םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

סוש הזכ אל הז
בומרבא יתא

הז !לבא .בוט רתוי הז הסופת תויהל
הבהאהו שארל ונל הלע ערזהש רמוא אל
ונל םירוק אלו םיינזאה תא ונל המתס
ונלש גוזה ןבש) םייחב םינבצעמ םירבד
לכה קורזל ונל אבש דע ,(םהב םשא
םיקוורה ןודעומ קיחל דיימ רוזחלו


,ונתוא תספות ,הליחתמש השדח םיסחי תכרעמ לכ ,ינורקע ןפואב
,לכה ונעמש רבכש ונחנא .לילעב תונכומ יתלב ,םישולשה תונב תוקוורה
ינפל דוע םיסחיה ןולשכ תא חירהל תולוכי רבכש ונחנא .לכה וניארו
תעל ונתודבאתה ןפוא תא שדחמ רקוב לכ תוננכתמש ונחנא .ןושארה טיידה
תונמזומ ונחנא םגו ונל הרוק הז םואתפ (תמאב ,הזרפארפכ אלו) הליל
.''שולש רפסמ טייד''ל
אלש אל הז ,רמולכ .''שולש רפסמ טייד'' יל היה אל םינש רבכ ,תישיא
''ןאל וניסחי'' תחיש ירחא אב דימת הז לבא ,םישנא םע תישילשב יתשגפנ
,ךלוה אל הזש רמא ונתיאמ והשימ :דצ לכמ םיניינעה ורהבוה הבש ,הקיעמ
הנע ינשהו ,ןיידזהל ךישמהל רשפא לבא :רמא ןושארה זאו .םיכסה ינשהו
היה םתס הז םימעפלו .קיספהל לבחש הלועמ תמאב היה סקסה ,ןוכנ :ול
וא) סאמנ והשימלש דע ,םידידי ונייהנ זא ?םידידי היהנ :לש עטקב הזכ
.(שדח רבח אצמ ונינש ןיבמ ןושארהש דע


שולש רפסמ טייד


טיידל יתוא ןימזהו .הזה יתג-תיירקה עיגה ,םוקמ םושמ וליאכ זאו
.שולש רפסמ טיידל ונעגה ,בל םישל ילב הככו ,דחא דועל וירחאו
רבד םייק אל ילש קסיד דראבש עדי אל אוה ,ןאכמ אל אוהש ללגב ילוא
התא םואתפו 3.11 סודניו ךל שיש ומכ הז .''שולש רפסמ טייד'' הזכ
ןימ ךל איצומ בשחמהו .2000 סודניו לש תויצקנופ וילע םשייל הסנמ
.הזכ והשמ וא .'הפמ ךל .ללכב ךתוא ריכמ אל' :רמואש ןולח
.טקפסיר תצק .ינלוגמ ,יאקורמ תאז לכב .'הפמ ךל' ול יתרמאש תבשוח אל
יתחקלו ,ילגרהכ יתגהנתהש רמוא הז ''ליגרכ''ו ,ליגרכ יתגהנתה לבא
גאדא רבכ ינא חטב ,יתבשח ,אל םאו .םיימוי ךות םלעיי רוחבהש ןובשחב
,יב רבודמ .תחא לכב הפ רבודמ אל ירה ,לכה תולככ .ייחמ ותוא םילעהל
(היפו) הידי ומב הלקלקש השאה .הלש תוקוורהמ הריירק התשעש השאה
תחתש השאה .''תוננב''ל בותכל המ לע הל היהיש ידכ ,םיסחי תוכרעמ
.הלש הנומת שי ןולימב ''השיטנ'' ךרעה
רפסמ טייד'' :רשואל תורשפאה תא יינפב ביצמו הזה יתג-תירקה עיגמ זאו
יתישע םגו ,יתטטומתה ישפוח ,יתטטומתה ?וטטומתת אל ,ימוקמבו .''שולש
רבכ ,בוט) דרש אוה ,לכה תורמלו (!רוסא !רוסא !רוסא) ויתועורזב תאז
,םימי והשמו םיעברא םהל ופלח ,בל םישל ילב ךכו (ינלוגמ אוהש יתנייצ
.''םיסחי תכרעמ'' לש התליחתב ימצע תא יתאצמו
חופטל יתרמגש ירחא ,םירפרפהו םינולבה ,םיננעה םהל ורזפתהש ירחא
ןיב יל הרוק דימתש ,תמאה עגר עיגה ,קורבמ תואירקב םכשה לע ימצעל
יביל בוהאב יתטבה .הדובעל םוקל ךירצש ינפל עגר ,רקובב עשתל הנומש
דוע עגר ינפל .בבותסמ לגלגש ךיא ,יתא הלאוו :ימצעל יתבשחו ,ןשיה
.דבל אל ,הטימב תא וישכע הנהו ,תודידב בורמ ילאירזעמ ץופקל תיצר
?יל וחיטבהש המ לכ הפיא .תולאש ןומה יל ויה ,בלב ,חא...בלב לבא
םיחרפה ירז לכ הפיא ?םויב םימעפ עברא סקסה הפיא .ימצעל יתבשח
?תוקד עברא לכ 'ךתוא בהוא ינא'ה הפיא ?יתיב תא עגרכ ףיצהל םירומאש
רמוא אל אוה המלו ?תירכל תחתמ יל םיכחמש ךיריצל הסיטה יסיטרכ הפיא
.'!ינובשח לע - הצור תאש המ ךל ינקו ןראק הנודל יאוב ,הבוב' :יל
יילע תוקוורה רפוש תויהל יתוכז לע יתרתיו הז ליבשב ?לכה הז ,המ
?תומדא
,הזכש ידוס ןודעומ ןימ שיש הנקסמל יתעגה רקובב עשתל עברב הככו
,ץוח יפלכש ,אוה ןודעומה לש ןורקעה .''תוסופתה תורוחבה ןודעומ''
בלב ,לבא .אנקל תוקוורה לכל תומרוגו דיב די רבחה םע תוכלוה ןלוכ
ןה המינפ בלב .רתוי אל םא ,תוקוורה ומכ קוידב תורירמ ןלוכ ,המינפ
םייח השוע םלועה לכשכ ,דחא והשימ םע הפ תועוקת ונחנא המל :תוללקמ
תואושנ תורוחב המל םעפ ןתבשח ?רחא והשימ םע הליל לכ ,ונידעלב
תא ןהל וקנחש םיבצעהמ .הבושתה הנה ?ןכמ תורגובמ רתוי תוארנ ןכליגב
.המשנה
יתייה'' :ןלא ידוו רמאש ומכ .תוקוור תויהל ןכתא ענכשל הסנמ ינאש אל
?זא .''בוט רתוי הז אירבו רישעו ,הלוחו ינע יתייהו אירבו רישע
הסופת ינא (עגרכל ןוכנ תוחפל וא) וישכעו ,הזרו הפיו הקוור יתייה
דיגא ינא המו ,(ולאה תופתושמה רקוב תוחוראה לכ ,ףוא) הזר תוחפו
שארל ונל הלע ערזהש רמוא אל הז !לבא .בוט רתוי הז הסופת תויהל ,ןכל
םייחב םינבצעמ םירבד ונל םירוק אלו םיינזאה תא ונל המתס הבהאהו
קיחל דיימ רוזחלו לכה קורזל ונל אבש דע ,(םהב םשא ונלש גוזה ןבש)
.הריכזמ ינא ,תינמז) תוסופת ונחנאש הז .ססקרבאה לש םיקוורה ןודעומ
םאש ,ךכ ידכ דע חונצל ונלש לכשמה תנמל םרוג אל (הזה םלועב ינמז לכה
דראלומ הזח ןיב תולידבמ אל ונחנאש וא ,ונל באכי אל ונתוא וטבצי
הז עגרכ תולבקמ ונחנאש המש ונל רורבשכ .התיפב קייטס םתסל ןוגרטב
.זירפב הדעסממ יוצרו ,דראלומה הז ונל עיגמש המו קייטסה


ךינפל םישקומ ,תוריהז


ינא ,''תוסופתה תורוחבה ןודעומ''מ ידעלבו רישי חווידב ,תונב והז זא
םיעגר שי תוסופתל םג .ונל וחיטבהש המ אל הז םייחה :ןכל העידומ
ןכינפל איבהל ימצעל הבוח תאצומ ינא ,ךכ םושמו .הלחתהב רקיעב ,םישק
לכ יכ תרמוא הזתה .הליחתמ םיסחי תכרעמ לכ םיוולמש םיסותימה תא
םיווהמה ,השימח תוחפל ,בורל םישקומ העורז םיסחי תכרעמ לש התליחת
אלש המ לע ךורדל אל יעדתו ,םתוא יניבת םא .םיינורקע ךוכיח ידקומ
בר תוחכונב סוכ לע ךליבשב ךורדי ךגוזנב דחא םויש בצמל יעיגת ,ךירצ
.םיחרוא ןומהו


תיגולותימה תיסקאה לש הרבח תויהל הלוכי תא'' - דחא רפסמ סותימ .1
.''ולש


תא ובש בצמל תעגה םא ,לכימ וא רגה ,הנד ,הל םיארוק ךיא בושח אל
ךילהתמ ךתוא יבזיע .עורג ךבצמ ,התיא רבדל וא המשב הל אורקל הכירצ
המחלמבו .המחלמב תא .צ''רמ רעונב ךתוא ודמילש תואמסיסה לכמו םולשה
לבא ,ןיבהל השק .תישממ תביוא ןיא תיגולותימה תיסקאל יכ ,תמכחותמ
.ךתפילחמ רחמו תא וז םויה .התוא תנינעמ אל ,ישיא ןפואב תא
.הצוחה ןכרדב ותטימב תופלוח ךומכ תורשע התאר רבכ איה ,יל ינימאתו
תוחישל יונפ ,דבל ראשיי (.לימב) הלש רבחהש גואדל הדיקפת ,התניחבמ
ברקתת אל וליפא איהש גואדל ךדיקפת ,ךתניחבמ .הלילה עצמאב שפנ
.הלילה עצמאב רקיעב ,הל הנעתש וז תא אמש דחפהמ קר ,ןופלטל
,וייחב יתוחכונל ישילשה ברעב רבכו .לעי םיארוק 'ונלש' תיגולותימל
המצעב תיגולותימ התיהש ימ רותב .םיניינעה בצמ תא קודבל העיפוה איה
תונייטצהב םימעפלו) םייתש אלו תחא םיסחי תכרעמ אל סורהל התסינו
שיש םירבסהה לכ יתג-תירקל ורזע אלו .הבילל הניבה ינומכ ימ ,(הרתי
שממ אל ,תרכוז אל) דחי רוגל רובעל וא ןתחתהל םידמוע םהש ,רבח הל
ינפל רבכ רמגנ לכה םהניבשו (ןבצעתהלב הקוסע יתייה יכ ,יתבשקה
.ותמזויבו - יצחו םייתנש
םע ןושיל ךלוהש ימ :והשמ דועו .רזחוי אל ררחושמ חטש :הצלמה
ליחתמש המ ,רמולכ .תויצרק םע םק אוה רקובב םא אלפתי אלש ,םיבלכ
היצרקב תולילקב רמגהל לוכי ,''רקבל יתצפקו הביבסב יתייה''ב
.הדובעב תאשכ בלכה םע תניידזמש


לכ לע ול תרפסמ ינא .החותפ םיסחי תכרעמ ונל שי'' :2 רפסמ סותימ .2
.''ילש םיסקאה


יאקורמ קינדוכיל אוה ךלש שדחה רבחהש דושח תצק ךל הארנ אל הז ,ידיגת
גיצמ ,המ םושמ אוה ךלש םיסקאל רושקש המ לכב לבא ,יטסיניבושו ןטלתש
?תינלבוסו תילרביל הדאספ
אלש ,תוידיתע תובירמל קשנ ול תתל הדעונש ,תדוכלמב רבודמ :בל ימיש
ינימ לכב ךתוא קודבל הסנמ אוה .תטלחומ הדירפל תישממ הליע רמול
אל בצמ עבטה ךרדמ תרצוי האוושההו ,תונמאנ ,הבהא ,תויטרקסיד :םימוחת
דחא שי ,ןכ .םיסקא ךל ויה ,ןכש רפסל יוצר .תרמוא אל ינא .אירב
.המל אל .המכ אל .והזו .דחוימ
תשגופ תא םא סקאה לע לפנתהל אלו .ידימ רתוי רבדל אל תמאב :הצלמה
תאו .םירחא םיאליגל םיאתמ הז האנק תוניצס .שדחה ךרבח תרבחב וב
.םשה תרזעב דחי ורוגתשכ ,רתוי םיבושח םירקמל רומשל יאדכ םיבצעה


.''םינויז שי םויה לכ'' :3 רפסמ סותימ .3


ןהילא יווא קייט תשועו םיראבב הברה תובבותסמש תועבשומ תוקוורל
בבותסהל וקיספי ןה ,רבח ןהל היהישכ ,דחא םויש ןוזח שי ,התיבה
קר אלו .הטימל רשי ירבילד לשייפסב ןהלש םינויזה תא ולבקיו םיראבב
(יל ונימאת !דואמ) הקיצמה הבשחמה םע תידימת תובבותסמ תוקוור .תאז
הנומש) תומכה תניחבמ לכ םדוק .רתוי הברה הטימב תולבקמ תוסופתש
הילעה םע תרפתשמה תוכיאה לע רבדל אלש (!םומינימ .הלילב םימעפ
.שגרה סלפמב
ינאש ינפל ובשתש יאדכ ילואו ,באוכו השק תויהל ךלוה הז ,תונב ייק.וא
.דחאל דחא םיסותימה תא ןכל תרבוש
הדבועה .הרשע עברא תונב אל רבכ ונחנא .שגרה ןינעב ,ןושאר רבד
אל ,םהלש הטימהמ םג ליבקמבו םהייחמ ונתוא וקרז ונבהאש םישנאש
ןפואב תורבחמ אל רבכ ונחנא ,רוציקב .ונלש ימצעה ןוחטבל הפיסוה
ונל ןיאש םישנא םע המל ואלפתת לא ןכלו .ךפיהל .שגר םע ןימ יטמוטוא
ונל השק תובהוא ונחנאש םישנא םעו .בוט רתוי סקס ונל שי ,שגר
.ףוסה דע ונמצע תא אטבל (םימעפל)
שדח והשימ םע תאצל הליחתמ תא .תומכה :םייתש רפסמ טנמלאל וישכעו
תיפיצו תבשחו ,הצור תאש המ הזש ,םויב םימעפ עברא ןיב עצמאהש הלגמו
ףייע אוה יכ ,ןכומ אוהש המ הזש ,עובשב םעפ ןיבל ,הקוור תייהשכ
אצמנ ,(וישיא תויהל ךירצ הז המל ןיבמ אל ללכב ,וניניבו) השק דבועו
לצא אוהש ישיש ימיו םיגח ,רוזחמב תאש םימי ללוכ אל .םימי הרשעל תחא
.(ע''ע) םירוהה
ולכאת לא ,םיידי תופכב רבוחמ גוז תואור ןתאשכ האבה םעפב :הצלמה
.םהלש ןידסה לע םימתכה תומכ תא תוארל ושריד .הז תא


תונמזהה תספדהב םייתסהל תבייח םירוהה םע השיגפ'' :4 רפסמ סותימ .4
.''הנותחל


,ןהלש רבחה לש םירוהה םע םישגפמ תואור תורוחבש ךיא ןיב רעפה ,בוש
,םהלש םירוהה לא תורוחבה תא םיחקול םהשכ םיבשוח םירוחבש המ ןיבל
,תומיוסמ תורוחב רובע לבא ,תאז וניבי אל םירוחב .דואמ לודג אוה
תויהל הלוכיש ,םישנא גוז םע השיגפ דוע איה םירוהה םע השיגפה
אמא/אבא'' םע השיגפ אקווד ואלו ,םדא ינבכ םידדצה ינשל תניינעמ
האלהו ןאכמ לבא ,םהלש ןבה םע ךייסחי אוה סיסבהש ןוכנ הז .''...לש
שיש ןוכנ םג הז .אלש הלוכי תאו םהלש הרבח תויהל הלוכי תא .חותפ לכה
.תוהז תונווכ שי ,רהצומ יתלב ןפואב ,םהמ םיינשלש ,םידדצ השולש הפ
ולש חומב .ןתחתי אוהש םיצור ולש םירוהה ,ןתחתהל הצור תא ,רמולכ
תחוראל ךתוא ןימזהל ברסמו ,ודגנ םלוכ וליאכ רוביחה תא השוע רוחבה
אוה עגרל .תעבטו בר ייב-דנטסב ךל שי רבכ סיכב וליאכ ,תיתחפשמ ישיש
,ותיא אל לבא ןתחתהל הצור תאש תויהל לוכיש :תויצפואה ראש תא חכוש
אבש המ ילוא ,לכה ךסבשו .ךתיא אל לבא ,ןתחתי אוהש םיתמ ולש םירוההש
העברא ררקמב דמע אלש הזכ .ירט לבא ,יאקורמ לכוא תצק הז תמאב ךל
.םימי
םירוהה לצא ברע תחוראל הנמזהב תואורש תורוחב שיש ןוכנ הז :הצלמה
הז ,םינב םכתניחבמו .תויפיצ ךימנהל ,תונב יוצר ףאו רשפא .הנותח יצח
אלש ידכ ,ברע תחוראל רשפאה לככ םדקומ תונבה תא תחקל ךירצש רמוא קר
המ לכ ,בגא ךרד .םכתניחבמ ליד גיב אוהש הזיאב רבודמש םשורה לבקתי
םויה דע .''הירוה'' לצא החוראל ףקת ,''וירוה'' לצא החורא לע רמאנש
ןתחתמ התאש וא :דעוסל רמא והשימ ,יהשלכ החורא ףוסבש יתעמש אל דוע
.םיאקורמ לצא אל וליפא .לכואה תא ונל ריזחתש וא ,ונלש תבה םע וישכעםה ןתיאו תורוחבב רדגומ םעט שי םירוחבל'' :5 רפסמ סותימ .5
.''םינתחתמ


תורוחב םע ונתחתה ילש םיסקאה לכ לבא ,ךיא תעדוי אל ,םכל תעבשנ
ינאש ועדי םלוכ ,םינש יכ .יתוא סרה הזו .ןטק יציצ םע תוינידנולב
יסופיטה םעטה ,קוידב לבא ,קוידב (לודג יציצ ,הרוחש ,האלמ ,הכומנ)
,שממ לש דנרטב רבודמש יתיארשכ לבא ,ירקמ הזש יתבשח הלחתהב .םהלש
.תוארנ ןהש ךיא םיבהוא םהש תורוחב םע םינתחתמ אל םירוחב .לכה יתנבה
םע (ץורית וא) היעב ךכ רחא םהל היהת אלש ידכ ,ךפיהה םע םינתחתמ םה
ונאיק תא תיצר תא .ןטק יציצ םע ההובג תינידנולב הצר אוה .תודיגבה
םעט ןיא .ינשה תא דחא הז םתלביקש המ .תירבע תרבוד הסרגב סביר
ענכשל םעט ןיא .םכל התיהש היזטנפה תא גוזה ןבל ןמזה לכ ריכזהל
ריעהל ןמזה לע לבחש ומכ ,התוא תרכהש ירחא הקד דנולבל עובצל הרוחב
,עובשב וליק השימח םידירומ אל ,םימוסרפל דוגינב .הלש לקשמה לע הל
לארשיב םלוכ ,ייקוא .הלילה עצמאב הטספ הל לשבמ התא םא אל דחוימב
,וישכע .(חכוותהל רשפא יציצה לדוג לע) תוהובג תוינידנולב םיבהוא
?תויוטשה םע קיספהלו תואיצמל רוזחל השקבב רשפא
תושעל יכישמת טושפ .וליפא ול ינעת לאו ישגרתת לא :הצלמה
דימת טקלטניא .''הכב השטינשכ'' תא תארוק תאש ןמזב יחש-םפש-תובג
.לודגבו ,ףוסב חקול

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
11/10/00 10:01
תנע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?היהי המ ..שותא יוא
יכל ?םיאקורמ זוחא 100 לע תשקעתמ תא המל לבא ,ךתוא תבהוא ינא
..הניבמוק ,בוליש לע
ינמית-יאקורמ ,(...םורפמ םג תלבקמ תא הככ) יאזינות-יאקורמ
דיגהל םולכ יל ןיא) יזנכשא-יאקורמ ,(רקובב תבש לש ןונח'ג ,חא)
.(ייא ,ייא ,ייא ..ההכ עקר לע תולוחכ םייניע לבא ..לכואה לע


...תיאקורמ החפשמ לצא תיגיגח קלע החוראב יתייה אקווד ,ינאו
יתדרוה דועו ,טנמטייטסרדנא הזו םינפה לע היה שותא לכואה
.סכיא ...רונתב םינומרע תצק ליבשב ?המ ליבשב ..ףוסב ןחלושהמ
?????????םולכ ךתוא יתדמיל אל ..יל ידיגת תג תיירקל תעגה ךיאו


הנותח יצוחל ךכ לכ ויה םה ילצאש וא ינא קר תאז ...רבד דועו
רבכו ונלחתה אל דוע ...רבדל המ לע היה אל םיימעפמ רתוי לעש
.ארונ ,תרמוא ינא ארונ ,הרגיש


הנופצ םתוא ישפחו ..טקלטניאה לע יכל ,תקדוצ הלאוו ...רוציקב
ןכ אוה ימל ,היינש הבשחמב ,בוט יל השוע אל שבויה ,ביבא לתמ
???השוע
תנעל וביגה
 
 
11/10/00 11:09
ןירג ילוי :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
םע קיפסמ !!!תאזה תויתדעה םע רבכ יד
םיענ אל הז ,קיחצמ אל הז !הזה ינווי-ינלופ-יאסינות-יאקורמה
ץוח !!!החוד טושפ הז ,יטנוולר אל הז ,ןיינעמ אל הז ,אורקל
?הדעל םויה סחייתמ ימ - "שמש"ו םיעבשה תונש לש סקרוב יטרסמ
שדחמ םעפ לכ הז תא אורקל םיענ אל שממ הז .תמאב
ןירג ילויל וביגה
 
 
11/10/00 11:38
תנע :תאמ
!!!!!!יייייייייייייייייייידדדדדדדל הבוגתב
היילעה תכשמנ דוע לכ לבא ,הסאפ טעמכ הז תויתדעש ןוכנ
.םיינש וא רוד ונתוא הוולי ןיידע הז ,ץראל
תונורתי שיש אלמ הפב הדומ הרומג היזנכשאכ ,ינא ...ךתלאשלו
.תושעל המ ןיא ,שי .חרזמה תודעמ רבחב רתויב םיבר
תנעל וביגה
 
 
11/10/00 12:14
יבא :תאמ
!!!!!!יייייייייייייייייייידדדדדדדל הבוגתב
.תימצע הכרעה רסוחמ תעבונ תונעזג
יבאל וביגה
 
 
11/10/00 14:45
תנע :תאמ
םוטפמיסב אל ,היעבב ילפטל הבוגתב
...דוס ךל הלגא ינא אב יבא
בצמב ידימת ןפואב םיאצמנ ימצעה ןוחטיבהו הכרעה ילצא
הככ לבא ,תעדוי ינא ,בוט הז דימת אל ..היצלפניא לש
.תעדוי דואמו תעדומ דואמ .ינא
םירבגה ליבשב תבלענ םאו ,יתיא םיכסהל בייח אל התא
תוביסה לכ תא יל שי לבא תלצנתמ ינא םה רשאב םייזנכשאה
.יתרמאש המ תא דיגהל
אל ינא הריחב וא לרוג ..זאמו ..יזנכשא רבח יל היה
.וישכע דע אצי אל טושפ ..הלאכ םע תאצוי
,םיזנכשא ..םירוחש/םיהכ םירוחבל תכשמנ ,תושעל המ ,ינא
ןווגה תא ולבקי אל שמשב הנש םישימח ולציי םא םג
יסקס רתויו ספסוחמ רתוי "םייחרזמה" לש הארמה ,יוצרה
םייניע םע תוינוידנולב םיבהואש הלאכ שיש ומכו יניעב
.ךפהה תא תבהוא ינא תולוחכ


תדגוס שממ ,הצירעמ הז המ ,הצירעמ ינא יחרזמה לכואה תא
ץוצק דבכמ ץוח םיזנכשאה לצא ..ירעצלש תמאב ..ירעצלו
.תבהוא ינאש לכוא ןיא ןפג ילעו
םיזנכשאש רבד הז חרזמה תודע ינב לצא תויתחפשמהו םוחה
תלוכיה ,תוינשוחה ,תוקחל תוסנלו וילא ףואשל םילוכי קר
,"םיזנכשא"ל תוושהל רשפא יא ללכבש תומרב קנפלו קינעהל
הז "יחרזמ"מ "םייניע" ,"הקותמ" ,"הרפכ" עומשל
..."םיזנכשא"ה לש בולעה יוקיחה ומכ הטראח אל ..יטנתוא
ישיאה גאבה הז ..תושעל המ לבא ..םיכסהל בייח אל התא
.דבלב ילש קר אל ..שחנל הלוכי ינא םאו ..ילש
תנעל וביגה
 
 
11/10/00 14:54
יבא :תאמ
?..היעב ןיא םאול הבוגתב
תועצמאב וניא רחא ןובשח לע דחא עזג תפדעהל ןורתפה
.ללכב עזגל תוסחייתהה תקספהב אלא ,תנקתמ הפדעה
.תונעזג איה םג תנקתמ הפדעה
יבאל וביגה
 
 
11/10/00 20:58
תנע :תאמ
ימצע יתרבסה אלש הארנל הבוגתב
ללגב "םירוחש" הפידעמ אל ינא ,יבא תויוטש הזיא
.םייוסמ ןויריש וא תנקתמ הפדעה
הזל קרו ,הזלו תכשמנ ינא וילא פייטה טושפ הז
.יתנווכתה
.תונעזג ילש םירבדב תאצמ הפיא הניבמ אל ללכב ינא
אל ינאו םייוסמ אצומ לולשל וא בילעהל הז תונעזג
לצא תונורתי יתנייצ טושפ ,םיזנכשא יתבלעהש תבשוח
ירובע רתוי םימיאתמ ,יל םיארנש חרזמה תודע ינב
.ירובע קרו
,בלעהל הממ ןיאש תמאב ..החילס זא בלענ והשימ םאו
םעטה אל ינאש יל רמוא והשימשכ תבלענ אל ינא םג
םלוכ אלו םלוכ לש םעטה אל ינא ,ימיטיגל הז ,ולש
.ילש םעטה
תנעל וביגה
 
 
11/10/00 16:21
הילו'ג :תאמ
?..היעב ןיא םאול הבוגתב
הזה טפשמה תא יתעמש םימעפ המכ ...תנע ,תויוטש הזיא
רבד הז חרזמה תודע ינב לצא תויתחפשמהו םוחה" -
"...תוקחל תוסנלו וילא ףואשל םילוכי קר םיזנכשאש
ישעת תאש תעדוי ינאו ,יפוא לש ןיינע הז ישונא םוח
תומכ .ןוכנ אל טושפ הז לבא ,תרחא ענכשל ידכ לכה
תוחפשמבו ,החפשמב ונלצא תבבותסמש יתחפשמה םוחה
יוקיח רוציל ךרוצהמ תעבונ אל ,הריכמ ינאש תורחא
......חרזמה תודעל בולע
,הבתכה לש ירוקמה אשונהמ התסנ אלש ףידע ,תמאב לבא
.המצעלשכ תניינעמה
הילו'גל וביגה
 
 
11/10/00 19:37
תנע :תאמ
תישפיט המגיטסל הבוגתב
.תקדוצ ינאש ךתוא ענכשל ידכ לכה השעא אל שממ ינא
.והזו ,יתעד וז
החפשמ התוא לצא ..ללכהמ אצוי שי ללכ לכלש רורב
היה םוחה ,עזעזמ היה לכואהש יתרפיס הילע
..רדחה תרוטרפמטב
תופלחה ןיאו תוירחא ןיא .תישיאה יתעד קר וז לבא
.הנוע ףוסב
תנעל וביגה
 
 
12/10/00 6:30
ןר :תאמ
?..היעב ןיא םאול הבוגתב
יתראשנ אלש בוט ???םיזנכשא םע רתוי תאצוי אל
ןרל וביגה
 
 
12/10/00 7:06
תנע :תאמ
?..היעב ןיא םאול הבוגתב
,יבוהא
..בוש הפ ךתוא תוארל בוט המכ
,םידומילה ןיב תצפקש הז תא הכירעמ שממ ינא
.ןוטסוב לש תויסוכהו םיבאפה ,םינחבמה
רוחש םג אוה ןמטאבש עדוי התא ,התא םג יל בלעת לאו
.הווש םגו
תנעל וביגה
 
 
12/10/00 10:19
הילו'ג :תאמ
!!!!!דיחיהו דחאה יבוהאל הבוגתב
!ץטייט םע ךלוה לבא - הווש הווש
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 13:40
היגלש :תאמ
ןמטאבל הבוגתב
...לבא ,ןכ


סנכיהל דמוע טיפ דארבש העומש וזיא התיה
!!!הלאה ץטייטל


- (-: םילימ ילקש ,סלו'ג זא


טלב לש םינדקרה תא תוארל ךל אצי םאה ,הזמ ץוח
םינבשי ...הההההאא ?הזה שובלב ,לשמל ,יושלובה
.םיינרופיצ ירבוש
היגלשל וביגה
 
 
12/10/00 13:56
הילו'ג :תאמ
ןמטאבל הבוגתב
ףידע אל ...טלב ינדקר ...ץטייט ,תעדוי אל
?ןדע-ןגב ול וקינעהש תוסכב ?יעביטה ושובלב
Boots -ו תויואר םייסנכמב חבושמ רוחב ,דיגנ
ילענו ץטייטב ללוחמ לע ךייניעב ףידע אל
?טלב


טיפ דארב ימאות ,וזכ היטס יל שי ,ינא
...יתוא םישגרמ אל םהינימל םיפויפיו
הילו'גל וביגה
 
 
17/10/00 19:52
.ל.ע :תאמ
!!!!!דיחיהו דחאה יבוהאל הבוגתב
להק לע דוביאל תוכלוה ךלש תוקרבהה יתריקי
יאיצותש דעב ינא ,ידמ ריעצהו ינמרחה ךייארוק
.רהמ רתויש המכ םיגיגה רפס
.ל.על וביגה
 
 
30/4/02 7:42
1 ילארשי :תאמ
!!!!!דיחיהו דחאה יבוהאל הבוגתב
.הדוקנ .תויסוכ ןיא ןוטסובב
1 ילארשיל וביגה
 
 
13/10/00 15:03
תיור :תאמ
?..היעב ןיא םאול הבוגתב
ירוה ימס לייטס
.השחמה הצורש ימל
תיורל וביגה
 
 
13/10/00 18:43
הילו'ג :תאמ
ךיירוחאמ םעה .תקדוצל הבוגתב
אל שממ שממ אוה ירוה ימס לבא ,תיור ךל הדות
....ילש סופיטה
...תיטנוולר השחמהה ,תאז תורמל
הילו'גל וביגה
 
 
13/4/01 1:59
ימינומלא :תאמ
?..היעב ןיא םאול הבוגתב


הביבחה יתנע
.....איצוה ךיפש טפשמו הלימ לכב תקדוצ תא,יתעדל
ומכ ןיא יתעדל לבא,תנעזגל רשק יל ןיאש תמאב
הז,םינמיתה לש ןייזהו)....הבהאהו םוחה, םייחרזמה
..... (ילאמרונ אל והשמ
אטבמה, יטוזקאה הארמה, יסקסה ןווגה תא שי ונל
(אטבמ לע רתוונ,בוט)...ה
. ללכב תוושהל רשפא יא,ןפוא לכב
וא "ץישפיל" םע תאצל םוקמב,האבה םעפב זא
וא "יבעש","ולגזוב" הזיא םע יאצת,דחא "'ץיבוקרב"
.... הבהאו םוח הז המ אנ וארתו "ינענצ הזיא
(ךרואו)
ימינומלאל וביגה
 
 
15/10/00 14:42
יעדת רבכ תא ,יתא :תאמ
!!!!!!יייייייייייייייייייידדדדדדדל הבוגתב
!יתבוהא יתא


םישנא חדוקה ךחומב םיגהנש ךלש םירמאמב םעפ לכ ךיא
?רקיעה תא םידבאמ
הרוק הז ,ןיבי אל דחא ףאשו בושח אל שממ יאקורמ אוהש הז
.םיזנכשאל םג
הז םגו תחא םעפמ רתויל םילגוסמ אל םה םג ..ןכ ...ןכ
.יתמו המכ ךיא לע עגיימו ךורא ןתמו אשמ רחאל
המ זא חטב ונ .ינא הז (י) תא אל הז טפשמב םילגוד םה םג
(ערק)הרק אל וליאכו םימעפ 8 דוע םג הלוכי ינא ?ינא
.םולכ
דועו םעפ לוכיש) ?אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא
.(םעפ דועו םעפ
.ססקרבאב תוירגיסה ןשעמ רתוי םימעפל הבוט הרגישה םג יתא
.תוקישנ
יעדת רבכ תא ,יתא ל וביגה
 
 
9/11/00 1:06
שייבתהל המב ול ןיאש יזנכשא :תאמ
!!!!!!יייייייייייייייייייידדדדדדדל הבוגתב
?לודג שי םיחדזמל קרש בותכ הפיא
יטבמל הכז ,תיקיו ינלופ לש ינלטק בוליש ,הלא תורוש בתוכ
וליפא הלא םיאקורממ קר אל תיאבצה תחלקמב האנק
(!!)!םיפויתאמ
יזנכשא לכ םע וא יתיא העשעתשהו הלא תורוש תארוקה תא
-רבא לודג
.יוכידל די ינתת לא
.ךייתורבחל ירפס (!הד) ?תינהנ
ו
שייבתהל המב ול ןיאש יזנכשאל וביגה
 
 
11/10/00 13:22
יתא :תאמ
!!!!!!יייייייייייייייייייידדדדדדדל הבוגתב
אלו הבתכה לש ירקיעה אשונב זכרתהל ךל העיצמ ינא ,יתריקי
הזרפארפ קר איה יירמאמ לכב "תויאקורמ"ה .תונטקב קסעתהל
הטונ תוחפל לבא יללא ,תיתמגיטס םג ינא) ילש סופיטה באל
?רקובה לע םיאקורמב ער המ ,הזמ ץוחו .(תידימת קופדה דצל
םיענ יל היהי תוחפלש ,לבזב ילש תויגוזה ,ארח ילש םייחה
.לכתסהל
יתאל וביגה
 
 
15/10/00 12:52
Tali :תאמ
!!!!!!יייייייייייייייייייידדדדדדדל הבוגתב
Eti
I am reading your articles & I know one thing
you will never be happy with your life
it doesn't matter what man you'll catch better or
worse (there is no perfect man like there is no
perfect woman) you will nevere be happy with the guy
the big thing in life is to pick someone that you
like & you are happy with him and accepting him just
the way he is
don't think all the time about the others & what you
are missing all the time
Taliל וביגה
 
 
7/12/03 22:47
תניר :תאמ
!!!!!!יייייייייייייייייייידדדדדדדל הבוגתב
,המ זא .הפ ונלש םייחהמ דרפנ יתלב קלח הז ?ןינעה המ
תונונגסו םיאטבמו תודע לש בר ברע הפ ונל שיש הזמ םלעתנש
תושגר םע קיפסמ זא .תאזה הנידמב יפויה לכ הז ?תויוברתו
םעפ לכ יארת לאו ינושהמ תונהל יליחתת .םייפוסניאה חופיקה
ןב םיריכזמשכ איה השיגרה הדוקנהש אילפמ) הדע ןייצמ והשימש
תויהלמ קלח טושפ הז .ךב תישיא העיגפכ - (חרזמה תודע
.ילארשי
תנירל וביגה
 
 
11/10/00 13:19
יתא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.ךילע התמ !תקרבה !יתנע
יתאל וביגה
 
11/10/00 10:12
ימענ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
[...ונאיקמ ץוח]ךתיא המכיסמ אל ינא םולכב
זא ארונ יתוא הקיחצמ תא לבא
בלה לכמ הדות
ךויח
ימענל וביגה
 
11/10/00 10:19
Estee :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
....םיאקורמל השלוח יל התיה דימת
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 11:13
ןירג ילוי :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
דונדנה קרו ,תעשעשמ תאו הנובנ תעמשנ תא ,בוט ךכ לכ תבתוכ תא
והשימ שיגרמ המ תבשח ...יאקורמ-יאקורמ-יאקורמ ,הזה יתדעה
?ךלש תורהצהה תא ארוקש (הליעגמ הלימ וזיא ,סחיא) "יזנכשא"
לבח .יתא ,לבח
ןירג ילויל וביגה
 
 
11/10/00 16:30
םעונ :תאמ
לבח ,יתא ,לבחל הבוגתב
םיבתוכש םירבדה תא אורקל יליחתת יתמ ,הילוי ,היהי המ
?ךליבשב דחוימב
עקר לע איה תיתדעה הפדעהה רקיע ,םדוק ךל ריבסהל וסינש יפכ
יתויה ףא לע ,ינאש) הכישמ דבלמ רבד הפ ןיא .אדירג יטנג
out factor איה תיחרזמ הקיטנג - דואמ הנממ לבוס ,יזנכשא
.םייפיצפס דואמ םיינפוג םירטמרפל (יתניחבמ knock
םדא לידבמש ספיפ לכ לע תונעזג הלימה תא חווצל יקיספת
.והנשממ
םעונל וביגה
 
 
12/10/00 0:21
ןירג ילוי :תאמ
לבח ,יתא ,לבחל הבוגתב
תומגיטס תריבש לע םחליהל תוכזה תא יל שיש השיגרמ ינא
דצב ,הרואכל ,יתייה ייח לכ ?ןכ ,החילס .תומודק תועדו
לבא - םירוגמ תביבס ,תויטילופ תועד ,הארמ ,אצומ - ןוכנה
לומ "יזנכשא" לש וללה תודרפהב שי ךכ םושמ אקווד
דואמ והשמ ,ינמי לומ ינלאמש ,יתד לומ ינוליח ,"יחרזמ"
והשימל קיבדמ התאש עגרב .השיגרמ ינא הככ .סיסבב .תוועמ
לש תרשרש דוע ול קיבדמ התא ,ךויש ,תיות לש גוס
עיבצמ םג חטב התא ,הפיכ םע יחרזמ התא םא .תויוסחייתה
.'וכו ,ןימיל
ךירצש תנעוט ינא לבא ,וגב םירבד ןיאש תרמוא אל ינא
השלוח יל שי" דיגהל .תאזה היארה תרוצ תא תונשלו ליחתהל
דיגהל ומכ ער הז לבא ,יתסא ,החילס - ער הז "םיאקורמל
"תוינתייצו תוטופש םישנל השלוח יל שי"


הז תא תבהוא אל ,תישיא ,ינא


.ב.נ
הילוי אל .ילוי אוה ילש םשה
ןירג ילויל וביגה
 
 
12/10/00 12:14
Estee :תאמ
ריבסהל הסנא ינאל הבוגתב
...ילוי ,ךייחב
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 15:25
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
ריבסהל הסנא ינאל הבוגתב
ןגהל שפנ ףוריחב אצת איה יכ ?יתסא תא בהוא ינא המלו
,תזמרמ ,והשכיא ,הרקמב ילוא הלילחו סחש תוטש לכ לע
,ללכב םא ,ילוא ,יהשלכ ,העיגפ לע ,הפיקע הרוצב
.םישנב


,תרחא תונעזגו תומודק תועד תריבשל עגונ הזשכ לבא
.םיאקורמ תבהוא ינא .הדומ איה .ןכ .תשגרתמ אל איה
...ילוי ,ךייחב :ילויב תפזונ ףאו


ןיבש רעפה תא הארמ הז יכ ?הז תא בהוא ינא המלו
תאז רידגהש יפכ .סלכ'תה ןיבל ההובג-ההובג םירובידה
דחא םג הז םימעפלו ,בלב דחאו הפב דחא ,והשימ ןאכ
םג - םיעדוי ונחנאש ומכ ,םיילגרה ןיב דחאו בלב
ררבתמ ,תיסחי איה תוינויווש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
12/10/00 15:42
Estee :תאמ
...יתסא תא בהוא דואמל הבוגתב
...םיאקורמ קר תבהוא אל ינא ,ימאמ ,םידופיק ץע
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 17:19
הילו'ג :תאמ
...יתסא תא בהוא דואמל הבוגתב
((((((((-: ......המואה ינפ לומ ךל העידצמו תדמוע
הילו'גל וביגה
 
 
15/10/00 18:28
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
...ץעה תא תבהוא דואמל הבוגתב
,החותמ ,אלמ םוריעב יל העידצמ ךתוא הצור ינא
תיאבצ יכה .טלבומ הזח ,המינפ ןטב ,הלעמל שאר
רשפאש


רדס תוכליה ךיילע לגרתל רבכ לכוא ינא ךכ רחא
חסונ תילגנא תעמשמו
ETON
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
15/10/00 20:23
הילו'ג :תאמ
השקבב ,אלמ םוריעבל הבוגתב
oh, God, will you bloody do it already!
הילו'גל וביגה
 
 
25/2/04 15:08
לאינד :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
????םיאקירמא םע המו
...ןמז אלמ רבכ ץראב הפ ינאו ב"הראב יתדלונ
לאינדל וביגה
 
11/10/00 10:22
יבא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.רתוי ול עיגמ
יבאל וביגה
 
11/10/00 11:17
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ןכמ תחא יתדכל ינא .םישגופ ימ תא יולת .סוש הזכ ןכ הז
הנומש אל .ןכ טלחהב ,םינפש ומכ םיניידזמ ונחנאו ,הנורחאל
ופלח .רבדל המ לע ןיא - הממיב םיימעפמ תוחפ לבא ,םויב םימעפ
אל ינא .בורקב ילש םירוהה תא ריכת אלו הריכה אל איה .םייעובש
- התוא ןייזמ אלא ,ילש תיגולותימה תיסקאה לע חומה תא הל ןייזמ
ףידע רתוי הברה


.ב.נ
הבבס םייתניב .המ זא .ילוא ,חצנל ךשמיי אל הז זא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
11/10/00 11:30
תנע :תאמ
סוש הזכ ןכ הזל הבוגתב
םיטייד לע תעמוש ינאש דחא םויב היינש םעפ ..הניבמ אל ינא
?זע ינא ?יתיא המ ,תוננבמ םיאצויש
תנעל וביגה
 
 
11/10/00 11:44
סורקיא :תאמ
?הפ הרוק הפ המל הבוגתב
ןכ
סורקיאל וביגה
 
 
11/10/00 12:18
ילל :תאמ
?הפ הרוק הפ המל הבוגתב
ןפואב ןווכתה אוה "ןכמ יהשימ" רמא דופיקהשכש תבשוח ינא
דוקפל תגהונש תחאל אקוד ואלו ,וננימ תונבמ יהשימל יללכ
.הז רתא רידתו רידס ןפואב
?אל
יללל וביגה
 
 
12/10/00 0:31
קתבמה ו'ג :תאמ
?הפ הרוק הפ המל הבוגתב
וב ריכהל דואמ חלצומו טלחהב םיסקמ םוקמ אוה "תוננב"
ונבהש המל קוידב ןווכתה םידופיקה ץעש יל המדנו תוירנטרפ
ןווכתה אוהש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
11/10/00 14:31
יתא :תאמ
?הפ הרוק הפ המל הבוגתב
םירבוחמש םישנאלש המוד ,ללכב .תוננבמ רמא אל אוה !יתנע
הזל םיארוק) ?אל .םהייחב םינויזל םוקמ ןיא טנרטניאל
םע רמוג התאשכ ,רקי דופיק ,הרקמ לכב .(טנרטניא תונמלא
(תוחפל התניחבמ ,חצנל ךשמיי הזש תבשוח אקווד ינא) "איהה"
םג בותכא ינא ילוא זאו .טמרופה תא יילא קיתעהל ןמזומ התא
."תנקתמ היווח" תרתוכה תחת ,תוננבב רמאמ ךילע
יתאל וביגה
 
 
11/10/00 20:02
תנע :תאמ
?הפ הרוק הפ המל הבוגתב
?הפ יתוא ןקתל םיסנמ דימת המל
אל ילש היצטפרטניאה םא םגו רומג רדסב ילש ארקנה תנבה
תאז לכב איה ,טקפסיר ונת םכלש םע תרדתסמ שממ
.ילש היצטפרטניאה
תנעל וביגה
 
 
11/10/00 18:06
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?הפ הרוק הפ המל הבוגתב
םימעפל .םיגד עפוש רהנל הכח ךילשהל עדוי ילגנא םידופיק ץע
- םימעפל לבא ,םימל ותוא םיריזחמ זא ,הליכא הווש אל גדה
הגד עפוש םרוז רהנ אוה "תוננב" !םיעט ...יממאי ,יממאי
הבוט החורא ול דוכלי אל ץורח שנרבש הביס םוש ןיא .החבושמ
תבשל
תא םידמול ,םיארוק ,םיארוק .תובוגת םיארוק ?םיעדוי ךיאו
אל ,ךר ,בוט והשמל יוכיס הפ שי םאה :םיניבמו ,השאבש םדאה
שיש וא יטסינימפ-ילקידר ,רומוה לוטנ ,יטנטילימ ,ינחוכ
תוסעבו תורצל לודג לאיצנטופ הפ


דבוע הז הככ
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
11/10/00 19:17
Estee :תאמ
ךמצעל יראת ,הנושארה אל איהל הבוגתב
םימל ריזחמ היה דימ אוה יתוא ,תוננב ,ילא ןווכתמ אוה
הקותמ תילקידר יל הרק אוה תחא םעפ קר ...םיילאוטריוה
...יתשגרתה ךיאו
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 14:29
Estee :תאמ
ךמצעל יראת ,הנושארה אל איהל הבוגתב
קר ,יתואיצמ רבד םוש ,ןוכנ אל וניבת אלש -יייייאאוו
ותוא הדיחפמש תיטסינימפ הננב לש סופיט-םאה ינאש
תובוגתה תחאב קר יל ארק אוה "הקותמ תילקידר" וליפאו
.......רתוי אל ,ןאכ
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 15:08
eskimo dog :תאמ
ךמצעל יראת ,הנושארה אל איהל הבוגתב
.עגמל המיענו הכר השבכ לש םשור השוע
דחאו הפב דחא יתעדל הז יתסא םע .השק התוא וחקת לא
(קיפופה דע תוחפל וא) בלב
..המכו המכ תחא לעו
eskimo dogל וביגה
 
 
12/10/00 15:21
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
יט סייא אקוודול הבוגתב
עיגרת .ךבש בוטה תא יתסאל ןת .ומיקסא ,הז לע ךל
טהולה םזינימפה תא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
13/10/00 15:35
Estee :תאמ
ךבש בוטה תא יתסאל ןתל הבוגתב
-עוגר היהי ילש םזינימפהש ידכ ...םכינש זא ,בוט
...עוגר
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 15:28
Estee :תאמ
יט סייא אקוודול הבוגתב
גנילרד ומיקסא
ילוא זא
בלב דחאו הפב דחאה םע ינא אל הז
?םכלש שארב קר הריתסה אלא
תומיענו תוכר םישנ אלמ םלועה ילוא
?ןויוויש תוצורש
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 15:39
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
יט סייא אקוודול הבוגתב
,תצק ,רומוה שוח םג לבא .ןכ טלחהב .ןכ ?ןויווש
ןיא .החותפו תללוכ הרוצב םירבד תוארל ןויסנו
לש הרדגהל ,תוננב ומכ רתאב ,םייפלא תנשב םוקמ
םע ירמגל ינא ."םיזנכשא" וא "םיאקורמ"כ םישנא
,תורעוכמ תונחבאב רבודמ ,הזה עטקב ,ןירג ילוי
.ןמאיי אלש ןפואב תוישפט - לכמ רתויו תוינעזג
םגו יאקורמ הנחוא ילא םגו יאקורמ יערד הירא םג
שי םג םתשולשל ,המ זא ,ונ - יאקורמ ימע ןב המלש
.םיציב יתשו םיילגרה ןיב ןיז
.היצקלס ילב לבא .ןויווש לע וכל ?ןויווש תוצור
תודע ינב אלו םדא ינב לע ולכתסת .לכל ןויווש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
12/10/00 15:56
Estee :תאמ
אל תונעזג ,ןכ ןויוושל הבוגתב
זא יניעב ןח םיאצומ םיאקורמו היזנכשא ינא םא
?תינעזג ינא
?אל ,תצק תמזגה
קר אל -הלעמל ךל יתינע רבכ ,יד ,הזמ ץוחו
...םיאקורמ
ולדגש םירוחבל סנא'צ ןתא ינא םא םג הזמ ץוחו
הילגנאב
....תוילקידר תויטסינימפל סנא'צ ןתת אל התא
....?המ ,לובג שי
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 22:00
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
אל תונעזג ,ןכ ןויוושל הבוגתב
תאז .רהמ תניידזמש השא לכל סנא'צ ןתונ ינא
.תמאה
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
13/10/00 18:04
תנע :תאמ
תוילקידר תויטסינימפל סנא'צל הבוגתב
,רקי ץע
,הז תא ךל הלגמש תאז תויהל יל םיענ אל
תוננבה רוביצל תוריש הזב האור ינא לבא
....ןה רשאב
תחא תירנטרפ ותיא ךירצ רהמ רמוגש רבג קר
אל הזש תמאב ..תרחא יכ ,רהמ שממ תניידזמש
...םיענ
????הייפיצ תצקב ער המ ..הזמ ץוחו
:-))))
תנעל וביגה
 
 
12/10/00 16:55
תנע :תאמ
אל תונעזג ,ןכ ןויוושל הבוגתב
תמושתל ילוי לשו ךלש תורעה תא חקא ינא ,בוט
.םדאה לע קר לכתסא ינא וישכעמו יביל
אל ולש החפשמה םשש ,רוע םוחש אוהש יאנתב
וא המיירח השוע ולש אמאש ,הינלופמ והשמ ריכזמ
השימח םומינימ דוע ול שיש ,בוט בוט םורפמ
.ךירצש ומכ ינויע דיגהל עדויש ,תויחאו םיחא
אל ..אחינ ,ונ ..יאקורמ ריכזמ אקווד ...ספוא
.ךלה
אלש ,הנחוא "הרפכ" ילא לע ךלכללמ ךל רהזתו
.סיסקובא "המחלמ" יסוי לע הלימ דיגהל םג זיעת


תרעוב ץראה םיזנכשא/םיאקורמ ,תויוטש ובזע לבא
???????םכל בושחש המ הזו


ןורש הל'הרש לש ןופורקימה תא עגרל חקא ינא
:ב םייסאו
(תונבו םינב ,דחיב םלוכ) .....םידוהי ונלוכ
.....םידמחנ ךכ לכו
ןלבזק תא קיזחמש ימ ,םילימה ראש תא יתחכשו)
םאדאסש ינפל םילימה תא םילשהל ןמזומ די גשיהב
.(ונילע רומגי
תנעל וביגה
 
 
13/10/00 1:26
ןר :תאמ
אל תונעזג ,ןכ ןויוושל הבוגתב
תחקל ומיכסי םיאניתשלפה ילוא ,הפי שקבנ םא
תא המ - סיסקובאו הנחוא םע דחי ידט תא
?תנע תבשוח
ןרל וביגה
 
 
13/10/00 14:36
תנע :תאמ
אל תונעזג ,ןכ ןויוושל הבוגתב
.החוטב ינא ,תבשוח אל ינא
המ ינא ךיינפ ויז תא תוארהל ליאות קרשכ
.ךל ץיברא הז
תנעל וביגה
 
 
14/10/00 0:16
ןר :תאמ
אל תונעזג ,ןכ ןויוושל הבוגתב
הווקמ דאמ ינא .א
טבלתמ עגרכ ינא יכ בורקב הרקי אל הז .ב
הז תא םיבתוכ לזאזעל ךיא) Cancun ןיב
רתאכ ימאימ ןיבל (פפפיא ?ןוקנק ?תירבעב
.הבורקה השפוחה
.תופילא ןיא ,הפוריא ןיא ,עיבג ןיא .ג
ןרל וביגה
 
 
14/10/00 13:53
יתא :תאמ
אל תונעזג ,ןכ ןויוושל הבוגתב
תסנכנ יתייה םתשולש ךותמ םיינש םעו ,ונ
ומכ הישילש םע ללכב השוע יתייה אלש המ ,הטימל
.גרוב םורבאו שורופ ברה ,ך"ש ברה
יתאל וביגה
 
 
14/10/00 16:35
יתאז :תאמ
אל תונעזג ,ןכ ןויוושל הבוגתב
..80ה ןב שורופ....90ה ןב ך"ש ברה ???יתא
????גרוב םורבאו
תומשה ינשל גרוב םורבא לש רשקה המ
???םירחאה
?הפיכ ול שיש ינפמ קר
.לודגב תכלכל
יתאזל וביגה
 
 
18/10/00 14:25
eskimo dog :תאמ
יט סייא אקוודול הבוגתב
.בוטרה לע ןשי רבגהשכ הז אלמ ןויווש ,ייניעב
.תויוכז תכחולכ ,ךתוא ףתשל יל בושח היה םתס
eskimo dogל וביגה
 
 
18/10/00 15:17
Estee :תאמ
אברדאו אברדאל הבוגתב
יתנבה אל
?
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 22:46
היגלש :תאמ
?הפ הרוק הפ המל הבוגתב
.החתפנ תוננב לש תימשרה דיצה תנועש הארנ


- םישלוגה ןיב תינלכר זע הפ תבבותסמ ןכאו
.תינעבוט הציב ןימל םימה תא ךפוהש המ


(ילע "יפועת" אלש קר - ךיילא אל איה הנווכה ,תנע ,אלו)
((((-:


!ם/ןתרהזוה ואר
היגלשל וביגה
 
 
11/10/00 23:04
הילו'ג :תאמ
הפ הרוקש המ הז ,הככ זאל הבוגתב
!!!!היפיפי היגלש
!!!!ןלהא
רדסב היהי לכה ,ןאכ תאשכ וישכע
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 0:34
ןהכ זעוב :תאמ
הפ הרוקש המ הז ,הככ זאל הבוגתב
הלודג החמשל תופצל רשפא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/10/00 1:48
הילו'ג :תאמ
הביבסב היגלשו הילו'גשכל הבוגתב
? "רשפא" תרמוא תאז המ
ך י ר צ


.םייקנ םג ונחנאו ,חטבומ הז
!!!!!! ירוע ירוע ,היגלש
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 8:34
היגלש :תאמ
הביבסב היגלשו הילו'גשכל הבוגתב
!!! ם ו ב ....הביבסב ונחנאשכש קפס ןיא


תגאדומ תויהל ליחתהל הכירצ ינא םאה ,קתומ ייה
((((((-: ?ימשב תרזפמ תאש תוחטבההמ


.יתוא ריעהל תחלצה אלש תרעטצמ
.דימתמ םיקותמ ויה ,תומולחה ,יוא ,תומולחה לבא


.תוקישנ


האמחמב תבלעה ט ע מ כ תמאב םעפה - זעובו
,תננוצה
.רתויל לגוסמ התאש החוטב ינא
:-)
היגלשל וביגה
 
 
12/10/00 10:22
הילו'ג :תאמ
הילו'גו היגלש,היגלשו הילו'גל הבוגתב
קר ,ךמשב תוחטבה תרזפמ אל !סחו םולש !םולשו סח
תורוחצהו תוכזה ךייתולימב יילא יפרטצתש הווקמ
ןגראנ - םעפ ידימ םידמגה תא יאיבת םגו ,הגיגחל
!רדסב היהי ,סובינימ םכל
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 13:11
לטיור :תאמ
הילו'גו היגלש,היגלשו הילו'גל הבוגתב
?יתיא המו
?והשמ
?תצק
?ולה
לטיורל וביגה
 
 
12/10/00 13:48
היגלש :תאמ
הלאש לואשל ליבשב ןאכ ינא ,החילסל הבוגתב
!!!םירחתמ ךל ןיאש ירה תעדוי תא


ינפל הזה טא'צה םע קיספהל ונל יאדכ יל הארנ
.שממ .ונילע ונבצעתיש
היגלשל וביגה
 
 
12/10/00 13:50
הילו'ג :תאמ
הלאש לואשל ליבשב ןאכ ינא ,החילסל הבוגתב
הקוסע תאש האור ינא טושפ ,דובכ לש הרבח תא
תא המ ,ונ ...ךתוא יתדרטיה אל זא םורופב
טפשמ הזיא יאיבת ?הכ דע שחרתמה לע תרמוא
...הנוכנה ךרדב ונחנאו יתוא קילדיש ץוציפ
(-:
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 15:19
ןירג ילוי :תאמ
ךתיא המל הבוגתב
?היהי המ
ןירג ילויל וביגה
 
 
12/10/00 17:25
הילו'ג :תאמ
?היהי המל הבוגתב
?ילוי ,"היהי המ" המ
ךכ לכ ,22 ליגב ?בלה לע ךל בשוי המ ידיגת
אנא ךתוא גיאדמ והשמ םא ,הקותמ ,הריעצ
:יל יבתיכ
"....לואשל יתיצר ,הרקיה הילו'ג"
.הקותמ וזכ תא ,יתריקי ,ךילע תקחוצ אל
.ךתוא זיגרה המ ידיגת ,ליימ יל יחלשת
.הזב לפטנ
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 21:57
ןירג ילוי :תאמ
?ילוי ?היהי המל הבוגתב
תנבהב הער אל אקווד ינאו ,ןוכנ יתנבה םא
.בלל בורק - רקיה רצואב הקיזחמ תא ,ארקנה
ךתיא דדייתהל ,יתעדל ,יאדכ הז ליבשב קר
?הינשה תא תחא תוניבמ ונחנאש ןוכנ
(-:


.ב.נ
ןחלושב םוקמ יל םג ורמשת האבה העפוהב
...ראופמה
ןירג ילויל וביגה
 
 
13/10/00 0:26
הילו'ג :תאמ
רקיה רצואב הקיזחמ הילו'גל הבוגתב
...ילוי
?ילש הרבח תויהל הצור תא רצואה ללגב קר
,יוא ...?רצוא ימצעב ינאש הז םע המו
,הקותמ .הרוצה תא יל ובבוס הלאה תושדחה
ינפל יל יבתכת ,ןחלושל ףרטצהל הצור תא םא
.םאתנו תויקילבבה לש האבה העפוהה
םישק םימיב ,תובוחרב םש ךמצע לע ירמשתו
.הלא
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 15:33
ןהכ זעוב :תאמ
הילו'גו היגלש,היגלשו הילו'גל הבוגתב
."יבראב"ב דחא ןחלוש דיל הילו'גו היגלש ,לטיור
ןיבי אל םלועל האר אלש ימ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/10/00 17:27
הילו'ג :תאמ
!!!היה הז ןחלוש הזיאל הבוגתב
.רזוח רודיש תונמדזהב
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 22:07
ןהכ זעוב :תאמ
!!!היה הז ןחלוש הזיאל הבוגתב
זא דע ופרשי אל םא - םייקתי רזוחה רודישה
31 ,ישילש םויב - ןוכיתה חרזמה לכ תא
ןודעומב ,הלילב רשע העשב ,רבוטקואב
,תופיה ןכינפ ויזב תוזחל ליבשב קר ."יבראב"
עיגהלו חורטל היהי הווש ,יתעדל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/10/00 18:06
תנע :תאמ
הפ הרוקש המ הז ,הככ זאל הבוגתב
(...תואמחמהמ יתנבה הככ) הפי היגלש
תמאב ינא ?המ ?ינא הככש םיבשוח המל ..ךיילע ףועא אל ינא
..אחינ ונ ?ובמרכ הפ םכל תרייטצמ
ילוא זא ודרשי םיקזחה קר עודיכו ונילע םירבוע םישק םימי
....ובמר תויהל יל בוט


ינא ..ינוויכל תינלכרה זעה תא יחליש אנא ...הרקמ לכב
..תינעבוט הציב אל וזו .....תוליכרב תניינעתמ דואמ
.....ררחשמ הז ,בוט הז תוליכר
:)))))
תנעל וביגה
 
 
12/10/00 22:11
םידמגה תעבש :תאמ
הפ הרוקש המ הז ,הככ זאל הבוגתב
,היגלש
?המ ונחנאו ,הילו'ג םעו לטיור םע תותשלו קוחצל תכלה
?םיזע
םידמגה תעבשל וביגה
 
 
13/10/00 0:30
הילו'ג :תאמ
?המ ונחנאו "יבראב"ל תכלהל הבוגתב
דע םכתא וסייגיי אל םא ,סובינימ םכל ונחטבה רבכ
.רבודמה ןחלושב דובכ לש םוקמ םכל שי ,האבה העפוהה
...ןחלושל םיסיטרכ רוכמל ךרטצנ דוע ףוסב


.הרורא המחלמ הזיא .םיהולא
הילו'גל וביגה
 
 
13/10/00 18:26
היגלש :תאמ
?המ ונחנאו "יבראב"ל תכלהל הבוגתב
!םיזע הלילחו סח


...םידמג םתס םתא
,םכתא יתדמילש ומכ ,בוט הדובעה תא םישוע םתייה םאו
לטיורמ םג םינהנ םתייה ,ילא םידומצ םיראשנו
.הילו'גמו


:-))
היגלשל וביגה
 
 
13/10/00 17:24
היגלש :תאמ
הפ הרוקש המ הז ,הככ זאל הבוגתב
.תואמחמל ,םנמא תילאוטריווה ,תופרטצהה לע הדות ,הדות
((((-:


.תרבודמה זעה איה ימ ןיבהל לק דאמש המדנ היה אקווד יל
רתוי הברה םיכרדב ררחתשהל הפידעמ ינא ,הרקמ לכב
.תוליכר רשאמ תוירצי..ו תויתריצי


.אל וא םיאובמר .בוט קר ונל היהיש
היגלשל וביגה
 
 
15/10/00 15:42
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?הפ הרוק הפ המל הבוגתב
הננב לע ונרבידש המדנ היה יל ?םיטייד לע רביד והשימ ,תנע
תובייוחמ אל .הזל רבעמ רבד םוש .םייארפ םינויז לעו הדכלנש
22 םולבנילילב הלילב לוהוכלא ,םיאלפנ םילגשמ .םולכ אלו
ס'נליאב הפקו םינויז בושו
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
15/10/00 16:42
הנד :תאמ
??םיטייד לע רביד והשימל הבוגתב
,ץע


,דיימ ההדזה
? 22 םולבנלילב התוש
....יתוא תנרקיס
הנדל וביגה
 
 
15/10/00 18:40
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
??לוהוכלא לע רביד והשימל הבוגתב
בוט םוקמ הז 22 םולבנילילו .לוהוכלא לע תמ ינא ,ןכ
תא שי דימת זא הקיזומ םגו לוהוכלא םג םיצור םאו
יבראב תייצפוא


םיצמאמה לכ ?ךתוא ןרקסל חילצה הז קר ,ןיבהל הצור ינאו
?ךתוא ןרקסל וחילצה אל ,םדוק יתעקשהש ןורשכהו
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
16/10/00 13:09
הנד :תאמ
לוהוכלאל הבוגתב
דואמ ביטומ אוה לוהוכלאו תויה קר ,יריקי םואתפ המ
שמתשהל יל םרגש המ הז ,ללכבו עגרכ ייחב יזכרמ
.ךיילא ביגהלו (תדלקמבו) ייתועבצאב


....סופת ךתטימב ידגנה דצהש יתנבהש דוע המ


תיסוכ תקשהל שג....םולנלילב אבה ךרוקיבב ,ןכש המ
.(עמשמ יתרת)


.D ,ךלש
הנדל וביגה
 
 
15/10/00 16:51
תנע :תאמ
??םיטייד לע רביד והשימל הבוגתב
הפקהו םייארפה םינויזה ינפל לבא הלחתההמ ךתוא יתנבה
.טייד םכל היה לוהוכלאהו
ואל ..שגפמ ראתמש בחר דואמ חנומ הז טייד .. הזמצוחו
......יתיא האצי ,התיא יתאצי לש רשק אקווד
תנעל וביגה
 
 
15/10/00 18:24
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
??םיטייד לע רביד והשימל הבוגתב
DATE ירידגת :בוט ,ייקוא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
11/10/00 11:45
סורקיא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תקדוצ
סורקיאל וביגה
 
 
11/10/00 11:53
תנע :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
?הפקל יתוא ןימזת אל ,המ זא ,ךתיא הסעב הזיא ,ףוא
ןיא לבא הוועש לע והשמ תרמוא יתייה ..ארונ אל ,היינש הבשחמב
.חוכ יל
תנעל וביגה
 
 
11/10/00 12:06
סורקיא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
חוכ ךל שיש עדוי ינא
הלתמא הצור קר תאו
.............זא
ךלש הביתכה תושר השקבב
סורקיאל וביגה
 
 
11/10/00 16:43
יבא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
?הוועשה םע ןיינעה המ
יבאל וביגה
 
 
11/10/00 16:47
ימענ :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
שמשל עיגהל הסינ סורקיאש יל המדנ
ךרדב ול הסמנ הוועשהו
ללצ אוה יוהו
ימענל וביגה
 
 
11/10/00 16:58
יבא :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
.הדות
יבאל וביגה
 
 
11/10/00 18:42
סורקיא :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
קייודמ אל ךא בורק
םהלש רסאמה יאמ וחרב ןבו אבא
ברקתה יביטקובורפו זחופ (םיריעצה לכ ומכ) ןבה
שמשל ותונצחשב
............זאו
לבח טושפ לבח
סורקיאל וביגה
 
 
11/10/00 20:59
ימענ :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
?תונצחש היה הזש בשוח התא
הככ יתבשח אל םעפ ףא
רפרפ ומכ ותוא ךשמ רואהש יתבשח ינא
תונרקסה וא
תעדוי אל..קדוצ התא ילוא
ךויח
ימענל וביגה
 
 
12/10/00 10:36
סורקיא :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
ןדבואל הליבוה תונצחש ןכאש םינעוט םיבותכה
המכ רבעו םינש ינפל בתכנש והשמל ינימאת יכל לבא
םימוגרת המכו
:)
סורקיאל וביגה
 
 
12/10/00 14:00
ימענ :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
קוידב
ךויח
...חלצומ רתוי ילש ןוימידה
ימענל וביגה
 
 
14/10/00 0:27
גשיבא :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
???ןבה תויהל תרחב המל זא
???סולדד - באה ףידע אל
גשיבאל וביגה
 
 
1/3/04 16:56
:תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
קסברקאהרככעיח
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/10/00 19:51
תנע :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
.ם-ל-ו-כ תא ןיבהל תלגוסמ ,דימתכ
:)))))
תנעל וביגה
 
 
13/10/00 10:20
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
תעדל-ידכ-לאושל הבוגתב
איצממו ןמא ,לכירדא ,סולאדד לש ונב היה שפיטה סורקיא
ןמ ליפהש ירחא ריעה תא בוזעל ץלאנש ,הנותאמ
.סקידרפ ודימלת תא סילופורקאה
סורקיא ונב תאו סולאדד תא אלכ ,םיתרכ ךלמ ,סונימ
תא ףסא הישותה בר ןואגה סולאדד לבא ,איצמהש ךובמב
,סורקיא ונבלו ומצעל םייפנכ ןיקתהו ,םירופיצה תוצונ
תרזעב םפוגל ןתוא קיבדמו תוצונה ןיב רבחמ אוהשכ
לש חותפה וגג ךרד הפועתב וטלמנ םיינשה .הוועש
.תניריבלה
ידכ ,ףועל היבגי אלש סורקיא ונב תא ריהזה סולאדד
אוהו ודרפתי תוצונהו הוועשה תא סימת ,םמחת אל שמשהש
עמש אל סורקיא ספיטהו ןצחשה ,ריעצה ןבה .הצרא קסרתי
גרהנ אוה ,הסמנ הוועשה ,הובג ףע אוה .ויבא תרהזאל
.היליציסל טלמנו ותוא רבק סולאדדו
יבא - !!!בל ומיש - אוהו ,ותומלגתהב ןמאה היה סולאדד
רוציל חילצה סולאדד .ןכ .ןכ....יטילאיר לאוטריוה
ההובג הרפ ,תואיצמ יומד אוהש ןושאר לספ הנשוארל
העטהש דע םיהדמ הכ היה תיתימא הרפל הנוימדש ,תיתוכאלמ
רושה תא וליפא


ייפמופ ריעב ריק רויצ :סורקיאו סולאדד לע תצק דוע
לש ךובמב ,םייפנכה תבכרה ךילהת תא הארמ הילטיאב
"סורקיא לש ותליפנ" תא רייצ ימלפה לגיורב רטיפ .םיתרכ
יתוכלמה ןואיזומב ,לסירבב םויה גצומש רויצ 1560 תנשב
םסרופמה ורוביגל ןתנ סיו'ג סמיי'ג .תופי תויונמאל
ןביטס ,סולאדד םשה תא "ריעצ שיאכ ןמאה ןקויד"ב
םייפנכ שורפל םיצורש הלא לכל למסל ךפהש ,סולאדד
תקנוחה ,תלבוכה תואיצמהמ קומחלו
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
14/10/00 12:03
ןירג ילוי :תאמ
שפיטה סורקיאל הבוגתב
ףלאמ רועיש תמאב היה הז
ןירג ילויל וביגה
 
 
15/10/00 18:42
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
שפיטה סורקיאל הבוגתב
רודמ תיטנג החבשה שי דימת אלש החכוהה תאז סורקיא
רודל
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
11/10/00 14:10
badulina :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינאש לאדיאה ,עגרכ בצמה המ הנשמ אלש עומשל יתוא חמשמ דימת
.יוגש אוה ידיתע יבגל וב הקיזחמ
יתוא ליציש הז אוה ךיסנהש יתנמאה אל ינא ,עגרל ועטת אלשו
.הדועתב בותכ הככ ,ילש בו'גה הז .ימצעמ
.הבוט רתוי אל תויגוזהש יל בוצע לבא
שגר תפיט ילב ןיוצמ תויהל לוכי סקסש תעדוי ינא תעבשומ הקוורכ
אלא תויגוזב תשפחמ ינא הז תא אלו ,(רומוה שוח הברה םע לבא)
אל ינאש והשמ הזש ,"תיפכ"ב דחיב ןושיל לש תוימיטניאה תא רתוי
תינומ ונימזת ?וטוא םכל ןיא) םינמדזמה םירקבמל תרשפאמ
.(םידומח
?שפוחה לע רתוול יל הווש הליבשבש תוימיטניא ןיא ,יתא המ זא
(: ט"זמ ןומהו
badulinaל וביגה
 
 
11/10/00 14:40
יתא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
תומזגומ ויה יתוקוור לש התומ לע תועומשה .שואי לא ,הנילובוב
יתייה ילוא .היוגש תצק התיה רמאמה תרדגה ילואש ךכ .טלחהב
.םוקמ םושל םכתא ליבות אלש תויגוז והזת ךכ :ול אורקל הכירצ
םישדוח השולשב הז הככש תרמוא ונלש הבוהאה ילרישש וליפא
.תושק תולחתהה לכו םינושאר
יתאל וביגה
 
11/10/00 14:16
דלפ ישוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:תורעה 'סמ


- רשקל סיסב איה תינימ הכישמ .הטימב םירמגנו םיליחתמ םיסחי .א
.וכשמהו ותליחתל


וא ,רתוי בוט אל .שגר ילב סקס רשאמ הנוש אוה שגר םע סקס .ב
.הנוש .תוחפ בוט
יזיפ הז םיתיעל - יוטיב ידיל תואב תומרה יתש םיסחי תכרעמבש קר
.שגר הברה הברה םע םיתיעלו ,וטנ


,רשקל םילשב ונא םיתיעל - תוסופת ןודעומ/תוקוור ןודעומ .ג
אל) תימצע הריחב ךותמ איה תויגוז ומכ ,תוקוור .אל ללכ םיתיעלו
.(תעדומ חרכהב
דלפ ישויל וביגה
 
11/10/00 14:26
השטנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לכ דועו ,תונלבס ,העקשה בייחמ הז .שיתמ רבד הז םיסחי תוכרעמ
הז המ תעדוי יתייה ינא םג חטב ,םתוא יל היה םאש םירבד ינמ
,היטבמאב הקילחמ ,היוצמ הבקנ לכ ומכ ,ינא םג םימעפל .הוועש
העוז לע .ודי לע רקובב ימצע תא תאצומו ,שארב הכמ הזיא תלבקמ
םעו זיזיל ותוא תכפוה ינא םוקמה לע .הרפכ ןיא ,יתעדל ,תאזכ
ירחא ןתחתה ,וזה הטלאפה ותיא יל התיהש ימ לכ ,ילש לזמה
ךל ןיכהלו רקובב ךדי לע םוקל הצור אוה ,םואתפ זאו .םיישדוח
ול תפכא אל .םויב םימעפ הנומשל םואתפ לגוסמ םג אוה .החורא
הז .ילש שארה ללגב יתוא בהוא אוה - םיצוק יל שי םא וליפא
תונב ידי לע םירומשה םירבדה ראשו ,תונלבס ,העקשהב יתוא בייחמ
?ףידע המ ,יתוחא .דבלב הוועשל ינימ
השטנל וביגה
 
 
25/1/03 9:39
תוצורפ לבוס אל :תאמ
!יל ןתחתמ אוה דימתל הבוגתב
זזש המ םע תבכוש ,ךתמשנב הצורפ תא
תוצורפ לבוס אלל וביגה
 
11/10/00 14:41
סטרקוטסירא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונב ,יתוא ןיינעמ
םירבגב םתלקתנ רבכ םא
םהלש (אל וא) הנורחאה הרבחהש
.ולש אמאה לש תיגולותימה תיסקאה איה
( הככ הז ילצא קרש וא )
,םויה יתיאר ימ תא שחנת ,שוממ "
"הראזב הרקמב שממ
"םלשומ גוז םתייה םתדרפנ המל הניבמ אל ינא "
סטרקוטסיראל וביגה
 
 
11/10/00 14:57
יבא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.ןורתפ הל שיו ,בטיה תדעותמ ,העודי העפותה
יבאל וביגה
 
 
11/10/00 17:34
הילו'ג :תאמ
ךנחל רשפא ,תוחפל ,אמא תאל הבוגתב
?ןורתיפה המ
קמנו טרפ ,רבסה
הילו'גל וביגה
 
 
11/10/00 22:58
יבא :תאמ
ךנחל רשפא ,תוחפל ,אמא תאל הבוגתב
,ילש תיסקאה םולש המ הניינע אלש אמאל ריבסהל אוה ןורתפה
.'וכו ,הדליל התוא ץמאתש ,הצור איה םאש
.ינממ דרתש רקיעה
יבאל וביגה
 
 
11/10/00 15:07
Estee :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
תוהמא הריכמ ינא
...ןהלש יגולותימה סקאה אוה ןהלש תבה לש ןורחאה רבחהש
"...הזכ אוה ....תא תיצר אל המל זא"
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 15:31
רזנמה בא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
?תויגוז ?סקס ?םיסחי תוכרעמ


???הז המ
רזנמה באל וביגה
 
 
11/10/00 16:13
Estee :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
?תלאש ימ תא
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 16:26
רזנמה בא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
ןבומכ םיהולא תא
רזנמה באל וביגה
 
 
11/10/00 23:08
הילו'ג :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
השקבב ונתוא ףתש ,ךל הנעי םיהולאשכ
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 1:12
רזנמה בא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
...ןמז תצק חקי ,רופיכ םוימ חכ ןורכשב דוע אוה
רזנמה באל וביגה
 
 
12/10/00 1:26
יקיימ :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
טקשב ראשיש ףידע ,בוזע
ונב רחב אוהש רכזנ אוהש םעפ לכב
...ונ
?ריבסהל הכירצ תמאב ינא
יקיימל וביגה
 
 
12/10/00 1:51
הילו'ג :תאמ
...םיהולאל הבוגתב
לש באלש ןימאמ היה ימ .קוחצמ יתוא םתגרה ,יוא
לש ול-ול-וטה לכ םע ,רומוה שוח הזכ שי רזנימ
...ביבסמ השודקה
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 23:22
רזנמה בא :תאמ
...םיהולאל הבוגתב
תוהמא תושוע ול-ול-וט .הילו'ג ךיידיב תועט
תולדגמו הלועמ תולשבמש תוינמיתו תויאקורמ
.תונונש תובתוכ םיקתבמש םיווש םירחרחש
...חנ-חנ-חנה ןוויכב רתוי הז ונלצא
רזנמה באל וביגה
 
 
13/10/00 0:34
הילו'ג :תאמ
...םיהולאל הבוגתב
לש רועל בוט אל הז .ענטצת לא ,יד ,יד
דימת האריתש ךל חטבומו ןצחש היה .םינפה
.קודב ,םינש רשעב ריעצ
הילו'גל וביגה
 
 
13/10/00 10:58
קתבמה ו'ג :תאמ
...םיהולאל הבוגתב
לבא ,ול-ול-ול-ול-וט םוש השוע אל ילש אמא
יללכב המוהמו שער דואמ הברה השוע ןכ איה


תחא קר שי אמא
קתבמה ו'גל וביגה
 
11/10/00 20:26
הדוותמו ההות :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרושק ,היגוס איהש וזיא הפ ררבל ,דימתלו תחא םעפ ,הצור ינא
בכשל הצור אל ינא לבא ךילא ךשמנ ינא" רמוא הז המ .אשונל הצחמל
,םההא ,דואמ ,תיזיפ החכוהב הבוגמ הזה טפשמהשכ הזו ,?"ךתיא
אוה המ ההות ינאו ,הז ירחא סקס היה אלו .הכישמ התואל ,תטלוב
.הצר
הדוותמו ההותל וביגה
 
 
11/10/00 23:02
יבא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
,יתעדל
.בכשל ןוצרה ןיבל תטלוב החכוה תארוק תאש המ ןיב רשק ןיא
.השעמה תואצותב תאשל דחופ טושפ םדא םדאנבהש בצמ תויהל לוכי
םע וירחא תפדור רבכ יהשימ זא ,ול דמוע םאש בשוח אוהש ןכתי
.המותח אל הבותכ
- הפורת םידקהל יל ישרה
.ךב הניא היעבה
יבאל וביגה
 
 
11/10/00 23:03
וג_ידניא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
"ולצא הבושתה"
להנלו םייעובש שארה תא רובשל הלוכי תאש ,איה תיתימאה הבושתה
לכ םע ,ינידמה טניבקה תא תושייבמ ויה אלש השתה תוחיש
,םייביטנרטלא םירבסה יפלא םנשי לבא .ךיתורבח-תורבחו ךיתורבח
לוכי םהמ דחא לכש ,אילפהל םיריבס יתלבה דעו םיטושפה ןמ
.הביס-ה תויהל
לע םחומ חוכב טלתשהל םיחילצמ שממש םירבג םג שי ,הזמצוחו
םיינפוגה םהיפחד
,(םינבלה םיפנרקה דיל ,םייטוזקא תויח ינגב םיקזחומ םתשולש)
.יעדת אל םלועל םתסה ןמ תא - אוה ,רמול יתיצרש המ ,ייווינא
,עגרכ יכ ,ךל רפסי ומצעב אוה דחא םויו רשקב וראשית םא אלא
.ולצא - הבושתהו ,ךלש הזה "המל"ל הבושתה תא עדוי דחא םדא
וג_ידניאל וביגה
 
 
12/10/00 1:09
הברה ןיבמ אל הארנכש דחא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.הקיטנמור הצר אוה
.תושגרתה הצר אוה
.םיקוקיז הצר אוה
.הבהא הצר אוה
ינפל ול ויהש םינויז דחאו ףלא ומכ ןויז היהי אל הזש הצר אוה
.תוינכמו תונקיר דבלמ םולכ שיגרי אל אוה םהירחאלשו ןכ
.הנוש היהי הזש הצר אוה
.שיגרהל הצר אוה
.םעמועמב רכז אוהש תושוחת רזחשל
.יביאנ היה אוה
.הז תא דיגהל ילב בהואמ אוהש ךל רמא אוה ,השפט
הברה ןיבמ אל הארנכש דחאל וביגה
 
 
12/10/00 1:36
רזנמה בא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
!!!הנותחה ינפל אל .שמשכ רורב ירה הז ,ךבתסהל המל
?תחכש רבכ
רזנמה באל וביגה
 
 
12/10/00 1:58
יקיימ :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
היתועורז ןיב לא וכרד תא אצמ ,הז תא יל רמאש ןורחאה
היכריו
(ןבומכ רבעשל) הבוטה יתרבח לש
"ךתיא רשקל יונב אל שי - רשקל יונב אל" ןיאש ומכ הז
רבד ותוא הז זא
,יקיווק הזיא הצור ילוא ולש ןיזה
הז לע רעטצי אוה רקובבש עדוי אוה לבא
הלודג הבוט הל השע אוה - יל ונימאת
יקיימל וביגה
 
 
14/10/00 13:48
יתא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
בכוש אל ינא" :ךשמה שי לבא הצר אוה המ תעדוי אל ינא ,המשנ
:פיט ."...יידימ רתוי יילא ירשקיתש הצור אל ינא יכ ךתיא
םיטפשמ המכ דוע יאיצותו "תונכה תונגב" ירמאמב אנ ינייע
.הצר אוה המו ררושמה ןווכתה המל ךייתויוטבלתה לע ונעי ילואש
יתאל וביגה
 
11/10/00 21:49
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!הרקיה יתא
!הדות הדות הדות !הדות
ולש השדחה הרבחה םע רוגל רבע ילש סקאהש יל עדונ לומתא קוידב
ינא יכ אלו ,םוקמהמ בלה יל שלתנ תצק .הלש םינטקה םיציצה םעו
ינא דועב ךיא תוארל יתישקתה טושפ .אל שממ .ימצעל םלעה תא הצור
םיסחי תכרעמב רבכ אוה ,םיבייחמ יתלב תוציצמבו םיקוקילב תקסעתמ
םע תאב הנהו .הלב הלב הלב ,הביצי ,העובק ,תיניצר ,תיתימא
,ילוי ,בגא .הדות זא .הכירצ יתייהש המ קוידב הזש תאזה הבתכה
איה תומחמחשהש תודוהל תבייח ינא לבא ,ךתוא תבבחמ תמאב ינא
.םוחש לבא .םוחש ידווש היהיש ידצמ .הטימל םיפתושב תכרובמ הנוכת
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
12/10/00 0:26
ןירג ילוי :תאמ
הדות הדות הדותל הבוגתב
תוינידנולב םיבהואש םלועב םישנא העברא-השולש דוע שיש בוט
רועהמ תיביטקלוקה תולעפתההו ,תאזה הבתכה יפל...רוע תורוחצ
ישגר חתפל הלולע ינומכ תחא ,תונושה ויתויועמשמו םוחשה
...םידבכ תותיחנ


.ב.נ
.תונעזג אל איה ('וכו ,רוע יהכל הפדעה) תיטתסא הפדעה
אל ןווג תוקינעמש ןה תופרוגה תוללכההו תוולנש תויועמשמה
...תיקינדונ השיגרמ ינא .אשונה תא רוגסנ ואוב .יד .והז .םיענ
ןירג ילויל וביגה
 
 
12/10/00 6:40
ןר :תאמ
?תומחמחשל הבוגתב
?רוע תורוחצ תוינידנולב בהוא אלש והשימ שי
ןרל וביגה
 
 
12/10/00 11:52
יבא :תאמ
?תומחמחשל הבוגתב
.תשמונמו המותכ תי'גני'ג הפידעש רורב
יבאל וביגה
 
 
25/10/00 11:51
shiraz :תאמ
רוע תוחצל הבוגתב
המ לכ , לש הקוור יתייה יצחו הנש ינפל דע ינא םג
,תוביסמו םייוליב הז יתוא ןיינעש
דע םייוליבו הדובע ,םידומיל - היה יתרגש הדובע םוי
הפיאמ גשומ יל ןיא הרוחא תלכתסמ ינאשכ .רקובה רוא
רבכ יצחו שש העשב רקוב לכ ירה,ועיגה וללה תוחוכה
התואב תובישח יתסחיש אל .הדובעל תכלוהל תררועתמ יתייה
,תולבלו תאצל הז יתוא ןיינעש המ - תויגוזל הפוקת
אל התיבה תרזוח יתייה (תובורק םיתיעל) םעפ ידמ ןבומכו
הז) ורובע חוכ יל היה אל רבכ ירחאש רקוב כ"הדב ,דבל
.(הליל ותואב ימע רזחש


ררבתה ,רוחב האור ינא תיתרגש הביסמ - דחא םוי זאו
.ילש ףתושה לש רבח לש רבח אוהש
רדסב אוה" שארב תבשוחו תכייחמ ינא - יילע לאוש אוה
.רבעמ אל רבד םושו ."דחא הלילל
הת םיתוש ונלוכ - התיבה יתוא םיריזחמ ולש רבחהו אוה
ולש רבחה המ - ימצעל תבשוח ינאו (?ץיקה עצמאב הת)
ינאו) תיבה תא ובזע םהינש הז ירחא העש ?ןאכ השוע
.(...... - ילש ןורחאה ץוטסל יתעסנ םיבצעב


- מ" ?ןופלטה הפיאמ ?,רזומ - רשקתמ רוחבה הז ירחא םוי
לאוש - "והשמ תושעל ךל אב" - יל רמוא אוה - "144
רפסמ תא רשיש יתרמא זא ,יל קשחתה אלש תמאה תא ,יתוא
ןימאמ היה המ .יל קשחתישכ וילא רוזחא ינאו ןופלטה
?וילע רשקתאש
םיקתפה ןיב ןוילע היה) רפסמה תא יתיאר הז ירחא םוי
ול אב םא יתלאשו יתרשקתה,(ןופלטה דיל היהש םיברה
הפיצ אל - א :תוביס יתשמ םלהב היה רוחבה .ררוואתהל
?ררוותהל תרמוא הרוחבשכ הנווכה המ - ב .רשקתאש
אוהו ונקשנתה ,ונרביד ,ונלייט ,םיל ונכלה - ונאצי
.התיבה יתוא ריזחה
.הרידל ותוא סינכהל יל אב אלש יתשגרה םואתפ


הבהא ונישע ( ןופלטב םוי לכ ונרבידשכ) הז ירחא עובש
.הרידב ולצא
.םייניעב תועמד םע הבהא יתישע םייחב הנושאר םעפ
.וב יתבהאתה הז ירחא םייעובש
עובש ףוסל ונדרי הנושארה השיגפה ירחא תועובש השולש
.יניסל


.ןיאושונ יל עיצה אוה - תליאב הז ירחא םישדוח השולש


?תומשגתמ תודגא םימעפלש ןימאמ היה המ


,ףוריטב ילעבב תבהואמ ינא הז ירחא יצחו הנש - םויה
,ילש בוט יכה רבח אוה
?????ןימאמ היה ימו


.......יאקורמ יצח אוה - והשמ דועו
shirazל וביגה
 
 
26/10/00 17:37
ןרוא :תאמ
ל הבוגתב
,זריש
םע יתנתחתה" לש םירופיסה גוסמ ,דמחנ רופיס לכ םדוק
"...הנושארה יתבהא
...ולש דצה תא עומשל היה ןיינעמ
? אוה המכ ןב ? תא המכ תב - תונרקס ךותמ םתס
ןרואל וביגה
 
 
30/10/00 13:59
shiraz :תאמ
ןומזת לש ןיינע לכה הזל הבוגתב
.הנושאר הבהא אלו - יתימא רופיס


27 תב ינא


30 ןב אוה


?ךתוא קפסמ
shirazל וביגה
 
 
25/1/03 9:54
תוצורפ לבוס אל :תאמ
ןומזת לש ןיינע לכה הזל הבוגתב
הליחתב תאטבתהש ךיא יפל הצורפ תראשנ תא םג
תוצורפ לבוס אלל וביגה
 
 
12/10/00 15:46
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?תומחמחשל הבוגתב
- ןומה שי ,ההכ רעיש םע רוע תומוחש ףידעמש ימ שיש ןבומכ
תומוחש ףידעמש םלועב דחא םדא שיש ןימאמ אל ינאש תורמל
...ויכרב לע לופיי אלו ,ןירג ילוי תא האריש ,רוע


אל ,יל ינעת לא ,ילוי ,אלו) הזה רבגה תא דוע ואיצמה אל
(ןנוקל תיסיסבה תישונאה תוכזה תא יל ינת תוחפל ,יב תיצר
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
12/10/00 22:17
ןירג ילוי :תאמ
!!!!שיש ןבומכל הבוגתב
קותמו ילגנא םידופיק ץע ...התא ימ יתנבה םויה קר
ןכלו ,"תוננב" תוכזב הפי תרדתסהש תעדוי ינא ,ךומכש
,דבל ןשי אל התא ?ןוכנ ,ןנוקל המ לע שממ ךל ןיא
.הלא םימיב
ןירג ילויל וביגה
 
 
13/10/00 10:37
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
...יתנבה םויה קרל הבוגתב
רדגב שרקה" ...ץירעמ ןיידעו ,ןוכנ הז ,דבל ןשי אל
"עודי וניא ,רמוא ינא היפוי ,רמוא דימת
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
13/10/00 10:51
קתבמה ו'ג :תאמ
הדות הדות הדותל הבוגתב
םילודגה ךיידשב זוחאל - המוצעה היגליבירפה לע רתיוש ימ
לע רתיוש ימ .ךליבשב רבגה אל קפס לכ ילב אוה - םינבלהו
תובכוכ קרש תודימב "לרימ"ב היתויזח תשכורש האנו הריעצ הרוחב
ליוא טושפ אוה ,תוריכמ זואהטנפ


הז ?"םיציצ" ,תאזה תרגפמה הלמב שומישה לע רבכ ירתוות ילואו
ךרעב ,'ב התיכב יטנוולר היה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
13/10/00 15:09
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
...םילודגה ךיידש לע רתיוש ימל הבוגתב
-הזמ רתויו םיראופמ םיידש שי יל ,םינטק םיציצ שי הל
!!!שוחנו םוחש ראופמ ןיז ךלו דומח לובלוב שי סקאל
?רדסב הז וישכע
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
14/10/00 1:13
יגולותימה סקאה :תאמ
---קתומ בל םישל הבוגתב
םגו קפס רסה ןעמל ,תוינפה לובמל יביטקלוק הנעמכ לבא
לש דומחה לובלובל תנווכתמ הניראצ תרביגה ,וגא תורטמל
סקאה" הנכתמה קבחס לש דומחה לובלובל אלו יטרפה הסקא
."יגולותימה
.םולשו החילס
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
14/10/00 12:13
קתבמה ו'ג :תאמ
...ברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
ןיבש חבושמה רושכימב ,סחו הלילח ,קפס הליטה אל היסטסנ
םיזנכשאה םתאש ומכ - סעפא ,"יגולותימה סקאה" לש וילגר
ללכ יגולותימ וניאש ,הלש יטרפה סקאה - רמול םיבהוא
אל דוע .וילגר ןיב יידמל םיעונצ םידמימב ןחינ ,ללכו
,םינטק םיידשל ותביח ןיבל ןטנטקה ורביא ןיב רשקה רורב
רשקה תא ואצמי םעפ םינעדמ םתסה ןמ לבא


,יגולותימה) הרמאמ תא ארקש ימ לכ עדויש ומכ ,םישנו
,"לדחמה תרירב לש הקיתאה" בומרבא יתא לש (קפס אלל
יוטיב הל תונתונ ןניא יכ םא) הבר תובישח תוסחיימ
ילכ לש ויבועלו וכרואל (ללכ ךרדב ,תוימשר תוחישב
קותיבה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
14/10/00 13:59
יתא :תאמ
אל המל ,ףייכב ברעתתל הבוגתב
התא .יל אימחמ התאש תובוגת האמ ךות הינש םעפ ,ו'ג
?והשמ וא ,הלוח
יתאל וביגה
 
 
14/10/00 19:34
קתבמה ו'ג :תאמ
אל המל ,ףייכב ברעתתל הבוגתב
יתלב ,תימעפ-דח תא ,תיקנע תא ,יתא ,ךל הרק המ
אל םלועל הירמאמ תאש תבתוכה ,לילעב לופכישל תנתינ
אלמלא .דואמ דע עשעתשא דימת היתובוגתמש ,ץימחא
םידלי ,הנותחל עגונב תיביססבוא הכ תייה
לכיהל ךכרד תא תאצומ תייה ןמזמ - תוימגונומו
...ילש תוגונעתה


ינא ךרמאמ תא ארוק ינאשכ ,דואמ תרשכומו הרקי יתא
םהש הז ,םיכרעב בהוא יכה ינאש המ" :הרמיאב רכזנ
אל ינא ומש תאש םכח והשימ םעפ רמאש ,"םישימג
.רכוז


תדחופ אל ,תובוטה ךייתורבחמ המכל דוגינב ,יתא ,תא
תעדוי תא ,ךירצשכ ,סרוור תחקול תא .תועטב תודוהל
תונשגרב תאז תושעל ,הלשאפב תודוהל ,אטח לע תוכהל
...ו היתפמאו היטפמיס תררועמ


ףכית - ילש תוכפתשהה ,םזגומ רבכ היהנ הז ,ונ
ישאר לע םיקולב הפ ףועל וליחתי
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
14/10/00 13:59
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
אל המל ,ףייכב ברעתתל הבוגתב
-סעפמש סעפא .ןטנטק הזכ אל אוה ,ו'ג םיזגהל ךירצ אל
אל םלועמש ךל יתרמא רבכ ירה .ךילא סחיב ןטק ילוא
אל הווקמ יד ינאו ,םיעונצ דואמ םילדגב יתלקתנ
קופיס .תונרקסה רצי קופיס םשל אל וליפא ,לקתיהל
לע תרתוומ ינא זא ,רתוי יתוא ןיינעמ םירחאה םירציה
לש תרחא הבתכל ונתוא ריזחמ הז לבא .העניצה גונעת
ינא ,רקי יגולותימ סקא ,םינפ לכ לע .בומרבא 'בג
.יתקדב םרט ךידממ תאש בלולו הננב לבק הפ הריהצמ
.וז הרהצה ריהצהל...םדוק תחא העש הפיו


םוי דע יל עידות ?םדרטסמאמ והשמ ךירצ ,קתומ יאו'ג
...ישילש
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
25/1/03 10:00
תוצורפ לבוס אל :תאמ
...םיזגהל ךירצ אלל הבוגתב
ןיידזהל תעדוי קרש תחא ,םולכ הנתשה אל
תוצורפ לבוס אלל וביגה
 
 
26/1/03 1:32
Useless ID :תאמ
הצורפ תראשנל הבוגתב
!!! ןטק ךכ לכ םדאנבל תוצצופמ םילימ
Useless IDל וביגה
 
 
26/1/03 12:50
Useless ID2 :תאמ
הצורפ תראשנל הבוגתב
ךכ לכ אל םגו םדא ןב אלל תוצצופמ אל םילימ
!!! לודג
Useless ID2ל וביגה
 
 
27/1/03 7:05
Useless ID :תאמ
ץורפ תראשנל הבוגתב
ףא , ןכ ומכ , לודג ינאש יתרמא אל םעפ ףא
יונישב רחא והשימ לש יוניכ "יתלאשה" אל םעפ
רתוי תצק יתוא השועש המ , ול תונעל ידכ לק
.ךילעמ
ירחא , תוצצופמ אל ילש םילימהש רורב הזו
! ינא הז לכה
Useless IDל וביגה
 
 
27/1/03 13:51
Not Useless :תאמ
ץורפ תראשנל הבוגתב
.לוכיבכ יונישב "הלאשהה" עודמ תנבה אל
.ריבסהל םעט ןיא
.יתחתמ אלו ילעמ ךתוא השוע אל הז
,הליחתכלמ ןיינעל אל ביגמ תייה אל ילוליא
לכ .לוכיבכ ןיינעל אל הבושת לבקמ תייה אל
זא , ץוריתכ האריי קר ךשמהב ביגתש המ
בוט לכ ךל היהיש .לבח
Not Uselessל וביגה
 
 
14/10/00 15:47
היגלש :תאמ
...ברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
...קלא ,תוינפ לובמ
היגלשל וביגה
 
 
14/10/00 19:15
יגולותימה סקאה :תאמ
...ברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
...תולק ךחגל
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
14/10/00 22:06
הילו'ג :תאמ
יל ישרתל הבוגתב
?המלו ?המ ?המ ?המ
:- ][ .........
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 19:42
קתבמה ו'ג :תאמ
...ברעתמ ינאש החילסל הבוגתב
תוקקוש םישנ תואמש תויהל לוכי טלחהב .קפקפל המל
,יגולותימה סקאה לא ונפ םיינתמיא ןיז ילכ תובבוחו
ותויה תדבוע םאה ,תקתרמה היגוסה תא ררבל וסינו
.רטוקלו םי'צניאל תמגרותמ תויהל הלוכי יגולותימ


,קתומ ,םירפסמב ירבד ,קפס ליטהל המל ,קפקפל המל
םינויצב ירבד
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/10/00 1:29
היגלש :תאמ
?אל המל .ןכ תוינפ לובמל הבוגתב
.י ת ע ד י


ןמיסה תא םישל חכשא ינא ,תחא םעפ ,תחא םעפש יתעדי
ךויחה לש יליבדה
:-)))))))) :-))))) :-)))
...רומוהה תא ןיבי אל דחא ףאו


.םישנא ,טואא לי'צ
.ן י ז .ןיז .לובלובה םע רבכ וקיספתו
היגלשל וביגה
 
 
15/10/00 1:38
ןהכ זעוב :תאמ
?אל המל .ןכ תוינפ לובמל הבוגתב
.םיציצהו לובלובה תא היסנפל איצוהל יאדכ טלחהב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/10/00 13:51
הילו'ג :תאמ
עעעעב.."םיציצ"ה םע םגו .טלחהבל הבוגתב
ימ ?םיציצהו לובלובה תא היסנפל איצוהל המל
ןיבהל ונל רזוע תוחפל הלאה םייוטיבב שמתשמש
רצועו ,אשונל והשמ-תיליטנפניא השיג ול שיש
השא / רבגה לומ הצלוח דירוהל ונדעב
אלו ,ינפל הז תא תעדל יאדכו ....םינוכנ-אלה
םדוק תחא העש הפיו ,ירחא


(-: ?אל
הילו'גל וביגה
 
 
25/1/03 9:49
תוצורפ לבוס אל :תאמ
הדות הדות הדותל הבוגתב
תנתונש הצורפ םתס תא תאטבתמ תאש ךיא יפל
תוצורפ לבוס אלל וביגה
 
11/10/00 22:10
וקספוקס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תויהל" ןוצרב אלא המצע םיסחיה תכרעמב אל איה הייעבה ,לודגב
ההימכה הליחתמ ,גוזנב י"ע הז הרקמב ,םיספתנ ונחנאש עגרב ."םש
ונל וארנ םדוק עובש קרש ,גישהל םילוכי ונייהש םייותיפלו שפוחל
.םיישפט
וקספוקסל וביגה
 
 
11/10/00 22:14
Estee :תאמ
הללכהל הבוגתב
.ןוכנ ...הלאוו
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 23:20
הילו'ג :תאמ
הללכהל הבוגתב
םידחפמ אלו ,ימינפ ןוצר ךותמ ,םיישפוח םיראשנ זא
....תושלשב דימת תואב תויונמדזה ,חרבת תונמדזההש
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 0:28
קתבמה ו'ג :תאמ
שפוחל הבוגתב
(הזימרב אמיכחל ידו) האורט הא 'זאנמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/10/00 0:59
יקיימ :תאמ
...תוישילשו תושלש ופורפאל הבוגתב
- ו'ג תבדנתמ םייתש רפסמ
..שולש רפסמ תא קר אוצמל ונל רתונ וישכע
???ןווינא ????תונב
יקיימל וביגה
 
 
12/10/00 8:46
היגלש :תאמ
...תוישילשו תושלש ופורפאל הבוגתב
threesome -ב ומצע תא רפוס ו'גש יל הארנ
.ביבחה ולגרהכ ,ישילש ףוגב הז תא השוע חטב אוהו


וא ,םיחרוא תסנכהל דגנתמ אוהש זומרל הסנמ ינאש אלו
...הזכ והשמ


:-)
היגלשל וביגה
 
 
13/10/00 10:46
קתבמה ו'ג :תאמ
...הקיטמתמ ופורפאל הבוגתב
םיחרוא תסנכהל דגנתמ אל ו'ג ,תועדוי ןתאש יפכ
תוחרוא תסנכהל דגנתמ אל אוה דחוימבו
"תוחרואל הסנכה" ףידעמ אוה יכהו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/10/00 15:55
קתבמה ו'ג :תאמ
...תוישילשו תושלש ופורפאל הבוגתב
,תובדנתמ ,תוינתייצ םישנ :הז תא בהוא ינא הככ
ירסח הוואת ישעמל ןפוג תא תוריקפמ ,תורסמתמ
תוינחוכ אלו רומוה תולעב ,ןיז תובבוח ,םירוצעמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/10/00 1:54
הילו'ג :תאמ
...תוישילשו תושלש ופורפאל הבוגתב
.ךילע ןטק לינו .קותמ התא ,יוא
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 15:50
קתבמה ו'ג :תאמ
...תוישילשו תושלש ופורפאל הבוגתב
ירחא ,וישכע .ןאח סיגני'ג ומכ רזכא ,לינו ומכ קותמ
ןומראל התוא סייגל קר רתונ ,היגלשב ךמצעב תבהאתהש
,יקיימל ןשידוא תושעל :הילו'ג ,2 המישמ .תוגונעתה
.םוד ר'זלפל תדמעומ המצעב האור איהש יל הארנ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/10/00 17:32
הילו'ג :תאמ
ירזכאו קותמל הבוגתב
לוקב תקחוצ ינאש יל דיגהל הבנ'זמ ורשקתה ,יוה....
....ידימ םר
.ליימ-יאב הילו'ג לצא םינשידוא :תונב
((((-: ....תלבקתה רבכ תא ,היגלש
.הבמסח הבמסח .ןיינעל דחוימ ל"אוד את חתפי בורקב
הילו'גל וביגה
 
 
13/10/00 17:44
היגלש :תאמ
ירזכאו קותמל הבוגתב
!?!?!?סלו'ג


!הנימאמ אל ינא
יל ךורעל "יבראב"ל תעגה ו'ג תוחילשב םאה
?יתעידיב אלש ?ןשידוא


יתייה תמאב םא הרוק היה המ ךמצעל יראת
((((((-: ...תננוכתמ
היגלשל וביגה
 
 
12/10/00 18:21
Estee :תאמ
ירזכאו קותמל הבוגתב
........וירעש תא חתופ ו'ג לש ןומרהה ,תוננב
......ורחאת ןפ וצור
Esteeל וביגה
 
 
17/10/00 20:38
הנירתק :תאמ
שפוחל הבוגתב
ריעצה יליג תאפמ ילוא...וליאה םירובידה לכ..תעדוי אל
יתשפיח אל שממ ותוא יתשגפשכ לבא..ןויסנ רסוח תאפמ ילוא
לויטב תועש הנומש ותיא יתיליב ףאו יתיצר ,רחא רבד םוש
.ישפוח יליל
.לושכמכ אלו ,םיידדה ראווצ ישוביכל ליבקמב וכרענ תוחישה


לע הפ ופפועתהש תויוטשה לכ..הבהא תמאב לבא תאב שישכ
קר ראשנו .גומנ כלה לכה..דיספהל םיצור אלש םירבד ,םילדג
.בוהאה לש .ולש רתסלקה
ישיא ןויסנמ תרבדמ ינא .הריעצו המימת םתס אל ינא
.יתיא ונדועש,
עגונ וליג וליפא,ילוא ,וזכ ולצא הבהאה ןיאש ימו
,סלקופוס,ריספקייש ולליהש המ תא הווח אל ילוא,םיעבראב
םינש יפלא ךשמב םירחאו ןוטלפא,ףלוו ןיקשופ...התג
אלמל ךירצש, קונית לש הפ לע ץצומכ דקפתל הדעונ אל הבהאה
.והשמ קוניל ופחד תא
תכייחמ ,הדיצה הנדעב לכה תפחוד ,תמאב האב איהשכ הבהאה
לכה תפחוד איה .תוחותפ תועורזב תלבקתמו .שבוכו ןטק ךויח
הרידגמ ימעטלש,הריציה .הריציל ןוצרל טרפ ילוא ,הדיצה
,וזכ הנשי םא,םדאה "תילכת"כ סקפתל בורקש המ תא דואמ הפי
םישי הזכ יפויש הביס ןיא זא ,שגרה לש הדלות טושפ איה
.םעפ ףא .דצב התוא
הנירתקל וביגה
 
11/10/00 22:20
תעלותב ךיתח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונוכנה רסוח לע הנלבוקה רקיעב הספת , קהבומ שירובונכ , יתוא
ןראק הנודב השדח העדוה דע תוינקל ותגוז תא תחקל ינולפ רוחב לש
ןימה לצאו, תוננבב המצע לע תרזוחש תבאוכ העפות אטבמש המ רבד ,
יארכ םישמשמ םהש םירבד ינמ לכ לע רמאל גוהנ - ללכב ישנה
םעה ינב) יל םימוד םירבג ינמ לכ לעו ילע רמוא ינא , תואיצמה
ראשו , טסיניבושה , םטמוטמה , ינעה , ריעשה , חירקמה , ןמשה
.הלש ריקה ונחנא , תואיצמה לש יאר אל ונחנא ( תוקרי
תווקל ךכ לכ תוחרוט ןתאש תוילשאה בטימ תוצפנתמ וילעש , ריק
רשקב ןתאש הזב ןתומשגתה יא תא תולותו , םימיה ןמ םויב אוצמל
אל , תונשעמ , ידמ תונקז , ידמ תוריעצ , תוחפ עובק , עובק
, יתימאה םלועב תויח ןתאש הז תא קידציש רחא ןיינע לכו , ונשעמ
.ןגפומה ןכרעצל


בוט יתיארנ ינאו , ונשגפנ םא - םוכיסל
ןייה תא תויעוצקמב יתרחב , הבוט הדעסמל יתנמזה ינאו
ףילחתכ ינקלו ןוכמב תיטנג סדנוהש ןפש ומכ ךתיא יתניידזה כ"חאו
, יחה ןמ הרגאיו
כ"חא ןופלט תחיש לכב ילאיצוסו דנחנ תויהל ינממ יפצת לא
םלשומ אל ( ינא דוחייב) דחא ףא יכ
תעלותב ךיתחל וביגה
 
 
11/10/00 22:25
skh :תאמ
...תואיצמה ריקל הבוגתב
.קדוצ ןכ התא לבא
skhל וביגה
 
 
11/10/00 23:05
יבא :תאמ
...תואיצמה ריקל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
12/10/00 1:03
יקיימ :תאמ
?ןייל רשקב הלאש רשפאל הבוגתב
..תיננייה
יקיימל וביגה
 
 
12/10/00 1:03
יקיימ :תאמ
...תואיצמה ריקל הבוגתב
התיווהב תומלשומ יא דעב אקווד ינא
...רכיכה תואנב םש יא האנה הקיטוב םע ראתש ,ןראק הנודל רשאו

בגאו
לבא ,הדובעהמ זוחא 51 וליפא ןמצע לע תחקל תונכומש הלאמ ינא
20-מ רתוי עיקשהל ןכומ היהיש והשימ יתאצמ םרט
,םינב םילפונ םתא ,םישימח-עשתו םיעבראל םירשע ןיב ,ןאכ
!לודגבו
יקיימל וביגה
 
 
12/10/00 10:39
Estee :תאמ
...תואיצמה ריקל הבוגתב
? תנווכתה המל יריבסת
Esteeל וביגה
 
12/10/00 1:23
יקיימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
וה - ובו ,ונתיאמ תכלה המל ,ונתוא תבזע ךיא ,יתא אי יתא ,ךא
ב"ויכו האלה ןכו


ךל רפסא ,ונתכלממ תא ךתביזע לע ךל רטקל יתרמגש ירחא וישכעו
- רופיס


,רבח יל שי םאה והשימ יתוא הלאש ןויאר הזיא תרגסמב םויה
ריד יימ ,ביטגנ ,תיתימאה ךא ,תרעצמ הכה הבושתה תא יתינעו
.ביטגנ ,ןוסטוו
- תחתמאב התיהש הדיחיה הבושתה תא יתינעו ,המל יתלאשנ דימ
הנכ הבושתה יכ יתינע ההמתהו ההותה טבמה הארמל ,"תויחונ"
.יתוא הדירטמ תויחונ ןכא ,ןיטולחל
ברע לכ םינויד להנל ךרטצא אלש ,ךכל תעגונה תויחונ וזכ
אל - תא יטילחת - תושעל ךל אבש המ - תושעל ךל אב המ"חסונב
."התא טילחת
חול ,תוירנילוקה תופדעהב בשחתהל הכירצ אלש וזכ תויחונ
.רחא והשימ לש הטימה לש דצהו תוינחיר ,תוימינמז
קקדזהל ילב ,עגרל עגרמ תוטלחה טילחהל תרשפאמש וזכ תויחונ
.ףסונ והשימ לש ותמכסה/ותעדל
תא .ידיצל ןשייש קינדונ הזיא יל רסחל םימעפל לבא ,יל חונ הככ
.םיזגהל ךירצ אל ,ןויארהמ אוהל יתרפיס אל רבכ הז
יקיימל וביגה
 
 
12/10/00 22:44
קתבמה ו'ג :תאמ
...תדגוב אי יתאל הבוגתב
רשואהש ףוס-לכ-ףוס הניבהו הלאשב הרזח בומרבא יתא םגש ירחא
ךדיל ררועתיו הלילב ךדצל םדרייש רנטרפה תאיצמב ןומט אל
אשונה תא םכסל רשפא (!רקובב ךתוא ריעי :רתוי רומח וא) רקובב
לע ךחוגמה םולחה תא םיל קורזל רשפא ,תונב :הריהז תוימיטפואב
רבודמ "םלסית" לש םירישו טרוגוי ןזורפ ומכ .ןישודיקו הפוח
החטבמ המשש ימו רחא םוקמב איה החמשה .יטנוולר יתלב והשמב
תרבג ומכ רומגל הפוס ,"לעב ,לעב ,לעב ,לעב יל היהי אוה"ב
למלינוק


.ןוילע ךרע איה - !תויגוז אלו - תויחונש בשח דימת קתבמה ו'ג
יורקה רנא'זה תאו םדא בהוא ו'ג ,עודיכ ,טסינודה אוה ו'ג
בהוא ו'ג - םיגרטקמה םירמוא - לכמ רתוי לבא ,דחוימב "םישנ"
.(ומצע תאו) תויחונ


אלש ימ .ןייוצמ הז .ךמצע תא בוהאל ער אל הז :םייניב תרעה
.אל םלועל .רחא דחא ףא םג בוהאל לכוי אל ,ומצע תא בהוא


םדא םע ,דחיב םייח לש תודידבמ רתוי השק תודידב ןיאו
,דיחי םדא ,לגניס ,דבל התאשכ .ךמויק לע הדיבכמ ותוחכונש
הפקיז ומכ הרורב תואיצמה .תוילשא ןיא - הלודג הטימב ,דבל
תוילשא ןיאשכו .םיצור םא םג ,םלעתהל רשפא יא .םיטסידונ ףוחב
.רורחישה לא ךרדה הרצק -


תבבוח הינווי ,ןכ) ינכפהמ רמאמב התוא תאבה בוש ,הדבכנה יתא
ונלגרתהש דע ,(הכופהב התוא יאיבת דימת תא ,ךתומכש םיאקורמ
עובק רנטרפ ,רקוב תוחורא ותיא לוכאל והשימ איה ךתקושת לכש
תא - םיגחב דבל הלילח ךתוא ריאשי אלש דחא ,זיזי דוע אלו
התזח תנע לש תינועדיה חטב םהבש םיפלק םתוא ,םיפלקה תא תפרוט
.ךמלוע תסיפתב ךפהמה תא


?הלאוו .סוש הזכ אל :תוננבה תדעו םע לבק הריהצמ תא הנהו
תורשעב תובוגתו םילמ יפלא תואמ אורקל םיכירצ ונייה הז ליבשב
,הילו'גו היגלש ודיעיו - רמא קתבמה ו'ג ?הזה רתאב םירמאמ
רשואהש ןמזמ רמא קתבמה ו'ג - ןירג ילויו ימענ ,יתסאו לטיורו
.רחאה לש וידיב אל אוה רשואה .רדגל רבעמ אל אוה


.ינויגהו טושפ הככ - ילאנב המכ .ןכ .ךלש םיידיב אוה רשואה
הנוי הבתכ ,"םולכ תושעל יתלוכי אלו ,םיידיב ילצא היה הז"
יטסיגולוכיספ רוד ונחנא ,העדי אל איה .הנש םישולש ינפל ךלוו
אל דחא ףא ,יתא ,ךמצע תא יבהאת אל .תעדל םירומא ,ונומכש
תרשואמ ייהת אל םייחב ,דבל תרשואמ תויהל יעדת אל .ךתוא בהאי
ולש קיתב קיזחמש ,רשואו החמש קסד שאר אוהש דחא ףא ןיא .דחיב
.ךלש שפנה תוולשל חתפמה תא


.טושפ הככ - ילאנב המכ .יתא ,םיידיב ךלצא הז
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
13/10/00 0:41
הילו'ג :תאמ
הלודגה הטימב ,דבל ,תויחונל הבוגתב
.ךתוא תבהוא ינא
הילו'גל וביגה
 
 
13/10/00 10:25
יטב :תאמ
הלודגה הטימב ,דבל ,תויחונל הבוגתב
תירזכאה תוטובה לע רתוומו ,תוניצרב ביגמ התאש םעפ לכב
ןנורתמ יב והשמ ,ךלש
יטבל וביגה
 
 
13/10/00 12:07
רזנמה בא :תאמ
הככ רתוי בתוכ אל התא המלל הבוגתב
םמורתמ יב והשמ
רזנמה באל וביגה
 
 
14/10/00 13:45
יתא :תאמ
הלודגה הטימב ,דבל ,תויחונל הבוגתב
לע יתרתיו אל ןיידע ינא לבא .יביל תמושתל יתחקל .קותמ ,יה
תא לגעא וא) לוגיעה תא עברא דוע ינאו תירוקמה היזטנפה
רקוב תוחורא יל וניכי ,הלילב יתיא ונשי דועו (עבורמה
ידכ) ןושיל ךישמהל לכואש ידכ ןגל םידליה תא וחקיו רקובב
.(!הבוט תיב תרקע לכ ומכ ,תיבה תא תוקנל חוכ יל היהי כ"חאש
יתאל וביגה
 
 
14/10/00 20:24
קתבמה ו'ג :תאמ
הלודגה הטימב ,דבל ,תויחונל הבוגתב
םשה תרזעב ,הללאשניא ,הז תא ךל ןגרפל עדוי ינומכ ימ
תא קשניש רבגה תא ךל יאצמתש ,רדנ ילבו ערה ןיע ילבו
שיגיו ךיידלי תא ןגל חקייו ךיידש תא ץירעיו ךיילגר תופכ
ךייתוחורא תא ךתטימל


ררושמה ירבדכ ,םולחה תא לגלגלו ךישמהל אל םא ראשנ המ יכ
רנדור םייח ,ךיילע ץרענה
קתבמה ו'גל וביגה
 
12/10/00 1:33
ימת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?םייאפוריא םגו רוע ימוחש םג םיקלטיאה לע ודיגת המו
הילטיא הויו ...חצנמ בוליש
ימתל וביגה
 
 
12/10/00 2:00
יקיימ :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
??? ילוא הפהמ םוש לש חיר


תרזוע הילזורטפש יל ורמא
יקיימל וביגה
 
12/10/00 13:10
המגיפב הננב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:תמאב םיבושחה םיאשונל רובענ וישכע...הכלמ תא-יתא
עלקנש שדחה רוציה לע תוקומע ונחחוש ינאו יתרבח,שמא
לע התדוותה,ינשה טיידב רבכ הלגתשה הרוחבהש התיה היעבה.הייחל
לצא ברעה תחורא תא הריכזה אל ןיידע איה)ויפלכ היתונווכ
םלעה-הדאנ,טשינרוג..זאמו (יללכה ןוויכה היה הז לבא הלש םירוהה
תוגהנתה-רציקב תוינניחב םלעתמ רמול אלש,םינופלטל בישמ שממ אל
.תיסופיט תירבג
ראשו םידופיקה ץע,יתא,ו'ג-תשגרנ הניחתב םכילא הנופ ינאו
?תושעל המ..תוישואה
וניצר םצעבשכ "אל" דיגהל?חצנל םיקחשמ קחשל ךישמהל ונילע םאה
םצעבשכ רשקתהל אל,"םייחצנה שיבכעה ירוקמ יתוא לאגת אוב" רמול
וא ?ולש סקוסמה "ולה"ה תא עומשל ידכ קר 42 גייחל וניצר
..."ןופאלפה תא יתעמש אלש" ץוריתב לוצלצהמ םלעתהל ןיפוליחל
בוט סקס הל היהש הדבועב קפתסהל,שאונ רמול הכירצ יתרבח םאה
תנמ לע תושעל ונילע,לזאזעל,המו?םיזיזיה תמישרל ותוא ףרצלו
?לחוימה רשואב תוכזל
?אלןכ-םיקחשמ
המגיפב הננבל וביגה
 
 
12/10/00 14:43
Estee :תאמ
..ןוידל היגוסל הבוגתב
בור ,ויניעב ןח האצמ יהשימו יתועמשמ רשק שפחמ רוחב םא
וא .םיקחשמ ילב םג ןויגיהב לגלגתהל לכוי קסעהש םייוכיסה
.ןיינעמ היהיש ליבשב םתס ידדה והשמ ויהי םיקחשמהש
תוסנל םישקעתמ םהב םייוגש םיבצמל םיכייש - םירסיימה םיקחשמה
וא/ו יתועמשמ והשמב ללכב וא עגרכ ןיינועמ אלש והשימ דוכלל
.....ךיילע קלדנ שממ אלש והשימ
לכ בלשב תויורסייתה ,ללכב ".....תומולח לע יקחש יקחש" -זאו
םיאתמ אל וא ידדה אל םש והשמ .דאמ ער ןמיס ןה יתלחתה ךכ
.........תוביס ףלאמ
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 22:51
קתבמה ו'ג :תאמ
..ןוידל היגוסל הבוגתב
שיש וא .ורבדי אווש םיקחשמה :דימת ןעט קתבמה ו'גש ומכ
ריכהל רתויב הרצקה ךרדה אוה ריהמ ןויזו .אלש וא - ןיינע
ריבס ,אלפנ ןויז םג היהי ריהמה ןויזה םאו .לוממש םדאה תא
רתוי קומע והשמ הזמ חתפתיש ,"רשקל יונב" אוה םאש חינהל
השאו רבג ןיב ימעפ דח שגפמ דועמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/10/00 23:28
Estee :תאמ
ןוכנ המכ ,יתסא ,ןוכנ המכל הבוגתב
...ךכ רחא תבתכש המ לכ לבא ,ורבדי אווש םנמא םיקחשמה
,תוליעפ שחור ןומרה ןאכ ךל שי רבכ ,ו'ג הבוט יל השעת
תואלפומ תוצצומ תרייס ,הסינכב תוניתממ לש םיכורא םירוט
רבדל םוקמ ונל ןת ...ךל אקווד עולבל תוכזה לע תורחתמש
...תרחא םג
Esteeל וביגה
 
12/10/00 14:14
הרוחשה השבכה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
השענש ארונה 'ץנילהמ תונומת היזיולטב םירדשמ םייתעש רבכ
.הללאמרב
אוה ,תושדח ירתא לע םירוטיק דבלמ ,הזה רתאב םיאורש המ לכ
"אוהו איה" לע תוחיש
.ילש ..ה תא םויה םיניינעמש
לש םורופב םכתסמ הלאכ םימיב עיצהל םישנ רתאל שיש המ לכ םא
.וניידזתו וכל תמאב זא ,תובהלנ תוצצומ
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
12/10/00 14:31
יבא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
12/10/00 16:03
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?בשחנ ,םיברעל תצצומל הבוגתב
יכ ?הבע דואמ דואמ ןיז שי םיברעלש ,םירמואש המ ןוכנ הז
וזיא הפ שי ?םיברע םע המ לבא .עדוי ינא םישוכה יבגל
? תודע תתל הלוכיו יברעל םעפ הצצמש תינלאמש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
12/10/00 16:15
Estee :תאמ
?בשחנ ,םיברעל תצצומל הבוגתב
?תודעל הלוספ ,םיברעל הצצמש תינמיו
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 17:29
טטושמה קדחה :תאמ
?בשחנ ,םיברעל תצצומל הבוגתב
.ןימאהל יל השק ?םיברעל הצצמש תינמי ,הזכ רבד שי
החילס
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
12/10/00 18:28
ימע :תאמ
?בשחנ ,םיברעל תצצומל הבוגתב
ןאכ שי ........םישוכל םיברע ןיב רשק היהיש המל
?םיבנידנקסל הצצמש יהשימ
ימעל וביגה
 
 
12/10/00 20:18
יבא :תאמ
?בשחנ ,םיברעל תצצומל הבוגתב
.תוינידנולב םייניע םע םילוחכ םעפ ויה
.םהלש תוהמאה תא ונייזו םישוכה ואב זא לבא
םינאיליציסה לכל וישכעש ,קזח ךכ לכ ןתוא ונייז םה
.תיז עבצב רועו תורוחש םייניע


?לופכה טוטיצה הפיאמ
יבאל וביגה
 
 
13/10/00 15:13
יגולותימה סקאה :תאמ
םינאיליציסה וליפאל הבוגתב
."תמא לע ןמור"


לש וידימ תומל דמוע רפוה סינד הב הניצסב
ןכ ינפל ול רפסמ אוה לבא ,ןקוו רופטסירכ
.םישוכל רצנ םצעב םה םיינאיליציסהש
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
13/10/00 22:48
הניד :תאמ
יתומלאה טרסהמל הבוגתב
.קנע טרסב קנע עטק הזו
לש ןועשה לע ול רפסמ אוהש ירחא וא ינפל הז
?ולש אבא
!!!יייייוא


ינא יכ ,ראשה לכל תסחייתמ אל ינאש החילסו
,םינש הרשע-עתשו ןוילמ רבכ הקומע-תויגוז ךותב
,תויסקסה לכ םע תושעל המ ...מממה ...ההות
,וליאכ .יביבסמ תויקותיב ,תויונויז ,תוינימ
?ונחנא םג הז "תוננב"
הנידל וביגה
 
 
14/10/00 1:18
יגולותימה סקאה :תאמ
יתומלאה טרסהמל הבוגתב
.ירחא ןבומכ ,ירחא
םישבוכהו םיינאיליציסה םע רופיסה םותב ירה
ומכ קוחצל ליחתמ ןקוו רפוטסירכ ,םירומה
.םייניעה ןיב רודכ ול קפוד זאו עגושמ
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
14/10/00 12:27
ןהכ זעוב :תאמ
.חטב ,ונ-אל הבוגתב
אוה ןועשה לע רפסמ ןקוו רפוטסירכש רופיסה
רופיסל בישקמש דליהו ,"הלוז תורפס" טרסב
סורב לש ומוליגב ,ףרגאתמה ,'צוב אוה
סיליו


לש אמא-מאה תא ונייזש םישוכה לע רופיסהו
ודלונ ךכו ,םייזנכשאה םיקלטיאה
ב אצמנ ,םינאיליציסה
TRUE ROMANCE
םייב אל ךא) ולש טירסתה תא בתכ וניטנרטש
(ותוא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/10/00 19:17
יגולותימה סקאה :תאמ
!!!!!!!!!!!!!םתלבלבתהל הבוגתב
ותוא אל הז תמא לע ןמורו true romance
?...טרס
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
14/10/00 19:47
ןהכ זעוב :תאמ
?לובלב ?זעובל הבוגתב
TRUE ROMANCE
"תמא לע ןמור" ץראב ארקנ
םישוכה לע רפסמ ןקווש עטקה עיפומ םשו
םינאיליציסה לש םוחשה רועל םיארחאש


טרסב עיפומ ןועשה םע ןקוו לש עטקה לבא
."הלוז תורפס" ,רחא


תורפס" תא קר לבא ,וניטנרט בתכ םהינש תא
.והז .םייב אוה "הלוז
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/10/00 22:14
הילו'ג :תאמ
"הלוז תורפס"ו "תמא לע ןמור"ל הבוגתב
ינא וב הפצאש ירחאו ,רבודמה טרסה תא
.שדחמ היגוסה רוריבל םכילא רוזחא
הילו'גל וביגה
 
 
15/10/00 14:15
יבא :תאמ
יתומלאה טרסהמל הבוגתב
.הבושתה תיצחמ קר וז לבא
יבאל וביגה
 
 
12/10/00 14:52
Estee :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.תמ ולסוא
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 14:54
לטיור :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.ךל קיצמ קוידב המ
תוגהלמ ןתאו חטשב םישנא ונל םיתמ"ה גוסמ תולוז תויצקובורפ
.תקדוצ תא יכ .תקדוצ רתוי ךתוא השוע אל "תוציצמ לע ןאכ
תואמ קחרממ תווחל יל אצי רבכ דחא עוגיפ ,תושעל המ ,ינא לבא
זרא םוסחמב יתתרשו ,הכורא הפוקת םילשוריב יתרגו ,םירטמ
תאו ,םיבוט םירבח יתרבקו ,ששו םיעשת לש תוערפב םש יתייהו
ינא המ יל םירמואש םישנא ינימ לכמ ןיזה יל רבשנ ?המ תעדוי
.בושחל הכירצ ינא המו ,שיגרהל הכירצ
?רדסב הז םלועה יבחרב םיבער ףלא םישימח םיתמ םוי לכש הזו
גניאוב יסוטמ תורשעש ומכ הז םישנא ףלא םישימחש תעדוי תא
ץראב וגרהנש םישנאה רפסממ תצקו לופכ ,לשמל וא .םויב ולפי
םע ךישמהל הלוכי ינאו ,הנידמה םוק זאמ הביא תולועפו תומחלמב
.הנומתה תא תנבהש יל הארנ .וישכע קיספא ינא לבא ,תואמגודה
לטיורל וביגה
 
 
12/10/00 15:17
הילו'ג :תאמ
תעדל יתיצרל הבוגתב
חוכשל ךירצ םדאנבש בצמ םג שי ,ץוחב הרוקש המ ללגב אקוודש
אל שפנ לעוגהש ידכ תויוטשב םג ומצע תא קיסעהל וא ,םירבדמ
.תילאטוט ותוא עלבי
םיחווידה תא תעמוש ינאש ןמזב ןאכ תבתוכו תבשוי ינא
לע תגגהמ ינא םנמא זא ,2 ץורע לע ידיל החותפה היזיולטב
הז .ןגלבב תניינעתמ תוחפ יתוא השוע אל הז לבא ,תוציצמ
,הז םע דדומתהל ילש ךרדה וז ילוא .תעשעושמ תצק יתוא השוע
יתייה םעפ .תושעל המ ,ןאכ תואיצמה םע קונח תצק תישיא יל
םייח הצור ,הזמ תחרוב ינא םויה ,תיטילופ תברועמ ךכ לכ
.ילמרונ םד ץחל הצור .םירחא
תושדח ליבשבו ,עיצהל ול שיש המ עיצמ םישנ רתאש ,איה תמאהו
שפחל תכלל איה ךלש הביטנרטלאה זא .םירחא תורוקמ שי תופטוש
ךלנ ,ךתושרב ,ונחנאו ,ךלש ....ה תא ןיינעי ן-כ-ש רחא והשמ
.ןיידזהל
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 16:01
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
(השבכל הבוגתב) אוה ןיינעה לכל הבוגתב
םלועה .ךירצ הככ !ךל דובכה לכ...תניידזמ אי ,הילו'ג
וקיפהו ונייז ,האושב ,וטגב םג .ןיידזנ ונחנא - ףרשייש
,תיבב ראשיהל ?ראשנ המ םויה זא .הקיזומ ונגינו תוגצה
ןיידזהלו תשרל רבחתהל


קדוצה ךקבאמב ךתיא ינא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
12/10/00 17:36
הילו'ג :תאמ
...תניידזמ איל הבוגתב
.תבהואמ ינא ,יד
הילו'גל וביגה
 
 
13/10/00 10:34
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
...ךומכש ילגנא איל הבוגתב
תאז חקא ...וה ,וה ?יב ?תבהואמ ו'ג לש ותרענ
ןומרה היהי יל םג ,לכה תולככ ,ילוא .הרידא האמחמכ
ינאש תורמל ,תוננבה ךלמ ,קאינמה ו'גל ומכ ,ילשמ
...יאקורמ אלו יזנכשא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
13/10/00 10:50
הילו'ג :תאמ
האמחמכ תאז חקא ,והל הבוגתב
?ךלצא המשרהה תחתפנ יתמ זא
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 12:39
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
האמחמכ תאז חקא ,והל הבוגתב
הניא ראווצה תנבל ילש יתבוהא ,הילו'ג ,וה
טרפ .ןומרהה תמקה תכאלמב חוצפל עגרכ יל תרשפאמ
ותואש - קתבמה ו'גמ רושיא איבהל יצלאית ,ךכל
ךל ריתמ אוהש - ךנחתמ ינא ותרות רואלו דבכמ ינא
תוציצמל תירוספורפכו סגאלפ טאבל תיחמומכ ןהכל
ליבקמב ,הלפשב ילגנאה םידופיקה ץע לש ושדקמב
םילשורי ירהב רשא ולש ונומרהל
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
14/10/00 13:10
הילו'ג :תאמ
וטו הליטמ ראווצ תנבל יתבוהאל הבוגתב
,ייתושוחתב ו'ג תא תפתשמ ינאש םימי המכ רבכ
יל שי ,ץעה הז ימ קוידב תעדוי ינאש ול תרמוא
...תונוכנ תושוחת
.תעדוי ינא ,ןכ ,ןכ
ךיא) ...יילגרל רנ אוה ו'גש םושמו ,ךכ םושמו
תא ךכ לכ תבהוא ינאש םושמו (?הא ,עמשמ יתרת
רבא לש השא ינאש םושמו ,ראווצה תנבל ךתבוהא
תיגוזה תועשעתשהה ךשמהל םכתא ריתוא ינא ,דחא
הארשה תוחפל הווהמ ינאש הווקתב קפתסאו ,םכלש
ןבומכ ,ו'ג דצל ,יהשלכ


יסוי לצא שגפינו םשגב הז תא ושעת וכל
תויקילמשחהו
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 19:55
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
ךומכש םידופיק ץע ....חאל הבוגתב
ב שגפינ .ונ ...יתפשחנ תמאבש הארנכ ,ייקוא
...הככ םא ,"יבראב"ב רבוטקואב 31 -
ו'גל ש"ד
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
15/10/00 1:40
היגלש :תאמ
ךומכש םידופיק ץע ....חאל הבוגתב
תונמזהה םע ןירותסמה לכ תא ונל תסרוה תא
..."יבראב"ל הלאה


לש "הרוחשה הדובעה" תא תושעל זעובל ינת
.תונ"צחיה


:-)
היגלשל וביגה
 
 
15/10/00 19:32
ןהכ זעוב :תאמ
!!!הילו'גל הבוגתב
.תונצ"חיהמ יתשרפ זא ,םיימעפו םעפ יב ופזנ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/10/00 15:40
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
וטו הליטמ ראווצ תנבל יתבוהאל הבוגתב
,רקי ילגנא םידופיק ץע


!תחא קר שי תירוספורפ


((-: םייפולח םיראת איצמהל שקבתמ ךנה
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
14/10/00 19:59
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
!ולה ,ולהל הבוגתב
בוש תדרל הלוכי תא .החילס .םיעוט ,יתיעט
שדוקה תכאלמל רוזחלו
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
14/10/00 21:09
ימת :תאמ
הרקי תירוספורפל הבוגתב
-תונרקסמ םתס ,ילגנא םידופיק ץע ,דיגת
תורמוג ןה םימעפ המכ ?תודיריב התא ךיא
?םיקוקילמ ךלצא
ימתל וביגה
 
 
15/10/00 1:34
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
הרקי תירוספורפל הבוגתב
הפידעמש ,ילניגאוה סופיטה תא שי :הככ זא
תא הל קפסמ ינא .רחא רבד לכמ רתוי הרידח
,ילרוטילקה סופיטה תא שיו .ןוצרב השקובמ
ינא .רחא רבד לכמ רתוי םיקוקיל תבבוחש
,הרקמ לכב .ןוצרב השקובמ תא הל םג קפסמ
אל ןה - בוט רומגל ילב ,היהי אלש המ
הטימה תא ילצא תובזוע
ינא .יתינע - תלאש .תונצחש אל תאזו
םיעיקשמש ,הלאה םיטירבה םיסופיטהמ
...םייניצרו
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
15/10/00 12:54
ימת :תאמ
תורמוג ןה המלו המכל הבוגתב
ךרות וישכע ,ו'ג המידק
ףידע ןומרה הזיאל טילחהל תוכירצ תוננבה)
(...ףרטצהל ןהל
ימתל וביגה
 
 
15/10/00 15:29
קתבמה ו'ג :תאמ
תורמוג ןה המלו המכל הבוגתב
שנרב ומכ טלחהב עמשנ ילגנאה םידופיקה ץע
.יניצרו ןוגה
םילגשמה תכלממ תא םיקיש ,ול ןגרפמ ינא
יירושיכל עגונב - ינא .הלפשב ולש
:תאז קר רמול לוכי ,םימייקמהו םיחיטבמה
תעדוי - תעדל הכירצש ימ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/10/00 16:44
ימת :תאמ
םידופיקה ץעל ןגרפמל הבוגתב
?ןירותסמ ?תויאשח ?ךילע הלפנ תונשייב
ימתל וביגה
 
 
15/10/00 18:20
קתבמה ו'ג :תאמ
םידופיקה ץעל ןגרפמל הבוגתב
,תמייוסמ תופייע ,ןנעה םע ויתסה הז ילוא
.ףוגב תכסמנש תואל ,תוירורפא


.יניעב ןח אצומ ילגנאה םידופיקה ץע :םגו
תוינויח תאלמו האירב םייחל ותשיג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/10/00 18:37
Estee :תאמ
ןנעה םע ויתסה הזל הבוגתב
םיידי ךכחמ יאדו התא ....יריקי ו'ג
אנקתמ םדא ןיא -ונימכח ורמא רבכו ,קופיסב
םידופיקה ץעו ,ודימלתב אלו ונבב אל
,ןייטצמ דימלת קפס אלל אוה .....ילגנאה
ררועמ ךשמה רוד ,המוצע הארשה ךממ לביקש
,ולאכ םימיב טרפבו ,ךומכ לגש-ברל הואג
...תואל תכסמנ ףוגבשכ
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 19:23
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
ןנעה םע ויתסה הזל הבוגתב
אנפלואה תיב אצוי ,םכח-דימלת תויהל האג
אלש תורמל ,קתבמה (הרפכ) ו'ג יבר לש
הצובק דהוא אוהש תורמלו ,םלועמ ויתיאר
(ץמוק) ר"תיב ומכ הבעתנו הסואמ ,האונש
שודקה ויפמ הרות ינא דמול ,םילשורי
ולילחב ללחמ אוה התמות תאש השא לכ ץירעמו
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
15/10/00 20:16
הילו'ג :תאמ
םכח-דימלת תויהל האגל הבוגתב
.םדוק תחא העש הפיו
.ןונרטפאב דחוימב
הילו'גל וביגה
 
 
16/10/00 13:22
הקותמה יתאיל :תאמ
תורמוג ןה המלו המכל הבוגתב
-ילש ילגנא םידופיק ץע חחחחחחחחחחא
...ממממממ -ילרוטילקה גוסל תכיישש ינא
גונעת קינעהל ךיא עדוי התאש השיגרמ
ןגדגד תולעב תוקותמ תורענל ןוגה ילארוא
התא -"ןוצרב ןשקובמ תא ןהל ןתונ" קותמ
!!!יתימא רבג ומכ עמשנ
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
25/10/00 14:03
הלילה תכלמ :תאמ
תורמוג ןה המלו המכל הבוגתב
?השקבב בוביס רשפא
הלילה תכלמל וביגה
 
 
13/10/00 0:19
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
תעדל יתיצרל הבוגתב
ןוצר קידצהל ליבשב לבסהו םדה רגאמ תא טרפל ללכב ךירצ המל
.תיארונה תואיצמהמ תוקד המכל חורבל
היהיש דע לובסלו רצעהל ךירצו תויחל רוסאש והשימל הארנ המל
.בוט
?בוט היהי אל םאו
תרחא ביבסמ תולפונ תוצצפהשכ םג חומשלו תויחל ךישמהל ךירצ
.והזו ןתחתמ ץופקל רשפא
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
12/10/00 16:09
הרוחשה השבכה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןוששב םיניידזמה לכל
בושחכ יתבשחהש רתאש דואמ יל רצ .םכלש הכימשה תוביכשב וכישמת
.לפתכ ררבתמ
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
12/10/00 16:13
יבא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.תדלומה לע רומשיש תוחפל
יבאל וביגה
 
 
12/10/00 16:19
Estee :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
?דיגהל רשפא רבכ המ ...םילבלובמ םלוכ ...השק םתוא יחקת לא
?םירחאב ףוזנל רשאמ ץוח ,הרוקש המ לע דיגהל ךל שי רבכ המו
Esteeל וביגה
 
12/10/00 16:45
הרוחשה השבכה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ועיפוהש יווארשע ןנחו ןזח ימענ לע תובשוח ןתא המ יתוא ןיינעמ
.לפוק דט לש ותינכותב לומתא
.הללאמרב 'ץנילה תובקעב תובשוח ןתא המ דואמ יתוא ןיינעמ
ל"הצ תבוגת לע ,םולשה ךילהת לע תובשוח ןתא המ יתוא ןיינעמ
.הללאמרבו הזעב
החוטב ינאש םג המ .תוצצומ ןתא ךיא ללכב יתוא ןיינעמ אל ,םויה
רפסל ךכ לכ תובהלתמ ןתייה אל ,םורופב םיחכונ םירבג ויה אל םאש
.ךכ רחא ופנחתת - רוציקב וא .אלפנ תוצצומ ןתא המכ
תוספרתה וז תוזיעמ ןתאש המ לכ ,"ןמצעל תושרמש תונבל" רתאב םא
זא ,רביאה ילעב ינפב
.חבטמל - ןכתומכ םישנ
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
12/10/00 17:15
תנע :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.אשונב דיגהל יל שי המ עומשל הצור תמאב תאש יל הארנ אל
.תבשוח ינא המ תעדל הצור תמאב תאש יל הארנ אל
יל היה םא השוע יתייה ינא המ תעדל הצור תמאב תאש יל הארנ אל
.חוכה


הצור יתיייהש םירבדה תובשחמהמ עגרל הפרמ ינאשכ ,םימעפל
תרמואו ימצעל תרזוח ינא זא לבא יתוא וליפא םיממוקמ תושעל
.רתויש המכו עיגמ לכה ,הללאי
,ףקותב ןוכרדהש ואדוות ,תוכסמה תא וננערת ,תונב ,...המ קר
ימל ונימאתו רעוכמ רתוי הברה הברה ,רעוכמ תויהל ךלוה הז
.תעדויש
תנעל וביגה
 
 
12/10/00 18:11
לטיור :תאמ
!!!!סוש דחאוו הזל הבוגתב
תנכדעמ ,וטנורוטב הבוט הרבח םע וישכע תרבדמ ינא ,תעדוי תא
הל סאמנו היזיולט הל ןיא ,ןאכ הרוק המו ,ימולש המ התוא
תבתוכו תבשוי ינא .ןייל ןואב ילומ איה זא תועומש גופסל
רבכ יילע קיעמש ןורגב שוג יל שי .יכבב ץורפל יל אבו ,הל
בצמהש המכש ,יל תרמוא ילש תידנקה תיכאלמה זא .םימי המכ
הריכמ ,ךומכ אלש ,איה יכ ,הקזח יתוא השעי הז ,הנאברח
?הקזח תויהל המ ליבשבש הל יתרמא זא .יתוא
הקזח ךכ לכ יתוא השע הז .הרבח יתרבק םינש עברא ינפל
ךיא הדומל יתייה רבכ .תוחפ יתיכב הנש ינפל רבח יתרבקשכש
.םעפל םעפמ השוחתה תא ךל םיהקמ םייחה לש הלאה תורגישה
.יתעגרנ תצק םילשוריב ,תירטסיה יתייה ביבא לת לש םיעוגיפב
םירטמ המכב הנחתהמ הקוחר יתייה ,ןולקשא תמוצב עוגיפ היהשכ
דיגהלו ילש אמאל רשקתהל היה יתישעש המ לכו ,סיסבל יכרדב
תוכבל הליחתה איה ילש לוקה תא העמש איהשכו ,רדסב לכהש הל
ךכ לכ הריכמ ינא .השידאל יתכפה ינא המכ יתטלקו ,התיא ינאו
םעפ לכב שארב יל תורבוע םהלש תונומתה .ותמש םישנא הברה
תומולחבו ,יכבבו ,תויוולהב תרכזנ ינא .וידרב קזבמ שיש
.יתוא םיבזוע אל םויה דעש ,ילש םיפרוטמה
יל אב .רתוי הקזח תויהל יל אב אלש ,ילש הרבחל ,הל יתרמא
הזה סנה .םייח ארקנש הזה סנה תא גוגחלו .תונהלו .תויחל
ללגב לבא ,ומויב םוי ידימ ול םיחכונ םישנאכ ונחנאש
םינונימב קר ,דחאו דחא לכב יורשש ימינפה רועיכהו תויניצה
לע ,תניידזמ המדא לע ,קדצ לע םימחול .תומחלמ שי ,םינוש
.ףסכ לע ,תד
ייחב יכ ,םינויז לע תרבדמו ,תוננבב ,ןאכ יל תבשוי ינא זא
הלוכי תא ,ךל םיאתמ אל םאו .לבאתהלו תוכבל יל סאמנש
תא ךיא םהל רפסלו תויטלופ ןויד תוצובק הזיאל 'ץלגתהל
אל הזש .תקדוצ תאש ודיגיו םיטפמיס ויהי חטב םה ,השיגרמ
,בערו ,תולחמו ,םוטא תוצצפו ,םיבערו ,המחלמ שיש רדסב
,ןוזואב רוחו ,תונעזגו ,םזיצאנ-ואינו ,םזיצאנו
.סומוחב םימרופילוקו
רבכ הז תא םישוע ונתיאמ םיקזחו םילודג ,ךלש קדצה םע יכל
.םהמ ונל אצי המ יארתו ,םינש הברה


.לטיור
לטיורל וביגה
 
 
12/10/00 18:13
לטיור :תאמ
וישכע יתוא תסעכה ךיא ,ואויל הבוגתב
ההההההההההממממממממממ
לטיורל וביגה
 
 
12/10/00 18:31
קתבמה ו'ג :תאמ
וישכע יתוא תסעכה ךיא ,ואויל הבוגתב
הצימאו המכח השא תא
רתוי הבוטה היצפואה םה םייחה
םייחב םייח תושעל יאדכו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/10/00 18:52
תנע :תאמ
וישכע יתוא תסעכה ךיא ,ואויל הבוגתב
...לטיור יוא
..םימי המכ ינפל קרוי וינב ילש הרבחל יתבתכ המ צעדוי תא
,רבדל ימ םע היהי אל טעמ דוע ילוא יכ רהמ יתיא רבדתש
.ימיטפוא םדא ןב ללכ ךרדב ינאו
.תרמוא תא המ הניבמ ינא המכ יוא
ילש הבכשה לש רוזחמה תשיגפב ,םירבח יתרבק אל יתחמשל
תא ...ועיגה םלוכש יפוי הזיאש תוימנאב ונרמא הרבעש הנשב
????....הניבמ
יל ונמיז ביבא לתב םירוגמהו ילש יאבצה תורשה לבא
תומוהמו תוחיצרו ,תוריקד ,לאמש לעו ןימי לע םיעוגיפ
.הזמ םלעתהל רשפא יא לבא תורצמ יעדת אלשו תונגפהו
רתויש המכ תויחלו הפק תותשלו תאצל לכה תורמל ךירצש ןוכנ
רבדל רשפא זא תושדחב העווזה תונומת תורמל םייתרגיש םייח
םעפ יידמ לבא יצרת קרש המו תודיריו תוציצמו םינויז לע
10 ךות הפ היהנ ארח המכ דיגהלו תואיצמל טבמ קורזל רשפא
.םימי
תנעל וביגה
 
 
12/10/00 20:16
יבא :תאמ
וישכע יתוא תסעכה ךיא ,ואויל הבוגתב
?ןוכנ
םיאקיטילופה לכ לש אמא סוכ
ןימימו לאמשמ
ידכ םיאקיטילופ םיכירצ אל ונחנאשבצמל ונעגה םשה ךורב
.ונלש םייחה תא להנל
.יצמאו יקזח
יבאל וביגה
 
 
12/10/00 21:52
badulina :תאמ
םירתוומש הלאמ אל תא ,לטיורל הבוגתב
.תושדח תעמוש אל הנשה שאר זאמ ינאש
הקינאפה לגל ופרטצה םה יכ ,תיבב צ"לגלג תא יתמרחה
.העש יצח לכ םיקזבמ ופיסוהו
.האג הנעי-תב ינא ,ןכ
.ידעלב המחלמה תא וליחתיש
בצמה המכ דע קודבל ינויח השיגרמ אל םג לבא ,תחרוב אל
.תוקד שמח לכ ןברוחמ
הארשה קפסמ הזו בוט סקס לע םיגיגה תארוק ינא םייתניבו
.םיכישממ םייחהש ךכל תודעו
.םיננבו תנוננב הככ וכישמת
תוקישנ
badulinaל וביגה
 
 
13/10/00 0:50
הילו'ג :תאמ
וישכע יתוא תסעכה ךיא ,ואויל הבוגתב
םא םגו ,תויחל תחא תונמדזה ונל שי .םלועב תקדוצ יכה תא
- תחא קר ןיידע איה ,הזה יפיצפסה יפרגואיגה קלחב איה
.הבוט יכה הנממ תושעל ךירצ תאזככו
יסיסב ןוצר הז ,תויתפכיא-רסוח אל וז ,תושידא אל וז
.תילמרונ הרוצב תויחל
.קדצומ אל הזה ןוצרהש יל רמול זיעיו והשימ םוקישו


,הלודג האנהב ןאכ יתבבותשהו תוציצמ לע יתבתכש המכו
,לזמ זא .היזיולטה לומ ,ברעב הכוב ימצע תא יתאצמ ןיידע
.ילש תויפשה לע רמושש הממ קלחכ "תוננב" תא םג שיש לזמ
?אל ,יל עיגמ
הילו'גל וביגה
 
 
13/10/00 1:34
ןר :תאמ
!!!!סוש דחאוו הזל הבוגתב
.ץראב הכסמה תא יתחכש ,ספוא
?יתנע תעסונ תא ןוויכ הזיאל
ןרל וביגה
 
 
13/10/00 14:52
תנע :תאמ
!!!!סוש דחאוו הזל הבוגתב
?םיה ףוח לע ולרמ קובקב םע םיהדמ ברע תעצה םעפש רכוז
?ןוטסובב םי שי
תנעל וביגה
 
 
14/10/00 0:21
ןר :תאמ
..יבוהאל הבוגתב
תא ,הזמ ץוח........הרוטרפמטה לבא ,םי הלחא שי
תספספ ךלש תונמדזהה
ןרל וביגה
 
 
14/10/00 0:49
תנע :תאמ
..יבוהאל הבוגתב
???הככ
:-((((
.תוכבל תלקוש וליפא ינאו ,יתבלענ שממ וישכע


???יסייאב הנוע אל התא המלו
תנעל וביגה
 
 
15/10/00 1:54
ןר :תאמ
..יבוהאל הבוגתב
ףיכ הזיא ?יללגב ?תוכבל
אל ינאשכ תועדוה תחלוש תא םתסה ןמ ,יסייאל רשקבו
ריבסא ינא ,תועשה שרפה םע השקתמ תא םא .בשחמה דיל
(: תונמדזהב ךל
ייייייייב זא ,ליחתמ סיקנאיה לש קחשמה בוט
ןרל וביגה
 
 
15/10/00 7:02
תנע :תאמ
..יבוהאל הבוגתב
....התוא ליפשמ התא הככו תוחיתפ תצק הלגמ הרוחב
...ךתיא הדובע הברה דוע הארנכ יל שי ..יוא
.ןיבמו םכח התא המכ תעדוי ינא ,יל ריבסת ..ןכו
.תונמדזהב .ריבסת
תנעל וביגה
 
12/10/00 18:26
Estee :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ןתוד הלא הפיא ,ודיגת
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 22:59
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
םלוכ ומכ .הכובו היזיולט האור
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
12/10/00 22:47
ירונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הלאכב קוסעל רשפא ךיא,ךיא
.םיחצרינ םישנא
.םידלי
.רעוב לכה
.םילימה תועקתנ ילו


.ילגרל תחתמ המדאה תקדסינ ומכ
.ינורג תא אלממ רפא
ירונל וביגה
 
13/10/00 0:17
ימת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונבה רתאב המחלמ לע אלו הבהא לע םירבדמ
םישנה אלו ילכב, קשנב םיקיזחמ םירבגה
ילכה לע תומחלנ םישנה
ונתוא םינייזמ ןייוזמה ילכב םירבגה
םיעצפה תא תוצצומו תוקקלמ ונחנאו
.....רבדל שי המ לע
ילכה תא ול ונצצמש ירחא ונתוא ןייזמש רבג לע
.!?....רשקתהל וליפא חרוט ול אוה כחאו
ימתל וביגה
 
 
13/10/00 0:29
ירונ :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.איה תואיצמ םלועל תואיצמה יאדווב
. הסיבכ תולתל םג
?הז לבא
?תוצצומ ונחנאש םילכב םימחלינ םירבג
.ליעגמ
,ליעגמ דימת
.סחייתהל הכירצ יתייה אל ילואש ליעגמ ךכ לכ הלאה םימיבו
םייניעה תא ימירת ילוא,תאו .ןמזמ תמ,יטנטילימה םזינמפה
תצק יבישקתו,ןופלטה תא יבזעתו,ךלש םיילגרה ןיבש רוזאהמ
.הביבסל
ירונל וביגה
 
 
13/10/00 11:09
קתבמה ו'ג :תאמ
.ךל ישיבתתל הבוגתב
סוידיבוא / םיירהצה רחא תחונמ


וצק לא ברק םויה
ףלועמ ,יתטימ לע עורש ינא
םייפעפע ימוצע םיסירתה
תוריקה לע רוא לש םימתכ
תודסחתמ לע הביבח הריוא
תועונצ תורענל המיאתמ
המיז תושפחמש


האנ הלמשב ,הנירוק םואתפ
לשלתשמ הראווצ לע הרעיש
הכלמ תומדב העיפומ
הנוז וא
יתכשמ ,יתמק
- הלשפוה תולקבו
- לוכיבכ תודגנתה תורמל
הלמשה
הדמע הדלוויה םויבכ
המוריע
המוצע הרזיג
תועורזה ,םייפתכה
םיידשה
יתעגנ ,יתיאר
היתומטפ ופקדזהשכו
יתעגתשה טעמכ
רעיש שלושמ תחתמו
הוורעה
םיתומיע ןימזמ
רידא הניגנ ילכ ומכ
ריבכ יאקיזומל
קשחב הערכ איה
...תוקושפה ייכרב ןיב


וניימדת ראשה תא
ןתא םג
תיטנמור הרוחס לכ תונוקה
הזבנ בהאממ
יל חלשי רטיפויש
םיירהצ רחא דוע
הזכש


סוידיבוא לש "םיבהבהא" :ךותמ
(שמח רפסמ היגלא ,ןושאר רפס
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
14/10/00 19:43
ימת :תאמ
תבש דובכל טלפמ רישל הבוגתב
תרבדמ ינא המ לע ןיבהל לוכי התא קר הארנכ ו'ג
המכ דוע שי חטב םצעב.הציצמ לבקל ידכ תפנחתמ אל ינאו
רשקה המ ןיבהל םילוכיש
ךכ לכ אל ירונ לבא קשנ ילכו םירבג.סקסו תומחלמ ןיב
ןבומכ הליבשב לבח, לבחו הניבה
םירבד תוארלו רצה ךחומ תא חותפל יליחתת םא- ירונ ךלו
רבד לכ ןיב םירשקה תושעלו תיפוסוליפ רתוי תצק הרוצב
םיבבוסל קר אלו ךמצעל םג בישקהל ףוספוס ילכות ילוא רבדל
...ךתוא
ליעגמ הז ןיידע םאו תוציצמו תומחלמ םג לכהב רושק לכה יכ
ףייכב ךל ילעגית זא ךתוא
ימתל וביגה
 
 
14/10/00 20:03
יתאז :תאמ
תבש דובכל טלפמ רישל הבוגתב
...יאדוב
....ןיז ילכ
...תוציצמו תומחלמל ףתושמש המ הז
יתאזל וביגה
 
 
14/10/00 20:11
קתבמה ו'ג :תאמ
תבש דובכל טלפמ רישל הבוגתב
ךייר םאיליו רבכ .ךכ לכ ךבוסמ אל הז .בטיה ךתוא ןיבמ
םיתעל ,קפסמ סקס רתוי םישוע ויה םישנא םאש עבק
.םלועב תומחלמ תוחפ ויה ,תובורק


תושוחתל םיליבומ תוימויק תוקוצמ ,ינוע ,תונעזג ,חופיק
לש ופוסבו םעז ,לוכסית ,תימצע הכרעה רסוח ,הלפשה לש
.רתויב תירברבה הרוצב םירבד רותפל ןוצרל םג רבד
האב ,רוהט לוכסיתמ הלוכ לכ תעבונש ,תרעוכמה תומילאה
אל) ונלש לגרודכה ישרגמב ,ונלש םישיבכב יוטיב ידיל
,ביבא לת יבכמ לומ ר"תיב תא תוארל םויה יתכלה
ןויערה תא לובסל יתלוכי אל .תיבב ינא הנה ?ונימאתה
הדאפיתניאב םגו (...ביבסמ "םיברעל תוומ" יל וחרציש
םינומשה תונש וליאכ ,ילש ןולחל תחתמ ,הפ החתפנש הירטה
םלועמ ופלח אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
13/10/00 15:08
תיור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?םכל והשמ רמוא ירוה ימס
תיורל וביגה
 
 
15/10/00 13:57
הילו'ג :תאמ
ךתיא םעה .תנעל הבוגתב
?הז ךיא .ןייכבתהל קיספהלו הטאיד תושעל ןמזה עיגהש ונל רמוא
הילו'גל וביגה
 
13/10/00 15:39
rocky :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
To Anat;
Do you really feel like soon there will be no one to talk
to? like you wrote to your
friend in N.Y

and to Eti:
it's that "shose" and more if it's the right one!
and then you don't need three times at night because it
doesn't matter how many times?
and then even a little stupid gift is the best thing cause
it's from your soul mate and you don't need DKNY
and when you sure about you're love he can meet anyone he
wants, even his x.

Rocky
rockyל וביגה
 
 
13/10/00 17:02
תנע :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
...יקור ןלהא
ןיבהל ידכ ללוהמ ןחרזמ וא תורוחש האור ינמי תויהל ךירצ אל
תמחלמל ריבס דואמ יוכיס וליפא דע רדרדתמו ךלוה הפ בצמהש
.ןוכיתה חרזמב םעפהו תישילש םלוע
לע םיאצמנ ונחנא הפיא תוארל ידכ דחא דעו דחא תושעל קיפסמ
,ונביבס ברע תונידמב הרוק המ תוארל ,תושדח עומשל ,סובולגה
םע ונחנא" רמוא ולש הכרה ןטבב םיעגופש ירחא תאפרע תא עומשל
םיטסירורטה לכ לש תימש המישר לבקל ,"תומל ונל תפכא אל ,שוחנ
תא תוארל ,אלכהמ וררחושש סאמחהמ (שפוחה ימחול חונ יפל וא)
..הילגנאבו ב"הראב תועגפמ ברע תונידמ
???ךישמא ינאש הצור התא


ירוה ימס לש רשקה המ יל ריבסהל הנכומ יהשימ םצעב וא והשימו
?ןיינעה לכל
תנעל וביגה
 
 
13/10/00 18:07
היגלש :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
- ירוה ימסל רשקב


! ! ! ל י ע ג מ טושפ אוה


םימיב הנידמב הפ שחרתמש (הטעמה ןושלב) שפנ לעוגה לכ ומכ
.הלא


.ןאכ ותוא ריכזהל וקיספי םא חמשנ תמאב .רשקה לכ הז .והז
.שארמ הדות
היגלשל וביגה
 
 
13/10/00 18:26
תנע :תאמ
שוחינ יל שי ,תנעל הבוגתב
?וילא תוער ןתא המל ..ןוכנ אל
ףרטצה אוה הנורחאלש תורמל ,ללכב ער אל הארנ ירוה ימס
..ול הלדגש סרכה ללגב הארנה לככ ילש רשוכה ןוכמל
םדוקה הדובעה םוקמב ,םעפש רמוא ינא יתשובל ...הזמ ץוחו
למס (וליאכ ינעי ,לוגסב ) ימס היהנ אוהש ינפל דוע ..ילש
תא יתיהיז אל ,וויילב ולש הארמהמ יתעתפוה דואמ ,סקס
..רחא יתדדוע אקוודו וב םולגה לאיצנטופה
????????????תרכוז שותא
:-))))
תנעל וביגה
 
 
14/10/00 14:11
יתא :תאמ
שוחינ יל שי ,תנעל הבוגתב
היה אל יתעדל ירוה ?םיעצפ לע ךורדל המל ,המל ,שונע
...סודור עצמאב אל וליפא ,קרס ירובידב חומה תא ןייזמ
זא .םורדה רוזאמ םיאקורמ תבהוא ינאש יתעדי אל ,זא לבא
.ןכ ,ןכ .הזמ הרק המ יארתו םימלשורי םינונחב יתעקשה
הז ,וליאכ אל הז לוגסב ימס ,בגא ךרד ."אוהה" ללגב לכה
םישועשכ הז הככ) .רוטקאדנוק-ימס הלורוטומ ומכ .יצח
.(והשמ םידמול .קט ייה לע תובתכ
יתאל וביגה
 
 
14/10/00 16:40
תנע :תאמ
שוחינ יל שי ,תנעל הבוגתב
?ינא .....תעגתשה תכרוד אל
רופיסה תוחפל לבא ....ךתוא תבהוא ינא המכ תעדוי תא
תוער אל תויווחו החיש תועש המכ ונל קפיס "אוהה" םע
..ידות ...ללכב
:-)))))
תנעל וביגה
 
 
14/10/00 20:07
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
שוחינ יל שי ,תנעל הבוגתב
?רנדור ימח וא ירוה ימס
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
14/10/00 20:58
תנע :תאמ
ןורמ תנעל הלאשל הבוגתב
.יולת
?תישיאה המרב
?תונמואה תמרב
?הטימל גוז ןבה תמרב
.קפס ןיא ,לילא אוה ימח
.היזיוולטב בוט רתוי ףלא יפ הארנ ירוה ימס
םעפל םעפמ הנתשמ הז ..תעדוי אל ...ילש םייטרפה םייחב
.םימרוג דואמ הברהמ עפשומו
.יתינעש הווקמ
תנעל וביגה
 
 
26/10/00 11:12
יתא :תאמ
ןורמ תנעל הלאשל הבוגתב
.הזה רדסב .סביר ונאיקו ררט ידע
יתאל וביגה
 
 
14/10/00 14:07
יתא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
about the ex- i wuoldn't count on it...
יתאל וביגה
 
13/10/00 16:33
יהשימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
סקסהו תוציצמה ירופיס לכ םע תוננב ומכ רתא אקווד םימעפל
םיסחי תוכרעמ לע "תמאה" תרתסהב ףתתשמ קר ףכו תוחיתפ וליאכהו
ןבומכו תויהולא תומזגרוא םע תומלשומ ןלוכ ,תומיסקמ ןלוכ .סקסו
תודגא ירופיס לש םקלח המ םיעדוי ונחנא לבא .םלשומה תא תושפחמ
ןויז לש תואיצמהו .תואיצמהמ ונתקחרהבו ונלש תויזטנפה תיינבהב
- ביבסמ הברה דוע שי .ךכ לכ המוגע חרכהב אל איה עובשב
ןיב םיעיפומש םיחתמ ןומה םגו הבוט תורבחו םוחו תוימיטניא
בחרמ םמצעל רמשל םיסנמ םג לבא ינשהמ דחא םהל תפכא ארונש םישנא
ינשה דצהמ םיפצמ ןכלו םיבורק לכ לכש ןיפולחל וא תוימצע לש
תויגוזב היעבה יניעב וז .םמצע תא ריבסהל ךרוצה אלל םתוא ןיבהל
ונחנא תויגוזב םג ,ןכו .םויב םימעפ המכ לש תויוטש אלו תיתימא
.דבל ןומה
עיגמ גוז לכ .סקס לש אלו .םיסחי תוכרעמ לש היצזיטרדנטס ןיא
יעדת אל וליפא םימעפלו יכלת - ךל בוט אל םאו .ולש םינונימל
תומכ לע הז תא ליפהל הלוכי תאו .הז תא ישיגרת לבא ,ךל ער המל
.תיתימאה הביסה אל תאז ,וניניב לבא ,םויב םינויזה
יהשימל וביגה
 
 
14/10/00 20:19
קתבמה ו'ג :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.םתוא הווח אלש ימל םייתייווח םיגשומ ריבסהל ךבוסמ ,יתריקי
,םלועמ המזגרואל העיגה אלש יהשימל יריבסת ךיא .דואמ ךבוסמ
תשתומ טטומתהלו ,תופיצרב תומזגרוא שולשל עיגהל םיהדמ הז המכ
?ךלש רבגה דיל ,הטימה לע


ןונימ לע ל-כ-ה תא ליפהל רשפא יאש םיכסמ ינא ?ןוכנ ,השק
תורבחבש ןיטולחל רורב תישפנו תיזיפ לבא ,יעובשה םינויזה
ןימה יסחי םויק תורידתו רתוי ההובג תינימה תוחיתפה ןהבש
תויחל רתוי ףייכ ,רתוי ההובג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
19/10/00 0:31
רוניל :תאמ
יתימאה סושהל הבוגתב
,הנדעה ,יפויה לכ תא תצמתמו םכסמ התא עודמ יל רורב אל
םוצעו רידא הז ,ןוכנ .ןימל םלועב שיש ןילנרדנאה ,שוגירה
.וב דיקפמ התאש המ םע המיכסמ אל שממ ינא לבא ,ילימ לעו


חורבל ךירצ אל םג ילואו לוכי וניא ,היחכ ,םדאה
.המוצע הכ איה האנההשכ דחוימב..וירצימ
שי...תונורחאה םינשה םייפלאב רתוח אוה םשל לכה ךסב ,לבא
תאלמש המכ דע ,הקישנו ידדה עגמ ,סקסמ ץוח םלועב דוע
.דוע שי .היהתש המצוע
?םעפ ידמ הז תא םג ללהל יאדכ אל
..יחה ראשמ ,וינויז תורידתב אל ,ותעדותב לדבומ םדאה ,ירהו
רונילל וביגה
 
13/10/00 16:59
rocky :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
hear hear
Rocky
rockyל וביגה
 
13/10/00 17:03
rocky :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
sorry, for not mentioning that it was said in regards to
somefemale (mishehi)
Rocky
rockyל וביגה
 
14/10/00 20:49
?העשה המ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?העשה המ
?העשה המל וביגה
 
 
14/10/00 22:21
הילו'///ג :תאמ
?העשה המל הבוגתב
.העשה המ ךל דיגא ינא
22:20 איה וישכע העשה
.דואמ בורקב וליפאו ,הנתשי הזש ההובג תוריבס שי לבא
.ךתוא עיתפי אל הזש ,קפודה לע דיה םע תויהל הבוח


?תולאש דוע
הילו'///גל וביגה
 
15/10/00 4:38
ישיפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הנורחאל הילא יתעגהש הטלחהב םכתא ףתשל יתיצר
.היתדו ,16 תב ינא:עקר תצק ,לכ םדוק
.םכלשמ םינוש יד ילש םייחה זא
.העיגנ רומשל יתטלחה ,ןפוא לכב
התועמשמש הכלה ראתמ גשומה-םכיניבמ תיזויגילר-םירגתואמה תבוטל
.הנותחה דע ,םינבב תעגונ אל ינאש
.תוקישנ םג.סקס קר אל


אוה הלועה רסמהו,"תוננב" לש העובק תארוק םישדוח המכ רבכ ינא
.ןימה לש תיארונ היצלפניא ןאכ שיש
.תרחא ךרדב תרחוב ינא


יכה םה םהלש םיאושינהו ,הנותחה ינפל וקשנתה אל ילש םירוהה
.הריכמ ינאש םירשואמ


תיביאנ ,יאדווב ,יל וארקי ו'ג ומכ םיקיתוו םינקיניצ זא
,תנטמוטמ
.תושגר ילב סקס ירחא תונקיר שיגרא אל ינא לבא
ישיפל וביגה
 
 
15/10/00 12:07
יבא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.תונעטב ךילא אב אל דחא ףא
רשואל הדיחיה תיארחאה תאש ,ךמצעב תעדוי רבכ תאש חינמ ינא
.ךלש
.םוחתב ליח השוע תאש ךירבדמ ןיבמ ינא


.ךתיא ףלחתהל םיתמ ויה הפ םישנא הברה - ( (-: אלש וא) יאלפתת
יבאל וביגה
 
 
15/10/00 13:02
Estee :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
םע להנל ,ןמזמ ,םעפ יתלחתהש יטרפ ןויד ,ישיפ ,יל הריכזמ תא
ו'ג
...םירשואמ םייתד םירוה לע
.ןכ
16 תב קר תא לבא
...טושפ ארונ היה לכה יל םג ךליגב
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 15:21
קתבמה ו'ג :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
םגו (רוקמב ךכ) "תנטמוטמ" ךל ארקי אל קתבמה ו'ג ,הרקיה ישיפ
תמטמוטמ ,םולשו סח ,אל


אל ללכב ינא .תושגר רסח ןימב ןימאמ אל ינא .ןקיניצ אל ינא
.והשלכ שגר אלל עצבתמש והשמב ןימאמ


הניאש - ךכרדב ךייחב רשואו האנה ,החמש הברה ךל לחאמ ינא
בוט ךל השוע איה דוע לכ טלחהב תימיטיגל איה לבא ,יכרד


ירחא םייקתמש סקס םג :ישיפ ,הבושח הרהבה שרודש ןיינע דוע
תושגר לש ןטק אל ןעטמ ומע תאשל לוכי תורכה לש העש עבר
אל הלא .גנעתהלו גנעל ,םוח קינעהל ןוצר ,הקושת ,םייבויח
תוקפאתהה ןמז אל ,הרקמ לכבו - ללכו ללכ םילטובמ םירבד
ירחאו ןמזב שגרה תא רצוי ינפלש תורכההו


קתבמה ו'ג ,הנמאנ הכרבב ,ךלש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/10/00 23:16
ןבאהו הנשושה :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
הרשעה תונשב םינוליח לש םייח הריכמ תא המכ גשומ יל ןיא
,ךתניחבמ החותפ תלדל ןאכ תצרפתמ ינא המכ דעו ,םהלש םירשעהו
בור .תואיצמה לע ןאכ םיבתוכ םישנאש הממ יכילשת לא לבא
,ןירדהמל ביבא לת-רוזאמ-תויזנכשא-תוינוליח ,ילש תורבחה
ןהלש ןושארה רבחה םע ןהלש תומדקומה םירשעה תונשב ונתחתה
םירשעה תונש ףוס דע ונתחתה ראשה לכ טעמכ .(ינשה םומיסקמ)
.ןתחתהל ימ םע שפחלב זא דע ןמזה תא וליבו ,ןהלש


קר .אלש הלא תא ,קיספב ולו ,לוספל ידכ ליעל רומאב ןיא
ןהל ןיאש םישנ הברה ,"תוננב"ב וליפאו ,םלועב שיש ריהבהל
.ירמגל םירחא םייח תויחו ,ןאכ םירבדמ המ לע גשומ


רשפא ילוא .דאמ השק ,השק :העיגנמ תוענמיהה יבגל ,הרעה דועו
?םייניב ךרד לע בושחל
ןבאהו הנשושהל וביגה
 
 
19/10/00 15:21
שיגרה שיאה :תאמ
היצלפניא ןכאל הבוגתב
תחא דועו העיגנ דוע
ענמיהל המל
תונעתהל המל
םלועב ןמז קיפסמ שי םאה
םיריהי קיפסמ תויהל םילוכי ונחנאש
טילחהל ידכ
םיעגונ אל ונחנאש
וישכע
והשזיא דימת ונל שי יכ
?ךכ-רחא
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
19/10/00 17:18
Estee :תאמ
דועו העיגנ דועל הבוגתב
...ת-נ-י-ו-צ-מ תמאב הלאש תאז .ףוא
Esteeל וביגה
 
 
20/10/00 3:17
שיגרה שיאה :תאמ
דועו העיגנ דועל הבוגתב
.ןהילותב לע רומשל תוצור תוידרח םישנש הז תא ןיבמ ינא
ןימ שורדל תולוכי ןה ירה ?עגממ ירמגל ענמיהל המל לבא
תופ קוקיל עצבל וחמשי םיבר םירבגש קפס ןיאו ,ילארוא
ידרחה


ןיבל תווצמ םויק ןיב הריתס ןיא ירה ?אל המל
תופה קוקיל
שיגרה שיאהל וביגה
 
15/10/00 14:28
ישיפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ללכב טושפ אל הז
...בושחל היה ןתינש יפכ תרשואמ כ"כ אל םג ינאו
קר ,םינב ריכהל אל ,םינב םע תאצל אלו ,16 תב תויהל ,לק אל הז
...ולאכ הריכמ אל ינא יכ
.םייתד לש תורצ ,ובזע לבא
:-)ולש תורצהו דחא לכ
:-)בוט םוי
ישיפל וביגה
 
 
15/10/00 15:14
Estee :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.םייתד לש תורצ
.ההא
?בוזעל המל
...םירחא לש תורצמ תוניינעמ תוחפ ןה המל
הרשע שש ליגב ינא םג
,הקוחר ,תחא אנפלואב
ךלש תיוזהמ םלועה לע יתלכתסה
זא יל הטושפ התיה אל איה ילוא
הטושפ רתוי התיה איה לבא
.םויה ילש תיוזהמ
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 15:37
קתבמה ו'ג :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
ענכשל תחלצה - תמאה ןעמלו ,יתסא ,אוהה ןוידה תא רכוז ינא
דחי תויחל םילוכי םייתד םישנא ינשש ןימאמ ינא .ןכ .יתוא
תויהלו טלחומ ןפואב הזל הז םינמאנ תויהל ,תוכורא םינש
.דחי םג תינימ םיקפוסמו םירשואמ


.ןכ ?הילידיא
.ןכ טלחהב ?הרידנ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/10/00 22:26
ישיפ :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
?יתוא םחנל רומא הז
כ"כ תורצ ךל ויהי דיתעב אליממ יכ ,ךלש תורצהמ יגאדת לא"
"!?םויה ךל שיש ולאמ ךל תפכא היהי אל רבכש ,תולודג רתוי


.הדות-תויניצה ירחא לבא
...לכה ירחא ,יל הנוע והשימש תעדל דמחנ
:-)בוט הליל
ישיפל וביגה
 
 
15/10/00 23:35
Estee :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
ושענ םימייוסמ םירבדש הדבועה -תישאר :הרקי ישיפ ,ןכבו
...."תורצ" םתוא תונכל הביס אל וז -םיטושפ תוחפ


,ןמזה םע םיריהבו םיטושפ רתוי ושענ םירחא םירבד ,ךדיאמ
.יאדוב


רבדל ונל אצי דועש החוטב ינא ,הביבסב ןאכ יראשית םאו
(-:....םהילע
Esteeל וביגה
 
15/10/00 20:31
הילו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינמיסה תא םלוכל בנגו ןאכ היה והשימ לבא בל םתמש םא תעדוי אל
.הלאש
איה םא הארנו הלאש ינמיס לש המלש הרוש וישכע השוע ינא ,הנה
:עיפות
????????????????????????????????????????????????????????????
הילו'גל וביגה
 
15/10/00 23:50
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רוסיאב םעטה המ ,קשנלו קבחל , תעגל ארונ כ"כ הניבמ כ"כ אל ינא
.ךלש הטלחה וז לבא ,הזה
. בוט ךל היהיש הווקמ ינא ,ישיפ הרקמ לכב
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
21/10/00 17:01
יתא לש הרבח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתיאר ינא םג
?הפל ךלש הנומת חלשת אלש המל
יתא לש הרבחל וביגה
 
22/10/00 23:13
יאקורמה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.רתויב ירקמ אוה תואיצמל רמאמב בותכה ןיב רשק לכ
(םינינועמה תעידיל ,קזב יש ) הבתכב רומאה יתג תירקה לש ורבוד
םיעוריאל רשק לכ שיחכמ
.תוראותמה תויצאוטיסלו ,רמאמב םימסרופמה
וחוממ הגה אוה םילימ םילימ -הדוהי ןב רזעילא לע ורמאש יפכו
.תבתוכה לש חדוקה החוממ עבונ לכה ךכ ,חדוקה
,(יאקורמ ) אצומ - דוסיה יטרפ תא תללוכ הניא תפרוגה השחכהה
X ו (תג תירק) יפרגואיג רוקמ ,(קיצנלוג) יאבצ תוריש
.תיגולותימ
רצק רקחמ ךא ,ןירדהמל הייזנכשא איה יכ תנעוט םנמא תבתוכה
: תואבה תודבועה תא הלעה יתכרעש
.הירגלוב איה .א
.וקורמל שוביגה תא ורבע אלש דרפס יסונא יאצאצ םה םירגלובה .ב
.רוהט וניא םמד םא םג ,םייחרזמ םה דרפס יאצאצ .ג
.תיחרזמה היזטנפה - הרופה םנוימדב םיעודי םייחרזמה .ד
.חתופמו הרופ ןוימד תבתוכל - רקחמה םוכיס
יאקורמהל וביגה
 
 
23/10/00 12:49
המענ :תאמ
תג תירקב ץופנ אל רתאה ונלזמלל הבוגתב
?ושמ ול באוכ? ךשאבאל באוכ המ ,התא -תג תירקב םילאוש הז לעו
המענל וביגה
 
 
24/10/00 12:51
יתא :תאמ
תג תירקב ץופנ אל רתאה ונלזמלל הבוגתב
!???רבחה םע יל הליחתמש יהשימ הפ החירמ ינא !יה !יה !יה
ךכ :ואשונש) ילש אבה רמאמה תויהל הלולע תא .תרהזוה ,יאר
.(...רזירפב תוכיתחב ימצע תא יתאצמו בומרבא יתא י"ע יתחצרנ
יתאל וביגה
 
 
24/10/00 14:27
המענ :תאמ
תג תירקב ץופנ אל רתאה ונלזמלל הבוגתב
יד אוה ,בל תמש אל םא ...ךלש דצהמ ינא?היופש תא ,ידיגת
(.....?חדוקה החוממ יודב לכה) ךתוא לטק
תמאב הככ) יטנתואו יעזג והשמ דיגהל יתיסינ כ"הסבו
וא .ותוא ספאי תצקש -(....תג תירקב קר אלו , םירמוא
תאש החוטב תאו .תויהל לוכי .ארקנה תנבהב לשכנ יל עיגמש
תינייפוא ארונ תאזה תוצרפתהה יכ ?ךמצעב תיאקורמ אל
.תויאנק תויאקורמל
המענל וביגה
 
 
26/10/00 11:19
יתא :תאמ
תג תירקב ץופנ אל רתאה ונלזמלל הבוגתב
ךל רסח) .ילש דצהמ תאש רורב .יתקחצ םתס .אל ,אל
וכרד הארנכ יהוז .יתוא לטוק אל אוה ,אל ...ממה .(!אלש
ילואו .בגא ,םינבל ינייפוא ארונ .ךתוא בהוא ינא דיגהל
ךרד .(םימדוקה תמועל םולכ דוע אוה) .ילש םירבגל םתס
לבא (ותבוגתמ תעדל תלוכי) ימצעב תיאקורמ אל ינא ,בגא
תא רובעל ידכ .תעדוי תא ,םינייפאמה תא ץמאל הסנמ ינא
...ובילל שוביגה
יתאל וביגה
 
 
26/10/00 11:54
המענ :תאמ
והילא דיב ץופנ רתאה ונלזמלל הבוגתב
םיטלסו המיירח ןיכהל ידמלת ףידע רתוי הז ליבשב
(יאקורמה לושיבה -ןוחמש ןב הניר לש הרפס :ץלמומ)
!ה-י-ר-ט ...תיבב היירט ענענ ךל היהת דימתש יגאדתו
המענל וביגה
 
 
25/10/00 19:25
....ישוט :תאמ
תג תירקב ץופנ אל רתאה ונלזמלל הבוגתב
!!!!!לולבמט הזכ התא ........ישוט ישוט.....יוא


.םכחתהל ךל יסופיט המכו
יא" דועמ עבנ הזה רמאמה לכ ללכב.....יל דיגת לא
........"הנבה


.ךכש החוטב ינא
....ישוטל וביגה
 
23/10/00 21:33
תינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,תיללכה המרה וז תבתכש המ םא לבא ,"תוננב"ב הברה תרקבמ אל ינא
,22 תב ומכ תעמשנ ,ידמל תיטאתפ תא .(ילרטיל) ןמזה לע לבח זא
.םייחה לע תספואמ אל ללכבו ,תיתודלי - תורחא םילמב וא
עטקה לכ רמייתמו חופנ יל הארנ הזש קר ,בילעהל יל אב שממש אל
.הזה
שי ,רוחב םע םינש לש רשקב תואצמנש ךליגב תונב םג שי ,ךרעצל
םירבדה לכ תא ושפיח אל םלועמ ןהו ,המוצע הבהא ,בוט סקס ןהל
.תנייצש םישפוטמה
שי תונינשל רבעמו ,תבתכש הממ בכרומ רתוי הברה הזש קפס יל ןיא
...?"רמאמ" דוע הזמ תושעל ...קילח לבא ,לוכסתו באכ ןומה
תינורל וביגה
 
 
24/10/00 12:48
יתא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
תורוחב שיש החוטב ינא .תרוקיבה תא דורשא ינא .רדסב הז
האור יתייה ?תוננבל תבתוכ יתייה ,וזכ יתייה םא .תורשואמ
ולאכ ןה ילש תויעבהש הדומ ינא .אלש הארנכ ?ללכב רטממ
לבא ,ךכמ תרשואמ אל ינא .יקלחב רזגנ הככ .22 תונב תודירטמה
דחא ףא ליבשב אל .יליבשב .הצוחה םירבדה תא האיצומ תוחפל ינא
ינא , .ןכןכ) ...השעי ינא המ ?הז םע בוט אל והשימל םאו ,רחא
) .יל אב הככ לבא השעא םירמואש תעדוי
יתאל וביגה
 
 
24/10/00 12:57
YULI GREEN :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
HI ETTI
I am almost 23 & I liked your article' at last
In spite of the MAROCAN BOYS
Issue

Take care & take it easy
Keep writing

yours
YULI
YULI GREENל וביגה
 
 
24/10/00 23:04
תינור :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
יתחלש רבכש ירחא הלילבש איה תמאה .תרעטצמ שממ ינא ,ואוו
המב יתוא "זיגרה" קוידב המ תעדוי אל ינא .יתטרחתה דאמ
תבשוח ינא לבא .אירק דאמו ,ןונש ,דומח היה הז .תבתכש
.ירקש יל הארנ היה הז רקיעבש
יביבסמ םלוכ - תרשואמ תויהל יל םיענ אל ידש הדומ ינא
םע ,תואושנה ,תויונפה ,תוקוורה .טעמכ ןלוכ .םיללמוא
היה דימת אל הז .יל בוטו תרשואמ ינאו .םידליה ילב ,םידליה
ינא הז ללגב ילוא .תוללמואה תא יתאצמה ינא םעפו ,הככ
ךוראו ביצי רבכ אוהו) יל שיש רשואה תא םויה ךירעהל תעדוי
יל שי ,תויגוזב הנימאמ ינא .יתימא אוהו .(יתרגש בצמו
המו ,דבוע הז ךיא לע (...יתאצמה ינא אלש) ילשמ תוירואת
אל יל הארנ היהש תבתכש המב והשמ היהו .הז ליבשב םישל ךירצ
.תואיצמלו .ליגל םיאתמ
דבכל הכירצ יתייהו ,ידמ הטוב יתייהש ללגב החילס תשקבמ ינא
.השיגרמ תאש המ םע דדומתהל ךכרד תא
תינורל וביגה
 
 
24/10/00 23:13
tamar :תאמ
בלה לכמ תולצנתהל הבוגתב
.ךקלחב החמש ייה
tamarל וביגה
 
 
24/10/00 23:26
המענ :תאמ
בלה לכמ תולצנתהל הבוגתב
הרקי תינור
?תויגוז יבגל ךלש תונבותב ונתוא יפתשת ילוא זא
ךלש
היפיצו תונרקסב
המענ
המענל וביגה
 
 
25/10/00 17:57
תנגרפמה יתור :תאמ
בלה לכמ תולצנתהל הבוגתב
עובשב ''ישנ טבמ'' תינכתב הרקיה יתא תא תיאר אלש לבח
.תכסחנ התייה תרוקיבהש תענכושמ ינא .רבעש
תנגרפמה יתורל וביגה
 
 
26/10/00 11:22
יתא :תאמ
בלה לכמ תולצנתהל הבוגתב
ןכדעתהל השקבב זא "תפסכ"ל יתמלטצה לומתא !תוננב
םיירפב אל ישנ טבממ ןתבהלתה םאו ,ךסמה ךרד ייתורוקב
.שדוח דועב רדושתש תינכתב סושל וננוכתה אנא זא םייט
אל ירעצלו) המכחו הפי יתייה לבא ,ףסכ יתחקל אל ,אל
.(...הרישע
יתאל וביגה
 
 
24/10/00 16:10
תואלפה ץראב הסילע :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
תינור
זבזבל תחרט עודמ ,רמאמה תאירקב ךנמז תא תזבזבש תבשוח תא םא
?הבוגתב ןמז
?הבוגתה לע הבשחמ יעגר תזבזב םג עודמ
ןמזה לע לבח תמאב
תואלפה ץראב הסילעל וביגה
 
 
25/10/00 12:01
shiraz :תאמ
ןמז זובזבל הבוגתב
mmm
shirazל וביגה
 
25/10/00 17:28
....ישוט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...הריקי יתא
.הכלמ תאש (!!!) ת מ א ב לבא ךל יתרמא אל
ךכ אלש יאדו ירהש - "ולש תיסקאה לש הרבח תויהל הלוכי תא" יבגל
תויהל .זכרמב תויהלו תורחאה םישנה תובישח תא רדמל הכירצ תא -
.תויופידעה רדס שארב
ינומכ ימ) תוהדזה תשוחת ךותמו המאתהבש ךל חיטבהל הלוכי ינא
!ךלש תוכיאה ןמז תא דוע לוזגא אל ינא (...לכסתמ הז המכ תעדוי
היטעב (התוא םוזא אלש יאדווב) הרומחה העפותל די ןתא אל ינא
םדא" טושפ אוה יליצאה ונרוחבש הרכהה הכמ בושו םיבצעה ףר הלוע
...רשק לע רמושש "הזכ
ול לפונ אל םעפה םגש יניבת םאש הווקמ ארונ ארונ ארונ קר ינא
תאו .ינומכ אל .ךנמז תא יזבזבת אל ,ורוסב ךישממ אוהו ןומיסאה
...ייח תבהא לע תרמוא ינא - תעדוי יאדו תא - הז


.הלילה ךילע יתללפתה תמאב
(-: ......ראוני דע תוחפל .ךישמא ינא
....ישוטל וביגה
 
 
25/10/00 17:59
תיפרוח :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
הדובכב תיגולותימה תיסקאה התיה וז -ןיבא ינאש ,עגר
???המצעבו
הרובחה רתי לכו תנתוחהו , םירוהה תא שוגפל הכזינ יתמו
(-:....?תרבודמה
תיפרוחל וביגה
 
 
25/10/00 19:40
....ישוט :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
הבוגתהו .הדובכב תרחא יהשימ ינא ,הדובכב תיסקאה אל ינא
.יתאל דחוימב התיה ילש
...תישיא הבושת שי ךל םג - הנה ,ביגהל תטלחהש הדבועה רואל


.הכזנ אלש הארנכש איה הבושתה - הרובחה רתי יבגל


.םיענ ברע
....ישוטל וביגה
 
 
26/10/00 11:31
יתא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
?תעדוי תא המ ,ונעי דוע םה ילוא .עגר ,עגר
הרידה ןכ םגש יהשימ וז לבא ,תיסקאה אל וז :תיפרוחלו
.(ישוט דובכה לכ) יניעמ הניש
ןיבל תילתע ןיב הבריקה יתוא הגיאדמ דואמ :'ס בגא ךרד
?הגאדל הביס שי םאה .הפיח
יתאל וביגה
 
 
26/10/00 17:11
ישוט :תאמ
?םיטפקס תויהל המל ,ישוטל הבוגתב
.הגאדל הביס םוש
.רתויב הנטקה אל ףא
ישוטל וביגה
 
27/10/00 13:30
לייא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא


.יעדתש יתיצר קר .תיסוכ תא . ןמרל-הנכסמ יליב לצא ךתוא יתיאר


לייא
לייאל וביגה
 
 
28/10/00 19:12
קתבמה ו'ג :תאמ
יתאל הבוגתב
תואימחמ תורדגהב אלא ,"תיסוכ" הלמב שמתשמ יתייה אלש תורמל
רתוי הברה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/10/00 17:34
יתא :תאמ
יתאל הבוגתב
.רדסב יתייה םש םג .שדוחכ דועב תפסכב םג העיפומ ינא ,הכח
...רבעמו לעמ הז תיסוכ םישולש תב הרוחבל -ו'גו
יתאל וביגה
 
29/10/00 14:04
יעדת רבכ תא ,יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


ינא קרו ינא יב אנקל וליחתה ....יתוא ץירעהל וליחתת םישנא
אוהה)וקורמ ךלמ ןיב יופצ יתלבו םיהדמ ,קתרמה שגפמל הדע יתיה
יחש תפרצ םורד ךיסנ ןיבל ( 'גר'וג גניק טחמ םימדוקה םירמאמהמ
.עגרכ טעובו
אלש ימש ןייצל ילע ךא עוראה יטרפב םכפתשל הלוכי ינניאש יל רצ
.וייחב הגספ שגפמ האר אל , שגפמה תא האר
.הנש 40 ץראה טוקשתו םלובגל םינב ובשו
יעדת רבכ תא ,יתא ל וביגה
 
 
29/10/00 17:48
:תאמ
הגספ תשיגפל הבוגתב
!הרקיה יתוחא
רובע הצור תא המכ םיניינעתמ רבכ סנראב דנא לבונ תאצוהב .1
תובקעב תורירגשה תא ריזחהל םילקוש םיאקורמה .תחא הרודהמ
.תונורחאה תויוחתפתהה
תא ריזחהל תלקוש ,תאז תמועל ,לארשיב היזורג תורירגש .2
תרידח תעינמב ונולשכ בקע תותימצל ףסכה ןש לעב דובכה לוסנוק
הסדנה יכ עידומ ל"הצ רבוד ,ליבקמב .ונרוזאל תינמית חור
אולכה ףוטחה ץוליחל "לעי" תרייס תא חולשל םאה תלאוש תיברק
.ןג תמר זכרמב הרידב
וא לשבל תלחתה רבכ ?יעיבר םויל תעלדה קרמ םע הרוק המ .3
?(דימתכ) ישיא ןפואב םינינעה לע חקפל אובל הכירצ ינאש
וניתוחוכ .ךיסנל ךלמה ןיב דראיליב רינרוט לומתא תדספה .4
.דמעמה לדוג די לע ןטק יאקורמ ןיז .םהיתוחוכל ובש אל ןיידע
רתסא הכלמה ,תבהוא
וז הבוגתל וביגה
 
29/10/00 18:11
יעדת רבכ תא ,יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


?תרמוא תא המ ... יתוחא


ךיסנהו ךלמה תא הארנ ףוסבו תומשגתמ ךלש תויזחתה לכש יל הארנ
.העיקשה רבע לא דיב די םידעוצ


.םדוקמכ תויהל ובושי אל רבכ ססקרבאב םייחה ,לומתאמ


תודידי לש התליחת וא תיאקורמה הירפמיאה לש התעיקש תאז םאה
.האלפנ


.הקנלבזק טרסה ךותמ
יעדת רבכ תא ,יתא ל וביגה
 
 
29/10/00 18:27
ט"חמה לש ותשורג :תאמ
ינאו ךלמהל הבוגתב
,הבוהא
ינא ,ילש םיסחיה תוכרעמל רשאב םיטרסמ תטטצמ תא רבכ םא
(עמשמ יתרת) םיבצינ ובש ףדמהמ םיטרס ויהי ולאש הפידעמ
.תינשוח תיאנותיע לש היודיוו םישוחה תיירפמיא , לאונמע
יל הארנ ,'וכו 'וכו תונכה תוכזבו תודידיה ןינעב :ינש רבד
רשואב םיקחשמ ןאכ :בותכ היהי ססקרבאה תלד לע בורקבש
...ןוסאפבו
אל םא ,יחא הז תבשוח תא המ .םיכלמו םיאקורמ ופורפא :ףוסבלו
?דמחא לש רוציק
ט"חמה לש ותשורגל וביגה
 
 
30/10/00 13:57
יעדת רבכ תא ,יתא :תאמ
..ןוסאפבו רשואב םירג ןאכל הבוגתב
!יתוחא


ירהזה !יובאו יוא ?תומשב שמתשהל , םיללכה לכ תא תרבוש תא
.ךל


.בוטה יכהמ הז יחא לש רוציקהש יתבשח


ב.נ


תחא הרידב םירג ןאכ
.תרופיחאו ט"חמה


.תעלדה קרמב תוארתהלו תוקישנ
יעדת רבכ תא ,יתא ל וביגה
 
31/10/00 8:28
יבא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתיאר (ןוהה קוש....ףרגלט....תרכוז) ןממ יבא הז ,ייה ,יתא
.ןיינעמ רתא .תוננבל יתסנכנ כ"חאו תבש םויב ,היזיוולטב ךתוא
mamanav@msn.co.il ליימ-יאב לש ןופלטה תא יל יחלשת
יבאל וביגה
 
 
2/11/00 10:05
יתא :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
.שדחמ םעפ לכ יתוא קרוז ךלש ליימ יאהו ךל תונעל יתיסינ ,יבא
.יתא ייב .ךלש הנוכנה תבותכה םע יטרפה ילש ליימ יאב יל הנעת
יתאל וביגה
 
 
3/11/00 1:26
תרחובה :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
קוידב יתמ תעדוי תא ,רקובב תבשב ךתוא ספסיפש ימל ,יתא
ךתצירעמ ?בוש ךתוא דיספנ אלש ,ךבוכיכב תפסכה רדושת
תרחובהל וביגה
 
 
5/11/00 18:15
יתא :תאמ
?תפסכב יתמל הבוגתב
וא אבה עובשב היהי הז הארנכ לבא ,תחדפתמ תצק ינא תמאה
..ןוגריפה לע הדות .םייעובש דועב
יתאל וביגה
 
22/1/01 23:06
ימולש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
1!!!!!!!ןוכנ ךכ לכ הז
ימולשל וביגה
 
24/1/01 12:35
ילחר+לגיס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיסחי תכרעמ לע רופיס ןאכ שי,,,תודעה םע עטקה לזאזעל המ
. (ופט..ופט..ופט..ונילע יאוולה)
לבא) !!!!!רוחב רבכ ואיבת WHATEVER יזנכשא/יאקורמ תפכיא ימל
(???תג-תיירק
.םנייוצמ םיפיט,רופיס הלחא הזמ ץוח
"תיגולותימה תיסקאה קתונת" :בורקב םישדח םירקיטסב םיאצוי
ילחר+לגיסל וביגה
 
26/1/01 12:48
ןרע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לע דחא ךולכל דוע ךל דיגי ינא המו דודשאמ ינא הבוב יעמשת
בגא ךרד ,תוכיתחל ותוא רבושו רתאה תא ךל ךפוה ינא םיאקורמה
. דחא םכל גישי ינא ? םירתא הקנמ םכל ןיא ? ךלכולמ רתאה המל


: יתוא תוליעגמ ןה , ןטקה יציצה םע תוינידנולבה תורוחבל רשקב
תוינלופ .א
המשנל תודרויו תויצרק .ב
ןיידזהל תויושע ןה בגה תא הנפת םא .ג


:לודגה הזחה םע תונטקהו תורוחשל רשקב
תוינלופ אל ןה .א
תויצרק םג ןה .ב
וחרבי ןה בגה תא הנפת םא .ג


תוניצרב תחא ףאל רשקתהל אלו םעפ ידמ ףילחהל ףידע רוציקב
ןרעל וביגה
 
 
28/1/01 17:31
תישונאה :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
?עצמאב והשמ ינא םאו
?יעזג לבא ברועמ והשמ
טלחהב לבא היצרק אל ,הזכ רדסב יציצ םע לבא הינלופ ,עדוי התא
.בגה ירוחאמ אל לבא ןיידזהל תבהוא
החילצמ ינא ךלש תויביסרגאבש יל הארנ ?יפא תמשנ ?יונפ התא זא
.יתומולח רבג תא תוהזל


?לדוגה םע הרוק המ
תרירב לש הקיתאה" יתא לש רמאמ האר בזכאמ אל אוהש הווקמ ינא
."לדחמה
.םדוק תחא העש הפיו הנעת םינוירטירקל הנוע התא םא
תישונאהל וביגה
 
 
12/12/01 23:23
הלוש :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
תובתכהמ יל ס-א-מ-נ טושפ ,סאמנ .שפנ דע םיימ ועיגה .יד
לכ .לוכיבכ "תררחושמהו השדחה השאה" לע הלאה תויונשברחה
.םירבג התוא קחשל יד זא והזו תונוז תוניידזמה
הלושל וביגה
 
4/2/01 2:02
ינומיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןייוש ונ
ינומילל וביגה
 
4/2/01 12:26
ינומיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רתא הזכ ןיא םירבגה ונל המל ןיבמ אל ינא
ינומילל וביגה
 
19/2/01 20:39
סוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תוננבב ךלש תובתכה תא יתארק
לש ינשה דצה תא עומשל ןינעמ דימת, תנינעמ הרוחב תארנ תאו
.בטיה תושעל תעדוי תא הז תאו,(ישנה ןימל הנווכה) סרתימה
ךיתובתכ , הסדנה ידומיל - אצמנ ינא הבש תינוג דחה השינב
.ילנויצאר אלו ילנויצומא והשמ ףוס ףוס, ןנערמ חור בשמכ תועיגמ


הנמאנה ךתדובעב יכשמתה ,לוכה הז
סויל וביגה
 
22/3/01 17:13
romi :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתוריקי ,בוט
...הפ תרבדמ תיאקורמה ינא וז
.שממ אל םיתג -תירק לע םג ,תחכוותמ אל ינא לכואה לע
?הווש יאקורמ ןתאצמ תוחורה לכל הפיא ,יל ורמאת קר לבא
הז יאקורמ ונניב לבא ...ייחב םיזנכשא םע קר יתאציש אל הזו
תיב ילענ ומכ קוידב
.הצוחה ותיא תאצל תוחידפו םינפב םיענ
ולש אמא תא השגפ אל ןיידע הארנכ רמאמה תבתוכו
הילע העמש איהש החוטב ינא לבא
,הינלופ אמאמ עורג רתוי הברה הז תיאקורמ אמא יכ
!הז תא ישיגרת רבכ תא,תמייואמ שיגרת איהש עגרב
?ףרוש םוחה ?ידימ ףירח לכואה
יתריקי לכה ירחא
"תחא קר שי תיאקורמ אמא" רמגנ לכהו ליחתמ לכה הזב
<הזה עטקב תזנכתשמ איה לבא> ילש אמאמ ץוח ילוא בוט
הרקמ לכב
ילש ןורג ןזוא ףא םיינזא םייניע הרפכה אל ,םיחרפה אל
ולש אמא אלו לכואה אל
<אימחהל םיעדוי אל םיאקורמ> תואמחמה אל חטבו
.םכינבש המו אוהו תא הז רבד לש ופוסב


בטימל סקרמ ו'צוארג לש אוה הרואכל ןלא ידוו יפמ טוטיצה א"ד
יתעידי
romiל וביגה
 
 
23/3/01 21:20
יתא :תאמ
תיאקורמה רבדל הבוגתב
וללגבש והשמ שי םא .קוחצמ יתקנשנו יתארק .הלודג תאצי .םולש
הכירצ אל ינאש הז ,ףוסב יתוא קרז הזה יאקורמהש החמש ינא
היהש קר אל לעופבו הקנלבזקב הנקנש חיטש תחת רתוי ןושיל
יכ ריקה לע םש תויהל ךירצ היה לבא .קבא ךשמ םג אלא ,רעוכמ
ולש אמא לש לכואהו ."..וקורממ הז תא ואיבה ילש םירוהה"
,ונ .ןכ ולש אמא ,אל דלפשור ,ונעי .םיעט יכה היה ןבומכ
.תמאב
.אימחהל םיעדוי אל םיאקורמ :תקדוצ תא תואמחמה ןיינעב םגו
ינא .הנשמ אל רבכ הזש ירחא קר לבא ,םיעדוי םה ,תרמוא תאז
יתעמש ,הז רמאמ בסנ וילעש יאקורמה םע ייסחי ימי לכ ,לשמל
לכ דועו ."סולפ םיבוט םידידי קר ונחנא .םירבח אל ונחנא"
(לכה יניבתו םיבקועה יירמאמ לע ירבע) תויתטיש תובלעה ינימ
,הנהו .טפשמב יאכז תאצל ןיידעו ישפוח יב דוגבל ול ורשפאיש
תא יתעמש ,רתוי םש יתייה אלו ייצפח תא יתזראש ירחא הקד
,ונעי .יתפלעתה טעמכו ."ילש תיסקאה" :יילע רמוא בורקימה
עצמאב תמש ימ ומכ שממ ,'יתומ'ב לבא ,ותרבח יתייה אל ייחב
יתלאששכו הפריה אל ףוצחה .תיסקא תמרל יתגרדוש ,הנוצק תמלשה
?ןכ ."!םירבח ונייה לבא ,המ" :בל םותב רמא אוה ןיינעב ותוא
ךל" .הבושתה התיה "םלוכל" ,?קוידב הז תא תרמא ימל ,יתלאש
תא יתעמש אל ינאש לבח ארונ קר ."...ךלש תורבחל ,ילש םירבחל
אוהש ללגב ומכ ,ןזואה דע יל עוקת היה ןיזה יכ אל ,אלו .הז
עקות היה אוה תמאב הלש ,ולש תבהאמה םע אלא ,יתיא היה שממ אל
ייד איהש ומכ ,לודג הזכ ול שיש אלו .ןזואה דעו ךרואה לכל
.הדמג
..הנומימב קוידב יתדלוה םוי לח הנשהש איה תיתימאה הידגרטהו
המ תא רידגהל הכירצ ינא םאו ,תישיא .תרמוא יתייה ,ילרוג שממ
אוה) הרובגהו האושה םויש תבשוח ינא ,הזה יאקורמה םע יל היהש
אלש .יתדלוה םוי תוגיגחל םיאתמ רתוי היה (הרובגה ינא ,האושה
.(אבצ בהוא ארונ אוה) ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי לע רבדל
יתאל וביגה
 
 
30/3/01 1:55
romi :תאמ
םיאקורמ הצור אל רבכל הבוגתב
,יתא
...בצעתהל ךירצ אל
תונוריטב בלש היה הזש יבשחת
!דימ הנוצק תוגרד תלביק תאו
הנומימל יילא תנמזומ תא הרקמ לכב
ףרוש אלו םיענ היהי לבא...הטלפומ היהת אל םנמא
ךתוא חירכי אל ילש אבאש החיטבמ ינאו
יתיא ןתחתהל
.....חחייימש גח
romiל וביגה
 
 
4/3/02 16:11
יתא :תאמ
םיאקורמ הצור אל רבכל הבוגתב
תוינעזיג תורוחבל המב םינתונש לע המוצע השוב השח ינא
ךתומכש
הרובגהו האושה םויל ןהלש םיסחי תוכרעמ תוושמש הלאכ דועו
ןורכיזה םויל וא
ךל עיגמ טושפ ,ךב דגב אוהש תאלפתמ אל ינא
? הליחתכלמ ללכב ךתיא תאצל עודמ ,איה הלודגה הלאשה
יתאל וביגה
 
6/7/01 9:27
רחא רופיסמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.םייחה תא ךל סרוהש אוה הצמחהמ דחפה
רידא והשמ הרוק וישכע קוידב ץוחבש תדחופ תא ךל שי המ הנשמ אל
םג לבא .יעגרת אל אוהה רבדה תא םג יקיזחת אלש דעו תספספמ תאו
... רחא םוקמב ...וישכע קוידב ילוא יכ יעגרת אל יקיזחתשכ


.תוצמחהמ דחפל יקיספת
.ץימחהל דחפהמ דחפל יקיספתו
תויחל יאוב ,םייק וניא םגש רדגומ אלו ינוימד דיתעב תויחל ידו
.המדאה ינפ לע ןאכ הווהב ונתא


.הז תא םיוושו םיפי םייחה
! םתוא יצימחת לא
רחא רופיסמל וביגה
 
27/10/01 17:19
העונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תנע


תובוגתל תוניצרבו תוטיהרב תונעל ךתלוכי תא הכירעמ דואמ ינא
הפידעמש ימל "תונעזגב המשאה" ומכ תויטנבלר אלו תוכחוגמ
.ינלבוסו חותפ םדא תמאב תאש חיכומ רבדה ..החובטמ םע םירחרחש
...אמגוד תחקל םלוכל טלחהב יואר
העונל וביגה
 
8/11/01 15:32
ןיש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
היצרקלשכ ,טעמ דוע תנתחתמש ןטק יציצ םע ההובג תינידנולב רותב
הרוחש האלמ הכומנ איהו לעי הל םיארוק ילש בלכה םע הניידזהש
.ידמ רתוי תצק יתהדזהש דיגהל תבייח ינא-לודג יציצ
דיחפמ
ןישל וביגה
 
22/11/01 10:26
ןדרי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הלודג תא- יתא
הז תא תבתכ טושפו השיגרמ/תבשוח ינאש המל תרבחתה ךיא
המ םאו םתוא תויחל םייח םג ךל שי בותכלמ ץוחש תעדוי ינא-יעמשת
תוננב המכ שיש "יתוחא" יעדת זא םייתימאה ךייחל רבחתמ םג תבתכש
אל ינאו-וישכע ךל תבתוכש תאזה הננבה ומכ- ךומכ תובשוח םגש
תרצ איה יתרצש תעדל םחנמ יצח הז יתוא לבא ךתיא המ תעדוי
..ונלש הרקמב תובר וא..םיבר
םעט תא לקלקל הזל ינתת לא לבא ןוכיתב דחיב ונייה בגא ךרדו
לבקתמ אל ללכ ךרדב "רבעה ןמ לוק"ש תעדוי ינא,תלביקש האמחמה
..הכרבב
ןדריל וביגה
 
11/12/01 12:53
בושח אל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הליחב תררועמ ךלש תושאונה
.תוחפ יבזכאתת םיכסמש ימ לכ םע תאצל יקיספת םא ילוא


.המכ לש תיגולותימ םג איהש תיאקורממ
בושח אלל וביגה
 
 
11/12/01 19:46
המח לבא הינלופ :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב


?והשמ ךל התשע איה ?יתא לע תדרוי תא המ
סנכהל ילב םירחא לש םהייח לע עומשל םילוכי אל םישנא המל
?ףרטאל
חטב לבא ,המכ לש תיסקא תא ילוא ,תויביסרגא תאזכ םע ,ללכבו
.תיגולותימ אל
המח לבא הינלופל וביגה
 
14/12/01 2:11
ילטיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
שי, ןכ ןכ).הלותב.18 תב לכה ךסב ינא.רוביד תוכז הברה יל ןיא
-םע,יצחו שדוח התייה הכורא יכה םיסחי תכרעמהו.(ולאכ דוע
יל השוע הזש ךיא,םיהולאו.הז לכו קינדוכיל ןטלתש,ינלוגמ יאקורמ
ומשלש אשונה לבא.תכלל יתפאש וא,יתכלה הלאכ םע קר,זאמ,הז תא
עזגל הזעהו הרוהטה יתיתימאה יתבהא אל אוה םויה ןאכ ונסנכתה
תא רשקב יתיאר,הנטק הדלי יתויה זאמ.רשקל יתהימכ אלא,יאקורמה
יתוא אשי בוהאהו תויעבה תא םילעי,םידורוול ייח תא ךופהיש המ
המ לכשו.ךכ אל הזש תדחופ ינא.תופוזשו תונוסח םיידיב םייפכ לע
ןיבאו לטסירק הזאוכ יפוצרפב ץפנתי תווקת יתילתו וילע יתמלחש
עונלוקהו היזוולטה תעפשה קר היה יתמלחש המ לכו יתיצרש המ לכש
םיצנצנ תרזפמו תדמוע אל היפ ףאשו,הזכ רבד תמאב ןיאשו,ונייח לע
.הלעמלמ
םינשב תולגל הדיתע ינאש המ א איה הבורק רתויה הידגרטה לבא
םירשק יל ןיאש ללגב קרו הז תא הלגמ אל ינאש הדבועה אלא,תואבה
אלו,וב רסח אלש ינוציחה יארמב רושק אל רבדהו,רבח יל ןיאו
תולעל חילצמ אל דחא ףאש הרורב אל הביסב אלא,ל"נכ ויפואב
ףידע) רבח הז הצור ינאש המ לכ?הבהא?רבח?רשק יל ןיא המל,היילע
תנגומהו הנטקה הדליה ומכ שיגרהל יל ןתייש קבחיו בהאיש (וקורמ
לק ךכ לכ הארנ הז.תעדוי אל ינא הז תא יל ןיא המל.ולש
םיסחי תכרעמל ץפוק!ספוה,רשקמ אצויש דחא לכ וליאכ.ץוחבמ
המוד רבדה ילש תורבח לצאו.רבח ילב יצחו הנש רבכ ינא לבא.השדח
.סופת דימתש ןזה ףוריטב תויסוכה ולא דבלמ
ינא ךכ הז לבא?שקבל ידיצמ ידימ הברה.הבהא היה יתיצרש המ לכ
הבושתה?יל עיגמ אל.רשואה ןיבל יניב ןורחאה םוסחמה אוה השיגרמ
ינממ תובוט תוחפו תובר.יל עיגמ דואמ.ןכש אקווד איה הז לע
הזיא תויהל ףידע היה?הסופת אל,האיצמ יד תבשחנש,ינא המל.תוסופת
תופצל אלו המל ןיבהל יתלכי זא יכ דבל תויהלו הליעגמ הלרב
הניבמ אל ינא.הנוש אוה בצמה לבא.יתוא וארת,ירה יכ דחוימ והשמל
הצור אל ינאש הלא דבלמ.יתוא הליג אל והשימ המל.דבל ינא המל
המ הברה ךכ לכ יב שי,תתל הברה ךכ לכ יל שיש השיגרמ ינא.ןבומכ
אל ינא יכ,תימצע הבהא וא תונצחתשה ךותמ אל שממ הזו בוהאל
תויהל,בוהאל יל עיגמש.תזבזובמ השיגרמ ינא טושפש אלא,וזכ
.תבהאנ
ןיאו
ילטילל וביגה
 
12/2/02 0:52
anna :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!דאמ ץלמומ
+ םינש 5 רבכ ךשמשנש שיגנו בורק ישיא עדימ - הטימב רקיעב
אלפנ םיאצוי םידליה
annaל וביגה
 
3/3/02 15:16
תינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יגוז ןב םע דחיב..... העוט ינניא םא 10 ץורעב יתיפצ לומתא
.....בומרבא יתא תא יתיאר
"םימחר" ...... ךל רמול יל שיש לכו
.... םויה דע תנתחתה אלש.....הקותמ יאלפתת לא
.... הרקי אל םג הזש הארנכ
....תדקוממ אלו תלפרועמ הזיא
זא... תחלצה אל..... םיקרמ ןיכהלו ןתחתהל תיצר...בוצע יכהו
..... תיטסינימפ תייהנ
!!! זכורמ שפנ לעוג
תא יכ .....ךתוא ואר ךרעל 30 יאליגב םירוחבה לכ אלש הווקמ
2000 - ה תונשב םישנ לע םירמואש תא םירמוא ןללגבש םישנה גוסמ
!! ךיילע תמחרמ שממ ינא
יגוז ןב םג - בגא ךרדו
תינורל וביגה
 
 
3/3/02 19:14
הלאירא :תאמ
היזיוולטב יתיפצ לומתאל הבוגתב
שולשבו האירקה ינמיסב ץצקל יסנת .תמדוקה תמהלתמה הבוגתה
.רתוי תיטנגלאל הביתכה תא ךפוה ,תודוקנה
תאצמנש ירמגל רורבש והשימ בילעהל ?ןוכנ המצוע תבר השיגרמ תא
?ךילעמ תוגיל המכ


.ךילע הסכיא
הלאיראל וביגה
 
 
4/3/02 9:26
תינור :תאמ
תא םג תבתכש רורב ידל הבוגתב
ןכותה לע עיפשהל הרומא אל ילש הביתכה ךרדש תששוח ינא
.................................
......בוט רתוי רתויש המכ........ תודוקנה יבגל
? ילעמ תוגיל המכ
דחא ףא לעמ תוגיל המכ אצמנ אל ,ןעזיג אוהש םדא
תוחפ דוע....המב לבקמש רמרוממ םדאו
...יסחי הז הסכיא
ףא הב ועגפ אל םירבגש....תרשואמ הסכיא תויהל הפידעמ ינא
הנכ הגאדו הבהא םוח תלבקמ דימתש....םעפ
...יתוא הצר אל דחא ףא יכ סרא תררחשמ אלו
? הקוור תא םג.... בגא ךרד.... ידיגת
?רעוס הליל ירחא התיבה תכלל הל ורמא םירבגש
? דעוימה לש ונחלוש לע לישבת חינהל הקיפסה אלו
!!!! אל ינא יכ
!!!! ךיילע הסכיא ,רתוי הברה ,בגא ךרדו
תינורל וביגה
 
 
4/3/02 11:10
הלאירא :תאמ
הרקי הלאיראל הבוגתב
שי םאהל םאתהב ןהלש ימצעה ךרעה תא תודדומש תונב שי דועש
םדאה ןדיעמ ?ךתוא ואיבה הפיאמ .אל וא גוז ןב ןהל
?ןומדקה


ולפיטו ךל וגאד דימתשו ךב ועגפ אל םלועמש החמש דואמ ינא
.לופיטו הגאד הברה הכירצ תמאב תאש יל הארנ .ךב
הלאיראל וביגה
 
 
4/3/02 11:12
הלאירא :תאמ
יתעדי אל ,יואל הבוגתב
תויהל לוכי .הליער יד תא סרא תררחשמ אלש יהשימ רותב
?יתא לש יוטיבה רשוכו רכשה ,הלכשהה תא הצור תייהש
הלאיראל וביגה
 
 
4/3/02 14:56
תינור :תאמ
יתחכש ךיא ,ןבומכו ,האל הבוגתב
תלכסותמה יתא איה איה תאש תויהל לוכיש יתנעט רבכ
הרירמהו
לבא ןיינעל יתסנכנ אל ןכל םדוק ,ןכבו :הלכשה יבגל
... תניינועמ תא םא
לשמ םיבשחמ תרבחב ינש ראות תלעב םיבשחמ תסדנהמ ינא
ימצע
יפכו תיסנניפ היעב יל ןיא : הזמ קיסהל ילכות םא
ךתואו יתא תא ןממל לכוא ינא הארנה
... תניינועמ תא םא
לכ ךרואל יכ רובש ןכבילש תששוח ינא : לערה יבגל
אשונב גשומ ןכל ןיאו תושירדב אובל קר ןתעדי ךרדה
רשפא םא .... ןכ ? םירמאמה לכב הז תא םיאורו הניתנה
הככ םהל אורקל
!!! שפנ לעוג - טושפ תובתוכ הינשה תרמרוממהו תאש
!! ןכל עיגמ ? המ תעדוי תאו
,תלבקמ ,תקנפתמ השיא תויהל תינהנ ינא ,לופיטה יבגלו
םג חיוורהל ינש דצמ לבא ךמות ,יתפכיא רבג דצל תויחל
ינאש תולוק ילוקב קועצל אל לבא ונממ רתוי
.תיטסינימפ
םירבגלש הנמנמשה ,איהה ,הינשהו תא ,םעפ יתבתכ רבכ
בומרבא 'בגה ,הדיל דמוע אל
דימתו ןכתוא הצור אל דחא ףא יכ תויטסינימפ ןתייהנ
יכ ןכתיא ונתחתה אלש םידודלו אתבסל רמול לק רתוי
....דבל תורדתסמ ןתאו ,תוצור ןתא המ תועדוי ןתא
תויהל (יתא םגו) תמלוח תא ,טקשב ,ךשוחב ,הלילב לבא
בלכ לדגל ,םידלי ינש םלועל איבהלו רבגל האושנ
,תרטקמ ולש אמא תא עומשל , תבש םויב טנלו'צ ןיכהלו
יממ ץוצמל תעדלו עברא לע תדרל יצלאת הז ליבשב לבא
!!!!
ףא לע ךתוא תחקל םיכסי והשימ ,הציצמה תלוכימ ילוא
ךכ לכ תוברה ךיתוערגמ
תינורל וביגה
 
 
4/3/02 16:14
הלאירא :תאמ
... ילש הרקי הלאיראל הבוגתב
ךתוא ,הברה יכה החיוורמ תא ,המיסקמ תא ,תמלשומ תא
תמאה .תא תויהל הצור יתייה יכהו םיבהוא יכה םלוכ
ינשו בלכ לע תמלוח אל ינא הלילב הלילבש איה
.ךומכ תויהל לע אלא ,ךפהל וא ,םידלי


?הצורמ


.םייסרא םישנא לע תרבדמ דועו .הללאי הללאי
הלאיראל וביגה
 
 
6/3/02 9:35
תינור :תאמ
יקוק ,הש הש ,בוטל הבוגתב
עטק הזיא
ילש התיה הנורחאה הבוגתה
הקחמנ המ םושמ ססססססססססססספוא לבא
? הלאירא
? תרמצב םירשק ךל שי
הפי
תינורל וביגה
 
 
29/3/02 23:21
רב-הלייא :תאמ
היזיוולטב יתיפצ לומתאל הבוגתב
,ותשאו ןלגרודכ הזיא לע עובשפוסב הבתכ התיה עובש ינפל
ףיכ הז המכ לע תויוטש ןומה ןומה הרביד רקיעב איה .היחתש
החרט וליפא איה ףוסבו ,ךלש לעבה לש םיכרצל ךמצע תא שידקהל
אל איהש ,םייראטינמוה םימעטמ הבתכה ףוסל גלידש ימל ריהבהל
.הלילחו סח תיטסינימפ
החסינ תינורש םייחב תופיאשה גרדימ אוה יטאתפ תוחפ אלו המוד
ליבשב תחלצומ וא הפי קיפסמ אל תא םא -תוננבה רוביצ תבוטל הפ
.הלילחו סח ,תיטסינימפ תייהנ תא -םיקרמ ןיכהלו ןתחתהל
תמאב איה תושפיט לבא ,תועורג תונוכת הברה יבגל תינלבוס ינא
.ןהמ תחא אל
רב-הלייאל וביגה
 
11/6/02 1:21
ינח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תויהל םילוכי אל םיקינ"צרמו םייזנכשא םיינופצ םיבונס ,המל
?םונהיגהמ םיאנקו םיטסיניבוש םי"רפד
.םילוכיש ,והז
.תוגיטסה םע רבכ יד


.בוט רמאמ הזמ ץוחו
(ןנמז רבעש תוגיטס םע ותוא לקלקל לבח הז ללגבש)
ינחל וביגה
 
 
14/11/02 10:26
םערו זיזח :תאמ
?יטסיניבושו ןטלתש יאקורמ קינדוכילל הבוגתב
.רצחב הגנטס ונקחיש ןטק יתייהשכ


(הזל ףסכ היה ימל) תוגניטס ונל ויה אל דוע זא


.תומגיטס לע םילדג ונחנא םויה
לש הזש םיאור תיותה לע םילכתסמ םאש קר ,רבד ותוא טעמכ הז
.בצעמ
ןראק הנוד לש תומגיטס ףידעמ תישיא ינא
םערו זיזחל וביגה
 
27/12/02 17:06
יפיצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךתוא זפשאל ךלש םירוהל עיצהל וא ךיילע םחרל םא תעדוי אל ינא
.שאר'ת ךל ורדסי םירודכ הב ןמז תפוקתל הייפכב
ךתוא םינייזמש םירבג ףידע .בוט אל רבד םוש ?ךל הרוק המ
יכרד לע בושחל ףידע ?הצור אל תאש םירוחב ףידע ?םימלענו
?(בוצע המ ,לבח המ ...תמא לע תבשחש תעדוי ינאו) תודבאתה
יהשימ ול הפידע .ךתיא תויהל קי'צנלוגל עיגמ אל ,המ תעדוי תא
!!!!! טוח ילב ןופיפע תא .ךממ עקרקל תרבוחמ רתוי .תרחא
יפיצל וביגה
 
24/1/03 22:34
ןנקויב יזייד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.קיחצמ םיתיעלו ןונש ,הפי בותכ
?תג תיירקו יאקורמה לכואה ?םיאקורמה םע ןייניעה המ לבא
תאנהב םגופו דודרו בולע רתוי אלא אשנתמ עמשנ אל וליפא הז
.האירקה


.לבח
ןנקויב יזיידל וביגה
 
26/3/03 20:35
ידנד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
....םייחהמ הלודג
ידנדל וביגה
 
27/3/03 17:54
הפ השדח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תינור
הצור ינא ותוא רועישה הז -הנממ דומלל רקיעבו תרוקיבל בישקהל
.םויה ידמלתש
תושעל םיבייח ,תקדוצ הלאירא ,םיטפשמ קוסיפ דמלנ אבה רועישב
,תבתוכ תאש ךיאמ ץוחו .הלאה תודוקנהו האירקה ינמיס לכ םע והשמ
.רתוי ךתוא םימלוה םיספש יל הארנ !תא אל הז תודוקנ
?ישנה ןימל ךייתורבח ,ונתוא דמלל תיצר םצעב המ ,הריקי וישכע
(ימינונאו) ירוביצ םורופב ברברתהל אמש וא תרשואמו העונכ תויהל
םע ררבל ךל הצילממ יתייה ,ןוכנ ןורחאה םאו ?תרשואמ תא המכ לע
רחא ,האילחמ הרוצב שפחלו ברברתהל הזה ףחדה עבונ הפיאמ ךמצע
.םייתרבח םירושיא
ןוויכ םימחרב ךיילא תואשינ ונלוכ יניע ,ךתומכש תחלצומ רוציקב
.הנכסמ ךכ לכ תעמשנ תא (?עוגפל ילב דיגהל ךיא) ש
רקיעב) באוכ הזש היולגו תיתימא ךכ לכו הנונש ,תממהמ תא -יתאל
דואמ (ןאכ ונלש תינור ומכ הזחה תיבבו ןטבב םיללח םע תורוחבל
ךלש תויתדעה תויואטבתההש דע תינהנ ךכ לכ ,ךתוא אורקל תינהנ
.ייניעמ תומלענ
הפ השדחל וביגה
 
27/3/03 17:58
הפ השדח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןעזג אלא ןעזיג (םירמואו) םיבתוכ אל
!!!!!!!רתויל יתיפיצ ךממ ,תינור תמאב ונ
הפ השדחל וביגה
 
 
28/3/03 6:32
ףושני :תאמ
םויסל הנטק תחא דועול הבוגתב
תא הלעה ,ינומכ תוטוידהו םע -יטושפ יפב רוק םולשבא ר"ד
רחאלו ,דבלב רצק ןמז ינפל תרדושמה ותניפב קוידב הזה אשונה
שיש רמאו םכיס תוכמותו תורתוס תואוושהו תואמגוד וכרדכ איבהש
תאז תמועל .תסרגש ומכ אלו ,GIZ'AN ,ג-ב קיריחב ןעזג רמול
,רסחה ביתכה תסרג ,ךתסרגב ךמות ןכא תישיא ינא ביתכה יבגל
.התוא ףידעמו
הינפה ךל שי ,ןוכנ אל יתטטיצ וא יתיגש םא םינוקית לבקל ןכומ
?רחא ךמסומ רוקמל
ףושניל וביגה
 
9/11/03 13:30
רוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?םיקסעתמ םתא המב םיהולא ואויש
..םירגפמ
!םירעוכמ תרובח םתא רוציק
...הדוקנ
...ןוטסובב תויבוכ ןיא קאלע
...הלדניס םיארוק ילש רבחל
רואל וביגה
 
9/11/03 21:21
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אלש ימ לכלו קינבשומ ילסא יאקורמ םע יתאצי . ת-י-ק-נ-ע תא יתא
הז תא הרבע
:דומלל המ ןומה שי
(ולש אמאב תעגופ תא ןבומכ יכ) ךל ףירחש דיגהל רוסא .1
(םידש ואובי אלש) הלילב 12 ירחא חלקתהל ךל רוסא .2
דימת ולש אמא םתבר המ לע הנשמ אל) קדוצ דימת ךלש רבחה .3
(ותוא קר קידצת
יחרבת - דבל ולש אמאו תא ובש בלשל תעגה םא .4
שיגר הלש דליה המכ ךל ריבסת איה התוא תלכא חורבל תקפסה אל םא)
(החפשמל רושקו עיגפ
ירירש ףוזש ותוא תוארל לע רתוול רשפא יא תוערגמה לכ תורמל .5
!!!ינחירו חלוקמ
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
15/3/04 16:23
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דימת ומק חאתי ןידזייל הצור ינא
וז הבוגתל וביגה
 
28/7/06 10:31
המלע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ותיא דוע תאש וא .ךתוא קורזל רבכ קיפסה אוה
המלעל וביגה
 
10/2/08 7:58
miki83 :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.םינש 3 רבכ ול האושנ ותיא דוע ינא חחחחח
....היגלטסונ
miki83ל וביגה
 
13/3/08 18:34
ינש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רעש םע תומוח וא תולוחכ םיינע םע אוהשימ תצומ אשמ תוננב
::::::::::::::::::::::::::רפשמל רשקטיהל ינידנולב
0508857418:דיינ
ינשל וביגה
 
13/3/08 18:37
ןויס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
9191339 תיבןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןויס
ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
ןויס ל וביגה
 
 
13/3/08 18:42
רס :תאמ
סוש הזכ אל הזל הבוגתב
לובלובה תא םסל הצור ינא ךתוא ןיזיו התיבה ךיילא אובי ינא
תופב ילש
רסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא