םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

?הבהא םע המו
עלס הימ

שקבת איהש ,הבהא טסופ ךכ לכ םלועב
ןימ םילימ הלא .תיתואיצמ איה ?הבהא
אל ללכב איה ,"םידלי" "הבהא" רבעה
איה .המצע תא התליג איה .הז תא הצור
הל ןיאו ,תניידזמ איהו ,תללקמ
הב םיטיבמ םלוכש תבשוח איהו .םיהולא
םיגשיהל העיגה איה .םימשרתמ ארונו
המ ?איה .ןברוק אל איהו .םייתועמשמ
םואתפ


?רשפא המכ


דוע היואר ינניאש הארנכ .בוחטהו ןשיה ימלוע ךותמ תבתוכ ינא
האושנ ינא .עשתו םירשע תב היהא דואמ בורקב .השדח וא ,הכיתח ארקתהל
לע תוצצורתמש ןה ,ריעב תושדח תוכיתח שיו .הנשי ינא זא .הדלי יל שיו
הז ,ליג לש ןיינע אל הזו .תושדחה תופצוחמה תוכיתחה ןה ,תועבגה
םיחופת רברג ילפמש יתמועל ,תוללוהו תוישפוח ןה .שפוח לש ןיינע
.הנשי ינא .החיתמ ינמיסב תמתחומש ינטבו ,ינתומ ילופישב םידרוי
המו ,יפוגב םג ,יבילב קר אלו .םהימושיר תא יב םיריתומ ייחב םיעוריא
.הזה ןיינעה אקווד יל הארנ .ךכמ תלהבנ אל ינא ,הזמ אילפמ רתויש
תורומא ונחנאו תוארהל םירומא אל םיעוריאש ,השדחה ,תאזה תוברתב
ילע הרבע אל הדילהש הז אקווד יל הארנ ,חצנל תוניידזמ תוריעצ תויהל
תויהל יניעב ףייעמ הז .םינמיס יב הריתוה איהש הז ,םולכ וליאכ
טושפ ינאש ללגב קר חטב הז לבא ,םמעשמו ףייעמ .תדפקומו הקלח ,הריעצ
.תאזכ תויהל הלוכי אל רבכ


הביסמה תא סורהל תרעטצמ


ינאש רורב .האנקו .תושדחה תוכיתחהמ ,ןהמ תולעפתה תאלמ תמאב ינא
,םלועה תא תונשמ ןה ךיא ,םדוק ושע אלש והשמ תושוע ןה ךיא .האנקמ
היוארש ,ילש היישפוח אלה תויגוזה ךותמ ,רצה ימלוע ךותמ ,ייחב
תומדקתמ ןה ךיא האור ינא .היפלכ תושיגרמ ןהש לודגה זובלו ןהימחרל
.ה'רבחל תורפסמ ךכ-רחאו ,הנושארה השיגפב תוניידזמ ןה וישכע .ךכ-לכ
.טעמכ .ןמצעמ תולעפתמ ןהש ומכ טעמכ ןהמ תלעפתמ ינא
אלשו ,תוזעונ ןהש המכ לע תובשוחו ,חצמה לע ןהלש סקסה תא תובתוכ ןה
תולובכש ידי .תוישפוח תוכיתח .ותוא ואיבה ןהש ינפל םלועב סקס היה
לש הזה ךלהמה לע רשוא תקעזב חוצפל וצר םיננעה אלמ יחומו ,ןוצרמ
.הביסמה תא סורהל הסנמש הבשחמ הל תשלופ ,םוקמב לבא .ינימה רורחישה
וויקש המ תא ולביק ירה םה .תשחול איה .שדחה םלועב םינבל ףיכ הזיא
שורדנש ילב ונתוא ןייזל ולכוי םהש .םהומכ ,הככ ונחנא םג היהנש .ול
םיכירצ אל רבכ תמאב םה וישכע זא .ןתחתהל הלילח וא ,ךכ-רחא רבדל םהמ
.ץמאתהל
לכ וישכע .תוכיתחה ,תוצור ןהש המ הז םא .הבשחמב תטנוס ינא ,המ זא
ןהש המ הז ?תוכיתחה ונתשה ךכ-לכ ,המ :הלשב הבשחמהו .םינהנ םידדצה
העיתרה תא ףרה אלל תושיגדמ ןהש ןוכנ ?הבהא תושפחמ אל ןה זא ?תוצור
.ןהל םיעירמ םינבהו ,הנותחמ ןהלש
?ןוכנ ,הפוחו ברמ תינוליח העיתרמ רבודמ אל ירה ?הנותח הז המ לבא
הבהא תושפחמ אל ןה זא ,הא .הבהאה לש סקטה .הבהאל יומיד הנותחב וארת
תמאב הז ?ןח אוצמל דעונש ךלהמ אל הז ,ןהלש הלאה םירובידה לכו ?רתוי
הככ ילוא ,ילוא יכ וצמיא ןהש םיירבג םיסופד אל הלא ?ןהלש סקסה
םצעב ןה ,םייתניבו ?תשרב ןהלש ןמשה גדה תא תאז לכב תולעהל וחילצי
םיקפוס םהיניבש םימכחה תא תניימדמ ינא ?אל ,הדובעה תא םליבשב תושוע
.האנהב םייפכ


םינבל ףיכ המכ


,ךלכולמ רבדל וישכע לוכי אוה .רבג וב תויהל ןייוצמ ןמז והז תמאב
ותוא תוצרל ידכ וישכע לכה השעת איה ,שארה תא הל ףפוכל ךירצ אל אוה
.הצור ארונ איהש המ םג הזש םינפ דימעת איה וישכע .דחא יונישב ,סקסב
וישכע איה .תינומ הל ןימזהל ול ןתית אלו הלפשהה תא המצעל ךוסחת איה
.תיתועמשמ תומדקתה הזיא .תינומה תא המצעל הנימזמ איה ,היישפוח השיא
הל רפסיש המכו ,סג רתוי היהי אוהש המכו ,הכרבב וינפ תא םדקת איה
המ הז יכ ,רתוי ותוא בהאת איה הככ ,התוא הצור אוה ךיא לע רתוי
איה יכ ,הככ תבהוא איה יכ הזו .התוא ולעביש .המצעל תשפחמ איהש
אל איה .אל שממ ,אל .התוא בהאיש ךכ-לכ הצור איה יכ אל ,תררחושמ
,הקזח איה .רבג ומכ איה .םואתפ המ ,תוביוחמ הצור אל איה .הבהא הצור
אוה .םולכל ונממ הפצמ אל תמאב איהו ,תובכע תלוטנ ,תטשפתמ ,תפצוחמ
המצעל הנימזה איה זא .רדתסת רבכ איה םשמ ,הטימב דובכב הב גהני
איה .המצע תא המישגמ ,תקפוסמ ,האלמ שיגרת איה תינומב ךרדבו ,תינומ
,הניידזה ךיא ,הווש איה המכ הל רפסתו ,הלש הבוט יכה הרבחל רשקתת
איה .הראווצ לע םילבכ ןיא .תינומ המצעל הנימזהו ,הלבלבתה אל ךיא
לע םג יו ןמסל הלוכי .ןופלטה תא רוגסת .התצר איהש המ הז .הרחב
איה הככ .תבהוא איה הככ יכ הטימב דבל ןושיל ךלת ."ה'רבחל רפסל"ה
בבותסמ אוה ךיא תוארל תבייח אל איה הככ ,ןוסכלאב ןושיל הלוכי
אל איה ?הבהא תאזה הלימה ללכב הז המו .המלח דימתש המ הז ,ןושיל
קיפסמ היהת איה ילוא ,ילואש וליפא הווקמ אל ללכב .הבהאב הנימאמ
ךכ לכ םלועב .םואתפ המ .םעפ דוע התוא תוארל הצרי אוהש וליבשב תילוק
רבעה ןימ םילימ הלא .תיתואיצמ איה ?הבהא שקבת איהש ,הבהא טסופ
איה .המצע תא התליג איה .הז תא הצור אל ללכב איה ,"םידלי" "הבהא"
הב םיטיבמ םלוכש תבשוח איהו .םיהולא הל ןיאו ,תניידזמ איהו ,תללקמ
?איה .ןברוק אל איהו .םייתועמשמ םיגשיהל העיגה איה .םימשרתמ ארונו
תא םהל השוע אל איה .םיפצמש המ תא קוידב תנתונ אל איה .םואתפ המ
תא םיהזמש םהו .תושירדב האב אלו תולאש תלאוש אלש איה .םילק םייחה
תא המצעמ הריסהש לע הל םיעירמ .תוקידאב םקלח תא םיאלממ ,לאיצנטופה
.תונהל םילוכי ףוס ףוס םה וישכעו ,םילבכה


תוכיתחו םירקש :הנקסמ


.ינימה רורחישה ונל איבהש תורחא תויורשפא לע יתבשח יתולכיסב ינאו
וא .והשמל דדמכ רבגל ללכב קקדזהל ילב דבל תויהל תורשפאה לשמל
לבא ,הצרנש םירנטרפ המכ םע ,ונלש תוינימה תא תולגלו רוקחל תורשפאה
תוכירצ ,הז תא תובהוא ,הז תא תוצור ונחנא ךיא ונל הלגמש תאז ךרדב
תורשפאה וא .םהלש םייניעה ךרד תוישנה תא תוארל םעפ דוע אלו ,הז תא
תוצורו ,הבהא תוצור תאז לכב ןתא םא שייבתהל תוחרכומ ויהת אלש
?המ זא ,ועיבצי םאו .םיאכרא םירוצי לעכ ןכילע ועיבצי אלש .םידלי
?וישכע םישדח םיטרדנטסב דומעל תוכירצ ןתא ?ןכילע םיעיבצמשכ ןכל השק
ותוא חולשל תולוכי אל ןתא ?הלאה םיטרדנטסה תא ,םתוא ביצה ימו
?ומצע תא עשעשיש
.םישנ תבהא לש היצפואב תרחוב יתייהש תבשוח ינא ,ןהלש שדחה םלועב זא
ילב .ןח אוצמלו תוצרל ךרוצה ילב ךלש תוינימה תא ןוחבל רשפא ילוא םש
לע לכתסהל ןויסנהו ,הזה ינימניבה קבאמהו תאזה תוינחוכה םע דדומתהל
ילואש יפכ גוהנל םימעפל ונתוא ץלאמש רבד ,םהלש םייניעה ךרד ונמצע
.תולוכי וא ,תוצור שממ אל ונחנא
.יל ויה דימת .תועיבת יל שי .דואמ תרגפמ השיא טושפ ינא ילוא לבא
םיסקט תבהוא ינא יכ ,יתיא ןתחתי אוהש יתיצר .םר לוקב תרמוא םג ינא
ינא ,הזה ןיינעב ול םנמינ אוהש םושמ זא .תויטמרד הבהא תורהצהו
יתיצר ךכ רחאו .ול אצמ תינעבות השיא .ןכסמה ,םיכסה אוהו ,יתעצה
ןכסמ רבגו ,הטוש השיא .ידיצמ תוירפכ שממ התיה תאזו ,ונ .אמא תויהל
אלש הלא .וב קלח תושדחה תוכיתחל ןיאש ןשיה םלועב ומכ שממ .הדיצב
המ .ןח אוצמל תוסנמ אלו תוענכנ אלש ןה .םויה לש ופוסב הבהא תושפחמ
ןה תמאב יכ .הלילה ףוסב איהה תינומה תא תונימזמ ןה ןנוצרמ .םואתפ
ןושיל תובהוא ןה תמאב יכ .הלילב ןתוא קבחמ והשימש תולבוס אל
אל שגר תמאב יכ .םישדח םיכרצ םע תושדח םישנ ןה תמאב יכ .ןוסכלאב
.דוחל הבהאו דוחל סקס תמאב יכ .שרגמב ןלצא קחשמ
?תמאב ,ונ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
20/10/00 10:22
ןהכ זעוב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.ןברוקכ ךמצע תא תוארל אלש רשפא םאה איה הלאשה ייניעב


דוסיה תלאשב היולת ונלש תוימויקה תוקוצמהמ הברה רותפל ךרדה
התא - ולוכ םלועל ,הנידמל ,גוזה תבל - תונעטב אב התאשכ .תאזה
.ינשה דצה ןיבל ךניב רורב לובג וק ביצמ


.העוט אוה ןכלו ,ינשה דצהמ אוה .קדוצה התא ןכלו ,ןברוקה התא


תשוחת תא רמשל םיפאוש םישנאה בור .םכחותמ דוכלימ והז
.םיקדוצ שיגרהל םיבהוא םישנא רחא רבד לכמ רתוי יכ ,תוינברוקה
קדוצכ ךדמעמ תא ורמשי הלא לכ - תוינורטו תונולת ,תונעמו תונעט
.ןברוקכ םג לבא


תוהמ תא תוניבמ אלש תורוחבו תושדח תוכיתח שי םלועב זא
השקמש תיטסינבוש-תיטסיאו'צאמ הרבחו תונוז-ינב םירבגו םזינימפה
.הצור איה תמאב המ טילחהל הצורש הרוחבה לש הייח לע


תקדוצ תויהלו ךישמהל הצור תא םאה ,הימ ,איה תיתימאה הלאשה
לש ןברוקכ שיגרהלו ךישמהל תניינועמ תא םאה :תורחא םילמבו
?'וכו השא ךתויה ,הרבחה ,תוביסנה


הזכ סוש אל הז קדוצ תויהל תישיאה המרב םג ,תיטילופה המרב םג
קדצה תא רידגהל וחילצה אל ,םלועמ ,םעפ ףאש ינפמ דחוימב .לודג
תחא הרוצ שי קדצל" :בתכ ארזע ןבא השמ יבר .םיטלחומ םירטמאראפב
היה אל םלועמ" :ןוסרמא ודלוו ףלאר בתכו "תורוצ הברה לוועלו
,והשלכ םוקמב ,ידדה ןתמו אשמב םכסוהש גהונ קר אלא ,טלחומ קדצ
."לבס וא קזנ תמירג עונמל ידכ ,םעפל םעפמ


המרב םג .רתוול תמאב .רתוול לכ םדוק ךירצ והשמ תונשל ידכ
ימכ רתוול .סנאנש ימכ רתוול אל .תישיאה המרב םג .תיטילופה
.דואמ השק הז .ןרתו םגו קדוצ םג תויהל ליבשב קיפסמ קזח שיגרמש
.םלתשמ הז לבא - םלשומ יתעדות ךופיה שרוד הז


.ןויסנמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/10/00 11:24
הימ :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
השח ינאש הזה טסקטהמ ןיבהל תחלצה ךיא .זעוב ןטק רבד דועו
היה ילואש וא ? בוש ארקת ילוא .גשומ יל ןיא ? ןברוק ינאש
קוחר ךכ לכ התא ? בשוח אליממ התאש והשמ ילע דיגהל ךל ףוחד
געלב ןברוק הלימה תרימא םצעמ תממוקתמ ינא יכ םא ,תמאהמ
לש וא והשמ לש ןברוק םהש םישנו םירבג , םישנא שי .לוזליזבו
איה .לשמל סנוא ןברוק ? אמגוד הצור .הזה לוזליזה המ .והשימ
וא ? הידיב הלש לרוגה תא תחקל לע הל ףיטהל הצור ? ןברוק אל
? הל הרוק היה אל הז רצק תוחפ ינימ תשבול התיה םאש הל רפסל
? ךל השק ךכ לכ הז המל .ןברוק איה
הימל וביגה
 
 
20/10/00 18:17
ןהכ זעוב :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
.םירבד המכ ריהבהל חרכומ ינא ,הרקיה הימ
ינאש תעדוי תא) הלילח ,ךתוא ףוקתל ןיינועמ אל ינא .1
חותפל הסנמ ןכ ינא .אל שממ .ךתוא טופשל אלו (ךתוא ךירעמ
אל ינא ,"ןברוק" רמוא ינאשכ .תרחא םירבדה תא תוארל תורשפא
הלא ,םירחאו הלא םירבד תושעל ,הלילח ,תסנאנש ךכל ןווכתמ
,הדצל הלודג תורמרמתהש האילפ - טסקטה ןמ הלועש השוחתל
.השממתה אלש היפיצמ תעבונש הבזכא


ינפמ קר ,העטומכ והשמ תונכלו לוספל אוה םדאה לש ועבט" .2
"ותוא בבחמ אל אוהש
(דיורפ דנומגיז)
.תמלשומ איה ,סנוא התווחש הרוחב לש ,תתנש המגודה אקווד
.האושה לוצינ תא המגודכ תחקלו ,רתוי דוע ןיצקהל ןכומ ינא
עלקיהל ורחב אל זוכירה הנחמ אצוי ימ םגו הסנאנש הרוחבה
."הנעמה" היהש רחא םדאל "ןברוק" ויה םה ובש בצמל


שי .םמצע םייחל וישכעו .תודבועה הלא .חוכיו ןיא ךכ לע
התוא ץמאלו תוינברוקה תשוחתב זוחאל הסנאנש הרוחבל תורשפא
ןאל איה הלאשה ,תיעבט ףאו תימיטיגל תורשפא תאז .הבל לא
םיסחיל ?רתוי םיבוט םייחל .התוא ליבות תוינברוקה תשוחת
םה רשאב םירבגב ןומאו ןוחטבל ?התוא בהאיש רבג םע םיילמרונ
- ןבומכ ,הביס הל שיש - הלש ןברוקה תשוחת םאה ?םירבג
?ךפיהל קוידבש וא ,רתוי םיבוט םייח תויחל הל רוזעל הלוכי


תדמעב ראשיהל ,ךכ הארנ אל הזש תורמל ,םירחוב םישנא .3
אל לבא - בוט יתייה ,יתוא ונייז ,יתוא וקפד םייחה .ןברוקה
.יתוא וסנאו ןומא יתתנ ,יתוא ובהא


עדוי ינא .רותיוה תא שקבמו המידק קוחר דחא דעצ ךלוה ינאו
לבא ,תומיטאב ,תונורטפב ,תושיגר-רסוחב יתוא םישאהל רשפאש
.רותיוה תא שקבמ ינא ונממש םוקמה אל הזש ,הימ ,יל ינימאה
לש) "ןברוקה" תצבשמב ראשיהלש בשוח טושפ ינא .החילסה תא
לע רוזגל הז (היהי אלש המ - סגלקה ,סנאה ,תוביסנה ,םייחה
הז םע םקו הלילב הז םע ןושיל ךלוה התא .םונהיגב םייח ךמצע
.רקובב


םייוסמ רבדל הפיצ אוהש ןוויכמ ,שפנ-חפמ הווח םלועל ןברוקה
ךל ןיא ,תינברוק איה ךלש אצומה תדוקנשכ .רחא רבד לביקו
.רעצמ הזו הדבוע תאז .קוחר עיגהל יוכיס


םהו תונחמב ודמשוה םהיתוחפשמ ,האושה תא ורבע םישנא ,הימ
.טפוש אל ינא לבא ,הז תא ןיבהל השק יל .הינמרגב רוגל ורזח
תחא תונשרפל הנותנ אלו הקמקמח תואיצמה .הז תא לבקמ ינא
והשמ הב ואר קלחו הדגבש אמאה תא הינמרגב ואר קלח .דבלב
ואיצוהל וא וסרסל שיש ןכוסמ ףרוטמ סנאב םיאור קלח .רחא
ישפנ לופיטל קוקזש ,דואמ דע עוגפ םדא םיאור קלחו ,גרוהל
.הרזעלו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/10/00 18:33
הימ :תאמ
הרקיה הימל הבוגתב
תא תספות ינאש תאצמ הפיא ןיבהל השקתמ ינא בוש .זעוב
ויה יניעו ,ילזמ לזמתה ,תמאה ןעמל .אל שממ .ןברוקכ ימצע
יד הדימב רוחבל יל הרשפיא ייח תואיצמו ,החוורל תוחוקפ
.הבר
סחייתהל םא לבא .תישיאה המינה תא הניבמ אל ינאש הככ
- ןיינעה םצעל
.םייחב הככ דבוע אל הזש לבח קר ,הפי דואמ ךלש הירואיתה
בושחלו תועטל לולע םדא ,םיהולא אלל םלועבש הניבמ ינא
ךל ץצופתי אל הזש הווקמ קר ינא .ולש םיידיב לכהש
,דחא ףא לש םיידיב אל הז סנוא .הווקמ תמאב .ףוצרפב
יפכ ךכ לכ הטושפ אל הארנכ איה ותיא תודדומתהל ךרדהו
תכלל המל לבא .הככ היה הזו יאוולה .ראתמ התאש
ול ויה אלש והשימ לש םיליגר םייח חק .תוינוציקל
יח אוה יכ ,תלשחנ הביבסה יכ ,ינע אוה יכ .תובר תויורשפא
הזה והשימל דיגהל הצור התא וישכע .ךל רחבת ,שוביכ תחת
רבגתישו ,תואיצמל ענכנ אוהש ?השעמ השעישו ,ןברקתמ אוהש
הנבה רסוח ,הזה והשימה לש תואיצמה לש הנבה רסוח הז ?
םה םישנא םימעפלש ךל רמאל יל רצ .תוירזכא ףאו טלחומ
תורשפא םהל ןיאו הב םייח םהש תואיצמה לש תונברוק
לוכסיתהו תורמרמתהה תונגב הברה רבדמ התא .התונשל
,םייחה תא ריבעהל תנברוחמ ךרד תאזש המיכסמ ינא .ןגפומה
רושק אל ללכ הז .םישנאהמ קלח לש תואיצמה תאז םימעפל לבא
קופדו שלח והשימל דיגהל תומיטא תאז לבא , ל"נה אשונל
.רבכ ןנולתהל קיספיש
הימל וביגה
 
 
20/10/00 18:49
ןהכ זעוב :תאמ
הרקיה הימל הבוגתב
יל ןיא .ישיא תומיעל הז תא ךופהל אלש שקבמ בוש ינא
רמוא אל ינא ,ללכב יהשימ לעו ךיילע תמדקומ העיד םוש
יתימא רעצב אלא (!הלילחו סח) לוזליזבו געלב "ןברוק"
וייחב עגפנש םדא ינפב םיגיצמש ךכב תומיטא םוש ןיאו
...ול רוזעל הרטמב ,ובצמ לע לכתסהל תרחא ךרד
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/10/00 19:07
ןהכ זעוב :תאמ
הרקיה הימל הבוגתב
בשחמה יכסמל רבעמ ,םוחב ךיידי תא קיזחא ,הרקיה הימ
,גלזמה הצק לע ,תצק ךל רפסאו ,םלומ םיבושי ונחנאש
רבגה ,ןכ ,ןכ ,יל םגש - "תוננב" ישלוג יניע דגנל
המכ ויה יל םג - יטסיניבוש-יטסיאו'צאמ-ילארשיה םלועב
.ינע .רוחש .יחרזמ .ןברוקכ ימצע תא תוארל תויורשפא
.םינוא רסח אבאו הלוח אמא םע הרבעמ אצוי


עברא .םישישה תונש ,ןולוח ,ןהכ יס'ג .םילוע תרבעמ
.תמדקתמ תינווינ הלחמב הלוח אמא .יצחו ןורדחב תושפנ
היה אל אוה יכ למשחה תרבחב תועיבק לבקל חילצמ אלש אבא
."ונלשמ יזנכשא"
הנידמה תא ללקל םלועבש תוביסה לכ יל ויהש בשוח ינא
תא דובכב סנרפל ילש אבאל הנתנ אלש תיקיני"אפמה
ףורשל ,אונשל ,סועכל היצמיטיגל יל התיה .ותחפשמ
,"רוחש" לאכ ילא הסחייתהש תאשנתמ הרבח ללגב םיגימצ
יל ושעש םינודעומ ,ןוכיתב "לבוקמ אל"כ יתוא הנמיס
יל ויה .ץוחב לפשומ יתוא וריאשהו 17 ליגב היצקלס
הנגה אבצב הטיש לש ןברוק שיגרהל תונייוצמ תוביס
תישיאה הלינאמב םינומיס ינימ לכ יל ןמיסש ,לארשיל
גלטיקו (...קתרמ ךמסמ .די הילע םישל תוכזה יל התיהש)
ללגב קר ,ל"הצב תורישל הכומנ היצביטומ לעבכ יתוא
התיה אל ילש םירוהה לש אצומה ץראו ינוע תנוכשמ יתאבש
....ןילופ וא הילגנא


םיק"ידצ ן"ונ המכ דוע ןאכ ביצהל לוכי יתייהש בשוח ינא
יתייה הפיא ?המ זאו .ילש תוינברוקה תשוחת תא קידצהלו
.עוקתו רמרוממו קדוצ ?םויה


.ןברוק אל ינאש יתטלחה .רותיוב התיה ילש הריחבה
הסנמ ינאו בצמה הזו םייחה הלא .יתוא ונייז אל םייחהש
התיה ילש הריחבה .רשפאש המ לכמ בטימה תא קיפהל וישכע
.תויהל יתרחב .תוכבל וא תויהל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/10/00 19:59
SARIT :תאמ
...ישיא תויהל יתוא םיחירכמל הבוגתב
יתייהש יאוולה .דואמ קזח .קזח .הרוצע המישנב יתארק
הלוכי
ךומכ
תויהל
SARITל וביגה
 
 
21/10/00 12:27
1העונ :תאמ
...ישיא תויהל יתוא םיחירכמל הבוגתב
הימ לש םייטרפה הייח ןיב ,תבשוח ינא ,רעפ הזיא שי
איה לבא ,םיישיא םירוט ןה ,ןוכנ .הלש תובתכה ןיבו
הנוסרפ ןאכ הגיצמ איה ,תאזככו תבתוכ תאז-לכב
הצורמ הניא עלס הימש ללכב החוטב אל ינא .תיתביתכ
שיאה םע דואמ דע הל בוטש יל רורב יד ,ךפיהל .הייחמ
,תילאוטריווה הימ .הייח םעו הטועפה התיב םע ,הלש
תועפות המכ לומ הפוצרפ תא תצק תמקעמ ,תאז תמועל
.ןברוק תצק איה תילאוטריווה הימ .הייחב
לומ םוקע ףוצרפמ ןוידה תא טיסהשכ זעוב קדצ ןכל
.ןברוקה לא תושדחה תוכיתחה
לוכי אוה ,האוש וא סנוא רובעל ךירצ וניא ןברוקה
תוכיתחב טיבמ ,םידליל בא ,יושנ שיא םתס םג תויהל
.ולומ שיבכה תא תוצוחה תושדחה
אוה םימעפל .קדוצו סעוכ ,עוגפו לפוקמ בשוי ןברוקה
לבא .וילע וכרדו ותוא ובילעהו וב ועגפ .קדוצ תמאב
,חתמתהל וא לפוקמ ראשיהל םא רוחבל לוכי אוה וישכע
םייח ול תונבלו תונובלע וילעמ קלסל ,חולסל ,רתוול
.םיפי
םושמ ,תוינלופלו תוינברוקל ולפטנ ,הימ ,הפ תובוגתה
הז .ער אל הז .ךלש הביתכה תנוסרפב הזכ והשמ שיש
השאה ןיבו תבתוכה השאה ןיב לובגה .הככ טושפ
.םייק אל טעמכ םימעפל .קיקד אוה הירוחאמש
1העונל וביגה
 
 
21/10/00 17:03
תנע :תאמ
הביתכו ןברוק לע והשמל הבוגתב
"ישנ טבמ" תוארל םויה ןכל אצי םא תעדוי אל ינא
ינא זא ....םש דיגהל שותאל היהש המ תא עומשלו
.הפ חתפתהש ןויד תתל יפוי רשקתמ הז יכ תצמתא


תושוחת הברהל היצמיטיגל ןתנ "תוננב"ש הריבסה יתא
..המ יכ ונלש תורבח ינפב ףושחלמ ונענמנש תוישיא
אל וא הב האנקמ תאש תנתחתמש ךלש הרבחל ידיגת
יכ השדח םיסחי תכרעמ וישכע הליחתהש הרבחל ינגרפת
?הצור תא םגו ןיאש הנש רבכ ךל
הלוכי תא ,טקאט ללגב ךלש תורבחל ידיגת אלש םירבד
אל תא עירכמה ובור תאש רוביצל רתאב הפ דיגהל
ץמואה תא תלבקמ תאשכ ..טאל טאל ..הככו הריכמ
הלגמ תא םר לוקב התוא דיגהלו ףוצרפב תמאל טיבהל
.בוט רבדה הזו הככ תבשוחש הדיחיה אל תאש


םייתימאה םייחב חטבלש תרמוא איהשכ 1העונ תקדוצ
איה םילאוטריוה הלאב לבא בר רשואב הל היח הימ
...אטבל השק םירבח ןיבש תויעב הלעמ
וא) הרבחמ העמשש הרפיס תיטסינגלב םעפש תרכוז ינא
הל אב םימעפלש (רשקה תא תרכוז אל ינא ..הנשמ אל
.ןולחהמ קוניתה תא קורזל
תורשפאב ןכתסת ,הל םיבורקל הזכ רבד דיגתש ימ
רשפא תשרב לבא תולכתסה תרטמל זופשא הילע ופכיש
יווישמ איצומו עזעזמ שממ הז םא םג ,לכה דיגהל
.םיבאכהו תושוחתה םע הדיחיה אל תאש תולגלו לקשמ


יתעדל רישי ךשמה איהש תיסיסב הנעט ןאכ התלעוה
רשק הקתינש הרבחה וא "ררקמה" אשונב הימ לש רמאמל
.ןאכמ םיאור אל ,םשמ םיאורש םירבד יכ


תובר תונב לש השיגב םייתוהמ םייוניש שי .ןכ
ןהלש תופיאשלו ןתוא םינייפאמל ,ןהלש תוינימל
.קוחר דואמ אלה רבעה תמועל תונורחאה םינשב
תונב םא רקיעב הבוטל אוה יוניש לכש הנימאמ ינא
המ תא שורדלו םלועב ןמוקמ תא ךירעהל תודמול
וליאכ ,יידמ ינוציק הארנ הז םיתיעל לבא ,עיגמש
.הטילשמ אצי
תיכ"מה הרוחבה תרטנמ לע ןאכ רזח זעוב תובר םימעפ
ונחנאש ומכ ץוח יפלכ הארנ הז דימת אל ,ןוכנו
.הליחתכלמ תונווכמ


יתנבה םאו תוינחוכ תוכפוה לבא חוכ תוצור ונחנא
שישכ וישכע דחוימב ,וילא הנוויכ הימש המ תא ןוכנ
ומכ תויהל היושעו לדגת טעמ דועש ..קסעב הנטק הדלי
יזא ,ןייזל תושפחמ קרש תושגרה תולוטנ "הלא"
ןאל וארת" (ילש תונשרפה קר וזו) התייה הנווכהש
הזכ רסמ ריבעהל הצור ינאש החוטב אל ינא ,ונעגה
."לדגתשכל ילש תבל
תנעל וביגה
 
 
21/10/00 18:01
Estee :תאמ
הביתכו ןברוק לע והשמל הבוגתב
ומישאיש ילבמ תוקזח רתוי תויהל תוצרל ונל רתומ
ןיב ,יל המדנ ,קחרמ הזיא שי ."תונחוכ"ב ונתוא
הלוכיש ,ונל היהתש תוצור ונלוכש תימינפה המצעה
ןמ "תונחוכ" ןיבל ,תיביטרסא תוגהנתהב םג אטבתהל
.םירבג לצא םג החוד איהש ,ירגלווה גוסה
Esteeל וביגה
 
 
21/10/00 18:48
תנע :תאמ
הביתכו ןברוק לע והשמל הבוגתב
ןאכ בבותסהל ךירצ אל תאז םע דחיו המיכסמ ינא
ינאש ,הפ שיש תוינחוכה תא תוארל ידכ ןמז הברה
קר איה םיתיעל ,תנווכמ איה דימת אלש החוטב
???אל היעבה לכ ירה וזו בלתשהל ידכ תקלפתמ
.ביבסמ הרוקש המל ךמצע תא םיאתהל ןויסינ
לבקתהל ידכ םירבד דואמ הברה םישוע םישנ/םישנא
וא תומיענב השענ אל הז םימעפלו הרובחל
..םוי םויה לע םג ךילשמ יתעדל הזו תויביטרסא
ךל ואיביש ,ךיירחא ורזחיש הצור אקווד תא
טיידה ירחא רשקתמש הז היהי אוהש ,םיחרפ
ךל תורמוא ךלש תורבח ךביבסמש ללגב לבא ןושארה
אל תא ברע ותואב דוע תרשקתמ ינאו םיחרפ יבזע
תא ...הזמ רתויו .....ךלצא רדסב לכהש החוטב
....הרירב ךל ןיא לבא הככ גהנתהל הצור אל
תנעל וביגה
 
 
21/10/00 15:10
טיב :תאמ
...ישיא תויהל יתוא םיחירכמל הבוגתב
אלו ,תודדומתהה יכרד איה הלאשה יתעד תוינעל,זעוב
.ןברוקה תשוחת
,תרוסמל ףרוע תונפהל ורחב הערל ולפוהש םיחרזמהמ קלח
םידוהיה םג ומכ .''זנכאתשהל'' תורחא םילימב וא
תא םמצעמ ריסהל תנמ-לע תודהיל ףרוע ונפהש הלוגב
.''תודהיה תרטוטח''
,ןכלש תוישנל ףרוע ונפת לא תונב ,תרמואו האב הבתכה
לא ,הבהא ומכ םדאה לצא םייסיסב םיכרצל ףרוע ונפת לא
תא בוהאל הנדמלת .ןתאש יפכ ןתא ויה ,ןח אוצמל וסנת
.ןתאש המ


ימצעה יומידה הברה תוניידזמש םישנש עודי םירקחמ יפל
יומידה ,ךפיהה דבוע הז םינב לצא .רתוי ךומנ ןהלש
תא תוריסמ ונחנאש תופוקת ןתוא .הדבוע .הלוע ימצעה
קלחלל השק םא םג ,תובנרא ומכ תוניידזמו םילבכה
ןאכ ןיאו) תוקומע תוקלצ תוריאשמ ,הזב תודוהל תונבהמ
.(םיאקורמ וא ,תוינלופל רשק לכ
טיבל וביגה
 
 
21/10/00 15:41
הילו'ג :תאמ
...ישיא תויהל יתוא םיחירכמל הבוגתב
תופוקתהש ךל רמול הלוכי ינא ,תוישיא תויווחמ
הלא אקווד ןה "תוקומע תוקלצ" םע יתוא וריאשהש
יל אב הז-המ ושיכעו ,תישגיר תברועמ יתייה ןהבש
סקאה" הלאה םיגשומה לכ .גשומ ךל ןיא ,ללקל
"ןברוק תשוחת"ו "ךומנ ימצע יומיד" ,"יגולותימה
לכ הרוצב ,תיסיסע הללק תסנכנ ןאכו ,יל םירכומ ויה
אל .םתיא ןושיל יתכלהו יתלכא ,יתמשנש הרורב ךכ
.ללכב ללכב הזל תעגעגתמ


םינומא רומשל ליבשב קיפסמ תרגפמ יתייה דועו
תצק תוניהל ימצעל יתתנ אלו הלאה םירוחבל םיישגיר
תמאב תאז ,יל ינימאת .ץוחב שיש ילאוסקסה עציההמ
איהש המלו ילש תוישנל ףרוע יתינפהש הפוקת התיה
םא .חורפל הל ורזעיש םירוחב המכ - זא התיה הכירצ
הפוקתה התיה וז ,ימצעל הער יתייהש הפוקת התיה
.איהה


המ ?אל ימ לש ,הבהא אוה ילש יסיסבה ךרוצהש רורב
תבהואש ימ רותבו .לכ םדוק ימצעל הבהא לבא ?רשקה
םושב .ךפיהה תא וישכע ימצעל השרמ ינא המצע תא
וא ,הבהא דגנ ,תויגוז דגנ ינאש רמוא אל הז ןפוא
תינהנש הרוחב לכ המלו .םינבה-יניעב-ןח אוצמל הסנמ
וזיא ?םינבה-יניעב ןח-אוצמל-הסנמ איה ןימ יסחימ
.הזמ ואצ ,םיהולא .וז הרדיש דומע תרסח השיג
הילו'גל וביגה
 
 
21/10/00 18:13
Estee :תאמ
...טיבלל הבוגתב
תבשוח ינא .תראתמ תאש המ תא הניבמ אקווד ינא
יתימאה ןחבמהו ,הזה ןיינעב תחא תמאמ רתוי שיש
.המצע םע השיגרמ יהשימ ךיא אוה
הקזח ,תישנ שיגרהל הל םרוג הזה תוגהנתהה גוס םא
רחא והשמ הל דיגהל ןויסינ לכ .ןייוצמ -תחרופו
,יוכיד לש גוס דוע כ"הסב אוהו ימיטיגל אל אוה
.תרחא וא ךכ קמונמ
.ער הל השוע הזש הדותש -ער הל השוע הז םא לבא
טושפ "הפוקתה חור"ש תודוהל ימיטיגל הז ,רמולכ
היהי הזש תוצרל ךתוכזו ישיא ןפואב ךל המיאתמ אל
.תרחא
תאש םירוחב הברה "הפוקתה חור" וזש ללגב םאו
םה םימייוסמ תוגהנתה יסופדש םיבשוח תשגופ
תא ,םיינעגופ םהש תאצומ תאש תורמל -םיימיטיגל
.הזה קחשמה תא קחשל הכירצ אל
Esteeל וביגה
 
 
21/10/00 23:05
ןירג ילוי :תאמ
תמאב השיגרמ תאש ךיאל הבוגתב
רהמ ןיידזהל םאה .הנפוא םצעב איה הפוקתה חור
והז .אל ,יתעדל ?הנפוא תאז "םירבג ומכ" הברהו
הנתנ הלולגה .םייחה לכ וניצרש המ הזו .ןויווש
םישישה תונשב תויטסינימפה לש קבאמה ,חוכ ונל
ונל ןתנ "השדחה תורוה"ה אשונ לכ ,חוכ ןתנ
תא ואכיד םינש .חוכ ונל תנתונ הלכשהה ,חוכ
,תונהיל הלוכי השא ףוס ףוס .השאה לש תוינימה
ירוסיי ילב ,םינש ךשמב ונהנ םירבגש ומכ
שיגרהל ילב ,"הלוז" שיגרהל ילב ,ןופצמ
איה רמייהטסו תור .תונהיל טושפ - "תנתונ"
םושמ תוחפ אל יניעב הלודג תיטסינימפ
.תרחא תיגולואדיא


ץמאת לא ,ךל המיאתמ אל הנפוא םאש תבשוח ינא
ייתורבח בורלש תורמל - גניסריפ ןיא יל .התוא
יירבחמ המכש תורמל ,וטאט םוש יל ןיאו .שי ןכ
יתוא ןיינעמ אל םגו ,יכה יכה הזש םיבשוח
,הילגנאב םידומילל אקווד אלא ,חרזמל עוסנל
.יתנפוא תוחפ הזש תורמל


וישכע רוצעל תועט תאזש ,יתסא ,תבשוח ינא
תונשיה תורוחבהו תושדחה תוכיתחה תא חיכוהלו
תצמאמ ינא םא המל .םיירבג םיסופד תוצמאמ ןהש
ינא םאו ,רדסב ןכ הז הדובעב םיירבג םיסופד
הז ,ילש תושיאה ייחב רבג ומכ תגהנתמו תכלוה
?רדסב אל


הכירצ תחא לכש ןבומכ .ימעטל ,היעב ןאכ שי
.האשילק טעמכ וז לבא ,השיגרמ איהש המ תושעל
"הנפואה לש חורה ךלהל וענכית לא"ה ירוחאמ
םע המלשה רסוחו תונרמש לכה ךסב תרתתסמ
תובר םינש ירחא ףוס ףוסש ,ונלש תוינימה
...ירבגה שוביכה ןוטלשמ ררחשל ונחלצה
ןירג ילויל וביגה
 
 
22/10/00 1:28
Estee :תאמ
'וכו הפוקתה חורל הבוגתב
םירבד המכ הטמל ןאכ םיעיפומ .הרקי ילוי
תויהל לעו "ןויוויש" לע יתבתכש םיכורא רתוי
אל ,ילוי , יתימא ןויוויש ."םירבג ומכ"
"ישפוח"ו "ררחושמ"ל הדימה תמאשכ תויהל לוכי
.תירבג איה


.תישנ הדימ תמא םג שי


אצמנש והשמ הז -הלש םיקייודמה םינייפאמה המ
.רוריב לש ךילהתב ןיידע
ךילהתהשכ גשומ תויהל "ןויוויש" לוכי ךיא
תויהל םיסנמ ונחנא ,רמולכ ?ידדה אל אוה
ומכ" תויהל םיסנמ אל םה לבא "םירבגה ומכ"
."םישנה
,ונתיאמ דומלל המ םהל ןיא ,הרואכל
.......ללכב
לע םירבדמשכש ינפמ ,תמייוסמ הדימב ,ןכש וא
,לשמל ,תושיגר רתי לע םירבדמ השדח תוירבג
.השלוחו באכ עיבהלו תוכבל תוכזהו


ויה תיתרוסמהו תיסאלקה תוישנל .ייק וא
וזה תישנה "תשרומ"ה לע רתול .הלש תויוכיאה
לש ןושארה רודה תא הנייפאש הלודג האיגש וז
אל ונחנא .תויזחה תופרוש לש הז ,םזינימפה
המצע תא הרידגמש ימ רותב .םויה םש
םג הזה אשונב הקסעו ,תילקידר תיטסינימפכ
רהמל אל ךל העיצמ ינא ,טעמ אל תימדקאה המרב
.....תונרמש יל סחייל
הז .םירבגה ומכ תויהל אל הז ישנ "רורחיש"
.רוחבל תוישפוחו תוקזח .םישנ ומכ תויהל
םיישגרה םיכרצב הרכהב םג רוחבל תוישפוח
,תושעל המ ,תובר םימעפש ,ןהלש םיישפנהו
.םירבגה לש ולאמ םינוש
Esteeל וביגה
 
 
22/10/00 4:16
ןירג ילוי :תאמ
'וכו הפוקתה חורל הבוגתב
םעפ לכב הלוכי אל ינאו ,יתסא ,תושעל המ
םאה ררבלו ליחתהל והשמ תושעל יל ףייכש
ינא םאה ,ירבג לדומ והשזיא תצמאמ ינא
.'וכו ,"תוירבג םייניע" ךרד םירבד האור
.לארשי לע םולשו ,השוע ינא - והשמ יל אב
אקווד :והשמ דועו .םזינימפ יליבשב הז
,זעוב לש ,תאזה הבתכל הנושארה הבוגתה
אל ללכב הזו ,יניעב הבוגת לש ץוציפ התיה
דואמ ינא יכ ,השא אלו רבג אוהש יל תפכיא
ינא .םירבדה לש תאזה היארה תרוצב הנימאמ
ינא םא םג - היהא אלו יתייה אל ,ןברוק אל
םימייוסמ םיירבג םילדומ ,האנהב ,תצמאמ
תבייוחמ אלו תישפוח השיג ,תויביטרסא)
.ילש תישפוח הריחב ךותמ השענ הז (ןימל


קר תא :ודיגיו םיגולומכוחה ואובי זא
אל תאז .ךלש תישפוחה הריחבה תאזש תבשוח
.ךלש תישפוחה הריחבה תמאב
הפיא עדוי ימ ?יל תפכיא המ :הנעא תאז לעו
לע עיבצמ ילש ימינפה ןפצמה ?תמאה
ךרואל םישנ .לכמ רתוי יליבשב הזו "קופיס"
,תינימ אל ,תוקפוסמ ויה אל הירוטסהה לכ
תואצוי ויה ןה ,תישגר אל ,תילכלכ אל
.הרבחה םע ךוכיחב דימת תודספומ
ינא .הככ השיגרמ אל ינא .הככ אל הז םויה
לוק יל שי ,תולמשו תויזח תשבול ינא ,השא
- םיישנ םינומרוה יל שי ,רתוי הובג
אל :ןכלוכמ החילס ,םיישגרה םיכרצה תניחבמ
.םירחא םירבד םיכירצ םירבגש יתוא ןתענכיש
רשקלו הבהאלו םוחל םיקוקז םדא ינב יתעדל
םיצור אלש םדא ינב שי .סקסל םגו יגוז
שיו שי .רשק קר םיצורש םדא ינב שיו ,רשק
םישנל םירבג ןיבש םילדבהל רושק אל הזו שיו
ןירג ילויל וביגה
 
 
22/10/00 4:20
הרומה קירוא :תאמ
?תושעל המל הבוגתב
?םמצע ינפב) "תודוהל" לק רתוי םירבגלש
רתוי השקו ,סקס םישפחמ םהש (?הרבחה
.רשקו הבהאו םוח םצעב םיצור םהש תודוהל
תובכעל יפיסות םאו .םישנה לצא ךפיהלו
םיתנכותמ ונאש תויגולוכיספ / תויעבטה
תויאמצע םישנ םגש הדבועה תא הארנכ ןהילא
רבג אל ,רבג רבג תוצור ןאכש ומכ תוינתעדו
,וממאסוכ" םירמוא ונא המל יניבת ,שדח
אל ינאש קרו .ןויז היהיש - ןויז הצור
.בהאתא
םתס הככ
"הרקמב
ילע ךלה זא יכ
הרומה קירואל וביגה
 
 
22/10/00 4:34
ןירג ילוי :תאמ
אוה ירקיעה לדבההל הבוגתב
ןיינעב םעפ יל תרזעש הדות ,לכ םדוק
.והשמ יתדמל ...םיקנילה
הזיא םע תעדוי אל ינא ,ילש קותמ ,תינש
.םירחא םירבג םע יתאצי ינא - תאצי םירבג
קרו ,רשק וצר םתיא יתאצי ינאש םירבגה
םה ןושארה טיידה בלשבש ןבומכ .יתיא ,רשק
רורב הז לבא ,הטימל יתיא סנכיהל וצר
היה אל הז םא יובאו יוא .ףוקש הז .וילאמ
.יעבט היה אל הז .הככ
ריאשהלו ראשיהל וצר םה ,סקסה ירחא לבא
םימעפל ,יתמכסה םימעפל .דימת .םדיל יתוא
קר" הז וצר םהש המש דיגהל לבא .אל
.אל שממ .קייודמ אל שממ שממ שממ ?"ןייזל
ךפיהל ,קירוא ,ךפיהל
ןירג ילויל וביגה
 
 
22/10/00 4:46
ךנחמו הרומ ,קירוא :תאמ
ילש קותמ ,קירואל הבוגתב
.העווז ?יצרא המלש לש םיריש טטצא ינאש
.העשה ללגב הארנכ
ינא ,תישאר .יתנווכ תא תנבה אלש ינתששוח
.רשקל ךתוא וצר תרחב םהב םירבגהש חמש
תא ילואש וא .םתוא תרחב םתס אל הארנכ
,םיצור אל םה םא םגש המיהדמ ךכ לכ טושפ
.םיצור םה
תודוהל לק םהל היהש רמוא אל ןיידע הז
רבעמ ,םהב תרחב תא םגש ולא ,בגאו .הזב
םישקונ ויה םה :רשקב םנוצר לע םייודיול
גונעה ןזהמ אמש וא ,םהיתוחרוא רתיב
?"םישדחה םירבגה" הנוכמה
.היעבב ןאכ ונחנא ,הניבמ תא ,ןכ יכ
ןיזה ,דחא רבד םירמוא ונלש םיטקניטסניאה
ללכב יתרבחה ןוט ןובהו רחא רבד רמוא
ונחנא ימ זא .םינש רבכ חומה תא ןייזמ
תמגופ הלאשה םצע אלה ?םויה תמאב
יכה הבהא ,וניצר המ הלוכו .ונתוריעשב
השולש ירחא רמגית אל הבש הקושתהש הלודג
ילב תתל לכונש .םינש /םישדוח / תועובש
,הניבמ תא ,הז .םידיספמ ונחנאש שיגרהל
.תרבודמ תוריעש התוא תא שממ ןכסמ רבכ
םצמטצה ונלש ימצעה תורדגהה בחרמ ,ןכ הנהו
בוטו ,בחרתמ קרש ,ןכלשל דוגינב .םיאלפ
.ךכש
ךנחמו הרומ ,קירואל וביגה
 
 
22/10/00 1:36
Estee :תאמ
'וכו הפוקתה חורל הבוגתב
תוירואית שי -הדובעל רשקב ,בגא,והשמ דועו
םייתוגהנתה םילדומ תועיצמש תובר תויטסינימפ
תוחפ לוהינ ןונגס ומכ) הדובעב םג םירחא
ףותיש רתוי רשפאמו תוירחא רזבמש , יכרריה
('וכו
תומוקמב החלצהב ושמומ רבכש תוירואית
.רתוי תוילכלככ וחכוה ףאו ,םימייוסמ
ןונגס ץמאל אלא הדובעב הרירב ךל ןיא םאו
הכורא ךרד דוע ונל שיש הארמ קר הז -ירבג
.הזה םוחתב םג רובעל דאמ
ויה אל םישנ ,ינויוויש היה הדובעה םלוע ול
םיסופד ץמאל תוכירצ ןהש שיגרהל תוכירצ
.וב דורשל ידכ םיירבג
םיסופד יפל םלועה תא ובציע םירבג ,הניבמ תא
וסינ ןושארה בלשב ,םישנ .םהל םימיאתמש
ונרבע רבכ לבא ,רבד ותוא תולוכי ןהש תוארהל
לע םג עיפשהל תוצור ונחנא .הזה בלשה תא
ימוחת ומכ -םיבר םימוחתב .םמצע םיסופדה
תעדל יצרת םא .הרוק רבכ הז ,םימייוסמ רקחמ
.ךל רפסל חמשא דוע
Esteeל וביגה
 
 
22/10/00 1:56
הילו'ג :תאמ
'וכו הפוקתה חורל הבוגתב
הפאכה תאש הז דימת יתוא םיהדמש המ
ףוסב תולבקמ ונחנא ףוצרפב (תירופאטמה)
.םירבגהמ אלו ,אקווד םישנהמ
ףוסבו ...ונמחלנו ונמחלנו ונמחלנ םינש
הככ !ונ-ונ-ונ" תרמואו השיא אקווד האב
."!הפי אל


,תימוק אתחנתא תושעל הצור ינא ןאכו
תוניצרב םולשו סח עוגפל ילב) םכתושרב
...זיזי אל) דידיה תא םכל טטצלו (ןוידה
הפק תיבב ברעה יתיא בשיש (((-:...אל
יתלאש ,ןאכ שחרתהש המ לע תצק ינממ עמשו
םישנ יכ תסרוגה הירואיתה לע ותעד המ ותוא
,ןויז םישפחמ םירבגו הבהא תושפחמ דימת
םישפחמ אל םירבג .ןוכנ אל" :רמא אוהו
תא וישכע שפחמ ינא ,אמגודל .ןויז דימת
ילש תוהז תדועתה תא םגו דרשמה לש תוחתפמה
יהשימ םא םש ילאשת .רבעש עובשב הדבאש
"...הב הלקתנ


.בוט הליל
הילו'גל וביגה
 
 
22/10/00 2:19
Estee :תאמ
'וכו הפוקתה חורל הבוגתב
ילש הנורחאה הרעהה וזו ,הילו'ג ךייחב
תמאמ רתוי שיש הלעמל יתבתכ רבכ -אשונב
.הזה ןיינעב תחא
שיגרהל ךל תמרוג ךלש םייחה תרוצ םאשו
,ןייוצמ זא ,תחרופו הקזח
והשמ ישיא ןפואב ךל דיגהל ןויסינ לכו
ןויסינ קר אוה, ימיטיגל אל אוה ,רחא
.קמונמ אוה ךיא הנשמ אל -יוכידל
.הדיחיה אל איה ךלש תמאה לבא .הבבס
בצמב תואצמנ תורחאו ,ךמצע םע המלש תא
וניסינ ולש םיעינמה תאש ,בכרומ רתוי
,רבד םוש םע םיכסהל תבייח אל תא .חתנל
םגו .ינממ תלביק אל יאדו תופאכ לבא
ךכ לכ אל אוה הזה "ונמחלנו ונמחלנ"ה
.ינויער שוטשט הזיא הפ שי .רורב
העונתה תודלות לע יתדבוע-ירוטסיה רוריב
.החיטבמ .האבה תונמדזהב השאה רורחשל
Esteeל וביגה
 
 
22/10/00 2:51
הילו'ג :תאמ
'וכו הפוקתה חורל הבוגתב
התיה הבוגתהו "יתסאל הבוגתב" לע יתשקה
...ילויל םצעב
תתנ תאש ןועטל יתנווכתה אל .החילס זא
- האיבה ילויש עטקל סחייתהל אלא ,הפאכ יל
...'וכו הלולגהמ לחה תויטסינימפה קבאמ לע
לכש ירחא ,רבד לש ופוסבש רמול יתנווכתהו
אקווד ןאכ תואב ,וחילצה הלאה תומחלמה
...ונ-ונ-ונה תא יל תואיבמו תורוחבה
אלא ךייפלכ התיה אל הבוגתה ,החילס זא
.ילוי לש םירבדל הכימתכ
הילו'גל וביגה
 
 
20/10/00 20:05
המענ :תאמ
הרקיה הימל הבוגתב
,ךירבדכ ,המידק קוחר דחא דעצ ךלוה התאש ינפל ילוא ,זעוב
איבהל .חתפתהל ןוידלו ,הימ לש םירבדל סחייתהל םוקמ ןת
תומיטא וז ,רמאמל הנושאר הבוגתכ דימ ךלש ומכ הבוגת
.רתוי דוע לודג פירט וגאו הלודג
המענל וביגה
 
 
20/10/00 20:08
SARIT :תאמ
הרקיה הימל הבוגתב
יתיאר אל ינא ?תוישפוחב אטבתהל ךל עירפמ והשימ ,ידיגת
ןוידה תא חתפל ךממ ענומ והשימש
SARITל וביגה
 
 
20/10/00 20:26
לטימ :תאמ
...אטבתהל ךל עירפמ ימל הבוגתב
תא ולש השיגהמ סאמנש ול דיגהל ץמוא םע תחא המקש דע
?התוא תמסוח
.הומ וברי ןכ
לטימל וביגה
 
 
20/10/00 20:33
SARIT :תאמ
...אטבתהל ךל עירפמ ימל הבוגתב
הפ ליחתהש דע ?םעפ דוע ןונגה םע ליחתהל תשקעתמ תא
תא רורגל ךל המ ליבשב ...ןיינעה המ ?ןיינעמ ןויד
?תוישיא תוצמשה תמרל םעפ דוע הז


ףוא
SARITל וביגה
 
 
20/10/00 21:09
ןירג ילוי :תאמ
...אטבתהל ךל עירפמ ימל הבוגתב
רבג םע ןויד להנל תולוכי אל .ןכמצע לע ולכתסת
...הנוש הבישח תרוצ לכה ךסב עיצמש
לכמ רתוי תועורג ןתא - 'תושו תירוא ,המענ ,לטימ
הפוסא םתס ןתא .תויטסינימפ אל ןתא .טסינבוש ריזח
.תויפ תומתוס ,תומילא םישנ לש
.שפנ לעוג
םירבגהשו ,םירוטיקה תנמדמב ןכדבל ןכל תוחשל תוצור
?ועירפי אל
קוחר ועיגת תמאב .הז לע וכל .השקבב
ןירג ילויל וביגה
 
 
20/10/00 21:38
לטימ :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
םינמזומ םלוכש ריהבהל תוסנמ לכה ךסב ונחנא
תחישו תאז ןיבי אל רזו תושעל המ לבא ןוידל
עדי ףרטצמש ימ תונב תחיש תויהל הכירצ תונבה
םיללכ דבכל
ךנחל םיסנמש םיטסניבוש םירבג םתוא לכמ סאמנ
םיריכמ םה יכ תויהל ךירצ ךיא ונל דיגהל ונתוא
.תרחא תיוזנמ הז תא
לכהש זעובו חחרפו קתבמה ו'ג ומכ הלאכמ סאמנ
.שפנ יפי לש הווסמב אוה םלצא
תוספרתמה לכו ילויו הילו'ג ךממ םג סאמנ
ףרטצהל םילוכי םינב תונב תחיש איה תונב תחיש
םיננבל רתא ומקיש וא םמוקמ תא ועדיש לבא
לטימל וביגה
 
 
20/10/00 22:02
הילו'ג :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
.הפה תא םותסל תוסנל ימל תאצמ ,לטימ ,יוא
?"ונל סאמנ" וז ימו ?"ונחנא" וז ימ ןושאר רבד
.םיפצוחמה ךיירבד חכונל חטב ,ךמצע םשב ירבד
?"תונב תחיש" לש םיללכה קוידב םה המ ,ינש רבד
הכירצ ןאכ תונבה תחיש ,תבתוכ תאש המ יפל יכ
.ךתיא המיכסמש ימ ןיבו ךניב קר להנתהל
איה ןאכ הנווכהו ,תרגפמ ךלש השיגה יללכ ןפואב
לכ הפידעמ ינא .הבשחמה תרוצל אלא ,הללקל אל
םאו ,ךומכ תויפ ימתוס ינפ לע שפנה יפי תא םוי
יעד זא ,"םכמוקמ תא ועד ,םינב" אוה ךלש עטקה
קוידב ךתוא םיקלסמ ויה םא - ךמוקמ תא תא םג
תחתור תייה ,"םיננב" לש רתאמ םילימ ןתואב
"םיטסיניבוש" ומכ םילימ למלמל הליחתמו םעזמ
.ןאכ תישע רבכש ומכ ,'וכו
הז ,ךתמח לעו ךפא לע ןאכ ספרתא ינא ,יתריקיו
.חומ תרצ תויהלמ ףידע
הילו'גל וביגה
 
 
20/10/00 22:03
תאיל :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
איה ,החיש לכ ,החיש לש הטנאופהש המדנ היה ילו
.ךלשמ תונוש ןהש הלאכ וליפא ,תועד עומשל
?אל ,גולונומ הז תרחא
הדבועהש םיינש וא םדא הזיא שיש יל היה המדנ
.הרפמ ןיינעה תא השוע ילשמ הנוש םתעדש
.ונ
.יתיעט ילוא
תאילל וביגה
 
 
20/10/00 22:29
המענ :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
לש גוס ללכשל ידכ ,טנרטניאב שמתשהל וניצר"
רבדב בותכ "...תיטנגיליטניא תישנ הוחא
תא קודבל תונמזומ ןתא .הז רתא לש תכרעמה
עיבהל ,חראתהל םינמזומ םירבג .אלמה חסונה
םינמזומ םה רקיעבו ,דובכו תוריהז ךותמ העיד
רומשל ןויסינ הז , תונורטפ אל וז .בישקהל
לע רומשל ןויסינ הז .החישה לש יפואה לע
ילבמ ,ןאכ תוחפל ,ביגהל תונב לש תורשפאה
תא ךחגתש תיסופיט תירבג הבוגתמ שושחל
.ןהירבד
המענל וביגה
 
 
20/10/00 23:33
ןירג ילוי :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
תובוגתה ןונגס אוה הפ דיחיה ךחוגמה רבדה
חחרפו זעוב אקווד ...לטימ לשו ,המענ ,ךלש
םג ףלא יפ הקומע הנבהב םינייטצמ תרכזהש
רתאה לש םגו תיטנרטניאה החישה תוהמ לש
רדגומ אל ןפואו םינפ םושב ,בגאש) הזה
(דבלב םישנל רוגס ןודעומכ


ךיאו רמול המ יל ידיגת אל תא ,תינש
יל אבש ימל אימחא ינא תיטסינימפכ .גהנתהל
תמיתס לע יתעד תא עיבא ינאו יל אבש יתמ
יל אבש יתמ םירבג תאנש לעו תויפ
ןירג ילויל וביגה
 
 
21/10/00 19:20
המענ :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
יתרמא .גהנתהל ךיאו רמאל המ ךל יתרמא אל
יתוכז .דאמ עירפמ הז ,יל קר אלו ,ילש
.הז תא דיגהל
המענל וביגה
 
 
21/10/00 23:14
ןירג ילוי :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
המכב ,תרעוכמ דואמ הרוצב ,החלתשה לטימ
תשקבמ ינא .החורל אל םהיתועדש םיביגמהמ
עומשל רשפא וכלהמבש ,ינלבוס ןויד לכה ךסב
םישנ םג ,םירבג םג ,תוכופה תועד םג
תובשוחש םישנ קר אלו זעוב ומכ תובשוחש
ןווגמ אורקל הצור ינא .לטימ ומכ וא ךומכ
לא לבא ,יתוא ענכשל וסנ .השקבב .תועד לש
,אל אוההו ביגהל לוכי ןכ אוההש יל ודיגת
ןיא .ביגהל ךירצ ךיא ריבסהל וסנת דועו
רתוי ןיאו .הזמ תונורטפ רתוי
הזמ תונלבוס-רסוח
ןירג ילויל וביגה
 
 
21/10/00 11:06
ריפס ינור :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
םג רשפא .והשימ לש העד לע זגרתהל רשפא ירה
הז לכלו .תרחא לע החיש לש תחא הרוצ ףידעהל
.המב ןאכ שי
אל החישה תרוצש ,תוארל רשפא םא איה הלאשה
ישנה ונחנאה ןיב ןיחבהלו ,םינבהמ אקווד האב
םינבה תא קלסנ תדמע ןיבו ןנוגמ תמאבה
.תיתודלי ,יתעד תאז ,ונ ,תמאבה
ול שיש ימ לכ קלסל םוקמב רשפא םא הלאשה םגו
הלעש והשימל תרחא וא תינימ ,תיתחפשמ הברק
.דיגהל הז תאו זיגרמ המ בושחל ,םיבצעה לע
.קוידב הז תא
והשימש אל הז .ישיא אשונ אל אוה ןאכ אשונה
ןפואב םירחא םייוהשימב וא ,רחא והשימב עגופ
?תלבלבתמ ינא .תיטמטסיס הרוצבו ישיא
הרידחמ תרמוג אלש ימ לש עטקהמ רבשנ יל םג
תירוספורפ אלש ימ וא .תויחל תוכז הל ןיא
,יניעב רתוימ עטק הז .קד דע הנחסכנ הציצמל
הל שיש ימ לש תלוכיה תא םסוח תמאב אוהו
.תוישפוחב אטבתהל אשונה םע ןיינע הזיא
,הגצה לש םיטנמלא וב שיש עטק הז ,ימעטל
,םירבגמ אב הזשכ ןוכנ הז .תומיטא וליפאו
.םישנמ אב הזשכ םג ןוכנו
ינאש ,חחרפ הנוכמה ,דחא רבג תוחפל ןאכ שי
הפי .ולש תועדוההמ תחא ףאב תומיטא יתיאר אל
הזה םילימה דמצ המל תעדוי אל ינא ?שפנ
רמוא אוה ךיא ,האור םימעפ הברה ינא .סחייתמ
רתוי הברה ןתוא חסנמ קר ,קוידב ילש םילימ
ול תוארל תעדוי אל ינא ?ולש תמאה אל .בוט
תסחייתמ ינא .ךסמה לע םילימ הלא .המינפ
לכש ,הככ םלועה תא קלחל לבח המכ .םילימל
.יוכיס ןיא ,םילוכי אל ,םיניבמ אל םירבגה
.תובתכנש םילימל םיאתמ אל המכ
תרוצ לע תקלוחש ימל תוינברוק סחיימ זעובשכ
הנה ,ונל תרתוימ הבהא תרמואש תואטבתהה
ונל ןיא ,דחפ ונל ןיא ,םירבג ,םכומכ ונחנא
תושעל לוכי אוה ,לכה םה םינויז ,רחא ךרוצ
דיגהל דימת תמאב רשפא .רבג אוהש ךותמ הז תא
ומכ ןיינעמ הז .עדוי התא המ ,רבג התא ,ול
תועדוה ומכ תודמע ריהבמו .םולכ דיגהל אל
ולומ דומעל םג רשפא .בוט ברע בוט רקוב
.עמ-שת ,דיגהלו
תא תוצרל הסנמ ףרה אללש הדמעב תויהל יניעב
אל ,עומשל והשימל םיאתמש המ תא דיגהל ,להקה
הב שיש הדמע תאז ,וישכע והשימה הז ימ בושח
הכופה וליאכה הדמעב תויהל ומכ קוידב ,הברקה
.ךירצ הככ יכ ןתחתא ינא לש ,ההז םצעבו
תא תוענכשמו וישכע ךירצש המ תא תושועש םישנ
ומכ אלא ,ןהל בוטש המ הזש קר אל ןמצע
רבדה הזש ,םעפ ידמ תועדוההמ ןאכ רייטצמש
ךירצה םא ןיב ךרד התואב תולעופ ,בוטש דיחיה
ךירצה םא ןיבו ,הסיבכו םידלי העברא אוה הזה
.םויב םינויז השולש אוה הזה
.יתחכשש אצי אלש .בגא ,םירבג םג
,םייחב תופוקת שיש ,םוקמ ןאכ הלבקש הדמעה
אקווד אלו תיעגר האנה ירחא אוה שופיחה ןהבש
שיש חטב .הליבק ירמגל יל תיארנ ,הבהא ירחא
המל ,ןמזהמ קלח ,םישנאהמ קלח לצא ,תופוקת
ןיב לדבה האור ינא ,ןיידעו .יפוי יפויו אל
ןיבו (וישכע ןויז יל אב) יתיווחה ןיינעה
לכמ וישכע ןויז ףידע) יגולואדיא קלאה אשונה
ןה םישנש דיגהל קיספמ אלש רבג ףידע ,רבד
,הזה רסומה .(רחא רבד לכמ אל ותו םירוח ינש
,ךלש הניגוה תא יריכה ,םלועל בוט הז הככ
,תילאדיאה השאה ייהת ךכו ,לקשמ יפל ךל ירמג
.םצמוצמ .יקלח .לד אוה
הבתכש המ םע ילש םייתוהמה םיחוכיוה דחאו
הדמע תאזש תבשוח ינאש הזב אקווד אוה ,הימ
תקולח התיה ,רבעב .םירבגה תא תתרשמ אלש
,ןיידזנ יאוב לע יארחא היה רבגה .םידיקפת
התיה השאהו ,ןיידזהל התצרש השאה רובע םג
הצרש רבגה רובע םג ,בהאנ אוה לע תיארחא
דיגהל רתומ השאל .ונתשה םידיקפתה .בוהאל
,ורתונ םישנה םגו םירבגה םג ,ןיידזנ אוב
תא םיקחשמ השאו רבג תמאבש החנהב ,שדחה בצמב
המו ,עגר עגר ,דיגיש ימ ילב ,שדחה דיקפתה
?םלוכל םיאתמ הז םימיוסמ םירקמב .הבהאה םע
הבהאה םע המ לאשי ימ ?אלש םירקמבו .יפוי
?אלש םירקמב
ריפס ינורל וביגה
 
 
21/10/00 11:18
המענ :תאמ
תונוש תועד לש ןיינע קר אל הזל הבוגתב
ירטמיס אל והשמ שיש אלא .ךתיא ההדזמ .ןכ
.ינשה תארקל השוע םינימה ןמ דחא לכש ךרדב
םירבגו תיבה ןמ ואצי םישנ .םימוחת הברהב
אוב תורמוא םישנ .וילא סנכיהל ורהימ אל
אל םה ,התוא ונקחיש םירמוא םירבגו ןיידזנ
...ונימוקמב ,בהאנ יאוב דיגהל םירהממ
המענל וביגה
 
 
21/10/00 11:29
ריפס ינור :תאמ
תונוש תועד לש ןיינע קר אל הזל הבוגתב
.םישנה ידי לע השענ יונישל קבאמה ידכב אל
אל ,קבאמב .תוחפ וב םיפתתשמ םירבג
,רומשנ אוב ,בהאנ יאוב דיגהל .תואצותב
הלא ,םידלי לדגל ,ךייש ןכ הז ןאכ ,םגו
יכורא ,םיינעבות .תישפנ םישק םידיקפת
תורשפא םע דיקפתה אוה בהאנ יאוב .חווט
,ןיידזנ אוב תמועל .תידיימה העיגפה
ךוראב ,רבטצמב איה ולש העיגפה תורשפאש
.חווטה
ימ וסנכי בוהאל יולגה ןוצרה לש םוקאול
קר םיצור אל םה ןהבש תופוקתב .וזיעיש
וא םירבג ,וזיעי אלש ימו .חטב ,ןיידזהל
הזב אקווד .םירחא םיקחשמב וקחשי ,םישנ
.דימת הככ היה הז .לודג יוניש ןיא
ריפס ינורל וביגה
 
 
21/10/00 23:20
תיטסינגלב :תאמ
תונוש תועד לש ןיינע קר אל הזל הבוגתב
ןכא , םירבגו םישנ ןיב ןויוושה לש םושייה
יגול רמאמ לכמ רתוי הברה ךבוסמו בכרומ
ריאמו
תויתיוח תונשי/תושדח תונבותמו , םייניע
קנזל םוקמב . םישנ המכ לש תויתווח יתלבו
םירברבג לש םהיתוטימ לא קומא תכומכ
תקדוב ינא םג , רמאמ תאירק תובקעב םייסקס
הלוכי הקידבה . םייעקרק -תת םימרז הליחת
היצקרטניאה גוסב יולת עובש וא העש ךוראל
שיש םירבדה גוסמ הז לבא , היצאוטיסבו
הניש לש םיבר תוליל ירחא וניביש םישנ
. הז תא תובהוא ןה ... רדסב הז , ןוסכלאב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
21/10/00 0:46
'זרס :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
דוע תוכרועה ידי לע ךכל ונמזוהו .תוחישב
תועדוה תוארל ,רדסב הז לבא .ליחתה רתאהשכ
לכב יל םרוג ,ךלש ומכ הניב תורסחו חור תוסג
החידבמ קחוצ ינאשכ המשא ישגר שיגרהל אל תאז
.תוכרב יאש .לילעב תיטסינבוש
'זרסל וביגה
 
 
22/10/00 4:47
ףלוו הנפד :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
זוב לש תושוחתל יל המרג ,לטימ ,ךלש הבוגתה
בולישב תלקתנ ינאשכ יל הרוקש המ הז .לעוגו
,תגליע תא .תונלבוס רסוח םע תושפיט לש ינלטק
ןויער לדב יתאצמ אל ךכל טרפו הנושארבו שארב
לש המישרמה ותבוגתב .ךתבוגתב םעט והשזיא וא
יתאצמ םג יתאצמ ןהכ זעוב


הליחתמ תאש ינפל ,הגרדמ התוא לע ידמעתש וא זא
ללכ ךרדב השוע ינאש המ ישעתש וא ,םירחא לטבל
תרהרהמ ,המינפמ ,תבשוח ,תארוק .הזה רתאב
ףלוו הנפדל וביגה
 
 
21/10/00 10:03
המענ :תאמ
ת-ו-מ-י-ל-אל הבוגתב
אל םירבג ילב להנתמש ןוידש תבשוח תמאב תא ,עגר
?קוחר עיגהל לוכי
המענל וביגה
 
 
22/10/00 4:23
ןירג ילוי :תאמ
הרקיה הימל הבוגתב
תא הפיא .בתכ זעובש המ תא בוש יארקתש תשקבמ דואמ ינא
קוידב הז ירה ?תומיטאה קוידב הפיאו פירט וגא האור
םינוויכל ךלה ןוידהש תרעטצמ דואמ ינא ,תישיא ...ךפיהל
תא חתפל םוקמב - תונגהב םיאלמ ,םימיענ אל ,םיינחוכ
תעגל ובריס (העונל טרפ) תונבה לכש "תוינברוק"ה אשונ
.וב
לבח
ןירג ילויל וביגה
 
 
22/10/00 18:53
המענ :תאמ
ילוימ המענלל הבוגתב
?ייק וא ,תוינברק לע רבדל ונל אב אל
,ךממ תרחא םירבד םיאורש םישנא שיש הז תא ילבקת
.ךמשב רבדל הסינ אל דחא ףא .ךממ תרחא םירבד םישיגרמו
המענל וביגה
 
 
6/4/01 17:36
המענ :תאמ
הרקיה הימל הבוגתב
תמאה תא רמול זעמ והשימ ףוס ףוסש לע זעוב ךל דובכה לכ
ןב .טקרוק ילקיטילופו תוינקדצ תומשאהמ דחפל ילבמ התימאל
אוה,דחא :וייחב םיחוור 2מ הנהנ ןברוק ומצע האורש םדא
רשקב םולכ תושעל ךירצ אל אוה,ינשהו,קדוצ דימת לבא דימת
,ןכו תושדח תוכיתח שי .ותוא דקפש ןוסאל וא עוריאל
זא .לעבו םידלי וצרי ןה והשיתמ,ןכו,הבהא ןתוא תניינעמ
תונהנ ןה םא המ זא .וישכע הז לע דחפ תוצוחל אל ןה םא המ
ךירצ רוחבהש קוידב עבק ימ המל .תואמצעמ תונהנו סקסמ
אל ןהש תוקתושמ וא תובלכ ןה המ ?תינומ ןהל ןימזהל
תא ואצמי ןהשכ ,הימ יל ינימאתו ?דבל הז תא תושעל תולוכי
תא ול רמול ושייבתי אל םג ןה,ןרובע דחאה אוהש רוחבה
.ותיא תויחל ןנוצר
המענל וביגה
 
 
27/10/00 13:15
יבוט :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
םימכח םירבג םנשי ןוכנ
םהלש םיכרצל קוידב תומיאתמש תושדח תויורשפא לצנל םיעדויש
עגרה ותואב
רמול שי תושפיט תודלי ןוכנ רתוי וא םישנ ןנשיו
רותב אלו תורשפאה ןיבל תורשפא לוצינה ןיב קוידב תושבלתמש
ןמצע ןהלש תונברוקכ הלא "םילצנמה" םירבגה לש ןברוק
תויתרבחה תומרונה חבזמ לע םיברקומש תונברוק
םינוש םיניזגמ לש לכש ינויזו
הלוז הנילטסלפ ומכ להקה תעד תא ןכל םיבצעמש
תודומח תודלי וטנ תוילכלכ תורטמל
.וטנ תוילכלכ
?אה ?ידיגת לצננ אלש המל זא
תיאמצע הבשחמו הרדיש דומע םע ןתוא ףידעמ תתישיא ינא
ורושאל בצמה לש תינללוכ היארו
ןהש המכ לע לצנתהל וכרטצי אל ךומכ תונבש ידכ
"וכו תוררחושמ אל
?וישכע הרק המ זא תייה םא יכ
?ךלש תוינימה לע שדח והשמ תנבה
?ךמצע לע
אלש חוטב ינא
...ןכ םצעב ילוא
ןכללגב רתוי הברה תוחיורמ חטבש תוינומה תונחת ירפסמ תא
בוט לכ
ןכשארל אל לבא ןכבלל ןיבמש רבגמ
יבוטל וביגה
 
 
16/10/02 6:15
ףסא :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
ןברוק לע רביד אל זעובש אוה , הימ תנבה אל הארינכש המ
קדצה תונברוק לע אלא סנואמ
רחא רואב םירבדה תא תוארל ךל רוזעל הסינ םג אוה
ןייב לחוימה ןויווישל ןברוק םוקמ אוהש הזיאב השיגרמ תא
ןטבה יקמעממ עיגמ רשא תבתכש הזה רמאמה לכ ןכל םינימה
תמיוסמ תוגייתסיה איהש וזיא ךב הריבעמ ןברוק הלימה םנמוא
הלימ ללגיב תינפקות תויהל ךופהל הכירצ אל תא לבא
תבתכש המ לכל הרדגהכ התוא ילבק ךפהה
ללגב אל רמוא ינא הז תאו, הזה םייוסמה הרקימב קדוצ זעוב
לכה לע טיבמש יביטקייבוא דואמ ןנובתימ רותב אלא רבג ינאש
דצהמ
הוואגב תואלמתיהל יכישמת אלו הבהא ךל יאצמיתש הווקמ
תנמזה םג ףוסבו דבל תפפוקתיהש ךכ לע תואמצע לש תינקיר
(ךמימ חכשו םדרינ רבכ חטב אוהש ירחא) תינומ ךמצעל
ינא זא יתייה םאו ידימ הטוב תויהל הנווכ םוש יל התייה אל
רעטצימ
בתכימה תא בותכיש הז רבג תויהיל לוכי היה הז בגא ךרדו)
(וקלחב חמש אל םעפ ףא דחא ףא, םינטק םייוניש המכ םע הזה
ףסאל וביגה
 
20/10/00 10:27
ריפס ינור :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ההמת ינא םג .הקומע תוהדזה ילצא וררוע תבתכש הממ םילודג םיקלח
.ןהל גדגדמ תמאב המ .תוכיתחה ,תוצור ןה תמאב תמאב המ ,םעפ ידמ
.ןמצעל םג תורפסמ אלו תוצור ןה המ
רובידהמ םיקלחל .רבכ ירמגל הנשי .וליפא ,ךממ הנשי .הנשי ינא
ידמש תבשוח ינא ,ןכ .הנימאמ ינא (הווקמ ומכ אורקל) הצרמה ,הזה
.היצפוא תאז םגש תבשוח ינא ,ןכ ,קר אקווד קשחתמ ,םעפ
םישפחמ ,םינימא אל ,םיגיצמ ,םיפנח יל םיעמשנ ולש םיקלחו
.המ אלא ,ירבג רושיא .רושיא
,וליפא קוחר חווטל שגר ,שגר ןיב ,בוברע ןאכ תישעש יל הארנ
,הברק ,ןומא ,(?הככ דיגהל דוע רתומ) םיסחי תכרעמ ,הבהא
.ירמגל רחא אשונ םהש ,םידליו הנותח ןיבו תוביוחמ ,תוכמתסה
םג .םישנל קר אל .הבהאב ךרוצ ול ןיאש רמואש ימל הנימאמ אל ינא
אל וא הצור אל ינא עגרכ ,יל םירמואשכ הנימאמ ינא .אל םירבגל
.אנ ?הזב ךרוצ יל ןיא לבא .ת/לגוסמ
תויצפוא טלחהב הלא ,םידלי הצור אל יאדובו ,ןתחתהל הצור אל לבא
.תאזכ תורשפא לש םויקמ םיחיוורמ םירבגה םג .חתופ םזינימפהש
םדאל שורדש המ ןיב ,לדבהה יתעדל בשוי ןאכ .םישנה םגו .טלחהב
ידכ קר םיתעל ול שורדש המ ןיבו ,(הלבק ,הבהא) ותויה םצעמ
.(תעבט) הביבסה תא תוצרל
תורמוא היתולימ לכו "וישכע םידלי" תרמוא התושי לכש וזש ןבומכ
תא הנקיש ימל יבל .הל יבל .המצע יפלכ אטח השוע "טונ םידלי"
לגוסמ אלש ימ ןיבו הניב ןוימיד שי תמאב ,הזה בצמב .היתולימ
.הבהאל קוקז אוהש ומצע ינפב תודוהל
ריפס ינורל וביגה
 
 
20/10/00 10:56
עוקת יגח :תאמ
?בברעל המלל הבוגתב
המ ,"תרגפמ השא ינא ילוא" .תינלופ דואמ רמאמה לש השיגה לכ
יכ ,םיכסה אוהו ,הנותח לע יתצחלו םיסקט תבהוא ינאש תושעל
ינא"ו 'וכו 'וכו ,הככ הז המל לבא ,הרירב ול התיה אל ילוא
הבהא וזיא לא ,הבהא וזיא - דועו ,"םידלי הצורש תירפכ השא
רישי ךשמה ןיעמ) תימצע האנש ומכ הארנ רתוי הז ,הפ רבודמ
םירבג"ו "?ינא הפיאו" ,תבתוכה לש םימדוק םירמאמל
לש הלבק לש גוס (יליבשב קר .יליבשב) איה הבהא .("םיררקמו
,םימחלנ ןמזה לכשכ בוהאל רשפא יא .הנוש אוהש הנבהו רחאה
ירמגל םיכסמ ינא הזבו ,רותיו איה הבהא .ךמצעב וליפא וא רחאב
!ןכ) םירתוומ אל דוע לכ .הפ ביגהש ןהכ זעוב םע ירמגל
תויטסינויווש תוירואת לע םג םימעפל !ןכ !וגאה לע םג םימעפל
אבא תא אל ,לעבה תא אל .בוהאל תמאב רשפא יא (!תורחאו הלאכ
ךלש םידליה תא אלש חטבו אמאו
עוקת יגחל וביגה
 
 
20/10/00 11:08
הימ :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
.ירתוות תא לש רשקהב הז רותיו לע םירבדמ םתאשכש ןיינעמ
? םתא ורתוות ילוא
זעוב תעגה ךיא גשומ יל ןיא ,תיחכונה הבתכב ךכל רבעמ
הארנכ לבא ,המחלמ לע הבתכ אל תאזש םושמ .רותיוה ןויערל
רשי םכל םרוג ,ונילע אל ,םזינימפמ םכל חירמש המ לכש
םתאש הז ,ראשהל ידכב ןאכ ונחנא .תרבסומ יתלב תונפקותל
םכלגרהכ לבא .שממ אל .ןיינעמ אל ,ךכמ םימייואמ םישח
םתא ,םירחא םירבדו יתבתכ ינאש ומכ והשמ בותכת יהשימשכ
ונתוא םיליהבמש םיבשוח םתאש ראותה תומש תא ואצמת דימת
תומש ועיגי בורקבו ,תלכסותמ ,תרמרוממ ,היינלופ : ארונ
ליעי הז ? תידי'גירפ ילוא ,עטפלק ילוא ,םיפסונ ראות
רבכ רומאכ יתוא ,הפטהה לע הכרב ואש זא ,ונתיאמ קלח דיחפמו
.ילע םיעיבצמש דיחפמ אל
הימל וביגה
 
 
20/10/00 11:56
תירוא :תאמ
םילוגדה םיכנחמה יגחו זעובלל הבוגתב
תונב תחישב םיחרוא קר םתאש ,םינב ,וחכשת לאו ,הימ קוידב
םוקמב .םייתועמשמ םירבד דיגהלו , תיתימא תויהל הסנמש
לוקל בישקהל וסנ ,תויטמוטואו תוינפלש תויוחצנתה חצנתהל
.הזה
תירואל וביגה
 
 
20/10/00 18:16
הנל :תאמ
םילוגדה םיכנחמה יגחו זעובלל הבוגתב
?תיתימא תויהל הסנמש תונב תחישב םיחרוא םתא
דגנ תונב - םידליה ןג לש עטקה ,ןאכ יתימא המ תעדוי אל
,ךפיהלו םינב
ןשיה םלועה יכ ינרדומה םלועה תא ץימשנ ואוב ,ילוא וא
.בוט ךךךךךךכ לכ היה
.אלש תמאב .הנתשמ תמאב אל רבד םוש
.תושפיטה אל וליפא


יתממו ?דבלב תונבל אוה הזה םורופה יתממ ,הזמ ץוחו
?םיחרוא םהש שיגרהל םיכירצ םינב
רבד קר םיצור םתא ,םישפיט םתא ,םינב םתא דיגהל ומכ הז
.הככ אל םתאו הככ םתא ,דחא
?ונמדקתה תמאב המכ דע ,זא ?הא ,ךופה םזיניבושל ונרזח
הנלל וביגה
 
 
20/10/00 19:40
הילו'ג :תאמ
םילוגדה םיכנחמה יגחו זעובלל הבוגתב
ילב הזה רתאה הארנ היה ךיא ימצעל ראתל הצרו אל ינא
(םירבג איה הנוכנה הלימה ,םירבג) "םינב"ה לש םתמורת
.ןאכ תולהנתמה תוחישל


ומשש רודמ וב שיש רתא לבא ,העוט ינא םא יתוא ונקתו
םינבה תא םג םתסה ןמ ןימזמ ,"םיסחי תוכרעמו סקס"
...הילאמ הרורב הנמזה וזו ,ביגהל
,ללכ ךרדב םיינשל ןיינע הז סקסש תועדוי ונלוכ ירהש
.דחא םדאמ רתוי לש ןיינע הז םיסחי תוכרעמ םג כ"דבו
.....?יל ורפיס אלו שדחתה והשמש וא
הילו'גל וביגה
 
 
21/10/00 19:28
תירוא :תאמ
הנל , תקדוצל הבוגתב
תוינפלש תובוגת דגנ יתסרתה לכה ךסב
תא חקול הזש ינפמ .ןכ ,םינב לש רקיעב.תויטמוטואו
םישוע םהש יתמשרתה ינא .םייניצר אל תומוקמל ןוידה
בייח אל דחא ףא .ןאכ תונבה בורמ רתוי הז תא
.יתיא םיכסהל
תירואל וביגה
 
 
20/10/00 18:46
ןהכ זעוב :תאמ
םילוגדה םיכנחמה יגחו זעובלל הבוגתב
.תירוא ,המחלמב יתוא יכבסת לא זא ,המחלמ יתשקיב אל
תחיש"מ הנוש אל "תיתימא תויהל הסנמש תונבה תחיש"ו
םיסנמ ונחנאש בשוח ינא ."תיתימא תויהל הסנמש םינבה
,רשפא זא .ןועט דואמ אשונ הרומג תוניצרב ררבל
תדוקפ תא םג ומכ ,דצב תאזה תונורטפה תא חינהל ,הליחמב
."תוננב"מ שוריגה


םא תחאו ףלאה םעפב םג הז לע רוזחאו ,ףלאה םעפב ,בוש
ךרד יתעצהש ךכ לע .ןכמ תחא ףא ךנחל יתשקיב אל :ךירצ
תא תוארל - הגירחו תינוציק תיארנ איה םא םג - תרחא
.ןגוה ןוידל אלא יוניגל יואר אל ינא ,םירבדה


.תומדקתה לכ ינפב ףגנ ןבאכ תוינברוקה תא האור ינא
םירבג לשו הרבח לש ןברוקכ ןמצע תא תואורש םישנ
חופיק לש ןברוקכ םמצע תא םיאורש םייחרזמ ,םייטסינבוש
,ילש יתעד תאזו - בשוח ינא .'וכו ,םיזנכשא דצמ ןווכמ
ןברוקה תשוחת לע רותיוש - קולחל תנמזומ תא הילעש
לש םייח גישהל ידכ רתוי הליעי הביטנרטלא םוזיל ןויסנו
קופיס
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/10/00 20:04
SARIT :תאמ
השקבב ,המחלמב יתוא יכבסת לאל הבוגתב
הלוכי אל ינא םא המו ,תוניצרב תלאוש ינא ,זעוב
ינא םא המו ?יל ורתווי אקוודש הצור ינא יכ ,רתוול
םוזיל ךלש ומכ תוחוכ יל ןיאו ןברוקכ השיגרמ תמאב
?הביטנרטלא
SARITל וביגה
 
 
23/10/00 16:12
הריש :תאמ
השקבב ,המחלמב יתוא יכבסת לאל הבוגתב
?הפ הרוק המ ,זעוב
?ךתלודגמ תדריו תוננבב יתייה אל םישדוח השולש
.הפ תרבעש הפקתהה תא הניבמ אל
.רוזחל הכירצ ינאש יל הארנ
הרישל וביגה
 
 
20/10/00 18:30
ןהכ זעוב :תאמ
םילוגדה םיכנחמה יגחו זעובלל הבוגתב
אלו ךנחמ אל ינא .הזב יתוא ברעל אל שקבמ ינא ,החילס
.תרמרוממ אלו עטפאלק אלו הינלופ ךל ארקא אל ינא .טפוש
,השאה רורחישל רשק םוש הפ ןיאו ילע םייאמ אל םזינימפ
.רעשל םילוכי "תוננב" יארוקש יפכמ רתוי יבלל בורקש אשונ


.םירבדה לע הנוש תולכתסה תדוקנ עיצהל יתיסינ לכה ךסב
יהשימ לש התוכזב רפוכ אל םג ינא ,ןורטפ אלו ךנחמ אל ינא
הלש גוזה ןב תא וא הרבחה תא רקבל וא ןנוקל ,ףוקתל
.חפוקמ וא ןכסמ ,ןברוק שיגרהלו


ןוויכמ ,תאזה םייחה ךרדל דמציהל לבחש בשוח טושפ ינא
לכ .עובק לוכסיתל אלא ,רתוי בוט םוקמל הליבומ אל איהש
תרחא ךרד (!עיצהל) עיצהל אוה ,ייתובוגתב ,יתיסינש המ
.םירבדה לע טיבהל
לע התוא תוחדל םג רשפאו ,ילש ךרדה תא ןיבהלו תוסנל רשפא
יתוא רורגל הביס םוש ןיא לבא .רדסב הזו רדסב הז .ףסה
ברקל אלו ,רתוי םיבוט םייחלו םולשל יינפ יכ ,המחלמל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/10/00 20:22
SARIT :תאמ
םילוגדה םיכנחמה יגחו זעובלל הבוגתב
.תונלבוס לש גוסכ רותיו לע רביד זעובש תבשוח ינא ,הימ
ריעב תויסוכ שי םא ,ןוכנ יתנבהש הווקמ ינא ,תרמוא תאז
,םיאתמ אל הז ךלו ,הז םע ןהל הבבסו זזש ימ לכ תונייזמש
יפל םזינימפ תומשיימ (...ינאו) תא םגו ןה םג ?ער המ זא
אב הז דוע לכ - Y תורחוב ונחנאו X תורחוב ןה .ונכרד
רדסב הז ,השא לש ישפוח ןוצרמ
SARITל וביגה
 
 
20/10/00 23:39
ןורש :תאמ
ןוכנ יתנבהש הווקמל הבוגתב
ןוכנ
ןורשל וביגה
 
 
21/10/00 14:39
הירמ :תאמ
ןוכנ יתנבהש הווקמל הבוגתב
.ןמצע םע בוט תושיגרמ ןה םוי לש ופוסב םא איה הלאשה
הירמל וביגה
 
 
21/10/00 15:26
הילו'ג :תאמ
ןוכנ יתנבהש הווקמל הבוגתב
ריזחה ךכ לכ אלש והשימב תבהואמ יתייהשכ ,הנשכ ינפל
- םויה ףוסב ןושיל תכלוה יתייה ןכא ,סחי ותוא תא יל
.ייניעב תוצנצנמ תועמדשכ - םבורב לבא ,םוי לכ אל
ןמזה לכו ,הז תא יתאנש ,ער יתשגרה ,שפנ לעוג היה
חטב תוריכמ ןכלוכ .ןאכ יל חילצמ אל לזאזעל המ יתבשח
.השגרהה תא
ינאש ןמזב ומייקתהש םהילע תלאשש םינותנ ינש ןלהל
:והשמב תישגיר תברועמ יתייה
רכה לע שארה תא החינמ תאש עגרה) םוי לש ופוס .1
(תיווחש המ לע תבשוחו
?ימצע םע בוט שיגרהל .2
.אל ללכב .בוט אל :האצותהו


תברועמ אל .תרחא הפוקתב תאצמנ ינא ,וישכע זא
הנוש השגרהב םוי לכ ןושיל תכלוה ,תבהואמ אל ,תישגיר
הרוקש המ לע הטילש יל שי ,הבוט השגרה - םעפש וזמ
ןושיל יתכלהש אצי אל ןמז ןומה רבכו ,יתינהנ ,יל
.לכה רמוא הז יתניחבמ ....תעמוד
?בוט השוע ףוס ףוס ינא לזאזעל המ הלאשה תלאשנ
ותיא יל ףיכש המ תא תחקול עגרכ ינא יתניחבמ ,והז זא
זא ,"השדח הכיתח" ינא זא .תישגיר הז םע תכבתסמ אלו
הזל וארקת - "השדח הלילרש" ינא זא ,"השדח המהב" ינא
התאר אל ,יתוא הריכמ אל ןכמ תחא ףא .תוצור ןתאש ךיא
זא .בוחרב יתוא הארת םא יב רבודמש ןיימדת אל ,יתוא
ינא םויה ףוסבש איה החכוהה יליבשב ,ודיגתש המ ודיגת
.ןוכנ הככ טושפ המכ .ימצע םע בוט השיגרמ ןכא
?הלאשה לע ךל יתינע
הילו'גל וביגה
 
 
29/10/00 19:31
לטיור :תאמ
דוס ךל רפסא ינא ,הירמל הבוגתב
זאמ הכורא ךרד תרבכ רבע םזינימפהש תועדוי ונלוכ
ןימב םוחלל השרדנ תיתימא תיטסינימפשכ ,ותאירב ימי
.תויזח ףורשלו היפג חוליגמ רזנתהל ,עשורמה ירבגה
לש "ירבג " סופד השיאל רידגמ אל שדחה םזינימפה
החפשמ לע רותיו י"ע רבעב ומכ תימצע המשגה
אלא ,תיתרבחו תילכלכ תומדקתהו הריירקב תוזכרתהו
לע תורחבנה תורטמה יפל ,הלש תישיא תימצע המשגה
דיקפתב אקווד המצע עיקשהל הצור השא םאו ,הדי
איה דוע לכ ירה ,םידליו תיב לש רתוי יתרוסמה
ירה םיינוציח םיביתכתל תענכנ אלו המצע תא תקפסמ
.סנאלסכא ראפ תיטסינימפ טסופ איה


יפל תכלל תורשפא ונתיאמ תחא לכל שיש החמש ינא
ןוכנה רבגה תא תשפחמש תחא : הינומרוהו הביל ישחר
ליחתנש לבח .וישכעל ןוכנה רבגה תא תשפחמש תחאו
תויהל "תוזחתמ" ןה םא וננימ תונבל תונובשח תושעל
ידכ שגרו תוביוחמ לוטנ ךא םירוצעמ רסח ןימ תובבוח
והז םימתבו תמאב םא .ולאכ תמאב ןהש וא ןתח דוכלל
.אל המל זא ,ןהלש רשואה
לטיורל וביגה
 
 
20/10/00 11:22
טיב :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
.םישנ לש םייסיסבה םיכרצל םכלש דצהמ םג רותיו איה הבהא
אוהש הנבהו רחאה לש הלבק'' ,תנייצש יפכ ,לכמ רתויו
''.הנוש
.ןוחטיב אוה (םירבגו םישנ) םדאה לש יסיסבהו ןושארה ךרוצה
םיילכלכ םירטמרפב יוטיב ידיל אב הז ,יתעדל ,םירבג לצא
.תויגוז לש תומדב םישנ לצאו
תוחוכ יקחשמו םיסחי לש תאזה הינופקקה לכבש אוה ןיינעה
ךירצ אל ,הנותח ךירצ אל .רתוול תוכירצ שארמש הלא ןה םישנה
תא רצוי ,םצעב ,הזו .ןוחטיב ךירצ אל ,רבג ךירצ אל ,הבהא
. סננוסיד תוא
טיבל וביגה
 
 
20/10/00 15:09
הנד :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
ןה םישנה " ומכ הרימא רשאכ ?רתוול תוכירצ שארמ םישנ המל
יכ תונידעב רמאנ ,םירבגמ האב "רתוול תוכירצ שארמש ולא
תיתייעב וזה הרימאה םלוא .ןשוימ טעמ חונינ ןהמ הלוע
.םישנמ האב איה רשאכ רתוי
תרסה יהוז "רתוול תוכירצ שארמש ולא ןה םישנה" דיגהל
בתכ רבכ ןהכ זעוב .רחא םדאב התוא תולתל ןיאו תוירחא
יכ הנימאמ תמאב ינא .תוינברוקה תשוחת לע הנושארה הבוגתב
לבא ,םייוניש םישחרתמו םירבד םירוק דימת .הריחב שי
ילש םייחהש הצור ינא ךיא לש תיללכ הנומת תמייק ,לודגב
לכמ רתויו (תישפנו תילכלכ) תולת רסוח ללוכ הזו .וארי
הבוגב .הטמלמ אלו ,הלעמלמ אל .םייניעה הבוגב טבמ
.םייניעה
רבכ .ןויסינמ .קיפסמ יאנת אל אוה ילכלכ ןוחטב ,ינש רבד
החיוורמ איה ,הליכשמ איה ,המכח איה " :םירבגמ יתעמש
תא חותפל ליבשב יתוא הכירצ דוע איהש לזמ ,ינממ ףסכ רתוי
,היציבמא לעב אוה רבגה רשאכ המל ."...הבירה לש תנצנצה
לע יביטמרונכ ספתנ ןיינעה ןיוצמ רכתשמו העד לעב ,שוחנ
םישח םירבגה תוכפהתמ תורצויה רשאכ וליאו םידדצה ינש ידי
םויהש קר ,םכתא תוכירצ דוע ונחנא ,וגאדת לא ?םימייואמ
ברעב קוביחב אלא הרעמה חתפל התוממה תאבהב רבודמ אל רבכ
.הרודמה די לע
הנדל וביגה
 
 
28/10/00 2:24
הזודמ :תאמ
?רתוול תוכירצ שארמ םישנ המלל הבוגתב
תיעטומ ,השלוחמ אב חרכהב רותיוש החנההש תבשוח ינא
.הדוסימ
,ךילהתל רשפאל ידכ רתוולו ,הרוחא דחא דעצ תחקל תלוכיב
.חכ ןומה שי ,חתפתהל ,הבהא ול ארקנ ןוידה םשלש
,תימינפ המצועמ אב אוהש ירה ,יופכ וניא רותיוה םא
דקמתהלו טק עגרל דצב וגאה תא םישל ,םישנה ,ונל השרמש
.הרטמב
םדא םע ,םהמ עטק תוחפל וא ,ונייח תא קולחל ונרחב םא
ונחנאש ללגב אל שממו תואיצמ בייוחמ רותיוה ,ףסונ
ןכו ,יטפמא ,ןיבמ ,בשוח םדא - ךפיהל אלא ,טלשנ ןברוק
.רתוי בוט םדא
הזודמל וביגה
 
 
20/10/00 21:14
ןירג ילוי :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
לש םייסיסב םיכרצ" רידגהל השקבב הנכומ תא ,טיב תרבג
?"םישנ
םיכרצ" ,ךתעדל ,םה המ םג תעדל הצור יתייה רשפא םאו
"םירבג לש םייסיסב
ןירג ילויל וביגה
 
 
21/10/00 9:47
תירוא :תאמ
..."םישנ לש םייסיסב םיכרצל הבוגתב
תוכירצ םישנ ?המ וא ךמצע תא השוע תא ילוי ,תמאב ,ונ
ןייזל םיכירצ םירבג .ביצי רשק ,םוח ,הנבה ,ןוחטב
המו בייחמ אל סקס םיצור םירבג .חוכשלו ןייזל ,חורבלו
םהל לק םזיינמפה ללגב ,וישכעש הז ריבסהל התסינ הימש
םילק םייחה תא השע יטסינימפה םלועה ,הז תא לבקל רתוי
תתל ילב ,רהמ ,ןייזל םיצור םה .םישנל אלו םירבגל רתוי
- תושדחה תוכיתחהו ,םידליו הפוח תעבט תובייוחמ
ילב תוראשנו סקס רהמ םהל תונתונ - הלודגה ןתושפיטב
םולכ
תירואל וביגה
 
 
24/10/00 16:41
little ran :תאמ
חוכשלו ןייזל ,חורבלו ןייזלל הבוגתב
ho orit
i feel sorry for you
its like you dont know men, but you have an
opinion on them
"man just want to fuck and run?"
man doesnot want relationship?
all men are fooling around when thay have girl
friends?
i read the stuff you wrote earlier, and it was
funny
but now, now you realy did it.
its ether:
A-you never where involved with a man
B-you are 16 years old
C-you dont have girlfriend that will tell you the
trouth
bla bla bla.....
i dont know if you where just lughing or med or 2
days before your period.
i just know, that what you said was bullshit.
and i am just me.
think what the smart pepole here think about
what you wrote, and there are a lot of them, just
try to listen
little ranל וביגה
 
 
20/10/00 11:23
1לכימ :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
תורבחה לכ ,סופסיפ לש השוחת השיגרמ הימש הארנכ ,קדוצ יגח
הלש 29-ה תונב
ומוש ןכו ,השוב ילב לכהמ תומעוט ,םייחהמ תונהל תוסנמ
תורפסמו תוניידזמ וליפאו תינומ ןמצעל תונימזמ םג ,םיימש
!!!!המדיק וזיא ווווואווו - ה'רבח
רשפאו הל בוט אל תאצמנ הימש םוקמב ,האנקל רושק אל הז
.תאז שיגרהל
,ארקא דימ לבא ,תנייצש יפכ הלש תורחאה תובתכה תא יתארק אל
איהו תינעבוט הציבב תאצמנש תחא לש רומרמ הפ שי ימעטל יכ
זא .ןהל קשחתמש המ תושועש תוישפוחה היתורבח לע דצהמ הטיבמ
.ןליבשב ינהת .יאנקת לא
1לכימל וביגה
 
 
20/10/00 11:46
הירמ :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
,תוצלואמ תוחיתפו םייארקא םינויז לש םוקמב יתייה ינא
םיבר םינויז .(םייתנש ירחא) לגעמ ותואמ יתצלחנ ילזמל
הלוכי אל רבכ תא .ךורא חווטל תוטירש םיריאשמ שגר ילב
.ךתוא בוהאל לוכיש והשימ םלועב שיש תעדה לע תולעהל
.תעגיימו תימיספל תכפוה ללכב םייחל השיגה
הטימל ץופקל אל ןכל העיצמ ינא תוריעצ תוארוק ןאכ שי םא
בינגמ ארונ .םהלש קחשמה תא קחשל אל .רהמ ךכ לכ
.ןטק אל ריחמ םימלשמ לבא ,הלילרש תויהל וניתוזוחמב
הירמל וביגה
 
 
20/10/00 19:46
הילו'ג :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
?קלע ,שדוקה חורמ ןוירהל הסנכנש תא אל וז ?יתימא הירמ
:-))))))))
הילו'גל וביגה
 
 
20/10/00 21:41
לטימ :תאמ
?הירמל הבוגתב
?האור תא
ונל אלו ךל אל תופיסומ אל הלאכ תורעה
לטימל וביגה
 
 
20/10/00 23:42
ןורש :תאמ
?הירמל הבוגתב
בושחל הלוכי אל ינא ?החירסמ תאזכ השיג ךל שי המל
.תרחא הלימ לע
?ילוא האנק
ןורשל וביגה
 
 
21/10/00 23:38
תיטסינגלב :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
םישנ שי , דבל הז תא תושוע ןה , רפס -תיב ןהל ישעת לא
ןהל שיש תולגל ןמז ןהל חקולש
ןמז רתוי דוע ןהל חקולש איה הרצה , ןפוג לע תולעב
.שפנל רבוחמ ףוגש סופתל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
20/10/00 17:45
ריפס ינור :תאמ
?הבהא לע רביד והשימל הבוגתב
המ ןיבו הז ןיב רשקה המ ןיבהל ישילש ןויסנ וישכע יתישע
הבוגת תאז) יתבתכ ינאש המ ןיבל הז ןיב וא ,הבתכב בותכש
.ודנרפמוק ונ .ןיאו (?ילא
.זעוב הלעמל בתכש המ לע ל"נכ ותוא
?הפוהו ןייזנ ונחנא לש הזה ישנה דנרטל רושק הז ךיא
המל ?בוהאל ידכ רתוול ךירצ המ לע - יפיצפס רתוי ןפואבו
?יגח ,ןווכתמ התא
.טאל וריבסת .תירפכ .הטושפ הרוחב ינא .ידמ יל בכרומ הז
ריפס ינורל וביגה
 
 
20/10/00 11:46
Estee :תאמ
?בברעל המלל הבוגתב
...באכ דע םיקייודמ םירבד תרמא ,הימ
תישנ תוינימ לע יהשימ הרביד ובש םורופב ןאכ ןויד היה
תיארנ איה המל -הלאש םגו ,םינבה לומ הגצהכ תדקפתמש תררחושמ
רסוחמ ?הרקמב ?תירבגה תוינימה לש הארמה תנומת ומכ קוידב
תויוכזה לכ) ?תררחושמ תמאב אל איה םצעבש וא ?תויתריצי
(...ןבאהו הנשושל תורומש
תא תוניבמ אלש תורוחב לע רבדמ אוהשכ זעוב םע המיכסמ ינא
...םזינימפה תוהמ
ונחנאש חיכוהל הצר םימוחתה לכב ,םזינימפה לש ןושארה רודה
ןיב היכרריה התיהש ינפמ ?המל ."םירבגה ומכ" תויהל תולוכי
.םלתשמו חלצומ קזחכ ההוז ירבגכ ההוזש המ לכו ,םינימה
לע רבדמ יוושכעה םזינימפהו ,תורהנ הברהב םימ הברה ומרז זאמ
,רמולכ -יתימא ישנ רורחש
.תויתימאה תוישנה תונוכתה לש סוטטסה "גורדיש"
.ןמצע תונוכתה אל ,תונב ,סוטטסה
אל ,יתימא .חכ שי ךלש יטנתואה ןוצרלו ךלש יטנתואה שגרל
,יביספ ,רתוי שלחכ ההוז ישנל בשחנש המ -ןשיה םלועב .המודמ
.רובשל ךירצ הזה יוהיזה תא .וליפא תוחנ ,יתולת


....חככ תספתנ רשקיהל אל תלוכיו השלוחכ ספתנ רשקל ןוצר הככ
...שוקשק הזיא


קזחכ ספתנ םיגיצמ םירבגהש המ יכ ,ןשפנב רקש תושוע ןה ךכו
קר תא .והומכ יגהנתת םא רתוי הקזח ייהת אל תא לבא .רתוי
.ארח ישיגרת
תוניהל תולוכי םישנ םאה קיתעה ןוידל סנכיהל ילב ללכב הזו
.אל וא םירבג ומכ ןמדזמ ןיממ
.....ןונימה יבגל איה הלאשה .תולוכי ןהש יאדו
התאש הרבחה לש תוביסנה לש הנבהל רשקב זעוב םע המיכסמ אל ינא
הז ,הפוקתה חור וז םא .יולתו רושק דאמ הז .ךפיהל .הב יח
רמוא הז ....הככ גהנתהל ךממ ופצי ישגפתש םירוחב רתויש רמוא
הזש ותעדב הלעי אלו הלאכ םיסופד יפל גהנתהל שייבתי אל אוהש
,הדדוב דאמ דאמ ישיגרת תאש רמוא הזו .קיינאמל ותוא ךפוה
....תורחא תושוחת שי ךל קר הרואכלש ינפמ
תיתדה וז לשמל ,תומייוסמ תורבחב ,בגא . הנותחל רושק אל הז
?המל .תורוחבמ רתוי הנותח לע םיצוחל םירוחב ,הנממ האב ינאש
.רחא ןוידל אשונ הז
.םידלי יל ףוחד אלו עשתו םירשע תב ינא .םידליל רושק אל הז
לוע תכיתח יל הארנ הז .אל ללכב
...בורק יל הארנ אל הזה םויה לבא ,וב הצרא יאדו דחא םויש
תויהל הלוכי יאדו וז יליגב ילש תמאה וז םא .ילש תמאה תאז
...שולשו םירשע וא ששו םירשע תב הרוחב לש תיטנתוא תמא
....הבהאו רשקו תוימיטניאב ךרוצל יתעדל רושק ןכ הז
,ךלש ןטבל התשע הדילהש המ תא יבזע ... ,הימ ,ןהב יעטת לא
תוצור ארונ ,קר ,ןה ...ךממ ןהו ...ןהמ הקוחר ךכ לכ אל תא
... ןתוא וצרישו ןח אוצמלו ,תוקזח תואריהלו,חילצהל
שי תונבל תורגבתהה ליג תליחת דעש ואצמ םירקחמ ,תעדוי תא
לש תיתרבחה הכרעהב ,םידומילב,םנמא ,לק - םייוסמ ןורתי
ךכ לכ ןהו ,הנומתל תסנכנ תוינימה זאו .'וכו ןהלש םירומה
הארמה םואתפ .םירתוס םירסמ תופצומ ןה םואתפ ...תולבלבתמ
םיגשיההמ בושח רתוי 'וכו,ןהב םילגמ םינבהש ןיינעה ,ןהלש
הברה ויה ןה 11 ליגבש תושיגרמ תובר ,ךפוהמ חרואבו ,םהלש
לש לובלבה תורמל ,בגא,םינב) ....15 ליגב רשאמ "תוקזח" רתוי
רתוי כ"דב ותוא םירבוע ז"כב ,םהל םג ינייפואש תורגבתהה ליג
הזיא ינימאת אל תא ?רזוח ןהלש ןורתיה יתמ תעדוי תא (.בוט
תוחפ רבכ םליגב םירבגש ינפמ ....40 ליג תארקל ....בוצע
,עצמאבו .....םישנ תמועל םהל שיש המודמה חכה תשוחתל םיקוקז
ובהאיש טושפ הז ןהל ףוחד יכה ,האישב תוינימה ובש ליגב
.....ףוט ,ונ ....ןתוא ובהאיש ליבשבו ...ןתוא
המ תא תוארל היה רשפא תוננבבש תבשוח ינא :םויסל הרעהו
לש תיגיגח תוצרפתה , ןמזמ אל שממ ,ןאכ התיה ...תראיתש
לוכיבכו היולג תורחת ...ירבג םזיאו'צאממ תישנ תובהלתה
ביהלמ יכה יכהש המ" .תוירבג תומחגל תונעיה לע "תררחושמ"
טושפ שממ שממ רבכ ינאש המ קוידב קוידב הז ךתוא ףירטמו ךתוא
.חטב ,ןכ ."תרחא הלוכי אל
Esteeל וביגה
 
 
21/10/00 23:55
ישיפ :תאמ
?בברעל המלל הבוגתב
..יתסא
.יתוא הספתש הרוש תבתכו ,לכה תא וישכע קר יתארק
הנותח לע םיצוחל רתוי תמאב םינב (יתדה) ילש םלועב ,ןכ
.תונבמ
.ללכב דדועמ אל הזו
.עזעזמ הז
הנותחה ינפל סקס ןיאש ללגבו ,םינמרח םה יכ קר הככ םה יכ
.ןתחתהל אוה רתויב ריהמה ןורתפה
?המ זאו
.רשקלו,תוביוחמל יתימא ןוצר םהל ןיר ירה
אשונ יכ ,םיכלוה המ תארקל םיעדוי תוחפל תינוליחה הרבחב
.לרטונמ סקסה
.הרקמב ,עובשכ ינפל קר יל התלגתה וזה תירונה התימאה
.הככ הזש םיעדוי םלוכש רבתסמ
...יתעדי אל ינאו
םוקמ שי ונלצאשו ,סקס קר םישפחמ אל ונלצאש ,יתבשח ינאו
.תיתימא םיסחי תכרעמ תונבל
?וישכע המו
ישיפל וביגה
 
 
22/10/00 2:34
Estee :תאמ
?בברעל המלל הבוגתב
עגר עגר עגר
.םדקומ ןתחתהל םיצור םייתד םירוחב המל תוביס ינימ לכ שי
.ןהמ תחא קר איה תונמרח .תורוחב םגו
.תופחסיה תצק וז 'וכו "תיארונ תמא" וזו "הככ הז" דיגהל
רבודמש םיניבמ םהש יאדוו ,רשקב יתימא ןוצר םהל שיש יאדו
םייניצר אלהו ,םהיניבש םייניצרה תוחפל).הלודג תובייוחמב
(?הככ אל ,םיניינעמ אל ירה
םא ,יולגב םעפ ףא ךל ורמא אל ךלש םינברהש והשמ הנה זא
....וניתומוקמב םירמואש ומכ ,"הנטקה ךתיב לחרב" רבדל
רוסא םהלו ,תוננואמ תוניהל הכלהה יפל רתומ תונבל
...תרכ שנוע ....רומח רוסיאב
?אל ,הקוצמ תכיתח .הלאוו
?הככ אל "הפוחל הרשע הנומש ןב" תובא יקרפב בותכ םגו
ורפ תווצמב בייחו ןתחתהל בייח רבג הכלהה יפל ללכבו
(םיכורא םירבד הז לע בתכ ם"במרהו) .אל השאו ,וברו
.ןכ אוהו .הכלהה יפל ןתחתהל תבייח אל ללכב תא ,הניבמ תא
ןיבהל רשפא .ץוחל רתוי אוה "סוד" רתוי אוהש המכ זא
?אל ,ותוא
הגאד יריסה ...םיאלפנ םירוחב ןומה םהיניב שי ןיידעו
.הרומג תונכב .ךבילמ
Esteeל וביגה
 
20/10/00 11:19
תנע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
התלעש הנושארה היצאיצוסאה האירק ידכ ךות לבא ,המל תעדוי אל
.ףסכה שגמו ןמרתלא ןתנ .ןמרתלא אקווד התיה ישארב
םינתונש ,וילאמ ןבומכ לכה וישכע םילבקמ "םה"ש תויהל לוכי ..ןכ
?לכה הזש דיגהל לבא תולקב רתוי "םהל"
....תבשוח אל ..תעדוי אל
...ינא ןאכ חתפתהל דיתע דועש יפוסוליפה ןוידל סנכהל ילבמו
טלחהב ינאש דיגהל האגו החמש קלע השדח (הזרפאראפ) הכיתחכ
םא םג תינומ הנימזמ אל ינאו ,ייתורבחמ תובר דוע ינומכו תיאכרא
.םלועה ךפהתי
תנעל וביגה
 
20/10/00 11:26
חחרפ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
....הימ הימ


קר .אלש ונל רורב םג כ"חאו .ןכשה לש אשדה יכ םיתעל המוד
!אוהה אשדה לע תוניצרב ונכרד אל םלועמש


ןשפנ רשא תא ןשפנל שקבל תוישפוח םישנ ושוריפ ,תוישפוח םישנ
שפנ אל ,םישנה שפנ אל ,(תזמרמ תאש יפכ) םירבגה שפנ אל .הצפח
.הצובק ךייש וניאש טרפכ המצעל השא לכ אלא .שיא


.אקווד השא תבהאב וא ץוטסב וא הבהאב הצפח ןשפנ םא הנשמ הז ןיא
ןיא .םינש שמחל וא העשל תוללוהתהב הצפח ןשפנ םא הנשמ הז ןיא
התואכ ףורשל וא ,תפדורה התואכ ףודרל תוצפח ןה םא הנשמ הז
- ןהל הפי םא ןכרדו .ןכרד יפ לע תושוע הלאו הלא .הפורשה
איה ייניעב בושחש המ .ןהיניעב ןח אצומ הז יכ ,הככ .הקיפסמ
תולת אלל .השפנבש לככ ,הבל לעש לככ השעת ,טרפכ תחא לכש הדבועה
.יהשלכ הצובקל התוכייתשהב
אל הז ,איה וז ,תינומ הנימזמו תניידזמ יהשימשכ ,הימ הניבמ תא
.םישנה ללכ


אל םירבג םג לבא ,תרמוא תא םירבג ומכ .הישפוח תויהל הז הככ
תא דיחפמ יד ,יתרגש יד ןפואב םילעופ םה םג .וז ךרדב םילעופ
יפכ הבהאמ םידרטומ םירבג .תוילקירלק התואב םייובש םה םג .םמצע
לע תובשוח םישנש יפכ הבהא לע םיבשוח םירבגו ,תודרטומ םישנש
תויובש הלא .ןייזל תובהוא םישנש יפכ ןייזל םיבהוא םירבגו ,ךכ
.םהלש תומגיטסב םייובש הלאו ןהלש תומגיטסב


לע הלועה לככ םישע תמאב ,הריכמ תא ,(םישנ וא םירבג) םישנא המכ
!?םחור


ינא ,ףסכה ליבשב ןאכ ינא" :םהלש סובל םירמואו רקובב םימק המכ
תושמושמה ךיתוחידבל ךייח ינא ,קומש התאש תורמל ךילא ךייחמ
הרבחה תא הנקא ינא ףכית ,הכח ...הרירב יל ןיא יכ תוטובחהו
?הא ,המכ "!קאינמ אי ךתוא ןושאר ..ךתוא םג רטפאו


הרבעש הנש ,הדזאמ הז הנשה .בוט אוה ידילש המ .רדעכ םייח םישנא
ךירצ םא .םילגלג לע הנסאפיו היהי הז הנש דועבו ורבוס היה הז
דועו הרוצה תא ול יתקנקנ ךיא רפסלו זעונ טבמ ,רצק ,רוחש שובלל
.היהיש זא .ןוסכלאב ןשא ינא - דבל ול ןברחתיש תינומ יתנמזה
ענ רדעה יכ .תורבחל רפסל זא - עובשה ךרצמ הז תורבחל רפסל םאו
.ול הצוחמ ,הרואכלב תוחפל ותא אלש ימו


ןתוא םתור ירה ,והשמ גישהל תנמ לע וררחוש םישנש ת/בשוחש ימ
.היהי רשא "והשמ"ה היהי "והשמ"ה ותוא לש םילבכל


.ןויווש לע תומחלנ ןיידע םישנ .דובעשמ שפוח לע ומחלנ םישנ
,הימ תעכו .ךחורל אלש תורחאו ךחורל תוגהנתמש שי ךכ ךותב םיתעל
היה ?תמאב ,אל ?ךחורל הגהנתה ןהמ ימ םעפ יא יכו .בלה לע די םע
?ןטק טועיממ רתוי הז


.הדוקנ .הבהא הווש הבהא .הנותח הווש אל הבהא


םעפ .םינגה ירובצמל תוירחא רדסה ,ינוממ-ילכלכ רדסה איה הנותח
,םעפ יכ ....התפוחל תסנכנ הלכ המל םיעדוי לכה :ורמא םידוהיה
ונתחתה םישנ ,םעפ ןכ,רבכמ אל ןאכ ךכ לע הריעה וליפא יהשימ ,ןכ
.הז ליבשב םג ,ןכ .הז תא תושעל ידכ


..הבהא ךרוצל אלא ןיידזהל וצר אל ,תרמוא תא ,ךתפוקת לש םישנה
?םנמאה
אלל קר תוניידזמ (תוכיתחה אקוודו) תרמוא תא ,םויה לש םישנ
?םנמאה ...הבהא


ללכבש םילארשיה "זיטסקיס"ה תוללוה תא הווחש ימכ ,יל המדנ
םידגבה רקיעב אוה וישכעל זא ןיב לדבההש ,םיעבשה תונשב ושחרתה
.םירוחשה


תא ,ןתקושת תא ,ןתבהא תא ןמצעל תובייח םישנש בשוח אקווד ינא
.ותעב רבד לכ ןהלש שפוחה
!?אל המל ?דלי שי יכ ץוויכ ינמיס הז רחמ .הלחא ?ץוטס הז וישכע


!הרקי הימ


ךכל רע תוננב תא ארקש ימו .הז דצל הז הז .הז םוקמב הז אל הז
םיתעל יורקש0 רשקה ותואל ,הבהאה התואל תוהמכ ,םויה םג ,םישנש
....רבתסמ םה םג םירבגו (הנותח


!!!תרחא הז הזופב .הזופב לבא


.הימ הדות
חחרפל וביגה
 
 
20/10/00 18:41
הימ :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
הווש הנותחש הז ירבדמ תנבהש המש תויהל לוכי אל .רקי חחרפ
תא תארקש חוטב התא .הבהאמ קר וניידזה ינמזבש הז םגו .הבהא
םירבד םש הלתש ילריש ילוא ,בוש הז תא ארקא ינא ? יתבתכש המ
"ינמזב" תיינוריא תא תנבה אלש תויהל לוכי אל .הלאכש םיינרתח
הז יתבתכש הממ תנבהש המש תויהל לוכי אל .תורחא ויה תוכיתחה
.תמאב ונ .תוינטירופו החפשמה יכרעל הפיטמ ינאש
הימל וביגה
 
20/10/00 13:04
yoad :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תבתכש תא אורקל יל בוצע ילש הרקי הימ
תיתימאה הבהאה תא תוסחימ תוננב הברהש רתוי דוע יתוא רעצמ
םישנא ןיב םיקתהל הלוכיה
.רחא וא הזכ ןויזל רבגל רבג - השיאל השיא - השיאל רבג
ןוצרה לש אצוי לעופ ןה םהיתובקיעב םיאבה םידליהו םינויזה
הבהא לש אלו הבריקל


וניא רתוי יתוא ובהאוי עמשמ רתוי יתוא ונייזיש ולככ טפשימה
ןוכנ
רתוי אלו ןקרופ לש ינכט טקא וניה ןויזה
תאזו הנותח אטבמה םיוסמ סקט םיק תויוברתה לוכב יכ בל ימיש
. ינפוג ןקרופ תאיצמל חונ יעצמא הניא הנותחש םושימ
םדא םע החמישהו באכה תא קולחל הקומע תישגר תוביוחמ איה הנותח
תורמל ךכ לכ תובר םינש דחיב םישנא קיזחמש םג רבדה הזו ךל בורק
.ןיאושינ ייחב תושחרתמה תודרומהו תוילעה


תורומתה יכ יניבתו ךייחב שמשה חרזית ןכא יכ ךילא יביל יביל
ונא םייחב רבד לוכב ומכ קר םינימה 2ל תופתושמ ןה תוינפוגה
לע רתוי עיצפמ הרואו שמשה םוח יכ תועטב כ"דבו םירובס םיטיעל
ונירבח


תראיש רשאמ רתוי בורק אוה רואה תא יאיצמ ןכאו ךל בוט לוכ
yoadל וביגה
 
20/10/00 13:31
Estee :תאמ
עלס הימל הבוגתב
:הזה רפסה לע הצילממ ינאש הנורחא םעפ ,בוט
יאקירמא גולוכיספ .ליר סנרט תאמ "הז לע רבדל הצור אל ינא"
הז תא ונקת ,תונב .השדחו הנשי .תוירבג לע םכח יכה רפסה .ןנוחמ
...םכמצעל הז תא ונקת ,םינב .םכלש םירבחל
Esteeל וביגה
 
 
20/10/00 17:23
תירמ :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
.(תעבשומ םירפס תבבוחכ) רפסה לש ומש תא יתמשר
תושגרמ ,תויניינע דימת ןה ךייתובוגת תא אורקל תינהנ דואמ
.ךירצשכ תויהמאו
.ךכ יכישמה
תירמל וביגה
 
 
21/10/00 18:22
Estee :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
תושדח תונבות המכ םג הזה רפסב רתאל רשפא ,בגא ...הדות
...םירבג יבגל ,הימ לש םירבדב ולאשנש תולאשל סחיב תוקתרמו
Esteeל וביגה
 
20/10/00 14:39
הלילט :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ךלוהש הבשח איה - תויפיצב רעפהמ ועגפנ םישנש ללגב הז ילואו
,םיטרסהמ הבהאו רונ-יד ןיקוקיזל החטבה הפ שיו ןמור הלחא הפ
אלימב ירה ,ךלה כ"חא ,עגר לכמ הנהנו ןפש ומכ ןייזו ןיידזה אוה
.רתויל ןווכתה אל
,םימעפל ,ונלבלבתה ,םיפושח םיבצעה תוצקש בורמו עגפיהל בורמ זא
העיגפהמ ונמצע לע ןגנ ,סקסב םיינחוכ םיסופדב גהנתנ םאש ונבשחו
תיתחתל תויפיצה הבוגמ הדחה הקיסנה לש ,השיטנה לש תישגרה
.הבזכאה
לכל וא) הטימל תוריהמבו תולילקב סנכינ ,"םכומכ" ןייזנ םא זא
דרנ ,(...תוינבתל דמציהל םיבייח אל ,הז תא ונל השועש רחא םוקמ
המ הלודג העורת לוקב םכל עידונ ,הז תא השענש םיתמ םתא יכ םכל
םכל דיגנ וא ,ךלנו שבלתנ כ"חאו ,ונל ושעתש תוצור ונחנא
זא ,הטימב ןאכ ףסונ והשימ שישכ בוט הנשי אל שממ ינא ,קתומ"ש
ףועו ךמצע תא חק לבא ,תבגמ ךל ןתא וליפא ,תחלקמ השע ,תאיחב
זא ,הז לכ תא השענ םא ילוא ,"(...הידעלב וא תינומ םע) הפמ
ול בשייתמש ,הזה ררוחמה באכהמ תונגומ היהנ זא ,"תוקזח" היהנ
ךכ לכשכ סרוהה ךיתחב ,ונלקתנ ,בוש ,ונלקתנש םעפ לכב ןטבב
תישגר םיסחי תכרעמו רשק תיינבל ,השיגפ דועל ותוא וניצר
...טרסב דבל ונייה ,תושעל המש וניליגו ,תיגוזו
ילב ,תולכ דע ןיידזהל ,םימעפל ,תובהוא אל ונחנאש רמוא אל הזו
- ןימאהל אל וליפאו ,תובהוא םג תובהוא .שגר םג הזב ברעל
(?אל ,תובוט תודימלת) ...הזמ תוניהל תועדוי
תא תולבלבמו ,תוצור תמאב המ תועדוי דימת אלו ,תולבלובמ תצק זא
?םשו הפ ,םכל םג הרוקש המ אל הז ,וניניב לבא ,םכתא םגו ונמצע
,קיחדהל םידיפקמ ךכ לכ םתאש םירופיסב ונתוא ופתשת ילוא ,םיננב
?המלענו םכתא הנייז םתס םצעב איהו ,רתויל ךכ לכ םתיצרש תאז לע
...חונ רתוי השעי שואיה טושפ ,םכל הרק הזש תועדוי אל ונחנאש אל
הלילטל וביגה
 
20/10/00 15:12
הכלהש איהה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תוכיתחה לע והשמ ךל רפסל הצור ינא ,יברקתת ,הל'הימ ,עגר יאוב
טישלוב לכה .ךייחב תויגוזה ללגב הנורחאל תעדי אלש תושדחה
.לכה ,הימ
ריעה ,הבתכ םולב-לטסקש ומכ שממ ,ףולחי הזו שדח דנרט קר הז
,םש התא .הזופ תואלמו וגא תולוטנ תוררחושמ תוניצס האלמ תאזה
לע רבדנ אלש ,הקירי הווש אל התא ,םש אל התא םא .םייק התא
ןשאר ןומטל תופידעמש הנעיה תונב לש השולח האצמה קר .ןויז
לע די םע ,ונניב .ןרבעל וטיבי ןהב וקשח ןהש םירבגש ידכ ,לוחב
ןושיל ?תובהאנ תויהלו בוהאל תוצור אלש םישנ הריכמ תא ,קפודה
יכ די חולשל תורשפא שיש תעדל ןימי דצבו הטימה לש לאמש דצב
תרמחלשו ןושיל ראשהל אלא ,תינומ סופתל אל ?רחאה יצחה םש בכוש
וליחתיו תפתושמ אהת הרידהש םישדוח המכ דועו ךלצא ןשיי אוה
תוחותפ םייניש תוחשמ תורפרופש ,תויגוז לש םיטושפה םיכוביסה
?םרומ הלסא שרקו
.תחא תואיצמ הריכמ ינא .תרחא הריכמ אל ינא
,תירצונה הריפסל ישילשה ףלאה תישאר ,םויה היח ינא וב םלועב
ןתשה המכ .רוכינה םלועב יזכרמ דיקפת ספת קחשמה המכ הלגמ ינא
ךרד וכותמ אצויש דע םיימינפה םירביאה ךותל לזונו חומל הלוע
ברעתי אל בלהש קר ,שוגיר לש ןיינע לכה .הלגומכ סימרדיפאה
ןילנרדאה תא ץירמש ,הזה שוגירה ,וה .םולשו סח ,קיעהל ליחתיו
.רתוי רחואמ עמדה תוטולבו
הבהא תשפחמ אל ינאש יתבשח ,הכיתח אל ינאש יל ינימאתו ינא םג
תולילב תלהובמ המק ינא םג .יל קשחתמש המ תושעל ,הככ יל בוטו
קופד המ ההותו יתכלהש יתוא וא ךלהש אוהה תא תדעור דיב תשפחמו
קוביח תללוכש תימצע האצרה ,בקונ שפנ ןובשח ליחתמ ךכ רחא .ילצא
.בלב תיקנע ההימכ לבא ,עגמ תולוטנ םיידי םע בהוא
תררחושמ וליאכה המבב יתסאמ ,הזה קחשמה תא תלכוא אל רבכ ינא
.ואולמו םלוע ימצעל קינעא ינא ,דחיב ררועתהל יל ינת .תאזה
ןומא ,תונכ - עיגישכ שדחה דנרטה יחי ,הזופה האלה ,תוכסמה האלה
ךותמ אל ,דחאכ תילנויצומאו תילנויצאר המלשה ךותמ תימצע המלשהו
.תומכסומל העינכ


"םידבעכ יב ודרמ םישוגירה לכ"


םידבעכ יב ודרמ םישוגירה לכ
םוסחמ םהל יתמש
חירבו גרוס ירוחאמ םיתיניעש


םהמ ללשנ ןוימדה ןוזמש
תחקול יתייהו
שגרה תנומת ילב
בל ילב


וינפ תנומת ילב בוהאל
שגרה ילב
םינפבמ ךילע וצפקיש ךפוס


תיצר אלש המ לכ חוכב ךב וזיזי
םינפהמ הצוחה ךל וצרפי
"ילב םואתפ ךתוא ושטני


(ךלוו הנוי)
הכלהש איההל וביגה
 
 
21/10/00 22:01
העפי :תאמ
.הרקי ,קוחר תכלהש המכ ,והל הבוגתב
.החוטב ינא .יעיגת םג תא
.(רחא םוקמב ינאש תורמל) שממ יב תעגנ
.ונלוכ לצא ,תודידב התוא איה תודידבה לבא
.בורק בורק ךדיצל אוהו ,ךלה אל אוהשכ םג
...תראשנ םג איה םשו ,םינפב ונלצא הליחתמ הארנכ וזה תודידבה
העפיל וביגה
 
20/10/00 15:26
הילא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
רמאמב הרוש לכ .תגהנתמ ינא דציכ קידצהל לכוא זאו ,הצור ינא המ
קר אל לבא .תגהונ ינא ךכ יכ יתוא הלבריע/הרקד/הטבצ הימ לש
הטילחמ תאש דע יכ אלא ,תירבג תויהל אוה ישנה ןוט-ןובהש ללגב
ישפוח סקס וא רברגו תובייוחמו םידליו לעב - הצור תמאב תא המ
,רבג ומכ תגהנתמ :תוליעומה תויועטה תטישב תלעופ תא - הביזו
?הבהא םע המ .ךלש תורבחה ומכ תגהנתמ ,ךלש אמא ומכ תגהנתמ
הרבחה םע החישה ירחא דיימ ,התייבה ךרדב תנמזהש תינומב
יכה תניידזמה םג :יטנג דוק ומכ הז .ךמצע תא תלאוש תא יראלולסב
תא תלאוש השדחה השיאה איה איהש היתורבח ןיב הציפמש הלודג
ךלש - תימצע המחלמ וז ,םינימ תמחלמ אל תאזו .?הבהאו ,ונ :המצע
.הבהאש רורב .הצור תא המ ףוספוס הטילחמ תאשכ תמייתסמ איהו ,ךב
הילאל וביגה
 
 
20/10/00 19:57
הילו'ג :תאמ
טילחהל יל ינתל הבוגתב
תופוקת שי ?אטח הז ?הרק המ .הבהא םישפחמ אלש תופוקת םג שי
שארמ האור רבכ ינאש רשקל סנכיהל תניינועמ אל טלחהב ינאש
,ןכ .יל המיאתמ אל היצאוטיסהו - תושגר חתפל הטונ ינשה דצהש
קר ישגיר רשקב תברועמ היהא ינא זא ?המ זא .הלאכ תופוקת שי
?הרק המ .ילש םייחהמ זוחא 98
..."רבג / השיא לש תוגהנתה" יפל לכה גלטקל וקיספת
ןופלט םירהל לש ,קלע ,בינגמה עטקה ליבשב קר תניידזמש ימו
תמושת קר הארנכ תשפחמ ,הרושבה תא ץיפהלו הלש תורבחל כ"חא
תשפחמ התוא השוע הז ."השדחה השיאה" התוא השוע אל דוע הז .בל
.טושפ ארונ .בל תמושת
הילו'גל וביגה
 
 
23/10/00 13:30
לט-לט :תאמ
טילחהל יל ינתל הבוגתב
תחתמ ךמצע תא תאצמ אל והשמו 20 ליגב הרקמב םא .ןוכנ יכה
םג רבוע ךמצע רחא ךלש שופיחה ךילהתמ קלח ,והשימ םע הפוחל
תבשוח תא יכ אל ,ךל וביתכה הככ יכ אל .םירחא לש תוטימב
יד הז סקסו) םמעשמ יכ םג .תקדוב תא יכ אלא ,ןויזה תא תאצמהש
.אלש וא םיאתמש וא זא .םיעדוי אל םיסנמ אל םא יכ םגו (םיענ
לט-לטל וביגה
 
20/10/00 15:57
זופת ןפיצרמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תמאב תוררחושמה תוכיתחהמ המכ .דואמ דואמ ,דואמ ההדזמ ינא
,תרמוא הימש ומכ ,רורחישהו םזינימפה לכ ירחא ?"ררחתשהל" תוצור
ונגשה אל .הרואכל תוקפוסמ םישנו ,םיקפוסמ םירבג םע ונראשנ
המכו ,הז תא תובהוא ונחנא ךיא לע ,ונלש לע דומעל םוקמב .םולכ
,הרואכלו ,לכה לע ונרתיו - סקסה םע תורבוחש ונל שי תושירד
ידכ ןמצעל תועדומ תמאב המכ ?םינפבמש תאזה תונקירהו .ונררחתשה
,םזינימפ ןכ םג ?תוצור תמאב ןהש המב התוא אלמלו ?התוא תוהזל
.םירבג תוצרל ידכ אלו ,תוצור ןה המ תועדוי תונב .הברקהל יד
זופת ןפיצרמל וביגה
 
 
20/10/00 16:18
1העונ :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
"םיקפוסמ םירבג םע ונראשנ"
?הפיא ?המ
תושגרתה ,תנמדזמ תוקרפתה .הבהא םיצור םלוכ ןלוכ םלוכ
אלו םינבל אל .יתימא ףילחת םניא יעגר וגא קוזיחו תגגופתמ
.תונבל
,ולש בוהצה אשדה תא חפטמ היה ךיא םעפ רפיס ל"ז לאירא ריאמ
.רתוי קורי היהי ןכשה לש אשדהש ידכ קר
.ץלמומ
1העונל וביגה
 
20/10/00 18:51
Ofra :תאמ
עלס הימל הבוגתב
Dear Maya, I have been reading all your articles and they
are all along the same lines. Bitterness all over. You are
upset with your friends who think that you no longer care
of them, ever since you had the baby. You are upset with
your husband who is not helping with the child. You are
upset with girls who don't lead the same life as yours. How
does the new chick's life effect yours? Why are you so upset
with them? is it because you are acknowledging the fact that
you are no longer part of this? Why are you trying to
preach (sorry, couldn't find a better word) towards a
particulare way of living. Why do you even care.
I hope that I am wrong, but you really seem unhappy with
your life.
I wish you all the best.
Ofraל וביגה
 
20/10/00 20:20
הילו'ג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.והשמ דוע רמול תבייח ינא
שופיח אוה ןויז ירחא שופיח לכ אל :הככ זא ... ?ליחתהל הפיא
.הבהא ירחא
הזמ הל תאצל הלולעש ללגב קר ןויז תשפחמ השיאש וזה החנהה לכ
תוכירצ םישנש ינויגה הארנ אל המל .היוגש החנה איה ,ףוסב הנותח
.טושפ ארונ ?"םש" אוהש ללגב קרו ךא םהלש ינימה קשחה תא קפסל
תואב ונא ונממ תיבה .תרחאהמ הנוש ךכ לכ ,הנוש ונתיאמ תחא לכ
רבחה ונב ריאשהש םתוחהו ,םינוש ונל הריבעה אמאש םירסמהו ,הנוש
ךיא ...הייחב ורבעש םירבגהו ...הרוחבל הרוחבמ הנוש ןושארה
יגוציי ןויער ידכל הלאה םינותנה לכ תא םכסלו אובל ללכב רשפא
?דחא
.ילאיר אל הז
יל שי - ישיא דואמ רהוצ תחתופ הנווכב ינאו ,עגר יל ושרת
,תומוקמ ינימ לכב יל שי הבהא .הבהא תשפחמ אל ינאש תופוקת
ינאש המ םימעפלו ,קיפסמ הז םינתונ ביבסמ םירבחהש המ םימעפל
המיאתמ אל איהו הבהא יל שי םימעפלו ,רבעמו לעמ הז ימצעל תנתונ
.ונלוכל הרקו הרק רבכ הז םגו .ללכב יל
ימצע תא יתיארש ןכתייה ,ונ ונ ...."ריעב תושדחה תוכיתחה"
םירבחו ,םשה ךורב ,שי םינויז ,ייחב .יתיאר .ןכ ?הבתכב תפקתשמ
,הזה יוטיבה תא תאנוש ?ןוסכלאב הנשי .עגר לכמ תינהנ .תויווחו
.תונורקע וא ,היגולואידיא ךותמ אל לבא .ןוכנ הז לבא
.לודג רשוא .תקפסמו תגנעמ הפוקת וזיא ...חחחחא ,הפוקת וזיא
יכ ,תעדוי ?תעדוי ינא ךיא .הלודג הבהא אובת וזה הפוקתה םותבו
ינאש המו ,בוט קר איבהל לוכי רדשמ וזה הפוקתה לש רשואהש המ
המ תעדוי ינאש הז - ייניעב בושח יכה הזו וזה הפוקתהמ תדמול
.בוט קר תאצל לוכי הזמו .הז תא לבקל ךיאו הצור ינא
תעדוי יתייה םא ..."תושדחה תוכיתחה"מ ינאש תויהל לוכי ,ןכ ,ןכ
הזכ רבד שי ,ןכ .ןמזמ רבכ ימצע תא תקוושמ יתייה ,גתומ ינאש
םייפיצפס םירתימ המכ שי ילצא .םלוכ םע אל לבא שגר ילב סקס
,והשימ אובי .םיחותמ ןיידע םהו ,םהילע טורפל ךירצש דואמ
.והשיתמ .טורפי
ךרוצ יל שי ,םייזיפ םיכרצ יל שי ,יח םדא ינא ,זא דע לבא
תא ובברעת .תויחל לודג קשח יל שי ,ישונאה ןימה םע םירשקב
אוהש המ השועש םדאנבב רבודמ לכה ךסבש וארתו דחי הלא תשולש
.וסיסבב ישונאה עבטה הז .תושעל ךרוצ שיגרמ
םיאב םניא םידליו הבהא תשפחמ אל ינאש הזמ קיסהל דעו הפמ לבא
...?ןובשחב
.תינש וסנ .תרשה םע רשקה קתונ
הילו'גל וביגה
 
 
20/10/00 20:45
SARIT :תאמ
תבייחל הבוגתב
,סקס םיצורו הבהא םיצור םירבגו םישנ :םגו - הילו'ג ,ןוכנ
םיצור םא .בל תמושתו הבהא רקיעב םימעפל ,סקס קר םימעפל
רבג אל ."תנתונ" השא אל .ןויווש בושחל םיחרכומ - ןויווש
."התוא קחישש"


.אלש םישנא שיו םישיגר םישנא שי ...םייפלא תנשב ונחנא ,ולה
רבודמ אלש ןוויכמ ,תולקב רתוי םירבד םויה םילבקמ אל םירבג
,תעגפנ תא םימעפלו .ד-ח-י .דחי םירצוי אלא םילבקמש והשמ לע
.עוגפ ,בוצע ,שוטנ ,עגפנ אוה םימעפלו .העוגפ ,הבוצע ,תשטננאל הז ?ןייזל קר םיצור םינבה לכש ,תונב ,תובשוח תמאב ןתא
תורענ ונייהשכ ונל תרמוא התיה אתבסש המ תצק ,"הסאפ" תצק
SARITל וביגה
 
 
20/10/00 21:03
המענ :תאמ
סקס ,םישנ ,םירבגל הבוגתב
.הזמ רתוי םיצור םה םימעפל .ןייזל םיצור םירבגה לכש רורב
המלו אל וא הזמ רתוי םיצור םה םא םירכוז אל רבכ םה םימעפל
.םצעב
ונחנא םא םג .הזמ רתוי הצרי אוהש תוצור דימת ונחנא
. רתוי הצור היה אוהש תעדל תוצור ונחנא ,הז תא קר תופידעמ
תעדוי אל .ונתוא בילעמ הז תרחא .הז תא קר ונרחב ונחנאש
...ילוא ,ונל השירוה אתבסש .םינגב הז .המל
המענל וביגה
 
 
21/10/00 0:18
ד"גמה םרבא :תאמ
סקס ,םישנ ,םירבגל הבוגתב
הצור ימ .הקיעמה ךתוחכונמ ונתוא יררחש ...ונ ,הללאי
ךמצעל יאימחת לא ?ימ ,ךתוא ןייזל
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
21/10/00 9:25
המענ :תאמ
ונ ,הללאיל הבוגתב
לכ אלש םירבד הלעמל יתרמאש ןוכנ -תאיל ,הילו'ג ,ילוי
םרבאמ וישכע יתלביקש הבוגתה לבא .םדוק ןאכ ורמאנ ךכ
ןתאש הניבמ ינא .הזה ןונגסב הנושארה אל איה ,ד"גמה
םישרמש םינב ןאכ שיש יתיא ומיכסת לבא ,זעוב תא תובבחמ
תמאב ןתא .תובורק םיתיעל םיפווצחו םיסג תויהל םמצעל
יכ ."יתמשא"ב םעפה הזש ודיגת לאו ?םהב לקתיהל תובהוא
.תומדוק םימעפ קיפסמ ןאכ ויה
המענל וביגה
 
 
21/10/00 9:56
ןהכ זעוב :תאמ
ונ ,הללאיל הבוגתב
אל .הדבוע תאז .םלועב םיסגו םיפוצח םירבג שי ,המענ
םג שי .רבג ינאו ,ףוצחו סג םעפ יא יתייהש יל רוכז
."תוננב"ב תוביגמ וליפא ןקלח .תוסגו תופוצח םישנ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
21/10/00 10:07
המענ :תאמ
םיסגו םיפוצח םירבג שיל הבוגתב
-ד"גמה םרבאל םולכ רמוא אל התא המל זא ?זעוב תמאב
?אטבתהל ךתוכז לע ןגהל וצלחנ תונבהש ומכ
המענל וביגה
 
 
22/10/00 0:05
ןהכ זעוב :תאמ
םיסגו םיפוצח םירבג שיל הבוגתב
שקבמ תמאב ינא ?ןכ ,החילס .דחא לכל ביגמ אל ינא
דמוע אלש דחא לכב ףזונ אל ינאש הז לע החילס
ינא ,תושעל המ .תינושלה הנייגההו ןקתה יללכב
לבקל ןכומ ינא .דבלב הילעו ,ילש תדלקמה לע טלוש
ינאש םירבדה לע תוירחא - ינא הז ,תושעל המ -
.בתוכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
21/10/00 12:58
הילו'ג :תאמ
ונ ,הללאיל הבוגתב
ימישתש ,אוה ןיינעה ,םיסגו םיפוצח םישנא ויהי דימת
תא אל עומשל תונכומ אלש תורוחב המכ הפ שיש בל
תא אל ,שפנה יפי תא אל ,םיסגה תא אל ,םיפוצחה
...."םינב"ה תא אל המכו המכ תחא לעו ,םיספרתמה
.ףוסב המהב םג אוה - אטבתהל זיעמ ןכש ימו
לבא םיסגהו םיפוצחב לקתיהל תובהוא אל ונחנא ,אל זא
.ןהה לכשה תומוטא םע רשאמ דדומתהל רתוי עשעשמ םתיא
.גנועב הנוע אל ינאש ,תמאב ,"החילס"ו
הילו'גל וביגה
 
 
21/10/00 18:38
Estee :תאמ
םיסגו םיפוצחל הבוגתב
םיסגו םיפוצח םירבגש תאצומ אל ינא ,הרקי הילו'ג
.עשעשמ ןיינע הז הזה רתאב ונשגפ ונלוכש גוסה ןמ
ותואב תוחפל םוקמב םתוא דימעהל תוסנל היה רשפא
ושקיבש תונב לע ןאכ וב ולפנתהש האור ינאש טהלה
תושרמש תונבל" רתא לכ םדוק הזש ונלוכל ריכזהל
."ןמצעל
,דהוא ישנ להק ןאכ ואצמ אקווד םהש יתמשרתה ינא
."רומוה תרסח"כ הלטקנ רחא והשמ דיגהל התסינש ימו
.םיענ אל דאמ היה הזו .תויפ תמיתס לש גוס םג הזש
Esteeל וביגה
 
 
21/10/00 9:42
המענ :תאמ
ונ ,הללאיל הבוגתב
?ילריש
המענל וביגה
 
 
21/10/00 4:38
ימיש :תאמ
סקס ,םישנ ,םירבגל הבוגתב
, המענ
!לודגבו העוט תאש המכ
?םיידימ םישוגיר קר םישפחמ םירבגש תעמש הפיא
?ךלש אתבסמ ילוא
הליבוהש הרצק אל תיגוז תכרעמ הווחש דליכ אלו רבגכ
אל דועו ינאש ךל רפסל לוכי ינא (שורג םויה) ןיאושינל
!!!ןויזמ רתוי הברה םישפחמ ריכמ ינאש םירבג טעמ
יתיצר ינאו ,עודמ עגרכ בושח אלו הקרפתה יל התיהש הליבחה
ןימז ןימ ללגב אלו רתוי הברה דועו ךישמת ןכש ,ןכש אקווד
.והזו ינימ ןקרופ תווחל תלוכי וא
.הבהאו םוחב םינינועמ םירבג ןומה דועו ינא םג ךומכ
תאז ילואו ךתבוגתב תרמאש תא רמול ךתניחבמ הללכה התיה וז
?הריעצ ךניהש םושמ
ימישל וביגה
 
 
21/10/00 9:30
המענ :תאמ
סקס ,םישנ ,םירבגל הבוגתב
?"קר" יתרמא
המענל וביגה
 
 
20/10/00 22:08
הימ :תאמ
תבייחל הבוגתב
,הילו'ג
םינמדזמ םינויז דגנ והשמ יל שיש הנקסמל תעגה םשה ןעמל ךיא
? הבהא ילב
המ תעדוי ארונו ,קזח ארונ םדאנב תא זא ,יפוי .אל שממ ינא יכ
ארונ תאש החמש ינא .חוכ רשי .הז לע תכלוה תאו הצור תא
? בוט ,םינויז דעב ינא .יתרביד הז לע אל שממ לבא .תינהנ
לש הלאכ תופוקתש תורענ שיש רבתסמ לבא ,תאזכ אל יאדווב תא
.בלב עצפ ןהל הריאשה ,ןהל רבתסה דבעידב ,ןוצרמ אלש תוללוה
.הזה גתומהמ קלח אל תא זא .ליעל תובוגתהמ המכ יארו
ילוא שי ? תורחאל םג םוקמ שיש תבשוח תא .ךליבשב החמש ינא
? םויה דובעל הרמג תקהלמהש וא ונלש רופיסב השלוחל םג םוקמ
הימל וביגה
 
 
20/10/00 22:18
הילו'ג :תאמ
תבייחל הבוגתב
ןאכ יתינע .דגנ והשמ שי ךלש הנקסמל יתעגהש יתרמא אל ינא
דצה תא יתאבה ינא ....תובוגת והשמו םישולש הזיא ירחא
.ןיינעה לש ילש
?הפקתהה המל
ךתעדל המ ?"הלאכ" תופוקת יתרבע אל ינאש ,תבשוח תא המו
שי בלב םיעצפ ?םויה תאצמנ ינא ובש יגתומה בצמל יתוא איבה
אלש הפוקתש תרמוא ינא הז ללגב .דחא לכל םגו .תחא לכל
רבודמ םימעפל .לכה הז .תננערמ היווח איה הבהא הב םישפחמ
.ףיכ תויהל לוכי ןכא הזו ,וטנ ףיכב קר
הילו'גל וביגה
 
 
20/10/00 22:19
תאיל :תאמ
תבייחל הבוגתב
.הילו'ג ,ךייחל הפק סוכ םירהל
.הזה ןיינעב ךתיא ינא
.ירמגל
תאילל וביגה
 
 
21/10/00 4:02
הילו'ג :תאמ
.ירות וישכעל הבוגתב
תאיל הדות
...בוט הלילו
:-))
הילו'גל וביגה
 
20/10/00 20:25
eskimo dog :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.האלפנ הבתכ וז
,מ"קשל רשקתהל) תוכלוה ןתאש ירחא ,הלילבש ןייצל בייח ינא
ךויחה םע םיראשנ ונחנא (םיעדוי רבכ םהו ומיקסאמ יוניפ דיגהל
ונקחיש אלש וא התוא ונקחיש ףוסב םא םיחוטב שממ אלו הירגיסהו
.התוא
.התוא ונקחישש רורב ,דבוע ינא ימ לע הינש הבשחמב
eskimo dogל וביגה
 
 
20/10/00 21:15
הילו'ג :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
.דובעל תחלצה ךמצע לע קר
.התוא ונקחיש ונחנאש ףוקש
םתאש הבשחמה םע םכתא תוריאשמ ןיידע ונחנאש אוה ןיינעה לכ
.קירטה לכ הז לבא ,התוא םתקחיש
?םינייניע המ
הילו'גל וביגה
 
 
21/10/00 0:52
eskimo dog :תאמ
קתומל הבוגתב
שממ אלש איה תמאה לבא ,יתרפיסש יתוא וגרהי .הילו'ג והז זא
.ונל הנשמ
.תינומל תוסנכנ ןתאשכ תובשוח םתא המ לע ונל הנשמ אל
ונל הנשמ אל (ונסנכתנ ךכ םשל ירהש) הבהאב רבודמ אלש החנהב
םג
.(א"ז תוחרוטש תודדובה) תומזגרוא תופייזמ ןתא םא
האנהה .בושחש המ הזו םירמוג דימת ,ןכדועמ ינא םא ,ונחנא
איה ונתניחבמ ןכלש
המכ ונתוא ןיינעמ רתוי הברה ,וניניב לבא .ןויזה לש גורדש
אוהשכ ונלש ןיזה הארנ הפי
.רבא טוו וא קועצל ןכל השוע וא ןכלש ףוגה לע חנומ
ונהייו הכופהב התוא ואיביש וא םעטה לע ורטקי תועלובהש זא
תובבותסמהש ,ונממ
?ומיקסא) ונלש יבועה לע ולכרתו ואגתי וא ושייבתי
(?הייקשה תורוניצ הריכמ..םםמה
.הבבס לכה הז .ידכ ךות ןזואב ןכל םישחול ונחנאש המ לעו
.ישפוח ושיגרת
.םירמוג ונחנא דוע לכ
eskimo dogל וביגה
 
 
21/10/00 0:57
יקיימ :תאמ
?םועטל ילב קתומל הבוגתב
..רטוקב מ"ס ינש בר יושקב


?שערה לכ הז לע
יקיימל וביגה
 
 
21/10/00 4:06
הילו'ג :תאמ
?םועטל ילב קתומל הבוגתב
?תרמגו ,ונ
הילו'גל וביגה
 
 
21/10/00 9:40
רומ :תאמ
?םועטל ילב קתומל הבוגתב
קר ,המ .יוצמה יביבא לתה ןייזה רמא הכ .תרוכזת התיה וזו
הנימאמ ינאש ,הילו'ג תאו ?ןובלע םגו לעוג יתשגרה ינא
?ולש ומכ תוטימל סנכיהל ךלש ףייכב תמאב .תבתכש הלימ לכל
םש והשימש בושחל הפידעמ תייה , ןויז קר הז םא וליפאש וא
?רתוי תצק ךתוא שיגרמ
רומל וביגה
 
 
21/10/00 12:50
הילו'ג :תאמ
?םועטל ילב קתומל הבוגתב
השוע אל םג ינא ןכלו ,ולש הטימל סנכיהל יל ףיכ אל ,אל
.הז תא
,הטימל דחא לכ םע תצפוק ינאש יתרמא אל םוקמ םושב
טלחהב שיש הז לע רבוד .יוצמ יביבא-לת ןייז םע אל חטב
שארמ הרורב הרטמה ילב הטימל והשימ םע םיסנכנש םיבצמ
חוכ ןיא יל םג םימעפל ,םיסחי תכרעמ הזמ איצוהל לש
.םיסחי תכרעמל
הילו'גל וביגה
 
 
21/10/00 21:08
וג_ידניא :תאמ
?םועטל ילב קתומל הבוגתב
ילב ,סקס לע קר אב םימעפל יל םג ,רצק יודיו ,ןכו
.םיכוביס
יל הרוק הזו ,ותיא יתבכשש רוחבב בהאתהל הז םיכוביסו
.םימעפל
המ םושמשו ,בוט ןויז םג אוהש ,דמחנ רוחב יל יתאצמ ןכל
- החינמ ינא הימיכ לש ןיינע -
םוש יל ןיאו ותיא בכשל יל דמחנ ,ןכו .וב יתבהאתה אל
.התיבה רוזחלו ךכ רחא םוקל היעב
.ותיא ןושיל ראשיהל ילע קיעמ היה ,ךפיהל
ינא םא ול תפכא ןכ ,ינממ ול תפכא ןכ - בושח הזו - לבא
,תינהנ
המ לואשלו םעפ ידמ רשקב יתיא ראשיהל דיפקמ אוהו
,ימולש
.ןבומכ ,ונממ תיפיצפס - הצורו הכירצ ינאש המ לכ הזו
וז הצור ינאש המ ,הזב תודוהל היעב םוש יל ןיאו ,ןכ יכ
.הבהא
אל ינא ,לאל הדות ,םייתניבו ,הרקי הז ,םיאתמה אובישכו
- םיליעגמה ביבא לת ינייז לש םיקפקופמה םהידסחל הנותנ
.אלש ייחב ,ומיקסא ,ךומכ םיבלכ םירבגה לכ אלו
.םירחא םג שי
וג_ידניאל וביגה
 
 
21/10/00 15:58
היגלש :תאמ
?םועטל ילב קתומל הבוגתב
!ומוי אב בלכ לכ
היגלשל וביגה
 
 
21/10/00 16:31
eskimo dog :תאמ
:רמאנ הז לעול הבוגתב
.בוט רתוי וליפא םויב םיימעפ זא רשפא םאו
.הזש המ לכ הז צוטסב רבודמשכ ?תודסחתמ ןתא המ
אל וליפא ואובו הלב הלב הלבו תרחא הז הבהאבש רורב
.הזל סנכינ
צוטסל האב ןכמ תחא םאש ?תונעוט ןתא המ תוניצרב לבא
תיטוסבמ השיגרהו האציו
?ןפוא אוהשזיאב ונתוא קופדל וא ונל עירפהל רומא הז
.יתוהמ לדבה ןיא ונתניחבמ ,התוא הקחיש אל ,התוא הקחיש
.ומינפת .הככ םיבשוח םירבגה בורש יל ונימאת
eskimo dogל וביגה
 
 
22/10/00 20:07
היגלש :תאמ
:רמאנ הז לעול הבוגתב
רורב ,ךתוא ןיינעל ךירצ אל הז תיטוסבמ תאצוי איה םא
.(?) תישע ךלש תא התא ירה -
"םתס" םא וא ,התוא ףוטחי תינומה גהנ םא ךל תפכא המ
םיכרד תנואתב תברועמ היהת
תנמזה תא םג ,בכר שי וליפא ונתיאמ קלחל ךמצעל ראת)
(...םכל תוכסוח ונחנא תינומה
מ ש א ב ,תיטוסבמ תאצוי אל איה םהב םירקמה לע רבודמ
.ך ת
,םכל וא ,ךל הנשמ אל ללכב הז ךירבד יפל לבא
.הרמג איה םא וא התנהנ איה םא ,תיטוסבמ איה םא
המכ יוצרו ,תרמג ה ת א םא קר הז בושחש המ ירה
.םימעפ רתויש


!הטומרשה ,ךל ץוצמל אל וליפא התעד לע הלעת אל איהשו
היגלשל וביגה
 
20/10/00 22:02
הפואהו הפיה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.(תועמדו עזי םד ,תומחלממ קחרתהלו טקשב אורקל)


תא ןיצקהל יוצר תוליעיב ףוקתל ידכ - הטושפ דואמ איה היגטרטסאה
ימ יניעב םג תיטוידיא תעמשנ איה הבש הדוקנל דע ביריה תדמע
.התוא הגהש
הירוחאמ תובצינ יזא ,תינומ הנימזמ הילו'ג רשאכש הנעט אל הימ
.תחאכ תונשיו תושדח ,ןהנימל תוננבה לכ הרשי הרושב
איה וזה האוושמה לכשו .םידלי = הנותח = הבהאש הנעט אל םג איה
.ןוסכלאב ןושילמ <
המצעל תושעל תחא לכל (!!!!העיצה ,זעוב ,ןכ) העיצה קר איה
.ילאיוירטו טושפ יד וליפא .ךבוסמ דואמ אל .םעפ ידמ שפנ ןובשח
.לגעמ יתרגס הנהו .הז תא ףוקתל השק הז ללגב
הפואהו הפיהל וביגה
 
 
27/10/00 14:06
יבוט :תאמ
יגהנממ גורחא ינא הימ דובכל קרל הבוגתב
:))))))))))))))))))))))))))))))
יבוטל וביגה
 
20/10/00 22:22
ןבאהו הנשושה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ללוכ ,בגא .היתובקעב חתפתהש הלועמ ןוידו תרדהנ הבתכ - לכ םדוק
- זעוב .ןיינעל רושק אל תמאב אוהש קר ,'תושו זעוב לש עטקה
.חתפנ החמשבו (?םורופב) תרחא תונמדזהב הזה אשונה תא ונל ריכזת


קר ונלש אשדה עבצ המ םיעדוי ונחנאש קפס ןיא ,ןיינעה םצעל
,ריעצ - הנכשה לש אשדה הארנ הככ םויכו ,ןכשה לא האוושהב
רתוי ימ תעדוי אל .םייחה לש ףיכה תא השועו ןיידזמ ,ןיילב
יהשימ וא ,תאנקמו הריחבמ םש תאצמנ אלש ,הימ ומכ יהשימ - הנכסמ
םייחה תא היח אלו (הקוורו הריעצ איה יכ) םש תאצמנ ןכ הרואכלש
.םינפבמ הקיר השיגרמו םתוא היח - הזמ עורג וא ,הלאה
אלא ,תרחא יהשימ לש םייחל האוושהב אל איה תיתימאה היעבהש אלא
םולחה הז ילוא :רבודמ םולח הזיאב הנשמ אל הזו .םולחל האוושהב
,םידליו החפשמ לש ילרוטספה םולחה הז ילוא ,חצנל תמא תבהא לש
םיצפנתמ תומולחה לכ - "הלודגה ריעהו סקס" לש םולחה הז ילוא
,תמלחש המ אל איה תויגוזה זאו .תואיצמה עקרק לע דחא םוי
םה םימיהדמה םינויזה םגו ,תמלחש המ אל איה םידליה תיילרוטספו
.ייא-ייא-ייא אל
הקחיש איהש השוחתב היח התיה הימ םאש (העוטש הווקמ) תשחנמ ינא
םא התוא דירטמ תוחפ היה ,הל שיש הממ רתוי בוט ןיאו קנעב התוא
ןובסה תעוב הצפנתהשכ ,וישכע .אל וא תוניידזמ תושדחה תוכיתחה
שיגרהל ונל אב ארונ םימעפל .ראשה לש תא םג ץפנל הצור איה ,הלש
.םייחה לש תאזה הקסיעב ונקפדנ ונחנא קר אלש
עודי שארמ .ונקפדנ ונחנא קר אלש עודי שארמ ,רדסב הז זא
לע - בלוקה לע וארנ םהש ומכ םעפ ףא ונילע םיארנ אל םייסנכמהש
.תחא ףא לע ,הימ ,תחא ףא


אלש וא
הווקתב הז תא תרמוא ינא םעפהש אלא


"הבהא" םייוטיבב ושמתשה תובתוכ הברה ךכ לכש יתוא רעצמ .ב.נ
יתאצמ אל (תאז לכבו ,םצמוצמה) ינויסנמ .םיפדרנכ "הנותח"ו
.אל שממ ?הנותח לבא .םינויזה לכ ירוחאמ הבהא השפיח אלש הרוחב
ןבאהו הנשושהל וביגה
 
 
21/10/00 9:21
.ש רמת :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
איהש השוחתב היח התיה הימ םאש (העוטש הוקמ) תשחנמ ינא"
דירטמ תוחפ היה ,הל שיש הממ בוט רתוי ןיאו קנעב התוא הקחיש
םדוק .תמאב ונ - "אל וא תוניידזמ תושדחה תוכיתחה םא התוא
אלא ,םינויזה אל הז התוא דירטמש המש הבתכהמ יתנבה ינא ,לכ
,"תושדחה תוכיתח"המ (קלח) קלח י"ע תירבגה הסיפתה ץומיא
ויה אל וליאש .אוה ךכ אל רשאכ םג ,ישפוח ןוצר לש הווסמב
ןימה תוסיפת ,(ןבומכ ,םירבגל) ןמצע תא חיכוהל ךכ לכ תוטוהל
ןוניקקמ .השדח השיג אל וזו .תונוש תצק ויה ןהלש ןיממ גנועהו
ןתינ אלש (ימעטל ,דירחהל) תוילקידר תויטסינימפ ,ןיקרובדו
אל ינא לבא ,ןהמ תחא תוחפל) ונעט רבכ ,תונרמשב ןמישאהל
,השאל רבג ןיב ןימ יסחי םויק לש טקא לכש (ןהמ ימ עגרכ תרכוז
האנה לש הווסמב תוירבג תומרונ לש ץומיא אוה ,הרידח ללוכה
תרקשמ םצעב ,תינהנ איהש תבשוח איהשכ םג ,השאה יכו ,השאה דצמ
,ןימ יסחי יבגל יללכ ןפואב ךכ הנעט אל הימ ,ןוכנ זא .המצעל
רושקש ימב קרש ךיירבדמ עמתשמ ,ינש רבד .רורב ןויערה לבא
ררועתי - אנקמו לגעמל ץוחמ יוצמ ,ןיפוליחל ,וא ,ןיינעל
לע רבכ יתבשח זא .אשונב המלש הבתכ בותכל תנמ לע ןיינע קיפסמ
,םישנה היתויחאמ הימל תפכא טושפ ,תחאה - תוביטנרטלא יתש
,ריוואב תבבותסמש תויטסינימפה לכ םע ,םוקמ והשזיאב ,התעדלש
תויוכז ןעמל םימחולש םינלאמש ומכ קוידב .ןמצע תא ודביא
.םהב אנקל ילב חטבו חטבו יאניטסלפ תויהל ילב םג םיאניטסלפה
העיבצה הימש ,הזה "תונבה חיש" ירה .םיבצע טושפ - הינשה
ךרדב תינומב רבכ הרבחל רשקתהל - ולש דחא יוטיב לע הבתכב
תישיא ילש תומכבו ןפואב ןורחאה ןמזב יוטיב ידיל אב ,התיבה
,רקיעבו ,םג .תוננב רתאב תובוגת - םיבצעה לע ולע טושפ
טנרטניאב השילג לע הבתכ ומכ ,אשונל רשק םוש ןהל ןיאש תובתכב
יניצר ןויד לש הבוט הקלח לכ תסירה ךותו ,רופיכ םויב
הזיא חיכוהל רקיעה .הבתכה אשונב חתפתהל לכיש יטנוולרו
םג הפמ ילואו !סאמנ ,יד .ןה תולועמ תוצצומ וא/ו תוניידזמ
תורמוג תונב המכ) םורופב הלאשל הילו'ג לש הבוגתה תעבונ
ימוטנאה הנבמהש עודי ירה .תמאב ונ .רדוח ימ יולת - (הרידחב
אלו ,הרידחב תורמוג אלש הברה שיו ,רוחב לשמ הנוש הרוחב לש
םיכרעה תא המינפה ךכ לכש ימש הארנ לבא .רדוח ימ הנשמ
היהת אל הלילחו סחש יהשימכ הב ואריש הנכומ אל ,םיירבגה
םא הנשמ אלו .םירמוג םירבגה ובש טקאב רומגל תלגוסמ תיזיפ
תותיחנ ישגרל ןהל םימרוגו ,תורחא תובר תורוחב םיללוש ךרדב
."?יב קופד והשמ ,הרידחמ תרמוג אלש הדיחיה ינא ,המ זא" חסונב
.ש רמתל וביגה
 
 
21/10/00 13:18
הילו'ג :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
.רומוהב הבושת וז "רדוח ימ יולת"
רוחבל ןווכמש ,רומוהב ןה םורופב הזה ןוידב םש תובושתה לכ
תולאשה גוסמ .'וכו "...תורוחב המכ" ,תרגפמ יד הלאש םע אבש
.השיא לכל הבושת ,תובושת יפלא ןהל שיש
םיירבגה םיכרעה תא המינפה ךכ לכש ימ" - ?אל ...תפחסנ הפיט
טקאב רומגל תיזיפ תלגוסמ אל הלילחו סח הב ואריש הנכומ אל
"....םירמוג םירבגה ובש
תוסנכנ (תורחא תוברו) ,אמגודל ,ינאשכ - ךתוא ףתשל יל ישרת
.ןאכ הנהא ינא םא הז יתוא ןיינעמש המ לכ ,הטימל רבג םע
הזיא יתוא ןיינעמ אל שממ שממ שממ שממ שממ שממו
ינאש הצור והשימ םיירבג-םיכרע-תומנפהו-תויטסינימפ-תוכלשה
.הזל סחייא
?סקסמ תוניהל הככ רשפא ךיא
האנה לש הווסמב תוירבג תומרונ לש ץומיא אוה הרידח לש טקא"
ינא .....(טוטיצ) "המצעל תרקשמ םצעב איה רשאכ ,השיאל
ךכ ידכ דע האנה המצעמ לולשל השיאל םרוג המ ןיבהל השקתמ
תונהל ךירצש והשמכ הרידחה טקא תא לבקל תברסמ טושפ איהש
.תוחוכ תמחלמ הזמ תושעל תשקעתמו ,ונממ
הילו'גל וביגה
 
20/10/00 22:35
תיטסינגלב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
! תמא לש חיר ונממ ףדונש םושמ לכ םדוק , הזה רמאמה תא יתבהא
תאזה תוינימה תגיגח
. ןוכנ הז , רבד לש יפוי הז סקס . הידמימב תמזגומ יל תיארנ
אלפומ סקס , רוזעי אל לבא
.וב םיבהואמש גוז תב/ןב םא סקס אוה , תמאב


רוחב םע אלפומ סקס םיטרפ יטרפב יל הראתש הפתוש יל התייה םעפ
תומשגתה היה הירבדלש
המל , יתלאש , רדהנ ךכ לכ היה לכה םא . השיא לכ לש היתומולח
אלו, ץוטס לע הנוב איה
, עגפיהל הדחפ , הייחדמ הדחפ תאזה תיפיצפסה הרוחבה . הבהא לע
הזש תבשוח ינאו
דוחייב , םינויז יירופיסב םירדהתמש םישנא הברה לש רופיסה
.רתויב םיטרופמה םירופיסה


םירבד םג םידמול . םדא ינב לע דומלל תיעצמא יתלב ךרד תאז סקס
חסנל רשפא דימת אלש
תוימיטניאה תדימ לש האצות אוה ובטימב סקסש םושמ . םילימב
. גוזה ינב ןיב תמייקתמש
. םישנא דוע הב םיברעמשכ תגגופתמ תאזה תדחוימה תוימיטניאה
אל ךרד תאז םינויז ירופיס
. הבהא ךל ריזחיש הנימאמ אל תאש ימב , בהאתהל אל ללכב הער


ןהמש תדסחתמ תוינטירופב ןרוקמש , םשא תושר םע הפי רדתסמ הז
תעטומה הרבסה הלוע
יפל . םיסחי תכרעמל ךרדב יוגש דעצ אוה , הנושאר השיגפב סקסש
, תאזה הבישחה תרוצ
תויהל ךישמהל הצרי אל אליממ הנושאר השיגפב ותיא תניידזהש רבגה
... תא לבא , ךתיא
( הפורתל הכמ וא ) הכמל הפורת ימידקת , ונממ " המכח " תא
הרוצב , םדוק דוע ותוא יבזעתו
, ךב בהואמ אל אוה ירהש , הלוכי תאש תיזבנו תלזלזמ יכה
...קאינמה


, םיניידזמ םישנ ומכ םירבגש, חחרפ בתכש ומכ , איה תמאה
ללכ ךרדב ) םינתחתמו םיבהאתמ
תעבונש, תאזכ תוגהנתה , לזמה עורל .( ךפיהלו ינשה םע תחא
תויטסינבוש תויתרבח תומגיטסמ
.ילאקידר םזינימפכ " ךופה לע ךופה " תספתנ
תיטסינגלבל וביגה
 
20/10/00 23:06
לטיור :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,םייתניב ביגהל אל יתטלחה .תרחואמ םיירהצ תעשב רמאמה תא יתארק
וליחתה םייניעהש ינפל .חונל תכללו תובשחמה תא ימצעל תחקל םתס
היהנ רקיעב יכ ,בוצע תצק יל היה .ןטק שפנ ןובשח יתישע םצעיהל
.םלועבש סוש יכה אל הז ןאכ הז תא בותכל וישכע םגו .קיר םש יל
םמש תא וליפאש ,תרחא וא וז הפוקתב םשו הפ םירוחב המכ ויה זא
אוהה" ,"תרנכהמ אוהה" ,"קינזוגהמ אוהה" תא היה .תרכוז אל ינא
טעמכ תחא םע .תולודג תובהא יתש םג ויה לבא ."ילומ רג היהש
םעפ לכבו .ליחתהש ינפל ,רבתסמ ,רמגנ הז ינשה םע .יתנתחתה
תבהלנ ,ילוכ תא תנתונ ,הנושארל תבהאתמש הדלי ומכ יתייה ,םעפו
דע תרסמתמ ,הנושארה םעפב םיה תא האורש ןטק דלי ומכ תוקישנמ
,היינשל תחא םיסחי תכרעמ ןיב ,םימעפל זא .תעגפנ ףוסבו ,תולכ
.ילוא ?השדח הכיתח ינא .ליד גניקאפ גיב .תצק םיבבותשמ
תורדס ןהילע םישוע ,םינותיעב םיארוק "תושדחה תוכיתחה" לע
רבכ ?השדח .אל ינא הכיתח .הלחתההמ ליחתנ ואוב זא .היזיוולטב
יכה תורבחה .םכומכ םיביכרמ םתוא תא תמשונ הנש עבראו םירשע
שי ,ןושארה ןדלי תא תוקבוחו תואושנ רבכ ןוכיתהמ ילש תובוט
,תוהמיאה תיווח .ףתושמ הנכמ ןיא)רשקה תא יתיא וקתינ ןהש ןייצל
,םויכ ילש תובוט יכה תורבחה .(תוהמא לצא קר דבוע הז ,רבתסמ
.םיסחי תוכרעממ תוישפוח .ןמצעב תוקוור
וזה הבשחמה תא שי הרוחב לכל טעמכ ,ןכ .תוצור אל ונחנאש אל הזו
."םידלי איבהלו ןתחתהל" לש הזה בוטרה םולחה ,תונגרבתהה לש
הז .הציקי לש עגר לכב הז תא תויח אל ונחנא ,םויהש אוה ןיינעה
תותבסהו תוהמאה .םייחב תושעל םירבד דוע ונל שי .MUST אל רבכ
ןה םעפ םא .הנוש היה בצקה ,הנוש היה ךוניחה ,תיבב ויה ונלש
םירנטרפ השימח תוחפל שי הרוחבל םויה ,תולותב תונתחתמ ויה
תוררחושמ ונחנא םויה .I DO תרמוא איהש ינפל הלש המוזרה עצוממב
םינמז חול ונל שי ,ללכב ער אל תוחיוורמו תודבוע ונחנא ,רתוי
.תושדחה םישנה ונחנא ,ףופצ
המ לכ .םירבח ,תויוותה לע רתוול רשפא ?תושדחה םישנה ונחנא
,ללותשהלו ,רבדל שפוחה .תויהל שפוחה הז ,ילצא תוחפל ,ןאכ שדחש
,בשחנ היה הז הככ יכ .הטומרשכ יתוא גלטקי והשימש ילב ןייזלו
ןה תונייזמש תורוחב .םירבג םה-םינייזמש םירוחב ?אל ,ךרעב
שפוח יל שי .הנוש הזש ,השיגרמ תוחפל ינא ,םויה זא .תוטומרש
תויגוז יל חיטביו תעבט יל דונעיש תוצרל ילב ,והשימ ריכהל אלמ
ילואו ,םירוצעמ רסחו רעוס הליל הלבנ ילואו .הייסנפה דע המוסק
הפי קר אל אוהש הלגא ינאו ,רבדל ליחתנ הירגיס קילדנש ירחא
ילש הרוצל תחתמש בושחי אוה םג ילואו .םכח םג אוה ,טסיעוציבו
התשנ רקובבו ,רקובה דע רבדנ ילואו .תקתרמו הווש הרוחב תבשוי
ירחא ילואו .אל ילואו .ןופלט רפסמ ונממ חקא ינא ילואו ,הפק
טיבאו ,הצוחה ההבאו ןולחב דומעא ינאו ,ךלי אוה ,ףרוטמה סקסה
ךלאו ,(ריש הז לע בותכאו) בוחרה דרומב תקחרתמה ותומד רבעל
,תינבצעו הצוחל תוחפ ,הדובעל תרחמלו ,ןושיל ךכ רחאו ,חלקתהל
.בוט שממ סקס היה יכ
.הכלמ ינא .אל ינא יכ .ןברוק יל ארקיו אובי אל דחא ףאש לבא
.וארי םהש הצרוא ינאש ומכ םתוא תלהנמ נא .ילש םייחה לש הכלמ
השוע ינא .יתוא הצורש ימ םע אלו ,הצור ינאש ימ םע תבכוש ינא
.ךירצש ימל ,יל שיש המ תא תרמוא ינא .תושעל השיגרמ ינאש המ
ינא ,ןטרס ףוטחל םישימח ליגבו ןתוא קיחדהלו תושגר אכדל םוקמב
תרמוא התיהש הרוחב ,םינש המכ ינפל .דיגהל הצור ינאש המ תרמוא
התיה ,הנושארה השיגפב "ןמוו הא ימ קיימ דנא ,וישכע יתוא חק"
םעפ לש "תוטמרש"ה זא .תוליקסו םיפודיג תפטוח
לטיורל וביגה
 
 
20/10/00 23:11
לטיור :תאמ
"הבהא םע המ" ןכל דיגא ינאל הבוגתב
הלאה תורוחבה .םיסותימ ןה םויה םעפ לש "תוטומרשה זא"....
ךרדה תא ,תוריעצה תוזחופה ,ונל וללסש הלא .ןנמז תא ומידקהש
היעב .תושוע ןלוכ אל .הלוכי תחא לכ םויה .םינומרוהה תרוטע
,ונ ,ונ" :דיגהלו תינלופ השיג םע אובל ,הימ ,יניבת .ןהלש
יל סאבמ שממ "?ןכבש תוהמיאה תא ומישגתו רבכ ורגבתת יתמ ,ונ
,םימדוקה ךיירמאמ לש תמדוק האירקו ,יתנבה יפ לע ,יכ .תחת'ת
.והשמ אל םג ךלש היצפואהש יתנבה
לטיורל וביגה
 
 
21/10/00 0:25
ד"גמה םרבא :תאמ
רטנאה יל קלפתהל הבוגתב
המוזר שי תחא לכל םויה ,תולותב תונתחתמ ויה תורוחב םעפ"
."םירנטרפ השימח תוחפל לש
?ןכ .םירנטרפ םישימח ,ןבומכ ,תנווכתה


השימח לע ?המוהמה לכ המ לעו רמאמה לכ המ לע ,תרחא יכ
?םייחה לכב םינויז
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
21/10/00 0:47
לטיור :תאמ
תלבלבתה ,לטיורל הבוגתב
.והשפיא םעפ יתארק .עצוממה הז םירנטרפ השימח
םעו "תיאבצ טסופה תוחרזא"ב םיינש ,אבצב דחא ,ןוכיתב דחא
יתארקש רמאמה תא תרכוז ינא תוחפל הככ ,םינתחתמ ישימחה
.בצועמ לאנרו'ז הזיאב
?אל ,ןבומ ןויערה .םירפסמ לע חכוותנ אל אוב לבא
לטיורל וביגה
 
 
21/10/00 1:00
eskimo dog :תאמ
יתלבלבתה אלל הבוגתב
םלועב ישישה םוקמב לארשי תא ביצמ עובשה םסרפתהש רקחמ
11 אוה ילארשיה עצוממה .ןימ יסחיל םירנטרפה תומכב
.והשמו
עצוממ ליבשב ןתנ ומיקסאש המ קרש רמול יל בושח ינש דצמ
.הזה רקחמה לכב קפקפל ול םרוג
eskimo dogל וביגה
 
 
21/10/00 1:19
לטיור :תאמ
תודבועל דמצנ יאובל הבוגתב
ונחנא ,חטב ,ךתוכזב .עצוממה תא הלעמ התאש יפויו
.ישישה םוקמב
תואמצעה םויב "אישנה תוא" תא ךל קינעהל יל ריכזת
.בורקה
לטיורל וביגה
 
 
21/10/00 4:35
הילו'ג :תאמ
םירפסמ לע חכוותנ אלש יתשקיב רבכל הבוגתב
,םלועה תומוא דיסח םג יאדכ ילואש תבשוח ינא
.להקה ביבח םג תונמדזה התואבו
הילו'גל וביגה
 
 
22/10/00 12:50
eskimo dog :תאמ
אישנה תואל הבוגתב
יל דונעל תולוכי ןתא הפיא ןויער וליפא יל שיו
.ותוא
?תוחא ידגבב סקטל אובת תדנועהש יוכיס שי
eskimo dogל וביגה
 
 
21/10/00 0:35
יקיימ :תאמ
רטנאה יל קלפתהל הבוגתב
:ילש םילימב וישכעו


וזיא ירוחאמ דומעלב םיקוסע ונחנאש םייחב תופוקת ונל שי
לש תואנה קורי םוסקה ןגה לא ,המינפ ץיצהלו תירופאטמ רדג
."ת/רחא י/והשימ" הזיא לכ לש וא ןכשה


םע החישב יתקסע תוננבב יחכונה ירוקיב ינפל תועש המכ קוידב
,האנקמ ארונו ,תויגוזה לש המינפל תלכתסמש תחא "השדח" וזיא
,התבוטב אלש תשרדנ איהש םיקחשמהמ שדחמ םעפ לכ תנפרחתמ לבא
סקסש ימ ןיידע שי ,ןכ ."והשמ הזמ אצי" םגש ידכ קחשל
םהל שיש ימו ,רשקה ןולדיחל הליע םהל הארנ הנושארה השיגפב
סיסב לע ךילא ורשקתי םה םאש תורמל ,ךממ קמחתהל ידכ ההוזמ
."דמחנ" היהי אקווד הז ,ימוי וד
טושפ ונקלחלו ,תופסונ תועש םידבוע "םיקוח"הו ,םיקחשמה
.(רבשנ תאז לכב לבא ,ונל ןיא) ...ה רבשנ


יל אב אל .יזיפ ןקרופ הזיא יל אב םא םיקחשמ קחשל יל אב אל
םאה הלאשב יפוסניא ןוידב ןופלטה ביבס םייתעש בבותסהל
.הז לש תוכלשהה ויהי המו רשקתהל
,ירמגל תישממ ,תירופאטמ אל - ןוסכלאב ןושיל יל חונ ,ןכ
הז ,םח הז ,הניש ךותמ יתוא םיקבחמש תבהוא אל םג ינאו
.קנוח הזו ליבגמ
,ילש ראותב ,ילש הריירקב ,ימצעב הקוסע תויהל יל אב
תשפוח םג הז ךותל ללקשל ילב ,םיאנתבו םודיקב ,תרוכשמב
.םידליה םע תויהל ליבשב םדקומ רזוח ימו הדיל


יל שיו ,תינוירהו האושנ ןכ אקווד איה ,ילש הבוט יכה הרבחה
איה - עומשל ואלפתת יכ ,תוהמאמ ץוח התיא רבדל המ לע ןומה
,יתחפשמה (ה)ובצמל סחיב חרכהב רדגומ אלש םלש םדאנב
,וזה דיתעל אמאה ,איה אקוודו .םיוולנה סמה ייוכינו
ימצע תא בוהאל תינהנ ינא םאשו ,רהמל המ ןיאש יתיא המיכסמ
תונהל יל יאדכ ,ינוציח םרוג דועב ןומה עיקשהל ילב ,וישכע
תוצמתמ אלש תופיאש שי הל םגו .תונמדזה יל שי דוע לכ הזמ
תא החוד התיה איה הב יולת היה הז םא - אל שממ ,תוהמאב
תא רדוסמ ליחתהל קיפסהל ידכ ,השולש םייעובש דועב הדילה
.טרוטקודה


ידי לע קר תורדגומ ןניא םישנ יכ ,םכקלחל רדתסמ אל ךיא
ונחנאש ,םירבד המכ דוע ידי לע אלא ,תוהמאו תויגוזמ ןקחרמ
אל" קר אל .שממ לש הריחב .ונייח ךות לא סינכהל תורחוב
לש םלוע אלא ,"אמא תויהל אל וא תויהל" וא "ןברוק תויהל
.תואמצעו הטילשו תונוצר ,תוריחב ,תוטלחה


המכל החונש וזל המודש הימוטוכיד וזיא המצעל תלהנמ הימ
איה ימ רורב אלש קר ,הכלמה וא השודקה לומ הנוזה :םירבג
ערואמ ידי לע רדגומש דחא סופיט אל איה ונתיאמ תחא ףא .ימ
.(רדנוו יא ????תוכיתח) וניארמ וא םינויזה תומכ ,יפיצפס


םג ץופקלו ימצעב דקמתהל ,ינאש ומכ תויהל םויה חונ יל
אל תישיא ינא ,תמאה ןעמל ,ךכ לכ אל) יל אב םא הטימל הטיממ
הלשב ינאש טילחא ינאו ,יל אובי םא ,רחמ .(םעט הזב תאצומ
(אלש וא) ללוכ הלוגע ,המלש םיסחי תכרעמ שפחא ינא ,הזל
.העיגרמ תונגרבתהו תורוה ,םיסקט


אל - אמא תויהל ינממ וזה היפיצה יתוא הזיגרמ לבא ,יל רצ
תולשב ויה אלשכ תוהמיא ויהנש ימ וקנחיישו הצור אל ,הנכומ
קועצלו םוקל םלוכ אל ,בוט ...םידליה םג וארנ הככו ,הזל
.הנווכה תא םתנבה לבא ,יתמזגה ,דחיב


,הכורא המלחה תפוקתו ,יגולותימה סקאה יורקה ןוסאה ירחא
ינא םא ,יתוא בוהאל דחא ףאמ תופצל הלוכי אל ינא יכ יתנבה
תא בוהאל תדמולו ,ימצעב העיקשמ ינא זא .ימצע תא תבהוא אל
,יתוא בהאיש ימ .שדחמ םוי לכ תרחוב ,הקזח ,תיאמצע :ימצע
ילב םג ,ימצעמ קיפסמ יל שי זא ,אל םאו ,הז תא לבקל ךרטצי
.רתוי וא ת/דחא ה/דליל ימצעמ ןתא םג ,הנכומ היהאשכו .הז
.םדוק תחא הקד אלו


תאז לכב ינא המ ,יללכה סכיאה ךותב יל םתרכזהש לע הדות
.ילש םייחב תבהוא
יקיימל וביגה
 
 
21/10/00 3:40
הילו'ג :תאמ
...םילימה תא יל תבנג ,לטיורל הבוגתב
!!!תורעוס םייפכ תואיחמ ,יקיימ
(....םיידי יתש קר יל שיו)


הילו'גמ
הילו'גל וביגה
 
 
16/10/02 7:00
ףסא :תאמ
...םילימה תא יל תבנג ,לטיורל הבוגתב
םדא יתאצמ ןכדעתיהל בייח יתייה) האירק לש םייתעש רחאל
ךומכ וברי ןכ דובכה לכ תינויגה הרוצב בשוח וא רבדמש
ףסאל וביגה
 
 
21/10/00 0:28
ןהכ זעוב :תאמ
"הבהא םע המ" ןכל דיגא ינאל הבוגתב
...ךייבגל ונמכיס רבכ ,לטיור ,בוט
.ךיילע ןיא .ןיא .הלודג תאש
אל ירמגלו שוריפב טלחהב תא
ןברוק
(-:
ןהכ זעובל וביגה
 
 
21/10/00 0:43
ןירג ילוי :תאמ
...ךייבגל ,ונמכיס רבכ ,ונל הבוגתב
הבירקמה) ביגהלו גהנתהל הרומא השא דציכ רורב היה הז םעפ
ונחנאשכ אקוודו ,הנתשמו ךלוה הז םויה לבא (המ אלא ,תיחצנה
םישרמ םירבגש ומכ - םייחהמ תונהנו םיידיל המזוי תוחקול
דועו ,שארב ונל םינתונו םיאב זא - םייחהמ תונהל םמצעל
הזש ונל םיריבסמ...רדסב אל םצעב הזש ,הרצל וניתויחא
לש םיסרטניאה תא תרשמ הז ןושארה ברעב תוניידזמ ונחנאש
?ולה !?המכ !?המל ?ךיא .םירבגה


!?עגתשנ אלש זא ,ונ
ןירג ילויל וביגה
 
 
21/10/00 0:48
יקיימ :תאמ
?השא איה השאל הבוגתב
.הככ שממ ,ןכ שוריפב
החמש ינא .הנהיש ולש םיסרטניאה תא תתרשמ ינאש בשוחש ימ
יתרזעש
הז םע קנחיו לובסיש - ביואה תא תתרשמ ינאש בשוחש ימ
.ילש וטומה הז ילש שארב המ
יל יליל ילילשילש ילש ילש .ילש םיסרטניאה
?תינהנ תא ?ךל ףיכ ?םיבשוח םירחאש הממ תדרטומ תא המ
.תחצינ


תזמור ינאש אלו .םינהנ םירחא םיאור םהשכ םילבוס םינלופ
המ זא ,ףיכ ונל .רחא םוקמב תאצמנ טושפ איה ,הינלופ הימש
??היעבה
יקיימל וביגה
 
 
21/10/00 22:11
(הילו'ג אל) ןילו'ג :תאמ
?השא איה השאל הבוגתב
ןפואב הילו'ג וא ישיא ןפואב תאש ךיאב אל איה היעבה
תא וכפה הנורחאלש ךכב איה היעבה .תונהיל תורחוב ישיא
שגר ילב בכשל תבייח תא .הדיחיה הנוכנה ךרדל הז
רוסא .תילוק אל/תינרמש/תינלופ תאש וא תמיוסמ תורידתב
תא זא יכ - םיסחי תכרעמ וא הבהא תשפחמ תאש ריכזהל ךל
ו'גל הפ הרידאה הצרעהה תא לשמל יארת .ותוא הדיחפמ
.רורחש אל הז עיצמ ו'גש המ יליבשב ,יל רצ זא .קתבמה
.םכח אוהש םדוק תעדוי ינאש ילב רבגל תכשמנ אל ינא
.ןמז תצק ותיא תולבל הכירצ ינא הז תא תעדל ידכו
הנקסמהו הבהאמ העיגפה תא הפ הריכזה (יל המדנ) הילו'ג
יתעגפנ ינא .(עגרכ תוחפל) בהאתהל אל איה הלש
יתיכיח יכ "ידימ רחואמ" ליגב הלותב יתייה .תוזיזימ
יתאצמו יתוא ענכשל םידידיל יתתנ ףוסב .הלודגה הבהאל
יתבהאתה יכ - תאזה תינכתב שבתשה והשמ לבא .זיזי יל
לבא - וילע יתסעכ ,וניניב רשקה תא םייס אוהשכו .וב
זא .ונלש םותח אלה םכסהה יללכ לכ תא אלימ אוה םצעב
וא הז .יל םיאתמ אל הבהא ילב סקס ,תעדוי ינא וישכע
דח הבהאו - הבהאל ליבומ וא הז ירחא הסכיא יל שיגרמ
ראשהל ךירצש תרמוא אל ינא) . ףיכ אל שממ הז תידדצ
ןפואב זא שפחל הכירצ יתייהש המ לבא 90 ליג דע הלותב
.(סקס אל - הבהא הז יביטקא רתוי
חבטמל הרזח ךתוא ףוחדל אב אל ללכב הפ רמאנש המ לכו
ןיאושינל םג הליבוה הבהאה הימ לצא .םידליב לופיטלו
והשימ הז ,עגרכ תשפחמ ינאש המ .חרכה אל הז לבא םידליו
אל ?השיא ינאש ללגב הז םאה .יתיא היהישו ותיא תויהל
.הדיחיה אל ינא וליאכ הארנ הז לבא .תעדוי


ינא .רבג םעפ ףא יתייה אל ,דיגהל יל השק ?םירבגהו
םישפחמש םירחא שיו .ןייזל קר םישפחמ ןכא םקלחש תבשוח
רבג ןיב שגפמ לכ תרחא הלאכ שיש דואמ הווקמ ינא .הבהא
,םירבג םע יל ויהש תוחישמ .םידדצה דחא תא ללמאי השיאל
ןימ ןיב ילצא םייקש רשקה םקלח יבגל תוחפלש תבשוח ינא
לבא .והשיתמ ,הבהא םיצור אל םהש אל הז .םייק אל הבהאל
לצנלו ןותנ עגר לכב טעמכ ןימ תוצרל םהל עירפמ אל הז
.ותוא לבקל תורשפא לכ
(הילו'ג אל) ןילו'גל וביגה
 
 
27/10/00 3:09
יקיימ :תאמ
?השא איה השאל הבוגתב
המ תא תושוע ונחנאש אוה ,תורמוא ינאו הילו'גש המ לכ
.ונל םיאתמש


םג רבדל ןאכ הלוכי ינאש תבשוח ינאו) ונעט אל עגרל
תיללכ תמא וזיא אוה תושוע ונחנאש המש (הילו'ג םשב
וז הנותנ הפוקתב ונתיאמ ץוח והשימל םיאתהל הכירצש
ונייח לש


קר אל ונחנא ?םשל ףואשלו תויגוזו רשק שפחל ךל םיאתמ
ינהתש םג אלא ךייתומולח תמשגהו החלצהב תולחאמ
.יתימא הז יניצ אל הז .הב תרשואמ ייהתו ךלש הריחהמ
!!! :-)


יאדוובו ,ער והשמ ילש םישעמב תוארל הנכומ אל ינא
יפלכ המישאמ עבצא וא הסרתה השירדכ םתוא תונפהל אלש
.י/והשימ


ךל תלחאמ ,תויגוז ילב םג ילש םייחב בוט יל בושו
.ךלש ךנמזב ןוצרה תועיבש התוא
.הז םע יתרמג .והז
יקיימל וביגה
 
 
21/10/00 10:06
ןהכ זעוב :תאמ
?השא איה השאל הבוגתב
תרחא ,ןאכ וביגהש תונב המכ םג שיש בוטו .ילוי ,תקדוצ תא
סרטניאה תא גיצמו תומיטא ןיגפמ ינאש םינעוט בוש ויה
יקסנישוק י'זי לש "העובצה רופיצה" רפסב שי .רצה ירבגה
םינודיכב תולסחמ רפכה תושנ ובש עזעזמהו םסרופמה עטקה תא
,םירבגה תא תגנעמ התיהש ,"תניידזמה" תא םירובש םיקובקבו
.תורעיבו םיכרדה ידיצב םתוא התפמ
םירבגה םע ונבשחתהו וכלה אל תוירזכאהו תוינמקנה םישנה
תא ,"תבייואה" תא ולסיח לבא (ןבומכ ,ידמ השק הז) ןהלש
.ןתיא תישנ תוירדילוס התליג אלש תאז
ןהכ זעובל וביגה
 
 
21/10/00 23:07
תיטסינגלב :תאמ
?השא איה השאל הבוגתב
אקווד ונבשחתה םישנה הזה רופיסב . סואפרוא לש ורופיס
?תופצל רשפא המל , תויבסל ...ונ , רבגה םע
תיטסינגלבל וביגה
 
 
21/10/00 0:34
ןהכ זעוב :תאמ
"הבהא םע המ" ןכל דיגא ינאל הבוגתב
לש גציימ יב ואריש ןכומ אל ינא .היארה תרוצב יוניש שורד
לכ) םימייוסמ דואמו םישקונ םינייפאמ םע (םירבג) הצובק
סחיימ אל ינאש ומכו ,(הלב-הלב-הלב ,ןייזל םיצור םירבגה
תושעל אלש שקבמ ינא ,םישנ ןה רשאב םישנה לכל תמייוסמ הנוכת
ןאכ םירבגל הז תא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
21/10/00 0:38
יקיימ :תאמ
יוניש שורדל הבוגתב
.הדות


רתוי ןיא .תודיחיו םידיחי ונחנא - עמוש והשימ ףוס ףוס
ב"ויכו םלוכו ןתאו ,םתא
ומצע םשב רבדת/רבדי דחא לכ - המזוי העיצמ ינא - וישכעמ זא
המצע וא
.תיתדוקנ אלא ,לפרועמ "םלוכ" הזיא יפלכ היהת אל הינפה םגו


,ינא - ןוקית זא - "ונחנא" יתבתכ הלעמלש האור ינא וישכע
.ןאכ תואצמנש ימ םגש הווקמ ינאו
יקיימל וביגה
 
 
21/10/00 1:15
לטיור :תאמ
יוניש שורדל הבוגתב
ןייזל הצור אלש דחא יל הארת .ןייזל םיצור םירבגה לכש חטב
תוצור םישנ םגש אוה ןיינעה .תויעב םע דחא ךל האראו
הז לע תורבדמ ונחנאו ,הז תא תורמוא ונחנא וישכעו .ןייזל
תונבה תחישש בותכ ,רתאב ןאכ תכרעמה בתכמב וליפא ,ישפוח
םויה תורבדמ ונחנא .דחוימב ירלפופ ךרצמל ןורחאה ןמזב הכפה
,הקיזומב הז תא תוארל רשפא .וילע רבדל ונזעה אלש והשמ לע
ןונגסב "רהמ אובת ,יל בוטר יל םח" לע תורש תוררחושמ םישנ
תא תוצור ונחנא .ןמדירפ רינ לש "יל יצצמת" וא ,ןמסקו יגיא
ןימה לע םייאמ הזו ,הז תא תושרוד ונחנא ,םכומכ קוידב הז
קר אל אוה חוכה םואתפ .תמייוסמ הדימב חושקה-ירבגה
דח וילע יל אב אלש רוחבל דיגהל הלוכי ינא םויה .םכיידיב
.תינילק תושישתב וא שאר יבאכב ץרתל הכירצ אל ינא ,קלחו
לש יפוי הז ,זעוב ,"יוניש שורד" .תוללכהה לע תלצנתמ ינא
קימיגב שמתשה רבכ ןפג ביבא לבא ,ענכשמ הז ,טילק הז .ןגולס
תא היהי דימת .הככ יל בוט .םייוניש תשפחמ אל ינא .הזה
.התוערמ תחאה תונחבומה תוצובקה לכב ומכ ."ונחנא"ו "םתא"
םייתוהמה םילדבהה םע יל בוט ."םתא"ו "ונחנא" םע יל בוט
זא ,םמעשמ היה תרחא .רבגה ,ךניבל ,השיאה ,יניב םיניחבמש
לש הלאכ תועשב תדלקמה לע םילימ תואמ םיאיקמ ונייה המ לע
?הלילה
לטיורל וביגה
 
 
21/10/00 1:53
תיטסינגלב :תאמ
ןכש חטבל הבוגתב
וא תונכב ןייפאתהל הלוכי , חיש לש גוס לכ ומכ םישנ תחיש
תיתימא תוימיטניאב , תונכ רסוחב
תוחיש םע הלודג היעב יל שי . תוילוק תדועת לבקל ןוצר וא
איה יראלופופה גוסהמ םישנ תוחיש לש היעבה . תויתימא אל
הזכ , קיתע יטסינימפ טספינמ לש םושי ומכ תועמשנ ןהש ,
תקדובו תררבמש השיא לש םייחב שיש תובכרומה תא הלעמ אלש
. םואודיבידניאכ המצע לש תולובגה תא
ןמ תוחישל תודגנתה יהשוזיא האטיב הימש תבשוח אל ינא
םישנ תנייפאמש , תונקעצה תא הרקיב קר אלא , הזה גוסה
.הירוחאמ רתתסמ המ התהתו , סקס לע תורבדמ ןהשכ תומייוסמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
21/10/00 8:09
הקירא :תאמ
ןכש חטבל הבוגתב
ומכ תוחוטש ןתאש המדנ .טקלפ ןתאש המדנ יכ ?תויתימא ןתא
תויומד ומכ ןכמצע תא תורייצמ ןתאש המדנ .קד קד קד ריינ
םע בוש ןתטלתשהש דע ןיינעמ ןויד חתפתה אקווד .סקימוקמ
,חחרפ אלו ,ןהכ זעוב אל הזש ןתחכוהו,ןכלש תומהלתהה
הארנ אל ? תושדח תוכיתח ...ןתא הז ,קתבמה ו'ג אל וליפאו
תושדח תומהב .םימחרה תדימב ןכתיא הגהנ עלס הימ .יל
.תרמוא יתייה
הקיראל וביגה
 
 
21/10/00 9:17
לטימ :תאמ
לטיור ,יקיימ ,הילו'גל הבוגתב
.ןמזה לע לבח ךיילע ופועי ןה ףכית
ונלוכ ליבשב בוט יכה תוניבמו תועדוי ןה
ולכתסי אל ןה דצהמ ךחוגמ הארנ הז תרמואש תחא המקשכו
הזיעמ אל תאש ךב וסנכי ןה הנעטה המל קודבל ןמצע לע
.ןהומכ גהנתהלו בושחל
ונטלחה הימ םגו ינאו תירוא המענ םויה אקוודש הז
הז ונומכ המכ דוע שיש החוטב ינאו הצוחה הז תא איצוהל
.תוסחיתהה ללגב
וז .ותוא רמוא אוה המ הנשמ אל זא דיגהל המ שי זעובל
.תינורטפ השיג
ריעמ בוט הבתכש ימל םינויצ קלחמ .ןורטפה ןאכ דימת אוה
ונתוא ףתשמ תויוטש ותעדל הבתכש ימל ריעמ לבא סומינב
םירבדה תורמלש ו'ג הככו היטפמיסה ליבשב ולש תורצב
םינויזו סקסל הז תא ררוג םיתיעל רמוא אוהש םימכחה
סאמנש דיגהל רשפא .הז לע רבדל ונל סאמנ םימעפלו
?אל ,הז לע רבדל םימעפל
ומכ ראשה לכו בוט יכה המ דימת עדוי אוה םגש חחרפה וא
.הזה סופדה תא תוקחל וליחתהש ץעהו ומיקסא
תועדב ףותיש ןויד הז ,םהלש תועדב ףתשל םינמזומ םינב
תוארקנש תונגרפמו תוניבמ תורימא אלו םינויצ תקולח אל
.תוינורטפו תונדא לש גוסכ תורחא לשו ילש םייניעב


םינבמ תרחא תוניבמו תובשוח תונבש ןאכ הבתכ יהשימ םעפ
הז לבא הניבמ אל איהש הל דיגהל הילע ופע םינבה זאו
.ןוכנ
ןיא םא יל ודיגתו םכלש תיבבו הנוכשב םכבבסמ ולכתסת
.הזה עקרה לע קר תרושקת תויעב
לטימל וביגה
 
 
21/10/00 10:17
ןירג ילוי :תאמ
לטיור ,יקיימ ,הילו'גל הבוגתב
לש אמאה תא .תונלבוס רסוחו תורירמ אלמ .קיעמ והשמ
ןהל סאמנש םישנה תא גצייל הטילחמ תא .תוינורטפה לכ
תרכוז אל ינא ?החילס ,תא ימ .ו'גו זעובמו חחרפמ
הילו'גו תאיל םג .יתוא גצייל ,והשיתמ ,ךב יתרחבש
הפ הל שמשל ךב הרחב אל הפ תחא ףאו לטיורו


סאמנ אל יל .ךמצע םשב ירבד זא ,סאמנ ךל ילוא


ילוי


.ב.נ
לש םתמכוחו םנורשכ לש והצק הצק תא יגדגדת ובש עגרב
ומכ תא עגרכ .תרוקיב ריבעהל ילכות ,זעוב וא חחרפ
"הדשה תא ונשרח ךיא" רמאו רושה לש ובג לע דמעש שותיה
ןירג ילויל וביגה
 
 
21/10/00 10:24
המענ :תאמ
תא ,והשמ תמאב תאל הבוגתב
הככ שיגרהל התוכזו .קר אלו ,המצע םשב תרבדמ איה
לבא ,בל תמש אל ילואו .תרחא שיגרהל ךתוכזש ומכ
ירבג יוביגב ,"היפאמ" לש השוחת ןאכ תורצוי ןתא
.םיענ אל דאמ הז .בהלתמ
יסנת ילוא ?םישותיו תונורשכ םע וישכע ןיינעה המו
.תאטבמ איהש המ לש ןכותה םע דדומתהל
המענל וביגה
 
 
21/10/00 13:05
הילו'/ג :תאמ
לטיור ,יקיימ ,הילו'גל הבוגתב
????הצוחה המ תא איצוהל ןתטלחה
,ילש םייחה ךרדב יל יסנכית לא .ילש םייחה הלא ,ולה
,בוט אל השוע ינא המ יל ירפסת לא ,יתוא יכנחת לא
ללכב ךתוא לאוש ימ .הצוחה "הז" תא יל יאיצות לאו
גשומ ךל ןיא ?השוע ינאש המ םע שיגרהל הרומא ינא ךיא
תלגוסמ ייהת אל םייחב תאש חינהל ריבסו ,ינא ימ ירה
יתוא יחלשת לאו ,ךלש תונקדצה בורמ החיש יתיא להנל
.ךמצעב הז תא השוע תאש ינפל יביבס לכתסהל
ןיקתה ימוימויה םייחה ךלהמב ,ךל עירפמ הז קוידב ךיא
ארונ יתוא ןיינעמ ?םלועב ינומכ תורוחב שיש ,ךלש
. Whatsoever ךניבל יניב רשק םוש האור אל ינא .תעדל
הילו'/גל וביגה
 
 
21/10/00 20:52
yoad :תאמ
?????לטימל הבוגתב
שפוחהו םינויזה ךכ םע תורקי תוננב יל וריבסה
תוקוור רתוי שי עודמ רוחבל
םיננב םג שיש ןוכנו תודדוב תוננב רתוי שי עודמ
ךכ הרק ךיא לבא םידדוב


רפסה רבחמ קדצ האנכ ךא תוננבה תא ןיבהל יתיסינ
םסרופמה
םידאממ םירבגו הגונמ םישנ


קר ןיבא אל הארנכ רישעה ןכמלועב הלדה יתנבה תא
ראשינ יל ןכתא בוהאל


תוכזה לעו םינויז לע קר ובסנ תוחיש הברהש לבח
ימ םעו המכ םעצבל
תוצרל ישפוח םדא=הריחב שפוח=םזינימפ ןוידהמ עמתשמ
תוניידזימ ונא המכ =
לכ יכ לע ( הילע יל וחלס ) הללכה היהת הפו רמולכ
ןיידזינ המכו ךיא לע אוה יטסינימפה קבאמה


םיאשונו תורחא תובשחמ םג שי תוננבלש יתבשח יכ לבח
תוחפ אל םיניינעמ רשא
? םייחב רקיעה אוה ןויזה םאהו
yoadל וביגה
 
 
22/10/00 13:59
תנע :תאמ
ןוכשי דדבל םעל הבוגתב
!הדות
תנעל וביגה
 
 
21/10/00 12:11
לטיור :תאמ
לטיור ,יקיימ ,הילו'גל הבוגתב
:הקיראו לטימל הבוגתב
-------------------------------


,םייוניכ ינימ לכ ירוחאמ תרתתסמ אל ינא ,ןכומכ אלש
...יילע ולעי אל תרחא םעפב הלילחש
ינא .םירעוכמ הלאכ םיקבדיפ לבקל יתוא סיעכמ ,תעדוי תא
ינאו .התיא יל בוטש ךרדב ילש םייחה תא תויחל תרחוב
תא תדבכמ ינאש הדימ התואב קוידב ,הז תא ודבכתש תשקבמ
,םעט רסח הז ,בילעמ הז ,"השדח המהב" יל אורקל .ןכלש
ינא .דחא ףא םע ןאכ תמהלתמ אל ינא .ןיינעל אל שממ הזו
יא יתעגפ םאו ,ילש םייטרפה םייחהמ תפתשמ ינא ,הביגמ
.תלצנתמ ינא י/והשימב םעפ
יל .ימצע תא תקדוב דימת ינאו ,בוט יכה הניבמ אל ינא
,ונ" :יתרמאו יתאב אל םעפ ףא ,תועד יוביר םע היעב ןיא
,"תובקנ תובשוח אל הככ ,ךמצעב ילפטת יכל ,ונ ,ונ
.המיכסמ אל/המיכסמה תמרב" ויה רקיעב ,ילש תובוגתה
ירמאמ םימעפל ,רתוי יתבתכו ימצע לע יתילעתה םימעפל
ףא ,םעפ ףא ,םעפ ףא לבא ,םירקמ ורק .םייוזה ףוא ןיפס
.י/והשימ ןאכ יתבלעה אל םעפ
אל שממ "םהלש תועדב ףתשל םינמזומ םינב" לש השיגה
אובי ."תוננב" רבודל ןכתא ךפה אל דחא ףא .ןאכ המיאתמ
?ותוא אורקל ןכל עירפמ .ולש ןיזב המ בותכיו ,דחא לכ
תכלוה ינאש המ הזש תעדוי ינא .האבה הבוגתל ורבעת
.ןפוא לכב ,ןכיבגל תושעל
.םולש תבש
לטיורל וביגה
 
 
21/10/00 14:58
תנע :תאמ
קתומ ,תיתימא ינאל הבוגתב
...תונב תונב ייה
?????וזה תובלעה לכ המ ?הרק המ
םימעפל לבא ךיילא תורישי סחייתמ ןאכ דיגאש המ לכ אל
הז תא יארקת זא ..םיברל רשאמ דיחיל רבדל רתוי חונ
.תונמזומ תורחאה םגו היצרפורפב
ןאכ שי לבא ,"תואמחמ" תקלחמ אל תמאב תא ,לטיור ןוכנ
.םינב םג שיו .ןכש תונב


....ברעתהל יל השרוי םא
.ןוטה םע המיכסמ אלו השיגה םע המיכסמ טלחהב ינא
,םינבה לע בבחתנ ואוב"ה תמרל ועיגה רתאב תובוגתה
ורזחיש הללאיו בוט תצצומ ונחנא המכ םהל רפסנ
.קיעמ ךפה הזו "ונירחא
אל ךכ לכ הז םימעפל לבא עשעשמ דואמ הז םימעפל ,ןוכנ
.רושק
קרש המ לכו תודיריו תוציצמו םינויז לע רבדל רשפא
ןויד שי םימעפל ..םיאתמ הז םעפ לכב אל לבא וצרת
תאז תורמלו טלחהב ירקמ אוה סקס ןיבו וניב רשקהש
הזש ריעהל ורחבש הלאכ המכ ןאכ שי םא זא .סנכנ סקסה
טלחהב ןה תעבוק אלה יתעד תוינעלו ןתוכז ,סאמנ
.תוקדוצ
אל ןוידה םהידעלבש הלאכ לאכ ןאכ םינבל תוסחייתהה םג
.תישפיט איה םייקתמ היה
.תונב תחיש ?רתאה לש תוהמה המ ירה
םע תרבדמ תאשכו .ךלש תורבחה םע השוע תאש החיש
?ןוכנ ,הביבסב ןב ןיא ךלש תורבחה


הפיסומו ןוידל הפיסומ רבג לש הביטקפסרפש קפס ןיא
תרמואו תארוק ינאש תובוגת שי םימעפל לבא ישיאה עדיל
דמע ולש םייחב אוה ,רבדמ אוה המ לע ,עדוי אוה הפיאמ
?המוד היצאוטיסב
הילו'גו תאו רבד לכל רוביח תושעל רשפאש ןוכנ זא
ינא ךיא לע יב סנכהלו יתיא םיכסהל אל תולוכי ילויו
הזכ גוסל די תנתונ ינא ךיאו ןהילע רגנסל ללכב הזיעמ
םירבדה תא האור הארנכ ינאש תושעל המ לבא הילפא לש
.ןכמ תרחא


איהש תבשוח אל ינא תושדחה תוכיתחה לע הרביד הימשכ
ינא ךיא ,טיש" דיגהל וא תונברוק לע רבדל הנווכתה
,"רתוי רחואמ םינש המכ תדלונ יתייה קר םא ,יתקפדנ
ינא םגו תלבקמ דואמ תישיא ינאש הדוקנ לע התלע איה
ומות דע לבויה יצח תא התצימ אל דועש ימכ םימעפל
תומורע יצחה תונבה תא האור הפקה יתב לע תלכתסמ
.ונעגה ןאל קבאר תרמואו
,תרגפמ השיג ,םוטמט הל יארקת ,תומיטא הזל יארקת
לבוקמ ידיגתש המ .רדסב ..תיתיעב תוילטנמ ,תיתודלי
.תויהל ךירצ אל הככש יתעדב קובדא ינא ןיידעו יילע


םינב שי ..הככ םיקלוחמ םיניינעה ....תושעל המ ןיא
לבא תובוחו תויוכז ונלוכל ,םיווש ונלוכ .תונב שיו
אל םילדבהה ,ונניב םילדבה שי ,וררועתת ...ייד ,תונב
וא תוחפ תוחלצומ וא תוחפ תווש ונחנאש םירמוא חרכהב
שיש םירמוא טושפ םה ,רתוי השק החיתפ תדוקנ תולעב
.םילדבה


וא םיטרסהמ ןויז םהל יעיצת םא ,םינבה תיברמ ,ןכ
...המ טילחהל ןמז הברה םהל חקיי אל תוימיטניא יסחי
בלשב ..םיטרסהמ ןויזה ןוויכל דואמ רהמ וטי םיינזאמה
בלשב ,ןויז לבא תורבחה תא םג וצרי םה רתוי רחואמ
.רתוי תצק םהל בושח ,ינושארה
םא ינש דצמ לבא הסראפ אוה ןויז תונבלש תרמוא אל ינא
שגרו תוימיטניא יסחי וא םיטרסהמ ןויז הרוחבל יעיצת
?םדוק ףידעת איה המ
םינשב היח ינא וברקבש ןימה תא הניבמ ינא םא
תא חקית איהש רורבו ינויגה ייד זא תונורחאה
ןיאו כ"חא אובי ןויזהש תעדוי איה יכ ..תוימיטניאה
.ץורל ןאל


המו םעפ היהש המ ןיב תושיגב םילדבהה תא הנייצ הימ
םירבדה בור ךכש לבחש הריעה איה ..םויה הרוקש
,המיכסמ ינאו ולגלגתה
ילש הנושארה היצאיצוסאהש יתבתכ הלעמל ילש הבוגתב
"םהל"ל ונשגהש םשור השוע ,ןכ יכ ..ףסכה שגמ התייה
ץמאתהל המ ליבשב רתוי ןיא .ףסכ לש שגמ לע ונמצע תא
הקיטנמור יכ) םינקיטנמור תויהל המ ליבשב רתוי ןיא
ומכ תונייזמ וישכע ונחנאו תונב לש האצמה ירה וז
ריעהו סקס" לש ןושארה קרפה תא תורכוז ..רבג
תא ודביא םינבהש תונולת תעמוש תא כ"חאו (?"הלודגה
אל רבכ םינש רשע שמח ינפל היהש המשו הקיטנמורה
?המל ..םייק
.וזה יידמ הכוראה הבוגתב רבסהה תא יתנחט רבכ


תחא ףא ,הצור איהש המ השעת תחא לכ ,הנותחתה הרושב
תאז לכב ידכ םימעפל לבא ,ילש רושיאל הקוקז אל
יהשימ ...וזה תוחיתפ רבואה ונתוא האיבה ןאל לכתסהל
ןלוכו םהלש תובוגתה לע וא םינבה דחא לע ץייצל הזיעמ
ןיבהל תוסנל ,עגרל בושחל םוקמב ...הב תוסנכנ רבכ
שי ילוא קודבל ,תרמוא איהש המ תא תרמוא איה המל
הז המ ליבשב ,הלש הנעטה ירוחאמ שולק םא םג ,והשמ
???????????????? בוט
תנעל וביגה
 
 
21/10/00 18:15
לטיור :תאמ
קתומ ,תיתימא ינאל הבוגתב
לע בבחתהל תנמ לע תוננבב בותכא וב םויה קוחר
יתלביקש תויטנתוא יכה תובוגתה בור אקווד .םירוחבה
התיבה ישיא ינורטקלא ראוד יל וחלשש ,תורוחבמ ויה
תרחא וא וז הבוגת וקחצ/ובביח/ובהא המכ ונייצו
.ןאכ יתבתכש
תוכיתחה"ש םשורה תא תלביק הפיאמ ,ךניינעלו
ןיא" תרמוא תאז המ ?הקיטנמור תוצור אל "תושדחה
."?ץמאתהל המ ליבשב רתוי
,וישכע .יבייב ,ךלש תועטה וז ,יעמשת
,יטנמור היהי אוהש הכחא אל ינא ,"ונררחתשה"שכ
לש יפוי םע ילש רוחבה תא עיתפהל הלוכי ינא
ינא זא ,והשימ הצור ינא םא םויה .םיקימיג
תא ול קופדא ינא ,םוזא ינא ,רשקתא ינא .ץמאתא
ףוסב םעפ יא ול התיהש םישוח תרכשמ יכה תיתפרצה
תמייאמ וזה "תוחיתפ רבוא"ה .יל קשחתי םא ,טיידה
לבא .תמאב ,ימיטיגל .יתטלק .תומויוסמ תורוחב לע
הנווכהו)תושוע ןתייה תמאב םא היה יפוי הזיא
ןתאש המ (קינחמה ןוסאפה תולוכא ,ןכיניבש תודסחתמל
ינא" ול תורמוא ןתייה םא .תושעל תוצור תמאב
תשקבמ ינא" ,"ךלש תועבצאה םע הככ השעתש הצור
יל אב אל" ,"יתוא קשנמ התאש ינפל םייניש חצחצתש
ןיידזהל יל אב אל" ,"ברעה ךלש םירוהה תא תוארל
המ תמאב הז יכ .'וכו "ךיילע יל אב" ,"וישכע
.דיגהל/תושעל תוצור ןתאש
תוררחשמ ,תוחיתפה תכפהמל ייתויחא ,תושדחה תוכיתחה
.ייחב ,הז לע החמש ךכ לכ ינאו ,םיקקפ לש יפוי ןכל

דיגהל יל קשחתי םאש ,הצור ינא !תוחיתפ הצור ינא
.דיגא ינא זא ,והשמ ול
,תונכב ןכילא םג םיגהנתמ ויה םא ,יפוי הזיא
?אל ,וניצר דימת ונחנאש המ ירה הז .תוחיתפב
זא .םישיגרו ,םייתימאו ,םינכ ויהי ונלש םירוחבהש
,הללאי .ןכלש תיבהמ וליחתת .תונמדזה ןכל שי ,הנה
דאג ,ויחת .הזה ןבצעמה "יל םיענ אלה" לע ורתוות
,םויה ויחת .וזעת ,וקנפתת ,וגגחת ,וללותשת ,טאמאד
יכה ןכל שיגרמש ומכ ,הצור םכלש בלהש ומכ קוידב
,ןכל אב םא ,וחרצת .ןכלש המשנה לש וכונפיבב ןוכנ
,ויהתש רקיעה ,לדוי ידיצמ ורישת ,וללקת ,וטרשת
ליגבש ידכ .תוזיעמ אלו תומלוח ,תוצור ןתאש ומכ
רמאמ ובתכתו בשחמ הזיא לע ובשת אל עשתו םירשע
ללגב ילש םירשעה תונש תא יתספספ ךיא" :גוסמ
."תודסחתה
לטיורל וביגה
 
 
21/10/00 19:15
תנע :תאמ
הרקיה תנעל הבוגתב
.הנבהה יא הפ .היעבה הפ
תבהוא ינא ךיא תרמוא אל ינאש תעדוי תא ךיא
ללשב העיתפמ אל ינאש תעדוי תא ךיא ?יב םיעגונש
?תיתפרצ תקפוד וא םיקימיג
הז םע דחיו תעדומו תינתעד תויהל הלוכי ינא
.ייניעב םייתייעב םירבד םירוקשכ ריעהלו ריאהל
תיטסינימפ איהש ימש תבשוח תא םגש יל ידיגת לא
אל הז .יחשה תיבב תורעשו םפש תלדגמ םג חרכהב
.העיצמ תאש ומכ גוהנלו יתרמאש המ תא דיגהל רתוס
קר הז דוביאל תכלוה הקיטנמורהש תבשוח ינאש הז
.ךלשמ הנושש ילש השיגה ללגב


תומוקמל עיגאו אשונהמ הטסא ינאש תעדוי ינא
שארל סנכהל יסנת ןכלו םהב תויהל ךירצ אל ללכבש
.יידמ רתוי יתפקשה תא ביחרא אל ינא םא ילש


השאשכ ,ךלשמ הנוש איהש יל רורבש ,יתנבה יפל
הל בוטו הטילשב טלחהב איה הל אבש המ לכ השוע
הניבמ טאל טאל איה ..ןאכ תובוגתל בל ימיש לבא
..המידק דעצ הז תא חקא ינאו לכה אל הזש
איה הככש המצעל חיכוהל אוה ימתסה ןויזה םא
איה ןמזה לכ הצור איה הככו הל בוט הככו תעבוק
הברה דוע הלובח םוקת איה הנממש םוהתל תלפונ
ומכ בזכאתהלו בהאהל המצעל תנתונ התיה וליא רתוי
.הלש אמא לידבהל וא הלודגה התוחא


הברה ךכ לכב תוחורמ 12 תונב םויה האור ינאשכ
,םישל קיפסא אל ייח לכב ינאש תומכ ,רופיא
לכ םע תוטטרלפמו לושירב הירגיסה תא תוקיזחמ
יתלדג ?המ ..ימצעל תרמוא ינא דיל רבועש רברבג
ןהמ הלודג הלוכ ינאו ?הנוש הפוקתב ?רחא םוקמב
....םינש המכב
,תושדחה תוכיתחה ןה יכ .היעבה הפ ..ימעטל
תוכיתחה אל ןתא ,הילו'ג יל חלסתו תא יל יחלסתו
תא תחקול תחא לכ יכ) ונלוכ םצעבו ןתא .תושדחה
ןתללכש ילוא ,לגל ןתפרטצה (הל םיאתמו בוטש המ
.ותוא ןתאצמה אל טלחהב לבא ותוא


ינא דיגהל הצור ינאש אבה טפשמה לע תבשוח ינאשכ
בושחל ללכב רוסא הסאפ הז ,ןשוימ הז ימצעל תרמוא
,ילש םזנימפה לכ םע ..תושעל המ לבא ...הככ
ייחב תטלוש ינא םג ,ןכ ןכ) הטילשהו תועדומה
בושחלו טיידל תאצל הצור אל ינא (ילש םיקופיסבו
אוה ךיא לע בושחל הצור ינא .רמגיי אוה הפיא לע
.רמגיי
ךישמהל הצור ינא ..הצור תאש ךיא הזל יארקת
.םינש 10 וא שמח ינפלמ ילש תויביאנב
רבכש ומכ ..רדסב הז לבא המיכסמ אל ילוא תא
תוכחל הכירצ אל ונתיאמ תחא ףא ,ונלזמל ..יתרמא
.דחא ףא לש רושיאל
תנעל וביגה
 
 
28/10/00 2:54
הזודמ :תאמ
קתומ ,תיתימא ינאל הבוגתב
הלס ןמא
הזודמל וביגה
 
 
21/10/00 12:45
הילו'///ג :תאמ
לטיור ,יקיימ ,הילו'גל הבוגתב
והשמ יתישעש תעדוי ינא ,"המהב" יל תארוק ךומכ תחאשכ
.ןוכנ
יל התשע ךלש הבוגתה המכ גשומ ךל ןיא ,יכישמת ,יכישמת
.בוט
הילו'///גל וביגה
 
 
21/10/00 16:15
ימיש :תאמ
ןכש חטבל הבוגתב
דיגתו אובתש השיא / הרוחב התואל ןיתממ אל שממ ינא
"הרוצה תא ול יתנייז ךיא חחחחחא"
םינוויכה לכ לע ותוא יתכפה ,ול יתישע המשל הקיטבורקא"
ול שי ימ םע האבה םעפב עדי הזה הטומרש ןבה " "םיירשפאה
."!קסע
?הפ הרוק המ
םוש ילב וישכע ןיידזהל תוצור םישנש ןיטולחל ימיטיגל הז
.הכ דע תאז ושע םירבגהש הדימ התואב תישגיר תוביוחמ
.ןפוא לכב יתניחבמ בושח דואמש והשמ ןאכ תנייצמ לטיורו
.השיאל רבגה ןיב לדבה אוהש הזיא תויהל ךירצ
רתוי ימ לדבהל יתנווכתה אל ,עגרהל אנ תויטסינמפה לכלו
!אל וא חפוכמ אשונב וא הווש
תוגהנתהל ןויסנ תבוטל התוישנ תא תדבאמ השיאהש ךכב רבודמ
!םירבגכ
טעמל השיאל רבג ןיב לדבה הייהי אל הזה בצקב טעמ דוע
!רבד לכל םירבגכ ויהי םישנו םיינפוג םיטרפ
!אסכיא אסכיא אסכיא
!שפנ לעוג
ומכ ינא" תייוח תבוטל ןכלש תודחוימה לכ תא תודבאמ ןתא
.ןובשח קופדל ילב יל אבש המ תושעל הלוכי "רבג
?הזב הפי המ
ןתאש הטושפה הדובעה לע הדות ודיגיש םירבג םנשיש ןבומכ
ןתא ,השעמל לבא ןסר לכ אלל תוגהנתמ ןתאש ךכב םהל תושוע
.תודיספמ
םינייפאמ םע השיא תויהל ילב תרחא תאז תושעל רשפא
.םיירבג
ןיידזנ ???המ זא םירבגה ןיבל ןכניב לדבה הייהי אל םא
?סוכ םע םירבג ןתאש הבשחמב ןכתיא
!החוד
ימישל וביגה
 
21/10/00 0:45
.ע באז :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןכדעל יל ושרה ,37 ,דבכנה יליג ימורממ ,םיריעצ תורבחו םירבח
הברה ךירצמ ,השק יד הז .תומלועה לכמ תוניהל טלחהב רשפאש םכתוא
,ךמצע םע המלש/םלש התא/תא םא לבא ,הכישחב םייתרומזת םינורמת
הז ,הזמ רתויל ופצת לא) םיריבס החפשמ ייח להנל ירשפא םג ירשפא
לע רשק .דצהמ תוניהל םגו ,(תודגאב רתויה לכל וא ,םייק אל טושפ
,םידסחתמה לכלו .ןוכתמה הז האושנל יושנ ןיב דבלב ילאוסקס סיסב
.רבדנ יליגל ועיגתשכ
.ע באזל וביגה
 
 
21/10/00 22:33
הנמאנה :תאמ
ירשפא הז ,ןכתי הזל הבוגתב
דגוב ךל שיבתת
הנמאנהל וביגה
 
21/10/00 15:05
ירונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הימ ינפב לצנתהל מוצרב תישאר
.רמאל המ ןומה יל שיו תוכורא יתארק
ויה םיימה יכ ער יתשגרהו תובוגתה ןיב,יתטיישו יתחכשמה זאו
.הנחצ ולעהו.םירוכע םואתפ
המל תסחייתמ ינא,ךלש טסקטל סחיתהל םוקמבש,תלצנתמ ינא זא
.ךשמהב רצונש
.ףוספסא אוה,ףוספסא
ינמי ,ינלאמש.ןימ לכבו,עבצ לכב ןמז לכב םוקמ לכב
.יטסינימפ רעצה הברמל םגו,יאניטסלפ,יתד,
.רחא ףוספסא לכמ בוט וניא,יטסנימפ ףוספסא
.יוטיב תודידר הפש תולד
,יניניע ןויד ןיב ןיחבהל תלוכי רסוח
.ימתס טאצ ןיבל ישגיר ףותיש וא
.ןתלוזל דובכ רסוח רקיעבו
.ןמצעל םצעב וא


.ןתחיש ןכותל סחייתהל ןיינע יל ןיא
.להקהמ קלח תויהל תכפוה ינא ךכב יכ
.םזינימפה תרדגה םע השק היעב יל שי הזל רבעמ
.תיטסינימפ אל ינאש הארנכ
[השיא ןיממ].בשוחו יאמצע םדאןב םתס אלא
אל חטב הז ינשה ןימה תא ןייזל וא הפה תא לבנל תאצל
.רחא והשמ אל םג.יטסינימפ
.רוסאש אל
....תדחוימ היצפיצנמא שרוד אל קר הז
.אל הז
םדא ינבכ ונל רתומ
.תונתשהל , תוצרל , קושחל
.הלעמל ףואשל ,דורמל ,ונתעד תא תונשל, דחפל, לבלבתהל ונל רתומ


.ךכ ןהילא הנופ היה ןב ול תוביגמ ויה דציכ ההות ינא
.ןמשב תשייבתמו
.הבתכל יטנוולר הז מלו
.םג הז המכ םצעבו
ירונל וביגה
 
21/10/00 18:08
ינרוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ינאו ,תובוגתה לכ תאו רמאמה תא םיימעפ יתארק ,רוחיאב תצק יתאב
תתו אשונ לכ לע ךרעב דיגהל המ יל שי .ליחתהל הפיאמ תעדוי אל
האור ישוקב ינאו ןשי יגוז ןבו ךושח רדחה לבא ,ןאכ הלעוהש אשונ
דחאו ןוילימ חכשא ינא חוטב זא ,טאל טאל תבתוכ ינאו ,תדלקמה תא
.רמול יתיצרש םירבדהמ


תויארונה תויוחצנתהה - ןאכ הלעש רתויב רעוכמה אשונב ליחתנ
הרק המ "....השפיט תאו המהב תא...םינב אל ,םינב ןכ" - הלאה
יתיאר ,המכסה רסוח רבעב ןאכ יתיאר רבכ ?ןוידה תוברתל
!םישנא !ונעגה אל דוע לפש הזכל לבא ,תובלעה ףאו תויוחצנתה
טהלב ןעוטש ימ לכ דחוימב - םכמצע תא ורענתו םכמצע תא וספתת
לכב םא קר !ןיוצמ הז ,הלחא - םייחב ול בוטו ןיז םש אל אוהש
הז תא ודיגתו ורזחת םכילע "דרי" וא תרוקיב ריבעי והשימש םעפ
.תומהלתהה תא םיכישממו ךפיהה תא םיחיכומ םתא ירה = בוש


יניעב םג ,ןכו ,התוא אטבל תוכזהו ,ולשמ העידל תוכזה דחא לכל
תוכז ןיא םינבל"ש ךכל רשאב תכל תוקיחרמ תויוטש ןאכ ורמאנ
החינמ ינאו - תעדוי ינא לבא .'וכו 'וכו "תונבה חישב ףתתשהל
רכז ףאל ומרגי אל הלאכ תורימאש תועדוי/םיעדוי ןאכ ונבורש
ימל םורגי קר הזש חינהל ריבסו ,רתאה תא בוזעל בבלמו רשכומ
םינויז לע אקוד רבדל ךישמהל וא תויצקובורפ ררועל םיצורש
,ץקוע הזש םיעדוי םה יכ .ךישמהל - תוציצמ לע אקוד ץצולתהלו
תלצנתמ אל ינא ,אלו ,הללכהב יתנכתסהש החילסו ?אל ,הרטמה וזו
.םירבגה יניעב ןח אוצמל ידכ


קר חטב הז יכ ,הזל יתבגהש לבח ללכב ילוא .זיגרמ הז ...רררבב
!םיבצעה לע יל הלע רבכ הז לבא ,הזה רתוימה ןוידה תא ךישמי


תויונשרפהו תועידה לכ תורמל .הימ לש הבתכל...וניניינעלו
איהש םירבדה םיאב ונממ םוקמל ,םייחל הימ לש השיגל תונושה
לכב לבלבתהל - ילרוג הזש הארנכ .תלבלובמ ןיידע ינא - תבתוכ
תרוקיב הריבעמ הימ םא ןיבהל יתחלצה אל ינא .שדחמ הבתכ
הריבעמ איה םא וא תיאנק תרוקב ,תינרמש תרוקיב ,תיטסינימפ
ןומה ןאכ הרוקש ומכ ,בוש ,הימש תעדוי קר ינא .ללכב תרוקיב
עגונש ,ןיינעמ ,ינכדע אשונ ןוידל התלעה - ךכש בוטו - םימעפ
קלח תא קיחצמש ,ונתיאמ קלחל באוכש - םישנו םירבג - ונלוכל
.ונתיאמ
דיחיה םוקמהמ ביגהל קרו ךא ראשנ ילו בטיה העפותה תא הראית הימ
תרוקיב ילב .יכות ךותמ - ונממ ביגהל תיאכזו הלוכי ,תעדוי ינאש
.תוללכה ילבו


:השעמ רחאל ימצעל יתחתיפש השיגהמ ,ףוסהמ ליחתא ינא
ךותמ ,ישפוחה ינוצרמו הריחב ךותמ ,ייחב והשמ השוע ינא םא
אל םלועל ינא - הזה השעמה/הריחבה םע יל בוטו - הנבהו העידי
לכתסא ינאשכש תויהל לוכי ,ןכ .ילילש רבד לעכ הרוחא וילע לכתסא
ןוכנ יכה רבדה היה אל הזש בושחא ינא הנוש הביטקפסרפמ הרוחא
,"הז תא יתישעש לבח"ש ימצע ינפב תודוהל לכוא וליפא ינא ,תושעל
היה הז ,בוט יל השע הז ,יל םיאתה הז עגר ותואבש רוכזא ינא לבא
ינאש לע ,יתמדקתהש לע ימצעב האג היהא ינאו .יליבשב ןוכנ יכה
המו זא יליבשב בוט היה המ תוהזל תעדוי ינאש.םוקמב תכרוד אל
.הזל עיגהל לק היה אל לבא ,ילצא ךכ הז ןכאו .וישכע יליבשב בוט


- יתרמאו ,תוחוקפ םיניעב יתכלה הבש ,הפוקת התיה יל םג יכ
זא ...ם-י-ה-ד-מ חטשב םירבגה רחבמ ,הלחא הז סקס ,םיאלפנ םייחה
םירבדמ םירבד יתיסינו ,הטימל הטיממ יתצפקו .קסעל ,הללאי
ןופצמ ?טקש הז המ.טקש ןופצמ םע הלילב ןושיל יתכלהו ,םינוש
.חמש
התיחנהו ,יתספסיפ - הטימל הטיממ יתצפקשכש םימעפל יל הרק לבא
אלש והשימל ,יתרכמתה ,יתבהאתה ,יתצרעה םואתפ .תחלצומ התיה אל
קרה - ךפיהה היה תחא םעפ קר ,והשכיא .ןויז קרמ רתוי יב האר
.יתוא ץירעהו רכמתהו בהאתה ןויז
לכמו .התחפ האנההו ,לדג באכה טאל טאלו .ארונ יל באכ םימעפלו
- המצעבו הדובכב הבהאה תלא ,תזעונ ,תיסקס - הילא יתסנכנש הטימ
.הבהאל הקוקז רתוי ,ימצע יניעב תלפשומ רתוי ,הפופש רתוי יתאצי


הרקש המ הזש תרמוא ינא .ןלוכל הרקי/הרוקש המ הזש תרמוא אל ינא
המלש הנש יתרזנתהו ,םיידיב ימצע תא יתחקל ינאו .יל
ינא לבא - (ןורתיפ אקוד ואל הז ,אלו) (!!!!!!!!!!!!!!!!)
תא יתבהאו ימצע תא יתאנשו יתיכבו םיריש יתבתכו ןיבשוח יתישע
רכזיהל ימצעל יתעצהו .יתררועתה זאו ,ימצע לע יתמחיר םגו ימצע
תא יתסנכהשכו Y לש וקיחלו X הטימל יתסנכנשכ ,ןמז ךכו ךכ ינפלש
.ןומה יתדמל .יתנהנ .הלחא היה .ץוציפ היה - יפל W לש וקיח
םוש לבקל אל תצק יל רבשנ םנמוא ,יתבהאתהשכ תצק יל באכ םנמוא
!הלחא היה .הז תא השוע אל רבכ ינא קוידב הז ללגב לבא ,הבהא
!רחא והשמ הצור ינא וישכע...וישכע


,יפוס אל הזו .אלפנו טושפ והשמ ,רחא והשמ יל שי וישכעו
םוי ילוא לבא...םיסחי תכרעמ וז ,הבהא וז .ייתוברו ייתוריבג
,הז תא השוע יתייה אל םויה"...דיגאו הורחא הילע לכתסא ינא דחא
".הלחא היה .ץוציפ היה זא...זא לבא


,קליחד לבא,ןכות טעמו םילימ הברה ןאכ יתבתכ .יל ךראתה...בוט
אצמא ינא םא ,ךשמהב םיינש וא רישל ופצ קר .התע תעל םכילע םחרנ
ןימז ךכ לכ אל הז זא ,טקה יתיבב אל ינא .םתוא
ינרואל וביגה
 
21/10/00 18:22
ינרוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,ילש םיריש לש ןטנטק ץבקמ אלפה הברמל ,ןאכ יתאצמ ןכא זא ,בוט
...ו ,ץמוא תצק יתרזא זא .םיאתמ והשמ וליפא םכותבו
.הבהא לע תמלוח אל רבכ
לבקל תדמול
היהאש םיצור םהש המ תא
ינא רבכו
.םינבה לכ לש
,תינפוג הבהא
,תיארפ תולטרעתה
,ינימ גנוע
הדיחיה הבהאה וז
.יל ושכר םירבגש
.הבוט ינא הזב
יתוחמתה יבלשב ינא וישכע
יתכיפה תארקל
הטימב " לאטאפ םאפ " ל
תימדתב הנוזו
.םלועל הקוורו
.תירוה דח - דיתעבו

07.04.98


:דחא דוע הנה .השיגה יל התנתשהש לזמ ?אל ,בוצע


,עגמה תוטיהל
:הבריקה תושיחנ
- העגרה תפורת
.הואג יעוגפל


ךומנ וגאה םא
בור יפ לע םורי אוה
ךופיהמ קוידב
.בוטהו ןוכנה


אירמת הבהא אל
.םיקחש ונבילל
ירקיש גנוע קר
.םיקוחש םיקחשמו


עמשוממ עגמ
םירוסא תוריפ לש הבהא
המוהמ ועיגרי
.םירוסייב ימצע ןוחטיב לש

23.03.98


ילע רבעש המ הזו ,הפ יל שיש המ הז לבא ,הברה אל הז
קוידב - הבהא ילב - סקס קר הזכ רבד ןיאש יתנבהו...יתחכפתהשכ
!סקס ילב הבהא קר ,הזכ רבד ןיאש ומכ
ינרואל וביגה
 
 
23/10/00 15:18
תשגרנ :תאמ
םירישל הבוגתב
....יתפש לע טשפתה הגנ ךויח


..ףותישה לע הדות
תשגרנל וביגה
 
 
25/10/00 1:13
ינרוא :תאמ
םירישל הבוגתב
תשגרתהש הדות
:0)
ינרואל וביגה
 
21/10/00 23:06
ישיפ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
...ילא הקזח הכישמ התיה דימת יפרמ יקוחל
ןגאלב הפ שי רבכו ,(....תבש) תסנכנ אל ינא תועש 24 ,הז הככ
..ימוטא
,םזינימפ-טסופ תארוק ינא ,"תושדח תוכיתח" תארוק תאש המל ,הימ
.רתויב יילע םיסואמה םירבדה דחא הזו
.עבק רחא והשימש קחשמ יללכ י"פע קחשלב ,יתעדל ,המצוע םוש ןיא
.ליעגמ הז-םירבד גישהל ידכ ךלש תוינימב שמתשהלו
.לכה הז


תחא לכ לבא,השקבב זא-יהשימל המיאתמ תמאבש םייחה ךרד וז םא
איהש המ תמאב הז םא תעדל ידכ המצע םע הנכ קיפסמ תויהל הכירצ
...שפחל המצע תא החירכמ איהש המ הזש וא ,תשפחמ


?םזינרדומ-טסופה לש יזכרמה ןויערה והמ יכ
לכ אלל ,ולש תמאה יהמ עובקל תלוכיה תאו תוכזה תא שי דחא לכלש
םג יהוז) עמשיהלו רמאיהל הווש תוכז שי העד לכלשו ,רחאל רשק
(...רחא ןויד רבכ הז לבא ,ולש תיזכרמה היעבה
ישיפל וביגה
 
 
22/10/00 0:35
קתבמה ו'ג :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
תיטסטנפ הבתכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
22/10/00 1:34
ימיש :תאמ
םילמ יתשבל הבוגתב
.םילימ ייתשב הלאוו
?ץוק-לא םלזור'זב בצמה המ
ימישל וביגה
 
 
22/10/00 3:40
קתבמה ו'ג :תאמ
יצחו םילמ יתשבל הבוגתב
םושג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
22/10/00 4:41
תיטסינגלב :תאמ
תחא הלמבל הבוגתב
אל הפ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
23/10/00 0:40
ימיש :תאמ
תחא הלמבל הבוגתב
שג
ימישל וביגה
 
 
23/10/00 1:27
תיטסינגלב :תאמ
...הלימ יצחבל הבוגתב
םו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
23/10/00 1:32
תיטסינגלב :תאמ
...ינשה יצחהל הבוגתב
!תסרהש
םיארוקש ךיא וא תיסדנה הרדס וא ינובשח רוט תסרה
.הזל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/10/00 1:53
Estee :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
."עבק רחא והשימש םיללכה י"פע קחשמ קחשלב המצוע םוש ןיא"
יפל ותוא תוקחשמש ימל תנווכתמ תאו ,ינימה קחשמל תנווכתמ תאו
.םירבג י"ע ובצועש םיללכה
הצורש ימו) .יתעדל םג ,רורחש וא המצוע םוש ךכב ןיא ןכא
(.התוכז ,תרחא בושחל
.ישיפ ,ןיוצמ חוסינ
Esteeל וביגה
 
 
22/10/00 20:56
ישיפ :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
:-)הדות
ישיפל וביגה
 
 
25/10/00 3:13
רוניל :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
ללכב המ ,ללכה לע תלבוקמש תטלחומ תחא תמא אל וליפא ןיא םא
?תמא ארקיהל הל םרוג
דחא לכלש הז .ללכה לע תלבוקמש המכסומ איה ,יהשלכ התימא
טסופה ומכ תשפוטמ השיג םע לבא ,יפוי הז ולש םיטבלה
,ןקפס ינא :ןמזה לכ למלמל ,םתס .םולכ םיאיצומ אל ,םזינרדומ
.תינקפס ינא


עבש ליגל תקשונ קר םנמוא ,המימת ינא םנמוא..היאמ לש הבתכלו
,גשומה תא ייחב הנושאירה םעפב הווח וליא םימיב לבא ,הרשע
לכמ רתוי יפויל רשוקו ,םישדקמ ,םירישב טשוק ,ללוה רבכ תוברש
.הבהאה ןבומכ יהוז..רחא רבד
,תוזע תוקושת ןיא 16 תב הרענ וזיאל ,יאדווב ?םיינימ םיכרצ
..ןימל ,הקיטוריאל ההימכו זע ןוצר ,תויזטנפ
ברקתת אל םלועב תיליל דחו הרירק המזגרוא םוש ,יל רצ...לבא
עובש רחאל יתבהא אשומ תא תשגופ ינאשכ , טשפתמה ישפנה ךויחל
וידי לע תקבוחמ ,(ונימיב רעונה ינב םה םיקוסע םישנא) הדירפ
.הככ יתוא בהואש ימ שיש תעדויו ,תוחותפ תועורזב
טעמ איה דוגינכ םירבדה ינש תמשהש הארינ ,הינש הבשחמב...ממה
.תיעטומ


םע ריעסמ יליל יוליב .רבכ ויה...ממה ?ריעסמ יליל יוליב
הדבועב שיש רתויב םיפיה םירבדה דחא ילוא אוה םיבהואש והשימ
םיכחמ ןמז ותואבו םיסחי םימייקמ םא ,ימעטל יכ.םיישונא ונאש
תיתימא הכישמו הבהא ךותמ, אלא ,ךלש תישיאה המזגרואל קר אל
היהתש לככ תיפיכ תוילאודיוודניא םוש ןיא ,ולשל םג,רנטרפל
.ךייחל יל םג םרוג ,וינפ לע ךויחה .הז םע תורחתהל לכותש
.דואמ.בוט הז ךייחלו
רונילל וביגה
 
22/10/00 13:24
תרנכ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םלש ןויליג איצוה ןיזגמ קרוי וינ :תפסונ האירקל הינפה ,תישאר
תושדח תוכיתח תוקוור קרוי וינב ,םתנעטלו ,קוידב הזה רמאמה לע
םינב דועב ,תושעל ךירצש "הלודגה ריעהו סקס"ב םירמואש המ תושוע
תודוסח רנימס תונב לש םינייפאמ םמצעל ץמאל םיליחתמ ,םיטיירטס
.ינתקפוסמ .תולקב דוע םינתונ אלו
םיצמאתמ ונחנאש המכמ םשרתהלו nymag.com-ב לכה תא אורקל רשפא
.תנמדזמה תוינימה ימוחתב םג ,םייקרוי וינ תויהל
.םיילוש תרעה קר וז לבא


אוה ,םולה דע יתארקש המ לכ תובקעב ,רמול יל גדגדמ יכהש רבדה
.תושעל (םיצלאנ תוחפ אלו) תוצלאנ ונחנאש אושנמ השקה הריחבה לע
.ריבסא דימו
אוה ונתפוקת לש יתועמשמ יכה ןייפאמהש תבשוח ינא ןמזמ רבכ
האושנ ,תיבסל ומכ תיטיירטס תויהל יל רתומ .תויורשפאה יוביר
,תיטסיריירק ומכ אמא ,תויציב תאיפקמ ומכ הריעצ אמא ,הקוור ומכ
.תונייוצמ תוקמנה םע השודק הלותב וא תניידזמ ,תיטסיריירקו אמא

תיארנ איהש ימ לצא ,העדותב םג לבא ,תוננבב ןאכ רקיעב) הארנ
אל .לכה ןה תוקמנהה ,ירשפאו רתומ לכש ןוויכמש ,(תוננבב ומכ
תא עיבשיש הזכ ןפואב הז תא תקמנמ ינא םא ,השוע ינא המ הנשמ
קזח רתוי ימ ?המ אלא .רדסב הז ,הבורקה יתביבס ןוצרו ,ינוצר
.רוחש בוט תוחפ אל קמננ הצרנ ,ןבל קמננ ,הצרנ .תוקמנהב ונתיאמ
איה זא רבכו ,תירוה דח םא היהא ינאש ילש אמאל יתעדוה 12 ליגב
איהש לבא ,תרדוסמ החפשמ םיקהל ףידע רתויש תבשוח איהש הרמא
המ" :ילש תוקצהה ראשל התנע איה הבושת התוא .הככ םג יתוא תבהוא
המ"ו ,"?השא םע היחא םא יביגת ךיא" ,"?עשופ םע ןתחתא םא היהי
."?םידלי יל ויהי אל םא ישעת
ינאו ,ריעצ ליגב ,(ןייוצמ) רבגל ,האושנ ינאש ,הככ אצי ףוסב
.קוחר דואמ אלה דיתעב ,םידליו תיב םלועל איבהל תבשוח וליפא
דסממ ףאל הרושק הנניאש ,ונלשמ הנותח איה ןאכ הדיחיה הדירמה
הפי רדתסמ הז יכ ,שורגב דרמ הז םג לבא ,(הילטיא תלשמממ ץוח)
.תינמנ ינא וילעש יטילופ-ילכלכ-יתרבחה היילימה םע דואמ
,ראות - תושעל ךירצש םירחאה םירבדה לכ תא םג יתישעש ןבומכ
,ןאכ םג .תרזוע יל שי וליפאו ,לשבל יתדמל ,תרדוסמ הדובע
תנוכמ סינכהל תברסמ ינא - דרמ לש הנטק הניפ יל יתרמש ,גוהנכ
.התיבה הסיבכ
.םטסיסב קומע ינא - הזמ ץוח
לבא ,(יסקס רתוי הברה עמשנ הז תיתפרצב) "ךירצש ומכ" קוידב ינא
תושעל הכירצ (ונייה) יתייה ,רמולכ .יעבט יל אב אל הז םג
תורשפא יל התיהש יאדווב יכ .םירותיו םג םיאב המיעש ,הריחב
ןוחבלו ,ללוהתהל םייתניבו רתוי רחואמ םינש שמח ןתחתהל תיטרואת
שיו .ילש ודיביללו ילש וגאל השוע הז המו ללרתשהל יל יאדכ םא
ןניאש ,ינממ תורגובמ םג ,תורחאו ,ינומכ הפי תואושנ תורבח יל
,והשימ םע ןהייח תא קולחל ןויערה לע ורתיוש ולאכ שיו ,תואושנ
תחאש חיננו .אלש וא ןתבוטב ,םיטיידל תואצוי דועש ולאכ יל שיו
אלל םיעוגעג יל השוע אל הז ,טיידל שובלל המ יתוא תלאוש תאזכ
?ןמזל רומא הזכ טיידש הרואכל תואקתפרהל ?ןושאר טיידבש עדונ
"סקס"מ יראקל תוזחתהל תוסנמש ימב האנקמ אל ינאו .השוע םג השוע
הפיט ילוא לבא ,שממ אל ,בוט) ?רחא תיבב רקוב לכ תומקו
.(ה'רבחל רפסל ךכ רחא שיש םיפיה םירופיסבו ,תויצפואב
הלאה םינמזה לש הריחבה שפוח .ונלש לודגה דוכלימה יוצמ ןאכו
לע תוירחא תחקל ךתוא חירכמ אוה לבא ,ררחשמו םיהדמו לודג אוה
םיחרכומש ןבומכ) .הבוח ךותמ רבד םוש תישע אל יכ ,ךלש תוריחבה
תב הקוור תויהל טושפ אל ,ןוראהמ תאצל לק אל - םירבדה תא גייסל
.(ירשפא הז לבא - תירוה דח םא תויהל לק אל ,םייתשו םישולש
הנומש תב התיה ילש אמא) תוריעצ וניתש ונתחתה ינאו ילש אמא
ינאשכ לבא ,(יסחי לכה לבא - שמחו םירשע תב ינא ,יצחו הרשע
שולש תוחפל דועב רוחבל יתלוכיש ,רורב היה ,יתנתחתה
.רתוי וא תוחפ תוימיטיגל ,תוביטנרטלא
ייח ימוחתב תוחפ ןה תויוטבלתהה ילצאש ,תודוהל תבייח ינא
םאו) המכו דובעל הדובע וזיאב לבא .יתטלחה רבכ הז לע - תושיאה
דומלל םאו ,ךיאו ךוסחל םאו ,רוגל הפיאו ,תויחל הפיאו ,(ללכב
המכ ,םידלי איבהל םאו ,םוקמב לודג לויט תושעל וא ינש ראות
?הסיבכ תנוכמ הנקנ תאז לכב ילואו ,יתמו
תוריחבה לע ןובשחו ןיד ימצעל תתל הכירצ ינא ,שדחמ םעפ לכבו
חירכמ הז ,רקיעב .תומויא תונרגימ יל השוע הז ,םעפ אלו .ילש
.הצור יתייהש יפכמ רהמ רגבתהל יתוא
תרנכל וביגה
 
 
22/10/00 18:10
הנד :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
וזיא..המשאה תא תולתל ימב ןיא ךכ רחאו לודג רבד הז תוירחא
!הסאב
תורשפאה םע המ ?ךל תונתונ ולאה תוריחבה לכש חוכה םע המ לבא
?ךלש רשואל ךרדה תא ךמצעב סלפל
.םינש הברה ינפל אל דע תירשפא התייה אלש תוכז יהוז
הנדל וביגה
 
22/10/00 18:30
טסיניבושה טסילאירה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תונב תונב תונב
(תונב הפ םינבה םג)
והשמ הזש ת ו י נ ש ק ש ק ןתא
?הסיבכ ?לכוא ?םידלי ?הדובע רבכ ןיא הז המ
?הנוגה הציצמל הפצמש ןיז
הדובעל וצורו טנרטניאהמ דיימו ףכיית ןכימצע וקתנ
.אמאל דובכ רחאלכ וחלשתש ינפל
????ןאכ דוע ןתא
טסיניבושה טסילאירהל וביגה
 
 
22/10/00 19:01
הננב :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
לפקת ךכ רחאו ....הככ קוידב ,ןכ ..... יתוא קקלת ,קתומ אוב
לקלקת לאו .רויכב םילכה לכ תא ץחרתו לבזה תא דירותו הסיבכ
.הנורחא הרהזא .חור בצמה תא יל
הננבל וביגה
 
23/10/00 1:21
התבה תינניח :תאמ
עלס הימל הבוגתב
"תוינברוק" אלו תרמוא יתייה ,תוירקומש SELF
"תונבה" ינימ לכ דועו "הבהא הווש הנותח" םגו
,ךמצע תא ןיבהל תוסנל םוקמב ילוא ,הימ DEAR
לש הנבה אוצמל תוסנל םוקמב ילוא -ןוקית ,החילס
ףידע ,םהיתובוגתב ךיירבד תא םירחא
,הבשחמ וק לש ךשמהכ םהיתובוגת תא תוארל
,ךמצע תא יקדבת ילוא זא ןכ םאו ישיא שממ אל הז
ךיירבד תא תמסרפמ תאש ינפל
,תרייצ ינא
,םימעפ הברה ונל רמא לאלצבב ילש הרומו
םתוא םיגיצמש עגרב יכ ,םירויצ חולשל תעדל ךירצש
,םמצע לשמ םייח םהל שי תוכורעתב
!LET IT BE זא
דיגהל המר תת וז יתעדל 'תושו תנע לטיורו
...םייתנב ,תישפוח הנידמ ןיידע וז המהב - הרפ לע דבלמ והשימ לע
התבה תינניחל וביגה
 
 
23/10/00 2:44
הילו'ג :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
תינחורה התרומו הקירא התיה וז ,המהב הרמאש לטיור התיה אל וז
.לטימ
,אירב ןויגהו תישיא תמא ,םעט לש םירבד הברה ןאכ הרמא לטיור
... תא ,תיקנע תא - הל דיגהל םג ילש תונמדזהה הנהו
One in a million
הילו'גל וביגה
 
 
23/10/00 19:03
תנע :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
.םיעטק
.יתרמא ןכש וטילחיש ימ ויהי תרמוא אל ינאשכ םג
.הפי
תנעל וביגה
 
 
24/10/00 9:48
ןהכ זעוב :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
יקנ אוהשכ ,םדא םישאהל ןגוה אל .ער רבד םוש הרמא אל תנע
אטחמ
לכ .ונלש דרהנרב הרדנס ,תינחור הרומ ,תילקאש איה ?לטיורו
ךסמה תא קקלל ,הלש הלמ
ןהכ זעובל וביגה
 
24/10/00 15:53
הלילה תכלמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ליזנ ךכ לכ היהנ םלועב סקסה.הימ לש הלימ לכ הקידצמ
.תובישח רסחו תועמשמ רסח
.ןויזל סקס ןיב םוצע לדבה שיש הנחכשת לא
תמייוסמ תונוילעו חוכ חיכוהל שאונ ןויסינ איה ןויז
.האנה תרטמל אב אוה סקסו
וטנ אובל ךירצ סקסש הנימאמ ןיידע ינא יכות ךותב
הצירעמ ינא,(...תוחפל ילצא הרוקש המ)הבהאמ
,ןובשח ילב"הז תא תושעל" תולוכיש תונבה תא
הז לע בושחל ילבו רטממ דחא ףא תוארל ילב
,סאבתהלו הלילב
,ךבוסמ תצק הז יל
השענ אוה רשאכ ולש םסקה תא דבאמ,סקסה
ןונימב תויהל ךירצ אוה יתעדל זא,תויצרופורפ אלל
.ןוכנ
תולודג טושפ ןתא וידעלבו סקס םע,הרקמ לכב
,בוט ןכל השוע הזו תוניידזמ ןתא םא םג,םייחהמ
תוכלמה ןתא ןכרשא
הלילה תכלמל וביגה
 
 
24/10/00 16:56
המענ :תאמ
!?ןויז וא סקסל הבוגתב
.ןהמ הלודג רתוי תא ,יתעדל .ךכ לכ ןאכ ץירעהל שי המ
המענל וביגה
 
26/10/00 1:54
תושדחה תוכיתחה םשב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.ליחתהל הפיאמ תעדוי אל וליפא ינא
רבד אוה םזינימפהש דימת יתבשח ינא לבא יתלבלבתה הארנה לככ
.רוחבל תוכזה ןושאר
!הז לע יכל - הריירק הצור תא
!הז לע יכל - םינידסה תא סבכל הצור תא
.השיא תאש ללגב וא תוכזב הלאה תוטלחהה תא יטילחת לא לכמ בושחו
.םדאכ ךתרדגה ללכ אל ךא ,בושח קלח ,ךממ קלח איה תוישנה
תינימ תוגהנתהש עבקנ קוידב םינוירטירק וליא יפלו עודמ ,המל
?תירבג איה תררחושמ
ישנה רוביחה םיכרובמה העינמה יעצמא ראשו הלולגה תאצמה ינפל
.תואיצמה חרוכ היה הבהאו ןימ ןיב
תאשונ המצע תא אוצמל הלולע התייה בייחמ יתלב רשקמ התרהש השיא
תויתרבחהו תוילכלכה תויורשפאה הבש הרבחב םידליה לודיגב הדבל
ידיב ויה אל תופוקת ןתואב .בר היה ישוקה תולבגומ ויה השיאל
טעמכ הרוצב תורבעתהמ ענמהל םויה ונידיב ןנשיש תויורשפאה םישנה
.יוצר אל ןוירה קיספהל תורשפאה תא אלש חטבו תיאדו
תא ךנחל תונויסנמ רקיעב העבנ ינימה רורחשל תיתרבחה תודגנתההה
לודיג לטנב תאשל ץלאת םתב יכ וצריש םירוה ןיא .ריעצה רודה
ושעש םישנה תגצהל הבר תובישח התייה ןכלו הכימת םוש אלל םידליה
.תירסומו תיתרבח תוצקומכ ןכ
םייקל תורשפא .השדח תורשפא ונל וחתפ הדוליה תרקבל תויורשפאה
תורשפא .החפשמ תמקהל תיטאמוטוא הז תא רושקל ילבמ ןימ יסחי
.האלפנ
היצפואה לע ללוגה תא םתוס אלו זרזמ אל הנושארה השיגפב סקס
.השעמה םע המלש תא דוע לכ .םיסחי תכרעמל
התואבו ינימ םדא תאש הנבהה ךותמ תעבונ ,תמייק םא ,תאזה תומלשה
רנטרפה םע ךלש תוינימה תא שממל תרחב התווהתהש ןמז תדוקנ
רוביחה ךותמ ךכמ בושחו .תאזה תיפיצפסה הרוצב הזה יפיצפסה
.ךלש הריחבה תוכזלו ךמצעל ךלש ימינפה
רחאל קר םייח םע וליאו הנושארה השיגפב השמ םע בכשל רוחבל רתומ
ןומזתל עגונב תרחא תשגרה םהמ דחא לכ םעש םושמ קרו ךא םיישדוח
.ןוכנה
תא םג תוספספמ םישנ הברהש יפכ ונתוא ןאכ תספסיפש תבשוח ינא
.ירבגה ןימה
,הבהאו תוימיטניא הברק ,םוח םיצור ,דחאכ םישנו םירבג ,םדא ינב
הז ,ינימ ןקרופל םג םיקוקז םדא ינב .םירידנ םיכרצמ םה הלא לכ
.ךבוסמ תוחפ הברה אקווד
םע היעב םוש יל ןיא לבא ,ןוסכלאב הנישל תגרוע ינאש אל הז
תא ותיא קולחל תקקותשמ ינאש הז אצמנ אל דוע לכ ןוסכלאב ןושיל
.ךופה
ינא ךא ,ייחל גנעמו שדח ךפונ ףיסות ןכא (הנוכנו האירב) תויגוז
.הידעלב םג אלמ םדא
הנשמ אל) םירבגהש וא ןייזל קר תוצור "תושדחה תוכיתחה"ש דיגהל
.הסיסבב היוקל הרימא וז הז תא קר םה םג םיצור (הפוקת וזיאמ
החפשמה תבוטל ינימה רציה תקחדה לש םינש יפלא לע יונבש סיסב
.תיניערגה
girls just wanna have fun
.הב רחבנשכ ,עיגת תודסמתהה


אוה שגדה
תושדחה תוכיתחה םשבל וביגה
 
26/10/00 1:55
לבנע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יתשח ,המ עדוי ימ רידגהל תבהוא תאש יפכ ,השדח הכיתח רותב
יתטלחה טושפ כ"חא .ולאה תורושה תא אורקל לוכסתו חור-תרומ
תוכיתח המכ גשומ ךל ןיא .ןוכנ אל .הנטק הדלי ומכ .וטו ליטהל
לשמל .םר לוקב הז תא תואטבמו ךומכ אמוס הרוצב תובשוח תושדח
יתאבה ךיא ,הלילב לומתא יל היהש טיידה לע יתורבחל יתרפס םויה
םהבש םיקאינמה םג יכ הבהא ונישעו ,העונצה ,הרוכשה יתרידל ותוא
ךיאו (תוחפל יתיא אל) ינכטה סקסה אל הז -הברקו םוח םישיגרמ
,ינזואב שחלב רש אוהו ץוחב םימערו םשג לש יטנמור עטק היה
םיפתושה ןכו ,הנושאר השיגפ התיה וז ,ןכו .םימורע םיקובח ונינש
תאבה הפיאמ תעדוי אל ינא .רקובב תרחמל תויניצ תורעה וקרז ילש
היה ,וב יתבהאתה אל דוע טושפ -הבהא הצור אל ינאש ןויערה תא
הפצמ אוה וא ,תנתונ ינאו חקול אוש יתשגרה אל ,ונינשל םיענ ברע
.תמייקמ ינאו
יל בושח היה הז םאש עודיה םואנה תא יל ונתנ ןפוא לכב יתורבח
ירחא תכלל םא המו -הכחמ יתייה ,יניעב ןח אצומ תמאב היה אוהו
?תומכסומל ענכיהל המל ,רבד לכ לע ןבשחתהל המל ,בלה
אוהו הנושארה השיגפב ותיא יתבכשש רוחב יל היה ינפל שדוח קר
יל דרי" םיעובש ירחאו ףודרל ךישמהו יניצר ןפואב יתוא הצר
אלש שקבל ול יתתנ זא- הז תא םייסל םיענ יל היה אלו "ונממ
.תיניצר םיסחי תכרעמב וילע ןמאתאא
םיישדוחו םייעובש םיציב באכ םע םתוא יתקזחהש םירוחב יל ויהו
תעדל ףידע אלו קונית תקבוח אל ינא .םולכ ?הזמ אצי המו רתויו
?הלחתהמ רבכ אל וא טוידיא אוה רוחבש
לע קר לבא -םכילא רבדמ אל הז ילואו ידימ ישיא תבתוכ ינא ילוא
...יתעדי רפסל ימצע
.השדח הכיתח
לבנעל וביגה
 
 
26/10/00 16:13
banana :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
?ותיא בכשל תבייח תא אל וא טוידיא אוה םא ררבל ידכו
bananaל וביגה
 
26/10/00 15:34
הריש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םלוא תמייוסמ הדמע ריהבהל , והשמ בותכל התצר הימש תבשוח ינא
ןיב םוקמ האצמ (בוש) איה םירחאו לכימ, יגח תאז וליגש יפכ
.הלוכסת תא קורפל תורושה
הלימ וזיא) "תוכיתחה" לע תלכתסמש תחא ומכ תרבדמ הימ
ץמחנ הבילו תושדחה (...תנשוימ
הצימחה הימש יל הארנ -"ןהלש לכשה תא יל היה אל המל טמיניביק"מ
הייחב םיבר םינויז
יללכ י"פע תולגל רוסאש וליפא ,ןכ) רובש בל יריתומ םיצוטסו
.(קחשמה
.הטעמה קר הז .תיטסינימפ הבתכ אל וז ,אל .ןהילע תסעוכ שממ איה
.תישפוחה התוינימ תא הימ לש יוצימ רסוח לש היעב ןאכ שי
םע) אלמ יתניידזה .סקס תיוור הנותחל יתעגה (בגא 1+ האושנ) ינא
ינאו לכהמ יתמעט לבא ("יניצר והשמ הצור אל"ה תא יתקחיש םקלח
םיתעלו ןגרפמו ההדזמ ךויחב "תושדחה תוכיתח"ה לע תלכתסמ
אל םעפ ףא הארנכ איה . תוהימת תררועמ הימ לש הבוגתה .יגלטסונ
.אטח לע הכמ םצעב איהו םינמדזמו םירעוס םינויז תפוקתב התיה
ןכל וניידזה -הימ לש תועטהמ ודמלת , "תושדח תוכיתח" , ןכל
הז םג,ןכ) םירתוימ םינויז לע ןכמצע לע וסעכ ,ןכשפנ תוואכ
,תינומב ורזחת , "הנותח לע תובשוח אל ןתא"ש ול ורקש ,(בוט
.ס'גנל רבכ קיספיש ןיפוליחל וא תרחמל לצלצ אל אוהש טקשב וכבת
וא "ומחרת"ו ונתחתתש בצמל ועיגת אלש קרו םודנוק םע קר -לכה
.תושדחה תוכיתח"ל וגעלת
הרישל וביגה
 
 
26/10/00 16:06
banana :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
?תרחמל ןפליט אל אוהש טקשב וכבת
ךכ לכש הז ךיא לואשל ילוא ?חורצל ילוא ?לוקב תוכבל ילוא
ילוא ...םיהדמ ןויז תרחמל לצלצל אל חונ םישיגרמ םירבג הברה
תוחפ תצקו רבג הב תויהל תניוצמ הפוקת וז הימ הרמאש ומכ תמאב
?השיא הב תויהל הבוט
ןיבל השפנ תוואכ סקסמ תינהנש תישפוח השא תויהל ןיב רשקה המו
אלא ,הטימב קר אל ?ילארשיה רבגה לש םינברוחמה הטימה יסומינ
?הירחאו הינפל ,הביבס םג
תנברוחמה השוחתה ןיבל ,סקסמ תוניהל ןוצרה ןיב רשקה המ
? ומיקסא לש וגוסמ םישנרבב תולקתיה תמרוגש
םיסחייתמ אלש השיגרמ תאשכ רמ ךפוה םיהדמ יכה סקסה לש םעטה
.ךבש םדאה לא
bananaל וביגה
 
 
26/10/00 16:41
הריש :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
גוסמ ןויד חותפל הסנמ תאש וא ?רשקה המ .הטנאופה תא תספספ
...רחא
הרישל וביגה
 
 
26/10/00 18:09
banana :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
עורפ סקס ןיב דירפהל רשפא ךיא טושפ ...םולכ יתספספ אל
םיגהנתמשו םתיא ותוא השוע תאש םדאה ינב ןיבל ישפוחו
ףידע היה ילוא ךמצע תא תלאוש תאש וזכ הרוצב םימעפל
םע תותשל תכלל ךכ רחאו ,ימצע תא גנעל , תיבב ראשיהל
...םירבח
םרוג ונלש תונימזב והשמש דיגהל התסינ הימש יל המדנ
ךרדב ונילא גהנתהל (םהיניבש תוראחל קר אלו) םירבגל
.וניבורל .ונל הבוט אל לבא םהל החונש
bananaל וביגה
 
 
26/10/00 19:23
הריש :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
הרוצב גהנתהל ונל םימרוג םירבגה לוכיבכש , וזה השיגה
ולא- ןכתומכשו הימ ,תא המכ דע החיכומ תמיוסמ
לכבו ןכתוהמב תויטסיניבוש תולוגדה "תויטסינימפ"ה
דימו .בוט ןויזל ףוחד תוקוקז ןתא ןכ...ו ןכתיווה
חורב הבתכ בותכל התסינ הימ ירה שיחכהל ורהמת ןבומכ
-(ךופה לע ךופה)תיטסינימפ
....םוריע אוה ךלמה לבא
הרישל וביגה
 
 
27/10/00 1:06
ילריש :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
החוטב תא .תוספסופמ ךכ-לכ תובוגת יתארק אל ןמז הברה
?הבתכה תא תארקש
ילרישל וביגה
 
 
27/10/00 14:23
Estee :תאמ
?הבהא םע המול הבוגתב
יתייה הריש ךלו .בטיה שובל אקווד ,יתעדל , ךלמה
תמנפהב הרתי תונייטצה לבא ,ארקנה תנבהב לשכנ תנתונ
םירבג םג שיש ינפמ ,יריזחה גוסהמ) תירבגה הבישחה
(םירחא
לכ תא ךל רותפי הזו ,ןיז הכירצ תא ?תונעט ךל שי"
"...קתומ תויעבה
,ןהכ זעוב לש המיסקמה ותבושתל ךתוא הנפמ ינאו
תמישרב "תיטסינימפ ינא ,החילס" ןוידב העיפומה
רחבינ( ןוידו) רמאמ והז ,ללכב .תוננב לש םירחבנה
תא ןיבהל תרמייתמש ימ לכל ,ןויעל רתויב ץלמומו
.םזינימפ גשומה תועמשמ
Esteeל וביגה
 
 
28/10/00 22:05
הריש :תאמ
החוד ןונגסל הבוגתב
ןיב תארוק ינא .יתעד יהוז ?היהי המ תונב ,תונב
.תורושה
םיבתוכל תיטתאפ תירוגנס תשמשמ תאש סאמנ יד ,ילריש
יקיספתו תכרעמה תרבחכ ךדיקפת תא השקבב ידבכת .ךלש
ןוכנ רתוי תצק הבתכה תא יתארק ינא . קקלל
...ןכרעצל
כ"כ תא .ןלוכ לש תויעבל הפתוש תא יכ המדנ , יתסא
םירבח אוצמל ידכ ןאכ תאש השוחת יל שיש דע ההדזמ
...ךתודידב תא וגיפיש
(תולכסותמה דחוימבו םג) תונבה לכל תארוק בוש ינאו
!הניידזהו הנאצ :
הרישל וביגה
 
 
28/10/00 23:53
Estee :תאמ
החוד ןונגסל הבוגתב
הזה םילאה ןונגסה םע .טנרטניאב ונחנאש לזמ הזיא
...תואיצמב ךב לקתיהל ד-ח-פ הארנ
Esteeל וביגה
 
 
29/10/00 9:17
:תאמ
,הלאוול הבוגתב
גיאדהל הליחתמ תא - יתסא ?םילא
וז הבוגתל וביגה
 
8/12/00 16:48
תב-םיימש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!םיהולא - ןועט אשונ הזיא וואוו


תעדוי אל ינאו רמאנה לכ תא תארוק ינא (..ו 30) ייתונש ימורממ
.ליחתהל הפיאמ
תא תבהוא דואמ ,.ע באז ,יקיימ ,חחרפ ,הכלהש איהה ,הפואהו הפיה
.םכלש שארה


,ןוכנ אלה רודב יתדלונש יל הארנ דימת והשכיא ךא ,תעדוי אל
.רתוי רחואמ םינש 10 דלווהל הכירצ יתייה


ליחתמש טועפ יל ריכזמ ארונ הז ,ןודינב עמתשמה לכמ ,ןפוא לכב
הבהא הברה םע יוצר) תטלחומ תואמצע תארקל םינושארה וידעצ תא
.(וילדגממ הכימתו
רשפא ,םיינזואב רוחו שער הברה השועו םיריס לע קפוד קוניתש ומכ
תוכחלו קותשל וא ,ריסה תא ול תחקל וא ,קיספיש וילע קועצל וא
.לדגייש
תוחתפתה) קוניתל רתוי האירבה איה הנורחאה תורשפאהש ןבומכ
.הרוהה לש ויבצעל האירב תוחפ לבא (..ונ - תישוחו תירוטומ
,םזילאוסקס ,םזינימפ טסופ ,םזינימפה לכ םעש יל הארנ
,תויועט םישוע ,םילבלבתמ תצק ונתיאמ הברהש הארנכ ,םזינשוקשיק
,םיטרחתמו הינש ךרד םיסנמ ,םיצממו תחא ךרדב םירחוב , אלש וא
.הלדג (תושונאה) ונחנא רוציקב
.שדח ןדיע ךותל הלדג
,תויזח תפירש) תוכיפה םע אובל בייח ,שדח רבד לכ ומכ שדח ןדיעו
.('וכו תומכסומב הטיעב ,תונתעד ,תוילילרש
ןימ - םתסה ןימ םיבתוכה םע תוחפ) תובתוכה םע ההדזמ דואמ ינא
דוע יל וראשנ) םונהיגה ירודמ 5 לכ תא יתרבעו ,(םתס תמאב הז
םע ינאו התא" לש טרסב יתייה ,(תורוהו ןיאושינ - קאיינמל םיינש
הטימה" ,"םודאב תרצוע אל הטומרשה" לש טרסב ,"םיקוביחו םיחרפ
.הלב הלב הלבו ,"ןוסא אוה ןוסכלא" ,"ןוסכלאב
,ינייעב אלפנ רבד אוה תושונאל םצעב הרוקש המ יחכונה ןדיעב
עוצפה "ינאה" םע המלשהו טלחומה שפוחל עיגהל לודגה ןוצרה ךותמ
יל הארנ ,ףוגהו בלהו שפנה ישיחרתל ההובגה תועדומהו ,בשוחהו
םע ךא ,וילאמ ןבומה אוהש רבדה רבעל שאר םירהל םינצינה ולחהש
- תרעטצמ) ,דחוימו דחי אוה ונתיאמ דחא לכש ,הרכהו םינווג יתת
- תחא תרתוכ תחת ונלוכ ,תאז םע דחיו(ךכש לזמו- םיווש ונלוכ אל
.(גוד יגוד - ונתאמש תויחה טעמל) םדא-ינב
ואיצות ,םישנא קאבר : ילש השדחה הכפהמל יילא ופרטצת םא חמשא
.תויחל וליחתתו םכבבלמ האנקה תא
.הנממ עמתשמה לכ לע האנק
הבוט הקלח לכ תסרוה איה
םידחפל תמרוג איה
םילגלגב לקמ ונל תעקות איה
לא ,תוכיתחב ואנקת לא ,תוריעצב ואנקת לא ,תורקיה ייתויחא
ואנקת לא ,תוקוורב אלו תואושנב ואנקת לא ,תוהמאב ואנקת
תוטומרש םגו תופי םג ןהש תורישעב אנקל אל חטבו ,הרבח תולהנמב
.(וזה תיפיצפסה האנקה לע רבגתהל יל השק דואמ)
ןכלש תובוהא/תורבחב אנקל וקיספת - םישדחהו םינשיה םירבגלו
תאנק) רחא רבג םע ןיידזהל תוצור ןהש וא ,ןתיא טטרלפמ והשימשכ
("ןיפה"


.הבהאב קר - ולוכ תא - ותוא ואלמו םכבילב םוקמ ונפ
הבהא הז לכהו לכה איה הבהא
סקס ילב סקס םע
סקס הז לכהו לכה הז סקס
הבהא ילב הבהא םע


תיפוסה הרכהה תא םלועל וחתפ " תושדחה תוכיתחה" ףוס ףוס
:הדבועב
וטנ סקס הז סקס
וטנ הבהא וז הבהאו


(?????םהניב ולבליב ןמזה לכ המל)


תושעל רשפאש וניבה ףוס ףוסש תוצימא םישנ ןתוא לע תכרבמ ינא
הבהא ילב סקס
.סקס ילב הבהא םג רשפאש וניביש תוצימאל הכחמ קר ינא
תא םלוכל ליפאש הווקמ ,וזה הכוראה המדקהה לכ ירחא םצעב ןאכו
.דימתלו תחא םעפ ןומיסאה


רבד םושב היולת הניא הבהאה
תמלשומו הדיחי תחא איה הבהאה


רשפאש ןיביש ,ינרדומהו םדקתמה רבגה תא אצמא ינא לזעזעל ייתמ
! ,היולת יתלב הבהא םע תמלשומ םיסחי תכרעמ םייקל
וז ראשה לכו ,הצימאו הנכ תורבח איה בושח יכה רבדהש ןיביש
.הלודג תחא האקתפרה
ונלוכל תלחאמ
ה/דיחיהו ת/דחאה תא אצמנש
םייניעב הבהאה תא ינשל דחא הארנ םויו םוי לכבש


הבהאב םכלש
תב-םיימשל וביגה
 
19/1/02 20:10
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
ועדייש ,םייטנמרשה םירבגה לכ הפיא -תוהתל יל אצי ןורחאה ןמזב
.םייטנמור ויהיש ,יתוא תורגל
.הזה רבגה תא יתאצמ אל ןיידעו ,שדוח דוע 18 ליגב ינא
"ואצמ" ןהש ,הז תא ןהל שי ןכש תונב ןתוא לע בושחל יל אצי זאו
.?ךיא הניבמ אל תמאב ינאו ,םהלש רבגה תא
ןהל בושח אלו תוניידזמש תונב ןתוא תא הצירעמ תמאב תא םאה ,הימ
?םולכמ רתוי
ילוא ?בוט סקס ירחא התיא ורבדיש הצרת אל ימ לבא ...יל יחלסת
הצרי אוהש המכ לע וא הבוט איהש המכ לע תוחפל לבא ,הנותח לע אל
.רשק לע רומשל
הז ,הבהאה המלענ ןאל הניבמ ינא וישכע לבא תרעטצמ דואמ ינא
תא וחקל םירבגהש טושפ הז ,קיפסמ התוא םיכירעמ אל םישנאש טושפ
!הז קר םצעב הז םתוא ןיינעמש המו ,בלל ידימ רתוי סקסה
.תוכבל אב טושפ ....ךכ הז לע תבשוח ינאשכ
:םינב
!הדות ,תויטנמור תצק ,תוננבל דובכ תצק ,הבוט ושעת
וז הבוגתל וביגה
 
2/3/04 21:02
ןורש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!!!!סקס לע אל !הבהא לע תעדל םיצוא !רגפמ רתא
ןורשל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא