םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

ימצעל יתבשח המ
דרא ןיראק

 


,תעדוי ינניא ,ימצעל יתבשח המ
התאו ינא
.םלועב םימיאתמ אל יכה
קייטס תכיתח התא
,תינוחמצ ללכב ינאו
קוביח הכירצ ינא
,םיידי ןיא ךלו
םילויטו םיבחרמ התא
,םירדח ינש תריד ינאו
.ןגזמ םע
ליימיא ינא
ןוויכ שוח תרסח ראוד תנוי התאו
חרוא רבוע התאו תינעבוט הציב ינא
.וב זחאיהל ףנע אצומ אלש
,תימצע תועדומ םע הציב וז ,העווזה הברמלו
.שבייתהל הנווכ םוש הל ןיאש
תוריהמב םוקמל םוקממ תצפקמ ינא
יתוא דבאמ דימת התאו
.(ףונה תא רייצלב קוסע תייה יכ)
תורבחתמ אל תויצרביוה
.םלועל ורבחתי אלו
רבד םוש ליעפמ אלש למשח ונניב שי
רצק היהי םומיסקמ
ףרשינ ונלוכו
.(הציב ךותב םידמוע ונחנא יכ)

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא