעכו
אקווד ליחתנו .ינפוגה ןומיאה עוציב ןמזב םינמושה תפירשו ונלש
ריבגת תוליעפה ינפל העש יצח םימ רטיל 1/2 לש הייתש .הייתשמ
.ףוגה תרוטרפמט יפל ךכב חכוויהל ילכות בגא) םינמושה תפירש תא
הייתש לע דיפקהל בגא בושח .רתוי תפרוש תאש ןמיס הלוע איה םא
.(ודבאש םילזונה תא ריזחהל ידכ וירחאלו ןומיאה ךלהמב םג
תמר תא רפשמ ,הפק תייתשב לגרומ וניאש ימל רקיעב ,רוחש הפק
.םינמושה תפירש תא םג ןכלו ןומיאה לש עוציבה
ןכו םיינגדה לכו (הטספ ,זרוא ,םחל) תומימחפה ןוזמ יבגל
ירגאמ תא םילידגמ םה יכ ונלש רשוכה תא םירפשמ תוריפה
תידימה היגרנאה אוהש רכוסל קרפתמ ןגוקילגה .דבכב ןגוקילגה
ולש ןגוקילגה ירגאמש םדא אוה ןמואמ םדא .תוליעפה עוציבל
הבושח תומימחפ תכירצ .תכשוממ תוליעפ עצבל ול םירשפאמו םילודג
קיפסמ םיכרוצ אל ונחנא םא .רירש תיינב תרשפאמ איהש ןוויכמ םג
ןהל קוקז ףוגהש תומימחפה תא ונל קפסמו קרפתמ רירשה תומימחפ
.ותוליעפל
דיפקהל יאדכ .ןומיאה ינפל העשכ ?תומימחפה תא לוכאל יאדכ יתמ
לוכאל ץלמומ אל .הביר םע םחל תסורפ ,לשמל .הנטק היהת החוראהש
תכרעמל רתוי יסחי ןפאב םרזוי םד זא יכ ןמוש תריתעו הדבכ החורא
.תוליעפה תא עצבל חוכ ונל ןיאש שיגרנו םירירשל תוחפו לוכיעה
ןובלח תכירצל ןיאו תוצלמהה לעמ םיכרוצ ונבור םינובלח יבגל
ןמזב ןמוש תפירש לע וא ,ונלש רשוכה לע תיבויח העפשה םוש
.ןומיאה רופישל םייינויחכ וחכוה אל םינימטיו םג .ןומיאה
םישנא הברה .החוראה לדוג לע דיפקהל בושח רקיעב תוליעפה רחאל
בער עיפומ המ ןמז רחאל ךא תוליעפה רחאל דימ ןובאתב הדירי םישח
ןכל לכוא לש תולודג תויומכ תכירצל םורגל לולעש לודגו ימואתפ
.ןומיאה רחאל דימ הנטק החורא לוכאלו הכמל הפורת םידקהל יאדכ
תואירב לע רומשלו למעתהל יכישמה ,תחא לגר לע הרותה לכ וז
.רשוכו

ךשמב עובק ןפואב םילמעתמו הטאיד לע םירמוש רשא םישנא עודמ
?ליגה םע לקשמב םילוע םינש

:רכב הנידע


.םילנומרוה םייונישמ תעבונה םירמוחה ףוליחב הדירי הלח ליגה םע
תומרוג תוטאיד .וז הפוקתב ג"ק 2-5 לקשמב םילוע םישנאה תיברמ
הדימב קר רשפאתת לקשמב הדירי .םירמוחה ףוליחב הדיריל ןה ףא
ףוגל סינכנש תוירולקה תומכ רמולכ .ילילש היגרנא ןזאמ רוצינו
.(קנבב טפארדרבוא ומכ) םיפרוש ונאש תוירולקה תומכמ הנטק היהת
:םיכרדה יתשמ תחאב רוציל ןתינ ילילש יטגרנא ןזאמ
.םילכוא ונאש תוירולקה תומכ תתחפה ידי-לע .א
.תינפוגה תוליעפה תרבגה ידי-לע .ב
הרואכל םה םינש ךשמב םילמעתמו הטאיד לע םירמוש רשא םישנא
ליחתמש םדא לכ ומכ השעמל ךא ,לקשמב תדרל םהל השק יכהש םישנאה
השקי תוחפ לוכאלש ןוויכמו והשלכ יוניש עצבל םהילע ,הטאיד
תוליעפ ריבגהל היהת רתוי האירבהו רתוי הלקה ךרדה ,םהילע
םכילע?םינש ךשמב םויב הכילה העש םיעצבמ םתא םא המו .תינפוג
ןמזב די תוילוקשמ גוז תפסוה לשמל .ישוקה תגרד תא תולעהל טושפ
ילבמ ישוקה תגרד תא םתלעהו 2 יפ לדגת תוירולקה תפרש .הכילהה
.ףסונ ןמז עיקשהל
.הפיצר הניא איה םא םג ,תימוי םויה תוליעפל תובישח םג שי
םוקמב תוגרדמב וספט ,תיבהמ וא הדובעה םוקממ קוחר תונחל ולדתשה
םידי יליגרת ועצב היזיולטב םיפוצ םתאש ןמזב ,תילעמב תולעל
םיקוחרה םיטלשה ,םיבכרה :םייחה לש תוחונה .די תוילוקשמ תרזעב
םינכסח תויהלו ליעפ אל םייח חרוא להנל ונל םימרוג ,םינגזמהו
.תוירולקה תפרשב?קצומ ופוטל ופוט תניבג ןיב לדבהה המ

:רכב הנידע


.בלחמ תוניבג רוצייל המודה ךילהתב היוס ילופמ רצוימ ופוטה
לזרב ,םויזנגמ ,ןדיס ליכמ אוה :םיבר םייתואירב תונורתי ופוטל
ליכמ אוהש ךכ בקע הבר תובישח ול תעדונ ןכ ומכ .םינימטיו רפסמו
(ישנה ןימה ןומרוה) ןגורטסא ייומד םירמוח םהש םינגורטסאוטיפ
.םישנ לצא רבעמה ליג תעפות תא בכעל יושע ךכבו
,םהנימל םיחרממ ונממ םיניכמ ןכלו םעט רסח אוה קצומה ופוטה
םלוככ םבור ךא רתוי םימיעט ןכא (ופוטה תניבג וא) םיחרממה
דע ליכהל היושע ופוטה תניבג .ןמוש לש דואמ הבר תומכ םיליכמ
ופוט" םג שי) %6 -ל %1 ןיב ליכמ קצומה ופוטה התמועל ,ןמוש %30
ןמוש לד ופוט חרממ עבט יתבב אוצמל ןתינ תאז םע דחי .("טייל
ופוטה לש ומעט תא רפשל ןתינ .(יתנוזתה ןומיסה תא קודבל בושח)
,תודיטשפ ומכ םילכאמ ךותל וסינכהל וא ,םיחרממ תיבב ןיכהלו
.תוסומכב םג גישהל ןתינ ופוטה תא .'וכו תוציצק ,טלסל םיבטר

עיבשמ בצקב לקשמב תדרוי ינא ,הטאיד הליחתמ ינאש םעפ לכב עודמ
?תדרל טעמכ החילצמ אלו תרצענ ינא ןכמ רחאלו ןושארה שדוחב ןוצר
?וזה הריצעל םורגל היושע תינפוג תוליעפ םאהו

:רכב הנידע


םינושארה ,ףוגב קוריפ ךילהת ליחתמ הטאיד םישוע ונחנאשכ
.םילזונ לש תרכינ תומכ םידבאמ ונא םמיעו םירירשה םה םיקרפתמש
קרפל ליחתמ ףוגה שדוחכ רחאל ,הריהמ איה לקשמב הדיריה הזה בלשב
הטאה הלח ןכלו רתוי הברה יטיא אוה הז ךילהת ,םינמושה תא
תעבונה םירמוח ףוליחב הדירי איה הריצעל תפסונ הביס .הדיריב
תויהל ךפוהו בער לש בצמ ינפמ הנגה ןונגנמ חתפמ ףוגהש ךכמ
ךילהת לח הריצעה בלשבש ןיבהל בושח .תוירולקה תפרשב "ןכסח"
,הטאידה תליחתב דביאש םירירשה תא שדחמ הנוב ףוגה ובש אירב
יוניש הארנ אלו ןכתי ןמוש תמקרמ רתוי תלקוש רירש תמקרש ןוויכמ
.(ךכב חכוויהלו דודמל רשפא) םיפקיהב יוניש שיגרנ ךא ,לקשמב
הטאידב) םישדוח רפסמל עובש ןיב ךשמיהל יושע הריצעה בלש
הטאידב תרחב םא .(רתוי תכשוממו תיתועמשמ איה הריצעה תינוציק
רחאל יכ תינלבס תויהלו תונשקעב הב דימתהל ךיילע ,תנזואמ
תמועל .הטאידב ךישמהל היצביטומ ךל ןתיתש הדירי אובת הריצעה
-ב שדחמ הנבי אל רירשהש תעדל ךיילע ,הרזחב ילעתו ירבשת םא תאז
הבושחש רירש תמקר ידיספת ךכ ,ןמוש ירבצת ומוקמב ,םיזוחא 100
ןה ,ןכ םא תישעש תורזוחה תוטאידה .תוירולקה תפירשלו ףוגל
.לקשמב תדרל ךל השק ךכ לכ תעכש ךכל הביסה
תסמב הילע שי תינפוג תוליעפ םישוע רשאכ :תינפוג תוליעפל רשאב
ךוראה חווטב ךא ,לקשמב ג"ק 3 דע לש הילע ןכתיתו םירירשה
לככ .תראתמ תאש היעבל רתויב בוטה ןורתפה איה תינפוג תוליעפ
תדרל ילכותו תוירולקה תפרש לדגת ךכ ,לדגת ףוגב םירירשה תסמש
לכב הנתשמ תוירולקה תומכ הבש הטאיד ןנכתל ןתינ ןכ ומכ .לקשמב
.ףוגה תא "לבלב"ל ידכ םוי
.תואצות יארתש ינחוטב ,תולמעתהבו הטאידב יכישמהו תינלבס ייה
= שדוחב וליק ½ - תונטק תורטמ יביצהו ךוראה חווטה לע םג יבשח
.הנשב ג"ק 6
!החלצהב?לקשמב הילעל םימרוג םינימטיו ירישכת םאה

:רכב הנידע


אוהש םילרנימהו םינימטיוה תא ףוגל קפסל ודעונ םינימטיו ירישכת
םיאצמנ רשא וא ,תנזואמ אל םתנוזתש םישנאל .ןוזמב לבקמ וניא
לש רישכת םעפ ידמ לוטיל ץלמומ ,תירולק הלבגה םע הייזרה תטאידב
םילרנימו םינימטיו לש בחר ןווגמ קפסמ רשא) םינימטיויטלומ
ילוטנ םה ולא םירישכת .(תואירבל תונכוסמ אלו תונטק תויומכב
B םיארקנה םירישכת םנשי .לקשמב הילעל םימרוג םניאו ירולק ךרע
B -ה ינימטיו תצובקמ םינימטיו םיליכמ ולא םירישכת .סכלפמוק
.B ינימטיו רפסמב וא דחאב םירסחמ םילבוסה םישנאל םיצלמומ םהו
תויעב ,תושלח םיינרופיצ ,רעיש תרישנב םיאטבתמ ולא םירסח
.'וכו תונבצע ,תופייע ,השלוח ,ןורכיזב
תא םיליכמ םהש ןוויכמ לקשמב הילעל םורגל םייושע ולא םירישכת
B12 -ה ומכ םימיוסמ B ינימטיו םנשי .ןובאת ררועמכ עודיה B1 -ה
תא לבקל ןיינועמש ימל םיצלמומ םהו דרפנב םימייק רשא לשמל
.לקשמב תולעל ילבמ רסחה ןימטיוהףילחהל תואב ןניאו דבלב תוצלמה רדגב םנה הז רתאב תונתינש תכרעמה וא/ו םיחמומה םעטמ תוצעה לכ
תאשונ הניא תכרעמה .הרקימו הרקימ לכ לש תויפיצפסה תוביסנל םאתהב הנתשמ רשא יעוצקמ ץועי תלבק
י"ע וב ומסרופש תוצעה לע וכמסנש רתאב םישמתשמ יפלכו ללכב רתאב םישמתשמה יפלכ יהשלכ תוירחאב
.םכתעידיל .טרפב םיחמומה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
קוסמטיקה      אמנות הקניות
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא