םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

תצק תיביססבוא
דרא ןיראק

 


תחא השא יכותב שי
ארונ תינתטלתש
הנכומ אלש תחא
תויחל ךל תתל
.ךלש םייחה תא
ינא אל וז
.ייחב
הב קבאיהל הסנמ ינא
םינש הברה רבכ
תדחפמ יכה הארנכ איה ךממו
תוכמ יל האיבמ איה יכ
חצר
םינפבמ ןטבב
םיימוי רבכ
םירבד ימוקמב השועו
םהב תשייבתמ ינאש
השקבב
הל חלסת
השוע איה המ תעדוי אל איה
תעגושמ איה
תבשוח ינא
הברה התוא ובזעש
הנטק התיה איהשכ
התוא ןיבת השקבב
ןטבב וטעב הל םג
תויחל ונתנ אל הל םגו
הללמוא איהו
הבוצע איהו
תקתושמ איהו
תעגעגתמ איהו
.ינא םגורמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא