םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

םוריח תעשל תינכת
דרא ןיראק

םושב רתוס אל ולש הבוט הרבח תויהל
.אוה ךופהנ - הרטמה תא ןפוא
,רערועמ יתלב אוה לתוכ לש ודמעמ
המ לכב תונכדועמ ונילע רמושו שודק
יא .(ותעדל) םייטרפה וייחל רושקש
תא תוחדל אנ ,תאזל םאתהבו ךכל
תרחא םעפל םיילגרה ןיב הריעבה
הצימא תורבח לע דובעלו


הדיחפמה היטנה תא יל שי ,ילש הבורקה הביבסה לש הרעצלו ,ירעצל
.םילומינה םידוהיה יהולא ארבש םיתייעב יכה םירבגל קבדיהל
הנש ןיב לש הפוקתב החתפנ םעפ יא יל התיהש תיניצר םיסחי תכרעמ לכ
.רוזיח תפוקת יצחו הנשל
יתלב ןחו ץרמבו ,םהירחא תרזחמ ינא - ירחא םירזחמ אל םה - ועטת אלש
.םילדנ
,לשמל יפסכה םוחתב תבהואמ ינאשכ יל שיש תושיחנהמ יצח יל התיה םא
.םלועב תורישע רתויה םישנה תחא םויה יתייה
,תודרשיה תוטיש - תויגטרטסא תוטיש לש לע תמצעמב רבודמ ,םיזגהל ילב
.רותיכ תוטישו םוריחל הריגמ תוינכות ,תוינכות
.חור רוקב הזה יתמחלמה רבדה תא יתננכית אל .תעבשנ ינא
עברא שולש ירחאש אלא ,המטסיס רותב וילא תעדומ יתייה אל ןמזמ אל דע
.ןיעל יל הצפק העובקה החסונה םימעפ
םיארוק םויהמ - םשה תא ימצעל הפילחמ ינא - דחא :םירבד ינש יתטלחה
הרצל יתויחא תא ףתשאש יתטלחה - םיינש ,הנוזמא הד הנאוח הנוד יל
.םלועמ וביזכה אלש תוטישהמ המכב


ןובשחב אב אל םלועל לבא ,םלועל וילע רותיו :1 'סמ ללכ


תוגוסנ אל (תויתיפכ ןהל וארקי שונאה ינבמ קלחש) ונגוסמ תורוחב
לש תע םרטב ותומ אוה ןושארה .םיינוציק םירקימ השולשב אלא ברקהמ
הגרדמ החפשמ בורק לש תע םרטב ותומ אוה ינשה ,(ךלש הלילח וא) ךבוהא
.ןתחתמו תרחא יהשימב ותושפיטב בהאתמ אוה םא -ישילשהו ,דבלב הנושאר


ולש לתוכה תא :2 'סמ ללכ


.אוה ךופהנ - הרטמה תא ןפוא םושב רתוס אל ולש הבוט הרבח תויהל
המ לכב תונכדועמ ונילע רמושו שודק ,רערועמ יתלב אוה לתוכ לש ודמעמ
תא תוחדל אנ ,תאזל םאתהבו ךכל יא .(ותעדל) םייטרפה וייחל רושקש
תא יריכתשכ .הצימא תורבח לע דובעלו תרחא םעפל םיילגרה ןיב הריעבה
אל .ותוא סונאל ןמזה עיגי ,ויתויבופו ויתושלוח ,רבעשל ויתורבח לכ
.ןזואב קתפ ךל עקות אוה םעפ ידימ םא תונולת ילבו ,ןכ ינפל
םתס וא וב תבהואמ תא םא חוטב אל אוה םואתפ .לבלבתמ אוה :האצותה
דחא דצמ ותמשנ יקמע דע ותוא בילעמש רבד ,ולש הרבח תויהל הצור
רתוי הלועמ ןורמת תריז ןיא יכ ,םידוהיל בוטש המ ,ינש דצמ ול אימחמו
.םינוא רסחו לבלובמ רבגמ
רחא רבד םושל תוותשמ אל ךתיא ול שיש תואלפומה תוחישה :האצות דוע
.ךילא רכמתמ אוה .וייחב


(ישיא ןויסנמ אל) רבדמ אוהשכ הפה תא ימתסת :3 'סמ ללכ


ךרוצל ,יתיב זנוימ לע תוחיש ךתוא תוממעשמ המכ הנשמ אל ,רבדמ אוהשכ
.דובכבו בל תמושתב ול יבישקה ,ןיינעה
ינא ,הזה םוחתב רסחב הקול ינאו רחאמו ,ןאכ חתפמה תלימ איה דובכ
טושפ יתלוכיו יאוולה .הפה תא םותסל תלוכיה לש התובישחל תעדומ דואמ
,תושעל המ לבא .תוצירעמ לגע יניע תולתלו םימעפל ילש הפה תא םותסל
.תאזה האלפומה הלעמב יתננוח אל
העש ךשמנ אוה םא וליפא ,טפשמ עצמאב ול יסנכית לא ,םלועל לבא ,םלועל
.םישנא דיל תוסגב ותוא ירתסת לא םעפ ףא - בושח יכהו ,עברו
ןיא ,םזינימפמ ןכתא ובזע .קדוצ אוה ,העוט אוה םא וליפא .קדוצ אוה
.םינויזה תא רפשמ הזש המכ לע רבדל אלש ךסוח הז תויעב המכ גשומ ןכל


היצרק ייהת לא :4 'סמ ללכ
(שש 'סמ ללכו םייתש 'סמ ללכל עברא 'סמ ללכ ןיב הריתס ןיא)


טושפו םייח ונל שיש חוכשל הייטנ תונבה ונלצא תמייקש הדונ ואוב
.ולש םייחל ףרטצהל
לע פמרט ול סופתל ךתוא ןימזה אל (ןיידע) אוהש ירכיז !רוסא !רוצע
יאדכ אלו ,תיטאמוסוכיספ המטסא שי הלעמו עצוממ רכז לכל .דירוה
.ךדיל ץרפתהל הל ימרגתש
.ןירוטיפ ירחא וא ,רוזחמ ינפל ,תשאונ תא המכ הנשמ אל קיעהל ךל רוסא

.(ןיידע) ישיא אל הז - יבלעת לאו ,ותוא ןיינעמ אל הז


הלוק הקוק תללק :5 'סמ ללכ


קווישה תווצ .הלוק הקוק לש וזל ההז איה ךלש תיקווישה היגטרטסאה
רשאכ דחוימב ,םסרפל קיספהל רוסא םלועלש רמוא קנעה תרבח לש םוסרפהו
.בטיה רכמנ רצומה
םשה תא עמשי אוהש ילב תוקד שמח ורבעי אל יכ ,קדצבו ללוקמ שיגרי אוה
תפיטש קלחו דח .(ןבומכ ךידגב בטימב) ולומ תזזפמ ךתוא הארי וא ךלש
.חומ
.תוידוסי :תחא איה הבושתהו תניוצמ הלאש ?הז תא תושעל ךיא
.אבה ללכל רשיה ונתוא איבמש המ


תוידוסי ,תוידוסי ,תוידוסי :6 'סמ ללכ


?םירבח ול שי
ןח יאצמ ,םידמחנ םירבח המכ ול שי ןכאו טאפויצוס לע תלפנ אלש הוקתב
,םתוא דדוצלו םיסקהל םלשומ הלועפ שפוח ךל שי ,םירבג םה םא .םהיניעב
תוסנל לש החריטה תא ךל םיכסוח ,םניח היצמרופניא ךל םיקפסמ םה דועב
המ - תונמדזה לכב וינזואב ךל םיאימחמו ,דחיב ויהתשכ םתיא רדתסהל
.הלוק הקוק לשו ךלש קווישה תטיש םע אליממ בלתשמש
?םירוה ול שי
אוהש ןמזה עיגהשו הרבח ול ןיא המל ול םיס'גנמ אליממ ולש םירוהה
ולאה םיסו'גינהש איה תיפוסה הרטמה .םישולש ןב רבכ אוה יכ ,רבכ עגרי
.שרופמה ךמש תא וללכי
עיגי ךכ רחא דימ םידכנ רבכ הצור איהש ול דיגת ולש אמאש םעפ לכב
".הדמחנ ארונ איה ?רשקב דוע םתא ?לכימ םולש המו" :טפשמה
טלמיהל הסני אוהשכ םגו ,תוקד המכ לכ וינזואב רכזוי ךמש :האצותה
הריבצ בצמב םש ךתוא אצמי אוה הוולש תצקל הוקתב תעפש םע וירוה תיבל
.המרגולוה
.וישכעמ רבכ לגרתיש
ול ץופקל יצלאת ,תבשוחמו הרק תויהל תלגוסמ אלו בל תכר הרוחב תא םא
ךלש רסמה ,תמאב תידוסי ייהת םא .טנרטניאב הדובע ךל אוצמל וא הריפהמ
.ודעיל עיגי


תיביטקלס העימש :7 'סמ ללכ


תועמשמ "אל" הלימל םיסחיימ ןכלו םימימת םירוצי םה םיליגרה םדאה ינב
.תמזגומו הרתי
לכ .ךתוא הצור אל אוהש ךל הארמ וא ךל רמוא אוה םא שגרתהל ךרוצ ןיא
.רתוי אל .םחרמ טבמו ינניח ךויחב ותוא הכזת ולש תינברס תוגהנתה
ירכיז ,ללכב תעדה לע לבקתמ אלש המ - הצור אוה המ עדוי אוהש החנהב
יוניש אוה וב עובקה דיחיה רבדהשו תולוקלומו םימוטאמ יושע םוקיהש
.קסופ יתלב
.תונורתיו תונורסח הזל שיו לוגע אוה לגלגה - ץרא הטנלפב הז הככ
.םעפ ףא טלחומ "אל" ןיא -ןורתיה
אוה םא .הנותחה ירחא אל םג ,םעפ ףא טלחומ "ןכ" םג ןיא - ןורסחה
ףאה תא איצוהל יזעת לאו ,תפרוטמ ומכ יכבת ,התיבה יכל ,ךתוא החוד
.תוישיא םע םדא ןב ומכ בוש יארית אלש דע תיבהמ


טלחומ תונימא רסוח :8 'סמ ללכ


תוקמקמחו תונרקש ,תונדגובכ הארנ ךלש המ .ןירותסמ םיבהוא םירבג
.ךשומ דואמ םתוא ,תרתוימ
.םיזויפה לכ תא םהל קילדמ הזו ,תניינעמ ,תירותסמ :הזל םיארוק םה
.וב תבהואמ תאש עדי אוהש יגאד -
ימלעתה הינש תונמדזה לכבו הנושאר תונמדזה לכב בהואמ טבמ וב ילת
.ומויקמ
לוגד בהאמ לא ומכ וילא יסחייתה ,תרקפומ הבלכ ומכ ודיל יגהנתה -
."יחא" ול יארקתו ,תקנחנש דע ךתוא ןייז עגרהש
לכ םע יטטרלפו לובג אלל תונמאנ יעיבה .תילולש ,תלצחמ ,החפש ייה -
.בוט הז סעכ .ולש סעכהמ ידחפת לא .םויא הווהמש הבורקה ותביבסב רבג
,ףעפע ידינתש ילבמ לוגד קחשמ ןורשכב עצבתהל בייח תאז לכ ,בל ימיש -
תדבוע תאש שפוטמה ןירותסמהו ףשחית וזה תראופמה הינונקה לכ תרחא
םיבהוא םה ,אירב ןויגה לכל דוגינב .היה אלכ ססומתי השק ךכ לכ וילע
.בל תוערו תוינרקש הנוז תונב


םתאש יפכ .הרוחבל הרוחבמ הנתשמה תונשרפל םינותנ םיללכה :הרהזא
ףוסהו םכחותמו ימומרע ךשמהה ,תירירוואו הנידע איה הלחתהה םיאור
לשו ןמז לש ןינע קר הז .ללמואה ןברוקה לש יתבר העינכ - יאקירמא
.ריחמ
תרבשנ אלש ימצע ןוחטב םע הרוחב תא םא קר םשייל שי וללה תוטישה תא
םישנ םע םיטוטרילפ ,ךתיא בכשל בוריס ןוגכ םיילושו םייתורירש םירבדמ
סופיטה אל תא" ,"ךב בהואמ אל ינא" :ןוגכ תושרופמ תורימאו ,תורחא
תולעב ,ןמצעב תיתימא הנומא םע תורוחבל ודעונ וללה תוטישה ."ילש
".םיתשילפ םע ישפנ תומת" :המסיסה ונייהד - ןויאדפ לש תוישיא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
29/9/00 20:53
ףושני :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!הבוט הנש
אוה" הבשחמה יב התלע -בגא ,דאמ עשעשמה -רמאמה תאירק ןמזב
."הליגר יתלב הרוצב והשמ יל ריכזמ
ןיעמ אלא ,וו-ה'ז-הד אל הזש הנבהה יב התכה תורוש המכ דוע ירחא
,"תפדור ןיד"ל הרטנוק
רמאמל הבוגתכ בתכהל הכירצ התיהש תספסופמ תפסות וזיא ילוא וא
אלש יל רבתסה לבא ,אוהה
בל המש (?ילריש ילוא וא) המצע ןיראק םג אלא הככ שיגרמ ינא קר
.ספספש ימל הטמל קניל הפיסוהו ,וזה הדבועל
תא םישל םוקמ היה ילוא לבא ,תרדהנה הבתכה לע דובכה לכ זא
לבח שממ התוא םג יכ ?תועטב התוא ספספש ימל התחיתפב אקוד קנילה
...ספספל
.ןיראק לש תיווזה לע ך-ל-ש הבוגתל הכחמ -יתא
ףושניל וביגה
 
 
30/9/00 11:18
ימס :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
רוזחימ שי וליאכ ,ןיראק לש הבתכהמ הלוע ער חיר ,קדוצ התא
.תפדור ןיד לש רמוח
לכב ץוצל קיספת ןיראקש ןמזה עיגהו דואמ םמעשמ הזה רמאמה
לארשי ירבג המכו הבהא הל ןיא המכ לללייתו ביבא לת ינומוקמ
המכ ליבשב הז תא ןוחטל ךל סאמנ אל ,הללאי .התוא םיללמאמ
?שדוחב םילקש
ימסל וביגה
 
 
30/9/00 20:45
תנע :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
!?אל ינאו םילקש הלביק ןיראק
! ! ? ? י ל ר י ש
תנעל וביגה
 
 
30/9/00 21:42
:תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
nobody gets paid here, even i don't
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/9/00 23:46
ילריש :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
,רקיה ימס ןודא


לע ,דרא ןיראק ,תוקעצ דוע ןאכ לבקא ינאש ינפל ,ןושאר רבד
,רתאב םיבתוכה ראש ומכ םילקש רפסמ ותוא תלבקמ הטוירבלס ףא
ףתשל הרחב איה הביתכמ תסנרפתמ איהש ףא לע .ספא ,ונייהד
.הלש םיבבלמה םיטסקטב ונתוא
תראותמה היצאוטיסל המוד דאמ תוסחייתה הז רמאמב יתיאר
אוה ךכ לעו ,ןיטולחל הנוש טבמ תדוקנמ יכ םא ,"תפדור ןיד"ב
.ינשה םע דחא םירבדמ םיטסקטהש רמול רשפא .ןאכ


.וסוסל ש"ד
ילרישל וביגה
 
 
1/10/00 8:44
קתבמה ו'ג :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
םתעמש .ק'צה אצמנ טהלהו תויגולואדיאה לכ ףוסב ,הז והז
קרו ךא םימלשמ "תוננב" :דימתלו תחא ?אה ,םתצפק ,ףסכ
ינא לבא ,םיימונורטסא םימוכס אל .רתאב םיבתוכש םירבגל
ינאש (תואצוה ללוכ אל) וטנ לקש םיפלא תרשעהמ םג הצורמ
םימודנוקהו הוואתה תורנ ןמשה ביצקת תא הסכמ .שדוחב לבקמ
ילש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 10:10
poal :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
?????Karin is a celebraty

yeahhh right


the women doesn't know how to write

I'll be surprise if she is an academic with at least
B.A degree in something
poalל וביגה
 
 
1/10/00 10:21
תנע :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
?והשמ לע וא היצנגיליטניא לע דיעמ ימדקא ראות יתממ
תנעל וביגה
 
 
1/10/00 19:18
.DR.PHD :תאמ
?החילסל הבוגתב
WEN U HAV A DIGREY U KEN RITE BETER
.DR.PHDל וביגה
 
 
1/10/00 19:31
תנע :תאמ
?החילסל הבוגתב
,תבתוכ ינאש ומכ תבתוכ ינא המל הניבמ ינא וישכע
אל ....לרוגה קוחצו ,יתמייס אל ב"י וליפא ,ינא
...הביתכב קסעתהל העצה יתלביק יכ יתמייס
.יניע תא תחתפש הדות תמאב לבא
תנעל וביגה
 
 
1/10/00 19:49
:תאמ
?החילסל הבוגתב
LOL
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/10/00 2:29
:תאמ
?החילסל הבוגתב
...ר"ד ,חחחחחחחחחחחחחחח
רביד ללכב אוהש החוטב יד ינא .תנע ץופקל אל
."לעופ"ל
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/6/02 22:58
םתור :תאמ
?החילסל הבוגתב
ט'צל אלו תובוגתל דעונ הז םוקמ יכ םתנבה אל ןיידע
? יליבד
םתורל וביגה
 
 
1/10/00 11:40
קתבמה ו'ג :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
ימכו ,םיראת ילעב תציחמב דואמ הברה בבותסמש ימכ
לוכי ינא ,ןהינימל תוימדקא ילתכ ןיב תצק ההש ומצעבש
הימדקאה ךותב םישפטה ןיינמש ןוחטבבו תואדווב דיעהל
הב ורקיב אל םלועמש םישפטה ןיינמכ תוחפל אוה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 5:11
יקיימ :תאמ
תודועתו םיראתל הבוגתב
דסומב םישפטה סלפמ לבא ,תנקתמ ינאש החילס ,ו'ג
ראווצה וקל רבעמ הברה היה ,יתדמל ינא ובש ימדקאה
יקיימל וביגה
 
 
1/10/00 15:35
רחש :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
.דמחנה גוסהמ אלו - ריזרזח תא וא התא
רחשל וביגה
 
 
1/10/00 18:48
:תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
.IS THIS HENGLISH OR WHAT? LOL, IT'S DEFINITELY NOT
ENGLISH
LOL, before you criticize YOU should learn to write
properly.
1.You wrote CELEBRATY,it should be CELEBRITY.
2.You wrote the WOMEN doesn't, it should be the
WOMAN doesn't, actually you should say she can't
write.
you wrote i'll be SURPRISE, it should be the be
i'll be SURPRISED.3
4.You wrote she is an ACADEMIC, a person cannot be
an academic, you can say she has a degree or she's
a graduate
5.You say she has B.A. DEGREE, it should be she has
A b.a. degree
It seems that you are writing your English the way
it sounds in Hebrew, and it comes out ALL WRONG.
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/10/00 19:39
Estee :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
חופנ דאנ ,ךממ בוט רתוי תבתוכ איה
Esteeל וביגה
 
 
1/10/00 15:45
יתא :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
!ייה !ייה !ייה
ןיראק תא יתשגפש רחאמ ,ןכבו .ייחב !יתוא םירכוז דועש החמש
תעדוי ינא ,תישיא החיש ונל התיהו ןמזמ ךכ לכ אל םגו הנושארל
ותוא לע תורחתמ טושפ איהו ינא .תרזחממ אלו הקיתעמ אל איהש
לש רקיעב) םינשה קחרממו תיביטקייבוא ןיעב ,בגא אוהש דעי להק
הזש תושעל המ לבא ,ןיטולחל יביטקרטא יתלב ,(ונלש תוהמאה
.(??תוננבב ויחי הממ ,הזמ ץוחו) ?ונלש ןפעמה לרוגה
טפשמב םיתצמותמ םייגוזה םייחה ,ןיראק ומכו ינומכ תונב רובע
ארונ הז .ינסרה הז .תוועמ הז ,ןכ .תונהל ונאב אל :ינלופה
תא רפשל הסנמ תישיא ינא .ונחנא ולאכ לבא ,ךמצעל הז תא תושעל
שדחמ תלקתנ ינא םעפ לכב לבא ,רחא גוסמ םישנאב בהאתהלו בצמה
,ףוסב .םירבג לש רחא גוס ןיאש יל םיארמש םיירבג םידחפ םתואב
.םהלש יגולוכיספה לופיטב קומע םיאצמנ רתויב םיינלבוסה םג
תב ינא :ונממ ענמהל ץילממ םהלש גולוכיספהש המ קוידב ינאו
םיסומכה יידחפ תא אטבל תגהונ ינא ,דיגהל המ יל שי ,םישולש
תעדוי ינא .ינומכ םלוכ אלש תעדוי ינא .םמיע דדומתהלו
תושעל תלדתשמו הפה תא תצק תמתוס ינא זא .הז םע השק םירבגלש
ינא זאו .אל םימעפ הברה .יל דבוע הז םימעפל .חיטש לש תולוק
ינא לכה ךסב ירה .ןיראק לש רמאמב ומכ גהנא ינא ילוא ,תרמוא
.ןוירהב םג יוצרו ילעב םע תספרמה לע האבה הנשב תבשל הצור
תאש תבשוח תא .םיהולא םהל ןיא םירבגש יל חיכוה ןויסנה לבא
ימאלסה תטישכ םג העודיה דידיה תייצלופינמ תא םהילע הליעפמ
אצוי אוהש הלגמ תא ףוסבו (רחא והשמ הרידל ול רידחהל םוי לכ)
האב תא םאו הבוטה ותדידיכ הינפב ךתוא גיצמ ,יהשימ םע יניצר
המ ..םעפ ףא ךל יתחטבה אל לבא :רמוא אוה הנעט לש גוסב
.ןוכנש
ידימ ךמעז תא וילע יאיצותש הווש היה תוחפל :תרמוא ינא זאו
אוהש השגרה ול תתנ םא םג .השודק התוא קחשל ךירצ אל ?אל םעפ
.םיהולא
ךמצעמ תושעל רתומו רשפא ,ךל םיאתמ םא .ןוכנ אל יניבת אלשו
ףאשו .ינמז בצמ הזשו לבז תאש יעדת לבא ,תמיוסמ הפוקתל לבז
טושפ ,רתוי ךל עיגמ .אל .ךל עיגמש המ הזש יבשחת אל םעפ
,הילע ךרוצל וזכ הדירי ןימ ,לבקל אלו עיקשהל תרחוב תא וישכע
ואוב) יונפ ןמז תצק ךל שי םא :םימיוסמ םיאנתל המיאתמה
םיסחי תכרעממ עגרכ תאצי אל םא ,(תוחפל הנש יצח וזיא ..דיגנ
תוימיטפוא ןומה ךיילע ותחנ קוידב םא וא ,השושת תאו המוד
.היציבמאו
תוקוורה לכ ומכ .גחה לגרל ישיא יודיו ...םכל דיגא ינא המ
היהי המ .גחה ינפל תויצרבול יתסנכנ ינא םג םישולשה תונב
.ףיכ וליפאו בוט היה הזו דבל יתייה הזה גחב ףוסב זא .הלאכו
תולאשב ,יתרכה קוידבש שדח והשימ לומ יתתמעתה אל ,הריחב ךותמ
םישוע אל ונחנא המל :הנשה שארל יאדוב ,הנשה לכל תושק ןהש
גיצמ אל התא המל ?הלבת התא ימ םע ?עסינ ןאל ?גחה תא דחי
.הלאכו ?ךירוה ינפב יתוא
םינוינחה המכ עומשל וידרב תושדח יתחתפ אל םג ,ינש דצמ
יתייח ,טושפ .תורשואמ תוחפשמ ינימ לכב "םוקמ ספא דע םיאלמ"
ילבו .יתינהנ ארונו .ותוא יתרכהש ינפל יל ויהש ולא .ייח תא
אל בוט היהי ,םיקיטש ילב וא םיקיטש םעש יתיוויק תמאב ,רשק
.האבה הנשב (תרחא לבא) תוחפ
.הבוט הנש
יתאל וביגה
 
 
1/10/00 19:44
Estee :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
...יתא יתא
ל-ב-ז ךמצעמ תושעל
???תמייוסמ הפוקתל
???
?המל
Esteeל וביגה
 
 
2/10/00 0:29
יתא :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
אל הזש היעבה .םידלי םע תואושנ רומגנ תוחפל הככ יכ
ינא יכ) תנבצעתמ ינא םג ,הככו תוקד רשעמ רתויל יל חילצמ
םגו (ילש לודגה הפה ללגב ,ןתחתא אל רבכ הארנכש הניבמ
.תמאה תא רמוא ילש לודגה הפה יכ .ןבצעתמ אוה
יתאל וביגה
 
 
2/10/00 1:18
הילו'ג :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
?"םידלי םע תואושנ רומגנ תוחפל הככ יכ"
.םירידא םיהולא
הילו'גל וביגה
 
 
2/10/00 10:02
ןטקה ןר :תאמ
???ל הבוגתב
?המ
?הניבמ אל תא המ
?ןמזה לכ תוניבמ אל ןתא המ
,הלש ןוצר אטבל ידכ םזקרס תנופיטב תנשמתשמ הרוחבה
םירקבמהמ %80-כ לש םנוצרמ הנוש אל אוה יתעד יפלש
.ןגאלבה תא ובח אל דועש אלא ,רתאב םיאושנ אלה
תחקול אל איה ,םזינמפה לש השפנ רופיצב העגפ אל איה
קזנ םוש השוע אל איהו הרוחא םינש השיאה דמעמ תא
.ךתוא החירכמ אל איה ןבומכו
דצמו הנווכתה איה המל ןיבהל לוכי שפיטה ינא המל
.השק דואמ ןכממ המכל ינש
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
2/10/00 17:42
הילו'ג :תאמ
???ל הבוגתב
אלש ,וזה השיגה תא הז ןיבהל יל השקש דיחיה רבדה
לבז ךמצעמ תושעל" לש ריחמב וליפא ,ךיאו המ הנשמ
םינפה דרשמב המושר ייהתש רקיעהו ,"תמייוסמ הפוקתל
.םידלי םע האושנכ
."םייחב הרטמ"כ ,יל הרורב אל וזה השיגה ,תרעטצמ
תחקל יכ ןעי ,ןטקה ןר ,רתוי הפיט ריבסהל יתיצר קר
םגו ךיניעב בוטכ ןתוא תשריפו יתבתכש םילימ יתש
היה אל חטב הז ,תויוטש לבא ,המ םושמ ימשב תרביד
.ןווכמ


ןאכ הנוע שממ ינא יכ דיגא אל ינא הזמ רתויו
.("םירידא םיהולא"ה ןיינעב) קופיאב
הילו'גל וביגה
 
 
3/10/00 21:14
יתא :תאמ
???ל הבוגתב
.אל ינא ?םיגחב דבל תויהל תינהנ תא ,ידיגת
יתאל וביגה
 
 
3/10/00 22:55
תיטסינגלב :תאמ
???ל הבוגתב
!השק
... ךיילע םיבשוח םישנא ילואש המ יפל התמו היח תא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 0:55
הילו'ג :תאמ
???ל הבוגתב
?םיגחב דבל ינאש רמא ימ .א
הגסיפ םה םמצע םייחה ,ייח תגסיפ אל םה "םיגחה" .ב
לש אצומ תדוקנ וא תואר תדוקנמ אל םלועל ,םלועלו
."תמייוסמ הפוקתל לבז"


המיהדמ השא תאש תעדוי ינא ,תעדוי ינאש ,איה תמאה
השיגה אל וזש תבשוח ינא לבא ,בוט יכה ךל עיגמשו
הזו הילע תקלוח תא םתסה ןמ ,יתעד וז ,בוש .הנוכנה
.הלש הכרדו תחא לכ .ימיטיגל ןבומכ
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 0:32
ימיש :תאמ
םיגחל הבוגתב
תא לאוש ינא ,יתא לע הברה ךכ לכ תעדוי תא ופיאמ
???ימצע
ימישל וביגה
 
 
5/10/00 1:53
הילו'ג :תאמ
...םיגחו תותבשל הבוגתב
.תעדוי ,תויציאוטניאהמ
הילו'גל וביגה
 
 
12/10/00 16:58
ימענ :תאמ
???ל הבוגתב
רומגנ
תחלצומ הרימג אל לבא
ךויח
ימענל וביגה
 
29/9/00 21:14
ןטקה ןר :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הלימ לכמ יתינהנ,ןטקה,ינא
.תרדהנ תא יכ ,ןיראק רתוי הפ תבתוכ אל תאש לבח
םישנא המכש ירחא םלוע תמחלמ הפ חתפהל תכלוהש יל הארנ ,ןכש המ
3 ילעב תוליגרה תויצרקה הלא ויהיש ןבומכ ,רמאמה תא וארקי
.(בשוח ינא ,טעמ הז) זכורמ רומוה רטמיטנס
ינא ,םד זיקהל םיליחתמו םהלש םיקשנב םיקשקשמ הפ םלוכש ינפל זא
.תרדהנו הבוט הנש םכלוכל לחאל הגופהה תא לצנא
!!!!הבהא תאלמ הנש
ןטקה ןר
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
29/9/00 21:20
תנע :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
?ילש םיאושינה תעצהמ םלעתהל הככ לבא ,הרבח ךל שיש תעדוי ינא
...עדוי התאש ומכ תויטנגלאב הז תא השעת ,התוא החוד התאשכ
????בוט


!!!ורצע םירבח ,םויה 12 ינפל תיבהמ תאצל ןנכתש ימ לכלו
עפומ ,3 ץורעב 23:30ב םויה הרוק ןמואיי אלה ,תאצל הביס ןיא
.דליה הפיאו רנדור "ילעב" ימח לש הדירפה
.ויהש תויקנעה תועפוהה תחא
תנעל וביגה
 
 
29/9/00 21:27
ןטקה ןר :תאמ
ךל םג האלפומ הנשל הבוגתב
.......ילא תאזה הבוגתה תא תנפה אלש יל הארנ שממ
רשק םוש ללכ הצרת אל ךומכ תיניצר הרוחבש הבשחמה ללגב קר
.ינומכש לבז יצימ ץרוש םיביב בשות םע
בייח ינא ,הנותח הלימה תא תרמאש ןוויכ ,רשק םוש ילב לבא
םידויצה לכ תא יתלעה רבכו ,תושעל בייח ינאש המ תא תושעל
.ןונבל םורדל הנופצ חרוב ינאו סדצרמה לש ןוגגה לע
...............
?????יתרמא רבכ הבוט הנש
:)
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
29/9/00 21:40
תנע :תאמ
ךל םג האלפומ הנשל הבוגתב
?תיניצר ינא
יפל ילש םייחה תא תננכתמ ינאש םיעדוי םלוכ ,תמזגה
.יניצר בשחהל לוכי אל הז הדימ הנק לכ יפלו טוראטה
ךל תושעל הצור אל ,אל ?ונאציש דע ?ןונבל םורד דע ?המו
תולובגב חוטב ראשתש רקיעה ..יתעצה תא תכשומ ינא ,הז תא
....דחיב רוגל רובעל רשפא לבא ,ץראה
:))))))
תנעל וביגה
 
29/9/00 22:27
רחש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?רבג התאשכ םג רבדה ותוא תא תושעל רתומ
?רבג would be וא


.הרקיה ןיראק תרמ ,ךלש ילאוטריו בבוחמ ,בחר ךויח
רחשל וביגה
 
30/9/00 0:42
הצימש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...איה ,ןאכ לאשל הכירצ תמאבש הלאשה


??? הז לכ תא םיווש תמאב םירבגה םאה
הצימשל וביגה
 
 
1/10/00 11:55
ןירג ילוי :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
שי לבא ,םבור אל ,םלוכ אל .ןכ טלחהב .הז תא םיוושש םירבג שי
...דואמ .ןכש הלאכ
ןירג ילויל וביגה
 
30/9/00 0:55
lara :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיא ןיא ןיא לבא - דואמ תעשעשמ ןיראק לש הבתכהש ןוכנ רחש יה
הבוט הנש ... זא רתוי לבקל ילב הכורא קיפסמ הפוקת דורשיש רבג
laraל וביגה
 
30/9/00 0:57
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
a gold medal to miss arad
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/9/00 3:40
Dave :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
Definitely, no bronze to arad
Daveל וביגה
 
30/9/00 1:06
הילא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.דואמ םיענ ,ךתוא הריכמ אל ינא
םכתיברמש תורמל ,"יביססבוא" יוניכל הכזי הככ גהנתיש רבג
לש םיקסופ יתלב םירוזיח .?שדח המ םצעב זא ,אליממ ךכ םיגהנתמ
הגרדב ףדוע חרסל םייוסמ בלשב ותוא םיכפוה אל ול יתרמאש רוחב
וצ ול איצוהלו יזוחמה רטאיכיספל תונפל לוקשל יל םורגתש
קפסב םג ינא .וסחייתי םה םעפהש תווקלו 100 גייחל וא ,זופשיא
הייצאוטיסל יתעלקנ שממ אל .תאזה הטישב תוחלצה ויהי הרוחבל םא
שולש ירחא ,הנוזנבהו ףיעס ףיעס יתמשיי .תחא םעפ .ןכ ,הא .תאזכ
,היאמ ןהל םיארוק דימת .תחא תרגפמ םע ןתחתה ימצע-רוכריכ תונש
.תונמדזהב התוא גורהא ינא .היאמ .ךמוקמב םתיא םינתחתמ םהש הלאל
הילאל וביגה
 
 
30/9/00 8:18
העונ :תאמ
?תעגתשה ,רחשל הבוגתב
הנד ןהל םיארוקש יתבשח אקוד ינא
העונל וביגה
 
 
2/10/00 5:20
יקיימ :תאמ
,הילאל הבוגתב
.תניע וא ,תנע ןהל םיארוק ,תנע
יקיימל וביגה
 
 
2/10/00 9:37
תנע :תאמ
העונ,הילאל הבוגתב
?וישכעמ היהי הככ זא
?תונב לש תומש םע תיפוס ןיא המישר
.האלה וכישמת ילוא ,רסמה תא ונבה ,קילאח
םולכ חיטבה אל דחא ףא יל יכ הככ הביגמ םצעב ינא ילואו
.תרחא יהשימ םע שמימו
תנעל וביגה
 
 
1/10/00 15:52
יתא :תאמ
?תעגתשה ,רחשל הבוגתב
?יטטומתת אל .תחא תליג האב ףוסבו ףיעס ףיעס יתמשיי ינא םג
יתאל וביגה
 
30/9/00 1:30
יסא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיא (חטשב םינש הברה לש ןויסנמ) םירבדה תא האור ינאש יפכ
תוינכותל תקקזנ תא םא .םידבועש םייגוז/םייטנמור המירז ימישרת
תכשמנ טושפ תאש הארנכ תוקרי ראשו תומכחותמ תוקיטקט ,תוטרופמ
.ךל ומיאתי תמאב אל םלועל םצעבש ולא לכל (תאז תנייצ וליפאו)
.הליחתכלמ ינמז לכה הזכ הרקמב
יסנת טושפ וא םורזל םירבדל ינת טושפ ,תוקיטקטמ ךתוא יבזעת
דילומ ,וינפ לע ירשפא יתלבכ הארנ ילואש המ .רחא ןזמ םירבג
.תועתפה הברה ללכ ךרדב
יסאל וביגה
 
30/9/00 2:19
רבנע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.עשעשמ דאמ רמאמ
(-: ןתחתהל רבכ תחלצהש םייונפה םירבגה לכ תבוטל הווקמ
רבנעל וביגה
 
30/9/00 2:59
ימיש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
. 14 תב ומכ תגהנתמש 30 תב הרוחב תבתוכש הבתכ אורקל בוצע המכ
.ןיבמ אל שממ ינא וזה השתהה תמחלמ לכ תא ךירצ המל
??????המוד והשמ וא רוזיח לש והש גוס הזיא הז םאה
תאז רמול אל המלו עודמ שיאה לש ורקיעב הצור ךכ לכ תא םא
?םילימב
????רבדל רשפא יא רבכ המ
....הפיח ךרד ביבא לתמ הילצרהל עיגהל ומכ הז
ךל שי םאש יל ינימאתו וביל לע ירבדו ישג וב תניינועמ תא םא
םיקחשמב אלו הפיה תמאה תא ירמואתו ישגת תוחפל זא ץמואה תא רבכ
.םעט ירסח םיליביד
ימישל וביגה
 
 
30/9/00 4:01
המינונא :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
והשימ ףוסבש יתעדי יכ ?זכורמ רומוה ק"מסה השולש תויהל
.הזל בדנתי
המינונאל וביגה
 
 
30/9/00 4:02
המינונא :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
...םדוקל תכייש ןבומכ תרתוכה


הז תא השוע ינא דימת המל
המינונאל וביגה
 
 
1/10/00 2:42
ימיש :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
,המינונא
.רואיב לבקל חמשאו בותכה תא יתנבה אל
ימישל וביגה
 
 
30/9/00 4:41
:תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
don't be so serious, a girl with a sense of humor is rare.
this article was written well, it's entertaining, it was
good to read something funny for a change.
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/9/00 5:06
לל-כב רומוה ילב תחא דוע :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
תושבעהו תושביה ינימ תונב לכ םשב ,סומינונא ,הבר הדות
.ןהיתורודל
.םיציב םע סומינונא הז "רייר" יד אוהש רבד דוע
לל-כב רומוה ילב תחא דועל וביגה
 
 
30/9/00 6:26
Dave :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
I think he/she is right, men and women have a
different type of humor. Men are more funny, they
take more chances, women are usually more reserved.
Just think, when you are in a party of men and women,
who is funnier? Maybe women are funny when they are
only with other women.
Daveל וביגה
 
 
2/10/00 5:24
יקיימ :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
ידוחיי רומוהב תכרבתהש ןבומכו ,רבג התאש החנהב ,בייד
יל רבסה אנא ,הביסמה זכרמ דימת התאו תיעבט תונינשבו
הזיא דימת איה רמסמה ,תכלוה ינא ןהילאש תוביסשמב המל
עפשב רומוה םג הל שי ,לודג הזחמ ץוחש ,12 תב תיסוכ
טיסהל הרטמב שרק תוחידב םירפסמש םירבגב תפקומ איהו)
(...תוינשקעה םהיתופקזמ בלה תמושת תא
יקיימל וביגה
 
 
2/10/00 9:51
ןהכ זעוב :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
תרעוכמ טעמכ .תרעוכמ יכה .תרעוכמ הלמ) ?תיסוכ המל
.קלא ,לשמכ .יתנבה .יתנבה ?12 תב המלו (םיציצ ומכ
השא ללגב םשפנ תוולש תא ודביא םירבגש ךל הרק אל לבא
?םישולש תב תדדוצמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 6:23
Dave :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
there are two obvious reasons for that...mikey???
Daveל וביגה
 
 
30/9/00 9:17
השאטנ :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
םייתודליה םיקחשמה לכ תא םיבהוא טושפ םירבג ??? תמאב ונ
!!!!! ודות .....הלאה
השאטנל וביגה
 
 
30/9/00 11:32
קתבמה ו'ג :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
תאז םישועשו ,םירתוימ םירוביד ילב ,רהמ - םהל םיצצומ (1
בטיה
תובייוחמ םהמ םישרוד אל (2
"?ןאל וניסחי" תחיש םינויז לש עובש ירחא םימזוי אל (3
הילע רבדל וא/ו תיסקאה לש תונומת תוארל םישקעתמ אל (4
ףוקש ,קתומ ,ףוקש .םהלש רבחל דמחנתהל םיסנמ אל (5
אל דוע הבע הזכ .ןיא ,ןיא") םיעוציבה לע םהל םיאימחמ (6
("יתיאר
הכרבב תלבקתמ התיפב טלס + התיבח וליפא .לכוא םהל םישוע (7
"ילא תרשקתה אל המל" ומכ תולאשב םהל םיקיצמ אל (8


ןטק אל יוכיס שי ,תומלשב םיעצבתמ םיללכה לכש הרקמב
,ייהתש ,יראשיתש ,ראשיהל ,בייחתהל ומצעב הצרי שנרבהש
.בוהאל ,בהאיהל ךישמהל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 11:52
ןירג ילוי :תאמ
...ש םיבהוא םירבגל הבוגתב
אלש ,לכוא ןהל םישועש ,ןתוא םיקקלמש .קוידב רבד ותוא
,בוט רתוי ןייזמ ימ" תעדל ןהמ םישרוד אלש ,ןהל םיס'גנמ
ירבד ,קתומ םינויצב ירבד ,תרחא דחא לכ תרמוא תאז המ
."םירפסמב
.תירבג דואמ ךלש םלועה תייאר לבא ,אלפנ בתוכ התא ,ו'ג
םג קייודמ היהי הזו ,הבקנ ןושלל ךלש טסקטה לכ תא ךופהת
הבהא הזל םיארוק .רבדה ותוא תא םיצור םלוכ .תונבה יבגל
ןירג ילויל וביגה
 
 
13/2/01 13:40
irit :תאמ
...ש םיבהוא םירבגל הבוגתב
.ןבומכ ךופהב .םירבד םתוא תא תבהוא ינא םג
iritל וביגה
 
 
1/10/00 2:51
ימיש :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
,הרקי השאטנ
םיקחשמב יתיא קחשתש הרוחב התואל תוחוכהו ןמזה לע הל לבח
םש הייהא אל שממ נא יכ ולאה ןויגיה לכ ירסחו םישפוטמה
.םתוא קחשל יידכב הביבסב
רמול תופי רתוי הברה םיכרד שי ,בוש ןעטאו יתרמא רבכש ומכ
,רמולו הפה תא חותפל אמגודל ומכ ,םיקחשמב אלו ךביל לעש תא
?הזמ הפיו טושפ רתוי המ
ימישל וביגה
 
 
2/10/00 10:38
ןטקה ןר :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
התואל ןתונ ינאו ,ןאכ בתוכ ינא תרגסמ הזיאב עדוי ינא
.דובכה לכ תא תרגסמ
.הוולשהמ איצוהל תחלצה יתוא וליפא לבא
הפ התייהו םירבגה ונחנאש אלמ הפב הככ תרמוא תילארשי הרוחב
.םיקחשמ םיבהוא ,תפרוטמ הללכה
,לער הפיט ירבדב ןיאו) יתרקי והשמ ךל רפסי ינא יאוב זא
(יתעבשנ תאזב
.תילארשיה הרוחבה ומכ תינקחש תמייק אל
םרוגש תאזה הנידמב חירסמ והשמ שי לבא ,תוללכה ילב ןבומכ
.הזל
ינאו) םלועב םירחא תומוקממ תורוחב םע תויוסנתה המכ ירחא
ינא (הלאכ םיעטק םהל ויהש םירבג טעמ אל דוע הפ שיש חוטב
ךל וריבסיש תומלש תוזתו םיספט ,ת"וחוד ךל תוארהל לוכי
.ןווכתמ ינא המל קוידב
לע קר רבדמ ינאו םיקחשמה תוקחשמ תכלמ איה תילארשיה הרוחבה
יתיארש יל רוכז אל) .ןבומכ םיסחיה תוכרעמו רוזיחה יקחשמ
הנושארה הייעיברב תגרבתמ םישנ לסרודכב לארשי תרחבנ תא
.(הדיפמילואב
ברל לבא ,הלאה םיקחשמב םייוסמ ןח הזב שי םימעפלש ןוכנ זא
.אל
םירבגה לש םיקאפל רשק םוש ילבו תוללכה ילב ,בוש זא
.ןומירכ םיאלמו םיבר םה םגש םילארשיה
םיקחשמה תא םיבהוא םילארשיה םירבגהש הככ דיגהל לבא
?ולאה םייתודליה
.ןכ ,ןשייטסיילפב א"פיפ
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
3/10/00 10:18
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
והואל הבוגתב
תורעוס םייפכ תואיחמ
ןטקה ןרל
בהז - הלמ לכ
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
1/10/00 15:56
יתא :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
לתו הפיח םע הזה עטקה רקיעב רבדל המ ןיא ,הפי הבוגת !!!ימיש
אל םתאו .םיניבמ אל םתא יכ .רבדל רשפא יא .אל לבא ,ביבא
םכל הריכזמ הנטק הלימ לכו .םכתא ץיחלמ רבד לכו .ןיבהל םיצור
.(..םיחטשב הסחה בצמ לע יתרביד םא םג) הנותח
המ ,זא לבא ,םכתיא רבדל רשפא םידידי תמאב םתאשכ קר ,םתא
םידלי הבמי יל השעיש דחא הצור ינא ?דידי הצור ינא ,המ ?םעטה
לע אלו .םעפ ידימ יתיא רבדי םגו ,ןכ .התיבה ףסכ איביו
םינצקומ ילוא הפ תובוגתהו םירמאמה .ררועתת ,ימיש .אתנכשמה
יאו ...לודג רשוא רסוח רתתסמ םלוכ ירוחאמ לבא םיטסירומוהו
לש הכמ וזש וא ?המלו ?לצנתהל ךרטצא דוע ינא המכ .הככ רשפא
?םיאקורמ
יתאל וביגה
 
 
5/10/00 0:40
ימיש :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
! דואמ דע יל הרקיש הקיתא
.רבדמ ינא המ לע תעדוי תאו ןוויכה דגנ תוחשל םעט ןיא
םתס)...לדוגה ןיינעב קר אל וא יאקורמ ןיב רשק ןיא ,תינש
(קוחצב
אלש תונטק לע יספתת לאו רורדו שפוח ינת ,םייחה םע ימרזת
.וכופהנו רשואל ואיבי
.יושנ אקווד-ולו רשואמ תויהל איה הרטמה
!םיאושינה ירחא רשואה אלו רשואה ירחא םיאב ןיאושינה
.ןויסינ ךותמ רבדמ ינאו
,דימת ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
8/10/00 19:50
ןימסי :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
!!!!!!!!!דומח---"וכופהנ"
ןימסיל וביגה
 
 
26/4/02 11:28
השוחנה :תאמ
תיתודלי תינכתל הבוגתב
איה ןכלו יתודלי דעי להקל המיאתמה וזכ איה תיתודלי תינכות
הבתכו םימכוחמ םיכלהמ,תונברודכ םילימ ,ןיראק .תחלצומ כ"כ
.תוהדזה תררועמו תקיודמ הפירח הנונש
תלחונ ףאו המימי םימימ היטרפל תינכותה תא תמשיימ ימצע ינא
.תוחלצה
.וליעוה אל םירוביד,עמשמ,םורח תעשל תינכותב רבודמ,רקי ימיש
ולא ןה ןה דיהאש לש תויוכיא תולעבו תח אלל תויושעה תורענ
.רחואמב וא םדקומב,ןשקובמ תא וגישי רשא
השוחנהל וביגה
 
30/9/00 5:16
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
------------------------------change of subject but it's all
in the timing------------------------------
---)-:--------TOP 10 EXCUSES FOR NOT WINNING A MEDAL IN
SYDNEY-------)-:----
10.i'm young, i'll have another chance
9.no israeli judges here
8.rain in the stadium
7.this pool is too fast
6.i only missed it by 0.042 of a second
5.the judge was antisemetic
4.not enough wind
3.not used to swimming in the morning
2.i missed my family in sydney
1.no escort girls
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/10/00 5:28
יקיימ :תאמ
TOP 10 EXCUSES FOR NOT WINNING A MEDAL IN SYDNEYל הבוגתב
,םיצוריתה ורמגנו ,תחא שי רבכ וישכעו
:םג תחכש הזמ ץוחו
העט טפושה -
לארשיב טרופסב םיעיקשמ אל -
םיאטרופסה לע רתוימ ץחל וליעפהו ,ידימ תוהובג ויה תויפיצה -
חור תכמ וספת תוינקירמאה -
םלוכמ לודגהו
תורחתה תא שיגרהל ידכ הכירבל יתסנכנ ,ילש הצקמה אל הז -
יקיימל וביגה
 
30/9/00 11:51
קתבמה ו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,"הקותמ"ל ,רבעש עובשב ביבא לתל יתוא וררג םיקיתו םירבח ינש
רובידו ןושלב גניסריפ םע תוירצלמ םע ,הנושמ הפק תיב לש גוס
:רמאו ראבה לע עיבצה קירא - ןדראגוה וב םישיגמ אקוודש ,רזומ
ןבצעל אל ךיא' ילטנמונומה ךמסמה תרבחמ ,דרא ןיראק תאז ,ו'ג"
."תויטסינרדומ טסופה תויסוכה לש ך"נתה ,'ןגדגדה תא ונל
ףאו בר ןויעב ויתארק) יניעב אוהה ךמסמה היה חלצומ אקווד ?ינאו
הנשב תוירנטרפה לש הברה ןתאנהל ,ויתונקסממ קלח ץמאל יתיסינ
ןיראק ,הבוט הנש .הז טנמוקוד םג יניעב האנו (תפלוחה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 3:00
ימיש :תאמ
ביבא לתל יתוא וררגל הבוגתב
,ו'ג ייה
,ןיראקל הזה ילאוטריוה קוקילה םע םיכסמ אל ינא
,ענכושמ ינא רמול המ ךל שיו
דגנ ךריכזהלש ןיראק לומ וזה תופיפיתהה לכ ךל םיאתמ אל
אקווד ונאש דוס אל הז יירהו םיעוציבה רדחב םיטבורקא םיעוציב
.תרחאו וזכ תושימג דעב
.ךתוארל דואמ חמשא ,יבראבב 10/10 ב העפוהל אובת
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
1/10/00 8:50
קתבמה ו'ג :תאמ
ביבא לתל יתוא וררגל הבוגתב
המ .הבתכ איהש המ יניעב ןח אצמ ,ךומכש רקי ףפותמ ,ימיש
,קוקילו .םעפ ףא רקשמ אל קתבמה ו'ג .אל .אל ?רקשל ?תושעל
םוחתב תואלפנ השוע ינאו דואמ ילע ביבח ,ילאוטריו אקווד ואל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 15:41
ימיש :תאמ
...ממה ?קוקילל הבוגתב
,יריקי ו'ג
,בוט
לש הבתכב ךייניעב ןח אצמ קוידב המ תעדל הצור יתייה תמאב
.ייניעב הפי תמאבש יטרפה המשמ ץוח ןיראק
םיווש ונא תאזבו ,הכאלמה תא בהוא ינא םג ,קוקילה ןיינעב
.וניביבחתו וניתועדב
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
1/10/00 19:43
הילו'ג :תאמ
.....ימאי ימאי ימאי!?קוקילל הבוגתב
ינש ,לודגה ףפותמה ימיש תאו ילש קתבמה ו'ג תא יתיאר
.הלימ רמול יתרצעו ,דואמ תבהוא ינאש םישנא
יכ ןעי ,הבתכה לע ביגהל הצור שממ אל ינאש ,איה תמאה
הרוחא קרוז לבא רומוהב םנמוא בותכ הז ,טושפ המומה ינא
...ער הזו ,רוא-תונש יפלא
לעמש טלוירבקה תרקית החתפנו רותפכ לע יתצחל ,ינש דצמ
םיעגרב שממ ול םייתסמש טייליד-ןונרטפאבו ,ילש הטימל
ינאו ,םכלש חיש-ודה תא אורקל יתימא ףיכ היה ,הלא
יל שי - האלה ךישמהל םכתא דדועל יוארה ןמש תבשוח
.םיניינעמ םינוויכל חתפתי הזש השגרה
....המידק זא
הילו'גל וביגה
 
 
1/10/00 20:44
ןירג ילוי :תאמ
.....ימאי ימאי ימאי !?קוקילל הבוגתב
םירבח ויהי םה ףוסב
ןירג ילויל וביגה
 
30/9/00 11:57
וג_ידניא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תונוש תויגטרטסא יתיסינש ירחא הרבח םעפ יל הרמא "חוכב אל"
תוכזל ידכ (תשאונ יתייה לבא ,יל ינייפוא אל דואמ) תונושמו
.דחא לש ובילב
ךתוא ךירעהל והשימל םורגל ילוא הלוכי תא :ךכ לכ הקדצ איהו
,רתוי
ינימ לכ לש ןתרזעב ,רתוי ךילא ךשמיהל וליפא ,רתוי ךתוא תוארל
.תוזולנ תוקיטקט
.ךב בהאתהל :תלוזל םורגל רשפא יא דחא רבד קר
.חוכב אל ,הצור אל אוה םא זא
וג_ידניאל וביגה
 
 
30/9/00 15:54
רחש :תאמ
היזיולטלו םיניינבל ןיוצמ הז תוינכתל הבוגתב
.'וגו המסק המ רישל תונפהל אלא יל רתונ אלו
.רומג ליז ךדיאו
רחשל וביגה
 
 
30/9/00 21:39
:תאמ
היזיולטלו םיניינבל ןיוצמ הז תוינכתל הבוגתב
You can bring a horse to water
But you can't make him drink
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/10/00 19:45
הילו'ג :תאמ
היזיולטלו םיניינבל ןיוצמ הז תוינכתל הבוגתב
"...ךייתוינכות ןהמ ול ירפס ,םיהולא תא קיחצהל הצור תא םא"
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 11:33
ןירג ילוי :תאמ
...תויגטרטסאו תוינכתל הבוגתב
"קחוצו הלעמל בשוי םיהולאו ,תוינכות ןנכתמ םדא"


ירוקמה טפשמה הזש תבשוח ינא
ןירג ילויל וביגה
 
 
9/10/00 18:29
הילו'ג :תאמ
:רמא יקסנישוק י'זיל הבוגתב
יתטטיצ זא ,ירוקמה טפשמה ןכא הזש ןכתיי ,ןוכנ
םיימשב הלעמל יל וחלסי ...םימגתיפ-רחסממ
?בוט ,םימעפל יבתכת ,ילוי
( e-mail ב"צמ)
הילו'גל וביגה
 
30/9/00 13:29
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
שארה תא רבכ םירבוש רפכב ונלצא
הנש האמ הזיא
ונלומ דמעמ םיקיזחמ םה הככ הלאה םידוהיה םהל שי המ
םינש הברה ךכ לכ
היגולואיד םהל שי םה ללגב הז ונבשח הלחתהב
רבוטקוא תמחלמב וננוחצנ לע הריקח תודעו ומיקה םה ירחא
ינשה םע דחא בירל הככ וליחתהו
הזה ץוריתה טופאק ךלה
הללאל הווש םהלש םיהולא תמאב ילוא ונבשח ךכ רחא
בורק בורק הככ םתוא קיזחמ המ הזו
םהלש סיכה לש שארב המ תושוע המ ןהלש תויתד תוגלפמ וניאר ירחא
לבז חפל הז ץורית הז םג ךלה
הבושת ילב תמ דחא רתכומ
הבושת ילב תמ ינש רתכומ
רבכ םיזיע וליפא קומע רבשמב ולוכ רפכהו
םולכ ןטק ןטק אקק תושוע אל
הז רמאמ הפ חתופ ינא םואתפ זאו
דוסה המ רפכל יתרפיס יתכלה ירחאו
םכל ותוא איבהל יתרזח
םיחא םידוהי לוכ לוכ לוכש ללגב לוכה הז
תונבה דוחייב
הלודג הלודג החפשמ הז
יתוחא המ ,יתוחא
יתוחא יתוחא הינשל תחא הלא םויה לכ
ייתויחא ייתויחא
קאבאר
בוט הז דחא דצמ
תומצב הל ךושמל תחא תוחא קר סופתל םיכירצ ונחנא המל
יד ודיגי תורחאה תויחאה לכ זאו
תוחאה תא ליצהל ךירצ םהלש םיחטשה תא םהל ריזחנ
ער הז ינש דצמ
הינש םע תחא תויקבחס הככ ךכ לכ אל יל הארנ תויחא הז המל
וצר אלימב תורחאה תויחאה המ תחא לע לופינ אקווד ילוא זא
קורזל
םישוע המ דיגת ותוא יתלאש רתכומל יתכלה
ךתוחא תא לאשת ךל יל רמא
םלועה קילח הללאי
יל תפכיא המ ינא תויחא ויהת
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
30/9/00 16:53
תיטסינגלב :תאמ
ןטק והשמ ליבשב קר ןאכ ינאל הבוגתב
יבלג תחרפ ...תורמוא ויה הינפל יתבסו , ילש אמאש ומכ
(((((((((((((((((((((((:
תיטסינגלבל וביגה
 
 
30/9/00 20:02
EB :תאמ
ןטק והשמ ליבשב קר ןאכ ינאל הבוגתב
Muhamad, pliz come to vashington, let us start zeh piss
talks, so i can have everlasting piss, ozerwise i have
to start zeh revolushen next veek
EBל וביגה
 
 
2/10/00 2:02
תאיל :תאמ
ןטק והשמ ליבשב קר ןאכ ינאל הבוגתב
.דמחא ול םיארוק ,םתנחבה אלש הארינכ
,בושח הז המ ,דמחומ ,דמחא ,ונ בוט
.יברע הז יברע
תאילל וביגה
 
 
2/10/00 8:24
EB :תאמ
EB ,תיטסינגלבל הבוגתב
egzaktly, zets what i ment
EBל וביגה
 
 
2/10/00 12:55
תיטסינגלב :תאמ
EB ,תיטסינגלבל הבוגתב
?ונ , ... המלש הלהקמ יל הרש
הכירצ ינא אל ?...קוחצל וא תוכבל ?סחייתהל ךיא זא
...טילחהל
תיטסינגלבל וביגה
 
30/9/00 16:17
קסעהלעהלילברמושקסשהץעיקוב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...ןיראק ןיראק יוא
?רזחומי אלו רמאנ אלש , דיגהל דוע לכוא המ
.רעשמ ינא , םולכ
ןיבהל בוש הסנמ ינא , ךלש תפומה תוריציב לקתנ ינאש םעפ לכ
המ) הרירמו תרסוימ ךכ לכ שפנ ודילוה לוכסת לש תויווח ןימ וליא
רכשו ןמזב רוסחמ בקע שורגב היגולוכיספב קר ןייטצמ ינא , תושעל
ולאש הנקסמל עיגמ ינא בושו בושו (ןיינעב יתלכשה תא ססבל דומיל
.ונלוכ לע םירבועש םילוכסתה קויב
םיאשונ לע תבתוכ תא םא , הסנמ ינאש תמאב , ןיבהל הסנמ ינאו
חילצמ אל ינאש הז ךיא , ונלוכל ךכ לכ םיפתושמ , ךכ לכ םיימשג
?ךייפלכ ילאוטקלטניאו יתונמא זובמ רתוי שוכרל
?החולדה הביתכה וז
?םעטה תורסחו תועגיימה תוטנאופה ולא
גשומ הזש הרמא יהשימ) הרואכל תינרדומ טסופה תויטסינימפה וז
ריטע אוה זא , רעוכמ רוחב לש ןוקיסקלמ אב אוה לבא , רעוכמ
ללושמה קבאמה לש הזה יובילה , ךכ לכ יתוא הליעגמש (היצמיטיגל
?םינימה ןיב דוסי לכ
, ןויווש ושפחת לא , תונוילע ושפחת לא , םירבגו םישנ , םישנא
, לאה ונל דיעוהש שומישה תא וב תושעל ודמלתו ינושה תא ואצמת
ןימ יעוצעצו לוהוכלא קפסותב
םדוק תחא העש הפיו
קסעהלעהלילברמושקסשהץעיקובל וביגה
 
 
30/9/00 19:52
:תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
Dear Bokey,
!She writes MUCH better than you, grow up
וז הבוגתל וביגה
 
30/9/00 18:25
1המינונא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
בורק ךכ לכ יעיגתש יוכיס ןיאש םירוחב םתוא םע אקווד אוה ישוקה
סרוהה רוחבה לע תרבדמ ינאו .('וכו החפשמ ,םירבח) םהלש םייחל
ךלומ רגש ןכשה ,תואצרהב ךדיל בשויש רוחבה ,תישילשה ןזואהמ
.(הכיתח הרבחב דיוצמש)
.םיעיגנ יתלב - תויזטנפב םיראשנ םה
.םהלש לתוכה ייהתש יוכיס ןיאו
1המינונאל וביגה
 
30/9/00 21:25
badulina :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ץמאמה תא םיווש אל םה םיצור אל םה םא ,תויוטשה תא ובזע ,תונב
שי תישיא יל .ההגלמ ץוח םוקמ םושל ונתוא איבת אל תויביססבוא
אל תכייחמ הרוחב יפמ האב איהשכ "אל" הלימהש םירוחב םע ןיינע
הפיסומ אל שקעתהל םיכישממ םהש הדבועהו ,ןיטולחל םהל תנבומ
.תויגוזה לאיצנטופל אל םגו ,םהלש ליפא סקסל (הטעמה ןושלב)
."ייב הללאי" ץיברוה לאירא לש ויתולימב
badulinaל וביגה
 
 
30/9/00 21:58
:תאמ
םיילענ אלו תינכת אלל הבוגתב
what part of no don't you understand
to put it plain and simple
i'm not into one night stands
i'll be glad to explain it
if it's too hard to comprehend
so tell me what part of no
don't you understand

lyrics: Wayne Perry
וז הבוגתל וביגה
 
30/9/00 22:40
ילכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אוה םיישדוח ךותו בהאתה אוהש ול המדנ קר הז ?ירמגל תעגתשה ,המ
אוה יכ רתוול .תיתימאה וייח תבהא איה תאש ןיביו התוא קורזי
תצק שרוד קר ,רבד ותוא קוידב ???הב בהאתה אוהש תאז םע ןתחתה
.ןוצר חכ רתוי


ינא ,םייתנשב םעפ קר היניעב ןח אצומש והשימ תאצומש תחא רותב
.תולקב וילע רתוול אלש ךרוצה תא הניבמ טלחהב
ילכימל וביגה
 
1/10/00 0:48
ריאי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינש ירחא ןופלטל התנעש הריכזמה לש ףוצפצהמ רקובב ררועתה אוה
םא תלאוש ,העדוה ול הריאשה איהש ינפל ,התוא עמשו ,םילוצליצ
ול הריאשה איהו ...זא בוט ,םש אל התא ,ולה ,םש אוה םא ,םש אוה
ויה םהש ןמזמ ךכ לכ היה אל הז .הל תונעל חוכ ול היה אל .העדוה
רפיסו ,הנובנ שממ הרוחב איהש בשח אוהו ,דחיב הקספה ילב ס'לכת
רבדמ אוהשכ הרוחב לש וזה היארה תיוז תא ול שיש הלחאו ,לכה הל
...תרמוא איהש המ..הככש ,ול המדנ היה תצק םא וליפא ,תורוחב לע
רגהש הבשח איהו ,דיגנ ,רגה םע אצי אוהשכ .ותוא הצור איהש ,ונ
...יסרא והשמ הב שי תמאה םגו ולש סופיטה אל לבא ,הקילדמ
,סופתל הצור התיה הרוחב לכ חטבש ,ולש קותמה תחתה לע תורעהה
,וגאל ץוציפ טסוב ול ונתנ ,ול ואימחה הז המ ,דאמ ול ואימחה
אל אוה המו .םהלש תורבחה תדחוימ וזיאו ,התוא ול שיש ףיכ הזיאו
התיא אציש ימ לעו ,ולש תיסקאה לעו ,ולש תודליה לע .הל רפיס
ול הרקש המ לעו ,ותוא דיחפמש המ לעו ,התיא אצי טעמכ וא ,וישכע
.םינויז לע הברה םצעב ,םינויז דעו זנויממ .לכה .רקוב תחוראב
.םינויז לע הברה ורביד םהו ,םינויז לע הרוחב םע רבדל גונעת
תצק אוה ,הלחתהב הלחתהב .םינויז לע רבדל הבהא דאמ איה ,תמאה
ול הרמא איהו ,הככו הככש הל דיגהל ליחתהו ,וב תבהואמ איהש דשח
ןולחהמ םיילגרו םיידי איצוהל אלו ,רבח עגרית ,ץוחל התא המ
.העיסנה ןמזב
תוביסמל םיכלוה ויה םה .האלפומ תודידי לש התליחת תמאב התיה וז
.דחיב
וליאכ התא םאו ,רדוסמ וליאכ התא ,הרוחב םע הביסמל אב התא
טעמכ םש הקותמה לא שגינ התא ,תוישפוח רתיב ךל זזפמ התא רדוסמ
,הא ,רמוא התאו ,עגר ךילע תילתנו םואתפ האב איה זאו ,חוחז
?היאמ ?תמאב ?ךיא...ו ,ילש הבוט דאמ הדידי ,ןיראק ,וריכת
...עגרכ יתרכהש היאמ ,יריכת ,ןיראקו...היאמ םיארוק יתוחאל
,הלש תוקדה תועורזה ללגב וביל תא התבש דימש היאמ ,היאמ םעו
החיש התיה היאמ םע ,י'גני'גה רעישהו ,הז תא ול ושעש תועבצאהו
תודידי לע והשמ ?הכלה ןיראקש ירחא םש ורביד םה המ לע) ,הקיחצמ
ופילחה םהו ,הלחא התיה החישה ןפוא לכב (הבהאו ,תוזיזיו
ומכ ךכ רחאל וריאשהו ,הפה לע לבא הדירפל קר וקשנתהו ,םינופלט
.ךכ רחא שיש םיעדויש ימ
תיסחי ולצא העיפוה ןיראק ,היאמ םע איהה הביסמה תרחמל םויו
הרמא העשה לע רטקל הצר אוהשכו ,רקובב הרשע תחא הזיאב ,םדקומ
יתיבה זנוימה םע ,תוינבגע םע ,התיבח ףכית ,זוזת לא התא ,ול
.הטימל ךילא תועיגמ ,יתינקש תוינמחלה םע ,תנכהש
קלח םש ה'גידש סרוהה סכלא לע והשמ ול הרפיס ,לכא אוהשכו
םג םהשו ,ול ויה הזח ירירש הזיאו ,ותיא הקשנתה איהש ,ןמזהמ
,ול תתל הל םיאתה אל ,ףוסב הילא תולעל לבא ,דחיב םשמ וכלה
?םתניידזה ,ברעה לכ איהה תיסקרונאה םע תשקשק קר ?המ התאו
אל םגו הבישקה םג איהש ול הארנו ,הל רמא אוה ,הקיחצמ התיה
?ךל םיאתה אל המל .הבישקה
ןוטב הרמא ,ךל ימצע תא תרמוש ינאש עדוי התא ?הלעי אוהש ,המ
.ינוריא
הרוק המ תיאר .הנע אוה ,תיניצר תאש בושחל ליחתמ ינא םימעפל
וישכע תוכחל ,הצור תא המ ?ןוכנ ,ילאס םע בכוש אוהש ירחא יראהל
?ונייח תבהא ונחנאש הלגנש רטסבליס דע
.םיבוט יכה שממ .זדנירפ טסב טושפ ויה םה ,הנש ךרעב היה הככו
רבכ םישנא ינימ לכו ,וחנזוה תצק םיקיתו םירבח ינימ לכש הככ
המ םעפ ידמ ותוא לואשל הליחתה ולש אמאו ,גוז םהש םיחוטב ויה
שממ היה רבכ הזש) ?ןיראק תא בוש םיאור יתמו ?ןיראק םולש
תרמוא תאז .ךשמה ידמ רתוי היה אל ,בגא ,איהה היאמה םע .(ןבצעמ
םות םע גפ היאמ לש םסקהש הארנו ,רצק היה אוה לבא ,ךשמה היה
ךשמה היה רבכ אקוד התיאו ,הנד םע עטק היה היאמ ירחאו .הביסמה
.דיל דימת התיה ןיראקו ,םירקסב קסנ שממ אל לבא ,יכשמה רתוי
הרעה הזיא םע דימת ,ודעב דימת ,בישקהל הנכומ דימת ,לתוכ ומכ
עשעתשהל קר אלו עשעתשהל םיכירצ םה םג םעפ ילוא - תינטטרלפ
.עשעתשהל לע םירובידב
םתס אלו תיניצר איהש קפסל םוקמ ראשנ שממ אלש עגרה עיגהו
םה םא ,ער ןויער הזש בשוח אהש תוניצרב הל רמא אוהו ,תעשעתשמ
.אל ףידעו ,םהל שיש המ תא רומשל םיצור
איהש תורמלו ,יתוכאלמ ול עמשנש עשעושמ ןוטב ול הרמא איהו
םירבח םהש הבשח הככ איהו ,בוט בוטש ,ןובלעבש ול הארנ השיחכה
,םירבד בברעי הזש ילבמ תונהל תצק םג ולכויו ,םהש ומכ םיבוט
אוה הככ םא ותוא ןכסל לבח היהי תמאבו ,בוט הז םהל שיש המ לבא
אוהש ,רתוי הצור איהש רורב יד ול היה יכ ,הל רמא אוהו .שיגרמ
אל לבא ,הרבח רותב התוא בהוא אוה המכ תעדוי איה ,הככ ףידעמ
לכימ לש ףוצרפב לכתסהל לכוי אל אוהשו ,יטנמור עטק םהל היהי
תדימ לע ההמת תצק הככ םגו ,עגרכ התיא ןיינע לש הלחתהב אוהש
.םהלש הברקה
דיספמ אוהש םיינשו ,יזיא הז תא חקי ,דחאש ךויחב ול הרמא איהו
שמתשהל בוש ץלאית איה וללגבו ,הלש םיילגרה ןיב הריעבה תא
.הביבסל קיזמ הז תוירטבו ,תוירטב םע רישכמב
אל איה םא םג ,וב תבהואמ איהש ומצעל רמא תאז לכבו ,קחצ אוה
,ךבוסמ רופיס הפ אצי התיא בכשי אוה םאשו ,המצע ינפב הזב הדומ
איה ,לזאזעל .התיא ןיידזהל םימעפל אב ול םג .ולש ןיזב אל שממש
.הזה טרסב היה אוה לבא ,הצור איהו םש
,הלדתשהו ,ול הרזע איהו ולצא הביסמ השע אוה הז ירחא רטסבליסבו
הזיאל ,ולש רבח ףסא ןיב הרכרכ איה המע הביסמבו .המיסקמ התיהו
.אנקל תצק ול םרג וליפא והשכיא הזו ריכה אל אוהש דחא קצומ
לע ולצא ןושיל הראשנ איה ,םייותשו םיכופש םהינש ,ברעה ףוסבו
תא קשנלב הקוסע התיה רבכ איה ,ררועתה אוהשכ .הלודגה הטימה
.הדירי תמגמב ,ולש ןטבה
םינפהשכ .רצק דאמ היה הז שארב תודגנתה לש הבשחמ ול הפלח םא
אל הז .ץוצמל העדי איה .החנא הז ול אציש המ ,ולש ןיזה דיל הלש
התאו ,םיניידזמ ונחנא תאז לכב ,בשח אוה ,הנה .ותוא עיתפה
תעדוי איהו ,הלודג הדלי איהו ,רדסב איה ,דבכ הזכ תויהל קיספת
.לוק איהש ךל הרמא איהו ,השוע איהש המ
המזגרואה ףוסמ הינש יצחל הינש עבר ןיב התנתשה הזה ןיינעב ותעד
תובשחמה תא רזחשל השקתמ אוה לבא ,ףוסה ידכ ךות וליפא ילוא)
.תונתשהל םיכלוה םירבד וישכעש עדי אוה .(הזה עגרהמ


לכא רבכש ירחא קר בישקה אוה הריכזמב ול הריאשה איהש העדוהל
.הנושאר םעפ ובכש םהש זאמ םייעובש רבכ ורבע .רזחו תורצק אציו
רבח הזיאל דחיב וכלה ברעבו ,םיימעפ דוע וניידזה רבכ םוי ותואב
,ידכ ךות ינבצע והשמ הב היה ,והשמ היה אל ,תמאה ,סקסה .ולש
והשמ היה תרחמל .ןגדגדה ילוא .היה קוידב הז המ עדי אל אוה
איה ללכבו ,ותוא זיגרה תצקש ושגפנ םהשכ הלש רובידב יביסזופ
ירחאש עובשב .םר לוקב הקספה ילב הרביד איהשכ ותוא הזיגרה תצק
,עובשה ףוסב קר בוש וארתה םהו ןמז הברה ךכ לכ ול היה אל
לכב .וניידזהו ,ףלחש ןורחאה עובשב תחא םעפ דוע זאמו ,וניידזהו
.טעמ ךכ לכ וארתה םה ובש עובש ףא היה אל הז ינפלש הנשה
איהש םיה-דמ רוחב לע תובהלתהב ול הרפיס איה הריאשהש העדוהב
איה לבא ,הילע םש ךכ לכ אל דוע אוהש הל הארנ עגרכ .הריכה
.ךיא קוידב תעדוי איה .ותוא גישת איה תונשקע תצק םעש תעדוי
.םישק םירקמ הל ויה רבכ
ריאיל וביגה
 
 
1/10/00 1:37
תיטסינגלב :תאמ
אמגוד - םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
!הקינורכ ,רוציקב וא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
1/10/00 9:02
קתבמה ו'ג :תאמ
אמגוד - םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
,שארמ העודי הקינורכהש הדבועהו .רצק רופיס הז .הבוגת אל תאז
קר אלו ,ךרדהמ תונהיל תעדל ךירצ .ףייכה תא סמסמל תבייח אל
םייתניב רשפא ,המ זא ,ףוסב רמגנ הז זא .דוסה הז .הרטמהמ
והשימ חפקל המל ,הצור ךכ לכ איה םאו - ףרוחב דחי םמחתהל
?םיבהואש
םיציברמ .חקת - ךל םינתונ" ?םייאבצה םימגתפה תא ךל ריכזהל
.םיסחיב ומכ ,שוביגב ."חרבת - ךל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 16:11
יתא :תאמ
אמגוד - םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
לא יתוא קתרל השק ארונ .לילא התא לבא ,הקינורכ ילוא ,ריאי
רופיסה לכב בוצעש המו (ילש אל הז םא רקיעב) .תמאב .ךסמה
םא .וישכעו ןאכ ונל הרוקו .יתימא ךכ לכו ןוכנ ךכ לכ אוהש
.תודידיה דסומ דגנ ינאש תיאר חטב הפ ייתובוגת לכ תא תארק
לכמ תחקל ךירצ ?לקלקל המל ?שיפכהל המל זא .ףיכ היה ,ינש דצמ
ךירצ ולאכ םיינפוס םיבצמב םימעפלו .והזו .וב שיש המ תא רשק
היהנ יאוב לבא הז אל הז :תונכה אישב דיגהלו רבדל קר ילוא
.לכה וניסינש ירחא ,תמאב וישכעו ,םידידי
.תוניבמ וליפא ונחנא ,ונתיא םירבדמ םא ,םימעפל
יתאל וביגה
 
1/10/00 4:15
תאיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הז תא יל היה אל םלועמ ,תעדוי אל
.ףודרל ,הזה ךרוצה
וצר רבד לש ופוסב יתיצר תמאבש םירבגה ,רזומ ןפואב יכ הז ילוא
,יתוא םג
,השיתמ תוליעפ יל הארנ ,רבד לכ טעמכ ירחא ,ףדרמש ללגב הז ילוא
.תושיתמ תויוליעפ דגנ ,ינורקע ןפואב ,ינאו
,בוט ול היהיש יל בושח יכה ,והשימ תבהוא ינאשכש ללגב הז ילואו
ינא ,אקוד יתיא אל אוה בוטהש בושחל ידכ טוידא קיפסמ אוה םאו
.ולש רשואה תא אצמיש תונכב ול תלחאמ ימצע תא תאצומ
.הזל תנווכתמ וליפא


.רזומ רוצי ינאש ללגב הז ילוא
תאילל וביגה
 
1/10/00 6:03
התבה תינניח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!םייטטפ םתא זא םייתימא םתא םא: ריאיו ןירקל
תצחצמ תאשכ) יארה ינפל רקוב לכ ךמצעל ידיגת - יממ ןירק
(םייניש
לכ וא ,הדמחנ ,תניינעמ ינא ,'ופתכ לע' רבג ילב םג 'הווש' ינא
רחא רבד
,ךמצעל דיגהל ןוכנל יאצמתש יבויח
,תימצע -הדובע הברה/תצק םעש ךל תלחאמ ינאו
.תאיל ומכ ישיגרתו םשל יעיגת
.ינייגה אל הז .א - םיעצפב טטחל יקיספת
תורתוימ תופישח ררוג הז .ב
ריאי לש וז ומכ
,רשי ,תמא דיגהל טושפ ףידע
אלו "ןוכנ"ה אל - רבג םוש ,תמאה תא ךמצעל דיגהלמ יליחתתו
"םיתייעב"ה
,רתוי ותוא הצור תא םא ךתוא הצרי אל תדחוימ תא המכ הארישכ םג
'ידימ רתוי' התוא םיצורש השא םג יכ ,תונב-םינבל רושק אל הזו
ילש הבלכה ילוד וליפא ,םייחה םירוציה לכ ,הפידרה י"ע תייחדינ
.ךכ
.התבהמ תינניחה.וניתושגר םע רשקבו ,הבוט הנש תכרבב
התבה תינניחל וביגה
 
 
1/10/00 9:04
ןושלל הרומה :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
תבתכש יפכ אלו ,םייניש תחצחצמו .תבתכש ומכ אלו ,םייטתאפ
םילקלוקמ םיטסקט תחלוש תאש ינפל תוהגה ישעתו
ןושלל הרומהל וביגה
 
 
1/10/00 9:27
:תאמ
ףוא ,תויועט המכל הבוגתב
The tongue teacher? is it Joe?
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/10/00 11:46
קתבמה ו'ג :תאמ
????JOEל הבוגתב
ו'ג .םייודב תומשב תוננבל רדוח אל ינאש ינפמ ,תישאר .אל
.תוירבה תא ןרקסמו בוט קיפסמ הז קתבמה
תפוקת .םירחא םישנא לש הדלקה תויועט ןקתמ אל ינא ,תינש
םייחה לכל יל הקיפסה "ריעה לכ"ב היגמכ יתדובע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 20:58
דמלמ לעי :תאמ
????JOEל הבוגתב
!!?"ריעה לכ"ב תדבע יתמ
דמלמ לעיל וביגה
 
 
2/10/00 1:38
תיטסינגלב :תאמ
????JOEל הבוגתב
.ןודנולב דמל אוהשכ
תיטסינגלבל וביגה
 
1/10/00 12:38
ריאי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הז המ .יטטפ ינאש תולגל יתחמשו יתימא ןכא ינא ,הרקי תינניח
?יתמדא-חופת ינאש ,רמוא קוידב
אל (?המ המל ?הבוגת אל וז לבא ,ו'ג ,רופיס הזש רורב) רופיסה
ןיראקש טמרופה תא תחקל .יוסינ היה הז .הדות ןכלו ,ןבומכ יתימא
רותב אצי המ תוארלו ,םינותנ רתויש המכ תחקל תוסנל ,וילע תרפסמ
איה יכ הסנכנ ו'ג לש התיבחה וליפא .סנכנ יתיבה זנוימה .רופיס
.יבילל העגנ


.תיטתאפ תמאב ,תיטתאפ ןיראק ,ךתיא םיכסמ ינא ,ןכו
.תיטתאפ תויהל ץמוא הברה שורד לבא
םימעפ עברא שולש ירחא" - עבק חרואב תיטתאפ תויהל ,ןכש המ
.רשואל ןוכתמ ומכ יל עמשנ אל - "ןיעל יל הצפק העובקה החסונה
תונדעמ תכפוה איה ,תינשקעהו הנקתה תרסח תינקיטנמורהמ
."?ךילע השבלתה איה וישכע ,המ"ו תימואלה תיקינדונל


,הניבג רבכעל "תונתונ"ש ולאכ ?םירבכע תודוכלמ ריכמ ,ו'ג
בושחל הווש םימעפל ?שארה לע קזח ול תוציברמ התוא חקול אוהשכו
סוש הפ איבמ ינא ,קזח קיזחת ו'גו ,םימעפלו .המידק דעצ
ךל אבש והשמ אלו ,ךל םינתונש והשמ אל אוה ,סקס ,יטקלגרטניא
(!! !!) הצור שממש יהשימל עגונ הזשכ םג ,(!!!) םירבג םג .תחקל
!רוחבל םילוכי
ריאיל וביגה
 
 
1/10/00 16:27
יתא :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
דואמש דיגהל תבייח ינאו ,הינשה ךתבוגת תא יתארק ,ריאי
והשמ אל םדאנב לבא ןיוצמ רפוס התא ילוא .הככ זא .יתבזכאתה
:הככ זא .תיביסרגאה ךתבוגתמ רקיעב יתקסה הז תאו ,ללכב
םא רקיעב .שי לבא .ןטק ילוא .קוש שי תויקינדונ תונבל םג .1
הנידמהש המכ ,הזמ ץוחו .בוט תוארנו תומסרופמ (ןיראק ומכ) ןה
אל הז והשימ תושגופ ונחנא םאו גולטק אצמוה אל ןידע ,הנטק
תכרעמ לכב תוידוחיי ונחנא .ונלש רבעה לכ לע עדוי אוהש רמוא
קר יוטיב ידיל םיאב םה לבא תונועבק ונל שי ילוא .שדחמ םיסחי
תממוקמה השיגה ןכל .םימיוסמ דואמ םישנא םע היצקרטניאב
לש יווה ךותב המוקמ "?ךילע השבלתה איה וישכע" לש הבילעמהו
תויורשפאה ץרא לארשי תנידמ לש אלו ץוביק וא םיאולימ תדיחי
האציש הרוחב הריכמ אל ןיידע) תויגוזה םוחתב תולבגומ יתלבה
.(ירוס .הנידמה יקוור לכ םע
הרוחב סינכמ התא המ זא .אל דיגהל םינבה םכל רתומ ,ןוכנ .2
םאש עדוי התא .ןכ .ןכ ?ךתוא ןייזל הל ןתונ דועו ךלש הטימל
?טפשמב תחקול התיה םג איהו ?סנואל הליע הפ התיה ךופה היה הז
הרטשמל תכלה אל המל ,ךל בוט אל - םזיניבושה לכ םע ?המ עדוי
לכ םא :בושח יכהו .הכוז תייה התא םגש תויהל לוכי ?ןנולתהל
ונב םימקנתמ םירבגה םתא המל ?בוש ןיידזהל המל זא בוט אל ךכ
?םכמצעב םתישע םתאש תויועט לע תונבה
ונל באוכו .םולכ אלו הניבג אלו םירבכע אל םה םדא ינב .3
רופיס תבתכ ?גופסנש המל ?המ עדוי התאו .שארב ונל םיציברמשכ
םימעפל .תונבל םגו םינבל םג .ונלוכל הרוק ,תמאבש הפי ךכ לכ
,ינא םא וישכע רשק ילב) הלש דצהמ םימעפלו ךלש דצהמ ונחנא
לוז והשמל ותוא ךופהל המל ?לקלקל המל זא .(אל וא השא ,יתא
םיקנפמו הטימל התיבח ונל םיאיבמשכ ונל ףיכ אל ,המ ?יניצו
...וזה תירבגה תויניצה לבא .אל םא יובאו יואו .ףיכ ?ונתוא
ולאכ ונחנא המל םיאלפתמ םתא כ"חאו .דחא םוי םכתא גורהת
.תוי'ציב
יתאל וביגה
 
 
1/10/00 17:59
תאיל :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
?תויביסרגא תאצמ הפיא ,יתא
תויהלש הרעהב ?תיטאתפ תויהל ץמוא הברה ךירצש העיבקב
אל ינא ,בוש יארקת ?רשואל ןוכתמ אל הז עובק ןפואב תיטאתפ
.עבצ וא המר םושב תויביסרגא הפ התיהש תבשוח


ךתוא איצוה והשימ יכ תולק תיביססבוא םואתפ תייהנ תא םא
תמאב תונשקעה םימעפל ,ךל דיגא ינא המ ,הרוק ,ונ זא ,ךתעדמ
.ןשקע תויהל הושש םירקמ שי ,תמלתשמ
?תחלצומ רתוי הרדגה ךל שי זא ,םייח ךרד לש גוס ןימ הז םא
!םירבכע תדוכלמ תא


??סנואל הליע םואתפ המו
?םתס תניידזמ ךמצע תא תאצמש םעפ ףא ךל הרק אל ,ידיגת
המ לע ,יוא" תרמואו ,ירחא וא ,ידכ ךות ךמצע תא תספות
"?..יתבשח קוידב
,תועט תאזש תעדי ,רבעשל רבחה םע הטימל תסנכנש ךל הרק אל
?הז תא תישע תאז לכבו
תיצרש ךל היה המדנש דע ,הצר ארונ אוה יכ והשימ םע תבכששו
?םג
.םימעפל ,הרוק
?המ זא
?הרטשמל םיכלוה זא
.תמאב ונ
תאילל וביגה
 
 
1/10/00 19:53
תיטסינגלב :תאמ
?תויביסרגאל הבוגתב
ףוסבש הלאכ חווט תוכורא תוינכות יל תומיאתמ אל ינא
...שלח בל יל שי ינא , "ילוא" רתתסמ
םייעובש ךות . םעפ יתוא הפירטה תאזכ תינכת . ןויסנמ
תורעש ישארמ יתשלת לוכסת בורמ
יבוהא לש ושאר תורעש תא שולתל היפרת רותב יתכשמה ךכ רחא
וסוס לע הלע , ונלזמל ..
. קפואה לא םלענו
לבא , המכח תומלעה התוא לע ול תרגשמ יתייה , תודות רורצ
..םויה אוה הפיא ועדת וכל
:)
תיטסינגלבל וביגה
 
 
2/10/00 0:42
יתא :תאמ
?תויביסרגאל הבוגתב
זא ??רוחב ותוא םע ??םימעפ המכ לבא .רדסב ,םתס תניידזמ
.אל זא .םתצפק םכלוכ ,הרטשמה ןינעבו ?אל .םתס אל רבכ הז
לכ אוה .תישנ היצאוטיס ךותל ירבג בצמ לש הקתעה התיה וז
.הז ירחא לעוג שיגרה אוהו ול הדרי איהו התוא הצר אל ךכ
אוהש חוטב תויהל ידכ .בוש הל ןתנ אוה זא .הנממ ,ומצעמ
המל ,אל םא זא ?ותוא וסנאש והשימ ומכ שיגרה אוה .לעוגב
.(השק ךכ לכ םירופיס תחקול ינאש החילס) ?הז תא דיגהל
ירבשמ היצאוטיס תבכרה םצעב התיה טסקטב תויביסרגאה
החידב וזש דיגהל כ"חאו דחי םפוריצ םיפיטואירטס
לבא .ללכב ידוראפ אל הז הרוחבה לש דצהמ יכ .הידוראפו
.םדאנב אל ללכב איה ?תבשוח הרוחבה המ םכל תפכא המ ,םתא
.אלש ןיביש ידכ שארב ול םינתונש תונויסנ רבכע איה
יתאל וביגה
 
 
1/10/00 18:07
הלה :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
איה תרחא תב לע םירמואשכ ךכ לכ תוצפוק אל ,תוידוחיי תונב
תראתמ איהש ומכ ,איה .ןיא ונחנא .ונחנא ירבד םע תיטתאפ
איה תוסחיתהה זא .יתרדיס ןפואב םירבג לע תשבלתמ ,התוא
,הככ ,דיגהל הלוכי ינאש ,הזה ריאיה וליפא .תראותמה איהל
םדא ןב ןכ םג אוה יפוי בתוכ אוהש קר אל אוה ,ישיא עדימ
הזו הז איה םאש ,הככ רמא ,ריכהל ללכב אצי ילש אלפומ יכה
לבא ירבג םוחת הז הקיגול .הככו הככ הילע ורמאי ,זא קרו זא
.ןיבהל אל שקעתהל םיחרכומ אל
?םיאנת הזיאבו הטימל סינכה אוה ימ תא ךל רמא ימ ,ינש דצמ
.יתדבוע רואת שממ תויהל חרכומ אל ,תעדוי ,רופיס .רופיס הז
רתומ אל ,המ זא .תוטש השעש בשוחו הטימל סינכה חיננ וליפאו
תויוטש השוע ,הככ ךתוא תוארל תלוכיהש ינמוד ?דיגהל ול
אל ינא הלאכ םילימ ,מממממההההא ,רתוי תצק ,םארח דיגהלו
רשאמ ,רגוב רתוי ,רגוב, תרחא ךיא האור אל ינא לבא תבהוא
םגו דבוע אל םג הז ,הככו הככ השוע עובק ןפואב ינא ,דיגהל
.הלחא הזש תבשוח ינא לבא ,ער יל השוע
תויניצהו
הניבמ אל ינאש קלח טושפ הז ילוא
?תויניצ םש התיה
?שממ שממ
לש ללכב המשא תאז תי'ציב תאש הזש בושחל ךל השועש גוסהמ
?רחא והשימ
הלהל וביגה
 
 
1/10/00 19:30
ריאי :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
.ארח םדא ןב ינא ,יתא
.הפ תושורד תורהבה המכש יל הארנ תאז לכב


.תויקינדונה תונבה לש קושה .1
ןהש תויהל לוכי ,יתוא קיסעה אל תויקינדונ תונבל שוקיבה
.טיהל ללכב ןה דרא ןיראק ןהל םיארוק םאו ,ללככ תושקובמ
תילילש הבושתמ להבהל אל .הקיטנמורל סחיה לע יתרביד ינא
טסווקל תאצל תונוכנ ידכ דע והשיממ בהלתהל .ךרובמ יל הארנ
לבא .יטנמורו ץימא יל הארנ ,תוקיטקטו םיבלש ריתע שוביכ
דצהמ אל ,תיקינדונה לש דצהמ .ללמוא יל עמשנ ?עובק סופדכ
.קושה לש
החיש וז .הז תא תנבה הככש רעטצמ ינא ,תושבלתהה ןיינעל
,בושו ,אבה ןיינועמ אלה רזוחמל םדוקה שבכנה ןיב ,תינוימד
,תימעפ דח אלה תויביססבואש תויתייעבל תסחייתמ איה
.המשל תויביססבואב


.הרטשמ .2
?רופיס הזש בוש דיגא ינאש ,המ
םינבש יתרמא אל ?הרטשמ ,רופיסל תימינפ תולכתסהב םג לבא
םא םג ,רוחבל תיקוח תוכז םהל שיש ןבומב ,רוחבל םילוכי
הבוגת ויה ילש םירבדה .תרחא תשרוד הטימה לע םתיאש הרוחבה
אל ךיא ,ןויזל תונמדזה ול שי םא ,רבג וליאכ סחייתהש ו'גל
,ונלש רופיסב תומדהו .וזכ היח שי ,רמוא ינאו ?התוא חקיי
,(םילשורימ אוהש דיגנו יסוי הל ארקנ יאוב לק היהיש)
?הרטשמ לבא .החקל ךכ רחאו החקל אל הלחתהב


.םישנאו םירבכע לע .3
תונוריטה תמכוח לע תרוקיב אוה םירבכעה תדוכלמ לשמ
תורישי וסחייתה םירבדה ,רבכ רומאכ ." 'וגו ךל םינתונשכ"
ךותבש תויהל לוכי .הלעמלמ ו'ג לש הבוגתל רצ ןפואבו
אל ,ןפוא לכב ,ינא .םייניצ תוחפ ךל וארי םה טסקטנוקה
.םתוא יתבתכשכ יניצ יתייה


.תורפס .4
.הדות
ריאיל וביגה
 
 
27/10/00 1:53
ימת :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
?ךיילע האלפתמ ינא,יתא
,תורושה ןיב- רופיסהמ וע יתנבה ינא
.והשמ אל ןויז םגו ארח םדאןב אוהש
ימתל וביגה
 
 
1/10/00 20:52
קתבמה ו'ג :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
ןודעומ לש םיתורישב רעוס ןויז ,הקישנ ,ןופלטב ררועמ רוביד
,הזל םיארוק ךיא בושח הז המ ,תיבב הפסה לע דבכ זומזימ וא
ךויחה תא חכשת לא קר ,"סקס"כ ךל אבש המ תא ךמצעל רידגת
.םעט רסח אוה שודקה םעזה .הפה תיוזב
.יתעדל
.רוחבל (םיכירצו) םילוכי טלחהב םירבג ,ןכו


.ב.נ
התא ?התיבחה אקווד ?ךיניעב ןח האצמ התיבחה תייגוס אקווד
קפס ןיא .דחוימ שיא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 1:23
תיטסינגלב :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
לכב שי . השיאל רבג ןיב תודידי ןכתת םא רמאמה תא יל ריכזמ
הדוקנ וזיא הלאה םירמאמה
היצקרטניאה , םינוש םה םדא ינב . תספסופמ דואמו הבושח
ןמז תיולת איה םהיניב תרצונש
םירחא םינמזב וא תורחא תוביסנבש יתעדיש םישנא שי . תוביסנו
רשק םתיא יל תויהל לכי ,
. םתוא יתשגפש ןמזב םתיא יל היהש הממ ירמגל הנוש
והשהזיא טטרשל םדוקמ יתיסינ תנווכתמ ינא המל םיגדהל ידכ
לבא , עובק טירסת
םישנאב רבודמ , ילש םירופיסה ןיב הדירפמ ינא . יתחלצה אל
.הנוש היה לכה , רחא םוקמב , רחא הריבצ בצמב יתייה , םינוש
םיכפוה , רשקב יתימא ןוצר ,םייתימא תושגרש איה הדוקנה
. הנולבשל תוקיטקטה לש ןכוויתב
םע דדומתהל תלוכי רסוח אוהש הזיאמ הארנכ הרצונש הנולבש
ןהלש הלועפה לבא . באכה
םישנא ןיבהל הלוכי ינא .באכה רוזחישל קר תמרוג קר ירה
גוסה ןמ הקיטקט יפ לע םילעופש
םיכרדו באכל שורגב היצזילאנויצר תקפסמ הקיטקטה , הזה
רוסאש ןמיס אוה (יתסיפתל) ןטק באכש תורמל , ונממ םלעתהל
. ונממ םלעתהל
וליפא , תויצזילאנויצר לש הלודג הדיסח אל ינא ,ללכב
. תומכחותמו תומכח רתוי תויצזילאנויצר
אל היגולוכיספה עדמ .ללכב ילאנויצר אלו בכרומ רבד הז שפנה
תקפסמ הבושת ןיידע יל ןתנ
עיגהל רשפא ןוכנ ! ןטבב אצמנש והשמב שארהמ םילפטמ ךיא
םע ילוא ? באכה תמצוע תא הנשמ הז םאה לבא , הנבהלו תועדומל
רתוי תצק קיחדמו , ומצעל השוע םדאש חמ תפיטש , היטסגוסוטוא
הקיפדה שרוש תא אצומ זא קרו םינש ירחא ומצע תא שגופו , בוט
בוט רופיס יל שי ) ולש
הז . תונדחפ לע יתעדל דמלמ תוקיטקטב שומישה .(... הז לע
םג שי , רדגומ יתלבה םע דדומתהל תלוכי רסוחמ הארנכ עבונ
, הז םע דדומתהל לכוא אלש יתעדיש םיבצמ שי . הלאכ םיבצמ
הפי היה אל ילוא הז .(..תורעשה תשילת ) יתלוכי אל טושפ זאו
...היהש המ הז , יתימא היה הז לבא ,
הבתכה ירוחאמ םירתתסמ םירופיס וא , רופיס הזיא תעדוי אל ינא
הז םיסחיל עגונב יל תרדשמ תאזה הבתכהש המ לבא . ןיראק לש
...ונעמש רבכ ימצע סרה לע , תונימא רסוח
תיטסינגלבל וביגה
 
1/10/00 16:26
המגיפב הננב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...הבוט הנש
תונהנ ונחנאש ךיא תונב תונב יוא".. לג יקיר לש חבושמ ריש שי
אל יכ םא,הנונש ןיראקש הרובס תישיא ינא,"..תונטקה תויודבאתההמ
לש הרדגההמ רובעל רשפאש תמאב ךל הארנ, תמאב ונ.תיטקרפ שממ
בוט םהל השוע הז,תודידי םיבהוא םינב."ייח תבהא"ל "סדנירפ טסב"
יתלב וגאה לע החיפט ןימ,םהלש תויוטשל םיבישקמש
םינש 5 םומינימ הבישקמ רבכ תישיא ינא,יתבשקה זא,ייקוא...תרמגנ
רוציקב.הצמחה םג,ןכ,הא..והשמ דוע יתיוחש תרכוז אל לוכסתמ ץוחו
םתדעונש וא,תונתשהל לוכי "הבוטה הרבחה" ןיינעש החוטב אל ינא
יניבמש ומכו.הז טושפ הזש וא "הבוטה תודידיה" לש הגאסב ףתתשהל
אצי אל דוע,תישיא יל."יעדת תא-הז היהי הזשכ"-יל וריבסה ןיינע
..הז תא תווחל
!ןהיפל לועפל ףאו אורקל חמשא-לועי תועצה שי םא
..חיימש גחו הכרב ואש
המגיפב הננבל וביגה
 
 
1/10/00 18:08
:תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
LOVE IS BLIND
MARRIAGE IS AN EYE-OPENER
וז הבוגתל וביגה
 
1/10/00 18:23
tomas :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הזה ןוידה תא אצומ ינא ,תמאב קשחנ תויהל ידכמ םנפומ רבג רותב
.והשמ עגיימ
בייח הרקמ לכ םהבש םיאשונ לע םימשרמב ולוכ אלמ הזה רתאה
.ופוגל ןחביהל
.תוניצרב הז תא תחקל ןיאש יאדוב לבא ,עשעשמ ילוא הז
tomasל וביגה
 
 
2/10/00 6:00
יקיימ :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
!!!!!הללאו אאאאאל
תא ןהו יתוא ןה בייחמ ןאכ בתכנש המ לכש יתבשח ימותל ינאו
.םיבתוכה
תא ארקי אלו ,ונלו ומצעל הבוט השעיש ותוא עגיימ ןוידהש ימ
.ותוא "עגיימ" הזש זא קר רכזייו ,ףוסה דע תובוגתה
!!!!התיבה םיעגיי


- ריאיל תינויח הלאש הזימ ץוחו
?ןאל וניסחי איה האבה יתלאש זא אל םאו ?סופת התא
תא ריבעהל הפידעמ ,יתאו ןיראקל דוגינב טושפ ינא ,ץחלית לא
יאבצה "תויפיצה םואית" חסונב והשמ ,הלחתהב דיימ וזה הלאשה
ת/רמוא ה/ודוקדוקב לכש טעמ שיש ימ לכ ,הלחתהב יכ ?המל
,תומאותמ תויפיצה זאו ,יניצר והשמ הצור אל איה/אוהש
- ץק ןיא דע רשוא ייחו חצנ יאושינל היפיצב שארמ סנכנש ימו
!!בזכאתהל הל/ול עיגמ
יקיימל וביגה
 
 
2/10/00 14:24
ריאי :תאמ
- תוניצרב תחקל אלל הבוגתב
?זופח
ריאיל וביגה
 
 
3/10/00 21:39
(חיננ) יבוק :תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
תמר יפל - טא'צ קר הז הזה רתאל רסחש המ - ריאי ךל עבשנ
טא'צ הפ תושעל אל סופספ הז - הפ םירחאה לשו ךלש הביתכה
וזכ המשרה רשפא םא רמולכ - ידוחיי תצק ותוא ושעיש קר
..(הז תא תושעל תוקד 2 חקול)


:)
(חיננ) יבוקל וביגה
 
 
4/10/00 2:41
:תאמ
?ןאל וניסחיל הבוגתב
!ט'צ ,ןכ
וז הבוגתל וביגה
 
1/10/00 20:14
ה'צכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הז תא ךל רמול יתיצר יכ תבתוכ ינאש המ תא תארוק תאש הווקמ ינא
םע ימחלת ,םיליצח תוגוע יפאת ,נגיטפר ישעת ,ל"וחל יכלת ,ןמזמ
ךל ורזעיש תויווח ירבצת טושפ ,ןטסחזקב םילמנ ידוצת ,תוטומממ
המכו "ימוטא ןוסא םה םירבג םע ילש םיסחיה לכ" :מ רתוי בותכל
סאמנ לבא היפארת רותב תבתוכ תאש הפי הז ,הללמוא הדלי תייהש
תונוש תויצאיראוב הבתכ התוא תא אורקל
ה'צכימל וביגה
 
 
2/10/00 8:22
לכימ :תאמ
דרא ןיראק תא הקיעמ הזיאל הבוגתב
.הפהמ םילימה תא יל תאצוה
לכימל וביגה
 
 
2/10/00 8:30
:תאמ
דרא ןיראק תא הקיעמ הזיאל הבוגתב
LOL, now you're ready for Joe!
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/10/00 10:02
קתבמה ו'ג :תאמ
דרא ןיראק תא הקיעמ הזיאל הבוגתב
יל ונימאת .ימצעב דואמ הפי רדתסמ ינא לבא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 11:03
ןטקה ןר :תאמ
דרא ןיראק תא הקיעמ הזיאל הבוגתב
,םירחא םישנא לע הככ תדרלו לולצל םישנאל םרוג המ ןיינעהמ
.םירבד ןאכל םיבתוכש םישנא דוחיב
.דחא בצמ לע קר זמרמ הככ אצויש סראש בשוח ינא
תרמוא אל תאש ומכו ,חור סג הזש בשוח ינא ,ער הזש בשוח ינא
םא ךלעבל וא ךלש תודלי הרבחל ,הדובעהמ ךלש הרבחל םינפב
ךומכ יסראו רירמ םדא ןב םא תויחל ןכומש והשימ שי ללכב
.עורל ךתרבח ומכו
דדומתהל ךיא םיעדוי םסרופמ םמשש םירצוי םישנאש חוטב ינא
.םמוקמ שממ הז יתוא לבא ,הז םע
.ץרא ךרד תורסח ,עורג רתויו תופוצוח ןתא
.תיבב םירטנמלאה םירבדה תא קר ,סומינ תצק ודומיל יתוא
.הז תא תושעל וחכש ךלש תיבבש יל הארנ
.שפנ לעוג טושפ
ןטקה ןר ל וביגה
 
2/10/00 10:37
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
המ הזו ,בשחמה תא חתופ ,בוט יד חור בצמב ,רקובב םק םדא ןב
?גופסל ךירצ אוהש
רהמ יתנבה לבא ,ןורקיע רותב אל וא תונעל ךירצ םא העש יתטבלתה
.ימל אלא תונעל םאה אל איה היעבהש (רקוב לש בצקב) דואמ
אלו םיעשורמ םירבד םהל ויהש םישנא הברה ךכ לכ ןאכ שי
הנש ינפל הבתכנש) ,וז תיטסירומוה יצח הבתכ לע דיגהל םייטנוולר
תא התקינש יתאל הדותו ,הקתעה לע םיזמרמה לכל -המסרופו יצחו
הלימ לכל בל המש ינאשכ) תוחפל יצחו העש יל חקיי הזש (ימש
הבוגתה לע תיטנוולר אלו תעשורמ תרוקיב וריבעי אלש ידכ חוסינו
יתטלחה זא (יל רסח הז קר -תיטנוולר אלהו תעשורמה תרוקיבל
לכ םלוכ תא תוצרל רשפא יא -ומכ םירבד ימצעל דיגהלו קומע םושנל
,ללכב יתענכתשה אל .ילוכו ןוכנ ימש תא םיתייאמש רקיעה ,ןמזה
הסנמו הרזח הרוי אל ינא םאש הארנכש ךכ ידכ ךות בל יתמש לבא
?םכליבשב הז ךיא .יתארבהש הארנכ ,רדסב אקווד ינאש דחא ףא ענכשל
ןיראקל וביגה
 
 
2/10/00 14:22
רחש :תאמ
םכל םג בוט רקובל הבוגתב
.ךל םג בוט רקובו
ימי - וגאל ךל םורתל ידכ םתסו ,יתנהנו עשעש ךלש הבתכה יתוא
יכישמת .ריעה רבכעב ךלש רוטה ילב רבד ותוא אל םה ילש ישיש
.תעשעשמו הנונש תויהל
ששוח ינאו ,דחוימב םיגונ םירוטב יתוא הדיחפמ תא םימעפל
.רדסב בוש תאו אבה עובשה לש רוטה עיגמ הז ירחא לבא ,ךדיתעל
אקווד הז ,ונו ,םידמחנ םירבד בותכל יכישמתו ,ךל םיענ םוי זא
הלאכ םירבד ינמ לכו סואג תמוקע ,םיבהוא םלוכ אלש בוט ןמיס
.םיבצחו תוירואת
.ייב
רחשל וביגה
 
2/10/00 13:32
הלשב הננב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!(םירבגכ תוהדזהל םירמייתמה הלא ללוכ ,ןכלוכ) תוננב תוננב


דיגהל רשפאו ,ןמזמ אל 30 ליגל יתעגה .אקווד יודיוב ליחתא ינא
וליפא .יתרבעש םיסחיה תוכרעמ רפסמל טעמכ ההז ייתונש ןיינמש
.יל םיאתמ אל בושש רבג דועמ הדירפמ תדדומתמ ינא ,שממ הז עגרב
יתיאש םירבגל וא תושירד ידמ רתוי יל שי תמאב םא תעדוי אל ינא
לכ תא טעמכ יתיסינש ירחאו ,םויה לבא .תושירד ידמ תוחפ שי
ץורימה תא רוצעל ךירצש יתנבה ,תאזה תישפטה המחלמב תותיזחה
.תעבטה רחא הזה ףרוטמה
רשע" תרזעב ןייוצמ תרמוג אקווד ינא ?םידליו לעב םע רומגל
בג'ת יל תובבוסמ ןהש תסאבתמ אל ינא הז ירחאו ."שי יל תועבצא
.ףותה רוע תא עורקל תומייאמ ,ןזואה ךותב יל תורחונו תומדרנו
,הנכ תופייעו בל םותב םא םג ,תאז השע ידילש רבגהשכ ,תאז תמועל
יטנמור היהי אוהש הפצמ תא יכ - הנטק הטיבצ וזיא ךל ריאשמ הז
.הלחתהב היה אוהש ומכ .ךרדה לכ ךרואל יטנמרשו
רוזיחה תפוקת ירחא .הלחתהב ויהש ומכ םיראשנ אל םעפ ףא םה לבא
הדיחיה ילואו הנושארה םתבהאל םירזוח םה ,ץחומ שוביכב המייתסהש
.היזיולטה לש טלשה -


????רומגל תוצור ןתא הככ - תמאבו


םחלהל ,שלחהו הפיה ןימה תונבל דרא ןיראק לש תונכה היתועצה
םייתודידיה םיתורישה לכמ הנהיש רבגב םיינרופיצבו םיינישב
חילצמ אל אוהש תונבה לע התחמשל הל רפסי ,תקפסמ איהש םירדהנה
אוה שואיי לש עגרבש תויהל לוכיו (ותוא וקילדיש הלא ןהו) שובכל
.תונמדזה הזל תתל טילחי אוה ילואו .יוניש םשל השאכ - הב ןיחבי

.דבלב דווילוהב תומשגתמ וללה תודורווה תויזטנפה - יל ונימאה
וא עגרל ותוא שיתהל חילצת ךלש השתהה תמחלמ םא םג ,תואיצמב
ךל תחפיטש דורוה םולחל רבד לש ופוסב םיאתי הזש רידנ ,םיינש
.תונמדזה ךל תתל ול תתל ידכ תרבעש לבסה תפוקת לכ ךשמב


ךא .תורצו םיביוא טעמ ול שי 30 תב הקוורל :םוכיסל המחה יתצלמה
םתס אל .תולפא תודוקנ המכ שי םידליל הלובכ ,תרמרוממ האושנל םג
הצור אל דחא ףא .הנותח לע ונל ס'גנלו ונל ךדשל תוצמאתמ ןה
!!דבל לובסל


קפס ןיאו .תוהזל תעדלו תוכחל טושפ ךירצ .הרקי תורקל ךירצש המ
קורטל ךירצ ימל םינפב תועדוי רבכ ונא ןויסנ תונש 2000 ירחאש
תומחלמ ילב .קזח קבחלו םיידי יתשב תחקל ךירצ המו תלדה תא
ךמצעב הנומאה קיפסמ .תויגטרטסא שוביכ תוינכת ילב ,תוירטסיה
הנש ךירצש - רלק ןלה אל אוה רתויב בוטהו .רתויב בוטה ךל עיגמש
.ךב ןיחבהל ידכ ילרוג רוזיח לש יצחו


...הז לע ובשחת
יתספתנ ללכבו הביתכ ,ההגה תויועט יל שי םא תלצנתמ ינא ,שארמו
.תוימיטפוא לש רידנ עגרב


הלשב הננב
הלשב הננבל וביגה
 
 
14/10/00 9:10
תור :תאמ
המחלמ וא הבהאל הבוגתב
!הלימ לכ םע יתיהדזה ,הלשב הננב ,ךל דובכה לכ
תורל וביגה
 
 
31/8/10 14:09
הקיבד היירטיא :תאמ
המחלמ וא הבהאל הבוגתב
.םייח תיהולא ירבד
הקיבד היירטיאל וביגה
 
2/10/00 14:15
תמלענה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אלש רבתסמ .תרוקיבמ ךתוא ןסיח רישעה יאנותיעה ךנויסנש יתבשח
.שממ
התשעש יהשימב םישנא לש םתאנק תא ןיבהל הלוכי טלחהב ינא ,ןכא
םניא םה !םתוא יבזע :ךל יתצע .םירבג לע רטקלמ תיאנותיע הריירק
הדבועהו ,עגרל סבלס תויהל םיתמ םהש רורב הז ירה !םולכ םיניבמ
,ברה םנורשיכ לע ולשכנ םה וליאו ,הזכש ןורשיכ רסוחב תחלצה תאש
.ךילע םהלש תורירמה תא ךילשהל םהל םרוג קר
יכישמהו תויבויחה תודוקנה תא יחק ,תעשורמה תרוקיבהמ ימלעתה
."ריעה רבכע"בו "תוננב"ב תודמולמה ךיתונחבאב ונייח תא רישעהל
.יחל הכ
תמלענהל וביגה
 
2/10/00 21:17
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ונורשכ לע ,ויפוא לע תונובלע דגנ ןסחתמ והשימש הנימאמ אל ינא
אלש החמש ינא -הזמ רתויו ,םלועל ,ולש היצנגיליטניאה לעו
.יתנסחתה
רדסב אל תמאב והשמש עדא ינא -רתוי יל תפכא היהי אלש םויב
.יבמוז תויהל אלו םעפ ידמ בלעיהל הפידעמ ינא .יתיא
ורקש ירחא לבא ,יתבלענ םנמא רקובב .ארונ ךכ לכ אל הז ,הזמ ץוח
תויצרופורפ יתלביק ןובשח האורה לצא םיעורג רתוי הברה םירבד יל
.םידודיעה לע הבר הדות .ער אל שממ השיגרמ רבכ ינא וישכעו
ןיראקל וביגה
 
2/10/00 21:26
ינח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אלא ןיינע לש ופוגל ןאכ ה/ביגה אל תחא / דחא ףאש ןיינעמ
...יטירבלסה לש "הפוגל"
ףסכהמ ןלציל אנמחר וא החלצהה ,ןורשכהמ - קוידב םיקנחנ םתא הממ
?!?(רחא םוקמבו הפ) תלבקמ ןכא ןיראקש הווקמ ינאש ,לודגה
דיגהל המ םצעב םכל ןיא...ש הז לע הפחת אל ,םכלש האנקה ,יתובר
!הבוגתב
.(יוניש םשל) תוקומע תובשחמ הברה םע הבוט הנש
ינחל וביגה
 
2/10/00 23:16
יגולותימה סקאה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םושייו יגטרטסא ןונכתב םינשה לכ תעקשה תויגרנא המכ ,ילש הקותמ
דעיה שוביכ לע תפרש ההימכ לש תוליל המכ?שוביכ תוינכות לש יטקט
?םארח אל ?ונילע ?ונחנא ?רבג ארקנש הזה רצובמ אל כ"כה


לילעב תפייעמהו תיזוידנרגה התינכותל לועיי תועצה 'סמ ,ןכתושרב
:רומחה לש ויפמ םעפהו ,תוקשוח ןתא וב רבגה תבכשהל ןיראקה לש


רוח ךותב ולש ןיזה תא עקתי רוכיש רבג ,יתריקי :ותוא ירכש .1
"...םיינישה םע טאל ,הלודג תא ,קתומ ..חחא..." :חנגיו ריקב


לע ירדסו ייאווא קייט ינימזת ?לשבל תעדוי אל :ול ילשב .2
.(וליאכב םיריס ךותב םישל םג רשפא ,תוינעיקשמל) תופי תוחלצ
הרוגחה תא חותפל .םיילענ דירוהל ול ינת .ול יסימעת .ול ישיגת
.חוניקל ישפחתת ...םוב...ו ,לכואה ירחא


ךרעישב יפנפנ תונמדזה לכב .תוחירמ םיסרהנ םירבג :בוט יחירה .3
אוהש תטלוק תאשכ .תוצרמנ תועונתב ונוויכל חוחינה תא יפדהו
אוה .ראווצה תא טילבהלו םייניעב ףעפעל ןמזה הז ,חירהמ לטסמתמ
.דבל ברקל תאצל עדיי רבכ


אוהש םייוכיסה בור :ךלש תורבחה תא ול יריכת לא םלועל .4
ינשמ םעפה לבא ,םירופיסה םע העוקת יראשית תאו ןהמ תחא ןייזיי
.םידדצה


,םימעפל תובקנ תובשוחש המל דוגינב :תילוכנלמ ייהת לא .5
ייהת .הטוסבמ ייהת ,קתומ .םיינימ םירנואד םה בצעו תוילוכנלמ
תא ירמש .המיסקמ ייהת .יטתשת .תיניצר ייהת לא .ןיז ימיש .החמש
לא .ןייזל הצור אל תאש םידידיל וא ךלש תורבחל ןואכידהו בצעה
.ונממ ידירות .וילע יסימעת


לא .יצברגת לא .םיספרג יעקתת לא :ולש רבח תויהל יסנת לא .6
םירבג .טרופס יבהאת לא .יגהנת לא .תונומת דבל ילתת לא .יללקת
םהל םיקפוד םה ,םהלש םירבחה םע ןימ יסחי םימייקמ אל םיקשחנ
."יחא" םהל םיארוקו תוחפ'צ


אל רמוא רבג הזיא ?וישכע המ ,ןיראק :ישעת וא ידיגת טושפ .7
ןושארה הלילה לע תלוכי ,המלש הנש תוכחל םוקמב ,קאבאר ?ןויזל
החומ היה אוה ?ךל הארנ המ .'ץר'צירה תא ול חותפלו ותוא סופתל
יל באוכ ?השוע תא המ ,וישכע אל ,שוניראק יד ,ףוא" :תונדעמ
"!!!???קיקזב קיקרה
הז תושעל הכירצ המ לכ םייוכיסה בורב זא ,ןויז איה הרטמה םא
ינושארה םלהה ירחא ."ןיידזנ אוב ,קתו..מממ" ןזואב ול שוחלל
.הליעומ האצות תגשה םירקמה ינשב .חרבי וא לעבי אוה


.הייפוג ישבלת .8


לכל ,תוגונעה תוננבה לכל ,תומחולה תוננבה לכל בוט הנש היהתש
,תוכלוהלו תואבל ,תוצימאה תדלקמה תושנ לכל ,תוניתממה תופמינה
לש הנש ןכל היהתש ,תובכרומלו תוטושפל ,תוחושקלו תוכלמל
.הכר הנש ןכל היהתש .םישפוטמ םיכויחו תושודנ תואשילק


.ןבומכ ,םינינבל םגו
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
3/10/00 1:57
המינונא :תאמ
,הרקיה דרא "לעבינח" ןיראקל הבוגתב
.ארקנה תנבה יא ןאכ שי .....רקי סקא
הז ?ותוא ןייזל ךיא ונל רפסמ התאו רבג שובכל ךיא ההות איה
רצובמ יתלב דעי תמאב ?םכתא ןייזל ?ךיניעב שוביכה םומיסכמ
.רגתא תרסח הרטמ טעמכ .לילעב


תחיתפ תא חולצל תעדוי הניא תמאב אמש ,ןיראקל שושחל שי םאה
.?ץרצירה
המינונאל וביגה
 
 
3/10/00 10:34
קתבמה ו'ג :תאמ
,הרקיה דרא "לעבינח" ןיראקל הבוגתב
התא ,דבכ אל התא .יגולותימה סקאל עירמו ךסמה לומ דמוע ו'ג
יחא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/10/00 10:41
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
,הרקיה דרא "לעבינח" ןיראקל הבוגתב
,םיטקלפ לע יגולותימה סקאה ירבד תא סיפדהל הצור יתייה ינא
ושע ,תונב ,ונתוא ונייז .ריעה יבחרב םיצע לע םתוא תולתלו
הזיא תנייוצמ הציצמ ירחאו .לק ךכ לכ ,ירה ,הז .ןכנוצרכ ונב
תא םא דחוימב ,"רתוי ךתוא תוארל הצור אל ,הללאי" ,דיגי רבג
תרדהנ רקוב תחורא ול ןיכהל תבדנתמ


תדובעו הזירז ןסכור תחיתפב תרבוע ןישודיקהו הפוחה לא ךרדה
ויניעש רבג ןיא .(!!!םוקאלאב ריד...םייניש ילב) הליעי הביאש
חוניקלו םירבד ול השוע ,ול תדרוי האנ תרבגש ירחא תופעטצמ אל
תחתה תא תבדנמ םג - חוניקה ,וה -
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
3/10/00 11:10
הילו'ג :תאמ
םיצע לע סקאה ירבד תא תולתלל הבוגתב
ףוס ףוס רשפא ,ןאכ םידופיקה ץעו ו'גה ,סקאהשכ וישכע
הביסמה תא ליחתהל
הילו'גל וביגה
 
 
3/10/00 23:26
ןהכ זעוב :תאמ
תדדועמהל הבוגתב
?המ ינאו
?זע
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 1:03
הילו'ג :תאמ
תוביסמה תביסמל הבוגתב
?זע .קתומ ,םולשו סח
...ךל הקיבדמ יתייהש הנורחאה וז ,םלועב תויחה לכמ
?הא ,ינא תינפנח הזיא
.ווווווווואאאאויששששששששש
; - )
הילו'גל וביגה
 
 
4/10/00 10:26
גנימייט טקפרפ :תאמ
תוביסמה תביסמל הבוגתב
?ליפ
גנימייט טקפרפל וביגה
 
 
4/10/00 17:43
:תאמ
זעוב הז היח וזיאל הבוגתב
הניסרח תונחב ליפ
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/10/00 0:57
קתבמה ו'ג :תאמ
LOLל הבוגתב
BOAZ IS MUCH MORE LIKE AN ELEPHANT THAN A CAT

HE IS A VERY STRONG, BIG & KIND
WITH A BIG
PROBOSCIS
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/10/00 12:22
הילו'ג :תאמ
I LIKE PUSSY, BUTל הבוגתב
combination: Pussy AND a Butt
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 1:01
ימיש :תאמ
תוביסמה תביסמל הבוגתב
?? ךל הרק המ יחא
???רבדמ התא ךיא
!!! ה י ר א התא
ימישל וביגה
 
 
5/10/00 1:12
ןהכ זעוב :תאמ
תומ'גיפ ילב תוביסמה תביסמל הבוגתב
דואמ הצממ הז .הריעשו תיארפ היח ינאש םכסנ אוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/10/00 2:01
הילו'ג :תאמ
הער היחל הבוגתב
: - )))
: - ))))
: - )))))
הילו'גל וביגה
 
 
14/10/00 9:13
תור :תאמ
תדדועמהל הבוגתב
,יניע תא אנ יריאה ,הילו'ג , ךתוא ביהלמ ךכ לכ המ
..........?ל"נה לש ירגלווה םזיאו'צאמב
תורל וביגה
 
 
14/10/00 10:09
הילו'ג :תאמ
תדדועמהל הבוגתב
:תישיא השדקה םע ותוא ילבקו תבהוא ינאש טפשמ שי


"That's for me to know and for you to find out"
הילו'גל וביגה
 
 
3/10/00 10:47
עוקת יגח :תאמ
,הרקיה דרא "לעבינח" ןיראקל הבוגתב
ירה .ןויז אל ,הנותח תוצור ןה ,ךומכש רשכומ יגולותימ סקא
היעבה .ןסכורהמ ןיזה תא ונל איצוהל היעב ןיאש ןיטולחל רורב
.תובייוחמ ךותל אלא ,ישנ ףוג ךותל אל ונתוא סינכהל איה
תושמתשמ ,תורחא תובוטו תובר ומכו בומרבא יתא ומכ ,דרא ןיראק
,הקינכטה לע תוטלתשמ ןה בוטה הרקמב .הרטמכ אל .ךרדכ סקסב
,הנבל הלמש (ןרובע) תמאב בושחה רבדה תא גישהלו תוסנל ידכ
.הזה זא'גה לכו המוניה
ףידע תמאב ...זאו הקינכטה לע תוטלתשמ אל םג ןה ,ערה הרקמב
.ריק ךותל ןיזה תא עוקתל
עוקת יגחל וביגה
 
 
3/10/00 13:47
יגולותימה סקאה :תאמ
ןויז אל ,תוצור ןה הנותחל הבוגתב
,םירקיה המינונאו עוקתיגח
יתישע .יל קשחתהש המ יתבתכ .טסכטל רשק ןיא .ןוכנ
.ינעי ,היצלופינמ .ףוא-ןיפס


ימוגמ םיעוצעצ יל ויה אלש ללגב הזש תרמוא ילש תיגולוכיספה
יתבתכו חולה דיל תועש 8 יתדמעש זאמש ללגב םגו ןטק יתייהשכ
ןורכניסה יל קפדנ "תיאצחה תא הרומל םירהל רוסא" םעפ 400
.(...םצעב ןכ םג הלוחכה) תילאמשה הנואל הלוחכה ןיעה ןיב


...ןכ ,ןכ ,יתוא ושינעת ,ער יתייה
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
3/10/00 14:45
היגלש :תאמ
?ינא ?יטנרהוק ?רשקל הבוגתב
!חחחחא


(-: (-: ...ךתוא שינעהל התמ
היגלשל וביגה
 
 
3/10/00 23:30
קתבמה ו'ג :תאמ
!!!התא ,ןכל הבוגתב
.תדקוי .תרעוב .תעפעפמ .הרידא .הזע תונרקס
תונרקסב הנחינש הדיחיה היחה אוה םדאהש רמא רבכ דיורפ
ינימ רציב קר אלו תינימ


?זא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/10/00 0:31
היגלש :תאמ
?יגולותימה סקאה תא שינעת היגלש ךיאל הבוגתב
...ו'ג ,ו'ג


(-: .יל ףיכ הזיא !?תדקויו תרעוב ,תעפעפמ


עמשנ תיביטקלוק םכתא שינעהל ?שנוע הצור התא םג םאה
...ןיוצמ יל


ליזהל ליחתיש לבח תצק םגו ,טרפל ידכ ידמ בר הפ להקה
?אל ,תדלקמה לע ריר
אל וליפא ינאש ,בוט ךכ לכ היה - םידמגה תעבשלו
(-: ...םכיתומש תא תרכוז
היגלשל וביגה
 
 
5/10/00 1:06
קתבמה ו'ג :תאמ
?יגולותימה סקאה תא שינעת היגלש ךיאל הבוגתב
,איטש ,קוד ,ינפעז ,יזירז :רכוז ינא םכותמ השימח
?םירחאה םידמגה ינש תא רכוז ימ .ינונשי
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/10/00 14:21
היגלש :תאמ
םידמגה תעבשל הבוגתב
,הרפכ ו'ג
,םהה םיינשה תא ףילחהל ףיכב לוכי התא יתניחבמ
...םנורסחב שיגרי אל דחא ףאש ןטב-תשוחת יל שי


:-) :-)
היגלשל וביגה
 
 
6/10/00 1:20
הילו'ג :תאמ
ו'ג ומשו דחא "דמג"ל הבוגתב
:קתבמה ו'גל שדח הביח םש


"תוננבה ףפוכמ"
ףפוכל אוה בהא לכמ רתוי לבא" :רזוחה ןומזפהו)
("....תוננב
הלללללללרט


הילו'ג -
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 11:31
ןירג ילוי :תאמ
םידמגה תעבשל הבוגתב
(םידמגה) תומש הלאו


ינונשי ,י'צפא ,ינונטר ,קוד ,איטש ,יזילע
ינשייבו
ןירג ילויל וביגה
 
 
3/10/00 23:35
םידמגה תעבש :תאמ
!!!התא ,ןכל הבוגתב
זא ונתוא תשנעהש ומכ ותוא ישינעת - יגלש ,ןכ ,ןכ
םידמגה תעבשל וביגה
 
 
4/10/00 1:06
הילו'ג :תאמ
!ונתוא תשנעהש ומכ ,ישינעת ,ןכל הבוגתב
!!!!!!!!! יתצובק שנוע השענ ,קתומ ,ירשקתת
הילו'גל וביגה
 
 
4/10/00 11:43
היגלש :תאמ
ה י ג ל של הבוגתב
!ךומכ ןיא ,ןיא


:-) :-)
היגלשל וביגה
 
 
5/10/00 0:50
קתבמה ו'ג :תאמ
...סלו'גל הבוגתב
,תויהל לוכי הז ףלעמ טאריוומוירט הזיא ,יוא
ןכיתש תא שינעא ינא ,יסאלק טייליד ןונרטפא הזיא
תאז ולבקת ,רותה יפל ,תחא תחא ,הפי הפי
רוחאמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/10/00 1:16
ןירג ילוי :תאמ
היגלשו הילו'ג ,ו'גל הבוגתב
אל .היגרוא תאז םיכירצ םתאש המש יל הארנ
הז - ברשה ,ודיגת .םירצי הברה ךכ לכ ...הביסמ
?חורפל םכלש םינומרוהל םרוגש המ
ןירג ילויל וביגה
 
 
5/10/00 2:13
הילו'ג :תאמ
הביסמ אל .היגרואל הבוגתב
,םח תויהל ליבשב ברש ךירצ אל
ןכ םג יאובתו ןמז ךל ינפת ,ילוי
הברה
הברה
הברה
ן מ ז
(!!!!.....תוכיא ןמז)
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 16:22
ןירג ילוי :תאמ
?ברשל הבוגתב
הילו'ג םאה :ייחב ,בלה לכמ ,תיניצר הלאש
םגו תורבדמ ןתא םאה ,ייתויחא ,היגלשו
ילדגמב הקושתה תא תוקרופ קר וא ,תושוע
?"תוננב"ב (ומצעלשכ ,ער אל הזש) םילימ
יל ורפיס אלש ,תמאב םירעוס םייח שי םאה
?תשרל ץוחמ ,םהילע
ןירג ילויל וביגה
 
 
5/10/00 19:28
היגלש :תאמ
?תושועו תורבדמ היגלשו הילו'ג םאהל הבוגתב
,םשו הפ ה ר ע ס וזיא תרבוע היגלש לע
...בר ןמז ךשמל המתוח תא הריתומש
םילימ ילדגמל ןמזה קוידב אוהו
,הפ
תוננבב


:-)
היגלשל וביגה
 
 
9/10/00 12:24
ןירג ילוי :תאמ
...ילוילל הבוגתב
תשלחנ תחא ,הרעסל הרעסמ ,ךכ היח ינא"
רתונ ,גומנו הלוע לגה ,תשגרתמ השדח הנהו
"תרחמה םוי ונל ראשיי דימת לבא ,ףצקה
(ןוארב יימ הטיר)
ןירג ילויל וביגה
 
 
9/10/00 13:13
הילו'ג :תאמ
...תורעס ,ייאל הבוגתב
תא ןאכ ונל תאבה ,וליפא בל םישל ילב ,הנה
םיבוט םייחל חוטבה ןוכתמה
תאש ןמיס - ףצק ראשייש הממ שי דוע לכ
- לש ןבומב ,היח
Alive and kicking
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 21:30
הילו'ג :תאמ
?תושועו תורבדמ היגלשו הילו'ג םאהל הבוגתב
יתריקי ילוי
( - : עדוי אל הסנמ אלש ימ
!יארתו יסנ
החלצהב
הל-הל-הל
הילו'גל וביגה
 
 
6/10/00 8:12
ןירג ילוי :תאמ
?תושועו תורבדמ היגלשו הילו'ג םאהל הבוגתב
םישל הצור דואמ ינאש והשימ הפ שי ,תמאה
.די וילע
...תמאה ,די קר אלו
טאל טאל .ידמ הריעצ דוע ינא ?היגרוא לבא
ןירג ילויל וביגה
 
 
6/10/00 19:54
הילו'ג :תאמ
?תושועו תורבדמ היגלשו הילו'ג םאהל הבוגתב
.....ילדגית תא ,ארונ אל
.....הכחנ ונחנא
ןיבו "והשימ לע די םישל" לש רשקה המו
?ךלש ליגה
: - )))))
הילו'גל וביגה
 
 
7/10/00 9:39
ןירג ילוי :תאמ
...הריעצל הבוגתב
ידמ הריעצ ינאש יתנווכתה ,הילו'ג
ןומה הז השולש ,םלשומ הז םיינש .תויגרואל
.הזכ םגתפ שי -


םעפמ ,םיקשחנ םירבג לע םיידי םישל ,בגאו
ינא הז תאו ליגל רושק אל תמאב הז ,םעפל
הבוטה תונמדזהה יל תלפונשכ - השוע אקווד
םיידיל


ילוי
ןירג ילויל וביגה
 
 
7/10/00 13:07
הילו'ג :תאמ
...תויגרואל ידמ הריעצל הבוגתב
( -: רדהנ רדהנ
הברה הברה הברה ךל ויהישו ינהיתש רקיעה
תובוט תויונמדזה


הילו'ג
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 11:27
קתבמה ו'ג :תאמ
...תויגרואל ידמ הריעצל הבוגתב
הפי ליג הז שמחו םירשע ?תאש תרמא המכ תב
תויגרואל דואמ


ןולח םימעפל ןה ,ילוי ,תויונמדזהו
תצפק אל"...רגסנ ףכיתו חתפנש תויונמדזה
תראשנ הנהו ,םייתנש ופלח ,םויה הילע
לאירא ריאמ ירבדכ ,"רוחאמ


ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/10/00 14:56
ןירג ילוי :תאמ
...תויגרואל ידמ הריעצל הבוגתב
.שולשו םירשע תב היהא רבמצדבו .22 תב
ןירג ילויל וביגה
 
 
10/10/00 17:44
הילו'ג :תאמ
22ל הבוגתב
הביסמל ןויער יל שי
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 14:14
היגלש :תאמ
הביסמ אל .היגרואל הבוגתב
הז
ך כ ל כ
ריוואה גזמל רושק אל


:-) :-)
היגלשל וביגה
 
 
9/10/00 12:31
ןירג ילוי :תאמ
...אל ,והל הבוגתב
.הז תא השועש ,םח ריוא גזמב והשמ שי
לש םיפוחה ,לשמל ,םייביראקה םייאהו ליזרב
םידגב טושפל דדועמ םוחה .תפרצ םורד
ןירג ילויל וביגה
 
 
9/10/00 14:42
היגלש :תאמ
תישנה תונמרחהו ריוואה גזמל הבוגתב
:ההות ינאו


דדועיש ו ה ש מ ךירצ ללכב יתממ
?תוטשפתה


גיב .הז תא השוע אקווד ףרוחה יל ,בגא
.םייט
ריטמהל ליחתה םשג וליפא ,ץוחב ,תחא םעפ
...יהולא היה הזו ונילע
היגלשל וביגה
 
 
9/10/00 15:08
הילו'ג :תאמ
םוק.טוד.תישנה תונמרחהל הבוגתב
יתעדי ךיא ,ילש הקותמ ...היגלש היגלש
בותכל יתיצר ךיא ...והשמ דיגהל יאובתש
תאש השגרה יל התיה לבא תבתכש המ תא קוידב
...הרוחסה תא יקפסת רבכ


תיפוס יתוא תשבכ ,והז ?הא ,םשג
םילשוריב הכחמ ו'ג ,הקותמ ,יזראת
ףוגה תוגונעת לכ לע תנכוש השודקהש ןכיה


We cannot keep THE JOE waiting
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 17:47
היגלש :תאמ
תיתייגלשה תונמרחהל הבוגתב
,סלו'ג


(-: ...הרוחסה תא תקפסמ דימת ינא


תיארפה תילאוטריווה היגרואל עגונבו
- הפ תשחרתמה
ינא - ךיילא הברה יתבהא תורמל - םייתניב
."תרדחנ תחאו םיפוקז ינש" תחסונ םע תראשנ


בורקב ךל עודיכ שגפינ ,יתריקי ,ונחנאו
.תורחא תוביסנב דאמ
היגלשל וביגה
 
 
9/10/00 18:32
הילו'ג :תאמ
תיתייגלשה תונמרחהל הבוגתב
תוקישנ ,הקותמ ,תוקישנ
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 2:26
הילו'ג :תאמ
היגלשו הילו'ג ,ו'גל הבוגתב
-ה תא איבהל ךירצ
Butt Plug
???


: - ).........
הילו'גל וביגה
 
 
5/10/00 10:05
יגולותימה סקאה :תאמ
היגלשו הילו'ג ,ו'גל הבוגתב
!בהואמ ינא !ייקוא
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
5/10/00 10:26
הילו'///ג :תאמ
??יתיילו'גל הבוגתב
גשומ ךל ןיא
בהואמ התא המכ ,גשומ ךל ןיא
גשומ ךל ןיא
הילו'///גל וביגה
 
 
3/10/00 21:57
(חיננ) יבוק :תאמ
?ינא ?יטנרהוק ?רשקל הבוגתב
!לודג התא - רבח


הפ םיכרועהש יל הארנ אל ?הבתכ הזיא התא םג בותכת ילוא
..רתאב התוא םישל ודגנתי


קוחצמ הדובעב ה'רבחה לכ תא הפ תכפש ,קאבר


!לודג התא
(חיננ) יבוקל וביגה
 
 
3/10/00 23:39
קתבמה ו'ג :תאמ
?ינא ?יטנרהוק ?רשקל הבוגתב
?יחא ,שנעיהל הצור תייה ךיא


ךומכ ןיא .ןיא .התוא תאבה ,ליגרכו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/10/00 14:31
יגולותימה סקאה :תאמ
ושנועו סקאהל הבוגתב
.הדובעב ןאכ ה'רבחהו ,יבוק ,ו'גל
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
28/8/02 15:11
השיא םתס :תאמ
?ינא ?יטנרהוק ?רשקל הבוגתב
ךלש תובוגתה ירחא שופיחב וישכע ינא !ךלמ התא ןיעה לוחכ
ךיא םייתניב יתדמל רבכ ,והשמ דוע דמלא ינא ילוא ,ןלוכ
התיבה עיגא ינאש ברעבו ןוכנה בו'ג וואלבב התוא םיאיבמ
לישבת הזיא קורזא ,םשוב טעמ ףילזא ,דנולב תא רזפא ינא
תזרבהש תורמל) רחמ ךל הדוי רבכ רבגהש החוטב ינאו רונתל
יקסה לע ןנכת רבכ אוה יכ בזכאתה דואמ אוהו ישיש םויב ול
.(םימ


- הז תא אורקל ךל אציש הווקמ ,םישולק םייוכיסהש תורמל
.תוקישנ
.ימתס
השיא םתסל וביגה
 
 
3/10/00 21:31
יתא :תאמ
ןויז אל ,תוצור ןה הנותחל הבוגתב
.רקי עוקת יגח
לבא (הינווי ללכב ינאו) הינלופ ינאש יילע ורמא םעפ םנמא
,םיסקטה לכ יתוא ןינעמ שממ אל הזו סקס תבהוא טלחהב ינא
תוחפל הטימהמ אצא אל ינא (הלחתהבו עצמאב םגו) ףוסבש רקיעה
.(ןוכנ הז ,עצמאב תודיל שולש-םייתש ללוכ) .שולש םייתנש
.ךפיהל .סקס דגונ אל הז תוביוחמ וא הנותח
.ךלש תוצעה יל תומיאתמ ארונ .דובכה לכ - יגולותימה סקאלו
..ולאכ שי .םירבגל תומיאתמ ןהש יל הארנ אל ,תמאה לבא
םה ילואש םיצחלנ םה בוט םהל םיצצומ םאש .עדוי התא .םינידע
םיליחתמ םה זאו ',וכו השיטנה דחפ זאו ךלא ינאו ולגרתי
.יראשיתש המל תמאב זא ,בוט תצצמ אל םאו .חורבל וא ,ליפשהל
םג םישנא הזה ןגאלבה לכמ ךיא יתנבה אל דוע ,הרקמ לכב זא
דחא םוי ילוא לבא ,םידלי םידלויו םינתחתמו םמצע תא םיאצומ
.םייקל ףאו םינפהל ,ןיבהל חילצא ינא
יתאל וביגה
 
3/10/00 1:40
תעדויש וז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.לכה לע תרתוומ ינא תושעל ךירצש המ הז םא .לכהמ סאמנ הללאי
?קוידב המו ימ ליבשב ,הלאה שוביכה יצמאמ לכ ,הזמ ץוחו
תעדויש וזל וביגה
 
3/10/00 4:23
התבה תינניח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הרומה ךא ,ההיגמהו הרומה תורעה תא יתלביק בותכשה אשונב : ריאי
ילואו) ארקנה תנבה לע םעפה הדמע אל יוגשה ביתכה הארמל הצפקש
יוקילהמ םילבוס ,יל המדנ ונמע ינבמ %70 ומכ והשמש הביסה וז
(ליעל ןייוצמה
התא זא !ןיבה (םלוכמ לודגה) ו'גש ומכ יודב אוה רופיסה םא ריאי
, םיתטפ וא םיטטפ) "םיטתפ" אל םג םתא ירק -"םייתימא אל" ןירקו
ךרדב -'תוחילס' בושו ,תטלוק שממ אל ינא ילש תונרגימה םא תמאת
(תשלוג ינא וב ןמזה הז ללכ
הקומע תוהדזה אלא ,הצמשה וא ,הליטק ,הדירי התיה אל וז ,ןירקו
,גנ'וצ הט ו'אט לש טסקט הכפה הנש לעמ ךשמב םוי ידימש יהשממ
לע םעפ דועו םעפ דוע רוזחל אל ידכב תימצע הדובע םשל הרטנמל
תכרעמ לכ" ומכ ' ןרטפ'ש טלחהב .םדוקה רשקב רבכ ויהש תויועט
םעפ יא יל התיהש תיניצר םיסחי
הקידב שרוד - "רוזיח תפוקת יצחו הנשל הנש ןיב לש הפוקתב החתפנ
תיטתפ דואמ ףוסב יראשת תדחוימ דואממ יכ ,היגרנאה תעיקשמ דצמ
.האלמה ךתוכז ןבומכ יהוזו
תבהוא דואמ ינא ,ילוד לע טפשמה הז םישקל ירבד תא ךפהש המ םא
,המכח דואמ איהו התוא
דימת תא םירבדה לש טשפה הז בושח היהש המו ,הבלכ איה םא םג
אוה שוביכ לכ ,םלועבש שוביכ ףא אלו ךמצע לש זכרמה תויהל הכירצ
תוננבבךלכלי יגולותימה סקאה ומכש והשימ רבד לש ופוסב
אל) רתאה יפד לעמ ףשחהל ףידעהל ךלש יטרפ ןייניע ןבומכ הזו
תונוש תובוגת ררועי הזש יופצ יד הז זא לבא (!תועט
ךדובכ לע הנגה םא םגו המכח דואמ אל אקווד יתא לש התבוגת יתעדל
,תאז התשע ךיא בל ימישת
ףורגא ומכ , תצק תורייטצמ םיתיעל ןהיתורבח לע תוניגמש תונב
.יקסטורג הז ,ץוב תכרבב םישנ
התבה תינניחל וביגה
 
3/10/00 13:59
לפרעה רפרפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיראקל ישיא בתכמ


לודג באכ ול דמועו יולת םיקוחצה ירוחאמ
השלוח לש םייוטיב ולוכ ולוכש קזוחו
ינוציק ןוחטב רסוחו תתוועמ םלוע תפקשה
רבדב היולת הניאש תוגהנתה םירשפאמה
"םהל הבש המ םישוע"ש םישנאש בושחל םיעוט םישנא
.רתוי םיחלצומ רתוי םימלש רתוי םיקזח םג םה
הדומ ךמצעב תא העורג ךכלכ הטישהש ,ןיראק אילפמש המ
.תוקופד םיסחי תוכרעמ ךל הקפיס קר איהש
שפנ יכפמ הברה ךכלכ איבמש המב דימתהל המל זא
? תומרדל הרוכמ תא ילוא ? תונתשהל תדחפמ תא ילוא
? ןיראק תמאב איה ימ תוארלו המינפ טיבהל תדחפמ תא ילוא
םלועה ירבגל וא הפ ונל תרדשמ תאש היצקיפה אל
הכירצ איה המ ,הצור איה המ . תמאב איה ימ אלא
בוט הל השוע תמאב המ
?? וישכע ךל ןימאנש המל הנימא אל תא םא ללכבו
דיגהל ןתינ םהילע םירבדה גוסמ אל איה ןיראק, הבהא
םיעצמאה תא תשדקמ הרטמהש
גישהל יחילצת םא םג ךלוה אל הז ךלוה אל הז םא
חכפתי םכמ דחאש ירה תמיוסמ הפוקתל ותוא
.ךל הרוקש המ הז , תעדוי תא , רחא וא הז בלשב
םהב םישמתשמ םלוכ ימיטיגל רבד הז תויצלופינמ
היווהה זכרמ אצומה תדוקנ םייח ךרד הז ךלצא
.יואר רבג אוצמל יתימא יוכיס ךל ןיא ןכל
תונימא רסוחמ םידלוס םייואר םירבג
תויביססבוא םיכירעמ אלו רתוימו ינקעצ פוא ואושמו
אשונ לכב ךתעד תא עומשל םיצור ויה אקווד םה
.תועטב תודוהל היעב םהל ןיאו
(טושפ המכ יארית) תויואר םישנ םישפחמ םייואר םירבג
לרוג תופתוש םייחלו ךרדל תויתימא תורבח
(יטנג אל) ןעטמ תולעב .םילכו הפצר תופטוש אלו
רשקה תנזהו תידדה הרשעהל וב קלחתהל רשפאש
( הקיר איה .איה תינועבצ המכ בושח אל הקיר הלגע)
.יד בוט
ךמצעב תיתייעב תא יכ םייתייעב םירבג תשגפ
הז תא הז םיניבמ םימוד םישנא ,טושפ עבט קוח הז
ונימצע לש יאר םג אוה רשק לכש אוה עודי ירהו
םיאלממ הלאכ םירשק ךרוצ הזיא איה הלאשה
? םהב דימתהל ךל הוושש ךלש םייחב
? יוסיכ רופיס אוהש וא יתימא הזה ךרוצה םאהו
... יד תמאב וישכע בוט


הקוצמ תאירק איה טסיפינמ אל איה ןיראק וזה הבתכה
.ךמצעב התוא תעמוש תאש חוטב אל ינאש היעבה
הלוכי תא ןיראק ךייתומולח רבג תא אוצמל ידכ
.ךמצע תא קיפסמ בוהאל ידמלת םא קר
תאש ימ תויהל ךמצעל תושרהלו ךמצע תא בוהאל
םילוצלצהו שערה ,תויצלופינמה ,תוכיסמה ילב
.ךל העירפמ ךכלכ המדנש תוהזה תייעבו
םולש ישעת םלועה ירבגב תמחלנ תאש ינפל
ךייתומחגו ךייתוילשא לכמ ידרפת .ךמצע םע
.םייברקה ךותב ךמצעל יטיבתו
תובזכאהו תונולשכה ,םידחפה תא יקבחת
תשדוחמה החימצה לש ךוותה ידומע ויהי הלאו
.. הז לע דובעל ךירצ לק אל הז ....ו
אובת איה הבהאל הנכומ ייהתש זאו וה
אובת לבא יופצ אל ןוויכמ ללכ ךרדב
תאש ומכ ךתוא בוהאל הצרי קר אוהו
... היצרק תצק ייהת םא וליפא
ידימ רתוי ירבדת תצק םא וליפא
...דרא ןיראק ךל םיארוק םא וליפא


החלצהבו הבהאב
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
3/10/00 16:23
תיטסינגלב :תאמ
םודא ןידסל הבוגתב
!הדות ,םלשומ ךכ לכ היה הז
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/10/00 22:56
לפרעה רפרפ :תאמ
רפרפל הבוגתב
ןח ןח
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
3/10/00 20:11
טיב :תאמ
םודא ןידסל הבוגתב
,רקי רפרפ


:תורעה 'סמ
.דחוימב רשואמו דדועמ עמשנ אל לפרעה רפרפ אנקתמש דחא .א


.תוישיא חותינ תושעל רשפא טסקט תביתכמש הנימאמ אל ינא .ב
רתוי וא ,תישיא ךיילא םירבדמש םימיוסמ םירבד םע ההדזמ התא
.'לסופ ומומב לסופה' ןוכנ


.הדוקנ .הבהא םישפחמ ונלוכ .ג
לכ'' .ולש תונבותהו תוראה ,םילוכסיתה םע ,ולש ךרדב דחא לכ
.''ולש תמאהו םדא


םישפחמש םירוחב םתוא םע תישיא יתוא שיגפת םא חמשא ינא .ד
אל םהש אל .''לרוג תופתוש םייחלו ךרדל תויתימא תורבח''
תויגרנא'' םע הרוחב ימצעמ תספות ינאו .קיפסמ אל לבא ,אצמנב
.הניבל וניבש םיסחיל עגונה לכב ידמל ''תויבויח
טיבל וביגה
 
 
3/10/00 20:30
טיב :תאמ
םודא ןידסל הבוגתב
.(אנקתמ אלו) הנכתמ - עיפות ןושלל הרומהש ינפל
טיבל וביגה
 
 
3/10/00 22:47
לפרעה רפרפ :תאמ
םודא ןידסל הבוגתב


טיב טיב םולש


... ןייטחס ? יתוא ץוקעל ןויסינ ? הז המו .א


תועיד יקוליח ונל שי .ב


תמאה תויסחי לע ןויד הפ חתפנ אל .ג


ךלש תוימינפה אוה בוט יכה םיכודישה דרשמ .ד
םיגוסה לכמ םישנו םירבג םירסח אל
רובעל םיכירצ םישנאש םירועיש שי
יתימאה רבדל םינכומ תויהל ידכ
רפס תיב ומכ םה םייחה תושעל המ לבא
... תונייטצהב םימייסמ םלוכ אל
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
11/3/01 22:58
kiki :תאמ
םודא ןידסל הבוגתב
if you`re so aunest ...
maby i can get your phon number
kikiל וביגה
 
3/10/00 18:43
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
התא .הזה ןינעב יל תשדיח אל ,הקופד ינאש תעדוי ינא ,רקי רפרפ
האדוה אל םא תאזה הבתכה וז המו ,תקבאנ ינאש תוהזל רומא םג
?ןולשיכב תטלחומ
לכהל סחייתהל ךירצש םעפ יתוא הדמיל איהו ,תבתות אמא יל שי
התא המל הניבמ אל ינאו ,ליצמ הז יתוא .ימצע רומוה רתויש המכב
המכו המכ ךותמ תוישיא דצ תירישע איה תאזה הבתכה .גאדומ ךכ לכ
לש ףוקיש הז -הקוצמ תאירק אל םגו טספינמ אל הזו ,םיפסונ םידדצ
תצק .יטנוולר היה הז ובש דחא ברעב םייתנש ינפלמ חור בצמ
.תאייחב ,תויצרופורפ
.רבד לש ופוסב היואר תויהל תננכתמ ינאו תדבוע ינא תונימאה לע
,ידדה לכהש םינש רבכ תונשקעב תרמואו תרזוחש ,ינא ,הרקמ לכב
לכ הפיאמו .הארמה תירואית תא הל ריבסהל ךירצש הנורחאה איה
?ךלש וזה תויתפכאה
ןיראקל וביגה
 
 
3/10/00 20:28
טיב :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
.היואר רבכ תא (תוריכמ ונחנאש אלו) יתעד תוינעל
תא ופקיש טלחהב םויה דע יתארקש תובתכה תיברמב ךלש תורימאה
תא תבהוא ינאש םג המ .תולקב תוהדזהל יתלוכיש ךכ ילש יבצמ
''.תוניצרב ידמ רתוי ומצע תא חקול אל''ש הזו עשעשמה ןונגסה
(-: האבה הבתכל הכחמ רבכ ןפוא לכב ינא
היה .תילאוטריוה הירלגה רודמב תמסרפש םירישב םג יתנחבה
.אורקל הוושו ןנערמ טלחהב


ןמ תוארל רשפאש רבד ,הטוב ברל תילארשיה תוברתה :הרעה
.הלעמל תועיפומש תובוגתה
םהל ןתינש עגרב תויסרגא ררחשל םיטונ םישנאש רמול רשפא
.רתוי תויתרוקיבה תובוגתה ןמ שגרתהל ךל לא ןכל .הפ ןוחתיפ
.חכ רשיי
טיבל וביגה
 
 
4/10/00 6:19
ילריש :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
ןימי דצ) תורצוי םישנ רודמב םיאצמנ ןיראק לש םירישה זא
.(תורצוי םישנ - םירודמ - הלעמל
ילרישל וביגה
 
 
3/10/00 22:08
לפרעה רפרפ :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
לש הבתכ ומכ הארנ אל טלחהב הז
יטנלשנונ -יבגא בצמ ףוקישו "יטנוולר דחא ברע"
.יתלביק , אחינ לבא בטיה הילע ודבעש הבתכ ומכ הארנ הז
הפיאמ עדוי אל הקופד תאש בשוח אל ללכב ינא
.שי ונלוכל , המ זא, היעב ךל שייש בשוח ינא .ץצ הזה ןויערה
סנכהל הצריש ןורחאה ינא ךלש אמא ןיבל ךניב
.תואיצמה תא תוארל אל ךרד םג םימעפל אוה רומוה לבא
אלש הזב יליחתת זא תונימאה לע תדבוע תא רבכ םא הזמ ץוח
.םהב הנימאמ אל תאש תובתכ םסרפל
? דוע המ
? אל תובוט םילימ דיגהל םג יל רתומ
שי ןורשכ הלהאל הנונשו הקיחצמ הלועמ הבתכה
.הזה עטקה לע ךתיא חגנתהל ללכב הנווכ יל ןיא
??? ...הנימאמ תייה
ךממ םהל תפכאו םיגאוד םיריכומ םגש םישנא שי
....המ תדימב םייפרומא םה םא וליפא
.. האבה םעפל רומשל חיטבמ ינא תויצרופורפה תאו
ייב
לפרעה רפרפל וביגה
 
3/10/00 22:16
לבנע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינא תישיאו תבתוכ תאש רבד לכ טעמכ גנועב תארוק ינא ,הככ זא
.תיקנע תאש תבשוח
זא הנידמה םוק ימימ ןשיה ןופיטפה םה םירבגה םאש יתבשח דימת
קסיד יבצמ השולש םע תללכושמ ינימ תכרעמ וז םישנה ונחנא
ונחנא ,םתוא תודמול ונחנא :וז קוידב איה הביסהו ,םיננווכתמ
יעדמב רקחמ שממ - תואוושה ,תויווח תפלחה ,תועדב תועיקשמ
םירבג תוארל תלגוסמ תא ?ר"ד ראות םע אצנ אל ךיא זא-רבגה
?יביטרופס אל ךכ לכ והשמב ןמז הברה ךכ לכ םיעיקשמ
!!ףוסב בוט היהי - יחכשת לאו ונלוכל הפ תויהל יכישמת
!!!!החיטבמ
לבנעל וביגה
 
4/10/00 18:14
ןופוצרפ {{-_- :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לבא ךלש הביתכה ןפוא תא בהוא דואמ ינא ןיראק
ןייפאמ היה ילוא בתכש המ יכ, תוטעומ םישנ רפסמל ילוא תרבדמ תא
םדוקה רודב םישנה תא
םישנה תא ראתש ומכ רתוי םיגהנתמ םירבגה םויה לבא
!!!!םינונח םירבג םתלביק..... םזינימפ םתיצר
?תונולת ןכל שי וישכעו
ןופוצרפ {-_-}ל וביגה
 
4/10/00 21:35
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב


?םזינימפ שיש רמא ימו .חוטב הז ינא אל ?םזינימפ הצרש תרמא ימ
,םישנל םירבג ןיב ןויווש ומכ רבד הזכ ןיא .חוטב הז םג ,ינא אל
שופ רקיעב ,תויזח תבהוא דואמ ינא תישיאו ,היהי אלו היה אל
?הלרפ הל לש הרוחש היזח ומכ ישומישו יבוציע טירפ ףורשל .ספא
םע םיכסהל תבייח ינא םינונח םירבג יבגל .םילוח טושפ םישנא
יל היהי דחא םויש החוטב ינאו ,הוקת תדבאמ אל ינא לבא ,ינודא
ללגב אלו תורמל אל ,ינאש יפכ יתוא לבקיש ןונח היהי אלש רבג
יל הלוח אוה יכ םתס ,תחא יל הנקי םג םעפ ידמש רשפא םאו ,היזחה
.תחתה לע
ןיראקל וביגה
 
 
13/10/00 20:42
יתאז :תאמ
!האמחמ וז םינונחל הבוגתב
הרקיה ןיראק
תונב לש רתאב תבתוכ תא רבכ םא
-רצק רוריב יכרעת ילוא
.םצעב םזינימפ הז המ
ולש יתייעבה יפיטואירטסה יומידה דצמ אל
םייקה יתרבחה רדסה לש יונישמ םידחופש הלא רקיעב ורציש
רתי תויוכז םירבגל ןתונש
ולש תיתימאה תוהמה דצמ אלא
תיטסינימפה העונתה ידעלב ךיאו
היתורודל
םויה ונלוכ ונייה
הברה הברה הברה םוקמב
.עורג רתוי
-ןובלעב תצק םגו תוניצרב אלא הטנקהכ אל הז תא העיצמ ינא
םינימה ןיב םילדבהה ידומיל לש תינכת הטיסרבינוא לכב םויה שי
ימדקאה דובכהו תוניצרה אישב םיקסעתמ םשו
.ןיינעתהל ךל יאדכ .וללה תולאשב
םישנ דועבש החוטב ינאו ,תישיא יב עגופ טעמכ הז
יתאזל וביגה
 
5/10/00 21:54
lolly :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
I think a woman like you is on the border of pathetic. you
are deffenetly not a feminist as you might want us to
believe. you see darling if and that is a big if, but, if I
chase a guy and he does not want me I let him go because I
can find at list 3 versions of the same guy.
oh, yes and another thing, try to be funny next time...
yours truly,
lolly
lollyל וביגה
 
 
6/10/00 4:08
רמייהטסו תור :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
.יעגרית/עגרית .ללכב הקיחצמ אלו תיטתאפ רתוי תאזה הבוגתה
רמייהטסו תורל וביגה
 
 
6/10/00 17:01
ףושני :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
החראתהש ,רמייהטסו תור ר"ד םע תינופלט יתחחוש עובשכ ינפל
.יתורישל הקקזנו ,ץראב
???תוננבב הביגמ ר"דהו וניכז םאה -היהתה יב הררועתה עתפל
ףושניל וביגה
 
 
6/10/00 23:54
רמייהטסו תור :תאמ
?תא תאז ?ר"דל הבוגתב
דע ורזע ךיתוריש םינשה בר ינויסנו םדקתמה יליג ףא לע
.םלועל חכשא אל ךתוכזב יתיווחש המזגרוא יטלומה תא .דואמ
רמייהטסו תורל וביגה
 
6/10/00 1:08
ילחר :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תוארתהלו םולש ,ךירצ אל ,הצור אל - דואמ טושפ הז ילצא
הדבועב ךשומ ךכ לכ המ יל ריבסהל ה/נכומ יהשימ וא והשימ םאה
?????ת/קשחנ אל ה/תאש
ילחרל וביגה
 
 
7/10/00 18:30
יתא :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
...עציה הברה ךכ לכ הפ ןיאש טושפ הז .ךשומש אל הז
יתאל וביגה
 
 
9/10/00 12:43
ןירג ילוי :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
If you can't be with the one you love
honey
Love the one you with
ןירג ילויל וביגה
 
6/10/00 18:39
דלוקוש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םה הככ יכ ,תוניצרב יצח קוחצב יצח הז םא םג !דואמ יתבהא
.תולילקב ונמצע תא תחקל תולוכי ונחנאש בוטו ,םייחה
םיקירטה ,תוטישה ,םיללכה תובבוח לכל יוצר ,רגסומ רמאמב
באוי/ "תסרוה השיא הנוב השיא" רפסב אורקל תויתייפכה תורזחמהו
לכ תא טרפמה ,ןמזמ אל אציש (םירפס ןוזנרב תאצוה) ןוזנרב
.הלק המנפהו המיענ האירק .הבחרהבו ,הרותה
דלוקושל וביגה
 
 
9/10/00 12:47
ןירג ילוי :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
...םישנל הלודג הבהאב ןייטצמש רפס ומכ עמשנ אל
.העוט ינא ילוא לבא
ןירג ילויל וביגה
 
 
13/10/00 20:35
יתאז :תאמ
תסרוה השא הנוב השאל הבוגתב
לע תוירחאה לכ תא ליטמ .ארונ יטסיניבוש רפס .העוט אל תא
!ץלמומ אל ...השאה לע קרו ךא םיסחיב הרוקש המ לכ
יתאזל וביגה
 
10/10/00 16:35
ילט :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
... הרומח הרהזא ,תחא הרהזא יתרקי ןיראק תחכש
הרבח"ל תונתונש תויביאנהו תומימתה ונילע בותכל ךנורכזמ חרפ
תונימאמש תויתפה ונחנא .יבויח טידרק םהלש רבחה לש "הבוט יכה
ולו "ולש הבוט יכה הרבח"ל ןיאש ,"םיבוט םירבח קר" םהש ול
םיאלפה תינכות י"פע יאשחב וביל תבינג יבגל םירתס סרטניא
...ךלש
גשומה חכונל םיינעה לומ ונל הלוע אל םודא ןידס םושש ונחנא
ונליא הדמחנ תויהל ונמצע תא תוענכשמש ונחנא "ילש הבוטה הרבחה"
יוכיסה תא תסרוהו ונמויק םצע תא תלטוק איהש ונל רורב רבכש םג
."הלש רבח" רותב וב תוכזל -תחא הרטמב (שולק אוה םא םג) ונניב
..טידרק תונתונש ונחנא


ןנסל החרט ולש" הבוט יכה הרבחה" יכ וידעלב ףוסב תוראשנ ונחנא
אל/קיפסמ תובוט אל ונחנאש (םהלש תועובקה שפנה תוחישב ) ול
..ירחבת קר - /ול תומיאתמ


..המל ההות ינאו תבתכ אל הז תא
ילטל וביגה
 
 
15/10/00 1:21
דוד :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
האידיא ןיב הרשפ איה תויגוזה .שממ יסיפ באכ דע תוכבוסמ ןתא
ךלוה ינא הזה לבחה לע .תודידב לש םוהת ןיבל גשות אל םלועלש
ןוילמ שיש עדוי ...לפונ טעמכ םימעפלו ביצי םימעפל ,דנדנתמו
...הומכ תחא ןיא ךא ,הנממ תובוט
דודל וביגה
 
 
15/10/00 21:12
Estee :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
לש םוהת ןיבל גשות אל םלועלש האדיא ןיב הרשפ איה תויגוזה"
"...תודידב
םיעיתפמ םייחה םימעפל ,תאז לכבו ......ינפל יתמשר .וואאוו
.....האידיאב וליפא ונרייצ אלש ,דסח יעגר שיו ,הבוטל
Esteeל וביגה
 
15/10/00 23:44
לזי'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הכשמנש וזכ השקו הכובס "םיסחי תכרעממ" יתאצי םיישדוח ינפל קר
היה אל םעפ ףא אוה.םינש 3 ...רתוי אלו תוחפ אל
:שפוטמה טפשמה תא יתעמש ינא םגו.בייחתה אל םעפ ףאו,"ילש"
?הצור התא המ זא .שודנ ךכ-לכ."ךתוא בהוא ינא,ךב בהואמ אל ינא"
אצי םצעב אוה.םיסחי םייקנ םג לבא םיבוט םירבח היהנש הצור אוה
םע יתאצי זא."יל יכחת לא ,םירחא םע יאצת":יל רמא םגו תורחא םע
בהאתהו יהשימ אצמ אוה ףוסבלש דע ,רוציקב.וילע יתבשח לבא,םירחא
לבא ,והשמ יל בייח היה אל אוה הניחב איהש וזיאמש תעדוי ינא.הב
תבהוא ינאש והשימ,יב דגב והשימ וליאכ השק דאמ הז תא יתחקל ינא
הרוצ םושב רשק יתא רוצי אלש ונממ יתשקיבש באכ ךכ-לכ .יביל לכב
ןיידע תויהל םילוכי ונחנאש רמאו הזמ עגפנ אוה לבא .איהש
אל ונחנא.והז .םדא-ןבהמ קתנתהל יתפדעה .דבלב ינוטלפא לבא,רשקב
קורזת איהש הז ול הרקיש הצור יכה ינאש רבדה לבא .םויה רשקב
...שיגרי אוה ךיא הארנ זאו,לזאזע ףלאל ותוא
לזי'גל וביגה
 
24/10/00 11:26
הבוצע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לבא ,תיטוטרמס יד ינא ,הלבא שפנ תבבושמ ,הנובתה תאלמ ךתבתכ
הענ ינא ,ילש היהי אוה זאו ,ךיתודמעמ המכ יל ץמאל לכוא ילוא
תצצומ ינא םא וליפא ,חצנל םש תראשנ לבא ,הדידיה תדמעל דימת
זא ,הפקל ותוא יתנמזה וליאכ ,יתודידי טקאכ תאז האור אוה ,ול
.הוקת יל שי םאה ,הקופד יד ינא
הבוצעל וביגה
 
 
8/7/02 0:56
ילט :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
,הרקי הבוצע


ימצע ןוחטיב הצור תא םא ,םיחמשו םיבוט םייח הצור תא םא
.ןאכ ראותמה גוסהמ הלאכ תוקיטקט ץמאל ךל לא תימצע הבהאו
.הז תא ישעת לא ,ישעת אלש המ
ישמתשת לא ןפואו םינפ םושבו ,םלוכ תא ,םתוא ישבכת ,ליח ישע
.הלאה תוצעב
.לעופב ךתוא תוניטקמ כ"חאו חכב ךתוא תוניטקמ ןה ,תועורג ןה
יצמיאו יקזח
ילטל וביגה
 
24/10/00 13:24
תיריע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תא ןהל רותפל רומאש שרק רותב םיסחיה תכרעמ תא תואור םישנ המל
,הרבח ,תוחא ,בא ,םא ןהל תויהל ,ןמצעמ ןתא ליצהל ,תויעבה לכ
רואב תאז תוארל תוסנל רשפא ילוא ?דועו רמוכ ,אפור ,רטאיכיספ
ףילחת אל הז לבא ,רדהנ רבד הז הבהאו רשק ?יתואיצמ רתוי תצק
.ךמצע לש םייחה תא תויחלל
תיריעל וביגה
 
 
25/10/00 15:52
הלילה תכלמ :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
תורשואמ ויהת,ןכמצע ויהת לכ םדוק,הלימ לכל המיכסמ
ללגב אלו,ןתא הז ןתאש ללגב,תומק ןתאש רקוב לכ
.ותיא תואצמנ ןתאש רבגה
םושמ,אוה ךכ רחא קרו ןתא לכ םדוק,וררועתת
ימ תא תושפחמ ונחנאש יטאתפ בצמל ונעגה המ
ורצעת,תוצור ונחנא םא ללכב תעדל ילב,ונתוא הצריש
דבל ןתא,ץמאמה תא הווש ללכב אוה םא ובשחתו
.הווש אל הז םירקמה בורבש הנקסמל ועיגת
רשאכו,םייחב ונל הרקי המ ונמצעל תועבוק ונחנא
ונחטבה תונטק ונייהשכש)םייוסמ בצמל תועיגמ ונחנא
טאק תושעל ןמזה הז(הרקי אל הז ונלש ונמצעל
.ררועתהלו
ליבשב ינא אלו יתיא תויהל ליבשב תומל ךירצ רבגה
.תחא קר שי ינומכ,ףלא שי והומכ,ותיא תויהל
הלילה תכלמל וביגה
 
27/10/00 6:19
sheli :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!karin at gdola

very funny
sheliל וביגה
 
5/11/00 15:47
ילש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!יה ןיראק
םייחה תמכח תא תבאוש תא הפיאמ ,ךלש הבישחה תרוצ לע התמ ינא
?השק הרוצב תדמול ונבורש
?ןויסינמ ?רחא והשמל ךופהל הלוכי תודידיה תרמוא תא המ זא
לזאזעל המכו טטומתהל לוכי לתוכ םג לבא .הז טושפ הז ,2 'סמ ללכ
?גופסל רשפא
?זנאצ םיזנכשאל םג תתל שי ךתעדל םאהו
רתויש המכ ךממ עומשל התמ
ילש
???רוזאל העיגמ תא םאה ,הדוהי ןבאב תררוגתמ ינא
ילשל וביגה
 
 
21/2/04 1:28
יד :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
ידמ רתוי ותוא יחקת לא לבא .עשעשמ רמאמה ?תיניצר תא .ילש
.תוניצרב
ידל וביגה
 
10/11/00 19:30
לייא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,הקותמ ןיראק


תונבמ רתויו יאוולה .רשע הז תמשיימ םג תא םא.הבתכ לש יפוי
.ךיירבדב תונימאמ ויה ךנימ
?הפקראב הפק סוכ לע ךתעד המ
?דחי םשל ץופקנ ילוא זא,םוקמה תא תבהוא תאש עדוי ינא
תרמוא תא המ.הסננ יאוב .דחיב ןיינעמ ונל תויהל לוכיש יל הארנ
?תרבג


.ךל הכחמ


.לייא
לייאל וביגה
 
22/11/00 18:21
bird :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,האור .טילק אל אוה .חלצומ ךכלכ םש אל הז הנוזמא הנאוח הנוד
.ואולמב ותוא תרכוז אל ינא רבכו תוקד יתש ינפל ותוא יתארק ינא
.רחא םש לע בושחל הסננ יאוב
birdל וביגה
 
22/11/00 18:24
bird :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.יאמצעו יטסינימפ םג ,התפמו ישנ םנ ?תיגניקיוה הטילול ילוא
birdל וביגה
 
16/1/01 0:17
הנאזניז :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
עטקב יל קיצהש דיחיה רבדה...רודה ןואג טושפ...ןואג תא,ןיראק
תיאלנ יתלבה הפונחה היה
:ש םושמ,יוצר רבדה ןיא,יתעדל .רבגל קינעהל ןברקה לעש
?הרק המ המל.א
וילא רזכאתהל הכירצ איה.רגתא תקפסמ אל תקקולמ השא.ב
(...בל ומיש)תונידעב
לש קבדיפ לבקל ןכנוצרב םא:(תואירב ויהת)דובכ םע םישנ יבגל.ג
תחת ןיע" לש הטישה ,תונפנח
...ןאכ תדבוע אל שממ "ןיע
רבגל דמחנ והשמ תושעל ןכל אבו,קפאתהל ןכל השקש תעדוי ינא
(ןכלש אוהש המכ דע)ןכלש
!החלצהב...רבעמו לעמ המצע תא החיכוה תואשנתהה תטיש
הנאזניזל וביגה
 
31/3/01 15:06
ריש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!לוב העלק טושפ ןיראקש ןייצל החרכומ ינא
םיסחי תכרעמ לש המוציעב ינא שממ ולא םימוסק םיעגרב
יתטקנ הלולצ העידבו םםםםםםםיהדמ סקסב תלבותמ ךא תיטנלוויבמא
תחא אוה רבודמ וב רוחבה - לוקוטורפל ,וישכע ,וזה הטישב קוידב
ידמ יתרכזה רשאכו ץראה רודכ לע תוכלהמש תואלפומ רתויה תואיצמה
בקעו ,עקרב ןיידע אוה ךא ותיא רצרצק ןמור יל היהש והשימ םעפ
רוחבה שח (ייתונוועב) יאטירבלס וניה הזה והשימהש הדבועה
תא יתכשנ ינא ךא ןיראק הבקנש תויצקנסה לכב םייא ןכא ,םייואמ
תעמוש ,בהוא אל אוהש תעמוש , האלה יתכשמהו (.תוינשוחה) ייתפש
הצקב רואה תא המידק הטיבמ , הגילבמו תורחאל םייניע השוע אוהש
תא גישאש דע וא תוומה דע הב קובדא ינאו הרטמ יל שי ,הרהנמה
הרוקש) ףרוטמ וגא ףקתהב םיימוי ינפל שממ ,ןכאו , יתבהא אשומ
חטבו רבעב םולכ חיטבה אל אוהש רמא טושפ אוה (ךרעל םויב םעפ ול
חפמל יל םרגו תורחא םע םג עשעתשמ אוהש ןיבהל יל ןתנ ,דיתעב אל
םועפל קיספמ יבל ךיא יתשגרה טושפ ,יימימ ותומכ יתיווח אלש שפנ
"ייב ידיגת ךל בוט אל םא" :אישל עיגה אוה זאו ...טאל טאל
,רבד ונממ יתעמש אל םיימויו ...יתרמא יתומכש הבחס ...ינאו
,ביבח לוהוכלא לש יביסמ עויסב תדדועמ תצק יתרשקתה ברעב לומתא
לבא , ול החרב ותוהא וליאכ ,ארונ תמאב תמאב עמשנ אוה
יתרמא זאו ומולשל תוביבחב יתלאש ...בהוא אל אוה ...םכריכזהל
לצא הז ונרתוהש('וכו םירפס ,םידגב) דויצ ריזחהל יאדכ יל הארנש
, יתיא םיכסה אוה ,רשקב תויהל ץורית ונל ראשי אלש ידכ , וז
ךיא רפסל ךרוצ ןיא ,יתקתינו לבזהמ הרבח ומכ םולשל יתדרפנ
!הרטמ יל התיה לבא יינפ תא ףוטשל ולחה תועמד לש םילחנ
לע תוכדזהל הצרו ,םיבצעמ ףרטומ ולוכ רשקתה אוה , תוקד 10 ירחא
יל תינייפוא הניאש תוילוקב ,תוקד 20 דועב ןבומכ יילעו דויצה
אוה) םוריח יבצמל רומשש יסקס יכה לוקב ותוא יתעגרה ,יתבריס
הז תא השענו הלוכי יניא עגרכשו עגרייש ול יתרמאו (!דבוע דימת
יתרשקתה ינא עגר ינפל ?ץוחל המ) םצעב ץוחל המ ,עובשה תליחתב
לוקב תלאוש ינא וישכעו דויצה תרזחה טקייורפ לכ תא יתמזיו וילא
לכ תא ללוגל לחה אוה ,רכסה ץרפנ זאו (?ףוחד המ - קותמו יסקס
וניניב אוהה תא הדימעמ ינאש ול השק המכ דע ,וילע רבועש המ
הז םא םג , יב דגב אל םלועמש רמאו (...יאטירבלסה - םכריכזהל)
טוטיצ) שפנב אל םג - בל ומישו , ףוגב אל ,בושחל יל ןתנש המ
הלימ לכ םע יינפ לע טשפתהו ךלהש ךויחה תא םכל וראת , (ולש
תמאב ינאש ןימאמ אל אוהש ,וב יתעגפ המכ דע רפיס ,ויפמ האציש
שיגרמ אוהש רמא חוניקלו ,הלאכש םיקותמ םירבד דועו דועו תבהוא
הצרו ,םולכ - םויהו ... םעפש ,רתוי וב עיקשמ אל רבכ ינאש
ברגכ םיימוי ינפל קר ךילשהש תאז ,ינא ,ותיא ןושיל עיגאש
העצוב הלועפה - הנקסמ ,שפנב אל םג דוגבי אל יב , תשמושמ
יל רורב אל הפמש תמאה ,דירול ול יתרדח - דעיל יתעגה ,החלצהב
...םורזנ לבא , םיכלוה ןאל
...הארנו היחנ ...ראשהו דימתכ םיהדמ היהי סקסה ...שגפינ םויה
רישל וביגה
 
 
8/7/02 0:45
ילט :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב


.וזה היגטרטסאב םיטקונשכ םיסופסיפ 10 שי לוב העיגפ לכ לע
םעפב עולקל ליבשב םימעפ עשת היגרנא לש תומכ תאזכ איצוהלו
טרוטקוד תושעל ןאכ עקשומה ץמאמבו ןמזב רשפא ירה ....תירישעה
?המ ליבשב הזה התמוכ עסמה לכו .האופרב
ןיאשו ןפוא םושבו םינפ םושב הזש ,האלמ תוירחאב ,תרמוא ינא
איצוהל הז .ןיא .ןיא .ןיא .םלתשמ הזה רוכריכה לכש יוכיס
.תרחא רמואש ימ םוקישו הלטבל תישפנו תיזיפ היגרנא
ילטל וביגה
 
14/4/01 15:11
nika :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
what can u do if the stupid guy think that he is in love
with other girl that playing with him, because she is still
living with her boyfriend
nikaל וביגה
 
24/4/02 23:35
RED HEAD :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רמאמ הלחא
ילמרונ אל ןורשכ ךל שי
:)
RED HEADל וביגה
 
12/6/02 22:51
ףחש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םלוכל םולש
"רמאמ"ה תאירק תובקעב יתלביקש רתויב קזחהו ןושארה םשורה
"רמאמ" ןמ רתוי הברה תוניינעמ ןה תובוגתהש אוה, ויחפסנו
םחל ןיאשכ לבא,םוחכתה איש ויה הלאה תויוחצנתההש אל).ומצע
(תוגוע םילכוא
תא םגדל תוסנמש הלאה תורפסוממה תוצעה תא אורקל רבכ סאמנ כ"כ
.תוצע ןתוא לש דעיה להק
לש םלועב ןיידע ןה ןכ םא אלא) תונבל ןבוה ןמזמ רבכש תבשוח ינא
רבדה הז תיתימא תויהלו,הסאפ הז םיקחשמש (וימודו "השיאל" ןיזגמ
.ךמצע םע תושעל הלוכי תאש בוט יכה
ןווגל ןמזה עיגה יתעד יפלו,ןמזמ רבע דרא ןיראק לש םוטנמומה
.רגבתהל,הביתכה יאשונב
וקסעיו תויתוחצנתה תוחפ ויהי םירמאמל תובוגתה,זא ילואו
.ומצע ןיינעברתוי
ףחשל וביגה
 
 
28/8/02 1:41
רמת :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
.ףלאב אלא זוחא האמב אל !קדוצ התא
.קנע קפסב תלטומ ןתוליעיש תושפוטמהו תורפסוממה תוצעהמ סאמנ
תובתכ אלו םיניינעמ םירופיס וא םיעשעשמ םירמאמ םיצור
.רוקמה תא אורקל הלוכי הצורש ימ יכ ,ןהנימל "השיאל"
רמתל וביגה
 
15/6/02 4:28
הנוש יהשימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ינא!ביגהל ....זע ךרוצ יתשחו רחאמ תובוגתה תא ןידע יתארק אל
ינא לבא ..ילש ןימה ינב םע הליחתמ דימתש ימצע ןוחטב םע הרוחב
, ינא טושפ ינא ךופה דבוע הז ילצא , תוזופו םיקחשמב הנימאמ אל
.יכרד וזו ינא תאז ,ערלו בוטל .תיתימאו הנכ
ותוא הליבומ ינא יכ יתיאש רבגה תרטמ המ תעדוי דימת ינא הככ
יכ םלוכ םע םרוז הז דימת אל ,אוה תויהל חונב שיגרמ אוהו תונכל
ימ ! האלה ךישמהל םילוכי יתניחבמ םה .םיקחשמש הלא תא שי דימת
.תויגרנא לש זובזיב ?ולאה תוזופה תא ךירצ
, אלש ימ .. ינאש ומכ יתוא בהאי , יתוא בהאיש ימ חוטבש המ
.תונוש םיכרדל ונינפש הארנכ
.םתא ויהת
הנוש יהשימל וביגה
 
28/6/02 14:29
tomer :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
..םיהדמ הככ הז ואוו
tomerל וביגה
 
10/7/02 13:18
ריש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?דמעמ קיזחמ הז ןמז המכ ?ותוא םיגישמש ירחא הרוק המ לבא
רישל וביגה
 
 
27/8/02 12:39
הנשמ אל :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
.דאמ תנכוסמ השיא תא
הנשמ אלל וביגה
 
28/8/02 18:31
י'ציפ י'ציא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ישנה ןימהמ יצחש הדבועה וז ,קנע רתוי דועש המ לבא ,קנע רמאמ
-זידייל זא ,ןהב אצמנ אוהש םזאקרסה תויצרופורפל ץוחמ ותוא חקל
.תמאב ונ ,תוניצרב אל הז ,עגריהל אנ
תויהל תחא הנועבו תעבו ,ולאכ םירבד בושחל הלוכי אל השיא
.ןירדהמל יטסינימפ רתאב תבתוכ -תוחפ אלו רתוי אלו הליכשמ
!תויצרופורפ תצק
!ונל ראשנש המ לכ הז רומוה
הז םג -םירזולה לכלו) !!!תננחתמ ינא !הז תא םג וסרהתו וחקת לא
.(ועיגרת ,קוחצב היה
י'ציפ י'ציאל וביגה
 
5/8/03 1:53
הליה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!וישכע הכירצ יתייהו יתשפיחש המ קוידב ,הלועמ הבתכ
ןיראק הדות
הליהל וביגה
 
12/12/03 5:30
יקינ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
(: ןיראק ייה
ןיד") ךלש הזה רמאמה תא הנושארל יתארק יצחו שדוח ינפל
,("תפדור
!תומדקתה שי..הניה ירה לכה תולככ ,ףודרל יתכשמהו ימצע יתיהיז
דמחנ היה אל רוחבה ירה ?הז םע יתלחתה המל..) יעובש ץוטסמ
יל םרג ןבומכש המ.. !?ותיא בכשל תוצרל המל זא ,טייד-דניילבב
!העש לכ sms יל בתוכ אוה םיאוליממ ובש רשקל ונכפה - (בהאתהל
.ימלוע תא םיפיצמ הווקתו רשוא ..!!!הי
הסונמ תפדור ינניהש קופיס - י א..ב ןייצא יללכ ןפואב
.תמלפודמו
.טקיורפה לש ומוציעב ידועב -יצחו שדוח ינפל ךרמאמ תא יתארק זא
-אל םא םגו) .."בהאתי דוע אוה"..יתרתיו אל םישדוח השולש ,ןכ
.(יתרכמתה ,ייחמ ופיעהל תוחוכ יל ןיא
:..יתישע אל המ
רדחל תכלל תטלחה".. ,יתצצריק אל לשמל - יל יתצעכו ךתצעכ
?יתוא תיאר אל םיימויש ירחא ,יתוא שוגפל םוקמב רשוכ
הזיא תקפוד םייתניבו) "..סייפס ךל חק ,ןכ !תמאב ,רדהנ..מממ
(: סקנסק
.(אל אוהו) אנקיש ידכ םירקש המכו
תיתונמאה יתדובע ,יתחפשמ חוביש) ,תוימצע תויוראפתה תבנגהו
(..הבינגמה
..תויסקסה אישו םידגבו
רצומל הכפה תפדורהש אצי רציקהו ןח תאישנ יצמאמ דועו דוע
יתייה עגר דוע ,ייחב.. .תויהל התיה הלוכיש רתויב חבושמה
תפידרש תבשוח אל אקווד ינא יכ ?!?ףוס ףוס) .ימצעב תבהאתמ
.(..יתימא ימצע בוביחו ןוחטב ףדועמ תעבונ םיגשומ אלה
-תידוסי חטש תדובעו םיחבושמ םינויז ישדוח 3 ךות - ןימאהל אלו
!!!!שי
((((-: "םיהולא שי" :...וא)
תפלועמ .רתסא תכלמ שממ !ישיש ימי !תוידעלב !ילשל ךפה רוחבה
.רשואמ
ברעמב אוהש הארנ םיימוי ידמ יכ ,לוכסתמ.. םצעב םג תפלועמ
.חרזמב...ויקוביח ,וביל לבא


.ילש רבח ומצעל ארוק רבכ אוה ירה .קובדל יתכשמה ,ארונ אל
יכחת יתמ דע לבא ,םדקתמש יפוי ":תצייצמ הבוטה יתרבחש ןמזב)
???בהאתי שממש
.(!!ןמז ךל ןיא ,32 תב תא ?הרקי אל הז םאו..


! וירבח יניעב ןח אוצמל דאמ דאמ יתחלצה וליפא ,יה


תאזו ,יתוא הכיז יצחו עובש ינפלש המ..ןכבו..................
טפשמב - (תוידעלב לש םיישדוח םכותמ) ,תורכמתה ישדוח 5 םותב
:אלפומה
!ךיילע םיתמ ילש םירבחה לכ ,תעדוי תא.."
"....ינא םא הווש הז המ לבא...
טפשמב הלולכ איהש רורב לבא .אטבל זעה א ל הנורחאה הלימה תא)
.(הלא םיירגוסב ןושארה
יל השק ,ואוו..עמשת " :םיידי ףוס ףוס יתמרה קי'צב ךיא
."וישכעו .ךלת ,ייק וא.. לבא ,והזש סופתל
.קפס תבתוכל ךא ,בוצע אוהש רמאו תצק רביד אוה
.ןברוחו באכ תשוחת רקיעבו
.ןידה וישכעו ,תפדור ונל התיה
!ןברוק.. אל לבא .ןברוח
,תוגשומה רסוח ,ןיא-הש רבכ הניבמו ימצע הריכמ ,תעדומ דאמ ירה
תא יל השועש המ הז - הזל ארקנש ךיא ..ןח תאשל ץמאמה ,ההימכה
אל אוהו .והשימ גישהל -תיביססבואו הלודג יכה היצביטומה תא ,הז
,בבוש דיגנ סולפ ייניעב הפיש קיפסמ ,םלשומ הזכ תויהל ךירצ
.יבילב תיכז ללכבו יתוא ןייזת .ילא תושידא -רומאכ רקיעבו


,ןיינעמ) ,רזוח סופדכ רכומ הז ךל םא , .ק ,ךייבגל המ תעדוי אל
,(יפתש ךל אב םא
ינאש לכ הז ילואש הדרחהמ תשאוימ .תשאוימ יד ינאו ,ןכ הז ילצא
.םיקחורמ וראשייש םירשק קר !ול תלגוסמ
דומעל יל רוזעתש ,הקזח קיפסמ תישגר הבמוב יתפטחש יאולה םעפה
הטלחהב םעפה
!!יתרמג - (םייניצר אל םירשקו) םיצוטס םע ינאש
יליטנפניאה ימינפה ימלוע תא תונשל ורזע אל לופיט לש םייתנש
,(הלאל קר טעמכ ךשמנש)
.יתוגהנתה.. יוניש תוחפל זא


(-: ...םמעשמ תויהל ךלוה ,יוא
יקינל וביגה
 
 
21/2/04 1:23
יד :תאמ
םוריח תעשל תינכתל הבוגתב
הנורחאה הצעהו תוללעתהה .םידבוע אל ולאה םיקחשמה יארת .יקינ
רתוי תרשקנ איה ךכ רתוי העיקשמ השיאש המכ לבא .ןכ ןיראק לש
בור..דרוי אוהו חיר ול שי ,בלש ומכ הארנש ימ .ןוכיסה הזו -
הכירצ תייה .ךכ וילא סחייתהל לירצ ןכלו .הזכ אוהש םייוכיסה
םישנא םע תאצל,ךייחב ,ךלשב קוסעל .הנוז לא ומכ וילא סחייתהל
אל) הזכ רבג ,ינויסינמ .רתוי הווש והשימ שפחלו ,םירחא
יהשימ שפחמ אוה .תיגולוכיספ אל םגו הצירעמ שפחמ אל (יניצר
סחי ישרדת .הרקש הממ ידמלת .זבזוב תעקשהש ןמזה .וב ללעתתש
ירשפתת לא . לכה ךל עיגמ .הווש תא המ תעדל ךירצ רבג .םייוסמ
ידל וביגה
 
21/2/04 1:36
יד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
המכ לבא .ןכ הנורחאה הצעה - םידבוע אל ולא םיקחשמה לכ .וארת
םירבג שי .ןוכיס הזו - רתוי תרשקנ איה ,העיקשמ השיא רתויש
דרוי ,בלכ ומכ הארנ אוה םא .תוניצרב םתוא תחקל ךירצ אל טושפש
אל םיגשומ אלה םירבגה .בלכ לש סחי םג ול עיגמ - בלכ ומכ
תא שפחמ גשומ אלה ,ינויסינמ .תיגולוכיספ אל םגו הצירעמ םישפחמ
עגרבו .הווש איה המ תוארהל הכירצ טושפ השיא ,ןכל .תגשומ אלה
תכשומ הארת איה .ונממ וליפא ,רתוי הווש איהש ןיבי אוהש
.רבג לע אלש חטב ,רבד םוש לע ורשפתת לא - תונב ןכל .ויניעב
.רתוי ןכל עיגמ תמאבש ןמיס ,הצור אל אוה םאו
ידל וביגה
 
15/8/04 18:22
lisa :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןבומכ) םכל רמאת התיא ץוטס םכל היהש הרוחב םא ארונ הז המכ דע
לבא ,םייחב יל היהש עורג יכה ןויזה התא" :(תילותיה הריוואבש
? "ךתוא הצור ןיידע ינא
lisaל וביגה
 
26/11/04 18:17
ר :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ןיראק
אל הז םיתיעל ךא, םיקיחצמ ףאו םינוכנ יד םתוללכב םירבדה
קיפסמ
ואיבה אלש םייאליע םיצמאמ התשעש רחאל הנובנו תרגוב הרוחב לכו
ןויסינ לכ םע יכ קיספהל בלש אוהש הזיאב הכירצ ,תפסכנה הרטמל
.לדג בלה ןורביש ךכ - לשכינ בורלש
רל וביגה
 
15/12/05 0:01
srosi :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תונרקש ,תונדגובכ הארנ ךלש המ .םירותסמ םיבהוא םירבג"
"ךשומ דאמ םתוא ,תרתוימ תוקמקמחו


םניא רשא םירבג םה םהילע "ודבעי" ל"נה תוצעה רשא םירבג
.ללכב םא ,יניצר רשק לש הרטמל ןכב םיניינועמ
.םייתסי הזש העידיב םשל וסנכי הלחתההמ רבכו


ץילממ יתייה אל הרצקה האנהל רבעמ והשמב תניינועמ יהשימ םא
.וזכש םייח ךרדב טוקנל


םישנ קרו ךכמ ועגפנש םישנ הברה שיש וארת םימורופב ולכתסת םא
.ןהיתומולח רבג תא ךכ ואצמש דאמ תורופס
srosiל וביגה
 
1/5/11 16:23
mia :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
אל ןיידע ,תורגתהל תורמיתמה ,תויטסיסקסה , תורימאה לכ םע
,רעטהמ חורבל ןוצר ידכ דע הנונש ,תננערמ אל ,תשדחמ קיפסמ
םעטה ירסח לש םומעיש ,יכלת ןיאלו ןיאמ יתוא ןיינעי אל םלועל
קיחצמ ,תואיצמ רסחו יטטפ ,הביתכה חתפל םימחנתמה תויגוזה ירסח
םישישה ביבסו םישימח ינב םירברבגה תיברמ לש םומעשה תא
שוטטפ ןירק ךלש הלאאי רתומ םהל םג...יזא
miaל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא