םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

ההובג היגולונכטו ןורטסוטסט
לג תיגח

.תוניצרב תוחפ תוספתנ תויסקס םישנ
לש םתעד חיסמ טושפ יפויש ללגב ילוא
.תיניצר הדובע לע השקמש ןפואב םירבג
תא םא סלפרטסה לע ירתו ,ןפוא לכב
תובישיב ךירבד תא ומינפיש הצור
,םיינימ םיחתממ םשה ונרמשיו .הלהנהה
והשימ םע ןימ יסחי םויק הלילח וא
הדובעהמ


תויהל הטונ רשא ,רמול ךיא ,סואמ תצק םילמ ףוריצ אוה השיאה דמעמ
רמול אלש) בוהאל םיבהוא דימת אל ונחנאש תינמחולה תיטסינימפל ךיושמ
.(בוהאל תובהוא
יפי םינלאמש היישעב םיפתוש וב ,קט-ייהה םלועב םג יכ רכינ ,תאז לכבו
תלקתנ םש םג ,שדחה רודה ישנא ,םימכחו םיפי םיילרביל םיסופיט ,שפנ
.השיא התויה בקע םיבר םילושכמב השיאה
תודמעה תאש הדבועהמ ןלוכ תוליחתמ קט-ייהה םלועב השיא לש תויעבה
.םירבג לש םוצע בור םישייאמ תוריכבה
השיא הכירצ (וב ראשיהלו) ריכב דמעמל עיגהל תנמ לע וב בצמ רצונ ךכ
םפוגב ,םשפנב הנממ םינוש רשא םישנא לש המלש הרובח םע דדומתהל
.םתדובע ןפואבו


ךתוישיאב עירכמ םרוגכ אבצה


תורייס ירגוב םניה קט-ייהה םלועב תוריכבה תודמעה ילעבמ םיבר
.םיספסוחמ ברק ישנאו םיסייט ,תורחבומ
םיתעלו םינושה םילהנה לע ,דרשמב רובידה ןפוא לע העיפשמ וז הדבוע
.אלש דחאל בוט דבוע ןיב טופישל דדמה לע
אל םלועל ,אבצב םיחנצמ תלפיק םא םגש רמאנ יאוב ?ךתוא דימעמ הז הפיא
םירעפ רצוי דיימש המ ,"רופובה לע ונרעתסה ךיא" תחישב ףתתשהל ילכות
.לזלזל ןיא הב תיללכה תוקבחתסהב
תפלחה דעב ינא ,אוה ךופהנ ,תויריבאה קרסה תוחיש דעב ינאש אל הזו
,תובינעל םיאתי אל הארנכ םעפ ףא הזש אלא ,יתנוכשה רפסהמ םימשר
ךלהמב ריוואב ףפועתהל םיכלוהש זדרוו זאבהו ראופמה תובישיה ןחלוש
.תובורקה םייתעשה


השיא דימת


.השיא תאש יחכשת לא םעפ ףא
הבישח ,ךלש ומכ ארח יפוא םע והשימ - ךתרשמב רבגש ןובשחב דימת יחק
- (?ייק.וא ,ןיז םע קר תא שממ) ךלשכ יעוצקמ ןויסינו ךלש ומכ תתוועמ
.רהמ רתוי הברה םדקתמ היה
שממ ,חילצמ היה אוה ,תתל םימלוח ויה אל ךלש תויוכמס לבקמ היה אוה
ינאו ,םימחולה ברקב םיצירעמ ףוסאל ,ךלש וז ומכ תויביטרסא התוא םע
?הרודמל ןמש ףיסוהל המל .תרוכשמה לע תרבדמ אל


םידאמ -לעה בכוכ תא ולבק


.תיעוצקמה םתמרל רשאב תינוציח הניחבמ ענכשמ ןוסאפ םירצוי םירבג
םויב םימעפ רתוי הצר תאש הדבועה לומל הובגה ךלוק והז ילוא
.םיתורישל
ךפוג תונוכת יכ הדבועה תא םג ךל ששאת תימוקמ תוליכרב תורעתה
יניינע רשאמ ךלש תוגלוקה תא רתוי הברה תוניינעמ תוישפנה ךייתויעבו
.רבג לכ םדוק אוה רבג וזכש תוליכרבש דועב ,הדובע
,ןגל דלי תחקל ,תיבב והשמ ןקתל) ךרדה ךרואל ךל ורצווייש תויעב
,ךתדובעב לושכמכו תיתימא היעבכ דימת וספתיי (גולוקניגה לצא רוקיב
.עיקשמ החפשמ שיאכ ספתייו ןגהמ ודלי תא חקיי רשא רבג תמועל תאז
.דומח הזיא


תנק'צוחמ יתייה ול


םתעד חיסמ טושפ יפויש ללגב ילוא ,תוניצרב תוחפ תוספתנ תויסקס םישנ
סלפרטסה לע ירתוו ,ןפוא לכב .תיניצר הדובע לע השקמש ןפואב םירבג לש
םיחתממ םשה ונרמשיו .הלהנהה תובישיב ךירבד תא ומינפיש הצור תא םא
ךל הבושח םא .הדובעהמ והשימ םע ןימ יסחי םויק הלילח וא ,םיינימ
.הדובעה םוקמ ןיבל סקסה ייח ןיב ידירפה ,ךלש הריירקה


םייח יל שי ,קתומ תרעטצמ


וז הדבוע .החפשמ ישנא דואמ הברה וכותב ללוכ קט-ייהב םיריכבה םלוע
.ךכ-לכ תוכורא הדובעה תועשש ךכל קצומה סיסבה איה
ראשיהל וב שדחה רודה לש הדובעה רסומ ,היומסה הלטבאה תא םישל םא
אל טושפ םיריכבה בורש הדבועה לומ לא ,סוטטס למס אוה הדובעב רחואמ
.הבשחמל רמוח לבקנ ,ברעב םדקומ ךכ-לכ החפשמה קיחל רוזחל םינינועמ
ןיימל וא םיבוהאה ונרופה ירתאב עוקשל ףידע ,םירוחב הזב הדונ ואוב
.ךתשא םע דדומתהל רשאמ לבז ראוד
תודיעמ ןניא דרשמב םילבמ םיריכבש תוכוראה תועשה ?םיעובצ תויהל המל
.יללכ םייח רסוח לע תועיבצמ רקיעב ןה ,הדובעה תוכיא וא תומכ לע
אוה ןכש ,ךלעב םשב הפי ילצנתה ,הדובעהמ םדקומ תאצוי תאשכ ,ןכ לע
תוקשהל ,םילכ ףוטשל ךירצ תאז לכב והשימו ,הדובעהמ רחואמ ארונ רזוח
.בלכה תא דירוהלו םיציצע


טקשב יכרדל יל ךלאו תחת ייוסיכ המכ ססרל יל ונת


,תוללכה תושעל רשפא יאש ןוכנו ,ללכה ןמ אצוי שי ללכ לכלש ןוכנ
תידעלבה תיתייווחה תישיאה טבמה תדוקנ וניה הלעמ רומאהש םלוכל רורבו
םישנ ןנשי ןוכנו ,קט -ייהה םלוע תא הקימעמ תיסחי תורכיה ךות ילש
ולא םישנ יכ םכחיטבהל ונת לבא .םלועב רמול אלש ,ץראב תוריכב תודמעב
ןהש ינפל סייט ןושוביג יקולשוח רובעל תוכירצ ללכב השא לכו טרפב
.טיפקוקב תבשל תוכוז
ומרגי ירבגה קט-ייהה םלוע תולטלט יכ ,םינפב ןתאשכ קזח וזחיא ,תונבו
.טלפמה אסכ תידיב ךושמל ,םעפ אל ,תוצרל ןכל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
3/10/00 23:36
יבא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.תניינעמ הבתכ
:תילעהש הלא ךותמ תחא הדוקנל סחייתהל הצור ינא
.אבצה
םישנא הזיאבו ,תבבותסמ תא קט-ייה תורבח הזיאב עדוי אל ינא
:האבה הדבועה תא ךינפל םושרל הלוכי תא לבא ,תלקתנ
ידכ ,םייתריצי וא ,םייטנגילטניא קיפסמ םניא םייברק םילייח
.קט-ייה תרבחב םיבוט םילהנמ תויהל
ןכלו ,ןוידל תויטנוולר אל ןה לבא ,העפותל תוביס רפסמ תומייק
.ןאכ ןתוא טרפא אל


.ךשפנ לע יסונ ,םיינישה-לע-תורעש-םע-חושק-רבג להנמב תלקתנ םא
.עדוי אל אוה להנל
יבאל וביגה
 
 
3/10/00 23:49
ןהכ זעוב :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
תונורחאה םינשה רשעב וטלפנש הלא דחוימב ,םילרנג .יבא קדוצ
חילצהל ידכ שרדנש הממ ךפיהה קוידב םה ,ל"הצ לש רוצייה ספמ
ןה (תיתבשחמ םג) תוחיתפו תויביטקינומוק ,תויתריצי ובש םוקמב
החלצהל תובורעה


הלשממב ויהי ובש םויה היהי אלפנ .הקיטילופב ומכ קטייהבו
ל"הצ יניצק תוחפו תופוכת םיתעל םיתורישל תוצרש םישנ רתוי
ודירטהו םיבראמב דחי םידאנ ועקת ,םיברע תויוג לע וכרדש
םהל תופופכה לכ תא תינימ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 0:35
שיגרה שיאה :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
לרנגה רמא / יחא ,יכה הז יברק
לייח דוע ףפוכל / הטמל ךלהו
ללמואב ללעתה / םישולש יל ןת
לעב אוה תיתגולפה הדיקפה תא חוניקלו
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
4/10/00 0:50
תיטסינגלב :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
.לייח הז היהש הליגו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 0:51
תיטסינגלב :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
הל הל הל הל הל הל הל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 1:10
שיגרה שיאה :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
/ חירבה תומצע לע וידיב ץחל אוה
/חירסמ אוה סוכה יכ / תיארוט ,יצצמת
חילצמה ,קזחה / אבצה דבוע ךכ
הנקה לע תונב
חירצה הפבו
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
4/10/00 16:07
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
חירסמ אוה סוכה יכל הבוגתב
רנדור ימחל הז תא ןתונ יתייה .שממ .ררושמ שממ התא
'ב קלח ,תירבעב לורנקור ןיא .ןיחלהל
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
4/10/00 16:09
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
חירצה הפבו הנקה לע תונבל הבוגתב
גנוושה ןלוס ,ןמדירפ ("יל יצצמת") רינל ילוא וא
התיפה לש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
11/12/02 14:29
םערו זיזח :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
הז תא יל השע טושפ ןומזפה
םערו זיזחל וביגה
 
 
4/10/00 1:50
הילו'ג :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
אל 18 תב הרוחבש תויווח שי .תורלוח ,ודירטה םג ודירטה
."הנידמה ןעמל ישע" תוסחב דועו ,רובעל תבייח
ינאו) ןוניצ תפוקת רובעל םיבייח םילרנג יתעדל ,ללכב
םייחל אבצהמ םירבוע םהש ינפל ( ן ו נ י צ ,תנווכתמ
תיאבצה ךרדה תא ונלוכ לע םשייל םיליחתמו ,םייטילופה
:םיקלח השולשל קלחתמ רבד לכ ,אבצב ומכו) הסואמהו העודיה
ל"כפמ / ךלש אבה ןוחטיבה רש / ךלש אבה ריעה שאר אוה לרנג
.(ךלש אבה הרטשמה
לכש איה דואמ תרעצמ הדבוע לבא ,אשונהמ הטוס הפיט ינא
הדובעה תוטישו אבצה יטלפנ לע היונב וזה הנידמה
לאושש תונושארה תולאשה תחא ,םתס אל .םהלש תויטנטילימה
הז קיחצמ יכהו ..."אבצב תייה הפיא" הז ץראב םדאנב ךתוא
םה ולומ םדאה לש וביט לע דיעמש המ הז םליבשבש םישנא שיש
.םידמוע
הילו'גל וביגה
 
 
4/10/00 9:04
ןהכ זעוב :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
שיש ,הנידמ ול שיש אבצ ומכ רתוי יל תיארנ לארשי םימעפל
הרקמבש םילייח ול שיש ,וידר תנחת ול שיש ,ןותיע ול
םהייח בור םילייח םה לבא ,הכורא רתוי תצק הליגרב םיאצמנ
רבדל אלש ,םידקפמו םילייח ומכ םיבשוח םה ,אל םהשכ םגו
אל ןיטולחלש תוטש לכ לש םימוסריפ םוסחל לוכיש רוזנצ לע
ינותיע לכב רבכ תמסרפתמ איה יכ) הנידמה ןוחטבב עגפת
,("ץראה"ו "תועידי" ,"בירעמ"ב אל לבא ,טנרטניאבו םלועה
.םייאבצה םילבמטה תא דואמ ךיבת לבא


תוילטנמה ,'וכו 'וכו ונעגה ותוכזבש ,ל"הצל דובכה לכ םע
,םיטסיאו'צאמ םירבג .הבוט הקלח לכל הרדח הרוראה תיאבצה
ינחוכה רסמה תא ומינפהש םישנ ,םיטסינבושו םמצעב םיאלמ
םיצורש םידליו ינלוגב ט"חמ לש םינוניג ןמצעל וצמיאו
ליח ןגפמ תאו ןיבר רככב םיקנטה תא תוארל תכלל 5 ליגב
.תואמצעה םויב 6 א"חבב ריואה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 13:44
תנע :תאמ
ל"הצל דובכה לכ םעל הבוגתב
...קדוצ התא
?ל"הצמ הזה םראראטה לכ המ ליבשב תמאב
?םילייח ךירצ ימ ?ל"הצ תארקנש וזה תוטשה תא ךירצ ימ
?המחלמ הפ שי ?המ ?םתוא וגיהניש םידקפמ ךירצ ימ
?אל ,'ב ץיושב ירה ונחנא
תנעל וביגה
 
 
4/10/00 13:52
עוקת יגח :תאמ
ךל דובכה לכ םעל הבוגתב
אל ?ןוכנ ,בתכ אוהש הממ תחא הלמ ףא תנבה אל תא
.המכח ךתוא האיצומ אל תויניצ ,תנע ,יניבת .ןימאהל
.ךפיהל
.ךפיהל
עוקת יגחל וביגה
 
 
4/10/00 14:30
תנע :תאמ
?אה ,תילבמט תמאב תאל הבוגתב
םא ...קדוצ התא המכ ןיימדל לגוסמ תייה קר םא
....קר
תנעל וביגה
 
 
4/10/00 15:58
עוקת יגח :תאמ
...הזמ רתוי הברהול הבוגתב
תיניצ ,הרירמ ,תינחוכ ,תלכסותמ הכ תויהל תכפהש
תוירע יוליג לע תוחידב תוקחאד תבבוח לש הווסמב
?טוראט יפלקו


םייח שי .םייניעה תא יחקפת .ץעהמ ידרת .ירגבתת
ןמזה לע םארח אל .תנע ,תמאב .םיפי םהו ,ץוחב
םע תושפוטמ תומחלמבו תויסרא תורעהב ךל זבזבתמש
?םלועה לכ
עוקת יגחל וביגה
 
 
4/10/00 16:01
עוקת יגח :תאמ
ימ ,ךכ לכ ךב עגפ ימל הבוגתב
זא ,תיטרקסיד רתוי הרוצב הרזע הצור תא םאו
אוה ילש ליימ יאה
hagitco@hotmail.com
עוקת יגחל וביגה
 
 
7/10/00 14:22
תנע :תאמ
ילש ליימ יאהל הבוגתב
,םיילענ הזיאו הרזע הזיאו ...ליימיא יתחלש
.תומלעתה
?סומינ הז ?םכלצא םירזוע הככ
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 2:04
עוקת יגח :תאמ
..ךתיא הסעב הזיאל הבוגתב
אל לאוד תבית וזיא .ןגלב ,ליימטוהה לפנ
הלוע ,לוזב הלועש המ ,הז הככ...הליעי
טושפ ,הרקמ לכב ,ךממ יתמלעתה אל ...רקויב
תויעב ללגב ךלש ליימ יאה תא יתלביק אל
לש בשחמה לע ינא םייתניב .ןהשלכ תוינכט
הנפא הזה רופיכמויה רובעישכ ,הדובעה
ראוד יל השענ ,ן'זיוטנ וא בהז טנרטניאל
ךירצש ומכ ינורטקלא
עוקת יגחל וביגה
 
 
4/10/00 16:44
תיטסינגלב :תאמ
?אה ,תילבמט תמאב תאל הבוגתב
): ...?ךלש תיסקאה לע הברה בשוח ,דיגת
תיטסינגלבל וביגה
 
 
8/10/00 0:07
mikey :תאמ
ל"הצל דובכה לכ םעל הבוגתב
sorry darlings for the english, but this here comp'
dont speak hebrew....
and seriously - Boaz - i knew i should have married
u, thank u for the so refreshing view coming from a
man - militarizm is the core of our society's
violence, chovenizim, racism and full out insanity
mikeyל וביגה
 
 
9/10/00 2:09
ןהכ זעוב :תאמ
הצל דובכה לכ םעל הבוגתב
,הזב בוט אקווד ינא .יתיא ןתחתהל תיצרש חמש
,טעמ הז עגרכ...ייחב טעמ אל הז תא יתישע ,ןתחתהלב
הרקמ לכב ,הבוט הנש ...יטנוולר אל ,רמול ךיא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/12/02 14:32
םערו זיזח :תאמ
ל"הצל דובכה לכ םעל הבוגתב
.קיירד קינ לע המחה הצלמהה לע ךל תודוהל יתיצר
ויטילקתמ םיינש יתשכרו יתצר ךתצלמה םע דיימ


הפורצ האנה
םערו זיזחל וביגה
 
 
7/10/00 0:34
ןיבמ אל ינא :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
?קט-ייהו םילרנגל ללכב המ


ךרדכ סואכ םע תודדומתהו תויתריצי ,חור-ראש ךירצש םוקמב
אל .םוקמ םייתייבוקו םירדוסמ םייחטש םישנאל שממ ןיא ,םייח
םוקמ םושל תועיגמ אל הלאכ םילרנג תושארב קטייהה תורבחש אלפ
ןיבמ אל ינאל וביגה
 
 
7/10/00 0:36
ןיבמ אל ינא :תאמ
קטייהו םילרנגל הבוגתב
?ןוכנ ,העוט אל ינא
?"תיאבצ" הגהנהב התייה תילארשי קטייה תרבח הזיא
ירוחאמ םיירנויצקנופ דימת םה םילרנגה .תחא ףא
."םיקירבמ"ה
?הככ אל
ןיבמ אל ינאל וביגה
 
 
4/10/00 0:16
:תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
that is total bull.. I know so many combat soldiers who
later became computer wizes. Don't forget that no all of
us come from Mamaram or 8200.
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/10/00 1:40
הרש :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב


רקיה ידידי, תרעוכמ הללכה
ינלבוס רתוי תצק תויהל הסנ
הרשל וביגה
 
 
4/10/00 8:57
יבא :תאמ
יבאל הבוגתב
,ימצעב יברק לייח ינא
יתוא שמשמ אל ,םיאולימב וא רידסב ,יתדמלש הממ רבד םוש
.הדובעב אלש יאדוו ,םייחב
,עודיכ
.הכופה אמגוד ןתמ ידי לע הללכה לכ רותסל ןתינ
יל תחכוהו ,יתריציו טנגילטניא יברק לייח יל יארה ,רמולכ
.תויוטש רבדמ ינאש
יבאל וביגה
 
 
5/10/00 1:23
הרש :תאמ
תרעוכמ הללכהל הבוגתב
בושח והשמ לש,והשמ היה רבעשל ילש להנמה תישאר זא
אלפנ םדא,לוגד להנמ,המ קוידב גשומ וליפא יל ןיא,אבצב
ומכשמ םדא ולש גוסהמ לוהינ תווחל םלוכל תלחאמ יתייהו
!!! טלחהב רקי שיא,הלעמו
םישנא םתוא לכ ללגב הזה םוקמב ביגהל אל הטונ ינא תינש
יתייהש םיענ אל כ"כו בקונ כ"כ ןפואב ינשל דחא םיבישמש
תנתונש טנרטניא תכסמב ןאכ רבודמ אלש תעדל החמש
תבזכואמ דאמ היהא תרחא,וזכש חור תסג תוגהנתהל היצמיטיגל
יסג םישנא אלו םיבוט םישנאב הנימאמ ןיידע ינא ירעצל,
!!! תורעוכמ םילימ ינשה לע דחא םירויש םיפוצחו חור
ול שקבנש לכו םיחמש םיגח,הבוט הנש םלוכל היהיש, תישילשו
!!!!! יהי ול, יהי ול, יהי
הרשל וביגה
 
 
5/10/00 8:03
יבא :תאמ
יבאל הבוגתב
תא םא ,יטרפ ןפואב ןוידה תא ךישמהל הלוכי תא
.תניינועמ
םיפולא םויה םה רבעשל ילש םידקפמהמ םיינש ,תישיא
.להצב
םדא קפס אללו ,הקיסיפו הקיטמיתמב םיראת לעב םהמ דחא
.טנגילטניא
.תונויזב טושפ םה להצב םידקפמ ךותב ,לבא
להצש םיכרע) ןוחצינל הריתחו הרטמב תוקבד :םיגשומה
.םלצא םימייק אל (םהילע ןומא
דמעמ םיקיזחמ ויה אל םה ,הישעתל םינופ ויה םה םא
.דחא ןועבר וליפא
יבאל וביגה
 
 
7/10/00 0:41
ןיבמ אל ינא :תאמ
הרשל הבוגתב
.הלאה תוללכהה תא איבמ התא הפיאמ ןיבמ אל שממ ינא
?קטייהה קושב םיבוט םילהנמ ויהי םילרנגש המל
?רשקה המ
ןיבמ אל ינאל וביגה
 
 
7/10/00 21:05
הרש :תאמ
הרשל הבוגתב
!! תניינועמ ינא
הרשל וביגה
 
 
4/10/00 9:08
ןהכ זעוב :תאמ
יבאל הבוגתב
םג - תוללכהב םימעפל שמתשנ אל םא ,אשונ םושב ןודל רשפא יא
תאז - ידוהיה סוינגה .תרחא וא וז תוגייתסה בלשל רשפא םא
םיניסה .הללכה תאז - םירבגמ תוחפ תוחיורמ םישנ .הללכה
,ב"הראב םישפט םידוהי שי ,ןכו .הללכה תאז - זרוא םיבהוא
םלועה ירבג בורמ רתוי תוחיורמש ,ירפניוו הרפוא ומכ םישנ
... לבא ,המדא יחופת םיפידעמש םיניסו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 18:30
:תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
and a lot of stupid israelis like you, in israel
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/10/00 3:59
ילריש :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
,רקי סומינונא
ןוידה תוברת תא תמאות הניאש הבוגת לכ האלהו םויהמ
תא רעכל םיצור ונא ןיאו ,םידלי ןג וניא הז .קחמית
- םישנא בילעהל הצור .לוז "טא'צ" גוסמ תובוגתב ונירתא
.רחא םוקמל ךל
ילרישל וביגה
 
 
6/10/00 1:27
םעונ :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
טא'צה יבוביג לכ תא הפנמ אל תא תמאב המל זא
?יתימא ןוידמ תונהל םישנאל םיעירפמש
.יואר שומיש וב ישע - חוכה תא ךל שי ,השא
םעונל וביגה
 
 
6/10/00 9:49
ילריש :תאמ
...תחרוט תמאב רבכ תא םאל הבוגתב
םינומרוה תוצרפשה ןיבל םיבוביג תפלחה ןיב לדבה שי
ולא .תוישיא תובלעהו הרשע-שפיטה ליגב םידלי לש
.וקחמי
ילרישל וביגה
 
 
6/10/00 2:08
ימיש :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
ישפוח םוגרתב וא סלניירבל ףלחוי ךלש יוניכהש ץלוממ
.חומ רסח :תירבעה הפשל
ימישל וביגה
 
 
4/10/00 20:31
SHOSH :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
Joe was right, you are very naive. Are you sure you're
32? you sound like a 16 year old.
SHOSH ל וביגה
 
 
4/10/00 22:04
ןהכ זעוב :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
no dear i am 36 years old
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 21:03
ESTHER :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
I THINK BOAZ MUST HAVE 5 OR 6 NICKNAMES HERE. EVERY
TIME YOU POST YOUR STUPID THOUGHTS OR LITTLE STORIES
ABOUT YOUR HOUSEHOLD, YOU IMMEDIATELY SEND YOURSELF
COMPLIMENTS, SAYING HOW GREAT YOU ARE.
IF THESE WOMEN, WHO COMPLIMENT YOU, REALLY EXIST,
THEY MUST BE BRAIN-DEAD.
ESTHER ל וביגה
 
 
4/10/00 22:44
תאיל :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
?המ לע לער המכ סרא המכ
תאילל וביגה
 
 
5/10/00 0:08
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
תומהב םג - םיננגוסמו םיבוט םיבתוכ דצב - ןאכ שי
תלערומ ושפנש םדאמ םיפטונ לערו סרא .תושעל המ ,תוסג
רקיעבו ,םיקפוא תורצב ,ןוגריפ רסוחב ,עורב ,תויניצב
הבהאב רומח רוסחמ ללגב
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 0:47
ESTHER :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
DON'T YOU FIND IT STRANGE THAT 30 MINUTES AFTER HE
POSTS HIS MESSAGES, THERE ARE 5 COMPLIMENTS
POSTED, TELLING EVERYBODYHOW GREAT HE IS "ELIL",
"GADOL", "NIFLA" "GEONI", LOL, AND FOR WHAT? NONE
OF THEM WAS REALLY GREAT.
AND THEN, UP HERE, HE MAKES THIS DUMB COMMENT
ABOUT AMERICAN JEWS, WHAT WAS THAT ALL ABOUT?
THERE ARE STUPID PEOPLE EVERYWHERE.
BY THE WAY, EVERY FEMALE CELEBRITY MAKES MORE
MONEY THAN MOST MEN, YOU DON'T HAVE TO BE OPRAH
WINFREY AND MAKE 100 MILLION DOLLARS FOR THAT.
ALSO, MOST MEN ARE EITHER CHINESE , INDIANS, OR
THEY LIVE IN THIRD WORLD COUNTRIES, SO WHAT IS
"MOST MEN" ANYWAY?
ESTHER ל וביגה
 
 
5/10/00 2:34
הילו'ג :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
.םכתומכש םישפיטו םייתולג םידוהי
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 6:47
:תאמ
שפנ לעוגל הבוגתב
every time you have no answer you insult
people, just like the knesset. can't you see
that the level of the english comments here
is much more sophisticated than your hebrew
discussion?
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/10/00 8:10
יבא :תאמ
שפנ לעוגל הבוגתב
?רתסא לש הבוגתב םכחותמ ךכ לכ המ
."שפנ לעוג"ל ךלש הרדגהב ונתוא ףתשת ילוא
יבאל וביגה
 
 
5/10/00 17:57
ןירג ילוי :תאמ
שפנ לעוגל הבוגתב
קשחה תא םיאיצומ סומינונאו רתסא ומכ םיסופיט
."תוננב"ב שולגלו רוזחל
ןירג ילויל וביגה
 
 
5/10/00 20:34
:תאמ
שפנ לעוגל הבוגתב
and reading a poem about cutting off the
penis attracts you to bananot?
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/10/00 20:58
ןירג ילוי :תאמ
שפנ לעוגל הבוגתב
אל ינא םג רומאה רישה תא ?רושק הז המ
תונובלע תחטה דעו ןאכמ לבא ,יתבהא
רחש-ירסח םירבדב םתמשאהו םירחא םישלוגב
,םינוש תומשב רתאל םיסנכנ םהש הז ומכ)
.לודג לדבה שי ('וכו
ןירג ילויל וביגה
 
 
6/10/00 10:01
ילריש :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
.למרכה קושב םיקעוצ קועצל .הרקיה רתסא תרבג
בותכל אל השקבב ,ךל תפכא אל םא
WITH CAPS on
.הדות


תא יריאשת ,והשימ םע ןאכ היעב ךל שי םא ,תאז דבלמ
ליימיא ול יחלשתו ,ןוידל ץוחמ ךלש תויטרפה תומחלמה
ילרישל וביגה
 
 
6/10/00 18:37
הנל :תאמ
..תאז לכבו ,ןכ הללכהל הבוגתב
??לוענ ספקל בל םימש אלש ךומכ םישנא רקיעב
(םימעפל טקיטאה תא יארקת) טנרטניהא תוברתה ,א"ד הזש
!תוסג שממ
הנלל וביגה
 
 
4/10/00 7:32
Dave :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
they cannot run a country either
Daveל וביגה
 
3/10/00 23:53
ןירג ילוי :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
תרושקתב םג .קטייה תורבחב קר אל ןוכנ הזו ...תקדוצ תאש המכ
.תינורטקלאה
הז לע ובשחת .תסנכב ,םילשוריב קר אצמנ יונישל חתפמה :בושו
ףוס ,תחא םעפ רשפא םאה .תונב ,עיבצהל תוכלוה ןתאשכ האבה םעפב
ףולאה דגנ קרב דוהא (.לימ) ל"כטמרה ןיב ברקה לע רתוול ,ףוס
המינפ ףוחדלו תמאב תונשל דימתלו תחא םעפו ,ןורש קירא (.לימ)
?םיישנה וניתוחוכ תא
ןירג ילויל וביגה
 
4/10/00 0:05
תאיל :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.הלימ לכ םע טעמכ המיכסמ .חצמב תוקישנ שולש


.םהב תוריל רשפא יאו ,םתיא רשפא יא .םירבג
תאילל וביגה
 
4/10/00 0:05
רחש :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םא אלא ,אבצב בחוס יתייה תלפוקמ ישוקב ,תרייס אצוי אל ינא
.תרייס לש גוסכ בשחנ ם"רממ
ףיכ רתוי הברה ,תמאו .ילש פא-טראטסב יפוי להנמ ינא תאז לכב
?תעדי ךיא ,תיבב םידליהו השיאה רשאמ ונרופה ירתא
(-: תקדוצ תאש ללגב הארנכ ,וליפא יתבלענ תצק
לבא תגציימ אמגוד אל ילוא ינא :קט-ייהב השיאה דמעמל רשקבו
הנשמ אל תמאב - ראשה לכו .בוט יכה ינא יכ להנמה ינא ילש הרבחב
תארינ איהו - בוט תארינש וזל אקוודו .דבועה וא תדבועה ןימ יל
םיתנכתמה ןורחאל ומכ תוניצר התואב קוידב סחייתמ ינא - בוט
.בגא ,הבוט שממ איהו .ער םיארינה
ךותמו ,םישנו םירבג יצח יצח שי הילפא םוש אללו ירקמ ןפואב
ח"מר לכב הרוחב (הככ הארינ תוחפל) איה תחא םיתווצ ישאר השולש
.הירבא


ומצע תא אצמש הז ינאו ,יל הרק - הדובעה םוקמב סקסל רשקבו
הזשכ לבא ,ברעב תונחלושה לכ לע הז תא תושעל ףיכ היה ,ןכ .בזוע
אל הז ,תיסופיט תירבג הזרפה הפ שי ןבומכ) .בזעש הז ינא - רמגנ
.(םיינש לע ישוקב ,תונחלושה לכ לע היה


.בוט הליל .והז
רחשל וביגה
 
 
4/10/00 0:15
:תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
Shachar, you are so arrogant ...
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/10/00 0:27
תאיל :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
.הדמחנ אל ארונ תא


רחשש ליימיאב ישמתשת ,הזה גוסהמ תונוב אל תורעה ךל שי םא
תמטמוטמה תישיאה תוחלתשהה םע קיפסמ ,וביל בוטב הפ ריאשה
.ךייניעב ןח אצומ אל בתכ אוהש המש דחא לכב תאזה


.ךל יראת .אלפומ להנמ תמאב אוה ילואו
תאילל וביגה
 
 
4/10/00 11:12
רחש :תאמ
גנילראד ,סומינונאל הבוגתב
.םג ךויח ,תרוסמה בטימבו ,הדות .םההא
רחשל וביגה
 
 
4/10/00 0:30
שיגרה שיאה :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
רמא אוה / ש"ירב יל יכח
/ רמת ,השדחה תתנכתמל
/למגתא ינאו / ש"ירב יל יכח
HTML -ב / ךלש תחתה תא
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
4/10/00 0:48
תיטסינגלב :תאמ
הלועה רחשה ,רחשל רישל הבוגתב
?ךתשיאל ךלת אל עודמ /הלאשב הפיה רמת ול התנע
הניתשמ ילע יתשיא / סירכמה םלעה הל בישה
יל ינתת אל המל / הקנראב בהז הזיו /תבבותסמ םויה לכ
?הציצמ
יתלדוג יובא ךא / הצור יתייה הכ /רמת ול התנע שרח
םוירווקאב
ףייעה סובה ןגר / סומתירה הפיא /היינריפ גד ייניש יל שיו
ףייזמ ןכא התא / רמת ול התנע
םייסנכמב טמק קר /ןיז ךל ןיא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 0:52
תיטסינגלב :תאמ
הלועה רחשה ,רחשל רישל הבוגתב
הל הל הל הל הל הל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 0:56
שיגרה שיאה :תאמ
הלועה רחשה ,רחשל רישל הבוגתב
ר"סרה דרשמב לומתא יתייה
רזכאה ,ףטילו ןפח אוה יידש תא
רצע עתפל ךא
:רמא אוה ילאו
,הטמל ךל בוטר רבכ"
"?רמת
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
4/10/00 16:54
תיטסינגלב :תאמ
ר"סרה ףטיל םש יידש תאל הבוגתב
יתמקיע זא ויתועבצא תא
יתקפד םיציבב ול רמסמו
יתרמסמ ריקל ותוא ךכו
יתחקל םיירפסמה תא
יתרזג ול ןיזה תאו
יתחלש הפטעמב זא
ותשאל


( השילגל בל םיש)


הרזח ירלאג םקשה ןמ
הרעפ לודגה היפ תא
הדובעה לא הצר הצאו
רמסוממה הלעב תא התאר םש
" רמת , הלודג תא ": הרמאו הקחצ


?הנהנ יתלאש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 22:49
ESTHER :תאמ
סרה ףטיל םש יידש תאל הבוגתב
PSYCHO, GET HELP SOON!!!
ESTHER ל וביגה
 
 
5/10/00 0:11
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
סרה ףטיל םש יידש תאל הבוגתב
רבדל אלש ,הביתכ ןורשכ לכ תרסח תאש אלימ ,תיטסינגלב
יבוביגב תיצאנה תומילאה לבא ,תיררושמ תלוכי לע
שממ רבכ הז - םילפט םיזורח ךותל תצלאמ תאש םילמה
בוט קנירשל ןיינע
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 0:50
תיטסינגלב :תאמ
ר"סרה ףטיל םש יידש תאל הבוגתב
הז המכו , הללאל יופש התאו ... תיכיספ ינא הלאוו
ןיבת אל םייחב , םייחב התא ירה .ךל לק
וליפא ילוא וא , תינימ דרטומ תויהל הז המ
...סנאהל
םוש יל ןיא. (הרופאטמכ ) םימ סוכ יל שיגת םומיסקמ
.. ךומכש יטנגיליטניא םידופיק ץע , תונעט
תאצומ אל ינא ידופיק תושעל המ , ןורשכ ןיינעבו
תועש ךשמב חסנלו רתאב ןאכ תבשל ןוכנל
הסחה בצמ תודוא תומלוה תויטנגיליטניא תובוגת
. דקתשאד גלשה וא , םיחטשב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/10/00 9:59
Estee :תאמ
סרה ףטיל םש יידש תאל הבוגתב
ךלש רישב תומילאהש ינפמ אל ,תיטסינגלב ,רדסב הז
תרמאש ומכ) החינמ ינאש ינפמ אלא ,העיתרמ אל
אל ךרד וז רישו .םייוסמ עקר לע האב איהש (ךמצעב
רתאה הז אלה ,ללכבו .הלאכ תושוחת קורפל הער
?אל ,ןמצעל תושרמש תונבל
םיחצנתמש םירכז השולשל המיב ךפה תוננבש הרק ךיא
םיקוזיח םהל תוקפסמש תוננב המכו םהיניב
לבקל םהל השק רתוי תצק הארנכש) תויולעפתהו
(...םייתימאה םייחב
-םינורחאה םיינשה דחוימב ,תאז תמועל ,םירמאמה
.דאמ םיניינעמו הבשחמ יררועמ
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 11:00
רחש :תאמ
סרה ףטיל םש יידש תאל הבוגתב
,דואמ וקיחצה ךלש םירומזיפה יתוא
.שיגרה שיאה יבגל ל"נכו
רופיסמ הז לבא ,הרקתה לע שיאה תא יל ריכזה אוה
.רחא
.רמזפל יכישמת ,תרוקיבמ יבלעת לא
.קיחצמ הז
.הקיחצמ תא
.ייב ייב
רחשל וביגה
 
 
6/10/00 0:18
םייתנשה תב ילג לש אמא ילש :תאמ
סרה ףטיל םש יידש תאל הבוגתב
...ה ל ו ד ג תא שיוא
..רישה תא אורקל יתנהנ שממ
:-)
םייתנשה תב ילג לש אמא ילשל וביגה
 
 
6/10/00 21:03
ןהכ זעוב :תאמ
סרה ףטיל םש יידש תאל הבוגתב
תיצר דועו ?םיציבהו ןיזה שוטיר לע רישה תא תבהא
...ךתיבל עובשל יתוא רוכשל
םיהולא דחפ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 15:28
תמלענה :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
תנתחתה תוחורה לכל המל זא ךתשיא תרבחב תויהל הנהנ אל התא םא
?התיא
תמלענהל וביגה
 
 
4/10/00 16:11
רחש :תאמ
...הניבמ אל םעפ ףא ינאל הבוגתב
?שממ ,תונעל
?יתשא םע תויהל הנהנ אל ינאש תנבה ךיא
תינהנ איה םג םימעפלש בשוח ינאו .םימעפל .ןכ אקווד ינא יכ
.יתיא תויהל
דמחנ אל זא אלשכו ונינשל דמחנ זא םיפפוח םימימעפלהשכו
.ונינשל
םא םג זא ,םידלי םג שישכו .תויגוז ןייפאמ יד הזש בשוח ינא
םיכחמ זא ,בר אל אוה תומייקתמ תופיפחה ובש ןמזה זוחא
.ףיפח הז ןמזה ראשו .תאז לכב האבה הפיפחל
.(?אל ,םעפ תמוסרפ וזכ התייה) רבוע הזו ףיפח
םוקמב תויהל ךתוא איבמש המו ,תוטלחהו ,םייחה הזמ ץוחו
טנרטניאב הרצק הבוגתל ידמ בכרומ בורל הז ,אקווד םיוסמ
.ריכמ אל ללכב (ינאו) התאש יהשימל


.םיענ םוי
רחשל וביגה
 
 
4/10/00 16:17
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
...הניבמ אל םעפ ףא ינאל הבוגתב
הבתכב דומלל יאדכ םתועמשמו םיאושינה אשונ תאו .תינע הפי
רתאב המסרפתהש ןמסדנל ילינ לש "רובעי הז הנותחה ירחא"
ץלמומ .הנש יצחכ ינפל "תוננב"
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
4/10/00 0:28
הצימש :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.הרטמב קוידב תעגפ ,רמול המ ןיא


.דחוימב םידרדרו אל 2000 ה תונשב םייחה
לע תורעש םע ןונבל יקבחסב יתלקתנ אל ,ישיאה ינויסנמש תורמל
.םיינישה


םעפ יתעמש .קט ייהה יריכב תא ןייפאמ ןכא טלחומ םייח רסוח
םאו .תונוש תורשמב םידבוע לש ןימה ייח לע רקחמ היהש וידרב
ינפל םוקמל ועיגה קט ייהה תיישעת ידבוע ינעטמ וניא ינורכיז
.ןורחאה
הצימשל וביגה
 
 
4/10/00 0:32
שיגרה שיאה :תאמ
ינורוטסט קט ייהל הבוגתב
טומה לעב רבגל ול שי / םיינישה ןיב תורעש
תופה תא קקולו / םיילגרה ןיב ללוצש
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
4/10/00 0:38
תיטסינגלב :תאמ
םיינישה ןיב תורעשל הבוגתב
איצומ וינישמ רשבה תאו /ספות ויתועבצא ןיב הרעש לכ
.איצמהש ןואגה ימ /בשוח אוה /השאה ףוג תא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 0:51
תיטסינגלב :תאמ
םיינישה ןיב תורעשל הבוגתב
הל הל הל הל הל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 1:00
שיגרה שיאה :תאמ
םיינישה ןיב תורעשל הבוגתב
יתלאש / לדבהה המ
וגנמ ןיבל השא ןיב
טושפ הז
הנע אוה
וגנט םידקור התיא / םילכוא ותוא
יתקחצ / אל ,אל
ללכו ללכ לדבה ןיא
/ םיקותמ םהינש
םיראשנ ףוסבו
הפב
םיריישה
שיגרה שיאהל וביגה
 
4/10/00 7:47
the original anonymous :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
WOMEN WHO SEEK TO BE LIKE MEN LACK AMBITION

(the original anonymous will no longer be anonymous, due to
dull imitations)

SEX IS LIKE BRIDGE GAME, IF YOU DON'T HAVE A GOOD PARTNER,
YOU BETTER HAVE A GOOD HAND
the original anonymousל וביגה
 
 
4/10/00 8:44
the original anonymous :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
SEX IS LIKE a BRIDGE GAME...
the original anonymousל וביגה
 
 
4/10/00 8:55
שיגרה שיאה :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
רומשיש בוט רנטרפ ךל ןיא םא ,אלכב סקס ומכ הז 'גדירב
קיסוטב ךתוא ונייזי ,ךילע
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
4/10/00 9:12
תידוהי :תאמ
סקס ומכ הז 'גדירבל הבוגתב
םשל ,דיגהל םכח והשמ ךל ןיא ,ךומכש שיגר אל דואמ שיא
הפ טברשמ התאש הלאה םיבעותמה םירישה לכ םוקמב ,יוניש
תידוהיל וביגה
 
 
4/10/00 16:14
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?דיגהל םכח והשמ ךל ןיאל הבוגתב
שיאה .הרישב גשומ ךל ןיאש ,ךל רמול יל רצ ,תידוהי
תרזעבו הטושפ הפשב חילצמש ינרדומ ןטייפ אוה שיגרה
אל .העשהו הרבחה תויעבב ןודל ,לכל הריהנ הקילובמיס
?וב שיש המב אלא ,ןקנקב לכתסהל רוסאש ךתוא ודמיל
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
4/10/00 16:21
יטב :תאמ
סקס ומכ הז 'גדירבל הבוגתב
ליג) ךייח לש תילאנאה הפוקתה עצמאב - שממ לבא - שממ התא
(ךרעב ,תילאטנמ ,שמח
יטבל וביגה
 
 
5/10/00 0:16
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
סקס ומכ הז 'גדירבל הבוגתב
You are a genius
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
4/10/00 10:44
יבא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
:רמאמה לע הינש הרעה
.תופרוטמ הדובע תועשב ןייפואמ ןכא קט-ייהה םלוע


יתדבעש תורבחב ,ריכמ ינאש הממ לבא ,לוהינל החמומ הזכ אל ינא
.תויעוצקמ רסוח לע רקיעב רבודמ ןהב
הרבח להנל דמל אל ןיידע ילארשיה קט-ייהה םלוע יכ חינהל לבוקמ
.ךירצש ומכ
דבועש יממ תוחפ ליעי תויעובש תועש 100 דבועש ימ ,רורב היהיש
.תועש 40
גוהנ םש םג ,לבא .תולודגה תורבחה שולש ןה ללכה ןמ תואצוי
.טעמ אל דובעל
.םימעה לככ היהנו ,הנתשי בצמה טעומ םינש רפסמ ךותש חינמ ינא
םישיגרמ ,ל"וחב םינש 3 לש היהשמ םירזוחש םישנא םויה ,לשמל םא
עובשב ךכ לע "םירפכמ"ו ,תויעובש תועש 40 םש ודבע יכ םיענ אל
,תועש 100 לש הדובע
40-ל רבעמה תא וליבוי הלאכ םישנא םינש המכ דועבש בשוח ינא
.תויעובש הדובע תועש
יבאל וביגה
 
 
4/10/00 11:24
רחש :תאמ
םייח יל שי ,קתומ תרעטצמל הבוגתב
i beg to differ.


םיפרוטמ םינמז תוחול לש תרזגנ ןה בורל תופרוטמה הדובעה תועש
.(דואמ) דואמ דואמ רצק תויונמדזה ןולחו


תורבח שולש דוע תוחפל שי המויסקאכ זא ,בוט ןויער ךל שי םא
ךינפלו ךלשמ בוט רצומ םע תאצל וסניו ,הז לע ובשחש םלועב
םג רוחא םימעפל ,חצנמה םג בורל אוה ןושארה ובש קושבו .קושל
.ינפוס תויהל לוכי תועובש המכ לש


.האיצמל השקו םצמוצמ םדאה חוכ


יוכיסה ליבשבו ,םיעברא לש הדובע םישוע םישנו םישנא 20 ,ןכלו
םג ןאכ שי ,ןוכנ .םידבועש ומכ םידבוע ,חילצהלו הליהתב תעגל
תלוכי רסוח לש ,תויטרוורטניא לש ,םייח רסוח לש םיטקפסא
טושפ אוה ילאנויצרה סיסבה לבא .דרשמל ץוחמ רשקתל וא/ו תונהל
תוכיאבו ןמזב רומגלו קיפסהל ךירצש תופרוטמ הדובע תויומכ
.ההובג


ןיידע לבא ,תתחופ ןכא ולש תילושה הקופתה תועש ןומה דבועש ימ
תומכבו חתמב דומעל םילוכיש םישנא רוחבל םילדתשמו .תמייק
.הדובעה


רסוח שי תוילארשיה תורבחבש ךלש הנעטל םיכסמ אל םג ינא
.תויעוצקמ
,הובג תוחלצהה זוחא ,םלועב םיהובגהמ שפנל קט-ייה זוכיר שי
ללגב הז לכו - םוצע ןוכיסה-ןוה תונרק לצא בבותסמש ףסכה תומכ
.ההובג הכ ןאכ המרהש


המרה ,הצירפה בלשב םיבוט ונחנאש ,םיוסמ קדצבו ,ןועטל רשפא
לודיג ,ביציה ,הרימשה בלשב לבא ,פא-טראטס לש רתויב הריהמ
.םיכסמ ינא הז םע .ונל ןיא הז תא - יטיא
אל .השיכרל ,הקפנהל ,exitל ףאה םע םייח פא-טראטסה ישנא בור
.ילארשי היקונ תונבלו ראשהל לש תוילטנמ םע הברה הארת


דמועש המ אל ללכ איה הריהמה תורשעתהה ,ילש הרבחבש עדוי ינא
המורתה .יונישה תא .םתוחה תעבטה תא שפחמ ינא .יניע דגנל
.הנפומ ילש רצומה הילאש תחתפתמה הישעתל
.אוהש יתמ עיגי רבכ הז ?ףסכו .קושב ליבומ תויהל


הדובעה תועשו ,םיבוט םילהנמ הברה ריכמ ינא - רוציקב זא .והז
םיצחלל אלא ,תנעטש ומכ תוינוניבל רכיה ןמיס אל ןה תוברה
רתוי םהל לק םא םג) םהב םידמועש ולאל דובכה לכו - םימוצע
ריכמו הדומ ,םבור לש םוגפה תוישיאה הנבמ לשב עצוממה םדאלמ
.(ימצעב םג ךכב


.םיענ םוי
רחשל וביגה
 
 
4/10/00 11:31
יבא :תאמ
םייח יל שי ,קתומ תרעטצמל הבוגתב
.הנוב תרוקיב התיה וז
.היעבהמ קלח ,תישיא ,ינא
.ריחמה תא םלשמ םג ינא


.תילארשי היקונ םג ונל היהת ,בגא
יבאל וביגה
 
 
8/10/00 0:35
mikey :תאמ
םייח יל שי ,קתומ תרעטצמל הבוגתב
,וללכב השדחה הלכלכה םלוע ומכ ,ילארשיה קט יהה םלוע
תודבוע ןכלו ,הצירפ תארקל תוענש תורבח דאמ הברהב ןייפואמ
.רחש ראיתש ומכ רצקו רצ תויונמדזה ןולח ךותב םג
ועיגי תוטעמ קר ןכא ,השדחה הכלכה תורבח ךותמש איה היעבה
םגש הזכ ,קושב שממ לש רצומ קיזחהל וחילציו תוססבתה ללכל
.חיוורהל יוכיס ול שי


קט ייה תורבחב םג תרזוח ,תראתמ תיגחש תיתוברתה היעבה
ךרעמכ ,קט יהה "די לע" תואצמנש תורבחב םגו ,רתוי תוביצי
תועש האמ דובעל לש וזכ תוברת ןמ החתפתב ןכא .ךמות םיתוריש
תוטב רורחש וא תוקפנה וא םינייל דד תארקל קר אלו ,עובשב
םיביצי םינוגראב םג תמייקש תיתוברת העפות יהוז .המודכו
.םירחאו דר IBM ,לטניא ומכ רתוי


ימ - "לודג רתוי שי ימל"ה תטישל ינייעב המוד ,וזה העפותה
רכש ינוכדעב לקאש אצויש ימ ,ונממ םיקיזחמש ימ ,םדוקיש
םגש ימ חרכהב אלו ,"סיטרכ קפד"ש ימ אוה ,םימודיק בבסבו
יפל חותיפ יתווצל םימלשמ אל ירה אליממ .שממ לש הקופת ןתנ
תבשלו ,הקספהל תאצל ,םייתעשב הסריג גבדל רשפא זא ,תועש
ךלש צ"רל קנאהל םויה ףוסבו ,תועש הנומש דוע רטיילוס קחשלו
.םייח ךל ןיא בוששו םויה תעקשה תועש המכ


תוניבמ םישנ םהל שי כ"דבש אוה ,םיאושנ םירבג לש ןורתיה
היהש םירמוא םה םאו ,םהלש הדובעב םולכ תוניבמ אלש ,ארונ
םידליה תא ביכשהל תוכלוהו ,הז תא תונוק ןה "סומע םוי" םהל
.ןושיל


הסריגה תא םידירומ ,םירטקמ טושפ ,גוז תונב םהל ןיאש הלא
אוצמלב הדובעב םהיתועש תא םילבמו ,וגידוא לש השדחה
.סובה לש השאה ומכ הניבמ תירנטרפ
שארב אל םא םגש תוניבמ ונחנא .תויטקרפ רתוי טושפ ,םישנ
דוע שי ,םיאצאצה לש וא ,גוזה ןב לש וגאה תא חפטל ונלש
.דובעלמ ץוח ,םייחב תושעל רשפאש םירבד הברה
תועש קפנל ךירצ םא לבא ,ןתינ ונחנא תועש הברה תתל ךירצ םא
.תבותכה אל טושפ ונחנא ,תוליעי אל


(ראשב לבא ,רחש לש אל) הרבחב םיאבה רכשה ינוידב ,ןכלו
,םייתריצי רתוי חרכהב אל םהש תורמל ,םירבגל רכשה תא ולעי
בוט הליל סובל םילחאמ םה לבא - םיליעי תוחפ חרכהב טעמכו
ולכוי םה םג תחא םעפש ידכ תבהאמ אצמיש םיללפתמו ,ברע לכב
.םדקומ תאצל
mikeyל וביגה
 
4/10/00 11:19
סורקיא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
תיגח ,תיגח ,תיגח
םלוע תא םחר אלל םיצימשמה ,םירמאמ 3 ךשמב ,ינא ךירחא בקוע
."םידחאהו םיספאה"
רמאמב שקבא ?אוה ןוכנה .תוירפמאו תוקימעמ ךייתועידי ךתנעטל
!טרופמ המוזר אבה
.רוזעת תויביטקיבוא ,ןאכ קיפסמ אל ןויסינ
תולוטנ ןלוכ , "ןשפנב א"ת" ןלוכ ,תואנ ןלוכ ,תוריעצ ןלוכ
רשק אלל .!המ םושמ ,1700 העשב רבכעה לפונ ןבורלו םידליו החפשמ
.הדובעהו ץחלה תומכל
ירחא ,קפואב החלצה םש שי תמאבש בשוח התא תונושאר םייתנש
תורבוע ןבור אל לבא ,"?םייתנשה ומלענ ןאל" לאוש התא םייתנש
.לילק גולידב 2 בלשל
הנבמהש תיסיפ תלוכי םושב םידדמנ אלש תועוצקמ לש שדח ןז הז
לא .תוחילצמ אל ןתא םש םג תאז לכבו ,ץרתל לוכי הנושה ימוטנאה
יכ ,קזח םעפהו ,ףוחדל וליחתת boys will be boys ונתוא ומישאת
יאטח תא ומישאתו התוא וספספת לא ,הבוט תונמדזה עיגה הניה
.רבעה
אל ןתאש ןכמצעל רוכמל וקיספת זא ןכל המדנש הממ תובוט רתוי ןתא
.תולוכי
סורקיאל וביגה
 
 
4/10/00 11:35
יבא :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
,יביטמיטלואה ץוריתה תא ריכזהל יל השרת
:יידיירפ יסננ תובידאב


!המשא אמא
ןולשיכ לכב םישאהל םא הל שיש ,(קר אלו) הירבע תב לכ עדת
.תוללמואו
יבאל וביגה
 
 
4/10/00 11:46
העונ :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
.תינדגובו תינייכב ,שממ לבא ,שממ תא ,תיגח
"ךמצע ימקש" רמאנכ
העונל וביגה
 
 
5/10/00 12:00
לג תיגח :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
תא ףודהל הנכומו הכורד ילוכ ,הנתיא הדימעב ןאכ יכונא תבצינ
?רמול ךל שיש המ הזו ,סינכהל םיסנמ ךומכשו התאש םילוגה
תיטרפהו תישיאה יתעד תא קרו ךא םיפקשמ ייבתכ :ספיל יימ דיר
.ילש ילשש המ .חמצ הנימ תרבגמ םיקוזיח לכ אלל ,ילש
ב רבכעה תא תוחינמש תויביבא לת לש וזה תוטשהמ רבכ חונמ ןתו
העשב החינמ ינאש דיחיה רבדהו תיביבא לת אל ?ייקוא 17:00
לוהוכלא תומכ םע ילש ףוגה שגפיי 22:00 העשב ילואש הז 17:00
.ךלשכ תובוגת שארהמ יל קוחמל חילצתש
לכה ירחא .התאו ינא ,םעפ וידחי דובענש ימצעל תלחאמ ינא
לכונ ילוא זאו....םישגפנ םלוכ ףוסבו הנטק איה ןאכ הציבה
ךל תושעל לכוא םג ילואו ,תונעזגו םיפיטוארטס רבדל תבשל
היצטנזרפ
,המישרמ אל - ייבתכ ומכ שממ ,איהש (דמימ תלתב) ייח תורוק לש
!ילש לבא
לג תיגחל וביגה
 
4/10/00 11:54
eskimo dog :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,הילפאמ תולבוסה תויסקסל (ןבומכ) ןבומכ תכיישה ,הדבכנה תבתוכה
הגותב הציק תא תבשחמ
היה לכהו ריעש רבג וא הפנוכ יתייה קר ול ,חא .היטפמיס תררועמ
.רתפנ
הייחמ רועיש ןיעל םיבוט הפי השיא לש הייח .יתוחא ,טישלוב ןכבו
.םיפיז רוטעו םיכשא לדוגמ ספסוחמ רבג לכמ ןכש לכו תרעוכמ לש
לע הפי השיא ופידעי הדובע םוקמ לכב ירה ?הפצוחה עיגת הפיא דע
.תחא הטושפ הביסמ רתוי הל ונתיו רתוי הל ובישקי ,תרעוכמ ינפ
תוכזל ידכ לכה השענ ונתומכש םייתטאפ םירוצי ,םירבגה ונחנא
.טושפ ךכ ידכ דע .הפי השיאמ ןוצר תועיבש לש ךויחב
לכ ןיב הלודג הוודחב תיטסינימפה הכפהמה תגלדמ הזה ןבומב
ןתא ןכתוצרב .תויפיפ ברחכ ישנה יפויב תשמתשמו תונותחה
ןכתוצרבו ןורטסטוטס יוור ירבג םלועב עשי רסח ינימ טקייבוא"
ןתא
ידמל תבשוחמ הרוצבו הזה םלועב ןכרד סלפל םודרקכ סקסב תושמתשמ
.רמול שי
ןותנ םה יאבצ עדיו ינפוג רשוכ םהב תומוקמבש רמול ילוא רשפא
,ספות "הפנוכה" ןועיט יטנוולר
(?יטנוולר רושיכ אל הז ?המל םצעב)
תוהמ םה בשחמהו תועבצאה ,לכשה ובש םלוע ?קט יהה םלועב לבא
?הדובעה
.תמאב ונ ?ואל ותו ומצע רבדה םה םה "םשגה ידירומ" ובש םלוע
דועסלו החפשמ לדגל תבייח איהש השיא םושל רמא אל דוע דחא ףא
הל בוט אלש ימו .ןכלש הריחב וז .רקוב דע ברעמ םוי םוי התוא
ןבשכ הילע םיביבחה סקסה ירתאב תופצלו הדובעב ראשיהל תנמזומ
םאו .םידליב לפטמ (הל אב םא רוחבל הלוכי איה ותוא םגש) גוזה
.ומתסתו תופי ויהת - אלש ןתטלחה
?הככ אל
eskimo dogל וביגה
 
 
4/10/00 21:19
Estee :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
.יריקי ,הככ אל
,םילישכמו םישק םישקומ םיתיעל םיברוא הפי הרוחב לש החתפל
.הכיפה יתלב םיתיעלו הער םתעיגפש
.תינימ הדרטהמ לובסל הובג רתוי הברה יוכיס שי הפי הרוחבל
הנחתפת תומייוסמ תותלדש הובג רתוי יוכיס שי הפי הרוחבל
,רגסיהל תולוכי ןה -ארונה שקומה ןאכו -היפוי לשב קר הינפב
םסקומ תוחפ ןתוא חתפש ימש ינפמ קר ,תמדקומ העדוה אלל ,םואתפ
,ול הפיצש המ תא הרומתב לבקי אל אוהש הליג וא ,םואתפ ,הנממ
...תרחאמ אקווד םסקומ ארונ אוה םואתפ יכ םתס וא
ספתינש והשמ הז תיביטקרטאו הריעצ תישנ תוחכונ ,יל ןמאה
ךב אנקל תויושע םישנ .םירקמ הברהב הביבסה יניעב ןכוסמכ
םירבג (יל ןמאה .ארונ בוצע ןויסינ .ןויסינמ .ךתוא לישכהלו)
.וחילצה אל םא ךב םקנתהלו םלזמ תא תוסנל םייושע
...ךלש הביבסב "תווש" תורוחב המכ םע הנכ שפנ תחיש להנל הסנ
.הילע תבשח אלש תיוזל ףשחיהל יושע התא
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 14:39
eskimo dog :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
רושק הז המ ?שדח המ .ומיקסא ול ברוא הפי הרוחב לש החתפל
?קט ייהה םלועל
ידכ קר ,יעטת לא) תופי תורוחב םע שפנ תוחיש יתלהינ לוהנ
(תודידי ךותמ ךכ רחא יל וצצמיש
םע רבדל םעפ יסנת .הנימאמ אל תאש תושק תויווזב יתלקתנו
דחפ - םש ילקתת תויווז הזיאב יארת ,תומוש םע תורוחב
תויהל הנכומ תייהש ידיגתו םייניעב ומיקסאל ילכתסת .םיהולא
?ןכומ ימ תעדוי תא .ךלש הריירקה בצמ תא רפשל ידכ תרעוכמ
,רשוכ רדחל םיכלוה אלו תופסונ תועש םידבועש םירבג !םירבג
(ןוטרקב ידנלאית ארח ,בוט בוט) התיפב ארח םילכואש םירבג
(המויא הללכהב) ןתא הזה ריחמה תאו .םושנל הקד םהל ןיא יכ
.ירוטס ףוא דנא .םלשל תונכומ אל
.ךר היה םא תרמוא םתייה המ הארנ .חוטב ?השק
eskimo dogל וביגה
 
 
5/10/00 16:51
Estee :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
ריהי תוחפ תייה םא
תא תתנ אלש םירבד לע עומשל תונמדזה ןאכ ךל התיה ילוא
םדוק םהילא ךתעד
-עגרכ תמשרתמ ינאש ומכ לבא
.ילש ןמזה לע לבח
Esteeל וביגה
 
 
6/10/00 2:10
ילחר :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
.רשפא םא ,הקיטסיטטס תצק
לבקתהל רתוי לק םנמא תכשומ השיאל ושענש םירקחמ יפל
הנניא איה יכ לוהינ ידיקפתל םדקתהל רתוי השק ךא ,הדובעל
.תיעוצקמ הניחבמ תוניצרב תספתנ
ילחרל וביגה
 
 
5/10/00 11:35
לג תיגח :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
!תונב ,גנידליב הד ןיא זיא ומיקסא
םודא םדוא וחרמו ןכינרופיצ תא ופייש ,ינימה תויאצח תא וניכה
!ןאכ אוה יכ ,טהול
התאש רירה תויומכ ןיב רשקה המ יתנבה שממ אל ,ומיקסא תמאה
.יתעבצה הילע העפותה ןיבל הפי השא רובעב איצומ
הרוחב ינניא ינאש ,עדוי ךומכ ימו ,ןייצל שקבא ,ךכל דבלמ
...הלאכש תויעב ינממ תוכסחנש ךכ סולינה תייפיפי וא תיסקס
ילש םיגונה ץקה יבושיח לע רבדמ התא -ןורחא רבדו ,הא
!שיוו וי :אוה ןינעב רמול יל שיש המ לכ ינאו....רוחאל
.רתויל יתיפיצ ,ומיקסא הככ הפי אל
לג תיגחל וביגה
 
 
5/10/00 14:29
eskimo dog :תאמ
ןאכ ימ וארתל הבוגתב
.ןאכ ומיקסא .ןכא
.ןאכ לבא ,קעומו שושת ,שילקמו רותס ,הפרו לד
תא .גנינירטב םג ונועמב ןכתא לבקי אוה דחוימ ויתס עצבמבו
םימס וכותב איבחהל ,קיתב ריאשהל רשפא םודאה קיטספילה
.עיתפהלו
(?אל ,תינימ הדרטה ומכ עמשנ) ןיינע לש ופוגלו
?השק .המוציעב םינימה ןויווש תכפהמ .הטושפ דואמ ילש הנעטה
.חוטב אל ?קט יהה םלועב דחוימב השק .ןוכנ
אב ומצע ומיקסאש הביסה ןה תופי םישנ .חוטב ןכ דחא רבד
.ומוי למע תא הלודג הוודחב איצומו רקוב לכ הדובעל
.םיסעבמהו תופנוכה לכ םע דבל וראשית ,הז תא ונל וחקת
אלה הביחהמ ץוח .םכתא תועטהל תיגחל ונתת לא ,רבד דועו
לבחש הווש איה םירוחש םיבלכו םירוויח םילגנאל הלש הרורב
.ןמזה לע
eskimo dogל וביגה
 
 
5/10/00 16:43
תאיל :תאמ
ןאכ ימ וארתל הבוגתב
,םיטוידא אלמ ירה םלועה ,לכה ירחא .םלעתהל יתבשח רבכו
.ןבצעתהל המל
ארונ התאו ,הדוקנ וזיא ןאכ תנבה אל טושפ ילוא ,ונ לבא
.לדתשמ ארונו ,הסנמ
.בישקת זא


םלועב דחוימב השק אל ךלש "םינימה ןויוש תכפהמ" ,ןוכנ
השיא תויהל לק שממ אל םימעפל לבא .(!הה-הד) קט ייהה
.םירבג ידי לע להונמש םלועב
,בוש ותוא אורקל ןמזוממ רתוי התא .רבדמ רמאמה הז לע
ךילגר לע דומעל קר אל .וב בותכ המ ןיבהל םעפה הסנתו
.ךלש תופיה תא שורדלו תוירוחאה


-לשמל .רמאמב ,םש אוצמל לולע התאש המ הנה
דימת ,השיאכ ,תאש הדבועה תא .תוקבחתסה םרוג אוה אבצהש
לודיב לש גוס הזו .ולאה תוחישל ץוחמ ךמצע תא יאצמת
"ה'רבחל ץוחמ" תא .םייק לבא ,םימעפל ,קי'צנטק .יתרבח


אלו ,םיצוק םע םיצע ינמ לכ י"ע) תספתנ השאש הדבועה לשמל
םימעפל תסנכנ ,תיבב םג לכה תא השעתש תאזכ (םדי לע קר
ימ יניעב דרטימ ארונ הז .הלש הדובעה ןיבו השיא ןיב
םירבדה םתוא תא השוע ףוס ףוס רבגשכ לבא ,התוא קיסעמש
.םיניינעו "שיגר"ו "םיסקמ"ו ,"בשחתמ" אוה


לוכי תמאב אל יאדוב התא .הבתכב םירכזומש םירבד ולא
:דיגהלו ילומ דומעל לק ךל היהי ארונו ,םתוא שיגרהל
.תינייכב ,םייק אל הז ,טישלוב
?המ קר
.םייקמ רתוי הז
דחא אל הז תינייכבו ,ילע דיגהל רשפא םירבד הברה ,ינאו
.םהמ
,השק תדבוע ,ארונ תשכומ ינאש הדבועה לבא
לכש תדבועו תירזכא קדצ תמחול ,חצר-והשמ-תיטנגיליטניא
:הדבועה תא הנשמ אל ,הב אנקתמ היה סוב


ןמזה לכ שיגרהל ילב םירבג לש םלועב השיא תויהל רשפא יא
.השיא תאש
תאילל וביגה
 
 
5/10/00 16:57
Estee :תאמ
.בלכל הנעא ינא ,בוטל הבוגתב
הרקי תאיל
ןונגסה ררועמש הליחבה לע רבגתהל תחלצהש ךל דובכה לכ
יתוא ....תיניצר הבושת תחסינו ומיקסא לש החודהו ריהיה
...העירכה הליחבה
אל אוהש דיעתש הרוצב ביגי אוה םא השק הז תא יחקת לא
ךלש תוקייודמה תונעטה ןמ תחא ףא קמועל ןיבהל הסינ
תורוחב רבדב ול תונעל יתיסינש הבושתל השע אוהש יפכ)
.תרמא רבכ ,בלכ (...תופי
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 18:51
ןירג ילוי :תאמ
.בלכל הנעא ינא ,בוטל הבוגתב
תיסקס תויהל הז הייח םולחש יל הרמאש הרבח יל התיה
שיגרהל ידכ קר ,דחא םויל קר ,הב םיקשוח םלוכש ,ארונ
אל .התוא יתנבה .הליבשב הכובנ דואמ יתייה...הז ךיא
שי סרתמה לש ינשה דצהמ םגש הל ריבסהל יתלוכי
ינאשכ דימת .דסחתמו ינללי דואמ עמשנ הז יכ .םילוכסית
ח"וד שיגהל הכירצ ינאש םעפ לכב יכ ,יל לק אלש תרמוא
לכבו יטפמיס שיא) ףגאה להנמש הז לע בושחל הכירצ ינא
ינאו ,יתוא ךיבמ הזו ,םיידשה לע יל לכתסמ (...תאז
ינאש עדוי אוהו ,לכתסמ אוהש תעדוי ינאו ,םלעתהל הכירצ
האלה םדקל קר הז הצור ינאש המ לכו ,לכתסמ אוהש תעדוי
ונ .טקייורפה תא


הבש הרבח הצור יתייה .ינאש המ לע תרתוומ יתייה אל לבא
תוחפו םיטסיאו'צאמ תוחפו םינדועמ רתוי םה םירבגה
לדוג וא תיאצחה ךרוא תא םידמואו םיכיבמ םיטבמ םיעקות
(...הז לע רבדל םג ,םיתורישב ,ךכ רחאו) ךלש הזחה


- לארשיב היח ינאש הזל תעדומ ינא .הצור יתייה זא ,בוט
.םיסונימ הזב שיו םיסולפ הזל שי .תיפוריא ץראב אלו
הניש תוינימ תודרטה תעינמל קוחהש תבשוח ינא - תיללכ
אוה םילארשיה םירבגה לש תיסיסבה הסיפתה תא לבא ,והשמ
- ללכב םא - תובר םינש רובעל תוכירצו ,תונשל לוכי אל
הרקי הזש דע
ןירג ילויל וביגה
 
 
6/10/00 1:59
Estee :תאמ
...רבד לכל ריחמ שיל הבוגתב
..דסחתמו ינללי אל הז
.ךתוא הניבמ ינא המכ גשומ ךל ןיא .םייחהמ הז
ךרעב הרשע הנומש תב יתייהשכ ,ןמז היה
הזרה הדליה תויהל רוזחל הז יתיצרש דיחיה רבדהש
יתייהש תרוויחהו
תועמשמ םוש התיה אל ילש תיזיפה תוחכונלשכ
האנק וא םירצי תררועמ
הדלי תויהל רוזחל יתיצר
הלש תוישיאה יפל תטפשנש
...תוגהנתהה ,הנובתה ,םישעמה ,תונורשכה
ןיינעהמ קלח ללכב ויה אל תוישנה וא תויסקסהשכ
םיריחמ ןהילע םלשל ךירצ היה אלו
.םיהובג וא םיכומנ
הריעצ הבקנ תאש הז תא לבקל לוכי דימת אל םלועה
תכשומו
....םידדצ דועו הנובתו קמוע הב שיש תוישיא םגו
ידמ רתוי ול הארנ הז
ךתוא זזקל ליחתמ אוה זאו
...ךמימ זזקל
וזה תוישנה לכ לע רתוול יתיצר ינא ,ייחב ,ינאו
תוישיאה תא יל וחקי אל קרש
יל םיבישקמש ינפל םיציצה תא וארי אל קרש
יתחלצה ףוסב
.היתד יתייה יכ לק היה הז
.בושח אל ףוגה
....תורצ איבמ קר אוה
תרוויח תויהל יתרזח הככ
יתנבהש דע
דימתל אל הז רבד םושש
אל םג ,(..רהמ םיפפועתמש) םירוענה לש הזה ןחה אל םג
הדליכ יל היה אלש הזה ישנה םסקה
...דימתל רבד ותוא ראשיי אל םגו
.טושפ אל
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 19:33
הלה :תאמ
.בלכל הנעא ינא ,בוטל הבוגתב
תועבצאב יל תגדגדמ איה לבא
סובל יתאב .הלוח ילש הדלי התיה ,הדגא תאז ,תחא םעפ
הז ,סובה יל רמא .ינא ןיא םויה ,אנ עמש ,ול דיגהל
הלא .הלוח ילש הדלי ,יתרמא .הלב הלב הלב ,ירשפא יתלב
דלי רמוא אל םעפ ףא ינא המל ,יל ידיגת ,יל רמא .םייחה
התא המ ,התא יל ריבסת ,ול יתרמא ?ןאכמ ףעו הלוח ילש
,ףעפעל וליפא ילב סוב יל הנע ?הלוח ךלש דלישכ השוע
.יתשא לש היעב תאז הלוח דלי ,הא
הלהל וביגה
 
 
5/10/00 21:07
תאיל :תאמ
תוטש יל שיל הבוגתב
םהש םירבד שי םימעפל ךיא רבד לכמ רתוי ריבסמ הז
.וניבי אל םלועל טושפ
.םיעובצ םידופיק אלמ םלועה ךיא
שיוא
.הכאלמה הבר
תאילל וביגה
 
 
6/10/00 7:18
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?הז תוטש הזל הבוגתב
אלא - דופיק ינניאש ךל יעד זא ,ילא תנווכתה םא
.ץע
,תמאה תא רמוא ינא .ךפיהל .ללכו ללכ עובצ ינניאו
..םיריתסמ םירחא םירבגש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
7/10/00 1:22
eskimo dog :תאמ
תוטש יל שיל הבוגתב
.ךלש סובהמ ידמלת האבה םעפב
ךלש הריירקה ריחמ תא םלשל ןכומ היהיש םדא םע ינתחתת
.הלוח אוהשכ םכלש דליב לפטלו
.השע אוהש המ קוידב הז
eskimo dogל וביגה
 
 
7/10/00 1:06
eskimo dog :תאמ
.בלכל הנעא ינא ,בוטל הבוגתב
.יל ןתנגרא הנטק הדאפיתניא תכיתח !וה וא
.הרפ הרפ - םירמואש ומכ זא
תחלצה תורוש שמחב .ילש התה סוכ אל ןבומכ תא , ES TEE
.בלכ םגו טוידא םג יל אורקל
העגפ תומושה לש אמגודה) ?ףיעס הזכ ךל איבהש יתבתכ המ
(?יט סייא השיגר הדוקנב
.הבוגתל אל קאזורפל היואר תא תאזכ תוצרפתה ירחא
- רופיכ םויה ליבשב !?םיטוידא ינימ לכ שי) תאיל
,(חיננ
םימתבו תמאב ינא לבא הלימ תירבהמ המוארטה תאז ילוא
ייהה םוחתב השיאכ יעוצקמה ךדיתעש הדבועל ןימאהל ברסמ
ךלש בכוכה יבראמ לע קבחתסהל תלגוסמ אל תא יכ םסחנ קט
.ץילפהלו היישייעב
.תחכומו העודי הדבועל רוזחנ יאוב זא
לק ,ומיקסאל וא תרעוכמל םיווש הירושיכש הפי השיאל
.הדובעל לבקתהל רתוי
הרעכתהש יהשימ לע יתעמש אל דוע .הפי איהש ללגב קר הזו
הזש חיננו .דבל יבשחת ?המל .ךפיהל .הדובע ןויאר דובכל
.הידיב הפי השיא לש יעוצקמה הדיתע האלהו ןאכמ ,רדסב
תא לדגי לעבהש תוצור ?הדובעב תועש ראשיהל תוצור
.םירותיווב תוכורכ ןהו ןכלש תוטלחה ולא ?םידליה
רמוש םע ונתחתת ,גניניפסה לע ורתוות .ןאפה לע ורתוות
ימ .תננג םע ונתחתת ,יווא קייט הלוח םע ונתחתת ,הליל
?םכלש םייחה תא להנל תא ללכב ןכל רמא
ישנה ןויוושה קבאמ ,תורשכומו תוינתעדו תוליכשמ ןכלוכ
לוכי םאה לבא .העתפהב ןכתא ספות אל (קדצומה קדצומה)
םיפיטואירטסה דגנ לכ םדוק אוה ןכלש קבאמהש תויהל
אמישכ םינפב ראשנש המב ?םינפב קומע ןכלצא םיאצמנש
ןכלש הרומה הרבחהשכ ןכלש השגרהב ?ינתחתת יתמ תלאוש
הדובעב הפ תנחוט ינא" ןכמצעל תורמוא ןתאשכ ?תנתחתמ
שי םאה ,רוציקב ?המ ליבשב לזאזעלו תיבב ילעב םע תבשל
םישנכ ,ןתאש הדבועה איה ןכתא לכואש המש יוכיס
השוחתב תודגוב ,תוישפוח ,תויטסיריירק ,תויאמצע
?םישנכ ןכלש ספתנה דועייה לש תימינפה
?..םםםמה
eskimo dogל וביגה
 
 
7/10/00 9:31
Estee :תאמ
הרפ הרפל הבוגתב
....ךמצע תא תיניכ ירה ,קתומ ,"בלכ"
הז המ
eskimo dog ?
?שחנ
?ןונמת
?וניבר השמ תרפ
.יתועמשמ ןוידל רנטרפ אל התא אליממו
???תוננבל הרק המ
םינב ןאכ ויה יתעסנש ינפל
.םתיא רבדל גונעת היהש
Esteeל וביגה
 
 
8/10/00 0:56
mikey :תאמ
הרפ הרפל הבוגתב
ןיאש תומותס תורפ לש הרובח - ונלפנ ךיא ,תונב יד
ונייהשכ ומיקסאל תובישקמ ונייה קר םא .ראתל םילימ
...תונטק


םעפ יא ,םלועב ןמז םוש היה אלו ןיא ירה ,יתסאו תאיל
תצעל עמשנ םא םג ,ונירושיכ יפ לע ונטפשנ ובש
ןוויכל הרזח תונדעמ ונמצע חלשנו ומיקסא ונידידי
דימת טידרקה תאש ירה ,תודלויה רדח תונורדסמו חבטמה
תאזכ תונקל לכש ול היהש הז ,שיאה לבקי - דימת לבא -
וילעש ,רכז ןב הכותמ ץירפשהל החילצהש ,תיסוכ הרפ
.טידרקה עיגמ ומצע ול קר ןבומכ


ונייה טושפ לכש ונל היה םא - לכואה ךא ,לכואהו
תויהל לכונש תחא ,גוז ןב אלו היער ונמצעל תושפחמ
םידיליב לפטתש ,לוא דנא הבותכ ,הלש םיידעלבה םילעבה
תושגר תא ונל םותסתו לשבת ,הקנת ,ליכאת ,םילוח םהשכ
ארוב ונל דעייש הריירקב תקסועש איה איהש לע םשאה
רכש תרומת וניתועש תא קירל תוקחוש ונא דועב ,םלועה
.ה'רבחה םע תיקסעו הרבחה לש הדזאמ ,קט ייה לש


לש השא תויהל הצור םגש ימ ,קדוצ ךכ לכ ומיקסא ירה
תא ירה המצעל הסינכמ ,תיאמצע תויהל םגו ,והשימ
.םייחה ךותל קומע (הריטסהו) הריתסה


השאה תא תשפחמ רשי ינא חילצמ רבג לכ לע ,ןכלו
הרקמבו ,(ולש אמא וז דיווש ליג לש הרקמבו) וירוחאמש
.הצרעהב עבוכה תא הריסמ רשי ינא החילצמ השא לכ לש


תשקבמו ייכרב לע תדרוי אל ינאש לע ומיקסא יל חלסו
לוע תחת ךכ לכ לובסל ץלאנ התאש לע ךממ הליחמ
ןוטרקה תונוזמו ,הריירקה
.הרבחה-ןובשח-לע-יווא-קייטהמ


- ןקרופ אוצמל ידכ תוננבל תעגה התאש ,בל םיש - טושפ
הככ .ךלתשכ םג רדתסנו ךיידעלב ןייוצמ ונרדתסה ונחנא
???ימ תא ךירצ ימש
mikeyל וביגה
 
 
9/10/00 12:43
eskimo dog :תאמ
הרפ הרפל הבוגתב
םא םידליב לפטיש לעב ךל אוצמל תנמזומ תא ,םייניע
לע ךלש תישנה תוהזה תויעב תא יליפת לא קר .ךל אב
םירותיווה תאש איה הטושפה הדבועה .ךביבסמש םירבגה
תושעל םינכומ םירבגה בור תינעבות הדובעב םיכורכה
תכלל הנכומ אל ןכמ תחא ףא םשל ?אל המל .אל םישנו
.המל ןיינעמו
eskimo dogל וביגה
 
 
11/10/00 20:33
Estee :תאמ
הרפ הרפל הבוגתב
הייוכיסש תעדוי איהש ינפמ -המל ךל דיגא ינא
הככ .םייספא דע םישולק םידליב לפטיש לעב אוצמל
-היריחמ לכלו תינעבות הריירקל רסמתת איה םאש
םידלי לע ללכב רותיו ןיב רוחבל ךרטצת איה
םידלי תאבה ןיבל (ב"הראב הצופנו תירזכא הריחב)
.'וכו תונועמב רקיעב ולדגיש
רסמתת התא .וזכ המליד ינפב דמוע אל -יריקי התא
וזש ינפמ -ליבקמב רשואמ אבא תויהל לכותו הדובעל
רסמתהל גאדתש גוז תב אוצמל ךליבשב היעב אל
הדובעב קוחר עיגת אל לבא ,דובעתו) םהב לופיטל
(...הלש
Esteeל וביגה
 
 
13/10/00 12:03
תאיל :תאמ
הרפ הרפל הבוגתב
אוה הזכ לעב אוצמל אל וא אוצמל יוכיסה ,יתסא
.ןיינעה אל
.ירמגל תרחא איה הביסה
המ ל-כ תא השועש הז היהיש הז אוה לעבה םא
ונחנא ,ץוחב תדבועש תאז ינאו ,תיבב ךורכש
.ותוא םיכפוה קר ,םוטמיטה ותוא תא םיחיצנמ
תושיתמ תודובעל והשימ אולכל הצור אל ינא
ןהמ תשתומ תויהל הצור אל ינאש ומכ קוידב
,יתוא תרשל ךירצ אל דחא ףאש תבשוח ינא .ימצעב
.דחא ףא תרשל הכירצ אל ינאש ומכ קוידב


םדא םע ייח תא תולבל חמשא דואמ ינא ,הזמ ץוח
לודיג תולובג תא םיצרופ ולש ןיינעה ימוחתש
שיאה םע .םילדג רבד לש ופוסב םידליה .םידליה
.תראשנ ינא הזה


הממ םיכבוסמ רתוי הפיט םירבדה ,ומיקסא זא
.ןאכ גיצהל הסנמ התאש
תא רותפי "יל אב םא םידליב לפטמש לעב"ש אל הז
הזכ דחא .ף ת ו ש .ףתוש הכירצ ינא .ןיינעה לכ
.םירבדה לכ .םירבדה תא יתיא קולחיש
.הקקהו ,יפויה ,ףיכה ,תויווחה
.לכה
תאילל וביגה
 
 
13/10/00 16:19
Estee :תאמ
הרפ הרפל הבוגתב
דיגהל תיסינש המ הז .ךתיא המיכסמ ןבומכ ינא
.תפתושמ תוירחאכ תורוה :בושו בוש ןאכ
,בגא
העפשה ידקומב תואצמנ םישנשכ
תואצוה -רוזעת הנידמהש גואדל תולוכי ןה
,סמ יכרצל םירכומ(ןועמ,תלפטמ) םידליב לופיט
.'וכו ,ךורא ךוניח םוי
ןה םירשה 19 ךותמ 11 שי התלשממבש ,הידבשב
.הנש תכשמנ הדילה תשפוח ,םישנ
ינפמ ?המל (באהו םאה ןיב קלחתהל הלוכיו)
הנבה שרוד הזש רורב .יתימא ךרוצ הזש
םג רתוי הברה הבחרו תיללכ הגיפס תונכומו
תורוה :ןיינעה לכ הז לבא .הדובע תומוקממ
,תוהמא לש ,םישנ לש לטנ תויהל הקיספמ
.התוללכב הרבחה תוירחאב אוהש והשמכ תספתנו
םהו ...םידלי שי םירבגה בורל םג אלה
תוירחא םהל ןיא וליאכ םלועב םהל םילהנתמ
-םידלי םהל ש י םא יכ -םהב ימוימוי לופיטל
....לועה רקיעב תאשונש השא םג םש שי
Esteeל וביגה
 
 
9/10/00 2:00
ד"גמה םרבא :תאמ
הרפ הרפל הבוגתב
.הז תא לבקל ןכל השקש קר ,ןבומכ ,קדוצ ומיקסא-בלכ
ידכ ,הדובע ןויאר ינפל העפוה תוקפוד תורוחב
ביכשהל ידכ םשייל וילעש תוקיטקטב זכרתי ןייארמהש
תולאשב םוקמב ,המורע ,ןטבה לע רהמ רתויש המכ התוא
(?ןייזיד-יגיד םוחתב ךלש ןויסנה המ זא) תושרדנה


תוכירצ ןהש וא ץורימב תודיספמ תורעוכמ תורוחבו
םוקמל ישוקב עיגהל ידכ היגרנא רתוי הברה עיקשהל
הז .תולקב יד ,ןויסנה תרסח תיסוכה העיגה וילאש
םילכב שמתשמ דחא לכ .תושעל המ ןיא .םייחה הלא .עבטה
םירוהה תיבו עבטה ול ןתנש
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
9/10/00 23:44
Estee :תאמ
ונירפס תיבב אל ?הרפל הבוגתב
רתוי תוברתב יח התאש לככ .הפיא יולת ?םייחה הלא
רתוי הרבחב יח התאש לככ .ןוכנ רתוי הז תיטסיניבוש
עיגהל םישנל תרשפאמש וזכ ןיפוליחל וא הרואנ
הז (השא איה ,לשמל תנייארמה ,רמולכ) חכ תודמעל
ןוכנ תוחפ הז תיתד הרבחב :והשמ דועו .ןוכנ תוחפ
םימעפל .תימינפ תורכיה ךותמ .תינוליח הרבחב רשאמ
איה עונצ רתוי הארמ הרוחבל שיש לככ .ךפיהל וליפא
.הנימאו "תיניצר" רתוי תבשחנ
םימוסחמ לע תוננולתמ ונחנאש ןעוטש ימ לכלו
אל הרוחב לש דצה תא עגר וחק ."םימודמ"
לש וייוכיסמ םיכומנ הייוכיס עודמ .....תיביטקרטא
שיש רורב ןכלו .המל רורב ?יביטקרטא אל רוחב
.הילפא
יא .םינב ,םכדיצמ ילאוטקלטניא רשוי תצק תוחפל
דיגהל םגו הלפמ הרוצב םישנ יפלכ גוהנל םג רשפא
.ךכ לע תוחמיל תוכז ןהל ןיאש
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 17:31
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
תועטל הבוגתב
חופיק שי .לודגבו - תקדוצ יתסא :רבדל המ ןיא
קחשמה תא תוקחשמ אלש םישנ יפלכ ריפחמ
הלאכ םג - םידרשמב ופידעי דימתו התפמה-ינימה
תיארנש תאז תא - ןויסנו הבישח םישרודש
"תיגוציי"


םירפסמ ונחנאש םירקשב םעט םוש ןיאו תקדוצ יתסא
ךיא קר איה הלאשהו ,טלחהב ,חופיק שי .ונמצעל
יינפל תואב ויה םא - ינא יכ ,ותוא רותפל רשפא
עפשומ יתייה םג םתסה ןמ - הדובעל תודמעומ
וליפא ,תרחא וא וז המרב ,ןהלש ינוציחה הארמהמ
...תאז תושעל אלש לדתשמ יתייהש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
13/10/00 14:20
Estee :תאמ
!תקדוצ יתסאל הבוגתב
ראתל םילימ יל ןיא ....רקי ילגנא םידופיק ץע
...יביל תא םמחמ ךלש רשויה המכ דע
Esteeל וביגה
 
 
6/10/00 1:52
םעונ :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
תטקננה לוכיבכ תישעמ אלה השיגב ךמות תישיא ינא ךא ,רצ רצ
ומכ תרבדמו השיא ומכ תיארנש השא רובע - תובר קט ייה תורבחב
רכש ףר םילעמו םישרדנה םירושיכהו עדיה ףר תא םידירומ השיא
.הדובעל הלבקב
הברה חיכוהל כ"דב תוכירצ םישנ לבא ,ןינעל בל תמש אל ילוא
לשב קר ולו - הנשקבתש םוכס לכ תולבקמו הדובע ןויארב תוחפ
היוזבה השיגה תא לוספל השקתמ ינאו -רידנ תונפסא טירפ ןתויה
הרבחב הדובעה תריואל תישנ חור תמרותש המורתה םושמ תאזה
.םייטרפ םייח ירסח םירבג רדעמ תבכרומה
יואר ,םימודמ םימוסחמ לע תנייכבתמ תאש ינפל ,תיגח זא
.ול םיכוז םיטעמ םירבגש הזה הציפקה שרק תא יריכזתש
םעונל וביגה
 
 
6/10/00 2:04
Estee :תאמ
...ןכא ןכאל הבוגתב
איהש המ לכש ךל הארנ תמאב -"םימודמ םימוסחמ לע תנייכבתמ"
לכ היה אל הזו יאולה .יאולה ?חדוקה הנוימד ירפ הז הראית
הז הככ -הדובעל הלבקל רשקבו .קטייהב קר אלו ,יתימא ךכ
םג הככו ,רתוי קורי הארנ דימת ןכשה לש אשדה .דצהמ ךל הארנ
....ולש החיתפה יאנת תא
וא םידלי ול שי םא הדובע ןויארב רבג לאוש אל דחא ףא לבא
לש היעבה היהת וז -ןכ םא םג יכ .המכ איבהל ןווכתמ אוה םא
....ולש אל ,ותשא
Esteeל וביגה
 
 
6/10/00 17:53
תנע :תאמ
...ןכא ןכאל הבוגתב
תרבחב הדובע ןויאר הזיא יל רדסת ילוא ..הבוט השעת ,םעונ
...בידנ ףושחמו הלמש םע אובל החיטבמ ..קטייה
חיכוהל תוכירצ םישנ" הפ תבתכש המ יל רזומ ארונ ..ירגוד
.."הנשקבתש םוכס לכ תולבקמו הדובע ןויארב תוחפ הברה כ"דב
?????הלאוו
תבבותסמ ינאש וא ,תרעוכמ שממ ינאש וא .תויצפוא יתש שי
.םינוכנ אלה תומוקמב
םעפב שיגהל הז םא .הדובע תונויארב ןומה םישרודו ושרד ינממ
רייצל ,היגולופרג יניחבמ רובעל וא ,טסט יפוק המכ עדוי ימה
רכשה לע מ"ומ שי ףוסב דימתו ,ףסונ ןוימל עיגהלו יתחפשמ תא
תושעל תעדוי ינא ,ףוסב אצויש המ לע תננולתמ ינאש אל)
.(תאז לכב לבא ,מ"ומ
אקוודו וילע תרבידש הזה הציפקה שרק תא הריכמ אלש תמאב ינא
האלפתמ םג ינא ,ייחב םירבג םיסוב טעמ אל םע דובעל יל אצי
תמאב םאה ,םויה רדסל הז לע ורבעש הפ תויטסינימפה לכ לע
תוכזב אלו ןכלש הארמה תוכזב הדובעל תולבקתמ ןכלוכ
???המוזרה
תנעל וביגה
 
4/10/00 13:31
תנע :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
Dear Tech Support,
>
> Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0
and noticed that
> the new program began making an expected changes to the
accounting
> modules, limiting access to flower and jewelry
applications that had
> operated flawlessly under Boyfriend 5.0. In addition,
Husband 1.0
> uninstalled many other valuable programs, such as Hot-sex
1.0 and
> Romance 9.9 but installed undesirable programs such as
NFL 5.0 and NBA
> 3.0. Conversation 8.0 no longer runs and HouseCleaning
2.6 simply
> crashes the system. I've tried running Nagging 5.3 to fix
these
> problems, but to no avail.
>
> Desperate Wife.
>
> ----------------------------------------------------
>
> Dear Desperate Wife,
>
> Keep in mind, Boyfriend 5.0 is an entertainment package,
while Husband
> 1.0 is an operating system. Try to enter the command: C:/
I THOUGHT YOU
> LOVED ME and install Tears 6.2.
> Husband 1.0 should then automatically run the
applications: Guilty 3.0
> and Flowers 7.0. But remember, overuse can cause Husband
1.0 to default
> to GrumpySilence 2.5, Happyhour 7.0 or Beer 6.1. Beer 6.1
is a very bad
> program that will create "Snoring Loudly" wave files.
> DO NOT install MotherInLaw 1.0 or reinstall another
Boyfriend program.
> These are not supported applications and will crash
Husband 1.0.
>
> In summary, Husband 1.0 is a great program, but it does
have limited
> memory and cannot learn new applications quickly.
Consider buying
> additional software to improve performance. I personally
recommend
> HotFood 3.0, Lingerie 5.3 and Keep-a-nice-body 10.1
>
> Tech Support
תנעל וביגה
 
 
4/10/00 13:36
תנע :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
???אל תישיא הצופת תמישרבמ הפישח רתוי תצק שרוד הז
הניבמש לג תיגח לצא אקווד לבא ,רושק יכה אל הזש ןוכנו
.יסאלק הז םיגורדישו תונכות ,םיטומריפ
תנעל וביגה
 
 
4/10/00 14:14
העונ :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
ריהמ םיבשחמה םלועש םירמוא
ינכדעתת
תשרה תליחתמ רמוח םסרפל אל אנ
העונל וביגה
 
 
4/10/00 14:29
תנע :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
.היעב םוש ןיא ,ילש רוקמל ץיברא ינא
.רזחוממ רמוח יל חולשל תמאב ודיצמ הפצוח
תנעל וביגה
 
 
4/10/00 14:36
העונ :תאמ
ייקואל הבוגתב
ארונ
ארונ טושפ
.ב.נ
דומח יכה טרסה יסקירט תא תוארל תכלל ,םלוכ לבא ,םלוכ
םוינלימב
העונל וביגה
 
 
4/10/00 15:51
ירונ :תאמ
ייקואל הבוגתב
ןגלב הזיא
ירונל וביגה
 
 
5/10/00 10:30
יגולותימה סקאה :תאמ
ייקואל הבוגתב
סקס ירתאב ידמ קוסע היה תשרה תליחתבש לבהאה קבחס ,הלאוו
...הז תא ספספ הארנכ


.רתויב קיחצמ הז


םג ילוא .רזחוממ רמוחמ יתינהנש רבסה תרומח העונמ החילסו
?...יתוא ישינעת תא
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
5/10/00 19:14
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
עשעשמל הבוגתב
ךתוא ביכשתש הצרת םאה .שנועה היהי המ םכוס םרט ,ולה
התוא םיארוק דיגנ - תרחא הננבו ,היכרב לע תוננבה תחא
ךות ףושחה ךנבשיב ףילצתו ,רצק ילגנא טושב זחאת - תנע
:בטיה יל תורוכזה הפיזנה תואירק
NAUGHTY
NAUGHTY
NAUGHTY
BOY
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 21:47
תנע :תאמ
ושנועו סקאהל הבוגתב
.תשנענ אלו השינעמ אל
תויחמומה ןה היגלשו הילו'ג זא ןוכנ יל רוכז םא
???רוח לכב ילש םשה תא םיפחוד דימת המל ,רבדל
תנעל וביגה
 
 
5/10/00 22:00
הילו'ג :תאמ
זכרמל תדקפתמ ינאל הבוגתב
!ףיכ ארונ !םג יאובת ?ךל תפכא המ
הילו'גל וביגה
 
4/10/00 15:53
ירונ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.םיערפתמ םלווווווכו עגרל תננגה האצי וליאכ
.תוירכ ויה וליאכ םילימ םיכילשמ
ףוא
ירונל וביגה
 
4/10/00 15:55
ירונ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
וליפאו
םה ואןה,םה םיערפתמה םא הנשמ אל ללכב זא
.ןושלה וא,תיאצחה ךרואו ןימ עזג, תד ילדבה ילב רבד ותוא
?המל זא
.הככ יכ
.תרחא היהיש םיצור אל ילוא יכ
ירונל וביגה
 
4/10/00 16:01
ירונ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
:ךכש ןוויכ
.השוב אל וז,ונחנא תויהל
.ילוכו תד ילדבה ילב, הפ םג ןכו
השיא טרפבו
.השוב אל וז השיא תויהל,ולה
.קטייהב וליפא
.הדיספה יתעדל, הלש תוישנב שמתשת אלש השיא
ו
.אל וא הריכב הדמע לכב
.חילצהל ידכ ןופמט וליפא ךירצ אל םש אקוודו
?ול םתארק ךיא,אוהה רבדה אלש חטב
ינא ותאיצממ תא סופתא םא ללכבש,םזינימפל ךייש אל וליפא הזו
.הרוצה תא תוינניחב הל קרפא
ירונל וביגה
 
4/10/00 16:06
ירונ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,חטב הההא
.יתפסוהו יתמדקה
.םילדבה שיש חטב
[השאל רבג ןיב]
.ךכש בוטו
.תושעל בוט יכה עדוי אוהש המ תא השעי דחא לכשו
,השיא תויהלב- השיא
רבגו
{.והשמ הזב הניבמ ינאש אל]
.רבג תויהלב
?אל טושפ ארונ


?אל המל. קטייהב םג ילוא,ןכו
ירונל וביגה
 
4/10/00 19:46
ליג :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
וא תושפיט לש השוחת ילצא רצויו לבלבמ תצק ראונ לובורקסה לכ
לבא לודג והשמ ןאכ היה :לש השוחתב יתאצי יסקירטמ םג .תומימע
,המיסקמה רקראפ 'בג) ףלודור ןלא תא בהואש םדאכ .יתנבה אל ינא
- ילובורקסה דוחל ולש רבעמה םע יל השק תצק ('וכו ירחאש ירחאש
.הזה ינמטלא
.םוינלימב בוטכ ויבגל עדוי אל
(? םיריבסמש והשמ אל הז ילואו) ? רבסה רשפא ילוא ,העונ
ליגל וביגה
 
 
4/10/00 20:17
העונ :תאמ
? ףלודור ןלאל הבוגתב
"דומח" יתמשרש תבשוח ינא
יליבשב קיפסמ הזו
רקובב רחמ םירבסה ךשמה
העונל וביגה
 
4/10/00 21:01
Estee :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,יסאלק ... עיתפמ אל תרפסמ תאש המש בוצע המכ ...תיגח ,ןכ
,פיצנירפ ותוא פיצנירפה לבא ...קט ייהל רשק םוש ןיא ילו ,ייחב
...קוסיעל יניינע רשק ילב םינימה ןיב היכרריה
,םחולה יטסינימפה הנחמל תוכייש קבא לכמ רענתהל םימרוגש ירחאו
תולגל ךיבמ המכ ,"השאה דמעמ" עגיימה םילימה ףוריצ רחא ךחגלו
.העושיה אובת םירבגה ןמ אלש ,אוה ןיינעה בלש
תלוכיה לבא ,עתרנו םסקומ ,ןמז ותואב ךממ ששוחו ךיילא ךשמנ אוה
.תלבגומ היהת דימת ,ןגוהו יניינע ןפואב ךיילא סחייתהל ולש
תיביטרסא תויהל הלוכי תא .ךפיהל ,אל וא תיסקס תויהל הלוכי תא
שממ וא םילנרו'זהמ ומכ תואריהל הלוכי תא .ךפיהל -אל ללכב וא
קר וא (!תמייאמ !תמייאמ) הקירבמ תויהל הלוכי תא ...ךפיהל
.רדסב שממ.רדסב
(ראובוב הד ןומיס הבתכש ומכ) .רחאה ןימה - תא לבא
םא -ךיאו ?ורקי רבכ םה יתמ) תורקל םיכירצ דוע םירבד הברהו
הפתוש תויהל ילכותש ינפל (?םנעמל קבאיהל תודחופ ךכ לכ ונחנא
....םיבושחה םיקחשמב ,תמאב הווש ,הווש
Esteeל וביגה
 
4/10/00 21:39
ירונ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.תונעוצקמו,הנובתו,ןויסינו,תלוכיו,עדיל רושקש המ רקיעבו
תד ילדבה ילב
עזג
.ןימו
?תאז ןיאה
?ונסנכתה ךכ םשל אל םאה
?הפ םג
ירונל וביגה
 
5/10/00 4:15
הנד :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.ליזנ רבד םה םויכ ןיאושינ המכ םיעדוי םלוכ ,ונלוכ רעצל
ןמזב יתרכה (סקאה תויהל םיישדוחכ דועב דיתעה) ילעב תא
אשינ יכ ולו יל רורב היה ונתורכיה תונש לכ ךרואל .םידומילה
הדלונ םינש שולשכ ינפל .הווש הרוצב (תויוכזבו) תובוחב
ןבומכ דבלמ) הב לופיטה ונייחב העיפוה הכיסנהש זאמ .הכיסנה
הרוצב ונניב קלחתמ (ונתיאמ קלחמ רצבנ תוינכט תוביס בקעש ,הקנה
,אמא ומכ רופיס אירקהלו םילותיח ףילחהל עדוי אבא םג .הווש
.טקש שארב דובעלו דומלל ךישמהל הלוכי אמאו
יתחוורה ,םהירחאו םיאושינה ינפל ,דחי ונייהש םינשה לכ ךרואל
וניאושינ וכלה ךכ ,החרפו התלע ילש הרירקהש לככו .ונממ רתוי
עידוה דיתעל ישורגש עגרמ .(ומצע ינפב רמאמל אשונ הזש) ולמקו
היולת ינניאש ןוויכמ יכ קפס עגרל יל היה אל ,ויתונווכ לע יל
תיב יל שי רבכ .הכיסנלו יל גואדל לכוא ינא תישגרו תילכלכ וב
ינאש ללגב םלשל הלוכי ינאש) םייתרחמ דע ןאכמ אתנכשמ םע שדח
תששוח ינניאו) ולא תוינשב םילהנתמ םיצופישה (ימצעב תסנרפתמ
םייחה לע תונבות המכ יתבל תונקהל דיתעב לכואש הווקמ ינאו (םהמ
.םילפונ אל םיימשה םיאושינה ייחב ץק ךלש רבגהשכ יכ הל תוארהלו

ףאב תולת אלל ,יתב לש היכרצ לכל גואדל הלוכי ינא יכ העידיה
.ריווחמ ישוק לכ טעמכ ,הז דיל .תקזחמ דאמ העידי איה ,דחא
הנדל וביגה
 
 
5/10/00 8:14
יבא :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
.ותוא יבתכתש בושח ,יתעדל
יבאל וביגה
 
 
5/10/00 10:26
יגולותימה סקאה :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
.השיגה תא יתבהא
,הכרעה ןומהב
,ינממ
.X-ה


.רמאמל הלועמ אשונ הז .יבא לש ותאירקל ףרטצמ ינא ,בגאו
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
5/10/00 19:17
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
תדוקנמ ,תונייכבתה אלל בתכנש ,הז גוסמ רמאמ בר ןיינעב ארקא
הפי סנרפתהל החילצמש תירוה-דח לש הטבמ
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
5/10/00 7:14
ILANA :תאמ
לג תיגחל הבוגתב

Shirley, I find it peculiar that you only care when the
insult is in English, and it is
ok when it is in Hebrew.
I read a few old articles here, and I see that Boaz is
always offensive towards all Americans here. If i said it's
morning now, he would say it's night time, I think it's
sheer jealousy.
You guys have to accept that Americans know much better
than you about what goes on in the United States.
ILANA ל וביגה
 
 
5/10/00 7:21
ILANA :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב

Also, why would you have in your website a sick, sick
"poem" about a woman nailing someone's balls to the
wall, and cutting off his penis?
ILANA ל וביגה
 
 
5/10/00 10:10
הילו'ג :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
לע םכימצע תא סיאמהל הז רתוי בוט םישוע םתאש דיחיה רבדה
.הזה רתאב םישלוגה
שחרתמש המ לע רתוי בוט םיעדוי םיאקירמאה" תרמוא תאז המ
,ךתומכש בייד וא ,סומינונא וא ,הנליא ,ידיגת ??? "ב"הראב
המ תפכא ימלו ?ונתוא ךנחל םתאבש תבשוח תמאב תא ,תאש ימ וא
ןאכל םיסנכנ םתאש םעפ לכ ,טימד דוג ,סטייטס דטיינויב הרוק
םימדקתמה ונחנא" חסונ תובוגת וא הקיטילופב רועיש וא הז
....תמאב ונ ,יתולג ךכ לכ ,"םייביטימיראפה םכתא דמלנ
הההההההההההההההההללללללללללללללללללאאאאי
דע ינשב דחא וב וחלתשהו רתא םכל ונבתו םכלש הרוצה תא וחק
,ןייע ירצו םטוח יבז תרובח ,ןכל םתסנכנש עגרהמ ,םד בוז
.תורתוימ תומחלמ םתחתפ םכלוכו המר תת ,שפנ לעוג הפ היהנ
?הניבמ תא תירבע
םתא
אל
םייוצר
:ןאכ
לזלזל קסופ יתלב ןויסנ םה םכלש תובוגתה דוע לכ אל
.בילעהלו
.ונלש / ילש תילגנאב ילזלזת לא םלועל לבא ,םלועל ,הקותמו
.ךלומ דמוע ימ גשומ ךל ןיא
Sheer jealousy my ass
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 11:48
ןילווא :תאמ
???Betterל הבוגתב
דובכל ריאשהל יאדכ הז תא ?אל ימו ןאכ יוצר ימ טילחהל
.קיספהל שי הפש לכב תוסג תויוחלתשה .תכרועה
ןכדועמו ןיבמ םייוסמ םוקמב רגה םדאש יעבט קר ,ןכ ומכ
ןיינעה המ .רחא םוקמב רגה רחאמ םוקמ ותואב שחרתמב רתוי
?תויתולגה לש
לוזלז םוש היה אל ,הבתכ הנליאש המ תא בוש יארקתש יאדכ
תנבהב ךלש תיטרפ היעב הארנכ ילוא ,םילארשיה לש תילגנאב
...ארקנה
ןילוואל וביגה
 
 
5/10/00 12:38
הילו'ג :תאמ
ךמש ימל הבוגתב
הנליא תא בוש יארקת
בייד תאו
תילגנאב תבתוכש סומינונא תאו
םהלש חורה תוסג תויוחלתשההמ תינהנ תא םא תא יל ידיגתו
בוט רתוי םיעדוי םהש הז לש רשקה המ השקבב יל יריבסתו
םדא" םאו ,וילע םיחחושמ ונחנאש המל ב"הראב הרוק המ
"וב שחרתמש המב רתוי ןכדועמו ןיבמ םייוסמ םוקמב רגה
ךנחל םיאב םה עודמ ,הרקי ןילווא ,השקבב יל יריבסת זא
."הנידמ להנל םיעדוי אל ירה םתא" חסונ תואיציב ונתוא
תודוקנ שולש ,ארקנה תנבהב תויעב לע יל יפיטת הז ירחאו
שיש הארנש ךכ ,םהל ריעהל ןוכנל האצמ המצעב ילריש)
(וגב םירבד
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 13:58
ןילווא :תאמ
?ארקנה תנבהל הבוגתב
תילגנאב תוסג תויוחלתשהב האנה לכ תאצומ אל ינא
המל .תירבעב םגו תילגנאב םג הלאכ ויהו .תירבעבו
?תילגנאב םיבתוכל קר תונפהל
?רדעה לכ תא םירחנ ,העוט השבכ שי םאו
ןילוואל וביגה
 
 
5/10/00 14:59
ליג :תאמ
???Betterל הבוגתב
,הילו'ג
.תקדוצ תאש המכ
המוא תמאב םהש ,(LOL הללכה") םיאקירמאה המכ דע םיהדמ
,םיטרסמ לחה - הער תוברת דואמ הברהל לארשי תא האיצוהש
דיויד ירנה ,החילס) לבזה תורפסב הלכו היזיוולטה ךרד
הברה ךכ לכב תילטנמ םינוילעכ םמצע תא םישיגרמ ,(ורות
ןיאש תלקולק תוברת ינבכ םילארשיה לש וזה הייארה .םימוחת
םניא םהש תורמל) םתיווה ךותמ תקעוצ ךכ לכ ,עיצהל המ הל
ןב חסונ הכיבמ תונעזגמ חירמ הזש דע ,(שרופמב תאז םירמוא
הבשחמו תויתולג לע תובשחמל יתוא קרוז תמאבש המ ,ןוירוג
.ךלש הלימ לכ םע םיכסמ ינא .םימיוסמ תומוקמב "העוקת"
? אל ,שורגב םזיווטלרו םזילרביל - בותכל וכישמי םה לבא
.םידבכ םינלטס לש תונרמש ,ךשוח םינפבמו
.ההדזמ ינאו ,תבתכש המ תא דואמ יתבהא
לכ תידוהי לע םוהילעה המל - שורגב אל םזילרביל ופורפאו
תבשוח איהש המ הז םא המיזה יריש תא לוטקל התוכז ? םעפ
.ןוידב עגופ אל הז ימעטל .םהילע
ליגל וביגה
 
 
5/10/00 16:00
תנע :תאמ
???Betterל הבוגתב
השיגה המ ןוכנ יכה םיעדוי םלוכ ,םיקדוצו םימכח םלוכ
דע ..םיינלבס ארונו םימדקתמ ארונ םלוכו תויהל הכירצש
.ףיעסה תא םהל הלעמ והשימ ..ש
אל ,הילו'ג קבאר ?הלבקה ?תוחיתפה ?תונלבסה התיה הפיא
?ער השע אוה המ ?ותעד תא רמול יאכזש ימב תסנכנש בל תמש
ךל קר ?המ ?ןאכ הרוקש המ יבגל ויתודמעו ויתושוחת תא בתכ
?רתומ
תאשכ וא ,רתויב םירזומ םיעמשנש םירבד תרמוא תאשכו
הדמע תעבוק תאשכ וא ,זעובה לש ומש תא ראפל הטילחמ
תצפוק תא סואמ הזש דיגהל טילחמ והשימ םא זא ?תצרחנ
תא תוחפ םיניבמ ןאכ ונחנאש בשוח והשימ םא ?רדס טילשהל
רתוי הברה הארנ ישיא ןפואב ,ילש המ) םש הרוקש המ
?טוידיא אוהש ול חיכוהל הטילחמ תא (ינויגהמ
.הלאה תויוטשה םע רבכ ייד ,תמאב ונ
אל תא םא םג לכה דיגהל רשפא ,ישפוח סייפס הז טנרטניא
אוה תושעל הלוכי תאש םומינימה ,תלבקמו המיכסמ דימת
תענכיש אל ,הבבס ,תענכיש .ךתדמע תא ריבסהלו פוטס דיגהל
.תרחא םעפ יסנת ,ארונ אל
ינשהשכ ,םלעתהל לוכי התא ,רוכיש התאש ךל רמוא דחאשכ
ישילשהשכ לבא ןכ םג םלעתהל לוכי התא רוכיש התאש ךל רמוא
תא חירהלו םיבשוח תושעל יאדכ ילוא ,הז תא ךל רמוא
?המישנה
הברה ןוידל הפתוש תויהל החמש יתייה ינא םג ,יל ינימאת
תורימא םתס ,(םמצעלש םיעשעשמ) םיריש םתסמ םכחותמ רתוי
לבא תועד םתסו תובוגת םתס (אל םימעפל תקיחצמ םימעפל)
םד טיב טנק וי פיא ,םיביגמה הלא ,רתאה הז ,הידמה תאז
.םד ןיו'ג
תנעל וביגה
 
 
5/10/00 19:30
ןהכ זעוב :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
תא בברשל אלו הזה ןוידל ץוחמ יתוא ריאשהל שקבמ ינא
הדות .ךרוצל אלש ימש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/10/00 20:29
:תאמ
!?"זעובה לש ומש תא ראפל"ל הבוגתב
lol, may i call you julia, or...???
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/10/00 21:49
הילו'///ג :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
יתריקי תנע
הביגמ תאש ינפל תארוק אל תאש לבח
רתסאש ,הלעמל הבתכ ןירג ילויש ומכ ,בל המש אל תאש לבח
אל הז םא ,תוננבב שולגל קשחה תא םיאיצומ סומינונאו
?ןכ המ ,הרהזא רורמת
,תכרועה איה יתעידי בטימלש ,ילרישש תיאר אלש לבחו
.ןיינעב ריעהל איה םג ןוכנל האצמ
לע אלא ,םולשו סח ,יוטיבה שפוח לע רבדמ אל דחא ףא
תדרל"ו בילעהל לש עטקב איה ל"נה לש הרעה לכש הדבועה
ךתוא הארנ .ןאכ הריואה תא םיריכעמ שממ םהו "...לע
םיסופיטהמ דחא ץפוק הינש לכשכ ךלש םיטסקטה םע הכישממ
.טוידא LOL ךל עקותו ליעל םירכזומה
לכ קידצמש תחתה יוסיכ אל אוה יוטיבה שפוח ,בגא ךרדו
.הסג הרעה
הילו'///גל וביגה
 
 
6/10/00 3:06
ILANA :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב

Shirley, I think you deleted the message
addressed to Boaz only because you know Boaz.
When there is disgusting stuff floating around
here, like F words, and people talking about body
functions in vulgar language, when you still keep
that gross poem about cutting off a penis, why
was it important to remove the word idiot, when
Boaz used it first? Boaz, what's your problem
regarding american jews?
ILANA ל וביגה
 
 
6/10/00 7:31
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
תויורשפא לש בר עפש ,תיתוברתו הלודג ךכ לכ הקירמא
ךתוא קיזחמ המ ןיבמ אל ינא .תוילאוטקלטניא יוליב
,"תוננב" ומכ ילארשי רתאל הדומצ תאזכ תויביססבואב
םניאש םישלוג םע ,תירבע ומכ תחדינ הפשב בותכש
.ןמזה לכ זעוב ,זעוב םע ךלש היססבואה המו .ךמעטל
?SO WHAT ,םייאקירמא םידוהי בהוא אל אוה זא
רחא ץע לע יספט
WILL YOU


THANK YOU
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
6/10/00 10:05
ילריש :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
תא יריאשת ךל תפכא אל םא ,הרקיה הנליא תרבג
אל ינא ,ןאכ העונתה תיחקפ ינא .םיכרועל הכירעה
הז דלובב המלש העדוה בותכל םג .ךממ הרזעל הקוקז
.ןיינעל ךכ לכ אל
םישנאב ועגפש הלאכ ויה םויה דע וקחמנש תועדוהה לכ
.תובלעהל םוקמ ןאכ ןיא .ויה םה ימ רשק ילב ,םירחא
.רחא ץורית םוש םשב אלו רובידה שפוח םשב אל
ילרישל וביגה
 
 
6/10/00 8:53
תנע :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
...תבשוח ינא תמזגה ה'לפיט
םתסו םירבדה תא תארוק אל ינאש יתוא םישאהל
.הרוקש המ הזש תבשוח תמאב אל תא ,תמאב ונ ....הביגמ
הנוש ךרדב םירבדל תסחייתמו הניבמ ינאש ילוא תבשח
לע ירהו ?הבוטהו הנוכנה איה ךלש הנבהה קר םאה ?ךלשמ
.תמדוקה הבוגתב ךל יתבתכ קוידב הז
תצמשומ ינא .דואמ םיענ ,תנע ינא ...תינע ימל בל תמש
,ןוכנ .תויחל הכישממ ,אלפ הז יארו לאמש לעו ןימי לע
הרוגחל תחתמ תורעה הפ שי .ךתיא המיכסמ רפוס ינא
אוה םלועהש םיחוטבש םיביגמ הפ שיו ןפוד תאצוי המרב
?וס .לכה תושעל רתומ םהלו םהלש
ומכו .ךל יתרמא רבכ רתאה הז ?םלועה תא הנשא ינא
אל ישיא ןפואב יתואש םישנא שי ,חונל םעפ יתרמאש
ינא ןכלו ייח תרגשל םיבושח אל שממ םהירבדו םיניינעמ
.תמלעתמ .תמלעתמ טושפ
תא תספות תא הב תוניצרה תא הניבמ אל תמאב ינא
הגלפמ ןאכמ אצת אל ירה ,הזש המ לכ הז ,ןאפ .תוננב
.םלועה תוסיפת תא הנשנ ןאכ ונחנא אלו השדח
דיגהל םירחאל רשפאל הנכומ אל תא המל הניבמ אל ינא
לכ ירה וז .הניבמו תעדוי תאש הממ םינושש םירבד
,תונוש תועד ףיקמ םירבדה עבטמ ןוידו .ןויד הרטמה
הלוכי תא תונוש הנבהו היאר יכרד ,תונוש תויווח
.ךלש ךרדב ענכשל תוסנל הלוכי תאו םיכסהל
םירבד םג עומשל החותפ רתוי תצק תויהל יסנת אלש המל
.עומשל קר ,םתיא םיכסהל הכירצ אל תא ,םירחא


אל ...תרתוומ ינא ...השנעה תביסמל ךתעצה ןיינעלו
תמושת לכ תא יל קינעמ ו'גשכ ער שיגרהל הצור יתייה
המ ..רוקמ תודעורו דבל הככ תודמוע היגלשו תאו בלה
.הז תא יל תושוע אל תונבש םג
תנעל וביגה
 
 
6/10/00 16:34
הילו'ג :תאמ
הילו'ג יוא יוא יואל הבוגתב
יל הארנ ,ליימב הבושתה תא ךל חלשא ינא ,הרקי תנע
ךוסחנש ףידע ילואו השתה תמחלמ ףס לע הפ ונחנאש
תבש גנוע ,צ"החא ישיש םוי ,הזה ןיינעה תא םלוכמ
.תעדוי תא ....הז לכו
.םיענ עובשפוס
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 10:22
יגולותימה סקאה :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
ןמז דואמ הברה רבכ יל העירפמש תניוצמ הדוקנב העגנ הנליא
:התנולתל ףרטצהל הצור יתייהו


דחא ריש עיפוי "תוננב" ומכ דבוכמ רתאבש תויהל לוכי אל
לש חופיק הז .ןיזה ךותיחו םיציבה תשילת תונמא לע דבלב
ביבחתב תוקסועש ץוחב םש םישנ דואמ הברה ןנשי .םלש רוביצ
דחא ריש לבקי הזה רוביצהש ןכתיי אלו ימוימוי סיסב לע הזה
עיגמה דובכה תא תלבקמ הניא סוריסה לש הקיטאופה .והזו בולע
.תוננבב הל


ראוטרפרה תא חתפל רשפא בוט ןוצר תצק םע ,שקבמ ינא
?תומטפ תשילת םע המו ?תופיכ תכישנ םע המ .םיפסונ םינוויכל
תעבט תויפ תמיתס לש תוירלפופה לע ןכל רפסל ךירצ אל ינאו
.תחתור הוועשב


...ילש תמאה םע תכלל ץמואה תא יל הנתנש הנליאל הדותו
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
5/10/00 12:13
תיטסינגלב :תאמ
!!טלחהב ןוכנל הבוגתב
!בושח הזש הארנכ לבא , ןאכ הז תא םסרפל יתיצר אל
תא תחא תוהזמ , ןודעומ תורבח ונמצעל תוארוק ונחנא
םיטפשמ ינש ךות היינשה
םידגבב ולש הרתסהה , ףוגה תאנש ןכ ,ןכ .ריואה גזמ לע
שפנה תאנש , םיאימחמ אל וא םילודג
יכ ונל הרק הזש תמאב הדונ אל םלועל , ונימצע תא תא ונלש
ללכב ךיא , ונמצע לומ דומענ ךיא
???ךיא ... םייקתהל הזכ רבדל ונרשפיא
ףוגה תא בוט בוט ףצרקל , דירש לכ תוקנל , תחלקמהו
םלועלו הארנכ ןיבמ אל התא . ףנוטמה
...ןיבת אל
טבמ ןיב םירבגה לש םיטבמה ןיב דירפהל םינש המכ יל חקל
תובר םינש . סנוא טבמל , אימחמ
םינש המכ יל התייהש החישב קר , יכותב אולכ היה הז
...זאמ
לש טבמ לובסל הלוכי אל ינאש יב רדסב אל והשמש יתנבה
...טבמ לכ , ילע רבג
המרונל בשחנ הזש הדבועה, יתעדמ יתוא האיצומ תינימ הדרטה
תוריקה לע ספטל יל תמרוג
...הנהנ התאש הוקמ...הברה רזוע הזש אלו , חיט לוכאלו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/10/00 12:43
יגולותימה סקאה :תאמ
!שפיטל הבוגתב
?תינימ הדרטה וזיא ?תינימ הדרטה
יל רוכז אל יכ הניש ךותמ ימצע לא רבדמ ינא ילוא
.הנורחאל תינימ יתדרטהש


?רשקהה תא תנבה ?יתבתכ המ תנבה ללכב ?ךתוא ריעסה המ
תויצלופינמ תעצבמ תאש היינשה םעפה וז ?תצפוק תא המ
האבה םעפ .םיבצעה לע יל תולעל ליחתמ הזו ילש טסכטל
תועמשמ לפכ לכל דומצ םוגרת ליימב תישיא ךל חלשא ינא
?ייק וא ,רגשמ ינאש


ךלש תיטרפה המוארטל יל שיש תושיגרהו דובכה לכ םע
לוקיש יליעפה ,אנא ,םישנ דואמ הברה לש תיביטקלוקהו
.םיסנאה תליהקל תדלקמ ףניהב יתוא תכיישמ תאש ינפל תעד


.הזירקב ינא ?המ תעדוי
עגרבו סינכהל תונמדזה ןמז דואמ הברה תשפיח הארנכ יכ
ומכ שיגרו ימיטניא כ"כ ןיינע תבריע ,ךרח הזיא תיארש
תבשחו יתבתכש המל רשק לדב ול ןיא םא םג ,תינימ הדרטה
ךפוה הזב שומישה .תקדוצל ךתוא ךופהי וא ךילע ןגי הזש
.תיניצ ארונ .תיניצל ךתוא


אוהש חוטב ינא .ךלש באכה לע רעטצמ דואמ ינא ,בושו
.ותוא הווח תייה אלו יאוולהו יתימא
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
5/10/00 13:34
תיטסינגלב :תאמ
...קפאתמ שממ ינאל הבוגתב
םישנש הניבמ ינא ???תינימ הדרטהב ךתוא םישאה ימ -1
ךירצ..דיחפמו החוד רבד הז , קדצב וליפא , תוסעוכ
. ןתוא קיתשהל יידכ חכה לכב שמתשהל
ילא תרביד הבש הפש התואב ךל יתינע הנושארה םעפב -2
אל ללכב הזו ,
לע ךחגל אל השק היה , דיגהל רשפא המ , אשונל רושק
ךשמנ אל התאש הז לע תומייוסמ םישנ לש החמישה תואירק
רואל ןמצע תא וקדב םגו , 12 תונב תויטקרונאל
.( תאבהש םינייפאמה
...ילש הבוגתל ןכומ תייה אלש : הניבמ ינא המ
ריכזמו הנוע התאש ינפל , ךתעד המ ?בושחא ינאש - 3
הז הפיאמ בושחל , םיציב תשילת לע םיטסקט הינוריאב
?אצמנ התא הפיאו ?אב
אל אל םגו , הדמחנ וא תקדוצ תויהל תשפחמ אל ינא - 4
הדמחנ אלו תקדוצ
, השיגרמ ינאש המ , יל אבש המ תבתוכ ינא ..קיש םע
!יל קשחתמש ךיא


תשמתשמ ינאש יל דיגהלו יתוא ףיקתהל זיעמ דוע התא
שי ... עגרת ???תישיא המוארטב
...תילאוטריו ךתוא קשנל וכישמיש םייתש וא השיא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/10/00 13:54
Estee :תאמ
...קפאתמ שממ ינאל הבוגתב
...סקא ךל םולש
עמשית עמשית
...תקפואממ ץוח רבד לכ התיה ךלש הבוגתה
תישיא ךתוא הפיקתה אל איה
םיסנאה תליהקל ךתוא הכייש אל יאדובו
.הבתכ איהש רישל תבגה הבש תיניצה ךרדה לע הביגה אלא
הרבע איהש המב בשחתהבו
הלאכ םיריש בותכל הל רתומ
.םהילא םיביגמשכ םיריהז רתוי תויהל יאדכו
ןושאר ףוגב ךל רפסמ והשימשכ ,תמאב
תינימ הפיקת לש ןברק היה אוהש
.הככ וב חלתשמ התאש ינפל םיימעפ בושח
הלש באכה לע רעטצמ התאש תבתכ ףוסבש הז
וזה תוחלתשהה תא קידצמ אל
.ימעטל ,הלוקש אלו תרהמינ תצק התיהש
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 15:00
יגולותימה סקאה :תאמ
...קפאתמ שממ ינאל הבוגתב
הלעמל תועדוה יתש הבתכש הנליאל התייה יתבוגת
.הפ עיפומ הארנכש סג ריש הזיאל הדוסח תוסחייתה


.הל קרו הל יתבגה


יל ןיא ,תיטסינגלבה הבתכש רישה תא ריכמ אל ינא
עדוי אל םג ינא םצעבו תורבדמ ןתא המ לע בשומ
.וזה הנליאה הנווכתה ריש הזיאל


ןתא לבא ,ינממ תוצור ןתא המ ןיבמ אל ןיידע ינא
.םוטא ינא .רבג ינא .בושחש המ הזו תוקדוצ ןבומכ
הפ ללכב ינאו ןכלש תוקוצמל שיגר אל ינא .יחטש ינא
.ףוסב וחיטבהש תויקשהו םסוקה ליבשב


.ןכלש תנייוצמה הדובעה תא וכישמת
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
5/10/00 15:53
Estee :תאמ
'וכו תיטסינגלב ,יתסאלל הבוגתב
ףדפדל היעבה המ
תונבהה יא לכ תא רתופ היה הז
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 16:13
תנע :תאמ
!שפיטל הבוגתב
יתוא םישאהל ילכות אלש הככ ,ךומכ קוידב השא ינא
הריכמ ,םייניעב הטשפה ארקנש בצמ לש הנבה יאבו תומיטאב
אל תמאב ינא ,יל יחלסת לבא ,תרבדמ תא המ לע תעדויו
.ןאכל הז לש רשקה המ ןיבהל החילצמ
גירח שממ ןפואב הז תא דיגהל אל ימצע תא הקיזחמ ינא
,החוטב ינאש היווח תרבע ...סקאה םע המיכסמ ינא לבא
היה הינשל ,ךלו ,המיענ אל איהש תעדוי וליפאו תענכושמ
ןיאש סקאל הבוגתב הפ תקרפ ןעטמה תאו הצרפ הפ שיש המדנ
.ךתוא ץיפקה הככש וירבדב היה המ גשומ יל
יתרמאש ומכ יכ ,תרבעש המ לע ירבגתתש הווקמ תמאב ינא
,תויניצ תורימאל ינתת לא לבא רבודמ המ לע תעדוי ינא
.לקשמה יווישמ ךתוא איצוהל תויטסיסקסו תויטסקרס
תנעל וביגה
 
 
5/10/00 16:21
Estee :תאמ
,הרקי תיטסינגלבל הבוגתב
םתא המל - "...ש וירבדב היה המ גשומ יל ןיא" הז המ
יבקעת םא ?םיביגמ םתאש ינפל ינשה תא דחא םיארוק אל
.לכה יניבת ,התליחתמ תולשלתשהה ירחא
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 16:51
תיטסינגלב :תאמ
,הרקי תיטסינגלבל הבוגתב
...תנע לש "התושיגר"מ יתוא הליצמ תאש
.הרוצ'ת םהל יערקת , םינבה םע תוכמ יכל , תנע
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/10/00 17:05
תיטסינגלב :תאמ
,הרקי תיטסינגלבל הבוגתב
...תויטסקרס תורעה םע תויניצ תומוטא םישנ םג שי
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/10/00 19:39
שיגרה שיאה :תאמ
תנע ךתעידילל הבוגתב
.הז המ ?הריטאס
?רבד הזכ שי ?םיינוריא םירישמח
?ללקמ התא המ ,החילס ?סנסנונ יריש
.שואיי
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
5/10/00 20:01
הכיסנ :תאמ
תושיגרל הבוגתב
?ןוידה תמר תא תצק הלעיש חחרפה הפיא הפיא
הכיסנל וביגה
 
 
5/10/00 21:39
רסאי :תאמ
?היהי המל הבוגתב
,שארה תא םידבאמ רהמ הככ ,םידוהאיה םתא
,םיללותשמ םתא הללאיו םיקובקב המכ ,םינבא תצק
םינמי ,םיחכוותמ ,םיללקמ ,םיקעוצ הירטסיהב
,םינלאמש
קר ,םולשו הבהא ,םיכרע ןיא רפכ תוננבב וליפאו
.םינודמו האנש
ןכמ לבקל ךירצ דוע ינא ,ועגרת ,םינלאמש ולה
,םיחטש המכ
...םיינמיה אלימ
רסאיל וביגה
 
 
8/10/00 0:27
דוס תריגסמ :תאמ
?היהי המל הבוגתב
.ושארל לעמ דע.קוסע חחרפה
דוס תריגסמל וביגה
 
 
9/10/00 2:15
ןהכ זעוב :תאמ
?היהי המל הבוגתב
?קוידב קוסע אוה המב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/10/00 20:32
Girly :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
Ilana, Well said
I, too, fell some resentment toward Americans.
Girlyל וביגה
 
 
5/10/00 21:20
ILANA :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב

Thanks, Girly. Anybody can see that julia hates
americans. Most people here are probably unaware of
the reason for comments regarding boaz. I've read two
discussions, one about the english language, and one
about the recording industry. Boaz argued with the
american guy on the way some words and names should
be pronounced in english...LOL.
And then, an american girl said something about cd's,
it was backed up by facts and numbers, Boaz of course,
took the opposite viewpoint and agreed that... there
are video clips made for ALL songs on every cd, and
that it costs 100 times more to make the videos than
a cd. that is of course wrong.
Can you accept that a local person knows what's going
on better than you do?
ILANA ל וביגה
 
 
6/10/00 9:57
ילריש :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
תירבעב תועגופ תועדוה םיקחומ ונחנא .הלפמ רתא אל ונחנא
.דחי םג תילגנאבו
ןוידה תוברת לע רומשל אנ


Lets keep it clean people
ילרישל וביגה
 
 
6/10/00 17:18
double standard :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
so, in your book, "behema", "asshole", "garbage",
"stupid american jews" and a poem about cutting of a
penis, are ok, as long as they are written in hebrew
double standardל וביגה
 
5/10/00 20:49
Ofra :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
Hello, this is my first time as a participant in this
forum.
I am responding to the message posted here by Julia.
I think that you are misinterpreting the English messages
posted here. First, I am not sure that most of them are
"Americans". Secondly, even so, I don't think anyone is
trying to tell you what to do or to compare stuff in any
way.
I was afforded the oppertunity to grow up in both places -
Israel and the US. When I became an adult, I chose to live
my life here in the US. This does not indicate any dislike
towards Israel. I like it there, I still care a lot about
the country, but for the time being I prefer living here.
For me, it is easier that way. Although I sometimes meet
Israeli people who do not behave nicely, I still think that
Israeli people are great as a group. Evidently, Israelis
account for more than half my friends. And yes, when it
comes to life here, I guess the locals know more about it
than other people, so it is perfeclty normal to comment
...
I hope I succeeded in changing you perception toward the
American participants ..
and I sure hope that we are still welcomed here, just like
all the rest ...
Gmar Hatima Tove
Ofraל וביגה
 
 
5/10/00 21:58
הילו'ג :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
,הנידמה תא להנל ךיא רסומ ונל ףיטהל ליבשב תוננבל אבש ימ
.ולש תויוטשל תובוגתה תא ןובשחב תחקל ךירצ
.ןובשחו ןיד ןכל בייחש הז אוה בייד ,'תושו הרפוע ,הנליא
"...םיאקירמא תאנוש הילו'ג"
.תמאב ,ונ
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 22:00
תנע :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
,(םינפה תלבק תדעומ ינא) תוננבל האבה הכורב ...ךל םולש
.םינמזומ ראשה לכו תאש רורבו
.הלאש וזיא
ןמרוד ןיא ,םצמוצמ יטסיטילא םירבח ןודעומ אל אוה תוננב
.לנאפה תא תרחובש הדעו ןיאו הסינכב
.ץרא ךרדב רמאתש קר ולו ,העדל ותוכז ,דחא לכ


.....ינא תיתכלממ הזיא ,יוא
תנעל וביגה
 
5/10/00 23:45
ronit :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
Yes Julia, you come across as someone who hates Americans.
The fact that
Dave sends his messages in English doesn't mean anything,
he could be in Israel, why can't he make suggestions about
politics? Actually I have a comment too, on the next page,
the questionnaire, why do we have one option only, to blame
the Likud, and not the Labor for the situation? Isn't it bad
enough that the whole israeli media is leftist?
I think we should have a discussion on this subject
WHY CAN'T ISRAELIS AND AMERICANS GET ALONG? ARE ISRAELIS
ARROGANT? ARE AMERICANS PATRONIZING?
can someone please translate this subject to hebrew, thank
you
ronit ל וביגה
 
 
6/10/00 0:16
הילו'ג :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
....יל תקבדהש "םיאקירמא תאנוש"ה םע תמזגה-תמזגה-תמזגה
איה ילע תובוהאה תורפוסה תחא .ינא ימ גשומ ךל ןיא ,קאבאר
התמ ...התיה) השוחנו האג תיאקירמאו םזילטיפקה לגד תאשונ
.(רבכ
.םיאקירמא תאניש הל קיבדהל רשפאש הנורחאה ינא ...תמאב
הנידמ להנל םיעדוי אל ונחנאש רמאש הז היה בייד ,בגא ךרדו
...
(ןוכנ אל םתסה ןמש המ) םילארשי אנוש אוהש ול דיגהל יתלוכי
.קדצב ידו ,ונתוא ךנחי אלש שקבלב יתקפתסהו
רמוא אל דוע ילש הבוגתה ירחא המלש הרות הזמ חתיפ ליגש הז
וירבד חכונל םוד תדמוע ינאש
.אל שממ
יל שי הזמ ץוחו ,םלוכ תא הפ תוממעשמ ונחנא ,הזמ ידרת הללאיו
תרבדמ וליפא ינאו ,סקסדל ךישמהל הצור תא םא יטרפ ליימ-יא
.הטוהר ,ךומכ שממ תילגנא
?הז ךיא
.ןכ םג רופיכ םויו הבוט הנש
הילו'גל וביגה
 
 
6/10/00 0:32
ronit :תאמ
הנליא \ תינורל הבוגתב
No, No, No, Dave's comment was in response to Avi and
Boaz, he said that generals cannot, should not, run the
country.
Why is it a good situation when so many ministers,
knesset members, mayors, and company presidents are
army generals?
ronit ל וביגה
 
 
6/10/00 1:12
הילו'ג :תאמ
הנליא \ תינורל הבוגתב
.והשמ לע םיכסנ דוע ףוסב
לבא קוידב הזש יארת ,ילש הנושארה הבוגתל הלעמל ילעת םא
.יתבתכש המ קוידב
?ףוס ףוס לגעמ רוגסל רשפא
הילו'גל וביגה
 
 
6/10/00 1:52
ronit :תאמ
...תינור ךל ירהזיהל הבוגתב
Not really, why?
maybe in the upcoming elections you should start a
new party called
GENERALS GO HOME, a.k.a. ISRAEL SHTAYIM

I'D LIKE TO DISCUSS ISRAELIS AND AMERICANS, IS
ANYBODY UP?
ronit ל וביגה
 
 
6/10/00 7:44
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
...תינור ךל ירהזיהל הבוגתב
רתאב לבזה תאירק םוצמצל הבוט הטיש יתאצמ ,ייקוא
יכ ,לבח .תילגנאב רתוי הבוגת םוש ארוק אל ינא :הזה
והשמ דיספמ ינאש יל הארנ אל הז בלשב לבא ,ימא תפש וז
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
8/10/00 0:31
ירונ :תאמ
הבוט הטישל הבוגתב
,רקי צע
. עמשת
.ןוימיד רסוחב יתמשאוה אל ידועמ
.םולכל ךייש אל שממ לבא, שממ הזש תעדוי ינאו
םידופיק ץע הארנ ךייא יל ראתל חרכומ התא לבא
.ילגנא
?השקבב
ירונל וביגה
 
 
8/10/00 17:21
הכיסנ :תאמ
הבוט הטישל הבוגתב
הז המ םג יל ריבסת זא והשמ ריבסמ התא רבכ םאו
? LOL
הכיסנל וביגה
 
 
9/10/00 1:49
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
הבוט הטישל הבוגתב
שחנל לוכי ינא .הז המ גשומ לש ץמש יל ןיא
ילוא ,תובית ישארב רבודמש
LAUGH OH LAUGH
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
9/10/00 4:34
הילו'ג :תאמ
הבוט הטישל הבוגתב
תוביתה ישארב רבודמ ,רקי ץע ,שוחינב תיעט
לש
Laugh Out Loud
םיט'צב רקיעב וב םישמתשמש גשומ
ףוצרפב ךל םיעקות עגר לכש ,תמאה ,ןבצעמ יד
םיפוצה לש אמסיס הזיא ומכ ,הזה LOL - ה תא
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 1:44
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
הבוט הטישל הבוגתב
םע ,םיילענ ילב ,םירטמיטנס 192 - ץע ומכ הובג
םייפקשמ ,שארה לע םייגני'ג םיידופיק םיצוק
ןיב יתייח 17 ליג דע ,תושעל המ) יטירב ןוכרדו
(תילגנא ירבוד םייוג


הכירצש תילגנא הקהלל יתבהא הלודג ,הזמ ץוחו
תארקנש ,בורקב ץראל אובל
PORCUPINE TREE
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
9/10/00 11:09
ןירג ילוי :תאמ
?םידופיק ץע הארנ ךיאל הבוגתב
אל ךיאו יתמ ???ץראל םיאב ירט ןייפיקרופ
הז לע יתעמש
ןירג ילויל וביגה
 
 
10/10/00 10:13
ןהכ זעוב :תאמ
?םידופיק ץע הארנ ךיאל הבוגתב
אל םה םא ,לארשיב ועיפוי ירט ןייפיקרופ
רבמבונב 15 ךיראתב ,הלילחו סח םואתפ ולטבי
תא וחראיו ברעב עשת העשב ביבא לתב המרניסב
ןפג ביבא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/10/00 1:25
mikey :תאמ
הבוט הטישל הבוגתב
המל דוגינב) תילגנאה הפשה תאש ןבומכ יל ריכזמש המ
ינא םג .םינקירמאה ואיצמה אל אקווד (םהל המדנש
תצלאנו תירבע ירבוד םניאש םיבשחמ םע םימעפל תעקתנ
המכל הוולתמה תודסחתהה לבא ,תילגנאב תובוגת חולשל
תיטסינגלבה תא ןבציע המ יתנבה יד בוט - םיחלושהמ
-
היה ,ריקל ורמסומ ויציבש שיאה ,יריקי דימתלו תחא
ותוא ורבחיש ול עיגהש יתרדס עגונ/סנא/ןדירטמ
השיגר ולש ןטבהש ימ ןכלו ,תופיחדבו - ריק הזיאל
עיגמש שנועה לע תמאלו ,םייחהמ םירואיתל ידימ
וא תילגנאב ,תירבעב ,השקבב רובעיש - םיסנאל
רחא רתאל ,וטנרפסאב
םדוק תחא העש הפיו


and by the way u american newbies - bold
letters, CAPITAL letters and the lot - r
concidered rude


get it???
mikeyל וביגה
 
 
6/10/00 17:47
Ofra :תאמ
...תינור ךל ירהזיהל הבוגתב
I am up for it.
Ofraל וביגה
 
 
7/10/00 16:46
ליג :תאמ
הנליא \ תינורל הבוגתב
? ? ? דנאר ןייא תבהוא הילו'ג
,יל יתראית ךכ אל
.רמול שי המ
.תירוקמ תרצוי אל איה
םיקתעומ הפיאמ תוארהל לוכי ינאו) תירוקמ תיפוסוליפ אל איה
ןו'ג ינפל דועו ,הרוחא הנש 150 ,םזיביטק'גבואה תודוסי
תודוסימ דחא דוסיכ םזילאודיבידניאה לע" - לימ טראויטס
("רשואה
.רגוב םדא אלו ,םידלי בוהלישל םאתומש ןפואב תינוציק איה
.יתניחבמ ,התמה איה ,םייחה ונא
ליגל וביגה
 
 
7/10/00 21:10
הילו'ג :תאמ
בוש ךיילא רזוח רבגתמה ןייעמכל הבוגתב
...תינוציק טעמ התיה איה ,ןוכנ
הלש הרותה תא יתצמיא אלש תורמל ,הלש םירפסה תא יתבהא
.הריכמ ינאש םישנא המכ ומכ תיביססבוא םייח ךרדכ
סלגנאו סקרמ לע ייניעב םיפידע הלש תונויערה לבא
ומכ - בגא ךרדו ,יריקי ליג ,גלזמה הצק לע הז .םימודאה
ונלוכ - "ירוקמ רצוי" הזכ רבד ןיא - הז תא האור ינאש
אלש ,"רוזחיש" רבד הזכ שיו ,והשיממו ,והשממ םיעפשומ
...."קתעה" רמול
לש סוקסידב םינומהה תא שיתנ אל אוב ,ליימ-יא םג יל שיו
.הלאה םיאשונה
הילו'גל וביגה
 
 
8/10/00 18:06
תיטסינגלב :תאמ
בוש ךיילא רזוח רבגתמה ןייעמכל הבוגתב
...תותרשמל ןמור לש תוישטקה לע
תיטסינגלבל וביגה
 
6/10/00 19:23
הליפ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
?ןכתייה .ארונ יתינהנ אקוודו ,ןאכ בותכש המ (!!!) לכ תא יתארק
הליפל וביגה
 
 
7/10/00 0:56
ד"גמה םרבא :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
קיפסמ אל ונחנאש םירמוא ,ל"הצב םיניצק לע הפ םידרוי יתיאר
קטייה ליבשב םיטנגילטניא
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
7/10/00 1:14
תיטסינגלב :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
...הז לע דיגהל ךל שי המ תעדל תינרקס דואמ ינא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
7/10/00 9:20
ד"גמה םרבא :תאמ
(: םרבאל הבוגתב
ותויחמומב עודי ד"גמה םרבא :הדבוע .רושק אלש ,והז
רדחה זכרמב םידמועש םידאנ ,םיינשער םידאנ תעיקתב הלודגה
ןיכסב םתוא ךותחל ,תיארנ יתלבה םתוחכונב שוחל ןתינו
םינוריט תצובקל תתל ומכ ןיאש עדוי ד"גמה םרבא ,טעמכ
לכ סיסבב דמועש המ תא וניביש ליבשב תואנספאה תא ףיקהל
לבסה חוכ אלא ,לכשה בושח אל :קטייהה


דואמ דיקפתל עיגהש ,ינומכ ד"גמ לכ עדוי ,ייתובר ,אבצה
םכתא ןיכיש םוקמה אוה אבצה ,קטייהב םגו ל"הצב םג ריכב
.םוחתל בטיה
.קטייהב םג .ארח אוה אבצב לכואה
קר .םייטמויצוס םה ,םתוא םיספאמ אל םא ,אבצב םישנאה
.קטייהב םג הככ .התיבה האיציה לע םיבשוח
.ךלש ןמזה אל םצעב אוה ךלש ןמזה קטייהב םגו אבצב
.ךלש תמאב אל איה ,ךלש הדיקפה םגו
ללכב הנוש אל תכרעמה לובגב תיעצבמ היגטרטסא ןונכיתו
.ךלש פא טרטסה תרבח לש תיקוויש היגטרטסא ןונכתמ
ןמזב "גניטייר" וא יוביילפ לש תורבוח םע םיפשפשמ אבצב
הדובעה ןמזב סקס רתאל םישלוג קטייהב .הרימשה


ישג וישכעו הבבס ,הללאי ,יקילחת .רדסב תא ,תיטסינגלב
הבוט הבוגת הזיא יל יאיבת
תוינש םישולש
הרזח הפ תייה
גבטיק םע חטב ,גבטיק םע
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
7/10/00 16:52
תיטסינגלב :תאמ
?םידאנל קטייה רושק המל הבוגתב
יתייה אבצב . ןוכנ ןוכנש המ יל ןיא קט ייהל ןורשכ
. םישדוח השיש וטנ םישדוח הרשע וטורב
תא יל למלממ היהש רבח םע ריעה ןיצקב יתיליב ןמזה בור
ייוניש " : יצרא המלש לש עודיה וריש
טפשמה היה הז תמאבו "...בושחל יתוא ואיבה ריואה גזמ
הדעונש הדזרחש לכ לש חתופה
. אבצל רקובה םג יתעגה אל המל ריבסהל
קיתב דעותו םלוצ , םייכריה ןגאב זפמ רקי הניטלפ רמסמ
יל גישה ףא רקיה ירבח . ישיאה
ןבא לש עויסב , שרדנה טקפאה תא ורציש , םייבק גוז
יל הריכזהש תויאבצה םיילענב הנטק
םע השיגפלו רמושה -לת סיסבב ירוקיב לגרל ... עולצל
אוה ...ףועמה תורסח , תויקשמה
טפשמ לכ םייסלו , הזוזמה םע קשנתהלו הפיכ דונעל גהנ
. םשה תרזעב
לכ לע יאבצה אלכב תחא הממי יתיליב אל . רזע םשה תמאבו
ןיצק םגו , יתקפדש תויוקירעה
, םיאלפומה יירופיס םסקב הבשנש , םירשק םע ביבח דחא
ירטסיה קוחצ ישוקב קינחמ היהו
...םייבקה הארמל
לספס לע יתבשי , ילע ונישלה ךיא תרכוז , תרכוז
רמא זאו , רזח רחאו , ךלה אוהו , םינודינה
ךתוא חלוש ינא , תיטסינגלב אי יעמשת , תוקושח םייתפשב
םש ירבד , תישארה תושילשל
ררחיש תושגרנה יתוידוה עמשמלו , רדסב היהי ..םרבא םע
ול ךלהו בחר בחר ךויח
. (ינובאדל)
תיטסינגלבל וביגה
 
 
7/10/00 17:29
תיטסינגלב :תאמ
םרבא םרבאל הבוגתב
תרעס ןאכ הצרפ יכ ןמזב יתעגה אלו גבטיק יתאבה אלש
סירתה ךרד רדח דחא קרב , םיקרב
עגפ , (םיבוכמ םיסירתהשכ רקובב שמשה תרדוחש הפיאמ)
שאו ורקימה לש למשח טוחב
תא ףטשו םשג דריש לזמ , גבטיקבו םידמב הזחא הלודג
. סנב יתלצינ ,לכה
.
תיטסינגלבל וביגה
 
 
7/10/00 19:58
קתבמה ו'ג :תאמ
םרבא םרבאל הבוגתב
...םרבא ,םרבא ,םרבא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/10/00 11:13
הקוחמה :תאמ
?םידאנל קטייה רושק המל הבוגתב
התא יניעב ,םישלוג ינימ לכ ךל םירמוא המ יל תפכיא אל
.שדחמ םעפ לכ ךממ התמ ינא ,םלועב קיחצמ יכה
ןכ
?ןכ המ
!דקפמה ןכ
הקוחמהל וביגה
 
 
8/10/00 17:35
ןירג ילוי :תאמ
ההובג היגולונכטו ןורטסוטסטל הבוגתב
אל המל .טלחהב ןכתיי
ןירג ילויל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא