םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
אמא תויהל~תוהמא~ישאר    
   

?הומכ ייהת אל תא
ריפס ינור

תוארל תלוכי רבכשכ ,תלדגשכ ,ךיאו
םלועל .םלועל ,ךמצעל תרמא ,דצהמ תצק
םיקלחה תא ,רמולכ .הומכ היהא אל ינא
אל ינא םלועל לבא .החמשב ,םיבוטה
ירה ינא .הלאה םירבדה תא קוידב השעא
הז יל .הלאה ,םישוע םה המ תעדוי רבכ
לע יתזבזב רבכ ינא ,םגו .הרקי אל
תסרוכ לע ילש ןוהה תא הלא
םירבד םע םידליה ואובי .גולוכיספה
תויהל בושח .הליחמב ,םמצע לשמ
םיירוקמ


רכזהל םיסנמ .םייניע םימצוע וישכעו ,היפרה תצק .ליגרתב םיליחתמ
אמא ,יפוט לש חירב ויה דוע תונורכזהשכ ,םולע ליג הזיאב ,םעפ ךיא
תא'' :ומכ והשמ לע תרבדמ אל ינא .חונצל ןטבל םרגש ,והשמ הרמא
לוכי והשימש תבשוח תא המלו'' ,''תיב תרזוע לש םיילענב תבבותסמ
תימעפ דח תודלי תכמ הזיא לע אל וליפא .''הככ ךתיא ןתחתהל תוצרל
ינא ,''דימתל םייניעהמ יל תמלענ תייהש יאוולה'' :ומכ תחכשנ יתלבו
תויסרוב ףוס ילב ומצע לע רזוח .ןטק .טושפ רתוי הברה והשמ לע תרבדמ
.תונוש
המל'' .תחא םעפו תועטב תישע םצעבש םירבד לע תללוכ הרימא הזיא ,לשמל
דוע החרכומ דימת תא המל'' ,''?תוחתפמה תא םעפ לכ דבאל החרכומ תא
,תבשוח תייה הנטק הדלי רותב ךיא .''?תיבהמ םיאצוי רבכשכ קוידב והשמ
אל ינא םעפ ףא ,ךמצעל תרמוא תייה ךיא .הככ יל תרמוא תא המל לבא
שדח םוקממ ךילע לפונ היה הז ,האבה םעפב ,ךיאו .בוש הז תא השעא
.''?ןמזה לכ הככ ןאכ ןגלובמ תוחורה לכל המל'' .ירמגל
דע לפונ דוע ילואו ,היפתכ לע לפונ היה םלועה בצע לכ ךיא ,לשמל וא
רשפא יא ךיא .ךדיצמ הלק יכה ןוצר תועיבש רסוח לש העבה לכ םע ,םויה
ישיא ןפואב תאש שיגרהל ילב ''חלמה תא וריבעת'' ,דיגהל םעפ ףא היה
בצע ללגב ךלש אמא לש (םלועל עיגמ אלו) אבו ברקתמה זופשיאל תיארחא
.הטילש רב וניאש
.םלועל ,ךמצעל תרמא ,דצהמ תצק תוארל תלוכי רבכשכ ,תלדגשכ ,ךיאו
לבא .החמשב ,םיבוטה םיקלחה תא ,רמולכ .הומכ היהא אל ינא םלועל
םה המ תעדוי רבכ ירה ינא .הלאה םירבדה תא קוידב השעא אל ינא םלועל
תא הלא לע יתזבזב רבכ ינא ,םגו .הרקי אל הז יל .הלאה ,םישוע
,םמצע לשמ םירבד םע םידליה ואובי .גולוכיספה תסרוכ לע ילש ןוהה
.םיירוקמ תויהל בושח .הליחמב
התואב ,תיבב בוביס תושעל רשפא .הרזחב םייניעה תא םיחקופ וישכע
לוקב ,יהשימו .ןומיקופ האור .היזיולטה לומ תבשוי איה ,הנה .תונמדזה
ידיגת'' ,םואתפ תרמוא ,םהמ הנבנ אוהש םינגה תא םייניעב תוארל רשפאש
''?הארנ ךלש רדחה ךיא תיאר ללכב תא ?היזיולט םויה לכ ,יל
לכ אל הז'' ,תרמוא איה ,רמולכ .תונעל תעדוי הדליה ,בוט בצמהשכ
.''רייצל תרזוח ינא ךכ רחאו האור ינאש תחאה תינכותה תאז .םויה
םישקה .רדתסהל רשפא דוע םתאו .דימ םיכמ ןופצמה ירוסי הזה הרקמב
,הל תרמאש תרכזנ תא םואתפ .ןושיל הכלה רבכ איה .הלילה ירקמ םה תמאב
ךויחה תא הילא תכייחש וא ,רבד לכמ תנבצעתמ תא המ ,הלש תורבח דיל
רויכב שי יכ םייניש יתחצחצ אל ,הרמא איהש ירחא ,תמאב ,ונ לש ,הזה
וב תלקתנש דירחמ יכה קו'גה תא רויכב תיליג ,תקדבשכ ,זאו קנע קו'ג
.ךדועמ
לכש המ תא קוידב השוע תאש ,הניבמ תא םואתפ .ליחתמ קר ארונה קלחהו
האור תא לבא ,ךלש הדליה ,הוולשב הנשי ילוא איה .ךל ושעש תבהא אל ךכ
אל ףצש באכה .זא תעגפנש העיגפה תא .תא התיהש הדליה תא ,התנשב ,הב
.ךלש םיבצעה תווצקמ אצוי אוה .הילע העפשהה תמצועב יולת
ןיא קיפסמ הבוט אמא תויהל תלוכיהו ,הבוט יכה אמא תויהל ןוצרה לע
ןיבו דליב םילפטמ ךיא לש הילידיאה ןיב ירה .םילימ ריבכהל ךרוצ
,תושקה תוטלחהה .תורחא תורצו תולשכמ ,תויעב רופסניא תודמוע תואיצמה
הניחת ללגב לופיל תולוכי רוהרה לש תועש תולבל תולוכי ונחנא ןהילעש
תוריחבהו תופייעהו הקיחשה ."שי םלוכל .םישרמ םלוכל" :דלי לש
יבאכו ןטב יבאכ האלמ תוהמאה .םהל בוט המו יל בוט המ לש תויפוסניאה
.ומצע ינפב לודג ישוק םהו .שארה ךרד םירבוע ןכש בל
שארה ךרד םירבוע אל ,ונתודלי תא וביאכהש ,הלאה םירכומה םירבדה לבא
,תאזה םינפה תיווע ,םילימה ,לוקה .םהל םיארוקש ילב םיאב םה .ללכב
םידליה לע םדוק קיפסמ הזוגר תייה רבכ וא ,קיפסמ תפייעתהשכ .תרכומה
המו ןמזה לכ אמא תויהל לש ,הזה לוכסתהשכ וא ,רחא רבד לע ללכב וא
,טושפ ,םיקלחתמ םה ,םימעפלו .יונפ ללח לכ רבכ אלימ ךמצע ךילע היהי
קיפסהל ךירצשכ ,תרחא רשפא ךיאו ,קוידב רחא םוקמב איה בלה תמושתשכ
.םיברב םהשכ ,רתוי דועו ,דלי לדגל םגו ,תויחלו תושעלו דובעל םג
לכו ,תורקל הזל השרא אל ינא ,הרקי אל בוש הז ,תוטלחהה לכו
םילוכי ,םיחופיטהו םינומיאהו ,תויונגראתההו ,םייפולחה םיטמוטואה
.בשוי הז םינפב םוקמ אוהש הזיאב לבא ,ילוא ,תומכה תא תיחפהל
ול שיו .המידק קר ךלוהש שבכמ ךכותב לעופ םואתפ ,םישק םיעגרבו
.הומכ ייהת ,יצרת אל וא יצרת .הרטנמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
13/10/00 23:30
הנשי אלש הנכשה :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
טפשמה .דיחפמ דואמ םג הז ,קפס הזב ןיא ,הומכ ל-ו-ב היהא ינא
אל ."!תילמרונ אל תא ":אוה םירבדמ רבכ םא ,ילש אמא לש יושכעה
,יטמוטוא ןפואב ,איה ,הל תרפסמ ינא המו תורבדמ ונחנא יתמ הנשמ
ליחתמ רבכ הז לבא ,ןבצעמ ךכ לכ "...תילמרונ אל תא" :תטלופ
.תורבדמ אל ונחנאשכ יל רסח תויהל
לדומ ותוא ,ןכ ,ןכ .אתבס איה ,הומכ קוידב אצא ינאש הזל החכוהה
ינא םג - דחא ןורתיפ קר הל שיש האוושמ .רוד לש םיאליג שרפהב
הככ קוידב לבא ,הככ היהא
ימו ,ימצע תא תבהוא ינא :דחא רבדב תמחנתמ ינא םימעפל ,ינש דצמ
םירבד שי ז"כב ילוא זא .איה תאז יתאציש ומכ תאצל יל םרגש
ילוא ןכש ,הומכ היהא םא ארונ כ"כ היהי אל הז ילוא ?הב םיבוט
(?אל ,"תוננב"ב "םיררקמ" םהל םיארוק) םיבוט םירצות יל ואציי
הנשי אלש הנכשהל וביגה
 
14/10/00 0:25
ןר :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
לע עובקה ןוידל הנכופהת הזה רמאמל תובוגתה ןמז המכ ךות ןיינעמ
...תוציצמ
ןרל וביגה
 
 
14/10/00 0:34
הילו'ג :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
!דיימו וישכע
הילו'גל וביגה
 
 
16/10/00 13:50
eskimo dog :תאמ
?...תוציצמ לע ןוידל הבוגתב
.םימדקתמל התיכ תילע עגרכ ,הילו'ג
eskimo dogל וביגה
 
 
16/10/00 21:08
הילו'ג :תאמ
?...תוציצמ לע ןוידל הבוגתב
,בלבלכ
תאפמ ,ןפואו םינפ םושב !וז הבתכב אל תוציצמ לע ןויד
.המלידה םע המ-תוהדזהו אשונל דובכה
רשפא ךיא הארנ ,ןוידה ךשמהל תורישי ילא תונפל ןמזומ התא
.ללכב םאו ,ךל רוזעל
הילו'גל וביגה
 
 
3/5/01 2:37
:תאמ
?...תוציצמ לע ןוידל הבוגתב
ןכ.......ןכ
רתאב הפ הבוח
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/10/00 1:12
תאיל :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
.הזה ןוידה תויהל הכפה הבתכ לכ ךיא םיהדמ
ךיא ,הנורחאל לבא ,קיחצמ דוע הז ,םעפ ידמ אב הזשכ ,הככ
.הזמ ןיזה רבשנ תצק ,רמול
,תמאב םורופל ורבעת ילוא
?ו'ג לש תיבל וא
תאילל וביגה
 
 
14/10/00 1:53
הילו'ג :תאמ
.ןר יואל הבוגתב
הבושתהו הלאשה הלאשנ .תוציצמ לע ןוידב חותפל הנווכ ןיא
תועשה ילדבה לשב רקיעב ,תשקבתמ טושפ התיה יתינעש
....םירצקה
בוט הליל היהיש
:-)))
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 5:57
יתאז :תאמ
תאילל הבוגתב
ילוא .....?קפאתהל יחילצת ,עיפוי ו'גשכו ?הילו'ג תמאב
אל ,ולש תילנמונפה קוקילה תלוכי לע רפסיש ונממ ישקבת
?ףידע רתוי
יתאזל וביגה
 
 
14/10/00 10:14
הילו'ג :תאמ
תאילל הבוגתב
,ולש תילנמונפה קוקילה תלוכי לע רפסי אוהש הצור תא םא
.ףידע תמאב הז ילוא ,ונממ ישקבת
תא .ךויחב (םדוק ןרל םגו) ךל יתינע ?הפקתהה המלו
.תרשואמ יתייה ,הזו םשג תדרל ליחתה ,תעדוי
?רתומ
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 10:45
תור :תאמ
תאילל הבוגתב
....ץלמומ ףאו רתומ
:-)
תורל וביגה
 
 
14/10/00 13:21
הילו'ג :תאמ
תאילל הבוגתב
(-: ......רדסב תא
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 10:47
יתאז :תאמ
תאילל הבוגתב
?ו'ג ,ונל רפסת
יתאזל וביגה
 
 
15/10/00 2:13
קתבמה ו'ג :תאמ
תאילל הבוגתב
אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/10/00 14:16
Estee :תאמ
!ל הבוגתב
...רפסל קיספה אל אוה ...תוננב ,רפיס רבכ אוה
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 18:49
קתבמה ו'ג :תאמ
!ל הבוגתב
יכ .וישכע םתוס ינא ןכלו ,יתסא ,הככ קוידב
שמשה תחת שדח ןיאו לכל תע תלהק רמאש ומכ
הפיא עדוי ינא ,הככ הארנ אל הזש תורמלו
אל ,הזה רמאמבו - אל הפיאו ללותשהל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
16/10/00 22:52
ימת :תאמ
!ל הבוגתב
...יכ אל רמוא ו'ג
החמש םיבברעמ אל םהש םיאקורמה לש םתוכזל רמאי
שי תיאקורמ אמא יכ םהלש אמא תא אל חטבו ןוששב
תא בהוא ו'ג...טושפ הז המ הז?ו'ג ךכ אל תחא קר
תחא הלימ הילע דיגי אלו איהש ומכ קוידב ולש אמא
...םע תחא המישנב תחא לבא
ימתל וביגה
 
 
14/10/00 7:39
ןר :תאמ
תאילל הבוגתב
?תועשה ילדבה תא תבשיח ךיאו
ןרל וביגה
 
 
14/10/00 11:19
תנע :תאמ
הילו'גל הבוגתב
יפל םינכדעתמ העשהו ךיראתה הפ ,ךלצא העשה המ הנשמ אל
....רשפאש הככ ,ץראה ןועש
תנעל וביגה
 
 
14/10/00 5:48
יתאז :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
רמאמ תוכזב הברה יד אצי רתאה לש ועמש םא ,ללכבו ...ןר ,קדוצ
םהיניב ורחתי ןאכ םינבהש םוקמבש ,הרק ךיא -ןללוצל ךירדמ ומכ
תועדוי אל תונבה אקווד ,םהלש קוקילה ירושיכ לע תויוראפתהב
.......ןהלש הציצמה ירושיכ לע רפסל תובהלתה בורמ ןשפנ תא
ןוכנל ואצמ הזה רתאב אקוודש םירברבג המכ לש םביל תחמשל
הרק הפ המ ....םלתשמ יכה אצוי יטסיאו'צמ יכה רובידהש תולגל
???הפ
יתאזל וביגה
 
 
14/10/00 7:42
ןר :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
קדוצ דימת ינא
תנע תא ילאשת
ןרל וביגה
 
 
14/10/00 11:13
תנע :תאמ
יתאזל הבוגתב
.ילש תובלעהה בלשב ןיידע ינא
תנעל וביגה
 
 
15/10/00 1:58
ןר :תאמ
יתאזל הבוגתב
הללאי
ןרל וביגה
 
14/10/00 0:44
ימענ :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
ליגרהמ הכורא הבוגת יתבתכ
תויוטש יתרביד חטב לזמ...יל הקחמינ איהו
בואכ אשונהו הבוט ךלש הבתכה ינור
תויעט לש םישדח םיחטש תושבוכ ונחנאש תבשוח ינא
תיתחפשמ היצולובא םהל שיש תויעט לש גוס שיש תבשוח ינא
םינשה םע םירפתשימ ונחנאשכ ןימאהל הצור ינא
....הז תא תעדל ומכ אל הז...ןימאהל הצור
{}
ימענל וביגה
 
 
14/10/00 8:16
ריפס ינור :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
םישדח םירבד םג שיו .ירודניב רופיש שי .תבשוח ינא םג
.אלמ רוזחש אל הז .םינברוחמ
.הלעמל הנשי אלש הנכשל םג קוידב הזה רבדה תא דיגהל יתיצר
.םינווג םע הז .קוידב אל הז
.דחיב ךתיא הנימאמ ינא
ריפס ינורל וביגה
 
14/10/00 1:17
תאיל :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
..ןוכנו בוצע
,דימת ומכ ,התיא הז לע רבדל יל אצי ןמז המכ ינפל ,םיהדמ
המכ ,ימל המוד ימ .הז לע רבדל תועיגמ ונחנאשכ םיקוחצו תוציקע
.המלו
.תחקל ילש תוערה תונוכתה לכ תא ,תא ,יל הרמא איהו
לש רוויח דואמ קתעה ינא לבא ,תונוכת תונוכת ,יתרמא ינא זא
.רוקמה
.ילא הכייח איהו
?הא ,רוויח


.עדנ אלש ,יוא
תאילל וביגה
 
 
14/10/00 1:26
ימענ :תאמ
.הומכ ,הומכל הבוגתב
רוקמה לש רוויח קתעה...לודג
ולאה תולפלופמה"תואמחמ"ה גוסמ הז ארונ יתקחצ
רזוח תחלוש רזוח תחלוש ינא תאיל הזמ ץוחו
ארונ ושמ
{}
ימענל וביגה
 
 
15/10/00 8:16
המענ :תאמ
.הומכ ,הומכל הבוגתב
יתחפשמ עוריא הזיאב ,ידמ רתוי בושחל ילב םעפ ,ינאו
תונוכתה תא םגו ולש תוילילשה תונוכתה תא םג יתחקלש יתטלפ
...הלש תוילילשה
(-: תוחידאפ היה
המענל וביגה
 
14/10/00 1:41
a2d2 :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
.רבדה ותוא תונבו םינב הזה ןינעב ,תורקי תוננב
.בהז הלימ לכ .המינפ תולכתסהה לע הדות
a2d2ל וביגה
 
14/10/00 4:55
חחרפ :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
.יפוי .הפש לש יפוי .רמאמ לש יפוי


רחמש ךכ לע בשוחש ,האג אבא .אבא טלחהב ינא לבא ,אמא אל ינא
תא יל הנשמ ..יתוא ףיצמ ,יתוא שגרמ הז .ץראב תותחונ ילש תונבה
.ךויחה תא ,לוקה תא ,לכה


ףודרל אלש ,רוכזא ינא םאה ,ימצע תא לאוש ינא וישכע רבכ
אל ?ןהילע ימצע תא יטהל אל דיפקא םאה .יתפדרנש יפכ ,ןהירחא
?"הלאכ םיטפשמ קרוז" תויהל אל ,ןחרט תויהל


םינשארה םימיה תא רכוז ינא .טושפ אל הז ירחא םינש ,םויה םג
ךיא יתיאר .אב הז תא יתיאר ,ימצעל יתחטבהש המ לכ תורמל ךיאו
.םויה לכ .םוי לכ .יתמחלנ .ןורגל יל תוספטמ ילש אמא ךלש םילמה
םולוג ומכ דימתו .הטמל םש בשי הז דימת ,דימת לבא ,יתחלצה בורל
.סנא'צ הזל ןת קר ...רעוכמ תויהלו הצוחה תאצל םייא הז טיבוהב


יתעדל - ינא .ימצעב ותוא יתרצי .ימצע לש לדומה יפ לע אבא ינא
אוה הזה אבאהמ רגרג לכ לבא .םלועב יכה אבאה - דאמ תעבוקה
...הלאה םיטפשמב ,ךב ועיבטהש המב ,תחתמ התאש המב המלש המחלמ
..תוקחדהבו םיקוזיחב ,םירתוימה םירוסיאב


?תמאב ךלצא הז ךיא ,ינור
חחרפל וביגה
 
 
14/10/00 5:50
יתאז :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
?ךלש אבאמ תעפשוה ךיאו
יתאזל וביגה
 
 
14/10/00 13:46
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
הבתכל ןייוצמ ןויער הז םגש יתבשח
אבא םע תב לש םיסכיה תכרעמ
דיגהל המ יידימ רתוי יל שי לבא הז תא תבתוכ יתייה
הז תא דיגהל ךיא גשומ יל ןיאו
ימענל וביגה
 
 
14/10/00 18:26
Estee :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
תוירחאכ תורוה" ...םדוק רמאממ רחא ןויד ופורפא
םהבש םירבדה ןמ ,ןטק וליפא ,קלח ןיא םאה ...."תפתושמ
המ ,אבאו" -םהיבגל לואשל רשפאש -אמא תא םימישאמ ונחנא
"?ולש קלחה
...ההות ינא םימעפלש ...תוהמיאב הבוט יופכ ךכ לכ והשמ שי
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 8:52
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
קופקיפ היה אל םלועמ ילצא
יל שירוהש תויעבה ןעטמב אבא לש ודובכ
...חנומ ומוקמב
ךויח
ימענל וביגה
 
 
15/10/00 14:15
Estee :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
קוביח
ךויחו
...דחא דועו
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 9:29
ריפס ינור :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
ןהבש תוחפשמב .קפס אלל .תורוהב הבוט יופכ והשמ שי
איה תושעל ולש תונוכנהש .הנכ הרוהה השועש ץמאמה תמאב
רורב ירה .וידלי תבוט לע ומצע םע רבדמ אוהש .הלודג
ותלוכי בטימ ,זאו .עגר ותואב ,ותלוכי בטימכ השוע אוהש
.רתוי רשפא היה .הקיפסמ אלכ ,דימת דימת ,דימת תררבתמ
יבגל םג ןוכנ הז .תוהמא יבגל ןוכנ הז .תרחא רשפא היה
המ תא םתייאר ךותמ ,תואיצמה תא םתסיפת ךותמש ,תובא
.םתלוכי בטימכ םישוע םה ,םילוכי םהש
םיווח ונחנאש דע רקיעב ונלש תוהמאה תא םימישאמ ונחנא
.םינפבמ יתיארש דע .יתמשאה ינא .ונחנא אל .ינא .תוהמא
,ןב-אמא תב-אמא ןיב הנוש תוהדזה לש הדוקנהש תבשוח ינא
תייארב הבושח דאמ הדוקנ איה תוהדזההו .ןב-אבאו תב-אבא
.ןתוא תוארל תלוכיב .תויעבה
הזה רוזחשה תא השוע ינאו ,תורוהב רוזחשל יתסחייתה ינא
רתויה ןפואב .םלועל ותוא השעא אל ינא אבאכ .אמאכ
תורחא תוחפשמב וא ,תרדענה ותוחכונ לע ,אבא ,יללכ
.יתועמשמ עיפשמ םרוג אוה ,םש התיהש יפכ ותוחכונ
רחאמ ,הנה לבא ,תקחומ תבתוכ ינאו ,יליבשב ישיא דאמ הז
,רתוי יליבשב הרותפ ילש אמא םע ילש תכרעמה אקודש
רתוי הבר תולקב הלוכי ינא הילע ,רתוי יליבשב הרורב
.בותכל
ריפס ינורל וביגה
 
 
15/10/00 12:36
Estee :תאמ
תפתושמ תוירחאכ תורוהל הבוגתב
אמאל תכפהש ינפמ ,רתוי תררובמ אמא םע ךלש תכרעמה
.......אבא ייהת אל ירה םלועלו ,תרמוא תא ,ךמצעב
?םינב ,םתאו
םש התיה אמאש ןוויכ -םינימה ינש יבגלש ,איה תמאהו
....תויועט רתויל תיארחא תאצוי איה ,רתוי


םיסחיה ,תוחפשמ הברהב, תרדענה ותוחכונ לע ,אבאו
תויפיצה ,םירורב רתוי תולובגה ,םיחונינ רתוי ותיא
...תויתואיצמ רתוי
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 13:31
חחרפ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
לש סונייקוא ךותב תובידנו ישונא םוח לש יא היה ילש אבא
.תוריסמ


םיגשומה ,הלאכ םיתבב .(ידרח ומכ תצק) יתד תיבב יתלדג
תא תוריסמב תלדגמ ,תיבב אמאה .םכבורל םירכומש הלאמ םינוש
ברע תעל שדחמ עיפומה דקפנ הזחמ אוה אבאה .(7) הידלי ברימ
אבאה .התע חנ אוה ןכש םיטקש תויהל שי הב םיירהצה תעשלו
תבשה תחוראבו תסנכה תיבב ,תסנכה תיבל ךרדב ,תותבשב םייק
םינש תורשע רבכ וירחאש ,רגובמ שיא היה יליגב יבא .הירחאש
וידלי ותשא ךכ רחאו ויחאו ומא הליחת) ותחפשמ תסנרפ לש
.קופס ר"ד לש םיגשומה תא ריכה אל ילש אבא .(ומא בושו
תושעל שי השוריפ תוריסמ .תוריסמ לש סונייקוא התייה ימא
,תוקנל ,ןיכהל ,רופתל ,סבכל ,לשבל שי .תודרשהה ןעמל לכה
,יחרכהה םוצמצב תיבה קשמ תא להנל ,תונקל ,ןיקת לכהש אדוול
תליבחמ קלח ןה קוביחו קוניפ םילוחשכ יכ) םילוחה תא קנפל
תויהל ןועשה ביבסמ בושו םידמולש אדוול ,ךנחל ,(תוריסמה
םג - הנשה תקידצ ראות לע הדדדומתה איה תעה התואב .הרוסמ
הנתנ ,הקליח ,םירחאה ןעמל הפסא - החונמ בייח יזיפה הבצמשכ
אלל .םירחאה ליבשבו הליבשב תווצמ הפסא - רתסב רקיעב -
.השלוח אלל .הרשפ אלל .הלמח


אוה ,תולשפ קילחה אוה ,תוניפ ךתח אוה ,תושלוח ויה יבאל
תוחידב רפסל ידכ "םירוסא םינותיע" ארק אוה ,םיטבמ חלש
.םדא ןב היה אוה .אל ללכב ,םלשומ היה אל אוה .תסנכה תיבב


וז ,יב היהיש ,תויהל חילצא אל םלועלו יבאב היהש המ
תא יבאל קינעש הז אוהש שח לבקמה ובש ןפואב תתל תלוכיה
די ול התייה .קינעהש ,ןתנש תעב רקיעב חרז יבא .האנהה
תויהל היה לק אל .ףרוח תעל םג השביו המח ,תעפושו תיקנע
לע ביצקתה ,הידיב תרוקיבה ,הלצא תוירחאה .יבא דיל ימא
קר ימא הקינעה הלש הבהאה תא .תולטמ ףוס ןיא רקיעבו היפתכ
ךרוצ הל היה אל .הבהא ול הקינעה ,ותוא הבהא ןמזה לכ .יבאל
בהא םג אוה ,ןכ .הבהא הלצא הנכש ובש םוקמב הרוסמ תויהל
.התוא


אלל ,ןוצרה תשלוח אלל ,לובג אלל ,לכה המצעמ השרד ימא
םירחאה ,םה לבא .םירחאהמ םג השרד איה רבדה ותוא תא .רותיו
.תחנ תוורל תמאב איה הלכי אל ןאכמו םדא ינב ויה


תווצמ רתוי איבמ הז םאה ,הנב לש רוספורפ ראותב הל המ יכו
?דסחו
?םיימש יארי רתוי םה םאה ,הידלי לכ לש החלצהב הל המ יכו


ימאש יפכ הייואר אל "תומלשומ"ל ףואשל אלש לדתשמ ינא זא
.רוסמ תויהל אלו בוהאל לדתשמ ינא
.םימתו קידצ םוקמב קינעמו םח תויהל לדתשמ ינא


.ילש אמא היהא אל םלועל ינא .ילש אבא היהא אל םלועל ינא
:תפסונ הרעהו
ובש ןפואה לע עגונו קייודמ ךכ לכה הרמאמ תא הבתכ ינור
תוקתעומ ,(תיבבש וז איה אמאה ,ןכו) םאה לש תורוהה תוינבת
.ןהבש ערה לעו בוטה לע
.אל לבא .לרטנל ערה םג הרואכלו ,רורב ירה הז ,ץמאל בוטה
.אל שממ
לע הובג ץע לע םתוא הלתנ לדגנשכ ךיא םימלוח ונייהש ונחנא
םישוע ונמצע תא םיתעל םיאצומ ,הזו הזו הככו ,הככ ונל ושעש
אל ונמצעל ונחטבהש המ תא ,ונילע ךכ לכ אונש היהש המ תא תא
.ונידיל תושעל
תוינבתל רושק הז .םירוהה םע םיסחיל וא/ו הברקל רושק אל הז
...תורוה לש
חחרפל וביגה
 
 
15/10/00 14:54
Estee :תאמ
ילש אבאל הבוגתב
יל הארנ דימת ,בורקמ תלכתסמ ינאשכ ,ןכ ...תוידרח םישנ
תארי יל שי לבא .ישונא אל הז ,ןמצעמ תועבות ןהש המש
.ןהילא המוצע דובכ
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 15:08
ריפס ינור :תאמ
ילש אבאל הבוגתב
הדות
ריפס ינורל וביגה
 
 
15/10/00 18:54
קתבמה ו'ג :תאמ
ילש אבאל הבוגתב
עדת אל התא ,חחרפ
םלועל עדת אל התא
תבתכש המב יתוא תשגיר המכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
19/10/00 9:47
Estee :תאמ
ילש אבאל הבוגתב
:תבתכש המ לע יתבשחש םירבד


רפסמ התא
םדא ןב קר היה ךלש אבאש
רמוא התא ךלש אמא לעו
.תישונא אל תוריסמ המצעמ השרדש
לבא
?הבש םדאה תא שוגפל ידכ דעצ דוע תכלל לוכי התא םאה
ךמצע תא לואשלו
איה עודמ
...םדא ןב קר תויהל המצעל תושרהל ילוא הלכי אל
אוה עודמו
....ןכ
,עדוי התא
איה םג םנמא תיתד השא ,ילש תיטרפה אמאה
התאש תידרחה אמאה תומדל תטלחומ הזיתיטנא דימת התיה
.ראתמ


ונלש יטרפה יתחפשמה סותימה ?המ עדוי התאו
םינש ןעט
..."הבוט קיפסמ השא" התיה אל איהש
רורב הז ,ארונ התוא םיבהוא ונחנא
הבהאו שגר תאלמו המח השא איה
המיסקמ איה
67 ליגב םויה םג הפי איה
ףועמו חור ראשו המזירכ םע םדא ןב איה
.הדלי לש תויתריציו ןוימדו
.תשגרמ השא איה
היער" לש םילבוקמה םילדומל המיאתה אל םעפ ףא איה לבא
...הלש רודה ןמ "םאו
המויא תיב תרקע התיה איה
ןושיל הכלה טושפ איה הלוח וא הפייע התיה איהשכ
הידעלב רדתסהל םיכירצ ויה םירבדו
הטיסרבינואב דומלל תכלל הל אבשכ
דאמ םינטק םידלי השולש הל ויהש וליפא הז תא התשע איה
תיבב
תמאבו
הדמל איה םהבש םינשב ילאדיאה לופיטה תא ולביק אל םה
ילאדיא תויהלמ קוחר דימת היה התשע איהש המ לכ ללכבו
םדא ןב קר התיה דימת איהש ינפמ
םשא שיגרהל ילב ומצעל םג גאודש םדא ןב
אצי הככ זא
רמוא יתחפשמה סותימהש
"הבוט ךכ לכ אל" השא התיה איהש
ילש אבאו
ןפוד אצוי והשמ ללכב לוכיבכ
...תאזכ השא םע יח אוהש
והומכ םישרמ רבגלש ,ללכבו
,ראות הפי ,לאוטקלטניא
...בוט רתוי תצק "ול גאדת"ש יהשימ "עיגמ" היה
םירוה תופיסאל ךלהו לשיבו תוינק השעו םילכ ףטש אוהש הז
םילוח תפוקלו םיגוחל ונתוא חקלו
...ןפוד תאצוי הברקהכ ספתנ דימת
סיסב לע אל יאדו -הז לכ תא ושע אל טעמכ ולש רודב םירבג
ימוימוי
.הטושפ הבוחכ אל יאדו
ללגב קר הזש ורמא םה
...ךכ לכ התוא בהוא אוהש
.םויה םג .דאמ התוא בהוא תמאב אוה
םינש הברה רובעל תוכירצ ויהו
האוושהה לש ,הלאה םייפקשמה תא ריסהל לכוא ינאש ידכ
...תיסחיה
"...ולש רודב םירבגל תיסחי"
"...םאו היער לש םילבוקמה םילדומל תיסחי"
ונממ רתוי הברה ונליבשב הבירקה איה ,תאז לכבש ןיבהלו
דובכה לכ םע
תעדוי ינא םויה
התלכי בטימכ התשע איהש
האוש תלוצינ איהש הדבועב בשחתהב
.תודבוע דועבו
תולוכיה ןמ תחא ףא טעמכ שממל הלכי אל ובש םוקמב היח איה
הלש תוריבכה
הביתכהש תויופידעה רדסל המצע תא המיאתה איהש ינפמ קר
ולש הדובעה
םיבר םיישק תורמלש
דחא הלכש ,הבהאב םידלי העברא הלדיג איה
.ילש אבא לע התמ ינא
םדא ןב קר אוה םג לבא
תנקותמ רתוי הרבחבו
בשחנ היה אל אוה
.ןפוד אצוי ךכ לכ
Esteeל וביגה
 
 
19/10/00 14:48
חחרפ :תאמ
ילש אבאל הבוגתב
תושירד תלעב התייה איה .תילאטוט התייה ילש אמא
הלק הרמש ,היתד השאכ .םלועהמ םגו המצעמ תוטלחומ
"הקידצ" התייה איה .ןכ ושעי לכהש התפיצו הרומחבכ
רבד םושל רושק אל הז .םיישונא תוחפ םה הלאכ םיקידצו
.תנוויכ וילאש


אלל ,תוישונא ןניאש הדימ תומא םהל שי םימייוסמ םישנא
הז .התייה איה וזכ .תורשפ אלל ,םירותיו אלל ,תושלוח
לכ תולטמ הל ויה אל התורגבב רשאכ םג היה הז ,תיבב היה
.איה התייה וז .ןהש


(תינפגס התייה אל איה) םינפגס םהש םישנא םילהנתמ הככ
."םיקידצ" םילהנתמ הככ
תא אל .םדאבש תוישונאה תושלוחה תא בהא תישיא ינא
.טיש לוב הז .הפוצמכ יתכאלמ תא יתעציב םאה לש הלאשה


.ישונא הז ...תלוכמהמ םיבחוסש םידלי שי ,תעדוי תא


....השחמה לש הרוצ דועבו


אוה - הטושפ תויחונ ןעמל ,םתס ,ךרוצל אלש רקשמש ימ
(יוזב יד) ןרקש
.עשר אוה - הלוכ תאו תמאה תא קר רמואש ימ
.םדא ןב אוה - םירבדה תא קילחמ םשו הפש ימ


!!!םומעשה אל ,תאטח לכ םא איה ,תוילאטוטה
חחרפל וביגה
 
 
19/10/00 19:49
ריפס ינור :תאמ
ילש אבאל הבוגתב
יוסיכ ןאכ השוע םידיקפתה תקולח לש הלאשהש תבשוח ינא
לצא הלעש המ םהמ דחא ,ןאכ הלעמ תאש םירחא םיאשונל
.יתרבחה דוקל תונעהה ,רחאו ,תושקונה ,חחרפה
.הבוט אל השא תויהל השק
.הבוט אל אמא הרבחה יניעב תויהל השק
.ותביבסב תויחל דאמ השקו ,השקונ םדאכ תויחל השק
עגונש והשמ איה הלש תולבגמה לע ךלש אמא תא ךלש הלבקה
.תודלי -תוהמאה ןיינעל ,יניעב ,תורישי רתוי
אלמה לופיטה תא ולבק אל םינטק םידלי ,תוארל תלוכיה
רסוח קוידב הז .םדא ןב ,דיגהל תאז לכבו ,םהל עיגהש
תולכתסהה תאז ,תושקונה רדעה הז ,תוילטוטה
תויהל (םדא ינב) םישנל רשפאמש המ הזו ,תילאודיבידניאה
.תוהמא
בבותסה הזש תרעשמ ינאו ,ןמז חקל הז ,ישיא רתוי והשמו
.הדות ךל םגו ,ןטבב
ריפס ינורל וביגה
 
 
19/10/00 20:31
Estee :תאמ
ילש אבאל הבוגתב
בוט ,םירבדה לש ןיערגה תא תוהזל תחלצה .ינור ןכ
...ינממ
אל הזש ,בגא ,תבשוח ינא . ןמז הברה יל חקל תמאבו
תלביק רבכש בשוח התא םימעפל .והזו וילא םיעיגמש בלש
.םירחא תושגר ךב םילוע זאו ,םהש ומכ ךלש םירוהה תא
לכ ךשמנש והשמ אוה הזה הלבקה ךילהתש תבשוח ינא
םירבוע ונחנאש םיבלשה יפל רקיעב וא יפל םג .םייחה
...ךל םג הדותו .ונלש יטרפה טרסב ונימצעב
Esteeל וביגה
 
 
14/10/00 7:57
הכיסנ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
סיסב לע רתאל יתסנכנ ינאו .ןמז הברה ךכ לכל יל תמלענ ךיא
.תויוטש הברה ךכ לכ יתארקו ,ךתוא שפחל ידכ קר ימוי
העוגר רתוי הברה ינא הפ התאש וישכע ,בושח אל בוט
WELCOME BACK
הכיסנל וביגה
 
 
14/10/00 8:03
ריפס ינור :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
ינא .םינתשמ םה .שדחמ ןמזה לכ תבצעמ ינא ילש תוהמאה תא
התוא תושעלמ ילש דחפה םצעב ,רזוח באכ ינפמ ילש דחפה .הנתשמ
,תודוקנ ינימ לכב עקרב ןגנמ ,ילש םיסופתה תומוקמב ינומכ
יתרמא המל ,לש םיעגר דחא דצמ השוע אוהו .ךוכיח לש רקיעב
לש המזגה ,תששוח ינא ,ילצא טלוב רתוי דוע ןפואבו ,הככ
.הכופה תוגהנתה
תעמוש ,םירז םישנא לומ התיא תדמוע ,לשמל ,ימצע תא תאצומ ינא
,תודוהל החרכומ ינא ,האלפומ הדלי תמאב איה ,הילע תואמחמ
לש קלחב לבא ,תמשונ איהש ריואה תא הצירעמ ינא ,יניבל יניבש
לבקל ילש ישוקה ןגנמ ,תרדהנ איה ,הדות ,ןכ ,םישנא לומ דיגהל
לע דימת םירמוש ויה יבגל ךיא לש עקר דאמ הברה םע ,תואמחמ
לא הינפב ,"רדסב ,תנייוצמ אל ,רדסב איה ,ןכ" ,ימלוע קדצ
לבא יל תדעור ןטבה ,תרמוא ינא זאו .םישנאל תובוגתב ,םלועה
תצק הז םע המיזגמ דוע ךכ רחאו .האלפנ איה ,ןוכנ ,תרמוא ינא
?הרש .םיהדמ ?תרייצמ .תרדהנ .יתענכנ אלש רורב היהיש ליבשב
.ילקיזומ ןואג
תגפוס ךכל יאו ,הרוכבה םג איהש ,ילש תבה םע רתוי יל הרוק הז
ינא ךיא םיהדמ הז .ינא איה .תב איה ,םגו ,רתוי תויהתה תא
.הב יתוא תוארלמ ענמהל ץמאמ השוע ינא המכו .הב יתוא האור
ומכ גהנתהל אלל רבעמ הברה דוע הז .ררחשל .איה תויהל הל תתלו
היהתש תוצרלו ,ינומכ היהתש תוצרל לש הזה ןגלבה הז .ילש אמא
איה .הנוש וא המוד ,ילומ תדמוע אל ללכב איהש תעדלו ,תרחא
.איה
דאמ םירבד ינש לש ,תורבחתה לש הדוקנ ןאכ שיש תבשוח ינא
,םירשואמ םידלי לדגל זע ךכ לכה ןוצרה .ילצא תוחפל ,םיקזח
תירשפאש הבוט יכה ךרדה תא תולגל ,תרדהנ אמא םהל תויהל
תויהל .ינומכ תויהל ילש ןוצרה ,ינש דצמ .דחא דצמ ,יליבשב
,םיעובטה םירבדה לע רבגתהל ,ילש תויוגהנתהה תא רוחבל הלוכי
.םיטמוטואה תארוק ינאש המ ,םירתסנה
קוידב תעמשנ תא ,יל תרמוא ימצע תא תאצומ ינא ,םימעפ הברה
האג ינא םימעפל ,קיחצמ הז םימעפל ,קוידב לבא ,ךלש אמא ומכ
.באוכ .הלעמל בותכש ומכ קוידב הז ,םימעפלו ,הזב
הז .טלוב ארונ הז תוהמאבש ,ילש תורבח םע תוחישמ תעדוי ינא
ךכ לכ תויהל הרומא איה ,להלבמ ארונ והשמ איה תורוה .זכורמ
לבא .תוקספה ןיא .ןמזה לכ איהו ,הילאמ הצוחה לגלגתהל ,תיעבט
תובקעב םג ,הנורחאה הפוקתב .םירחא תומוקמב םג םייק ןבומכ הז
אקוד תורזח םע תקסעתמ יתוא תאצומ ינא ,רתאב ,ןאכב הרוקש המ
םג .םזינימפ .םינימה ןיב ןויווש תסיפת לש רשקהב ,רחא רשקהב
הלא תאו .םיצמאמ םיבוטה תאו .תיבהמ םיאב םירבד ,ירה ,םש
לא ,הטמל תלכתסמ ינא םש םגו .תוחדל םיסנמ בוט אל ושעש
.וישכע .יוניש ?ינומכ ויהי םה ,המ ,תבשוחו ,תיבב םיכומנה
ריפס ינורל וביגה
 
14/10/00 7:42
הלילט :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
בוש ורדחוהו יב ולתשנש םילבזהמ הברה לע רוזחא חוטבש תעדוי
הלודגה יתליפת ןיידעו .ילש "טנירפ ולבה" הז - לכה ירחא ,בושו
הווקמ ןיידע ,רוזחא אל יפלכ ואטחש לודגה אטחה לעש איה רתויב
הילע ןגהל ידכ הליבשב םש ינאש השוחתה תא ילש תבל תתל לכואש
,הנטק איהש השוחתב לדגת אלש .לכואש המכ דע ,םלועה תוארומ ינפמ
ףשחת הנטק הדליש רוסאש תונכס לומ ,הדבל רקיעבו ,העיגפו השלח
דיימ וצלחי אבאו אמאש ילב אלו ,ןטק ךכ לכ ליגב אל ,ןהילא
.התנגהלו התרזעל
לכ ירחאש העידיה תא הל קינעהל לכואש הנימאמו הווקמ ןיידע
היולת הניאש תיקנע הבהא םש תחנומ ,םיסעכה לכ ירחא ,תורעסה
םע לדגתש .וזכ תשפוטמ תיגולויב הדבוע לש ירפ הלוכ לכש ,רבדב
הבהאה תדחכה אל הזשו ,םיבהוא ןיידע ,םיסעוכ םא םגש העידי
.םיסחי תכרעמ ךותב םיווחש תושגר לש לולכממ קלח אלא ,הלבקהו
ןמרתלא הנפהש תולאשה תא ימצע תא םעפ ףא לאשא אלש יאוולהו
שאו ןיידע רז הכ םלועה עודמ ירמא" :רמשמ רישב ,רתא הצרת ,ותבל
רופצ ומכ ךייח םירפרפמ וב עודמ ירמא ?דצ לכמ וב םיטיבמ םימו
רדחב רופצ ומכ בר דערו ףועמ תא עודמ ירמא ?די ףכ ךותב הלהובמ
."?בנשא השפחב
,ררחתשהל תמאב לבא ,ררחתשהל ללכב רשפא םאה ?יוכיס ךכל שי םאה
?טנירפ ולבהמ


יל שיש אמאהמ אקווד תבאוש ינא ,יב תננקמ דועש הווקתה טעמ תאו
םישנ יתש ןה יתודלי לש אמאהו איהש תבשוח ינא םימעפלש ,םויה
תקשנמו המחו ,םלועב תבהוא יכה איה םויה יכ .ירמגל תורז
הומכ ימו) תנבצעמ ינאשכ םג ,ילוכ לכ לע יתוא תלבקמו ,תקבחמו
תא דיגהל דימת תעדויו .(...וזכ תויהל הלוכי ינאש המכ עדוי
ךכ לכ .סעכל ,ןובלעל ,באכל אפרמו ירוצ לש ,תונוכנה םילימה
לסרעל ,היתועורז ןיב יתוא תחקל בורק יכהש והשמ ,עיגרהל תעדוי
.עגראש דע דנדנלו יתוא
םירבד הברה תוחפ אלבו ,הומכ היהאש הווקמ םירבד הברהב ,ןכ זא
םג היהאש הווקמ קר ,הומכ קוידב היהא ,םיצמאמה לכ ףרחש תעדוי
.ימצעמ תצק
הלילטל וביגה
 
 
14/10/00 8:58
תור :תאמ
ילשמ תצק ,הומכ הברהל הבוגתב
התיה יתודלי לש אמאה -ךופה לבא ךומכ השיגרמ ינא .ןיינעמ
,האג דאמ ,יב האגו תכמותו תננוגמו תלבקמו המח רתוי הברה
תלבקמ אלש ,הל הארנ אל השוע ינאש רבד םושש ,םויה לש אמאהמ
ינא יתמ תעדל הצור קרו ,רגוב םדא לש תילמרונה תוקחרתהה תא
...רבכ ןתחתא
תורל וביגה
 
14/10/00 10:17
ירונ :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
.יתבזע 18 יל ול ןאלמ וב םויב


.יתלוכיש לככ קוחר יתעסנו תודרשיהה תלבט לע ןורחא X יתנמיס
.יל ויהיש םידליה לע יתמלח םדוק םינש דוע


.לכה תויהל ולכוי ךיא
האיבה המצעבו הדובכב הניכשהש תענכושמ יתייה יתונב ודלונשכ
.ימחר ךותמ ןתוא
.החפשמל יתקקזנ ךכ לכ
.תינשב ןתיא הלדג
יתפטע הב ךזה תפטעמ לא רודחל ירבעמ קיזל חינא אלש תעדוי
.ןתוא
.ו מצע תא םוי לכ האיצממ ימצע תא תרכוז ינא


.ילש םירוהה תויהל אל ךיא
.ןגרפל ךייחל בוהאל קינעהל ליכהל ןיבהל ךיא
.יכה תולמשהו יכה םיעוצעצה תא יתינק
.תושופחתהו.םלועב יכה תדלוה םוי תוגוע תא יתנכהו
.לכה ויה ןהש בורמ ימצע תא יתחכש םימעפלו
.תונורכזהמ תעה לכ רהזהל יה השק ארונ
.אלש הלאו יתרכזש ה לא
.שדחמ בושו בוש לגלגה תא איצמהל
.ונידלי לא ונלש ףונה תינבת תא קיתעהל םיכנוחמ ונחנא ירהו


הבהא קינעהל , תולובג ביצהל ,ךנחל יתדמל.זאמ ופלח םינש הברה
.תולובג ילב תינתומ אל


.דאמ יב האג ינא
.יל יתקנעה תוהמאל- לבונ סרפ שממ
.יתונב
.תעכ הפי יתוא תולדגמ ןהש ירב
.יב תואג ףוסבל, ןה םג
.ונרגב וניתשולש
.יוהיזה תא קבחלו,ירוה תא יכותב תוהזל יתדמל
.רוקעל ךירצ היש בור תא יתרקע
.ראשנש המו
.תאזב די שי םהל םג, ןכ
.םהמ םגי תשרי יתלוכי תא
.ימצעב יתישע,ינאשימ תא
??םיביכרמ ךא
.הנממ קלח טלחהב םהו תבכרומ תינבתמ ואב םיבכרמה
.תרחא ולדג יתונב
.דנליאתל לויטל הילא ףרטצהל יתרוכב תוא הנימזה ןמזמ אל
.הנממ הריעצה התוחא
ךכ יאצת לע ,רדחה ירדס:תולטמ וא,"םיקוזיח" תעל תעמ יל תקלחמ
..................תיבהמ
.הריבס העשב התיבה ירזחת
.הבישקמ אקווד ינא ןהל, הנהו
.רחא והשמ הנרוכזת רבכ ןה ידכנ תא הנדלתשכ תרחא ולדג ןה
.ןמצע לשמ תינבת ןהל הנינבת חטב תאז לכבו


.ימצעב לודגל ךישמהל תעה לכ ךישמא ינא, ינאו
......................םלועבש אתבס הלחא היהא ינאו
ירונל וביגה
 
 
14/10/00 13:50
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
תבתכ הפי המכ
ךויח
ימענל וביגה
 
14/10/00 10:22
ירונ :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
ןטק דחא דוע קרו


ומצעב רדתסמ אל וגש אל]
]
.אוהה ןיינעה תא םג שי םידלי ויהיש ידכ לבא


.םיעדוי םתא
םתס
םירתימה בחרמ ךותב יטרפ דחא ךויח
. ןאכ אל תמאבו
.םעפה אל
.יתנווכתה םינוידה
.ךויח


.טקשה יהישו
.םולש תבש
ירונל וביגה
 
14/10/00 10:33
הכלהש איהה :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
.תמאב .רחא רבד םוש .תויהל הצור ינא


הררימ איה יתודליב .ייחב ,םלועל הזה טפשמה תא רמואש יתנמאה אל
,קיפסמ תחלצומ אל יתשגרה ,(ןפוא לכב ,ונמזב יתבשח ךכ) ייח תא
רבוא ,דטאירק רבוא ,דטקטורפ רבוא .םלשומהו ןצחומה הלצב דימת
ס"היב להנמל בוש הארקנשכ בוצע טבמב יב הטיבה דימת .גניטירבא
הארנ דימת םייח תירק ףוח ,ןבומכ ועשהו) יתוא ועשי אלש ןנחתהל
תא לצנאש השקיבו (הימיכו היגולויבל הדבעמהמ רתוי םוסק יל
,םיזנכשא קר) הבוט הרבחב בבותסאש ,(?יב) יב םולגה לאיצנטופה
איה ךכ רחא .(יצחו הספוקל יתדרי) ןשעל קיספאשו (הנטקה תינעזגה
.תויהל לוכיש קוחר יכה יתעסנ פיצנרפו ב"לק תרשאש התצר


,םואתפו הנממ קחרה ,הלודגה ריעב ררוגתהל יתרבע רתוי רוחאמ
ימ ןיא .יתלגרוהש יפכ םיקוניפ ןיא .תחא תבב תצפוק תורגבה
עיפומש קאינמה ןמשה תא חירביו רואה תא הבכיו רופיס יל אירקיש
יל הקניו המח םירהצ תחורא יל ןיכיש ימ ןיא .העווזה תומולחב יל
.דבלו בוצעש קבחייש ימ ןיאו רדחה תא


יתלכא םא לואשל םויב םימעפ שולש תלצלצמ איהש יל תפכא אל םואתפ
,וילאמ ןבומה תא לבקל הליחתמ ינא .ןתחתא יתמו הדובעב היה ךיאו
.הבהאב .הומכ היהאש
הכלהש איההל וביגה
 
 
15/10/00 19:12
ןהכ זעוב :תאמ
הומכ קרל הבוגתב
.יל תרסח .הפ תייה אלש ןמז המכ
ימ ןיא ,םיקוניפ ןיאו תחא תבב תצפוק תורגבהש תבתוכ תא
םויה ,המח םיירהצ תחורא ןיכי ימ ןיאו רופיס אירקיש
לצא הרג 23 תב יהשימש רזומ אל הז ,תרחאתמ תורגבתההשכ
םידלי ינש המצעב הלדיג רבכ הליגב הלש אמאשכ ,םירוהה


תא ךושמל ער הזש בשוח אל ינא םירחא םיברל דוגינב ,רדסב הזו
היהי ירה .רשפא דוע לכ ,רשפאש המכ דע התוא חותמל - תודליה
ללכבש - אובי אוה לבא ,הז לע בושחל םיצור אל ונחנא - םוי
ונל ואיביש םיצורש םידליה ראשינ המשנב םא םגו ,ונדבל היהנ
ירה ,ררועתנש דע שארה תא ונל ופטליו ,שגמ לע ,הטימל םח וקוש
הז לכ תא ךופהל ,םייחה תוביסנ לשב ,ץלאינש םויה אוביש
היגלטסונל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/10/00 20:32
Estee :תאמ
...ןמז המכ ,הללא איל הבוגתב
זעוב, עדוי התא
ךל דיגהל יתיצר
ןמצעב תוהמיא ויה ונלש תוהמיאהש הזש
ריעצ דאמ ליגב
-םימייוסמ םינבומב
תורגבל רושק אל הז
.םויה התוא םיניבמ ונחנאש ומכ
רמולכ
תיארחאו תעדומ הריחב ךותמ תוהמיאל וכפה ןה דימת אל
ןהמ ופיצש המ ושע טושפ ןה םימעפ הברה
תרחא רשפאש ובשח אל
תרחא תעדה לע הלעיש
םירוהה םע רוגל וכישמה ןה -םימעפ הברה
םהילא בורק דאמ דאמ דאמ וא
תוהמיאל וכפהש רחאל םג
ןהיניבמ שיו
םירוהה לש תוספורטופאה תא ופילחהש
....לעבה לש וזב
םיעביש ליגב םג םימעפלו
ןתעדב תולעמ אל ןה
תולוכי ויהש
...דבל -
הרז ריעב דבל
...םיעבש וא םירשע ליגב
ריעצ ליגב תוהמא תויהל חכ ןהל היה םימעפלשו
תישעמ םג -הכימת תופקומ ויהש ינפמ
םויהש גוסה ןמ
......אוצמל רידנ יד
,רוציקב
תורוביג הלאכ ויה ןה םעפש בושחל -טושפ ךכ לכ אל הז
....תודליה תא תוכשומ קר ןליג תונב םויהו
-עיגהל תוצור טושפ ןה ילוא
...רחא גוסמ תורגבל
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 23:45
ןהכ זעוב :תאמ
...ןמז המכ ,הללא איל הבוגתב
.הפי הרעה .ןוכנ הז .םדוק הז לע יתבשח אל
ןהכ זעובל וביגה
 
14/10/00 12:04
רחש :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
.תניוצמ הבתכ לע הדות ינור
.תובשחממ יל הלברעתה ןטבה


םידלי .אבא יל היה ישוקב .לוכי אל ינא ילש אבא ומכ תויהל
.םישורג םירוה םצעב הז .םישורג
רדסמ-ינימ הז השיגפ לכ .זעונ סייט אוה .עובשב םעפ םישגפנ
המל ?םיינרופיצ תרזג אל םעפ דוע ?הצלוחב רוחה הז המ .דקפמה
?הככ ךתוא החינזמ ךלש אמיא ךיא ?םידיה םע לכוא התא


?עדוי אוה המ ,דלי .ותוא תוצרל תוסנל ןמזה לכ .לק היה אל
.הרקו השק תורזה תמוחו ,םידלי השולש םע יושנ אוה םויהו


תרסוימה שפנב הקוסע .תבתוכ .תרפוס .התייה שממ אל אמיא םגו
.הלש


אורקל .םירפס רקיעב .ששוח ינא יתייה רזומ תצק דלי .דבל זא
.תויתוא וילע שיש רבד לכ .אורקלו
וכותל חורבל רשפאש םיהדמ םלוע .טמחש ךכ רחאו .חוכשל אלו אורקל
שעוג ילאוטקלטניא םלועב םיעקושו ףוגה יכרצ תא םיחיכשמ .תומלשב
.ברק חורו .היגולוכיספו .םש שי תושגר םג .שגורו


עדוי אל ינאש הז ,ילש תונורתיה דחא ,ילש תויעבה דחא םויה דע
.דיספהל
ינא םלועב ןיא .חצנל ףחדה .דיספמ ךל האראו בוט דיספמ יל הארה
ינא בורל יכ ,רדסב ךלוה הז .ינומכ םיתורחת םישנא הברה ששוח
.םיטבשב ימצע תא רסיימ ינא ,אלשכו .חצנמ


םויו תויורחת המכ דועו הווקת-חתפ ףולא תויהל יתעגה - טמחשו
.ףטחב יתקספה דחא
.ותוא גיצא ילוא יחוכ יל דומעי םא .רופיס הז לע יתבתכ וליפא


.דיספמ ינא - הבושח יכה תורחתבו


לוכי ינא ויפלש ,היה ךלש ומכ ,ינור ,םגד יל ןיא .הרוה אל ינא
לקולק םגד ,תוחפל וא) תויגוזל םגד אל .תוטסל ונממ וא תכלל
.תורוהל םגד אלו (רתויב


.שדוח ןב דליו שדוחו הנש תב הדלי .םידלי ינש יל שיו


.ימצע ךותל רגסנ ,דופיק ומכ ינאו םיברקתמ םה .םהל רז ינאו
.דחפב


אל ,ןבומכ לופיט זא .תרחא לוכי אל ןיידעו .הארונ השוחת וזיא
אל ךכ לכ .ינומכ םמצע םע םיכבוסמ ויהיש םידלי לש רוד דוע לדגל
.הז תא הצור


:הז לע ריש יתבתכ


הלפה תושעל התצר ךלש אמיא
יעד יתוא יאנשתו ילדגתשכ
יתוא תאנוש תא יתוכזב


.אמיא ךל התייהש ,ינור ,ךל ףיכ הזיא .םירישב לודג םכח ינא
.ךתיבל תעדומ .ךמצעל תעדומ תאש .הבהאה םע דחי לער ךל הסינכהש
.הלו ךל בוט הצור .ךישעמל תעדומ


.ויה אל םה יכ ירוה ומכ תויהל לוכי אל ינא
.בוט אל הז יכ ,ינומכ תויהל לוכי אל ינא
.יל רורב אל ךכ לכ ,הרוה תויהל ,תויעבטב ךכ לכ םישנאל אבש המ
.בכרומו רזומו רז ךכ לכ


םלועה לכל דמחנ תויהל .תונלבסה רסוח ,דחפה אוה יסיסבה םגפה
ימל .םידמחנ תויהל םיכירצ תמאב וילאש ימל ,בורקש ימלמ ץוח
.םידמחנ תויהל םיצור תמאבש


(-: בל םתמש אל םא ,ישגיר טסינויבצהסקא םג ינאו ,ןכ ,הא


שי .חוטב הז ,בוט הל היהי .המיסקמה ךתיב תא לדגל יכישמה ינור
לש הלחתה וז .הכותל המינפו ,ךכותל המינפ טיבהל תלוכיה תא ךל
.ךל שיש תויעבהמ תונוש הל ויהיש תויעבהש חוטב .בוט


.הזל רתוחו הזב ןימאמ ינא .בוט היהי ןאכ םג - ילא רשקבו


םישק רתויה םיקלחהמ הכיתח .תובילעמ תובוגתמ וקפאתה ,אנאו
.ןאכ יתפשח ישפנב
רחשל וביגה
 
 
14/10/00 12:11
ריפס ינור :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
םע תויהל .אל הזו ןכ הז ,דיגהל .רוחבל הלוכי תויהל ,תיקנע
.םידקפתמ םיטמוטוא המכ
המ לכ תורמל ,תיעבט תמאב איה תורוהשו ,םייקו יח סיסבהש תעדל
.רסיימו םקעתמו שברחתמש


.תאזה הבוגתה לע הדות ,ילש רקי רחש
ריפס ינורל וביגה
 
 
14/10/00 12:22
רחש :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
.תוצבשמ עבראו םישיש חולב שי
.תצבשמ רוחבל לוכי ינא .ןהמ תחא לכ לע גורהל לוכי ינא
.וזה תצבשמב תומיש דע .ביריב ללעתהל
.ער תויהל בהוא ינא .ער ינא
.תרחא לוכי אל ינא .חצנמ ינא
.חצנמ קר ינא
עבראו םישיש ןב הזה לבגומ אלה םלועב לטק יריש רש ינא
.תוצבשמה
םימחר תרסח תחא לכ .הליטקל הליטק ןב יח ינא .וכותב יח ינא
.תמדוקהמ רתוי
.באוכ .הכומ .דמשומה ביריה לש באכה טבמ אוה ילש ןוזמה
.ימצעל אל םג .שיאל .םימחר יל ןיא
.םילוגס םילוחכ םינמיס ריאשה .באכ הז .יתוא םיכמ ויה םעפ
.גרה תנוכמ ינא .הריציב .חומב .חורב הכמ .הכמ ינא םויה
.טמ-חש לכואו םלוחו םשונ ינא
.טמ חש


.ילומש ימ תא שח ינא .רמוחבו חורב האור ינא .קוחר האור ינא
.ףיקע ,רישי .יאמר םאה .רשי אוה םאה .ויתוואת המ
.יכרדל עלקנש ישונא רוצי לש ןז לכל הבושת םיאתמ ינא


.חשה חול םע רפסה תיבב םוי לכ ינא .חשה ןודעומב ברע לכ ינא
.ימצע םע קר .שיא םע רבדמ אל ינא .ליל דע רקוב .לכה הז
.םיטנאירוו .שארב יל םיצר םיקחשמ


.הרשע-שמח ליגב .טמחשב הווקת-חתפ ףולא ינא
.דספה אלל


.תוחפ אל .רתוי אל .טמ חש ינא
.םיקחשמ םלוח ינא .םיעסמ םשונ ינא .הזוהו הזר ינא
.דועו דוע חצנל ךיא דמולו דמול ינא
.יתוא דמליש ןמא-בר יל םידימצמ ןודעומה ילהנמ
.ותוא םג חצנמ ינא
.הנש קר טמ-חש קחשמ ינא
.דיספהל ןכומ אל ינא


Show me a good loser and I will show you a loser.


.םידגב םתוא םע ךלוה ינא .הברה חלקתמ אל ינא .הזר ינא
הרשע דוע קחשמ ינא קחשמ ינאש ןמזב ,הזה רישעה םלועה ךותב
.שארב םיקחשמ
.םשמ קחשמה תא ךישממו עצבמ ילומ ןברוקהש תועט לכ ןקתמ ינא
.דחא דועו
.םירפוס ומכ םתוא ריכמ ינא ,םלועה יקנע לש םיקחשמ רזחשמ ינא
.שארב יל םינגנתמ םה .םיאקיזומ ומכ
.ילומ םילגלגתמ םיקחשמ תוארל ידכ םייניע םוצעל ךירצ אל ינא
,ץינייטש ,הקנאלבאפק ,ןיכוילא .דבל אל םעפ ףא ינא
.ןייטשניבור
ינש .הכלמה לש ,ךלמה לש תידוה החיתפ .תינאיליציס החיתפ
.םישרפה
.סנווא טיבמג
.הז תא םשונ הזב החוש הז תא יח ינא


.הזל טרפ רבד יל ןיא
.רבד ךירצ אל ינאו


(תודגאה לכב ומכ) דחא םויו


ןורתיה הזה קחשמב חצנמ ינא םא .הבושח תופילאב יעיבש בוביס
.עיבג דוע .הלוכ תורחתב ינוחצינ תא חיטבי רבטצמה
ינא בושחל ורותשכ .וב עשעתשמ ינא .חבטל ןאצ .ילומ ביריה
.שחלב םשונ ,ובג ירוחאמ דמענ
םעפ ידמו ,ולש עבצב ,רחא טסמ יתחקלש ךלמ ילכ םע קחשמ ינא
עסמ םשור ינא .ךיוחמ ותוא םירהל םקו הפצרה לע ותוא ליפמ
המ תוארל לכויש ךכ חולה תא חינמו ,םיעסמה םושיר חולב עורג
קחשמ זאו .הייפיצב תוקלדנ ויניע תא האור .קחשל דתעתמ ינא
םיכרדה לכ .םיכרדה לכב ותוא רבוש ינא .קזח .בוט .רחא עסמ
.ביריה תא גורהל ךרדב תורשכ
ינא ?עובצ תויהל המל .ליחתמ קחשמהשכ דיה תא ול ץחול אל ינא
.ותוא גורהל ידכ ןאכ
תויהל :ולש דיקפתה .דימשהל :ילש דיקפתה .הדיחיה המישמה וז
.באכה תא האריש בטומ .תוליעיב דמשומ


.ילש םדוקה עסמה לע תוקד 40 יתבשח .תכבוסמ הדמעב ונחנא
.עדונ אלה קפואה ךותל קחרה יתיאר
.ילש ןידה םוי תפקתהמ ותוא ליצהל לוכיש דחא עסמ קר עגרכ שי
.דחא עסמ קר
.דחא עסמ קר
.האופק העבה לע רמוש ינא
.דחא עסמ קר שי .ןחלושל תחתמ יל תועיזמ םיידיה
.בושחל רזוחו יב טיבמ אוה .בשוח אוה
.שממ חותמ ינאש םואתפ ןיבמ ינא .שממ עיזמ ינא
.140 אוה ילש קפודה .העיז


.םיוולש םינפ לע הרימש ךות לכהו .עגריהל .קומע םשונ ינא


םוי .םייח ישולת םלוכ .םיריעצ אל םישנא לש הרובח .ביבס טיבמ
.ןודעומב לילו
רבד םישוע אל .טמחשל טרפ רבד לע םירבדמ אל .םחוכ תא םיסנמ
.טמחשל טרפ


.רבד השוע אל ינא .יח אל רבכ םג ינא .להבנ ינא םואתפ
רחבי עסמ הזיא לש חתמהמ הזחב קזח בלה יל קפודו עיזמ ינא
.עצבל ביריה


םייח ןיאל לולצל .ימצעב הזכ תויהל דמוע ינא .םוהתב ינא
.הלאה


.תורהבתה לש עגר יל שי .בושחל ילב


.ןועשה תא רצועו ילש ךלמה תא ליפמ .םק ינא
.דיה תא ול ץחול ינא .המהדתב יב טיבמ אוה
.ילש סובוטואל ךלוהו בבותסמ


.תואבה םינש ששב טמחש קחשמ אלו
רחשל וביגה
 
 
25/10/00 16:35
ולש אמא :תאמ
:רופיסהול הבוגתב
םידבכ םקלחו םילק םישענ םירבדהמ קלח " םעפ בתכ ןתנוי ןתנ
"םישרפמ םקלחו ןגוע םקלחו
לש תוסמ ולאכ םיבחוס (ינא םללכבו) ןאכ םלוכ .ךכ תמאב הזו
.םיכישממ תאז לכבו םיבאכ
אמא תא רזחשל יתקפסה אך ןיידעו םישדוח 4 ןב ילש ןטנטקה
.םיבוטה םירבדה תא קר רזחשל הווקמ ינא -שודנ המכ-ו ,ילש
תללפתמ ינא .ולש אבאל המוד ךכ לכו ,ןב אוהש לזמ הז ילוא
תא תויחל אלו ,וייח תא תויחל ול חינהל חכשא אלש םוי לכ
יפלכ תינחלס תויהל םג ללוכ הזו .ומוקמב םינקותמה ייח
טוקיניוו ."םלשומ" הזכ רבד ןיאש תעדלו ,היפלכו ,ימצע
ירה ונבור .ggood enough mother לע רביד (יאקיטילנאוכיספ)
.תובוט קיפסמ
ולש אמאל וביגה
 
 
14/10/00 13:54
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
רחש וה
וכונפבב ךלצא בוביס יל תישעו דיב יתוא תחקל
דואמ קזח היה הז הדות
ערוק בוצעו ןייוצמ הזה רישהש רחא םוקמב ךל יתבתכ רבכ
התא הזש יתעדי אל
{}
ימענל וביגה
 
 
14/10/00 14:02
רחש :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
.ימענ הדות


.ייחב (-: תא וזש יתעדי רשי ,רחאה םוקמב ,ינאו
דימת ןונגסה לבא ,םינוש תומש םישימחב ךרעב םש בתוכ ינא
.רבד ותוא


.ןלוכלו ךל םיענ םוי
רחשל וביגה
 
 
14/10/00 14:16
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
תונונגיס תוהזלב הקזח אל שממ ינא הא
םעפ לכ רחא והשימ הזש יתבשח חטב
ריתסהל שממ הלוכי אל ימצע תא ינאו
שדח ןויסינ יתישע לבא
יתחלצה םא יל דיגת
{}
ימענל וביגה
 
 
14/10/00 16:55
הלילט :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
?בתכנ ךילע ."הבהא תוארהל לוכי אל
יתארקשכ שארל יל ץפק ךכ לכש ,ל"ז ךלוו הנוי לש רדהנ ריש שיו
,םייחה תא ןקתל תלוכיה לע רבדמ ורקיעבש ,תבתכש המ תא
."הלחש דחאכ ,אירבהש דחאכ ,ןקת" :הירבדכו
שי הלאל ,ולערוהש הלא ,ועגפנש הלא ,ולחש הלא אקוד ילואו
םשמו ,דיתעהמ הדרח יאלמ תויהל ,רבעה לע לכתסהל ,ןקתל יוכיס
.ןקתלו תוסנל
הלודג ךכ לכ הנכסו ,ןקתל הלודג ךכ לכ תורשפא םה םידליו
ונידחפ ,וניתווקת ,וניבואכמ לכ תא םהבו םהילע תולתל
...ונל ושע ונירוהש המ םצעב הז ירהו .וניתופיאשו
,ךלש העדוהב תיוותה ךמצעבש השקה ךרדב עוספל עדתש הווקמ
.השק ךכ לכ - דבל יכ ,וזכש ךרדב תנעשמ םש ךל שי ילואו
החלצהב
הלילטל וביגה
 
 
15/10/00 10:54
:תאמ
ךתבהא בורמ יכל הבוגתב
.הדות הלילט
.רוניל תיריע תא יל ריכזמ דיימ ךלש םשה
----
ישפנש יהשימ - בותכל יתלוכי .ןידע חוסינ) ריכמ ינאש יהשימ
ינאש יהשימ ,לילו םמוי הב הגוה ינאש יהשימ ,הביבס תבבותסמ
תא דיגא אל ןבומכ לבא ,ילש תועורפה תויססבואה טהלב הצור
(הז לכ
המ ההות ינא .םלועל הידלי תא איבהל אל העש יפל תוחפל הרחב
.הלש וזה השיגה רשפ
תיתימא הרכה וז םאה .ץמוא תוחפ ,ץמוא רתוי ןאכ שי םאה
?דחפ ילוא וא הלש תולוכיה רסוחו תולוכיב
ןתינ אל ןהמ תובייחתה אלב הייח זכרמ ראשת איהש הטלחה ילוא
?תולקב קחרתהל
?הל ףולחתש הטלחה וז ילוא
היה בצמה םג עדומ ןפואב בשוח יתייה ולש יל רורב .עדוי אל
.ךכ ילצא
ןנכותמ היה אל ינשה ןוירהה םגו .ןוירה תובקעב יתנתחתה ינא
םינפב םירמוגו םודנוק ילב םיניידזמשכש המכ דע ,ןבומכ .שממ
הרמא תיגולוקינגהש תורמל .הרקי אל הזש תופצלו ךישמהל רשפא
יל שי ,בוט .ןוירהל סנכהל ןתינ אלש טעמכ הקנהה תפוקתבש
(-: ליעפ דואמ .רבתסמ ערז הלחא


.תצק שולת .עגעגתמו .ףייע ינא .ןושאר םוי


.דלי דוע אלש חינמ ינא .הזה עובשה דלי המ עדוי ימ


.ףוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/10/00 10:56
רחש :תאמ
ךתבהא בורמ יכל הבוגתב
.םשה תא בותכל יתחכש


ריש רבכ יל אוביש
לכואו םשג ומכ
קבאה תא שיגרהל
רקובה באכמ קלחמ דרפהלו
רחשל וביגה
 
 
15/10/00 19:30
הלילט :תאמ
ךתבהא בורמ יכל הבוגתב
ןבומ אולמב הלילא ןכא איה ,רוניל תיריע לש הלילט יכ
!!הלימה
ילש חנש וא ,ילע ורבג תויגולותימה תויסקאה ילצא ,והשכיא
...דלונ םרט
לצמ רתוי ילואו ?אל ,באכ לש לצ שי ךלש וזה העדוהב ,לבא
?????הפ ךלוה המ .דבלב
הלילטל וביגה
 
 
20/3/02 2:40
:תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
ןיאש הבישח תלוכיו םייח ךרד יל בציע טמחשה יכ רמול הצור ינא
בצמ לכב לופיט ןפואו תויופידע תקולח םוחתב רקיעב הל המוד
ייחב ירשפא יתלבו ירשפא
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/3/02 3:00
ידוד :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
לבא קחורמו רק ינטרפס ךוניחב םג יתלדג ינאש רמול הצור ינא
םא םגש תורשפ תרסח תויטסינויצקפרפל ךוניח ןימו םידדצה ינשמ
םימגפה לע יתעמש דימת רתויב בוטה דצה לע םיוסמ והשמ תישע
ידיקפתב שמשמ ינא םויהו יתלדג הבוט תחא הלימ אלוםיריעזה
התאש הז םצע הקומע הנבה ךותמ תאז ךל רמואו םיריכב לוהינ
אל םלועל.אש תחא איה עמשמ תויועטה ויה ןכיה עדויו ןיבמ
לפטל דציכ עדת המוד היצאוטיסל עיגת םא םג.ב- ןהילע רוזחת
ןכ לעו תאז תנבהש יחא ךיירשא רמול אוה רתונה לכ זא ךכב ןוכנ
םייח ךירעהל עדתו הייי
ידודל וביגה
 
14/10/00 13:30
הילו'ג :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
.הומכ היהא אל םייחב ,םייחב ינא .אל
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 14:00
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
תבתכ המ יתיארשכ יתכייחש ךויחה תא תיאר אל תאש לבח
הרקי הילו'ג
יתליבה באכהו םימויאה םיעצפהו תומוארטה לע ןאכ רבודמ אל
לבסינ
תרמא אלש דע תיאר אלש המ לע..לחלחמה לע..ןטקה לע ןאכ רבודמ
תודליהמ ךל תדהדהמ ךלש אמא תא תעמשו
?תנווכתמ ינא המל הניבמ תא
קוביח
ימענל וביגה
 
 
14/10/00 15:12
הילו'ג :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
,םיקומע םיעצפ יתיא תבחוס ינאש אל הז .תצלפמ איהש אל הז
תא המצעל תושעל דימת החילצה והשכיא איהש ,אוה ןיינעה
לומ יאר ילבו תומרד תבבוחכ הז תא השוע איהו ,םישק םייחה
.ףקתשמ המ האור אל ,םייניעה
התיה איהש הממ רתוי םגו ,הנממ רתוי חטב ,תרשואמ ינא
ראשיהל אל ךיא ,אל ךיא םוי לכ הנממ תדמול ינאו ,הליגב
אל ךיא ,הרגישל ענכיהל אל ךיא ,ךתוא רמוגש הדובע םוקמב
.דחא םוקמב ראשיהל אל ךיא ,םינוכיס תחקל דחפל
תנתונ איהש הבשח איהש תוצע ,םירבד המכ דוע שי ,הזל רבעמ
איה ילש החכוהה .ןהמ ךפיהה תא אקווד יתצמיא ילזמלו יל
.הומכ היהא אל ינאו ,רשואמו אירב םדא ינאש
קוביח/ךויחה לע ,ימענ ,הדותו
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 20:24
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
הומכ ייהת אלש רורב
היצלובאב רופיש שי
םעתפ דחא םוי...תנווכתימ קר ינא
םיטפשימ תרמוא ךמצע תא תעמוש תא
ךלש הפהמ ואצי אל םלועלש החוטב תייהש
אלא ךל וביאכה ךכ לכש םיטפשימה אל ללכ ךרדב הזו
םהל בל תמש תוחפש הלאכ..יירמגל םירחא
{}
םידלי ךל שיש יירחא קר הרוק הז ללכ ךרדב
ימענל וביגה
 
 
14/10/00 17:03
ההדזמ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
.ימענ תקדוצ הילו'ג
אמא לש תוגהנתהב תבהוא אל ינא קוידב המ םויה תעדוי ינא
ילש
ילש םייחב תמשיימו
הילו'ג םע םיכסהל הלוכי ינא
התשע איהש הממ םינוש םירבד השוע ילש םירנטרפה םע ינא יכ
הלש תויגוזב
םירבדה זא ילש םידליה םע היהי המ לע עיבצהל לוכי הז םאו
םירחא ויהי
ההדזמל וביגה
 
 
24/10/00 21:48
יריש :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
לבא .(!הבוט רתוי).ירוה לשמ תרחא תויגוז היח תמאב ינא
תא תמלקדמ ימצע תא תאצומ ינא שולש תב ילש הדליהשכ וישכע
ןיא ,ילש הרקמב תוחפלש ךכ .ירעצל ...ירוה לש םידיקפתה
...תידיתעה תורוהה יבגל תויגוזהמ קיסהל
ירישל וביגה
 
 
25/10/00 8:49
ריפס ינור :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
,הרוק הז תא םיאור םייניעב אלש דע ,הרוק אל הזש דעש
.תרחא היהיו רשפאש המדנ
ריפס ינורל וביגה
 
14/10/00 13:45
הילא :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
םיטונ ונחנא :הברה ךכ לכ ויה ,יל רמא גולוכיספ הזיא תרכוז אל
.ונילודיגב םיפי תוחפה םיקלחה תא ,ונלש תוהמאל רקיעב ,רוכזל
,תרדהנ ךכ לכ התייה איהש הארנכ :המשא יתאלמנ הז לע יתבשחשכ
הל תרכוז קר ינאו ,לכהמ רתוי הבושח ינאש תרמוא דימת איה ירה
תוציקעה תא ,תורגבתהה ליגב יתרבצש ףדועה לקשמה לע תורעהה תא
םנמאה - המשא המכ ,םיהולא .תרחא ישבלתת ,רתוי םכח יחאש ךכ לע
איהש םשאה תושגר לע ףסונב וישכע זא .?ערה תא קר הל תרכוז ינא
,הילא הבוט אל ינאש ךכ לע תורגבתהה ליג ךרוא לכל יל הסינכה
דוע ילע םיסימעמש ,התנקיז תעל םיחמוממ םיקוזיח תלבקמ איה
.ןברוקה דימת איה .המשא דימת ינא .םשא לש תילאנויצומא הלעקפ
הייקנ תויהל - הומכ ףוספוס ינא םג לכוא םידלי יל ויהישכ ילוא
.תינופצמ
הילאל וביגה
 
 
14/10/00 14:50
ריפס ינור :תאמ
עתעתמה ןורכזהל הבוגתב
ךכ לכ .םשא ימ הפ םשא ימ .הככ יתבבותסה םינש המכ המכ יוא
.לבס הברה
,בלש הזיא שי ,תמאב לבא ,תעדוי ינא ,אילפהל ינצלפ עמשנ הז
,תבל אמא ןיב םיסחיב .רבכ הנשמ אל המשאהש ,וילא עיגהל רשפא
ינא הככ .היה הככ .תוארל םיראשנ ,םיירוטסיהה םיניינעב
הככ ,התיא תוארל םג רשפא םירחובש המרב ראשנ רשקהשכ .יתשגרה
.הליבשב היה הככ ,התאר איה
,דיתעה םע ריהז תויהל רשפאו ,םיבאכ לע בוצע תויהל רשפאו
.םירבד הברה רשפאו
ךכ לכ םייהנ םינעטמה לבא .ירמגל הקנתמ הזש תבשוח אל ינא
.םילק רתוי
ריפס ינורל וביגה
 
14/10/00 19:34
ינרוא :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
,םכל קר אל...דיגהל םילימ יל ןיאו ,בותכל המ הברה ךכ לכ יל שי
.יל םג
רתוי הברה ייחב יתרבעו ,23 תב טעמכ ינא .הנטק הדלי ןיידע ינא
.הייחב הרבע ילש אמאש הממ
יל היהש גולוכיספה םגו ,הרזחבו םימשה דע ילש אמא תא תבהוא ינא
יתימאה קוחירה תא תולגלו םיניע חוקפלו התוא םישאהל יל רזעו
םילודגה םיבאכה תא ,ונניבש הלודגה הברקה ירוחאמ רתתסמש
אל אוה .וזה הבהאב רבד רערע אלו הניש אל םילודגה תונובלעהו
ינאש התצר אלו גולוכיספל ךלא ינאש התצר אל ילש אמא לבא .הסינ
.המשא אצת איהש הדחפ איה יכ ,ימצעל רוזעא


.הככ היה הז דימת .לכהמ %99 ,בוט .ללל-כ-ה ילש אמאל תרפסמ ינא
סינכהל ,הילא ברקתהל ,הכרעהב תוכזל ליבשב היה הז הנטק יתייהשכ
ליבשב ,עזעזלו ביאכהל ליבשב ,אקוד היה הז יתלדגשכ .ייחל התוא
.ילש דרמה תא ,ונניב םירעפה תא שדחמ םעפ לכ הל תוארהל


םג ינא .םינבה לכ ןיב הדיחיה הדליהו ,תיבב הנטקה הדליה ינא
ינפל תננולתמ אמאשכ .ייח לכ הקונחו תנגומו תקנופמ .הדיחי הדכנ
יתקניפ אל ינא" :הל תרמוא ינא תקנופמ הכיסנ ומכ תגהנתמ ינאש
.הלצא קר ,תיבב קר תקנופמ ינא...ןיינעמו "?תרכוז ,ימצע תא


לכ השיא ילש אמא לבא .תינרתוו תיביסאפ ילש אמא .המימת ילש אמא
אל ינאו .המימת אל ינא לבא ,הבוט השיא ינא םג .הבוט ךכ לכ ךכ
לע ,ילש םיכוביסה לכ לע ,םינטק םירבד הברה לע ילש אמאל חלסא
.ילש תומחלמה תא המחלנ אל םעפ ףא אמא .ילש ןוחטיבה רסוח לכ
םינש 17 ירחא וישכעו ,תינימ יתוא דירטה ןכשהשכ ,שמח ליגב אל
18 ליגב אל .,אשונה תא יל הנשמ איה הז םע הילא האב ינאשכ
.וחצינ םגו םחוכ לכב יליבשב ומחלנ םירחאו ,םולח יל וצפינשכ


איהש ללגב .הלוכי ינאש ינא יכה ,ינא תויהל יתוא הכניח ילש אמא
תלדגמ ינא ":יל הרמא דיימת איה ,םינש הברה םילוח םירוהב הלפיט
תא ימישגתש ,רתויב בוטה דצה לע ךייח תא ייחתש ידכ ךתוא
ליבשב םלועל ךתוא יתאבה ינא .הצור תאש המ לכ ייהתש ,ךיתומולח
ילש תלפטמה ייהתש ליבשב אל ,ךמצעל יגאדתו ךייח תא ייחתש
???אלפנ ןוכנ ."ילש תומולחה תא ימישגתו
?ךל בוטש המ קר ישעתש הצורש אמאב םידרומ ךיא לבא


תאצל יל התשרה אל איה .םיאלפנו םיכובס ילש אמא םע ילש םיסחיה
תיאמצע ינא זא ,ידמ רתוי יל הגאד דימתו ,םלוכ םע םילויטל
יתדמל הנורחאל קר .הלצא קנפתהל םג תעדוי לבא ,ילש לע תדמועו
הילע ריבעהלו הינפב ןנולתהל ,יל עיגמש המ תא הנממ שורדל
.הרזחבו םיימשה דע .התוא תבהוא ינאו .תרוקיב


רבכ הומכ תצק ינא .חטשה ינפ תא ישוקב דרגמ ןאכ תבתוכ ינאש המ
ינאו ...ידמ רתוי תצק תקנפמ ,ידמ רתוי תצק תינגאד - וישכע
אל ינא ,הטקש איה .תנגלובמ ינא ,ןויקינ תלוח איה :הלש ךפיהה
.ילשש המ לע תמחלנ ינא ,הברה לע הרתיו איה .הפה תא תמתוס


לע אל םגו ,הנטקה ,יילע אל .הנותח לע םלועמ הצחל אל ילש אמא
.םידכנ לע תדנדנמ אל םג איה יושנה חאל .ילש םילודגה םיחאה
אל ינא .הלש םיאושינה ליבשב הברה לע הרתיו איהש ללגב ילוא
לכ לע יתרתיו ,ודלונ םידליהשכ"ש הז לע םלועל הל חלסא
."ימצע םע םולכ יתישע אל םידליה ללגב"ש הז לע ".תומולחה
- הל יתרמא אל ,הנממ יתשקיב אל ינא .םלועל יתאבש המשא אל ינא
בושח רתוי?תחקור תויהל הצור תאו תורגבב 100 תלביק םא המ זא"
.הילע וצחל אל הלש םירוהה םג ".םלועל םידלי איבהלו ןתחתהל
,םהינפל ויה םייחה לכש ,ילש אבא לשו הלש היה דיחיה ץחלה
קר ונתחתה...םיאושינה ינפל ובכש אלו רחא רודב ויחש...םהו
???םינימאמ םתייה ."הז תא תושעל" ליבשב


ץחל לע תורבדמש ןאכ תובתכה לכב רמול המ תאצומ אל ינא ןכל
ןתחתהל הצרא ינאטו ,ותיא יל בוטו יגוז ןב תא תבהוא ינא .הנותח
ינפל הז תא השעא אל ינא לבא ,םלועל םידלי איבהלו דחא םוי ותיא
,ינמז תוחפל ,ייחל ןוויכ אצמאש ינפל ,ימצע ינפב םדא היהאש
.הנכומ ינאש עדאש ינפל
,קוניפ ,לושיב :הברה הנממ חקא ינא - םאו היער היהא ינאשכו
ומכ ילש םידליה לע ןגאו םחלא ינא לבא .לובג אלל הבהא ,ןויקינ
.תושעל העדי אל איהש


דיה דועו ,םיאשונ לש לילב ןאכ יל םיבברעתמ .וישכע קיספאש בטומ
בושחל תעדוי אל וליפא ינאו ,דיגהל המ ידמ רתוי יל שי...היוטנ
...הז לע


הלאה םירבדה לע תבשוח ינא .תוקומע תובשחמ יב תררוע ,ינור
ךל רשוא קר .ןיידע םילאוטקא אל םה יכ ,קמועל אל לבא ,םיתיעל
.ךתחפשמלו


ינרוא
ינרואל וביגה
 
 
14/10/00 20:24
תנע :תאמ
.הומכ אלו הומכל הבוגתב
,ינרוא
ינאש םיהדמ יכה םירבדה תא תחסנמ תאש ?בוש ?דיגא ינא המ
?הריכמ
.ןיאש תמאב ,םילימ דוע ןיא לבא ,תונפנחב יתוא ומישאי דוע
תנעל וביגה
 
 
14/10/00 20:51
ינרוא :תאמ
ואוול הבוגתב
.דואמ יתוא וקזיח ךלש הלאה םילימה .תנע ,הדות
- ונדועו - היה ילש םילודג יכה תומולחה דחא ,הניבמ תא
אמא תאו .םיריש רקיעב ,הברה תבתוכ ינא .ילש םיריש םסרפל
איהו םיריש תרבחמ דיל הל יתעקת .ןיינע אל םעפ ףא הז ילש
םוי הזיאב ינממ השקיבו ,יפוי הזיא הרמאו הארקשכ הבוט התשע
.םיזורחב הכרב בותכל עוריא וא תדלוה
םג ךורכ היהש ,םיריש רפס םוסרפל תורחתב יתיכז 14 ליגב
רגבתא ינאשכש ,עיגי ינמזש ורמא םה .ילש םירוהה דצמ םולשתב
יב עיקשהל ינויגה אל םהל הארנ עגרכ .הזב יב וכמתי םה זא -
םידומע 30 םע הקד הכירכב רפס ליבשב לקש םיפלא תשולש הזיא
.םיקתוע תואמ שמחב


הביתכה לע וא ילש חוסינה לע בוט והשמ רמוא והשימ םא זא
ונימאה אל יכ .בלה תא יל םמחמו ומלוע תא הנוק אוה...ילש
.ימצעב ןימאהל אל יל םרג ןבומכ הזו ,יב
!הדות !תנע ,הדות זא
ינרואל וביגה
 
 
14/10/00 21:19
תנע :תאמ
הדותל הבוגתב
,הריקי ינרוא
ףותישה תלוכיו תוחיתפה םע שדחמ םעפ לכב יתוא המיהדמ תא
.ךלש המיהדמה
לבא (וידרב עמשומש הממ ץוח) םולכ הניבמ אל ינא םירישב
תיכז ירה) תעדוי רבכ תאש ומכ ..הריקיו ,ןכ ינא הביתכב
.הז תא ךל שי (סרפב
.קנעב הז תא ךל שיו
ךל השועש המ לע יכל תרתוימ תוהמהמתה ילבו תוששח ילב זא
.בוט
.תקפסמ רתוי הברה האצותה זאו ךמצעב הז תא ישעת


.החלצהב
.תויוחתפתהב ישפוח ינכדעת
תנעל וביגה
 
14/10/00 21:44
badulina :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
(: הנוש היהא ינאו הומכ היהא ינא
יתייה התוא הריכזמ ינאש זמור היה והשימ םא ,תורגבתהה ליגב
.תופושח םיידיב קונחל הנכומ
.אל רבכ םויה
.אל ינא םג ,תמלשומ אל איה
ישוקב ינאש םינבה ינש ודלונ יירחא הברהו ,הרוכב תב ינא לבא
.הריכמ
ליבשב לכש קיפסמ יל שיש תעדל .ימצעב ןימאהל יתוא הלדיג איהו
.הצור ינאש המ תושעל
ותוא) גולוקינגל יתוא החקל איה 16 ליגב ךיא םויה דע הניבמ אל
התשרה אל לבא (תחרוצו ג"ק 1.8 ישוקב ינש זאמ יתוא ריכמש דחא
.יתוא ףירטמ .עובקה רבחה םע םלש הליל תולבל יל
תדבוע איה יכ הקנמ אבא תיבה תא ,הנבומ היה תיבב ןויווישה
.השוע איה תוינקה תאו ,ישישב
.הצור ינאש המ לכ תויהל הלוכי ינא ,ינאו
התיא תויחל הלוכי אלו התוא תבהוא ינא יכ 18 ליגב תיבהמ יתאצי
.גג ותואל תחתמ
?אל ,הככ ונלוכ לבא
.סוכ התואב םיבברועמ האנשו הבהא
.האלפנ הבתכ לע ינור הדות
(: הפ םשפנמ ופשחיש חפט לע רחשו ינרואל הדותו
badulinaל וביגה
 
14/10/00 22:47
יבא :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
- א
.סחייתהל ךירצ תרמוא אמאש רבד לכל אל


- ב
.םייחה לכל חותפ ראשהל ךירצ עצפ לכ אל


- ג
דליה תא ךנחל איה ךלש הרוהה ומכ תויהל אל רתויב הבוטה ךרדה
,ולש םירוהה לע הפה תא חותפל תעדל ךירצ דלי .תויביטרסאל ךלש
.בייח ראשהל אלו
.דבע הז ,דלי רותב ,ילע


.םידלי יל ןיא ןיידע :רמיילקסיד
יבאל וביגה
 
 
14/10/00 23:09
םידליה :תאמ
?היעבה המל הבוגתב
????זע
םידליהל וביגה
 
14/10/00 23:10
.חרוא רבוע :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
.תוריעצ תובוהא ןכל םולש
התיבל ריעת איה ךיא ?תיב תרזוע איה המצע אמאשכ הרוק המ
?תויולב םיילענב תכלוהה
המ זא ,הזב קלח ןכלש תוהמאל שי יאדו ,ןכמצעמ תוצורמ ןתא םא
?תצקמב ןהל תומדיהל היעבה
ואיבתש םיפצמ ןכלש גוזה ינב .תויגוזל תואב ןתאשכ איה היעבה
הרצ רבכ וזו .םהלש תוהמאה תא אלא ,ןכלש תוהמאה תא אל ,הילא
.הרורצ
.חרוא רבועל וביגה
 
 
15/10/00 8:08
יבא :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
15/10/00 8:57
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
ארונ הז ןכ ייוע
הבואכ הדוקנ דועב תעגנ
ךלש רבגה לש אמא תויהל
ךממ וא ונממ אב הז םא ןיב
וא תמייקה תואיצמב הזיחא הזל שי םא ןיב
ולפוט אלש םיניניעמ עיגמ ןיטולחל הזשכ קזח רתוי
?אל
ימענל וביגה
 
15/10/00 0:13
דטייקינוימוק סקא :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
ןבומ םג אוה המ םושמו ונרוה רודל וילאמ ןבומ היהש דחא רבד
תולאשנה תולאשה .תורוהה םצע אוה ןאכ בתוכש ימ לכל וילאמ
תויהל ללכב המל ?המלה ןמ אל המ םושמו ,ךיאה ןמ רבכ תוליחתמ
םג םא ,ךב עבטוהש המ תא ךייללועב עיבטהל המל קר אל ?אמאל הומכ
ךכ לכ יטמוטוא ןפוא ץמאל המל אלא ,ךלש םיירוקמה םיטסיווטה םע
?ונירוה לש יתחפשמה לדומה תא
דטייקינוימוק סקאל וביגה
 
 
15/10/00 0:26
Estee :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
.תניוצמ הלאש
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 2:09
קתבמה ו'ג :תאמ
ןכל הבוגתב
"ולש אמא ומכ דלי ןיבהל אל לכ-לכ לגוסמש ימ ןיא"
(סלגאד ןמרונ)


"םהיתוהמא לש ןהיפכ ירוצי םה םישנאה"
(ןוסרמא ודלוו ףלאר)


ושוריפ םידלי תדללש איה םישנ לש רתויב הצופנה האיגשה"
.םא תויהל
.ידרוסבא הכ רבד'
תויהל ושוריפ רתנספ לעב תויהלש ןימאהל ומכ הז ירה
"יאקיזומ
(סיראה ינדיס)


לכה לעו תויועט השענ ונחנא ,תויועט ושע ןה :תאז לכ םעו
ןוצרו ןוגריפ הב שיש ,תקבוחה ,תיתימאה הבהאה .הבהאה רפכת
.רבדב היולת הבהא אל - חפטלו קינעהל


ונתוא לדיגו םייח ונל ןתנש ימל חולסל ונלש תלוכיה םג .ןכו
ןוצרה םג ומכ הבוט התיה הנווכהש החנהב - תויועטה תורמל -
.תועטל אלש


.העוט - יחש ימ לבא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/10/00 9:42
ןירג ילוי :תאמ
אמא מא אל הבוגתב
(יתוחאמו ינממ) ונתיאמ הנוש איה ,ןומ-ה התעט ילש אמא
רהמ וגגופתה דימת םיסעכה לבא ,טעמכ ,רבד לכב ןיטולחל
החילצה דימת איהש ןוויכמ ,תומוארטו םיעקשמ ורתונ אלו
ןיינע תעבהב ,םיפוטילב ,תוקישנב ,םיקוביחב ,עגמב ענכשל
הפי יכה רבדה ונחנאש .דואמ ונתוא תבהוא איהש - יתימא
.םייחב הל הרקש בוטו


,ןהב הרחתמ ןהלש אמאש יל ורמא תורבחשכ ,יתנמאה אל םעפ
טרסה תא יתיארשכו ,ןוכנ הזש תעדוי ינא םויה .ןהל האנקמ
ינפל היזיולטב רדושש "י'צחיא" דחאכ אלפנהו עזעזמה
תוהמא .תורחא תוחפשמב - תרחא תואיצמ שיש יתנבה ,םייעובש
תוהמא תויהל תויונב אלש


םאה" גוסהמ תולאשל תעדה תא ונתנ אל הז לע ובשח אל םעפ
התיה וז - "אל וא ,יידליל הבוט אמא תויהל הלוכי ינא
הרטמה ,הרענו הרענ לכ לש שארמ הרורב תוחילש ןיעמ
.םידלי תדללו לעב אוצמל : הנושארבו שארב התיה הנוילעה
תוריעצ םישנ יתעדלו הנוש הז םויה .המשגהה התיה וז
םעו ןמצע םע ןמצע תא קודבל תובייחו תולוכי
,ןהלש אמא םע רותפ אל ןיינע שי םאה ןהלש (תי)גולוכיספה
ןהלש תולגוסמב ,תוהמא תויהל ןהלש ןתלוכיב לבחל לולעש
םלועל איבהל תודמוע ןהש םידליל הכימתו הבהא קינעהל


.רתוי בוטה ןורתפה איה העינמ ,םירחא םיבר םירבדב ומכ
תויהל הלוכי ינא םאה :תימיטיגל איהו לאשיהל הכירצ הלאשה
ינא םאה ?בוהאל תלגוסמ ינא םאה ?הבוט אמא
תולאשה ,תישיאה יתעדל ?םידלי תדלל הצור תמאב-תמאב-תמאב
בישהל ןיא השענה תא יכ ,השעמ השענש ינפל לאשיהל תוכירצ
ןירג ילויל וביגה
 
 
15/10/00 18:46
יטב :תאמ
אמא מא אל הבוגתב
ןוכנ הז .השעמ םרטב לואשל ךירצ תולאשה תא .דואמ ןוכנ
.דואמ


רגבתהל ,גילבהל ,רתוול ,חולסל תעדל ךירצ ,ינש דצמ
האלה רובעל
םימלשומ ויה אל ונלש םירוהה םא םג
יטבל וביגה
 
 
15/10/00 9:01
ימענ :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
תוחוטבש תוינתוואג תויח ונחנא יכ
ש
תרחא היהי הז ילצא
ללכ ךרדב םיקדוצ ונחנאו
תקייודמ העבטה התוא אל םעפ ףא תרחא הז
םילודג םייוניש וא םינטק םייונישה
יונישה אוה עטקה לבא
...הזכו חומצל
ךויח
ימענל וביגה
 
 
15/10/00 18:36
ירונ :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
תורדהנה תויוחסנתהל רבעמ, םילימל רבעמו
.הירוטסיהה לש תויצארטסוליאהו
.הרשי תויהל הצור ינא
.תבגהש ךרובעב אקווד
.םירחא תונורכיז םג שיש
.ןהניבל יניב
.םילודג םיבאכ לע
.לוקלקו הצמחה תשוחתו
.וזה תוהמאל היואר יניאש לע
.סרהב הוולמ דחפ
םירבוד םתוא תאצומ ינא ךיא לע
.יפוגב קוביד טלש ומכ,ינורג ךותמ
.העוט ינאש יתעדי תא תקנעומ אלש הליחמה לע
.ימצעל הקינעמ יניאש הליחמה
יתרסחהש קוביחה
.יתארק אלש רופיסה
. ןמזב יתמש אלש לובגה
.יתעדי אל דוע ימצע תא יכ
םימויא םיביר לע
.תרסוימ הבהאב םילוהמ
םיכורא םיקתנ
.תולודג תוברקו
.יל ודלונש לע ומלישש ריחמה
.חוורה םג יאדווב ןכו
תורשכומ תומכח תופי.תורדהנ ןהש םירמוא ירבח
.הפורצ הוואג
?הנרוכזת המ ןהו
?ןה תובתוכ ויה המ תעכ הפ ויה ול
תעדוי ינאו
תובהוא ןהש
תואגו
.תובורקו
.תונובשח תושיגמ אל רבכו
.ילע ךומסל תולוכי ןהש תועדוי ןהו
.לכה יל רמאלו


,לבונ סרפ םש היהש וליפאו
.תמלשומ אל ינא וליפא
ייחב
ירונל וביגה
 
 
15/10/00 19:11
ריפס ינור :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
ןאכ רמאהל לוכי
תמלשומ השיגרמ תייה ול
תמלשומ תויהל הלוכי תייה אל
ריפס ינורל וביגה
 
 
15/10/00 19:21
ירונ :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
.ימצעל םגו
.ינשה דצהמ
.יפוסה הנמזש ילש אמא
.ןורחאה לואשה
.תרבונ ינאש ןמז הז


.הבורק יתשח אל םלועמש
.המחנ לבקל יתצר אל ,דוס יתשחל אל
?תרשקתמ יניאש לע תסעוכ התייה וב ןמזל עגעגתא םאה
?עגעגתא םאה
?םא,עגעגתא המל
.רהז אל ףא-?ונניב היה המ
.םניאש םיימיטניא םיעגרב רכזהל הסנמ ינא
.םירכוזש הלאכ
בטיה ןומט,חבטמה תלד ירוחאמ האיבחהש ןמויה תא תרכוז ינא
.הלש ןוליינה תויקש ףסואל תחתמ
.לכה יתארקו יתאצמ ךיאו
תב יתייהשכ הינפב ימוריע תא ףושחל יתוא החירכה ךיא
.בועיתהו הלפשהה תאו הרשע שולש
תיב ירחא םיירהצב דחי תובשוי ונייה ךיא,םג, תרכוז ינאו
אטח תבושמב וניתש ונחנאו,םיקיטס הנגיט איה םעפו,רפס
.ונעלבו ןמושב ירט םחל ונלבט
?קוחצ
?דוס
?תרכוז אל ינא המל


הזיא ?התומ ירחא רוכזא המ.היה אלש תויהל לוכי אל ירה
?יתחכש בוט ןורכיז


.טרסל יתוא החקל אל םלועמ
.הפק תיבל וא
ינאו,עסנ ילש אבא, התלחש ירחא תחא םעפ תרכוז אקווד ינא
.קטמניסל התוא יתחקל
.ןלה םע דחיב
.םיינזואב םירוח תושעל יתיא הכלהש תרכוז ינאו
.יתישע ינא קר לבא,דחי השענש יתיצר המכ


.הנגריפ אקוודש יתנבה ךכ רחא


.קנראהמ ףסכ הל תבנוג יתייהש תרכוז ינא
.תכייש תויהל אל רתוי יתלוכי אל יכ


יל הנוק תורידנ םיתיעלו ,ןגהמ יתוא ףוסאל האב התייהשו
.רכוס לקמ
.ונקחצש תרכוז אל ינא
.ךירצ אלש והשמ ונינק וא
.רדסלו תוקנל הלילה עצמאב יתוא הריעמ התייה ךיאו
.שנועכ
.תירורהס ינאש התוא קיחצמהיהו
ינאש הרמא אל עודמ, יתוא הבהא םא.ילש אבאמ הדחפ תאו
?תרשכומו,הבוטו?הפי
.הבשח ךכ,תורידנ וליפא,םיתיעלש החוטב ינאו


האיצומ,תויקשב תשפשפמ,םדיובל התלע-יתייה הרשע םייתש תבו
.דב תסיפ
.ץבושמ ישמ דב, םצעב העירי
.תיאצח יל רופתת איה
.תרדוהמו הכורא יסקמ תיאצח
.ךופה יטורח טנבא המידקמו
.היפהפי תיאצח
.תונבה לכל ומכ םיבחרתמ םייסנכמ יתיצר ינאש קר
.םולכ יתרמא אל לבא
.םולכ יתרמא אל םלועמ
.הגה איצוהל רוסא
.יתרמש תיאצחה תאו
יתונבל תשופחתל התוא יתבסה וליפא


{.....הנשה לכ ללכב הז םירופש ועדייש]
.תורשואמ ויה ןהו
.יביל תא תיאצחה התווש, םינש ירחא אקווד


?איה הבשח המו
?השיגריה המ
?חחושל אל,היניעב יעבט הז היה םאה
?יתוא לבקל אל
.תרחא הירוטסיה תרכוז ללכב איה


.16 תב ינאו,התלחש ירחאו
.םידיקפת ונפלחה
.תעגל אל ףא ררבל,לואשל לכוא אל םלועל םלועלו
.תמאב התיה המ תעדל וא
.ילש אבאו
.יחוכ לשכ,ונ
.וזה םעפל ייד


ןכו
ןכ
וישכע
.ךויח
.לודג
.תמאב


,יכ
.םיניבמ אל ונחנא םולכ יכ
.םולכ
]
ירונל וביגה
 
 
15/10/00 20:11
ריפס ינור :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
תונוכנהמ תויניצה רדעהמ ,הפישחהמ ,האירקב
ןמזה לכ תשגרתמ
הזה דחאה םע וישכעו
הככ היולג תויהל השק המכ
רעשל הלוכי ינא
תושגרתהמ ביתכ תואיגש יל תואצוי
תומאש


ירונ הדות
ריפס ינורל וביגה
 
 
15/10/00 21:06
ירונ :תאמ
תשגרתמ ןמזה לכ ינאל הבוגתב
.ינור
.ונלוכל תלדה תא תחתפש תא וז ירהו
,תוננב םע ילש הרצקה תורכהב
. הפ תאצוה המ יארת
.םלוכמ
. ךל הדותש ירה
ירונל וביגה
 
 
15/10/00 22:32
הלאש ןמיס :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
תעקות דיב םיירפסימה םע אמא אוה ילש ןושארה ןורכיזה
דירוב המצעל
הזכ בצמב התוא יתיארש הדיחיה םעפה התיה אל תאזו
תבשוח ינא םימעפל
הליבשב, הריכזמ אל םג ינאו הז תא תרכוז אל איהש לזמ
יתדלונש עגרמ
.ליחתה לכה יליבשב,רדתסה לכה
ינא,תחא השקימ םיילגרו םיידי,דומצ לותיחב ילוכ הפוטע
ימצע תא האור
ינא,הנממ יתאציש ןטבה תא האור ינא,הטימה לע תחנומ
םיידשה תא האור
םיירפסימה סלאו,ףרוטמ לוחמב הלוכו,םהמ יתקניש
הז באכל רושק הז,שארב יל ןגלבתמ לכה ?דיגהל יתיצר המ
רסוחל רושק
הזלו הזלו הזל רושק הז החילסל רושק הז הבהאל רושק הז
הזלו
לע קר אל] םלועב יכה יכה ןברוקה יתשגרהו יתסעכ םינש
[הז
םא חולסל תלגוסמ יתייה אל .תחלוס ינא. ןברוק אל ינא
אמאמ תלבקמ יתייה אל
.םיבוט םירבד הברה םג ילש
חוטב הז םיינינעמ םייחה...םכל דיגא ינא המ
הלאש ןמיסל וביגה
 
 
13/1/01 15:26
הרסח :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
ינאו .םאכ ,ימצע תא האור ינאו ךמיא תא תראתמ תא
קוחצ לש םיעגר הברה ורכזי אל יאדווב ייתונב םג ,תבשוח
רסוחו סעכ ורכזי .הבהא יב שיש ועדיי אלו ,הבריקו
תא לבא .ויהיש הצור ינאש יפכ אל ןהש ךכ לע ילש םינוא
רבכ ינא ?עדיי ימ ?האור ימ ,ילש ןובלעה תאו ,ילש באכה
השק םימעפלו ,ימא לע ילש סעכה תא רוכזל הלוכי שממ אל
תעדומ תויהל הלוכי ינאש המ לכ .בושח אוה המל ןיבהל יל
יל השקש ,ייתונב רובע םוקמ יב ןיאש אוה וישכע ול
,הבוט קיפסמ אמא הזכ רבד ןיאש החוטב ינאש ,ןתוא ליכהל
הלוכי אל ינאש .תבכ אלו םאכ אל ,הקיפסמ אל טושפ ינאש
ןלדגל ידכ שורדה ןוחטיבה תא יל ןויאש .דיקפתה תא אלמל
.ןמצע לשמ ןוחטב ןהל קינעהל ידכו
רסוח תאו ,םכלש תוהמיאה תא םכלוכ לש םירואיתה לכבו
קר האור ינא ,ימא תא האור אל ינא ,ןהלש "תוקיפסמה"
.יתוא
הרסחל וביגה
 
 
16/10/00 21:30
סנטסנוק :תאמ
?אמא תויהל אל ללכב ילואל הבוגתב
.ונתיאמ לודג תצק אוהש והשמ ונב שי ילוא יכ
ידועיי" :יתוא תוקיסעמש תושק יכה תוימויקה תולאשה תחא וז
"?המל" וליפא ילואו "?אל וא ןכ -םאכ
ךידחפ תא תתרשמ ךלש הלאשה ילוא-אשונב הרורב תמא ןיא יליבשב
?תורוהה "ןחבמ"ב דומעל
אוצמל יל היהי השקו יתוא דירטת םלועל וזה המלידהש תעדוי ינא
.יתוא קפסתש הבושת הל
סנטסנוקל וביגה
 
15/10/00 14:31
Estee :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
וישכע ,יתלייטשכ
יליגב תינפי וזיא יתשגפ
האושנ איהש הרפס איה
לייטל התצר ארונ לבא
ףרטצהל לכי אלו דבוע הלעבש ןוויכו
.דבל לייטל העסנ איה
דנלטוקסב התוא יתשגפ
...הקסלאב שדוח התיה םדוקש הרמא איה
קונית הצור ארונ הלעבש הרמא איה
דכנ םיצור ארונ הלש םירוההו
השיגרמ איה לבא
ךכ רחא תלבגומ ארונ היהת דלת םאש
...ישפוח םדא ןב רותב םייחהמ תוניהל הרמג אל איהשו
.דלי הצור אל איהש הרמא איה
טושפ
.הצור אל
-םירוהלו הלעבל הרמא איהש
...וב ולפטת םתאו דלא ינא ילוא זא
דלי הצור אל איה לבא
הרמא איה
תוטשפב
יתיאתשה ינאו
הל יתרמא ,תעדוי תא
(29) ךליגב הרוחב ףא לארשיב הריכמ אל ינא
.הככ הז תא דיגהל הלוכיש
קפס יל ןיאש תורמל
טעמ אל שיש
הככ תושיגרמש
...ךליגב וליפא ,ןכ
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 14:55
ימענ :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
יתיצר אל טושפ ינא םג
יידימ דבכ קית ינא ונ...יתבשח
םידליל ותוא ריבעהל המל
דע יתיצר אל טושפ
יתיצר טושפש
דואמ הז
טושפ
הללאל ךבוסמו
{}
ימענל וביגה
 
 
15/10/00 15:29
Estee :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
....ימענ , חא
קוביח
םילימ יל ןיא
קוביח קר
Esteeל וביגה
 
 
16/10/00 1:16
הרטע :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
סועכל .אמא לע סועכל יתדמל וישכע קרו ,שמחו םישולש תב
...אמא ,ףוא םתס אל ,תמאב
.דומלל ךירצ הז תא םג ,ןכ
הרבעש השא .תרדהנ טושפ -תמלשומ אל .תרדהנ לכ ילש אמא יכ
לכ הראשנו ,הדרש לבא ,החפשמה לכ תא הדבא ,איהה המחלמה תא
ךיא .םלוכל דימת תנתונ ךכ לכ .הווקת ,ץרמ ,תויח תאלמ ךכ
.הילע סועכל רשפא ךיא ,התוא ץירעהל ,התוא בוהאל אלש רשפא
טושפ הז .הז תא תרמוא איהש אלו .הברה ךכ לכ הרבע ירה איה
.דימת רורב היה
.ןובשחב אב אל סעכ .הילע םיננוגמ .התוא םיבהוא םלוכ
.ילצא דחוימב
אוה סעכהמ ךפהה יכ .המשא דימת תויהל יל סאמנ .יל סאמנ לבא
וא יתבלעה םאו .המשא ינא - רעצ הל יתמרג םא יכ .המשא
,ללכבו .המשא ינא - התוא יתגאדה םאו .המשא ינא - יתבאכה
תרותב הנעמ ול ןיאש ילנויצנבנוק יתלב קשנ איה הלש הגאדה
.ילש המיחלה
בשוחש םוקממ אל איה הלש הגאדה :הז תא בותכל וליפא יל השק
.הילע בשוחש םוקממ איה .ילע
.רדסב אל תא .יתגאד י נ א "ךל יתגאד ךכ לכ"
.הילע יתסעכ אלו .הביבס תועבצאה תוצק לע דימת יתכלה זא
.הבוט הדלי יתייה
הז תא זא .יעבט אל הז .הלש אמא לע רומשת הדליש רוסא לבא
יל דיגתש .ןוחטב .תואמצע הל תתל .ילש תבהמ ךוסחל הסנמ ינא
תוצרל הסנת אלש .דגנתתש .דורמתש .ער יל השוע תא ,אמא -
.יל בוטש המ אל .הל בוטש המ השעתש .יתוא
תרצועו ,םילימל יל האב ילש אמא ,םימעפ ידמ רתוי ,םימעפלו
אלש ,הבוט הדלי היהתש .התוא הליבגמו ,הל תנתונ אלו ,התוא
.יל השק יכה הז .ילע סעכת אלש - לכהמ רתויו אמא תא גיאדת
לע סועכל םואתפ המ .התוא קיתשהל ,התוא רוצעל הצור דימ ינא
?אמא
,יתיעטש הל תרמוא ינא .הלוכי ינאש המ .תנקתמ ינא לבא
.קועצל רתומש .ילע סועכל הל היה רתומש ,קדצב אל יתסעכש
.ילע םג .זגרתהל
.המשא היהת אלש קרו
.טלקי והשמ הזמ םג ילוא
...הנש שמחו םישולש הכחת אלש
הרטעל וביגה
 
 
16/10/00 9:10
ימענ :תאמ
אמא ,תב ,אמאל הבוגתב
המ הנשמ אל לע המשאה תושגר..ןכ
תונבהה לכל תחתמ ץבצבמ דוע הז םימעפל] הככ יתייה ינא םג
[תולודגה
תיבה תא יתבזע 13 ליגב ךרעב ילש אמא לע סועכל יתלחתה
יצחו 15 ליגב
ינאו..יתוא הסיעכמ איה םימעפלש ןבומכ 26 ליגב הל יתחלס
לבא התוא
ייד
םעפ יתבתכ


וא תומא רחמ םא
הקד דוע ילוא
םכתוא יתבהאש ועד
םכב יתרחבו
יירוחאמ יתחנז סעכה תאו
ינא אל אוה סעכה יכ
לכה המירזמ הבהא
לכה רצוע סעכ
יבא לע יל היהש סעכה תא
תחנוז ינא
ימא לע יל היהש סעכה תאו
תחנוז ינא
הבהאה תנבהב לכה דחואי אל םאו
סעכה תמצועמ דרפתי לכה
ותוא חנזנש יינפל סעכה קדבי אל םאו
םורזלו עיגהל הבהאה לכות אל


ול לגוסמ אוהש בוט יכה תא השוע דחא לכ
הז תא טולקל השק שממ הז םימעפלו
רשפאש בוט יכה ונל הארינ אל הז יכ
תאז לכבו
ימענל וביגה
 
 
16/10/00 12:39
Estee :תאמ
אמא ,תב ,אמאל הבוגתב
לע רומשת הדליש רוסא" ......"איהה המחלמה תא הרבעש אמא"
"...(...אבא לעו) אמא
...ףוס ףוס ,סועכל םג תלחתהש בוטו .הרטע ,רכומ
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 15:09
הילו'ג :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
,יתסא
.הככ דיגהל הלוכיש לארשיב 29 (וט-וט-וא) תב הרוחב תאצמ ,הנה
.םיפסונ םיטרפ בורקב
הילו'גל וביגה
 
 
15/10/00 18:58
ןירג ילוי :תאמ
דנלטוקסב דבל תלייטמל הבוגתב
רתאב םימכחהו םיינורשכה םישנאה זוחאש םכל רמול הצור ינא
תונבו םינב הברה ךכ לכ שיש יתבשח אל םייחב .םיהדמ אוה הזה
ידיל אב הזש יפכ - םישרמ ךכ לכ ןפואב חסנתהל םיעדויש
"תוננב"ב תובוגתבו םירמאמב יוטיב


הז תא דיגהל תבייח יתייה ,והז
ןירג ילויל וביגה
 
15/10/00 23:48
ןבאהו הנשושה :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
הקימנידה םע תוהדזהל דאמ יתישקתה יכ ,ביגהל אל יתבשח הלחתהב
.ןאכ הרצונש
תוחפל וא .יתשגרה דימת הככ תוחפל וא .ןמוורפוס אמא יל שי ,ינא
ישאר תא ליפשהל קר ,הילע רמול הער הלמ יל ןיא .ילא תיסחי
- הככ םג יתוא ובהאיש תווקלו ,תחלצומ ךכ לכ אל ינאש קדטצהלו
המ עומשל החפשמב תונקזה תודודה לכל תרשקתמ אל ,תיטסיריירק אל
תלשבמ אל ,םירדווס תגרוס אל ,ןוהה קושב הניבמ אל ,ןמולש
אל ,דוגיבו טוהירב קמונמו שבוגמ םעט םע תבבותסמ אל ,םיאלוממ
.םוי לכ אמאל תרשקתמ אלו רופיאב העיקשמ
ןפואב ןוחבל תעדוי אל ינא לופיטב םעפ ףא יתייה אל יכ ילוא
יתייה ךיא לע .ילש תודליה לע ילש אמא לש םירופיסה תא יתרוקיב
יב העיקשה איה המכו דחיב וניליב תועש המכו ,המכח יכהו הפי יכה
יהשימ תויהל יתלדגש תעדוי קר ינא .ונייה תובוט תורבח הזיאו
םע םירשקמ ינוציק ןפואב תגייתסמו המצע יבגל תוקפס האלמש
...תעדוי אל ?הזב התוא םישאהל לבא .םישנא
תוהמאל עגונש המ לכב ,ערלו בוטל ,הל המוד אל ינא ,רוציקב
השעא אל ינאש יל חיטבמ אל דחא ףא לבא ,םירחא םימוחת הברהבו
ילש ןבהש דע ןהמ גשומ יל היהי אל ללכבש תוארונו תומויא תואיגש
...ינור לש תבה לש רמאמל הבוגת "תוננב"ב בותכי
ןבאהו הנשושהל וביגה
 
 
16/10/00 2:31
סנטסנוק :תאמ
הומכ היהא אל ,תושעל המ ,ינאל הבוגתב
ךתסיפת ילוא-רמאל בטומ וא ,ןמוורפוס איה ךמיאש הדבועה ילואו
?ךלש ךתחימצל םוקמ הריתוה אל ,תאזככ ךמיא תא
רקיעה .ןתיא תודדומתהה ןפוא אוה רקיעה ,תויועטמ טלפמ ןיא
תורשפאל םירוויע ,המשאהב רקיעבו המשאב םיקסועשכ .ןוקיתה אוה
תולילו לוכסית לש םיכורא םימי ונל םינוכנ זא וא ,ןוקיתה
תא וקיסעי בוטה הרקמבש ,תומולח יריתע ,רתוי ףא םיכורא
םתיא דדומתהל יכרטצת -ערה הרקמב) .םיבר םימי ךלש גולוכיספה
.(דבל
סנטסנוקל וביגה
 
 
16/10/00 23:35
lara :תאמ
הומכ היהא אל ,תושעל המ ,ינאל הבוגתב
!!! תרדהנ שממ איה יכ ילש אמא ומכ היהא אל ירעצל ינא םג
. םירחאה לכלו ילש םידליל האלפנ אתבס םגו תנגרפמו תבהואו
.... הומכ אל ינאש םירעטצמ רבכ ילש םידליה
לכ תורמלו ילש יכרדב תרדהנ אמא ינא תותיחנ ישגר יל ןיא
... תואיגשה
!הגוש אל השוע אלש ימ קר
תולגל םיענו ןיינעמ היה תמאב הזה רמאמב םכתיא תויהל יתנהנ
. הרידנ תונכ םגו םיהדמ הביתכ רשוכ ילעב םישנא הפ שיש
יכ םא םינפ לא םינפ םירבדמו םיבשוי אלש תרעטצמ ינא םימעפל
. דואמ הנוש תויהל לוכי היה הז ןבומכ
! בוט קר םלוכל היהיש
laraל וביגה
 
16/10/00 1:34
השימ :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
יא קוח אוה ,יללכה תומלשה רסוח קוח לש םייטרפה םירקמה דחא
.סיטנרהניא סילפורטסטק סילנרטרפ ,רחאה ומשב וא ,תירוהה תומלשה
לכה תושעל םירוהכ ץמאתנ המכ דע בושח אל שממ ,בושח אל ירה
יאב םימשא היהנ דימת ,לילכ לכה ,םלש לכה ,קוידב לכה ,ןוכנ
.ונירוה לש םתומלש יאב םימשא ונייה דימתש םשכ ,וניצאצ תומלש
םצעבש תעדי ,ךכ אל הזש רבכ תעדי ,ינור ,תרמא ךכ ,םיוסמ בלשב
.ךב וניא המשאה רוקמש ןיבהל שי ,המשאהה תא תוחדל שי ,תונעל שי
?תבכ קר אלו אמאכ רבדה ותוא תא םימיה ןמ םויב םג יעדתם אה
השימל וביגה
 
 
16/10/00 9:24
יבא :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
(טרס הזיאב רכוז אל)
.ףתכה לע אשינה םינבא לש קש ומכ איה המשא
.ותוא חינהל טושפ ךירצ
יבאל וביגה
 
17/10/00 19:17
יקימ :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
תב הדלי יל שי,בבותסמ לגלג הז םייחה,תושעל המ ןיא
םיטפשמ הל תרמוא ימצע תא תאצומ ינא םימעפ הברהו,םייתנש
.הדלי יתייהשכ יתוא םינבצעמ ויהש,םהילע רוזחא אלש יתעבשנש
הינלופה אמאה תא שי אמא לכבו,םינגב רבוע תמאב הזש הארנכ לבא
.הינלופ אל איהש וליפא,תיסופיטה
לכ םגו,תולפטה תונומאה לכ תוגאדה לכ,ןוירהה םע אב טושפ הזש וא
.ונלש םידליה יפלכ ונלש תויקינדונה
לע ורזחי ונלש םידליה אוהש יתמ יכ,השק הז תא וחקית לא רוציקב
.םהלש םידליל םג םינבצעמ םיטפשמ םתוא
יקימל וביגה
 
18/10/00 18:51
הלאש ןמיס :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
sometimes i think about my mother
she gave me live
and she will take it back
הלאש ןמיסל וביגה
 
 
18/10/00 20:00
הקותמה יתאיל :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
ףוגה לכב הקזח תרומרמצ וישכע יל תישע ...תחא הדיחפמ אי
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
18/10/00 21:57
הלאש ןמיס :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
לודג גונעת הז תרומרמצ?תרומרמצב ער המ
הלאש ןמיסל וביגה
 
 
18/10/00 20:59
הלאש ןמיס :תאמ
?הומכ ייהת אל תאל הבוגתב
life
הלאש ןמיסל וביגה
 
19/10/00 12:33
הגו :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
םירבועש הלאה םיסופדה לככב בל וילא םישל ךירצש יל הארנש המ
ירקיעה רבדה הזש השוחת יל שי .חוכהו הטילשה אוה תורודה ןיב
ונחנא םעפ לכו .הפב ער םעט לש השוחת וירחא ריאשמשו רבועש
,רבד ותוא קוידב אל הז ,האלה הז תא ריבעהל יתחלצה ךיא ,םילאוש
םירבועש חוכו הטילש םש שי ,ללכב הז לע יתבשחש ילב שלופ הז
.הרוצ םעפ לכ םינשמו ,השגרהב
טעמכ לע אלא ילש יתחפשמה ןויסנה לע קר רבדמ אל ינאש בשוח ינא
םיסחיל הז תא ביחרהל רשפאו ,םידליו םירוה יסחי לש אשונה לכ
,הבהאמ קתונמ אל םעפ ףא הזו ,החפשמב טלוב ארונ הזש קר ,ללכב
לש ,הכותב הטילש יסחי תללוכ לבא ,הלודג דאמ איה םימעפ הברהש
.טלשנ וא טלוש
ןמזה לכש ,היזיולט ידמ רתוי הזש תרמואו ה/דליב הפוצש אמא
ויהיש םידלי לדגל םיסנמ ונחנא ,תיארחא אל איהש ,תחכוש הדליה
תא םהילע תופכל םיסנמו ,ללכב ונחנא ימ עדי הברה ילב ,ונומכ
,ישגר ,חוכב שומיש ידי לע םימעפ הברה ,ערו בוטל ונלש תורדגהה
חירכהל רשפא יא םעפ ףאו ,ךרוצ ןיא בורלו ,יסיפ וא ,ילולימ
,הרקמ לכב הרוק הזש םיחכוש ונחנאו .םיכרע ץמאלו ןימאהל והשימ
ץמאל הצור אוה המ רוחבל לוכי אוה ,דליה לש הריחב ךותמ
ךירצ לבא ,םירוהה תא תוקחל לוכי אוהו ,םירוהה לש תוגהנתההמ
.התוא וילע תופכל אלו ,הריחבה תא ול ריאשהלהגול וביגה
 
20/3/02 2:47
ידוד :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
לכ הקיקש יתארק תונורחאה יצחו העשה ךשמב 02:45 העשה וישכע
דחא לכ לש תוסחייתיההו הנבהה קמועה םושמ דואמ יתבהאו הפ רמאנה
וא תונושה תומצועל דחא לכ ידי לע השענש יגרוריכה חותינהו
יטטצמל קר רמואו ףיסוא . יתבהא תחא הלימב וב םימייקה םידשל
לע דיעת םלועל םהמ םינוש ידי לע תרמאנה םירחא תמכוח יכ םיטפשמ
!!בוט הליל םהיטטצמב רתוי קומע רתסנ
ידודל וביגה
 
9/9/03 11:50
רדמס :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
.תובוגתהו רמאמה ,םיהדמ טושפ
.הפ םתכרע המשנה ךותל עסמ


םר לוקב קוחצלו קועצל התוא תדדועמ ינאש הז םא תעדוי אל ינא
יכ .תיבב יתלביקש המ תורמל וא תוכזב הז אטבתהלו ללותשהלו
הככ םלוכ המל" הפהמ יל אצי תחא םעפ .ערלו בוטל ,ןומה יתלביק
תורחא םימעפ .יל רמאנש יתרכז אלו ,אציש יתנמאה אלו "אל תאו
םש תויהל תאז לכבו ,השגרהה לעמ תולעתהל יתיסינו ,ךכ יתשגרה
.הליבשב
יתשגרה דימתו ,ןודזב ויה אל יב ועגפש תועיגפהש תעדוי ינא
ידמ רתוי .םירבד ינימ לכ "ידמ רתוי" םג לבא ,תדחוימו הבוהא
ינא הזב .ידמ רתוי ,תינלוק ידמ רתוי ,העורפ ידמ רתוי ,השיגר
תא בהאתו לבקתש הצור ינא .הז לע תרזוח אל ינא ,םייתנב תדמוע
עיגהל ידכ לופיט רובעל הכירצ יתייהש ינומכ אלש ,איהש ומכ המצע
אלש ,םולשב הז םע תויחלו ,רדסב תויהל אל לכותש הצור ינא .הזל
.תורקל הזל םורגל ךיא תעדוי תמאב אל לבא ,ינומכ
יכישמתש הווקמ .ןאכ תבתכש המ תא דואמ דואמ יתבהא ,הרקמ לכב
.םורופב תוחפל ,ןאכ תויהל
רדמסל וביגה
 
12/1/06 1:12
תדחוימ :תאמ
ריפס ינורל הבוגתב
הנושארה םעפה .םימעפ המכ .עיגה אבו ברקה זופשיאה ,תיבב ונילצא
תא 16 תב רותב .םיישדוח ינפל הנורחאה םעפה ,16 תב יתויהב התיה
ןאכ שיש הרדגה י"פע רורבש וליפא ,תרמוא אמאש םירבד השק תחקול
.הלאמ םיעורג ףא םייוטיבו השק םיבצע תוטטומתה/תישפנ היעב
הבוט הביס שישכ .הומכ תויהל תוצרל אל ,דיחפמ רתוי הז הככ
.תמאב
אמאו "ךלש אמא יפוק תא" ןונגסב תינוציח וניניב םיוושמש םעפ לכ
ךויח ימצעל תכייחמ ינא "אבאה לש יפואה םע לבא ,ןכ" תרמוא ילש
.הומכ אל ינא .הומכ אל ינא .םינפבמ ןטק
תדחוימל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא