םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

ןאכמ ךל
דרא ןיראק

 


ונדרפנש ירחא ,וישכע
יתטלחהש ירחא
ףתושמב רבד ונל ןיאש
קמנל יתחרטו
בטיה הז תא
ימצע ינפב
םירבח המכ ינפבו
סיעכהל ,וישכע אקוד
ןאכ היהתש הצור ינא
יתוא קשנתו
ךלש ןושלה םע
ילש הפה ךותב קומע
ךלש ןיזה םעו
והשמ הזיא שפחמש
עימשהל בהוא התאש תולוקה םע
ילו ךמצעל
ךלש םילומלמה םע
םישודנה
יתוא ושגיר ךכ לכש
יתוא ודיחפהו
ילש םיילגרה ןיב ךלש שארה תא שיגרהל
ןוצרמ עבוט
םיצימב דבאתמ
הז תא בהואו
יתוא קשנמ ךכ רחאו
ימצעמ הנהא ינא םגש ידכ
יתוא שינעהל ידכ ילוא וא
שוגירה תא תוארלו
ךלש םינפה לע
.חוכשלורמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

שלושה שירים
ץומא-ןב ימענ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא