םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

תועמד םע םיניע
דרא ןיראק

 


תועמד םע םיניע
ינדבוא לע תוכוב
תועמד םע םייניע
יתועט לע יתוא תוחיכומ
יתוא תופדור
.ילש ךובמה ךותב
ךובמב ףודרל המכוח אל הז
הפמה תא יל ןיא יכ
דוביאל םש תכלוה דימת ינאו
שדחמ םעפ לכ
ילש ךובמב דוביאל תכלל תפכא היה אל ךל
םייחה לכ ירוחאמ דחא דעצ תויהל תיצר יכ
.ילע רומשל
ינפל דחא דעצ היהתש יתיצר ינא
ילש רבגה תא ץירעהל ידכ
,יתוא ריעמ אוהשכ חומשל
ולש תוקישנה תא בוהאל
ולש תועיגנה תא
דימת
.ןיגוריסל קר אלרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

שלושה שירים
ץומא-ןב ימענ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא