םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

הקעומ לש תינוניב הסיפח
המחנ תלייא

ןנחתה ימ ?לביק אלו ןואכיד רמא ימ
ימ ?שמימ אלו םוימויהמ םוזי ןושפונל
,המ בושח אל תמאב ,והשמש קקותשה
שלג ימ ?עתפוה אלו ,הרגשה תא שבשי
םיפוסיכ ףלאב שודג בלה ,הרגשה לא
לע אב אלו ,הוואתמ המכ ,הוואתמו
?וקופיס


.ינממ תשקבמ ינא ,"יעגרית השקבב השקבב ,יעגרית"
לוכיש עורג יכה רבדה המ ?תורקל לוכי רבכ המ ,ידיגת .ךתיא ףוא"
.ימצע םע ררבל תלדתשמ ינא "?תורקל
."הז לע בושחל תדחפמ ארונ םג ינא לבא" ,יל הנוע ינא ,"גשומ יל ןיא"תופייע .ומיאתה םינימסתה לכ .םיפאיה תלחמב הלוח ינאש יתבשח םעפ
.םירקבב ימצע םע לבסנ יתלבה ןתמו אשמה ,תירשפא יתלב תואל ,תינורכ
."רבכ ימוק ונ ,ימוק"
."תוקד שמח דוע קר .תוקד שמח דוע"
הקעומה םע םויה תא יליחתת אליממ ?וללה תוקד שמחה ונשי רבכ המ"
."איהה
ירה ינא ?ןטק ילוח הזיא םייבנ ילוא ?הדובעל םויה ךלנ אל ילוא זא"
."בוט השיגרמ אל תמאב תמאב
תויהל הלוכי תמאב ינא ,הצור ינאשכ .רבד לש ופוסב ,המק ינא בורל
,דגנ-דעב יל תניימדמ .ימצע תא הריכמ יד תאז לכב ינא ,יה .תענכשמ
הפק גוזמא ,םיבוהא רתויה םידגבב שבלתא ,הטימהמ םוקא קר םאש הריבסמ
.היצרניאה ךותל ימצע תא ליהנהל חילצא ,תחנב הירגיס תיצאו
ףוזנל-יווא קייטמ טלס-ליימ.יא-בשחמה תא קילדהל-דרשמ-העיסנ-הריד
בבחמש והשימש ריבס יוכיס שי ,יה .תוטפטופמ הפק תניפ תוחיש-םידבועב
תפפולמ ,הפק תיב הזיאב םויה תא םייסא ילואו ,רשקתי טלחהב יתוא
.תצק .דמחנ יל היהיו .תוחונינ וסרפסא תוחיש
ינא ךיא "?11 טעמכ רבכש בל תמש אל תמאב .תחלקמהמ יאצת ,רבכ ונ"
.יל יה קאפיכ .ימצע לש תוחמשה תא תיבשהלב הפולא
תא וישכע .תבהוא יכה תאש הצלוחב יתוא יתשבלה ,יארת הנה .רדסב בוט"
"?הצורמ
ןיב יגולויבה לובגה תא יתיצח ןמזמ אל ?היהא אל ךיא .הצורמ חטב
,האנ תיב .יבבלכ םיטובירטאב היודע ,תמדקומ תוישנל םירחואמ םירוענ
,תבלבלמ הריירק ,ל"וחל הנשב תועיסנ שולש ,תחוורמ תרוכשמ ,םיאנ םילכ
יונמ ,הרודס תינובת םלוע תסיפת ,םירבח לש תחפוטמ החתלמ ,הנמזהב הפס
?לקינ היושע איהש בל םתמש .השדחה וסרפסאה תנוכמ ,םכלאמשמ .ןוכמב
תבה לע העיפשמ איה הלבקו הבהא המכ בל םתמש .אילפהל האג אמא ,ןימימ
.החילצמו הריעצ השא ,וריכת ?ראפתהל הלדגש


וז "?םויה לכ הטימב ראשיהל הצור תייהש תרמוא םצעב תא זא"
.ןיטולחל יתוא ריכהל הסנמ ,ילש תיגולוכיספה
תחשומ קלח תפשוח ינא ,"םעפ ידמ ללכב ןיזמ אלו ןימשמ לבז לוכאל םגו"
.תקתרמו תימעפ דח תוישיאב
,"הככ ישיגרתש הביס םוש ןיא םצעב ,דצהמ הז לע םילכתסמשכ ,תעדוי תא"
.הלישכמה הלאשה הנה
."ןואכידב תצק ינאש תבשוח ינא םימעפל ,תאז לכבו .תעדוי ינא"
?שמימ אלו םוימויהמ םוזי ןושפונל ןנחתה ימ ?לביק אלו ןואכיד רמא ימ
ימ ?עתפוה אלו ,הרגשה תא שבשי ,המ בושח אל תמאב ,והשמש קקותשה ימ
אב אלו ,הוואתמ המכ ,הוואתמו םיפוסיכ ףלאב שודג בלה ,הרגשה לא שלג
?וקופיס לע
יליווא המכ ךל ונרבסה ןמזמ רבכ .תיקינדונ תא ךיא ,ודיגת ,המ ונ
יטטרשת ,ךמצע םע ידחייתת .שממ אל .הככ דבוע אל םלועה .תוכחל
המ יבתיכ לאמשמו ,תא םהש םימוסקה םירבדה לכ תא יבתיכ ןימימ ,תואלבט
לע םחרל רבכ יקיספתו .ךבוסמ אל שממ הז ,האור תא ונ .ךתוא ךייחי
?האירב תאש בל תמש אל ,ידיגת .הככ תיסקס אל ירמגל תא .היופ .ךמצע
ךל ןיאש ?ךלש הריירקב אנקתהל שיש ?רדסב תמאב ,ופט ופט ופט ,החפשמהש
?ינעבות םידלי לוכשאב תלפוטמ אל תא התע תעלש ?תובוח


הכירצ קר ינאש םתרמא דימת .יל םתחטבהש המ ללכב אל הז ,ובישקת לבא"
דע תינתפאש ,הדימב תינתעד ,קיפסמ הצורח היהא םאו .לכה הז .תוצרל
."ומשגתי תוסומכ יכה תולאשמה םג ,הריתמ תועינצהש המכ
."הבוט הדלי .תינמלוח תצק תיארנש וליפא ,תבשקה תמאב זא"
"?ונ"
"?הצור דוע תא המ ?המ ונ"
"?ילוא ,רשוא לש שוג תויהל .תעדוי אל"
םישנא ןיא ?הנכומ .טאל טאל ךל ריבסנ וישכע ?היח תא הפיא ,ידיגת"
לש םירורהז שי ,םקלחב םיחמשש םישנא שי ,םיקפוסמ םישנא שי .םירשואמ
"?רורב .םירשואמ םישנא ןיא לבא .רשוא
.אל ללכב
,הדמחנ אקווד .הקעומ לש תינוניב הסיפח שי ,הזחה לש לאמש דצב ,יל יכ
אל .תקמונמו הטוהר ,ילוכנלמ קיש הפוטע ,בטיה הזורא .ילש הסיפחה
תשפחתמ ,ץוח-תרצות-לוהוכלא תוחיש תמלוה ,ברקתמ רזש תמיא לכ תקנזמ
המ לכ תא ינא" ,תטאול איה ,"ינא" .תקפואמ תויניצ לש ןובנובל םיתיעל
."יתוא ועיתפת ,םכתא הארנ ,רבכ ונ .יתיאר רבכ תוארל ךירצש
יתודידי ץג םע ,והשימש םעפ יתעבת "?ילש הסיפחה תא ךילוא הנא לבא"
.יתוא דמלי ,םייניעב תוינויח לש
.אנקתהל ילברו היה אוה ,"תממעושמ אי ,תחא הדבכ אי ,ךתיא הללאי"
,הטסקא יעלבת ,הטאיד ישעת ,והשמל יבדנתת ,הבושתב ירזחת ,ושואל יכל"
ידרת ,הראזב םידגב ינקת ,תורוחב םע יניידזת ,היגרוא שי הפיא יררבת
"?ינממ הצור תא המ לבא .ךלש בוט יכה רבחל ידרת ,יניסל
"?שא ילוא ךל שי ,דיגת"
ילא אובל הצור ?ךכ רחא השוע תא המ ,בגא ךרד .לכה ךליבשב ,המשנ חטב"
"?ןשעל


.אל
,םירבח םע השיגפל ,טרסל יתוא תחקל ךכ רחאו .ןשעל ילא אובל הצור
ימצעל ריכהל ,ל"וחל יתיא סוטל הצור .החפשמה םע תיתורבח ברע תחוראל
הצור .םייתסי אוה ךיא תעדל ילב םויה תא ליחתהל הצור ,םישדח םישנא
.ימעפ דח רוצי תמאב ינאש ימצעל ריכזהל ךרדבו ,הדובעל יתוא עיסהל
.ימצע תא םיסקהל הצור
.ךייחלו ,רקובב יב לכתסהל הצור

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
22/9/00 23:42
תמ-צ-מת-שמ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
תראית םגו ,אלפנ תבתכ םג יכ ,הנושאר ביגהל החמש ינא ,לכ םדוק
רבדה ותא יל הרמא הבוט תרבח .תקיודמ הרוצב לפרועמ דואמ והשמ
.םיבשוחש הממ רתוי הרוק הזש הארנכו .תורחא םילימב ,ןמזמ אל
ךרדב םג הז הככו ,שארב לכה ירה הז .המל ךל דיגהל תעדוי אל ינא
וא .הלאכו םירפרפ .הרסחש הבהא וז ילוא וא .שארב - רתפנ ללכ
הפיא שיגרהל ליבשב םיננושמ תווצק תצק ךירצ .רתי תוחונ ילוא
.תמאב ףטלמ
.בוט היהיש
תמ-צ-מת-שמל וביגה
 
 
17/1/01 19:40
תיליל :תאמ
(רק) הת קיקשב הקעומל הבוגתב
"לוכשא"ב תולפוטמ ויהתש וכח .הקעומ וזש תובשוח ןתא ,וכח וכח
יונפ ןמזו תוינאטנופס לש לדב לכ ןכל קחומש ינעבות םידלי
.תמאב ןכמצעל
...ךכ רחא יכ תולוכי ןתא דוע לכ םייח ושעו קנפתהל הנקספת זא
תילילל וביגה
 
 
22/4/01 15:05
העונ :תאמ
(רק) הת קיקשב הקעומל הבוגתב
...וישכע תושעל הלוכי איה םייח המכ תעדוי אל תמאב איה
טפטפל ,םירבח םע הפק תיבב תבשל...רקובב 11 -ב תחלקמה תאצל
םנמוא .המצע םע קרו המצע םע תויהלו...הלש תיגולוכיספה םע
,תלפוטמ היהת איהשכ ילוא .המצע םע לבא הנטק הקעומ םע םג
ןיבהל ידכ ,םידלי ינש קר קיפסמ "לוכשא"ל תוכחל ךירצ אלו
.םייח תושעל וישכע הלוכי תמאב איהש
לע רבדל אלש...דבל יל םינתונ אל םיתורישל תכלל וליפא ,ינא
...חבטמב הדימעב טקשב תוקד יתש הפק תותשל םתס לע וא תחלקמ
...םינמז ויה
העונל וביגה
 
 
22/5/01 19:13
תירוא :תאמ
(רק) הת קיקשב הקעומל הבוגתב
תורבח ערה ןיע ילב החפשמ הריירק שי תואירב םשה ךורב
םירבחו
דחאה רוחבה םייח תבהא םע המ ריכזהל תחכש דחא רבד ךא
דיחיהו
הריגמב תבשוי תורגב תדועת םג) הנותח לע תרבדמ אל ינאו
ןמז הברה
ונל הנקיש והשמ יניצר רשק לע תרבדמ ינא (שומיש הל ןיאו
הדילג
הזיו איצמה םיהולא המ ליבשב שי המ ילאירזעב
יול תילג לש הבוהזו תראופמ הלמש ךל םגו יל הנקיו
?םירבגה תא ארב םיהולא המ םשל אל וא םזינימפ םשה ןעמל
יתימאה רשואה יתריקי הזו
תירואל וביגה
 
23/9/00 0:51
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
זע ירחא ףודרל לוכי םעפ היהש דמחא
התוא גישהלו תועש שולש
?המל ןואכיד המל ותוא ולאשש םימי רכוז
רפכב םילהואב דחא ףא ןיאש ללגב הז רמא
יתיא תויהל הצורש
הלוע התיה הילוס יצחש רכוז םג דמחא
תוריל רשע ילוא
ןשעל בהא דמחא
תונואכידו תונקירו תודידבו תובצע ףטוח היה דימת לבא
הצוחה ותוא ואיצוה ךכ לכ אל ולש החפשמ דמחא
לש הרטשמ לע םינבא קורזל ול ונתנ אל םגו םיימואלה םיגחב
םידוהי
רכוז דמחא לבא
דחא םוי
קזח והשמ ןונבלמ רמוח עיגה
תיברעל םוגרתב יצרא המלש וליפא רש דמחא
חצנמו רשואמ היה דמחא יוא
ולש להואל עיגה אוה הלילב
ולש הטימ לע בשייתהו
םייחה לע בשחו
תונקיר היה אל בוצע היה אל ןואכיד היה אל
רשוא איה
ריינ ףד לע הז תא בותכל טילחה דמחא
בתכ המ האריו םוקי אוה רקובבש העידי ךותמ
םייחה םעטל הבוט יכה הבושתה תא ול היהת
םיפטלמ םיכאלמ יפלא םע ןושיל ךלהו דמחא בתכ
רשוא ולוכ םק רקובב
םירחא ויהי וישכע םייחה והזש העידיו
תושעל ךירצ המ קוידב עדי דמחאו
ולש ריינ ףדל דמחא ךלה
ארקו
םש בותכ היה


הזה להואב רזומ ארונ חיר שי


והזש טילחה דמחא זאמ
דחא דוע אובי רחמ רמוא דמחא אב המ םוי לכ
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
23/9/00 10:36
.ב רמת :תאמ
תוקד שמח דועל הבוגתב
ןונבל תמחלמב לפנ (ילש דודו) הגוז ןבש יתדוד יל הרמא םעפ
וכפה ,הל םינבומ ויה אלו םיריעצ ויהשכ הל רמא אוהש םירבדש
םע השיגרמ ינא הככ - הרגבתהו הלדגש לככ ,םינשה םע םינבומל
.תבתכש המ
...המל קוידב תעדוי אל ינא לבא ,םיהדמ יל ארקנ/עמשנ הז
.ת נ י י ו צ מ הבתכל המיהדמ הבוגת
.ב רמתל וביגה
 
23/9/00 0:52
הנבות :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
ןיא המחנ תלייאל
הנבותל וביגה
 
23/9/00 1:22
הצימש :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
תרמוא ינא םינשש .ינמרוצה ררועמה ינועש יתוא ררועמ רקוב לכ
.ותוא ףילחא ינאש
.העובקה הריפצה תעמשנ 0715 קוידב םוי לכ
רותפכ לע הקזוחב תלפונו לאמש ןוויכל תטשומ ידי עגרה ותואב
(...םינשה םע רתוי תקרוח תישענ הריפצה הז ללגב ...ילוא) קתשהה
םלועה לא תאצל ךירצ המ ליבשבש תנעוטש הלק הקעומ יבילל תבגתמ
.הכימשל תחתמ לברכתהלו םייניע תא םוצעל רשפא םא ? בחרה
קר הארנכו ,ןושילו ךישמהל היהת הרורבה יתפדעה תישיא
.יתיא ומיכסי אל םהנימל םיביטקא-רפיה


.הרטמל קוידב תעלק , תלייא ,רמול המ
הצימשל וביגה
 
23/9/00 4:18
Maurice :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתבBONJOUR TRISTESSE

Comme je m'ennuie

Dans le creux de mon lit

Sous l'etoile qui brille

je decide de partir

Lui
envoyer un peu de tendresse

La...j'envoie un rayon blanc

Il part

En plein milieu

Un autre pour le nord

Un autre pour le sud

Un a l'est

Un a l'ouest

Et puis un derriere

Belle planete, je t'aime


J'en envoie un autre

Il part

Il l'entoure

Tous les cotes a la fois

Pop, plus de planete

Bonjour tristesse


A l'admirer

...Je lui au donne des ailes


Hoo... je reviens plonger

Dans ce corps allonge

Qui se met a vibrer

De la tete au pieds


Moments surprenants

Legerement deroutants

A trop l'admirer

Je me suis fait pleurer
Mauriceל וביגה
 
 
23/9/00 7:10
SHOSH :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
That's a nice poem, although i didn't understand
everything, but it sounds nice. Shirley, finally, some
good articles, keep going.
SHOSHל וביגה
 
 
23/9/00 18:30
תיטסינגלב :תאמ
SHALOM STAVל הבוגתב
...תיתפרצב סוידיבוא תא ארוקש ו'ג רובע בתכנ הז
.תירבעל רישה תא ישפוח םוגרת םגרתו דסח ונמיע השע, ו'ג
תיטסינגלבל וביגה
 
 
24/9/00 1:36
קתבמה ו'ג :תאמ
ושושל הבוגתב
תובצע ,בוט רקוב


םמעתשמ ינאשכ
יתטימ יקמעב
םירהוזה םיבכוכה תחת
בוזעל טילחמ ינא


תוכר טעמ הל חולשל
הנבל רוא ןרק
חרזמה ,ברעמה ,םורדה ,ןופצה לש ורוביעב
רוחאמ םג ךכ רחא
ךתוא בהוא ינא ,הפי הטנלפ


הביבס גח ,תחא דוע חלוש ינא
תינמז וב םינוויכה לכל
תוטנלפ רתוי ןיא
תובצע ,בוט רקוב


םייפנכ הל יתתנ ,יתצרעהל ןמיסכ
לולצל בש ינא
ערתשמה ,ךוראה ףוגב
טוטרל ליחתמש
שאר דע לגר ףכמ


םיעיתפמ םיעגר
תעד יחיסמ
ידמ רתוי התוא ץירעמ
תוכבל יתלחתה
קתבמה ו'ג :םוגרת
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 2:19
:תאמ
תיטסינגלבה תשקבלל הבוגתב
A very nice translation, but..it's a woman who's
writing it to a man, the name of the poet is Marie
de France
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/9/00 11:12
תיטסינגלב :תאמ
תיטסינגלבה תשקבלל הבוגתב
הנוי לש ריש לע הזרפארפב) השיא אל ינאשכ םג יתוא בהוא
.(...ךלוו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
24/9/00 1:39
קתבמה ו'ג :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
תבוטלו ,תיתפרצ ירבוד הפ רתאה ישלוג לכ אל תישאר ,יריקי
תשרופמה התשקב יפל) הטמל ךלש רישה תא יתמגרת תירבעה יארוק
(תיטסינגלבה לש
ותוא בתכ ימו אקווד הזה רישב תרחב המל ריבסת ילוא וישכעו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 9:05
ןובטיס סירומ :תאמ
ו'גמ סירומלל הבוגתב
סנארפ-הד יראמ הבתכ רישה תא
ןובטיס סירומל וביגה
 
 
28/9/00 16:55
הית :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
J'attrppe le paysage
et son sombre milieu se remue
J'attrappe les sensations
et je les enterre desous
Ca me rend terriblement hureuse
Dans une condition sans issue

Tia
היתל וביגה
 
 
22/5/01 19:17
תירוא :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
הדות יריפסקיש רמאמ אל והמ רשוא תעדל התצר לוכה ךסב איה
יתינע רבכ יול תילג לש הבוהז הלמש והז רשואה
ירשפא הנרוט הנינפ לש הלמש םג
תירואל וביגה
 
23/9/00 8:31
ימענ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
תוריקה לע רדחב ילצא
םירבד יינימ לכ םיבותכ
המכ ךל תתל יתיצר
רוזעי והשמ ילוא
הבר תוברועמב תוכבתסימ ונאשכ ונלש המשנה רוע תא תודבאמ ינא
וגאב יידימ
תוכפוה וא,תויטסינויצקפרפ,ונמצע םע יידימ תורימחמ ונאשכ
,ךרוצל אלש תונועמ תושודקל
ונניאשכ וא,תרוויע תונתפאש יידי לע תוענומ ונאשכ וא
ונלש הליהקהמ,וניתחפשממ,ונמצעמ-תוצורמ
ונאשכ וא,ןודינב רבד תושוע וא תורמוא ונניאו-ונמלועמ,ונתוברתמ
תושוע ונניאשכ וא,םירחאל הלדינ יתליב רוקמ ונאש םינפ תודימעמ
.ונמצעל רוזעל יידכ לכונש לכ
םלועב םישנה רפסימכ תובר המשנה רוע תא דבאל םיכרדה הוא
237 דומע התיבה הבישה םיבאז םע תודקורמ טוטיצ


דחא דועו


אל ינא רשא רבדה ותוא ןיאב
ונניא ינא רשא הז
םיהולא םע תוחישמ טוטיצ


רפסימה הז שולש יכ דחא דועו


ואצומל רשפא יאש םירמוא
ואצומל רשפא יאש והשמ..אה
וילא קקותשמ ינאש המ קוידב הז


האש סירדיא


ולש ונמזב דחא לכ..ורזע םה יל
ךל םג ורזעיש הווקמ
ימענל וביגה
 
23/9/00 13:24
ריאי :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.בשוח ינא .הסיפח םיקלוח ונחנא
,העוט אל ינא םא "ןמורט לש רופיסה" ,טרסה םש עגרכ ינממ קמח
אוצמלו ,ויהולאב דורמל חילצמ ,ןמורט ,אוה .חוטב אל ינא לבא
ריכהש יפכ ,םלועהש הלגמ אוה .הילא ארבנש תואיצמה תעובב הצרפ
תא לבקל הכוז אוה ולש םלועה ןמ גרוח אוהשכו ,לכה ונניא ,ותוא
.הככ ףידעו טרסה רמגנ םש .וילע יהולאה טבמה
אל וליפא ונחנא .ונלש תואיצמה תעובמ םלועל םיגרוח אל ונחנא
אל ,םתוא תוארל םילגוסמ אל .הלש תולובגה לע רבדל םילגוסמ
לכב ,דיבכהל םיחכונ ,םש דימת םה תאז לכבו ,םתוא חסנל םילגוסמ
םדקתהל םיסנמ ונחנאשכ ונלש ראתמה יוק לע םיצחול דימת םה תאז
.דוקרל טושפ וא
ונחנא .תוריתסב םילקתנ לכה דוסיב לבא ,ןיבהל םיסנמ ונחנא
דוקרל ,וב תוחשל אלא םלועב ןנובתהל אל ,הנבהה לע רתוול םיסנמ
איה .ךכ לכ תינרתו הנניא איה ,הנובתה לבא ,וילא םקרתהל ,ותוא
.תשקעתמ תשחול ןמזה לכ
םע עגרל ודחאתה ונלש ראתמה יוק ,הנה .םיעגר שי ,ןכ .םיעגר שי
אל טק עגרל .דחא ונמצעו ונחנא ,דחא םלועהו ונחנא ,הנה .םמצע
עבש ךויחב אל םג לבא ,תקצקצמ ןושלב אל ,דצה ןמ ונמצעב וננובתה
,ונקתש עגרל .םולכ ונמצע לע ונמצעל ונרמא אל דחא עגרל .ןוצר
אל לבא ,בושחל היה רשפאש ,הזיחאה .םרפנ הז דיימו .םש ונייהו
הז תולק וזיאב ,הנתיא איהש ,ונבשח אל ,קוידב והז יכ ,ונבשח
.רוזחשל ןתינ אל הז ?רוזחש .בוש הז תא םיאצומ ךיאו .הנממ קמח
,הז .ינכט יטנא אוה .הקינכטל ומצע ףיפכמ ונניא ,ותוהמב ,הז יכ
אוה ,ורדעה תא םיבאוכ ,וילא םיהמכ ,וילא םיפאוש ונחנאש הז
םע הנובתה לש תרקובמ יתלבה תושגנתהה אוה ,הז .עדי-יטנא
יתלב והשמ תושעל רקובמ ןפואב לוכי ימ לבא .הלש היתולובג
םע תקשנתמ ,לזרב לש רודכ ,הנובתה .רהוז לובגה םע שגפמה .רקובמ
איה םינשיה לש םמעט תא) םישדח םהש יאנתב ,ןושלה םע ,היתולובג
לש עגר םש היה ,בטיה תרכוז איה .הל ברע וניא אוהו הריכמ רבכ
הזש ,ןושארה שגפמב ,זא ונבשח .באכב םייתסה אוה ךא ,םסק
אוה ,הז .(ומש תא וליפא ונרכז אל תרחמל .הבהא וזש ,ונידיב
םיבאוכ םניא ,םינורחאה הלא .הנואת אוה ,תוחקלתה אוה ,תושגנתה
תא תבאוכו הלובח רוכזל היושע הנובתה .םינכוסמ םג םה ,דבלב
איה ,םידרח ונחנא הנממ ,הנכסה .הקעומ לש הסיפח רמשל ,היתולבגמ
ןכומש ימ .ץרפיש הז ,דבלב ביאכי אלש הז ,ךירפה לובגה םע שגפמב
ימ .הזה לובגה םע שגפמב ןכתסמ םישדח תולובג רבע לא רוהדל
הנכסה תא עדוי אוהש םושמ ,תולובגה ןמ קחרמ לע רמוש שארמש
םיגנעמהו םירצקה םיקזבהה לע וליפא ןיטולחל רתוומ םהב הנומטש
.ןיאה םע שיה תוגזמתה הבינמש
יתייהש הז ,הקעומה תסיפח תא ןקורמש הז ,לובגל רבעמש הז ,הז
רפסל הצור יתייה ,םואמ וילע עדוי ינניא לבא ,ומשב בוקנל הצור
.הז היה אל יאדו הז ,והשמ וילע עדוי יתייה םא לבא ,וילע םכל
ריאיל וביגה
 
 
23/9/00 14:40
הלה :תאמ
הקעומה תסיפח תא ןקורמש הזל הבוגתב
ךרדב .הככ ןאכ ביגהל הטונ אל דאמ ינא .תבתכ הפי ךכ לכ ךכ לכ
,התא לבא .םיסקמ היה הז ,הדות דיגהל .ליימיא תחלוש ינא ללכ
.ןתחתהל ךל עיצהל דימ יל קשחתה ,עדוי התא
.הזה ובאטה קרו
.לודג לודג עוגעגו .בוט לזמו .תוקישנ
הלהל וביגה
 
 
23/9/00 18:18
ימענ :תאמ
הקעומה תסיפח תא ןקורמש הזל הבוגתב
הפי דואמ תבתכ..ןכ
הראה הל ארקנ דיגנ הקמקמחה הנבהה לע םילימ המכ יל ויה
הראה לש הדוקנב ינא
תועדומ אלל
הראהב יתויהל תעדומ ינא הבש הינשב
חרבת אלש התוא סופתל הסנמ ינא
תחרוב איה-חרבת אלש התוא סופתל הסנמ ינאש הינשב
הליפנ שי תחרוב איהש הינשב
היה המ לע אלפומ קוידב עיבצמ דימת תלפונ ינא וילאש ןוויכה
יל רסח
המ ןמז דוע התוא קיזחהל תנמ לע
והז....מממא
ימענל וביגה
 
 
23/9/00 22:23
הילג :תאמ
הקעומה תסיפח תא ןקורמש הזל הבוגתב


תוצרל קיספהל םילוכי אל ונחנא ,וב ונייהש עגרמ ,אוהה םוקמה
.רוזחל
הגופה ונל רשפאמ העדותה םרז ,רצרצק עגרלשכ ,םש קר יכ
םייח ונחנא ,עמשמ ,םירוק .םייחה םירוק םש קר ,ולש תונדורהמ
.ונל םירוק םהילע םיבשוח אל .םתוא
אוהש רבתסמ זאו ,אוהה עגרה לע תונשרפ רבכ תאז ,ירחאש עגרבו
הרשפאש תולובגה תוססומתה תא ראתל תוסנל קר רשפא .ונניא רבכ
.ותויה תא
םיצלאנ ונחנא .ךוותמ רוביד אלא וניא ,לע רוביד לכש ,תקדצו
רשפאמ ינמזה ורדעיה אקוודש ,דיחיה ילכה תא המישמל סייגל
.הלאכ םיעגר לש םמויק
,ץרפיי לובגהש תורשפאל םמצע תא ורגס ,הייווכה דחפמש הלאלו
,הקעומה תא ,התוא ףיעהל דיחיה יוכיסה הזש רמול הצור ינא
הז .החטבה םעפ היהש ,אוהה רבדב תעגל ,ןמז לש רירבשל ,ילואו
.ונימורש השוחתב םלועב בבותסהל ונל םרוג םויה ורדעהש


אוהש הדימב קוידב ,דימת םש אוה .תולובג ןיא ומצע עגרל
תונוכנה לש תידימת תורבתסהכ םייק .ןמזה ומכ ליזנ ,ונניא
.וילא ונמצע תא ררחשל
,הרקי בוש אוהש יוכיסה ינפמ עיתרהל רומא וניא ירשפא באכ םוש
יכילהת תא תינמז לרטני ,םישוחה תא ,המירזה ירושיכ תא ליעפי
.חוסינה
לש רידנ ףסוא יל שי לבא ,הלאה םידבאתמה םיבערהמ ינא םג ,ןכו
.םהמ דחא ףא לע תרתוומ יתייה אל .םיעגר


.תבתכ ףורצ יפוי הזיא .תיקנע הדות ,ריאילו
הילגל וביגה
 
 
24/9/00 13:53
לפרעה רפרפ :תאמ
הקעומה תסיפח תא ןקורמש הזל הבוגתב
םויה דע יתארקש הבוט יכה הבתכה


הלה תא ןיבהל לוכי טלחהב
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
28/9/00 17:11
הית :תאמ
הקעומה תסיפח תא ןקורמש הזל הבוגתב
םוגרתב וא) "תובצע ךל םולש" רישל ילשמ רישב יתינע
("תובצע ,בוט רקוב" - ו'ג לש רתוי-ןוכנה
...תיתפרצ לומ תיתפרצ ביצהל ידכ קר אל -
,ריאי תא תארוק ינאשכ ,וישכעו - םיאתמ אוהש השוחת יל התיה
.רתוי הרורב השוחתה
- ו'גו
וב שי ....םגרתל תוסנל םעט ןיאש יל המדנ ילש רישה תא
,(הרשע-עבש ליגב) ותוא יתבתכש ירחא קר יתיליגש תועמשמ-ילפכ
דדרי - תירבעל םוגרת לכ .םתוא תוליכמ תיתפרצב םילימה קרשו
?אל .חיטשיו
היתל וביגה
 
 
28/9/00 17:19
הית :תאמ
הארנכ ,יתנווכתה הזלל הבוגתב
רופיצ לש תידודצ הל שי
.דב לע םיחרפ תמקור איה
םח לג ןיב הגילפמ איה
,םח לגל
.םייפנככ תושלח הידי
םעפ
הנתמ לבקת
החמשמ ןרקת
לפאה יארב
םעפ
קובקבב חקרת
םיתות תחקרמ
םיהכ םימודא
ץרפתמ שי ילוא
םיעבצה ןיב
רק לג שי ילוא
ילוא
רוא לכב
ההכ תוטשפתה תדוקנ
.שי
-------
הימי
תוכלמ םייצח
תוחונ-יא םייצחו
תררחשמ איה ןכל
גתמ
רחא
גתמ
היתוליל
תוחונ-יא םייצח
תוכלמיה םייצחו
.היתומולח תעדב
ןולחב העיפומ איה רקוב םע
שמש ינפמ התוכלמ רדח לע ןגהל
רופיצ תוחוכ ,היתוחוכ לכב
.דבכה סירתה תפסוא איה
.תולוקה לכ םימטאנ תחא תבב
-------------
היתל וביגה
 
 
27/11/00 17:24
הריש :תאמ
הקעומה תסיפח תא ןקורמש הזל הבוגתב
.....ריאי ,ריאי


דחי בהוא והשימ ףוס ףוסש הז לע אלא הנבהה לע קר אל .הדות
יל םינתונש ,הנבותה ירסח ,השוע ינאש םירבדה םתוא תא יתיא
התע דע רשא םירבדה םתוא .םיבאכו תוטיבצ םע דחי ,םייחב םסק
לכל דוגינב םתוא תבהואש הדיחיה ינאו ,םיצקושמו םיצקומ ויה
.םיעוגפ ודלונש םידלי ומכ ,תומרונהו םלועה
הרישל וביגה
 
23/9/00 17:10
היגלש :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
,תלייא
.םילימ ןיא .המיהדמ הבתכ


.רשוא לש םינטק םיעגר םנשי טלחהב לבא ,טלחומ רשוא ןיא ילוא
.ןיעל תיארנ הביס ילב וליפאו ,הרהזא ילב הככ םיפקות םה םימעפל
ותוא םישיגרמש הזכ :הזכש לג ןימ יתוא ףטש התיבה ךרדב עובשה
היה הזב יד אל וליאכו .תרומרמצ .הלעמל דע םיילגרה תופכמ רבוע
.ןמאיי אל .רשוא לש תועמד הנה ...ו וידרב אלפומ ריש םואתפ


.לכה םיווש הלאה םיעגרה ,דמעמ יקיזחת זא
.ומצע תא קר אל םיסקמש ,ימעפ-דח רוצי תאש החוטב ינא הזמ ץוח
(-:
היגלשל וביגה
 
 
24/9/00 1:55
קתבמה ו'ג :תאמ
םינתשמ םילדגב הקעומ לש הסיפחל הבוגתב
ךל םרגש וידרבש אלפומה רישה היה המ .גנילרד ,היגלש ,ולה
תרשואמ שיגרהל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 7:59
snow white :תאמ
??רישה היה המ ,יגלשל הבוגתב
back that ass up
snow whiteל וביגה
 
 
24/9/00 8:22
SHOSH :תאמ
??רישה היה המ ,יגלשל הבוגתב
LOLOLOL, Who sings that song?
SHOSHל וביגה
 
 
24/9/00 9:10
ןובטיס סירומ :תאמ
??רישה היה המ ,יגלשל הבוגתב
ותוא רש ימ ,רמוא אוה המ ,הזה רישה המ ,היגלש ,ידיגת
לע יצילמת ,הפ רבכ תא םא ,הזמ ץוחו .ךתוא שגרמ אוה המלו
גחל הנתמב ילש הרבחל תונקל רשפאש בוט ילארשי קסיד
ןובטיס סירומל וביגה
 
 
24/9/00 9:46
snow white :תאמ
??רישה היה המ ,יגלשל הבוגתב
the song "back that ass up" is a rap song, if you
like rap, it's very dirty of course, it's by
juvenile, and i like it because it reminds me of
something...ok? i don't know if shirley would let
me mention a n israeli disk, shirley?
snow whiteל וביגה
 
 
24/9/00 10:21
!!!תיתימאה - היגלש :תאמ
??רישה היה המ ,יגלשל הבוגתב
.ןודנול לע לג תיגח לש התבתכ ע"ע


!תיווחו תבתכ תא אלש םירבד לע תונעל


לע והשמ רמוא םג הז ,ךתוא שגרל לוכי פאר ריש םא לבא
.הדימה לע רתי והקש םישוח
!!!תיתימאה - היגלשל וביגה
 
 
25/9/00 15:11
חחרפ :תאמ
...תילארשי ה-פ-צ-ו-ח טושפל הבוגתב
!?היגלש הז "טיוו ונס"ש תבשוח תא ללכב ךיא


1רבד ותוא אל הזש לכל רורב...תירבעב הזשכ הנה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
25/9/00 16:18
היגלש :תאמ
...תילארשי ה-פ-צ-ו-ח טושפל הבוגתב
ביגהל תורמייתהב אלא ,ומצע יוניכב אל אוה ןיינעה
...ימשב


היה והשימ םא תולק זגרתמ תייה התא םגש החוטב ינא
וליפא ,תוינתעדה ךיתובוגתל עגונב ךמוקמב תונעל זעמ
.לשמל ,BRAT ומצע תא הנכמ היה םא


תחא ינפב ייוניכ תא "יתפשח"שכ תוננב תביסמב ,בגאו
,זא ."..המ אלא" :התיה התבוגת ,תוננב לש "תויסוב"ה
(-: ו'גב וא .'וגב םירבד שי


?אל ,אשונל חינהל רבכ רשפאש יל הארנ
היגלשל וביגה
 
 
25/9/00 16:22
היגלש :תאמ
...תילארשי ה-פ-צ-ו-ח טושפל הבוגתב
ביגהל תורמייתהב אלא ,בונגה יוניכב אל אוה ןיינעה
...ימשב


זעמ היה והשימ םא תולק זגרתמ תייה התא םגש יל הארנ
תוינתעדה) ךיתובוגתמ תחאל עגונב ךמשב רבדל
ומצע תא הנכמ היה םא וליפא ,(ןייצל שי ,תוניוצמהו
.לשמל ,BRAT


תחא ינפב ייוניכ תא "יתפשח"שכ תוננב תביסמב ,בגא
זא ,"...המ אלא" :התיה התבוגת ,רתאה לש "תויסוב"ה
(-: ...ו'גב וא .'וגב םירבד שי
היגלשל וביגה
 
 
25/9/00 16:58
היגלש :תאמ
!!!קי'צחחרפל הבוגתב
.םיימעפ חלשיי הזש יתנווכתה אל שממ
היגלשל וביגה
 
 
24/9/00 10:09
היגלש :תאמ
??רישה היה המ ,יגלשל הבוגתב
לכב .ימשב ןאכ הננתסהש snow white ה וז ימ תעדוי אל ינא
ןיידע התא םא .םינינא רתוי תצק יתוא םישגרמש םירישה ,הרקמ
.ינורטקלא ראוד יל חולשל ןמזומ התא ,ןרקס
היגלשל וביגה
 
 
24/9/00 10:25
snow white :תאמ
גנילרד ו'גל הבוגתב
i think joe would like a SHIR TAHAT like that, right,
joe?
snow whiteל וביגה
 
 
24/9/00 13:46
!!!תיתימאה - היגלש :תאמ
גנילרד ו'גל הבוגתב
...ןיידע לבא (-: הזכ "תחת ריש" בהאי ו'ג ילוא ,ןכ
?ימשב בותכל המל
!!!תיתימאה - היגלשל וביגה
 
 
24/9/00 23:04
ינרוא :תאמ
םינתשמ םילדגב הקעומ לש הסיפחל הבוגתב
עגר יתוא ספות םואתפ .םיתעל יתמשנב הרוקש המ תא שממ תראית
וא ,וידרב ריש ללגב קר רשוא בורמ תוכבל הלוכי ינאו ,רשוא לש
...ןשי יגוז ןב לע לכתסהלמ קר


זא .דורו הארנ דיתעה ,חותפ לכהו ,ייחב הברה ךכ לכ יל שיו
הנק תא יל ץווכמ ,יתוא ספות ,ץפוק םואתפ ןואכידה ,המל ,המל
רזע .אלפהנ היה .דעומ רצק יגולוכיספ לופיטב יתייה ?המישנה
הפיהו בוטה לכמ םיצצ ,הלאה םיעגרה םירזוח תאז לכבו .ןומה
לש האבה םעפה דע...ןדבוא לש םוהתל יתוא םילטלטמו ליגרהו
.ישפנ תוביצי רסוח .תודיריו תוילע .רשואה
...הככ הז ילצא קר אלש עומשל רזומ
ינרואל וביגה
 
23/9/00 17:48
למרכ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
תלייאל
דואמ והשמ ראתל תבטה ,הפ בתכנ רבכש ומכ ,ןכא .תרדהנ הבתכה
.קמקמח
אל .תודידב םצעב אוה תראיתש הזה רבדה םא ימצע תא תלאוש ינא
םיפקומש םישנ/א הברה הריכמ ינא .תיזיפ דבל תאש ללגב
הזל תנווכתמ ינא .םידדוב דואמ םהו םירבחו םידלי ,םישנ/םילעבב
המ .הבתכב תוראותמש תוחישה ומכ ,םתוא ןיבמש ימ ןיאש תושגר שיש
םישנא םה םירשואמ םישנא ילוא .תלכסותמ דואמ ךתוא ריאשהל יושעש
.תמאב םינבומ םישיגרמש


?ךייתושוחתב הדדוב תוחפ שיגרהל ךל הרזע הבתכה ,הלאש דועו
למרכל וביגה
 
23/9/00 19:44
anat :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
תליאל
. . ?ילע תבתכ אלש החוטב תא . . .תעגונ ,תקיודמ :המיהדמ הבתכ
וזיא ראתל תחלצה - רחא וא הז יפרגויב טרפ יונישב ,רמולכ
ןיא הרואכלש ןואכד ןיעמ לש ,ההימכ לש ,תחנ-יא לש ,תרכומ השוחת
(הזכ רבד שיש וליאכ) "הקדצה" ול
.הדות
anatל וביגה
 
23/9/00 22:01
לטיור :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
ןמזה לכ ןקתל קר .םיקינצופיש לש ןיא-דליב ונל שי םישנא רותב
,ןמזה לכ ונמצע תא םיצפמ ונחנא ליבקמבו .ונביבסמ שיש המ תא
םיפי םירבחב ,ל"וחל תועיסנב ,הדובעהמ תובוט תובו'גב
יל היה יצחו הנש ינפל .'דכו םינרדומ למשח ירישכמב ,םינחילצמו
םיחונ םיפתוש םע הלודג הריד ,םיחלצומ םירבח ,האנ תרוכשמ .לכה
םינפבמ לבא ,בבר אלל ויה םיטרדנטסה .תרשואמ יתייה אל ןיידעו
יתייה ,ימצע תא יתבהא אל ,ימצע תא יתיצימ אל .בוקר היה לכה
לכב .טסול לאטוט לש בצמל םיעיגמ ויה ילש םיסחיה לכו ןומה הכוב
הככו ."חילצא ינא םעפה"ש ימצע לע תדבוע יתייה הריד יתרבעש םעפ
.יתרמגנש דע .רוחב לכ םע ,הדובע לכ םע היה הז
םוקי אל דחא ףא ,רתוי היהא אל רבכו ,רמגי לכהשכש יתנבה זאו
אל דחא ףא ,ןרדה ינממ שקבי אל דחאו דרי ךסמה ,םייפכ יל אחמיו
הלאה תונואכדה לכו ,ינא קר .םש היהי אל דחא ףא .ובארב דיגי
.תונשל רשפאש והשמ הז ,הלאה תונואכדה .ימצעל האיצממ יתייהש
לע תויחל רשפא .םינפבמ אב אוה ,עמשי הזש לככ יתאשילק ,יונישהו
הצור .םירוחב םע תאצל יליחתת ?הבהא הצור ."היהיו הצור" יפ
.רקובב םוקל ףיכ ךל השעתו רגתאתש וזכ תחא יאצמת ?תקפסמ הדובע
תא .בוחרב ותוא ךל ק'לחי אל דחא ףא .עיזהל יליחתת ?רשוא הצור
אל חטב .לקינמ וסרפסא תנוכמ וא ,טניו'גב ותוא יאצמת אל םג
.רדהנ שיגרמ הזו ,וזה השגרהה ,םינפבמ אב הז .םינמדזמ םיסחיב
תא יכ הרוק םייחב ךל הרוקש המ לכשכ הז ,יתעדל ,תרשואמ תויהל
,הלילב ןושיל תכלוה תאשכ הז .ותיא המלש תאו ,הרקי הזש תישע
תאש ינפל םייתעש חצמב ךל רקנמ אל תובשחמה לש הזה ברועהו
תלהנמ אלו ,תמדרנ תמאב תא ,ןושיל תכלוה תאשכש הז .תמדרנ
שארה ךותב רבחה וא םיהולא וא ךלש אבאמא םע םימלש םיגולאיד
.יתימא םדא לומ תמא ןמזב ולהונ רבכ הלאה םיגולאידה יכ ,ךלש
תדמוע ינא ,וישכע ינא ךיאל יתייה ךיא ןיב הוושמ ינאשכ ,םויה
תב הדלי ומכ תינרקס ,יינפב םיביצמ םייחהש םירגתאה לומ תמעפנ
רוחב תשגופש םעפ לכב הייחב הנושארה םעפב םיה תא האורש שמח
םיעיתפמ תויהל םיכלוה םייחהש העידי םע רקובב תררועתמ ,שדח
ינאש ,רבד לכ םע דדומתהל הבהאה תאו ץמואה תאו חוכה תא שי ילשו
הדובעב תדבוע ינא .םיהדמ הזו ,םיליגר יתלב םירבד תושעל תלגוסמ
םיקתרמ םירוחב םע תאצוי ינא ,איצמהל ,רוציל שפוח יל תנתונש
וז ןתציחמב תולבלש תורדהנ תורבח יל שי ,יתוא םישגרמש
.הליגר יתלב היגליבירפ
בוטשכ יכ .ןיאש הממ בזכאתהל םוקמב שיש המ לע ךרבל אוה חתפמה
םוקמב םישדח םירבד רוציל לע תוכלוה תויגרנאה לכ זא שיש המ םע
הנורחאה םעפבש ,הרוחש הרמו לוכסת ,תונואכד לע ןתוא זבזבל לע
הז ,יליבשב ,תרשואמ תויהל .ונתיאמ דחא ףאל ואימחה אל ,יתקדבש
תא דוקרל .ותיא דוקרלו ,יל רמוא אוהש הממ תונהל ,םלועל בישקהל
הז ץוחנש המ לכ .תרדהנ האקתפרה וז ךלש םייחה לש דוקירה
תונוצרלו בלל הנמאנ תויהל ,ךלש בלל ,ךמצעל תוביוחמ .תוביוחמ
ליחתהל רשפאו .ךלש תומולחה תא םישגהלו םוקמ לכל םתיא תכללו
הז ילצא .ריש לש םש קר אל הז ,"היהיו הצור" .וישכע שממ .וישכע
.םייח תדבוע
לטיורל וביגה
 
 
24/9/00 9:56
:תאמ
היהיו הצורל הבוגתב
very nicely said, revital, may i make two corrections,
it's built-in, not build-in, and the situation is total
loss, not total lost.
וז הבוגתל וביגה
 
23/9/00 23:23
טסוגוא :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.ונלש הייעבה המ קוידב םכל דיגא ינא
םיבשוחש םינרמוי םישנא לש םלועב ,תועיבצ לש םלועב םייח ונחנא
לכש םלועב ,םיקומע ארונ םה זא רשואו ןואכיד לע ובתכי םה םאש
,"םיבוטה םייחה" ירחא "יתימאה רבדה" ירחא וב םישפחמ ןמזה
אל ינא .םלועל םיקפוסמ היהנ אל םגו רבד םושמ םיקפוסמ אל ונחנא
אל םג ינאש עדוי ינא לבא .קפוסמ אל ינא םג .ךכב דחא ףא םישאמ
ינש קר שי .עיגי אל רשואה .רשואה תא שפחמ אל ינא ןכלו היהא
אוה לבא בוט ילוא רשואה .הבהאהו תוומה .הזה םלועב םיבוט םירבד
.ונתיאמ םילודגו םיבוט םישנא וצר הככ לבא .לבח .םייק אל
טסוגואל וביגה
 
23/9/00 23:49
הילו'ג :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
בהוא אל אוהש רמא םהמ דחא ,הלילב לומתא ,םירבח םע תירקמ החישב
הינש לכש תויומכב ,ןומה ,םירבח ידימ רתוי םהל שיש תורוחב
/ והשימ ןהלצא שי ןהילא רשקתמ התאשכ דימתשו לצלצמ ןופאלפה
"?המל" יתלאש ....םע שגפיהל הצוחה ךרדב קוידב ןהש וא יהשימ
םג תויהל תעדוי אלש הרוחב ךירעמ אל ינא"-ב ראשה ןיב יתינענו
םע תבשל תלוכיה רסוח - ינקיר תצק יל הארנ הז .המצע םע דבל תצק
םהש םירבד ךמצע םע תושעל ,םימעפל ךמצעל הבושק תויהלו ךמצע
.סוסיה ילב ותיא םיכסה ינשה רבחה ."דבלב ךליבשב
.הז לע יתבשח


רקובב םוקל יתבריס ינא םגש ,ידימ תוקוחר אל ,תופוקת תרכוז ינא
יל רזוע המ ,ימל ןיא םא התיבה רוזחל המ ליבשב יתיהת ,הדובעל
המל יללכ ןפואבו ,תצקב ולו דדועמ אל הז המלו יב םיאג םירוההש
.הילידיאמ םיקוחר ,םיעגר םתואב ,ויהש ,ילש םייחה תא תכפוה ינא
תויווח הזיאו הלבמ ינא םירבח המכ םע הנשמ אלש ,וזה השוחתה
ינא םוי לש ופוסב ,דרשמב התוא יתקחיש ךיאו יתרבע תומיהדמ
,ךתוא תפטועו תלחדזמ ומצעל םדא ןיבש תודידבהו ,התיבה תרזוח
,ךיירוחאמ תרגסנ תלדהש ירחא דחא ףא םע רבדל חוכ ךל ןיאש עגרהמ
ףא ,דבל דבל דבל .דבל תאו רכה לע שארה תא החינמ תאש עגרל דעו
.ךתיא בר אל וליפא ,קומע ךב עגונ אל ,קבחמ אל דחא
לש הלאה םיעגרה ךותמו .ךמצע םע ךתוא שי ,םיהולאמ תונורתפ ןיאו
תונקסמהו ימצע ןיבל יניב תוחישה ,תועדומה החמצ ,דבל תויהל
תיאמצעה ךרדה תא ליחתהל ,הדובעה תא בוזעל - ןהיתובקעב ועיגהש
םא םג ,םיסוב ויהי אל זא - םיסוב םע יל בוט אל םא ,םלועב ילש
.תימוימוי המחלמ וז
יל םינתונ אלש םישנא ,םתיא יל השקש םישנא ילש םייחהמ קיחרהל
.ילש הבהאה תא םיכירעמ אלש םישנא ,םהל תנתונ ינאש הדימ התואב
.הז קר .יל בוטש המ קר ,יל בוטש המ קר -הזה קוחב קובדל
תיגולוכיספל רמול המ רתוי יל ןיאש דחא רקוב יתשגרה ,אבה בלשב
הצוחנ אל איה ,התיא תושיגפל תכלל החריט וזש השיגרמ ינאש ,ילש
לש ותליחתל ,ךילהתה לש וציקל רורב יכה ןמיסה היה הז .רתוי יל
.ירמגל הנוש ךילהת
.קנע ךויחב ,לופיטה תא יתבזע


יתייהש תועשב ,ימצעל הבשקהה ךותמ ,לזאפ ומכ רדתסה לכה - זאמו
,המל ןיבהל ימצע תא יתחרכהו רקובב םוקל יתיצר אלש תועשב ,דבל
לכש בוטה לכ תא האור אל ינא - החסונה תא חצפל יתשקעתהש תועשב
.תוארל תונמדזה ימצעל תתל תבייח ינאו - יב םיאור ראשה
,ונתשה טושפ םייחה דחא םוי ,לודגב ןירקמ הז .הצוחה ןירקמ הזו
...תיתרבח ,תישפנ ,תיזיפ
טובצל ידכ קר ץיפק ומכ רקובב המק ינאש בוט ךכ לכ ,הנתשה לכה
הז ,ןאכל יתוא יתאבה ינא ,ילש הז ,הפ הז .יתימא הז - ימצע תא
הנווכ םוש יל ןיאו ,יתייה רבכ ינשה דצב יכ .םעפ ףא הנתשי אל
.ךרדה תא תרכוז אל וליפא ינא ,םשל רוזחל
םינטק יכה םירבדה תא תונשל ,ךמצעל בישקהל - תודידבה תוכזב זא
רפס יחק ,ךכ רחאו ,םאתהב םינתשמ ביבסמש םירבדה לכ ךיא תוארלו
,תא קר ,ךלש הבוט יכה הרבחה תאש ,יארתו ךמצע םע יבש יכלו בוט
הזל םורגל הלוכיש הדיחיה תאו ,ךליבשב בוט המ תעדוי תא קר יכ
.תורקל
הילו'גל וביגה
 
 
24/9/00 1:03
קתבמה ו'ג :תאמ
תודידבה תוכזב םילימ המכל הבוגתב
הז .עדוי ינאו יל באוכו טבוצ .הילו'ג ,ימצע תא טבוצ ינא םג
.םיהדמו יתימא .טלחהב .ןכ .יתימא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 1:08
הילו'ג :תאמ
ימצע תא טבוצ ינא ל הבוגתב
.םיהדמהו יתימאה ייחל ,יניטרמ לש סוכ דוע
הילו'גל וביגה
 
 
24/9/00 1:56
קתבמה ו'ג :תאמ
....ו'גל הבוגתב
הווש הזו .קפס אלל .רשוא לש םינטק םיעגר שי .םיפי םייחה
תויחל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
25/9/00 0:35
הילו'ג :תאמ
הילו'גל הבוגתב
At my most beautiful
I count your eyelashes
Secretly
With everyone whisper
I love you, I let you sleep
I know you're closed eye watching me
Listening
I thought I saw a smile


I've found a way to make you smile


.ךומכש קותמ סננא ,בוט הליל
.הילו'גמ
הילו'גל וביגה
 
 
25/9/00 9:11
קתבמה ו'ג :תאמ
ילש קתבמה ו'גלל הבוגתב
ברעמ חור ,וה"
יבשנת יתמ
דריי הטמ ןטקה םשגהשכ
םיהולא
ייתועורז ןיב התיה יתבהא רשאכ
"יתטימב בוש ינאו


(סויליגריו)
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
25/9/00 17:07
היגלש :תאמ
ילש קתבמה ו'גלל הבוגתב
,עגר ותואב וידרב היהש רישה הז אלש ילזמ
(-: השוע יתייה הנואת םג חוטב זא יכ


!הילו'ג ,דובכה לכ
היגלשל וביגה
 
 
25/9/00 18:48
הילו'ג :תאמ
...תרמוא ינאול הבוגתב
?המ לע ...ההות ינאו
הדות לבא
(I guess)
הילו'גל וביגה
 
 
25/9/00 18:54
הילו'ג :תאמ
היגלשל הבוגתב
R.E.M לש רישמ הז ,םילימה תא תבהא םא לבא
:ארקנ אוה ,םירדהנה
At my most beautiful
"Up" - םהלש ןורחאה םובלאהמ
.םיסקמ .יכייחת תא ותוא יעמשתש םעפ לכש יארתו
הילו'גל וביגה
 
 
26/9/00 23:20
היגלש :תאמ
ךליבשב - היגלשל הבוגתב


יתנווכתה הזל קוידבו ,ךיא דועו רישה תא הריכמ
.קומע קומע םיעגונש םירישה גוסמ אוהש -
,תועמדה לפרעל דעבמ ,רשוא לש עגר ותואב ןכלו
אל ללכב זא ,וידרב ןגנתמש רישה היה ה-ז םא
(-: םולשב התיבה עיגהל יוכיס יל היה
היגלשל וביגה
 
 
27/9/00 0:11
הילו'ג :תאמ
יתריקי הילו'גל הבוגתב
,העביש וא דחא דמג ,בוט הליל ךל היהיש
.ףיכ היהיש רקיעה
הילו'גל וביגה
 
 
25/9/00 1:33
ריאי :תאמ
תודידבה תוכזב םילימ המכל הבוגתב
.םינש המכ דחיב התיא יתייהש הרבחמ יתדרפנש ירחא היה הז
הפק סוכמ ,הרכשא תוסנכתהל ןושיע תבישימ .רוכמ ומכ שממ יתייה
ילב םואתפ ימצע תא שוגפל אל קר ,הלא םע הריב תוסוכל ,הז םע
,ימצעל ןכוסמ יתשגרה אל .וילא קמחתהל רשפאש דיל והשימ הזיא
ומכו .תודידב יככשמל רוכמ יתייה לבא ,םמעשמ ינאש יתבשח אל
הזיאמ דרפנ .ךתוא אלממ אל הז לבא ,הז תא חקול התא ,תורכמתהב
םאו ,דיב רבכ ןופאלפה ,תינכות ןיא םאו ,וטואל דרוי ,הרבח
התיבה רוזחל ךירצ טושפ םאו ,קוסע והשימ םאו ,הבושת ןיא
ךל בותכ !דבל !דבל :יל רמוא וטואה לש הארמב לכתסמ ינא...דבל
!דבל התא !חצמה לע
,תוינרתח תויונגראתה ,תוביסמ .תמאב .םירבח ףקומ יתייהו
תא ןבומכ יל שי ,יתחכש טעמכ ,החפשמ ,תוינגרוב תויונגראתה
יל ומרז תודידב לש תונייעמו .םלועב תבהוא יכהו תכמות יכה
עגרבו ,םהילע ןקורתהל םיגופס יתשפיח ןמזה לכ ינאו ,םינפבמ
ךיא יתשגרה בוש ,ילש תא ינאו וייח תא ךישמה גופס לכש
.שולגלו עפעפל הליחתמ יב תחתורש תודידבה
תא ליחתהל קשח יל היה אלש אל הז .ןואכדמ דאמ קוחר היה הז
לא רוזחל התיה תועמשמה יכ ,ותוא םייסל קשח יל היה אל ,םויה
םגו ןעוט םג ,העדותה םרז דהדהמ םש ,יתודידב תבכוש םש ,הטימה
.רזכאתמ םגו ןחנחתמ םג .בישמ
לש בוליש םש היה .הלימג תינכות רותב אל .עוסל יתטלחה זאו
לע שדח והשמ דומלל ךלוה ינאש העידיה םג ןהיניבו ,תוביסנ
.דבל תויהל
ובש דיקפת עצבל עסונ ינאש יתעדי .ןלקב ,הינמרגב דובעל יתעסנ
דומלל אל .יהשלכ תיתרבח תרגסמל עסונ אל ינא .דבל היהא ינא
.םירבח וב שיש םוקמל אל ,םייק דרשמל ףרטצהל אל ,הטיסרבינואב
.לק תויהל ךלוה אל הזש יתעדיו יתעסנ .דבל היהא ובש םוקמל
אוצמל .םירודיסב ורבע םינושארה םימיה .לק היה אל תמאב הזו
ןתינ אל הינמרגב) למשחל בשחמה תא רבחל ךיא אוצמלו ,הריד
,יתשפיח בושו יתשפיח יתשפיח ,םילארשי םיעקתל םימאתמ אוצמל
ימו ,הרידב ןופלט וק רדסל .(קוי - 'וכו ריקב שאר םע יתכלה
,ןופלטב םוקלט השטיוד תא גישהל הסניש תרגפמ הרבח קזבש בשוחש
ןופלט וק שיש הז - םינופלטה תשרל בשחמה תא רבחל ךיא אוצמל
,םירודיס שי דוע לכ .םירשקתמ בשחמהו אוהש רמוא אל דוע
,ברע עיגה ךרעב םייעובש רובעכ לבא .אחינ ,םיצמאמו ,םישופיחו
יתוא וקביח אל ,םייעובש ךשמב תירבע יתרביד אל .יל סאמנ ובש
רדעיהו םייעוצקמ םיכויחו ,תויטקרוקו סומינ יתיוח ,םייעובש
טלחהב הז לבא ,םייעובש יתניידזה אל ןבומכו ,טלחומ תוימיטניא
הז ,יל סאמנש יתטלחה אל .רתוי תפטלמ הביבסב םג תורקל לוכי
ןופלט אתב דמוע ימצע תא יתאצמ טושפ .ימאנוצ לג ומכ אב
המ .הכוב ,(םייעובש דוע תוחפל חקל םוקלט השטיודל) ירוביצ
יתיכב .ילש םירוהל ,תודוהל ךירצ ,ןכו ,יכבב ררממ ,הכוב
םירוה םע תושעל ךירצש המ הז יכ ,םתוא יתדדוע כ"חאו ,יתיכבו
,הקירה ,ילש הרידב ןושיל ידכ יתרזח כ"חאו ,םהל םיכובש ירחא
ריעב הינמרגב םש יאה ,וידר ילבו היזיולט ילבו ןופלט ילבה
.יתוא ריכמ אל הב דחא ףאו דחא ףא הב ריכמ אל ינאש
.תבכרב העיסנ םייתעש קחרמ ,םייהנמב השיגפ יל התיה תרחמל
לא תבכרה תנחתמ יתרזחשכ .ןלקל ברעב יתרזחו ,יתשגפנ ,יתעסנ
ילא וכייחו יתכייח .תילמשחב היהש ימ לכ לא יתכייח הרידה
יתעדי ינאו ,עדוי ינאש שיגרהל היה לוכי יתוא הארש ימ .הרזחב
ןיא ,דבלה לש תיתחתש ,יכותב .תננושמ עקרק םש ןיא .עדוי ינאש
,יתלהבנ ,תישפוח יתלפנ ,קוצה ןמ יתצפק ,הנה .תננושמ עקרק
,הזה יוליגהו .המ לע ןיא .יתקסרתה אל לבא ,דאמ יתלהבנ ,בוט
רשפאש תיעקרק םוש ןיא םא יכ ,הלעמל יתוא קרז ,י'גנאב ומכ
.ףועל לוכי ינא ,הילע קסרתהל
הב ךירצ אלש ,ילש המיסקמה הרידב הזה ברעה ףוסב ןושיל יתכלה
ךלוה ינאש השדח ריעב תאצמנש ,וידר וא היזיולט וא ןופלט םוש
הזמ הנושארלו ,יתוא תולגל ךלוה הב ןומהו ,ןומה הב תולגל
ןיצ לחנ ומכ הארנ אוהו הזה תודידבה ןייעמ לא יתטבה םישדוח
.(ןופטיש תנכס תמייק דוע דימתש רמואש המ)
ריאיל וביגה
 
 
25/9/00 1:37
ריאי :תאמ
תודידבה תוכזב םילימ המכל הבוגתב
יתחכש קר ,םדוקה לש תרתוכה תויהל הכירצ התיהש המ הז
.רבדל יתנווכתה דדובל דבל ןיב לדבהה לע קוידב .תונשל
ריאיל וביגה
 
 
25/9/00 4:09
לפרעה רפרפ :תאמ
תודידבה תוכזב םילימ המכל הבוגתב
ילש היציאוטניאל עירפמ והשמ והשכיא
ךלש תאזה רשואה תגיגחב


ידימעת םא חמש יתייה יוניש םשל יכ םא
יתועט לע יתוא
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
25/9/00 16:33
הילו'ג :תאמ
תודידבה תוכזב םילימ המכל הבוגתב
בל תמושתב ךל הנעא ינאו ךל עירפמ המ קויד רתיב ילוא רידגת
.הבר
.הדות
(תויניצב אל)
הילו'גל וביגה
 
23/9/00 23:56
:תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
try to take your life one day at a time, just like they say
at AA. if you look at your life as daily units, it will be
easier for you to find hapiness in the smallest things. you
will soon find out that blue skies and a ray of sun will
make you happy. or a nice convesation with a friend, or a
nice cup of coffee, or a trip to the mall.
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/9/00 0:16
:תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
i'm on my way to the mall now, then to Starbuck's, wanna
go?
וז הבוגתל וביגה
 
24/9/00 0:56
חרוא רבוע :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.תובוהא ןכל םולש
,ינאו .ןכמצע םע םילשהל תושקבמ ןתאש השגרה יל שי רבד לש ופוסב
הזה ימינפה ןוידה איה ונייח תילכת יכ בשוח םיברה יתונוועב
םעט רתוי ןיא וקספיהבש ןוידה .ונמצע םע םייקל םילדח ונניאש
.ונייחל תילכתו
חרוא רבועל וביגה
 
 
24/9/00 2:02
קתבמה ו'ג :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
ונחנא םוי הזיאב
םימיה לכב ונחנא
ילש הרבח
םייחה לכ ונחנא
ילש הבוהא
םייח ונחנאו םיבהוא ונחנא
םיבהוא ונחנאו םייח ונחנא
םייחה םה המ םיעדוי אל ונחנאו
םויה אוה המ םיעדוי אל ונחנאו
םיעדוי אל ונחנאו
הבהאה איה המ


,"םייחה םעט לע ןטק ריש" ,רוורפ קא'ז
1945
קתבמה ו'גל וביגה
 
24/9/00 5:42
Dave :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
it's only natural when you've been too long in the dark
to look for comfort and to warm yourself by the fire
we're just afraid that we might get our fingers burned,
but
we ain't done nothing wrong
we've just been lonely too long
no, we ain't done nothing wrong
we've just been lonely too long
Daveל וביגה
 
24/9/00 9:46
רחש :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.היגולוקמרפוכיספה תואלפנ ,תונטקב ילש ןורתפה
.םורזל ןמשל םורגל ידכ קאזורפ
.בוט היהנ לכהו תועובש השלש
.קזוחמו שדח הרדש דומע
יישקמ תיצחממ רתוי רתופ תידיימש המ ,ןיידזהל קשחה רבועו
.םויקה
.יליווא ךויחו
.רקובב בלב רישו


יריש בתוכו הטימהמ םוקל לוכי אלש ינא ותוא הזש ןימאהל אל
.ןואכיד
.םיהדמ
.תרחא הארנ לכהו ןינוטורס תצק


?הלאה םירודכה םע ינא ןיידע הז .םיעדוי םתא ,הלק אל הלאש תאז
?הככ םירמוחב יולת תויהל ךיבמ ןולשכ אל הזו


.ךויח תולעמ קר ןמצעב ולאה תולאשה ,הז לע התאשכ ,זרה הנה ,לבא
.ייחב


.רצענ הז .בותכל רשפא יאש הז דיחיה דייס ןואדה
.ינויח טושפ .ינויח .הז תא הווש הזש םינמז שי ,ייחב לבא
,ונ לבא ,יתשייבתהו הז תא תושעל יתיצר ןמז המכ םג ,ןכ ,הא
:היהיש
,ישילש םוקמב הכז ילש רופיסהו הביתכ תורחת לאוי לש רתאב היה
...םיקבדיפל אמצ םדא ינאו
?וילע םיבשוח םתא המ יל ודיגת ילוא
(-: (רקוב לשו ,קאזורפ לש) ךויח ..ישילשה רופיסה


http://www2.iol.co.il/communities/creativewriting/contest/winners.asp


.הדות
.יתנהנ .תמאב ,תבתכ תרדהנ הבתכו
.יתרכז .יתנבה
.בצעתהל םוקמב ךייחל יתלוכי ,יתחמשלו


.םלוכל קאזרופמ םוי
רחשל וביגה
 
 
24/9/00 9:57
רחש :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
.לובח אצי ןבומכ קנילה
:בוש הסנא
www2.iol.co.il/communities/creativewriting/contest/winners.asp
.הרקמב ,ילוא


אל ינאש הזה רתאה לש קדו ןידע יתא דוק הזיא תוסגב יתרבש םאו
ריכמ
.םלוכל ביבח םוי .והז .תונכב לצנתמ ינא זא
רחשל וביגה
 
 
24/9/00 11:52
הנד :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
,רחש


! ךתיא ךכ לכ ינא


! הזה קאזורפה - ייח תא ליצה


.לוהוכלאה םע היעב......וילא רוזחל תלקוש
הנדל וביגה
 
 
25/9/00 16:44
רחש :תאמ
קאזורפ לש הלודג הסיפחל הבוגתב
.לוהכלא בוט אל ,אל
.דבכה תא סרוה םגו .תחלצומ אל שממ החירב
ינא זא תחקול אל תא לוהכלא ללגב תמאב םא .ייחב .רכממ םגו
.גאוד
קאזורפ זא ןואכידב תא םאו ,לוהכלא ילב' יטקדיד לוקב וישכע
.'יארת כ"חא .הלחתהה ליבשב המזירפ /


.לוהוכלאמ קיזמ תוחפו .קאזורפ םע ללכ עירפמ אל לשמל סארג
.(בטייה שבוימ אוהשכ) ירטו אירב בשע


.סארג זא תועיגר וא/ו םיטלפמ תבייח תא םאו ,קאזורפ זא


.בוט ישיגרתו
רחשל וביגה
 
 
25/9/00 17:34
רחש :תאמ
קאזורפ לש הלודג הסיפחל הבוגתב
דבוע אל שממ יתמשש קנילהש יתנבהו
ילוא ילוא בוש הסנא ינא
www2.iol.co.il/communities/creativewriting/contest/winners.asp


תורוצ ספתו לפקתהו םקעתה הזש הרקמל תורושב וישכעו
:בחרמב
אוה רתאה
www2.iol.co.il
ןסכול
communities
ןסכול
creativewriting
ןסכול
contest
ןסכול
winners.asp


(-: רטנא


,םלוכל חמש םויו ,חרטיתו חרטיש ימל שארמ הבר הדות
רתויב חמש יל
החלצה וזיאבו ,השוע היגולוקמרפוכיספ המ רזומ ,רזומ
.המיענ
.ךויח
רחשל וביגה
 
 
28/9/00 11:15
םירטאיכיספה תסנרפמ :תאמ
קאזורפ לש הלודג הסיפחל הבוגתב
,יריקי רחש


.לוהוכלא - יטנמור רתוי הברה
לש ןמור הזיאמ חוקל וליאכ הככ
.הרוביג שממ.....יווגנימה


.הקיזומ אלמ םעו הברהו םוי לכו
.םג בוט שיגרתו ,הדותו
םירטאיכיספה תסנרפמל וביגה
 
 
28/9/00 11:43
רחש :תאמ
קאזורפ לש הלודג הסיפחל הבוגתב
.םירטאכיספו םיגלוכיספ רדע לש האג ןסנרפ ינא םג


,הבוט הנשו ,ךל הדותו
?ןוכנ ,בוט יכה רמג אל יווגנימהו
.הווש הז ילוא ,ךשמנ הז דוע לכ הנהנ אוה לבא


םע רדתסמ הז לבא ?הריזב םירפ לטק בוהאל רשפא ךיא לבא)
,תיתנהנה תוישיאה יקלח ראש
.(ולש לוהכלאו דיצ ןימ םד לש םודא העובצה


ךיוחמ ייב ייב
רחשל וביגה
 
 
2/10/00 12:56
םירטאיכיספה תסנרפמ :תאמ
קאזורפ לש הלודג הסיפחל הבוגתב
.גורהתש וז איה וזה תונתנהנהש יאוולהו
.רוסחמ וא תולחמ ,רעצמ תומל הצור אל


.ךל היהתש הנייוצמ הנש
םירטאיכיספה תסנרפמל וביגה
 
24/9/00 10:03
:תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
Maurice Sitbon, are you the person who typed that french
poem here?
וז הבוגתל וביגה
 
24/9/00 10:29
הנור :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.תבתכש המ םיסקמ - לטיורל ךויחו הדותב חתפא
.ךכל הביס ןיא יכ רתוי דוע יל השקו דחוימב השק םוי ילע רבוע
-רדהנ בוהא יל שי .המצעב הגישהש המיהדמ הריירק םע הריעצ השיא
םירבח ןומה יל שי .הלשבה לש םינש רחאל דידיל ךפהש בוט דידי
.יליבשב םש םיאצמנ ,דימת לבא ,דימתש םירדהנ שפנ ירבח - םיבוט
ןיא ,הטימהמ רקובב ימצע תא תקרוז ינא - יל ןיאו יל שיו יל שי
תבכוש ינאשכ .הקירז דבלמ הלועפה תא ראתל תרחא הלימ יל
תומזגרוא יתיווחו הבהא ונישעש רחאל יבוהא לש ויתועורזב
.הכובו בגה תא תבבוסמ ינא - םעפ יא יתיווחש ולאמ תואלפומ
יתפאש דימתש החלצהה לכ ךותב יתוא ףטועש הזה בוטה לכ ךותב
השיגרמ ינא םהב יתיצר ךכ לכש הבהאה יסחי ךותבו הילא עיגהל
רשוא שוחל םוקמבו תודידבו דחפ השיגרמ ינא ,דוביאל תכלוה ינאש
.םיעירפמ םינטקה םירבדה לכ ,בוטה לכמ
הפוסל חורל לגל הכחמ
יתוא ופחסיש
םילגלו םיל רהנל
יתוא וחקיש
ופטעי
וקבחי
ולסרעי
ואיפקי
הבשחמה תא
לאנויצרה תא וקחמי
הנורל וביגה
 
24/9/00 13:22
ןילווא :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
רסוח וא רבואגנה לשב אל ,שאר באכ םע רקובב תררועתמ אל ינאשכ
דחאב הטימל ביבסמש םיטיהרב שארה תא יתקפדש ללגב אלא הניש תועש
ינא זא ,הנממ יתלפנ אל דועש הרקמב הטימב ילש םיילילה םילדנורה
רקוב דוע ליחתהלו הטימהמ תאצל הסאעב ,ףוא לש השוחת םע תררועתמ
לש רקחמה לע םתעמש .הדובעב םיממעשמו םישפיט םישנאו םיקקפ לש
לכש המ לע רקחמ תושעל ךירצ המל ?הדובעב םישפיט םישנא תועפשה
תייאל לוכי ישוקבש טוידיאהש יל ודיגיש הכירצ אל ינא ,רורב ךכ
,שפנ תואיר ,בל ,םיבצע תלחמב הקלא ינאש ןוכיסה תא הלעמ ומש תא
ןוכיסל םיעדומ אל דוע םה ,עורג יכהש המו ?ןורגו ןזוא ,ףא
תרגסמב ריבעהל רשפא יא המל ?לבח אל .םירצוי םה רשא יתואירבה
תולאשמ ענמהל ןתינ דציכ" לש ישפוח ןונגסב סרוק הדובעה
לבקנ דוע ,םימיה תוברב ."ךמוטמיט תא הווסה" וא "?תומטמוטמ
.םוטמיט לש ההובג ןוכיס תמרב הדובע לע םייוציפ
ןילוואל וביגה
 
 
24/9/00 14:21
לכסותמ :תאמ
הסאעב לש םוידמ תסיפחל הבוגתב
המרוח תמחלמב חתפו ,תידיימו הרורב הנכסכ םהילע זירכה FDA ה
.םדגנכ
.דרשמה ישנאמ %90 גורהל םיכירצ םהש וליג םהשכ וליחתה תויעבה
תוניפל קוחדל ףידעמ עצוממ חומש תילאיוורט היסרוקר ןימ
.תוכושח
.ונמוקמ תא םיעדוי ונחנא דוע לכ רדסב לכה ,...עלאדנייש
לכסותמל וביגה
 
 
24/9/00 15:47
ןילווא :תאמ
הסאעב לש םוידמ תסיפחל הבוגתב
לאה ,ופט ,ופט ,ופט ?גורהל לע ללכב ןווכתה ימ !הסחו הלילח
!רומשי
תויעבה תחאב לפטל םתועצמאב ןתינש םייכוניח םיעצמא שי םויכ
.םוטמטה ,םלועב תושק יכה
ןתינ טלחהב ךא ,היעבל תילטוטה הפורתה האצמנ אל ןיידע ילוא
.תוילנויצנבנוק םיכרדב התיחפהל
םהש איה היעבה ,תעדוי ינא ימוקמ תא ,בגא ךרדו
.רבכ יתרמא ,םימטמוטמ...אל
ןילוואל וביגה
 
 
24/9/00 17:04
לכסותמ :תאמ
םוטמטה תייעב ןורתפל הבוגתב
וז .תורוחשה תועובעבאה תא וריבדה דציכ תעדוי חטב תא
תא ינחבת םא .חלצית אל תילנויצנבנוק ךרד םוש .הפגמ
םיכרדב שמתשהש ימ קרש ילגת הקוחר ךכ לכ אלה הירוטסיהה
םיחא םוטמיטהו תורעבה .ותרטמ תא גישה תוילנויצנבנוק אל
.ןימה תוודח תנעוטב ינשה תא דילומ דחאה ,םה
דעצ תחקל הנכומ אלש תיטנגליטניא הרוחב ,ךתיא איה היעבה
.ןויגהה ןוטלש ןעמל ףסונ
ךלשנל (הבר החלצה אלל הארנכ) וסניש םיבר םימטמוטמ תמועל
.הכולמה סכמ
?הז םע םישוע ונחנא המו .םידמוע ונא ןכיא םיעדוי ונלוכ
!םימטמוטמ םה יכ םהל םיחלוס
.ונליבשב םימכח יידימ רתוי םה םא ההות ינא םימעפל
לכסותמל וביגה
 
 
24/9/00 17:45
ןילווא :תאמ
םוטמטה תייעב ןורתפל הבוגתב
םיפשחנה לככ ,הקלחב הנוכנ הפיגמל םוטמיטה תאוושה
ךא ,רתוי הלודג העפשהה ךכ רתוי תוהובג םוטמיט תומרל
רצונ רתוי רגוב ליגב .ךרה ליגה איה העיגפה היסולכואה
לשב הלק תויפש יא לש תויעב תורצונ זא ךא יעבט ןוסיח
הפיגמב ומכ םוטמיטב לופיט ,ןכ לע .ךתוא בבוסה םוטמיטה
םיכרדב ךוניח דעב ןיידע ינא ,ןוכנ ןורתפה וניא
תובשחמב תאטוח ינא םימעפלש יפ לע ףא ,תוילנויצנבנוק
."if you can't beat them join them" לש
רשואמ שפיט תויהל ףידע ןכ ,לימ תעדל דוגינב ,ילוא
.אירב שפיט תוחפל וא .ללמוא םכח רשאמ
ןילוואל וביגה
 
 
24/9/00 17:51
יבא :תאמ
םוטמטה תייעב ןורתפל הבוגתב
?רשואמו םכח תויהל ףידע ללכב ילוא
יבאל וביגה
 
 
24/9/00 19:38
ןילווא :תאמ
?ליממ אקווד דומלל המלל הבוגתב
?שי םירשואמ םימכח המכ
קופיס לבקל רתוי השק ההובג רתוי היצנגלטניאהש לככ
המב קפתסנ אלו רתויל ףאשנ דימת ,םיטושפ םירבדמ
ונאו רתוי רשפאו דוע שיש םיעדוי ונאש ןוויכמ שיש
ןיינע קר הז ןיאו ,"רתוי"ה תאו "דוע"ה תא םיצור
ונלש ייוריגה ףס יתנובת רוציי רותב .תונתפאש לש
ונא ןכלו (ונקלח לש תוחפל) םייח ילעב לש הזמ הובג
,תוגצהמ םג אלא ןיממו לכואמ קר אל תואנה םיבאוש
,ךכ .ב"צויכו םינודיח ,םירבח ןיב תוחיש ,םירפס
הובג רתוי ולש יוריגה ףס ,םכח רתוי םדאהש לככ
םירבד םתואמ תואנה בואשל רתוי השק ול היהי
ןכ לע .םינהמו םיקתרמ םירבדכ םתוא ואצמי םישפיטש
.ןואג איצמממ רתוי רשואמ הבוס ריזח ,רמאנ
ןילוואל וביגה
 
 
24/9/00 18:26
לכסותמ :תאמ
םוטמטה תייעב ןורתפל הבוגתב
תינוסיחה תכרעמה המ םושמ ,הקירזה תא לבקל חמשא ינא
.םינדגונ חתפל החילצה אל ילש
ינא ןכ ימשכ
רבד לכ םימעפ 3 םהל ריבסהל ךירצש םירוצימ לכסותמ
.(בוטה הרקמב)
ועמשי אלש םידחפמ םה יכ ,םיחרוצש םישנאמ לכסותמ
.םתוא
.םיוושכ םתוא לבקל ילש תלוכיה יאמ לכסותמ
.וזה תלכסתמה תוירטנצוגאה תא ונשרי הפיאמ
?םילכסותמ אבאו אמיאמ
לכסותמל וביגה
 
24/9/00 13:48
לפרעה רפרפ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
טרפה בצמל האלפנ אמגוד תאש בשוח ינא
אלמ ילבקתש דימ יתעדיו יברעמה םלועה ברב
תוהדזמ תובוגת
רשואה תא םישפחמ ונחנא . הטושפ איה ךכל הביסהו
.םייק אל אוהש םוקמב
הריירקב םייק אל אוה תירמוח החלצהב םייק אל אוה
.םיבוט םירבחב אלו תכמות החפשמב םייק אל אוה
ותוכחונב תמיוסמ הפוקת ונתוא הלשמ קר הלודג הבהא וליפא
.ולש רוקמה אל טלחהב איה לבא
ידכ תודרשהב ידימ םיקוסע םלועב םישנאה בור
תאזה הניחבהמש ךכ הבשחמל ןמז הזל שידקהל
.םייתועמשמ םייחל סנא"צ ךל שי לזמ תרב תא
"יואר" "יאדכ" "ךירצ"ש המ לכמ ררחתשהל יעדת קר םא
הרבחב תושעל "הבוח" "ינויגה"
הצור תמאב לבא תמאב תאש המ תושעל יכלתו
.יוכיס ךל שי big time ףוסה דע יכלתו
דמחנ ךל היהי ךלש תוחונינה רוזיאב יראשת דוע לכ
תבתכש ומכ ךתוא דירטי רסח ותוא דימת לבא םיענ ךל היהי
ךל רפסל וחמשי םג םהו ער אל הז םע םייח םישנאה בורו
הלאכ ןיאש ללגב אל לבא .תמאב םירשואמ םישנא םימייק אלש
םהלש תינבת התואל ךתוא ףוחדל םיצור םהש ללגב אלא
השוע תאש המ םע החמש אל תא םא
. ךליבשב "ןוכנ"ה רבדה תא השוע אל תא זא
??? הצור תא המ
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
24/9/00 14:31
לטיור :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
.הלילב ותמ אל םהש ללגב קר רקובב םימקש םישנא שיש ,םעפ רמא
.ארונ יתקחצ ,הזה טפשמה תא יתעמשש הנושארה םעפב
.בוצע הז המכ יתנבה ךכ רחא
לכו ,וניניב םיבבותסמ םימשגומו םיקפוסמ אל םישנא הברה ךכ לכ
אלא ,ינצלפה עטקב אל ,םש תויהל הז תושעל הלוכי ינאש המ
קבחלב הז םא ,לדבה השועש החיש הז םא .ךירצשכ םש תויהל .תמאב
.בישקהלו הלילה לכ ראשיהלב הז םא ,קזח קוביח
.םייק אל אוהש םוקמב רשוא םישפחמ םישנאש ,תבתכש המ ןוכנ
היהי לכה יזא-ושמומי 'דו 'ג 'ב 'א םיאנת םאש םיבשוח םישנא
.'וכו 'וכו 'וכו בלב שדח רישו ךויח םע םוקל לכונ ,רתוי בוט
ונמצעל רתוול .שיש המ םע רשואמ תויהל איה המכוחה ,םצעב לבא
יכה הז ונלש החוטבהו תנגומה השינב תויהל .םלועב חונ יכה הז
.ןולסב ךל שיש חיטשב רעוכמ םתכ הזיאל לגרתהל ומכ הז .לק
םימי המכ ירחא .ותוא יקנת אל תאז לכב לבא ,קיצמ הז הלחתהב
ישידקת אל רבכ תועובש המכ ירחא .חיטשהמ קלחל ךופהי רבכ אוה
ינא .םתכה םע םולשב ייחתו ,הבשחמ לש דחא םרג וליפא הזל
,הדובעב הז םא .ךירצש המ לכ תוקנל יליחתת .הביטנרטלא העיצמ
ךלהל םייתועמשמ יכה הלא ירה ,ומייתסה רבכש הלא םג)םיסחיב וא
יל .ךמצע םע םיסחיה תא תוקנל רקיעבו ,(ונלש ינואכדה ןועביקה
,סקס ומכ ,הרשעה ליגב יתישעש תויוטש לע ימצעל חולסל הנש חקל
יתחקלו ,יתיעטש רמול הלוכי ינא ,וישכע .'וכו םירקש ,םימס
שדח ףד יתחתפו םלוע יצח םע תוחיש יתמחשה ,רבד לכ לע תוירחא
םייחה תא הליבומ ,תצקו עבראו םירשע תב ,ילש םייאמצעה םייחב
,הרקש המל הרוחא לכתסהל ידימ רתוי ילב .הצור ינאש ןאל ילש
,תויוטשמ שגרתהל .טושפ תויחל .תויחל טושפ .יתישעש המ וא
,םימי המכ ינפל התווח היגלש יתרבחש ומכ ,וידרב רישמ שגרתהל
עצמא דע הנטקה יתוחא םע טפטפל ,םהש המורתהמו םישנאמ תונהל
,חורבל ךותמ אלו .הלאכ םירבד .תוכורא תויטבמא תושעל ,הלילה
.תונהל ךותמ הלא
!?גוגחל אל המל זא .ןאכ רבכ ונחנאש אוה ןיינעה
לטיורל וביגה
 
 
24/9/00 18:33
תינולפ :תאמ
דחא שיאל הבוגתב
?לובג ןיא ?קרמדנל בוש
תינולפל וביגה
 
 
24/9/00 15:24
הלה :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
ינפל ,רקובה תא חמשל םיליחתמו םינתשמ םייחהש וליפא ינפל
תולגל ,ןושאר ןושאר ,ףוסה דע םיזיעמו תווצקב םיעגונש וליפא
השקה תאזה הלאשל תובושת שיש
?הצור ינא המ
רבד דוע האור ינאש םעפ לכ
,תושעל הצור ינא הז ,הצור ינא הז ,הז ,וילע דיגהל רבד דוע
םולכ ליבשב אל ,ימצעמ ,םינפבמ ,תעדל יתוא ןרקסמ הז
לש הליחת הזו .חכ לש העידיו .חכ יב היהנ רבכ ,תאזכ םעפ לכ
.הצור ינא רשואו .רשוא לש לג
הלהל וביגה
 
24/9/00 15:55
הילו'ג :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
Take this man to your bed


Maybe his hands will help you forget


Please be stronger than your past


The future may still give you


a chance


.שילגניאה ללגב תורושה יל ולבלבתה אלש הווקמ
הילו'גל וביגה
 
 
24/9/00 16:40
קתבמה ו'ג :תאמ
(הישעלו) הבשחמל רמוחל הבוגתב
וגוניעל עגונב רתוי טרפמ היה הפיהו טושפה רישה םא חמש יתייה
ירבדכ - ךבוהא תא בוזעל םיכרד םישימח שי .התטימב רבגה לש
תחא ךרד .ךתטימב וריאשהל החוטב תחא ךרד שיו - ןומייס לופ
הליעיו תנייוצמ שממ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 17:33
הילו'ג :תאמ
הכיסנ איה הילו'גל הבוגתב
,קתומ ו'ג
תוטעמ אל םינש הזמ יכרד תא תוריאמ הלאה תורושה
ןמצע תא וחיכוה ןה דימת דימת דימתו
....הטימב רבג ריאשהל הליעיהו תנייוצמה ךרדל רשאבו
.דיעת התא


הילו'ג -
הילו'גל וביגה
 
 
24/9/00 16:42
לטיור :תאמ
(הישעלו) הבשחמל רמוחל הבוגתב
work like u don't need the money
love like u have never been hurt
and dance like no one is watching
.םלועב תבהוא יכה ינאש הטטיצה וז זא ,שילגניא רבכ םא
לטיורל וביגה
 
 
24/9/00 16:58
יבא :תאמ
םג רשפאל הבוגתב
יבאל וביגה
 
24/9/00 17:54
ירונ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.םייעמ ומכ איה שפנה,םצעב
.רכומה ארוקה קעזנ וה
יזעת ךיא
.זעא
.זעא םג זעא
.יל תפכיא אל ללכב
.הנה לבא
,ונעגרנשכ תעכ
.בישקהל רשפא


יל השק
,וא
,יל השק אל
ינאו
אל
הצור
,הרזע
הצור אל
,םולכ
באכ אל
דחפ אל
הבהא אל
םוח אל
.המזגרוא אל
ץווכתהל
ץווכתהלו
ץווכתהלו
לכש דע
המ
ראשייש
ינממ
תאז
.
,הבער אל
,האמצ אל
,יל רק אל
.יל םח אל
יל יקנ אל
.יל ךלכולמ אל
םגו
אל
יל תפכיא


םא
ךכ
וא
.ךכ.
.חורבל הצור
.אל וא
אלו
תפכא
יל


ןאל
המל וא
חורטל
,תוארהלו
וא
.רבדל
םולש
.םלוע
םולש
םולש
םולש
.םולש
.הדובעל תכללו רפאתהל שבלתהל םוקל זאו


םושנל םג רשפאו
ירונל וביגה
 
24/9/00 18:07
ירונ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.דוקפתה תארמ ןיבו דוקפת ןיב
.חוור ונשי
רצ םיתיעל
.בחר וא
רקיע אוה םימעפל ללכבו
.השוחתה
.תוזע תומיעפ
.סרה וא
.חרוצ סרה
לקלקל
לקלקל
לקלקל
לקלקל
זחא ומכ
ימ יא
יפרעב
תלטלט ינלטלטו
.הזע


רוסא
אלו
.דוע אל
.יתנבה רבכ הז
הזה םוקמבש
.חוורה לש
.רתומ לכה
.לכה
אל קר
.סורהל
רשפא סורהל
.רחמ םג
ירונל וביגה
 
 
24/9/00 18:26
ימת :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
! ןואכדל יד
ימתל וביגה
 
 
24/9/00 21:04
ןג :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
?הסרובל הבוגת ?ןואכיד לע רמאמב אוצמל תבשח המ
ןגל וביגה
 
24/9/00 20:26
snow white :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
shilgy, be cool, it's just a website, you can be shilgia,
snow white, cinderella, bambi, or even pokemon,
snow whiteל וביגה
 
 
25/9/00 17:18
היגלש :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
(-: ונ ,בוט


.ש-א ת-ק-ס-פ-ה
היגלשל וביגה
 
 
26/9/00 22:38
snow white :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
unless you like mud wrestling, LOL
snow whiteל וביגה
 
24/9/00 20:29
ירונ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.והשמ דועו
,הפידעמ ינא
.בשחל ילעשכ-בותכל
ןושיל ילעשכ בשחל
םוקל ךירצשכ ןושיל
.תבשל ךירצשכ םוקל
?תמכחתמ
!המ זא
םכחתהל ךרוצ שי
קר שי וב םוקמב
.באכ לש הלולצ םוהת
.אלש וא
.ןוכנ
, ינאו
.יתעדי גלגלל ימצע לע קר
[האל וא הרש וא] הביבאו
הרמא
.ונמצעל ונא הב תע העיגמש
....תרגפמ
.איה םגו ינא םג
רבס ללכב ילש אבאו
ןעט
רבסו
.םלתב תכלל דימת ךירצש
.הז דעב
ירונל וביגה
 
 
24/9/00 20:35
ימענ :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
ףולש טעב תבכוש ינא
ילש הקרה דיל
ינטפטפ חדקא ומכ
ימענל וביגה
 
 
24/9/00 20:58
תנוי :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
.תלוזל דובכ תצק,תמאב תרגוב ארונ
תנויל וביגה
 
 
24/9/00 21:03
ימענ :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
יתוא תנבה אל
ימענל וביגה
 
 
28/9/00 17:39
הית :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
!!!ימענ ,קנע


:)))))))
היתל וביגה
 
 
28/9/00 17:43
הית :תאמ
דדיהל הבוגתב
הלילה עצמא ירחא הברה
םולח חוכמ הכימשה הקילחמ
םורזל הליחתמ חורה
.טהול רוע לע הבחרו הכר איהו


.יטיא .דבכ .יתפיטק .ךשוח קר
.שדחמ עגר לכ יתוא םיהדמ
יחומב תזחוא ינא ינורפע תא
.שלחו ךר וקב הלילה תא תומייסמ ייתוקיתש
היתל וביגה
 
 
28/9/00 20:03
ימענ :תאמ
ימענל דועול הבוגתב
רוזיא ותואב ונלייט ןכ..ןכ
הדות
{}
ימענל וביגה
 
24/9/00 20:55
הזוח :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.תמטמוטמ הילע תדרוי תא המ
.ףדוע הריזחמו ןטקה סיכב ךתוא המש איה
.תבתוכ איה ךיא יארת
םיטושל בל ימישת לעו האבה הכורב
הזוחל וביגה
 
 
24/9/00 21:22
ימענ :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
השענ הזש החוטב ינאש יפ לע ףא יילע ןגהל וא זגרתהל ךירצ אל
הבוט הנווכב
תוחפ אלו הבוט רתוי אל ינא ןטקה סיכב דחא ףא המש אל ינא
הבוט
תאזכ ינא ינא
בוש יתארקשכ ךכ רחאו יתוא הניבה אל טושפ איהו
דיגהל יתיצרש הבשח איה ילוא המ תוארל יתלוכי
היטפמיס יל שי..זא ןומה יל הרוק הזו התעט טושפ איה לבא
תויועטל
ךלשל םג
ךויח
ימענל וביגה
 
24/9/00 21:12
ירונ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
........סנלובמאה קעזומש ינפל,ןורחא דחא דועו


,רבכ הז יתנבהש קר
תובוהצה םינבלה ליבש לע ינאש
.יל עספא
לילחדה ומכו
לכש יב שי
היראה ומכ
דחפ יב ןיא
חפה שיא ומכו
.בל יב שי
?יתורודו
איהש ירה
המצעב תלעונ
.ךרדה רוציק ילענ תא
תבשוח ללכב ינאו
.רקיעה איה ךרדהש
ירונל וביגה
 
 
24/9/00 21:22
snow white :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
i
can't
take
this
stuff
anymore
it'
s
too
d
e
e
p

L
O
L
snow whiteל וביגה
 
 
25/9/00 0:37
:תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
LOLOLOL, FUNNY
וז הבוגתל וביגה
 
25/9/00 0:05
badulina :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.הצלוחה לש ןטקה סיכל תסנכנש
.םורופ יתישע אל אלו ,םירשואמ םישנא שי ,תצאה לבא
ונרתונ םויה ףוסבו ,רבוע לכה ,ףלוח לכהש ןיבהל איה המכוחה
.הטימב גוז-ןב ילב וא םע ,ונמצעל ונחנא
%90ב וזכרתת ,המ עדוי ימ םידבוע אלש %10 םתואב זכרתהל םוקמבו
.ןכש
םלוכל הבהא ןומה
badulinaל וביגה
 
25/9/00 0:28
חחרפ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
אלש ימל ,ינואכד םדא תציחמב יח אלש ימל ,ןואכיד הווח אלש ימל
.אל הזש והז זא .בצעכ ספתנ ןואכד ..דמל
.הנוש איה ינואכדה לש הייעבה .אלש תמאב .בוצע אל ינואכד םדאל
.ימויק בצמ אוה ןואכדה ינואכדל
היצפוא איה היהיש לככ חמש ,םויק לכ ,םויקה ובש בצמ אוה ןואכד
.באכ לש היצפוא איה .תוומהמ הבוט תוחפ
םע דדומתהל ץמוא וא חוכ ןיאש באכ םה םייחה ,ינואכדה םדאל
.םמויס


הרהנו החמש האור התא ,ה/רבחב וב ןנובתמ התא
.עדוי התאו
באכ .ותוא תאשל השקש באכ .באכ שי .ןואכד שי .בצע ןיא הזל תחתמ
.ררקתמשכ בוש םצעתמו םחשכ םצעומש באכ .ותוא תרפשמ אל החמשהש


הלועפ איה םושנל .תויגרנא לש הייעבה איה הייעבה ,ףקתה תעב
חצחצל םוקל .הלופכ היגרנא שרוד רואב םושנל ,היגרנא תשרודש
תועש 12 שרוד ,תלוכמל תוקד שמחל תכלל ,ףוס םי תעירק וז םייניש
,החירב לש היצפוא תווהמ ןניא הניש תועש 18 ,ףקתה תעב .הניש
ימלוגה הנבומב ,היגרנא תריבצ .םויקה תמצוע ינפמ החונמ אלא
.רתויב


.רורב הז םימעפל ,ןואכדב היהש ימ דיל יחש ימל
.עדוי ,ןואכדב היהש ימ


.ןואכד הז .אל הזש והז זא .בוצע הזש םיבשוח םירחאה לכ


.בוצע םומיסכמ אוה ...אכודמ ינא רמוא והשימשכ
אוה ,חמש ביבא םויב םג לודג דחא באכ םה םייחה והשימלשכ
.ילוא .ןואכדב
חחרפל וביגה
 
 
25/9/00 9:17
בצעה דלי :תאמ
.שיש בוצע אל הז ,ןואכידל הבוגתב
םויה .ןואכידב תמאב יתייהו הלוח יתייה םעפ .רידגהל תבטיה
דואמ יל בוצע םימעפלו ,אירב ינא
דקפתמ ינא .הזמ רתוי אל לבא
בצעה דליל וביגה
 
 
25/9/00 11:31
םירטאיכיספה תסנרפמ :תאמ
.שיש בוצע אל הז ,ןואכידל הבוגתב
.ןוכנ


.קדוצ התא חחרפ
םירטאיכיספה תסנרפמל וביגה
 
 
25/9/00 23:10
lara :תאמ
.שיש בוצע אל הז ,ןואכידל הבוגתב
אוה ןואכד לבא בורקמ יתיווח אל םנמא - קדוצ ליגרכ חחרפה
! חומב יתימא ימיכ יוניש
- םייחב םוי הזיאב ףלק םהל ךלה אל םתס " םיבוצע"ה ראשו
. םיכישממו םילודג ומכ םימק הזמו
(-: ךויח ( תוננבב םישלוג תולילבשכ רקובב םוקל השקש ןבומכו)

ךלא תאז לכבו - יתנהנ תונינעמ ויה תובוגתה םגו ןיוצמ רמאמה
... ןושיל
... הבוט הנשו
laraל וביגה
 
25/9/00 2:41
ילחר :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.ךייחל יל םרג ,אלפנ בותכ ,םימעפ עברא יתארק
רבכ םא לבא .תודידבה תא רתופ אל דחיבה" םעפ רמא סקאהש ומכ
"?דבל הז תא רובעל המל ,תודידב
ילחרל וביגה
 
 
25/9/00 14:50
חחרפ :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
?הבוצע תוחפ איה הדבל תודידב יכ ילוא
.דדוב תויהל אל הז ,דבל תויהל
.דבל תויהל אל הז ,דדוב תויהל
!היוגש האוושמ טושפ וז


:והשמו
ודבל םדאה תויה בוט אל
קפתסהל ךירצ אוהש רמוא אל הז לבא
...תוחפ םיבוט םיפילחתב


({-:..תרחא םעפל הז ..הכו הכ ןיב ודבל אוה םאה)
חחרפל וביגה
 
 
26/9/00 16:52
ירונ :תאמ
הדדוב תודידבל הבוגתב
.םויק יבצמ ינש ןיב םלשומ לודיב הרצי הפשה לש הקיטקלאידה
.דבל.


.תודידבו.
.השוחתה תויוקדמ ורצונש הנחבא לש תויוקד
.....ךפהה וא
לחר םגו "םילצפתמה םיליבשה ןג"ב הז לע בתכ סחרוב
.ונחנא םגו .ומצעב עגנש רצוי שיא לכ יאדוובו.האלפומה
הצור יתייה אל .עגרל ףא םיחנ אלו ףרה ילב םירגבתמו םישפחמ
וא הקושת,הלאשימ,היהת םוש רתוי יב היהת אל וב םוקמב תויהל
.באוכ םא םג.
[לכה םישגהש השוחתב תומל הצרי אלש ,יל רמא דחא םכח שיא]


החמש.לכהל םוקמ תתל.החמשה ןיינע תא רבכ הז יתנבה,ינש דצמ
.לוכסיתו .באכ םגו יוליג ,הקושת,
.יתודליב יתיהיזש הנושארה התיה תודידבה תשוחתש תבשוח ינא
.הנממ דרפיהל ידכ רתויו הנש םישולשל יתקקזנ
תאו .דבל תויהלל,דדוב תויהל ןיב ןיחבהל יתלוכי אל ףא
.תועבונה תויצפואה
.יב הטלשש דע הלודג הכ התיה יתדרח ןכלו
.תניממ הבושק תרסיימ תנחוב הכורא.תרחא ךרדל יתאצי והשיתמ
הלק,תרשואמ.ידבל.ןולסב תדקור ימצע יתאצמ דחא יביבא צ"החא
[הפריג ללכב ינאו].ןומירכ האלמ הצונכ
.תבהואמ ינאש החוטב התיה התיבה הבשש יתדלי
.יב יתבהאתה ינא
.יתוא ריכהל יתשגרתה ךכלכ
.יתדדיתה יתששיג יתרזיח
.תורבח יל יתעצה
.ונל בוטו .ינאו ינא. דחי רוגל ונרבע קאצ קיצ
.שיאל םוקמ ונל יהי אלש ונששחש דע ,בוט ךכ לכ ונל ה יה
ךכ לכ והייהשכ אקוודש וניליג ינאו ינא.וניעטש רבתסמ לבא
ררחתסמה םיינבאה לגלג לע סרח דכ ונייה ומכ-ונמעב תואלמ
םוקמ רצי בוביס לכ .הנתשמו בחרתמ לדג, ומצע ביבס ףטולמ
קר אל אלמ לדגש םוקמה תעכו תופטולמ ךכ ונללוח .רתוי בחר
. ונב
.דבל אל ינאו. יתוא לכ םדוק יל שי דימת םלועל לבא
ירונל וביגה
 
25/9/00 6:04
SHOSHI :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
I downloaded the song somebody mentioned above, it's
terrible.
SHOSHIל וביגה
 
25/9/00 19:01
this is for joe :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
) (
( Y )
this is for joe
( . )( . )
this is for joeל וביגה
 
 
25/9/00 21:58
קתבמה ו'ג :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
בלה תמושת לע הדות .יתבהא .דואמ יתריצי .הפי
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
26/9/00 6:48
:תאמ
דואמ יתריצי .הפיל הבוגתב
you must love it, after all you are the PROF-ASS-OR
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/9/00 10:26
הילו'ג :תאמ
PROF-ASS-ORל הבוגתב
.תנווכתמ תא ,החמומ
.המצע ינפב תיטסימ היווחו יטרפה ימלועב םש לעב החמומ
ת ו ס ח י י ת ה ה תרות איצממ
,ןושל דחו
...ו לכב ודי
הילו'גל וביגה
 
 
27/9/00 9:17
קתבמה ו'ג :תאמ
PROF-ASS-ORל הבוגתב
םהבש םימוחת טלחהב שיו לכב הניא ידי ,םיזגהל ךירצ אל
רגוב טלחהב ינא ,ןכ ,ינש דצמ - שממ ,הכיבמ יתורוב
יעדמל הטלוקפה תא תונייטצהב יתמייסו ןושלל הימדקאה
קותיב תמגמב ןבשיה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/9/00 13:23
הילו'ג :תאמ
ןושלל הימדקאה רגובל הבוגתב


.ןוכנ .הה הא
(החנא)
:-)
הילו'גל וביגה
 
26/9/00 2:35
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
הנה ,בגא .ימצע ךע ךל יתרפיס .רשואה לע ונרבידש יל המדנ"
לע םיגנעתמ ונאשכ המל ,יל דיגת ,'רשוא' הלימה תא יתרכזה
םישנאה םע החיש לע וא ,םיענ ברע הזיא לע וא ,לשמל ,הקיזומ
הזיאל זמר ןימכ רקיעב ונל םיארנ הלא לכ המל ,ונילע םיביבחה
,אקווד ישממ רשואכ אלו ,םש-יא ול םייקה לובג-אלל םוצע רשוא
ךכ תשגרה אל אמש וא ?הז המל ?לילעב ונלש אוהש רשוא רמולכ
"?םלועמ
ביינגרוטל "םינבו תובא" ךותמ בוראזבל הבוצנידוא
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
26/9/00 9:35
ןירג ילוי :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
...תיסור תורפס תבהוא תא ,היסטסנ ,קפס ןיא
ןירג ילויל וביגה
 
26/9/00 16:30
ירונ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.םויק יבצמ ינש ןיב םלשומ לודיב הרצי הפשה לש הקיטקלאידה
.תודידב .דבל
הז לע בתכ ס חרוב .השוחתה תויוקדמ ורצונש,הנחבא לש תויוקד
חור שיא לכ יאדוובו,האלפומה לחר םגו ".םילצפתמה םיליבשה ןג"ב
.ומצעב עגנש
אל .עגרל ףא םיחנ אלו ףרה ילב םירגבתמ-םישפחמ .ונחנא םגו
םוש רתוי יב היהת אל וב םוקמב תויהל הצור יתייה
.באוכ םא םג .תוקקותשה וא ההימכ,הלאשמ,היהת
[לכה םישגהש השוחתב תומל הצורהיה אלש יל רמא,דחא םכח שיא]
.חומשל טושפ רשפאש,רבכ הז יתנבה ינש דצמ
.לוכסית באכ,הקושת,יוליג, החמש .לכהל םוקמ תתל
דוע יכותב יתיהיזש הנושארה התיה תודידבה תשוחתש תבשוח ינא
.יתודליב
.הנממ דרפהל ידכ הנש םישולשמ רתוי הברהל יתקקזינ
ףוס ןיאו,דדוב תויהל וא דבל תויהל ןיב ןיחבהל יתלוכי אל ףא
דע הלודג הכ התיה יתדרח ןכלו .םיעבונה םישיחרתה וא תויצפואה
.יב הטלשש
תנחוב .הכורא .תרחא ךרדל יתאצי,.תיעקרקל יתעגהש ירחא,והש יתמ
.תרסיימ םגו. תניממ .הבושק.


הלק,תרשואמ ידבל ןולסב תדקור ימצע יתאצמ דחא יביבא צ"החא
[הפריג ללכב ינאו].ןומירכ האלמ הצונכ
.תבהואמ ינאש החוטב התיה התיבה הבשש יתדלי
.הקדצ איהו
.יב יתבהאתה ינא
.יתדדיתה,יתששיג יתרזיח .יתוא ריכהל יתשגרתהה ךכ לכ
.תורבח יל יתעצה
.ונל בוטו .ינאו ינא.דחי רוגל ונרבע קאצ קיצ
שיאל םוקמ ונל יהי אלש וניתש ונששחש דע בוט ךכ לכ ונל היה
.ונדיל
.וניעטש רבתסמ נהו
וליאכ ,ונמצעב תואלמ ךכ לכ ונייהשכ אקוודש וניליג ינאו ינא
ונבחרתה בוביס לכ . םיינבאה לגלג לע לדגה סרח דכ ונייה
.תופטולמ ךכ ונבבוס.דוע
.ונב קר אלו אלמ בוש םוקמה תעכ
.יתוא יל שי תישאר םלועל דימת לבא
.דבל יניא ןכלו
ירונל וביגה
 
26/9/00 16:56
ירונ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.רבדה ותוא ונבשח וניתשש אצי הככש והז
.ונניב תוחפל.המכסה שיש רורב זא
ארונ קיחצמ הז יתוא
ירונל וביגה
 
 
28/9/00 13:05
תיטסינגלב :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
הרידב תאצמנ ינא יכ םא. ימצע תא יל הריכזמ תאש ךיא ןמואי אל
שממ אל ןיידע ינאש השדח
ילש ינאה תא ןיידע הב ןגראל תלגוסמ אל ינא . התיא תדדוימ
םירושקש תונורכזמ בכרומש
ילש ןורזמב םתכהש יל המדנ וליפא...החונ תוחפהו תמדוקה הרידל
...םלענ


ינא םג ! ףכ הז ..דבל תויהלבש תואלמה תשוחת תא הריכמ ינא
30 ליג תוביבסב הזל יתעגה
תחא לש אמא יל הרמאש המ ןוכנ המכו ( 32 תב ינא רבוטקואב 3 )
24 ליגב ילש תורבחה
. םישנ רובע אלפנ יכה ליגה הז 30 ליגש
ןמ רידא רורחש הווח , ינא קר אל לבא , ינא ךיא האור ינא
םלועה לכ םע תמעתהל ךרוצה
תונשל רשפא יאש הדבוע רבכ אוהש םושמ , ילש שפוחה תולובג לע
.
ןמזממ הניחבה רבכש ילש אמא .דבל תויחל רוחבל שפוחה לע םג
, דבל תויהל ילש היטנב
הז תא תבהוא אל איה . דבל ראשא חצנל ינאש םינש ךשמב יל הרמא
קיפסמ איה הז םע דחי ,
לש היצפוא לע יתיא בושחל ידכ , יתיא תבהוא ןיידעו הבהא
ללגב קר הז לכו . תירוה -דח החפשמ
ינא ,הדלי וא דלי ...האנקמ ייד ינאו , ךלש הדליה תא תרכזה
!ילאטוט אוה רוביחהש תעדוי
םייחל רבג סינכהל לבא ...ללכב תויהת יל ויה אל הזה ןיינעב
, בר אל ןמז ינפל דע יל הארנ ילש
...ינוימד והשמ , תובוט םינש המכ ךשמבו


ינפל יתסנכה , תימצע הבהאו ןוחטב תואלמ תשוחת התוא ךותמ
רבג םישדח השולש
תלוכיה ...יתוא המיהדה ילש הניתנה תלוכיו , ילש םייחל
תושוחתו םיבצמ ותיא חתנלו בישקהל
תולוכי ותושרל דימעהל , וליבשב בושחל תמאבו , הווח אוהש
יתייהש ןמזה ךשמב יתחתיפש
..יב תמייקש יתנמאה אל...יתרבצש תויווחהו דבל
תיטסינגלבל וביגה
 
26/9/00 22:44
יתנ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
לש תאזה הסיפחה ,הנטקה ,תאזה הדוקנה לע עיבצהל השק תצק
.ןכותב אלמתהל תרהממ אל ,הריהב אלו הלולח תרתונש ,הקעומה
.יהמ תמא רמול ומכ טעמכ השק היהי םילימ הל אוצמל
לש קזבה ןמ .עגרל ךא הז היהי ,רהבתתשכו ,הרורב אל איה העבטמ
ןורוינ ,ןיידעו .םולכב יולת אל רשואה וליאכ הארנ ובש ,עגר
ךל ריכזי ,(ימורד היהי ילוא) ילוא יחרזמ ןופצה דוקדוקמה ןשקע
,ררחתסת וליפא ,לכותש המכ קיפת ,הנהית ,יפויש השועמ הביחב
.ותכאלממ ףוסניאה דקפייש רבד תירחא


.תכללו...םיללכה תא בוזעל רשפא רבכ וישכעו הנהנ התאו


.םילג קיפסמ ןיא ילואו ,תונבה לש ירקמ לג אוה רשואה םימעפל
יתנל וביגה
 
29/9/00 2:33
רבנע :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
הלחתהב .בשחמה דיל ןאכ אקווד הקעומ ןומה הווח ינא ברה ירעצל
המכ .םילאוטריו םירבח - יתיליגש השדחה היצפסנוקהמ יתבהלתה דאמ
תורעש דירוהל ילב ,רופיא תולוטנ םינפב ,הניש ידגבב .םיענו חונ
םיכרד ינימ לכב שגרתהלו שגרל ,תרחא ךרדב םירבג ריכהל םיילגרהמ
סקס לע תרבדמ ינא - ןכ ...ינוידב עדמ לש המרב יתוא ועיתפהש
םעש אלא . ינופלט סקס - ןימאמ היה ימ וליפא ךשמהבו ילאוטריו
המרב תעגפנ ימצע יתאצמו לילק ראשנ אל הז םישנא םע ומכ םישנא
ןכבו .פ"ופה םלועב יתייה רשאכ רוא תונש ינפלמ יל הרוכזש
המיהדמ ,תיקנע התיה הנושארה .תוילאוטריו תובהא יתש יתיווח
.הזה שיאה יתימא אוה םא ימצע תא יתלאש ןמזה לכש וזכ המרב
אוה קרש ומכ רסמתמו בהוא היהש ,קפס אלל הזה יתימאה , שיאהו
והשימל םלעהלו .תילאוטריוה וכרדב םלענ טושפ דחא םוי ,עדוי
הז ירובע לבא ,ארונ ךכ לכ אל הרואכלו טושפ דאמ הז ילאוטריוב
לדוגמו רתוי ךבתסא אלש יתעבשנ .לודג בצעל רוקמו יארונ היה
רזח סופדה יתעתפהלו תילאוטריו םיסחי תכרעמל בוש יתעלקנ ללחה
םייסל הל בושחש הקופדה ינא םא ימצע תא תלאוש ינא .ומצע לע
וא.םירחא םיקוח שי "ילאוטריו"בש וא ,םמויס לע תעדלו הפי םירבד
,ייחמ תרשואמ כ"הסב ינאש רמול הצור .הפ הרוק המ רוציקב
.ייחב דבועש המ לכ לע םויב תודות ןוילמ תרמואו ילעבמ ,יידלימ
יתוא הריאשמ ילאוטריוב םיסחיה לש העיתפמה העיטקה תאז םע דחיו
ינאש , היבכוכו תוננב לש העובק האירקמ .יארונ םינוא רסוחב
םירבסה /תובוגת לבקל הווקמ ינא םתמכוחו םנורשכמ תוקומע תמשרתמ
.םיגיגה םתס וא
םכלש
רבנע
רבנעל וביגה
 
 
29/9/00 17:59
קתבמה ו'ג :תאמ
הקעומ לש תינוניב הסיפחל הבוגתב
ןהמ .ריפסקש בתכ - םילמ ,םילמ ,םילמ .םילמ ןה םילמ ןה םילמה
,םואמ תורמוא אל םילמ .לואש ןב השמ לאש ?הקיתש אל םא ,םילמה
.יטנרביקה ללחב םא ןיב ,םיבתכמב םא ןיב .םילמ .ךונח םולש רש
.תויתוא תפוסא .תורבה .םילמ קר הלא
םיטוטרילפב םיקפתסמ םא - תשרב רוזמ ןיא ,רבנע ,יל יעמשת
היזטנפ םוש .ישונאה עגמבש םוחה תא ףילחי אל רבד .םיילאוטריו
לוק םוש .תולכ דע ךתוא גנעל הנכומש תיתימא ןושלל הלוקש הניא
קרו ,ךל רסמתמש ירבג ןיז ומכ קפסל לגוסמ וניא ליימ יא וא
.ךלש ולוכש לבגומ ןמזל ,ךל


יאקירמא קטס ומכ בוט אל לועבט לבא ,םיפילחת םישפחמ םישנא
תא הפילחמ הניא תיעוצקמ הכרעה ,האמח הנניא הנירגרמ ,חבושמ
ומכ תישפנ ךתוא םיקפסמ םניא םיבלכ ,גוז ןב לש תיתימאה הבהאה
תשוחתמ ץוצמק וליפא האיבמ אל "ימלוע עסמ"ב היפצ ,ךלש םידלי
יאחנש לש קושב הכילה לש תיתימאה היווחה


םה תשרה יבחרמב םיטוטישו ךסמה לומ הבישי .הככ הז תא ילבק
עצמאב סונייקואה לא אצוי גיידהש יפכ שממ .הרטמה אלו ,יעצמא
רבדבש האנהה םשל קר אל תונויתפו תותשר הכח ,תיששע םע הלילה
םע ,הליל לש ופוסב .ילילה טישה תיווחב לזלזל ןיאש תורמל -
רבדה םע ףוחל רוזחל הצור אוה ,הליל לש הנורחא תרומשא
.םיעטו לודג ,הפי ,ןמש גד :יתימאה


לע ךמצעל ירתוות לא .םייקלח-ךא-םימיעט םיפילחתב יקפתסת לא
ךילשהל ךל םיענ םגו טושל תעדוי תא ,הריס ךל שי .לודגה סרפה
.דיצב תוינתוואת םייניש ץוענלו דוצל יסנ וישכע .תשרה תא
החלצהב


קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/9/00 19:39
ימענ :תאמ
תילאוטריו הקעומל הבוגתב
ררושמה הטרו םרויו
בתכ
"טשינרוג טימ טשינרוג, םילולח,םילולח,םילימ,םילימ,"
ימענל וביגה
 
 
30/9/00 19:13
תיטסינגלב :תאמ
תילאוטריו הקעומל הבוגתב
?ולוכ רישה תא אורקל רשפא הפיא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
1/10/00 18:02
ימענ :תאמ
ימענל הבוגתב
םיארוק רפסל
תיב לעב
דומע הזיאב ךל אוצמל דיל ותוא יתחקלו
םלענ רישהו
םש אוה לבא
ותוא תאצומ אל ינא הז ללגב חטב... םיפדה ןיב ול אבחתמ
ךויח
ימענל וביגה
 
 
1/10/00 18:20
תיטסינגלב :תאמ
ימענל הבוגתב
הדות , אצמאו שפחא ינא
?ג"צא לש םיריש םג תבהוא תאש ןוכנ
.ךויח
תיטסינגלבל וביגה
 
 
3/10/00 8:20
ימענ :תאמ
ימענל הבוגתב
הריש תארוק אל טעמיכ ינא
ג"צא..תא יתארק אלו
םינש שולש יינפל הנושאר םעפ יתארק ךלוו הנוי תא
?אל...הז תא הל היה
ךויח
ימענל וביגה
 
 
3/10/00 16:36
תיטסינגלב :תאמ
ימענל הבוגתב
לש תיב-לעב רפסה תא םירפס תונחב יתשפיח םויה
..יתאצמ אל , הטרו םרוי
הרכהה תת " ךלוו הנוי לש רפסה תא יתינק זא
. " הפינמ ומכ תחתפנ
..תבייח יתייהו , ויפדל קרפתה "הריש"
יקנע ךויח
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 10:00
ימענ :תאמ
...םיכויח , םיכויחל הבוגתב
יל שיש רפסה הז ןכ
יתנבהש םיריש 10 הזיא שי רפסה לכ ךותמ םנמא
חומ'ת יל וצצופ יתנבהש אלא לבא
תיסכב ילש אבא םע יתייהו הנטק יתייהשכ
התוא האור יתייהש םעפ לכש תרכוז ינא
לכתסהל הלוכי יתייה הבש הניפ תשפחמ יתייה
הילע
תויפוסנייא...תאזה השיאל ויה םינפ הזיא
ןמזה ותואב תולסוחמו
{}
ימענל וביגה
 
 
4/10/00 11:36
תיטסינגלב :תאמ
...םיכויח , םיכויחל הבוגתב
הצע
ךירצ , הלחתה רותב ךלוו הנוי לש םירישה תא
לש גוס ץמאל ךירצ , ןיבהל תוסנל ילב אורקל
םיניבמ זאו תילאנויצקנופ אל האירק
לש םירישה ןמ קלח דואמ יבהאתש תבשוח ינא
. גרבנירג יבצ ירוא
הבש ןותיעהמ ךלוו לש הנומת תרכוז הדליכ ינא
ןתחת , םיבחר םיילוש םע עבוכ תשבוח איה
והשמ הב היה ...םייניעו תוכורא םינפה
הנומתהמ ייניע תאקיתהל יתחלצה ישוקב ,םיהדמ
תאזה הנומתה .ךלוו הנוי בותכ היה הטמל ,
...ילש יטרפה םובלאה קלח איה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
4/10/00 14:01
ימענ :תאמ
...םיכויח , םיכויחל הבוגתב
ןמז המכ לכ הסנמ ינא...ןכ
יתאצמו בוש יתארק םימי המכ יינפל אקווד
הז תא


רז ןקב


םיציב הליטמ היקוקה
רז ןקב
עדי דחא לכ
היקוק ןקב ןברוע
היקוק וניא


ינאו
הציב ליטא םא
רז ןקב
עדי ימ
תאז איה הנוי


םדא םאו
הציב ליטי
רז-ןקב
עדי ימ
םדא והמ


םדא םאו
הציב אצמי
ונקב הרז
עדי ןיאמ
ימלש הציב
ולש םא
רז לש וא


וסני םאו
תא סורהל
ךייח
עדת ןיאמ
סרוה ימ
ךלשמ
רחא וא
ימענל וביגה
 
 
4/10/00 23:58
תיטסינגלב :תאמ
...םיכויח , םיכויחל הבוגתב
...תאזה הלאשה תא םעפ אל ימצע תא יתלאש
:)
תיטסינגלבל וביגה
 
 
5/10/00 7:51
ימענ :תאמ
...םיכויח , םיכויחל הבוגתב
רתויב תיתלאש הלאש תאז ןכ
{}
ימענל וביגה
 
 
1/10/00 9:24
קתבמה ו'ג :תאמ
תילאוטריו הקעומל הבוגתב
ןדיבא דוד םאו ."הטרו םרוי ררושמה" תבתוכ תא :אמגוד הנה
הטרו םרוי םג תויהל לוכי ךיא ,ררושמ יחימע הדוהיו ררושמ
?"ררושמ" הזה יאשידיאה
לע בושחל םירצוע אל םימעפלו םילמ ןה םילמ יכ .לוכי
ןתועמשמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/10/00 13:49
יתנ :תאמ
?ררושמ והימל הבוגתב
רצרצק והשמ הנה זא ,ןדיבא דודו ,הרישו ,םילימ רבכ םאו
ןטק אטח םע ,(יעבד ןאמ לכל) חוכ יופי ךותמ ןיינעב ולש
:יקלח טוטיצהש הז ףקותמ רשקהל


םילגמ םניא ,םכרדכ ,םירישה"
,םילימב רמאהל ןתנה תא אלא
םיליפמ קוצ-שארמ םמצע תא ןכלו
םילגה םשו ,לודגה םיה לא
"םילועו םידרוי ,םידרויו םילוע
יתנל וביגה
 
 
3/10/00 8:18
ימענ :תאמ
?ררושמ והימל הבוגתב
גשומ יל ןיא...?תנווכתה המלו
תמאב
ימענל וביגה
 
 
30/9/00 1:19
רבנע :תאמ
תילאוטריו הקעומל הבוגתב
,רקי ו'ג
.הריהמהו הנכה ךתבוגת לע ךל הדות
. דימת ומכ הלודג האנהב יתארק
יד שומיש םהב השוע התא םיליממ שגרתמ וא ךירעמ אלש ימ רותב
((-: תרמוא יתייה בחרנ
םירחא םירבדב םג האנהב שמתשהל הטונ התאש הנימאמ ינא יכ םא
םהב דיוצמ התאש
...הכרב ךילע אובת לכ לעו
יעצמא תורמל, םילימל רבעמ הברה איה תשרה ירובע םוקמ לכמ
ןושלב גנעל ןתינ אלש םושמ אקווד .ךכ לכ םילבגומה תרושקתה
םעפבו לכשה תא"םינייזמ", ךירבדכ , ירבגה ןייזב קפסלו
תונכל םיעיגמ. הלילשל רמאנ אל הז הירוטסיהב הנושארה
לע תוריהמב םיגלדמ .גוז ינב ןיב וליפא תמייק אלש תוחיתפו
בלל סלכת רשי םיעיגמו ריואה גזמו ןילוח תוחיש :טישלובה לכ
וזה היווחהש המו , המשנב תעגונ המשנ,ןיינעה לש וביל
והשימ רמא רבכו. ז"לבח - שיגרהל ךל תומרוג הלאה םילימהו
המ וחכשי אל םלועל לבא םהל תרמאש המ תא וחכשי םישנאש
ינא, תשרב םילימ תארוק אל ינא ןכבו .שיגרהל םהל תמרגש
םישנאה בורמ הקזוח רתיב יתיא םש אצמנש ימ תא השיגרמ
הרקמב) דקתשאד גלשכ יתוא םיניינעמ ךא ,תיזיפ םיבורקה
ןוימדב הבולמ שגרה ,שיגרהל יל תמרוג תשרה .(בוטה
.יתימאה רבדה ןמ םיתיעל םיבוט תונוימדהו
תיתימא הבהא שממל ךרד םוש האור אל ינא - האר
יל בושח דוע לכ (הווש הז המ תרחא יכ ) העורפו תיביסנטניא
.דדדדאמ יבלל הרקי וזה תרגסמהו .תיתחפשמה תרגסמה לע רומשל
עטקב, ןכיה עדוי דשה וא ,ןולמ יתבב םי'צוטסב ימצע האור אל
אל .( תוביסנה וביתכי יאדווב ךכ יכ ) םיכלוה םירמוג לש
,יטרקסיד ןמז תונפל ךיא לש הקיטסיגולה לכב ימצע האור
וקתמי אל שממ םיבונג םימ .אל שממ .'וכו המשאה , תוששחה
...תצק יתרגבתה .יליבשב
םיתיעל לבא יתשגפ אל םלועמש שפנ ירבח המכ יל ויה ןכאו
םע יתלייטש העש, םויה וליפא .ידיל םתוא השיגרמ ינא תובורק
בשויש יתשגרהו הכרדמה תפש לע יתבשי, חונל יתרצע, יבלכ
קתנה תורמלש אוה אלפומה. ( ןיינעה ךרוצל) ...X ידיל
תישיא הבוט הנש תכרב ונממ יתלבק םויה קוידב וניינבש
תפש לע וז דיל הז םויה ונבשי ןכאש הדבועה תא הששיאש
. הכרדמה
םידלי + רשואב האושנ יתייה אלול ,םירחא םייח יל ויה אלול
ינאש אלא ,והשימ גיאדהל םייושע ויה ילוא וללה םירואתה
ןאכל תועיגפ שי .רשפאה תדימב תומלועה ינשמ תונהל תלדתשמ
לבא , "ילאוטריו קר" אל ןמזמ הז ,תועיצפ ןמז שי ןאכלו
בושח דאמ הזו ,ןטק רתוי הברה אוה תוכבתסהה לאיצנטופ
םשובי - הזמ תאצל ךיא םיעדוי םיחקפה םא .ונינבש םימכחל
...םהל
הבוגתה תא בותכל יתוא האיבהש הקעומה תשוחת יתחמשל
לכ - ורזח םילאוטריוה "םיבהאמ"ה .הל החרפ הפלח הנורחאה
םילימ , חוכ שי םילימלש יתעדל בוש יתחכונו, וכרדב דחא
) 'וכו 'וכו ןושלה דיב םייחהו תוומה ,גורהל תולוכי
.(לכה הז ,הזתיטנא שי ללכ לכלש םיגדהל אב קר הז .םאאאתס

. תרושקת לש תויורשפא יתש ךל םיביצמ ויהש רמאנ : הלאש
קר רמולכ,רבדל דבלמ ךגוז תב םע ץופחתש המ לכ תושעל תחאה
ןפואב הב תעגל דבלמ לכה תושעל - תרחאה .תרתומ ףוגה תפש
?רחוב תייה תרושקת לש גוס הזיאב , יזיפ
אוצמל ןתינ תאז לכב ילואו ,ןיינעה טושפ ךכ לכ אל ןכבו
םילימ םילימ םילימב קופיס
...םילימ לש תילאוטריו תודידיב ךלש
ךויחבו
רבנע
רבנעל וביגה
 
 
1/10/00 9:13
קתבמה ו'ג :תאמ
תילאוטריו הקעומל הבוגתב
ןיינעמ יכהש רבדה הזש תורמל ,םינויז לע קר רבדמ אל ינא
תוקפתסה .ללכב תויורשפא לע רבדמ ינא .םייחב יתוא
.יליבשב ,הבוט אל הרירב איה היזטנפב
.יליבשב
רחמ םאה ,רחמ היהי המ הדרחב יח אל ינאו שממל חרכומ ינא
.הווההמ .עגרהמ הנהנ ינא .'וכו ,יל שיש המ תא יל היהי
יקלח תנמ ויה הלא יכ ,לבסו הקוצמ לע הברה יד עדוי ינא
דצה לא ריקה תא יתרבעש עגרבו ,םיבושח אל םיטרפהו ,רבעב
חקול ינאש תוירחא שי .שפנ-יחפמ רתוי ןיא ,שמממה ,ינשה
.יכרדב םינמזמ םהש םישוגירהו םייחה יבגל
קתבמה ו'ג


יביטקפא ,רצק הז ?ןולמ יתבב תובונג תועשב ער המ .ב.נ
"םירחאה" םייחה לש ןיקתה םכלהמל עירפמ אלו דואמ קפסמו


ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/10/00 9:20
קתבמה ו'ג :תאמ
תילאוטריו הקעומל הבוגתב
.השודק תועמשמ ןהל סחיימ אל קר ינא .םילממ שגרתמ ינא


ךנוצרכ יב השע ,ו'ג :תשקבמש המוריע השאמ שגרתמ ינא יכהו


השעא ףכית ,תמאבש עדוי ינאו
קתבמה ו'גל וביגה
 
1/10/00 18:10
תיטסינגלב :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
שידיימ םגרותש ןייטשאטלג בקעי לש ריש
בוט יל השוע דימתש ריש


היפארגויבוטוא


:הלאכש תודלות ינבל יתעקת לומתא
,תחא ןיע לעב ןבומכו ,פולקיק היה יבאש
,םיערקל יתוא לולזל וצר יחא הרשעשמחש
םהידימ יתטלמנ ישוקב זא
.םלועב לגלגתהל יתלחתהו
,תוממי יתש ךות יתחמצ ,םלועב לגלגתמ ךכ
.יתיצר אל רבכ יבא תיבל בושל לבא
,שידיי קיפס וט יתדמלו ,הינפצל יתכלה זא
.ו'ג יתישענו ,יתלומנ
םימתפבו םיגורתאב ,הועשב ,הנטבב ,הנתוכב רוחסל יתלחתה זא
,םיכושנ
.הסיד ליבשב םימל יתחורהו
הנקז הכיסנ יתשגפ דחא םויש דע
.התמו ימש לע תחא הזוחא המשרש
הזוחא-לעב יתישענ זא
.אבסלו לולזל יתלחתהו
,טעמ ןימשמ ינאש יתיארשכו
.יתנתחתהו יתחקל
,הזוחאה הפרשנ הנותחה ירחא
.ינע םינותע ןבתכ יתישענ זא


,תרגיא םימעפל דוע בתוכ ינא ,פולקקה ,יבא לא
.תחדק-יחא הרשעשמח תא לבא


קזח , המשנ ןמא , (רמטאס) רבעשל ידרח רוחב יל ריכזמ הזה רישהו
טעמ קר , וניניב היה סותאפ הברה , םיליממ רבשנ , תיילוג ומכ
. םוימוי


...ךייחת ... (ארוק םא )הז תא ארוק התאשכ, השייומ ..התא ייה
השוע ינאש המ קוידב הז
. וישכע השוע
תיטסינגלבל וביגה
 
1/10/00 18:17
תרחא תיגח :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.קוידב טעמכ תראותמו תרכומ ךכ לכ השוחתה
יבצמ תא ףקשמ אוהש השיגרמ ינא דימת .ףיסוהל ריש שי יל םג
תאו תודידבה תא ראתמ אוה םוקמ אוהש הזיאב .הקעומה יבלב הלועשכ
הזיאבו .הבורק שפנ ףא ילב (קיפסמ דימת אל הז "םירבח") דבלה
.דודיע תולימ תצק םג םימעפל וב שי םוקמ אוהש


גרבדלוג האל / ןושיעבש קזנה לע


וליפא ,ןשעל אל .םוקל אל .םושג רקוב
!הנושמ ביבא הזיא .האירקב תוברהל אל
...וליאכ רקובב ךשוח.הנושמ ביבא הזיא
!ןנעתמ ביבא הזיא .האירקב תוברהל אל


?ךיתמ תא הייחה ?ךל רזע .תננואתמ תייה םעפ
.םירישה רישב .ןותעב ,רישבש ,ףוגבש באכה
םייתניב ונדמלש בוט .ןכתי ?המכחל גייס
.םירבח דירטהל אל ,םינכש ריעהל אל


.טקשב רבע הליל .םוקל אל .םושג רקוב
:ןנעתמ ביבא הזיא - וישכעו .רבע הליל
.תקנוח הממדה קר .בוט הז .הליל ומכ רקוב
.ןשעל אל :ךל יתרמא !דבכ ביבא הזיא
תרחא תיגחל וביגה
 
26/10/00 16:00
הלילה תכלמ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
יל םילעמ טושפ םתא לבא,ןמז ידימ רתוי רבע
.לבחו ןאכ שי בצע ידימ רתוי,םייניעב תועמד
-ןב יתייה אל םאש ימצע ןיבל יניב תעדוי ינא
החילצמ יתייה אל,(תופוקתב)ינואכיד םדא
.םויכ םתוא היח ינאש םיקמועל עיגהל
תוגרדל עיגמ אלש םדא ,התג רמאש ומכ
,תוהובג רשוא תוגרדל עיגמ אלו תוקומע לבס
.תויחל הז המ עדוי אל
..ינורג תא תוקנוח תועמד
הלילה תכלמל וביגה
 
27/11/00 17:14
הריש :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
לעב םג תאזה הליבחל יפיסות .קייודמ ךכ לכ .הנימאמ אל ינא
קול (ךרוצ ןיא ילוא) יפיסות ,סקס לע תמו קנפמ ,לשבמש ,ףירטמ
לש ביבש וליפא ןיא .רדסב ל-כ-ה ...ינא הנהו ,ןכדועמו ןייוצמ
והשמ !רסח .שיש הדבוע ,תאז לכבו .רסח וא םוגפ ,לקלוקמ והשמ
יאש ,דוע המ .חורצל קשחתמ םימעפלש ךכ ידכ דע ףירטמ הזו !רסח
עומשל רבכ סאמנו ,אלפנ ןכא לכה ,ץוח יפלכ ירה .רטקל רשפא
."םירישע לש תורצ"
ךיא עודי אלש ,ןטבב רוח שישכו .תורצ םג ןה םירישע לש תורצ לבא
.באוכ הז .ןיד תיב רוזעי אל .ואלמל
הרישל וביגה
 
10/1/01 21:42
יפורג :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
רופיסה לע הדות -רחשל
םילימה לע - ריאיל
םג - תליאו
תונמדזהה לע-םיהולאו
יפורגל וביגה
 
14/3/01 3:36
יליג :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
יוליבכ םייחהש ,היזטנפב םייח יתייחש ,םכח שיאמ יתדמל הנורחאל
יל יתינבש םלוע תסיפת הז "תולובג ןיאה",היזטנפ הז יפוס ןיא
יכ היזטנפ םג הז םיצורש המכ םעו יתמ םיצורש ימ םע סקסש .שארב
סקסב תנהנ םצעב ינאו ,תונקיר ןומה םעו סקס ותוא הז םג ירה ינא
.ילעב םע
תושפוח ףסכש היזטנפ וז תואירבה לע הרימש אלל תישפוח הליכא םגש
ןימאהל ירבעב יל ומרג םייחהש היסטנפה הז םייעגר םישוגיר תוינק
םע םיסחי, טישלוב לכה ,תקפוסמ תרשואמ יתוא השעי זה שומימהש
םיטרפל בל תמושת, הדובעב קופיסה ,ילש תבה !ילש הבהאה ,ילעב
.םייחה הז הנחבא ילב ףולחל םהל תתל ילב םייחה לש םינטקה
.הרזח יתוא םיבהואש יבבוס תא בוהאל יל תמרוגש יתאצמש הניתנה
םה יכ ןואכיד ונל תומרוגו תולכסתמש תויזטנפהש רטפיהל ךירצ
!תחצנמ תמאה .תוירקיש
יליגל וביגה
 
14/3/01 21:44
tamar :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
:םייחה לוע תא לקי ןצומיאש דוסי תוחנה 'סמ
הוולש אלא בלב תינצפוק החמש וניא רשואה .םירשואמ םישנא שי .1
.ומשגתה אלש םילודג תומולח וראשנ אלש תיתימא השוחתו העוגר
המ) עבטב ונלש תוזכרתהב ונילא הבורק דאמה הביבסהמ אב רשואה .2
ס"היבל הדליכ ךלש הכילהב רכזיהלו ץוחב רקובה חיר תא חירהל ער
לש ךויחב ,תימוימויה היישעב תוזכרתהב ,(?תומימת לש הוודחב
.ונידלי
וייח תא ייחת םא םייח תאלמו הריעצ ישוחת ,דלי ךל שישכ .3
חוכל ירבחתת ,שדחמ תורענהו תודליה תא ותיא ךלש תוהדזהב יווחתו
.תקפוסמו האלמ ישוחתו ךדלי לש תויחה
וז הרירב ןיאש הארנשכ םג ,הריחב תויורשפא המכ שי בצמ לכל .4
יתש שיש ךכ .הריחב ןיידע לבא "וטועימב ערה" לש הריחב םצעב
תא תונשל וא ךלש תוריחבהמו ךייחמ ןוצר תועיבש שוחל :תורירב
המ לע ראשנ אלש ךכ .ךתיווהל תוליעומ ךל תוארנ אלש תוריחבה
.ןנולתהל
םיריבעמשכ .רתוי עורג תויהל היה לוכי בצמה ךיא דימת יבשח .5
ףיסוהל זאו הבוט תרוקיבב ליחתהלו ץמאתהל םיעדוי הדובעב תרוקיב
םינינעב ליחתהל ךירצ םייחה לע תרוקיב םיריבעמשכ םג "לבא"
."לבא" ףיסוהל כ"חאו (יל בוט המ םעו יל שי המ) םייבויח
.החלצהב .הרצקבו םייתניב הז
tamarל וביגה
 
22/3/01 11:52
keren :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
ןכל יתאבה, ןשקא תוכירצ ונחנא !!םיידיב ןואכידה תא תחקל ךירצ
.תנבצעמה הרגשהמ האיציו ןשקא תריציל םיכרד המכ
הפק יתבב םתיא ועבקת ,םירוחב םע טטרלפל וליחתתו ICQל וסנכ
.ריעה זכרמב
תא ותיא קולחל ולכותש שפנ רבח ילאוטרו רבח םכל ואצמת
.םכלש תוינמה תויזטנפה תאו םכלש תונואכידה
לכ תא ואיצות וקרפתתו ותשת ,רקוב רוא לע ודקרתו תוביסמל וכלת
םיחתמה
.היחש ,ןוכילה ,יבוריא -טרופס הברה ושעת
תויסקס ושיגרת- יניטוח םע םיב ופזתשת
.םינמשו םיחרפ םע היטבמא ושעת
ונקתש וא ןימז והשימ היהי דימתש וגאדת -סקס הברה ושעת
!!!.רוטרביו
kerenל וביגה
 
12/5/01 13:12
תינואכד תיחחרפ :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
םילימ יל ןיא


,תאז לכב םא לבא


,םיבאוכ ,םיעגונ ,םיקומע תובוגתהו רמאמה ,זא


.םיאלפנ


.םלוכל ,הדות ,הדות ,הדות
תינואכד תיחחרפל וביגה
 
12/5/01 17:09
(28) ןינקעו תניר :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
ילב הליא םיטקש םייח תויחל ףידע המ ךבוסמ בצמל עצוממ רואת ןכ
תורתוימ תועתפה ילב םייוריג
ידכ םילופכ םייחו תונדגוב ייח תויחל ןיפולחל וא םיטקש םימ ומכ
רקיעבו םירצייה לוכ תא קפסל
בירקהל הנכומ התא המ הלאשה לוכהמ רזומ יכהו ,שגרה רציה תא
לולע ימו בוט ךל היהיש ידכב
?הזמ עגפהל
התוא הלוע ףוסבו ילש שארב בושו בוש המצע לע תרזוח הלאשהו
עגפי ימ הנשמ אל ,הבושת
המלש ישיגרתשו ,ךכ לוכ ךל רסחש רשואב תצק תצק יעגתש רקיעה
דחא ףא הלימב ירה ,םלענ הז ךכ רחאו תוינש המכל קר הז םא וליפא
יעדת יכל יכ יתומתש ירחא הז תא רוכזי אל
ונחנא והזש וא רשוא יעגיר דוע גישהל תוסנל הינש תורשפא שי םעה
?????????????תויכשמה ןיאו תותמ
?רשוא תפיט ליבשב בירקהל הוושמ :הבשחמל רמוח
(28) ןינקעו תנירל וביגה
 
14/7/01 3:48
Nansi :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
...הככ זא
,לעב ,םידלי ,השקה תואיצמה תא הניבמ שממ אלו הריעצ יד ינא
דועו דועו הדובעל םוקל
"תומל הטילחמ הקינורו" תא יתארק ינא ,תעדוי ינא דחא רבד לבא
.םינפהלו ןיבהל ,אורקל ,םכלוכל הצילממ ינאו ולאוק ולואפ לש
... רובעת הקעומה תמאב הככ קר יכ
Nansiל וביגה
 
29/7/01 13:27
ןור :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
םע םיבשוח תצק ושעת זא הביתכב גשומ הזה רתאה לוכל ןיא יתעדל
תא ושדחת תצקש ןמזה עיגה !םכילע םיבשוח המ ובשחתו םכמצע
?....םיבשוח אל םתא ! םכלש הביתכה ןונגיס
ןורל וביגה
 
10/8/01 1:13
הנ'ד :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
,ידימ השועמ וא ידימ הכורא היהת אל יתבוגת
תושגר קייודמ ךכ לכ ןפואב הראתש הרוחבל ןח ןח רמול יתיצר קר
תובורקו רתוי תוקוחר תופוקתו ללכב שיגרהל תולוכי םישנ קרש
.טרפב יתיווח ינאש ידימ
לש שפנ ירוהריה םתס וא רופיס ,רמאמ יתארק אלש ןמז הברה רבכ הז
יניצ עמשנ הזש המכ דע ) םימעפלו ,ומיע יתהדזה ךכ לכו י/והשימ
.המחנ יצח תמאב איה םיבר תרצ (
!הדות ,המחנ תלייא ,ךכ םא
.םידדוב םיעגר המכל ולו דבל אל שיגרהל יל תתנש הדות
.הנ'ד
הנ'דל וביגה
 
23/8/01 19:58
דמגה :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.הזה שגרה תא תושיגרמ םישנ קר אל
.דואמ הבוט ןכא הביתכה
לכש ןימאמ ינא .ךתוא םיבבוסה םע תומיע ידיל ךתוא איבמ ןורתפה
תושעל אל לדתשהל .םירבחו םירוה ,החפשמ ףילחהל ךירצ הנש םירשע
.םירודכ תוחפש המכו ידמ תולודג תויוטש
דמגהל וביגה
 
30/8/01 19:07
****** :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
תועינצהש המכ דע תינתפאש ,הדימב תינתעד :תא רקיעב .יתבהא
ימיטפוא) םייתסי ךיא תעדל ילב םויה תא ליחתהל הצור ,הריתמ
תא יתבהא יכהו .מעפ דח רוצי תמאב ינאש ומצעל ריכזהלו ,(והשמ
חודה !הפי טושפ -םיקפוסמ םישנא שי אלא םירשואמ םישנא ןיאש הז
ןיא ...הדיחיה תעגושמה אל תאש תעדלו תוהדזהל רשפאמ טושפ חיש
הבוגתב ךרוצ
******ל וביגה
 
27/10/01 17:38
תנסא :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
הלודג הסיפחל הבוט הביס רבכ ...שיו שי רשואל ףוס ול ןיא בצעה
דגנ בוט םג הז .םילודגה רשואה יעגרב אקוודו הקעומ לש הדבכו
הסיפח יל שי סיכב הנה ?םואתפ המ ?תרשואמ ינא ..ערה ןיע
.רדסב לכה םצעבש וליפא ןואכידב שממ ינא ..הקעומ לש תינוניב
אוה הזה ןבהו" ?הנב תא הגיצהשכ "הבוטה המדאה"מ איהה הרמא ךיא
"........תב ללכב
תנסא ל וביגה
 
13/1/03 23:02
ינא :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.יל זיזמ אל רבכ רבד םוש
?המויסכא
?המודמ תוחישק
?ימצעל יתינבש הנגה תמוח
?תמייק תואיצמ טושפ וא
.יל זיזמ אל רבכ רבד םוש
הגיפסה רשוכ ייחלו דובכל וניתשו היאמ םע יתאצי םייעובש ינפל
(לוזב יד ונל הלעו הלש דידי הזש לזמ)הברה יד וניתש .ילש
יתגפס אל םצעבו ,הברה יד יתגפס:םוגע הארנ תמאב בצמה ץוחבמ
םצעב?דוביאל הכלהש היצאוטניא?בל ינורבש המכ?הרק רבכ המ .םולכ
תוירגיס:ימצע סרה.יל זיזמ אל רבכ רבד םוש ...םולכ הרק אל
בקע המשא תושגר יל םירצונ אל וליפאו .ןהנימל תוגוע,לוהוכלא,
עוגיפב תומא ינא רחמ ילואו םירצק םייחהש תבשוח ינאש אל הז,ךכ
.יל זיזמ אל טושפ הז.עגר לכמ תונהל ךירצ ןכלו
ינא אל הז לבא- הברה יד תקחוצ,הלבמ,תאצוי, תדמול,תדבוע ינא
רחא והשימ םש שיש וליאכ הז,
?המ זא- ינא ןכ וז םאו
אל טושפ ינאו,יתוא םיאלממ שארב ימצעל תרפסמ ינאש םירופיסה
ךיאו וישכעו ןאכ הרוק אל הז ךיא,תמייק תואיצמ אל וז ךיא הניבמ
?יתוא הליג אל דחא ףאש הז
םדא לש הטראחהמ יל סאמנ יכ?יתוא תולגל ךירצ רחא והשימ המל
יד.םילופיט טעמ אלו תואנדס תדומל ינא,ומצע תא תולגל ךירצ
יתבהא אל דוע םאו,דחא ףאל זיזה אל הזו ימצע תא יתבהא .יתיצימ
.חוכ יל ןיא.תמאה זא-קיפסמ ימצע תא
תיסחי הנורחאל הברה הנשי תמאב ינא)ןואכיד הזל אורקל רשפא ילוא
ינא םא לבא (ןושיל םוקמב םירחא םירבד תושעל ףידעמש םדאל
רייצל הלוכי ינא?יתוא םיחמשמ םינטק םירבדש הז ךיא זא תאכודמ
םע תיבב תדקור ינא,םלועב חמש יכה יל םישוע םיריש,תועש
.רואיתל תנתינ אלש השגרה יל ןתונ ריוא םושנלו לגרב תכללו,ימצע
ץוח-בלב יל עגונ שממ אל רבכ דחא ףא,בושח אל םולכ הזמ ץוח לבא
תותוא יב ןתונ הזה באכהו באוכ הז זא יכ ירשפא יתלבו קוחרש יממ
.םייח
.תולקב יל אב?םידומיל
?וישכע המ יפוי,רתויב הבוטה ינאש תעדוי ינא?הדובע
.ץמאמ יידמ רתוי שרוד,חוכ יל ןיא?טרופס
.ףוסב רבד םוש הזמ אצוי אל הככ םג? המל?םינב
?ןכ המ זא
.הירגיס דוע קילדא ינא ילוא
ינאל וביגה
 
25/4/04 18:03
וגא :תאמ
המחנ תלייאל הבוגתב
.ילש .רמוא יתייה תרחואמ התצה
?ביגא תאז לכב לבא
.יתבהא
.רבעב תאז יתיאר אלש לבח
.הזה אשונב רבדל המ הברה שי
וגאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא