םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

םיררקמו םירבג
עלס הימ

,ךכ לכ הב העובט םידלי תדילש תוברתב
,היהשכ ובאט אל רבכ םה םישוריגה לבא
,דחיב ראשהל םינכומש תוגוז תוחפ שי
לבקמ רבגהו ררקמה םע תראשנ השיאהו
םירבג םג .םתוכז .היינש תבש לכ ותוא
ילוא הזו .םהלש םיררקמל םירשקנ
םתייהש המ בושח ךכ לכ אל וליפא
לא קפואה לא תואושנ םכיניע .םדוק
,היתובקעב איבתש תזחופה תויגוז יאה
היהי הז ,השדח תרעוס תויגוז ,ילוא
אל ולכותש הככ ,ירחא ןמז קיפסמ
םידלי דוע תושעלו היהש המ תא רוכזל
םכלש םייחה לש 'ב קרפב


השדחה תויגוזה לע רוהרה


והז ילוא לבא ,חנומ המוקמב הדובכ תויגוז .תרתוכה איה העטמ ילוא
לע רופיס .רופיס הנה .תויגוזב הגונ רוהרה אמש וא .תויגוז-יאב רוהרה
.םימחלנ ,םלועב דבל דחיב םה ךיא ,םהל בוט ךיא ,םיבהוא םה ךיא .גוז
לרוגהש םינימאמ ,םיבהוא ....םה לבא ,םילק אקווד ואל םהלש םייחה ךיא
םיטילחמ םה זאו .וזל הז ודעונ םה יכ רבד לש ופוסב קותמו ףתושמ םהלש
תארוק םהלש היגולויבה םגו ,םיאישה איש אוהש םהל הארנש המ תא שממל
ןאכ השענ םצעב לבא ,לילעב ינויגה השעמ הארנ .דלי םישוע םהו ,םהל
תוניסרחהו ,תורשכ ויה תורוקה לכו ,תיב םתינב .הנושמ דואמ השעמ
התיה תאז יכ רדסב היה הז לבא וקרח ילוא תותלדה .םתיצרש עבצב קוידב
תיבה לש םישערה תא םתרכה .הילא םתלגרתה רבכש תאזכ ,תרכומ הקירח
ץצונהו שדחהו ,הזה יקנעה ררקמה תא התיבה סינכהל המ ליבשב זא .םכלש
אל אוהשו ידמ לודג אוהש ילוא םתיליג ררקמה עיגהשכ ?ונבולב קהובהו
רסניש םיררקמהמ שיאל ןולסב הכיח אוה זא .וליבשב םתנכהש השינל סנכנ
סינכהל וסינו הטמל ררקמה תא ודירוה זא רזע אל הז םג לבא .ףוקשמה תא
שדחה ררקמהמ תושגרתהה םכל הרזע המ זא .רזע אל הז םג לבא תספרמהמ
ןולסב דמוע םכלש ררקמה ?היינקה יסימ תא ודירוהש הזו ,הזה קהובהו
םירבח ,היציזופמוקה תא הניש ררקמה .ומויקמ םלעתהל רשפא יאו וישכע
,המ לבא ?הזה ןייוזמה ררקמה תא םיכירצ םתייה קוידב המ ליבשב .םירקי
.םכלש ררקמל םירושק םתא .ררקמה לע רתוול םינכומ אלו םילוכי אל םתא
.םכלש ררקמה םכל בושח אוה .חצנ תבהא םכלש ררקמה תא םיבהוא םתא
,ליחתה לכה הפיא טעמכ םתחכשו .םידבוע םתא דועו וליבשב השק םתדבע
?אל
.םתחכשש ודות
רבכ םה םישוריגה לבא ,ךכ לכ הב העובט םידלי תדילש תוברתב .הנה זא
םע תראשנ השיאהו ,דחיב ראשהל םינכומש תוגוז תוחפ שי ,היהשכ ובאט אל
םירשקנ םירבג םג .םתוכז .היינש תבש לכ ותוא לבקמ רבגהו ררקמה
.םדוק םתייהש המ בושח ךכ לכ אל וליפא ילוא הזו .םהלש םיררקמל
,היתובקעב איבתש תזחופה תויגוז יאה לא קפואה לא תואושנ םכיניע
אל ולכותש הככ ,ירחא ןמז קיפסמ היהי הז ,השדח תרעוס תויגוז ,ילוא
.םכלש םייחה לש 'ב קרפב םידלי דוע תושעלו היהש המ תא רוכזל
.םיקיחצמ .םיקיחדמ םתא .םיקיחדמ .םיקיחדמ
אל הז םינמור .ילע וצחל אל םג .הקרל חדקא יל ןוויכ אל דחא ףא
תויהל הרומא תאז .הלודג הבהא ,הפ איה הנהו הדלי יתיצר ינא .םינלופ
.הדלי ,אבא ,אמא .והשמ וא שלושמ וא הדימריפ
ילוא .ילש ףרוחה תנש תא הנשי הרעמב ינאו ,דוצל אצי אוה וישכע לבא
.ביבאב בוש הארתנ


שדחה אבאה לע רוהרה


ומוש ,וליפאו ,שיגר תויהל ול רתומש רבג ותוא הארנכ אוה שדחה אבאה
אל) ךלש םידליה תא דבל תלדגמ אל רבכ תא זא .םעפ ידמ תוכבל ,םיימש
םיקפוס םלוכו ,היטבמא השוע אוה םימעפל ,לתחמ אוה םימעפל .(?בל תמש
תויחל בוט המכ .הז אוה ןייוצמו שדח אבא הזיא .הצרעהבו האילפב םייפכ
,הלות תסבכמ ,הלות תסבכמ ,דחא ןוכרעמב ומכ תאו .השדחה םייפלא תנשב
תאו .אלפומ אבא .שיגרו .שדח אוה לבא .עירמ להק ןיאו םיסרפ ןיא
טעמכ .ונמא הרש ומכ ,ןשיה גוסהמ אמא .הנשי אמא תועש עבראו םירשע
הדלי םג איהש הדליה דיגת המו .רהנב ץוחרל םיסבכה תא תחקולו תלבלבתמ
לכ םדוק דיגת איה .הככו הפש רביא ,םישודיח לע העמש אל ,ןשיה רודהמ
.שדחתת .שדח אבא אוה יכ שגרתי אוהו ."אב -א"


השדחה אתבסה לע רוהרה


םע אתבס יחור יניעב האור ינא .םידליה תא תולדגמ ויה תותבסה םעפ
וחילצה פוספוסו תוריעצ ןה םויה .הייח םה םידכנהש שארה לע תחפטמ
תא תויחל תוצור ןה תוישפוח שממ ןהשכ וישכעו ,ןהלש םידליהמ רטפתהל
תואב ןה עובשפוסבו ,םירקמה בורב תודבוע םג ןה .ןהלש םימיסקמה םייחה
המל .ןתוא המישאמ אל ?תמאה .ןהלש יטנגה לופכישהמ תונהל תועש המכל
תא ושע ןה ?דובעישו םילותיח םע בוש וליחתי ןה םישימח ליגבש הרק המ
.תוכיתחו תויאמצע ,תושדח םישנ ןה .ןהלש


רוהרה לע רוהרה


.ויתס רבכ תמאבש הארנכ .ןיעב םג ילואו .ינא תרהרוהמ הכ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
1/10/00 20:55
הננב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
??המ וא ,יליבשב דחוימב תבתוכ תא הימ
םענמו ינממ תוקישנו הבהא
הננבל וביגה
 
1/10/00 21:09
ןהכ זעוב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יתיצר ."םימעפל" יתצחר אלו "םימעפל" יתלתיח אל ילש ןיראק תא
הל שיבלהל ,התוא ץוחרל רשואמ ינא םויה דע .הב לפטל יתחמשו
,רקובב הסייד הל ןיכהל ,הנישה ינפל רופיס הל אורקל ,המ'גיפ
.הבוח ידי תאצל ידכ אלו םימעפל אל .ןגל התוא תחקל
אבא ,"ןשיה אבאה" היהש ,ילש אבאל דוגינב ,שדחה אבאה ינא ,ןכ
הלילב רזחו יתררועתהש ינפל רקובב אציש ,דואמ קוסע לבא םיסקמ
.תבש-ישיש לש אבא יל היה .יתמדרנש ירחא


.דואמ ךכ לע חמש ינא .שדח ,רחא אבא ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/10/00 21:35
noe :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
הצחר אל םעפ ףא ילש אמא המ םושמ לבא ,דאמ ןשי אבא היה ילו
.ץחר דימת אוה ,ילש םיחאה לכ תא םג ,ולש דיקפת היה הז ,יתוא
הסנמ ןיידע אוה ,תושעל םעפ ףא ול תשרה אל איה םילכ הז תמועל
.ותוא תשרגמ איה לבא ,םעפ ידמ
noeל וביגה
 
 
2/10/00 5:04
:תאמ
שדח אבאל הבוגתב
poor noe, mommy never gave him a bath, maybe you'll find
a nice banana who'll bathe you
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/10/00 21:45
noe :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
!הקותמ .ךתוא בהוא אבא ?אבא לש הקותמ הדלי ימ
.אבא לש הנטק המשנ ,לותיח ךל ףילחיו ,ךתוא ץחרי אבא
עגי אל דחא ףא לבא דחא ףא .ךילע רומשיו רופיס ךל רפסי אבא
.אבא קר - ךב
noeל וביגה
 
 
1/10/00 21:48
ןהכ זעוב :תאמ
הקותמל הבוגתב
איה .ןכ םייתניב .ועגיי םג הב ועגייו רגבתת איה םעפ
הלש אמאו אבא לש תקוניתה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/10/00 22:12
תנע :תאמ
...עגרכ .דואמ ןוכנל הבוגתב
.הככ הזל ןווכתה אל אקווד אוה
תנעל וביגה
 
 
1/10/00 22:36
ןהכ זעוב :תאמ
ןוכנ יתנבה םאל הבוגתב
השקבב ,ןווכתה אוה המל יל יריבסת זא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/10/00 22:51
תנע :תאמ
הארנכ יתנבה אלל הבוגתב
,תוירע יוליג ,תוינימ תודרטה
דועו ,עגונ אוה קרו רמוש ,ףטלמ ,לתחמש קותמה אבאה
.ולש הקותמה תנודליב עגונ ךיא
תנעל וביגה
 
 
1/10/00 22:56
קתבמה ו'ג :תאמ
יביאנ תמאב התאש הארנכל הבוגתב
החוד חנו יביאנ זעוב .תקדוצ תנע .ןכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 23:19
noe :תאמ
יביאנל הבוגתב
!!!!שי
!!!!שי
,בל ומיש ....ש הכוז ,ינרסומהו ינתרקה חנ ,ינא
.םתלבלבתה אל ןכ ןכ .החוד ילרמוא ו'ג
!!!!!!לודג
!!!!!קנע
noeל וביגה
 
 
1/10/00 23:27
ןירג ילוי :תאמ
יירוהל הבוגתב
ןיבא ינאש
תדועת ךל ןתונ קתבמה ו'גש גשיה הזב האור התא
?"קאינמ"
ןירג ילויל וביגה
 
 
1/10/00 23:02
ילריש :תאמ
יביאנ תמאב התאש הארנכל הבוגתב
.לובג שי .תראתמ תאש המל ןווכתה אל חנש
ילרישל וביגה
 
 
1/10/00 23:09
ןהכ זעוב :תאמ
תענכושמ ינאל הבוגתב
.ותוא ןשרפל ךרוצ ןיא .ומצע תא אטבל עדוי חנ
ןווכתה המל ריבסי ?הצרי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/10/00 23:47
ילריש :תאמ
...זא .בטיה אטבתמ חנל הבוגתב
אלש חטבו .הפל םילימ ול סינכהל ךרוצ ןיא
.ולאכ תויונשרפ
ילרישל וביגה
 
 
2/10/00 5:49
תנע :תאמ
ןיינעה קוידב הזל הבוגתב
...חונ
?הכיא
?תנוויכש הממ תרחא ךיירבד תא יתשרפ םאה
..ו'ג) ...לצנתהל חמשא ינא ,דיגת קר ,ןכ םא
.היוקל תונשרפ לע (...:-)
תנעל וביגה
 
 
2/10/00 8:49
noe :תאמ
םייניב רודכ ?טפושה הפיאל הבוגתב
תא ריבסהלו אובל םטמוטמ יד הזש בשוח ינא
קפס ןיא .שרוד םעה לבא .ילש םירבדה
.רתוי בוט הארק תנע ,תילאוטסקטה הניחבהמש
.רסמה תניחבמ אל לבא תילאוטסקטה הניחבהמ
רבוא לש תיריטאס הנצקה אלא היה אל רובידה
תאטבתמ הזה הרקמבש .הדלי לע תויביטקטורפ
ןויסנה "ילש הדליב לפטל יל ףייכ המכ" :ב
אוה הזה ףייכהש ךכ לע עיבצהל היה ילש
רוזעי אל יכ .וילע הבתכ הימש המ קוידב
הז םידליו החמש הז םידלי .םולכ דחא ףאל
םה לבא ,הרותב בותתכ תמאב לכהו ,הכרב
לש תופוצר תועש 24 אל ןפואו םינפ םושב
תודוא .יתנווכתהש המ הז .ףורצ ףייכ
.התחמ הימש חינמ ינא ,הלאכש ףייכ תועדוה
הדליה תא ץחור ינא :תויהל ךירצ שדחה אבאה
.אל ?ףיכ דימת הזש םכל דיגהל .דימת ילש
איה ירהו ,קחשמה ןמזב תבשב דימת הז ירה
םיליחתמשכ ,הכראה ףוסב ןברחל תבייח
יתיא םיתוש אל רבכ םירבחהו ,םילדנפה
ארחה לש (קבדנ הזש ודות) חירה ללגב הריב
.לחוימה שדחה אבאה ומכ רתוי יל עמשנ הז -
noeל וביגה
 
 
2/10/00 9:03
ןהכ זעוב :תאמ
הכראהל וסנכת אלש ידכ קרל הבוגתב
.שיגרהל ךיא יל םיריבסמש בהוא יכה ינא
המב ראפתמ אל ינא :םכלש בהזה רעש הנה
ינא ,טסינימפ אל ינא .השוע ינאש
הדליב לפטל ירמגל יל יעבט הז .טסינויווש
טלחהב ינא .ידמ הילע ןנוגמ אל ינא .ילש
טלחהב ןמזה בורו .הבר בל תמושת הב עיקשמ
.יל ףייכ
?יל ושעת המ


.ב.נ
לש םילדנפה ןמזב קוידב תנברחמ איה םאו
לגרודכש - הלש אמא טלחהב זא ,עיבגה רמג
הל ףילחהל הלוכי - התוא ןיינעמ קוידב אל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 9:20
יבא :תאמ
הכראהל וסנכת אלש ידכ קרל הבוגתב
,תושעל המ ,ספות ,'וגו "...םכח ןיא"
.(יבגלו) ךיבגל וליפא
קוידב אל אוה ךתא חכוותמש ימש םג המ
,וטסירא
.הנמתמ היהש חוטב אל ינא ןירדהנסל םגו
יבאל וביגה
 
 
2/10/00 9:26
תנע :תאמ
הכראהל וסנכת אלש ידכ קרל הבוגתב
.ילש תונשרפה תא שרפל ךירצ אל
,ותבב הככ גהונ זעובש הזל יתנווכתה אל
ךכ לכ עמשנ טושפ הז ,תורתוימ תועיגנב
תוחפל .שקבתה יתתנ ינאש ומכ שורפש יניצ
.יתעדל
רקיעב ,האלה ךישמהל רשפאש תמאב ,וישכעו
.בכרההמ ןושרג תא ושירפהש ירחא
תנעל וביגה
 
 
2/10/00 10:07
קתבמה ו'ג :תאמ
עגר ,עגר ...ייהל הבוגתב
םיזמרב שומישהו .ןוכנ ונבה תמאב זא
אל .החוד אוה הזכ טסקטנוקב תוירע יוליגל
החוד טושפ .םולכ אל .ינוריא אל .יריטאס
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 15:38
תנע :תאמ
?ךתעד המ ,תנעל הבוגתב
.רחאה ייניעב קוחצמ ערוק ,ךייניעב החוד
הנכומ ינאש עדויו ,יתוא ריכמ תצק רבכ התא
לש םירבדה ,תורימא הברהו םירבד הברה לבקל
לבא הסינכ ןיאב האיצי ומכ םנמא ועיגה חונ
הרושק חרכהב אלש תיניצ הרימא ברעל ותוכז
.אשונל
ןומהב הפ הז תא םישוע ונלוכ ונחנא
ריזחהל קעזנ והשימש יתיאר אלו תויונמדזה
לע ןוידהמ ץוח) ומוקמל ןוידה תאו רדסה תא
.(הקיטילופו תוברת
ינינעל רוזחל םינמזומ חונו התא ,וישכעו
רתוי קתרמ הז יתואש עדוי התא ,לגרודכה
ינא ,םורופל סנכו) תוקונית לותיח רשאמ
.(יוביגב רזעהל הלוכי אקווד
תנעל וביגה
 
 
2/10/00 18:50
ןירג ילוי :תאמ
:יתעדל הבוגתב
אשונ אוה תוירע יוליגש ,תנע ,קפס ןיא
הידמוק .עגשמ טושפ .דואמ קיחצמ
ןירג ילויל וביגה
 
 
2/10/00 21:01
noe :תאמ
דואמ קיחצמ ןכא תוירע יוליגל הבוגתב
:תובוחרב יתיארש יטיפרג רמואש ומכ וא
החפשמה לכל קחשמה
noeל וביגה
 
 
2/10/00 22:38
תיטסינגלב :תאמ
דואמ קיחצמ ןכא תוירע יוליגל הבוגתב
...ןדרט שותי םתס , הז תא ףיענ ואוב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/10/00 9:08
דמלמ לעי :תאמ
החוד ןכאל הבוגתב
רשואמה גוזה םא דמחנ תויהל לוכי היה הז
העיקשה לא ונתיאמ םיקחרתמ ויה תנעו NOE
דמלמ לעיל וביגה
 
 
3/10/00 17:21
תנע :תאמ
החפשמב ראשנ לכהל הבוגתב
הפידעמ ינאו ,םינש המכב יילע לודג חונ
תורמלש הככ ,רתוי אל 30 ליג דע םתוא
.....ראשא ינאש יל הארנ ,םוצעה יותיפה
תנעל וביגה
 
 
2/10/00 12:13
הילו'ג :תאמ
הכראהל וסנכת אלש ידכ קרל הבוגתב
ןיגפמ ךתוא האור ינאש וז תונמדזהב
"קיקזל קיקר" הבתכל ךתוא תונפהל ,תוחכונ
הז ןילזאו") םש ךל ביגה ונריקי ו'ג -
.בל תמש אלש יל המדנו ("הסאפ
הילו'גל וביגה
 
 
2/10/00 17:16
:תאמ
הכראהל וסנכת אלש ידכ קרל הבוגתב
shit, nothing better to talk about?
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/10/00 22:44
םאה הכלמה :תאמ
הכראהל וסנכת אלש ידכ קרל הבוגתב
NO, ass-hole
Don't ya like it? buzz off' & get out
off here
םאה הכלמהל וביגה
 
 
6/10/00 1:09
:תאמ
NOל הבוגתב
julia, you don't have to change your
name whenever you make a stupid
comment.
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/10/00 1:26
הילו'ג :תאמ
NOל הבוגתב
יארתו תוננבב תורחא תובתכ יארקת ,קתומ
אל איהו ,תחא קר ,"םא-הכלמ" שיש ךמצעב
.ינא
ךילע תופשוח ןה ,הלאה תורעהה םע ירהזיתו
.םיאימחמ אל ןיטולחל םירבד
?אל ,העמיק ילע תיביססבוא תייהנ
הילו'גל וביגה
 
 
1/10/00 21:52
.ש רמת :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
.תושעל םכל ףיכש המ תא קר אל הז המכוחה לכש וניבת יתמ
.םיבאוכה ,םיפייעמה ,םינבצעמה םירבדה תא םג תושעל הז המכוחה
,רקי אלו ,דובכ אל הז ,הז תא םישועשכ ראפתהל אל ,המכוח יכהו
.הרוה לכ לש תובוחהמ קלח .םייחה הז
.ש רמתל וביגה
 
 
1/10/00 22:35
ןהכ זעוב :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
,תאזה הפקתהה המ .םייפכ תואיחמ שקבמ אל ינא ???ראפתמ ימ
!?החילס
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 1:10
הילו'ג :תאמ
???ראפתמ ימל הבוגתב
התאש קפס םוש יל ןיאו ךלש תובוגתה ירחא תבקוע ירה ינא
,יכוניח לדומכ ךתבל ריבעתש םירבדה הלא םא ,םיהדמ אבא
קפס םוש יל ןיא ,םהב תאטבתהש םיאשונה ללכ לע תרבדמ ינאו
םילדוגשכ ,הז הככ .לודג דיתע םע הדלי תיבב ךלצא תלדוגש
..."שדח"...ו ךמות בא םע
-ה תונשב דוע "שדח"ה גוסהמ היה ילש אבאו ,ילזמ לזמתה
.תושבגתהב הטועפ יתויהב ,'70
תבשוח ינא ,"שדח אבא/רבג" זא הזל וארקש תבשוח אל ינא
ילש אבא ,הרקמ לכב ...הרדגה הזה ןיינעל ושפיח אל דועש
אבאהו) ,רבגל ילש ינושאר לדומ ,םיהדמ שיא ונדועו היה
השע אוהו (...ץראב םינושארה םיטסינימפהמ יתעדל היה ולש
רקיעב ינא לבא - םיכמותהו םימחהו םיבוטה םירבדה לכ תא
אוה ,יתיא רבע אוהש רתוי תושקה תויווחה תא ול תרכוז
ךירצ אוהש ול רמא והשימש ללגב אלו םש היה דימת דימת
ינאש תיהבא הייציאוטניא ללגב אלא ,שדחה רבגה תויהל
קתבמה ו'גל דחא םוי וליפאו חנל ,זעובל שיש החוטב
.רודמה ריקי ,םיסקמהו
לחאלו ותציחמב םוי לכ לע הדות דיגהל אלא יל רתונ אל
.הזכ אבאב ,וב וראפתיש םידלי הברה דוע ול ויהיש זעובל
.......תוקישנ
הילו'גל וביגה
 
 
2/10/00 9:16
ןהכ זעוב :תאמ
זעוב ,ראפתת ,ראפתתל הבוגתב
התאש הדבועה ."לובסת התא םג"ש תוצור םישנש השוחת שי
אל ,חווצמה קוניתב ךלוכ לכו ךנמז ,ךשפנ תא עיקשמ
,"בוט אל ,השעת אלש המ"ש הפ בתכ רבכ והשימ .הקיפסמ
הסיעכמ יד ,תירטוקה ,תינונטקה המינה .והשמ הזב שיו
הנומש םוקלמ ןיינע יתישע אל םלועמ .תמאה ןעמל - יתוא
אל ירמגל תועשב ,םיאפורל הדליה תא תחקל ,הלילב םימעפ
,ןיינע יתישע אל .תחרוצ איהשכ התוא עיגרהל ,תויטפמיס
.םיטספינמ יתבתכ אל ,םילגדב יתפפונ אל ,יתראפתה אל
םיישקל ,בהוא שממ ,והשימ תמאב בהוא התאשכשכ בשוח ינא
.ץוחבמ םילכתסמל ספתנ אוהש יפכ לקשמ ותוא תא ןיא
,םלועב ינויגה אל יכהו ילכלכ אל יכה רבדה הז דלי ירה
הברה איצומ ,ךלש ןמזה תא דבאמ התא .הז לע םיבשוחשכ
זא .ןימה יסחיב ,תוריחב ,הנישב ךל םיסגונ ,ףסכ רתוי
?םידלי םישוע תאז לכב םישנא ,רבד לש ופוסב ,המל
.תאזה הבושתה לע תונעל םיעדוי אל םישנא הברהש ,והז זא
יכ םישוע םה .םמצע ןיבל םניב ,תיתימא הבושת םהל ןיא
ןועשהו ,םיצחול רבכ אמאו אבאו "ךירצ" יכ ."הז הככ"
רבכ" ולש אבא יכ וא ,זועב קתקתמ תרבגה לש יגולויבה
- תונוש תוביסמ תוביס .דכנה תא ול קפסל םיצורו "רגובמ
תואיצמה תאז .אל וא ,תונוכנ תוביס ןה םא עבוק אל ינא
.םיבר תוגוז לש
ינחרצו ינעבות ,הסירעב ול בכוש טוטאזה רבכש ירחא לבא
אשונ .יתימאה ןחבמה אב זא ,םיידיימ םיקופיס שרודו
דיגהל המ ן-ו-מ-ה יל שיש ,לשמל ,הדיל ירחא ןואכידה
רסוח לשב אקווד ,הרמוח לש תונוש תומרב אב - וילע
החוכ לכב הסנמ הרבחה .הירטה םאה לש תיסיסבה תונכומה
יתלבה םיעטקה תא ריתסהל ךכ םושמו ,הדוליה תא דדועל
.םלועל דלי תאבה לש תושק (םימעפל)ה תוכלשההו םייטפמיס

אל םגו ריעה תוצוחב הז תא יתקעצ אל לבא ,לק יל היה אל
םע דדומתהלו יפויה תא תוארל לדתשמ ינא .תוילדמ יתשקיב
.והז .ישוקה
ןהכ זעוב
.ב.נ
ןיב ,ןאכ תומסרפתמש תופרוגה תומשאההש בשוח ינא
לודיגב תובאה לש םתוברועמ רסוחל עגונב ,תובוגתה
לכש .יתעד תאז לבא ,הירורעשה לובג לע םה ,תוקוניתה
ןיבמ אוהש יפכ וייח תא להני דחאו תחא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 9:29
הילו'ג :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
.ךל יתאמחה אקווד ינא לבא ,בל תמש םא תעדוי אל
הילו'גל וביגה
 
 
2/10/00 9:37
ןהכ זעוב :תאמ
זעובל הבוגתב
טעמ הסנמ ינא לבא .הדות .קתומ ,בל יתמשש ןבומכ
וא תואמחמ בואשל אל אקוודו ,םיניינע המכ ןבלל
השוע ינאש המב ראפתהל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 11:43
הילו'ג :תאמ
קתומ הילו'גל הבוגתב
.ראפתת ןיראקש ,ראפתת לא זא
הנה - תואמחמ בואשל הסנמ אל התאש יל תפכא המו
הבוט יכה החכוהה תא .רדהנ אבא התא - תחא דוע
.ןיראקב ,םויה רבכ וא ,דחא םוי הארת הזל
הילו'גל וביגה
 
 
2/10/00 21:48
:תאמ
קתומ זעובל הבוגתב
.יבגנת .ףאב ךל םוח
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/10/00 9:11
ןהכ זעוב :תאמ
קתומ הילו'גל הבוגתב
דועו ?ךומנ ךכ לכ תדרל םיחרכומ ,סומינונא
?םינודבספ םע ,תונדחפב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 13:31
הניד :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
?הדיל ירחא ןואכיד לע דיגהל ךל שי המ
.יתוא ןיינעמ דואמ הז
.תויניצ ילב
הנידל וביגה
 
 
2/10/00 14:57
ןהכ זעוב :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
דואמ הברה הז לע עדוי ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 8:53
:תאמ
הדיל ירחא ןואכידל הבוגתב
really? when did YOU have postpartum
depression?
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/10/00 18:33
הילו'ג :תאמ
הדיל ירחא ןואכידל הבוגתב
.תי/טוידא ה/תא ,סומינונא
.תי/ןפצוחו
אלא התיה אל וישכע דע ךלש תורעההמ תחא ףא
.םימחר ת/ררועמ טושפ ,בילעהלו לזלזל ןויסנ
הילו'גל וביגה
 
 
4/10/00 18:44
:תאמ
הדיל ירחא ןואכידל הבוגתב
you are a dumb slut, and you'll never
change, get a life, nobody was talking to
you
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/10/00 22:38
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
הדיל ירחא ןואכידל הבוגתב
,ךתוא םיחלוש ויה SOUTHEND ב ,ונלצא
.הסיבכ ןובס םע הפה תא ץוחרל ,סומינונא
YOU ARE FULL OF SCUM & FILTH
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 1:05
תילגיס :תאמ
הדיל ירחא ןואכידל הבוגתב
?הזה החודהו ןדחפה רוציה ימ , םיהולא
תילגיסל וביגה
 
 
5/10/00 1:17
הילו'ג :תאמ
הדיל ירחא ןואכידל הבוגתב
רבד ...קתומ ...הטומרש םא יכ Slut אל
..."תירביע"


.םיקחרמל קעוצ ךלש רומרימה םגו
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 17:33
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
סומינונאל הבוגתב
לע תמ ינא... האמחמ וז הטומרש ,הילו'ג
ןוכיתה תורענ לכמ בוט רתוי הברה .תוטומרש
.ןוכיתב יתיא ויהש תוירצונהו תודוסחה
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
2/10/00 15:00
Estee :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
?הירורעשה לובג לע ןה ןאכ תומסרפתמה תומשאהה
לואשל ךרטצת ,רוסמ אבא תויהל ךישמתש לככ ,רקיה זעוב
םעפ ידמ ךמצע תא
םינשה ךשמב
עודמ
,םילוח תפוקבו בלח תפיט תואפרמב
אלו םהלש תוהמיאה ולא םידליה תא הוולמש ימ ללכ ךרדב
תובאה
םירוה תופיסאבו
הרוק המ עומשל עיגמש ימ
תובאה אלו תוהמאה ןה ולא
ומייסיש םהל הכחמו םיגוחל םידלי חקולש ימו
תובא אלו תוהמא ולא
...ןיידע ,בורה לבא ,קר אלש רורב)
...ןפוד יאצוי קיפסמ אל .ןפוד יאצוי דימת שי
דימת ךלה הנש םירשע ינפל ילש אבא .הללכה וזש רורבו
.םירוה תופיסאל
םש אוהש יתעדי אל ללכב ,תיבב יתראשנש ,ינאו
(...טועימב
רוסמ ארונ אבא התאש הניבמ ינא
טאל טאל לבא
ךומכ קוידב קוידב םלוכ אל
הרשמ יצחל תורבועש ימ ,םייתניבו
חיטבמ דיתע תועטוקו ךוליה תודירומ וא
תודלימ וילע ומלח ילואש
דובעל תוקיספמ וא
םיעגיימ םיכורא םידומילב תוכורא םינש ועיקשהש וליפא
םירקיו
דלי ןהל דלונש ינפמ
.תוהמיא קר ןה
?הככ תויהל חרכומ הז םאה
Esteeל וביגה
 
 
2/10/00 19:14
ןהכ זעוב :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
- תוירטוקה .יניעב תויתיירורעש ןה תודבועה אל
תוחקול םירבגמ םישנ רתוי זא ,ייקוא .תנבצעמש איה
ותואב ,םירבגה םאה ?המ זא .בלח תפיטל םידליה תא
ןמזב ,רבגה םאה ?רקופ םיקחשמו תיבב םיבשוי ,ןמז
?םיה תפש לע ףזתשמ ,גוחל סופספה תא העיסמ אמאש
לכל ,ןושאר רוקממ ,ןיטולחל עדומ ינא .אלש ןבומכ
תא ונייצ תמאב ו"ציוב תוננגה .תרמוא תאש המ
םיחקולו םיאיבמש םידיחיה םירבגה ןיב ינאש הדבועה
איה הלאשה ,התוא תונשל רשפא ,תואיצמה תאז .ןגהמ
תונשל םיצור תמאב-תמאב םאה .התוא תונשל םיצור םאה
םיחרכומ הז לע םג .יונישה לש ריחמה המו .התוא
.בושחל
ריכמ ינא .רבדמ ינא המ לע עדוי ינא ,יתסא ,יניבת
תוציר ,םיסו'גינ ,םידחפו תוגאד ,הניש אלל תוליל
,ןגל הדובעהמ הסיטו רקוב תונפל עבראב םיאפורל
.הוולש דירחמ ןופלט םע יתוא הליהבמ תננגהש ירחא
ועמש אל םלועמו ,הירואת ךמס לע אלו ,ריכמ ינא
ינא - הדלי יתישע .אל םלועמ .רטקמו ןנולתמ יתוא
.הז לע תוירחאה תא חקול
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 22:01
Estee :תאמ
הירורעש ןה תודבועה אלל הבוגתב
?יונישה לש ריחמה המ
?םייקה בצמה לש ריחמה המו
-תישונאה הירוטסיהה ךרואל ,ןיבמ התא
ודמלו ודבע םירבג
('וכו וקינו ולשיבו) םידלי ולדיג םישנו
ומחלו ועסנ םירבג
('וכו) םידלי ולדיג םישנו
וליגו ואיצמהו ורציי םירבג
('וכו) םידלי ולדיג םישנו
תואצוי טעמל) טעמכ םיקיר הירוטסיהה יפד הככו
תוגיהנמ,תואיצממו תוגוה לש תומשמ (ןפוד
יתלב תודילש ינפמ .תוינמאו תורפוס ,תורצויו
ןמז ןהל וריתוה אל תויפיזיס תיב תודובעו תוקסופ
רדח"ב ףלוו היניגריו תא ארקל ןמזומ התא) .הזל
ריפסקישל ול הרוק היה המ תראתמ איה וב , "ךלשמ
תלגוסמ התיה איה םאה .והומכ תרשכומ ,תוחא התיה
ןתחתהל התוא םיצלאמ ויהש ירחא ולש החלצהב תוכזל
התיה םא ?םידלי לודיגל רסמתהלו ריעצ ליגב
הרוחב םויה םג ."תעגושמ"ל תבשחנ התיה ,תברסמ
(.....תעגושמ תצק תבשחנ םידלי הצור אלש
ןהל שיו םידלי תוחפ תודלוי םישנ םויהש ןוכנ זא
םידלי לודיג ןיידעו .םילכ חידמו הסיבכ תנוכמ
אל םישנ םא זא .תינעבותו תבכרומ המישמ הרתונ
םלועב קלח תחקל תוצורו ,הזב קפתסהל תונכומ
,הריצי ,םידומיל ,הדובעב ,הבחר רתוי הרוצב
אלא הרירב ןיא -םידלי ןהל ודלונש רחאל םג -רקחמ
ןיב תינויוויש רתוי הרוצב קלחתי תורוהה לטנש
.םירבגל םישנ
הרוק המ .רוחאמ הנרתווית ןה ,הרקי אל הזש דעו
תונתחתמ ןהש ירחא תוקירבמה תויטנדוטסה לכל
העפשהה ידקומל ,תודבוע ןה םא םג ?תודלויו
ןהבש םינשהש ינפמ ,עיגהל הנחלצת אל ןה םייתימאה
םדא ןהבש םינשה קוידב קוידב ןה םידלי תודלוי ןה
םינבה לכ הככו ,ולש יעוצקמה דיתעה תא הנוב ריעצ
םיפקוע םידומילה לספס לע ןדיל ובשיש םיינוניבה
לש םייח ידעי הז ,קיר "םזיריירק" אל הז....ןתוא
עיגהל ,תולוכי שממל ,הריציב קוסעל :םדא ינב
לטנ םאו .הב יח התאש הרבחה לע עיפשהל ,םיגשיהל
םגו ,תינויוויש רתוי הרוצב קלחתי אל תורוהה
ךורא ךוניח םוי תומדב -די טישות אל הנידמה
םג זא ,סמ יכרצל םידליב לופיט תואצוהב הרכהו
תטילקרפ ,תורש יתש ונל ויהי הנש םישימח דועב
בורלש תעדוי ינא .תחא קנב תילכנמו ,תחא הנידמ
ןכ הז םישנ קיפסמל לבא .עירפמ אל הז םירבגה
לבא ,יטילופ טספינמ יל אציש תרעטצמ ינא .עירפמ
הז ."יטילופ אוה ישיאה"ש ורמא דימת תויטסינימפ
אל תא םאש דיגיו ףוסב ךיילא אובי אל אוהש ידכ
.....תיבב יבשת זא ,והומכ הטחוב איבהל הלוכי
Esteeל וביגה
 
 
21/10/00 2:42
תלייא :תאמ
הירורעש ןה תודבועה אלל הבוגתב
.תקדוצ
תלייאל וביגה
 
 
3/10/00 7:36
תנע :תאמ
הירורעש ןה תודבועה אלל הבוגתב
,זעוב
,לומתא יתארק ,תיביסלופמיא יתבגה אל אקווד
,בוש יתארק ,אורקל יתכשמה ,הקומע המישנ יתחקל
יתמק ,ןושיל יתכלה ,בוש יתארק ,םימ סוכ יתיתש
ךירצ הזש הארנכ זא ,בזוע אל הז ,הנהו רקובב
.בתכהל
.טסינויוויש התא
עבראב םיאפורל ץר התא ,לתחמ התא ,שדחה אבאה התא
תוחרצה לוקל ררעותמ התא ,הסייד ןיכמ התא ,הלילב
אל התא ,הזמ הנהנ וליפא התא ,ךתשיא ומכ קוידב
.ש"לצ שקבמ אל התאו היעב הזב האור
,הלועמ !!!!לעופו שיגרמ התא הככש הלועמ
,ילש דצהמ יכ ?ש"לצ הצור אל התאש חוטב התא לבא
עצבמ התאש תולועפה לע ךלש תויניטורה תורזחה
דואמ תועמשנ אקווד הבהא וזכ םעו תויעבט וזכב
.קוזיחלו הבוטה הלימל תוקוקז דואמו תוינפיטמ
.שולש ,םיימעפ ,םעפ ,ךלש תא תרמא ,ייד זא
ךיא וישכע םיעדוי ונלוכ ,םדקתהל רשפא .קיפסמ
תלביק רבכ ןיראקלו ךל תואמחמה תא ,שיגרמ התא
.קזוחמ התאש הווקמ ינא


ןתאש ינפל ,תוצירעמה ראש לכו ילוי ,הילו'גו
ןכתוכז ,יל תוצאנו זעובל תואמחמ םע תוצפוק
תצק אוהש יתוכז םג וז לבא לילא זעובש בושחל
.ףחסנ


הרעה ריעה ןכא יבא ,תויטסקרסה תורעה ןיינעלו
תוחפ הארנכ התוא ןיבה אלש ימ לבא ,דואמ תיטסקרס
תורימא .ונלש הרבחב םינטקה םיסנאוינל שיגר
ילש םיסקאמ טעמ אל יתעמש "רוחבל הל יתתנ" תמגוד
חתפא ינאש ןמזב תיבב ראשהל םתובידנב ומיכסהש
לע דיעמו החוד ,יטסיניבוש הז יניעב ,הריירק
.םיינרדומ םימי לש הווסמב םייניבה ימי לש הבישח
תנעל וביגה
 
 
3/10/00 9:20
ןהכ זעוב :תאמ
ףייעמ הז המכ ףואל הבוגתב
אל שיא .יתפחסנש בושחל האלמה ךתוכזש ןבומכ
.ינא אל חטב ,תויוכז ךממ ללש
ןימאהל הלוכי תא ,ש"לצ הצור אל ינא :ןיינעלו
אל ינא .ערלו בוטל ,ילש םייחה הלא .אל וא יל
ינא .ינקדצ אלו ףיטמ אל םגו ילאדיא אלו לילא
.והז .בוט אבאו םדא ןב תויהל הסנמ לכה ךסב
.תמאב .םייפכ תואיחמל םוקמ הפ ןיא
הדובכ ,יתמייס ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/10/00 11:17
הילו'ג :תאמ
ףייעמ הז המכ ףואל הבוגתב
תצפוק אל ינא ,תישאר
הצאנ ירבד ךייפלכ יתעבהש יל רוכז אל ,תינש
וא) ךל קולחל הצרא ינאשכש יל ינימאת ,תישילש
ילב הז תא השעא ינא ,האמחמ (רחא דחא לכל
.ססהל
??? (ןורוויעב אל הז דוע לכ) ץירעהלב ער המו


הבתכל תסנכנ ינא ןכלו ,דחא ףא לש אמא אל ינא
.תובוגתמ דומללו אורקל ליבשב קר וזה
הילו'גל וביגה
 
 
3/10/00 17:13
תנע :תאמ
יתריקיל הבוגתב
תעבה םעפ יא תאש יתרמא אל ,טלחהב יתריקי
טפשמה יפל יתלעפ טושפ ,הצאנ ירבד יפלכ
.וגרוהל םכשה ךגרוהל םקה רמואש םודקה ירבעה
תורחאו הלאכ תורימאב סנכהל וזכ הייטנ הפ שי
תעדל גרוח ה'לפיטש והשמ דיגהל זעמש ימב
זעמש ימב וא ,סוזנצנוקהמ יאוו וא סקיא
םיבשחנה םירבחה דחאל תמיוסמ הינורט תונפהל
םג התייה היינפה ןכלו ,תוחפ םיבשחנ וא רתוי
תרסחו הברה התביחב העודיש ימכ ךיילא
.זעובל םירוצעמה
.והז
תעד תווח ינממ הצור תאש תבשוח תמאב אל ינא
.ילב םג רדהנ תרדתסמ תאש החוטב ינא ,ךיילע
תנעל וביגה
 
 
2/10/00 21:38
ויתס :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
הדעונש הדיל תשפוחה תא חקל ילעבש ןייצל תבייח ינא
דליה תא חקול אוהו (אוה םיישדוח ינא שדוח) יל
הז ,תרהצומ תויטסינימפ ךותמ אל הזו.בלח תפיטל
(...ילאוטריו אל) יתימא ןויווש ךותמ
ויתסל וביגה
 
 
2/10/00 22:08
Estee :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
תדדועמ אמגוד ,קאפיכה לע
איה "תרהצומ תויטסינימפ"ש תבשוח תא המל לבא
תנמזומ תא) ?"יתימא ןויוויש"ל הפיאשמ הנוש והשמ
"...תיטסינימפ ינא ,החילס" המישרה תא אורקל
ןיינעה לע קתרמ ןויד םש שי -"םירחבנה" תמישרב
(...הזה
Esteeל וביגה
 
 
3/10/00 15:26
הילו'///ג :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
ילש םשה תא קוחמל םיחרוט אל םתא המ םושמ
ינשל דחא םינוע םתא םצעב רשאכ ,תרתוכהמ
תסחיימ תרתוכהו - יתרמא אל ינאש םירבדלו
...ילא םתוא
םישנאל תובוגתה תא ןעמל השקבב ,לבלבמ הפיט
.םייפיצפסה
הילו'///גל וביגה
 
 
2/10/00 19:01
יתנ :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
,קיצמה קיקזה בצמל וליפא ועיגה אל דוע ילש םידליה
תויהל .זעוב ךלש הלימ לכ לע םתוח ינא ,תאז תורמלו
םייפכ תואיחמל קוקזש ןיינע אל תמאב הז "שדח אבא"
.ףלא יפ הווש ףסומה ךרעה .םייקתהל ליבשב


םתס וא ,תויומלתשהל תאצוי התיה אמאשכ ,תיבב ונלצא
היה תיבהו שיש עקשומ יכה היה לכואה ,ל"וחל תעסונ
איהשכ םג ספת הזו .ללכ ךרדבמ חצחוצמו יקנ רתוי דוע
לע הרושב ויפבו םיכשמש הז היה ביבחה ה'לאבא .התיה
םג אוה ,רקובב וליפא וליבשב םוקל הוושש התפמ לכאמ
אל הפצרה תא ףטוש ,םילכה תא עובק ןפואב ףטוש היה
אוה -בושח יכה לבא .ךירצש המ לכ השוע ,ללכבו ,םעפ
.דחוימ והשמ השוע אוה וליאכ שיגרה אל םעפ ףא
.תוצצופמ םילימ ילב .טושפו יסיסב המכ ,תוינויוויש
יתנל וביגה
 
 
3/10/00 20:31
:תאמ
הילו'גלל הבוגתב
I think we should re -direct the discussio toward
the question: why are we such a birth oriented
society. why does everyone, even the most unfit
people are inclined to have kids. why are we
pressured to do it at an early age.
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/10/00 22:28
ןהכ זעוב :תאמ
הילו'גלל הבוגתב
תילארשיה הרבחה לש התויהל םישרושה תאש בשוח ינא
םעה לש ותופדרנב אוצמל רשפא םידלי לע הצוחל הכ
.חופנ...וה-וה-וה עמשנ הזש המכ לכ םע ,ידוהיה
ירחא .םוב-יבייב ןאכ היה יניצר רבשמ לכ ירחא
ןבומכו רופיכ םוי תמוארט ירחא ,םימיה תשש תמחלמ
םילגוסמ ויה אל םיברש ,ץרפמה תמחלמ ירחאש ןבומכו
הבוגתהו (בגא ,םויה דע) היתויועמשמ םע דדומתהל
םשמ (לוכיבכ) יכ ,תיתחפשמה תרגסמה תא קזחל התיה
.עשווינ


יכ) הדולי לע חקפל רשפא יאש איה תיניצר יכה היעבה
ימ טילחהל רשפא יאו (ינמוה אלו יטסישאפ ןויער הז
דועב ,תאז האור ינאש יפכ .אל ימו םידלי איבי ןכ
ידלי ןיבל ןוילעה דמעמה ידלי ןיב רעפה הנש 15
ונל ויהיש םיינוציק הכ ויהי ,לארשיב ןותחתה דמעמה
הרוצב ,םייק הז .ונלשמ ןטהנמ דגנ םלראה ןאכ
.דואמ ףירחי הזו - וישכע רבכ ,תמייוסמ
םילוכיש ,םיעצמאה ילעב אקוודש איה ךכל הביסה
.תולודג תוחפשמ םירצוי אל ,םהידליב הברה עיקשהל
,םישנא דואמ טעמ לש םיידיב ראשנ ףסכ דואמ הברה זא
םה ספא ליגמש ןוויכמ ,םנוה תא לידגהל ולכוי םגש
חותיפ תורייעו םידרח ידליש הלכשהלו חופיטל םיכוז
םייחב םהל וכזי אל


ךתלאשמ ןיטולחל שלוגש ,רחא אשונ רבכ הז לבא
הנושארה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/10/00 23:28
לפרעה רפרפ :תאמ
!החמש הז םידליל הבוגתב
ךתוא קשנל ... זעוב
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
4/10/00 10:10
גנימייט טקפרפ :תאמ
!החמש הז םידליל הבוגתב
?הפיא
גנימייט טקפרפל וביגה
 
 
4/10/00 9:38
ןירג ילוי :תאמ
!החמש הז םידליל הבוגתב
יא תמאב ,ךתעדל םאה לבא ,ןייוצמ הז תא תחתינ
ידי לע (הדוליה תא םצמצלו) בצמה תא רפשל רשפא
ההובג הדוליה תולשחנה תובכשבש הדבועה ?הרבסה
חוקפל .םש אקווד עיקשהל ךירצש החיכומ קר ,רתוי
םייניעה תא םהל
ןירג ילויל וביגה
 
 
3/10/00 23:51
םייתנשה תב ילג לש אמא ילש :תאמ
???ראפתמ ימל הבוגתב
,שדח אבא ייה
??םימי עובשל ךתוא "ליאשהל" רשפא
!!!..הסיבכ םג ללוכ הז
םייתנשה תב ילג לש אמא ילשל וביגה
 
 
4/10/00 9:42
ןהכ זעוב :תאמ
???ראפתמ ימל הבוגתב
?הסיבכ הלוכ ?הסיבכ תושעל ידכ יתוא ליאשהל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/10/00 10:55
םייתנשה תב ילג לש אמא ילש :תאמ
!?הסיבכ הלוכ ?הסיבכל הבוגתב
...אבא ייה
..ראשה ןיב..הסיבכ..קר אל
!!הדליב לופיט רקיעב


?םיאתמ המ..זא


...ל..םייח תורוק חלש אנא
םייתנשה תב ילג לש אמא ילשל וביגה
 
 
2/10/00 11:03
סורקיא :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
ללכב הסייד לכוא ימ ,רקובב הסייד לכוא ימ ,הסייד
ונלש םירוהה לש תויועטהמ %50 קר
חוכשל אל
סורקיאל וביגה
 
 
2/10/00 11:29
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
ןיידעשכ ,רקוב לכ ללוז יתייהש ינרוכז .לעוש תלוביש תסייד
ןיא .תראפתל יתחמצ אקווד .לעוש תלוביש תסייד ,ל"וחב ונייח
תונולת
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
2/10/00 11:32
ןירג ילוי :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
הז .תלוס ,שבדו היוס ,רקאווק .תואלפנ תוסייד לשבמ ילש אבא
,סורקיא ,המ .םיעט םיעט םיעטו תויגרנאב ךתוא אלממ .אלפנ
!?תוסייד בהוא אל התא
ןירג ילויל וביגה
 
 
2/10/00 12:07
סורקיא :תאמ
!!!הסייד לשיב אבאל הבוגתב
אל
םירבד הברה דוע בהוא אל ינא לבא
שמשה תא דחוימב
ונלש םידליה םע תויועט תוחפ השענש הצור קר ינא
(תועט וז הסיידש ןעוט אל ינאו)
סורקיאל וביגה
 
 
2/10/00 12:10
ןירג ילוי :תאמ
!!!הסייד לשיב אבאל הבוגתב
השוע אוה רבכ - התיא אצמנו הב לפטמ ,הל לשבמ אוהש הזב
םעפ לש םירבגמ תויועט תוחפ
ןירג ילויל וביגה
 
 
2/10/00 13:33
הניד :תאמ
!!!הסייד לשיב אבאל הבוגתב
םה םא דחוימב ,םיעטו ,אירב הז ,תועט אל הז הסייד
.ןיכהל םירזוע
ורמגיש דע" הז לומ תבשל םתוא םיחירכמ םא תועט וז
!תועטה וז .םהלש המשנה םגו ,העקש שמשה םא םג ,"תחלצהמ
הנידל וביגה
 
 
2/10/00 19:06
יתנ :תאמ
!!!הסייד לשיב אבאל הבוגתב
.םויה דע
.הביבסב ינאשכ תוינוצר יתלב תויוועה םיפטוח תוקונית
יתנל וביגה
 
 
2/10/00 22:28
תיטסינגלב :תאמ
הסייד לע תמל הבוגתב
לע רבדנ אלש ! ליחבמ , חותר בלח לש ןיפוליחל וא
!קאי...םעטה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
2/10/00 23:36
יתנ :תאמ
תממוחמ הסייד לש חירל הבוגתב
בלחה תחתרה ןמזב ויה ייחב םינושארה םילוטוסה
םייניעהו ררחתסמ היה שארה .תפרהמ דכב איבמ יתייהש
.ןויפרב תולגלגתמ
יתנל וביגה
 
 
3/10/00 0:04
תיטסינגלב :תאמ
?המלל הבוגתב
ןויפרב תולגלגתמ םייניעהו ררחתסמ שארה ילצא םג
..חותר בלח לש חירמ
תויהל תכפוה ינא , תילוטסמ ינאשכ ךילא דוגינב
יתוא טילקה םעפ רבח , הנטק אל תינטפטפ
הלילח רזוחו וכופיהו רבד יתרמוא , תילוטסמ
תוולל םג ליחתה אוה בלש אוהש הזיאב ,...
...הרטיגב יתוא
.ךויח
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/10/00 1:59
יתנ :תאמ
םימוד ונחנאש המכ הארתל הבוגתב
ינו'ג תיסוכ לע הרשפ םכסה הזיא חסננ ילוא
?רקוו
יתנל וביגה
 
 
3/10/00 23:07
תיטסינגלב :תאמ
יכונא םולש שיאל הבוגתב
םויל יל התנק יתסיג ... םיאתמ םיאתמ
..תונוכנה תוסוכה תא ( םויה לחש )יתדלוה
ךויח
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 0:55
יתנ :תאמ
יכונא םולש שיאל הבוגתב
.ןיחלנ דחיבו יטפטפת תא ,הקשאו גוזמא ינא


.בוט לזמ
יתנל וביגה
 
 
4/10/00 16:32
תיטסינגלב :תאמ
יכונא םולש שיאל הבוגתב
םיאתמ
(: הדות
תיטסינגלבל וביגה
 
 
26/10/00 14:42
*הנד :תאמ
יכונא םולש שיאל הבוגתב
I hope you learn humility by being
humiliated, and that you learn honesty by
being cheated.
I hope you learn to make your own bed and
mow the law and wash the car.
And I really hope nobody gives you a
brand new car when you are sixteen.
It will be good if at least one time you
can see puppies born and your old dog put
to sleep.
I hope you get a black eye fighting for
something you believe in.
I hope you have to share a bedroom with
your younger brother.
And it's all right if you have to draw a
line down the middle of the room, but
when he wants to crawl under the covers
with you because he's scared, I hope you
let him.
When you want to see a movie and your
little brother wants to tagalong, I hope
you'll let him.
I hope you have to walk uphill to school
with your friends and that you live in a
town where you can do it safely. On rainy
days when you have to catch a ride, I hope
you don't ask your driver to drop you two
blocks from school so you won't be seen
with someone as un-cool as your Mom.
If you want a slingshot, I hope your Dad
teaches you how to make one instead of
buying one.
I hope you learn to dig in the dirt and
read books.
When you learn to use computers, I hope
you also learn to add and subtract in
your head.
I hope you get teased by your friends
when you have your first crush on a girl,

and when you talk back to your mother
that you learn what Ivory soap tastes
like.
May you skin your knee climbing a
mountain, burn your hand on a stove and
stick your tongue on a frozen flagpole. I
don't care if you try a beer once, but I
hope you don't like it.
And if a friend offers you dope or a
joint, I hope you realize he is not your
friend.
I sure hope you make time to sit on a
porch with your Grandpa and go fishing
with your Uncle. May you feel sorrow at
a funeral and joy during the holidays.
I hope your mother punishes you when you
throw a baseball through your neighbor's
window and that she hugs you and kisses
you at Christmas time when you give her a
plaster mold of your hand.
These things I wish for you . . . tough
times and disappointment, hard times and
happiness.
To me, its the only way to appreciate
life.

Paul Harvey
*הנדל וביגה
 
 
2/10/00 12:09
ןהכ זעוב :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
ריתעו בוט ןוזמב רבודמ יתעד לוקיש יפל .הסייד הצור הדליה
?אל המל זא .םיילרנימו םינימטיו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 12:36
סורקיא :תאמ
?ונ .הסייד הצור הדליהל הבוגתב
םירחאה ומכ אטוח התא
יירבד םגו םרשקהמ ואצוה ךיירבד
רבע תויועטב ער שי הסיידב ער םוש ןיא
שאר ינפל הרשיא הימדקאהש השדח הלימ) תיתרזגינ הרוצב
ברקתנ ונא תויועט תוחפ %50 השעי הרוה לכ םא (הנשה
ונלש היצנדקב דוע תומלשל
רוטקודש ררבתי אל דחא םויש הווקמו ךקלחב רשואמו חמש ינא
קדוצ קופס
סורקיאל וביגה
 
 
2/10/00 15:00
ןהכ זעוב :תאמ
?ונ .הסייד הצור הדליהל הבוגתב
תובבותסמ ולש תויועטה .לודגב ,העט קופס ןימ'גנב ר"ד
אבא רותב םינפה לע היה אוה המכ דע תורפסמו םלועב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 17:53
הילו'ג :תאמ
לודגב העט קופס ןימ'גנבל הבוגתב
יתקחצ .קנע חוסינ
.... )-: ...בוצע אשונ)
'וכו ףחי ךלוה רלדנסה
.ךומכ ןיא .זעוב ,זעוב ,זעוב
הילו'גל וביגה
 
 
3/10/00 23:43
ילג לש אמא ילש :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
??יתיבב עובשל ךתוא "ליאשהל" רשפא ,דיגת
ילג לש אמא ילשל וביגה
 
 
4/10/00 9:45
ןהכ זעוב :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
ריחמ לש הלאש קר הז .לכה רשפא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/10/00 23:45
םייתנשה תב ילג לש אמא ילש :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
??יתיבב עובשל "קר" ךתוא "ליאשה"ל רשפא ,דיגת
םייתנשה תב ילג לש אמא ילשל וביגה
 
 
3/10/00 23:49
םייתנשה תב ילג לש אמא ילש :תאמ
שדח אבאל הבוגתב
,שדח אבא ייה
??םימי עובשל..ךתוא "ליאשהל" רשפא
םייתנשה תב ילג לש אמא ילשל וביגה
 
1/10/00 21:31
yoad :תאמ
עלס הימל הבוגתב
בוט אל השענ המ בושח אלש הארנכ םישנ םישנ
בוט אל םג קלח חקינ םא, בוט אל םידליה לודיגב קלח חקינ אל םא
רתוי ול שידקהל ותיא לייטל 9 ןב םויה ידליב לפטל הנהנ ינא
תונושארה תויווחה תא ותיא תווחל םישדח םירבד ול תוארהלו ינמזמ
דמול ותוארל
תואמאל קר תאז ריאשהל המל יתימא ףיכ
רטקל רקיעה וא בוט ןכ המ רבכ וטילחת זא
yoadל וביגה
 
1/10/00 21:36
איג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!?םדוק הז לע ובשח אל ךיא ...ררקמל דלי תוושהל
,דלי תרמוא טושפ תייה ררקמ דיגהל םוקמב םא ,תמאב זא
םולכ תונשל הכירצ תייה אל וליפאו ,טושפ רתוי הברה היה הז
.רופיסב
.ילוא ,ףוקשמה רוסינמ ץוח
דיקפהל הצור תייה תמאב :ידיגתו םייניעב יל ילכתסת ,הזמ ץוחו
תוירחאה תא
??ךתומח ידיב ,הזמ עורג וא ,ךלש אמא ידיב ךלש ררקמה תלוכת לע
ןמז הל ןיאו תורבח םע תאצויו תדמולו תדבוע איהש הדות ידיגת זא
אובל
.ךמוקמב ךלש הדובעה תא תושעלו ררקמב לפטל
איגל וביגה
 
1/10/00 21:54
קתבמה ו'ג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
דח םילוטיטו ,םילכ חידמו ,הסיבכ תנוכמ הל שי .השדחה אמאה
ירחא ישפנהו ילנומרוהה הבצמל הנבהו הדילל הנכה תואנדסו םיימעפ
...ו ...ו הדילה


חקיי אוה .הלילב םוקי אוה .לתחי אוה .שדחה אבאה אוה הלש לעבה
אלל ,תויהל ךירצ הז הככ .ינויווש הז .בוט הז .אלפנ הז .קלח
.קפס


,רתוי ןתיי לעבהש לככ .השדחה אמאה ליבשב בוט קיפסמ אל הז לבא
אלמלא ,תאזה היגוסל שרדנ יתייה אל .תוחפ ךירעת .רתוי הצרת איה
ילעבו םיאושנה יירבח ברקב ,הנורחאל הברה ךכ לכ התוא יתשגפ
םיעופה םידליה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 22:00
תנע :תאמ
התומדל םיוק .השדחה אמאהל הבוגתב
.בוט קיפסמ אל הזש איה הנווכהש תבשוח אל ינא
לבא ,טרסב אל ינא יכ ונחנא אל עגר ,תובשוח טושפ ונחנא
םירבדב ראפתהל ךירצ אלש (הלעמל .ש רמת ומכ) ןכש ייתויחא
.המכוח אל וז יכ םישוע ןכ םתאש םיאלפומה
אלו ינויוויש ןפואב ןמזה לכו לכהב םש תויהל איה המכוחה
.םפוסב ש"לצ לבקל ידכ םירבדה תא תושעל
תאצל השדחה םתוכז תא םילצנמ םירבג דואמ טעמ הנותחתה הרושב
אל הז דלי לדגלו ,השאה איה הבבסה םע תראשנש ימו הדיל תשפוחל
.שיתהל תולוכי דרשמב תועש 8-9 םגש תורמל ,סטאניפ
תנעל וביגה
 
 
1/10/00 22:55
קתבמה ו'ג :תאמ
התומדל םיוק .השדחה אמאהל הבוגתב
?ייקוא .דחי םהלש דליה תא לדגל םיכירצ השאו רבגש בשוח ינא
יפוי ?רורב ינא
ארקנש ,הזה לועהמ םידחופש םירבגה לכל ארוק קר ינא
.דבכו לודג קית ןכא הז .קדצומ םהלש דחפהש ןיבהל ,"תורוה"
םכלש םייחהש ןיבהל עגרכ יתוא םיארוקש םירבגה לכמ שקבמ ינא
.םתנמאה אלש םירבד םכמ ושרדי .ירמגל .ןיטולחל ונתשי
ואובי םכלש םישנה ,םכתעד יפל ,םומיסקמה תא ושעתש תורמלו
םייטסיאוגא םיריזח ,םיטסינבוש הנוז ינב םתאש תונעטב םכילא
אמאה - איהש העשב ,תבשב ר"תיב לש קחשמל תכלל םיצורש
םא ואלפתת לא .קוניתה םע תיבב האולכ - הנכסמהו הללמואה
,ו'ג םע "תללוצ"ל ךלוה התא" :חסונב תונעט וליפא ועמשת
תא םג ,ןכ ."תועש עברא לכ השמ תא קיניהל הכירצ הפ ינאו
.יינזא ועמש רבכ הז


.דחיב םהלש דליה תא לדגל םיכירצ השאו רבג :בושו
ינפל ןיבהל םיחרכומ םירבג לבא .תוינויוושב
- !!!ינפל - םודנוק ילב םינפב םירמוגו דעצה תא םישוע םהש
לכ תא ריהבהלו וילע רבדל שיש ,יתוהמ דואמ יונישב רבודמש
גוזה ןב תניחבמו גוזה תב תניחבמ ,ולש תויועמשמה


דחא לכ אל שממו םלועל דלי איבהל םיאתמ דחא לכל אל יכ
.דחי םג םירבגלו םישנל הנפומ הזו ,הצור דואמש ימ קר .חרכומ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 23:28
noe :תאמ
השדח תורוהל הבוגתב
100 תתל תבייח הנגה ?הפקתהל הנגה ןיב לדבהה המש אלא
ןייזי ינאבו'גו ,דחא זוחאב םתספסיפ .קחשמה לכ זוחא
דחא זוחא ,קחשמב דחא זוחא תתל קיפסמ הפקתהל .תחתב םכתוא
םישדחה םירבגהש אצוי והשכיא זא .לודג אצוי ינאבו'גו
םינוקו קחשמב הקד םינתונ ,ינאבו'ג דימת םהש םיבשוח
89 תויח ומכ תודקפתמ ,ןושרג ןועמש ןלוכ םישנהו ,הליהת
.םילדנפ ןהילע הפוכו ה'צאפ אב םייט 'גבראגבו תוקד
םושמ תובייח םגו תודבוע םגש םישנ הברה ךכ לכ שי ואלפתתו
...הנגה לש הקופת תתל המ
noeל וביגה
 
 
2/10/00 9:22
קתבמה ו'ג :תאמ
תוקד 90 םיקחשמו ,לוגע רודכהל הבוגתב
םיצולח לש ,הלאה םימיה ופלח ורבע .קתומ חנ ,אל
םהו ,ךורא רודכ םהילא חלשנש דע ,ביריה תבחרב םיננואמה
תחקל ידכ דרוי וסור ינאבו'ג םג .םמלוע תא םינוק
תא ףוטחלו ולש םי'צילגה תא תתלו עצמאב םירודכ
ןולא םאו .הטוטסיטב םגו ירייו םג .םיבוהצה םיסיטרכה
הנוע דוע ול היהת ,תאזה הדבועה תא םינפי אל יחרזמ
.תינוניב
האור ןכא התא םאו ,"םיניגמ" לומ "םיצולח" רתוי ןיא
היגוגמד םניה ךירבדש בטיה עדוי התא ,ינרדומ לגרודכ
?רכוז ?1998 -ב לאידנומה רמגל תפרצ תא הלעה ימ .הפורצ
ורוי לש לודגה ןולשכל בשחנ ימו .ןגמ ,םארוט ןאיליל
.ורייפ לד ,רקיה יקלטיאה ץולחה ,דואמ ןוכנ ?םייפלא
.השק דובעל ןכומ אלו רודכל הכחמ הנודמירפה יכ ?המלו
עיקבת אל ?הנגהל דרת אל .לגרודכב ומכ תורוהב ,הז הככו
רתוי קחשמ אל ינא ןכלו .תונודמירפה ןדיע םת .םירעש
.םלועל םידלי איבמ אל םגו לגרודכ
.הזמ וחכשת ??הנגה ?ינא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 16:09
noe :תאמ
!!קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
לגרודכ לע הרימאה ףוסל תדרי אל םא םגש איה תמאה
הרורב התיה האוושהה (תנבה ןכ אקוודש דשוח ינאו)
לע יתרביד אל ינא ,ינרדומ לגרודכל רשאב .ןינעה איהו
לע יתרביד ינא .ךלש היגוגמדה וז ,םיניגמ לומ םיצולח
אוה הנגה השוע ינאבו'כשכ םג ןכו .הנגה לומ הפקתה
,לוג םש רכב ןליאשכ םגו ,זוחא האמב התוא תושעל בייח
היה ,הז הככ .קחשמב תחא םעפ הז תא תושעל ול קיפסמ
.היהי הז הככו
noeל וביגה
 
 
2/10/00 19:22
קתבמה ו'ג :תאמ
!!קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
:תוירע יוליג לע תוצלהה בבוח חנל
עיקבהל :הדיחיהו תחאה המישמה תלטומ םיצולחה לע
םיווש םתא םילוג המכ .םתוא םידדומ ךכ .םילוג
,הצובקה ליבשב חצנל םילוכי םתא םיקחשמ המכ .הנועב
לכונש ידכו האבה הנשל םייונמ קיפסמ רוכמל ידכ
וא) הנולצרבל םכתא רוכמנשכ הטחוב םכילע תושעל
.(ןוטרבאל


,תירטש רפוע ירה ?םיצולחה לע לעפומ ישפנ ץחל המכ
תוצמחהה תא ול ורפסי ,םישי אל אוהש םילוג המכ
,ורפתשי .םיינרדומה םירבגה ל"נכ .וייחל ודרייו
ויהי ,ועיקשי ,ועיזי ,וצורי ,ולדתשי ,ורפשי
ודיגי דימת .רוזעי אל - םתלוכי לככ םייטסינימפ
"לדנפה תא תספספ המל לבא" םהל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 19:47
הילו'ג :תאמ
חנ ,חנ ,חנל הבוגתב
םילשוריל ךרדה הכורא
האב ינא לבא
בשחמהמ ךתוא דירוהל
תדלקמהמ ךתוא קתנל
הצרת קרש םירעש המכ עיקבהל ךל תתל
הילו'גל וביגה
 
 
2/10/00 22:33
תיטסינגלב :תאמ
ו'ג ו'ג ו'גל הבוגתב
...הכורא רתוי דוע הילצרהל םילשורימ ךרדהו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/10/00 9:27
עוקת יגח :תאמ
ו'ג ו'ג ו'גל הבוגתב
המסרופש תמדוק הבתכב ,ולש הנשה שאר תכרב יפל
,ןאכ
קתבמה ו'ג תא ןיינעמש םייוסמ דחא רעש קר שי
עיקבהל
עוקת יגחל וביגה
 
 
4/10/00 6:46
Dave :תאמ
ו'ג ו'ג ו'גל הבוגתב
remember, joe likes the offside too
Daveל וביגה
 
 
4/10/00 9:52
דנוב סמיי'ג .דנוב :תאמ
ו'ג ו'ג ו'גל הבוגתב
יכ'צה רפוסה לש ורפסב ןייעל םלוכל יאדכ
קרפב ,תויטיאבש האנהה ,הרדנוק ןלימ חבושמה
"יעישתה רעש"ל שדקומש דחוימה
דנוב סמיי'ג .דנובל וביגה
 
 
2/10/00 21:24
noe :תאמ
חנ ,חנ ,חנל הבוגתב
:שפנה ןידע ו'גל
אל ךכ לכ ,בושש אלא ,חוכיוה תא תוטהל הפי ןויסנ
הרבעש הנשב רפס אוהש ימ .דודרו קיודמ אל ,ןוכנ
קחשמה תא רפס אוהש ימ ?יבוט יסא לש תוצמחהה תא
עיקבה אל אוה ןהב תוקדה 89ב ינאבו'ג לש בולעה
םא .ךלמ התאו לוג םיש ,שוקשק הזיא ,לעופה דגנ
,בשחנ היה לוגהו לדבנב לספנ היה אל הילביס
הזיא ?ץימחה אוהש לדנפה לע רבדמ היה והשימ
.הפקתהב תתל ךירצש המ לכ הז ,דחא זוחא .שוקשק
הנומש דבאתו הלופכ היסקר'צ דוקרת ,ןמזה ראש
םא, ,בוזע לבא ,הנגהב ןכ ןיאש המ .הקדב םירודכ
םתס ונחנאש הארנכ זא ,וישכע דע הז תא תנבה אל
הברהב ןיבהלו תוארל רשפא לגרודכ .םילימ םיתיחשמ
ןב ןושרג ןועמש הז לגרודכש רוגסנ אב .תורוצ
הרושק אל טושפ ילש אמגודהשו ,םיברעל תוומו הנוז
.לגרודכל
תוירע יוליג דגנכ ילש תיטסקרסה תרוקיבל רשאבו
לש והצק הצק קר הזש ךל עדת ,ךכ לכ ךב העגפש
ל"רו ,האוש תוחידב רפסמ וליפא ינא תיבב ,ןוחרקה
.יופ .החודו תחשומ .םישוכ לע תוצלה
noeל וביגה
 
 
3/10/00 9:31
עוקת יגח :תאמ
חנ ,חנ ,חנל הבוגתב
היהת .תיבב רפסמ התאש תוחידבה אל איה היעבה
איה הרצה .תוחידבב ולש םעטהו דחא לכ .אירב
םיבתוכש םייח םישנאל םירבד סחיימ התאש
התא ,תאז תנבה אל םא .היעבה תאז .הפ םיביגמו
היעבב
עוקת יגחל וביגה
 
 
10/1/01 13:01
תינומדא :תאמ
תוקד 90 םיקחשמו ,לוגע רודכהל הבוגתב
%100 תתל הרומא תמאב השדחה אמאה .עלסב קוקח .ןכ ןכא
.ןויוויש - וניצרש המ הז יכ .דובעל !!!!!םגו םידליל
בוש תודבועו התיב תואבו .תודבוע ונחנא זא .דובעל תאצל
לש הדובע"ב ונחנאשכ םגו .הממיב תועש 25 האלמ הרשמב
.'וכו שקבל ,דיגהל ,לואשל םירשקתמ םידליה זא "רקובה
קחורמש םוקמב תדבוע תאשכו .הדבוע םא יכ רוטיק אל הז
11 -ה ןב ןבה ךילא רשקתמו ,תיבהמ העיסנ תוקד 45
5 -ה תב הדליה תא תחקל "החכש" רטיסיבייבהש ררבתמו
אל ינא זא - תוכבלמ ץוח הז םע תושעל המ ךל ןיאו ןגהמ
הזב הברה ךכ לכ הגישה תיטסינימפה הכיפהמהש החוטב שממ
,שממ הז םירוה תויהלו .תורשמ יתשב תודבוע םויה םישנהש
ךירצ יתעדל ,םידלי ןנכתמש ימו .השק הדובע ,שממ לבא
ידכ .עובשל םידלי המכ םע החפשמל ותוא דימצהל הז ינםל
לש םידלי תועש המכ תוארל קר אלו .תמאב הז המ האריש
,ןוכנ ,דומח הז .דומח הזש רמולו םינכש ,םיחא ,םירבחה
והשימ ?דלי לש ךויח לכ ליבשב ףילחהל ךירצ הרח המכ לבא
הז םידליש רמאש ימ קדצו .הרח ןומה ?ןובשחה תא השע
אל הז םגו "ברעב 9 ירחא" אוה םגתפה ךשמה לבא החמש
לבא םיפיכ שי ,תונורתי שי .דואמ .השק הז םידלי .דימת
ומכו ...ו רותיוו ץחלו הדובע ןומה ,ןומה ,ןומה הז
.ררקמ אל םג הזו .ךיראמ טוח אל הז שלי - ששגה ורמאש
תחלצומו הלק הדיל ילוחיאב
תינומדאל וביגה
 
 
2/10/00 0:01
Estee :תאמ
השדח תורוהל הבוגתב
.השק בצמב םתאש תבשוח ינא ,תמאה ,בוט
הכירצ תורוהש םתענכתשה תינופצמו תינויער םא םגש ינפמ
תינויוויש הרוצב קלחתהל ךירצ לועהו תפתושמ המישמ תויהל
.השק דאמ הזו ,לגלגה תא םיאיצממ םתאש םכל המדנ
ךישממ םירבגה ןמ לודג קלחש םיאורו ביבסמ םילכתסמ םתא
ןשיה רודהמ אבאה ומכ גהנתהל
דימת דימת לכה לכהש ןוויכמו
םלועב ,יסחי
.השק הז זא
ןפוד אצוי דאמ הזש םכל הארנ
הזש ירמגל ןימאמ אל התא םא םייתעבש השק ימוימויה ישוקהו
ךלש דיקפתה
.תרחא הרירב ךל ןיאו
ילוא ,הרירב ךל שי
.ביבסמ לכתסמ התא יכ
.ינויווישה -הזה םוקמב תאצמנ אל הדיצמ הרבחהש האורו
.ןובשחב תחקל ךירצש ישוק הז םגש הארנכו
לש ףטושה לוהינב ליעפ דאמ קלח חקל ,70 ןב םויה ,ילש אבא
הרזע ,תוינק , לכוא ,הסיבכ .םינטק ונייהשכ תיבה
'וכו םירועישב
יתייהש תבשוח ינאו תיבב חכונ דאמו יתחפשמ דאמ היה אוה
קר ול רחא םדא ןב יתייה ללכב ילואו ןומה ןומה הצימחמ
קר האור יתייה ותואו םוימויב יתוא תלדגמ התיה ילש אמא
ללוכ ,ונממ יתדמל םירבד ןומה ....הלילב רחואמ וא תותבשב
לדומכ אבאל םיקוקז דאמ םידליש תבשוח ינא ללכבו ,לושיב
.אל אוהשכ ןומה ןומה ןומה םידיספמו ,ימוימוי ,חכונ ,שיגנ
Esteeל וביגה
 
 
1/10/00 22:18
Estee :תאמ
התומדל םיוק .השדחה אמאהל הבוגתב
חידמו הסיבכ תנוכמ שי םישדחה םירוהלש , דיגהל ,ו'ג ,תנווכתה
םייקש אצומ אל התא םאה) ?תואנדסו םיימעפ דח םילוטיטו םילכ
תיוזה ? תובא לש םיישק םע דדומתהל תודעוימה תואנדסב רסח
.הטנאופהמ קלח הז ילואו ?הקיתו וא השדח תורוהל רשקב םהלש
האישנב הווש דצכ םכמצע תא םיספות וא םיספתנ אל ןיידע םתא
( .'וכו ,ישגרה ,ינכטה -ימוימויה לועב
המ תא םישוע םה .םהלש םדליב םילפטמ םהשכ "םירזוע" אל םירבג
.תושעל םיכירצ םהש
Esteeל וביגה
 
 
2/10/00 22:31
תיטסינגלב :תאמ
התומדל םיוק .השדחה אמאהל הבוגתב
...'וכו םילכ חידמו הסיבכ תונוכמ םהל שי . םישדחה אבאהו אמאה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/10/00 9:42
קתבמה ו'ג :תאמ
התומדל םיוק .השדחה אמאהל הבוגתב
ךלוה ,רמאמה תא ארוקו רזוח ,תובוגתה ללש תא ארוק ינא
,עלס הימ לש םדוקה רמאמה ,"ינא הפיא" תא ארוקו הרוחא
ש (?הבוצעה) הנקסמל עיגמו
ודבל ו'גה תויה דואמ בוט


.תחנ טעמ ךכ לכ .רומרימו ץחל הברה לכ
,דליל הבהאה הפיא ?תורוהה אשונ לכב ,ישגרה ןפה הפיא
,יתסא ,הרוק הז) תויטסינימפה תוירואתה תא ךממ החיכשמש
(םיינוציק םיילקידר םג סיממ רוהט שגר .הרוק הז ,יאלפתת
הכלהמב קוקז הכ קוניתהש ,הנושארה הנשל ,םישדוח השולשל ולו
"ףצרה ןורקע" םע המ .תלפטמהו הבורקה ,הקינימה ומאל
הפיא ,ןנוגל ןוצרהו (רבדמ ינא המ לע תועדוי תוהמאה)
ויה) הזה סותימה תא גרוהל איצונ םגש וא ,יהמאה טקניטסניאה
.(עדוי ינא ,וסינ רבכש


םירבדמ אל םישנאה לש עירכמה בורהו םכיתובוגת תא ארוק ינא
םילעבב .םיינטלתשה םירבגב .חופיקב .המחלמ לע אלא ,הבהא לע
,"דחי טילחנו רבדנ יאוב" : ותשאמ שקיבש הז וליפא .םיערה
הנוז-ןב ותויה לע תויביסרגאב םשאומו שארב םיקולב ףטח
.הרבחב תוינויוושה יאל יארחאו


.בוצע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/10/00 10:05
הימ :תאמ
ודבל ו'גה תויה דואמ בוטל הבוגתב
ךלש תומיטאה חכונל ,יתיסינ ךכ לכ ,קפאתהל יתיסינ
.םהב גשומ םוש ךל ןיאש םיאשונב ךלש תוקסעתההו ,תואשנתהה
הארנ רוכמל הסנמ התאש תימדתה תורמל .דבל התאש בוט תמאב
בוש הז (םישנ רקיעב) אנושש ימו ,התא הז רמרוממש ימש יל
דואמ טעמ תרתתסמ םישנ בהואש ןייזמה לש תימדתה תחת .התא
ףוגב םירוחה תאמ ץוח .ללכו ללכ הנבה תרתתסמ אלו .הבהא
תואב ןה הפיאמ ןיבמ התא ?ןלצא והשמ דוע בהוא התא ,ןהלש
?תויח ןה םייח הזיא ןיבמ םתא ?
תנבהב תויניצר תויעב ךל שיש בל המש ינא ,ךכל רבעמ
אמא לש הבהא הז המ ךל ריבסהל הנווכ יל ןיא לבא ,ארקנה
.ןיבת אל התא הז תא םגש תששוח ינא .הלש תבל
הימל וביגה
 
 
3/10/00 22:39
קתבמה ו'ג :תאמ
ודבל ו'גה תויה דואמ בוטל הבוגתב
?הזכש חווטמ ירחא רמול רשפא המ ,הימ ,ונ
:לודגה דנומגיזמ טטצל קר ילוא
ןפואב עבקנ ינימה ףחדה םייחה ילעבו תויחה לצא"
.תואיצמל שארמ םאתומו יגולויב
.תינימה תונרקסה תעפות תמייק םדאה ינב לצא קר
"דבלב תושונאל תידוחייה העפות איה תינימה תונרקסה
(1907 ,דיורפ דנומגיז)
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/10/00 23:17
תיטסינגלב :תאמ
ודבל ו'גה תויה דואמ בוטל הבוגתב
אלו הסנמש , רפרפ ומכ הזש יל הרפיסש הנש ןב קוניתל אמא
...ךממ ךוסחא ינא ראשה תא...הפוקש תיגוגז ךרד תאצל חילצמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 9:57
קתבמה ו'ג :תאמ
הרקמב יתשגפ םויהל הבוגתב
םירואיתב אל רקיעב .םולכ יכסחת לא ,תיטסינגלב
?הפ ונסנכתה המ ליבשב .םיטרופמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/10/00 16:27
תיטסינגלב :תאמ
הרקמב יתשגפ םויהל הבוגתב
המכ הל הרבע , ןולחהמ הלש קוניתה תא קורזל הבשחמהש
...שארב םימעפ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 22:51
קתבמה ו'ג :תאמ
יל הרמא איהל הבוגתב
.םיהולא...ןולחהמ קונית קורזל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/10/00 0:19
תיטסינגלב :תאמ
םויאו ארונ .ארונל הבוגתב
אל ...עיגהל לוכי הז ןאל דע תוארל , יתבשקה קר
הניצקמ איה ילוא יתבשח .םולכ יתרמא
.היצקובורפה ליבשב
קר תאזש םיחוטבו הכסמ םמצע לע םימש םימעפל םישנא
םתס אל , ןוכנ אל הז , הכסמ
םהש והשמ םהב תאטבמ הכסמה , הכסמב םירחוב םישנא
יכ , הצוחה איצוהל םילוכי אל
!רבדל םיעדוי אל םה
רועל תכפוה הכסמש , אוה ארונ יכה רבדהש תבשוח ינא
רועה ךותב תעמטנ םימעפלו , ינש
, רחב אוהש הכסמב אולכ תויהל לוכי םדא . ינושארה
.ארונש המ הזו


...םיניינעו הריד רבעמ , ןורחאה ןמזב הפייע ינא
םירבדה ןיב רושיק יעטק בותכל חכ יל ןיא
תא השעתש ידכ הז תא תרמוא ינאו , תרמוא ינאש
...דבל רושיקה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 19:17
Estee :תאמ
ודבל ו'גה תויה דואמ בוטל הבוגתב
????דיגת ,רשקה המ .חומל םדה יל הלע תמאב ,ו'ג םעפה
לופיטה לטנב הווש קלח חקי הלש גוז ןבהש הצורש הרוחב זא
???יהמיא שגר תרסחכ ךלצא הדושח רבכ ףתושמה םדליב
םירבג םיסנמש המ קוידב קוידב הז .התוחנ היצלופינמ וזיא
,השאה דמעמב תומדקתהה תא הרוחא ריזחהל ידכ תושעל
רבכ םישנהש ירחא תיבל םירבגה לש תמייוסמ הסינכ הכירצמש
.םויה לכ וב תובשוי אל
תוהמא םע ,וישכעו ???ךלש םידליה תא תבהוא אל תא ,המ"
":....םיערפומ םידלי ונלוכל ויהי ,תויטסיריירק
ךכות ךותב התא .םיילענ אלו תוינויוויש אל ,ו'ג ,תמאב
תא ןמצע לע תוחקול םישנ וב ,יחכונה יתרבחה רדסהש בשוח
הז יכ -םירבגה בור רובע ןיוצמ אוה ,תורוהה לטנ רקיע
רשפא -יקנ ןופצמב םהלש תוינכותה תא שממל םהל רשפאמ
וא תויתונמאה תופיאשה וא ,ךלש הריירקה ירחא ףודרל
םידליהו ,אל המל ,ליבקמב אבא תויהל רשפאו -ךלש תורחאה
!!!!םהל תגאוד אמא -רומג רדסב ויהי
הלוכיש) אמא תויהל וא -רוחבל תוכירצ ,תאז תמועל ,םישנ
וא (קוחר עיגהל אל הרקמ לכבו ,לבגומ ןפואב קר דובעל
תירזכאה הרירבה)....םידלי לע הרתיוש תיטסיריירק תויהל
ץראב תודבועה תוהמאה .(ב"הראב םישנל תינייפוא תאזה
ירחא תוצר ןהש ינפמ אל ,שדוחה תא רומגל ידכ תודבוע
.הריירק ןיא תוילארשיה םישנה בורל , (ןבור) הריירק
ןפואב תורוהה לטנב קלחתמש גוז ןב ךירצ הריירק ליבשב
(.ינויוויש תמאב
לע הדיעמ תורוהה לטנב תפתושמ האישנל השירדה ,ךתעדל
...שגר רסח םזילקידר
ןיא טושפש סיעכמו םמוקמ ךכ לכ הזש ךל דיגהל תבייח ינא
יכה םוכיסה הז .ףוצחו םוטא התא .הז תא אטבל םילימ יל
.תושעל הלוכי ינאש ןידע
Esteeל וביגה
 
 
4/10/00 23:09
קתבמה ו'ג :תאמ
ודבל ו'גה תויה דואמ בוטל הבוגתב
.ימצע תא ריבסהל יתבטיה אל .יב איה המשאה
תא תובהוא ןניא תויטסיריירקש יתנעט אל :בוש הסנא
ןיא ןוידה לכ ךרואלש ךכ לע ההימת יתעבה .ןהלש םידליה
,דלונה ךרל םאה ןיבש רשקה לש ישגרה ןפב קוסיע לכ
רוזחנ רהמ המכב םכתסמ הדילהו תורוהה ןיינע לכ וליאכ
אל רבד ומכ ,ליגרכ ונייח לולסמ תא ךישמנו הדובעל
לכה הז .הנתשה
ינאש יארת ,ןאכ רחא םוקמב יתבתכש המ תא יארקת םא
לבא ,שוריפב ,םיינשל ןיינע איה תורוה יתעדלש שיגדמ
תסירע דילו - ינורקעו ינוציק ,יטילופכ הארנ חוכיוה
.תומחלמ ךורעל ןוכנה םוקמה יל הארנ אל הז קוניתה
?ףוצחו םוטא ינאש תבשוח ןיידע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/10/00 0:01
Estee :תאמ
תרושקתב רצקל הבוגתב
וניברה אל דלונה ךרל אבאה ןיבש ישגרה רשקה לע םג
.רבדל


.השא אל התא :טושפ הז תא דיגנ אוב ,ו'ג ,הארת
ינאש לוקה יפלכ יטופיש תויהל אל ךל העיצמ ינא ןכל
יתוכז תא ללוש התא םואתפ המ).ילש םוקמהמ העימשמ
,ןברוחמ יל הארינ בצמה "...רומרמ ,סעכ ,תוירטוק"ל
(לעפתהל הממ יל ןיא ןכל
.ומוקמל עיגתש דע םדא ןודת לא :ל"זח ורמא רבכו
.ןיידע םידלי ןיא יל -ינש דצמ
...תרהממ אל ינא הרקמב אלו
היהיש רבגה םא םלועל םתוא איבהל לכוא אלש תעדוי ינא
ידיצל םש
וזה המישמל דבעתשהל םירומא ילש םייחהש בושחי
תומולחה שומימ תארקל להנתהל ךישמהל לכוי אוה וליאו
...ולש
...המכ שי יל םגש ינפמ
לשמל ,תונב םלועל איבהל םעטה המו
...הזכ לדומ ךותל ןתוא לדגלו
?ןהל עיצהל יל היהת הוקת וזיא
ןה 11 םירש 19 ךותמ התלשממבש) לשמל הידבשב ,בגאו
(םישנ
.ןבומכ םולשתב .המלש הנש איה הדילה תשפוח
תושעל תולוכי םישנש המל תניוצמ אמגוד הנה ,רמולכ
:העפשה ידקומב תואצמינ ןהשכ
.םייתימאה םיכרצה לע םינועש םיקוח רדסל
העפשה ידקומל עיגהל ידכ לבא
םג המורתו הריציו הדובע לש םייח להנל תוכירצ ןה
.ןהלש תיבל ץוחמ
םישנ רתוי םיצור ונחנא -ןאכ רחא םוקמב יתלאש רבכו
תסנכב
תוסנלב תוקוסע הנייהת ןהשכ ןהלש םידליב לפטי ימ לבא
???תסנכל עיגהל
.תלוגנרתהו הציבה תלאש
Esteeל וביגה
 
 
7/10/00 14:56
דעלא :תאמ
התומדל םיוק .השדחה אמאהל הבוגתב
?אמאל ?'וכו 'וכו הסיבכ תנוכמ ,םילכ חידמ שי השדחה אמאל
.ןכ זא ,הידיקפת םה םיסבכה סוביכו םילכה תחדהש םיחינמ םא...
םירבגו "םילכ חידמ יל ונינק" תורמואש םישנ יתוא סרוה דימת
.םזיניבושה תא קזחמ הז ."הסיבכ תנוכמ יתשאל ונינק" םירמואש
םכינש תוירחאבו םכינש לש םילכו םידגב הז יכ םכינשל םתינק
.תיבב דוקפיתהו ןויקנה


יתעדל ךא םילימ לע בשוח התא המ יתארק רבכ יכ דגנתתש יל רורב
תוינויווש לש תויגוסב רקיעב ,דבכנ דאמ קלח שי הפשל
('וכו םיטיירטס /םיאומוה ,םירבג/םישנ ,םיברע/םידוהי)


ייב ייב
דעלאל וביגה
 
 
31/10/00 12:33
לט :תאמ
התומדל םיוק .השדחה אמאהל הבוגתב
!ינממ תחקל הצור התא רטקל תוכזה תא םג
תפסוא ,ןגל הדירומ ,הליכאמ ,תלתחמ ינא "ןשיה" רודהמ אמא ינא
,םיגוחל תחקול ,ןגהמ
םע תודדומתהה לע רבדל אלש םיאפורל תופרוטמ תועשב הצרו תצחור
תיללוע לש תוזירפק
ךופשל רוסאהמל ללוכ ,אשונ לכב תוקצומ תועד הל שיש 3 תב
,ילמשח םוקמוק ךותל רכוס תליבח
.םויב תועש 8 תדבוע ינא ,לוכה אל וע הזו
ונל שי.............לבא ןומה ןומה ןומה דבוע םיסקמהילש לעבה
תיב תרזועו הנשב םימעפ 6 ל"וחל תועיסנו שדח פיגו בצועמ תיב
עובשב םעפ סקסל םישגפנ ונחנאו הצור קר ינאש המכ םידגבו
םיטקש םיברע יל שיו , םימיה ראש לכב ינשל דחא דואמ םיגעגתמו
אל ןורקע ךותמ ינא לבא , תורבח םע שגפיהלו םירפס אורקל
יל רזוע אל אוהש ,אצמנ אל אוהש ילש םיסקמל רטקל הקיספמ
.תופורת הל הנוק אל אוהש ןגל התוא חקול אל אוהש הדליה םע
.הככ ?המל לשתו
לטל וביגה
 
1/10/00 22:01
Estee :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תורוהש הז תא ומינפי אל (רקיעב םילארשי) םירבגש דע ,הימ ,ןכ
ביגהל ךישמת הרבחה דוע לכו ,יהמיא דעי אלו תפתושמ תוירחא וז
הזש בושחל לבא םימעפל רזועש רבגל םייפכ אוחמל -תראתמ תאש ומכ
תוכירצ םישנ זא דעש הארנכ ,השאה לש עובקה לועה הזש וילאמ ןבומ
תולגוסמ ןה םאה ,םלועל דלי תואיבמ ןהש ינפל , ןמצע תא לואשל
ןהשכ םג תוירוה דח ןה םימייוסמ םינבומב יכ .תוירוה דח תויהל
...רקיעב ןהלש טקייורפכ תספתנ תורוהה ....תואושנ
תוביוחמל תסנכנו םלועל דלי האיבמ איהש ינפל הרוחב ילוא
ונידלי ,יגוז ןב ,ינא לש םיגשומב בושחל הכירצ אל וזה תילאטוטה
?תלגוסמ ינא םאהו דליו ינא לש םיגשומב אלא ,החפשמ -ףתושמה
(הקירמא ןופצו הפוריא ברעמל תנווכתמ ינא) ל"וחב םיבר תומוקמב
תיטרפה היעבכ אלו ,וב ךומתל הכירצ הרבחהש והשמכ תספתנ תורוה
םיתורישבש הדבועה -הבושחו הנטק אמגוד ,לשמל .תוהמיאה לש
תומוקמב זא .'וכו קוניתל לותיח ףילחהל דעוימש רדח שי םיירוביצ
לש תיטרפ היעב ירה הז ,ללכב ןיא ץראבש) הזה רדחה םימייוסמ
,עצמאב אצמנ אוה םירחא תומוקמב ,םישנה יתורישל דומצ (...אמאה
דיל םגו םישנה יתוריש דיל םג אצמינ הזה רדחהש תומוקמ שיו
ףילחהלש ינפמ .(ןודנולב ירלאג טייטה ,לשמל) םירבגה יתוריש
,תיהמיא המישמ וזש ומכ קוידב תיהבא המישמ וז קוניתל לותיח
.תפתושמ ירמגל תוירחאו
Esteeל וביגה
 
 
1/10/00 22:41
:תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
You are not being accurate. In the US, kids are the
mother's "problem". The fathers are hardly ever there to
help. they go to work and bring in the money. they leave
early in the morning and come back late at night. the
moms (most of them) don't even work! briniging a child to
this world should be a mutual decision - naturally. But,
taking care of it, may not be about all that equal.
Moreover, who said that bringing in the money is less
hard than taking care of the baby? All in all - stop
whining!
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/10/00 22:56
Estee :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
םישנש םיבצמב םגש הז לע תעמש אל .יל דיגת ,יח התא הפיא
ןיידע ,םירבגה ומכ תועש רפסמ ותוא תיבל ץוחמ תודבוע
הדובע ימי ודיספיש ולא ןהש ?ןהלש תוירחאכ תספתנ תורוהה
תוליחתמ ץוחב הדובעה ירחאש הלא ןהו הלוח דליב לפטל ידכ
לש טלחומה בורה ?םילושיבו תונויקנ לש תיבב היינש הריירק
החילצמ אל החפשמה תרחא יכ -תיבל ץוחמ דבוע ץראב םישנ
ןה ץוחב הדובע תועש רפסמ ותוא רובעבש הז .תילכלכ דורשל
הכירצמו ,תדרפנ הבואכ היגוס רבכ וז תרוכשמ יצח תולבקמ
תספתנ תורוה תומייוסמ תונידמבש ךכ לע יתבתכשכ .דרפנ ןויד
ובש בצמל לשמל יתנווכתה -וב ךומתל הכירצ הרבחהש בצמכ
זאו ,סמ יכרצל תרכומ האצוהל תובשחנ םידליב לופיטה תואצוה
,תלפטמל ךלוה השאה לש תרוכשמה בור ובש לבסנ יתלבה בצמה
תירוה המלידל אלו תישנ המלידל בשחנ ןיינעה לכ ללכבשו
.תרחא ירמגל הארנ -תפתושמ
Esteeל וביגה
 
 
1/10/00 23:44
:תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
First of all - I am a female. secondly - here in the
US ther is a strong "penalty" for having kids. there
is no such thing as "part time" lawyers or marketing
executives . moms who work are really really rare.
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/10/00 0:05
Estee :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
....הבקנל רכז ןיב לובלבה לע החילס
....ןיידעו .םלועב העורג יכה אל לארשי זא ,רדסבו
Esteeל וביגה
 
 
1/10/00 23:02
ישיבא :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
הלוכי תא .םינגראתמ ךיא דחיב טילחנ יאוב :יתשאל יתרמא
ינא .קאפיכה לע ?התיבה וטנ ףלא 15 איבהלו הדובעל תאצל
וליפא ינא .הז םע היעב יל ןיא .הנש וליפא ,היאמ םע ראשא
הל יתתנ .םויב תועש 13 דרשמב אלו ,תיבב תויהל ףידעמ
דובעל ךישמהל יל תתלו היאמ םע ראשיהל הרחב איה .טילחהל
.ףסכה תא איבהלו
השאה םאש קפס ןיא .תפתושמ הטלחהל עיגהלו רבדל טושפ ךירצ
ראשיי רבגהש העינמ םוש ןיא ,התיבה הטחובה תא איבהל תלגוסמ
קוניתה םע
ישיבאל וביגה
 
 
1/10/00 23:35
ora :תאמ
םייט גיב קדוצל הבוגתב
?טילחהל ךתשאל תתנ
לכות ךתשא תיטסיטטס .םירבגמ תוחפ תורכתשמ םישנ תיטסיטטס
.ךממ ףסכ תוחפ התיבה "איבהל"
.ךתוא לבלבל תודבועל ןתית לא ייה לבא
הרירבה תא ךתשאל ביצמ ,םייק ןויוויש-יאב הלתנ התא
ךתשאש חוטב דוע התא כ"חאו תיבב יראשת וא ינומכ יחיוורת
"הטילחה"
oraל וביגה
 
 
2/10/00 11:59
קתבמה ו'ג :תאמ
???"הנש וליפא" רמוא התא המל הבוגתב
,וניתש ,ונבשי ,קאינוק תצק ,הככ ,הכוב ילא אב אוה"
"יתררגנ יתוא ררג
?םתיתשו םתבשי םכינש ,דבל ,הככ ,המ -
"הרוא םג התיה .אל"
?הרוא תאז ימ -
"הרוחא הניתשמש תאז"
(רהוז ירוא :יאמב ,1972 ,"םיציצמ" ךותמ)
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 22:49
ora :תאמ
תרמוא תא המל הבוגתב
ראמ (ינ)ו'ג ראמ (ינ)ו'ג "


יל סאמנ סאמנ ראמ (ינ)ו'ג


ראמ (ינ)ו'ג ראמ (ינ)ו'ג


"רחמ אובת רמגנ םויה


סקפיט- "קייאנמ וקסיד" ךותמ זוא יבוק ןחלן םילמ)
(23 ריש
oraל וביגה
 
 
4/10/00 6:53
:תאמ
תרמוא תא המל הבוגתב
better than SIMA, ZOT SHE-MASHTINA KADIMA
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/10/00 23:42
Estee :תאמ
םייט גיב קדוצל הבוגתב
חקול אל ,ןכתוא קפוד הדובעה קוש ,יתשאל יתרמא ,הניבמ תא
ןכלו .ןגוה ןפואב ןכתא למגתמ אלו ןכלש םיכרצה תא ןובשחב
.ךכ לע םיססובמ תויהל םיכירצ וניניב םימכסהה םג ,יתריקי
איה םא םג ףתושמ לטנ תויהל הכירצ תורוהה ,ישיבא ,יתעדל
המצע תא שממל עיגמ ךתשאל ,רמולכ .םייח תמרב הדירי תררוג
תוניהל עיגמ םכלש דלילו , תיתקוסעתו תיעוצקמ הניחבמ
היונב הרבחהש ללגב םא םג ,הווש ןפואב ולש םירוהה ינשמ
םירוה לש םיכרצ ןובשחב תחקול אלו תינויוויש אל הרוצב
םוקמל םאה)...הטחובה התוא תא איבהל תלגוסמ אל ךתשא
תייה ,היה ול ?םידבועה ידליל דומצ ןועמ שי ךלש הדובעה
התוא ריאשהל ,הדליה םע דחי הדובעל רקובב תאצל לוכי
.התיבה התא רוזחלו םיירהצב התוא רקבל ץופקל ,ןועמב
בורב םשש ללגב קר הז לבא .ץופנ דאמ הז היבנידנקסב
קשמהש ךכל וגאדש םישנ זוחא םישימחל בורק שי םיטנמלרפה
(הלאכ םיניינע ןובשחב חקי
Esteeל וביגה
 
 
2/10/00 12:06
ןירג ילוי :תאמ
םייט גיב קדוצל הבוגתב
,םייחה תמר תדרוה ?ריחמ לכב המחלמ תשקבמ תא ,יתסא
?המל ?הדלי התע הזש ,תרבגה לש םזיריירקה שומימ ריחמב
?תיבב הריואה ?ודיתע ?קוניתה םע המו


הדובעה קושל עגונב זוחא האמב ךתיא המיכסמ ינא
ןעמל תלעופ ,ייתורבחמ הברהל דוגינב ,ינא לבא .חופיקהו
העיבצמ אל ינא תסנכל תוריחבב םגו םישנה דמעמ םוקיש
תבשוח ינא .םישנ תוגלפמו םישנ דעב אלא ,םילרנגל
ןובשח לע אלו ,םיקקוחמה תיב ךותמ קר חילצי קבאמהש
.תויתחפשמ תובירמו םייחה תמר תדרוה ריחמב אלו תוקונית
.אל שממ


יתוחאל לבא ,הריעצ ןיידע ינא) שנוע אל הז קונית לדגל
תורמל ,םתוא לדגל תינהנ דואמ איהו ,םידלי ינש שי
.(תנייכבתמ אלו ,םיישקה


.הז תא םיחכוש תצק יטסינימפה קבאמבש יל הארנ והשכיא
הנרוא םע ךרענש בל ערוק ןויאר בטיה יל רוכז !רוסאו
התדוה איה ובש ,םייתנשכ ינפל ,תונורחא תועידיב רוד-ןב
הריירקב הדקמתהש ךכב ,הלש םידליה תא הדיספה םצעב איהש
זא .לופיטה לוע לכב תאשל (בינ יבוק) זא הלעבל הנתנו
קרו ,וילע םיפורש םידליה לבא ,דחא דצמ ,השק דבע אוה
.וישכע ,וילע


.דבכו השק ריחמ שי ,יתסא ,העיצמ תאש גוסהמ תומחלמל
בושחל ךירצ לבא ,הבושח הרטמ אוה םישנה תויוכז ןויווש
ער יפוסה לולקשה םימעפל .םידיספמ המ ,והשמ םיגישמשכ
רמו
ןירג ילויל וביגה
 
 
2/10/00 13:52
Estee :תאמ
!?ריחמ לכב המחלמל הבוגתב
ןכ ,החילס
םייק יתרבח רדס שי
רשאמ םיירבגה םיכרצל רתוי המיאתמש הרוצב יונב אוה
.םיישנה םיכרצל
הז הככ
,הזל בל תמש אל םא
.טרפל הנכומ ינא
הזל בל תמש ןכ םאו
?קבאמ ילב תונתשהל לוכי הז תבשוח תא ךיא
דמחנ הארנ דימת אל הז ,תעדוי ינא
ןיידע הארנכ תובאה בורש רוכזל ךירצ ןהכ זעוב לבא
והומכ וליפא םיבשוח אל
תוהמיאשו
השק /םיסקמ/ןועט/ארונ/אלפנה ןיינעה ,ןכ ,ןכ
הזה
תואצמנ ןהש בצמב תואצמנ םישנש ךכל ירקיעה םרוגה איה
וב
הז תא תונשל לוכיש דיחיה רבדהו
תפתושמ המישמל ךופהת תורוהש הז
ת-פ-ת-ו-ש-מ
םיריחמ ינימ לכב ךורכ הז םא םג
הביטנרטלאהש ינפמ
םיריחמב איה םג הכורכ
,םיריחמ ינימ לכב
םינש יפלא המכ ,םלשל תוליגר ונחנא םתואש קר
בושחל ונל השקו
,עבטהמ אל הז -הזמ דבכנ קלחש
םירבג ידי לע עבקנש יתרבחה רדסהמ הז
.ונל רשאמ םהל םיאתמ רתויש ןפואב
ישיא ןפואב הזב םשא אל רבג ףאו
הככ הזש
.הככ הז תא ריאשהל ףידעמ אוה םא םשא דאמ קר אוה
Esteeל וביגה
 
 
2/10/00 9:17
יבא :תאמ
םייט גיב קדוצל הבוגתב
.ךממ תוחפ החיוורמש הדיחיה השאה תא
,דיגת
?הל עיגמשכ הל ץיברמ םג התא
יבאל וביגה
 
 
2/10/00 9:28
קתבמה ו'ג :תאמ
תורנב תשפיחש ןיבמ ינאל הבוגתב
ילע יאוולה ,שדוחב וטנ לקש ףלא 15 ?וילע םתלפנתה המ
המ בושח הז המ ,הלש התיה ןכא הריחבהו .תאזכ תרוכשמ
:טילחהל התיה הלוכי איה .ץוחב קושה רשפאמ אל וא רשפאמ
ךלא ינאו תיבב ראשית התאש ,םייחה תמרב תדרל הצור ינא
.הטילחהש יפכ וא ,הריירק תושעל
?היעבה המ


?ירמגל םתעגתשה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 11:54
תממותשמו ההות :תאמ
ארקנה תנבהב םייוקילל הבוגתב
ןיא ,תרוכשמ התיבה וטנ ףלא 15 איבמ היה ילעב םא
לופייט תוושהל רשפא ךיא .הדובעל תרזוח יתייהש סנא'צ
בעותמה רוציב לופיטל תיבב ךלש ןטקהו םיסקמה רוציב
?דרשמב "סוב" ומצעל ארוקש
העשב ,דובעל תיבהמ תאצל לע םחליהל יטוידא יל הארנ
אל רבכ ינאו ,ךכ לכ ךל קוקזש הסירעב ןטק והשימ שיש
דלי ןיבש תוימיטניא תריצי לע אלא ,הקנה לע תרבדמ
םחליהל ךכ רחאו דלי איבהל םעטה המ .ולש אמאל
ןועמב היהי אוה ןמזה בורשו ותוא ולדגי תויניפיליפש
,דלי תדלי םא ?יל וריבסת ,הזב םעטה המ ?ו"ציו לש
וב עיקשהל אל המל ,ךממ אצי אוהש והשימל םייח תקנעה
הז ןמזה לכ אל ,ןוכנ ?םלועבש הבהאהו ןמזה לכ תא
םירוהה םע םגו ,ףייכ דימת אל לעבה םע םג לבא ,ףייכ
וליפאו ףייכ דימת אל הדובעב םגו ,ףייכ דימת אל
ורגבתת - ןוא םאק ,ףייכ דימת אל הז היזיולט תוארל
!!תונב ,רבכ
תממותשמו ההותל וביגה
 
 
2/10/00 9:35
ןהכ זעוב :תאמ
תורנב תשפיחש ןיבמ ינאל הבוגתב
ימ לכ לע לפנתהלו רעתסהל קיספת .עגרית .יבא ,םימ התשת
םיגדגדמ םניא םירחאה םא .ךלש הדימה תומא יפל אל זזש
ךרוצ ןיא תמאב ,חנ לשו ךלש היצנגילטניאה תמר תא
זא ,ךלש המרל אל ונחנא ?ןוכנ .חכוותהלו םהיפלכ םהלתהל
?שרגמ ותוא לע ונתיא קחשל המל


יתנבה אל ,יטנגילטניא קיפסמ אל ינאש הז ללגב הארנכו
תוכמ ןיבל ותשאל ישיבא לש העצהה ןיב רשקה המ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 15:34
סדה :תאמ
יבא ,םימ התשתל הבוגתב
רבג ןיב תישיאה םיסחיה תכרעמ תא תונבלש אוה רשקה
תואצותל איבמ םישנו םירבג ןיב יתרבחה רדסה לע השאו
הניחבמ ילרטינ וניא הזה יתרבחה רדסה יכ ,תוקדוצ אל
תומילאל האיבמ וזכ הבישח .קדוצ יתלב אלא ,תיכרע
(תוחפ םא םג ,ןיידע) הל שיש ללגב םישנ יפלכ
הרימאה סיסבב תדמוע המוד הבישח .תיתרבח היצמיטיגל
חיורת םא הדובעל תאצל הלוכי איהש ,ותשאל ישיבא לש
םישנ יכ והומכ חיורהל הלוכי אל איה רשאכ ,והומכ
הלפמה יתרבחה רדסה - רמולכ .הדובעה קושב תולפומ
ותוא רזחמי אוהש ךכל ימיטיגל קומינ ותניחבמ הוהמ
םנמא הז ,תומילא ומכ עשורמ אל םנמוא הז .תיבב ולצא
לבא ,עדומב שממ אל (יאדול בורק) הז ,םלתשמו ילכלכ
.ירסומ אל ןיידע הז
סדהל וביגה
 
 
3/10/00 1:40
noe :תאמ
יבא ,םימ התשתל הבוגתב
תטלחה המ םושמ התא לבא ,ברעתמ יתייה אלש איה תמאה
.יתוא ברעל
לע ,תיתרוקיבו תיטסקרס הרעה ריעה אוה .לפנתה אל יבא
הל יתתנ :טפשמבש תאשנתמו תינטלתש ךכ לכה תונדאה
אוהו ,םרצ הז יבאל .אלפנ ךל םרוצ אל הז םא .טילחהל
ןיא ,תולפנתה איה הז תמועל ךלש הבוגתה .ביגהל הצר
ןיממ אלש יאדוו ,הנעטה ןיממ אל איה ,םזקרס הב
לכב וילע ריעהלו ןכות רקבל תחת הסנמ איהו ,אשונה
.םש היהי אל אוהש עיצהל טושפ ,איהש ךרד
ךתוכזב קפס ונלטה ,יבא וא ינאש יל רוכז אל םלועמ
,הלילשל ןיבו בויחל ןיב ,ךתעד תא עיבהל ןאכ תויהל
שומישל אלו ,ךממ ההז סחיל תופצל יאשר ינא
.היצנגילטניא גודגד ינינעב תולוז תויצלופינמב
ויתורעה וא יתורעה תא אצומ התא םא ,ןינע לש ופוגל
אל יכ ףידעמ תייהש תומיאתמ אל ךכ לכ ,רחא והשימ לש
עיפומ ביגמה םש ,ךכמ טושפ ךל ןיא ,הפ הנעפות
היהיש הדומ ינא !יתועדוהמ םלעתה - העדוהה תליחתתב
.הז םע היחא ינא לבא ,לבח יל
noeל וביגה
 
 
3/10/00 8:11
תנע :תאמ
ריוא חק זעובל הבוגתב
תאז הלועמ השיג ....הקירמא תא תאצמה אל ,חונ
.ויתובוגת תא בהוא אל התאש יממ םלעתהל לש השיגה
.ןועש ומכ תדבוע איהו רבכמ הז התוא יתצמיא ינא
ה/רמא ת/דחא ו/התוא םא ההות התא םיתיעלש ,ןוכנ
דימת ,ינויסינמ ,הגאד לא לבא ןיינעמ והשמ םעפה
רתוי הברה ךרדב קר ,תספספש םירבדה תא דיגי והשימ
.היופשו האירק
.ןכ םג בוט םוי ינממ םלעתמש ימלו
תנעל וביגה
 
 
3/10/00 9:51
ןהכ זעוב :תאמ
ריוא חק זעובל הבוגתב
הלאמ םג ,ךיתובוגתמ םלעתהל ןווכתמ אל ינא
רמוח שי ךירבדבו ןובנ התאש ןוויכמ ,תוזיגרמה
אל ,יתעדל ,יבא לש הבוגתב .תובר םימעפ ,הבשחמל
גהנתמ אוה םא םג ,רבג םישאהל רשפא יא .םעט היה
לודג לדבה שי .תומילאב ,ותשא יפלכ תמייוסמ תונדאב
ןיב ,יתיא םיכסת - חינמ ינא - התא םגו ,דואמ
.תיזיפ תומילאל תינורטפ תוסחייתה
דיל האוש תוחידבמ תוגגומתה ןיב לדבה שיש ומכ
םידוהי תפירש ןיבל ,ברעה תחורא ןחלוש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/10/00 10:46
noe :תאמ
ריוא חקל זעובל הבוגתב
תפירשו האוש תוחידב ןיב לדבה שיש תרמאש םשכ
ךות תונטלתשה טנמלא תשגדה ןיב לדבה שי ,םידוהי
ימכ .תומילא ןיבל ,תומילא לש הרופאטמב שומיש
חוטב ינא ,ול םירז אל םילאוטסקט םישומיש רשא
הנצקהש ןיבמ (לשמל עוקת יגחל דוגינב) התאש
רומאה לש תילולימ הנווכ הניא םירבד לש תיטסקרס
תנמ לע ,םיוסמ םרוג לש ותנצקהו ותמצעה אלא םהב
ןח רתוי הברה שי ,ימעטל .ובש תרוקיבה תא טילבהל
רשאמ ,הל ץיברמ םג התא :יבא טקנ ובש טפשמב
יתתנ" ךירבדמ הלועה השיגה ,חסונב תינרסומ הפטהב
תררועמה ,תיתונדא תונטלתש הטילבמ "טילחתש הל
ןיבמ אל ינא .הטלחהה שפוח תותימאל רשאב תוקפס
ףוגל אלש תישיא הבוגתב יבא תא הכזמ הז המל
הזש בשוח אל ינא ?ךממ אקווד המלו ?חוכיוה
ןכומ ינאו ,ךכ אטבתהל ךתוכז וז יכ םא .םיאתמ
.הילע םג םחלהל
noeל וביגה
 
 
3/10/00 11:18
ןהכ זעוב :תאמ
.תמאב - תינינע הבוגתהש חמש ינאל הבוגתב
ילואו ,תונשגרה תדוכלמל יתלפנש קפס ןיא ,חנ
.אלימ .ךכש לבח


תנצקהו תוירע יוליג ,האוש תוחידב ןיינעל
םייקתהל לוכי אל רומוהש יל רורב - םיטנמלא
.ןהל הצוחמ אקווד אלא ,תוריהז תורגסמ ךותב
ןתיא תכלל אלו תומרונה תא חגנל הרומא הריטאס
קלח וחילצה ףאו רזנצל וסינ ןכאו םיידי תבולש
ינלו תירמאקה הישימחה ,ןוטייפ יטנומ תא ןמזהמ
.סורב


ילקיטילופה תנפוא תא דואמ אנושש ימכ
תוואכ חדבתהל ךתוכז דעב םחלא ינא ,(סנ)טקרוק
תננוגמה יתוהבא ןובשח לע םג .ךשפנ
(-:
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/10/00 20:01
noe :תאמ
תדוכלמל יתלפנל הבוגתב
ךממ לבקמ ינאש תישילשה םעפה רבכ וז ,לבא
הרובגב גהונ התאש בשוח ינא ,וז ןיעמ הבוגת
ךכ לכ םיכרצמל וכפהש ,ילאוטקלטניא רשויבו
.ןייתחס .םירידנ
noeל וביגה
 
 
3/10/00 17:37
תנע :תאמ
ריוא חקל זעובל הבוגתב
הזל אורקל םג רשפאו תונדא הזל אורקל רשפא
.תילולימ תומילא
ןב םשב האירק וא הריטס חרכהב אל איה תומילא
.הנוז
תנעל וביגה
 
 
3/10/00 22:48
ןהכ זעוב :תאמ
רתוי הבחרה הרדגההל הבוגתב
ןיב לדבה שיש יתיא ימיכסת תאז םעו ,תנע ,ןוכנ
תמרב תדרל ,הצור איה המ ותשא תא לאושש רבג
אוהש וא קוניתה םע תיבב ראשיי אוהשו םייחה
רבג ןיבל ,תיבב ראשית איהשו דובעל ךישמי
וא (ץעייתהל ילבמ) שחרתמה תא תוצרחנ עבוקש
.תיזיפ תומילאב טקונ :הזמ רומח
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 9:20
תנע :תאמ
...תאז םעו ,תנע ,ןוכנל הבוגתב
וזו תואשנתה תאז ,תילולימ תומילא תאז
.הפצוח
,הרימאה ירוחאמ תרתתסמה הנווכה הנשת אל
,ישיאה ינויסינמ תרמוא ינא הז תאו) ןיידע
לש תורשפאה לע רביד רבעשל יירבחמ דחאמ רתוי
בורב יל עיצה תחא המישנבו ,םידליו הנותח
איבאש יאנתב הריירק חתפלו ךישמהל ותובידנ
רבגה דצמ "רושיא" הפ שי (התיבה ףסכ סקיא
הקוקז אל דובכה לכ םע ,ינאו ,הריירקל
.הזה רושיאל


םיספאה תומכב ?תדדמנ ינא הככ ?דבוע הז הככ
?ילש תרוכשמה שולת לע ססונתתש
רתוי דוע וזו ,דדמה הזש בושחל תוטש תאז
.הזה ןזהמ םירבג תובגל תוטש
גונעת הז קונית לדגלו תיבב תבשלש בשוחש ימ
ןובשח בצמ תא קודבל ילב הז תא השעיש ףורצ
.ולש תא תקדוב אל ינאש ומכ קוידב ,ילש קנבה
ןיינעב ץורית קר אוה םייח תמר לש ץוריתה
אל רז לבא ,תתוועמ הבישחלו תואשנתהל הזה
,תוינויווישה תורמל ..הז הככ ,תאז ןיבי
ינש ,םייפלאה תונש תורמל ,המדקה תורמל
הככ ,ימיכ הזו ,תרחא םיבשוח ונלש תוחומה
.חכוותהל המ לע וליפא ןיאש
תנעל וביגה
 
 
4/10/00 10:06
קתבמה ו'ג :תאמ
...תאז םעו ,זעוב ,ןוכנל הבוגתב
הזו ,תרחא םיבשוח ונלש תוחומה ינש"
"....ימיכ
ימיכ הזש הנימאמ תמאב תא
?תושעל המ ןיאשו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/10/00 17:40
תיטסינגלב :תאמ
?ימיכל הבוגתב
...?יגולויב םע המ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 17:46
תיטסינגלב :תאמ
?ימיכל הבוגתב
?ןורוטסט תקירז לבקת תנעש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 17:50
תיטסינגלב :תאמ
...ילואל הבוגתב
? ? ? ה ת ע ג ת ש ה הינש הבשחמב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 18:13
תנע :תאמ
...ילואל הבוגתב
תא וישכע תולולגבש םינומרוהה קיפסמ אל
????יל קירזהל הצור שממ
,קוחצ אל הז תדלוה םוי ....רתווא ינא לבא
,הזה םויב תולכלו םינתחל הפי גהנתהל ךירצ
????לומתא הפי תגגח
.בוט לזמ
תנעל וביגה
 
 
5/10/00 11:51
תיטסינגלב :תאמ
?יל המל ,הריקיל הבוגתב
שדח גוס האיצממ יתייה ךנעמל קרו , ךנעמל
. ןורוטסט תולוטנ תולולג לש
רבעמה דחי , יתוא השיתה תצק תדלוה םויה
הנשה שארב ללוחתהשברק ודהו
וביל תמושת לע תורקיה יתסיגל ימיא ןיב
,יחא לש ותבהאו
שממ שממ , ילע םש שממ אל ו'גש הזו
!יתוא סרה
.ךויח
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/10/00 16:31
תנע :תאמ
תנעל הבוגתב
ישעתש קר אל ,הרומאה הלולגה תא יאיצמת םא
תוצירעמ תליהק ךל ירציתש הלא תרשואמ יתוא
.בהוא קנב להנמ לע רבדל אלש ,ךמצע לשמ
םש אל םג אוה ...וס ?ךיילע םש אל ו'גו
?תטטוממ ךל תיארנ ינאו ..יילע
..סקאה לש ויתועצהמ המכ יצמאת םומיסקמ
יווא קייט ישעת ,רעיש יפפחת ,ימשבתת יכל
תיאצח ישבל ,בוט רתוי דוע לשבל תעדוי םאו
תאש ו'גל ידיגתו םינותחת ילב יוצר ,הרצק
.אב אל ותוא הארנ ,הנכומ
תנעל וביגה
 
 
5/10/00 17:01
תיטסינגלב :תאמ
..יממ תיטסינגלבל הבוגתב
םינופפלמ תכסמ יתחרמ , רעישב םילור יתישע
הלייפ ךותב ילש םיילגרה תופכ , ףוצרפה לע
םע
הכחמ ינא .שדח חוליג ןיכס יתינקו ןובס
הא ??עיגמ אל אוה המל, הז המ ... ו'גל
?ינא ךיא ...תנע
...?הז המ האור ?תחפוטמ אל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/10/00 17:51
קתבמה ו'ג :תאמ
...הרפכ תנעל הבוגתב
קוסע טושפ ינא .ןכילע םש אל ינאש אל הז
באושש - "טייליד ןונרטפא" ארקנש טקייורפב
ךשמהב םיטרפ .ןואו היגרנא הברה ינממ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/10/00 18:43
תיטסינגלב :תאמ
תורקיה תויטסינגלבו תנעל הבוגתב
אלו , םילשוריב היהא ינא 18/12 ב קר
... ןמז הברהל
ןיא השענה תאו רבשנ יביל , םיטרפב ךוסחת
...בישהל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
6/10/00 7:58
קתבמה ו'ג :תאמ
יכ בוט הז םצעבל הבוגתב
עדוי םג אוה ,ךיירוגמ םוקמל בורק םג אוה
ןונש םג אוהו ,יותיפו הקושת לע הברה
,םעפ ,רבכ ,הפ ונעטו) ינממ רתוי קיחצמו
רפסמ הקושתה ררועמ הז רומוה שוחש ,ןמזמ
(תחא


אוהש הדבועה איה סקאה לע תכלל הביס דוע
תיטסינגלב ,ךלו - שנעיהל בושו בוש שקבמ
תשנעהל הלודג הוואת שי (תנע ךל םגו)
םינמרח דחוימב .םירבג
?הככ אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/10/00 9:11
תנע :תאמ
יגולותימה סקאה לע יכלל הבוגתב
אל ינא ?טוידיא התאש ?דיגהל המ ..ו'ג יוא
שי םגו אלש תמאב ירה התא ,וזה המרל רדרדא
.םירופא םיאת המכ דוע ךל
שינעהל תבהוא ינאש הנקסמל תעגה הפיאמ
?םירבג
תבהוא שנעהל תבהוא אל ,שינעהל תבהוא אל
.והז .תויתפכאו םוחו הבהא
.הככ יתבגה הז ללגבו תנבצעמ הרימא וז
יתייה םא ...ךל תעבשנ ,תיללכה הלכשהל
םע רצק ריקחת ..םישגפנ ונייה רבכ ,הצור
ותבותכ תא וליפא הלעה ילש ימלשוריה סקאה
ךילהתב ךל עייסמה תוקוניתה ןמש לש
,אלש תמאב ,יליבשב אל התא לבא ,קותיבה
םתסל אל םג ,ךליבשב אל ינא םתסה ןמש ומכ
.עושעש
תיטסינגלב רובע גשומ יתלב תויהל ךישמת זא
רתוי וליפא ררועמ ילוא הז ,ןאכ תורחאו
התא ,ונחנאו ,םשובו לכוא ,רומוה שוח לכמ
םיניינעה לע תולק חצנתהל ךישמנ ,ינאו
..ונלש רתיבל תועהצא קיזחנו ןאכ םילעומש
.והז
?רדסב
תנעל וביגה
 
 
6/10/00 21:26
קתבמה ו'ג :תאמ
עודיו רכומש המ לע תכלוהל הבוגתב
תא ףידעי ןסלינ בוש ,דרפסב ,רחמו
- ףוטחנו ךלמילא טיבש ינפ לע 'ץיבודיוד
םוי תארקל ,ונילע םחרי םיהולא םא
הרעההו 4:0 ידילוס דספה קר - םירופיכה
הרמאנ ושנועו (יגולותימה) סקאל עגונב
לע תכמסומ תעד תווחכ אלו ,תעדה תוחידבב
.תורוסאה ךייתוואתו םיינימה ךיילגרה
.תנע ,רומוה .רומוה
לש המרהו השק ןותימה ,תרעוב הנידמהש ןוכנ
םינפה לע הגילה
...תאז לכבו
ראשנ רבכ המ


יללכב בוט רומגנשו הבוט המיתח רמג
ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/10/00 9:26
תנע :תאמ
הדות ,אלפנ ימולשל הבוגתב
..יריקי ו'ג
םג ,תיאר ,רומוההו הרימאה ןיינעל
,ךל חילצה אלש הארנכ זא ..הצפק תיטסינגלב
....בוזע לבא
התא ,ל-כ-ה לע ךל תחלוס ינאו רופיכ ףכית
???יל חלוס
הירואתה תא יתעמש ,םוי הזיא יוא ..םויה
לטש הז ,הדבתנש הווקמ ינא ,ספא עבראה לע
לכה ירחא ,יתוא דדועמ אקווד קחשי אל ןינב
םג הזו אישה ירחא םייתנש רבכ הזה ןקחשה
ילואש הככ ..ךרעמה תא תנופיט תונשל רשפאי
?..עדוי ימ ...תולק ועתפוי םה
דוע ןתונ ףילחמ ןקחש ללכ ךרדבש חכשת לאו
היגולוכיספהו ינא ..ונ ...המשנה תא רתוי
תרבחנה לע םישועש תעמש לבא ...ילש שורגב
!!!קנע הזש הדות ?...טרופסורויל טרס
.....יעיבר םוי תא ונל היהי דימת ,םומיסקמ
תנעל וביגה
 
 
7/10/00 19:31
קתבמה ו'ג :תאמ
....תלאשש הדות ,ימולש םגל הבוגתב
.םולכ יל תישע אל יכ ,ךל חולסל המ יל ןיא
רשואמו קפוסמ ,עוגר ,קזח ינא
הכירצ תא תמאבש יממ החילס ישקב
שקבל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/10/00 19:56
תנע :תאמ
קתבמה ו'גמ תנעלל הבוגתב
.קפוסמ התאש בושח רתוי הברהו
לכ םעו לע םיכסהל קפוסמ רבג ומכ ןיא
....רבד
:)))
ימ ,ךבילמ הגאד רסה לבא ,גאוד התאש הפי
.לביק רבכ יתחילס תא לבקל ךירצ היהש
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 2:36
קתבמה ו'ג :תאמ
רשואמ התאש בושח יכהל הבוגתב
אלמ הפב החילס תשקיבש וליבשב הווקמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/10/00 11:41
תיטסינגלב :תאמ
יגולותימה סקאה לע יכלל הבוגתב
?םירבג שינעהל תנהנ ינאש בושחל ךל םרג המ
?ךתוא שינעהל הנהאש בושחל ךל םרוג המו
ינפ תא שובכל םוקמבש ןוכנ הז ...ינתהמת
תוכהל הפידעמ ינא , הרמ תוכבלו תירכב
הזש אל),
. הנגה טקניטסניא טושפ הז( רזוע
ינא , תונקסמל ץופקל רהממ יגולותימה סקאה
הלאכ םישנ אל םג) , הלאכ םירבג תבהוא אל
,(
החוד תויהל לוכי הז תומייוסמ תויצאוטיסב
...העתפהה טנמלא תא סורהלו ,
ךופהנ , תונמרח דגנ רבד יצחו רבד יל ןיא
שי , םורופב תקשפתמ אל טושפ ינא ...אוה
םירבד
!רקיה ו'ג ךליבשב אל םג ...השעא אל ינאש
דע הקוסעת יל שי , עגרת , ו'ג רדסב הז
18.12
...ךליבשב ןמז יל היהי ללכב םא
!םיטרפב ךוסח...ו , הילו'גל ש"ד
תיטסינגלבל וביגה
 
 
6/10/00 13:54
תנע :תאמ
ו'גל הבוגתב
?ךישמהל המל ?המל
קיפסמ היה ילש הבושת ליימיאהש יתבשח
....ראובמו טרופמ ,קמונמ


אוה ,םלשומ ןמלטנ'ג אוה ו'ג ,יגאדת לאו
עדוי אקווד אוה ,ה'רבחל רפסמו ץר אל
.ךירצשכ תויטרפ לע רומשל
תנעל וביגה
 
 
6/10/00 14:42
תיטסינגלב :תאמ
...הנגאלבל הבוגתב
המ לבא , בר טוריפב ךתדמע תא תרהבה םנמא
. יתוא הניבמ תאש תבשוח אל ינא , תושעל
רומג רדסב הזו ןיבהל םיבייח םלוכ אל
. יתניחבמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
6/10/00 22:06
קתבמה ו'ג :תאמ
...הנגאלבל הבוגתב
- ילש תוינמלטנ'גל עגונב ,זירפמ יתייה אל
,םילשוריל הבהאב ידמ עוגנ ינא םתסה ןמ
ר"תיבל הרתי הביחבו ענמנ יתלב םזינבושב
םלשומה ןמלטנ'גה תויהל ידכמ ם-י וסור
,לבא
ינא ןכא םיימיטניאה ייסחיל עגונב ,ןכש המ
ה'רבחל רפסמ אלו האלמ תויטרקסיד לע רמוש
המיילשורי תולועש ,תוננבה ןה תומיסקמ המכ
.ילש םירפסה ףסוא תא בורקמ קודבל ידכ
אוה ימ ןרקסה םלועל תורפסמ אל ,ןדצמ ,ןה
.ו'ג
(-:
תמתוח דימת ימענש ומכ וא
ךויח


האנהו קופיס לש בחר ךויח
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/10/00 21:39
קתבמה ו'ג :תאמ
ו'גל הבוגתב
םיליפרע רסחו טושפ אוה ףונה"
םלוסב םיכאלמ
םילוע אל ,םידרוי אל
םיבהוא םימעפל ,םיאנוש םימעפל
םידידי טעמ שי
םיביוא רקיעבו
הקזח הקושת שי לבא
םורזל
םויה רואל ,ידיחי .רהנ ומכ
דימת ריעצ ראשיהל
םולחלו
זעונ בצק לע
םויה רואל
ידיחי רהנ ומכ
"םורזל םורזל


"חוכ יופיי" ,ןדיבא דוד
"םייניב םוכיס" ךותמ
"וישכע" תאצוה
1960
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/10/00 1:04
תיטסינגלב :תאמ
ךליבשב ריש :שיגמ קתבמה ו'גל הבוגתב
בא יל ןיא
.םא יל ןיאו
בער יב שי
.םאר-קיטסל קר
בער יב שי
,םירבדועל
וישכע דעש
.םירוסא ילע
ינא ןכלו
,תורצ שפחמ
ינא ןכלו
,תורמנ ףדור
,םצעבש תורמל
,יביט יפל
סופט ינא
.יבויח יד
רבגתא םא
,רבשמה לע
,הארנכ ,לדחא
,רמנ תויהל
ףילחא זאו
תורוברבח
בירא אלו
תורטשמע
םיתניב לבא
הכחמ ינא
,םימשמ קרבל
הכיו אוביש
יבקרו יב
ןוכנה םוקמב
ןוכנה םוקמב
יברקל רידחיו
,ןוחטב תצק
יל עיסי רשא
תויהל לדחל
ילגנס רמנ
.תויחצירפ
והשימ ליבשב והשמ :ךותמ ןדיבא דוד
1952 - 1964 םיריש רחבימ
םילעופה תירפס


ינפל והשימל הזה רישה תא יתראשה םעפ
...רבסה רותב , יתמלענש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
7/10/00 19:38
קתבמה ו'ג :תאמ
לילקה רמנה רישל הבוגתב
יראמ לש רישה םוגרית לע הפי יל תלמג
.םעפ ךל יתמגרתש ,סנארפ-הד
ברעב ,וישכע יל תקנעהש םוינדיבאה ירחא
דימת יל היהת ,הז סאבמו רדוק
,המ םושמ ,תונב) תיטסינגלבל בלב המח הניפ
,ונאר'זב וא 'ץיבוקיבר תא תופידעמ דימת
(ןדיבא "ךלמה" דוד תא אלו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/10/00 20:30
תיטסינגלב :תאמ
תיטסינגלבל בלב המח הניפל הבוגתב
!...ימצעלו...לדוגמה לותחה לש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
8/10/00 0:58
יטינירט :תאמ
תיטסינגלבל בלב המח הניפל הבוגתב
ליבשב והשמ ,ןדיבא-"ןוכיש" ךרע ןייע
.והשימ
.ךלמה ןאכ ימ תעדוי ןכ אקווד ינאו
יטינירטל וביגה
 
 
8/10/00 12:49
תיטסינגלב :תאמ
סחיא ?ונר'זבל הבוגתב
!האלפנ ונאר'זב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
9/10/00 2:41
קתבמה ו'ג :תאמ
סחיא ?ונר'זבל הבוגתב
הרישה ירפסמ אוה ונר'זב הימ לש "לוק"
.תירבעב םעפ יא רוא וארש רתויב םילועמה
חכוותהל רשפא ראשה לע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/10/00 2:50
קתבמה ו'ג :תאמ
סחיא ?ונר'זבל הבוגתב
?ךתעדל ,ךלמה ימ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/10/00 3:10
יטינירט :תאמ
?ךלמה והימ זא ?ונל הבוגתב
...דיוד...דיוד
יטינירטל וביגה
 
 
9/10/00 2:45
שיגרה שיאה :תאמ
לילקה רמנה רישל הבוגתב
ילאטפ ךרואב ןיז םע / ילגנס רמנב השעמ
ליחשה אוה דחא םוי
ליפו הפרי'ג
ילאמב רעיב וצרש
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
9/10/00 3:15
יצימ :תאמ
ילגנס רמנ לע רישל הבוגתב
ץופק "יתמ דע" הבתכב תורוש המכ ךל יתשדקה
תונמדזהב םשל
יצימל וביגה
 
 
10/10/00 14:41
שיגרה שיאה :תאמ
ילגנס רמנ לע רישל הבוגתב
תורושה תא אורקל "יתמ דע"ל ץופקא דימ
דימ וישכע .יל תשדקהש
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
4/10/00 18:06
תנע :תאמ
?ימיכל הבוגתב
תמאב אל התאש דצ תחקל וישכע הסנת לאו
.ותיא םיכסמ
.תרחא םיבשוח םישנו םירבג
?ןיבמ אל התא המ
רמאמ ןאכ אורקל קר קיפסמ עצוממה טוידאל
.טוידא אל ירה התאו ,הז תא ןיבהלו דחא
םירבג ,םוח תוצור םישנ ןויז םיצור םירבג
קר הזו ,תוביוחמ תוצור םישנ ץוטס םיצור
,םילדבהה לע חתפל רשפאש ןויד לש והצק ספא
.םיעדוי םלוכש תבשוח ינא לבא
קר אלו םוח םיצורש םירבג םג שיש ןוכנ
ןויז קר תצורש םישנ םג שיש ןוכנו ןויז
ילוא ,רידנ ייד הז ונייחב הזה בלשב לבא
ו'ג זא דע ,וכפהתי םירבדה םינש 10 דוע
תונוש םישנ ,םישנמ םינוש םירבג ,יריקי
.םירבד ףלא םירשעב אטבתמ הזו םירבגמ
תנעל וביגה
 
 
4/10/00 19:28
Estee :תאמ
ךיא דועו ימיכל הבוגתב
לבא .תוביוחמו םוח םיצור םירבג םגש רורב
םהל ומרגנש תומייוסמ תוישגר תויוכנ לשב
אל םה תנשוימ "תוירבג"ל ךוניח ידי לע
תונוכנה םיכרדב הז תא אטבל םילגוסמ דימת
.םינוכנה תומוקמב הז תא שפחל וא
Esteeל וביגה
 
 
4/10/00 23:40
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
ךיא דועו ימיכל הבוגתב
:הרצק תחא הקסיפב תונורטפ המכ יארת
ךוניח ולביק םה .תישגר םיכנ םה םירבגה
אל ,תושגר עיבהל םילגוסמ אל םה .קופד
ימ ?החילס ,הנוכנ ךרד יהמ ?)הנוכנה ךרדב
יל רוכז אל ?אל המו ןוכנ המ טילחה
(אשונב תינורקע הטלחה הלבקתהש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 0:15
Estee :תאמ
?אה ,תונורטפ אל תאזול הבוגתב
אב אל ,בוזע לבא .הלימ ףא תנבה אלש ייחב
קיפסמ אלו שיתמ התא .ךתיא ןיידתהל יל
ינורטפ תמאב הז וישכעו) .יטנגיליטניא
(...ידיצמ
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 0:27
Estee :תאמ
?אה ,תונורטפ אל תאזול הבוגתב
הזמ והשמ ךל אצי תמאבש ידכ ,המ עדוי התא
רפס לע םוחב ךל הצילממ ינא -יב תלקתינש
םשב (קירבמ) ינקירמא גולוכיספ לש אלפינ
רבדל הצור אל ינא" ארקינ רפסה ,ליר סנרט
ינאו .(יקצמיטסב גישהל רשפא) "הז לע
.תוחלתשיהה לע תלצנתמ
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 0:36
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?אה ,תונורטפ אל תאזול הבוגתב
ךירעהל הכירצ ,תח אלל תמחול ,תא אקווד
אל ינא ךתעדל המלו .שיתהל עדויש והשימ
הכופה םלוע תסיפת הרושק המ ?יטנגילטניא
יל שי םא הנשמ ללכב הז המ ?היצנגילטניאל
?ויק ייא םיעבראו האמ וא האמ
לע ךמצע תא הלות תאש ןיטולחל ךל רורבו
רותחל הסנמ תא יכ .שממ ךלש לבחה
ובו ,ךכרד תקדצב יתוא ענכשלו תוינויוושל
,הבהא שיגרהל יתלוכי תא תלטבמ תא ןמזב
ינוצר יפלכ דובכ תפיט ךל ןיאו התוא אטבל
...יכרד יפל ייח תא תויחל
לדבהה לכ הז .ןיא ךל .ךייפלכ דובכ שי יל
לש אצומה תדוקנל םירזוח ונחנא ןכלו
דחפ יל שי עודמ .דחפה לע ,וניניב חוכיוה
תוביסהמ קוידב ?תוילקידר תויטסינימפמ
.וללה
.תודידיב תודרפנ אלו םייובש תוחקול אל ןה

ןדגנ התאש וא ,ןתיא התאש וא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 0:57
Estee :תאמ
?אה ,תונורטפ אל תאזול הבוגתב
דאמ ךירעהל תעדוי ינא ובש םוקמ שי אקווד
....שיתהל עדויש רנטרפ
דרפיהל חמשא אקווד ינא :ונניינעלו
יפל וייח תא יח דחא לכ אליממ .תודידיב
אוה ,וילע ךל יתצלמהש רפסהו .ותנבה
.ייחב יתארקש םיבוטהמ
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 17:27
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?אה ,תונורטפ אל תאזול הבוגתב
אוה ךיא ,ךתומכש הקותמ תילקידר ,יתסא
ישיתת תא םא ,םינויזב ךתוא שיתהל לכוי
?תיבה תודובעב םויה לכ ותוא
בגנמ רבג ףידע םאה .תפסונ הבשחמ הזל ינת
רברג ןיכמו םילותיח ףילחמ תוקונית ינבשי
ומכ ךתוא שיתמש ,וחוכ שת אלש רבג וא -
?תמאב הכירעמו תבהוא תאש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 19:43
Estee :תאמ
!!! ם י נ ו י זל הבוגתב
ןיא !ןיינעה תא תחנעיפ ,קתומ והז !קוידב
קר ךירצ ,תוילקידר תויטסינימפמ דחפל ךרוצ
וחיני אל ןה םאש תונידעב ןהל ריבסהל
תועגופ ןה -דימת ויה םהש המ תויהל םירבגל
.םייתוכיא םינויזמ תוניהל ןהלש םייוכיסב
?הזמ טושפ שיה .בטומל ורזחי ןה דימ
Esteeל וביגה
 
 
4/10/00 19:22
Estee :תאמ
ריוא חקל זעובל הבוגתב
.תישפנ תומילא לש גוס איה תינורטפ תוגהנתה
.תישפנ תוללעתה
Esteeל וביגה
 
 
4/10/00 23:25
ןירג ילוי :תאמ
ריוא חקל זעובל הבוגתב
ןיבל תונורטפ ןיב לדבה ןיא ךתעדלו .ייקוא
טפשמה תיב ,ךתעדל ,םאה ?שממ לש תיזיפ האכה
אוהש עגרב רבכ לעב דגנ הקחרה וצ איצוהל ךירצ
(?ןכ ,הנווכב המיזגמ ינא) הל רמוא
לפטל תראשנ תא .תושעל המ ןיא ,קתומ ,יעמ'צ"
"ףסכ'ת איבמ ינאו תובורקה םייתנשב דליב
ןירג ילויל וביגה
 
 
5/10/00 0:49
Estee :תאמ
?לדבה ןיא ךתעדלו ,ייקואל הבוגתב
.ףחסינ אל יאוב
םדא איבהל הלוכי תכשמתמ תישפנ תוללעתה לבא
.יזיפ ירמגל .יזיפ רבכ הז זאו .ומצעב עוגפל
Esteeל וביגה
 
 
2/10/00 15:14
ישיבא :תאמ
תורנב תשפיחש ןיבמ ינאל הבוגתב
אל ינא .אל .םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע רבדמ התא
השא יתרחב אלו דחא ףאל ץיברמ אל ינא .יתשאל ץיברמ
הברהל סחיב ןייוצמ חיורמ ינא ,ינממ תוחפ החיורמש
הצור התיה איה םאו ,דחאכ םירבגו םישנ ,יתביבסב םישנא
השוע יתייה ,תיבב ראשא ינאשו םייחה תמרב תדרל דואמ
אשונ יתאבה שוריפב .תואיצמה תא הליבשב יתרצי אל .תאז
,הזב ער המ ןיבמ אל ינא .רשפאש חותפ יכה ,יגוז ןוידל
םישנא םישאהל ,הפ הזכ דנרט ןימ הזש יתטלק לבא
ודמלת .םירמוא םה המ בושח אל - םזינבושו תונורטפב
?ייקוא .תויוטש םידילקמ םתאש ינפל טסקט אורקל
ישיבאל וביגה
 
 
2/10/00 15:28
יבא :תאמ
תורנב תשפיחש ןיבמ ינאל הבוגתב
.ארקנה תנבהב היעב ןכא
.תבתכ התאש המ תא בוש אורקל ךל עיצמ ינא
יבאל וביגה
 
 
1/10/00 23:41
ואינ :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
אל אוהש אל הז .ימצעב לתחל יתפדעה דימת ינא...תמאב ונ יוא
לע םירובידה םע סאלח .המוקע התייה הפצירה והשכיא לבא עדי
(יעבטמ תטקלמ יתויהב) םידייצה תא יתפדעה דימת הווחאו ןויווש
םיארנ םהש ודות..ףסכ ואיבי ..רמוא ישיבאש ומכ.. ואצישו
,ללכבו .קוניתב לפטל םייטתפה םהיתונויסנב המ םיכחוגמ
המכ תלדתשמ תישיא ינאו ,ונמצע לע קר תוכמוס ונחנא ,וניניב
רבד לש ופוסב .תיביטימירפה יתומח ידיב ידלי תא ריקפהל תוחפש
.חוטב לבא ,דנדנמ חל קיבד םח - ידיל םהש ףידע
ואינל וביגה
 
 
2/10/00 11:26
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
ךתוא ואיצוי וישכע ,יתסא ומכ ,הפ תוילקידרה תויטסינימפה
ףטחש ומכ ,"הוותאפ"ל יפצ .ואינ ,ךלש הריפכה ירבד לע גרוהל
ידשור ןמלס
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
2/10/00 14:00
Estee :תאמ
גרוהל ךתוא ואיצוי וישכעל הבוגתב
....רקי ילגנא םידופיק ץע
(האג) תילקידר תיטסינימפ ןכא ינא
םישנו םישנא לש תוישיא תוריחב םע היעב יל ןיא
.הריחב םירשפאמ אלש םיבצמ םע היעב יל שי
הל בוטש המ השעת ואינ
הלש ומכ םירבד תולגל חמשת התאו
....היהיש אוה היהש המש שיגרהל ךל ונתיש
...הנתשמ םלועהש םיעדוי ונינש לבא
Esteeל וביגה
 
 
2/10/00 15:09
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
.קוידב ,תילקידר תיטסינימפל הבוגתב
הדיחפמ תאש בורמ ,ךל ביגהל דחפמ וליפא ינא ,תמאה
תויטסינימפמ דחופ ינא .ילש היעבה תאז ...יתוא
חונימ לכ ,ךיפמ תאצוהש היוגש הלמ לכ לעש תוילקידר
דיה תא וחיני ,טקרוק-ילטסינימפה ןולימה יפל וניאש
.הקזוחב וצחמיו - ךיכשא לע (הרופאטמ ,הרופאטמ)
יל רחבא - ןתחתא םעפ יא םא - ינא ,יתסא ,תמאה ןעמל
םידליו הנותח לע הצוחלש תאזכ .בומרבא יתא ומכ השא
הדאילותיחה לכמ יתוא רוטפל הנכומ היהת איהש ,ךכ-לכ
שיטירבב הנושאר הקלחמ לש תוהבא הצור ינא .'וכו
.הצורמו עבש ,יקנ אוהשכ קוניתה םע קחשל .זייורייא
קסעתהל אל לבא ,לגרודכ תוארל וא ןואיזומל ותוא תחקל
.תחתה יבוגינ םע
- שארמ ךכ לע םיכסנ טלחהב ונחנאו - הזל הנכומש ימ
.אל - אלש ימ .יידלי םאו יתשא היהת
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
2/10/00 18:46
בניע :תאמ
תילקידר תיטסינימפ תרבג דובכלל הבוגתב
הככ תוחפל"ש ךלש הרהצהה הדילוהש המ הנה :השקבב
חמש ילגנאה םידופיקה ץע ."םידלי םע תואושנ רומגנ
ללגב קר םיילענה תא ול קקלתש ,יהשימ ול אצמ אוהש
תונברב התיא ןתחתהו םידלי הל השע אוהש
בניעל וביגה
 
 
2/10/00 22:30
Estee :תאמ
תילקידר תיטסינימפ תרבג דובכלל הבוגתב
?ךתוא דיחפהל לק ךכ לכ ,ילגנא םידופיק ץע ,המ זא
לש רתיה תויוכזמ תוניהל ליבשב ,ןיבמ התא .היעב
ןבומב "רבג" התאש חיכוהל ךירצ ,הנשיה תוירבגה
תירירבש הרוחב לש םיליממ דחפמש דחא אל יאדו ...ןשיה
...תשאוימ שממ יהשימ אוצמל ךרטצתש הארנכ ....ינומכ
ירחא הארנכ ,םישנ תומזוי םישוריגה בור תאש רוכזת קר
היה אוה תרחא) תישגר םוטא, לצע רנטרפמ ןהל רבשינש
.ןלצנו (ארחב תקסעתמ איה קרש הז םע ארח שיגרמ
Esteeל וביגה
 
 
3/10/00 10:12
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
ל הבוגתב
םישנ .הדחפהל לק ,הילגנאב יתלדגש ינפמ ילוא ,ינא
תיאשמב גוהנל תושקעתמש םישנ .יתוא תודיחפמ םפש םע
,הדימעב ןיתשהל תוצורש םישנ .יתוא תודיחפמ ,ללקלו
,הזה תוינויוושה יא הז המו םישוע םירבג הככ יכ
.דואמ יתוא תודיחפמ
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
4/10/00 19:45
Estee :תאמ
יתוא דיחפהל לקל הבוגתב
ץע ,ךתיא קר אל ,הזה ןוידה תוחנ המכ ,ףוא
תוילגנאה תויטסינימפהשכ םג ,עדוי התא .םידופיק
דיחפמ םג הז) םישנל הריחב תוכז ןתמ ןעמל וקבאנ
רוחבל תולוכי ונחנאש ,תלגרתה רבכ הזלש וא ?ךתוא
(?
תויבסל ןתוא וניכ (ןבומכ , םילגנאה) םינרמשה
.תופרוטמו
ימ תא םישל ,ילגנא םידופיק ץע ,ךרות וישכע זא
-םהידליב לופיטב הווש קלח וחקי תובאש הצורש
תוניתשמהו תוללקמה ,תומפושמה םע תפתושמ המישרב
(...)הדימעב
םורגיש יתרבחה רדסה יונישמ אוה ךלש יתימאה דחפה
.ךלש רתיה תויוכז תא דבאל ךל
.ךשמתמו קיתע לווע ןקתל הסנמ הזה יונישה
?ןקותי אוהש ךל המל .הזה לוועהמ הנהנ התא לבא
Esteeל וביגה
 
 
4/10/00 22:32
ילגנא םידופיק ץע :תאמ
יתוא דיחפהל לקל הבוגתב
תא .תירירבש אל שממ תא .אל .אל ,יתסא ,וה
היגולואדיאה תורישב השוחנו תזעונ תמחול
ינא .יתניחבמ רומג רדסב הזו ,תיטסינימפה
תלהנמ תאש הדבועה תא ,תמאב תמאב ,דואמ ךירעמ
תאש םירבדה ןעמל ,המרוח דע ,תורשפ רסח קבאמ
.םהב הנימאמ
לש הראווג ה'צה תא ,ךתוא ךירעמ ינא ,יתסא
לעבה תויהל הצור יתייה אל קר ינא ."תוננב"
תייה אל - קפס לש ץמש אלל - תאו ,לכה הז ,ךלש
.ילש השאה תויהל הצור
תויהל םילוכי ןיידע ונחנא .רומג רדסב הז םגו
,רחא םיהולא שי יתדלו ינוליחלש ומכ .םידידי
שיגרהל םיכירצ םהש רמוא אל ןיידע הז לבא
.הז לומ הז "תונוילע" וא "תותיחנ"


גישהל הצור ינאש ןוכנ הז ,יתסא :ןיינעלו
,ןכ ?הצור אל ימ .םיסחיה תכרעמ ךותב ןורתי
רקיע תא המצע לע חקתש תישנ השא הצור ינא
ןיינועמ אל ינאש ןוויכמ ,תיבבו םידליב לופיטה
אל ,תחתה תא קוניתל בגנל ןויערה .תאז תושעל
.תושעל המ .יתוא שגרמ
םידלי יתיא איבהל הנכומ היהתש השא היהת םא זא
- תיטסינימפ אלהו תנשוימה יתוישיאל הנבה ךותמ
.קוור תומאש הארנכ זא ,אל םאו .רדהנ
,העפא תכושנכ וישכע ךתוא ץיפקמ הזש עדוי ינא
לבא ,החפש שפחמ םצעב ינאש יל רמול הצור תאו
?הפ יתוא ללקל וליחתי ףכיתש ללגב ?רקשאש המל
.וללקיש
םידיקפת תקולח שפחמ קר ינא .החפש שפחמ אל ינא
ףסכה תא איבמש הז תויהל הצור ינא .תמייוסמ
שיש ומכ .תוקונית תקלחמ שאר היהת איהשו התיבה
םוחתל יארחא דחא לכ ,הנחמ ר"סרו חבטמ ר"סר
.הז והז .דחי דובעל םיכירצ םהינש ,ולש
ילגנא םידופיק ץעל וביגה
 
 
4/10/00 23:23
Estee :תאמ
םיכרדב תמחולה יתסאל הבוגתב
.הז והז ןכא
.תואירבל
:הזה הרפמ אלה ןוידה םויסל זא
ןורתי" גישהל הסנמ קר התאש תידוהשמ ,וישכע
"...םיסחיה תכרעמב
םיירסומ םיקומינ ךל עימשהל יל המ
תולווע ןוקית דעב ןועטל
קדצ-יא וא
...תוניגה רסוח וא
רתיה תויוכז לוצינ לש ינחוכ ןיינעב ירה התא
.םירבגל תרשפאמ ןיידע ונלש הרבחהש
.גולאיד וניניב תויהל לוכי אלו ןיא
םעפ ילוא לבא
תמאב יהשימ בהאת
התוא בהאת ךכ לכ
,ילוא ,חילצתש
הלש דצה תא םג תוארל
ךמצעל ראת ,וליפאו
.ונעמל והשמ בירקהל
Esteeל וביגה
 
 
4/10/00 23:51
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
םיכרדב תמחולה יתסאל הבוגתב
אשמ ךותמ היהי אל הז לבא ,בירקאש ןבומכ
רבג יתעדל .תינונטק תונסקנפו ינחוכ ןתמו
,ול ףסכ איבהל ידכ השק הדובעל אצויש
םג אוה .דואמ הברה בירקמ ,וידלילו ותשאל
ךותמו הבהא ךותמ .בירקמ םג לבא .לבקמ
.תובייוחמ
הרפה אקווד ?יתסא ,"הרפמ אל ןויד" המלו
הממ יל ריהבהו תודוקנ יל דדיח .דואמ יתוא
יל שפחאשכ ,ייח ךשמהב רהזיהל ךירצ ינא
החפשמ התיא םיקהל השא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 0:07
Estee :תאמ
םיכרדב תמחולה יתסאל הבוגתב
...דובא הרקמ
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 0:28
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
םיכרדב תמחולה יתסאל הבוגתב
ידות .ידות
ונ
(-:


ראשינ .ארונ אל ,יתסא ,ןתחתנ אל זא
!םידידי
לק םוצו הבוט הנש
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 1:08
Estee :תאמ
דומח ךא ,דובאל הבוגתב
.הבוט המיתח רמג
Esteeל וביגה
 
1/10/00 22:34
רחש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הכורא הכורא הבושת יל שי
.הדובעב רחמו ,הילע בושחל בשא ינא זא
.לכה ללוכ לכה - ילע רבועש המב לוב תעגפ
.תלשבתמה הבושתה לע ןושיל ךלוה ינא
.קיודמ ,בוצע ,הגונ ,םיסקמ רמאמ .בוט הליל
.המלשהו החמש .המלשה .החמש ךל לחאמ ינא
.רחש
רחשל וביגה
 
2/10/00 0:21
הלה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
בושחלו םידיקפתה תקולח לש תדוכלמה ךותל לופיל לק ארונש ,דחא
הזכ השוע דליה .ןושארה דליה קוש תרגסמב תויגוזה לש היעבה תאזש
לע אצוי לכהו ,תא וא התא לש ,ונחנא לש ,ינא לש ,הסיפת לש רבשמ
ךלהמל הערפהה לש הצק לש הלחתה קר הז .הלילב םק ימ לתיח ימ
תצק ינא תאזה הניחבהמ .סחאנ וכרד ךופשל חונ קדס קר הז .םדוקה
.תויגוזה ןיינעב רמאמה לש לופיטהמ תבזכואמ
ימ .םוקע שארמ אוה ,רוחבל יתשאל יתתנ לש הזה ןיינעה לכש ,ינש
העד ?הל םינתונש ילב רוחבל הלוכי אל איה ,המ ?רוחבל ןתתש התא
דליל תתל ומכ עמשנ הז ?רבד ותוא ןאכ תווש אל הלש העדו ךלש
וא דובעל ?יפו'צ ,יצרת המ .ולש דחאה קתממה תא רפוסב רוחבל
?תיבב תבשל
דבע הז תיבב ילצא ,ישיא ןויסנמ אל הזש הדומ ינאו ,יתעמש ינא
גוז ינב ינשו םידבוע גוז ינב ינש וליפא רשפאש ,םוקע דאמ
אל דועש ילש תורבחה תא האור ינא ילש תומולחב תוחפל הככ .םירוה
.ועבט
תויוליעפה לכ לש ,תאזה הסיפתה .םייפילח תונורתפ ,ןורחאו ישילש
תונבשחתההו ,הדובע ומכ ,דיקפת אוהש לועכ םידליה םע תויטקרפה
וא אמא המל .רחא ןורתפ לש תונויערל םימעפ הברה האיבמ ,היבגל
רשפא ?ןגב היהי אוהש רשפא תועש המכ ?תיניפיליפ אל המל ?אבא
תאזש תבשוח ינא ?אלמ דובעל לכונ ונינשש תלפטמ םע תועש המכ דוע
היהי דליש ונל ריבס המכ לש לובגה .דוסיהמ השק היעב םע השיג
ינימ לכ אוהו ,ישיא אוהו ,שימג אוה ,םירוהכ ונל ,תיפילח לפוטמ
לותיחה רקיעה ,בושח אל ,דיגהל הליחתמ ןטבהשכ לבא ,םירבד
םיקלח הל שיש .תורוהה תא דלי םגו םירוה םג םיספספמ ,ףלחוה
םולחל רשפא היה םא לבא .תעד יפירטמ וליפא םיתעלו םיקיעמו םישק
ומכ ,תורוהה תרגש תא יח אלא ,תולטמ עצבמ אל אוהש שיגרמש רבג
,הלש םיקלחה לכ לע ,אלשכו יל המיענ איהשכ ,התוא היח ינאש
.םלועה ליבשב .רתוי החמש יתייה
הלהל וביגה
 
2/10/00 5:02
Refridgerator Perry :תאמ
עלס הימל הבוגתב
OK, WHO SAID FUCKIN' REFRIDGERATOR?
Refridgerator Perryל וביגה
 
2/10/00 7:50
יבא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םהלש יארשאה תלבגמו ,ףוקשמה ,ררקמה תודימ תא םדוק םיקדוב
ינפל
.ררקמ םינוק םהש
יבאל וביגה
 
 
2/10/00 9:42
ןהכ זעוב :תאמ
םירגובמ םישנאל הבוגתב
תושעל ילב ,דראק טידרקה תא םיבייחמ .םולכ םיקדוב אל םילארשי
הז ירחאו םידלי םישוע .םייחב ומכ ,קנבה תונובשחב .ןובשח
ימו רקובב הסיידה תא השעי ימו הלילב םק ימ טטוקתהל םיליחתמ
אפורל ותוא חקיי
?ךל שדח הז
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 11:47
ןירג ילוי :תאמ
םולכ םיקדוב אל םילארשיל הבוגתב
םלועל אב ידלי לומתא
םלוכ ומכ ךרד התואב
םירוערעו םימולשתו תושיגפ ויה יל
םירודיסב ינא דועב ,תכלל דמל אוהו
רבדל עדי רבכ אוה בל יתמשש ינפלו
:רמוא היה אהו חתפתהו לדגשכו
"הארת דוע ,אבא ,ךומכ היהא ינא"


הסייד לשיב אבס ,תגרוס אתבס
הסירעב אל רבכ ,לדג קוניתה
?אבא ,התיבה אובת יתמ
?ןכ םג אמאו
ןב ,םיעדוי אל
,רוזחנשכ לבא
ןתינ ךל הנתמ


שפוחל אב אוה לומתא
הללכמהמ
רגוב ךכ לכ ,הפי ךכ לכ
הלודג החמש שממ
,ךב האג ינא ,ינב"
"רבדנ ,תצק בשנ אוב
רהממ ינא ,אבא ,רעטצמ
?וטואה לש תוחתפמה הפיא
השקבב םתוא יל ןת
,המורד דרוי ינא
השפוחה ךשמל


ןמזמ ינבו היסנפב ןמזמ ינא
בזע תיבה תא
:וילא ןופלט יתמרה
אצמת ילוא ,ןב ,שגפינ אוב"
"?ןמז
",ןמויב קודבל יל ןת ,אבא
הנע אוה
הדיעו יל שיש יתרכזנ ,הא
הדובע לש םיב עבוט ינא ,ללכבו
."הדות הברהו ,אבא ,תלצלצש בוט


יתעדב הלע זאו תרפופשה תא יתחנה
יתוא הקיח ,ינומכ השענ אוהש
קוידב
םיעדוי םתא
COPY
יתחפשמ


ןיפא'צ ידנסו יראהל תורומש תויוכזה לכ
ןירג ילויל וביגה
 
 
2/10/00 14:06
Estee :תאמ
םלועל אב ידלי לומתאל הבוגתב
...ל-ו-ד-ג
Esteeל וביגה
 
 
3/10/00 9:35
ימענ :תאמ
םלועל אב ידלי לומתאל הבוגתב
?יתסא
?תא תאז
םורופל יאוב
{}
ימענל וביגה
 
 
2/10/00 14:53
ןהכ זעוב :תאמ
םלועל אב ידלי לומתאל הבוגתב
ןוכנו םיסקמ .םיסקמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/10/00 15:18
ישיבא :תאמ
םלועל אב ידלי לומתאל הבוגתב
ילוי ,םוגרת לש יפוי .קזח ריש
ישיבאל וביגה
 
 
2/10/00 17:26
:תאמ
םולכ םיקדוב אל םילארשיל הבוגתב
Exactly! Boaz you could have not described it better.
Let's start with the fact that having kids is a "must"
in Israel. If you don't have any, and God forbid, you
are able to, then something is deffinetely worng with
you. I think that deciding not to have any kids is just
as fine a deciding to have them. It is all about making
the right choice for you. Why have kids if all you are
going to feel is the sour taste of under achievement /
accopmlishment and failure ?! who said that everyone
should have kids? to sum up my conclusion - if you
don't make a mess, you won't have to clean it up
afterwards.
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/10/00 9:31
יבא :תאמ
םולכ םיקדוב אל םילארשיל הבוגתב
.ןאכ תבתכש םירבד תצק יתארק
אל םילארשי") ךלש הללכהה לע הנוע ךמצע התאש יל הארנ אל
.("םיקדוב
?ללכב הב שמתשהל המל זא


,ןיינעה םצעל
יתשש י ר ח א םידלי תושעל היעבה המ ןיבמ אל ינא
,תוחונמ ימ לע רבכ תוריירקה
.תיפסכ הניחבמ תירשפא הלופכ הדיל תשפוחש ,לשמלו
יבאל וביגה
 
 
3/10/00 10:07
ןהכ זעוב :תאמ
םילארשיל הבוגתב
,רקיה יבא
תויגוס ןבלל ידכ ,הרירב תילב ,םימעפל ,תושרדנ תוללכה
- לבא .רבד ותוא םה םילארשיה "לכ" אלש ןבומכ .תומייוסמ
אל םילארשי - תונכרצ רודמ ךרוע לכ ךל דיגי הז תאו
דואמ ונחנאש (עיתפמ יכהש המ הזו) תורמל ,שארמ םיקדוב
."םירייארפ תאצל" םיאנוש
ונחנא יכ .םוי םוי .ןמזה לכ ,םירייארפ םיאצוי ונחנא לבא
.םיננוכתמ אל .תונטקה תויתואה תא םיארוק אל .םיקדוב אל
.ונישעש דעצה ונתיאמ שרוד המ םימינפמ אל
.םיארחא םילארשי םג שי .ונלוכ אל .ונבור


ימ לע רבכ תוריירקהש ירחא םידלי תושעל השק תצק :ןיינעלו
םתוריש ךלהמב ןיידע םישנא 21-22 ליג דעש ינפמ ,תוחונמ
זא קרו ,םיטבלתסמ םתס וא "חרזימא" םישוע הז ירחא ,יאבצה
,ןושאר ראות לש םינש 3-4 .םיאמדקאה םידומילב םיליחתמ
ליחתמ אוה .םישולש ןב דליה הנהו ינש ראות לש םייתנש דוע
?םישולש ליג עצמאב ?הריירקה אישל עיגמ אוה יתמ .דובעל
?םלועל אבה רודה תאבה םע הכחי אוה זא דעו


לש עצוממה ןליג :ךפיהל ,ןבומכ ,ירשפא יתלב הזש אל
עצמאב יתוא הדלי ילש אמא .דואמ הלע םיעשתה תונשב תוהמאה
ינפמ םג ,"תרגובמ"ל הבשחנו 25 תב התיה איה .םישישה תונש
תונב תובר תורוחב שי םויה .םינש שש רבכ האושנ התיהש
.ןוירה הפיאו ןה הפיאש ,םישולש
םישנ םא .רותפת תצרמנ תיטילופ תוליעפ קרש היעבב רבודמ
ליחתי ,םישנ רתויש המכ תסנכל סינכהל ןהל יאדכש וניבי
אלו םישנ-תודמעומ רוחבל ,תוגלפמל דקפתהל רמוא הז .יוניש
םישנ רתוי רשפאש המכ ץירהל תסנכל תוריחבבו ,םילרנגב
.ישנה אשונל תובייחתמש
.םולבנזור הנינפ ןהל םיארוק םא םג
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/10/00 11:59
יבא :תאמ
םימעפל ,תושרדנ תוללכהל הבוגתב
.יתנעט תא תקזחמ אקווד תאבהש אמגודה
תצק שרוד ,25 אלו ,35 ליגב םלועל םידלי איבהל ,ןוכנ
.תימצע תעמשמ
?המ זא
אמא םג היהת דלילש דואמ יוצרש יתיא םיכסתש בשוח ינא
,תרשואמ
עצמאב םק אל חטבו ,םילותיחב עגונ אלש רבגה אבאל ףסונב
.תוקד 20-ל הלילה
יבאל וביגה
 
 
3/10/00 23:15
ןהכ זעוב :תאמ
הקיטילופל רשקה המל הבוגתב
וא םליגב רקיעו ללכ יולת וניא םאהו באה לש םרשוא
הדבוע וז לבא ,עיתפמ ילוא הז .םהלש הריירקה בצמב
חינהל ריבסו 32 ליגב באל יתכפה ימצע ינא .הקצומ
לע ררקמ ומכ ישאר לע לפונ היה הז םדוק םינש רשעש
לש תואמגוד םג ריכמ ינא לבא ,חרוא רבוע לש ושאר
םיחתפמש ,דואמ םירשואמ םירוה םהש 23 ינב םישנא
.םדלי לודיגל ליבקמב הריירק


ולש שפנה ןובשח תא תושעל ךירצ םדאו םדא לכ :רוציקב
תלדגה ןעמל ופוג תא םרות אוה םרטב ומצע םע
ןיבמ אוה םאה ?לשב אוה םאה .לארשי תנידמ תייסולכוא
ןיטולחל רורב ?וינפב תודמועש תויובייוחמה תא םרושאל
דלי איבהל לבא ,ןיטולחל תיביאנו תקתונמ הלאשמ וזש
אל :תמאב ינורקעהו יטמרדה ידיחיה רבדה הז םלועל
.הדובע םוקמ אל ,םידומיל אל ,הריד תיינק אל ,הנותח
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 19:50
Estee :תאמ
םימעפל ,תושרדנ תוללכהל הבוגתב
ןהלש םוקמה לע וקבאיי ןהשכ ןהלש םידליב לפטי ימו
?תסנכב
:)
Esteeל וביגה
 
 
4/10/00 23:36
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
םימעפל ,תושרדנ תוללכהל הבוגתב
,הידלי תא קיניהל התיבה רוהדל הכירצ ןייד לעיש
תאטחמ רימת ילוישו העש לכ תלתחמ תנבל רומילש
- ןהכ הלואגו ינולא תימלוש לע רבדל אלש ,םיקובקב
.תסנכה תובישי לכל לק=לסב יחצו ידוא םע ועיגהש
COME ON
יתסא
טושפ ,דובעל תוחרכומש ,תוירוה-דח תוהמא תושוע המ
םלוע תסיפת איהשוזיא קידצהל ידכ אל ,תוחרכומ
תונועמו םוי תונועמ שי ,תולפטמ שי ?תיטסינימפ
.די תתל םילוכיש ,היסנפב אבסו אתבס שי םיירהצ-רחא
רקיעב תושעל הל ףוחד שממ שממ שממש ימל ,תונורתפ שי
תא שידקהל ,רוחאמ הברה ,ינשה םוקמב קרו ,הריירק
הקונית לודיגל הנמז
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 0:38
Estee :תאמ
תמאב ,חכש זעוב ךיאל הבוגתב
יריקי
תסנכל עיגהל ידכ
המוזר אוהשזיא גיצהל תוכירצ ויה ןה
ליגל ועיגהשכ דובעל וליחתה אל ןה וילעו
....הדימעה
שלושמ וא לופכ היה תסנכב םישנה רפסמ םאו
םיקוח ריבעהל תוחילצמ ויה ןהש יוכיס היה ילוא
תודבוע תוהמיאל ועייסיש
.סמ יכרצל םידליב לופיט תואצוהב הרכה ,לשמל ומכ
.ךורא ךוניח םוי וא
-ךלש תואמגודל רשאבו
וק ףס לע תויח תוירוה דח תוהמיא המכ עדוי אל התא
ינועה
יד אוה ןהל תנתונ הנידמהש עויסהש ינפמ ,ראשה ןיב)
לבגומ
-ינפמ הזו
הערכהה ידקומב םישנ קיפסמ ןיאש
-ינפמ הזו
הערכהה ידקומל עיגהל ידכש
תירוביצ "הריירק" תונבל תוכירצ ןה
השק תצק הזו
השק דאמ דאמ
....םידליבו תיבב לפטל ךל רזוע אל ךלש לעבה םא
?אל ,הלחתהל ונרזח
םידופיק ץע ,ךילא עגונ אל הז לכ לבא
היציבמא תולוטנ םישנ קיפסמ שיש ינפמ
.ךתשא הארנכ היהת ןהמ תחאו
(!החלצהב
Esteeל וביגה
 
2/10/00 16:50
קובא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
המ עדוי ימ הז םייחהש יל הארנ אלו רפס-תיבב אל דוע ילש תונבה
.רפס-תיב
.ללכב המ עדוי ימ הזש יל הארנ אל תמאה ןעמל
.רחא רבד לכ לע ומכ תורוה לע םינויצ קלחל ךירצש יל הארנ אל
ונחנא .'שדוחה לש אבא' וא 'לוטסמ אבא' 'שדח אבא' רידגהל וא
.ונתלוכי בטימכ םישוע ונלוכ
איהש המש יל הרמא יהשימ םעפ .תורחתהל וא תוושהל םעט ןיא םגו
הינבל קינעהל הסנמ
.ףאניא ריפ - םיבוט תונורכז הז
רבכ קיפסמ .ךוניח הז ילע בוהא אל שממש םידלי םע דחא רבד לבא
.םתוא ךנחל
םירחא וא ונחנאש המ אל .םהש המ תויהל םהל ונת .תויחל םהל ונת
.ויהיש םיצור
ונחנאש םתוא ךנחלב םיקוסע ךכ-לכ ונחנא .םהש המ טושפ אלא
(ונתוא םגו)םתוא םיחכוש
קרו הז לע םירתוומ ונחנאש - תויהל םהל תתל רתוי לק ךכ-לכ
.לכה תא םיכבסמ
.םהל ןתית למשחב די םישלו המ - תומכחה תולאשה תולאשנ ןכ זא
. תינונטק הלאש תאז
קובאל וביגה
 
 
2/10/00 17:31
יבא :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
.ותוא ךנחל אל ףידעש ובשח ולש םירוההש
.ונממ אצי המ םיעדוי םג ונחנאו
יבאל וביגה
 
 
3/10/00 11:26
ןהכ זעוב :תאמ
דחא דלי תוחפל םיריכמ ונחנא ,בוטל הבוגתב
המ הארת .ךוניחב ונימאה דואמ רימע יגחו לאגי לש םירוהה
םהל אצי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/10/00 11:47
יבא :תאמ
ןיבר חצרל הבוגתב
ךוניח רסוחש הנעטה תא תרתוס אל עורג ךוניח שיש הדבועה
.ומצעלשכ עורג
,ןיבר חצר רבכ םאו
דצמ תעשופ החנזהו עורג ךוניחל אמגוד אוה ומצע ןיבר קחצי
.וירוה
יבאל וביגה
 
 
3/10/00 14:55
ןהכ זעוב :תאמ
ןיבר חצרל הבוגתב
יבגל .ךירבד לש ןושארה קלחה יבגל ירמגל ךתיא םיכסמ
.טופשל ידכ עדי קיפסמ יל ןיא :ינשה קלחה
.ב.נ
שממ .אלש ,והז זא .ךל הנוע ינאשכ םהלתמ ינאש םינעוט
.אל
הבוט הנש


זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/10/00 15:44
יבא :תאמ
..השק ןיינע .ךוניח...ייאל הבוגתב
ירוא בתכש ןיבר קחצי לש היפרגויב ךותמ - ינשה קלחה
.ןייטשלימ
,םיטסיסקרמ לש תויוטש ינימ לכב הנימאה ולש אמא
.'ד התיכב קר בותכו אורק דמל אוהו
.הז לע אלכל התוא םיסינכמ ויה םויה
יבאל וביגה
 
 
4/10/00 19:54
Estee :תאמ
..השק ןיינע .ךוניח...ייאל הבוגתב
???"התוא"
???םתוא אל המל
אמאמ תוחפ ולש ךוניחל יארחא היה ולש אבא םאה
....?ולש
,ןאכ ןוידה לכ המ לע ירהו
......?תפתושמ תוירחאכ תורוה לע אל םא
Esteeל וביגה
 
 
3/10/00 11:50
ora :תאמ
ןיבר חצרל הבוגתב
תויומהלתה ךל תוקלפתמ ,יבאל הנוע התאשכ דימת והשכיא
.תולוז תויגוגמדו
oraל וביגה
 
3/10/00 17:51
Nickey :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.אלש והז ררקמ .א
ינא .ךיראמ טוח אל הז דלי - םיששגה רידגהל וביטיה רבכש ומכ
תא תוטיסמ ןה יכ ןהמ תששוח םגו יללכ ןפואב תורופאטמ תאנוש
יתלב םייומיד תרשרשב ךבתסהל ארוקל תומרוגו ומצע ןיינעהמ תעדה
ריהבהל םוקמבש בורל אצוי ךכו ודוהל עסנו לדג ררקמה .םיירשפא
םג ןכאו .התוא תוטשטשטמ קר ןה בתוכל ךכ לכ הבושחה הדוקנה תא
לע הדיעמ ילמשח רישכמל דלי לש תירשפא יתלבה ותאוושה ןאכ
ףסונ םדא אוה דלי .היצפסנוקה לש תיסיסב הנבה יא יהשוזיא
אוהש ימוטאה עשיה רסוחו ירעזמה ולדג תורמלש ,החפשמל ףרטצהש
השינ יוניפש בושחלו וב תועטל ןיא םלועל ועיגה םע וב דייוצמ
ןסחאל תנמ לע וקיפסי תיבב ,תויגוזב ,םייחב םלש רדח ףא וא הניפ
אל ,םישנא השולש ונחנא םויהמ ונייהד - ףסונ םדא אלו אל .ותוא
לכו םייחה לש שדחמ הקולח שרוד ,ררקמ סולפ םיינש אלו םיינש
הלודג הבזכא הפוס הזמ תוחפל היפיצ


ינרדומה אבאה .ב
ןכאו ,קדוצו הווש ןפואב קלחתהל ךירצ לטנהש ונמכיס ייקוא
ולכוי אל תובאש הביס םוש האור אל ינא יזיפה לופיטה תניחבמ
הבשחמה תרוצב ץוענ לדבהה .הזב אצויכו אפורל תחקל ,ליכאהל לתחל
ידיל אב אל ילוא הז .תיביטרגטניא רתוי רמול ךיא איהש תישנה
שיו תצק םילדג םידליהשכ לבא הסירעב בכוש קר ללועהשכ יוטיב
לכ תא םינפהלו רוכזל החילצמ דימתש אמא תאז והשכיא דחאמ רתוי
הילא הנמזה ונלביקש תדלומוי וזיאל הנתמ תונקל תושעל ךירצש המ
,םינוכנה םימיב תולמעתה ידגב םע ןגל דליה תא חולשל רבעש עובשב
אפורל רות םויה שי לודגל יכ הרבח איבהל הלוכי אל הדליהש רוכזל
ףטושה ולוהינל תינויערה תוירחאהו ןורכזה תמרב רתוי הז םייניש
ספתנ אלו תויחנהו תוארוה לבקמ בוש אבאש הזמ אצוי לבא ,תיבה לש
לבא תרחא תולהנתמש תוחפשמ םג שיש ןבומכ .תוירחאל אלמ ףתושכ
םישנ םידאממ םירבג הסיפתהו הבשחמה תרוצב אוה ינושהש ןויכמ
שורדל ירשפא יתלב אל םא השקש החפשמ לוהינ לש טקפסא הז יתעדלמ
ןויווש וב


רחואמ וא ריעצ ליגב תורוה .ג
- הב יורכ וניא אוהש הזה רתאב הבתכ ןיאש רובל םילפונ ונא בושו
השעי דחא לכו ,תוישיא תוטלחהה לכש רמולו רוזחל היטנה דחא דצמ
הדצבשכ ,'וכו 'וכו תיפיציפסה היצאוטיסב ול םיאתמו הארנש המ
תאז לכב יל תיארנשו הב יתרחב ינאש םייחה ךרד לע הצלמה ןימ האב
םעפ יא ורחבתש המ לכ לע הפידע
הלע אל םויה דעש הרוכבה יתב תא שמחו םירשע ליגב יתדלי ינא
ךכ לכו הלשב ךכ לכ יתייהש ללגב םג ילוא ררקמל התוושהל יתעדב
תיווח לכו הילא תונלבס ןומה יל התיהו תאזה תורוהל הנכומ
ליגל ברקתמ ינאשכ וישכע ליאו .החמש המלשהב הוולמ התיה תוהמאה
םישימח ליגבש ןויערהמ תעתרנ ינא ףסונ דלי תדיל תלקושו םיעברא
תאירקב ויתותיע תא תולבל ךירצ בושיה ןמ םדא לכ ובש ליג .שמחו
תיבב יל בבותסי ןיידע ,לוחל תופוכת תועיסנו תיסאלק תורפס
קורטי ירשפא יתלב םוילווב תירשפא יתלב הקיסומ עמשי ,רגבתמ
יל םיעיגמש ער יתישע המ - ומצעל בושחיו תוגאדומה ונינפב תותלד
לכב ילוא - תיפוס יתטלחה אל דוע .םישושתו םיקיתע הלאכ םירוה
םג רשפא יתעדל ךא ,םירוענה לע רמוש הזש םירמוא .הז לע ךלא תאז
הריירק חתפלו דאמ םיריעצ םירוה תויהל - ךופה רדסב םירבד תושעל
תדלל יתלחתה אלש תרעטצמ םג ינא םימעפלו םייחב רתוי רחואמ בלשב
.וגו תיפיציפס היצאוטיסה תישיא הטלחהה בוש ש ךכ .םדוק םינש שמח
Nickeyל וביגה
 
3/10/00 20:38
טיב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ףוטשי אוה :ןמזה לע ול לבחש ךוניח תרדיס רובעי לעבה ילצא
קינעי םג םויה ףוסבו ץחרי ,שיבלי ,לתחי ,ה'גנופס השעי ,םילכ
.(םאתהב קפוסיו למגותי אוהש גאדא ינאו) יואר 'גסמ טופ יל


תיבל שחכתמ-יתפכיא-טסינויוויש-שדח אבא ומצעל ארקיש ידיצמ
.קלח חקיש קר ,הטימה תא רדסל-םילכ ףוטשל הנהנ-אבא


תקולחש ןייצל שי ,רזוע תשפחמ ינאש םימערתמ םתאש ינפל #
.תינויוויש היהית םידיקפתה
טיבל וביגה
 
 
3/10/00 22:58
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
תועבצא הקיזחמו הווקמל הבוגתב
ףוטשת איה .ןמזה לע הל לבחש ,ךוניח תרדס רובעת השאה ילצא
קינעת םג םויה ףוסבו ץחרת ,שיבלת ,לתחת ,ה'גנופס השעת ,םילכ
.(םאתהב קפוסתו למגותת איהש גאדא ינא) היואר הציצמ יל
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
3/10/00 23:31
טיב :תאמ
ךוניח תרדס רובעת השאה ילצאל הבוגתב
המכ.....'תולות תוסבכמ ,תולות תוסבכמ' הרקמ לכב ןבור
?ה'גנופס םישועש ריכמ התא םירבג


:ןויסנמ הז תא תרמוא ינאש יל ןימאת
איצוה אל םייחבש ,התיבח ןיכהל םוי דע עדוי אל אבאהש תיבמ
ךכרתה אוה םינשה םע ,ןוכנ .'וכו לתיח אל םלועמש ,לבזה תא
.תיבה יפלכ תוביוחמ רתוי הליגו


תא ר ב כ דירות ,ונ'' - אמיאה ןקת לע ןה םישנה בור
.הרזע טעמל ןשפנ לע ןנחתהלו ףודרל תוכישממ....''לבזה


שי ובש תיבב .העפותב ןטק אל קלח שי תוהמאל םג ,הזמ רתוי
ןה ןויקינו רדס לע תוירחא תחקל ושקבתיש ימ םינבו תונב
.יהמיא רוטפ םירקמה בורב םילבקמ ,תאז תמועל ,םינבה .תונבה


ךיא :םעפ יתוא הלאש ילש סקאה לש אמא - הנורחא אמגודו
לכבש הארנכ .יל רזע אל אוה םלועמ ?לבזה תא דירומ אוה ךלצא
הברה םע) ךוניח תרדס םירוחבה ןמ קלח ריבעהל ץלמומ תאז
(.ןבומכ ,הכימתו הבהא הברה
טיבל וביגה
 
 
4/10/00 14:02
עוקת יגח :תאמ
ךוניח תרדס רובעת השאה ילצאל הבוגתב
ןחלושה לע קוחצמ הפ טטומתמ ינא .ק-נ-ע התא ,ל-ו-ד-ג התא
...בוט יל השוע הז ,ןכ..ךישמת .ךישמת .ךלש הבוגת לכמ
עוקת יגחל וביגה
 
 
3/10/00 23:07
ןירג ילוי :תאמ
תועבצא הקיזחמו הווקמל הבוגתב
ךוניח תרדס .ךוניח תרדס ךלעב תא ריבעהל יכרטצת םא יובאו יוא
אל םגו ש"פחה אל אוהו ר"סר אל תא .םיסחיב אל ,אבצב הז
,םיינש ןיב הלועפ ףותישמ עבונש ןיינע איה תויגוז .ךפיהל
.םידלי לודיגב ומכ הטימב


תאש תינחוכ-תישנה השיגה םע תוהדזהל הלוכי אל ינאש תרעטצמ
תא השעי אל ךלש רבגה םא יכ ,ןויווש עובתל רשפא יא .תגציימ
לכה סיסבב .'זאסמ ונממ לבקלב גונעתה המ ,ןוצרמ השעיש המ
טעמ תעמוש ינא - הבהא - תאזה הלמה תאו ,הבהא דומעל הכירצ
.הפ דואמ


.םייחה לע הברה תעדוי אלו תיביאנ ינא ילוא .הריעצ ינא ילוא
טלתשהל הצרא אל ינא ונידלי תא לדגא ותיאש רבגלש תעדוי ינא
אל ינא .ךוניח תורדס אלו שוביג אל ותוא ריבעהל אלו המשנה לע
תא וייח תונש םישולש םירשעב גישה אל אוה םא .הזב הנימאמ
םוש ,וידליו ותשא תא תמאב בוהאל תלוכיהו השורדה היתפמאה
.רוזעת אל תונחוכ
ןירג ילויל וביגה
 
 
3/10/00 23:40
טיב :תאמ
אבצב הז ךוניח תרדסל הבוגתב
:םירושימ ינש םימייק


.'וכו דובכ ,הכרעה ,הבהא - ינחור
.'וכו םידיקפת תקולח ,הסנרפ - יטקרפ


םיצור אלש חטבו .םיינשה ןיב תושגנתה תמייק םימעפ הברה
.הרפאמה תא ןקורל חרוט אל םלועל אוהש ללגב הליבחה תא קרפל,יטנטילימה טביהב אל - ךוניחה תרדיס הנומתל תסנכנ ןאכו
ןכו החימצל םורגיש הז ,םיסחיה תא רפשיש הז .יכוניחה אלא
םירבד ,ןימ רתוי הצור אוה - תידדה ךוניחה תרדיסו .האלה
לבקל ,חתפיהל - תינימ ךוניח תרדיס יתוא ריבעמו - םייראזיב
.הרפמ ךילהתה .'וכו
םידוגינ) רדסל תועדומ אלל (תונב םג) םישנא םירסח אל
.גוזה ןב תא רפשל לוכי טלחהב תועדומ םע גוז ןבו (םיכשמנ


!םייחה לש הטיסרבינוא ,אבצ אל ,והז
טיבל וביגה
 
 
4/10/00 9:23
ןירג ילוי :תאמ
יביל לכב תבהוא ,תבהואל הבוגתב
בוט ןוצרב הנימאמ ינא .וישכע בוט רתוי עמשנ הז .ייקוא
הז וכליי ,תמאב םיבהואש ,םיבהואש םישנא .הבהאמ עבונש
לע היה אוה ולש אבאו אמא לש תיבב םא וליפא .וז תארקל
םה גוז-תב םע םייחש ןיבי אוה ,יאודב להאמב חייש לש ןקת
.םינוש
הברה) םילגרה תיינקה אלא ,ךוניח תרדס םוש שרדית אל
םיריזח ריד רתוי תוריכזמש תוריד םיקיזחמ םיקוור
ףוטשל ,קבא בגנל םלועמ םתוא ודמיל אל טושפ .וקיסכמב
אב והשימשכ קר ,סוכ םיצחור .יקנ רויכ ריאשהלו הפצר
לש יאבצה עטקל רשקתמ הז ,בגא .הפק ול ןיכהל םיחרכומו
ולש דרשמב תונבה תא חלוש רטוז דקפמ לכש ,תאזה הנידמה
,תולקב םילגרתמ קוניפל .םילכה תא ץוחרלו הפק ול ןיכהל
(הז הככ


:םוכיסלו
תשקבמש תרדנוגמה תרבגה תא ,"הלוז תורפס" תא תרכוז
:הל קינעיש (סיליו סורב) ףרגאתמה ,'צובמ
ORAL PLEASURE
ןירג ילויל וביגה
 
 
5/10/00 0:00
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
ןמזה לכ הבהא הבהאל הבוגתב
תא ברח םע לסיחש ,הזה קנעה ףרגאתמה ךיאו ,הההי ,וא
תא גרהש 'צוב ,תחתב סולסרמ תא ונייז הבש תונחה לעב
תא יטמוטוא קשנב לסיחש ,ברק ךלהמב ,הריזב ובירי
ףוסב אב הזה קנעה ףרגאתמה ,םיתורישב ןברחמה הטלוברט
,ולש הנטקה השאל םויה
הל דרויו


ןכ המ עדוי אל ינא ,םזינימפ אל הז םא
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 11:00
Estee :תאמ
ןמזה לכ הבהא הבהאל הבוגתב
? םזינימפ ןיבו ךלש השאל תדרל ןיב רשקה המ
לא רבידו הכרדמה לע בשיש רוכישב יתלקתנ ןמזמ אל
ילע לכתסה ,שארה תא םירה אוה ודיל יתרבעשכ ...ומצע
"....העש ,ךל דרא ינא העש" רמאו
...קפס ןיא ,הנתיא תיטסינימפ תועדומ
Esteeל וביגה
 
 
8/10/00 17:32
תיחמומה :תאמ
ןמזה לכ הבהא הבהאל הבוגתב
היהי אלש יל תפכיא המ ,בוט יל דרוי אוה םא
ידיגת ,טסינימפ
ךירצש ומכ קקליש רקיעה
תיחמומהל וביגה
 
 
5/10/00 0:14
טרקיס הירוטקיו :תאמ
ןמזה לכ הבהא הבהאל הבוגתב
תוסוכמ לבא ,דקפמל הפק הניכמ םנמא יתייה אבצב .יודיו
.תוכלכולמ
טרקיס הירוטקיול וביגה
 
 
5/10/00 0:23
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
תרחא םג רשפאל הבוגתב
תיאקורמה ןמ'גרות טי'גירב ,סיסבה תכלמ תא התיה ונלו
שי) ב"סרה לש סוכה ךותל תוטחומ תקפוד התיהש ,הפיה
הפק סנה תא המש התיהש ינפל ,רעוכמה (תאזכ הגרד
רכוסהו יאבצה
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/10/00 1:34
טרקיס הירוטקיו :תאמ
תרחא םג רשפאל הבוגתב
ינממ הארשה הנלבקת אל תוריעצהש קר) יבבלכ הרוחב
.(טי'גירבמו
טרקיס הירוטקיול וביגה
 
 
5/10/00 1:37
תיטסינגלב :תאמ
תרחא םג רשפאל הבוגתב
...תיאקורמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
8/10/00 17:27
שיגרה שיאה :תאמ
..בוט ונל הבוגתב
תצצומו תיאקורמ
הלוגד
התיה איה
ייא
ןמ'גרות טי'גירב
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
5/10/00 10:51
יבא :תאמ
ןמזה לכ הבהא הבהאל הבוגתב
.ולש הרבח אלא ,תרבג םתס התיה אל - א
הל ןתי אוהש השקיב קר איה .הנממ שקיבש אוה הז - ב
.ןושאר
יבאל וביגה
 
 
6/10/00 23:35
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
ןמזה לכ הבהא הבהאל הבוגתב
תבשוח לבא תיטסינימפ ימצעמ הקיזחמ אל שממ ינא
.הל עיגמה תא - לבקלו - שורדל תעדל הכירצ הרוחבש
- תובדנתהב תורקל ךלוה אל הזש יתנבהשכ ,תחא םעפו
ףיכב ,עולהו ,המשנה לכ תא יתתנ ינאש ירחא דועו
.םהינשל
.תינמז וב
( (-: ...האורט-א-'זאנמ הז היה ןכא)
וזש ןימאהל השקתמ ןיידע) תרמוא ימצע תא יתעמש םואתפ
:(ינא
:םצעב םכליבשב - ךליבשב תושדח יל שי"
דע רוח ףאל סנכנ אל דחא ףא
י נ א ש
"!תרמוג אל
?םכל רמוא המ
!worked like macig
:-) :-)
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
7/10/00 19:23
ןירג ילוי :תאמ
oral pleasure בגאל הבוגתב
קר תייה םא רשאמ ףייכ רתוי ?הישילשב ,ףייכ ךל היהו
?(םהבש חלצומה ,דיגנ) דחא םע
ןירג ילויל וביגה
 
 
8/10/00 17:29
תיחמומה :תאמ
oral pleasure בגאל הבוגתב
בלב דחאו הפב דחא - הלאכ שיש םירמוא
תרמוא ינאו
תופב דחא ,הפב דחא
תחתב דחאו


תיתימאה תומלשה וז
.ןכ .ןכ
תיחמומהל וביגה
 
 
8/10/00 20:23
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
oral pleasure בגאל הבוגתב
ןכל ,תורחתהל היה לוכי אל דחא ףא םהבש חלצומה םע
יתבשוה אל םלועמ - עובקה בכרהב ראשנ דימת אוה
(-: לספסה לע ותוא


,תרכשמ היווחה ,הובג שוגירה הישילשב - ךתלאשלו
םידמועה םיחתות ינשמ תומעפתההו
"םימחלנ"ו ךרובעו ךללגב ,ךדובכל קר םיאגו םיפוקז
.רואיתל תנתינ יתלב איה ,ךיפו ךבל תמושת לע


.ךדי תא םישל הכירצ תא הילע תונמדזהה וז
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
8/10/00 23:30
הילו'ג :תאמ
,יתדימלת ילויל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!! םדוק תחא העש הפיו
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 2:32
קתבמה ו'ג :תאמ
הישילשל הבוגתב
ןהיתשו תירוספורפה תא תפסוא הילו'ג ילואו
?ךופה שלושמ קודבל םילשוריל דחי תולוע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/10/00 4:23
הילו'ג :תאמ
הישילשל הבוגתב
םימצה םימימתה םיחרזאה לע תונמחר ...
...היבחרב םתאנהל
קזחה דצה התיה אל םעפ ףא תונמחר ,ונ ,בוט
.ילש


!םרה ןרות ,קתומ ,ו'ג
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 12:55
ןירג ילוי :תאמ
ךופה שלושמל הבוגתב
...הטש הניפסהו
ןירג ילויל וביגה
 
 
9/10/00 14:22
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
הישילשל הבוגתב
?ןכתייה


ול ומרג ו'ג לש ותריעבו ונוימידש ןכתייה
!?תויטרקנוק תועצהל רובעל


(-: תאז ונישע ,הילו'ג
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
9/10/00 14:53
תנע :תאמ
!!??ו'גל הבוגתב
יל המדנ זא תורושה ןיב ןוכנ יתארק םאו
ת/דחא ועדוותה רבכ הילו'גו ו'גש
.ה/ינשה לש ה/וירושיכל
ינש ןיב תרשיק ,ךיינפל ימשר ,ילריש
.תינכדש תא .םישנא
:))
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 15:16
הילו'ג :תאמ
יתנבה םאל הבוגתב
תאז ונישע ,ןכא
היוטנ ונידי דועו


אל הז הממיב תועש 24 -ש יתרמא דימת)
םיאגו םיפוקז םיחתות ינששכ דחוימב ,קיפסמ
(דסחו גונעת לש תובר תועשל החטבה םה


ראות תא תלביק דמעמ הזיאב ,בגא ךרד
?רבודמה הרוספורפה
: - ))))))))
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 17:29
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
תירוספורפל הבוגתב
דוגינב אקווד - יתלביק הרוספורפה תא
םייפכ תואיחמו להק אלל - ליגרה דמעמל
...תוינומה
םירמאמה דחאב הפ "דועית" וליפא הזל שי)
(...םינשיה
םירמאנ תחא-לע-דחאב ןיידע ,תושעל המ ןיא
.יתעדל ,רתויב םיפיה םירבדה


ינא ,תורושה ןיב יתארק אל ןכא םא ,בגא
ינא קרש הארנכ ,רבדה ךכ םאו .תלצנתמ
.יירושיכ תא חיכוהל ךרטצא
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
9/10/00 15:19
הילו'ג :תאמ
יתנבה םאל הבוגתב
םתס אל ,הלוגד תינכדש
הילו'גל וביגה
 
 
10/10/00 9:51
קתבמה ו'ג :תאמ
יתנבה םאל הבוגתב
יעגפת לא !!!בוש תאז השוע תא ,תנע
.תויטרקסידב


תובוטו תוברל עדוותה קתבמה ו'ג :ןיינעלו
חרכה םוש אצומ אל אוה לבא ,"תוננב" תונבמ
.םישלוגה לכל ןהיטרפ תא ריגסהל


טנרטניאב םג םיבותכ אל םיקוח שי
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/10/00 21:34
- :תאמ
!!!בוש תאז השוע תאל הבוגתב
-תבשוח תחא לכ וישכע ..רזממ התא ,ה'נאב
?אל יתיא קר המל
תויפ רועפל ,ךילא ףנחתהל תוליחתמ ןה דימו
ייייייא ...םינבשי טישוהלו
-ל וביגה
 
6/10/00 21:08
ףושני :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תא קר אלו) תיבה תא הקנמו םילכ ףטוש ינאש םינש ןומה רבכ-
.(ילש רדחםילכה
.םינטקה ייחא ינש ודלונשכ 13 ליגמ רבכ יתלתיח ינא-
םיפא יתבגניתלתיח םש םגו םייתנש טעמכ תננג רזוע רותב יתדבע-
.ב"ויכו
.ררקמב והשמ היהיש םתס ,בער שממ אל ינאשכ םג לשבמ ינא-
.הל תדרל םג ,ןכו ,ילש הרבחה לש הילגר תא תוסעל הנהנ ינא-
םג ומכ ,הלאה םירבדהמ דחא ףאב דובכ תותיחפ םוש האור אל ינאו
הלאה םירבדה לכש בשוח ינא .באוכשכ תוכבל וליפאו שיגר תויהלב
תיתחפשמ תכרעממ קלח םהו ,םינימהמ דחא ףאל ךייש אלש "דיקפת" םה
.ירמגל יעבט ןפואב תיגוז וא
,לשבמ ילש אבא תיבב ילצא יכ ?"שדח רבג" לש גוס ןמ ינא ,המ זא
אמא ומכ םירבד םתוא השוע אוה אצמנ אוהשכ םצעבו םילכ ףטוש הקנמ
(תיבה תא ןיידע ובזע אלש) רתוי םילודגה םידליה ומכ וא ילש
-רחא בושח דואמ והשמ וא -ןומיקופ ןיאשכ) רשפאה תדימב םירזועש
,האלמ הרשמב תדבוע אל ילש אמאש ןוכנ זא .('דכו גוח ,היזיולטב
םע דדומתהל ךירצ ןהב תיבב תועשה לש "אמא"ה תרשמ יתעדל לבא
וא רוזחי אבאש תוכחל תולוכי דימת אלש תיב תודובע םינטק םידלי
דיחי רגובמ תויהלב ךורכה לכ וא םירודיס ,םינומיקופה ורמגייש
םישק רתוי הברה (םימעפל -בוש) םימעפל תויהל םילוכי - תיבב
."סוב" ארקתמה רוצי ותואב םילפוטמ תויהלמ םילכסתמו
תורדס לע תוללכהה לכ תא ידמ רתוי סרוה אל ינאש הווקמ ינא
םגו .דיחי רבג ינא הדובעב ילש הקלחמב ,םצעב לבא ,םירבגל ךוניח
.ךירצשכ הפצרה תא הקנמ וא תוסוכ ףטושש דיחיה
עיגמ אל ינא םהב שפוח ימי המכ שי םא תרחא - ןטק ונלש חפהש לזמ
ךרדב תיקשה תא תונפל תובייח תוננבהו הרירב ןיא טושפ ,הדובעל
...הצוחה
ינא -תפלוחה הנשה ךשמב ויהשימ יתבלעה וא יתעגפ םא -םויסלו
הבוט המיתחו הביתכ .רעטצמ .בילעהל יתנווכתה אלש םןתנבהש הווקמ
!םןלוכל
ףושניל וביגה
 
17/10/00 17:33
ימינונא אבא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יתאצמ םינשה ךלהמב ,םיחבש אלו תולעפתה הצור אלו שדח אבא ינא
תותיעב קר הביגמ יתייערש םידליה םע דבל דימת טעמכ ימצע תא
,דרפיהל תודמוע ונכרדש תועמשמ הז לכל ןיא תאז םע דחי ,"םוריח"
יל שי ינאו הידלי תא לדגל תיטמיטלואה תיאכזה "םאה" איה ןיידע
רוקיב תויוכז
4 תוחפל םתיא ינא םידליה לש םהיתונש לכבש ךכל תועמשמ ללכ ןיא
הדובעה עובשב םימי
אמא" אל איהש ןעוט אל םג ינא ,הרישכ הניא אעהש ןעוט אל ינא
םש אל כ"דב איהש קר "הבוט
תויוכז םוש יל םינקמ םניא ילופטו יתוחכונש ררבתמו
ונל ןיא טושפו םיעוט םישדחה םירוהה לכ יילוא בצמה ךכ םא
!!!!הרבחב םוקמ םייתניב
ימינונא אבאל וביגה
 
18/10/00 9:06
,,םענ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הרקי הימ
טלחהבו) תבתכש םירבד המכ ןאכ אורקל יל אצי לבא ,ךל רמול יל רצ
תעדומ תאש בשוח אל ינא .!!!לבזב ךלש םייחה:(ןיינעמ תבתוכ תא
.בועית ףאש המדנ םיתעלו ךממ תצרופ תורירמה לבא, הזל
הז םשו הפ ,ךייבאכ לכב ךתיא םיהדזמ תמאב םניא ןאכ םיביגמה
םמצע םיקיסעמ רקיעב םה לבא רבשמ וא רכומ ישוק םהל ריכזמ יאדו
.יונפ ןמז םיריבעמ וא םיגולאידב
לבא .םיררקמ-םידלי תיתריציה הרופטמהמ דאמ תבהלתמ תא יכ הארנ
.עגר הז לע יבשחת
?תעגה ןאל
....תרחב ךמצע תאש ךייח לע הטרחה ,ךגוז ןבל תשכור תאש זובה
?הלאה שפנה תונובשחב ךלש ךקלח הפיא
ךתוא עקותש המ םלוא ןישוריג לע שממ תמלוח תאש בצמל תעגהש הארנ
...ררקמה הז
...םיכילהב רבכ תא ילואש וא ץמוא ךל ןיא טושפש וא
יתחכש .תוננבב ךייח תא ארוקש וא בצמל עדומ אוה ?הפיא ךגוז ןבו
...דוצל אצי אוה
-ודדועיו והדזיש םירז שפחל םוקמב זאו םדוק הצור תא םא יקדבת
םייחה תא ךמצעל ןקתל יסנת
,,םענל וביגה
 
 
19/10/00 15:28
ילריש :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
,רקי םעונ


תולשלתשה תא הרוק תייה םא .תכל תוקיחרמ תונקסמל תעגה טלחהב
.ונלוכ לצא טעמכ םימייק תושגרב רבודמש ןיבמ תייה תובוגתה
ילש אמא לע תולכתסהו תורכיהמ ךא ,יתוהמא תא יתשמימ םרט םנמא
אקווד ,''יתוהמא'' ןעטמ המע האשנ איהש ךל םותחל הלוכי ינא
הידלי תא תלדגמ אלש תאזכ ,''דאמ דע הרוסמ אמא'' התויה ךותמ
תועש 24 הידלי לש םיכרצל תעדומו תגאודש תאזכ ,די רחאלכ
.הלש הלאמ םיבושח ,םירקמה בורב ,םהלש םהיכרצו ,הממיב


דע ץופנ יוטיבב שומישה - םיררקמו םירבג - הרופאטמה יבגלו
בצמ ,הדימ איהש וזיאב ,ןיצקהל התיה תירקיעה ותרטמו .דאמ
.רבע ןכא רסמה יכ הלוע ךתבוגתמו .רובעי רסמהש תנמ לע והשלכ.ךתבוגתמ הלועש ומכ קהוב דורוב םיעובצ ךלש םייחהש הווקמ ינא
ץיפהל םיעדוי םהש דיחיה רסמהש םישנא םע ילש תורכיהמ יכ
.שדחמ םעפ לכ יניצ ךויח הלעמ ,''רדסב לכה ונילצא'' ,םתביבסב
?אל ,זאמ תצק ונררחתשה


אל אוה הז גוסמ תובוגתל בר שומיש וב תושעל יל אצויש טפשמה
.''לסופ ומומב - לסופה'' :רשאמ רחא


''ודדועיו והדזיש םירז שפחל םוקמב''
תישנה היפארתה .םירבגמ הברהב תונוש םישנ וזה הדוקנב
תוהדזהל רתוי השק םירבגל ירה .ונייחב בושח קלח איה תיתצובקה
רתוי ואצמי כ''דב םה .טרפב םישנו םישנא לש םיבצמ םע
.השקבב זא .םירחאו הלאכ םילעפ המכ דועו םייתורחת ,םייטקרפ


,בוט לכ
ילריש
ילרישל וביגה
 
 
19/10/00 19:57
הימ :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
,רקיה םעונ
הצור ינאש ול יתרמאו ילעבל יתכלה דימ .יניע תא תראהש הדות
.שרגתהל
.שרגתמ אל :רמא
קיינאמ אי טג איבת :ול יתרמא
.שרגתמ אל ,טג איבמ אל :רמאו ךייח
? אל המל ,קינדונ יתוא בוזע :יתרמא
.קתומ ,הברה ךתוא בהוא :רמא
הימל וביגה
 
 
19/10/00 21:06
Estee :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
......... יתינהנ ךיא ,ילרישו הימ
Esteeל וביגה
 
20/10/00 9:54
,,םענ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הרקי הימ
יתררועש ללגב תכלה - ךלעב לצא ךייח תא הרזח שקבל תכלה ןכא םא
...ךנופצמ תא
!!!לבזב שממ ךלש םייחה וישכע זא - רמאש תא רמא ןכא םאו
....תרחא םג רשפאש ךל רפסל יתיצר כ"הסב ינא ,ינאו
???ךכ-לכ תעגפנ הממ
,,םענל וביגה
 
 
20/10/00 14:10
הימ :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
ילש םייחה תא חנעפל לוכי התאש הבשחמה ?תוניצרב ךל תונעל .יד
,תמאה ,רשפא ?תוצע יל תתל דועו ,דואמ הנושמ איה תארקש הממ
ךכ לכ ךלש תונשרפה לבא ,םירבד המכ ילע תעדל תבתוכ ינאש ךיאמ
אמש וא ,ארקנה תנבהב ךירושיכ יבגל ההות ינאש תיעטומ ךכ לכ
תוצע קלחמ התאש ינפל .ןפוא לכב .םיקול ילש הביתכה ירושיכ
.הוונע לגרתל ילוא יאדכ תאזכש תוריהיב
רמואש ידווילוהה גצמהמ תורוונוסמ אל יניע .ןטק רבד דועו
םע היח ינא םא הינפמש תותשלו יזוק'גב ךשכשל הרומא ינאש
ינש ובו בצמ םג םייק לבא ,עומשל ילוא אלפתת .תויגוזב והשימ
וא םע ,םיישק םהל שי תאז לכבו וז תא הז םיבהוא דואמ םישנא
הנווכ לכ יל ןיא ,ךבילמ הגאד רסה .םהלש תויגוזל רשק ילב
תא ריבעהל ילש ןויסנב יתלשכינש הארנכ םגו .ונממ שרגתהל
...בזועו הדומ .ילש םייטרפה הינוריאה תא וא רומוהה
הימל וביגה
 
 
21/10/00 15:25
ילריש :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
,רקי םעונ


אל ינאש תנמ-לע יתימאה ךמש תא ףושחל קיפסמ ץימא היהית ילוא
הלוכי טלחהב ינאש םירבד המכ שי) והשלכ סרטניא ךל שיש דושחא
?(תעדה לע תולעהל


ילריש
ילרישל וביגה
 
 
24/10/00 13:46
:תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
המרה וז םאה ,ילריש?
לבח הכ
הזחתמה
(םענ)
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/11/00 19:09
ילריש :תאמ
םיררקמו םירבגל הבוגתב
.תומהלתמה ךיתובוגת תא יתארקשכ ימצעל יתבשחש המ קוידב
.בוט עובש
ילרישל וביגה
 
15/9/01 19:14
יפא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.םיטושפ ךכ לכ אל הימ םייחה
.םיצורש ךיא כ"דב םתוא תוחל רשפא יא
...ברקל תאצל חרכהב אלו בחרמ תתל םג הז תויגוז
יפאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא