םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

םיפיעצ
דרא ןיראק

 


?יתוא הצור התא םואתפ וישכע
?חוטב תייה אלש ,םיישדוח ינפל םע המ
?חוטב תייה אלש הנש ינפלו
?חוטב תייה אלש םינש שולש ינפלו
?עגרל קר ,ילע לכתסתש יתשקיבש םימעפה לכ םע המו
?ידיל תייה אלו הקוצמב יתייהש םימעפה לכ םע המו
?ךלש הדובעל יתדספהש םימעפה לכ םע המו
?הדלזל
?הרמתל
?טניו'גל
?לוחכ טרסל
?העונל
?מ"ס 25 לש םילגל
.יתדספה הנישל וליפא
.רתוי בושח ךל היה לכה
.רתוי תבהא םלוכ תא
.ה'קמייח תא וליפא
המשנה תא יל תאכיד
.ךתוא יתבהאש הזל הרומתב
ןטבב הטיעב יל תתנ
.ךל יתרסמתהש הזל הרומתב
ביבסמ ץוב תקרז
.ךירחא יתיקינש הזל הרומתב
ינממ תמלעתה
.ךב יתניינעתהש הזל הרומתב
ינממ תכלה
.ךילא יתאבש הזל הרומתב
?יתוא הצור םואתפ התא וישכעו
?םייוניע תונש גניקאפ שולש ירחא
?השלח ינא יכ ,ךמצעב חוטב התא יכ
.השלח ינאש בושחל ,ךלש הנושארה תועטה התיה תמאב תאז
.השלוח אל וז תמא .השלוח אל וז הבהא
.חוכ ןהיתש
.דיחיה חוכה
.הילשא םתס .םולכ הווש אל ראשה לכ
?ןיבתש המל לבא
.הילשא לע יונב התא
,הלאכ םיפוקש ,הילשא לש םיקד םיפיעצ ךלוכ
,ינשה לע דחא
,עגמ ילב
,חיר ילב
,םעט ילב
.שגר ילב
.שגר ךל ןיא
ךל באוכש המו
,ינא אל הז
.החלצהבו ,תינמז יתאלימש קירה הז
,קיר הזש ןיבתו הז לע לכתסתש ןמזה עיגהו
.הז תא אלמל לוכי אל דחא ףאשו
.יתיסינש תרעטצמ
.האלה ךישמתו יתוא בוזעת זא
,יתוא ריכמ אל התא
.ךל וריתסה םיפיעצהרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא