םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

?םיניינעה המ ,םיהולא
דרא ןיראק

םיהולא םע יתרביד ,תולגתה יל התיה
אל םתא !לכשב שמתשהל יל רמא אוהו
םינואה רסוח תא םכל ראתל םילוכי
ךותמ עבונש םינוא רסוח .יתוא ףקתש
ונל שי :אב יתרוגי רשאש העידיה
המ לכ לעו ונייח לע האלמ תוירחא
עזעזמ .םכותב הרוקש


"?הרוק המ" :ןטש
".ליגרכ" (תריינב קוסע) :םיהולא
?חטשב וא ,דרשמב ינא (יטוריונו ינבצע) םויה יתיא הרוק המ" :ןטש
אל התא ,הינש בש (ודילש תידרשמה הסרוכה לע ודיב הוחמ)" :םיהולא
טעמ דוע .הרוק המ עגר קדוב ,םינופלט המכ השוע ינא ?דבוע ינאש האור
.עדת
דוע םש ראשיתש ךירצ ינא ,לאירבג ?המ :(םירמ םיהולא ,ןופלט לוצלצ)
ינא .םיענ .תולעמ 20 ?ונילצא .תפותב ומכ םחש עדוי ינא ,ןכ .תצק
הוקנ בוט ?ןגלב שי .רורב היה הז ,בוט ,ונ ?םתוא חצר אוה .היבלגב
.(רגוס) .ייב ,בוט .הטמל תודנוטבב םש זוזי והשמש
תינכותה יל וישכע הרקיש המ .בוט ?שאר 40 ?ןייטשדלוג ?חצר ימ :ןטש
דוע ,ןימיה דגנ תוימנא תונגפה ושעי םינלאמשה ,םיברעה לצא תומוהמ הז
ולש רבקה לע םיעושעש קראפ היהי שדוח דוע ,שודק ול וארקי םימי המכ
אל ינא (תוכבל ליחתמ) שפוח בייח ינא .הבורו ולש םשה םע םיטרשיטו
סאמנ ?תאזה הרוחשה הדובעה תא השוע ינא המל .רטפתמ ינא .רתוי לוכי
.יל
הינלופ ,התא המ ,יד ,יד (ושיט ול שיגמ ,ותוא םחנמ) :םיהולא
.והשמ וניבי אל םהש דע ,שפוח תחקל לוכי אל התא .עגרית ?הזואפונמב
,עובשב םעפ .ינובשח לע גולוכיספ ךל רדסמ ינא .ךל השקש עדוי ינא
שיש דיחיה התאש עדוי התא .רבכ רומג שממ התא ,והשימ םע רבדתש יאדכ
אל םה ילש עדוי התא לבא ,ימצעב הז תא השוע יתייה .םתיא רוביד ול
.ךתוא יתארב הז ללגב .םיבישקמ
םה .וניבי אל םה ,סופיטה תא ריכמ ינא ,(בבימ) רוזעי אל הז :ןטש
ןברוחמה טקיורפה לע ונחנא םינש ינוילמ רבכ .םלועל ךילא ורזחי אל
םנמא ?ןינע רומגנו לובמ הזיא םהל חלשת ילוא .הנתשמ אל םולכו הזה
.םיררועתמ אל םה .תשאיימ הדובעה לבא תינכותה יפל חילצמ ילש טקיורפה
.(ףאה תא חנקמ)
ךתוא ,המ .ילש םידליה םה .תינכותה יפל ךישמהל בייח ינא :םיהולא
רחמ הארתנ .שפוח םויה ךל חק ?המ עדוי התא ?רבשמ יעגרב בזוע ינא
.ךל הללאי .רקוב
תא ךירצ ינא המכ גשומ ךל ןיא ,הדות ,הדות (םיהולא תא קבחמ) :ןטש
ךתוא ןכדעי אוה ,הטמל לאירבגו הרקמ לכב ,ןופאלפה לע היהא ינא .הז
.ףרוש תייה ןמזמ רבכ יתוא ,ךלש תונלבסה יבגלו .שדח והשמ שי םא
םיקוחמ םה .רתוי הברהל הפצמ ינא ךממ ?הוושמ התא המ ,ונ :םיהולא
לאגי תינכות תא איצונ רוזעי אל הז םאו .םה ימ םירכוז אל םה ,ירמגל
?ןכומ לכה .לעופל רימע
.ילש חלצומ יכה הז .הלועמ םדקתמ ,בגא ,תותדה טקייורפ ,ןכ :ןטש
הבושתב םירזוח םיפלא תרשע יל שי .ךמשב תווצמ םהל תתל ,ינואג ןויער
.הרכשא ,ןיירבע רעונל הימינפ .הנשה קר
,תושעל המ ןיא לבא .הז לע תמ אל ינא (בצעב ושארב ןהנהמ) :םיהולא
?ןוכנ ,םמצעל םינכוסמה תא קר חקול התא .תוכומנ תויועדומ לרטנל ךירצ
ומכ לכה .ןמזב םתוא סופתל לדתשמ .הטמו םיילובג םירקמ .חטב :ןטש
?תכלל לוכי ינא .סקיפ לכה .ונמכיסש
המל .השיאל ש"ד .קתומ הבוט הדובע .ןכ ,ןכ (הירגיס קילדמ) :םיהולא
,קשנל ,קבחל ,בוט תושעל ?הבהא ,הזה טושפה רבדה תא ןיבהל רשפא יא
םיאור זאו ,דמענ םיהולא) .רבכ עגתשמ ינא ?רופיסה המ ?ךמצע תא בוהאל
,דואמ סעוכ) !?יתוא םיעמוש אל םתא המל (.ןטשל תיסחי לודג אוה המכ
.(ךשוח היהנ ,רדקתמ לכה ,םיקרב ,םימער
!הלאה םימערה םע שפוח םויה תא יל סרוה התא ,שגרתת לא ,בוט :ןטש
.דרוי ךסמ


:השיגפ עובקל םיסנמ תיסוכו ךיתח


"?ךלש תיבה דיל הזה ןטקה הפק תיבב רשעב רחמ הארתנ ,המ זא" :ךיתח
".םשה הצרי םא ,ןכ" :תיסוכ
אוהש המל ?םשה הצרי םא רשעב רחמ ןטק הפק תיבב שגפינ ?םשה הצרי םא
וליפא אוה ילוא .םג אובל הצור אוה ילוא .ותוא ונימזת ?םשה ,הצרי אל
.ענענומיל וא ךופה התשיו םכתיא בשי םשה .ותוא ונימזת אל םא בלעי


,םהלש םייחל תועמשמ םישפחמ ,ןורחאה ןמזב םמצע תא םישפחמ םישנא
.תויללח ,תויאר ,תוביס ,תובושת םישפחמ
הריציה רפס תא םש אצמתש תורבתסההו עצוממ יביבא לת לש תיבל סנכנ התא
הלדגו תכלוה הססקה תרעקל ךומסב םיחנומ םיכרכ רשע םינשב רהוזה תאו
.םויל םוימ
םיטטצמ ,גרב ברה לצא הלבקו תודהי ירועשל םיכלוה םישנא רתוי רתוי
לכ ,רקוב לכ תויצטידמ םישועו בלסרבמ ןמחנ תא םהלש ןילוחה תוחישב
.ברע
אלש ,םיהולאב םינימאמ םהש םינעוטש םישנא עומשל רשפא רתוי רתוי
םיגישמ ,קיתב ןיליפת םע םיבבותסמש ,הדינ םירמושש ,תבשב םיעסונ
.רמגנ אל הזו ,רטוואה תטישב תואקסע
האירק ,יקיירב םייביטנרטלא םילפטמ ינומהב הנורחאל ףצומ הלטבאה קוש
םיישפוח םהל םיבבותסמש ,םיטחמב הריקד ,תוליה תייאר ,םיפלקב
םירקימה יפוריצ לע עומשל ןכומ קרש ימ לכל םירפסמו תובוחרב םירשואמו
,תומימת תובשו תורבוע לש תורקא'צב תומיסח םירתאמ ,םהלש םיממהמה
,וניבר השממ םירסמ םילבקמ ,המראקה תא םיפרוש ,וגאה תא םיעינכמ
ימצע תא יתאצמ םואתפ .םהלש ימינפה דליה תא םימישאמו םוטמטב םיגהנתמ
:םיימשל יתקעזו ידי יתרכפ ךכל יאו ,המוצע הכובמב
?םיניינעה המ !םיהולא"
,רורב רבדל לוכי אל התא לבא ,והשמ דיגהל הסנמ התאש תעדוי ינא
תא יל םיקדוב .רזומ םיגהנתמ הפ םישנא ?הזה ןגלבה הז המ ?לזאזעל
ןז רטסאמה םע םיצעייתמ ,יתיא םירבחתמ םהש ינפל ,תורשכ ןה םא תוחלצה
?הנוכשב הגנטסל הרק המ .ךשוחה ינבמ ינאש יב םידשוח יכ םהלש
הזיא םע יתמשנ תא דירחמו והשימ ילע ץפוק והשמ יל הרוקש םעפ לכ המל
םירמוא םשו הנסאפיול יתוא חלוש ,המשנ תיילע יל השוע ,ןוקית לע רבסה
לוגלגב יכ ילש סובה לע תסעוכ ינאש ,וישכעמ סעכ אל הזש (שחלב) יל
רדג לע יתוא דפיש אוהו הנחמה דקפמ היה אוה ,האושב יתייהשכ םדוק
הז המ ,השקבב יל ריבסת ?יל תפכיא המ ?יתוא ביערהש ירחא ליית
"?קוחצ ינממ השוע התא ,המ ?ולאה תויוטשה
השוע ינא ,ןכו ,ןבצעתמ ינאש ינפל ,ללקל יקיספת לכ םדוק" :םיהולא
םיקוחצ הז הזמ ץוח .האלמה יתוכז וזו ךתוא יתארב ינא .קוחצ ךממ
".םייכוניח
".ןיבהל הצור ינא ?הנווכה המל" :ינא
ךל יתארב הז ליבשב .דבל תולגל הכירצ תא ,ןיינעה לכ הז" :םיהולא
".ךריכזהל ,לכש
םירבדמ הככ !יפוי !תויניצ ?אה ,לכש" :תרמרמתמ ידועב גומנ אוה זאו
"!?בגה תא יל בבוסמ התא המ !הנה רוזחת !הקוצמב םיאורב םע
והשמ עדויש והשימ לש הזכ גלגלמ ךויח ,ולש ךויח הצק דוע קר יתיאר
.יב הכיה הז ,רומרמה ךותמ זאו ,אל ינאש
!!!לכש ונל שי
אל םתא !לכשב שמתשהל יל רמא אוהו םיהולא םע יתרביד ,תולגתה יל התיה
ךותמ עבונש םינוא רסוח .יתוא ףקתש םינואה רסוח תא םכל ראתל םילוכי
המ לכ לעו ונייח לע האלמ תוירחא ונל שי :אב יתרוגי רשאש העידיה
.עזעזמ .םכותב הרוקש
.ןוילע חוכ הזיא לע תוירחאה תא ליטהל לק רתוי הברה .טיש


םיהולא שי


.םיהולא שי .ןוילע חוכ שי
תיללכ תינכות ול שי ,םוי -םויה לש תומרב ונתיא קסעתמ אל אוהש קר
םיהולא .עגרו עגר לכב הריחב תוכז ונל שי הבש ,שארמ עודי לכה הבש
ונל הצקהש הז אוהו רחאמ ,ונלש הריחבה תויצפוא ףוסניא לכ תא ריכמ
וא םידיחיכ השענש הריחב םושש ,םיחוטב ויהתו ,הליחתכלמ םתוא
םצע .םשל אלו הפל אל תיהולאה תינכותה תא זיזהל הלוכי אל ביטקלוקכ
אל בצמה .רפומ תויהל לוכי אל ןוזיאהו ,הליחתכלמ ןזואמ אוה ונימויק
קוידב השעי והשימ ןמזה ותואב ,ךכ השעא ינא םא .םלשומ אל תויהל לוכי
.ןזאמה ,ךופהה השעמה תא
.הלודג הינאמוגא םע ןטק קלח ,תללוכה תינכותהמ ןטק קלח קר ונחנא
לדוגה קוידב .קיודמ אוה -ןטק וא לודג אל אוה ונלש ילוגסה לקשמה
.רבד םוש סורהל ילבמ להנל םילגוסמ ונחנאש


ופט ,ופט ,ופט


םיזוחא השישו םיעבשש ןותיעב הארקש יהשיממ יתעמש ,ןורחאה רופיכ םויב
.הזה רופיכ םויב ומצ ץראב םינוליחהמ
?תמ ימ המל ?היהנ המ ?רופיכ םויב םימצ םינוליח יתממ
אוה רשאכ שארה לע ךל ךורדל וססהי אל הנשב רחא םוי לכבש םישנא דועו
דחוימ ףועל תמוסרפ טרסב םימה תרענ דיקפת רבעל הגרדמכ םהל שמשמ
.לגורקימל
?םימצ םה המל זא
.ילוא ?םוינלימה לש הירטסיה ?אירב הזש ללגב ?םימצ םלוכש ללגב
.ךחגל יל ושרה ?םיהולאב הנומא
.יוזב יכה .ןוחטיב רתיל םימצ םה
הובג טפשמ תיב שי תמאב םאו ,םהילע לכתסמש םיהולא שי הרקמב םאש ידכ
.הסוכמ היהי םהלש תחתה -הלעמל אוהשפיא קדצל
המכ לבא ,היטפאו תופייע ךותמ םידמחנ ויהי דוע םה תרחמל םוי זא
הארנכ ורזחי םה םייתרחמו םיניינעה תא דימ ורדסי ןיפאמ הזיאו םינגד
ומלעתי ,םגוז ןבב וללעתי ,ויהש םיטנסרטניאה םישנאה םתוא תויהל
תגשהל רבעמ וצמאתי אלו ,ליכר תכלל ,םילותח סורדל וכישמי ,םהירוהמ
ינוציח לכה .היהש יפכ קוידב תויהל רוזחי לכה .תרחא וא וז הרטמ
.םינפב תונקיר .יחטישו


?םידחפמ ונחנא הממ


םירבדה ולא .תוומ ,תודידב ,רוסחמ ,תולחמ .םירבד םתואמ םידחפמ םלוכ
יתת יתתו ,םידחפ יתת ונחתיפ .םימכחותמ ןבומכ ונחנא .םייסיסבה
:םידחפ
,הינאמופמינ ,ךשוחמ דחפ ,הינרפוזיכס ,היסרפיד הינאמ ,היבופורטסלק
,יתביבס רוגיפ ,הימילוב ,הזוורנ היסקרונא ,סומסיניגו ,היצנטופמיא
,ןיד יכרוע ,םייתרדס םיחצור ,רהוס יתב ,היזה ימס ,תויביטקא רפיה
תעפש ,םיימיכויב םיליט ,םוטא תוצצפ ,לעופל האצוה ,םיאמוסרפ
ץורע ,תילאניגו הירטפ ,הפמילה תטולב ןטרס ,ףרוט קדייח ,תירופגניס
........................םייתש
לכ .ונלש םידחפה לש תוישחומ תויומשגתה םה ףוס -ןיא דועו הלא לכ
,ךר דחפ ,ךימס דחפ ,לילד דחפ .םינוש םיזוכירב דחפמ יושע ונלש םלועה
.השק דחפ
,הבהא :םירבדה םתואל םיהמכ ונלוכו םירבד םתואמ םידחפמ ונלוכ
ונלוכש םירבדה לש תוישחומה תויומשגתהה הפיא לבא .רשוא ,עפש ,תואירב
וא יתואירבה ,יפסכה וניבצמ ,ונלש םיסחיה תוכרעמ םאה ?הפיא ?םיצור
?הבהא ונל תופקשמ ןה םאה ?דחפ יטנאה תא םיפקשמ ישפנה
םייחה לע עגר ובשחת ?ונימלועב םיצור ונחנאש המ תא רוציל ונחלצה םאה
.םכלש
?םתאצמ המ ?םתבשח
.םומעש דועו ןולדיח ,םומעש
.תוריקה לע םיספטמ ונחנא
םיטלוק אל .ונתיאמ חקלנ הזש דע ונל שי המ םיניבמ אל ונחנא ירה
דע ונינפל דמוע המ םיאור אל .ונתוא םיבזוע אלש דע םיבהוא ונחנאש
:ךפיהה תא ונל םיארמש


.ךפיהה
רוא - ךשוח
בוט - ער
תואירב - הלחמ
עפש - ינוע
רשוא - תוללמוא
הבהא - דחפ
םיהולא - ןטש


לאמש לגרב ונלחתה


עבט יקוח ,ולש ילכירדא ןונכת .םיהולא לש םלועה היה ןדעה ןג
.םיבינגמ
,הנאת ילע קר .םיילענ אלו םידגב אל ,םינקדזמ אל ,ביבא -ריוא גזמ
.וגנמ רטקנ לש תוקרזמו הוולש לש םיעגר
הנחבאה תלוכי תא הל ןתנו היארה תא הל חתפש חופת הלכא ונמיא הוח זא
,המאתה יא לע ונררחושו ,ונדרמ ,ונירגתה .םיהולא ומכ -ערל בוט ןיב
.ונישפנל ונבזענו ,ץראה רודכ תא -תיתשת ונלביק
.לדבהה תא עדנש ידכ ןדע ןגמ ונשרוג זא .הזב דומעל ונלכי אל .קדצב
.ער המו בוט המ הכופהה וניכרדב ןיבנש
השק םידומיל תינכותל ונחלשנ ,תיהולאה תינכתהמ קלח הז םגו רחאמ
.היעטו יוסינ תמגמב "רשב לכ ךרד" תטלוקפב םידומיל ,תכרפמו
תא ונתיאמ חיכשה אוה ,תואצות םומיסקמ ןעמל ,טקיורפה תחלצה םשל
.םיזמר קר ונל ריאשהו וניאצומ
אל ונחנאו ונל ףנפנמ ,םיעמוש אל ונחנאו ונל ארוק ןמזה לכ אוה
.םיאור
דוע .תרושקת ךרד קר ,שנוע רותב אל -הרזעל סיוג ןטשה-הרירב התיה אל
.הידמ
איבה אוהו (!ילילש -לילשת) ביטגנב םיהולא לש תומלגתהה אוה ןטשה
קזחה עינמה אוה דחפה .תויתוא ךופיהב "ףחד" אוהש ,דחפה תא ותיא
וניתוהמל הרזח רוזחנ לכונ דחפה ךותמ קרו ,הזה םלועב ונלש רתויב
.הבהא -תיסיסבה
.ןטשל םיהולא ןיבש סחיל הווש דחפל הבהא ןיבש סחיה
.ונלביקש הלודג יכה הנתמה אוהו ונלוכ ומכ םיהולא אורב אוה ןטשה
ונחנא .הבידאה וניתרזעבו וניללגב ,וניליבשב קרו ךא םייקתמ ןטשה
.ול םיקוקז
הבהא עדנ אל דחפ ילב ,בוט עדנ אל ערה ילב ,רוא עדנ אל ךשוחה ילב יכ
ןיבל ונניב ךוותמה אוה ןטשהש ןאכמ .םיהולאל עיגנ אל ןטשה ילבו
יתש תא רבודש דיחיה אוה ןטשהו םיהולאל ףרוע ונינפה ונחנא -םיהולא
.ןושארה יאקיטילופה .יאקיטילופ אוה ןטשה .תופשה
םא לבא ,תעשורמ הרוצב גהנתמ אוה רשאכ ינטש אוה םדאש בושחל גוהנ
,ללכה ןמ אצוי אלל ,דימת הלגנ ,ולש םיעינמה תא בטיה קודבנ
שי הביס וזיא תרחא .תוננוגתה רציו השלוח ךותמ תעבונ ולש תוגהנתההש
.הכמל הפורת תמדקה איה ,קזוח תנגפה איה ער תיישע ?ער תויהל ול
.דחפמ דימת תעבונ השלוח ,השלוחמ דימת תעבונ קזוח תנגפה
.דימת ,עורה לש יסיסבה עינמה אוה דחפה
ךשוח חצנל לוכיש דיחיה רבדה ,הבהא אוה דחפ חצנל לוכיש דיחיה רבדה
.רוא אוה
"דחפו הארי הבהאב ךיהולא 'ה תא תדבעו"-הבושתב רוזחל


?םשל םירזוח םלוכ המל .תורשכ ,הדינ ,םיקוח ,תותינעת ,תווצמ ,תורביד
וא ,תוטסקאו םיפירט לש זוד -רבוא ירחא ללכ ךרדב הרוק הז המלו
דיחיה רבדהש תוינשקע תודרפ ונחנא יכ ?תימוחת -בר םיבצע תוטטומתה
.תחתב זיזח הז םתוא זיזמש
:הנומא לש תוגרד שולש ןנשי


שנועמ דחפ


ךלש עינמה רשאכ אוטחל אל .דחפה איה ןלוכמ התוחנהו הנושארה הגרדה
ףידע הז לבא ,תמאה ןעמל ,יליטנפניא הז .הברה הווש אל שנועמ דחפ אוה
לבא ,הארנה יפכ ךיתולימ םגו תוכלכולמ וראשי ךיתובשחמ .אטח תישע לע
ףא םירובידו ,הער תואיצמ תורצוי תוער תובשחמ .לעופב אטחת אל תוחפל
ג"ירת ןכל .ןלוכמ העורגה איה לעופל םתאצוה .הלוע רדסב ,רתוי םירומח
.ונימצעל קיזנ אלש רומשל ידכ .ףוגב רביא לכל הווצמ -תווצמה
אלש ,ערל בוט ןיב ןיחבהל תלוכיה אלל ,דואמ הכומנ תועדומ לעב םדא
תויטובורב לעפיש ףידע ,וילע ער ובילו תווצמה לש ןתוהמ תא ןיבמ
והשימב וא ומצעב עגפיש רשאמ וייחמ עגר לכב םישקונ םיקוח רחא אלמיו
.ךה ונייה הזש ,רחא
תא ונארב םתועצמאב .הדובע ילכ -האירב חוכ םה הישעהו רובידה ,הבשחמה
.םוי םוי ונלש תואיצמה תא אורבל םיכישממ ונחנאו .ןאכ ונל שיש המ
,המצוע יבר םילכ םע םיבבותסמ ונחנאש םכל וראת .םישקונה םיקוחה ןכלו
.ינלטק קשנ הז .ינכט עדי וא תועדומ תפיט אללו האירב חוכ םע
םא וא ,הז תא ונישע ךיא םיעדוי אלו םיארובש םינטק םימיהולא ונחנא
ןטק דליל םילושמ ונחנא .ומצעמ השענ הזש וא ,הז תא ונישע ללכב
ימ" :תוכבל ליחתמ רזוח אוהשכו ןולסל אצוי ,ולש רדחה תא ןגלבמש
םע קנע בשחמ וניתושרב שי "?םיעוצעצה יל ךפה ימ ?רדחה תא יל ןגליב
ונל קלפתמ הז םגו םיינש קר ליעפהל םיעדוי ונחנא- םירותפכ ןוילמ
.ןכוסמ רקיעבו ,בוצע הז .בשחמ שיש בל םש ללכב ימ יכ תועטב


דובכ תארי


תארי איה אטח תישע יאל עינמה רשאכ .הארי ךותמ הנומא איה הינש הגרד
המכ איצוהל אל ומכ הז .יטאתפ ןיידע לבא ,בוט רתוי רבכ וניבצמ דובכ
תושעל ומכ .ןובשחב ינשה ףתושל דובכ תאפמ ףתושמה ןובשחהמ םילקש יפלא
.יקנ תיבל אובל חמשי ךלש גוזה ןבש עדוי התא יכ ךל אוביש ילב םילכ
דובכ לע תויונב םיסחי תוכרעמש תרמואש המלש האשילק שי םתס אל .דובכ
םינימזמו הנותחה ינפל יפסכ הזוח םישוע רבכ םויהש ןבומכ .ןומאו ידדה
.לצינשו םילכ השעתש תיניפליפ
.אל ותו הבוח ידי האיצי איה הארי ךותמ הנומא


ה ב ה א


איה (ללכב הנומא תבשחנש הדיחיה איהו) ,הנומאה לש תישילשה הגרדה
יא" :לש בצמב ונחנא םשש הארילו דחפל דוגינב .הבהא ךותמ הנומאה
בוט תיישע איה הבהאה ."בוט תיישע" אוה חונימה וישכע ,"אטח תיישע
התא .ךב עגונ אל אטחה .תרחא לוכי אל התא הבהא לש הריבצ בצמבש ןויכמ
קוקז אל התא .הממ ךל ןיא יכ ,דחפמ אלו בשוח אל ,ךידעצ תא לכלכמ אל
ךתוא תנווכמ ךלש תועדומה .ךתוא ליבגהל הביס ןיא יכ םיקוחל
.םולכב יולת אל הזו ,ער תושעל לוכי אל התא .הנוכנה ךרדל תיטאמוטוא
תשקבמ הניא ,רבדב הזוחא הניא ,רבדב היולת הניא תיתימאה הנומאה
תראשנ איה ביבסמ לפונ לכהשכש ךכ .המצע קרו ךאו ,המצע איה .תוישחומ
.יתימא אוה .יולת יתלב אוה הלש םויקה יכ .תמייקו הרירש
תאזה הווצמה ,אל וא רוזחמב םיניידזמ ונחנא םא תפכיא אל םיהולאל
ינפמ ונילעו הריהמ תולבתה ינפמ םיסחיה תוכרעמ לע ןגהל ידכ תמייק
אוה לכהש החנהה לע ססבתהב .תולובג תעדוי הניאש ונלש םירשבה תוואת
.ךפיהה ןכו ךלכלתמ לכהו םיעגפנ םלוכ ,ונימצעב םיעגופ ונחנאשכ ,דחא
לכהו ,הנתמב ונל ונתינש םייחל הלעפה תוארוה ןה תורבידה תרשע ןכל
.םישקתמל חותיפ ןה םירוסיאהו תוכלהה ,ךכ רחא ואבש תווצמה .ןהב אצמנ
.ונלוכ הזש
.ותוא דובענ אל םא תויונערופב ונילע םייאמ תמאב םיהולאש יל הארנ אל
.ותוא דובענש ךירצ אוהש יל הארנ אל
תודבעמ ונאיצוה אוה .ונלש הינאמ וגאה תא וילע ונכלשה םג לכל ףסונב
?רגפמו ינונטק םיהולא ונעי ?ולש םידבע היהנש ידכ
.והשמ ןיבה אל הפ והשימ ?וליבשב וילא ללפתנש הצור אוה
הרזע תשקב ,הידוה ומכ םייסיסב םירבד המכ תוליכמ טושפ תוליפתה
לדבה ןיא .דבל תושעל הז תא וליפא םיעדוי אל ונחנא יכ .החילס תרימאו
אצוי הז םא ,ונלש םילימב הז תא תושעל ןיבל רודיס ךותמ ללפתהל ןיב
ירעש תא חתפש ,רופיכ םויב לילחה םע דליה לע רופיסב ומכ .בלה ךותמ
ונחנא ןכל .הבהא ונב ןיא .בלב םישמתשמ אל ונחנא לבא .םיימשה
אוה .םינמיסו םיזמר לכה .והשמ םש חותפל ידכ ,תוליפתה תא םיכירצ
ונת ,הרזע ושקב ,הדות ודיגת" :ונל רמוא אוה .תויחל ךיא ונל ןמסמ
וגא אל אוה ,ותוא דובענ םא תפכא אל םיהולאל "החילס ושקב ,הרזע
תא םידימעמ ונחנאו .דחא לכה .אוה ונחנא יכ ונתיאמ ול תפכא .קאינמ
.תודחכה תנכסב ונימצע


...רחא ןמזב


הצור ינא .םימעפל יתיא רבד .הזכ היהת לא !םיהולא ,םיהולא :ינא
.בישקהל
השעש ימ לע ?תדבוע תא ימ לע .בישקהלב העורג תאזכ תא .שממ :םיהולא
.הלימ איצוהל יל ינתת אל ירה .ךתוא
ינא .הז לע דובעל הסנמ ינא .וישכע ישגיר יל היהת לא ,ונ :ינא
.הבישקמ
ןיאו .םיכפה ןיא .םיכפהה תרות ,רבד הזכ ןיא .הככ זא ,בוט :םיהולא
.םלשהמ קלח קר .ומצע ינפב אל הפ רבד םוש .דחא לכה .ינא הז לכה .ןטש
ידכ ,לוכיבכ ,דרפנב חתפתהל ולכוי םהש ידכ םיקלח ימצעמ יתדרפה ינא
לכוא ינאש ידכ ילש תויומשגתה ,ילש םיקלח םתא םגו ,רשקתל ולכויש
.תומשגתה הלמה ןאכמ .ימשגב תויוח תווחל
ךותב תויחל המכוח אל וז ,ןוצרו תועדומ ךותמ בוטב ורחבתש הצור ינא
םתארב .םכלש הריחבה תוכז תא ושממתש הצור ינא .הז תא תעדל אלו בוט
ימלצב םכתויה ףקותב םכל יתתנש םילכה םע ,דבל ירמגל הזה םלועה תא
.המויא הדובע םתישעו יתומדבו
,רוא רדעה אוה ךשוח ,בוט רדעה אוה עור .ומצע ינפב םויק ול ןיא ,עור
.הבהא רדעה אוה דחפ
םישמוממ םכתא הצור ינא .םימטמוטמו םינתייצ ויהתש הצור אל ינא
םינומיא תינכות .דבל לוכי אלש ימל ןה תווצמה .עגרו עגר לכ םירחובו
.ןורקיעה תא םידמולש דע .השקונ
.םייחב בושח יכה רבדה הז הבהאשו ,דחא אוה לכהש תעדל אוה ןורקיעה
אסכהש וזכ המרב .דחיב םירבד קיזחמש המ .םוקיה לש קבדה .בושחש דיחיה
לככ .םייקתהל לוכי היה אל אוה .הבהא ילב קרפתמ היה וילע תבשוי תאש
םלועה ,םילוח רתוי שיש לככו ,הלוח היהנ אוה ףוגב ךלצא הבהאה תתחופש
.קרפתמ
אלו יסעכת אל ,םירחאלו ךמצעל הבהא התואב סחייתהל ילכותש םויב
ךותמ קר אלו ,הנומתה לש הלודג רתויה המרב לכה יניבת יכ יבלעית
תעגופ רחאב וא ךמצעב ךלש העיגפ לכ .ינא ייהת .רשואמ םדא ייהת ,ךמצע
.ילש האירבבו ,יב רמולכ ,םלשב
ךילא דמחנ אל הזהש ,ךתוא בהוא אל אוההש הליל לכ יל יכבת אלש םויב
ךלש תואיצמה תא אורבל ילכותשכ ,ףסכ ךל ןיאשו םירדתסמ אל ךלש םייחהש
זא -ןברוק תויהל יקיספתו תוירחא יחקתשכ ,ךל רסחי אל רבד םושש הככ
.רבדנ
?םונהיגל ךלא ינא ,חילצא אל ינא םאו :ינא
.םילוע קר ןאכמ .בל תמש אל םא ,יתריקי ,םש רבכ תא (קחוצ) :םיהולא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
8/10/00 12:15
לעי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
. . . .ואוו
לעיל וביגה
 
 
8/10/00 16:37
םלשומה טוידאה :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
תונגפהל יתכלה .תונורחאה תוריחבב צ"רמלו קרב דוהאל יתעבצה
םע ןגאלבה רמגיי ,ןונבלמ אצנ םאש יתבשח .ולסוא םכסה דעב
לארשי תנידמ ךותב םיברעהש יירבח לכ תא יתענכיש .הללאבזיחה
םירשע ךשמב טהלב יתנעט .ונדגנ ואצייש ידכמ םהל בוט ידמ רתוי
בוט רתוי הברה היהי ,תפארע רסאי םע רבדנ םא קרש תופוצר הנש
םלשומה טוידאהל וביגה
 
 
8/10/00 18:39
הימ :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
םימה יבאוש תויהל םהל ונתנ ,לארשי ייברע םינפצוח תמאב
ייופכ שממ ?םילבקמ ונחנאש הדותה תאזו ,ונלש םיצעה יבטוחו
.הבוט
הימל וביגה
 
 
8/10/00 19:26
תנע :תאמ
? םהל בוטש תבשח תמאבל הבוגתב
תמאב ...םימשא ונחנאש וזה תדסחתמה השיגה םע רבכ יד
.יידש
..והזש הנקסמל עיגה האלנ יתלבה ןלאמשה ,סרפ וליפא
ונל ןיא םצעבו ונלש רנטרפה לש יתימאה ףוצרפה תא וניליג
.רנטרפ
תמאה תא תוארל םיברסמש םישנא םנשי ןיידעש יל לבח יכה
לש השיגב טוקנל םיכישממו תוילארשי ,תוידוהי םייניע ךרד
..תושדח תעמוש אל תא ?קוידב ימ םע .םולשו ,הווחאו ,סויפ
?היזיוולט האור אל
,םחאפ לא םואמ םיריעצ םתוא לש םירבדה תא ךל ריכזהל
?הלוחכ תוהז תדועתב םיקיזחמה לארשי יבשות םיברע םיריעצ
השעא ינא ,שדחמ םעפ לכ הז לע בושחל יתוא םמוקמש תורמל
.תורישה תא ךליבשב
לע הטילשהש ,האיצממ אל ינאש הככ ,טלקוה הזו ,ורמא םה
לש ,םהלש תויהל הכירצ תליא דעו הפיחמ לארשי
ןונבלו הירוסמ קלח תויהל ךירצ לילגהש ,םיאניתשלפ/םיברעה
ונל יאדכו לארשיל םוקמב הדנקל תכלל ךירצ היה לצרהשו
לכונ אלש ינפל ,וישכע תרחא הנידמ לכלו םשל עוסנל דואמ
.הז תא תושעל
.טועימ תעד אל וזו
ךירצשו םיינויגהו םילוקש תויהל ךירצש המיכסמ ינא זא
ףוצרפב תמאל לכתסהל ךירצ םהבש םיעגר שי לבא לכה תוסנל
.וניעט ןומר ומכ ,קרב ומכ ,סרפ ומכ ,דיגהלו
רבד לש ופוסב םא טוידיא הזכ אל התא ..םלשומה טוידיאלו
.יתיעט דיגהל םיעדוי םימכח דואמ םישנא קר .תיעטש תנבה
תנעל וביגה
 
 
8/10/00 19:36
סומינונא :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
רתיבמ תנע אל תא .תנע הל תצבצבמ תויטסישפה הנה
?"ץמוקה" איה תא זא ? םילשורי
סומינונאל וביגה
 
 
9/10/00 0:38
ןירג ילוי :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
םג .תופירחב הל תדגנתמ ינאו דואמ הרומח המשאה וז
להנמ ,לטיק םולש םגו םילשורי ר"תיב דהוא דירש יסוי
.םיקהבומ לאמש ישנא המכ דועו 2 ץורע לש תושדחה תרבח
אל התא םא םג ,טלחהב תימיטיגל איה העיבה תנעש העדה
ר"תיבל התדהא ןיבל הניב רשק םוש ןיאו ,הילא רבחתמ
ןאכ םיאתמ אל "םזישאפ" גשומהש חטבו חטבו םילשורי
."ץמוק"ל הלש ךוישה אל םגו


...םיפיטוארטסהמ אצ


.ב.נ
ןיא ללכב לגרודכבו תנע ומכ תבשוח אל ינא ,תיטילופ
לשב אלו תינורקע איה ילש הבוגתהש הככ ,גשומ יל
תצובקל (ןלציל אנמחר) הדהא וא תומוד בל תויטנ
יהשלכ לגרודכ
ןירג ילויל וביגה
 
 
9/10/00 1:25
קתבמה ו'ג :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
לעופה תא םידהואש םישנא שי לבא ,ןימאת אל חטב התא
םניא םה תאז לכבו ,ביבא לת ןופצב םירג ,ביבא לת
םיטסינומוק


הלעת .ןיינעל חכוותת ?חוכיו ךל שי .קתומ ,תנעמ דר
התיא דדומתת .םינועיט
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/10/00 9:36
noe :תאמ
סומינונאלל הבוגתב
אל אוה המל אלו ,ןרותה סומינונאה ימ עדוי אל
דגנכ ויה תנע לש הינועיט דוע לכ לבא ,ההדזמ
תא דימשהלו ,םידוהיל תוומ ארוקה שלושמהמ ףוספסאה
.וממתית לאו .הרושקו הרושק רתיב אלה ,לארשי תנידמ
הז .םיברעל תוומ אוה םילשורי רתיב לש גצימה לוקה
.םילכסותמשכ םגו (ארפס רכיכ) םיחמשכ םיקעוצש המ
לוקה אל םה ר"תיב םידהואש םינלאמש שי םא המ זא
םיחילצמ אל חטב םיסנמ םתוא יתיאר אלו .טילשה
היעבב תצק ונחנאש בשוח ינא ללכב .רסמה תא תונשל
דירש ומכ קהבומב םיטסינוחטיב םיגולואדיא ינש םא
.םולשה הנחמ יגיהנמכ ונלצא םיהוזמ סרפו
noeל וביגה
 
 
9/10/00 10:07
יבא :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
.יניע ראה אנ
יבאל וביגה
 
 
9/10/00 15:35
noe :תאמ
!?טסינוחטיב דירשל הבוגתב
ירחא בוקע ויתועד תא ארק ,םילימ יתשב השק
הקיטנמסה ירחא .ןהלש הירוטסיההו ויתוסיפת
.םיקימיגה ירחא רקיעבו
תורישל ןגפומב אציש תסנכה רבח היה ימ רכוז
ררוגתהל רבעש הז אוה ימ ,ןונבלב םיאולימ
תלעבכ םש תובשיתהה תייאר ךותמ ,לילגה עבצאב
ויתועד רחא תונותיעב בוקע .ינוחטיב ןווג
,דימת אוהש) ןוחטבהו ץוחה תודעוב תועמשומה
.(רש אל אוהשכ ןהב רבח דימת לבא
noeל וביגה
 
 
9/10/00 10:13
תנע :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
ינלוחו ישפיט אוה הידהואלו ר"תיבל ךלש רושיקה
.תקמונמ הבושתב הז תא דבכא אל וליפא ינאו
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 11:38
תנע :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
אל ..ךלש וזה האוושהה לע תונבצעתה ידכ ךות
א"ת לעופה ידהוא םגש הדבועהמ םלעתהל יתלוכי
םג ?המ זא ...יקאנאקמל וא וא ואה תלחמב וקבדנ
?םירוחש יאנוש םיינמי םתוא ךפוה הז
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 15:44
noe :תאמ
...רבד דועול הבוגתב
,דחא לש היה אוה ,ילש היה אל רושיקה תישאר
לכ םא תינש .ותוא יתרבסה קר ינא ,ימינונא
ינא ,ךתסיפת לעו ךיירבד לע יל שיש תרוקיבה
,תודוהל ידכ הרשיו תיטנגלטניא קיפסמ תאש חוטב
.ןויגה תרדענ אל האוושההש ךמצע ינפב ולו
תורומש רקיעבש תואירק הלא ,וא וא ואל רשאב
ינב ראשו ,(רבעשל) םאלג ,סיסקובאל ונלצא
יכמוסב .וב ורחב םהש עוצקמה תא םיזבמה תונוז
ינעת לאו ,הלאש ךתוא לואשל יל ישרה ךרשוי לע
ישיא ןוחטבב ןייפאתמ ךתעדל ימ :ךמצעל ינע ,יל
בוהצ שבול םתס וא ירתיב, ,ישוכ ,רתוי לודג
עיציב םודא שבול וא ,יברעש וא ,שמח רעשב
?יחרזמה
ויה אל םיינלוק םתס ויה ר"תיב ידהוא וליא אלה
.םירבדמש םה םהישעמ .ךכ לכ םהילע םינילמ
השימח וליפא ילוא זוחא שי ,םלוכ אל ןוכנו
ידכב וב ןיא הז ןגוהמ ץמוק לבא ,אל םהש זוחא
.ולוכ להקה תא ליצהל
noeל וביגה
 
 
9/10/00 15:58
תנע :תאמ
...רבד דועול הבוגתב
היה אל רושיקה םנמא ,ךל הנעא ןפוא לכב ינא
הביסמל תופרטצההו הלגה לע הצטיפקה לבא ךלש
.ךלש ךיא דועו התיה
דימת התיה דימת לגרודכה ישרגמב תומילא
.הייהת
ידהוא ונחנא אלש חטבו ,םילארשיה ונחנא אל
.התוא ונאצמה ר"תיב
םישנא המכ וגרהנ ינמודמכ לבא ,קחשמה יל חרב
תופירש ללגב לפנש עיצי תסירקמ תאצותכ
יבכמ ידהוא רבעש עובשב קר ,תורתוימ תומוהמו
םיסמונמה ,לגורדכה לש הטילאה ,ביבא לת
תא וריעבה שממ ,תואסיכ ופרש םידבוכמהו
םגרנ ת"פ לעופה ר"וי לש בכר ,דליפמולב
,הרכה תרסח שיבכה לע הבכש ותבו םינבאב
,םימילא םג ,לנסרא ,לופרביל ,וגזאלג ידהוא
?תונעזגב םישאמ אל התא םתוא המל
ילש באכהמ תרבדמ ינא ,חונ ימצע םע הרשי ינא
תב ומכ תגהנתמ וא םייניע תמצוע אל ינאו
.הנעי
ישגר וליאמ גשומ יל ןיא ,תאז תמועל התא
.בתוכ התאש המ תא בתוכ התא תותיחנ
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 18:53
Estee :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב


???"םזישאפ"


ץראה םעו רוב
םירשעה האמב םזישאפ לע עדוי התא המ
ךמצעל השרמ התאש
הזה חנומב שמתשהל
.תאזכ תלבסנ יתלב תולקב
. תינלאמש התסה
םיינלאמש הימדקאו חור ישנא קיפסמש תעדוי ינא
הז .ןימיה תא םירקבמ םהשכ תולקב הזה חנומב םישמתשמ
רסוח ותוא הז .םולכ חיכומ אל הז .ותוא רישכמ אל
.תוירחא


תונלבוסו תוריהז התוא תוחפל ! תוריהז
.ןאכ םייחש םיברעה יפלכ ןיגפהל רמייתמ התאש
Esteeל וביגה
 
 
1/4/04 0:21
תימינונא :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
ינוגרא םימיקמש םיניטסלפה תא םיניבמ אל םתא ךיא
דרמתה ומצעב ידוהיה םעהש דועב ,ושבוכ דגנכ רורט
םתא םויה דעש רבד ,ונמזב וטגב םיצאנה דגנכ
.ריקוהלו רוכזל םידיפקמ
,ןורתפה אל טושפ הז םיעוגיפה תא תופירחב הנגמ ינא
.םיאב םה הפיאמ תוחפל ןיבהל החילצמ ינא לבא
םעל בישמ האושב ךכלכ לבסש ידוהיה םעה אקווד ךיא
!!!! עבטמה ותואב רחא
םהלשמ "וטג"ב םירג םה
םיליטב אלא םיזג ירדחב אל םלוא -םתוא םילסחמ
!םיממוקתמ םהו
!!!!!אלש רשפא ךיא


לבא היהי הזש בוצע המכ דע ,רמול יל רתונש המ לכ
..ונמצע לע הז תא ונאבה
תימינונאל וביגה
 
 
8/10/00 19:55
noe :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
דייהטרפאה ןויער לע םותחש סרפ ןועמש ,ונעגה ןאל ןאל
טסינוחטבה ?האלנ יתלב ןלאמשל םואתפ בשחנ ,יאולסואה
תא דיחפהש הזו ,ןוחטבה דרשמב בשי הרשע הנומש ליג זאמש
,שדח ןוכית חרזמ לש אשנתמה ןויערה םע יברעה םלועה לכ
ונחנאש אלפה המ זא ,תמאבונ ?ךלש ילאמשה ןמסה הז
אלו תוילארשי תוידוהי םייניעב לכה תוארל םישקעתמ
?םה רשאב םיאניתשלפה םע חיש וד חתפל ללכב םילגוסמ
תנידמ תא דימשהל וצרש םחאפ לא םואב םיריעצ ויה ואוו
תא וגרה לכה ךסב הנגפהב םתוא וגרה אלש תורמל ,לארשי
םע ורבד .הפצוח וזיא ,םהלש םירבחהו םהלש םינכשה
דימשהל וא שרגל הצורש דחא ואצמת אל םייחבו ,םילארשי
.וניפלכ האנש יאלמ םה קר .ואצמת אל דחא ,םיברעה תא
ןורגב םצע ומכ ונל םיעוקת םה הביס ונל שי אלימ ונחנאו
םהשכ זא .הפצוח שממ ,םהלש תונעטה קוידב המ םה לבא
םה יברע תוחפ ,ליד גיב ,םיבורב םהב םיסנכנ םיניגפמ
.םיצרש ומכ םיברתמ אליממ


לע רבכ ןמזמ ולע הללארסאנו ןיסאי ,םולכ רוזעי אל
ןיבמ דוהיה :ןמז ול חקל םימתה תאפארע טושפו ,הדוקנה
.חוכ קר
תא םהל ןתונ היה אל יביב ,הרהנמה יעוריא אלול ירה
ראשנ היה ףסוי רבק םינורחאה םיעוריאה אלולו ,ןורבח
רבדלו בושחל ךישמנ ונחנא זא ,ןורגב םצע ומכ םהל
רבכ םהו ,ונל קר םינבומש םיידוהי םילארשי םיגשומב
ונתוא ןייזל םיליחתמו םיניבמ ונחנאש הפשה תא ודמל
.םילשוריב םג ןיבנ ןונבלב ונבה .תחתב
תמלוהה הרוצב וא ,ףרוע השק םע :םיהולא ונילע רמא ךיא
.םכח אלו לבנ םע :םינורחאה םיעוריאה תא רתוי
noeל וביגה
 
 
8/10/00 20:14
תנע :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
תאפרע לע םירגנסמ םלועב ךיא האלפתמ דוע ינאו ..ונ
הרוק ירה הז ,לכשה תא ןייזמ אוהש ול ריהבהל םוקמב
.הפ שממ ,ןאכ
םיצור םצעב ונחנא המ" תויניצב דיגהל ,רקיה חונ
תא ררבדמש 'תעש ליבנל ףרטצת ,תמאב ונ ,?"םהמ
ולש םילימב ,ותיא דחי דיגתו םהלש תוינידמה
םיבאוכ קרו עשפמ םיפח ונחנא ,םימשא םילארשיה...."
לע םירוי אלו םישומח אל ונחנא ,ונלש באכה תא
."םחלהל םישפחמ אלו םילארשיה
תרצעב םידמוע תמאב םה ,ונילע םירוי אל תמאב םה ןוכנ
דעב תמאב םה ,םיטקש תמאב םה ,תפומל תרדוסמ האחמ
.טקש ליבשב לכה תושעל םינכומ תמאב םה ,םולש
...דיה לכ תא םיצור עבצא םינתונ ..הז הככ
תנעל וביגה
 
 
8/10/00 20:36
noe :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
לש םג קרב לש םג השיגה וז .עבצא םהל םינתונ ,ןוכנ
אורקל םינכומ אל םה םאו .םהינפל ןיבר לש םג יביב
,םולשל ךרדה אל וז .הזע לש םיהמ ותשיש הככ הז תא
.םולש םישפחמ ונחנאש םלוכל רפסנ אלש זא
.םולשה תוחיש וליחתה ךיא ונחכש ונלוכש המדנ רבכ
הדיספה לארשי .הדאפיתניא הל וארק ,המחלמ התיה
דיספמ לככ הצלוא ,רוד תונש ךרואל תורהצה תורמלו
םעפ בוש וחכש םייתניב .ןתמו אשמה ןחלוש לא בשיתהל
רנטרפ .רנטרפ םהל שישו .םמצע לא םירבדמ אל םהש
ול העעיגמש תימשר ןעט ,93 רבמטפסב 2 םויל דעש
הנעט אל לארשיש המ) רהנה דע םיהמ הלוכ ןיתשלאפ
וניפב םינוכמה המחלמה יעשפ ףא לע ,םעפ ףא תימשר
תאפארע טישוה ,93 רבמטפסב ישילש םויב (תויולחנתה
וב בתכמ .ןיברל םסרופמה תבכמה תא בתכו םולשל די
ריכמ אוה ובו ,ךרדכ רורטה ןמ לודחל בייחתמ אוה
לש יברעמה ודצב לארשי לש המויקבו ם"ואה תוטלחהב
ןאכ םיגהנתמ םלוכ םויה דעו זאמ לבא .קוריה וקה
,ונממ םיזז םהש רטמ לכ לע הבוט ול םישוע םה וליאכ
,תיבה רה לע ףסלפתהל םיליחתמו ןינעל םיעיגמ דועו
היה רומאו ,תילארשי הטילשב היה אל םלועמש םוקמ
השוע תייה תא המ זא .ןתמו אשמב םילקהמ תויהל
םיכסהל ותוא איבה המ ול ריכזמ יתייה ינא ?ומוקמב
תאפארעש המ קוידב הזו .תילאירוטירט הרשפל הלחתההמ
תיתרושקתה המחלמהש בטיה עדוי תאפארעש םג המ ,השוע
.הז תא לצנמ היה אל טוידיא קר ,ודיצל
ןיבמ אוה ןויגה דבוע אל יתרמאש ומכ דוהיה לע יכ
םיכסה המל חכש רבכ ,תושעל המ ףרוע השק םע ,חכ
ונתי ,תיב לעבה אוה וליאכ גהנתמו מ"ואה תוטלחהל
המ ?תמ ימ המל ,די םיחקול עבצא םיצור ,ולבקי
ילואש וא ?ביבא לת תא ?ונל תתל רומא אוה קוידב
?ונידיב תיבה רהש ונבשח
ב"הראמ לודגה ןוירבה וליפאש ,םייתטאפ ךכ לכ ונחנא
תורטמ לע םג תירוביצ ןגהל השקתמ אל ללכ ךרדבש
יוניגה תא רוצעעל היה לוכי אל רבכ ,ולש תולוספ
.םימכח ונחנא קר םירגפמ םלוכ .אל לבא ,מ"ואב
גרהנ םאש םעיעדוי ונחנאו םיביטקיבוא דאמ םג ונחנא
םהש ןמיס הז םיאניתשלפ םישולש קרו ילארשי חרזא
.קופיאב םיגהונ ונחנאו םילכה תא ורבש
?םילימ םיניבמ ונחנא םילימ ורזעי המ לבא
הרז ץראל םיסנכנ אל :םימעפ האמו טאל ונל יריבסת
יכ ךרדב םהלש םידליה תא םיגרוהו םימחול םיפטוח
םילייח השולש ונל וחקי .ןיבנ אל .הרירב ןיא
ךכ לכ ונחנאש םיבשוח ונחנא יכ .עזעדזנ םואתפו
ץיצפהל .לכה רתומ ירה ונל ,םלוכמ םיבוט רתוי
ונל אל תונידמ לע טלתשהל ,םידלי חוצרל םיחרזא
המשהו הפיטח ללוכ וניחור לע הלועה לככ תושעלו
?אל רתומ לכה .רוד תונש ךשמל םיחרזא לש אלכב
ונתוא ריזחהל תצק ,תחתב עבצא ונל םיפחודו םיאב זא
דע ,רוזעי אל ירה הז ,םימת ינאש אלו ,תויצרופורפל
המ יכ ,ןיבנ אל םיסובוטוא הפ ץצופתהל וליחתי אלש
.םיניבמ ונחנאש הדיחיה הפשה וז תושעל
noeל וביגה
 
 
8/10/00 22:06
ינרוא :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
ינא לבא ,הפהמ םילימה תא יל תאצוהש דיגהל יתיצר
תא חסנל החילצמ יתייה אל םלועלש תודוהל תבייח
.הדח ךכ לכ ,הרורב ךכ לכ הרוצב תבשוח ינאש המ
.עלסב םילימ


רמגו הבוט הנש םלוווכל לחאא םג וז תונמדזהבו
אל טושפ ,םוקמב ךכ לכ אל הזש וליפא ,הבוט המיתח
עובש דוע טעמכ יל חקלו ,עובש טעמכ הפ יתייה
....תובוגתהו תותבכהלכ תא אורקל
ינרואל וביגה
 
 
8/10/00 22:14
תנע :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
.יל ןיאש תמאב ,חוכ יל ןיא ,אל
ומכ רבע םואב יוניגהש ןיבהל לגוסמ אל התא םא
רכוז ילוא התא זא ב"הרא לש תוברעה ילב רבעש
הנבה לש םומינימ ךל ןיא לבא הירוטסיהב םיטרפ
.םיינידמ םיכילהתב
.הז תא ךל טשפא ינא אב זא
לכ תא הילע םיקהל אל ידכ הברעתה אל ב"הרא
היטפמיסו הכימת תצק לבקל ידכו ברע תונידמ
תשולש תא ץראל ריזחהל עייסלו רשפל הלש םיצמאמב
.םיפוטחה
לע ןיאש תמאב זא ,ךייניעב תבשחנ אל 425 הנבה םא
םע ,יתוא העטמ וניא ינורכזש המכ דע יכ ,רבדל המ
תא ףוקעל ןיאש רבוד ןונבלמ תידדצ דחה ונתגיסנ
,רורט תולועפ עצבל ןיאו לובגה לע ם"ואה תוחוכ
.הנבה תוחפ ,הנבה דוע ,ךליבשב הז המ לבא
המצע תא החיכוהש העדב זחאהל הבוח אל ,םמתת לא
.תיעטומכ
דוע תומדוקה תוריחבה תוכרעמ יתשב ינא םג ,הדומ
תא יתפחד אלו םייניע יתמצע אל לבא לאמש יתעבצה
ןאלו הרוק המ יתיאר ,תינריע יתייה .לוחב שארה
.יתיעטש יתנבה ,םיחתפתמ םירבדה
םהש עודיה טפשמה רמאמכ ,םולש דעב ןיטולחל ינא
םולשו ילש הנידמב היחא ינא ,םהלש הנידמב ויחי
אל איה הלאה םימיב החכוהה תבוח לבא ,לארשי לע
ול אב אל אקווד ,אוהו תאפרע לע הלא ,יילע
ותוא גיצת המחלמ יכ ,המחלמ ול אב ,חיכוהל
בוטש המ הז ,הצור אוהש המ הזו ,םלשומה ןברוקכ
.ול
ונחנאש דיגי םלועה לכש יל תפכא אל ..תמאה ןעמל
המל לובג שי ,ןברוק היהי תמאב תאפרע םא תומהב
.בירקהל םילגוסמ ונחנאש
.תפכא יל םג היהי ,זא ילואו ול תפכאש האריש זא
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 0:45
שיגרה שיאה :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
ארוק דימו .דובכה לכ :רמואו תנע תא ארוק ינא
ןיבמ שיאה .ןוכנ .הללאוו :ןהנהמו חנ תא


ארקנש ררובה לע רופיסה תא יל ריכזמש המ
הז .הרייעב םידוהי ינש ןיב ,םולשתב ,טופשל
התא :רמואו בשוח טפושהו ,ילש הרוחסה ,ןעוט
.קדוצ
לע םתח םגו ,ךכו ךכ השע אוה לבא :ןעוט ינשהו
.קדוצ התא םג :רמואו בשוח טפושהו ,םכסה


קדוצ הז םא ,רקיה ילעב :טפושה לש ותשא תברעתמ
תא םלשי ימ ?לכאנ ונחנא המ ,קדוצ אוהה םגו
?ךרכש


תקדוצ תא םג ,הקותמה יתשא :ררובה הל רמוא
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
9/10/00 6:40
רסאי :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
?תנע ךליבשב תונתשהל םיכסי אל תפארע םא המו
חילצת אל םחאפ לא םואמ םיריעצה תרובח םא המו
לארשי השועש עשפ ומכ הארנ םהלש הממ םלעתהל
קיספהל םיצור תמאב םה ילואו ?םהלש םעה דגנ
תצק ינפל ונומכ שממ םימחלנ ןכלו ןברוקה תויהל
?לבוימ רתוי


ונחנא .קדוצ ירמגל חנ -הזב ךורכש בצעה לכ םע
לע םחרל םירהממ ,םיינרסומ ,םייטסילרטנצ
תקירפבש יותיפל ענכיהל םירהממ ,ונמצע
המ תוארהלו םיאו'צאמ תויהל םיצור ,תויצומאה
םיעדוי ונחנא ךכ קר -רמאנ רבכ ירהש .ונחוכ
תא לכעל םינכומ ונחנא םש קרו ,דדומתהל
לכ .ערב אובי הז ,בוטב אל םא .ונלש תולבגמה
.עדוי דלי לכ ,טושפ ךכ


םג שי (?והשימ ןיינעמ) רסומה תולאשל רבעמ
תמא היהת תמאב תאז םא .םסרופמה "האצותה ןחבמ"
אל ונחנאש ןיבי אוה םגש ריבס ,קרב לש ןחבמה
ןה ,ולש "תוגילפמ"ה תועצההשו ,םיבידנ הלאכ
ילואו) לארשיב רוביצה לגוסמש תועצהה לכה ךסב
לש ופוסב .הזמ רתוי אל .לכעל (ומצע אוה םג
רורט תולועפ טעמ אל ,םינש רפסמ דועב םא - רבד
האצותכ ,בורקב םאו ,םיעגפנ תואמו המחולו
םג - ונילע לופית אל הארנכש תימואל הראהמ
"תטילש"ב היהי אל רבכ תיבה רהו ,הנופת םירצנ
ונופיו ,פ"שרה תטילש תחת ולוהינב אלא ףקאווה
יאורו (ןיראקל ש"ד) םידחופמה בירה ירחרחמ
תושירד ונעיי -ללכבו ,ןורבח בלמ תורוחשה
אל הז"ש ןיבנ םואתפ יכ ?המל .םיאניתשלפה
?רכומ ."הווש
ללגב םא .הנשנ אל רבכ תיאניתשלפה העדותה תא
.ישעמ אל הזש ללגב םאו ,ןויערה םצעבש תוריהיה


!אורקל ג-ו-נ-ע-ת היה -רמאמה לע הלימו
רסאיל וביגה
 
 
9/10/00 6:42
יתנ :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
.ינא הז רסאי
יתנל וביגה
 
 
9/10/00 8:03
תנע :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
ינא ,עונכיש עסמ הפ תמייקמ אל ינא ,יתנ
המכ הייארה תיוז תא חותפל לכה ךסב הסנמ
.ןתינש
םייטסילרטנצ ,םיינרסומ ונחנאש בושחל ךתוכז
הז יל עירפמ תמאבש המ לבא ,יצרתש המ לכו
.וזה תננוגמה השיגה


הז תא םייח אל םה ,םלועב הככ םיביגמ אלימ
תונומת םע תוהדזהל םהל לק ארונו םוי םויב
םישנאמ הפצמ ינא לבא ,םהלש היזיוולטב פולב
ונלש תמדקתמה תרושקתה תוכזבו ןאכ םייחש
תושרה יגיצנ לכ המב םילבקמ ונלצא)
םיתיסמה ,םיינוציקה הלא םג תיניתשלפה
תויניתשלפה תוידמב וליאו ,המלסהל םיארוקהו
תונויאר ןיאו ןויד ןיא ,אל ותו הלומעת שי
השיג סינכהל המל יכ ?המל ,"ונלשמ" םישנא םע
שי .הנוכנה איה םהלש השיגה הככ םג ,תרחא
דמחא םע ןויאר ךותמ "הלאוו"ב הפי תרתוכ
קר םשא ימע ןב ,םשא קרב ,המשא לארשי" יביט
לש תיביטקייבוא הנומת םילבקמ ("אל תאפרע
.קופיאב רתוי תצק ביגהל בצמה


תורקל ךירצ אל הז ,ארונ הז גורה דלי ,ןוכנ
בל המש תא לבא ,הדימ הנק לכב עזעזמ הזו
קשנה םה םידלי ירה ?תונגפהב ףתתשמ ימ ללכב
םימלטצמ םידליש םיעדוי םה יכ םיניתשלפה לש
דלי ,םתוא בירקהל היעב םהל ןיאו בוט יכה
לבחממ (שודק) דיהש רתוי וליפא אוה גורה
?אמאה לש באכה תא באכא ינאש המל זא דבאתמ
???הליחתכלמ הנגפהל ותוא החלש איה המל


ונחנא ?בצמב םימשא ונחנא ,הניבמ אל ינא
?םיבתקב תקירזבו יריבו תומוהמב ונלחתה
תתל ידכ םיינישב םחלנ קרב ןמזמ אל דע ירה
תויהל רשפא יא ,שקבמ אוהש המ תא תאפרעל
סרטניא שי תאפרעל ,ונמצע תא םישאהלו םיביאנ
אוהש עדוי אוה תומילאמ קר חונ רמאש ומכו
ונחנא ?המ זא ,הנידמ לע הזרכהו םכסה איצוי
?סרפ ול תתל ?ותוא דדועל םיכירצ


ירחא) ונלש חטשה ךותמ םיפוטח םילייח
הז (ם"ואה לש החגשהב בר קודקדב רדג ונמקימש
םייאמ םולש ונתיא השעש גיהנמ ,קראבומ ?רדסב
ןיינעהמ קלח הזו יברע אוה יכ קר ונילע
הכחמ ינא ?רדסב הז ,ומע ינב םע תוהדזהל
הדמעב ראשהל הללאדבע לכוי ןמז המכ תוארל
םדאס ינלבס היהי דוע המכו ,ולש הטקשה
.ללכב םא ןייסוח


האקלהו ללכב טושפ אל בצמב ונחנא ,םירבח זא
.עגרכ םיכירצ ונחנאש ןורחאה רבדה הז תימצע
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 9:15
יתנ :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
,תנע
אל םיאניתשלפהש ךתיא םיכסמ ירמגל ינא
ונל תתל םיחרוט אלו םימוחת ןומהב רדסב
איה הלאשה לבא ,ךומסל ימ לע שיש השוחת
תונש המכ דועל םא .ליבומ הז ןאל - תרחא
זא ,תופסונ תורשפ ויהי ןמויסבש המחלמ
.לבח טושפ


תרחא בשוח ינא "תימצעה האקלה"ה ןיינעב
ימו ,תרוקיב אלא האקלה אל תאז יניעב .ךממ
ןפצמ הז .ומצעל הז תא תושרהל לוכי ,קזחש
,תרוקיבמ םיננוגתמ םישלח םישנא קר .בושח
ףידע ןיידע ונבצמ הדימ הנק לכ יפ לעו
לשו םיאניתשלפה לש הז לע םינומ תורשע
הבתכ רבכ ןיראק - דחפה .ללכב ברע תונידמ
תוסנל תוחפל םיצור םאו ,הבהא רדעיה אוה -
,(םייחה) הבהאה לש הילידיאה תא םייקל
הז .תונברוק שיגרהלו דחפל קיספהל יוצר
.בושח חתפמ


ויהי ןיידעו '67 תולובגל גוסינ םא
יכ הרקי אלש ריבסש המ) רורטו תויוערפתה
היהי םתניחבמ ריחמהש וניבי ונינכש םג זא
תולכ דע םחלינ ,(ךיפה יתלב טעמכו הובג
הז ,םייתניב .םיקזח ונחנא -בוש יכ ,חצננו
.תלעות רסח טושפ
יתנל וביגה
 
 
9/10/00 9:51
noe :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
םיינש קר חוכיוה תא ביחרהל ןינע יל ןיא
:רמוא
.בצמה םע םילשהל שיש יתנעט אל :דחאה
וז .ותלשממו קרב איה תונולתל תבותכה
ךילהתב רטמילימ ולו םדקתה אל קרב ,יתנעט
,ןורבח לעו יאוו לע םתח יביב םא .םולשה
לע תופכל חילצה קר םראש ךמסמב קרבש ירה
השיגה תאו תישילשה המיעפה רדעה תא תאפארע
וליפא תוסנל ילבמ ,עבקה תוחישל הרישיה
,ולכאי וצרי .תיניתשלפה הדמעה יהמ ןיבהל
ונלש תוברתה קנע רמאמכ ולכאי אל וצרי אל
.ל"ז


.תימשיטנא - תימואלניבה תרושקתה :ינשה
ינא הז תא .הלומעת ילכ - תיברעה תרושקתה
תרושקתהש ןיבנ יתמש אלא .לבקל לוכי
הללאבזיח ימחולל ?תסיוגמ איה םג תילארשיה
ונחנאשכ .םיטסירורט וא םילבחמ םיארוק
עצבמ הז םתיבמ הללאבזיח ידקפמ םיפטוח
םתוא םיקיזחמ ונחנאשכ .הליהת רוטע יאבצ
ייובש לש הרכה אללו טפשמ אלל תוכורא םינש
רשכהב םיימיטגל חוקימ יפלק הז - המחלמ
קבאמה תונש ךשמב .תויביטקיבוא וז .צ"גב
המכו הללאבזיח ידי לע ועגפנ םיחרזא המכ
?ול אל המדאב ןכשש אוה ימ .ל"הצ ידי לע
?אל ימו םידלי גרה ימ
noeל וביגה
 
 
9/10/00 10:49
תנע :תאמ
תיתרושקת תויביטקיבואל הבוגתב
תרושקתהש תרמוא יתוא תעמש יתמ ..חונ יוא
טושפ איה ,אל שממ איה ?תימשיטנא תימלועה
םינתונו ,הל םינתונש המ תא תחוודמו תרדשמ
םיילארשי םילייח ,םד יתתוש ידלי רקיעב הל
םירמוחה תא הל ריבעהש ימ קר) שא םירויש
תא הארמש םדוקה טושה תא הכירעב חכש
םתוא רבעל םינפומש םיבוקינ'צלקהו םיבתקבה
הז הארו) הליגו תוגספ לומ םיקנטו (םילייח
הארמש טושה תא הכירעב וחכש םעפה םג ,אלפ
קר ורונש םירודכה ינמיס םע םיתבה תא
.(לומתא


קוידב ךיא ???תסייוגמ תילארשיה תרושקתה
ימחול ,הללאבזיחה ימחולל וארקיש הצור התא
,ת-ו-מ-י-ל-א ?םלגד לע טורח המ ירה ?שפוח
לע יתעמש אל לבא תרעטצמ .ח-ו-כ ,ר-ו-ר-ט
םילבחמ רשאמ ץוח םתוא ראתל השדח הלימ
.םיחצורו


םתס הככ םיפטוח ..רדסב אל תמאב ונחנא
םיאלוכו ער רבד םוש ושע אלש םינכסמ םישנא
ואדיו םהל םירדסמ אל וליפאו ונלצא םתוא
.הפצוח .רדחב ישוסו
םיעצבמו םיננכתמש םישנא הלא .ררועתת ,חונ
.גרה תולועפ


ונמק תטלחומ הנווכב ?ונחנא ?םידלי גרה ימ
,הללאי ונרמאו הנש 30 ינפל דחא רקוב
המכו םידלי גורהל איה השיגה וישכעמ
?רתויש
יכ ?שולש דע ספא ינב ?ךלצא םידלי הז המ
םיגרהנש 18 ינב םילייח םג הז םידלי ילצא
.םידלי רתוי ויהי אל םהלו


,ילש םיטסירורט ,ךלש שפוח ימחול םתוא זא
ידכ ךות הז תא םישוע םהו םידלי םיגרוה
לארשי תנידמ םאו ,תיתרגש תוליעפ םתס
םתוא חולשלו םילייח תצובק ןכסל הטילחה
איה המ העדי איהש הארנכ הפיטחה תמישמל
ילכ ונל שי וישכע תוחפל ,הנה יכ ,השוע
אל וישכע םימצש השולשה לש םהייח לע חוקימ
םינתונ אל יכ טושפ אלא רופיכ םוי ללגב
.יבשב לוכאל םהל


התא ?הללאבזיחה י"ע וגרהנ םיחרזא המכ
?רטנקמ םתסש וא הז תא לאוש תמאב


?לאוש תמאב התא הז תא םג ?המדאה ימ לש
ףחסנ ,דואמ ףחסנ התאש חונ יל הארנ יכ
.דואמ
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 13:14
ינרוא :תאמ
????????????ל הבוגתב
וניכזש ינפל ,הנש םיעבשו םישיש ינפל
טדנמה ימיב ,לארשי תנידמ תא ונמקהו
תוריח ימחול ויה ,קדרבהו תוערפהו יטירבה
ונלש םיאקיטילופל וכפה כ"חאש הלא - לארשי
ףאמ םיטסירורט תוחפ אל - ןימימו לאמשמ -
שפוח פחול לכ וא הללאבזיחה לש שפוח םחול
.םיחטשב יאניתשלפ


ונממוקתה המכ דירדמ תדיעוב םירכוז
טסירורטכ רימש קחצי לש ותנומת תא וגיצהשכ
םיכסה אל ומצעב רימש ירה לבא ?שקובמ
אוהש ללגב תפארע לש ודי תא ץוחלל
.טסירורט


לש םינש - הרירב ןיא יכ הארנ ,יתנ ,ירעצל
ונל הפצמש המ הארנכ ןה תומילאו ךוסכס
ונלש םילרנגהש ןימאהל יל השק יכ ,עגרכ
תחא םעפ ובישקיו ,ןמזב םמצע תא וספתי
רבידש ,לשמל ,ירנבא ירוא ומכ םישנאל
.קינקוס ידג לצא ןיינעל ךכ לכ לומתא


דעו .עשפל בשחנ ף"שא םע שגפיהל םינש ךשמב
לע םילכתסמ ונגיהנממ םיברש יל הארנ םויה
לש הרצה טבמה תדוקנמ קר םיאניתשלפה
ירסח ,םייביטימירפ ,םיטסירורט ,םיחצור"
םהש ומכ קוידב ",דכו ןופצמו תוברת
תויחל םינהנ "לארשי ייברע"ש םיענכושמ
,הינב ירתיה ילב ,תוהז ילב ,ונברקב
- 'גודל ) םילפומ םיחרזא ,רגפמ ךוניחב
תובטהו תויוכזל םיכוז םיררחושמ םילייח
יאכז אל ,אבצב ותוריש יא םצעמ ,יברע ףאש
ביצקתה תא ץצקמ הגייב .רדסב הז לבא .םהל
ויהי םיררחושמ םילייח םגש ידכ ל"הצל
.(םיחפוקמ


.היהא דימת .יתייה דימת .תינלאמש ינא
,הרצק הפוקת צ"רמ רעונב הליעפ יתייה
.הדובעה תגלפמל תדקפתמ ינא 18 ליגמו
הנומאו החמשו ןושש ךותמ אל .קרבל יתעבצה
הביטנרטלאבה היה אוהש ללגב אלא ,ותלוכיב
ןיידע ינא לבא ,ונממ תבזכואמ ינא .הפידעה
תירשפאה הדיחיה הביטנרטלאה אוהש הנימאמ
גיהנהל לכויש והשימ םוקיו יאולהו .םויה
ןומה ונל שי יכ ,תאזה ץראה תא
.גיהנמ ונל ןיאו ,םיאקיטילופ
היה - םיליפנה רוד - םדוקה רודה ,ןוכנ
ויה הלא לבא ,םייטסינוחטיב םילרנג לש רוד
תורמלו ,תוגיהנמ רשועכו ןוזח םע םישנא
הפיא - ארח ןומה ונתוא וליכאהו וגשו ועטש
,ןייד ,תרש ,ןיבר ומכ םישנא דוע םנשי
?ןולא ,ןיגב
ינרואל וביגה
 
 
9/10/00 16:11
noe :תאמ
????????????ל הבוגתב
ךלש היצנגלטניאב קפס ליטהל הביס יל ןיא
םירבדה תא סחיל אלא הרירב יל ןיאש ךכ
.תורובל
התיה המדאה .המדאה ימ לש - ףוסהמ ליחתא
,הפוקתה לכ ךשמ ןונבל תלשממ לש הראשנו
הטלשו הב תונובירל הנעט אל לארשי תנידמ
.יאבצ שוביכ ןוטלש הב
,רז שבוכ אבצ דגנכ הללאבזיח לש םהיתומישמ
תמדא לע םיפדוע םיאנתבו קשנה חכב אצמנה
ןוקיסקל םוש יפ לע הלוכי הניא םתדלומ
.רורט ארקהל רכומ
םיחרזאה רפסמ ,איה םג ףוסהמ - הינש הדוקנ
תורשעל עיגמ וניא הללאבזיח ידי לע וגרהנש
ל"הצ חבטש םיגורהה רפסמ .רשעל אל ףאו
תואמ לע הלוע (ןבומכ םיחרזא) ןונבל םורדב
.ףלא לע ףאו
לע למאו הללאבזיח יליעפ ןידל ודמעוה רבעב
הז .שנוע וציר ףאו וטפשנ ,תומיוסמ תולועפ
אל םה ,םיפוטחה ראשו ינאריד םע בצמה אל
םידושחכ אל םגו המחלמ ייובשכ הפ םיקזחומ
םג ןכלו ןהשלכ תויקוח אל תולועפ עוציבב
יפלקכ םיקזחומ אלא ןידל םידמוע םניא
וז ,רורט והז ןוקיסכל לכ יפ לע .חוקימ
הדימ הנק לכב תדמוע הניאו המחול הניא
.ימואלניב ימכסה וא ,יקוח ,ישונא
,םהב םיקיזחמ ונחנאש םינש רחאל קיחצמ תצק
הלועפל אורקלו ,םיפוטח ל"הצ ייובשל אורקל
םיפוטחה רורחש איה תרהצומה התרטמ לכש
.רורט ונידיבש


אלש ונידיב התיה הריחבה ןינע לש ופוגל
ונלוכיש יאדוו ,תיחרזא היסולכואב עוגפל
רחאל הללאבזיחב ריכב לש ולוסיח לע רתוול
הז .וטואב ותיא םיאצמנ וידליש וניארש
.רורט


הללאבזיחה ימחולל אורקל תבייח אל תא
יפכ (םהש המ קוידב הזש תורמל) שפוח ימחול
תבשוח תא םא ,תיברעה תרושקתב םיארקנ םהש
הלוכי אל תאש יאדוו ,ךרע תניתנ ןאכ שיש
הלאכ ,הלירג ימחול םה .םילבחמ םהל אורקל
יביטקיבוא תרושקת ילכ לכב םינוכמ םה
תימלועה תרושקתב לבא יאלפתת .סיוגמ וניאש
אל ףאו הריעבתה יקובקב תא חכש אל דחא ףא
םיגורה 84 .םיבוקינשלקה ץמוק תא
םכותמ) םילארשי השולש תמועל םיאניתשלפ
תלעפה תדימ לעע והשמ םידמלמ (תומוהמב דחא
.תומילאהו חכה
תומילאל היטפמיסב סחיתהל הצור ינא ןיא
לבא .התוא קידצהל אל יאדוו ,אוהש גוס לכמ
תא רידגהל לכונ חצנל אלש דמלנש ןמזה עיגה
םלוכמ שקבלו ,ונל תוחונה תורדגהב תואיצמה
שיו ןיד שי .ונל חנש ומכ קחשמה תא קחשל
,ונל קיפסה אל ם"ואב יוניג םאו ,ןייד
ילוא ,וימויא תא שממיו קרב אנ דבכתי
רוצמה קודיהו ,תידדהה תומילאב המלסה
.םהלש תא ושעי ימואלניבה
תיאניתשלפ הנידמ ,העודי ירה תיפוסה אצותה
ישוגו ,םוקת םילשורי חרזמ התריבש
התופיצרבו הנורגב םצעכ םיעוקתה תולחנתהה
הדיחיה הלאשה ,םשמ וקלוסי םיילאירוטירטה
רובקל םהו ונחנא ךרטצנ םידלי המכ איה
הממ רתוי הברה ,וישכע הארנ הזש ומכ ,ךרדב
.לובסל םינכומ תא םגו ינאש
noeל וביגה
 
 
9/10/00 16:11
noe :תאמ
????????????ל הבוגתב
ךלש היצנגלטניאב קפס ליטהל הביס יל ןיא
םירבדה תא סחיל אלא הרירב יל ןיאש ךכ
.תורובל
התיה המדאה .המדאה ימ לש - ףוסהמ ליחתא
,הפוקתה לכ ךשמ ןונבל תלשממ לש הראשנו
הטלשו הב תונובירל הנעט אל לארשי תנידמ
.יאבצ שוביכ ןוטלש הב
,רז שבוכ אבצ דגנכ הללאבזיח לש םהיתומישמ
תמדא לע םיפדוע םיאנתבו קשנה חכב אצמנה
ןוקיסקל םוש יפ לע הלוכי הניא םתדלומ
.רורט ארקהל רכומ
םיחרזאה רפסמ ,איה םג ףוסהמ - הינש הדוקנ
תורשעל עיגמ וניא הללאבזיח ידי לע וגרהנש
ל"הצ חבטש םיגורהה רפסמ .רשעל אל ףאו
תואמ לע הלוע (ןבומכ םיחרזא) ןונבל םורדב
.ףלא לע ףאו
לע למאו הללאבזיח יליעפ ןידל ודמעוה רבעב
הז .שנוע וציר ףאו וטפשנ ,תומיוסמ תולועפ
אל םה ,םיפוטחה ראשו ינאריד םע בצמה אל
םידושחכ אל םגו המחלמ ייובשכ הפ םיקזחומ
םג ןכלו ןהשלכ תויקוח אל תולועפ עוציבב
יפלקכ םיקזחומ אלא ןידל םידמוע םניא
וז ,רורט והז ןוקיסכל לכ יפ לע .חוקימ
הדימ הנק לכב תדמוע הניאו המחול הניא
.ימואלניב ימכסה וא ,יקוח ,ישונא
,םהב םיקיזחמ ונחנאש םינש רחאל קיחצמ תצק
הלועפל אורקלו ,םיפוטח ל"הצ ייובשל אורקל
םיפוטחה רורחש איה תרהצומה התרטמ לכש
.רורט ונידיבש


אלש ונידיב התיה הריחבה ןינע לש ופוגל
ונלוכיש יאדוו ,תיחרזא היסולכואב עוגפל
רחאל הללאבזיחב ריכב לש ולוסיח לע רתוול
הז .וטואב ותיא םיאצמנ וידליש וניארש
.רורט


הללאבזיחה ימחולל אורקל תבייח אל תא
יפכ (םהש המ קוידב הזש תורמל) שפוח ימחול
תבשוח תא םא ,תיברעה תרושקתב םיארקנ םהש
הלוכי אל תאש יאדוו ,ךרע תניתנ ןאכ שיש
הלאכ ,הלירג ימחול םה .םילבחמ םהל אורקל
יביטקיבוא תרושקת ילכ לכב םינוכמ םה
תימלועה תרושקתב לבא יאלפתת .סיוגמ וניאש
אל ףאו הריעבתה יקובקב תא חכש אל דחא ףא
םיגורה 84 .םיבוקינשלקה ץמוק תא
םכותמ) םילארשי השולש תמועל םיאניתשלפ
תלעפה תדימ לעע והשמ םידמלמ (תומוהמב דחא
.תומילאהו חכה
תומילאל היטפמיסב סחיתהל הצור ינא ןיא
לבא .התוא קידצהל אל יאדוו ,אוהש גוס לכמ
תא רידגהל לכונ חצנל אלש דמלנש ןמזה עיגה
םלוכמ שקבלו ,ונל תוחונה תורדגהב תואיצמה
שיו ןיד שי .ונל חנש ומכ קחשמה תא קחשל
,ונל קיפסה אל ם"ואב יוניג םאו ,ןייד
ילוא ,וימויא תא שממיו קרב אנ דבכתי
רוצמה קודיהו ,תידדהה תומילאב המלסה
.םהלש תא ושעי ימואלניבה
תיאניתשלפ הנידמ ,העודי ירה תיפוסה אצותה
ישוגו ,םוקת םילשורי חרזמ התריבש
התופיצרבו הנורגב םצעכ םיעוקתה תולחנתהה
הדיחיה הלאשה ,םשמ וקלוסי םיילאירוטירטה
רובקל םהו ונחנא ךרטצנ םידלי המכ איה
הממ רתוי הברה ,וישכע הארנ הזש ומכ ,ךרדב
.לובסל םינכומ תא םגו ינאש
noeל וביגה
 
 
9/10/00 17:52
תנע :תאמ
????????????ל הבוגתב
תאפרע םע רבדל רשפא יאש אלימ ..חונ בוט
?אל ךתיא םג לבא
,לשחנה דצה תא גיצהל ךל םיאתמו בוט
םוש השע אלש הזה ,םימתה ,עוגפה ,ןכסמה
?ונממ םיצור המ ןיבמ אלו ער רבד
.הנהת .ייק.וא
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 19:15
ינרוא :תאמ
םזקרסה לע החילסול הבוגתב
.ימיטיגל הזו ,המכסה יא ןאכ שי זא


גציימ אוהש תיאר חונ לש וירבדב הפיא לבא
םולכ השע אלש חפוקמ ,ןכסמ דצ" תרדגהש המ
?(קיודמ אל טוטיצ ,הזכ והשמ וא) ",וכו


תוארל וכישמי וזה החשב םידדצה דוע לכ
החישה ,םיצור םהש המ קר ינשה דצה ירבדב
.החיש קר וז .ארונ אל לבא .םדקתת אל
ינרואל וביגה
 
 
9/10/00 19:40
תנע :תאמ
םישריח לש חיש ודל הבוגתב
לכ ךרואל תעמוש ינא תממתימה המינה תא
.טסקטבאסב ולש םירבדה
ימיטיגל הזו ינממ תרחא בשוח אוהש ןוכנ
.המינה וזש םרוצ לבא
תנעל וביגה
 
 
10/10/00 13:38
קתבמה ו'ג :תאמ
????????????ל הבוגתב
ןקפס ינא .ךירבד תא רועפ הפב ארוק ינא
םהב יתאצמ לבא ,תבתכש םיבר םירבד יבגל
ךלש טבמה תדוקנ תמאבש ןוויכמ ,םוצע ןיינע
,ארוקו עמוש ינאש המ לכמ ןיטולחל הנוש
.תרושקתה ילכבו יביבסמ
התא ,תייה ,הז המ - ךירצ תייהש בשוח ינא
.םלש רמאמב יוטיב םהל תתל - ןיידע ,חרכומ
הז ,"ץראה" לש תועדה דומעב וא "תוננב"ב
יכ ,עמשיהל בייח ךלש הזה לוקה .בושח אל
גורהנה תמרב םצמטצהל לוכי אל ןוידה
ונל וגרהת-םכל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/10/00 14:33
Estee :תאמ
????????????ל הבוגתב
הנגמ אל םלועב דחא ףאש תויהל לוכי הז ךיא
שומישה לע תיניתשלפה תושרה תאו תאפארע תא
?םידליב םישוע םהש עשופהו יניצה


.חונ ,תומל םידלי םיחלוש םה


.חור רוקבו ןיעדויב הז תא םישוע םה
.הז תא הקידצמש הרטמ םוש ןיא
םיכישממ םה דוע לכו .תושונאה דגנ עשפ הז
הז םע
ןאכ להנתמש הזה תוועמהו ףרוטמה קחשמה
.עיצמ התאש גוסהמ הירוגינסל קוקז אל
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 8:35
noe :תאמ
תויהל לוכי הז ךיאל הבוגתב
.הובג ןינב גג לש הקעמ לע ךלי טוידיא קר
םשאוי אוה הטמל ותוא ףוחדי רחא טוידא םא
תערוג הניא ןברוקה לש תונכתסה ,חצרב
.תוירחאמ
קראפב קחשל ולש הדליה תא חלשי טוידיא קר
,ער הל ללועי והשימ םא .הלילב ךושח
.ערה השועב םדוק ודקמתי
דלי חקולש טוידיא אבא ןיב םוצע לדבה שי
ףלצ ןיבו תוברק רוזיאל הרשע םיתש ןש
.תונווכ יתש ןיב דליה ותוא תא סינכמש


.םידלי ושע הדאפיתניאה תא .םידליל רשאב
.םידחי ויה אל םה .םירשע ינב םה םויה
ינב ףינסב לבא ,ןיידע םא עדוי אל ינא
ריקב .החצנה רדח היה ,קרב ינבב אביקע
הגולפה ינב םלוכ טעמכ ויה ח"שתל שדקומה
רתוי .ה'גולאפ סיכ שוביכב וגרהנש תיתדה
קלח .הרשע ששמ תוחפ ינב ויה םהמ שילשמ
ועדי אלש ,םישדח םילוע ויה ראשהמ לודג
,תאזה המחלמב ימ דגנ ימ וניבה אל ,תירבע
.קשנ קיזחהל ועדי שממ אל ךכמ עורגו
תומימתו םולח לש הבר הדימ םישרדנש הארנכ
ןיא דוע םידליל ,תואמצע תומחלמ םחלהל ידכ
.תיבב ךתואו יתוא הריאשמש תויניצה תא
noeל וביגה
 
 
11/10/00 9:52
Estee :תאמ
תויהל לוכי הז ךיאל הבוגתב
תכיתח תישע .....,קרב ינב אביקע ינב ףינס
המכו) ?התא טבש הזיא .......?המ ,םשמ ךרד
הלאשה תא ךתוא ולאש אל רבכ םינש
(....?וזה
אישב וישכע תרבסהש המ תא תרבסה םאו
-הז םע םיהדזמ לאמשה ישנא בורו -תוניצרה
םידלי וארתש האבה םעפב ,וזיעת אלש זא
שורדל ו-ז-י-ע-ת אלש ,םילחנתמ לש תונגפהב
,יטילופה חוכיול ץוחמ םידליה תא וריאשיש
היזיולטל ץורי אלו טקשב בשי ןמדק קחצישו
קלח תחקל םהל תתל תוללעתה וזש דיגהל
.............האחמב
Esteeל וביגה
 
 
12/10/00 0:12
noe :תאמ
תויהל לוכי הז ךיאל הבוגתב
יניתשלפ בא ותואש יתרמא ינא לבא ,החילס
הקעמ לע ךלהמל ווא יתיוושהו ,טוידיא אוה
קידצמ יניאו ,ותוא יתקדצה אל .הובג גג לש
ןימיה לש תומילא תואחמב םידלי לש םפותיש
הלילחש ימ לכ הנגא תאז לכ םע .ינוציקה
.הלא םידלימ דליב עגפי
noeל וביגה
 
 
12/10/00 0:25
Estee :תאמ
תויהל לוכי הז ךיאל הבוגתב
...התא טבש הזיא תרמא אל לבא
םדוק תבתכש המב בשחתהב -םידליה יבגלו
(וכו תומימתו םולח)
ילש הלאשה תא קזחמ קר התא .הבושת אל וז
.יכרע ודה סחיה לע
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 7:55
ימענ :תאמ
????????????ל הבוגתב
ןייוצמ ךכ לכ הז תא תבתכ
דובכה לכ
{}
ימענל וביגה
 
 
9/10/00 10:09
תנע :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
ללכב הלא הננב אל התא ,החילס לכ םדוק
ןושלב התיה ילש תמדוקה הבוגתה לכ ,ןנב
....הבקנ


'סמ ינפל יתיא רבדמ תייה םא ,ןיינעל
המינ הלגמ תייה ,(דיוויד פמק) תועובש
המלשה ההזמ םג תייה לבא ,יירבדב תינמי
תתלו ןגאלבל חינהל ןמזה עיגהש הנבהו
המ ןיאש יתנבה לבא ,םלש בלב אל ,סנא'צ
.האלה םדקתהל ךירצשו תושעל
,ייתודמע תא תצק יתנצקה ,הדומ ינא ,םויה
רשפא ךיא ןיבהל תלגוסמ אל ,ךתמועל ,ינא
הדיחיה ךרדהשכ תרחא ךרד לע רבדלו ךישמהל
המלסה לש ךרד איה תאפרע עגרכ להנתמ הב
.אקוודו
,םוקמ םושל הליבומ אלש הרימא וזש ןוכנ
השעמ השוע התאשכ ,םייחב רבד לכ ומכ לבא
,ער השעמ השוע התאשכ סרפ ךל עיגמ בוט
.ונ ונ ונ ךל עיגמ
ונחנא ,תימצע האקלהב םיקוסע ןכ ונחנא
םימיקמ ,ונימצע ייפלכ םייתרוקיב דואמ
הרושב לבא םילאשתמ ,םיקדוב ,הריקח תודעו
.תאפרע לש וידיל קוידב םיקחשמ הנותחתה
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 20:17
יתנ :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
.תנע ,אצומ תודוקנ המכ


לע הזרכהה תא התחד תיאניתשלפה הצעומה .א
הזה ךיראתה ירחא .רבמבונ עצמאל הנידמה
ולעפויש םיצחלב דומעל לכוי אל רבכ תפארע
ששחב לזלזל ןיא) .תפסונ היחד בקע וילע
סאמחה תוקזחתהמ ששחבו וייחב תושקנתהמ ולש
.(ונובשח לע


חרזמ אלל הנידמ םיקהל לוכי אל תפארע .ב
לכ תורמל ,יברעה םלועה -תיבה רהו םילשורי
אל תפארעו ,ךכל םיכסי אל ,ענכשל םיצמאמה
."תיברעה המוא"המ םלעתהל לוכי


,דיוויד פמק זאמ ,םישדוח המכ הזמ .ג
ךישמהל תברסמ ,םיאקירמאב הבוגמ ,לארשי
"בידנה" ביתכתל תפארע ענכייש דע רבדל
?הז תא לבקל לוכי אל אוהו תושעל המ .ןהלש


םיגשיה גישהל הרטמב וצרפ תומוהמה .ד
לבא ,ולסואל דוגינב םנמא הז .םיינידמ
,תומוהמה אלל .םיירוטסהה םיחקלל המאתהב
דוע רוצקל יוכיס ול היה אל ,תפארע תעדל
,רחא סיסב לע רבדל שדחמ בשייתהלו םיגשיה
דוע ריקה לא קחדנ היה אוהש רמואש המ
.רתוי


םיחכוש ונחנא םימעפל .ןאכ םיאניתשלפה .ה
חבט אלו רפסנרט אל .ןאכ םה לבא ,הז תא
הארנכו ,ונתיא ןאכ טושפ םה .םתוא ומילעי
אל ,ונומכ םיתברותמ אל םה .ןמז הברהלש
סויגה תייגוס) קט ייהב טעמכ םיקסוע
הארנ -רישי ןפואב הזל הרושק תונגפהל
םיחילצמ םיטסיריירק איצוהל חילצמ והשימ
בצמבו ,םיינע םה ,(תוינומה האחמ תונגפהל
םיחטשבו) םחלה תא איבהלב םיקוסעשכ ,הזכ
אל ,(וילאמ ןבומ ןיינע אל םה םימה םג
תויתוברת תויפוסוליפ תויגוסב םיקסוע
םיקוסע .הבשחמה תבחרהב אלו ,תוירסומו
שובכל םיצור ונחנא םא אלא ,ןכל .תודרשהב
ומכ תוברת ינב תויהל םתוא ךנחל ,שדחמ
בשייתהל זאו ,הזה גשומה תא םיאור ונחנאש
םילבוקמה םיאנתה סיסב לע בוש רבדלו
תרחא ךרדב .הינש םעפ בושחנש יאדכ ,ונילע
רתוי אל םה ונלש קחשמה יללכ .ךליי אל הז
םתוא תופכל רשפא יא .ונלש קחשמה יללכמ
,ןיבהל תוסנל הז רשפאש הברה יכה .םהילע
.ןיינעה תבוטל


הבוגתכ ונ ונ ונ השועש ימ -ןורחא רבדו
.הדובעה לש לקה יצחה תא השוע ,ער השעמל
עבונ הפיאמ ןיבהל ןויסנ אוה המידק דעצ
ןוכנ הז .ותוא לרטנל רשפא ךיאו ערה השעמה
אל .םיימואל םיכוסכסב םג ומכ דלי ךוניחב
תורצ ,האנק ,עור דגנש האשילקה הרצונ םתס
הבוטה ךרדה ,יטפמיס אל יוליג לכ וא ןיע
קבחל ,רזוע אל הז םאו קבחל איה רתויב
שי ונלו ,חור ראש ךירצמו השק הז .בוש
לע ונמצעל רתוול (תובוט) תוביס קיפסמ
ונחנא ןכלו ,תאזה תולעתהה יוליגבש ישוקה
.םיררגנ טושפ
יתנל וביגה
 
 
11/10/00 22:15
תנע :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
,יתנ
ךלש אצומה תודוקנ לע דיגהל המ ןומה יל שי
..הזה ןוידה לכ יתוא שיתמ יל חלסת לבא
.עגריי הלפיטש רחואמ רתוי ילוא
לע תונעל יל שי המ תנבה רבכ חטב לבא
....הז
תנעל וביגה
 
 
8/10/00 22:15
רחש :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
.חוכ רשי ,חונ
.ךל דובכה לכ
רחשל וביגה
 
 
8/10/00 22:00
תיטסינגלב :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
, םימכסהה תובקעב הנימשה םילשוריש ךיא לע רבדל אלש
םירבדמשכ . הל וחפוסש םיחטשהו
אל םלועמש םיחטש לע םירבדמ , םילשורי תקולח לע
. ריעה לש הטופיש םוחתב וללכנ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
9/10/00 10:11
יבא :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
,תאצמה התא אל תחא הפש קר םיניבמ םידוהיהש הז תא
...סלבג אלא
.תמאה וז לבא ,םר לוקב הז תא דיגהל ךירצ ינאש רעטצמ


.ספא םוכס קחשמ הפ שי
.םה וא ונחנא וא
.דצ רחבת ,וישכע
,דצב תבשל םג לוכי התא
.ךתוא גורהל םיצורש הלא תא קידצת לא ,השקבב ,לבא
יבאל וביגה
 
 
9/10/00 16:18
noe :תאמ
ספא םוכס קחשמל הבוגתב
םג אוה ,חוכ קר םיניבמ םידוהיש םלועמ רמא אל סלבג
רמא ןכ אוה .םידוהי םע ינחוכ קבאמל םלועמ עלקנ אל
קר שי הזלשו "םה וא ונחנא וא" :הזש הז תמועל
.ספא םוכס קחשמ ראותב ךכ רחא הנוכש המ ,דחא ןורתפ

לכ הז אשונב ךיתועדל בר דובכ שחור ינאש עדוי התא
הנעטה ןיממ הניא וז העדש אלא ,רחא אשונ לכב
.עגרכ תיטנבלר הניאש םושמ ולו .יחכונה חוכיוב
םידיב ויהש ענכושמ ינא קרפה לע הדמע איה וליא
םיבוט םינועיט דגנמ ךל ויהשו ,הדגנ םיבוט םינועיט
.וישכע קחשמה אל הז .הדעב
noeל וביגה
 
 
9/10/00 17:56
יבא :תאמ
םקויד לע םירבד דימעהל םאל הבוגתב
שמתשהל וליחתה םיברעה ,חנ תושעל המ ןיא
םע ותרכש תירבה ירחא קר הז ןוגכ םייוטיבב
.םישולשה ונשב תיצאנה הינמרג
,ןיינעה םצעל
?חכ קר םיניבמ םידוהי םנמאה
?לארשי תנידמ םע תתלו תאשל ןתינ אל םנמאה
לע ותחינש תויאבצ תוכמ ןיב המאתה ההזמש ימ
,םיינידמ םימכסה לע המיתחל תונכומ ןיבל לארשי
.םיימעפ הגוש
םע וטקפ-הד םולשה .השולק המאתה וז - הנושאר םעפ
םולשה .םימיה תשש תמחלמב התסובת רחאל לחה ןדרי
היתוסובת רחאל םקרתמו ךלוה הירוס םע וטקפ-הד
ןוזח לש ותוקחרתהו ,תונשינו תוכלוהה תויאבצה
.תואיצמהמ הלודגה הירוס
תמחלמ תובקעב םתחנ םירצמ םע םולשה - הינש םעפ
תמחלמ רחאל דימ התרק דירדמ תדיעו ;םירופיכה םוי
הליבומ תילארשי הסובת םירקמה ינשב .ץרפמה
הנעטל רשק ןיא ,לבא .םינוידה ןחלוש לע העינכל
.חכ קר הניבמ לארשי וליאכ
וסבוהש הנידמ יגיהנמ לש תימצעה הכרעהל רשק שי
.ברקה הדשב
לארשי התגש םירקמה ינשב ,שחנמ יאדווב התאש יפכ
.תוילרוגו תורומח תואיגש
יבאל וביגה
 
 
9/10/00 1:32
םלשומה טוידא :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
."צר" תגלפמל .הנושארל יתעבצהו 18 ןב יתייה 1981 תנשב
יתאציו ,לובג ןיא תונמאנב צ"רמל ילוק יתתנ ךכ רחא
םלועה תסיפת לע ןגהל ךירצש יתשגרהשכ דימת תונגפהל


עמושו תלצלצמ יחל תריטס לביקש דחא ומכ תיבב בשוי ינא
..םינפב קוחצה תא ןיידע


לכ קדצ יבאז "ידנג" םעבחר ,ימצע תא לאוש ינא ,המ זא
ותוא יתללשש ךכ לכ ריהיו םותס יתייה ינאו הלאה םינשה
וליפא ,ולש םלועה תסיפת תא עגרל לוקשל ילב ,תיטמוטוא
?היצלומיס ליגרתכ
םלשומה טוידאל וביגה
 
 
1/4/04 0:00
123 :תאמ
? םייניע חותפל םילגוסמ אל ןיידעל הבוגתב
קוידב בשוח םחפ לא םואמ ריעצ ותואש ןיבהל םיכירצ םתא
"לארשי ץרא"ש םינימאמ םתאש קר !םיבשוח םתאש ומכ
דועב ,הפמ ףועל םיכירצ םיברעהשו םידוהיל תדעוימ
לע הוולשבו דובכב תויחל םהל עיגמש םיבשוח םיברעהש
ןודל ,יתעדל םעט ןיאו .םהיבס יבסו םהיבסמ ושריש המדאה
לכ . ותעד תא הנשי אל דצ ףאש דחוימב ,קדוצ ימב
םושל ונתוא איבי אל םייאקיטלופה לש ..ץימב תויוטשה
! סאמנ הזו ,םידדצה ינשב חצריהל םיכישממ םישנא ..םוקמ
.סאמנ טושפ
123ל וביגה
 
8/10/00 12:19
Estee :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב


,ןנערמ והשמ שי
.ןיראק ,ךלש םירבדב
בלל עגונו
בוטל ףאושו
.ןימאמו
רדסל הוקמו
.סואכה ךותב


ןכ
.בושח הזו
.תווקל
.ןימאהלו


....לכשב שמתשהלו
בישקהל םג לבא
...היציאוטניאל


.א"סשת םירופיכה םוי
הקותמ ילש לארשי .ןאכ שי ,לובליב המכ
...ךל היהנ ןגלב הזיא
ומצע לע דיעהל לגוסמש ימ םוקיש
...וישכע לבלובמ אל אוהש
Esteeל וביגה
 
 
8/10/00 12:37
Estee :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
םיניתשלפהו םיברעהו ונחנא קר יתנווכתה אל -"לובליב" ,בגא
,םירופיכה םויו םיהולאו ונחנאו ןיראק לש םירבדה ...םולשהו
המו םכותבש המו ...םיפדמ לע םינטק תודהי ירפס ,םירפסהו
,םילשורי ,םישנא ,הנומא ,הקיטילופ ,םידחפ ילבו םע ,וניכותבש
,לחר רבק ,ביבא לת
ךייניעו יכבמ ךלוק יענמ ....םחניהל הנאימ הינב לע הכבמ לחר
...בייוא ץראמ ובשו 'ה םואנ ךתלועפל רכש שי יכ העמדמ
Esteeל וביגה
 
8/10/00 12:26
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ימוק קתומ ימוק :דמחא
תצק דוע ,טעמ דוע :ןיראק
?רבכ תבתכ ,םויה הז תא םהל תחלוש תא םהל תרמא לבא :דמחא
בגב תצק דוע יל דרג ,שששששש :ןיראק
בוט :דמחא
ארונ םיענ הז ,הטמל רתוי :ןיראק
םיענ הז ,ןכ :דמחא
?ןימאמ התא דיגת ,דמחא :ןיראק
?ימל :דמחא
תקחוצ ןיראק
?ןימאמ התא ,הזכ ללכב ,יתרמא םתס .יל אל .יל :ןיראק
ןימאמ ינא ךל :דמחא
דרגל קיספת לא ,אל ?םעפ תנמאה התא ,רבכ דיגת .יד ,ונ :ןיראק
תועש שולש היה הז הברה יכה ,חטב ,חטב :דמחא
?תועש שולש המ :ןיראק
?םיה דע הלילב ךלנ םויה הצור :דמחא
ויה הרבעש םעפב ,קשח יל ןיא תצק םגו .בותכל הכירצ ינא :ןיראק
םהל יתינע ינא לבא .יתבתכש המ לע יל ונעש ךיא ,םש םיליעגמ המכ
םעפ תכלה התא ,יתרגבתהש דיגהל יתיצר ,יל חרב הארת ,יתרבגתהש
?דגסמל ךלש םירבח םע
?ךלש שארב דגסמ הזיא ,ןב הבהז תוארל ילש םירבח םע יתכלה :דמחא
?הבושתב םירזוח םישנא אלמ ןיא םכלצאש יל דיגת לא :ןיראק
הלאה םירבדה םע ינממ ידרת ?דרגל ךישמא ינא הצור תא :דמחא
?בהוא דוע התא דיגת .קיספת לא ,אל :ןיראק
?ימ תא :דמחא
תקחוצ ןיראק
יתוא ?ימ תא תרמוא תאז המ :ןיראק
ךתוא בהוא ינא חטב :דמחא
ןרקש יברע אי :ןיראק
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
8/10/00 12:47
ןד ןד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םילימב תינחרט תאזכ תא , ןיראק
ןד ןדל וביגה
 
 
8/10/00 16:29
ןירג ילוי :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
תוחפל .םויה תוחפל .םותסת טושפ .םותסת ?רמול והשמ ךל ןיא
הז תא גופסל םיכירצ אל ,ביבסמ קיפסמ ונל שי תומילא .וישכע
ןאכ םג
ןירג ילויל וביגה
 
 
8/10/00 17:59
הילו'ג :תאמ
?רמול והשמ ךל ןיאל הבוגתב
.תקדוצ טושפ ,ילוי תקדוצ
הילו'גל וביגה
 
 
8/10/00 23:52
ןירג ילוי :תאמ
?רמול והשמ ךל ןיאל הבוגתב
- ינא יתבדנתה זא ,הז תא רמוא אל דחא ףא .הילו'ג ,הדות
לכש ,םייתודליהו םיסואמה םיקינדונה לכמ רבשנ טושפ לבא
תא המכ" הז םירחא םישנאל הבוגתב רמול םהל שיש המ
.םיטנמילפמוק ינימ דועו "יטנגורא התא המכ" ,"תינחרט
אלש הבתכל ץוחמ םתאו דחא קילק ,טנרטניא הז :דימתלו תחא
ןכש הלא לע קיעהל ךרוצ ןיא .והז .םכיניעב ןח תאצומ
תונובלע דגנ ינא ,תרוקיב דעב ינא .טסקטב ןיינע םיאצומ
םש םוליעב דועו םיימתס
ןירג ילויל וביגה
 
 
18/10/00 23:03
טסוגוא :תאמ
?רמול והשמ ךל ןיאל הבוגתב
םויהד..תומילאב ונקסע םא
!!!יתדמח ,תילולימ תומילא תאז "םותסת" והשימל דיגהל זא


ילוי ,אבהל
ינפ לע.."ךתבוגת חלש" לע תצחול תאש ינפל ההגה ישע אנא
!םימה
טסוגואל וביגה
 
 
9/10/00 9:57
םתח רואיל :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
,יתארק אל ןמזמ דרא 'בג לש "רמאמ"ה ומכ הזכ ילולימ לוביז
,יתארק ,יתארק ,יתארק .רתויב םידורי טנרטניא ירתאב וליפא
,םולכ םושו ,העקשהה תא קידציש טייסניא הזיאל יתיכיח ..יתארק
דיגהל המ ךל ןיא םא .חומ לוביז םתס ..םולכ םוש ,םולכ םוש
.יקתשתש בטומ ,ןירק
םתח רואילל וביגה
 
 
9/10/00 19:05
Estee :תאמ
תילולימ תונחרט ןכאל הבוגתב
.םייניע יריאמ םירבד ויה ןיראק לש טסקטב
,ךליבשב ידמ בכרומ וא קומע הז םא
"...םולכ םולכ םולכ הזב ןיא" שקשקל םוקמב ,םירבסה הנממ שקב
Esteeל וביגה
 
8/10/00 12:53
1העונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תא ךיא ךכ-רחאו ךתוא ארב םיהולא ךיא ונל תמגדה ,ןיראק ,הנה
.ךפיהל וא .ותוא תארב
.המל תעדל םיצור ונייה לכהמ רתוי
םייתפוקת םיאמל ונל שיו םוימויה לש ןמזה ירבשב םיאמל ונל שי
.וישכע לש המלה ומכ ,רתוי םילודג הלאכ שיו
ךילהתה תא חתנל ,הרוחא רוזחל ,תינאידורפה הטישב טוקנל רשפא
הטישב טוקנל רשפא .רבגתהל ידכ תונקסמ קיסהל תוסנלו ירוטסהה
םישוע המ בושח ,הרק הז לכ ךיא בושח אלש דיגהלו רתוי תינרדומ
.תוטישה יתש תא בלשל ילוא רשפא .וישכע
:תחא הבושת קר ידגנכ תצרפתמ בוש ,םייפלא רופיכ םוי ברעב לבא
!הככ


םע יתימא שפנ ןובשח תושעל ידכ םימצש םיינוליח םישנא שיו ,הא
תוסנל ידכ .םליבשב תאזה הנשה התייהש המ לע בושחל ידכ .םמצע
.תמאב תוקנתהל
1העונל וביגה
 
8/10/00 12:59
ןושרג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
עיפשמ אוה ,שי םאו ?םיהולא ןיא וא םיהולא שי זא ,יתנבה אל
?אל וא ונייח לע הז אוהכ


ךשמב םישנא ינוילימ לש םייח ךרד לע ידרת לע השקבב ,רשפא םאו
םשל הנומאמ דאמ הפי הסנרפתה תילותאקה היסנכה .הנש ףלאמ רתוי
?הנומא אל וזש םהל ידיגתו יאובתש תאש ימ זא ,דחפ


יעצמא לכ תא תאצומ תייה אל ,הנומאל יעצמא היה אל דחפ םא
ללוכ אל) תיברעמ תד לכב רתוי וא תוחפ שיש םיבחרנה השינעה
םילגוד םג םה לבא ,השינע יעצמא םש יל םירכומ אל ,תיהאבה
ןיבהל רשפא יא תמאב זא ,תד תומחלמל םידגנתמו ,םישנל ןויווישב
.(םתוא
ןושרגל וביגה
 
 
8/10/00 16:33
ןירג ילוי :תאמ
?המל הבוגתב
םישודק תומוקמו השודק יניעב .תד םושב המחנ תאצומ אל ינא
.םימד תוכיפש דועו ,םד דועו ,םדל רבד לש ופוסב םיליבומ
םירבקה לכ םהל ומלעייו וגגופתי דחא םויבש הצור יתייה
םישנא חוצרל םיאצוי םישנא םמשבש - םישודקה םירההו םילתכהו
.םירחא
רשפא ןאל יכ ,םוקמ םושל תעסונ אל ,תיבב ינא ,רופיכ םוי ףכית
םילשוריב הליג תנוכשבו ןבאמ תומל רשפא ףוחה שיבכב םא עוסנל
ןיידע תיארנ תובוחר .םיטלקמה תא םיניכמ ןופצבו םיקנט שי
.יטסיאתא-ינוליח שפנ ןובשחל יסאלק ,טקש ,יופש תיסחי םוקמכ
הזה "שודקה" םויה לע פמרט סופתנ ןכ אקוודו ,עיגמ ונל םג .ןכ
ןירג ילויל וביגה
 
 
8/10/00 16:42
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
?תיאהאבל םיכפוה ךיאל הבוגתב
?ילוי ,המל
?רבמצדב אקווד תדלונ םא ,ילוי ךל םיארוק המלו
?הפי ךכ לכ תא המלו
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
8/10/00 17:18
שיגרה שיאה :תאמ
?יתיא ןתחתהל תבריס המל ?המלל הבוגתב
יצרא המלש לש "טסוגוא ילוי םוח" ללגב
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
9/10/00 0:01
ןירג ילוי :תאמ
?יתיא ןתחתהל תבריס המל ?המלל הבוגתב
ימ תעדוי אל ינאש ,עדוי התא ,רייפ ךכ לכ אל הז !?התא ימ
...ינא ימ עדוי התא לבא ,התא
ךשמהב ,הטמל ,ילש םשל רבסההו
ןירג ילויל וביגה
 
 
8/10/00 19:26
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?תיאהאבל םיכפוה ךיאל הבוגתב
!ילוי
!הזה ןיינעב ירמגל ךתיא ינא
םינכמכ תותדה וגגופתייש יאדכ םישודקה תומוקמה םע דחיו
לכמ דומלל רשפאש םירבד שי -תרמוא תאז .תוצובקל םיפתושמ
היפוסוליפ םידמולש ומכ הז תא ודמליש דעב ינא זא ,תד
.הטיסרבינואב
םואל/תדה המ יל תפכא אלש ול יתרמא יכ יילע חרצ והשימ םעפ
.ותונכשב תויחל םיענש םדא היהי הזש דבלבו ילש ןכש לש
תעש תא יתיאר רבכ -הזה רופיכמויה םומעיש הזיא הזמ ץוח
וישכעו ,ואדיוב ףלאה םעפב (תונורכז) דרוכראמא תאו םינעוצה
.ןיאש המ יל אב שולש ןב דלי ומכ לבא ...רפס ןכ ןכ !?המ
(?"הדנלוי"מ רוזג הז םאה) אלפנ םש ךל שי ,ילוי יכרובת
הנבופיליפ היסטסנ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
8/10/00 23:59
ןירג ילוי :תאמ
!!!!!!!!ךתיא ינאל הבוגתב
ילש אבא לבא ,ףרוחב יתדלונ .אל שממ .הדנלוימ רוזג אל
ויתס"יאלג לאגי לש רפסה תא בהא ארונ ,םשה תא יל ןתנש
זיטסקיס-תרוחב איה ולש הרוביגהש ,"םושג היה עשתו םישיש
ילוי הל םיארוקש


ילש ןכשה לש תדהו עבצה ,םואלה המ תפכיא אל יל םגו
רחמ לוכיש והשימ לש םינמיס הארמ אל אוה דוע לכ - ןיינבב
תא יל ץצופל ,תיב רה הזיא לע ספיט והשימש ללגב ,רקובב
.ןבא םע שארה
ןירג ילויל וביגה
 
 
9/10/00 13:21
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
ילוי המלל הבוגתב
?דחי רוגנ ילוא זא
.ביבח ףתוש תשפחמ ינא
.לכש ינויזב אלו ןבאב אל -שארה תא ךל ץצופל אל החיטבמ
ייב ייב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
8/10/00 20:56
ןושרג :תאמ
?תיאהאבל םיכפוה ךיאל הבוגתב
הזה יאנתל ומיכסה םה .ץראב םידוהי רימהל םילוכי אל םיהאבה
םהל םגו .םישימחה תונשב םש-יא הפיחב חטשה תא םהל ונתנשכ
.וכעבו הפיחב םהש קר ,םישודק תומוקמ שי


עיצה והשימ םשו ,msnbc לש םורופה ירחא ןורחאה עובשב יתבקע
רחאו ,רוזאב הפ ןתוא ץצופל ,תוקזח ןורטוינ תוצצפ המכ תחקל
אקווד ינא .ץראה לכב קנע קראפ הפ תונבל ינסידל תתל ךכ
זאו ,ב"הראל עובשל עסא ינא .שארמ הערתה יל ונתיש קר ,דעב
.םינקתמה תא ליעפהל םהל רוזעל רוזחא


תבכר - Jerusadisney .תומוסרפה תא תוארל לוכי רבכ ינא
קנע ואדיו יקחשמ רדח ,יברעמה לתוכל דוד לדגממ םירה
ויהי הלא .רבקה תיסנכב תויקינקנו םירגרובמה ,הצקא-לאב
.םימי
ןושרגל וביגה
 
 
8/10/00 22:50
תאיל :תאמ
?תיאהאבל םיכפוה ךיאל הבוגתב
.תד םה םג ,הזמ ץוחו


,הלמח ,הבהא :ומכ םילימ קזח תובשוי הלש םיחנומה ןיבש תד
.תועינצ ,הקדצ
םלצא ןיא ,םוי ידמ היצטידמ תושעלו ללפתהל םיבייח םה
ןומאה תא שילחמ הז יכ) לכרל םהל רוסאו ,םימסו לוהוכלא
(.ייחב .םישנאה ןיב
םלועהש םינימאמ םה םושמ) תיתליהק תוברועמב םיביוחמ םה
הבוח םישיגרמ םה ,הלש םיחרזאה םה םישנאה לכו ץראה אוה
תונומאמ ,תונוש תותדמ ,םינוש םיגוסמ םישנא ןיב ברקל
(תונוש
תאצמ ,ןאדמרה ומכ תצק ,הנשב םוי 20 ךשמנש םוצ םהל שיו
.המשנה תאצ דעו המחה


.תד שממ .תד ,רוציקב
?..ףרטצהל ךל אבש החוטב תא
תאילל וביגה
 
 
9/10/00 0:05
ןירג ילוי :תאמ
?תיאהאבל םיכפוה ךיאל הבוגתב
!?!?םוי 20 לש םוצ .ףרטצהל יל אב ש-מ-מ וישכע


לוב ילע בשוי אקווד הז ,הלמחהו הבהאה לש עטקה לבא
ןירג ילויל וביגה
 
 
9/10/00 0:20
ןושרג :תאמ
?תיאהאבל םיכפוה ךיאל הבוגתב
19 םהל שי .20 לש אל ,םוי 19 לש אוה םהלש םוצה
עברא דוע םגו ,הנשב (ילש חנומ הז םינושדוח) םינושדוח
לצא שי 9-ל .(תורבועמ םינשב השימח) םידחוימ םימי
םימיה רפסמל בורק הז עובירב 19-ו ,תדחוימ תועמשמ
םהל שי ןושדוח לכ ףוסב .הז תא ורדיס םה הככו ,הנשב
המ רכוז אל ינא .בשוח ינא תיהאבה הליהקה לכ לש הלוליה
.םהלש הביבסב הליהק םהל ןיאש םיאהב םישוע


איה .תורצונ תותד ךיאל תנייוצמ המגוד איה תיהאבה תדה
ידמ רתוי הביבסמ ןיא דוע זא ,תמדוקה האמה עצמאב הרצונ
ןנחוי הז םירצונה לצא) דחא באב קר ,ןירותסימ לש הליה
(םיאמור) םימלסומו ,דחא (ושי) הללא אהאבו ,(ליבטמה
םישרמ תוחפ ןוימידה .(ותוא ובלצ) אלכב ותוא ומשש
תליחת לע קיפסמ עדוי אל ינאו ,תודהיל התוא םיוושמשכ
לבא ,ופדר דמחומ תא םג לודגב .וילא תוושהל ידכ םלסיאה
אלכב בשי םתס אלו ,הרזחב םחלנ אוה ןוכנ יל רוכז םא
.וכעב


הז ,םהלש שדוקה ריעכ םילשורי םוקמב הפיח תא ורחב םהו
.םימכח םישנאל םתוא ךפוה רבכ
ןושרגל וביגה
 
8/10/00 17:15
קתבמה ו'ג :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םיזחאנ ,"םיינוליח" וליאכ םישנא .ינוציח לכה .ןכ ?ינוציח לכה
תד יסקט .קיר לכה .ןכות ןיא םינפבו תרגסמה לש םיקושיחב
קזח םינייזמ לבא ,תוזוזמ םיקשנמ םה .תיתימא תמא ילב ,םיינוציח
םידליל וא השאל םיפיטחמו ,"םשה תרזעב" םירמוא ,םהלש הביבסה תא
לבא ,הנבל הצלוח םישבול וליפא ,םיגחב תסנכ תיבל םיכלוה .םהלש
.םיינוליח אל םג םה .תמאב אל .םייתד אל םה


םימעפל .תינמוה חרכהב אל איה תודהיש רמא רבכ 'ץיבובייל והיעשי
התיה וליבשב תודהי .םימעפל ךיא .הככ .יולת .אל םימעפל ,ןכ
המיא דע םכחו ןעדמו ,ןלאמש היה אוהו .תווצמ םויק רקיעב
.המל םיעדוי שממ אל לבא ,הכוסב םיבשוי םישנא הברה ךכ לכ זא
,שארה תא תוסכל שי עודמו המל רכוז ימ לבא ,שארה לע הפיכ םימש
.ילוא ?ןוחטב רתיל .ללכב םאו


אל הז ,ןימאמ התא םא יכ .הלפט הנומא הזכ רבד ןיא ,ןיראק ,יארת
לותחב וא םירופיכה םויב םוצב רבודמ םא בושח הז המ .ךיניעב לפט
.שיבכב רבעש רוחש
(רופיכ םויב ומצ םיינוליחהמ זוחא הששו םיעבש) םיליבדה םירקסהו
.תחתל םיווש
ןיעידומ ישנאו םירקוס) ללכ ךרדב תחתל םיווש םירקס יכ ,תישאר
םישנאה בור ןיידע לבא ,תומגמו םיכילהת תוזחל םיחילצמ םניא
(...לקשמ והשזיא םהל םינתונו םירקס םיארוק


רמוא דועו ,רופיכ םויב אקווד ,רופיכ םויב םצש ימ יכ ,תינשו
לוכי אוה .קלחו דח .ינוליח אל אוה ,םצש ימ זא - "אירב הז"
ןימאמ אוה .אל אוה - ינוליח לבא ,תויולתפתה ףלא לתפתהל
םע םיימשב בשויש ,ינונטקו ןטק ןובשח האור והשזיא אוה םיהולאש
,ילש תוקריה רכומ לש וניד ץרחיי םפוסבש ,םינזאמ ךרועו םירפס
.דסחל וא טבשל םאה


המוש דיקפ םאות אוה םיהולאש ןימאמ אל ינא .םיהולאב ןימאמ ינא
.םיימש תוכלמב בשויש


הדובעה לעו ,הרותה לע .דמוע םלועה - רמאנ - םירבד השולש לע
תדמענ תוינוליחה תא תוארל הצור יתייה ינא .םידסח תולימג לעו
הילוחה תמאב איה םידסח תולימג לבא .תישילשה לגרה לע רקיעב
סנרפתהל םיחרכומ יכ ,שי הדובע .םיינוליח לצא רתויב השלחה
,םידרחל שי הרותו (ךלש הסנכהה סממ תופי תואבצק םילבקמ םידרח)
.ינוציחה קושיחה הז יכ


לגרה תא יאצמת תידרחה תודהיה לצא אקווד ,דרוסבאה הברמל
רזע" - םידסחה תולימגל םיארחאש הלא םה םידרח םישנא .תישילשה
.ררייופ ברה ,"הרש די" ,"ןויצמ
םוש אלו ,הלאה םינוגריאהו םישנאה הלא ,יניעב שודק והשמ שי םא
.סירומ וא ףסוי ,לחר רבק
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/10/00 19:14
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
תרתסנה תועמשמהו םיכפהה תרותל הבוגתב
.הזה רתאל יתילע ךליבשב קר !ו'ג וי
לכ טעמכש עדוי התא .םומעישמ תעגתשמ ינא -השקבב יילא רשקתת
.רופיכמויה תא תוללחמ ןניא אלש הלאו ,רכנב ייתובוהא ייתורבח
זא .קודבל ידכ ןאכל יתילע ןכלו ,ןיינעב ךתא המ יתעדי אל םג
.יתוא חמשל רשקתת ילוא
.הרוצנה תבהואה היסטסנ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
9/10/00 1:20
קתבמה ו'ג :תאמ
תרתסנה תועמשמהו םיכפהה תרותל הבוגתב
.בוש ותוא אורקל םיאתמה ןמזה קוידב אוה רופיכ םוי
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/10/00 2:07
תיטסינגלב :תאמ
הטירגרמו ןמאהל הבוגתב
ינש ךראירטפה ימגאב ועיפוה המח תיביבא העיקש תעשב
,םיעברא ןבכ , םהמ דחא .םיחרזא
אוהו ההכ ורעש ,המוק-ןטק היה ,הרופא תיציק הפילח שובל
....,דיב זחא ולש ידילוסה דבלה עבוכ תא : חריקו םתופמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
9/10/00 13:30
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
הטירגרמו ןמאהל הבוגתב
רשקתמ אל התא המל הניבמ טלחהב ינא ,השוע התאש המ הז םא
הריציה תא אורקל בוט ןמז אל אוהש ןמז ןיא .יתוא עשעשל
דנלוו תא יתבברש םייעובש ינפל קוידב .תאזה תיתפומה
ליבשב תנתונ יתייה המכ -עדוי ירה התא .הדובע הזיאל
!??ןוכנ ,ירשפא יתלב הזש בשוח התא .הטירגרמ םע ףלחתהל
קחמנש רורב .בוט .יאוולה .ילש ןמאה תא אצמאו אובי םוי
,ךממ עומשל חמשא .חומה יל
היסטסנ ,תבהוא
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
10/10/00 18:35
יתאז :תאמ
תרתסנה תועמשמהו םיכפהה תרותל הבוגתב
ןגלב ושעיש הרבח המכ איבנ ?סירומ לש רבקה ,תמאב ,הפיא
,עובש הזיא םוי ירחא םוי הככ ,הרעבת יקובקבו םינבא וקרזיו
תונפל םיבייחו ךוכיח דקומ הז סירומ לש רבקהש ודיגי זאו
םה םולשה ןעמל םישוע םהש םיבאוכה םירותיוה לכ ומכ זאו .ותוא
.ותוא ףורשינ זאו ,ותוא םג ונפי


?הזה סירומה ,היה הז ימ
יתאזל וביגה
 
8/10/00 18:41
תיטסינגלב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הנומא ןיב רורבו טלחומ וק ריבעהל רשפא םא תעדוי אל ינא
.תילאנויצר יתלב הנומאל תילאנויצר
תיטולוסבא םלוע תסיפת םע םישנא ןיב אוה רובעל ךירצ יתעדלש וקה
תונמיהל םילוכי םתיאש,
. תיסחי םלוע תסיפת םע םישנא ןיבל םינוליח םג ומכ םידרח
וא םיל םיכלוהש םישנא לע דיעמ רופיכב םוצהש תבשוחאל ינא
. םייתד אל םהש םהילע דיעמ אל םג הז , םייתד םהש תבשב לגרודכל
הזשו , והשמ םרובע רמוא אל םוצהש תבשוח אל ינא
תשוחת וזיא םהל ןתונ הזה גהנמהש תבשוח ינא . ןכותמ קיר גהנמ
גוס , והשמל תוכייתשה
. םמצעל רוביח , תאזה ךדבו , הילע ולדג םהש תרוסמל רוביח לש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
8/10/00 18:43
תיטסינגלב :תאמ
םיהולא ןיא\שיל הבוגתב
((((((((((((: תבשוח אל םגו הברה תבשוח ינא
תיטסינגלבל וביגה
 
8/10/00 20:23
קסעהלעהלילברמושקסשהץעיקוב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תא שקבא זא , ינרמיו יצילמ עמשהל ילב בותכל יל השק ...מממה
...שארמ םכתחילס
...הבוטל יתוא העיתפה , בבחמ אל ןיטולחל ינאש , ןיראק
םיהולא לש ומשב בותכל לש תונרמויהמ ץוח
םדאה םויקל תילכתה תא םצעב תולגלו
רמאמה תא אורקל יתלוכי תוחפלו , ללכב הער אל הדובע התשע איה
ילש תילאוטריוה הלותחה תא םסרכל תוסנל ילב ופוס דע ותליחתמ
....סעכב


...םוצה ןיינעב - שממ לש הגשה יל שי דחא ןיינעב קר
.םצ ינא הז תורמלו , ינוליחכ ימצע תא רידגמ ינא
םצ ינאש ללגב ינוליח תוחפ אל ינא , ו'ג אלו
םצ ינאשכ םיהולא לע בשוח אל ינא - ןיראק אלו


ףרשנ אבס , ידוהי בותכ תוהז תדועתב ...ידוהי ינא לבא
הצובק יהשוזיאל יתוא ךיישמ הריחבמ אלש הזה ארחה לכו ץיוושואאב
רומשל תוצרל יל תמרוג , םידוהיה תנידמב חרזא יתויה םצעש תינתא
םוצה םאו , וזה תיסיסבה הרדגהה םע םימייוסמ הבריק יסחי לע
תויחרזאה תובוחה םע דחיה , ילארשי שיגרהל יל ןתונ רופיכ םויב
תווצמ ינמ לכ דועו , הביבסלו ימצעל ילש הבהאה םהש - םיח"מגה ,
?ער המ ....תויאכרא


יל השעת - יברעה דמחומ - לילעב תינפנח המינב , בגא ךרד
!!!!!םידלי
ךלמ התא


םיבוט ויהת
קסעהלעהלילברמושקסשהץעיקובל וביגה
 
 
8/10/00 22:22
תנע :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
תמאה ..םישלוג תאז םעו םימצ םישנא שיש םורופב יל הרמא הלה
...תויטפקסב יתסחייתה
תוארל אל ,וידר עומשל אל ..תינעת תויהל רומא אל םוצ
????...הלאכו םייניש חצחצל אל ,רוא קילדהל אל ,היזיוולט
???םייחה תרגשב ךישמהל לבא םוצל לש עטקה המ
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 0:55
שיגרה שיאה :תאמ
!!!קנע ,םיהולאל הבוגתב
תיבל םיכלוהו םימצש ,םייתד םידוהי לש תינוציק הצובק שי
אל לבא ,םהלש השאה תא םינייזמ - םירזוח זאו ,תסנכה
םיאיבמ םה ,ץירפשהל םהל אבש םישיגרמ םהש םעפ לכ .םירמוג
,אישב לוב ףייכה תא םירבוש ,ןיזה לש הפכה לע הציחל
.הרימגה ינפל םירצוע בושו ,םפמפל םירזוחו


"םיציבה באכ לש תינעתה ינמא" םהל םיארוק
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
9/10/00 1:12
םאה הכלמה :תאמ
תינעת הז םוצל הבוגתב
לצנל הרטמב ,םירכז-םירבג לש תיזבנ האצמה וז םיציב באכ
יפלכ תיעבטה ןתלמחו תורענה לש ןבל בוט תא
יתלבה ותקושתב ,הרואכל ,רסייתמש ,רשקל-יונב-אלש-ןמרחה
.תשמוממ


,בלה באוכ תונבלשכו !!!בלה באוכ ונל !םיציבה םכל ובאכיש
תא חותפל ךירצש ותעד לע הלעמ והשימ ?והשמ השוע והשימ
?ונילע לקהל ידכ (!)הפה


.באכה םע ןושיל תוכלוה ונחנא .אל


ינא .ןיינעמ דואמ עמשנ רביאה שאר לע הציחלה םע ןויערהו
םג ,תצחומ עמשמ יתרת ,תצחומה הלוכסאה תדיסח יתייה דימת
תנפוח ,תחלשנ הגונע די) תישעמה המרב םגו ןויערה תמרב
תא םיברקמ - ךכותב ץצופתמ טסיאוגאהש ינפל עגרו םיכשא
ךוותבשכ ,דיה ףכ קרפ לא םישובמב תוזחואה תועבצאה
ילוק טקפא דחוימב ,רצוי הז טקפא הזיא ונימאת אל .םיציבה
(ןיינעמ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
9/10/00 20:16
ןהכ זעוב :תאמ
תיזבנ האצמה וז םיציב באכל הבוגתב
הללא .תוצפצפמה ךייתועורז ןיב לופיל הצור יתייה אל
!!!רותסי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/10/00 8:56
SARIT :תאמ
תיזבנ האצמה וז םיציב באכל הבוגתב
.םושנל ריוא יל ןיאש ,וישכע יתוא תקחצה תא ,ואויש
דיגהל המ ןיא ,הכלמ
SARITל וביגה
 
 
10/10/00 14:07
ד"גמה םרבא :תאמ
תיזבנ האצמה וז םיציב באכל הבוגתב
תמפושמ םירבג תאנוש .תאש המ הז ,הרכשא ,תיאשמ תגהנ
הדימעב הניתשמש
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
16/10/00 11:53
יתאז :תאמ
םא אלו הכלמ אלל הבוגתב
םידופיקה ץע םג אוה ד"גמה םרבא :שוחינ יל שי
?תקדוצ ינא .ילגנאה
יתאזל וביגה
 
 
9/10/00 10:15
יבא :תאמ
תינעת הז םוצל הבוגתב
."םיציב באכ" הזכ רבד תמאב ןיא ,בגא
יבאל וביגה
 
 
9/10/00 10:55
קתבמה ו'ג :תאמ
4 'סמ ליגרת :ןלהלל הבוגתב
?אה ,אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/10/00 11:04
תנע :תאמ
"םיציב באכ" הזכ רבד ןיאל הבוגתב
..תיסנתה אל םעפ ףא ירה
דיימ איהו עבצאב הל תנמיס ..תיצר קרש הרוחב לכ ,התא
(...ןהל תנמיס אלש הלאכ םג ופפוכתה בגא) הפפוכתה
?ןיא וא שי םא עדוי התא ךיאש הככ
:-)
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 19:43
קתבמה ו'ג :תאמ
?עדוי התא ךיאל הבוגתב
האמב טנפהל חילצמ אל ןמוימ םייפקשמ שחנ םג :יודיו
.םירקמהמ זוחא


ןושיל ךלוה אוה זאו
םיציב באכ םע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/10/00 14:20
ףפוכמה :תאמ
?עדוי התא ךיאל הבוגתב
:תינידמה הריזב םג דקפתל לוכיש טפשמ הנה
יחרכה ,תחתה ךותל ןיזה לכ תא והשימל סינכהל ידכ
הקומעו האלמ הרידח רשפאל ידכ ,םדוק ותוא ףפוכל


םיברעה .לארשי תנידמב ,ונל ןוכנ .םיאומוהל ןוכנ
ותוא ונל וליחשי ףכיתו ,וישכע ונתוא םיפפוכמ
ףפוכמהל וביגה
 
 
10/10/00 18:29
יתאז :תאמ
ופפוכתתש יחרכהל הבוגתב
.....ילאנא תוצור אל ונחנא המל ונתוא םילאוש זאו
יתאזל וביגה
 
 
12/10/00 17:20
טטושמה קדחה :תאמ
ופפוכתתש יחרכהל הבוגתב
םירוטעמ םניאש ,םיימורדה ךפוג ילופיש ,יתאז
:המרוע תובשחמ קדחב םילעמ ,רתוימ סיטילולצב
לע ,הדח אלו ההק אל תיווזב ךתוא תוטהל םאה
תירוחא האנה תוכלהב קרפ ךתוא דמלל תנמ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
16/10/00 14:38
יתאז :תאמ
יתאזל העצהל הבוגתב
תצק יל קקלת ,אוב -ןוצרב ,ןכ ?תירוחא האנה
תעבטה יפ תא
יתאזל וביגה
 
 
9/10/00 14:15
תיטסינגלב :תאמ
"םיציב באכ" הזכ רבד ןיאל הבוגתב
לכ יטנולר אל הז לבא ?ןיא קלחל שי קלחל ?ןיא וא שי
טבמב הכז אוה םיציב באכ ול שיש יל רמא והשימש םעפ
הז, באוכ תמאבש חיננ יכ . זובב תברועמ תונקפס לש
םורגיש המ אל ירה
אוהש המכ וה זא ול ןיא םאו . םישעמ וב עצבל השיאל
...יטתפ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
9/10/00 15:27
תנע :תאמ
תמאב ודיגתל הבוגתב
הווקמ ינא) רוזחמהמ ןטבה ךל תבאוכש םעפ לכב
תא (...הלאשה םשל לבא ,ךל תבאוכ אלש ךליבשב
?היטפמיס לבקל ידכ ךגוז ןב תא תנכדעמ
תולגל תוכירצ ונחנאש םיבשוח םה המל זא ?אלש ןוכנ
ירה ונחנא?םהלש "היעבה" חכונל תונוכנו הפיטמיס
...ונלדג ...תויביאנ 16 תונב אל רבכ


רבחה לע הבתכהמ אוהה ןכ ,ילש דידי תא יתלאש םעפ
תא יל ףטיל אוה ,הזכ היח שי תמאב םא ,ינוטלפאה
קר גאוד הז תא ךל רמואש ימ ...ש'ותנ רמאו ושארה
לכשה תא ןייזמ אוה ,ךממ ול תפכא אל ,ומצע לש ןיזל
.ןייזל רחא והשמ ול ןיא יכ
היהש והשימ םעפ יתלאש וזה הרימא/הצעב תדייוצמ
המלש הנשמ יינפב סרפו חרט אוהו ילאיצנטופ דמעומ
רצויש המ םיכשאה קשב ערז לזונ תורבטצה לע תרבדמש
...ןפוד אצוי באכו תודבכ תשוחת
,וילא יתכייח ...יתוא עשעש הז ,דיגא ינא המ
....רחא לאיצנטופ יל שפחל יתכלהו הפקה לע יתמליש
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 16:24
תיטסינגלב :תאמ
....תא יל ידיגתל הבוגתב
הנבה וניניב שי םימיוסמ םינינעב
(((((((((((((((:
תיטסינגלבל וביגה
 
 
9/10/00 16:56
ימענ :תאמ
(: שותנעל הבוגתב
הלמח תצק...תונב
םעפ ףא הקיזמ אל
ימענל וביגה
 
 
9/10/00 20:55
Estee :תאמ
....תא יל ידיגתל הבוגתב
יתנע
.היטפמיס תשקבמ ןכ אקווד ינא ןטבה תבאוכ ילשכ
?אל המל
Esteeל וביגה
 
 
9/10/00 18:01
יבא :תאמ
תמאב ודיגתל הבוגתב
הניחבמ אל תוחפל .'םיציב באכ' הזכ רבד ןיא
.תיגולויסיפ


תומכב התוא הלותש ימ לש תימצעה הכרעהב העיגפ שי
.םינויזה
תוננחתה ריחמב ולו ,ןייזל ףידעש בשוחש ימ ,רמולכ
תא םג ילואו - התוא ענכשל ןכומ ,גוזה תב ינפב
.ןייזי אל םא םיציב באכ שוחל לולע אוהש - ומצע
יבאל וביגה
 
 
9/10/00 15:36
הילו'ג :תאמ
4 'סמ ליגרת :ןלהלל הבוגתב
"...שארה יל באוכ ,יריקי הלילה אל" הזכ רבד ןיא םגו
:-)))
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 19:26
ינרוא :תאמ
הזכ רבד ןיאל הבוגתב
.המזרוא
עגרבו ,ףוגה לכב םרוז םדה המזגרוא הווח השיא רשאכ
םדה םהלצא ,םירבגה תמועל .שארב זכרתמ אוה אישה
.ןימה רביאב זכרתמ
.בוטו הברה ,סקס :שאר באכמ תלבוסש ימל הצלמה
!דבוע הז
ינרואל וביגה
 
 
9/10/00 20:44
הילו'ג :תאמ
איה שאר באכל הבוט יכה הפורתהל הבוגתב
:החכוהכ אפור לש םשרימ איבהל םג הנכומ ינאו
רטסלפה ,םיינזואה תופיט ,לומקאה אוה סקס
הקיטויביטנאהו
ןהינימל םייחה תואולחת לכל
שאר באכל חטבו חטב חטבו
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 21:31
יגולותימה סקאה :תאמ
איה שאר באכל הבוט יכה הפורתהל הבוגתב
.בושח רועיש הז םיציב יבאכ
.תוקפאתהה לש ףיכה
.רציה שוביכ לש ףיכה
.תידיימה םיקופיסה תייחד לש ףיכה


.ךלש ןיזל לוכי התאש תעדל לש ףיכה
.ךב אוה אלו וב טלוש התא


היפיצה םימעפל .שממל בייח ילאיצנטופ ןויז לכ אל
יוניעל תלעותמ אלה תונמרחה תא תכפוה הפירחה
.קותמ


ירה איה (...ילצא ,לאמש וא) ןימי די ,הזמ ץוחו
בורו םיציבה באכ לש רתויב הבוטה ותדידי
םע אקווד םייחל ררועתת םכתירנטרפש םייוכיסה
.הביבסב איהשכ ימצעה גוניעה תליחת
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
9/10/00 22:30
תנע :תאמ
םייואר םינויזו ןוצר חוכ לעל הבוגתב
ששאאמש טרפ תרגסה רבכ םא לבא רמוא התאש המ לש
...דיגהל יל תפכא המ יתעד תא
ונחינ םיילאמש םישנאש יל ורמא דימת
תילאמש רותב ינאו ,תדחוימו הבר היצנגיליטניאב
םע יוניש רבע הזש קר תינלאמש םג) הדילמ
,תויוטש ובזע יתרמאו ךוחיגב יתלטיב (םינשה
יתעדי ...לאמש דיו הכ דע תובוגתה ..סקא לבא
.יתעדי ,םימכחהמ התאש
תנעל וביגה
 
 
10/10/00 9:05
ןהכ זעוב :תאמ
םייואר םינויזו ןוצר חוכ לעל הבוגתב
סוקירכזה לש הבוטה ותדידי איה ןימי די ,ןכא
.סוקינמרח


ןימיב םעפ לוכי אוה ,גוגחל הצור שממ אוה םאו
יתש םע אצוי אוהש שיגרהל ידכ ,לאמשב םעפו
תונוש תורוחב


םיציב באכ הזכ רבד ןיא :םיציבה באכ ןיינעל
:תורחא םילמב .רוזחמ יבאכ הזכ רבד ןיאש ומכ
.רופיסה לכ הז .ןיא קלחל ,שי קלחל


ימוטא ץוציפל לאיצנטופ תמאב אוה וישכע קופיאו
לשמנ םע ינימ לשמב התוא יתאבה ,הנה) ךכ רחא
(...יטילופ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/10/00 13:58
ןירג ילוי :תאמ
םיידי יתשב תואיצמה תא קיזחהלל הבוגתב
סוקירכז :הזה יוטיבה תא ,ךתושרב ,תצמאמ ינא
ןוטייפ יטנומ תא יל ריכזמ .סוקינמרח
LIFE OF BRIAN
רמוא אוהש םעפ לכבש סוקיד סוקיט לשומה תא
קוחצמ םיצצופתמ םלוכ ,ולש םשה תא


.סוקינמרח סוקירכז
.יתבהא
ןירג ילויל וביגה
 
 
10/10/00 19:31
ינרוא :תאמ
סוקינמרח סוקירכזל הבוגתב
.סוקיד סוגיב
.סומיסקמ סויטונ תא םג היהו
ינרואל וביגה
 
 
10/10/00 15:13
תנע :תאמ
םיידי יתשב תואיצמה תא קיזחהלל הבוגתב
?השאה לש הימוטנאל החמומ תייהנ וישכע
ךתוא ךפוה אל תחא הדילב חכונ תייהש הז
.ץפסל


ורמא המ יתרפיס ,םיציב באכל יתסחייתה ינאשכ
..התא לבא יל
תנומסתה לע ןה תיעוצקמ תורפסל היינפה הצור
תסוה ךלהמב רוזחמ יבאכ לע ןהו תיתסיו םדקה
?המצע
אל ןה תועפותה ,יתימא הז ,םייק הז
ידכ תיסנתה אל טושפ התאו תויטמוסוכיספ
שי העיבקה יבגל תצרחנ אל ינאש ומכ זא ,תעדל
.......אטוטמב ,םיציב באכ ןיא וא
תנעל וביגה
 
 
10/10/00 16:34
Estee :תאמ
?םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע רבדמ התא המלל הבוגתב
.תממוקמ םיינשה ןיב האוושהה .תקדוצ
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 19:49
ןהכ זעוב :תאמ
?םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע רבדמ התא המלל הבוגתב
טאלו ,בוש אורקל הלוכי תא םג ,תנע ומכ


םירבג לש באכ יכ ?תממוקמ האוושהה המלו
?םישנה יבאכמ לפונ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/10/00 21:30
Estee :תאמ
טאלו ,יתסא ,בוש יארקל הבוגתב
לבוס והשימש והשמ אל הז םיציב יבאכ יכ
....ףוצר עובש ונממ
תולבוסש םישנ שיש -תיתסיו םדק תנומסתמ יכ
ךותו רוזחמה ינפל) שדוחב םייעובש הנממ
(ידכ
,ישוקב תודקפתמ ןהש בצמל תועיגמש םישנ שי
םיבאכ דגנ םירודכ םע קר הז םגו
דגנ םירודכ תסיפח תיאר אל דוע ,ללכבו
הילע בותכש םיבאכ
..."םיציב יבאכ לש םירקמב ליעי"
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 8:03
ימענ :תאמ
?םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע רבדמ התא המלל הבוגתב
ןיב הוושה אוה הפיא יל יארת ?הפיא
?םיינשה
היוצרה תוליעפהו םיציב באכ ראית אוה
ויתובקיעב
?םעפ לכ וילע תצפוק תא המל
ימענל וביגה
 
 
11/10/00 10:24
ימענ :תאמ
?םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע רבדמ התא המלל הבוגתב
הוושה אוה הפיא יתיאר...הא
החילס
תאז לכבו
הז יינפל דוע הז לע ורביד
התוושהש הנושארה תא הרוחא טבמבו
?הרק המ...זא
ימענל וביגה
 
 
11/10/00 22:36
תנע :תאמ
?םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע רבדמ התא המלל הבוגתב
,ימענ
הלאש יתלאש קר םינשה ןיב יתיוושה אל ינא
.הרמאנש הרימא ןובשח לע
וניתשו הזכ רבד ןיאש עבק תאז תמועל זעוב
.הזכ רבד ןיאש הזכ רבד ןיאש תועדוי ירה
ולש תוצרחנה יתעדל יכ וילע "יתלפנתה"
.המזגה רדגב התיה
הטראח הז םיציב באכש יתעבק אל ינאש ומכ
יל התיהש החיש יצחב םכתא יתפתיש קר הלא
רוזחמ באכש עובקל לוכי אל זעוב הככ אשונב
.הטראח הז
באכ שי םא דיגהל תעדוי אל תמאב ינא יכ
אלו רבג יתייה אל יכ אל וא םיציב
אוה ןכלו השא אל זעוב ינש דצמ ,יתסינתה
וא רוזחמה יבאכב תמא שי ןכא םא עדוי אל
.ןיא
תנעל וביגה
 
 
11/10/00 23:03
ימענ :תאמ
?םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע רבדמ התא המלל הבוגתב
רמא אוה...אל
ןיא קלחו שי קלחל


...ךפההו ךל שיש ול ןיאש קלחל ריבסת ךל
ךויח
ימענל וביגה
 
 
15/10/00 19:47
ןהכ זעוב :תאמ
?םהב גשומ ךל ןיאש םירבד לע רבדמ התא המלל הבוגתב
אלא ,רוזחמ יבאכ הזכ רבד ןיאש יתרמא אל
.הזכ רבד ןיאש הזכ רבד ןיאש
,םיציב יבאכ) שי קלחל :תורחא םילמב וא
הקיגולהו - ןיא קלחלו ('וכו תחת ,רוזחמ
ןיא"ש תוצרחנ עובקל רשפא יאש איה הטושפה
"תיגולויסיפ הניחבמ ,הזכ רבד
סמנ , לפוקמש ימל הז תא ריבסת ךל יכ
"הזכ רבד ןיא"ש ,וילגר ןיב רסיימ םוחמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/10/00 8:00
ימענ :תאמ
םיידי יתשב תואיצמה תא קיזחהלל הבוגתב
זעוב קנע....תונוש תורוחב ייתש
{}ולולולולולול
ימענל וביגה
 
 
10/10/00 17:52
לטיור :תאמ
םייואר םינויזו ןוצר חוכ לעל הבוגתב
םכיתובוגת תא יתארקו וישכע יתבשי ,הוא
,תוניוצמהו תוצרמנה
,ייחב ,ערקנ בלה
.ריבסא ינאו
השע הזו ,רחא רמאממ תובוגת המכ יתארק ,רקובה
,ןטבב יקופ יקוה יל
םינומרוה יוור טרס הזיא יל וחלש ךכ רחאו
,אסכה לע הרוחא יתוא ליפה לללבש ,זמורמ
יתעדי אל םיבוט תועובש המכ רבכש יתרכזנו
הזיא ומכ ,ולשב ךישמה ןטבב יקופ יקוההו ,רוחב
םויהש יתעדיו ,חונמ יל ןתנ אלש ,עקרב והשמ
תא רוקחל תבהוא ינא ,ןיינעמ תויהל ךלוה הזה
....הלאה םיבצמב ילש ףוגה
יפ ,ידיישכ ,םש יתייה ,שיש חטב ,םיציב יבאכו
ועיגהש תובאוכ םיציב ץרמב וגניע םיהמכה יסוכו
,ועדתש ,םגו ,ההובאב עורפ עובש ףוסל יילא דע
!!!םייק ןכא תויציב יבאכ
הזיאל ,הגרע בורמ לפקתהל הלוכי ינא ,םימעפל
תואיציו תוסינכ םע ,עגושמו ףחוס ,ףרוטמ סקס
.ילאנב אל קר ,ילארוא ,ילאנא ,תועגושמ
היהיש ,םירוהה לצא היהיש ,ביבא לתב היהיש
!היוללה ,היהיש רקיעה ,עובלג רהב ידיצמ


הדנולבה יפמ ,רפש תרמיאב םייסאו
:וניתוחא ,רומ ןרק איה אלה ,תיביטמיטלואה
יל ורמגת-םינב ואוב .םינב ואוב ,םינב ואוב"
"!םינפב
'וכו לאוג אבו
.םדוק תחא העש הפיו
לטיורל וביגה
 
 
10/10/00 8:52
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
איה שאר באכל הבוט יכה הפורתהל הבוגתב
?קתומ
יריקי ,ןכ
שארה יל באוכ
ץוצמל יל ןתו ותוא איצות זא ,ונ
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
10/10/00 10:35
הילו'ג :תאמ
שארה יל באוכל הבוגתב
קוידב
קוידב
תונברודכ םילימ
(?ןכ ,םיצוקה םע תונידעב)
הילו'גל וביגה
 
 
10/10/00 13:33
קתבמה ו'ג :תאמ
שארה יל באוכל הבוגתב
?םינברודכ םילמ וא ,תונברודכ םילמ
- תולוכסא המכ שיש ,הילו'ג ,ריהבהל קר תחכש
אלו ,הציצמה תונמאב - םצעב ,תוירקיע שולש
ןיגלטפואה ןקת לע תשמשמ תולוכסאהמ תחא לכ
.תעלובה הלוכסאה :דבלב תחא קר אלא ,עבטה לש?"ץוצמל ןתונש הז" ,הככ אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/10/00 14:22
לט :תאמ
שארה יל באוכל הבוגתב
???תורחאה תולוכסאה ןה וליאו
לט ל וביגה
 
 
15/10/00 19:58
קתבמה ו'ג :תאמ
שארה יל באוכל הבוגתב
שולשל תקלחנ הציצמה תונמא ,הככ זא ,בוט
:תוירקיע תולוכסא


םישנ ."האיצומה" הלוכסאה - הנושארה
דע ץוצמל תוגהונ וז הלוכסאל תוכייתשמש
םינהכה הטמ תא איצוהל זאו ,רוגישה עגרל
וז הלוכסא .תינדי הדובעל רובעלו ןהיפמ
,ונרופ יטרס יקיפמ לע דחוימב הביבח
קר אל ןיינועמ םעהש - המ םושמ - םירובסש
תוארמה תא תוארל םג אלא ,תולוקה תא עומשל
תיטנתוא הרימג ןכאש חיכוהל ןתינ ךיאו -
יניע דגנל הכיפש הארנ אל םא ,ןאכ התיה
?המלצמה
קתבמה םלוסב 5 :ןויצ


םישנ ."תקרויה" הלוכסאה :הינש הלוכסא
רשפאלו ץוצמל תוגהונש ,רתוי טעמ תוחתופמ
תא תועלעלמ ןניא ןה ךא ,ןהיפב הכיפשה תא
שי .הצוחה ותוא תוטלופ אלא - םייחה לזונ
."תקרויה" לש תולוכסא-תת
תקרויש תאז ,תרגפמה הלוכסאה :1 הלוכסא-תת
וא םייכריה לע ,שממ ךילע ןבלה ןעטמה תא
.יוניגל יוארו הפרחו השוב .ןטבה ילופיש
.םידוהי םיגהנתמ אל הככ
קתבמה םלוסב 2 : ןויצ
תאז :תיטנגלאה הלוכסאה :2 הלוכסא-תת
,תבגמ וא הטחממ דעומ דועבמ הניכמש
היפב רשא ערזה תא תטלופ האנ תועינצבו
.הטימה דצל תונידעב התוא החינמו ,הכותל
קתבמה םלוסב יצחו 7 :ןויצ


הריכבה איה ,"תעלובה" ,תישילשה הלוכסאה
,ראופמ הלאניפ דנארג .תולוכסאבש הלוגדהו
ומכ עווגו ךלוה ודנאודימידו רידא ודנשרק
העילבהו עולעילה םע ,לוואר לש ורלובה
טרברה ומכ .הרימגה םותב ,ערזה לש תמלשומה
םע ,הארשה אלמ ,קנע םויב ןאייארק-ןופ
ןילרב לש תינופמיסה


קתבמה םלוסב 10 :ןויצ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/10/00 21:25
ינא :תאמ
תולוכסאה 3 - ןיזה תציצמל הבוגתב
וא ןטבה לע הלש ערזה המל ,קתומ ,דיגת
הלש ןורגה ךותב לבא היופ הז ךלש םיילגרה
בוטר הז ,?ךל םיענ אל הז ---יפוי הז
.םיענ אל הז ןורגב וא הפב םג ,?קיבדו
!םיעט אל הז :הזמ רתויו
ינאל וביגה
 
 
16/10/00 0:06
ד"גמה םרבא :תאמ
קיינאמה ירטנצוגאה רבגה ו'גל הבוגתב
ךמצע תא החירמ תייה ?ךמצעל תקקלמ תייה
?םיילגרה ןיב


הבושתה תא תלביק זא
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
16/10/00 11:59
!!!ןכ :תאמ
טושפ דואמ רבסההל הבוגתב
.ילש חירה לע םגו םעטה לע םג התמ ינא ,ןכ
סוכה לש םעטה תא הפידעמ ינא ,תיעמשמ דח
.ערזה לש םעטה לע ילש
.תונב טעמ אלמ םג יתעמש הככ
הז .הז תא קקלל ול הנתנ אל איה ,הזמ ץוח
לכ אוהו ולש םיילגרל וא ןטבל עיגה כ"הס
.עזעוזמ ךכ
!!!ןכל וביגה
 
 
16/10/00 13:32
תאיל :תאמ
קיינאמה ירטנצוגאה רבגה ו'גל הבוגתב
רשב ,םוש םילכואש םירבג :םיחיכומ םירקחמ
םהלש ערזה םעט - הפק הברה םיתושו
יגימצו ךימס אהי ומקרמו רמ רתוי היהי
רתוי
םימ םיתוש ,תוריפ הברה םילכואש םירבג
'וכו םוש ,לצבכ םיפירח םינילבתמ םיענמנו
םיענ וחירו קתקתמ היהי םהל ערזה םעט


איה תונוחמצ :רסמה תא ומינפת ,ה'רבח זא
רסמה
תאילל וביגה
 
 
16/10/00 14:42
ינא :תאמ
יולת ?םיעט אלל הבוגתב
יל הארנ ,תולכ דע תוציצמל הפצמש -ו'גו
הזמו הזמ הברהו רוחש הפקו רשב לש רבג
תוצור אל ןה ,הארנכ ,הקוצמה הז ללגב
טנרטניאב לוכסתה תא קרופ אוה זא ול עולבל
ינאל וביגה
 
 
16/10/00 0:15
עוקת יגח :תאמ
תולוכסאה 3 - ןיזה תציצמל הבוגתב
התא .םיהדמ התא .םיהדמ התא !ו'ג ,םיהדמ
.םיהדמ התא .םיהדמ התא .םיהדמ
עוקת יגחל וביגה
 
 
21/3/03 14:58
הצצפה ןויס :תאמ
תולוכסאה 3 - ןיזה תציצמל הבוגתב

!!!!!!!!הטוס
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הצצפה ןויסל וביגה
 
 
16/10/00 0:23
סוזח :תאמ
תולוכסאה 3 - ןיזה תציצמל הבוגתב
קייודמו ריהב הכ טספינמ יתיאר אל םלועמ
בושח דחוימב .הבושח הכ היגוסב
ראשיהל חרכומ רבגהש הז לע שגדה תא תמשש
שביו יקנ ,סייופמ
סוזחל וביגה
 
 
16/10/00 12:03
ימת :תאמ
תולוכסאה 3 - ןיזה תציצמל הבוגתב
הריאשה אמאש ומכ ....שביו יקנ סייופמ
...לותיח ול הפילחהש ירחא ,ותוא
ימתל וביגה
 
 
16/10/00 12:58
גנימייט טקפרפ :תאמ
!יב ילפט :יקוניתה רבגהל הבוגתב
השאה לע דיגהל רשפא קוידב רבד ותוא
רבגהש ,הב ולפטיש הצורש ,"תיקוניתה"
תוכמס תרדשמש הרוצב הז תא הל השעי (?אבא)
ומכ ,התוא קפסיו התוא קקלי רבגהשו ,חוכו
תקונית


קיפסמ ,םימעפל םירבדמ םישנאש תויוטש הזיא
הממ ינהית טושפ - לקשב תויגולוכיספה םע
בתוכ ו'גש
גנימייט טקפרפל וביגה
 
 
16/10/00 14:45
ימת :תאמ
!יב ילפט :יקוניתה רבגהל הבוגתב
הליחב אלא האנה יל םרוג אל בתוכ ו'גש המ
ןויסינמ יל תמרגנה וז ומכ קוידב -הלק
ערז םועטל
םיעט אל טושפ ,ה'רבח םיעט אל
ימתל וביגה
 
 
16/10/00 14:50
תאיל :תאמ
!יב ילפט :יקוניתה רבגהל הבוגתב
אל ?וז הבוגת ןימ וזיא ...ימת ,תמאב ,ונ
שפחל יליחתת לא לבא .יעלבת לא ךל םיאתמ
.תורתסנ תויועמשמ
טושפ הככ
תאילל וביגה
 
 
16/10/00 15:26
- :תאמ
יקוניתה רבגהל הבוגתב
תונב .םימת הזכ אל הזש תעדוי תא - תאיל
ידכ -תוצור אל ןהש םירבד ינימ לכ תושוע
. תוצרל
המ קוידב הז -ו'ג לש ומכ הלאכ םילימו
יכה אל ןהש והשמ תושעל ןתוא דדועמש
...תוצור
-ל וביגה
 
 
16/10/00 1:08
הילו'ג :תאמ
תולוכסאה 3 - ןיזה תציצמל הבוגתב
תועדוה המכ תאצמנש הרוחשה השבכל העדוה וז
:ןאכמ הטמל


ש י
ם י ה ו ל א


קידצמש דיחיה אוהו קתבמה ו'ג ול םיארוק
- הזכ רבד ןיא ולצאו ,תרוויע הנומא
."תינעת"
הילו'גל וביגה
 
 
16/10/00 9:53
יצחו תעלובה :תאמ
תולוכסאה 3 - ןיזה תציצמל הבוגתב
?ו'ג יתוא רכוז
יצחו תעלובהל וביגה
 
 
16/10/00 12:53
גנימייט טקפרפ :תאמ
תולוכסאה 3 - ןיזה תציצמל הבוגתב
,ךלש הזה עטקהמ ,טקלפ הזמ תושעל הצור ינא
?ו'ג ,השרמ התא .ןיקנישב קלחלו
גנימייט טקפרפל וביגה
 
 
10/10/00 17:35
הילו'ג :תאמ
שארה יל באוכל הבוגתב
יביבסמ תוריקה ,הפיט דוע ךייחא ינא םא
....ולפי
הילו'גל וביגה
 
 
11/10/00 0:22
הלגמ אל :תאמ
שארה יל באוכל הבוגתב
ירדחל תסנכנ ינא ,חורה ילע החנשכ ,םימעפל
תא ךיא םילאוש םהש ירחא .םיט'צב סקס
ןתואל הבושתה תא תעדל םיצור םלוכ ,תיארנ
:תולאש שולש
אל ?תעלוב תא ?תחלגמ תא ?ילאנא תבהוא תא
.הזה רדסב דימת
תונשב ונייחל סנכנ היה טנרטניאה םא
הז םויה) ?תצצומ תא -םילאוש ויה ,םינומשה
סנכנ היה טנרטניאה םא (.....ןיינע אל רבכ
תא -םילאוש ויה ,םיעבשה תונשב ונייחל
אל רשעו םייפלא תנשבש ןאכמ ?"תנתונ"
ךלש רבגל תנתונ תא : לואשל אלא רתויי
?רומח םע ?בלכ םע הז תא השוע ךתוא תוארל
רבגו המידקמ רומח ?רבגו בלכ ?רומחו בלכ
.....יתפחסנ ,החילס ?הרוחאמ
עיגנ ,הדאיפמילואב ומכש תויהל לוכי םאה
לש םיאיש ?םיאיש רובשל רשפא יא רבכש בצמל
השענ המו ?ילנויצנוונוק אל ,עורפ יוריג
,םמעתשהל אל ידכ ,תאז לכב ותוא רובשל ידכ
?ןיגלטפואב תוכזל ידכ
הלגמ אלל וביגה
 
 
11/10/00 0:44
הלגמ אל :תאמ
שארה יל באוכל הבוגתב
.ב.נ
"תנתונה"ש ןכתיי םאה , ו'ג ,תורחא םילימב
ןמ ףלא יפ תשגרמ התיה םיעבשה תונש לש
?םייפלאה תונש לש "תעלובה"
היפצ ףדוע םתס וא םומעשו הקיחש קרש
םירבגל ?ונל) ונל םימרוג היפרגונרופב
אל רבכ) םישדח םיקחשמ רחא שקבל(רקיעב
הקותמו תיסקס הרוחב הטימב ךל שיש קיפסמ
םיקימיג ךירצ התא ,דאמ הצור ,ךתוא הצורש
תמר יכ (ןיגלטפואב תוכזל ידכ םירחא
...תיסחי דימת ירה איה שוגירה
הלגמ אלל וביגה
 
 
10/10/00 14:11
עוקת יגח :תאמ
תינעת הז םוצל הבוגתב
יתוא רמוג טושפ התא יכ ,ךלש תובוגתה תא שפחל יאדכ
!?הרקמב ,קתבמה ו'ג אל התאש חוטב התא ,שיגר שיא .קוחצמ
עוקת יגחל וביגה
 
 
15/10/00 20:04
קתבמה ו'ג :תאמ
םיציבה באכ לש תינעתה ינמאל הבוגתב
ינא קר הז קתבמה ו'ג !!!!!!!!!אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/10/00 23:10
השיגרה השיאה :תאמ
תינעת הז םוצל הבוגתב
..."תינוציק הצובק" ךלש הרדגהה תא "יתבהא"
?חתפל וא הללאבזיחל םיכייש םה ןוגריא הזיאל יל דיגת קר
...םתדל ךייש אל התאש הניבמ ינא
םואלו/תד/ןימ אלל םלועל עיגהש...דחא דוע אלא


,ידידי ךרבוע הצלמה דוע זא
הבורקה ותביבסל שיגרש דחאכ עמשנ אל שממ התא
!!!ךיפמ םילימ הלאכ איצומ התאשכ דחוימב
ךלש יוניכה תא הנשתש ףידע
...הטמל םש שיגרה שיאהל
:-)
השיגרה השיאהל וביגה
 
8/10/00 21:22
הרוחשה השבכה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
קר םה הבהא וא דובכ תארי ,דחפ .ךרוצ איה הנומא .םיהולא ןיא
לכל ,תוחפ וא רתוי םיפי ,תומש
ןיא .ץוחב וא ,םכותב .תונקירהו קירה םע םירדתסמ אלש הלא
.םיהולא
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
8/10/00 21:25
:תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
תומ םע תואיר תקלדמ תמ לבא ,םעפ םיהולא היהש בשוח ינא
.ןורחאה ןימאמה
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/10/00 19:15
Estee :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
.ןיאש יחיכות
Esteeל וביגה
 
 
10/10/00 10:38
noe :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
לע אובל תוכירצ תוחכוה ,ותוא ןיאש והשמ לע חיכוהל רשפא יא
.ותוא שיש והשמ
.היאר הניא וניאר אל :דומלתה ןושלב וא
םיהולא לע רבודמשכ ןיא וא שי םילימב שומישהש בשוח ינא ןכל
ונאש יפכ תיתיווה תואיצמל ףופכ וניא ותרדגה חכמ רשא
תונטשפו תילכת לעב אוה ןיא וא שי םא חוכיוה ,התוא םיריכמ
...ןבא אורבל לוכי אוה םא הלאשל תוהז
noeל וביגה
 
 
10/10/00 11:50
Estee :תאמ
רייפ אלל הבוגתב
טושפ ,חיכוהל לוכיש ימ .םיהולא שיש חיכוהל הלוכי אל ינא
שיש תעדוי אל ינא לבא .ןימאהל ךירצ אל אוה ,עדוי
.םיהולא
.םיהולא שיש הנימאמ ינא
אל אליממו ונניא אוהש חיכוהל לוכי אל התא םגש ןוויכ
.ונניא אוהש ןימאמ התא ,ונניא אוהש עדוי
.םינימאמ קר .םינימאמ ונינשש הככ
Esteeל וביגה
 
 
10/10/00 17:10
noe :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
האור ינא יכ םיהולאב ןימאמ ינא .יתרמאש המ קןוידב הז
םע לבק ריהצהלו תאצל היעב םוש יל ןיאו ,םוי לכ ותוא
.(ופי יבכמ דהוא אל ינאו) םיהולא שי :םלועו
.חיכות יל דיגי והשימש ןכומ אל ינאו
.ןימאמ וניאש ימ יפלכ ,ךתסרתה יניעב הלוספ ךכ
noeל וביגה
 
 
11/10/00 8:11
ימענ :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
הבהא ןיא...ךל רמוא היה והשימ םא יתסא
יל הארנ אל..?חיכויש תשקבמ תייה
הבהא שיש תעדוי תא יכ
םיהולא ייבגל רבד ותוא
םיהולא תא הווח אלש והשימ ומכ הבהא הווח אלש והשימ
ומצעמ הווחי אוהש דע ול ורזעי אל תוחכוה םוש
הבהאםיהולאתא
הנימאמ אל ינא
תעדוי ינא
םינימאמ אל םישנא םע תחכוותימ אל ינא
םינימאמה םע אל םגו
?חכוותהל שי המ
?אל... לכל תעו ןמז
ימענל וביגה
 
 
11/10/00 9:37
Estee :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
ןימאמש ימש ,םיבשוח םה םימעפל לבא ,הרקי ימענ ,ןכ
.....תאזכ הרהוי םהב שי םימעפל .......םיהולאב
הריפכהו ,תילנויצר אל איה הנומאה וליאכ
םינימאמ אלהו רדע םה םינימאמה וליאכ ....תילנויצר
זא .....םייתרוקיבו םיחכופמ םילאודיוודניא םה
,הנימאמו תיתרוקיב תחכופמ תיטסילאודיוודניא רותב
!וחיכות -דיגהל יל אב
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 10:07
ימענ :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
תמאב..ללכב בילעהל ילב הככ זא
?ךלשמ םהלש הרהויה הנוש המב
תאש ךלש טפשימהמ אב הזו
[?הז תא םיבתוכ ךיא טיש].תיטסילאודיוידניא
תחכופמ
תיתרוקיב
הנימאמו
?תנווכתמ ינא המל הניבמ תא
הככ םיבשוח הלאו הככ םיבשוח הלא זא
?אל יירמגל ימיטיגל הז
תבשוח תאש המש םירחא םישנאל חיכוהל תוסנל המל
?ןוכנה אוה
ךל יעדת
ינאש החוטב ינא תקדוצ ינאש תבשוח ינאש םעפ לכ
העוט
המלשה הנומתה תא ונל ןיא םעפ ףאש אוה עטקהמ קלח
והשימל ןוכנ אל יל ןוכנש המ ןכל ונמצע לע וליפא
רחא
?הככ אל
הבהא
ימענל וביגה
 
 
11/10/00 10:47
Estee :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
.ימענ תקדוצ
.רחא והשימל ןוכנ אל יל ןוכנש המ
.ךפיהלו


םימעפל לבא
שיגרהל ךל םינתונ
-ךרובע ןוכנש המש
.ימיטיגל אל אוה


זאו
דיגהל לוכי התא
יל תפכא המ


םימעפל לבא
לוכי אל התא


הפיאו רמא ימ יולת
....הזל שי תוכלשה הזיאו


דיגהל ךל ףוחד זאו
???ימיטיגל אל הז המל


הזכ והשמ םהל שי ,םדא ינב יכ
םירחוב םהש ירחאש
ריבסהל םיכירצ םה
םמצעל
ןוכנ יכה ורחב םהש
לבלבתהל אל ידכ
ברעהו םכשה םמצעל דיגהל אל ידכ
?תרחא רוחבל ךירצ יתייה ילוא
ךרוצ םהל שי זאו
םלוכל אל
תרחא ורחבש הלאל תתל
....םיעוט שיגרהל
ימינפ דה םהב םיררועמ וירבדש ימ תא םוחב קבחל
המכסה לש
םיננוצ תויהלו
לש ימינפ דה םהב םיררועמ וירבדש ימ יפלכ
....תודגנתה
(....ןכ ,ןידע הז "םיננוצ"ו)
ךל רק ךכ לכ םימעפל זא
רוקמ תמ התא
רהמ רבדל ליחתמ התאש
סירתהל ,ןגהל ,לואשל
םימעפלו
ךלוהו בבותסמ התא
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 13:44
ימענ :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
יוטיבה ןיעל קזח יל ץפוק תרמאש המ לכמ
"שיגרהל ךל םינתונ"
והשמ אל הז םא תחקל םיבייח אל םינתונשכ
ךל םיאתמש
ךמצע ןיבל ךניב ךלש תוימינפה תולאשלו
ךל םינתונש המ יפ לע לועפל ךל המל זא
?שיגרהל
תנבומ ינאש הווקמ
אל םא ידיגת
{}
ימענל וביגה
 
 
11/10/00 14:27
Estee :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
...יתרבח רוצי אוה םדאה לבא .תנבומ תא
ךל תונעל ידכ זכרתהל ארונ םדוקמ יתיסינ
והשימ םא .יתלוכיש תקייודמ יכה הבושתה תא
תללוצ יתייה אל הז תא יתוא לאוש היה רחא
ןויער לכ :תיתרבח הבושת הנוע אלא המינפ
ןמא .תומי אוה םהידעלבש ,םיכמות שפחמ
דבל בשוי אוה ,הניבמ תא) הרכה שפחמ
אל אוהו דחא ףאמ ול תפכא אלו וידוטסב
המ ול תפכא אלו דחא ףאמ היצמיטיגל ךירצ
אוה אל וא שיגרי אוהש םיצור םירחא
םייסמ אוה זאו -טלחומ טסילאודיודניא
בער םלועל הצוחה אצויו -והשמ רוציל
....יתישעש המ תא ,השקבב ,ובהאת ...הרכהל
.....ונקת ,ורקבת ,וסיפדת ,וטילקת,וגיצת
הבהא לבקמ אוה םא ....ובהאת ובהאת ובהאת
-עגרנ אוה ול הבושחש תוסחייתהה תצובקמ
תצובק םא לבא ,ותוא ואנשי םירחא םא וליפא
וילע ןיתשהל הטילחמ ול הבושחש תוסחייתהה
-ונממ םלעתהל טושפ וא לטבל ,לוטקל ,תשקב
( ...הלודג תוללמוא וז זא
םישנא ...הז לכ תא יתמשר המל ,בוט
םייוסמ יתרבח יוביגל ,רבתסמ ,םיקוקז
וא םלועב לועפל םילוכי אל םה וידעלבש
בוט שיגרהל טושפ וא והשמ רוציל
הז ללגבו םתוא םיללושש םהל עירפמ הז ללגב
'וכו םיקדוצ םהש ענכשל םיצמאתמ םה
השע (...ודעב וניתשש ןוויכ) םיהולא הככ
....ונתוא
,תוברת תמחלמ ---ונלש תלבלובמה לארשיבו
תונוש תופקשהש ינפמ ?המל ?בל תמש אל
ןויכו הנוש תויופידע רדסל תוליבומ
הסנמ דחא לכ ,םילבגומ דימת םיבאשמהש
תא דדובלו ולש הפקשהל תושפנ תושעל
....תרחאל היצמיטיגל הד תושעל ....תרחאה
יתייה םא ....ידמ רתוי רבכ יתבתכ ,והז
הז תא ץווכל הלוכי יתייה תינלבס רתוי
יתעגייש יל יחלסת תא לבא ,תורוש שמחל
(?יחלסת) ......ךתוא
Esteeל וביגה
 
 
11/10/00 15:27
ימענ :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
תחלוס חטב
תועגייתה קוידב אל הז וליפא
טומק חצמב האירק אלא
ןיבהל קזח ןוצר
יתנבה קלח
יתנבה אל קלח
ךויח
ימענל וביגה
 
 
11/10/00 16:54
ימענ :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
יתלבלבתה..הדומ
החיש םיליחתמ םימעפל עטק הזיא יל יתבשח
םייוסמ םוקממ
רוקמהמ רתויו רתוי םיקחרתימ הבוגת לכו
לובליבה םע דחי הרקימ לכב
ךתיא רבדל תנהנ ינא
}{
ימענל וביגה
 
 
12/10/00 22:38
ינרוא :תאמ
םינימאמ ,םיעדוי אל ,תוחכוה ןיאל הבוגתב
ןנוגל ידכו ,יתרבח רוצי םנמוא אוה םדאה
תוצובקל ןתי אל ללכ ךרדב אוה ומצע לע
לע ,ויתושגר לע עיפשהל ול תוינוציחה
ותוא רערעל םהל ןתי אל אוה ,ויתונומא
הרבחה לש םייסיסבה םיכרצה דחאש ללגב
שיו "ונחנא" שי - תוכייש אוה תישונאה
הנומא לעב םדאל בושח תמאבש המו ,"םה"
הלא לש העידהו הכימתה איה תמיוסמ
ולא אלו ,והומכ הנומא התואתא םיקיזחמש
."םה"ה ,ול םידגונמש


היונש ותנומאש םדא קר ,תוללכה ילב ,בורל
וא ותקדצב חוטב וניאש םדא קר ,תקולחמב
וא תויטנ וא תוגשה ןהש הזיא ול שיש
השק ןפואב עפשוי - ותנומאב תורערעתה
.ול תוינותיחה תוצובקה לש תודמעמ


חצר - תאז רעריע תצקש רבד ארק לארשיב
.ןיבר
,ןיבר תא וחצר םיינמי/םייתדה לכ םואתפ
ינפב םמצע חיכוהל םיכירצו
.םינלאמש/םיינוליח
ינרואל וביגה
 
8/10/00 21:31
ןיראק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ךלמ תמאב התא ,ךומכש ןרקש יברע
.ךל הדות תמאב ,ךומכשןועלמקסש ץעיקובו
ןיראקל וביגה
 
8/10/00 22:36
ירונ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.רצק רופיס יתארק םעפ
.ךרעב: הככ ךלה אוה
.תצובק ויח דדוב בכוכ לע, הקוחר היסקלגב
.םהשמ רפסמ ויה תצובקב
.לכה .לכה םהל היה
.קחשל וגהנ, וממעתשהשכ
.לכב קחשל םהל היה רתומ
.קרפל וא קחשמה תא תובכל םיבייח ויה ומייסשכש קר
.םמעשמ ארונ ול היה. ולש בשחמה תא חתפ, םהשמה דחא, דחא םוי
.שדח קחשימ ומצעל איצמהל טילחה אוה
דחא דוע םהל םש ,םיוסמ רדסב םתוא ביצה םיבכוכ רפסמ הנב אוה
.עצמאב
ןיזה .ץרא ול ארקו םהמ דחא רחב אוה,ידמ רתוי בושחל ילבמ
.תכלל ךירצ אוהש רכזינ זאו,םינותנ
?הבכי אל וא הבכי, טבלתמ ומצע אצמ אוה
.םיקוחה תא דחא ףא רפה אל םלועמ לבא םלועמ


קחשמל ןתיי אוה. םולכ אלו קוחמל אל תובכל אל טילחה אוה ?המ זא
.ומצע תא קחשל
.ךלהו
תודונת.תויושחרתה ולח .ןננובתהל בשיו רזח אוה ןמז רחאל
. הבל יחטמב וצרפתה םירה הז ירחא הז ופדר םירואזוניד
.ןיינעמ ומצעל בשח ממה
דוע הכחנ
. םיילגר יתש לע םירוצי םש אצמ אוה עובש ירחא
.תוצרמנ הלאב הלא םיטבוח םיבר
?ומצעל םהמה, הפ הרוק המ
?תובכל ?יתחרט הז ליבשב
.דוע ןיתמהל טילחה אוהו םיניניעה ועגרינ,רהרהמ ודועב ךכו


.םישנא ארק אוה םירוציל. ןמז רבע
םהמ דועו דוע,קדבש םעפ לכב אצמ אוה תושביה לע
ןיבהל ללכב השק ול היה}םיגרוה םיבר םתוא אצומ היה םעפ לכב
{גרה הז המ
.בוש ליחתהו ירמגל לכה קוחמל הצר ןיבהשכו
.הביכ טעמכש םעפ לכב
.תומחלמה וקספ
.העט ןכיה ןיבהל תוסנל. תווקל ךישמה אוהו
תרחא ךרדב תואיצמל הפתוש וא,ןותיע תארוק ינאשכ םעפ לכ זאמ
.הבכי אוה יתמ ההות ינא,
.ןכ


.ל ל כ ב [?םיהולא] ומש המב הנימאמ אל ינאו
.ופט
.םיהולא רומשי
ירונל וביגה
 
 
9/10/00 0:13
ןירג ילוי :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
.גרהו חבטב םיקסוע בשחמה יקחשמ בורש ,הנורחאל בל יתמש ,תמאב
קא'צ ,םעזה שיא יל סורב ,לסחמה ,לעופל איצומה התא היה
ךרדב רתויש המכ גורה - דימשמה ןנוק ,רוטיינימרט ,סירונ
ךירצ דשה תא םג :םצעבו ,ימ עדוי דשה וא הכיסנה ץוליחל
.גורהל
.סורדל .ףורשל .גורהל


ירונ ,תבתכ הפי
ןירג ילויל וביגה
 
8/10/00 22:52
ינרוא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
- הירוטסיהל סחיב שדח גשומ .תינוליח היידוהי ינא .תינוליח ינא
המויסקא התיה אל (תירוטסיה הניחבמ) ןמזמ אל דע .ינוליח ידוהי
תונטק תווצמ םייקלו ןימאהל היה ושוריפ ידוהי תויהל .וזמ הלודג
.תולענו תופי תווצמ דצל תוינונטקו
וקבד יתחפשמ ינב .םינש יפלא ךשמב תידוהיה תוהזב וקבד ונמע ינב
ויה ,תיפוריאה הלוגב ,תאזה האמב דוע .םינש יפלא ךשמב םתודהיב
אלו םתודהי לע ורמש םה ."םידרח" הנכמ ינאש המ יתחפשמ ינב
רגרובמה םא ,םיהולא ןיא וא שי םא םמצע תא ולאש אלו וללובתה
.ילב וא הניבג םע רתוי םיעט
םהו - רפסה םע לש םינג - רתוי םימכח ויה םה יכ ,םתוא ואנשו
תונחממ ורזח םהשכו ...םינושמ םיגח םהל ויהו רחסמב וחילצה
ףאה תוטחממב ושמתשהו םהיתב לע וטלתשה םהלש םינכשה ,תוומה
.םיהולא םהל היהו .תירבעב םהיתומש םימוקר ויה םהילעש ,םהלש


ץראל אובל .ןאכל אובלו ,םשמ תאצל רתויו םינש רשע וכיח םהו
בלב ןוירוג ןב םיקהש הנטק ריע ,תילע תרצנב בשייתהלו .שדוקה
יתלבה יוניכב וכז ןכלו ןאכ וראשנש םיברע לש םזועמ ,לילגה
."םילארשי םיברע" ירשפא
אתבסהו אבסה .םיהולאה תא הדביא ילש החפשמה ,ןאכ אקוד ,ןאכו
םיינוליח רבכ םה ילש םירוההו ,תרוסמ ירמוש קר ויה רבכ ילש
.הניבג םע םיעט רתוי רגרובמההש םיעדויש ,םירומג
,תאז לכבו .םינש רבכ הווצמ ףא םימייקמ אל רבכ תיבב ונלצאו
.םידוהי ונחנא


.יל םרוצ והשמ


םע היעב יל ןיאו תינוליח ינא .םיהולאב הנימאמ אל ינא ?ינאו
ינב .ינוליח אוהו ,יתד ץוביקמ ,תיתד החפשממ אב יגוז ןב .הז
ינאו ,תוחותפ תועורזמ רתויב יתוא ולביק םהו םייתד ולש החפשמה
.םהומכ תויחל הצור יתייה אל לבא,זוחא האמב םתוא תדבכמ


...תאז לכבו
.יל םרוצ והשמ


המל םינשה ךשמב םתנומאו םתודהי לע רומשל וחילצה יתחפשמ ינב םא
םיעסונ ,רופיכ םויב םילכוא תיבב ונלצא ?םכרד תא הכישממ אל ינא
הז םגו ,תואצעה םוי תא םיגגוח...בוט .גח ףא םיגגוח אלו תבשב
,לוממ םינכשהו ,הניגב לגנמ םישוע...םימעפל םיברועמ תושגרב
שחנל הסנמ ינאו "חמש גח" ןולחהמ ונל םיקעוצו םילכתסמ ,םיברעה
ינא הז םוקמב .שייבתהלו שאה תא תובכל יל אבו.שארב םהל רבוע המ
םילכוא ונלצאש םיעדוי םה לבא,קייטס הזיאל ףרטצהל םתוא הנימזמ
.םיברסמ םה זא ,ריזח


.תרחא יידלי תא ךנחא ינא החפשמ יל היהתו הלודג היהא ינאשכ
תצק הירוטסיה רפס ך"נתב האור ינא .תרוסמ ןיבל תד ןיב לדבה שי
תומזגומה תויונשרפהש תבשוח ינאו .םיהולאב הנימאמ אל ינאו,יוזה
לכו (ומיא בלחב ידג לכאת אל) בלחו רשב תליכא יא ומכ
רוצ ינבא ףשפשל יכ תבשב שא קילדהל רוסא ,ייקוא)תויביטימירפה
תותבשב המלו ?גתמ לע ץוחללב השק המ ,קבאר לבא ,השק הדובע וז
םהש ללגב ליעמ שובלל הכירצ ינא יגוז ןב לש םירוהה לצא טסוגואב
תורתוימ ,תושפוטמ ןה (?תולעמ 10 לע קלוד ןגזמה תא וריאשה
.תוחפונמו
םע לויטל העיסנו ,שודיקו תבש לילב תורנ תקלדהש תבשוח ינא לבא
תיבב ילצא !רדס ליל הצור ינא .םלשומ בוליש הז - תבשב םידליה
לילב ראשיהל יתבדנתה תלייח רותב !םינש רבכ רדס ליל םישוע אל
זא - הבער יתייה ,התיבה ךרדב ,רדסה ליל ירחא םויו!סיסבב רדסה
.ימאי ימאי .םרקומ זווא הזח םע טסוט יתינק
שובלל הצור ינא ,הכונחב היכונחו םירופב תונמ חולשמ הצור ינא
םכל עמשנ הז ילואו .רמועב ג"לב הרודמ קילדהלו תועובשב ןבל
רופיכ םויב םצש ינוליחש םיבשוח םתאש ללגב הז לבא...עובצ דואמ
.ינוליח תויהל לוכי אל
ינא .םיהולא תא "דובעל" ליבשב הלאה םירבדה לכ תא הצור אל ינא
תא הכירצ ינאו ,תוכייש יל םינתונ םה יכ הלאה םירבד לכ תא הצור
םג תרחא ,ילש םישרושל הבורק שיגרהל הכירצ ינא ,תאזה תוכיישה
יפלקב תוארוקו הפקב םיארוק לצא ימצע תא שפחל בוחרל אצא ינא
,תונטק םיטחמב םישנא םירקודש םיטסידאסו םירליה לצא ,טוראט
.ףסכ הז לע םילבקמ דועו


רוחבל - תויהל הלוכיש הלודג יכה תוכזה תא יל שיש תבשוח ינא
תוקיתע תורוסמ םויקב .תוינוליחה ןיבל תודהיה ןיב בלשלו
הנומאב ךרוצ ,יגלטסונ ךרוצ ,ילש דחא ךרוצ תאלממ ינא תודמחנו
ייחב ימצע םויקבו .תוישרושבו תוכיישב ךרוצ ,הארנכ איהשלכ
.םירחא םיכרצ תאלממ ינא תוחונ


.ירמגל הניבמ אל ינא םג ילוא .יתנווכ תא ןיבהל וחילצת אל ילוא
קר ,תויצקובורפ תושעל הסנמ אל ינאו העובצ השיגרמ אל ינא לבא
.ילש תשבגתמה תמאה תא עיבהל יתיצר


.החלצהב דימת אל ,רבד לכו דחא לכ ןיבהל דימת הסנמ ינא
הצור אל ינא .הבושתב הרזחה אוה רתויב יל םיריהנש םירבדה דחא
רוזחא םעפ יא ינאש םייוכיסה לבא ,תעדל ןיא יכ "םלועל" דיגהל
םירזוחה תא ןיבהל הלוכי ינא לבא .םייספאו םישולק םה הבושתב
רתומ המ ,ןוכנ המ םיעדוי םואתםפש ,תרגסמ ואצמ םואתפש ,הבושתב
אלש ,תובושת שפחל םיכירצ אל םה ,םהל לק םואתפ ,רוסא המו
רומאש המ לכ םישוע םה יכ ,םהל בוט םותפ .שארה תא רובשל םיכירצ
?בוט םהל היהי אל ךיא זא ,בוט תויהל
תושעל תלדתשמ ינא ,תובושת תשפחמ ןכ ינא ,שארה תא תרבוש ןכ ינא
.ער ער ער הזש תרמוא תדה םא וליפא ,בוטו ןוכנ יל הארנש המ קר
.בוט םדאכ ימצע תא תספות ינא


ןיב אל .תוינוליח ןיבל תרוסמ ןיב .בלשל איה יתאצמ ינאש הבושתה
.םדא ינא .הידוהי ינא ,םואל יל שי .תד יל ןיא - תד
ינרואל וביגה
 
 
8/10/00 23:02
תנע :תאמ
תרוסמ ןיבל תד ןיבל הבוגתב
אל םתסה ןמ ונחנאש תורמל ,תבתכ הפי ךכ לכ ,ןוכנ ךכ לכ
תא תאצומ ינא (הלעמל ךלש הבוגתה לשמל) םירחא םירבדב תומיכסמ
ןוכנ יכה הז תא תפקיש .תבתכש תואו הלימ לכ םע ההדזמ ימצע
.תישיאה יתשוחתלו יתעדל תוחפל ,תויהל לוכיש


שי המ עומשל התמ רבכ ינאו ףרטצת יתסא ,םירופיכה םוי אצישכ
.הז לע רמול הל
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 0:07
ינרוא :תאמ
!םיסקמל הבוגתב
!תנע ךל ןח ןח


תובוגתהו תובתכה לכ תא יתארקו ןאכ יתבשי ,יתנייצש ומכ
ינאש ךל דיגהל תבייח ינאו ,יניסב יתייהש עובשב יתרסחהש
הבוגב םישנא םע רבדל ךלש תלוכיה תא ,ךתוא הכירעמ דואמ
.אלש המ תאו בושחש המ תא ןנסלו ,םיניעה
רשקהב טסקט לכ אורקל הלוכי תאש הז תא הכירעמ ינאש ןבומכו
אל הקיטילופ לע תומיכסמ ונניאש הדבועה - ולש יפיצפסה
ונחנא ובש רחא אשונב תדהוא העיד תעבהמ ענמהל ךל תמרוג
חצנתהל ,חגנתהל םיפידעמ ויהש םירחאמ לידבהל ,תומיכסמ
אלש ולש הבוגת וארק םעפש ימ לש ויפ אצומ לכ תא בילעהלו
.ובהא
!חוכ רשי
ינרואל וביגה
 
 
9/10/00 0:34
ןירג ילוי :תאמ
!ךמצעב המיסקמל הבוגתב
הבושתב הרזח - יתביבסב יתיארש םירקמ רואלו תישיאה יתעדל
.הבהא ירחא שופיחמ אלא ,םיכרע ירחא שופיחמ תעבונ הניא
הז - בהוא קוביח רדעיה ,בל תמושתבו םוחבו הבהאב רוסחמ
.הבושתב רוזחל םישנאל םרוגש המ
הלא לכ - תוליפתה ,הרישה ,הבישיה ,ארמגה ירועיש ,ברה
דואמ קוביח לש גוס הזב שי ."סנ'דחיב"ה תשוחת תא םינתונ
הבהאה ול הרסחש ימלו .תוכייש לש השגרה ןתמ ,יהבא ,קזח
,והשמ שקבמ (יברה) אבאשכו .םס ומכ הז ,הלודגה תיתחפשמה
"אבא" תא תוצרל ידכ ,הנומאב קזחתת התא .ותוא בזכאת ךיא
.םיהולא :לודגה באה תאו


םיריכמ םתאש הבושתב רזוח לכ .וארתו ,םכלש הביבסב וקדבת
תוחפשממ םיאב אל - עירכמה םבור לבא ,לכ אל ,ייקוא -
.תוכמותו תואירב ,תובהוא
,הבושתב רזוח ומצעב ,קחצי ןונמא דואמ בוט עדוי הז תאו
המלש םגו ,הבושתב רזוח דוע ,רהוז ירוא ןייוצמ עדויו
...ירזינב


לע "וחקלנ" םהלש םידליהש תוננולתמ תובר תוחפשמ ,בגאו
דוגינב ,ובשנ םנמאה ?וחקלנ םנמאה .הבושתב םיריזחמ ידי
- ילואו ?םיימינפה םהיתושגרו תישפוחה םתריחבו םנוצרל
האצותכ רצונ אל החפשמהמ קתנהו חקליהל וצר םה - ילוא
2 ץורע תוארל וקיספי םיינוליחה םירוההש ךכ לע תושקעתהמ
אל אצומה תדוקנבש ינפמ אלא ,בלחו רשב ןיב דירפהלו תבשב
?בוטו קזח קיפסמ רשק היה


טעמ אל ירחא יב הרצונש השוחתה תאז לבא ,העוט ינא ילואו
יתביבסב יתיארש םירקמ
ןירג ילויל וביגה
 
 
9/10/00 11:01
דמלמ לעי :תאמ
הבהא רחא שופיחה - הבושתב הרזחל הבוגתב
ילוי ,העוט אל תא
רדהנ תבתוכ תאו
רתוי הברה םימויא םירבד דילומ תודליב םוחבו הבהאב ךשח
תלדג הכותבש תיניערגה החפשמהמ תוקתנתהו הבושתב הרזחמ
דמלמ לעיל וביגה
 
 
9/10/00 7:39
תנע :תאמ
!ךמצעב המיסקמל הבוגתב
.הדות ,ינרוא הדות
,ןאכ ינשב דחא םחלהל לש םעטה תא הניבמ אל תמאב ינא
דועו,(?יתימאה םלועב קיפסמ ונל ןיא המ) ילאוטריוה םלועב
אל תוחפל ,םלועה תא הנשא אל ינא ,ירעצל לבא חסונבו הפשב
אל דועו תרחא ןנכת םיהולא ןכ םא אלא) ....הזה לוגלגב
(....םולכ הז לע יל רפיס
ינש דצמו תחא העד לע םערתהל ןיב הריתס האור אל ינא
?ןבלו רוחש ךכ לכ םה םייחה ?המ ,תרחא העיד םע םיכסהל
?עצמא ןיא


,ילוילו
רבד הז תרוסמ רתוי תצקל ןוצרו דחא רבד איה הבושתב הרזח
םישוע הבושתב םירזוחה בורו תקדוצ תאו דואמ ןכתיי ..רחא
הפיאש לבא תרגסמ אוצמל ידכו הבהאו םוח לבקל ידכ תאז
םצעב איהו רחאמ (יתעדל) בחר רתוי תצק רבד איה תרוסמל
,תיטנמור היגלטסונ אל) היגלטסונמ תונהל םלוכל תרשפאמ
.(תרבחמ אלא הדרדרוו תישטיק
םישיאה םיסרטניאל ,ומצע לש תחתל גאוד דחא לכ הבש הפוקתב
דחאתהל תרשפאמ םצעב תרוסמ תוחונו תויאדכ ילוקיש השועו
.הניתנו הלבק איה הלש הרטמהשכ הירטמ התוא תחת
םכח ןיא ,הזרו ןמש ןיא ,םימיאתמ םלוכ ,םילבוקמ םלוכ
.העוטו
תנעל וביגה
 
 
9/10/00 20:23
Estee :תאמ
!םיסקמל הבוגתב
....ינרוא ,תנע
בלב יכב םע תכלוה ינא םינש .חותפ לכה ?דיגהל יל שי המ
,הלש תוברתה ישנא רקיעב ,תלבלובמה לארשי ךיא תעמוש ינאשכ
...היטבמאה ימימ םע דחי קוניתה תא ךופשל םישקעתמ
,לצ םישוע ,םיריתסמ ....םניחה תאניש ,חורה רצוק ,היונארפה
המחנ םינתונש םירבד.םיינמוה .םיימיטיגל .םייואר םירבד לע
.ןימאמ אלש ימל םג תוכיישו
הרשע ,תראופמה התרוסמ,הקיתעה התמכח -תודהיה יאלפ לכ
הלגמש ימ לכל םיחותפ -יסקטה ,ישונאה,יתורפסה ,ינחורה
לוכי ןונימהו ,ול םיאתמש ןונימה תא אצמי דחא לכו .ןיינע
לכ הנתשמ םג ילש ןונימה .םייחה לש םינוש םיבלשב תונתשהל
.ןמזה לכ הנתשמ אוה םייתדה לכ לצא :דוס ןכל הלגא .ןמזה
.ישפנב ויה םעפש םירבדמ הקוחר ינא םיבר םישדוח רבכ
תרשפאמ -קמועל התוא םיניבמשכ -תודהיהו ,םיימניד םייחה לבא
.תאזה תוימנידה תא
,םימלש תורוד לש םירבשמ םימעפל ,םירבשמה תא םג תדבכמ איה
קיפסמ איה .תויוברקתהב החמשו תויוקחרתהה תא הניבמ איה
המל ..."הווש" איה המכ תעדוי איהו ,לכה התאר איה ,הקיתע
םיעבשל ,הלש ללוכה ךסל ?"איה" תרמוא ינאשכ תנווכתמ ינא
.....הלש המחנה תואובנל ,הלש םינפה
.ול םיאתמש ןונימהו דחא לכ
Esteeל וביגה
 
 
9/10/00 16:46
ליג :תאמ
תרוסמ ןיבל תד ןיבל הבוגתב
םדאה תא ןיפוכש הדימהמ תרזגנ הרוסמה חא בלה תייטנש יל ירב
,רופיכ םויב םצ אל ,םיהולאב ןימאמ ינניא רבעשל יתדכ .ותיבב
בלה תייהנ ,םייתד תוחפ םיתבמ םיאבה םישנא םע יתורכיהמ .'וכו
םיסקט תוחפ העיצה תיבהש לככ ,תרבוג תונטקב תויזויגילרה רחא
? אל ,רקחמ תרעשה שממ .םיידוהי
הלא .םהל ופחדש הממ םיחרובו ,םיכסח לע םמצע םיצפמ םישנא
תויהל ולדגי ,ןוויכ םושב תוינוציק ילב ,האירב תודלי ורבעש
(אלש וא) .בלכו ,םידלי 2 ואיבי ,םיליגר םישנא
ונל וקינעהש לככ ירהש ,ונב ןיאש הלמחל םג תרשקתמ תודליה
(דנאס 'זרו'ז /יבוזעה האוסנרפ) םירחאל רתוי קינענ ךכ ,רתוי
ליגל וביגה
 
 
9/10/00 17:39
ףסא :תאמ
תרוסמ ןיבל תד ןיבל הבוגתב
.ינרוא
.ןייניעב םיברועמ תושגר ישיגרת לאו ומשב דליל יארקת
.רולקלופ - אוה "תרוסמ" ונלצא המ םושמ הנוכמה דליה לש ומש
ןיא ,(םע לש -ונלש הרקמב) יתצובק שוביגל ךרד איה רולקלופ
םוקמ ןיא ,"יטבש" רולקלופ לע רומשל תנמ לע הנומאב ךרוצ
.שפנ יטוביחו םיברועמ תושגרל
לוכי ןכותהו הצובקה םע תוהדזה עיבהל ונלש ךרדה איה רולקלופ
ךותמ דלונ יאקירמאה הידוהה גח) תיתימא תויכרע לכ לוטנ תויהל
הז לבא תילסרבינואו תירצונ תועמשמ תלעב תירוטסיה הדוזיפא
ךרואל םינושמו םינוש םייוטיב לביק ןכא אוהו ,יתד גח וניא
הז ,תסנכ תיבב םעפ יעיפות ילואו ,תורנ יקילדת .(הירוטסיהה
יכרע ןעטמ תאשל בייח אל אוה ונלש רולקלופהמ קלח הז ,רדסב
.תוכייש תשוחת קר אלא
העוט ינא םאו ,יתטלקש חורה וז) תלצנתמ עמשהל תבייח אל תא
תאש םירחא ענכשל יסנת לאו ךמצע תא יריבסת לא (רעטצמ ינא
ךתוכזו) ונלש יטבשה רולקלופה תא ידבכתו תינוליח ייהת .רדסב
.(תיביטקלס תויהל םג
.(םת טעמכ רופיכ םוי) חמש תוכוס ךל היהיש זא
ףסאל וביגה
 
 
9/10/00 20:25
ינרוא :תאמ
ינרואלל הבוגתב
יתאב אלש תמאב לבא ,המינה תא תנבה אלש לצנתהל ךרוצ ןיא
.לצנתהל
םג...םכליבשב קר אל לבא - ימצע תא ריבסהל יתיסינ ילוא
.יליבשב
השיגה תא גיצהל יתיצר קרו ,ילש םייחה םע ןיטולחל המלש ינא
.םיאתמ יל הארנש רשקהב ,ילש


ךיא הייהתהו הלאשה .ילצא תמייק המירצה - אל וא רולקלופ
,יחומב תרקנמ ייח חרוא חכונל יתחפשממ תורוד םישיגרמ ויה
,רוחבל תורשפא התיה אל םהל .תיטנוולר אל איהש תורמל
רגובמ יכה רודב םג האור ינאש המ יפלו ,ולכי וליא ,ילואו
.םיאנקתמ ףאו יב םיאג ויה םה - יתחפשממ יח ןיידעש
.הווקמ ינא ךכ תוחפל


!גח םוי םוי ךל היהיש...ו ךל םג חמש תוכוס
ינרואל וביגה
 
 
10/10/00 21:30
יקיימ :תאמ
ףסאלל הבוגתב
אל ,ירובע ירקיעה הריפכה םוי אוהש ,רופיכ םויב אקווד
ישוקב ןתנ תרשהו ,וק לש ארח היה יכ ?המל ,ןאכ יתרקיב
.הדות שממ - העשב דומע ןועטל
- יננה לבא


םהש ,תורוסמו םיגהנמ תמייוסמ הדימב יכ ףסא םע המיכסמ
תוכייש ןוניכל ימיטגל יעצמא םה ,רולקלופמ קלח קר בגא
רגאמ ידי לע תורדגומ תויוברתו תורבח ,תוליהק .תיתצובק
,תוחיר ,תונומת ,הפש לש אוה הזה רגאמה םא ןיב ,ףתושמ
.רופיכ םויב םוצ וליפא וא םילילצו םימעט
יכה יל היהש המ תא ,(ןייצל ילע ,ליגרכ) הרמא יתסא לבא
ינגומוה ףוג התיה אל םלועמ ,ללכב תודהיה - תוביסנב ןוכנ
תויונשרפ ורבע אלש הווצמו קוספ טעמכ ןיאו ,יעמשמ דחו
הפיש המ אוה הל םינפ םיעבשה .תורודה ךלהמב םיסומלופו
ןווגמה תא רצייש המו ,(בל םש אלש ימל ,תד וזו) ונלש תדב
.האלה ןכו םינושה הליפתה יחסונ תא ,יתדעה


םוצל םיצור אלש ידוהי םג םנשי ,הזה רודב ,אלפ הז וארו
אל וא ןכו ,תשרב רבדל םיצור אל וא ןכו ,רופיכ םויב
ןכו ןופלטב רבדל ,תבשב עוסנל ,תסנכ תיבל תכלל םיצור
.האלה
םשב םשה יררבדמ המכש המל דוגינב) ונל רתומ !!!ונתוכז
ןימאמש ימ .ותיא תכללו ,ונל אב המ רוחבל (םינעוט םמצע
.םוציש ,בוט ול השוע םוצלש
הלעל םינורחאה תורודב ךפה רופיכ םויש ,ינומכ ןימאמש ימ
..ז ןבו עשופ אטוח תויהל היצמיטיגלה לע הסכמש הנאתה
.םוצי אלש - הליחב ול השוע קר םוצה ןויערשו ,הנשה ראשב


י - מ - י - ט - י - ג- ל - ספיל יימ דיר
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


תיב וא ,הבהא שופיח םיתעל איה הבושתב הרזח - ילויו לעי
הכילה וא ,םירוהה דגנכ דרמ םג םימעפלו ףילחת וא ,םוח וא
,הנומאה לש (תושלחה ילואו) תוקזחתה ,תרחא תימינפ תמא םע
.ראשה לכו ןוחטבה לש


ימ שיו ,חוכ איה הנומאה םרובעש ימ ,יתוריבגו יתובר שי
תויהל ידכ תרגסמל םיקוקזש ימ שי .הל םיקקזנ םניאש
יחקל םייחב םידמול ונלוכ ,ןיראק ימיטיגל הז םגו ,םיבוט
םירמוא םדוק ."המל"ה יחקל תא םידמול ונחנאש ינפל ,"אל"
,"םח הז יכ" ונל םיריבסמ ךכ רחא קרו ,תעגל רוסא ונל
.ןיחתורב הווכיישכל אלא דמלי אל ונתיאמ קלחו


ינא" קעוצו המבה לע דמועש ימ אוה הזה רופיסב דיחיה ערה
חיטבמש ימו ,הדיחי הבושת ןיא - "הדיחיה הבושתה יל ,ינא
.רוויע וא ןרקש וא אוה התוא


לכשהמ ,םינפבמ האבש וז איה ,םלוכו ןיראק תיתימאה תמאה
םתאו םתרחב םא .םכתריחב יפל סעקשיקהמ וא המשנהמ וא
םוקמ אל אוה םורופ םושו םוקמ םוש ,הריחבה םע םימלש
םכלש תמאל םא ןיבו .לצנתהל המ לע ןיא יכ תולצנתהל
םכלש תרגסמל םא ןיבו ,הבהא וא ואט וא ,םיהולא םיארוק
.התיא םימלש ויה - אהאב וא ןז ,תודהי םיארוק


שמתשהל הצעה תא הנממ וחק דחא רבד קר ןיראקמ וחקת םא
- לכשב


,הבשחמ לש תחא הדימ דוע קר ליעפנ ,רתוי תצק בושחנ םא
תורפכ ,םוצ ילב וא םע ,לק רתוי הברה ונלוכל היהי
...החילסו
יקיימל וביגה
 
 
10/10/00 21:07
לטיור :תאמ
תרוסמ ןיבל תד ןיבל הבוגתב
ךרצ התא םוי לכ ינוליח התאשכ יכ ,השק רתוי הז ינוליח תויהלש
,תרחא הליפת איצמהל
םיביטומ ינימ לכ לע רומשלש הז לע ,ךתיא המיכסמ ינאו
ינא ,ביבא לתב יתרגשכו ,םיענ תויהל לוכי הז םייתרוסמ
תחא םולש תבש תולחאמו ,תבש תורנ תוקילדמ ונייה ילש הפתושהו
לכו הדימב ,םיגחה לש אתורבחב םיענ והשמ שיו ,הינשל
ונלצא ומכ ,תויטילופ תויומהלתהל םיכפוה אל הלאה םירדסלילה
החפשמה םע ,סקאה לצא ריבעהל יתבהא ילש םיגחה תא .ללכ ךרדב
דחיב םיבשוי ונייה תוכרבהו החוראה ירחא ,םימודא הלעמב
יל השע הז ,הזה דחיבהמ יתינהנ שממ ,בינגמ הזו ,םירשו תספרמב
.בלב םח
הזו ,תדה לע תומיוסמ תויסולכוא לש לופונומה הז עירפמ ילש המ
יל קדוב והשימשכ ,תרוסמהמ םיבר םינוליח קיחרמ יתעדלש המ
יל תולועש םירשב לע תומתוח ינימ לכ שישכ ,יתלכא המ תחלצב
,(םיסימ לקש ואמ שמח ףלא יתמלישש יתיאר םויה)ףסכ ןומה
תעסונ ינאשכ ,תדה םשב ינובשח לע תויח תומלש תויסולכואשכ
יטבמב יב םיטיבמ הרשע עברא ינב םידליו סובוטואב םילשוריל
דועו הז ,הסוכמ וניא ישארו הכורא המלוח יתשבל אל יכ האנש
המ לכב טועבל יל םימרוגו יתוא םידירטמ םירחא םיבר םירבד
אלש תעדוי ינאו .ונממ יתוא םיקחירמו ,תד חירמו ריכזמש
הברהו ,הנידממ תד תדרפה דעבש הברה שיו ,הלאכ ם-ל-ו-כ
,יללכ טבמב ,ןיידע לבא ,תובישיל רבעמ םידמול הברהו ,םידבוע
התא ,זוחא האמב םש אל התא םאש ,עובצ והשמל תכפוה תדהש הארנ
.הווש אל
לטיורל וביגה
 
 
11/10/00 0:48
הרדנסק :תאמ
םעפ הרמא ןייטשרבלא הווחל הבוגתב
- לטיור
....האנש התיה אל תאז ....הרשע - עבראה ינב םידליה זא
הרדנסקל וביגה
 
9/10/00 1:41
קוד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןבלה ןמלאהו ,הרוחשה הלכה
.ןחלוש לע םיסחי םהיניב םימייקמ
.הרובש לגר םע ןחלוש לע
. התמה השאהו, ןכסמה ןתחה
.הטימ לע הרובשה םתמשנ םיאיקמ
.הרמו הרופא הטימ לע
.םיבהוא גוז ןמ הז
.םירובשו םיבאוכ
,רוחאל קרזנש גוזה הז
.רוחשה לא
.ךייחמ ןטשה ,םיקחוצ םידשה
.ךיאו ,המל לאוש קרזנש ןתחה
.ןיזל ןכומ רבכ ןבלה ןמלאה
,העטש ןיבמו ,טיבמ זא םיהולא
,התיב לא השא ריזחהל הצורו
.הרוחשה ,הלכל ריזחהל ןתחו
.השאה ריזחהל ךאלמ חלוש זא
.התוא אוה ןייזמ ,אטוח זא ךאלמה
.האנשמ ,האנקמ ץלפתמ םיהולא
.ןכסמה ןתחהו ,הרוחשה הלכה
.ןכשה גג תחת ףוסבל םיאשינ
.האנשב ,המיאב ץצורתמ ןטשה
.ןבלה ןמלאהו ,לותבה םיהולא
.םלועב םתס הככ םדבל וראשנ
.ןמלא'ת ןייזל טילחמ זא םיהולא
.רוחאמ קזח ,תחתב ול ןתונ אוה
.רוחשה ,רוחב תרמוג זא השאה
.ןבלה ןמלאהו ,הרוחשה הלכה
. ןחלוש לע םיסחי םהיניב םימייקמ
. הרובש לגר םע ןחלוש לע
.הרוקע
10/94 -קוד
קודל וביגה
 
9/10/00 1:49
Ofra :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
To me, there is no God. I came to realize that I am an
atheist only two days ago. Yum Kippur, or for this matter,
any religious holiday (other than Christmas) is not a day
off. So, I thought to myself, let's take advantage of the
fact that I am, after al, Jewish, and ask for a day off.
Luckily, no one could say no to this - I am entitled to
practice my religion. I went to my boss (of Irish descent)
and told him that I won't be coming in on Monday. "Do you
fast" he asks. "No" I replied immediately. "Do you have to
fast" he continues. "I guess, if you want to repent". "So"
he goes on, " If you don't fast and you don't repent - do
you believe in God". Without giving it any thought I said
"Yes". "You are an atheist, then" he whispered with a
perplexed expression on his face . "So be it" I replied,
with great relief.
Ofraל וביגה
 
9/10/00 16:21
וקירתנפ וקימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,סאלח ,ךלש יטנאש יטנאש באל דנא סיפהמ רבכ ונל רבשנ ,ןיראק
,קאבר ..םעפ ומכ הזו םינגדגד לע םירמאמ דוע רבכ לבקנ ילוא
.תממעשמ תייהנ
וקירתנפ וקימל וביגה
 
9/10/00 16:47
ימענ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תמא לש םיניערג הברה הב ויה יכ ךלש הבתכהמ יתלבלבתה תצק
םיבברועמ
דח אל איה הבושתהו םיבברועמ ויה םה המב..ימצע תא תלאוש ינא
תיעמשמ
וגא לש םיב םיבברועמ ויה םה ילש יתרוקיבה דצהמ
לובליב לש םיב םיבברועמ ויה םה ילש ךמותה דצהמ
רמול יתלוכיש םימעפ המכ ויה
ךתיא רביד םיהולאש החוטב אל ינא
רמול יתלוכיש םימעפ ויה
ולש הפשב דחא לכל רבדמ םיהולא


הליפתו ריש יל שי
םלועה לכ תא וכותב שי לבא רצק אוה רישה


םיהולא לש ףוגב
םייק לכה
םינפב ינא םגו
ןאכ םיהדמ המכ
םיהולא לש ףוגב
תאזכ איה הליפתהו


תיפוסנייאה הבהאה תא
דחאל יב שיש
ולוכ םוקילו
שיגרהל הצור יתייה
םישנאל םג
יתוא םיבהוא םה םא ןיב
יתוא םיאנוש וא
יתוא םיגנעמ וא יב םיעגופ
יתוא םירדרדמ וא יתוא םירפשמ
ןמא
ימענל וביגה
 
9/10/00 17:15
ימענ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םישודקה םירפסהמ דחא לכ לע בותכ היהיש ךירצ יתעדל הזמ ץוח
"תויחל ןתו היח" ןושארה ףדב
ףיסוהל רשפא הזל תחתמו
ןיטולחל ירקימ םיהולאל תדה ןיב רשק לכ


הככ יתבתכ 19 תב יתייהשכ םעפ
םלוכל רפסל יומיד יל היה
םיהולא תא וריעיש תוכר תומישנ םושנת ץראה זא םולש היהי םאש
רבכ ןשיש
תפטלמ היגרנא, םולש לש תוכר תומישנ.ןמז ןומה
םיהולא תא ריעיש המ הז
תותדהמ תחא לכל חישמ אובי זאו
ןמז ןומה רבכ םודר םלוכ לצאש המ תא היחייו
תורידס אל,תורצקו תודבכ תומישנ ץראל שי וישכאו
תוצוצר תומישנ םלועל שי
?הזכ ריוואל םלוכ לש םימיהולאה ומוקי ךיאו
תושגרה תרעסב ךירדהל םג עדיש ךירצ םודרש המ תא חישמ הייחי םאן
אובתש
שיא ךיא ונל תוארהלו םיבוט םירבח תויהל םיחישמה םיכירצ
הייחי ותנומאב


ןשי אל םיהולאש החוטב ינא םויה בוט
םשו הפ תררועתמו יתנשיש ינא הז


םולש םישועשכ תושעל רשפא המ לע רתוי םייתנב ןורחא והשמו
םיאניטסלפלו ונל ףתושמ תואמצע םוי תוגיגח סקט
הככ ךלוה סקטהו
ךפההו יברע רבח ול אצומ ידוהי לכ
םיה ףוחל םישגינ םלוכו
םימל ותוא קרוזו ידוהיה רבחה תא ספות יברע לכ
םיל ונתוא קורזל ןוצרהמ ורטפי םה הככ
םיל קרזהל דחפהמ רטפינ ונחנאו
תירשפא היצאירו דועו
העשל ידוהי לש תיב לע טלתשימ יברע לכ
הרזחב ררחשמו
תוניצר ינא ?םיקחוצ םתא המ
תאזה הדוקנב םיחתופמ אל ךכ לכ ונחנאש רורב יירה
הז לכמ ררחתשהל ונל רוזעל הלוכי המרדוכיספ קרש ךכ יידכ דע
?אל
ימענל וביגה
 
 
9/10/00 18:06
יבא :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
,תויחל תתל קיפסמ אל הזה וצה תא םייקל ידכש איה היעבה
.תויחל ךל ןתי רחא והשימש םג ךירצ
יבאל וביגה
 
 
9/10/00 19:13
ימענ :תאמ
תויחל ןתו היחל הבוגתב
ומצע םע ליחתי דחא לכ םא
רהמ רתוי ךלי הז
?אל
ימענל וביגה
 
 
9/10/00 19:22
הימ :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
תיקנע תא
הימל וביגה
 
 
9/10/00 19:24
ימענ :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
תנופציפו
ןמז ותואב
{}
ימענל וביגה
 
 
9/10/00 20:47
הילו'ג :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
בוש ךתוא תוארל ףיכ הזיא
?תוננבב םוקמב ךייחל תכלה ימ לצא ?תמלענ ןאל
הילו'גל וביגה
 
 
9/10/00 20:59
ימענ :תאמ
ימענל ךויחל הבוגתב
הילו'ג ייה
יצחו עובש רבכ םוח יל היה יכ יתכייח שממ אל
ךלוהו אב
תושק תקלחשמ ילש תדלקימה םגו
ימצעל יתרמא זא
ךל קיזי אל..תצק יקתשת ונ
{}
ימענל וביגה
 
 
9/10/00 21:02
Estee :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
.תבתכש המ יתבהא
Esteeל וביגה
 
 
9/10/00 21:14
ימענ :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
הלודג האמחמ תאז
הדות
ימענל וביגה
 
 
10/10/00 9:17
ןהכ זעוב :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
יפלא קלחלו ,ךתוא לפכשל היה רשפאש יאוולה ,ימענ
.םלועה יבחרב םיקתוע
רתוי םיפיו םיכייוחמ ויה םייחה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/10/00 21:36
יקיימ :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
- ימענ
,אלפנ רבד איה המרדוכיספ
הברה ונל שי הלאכו - םיכיספל בוט ןורתפ איה
ידימ רתוי ונל שי הלאמו - תומרדל בוט ןורתפו


הדיקו ךויח
יקיימל וביגה
 
 
11/10/00 8:14
ימענ :תאמ
תוכרבל תפרטצמ ינא םגול הבוגתב
הרזחב
{}
ימענל וביגה
 
10/10/00 9:59
לפרעה רפרפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תפלעמ הבתכ
(יניצ אל ינאו) ךוניחה דרשמל םוחב הילע ץילממ יתייה
רמגיי רועישה, םדא-ינב תויהל דמלנ םויה ,םידלי םולש"
"הנש 120 דוע
שממ יגולותפ ןפואב תונברוק תרצימש הנידמ ונחנא
.. תויטמוסוכיספ תויונרפל תינוציק היטנ םא עובק סיסב לע
..וב שגנתהל ריק ףוריטב תשפחמש תבכר ומכ
הז הככ
ןידה םוי לש ומויקב םינימאמ םישנא ידימ רתויש
.ותוא םיברקמ םג חרכהב םה


איהש שיגרהל רשפאו תיביסנטניאו תעקשומ הבתכה
... םינוש םישנא ובתכ ךלש תובתכה יתש תאש המדנ .ךל הרקי
.הקיטקרפל הירואיתה ןיב רעפ שי.. םייחב ... הז הככ לבא


הרקמ לכב
תורקא"צ וחתפיו תובוחרב ובבותסי םישנאש בוט רתוי
?? הככ אל .שארה תא ינשל דחא וחתפיו תובוחרב ובבותסיש רשאמ


?? הבהא םשב דוע המו
לפרעה רפרפל וביגה
 
10/10/00 21:47
יגולותימה סקאה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,הלעמל םש אצמנ תמאב םיהולאש החכוה םוש ןיא
חיכוהל לוכי אל דחא ףא לבא .הרמא אמא
.םיעדוי םיתמה קר .אל אוהש
םיתמ תויהלב ידמ םידורט םה לבא
,ךמוקמב יתייה וליאש ךכ .ונל םילגמ אלו
.תסנכה-תיבל ןוחטיב רתיל תכלוה יתייה
הז תדספהש המ לכ ,תמ אוה םא
םייק אוה םא לבא .הליפתה לש ןמזה
.הלודג הרצב היהת ,תכלה אלו
.ךליבשב אל הז םונהיגה
.םח ריוא גזמ תבהא אל םעפ ףא
?ךתוא רקבלו אובל לכוא ךיאו
.םשל סנכיהל םיכאלמל רוסא


ץיווריס לאה
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
10/10/00 23:19
קוד :תאמ
?םיהולא שיל הבוגתב
.םוקמב הלימ לכ-רידא
יתמצ אל המל?םינש 10 רבכ ותיא יתרביד אל,לזאזעל המל זא
?החילס יתשקיב אל המל,לומתא
השבכ לש בלח םע דועו) ריזח לכוא ינא המל?הרותל יתילע אל המל
?(הרוחש
."הבשנש קונית" : יל םיארוק הפיכה םע הרבחה
.ןונמא בר יל רמוא ,עלקה ףכל-ךתוא
,תולאש יפלא קר הבושת ןיא ילו
.(אלש וא) היונבה םיילשוריב ,האבה הנשב ילוא
קודל וביגה
 
12/10/00 2:17
רבמיק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ריהבו ריהנו הפי בותכ
םיהולא ונחנאש ,שדחה ינחורה םרזה לשתונויערה התא אטבמ םצעבו
.םיארובהו םירצויה ונחנאו
םהינימל םייטיסילוהה ורכזוהש ולא לכ
."םיהולא םע תוחיש" רפסה לש ויערה םג הזו
ינא המב רופיכ םויב יתיא חכוותהש ילאוטריו דחאש גאדא ינאו
.ארקיי המצ אל םא היידוהי
(: הדות זא
רבמיקל וביגה
 
15/10/00 3:42
ישיפ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םביבח םישנא ,םכלוכל
.םייתניב תבקוע ,הפ ינאש ןמז הברה רבכ
םילהנמש ןוידל םורתל והשמ יל שיש יל הארנ היה אל וישכע דע
.םייח תמכוחו םינש לש טעומ-אל רפסמב ינממ םילודגה םישנא
.לדגאשכ םכומכ היהא ינאש יאוולה-דיגהל יתיצר קר זא
.והז
:-):-)-יתסא.ב.נ
המכ גשומ ךל ןיא.ןנערמ חור בשמכ ןה ךלש תובוגתה.יפב םילימ ןיא
.ילש םייחה לא תרבחתמש ,תיתד היאר תייוז אורקל תינהנ ינא
ישיפל וביגה
 
 
15/10/00 19:37
קתבמה ו'ג :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
םלוע תסיפת הל שי יכ ,"תוננב"ל סנכיהל הביס טלחהב איה יתסא
ןצקומו טלחומ דוגינ איה התושיי לכש תורמל .תרחאו תקמונמ
דיפקמ דימת ינא - םיכרעה רסוחמו ינתנהנה ,ינוליחה ימויקל
ילמיסקמה דובכב םהילא סחייתהלו הירבד תא אורקל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/10/00 20:59
Estee :תאמ
הביס טלחהב איה יתסאל הבוגתב
הארנ דימת אל הז םא םגו ...תושק תאמחומ ינא ...רקיה ו'ג
...ידדה הזש עדוי התא םינפב םינפב ,הככ
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 20:56
Estee :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
םג אורקל רתוי דוע חמשאו תינהנ תאש החמש ינא ...ישיפ ,הדות
...ךלש םירבד
Esteeל וביגה
 
 
15/10/00 22:31
ישיפ :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
...התואנה תונמדזהב ,בותכל חמשא ינאו
(-:
ישיפל וביגה
 
 
13/10/03 2:23
החנובא ןועמש :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
?ןיז הצור
החנובא ןועמשל וביגה
 
12/7/03 18:01
ןתמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?בצמה המ לכ םדוק
םיסקמו רדהנו ץלמומו דומחו קיחצמו הפיו םמהמ רתאה ינש רבד
!והזו םלשומ שממ רתא אוה יכ ןוכנ הז לכו םטמטמו ףרטמו


!ב.נ
!בוט עובש זא תבש םויב העדוהה תא יתחלש
ןתמל וביגה
 
12/7/03 18:02
ןתמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?בצמה המ לכ םדוק
םיסקמו רדהנו ץלמומו דומחו קיחצמו הפיו םמהמ רתאה ינש רבד
!והזו םלשומ שממ רתא אוה יכ ןוכנ הז לכו םטמטמו ףרטמו


!ב.נ
!בוט עובש זא תבש םויב העדוהה תא יתחלש
ןתמל וביגה
 
12/7/03 18:02
ןתמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?בצמה המ לכ םדוק
םיסקמו רדהנו ץלמומו דומחו קיחצמו הפיו םמהמ רתאה ינש רבד
!והזו םלשומ שממ רתא אוה יכ ןוכנ הז לכו םטמטמו ףרטמו


!ב.נ
!בוט עובש זא תבש םויב העדוהה תא יתחלש
ןתמל וביגה
 
13/7/03 22:03
לאינד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םעפ הז המ ונלש םיהולא לע םיקחוצ םתא וליאכ הז המ העווז טושפ
וליפא םיהולא לע וקחצת לא תוחפל והשמ םיבתוכ רבכ םתא םא האבה
!!!!! קוחצ אל הז םיהולא וניבת והשמ וא קיחצהל םינווכתמ םתאש
לאינדל וביגה
 
13/7/03 22:03
לאינד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םעפ הז המ ונלש םיהולא לע םיקחוצ םתא וליאכ הז המ העווז טושפ
וליפא םיהולא לע וקחצת לא תוחפל והשמ םיבתוכ רבכ םתא םא האבה
!!!!! קוחצ אל הז םיהולא וניבת והשמ וא קיחצהל םינווכתמ םתאש
לאינדל וביגה
 
 
8/8/06 13:47
לוגיפה :תאמ
?םיניינעה המ ,םיהולאל הבוגתב
ךוסחתו ,ךיתומא 'דב לבמט היהת תוחפלש וא .לבמט היהת לא ,יד
?K .ונתיאמ
לוגיפהל וביגה
 
13/7/03 22:03
לאינד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םעפ הז המ ונלש םיהולא לע םיקחוצ םתא וליאכ הז המ העווז טושפ
וליפא םיהולא לע וקחצת לא תוחפל והשמ םיבתוכ רבכ םתא םא האבה
!!!!! קוחצ אל הז םיהולא וניבת והשמ וא קיחצהל םינווכתמ םתאש
לאינדל וביגה
 
13/7/03 22:03
לאינד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םעפ הז המ ונלש םיהולא לע םיקחוצ םתא וליאכ הז המ העווז טושפ
וליפא םיהולא לע וקחצת לא תוחפל והשמ םיבתוכ רבכ םתא םא האבה
!!!!! קוחצ אל הז םיהולא וניבת והשמ וא קיחצהל םינווכתמ םתאש
לאינדל וביגה
 
16/8/03 3:06
םיסקמה ןרע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?ךל הפיאמ המל ?דחאו ?םיהולא שי
והשמ ישעת אל המל ?טנרטניאב תבתוכ תאו ?םירגפמ םלוכו
ךל קר המ ?(יאיצמת ,ירצית,קסע ,תונח ,לעפמ יחתפת) יביטקודורפ
?תובשחמ שי
?תיסוכ תאש ללגב ךל רתומש וא
יד
יד
יד
!ל ל כ ב .ונתיאמ ללכב םהל תפכא אל תמאב םבורו ,11 שי םיהולא
.ומוה םתס-ןכש הז
םיסקמה ןרעל וביגה
 
17/8/03 20:13
החפנובא ןועמש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןייזל תמ קר
החפנובא ןועמשל וביגה
 
12/10/03 23:40
GISELE :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.רמאמה לש
יתימאה תועמשמה תא ןיבהל םוקמב הקיטילופ לע םיחכוותמ םתא
.םירבדה ירוחאמ םידמעוש הנווכהו


תצרחנ דואמ תיטילופ העיד שי יל םג
רחא והשמ שי הזה רמאמב לבא
העובק תינכתמ קלח לכהש ןיבהל ונל םורגל ךירצש והשמ
.הנממ קלח ונחנאש


ללכב ןאכ ןיינעל אל םייטילופ םינויד
GISELEל וביגה
 
15/8/06 13:00
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ךלוה ינאש ,םיחפוקמ ךכ לכ םה ."םתומכש םינכסמ" ,לארשי ייברע
ידכ ינש שולש תחתה תא עורקל
לשו םהלש תונחצרה ינפמ לארשי םע לעו יתחפשמ לע ,ילע רומשל
הטיסרבינואל םיכלוה םה םהיחא
.יתוא קופדל ךיא םידמולו
םע "םיניגפמ" םה ,םיאולימל תכלל ץלאנ ינאש ,םיחפוקמ ךכ לכ
,הללאבזיחהו סאמחה ף"שא ילגד
םיעייסמ םתס וא ,לזרב תוטומו הרעבת יקובקב ,םינבא םיקרוז
החפשמה דגנ םיעוגיפ עוציבל
ילש םירבחהו
םה ,הנידמה תיסולכואמ %20 םיווהמ םהש תורמלש ,םינכסמ ךכ לכ
חוטיבה ילומגתמ %50 - ב םיכוז
איה יברעה רזגמב םיסימה תייבגש ,םיללמוא ךכ לכ םה .ימואלה
לכל םיעודי ךכ לע םינותנהו תכחוגמ
סמ ומכ הנידמה יסימב רבודמש אלימ .םתוא תעדל ןיינועמש ימ
שממ אל םג םה לבא ,ם"עמו הסנכה
הלשממהמ םיפצמ דועו ,םהלש םינוריעה םיסימה תא םלשל םיחרוט
םהש תונועריגה תא תוסכל
.םירצוי
לכ תא םיקיסעמ םה םהלש תוימוקמה תויושרבש דע ,םיחפוקמ ךכ לכ
םישרוד תוקד יתש לכו ,הלומחה
הזכ קנעמ םאו .וסרקי אל תויושרהש ידכ הלשממהמ םיקנעמ םילבקמו
ןבומכ תאז םויב וליפא בכעתי
"תינעזג" איה לארשיש ךכל החכוהה
ינעי ,עקרק ידומצ םיתבב יח הזה רזגמה לכש דע םילפומ ךכ לכ
תואמ .קנע תוריט - השעמלו ,תוליו
םהל ןיא"ש יל ורפסת לאו ,קוחכ אלש ונבנ יברעה רזגמב םיתב יפלא
,תוינכות ןיא "ראתמ תוינכות
םא .ינוריעה בחרמה ןונכת לש ןוויכב דעצ םוש םישוע אל םה יכ
ןונכתה תדעו םיעדוי אל םתא
לש תוירחאה וזו ,תוימוקמ ראתמ תוינכות תרשאמה וז איה תימוקמה
תויברעה תוימוקמה תויושרה
.לארשיב קוחל דוגינב תונבל לק רתוי הברה לבא .םהישנאל גואדל
תיב סורהל זעמ אל ירה דחא ףע
אלש תספרמ רוגסא וא בלוגרפ ןיקתא קר ינא םאש דועב ,יברע לש
ובייחיו ןידל יתוא ודימעי ,קוחכ
סנקה לע ףסונב ,טפשמ תואצוהבו הסירהה תואצוהב יתוא
לבגומ אל באשמ איה המדאה וליאכ ולשמ לב'ג לע יח םהמ דחא לכ
םיננולתמ ןינכס יבשות .וזה ץראב
ףלא 20 םייח ןינכסבש ןייצל םיחכוש קר םה ."תומדא תעקפה" לע
,םנוד 8,000 לש חטש לע שיא
לש חטש לע שיא ףלא 150 - מ הלעמל םייח המגודל ןג תמרבש דועב
אוה ונממ עברש םנוד 12,000
הראע ידאווב עוסנל קיפסמ .םיברעה ,בוט םייח .םינגו םיקראפ
םיבושיי םיבשוי חטש הזיא לע תוארלו
.סומסומו םחאפ לא םוא ומכ
ןוכיתה חרזמב הדיחיה הנידמה איה לארשיש דע םינכסמ ךכ לכ םה
רחביהלו רוחבל לוכי יברע הבש
תויוריחה לכמ הנהנ יברע הבש ,תוישפוח תויטרקומד תוריחבב
םישנא ברע תונידמבש תויחרזאה
ףוטחל ילב ןיגפהל םילוכי םיברע הבשו ,ןהילע םימלוח אל וליפא
המ - ןיבה אל דועש ימלו .שארב רודכ
ביואל ליעפ עויס אלא ,"תונגפה" היה אל 2001 רבוטקואב ןאכ הרקש
שממ םימי םתואה חתפש
לסחל הסנמ התייהש היסולכוא ,תרחא הנידמ לכב .לארשי דגנ המחלמב
הלש התנידמ יחרזא תא
םח קשנו לזרב תוטומ ,הרעבת יקובקב ,םינבא תועצמאב םישיבכב
אלו םיגורה 13,000 תגפוס התייה
13
םיעורגה םע יולגב תוהדזהל םהל רתומש דע ,םיללמוא ךכ לכ םה
,הירוס ,הללאבזיח ,ןריא - וניביואבש
תעדה לע הלעמ וניא שיאו תורלוחה ראש לכו ימאלסיה דאהי'גה
תילמינימ םהמ שורדל תוניצרב
םתנידמל
"תוחפשמ דוחיא" תרגסבמש וארת אל םלועלש דע ,םיחפוקמ ךכ לכ םה
שקבי יברע והשזיא
אלפה אלפה ."הירוס" וא "םירצמ","ןדרי","ןיטסלפ"ב "דחאתהל"
דחאתהל םיינועמ םה דימת דימת
אוהשימש יאדכ ילוא .ןיינעמ תמאב !וזה "תינעזג"ה הנידמב אקווד
העפותה לע ותעד תא םעפ ןתיי
.תאזה תקתרמה
דחא יברע ואצמת אל לארשי תנידמ לכבש דע ,םילפומ ךכ לכ םה
"ןיטסלפ"ל רובעל ןכומש
םינימאמ ,ותפש תא םירבוד ,ומע ינב םה םיחרזאה לכ הבש הנידמ
בוהאה לגדב םיפפונמו ותדב
רובעת לובגה רדגשו םמוקמב ראשיהל םינכומ אל וליפא םה .וילע
םתוא ריאשתו םהל ברעממ
לע םוא יבשות וליפא .תיבה תא בוזעל וצלאייש ילב "ןיטסלפ" חטשב
העונתה יכמות םבור םחאפ
תימאלסיאה
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/8/06 14:16
תלייא :תאמ
לארשי ייברעל הבוגתב
!הלועמ הבוגת .תבתכש המ תא יתעמג .רועפ הפ םע יתוא תראשה
תלייאל וביגה
 
2/1/08 22:32
הליה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
uyghhjhfu7yg8c97ig8guugjgjgiuuut
הליהל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא