םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

הפי תיפורט ץרא יל שי
דרא ןיראק

 


הפי תיפורט ץרא יל שי
ךתיא תויהל הצור אל
הפי תיפורט ץרא יל שי
ךתוא תבהוא אל ינא
הלמנ םלועכ ימלוע רצ
ךליבשב םוקמ וב ןיא
םיריש בתוכ התאש תורמל
םירירש ךל שיש תורמלו
ידבל יל דמחנ עגרכ
תרעטצמ
ידיצמ בשחתמ אל
ומוי י'זיב בלכ לוכ לבא
יתוירחא אל רבכ וזו
בלכ התא ילוא יכ
ךמוי אב ילואו
הדות דיגת הרקמ לוכב לבא
,ילש קתומ ,יכ
,הביבח הלירוג
תלצינ הממ גשומ ךל ןיא
ךיניש רועב
ךייח ףוס תויהל לוכי היה הז
וישכע דע םתוא תרכהש יפכ
ריקי םולש היה זא
ריעש םולש היה
רהמ חרב
רחא םוקמב ץוברל ךל
םידמחנ ךילא ויהיש הפיא
.ךתוא וכירעיו
.ךל עיגמרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא